Sei sulla pagina 1di 8

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: PERSATUAN BAHASA INGGERIS

KEKUATAN: KELEMAHAN:
Dalaman
Guru Besar dan pentadbir mempunyai asas Sebahagian guru kurang
pengurusan yang kuat dan berpengalaman. kemahiran melatih murid
Barisan guru yang bersemangat, komited, dalam acara tertentu.
efektif dan efisyen. Kekangan kewangan
Mempunyai pelajar yang berminat dalam
bidang kokurikulum dan ko-akademik.

Luaran
PELUANG: Strategi SO Strategi WO
1.Memastikan semua murid
Sokongan dan kerjasama sepenuhnya Meningkatkan kemahiran dalam pelbagai acara menguasai kemahiran asas
daripada waris dari segi moral dalam dalam aktiviti persatuan.
semua penyertaan dan pertandingan. Meningkatkan peratus penyertaan di peringkat
Mendapat sokongan daripada PIBG zon dan daerah

CABARAN: Strategi SC Strategi WC

-Latar belakang murid yang serba Meningkatkan kemahiran asas dan lanjutan
sederhana. dalam pelbagai aktiviti persatuan.
-Sukar datang ke sekolah untuk latihan
intensif ( latihan waktu petang @ waktu Memastikan 100% murid terlibat
cuti ) dalam aktiviti persatuan
PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH

TAHUN 2017-2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1

Sub-NKRA LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru JPS/SJK-PSS/01

Bidang Keutamaan
Kualiti Sekolah
PPPM

KPI Pengarah/PPD/Sek Meningkatkan Penyertaan Murid Di Peringkat Zon dan Daerah Sebanyak 40%

Sektor/PPD/Sekolah SK PUNCAK ALAM

Bidang /Unit Kokurikulum Persatuan Bahasa Inggeris

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2014 2015 2016

(Berdasarkan 4 (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan (Berdasarkan 25101inisiatif atau (Pernyataan


teras strategik) tentang BK atau fungsi PPPM atau fungsi pelan tindakan/matlamat di indikator yang
organisasi) organisasi/SWOC) JPN/PPD/sekolah) boleh diukur)

Meningkatkan Tahap penyertaan Melatih ahli Ahli yang menyertai % pencapaian 30% 40% 50% 65%
pencapaian ahli murid yang persatuan untuk pertandingan di peringkat yang
dalam rendah di menyertai lebih daerah mendapat tempat 10 memuaskan di
pertandingan peringkat daerah banyak acara dalam terbaik peringkat
Karnival Bahasa
Karnival Bahasa daerah
Inggeris
Inggeris.
peringkat
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1

Sub-NKRA LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru JPS/SJK-PSS/01

daerah

PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH

TAHUN 2017

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan
Kurikulum dan Pentaksiran
PPPM

KPI
Meningkat penyertaan murid di peringkat zon dan daerah sebanyak 40%
Pengarah/PPD/Sek

Sektor/PPD/Sekolah SK PUNCAK ALAM

Bidang /Unit KoKurikulum Persatuan Bahasa Inggeris

Melatih ahli yang berpotensi untuk menyertai pelbagai acara dalam karnival Bahasa Inggeris
Strategi
di peringkat zon dan daerah.
B Tanggungja Tarikh/Tem Kos/Sumbe
Program/Projek Objektif KPI TOV Sasaran
il wab poh r

1 Pertandingan 1. Menghasilk PK Jan Sept RM 200


sempena English an pelajar Kokurikulu 2017 Unit 1. Pencapai
Month yang m Kokurikulu an murid
berminat S/U Ko- m 1. Pencapai dalam
dan Kurikulum, an murid pertandi
berkemahir Guru dalam ngan di
an dalam Penasihat pertandi peringka
pelbagai ngan t daerah
acara yang peringka mendap
dipertandin t daerah at
g pada tempat
kan. pusingan 10
awal terbaik
Bilangan
2. Mengenal pasti
penyertaan 2. Peratus
dan memilih 2. Peratus
ahli yang pengliba pengliba
berbakat untuk tan ahli tan ahli
mewakili Persatua Persatua
sekolah dalam
n Bahasa n Bahasa
pelbagai acara
Inggeris Inggeris
dalam Karnival
Bahasa secara secara
Inggeris. aktif aktif
50% 60%
PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN _2017

Sektor/PPD/Sekola SK PUNCAK ALAM


JADUAL 3
h

KOKURIKULUM PERSATUAN BAHASA INGGERIS JPS/SJK-


Bidang/Unit
PS/03

Objektif 1. Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam pelbagai acara dalam story telling.
2. Mengenal pasti dan memilih ahli yang berbakat untuk mewakili sekolah dalam story telling.
Program/Projek Pertandingan story telling peringkat sekolah

Tarikh/Tempoh Jan Sept 2017

Kumpulan Sasaran Ahli Persatuan Bahasa Inggeris SK Puncak Alam

Tanggungjawab GPK Kokurikulum/Guru Penasihat

Proses Kerja 1. Sediakan kertas kerja


2. Penubuhan Jawatankuasa pertandingan
3. Mesyuarat jawatankuasa pertandingan
4. Mengedar borang pertandingan
5. Proses borang dan persiapan teknikal
6. Taklimat pertandingan
7. Perlaksanaan pertandingan
8. Penutup dan penyampaian hadiah
9. Post Mortem

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)
Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
Penambah- akan datang).

baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai:


Tarikh:

Nota Jadual 3:

1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk
persediaan catatan semasa pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan
penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian
ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh
pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.
REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah Nama Sekolah JADUAL 4

Bidang/Unit Kurikulum JPS/SJK-PS/04

Tempoh Tarikh Penilaian


Program/Pro Cadangan
Bil Pelaksana Pemantau Keberkesanan Catatan
jek Penambahbaikan
an an Program

Nama Penilai: Tandatangan Penilai:


Tarikh:

Nota Jadual 4:

1. Semua maklumat/catatan dari bahagian kedua pelan operasi perlu ditaip dalam Jadual 4 seperti contoh pada
barisan pertama.