Sei sulla pagina 1di 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS

MATA PELAJARAN : Dunia Sains dan Teknologi

TAHUN : 3 Amanah

BILANGAN MURID : 9 orang (4 lelaki / 5 perempuan)

TARIKH : 20 Mac 2017 (Selasa)

MASA : 8.10 pagi 9.10 pagi (60 minit)

TEMA : Sains Bahan

TAJUK : 6 Penyerapan

STANDARD KANDUNGAN :

6.1 Menganalisis pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air

STANDARD PEMBELAJARAN :

6.1.3 Mengelas bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti

6.1.4 Membuat urutan jenis bahan mengikut keupayaan menyerap air dengan menjalankan
penyiasatan

PENGETAHUAN SEDIA ADA:

Murid boleh mengenal pasti objek dan bahan yang boleh menyerap air dan kalis air

OBJEKTIF PEMBELAJARAN :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran:

1. Murid boleh mengelaskan sekurang-kurangnya tiga bahan yang boleh menyerap air
atau kalis air dengan betul.
2. Murid boleh menjalankan penyiasatan dan pemerhatian mengikut prosedur.
3. Murid boleh membuat urutan jenis bahan mengikut keupayaan menyerap air selepas
menjalankan ujikaji.

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS):


Latihan SP 6.1.4 menilai keupayaan penyerapan air oleh objek daripada data eksperimen

KEMAHIRAN SAINTIFIK :

KEMAHIRAN PROSES SAINS


1. Memerhati bahan yang boleh menyerap air dan kalis air
2. Mengelaskan bahan yang boleh menyerap air dan kalis air
3. Menjalankan ujikaji dengan kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif yang
betul.

KEMAHIRAN MANIPULATIF:
1. Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.
2. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.
3. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul

TABIAT BERFIKIR (HABITS OF MIND):

Berfikir dan berkomunikasi dengan jelas dan tepat

KEMAHIRAN BERFIKIR:

1. Membanding dan membezakan objek yang boleh menyerap air dan kalis air.
2. Mengelaskan objek dengan keupayaan menyerap air mengikut jenis bahan.
3. Membuat urutan jenis bahan mengikut keupayaan menyerap air.
4. Mengitlak jenis bahan yang paling banyak menyerap air dan kurang menyerap air.

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT):

1. Menganalisis data ujikaji untuk membuat turutan keupayaan bahan menyerap air.
2. Mengaplikasi pengetahuan sifat bahan dan penyerapan air semasa menjalankan ujikaji

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) :

Nilai murni, Kemahiran Berfikir, Sains dan Teknologi

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI:


Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.

Bekerjasama dengan ahli kumpulan, bekerja secara sistematik, rajin dan tabah,

BAHAN BANTU BELAJAR :

BAHAN SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BILANGAN

1. Video 1

2. Slaid powerpoint 1

3. Edaran tugasan ujikaji 9

4. Komputer riba 1

5. Projektor LCD 1

6. Bahan sains: bikar, silinder penyukat, air Untuk 3 kumpulan

7. Kertas, kain, plastik Untuk 3 kumpulan

8. Latihan kerja rumah 9

PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:

FASA/ AKTIVITI PENGAJARAN


ISI PELAJARAN CATATAN
MASA DAN PEMBELAJARAN
Persediaan Tayangan video 1. Murid ditayangkan video Kemahiran Saintifik
2. Murid memberi maklum
(Orientasi) i. Guru (Kemahiran Proses
balas dalam sesi soal
( 5 minit ) menayangka Sains):
jawab selepas tayangan
n satu video Memerhati,
video tamat.
yang bertajuk komunikasi
3. Guru menerangkan tajuk
SERAPAN
yang akan dipelajari
sains Kemahiran berfikir:
ii. Menghubung-
Menjana idea
Soalan guru
kaitkan video
BBM
1. Apakah yang ditunjukkan
dengan uji
Video
oleh video tersebut?
kaji yang
2. Apakah tiga objek yang
akan
boleh menyerap air?
dijalankan.
iii. Murid
Jawapan murid yang
memberi
dijangka
maklum balas Kegunaan objek yang
berdasarkan menyerap air
video yang Objek menyerap air

ditunjukkan. seperti tisu, tuala, kertas


dan sebagainya
Imaginasi 1. Murid 1. Guru memaparkan slaid BBM
(Pencetusan memahami: powerpoint untuk Slaid
Penyerapan
Idea) menyampaikan maksud powerpoint
(10 minit ) merupakan penyerapan, Kad gambar
kemampuan pengkelasan bahan Strategi
sesuatu bahan menyerap air dan bahan *Whole
untuk menyerap kalis air serta maksud brain
cecair seperti keupayaan menyerap teaching
air. * bahan.
Terdapat dua Kemahiran berfikir
2. Guru memaparkan
Menilai
jenis bahan iaitu gambar-gambar dan Mengingat
boleh menyerap menyoal murid ciri bahan memahami
air dan kalis air. dalam gambar tersebut.
Bahan kalis air 3. Soalan guru
ialah bahan yang Bagaimana kita

tidak boleh katakan objek

menyerap air. tersebut


Keupayaan menyerap air?
penyerapan Apakah contoh

adalah berbeza bahan yang kalis

bagi objek-objek air?


Apakah contoh
yang diperbuat
bahan yang boleh
daripada bahan
menyerap air?
yang berlainan.
Perkembangan Murid boleh 1. murid berkumpul di Strategi
(Penstrukturan mengelaskan bahan- bahagian tengah kelas Aktiviti
Semula Idea) bahan dengan ciri dengan membuat berkumpula
( 15 minit ) boleh menyerap air bulatan. n
2. Satu kotak akan
dan kalis air.
diberikan kepada murid.
Contoh bahan 3. Lagu dipasang dan kotak BBM

menyerap air: tersebut diedarkan dari Kotak


Tisu, kertas, tuala, beracun
seorang murid ke murid
span Muzik
lain sehingga lagu
*bahan yang berhenti.
4. Murid yang mendapat
mempunyai liang Kemahiran Berfikir
kotak semasa lagu
Menilai
Contoh bahan kalis
berhenti akan membuat Mengelaska
air:
cabutan dalam kotak n
Sudu, tayar, gunting,
tersebut. Kemahiran Proses
paku
5. Murid perlu
*bahan yang tidak sains
mengenalpasti jenis
mempunyai liang mengelaska
bahan daripada cabutan
n
tersebut.
6. Kemudian lekatkannya di
jadual pada papan Sikap dan Nilai
mengikut pengelasan berani
jenis bahan menyerap air
atau bahan kalis air.
7. Guru menilai jawapan
murid untuk mengesan
miskonsepsi.
Tindakan Menjalankan ujikaji Jenis aktiviti: ujikaji Strategi
1. Guru menerangkan
(Aplikasi Idea) bagi menguji ujikaji
langkah-langkah bagi
(25 minit) kebolehan bahan BBM
menjalankan uji kaji
yang berbeza dalam Bikar, air, penyukat
tersebut kepada murid.
menyerap air. silinder, kertas,
2. Guru membahagikan
Langkah-langkah murid kepada 3 plastik
1. Pastikan bahan
kumpulan dan melantik
yang hendak diuji Nilai
seorang ketua kumpulan
adalah berbeza Bekerjasam
bagi setiap kumpulan.
iaitu kain, kertas 3. Guru meminta semua a
dan plastik. ketua kumpulan untuk Tekun
2. Pastikan bahan- Yakin diri
mengambil bahan aktiviti
bahan ujikaji
yang telah disediakan.
mempunyai saiz 4. Guru memberikan masa Kemahiran Proses
yang sama 15 minit untuk murid Sains
3. Kemudian,
menyiapkan tugasan Memerhati
rendam bahan- Berkomunik
yang diberikan.
bahan ujikaji ke 5. Guru memberi bimbingan
asi
dalam bikar dan semasa menjalankan Mengekspe
keluarkan. Bahan ujikaji. rimen
6. Guru membincangkan Mentafsir
diperas untuk keputusan eksperimen. data
mengeluarkan
Kemahiran
airnya ke bikar
Manipulatif
yang kosong. Air
Menggunak
di dalam bikar
diukur isipadu an dan

dengan mengendali

memindahkan ke kan

penyukat silinder. peralatan


4. Perhatikan aras dan bahan
air yang telah sains
diserap oleh dengan
bahan dan rekod betul.
pemerhatian Menyimpan

dalam jadual peralatan


yang disediakan dan bahan
dalam lembaran sains
aktiviti. dengan
betul dan
selamat.
Membersihk
an
peralatan
sains
dengan
cara yang
betul

Kemahiran Berfikir
Menganalisi
s
Mengaplika
si
EMK
Kreatif dan
kritis
Penutup Murid 1. Guru membimbing murid Nilai
(Refleksi) mengetahui mengaitkan aktiviti baru Berani
(5 minit) dijalankan dengan Yakin diri
susunan
Menghargai
objek kehidupan sebenar.
sumbangan
mengikut 2. Soal jawab murid sains dan
keupayaanny Apakah kegunaan
teknologi
a menyerap bahan menyerap air
air. dalam kehidupan
Murid BBM
seharian?
menghubung Mengapa perlu -helaian tugasan
kerja rumah
kaitkan memakai payung
pelajaran hari semasa hujan?
ini dengan Apakah ciri bahan

kehidupan payung tersebut?

seharian. 3. Guru memberi helaian


Contohnya: tugasan kerja rumah
-ibu
sebagai pengukuhan.
menggunaka
n span untuk
membasuh
pinggan.
-kakak
menggunaka
n kain untuk
mengelap
kotoran air di
lantai.

REFLEKSI KENDIRI :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Rujukan
Haq. (2013). Eksperimen Demonstrasi . Retrieved from Slideshare:
http://www.slideshare.net/HaqIar/eksperimen-demonstrasi

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2012). Dokumen Standard Kurikulum Sekolah Rendah


(KSSR) Dunia Sains dan Teknologi Tahun 3. Putrajaya: Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia.