Sei sulla pagina 1di 3

SULIT

NO KAD
PENGENALAN/
NO SIJIL LAHIR

ANGKA GILIRAN

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH


RENDAH 2016

SAINS KERTAS 2
018
1 JAM
Satu jam
SULIT
NO KAD
PENGENALAN/
NO SIJIL LAHIR

ANGKA GILIRAN

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH


RENDAH 2016

SAINS KERTAS 1
018
1 JAM
Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan objektif.


2. Jawab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D bagi

bahagian A.
Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu

pada kertas jawapan objektif yang telah disediakan.


4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.

Kemudian hitamkan jawapan yang baharu.

Valuta