Sei sulla pagina 1di 2

Vandita shesha vandyoru vrundaarakam

Chandana charchito daara peenaamsakam


Indira chanchala paangda neerajitam
Mandarodhari vruttodhbhuja bhoginam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam
Srushti samhara leelavila saatatam
Pushta shadgunya sad-vigrahollasinam
Dushta nih shesha samhara kar modhyatam
Hrushta pushtathi shishta praja samshrayam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam
Unnata prarthitha shesha samsadhakam
Sannata lowkika nandada sreepadam
Bhinna karmashaya prani samprerakam
Tanna kim neti vidvatsu meemaamsitam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam
Vipra mukhyai sada vedava donmukhai
Supratha paikshiti shaikshvarai-schachitam
Apra tharkaryorusam vidgunam nirmalam
Sapraka shajara nandaro pamparam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam
Attyayo yesya kenapi na kwapihi
Pratyayo yadgune shuthamaa nam parah
Satya sadkalpa yekovaren yovashi
Matya noonai sada vedava doditah
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam
Pashyatam dukha santana nirmoolanam
Drushyatam drushyata Mityaje-sharshitam
Nashyatam dooragam sarvada-pyathmagam
Vashyatam svecchaya sajjane-shwagatam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam
Agrajam yah sasar jajamagya kruti
Vigraho yesya sarve guna yevahi
Ugra aadhyopi yesyatmaja gyathmajah
Sadgruhi tah sada yah param daivatam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam
Achyuto yogunai nirthya mevakhilai
prachyuto shesha doshai sada purthitah
Uchyate sarva vedoruva dairajah
Svarchite bramha rundraindra purvaih sada
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam
Dhaaryate yenah vishvam sada jaadikam
Vaaryate shesha dukham nijah dhyayinaam
Paaryate sarva manyainayath paryathe
Kaaryathe chakilam sarva bhuthai sada
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam
Sarva papaniyath samsmruthe samshayam
Sarvada yanthi bhakthya vishuddatamanaam
Sarva gurvadi girvana samsthanadah
Kurvathe karma yat preetaye sajjanah
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam
Akshayam karma yasmin pare swarpitham
Prakshayam yanthi dukkhani yennamatah
Aksharo yojarahah sarva daivaamrutah
Kukshigam yesya vikshwam sada jadikam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam
Nandi thirthoru sannamino nandinah
Sanda danahah sadananda devemateem
Manda haasaruna paagdadha thonnati
Vandita shesha devaadi vrindam sada
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam