Sei sulla pagina 1di 1

LAMPIRAN C

(Contoh Surat Kenyataan Tawaran)

Kepala Surat Sekolah

Rujukan Kami:..

Tarikh:..

Nama dan alamat Pengusaha RMT

Tuan,

TAWARAN MEMBEKALKAN MAKANAN BERMASAK BAGI RANCANGAN


MAKANAN TAMBAHAN 2017

Saya adalah diarah merujuk kepada perkara di atas.

2. Kerajaan telah bersetuju untuk memperuntukkan bantuan makanan kepada


penerima Rancangan Makanan Tambahan 2017 dengan kadar RM2.50 (Dua Ringgit
Lima Puluh Sen Sahaja) bagi setiap murid/hari.

3. Sehubungan dengan itu, pihak sekolah dengan sukacitanya ingin menawarkan


kepada tuan untuk membekalkan makanan bermasak kepada murid-murid sekolah ini
yang terpilih sebagai penerima Rancangan Makanan Tambahan dengan butiran berikut:

2.1. Bilangan murid: ___20___murid

2.2. Kadar bayaran: RM2.50 seorang murid/hari

2.3. Bilangan hari: __190______hari

4. Sekiranya tuan bersetuju menerima tawaran ini, tuan diminta untuk


melengkapkan Surat Setuju Terima yang dilampirkan dan kembalikan kepada pihak
sekolah dengan kadar yang segera.

Sekian, Terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

t.t dan Jawatan