Sei sulla pagina 1di 697

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nellambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.
Ha sopravvissuto abbastanza per non essere pi protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio
un libro che non mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio pu variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono lanello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.
Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dalleditore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per lutilizzo

Google orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire lutilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
limposizione di restrizioni sullinvio di query automatizzate.
Inoltre ti chiediamo di:

+ Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per luso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
+ Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantit di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo luso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
+ Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
+ Fanne un uso legale Indipendentemente dallutilizzo che ne farai, ricordati che tua responsabilit accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poich un libro di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro consentito. Non dare per scontato che poich un libro compare in Google Ricerca Libri ci significhi che pu
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico pi ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nellintero testo di questo libro da http://books.google.com
1
x
5o-/
l/'
f85j

X/>
^ /
f '^1.

4-
l^erurn omnium 26 utramyuc immo sc 26 omnem

(olleckio, 8c explicacio.

Dilciplmaium omnium Ill2tKeml!carum lumnu , c


,
?eron^mu5 Viral Zercrnam felicitacem,'

3 z
</e,fe /</' li>l<i, ^" te<i<l ixV-

^ e^/2 e/ ^i ,e ve<^ /^^ e<

8p2luncur in omne
3n te mixt uunr , ^ yus iuisa , be2t05
LOciunt , coNcita rcne5. (! i. >. v o^
TNuKrlll Purpura ; <ttf<^ /e H< ^^ ?>k l,^

,e e/s , ^tce^l//^.^ ^<lttF , ^^ v/H

e<t. /s/ ^s^ <,///i^/el, /e/ ^

es//e/. ^<^/?, <^n/,f ve^^,, </ <


rv/?c><ie'i^/ j ^/ttj/6 ^/,'<l <,5/>,/<v

ve/<l/??A/NF 0o<l^/s^> ^i/<i/?^<l ^j3<l>

/>/^^e lAl ^/o<e ^ ^H >r/i</7< cs/?<,l

^2^ <l/H/^/ ^wo^<l/ ^,exlce /sc ^/<l/^/<ltt.

H< ^ er /em^s/i s/< ^sH^/?/// ^e/s^,/^


p K ^ r H. i- 1 0

^tkem2ticaz 6i5ci^)li'
N25^ c^ucxreriz plc
ltanrioles , eo Komi?
niku5 Kuiu s^eculi 6c-
sfc<HloreH,2t<^ue o6io
liorc, inter nouilmz
cur<l5 2 paucl5 a6mo-
lium cceli 2 plurimiz
elcuti , 2b omnidu5 ^niuerlim , ccu ttu-
<Uolumrcrlilncnr2,A czuis<zuili25 crrcriz
2llibu5 pott ti2beri, ^micc I.eor . 2M2
nckme scmpcr inclowi. t^uippc cum c
<inr , HuX 2nimum nolirum virruribu5 im
' buunr , 26 nobililmil cri'unr , 26 vci sor
m,m cik>rm2nr, 2c ivinXilliu sapicmiN
vniuels2be!IilNme0rin2nti5 5-mit25 l-
c2rc eoccnr, mirum ctt, <^U2M M2le 2pu6
cjuo562m 2ucli2nr ; vr inrcr cu2ni62 scien-
ri25 , oriol inmilcz , 2c poene 6ixcrin,
pcrniciol conllumcrcnrur. vio^cn ill^
PRjEF atio.
Cynicus , homo , inquam , ad hominum
irrifionem fadtus , qui raa Philofophia tu-
midus caetcros afpernabatur , cuidam Ho-
rofcopon oftendenti Bellum , inquit , hercle
infirumentum ! Verum tarnen nefrujhemur ca
na : invide carpens fugillans geomtri
cas artes , quafiearum ope coenam quidem
ibi quifque parare queat. At enim
Alia? funt facultates ad humans vits ratio-
nem incundam conducentes , fi vils Rei-
public neceflaris , ciuibus opportuns,
cs ftmt Mathematics , & qus in Mathc-
matica fundantur artes s hoc eft mechani
cs. Quandoquidemipia lim fcientiarum
rudimcnta , ipfa naturalis Philofophia , vt
au&or eft Gellius Mathefisruderibusin-
cipicbant. Etcnim refcrt Philofophis no-
men vti ex PythagoraeffluxiiTc ita & Ma
thematics appellationem 7 Mtfl/. hoc
eftdifciplina sfcu Mrfla^a>quod eft dif-
co ,&doceodcriuatam. Mathcmata enim
xlicuntur artes , qus iirmis demonftratio-
nibus conftant : qus quidem idcirco ad
difciplinam animo inferendam aptiifims
inveniuntur. Namque ita Natura fati fu-
mus , vt nihil teuere mente pofmus , ni
aliquo modo fub fenfu cadat 9 ac fpeciem
aliquam prsfc ferant cntis extenfi. Cum
igitur Mathematics difciplins tota? fint in
rebus quantis, vt quantis cxhibendis, ac
PR^EFATIO.
proponendis,in eique menfurandis,& 5-'
parandis inter fc,iurc ipfarum notitiaan
tonomaftic difciplinae nomenpromcruit,
quandoquidem ipla? folx funt, quse mentis
noftr duritiam fuperarc, ignorantiae te-
nebras difcutcre, ac fcicntiis omnibus adi-
turn aperirc valent, arque ad id iz0.ee funr.
Hinc teftatur idem Gellius , triplicem fuif*
fe ordincm orum,qui fub Py thagora pro-
ficicbant. Quidam enim diccbantur A*.**,
hoc eft , auditores, qui ab ingrclJu iilerc ,
atque audire tantum iubebantur ad ccrtum
tcmpus , quo durante nihil eis pcrcontari
liccbat , quamvis non rcit qu ab aliis
docebantur pereiperent , neque etiam
commentari , quae audierant 5 conceflum
erat : Veruntamcn , vbi tacere 8c audirc
didicerant , jamque ccepiiTcnt ciTc filentio
cruditi , mox verba facer , & quseritare
de iifque , qu audierant feribere, ac diffi-
cultates expromere , dabatur Ulis aditus
atque hi Meiern* appcllabantur abiis ar-
tibus quas iamdicere, & meditari eaepe-
rant. Pofte his feientiarum fuppetiis in-
ftru&i, ad pereipienda mundi opera } Na-
turaeque principia procedebant , quo tem
pore ,! audiebnt , quod iam exinde
ob Mathematics difciplinas , uperiores
fcicntiasublimioraque iluda capeflenda
apti inveniebantur. Proindcque pucris
PRjfcFATIO.
Geometric , Mufices & Arithmetica ru-
dimenta tanquam ccrta,fundataquc fcicn-
tiarum principia primo in cholisexhibc-
bancur , vt iis dcmum cxerciti ad majora
Philofophia hidia inicnda reddcrentur
donci. Vndc eft quod id perperam aflu-
mens Picus lib. i. aduerfus prlogos cap.
. exinde mathematicas facultatcs eleva
re nititur j & graphic contra cas inuchi-
tur , inquiens : Mathematica fapientes non
facit , quare veteribus puerorum fludium fuit
into qui eifoli totumfe tradit j occaftond ef~
rorum in Philofophia mximas parit. At
enim ver tantum abeft quod Mathefis
Philofophiam deftruat atque in errores
abducat j utcam folam Philofophie ftudiis
ade ncceflariam cenfueritPlatOjtcftcIo.
Grammatjco in p. Phyf. c.45-vt in Gymna-
fij limine inferiptum vcllct V Jyupt tt m@-
' 7 hoc eft Geometrie ignarus hue non
aducniat : & Xcnocrates Platonis auditor
cuidam Mathefs ignaro fcholam fuam fre-
quentare expoftulanti dixiTe fertur. Abi%
cares enim an) is", & adminiculis Philofophia .
Quod autem pucris olim addifcenda tra-
deretur , id potis cius neccifiratcm , at
que vtilitatemarguit, quam, quod quic-
quam contra illam evincat.
Porro Mathcmaticarum difciplinarum di
gnitatem, commoda, atquc vtilitatcs qui$
PR/EFATIO;
explicare poterit?c in fummo certtud-
nis gradu pofitae funt , vt Philofophus ipfc
teftatur . cxdemad ciuium paccm, ad gen
tium communicationem , ad bellorum or*
dinem facta; funt: per eas railitarcm difci-
plinam , vrbium ftabilimentay* -vificiorum
ordinem , locorum interualla 5 mnium
commoda , negotiantium fidem, totius
orbis commercium , caeleftium notitiam,
& cum terrenis hifcc communicationem
habemus : Has iEgyptiorum Sacerdotes >
* cum liberos fuos Jiberalibus artibus in-
ftruendos tradercnt , curabant inprimis
eos edifcere , vt metari agros noflent , vbi
Nili excurfu confufi forent : eque pofet
ciuium concordia cuftodiri , quod & Stra-
bo , & Herodotus , ac dc Pcrfis etiam fcri-
bit Alexander ab Alexandre lib. 2. dier. ge
nta/, cap is. Has leges fummc commcn-
dant & praecipiunt in Artem GeometrU.
ad has addifcendas cogi homines poiTc
vult Penna in lib . 2. c. de ex curf. art. lib. 10.
Bartholus quoque in fua Tiberina figuris
Gcometricis vtens 5 has facultates IuriP-
peritisvtileseTeotendit,& Arift. in re
bus Philofpphix difficillimis cxplicandis
mathematicis demonftrationibus vfus eft.
Medicina nonne fine Aftronomix direftio-
nc aegris eiTet incommoda atque exitialis ?
qua? enimfubcerto ftcllarum pofitu cxhi
PR^FATIO.
bita prodefle compcr tum eft 5 haec inccn-
gruo tempore data euocantmortemjquod
& Ouidius obferuauit cum cccinit.
Temportbus medicina valet: data tempore
frojunt.
Et data $< tempore vina notent.
Theologia ctiamc Sacrarum Scriptura-
rum notifia, &cxplanatio multum Ma-
thefi adjuvatur vt probat D. Auguftinus
lib. 2. de doctrina Chriiana cap. 16 & Jeqq.
acteftaturctiamD,Hicromymus to.i. tf.
5. Vndc& facrae pagina; Deum ipfum fae-
pius introducunt omnia inpondere &
menfura , & numero difponentem : & Eo
clefia fecundum Aftronomia? regulas ritus
fuos inftituit , ac nouillunia, & temporum
rationes ordinat, fidelibufque exhibet ob-
eruandas. Tandem nulla eft feicntia quae
nos ade in Dcum crigit , ac fupcrnae Pa
triae defiderium in nobis excitat,qum eae-
leftiumrerum notitia. Siquidcm , vt ait,
Pfaltes Cli enarrant glonam De:. Per earn
enim tenetur quodammodo in manibus
coelum ac fit vt ceteris omnibus fpretis ,
ad idem feri poldcndumanimum appli-
cemus.
JFelices anima j quibus hac cognofeere primts,
Jnque domos fuperasfeandere curafuit ,
redibile efttllos fariter vitiifque , iocifque
Altm humants exereuie caput.
PRjEFATIO.
Nam Venus 3 & vmumjublimiapeEiora fre*

Officiumquefori militttue labor,


Nec levis ambitio , ferfufaque gloria fuco :
Magna neque famesfollicirauit opum.
Admouere oculis diantia fidera noriSy
Etheraquc ingeniofupfofuie fuo,
Supetitur ccelu,non vtferat Ojjam Olympus ,
Summaque Pcliacus fidera tanga t apex*
Sic fatus ver OvidiusFaftorum i.
Cum igitur tanta? fint Mathematics dis
ciplinas praeftat hc caufam tanta? contra-
rictatisauertere , & invidiam, quam apud
homines contraxerintaperire: qui factum
fit , vt quae ex fc ipfis tarn bonae , tarn vti-
les , tarn innocentes funt , tarn mal portea
olere caeperint; vt ex iis quaedam tanquam
inutiles cenfeantur 3 quaedam etiam vti
perniciofae ac Reipublicae peftis abolitae ,
atque in difeiplinae dedecus Imperatorum
lege profeflores , ac Mathematici vniuer
imVrbc proferiberentur.
Equidemnii eft in rcrum natura tarn bo-
num ) quod non Daemonis aftu , fuorum-
que fraudibus corrumpi queat : Et quia ea
eil bonitatis conditio , vt praeteruerfa
monftrofa fat , deformifim*(corruptio
namqueoptimi peffima ) mdefit , vt quae
maxime bona funt , ea Ii tricis & fordidis
adulterentur , nil Ulis perniciofius fit,
PRvEF ATIO.
nil euadat infenfius. Videmus idpaffimin
alimtis, qua; quo fIubriora,fi portea cor-
rurapantur, aut vencnisinficiantur,e funt
humana? vitaexitialiora. Cum igirur dia-
bolus ab initio Dei fimilitudincmex arro-
gantia appeticrit , poftmodum fiipcma pa
tria pul us , nil magis affectct , quam Dei
miam facer, & perfetifima quxque in
Dei contemptum corrumperc , atque ho-
minibusexhiberc Quod & D. Petrus Chry-
fofoguj ali refpicicns adnotauit ferm.155.
lcinquicns. Vbi Chrtftuspi noftramnatus
eft adJalutemmox diabolu) diuina bonitati
numerofa genuit , & perniciofa portenta , vt
ridiculum de religione componeret in facrile-
gium verteret (anclitatem^de honore Dei Dea
fararet injuram. Nonne Theologia feien-
tia eft omnium nobiliflma, & diuina , quae
nos in Dei cognitionem ducit , qua; mores
nftruit , quasque altiffima rimatur myfte-
xia , atque illius beatifica; vifionis , qua;
aeterno gloria; fumma eft , fpeculum cfle ,
semulam & primum gradum non inani glo-
riatione fc jaftat } At quid ea corrupta
execrabilius? Quid fceleftius ? Quid Ec-
clcfia? perniciofius? Nonne ex ea tot ha;-
refespullularunt? Nonne tot infandae do-
gmatum aborfiones ? Religio nonnc virtu-
tum mnium Princeps eft , Regina? At
jcnim hanc in fupcrftitioncm transformare
PR^FATIO.
ftudet ncquimus hoftis , vt de honore
Dei, Deo parare poflt iniuriam. Naturae
dona , & maxima adjumcnta fuis tricis fae-
pe macult , & corrumpit inuidus, vt ijs
vel religione addu&i non vtamur in no-
ftrumcommodumtamquam fufpeftis, vel
fan tanquamab eo exhibitis , ac depra-
uatis. ipfum plane eificit in fublimio-
ribus Mathcfisdiiciplinis . ctenim nil ipfis
ab initio innoccntius, nilvtilius; nil hu
mano gencri conduccntius fuit : At enitn
vel inde , quia nobis proficue , quia earum
legitimus vfus homines ad vita? optimin-
ftituendi rationcmconducit , ide cas po*
tiTim fuperftitionibus fatagit confpurca-
rc, 8c cum cx alia parte futura pracfciendi
noftra? conditionis exordio naturalis nobis
in fit affect us , ex hoc genio ad naturae limi
tes tranfigendos nos ftudet impeliere,
non mod qua? naturalibus caufis necef-
iario pendent, pnenofeere , verum ctiam
qua? vltr captum iunt, qua? libera vo
lntate pendent , tanquam ex aitris ortum
ducanc, perfeutari curilos quofquc mi-
nufque cautos extimulat, adigitque. Hinc
Aftronomia? Aftrologia fueccint , & quia
haec notitia experimentalis tantum erat,
&curiofa nimis, qua? mire nimos homl-
numtitillabat , Chaldaei fuper omnes fu-
pcrftitioiores in camjtoti incubucrunt :
PRAEFATIO.
vndc omncs Philofophiae limites praeter
grefl ad diuinatoriam fimplicitcr , fiuc am-
bitione dufti , fiue fpc quaeftus illci fe
conuerterunt. Vnde iam omnis Mathefis
cpurcata, omnis Mathematica difciplina
ammal audirecaepit,proindcque& -
thematici Vrbepulh5& omnis cor fcien-
tia tanquam infamis, & Rcipublicae exitia-
lis eil habita.
Eapropter opera? pretium me fau-
rum cxiftimaui , il laruam tandem no-
bililiflmis his facultatibus tollerem ,
zizania tritico fcgregarem : easfuo nito-
ri innocentiae reititucndo , quod vt
aiequcrer , in hoc opere id mihi praefixi,
vt non tarn Mathefis principia vera* Philo-
bphiae innixa , quam eriam vanitates, qui-
bus confpurcatafuit , otenderem, vt ijs
perfpe&is Mathefis ftudiofus eam tuto ca-
pefleret , bonam do&rinam tcnerct s fal-
fam reijeeret , atque fe toto animo able-
garct. Opus equidem magni laboris, &
quod Atlantha?os humeros expoftulalTet,
ni bonorum amicorum , ac praecipu eru-
ditifimi conciuis mei Angel Duratij, ( qui
& opera, & libris iugiter mihi aftitit ) in
exornando auxilium accefiTet , ac plu-
rima fuppeditaTct. Lexicon ergo Aathe-
maticum i ex omnibus Mathefis feriptori-
bus compilaui 3 in id praecipu incumbens
PRAEF ATIO.
vt & abftrufiora votbala , vt plurimum
Araba , Acgyptiaca , Barbara ( quando-
quidcm apud has narioncs Mathematics:
diiciplinae potiflimum florucrunt ) expli
caron , & vniuerfar Mathefis Principia
Caones , Pronuntiata,Dcmonftrationcs
Problemata ,ordinatifimamcthodo dilu
cido fcribendi genere, atque abfoluta ver-
borum deilriptioac traderem , ac pen ad
viuum delineata oculis exhiberem. Vt pro-
ptere facile fit cuiuis haud rudis ingenij ,
luo Marte plenam harum feientiarum noti-
tiam comparare , aut faltcm quemvis Au-
thorem expedite percurrere. Qu od ade 6
difficile Anatoliusxftimauit, vt vcl ob id
Mathematicasfcicntias , diieiplinas dixe-
rit appellatas , quod cum caetera? faclta
les libror Jedtionc, folo difeurfu perci-
pipoflntjha? nonnin" Magiftro docente ac-
demonftranterquandoquidcm vt reft mo-
nebat M. Tullius , Mathematici in magna
rerumobfcuritatc , recndita arte multipltci
fubtili verfantur .- vt propterc i non ab re
fine magno confilio cenfendum fit, ve-
teres illos, ac prudentes viros conftituiTe,
vt tencris annis pueri in eiufmodi artibus
erudirentur. Sed enim hac in re , ni fallor ,
palmam proripuiTc me arbitror , clauum-
que nodo fxiTe. Etcnim cum rcrum in-
tclligentia magna ex parte ex terminorura
PRAEFATIO.
notifia pendeat ,h3equepotifmum facili
tates vocabulorum multitudine , diucr fita
te, barbaric opprimantur , vt vcl h<cc
vna coniideratio mc olim ab his ftudiis ab-
terucrit } profeo de Jitteraria rpubli
caine optime meriturum credidi, fi quam
ipc prouinciam duram , & cefpitofam of-
fendi , hanc aliis complanarem : in qua a-
n re , fi feopumattigi , Le&oris efto iudi-
cium. Ncc tamen Novitiis folum feribo :
habebunt ipfi j quae ad probam feientiarum
notitiam neceflaria funt , atque emeritis
ProfciToribus obuia , habebunt & doctio-
rcs , quibus non tidio afficiantur , fed no-
uarumrerum pbulo animumnutriant; va-
rietate recrent , foliditate ftabiliant. E-
quidem plus fort in ipfa operis excurfionc
invenict Lector, qumfimplex titulusprae-
fe fert .- videbit enim me ibi non purum
compilator cmagere , fedvbi res poitula-
ucrit, nouas caique grauifimas ipecula.
tiones fubneftere, examinare , deducere ;
meique tenuis licet ingenij poena merecs
adhuc invifas depromere, quibus totam
fcrcNaturam expendo , atque areanorum
eius conuenientiiimam rationem afferre ,
vtprobum decetPhilofophum nitor. Quod
ideo vt leftoribus morem gererem, placuit
peculiarem fillabum centum plus quaeftio-
num , qux in hoc opere non pcrfunori
PR/EFATIO.
examinantur, attcxerc , atquc ipfi praefi-
gere, quo quivis quidquid non ita vulga
re, non ita obuium quaetitatc pra-'fto fit
inuenirc ; ficque do&iorcs haberct quae
non multo labore , atque vnico ilu oculi
in multis poiTent ingenij auiditatem ex-
plcrc. Alia ver non vulgaria, quae inci-
denter quidera non tarnen minus obferua-
tionc digna fparlm in opere dita funt ,
huius figniad margine appinxionem indi-
gitauimus.
Caeterum quae hie puriora , atquc inno-
centiora praeceptacx Aftrologicis allega-,
ucro ,ea non nifi ex Ptolemaeo , aut ab
Ecclcfia probatis feriptoribus umpti 3
vc in opens excurfione prudens letor vi-
derepoterit.Qupdfi quid adhuc ex Pon-
tano , aut Firmio nimis audenter , praefcr-
timde ftellis fixis, didtum inuencrit, id
vcl vbi opus fucrit explico moderor , ca-
ftigo aut Philofophicis rationibus com
prob ; aut fan ad purum ornatumappo-
no .- cum alias hi au&orcs magni nominis
fine non tarn do&rinae vcritatc quam ftili
clcgantia, vndc & eorum opera ab Eccle-
a permiiTa funt in Pontano quidem ob
potis exccllentiam, quae cum primoribus
pofis pugnat; in Firmico autcm obSer-
monis amaenitatem : quod ideo ab Latina;,
linguae Profcforibus praefcrtim Ambrofio
(^zleoino ex eo sZepillime tcltimonia 6elu-
muncur. ()u^X vcro mc minuz caut , n-
nu5fun<^are in nac ocre ckA? sunt non
mocio^.K.L. censurZeseci sc tUX nurn.
nitllmc 1c Hr c2ltiioniludcn5 subiicio.
U Lxicon ^2tKcm2ticum pzrrc^D.
> >I4icronvmo VirU nottrx (Kongre-
tioniz 1'ticoluo claborarum, 6c M2n6o
^6mo6um li..p vclirx pcrlcimu5 ; nitnl-
<zue in eo 6atum cli otfcncsc , <^uu6 (2-
tKolicXki6cj,2urdoni5 moribuz svcltc-
tur.perure zilofeto opuZ , sc ^uo vcl
terminarum c1uci62n6o f>lopricr2rc5, vcl
icmticlcm vari cxoticas^ue irimeno
<^uxttionc5 , vbercm ^lurkemarkicarum
lc^cnnHlum liuiolis oster lcercm.1' v>
si5 ^roinclc <!inum exillilnvimu5 Xc
so^/15/cl. Xal. ^uulti 166z.
v .^I0eiiv5 (^/^.^r^ (Her. Keg.
F. 1'Kcol. Prof. eleituz L^isco^iuz
Vcntinu5.
O. .dzK.oi.V5 pionx'lLi^vZ Olcr. Ke.
3ac. l'Kcol. proscll.

/e>/ <?ee-</ l?/ece-m /le^/e,^/m.

Oc opuz inscriprum , ^ex/cs vt/<<-


t^m^cm , ?. v. tticronvmo Vi
rali noNrZe (^onreationig Incoloc
compositum , sc iuxt2 orXt1x2m allcrrio-
ncm p.p. IKcoloorum ,cmibu5 i com-
milimu5 ^ approbarum , vr l^m'5 M2nclc-
tur , czuoa no3 spcHar , facult2tcm con-
ceclimuz.In cmorumn'em prsentes litte-
r manu propria luolcriolimu , sc solito
noltro liillo lllmuimu5. t(om^ Xzlcncliz
kcoru2ri)ib6^..
V.^^^Z^vz 'izi'xcnivsps^politUZ^c-
ncr^liz (I^lciic, Kc^ul.
Locu5fs,ilii.
V.(^^o ,^^0Lei.i.V8 (^. K. 8ccrer.

>^X pvz 2ttitulatum 6c vulnerum , 2o>


^/rumczuc morootum curatione m2-
nctica c^uXttioncz trcz ^.uitorc ^clmo6.
Acu. patrc 1-lieronimo Virali dlciico N.c'
ulari a mc rcuisum, potcli 26 t>ud!ic2m
Vtilit2tem t^oi5 M2ncl2ri , cum nilul con>
rin?2t conti2 Ortno6ox2m 2c d2tnolic2m
<ioiirin2m c bono morcz. In Quorum li-
6cm N25 prouli2 m2nu suoli^n2ui in don-
ucntu8.^u^ultiniep26u2()rclini8pr^-
clicatolum teitio non25 pebruarij 1659.
Z^o k. (vril^nvs Pn.irri!^v8 Orclin.
Prc6ic2torum32c. l'Kcol. ^la^iltcr 2c
in vniucrlit2cc P2t2uin2 ciulcm Acut-
catis r>uo1icu5 protcllor.
NrK.

^bcn K28.

<4cnnr,X.

cc.ro5.

lire.
1 K V K X.

^ Imurek.
^na1cmm2.

^uro- conic-

^nc^atro5.

Girant.
nomicu5.

FNU5.

^mfrocr2ci2- ru.
cor. ^NNU5 MZNU5
V^t ei' ^.^
^^>iz.
^NNU MH2NU5 ^VU8. /^rcliir.
^planc. ^r^encum lcu
^nnu5 perio- ^nlune. ^i^iicomuz.
ciicuz. ^nc>c2i^ailz. ^r^cltcx.
^oodeHic. ^r^ctenar.
^uc>?XUm. ^ll0N.
^f)0^Xi. ^r^ciN2uiz.
canux. ^jiullo. ^iumcrum.
^ziarrnXa. ^lllumcncum.
Elitres, ^^'urio^az. I^ciruiniz 1u-
^ntalcuncz. ^oiclclma. NX.
^^oiomc. ^liaclnir dnr<5
^ncic!,cnunc;. ^^ornmc. na.
^ncar6cie. ^liamccn.
^^^ilicailo. ^ric.
^^ullia. ^ric.
><^ua. ^llN.
^c^uariuz. ^lHa.
^<^ua li^n2. ^rilnincrica.
^l^Ull^. ^lMlI>2.
^c^ullo. ^rmllluriz
Hra. lul^Xla.
^rnca. /^lni^.
^railiea 8^>X' ^i61al?uin.
IH. ^r^>icn. ,
rarum. ^rcnarzoiaz. ^iniru5.
^lan^c^
^rciicncnz. Xz^'ia.
^lo^nilax^ ^lcen<3cn5.
^r^ox. ^locnlincz, 6>
/uncrez. ^rAruz. clccnlinncz
^nnrimiz. ^rcu. ^sccnllonaliz
^rea. clltkcrcnlia.
^ij
? Kv rx
^lcnere alii- ^uc^uz lumine. cuz.
min. ^u6t' numcro Laien
^scna. ^uellir. Z^ineuz
^selli. ^ui Lollli5cul.
^carn. ^Ul8 ?212<jill2- Lar^ x 2/108.
^liccn. ca. Lcci ^l^en5c.'
>5lcl^. Xulax, Lellairix.
^u^enlez kor L<!il3enic.
tunam Lcnncnax-
^ls^nzc, ^rni. ^ura. Lcrenic ^o
^llul?. ^Kucu. ^iea rcula. MX,
^Ker. ^liirc. ^ieuz numc- LcriKax.
^ltrabilicr. ruz. Leliiia dcnranll
^NlH. ^uri^2. Licorprrcail^
Xlirooc/no8. Aurora N2.
^Krlabium, Aurora dome- Liot!^2nato5.
/^Kroloei, tez. Liquinilliz.
^l^ron. Mutier. vilIcxtU8 , sc
^lirornem2tH. ^urmata. Lillcxriliz.
^Krornell. ^utumnuz Zim!?lc5.
^ltrumzleu^l'- ^.ux. Lli.
lcrisinus. ^Xl5. Lc)cc8.
^s/mecrla. ^elfllc. L^ieaz.
^liiiulus. ^lmcna. Lc>rr^aoe!iot
^rlr. ^imcn. Lorrnoliliicu5.
^rm!?ui. ^,2lmurn. Lriclcmif.
/trerecniniz. ^xni. Lrmecn, vc!
^lln ^lcar. ^^orum insul Lnneri.
^tnl2nci6c5. ^xllen. VrumH.
rnalc. ' Lcline,.
^cl^or^e, lcu v. Lublcu
^Iroricn.
^eKation.
^imolptueil.. I^ ironomi
1.0208. v^l LT' vr .L0N.VXt.
dn2inIeo
dnalm,.
<^ dnei.
mon. (5oeum. dneli.
(^acnetuz dnelco.
inciclentile. dneli6niux.
(^2lneru5 rclle- dnenen.
xionig. ddjron.
datotrice. dnorcla.
<allrric2 ?c< dnoreuc.
riauz. d^lior. dnowerunn!.
0aucla dapri-. dnrilcus.
Cancer. corni. dnrnicuz.
diilonoeraror.
0ani5 minor daua den. din^ulus orio-
(52NOPU5 daucla 6raco nz.
niz llcleriz. dinu.
daua cl^ni- dircius Vcn"
ni. tu.
Nl5, 0au6a leoniz. diicitr.
dau62 Vrl: dlrculuz.
<la clraconiz. Mluorig. dircul' reHu
daruc ^^allo. duu^H Vr? diicu^uz ooli^
^2rur l^crcu" minoriz.
liz. daiimi. dirculi Iciru-
de^lnuz. inum.
ic Zc^ul. denriloc^uium. dirculi noraris
dcncrH omo- dirculi z>o'
lUM. M tionum.
darcinns. de^ncuz. ^dirculi vcili,
k^rooncmn. dcrHiax. cl.
(^2NUN. dcraoz. dircumleren''.
l^alHo.r'ca. dcru8. tl2.
dnalciticlu. dircuallcio^
4 )
INDEX
Cirnecr. Conus. Cyclus aurci
Clima. Cor ca:li. numeri.
Clima&ricus. Cor hydrar. Cyclus Epac-
Caelum, Cor lconis. tarum.
Coitus. Cor feorpij. Cygnus.
Colubramcc. in Corde folis. Cylinder.
Columba. Corona - Cynoiura.
Colri. ftrina.
Coma Bereni Corona Sep- D.
ces. tcntrionalis.
Combftus. Corona:. DApha AU
Combufta via. Corona: Me- chia.
Comta. teoron. Dpha arcdir.
ommixto. Corpus. Daemon Mcri-
Communia fi- Corns. dianus.
gna. Coruus. Dafim.
Competentes Cfmicus. Dath Ekrfi.
gracilis. Cofmographia Dulo.
Complcmtum Cozimon, Decani.
arcus. Crater. Decuriones.
Cncauum. Crepfculum. Declinado.
Concntricum Crkici dies. Decubitus fi
Condition- Crotus. gura.
rium. Crux. D cferens.
Confinium. Cbus. Delpfus.
Congreflus. Clmcn, Delphi nus.
Condromus. Curfu vacuus. Dcltcton.
Conftclltio. Curfu velox. Dencb.
Contdus. i |Cruilineum. Defcenfio.
Contratos. Cfpis. Detrimntura,
Contrantifcia. Cyclus. Diagnius..
Conucrfa di- Cyclus folaris. Diagrmma.
rectio. Cycluus luna- Diameter.
onuxum. ris. Diasccorau
LOCOR V M ET VER O R V M.
Dichtomos. foris. Eleutio.
Diepon. Doryphora. Elhabor.
Dies. Doza Almogi- Elhamncl.
DifferntiaAf- za. Elhar.
cenfcionalis. Drco. Elgtdi.
Digitus Eclip- Draconis luna ElKas.
ticus. caput & cau Eliccrd.
Dignitas. da. Elklcifchbmal
Dimantrco- Praco Volans. Ellipfis.
ris. Dabh. Eltanin.
Dimticns. De&io. Elurad.
Dioptra. Ductoria. Elzcgillc.
Directio. Duodcnria Embolifmus.
Direftus. Planctarum. Emboli fmica
Difcus. Dyis. lunatio.
Difccus. Empircum.
Diu\for. Engonafis.
Dirnus. Enif alfcrfcts,
Docus. EVfcntricus. Eniochus.
Dodecadrum. Eclipfis. E un gone.
Dodccatcmo- Eclptica. Ennctici dies.
ron. Ecnfcphias. Eofphorus
Domicilium, Ecotfis. Epcb.
Domus. Edelen. Ephmcris.
Dominus anni. Edb. Epicatphor a
Dominus gc- Effluxus. Epicyclus.
nirura?. Elchif Epigius.
Dominus Or Eldcgiagil. Epima*
bis. Elcict. Epitrion.
Dominus Ho- Elecciones. Af- Epocha.
. trologicx. Eprgonum. n
Dominus r- Elcmfentum. Equiculus.
diorum. ElemcntaCeCb Equus alrus.
Dominus tim- mtrica. Eregbuo,.
A iiij:
INv2X
kriAnoniuz. liZV'3, icxac- tico^lapnia,'
trlclanliz. cnn larcrum. l^comccria.
Krinnc linc5.
lincrc5, (inalcn, t-no
mon, <^nom^,
kixa lizna.
'fixa ltclla. (inomanica.
^ucnenx, llammiecr. (^n^ia coro-!
na.
k,uZramlN25. lumixinun> (3ar3c>niz sa-
uur.
korrunX parz.
Hx^Itrio, kuea. (3rXcuz.

Lxalrio, N
txll2lma.
kxccrrH, kulxio. (-. lT tNU.
Lxclclimu5,
cni,a.
r. bol. t^alon.
^^i^z .
^ lalco. l^ammcl,

l^Zracli.
seralia.

l^cllcspnticu
QenelnU^cum.
liciiculle. I^lcmispNXrim
lizra. Lcnna. ^Icvra^onuz.
(inyanar.
I.0d0NV^ 57 V3Z.L0N.VXt.
Oc1u5 lauri. ?crsr>e<Hlu^
?crnc2.
?arat!ilu5 tc- kcrtclirc.
rclirig, ?n2rm2.'
Orcrinum ii rar^asc.
?ara1lxi5. k^nice.
I'li^nix venmz
O^ricH 3". ?k2?nix slduz.
mum- kninicooce-
pcu- lU5.
Oricr2rc>r. ra. ?^inmcn2.
Sricr>5. parallel vipe,-
dum.
mu,
I'aralclenc. kkoltx.
sarma. k^cl^inta.
Orion, sai lortun. I'lmoniiic.
Orixon. parre aliX. ?lca c,rasl1ic2.
OrnttniHH, I'illcili5 raicig.
Orc2ler. passcr.
Oit^nenlug. ?auo. ?macin.
Oltn^rl^Iiia:.
l)rcu5,c c>cc2- ^ez;su5. kilciz.
iu5 licicnrn. n3 onuz. ?isciz nonuz.
Oftensul. I'ilciz vnlanz.
Oz s,isc>5. I'eii^lim.
Ou^liz n^ura. l'climcrrum.
O X)^mum.
?cric>duz.
rium.
?elitci). ?1anum.
?crrcn^icu1. klaricuZ 2scc-
pericul, Au5-
pcnli). kerlon.
I i^ v L X.
l/lnca. M^ ^lalrelcare.
Linea inctMn- Xlamarern.
NX. ^lantciula ce-
Linea mcij ti.
V ^oanacn. moru8. Klaniuuluz l^i-
^-^LaHeaviu. Linea vcri mo- crum.
Lcrlav8. tU8. Lianna,
Lamr23. Lo^arirnnica. ^lanucoiiiara.
Lamra6e5. Lc>?arirnmi. ^Iapr>X.
Lancea. Lo^iltica. ^larar ^lulal^
Lar. L5ii<1ciar>u leiern,
Larpiric, ^lrronomc8. ^larcnao.
Lrerculu8, L5^icucic apucl Xlarcnco,
Larerne. (-cc^rapnc>3. ^larc.
Laric. Lcifer. Starlet.
Larir1o apu^ Lumen. ^lar8>
^lrrc>nc>mo8. Luminaria. ^lasarnc.
Larircio apuc! In luo Luminc. ^i'tcula con
<-eoravnci8. Luna. liirio.
Laricic^ci oi^i. LunX mcnllo- ^lalurorn.
ua. nc8. klarer
Lelap8. Lur>U8. ^larnemaiica.
Leo. Lux. ^larurini.
Lcpuz. L)'I)icu8. ^lciario
Lelarrl. L^oanorox.' ^Ic6iceV ircl-l
Lcucnori. L/ra. IX.
Leui8. ^iecliclinium.
Licanoru3. >4e6ium ca^^i.
Lil,erlira3. ^eclef.
Lil?ra. ^tculX cavut.>
Limriu8 uV_KxLii5-
Limc>u8 58.la- rralix vcnM8. ^lcnesciarn.
rrurn. ^laleuenrum. ^lencnr.
Lin^ ^al5ca5. ^lcnic
Xlcriu5. Klulica.
Xuia ii^na.
Kluiaiil. !^ouen2rix.
Kltlltlum.
Ktetcimcli. Kturilta ilssna.
telen. I^uoez.
Klcsa^uelo, cc

^lcronicuz an- 0.
NU5. ^> ^scn,
Klurc>3 ccr- ^^ liali^n'
ratos. I^anar.^IcKar. Obiaculari.
ncr. Ooli^uz ^n<
^uri5 ccri.
KlircK,

KloKllia si^nu- I^auiz.


KaoolaiN.
Ktonoinenia?. Klconlsa? ttcl- Oolcur ttel^

Ktosclelc. Oolelllc,.
KlotU. I^comanmn. Oliculn an?u^
?rimum Klobi- luz.
Occiclenl
8ccun<ii Klc>- Occicientlll
l)ilc5.
Klnrlarum. I^ircn. Occiclencli
KloXNHIN. planera.
Kluniu8. I^nHrnum. OccmstnceH
Occnul.
Klularr. I^sana lfiNXra. OHue^um
>lusca. I^oranrlioteg. OHauluz.
In^rellu8.
Iniciluniu m>
I^ctcrulci).
t-lexa^onum. nc8 ^colc)-
I^inniculuz. I
'U^cl. 1nuenai5.
?Iircu8. ^l. lculum. Iri8, Irina.
laculuin ^4c" Ilariillmi.
>ron. tcoron. Il?oniu8.
Ia^>cn8. Ilaoerimetrae
la^ix. Kzurir.
^olcimeilum. 1lulNXn08.
?ic>moccnrlic. Icolacclrum. 18.
I5u5celc8.
l^ula.
I^IUX iaruuz. 1u^ula8,
^iorllH tcm- luum.
lpirer.
Im^ine c?- Ixianl8 rora.

I-l0lsccfuz. Ima3ine8 ^s-


I-Icl5cc>puz
Il1N.1,l!8. Imum d^li.
l-Ioiolcpium. Inarlicc1c8. ^ Xcniricni,
IiiconiunHa ll-

5>. X2lul0N8.
na.
Intueiia llZNZ
l-Ivcmz.
Inc!u8. Xcronolr.
l-I^lessialia In- In5trnu8. Kim5cn.
ca. Infcrcn3. XnIIasmelxon.
V^t ri' V5
<IU5, ..

klemlnium.
?il2rniz. ?un6cum. R> 3^iu5.
?reU5. ^6iu8 2fucl
koilux. ?ucelez ^ra- ^ltronomox.
?ollI5. du5. 8.aiu5 anuci
?olicnrunium. ?vrmi5. (leomerraz.
?c>Iic6um. l'vravz Kacliu! ^ltra>
?vcliec. nomicus- >"
kolv^rrnmul. N.26lU3 l2IlNU5.
?onclerlu5.
Kampnttes.
kr^ltcr. Kuz.
KationHlia ll-
N2.
krimum molii- ^.Htionaliz
^uancitaz.
^.2tionall5 vi.
Prisma. mclricuz. ^.cHum.
^.c6tan^ulum.
()uacIrrU5. Kcilincum. ^
Ii.c6t!r(>.
(^iiculi. ^.cciciiruz lu<
mmiz. MlNl5>
tum. Kl:cliru5.
Keiractinez.
Kefr^naric.
yu>rltione5 2^-
li zn2,cc>
<)uistlliz r-
^rc- 6iuz. Ki^ula au2
()uoilen. 8.e^ul2 K21-
monica.
I >I V 2 X.
Haines. 8ep^!na.
8eprnzulu5.
tta. 8cjircnclionc5.
82rn. 8c^ccniricn2-
Kerc. 82icl!irium le.
K.err?ra6uz.
Kcuolucio. IU5.
3erpcnz.
Kliomlioiclcz. 8cruenrliu5,
L.iiarita5 n- 5crc ^)upi1l2?.
naru. 8crucmli.

tU5.
8cinri11ric>. 5cxin^ulu5,
8ciion. ^cxa^cnri^i^
5cc>rpio. uiilo
KKK. 8cc>rom^nia. 5cxianz ^lild'
8c/^uncz. nomicuz.
5cc2nz. ^cxcillzr^ciius.
5c<Hcr dirculi. 3iciuz.
8c^ni^ntum
N2. circuli. rcntia.
8c6tiu cc^ui. 8i6clilc>.
5ccun6i mol>1- 5ilcnz Ilina

8ienifcr.
5U28.
8cmicirculu5.
8emilunium.
8cmic^uaclr2ru8 8inu>
8cnac!icr.
8cncincr. 8iriu5.
8irl^acer.
Lalccor. 3oai1 lamuni,
I.0cOK.VKl KT' V^Ii.
5ol. 8tlol)iluz 1'crl5alolca.^

8o1icirclor>Ia- 8ur>lol2nu8. 1'e^il^ucn.


5ucc6cnz. I'crmini.
ircr2e. 5Kel. 1'ernucUcz. ,
8c>^l6um. 8urciiicie8 l'erra.
8liuz numc- 8urcllorc8. 1-errella.
lU8. 8^u5. 8^6cra 1'crrXmtuz.
8oIKicium. tio. I'crrca li^na.
8or8. 8^mmrl2. I^cltu^o.
8ollc5. 8^m^2rla. 1'crrHccllum.'
5ocKi5. 8^Mc,N2/lz. 1'?tronu5.
8c>ria. 8)snelicn. I'c V22xene.
8nrriiaca pe- 8/nodux. Inmyrig.
8^riu8.
5rIi^niscli8 5vrccuz.
8^ltemcl. 1'neaz.
8sl^2rrH mute- 8^rK. 1'licma.
872^13. l'Kemelo.
5rKcrra ^uciz .
7-.
5uicaruin ma- l'^opiruZ.
nipuluz ., I'neenz. 1'llr25ci^8^
I'anin. l'nrnum.
8^>Ien6or.
I'auruz. 1^imi8.
I'clctco^ium. 1'milic'ulum
8rution3,rinz 'lclum.
I'oniiruum.
5rcIIa. tum. I'olc^uclum.
8celcomcrliH. 'lemi'uz . 1'c>uc2>i,
8ri^on. I'cniculum. l'raliiz.
l'raicAione.
I'lapoiciiz.
I N v k X.
Vrna
Vrla.
miniz. Vv^L2
Va^^lxcne. Vulrur c^cienz
VcHox. Vulrur volans
1ricl2. Vclox cullu. Vulrrnuz.
I'ricnez. Vcrcr clracoius
Irieonum. Vcnruz. X.
1'lionocrztor Vcnuz.
1'rieonomc- Ver. Vera. Vlpni2
Vcrlu. ncr.
>> mer.
1'rilHlerum.
1'lilnorion Vccx.
l'linuI racliuz
1'rll^uerrum. Vcluertilio
1'ri^ucrum Veiperrmu. Vpusricuz.
l?colcmXi.
Via cnmuulta.
l'rcmici Via luHca.
1'rurinH l^ler^ Viil. k^ ^moH2r.
meti8, Vin6imirnr.
l'lamane^u. Violen li^i^.
I'udeinl. ^6pNlru8
Vir^o.
l'urbo venruz. Viroliso.
I^mvana. Vmdilicuz ^n-
romc^i.
Voclicl2rc>r> ^c>rll0M^Nl2
V. Voluellum. ^oxicuz.
Vorrcx. Tuoenclcn
Vtnilco5 mall.

ll KI 5.
6i^el^um , Lc compilacum. -

llcvxx Icoi!est>c5>mili,ri5mnibul ^l> l,


lnmlici:nc>n qui^em c^u siim Iillel,s>I nur ,
atquc>I^nbcli vtiiul<zu t,m <3i5ci.ium l.i
ni mimuin,f>iimun,^ue in l>i6,nc Llcmenminz
scl^u ^lneliliilnu, t,rciliuuln^ue l^ccnni
^olum ctnn!um,<^u2: a ^llt>cl> l>ic>ieuul>inlilumklum:!n zu
>e!ut !n cl,mseu6ic.oti>niscic <I!cc)mcciic L!mcn, umnil
1'linZuIoruili f>ic>f>orli '0mnil<zul>uniiz menlul > omnil
nuuin, 5cniium> sc l'zn^eniium z>iil, c omni ieniqu
inNrumeniH c! ^lglnclln c^uoui5 mc>c!c> lpcnii stiiH
lnl. <)u2<!im vul^ul I!aiun,,c)t: I.tini d>'c>rim, sc
^mulliin , conliinicin <^ul,ul le^ulil plinisin leu i>nu
lum cocunlibus, que li in mccli iiliHNli vtliquc mnluer
^ . ^ui c,z inuicem nel, c 1'iiin^ulum qu,Ileium cun
illil cc>nllilu2i , cssoilnecque. Nllnclucm numi loliio e!i- ^,
ne non lin ccrlcNi cnsi!ic>5ciir,il c^iceic>/<i. /. </< 0>
//>? : Nnc e ?nicc in icim T (52<!ino !I,in lest-
tur?liniul/<i. 7. ^.^^. e tctum !!>ucnrc>iiouz^enl. Lzre
ium liln inuentum > c z>lc,l> liieiilu , 6iuinum. >.', qui
>u!ss,ie, sl velivlil <^meniijl cbuium> 2 subliiniorum ^il
sniluin pil>lc<Ic,rilul 5zlnHn<!um i vl oioolcr ciul l,
ic5iiic ccenler^ inuni clf>Iiie^nollrc inllilulc, ltime-
N>u5iien. Lllniin ic inl,ocinlilUlnenlo,Circ>ninunl>
lcuigg ^ceu>l in , ^,egu1n lfttc elt, vuo,in^um,
ntill!ml!ecmlurnluc>llcll>^u!buzomne5 lr ^l,tne
lnli opericionez cplenlui, sc cii zucil veluti ?oloz< om-
nil6c>riu reiti sc cuiui , s!ni t lsnuici , Ileiuln c,n-
euloium voluiiur, c versitur. luinmuz z>cl6cnc>lt sunHun
nmniz iimcn<loni5 lpe : I2lc5, line . li ,no i>e<ie> pilei-
jin 2c>ilnli>2lc, in s!n lupelLcic 6l> , ,Ilciciicum6umr.
<^iiculuz esciibclur z cuiuz cenilum lesciel limirei iiun-
<5lum. li ciuz li^uin <rc6lc inrucril , "liiinZuI quil^le-
lum.vt lupiinnui, riliiinsrc>mcluelir: li pcipcnaicululn
<i ilnluci<l ^uzlcumczu: pll K^l>i2M omncm ^cunZu-
loiuin > Oblulin^uloiuln lfieciein luoebil. li icmum ele
mlcciarcucc>mcIz^ vcl ln vcin!izuiiul 6eli llolel,
nnn ul^le^ cuiuu cnnncH<>tli5 nonI>n ^iou in
lelliinitu5. plofcK <lltcull^u<irl>tulm clsli ooieiit
c (Hu;c!l2Uli5 t^eoinellicj lubile vic z u> inl>um>in^iu>
lncnii > quo reul ploporcionum liailur , lie sc,ccutmur
lic>z 6lNinz;u!MUl , Mlliz vcnlnur, ,c teri omn co-
meiric5 pclilillnel fellicimuz , cuiuz l,u!cz , tque ol^ci
Z> in locc, vbi^e eo iccuriel lmo iic>lc<'uelnur. l^clell qui
lein pio inisaculo^illlorclel //i./. ^l,^. ^<^. pu! I^eiKun
inuencum nclcic quc>6 inliiuinentum plumbc lm bcne com
z>uln , vt li n>enlun6il 5oli<iil , "uliluue I^>i!ibul st
lccui , luilin iormlm illorum iurmin di^eiec , iui wo
riiueull mcxio ^U2cir2nul2 , m?6 ciim cilcu!re
fll, ecuum le V2tie pllrbetet : Veim <i mollil,u5 ,lp!i
Ilul,c2cm icoenza vicein ll limililu^ineln elsolinib z vt
fwine nln vniliz rc^ul lolurn, le<l 6c qu ^luiium inliiu
inenrorum lirric onul lubit. ^lcniin nicc Innec 6ienia
l mil2cu! in nnli5o inliruinenlu viciemu. ()u<r c>ui vei l>2l
l llccre > 2c <lcmil> ^olei , 2^e2i Oclelicitimi illiu
noliii lieculi (lili Oiicinum , eiulque ,suru non ,b le
le Lilinillil (^2pr peculiii lidellc ^csciinrum vli s,n
inueniec c^uiquili liu^iolillimuln nium <lclplinlum ni-
, wum oollic comiilcle.lnieiiln izun ominc eeieclilliur ocni
nuz l.e<?l nolln l3ue5icul<lnem : cuiul lslmen vcl in.
iploeiu vellibulo ciliibec lotiui nobil occuiien , ^ 6eu
li ,nli<!e!ic : <^u<>li^c! vul^ali , ,c noco instluincnro ,
^uo uculiz cc,ltc>le,5 obiicic , tociu Xlinc<i lulnmiii>2laue
j<.m einibei culil mciilil inl^icicnlliim ; pioin^equ ui
Nlum,ltHul Nuclia felicit z>ellcn6.
^8
^. ^xcvi.l vol,nturoIiln,Ke?linio/,i.>F.^s.(^2lcuIi
nuinelgl > ^uil,uziu6il^nlilzuinl>iiil,meticnucin,
vrtuiv cleielim vul^iie nomen > ^i<l^ , cjuo nolltIi
^l!tnmecic5noi5 piomiscue elnIicHmus: e in^um zu
ico orciinc c mctkoo inr le 6ilpot> c^uemuil nun,-
luin vcl innumoilem comoiencnliunt. Vt miium s>l lorn
Xiilnmcticim.nocclrimolillimzm tcultm omnium^t
tncmiicl>tnm roii<l!Mm , 6ne <^u ncc vl>2coms>li> vo->
tcli , ncc ( ncrnc 6iriln 1 liu Vlbil conliNcrc in r,lUo, n"
m vi<!elic numci!ium Llcmcnlotum ml>iru coutincii.'
Lluut l ,^. 3.4, st.?. 8. y. 0. t)uiHo vnir vluue6 noueu
l>rore<iien6o , linzulorum uumeiocum pcr oi^incm not
sunt sc cn2lKcr. numeru ucem 6cnriu l> c>. c>fm ,
Il1i<3eliKme^>rimitur, nonczuiem li: lc>I. fc6 Iic-
tiu5 not ^ciicwe qum in ^ecunlum u^cl > lotuuc <ieniio
jn!icl, quoi vuit, numcru, lcu uo i Ui f>ls>oli l ii-
enitic nd : lui ll nZcc fueiit 1. cum fulcimento iiul ci
ilo. < sc lol ninil l>^niKncil ) cis>iim,tc!ecem ,nocell
vnum enlium : li i,. ci<!em olxponlui in6it vieinti. nocl
elt !uo5 leuiie : tle, liiin, nocelttrlcnliol, 2c
iic cincc sczuc 6nonzinu. Ninc olfllt . sc luv!
!itl li^l n^uiH.s>lic,lui numciue centcn,iiul,eocm orclin
proele^icnclu. (^ucxlil o,uit not c^arur, e eilt numeli
milleniii', <i c^uin, tot vnitzlnilleniij,noceN toi mille-
norun numclum,ouol not nu: clliz nieooniiui.sc lol
vnill>Lnj6cl.'li >et2,l0t centenoru millium incicl cli :
ii jcmum lc^lim, per cm nvetur numerus millenoium mi!
lium:iul semner nn sut>el<^<jii2 numum l>oNeric>rcm l>io
lui <zuIile lnuliil>l>t <! pui lcmoer icuciicno vluuc in
inllnitum. lczue s vticlcoml>cnc!ieiesctm IvIiimnot l 6
Iic>qui elt l>NlLliu) le lo>2 , scu lii comit , iniczr
numeiuin timplicium vnilcum:^enu!tim <icniii:n:oenul-
timnlenlij : c^u: niomniou2ntcnonilur> tolin6icl!e<
nlicl milleniij : <zuXnuc5upcr<l^!tul>ccnlenomlilen-
rio, 2c lic clcincci, ilc>ucn6c in intmimm , tc^uc ll cf>uc
liln^ci ieercien6o. LeRc numcrolunc)nnciione,l>ll,z>,i-
lion ^collinone , c lel^>c>n^cnti wl micul ni!ntui> vt
lneiiru I.il,e!!ul non itoli<iem in luccln <lilu,c>uo z>cr vrio
numeioium line rn mult, opeii , lerlcluriique
ocemui , ?/><<,^f,/ ^<</^e<ttc</ til l>r>clliu. Lum vi
^c culiolu !ectc>5 , sc non sienii.
^Xi.x7icz liue ^/>,n,^lice ^lmi!!m lc>nl lullen ^,
loriln in lummic ^lticl,l,ij> r!3nil'i>Iil:lii>ui!i5 conti-
ili inlllumenli <ilm illucl l,elocn<!lculiitei ll,lucn-
^um ; <^uo tlerurn <llnti, poili, lluinc , ic^uV
klluul ouilni cc>umr>I,li nolmu.
Xi)
'4 LEXICON
AbiN RaSiVcIJU* ///> latine Cafut Draconn : dicitur
apud Arabes ftclla fixa pellucida in Capitc Draconis fidctis ad
polutn Ariticuniiquodipfum polum Zodiaci ambit & circum-
pleitur. Ipfaautcmitclladiuat nunc polo Aittico iy. fer
gr. eftque tertiz magnitudinis de natura mixta ex loue Sa
turno > & Marte, Viae fufius i Verbo Drct:- .
ach Ali vs Chaldaic>fe ,Tt pafllm corrupto nomine
circumicrtur, Gerades : Caput Herculis , fe Pollucis aherius
Gemiivorum) & fubfequentis: ftclla videlicet rufa, & fubflaua
de natura Martis fecundzmagnitudinis, inter Regias qui Jem
computara > fed tarnen eft ctiam vna ex vioJentis. De qua
proinde nugantur Aftrologij quod ii cum Luminari Condi-
tionario reperta fucrit,altero in figno violento exilente , mor
tem portendatitidem violentara. Exiftitnuncingradu fere 19.
Cancri cum gr. 6- latitudinis borealit.
sc o L V min i s, Arab. deteriora ti Planeta:,
quae contingit quotics tres Planetz fuerint intra fines fuo-
rum Orbium , itaut medius fit ponderofus ; alius leuior in pau-
cioribusgradibusfigni eidem ponderofo applicant ,ac tertius
qui fit in pluribusgradibus > derluatque ponderofo poft par-
tilcmcum coconiunionem ; verum anrcquam primus dire
cte gradient corpore iungatur ponderofo illi > tertius interim
faftus retrogradus cidem denuo retroccdens iungatur: tunc
ifte tertius dicetur lumen prions abfeindere. Poteft idetiam
accidercalio modo: is eft cum ex tribus medius applicat ad
coniun&ioncm potter ions > fed alius leuior , qui eft in paucio-
xibus partibus i curfu ilium anteuenit, coque relicto , print
corpore iungatur tertio > quam fecundut id priut aftedans.
Qupd fxpiiun preftat Luna omnium vclociflma. In igi-
tur cafu dicetur abfciffum lumen eius > qui prior alteri ap plica -
bat ab qui poftremo eidem applicant > ocit tarnen ad illura.
pertingit.
A Bs is ) feu jtfjtt* Gratci Suida tefte, proprifignificat for-
nicitcuruaturam.Hincapud Aftronimos transfcrrifoletad fi-
gnificdam tumfummam>& fuperiorem Circuli partem, in qua
planeta exiftehs maxime terra elongatut-, tum infimam > ia
qua fit terrae proximior > quam fieri po dt. Et ill ud quidem
unftum in quo maxime clongatur, dicitur 4f9g*um> ab Ara-
ibus Aux: hocautem Pcrigzum> & Oppofitum Aufi s i ft
quo maiiens Planeta Gr.vcis appellatur Hjpntgui , hoc eft
te i rx vicin us. Porro huiulmodi pant coniderantur tm in
Ecccntticit , quam in Epicyclit : quz quidem ( licet lentiulmO
motu) dental! & locum permutant in Zodiaco: inguli
plaactz ptopriat Abdcs habent ia certis Zodiaci gradibut > y
MATHEMATICVM. i
fuoloco diccraus. tfx hae mutacionc Abfidum ac tranfitude
vno in aliud fignum.Aftrologi ludiciarij fua folica vaniratc ma "
gms in mundo mutationet tic: ; concendunc i Regnoruinque
viciffitudines deiiuari. Quod & in magnis coniuncbooibus >
taue in mucationibus obltquitatis Ecclipticx.quippequx non
nifi rar cucniunt idipfura alferunt. Hine Cardanus in Com- 1 -
mentar, ad Centiloquium Ptolcmxi propof. 37. hxc habet.
Mut.tti-.net Abfidum rgna , restants religiones murant. Et
lik. f.Aphor.ug. dillerensdcmuratione AufisSoIisihzc au-
det ranquamcx Cathedra pronunciare. Akfit , inquit > Solu ah
stricte in Cancrum profieifieminhatitabiUm reddil Auflnnam par
tem i BtreMem am.- m habitabilemfacit : Cunero au Litram tent
babitabilem ho cate m , Aufi rati dominantem : Libra adCa-
friearmtm Aurinam baiitabiiem > fed Borealt parti minimi im*
ferantem : Capricorno ad Arietem , Auflratem imperantem Bo-
rea. t defilata etjtat. H x<. Cardanus. Atquo tandem fundamento
id profert ; Rationeforfitan duftus , vt bonus Philofophus; an
veto experimento pluries repetito vt Aftrologus ? Rationem,
vILam nonaffert > fcdnccapparcnselucet : Eiperimentum hac
in fe nullum habere potuit : Nam vt bene aducrtit Ricciolus in
Almageftonouo, Iii. 7. fed. f, mScholiu, ab initio Mundi.
ApogxumSolis vix primuui qaadrantemconfecit > cum nunc
temporisfitin primis partibus Cancri,atque adeo in initio fe-
cundi quadrantis , nec temum, nec quartum v nquam confeciti
aec forte vnquamconficict> cum Minus iam in Mundi fenefta,
Quoraod igitur fcire potuit Cardanus qux poftcris fzculis
futura hint > & fortafle non eruut.p Ben quidem ex hac muta- * ,
tione Abfidum coniecbti poterit habitabilitas regionura ra-
tione Climatum i quacxaccefluSolisad Apogxum. velPeri-
gzum variari debeant > ac proinde alicubi habitado euadat
moderator > aut immodcratior > idque ratione maioris pro-
pinquitatis > & radiorum vel retborum , vol obliquiorum
traieitione. Sic Sole nunc A pogxo in Cancro > & Pcrigzo in
Capricorno ] quia in zftate remotior 1 atque in hyemc proxi-
mior fit telluri in noftris Borealibus regionibus> ide ruodera-
tiorcft > ac magis magifque fit in zltate calor > & fiigus in
hyemc, qua in fi foret A pogxus in Capricorno & Perigzus in
Cancro i vt fane ex hiftorijs- & collatione prifcorum tempo-
rum cum noftris przfentibus liquet. Econtra in regionibus
trns iquatorcm . ac maxime Auftralioribus > quia in xftate
Sol Perigzus in Capricorno terras fit prximas 1 camque di-
leltioribus radijs vw berat > atquc in hyeme conftitutus in
Apogxo in Cancro ab ca maxime elongatur j & infuper obli
quai yj'Jc radiis ilhiftrat ideo immoderatioi fempi fit vtti>
A iij
t I E X I N
que anni rempeftas , quoadufque Apogaeo Solis ad Libram
peruenientc>par fit earum regionum cum noftris conditio. Cas-
tctum hare obiter dicta fint > cz occafione incident is de Abfi-
dum mutatione fermonis. De earum mocus proporcione
legibus, vide apud citatum Ricciol. lit. j t*f.x+.($t,
i. Abterr anii dicuntur venti quidam impctuofi alt trra
fpirantes ( vndec Altani aiidiunt) & in Mare progredientes il
lud fubitis raotibus quatiendo > ac terribiles tempeftates cica-
do. Vocantur aurem grxc Apogxi quafi terra fpirantes. Dc
his multa Plinius lit. . csf. +.

Ac ARN ARifiue Achtrnahr, aut jicharuihartm, Arab, dicitur
' extrema fluuij. fixa primae magniradinit de natura louis, & Ve
neris in ex ti emitate Eridani polit a arque in lgitudine fub gr.
i. Atietiscumlatit. auftraligr. fere o. H.vc in Horofcopo
innen ta magnam fortunam pollicecur, Tt author eft Ptolemeus:
idque prasfcrtim fi louis > aut Veneris benigno radio fulciatur.
Hadem inTabulis Perficis vocatur siuUx, \Azi\ftluui.
14. Acintacer in fphxra barbatica dicitur tertius Decanus
Arietis.cuiusdifpofitio fpeftatad Vencrem; proindeque habet
iudicium tblertia:,man luctudinis, ludorum> munditiarum, 10-
corum > &c.
t. AcTiNOBOLlvM vocat fzpiifim Ptolemeus motum dire-
ftioms reftum> quo fcilicet di rigarur fignificator in cfeq uen-
tia figna ' ficut econtra Hormtum appellat motum dircctionis
comic t lu m i qui fiat in prxcedentia loca : ea inquam 1 quae fuc-
cefliu acquirantur per motum diurnum>cuiufmodi eft directio
Aphxtx conftituti inter decimam domum,& feptimami ad
cardincm Occidentis. Qnadere plura Yide in V. Direie.
Kt AchronicvS) feu Athrmichius , idem fonat Grxc La
tin temporalis: coque nomine fignificatur certusortus>& oc-
cafus fulcrum > ad difterentiam ortus> & occafus Cofmici> nec-
non Heliacb dc quibus in fuis locis. Eft autem propri ortus &
occafus Achronicust cm ftella > autquodlibct cli punctum
vcfperei foie ad occafum vergente fupr horizontem ad orien
tem einergit > vel cum ipfo foie infr horizontem defeen-
dit. Verum adhuc licet impropri , achronic oriri dicituc
quzlibet ftclla> qua; noctis tempore foie fub inferiori he-
mitpherio delitefeente , ipfa interim quauis hora fupr hori
zontem afeendit , ac noftrum hemifphztium luftrat : ficat 8c
occidetc achronic ferqper > cum de necte ergit ad occafum
le infihorifontem deprimitur. Hinc fcquitur, femper fignum,
illudin quo fol reperitur, vefpere occidere achronic cum ta*
mn achronic 4 fed ofmic oriatur. Econtr
MATHEMATICVM. ?
gnam oppofrum ei in quo fol repcritur vefpere oriti achro-
nicc> & mancofmic occiderc. Plura exerrvpla huius ortus>
&occafusftellarum exhibent nobis Poeta:: qui volet vidcat
Spud iuninum in Commrnurqi tphram I*. de S*cr>Btfeo.
Ac r i sal, feu etiain .v<W/w'arab. idem fonat ac coniundio, 17.
feupotis applicatioadconiunionem : hoc eft> cum planeta
leuiorexiftens intra fines orbisi quantum fe extendit lux pla
neta; ponderoi>pergitad eiusconiunftioncm partilem.hoc eft
in minuto. Huius diftionis ficquentem vfum inueniesin Qua
dripartite PtoIema;i > necnonin Centiloquio vcifionc Ara
bica Hali Rodoan.
A con ta grec cometes unt.c potis aerea: mprelTiones ig,
initat iaculi { vnde te nomen hauferunt ) quia iatult mtdo > in-
quit Phnius Ub. 2. ctp. 2f. vikrtuttur cifsimo gaificut*. Ex ijs
quzdam breuiores funt > inftarmucronis . omnium pallidifli-
itit. & quodam fulgorc gladij renitentes . verum fine radijs
quas X/phias vocauere. Vide fub hac diebonc.
Acvtvs diciturangulus apudGeometras.qui minoreft refto, 19.
magifque acuminatus > qua de re vide in V. AnuJu.
AD
Adalox. Arabicdicitur ventus ab occidente fpiransi quem .
nos Fauonium appclUmus.Sumitur etiam quibuldam genri
co pro quolibet vento occidental! > qui lateralitcr ipfi caidinali
Fouonio aduiuat.
Aoigege corrupto nomine, Arab. dicitut CignQS) Gallina > ,
Olor i fidus videlicet in octiiia fphaera ad borcalem plagam
conftans ftellis 17. inter quas praecipua eft qua: Vulg diciiur
CaudaCaigni,ArabiccDeneb.Adigege>fecunda: magniiudinis.
Kotat autcm Kircherus in Oedipo 1c in cmendatis codicibus
reperiffe (cyvimEldrgifgt.b. Schifcardus autcm ddiggM .
Adop apod Ptolemasam in textu arbico idem fonat>acdebi- .
litas planeta; , cum videlicet fueritin locis cadentibus, autin
fuocafu > vel detrimento : fiue etiam quacumquc fuerit debili
tate afFeusex ijs quae in proprijs locis connumerantur.
A dor inc. m , leu vt habetur in textu Aluabitij > Adorogtn, tj.
idem fonat, ac dominus Decanorum:Diuidcbant cnim antiqtti
profeflores Aftronomix tarn Arabes quam ludxi vnumquod-
que lignum in tres partes arquales, dando fingulis planetis pat
tern i noc eft decern gradusillius figni > qui proindc dicebatur
dominus illius Decani. Cuius rei inquifitio lie traditur ab
eodem Alkabitio & illuftraturabeius Commentatore lo. dc
Saxonia. Oiuidc > inquit Afcendens in tres partes xquales >
itauc quaclibctpars conftet ex decern gradibus 1 & !i quidem
afcendac prima pats > fe facie* figni > ciit Adoringen, feu
A ij
I. X I c O n
6om!ntal Vcni ip5<: dominus lini : vei <!nt ie-
cun6 liciez iieni , <lominu Dcni erit lecuniius ^ominu
tlioliciuril , noc ell lominu linieiu56em tliolicitil cum
>sccn<ienle quo f>cl luccellionem linorum conlequirur ,
eiicaue nclliicin quin Domo, velcii. li emum s>
nclit tri 5ciez liz;ni, cunc pio lomino vec-lni ccizicn<lu
Nceciiul <iominu5llip!icili , quol! eceil^cio 6c lcber
eliinnonm Oomum. 5ic olocmplo: ^sn<inlin!icuiul
Kilciuice,<Iuo, li> icc. vsoue ecem ru ^iieli5. lliuz
Vcnul el^^llill, quiinseclil!mcl^<!ominuleiul<leln<ini:
li vci scenHNl vn<iccim cku , ul!i qu^uil pll le-
cun^fgciei ^lieci ; tunceiul l)ccnulelt lol, oui inle li
dominus lini I>eonil,quo cl^sccuncium tiznum immcdi-
le lc^uenlinc iplici. ^i ti iscen^Zt illifaci<5 ^ricli;
tunc lominus Decani ciir lupircr , qui el^ 6ominul leni) li-
fni eiusllcm liipliciuii, nemselirt2iij : limi!ir ln
I orim fciel 1'zuri , ominulciu vcnieiii Venus: ll
lecun6, ^eicurius 6ominu Viiiuis lecuni li^ni, eiul<im
cum l'auro lrioliciul : l! lci > zturnu ominul Csticor>
i ceili) sl^ni eiulllcm lliz>IicicN5. Li nc cll oiin l)ec-
norum>HUm lolum 2c! olnium>sc opeiiz eomolemenrum i-
olire volui, nc curiolo l.eitori qui ielic > cum Ii5,l l!l
uni6> lunelliitiol sc me ^bum nu2mcnli.
,4. ^ooxc^ioi<lem e^>c scplul ntu uixlnint cor-
^U5. Vie ?iol<:m. s. r^. //^. ;. veionc ^Il>l, sl
ciul Oommentoiem liIi super cum.

^. Hall>^l noceli ///> <^/, ^icilur ?erli> (5piic<ini


iiZnum. seu lidu! eozuo ninc 6m niici mrini , leu
^otil > qui, Lr quon mlimc in^nsu , sc otoceolu Ninc
cciim lilzuinu iciiui ueli niocell , imoiifeiilic. Xll>i

F. ^civocl 0 i iem(ilcc iiciwl (5piicoinu5 is>u I7I /zinu.


<)nc le,ic!eelpollc. lieimnn.<I!ll>lil in ^nl,. ?nnom.
^. H^v^^oil Zrce //?e^^ cii lliiculu mimul ll>n2crm
qu!iiei ciiuillelll in 6uz pnit , czuum n l polum
^ltticum, 2I 26 ^liticum veieil>iplo inteiim in mciiio
conliNcnre sc or omne qun , ,<!e sc nomcn soirim
K: i piilcil^liionomiliHuzeli2m c'<<>F^/^<^/.l)icilur
lnuc
l. ^yv>oc?l4l,i5, coquoiemnoiquIemfciHl. (Zui
enim i^sum veliiIcm n2l>cnl>lemp quouil 2nni icporc <licl
noiou eo,uIj>eiiunmr :c no , lole euu<icm ciicuium
tenlie,c>ul bil iu no l^cil z>iim5 Xiielis, c l.ibf i>lltl
lnerr^iilll , in c>u,ui muntli p! vniuerllile czuinoilium >
elimui. vicitur etiilln ditculul ictru, non czui r6t leml,
sncl<>t> 5c! nui, tcttc, 3c inu,!itci ex cislem punHil Ncli-
lontil cl 6illeicnii2m Xoiaci.nui biui inuulil l c>bli-
zu tempei scenil vt ^ilfle ciiculu vbczimz sc ill
nlonum2llicc <ii incll,tu5.
?c> pluiil lunlH<zu,lri c>Oci,cz luzc nimi cenlet ^
Iun6linuH ^v /.<i? Hx^o-H/?. >1c,l bicuicer nie ei-
lozbilnul. ?iimo iicul lbelle czuemui, ^leiic!i,num
cl Nulc Kol, sc inlupcr in lc> H ipsum 5llilcn-
lcm , clui inci6ii in isla rnun6i nolc>5. leeuncl eli mensur
inc>lu liurni ^ s plimi Xlcciliz, nui ell communi cuniti
enou : 2lque2clcaclUHlil>etnolHlcen<iuntc<uinleciwl
lu HnnitOlil^sc ?,lleliuln is>liu5. 5li cltus, iliueili-
liclitum c natium ilitlci!ium , 8c vnilolmiulil inte-
L5 iei nluIil ei lie zcnoil itiliculi ccmli. <)u,llc
3elinl 6>l> punH linH c>itU5, sc c>csuin Noiiion-
, vn6encscunmlliu2litl venioium. l)uinlll mulu,
im sc lubicum ^leenlionum , sc velnlicnum. lcil elt
menlur Ilnfiluc!inil Lccr2r>nicH: > czu t,u ell , <zunl
z>i , leu icu Hquraiil il>rcif>tU8 iulet^ieii<!inumc>lN'
ium fiilnnmconlticululnin inlulillllnliii, sc Kii!lmm
1cci>ciu lonziluinem <iulimul. 5er>liln ln6e concullir
cum Lciir iclicjuc nniie <iellminn<!<, nui
Icui lunl.cz um s!ul> sc nlure ^k^ulc>iili,lluzlcenllunl
lucl Noiiloniell ec temnaie > czulclc>oltu ,l occzlurn
fenur. l^<rc sc I> lnun nHoec H^lci z c^u czui itiu
vc>Icc, <lt IunHinumcitum.
^kc^icK v,!^ /L7l>r<ucl ^ronomc ll conltituno l<ii> zc.
nii cum ^Hlcnci5 in ccelclli 1ncmce lm clil, ^ sc infinit,
>i<juiluc> in lucein ecli c2luf,ciiutur,enullili non ncilnc,
lccl ino cxlinulntnl. (^uir>r<c cuin in e mbc> luminli ,
l^uinu, nominnm vi nenel , vel lne ltciulium czul lil
cc>nclilic>n,iiuln, nluiimum l^Ieliciz inleNetul , incle lit > >l
viurvlu <iiu N2lc> communi nnn oollint , lcl ob ni
lniilN licnuln numicluiu i2clicl! nroiin dsuntur , l-
tinululczuc clol ntu!i ; vne eclilul nu lnln in<!u-
ul lluitiem luliineie non l>c><l>t, licc^u: llluun vilin cum
lnc,i commuiec. ve n lul il ?lc>Iemul 64. z. l?^-
</^/. />. ^. inimmeignu: Keit seiimen IunHinu5. 2li
ilui u Huuiciuticc>niiirulit> n^uloium sc ium!niun
cum ^!lllc6ciun,l > ve! vlquc, il ,l ee elloilncnc
'liiinulum nul!tclum , vi ec<lil i^simer ?tc>Icmt>l.
l^uoclcumgue i^icuiluioinlc, >1 lceiuli! , vcl vliumnue
>n, vel ml, Ivllelici, 2c nulolum l!cu!5l>lscrti ^l
ren<!enl> ul medium cceli il iniei le 6ilzc>nuntni vi elcinnc
eileHum l'iiinulum Qtcnoonium ; lunc il <^uo6 nlcul
lubtli conNituiioneccrli , utmnlluum ei vlero extlneiul
ul viueie Helint l iuit ntur cuilum lo^uc>r ) necelle eN.
le! im rem cliil e,iIicemu5 , zue omnem moum l,uiu
pelnicil,lilllmc<>nltilioni5 6!. Omnium oellim,
it cum ml,c lun,inii e nuli iunmr 4leucll^uc
nrilenti ui nr>r>c6li<ne, vel snc ,!< s>llellim ^l,ir
lne<iic> ccrli , llcr in Occiclentilcilne lic conllirut : ic
lmen, vlconiunc^ic velorcc>sici<l>r<l vneuem min Ion-
Mum. <zumin Itum. 1'unc eczuiclcm^ cum mb ^llelic
ccncurinl , sc mb luminl> Oi^niur> lartu5 vcl ml
luuz, vellemiuiuulcrneiur. lccuncl conititutio nuic in m
linil nioiim ell , li lterum tum lumin lil in n^u-
lc, sc ^lcLcf luelililli iuniru, ul niincilllU! , ul lusi,
fiti!il ; ul < ncn niilililei, cc,nculrni nmen mlic lvl,le
6ci<lfilienum liilum lumin conliiluium in n^ull,
vel vnul corum vllumczuc lumin n^uli inseltec, lunc
nim ili <^uc>6 n5cetur 6i non noleiic Ll ni zuicm nu
nlur plc!em>c lsecie KZur Hquieiuii : in nuibu
ofcil lemc , r,<ilc !uminii in n^ulc, viclc ell ltin-
Julum H^ui!rum liue <^ulium ciurium > Quorum vnum
<ii luminli inllellum , llcium IvlIcsic illi <iimelrIitcr
itlli, vel ml>o per coniunionem crci,nc vnum n^u-
lum , ieliquc>l6uaz clllinsummi, sc imi carli li ij rere-
linluiin Qiienl,vI Vcci6en, ul luc, c>un c>flu , sc
c5u5,li luminle^l!c<lc, inkeiluim tueiil in lvleliIine
, conlticuium, vi conllelnti nt. (^rerum ,<zui >ncilci,
jiue intuenti , lluc imcelnli> sc obeclienti quiprntur
oniuntioni sc oopolinoni , vlli6iluri fc>ri2<lc ciim
l,nc liur,m^uiuiim ellnrml,unt lumin, li IvlIeiicil
z>r^ntilcium inlelt,, etim<linnulc>m!nimc iczeri,nlur.
I>I,m vi l,enc,cluertil IunKiuuz> ^i5ne,<^. i^l ?//?<
^,,ler2rcsu,m 6iNii,m punQill'laoicilivelHquincxIi
Iibul> lurmlUl ^>cifciium l'iionun, Hiui!nim. li cnim,
in<zuit fcntui lc>I in er. iz. Leminoium ^ sc lvl in ll.
(ncri , z,li ^nlilcium ellin loc ^l,lli sc econtr ^niil
ium ^<iti5eltinlc<cl5<!iz>cui iliue ^iltnl1'lcipiccxvn'
^eicu5 ^lie5 ,H locum lolil ze<iu1il ell lcui >8. zrHl
<^ncii6 I.il,r,m: scicu Hnutli colrelsoixlenrel illi
lunl ^le : veine cum eclintiln eclisiic nt qu>
l, Leulilliit^uiciuli sc lic lunl^uo !,l, czu!i.
Uuc 'l<zue lllnitiuul , lnelUitul n5^iclul l sc ie
^ini5 cc>5>?l^lel>l leclinznoni voil , <zi notlane Meli
sIilurn zuilonii. <)ui ololcHo <1ciullc>nc p,.
l2cIc>5in munllc linuenit <zui sunt qui^ilt.nii cluolun
<><ierum l^eiilliint , vi eller , 6 v . Ileiu eoium conli-
ileret in cuspi6e vn6eciln , ,llum in otlnu : ine enim e5-
lc>llN2rer f>eifcitum'liin>i!uin e funHi in nuibuz iol
conliNunc, sc nulo meij ccrli. Vnneiminl>ccc>nlti-
iminne lumin cum ^lelic nmf>lt: non luseiuiuci
f vl e^o ssi ocseluui ) <zui ^lle6cu5 lumin: Oieill
2n^ula,t^uein<if;ulcluiuli, cnciinliecli, ,c forec
illi icilii iunitu < lui oppolilul ci climelco , vlconl6e-
nli o. Verum >6 l>en inIiil I.eol,cum nlobi noue
iiintuln , ou ss!cim noium t>rlle!<ium ou.m no
ti in loco iIicc>in,u5.
Hc^vinivu > sc ^^/eicco.tur l>,nliqui i<! iplum ,.
<^uo6 no 6iciluu5 Huuinoitium > sc Hquinoc^i! : iors.n so
tioiiiu. eoczuo no lici pon luolternilur , c lmu!ti
cocr , ^u.in i noi ( vi ooleru eiim ^u^uli. in ?ll.
70. ) eo ^u! Len. i. 6imi! l.uin eN vc5ple sc mn clic
vnu. l<1 enim ce6i nunc ^nliouit poltclilHli : <z>ucczue
lim omnium MHAillllin^u!i c^uinusque rcbu conuenicnli
inliicl ninin< im mo6o lc lecentiolioul conkorm!, l<zui
eorum r>!cilil moicm ^^^l necellc cN. I^iiur
^lyvidioc^lv ^icilur tcm^u iucl.ouo sol initio V>5, sc ,
^urumni niim l-unri ^nlil,sc I.ilit n^en5 coro ri,lum
orbc llicl nocliiou X<^u.le lc!t : tunc enim ei<zuiliti li in
me6iol^licr in ioko cicculo H(zuoli5 , non mZAil llo-
iem,nu2n> l><! ^ullium cclinnl : qul Kt vt moiu suo iliui
no non M2^ilupl^um inkliil>lilonlcm el;Hl > moietul-
<zue> clln^qu2coi<e^uI>lerlmsel nro<it> sit^uc p.llciu
wei,nocelt^r. 180. lcml>ct lu>,r2 l^oiiionlem,!! insl
con6Kr, osulcli I-Iincciicululille, vc lun nouimu t>
quHli czu,m fcil <Iieium nottium . H^uinc>iliIi
ruln HiHul luic. ?c>li Hnuinottium lemnel. sc vbique iie
li lole in Hau, ilienre, nulli 6ul>iun elt : ^t vel lem- ;^.
zxil i iieii lole ,inen inili ^ii5 , sc I.il,i: non s,n
cvnll . ol, womm iirceulzien! o^tiu si>ner. <)u in col
liZencl lN2iimc: in5u!lunl i>5c!iiil>mi Xltlonomi <!ecleiu
?eullcniu , Ionn5 K,el>icmcnnuz> >!icc>Iuz doseinicul,
,c 1'x^^li 8l,l>e.uni incle<iium moiuum t>lencicne nuin
<zu2Zin ,mc>Iiu5 nno conlumflil, c nclem comreiuit,
von lemt<!i>curQ lolluciil in slincisi ^liecil , sc l.il>l i
Hei ?cjuino6ii,,<lculnccli.m cn suctii in initial <Inc5i, sc
<5.j>cicolNl, loll.i; lci Iiczun n ,Iinu,l.cl soll li-
I. X I c Q n
no ti le l,lilLme > in scm punK, quoov
6eui,tioncm Leliplici o,u ssnirr-r ,!> ecliplic, urimi 4l>.
bilil.non lemp llc!irlioau lslit^,Zir>kquinc>l,
lem piimi Klooili, in riincif>ijl ^,liclil sc I.ibl^ le<! 2li<^u2n.
Hont<:>Iiqunnul>olt. li oui utem vim ol,5etun<li mo-
Nlentum HouinoHij lcite eleret > vi<ll2fu Ll2uuul
fL. io;. sc ii von compo. lDZccerum in H^uinoitiig, f>i-
lui in i>olninio>i5 cletcerc lolec vlque Vir,!i,lliin eior-
lum in Veie 2ur i!lnclenocclum in ^unimno. Lo<^ue oo-
tiilimum inpoi succok. ,cii,yue illlumi ebent , c coro,
eierceii.
<<. Hclii,^^lv icirc<,i-ul,,uclitl eometli 1 lin
ul,ljl,(^!i2n^l!l2ril. cc. qu ^uIi, I2t>l lcr i V6e
c nuli quo ct?olm,nc ou,le5 quooue eN'econucnii: vi
,,,</'^/<e //i. i. 6/ee5<i eucli<ii5 m,niscN colli-
zirur.
zt. >i^ pronricicimr tot, ill, regio queli inisf>ns3issn'5^
c teil,m'.zlcmenmmo,ui<lem ssmline.scH lonc inlerio-
libuz leuiul > cuiul.<isccil,lic>new c>nlcnrc ti,it 5eue < 7<>
/<,i/ <,<i^^. /, e^. ^. ^//m^inquil^^-

, , 7 e^ ^^e/> , >F<, , ,<< v,ze /,' ^c /<>-


/,/.^,/'^/z <i,^><^<</ <,,/> < -; '> /^
-n ><//<</. In es iuiiluc ionel b ^rill. /.
, e,^. ,. >. c relinuil 9nilo5c>s>nil > lupremzm , me^i,m,
c inln-ln. ttic ell c>u,ln<l lcl'p>r!niu>ctenilUl,lque
<l in z,,ittlli , qu ienionc lol,iium iorum nou m-
zIiu5in!escit, sc in Zcncnlui iol> oiuin, toe>scc.
^le<!i, vli ^lercori omni eiroimilntur , vl imdle, niucl
l,n<jinel> lcc. sc lrieillillimz ell, vt llroil tcltHtUl^lilto'.
icle, slsertiin ^. ^le^. / ^>. cniu ici tio eN niiperi-
itl< eoczuo vn6iqueloteoc>lleml -, tun yu> cum illuc
vr>oi l>elueninl ie6licunlut <I i>till!nm siiZi<iitem,
leociue Hcrem ciicumfusum inlliini: tum <leniciue qui ic>i
nec lcllciio lolirium lioium, vi inleiio nec leiuoi inil
, e!emenli pcninic. vicirur nxc icio l liquibu oolcu,
' c neoiol, . non^uiit0ltc<lil!l , le quill <limonidu
innabicetur , qui sf,!Omcinibi coluslion, imbr<6c to-
nirrli f,ciuni> e o,uil>l> lc ^poltolu. ^ee/? oi HH^/

^<,^^<',. Quluiem nuic<:sizioni <lcllinli iucrinc


liuiulmoi ^n!i leslobi , eii>lit ^uuNinul l>il veioil.
o^ei ^/ >v/?i e Xl,,^/. ^/- / ///T^^'

<Ki/H. e<l^e//<,/< ^/>se//. 'lelli lemuln ic^io


t/ii^lem li^llUm cN ob i^nil ^lciniriclu l^uc ein!
nIi<l iiIluclliH2l> que oiene , ei i lo-
Ilil,> <iiil cns : <zu lim o Ii<zuil>ul volur ^inei.
dlc^ibile eli eiem mtu vniueii moueii ipiu lilimo )).
^lobili^ z>llcilim lub inn, toi'!, !i< non rnl velocinte,
>i luzxioiel lz,l>r vi mullil z>icbl Ic>. ilili!^ koll <^
</, //^/. sc cUilirui l,lcilui mlucc>melrum ini
bi conlieniiu. <^leluM2eiilNuiolUl><lN , qucmacl-
lncxium ielizuc>im elemenioium ; zu! vel in6 l>iet , qui
um nmi lu l null, sc uiclu cile le <!isl,<llini el-
mentoium iii cnli^uium mmo!,!! cum ier , c
,<zu i ll,tuu<!^ eiul cirim luoeiiici cncu tN : lupein
vel zu ins cnuum inil^ut l.un c!ulilul, conuc.
Lleozu!eNmninz>ulUl,ec!il>n2nuz, lequilur >l>5um ^^.
nn ce lucil cl>ccm,le! m lnm in nl tl3wn<!eie: lic
<zn ple lril viciniylcN ,<Iinumnim , qui c l
loliliunl!i<iu2llululn luci3cc>l,!l!t so!lilul l) el in
5eiioli nluill>ncj> ioi Hiz. l^uc I ill ciei>ei sc lul>
dscui lne nie lolil um sc velli: lxN il!iulcsum
quim nz cicpulculinllm vowu , <^u1eie vile Llinull

^lz ll iciur zu <zu3litil>uleii zuibu pollenl 41.


lenominniul , nempe cIie 8c numiclil,cunNiiuunizue
'li>num!:rcum(ieminiz, I.il>l sc ^zurio. Ll zui
linmscu!inlunt, in ijs^uc z>lii!3m5 6i^nil,l blincnl
Xleicuiluz, Lc H,luinuz > illco eiclulc Vl,ile i^ cnltiluci lunc
uuiu 1'lic>ni mo6elciez : c 5lnlnu qnillem <!e clie
fto^ll lum cnNicutinem> iVlercuiiu vi!e no<Ic. l)u
um le^ione sc ciuil luonl nuic 1'iiZon <:lec>^le in
klolcn. ^. ^. s</. ^.
Hllc> Cl^lc: ciicitui ll^num 5clfij oHuum b ^iil> 4,,.
lcl^e llilclleioin Oeiii Hl;vliico.
Hscvi.^,!,!, Vicie l)/^<c<fuH ?Ieolc>5ulcm^^<. ^^.
Hi xz e olim 2nni s 6>cet>lui.zu l, H<zuino<H>c> vei ^ ^.
0 vlciue l> uiumn! zic>t6iluli lic^ue le incerc, mcnle,
leu uni limi6iuin inclucb! : I^une v, nn i u,ruc>r
ul>6lnrel iuisn, il>llui l>lccsrin^uic>l2 l!<,Ill^li<
lliuc , noc ll slima puncto dincii > in ^uo elt in mim
Ililu<i>n> l,rc>^iu5quc cceil <l noliium eitice lxizir
rouinoium 3cnnI: , c iitimum er26um I.ll>t > lliun
cnuuin s^u. Uc Ku uu uz nn lui
, 54 l.rxicon
lum cllum^ue 5c>Il5 <i nolirum veltice llnillcn<lulll
lnl!lum ett. Vncle i)5 zm lud Hl,u,lole 6eunt, oui, l>i! i
^>no 5c>l2ccc6ll6 eoium veim in ouinoAii nempe
lqueiniti) Xiicril, sc l.il>l , icleo binal 2,llHl elseriil
eonlineii , oin,z im n/cm , seu noiiu loiez illiolel
ln ciul3eln icllli6z>unH lolliiciHli. <)uoll sc pliniu <
^iclil /i.<.a^./7.scnol2lioiobleiuuilnu5. Izricrum Hlr.ii
con6ilione, c vice, vie l><l klinium eumciem H^. ^.^./<f.
!chj. H?, plc>plicuitsuH<Irlrcol sf>li!r, i^nil.^iiNotelc
vei in !il,iil<iciV<unlci>oc nouune inlelleiil ccrli l<!clum
zu lutNl>nlim.Vn6e noc>lclniIo<ol>iii^Nlonomi<iueolnnel,
Hrneiem nro omni eo <zuo lus> eiem Iecnlemju
leionemconliliici ccil>iuni: oioineoue vniueilum mun
tum in elemennien, sc rneicum <lilpelcunl > iczue in ele>
cniiicol!ocnl eleiuen ill > tl,m, >um eiem . st
lpnl2M ini5 ^ ll <Ielui ) in tnclc vcro colpo cIe-
N>, liuc cvnum ccelum linlllue f>luie5 , lier, ilnel ,
li.que pn:rnomen,^u ^e nouo inccrlo ecnel.nlul. <)u
le viclc ^lolum in ^</?/i. ,. ^. ^. ^5 /. z^.

4s. > f? X l^elez. vili !,lol. Vllle </f^,^>


47. ^fl.>l.l (iixcc l>cl>!ll^emin<>ium Inline iicimillell
llllecun<!2!lN2nituinil6encui Xlitil^8c ^ercuii) in
file Lcminoiu li:ce<!cntiz conliNei: ^bicc^i7<^.Vn-
e nescio ou liune > Inline inreipteleiur 0 NIi in <Iom-
nennr. a ()u<liil. ?tolemi , cum eicrcmul l>c <ic nl
ui lVillicurij , sc >ult mnitu<iini l>lol>lio nomine
H>^l>l>cl!elur, l viere elli^ucl luniiinum in <^r2lu<;c
licllilum iilium qui eli in ne dommentij c)us6cm in
lf>Inm lo. <ie llicio-Lolco.
^l. ^lRicv vcnmlcci<ien!il lell>5 kiuonio sp!rn im
lnecli ommlli occ,lu, olipolicu liiee ^leci, iic iKu,
l> ^fii, vn<!eeisuMt. vlciluieli.ln l^^bicul l-^bi. N-
lue, susiiliu5elt, sc Immiiu, oluuiolu, sc iemelili in
le :6e^uc>llccinil iVl2niIiul.

Il.mluo formin concil>eief,cil, vlulnor elt ?Iin!u /i.


,^. ^.^. Ll eo coenomin.li lunc iVlelfiicu, sc ^l>fiic>
coll,lei1e en le c^uibul luo loco.

i^). ^ax?icl (ilice', noccllbon sormn, ,lpellmr ^uin


vomul l> ttoioscoi, lucceen, an^ulo iini coeliieoczui ei e
lumtui ni5cio <Ic volul>l>l,ul , ^ullij, conuiui^ < lioe
4,<cc. lfli le uin, ^lc.n5. ^vu^^nlii.
^leicurlul < ^ui etiln inibi uclct iimililer.
^oc>iovH) ielt so/ /,, l3lcu<!lcnim, z<^
Hmulflim luc6en cu!mini,cm<x! melnct vi-
oll. Z e lunillui llnlcicio mienium ie1icil . leiuin
uc lserinrum. L,u<icl in e Iu^ii.

<^uezu<! ^Nionolno coniunHic. sc conuenienli <luium vel


luilmuln NcHium in 6cn s,ite linileii : le^ seiin
ccipilul elucinli<> f l<,melil,ne plurium nrun in
vnuin, cuiulmoIi lunt Wubecu! lu 6 oolum ^nnricum
?Iei6e , nec nc>n omn Kell obscul , c neoulos , zu
n>1!iu sunl, vtc>l>suuit n,uiillm LIi!U3in suo^/<
//^?, ^u,m conciie sluriun llcll,ium in vnuu conue-
nicnliuin, uu b nimillm 1iilNtim6istninl!I,lim non
voNuuc. lcl ociincle c l! ,nllt le noll oblutibu -
llibent.
^ir^i^oil i6cm ^no6 8tiInomuvel ^uliF<lul cl Lo- j^>
Icin s,I,Hlnllllcn5>n ic>niiuc!inc lub iino l^eminarum.
l^onliucl eil <zulnol6ec>in lccunclum ?rolc>mum , l e
sleluz in ea pQnii Nell^. sc Lielu;i, omnesletenglu
>42icl5, c Xlercuci) , inl cm vn, eN inllnioi sri
lnlniluinilin liniNro numolu!enl namine ttilcu. Du
im oblcui l soci Hli n^nilu6iuil in vo! lnnu
iinilll , <>u i vull, m<!iunl, vl<le z>rccc!Ic>l > quippe
Hl jllim5 in oim luv lneiNl , venl ciuni, sc rem-
flltr fciunl , licut sc ttiic5. vc <zu,mul ?liniu/,i. //.
< ^, ^F. vlcme ll ^. I6ei!ic inimicum >Iulil cnil elln
icu. >liciul lieniii,, viieinV> <4"L'

^>r 5turni 6icilui in lsni, bioi lliu De- f),


uu5l'2Uli co!npetenllturnl> vnle ll,nuniui ^niLc-
n leiuiculi ^ lnileii , lclinli , ue<l!ti.

^icxi>.^ib. I.in, ie6<iituz luminis.sc elicumnul f^.


ul slu5 plnele tnlnitlunt suum lumen vni ettio, nu> >
ncn lilll vl^e ieoil, vi nu ieiiolu5,,el combuNui :
llinc ellim<il,iml):ci!Iil2!cm luln lerinel nc>n vlu5 ms-
lnillum llimcn. leit ir> olnelilimniiltenlioul> lcli jXllil
in illo iccilil!umen> <zuollii tnslnill)2nl.
Xli, lcu v lij sciibum ^<l,^, cN confor, s!n cum 5l>
^no in 5usi coniiione lnparil vl <iun<ic> lcunul sc
<iiulnu5, 6elic eiiin lin lculino, sc /iioi lelm , sc
couli scrmininul, c in ^nn fcrn,in>nc, sc n nnHulNUl, lc
cac l luZ lem. ^lij ltHll lillnl/i<)'.
loev! ,omr hi Viiinil.ttcll, K niimi ngniwiniz lie
n,r, Venciil , c Kleiculij . nunciempoiilcliacnz in r, i,,
I.idi cum, . I,iitunil ^,uttli. Lttnue NcllH ieil-
nionillim, l,on<, , 6iuili uccn,!lqu<:<! ficlcm n,
li ^uim niopentlunc inclin,, n in z>iciz>ui5 liui lo-
eis tperiur,,utcuinbenenci ,c luminilil iun. ^-
bicc /icimi He/i</e, F/e^ . vi lettui Xiiclicilil in/

,7. /Vi.>cl lt ^/.</i ^ibi icitur Neil 6 lccun w-


Lnimlnjl jn,Iselcemtii<,n2!l VireinilconMenl e n,ll,
H,mlni, c ^leicuiij. Noltiis ^/H,^, ^ui Vinemi

?. >Vi.^cl^ icm quc, Nubilolu. ?l>lem!l5 m <)>ll5l-


tiic> ci vctnonc ^ibi Nzli.
<. ^i.xc>,^^vi ^ibi!icltul,et: ^ttlt>I,bii>5i>nm
cum lui ciiculi , c ttelli il insiuioiil in l,n, lenr-
lcnn. , , ^ ^1
<,. ^^^L^l.,uIilzl,I,l>u l,Im,s>um in Iib. !e n <^Il>
in3eiici5. . ,, / 1
<l. >i.>udRi ^li.I.,line kiicul,>ncuieum ^/b<-/<l/olle ,u
>0l infr.
<. ^i.>! ^l>. icm quo l^l^l. .
<z. >^l.^i.lcl ^b, ltell, in ciem<,u VN ml0l.
Vie in f^. Lesx.
<4> >!.>><: ^i,b. oe, Keiler ^nromcili.
<;. ^l.>QX^l!>b. I.tinc s,zill,u<iul.
<6. ^ l.^livl i^tln quo! 5clz>cnr,iiu!. Vic O/'i//.

<8. ^l.x>l>> ,cl^/^^i,I)icu,ln icilur s^icitui h>ic


Vit. ^^/^ . Vic in f^. ^Z/
<y. ^i.^lc^^b. vc>lutculculscc>ll>ij, <^u,lie^^-

70. >l,xcnx^b.i^emquo>Iub.ec> noMlne ,pn:llnl!il


ful krolem. in illi bicoomntl Nelli nebuIcilH:.
7,. 1, 4? x >vl N,Mt l.icilur r!,. cr lcorvh:Vu
Xiicneru3in0ei> lcir ^<^ vcl cum iiilcul t/,^.
7. ^i.x,l)? , leu ^// ^d. Neil ii prim m,Zlmin
in ^uii, <le nu Xlirtil , c l^eiculij < I.iin<- Cpell.
?). ^i.>vl>l 6icil Kbi Keuri 5<!<:m I:lmn z
en,niz l.un 2b inilio moibi v iqu- <! nnein.qu dlelu,
elxni Xleici i ciu5 mutic>n liue in bonum Kue in mlun>
ulll<ium. No vl, Vlilur rcvlcm uc gcum^u
tne<n lic HUtnoi Onulo^mj in V. so. 5ecun<!um velllonen
tiali, <>c in^uieul : He^ /?l c^/< </<</^ce < ^< <^>

e/. (?uiuluiiln pn!iz c nicKeur, sc c<ul)tuc>6c> in


NituenH llt , licenull in V. F/>x'<^l'2ec/, ^/e.

n vul ^/i^ </? le t.^m vmu5 Icccin


Ktlliz c^uibu n^ulln 6<iil>U5>nN.
>i,lil<l in in Oenliloczmc </i. f^. )t uinnl ,,.
Kell lilirc nlu louil , sc Venen, zu, vl lue tl1i
^ullutnoi z>ll,eiil<:ei^nic Vibilconenii.
^.ti^^^^l, Xl. <3ice ^,^<< 6lcilul Leniml ^L.
tliun .lcnloiun , in czum ccmueniut llulul lupilel ,
sc l.
^l.ilo >l>ic iciml liN li, cnnMenl in ivlll ??,'

^i.2c>xil^,,alt!illmin llu^!,. Cenuloc^mj in V. yl.


tl,, el vcts>one liIi l)lnin,tl>i >neu!i6zul^ nc<!occ
ul^ol,luw>nlln lle iu^icium 6 mi,ne crisin illc
lnenle : ese< , inqnit , <</< <////,' <<F^< /^^e

^i.v2i<:,liue ^,l no l. 6c li i <7c>mmentt. ^^?


>IIc2c>ill) ) ^/i,,e,. Lli llio zu<<n vminij ?!incuin
lufel<inAullluc>en,5Nl>. I^uwinzrium coinone ^no-
ul l^nillum znm M2iime leiub,ni Iiuli , refci 5usl
Kilic>lnemii!lu. Vic2ln mcn , viinnelcsclo-
Nim lllinenln ,zc6inilcninni5ciz!irul. ltqueln
^oiuin vniul numcl)i iucxlecim r ili.me6ili lequcn
5cn)unHicnclil loIiculn l.un , c^>5 sc loli iibucbll :
in6e,<uilil illil in li ollz , 6iiu<liclllinl lecunuln ^u-
!iln voulini llislicil2lil Ic>ci lolil. polie a",ont in
Vcti^>i<!ecim not lequenl ui<len<Io li/nilill in,
tie ^ , <zuiun ^limlu 6iiu<!icl,nl seeunun nnilln,
piilui Donlini tiil>!icitlil loci Vcneiiz lio cc>niulioni !
!ecun<!li , lcuu6un> iuicium lecuni Onmini iiiplicinri :
llin<lecunuu,leltmru. llliosuniclc ^lercntic>cielnll
c ^e li^uiz PI,nelil^ c>n leueltcrerui ciibil <l lolem oll
nzinu auuc>c nl> , e<^cm nl)<!c> sloscquenlio ,lquo
H noun. l^ncxlum. ^66cl)<>nl2!iw < quo mi^il, ,c n-
5 liHen^um ) siim 6uc!ccim nvn l.uin,lium con
untinne els inlolM! , in czuibu non !it, n l,c>nuln
lleiLi vllu c>l>u . evque l ,olnl combuN:
c xll!l1il.l,r sl^ueb se^ ue slluir
i LEXICON
oranes > Sc ncorubuftx > in quibus viilis foret inceptio cuiuf-
cumquc opciis : inde icctum fcquebantur alix duodecim horae
infortunatx >combuftx > & poll has alia: 7. incombux
bom vfque ad coniunftioneiii fequcntem. Ratio autcm diui-
fionis cil , quod ora ne s hora; duodeeim > qua: dantur foli fe
cund um oidinem plahetarum funtcombuibe > Sc infortunata: >
jux vero reliquis planetis afcendentesad fuminam 71. hora-
lum funt bona: , & incombutx. Ethoccitarcanrminaniratis
quod includitur fub hoc Vcibo .Wci>it.e Mbuton. Qui plu-
ta volet videat Alkabitium.
80. AlcaYitarvs promifeu Mfid't apud Arabet dicitur
Capricorni iidus s de quo vide in V. Capricornus.
tl. hLCAi.vi>-4t\s4Utritfht Sc nlmwrcd'tn apud Nubianosdici-
tut Spica Virginis.
I. Alchatis Arabic > Grxc Uncos apud Ptolera. in Qua-
dring. lib. j. c. j. ex verfione Arabica audit Genitura trium
fceminarum in vno partu > in quam conucniant Venus 1 Luna
Se M i cu; i us
8j. AlchiNIB dicitur dextrum latus plancrx.
84. Alchitib Arab, idem fonat > ac virtus > & fortitudo pla
netas.
I4. Alchia Dapha. Vide in V. Ha-
8. AicHtNiRA A rab.cft idem quod Hayt." hoc eb quod Pla
neta mafculinusi & diurnus> de die fit fupr terram Si in figno
mafculinO) ac diurno : de noc vet iub terra. Similiter>quod.
Planeta feemininus > St no&urnus de node fit fupra tcrram>dc
die fub terra > atquc in figno foemino > Se nourno.
87. Achitot Arab. Latine Clmuut fe vedis teres in medio
Afholabij nctnsrcre> tabulas intra matrera medio alio
clauunculoomniain vnum prernente > qui ob formam equi>
quam vt plurimum ptx fe Fctr Latine Caballus dicitur, Ara
bic vero lfharrtK Stoflerin.
SS. Alcobol. Arab. Latine idem fonat ac receptio : fitque
cm Planeta ponderofus >-ac tardi motus rccipit intra fuum
orbem alium leuem ad ic aduentantemi vtcumco cotpoic
iungatur.
gj. Alcocodin \m jllcechoden Arab, dicitur planeta difpofi-
titor loci hylcgij > ad quem fpeat in genituris vitx proroga
tio : itavt qui plurcs prxrogatiuas obdnuciir in diclo loco
is gaudeat Alchocodea virture , qux in eo confritit > vt pro fui
conlitutione valida aut debili in ccelcH figura* definiri pof-
lit numerus annorum nati. Proindcque fi rorris fit in Angu
lo, im fuisdignitatibus > non retrogradus > non combuftus - is
add.t adyiumaati (quam in gcncie fignificat Yitx daictj
MATHEMATICVM. i
fuosannos maiores : ( mediocriter fortis, medios : ac tandem
fidcb/lis minores -, autfanc , fi nimiumdebilis, & affliftuj, pro
annis dec mcnfes>aut dies. Ad quamrcm circumferrur quzdam
tabella , quam nos > quia gratis c'.h.t .m exiltitnamus > imo, ii
vcn:m dicerc liceat tocam hanc Alchocodcn doctrinam> ide
rmiTam facimus. Qujeius fuerit curiofus > alios confulat.
Alcor Arab, dicitut tcllula quzdam minima qua; elt pto- 90.
pe medame tribus qux funt in cauda Vtfz maioris ab Agri-
colis Equitator di&a : etique adeo exilis > >t non nifi ab
acntiflimisoculisdifcerni poiTit. Exquoortum vulgare illud
Adagiumapud Arabes de bominc i qui maxima non Ydct ac
negligir , Se minutiflma quzquc perfpicic > aut pcrfpcxiile le
iictat. Viiii Alctr , fed _*n*m flenam.
Alcyon ir dies vocantur feptem, qui ptoxim prxecdunt jr.
brumam, autfubfeqnuntur,, qui maxime fereni funt ac mi-
tioresivnde yxfj Aeatfanlit Marttnt indigirantur. Quod -
dco verum elli vt eo tempore A lcyones aucsi vtinquit Pli
nius paiferibus paulo grandiores in maiis iictorc ob lecutira-
tem nidificare folcant > quod fane non audcrcnt> nili natura
dictante pernofecrent maximam tunc temporis inflare acris
ttanquillitatem \ vt ptofcclo ex eorum nidificatione his die-
bus fit nomeninditum. Oritur autcm hace fcienitas 1 vthabec
JsJyphus i to quia, nimia folis abfentia vapores pluuiatilcs fur-
lum non elcuantur ,atque adco nec pluuiis nec vencis locum
tuibandi ae'remdare queunr.
AldiBARAn I st:. i Lamfat , feu Ocului Tauri > ftclla (xa a-
primz magnirudinis ad inftar lampadis ardens in oculo aufha
ll Tauri oclauz fphxrz , tunc temporis exiftens in grad. 4.
Geminorum , cum latitudine meridiana gr. fere j. Vna eft ex
jjsqux regia; dicunrur : verum etiam eft ex violcntis , cum lie
de natura,Martis > adeoque volunt Aftrologi cam cum Lumi-
naribusaut Maleficis prarfertim in afcendente violenram mor
tem minan. Dicitur etiam Romanis hzc irclla Palilitium co-
quod olim Romzeo tempore oricbatur > quo fella Paliliacc
lebiabantur. Quadcre vide Plinium> tit. 18. *4.
Alderaimin Arab. Dexter humerus Capkei: ftclla fixa ter-
tiz magnitudinit de natura Saturni , & louis > in gtadu fere 8.
Arietis tunc temporis lira cum maxima laritudine borcali ,
ideoque in noftro hzmifphcrio nunquam occidens.
Aldhafera Arab. Latine lua Lectin, tclla fixa tertiz j
magnitudinis de natura Saturni > icMcrcurij, tunc temporil
exilien s in gradu fere xj. Leonis.
Alfantia Vide Mfban. f.
Ali AZiH Arab, idcmfoaatiac fmflwto : ciiquecura pa- <.<
ij
l. X I c Q n
Ili ,^l>Iin couiunirione, mnen5cjue intli lfl,^
lm !uciil!>5 inlelim iic letil>^l<iu5,t iine tu, siulli
ul:e<lzcnulquc><l<lm<lc!,illcl!, quociiu n,!ccil sem^ei
iu bunum ^il.
7> ^.lccx ue >//>^e/</ <licilul ^l,bici I.uci<l, in doron
t3no<Ll,ccell x^/,enim eioiiente lellnl oclilur.Lc
olel elmin. lu nulil pciliciz ccilur />,^ , ,cl />>
xs nc cll pusilli sc lenum t>uf>,ll. Lll <^ell, l^>Irn6i<I,lll
m lecuninonoli <ie natur Veucii sc ^leicuii). Dc au
vi<ie s>Iu, ,n V. l7^5< <?/!><.
8. ^l,i> i.?x iirm Neil 6 in vrcone <l nolun liticu
e niur Vcneiile tVicicu^ij : !io nomine /.
^y. ^ >.lil!>il > lcu ^/</<^<, , vc! i>^<^ ,^u6 ^ll,cl eli
^'^<inz itz>crli ooreit , qum lioi lio^znt plnel su-
f>ei,iim t>Il,qu iecenniorum 6>lpol!lione piumlif
ietie ilietur. (^n^ulloquicicm quibet l^Inet nioei oun
<lin <iclciminlin c<inim rcmooliz l>elio<im , lupee
quim 6<5,cmit ; vlote iol lu n,i!ui,e <iiusnuc>einl vi
tm ncicum linsum f>lneium f>!licillio!,e,s>>uonn
lUm ciecem , sc<i >llc nliinuzlit en<iit leplimim ^sien
iuorum nuotum, ncms nnum vnum su!lein> menlcx quin
^uc sc jicl ciiei,el quluor: l)einie inline in ciu> iominij
pllicili!c>nem clrtcti plznec oel oi<lincm lequrniel,<!njull
fei leptimim pirltln. (juocl , qui ,num eli,!ique^boni
un!0U5Iel><ietuc > luoen omiico.
<<,. ^.x, li, in liniNlo Qiioni ne<le. Vi<!e Kicl.
ll. ^l.^ ^rl>. cll ceil lc^ul, !e occu! numelolun
ll > rm bsoluioium , qum scl^>eHinc>ll>m conosccnii
u <!e t eiuitc leii^sciuni dliuiul , sc d>iicolu 1i
!e
sso. ^l6iv>'l^, ^rl>. I_line ^)<>/^, scu /?<</ ^e?/
o^ > in quioul inci<lil D,7c6lio ^ ut ?ioic6lio nnu i f>uH
?erl,z^</H^<i?F. eNquc ilcui cc>nif>ecii lomlnium <i
ium inls quoz comircnen<luntul lli c>uiim r,<jul lin
^ulonim li^norum ^oc^ci siue <i mcnccin pia>emi ^ue
>kj;su<lum, quor im <liui<io m!l oiol^aiur profelloiibu,
ique 1iril in iu <7<^/?> /^////^,< eorum tlio e!^ci<ilur.
Liul inueN,^,li<, eXoum lcno! 5 el5 : ^scenlinnib
vbliqui lioiolcooi ijice nnc>l <iueniei , c!n6ci linu n
ui ^,m fre nun, < ec> mcxlu quo eii>Iil,,I)imll5 lul> V.
/>>?/ > Hc ^ieiium leieclc li'c>l'U5 fuetit inter cilcu-
lo lepelinui in tt>uli plimi mol!, lub eleuiic>nc ooli tu
lcioni > nm liuLu<ii,cl Uli ie5ianien> elit lelminu5,
i ^ueui clic vllcitiu z sc ?!, l)nu illiu tuuni
li, vinilol , que Xlebul,,!! . ,^ zuen soH,l,l ^Li
>ulic,lem6ileionil. ...<,
let! Ol,. Cuo, ^piicosnl , Neil, l,,lt!. lf.
zllucknl.elutul5utni.lloilitteninl. tele 17.

^>"",l iemson. .c//^^ . cut ^^e 4.

zl2,l .ue^/,. CNor. ll eemiuonl. V,6 ll.

i, SliltulnitulZenzinHeltto perle, l,iere ; mnc lemll,


iNcnlinf.r. kere^?. ^uii ,H ll,l.,m l,oie,lem . llleoczue
innoNronmilpnlionum<iu,mocc!<!cn. ^ .
>i,nl , s,ue ^^ ^ rc>. vuc,r tt^<ie, , lloc eN Leu, 7.
cul lio nomin /^, 'el^<H</. ,, ^
>r.:oi, l<>! . or^onil cz,ul . leu l<eclul , Neil, ti ,.
^ic,Icnllll;m,5cc>in!,niiul!in>lc>lus,5uln! . c In
ui, in onNe!l,t>one rse> ,<! f!8,m bore.lcm pol, ,n r.
6u feie 11,. ^,i>. ,eltic,l>5> ,m l.um,,lilulco.
Niiumiml,ucill,mitel:ic!eo<,>,e <lul,t rc
Iul> l,^/ /^t^, (;tci,m el,z,lil ,nn> . ln,l>mil cl,<ll-
du, belli. >iets.nifl,ue ^er,m fuisse . eoqm, c,ul
iVleus lc>t velc,lcm , ob nclemque cns,m >n polt,
ln I>lu!inl^-8no., cuiulverricem p,ull,m ,c,l.
s^em cl,<ie, immineie 75<cueN : <, i'N'm ll <i,e-
bu5Pti n suillemul. l<! 5>c v<- n>clt,l. c ,m-
pli5 non roerei.nrur. Nuiu Neu m.l.zn.'.rem ,500ml
5,m 0. ^n ,'.,/c,^. ^, ,. <licen, ,m m'me kun.
lem esse : vi n, eri.m ,!ibi memor.mmu.
^i.<:ol,> > 6ici ^c), -. c,n> minor. Neil, K Pll- l,.
n>, m,eni.u6ini^n,lur,^,eicuiii>c 1^,'.". 'uncrem-
V^il r, in ei,.fle^'.c,icn I,liru.,uNr,!> l. l<.
^l.omie ^,"< iH,.e,ui, ,r>, 5"" '""
,liul. ()u<, tempore ll,t,l Nil>l>',l>n^f'l. "
bolelleNcililcurlrionil.
z.;,.. ^bice<l>cicur^^^c7,. erl. .- II"
Ln.!..^, nur. Venera c zurni. Vl snl V. c.,.
>.>, ^bicc,u<!iici^...<""?.^!e. '-
lillim, inorenileiNen. rimim,n>iu<>n!,. ,mo om-
Nimn Nrorum ,,imum . i vr,!iq> vol^nr ,l>lum .len
lN^nitu^'ne super, icell, eN m,^ni rl,r>5 . i pnt>
^c?,il>r,lomlc Iv1,l!i,.e,ui st>noc ,^eniiMml'l>6el
liuniul uum^u,m ,.> nlilc. lN,lUl cic .
I. X I c Q n
?ll iplc> cum lole clc>lien,vl ntt pliniuz.to ?6,
tunp2licur, cincl 2untur in biem < uunl in olii
^>N2, leb it6ciite5rzA>nlur, 6c M2ximo clolcl eif>eii-
nur, vc oiopleica solcmnc omniou c>biciu2re <ir <// b e,
di^O/?/.'. Lii nunc in tzlaciu y. (^ncri cum I,t!tuc!ine
,ultli l. seri 40. OritUl men ^,cuni cum r. 8. l^coniz
ciic XIcnll,z ^u^ulli.
liz. ^l.^il inl vc>r lte llollcrtin , c!,uu ^ltic!-
ri), limpzni, 6c rete in vnum in2 ^lztiem neen.
11,. ^l,xil? . Nc Laicic vc,cur ,d liermc spi Vir-
einil lte2 , z>lim^ mni,6iuil : ^i2nicc^^/i.
14. ^lX5!?lc x <>ne ^/^<< iciml ^l>. ^^^/<//^i-
^3<<></?/<,^j. licui sc
llf. ^i.xvlu^ ,z^ell2lul l)/?,/^ lu> qum vu!^c> ,c,nr
/<r<^<,l^lcll /)//>/>-< in me<!ia ^llic,!,l>>i <l, 6c 2<l
limbum vlque z>ic>ti6 velzlnl licllilum ilcituiue, sc
cuiuscuuquc loci Hscensllinez iea uiescennnel.
ne. ^l,!,?, >rl>.!cilUl ^o/^, c?^///< , ilell l2 lll
M2nimini5 6e n2lur2 Veneiiz . sc ^iercuri) , cxillcns in r.
i6> dlpticorni cum M2iima Izriiu^inc borIi. Kon iun
bnicNcll, 2nnoi<c>o. 2^2ruil2liucinuuum ?N2,nc>mcnc>n,
<^uo<!luru!l vs<zue innum i6ii. czuc> eu2nuii Iinnu?n -
men locc lua qucnu^m niium,^ui vi ccl^tui ^iolu!>6 nie
vl^ue mpoi cernilur.
117. ^^lv ^lzl>. iem lon2r, 2c I.2lin </e^/^tt , 6c cl^
c^m ?lnet2in cg:IcNi tncm2 le^ciiiur in omioulczcnli-
bul < l^u! lunr lcrii, 5eir2, noni , sc iuociccimu in ^uioul
mu!cum<i<:ceiic>ilur. 5icuccconlr '
^zz. ^i,icli.> noc ell > s-/e<3/ l'/<c, iicitur ^uin^oelr in
^nulo^vel 5uc6cnliliul, oi mirum in mcxium ^rolicit. 6c
u5 vi5 <iu^>Iilur. <)u2 e rc vie qua: 6ilimuz 5uo loca.
liy. ^i.icox, lcu^/,^'^ iclemcil, 2c Inline c/"<e/<.
<)uo<! euenir cum liquiz ?Ii>nct2 leuiz fueiil muliorum ti-
^uum in ll^no , 6c 2lr i!Ic> ^ncleioilor in z>ucioiibul : 1
liulc<uoHueIeuioi V2lenz<i coniuninncm oonclcroli :,le<1
n^u2m cclno iun^inlur, i!Ic> <^ui piimu5 in plucibu ia
6ibl iNenl ziocius 2 ^>on<ieiolc> vi<icb2lur r2l2ilceuln
iil llo^c2<l<!!l c pec poncierolum li2nlicn5, polt coniun-
Hionem cum eaiunzilui el!2M lerlio leuioii > 6c c ueltruilul
coniunil>,^u,m ille^vi i 6ic2m< molicl2lui cum z><ieiolc>.
ll,o. ^l.ic?lxl, > lu/?</il/^i2li. i6cm lonit, 2c Inline <^/^'
e</> 6c cltcum f>l2nci2lcuileiillcninconiun<^icine z,Iiic
Iieiiu,! soncio v<lic ciuz caniunIiouey pHiulcw.
Lcoulii
^i,!clKXf i^cmcli, c^/>tt : cum vl'^ecet plinei m.
leuil5czlul coniuniline p2lti!l Hlieiiul nc>n6clc><! ; lcH
mcn illnuc eli in ^I.li, Kcc eli in cjunlicln ibi
iliiu.
^i,ic>^. I.in e^. Zc> min pzicllanl nromiscu >.
^l.l,<inul.lllium Ncll.lum qu luni inu VllH? Kl-
ic>lllcc>^ui2 f>ilcselunr^u lice^uoltl ol<lincclissl!lo.
6 ncnnm pl.uNrum.

cun<i? m.^nilu^ini cle niui lcui , sc Kl.ttiz ciistcn in


zr. feic ^?. (?2oiicc>rnicum^i M I.lim^nl.borcaliz.
Xi.!cl> l)x?nx I.tinc i6eml'c>n2t > c^^./ '<^/ : 6l 114.
eNcm pl.ncu eliKens in lui 6issnil,tiliul respicil i.iio-
lem,^ui nlill.mclinic.tem nabe.lin Ioco!iiul:cuncenim
iNc velucior puls.l 6cmilcil pic,z>iim vinuicm cl l.icli-
m. Vi^e in V. kuls.tic.

instir dc>lnu s n6e sc nc>men ii,ulli)^e n.tui Xicicuiij,


cum Uli 00I on colcilil lulci .
^l.ll>lllx,Vi<le ^/ci/,'<<. 1 2, L.
^ulliKl ^rnicc ^icicuc lccu5 z>t<^ennl lumin.lium ,^^.
oniunioniz <! inuclli^n6umczuil loiiu il^iu !unli>ni
^o,ninium soiliailll, 5icul elim
^l,i,v<l! 6icilllrscic> iple inrcclunioru. 80 ootiNimum i^z.
vecbo vticur ^uikcr denci!cqui)lecun6um vcilionem ^r-
l>icm lri.Ii Kc>6c>n pl^seliim Siosol. 46. cuce zicccn
t> meminil in flopcl>lic>ne ;8.
^l.^c:tzrv. lic inrilul.lur I.,l>er m.n cc>nttlu<^io- .>.
niz pic>Iemi ex ^rb. ^/ q uc>cl sl^nilicil l^c>, sc t,sicn
H^F/?,, ,eI Hz;^l!c> zb^/? quo<i m.limum , l^ue per-
leHum 5c>n. Upul pl.n lliuinum, c lin^u!i in <^uc, cor
l^>niicc5um clniin li.ilur > c el^>!iclUl.
^l.zlzc .pucl ^licl iclem lon2l,c I.tine^/. iz,
>^<i<^,i: b l.liice 5IcortH, qucxi iNiibuic len
luml,uil , eniiic.l. Ninc ouc! ^<iic>nomc>5 nncl<lnc5 ,
lc compurilionez cxlellium mocuum in <li sin^ula , ^u5
6rce i/ie,</ iiere, ^/<,<<<^ lliio i.m vcl puci ipl'uin
^u!zu!oc!)ulou<iiunl. lioque z>li<!lmum lirnlo ^llio!-.
orun, libr, , in auibul Nroium motU5^ cc!is5e< l^ecTu
^>!nclum > sc .1,2 l,uiulmc>6i cuz einioenmc>^u<!enr.
^l^x^ ^lil,. iclem lonl> c/^^?//. ^ Hl s>r> lZI
zcNl<elHtil> vniul plincr! lup um : >il clculionen, le
^ Iticuciincm ^icimu, ^rlc>e mnc ^icunr licui z>Inelie com
peleiciu ^/^,^<- luz>er lium, ^uu^c 1 lueiil lilu -
2 iil
,4 l. X l <? O
nentiol in luc cileul, Krem > le Lpic^cll : sc ^e nc elnu
ioui miicic loqulliln luilli ccnn6unc ?lllniun> -

lllione liiu5 veibi. In <^!in Uten vc cc>nlllil nic 0ll>


eliu se liizieremiueotl , ,i!in Velbc> e/e<.
. ><.x, ^ll>. icm lnnl c />,<,5 : cNque, ,ic ^1-
lubiciul > ^>unlc ?Inc rnoiu lue vgii H coniuntiionem
lliu5 , scc! n^um iunntur cciil lio^, ; sc
lc lolliml, se icflenllnM ^u, mol>el,ur, coniunHi.
^lvlul vei it lunc eii, cl lie klnei iueiinl in
nel luaium orlum
,,,. Xl.>vtAlcu ,z,u XUcl,itiun lii<iit init mar
luornn, , llnil z>ei lum ominun liiflicilil Do
uz o5u ,
lZ4> >^i.lL>l?n ^l,. I.tin licin >,<!<!> 6 ulil.
1e5 f>Il;ln conllin liclli leerem . vcl lui ><Ho,i ^ll X-
z>le > sc Liieic.
^3! ^l.lc^cux,HL p>lH^olm>t ciiculi z>Ueli l
nnriiontemin lllfeiioiinlnilpneri<,cinp!iti, onccsei-
ueniur6Xenil^i>ilil n!lti!. vicuntuiliin cqu!
e<lc,rmni qus<!m veluii coron <i Xeniln z vli vi6 clr in
null ^llll^,ij : In sc iculi ^cituHiuunl ^ui oiuln
pc scell,lln llimineliimur.
7Ht. Xl.c>c:i2X I.ne icilui ^,//in ^llll>l,io.:Rllqu r
culul lul , c plominen in inre Xltlalibij inl lc Ken
bu1l , c re inclul , ^ui ip flilte coiithonenl : in o
nim elcripti lunl no i<zuinHiIe5 z>c>ll meliiem n
cliin<liI,u5 3:^!Utoii5 , lnuliniilin iinnlol^uin^en
r5 tilt>ulil^uolvs^ue i>el<icilul num>ii>liiu 4.
sc<!uuln ;to.

icimr ilell lccunll,: nnilu<!nil <!e ntur lutni


sc Klcuii^ in l le^iemlli>nIi Viizini, I.unc l^^e

l)l> ^1, vvNl, pu ^l, cli <i,Kniu5 sc fleminenl>


lInetin Ii^uIc>co cl scl liitpolici>nem,vel ^ssellln
venecum. Lo veibn vtimi ptc>leu in Vellicine ^l.
z>lcpo5. 17. ccntilo^nij , vliit^u6 <i lonun suelinl in
^/^ei^llli lacum tiluinuln nmpe uu Ix'c cll
tiierint in in, vel scitili lHui ^mu, nnulllbunl iin
um , auH lioHxi iulllcnl , l ci locu limflicicci ^cinc^
^>.uvlx Cl!cl!cum numcn I.,tine ie stnt , c !).
i^,<i'</s'<!iett<<</ <>,: sc cll conliuilil teliquo
lum^mn^ue l>!nclum cl l.umini! > lil . zu,! N llc-
lnolum ioloium <i cic>ml I.umin2lium > linlc^ue loinl!
ncnullole,2lque occi^nlll.ul. lic ltuinulv.
. il in ^lmue 5c>!il ^u,nc!> rueiit l> iltgn f
>iiinzue li 5ecun!um eorum succc^oncm : in >!muc
vel l.nn,iuHn!c> t,ntunic!em b ellcm 5c clon pueril ^e<
lum conl mclc>ncm llInoruin : <^ui f>lofcH eiu <!o
m5 , <^u sunt ^zuiiu , sc <Dniiccinul nlumclem <liltnc
l.onesc (^ncio^ominul viccel l.uminiium pio^r,
jienH, sc lecunclum, sccnntl luccellionem li^noium li-
mililel lupiteielt in ^Imuez<,Ill ciU2Nl!<i elt in eiu in
iinililo, in ^Imuze I.uncum in cleirlt, , zui lilHiltiiiu
in low eil >n nin ilntl I.eoni, ?ilc vei in <iclirc
Qncli lomicilij l.un . lic ^li qnc!l> e<t in quiclr, Ve-
nu , cum in leitili , sc lice s>nulil. kt noc mocln lIncl
l I.uminli te nl,el , cnr ^<<,I^i > luz oellon -
lle <^ui vi^elicern!em f>,ilicisl>tioncm l,umin2iiliul
1loenl , <^um ecrum <inn>icil> clc>mici!i)l lum>nii>m.
Ou!uieitinem 2<lert?l,Ii Il,>62n /e^O. ^. /i 14,'
^ l?^i^^. l^ , inquil , ^iie/^^e en.,-, b<-

M' , ^,<^/<^ c<^ ^/? </< //l. ^e < e/? , 1,/

</,</ ^. I-IZic ?1li.


^l,vi ^l,. I.ine <^e/3^. l.in Kcluci , lcu in6ci 141,
in^<tlol!,!c>lic nomine ^//i^<
^i.v5icti.t^ i,^//^^,/inlesorncul. 14,.
Lo vlitul vcioo l^lolem^u c7e//,^, s^,/' ^/. ^icen , <</-
/^e, l^un ^ Nell i^cclc nlOl mobil:, , vclinel.
^ l.l<v^kvl.l< iclcm liuncl ^/,/be, <ic quc, niu inkc.
^i.v^l> ^b. licilui Plane lisfc>s>i(,tlicuiul loci l^j
noc clt >incenl lelinuolin numerc, sc Kiccia 6i^niruin
s6l<? lcmiinic ei uuinnue ellcnNHnu! , clnmicilio nemo
eiln>lione,'llic>c)n<, Termini. sc kicie; !>ccc n,ncf>oNre
N2 vi lti imbecillem , vcl s^ne euxiiclim centiole
commuuitcr non 2iwiltnc sc eiul loc ccisignlconlieus
lionem , le ,sf>c6tum zuemlibec 6 liitum lucum. ^lj^
juilque qul iini n>5,lliel : >!<>l>i tcil iulinuzNe.
/.^eieli ^l,b. l.,tin <ilciiul>e/>'<,/ : sc ctt iull 144.'
innlltionem ^l!,cum planer IeuizcliNel5 in coniunio^
nc rlilialleiiul^ui liceo pu<lei<,^c>r > peimoium suum 5e^
pircur l> eo i icpcricu5 lmcn 6liuc ^>Itice cc>nti^uiluz>lc,e
eN ,nrrqulillcm IuciliIIiu5 nil,i5.
14s ^1,0 ^ l,. iem c ^/<^</, , Neil lecun m-
^!,>ruc!ir>!5 in ^! le^iemllic>nIi Vil^in>5 , Ne ^lalc, in

^47 ^i,i>^iix ^/i<<n I.,ciu ^imill suluenlc>li in


^Nrulliio.
'4^> >i.?^^v 5eu >//^<''</ icilurilcm ^l,. c!oiN/^r
Neil Kl orimm m^niiu<!ini5 pi<,Iemec< , l lecunlluinlic>
lecuni , 6e niur 5iuli>i sc Veneii in mc6io ft/<ii e^i-
Nenl in lunssiiulnc ni. feie l,) l.eoni. ?1:c vn eN illil
Nell.^u l) 'lnomi ^</c ^<s. <^/. ^. /e>e< ilil^ <c
m^?-// "<l<'e'u<t< >/e , ^uis>f>e^u: cum <Ic
ntu: mil! el cc>niiiiil quIiliil>u5, 5rurninil lmen pl.
^omi,i2nl>I>ul > lkcrt lecum numoium cc>iruprioncm. il
Ic>rc>lcc>f>o reperiaiuc, p7lcllim cum inlo l<lic> Venclil
ut5amrn! , sc l>fuc,iicum ^nllecNlim ciu c.u!illil>u5
imbuilur , sc porienl! r sa?^>c enenum , ^l volunt ^Nic>Ic>L>.
?lopie72nl>qii> Uli c>l>5ciulc>lcz, 6 eiu nturm onNcri
elpllnHM 1 l-l^cli > vcnenol lciliccl monNii , omen > e
6urm illi <jc6erun.
^4? ^i,?lcc^ > liue ^/f^e/,<. Vile ^^?^^.
l;o. >i,,nl /^?T , liue ^/^^/^ ^K. I^iinc icimr ^/?//<
e^>. i>icl! lilllccli: miluclinil <!e n,iui com^lic!
^r5. louii sc Vcneijl.clilicnlinr. 17 ^c>uri) cum I-
liiu6inemlimI,c>ieIi. Ilcm sc ^//^<?<nt?, sc ^^b<i
^//>^<<^.^ I12: ciu? Neil secun<ii mi^uiiuiniz lle nlUl
Wallis, sc ^lercurij in sc,f>u!i, , ic lelicc Kumero pc^ill
illcnlc.ccilc^lcl. 2,c>. r,5cium. Occiin ,Iicuiu5 ilil
occi^en cum mlec>ur ml, eiu l,io,l!c ceciuil ?on-
nu5in Vcni.

51. ^^rl^x >rl>. <iicliurluci60c>ron3lc^nc>ill Neil Ll


lf>lcn6i<l,l1>msccun!!: mniiu^ini! <le iura Veneris sc
>4elculi)eiiNenlnuncinr. 7. lcclz>i) cum er<l. 44. lli-
tu<l!n>5l,c>relil. ttc nk lui venuNcem . c pulckrilullinem
iicirur C!i pupill > lcilum > Nc>! , nequc in Lenclnliicil l
t>c <>l;niclione l,lit;scir enim nlum<iclici)5elccl,lum
inollcm, orez > sc vn^ucni crniem > vi ^rooieie le
inIicuiul l,<,io5cc>^<,ie^cic, c vcuue cineiil I?ni^
De vcio in sr5uicj>el cum laruino , ul m!c eiul
<iic>,mci luc>6ir.

?llrle licilu lc>c > vr ucnor el^ pliniu, eli vI<ie rem-,;,,,
felluosum , c^uo cum 5c>Ie occiileul Venu cicinntur, pluui
inAluuntisc tonillu ; limll>cclc>licncumeo<!em lole fci^
elem sll?i6um , cuiliiliuin ic vcncolum , cum liluinc um
^ucil clnuc niuc . rro cemporil l>uI>ie> ,uc minu
tcmz>ufiiZillum , c ncbulolum, Oiirur urem Kom cum
u l. I.ic>rx , ncciciii^ue cum 6ccimo nc>no ru (5
^iicoini. 15;.
Hi,^tcn>Lue^/^,/? ^l,c, ^4,<?^/,nc>celt !-
<^iu5 c pu^io Lco!i5, liella tili inlormiz ritimi lnnilua>m
iiso^eclun Lc>olileliNcn5> il<^uein Ic>n^iiu!in in l !?>
1,ibilr cum l. ;i, Iilu<iinl c>c>iIi : N2rum nlier mi-
m louiz, ic ^lHili. kllniu vocr noc liuz nc>ll>6um< ec>
ui cum 5c<Ic c>ccl6cnllcmpeNlcl 5cic > c<,ei,co5 2ullrI
lulcill. ^t veloin l3cnelnlicil, inquit ?onnu in Vii
Huo u'icir Nlol infmi supplicio vcl cii,m ^2lilinfc!ici
iccie mortem, occiar cum s>uo ico 5ziurni, vel ^lir-
il. ^l vei in enllu scir ti6elem , veii HM2ic>icm > cui cre-
ientuioiiez , sc pieliol reum supecl > vel eli^m cliccultn,
loiium intimul^uc cuoiculaiiu. ^^c!il^iH<!iuz , quo<! cum
loue <jzt <liu!i!,rum <Nucnlim , t cum lillurno ctunc!rm
i>toNi,lincm miniur.
^i.vllx^ ^i,l>. Inline NcH polHiil<7i<>/!<^>n elllemo is^>
luii Vismiiic,ll5s!i2> secun^: M2nituini5<^e niui Ve '
nciil , 2c 5ilurni > riiliens nunc icms>ol>z in Zl. 4. (^cm>nc>-
lumcum !ri!u<!inc c>c!i r. 66. Henque umnium ,iciui5>
i?M2 c>cIc> ^lclico, cum c> e non ilt nili crc ^raclu.
l)bjli<^ue e/'^ <zuc>cjucippell2 elt>ecquo6 H ?linicibu
nuci flulimum oc>selu,l,3iul : cum cnim non clnu cum-
l>eiu cci iilul acul milZneiic, i^<, i^ ci lc Ncll nol-
l>,r.Fl>icnlilielenl> quo iteiinNime dekelent , ^ul^
tumve loco moii e<Ie>. liiu inNuiul I> ^llronomi mi
nime oosciunl>l , quippe qui <i quo nibezi, lcmi^l i'<ien
luni.cum semiiereoem feceluco conti cc, Hc nuiu peni lil^
mocu5>vne oro Ioci^6i liculqu^Iiu in insueno v,iieten
" l^s lionim lukire pollic. l-Ic lieN> inq^ic Ionn (!nilltm,n>
u, in obseru^ii^ninullo!!,, !iqun<!c> in iplum solun
leciel cum li,!^u5 nni cd <! pulu rtiicum, sc Hecli
ntionemcquirt lecunoii! i^inti:n<!c cum m? Klil
rcni lcc K ^nnil bninc lUt 1700 oluelit pol l. >.
ilcmi. 14. sc nunc culienle nno , pltu Vi>inil io.uo<
illei uili z;r. sc min zi. mniielium li: ipsu n<lem nnc
bincarnznon l)miniif. ebere in >>>lum polum incie-
1. 8.icciolutmen/'? <o ^//i/?,,, /<i. s s. /,.
,i/ /. ine eli lenienli,. ,l uunqm, nequeipl <l!I
ol,iilneque,!l, IilI'cquulUllic!mul1in i^un-Ii po
lum. <)ui^,!nquit,,inoc!l'!:queleiur, neberer Kl>eie u>
tum l,liculnil , quntum ell complemenium 6ilinli pol
um ,l> inilio <5,ncii , s,lione ol>!iquii,til cli^lic. qu,n
lenienli ipliuluckl cllc ss^. 6, min. zo opoilesel ell,
<tel!,m illm non n^Kere ltiluincm miolem r. < < min.
z. nec minorem ei. se min, l^ le6 q>nn^onm , luociit, n
coniiiones concurreni mul, 't Nellnc lil in iliincip!
0,ncti, in ipso mpoce. quo ob viion:m ol>!iquliii
Lclioiic . litu<io Neu lic -rqu,li s>lcize complcmenl,
oliquii, , se iNnii l I.tilulo urem Neil po!,ll
nuncelic.66. min. .mqu^m crsso luic , vcleiii inil5<
z4uni !olo , en,ms, m,lime lii, illum cccssul , ^ pec-
uenlulicll^,ncsiiniiiumiull'l')scnonicum lculum <nc
0,. 6c cunc liltI,itmunli p,!o lecunil sepicm : polle
o illo leceele incip er. Nec ^.icciolu, 6 n le oli.n <!c-
5 pcum uilio^ic ^e^!omoi,lni , sutllc i>nc ltc!lm lle-
cucum iplum .Vlun<1i ,'olum > led polte le meliu contie
c lenlenlim in m:Iiucommutlle.
l<L. >i.?>l.l5! ^r,o. stell lil, lecun<lM'ssniluclinil <ie n-
lur loui c 5,iurni polil in ipl, elfulionc qui Xqu,iij
pioiime lam,nin<! llc!!in!lz;nioli nrim MH^niiullinil' cui
conlelmin, eli !>, Nellul eiulllem n,iuc c qu^Iil l>
Xl,il>U! cliH c7<He.
l;/. X l-^xi icunrur Venli subterranei li terl lp!5ntel ,
oui li in mie I e cuiu rezione lem?ei elluOni ) licoce
6iniui, ^^o^ii.li cio e mri<! ierim ieueirnlul, ^ic,
oi pi,e!Iinmr 6e quibu vie ?linium,i .,. ^.^).
,,. Xi.7l7vol> pu6 ^ltlonomo <!em liznic, c ^/<<//<
ll icipiml pro vn e nuinczue liuintibul essen libu,
>ul oblincnl nlinct in nil, ei^que lccun^ in or6ine soll
Domicili) oriricitiun. Llcnii in ^<xc> sunt zum.
Ic ^ in qmbn conNituii lInc necu!iiel eifccuz, ol-
uc lc>ntiole>t<zueillci<in inseiic>libu nisce pro-
<iucunt l^^iulm<!iulm llcilue luni Vomul. ll ^Ilitu-
6ine : duiul i llionel l,l!l>nl>iltwcz>ie iiNlibulioncn
inrcnic, ^illerl ?ic!emu >^/ ^<</'./. ^. /^ 5l> in
zun ^uillin Ariele inrilii<i criicem noNium cceciere^ c
uelcilll ilcti >Ioi ei u^etcir > <!ic nc<3il)Ul incipiun
i!lc'> i6cin Xlieelri c>lc>slec, t^ueli^u,m <li
eniilcin , <^uHM Iiltu^inem clicimul obrincle. l.un2 cun
iuleli in ^lieie isli cc>niun<H > incir>!ciliijeiul enieie-
,r<zue liczu,ienu lf>le cum eli in ^ur, i clein,
Izuroconuenlt ei,Il>. iinililei<siscuiicn6um inli)lpl>
nli : t^ii <^uo6 piolemiul ponit pl^neliim el!i,!> in llc
^nc, ^l>ci in cellcl<lu i!n!,vl eibi ^rliic>l in,
Illlu ly. ^rieiiz, llulnuin^r, i. l.jbllr.Iuviiel in^l. il,
Oncii > c llc 6c n^uli. l^mu quicm pl^cili neque Hin
tleiuni ll>onln , ne>ue eiixtimenlum. ^iniIulnin5 jH
t>lluie > lusMu,neum lulie nnn ciit. ?<,, , in H<, nc
oiilllmum <>uisue ?Inel ellemr > 6c li^nie ,n ^uo iz-
t u iu ^il>oun l>lciilceinul in V k>^.
>I,vll2,? ^l>.iien,lln,l, c/e^ <<s,,' : luntni ,.
lpeci quclnl cenlianurn ielko<,r(>lan,c,ruin in cic
l > <^u l>^nl6nc licco vsoicl. tt^Ii Xoclc,n in don
n>ent. ll <)ucii!i. slo!eini.
^l.il^ /^ > cNe N^li in llommennr. 6 l,llis. iL,
i. (^entiluquiiell llenum rcuolutioni nni i zuoci icieli-
ccluni ^scencleu ,li)^ue ^nic,itc in suno un
Il,cuc>lurionil.
^i,2iu> <^uo6 inrel^ieivul //>>/ cnllnolo puc! Kubi. ,<i.
n5,c secn,l> >c>cbulo> !icjlM^<iM f^^ , Neil. <i
^ul^einci>c sein.
X
^l.,c,i',l vu 6ec>mell N lilii lr!,nu1iil, l<,
^li nbet n^ulum vnum blusuln ; in nuu <litlc>ll> 3^
^ > zuo nbere lieber omnel nZula cuic. Diileil
cim b ^e^^<, czuicum iiluc! nc>ie<Icbel omuetn>
nloz <zuIe , lece!ilil <icbcret eile inni e llte l>l>m
^n^ulliu; c^llocl el Luclxi />//. /7 tI^ ^. />/ //t,< , tieii
un sxilelt. Hcne lzmen^^/)// puielt else el ^//
^el //> > ut<!ul,^u<>linbeHi l,lci, , mucl lelliul
nU ^iiu n i uc vm Il iu<i>li iinl
*3o LEXICON
modo angulorum inarqualium > quos cfFormare neceiTaii de
bet i vnus fit obtufus, & rcliquis omnibus maior. Seddc bac
re vide fub Verbis Jngulut , Sc Trtangulut.
RockACi ator Graec,fiue Arfocaratjeutu Arabic
apudPtolem.t. Quadrif. caf. if. ex vcrfione Arab. Hali >
fignificathominem occulta penetrantem > hoc cil > qui ex cer
ta Carbium pofitione fatidicum fpiritum fortiatur, atque ar
cana patefaciati & vera pronuntiet.
164. Amnimodar apud Aflronomos eft Planeta retificaror
Genitura:> fe potiseft via quzdam reclificandi natalitium
Thema > cinueniendi artificise gradum prxcis Horofco
pantem tempore editi foetusj Ptolemxoinucnta> pcrconfti
tutionem Planeta: obtinentis dominium in proxim u.rcc -
denti Luminal i um coniunclione>vcl oppofnione. Cm eniru
principale fundamentum in Genethliaca facltate > ( quod ar-
tis fllen tacul um iure nominat Ptolemaeus ) fit indagare quit
gradus Zodiaci adamufilm incidat in lineam orientalem
in pnelo > quo editur infant idque difficile admodum fic
obtincre fiue ab horologijs obeorum varietatem > fiue abalijs
infttumentis ob multas, quas inuoluunt difficultatcs > itavt vcl
minima variatio notabilcm temporis diffrenam importe >
hzcqueetiammultura iudicium Natiuitatis> quod totum ab
gtadu horofcopante pendet variare poiTlt ; ob id neceflarium
erat viam quandam certam > ilabilcm > ac natura: principijs
lationi > atque experiments confentaneam inucnire ; quaes
Afcenfion doclrina ad datatn ptoximc horam aufpicari pof-
fimus, quifnam gradus rcucra afcendac in Horofcopo cum
foetus in lucem editur. Quam viam approbat ctiam D. Tho
mas ofufc. -.>'. art. / inreffenfionead fecundum , dum de hora
natiuitatis fermonem iniens lie loquitur. Quia hora talit djji-
culttr cegnofeitur , ideo inuentum efi rtmedium , -vt >tatur
grains afcendens circuit , hoc efl hora ccniunlionit Lummarium ,
cut adaquaturcirculut ; quia tile habet influentiam ad communem
neeettatem t4* freximc fiquitur , vtl accipiatur afcodent ad
nattmtatcm exvtert. Harcautcm Ptolcmaco alijfque autiquis
Aflronomismeliornoncluxit , quam considerando habitu-
dinem Planeta: pra:dominantis ad precipuos cocli cardines:
fiquidem iugi obferuatione compertumcl > fidera quae prac-
funt nouilunijs > ac plenilunios > mximas femper vites obti-
jjuifle in tota illa lunatione> ac ptifim in gencrarionibusre-
lum. vtnonconiplementumhabcantnifi cum Planeta totius
lunationisdifpofitor inuenituriu fitumundi fortis Se efficax
ed dandum rebus edendis impulfum.
. Hic cnimuci definir cuinam Planeta: competat rcdlifi-
M ATHEMATICVM. ft
can i ini i ficut ctiam quomodo inHtucnda fir huiutmodi
icdlificatio non c!t res parui ncgon] > ncc ftricbm prxrc-
lcunda>quippcquxnonxqu Profelioribus ciaditur. Ali-
quicnim voluntab hac prxrogatiua cxcludcnda eflc lumina
ria > vt pote ca i quxfunt generales icrum fignificatores , ac
proindein hacrcpafiuc fe habeant > & fubcli'calijs debeane
pous,quan> prxcle. Excludunt etiam Planeras combuftos
retrgrados auc quouis modo debiles > & impeditos. Alij
hanc limitationem non adminunr ; fed vt in alijs lebus , itain
hocncgwioeymabiblur praeciaatj qui repertusfit iriloco
prxdicxo plurcs prxrogatiuas habere > aar fane potiorem ex
quinqu eflentialibus dignicatibus> Tiigono , videlicet > Do
micilio > Exaltationc, Tcrminis>& Faciei feuconfguratipne
1 cam ob rarionem quod Prolemzus huius rcftificationis in
ventor , illimitatc loquitur> & neminem ptorfuscxcludit.
Prxirat tarnen hic apponercingcniofiiTimam ratiocinatio- *
iitra prxirantiflimi cuiufdam Aihonomi in re genethliaca
verfatifllmi ; qui rem alti's examinando > duodecim figna fe-
cundum tripliciraium rationem difpefeit > vnicuique triplica
taeifuos dominos cum vqiuerfa Aihonomorum rurba prxfi-
niens. Verum quia Luminaria > vrfupr dictum eft, funt po-
tis fubiedum in hac re, proindeque difponi roagis ab alijs
petanc , quam difponere : &ex alia parre Mercurius vr pote
ancipitisnaturx> fibiguenon conihns ncque alicn-jm locum
firmare polie -ridean 1 iure ab hac prxrogatiua excludtintur
adeovt iam foli quatuor planetx > quorum finguli
fingulis rripliciratibus ex integro dominantes hoc rettifkandi
muere potiantut : fleque fi prxcedens luminaiium (ynodus,
aut oppofitio celebrara fucrit in fignis tripliciratis ignex, loui
tantummodo com pe tat recrificauo : fi in triplicitatc terrea,
Vcneri : in Aerea > Saturno : Ii demum in Aquca,foli Marri
admirrendo in rcliquis doerrinam Ptoleraxi vt fi prxcefleric
oppolltio >accipiarurillud fignum. , quod tempore oppofirio-
xtisdicrxcxiflebar fupta rerram. Quod fi ambo fuerinr fupra
terram, vmim videlicet in cardine orientali , altcrum in occi
duo i iure id accipiendum cric, quod lincam oricnralcm vt-
pote poriorem poflidcr. Quod eriam exptefsc moncnr alij,
eepixfertim Cardanus in Commentaries.
Circa modum etiam inilitucndx huiufmodi reflificationis > I(
non ita conucniunt ProfclTbies : Vulgus enim Aftronomorum
docergradum Afcendentis, aut medij Cli rigurx xftimatitix
corrigendum eflc per gradum Planetx reificantis , quem ob .
tiner in rali figura pro vicinitate graduum Vt fi Afccndens
xcmpli gratia j fit pars 18. Libix i medij ver Coeli y Leo-
z I. r X l c o tt
i; ?l,nelMl6tisscl>nz lil Venu, czu in ^I,tiu!t
l<7liil>ilin r. !<, (irminoru; tunc^quiio.luntpic>i>in'
,uioictliku,quln8. corii^itur lumelij (5Ii, lc-
c^nu in ec iu r. l.eoni >c^ucllliluemeiucc>nliruH
lic moro-5alilc> c^Ieltil li^ur !on<!c in >5<lcn i>. er.
I.il)li cc. <)ua6<l Venu N2bel 14. eminorum tolidem
z6ul l.ioilrccNltui>lurin ^icen^enic si licieliquicio-
lnnlum culpiel z>ci<l^ni sc tzic!ul nil!liliu ncrlcen<ia-
nun ciott.inam tc^nclenie. ^cluni Irj , quo<i Mun6
?In!>ic6t!icnl in suil tzriciioul elt nimium 6iltn^i 8-
ibul meij llceli, vcl^sceneutil lunc lcHiiiuc inlti-
iucn6i cll prl r6um ^nliscij 5ui iniuenli , vel imfetl>nn ,
ul obcclienlil siocliccquc clim eH,m , lque cienti
bul clniulu icit!lllic>nem.
z^l. Verum nie ieitinli mcxiu > ni<! meli iltituur , ne
lioni > nl^u<:cic>cr!mcnliHccaminc<iii potell. I>Im sn-
n>c> le^ucreruc , vt^un<lo PInei lciiiiicicni lt nimium
poneiolu > s qu,I z fic scmr>cr sunt lurnul> sc lu^iter )
utluetil ltlioniiu5, veIlil0Zl,6ul, inqu, ltzluinlenl-
liilicermouciut in^oic,!)omn , jui in vn eelcmc>ue
Iunic>ne n^lcercncur>!<:c>ei:nt eunclum l^um lcen6cnleni
lizbcre , uc luin culminin nc>n inlienc, s^Itcm ii
numcro lc<uum > quo! ell liiiiculum. Dinu <^u ^ror,l-
lio> qu N2bilu6o I'Ini ieitl<lntil 6 rdine , z> nc>c
^uo in numerc nrum concorilent , li non 6lit !i ccn
zrucntii , uc resr>cIul ? c)ucx!ll iic? lellc in ^nrilcio , vel
insiitu in e,el)il!ltnli, ezuinumer,! numcium cli
f,,iti!iz:ln,l>i sHllcm n<,n rii fmililiu , lc spcu
(vl in llni, incc>njuniti> in,ni prorsu cu<!ei t>c lc,l ull
cum rno^ortic, ?rirnuim<iuc,6 i<!ij ,<i dic!ine c-
cepti in lilitu! 2,c>llici iune rerieiiuncul > vc eiuiiez'
b^l ^ilUl in OiIclti piiolonki,.
<9. (^pcorlier prolcm^i mcnic l 't inscmel 1icul oblel-
u,lin Lreu!,ri^,6(^ulic'it. ) ccisienckelt nroportiu
^eti5 leHi<lcuii , ci^in pei soeKu in munllc, in ^rti
du prl>c>l>llionlibu omoium , ivl li<!ul ltti6cnl conlti
lu,tur inczr!eNi6ui, in n liltinti liniou munl
,cz>lil o,itibu sr,ic,ili<,nIil,ul lui icu , vi eoium li-
<zuem nucipuc vei ^sn6enrem relziici,! linu r,<<ic,ul
etlim l in eiu nil. 1,!i cnim molc> cc>nll<letu folli
inucniiur > 6c cLi 2! <In<!u impullum lcriui , vt emerr
^teio .libiliuc rio^ci pznum. <^u sroin^c leillli
nulci clpeiimcnlil prooi inucnilur clH . rque ccicn-
libulsj>limc c,uZiu: 5ic enimin wslc <I,lc Venu
f^neu Hilin icoeii,lui in oHau, iomo cum lo.l'ibu
Leminolum > o-o u, conNiiui . ,t ve! uc in me<i cl,N,nil
l 0Hum . c l>In,m . ,n<ic min cliuw lclqu u.
<!lum ,<l ^lcenclenl. ,el in cu^i!- non oomul. v6
emiilic tlinum , ,el ^nc in cus>>i<l<- Q6,u- . '<!- <!m,l!.l l.
lem , culmen -. lquc pro m,iori ,1c,n> > ut conlucn-
ti,cum,cci<icntlbu,>!ti. corligenclo vxicilccc iium o-
mul. vnc cmiclimr li!iul pei^clum c l-clcl,m sirn-
Icm ipllnl rl,nct iai6nli,icciu: ,cl uoncm cm noum

<Iuo n Kc in . n<le , tot, eprn me,m quo^u ^


leni!,ln orol non Nr inucrccunclum > c,m lubmisze l>i-
sc! liorum juicio eminan6,m .colii^-n^mqu-. I-
u-in noc neeoli lc!<ic,lic>nilfolm,m. non per eum
klnet leititicinti < niN loil il-nulum c>oM6l ) sc s
l0pc,ionIcm ein cliltuli,m liniou 4un, vne
nicli^ium,<! colum2qucm inltilucrcm. Oc,n6e mu-
ne 6tinncli nullum pl,nelim e,!ucleiem. ni foirc coin-
oullum.,utisub5Iil l<iiil illcnlcm . ,t jure nse,iur
inepwl 5io.ui<iem eiu iunc vil 5ole 5u, porrnli, blumun.
,ul , c>u, z>ioinle in u, locum fubinnt . vl omnc commun,-
i^elnt,in rl2N<!ium coml)uliionl: : in quo nium 1
olcm iplum eiu loco 5umm > secuixi, men . c P
ioci,5,p nee quocl ^rii vice ?!'" ^min,nu5.ul.
ue ,clun subttilulul cnnelut,crum l.um,,i., >ll
i sc piim > c iicip,Iii !,c munu aliumete non io>
^m cornmuni l2.inc supei^i, iti . quo c, s.nl -nc-
liums'<;nicrc5. ^l, quo<!,!>,5 ri-n, .n-
nls.l^cicau>,ulir3laul> nnur oiLcer- . quc.
min in ,nc ttin<!i ?ruinci,m ,um. ^ss.r. I^-m.
cm Kc 6tilio , ,l liHum clt , s. ^c^m , i,n
,nttile<l lit lr8l'!ti Planel > cllc >n 5u <,r>m-nl<,.
,l5u, imseltinen elt, noc negonum : qm<:ln clt
,m<,piPlij mmin?<!i,co . s^cHul ,um , l.n
nn6l l',rtibu5X<>!ici, s<-<l omibu per ^opoll'o^lsm
^tt,nli,m,ifnc^inibu,c<,uiar,ln moiu pnm. mb,I,l.
l v rl lui cu, iuini . ,ui nauin>.5,uc ..rui s.r vclo,
il>^ico.s>u:l^uz, lro^,<!u5, ,ut ^rc^u p,7um le-
f. cum , ciim l^lun, iqu le n,bl. vl rolc rlobs
,<I ettlM2llquem suol<!ic>5 sioiiccr:.
5imilil, <,uxilin su<,Heliiment<,, velsn. ,m i,m ?
inimic^ll'!iil!llf<:a,tu,, s,cil5o!um <^>lnut,m
lu,m >eluclt, ,c m,I!nerur ', ^linime vei , qud non
icm c^cicnli, o.ne bcnc lubc follll ,i lHinc, . i
54 l.rxlCQ>
ccau!<!c lcls>icit>nc > lc ei enelilionibul Nl!
pullum. ()uol! liuc ciplimculc> li^u incl!!mulionil)u
m Plane lilhollcole pl^cntiz I.un,l!c>nil lnililull,
>t<l!ulncli, suecit combuNul ) omnino penilenl, rnue!
iulbc, , vcl mIlcc>nliilurionc lumirur^niiilit,.
l?^ 5t iilui (cuclil l?iliiioncm inlliluen<^2m elle scr
l^cHum p!ncliisoa<lcolil przcccllcnli 1.ulninliun, cn
junmni, uc opnullnoni rninol i s>lcic>ue vet <l
^lcn<icnz. ^cquccx concullentibul um risercnuln ellc,
zui > ni ili cc>mbullu5> ,uc 5uo ciiil s>l0l> nimium canllilulul,
lucric poiillimum ii,isf tlininc>lum in nuiou !eoit
luic coniuui, vel ocf>oliric> ; ^ur lne llucz nlroti>i2
c <ziu<^! llnlilil>ul lui> <ii6lun locum nI,cict. (Huocl
ll plul c,ncullni , sc Itei nbec v. . Domiciliun , ll
Lxiluiioncm liull'iiZonnm < neiii videiur ii2cfeien6u
llc ^uilri^oni lilo^2liu2lNl)l,iincl)ilcm in nc ic ?co-
lem^ul in <l<^nicum euumllionc fiim liionuin , ein
6 pomicilium . poNe LIlHiic>ncm ^ mc>x 1>lminoim <!i5-
liosliionc. ncin fucicm lcu c<?nZuiioncm comme

7). ^?ic?n-l(3sXccz,lonlicuZninc2tlinH!c1i!,ec
cx>sum : ?Iincl) ^Nic>nc,mil bluluie vlurntui sl l.un
<inuc eiobc>sH>it nen!uln pcilcH <i ?IniIuniuin , cum vi
^elicec cll in l'iinc, ur zlquinu,r,lc lolil, cii clecimum
ui ducxiccimun con)unAiune licm : l'iinc cnim zuci2M,
<ic!iuc,sc ibbosum nolliil culi niber, vt^lc>j>llcju-
ic ^mc>nic>nc>! itc!Ilur.
t?^. ^izcn 6rc ucliunl linit0lel sezionum czu
lubluni iclfen<liculHliti Hqu2lc>ii lic ii l, Vml> . c
c^uu vmbr^m lunin <1 omnem nl^,m> Olicnt2lcm nMf>,
cci>lenlIcm , LorIen , rnuc XulliIcm< pro remtolum
>lielre cc>ul>,icinl. l^i fil>eiuum cilieiiuntur cczuino
ium : <!u55 ^lstl > rcml>uie vniuersIiquinoij, c^uc
lolillcu5in plincipia^lietil, c l.ibr, nt pl c>ium
vrliccm ! <!u eliim Nvem , c^u^no 5! inliooicizcli-
itnlmiimml1cclinl!lioncm noei l^ue ,c!e M2ile l
ecrum veili icce^ic ! qu ^lnieo sotiu aicenii 5unl l-
Million lvlil.^u l^/cmes.cn, ,Ii ferselum p?
l7s. l>niniliieln, ui ociliu Vcr ppell velimu. 5iHui6cn
cum toi nun p!u5 lupi, lclm cc>nl!N,l> num ins z l,inc cli
Ft2eim ie^icne , c lnpeiiul liimisoncilum non nimiun
in2imml pollic i sc <! . ^ui 5uni 6iei feiuoiez > inoi nc>i
lon^icu^ine ,cmpelie >nfii!,,nll ! iuc2lscueleni nl,i-
!< ^ni^uc ii l6e vcnriuni , iucunliilu ini c
mwonlionem, c lcnc iuuic>rcrn , c^uim in tc>lo la:
tHu: ntumicll vi vc iine, czu<ie i)z!c>cil clilele ?c>ci
eol5 ellc l nimil Nu olculul innb>lbi!cl> Nuiulmc>!i
suncincol urci Onclloncli , lnlul i/lnom Hc Mlliil m ln-
ill. I>urenli) > lumitl , ^l6iui > ique ieeiuncz,z>lo>
ui viclere cN in MHppil ^lun6i Li ni cum l'olul Nl>bc,nl !>c>li
c>nti iftnl > nec vnum Ilcic, cllinrcm , inue eli, vc
omne Neil conlsiciiml , tc^uc ilci 2,czuliiei lcmz>ei ci>2n-
lul , sc ccciclnt.
^i>ul(X clicituc vn!cimum l, ^licie ^num. Vicle >7s.

^?l.iTvoo Ortiu pu6 ^iironomo f iclcm clic !<>cci- 177


c!ul ) e<t ltilu<!c> leu clillcienii, oicul sc occ,su5 ltci > ul
cu!ull>lit f>ltilcl>c!l zl Llciz c>llU5 > sc occlul quitoril in
llOlilauie > sc vne 5ol oritul , sc cciciil inili Veri^ sc
^ururnni. l)u c^ui^em semfec czuIil eilcum occi^u, sc
aucmicliuc5il nrciiilelnlic>ilU5> sc c>csu, cc mi>l
icicul ^ms>1i<u6u, mgios^uc-iul minor urcuz ciiulnus.
^ec>?l <ilce vcc ^ml>,c>liu miim illam <l!5 l?8.
iuniuncm iec>llccli<ncm^ue mc>lul< ciuim inceelc clie
z> <zuuni momen lii > iluAuacciuc c^uc>6 i6c nunc mo-
um nc>l vul ulum , sc iculum mrii vomu5 Oonlin-
zit cnim llllctlim inNcuc> ^tn>2niicc< lquc in Klii lur'
lc , ieu ^<iliHllHc>> vc pclfeic 5c uoll 2zu^inlumelcnr, <!
limc!ullnl.sc HUe2ntuc: mc>l viciNim per lc,,Iinoi
Iccieicnt > lcllocc^Hnc , c minu,niur. ?luiul mc>lu iccinlo
lio vtomnium c>culi5oouicli > j inlellcilu mni5cien
plNiinic<icn > vl eiu usgni ncmc nclnnc ^niluscisnolun
lnuiil : Nuinimc conltn! <ie corum princi nc s2meli,cjuc1
um!iu in nuiul Hc><iili/I>nli2lc2ni hccullione 5lliz,lu m-
ei5 c miil inllicilciul > in motoum inciclciit -, c ni^ln
ehclliicinc <16lul in kuricium 5c plicisilem 6<ielil lii
nc>c inc!,nnl t) ^lre cum l>el!non sollim . tu me ci-
1 ?!llc!niul cum 'lnbunc, lolin, ^<el, , sc ccmmuni<ii,
?lilcllfnnum lcnc>Iem in l.un motnm icsun^i. l?<x
, /e^ f inczuit pc>lli<ioniuzf>uc! 56l2c>c>nen> ) i..//^.
? /ce</e^</ , zt?e <</ le^<< <,/^,</e ^<f^ /^
/ c7<e/ c<//n >s/< c/i<7<l^s .' ^'v^' <</<''? /lo /!>,

</eee</t) c.<ie/^<?, l,<</e/^e^e',/ .' ^,<i <<,e ^^><


</<</, ^e/^,^<i fe^/ /me//^ (^ , c/ H/ /,<<:

t><^ <?</ ce</</ (s e/e<^' ^/^e <^e /e^^<


/?,. tluculauc loilliHoniul. lHuo<i ?l iluie ccntiimi fn
,5 i. e x i c o n
Hll ltibli . nclrum quinque lupi viinri ssilic ,blc>!ui
lui , vn v!<lcliccc Kor, lupi ,nlum <i>cm nlur,lrm zciuin
lclt l.un sciioul > 2c cilcumuoluijo > <!oncc 6 c^m c!i
olllionein >in c^m oriic c^t > rcucltiiui : c>ui<Icmi^lm
lU^rooiil Occicnic in Oliniem qumllccim cilcitcli-
<iulconlmc>min plimilnabilizniiilul , l rcc,o6>c in n
lie : auilecr<Iic>fHcic , vt lere ^ci noram ciccuiium luun
icrncc6c>ncciliem ^unilum leucic, c^ucl5ol 5u2 reuuluiio
ne5cil^ci 4 norrum.plln>u5, ,I,)^ue, ^lcrlini recen
tioics non mcic> cl I.unm , l! sc <l ^olciu Kunc in<,ium re-
lecunl. Oc5ciui>iunl enlln lncc>luin 2sf>cA,c>li!czi<!slil>qu2l
zcnc immc>c>i!e5 ^elm^ne: : 21 ci in coniunHionibul > sc
c>ppc>lliic>nlbul m>mc>l6li, sc ciullimoluiul srN^ius^uc.

inciuit > ^o i. << /e/ <^ </, ^/^ /-


^ / ^i//// ^^ <,,/<, /?x< > /< ^e/^v7e^?</ </i

<^< /^ /?s< ; << <// i e^^' ^-/<,^?-


/ . </^^> e/,<^> ^e^ ^^<, ^/>^<< /'/?'/', /e ve/.
//<ie </?//, ^//^?//. /) ^^<< ^<</7<,/< ?//<,-
e/e /</ <// //e^ e/? < l1^<efe , //^i? <

<,<//< ?/^ ,,/, tiz:c ille , <!c>nl sul>in6


^ll Vsion!en6iurn2m, c>u elt oun^to Orieniil <l
z>unum ^lciilliei , sc ii c>^sc>nm Oc6cn!cm > qui cN .
z>uno c>c5ul <l l.incm imi coeli ell <zul Nuiul c qui
1.nlnini!eI6^Hnc>il ir, sc pro^clinci l.inc,in Klelii-
im :<lcuceilHN>reliquH5<iue<Ielc<l!ill> , c>u>i2 Klcii^>n<
lc>n^nmi , sc li ,oosoiim2Ntur 6 circulum liolilontil.
Vcim c nicmc>iu5nl,Iccc>l>!in<iiueisl!il sc KlHrium z>alim
l.unln< clnuc vliuleli in i^si, I.uminiliuin ^U2llllll
ucccnl>inclic>niclz>cl oopoiliiunibul , cum ^lc<lirelueun>.
^ucxi lI,m Iluil , ul nullum , uc tm iuum nl>c u
um , sc lcl^,luln , vc minime c>cleru,ci queHl.limililer <)c-
nu >>lNlIil, <^>il cli z>ic>iilnul ^lciicc, (^ub In5u! 25
liil pHttlKul >mcric nullum s>tiiur xltuni, Lcc>nlim-
nul eplenenitul in l^lii 5icu!o : ,6nuc miior veclu 5ez>-
nliiuncm . ,l in ^n?2 , NollHncli sc >Iorueii2 , sc m,-
U5in filo Kl?!I,n!,, ,!iilc>ue lc^ionibu Qccl<len>
!llicz : vl pic>in<ie<i>LciI: ll^mx!um ii nuiu liuetllt,til t.
l? > . liuncu iceie. Oirfeluin c, tliolici ?i eueni noleli lc
l>nlIci/2tu<>, vl0flime o!,sclul1'itU5 <7/<^< ?i///
iHi. /. ^ ,. prim c>er motuin Ic>Iem zuziun, con-
uclcnrlunl locisvoi luinuuntui6 loc^ inquibulzu^enrut:
<c nac moll conrinelec , vc I.uininii2 lllnerenr nc
Wiil lui5^!> tnnuml>il)uli z 6uin nNic^pon^ii mil-
l>ili lilu 5 lccum ilnunt nuoulque 6 Iinm lilci>6iinln
pcreuni . <!c<iccle veicumI>clliniului , sc 6 noiiion
lein oloperznt. lecuiic^o, quoll 2l in tVlni vetumeuii<
,quium > cl liiminuiio c>cr v?52M f>ro6uionm > l consum
lionem , quoc! nequii iniel^i quumoo m bleu lenl>otiz
sl,,lio inntqu2lum col>i,<irii ^oisir. 1'citi quocl im-
lnuil sukslinii Zqu li2c lcfzHic in ccellu > sc conclenl-
tinel lcc<!u l>!ii>in2iiuln cl Vlciillicm ue l lore , liue
zliz occulqu,!ili>tc : quemllmocium ,i6emu in 1ncr-
luoscosiilinltlumclilil non i slillcm inucnlil li veninclum
n locu, cl ce i Iicio licliol , ,el fii^itliol : l>o<ii enim
ou in mpnll, in coli vZI6e oo!ono,i in su^eiioii z>l-
ontlelj l>cne ooiur2to, ll locullueiitciliior, qu m!
lccnil in collo v^l , co qui lot mbicnl lam iresc>l:l
^eituclilkii^llliol , qu<lelccn^ir> c oui2sii^uz,Ml>ien
il^mconcicnlHi. Li noc mo<io eiiltimuil iplc l^iiul icci^cl
liunc ^li>5 Nulum , itque tenuium. "linlM ^l^bc quo zzo,
llzmlcoulinluimullicx leceniiolioul ^l^ionomi nunc ilu-
um , H leuium ^l!iHliu6 on cllc ouni> qum llmi>Ii-
m momm qu,6 inoium vniuei<liii^ c no liccmulin
V.^<, zu vuiuell luplH i^in moiu nrimi mobili s^iun
luro oriu ^ occsum : ouimcn inoiu in qu2 vif>oremo-
bium omnium ci^llioic ique nrimo mobili icmolillim
lllr<iilllmuz eli>c>uipoe czu iziioneclliniisii niooii^liui-
lil miil iclillit clilio impullui , quam er ; liic mzzi, c>un
lonilzinil 5 nc inluncl M2i5<zu2Ni,rbil l.uni , 6l uc cle
lcliquil ^ Vn^c m^iorell, Hc vclocioc iq u<r molu luo qn-
lie, qumelll, qui im iosiqu,tor vlc>ote mil
kuli iNn vlu ilincii k^cic , quiln, icliqu sitl <^li - iH
c K,c le iteiun, reculiei lein,, lnleiiin nic piieiile nol
qucici ^lili. li,<lil ?linil> ; nulluin ncn,s>i ^nin^I > nisi in
n>2li5celluiupii : iclliu: bscruilum il in 0no lil
licc^ c lulm in nomino, (^uc> mcn k,!lum ,lbicilui Lo-
inu. V^ium l.cmnuz l.emniul^,' / ^>/''</^. 4. c. l.
?iinii <iium iw^ionire nun u6> iique sc>Im le onlciu,ll
i,li<iuo in Vcczni ccellu obiiNe : c z>llcilin, uult in nili-
mu Leli) cHu Ii3>lo l^u2cc!enrc flic!iit! ' conti
eil sc Mccnloz in m,iiz leceu 5a!i5 einoil, Cum ii
uliiw zli,in cc non ,ibiliol , nili qui cun i.un, z>ei ccel-
^ l. 2 x i c o >i
smn Xles!<linum liulnol<:5 2iic, sc Nu i^c!t , pell
l!ln minuHc , conlcqucnl vi in Xlni, i ?e in nunn
carpore i<^in5um prNt : ^ui 6r, vi obli sc pineu in cccjlu
ulnoiibu ui ^ciiciznt , sc lu<lcccnml.'i! vc o pelic-
cniur, <^u>i lmmi<1um <1iIc in i>lIi<,^u! vI<ir cilbilc > e
I,un leccllu minuiiur > cico t li^ccriim rliin?uniui <)u
l,lionc e!!,lN3lini Hlnouimul > >niclu 5c>!il nui cll vili
vorenli 5in >6c Ic>ri5innii 5olor, ^ro vr oluiimum ex
<iefcHu cHlu!!nHmrlil enin^ui
l^l. ^V5iv Inlliumcnium cN ^ltnem2licum co!lien!i
vcniil > <i>lcelneniluuci<ic>ncum <cuiu5 ^>ici^ue mcuiioncl
scil Villuiu. //^. /. . s.
l8. ^v5li5 l'cipcnllicululn. l.!l,clla I>1c>lll> , lcu K,cul <l
Huam Xtnclu!icl li^ui <!ciu,nl.

18;. ^dlxi>io ^ leNc VII in ^Nronnm. i<!em sc>nr puit


Iic>uoz^cnciu5uNrinul , leu Oiu^ Dcc>n>5 I.unz: : llcuc
c cunl c7<l/<i,i<< nc6ul noieu5 , sc z>ui Oil>cni. ^<<
/.
, ^^>c>lp?ic^
l4> plleN Oplic,c lcicnli , <^u per i
nbjci licuiul luminoll lcn>l05 in luper5cie <^u,^m n!n
fllim onlcul, pctimiipnn ciuz koimim , Kcion,
missniminem, 6iN,ntiln lii^ue icl cnu ccnli62i : 6i-
cirur gm tT.^'/.
^' >^lixci.^?i<:^ picemeN 0pl!c> etlcienli , jiu ocrll-
nl <!<ieiun liolumque obicKoium vilualium lefl25 in
mt<o ^iucrl enlicgli corurn ii^u^ ^ mnirulin, liNn>,
tiz, lil^ue^emelimu^. Vicic in V.l1/>c<.
^^' ^i^Klirz tilicc ^libicc^z,^ ; l.icinc ,<!cm 5onl , c
^I,5cillui: iileHc op^li^ul ^pncn. LNquc loculin <II
<< quem <!iic<Iic>n<: peicin^cul ^^nec vir ^>ciiculum in I>l2-
tc>c!clucir Int ^niet25cc>mmunilci compurnluic<>lpo7
^lH>e6lum 5lulni c ^<illi5 > colum iHcli) linNe! , ^nli5-
2 seu ?lle!li quicum^uc rn in Vlunl,cc>nli<lcli , a,n
in 2c><ii2co , l'cimini, ncc non H5 Neil tilzr f,,lticisinl
lu!e6rum NMsHM ; nlscrlim, qui cum pl^netil iliciuHn-
<lc conercl^iuntul , l lunc dc>l l.cunil , dor lcuipii 5!eicu^
l> ?llilllium , I.gnl u!tl2l>, cc. (^t<^l, Qcci<lcntili5,
^uinilo Vi 6ti conNiluitur inlci inlum , sc ^lnZen : licul
eiiiin ^n^ulul imi (^li qni proz>l<: il, Zliquil! licuul
lau kln<:lum ; 2c Icmm proi>iiul c>u!tU5 ^pnet,
^ui sel lcinper cli vliim! vil lcrininu. ^) ciizin <iwii
lunl inl ^uitl Uc>lninnm Hu , vtsotc lomu5 moiti,
euw luzlic lxuccili lc<l l,nc seij>lu : cum bce6-.
s,c^ "miln,, niN lr cNe. nimm m c <,.!-

in^nurnn.<,nm.mdu^

li-i mb.lei.s^mi/,, . lun.w r^


4, I. I! X I ? 0 N
uulil Dominum Koueniri. 5ic ponm5 , quo lol , Lel'
pli elti iil in r. 2,4. ^^liii) : 2H lcienum ^uilnmiil
aominul I^Iouenisil lolil iiiilli sunt lsl ftimiclul> c
o.minu ^quii) Domino siSni ^lobili ttif>!icilli5 eiul-
em quoell ^io, sc DominuciueK Venu s clt enim l.i-
l^<zuiiu5, l^emini 1'iinlicitlcl) cro VcnuleN l>o-
min fiimi ouenii : incie lccun! c>ii Klll <^ui 5co5-
z>ioni 6ominlus pioiim luc<lcnli I.il>l : i c <ic linzu-
lil , czuousquc ^elucniHlul Hc>^l<ium5ol>5, lzui inciilin I^o-
uenlim Vcncii Domin ^uii. ?loin<ic^ue isseiil Domi
nKouenii lolil. ()un<ioiiluriu!io!il ^r,ouin isetmo
<le Domino ><^<l>i I.uminHrium > li sucril in !ie inieli-
lui 6e Domin l^oucnzli lolil , ll le noe , c Domin
I^oucnli2?Zul I.llu<c.
l)4> ^xoKocol^ll eN spcci noui cuiusim ?n>Lnomcn!.
lcu Com nbetil Lgum o^uili nominiz 6c o,uo zilur
vie in ?Iin. lio. . s, 15. c lioi s<rp.
l>f> ^oilolv^ Ho. Hi<^/ ^///t/e/i IioccN ^lulier -
N , linl , Loielem pl2m zrop<^ cpl,eum conNn
elli ,z. lccunm?lo!cm.c lecun<ium Laicium 1,7. omni
lul lc ^^ um Veneiil , c ^lcicuri) > ouzrum liez innio-
l lunr lecuna^ mLniluc!iui5 . vn in cpiie <!i eliam m
bilicul ?8u quonizm in liciul illu<i lnt'i ll in <5in-
zulo Xbice ^ci lcu ^i^- z ici in pcc ,uNIi 6i6^
^<^<c^. omn in lonicnine lub iino ^lietil. Lli liclu
5uNlim vi isl2mcl ^ulsl2.lcseil 6eNinnl 6 cncercl
ptiuilcl , luzplici. Dc eo in Hcuiul orolcoso inueul
llc enuNi mgil ^um veie n^bet Ponl2nul in Vlnil.

l^ic 6e noc l<!ccc nololcospl luciil ?onrnul ; l6 sc e


eoc Dcci6cn pcjor, z>ionunci : lic enim luoil.
F<,^et/)s^<,?^ As ^s ,/
Vlcumqucc, !>c>c vnuin moncouucuscluclK leu ve Knt
leu lc>cl2lum lumni 2 noltio llcmilsnelio c>l>lic!cli5M2i-
lnm Iiituclinem lonec ticli nc<zuconim vn<zumul0liiui
ur cciclic nili solle zuoi ful c!ma!um llcinl>m
nocir : czul sc etle6iu eliln li a,uol iibel iniul^ol in nini-
^um luill. 155'
l??knl nucl ?tolem. /<i. ^, /. 7. iull ^eisioncln
^l 6uitil euilUilii tiium IH2lcuIolun, inlzutncon-
ueninl , lluiuul luniiei c ^l^l.
>K,iiHz ^b. icitul K in cc>lz>c>ie Octi c^utlm> 15/.
niluclinili<:nuiiltUlni: ^e nu, in V. letul.
^n:l.vliiciluii<lcjuccl conllic cic!u2l>u! lincil in vnum Zl
liunium iciinenlioul : 6cllnilUl cniin 0 Lucliclequncllli </<<
F/I/e<,nx^//</<<?. Vn<lc inc!iliciiz, >ui clue s^
ccinnum coeunc, n^ulil>lellnlul. I-linc pucl ^lltc>-
noinnl qu,luci Oc>eli ounH, leu <2i^inel > vn<ic Ollu , sc
l)clu, dulinen sc Imum inciniunt ^n;u!i l>c>cllni lulcnl.
Nt2nl>u1uz^uimlHc>!j d!i cliciluc ^eiiiznuz supcliol
Kulmen Ool ccrli, sc clgcilnHc>mul, in zu 5u! conNiluiu
elRcil ^lciiiem. ^n^ulu Imi ccrli X<eci<i,Hnu inferior , lcu
<)lli2 clomu. ^n^lllu Qiicniil l>2 luui, leirim cmelenz
^lcenclcn > 5iololc.c ?iim 6ulnu , c>um cum lu! oci-
ucnclil incilil cliem : ^neulu! 6eniqu vccicntiz 6icitull
ill czu /uneiioii <i iniciiul l>emi<c>nriiuln clcc>iimilul > c
funuin Occsuin qu lolincioitnocm.
kori ^nu!uenelicc lumncul l>u6 <^comelsliui<iilui ')).
in Hum , cuium^ sc ooiuluin. ^nulu icilu eN cum
lin reii peruuc!icu!lil <!it lupei Iim ccim in nl^n
conlilientem^i uc vcrinczue ^uIe li>lium !iuczul : ,l>i cnim
li2in Iinn niicluol n^ulo rHo clfc>iml. /^culul
inoi clt L,c6lo , noc eil minu5 lplium inier vliumque !lu
ie>inzuil < eltque mei cuminltu : ooiulu veioel^ rcc
Nil , minulque cuminlu. Iicm omncz illi n^u luoc-
uii sollun in leHilineol ^ cuiiilineol sc millo. KeAilinei
lunc qui 5uc> rei Iin5 conlinenrui : culuinci > c>uc>lum
lque lincculUH<:li, sc cilculHii : miili cniczue quoiuin
vna lin culucli ,! lc6l. Ll liibul vcio lii'.ci^sc muluc
nencioulclNciluitliineuIum , czucili <iiiiiut in Ii,c6tan-
Aulum , H<zui!ciuin , llolcclez, lI<:nutn> ^mc>I/z;c>nium,
Ol^oniuin. 5iinil>tci qulucl lincil cc>cuniic>u5 ctfolin-
lni ^u,clu^ulum cultinl l <iuluoi nzuliz: czuo clim li,-
uiimr in pessculi <^u2<ililum , It.n<mbum , A.l,>toi^,
sc ?IIe!c>l2mm2 : <)uaium sinul . licuc sc rinzul
soccicl luc, loco 5ul> oiopriil uominiou ^>Iicnl>ii.
^l,>. ^^il. ^l,. reNe I^!i , i<iem son, ,c lnNtio!um!
ni5 quo<l coniinil qunllc>cumque fueiinl iie ?lnct z>lnci
coniunHi , quutum Xlecliuz luscict liolinmotu, scleui;
ui^ik:Kl>!nlH<1 lium lnliu. 6icimi nzserie lu
cn2Ntciic,ril<! ^c>lcellicm.
5^' >nvi^v5 ^>c< lultiumenmin eli ^llnemticum
sluribul zMulil > leu ciiculi conNin , <1 sxienim polllu
liiiuine, <!tclinlione5meticn5z>ti<limum : zui^e^ulx!
om l^nirn , ^cscrillc>s<^ue in ciiculol > sc zncii>u
Li , non 5ccu c plinilsnxiium , ^roineque loim cur!
Nein <lolinm velut in l^eculo colKm , eiquisnilllme
ontinet. v ec lciiplelunt l>un<ic Lemm kiiuul lon.
1uilner, Lonctui, lo. vi^n.scIij.
P02, >Klv5communilel^ic!lurcilcuiml<z!i!Hm tepoli5 qu
lzIetl> lillirnr <! i<iem iiunHum . Vne lemiur ^nnulc, 6i-
Hum f>ut lij <5ico verbot',, lij unlle 6cl>u,<uin
connc!unr ^nionom,Nici sc blyue v!lc>,6iun6l<,ccipiur
sic>lnlcIii5c>Ii reuolutionein 2c>3ico> incipienc>,liniii
Xlitlil vsque 6 Knem ?ilcium <^uel<icimr lslio )/f. 6ie>
luin, sc scre lex not2lum. t^inc ^llionoini nnuen cc>mi/u
lntl>?quinc)6i!a vctno^sc l)biemXlun<iumc^ociiII-
mum tempol ciltum nent.
toz. viui etill> nnu5 I>unl>l>5 conllnl 6uolccin t.nntioni
bu, qulum liu^ul: contiuint <Ii y.noi, i, sc min. 44.
iucl0lulnnulinc!u6t <!izl4. lior.3,m!n. ^Z.lis^ue il.
lere <licl>u5 minor nno loliri. Vnie eiorl ratio ll^6lie, ke-
lil6uz 0,IIir>ic, l zli qulionc, <3e ^uioul inst.
04. ?,ll ^nnns lcIri 6iuililur in 1iopicum , l 5l^ercum:
1loz>icul N s^3liun lempoti , ^u5ol recurrit 6 rxincrur
Huino6iium,vcI l<Miliuin , vnlle initio gunl^ilccilcr-lt sc
eiu5Mn!lu<Ic>eitscnlpcrzrciu,Ii<licrum ;ss. nor. 5 min.fs.
circilei , st tolum vli2iilielt in li^uibul lecun<iiz L: rlii.
V>cilululem1'lc>picul <^rco verbog?''' quo conucr^
lic>inir>retiur. li<icreu26 liller. nocclt Kl rcicitur sc
N lz,>!liumiIIu teml0li5. auo lol , itelo ^oico f>ci2r
lo ueiiilu^ 26 lle!!m 6m in coinu Xiii5 , lcu Inm
<^um!il,et>in oiliuo oioe coiiiilienlem ; vn<3 lemper mzior
'I'lopicoellgnnuzcleulic coniinct lccunllml'nel'jlt qui
^limu5i>u>uinni ll6eiei inucnior fuille creiml) <!ie5 ^5.
IiQl. s. min 5. v ^u vie ?I<,INUM H.z./ ,<F<
^Hlv5 ^>/< lmpIlcir,!,l!quil>ulIlc!Ml<!!ml0ln.
>jum 5llum 6 iclim punctum nlic iscellelzniil, inilic
^luncii cum z>iimm moueiiccrpeiunr :quoc!iitel l^iceron
lpllioiiys^. Hllnoiuin lul^iium. ^Klonom! vei l>5,p
l,cllntinlcm icuolulionem l)Hu: lpnir seu liimzmen
n qum ?lc>Iemu , Hiquclnliquiaicl liluc!2Nl ininni
zsuoo. K.enlllc5 3um innni 4^0 quo eiiim lempoie
lbllullm eN^ omn c>llelcIeNcle^iie<I iclem punun
voi enl inilio ^luncli , cum plimum ctcli sunt. Vncle ( vl icl
obiler6lcm) nonomnin inini e<losinli, illoium qui
volunl, totillem nni ^4unlum iplum <lurmsum : am
i? f^? </<,, es-< sc c!umnlum msl!l lslltium l>n-
eul>!<oll>ul<lsuum cuisuln seicienllum lliuini conllituir
siouientill , quum non rl!c , nec cieclibc , ^l nolil'foil
colum mc>lU5blului > ,rquec! ilcm punctum > vncle inoueri
c?l,enr>non lei 5e l,c lmpetsctul>ill2 sunt, qu veu
in lu poluil zte^,le : vnc!e circ lut! <>uiIeln soicli
uumn llpienli , collin non pol^.
zv^A/l,, , quietim 5>e^c< llil>ur , ccnKct ^.
uo^ulione <1>cium zo. ciuol viclclicet lunl Ll!ul >n locli-
co, itut linzuil mcnse zo. hierum lptio conNirueieniur.
()uon>2m uiern nc rcuolutione lol non pelucnicc 2<! lo-
cum luum , vn6c l,sllell , 5e6 26nuc quinquc lie 6csi6cr
l>Hnrul; nclqu,^l,cc!lic> c lupeinumiiloz eilt mn-
iel ijlo , 2nqum nouum tl0>6itentui nnum com^u-
l>nt , ncZleH !niecc!ionc noiium lci^, qu <!n?u!i5 qn-
lriennil vnum <licm cc>nllimunl ^ iclc lololuic^ic nnu5el
tncum clieium ^65. v pilim lsclil?co!emuin ^!m^cNc>.
^iqui2, vlmu6<l>limul<luu!ilnniz l>silclm>llct>2ntul ^07.
nur lex , qurequillnlur> <! l,oc vl lo! glclcin punctum
icclil , vnec!ilceller2r; incle Lel>3t , ,iqurroquoquc nno
2ni!U5^l^^f>liullnteio6ie,nlcluINitii piiNini lliem l,fol-
ucrcml, c >n nuil 40. nucilet sei lccem liel > 8c in
nn 1460. per i ;s^ noc clt f>cr vuum nnum. <)ule <
euoluiiz nnilcIcNibu5!4so, l>ni>einl il>m ni ^j;xfl>i
461 8c inluuin inni H?) plij > lcu z>c>M2<!>el primi mcnz,
^ui <l,ccd2lui ?b,<> ie<i,bar<l cn<1emliem, m>usquc cn-!c>
cunrucnl. tt^c vc:o peliuc!u5inn<,lun, llllincruin > ,c seii
ccriellium 1^6. li ^^nuoium i4>, ^i est.
^xv >L'z <7,/<-^ ^ c peiivclul d/nic, > scu l- ^l
llii2 > d,n>cul, ,^i <5lcc <licitur c.?no5, c iocnil, c
qucxl nc peiiclu5!nucntz n!ciil cc>nmHll)ue sc onu ^>
luno tc>!i cum (.nicul,.
'44 I. r X I c o n
uue lyl'i^ i^em^ici mc>n,nrumieuelrei>ntUl:!n6e
o), ^xvl >evl ^ie/c, ciiHulelt I^crone ^incnienl!
i5 inucnloic. ^m cnim> vi lunr lliHum clt > uuilioec
unlll lc,lri5 lupeiel nnuin l.unrcm s conliinlcni Inociecin
ilcil I>uniic>i,>l,u5 qutum lin^ul cumplenlut ckconl
3. lc>r, il,. min. 4. 1 vnclccim sei cliebul ; ninc eli , l n-
^ulll nnil I^ouliuni loiilictu licliul uticipcni , <ionec in
mnil lK.numeiul comslcilur, sc I^ouiluni licnt vieinr
iiu5: Xicque nnusille beionicu conti! !iel>u5 65;?. cun
oii i< l climicli.^uc>l feiciel, sc nuli5conKnlc>mni-
vncicuiinli nni dolore , cnmnrenenuni eniln illi l
mlillim iicz <)z^ sclcli?. ilui nc sieiiciu vn Iioi si
lcmillx l.unicm lu^eiel <zuin communcm > sc cun^luenlcm
1.uminiiuln l>ciic>6uin fiimu5 omnium inuenil Kleion , vi
iimuz > <zuc> i noincn clc inliiiuin : Lc nie <ieinnc,ucnn-
li5iecuilul, ^ulelilnumeiullil>el!luleli, ^c quo5uo Ic>cc.
?olic<zuonitn l.un , vi muo iiccoilnul , nui vu > sc le-
ilsc 5i>Iil<!ecemnouennIi cuilu llilcieo, c psce!il
iue lir, vi in ^uluci nnil mz^niz KIctoniciz > noc cll in
nni5comml!ninul 76. ipl nlici^>et nei l>c>il t. sc in nni
zit. sc lci mcncm5> inic^lun iicm pc<! sc succellm
/cmsci M2j;il 2c ln^il icie^c! nc 6eiiiitic> qu n6cn
lumc>!i l.un Lmoc>Iillnicln l.unlioncm qua: lic<un<!o nn
I.unli luoeil^llicut > ^ qui prciinllc ^s< li///l, noc cl^
jnciliul liiciiuc conliini cl re , <iccin I.linllc)niuul j cur,
!> Xolil inl^>Ieln mninin , in ^oiaco poreN in orlincin, te-
6nci, iczuc cinuiiillimi comslcii z il ur ^nnul luniil<1
rnu/IIm cuin lolilii ccinucnit. ()u cle ic conlulc librum nun
. cicinil ilcn^ri) li.c)M2ni rcllicucncli ^>i<Iii sc uloiic (iic>
?c>ri)Xlll ecliiuin. ^ceiuln nxc s,cciociul communirc>i'el>
cur CIli^^ic ,c ein le^eiloi (!lli^nc, , vc in 1ccc> <li-

. nxv Z'e^, puH c^llronoloaz lien>6cc <Iurlionel


^ sc l^l Impetioiln. 1ellinrur enic l-lili<,ti<r omnium cem-
porum .lim, luinciineiepciinluc Il.een2 > sc li.el'nu-
l!il nQicn iaic <^lfinzcnciz ulummc^l, nnil uinillez
?!uiim velon,mclmiuuin nn ieille i null ui p2uc
l>!pciNc. ^Ulelci quin^cniclnllln^>ctil>luiil ?e<l<
ici^ui > co c^uiH circ, eiul iinem lmpcii , sc ^lc>nrcn> , uc
' , in tiun>ccc!cie, 2ui muriioncm liquiu conli<^ciniieln lu-
birc 5u!.,nc.I ^lllinc>l,su,lc:ll in ImpeliliLc^colllM'^le-
loiuin, ^llvlioiulu, clcnique in^c>in,nc. Lc ivilum cN
^uainocio I^ct>lc>nii61'ef>tu^iui Oniclil nnciin nc-
licxluw i>ililui ll^>c,n,nl , cuu ucnui Cilliiti sc u
nli lemm muuiionc le^uu ^oli nnum ^yo. quo n ps- '
llileltl!l!licl l)n!e!i , vlplini slli>n Llsulilnlel lupei
loc l)^nielilpul. <uiuicusm , ,Iij in lrlnrum mc>-
lul, que in zli^ulm Kl3in > q icionibuz tt Vcrric<>Ii
fenilll, lij in llllnlun^ lupciiolum PI^nclium ci noi
Ilum ^li^onum ; lij , vl^lin^ln^mlrm c^un2iin^iumci^
IiirmoniHln , qui, inquil, squilli i,i)un2 <^u,nll<
iuz <!icil nrmc>ni25 vlli czua. cum I^2iui poltc <!e^
lioi Lignac 7^>lcum2m^ciic>a'um ncccllc clsinnic lm^c-
^ l. ^li) icHil in liomiuum piincipumcmc nel^uilim l
l^e iuin Nnlureloqui , um mutiunum lc^noiun^
^clicienHl? cenlenl : ls elenim^l^c^el^oa^ul> occc
filncipe, sc I^clpublic pniunlul l Vn2e cum H<i ccrrm
lniram peiucneiinc , ou tliuinm concini irm >n coium j>
nm K,c< public, ^uoniltiiil'iuzcucliunlur. ^ '
^o>i,i^ iiicc , l.line ^iciiur ic^ul,ii,mc>ru5Ii ll.
cuiu5?lner : ljqulln! erim lumilur slc>i^scl^umcnlc>
iiieuliicil, sccjuioni5 2nibcni > qno6 reumenculn
N ccu inl lium bllciuin sc Iinm mocu meaij > lu ell
<lilinn loci mecli) ?Iilnereb Xzc>ic >rque i6 ^oriillmin
tieniiul in l.un > vt verH ciuz cumlolcconjunic><lij;noscl
^uc. dum enim compcitum Kl, 5c>Iem ncn vnisormiier
Nloueri in 2c>i,co > uun6oquim in lemicirculc, Laleli
lc<ilUl cKo fcre iiebu cum uimiio m^il, ^uim in ^ulir
li ninclc<iu<Ium elt, iplum inczuIil moucii in qu6r4-
tinul ^c><iici : I^m mpoie lii^Hlcni , sc plulcmii plurcl l.
6i inlumcbr in siimo czu6nie ^ lioc eli b quinoKic,
Vcrno <i lolliiiium Hliiule, yum i lccuno : nolirc, uccm
lmpc>re le^nic>l elt in secnc, qum in ^rim ; i<ii<Iimu
um cir er<lum scicum 0ucii. duiuz irieulHli cu
lm lIu,t Ll2nnu5 in 5pnl, ^luni... lciiplum vi^ele enm
li in l,un : ploplere in^uiiiiui eoium Xnc>m!i vr per
mK,I>eur quiic> , sc veru5 moiu, licc^ue ^un6tum ^ici
lum cuium vei l/ncii nberi ^uic.
^l , QIol , <3IIin,> s6u in CIc Lc>rlcm sl,- ';.
zim cie l^ui, vic in Veibu dienul. Im.
^l<5ll^ ^,e nouum iiem <>liu!<I ^>c,Ium ^nlAi- l4>
cum non i pli^cm ,l> ^mic lesercoribul <leHum . t^ue
l^uc ^u<lm fl<,priilliium ictzionum ^ vecul eum
vec,lulc 6iH, ?<>,, nc>mincuw. (>ce ,ie i V. 5

^?^ll<:?ievl noceli,^zc><>lul XlHicc>6icunturum?olu lj


4ulirIi nooil iuuilu, c^um ciiculu5 cicceuml<lMlu
?I ^<,ciicl iiem uttili nodil euun in us^icu.
45 I. X I c o n
4lL. Xli'l^All (3lce clicilur dorlcorpij , Neil, 6 ptimm
elulu<!ii>icle nl>lu ^liiil ic luui vn ei lielli iciil, le<!
iln vialenriz. Vnclc cum I.uminli!,ul ter>err M2lim
^inil solliccrur , sc non linc vii ilciimine c violcn
ti : lDum Vcnclcinc!inil,6 ^lu<im> c ?ne<>n : (^um l.nn
in cxinc lfeu oencllcnum ^r,ci2m piincisum coms2i2l, f>
cilque cosum iniimum f^milillem, Viiciu V. (^H^.

tilnl >n loci! c>>mcil2lircl olcollril, 2 ^uoium vi6elil


s!^ 2<i !rcim criesrc)iiclcnlcm I.iu imiL>n2iie ponc-
K, necellHli li2niiieicu per ccnliuin Xluni , vnle tim

^8. ^?ilH ,l, Alberto X1,^nn ^u coutlio5 omnin


effcHu5cpelirnrcl. sc 2 Lucil.
,. ^?icioz. liqui!cinloc,ium ^i,lnerlIiroppol,c<,
luM incoli i)lclem nni mroiioulconti2iic>5 liil clkcul
tiibenc. lic ium 5o! in vn2 plle ^lilicm fcic in lie
^l-<iiumno6lilinciucit : 6um vni <licm loniili mum ,2c no-
cm !?rcufil!mm , 2lticcnll2n<klem blcuill>mm ,^icn
Inn^illimum f>Fc>clct : ciuin vni ltum > !ii scilll , clum vni .
Ver, Iccri ^ulumnum f>2l, ii cleinpli, ^ui lub iqn
vcisnrur> N2m iilil solum in !iei nuilque Iicinaiione li
cum pri<iiil cc>mmunic2lio , crm ibi vr libi <iium
li> lcmpersc vt)ilzueqninc^ium : um lic ^u2in illic ea
^n tempore uveml ul l^2l : 6em lclil inieulio , iclein
Dominum color. Ni 2 noltii communicei luslc ^ici
vocioulo 2l>pel!2ntul.
^ l?ii> vis qu2 obuetlil pe6ibu5 in6cnl , moc en!m,
vt 2il ?!iniul</<e^>/u ^/>/7/ />,/ ^^/?//< ; iuur vul
euelilliml.ncliiol^ncif>c><i2l, f>i ^eoilum vers, in-
cce. l^ul cleiiclei l).^uull!lu//^,/e. <iec7//x0 /.F.
!m tcltimonii i2ci liccul cc>nn<lic j,iol>re null
lrinccle<ien<lnmelle ^niic>c>c<2z inuenici , proinc^ue clle
l,27l>cum>llo5 2ltlucle : ^F<> in^uir, c< <//,< Hn'^/
/e/?e/' /b/ e 1, ^<i<^, / ^c e/?^ 6e^//^<l^ ^e/<^
/,/'</e/?</<^e <//^</ 5/ e c <^<i /e/^

sF<7 >>,/ e<7 ////c ^>! Fe< />^<f</. I<1 ililum,


lenlete eiilm l.2it2niiul liimiznuz /i. /. /?/>. //?//. i.^^>
>e<! <ie^<^< ^^^ .^. ?iocc>liul li2iiul 2li)iue!
?2tiel 2e vl om w^Ic 2ucl!icnl qui co5cl cc>neruni!>l2<:
^luni licu im' coms>cllebnll>l ^ su2mque senrcniiHM
vrofcrre minimc 2uerenc. dz-telum nolliiltcmooli!" vlqz
A,i. <lc ltmu eli lau ^nli^lxl 2i<zue in le^iauil ncliii5 i
N ovfc>ln5 uonlincl ei ^c!ln vcique pic,n,tcl , ^t illo
n^l moci, slin<ie cclc!irie lic : >iu>Inl cnin ^l,-
lic<! c5 Xclcci5 nolici ,^c l^cliZioii Komin <l Lun
liul sl<linlun . ine^ue illi <l nolts^s I^reion, c
vu< lempll5 lflliocol nenc emcnso. c lcinenlo vn>
,<lll05cumuelc>I'!l,c inuill vuliu nnininil leucriuninn
Vn<le M2N2 Clnolic I^ci uul usniciil c immens
tllltilto^kol>c^o!uinbul ell<lelel!c non lm rcnolun,
um o^uln ccc/lio i<H eli. Liculn<ii sunt unicn cr6i<2i,
?,rrcl el icla 6<l, <IIlceim clnllnl!ninl>ccnluclc
e cvl laitc 5oljl cnluenliil limillllcnt , cci^erenlUl
fii > ! noniinel c ^<im non procreiol , quinclo^ui-
em conltn5 oinniu lciistocum sm eller > ?cl ab (kleinen
mnoie ,<zuo<iinln,ncLc>lcIcm c i!Ini ^ulinlen pl-
^,n ilumenliil inrln!etuc Ocnu , <^ucm nullu nomi
nuw onil vnquln5<:6 nec neimezic oocuiilel. 5Ion<jun
Nim z>rlrcll ernc I6licu!e ili dnlumn in quil
t,liinlclincio^^/ ^//^ uinn b vltcliolinlin-
nil i^!i6icrceb2c >l>lteiicoHt^uc. ?<zirc>li^ui5 vniuI<xi >n
lipo! spiciri velil eins lanZicu^ini <^coZs,s>ni <^
Li.lll. incnli z>clilemnuineio<>Nluc in<icx> qui'lii-
^ilo ^ntipocltucn ^leiininuln<^elnon<lrct. in czuc, tol Zl
2ul li>tuainilenllnlntul el5u5 z>lmvnm ^ zuoi I,t>-
luciinll nbet in fl^Z Icc <lt diuir > sc von cc>mi>5 it.
5ic ^l! in lsnni lulIicei f>nll<i clc t^vici Ooil
<c 2Inco in ^incii non nlocul 2 LlIIi: <ic lnlul Loln
c1'siali!^nlienlt lei<>l,i^m<>lonunl , ic 1.cui pH-
lilluelltln in ^ineiic: :^ic ^iuu ienleu <iiH5 ^/ </, <^
/<</< clenli nibu Olinen<Ium , vbi cl lc rul>n<lum l> in-
uilianibul 1lrotum lnuiuin 40c. !cucluin ciciiciunl
l lic <!e llnllli : Ll lc c^nlioc><iiz leu ^nticniuc>nil,lil<ii
l>nl ,uict!2ln.
/^'r2<tl<iicuntUlNeIasej,n<, I>2urentio in Xnllue' ,^.
<zu>lud conti,i^c>n2 im6unt.
^^lcu^c>t eiiiili ,c>i ^l,crc>biu n,l,itlol <zo ^,,
bnzii in I.un2 , qu in o^noli c, 1 nbinc, <^n <le l
vi^e iu Vclbl I.un3.
^^lc^l5 voc,lUlbNirccl, cl'uUicl dini^lnixzr ,^^.
kslc^nn,e quilll llniln2ioii ?lo^cc>mul< c z>ul,nc^
iflnlli oii2iur>nocelccit o6tnuin l^!enci2l^u^ult!>cuiu l
lnen dnil llior oliui I^,c>ln cil issXaien<lHl zu
emole in^uic l^iol<<>cl2. /'tt/ </.
^^1^ Xlic licilur inleiior sc u, f< ^Nlolibij ls
<p nicken^ lill^H c lli ^o 1ioo inu ^uc !>!
4 LEXICON
uoluitur ,crcumfcnb:u:r. Diriruretiam Mmtr, feu etiam
trtx quia pctinde 1c iubet., (i tabulas quafi filios in vtero
gerat.
* Antinovs (idus in caelo prop xquatorem ad Auftral.em
plag mi Tub Capricorno fitum formatum ex aliquibus iter] lis
lorormibost cum Ptolcmzus ipfuro inter -48- imagines non
connumeraueiit* Kepletus ei alfignat ltellas feptem > at vci
Baierus vndecim : dicitur ctiam ab aliquibus Ganimrdes.
. Ant isc i a hoc eft intuentia funt partes fignorum arqu di-
ftantes.a Tropicis i au: ab Acuito: , qua? quidem fi finteiuf-
dem potent;.* & candem habcant declinationem tarn numero
quam regionc dicunturabfolut intuentia >& primaria > fi re
to lint ciufdetn quidem declinationis > fed denominations di-
uerfz > Tocantur communiter contrantifeia (cu Impera tu Sc
obedientia > atque Antifcia fecundara :& fan qaod ad par
tem Borcalem declinar 1 dicitur imperare ei i quod fleftit ad
Auftrum. Porro Vulgus Aftrologorum computat planctarum
Antifcia in Eclptica ad numros refpondentes > ctiamfi "illi
aliquam habeantlatitudinem : quo fit vt fzpcnumei ca pro
Antilciisaccipiantur> quz vete ex Ptolemzi mente Antifcia
non funt 1 cum non eofdem cum Planetis inueniantur deferi-
bere paralleles > aut in eodem parallele confilrcre. Notum
quippe eil variara Cup latitudine variari etiam declinationem
variait & parallclos. Vndcfi Planeta latitudine przditus eil
ficutineiusdeclinationeaccipienda, latitudinis ratio habenda
eft > ita &in eorum Anrifcijs fupputandis quz profefto nihil
aliud funt, quam itdem vel xquales patallelli feu zquidiftan-
tiaTropiciSiautabzquatore. Quaproptcr mrit Placidus
AcTmittfua Ctlefii PhilofofbiA relicto nomine antiquopro-
priore vocabulo > ea parallclos declinarionisappcllat.
218. Ad extrahendaigitur vera Planetarum Antifcia , aeeipienda
eil eorum declmatio atque cadem proifus in (ignis Antifcijs
frue Intuentibus > fiue Imperantibus & Obcdientibus fiac in
Eclptica . fiue extra i inuenienda & hic locus erit verum
Planetz illius Antifcium i ad quem portea deduebs figntfica-
torcomplcturdircftio) perindc ac fi pertingeret ad aliquem
cius afpe&um 1 & Intuentia xquiparantut coniunetiooi > lm-
perantia vero > Si Obedienria oppofitioni.
Ponamus cafum , quod Sol verbi gratia > qui femper incedic
per Eclipticam reperiatur in gr. 10. min . Leonis > cius An
tifcium bene eiit ingr. i9.min....Tauri in Eclptica irem com-
putatum ( vt alias fieri folet ) eo quia ambo iftaloca conue-
niunt in eademdcclinatione Boreali gr. 17. min. 4}. Atenim
demus Luaam repcrin m alicuius Natiuitate in gr. ;. Cnari
cum
MATHEMATCVM. 4>
cum latirudine meridiana gr.j. verum cms Antifcium non crit
in gr. r . Grminorum quicorrefpondet Bradai if. Cancri Tt
vulgaria tradunt przccpta, quia deiis nun une venficatur
Prolemzi diftum quod *<]**littmpris fitute en,' *<mm*
ii ff dicnt (dem -utluk freine funtrum *qntncfli*lmm
Ted id indagandum (tue in Ecliptica> fiue exti in eo lern paral-
lelo declinationis Lunz > quae cum datalatitudine eritgr.ti.
min. 18. Igituc eius verum Antifcium eritgrad. 14. min. 40.
Tauriin Ecliptica > quia hiegradus rali pizditus dt declina-
tionci arque incidir in cundem pirallclum cum Luna : ad quem
portea gradum dircus Sol > iure dicitur ad Lunz Antifcium
deuolutus.
Accidit ciiim > vt Planeta tanta fit ptzditus latitudine 1 vt *1>.
eraandoque eius Antifcium extra Eclipticam prorfus > im
ctiam extra viam realem alieuius Planeta; (igniflcatoris cadati
vt proindecius Antifcium plane vacuum rte remaneat
quippequodnunquamab aliquo ignificatore per viam fuam
realem incedentcra per direftionem attingi potcrt : Se ide 1
cafu eius ratio habend a non ert . Sic ponamus Marrem repe-
liti in eodem gradu - Cancri > fed com latitudine boicali
quam fine habere pou lt graduum nouem : tunc eius Antif
cium extra Zodiacumcadit 1 cm eius declinatio fit grad. 50,
quam eque Sol eque v litis figniflcator vnquam attingiti cm
ad fummum ea in Sole exceder non pofltgr.ij. min. jr. Sc ia
Luna quacumque latirudine prxdira maior eile nequear , quam
gr. Li. min. 7. Vndecm nunquam poffint pertingete ince-
dendo per viam fuam realem > ad parallelum declinationis
Marris i nunquam etiam diredionc pouuat ad eius Antifcium
deduct 1 bene vero ad eius Contrantifcium , feu parallelum di-
uerfz declinationis > quod fecat Eclipticam aut oibitam Luna;
per quam realiter inccdit i itavtnaotu fuo pcrgens, ad illud
tandem petueniar.
Eadcm ratione qua in Zodiaco per zquidirtantiam punis *3-
Catdinalibus confiderantur Antifcix > quz funt eiufdem po-
tentiz i & eiufdem pene atiuitatis > ac corpora ipfa l'laneta-
rum ; eadcm inquam ratione fuira plurimisexpcriroentisin-
genios admodum adinuenit P.deTitis in Ctl'fli PhiUfofhia,
Antifcia in mundo per zquidiilantiam videlicet a Caidini-
bus mundi : quos, ficutillos parrtelos declinationis > ira Sc in
prxfenti parallelos cofmicos placuit appcllare > qui plane
eiufdem virrntis & efficaciz arque Antifcia in Zodiaco > elfe
conipcriuntur : fed de his iterurn rrdibit fcrmo in V. P/trailelt.
A NTiscn a pud Geographosappellantur populi habitantes in
locis Antifcijs > fie d; cti quod obuerias inuiccm vmbras M'
D
iul, c rclilcij, ^uicn<lem nbnl is,ci!cln , sc icul
lem. limiltl.
<U ^e^ilx 6le ^icimr n,lul,li,il!eleium illensu,
sl coni!!icu5, z>!m z>^lHm i^ewu, sc 6inirli>ur, cl !i,n
ulm i<l te5ancie5 nnn lencel , qulilin <!c^en<1cntlln ^ sc
luc>ci6inHiinncm ^u^m nIicnl intcrio illlsulc5lsn
cliol vniu < vcl iucis. l^u !e l ,6 in V. H)

^1 ^^olci <licuntur : ^>l6 c,urllibitt,il5 , populi i


rquI>l>u, lello^pc>lllis2lllcli5, llinc in6c i<^utl>leln
cc>nltimii, i vt nt>cnlc,n<icln llilu<i>nem locc>lum , cm
icm uumerc pc>Ii eIcutionem 5c<i non ciuscm , <^uniun
enn llttollilur lii ?c>Iuz bc,lcul , inlumi!Illultiinnl, ,nl
cnnleczucnlel nHocnnc>uIcl > lel in o^oolili lini scenilc)
nc5, Hu! lcuz^iulno, ^lilel^ue noHuinol > czu,le
6cmum lnpolum ilpolilion, locorumaue m^elies , lc<1
non^c^uc, noc clt non in eilllciu lncnoul lc in oz>z>l>ii:
^uln enin >Nil lolltilium iNiuum cciliit, sc vnlque ilt
torlcncnr, >Ill i contliii n^emi rizoicollipiilscinlolen
lliul : qun6c> illi oiiclum Vc5lli<i, ii ^utumn!,
ms>u5cptiun!Ul , sc menm fiuuulu cc>pim coluni,
1!el iunr eco! pili bon 5si , sc il,icore! Kloi
2c/nilii si?. kiricmum inlul sniti l.,urcnli^ 6i vulz
Xl^2lc> sc Xire lubium : licur c contl ?crici >o-
ur^ui n^Kilint lun vnc>^lnic!inl>, co<Icmquc siIlcll>, lH
in loei ciuscin ^iIIcli o^poliii , vl <licmu in luo Ic.

^,. >?^c?ix 6lc icicur venml lezntli<,nIll ^nul e<


quluc>l Cninilinu, l!cl!i6tu5,Ii ^ro, 5cu kolo ^iclico
vn<ieluiNHl. LNcne!!lei fli^i6ul>c liccu5> niuosu5> 5e-
lcn!lilmnc>5,cc>llUl>lic,nil vinclex, sc omniuin s,!uncni-
lnu5.lic oonimimtii^iiic!n iii iloiibuz, sc zeiwinibu
noui iulensu: l> lnl uciit ?><^^<<.
1l ^?li,ic)?il (!5ce Lulu, I.iini iicimr, c 8ut,lcilin>i5
Venru ss>ilnl b c>ilu czuinoHiili : l!c liu 2!? ciiien lole.
Llt item nu5 tl <zu,luc>t dit^in,!>r>ul > cluz , Hl ccul,
le<i mencuininlieni lclnnelie; i<Iec>^ue ?cu!clno linui->
neu<iiHu. I^IoHu pleium^ue lilet, sc incifil soil^re cillenl
lole. Npeine piocwcit tzilu : Nltl leieuittcmlil!uc!l.
<^onsciulcl>isoi,>,c lHlunli/ziil elt slen. In Ili l

<llul^e!ucullHuueii, c ln^oluln inl,u< ^u


<<!< lere iilllunt , peiicnlii lclsc , lt6 ltiOtnum se^
cr loriiunlul llc6tum ; i<i^e Kc in cciril p^nctlluln con-
rrcibus, ul>ill,l>cioni!,u. Li potillimum l>c> c>olelutuc
ln ?l^neti^c>minil<>l>no<llum uomoium, vi 5lusni > sc5o->
Il5 s ^quiiul enim 5lUrni omicilium osnouilur I.oni ^ cu-
iittliominHtoi cll lol, sclice Ii^u>5. ) 5iulni< sc l.uni
louilsc Vlircuiij! ^ril^sc Venel>5. ()unc!ocumnue iitui
illi ?!net , vel ccirsore iun^unrur vc! ciecju,6l,ro> ut 6
vpoolnc le iclsiciunl ^ mz^ni uui^im cffcu elf>c6lHNl!i sunt
eil ,clilmut2l>onem > piilertim <I I.un sesc immil
iquc ib vnc> ,<!llcluin6csu2r. Lt5lurni nuiclcm cum lo!
onicllul xiucit icti luroulentim , sli^i Maximum li
Ml>olil llla i6 ^>ct3t, in linillellellnebu!: inZqueilpIu-
M2 , sc ccmlucnti rempore , niue > ^liscitim li lluinu
luciir <Illf>o<lt0l sra:6enl!^ luminilium coniunitioni, uc
lno<liic>ni. Iouil> sc Klclcuiij con^rcllul, nu<5m5 ur
cpool>tic><!<iucii vcnto m^nnz,rc> r mnlu,cr<!iclione5l
lx>lum > liiliciolum > sc similium l^n^cm XI,nilsc Veneli
nuenicn, ^inil imb , ^nn^inez cc>lulctione5, loni-
riucumsuuuin pe,nicic. ^iic , inqu^m ^ iii, erneoeii'
lioni' soilium lempci lolliunrur luum clfcHum , minoren
^uic>rm ^u,n inuicem coniun^unlur , miioiem , <zun<l<
ppcinuniui > sl mnimum > nunllc>intcl<!>r l,uni > Venu,
uc ^lclcusju , iti vi eorum ,!iauil<lcllu2t Icui ^ oonliclc-
lum ; r ll I un 6eNucrct i lnle <! 5luinum s ut Vlelcuiiu5,
<ui el le llni6ror est plnui: ) tunc cnim m^n imoiiun
cc,lieloc<!!n6 eiil > siZesellim s> cl>lum,!ic^u!l l>i lcnc>Il-
6u5, ut l nlncc2ielrozi6u Iceli ioil ^eiienliu cor-
z,ie jun^ereiul.
^r/i>!l^/l(i5^!cuntuillell Hbiconclil sfnoiiic ob, 7.
lolem vicinuin >cuiu3 <ii^, ium fu!ec>liinl;uilur.
^rnl?^ , noc cli mi<sc>t<iicitur ,^u<i <^sc>5 Vit lirol ,z,
^ldt,u tt/e^, leu //)/esi ; eliquc pucl ^Nrulo^ol luminile,
plni , ui!>u5 !c>cul in (Dcclo, qui in Zcniiuiiz vit lumi-
nium sniliicui. Li bcnc qu!<lem<fc6tul. rcibultul, in bnc>
lum ilpcttu > ,il2m robul^Hln . <ii,nuln,m , v!im , iu-
cilc^ueieiilu^inic! obno,i,m f>oIIiccluc : lnili conllitulu,
lcbili, in mllolumuiLnililibu , leu ccilum nolt!ll l6icin
/eNiu , m!H7lcrt in vi, c nun<3u^ue iilelilum, s> lisc
ionc feruenl2t locum ^nuelicum > noc cli2b<cillc<lem.
<)ux uicm lim loci ^nii , licHum eN in V. ^<'<<,?<,c-
l quinczue lncum UZniLl0l sionir ptulcmiuz > uui loilill
nuint virrutem ^lna:iicHm: Iuminiie cc>n6ilic>n2rium ; lo
5^nn neln^e 6eiie, I>unm nvHe : r>,ucm, qui ^lu
v i)
l>lset>uHl olitinetin locisluminiiium ^lccn<!ent!l, ol
li sosiun, sc f>r?^enli5 luminlrium ccn)unitioni5 > ul
olpl)lilli,!5 , s^ ! plm slw foilUl! seu noilllcosum lun-
lcm6nHe: < mcl! relieiiintur in loci5illcne,5> noceltin
^scenen, <lcim, vn<iecim > non sc lrjnim 6?mit>u
icliccl.c^u uc iinl i^lc nclclcc,nul uc cum cc> Iicluim
nc>cni5mi!>t!lm, sc5p6tum. l^incliuoecim sc 061H-
u^ , qui nullim cum noll,lcc>s, connclicmcm lI,cnt , sc
^nuc vr>c,l,c>u e terr cmeljenr>l>ul sunt implit, i6c
b nac nc^ucic elcl^cluncur : vn<ie li in ii ltpeiiltui Iiqui5
<ini6i,5, cl quem li 6e iure vii oroiolzilio oeltine
lt i lr<kli!uiilicul , 6c sumiiur liu ei line luccc<icnll
mcxlilcll^min IncilzpnXiicille^elizlUt :lic>quin, null
czutucl lupl<l>6lii ioncul fucrit ieietM5, llumenllul eli
iz>lenc>l<,scc,rul, sc l.ine c>l!eniIi5 in vii ltc>lo^2lincml
czui ninciminul semper , sc vicumque ln ecnclIcm nc>e! vi-
l, sc v,lccu6ini5 ll^nilicHtioncm. (^lio^cl r>>2neim f>c>tic>cc
li^nit btinentem in locil stincislinul cniiur: mol<
numes!.6uettunr!iqui ic>!um stirer ioncum cli
mm > lebete elle inuitum cclimil ptic>iciuil, <inc>c vl
vi luminirium pliirii <ii^niiHte l;2u6ere lo^l > nimiruin
vllil in ^nu!>5> f>!cnul iumine, curluvclol, tczu in lui
l>Anitil>t>u5 ellenlilil>ul, ^lij c> l2c f>trc>^liu eic!u<!unl
mlcticc>l l,l> luim ml>^niiicm > sc ^ercuiium ol, r>lntn
eiu velliilem > luminilimbeclirziem , sc lolol c>ene6cc
6miilunt<ec>!quenonblc>Iuic^ lc<i loucmin <^tniiuiizvit-
lum , Venerem ucem i kcrminlum , ncc czuiclcm frcczuenler
lccl lclmcllum sc cum sunt in cnitut, nimium potent,
luminiilul vice vtl<jec!lil>uz.sc lNiiril: ^lionuin lcmpei
ui ln forluiur nnite , ul noiolcoriu 6e llie lumenclum
zt<rc! Diente.
!?' >?i.iv6licc,cilur?unutniIiu<! in quc> te!!i>5,,uc
<>clu!!i^uocl MHlim^iltit H Zole : <cul/'e/>e//> punctum
in c^uo ^ole c^um minim liliil.
^4" >?H^^ ff>e!!ncur <3rciz planet minuti numerc,
czu,nc!c villelicet cNiciuniur li<lic>te, sc eorum inc>tuz liuinul
elt minor mt>mec!ic : <!e qua re ville rl,inum, liolquein

^41. ^el^l, Ne V2II, , llicitxr f>Ineu ll0sir,6u5 . cum


lnouelui luomlu , ptoptio 2b c>rtu ?<! ncciium > ocell cc>n>
lecjueniiot inntece!enti Nu, //?^/utcm , cum est<ii
Hul , sc mouctut gl, c>clu in orluiu lemlec c! eonscquen-
li litzn,
4. H, vil cobll),l. icilul i l^l, llllic zli
NU! VNN5 I.eoni5 iNcn5 lul, clisoollliont tNllnl , lue
lc ll>et liniliiioncm elulclili , violcnli il,oi>5,
u!ci, libillini. Vc.
^?v? in lpn!bloiri ^icilur iliul Vecn Vi5ei- 4.
>5 sul llnminio iVlercuri^ leneHuli5 , cii^rilii > <iel>il,t,l!5
embioium cl morbo, lboie vellencli, ciuitl <!euNncii. 44
^?i> lcu ^lulc, <<iu5in c!c> <! ic>Ium ^nn,t^icm non
iu z>riclcin 6eie6ium ninenl c>uuci Neil, lub lieoo li^lll-
li). ln.
>?vl<!iciiui!iu<1 ll<^ul ncuum6 polum item ^nr<Hicum, ^.
cc>nl^,ul llcllil >. iniiw no , glio nomine: Xinucoli, c
lU<! N!?I<iill ,U!l.
^?l.>r<^lccic!em sncn>n<I!lcurln,, sceonomi 4.
nc li^nilicinrui Neil tili no conri',n, ll,nel>l conlllnn-
nem, nu, minime eironc > Hc iscurie^ Kmilitei l> iil.
^i>i,?licitulliimmenlum, t>c Qioil in <^u llI!llu> 47.
illsmlxii 6l lunf.
Xi>oc>z?^ll2f>u<! OTco5i<icln sc>ncc seuc>Ii,lio intcs 4t.
Leiil ^ulclc>c!rcul<,conkc6toie<iil2<l i<jem punum vn<ic
loucnccrz>>t > clu sc pcriuclul nnlllil iiciiur. ^l <> lolc
clnseumcilculum'!leiiu5leu<lulur loneeconjuneilul!-
ti llio , iciiui/)/ : tnliiu5,ulcmc>icu , uizoin
liquciinli^ni liuciliicirui /'<<//.
^?c>vli>^l. I4ocvocoul<>vtimr ?c>!cmu ^ </, ^^. ^^
in ve5^c>ne^ll,, lliccn t>uo6 czuinclo foriun fuerinl c>o-
<!le cjc luminlil)ul, icinlu cilienli > vcl,sn<ien5 non 5-
icienll , nitU5 erit seimui, eur.
>?c><!^vl><3l<lic!tul l,r! lumin licntcici> ,ut Lpi- ;
cfcUp!n,lU!ii^l,bi^ in<>,con<lic^ri !cu,tiol,
!><>,, ^,I,6il,lczu:llunl : l ll lc>c msoreelt in su,
^jol,c>lc, lelum lium <I,ncii , in cmo <j,N,c ll5
nulluni 4^l8,.>c>. cum men in perieic , ncc cli in t,l,ll
> ^u^i, < in >uc, ics>cti!ui cum ift in d,l,iicc>rnc> on 6iNt
cemi, Uuiil , nili milliir. 47i,4<'. i ^t t, qunlil,
eln^,li<,ni5 ^pc>li peri^io > cciue re^ioni c>cH >um
iptilul lc>!cm il, vno iri iu lnlil z> linc,m rcitim
tl milliil. ,,48,. ?cil ^oc>^ , sc periii i>Inelum
linn sunt lcmper Kl, in ccxlcm locc, 5cl succellu Mlioril
vrinti^cm ol,sciu2mml>cesccunc!mc>l<iincm<!^nc,lum>
llllluoscH iznien IcnnNiina, lc sen insenlibili moru cieri,
^u omni illcZuljlem l,iiuni in plurimiz , c lrcil>: i
inlumolu f>l2nelruln,u,u>in Xl>si2:i!eu6unlr!ic>le5 ve-
!oci>lc5 in seii^il , c mlim 5ol : qu 6e t ^lc Xli^inmn
.14 I. 5 X I c 0 5l
?I. ^roe^l <3ii sunt cnli lubieirin , seu ln lpir
,touc in mir pucivili cuslu inen!, qui Urostei im sc-
luoll lunl. sc lemz>cllum,u<Iolc : <lclil illcplin. i.^.

5^ ^i>ol.^o iciiul niiol Leminorum ,lio nomine Ollllorili-


<iulin cIoo!,m in (^cminilin piimo mobili , nunc utcniii
d,ncio conNliziium. (^uiul z>l.cinu, Neil inpile ^bic.
^l^ ^/e <Ki lccuncii nonori e niiul Xl^itil sc I^lcicil-
iij , c o/ilum licuini, ell nimium fiocclioiH, vcntoz lusciur^
sc elcm tuco.
1)> ^ec>^UH^iciml l.un,cum2sl,ne, veINcII,Iicuiu,
con^un6rionc 5cce<lii nulli^ue^lleii io^lic : l.,lini ici
lUscuisu vcul> , sc fculil.
54. ^?o^oe>l(iice,u<iiunlcoculctionel<zu<1,nl, leupo-
lius eti) ^uiliiln euiul > ic>ue cccns, pole > zu c! rei-
lim Ibenl Neutrum c,suz iwiti vi6enr>i, vue sc vul
iiel! cacnies vc>cil2Ntul.
zz. ^l>oiil.!4x Lr^cciem so, ,cellcc^ulnololco^!,noe
elrquic^uiclel ^ltloiumconuenienti, sc muiuo lesncuii
li cuiul^ue cNcilui ooni > vcl mIi , cccrli ifliu cou^i-
luiic ii>inr. N <ie lc cic,nr ^^>olclclmium ?lalcmi
Iit>5i.
1^> ^?o^o nu <5eomell!!5 vctUl e ns KUt lion
li > tzu Icei l!lonIiz useslur ^oienli nium com-
lnenluioili cxiNcnl ipli coli > zul proinlle itllionlil eill
vldoc Luclicl lio. 10. piopos, 74, Ninc
t>?> ^ro^oxl^ ciiim^icilulin Kluli lcmironiummiu5^quo<!
on^>onitur Uiclil sc ell ioni lelic^u, z>2 . ^u, i^>5e ronuz I)ie-
li > sc lemiconium minul luner.
>1^> ^rrx,llil^ vu!ouc!iunl null ^iironoino, <^ur pu^
<3i2rco /'<><<,'<. 2nz,cII,niurolienl, viciclicei sc insulil
qu in luoliml eneniuc ei cccnti vpocil'u, i<ique <>ue
/ul,l^nl!m sc cosnu5li2ocnt, vrclinit, n,ol> i^culli.llclcl
^iscuronilH fc. siuenulliin nioclul lel e, coilionc vilu
Lnl. l.llil,?,lIan , ii : lc zuibul mnidulluil
in loci.
l)>. ^ri^lc^iio ipucl Xstlonlimols>nc!Iul oio^lcllio n!ne-
lX Icuioiiz , eilllcnt!lt<>mcninii ^uniiicm ocoil Iieiiul
z>on<Icso, uuoulque cicicm colnoie iuLiur , 6 6isscien
li2m6elluul,quic^ s^li!!io eius<jcm 2 coniun6tionc z>ll,Ii
<um slinec oo<icioso ^2i<zucclon^,llo2oi!lo ; iii tlncn, l
<icmc m2ueHc mticiuc,lc!cn : sc in nl succicl iuillllui Hl-
nccTus Pliicu5.
><<>. <^n2luol uicm mo<ii contiugle notelt nuiu5moi nlic>
^i. ?l! cm,tes^ul>!netell6iieKu5, sc! tmen o-
lumleuiol cum llimoiu clocioril tli<ten5>n ucioiibu
2clibu>ilt> c letllnil 6^r<jum>incjuocKslnct, pon-
3elc,or. lecun<l cm vterquc elt lelioi^ul^ 5e Icuioi.czui
ellin l!ulit>ul,ltil>ul> letloce<lcn6o reilin^il<l lilioiem.
?'eilio,cjun<!onll!nenlerior motu cliscilo sp!ic,i lud
lequenli iclrorlo. <)ullo n<lcm cum s>Iner Icuioriello
r,^ulciilt>n5 in plucioul r<lil,u5 lcts0l6ien<lo occullil
Iieri iclioii, itemretloriilocliltentiin s,ucioli!>u.1'oii-
^em moil etim contin^eie sorell<lc<Iulul : <le quo suo loco.
^?i ^nliqu!5u<liet> im sl Lcccnclici , leu Ksic^cli^
lposi ^u^i Viein V.^i/K.
>e,l.l.i clcortusto,ocl>u!o l!lco 6ic!iul-o liquibuT tl,
pulpl^ce^entilrminoium Apollo, ^ibice H^!^ev
,eIs0l!U5 ^,^e.

/o^^klemenlumomnibu ) <i vnm1'ellm clcii>I,,)^c>N' ,L^.


6ero!>u,ciliu!, n!ullu, flii<l, scnumi<l^ se<l,>rel
oo sum ilui>oililiemsHci!eIteioiIil : lic^iH , oul! ^z<
qul eniml'ell rotnn<^itlem , sc cum e, vnum !oum,
uiellloullvlunicenlinmconltiiu'l : Vcl lne qu<sl<,^<
lulinll!illuc ^ v/,,. (^un^onui<lclnei eiul rcccllu in lo-
um vnun ll>iuil ri<l , Li Ilul l>l,illioni sc it ,ni-
Nlnlium ic!onc fiti elc. I^m ciu Iocu5 nlUl,Iil lcbeiec
eile luf> lcim> sloindcque toln circum<lre , c ci^cum-
IcHi, eo mo<lo<quonunc,errotum teil, qulumquem-
bicum ciicumpIcHiiul , licque l inilio > rerum i<j olcne so
ltul^nle summo l)l>ilice f,Hum tlt , lc solle ,ll cliuinun
luc! impeiiuin : 6 ^^f^^ //< vn , ^ <<<-,<>/
i. Klox scilla ien linu leclii mol^lmol in c>uoz nu
plo!telniul c errei l>nc5 , qu linu il!ol<mslccnt.il
vnum conZeli lque in moni!, o^l>orlunm nim
>luln!)!lioncm<le!cie ()uo6'elln<lemnifcllum l!r , qui
cowmuni l>',ulium sensu eli flurimi ellericni!lt>lol>-
tu,, licuoi inrm eile ^lli l>tosun^illem,qu,nl lvlnniium
liilucio, qu lii'i inuicem correlson6ent. l-!oci,mcn ncn
olcic > quin luu ncelelen num eoll>u lsnuic , 3i li
iu<le > sc,l>lumnueconll!iunr ; nm serin^e lunc ineomon
tium ulomlnenti, cluoeiculi il qu> ol>serunlutin ^uinlij
f0lno,czui llofHeiuiolUl,6ilim!nime c>2ciunl, ,c,Ii, ^,
,l>leluuimul.
Lli Ulcm qu nlur su lulcillim scu potiu inlipicl, L4.
veiilln in mli coniiuuo moiu > c lolil l<iiiz elurel>r,oul > lic
lIsH , sc n> nu,nclo<^ui6em l15cio ^ vi oc ^>><tc>lcc,
^> inj
16 LEXICON
fit per calorem que mediante in hunioifam dnlcu , & jnfi-
pida pira tur > & pars terrefhis. qux remane t aduritur & pcr-
mifcetur cum humoribus aquofis . & quamuis mare continue
aquarum acceiTu ex imbribus , ac fluuiis dulciifimis rcnouetur,
femper tarnen eadem falfedine gaudct ob Solis radios perpe
tuo czurentesi qui proinde fucccflu temporis mare totum abfu-
merent > ni perpetui fontes , Si ilumina in mare continuo rega
gnantes ) hanc aquarum diminutioncm compenfarent. Et hi ne
cil etiam cur ex tanto aquarum acccflu nunquam mare ic-
dundet.
Verum hic magna exurgit dubitatio > quamobtem etiam la-
cas etiara Solii radiis expofitj i non fuit falfl ?adquod refpon-
demus i quod lacusnon it apricantur> neque tot motibus in
proprio alueoagitantur,ac mare : quamuis etenim multi in-
ueniantut lacus ampliflmi folaribus radiis perpetuo expofui
& maxime agitati > ac tutbibi . quia tarnen agitatio illa non eil
perpetua vt in mari i ide partes illa; ter reit res aqu>s admix-
tx il lie o petunt fundum & radij folij id ci casdmete S
per confequens faifas redderc pauco tempoiis inteiuallo non
oflunt. Non negauerim tarnen vbi Solis radij maxime fciuidt
ont . lacusamplifimi > vt fub Zona trrida , ibi cos etiam
aliqua falfedine pixjitos efle > vt Hiftorici paAim teftantur,
verum non tanta* vt mare, quippe non tot motibus quatiuntur.
Hinc in mari > feu Ocano > fcx funt motus omnino diuerfi.
Ptimus alterations qui lu radijs folaribus : fecundus vento-
rum vi concitatus : tertius motus deorfum > & hi tres conne-
niunt etiam fuo modo lacubus > & fluminibus : quartus Oceani
troprius vniueriratisab Oriente in Occidentem > qui dicitur
ongitudinis: quinrus in latitudine Polis ad aequatorem : fcx-
tus tandem altitudinis feu intumefeentix, qui vocatur xllusi
& elt ceteris inlgnior > & cuidentior , maxime in Ocano ubi
Tt inquit Kepler us , fpatiofa ct reciptocationis libertas.
Potr de motu vniueiflratis teftantur omnesfer Naucleri
qui ex Hifpania ad Amricain , vicinafque nfulas foluunt> vcl
inde in Palxflinam > aut ex Anglia in Hyberniam aliafque
oras i flue Orientaliorcs , flue Occidentaliores pergunt. Con-
ftatenim il lis etiam ceflante quoeumque vento, aut xquali vi
impeliente icitis ad Occidentales pattes i fcrisad Orienta
les nauigari : itavt ex Hifpania in Mcxicum nauigantes ,
perficiant iter vna i vel ad fummum duobus citeiter inenfibus;
lemeantcs veio infumant quatuor > modo quinqu > mod
etiam fcx meules i quin vt impetum aquarum cos adOcci-
dcntcmimpellentiumdeuitent > opus cltilli obliqu iterin-
itituere vcrlus Scptcncrioncm > indeijue ventorum exfuiHan-
MATHEM ATTCVM. n
tum auxiliumadipifci : Idipfumexpcriunrar Luitmi tenden
te ad Indias Otknulci etiamfi fecundis alioqui ventisfruan-
tu: Cuius rei pluiitna afferunt experimenta Tiimaichus M.
j. Meute, diff. i.ftil. {. Adtianus Metius > & Fumerius uk.
f. HjirtgrAfht* cmf. jj. < .uliin auicm huius moius afciibit
idem Turncrius Solis ardori > humoies > iique halitus ad le
perpetuo ttahencis: vc ctiam quintum , quero diximus mo
r; m . polis ad zquarorerr. i & eoroaxitn intra trpicos
fub via fcilicet Solis . vbi violeniior apparet vterque nun us
Kepleruseum refondit in lunam. aquas . & humores omnet
ad fe magntica vi prolectanrcm. cd Arabes & cum illit
\icomercarai long verofuuiliusidtribuuntmoiui pr mi mo-
biiis tapientis fecum < nines infciiorcs fphxras : atque adeet
non modo celos inferiores, fed Sc Ae'rcm > ti Oceanum li
cet hie quia czteris fphxris remotior > fua vi > & aquarnm
craiTnie aliquantomagis leiiftat , quam ae'r : hic magis >qum
cceli fuperioics i vt alias adnotauimus. Cui opinioni nec retira*
gatur Rcila de Mttterulib. j. tr. t. c*f. t. nec Malliius iM.
/l. + . num. Iff.
Qupad quintum vero motum qui dicitut latitudinis polis i(t,
adxquatorcm cum jampridem agnouit Ari. . Metetr. atf,
/. text. 6. t fequuti funt Alexander Aphrodifxus D. Thomas
Vicomcicatus N*phus> & alij. Cuius au alia fan non (
yt ben dicumt Turncrius > quam Solis caln quidumfem-
per intra trpicos moucrur aquas ad fe illicit i Sc qua: fub
illis funt, paulatim abfumit : qui fit > vtad catum libramentum
exzquanduro , aquae hinein de Septem r i one , & A nil o ver fus
atquatorem ruant ; przfcrrira fi verum cil quod ait idem
TutncriuS) Sole in Capricorne exilente aquas, qua: intra
trpicos funt tranfire xquarorem & naturali mpetu ver-
fus tropicum fluerc i quod ipfum experiri eft Sole cxilenre
in Cancro > nam illucaquz omnes aecurrunt. Aleteles ta
rnen loco citato > hunc motum tribuit fluminum muhitudi-
m> 8c magnitudini in Mxotin, & in Buxiuum mate fefe
exonerantium.
Sextusdenique motusOceani cil qui dicitur fluxus & re flu-
sus fpatio vigintiquinque citeiter horarum omnir.in Lunam
r efunde nd us : de quo vide in Verbo simfotim.
Ex aqux continuo motu Plotinus Philofophus > alijque (^
cam animatam dixfrc. Quod forrafsc non incicdi-
bile exiltimaucrim > li non de anima rational i > eque de en-
ibili , aut vegetabili fed de alia quadam aiterius fpecici
fermoit, quam jure dixenslocomotiicem , & ca (orlan cor-
pota cxlcua inbiinanuir > qua; illis mtiieiccam vim liefe
, LEXICON
inouendi tribuat I quemadmodum de fpongia aliifque r ebtii
in natura tcrtrj ordinis mulci fenferunt. Vcl fan diAotn rc-
icm pored ad animam quandam vniuerfalcm fpccici item
diueifar vniuerfum hocintormantem quodmulti Philofopho-
lum tum ex antiquis , tum ex rcccnfioribus opinati funt, com-
parationc fj&a Macrocofmi ad Microcofmum, in quo aqua
perindc habetac fanguis in h omine qui proinde vt banc
cum aqua analogiam feruer & ipfe ad Luna: motum auge
tut > vt obfetuauit inter carteros Pliniut> tc raouetur cueu-
lariter circ cor, vt tradunt Anatoma; petitiores. Quam-
quain id ne hoc quidem euincit in fententia eorum qui
langui ne m minime anima tum volunt i fed aiunti contincri
in venis tanquam in vafis. Vccumque fit ( quod parumrefert)
cci tum eft aquas ,fiue ab intrinfeco> fiue ab exttinfeca vi con-
tinentcr moueii.moruque hoc fuoterram , qua; in mundi cen
tro quiefeit paulatim corrodere ,& complanare. Itavt Pft-
cjuaniad perfeebm rotunditatem perduxerit fit ipfam vndique
vallaturaex quo demum Gecnlo huic finis paretur: vt nott
Blancanus > vcl ex hoc probans Munduin ncque astemum
fuillc.ncquc in i'uum duraturum : Quod tarnen nen placee
Kicciolo.
t?o. Carrerum aquam terra elTe minorem multi Recenfiores
eiiitimarunr. Inter hos Clauius > Fcrnelius > Contarenus
Piccolomineus > Sc Auctfa , aiuntque eandem proportionem
habere ad terram i quam habet i. ad njo. additque Picco
lomineus fc diligentiffime eonfiderafle l'phauas qcar fide-
liores repetiri potuetunt in rcpixfenrando terram & aquam
&comperi(Tc, fuperficiem terrae difcoopertx long majorem
effc fupcrficicaqua:. Antiqui tarnen majorem aftiuebanr i qui-
bus ego ex ptoportionc tantum fphixaium motus > libcnter
aditipularcr.
*7I. AQvARivsfignum vndeeimumin Zodiaco domicilium Sa-
turni > fic diftum ab Aquario fidere quod ei fuberat tempore
Ptolmxi i fed nunc ob motum proprium octaux fpliaera: pra>
cefllt ficut & carteri Afterifmi clique intra gr.ii. Aquarij
primi mobilis > & gr. 15. Pifcium. Eft natura fua calidum , &
humidum triplicitatis area:, quoad cfFcctus autem fiigtdum
ventofum aquofum maxime in cius parte Auftrali, qux hu
mores i Sc niues facit.
171. Acvea/7w< funt Cancer Scorpio Pifces quxeonfti-
tuunt trigonum aqueum frigiduiu, & humidum > cuius Tri-
gonoeratores funt Mars, Venus, & Luna, quia figna fer mi
nina l'une ( Mars enim vt alibi obfeiuaturu elt feeminefeit ) *
MATH EM ATICVM. *
W tres planeta: in eis dignitates obtinenc ; & Mars quiJem
tc I.unadenote , Venus aucem interdiu , adeoque dicitur
trigonut Occidencalis propter Mariis & Lunx dominatum.
Quzautem regiones > & oppida huic ttiplicitati fubfint : vide
in Ptolemxo iii i.cef 2.
Aq^ilai vultur volans Gdusinczload Borealem plagam 17;.
intra Galaxiam ftcllas habens iuxt Ptolematum & aniiquiores
9. At Kcplero teile . Inet Baierus ci rribuat Hellas omniao
31. fed confundir cum eo Antinoum. Omnesautem hi (Ul
la? funt de natura Marlis 1 & Iouis> inter quas fplendida in
fcapulis fecunda? magairudinis Arabic 1, Hze in Ho-
lofcopo dicit Ponranus quod facit feros > magnnimos , ra
ptores > bclligcros J mortis contcmptores > (ic enim unit;
Bell* fUcent , $ pr*tU fuhailr, ex befitfettte ,
Et/foi41 vitem , $ -violente $gitere rttfimt :
tie duLtient iniurrere m hofies ,
, Nudt , mortemque "velinlfro Uu le fdctfci.
Quod fi ad hue accdent benignus radius louis > fubdit , quod.
erunt nctorcs > & pattiam decotabunt > ac dfendent armis
acviftorijs. AtfiSatutnus . autMars quouis modo aditerint
tunefacient quidem bcllicofos fed fub aliotum imperio. Id'
ipfum confirmt Stadius. Oiiturautem Roma: cum gtadu fei
14. Sagirtarij.
A oj i lo Boreas ventus Seprentrionalis lateralis Septentrioni 174
inclinansad Orrum ; fie dictas vehementifimo > accelerti-
mo fljru > qiu jquil.r vola tum imitai 1 velu. Eft de natura fu
fundus, & ficcus> falubris> aerem purgans & pro ratione
temporisgrandinofus > ac niuofus. Accipitur fxpenumero pro
ipfo vento Septentrionaii vno> ex quatuor Cardinalibus ob
vicinitaiem , aique cffcuum fimilitudincm : de vide Plin.
b. 2. f. 4.7.
AR
Ara Sicrarium jThutibulum Lar fidus in carlo ad Au- 7/
ftralem plagam nobis inconfpieuum : de quo Cicero de Na
tura dcorum.
Demde Neft cenes frsfterfulgcntis
*4 i ^fUt fcrmulcctjfiritiis 4uflri.
Continct flellas feptemomnes de natura Veneris >& parum
Mcrcurij. inter quas ptareipua tettia: magnitudinis in medio
flmma: fita qux fi in Horofcopo reperiarur ( inquit Stadius)
inclint ad pietatcni} ad facerdotia capelfcnda arquead (lu
dia facrarum lirerarum prxfcrtim fi bonum teihmonium
acccilcrit beneficaium ; Ac vei in occafu cum malo radia
f LEXICON
Marris ut Saturni affert Reticulum combuftionis.
%ri- KANiARcte Voluellum in Aftrolabio reprefcntans in
piano omncm rationcm ptitni mobilis fcfc in orbcm rotando
fpatio quatuor , & viginii horarum Inea-viderccftdcfcriptos
ncdum polos t omnes circuios , qui concipiuntur in pumo
mobili > fed ctiam prxcipuas ftellas fizas fuo loco fecundm
longitud ne m > & latirudinem , afcenfionem rcthm atque
declinationem > quam habent additis ctiam ad carum plcnam
notitiam (ngularum nominibus. tins iauentorem ferunt fui
ft Eudoxum qnemdam Sannum > qui ctiam nomen indidit
fumptum retcula A ranea: cui il vale peifimilis : Atabic
diemir sUi.cant.ibHt.
- Aratea ^*r<dicitur globus Aflronomicus -rulgo Carle-
Ais in quo omnes IM lac fixa: luis quxque Afterifmisinclufx
atque interftintxconfpiciuntur vn cum pofitu ad arqujto-
icmatquc habitudincad Zodiacum tamin Iongum, quam in
latum : itaftfcili iure huius inftrumcnti ope . poflit qui*
le 11 am quamuisaddifeerc > locum in Zodiaco inueftigare > 01-
tum & oceafum nofeere i afeenfiones eruere , atque ad earn
fignificatorum quemlibet per motum direCtionis dedcete.
Dicitur ytrati. ab Arato antiquifllmo poeta Grxco eius in-
ticntore. quietiam Gtxcclcganti/Imo carmine defer pfi tic
explicauit > appellauitque librum P-> nomma hoc eft Apparen-
tia. Quem pofte Getmanicus Cxfar Augufti filius . Sextus
Auienus RufTus >& Marcus Tull. Cicero adhuc adolcfccns in
latinam fermonem tranftulerunt.
Archatatias ex G rxcobarb. dicitur in fphxra barbrica
primus Decanos Pifciumexiftens fub difpoftione , domi-
natuSaturni) qui proindc datci fignilcatum anxictatis > co
g tationum profundarum , migrationis de loco ad locum>qux-
icndi > & cumulandi opes Sic.
7j. Architsctvra ars eftex prxceptis Geometricis compa
rata i qua tiaditur ratio extruendorum rite quotumeunque
xdificiorumhumanx vira; commodis congruentium > ac pen
ad vniueii iftius difpofitionis idxam: Eius genera tria funt xdi-
ficatio > Gnonomica , & Machinatio : Vide Vitruuium 1.1.0.5.
l8e. ARciTENENsdiftuseft Sagittarius ab a tcu> quem manibus
geflat> vnde Sagittam eiaculare relic videtur, alio nomine
Chyfon i Ccntautus&c.
iSi. ARCTOPHiLAxGrichoceft frftaiflv appellatur fidusin
Cxlo prope Vtfamconftitutum , quafi ad earn conftituendam
alio nomine Vociferator, Bubulcus , Bootes. Stellas habet
iuxta Ptolcmxum ij.at fecundm Keplerum t9 i Baierufa
3 4 . qui tamen inter cas annumerat ctiam informes circa confi
M ATHEM ATICVH.
frinrrj : inter qua infgnior eft qux inrct crura prima; majni-
tudinisdicra de qua moi infr, Pluta ri Je in Vc.bo
.
ArCtos G ric i Latin Vrfa apud Aftronomos incipitur iXb.
adgnifkandum promifcuc duofidera in Carlo , quorum alte
ram Vrfamaior Giaccis Bbem altera \(. nobis Vrfa mi
nor dicitur Vtrumque ad polum aricum ita intra circulum
rfticum claufz & complicatx > vt vna refupinata altcrius
contegat cap^r > at quae fupina raaior . qux rea minor > ore
altcrius caudamarripcrc vclle demonftrat : dev traque ( ceci-
nu Ouid.
Mjf duas jriti , cuarum CjnofurA vtcntur.
Stdemji : Efice* gr*i* .
Verum i et(i olim Arcaos nomine vrraque veniebat Vrtxi
mo id tarnen vfusobiinuit, vtfolm ignetur minor> & Cyno-
ura : Quinim fzpiflmc pro ipfo Polo , qui ei proximc la
cet , & ob , denominationem furait aeeipitur i Vndc Sc
polus Arcticus, qui fupt nosattolliiur > Vcirculus eum am
bient difttis : fi cut etiam Scptentiionalis Septentrionibus
hoc eft , ftellis minorem Vrfam efformantibus i non Bo
realis Borea vento inde cxfufflantc.
Axcrvftvs ex Grzcoquafi Cauda Vrfx diftus Hi.loro .v-- iSj.
^, Arabic Alrtumtt, vcl k*mtlu\y 6lC*U*%*, hoc
cftgbdiusi &pugio Bootis dicitur ftella fixa prima; magnitu-
dmis de natura louis . Sc Maitis in Boote extra formam exi-
ftens inter eius crura. Eius orru* certiffimas tcmpeitatcsfcic
vt ait Plin. lib. l. cap. 34. j4ruri fidiu , nqnit, non fermtfim
froctUc/ grandi? tmergit. occafus cum Sole excitt ventos
Anbales : Reliqua vide in Vetbo AlrumtA.
Arcvs apud Aftronomoseft pars circuli intercepta abvno j.s+.
ad aliud punctum > qua videlicet vel totius circuli quantira-
tcm > vel aliud quid Geomctric > Sc proportionaler aufpica-
mur. Hincarcum dircionis dieimus quantitatem zquatom
interceptant inter duo punfta in cxlo > quorum alte tum Act lu
co fignificatoris altcrum promilloiis > quam percertum tem-
pus expete debet vnus quoufquead alterum deuoluatur : Sei
de hac re dicetur in V. Dtrtlit.
Aria apud Gemetras audit fpatium vacuum, feu fapcti- '-
cies plana intra latera alicuiusfigurr feu planz 1 feu circalaris
comprehenfa : qua: qui Jem in figuris planis mrnfuratur per
quadrara carum lincaiuiu per quas latera , feu ambitus u In
dem figurarum menfurari folent > in Hguris vci circulan but
per fcmidiamctum circuli multiplicatara in dimidiam partem
ctrcumfereotiz ; vt cncuuifcrcatu alkuius circuli fit 131.
4t t X t N
diameter ver 41 Si 11. qux eft quantits femidiametn multi*
plicetur p;r {6 Dimidium circumferentiz produceturnume-
lus arez circuli przdifti 1586. Rccbngulum enim compre-
henfum fub femidiamctrocuiufuis circuli > Se dimidiau parte
circumferentiz ciufdem zquale cfteidem circulo.
t8. Area item appellarifolctcirculus i 1 1 qui fub Sole Luna
alijfquc ailrisefficitur exhahtuum copia ibi adunatorum in
quoseorum radij incidentes, quandam veluri coronara circa
i plum (idus cFormare videntur : Qua de re vide q%x dicentut
in V. Corona > non in V. Halenes.
tlj Akt dir Arab, idem cil pul lucio difpoitionis & natura
alicuius planerz > quod tunc fit > cum aliquis Planera repertus
inalrcriusdigniraribus ilium refpicit aliquo radio : nam tunc
.. illedicctur tranfmitterc fuam difpofitionem 1 & vircutem eij
in cuius dignitatibus repeiitur. Et hxc tranfmiflio Latinis di-
citur pulfatio. Alicercxplicatumfuit inV. pileta Dafh* quod
interpretarur pulfatio virtutis.
iJ8. Argentvm > feu ^rgenticomm dicitur apud Aflronomoi
fpecies quzdam noui Pbxnomeni > feu cometes de natura lo
uis, qui eil ade fulgidus vt vix in eum oculorum acies inten-
i polit > vt proinde argenti , vndc nomen haufit > fulgorem SC
puriraremimirari videatur. Hiede nouoapparens Principibus
indicat murationera vitz, acregni>quz> licet fiat in melius,
non rameneritabfqueperturbationibus> &animi angore. Si-
gnificatetiam in vniuerfum copiam frugum bonamque a'ris
conflitutionem 1 aefalubritatem. De hoc hare habet Plin. Fit
etiam Candidus cometes argnteo crine ita refa'gens vt vix contueri
iiceatffeciequc humana Des effigiem in (e oftendens. Quae verba
fufpicaturFromendusfpecbread leliam Magorum , ac deca
voluifle Plinium loqui > quia fama percrebuerat iu ludea vifant
Comerem fulgenrilumum in cuius medio imago erat cuiufdam
pueruli exprcTa.
tgj# Argestbs Grzc dicitur ventus Occidentalis collateralis
Fauoniofpiransaboccafu xftiuali noftris diftus , ab
alii Sciron > Si Oljmpras eft natura frigidus , & humidus ; licet
ab initio (iccus > vnde & proceilas adducit ( vnde ci nomen
Grzcis ) & niucs & grandines facit. Perflat potiifimum in
arquinoftio aurumnali.
t Argeten ar Arab, dicitur ftrilafixa quartz magnitudinii
in flexu Er idani prop .
t Ar GioN Grzc idem i quod Bootes : de quo fuo loco. Hie
inHorofcopo repertus > inqutt Finnin* tacit hominem ab
omni venationis ftudio alienura , fed qui tamen venationii
fiuiugaudeac, canes ad hoc nuuiat > arma > tctiaacfagitta
MATHH MATICyW. y
d ferasinfcftandaiTenatoiibustradar. Inoccafu rerinuen-
tu* cum Martis iniquo radio i facit peiiculum moiicndi ex
bidi canif , aut ferarum dilaceratione. -
A*,con ATis fidusin carlo ad Auftralem plagam Aellas con- i$
tinensfecundm communcm > numero 45. fecundm Ba-
icr. ( omnesferede natura Satuini > & patum Iouisi intec
quas vna fulgentiflima in Canopoexiftcns ptimx magnitudi-
mis Arabic Ku-nl. in horofeopo inquit Ponianus ia
V cania i facic Nauclerum > Se prxftat fortunam in nauiga-
tionibus prxferiim Veneris benigno radio fulciatur : At
in occafu cum Saturno paniliter icpcru > portendit moicem
iu aquis.
Aiicvmintvm nil aliud audit apud Mathefeos profclTores
sjuim arcus, per quem alium arcum quzrimus > dicitur argu
mentum analogicc ad Logicam argumentationem. Nam ficut
argumentum apud Lgicos ducit nos in cognitionem ici vfque
adnuc ignota: ; ita arcus Hie habet nobis notificare alium arcum
proportionalem ignorum. Duplex c(t> xquatum'quod dici
tur etiam verum 1 & medium. Medium eft arcus Zodiaci inci
pient i linea Aagis planetx , Sc terminans ad lineam medij
motuseiufdem. jEquatum veto eft cui adjacetxquatio > pro-
jndcque terminatur ad lineam veri motus : De h . re fule in
tabulis fecundotum mobilium , prxfettim apud Maginum.
Arovminttm Utitudmii Um* dicitur diftantia ciufdem x<)^
cap re vel cauda Dracoais. vbi fei licet in duobus puncis dia-
jnetraliter oppofitis interfecatur rbita Lunx ab Eclptica > fe
cundm fueccfionem ignorum progrediendo cuius ope
uantitatcm rcalis obfeurationis tam corporis folaris) quam
ifci lunarisin eclipbus venamur > hoc ce > quoc digiticcli-
jtici obfeurenrur.
AxiADN* . Vide corona flu. xjf.
Akiamlch , fmt Irameth Arab, idem quod Arclurus, sut zit .
Bootes.
Aki did , >cl Hieretjm. Arab quad rofa > Tel lilium redo- xyj.
lens dicitur cauda Cygni ftella fixa fecunda: magnitudinis de
natura Venrtis > & Mcicurij in extremo cauda: Cygni idciij
ad borealem plagam intra Oalaxiam conftitutii conuptovo-
cabulo ndigtgt : de qua fatis alibi d 1 dum.
A *iis lignum a: leite , & ptimum in ordine in Zodiaco
domicihum Martis 1 & exaltatio Solis vnde incipit calorei
intenderc i Sc vbi noeles prxualcbanc diebusi mox Sole
ptimum eius giadum ingrcHb tripote in zquatore, illisxquan-
tur.ac tandem ceder incipiunt 1 & fieri brcuiotes. Eft figuum
anubtle, ut urn > , Si iueuiu > quod cum Leone 4c
4 LEXICON
Sagirtatio confHtuir Trigonum igneum , cuius dominatore*
funt Sol i 5: Iupitcr. Tempore Ptolcmxi fub hoc figno erat fi-
dus i & conftellatio Aliens in ocbua fphzra continent ftclla
tredceim ( exceptis quinqu informibus circa i plain ) omnes
fec de natura Saturni > aut Martis > quatum prima in cornu
boreali confi (tens immediate incidebat in a1 qua toi em ; at nunc
oh mo:um proprium ocbuz fphzfz gr. fer 18 Pri
mae eiui parres ventos Si imbres faciunc > micis tarnen qum
tempore Ptolcmzi : media: funt temperara; : extreme tandem
cahdz , cumque Zodiacus p.zditus (it Iatitudine 1 pars tius
borealiseftealidior > & nocua ob plurcs Mellas ibi confidentes
de natura Martis Sc Mcrcuiij : Auttralis vero frgida ob Hellas
de natuia Saturni.
99. Ario , telle Kirchero , Chaldaic diritur Leo > quintum ab
Ariete lignum :apud Hebrzosautem strich.
500. A&isi & 'pica promifeu appcllatur fixainfignis in manu
Virginis, qua: enticeam fpicam in manu gellarc imagine prx-
fefert : De ca fatis diitum in Verbo itgneth , Sc alibi fxpt.
301. ArithmetiCa vna eftex principaliotibus Matheiis difei-
plinis) qua: verfatur circa quantiiatem diferetam feu mauis
dicam, numros fpet quod contradiftinguirur Geometra,
qua: confiderat quantitarem continuant ) tradens methodum
fupputandi > mulriplicandi > & partiendi : proindeque omnes
numerorum pafllones , proportioned, ichabitudines > quasad-
inuicem habcnti con(iderat> atque aliis applicat > vt ex his
tandem ad ignota deueniat. Sic poitis tribus numeris notisi
quartum numerum ignotum per proportionum rcgulam , quae
alias dicitur Aurea . prateipitinuenire : fi videlicet fecundas &
tertius multiplicentur ad inuicem, ac numerus ex multipli-
cationeproduftusdiuidaturperprimum : Nam numerus quo
tient eritquartusquxfiius, hoceftcui tertius numerus corref-
pondet > Sc ad quem candem feruat propoitionem > quam pri
mus ad fecundum. Hinc conllderat in numeris dddititnem
ynius adalrerum , qua: eft duorum vel plurium numerorum
in vnum colleftio : [ qua: eil numeri minoris
b altero maiotcfubduftio : t*0fipbeti0ncm > quzeft duftio
vnius numeri in alium i ruque cum alter ipforum augetnr
totieti quotiesin alrctocontinetur vnitas : ac tandem diuifio-
fffjnquzeft parritio propofiti alicuius numeri in partes ab al
tero numero denominaras. Ex ipfis autem numeris aliquem
appellat , feu duud-ni-m , & eft is qui denominat
partes > in quas numerus diuidendus tribuitur i qui ob earn
etiam caufam ! quatenus denominat, & in
dica: partes in quas vnum totum intclligitur elle diuifum:
numemttrtm
MATHEMATTCVM. ff
> Sc eft numerus > qui cnumcrat rainutai , cu
parces quas concincr propofta fratio ex i 1 lis , in quas totum>
cuius cft fraftiodiuiim eft . Sc tjuenentem , qui eft numerus
partium , in quas numerus diuidendus tribuitur > quiquc
quoriens denominarur > quia indicac quoties diuifor in nu-
raero diuidendo continerur. Similiter in numetis coniderac
arqualicatem > vcl inxqualiratcm primos . feu implices
qui funt quos fola vnitas meritur , quales funt 1*3. f. 7.1115.
17. 19. 13. 19. 31. Sec. Sc compofitosi quos non vnitas > fed nu
merus aliquis meritur > vt 4. 6- 8. $ 10. 11. 14. ij. &c. tcI enim
eosmetitur , & in partes acquales difpclcit numerus binaiius
vel tcrnarius > vcl quartenarius > tec. dequibus fus agit Eu-
clidcs lib. 7. vfque ad 9. jncluiui Sc luculentcr explicit
lauius in Arithmetic* practica > non in commentai,
fupereiufdem Eudidis elementa.
Porro non ita opponuntur inter i ft.r dux pracipux
Mathefts diuioncs., Geomettia inquam > & Arithmetica
vt non pari paflu inccdant > roanus complicent > ac fibi mutuo
opitulentur. Etquidcm., vt bene obferuat Alexander de Ales
in ptimo Meteor, ea eft Geometras ad Atithmeticam propor-
tio , quae eft punti ad vnitatem> lines ad mi m cru m irapliccm
corporis quanti ad numetum compofitum. Hinceft> Tt Geo-
metria ad quantum fuum continuum artificise dimetien-
dum > Arichmeticis fraftionibus opus habet Sc i pfa vieillira
Arithmetica; > vtmunus fuum recti , & expeditis exequa
tur promptuario fuo auxiliares confert fuppetias. Quapro-
pter ei & planos Se cubos , Sc quadrates , & (olidos , Sc ngu
los i & latera mucuat ( vt habet Proclus in Euclid. ) dacque vt
iifdem praeeeptis in numeris dirnetiendis vtatur, quibus ipfa,
in figurisGeometricis , feu planis i feufolidis vfa eft 1 canden
que illa proportionem inueniatin quantitatc difereta , quam
ipa in (no quinto continuo. Sicanguli> feu termini , & radi
ces proportionis dcuniur duo numen , quibus minores in ea
dem proportions allium nequeunt ' latera appcllantur duo
Humeri fefe mutuo complicantes aut multiplicantes ad fa
ciendum vnum tertium numerum feu aggtegatum , fcumulti
plicatum : qui veioabipis proilit > fi e duobus tantumlate-
libus, dicetur planum 1 fi pluiibus> folidum. Similiter <jha-
dr*tm numerus is eft > qui aequalter xqualiseftt fiue qui fub
duobus arqualibus numetis continetur . vteftitf. exiftens ex
mohiplicauonc mutua 4. & 4. Cuius qui fub tribus xqua-
libus numeris continetur ; vt eft numerus 27. ex multipli-
cationcj.j.3 quippeexj. in j. dedudofitj. Scexf. in }. pro
ducto fit 17. & aliahuiufmodi quxfuusvidcrc tit in
integro lib. 7.
venicjne eK 4rilnmetics,cullil ienit , >t nuemH>
nolum olilcruauit ?r>ill>soonuz in prirno ?n)><lccium^ iol ne
ssiri omnc ^llncmllc5 lcicrui orcc,t <l ermn
u notiliirn no nucar , <^ue vt l?I,toni erbi vr
^rilnmelieHiu ll <iuilurert , c>mne5rrc5 ufeiunrur sc null
lNlneni, sc ornnclin rorum neribunr. Verum <i ^uil 6iuinm^
sc moinlem olieineminsscieric in^u nie cl<!e5^ sc
nuluelUl co^nolcilul. conolcil, auintum numero onl lil:
lm sc tt ^lununlcl!c>fun!locl in motiouz , sc soni:
sc quc M2limum ell , nuincri cimnium bonorum us^lunr
x<zuo co^nosci uoilic, <zuc>H omne m,Ium , scomnilmocul
tioni!clpei5 , sc in^ccorul line r^lnmc, elt, sc inconcin
u : sc omni nu cuni mlo communionem n,^ocnt ellc l?^
^uenuineio ooonetn<!i:m ltHluerc eum <^u> fclii rurululesr
sc zui julium , sc oonum, sc pulcnlum , sc omni nuiulcemoi
ienoiM. 4 l?Ilo : De 4licnmeiicr iuueniione vie kol/
<!c>l. Vir^il. //. /. c. ,<s sc K,noiin.//i. //. <-. /^.
ZV, >i^l>lii.i.^ c>llm<ccl>2llir<,rnimcnium mililre 6 mon'uln
circuli, o,uo miliielbello Victore nonori us blm^e-
roiioumuncl?nruc> vr ecsmuln l lic enim uieo n
li<^uil l!millium brzcnium ) 2<iforlitucn>5 inicium lcc^i-
nl. ln<ie 6 omne circulorum cnul <ieni<inum noc no
inen lnl!um cli : plcic>uc ^vc, puci ^lrronomol, l>pu<!
c^uoz ciiculi lnaiciiilcz lz>nil > le6 f>oiill,mum luspcniorium
^Nrulzbij, vel !lliulcc>nl>!il!l inlslumcnli sotllum <l i!Iu<l
feroeniculHlirecllHruenlium , qucxi 4ll>e 4bInrioc
ucre > ^tmill ,nr<,num,N!c lliti clt : Inde ctim. ,
,,. ^R>l.i.l5^^"l s>s>cll2ius^u slulioulcirculil cl il-'
li<iili ili^u mitcllH f^c^i iuietlli lol^m primi monili
<ioHlinm co>>i!i>el , iuueoculizclnibel2<iilfeienlim4r
t3Nl>n ii, f>iic!cm memorm, ^m vnclcnu,<^ue soli ell
tzue in c> rculi > sc lillc Li nlum leliu z>wi>lii5 Hu
nur loci5f>pscni. ^
j4 ^ic. ^l2l. ^ulicile ^icitui inlirulncnlum , quoo' i^eo^
z>u<1 ^illc>nc>mc,l 4l,l)t! lumilur pro >i<iicul!> > 1</, le
Vuliuic licnie > cilelli liclcic , i? l^uo ilibi scrmo.
lf. ^Kc>i.^vinstiumcntum ^llncmicum H>cnn5 sl<
Herum lscHionel.
2,t. ^^?rl, l^rcl)0tlr. licirur lernu Dcnul l.il>r i
l^nir l>tl>r!c, lub ic>minlu lliui> nabcnl l>eni<iclic>nci
^ulolitlti, , nilrili5 > rminum rn^Iorum suporulu, scc.

45
. >l^5 clul^ici , ,el ^riu ^/<7/z^> 6ri lllum
<em Nelliz(quol ,ic!iccr cnnt sunc in ps-lltelio 6eccoi
^^uc^ oi<i nominill>niKiui1 conltn > su<! nc>z I.vr,
lcuki6icul. KelIclUl2utem in cc> lleie conli^ei! ltcll vu
lim , c Liclul in 5 Vr,nc,melii, lieuecim.
>,l^ <-sci.I.linc6lcituiI^^!l. Vi/c 5uo loco. ;>.'
^ccolil> nowlcofmz , lzuiiion , Kniiol OiicnIl5 eN Zi.
line, i!l in Qiienie , >nc!e emerzunt L6el. u,ucque iuiit
llcmll^>l>liuln luzeliul nooi conlpicuum binielioli . ezuoH
lt lud teil vicicuc ciim neuluz Orienli, c slim <lo-
mul incilcNi Lu LN<zue,r>uc! ^ltil,Ioz l!ni6c,loi vit,
lc colsoril lf<:Hionuln , moium itineium scc.linikc tin
illiti icrum eo zucxi clt 6omu inilciuH cIcl^ll motu.
Xlclol5 ins>se!!uli!Ii,,li, zu incisil li- ^
ncl^eric!in, Imi c!i< c s ,iu vlienlil inccenl > >l<^
H ^leriililnum luiieiiu n6imi s licque inclu<lil ttim
lecunllzm primm. <luc>6ccimm, vnccimim c<lccim2n
^oluuin 1 velin<ic<!iitg <^ul><I l>eim incceni t,I,n l
,rle5 piimi mobil! lemocr lccn<junt : licut c conu >lcn
cn Foclus l> opsoill, , line lVlciillin suor rrM l
linn Imi cIi lel Ucci6cnlem^lzienl> quioer sl
nei lcinpei elcenunl. lrlinc.

lil > c/u cum !Ii lino, ut ^,o6ici i>,ri cc>sn<Iunt > sc
llmul aetceu^unr i2llco^ucelim l>!,nelum, zun in 56c
fioul iicrili conlinir. ?c>lt lccnc>ne5 c <lesnllc>ne.
!i H , !i obczu. ^snlic>nel icit sunt !> ^u,
lori, lzu2lcen<junc per ncim 6tm , ieolzue comre-
Kenauncamn illz c!i !, ^u lud line iH <!uit pel
fnlo muui > sc pr quoiil oppollt cunlinenrul , ^ucxi
cciclii in s^nxra reita>l(iue in sl>nc^i obliczu unlumin cncu
lo ie, scu ^lcliiHno. X snlic>nc > sc 6sccnsonell>t)li^u
lunc s, quialil .au obliqu lcenunl , ui ^esnun
in sfnir, c>d!i<^u vt>i!rer sc>!oluw2ltollit< : ^uoque c>bli-
^uici ern fsni , e obli^uinr tii lcenlio <zulori!. sc<zu
<ninai z>clii>ciulcn<l cum l>Zni2c,ici l>c>l>ibn > m
ioicum ^ulti^libul. Lconiia mic<r rcu ^cscenil in oure<
libul. czuim in 2ulti!iuu. ^rcul ^ei ilferenli sccnlio
um, ,ur <tclnonum , nui iuttcit>iluc iniei !lcen<ic>ncln.
, , c odliqu, ,voclui
l)lkfl,?lx ^/c/?^/// , cui cf nuntul ^cenlic ziz.
el.c ciesecnlanel<,c,Ijau: 2<1 omnem l>Ij eIeulicnm.l)
acnim elcu2ticne ix,!, licuiu leeioni , ,c 6cclinonc lie-
li , N,lim ltt:l <liilelenlileen6lnIil,cj!Ut oio ilion
4cclin,tilUl btUl, ,l ultrIil . <lell, , ,ol full,ur<4
5 i)
< . I. L X I c o >l
Ni I, snllone rc ciu5<iem lieril ; Nllimqu: lollli
scenllo , uc ciclccno odliqu ><i <i,m poli eleunioncm <1i-
H rceionil > quil>u5 meii lollc^i liiioncl pci Lciuntur.
Xrque ilcenrlouiouz rcil viimui in sstinl rcH , i in cir-
culolccio z ooli^ui5in/pt>irs2 ooliqu 2 primolaciuclcuH-.
tionil po v5q> 26 Zr6. 10. Llinl 36 noc 'I'HtiuI ciitlcrenii
sceniionllli , scen^onum rciillium , necnon o!)IiquiiumH
<zumcumque poli eleucioncln : l^u, voler vieil 2l>u<l Kli-
num t ^iolum.
3'4 ^ : t ^H>em/> >!>. lionomiue ^/i^i 6icitur licl!
8 sulcniiilim min in oie nil tVl,ioiil : cle zu ounil
iumiuV. ^/4<i^.
zis. ^5cc>l^l > liuc </ ^/ce icilur spccicl qZcclHm do-
lnet cle nu lXcicuii) pluiquicm corpore , i colaril c-
lulci , lellcumciuz ol>Ion> qui ppucnl porienllll bell
sc inoricz principum viioium , necnon eliM moioo cucoz,
t/nnill > sc ilml.
f. ^il.1.1 lVlnilio<!ii eiim /<//< f quzmuil n commu-
iier pro cinulo vriouil ccipjgniur , vtluo loco clicemulj
lunl llel! sru qui6em > mippcqu ourr Mniluinil,
lecl mZen potenl! li plul^um crccli pollic > infu^lilllm
, ^ in peoie iancri vu cum pllepi Nell ncoulol, conliircn
l><Ie nlul,Kl!rlil sc5o!ilinclu . l.eonil,ieiein iz>5
Lclipii, i^eooueuntxiiriuilllis. tig? cum llzlecioricniel
luconi crem , imptuotlliwl>lil>ulinruunl lul^ure , c lo
iirml. I^tum iciunt^rllcm< irreliiosum > cenicum, <1
Kucli ventionil ppliciium : vei in oc5uiuciinc cum
Hl,ili iniquo lclio ceroam moiiem , ,il liimicu , lul
nuc 6oimiel minitinmi.
^ >lcz? Qreo!)llrc>2r. <I^niKt in spn olt>t> pli-
mum vecinum "lzuri cuiuzcliipolllioelt pencl^lercuiium
sc eli ilclicium2oni sitioni > lrruur , lecluHioniz co>
loniarum , lcinri2rum ciuilium , Leometri cc. Iiem
;il>. ^5icc:^ic>i<icm6icltur prirnul<icuu ^ricrilcompeten
^lr , i>lointlco.ue elt LZnum uclci lorliluiull, cllio"
ll, iuucrccuni cc.
Zl?. ^,i> ^b. l.lin I.ul>ul ltlum ^ 6e quo suo loco.
z^o. Xi>lc?v eli muru o,u!m nl>iru6o , lcu fmilirit
luorum llerum lese liquo clio n2rmonic conl>Iero > in
, - tuenlium quo eorum virm uelcir auc er,r2U2tur per
lnucuim erncicnlim z proui rucrinl in iriui , l>2iliuise qu,'
1ilioul ulUlconkormiH,HUl irrolmi. ^>ocutem iii. vel
pel ciiculi mclict2m ^ cum slHn lunl in loci <limerrIi-
lel oppolll, sc ?ocNll 0ppllc> : vel oei icirizm ciiculj
pNm > sr ppcllHmr 1'iinuz : ve! pei quin zltem , <c 61
ilurH6ilul : vc! icnic^ue per lclm pailem, sc uiilc-
Ilil. (,c>njunio vcl, ^u 6uc< planet couueniuni^n eo-
6cm lien > eoclemque l^u , licet impiopiie 6>ciur sse-
Hu5> ninilominuz intci,spcul coli>pullur > cum lilvcil>
miii2iitH5> c2^ucomnium poienlilm. ^6uni lij X>
plelo, sum^r sl0soiiione,6 mo6l>5 mulicol. lic, soeu
minolel , sc lunc selqui^ul>6liul^ c^ui cli <linti scic>ur
m f>2ircm cilcul> sc in super ver Ilcrius <^urti imiium
lwceft pcri^. izs. t)uiniilem > qui eN 6iilnl! perc>uinlm
rtern > l Liczuinlilcm ^ qui ell 6iilni>2 6urum ex ^uinque
zitibu5. ^l^ue nuiulmolii r6ic>z comrunl ne<ium in 2,,-
6icc, le<! cnm in mun6o 6amibul . per riile5 prcipor-
ionaielHlcuzlurui, uc naKuini cuiulcun^ue li6eri. ?,rr
ssc<Hu5Iiu5 f>It!cuz>2l>ulp,ltil! ?2rlili5tl5 cum plcil,
urineu6em^r6u conllliunr <iuc r,Inc< sc eic inconjun
ionc ) ,ui toi r>2tiilul 6 ^nucm cilllHNt , ! inuiccm > czuol
ie^uirunlur6 Iem2soeum crruim2num : nicc^ue p!lic<
ett lunze perfeiol, czui solm ellz oroem > nocell, cum
non ^uiern <i mullim 6iN2nl , ncquc iliul proijcirul <i
olpul z>lneli , le<l lolum inciil in c>iccm , leu lpnmm llici
ipliu : De czuc ^ licur sc <lc eiu 6iuiline in pp!itil>nl , sc
6c<luium plu vi^ein V, pl,licul, necnonlub propliiil uo
uiimous ^neulorum spec^uuln
^l5>l ^rb. I.,tinc Luruz. Venlu lul,<oIi>U5 vnn^ ;2l.
^uwoicc<lin2lil)uz>li>il2Nl2l>l^uinc>iii!i,: Vicl il?V,
^rcc>^rieiiotel.
^5l^ >^,/s. ^ll>, seupoliu di>I6ic l.til> ki6i- zi.
ul>ullur6cnz, liliul in clo : 6eHnci6e2!ic>>.
^l2f>u6 ^elueolc>!c,Zicl>zelienulc>uc<66mHerrum ;g.
imurcllionur , quc6 eli in lluplici <6eienli>Iiu6 5nlen,
con<l,rum ei p,riic,u cln!,c>oni ccenl in supremiicri
le^inne, c vi6etilcen<!ele , iicur < euoliienl lcintilli 6
lcin,.,liu<i,cl6elcen6en5^ sc ellienil reenlU5 in nul>,
^uimlnpelliluioui,nlenubcti!i,> sc czcliiconlinuc.
ziopi^uu,i<letUl nul>6ttcI!cen5sllIon, , <zui relir-
^uii ,cN,i,csu, patt 5. l. 6 ^m!,il in cum^encl. 'lueo-
loZic ,niti lib. . l.>. Vi6e in V. 5<ck" <^/t-^<.
^,-rxcv ,cz>,, c,lnmru, Vie Cncei. z4-
^lilRnumen eeiicum llell <ln^ul,ii ^ z>5out z>rscin6lt zi,;.
k> vel clii. Verum ^/?e/>, sc ^/-x <ini<inl
lnu!ruu<iinel , sc coneiceliuncm r>Icium liellmm inernn-
lium z <zu courleniunl sc>imn6um ,>m ileziul iiul,
ul lizuliln, , vi eli Vil , l.eo l</ , scc.
L uz
7 i. x l e o n
ze. ^I< , <3lol,,rllo <^icitui sccun^u enuz ^czu,!
lij > lub ominiiu Klcicuii) in s^ns l,iliiic > <i?nilitoc
bonorum mocum > loimle, intelleHu. Mnlueluaini cun
mcxicNil! , l!oer,!iltil , iec.
l^7. >i^ll^, ium elt inttrumenmm quo^cl^m 6eome-
tiicum <! menluln Iliminc, e pioiunil, inlt
<l>i l.tini
l,8. ^5?>l>tx <iiH,eltl>l,HtoVirZo,cleltell<iul intet I.eonein
cl.lom> mum,ro cl 5l,u!il nomine , linunc cnim poer
if>5ll Mltitii nltitem ureo i!lc> lculo c!o in teil mi-
zlle , le mott,Iium sccletiou ollensam c2.Iol tez>eliille
>!i in cIelte illuil li^U5 conueis, eoium fH e loui per-
ten<!it c q> lu ^ijuic : liinc illi I,5 pplicii:
!io nomine icimc l/, ^< , ^!> > eiu elil <^U2-
lm,numlum ltll,lu. ciniou conltl^n!>tumlIi:
Vie in V. N/
^ocvo, sc <//l^(^lf>l>eIlH!ui^nil<i<!eicul
ziol, lio nomine H/< l^ui inr mulllel!^u!l>ulinle-
^ciut<iulseculi<llicons^etiane lin noei , Icemin
pire zu voMl^i> Iccm inoie lcu linZu gpu ^l
bc5 ^/^i^ : e vltiloue luo loco.
,,,. ^z?^cl,xlv inltiumcntuin ^linemicum , toram fers
cilcltem lotinim in plno rcnr:rlennl , vnc sc ^/</^<e-
>,> iHum eltczuililpn^rim in f>Ino<lemo!i<tlel>eleoenim
fecczuiln ncllillroiuln molulcollizuncur, 6iltnri mens
nrur, ,tcenloncz< 6elcen<ione , <lclinHlion , sc il
enu inluiciue nolcuntUt.leltur niimo f>,rcille^6m inuen
tum > vel lzn l, ^oriliim : licet softe lucceu mz>oiil pel
feil semper, ic petfci5 clHoolcum oroietic. De eiuH
luii , t^vlumulii lclis5le imsrimisque 2nU5 Dn
te. sc IoHne5lln'ciinucre!!5 volulninibu.
l)i >l^xoi.oc>lx(iic, 1,linc /^lttoium selino lcu seien
inreinrelur , <^u Lc ^l/?^,/ niomiscu <liHelt : l>!i<
ouo vlu5 polte okiinuil, vi ^ltrolo^i vsucpHrclur ntono
tili <zuHc>Hm caniccruIi ltioluin pnlliu comp > qu
c ielnm mulionioul.Iiil^ue clfeHi8ul qui cIoiumpo-
cuoitum n!nr, ptonuncicut. ^lttonomi vei pro ipl
ltloium scienti lumilur , u in coium orcil conllelio-
ne liltit Nell,lum moiu > i,tuiz > m^^nliuinel, trcHione
lciuuiui cclimelilur : vne ^ltioloi lupoonit ^lcrono
mim ,<zue in etun<lcul> ttic enim z,Hll clt nol,iIioi<ico^
metlur , zu,niitem concinuzm , 5e6 lolm llioiil olilini5
^c c!eltem cns,el,nl -, ill, lcienci z,eliii>enIiz lou
.lu ^oeiioli , c cscHibu om^l2u . au ec lc>.
KlXI'NSKlX'I'icv. ,
! nui^em Nomen mul <^unc!oqui6cm nc^ue rem l>
cullim /crumr , ncnue iiituincm n^oel > ^u lcienli
niin cN .lci oel conjeur, , sc neiimen proceit. Nc
lOslii/oc. c NiiHilllme scienii in 5um< rtimini
z>ice . <)u,mc>l)icin < lli in noinine , seu potiu5 ncxnini
otioncconucni.nl in ic l,mcn lon^illimc 6inrunl.
?ori Xllloloi objeum sunt ntuI eileHul ^ ulil ;),.
rleltlbu llo<jucioile5 oucnul persoc iciuN ntul,
ollolum^ue cIelliuin incei sc nbirul!ine ei, nuli
tlpciieulizcluc pluric cuenill'e ^llloloZu nolcir, nlUllcn
colAll llinilcs ellcHul llmili us.rum conrellu ciiM sio>
^iruio. Vciuin , zui iuiei nul1 eikeu li) lunl, qui
lncle nluc proucuiunt , sc ouia'eln ueccllilj s slollco iiui-
no ^ lc vniucil.Ii concuilu , ie ulium lecun.lun conue
lionc) nu.lile<lIoi, c^ui o iznencut!itel flouenic,nu-
lliuo^nilnll5nluIiiel slrllil ncllilnenticc. Ii) > n^
elt ntulIiccl^lv^nl > oiiinlic luen lunl ul linci,
libeic lnci . nloc>icionll> lc c2Ulzluc>oilinlll!iuil
t?Huum nioutionc .nplic.nte ; ou,li eN uccilionomi-
niliolle vI b lio nllcllil , cioinu ililio , iioeioruln
sioct!>lec.,Iij ,ui u5Iilel lioclc lm lccuucim
Iuc>li,niiin oioueniunl, vlllu<!iun>, niet ,mci > xiium,
viilulel <jenizuec"ili, ^u nu uon ni vlc moli
e ^ulile temfcmenii Iez>en<!cni ; li^ clemuin oui nilii
lliini5lunc, nencienienim ciuirulliinul , iclinel!oninl5
volunce,i vt 62celiilqnll5u ulrum eonlutio^ cnue
miicia^iniue<fc6tul N2lul.le loc numn icic, ner
ucimnl,i:c! elim6)uuniul, <zuIl sunt ol,nium in
liiio , ici <^unluinui ine! , ic Hlpcn ^ ien, , pro 5ui rlio
uc,^ic<!c inenio) colio scc. iciic ,li e<^ tlloiun
cill!uiulino^i etIc<Hu.Hiuil5 vli liim ^iti!o^ig:
eorum pro^uKione <!iuinlio. Cuin niofec au ntui pu>
ic , Hl ,blo,uc ,IIo vcl 5nc f,iuoQominilllincio proucninnl
neNii clim oloiuntul,c^ue!coito pel Xliroloic^
oiiccplotici polllni <^u zur lioell, nuw.n pen
6cnl > li lecununi/e tor > liue oi^inciui^ ,ur oei lui -
^n,m ptlcm olQuinc>Iiocic piocni, cnue clilnl>llio-
^o^o vel nullo moo, vcl voll con^ilione, vel lni vI^
leniol ei eoi ^^m con)e6tu lelumpt tempe
menco pollini priici > (^u vei lnii lunl , possunt ^ui!em>
enHlle zsui<ieli,<zu,il!cIicecl nHcui.li usilum conn-
iionc pcnienr,cuin ltiru^inj:, ur pll,oi!ilte > <zum
c.us Iiocrcuin u,lul,<ilnul concurlnlil lHiol, ul minot
Aluinl ^lli^cnu, ob^icnci Hi ^>olle cii. ttinc f,>Icc,
I. lii)
7* LEXICON
hinc temeraria: Ccpc Tunc Aftrologorum prxdi&ioiies > qu
non ad hanc ratam caufarum amufim librantur. Hinc jure
proferipta fuit ab Ecclefia ca Afrologix pars> qua; de rebus
vteunque liberis >cert vel ctiam probabilirer agit atque diju
dical i cumenim huiufmodi efFeftuSjqua libcri funt. fine
ctiam contingentes ,Sc qua talcs xqu incerti fint inde fit > ve
nequeantcert pronunciari i fed eque probabiliter > nifi ex
debili quadam conjeftura > J pofua condicione > vtad cosquis
fe liber determinauetit. Acceditquod cum hase cl num hu-
jnanornm prxdiftio eti alias cum grano falis > & accurate fit
polfit in R ci publier damnum vcrgere ( nefcit enim indoitum
Yulgusdifcernereea>quz natura funt ab iis qua: ab hominis
Toluntate; nefeit A Urologies prxdiftionibus vti ad fibi caucn-
dum i aut confulendum . (cd qux dida fuerint> tanquam ex
tri pode pronunciata auid eicipit . Sc inconfiderate exequitur)
ideircoeius vfus mrito interditus, vrpote Reipublicx vni-
uerfim perniciofus > & folm in iis, qux fine noxa publico
bonoconfulere poiTunr i permiiTus. Talis eft circa agricolati-
nem nauigatoriam > SC rem medicam -, qua quidem in rc non
magis certa; funt Atrologorum prxditiones , quam qux de
hominis vira naturaliter producenda > perfpecb cius Genefi
pronuntiantur ) fed idcillx prohibentur. Sc iftx fieri permit-
tuntur , quiahx nonadeoanimum turbant > & hominem folli-
cuum teddunt , vt illx ; proindeque euadunt innocux & ali
quando proficux. Cxcerum ad hominis natiuitatis momentum
crigere natalitium thema cxlcftis fiderum pofitus > ex coque
rit confecto coUigcre tempe ramentum > naturales animi afre-
tiones , corporis conftitutionem > morbos naturaliter prouc-
riientes, vitam debilem > vcl robuftam > aliaque huiufmodi,
non eil extra veram Naturxaleami neque vlla lege prohibi
tum vt ex Theologis obfeiuant Azor, lib.9. cap. 13. Suar de
Relig. 10.1. b. i.cap. n-Trullench. b. 1. cap. io. dub. 4.
Tancredi de Relig. b. t. cap. i.quxft. 3. & alij paffim. Quoi
etiam probant Principum figurx 1 Ecclefix authoritate impref-
fx > 8c ab omnibus legi permifix i quandoquidem ifti re et in
naturales funt> natura neceflario prouenientes, licet fort
quandoque edocatiope , ftudio> Sc arte prxuerti poffint> Sc
impediri 1 prorfus pafto > quoannonx caricas &abundan-
tia, peeudum produftio pernicioforura animaum ingruen-
tia , & alia huiufmodi qux humano artificio prxueniri poiTunr
& adjuuati. Qua de ie vide Thum in Qutfl. pbjemAtbenMt.
nf. vltime.
AsTRONGrxc diciturgeneric fidus in exlo. Sed tarnen
all quaud Antoaomaihcc act 1 pi tur pro cane Majore Sitio > le
MATHEMATTCVM. 7,
^otius lucida in eius ore , qui eft omnium ftcllarum maxima,
Scab aliquibus ipfo Solegrandior pcihibetur.
Astrothimata ftcllarum pofitus in czlefti figura > fi cut 354'
etiam
Astrothesia dicirarconftcllatioi Se imago czleftispluri- 335.
busftelliscouftans. Item&c.
As;* vm Aerifmus, fidus > congeries ftcllarum i After y6-
yeto vt alibi dictum eft vnicam raum ftellam figniflcat.
Asymetria apud Gemetras accipitur pro chorda in cir- 337.
culo > qua? cum diuidit in duas partes > Sc ell veluti Diameter,
qua; tamen per eius centrum non tranfit. Vide in V. cbtrd*.
AT
Atabvltj ventus eft prouincialis Apulic , illique maxr- 33t.
'moperc infenfus vnde Sc nomcn fumpfit ex Grxco ,
quod noxam i & detrimentum figniflcat. Eft enitn frigidiffi-
mus 1 8c vald ficcus , vt tcftarur Plin. lit. /7. cup. 2+. etfi circ*
brumam exfufflat omnia arcfacit , 3c adurit. De plura babee
Seneca in .</. natural, lib. /. cap. 17 .
Atazir Arab. Latine interpretatur DireCtio : eftque artifi- 339
ciofa dcduclio promiiforis in locum fignificatoris. zpiifim
accipitur pro ipfo loco Anxreticoi feu dircdionc peculiati
vitz Moderatoris ad locum intercmptorium : Qua de re -vide
Hali f*ptr Quairip. PtiUm.trA.j cap. 10. / Centiicqumm
/ipiime.
ATEMBvr ex Grxcobarb. dicitur in fphzri barbrica rertius j4.
decanus Pifcium , fubdominatu Martisi fignificans fcortatio-
nes> amplexaciones > oblecbtiones cum mulicribus > otium Sec.
Item
Aterichinis ibidem dicitur fecundusdecanus Librae cuius j^r,
difpofuio fpeftatad Saturnum > ac fignificare habet quictcm>
vbertatem, virambonam >& fecuram.
Atin Eltaur , hoc eft oculusTauri dicitur Arabic Palili- 34J,,
tium alio nomine Aldebaran (fella fixa vna Hyadum > caque
infignior ptimz magnitudinis de natura Martis in oculo Au-
ftraliTaari confilfcns . quz etiam vna cum fociis promifeu
Athlantides appellantur > & fuculx ltellz inquam pluuio-
fz in capite Tauri : de quibus Virgilius Georg. 1.
j4nf tiki Eot dihUnudci abfcomUnlur,
Debita fu.cn committalfemina...
De iis plura vide in V. V. Hyades & Scula*.
Athale apud Alkabitium idem fonat i acafcendens. 344.
A Thor ige Arab. ( licet male vt obfeiuat Ricciol. fed po- 347-,
tius Altorich i vel etiam Bcnat Einafch. ) dicuntur Pleiades Ver-
gilix fepeem videlicet ellac de natura Martis, Sc Lunx ta
4 LEXICON
Tauri pt conti fiemes, licet feptimt , vt alias obferuitnm
eil i aliquando confpicua fie > aliquando non. Barum onus cum
Sole fcrcno coelo . hyemis afperitatem, fi nubilo candem
pluuiofam prxfignar:occafusautempluuias niuefqucadduciu
at II cum Saturno occiderint > aut Mcrcuiio turbantarem > ne
bulas 5c ventos producunt. Occidunt autem Roma: cum gtad.
ferc Vf. Tauti : Plura Tub V. Pieuties.
Attest at ion es vocanr quandoque Aflrologi , teile Valla
ik Harum adinuiccmirradiationes, quas vulgar i nomine appel-
lamus afpcctus> nempe trinos > Textiles > quadratos > oppofi-
tiones i licet atteftatio, vtexetymo nominispatet > aliquid
amplius vltri irradtationem dicat > boc ce teftimonium tei
fignificarx,& cffcum talis irradiationis.
.-. ;ra > hoc eft halituum fphcra dicitur pars ilia.'
actis terrz vicinior , quz ob terreftrcs halitus > qui ci perpetu
admifcentur> craffior, & impurioi eftexceris actis regioni-
bus i qu fit i vt pet eius craiTiticm radij Colares immifli ex
parte retineantur i atquc in ciusopacitate refktnrur> qui ad
terram vfque peruencrunt > Yodeoriginem habuit lux illa ere-
pera > & fubolcura > quam nos mane Sc (co in arc prop hot i-
zonrem tarn ortiuuml quam occiduum videmus , &. vulgarino-
minc crepufeulum Tocitamus.
AV
Avctvs Lumine dicitur planeta cm recedit Sole, !
Sol abeo conjunftionc ad oppofitionem ; quo enimmagis
Solcdifcedit e magis lumine , quod Sole mutua'tur abun
dar > vt vel lippis oculis videre elt in Luna, te in Venere. E-
contra minaras lumine dicitur, cum accedu ad Solcm , vel Sol
ad i pi um ab oppofitionc ad conjuntioncm. Eile autem lumine
plenum > vel audlum > computatur inter mximas dignitates
accidenrales>planetisiconucnicmes:quippecxlcitiacorpora(vt
cruditiffim probat Titus inCteJlifhilofifhi*) lumine potilE-
mum opeieurur.
Avctvs vocatur planeta quando motu fuo proprio
fuperat fuum motum medium > & idem fonaf> ac moru velox.
Quod item inter prxcipuas planctarum fortitudines numera-
tur -> tuncenimeuadit viribus prxualens >ac validiot > eo quod
motu fuo proprio contra motum primi mobilisgradiens, quo
vclocior cft i c magis fupra noil mm hcmifphxrium moraturi
non enim rapitut exquiiite primo mobili > vt eilet Ci foret fta-
tionariuSj aut rtrogradai . led aliquantulum refiftit > S con
tra niritur , adeoque plus temporis habet ad inferiora hxc alre-t
xanda. E contra roinutus numero dicitur, cum tardi motus eft,
jKcxxquat medium motum : vede fit vt citis cuifum iuum
ATTCVM. f,
iurnnm perficiabfcquc minus agere poflit in ; lbrc infer. na.
Hinccum Luna motu proprio (It omnium planetarum citiG-
(imi pergit enim quandoque fccundm fucccifoncm (iguo-
lum quindeeim gtadus , adcoque procedendo ab Oriente in
: Jen rem > totidero gradibus remanct retro : con (equcntcr
plus omnibus fupr ttram confiftit > plus tcmporis habet ad in
feriera haec alteranda , quod fzp eft horar. 10 Sc eo plus
vndc ctiam eft vtifta maxime abea repatiantur, vt vcl ob id.
ab cius efficicntia , fublunarium nomen forrita Gnt.
Grxc- i Tel potius Chaldaic dicitsr ftclla fut, 49.
fecundx magnitudinis de natura mixta Marris & Mcrcurij.it
Saturni in capite prxcedentis Geminorum coniiftens qui Ca
to: i Apollo dicitur. Arabic jig u {r.
AvciMTEsyer/wiMnigradus vocantur apud anriquos Arabes
erti quidam ugnorumgradus in quibus rcpertz forrunz > aut
angtiii plurimumaugetur eotum virtus : qua de ic vide in V.
Grades.
Avis. Gallina 01orCignus 1 (idus in Carload borealem pla- jti.
gamiadGalaxiam:dcquoalibi latis dictum. Item
Avis P*t*4lifi$e* iicitui aliud (idus d polum Anrarfticum 351.
denouodeteftum NaucisHipanisad Auilralcs plagas appul-
fi. Vide mV. Manucodtat*.
Avias in rabulis Perdis dicitur extrema Eridani > hoc eft jj,
ulcus>ftel]aiaprimz magnitudinis dnatura louis > & Ve
neris exiftens ingr. 11. Arictis Arabic .
A vra leniseft vcntns fuauiterperflansinon omnino abfimi- j'v
lis Zcphiroi &aliquibus Apogzis-
Avria rtguLt Encomiaftic nominatur apnd Arithmcticos J5J.
infignisquzdara numerorum proportio) qua, datis tribus nu-
mensnotis quartus ignotus emergit : multiplicatur enim rer-
tius numerus (cuius proportionalem partem volumus indagare)
per fecundum numetum & produdtum pofte diuidicur pec
primum datum ; nam quotiens eft quartus numerus proportio-
nalisi quem quzrimus. V fuati (Tuna > ic pctneceliatia regula
omnibus non tarn Arithmcticis > qum vniuetfz Mathells
proiefloiibu*.
Avrevs numerut fie dictus > quod Athcnis aureis Uteris fcr. ,.ft
ptus reperiebatur , eft menfuramotus capitis Draconis Lunx>
quz completur in annis folaribus 19. cuius opc omnis fere ina;-
qualicas motus lunaris adxquatur , indeque eruirur ari
que anno conucniens> Luna: arras. Sicigirurdfniri poteft.
ift mraficfm Cjcli decennouennMii revtluut fer fequcnttl
dirib*M ,t vmute *d numerum 19 quo exfUto iterum reditur
pd-vmtMtm. Eiusinucncor l'un Aie ton quidam Athnien)!*
ft llXICON
quo & Metonicus annus dictus is , in quern anni Lunitolarri
conueniunt i vt dictum eft fuo loco. Nunc fl quis inuenirc vo-
lucritaureum numerum currentem , addat anni millilimi cur-
xentit vnitatcm > & fummam diuidat'per 19. quod poft diuifio-
nem remanet etil aureus numerus illius anni : Quod fi integra
prodcat diuifio > ita Yt nullus fuperfit numerus minor 19. tunc
aureus numerusciit 1-. talifque crit etiam Epatta ; vndcNo-
nilunia rcdeunt vterantptis 1 S: annus lunaris conucnitcum
folari :ficaono current] io. addita vnitatc fiunt ifgi. qui-
bus diuifis per i>. remanent adfauc 8. talis igitur crit aureus nu
merus prrlentit anni : De care vide fufis Maurolycum > &
Robertum Lyngonienfem in fuo Computo Ecclcfiaftico.
I57. Avriga > Eniochus 1 Erithonius > Arabibus MemeftUtb,
hoc eft mulus clitellatus > fidus in crelo ad Borcalem plagam
conftans ftellis quatuordecim fccundm antiquos, at fecun-
dmKcplerum 27.8c per Baierumji. omnibus fer de natura
Mauis ,& Meicurij; quarum prxcipua primxmagnitudinisin
finiftro humero dicitur Capclla > Hircus. 1s in horofcopo , in-
quit Stadius 1 facit Aurigas > Equits > Speculatoies , M t ilicos
fc qui mediis herbis aliis medeantur. In occafu vero adducit
perieulum monis violenta:, vcl ob cafum curru > vcl calce
equorum, vcl fan artuum laccratione.
jj8. Avrora vulgo dicitur Crepufculum matutinum > feu pri
ma diei lux fubotcuraad Orien temante Solis aduentum matu
tino tempore apparns : inde dicta., quod ante Solis ortum ab
ciusaureis fpicuhs illuftratus 'rquafi aurefciti vcl potius vt
ali) volunt > quai quia eo tempore lenis aura per-
fians rorem de celo pluit : Vide in Verbo Crcfufiulum.
559. Avrora item 1 feu ' dicitur apud Altronomos fpc-
cies qudam cometa; matutino tempore > & in aurora apparcn-
tisi colore rufo cum longa cauda. Is participt naturam Mar-
tis . & enm apparuerit ex part Orientali Habens caput depref-
fum inferis > portendit praclia , Sc combuftiones ignis > xftus,
ariditates famem > pcftilentiam , incendia &c. maxime in re-
gionibus calidioribus.
jo. Avster > Grarcc notusventus Meridionalis vnus ex qua
tuor cardinalibus > qui puncto Meridici exoritur : ab aqua-
lum hauftu > quem apud nos habet 1 fie di dus, calidus, & hu-
rnidusin noftris hifcc tegionibus Septcnttionalibus, it in Au-
fttalibus trans Occanum Athlanticnm frigidus , Sc frccus > ciuf-
dem prorfus qualitatis > ac in noftris Boreas & Septentrio: fi-
cut ifti in illii regionibus mutant qualitatcs> Sc inducunt na
turam Auftri > & Notapeliotis , vtpri cactcris teftatut Alon-
fus dc Ouaglic in defcriftitne Repu Chtlenfit. Nec id fane
MATHEMATICVM. ff
ratione vacie ; cm enim Auer , quo 'ad noftras regiones
commigrer nofrerque Boreas ad Auflralcs cranfire dt brat
tum per mare Oceanum tum per Zonam totridam i nil.mi-
lum eil i & humores ab vno > calorem ab altera mutuetuti fe-
cumquead loca quo perflans tendit afpottet. At vet & Aul ter
in regipnibus Mcridionalibus > & Scptentrio in Borcalibus
fpiraot immediate Polis > tranfcunrquc per Zonas Ttrinquc
frigidas i nec per maria fed per montes afpcriimos vnde
priufquamad mare peningant, aut per xquatorem trau feanr,
frigidas > Sc ficcas qualitates locorum vnde otiginem trahunt
rctineantncceiTceit. Simili etiam ratione Notapeliotes vulgd
Siroccus in Sicilia > atque in certo I cali je traflu calidus & uc-
cus dignocituti non vt alibi vniucifim calidus i & humidus.
contra Boreas ibi eil quidem frigidus > non autem ilccus , vt
Roma: > fed humidus i quia videlicet & hic frgida regione
fphans tranit per mare vnde humores trahit, illc autem ab
Auftro exfufflans tranfir per Zonam tot ri Jam Sc non quidem
per mare i fed per mediam Africam > qua: longo traftu inter-
ponitur i vnde cfle quidem calidus po:c il , humidus autem
cum non habcat ! vnde humores ebibat , elfe non poteil. Hxc
exoccaonc (intdicb. Cxtetm. cum de ventorum ficut Se
de fignorum natura, Sc qualitatibus loquimur Temper loqui-'
mur habito rcfpeu ad plagam Borcalcm quam nos inhabita-
mus i cum certum fu . fi trans raarc Athlanticum> vltraquc
xquatorcm pergeremus i oppoiitum ex aile ijs qux hic dici-
mus experturos. ied enim nobis loquimur > noftrifque regio-
nibusmoremgerimusJquarum pa/ioucsexperimur> afFcdtio-
ncs patimur > arera rcfpiramus. Hinc de Aulro fcriptum re-
liquit Hippocrates quod vifum hebetae , caput humoribus re-
plct> pigtitiam adoucit , membra difloluit i morbos generar
febres ptridas , pcftilcntias > plcuritidos, aliafquc xgritudi-
ncs contagiofas. Idem infenfiiTimus hortis dicitur Theo-
phraftolib a. cap. 4.
Aiomaia iniltumenta quxdam mechanica funt , ioxta - jr.
Geomettix prxcepta tam fubtiliter , & concinne claborata
vt fponte fua nullaque apparent extrinfecus impeliente vi
moueanrur > atque in orbem 1 tat teraporibus ordinate noten-
tur ri '/, quod Grxc vltroneum interptxtatur. In
ter bxc celebrrima illa Archimedis vitrea fphxra quxom-
nescxlelbs motus cxquifitiilm imitabatur : in quam lepidi
lufit Claudianus.
lupiterin farm cm cemtrtt Aitbcra vitro
Jfit adfuferai talla dila dedit.
Idvcciut 1 frtgrtk fetenti* cht* '
ft HXICON
Jam mem infiagili ludtturtre/aior.
iura foil , rcrumtfuefidem , legefaut deorum ~,
Ixce Sjraruflu* tranfiu'lt arte fenex.
Jnelu/tu varj'ifamu/aturjpiri/m arit
Er -viuum certii mcrikm vrget ofus,
Ftrcumtproprium mentitmfignifer annum >
Ztfimulau Cjnthia men/e redit.
lamquefetum uclacni audax induflria mundum
C.tudi t > humnnadera regit.
Sed Sc non minori Liv.de dig it opus illud > quod Ian-
nello. nefcio quo Cremonenfi Caroli V. artifice conftru-
umfuit, qui fphasramcselettemnon minus raille Sc quingen
tiscirculis cupreis dcauratisconftantcm rcprjefentat i in qua.
omnes moms omnes fiderum afFeftiones ad amuffim expri-
Itiebantur. Sicutetiaminftrumentum, quod Catfari Mofcoui-
tarumduci, inter alia muera dono mit Chriftianns Daniae,
Nomegiar rex, yt pacem ab eo impetraret. Atille reliquis
donis retentis ) vnum Automaton Dao remilrdenuncians
fruftriipfumdeCaclofollicitumerTe, cum de terra inter ipfos
certandura foret. Ad harc redueuntur planiTpha:ria& papir
cea; rotula; ad calculi Afhonomici hborem minuendum i qui
tus er cites motus oculis exhibentur, qua s primus in litera
hura Orbem inuexic Appianus > in opere i 1 lo quod /honomi-
/ : quem portea ftlicifimc alij fcquuti
funt .Sed Sc primamhuiufmodi verfatiliura machinarum inuen-
tionem Ctefibioafcribit Vicruuius.
Avtvmnvs quartapars Ann i omnium fe ra clor > & foecun-
dior media inter jEftatcm ,Sc , oppofta Veri > quam,
facit Sol excurrens per Zodiacum principio Librx > vfqoe
ad initim Capricomi : dicirurabaugendo, quod e potifli-
tnm tempore , ob terra: fiucruum colledionem , opes au-
geantur.Eius proprietres & affedriones : Vide apud Plinium
bb.it. c*f.3f.
Avxidem fonatapud'Arabesac Apogum, in quo conftitu-
tus planeta maxime a nobis diftat : ficut Per'tg.-.um, Sc oppofi-
tum Augisinquofitnobisvicinior. Elr autemin fingulispla-
netis propria cuique Aux, qua: non Temper loco coniiftit > fed
fucceffiumoueturfecundra fucceflonem fignorum fingulif
nnis i fecundisfer - Qiii. tarnen motus vr obferuat Iun-
tinus non regula rit led ob varias ci reunirn tias modo
eft velocior i modo fegnior : maior autem vcocitas eft fecun-
dorurn Se tertiorum ;, in anno. Hinci data proportions;
pro nnis ab Incarnatione Domini hucufque decurfu ab cuius
initio comptame radix Augium omnium planctarum,, eanune
M ATHEM ATICVM.
tmporistTeinueniunnir >Saturni initio Capricorn! cum min.
35. louis in grad. 7. m mit. 17. Libra: : Maitis in gtad. 19.
min. 19- Leonis : Solis in grad. 11. min. 4. Cancti. Veneris
in grad. 16 minut. 50. Geminotum : Mercuri j tandem ( cum in
luna earn aflgnare non tu) in giad. 1. min. 39. Sagittatij Si
militer oppohtum Augis it in partibus fignorum oppoiitis.
Flura habes apud cxtiuoies Tabularum fecundorum raa-
bilium.
AX
Axis apud Aftronomos audit linea quzdam imaginariai
quz ab uno Mundi cardine > feu polo per centrum tclluris iran
iens > in alterum tenninatur ; circ quam coram Cxlorum
maxhinamintelligimus circumuolui. Ht quoiiiam piares po
los, pro rationc motuum atque orbitarum fecundorum mo-
bilium , circa quos fiugulaajitentur > conamur altruere, vc
diccmus > cum fiet fermo de polis , ideo plures axes ab
in alterum > ex ditis polis protenfos concipi needle
eft, qui omncs . per centrum tclluris tranfirc debeanti fcque
mutuo interfecare : ira vt nihil aliud axis fit > qom mundi dia
meter, circa quam fphzrx voluantur. Antonomafticc tarnen
accipitur pro infigniore > hoc eft axe mundi ad ciufdem polos
Ai eticum > Si Antar&icum terminante.
AZ
Azeifage Arab, dicitur cau^a Cigni ftclla fixa ceundz
magnitudinis de natura Veneris > &Mcrcurij> exiltens nunc
temporisin primo gradu Pifcium cum latirudine boreali gr.
fere 60. intra Galaxiam. Hxc in horefcopo aut cum Luna
mximo inclinare dicitur ad Venerea > quippequx habet natu
ra fua corpus humoribus replere 1 ac ipcrnu pioducere. EH
nunc Verticalis florentix > Bononix 1 Placentix 1 aliifque
Gallix Cifalpinz Trbibus, qua; funt in eleuatione poli grad.
44. cum ipu totidcmfcr habeatdeclinationis borealis. Alia
nomine , led cerrupto > vt nott Ricciolus, dicitur Deneb.
A zimina Arab, idem fonat corporis debilitas : Vnde j<y;
fers *? apud Arabes Gcncthliacos audit ea pars quz
dirigitur pro corporis infirmitatibus. Abfolut autem fumpta
funt certi quidam gradus fignorum 1 in quibus reperta Luna,
aut maleficus adducir, morbum aliquem incurabilem , feu
infeparabilrm i Yt Cunt excitas, furditas, mcmbri debilitas &
imilia i idque pro rationc fignorum 1 & planetarum tarn ibi
exiltentium , quam eundem locum refpitienrrum, habito ctiam
refpeftuad fitum munch ,jn quern incidir talis gradus. Por
ro gradus Azemcac quos Arabes omncs , & nonnulli c*
i% LEXICON
amiquioribus admittunt > tales commuuirer circumfetumaf.
In Tauro gradus fextas, feptimus, oftauus > nonui > S deci-
mus ( in Ariete cnim nullum eft aflgnarc > eque in Gemi-
pis , eque in Viiginc eque in Libra > eque in Pifcibus)
In Cancro 9. 10. il. II. IJ. 14. i. In Leone grad. 18. 17,
ti. Iu Scorpione grad. 19. & 19 In Sagiitario grad t. 7.
. 18 5c 19. In Capricoriio grad. 16. 17. 18. 19. In Aqua-
tio tandem grad. 18. &19. Qua autem rationc ij adinuen-
ti fint > vcl potius effidi j non fatis conlbnc apud ipfos:
ideoque communi fuffragio Reccnfiotibus omnibus vani-
tatit arguuntur. Hoc vnum tarnen monuerim 1 quod fi foi t
ifti gradus ab antiquis huiufmodi qualitatis elle competa
fun t > id cette non aliunde > quam ab ileitis fzis > qua: in eof-
dem gradus incidebanc > crcdendum eil > collegiTe ; cum
nulla appareat ratio conuincens : quare hi potius gtadus Ecli<-
pticz ( quz fan imaginatia eil ) & non alij hanc infortu
nam fortitt lint At cnim > etiam ft fixis hanc qualitatem
inotbificain vclimus appingere i jam nunc ob coruna prae-
ceflionem > r< ce pixdica qualitas fignatis gradibus &
tranfiuit ad alios > fub quibus modo ea:dcm ilcWx repe-
liuntur.
occaione placet hic nouant, atque ingeniofam Adria-
ni Negufantij viri ciuditi/Tmi ac mihi cum paucis arftif-
fima familiaritate conjunct! > obferuationem attexerc > di-
gnam fane qux opus Hthuctoobilitct. Ait enim gradus me
dios fignorum fixorum > hoc eil grad. ij. Tauri > Leonis
Scorpij > Si Aquarij effe infortunatos i ac debiles : quippe
qui ibi coniftunc i vbi contraria; qualitatcs aequalibus viri
bus pugnantj fuccedcntc moi viftoria vnius uper aliara > a
quanttranitus : indefit> vthzc pugna , S contrarietas plu-
limum labefaftet planeram ibi repertum Quapropter idem
teftatur > fa:piffim fe expertum fuifle > Aphxtam conftitu-
tum inti fines horum gtaduum intulifle nafo valdc de
bilem complexioncm > nec non eiufdcm direcciones ad Anac
ieras etii alioqui debiles ibiconfifleutcs vitam etiam abfci-
difle.
Azimech apud Arabes non vnam tantum fixam deignac
( vt mal aliqui opinantur ) fed modo vnam > modo aliam de
natura tarnen Veneris > & Mcrcuiij & non ptomifeu fei
tantum inigniorcs : vnde femper ponitur cum adjunfto
quod ignatam lVcllam difccrnat> vt in propriis locis diftunt
eft. Non negaucrim tarnen hoc nomen abiolut prolatum
apud multos Antonomafticc accipi pro fpica Virginis ftella
emuium qurfunt de natura Veneris > & Metcurij > nobilif
MATHBM ATICVM.
ft ma i que alias > Sc plures notiones habet vt dieemus in lu
cs, vbi Termo rectinet.
Azimtth. Arabicc appcllantur circuit Verticales , feu Me- j-
xidiaui tranfeuntes per verticcm locorum . atque ipfum verti-
calcm primarium intcrfecantcs in pundo Verri eis , indeque
id Horizontis partes oppofitas definentes > aut ctiam vlterius
vfque ad Nadir protenfi. Coucipiuntur autem in caslo ac circ
tellutem defetipri , iique propi infniti > lient Sc infniti pof-
funtconeipi Horizontes. ope venamur, tum ftcllarura
po((us> acdiftantiam adinnreem . tam tongitudincm , acdi
ftantiam ab Infulis Catiariis filis in Accidente > a> quibus pla-
cuit Ptolemxoi 6c miquis Cofmographis banc longitudi
ncm comparare. Ele autem longitudo.vttnlocodicetur > ti
co* zquatoris interceptus inter duos Meridianos > prim um
feilicet diebrum (nfularum , & loci , cuius longitudincm
qazrimus i quorcnimgraduszqiiaroris inter prxdidos Me
ridianos inrcrcipiuntur> tanta dicitur elle longitudo> ciuitatis
autregionis : & quaniuscftarcus interceptus inrer Meridia-
num duorum locoium tanta clt diftantia eorumdem. Ve
proinde Azimutha> feu circuli verticales per grdus zquatoris
dillribuantur , ftcque concipiantur tantum eile 180. Cum qui-
libet Meridianus corn prehendat duos gradas oppofitos. Idma-
gis magifque explicabitur in Verbo Mendurm, atque in Verba
engttude quo*d Getgrafhoi.
Azoni > Se A\one, di di funtpopuii extra Zonam habitantes
qui > cm reuer dari non poutnt> omnis enim terrz tradus
in quinqu Zonas diuiditur> inquarum aliqua quicumque in
orbe degit 1 degat necefle eft > vt magis explicabitur in V.
Zonz Ide cum lofepho Larentioin 4ma,theaOomaft. eos
credidetim Azones appellatos faille, qui extra talcum Zo
diac habitant i quos inter & nos comprehendimur Sc qui
cumque extra Zonam > quam vocanrtorridam commorantnr.
Si quidem Zodiacus ab vno in alrcrum tropicum femel > Sc ite-
luin tranfiens protenditur > trpicos qui fant eius
limites diuagatur. Quapropter ijs tantm > qui in Zona trrida >
degunt > Soi aliquando fit verticalis > fecus autcm its qui extri
Zonam i hoc eft Zodiaci ampli tudinem funt > qui proptere
Azones vocantur.
Azorvm tnfitl* in Occidente cum latitudinegraduum 40. yjy,
vertus pohim Antardicum celebres funt apud uouos noui
orbts hoeeft Indiarum Occidentaliusfl dctedores.'qtrippe qux>
inqttiunt, fitz funt ad verum Occidenris Metidianum > vnde
abilliscompurandamefleatitumant longirudinem Ciuiratum,
uon ab Infulis Canarijs feu ferronatis > vt cum volute Ptole-
f
ti LEXICON
rnatus > eque i Gadibus Infula > ve placuit Straboni > A rteroi-
doro,& Proclo: qui propre ica ab i il i s locis numerare inci-
piebanc longiiudines Ciuitatum > quia ignorabant verum Occi
dens> quod pijecedenti canrum faeculo > tanto cum Chriflunr
Rei publics: bono > aedetegentium laude repertura ell. Siqui-
dem, vcben aduenit lun&inusin fpharram Io. deSacrobof-
CO> cum verum Occidcns conftitui debcat in fine terra; habi-
ubilis ex oppofito Drientis > arque ad ngulos recios polo
tum Mndt i confequenter ibi erit i vbi linca quaedam con-
eipiatur, diuiden xquatorem ad ngulos recios , & Coin
rum lolftitioium intctfcAM > qaa; nauigantibus linea dia-
574. tnctri , leu diameter Mundi appellatur. Pono hace linea com-
prehendii immediate laudatas Infulas, parum vltr Promon
torium Hieron > ad quinqu gradus : vbi ctiamacusnautica>
feu fagitta magntica fe reft vertie ad polos mundi , diuidcns
aequatorem ad angidos rectos. Qaod etiam oculatus teftis pro
bat fcexpe'rturo Gonzalusde uiedo in Jummane de inert-
parrel Iridis Occident-tin caf.gj. qui regiones illas qua
tuor viabus peragrauit. Aitenim fe > quotiefeumque peruenit
ti iftud Meridianum femper vidifiemagnetis fagittam re&
fe verter diamctralttcr ad polos mundi. Et narrt lepidam
hitoriam memoratu dignam 1 quod quotiefeunque ei conregit
cum fuis loci js pet banc lineara pertranfre > omnes pediculi
quos ipfi habebant incapitibus , in veftimentis, aut vbiuisin
nauibusi confeftim tanquam mortui deueniebant atqueipi
ab eorumraolcftia liberaban tur : verum cm pol tea diicedc-
icnt ab illis partibus Occidcittalibus ac fuo itinere Hifpa-
nx viam adorientes cum fuis nauibus > redirent ad hanc li-
xieam diametrit moi pediculi rcuiuifcebant 1 vt prills , ac
fempcrmultiplicabantur quo magis partibus noihisappropia-
bant. Ex quo portento atque ex rotatu redo acus magntica:
ad polos mundi comprehenderunt 1 ipfum eile verum Occi
dents Meridianum ; cum nullibi in alio Meridianocontin-
gat id videre > quod millo, qui nunc vulg appcllatur/
Maria. Quapropter non abs re foret nouum catalogum Ciuka-
tum conftruere > atque earum longitudinem non ab Cananis
vtolim , fed ab Azorum Infulis computare. Quem laude di-
gnuin laborem vtinam fapiens quis aggrederetur.
ff%. Azveni Arab. Latin Cheles, feu Grafa: Cancri ftellas
fixa: funt quarta: magnitudinis de natura Saturni > & Mar
lis, quae reuer informes funt circi conftellationem Cancrif
at reperiuntur nunc temporis in grad. il. Leonis cum
grad 3 & 6. latitudinis borealis : Sunt flellac infenfx prifer-
timeculis acc quicquem boni ue ia caidinibus gcuituraSj
MATHHM ATIC VM.
ucCuniLuminaribusreperianiUT adducunt. Item
AzvBiNt confuse vocatutab aliquibus I ibrae (dus che- y,
lisScorpij, propterc quod Libra, & Scorpius lim vnicum
{gnam erat : rndc Hyginus Scorpiiu , loquit, btc propter
tnag itudmem membrorum in duo J.yn.i dtuiditur , quorum - . < >
tfigirm mflrt dixtrunt > & Martianut Capclla lib. f. de
. pbilojtp. cap. de fixi- ftgnit, Zodtacm quidem , ait > .-.
duodecim gnorum integras peritonei , Jcd -undecim babel Jigna'.
Scorpimt enim tarn fuum Jpatium occupt corpore , quam CbeUt
cccup.it Libra,
BA
Bacvlvs Jflttntm'icto vulgdtus D. Iacobi eft i nil ru-
tnentum Mathematicum ad altitudinem , latitudinem > return
diflantias aliaque diraetienda : qua de te vide Clauium in
Geometra &.
Bal.na. cetusi Piflrix Arabibus baitoi , vcl r.{.>tici iidui ,
in Casio ad aullralem plagam continent (lellas 11. fecundum
Ptolcmaum > at fecundum Baierum 17. ( cum tarnen Kcple-
rusei aflignat tantuiu it ) omnes fer de natura Sitlirni , in
tet quas praccipua, quam vocant alij Narem , alij Maudiba-
Urn ceti Arabic Menchar fecunda magnitudinis : prxima
h ; accedit quae in Cauda, tenia qua: in corpore. fount
fabulatoresfuife bclluam il lam , quae dcuorarura Androme-
dam 1 viftafuitiatqueinterempra a Perfco. Caput habet fub
conflellatione Aricris, & extendit caudam vfquc ad cfFufio.
Dem aqua: Aquarij. Eft (dus tnrbidum, procellofum. Cum
Sole exoriens inducit tcmpus turbidum > Sc humidum : Occi
dent, frigut i nines i Sc imbres > icut etiam cum Saturno. Alias
cius figmficationcs vide in V. Cctut.
Balthsvs > cingdus Ononis confiant tribus fulgentift- )
mis ftellis in linea rcUa fecunda; magnitudinis de natura lo.
Bs>&Satutni, quarum ptimaexilit fer in xquatorc \ a\iae
duae ad gradus duos dclinant ad Autrum i in longitudinc
fub grad. 19. Geminorum. Porr cui afeendit Balihcus
jnquit Cardanus i is ctit fludiofifimus > doftifllmus. quo-
ad temporis qualitatem obnunciat arem tuibidum fpirance
fauonio: quandocumque cumSole congreditur.
Basiliscvs Regulus ) cor Leonis 1 Hella fixa regia feun- .4
dar quidem magnitudinis > fed ob fui pra-lanriam , rhiram
effieientiam > atque in Eclptica coniifteotiam inter prime
magnitudinis coniputata. Eil de natura Martis , & Iouisi
adeoque etiam inter abfeindentes Aellas ab aliquibus con-
umetata. Hanc folam obfcruauit Titus , vt habet ia U
f4 LEXICON
Cdei Philoftfi* , ex ftellisfixis proijcere radios ai planetau
eofque elfe non minoiis emcaciz > quam ipfos radios planera-*
mm : idque ob fitum fuum in Echprica , vbi cum omnibus pla.
netis aliquando congrcditur. Eil nunc in graduij. Leonis.
Ba in horofcopo > auc culmine Czli . przfertim cum loue auc
Venere , vel eorum benigno radio magnam tiibui t felicitatem
gloriam i & honores , atque ab humili ad eminentem
fublimcm euchit.
Bata-Kaitos Arab Venter ceti, ftella fixa tertix magni-
tudinis de natura Saturnia exiftens nunc in gradu 15 Audis,
cum Ltitudinc auftiali gtad. 15. de qua vide in V. Cetust
.
t D- Algense feu etiam Beldegenfis Arab, dicitur dextec
humerus Ononis > ftella fixa fubrufa prima: magnitudinis de
natura Maitis > it Mercurij : Videctiam in V. Orion.
Bxllatrix altera Hella item fubrufa > & vald utilans fe
cunda tarnen magnitudinis in finilho humero eiufdcm Ono
nis. Nomen aeeepita bello , ad quod mir p; opcllic & (I
quidem fucrit in hoiofcopo cum bono afpeftu Maitis > aut
louis.facit Duces ftrenuos magnnimos peiiculorum con-
temptores. Ubfcruatione cautuin eft > Lunz dmiones ad
hancftellam iixamaliquam femper inducerci aut iter repen-
tinum. Porno hat dux ltcllz Btldegenfis > inquam & Be.Utri*
cum Marte exorienrev maxime colores intendunt > vt nott
Algol us Artnomicubb. 2. CMf. 10.
Bcibeniz funt ftcllz fix - pi ineipaliores > qux in fingulit
imaginibus czkftibus confiderantur przeipue vei corda
ipfarum i & qui funt primz magnitudinis : vt rcgulus in
Leone AntatesinScorpioiSpicain VirgineJ Alpharad in Hy
dra , &c. Vfus tarnen obtinuit , vt omnes ftcllx primz magni
tudinis in fingulis Afterifmis difpofitz vocentur coida ipfo-
rum , & confequenter Beibcniz : tefte Hali Jnfer frtftt 2p.
Ccntiloqitij , licet ego inter Aellas Beibcnias alias etiam iccundi
ordinis>& muions conditionis apud alios connumeraras inue-
nerim. De ftellis Bcibeniis extat infit>nis traebtus Hei metis
apud Iunctmum mfine commenter, mjfhtram loan-is ,eS.cre-
iafco.
BtNN'NAi ElIcekd, vel , ideft 7 urnum dici
tur apud Arabes ftella fixa fecunda: magnitudinis pofira in
extremo caudx Vrfe maioris . de natuia Marris in longitud
grad. 11 Vtiginiscum latitudinc grad. 54. boreali. Alias di-
cirur pnmuscquus Plauftii
BbRENlCES Coma dicta Ctiam ffic.trnm ct.. ipului , fi Jus in
Caelopiopccaudam Leonis & apud antiques cum caconfu-
MATHHMATICVM.
fum confit ileitis cptcm : at fi Keplero credamui It. ple-
xumque obfcuris , aut nebulofis de natura Lunz > Si Veneris,
effoimantibus fere triangulum incidcns in ipfum coluium
xquinocliorum. A Ptolemzo dicitur Trtches hoc eft Crinei
id eft Cmcm>.m. H arc cum SoIe> aut Luna m
codem ciiculo pofitionis mala adducit in oculis , ac potcntie
Tifius > qucmadinodum reliquat ftcll* ncbulofz.
Berthas fixa fecundar magnitudinis > de natura louis > & 1J-
Mci cur jj > qua: tempore H .-i metis ( qui eins meniionem facit)
eratingr. 17. Librae i nunc autem pizceflu > & repetitur in
Scorpionc Hzc in horofcopo > aut culmine * Ii inclinar ad
pictitcm , iuftitiam > bene ficen tum : facit etiam Poetara> Rhc-
torem > ac Phyficarum rerum ftudiofum.
Esst A Centaur, fiue Inj \; 3 pud Perfas BriJtmif: fidus il
corlo ad auftralem phgam lubfigno Librzconftans 19 ftellis
Ptolcmzo i & Keplero at Baicro 10. omnibus fere de natura
Saturni > & parum Maitis > quarum duz tantm in noftro be
tnifpherio confpiciuntur , in extremo pedis finiftri potx
CZtetis perpetuo latentibus. Vide in V. Ami Lmfm.
BicokporEa , lunt qui, vt nominis etymon przfe- 13,
fett , bina corpora ha bent , binafque figuras Eiulmodi lunt
igna communia, Gemini, quod per binos pueios fefe mu
tuo ampielantes rcprzfcniatur : Viigo habens fpicam in ma
nu : Sagittarius non modo quia habet ai cum, & (agttam in
manibus, vetm ciiam quia componiiur ex duplici corpore
hominis videlicet, & equi : vnde & humanuni dicitur quoad
primam medieratem > fciinum quoad -fecundam : & P i fees
duos rcpizfentans lino ilbgatos. His annumeraii pollunt
Ophiucus habens ferpentem in manibus i Pei feus cum Medu-
fa > Centauros i &c quz in afeendente conceptions reperca
dublicatum ta: um przfignant.
Biothanatos G ix'ce proprie fignificat eos qui violenta 14
morte tnlluntur. A pud Aftronomos ver preifids accipitut
proiis tanrm . qui fibi mortem concifeunt. Fiequens eius
fus cft apud Ptolcmarum (apte de Morte , qui tarnen re-
is audirent . VideauthoremThcCauiilinguz
Grxcx.
BictiNTUisn< , eftnouusafpcftus Keplero iraliis ij.
jcccnfioribus confideratus conftans duabus quinqu paiti-
bus circuli > hoc cft grad. 140 vnde fe mutuo rcfpicienres
lancrz contrahunr familiaritarrm. Eft natura fu fauftus Sc
ben gnus afpeftus , quemadmodum Quintiiis exrlis, 8c
Trinus: ficut conti Quadratus. Sefquiquadratus . Sc Op-
policio infaufti unt j & iiaucifctbc famiaiiutis. Porto
te LEXICON
Quintiii ) Biqmntilis, Sc Scfquiquadrati radij Tt! dicebant
pud antiquos ratio habita non cil > ideo ab ipfis praetermifi.
Verum Keplerus rem altis refodiendo . ex confonantiif
harmonicis fubtili rationc inuenit , atque experientia pro-
bauit non minu< aliis elle efficaces. Cui fubferibit Titus
in CMtflt Philtjophm ; Vide qua: dita funt in Verb. /~
"BrssExTvsi& Biffextii dichui knnus iWc intercalan con-
ftansdiebusjifi. quarto quoque anno adueniens > vn >ide-
licetdie fuperaddica ad Febiuarium ' fe didus ab i pa die
fuperaddita qu.v cum prxcedcnte pro vna integra diecom-
putabatur : atque adeo bis dicitur fexto Kalcnd. Martij.
Eiusinuentio tribuitur Caefari Di&atori : Cum enim anim-
aduertilfet Solcm curium fuum perficere in fignifero fpatio
dierum 55 Sc fex circiter horarum i ide ftatuit > quarto
quoque anno adijeiendum cfiediem vnum > quantum fcilicet
conftituunt fex horac quater duebe. Verum cnimuei Anni
tropici magnitude ( vt in loco admonuimus ) teuer non eft
diciuiu gf. Sc horarum fex> Ted horarum quinqu & rainuto-
lum Kmc 49. ita vt quolibet anno vndeeim minuta deficient
ad fex integras horas : qu fit vt fingulis quadtienniis , ad
dito etiam die intercalari > non refpondeant ad mufl m inte
gtx Soli cuolutiones in Zodiaco : ita vt reucrtatur ad idem
punctum > vnde initio anni difeeffrat fed inueniatur in inte-
groquadriennio ( ad min.fer^. quae longo tem-
poris traftu ita exercuerunr > vtdecem ntegros dies comple-
erint. Ade vt aeqinoctium vernum ( vti Autumnalei Sc
folftitia) federn fuam mutauerit > & jam non amplis recide-
ret in it. Kalendar. Aprilis, vtcrat in principio fed in ter
tio Idus Martij ; atque infuper fuccelu temporis , c res de-
uenirc poterat vt folftirium Hycmalc in jEftatem reciderer.
arquinoftium Vernum in tempus folftitij , cum maxima re-
lum Ecclcfiafticorumque rituum pcrtuibatione. Cui malo
occurrcre volens Grcgorius XIII. non fine catlefti numine
detraftis ptius ab anno correftionis 1581. decern integris dic-
bus quibus prascelTerant iquinoctia , & folflitia ea in mo
mento infuasfedes reftituit. Et ne in pofterum ob candem
paueorum minutorum negligentiam fuis fedibus mutaren-
tur> ftatuit vt BifTcxtus fingulis quidem annis celebrareturi
additOj vt priserat in vfu > die illo intercalari quarto quo
libet anno, cxcepiis tarnen Ccntenfimis , qui etil Biflcxtiles
antei femper fuctint> in pofterum tarnen nonomnes cente-
fxmi BifTextilcs forent fed in quadringentis quibufquean-
nis i primi quiqut tres centefimi une additione diei illius in-
telc!5 tnl>cirnmc ; <z>llU5 vel ljuicjue nmu
llcc Lillcinli I vi nnu5 isoo. l , l nie! LiNe,iiIi5;
nnl vei 1700. i^no, lyou. L>llclc,!c5 nun cilent > oenc e-
lccniemu lequcnznocelt^coQ.Icique in pclpeiuumoblcl-
Unc!c>i nun<zum H^uinoHl , sc lollliii tui lel,l)u <le-
lU5lrcniur : l)u e le ^>!ui nucl t^liluium /(/Ze^

Liviti!kl lioc elt ni,z n,l,cnlc5 vml> licuncur oonuli 17.


lu>oitnrel in Xou lclliclcili l'iopicc) <liu^lew, vbi
^ll lnnolum vlicic c>in,m cif>eiimuur vml>cm lie-
m <l ^lciiiem, Ilcrgm ,<l leucennionem : Vi<ie in V.

Lui^lvlz ,puH plinium b . p. ,s. lunt lpecie, Ol>- ,z.


n>eium ^/e , inquic , ^//,e/7i< / >u</H! e/?. ()>^i
iiltint tinul per noc c^uocl ilc ,cltii lon, 5ciunt .
I>li<t l<ience nit : Lo! vei nei^elu l<lcn loniurcln
tnil limicem : l-lc ?Iiniu.
Looil .Luoulcu, ^lHl>pn>!?lHnlti! 6uHor 6icirur <i- ,.
luz in (lc> nru^c Llicen > lcu Vil^m mclem continen
Kell iz. iun piolemum > epletum um il sc ei Liei
)4- l>mnleie enluilc>ui> sc ^uini > inlctcuiullcmor
<Ieli ni infulmil clr> 6e luiil^n niim msnilu^inl !e
nmKtsii5 sc lc>ui nomine >/^<3sM ^i^bice ^/^<e<^>
uli VocifclHloi > el ?i<>/<, ^ iioc elt p!oln5 > <lc qui sa
aiHum luc> loco. Li cum loue , inouil lliu , mn5 liui-
liz cum AnilHie nollicelul : iicul e conti cum 52luino
rum nrosiZHiionem nnitenclil : Vi<le cm in V- <^<?-

2o^,xl/ venlU5 5cplenliionli vicinu > c lilelIi lf>>- 2,0.'


n , ex piice nriuiXullliti!! lic ^,6tu vel nuliimcnc,
zu semenrem < liuHu , cnim2niiH v,Ille nunii > 'cl ceiti
oc>,tu, qucxi s^li eiu i iolenius leo,, c lunoiu.
Il^fii^iu, ll liccu < elm pur, , i coriufioni le-
Kenl,scul Le icliliui leprcniiion! venti. ^Iiqun6u cci
iluieiiM ploif>l<, >enlcr<iin2>i ^qui immel>2le dz>n
ione eiliM ; iiHo <3ici5 ^<? < , oeiul >cinii,m
<c limiltluljincm nliur. (Ml Lol ll^nie, H^lcllicixlum
<zui<luc c^ucnuin <i : vi<!epu<l l>I>n//6./^. 5^.55. l)iKu5cN:
ecim ^</e b ^czui! volcu, ^uem mulzii viclecuc , ,1
^c locn <lmunuimu5.
2c>,n>i>i.io?lz, ventul vnus e quuc,l inicr- l
lnc<ji^5 me<iic> locu cluiiln5 inccl Xef>tent>ic>cm sc Hqui-
nc,HiIein nirum : I>lcllii5 ^>Hu clt Q , c zucH
kl neliul lliciu uulHl i Lli^ue lliHiluF cccu,
t ij
IS LEXICON
nubes generan; & aliquando niues
ti. BoMiHOLYBiCvs , vcnrus et irem principalis, vnus ex
quatuor intermediis, quilocozqu inter icprentrioncm Sc
Occafum interieflo pcrflat > Notris dicitur Abi//y?r./ quafi
namgarionis Magifter enflt in mari Mediterrneo, vbi pri
mura obferuatus fuit. Eft natura fu humidus >nimbofus, pro-
cellofus, Sc in Aftate tonitruofus : in Autumno vero* auc vete
violentus > icpentinus > ac rutbulentus.
*. Bridimif in tabulis Pericis dicitur Lupus Fera, Beftia
Centauri fidus videlicet ad auftralem plagam fere nobis incon-
fpicnm i de quo paul ante diftum in V. BefiU.
14. BrineIci fine Bnneti apud Heimetem dicitur ftella lucid
Lyrz primi bono: is, alio nomine V-vegM.
tj. Brvma ex Grzco quafi b>enn dies appellator tempus folftitij
hyemalts . quando dies funt breuifimi, & notes contri
Ion! Iii 1111 in introitu Solls ad primum gradum Capricorni:
quod accidit poli Gregorianam anni correftionem ci rea duo-
decimum kalendar. lanuarij. Ipfo brumali tempore Origanum
atidum > & fufpenfum domi repente cfflorefceic & muiium
jecoraadaugeri teftatur Cicero 1. de oiutnat. ac reipfa vcl ru-
ftici experiuntur. Democritus apud Plinium, talem futuram
hyemcm arbirratur , qualis fuerit Brumx dies & cite
euratetni. Pono Brumz tempore quid Agticolis faciendum.
Tide apud ipfum Plinium Iii it. c*f. 20.
2f. Btvltho Chaldaic dicitur Virgo > fextum ab Ariete fi-
gnum > Hcbraic autem BetuUh > prout teftatur kircherus in
Oedipo ^gyptiaco. Vide in V '.
Xj. BvBvlcvs vide Bootes.
CA
r. Caballts Barbare diebs eft vecis teres premens ligan
rete tympana in Aftrolabio circ Clauum ex fpecie quam
Ttcumqueoculis exhiber. Arabic Alfbtr*t%.
t. a cod ( Grzc > Latine malus genius dita eft duod
cima domas ab horofcopo cadens ab ngulo McdijCxli, le
di&j triftium , Sc exitialium rcrum fignificatione : cft enira
fignificatrix carcerum > hoflium oceultorum , aliatumque
ttibulationum ac difficuhatum. Congnincatu cius cft Ve
nus > & in ea gaudet Saturnus : quaratione vide in V. -
dturn
t, Cadens apud Aftronomos appellatur planeta quotiefeut-
queinCzlei figura reperitur in domibus cadentibus ab Aa-
gulis qualcs funt tertia , fexta , nona, & duodcima, qaas
luliu* Filtnicas^pwi */1 * quod
inillisouftituti pianetz plurimumdebilitentur; licet xeuera
MATHHMATICVM. t9
nona, & terti; illisnon officiant, immrotij profnt> cum
nonz commui.iicr tiibujntur duz feit Cidinii partes terrix
Tcrovna. Ratk) autem quare in iftis pnetx non infortunen- * 4
tur; hare > meo judicio ciTe poteft quia videlicet benigno
afpectu afpiciunt horofcopum : nona quidem de Trino 1 tenia
de Seztili : & iniupei nona eft in magna altirudiue terra pr
jima decima;, vbi pianetz puriorcs int , Talidiorcs ac libert
rerrenis vaporibus > & ideirco nona licet cadens euaditni-
hilominus fortunara , clique exceptis cardinibus potiflimos
locus vbteonftituta Luminaria, aut pars fortuna: Tim obti-
nent hilegialem > melius quam in vndeeima > ob radij nrmpe
fortitudinem > ac przccllentiam > quo horofcopum intue-
lur.
Cadens item dicirur planeta > quandoin Zodiaco reperitur j,
in figno oppoflto fuz exaltationis : qua de ie vide in V- Cafus.
Ocias rentus Oricntaiis fpirans ab exortu folftitiali : Ii .
diftus ilumine Hellefponti pec quod tranlr vnde &
Utitffmtim abaliquibus appellatur. hit frigidior > & incon-
itantior Subfolano ob parriciparionem cum ventis Septcntiio-
nalibus i atqueadc flatu fuo fubinde molcftus , nubifee ac plu-
uiofus. Deco nott tifite les quod contr naturam alio-
xumvenrorum nubes non abs fe propellit, fed ad fc attrahit:
Plura apud Erafmum in Adagijs.
C/Nacvlm i , eft fpecies quxdam Corne- t
tzcrinrti > magni > oblongi 1 ac lati inftat Cznaculi > feu men-
fz quadrilatcrz > vnde & nomen haufit. Eft de natura Lunz,
portcnditqueafHicb'oncm populi line diferimine > fedirioncs
bella > legum innouationes > &c.cx moi bis inducir catanhos
paralifes > hydropas > epylepias> feabies > dolores colicoli
obfhuftiones > & alios huius generis morbos.
Cal>12 Arab, eft ftella fixa fecundz magnitudinis in ffu- 8 .
ione aquz Aquarij pioxima fomahand de natura louis , &
Satutni. Eius contrmina eft altera ftclla nomine
eiufdem naturz.
Calcvlator -dicitur Latin Regula ) Dioptra > Alhidada^.
in medio Aftrclabij collocata, ab officio quo fungitur cal-
culandi gradus alrirudinis ftellatum > qu..m per Aftrolabium
yenamur : protenditur enimvlquead limbum Aftrabij in quo
circulus deferiprus eft in t 1 . partes dilciftns.
Caiupica Pericdus A\Qt cil Lunaiis Anrii magni cum - IOl
co Sol is decennouennali conuenientia , ab cius inuenrote
Callippo i qui floruit Olympiade igt. annis ici 8. ante
Chiiftum : In ea enim 940. Lunares inenfes explcntur , & dies
13878. fcrc , quotfeic comprchendunt Cycli Solares decenno-
> LEXICON
uen rules quatuor > feu quatuor anni M ici , in quoram fin-
gulis con'ingunt quidem Nouilunia ijfdem diebus menfium.in
quibus conciagcbanc ante annos 19. Solares, ac non ijfdcm
bons, fed aliquant piis, nemp per horam . & femis vc
diftum eftin V. .bw Met meus. In jiinis vci o - Luna an
ticipt radem fedes > quas anteillos obtinebat hor. min. 50.
fecund. 10. tert. 44. ac tandem in armis jit. Se (ex menfibus
die ferm toto > qui tandem per dies biflextiles fuperaddditos
& feptem Lunationes embolifmicas cxquiftifllm compen-
fariporeft ita vt annus Lunaris adamuifirn cum Solan con-
ueniat : Qua de re vide qua: habet lo- Lucidus Samotheocin
libro quem ii ron i con i feu de emendatione tempoium in-
fcripfitin Epitomeemcndationis Calendarijad finem adjeftai
vbi ex Paulo Epifcopo Forofempronienfi > & Ioanne Stoffleii-
no duplicem mcthodumtradit temporis ita inftituendivt dein
ceps Lunationes ne in minuto quidem anticipent , fed ad
amulim conueniant cum recurfu Solis. Ha:c igitur conuc-
nicntia in anno Lunifolari ab eius inaentore Callippo Perdta
CaUtfit difta cft. Plura apud Clauium in Rtitut. R\aUndn~
dut*
tb C'ammarvs corrupto vocabuloab aliquibusdicitur fignnm
caclete > & (idus in Zodiaco quartum ab A riete > diftum etiam
2irf*,4Aj*cm , Arabic Elf*rt*n Latinis veto commu-
niter.
Ii. Cancer domicilium Luna; S cxaltatio louis fignum mo
bile aqueum > ftigidum & humidum , fie diftum a fimilitu-
dineCancri pifeis, quia ficut ifte fuper peftus fuumgraditur
retrocedendo 1 ita Sol m hoc figno incipit quafi retroceder
nobis > atque ad acquatorem acceder. Difpofitio quoque
ilcllarum > qua: Cancii fidus conftituunt , videntut etiam
non inept hoc ei nomen inferre : Quandoquidcm in eo
tresftellx hinc inde ad latus difpofitaf , quafi Cancri brachia
rcpra:fentant : & cum Cancer fitveluti totum peftus homi-
ncfque contra qui fubhacconftellatione nafeuntur > corpore
breues fed ampli peftorc prodire pethibeantur , vt teilis eft
Iunftinus, ide Cancri cft ei nomen inditum : ideirc etiam
ex membris hamanis habet peftus pulmonem, hepar & co-
lj. ftas. Porr Cancri fidus in oftaua fphxra , vt alibi inaliisfi-
gnis obfcruatum eft jam reccilt Trpico Sc figno Cancri
in primo mobili eftquc nunc totum in Leone. Cbnftat ftel-
lis ij. iuxt PtoIcrua:um , computantem inter eas quatoor
etiam informes at iuxt Keplerum 17 & Baierum 35; ex qui
bus vna in chelis diftaab Arabibus jx/ibene prxterci tres in
peftoieconfiftcntcstinfcniiflimx vna Prtfift difta > Nebulofa
MATHEM ATICVM.
ie natura Marris& Lunx fecunda & tertia Afclliqnarix ma-
gnirudinis, de natura Martis & Iouis de quibus alibi Termo.
Et ide prima: huius ideris partes vbi {txllxiftxconilunt
ficcifllmxfunt media; &vhimz prxdirx etiam magna cali-
ditate fcficcitatc: fed Auftraliorcs magis xftuofx > no-
*ix-
Canis Sirius > Cancula (idus in czload auftralem 14
lagam fub figno Cancri confhns teilis decern & oftofccun- ,
urn Ptolemarum > omnibus fer denatura Iouis, Se Veneris*
quarum potiiTima Arabic ilh bor in ore fulgeiis > ab aliqui-
bus Sole ipfo grandior perhibetur. Kcc dubium > quin om
nium faltem ftcllarum , tarn cirintium quam inenarrantium
fit mxima vt oculis ipfis confpici porct > & ex effcftuum
magnitudine conieftaii. Eius exorientis cum Sole patentes
vires tecitat VY.n.bb. cap + cuius rci rationcm reddit Ale
xander Aphrodifxus froblem. 74. Occafus ipius cum Sole
commouet Auftrum inducit calorem ferenumcum ronitruis
Se fulmine. Cum Saturno addit Sc pluuias cum Marte facit
acftumrmgnum > cum Mercurio ventos. De eo horofeopante
in Gcnituris hominum fie eccinit Pontanus in Vranta.
Exoiiens; Incendi flamm , fjf feora conatat tfln.
Jratngens , dolor atque tngen; ingtnttbue ups
Jngentejqut turnen/ animi : imfenoja cufia*
llil.-quumfat tur : flentetptu rida habendi'.
lnfacir ufque vecat niolentaque lela nuniflrat.
Htn ficta* mouet ,aui amor ; aut reuerentta Diuum ,
Prafrrtimft Treteinefrfe didit Herat.
At Ii m on 1 rcpci iatur > de eo root fubdit.
lnfcttx nato exttium farat , made ferarum
Dente lacer cadat inplan vrfl-ue , lufive
, vel audaet fenat laniatusab Vmbe
Si Wauori va id.im fftet m concuerit haam.
Port ciica C;ncm maiorem finir & alix ftellx informes
omif.no vndecimj/ondum in certum Atcrifcum rechfix. qux
funt de natura Veneris > & omnes fer quartx magnitudinis,
& cafdem ignificatioacs habent ac reliqux ftcllx Vcnercx > te
Iouiales
Canis Minor, Procyon Antecanis Arabic s/fomejfifi. jt
dus in Cxlo prop cancm maiorem fed illo borealius : confit
duabiis rantm teilis > altera in ceruice quartx magnirudinis
de natura Mcrcurij .altei in femore > cui fgnat nomen -
cjon piimx magnirudinis, de natura Martis. Et ipliim cura
Sole vcl Martccxoticns vehementiflimum inducit xftum.atq,
ebeotemporeinripiuntdicsCauiculaics.Plrain V- Prttjtn.
, LEXICON
Canopvs Arabic Rub*jl ftella fixa ralgentiflma prime
magnicudinis denatura Iouit & Saturnien trmone Nauis Argo
confiftens > Romx nun qua m exoriens , fed tantm Melitx>
\ix horizoncem radens> quippequx exiftit nunc in grad. 9.
Cancri cum latitudineautraligrad. fer 40. Cui nihilominus
incidit in horofeopum , is crit magni noroinis > acnauigationi-
bus intentas : Verum in occafu cum malo radio Saturai -
tendit naufiagium.
C.ApuiAi (, alio nomine Htrctu Arabic jlictb.
fidus incxlo 1 feu poiis lie lb vna primx magnitudinis dna
tura Maitis > & Mcrcuiij , exiftens in limit humero Attiigx
quam tnfenfatn canit Gcimanicut in exfttitnt
Pb nomtncn. Hxc in borofcopo > inquit Pontanus in Vrania
facir tlmidumi cuiiofum nouarum return > amatorcm &c. In
occafu veiirreligiofum facrorum prophanatorcm.
dicitur ctiam lignum cxleitc decimum ab
Ariete mobile . terteum 1 (iccum > & frigidum, domus iaturni
&exaltatio Martis i fie diclus , quia Gcut illud animal ad fron
des > & aibotes fecrigit > itaS; Sol in ciusintroituincipitclc-
uari t atque ad nos acceden-, cm pris recederet : Vnde
ctiam dicitur Tropicum , & Soldi tul u. Quique fubco nafeun-
tur faciem habent oblongam > mcntoacuto< ci pi Iiis afperis>
rooribusdcniqueac voce Caprum imitaii videntur. Eius con-
ft 1 1 a t i in octauo oibeincipir gradu aS. Capiicotni primi
raobilis, atque extenditur vlque ad grad. it. Aquarij. Stel
las habet 18. quarum prxcipux dux in Cauda tertix magni
tudinis de natura louis & Sanum 1 Arab, tlgedi, vel Meant*-
rus reliqux de natura Martis & Metcurij. Primx eius par
tes calidx funt > atque noxix , medix tempetatx i Yltimx
pluuiofx.
Caftt Dracenu, ftel la fixa tertix magnitudinis de natura
mixta louis < Maitis ,ti Saturnii Arabic jiemac ctiam
Elt inin ; de ea vide fufis in V . Draco.
Capvt. & ctiam audiunt apud Aftrono- ,
mosNodi > feu interfeliones planetarum > prxfertim vero
Lunares: qux funt puncta vbi oibita Lunx ( idem die de orbi-
tis aliotum ) interfecat orbitam Solis > <Sc eclipticam > quorum
quidetn alteram tendit ad Boream > inde incipiente Luna ha
bere latitudinem borealem ; alterum ad Aufttum ) vbi Luna
incipitgaudcielatitudine auflrali. Vbi autem obtinct maxi-
mam latitudinem > dicitut Venter fiue Auftralis, fiue Borea-
lis pro rati one latitudinis> quam habet : & jure quidero nam
ficut Draco corpore magnus , latus eft, prope caput
je caudam exilis , & fubtior , ita fpatium intcreeptum intet
M AT HEM ATI V M. 9,
duos femicirculos Sc defercntif l uara > Sc xqtiantis > vide-
tur quendani vcluti Draconcm efformarc , cuius pars lata Dra-
conis vcntrcm reprxfentat ; intcrfcioncs vei Caput > Sc
Cau lara. Port huiuTmodi intctfctiones non Temper loco .
confi Hunt . fed raoucntur > Sc ipfae motu proprio in Zodiaco
retrograde tamen non directe : in Tuperioribus infcnfibilitcr
ita vt nodus boreus Satuini nunc temporil fit in grad. 3. min.
10. Cancii. touts fimilitcrin grad. ]. min 7. Cancti -, Martis
in grad. i.-min. 17 Tauri : Nodus vci Aull mus in locis
oppoiitis : In teliquisautem tribus nodi funt perpetu varia-
biles i ac prxcipu in Luna> cumaddicsngulosifti feie tribus
minutis rtrocdant.
Obfemant Aihonomi nodos planetarum prxfertim Luna- t,,
res > eorumque natutam confi 'tant > & boreum quidi-m aiurtc
imitan natu. am louis iSc Vcnctis i Auftrinum vcinaruram
Saturai i & Maitis , ad eofque dirigunj fignificatotes non fc-
cus ac ad ipfa corpora planetarum : quod tamen improbat
Titus iu Ctleflt ihilofophia. Ego re bene pe ufa , non ne- *
garem ipis aliquam efcientiam fairem indircchm > vt cum
Luna repetitur alicui malfica; mntla in nodis, atque in augu-
lis> facit natum gibbofum > claudum aut vteunque contor-
tum > vt habet Ptolemxus lib. j.cap.ty. Sed id prouenit e
quia in Bcliptica tadius>aut coniunftio eft, validier > proinde-
que Luna roagis mnefica inf-ftatur, quod & in Sole accidit
quitameu Temper clt in Eclptica. Et ideo caput dicitur cii'c
de narura Mercurij > cum bonis bonum > cum malis malum,
quia ira Eclptica planeta; fortiores l'un t > Sc dum relifta auftra-
li parte, incipiunt acceder ad boream > boni bonitatem augef-
cunt , mal mahfiam : contra in nodo andrino planeta; def-
cen.int botcali plaga > atque accedunt ad Aulhum , vbi
debiliorcscuadunt ; mrit igitur cauda Oraconis cum bonis
mala dicitur i cum malis bona > quia cum illis eorura bonita
tem minuit, cum iftis eoruradem labefa&at malitiim. Caput
perhibetureffc Mafculinum , Cauda fxminina : Arabic
appcllatur ^ illud autem Catabibaffi , vt in loco
diximus.
Capvt fallo fixa incapite prxcedentis Gentinorum Ara- 14.
bic Rat Alfenft , vcl etiam Elgieutzc de natura Maitis Sc
Mercurij : de quaalijs in locis dictum.
Capvt h reu h lella fixa incapire Herculis fulgens non aj.
juidcin cius , qui Sc Hercules dicitur , Sc eft alter etiam Gcmi-
norumdius citai Pollux , Ted eius qui alio nomine Enro-
nus appcllatur prope Oyhiucum. : de qua vide in V. Rat 1-
fett.
4 L E.X I N
CapyT feu ftS'it <m. Vide in V. EquiculU.
Cavt ktdmft vide ^IjvM i Gcrgoni caput.
Capvt Ofhmci Arab. Rm Ungut ftella fixa fecunda* ma-
gnitudinis>dc natura Veneris > & Sarumiiexiftens nunc tempo
lis in gr. 18. Sagittarij cumgr. ij. declinationis borealis. Vide
in Verbo Ofhiucm.
Caacinos apud poeras Grteos dicitur Cancer idus de
quo paulo ante fuie fermo.
Carpentvm > Solium Thronus. eft digniras feu prarro-
gatiua planeta: confiftcntis in loco > 'vbi plures obtinet digiri-
tatcs : fie Carpcntum Saturni eft Aquarius > quia in eo obtinet
Domicilium > & Trigonum : Iouis folium eil Sagittarius ob
candem rationem : iimilitcr Mars habet thronum in Scorpio-
nc, Sol in Leone Venus in TauiO) Luna in Cancro: quia ibi
habent domicilium , & trigonum : ac tandem Mercurius in
Virginc > vbi obtinet dominium , & exaltationem. Hxc digni-
tasab al i qui bus dicituf gaudium : quia in litis locis planets
videnturgauderc > & maxime extolli.
asmo N > & Common apud /Egy ptios appellantur nodi feu
interfeiones Orbitae fingulorum planetarum cum Eclptica
in duobus punctis oppofitis : & primum quidem nodam aultri-
num , fecundm ver boream > quos nos ex forma caudatn > &
caput Draconis vocamus > vt paulo ante ditum eft.
CaSSIOPEA Arab. D*b EI&rfihoc eft Cath-dra , vel fidtt
reft* fidus in cxlo ad borealem plagam intra Galaxiam con-
lb n s ftellis tredceim clare confpicuis > fed long plures obfer-
uauit in Tycbo, nec non Baierus, &Galila:us. Et anno
quidemij7. ad Cathedram prop cam, quam vocant.SVf<>-r
pparuit in hoc fidcre infignis Hella, qua: &ipfum louem > &
6irium fplcndore, candorc lucis , & corporis magnitudine
perans >ita omnium Aftronomorumillius temporis oculos
animofque praeftrinxit > atque in fui contcttiplationem con-
Dertiti vt nemo plan fucrit > qui de ca non fcripferit difce-
ptarit vt vel 00 id dubium eile poffit > nm carlo, an terris
potisilluftfior fucrit > clarioiquc. Deea integrum volumen
edidit Tycho Brahe verus Aftronomiaeinftaurator > multa Ke-
plerus Michael M oeftlinus , Abbas Maurolycus > Fortunius
Licetus > Theodorus Gramineus alijque fcripfere.
Sed & Theodorus Beza apud Tychonem pag. ji7 . non mi
nus imperit > qum peiulantcr opinatus eft banc ftcllam fui lie
de ge*nerc Cometarum > quinim ilium eundem > qui in ortu
Chrifti Magos Hierofolimara deftinauit > atque perduxit i ait-
que quod ficut tunc primi aducntus prodrotnus > ita & nunc h-
ncm mundi > 6c fecundum Chrifti aducntum prarnunciaic
MATHEMATICVM.
Quod tarnen Tycho ilium ait non ferio arSrmaiTe, fed cx
potica feitiuiurc lufilc : Htcnim le Beza audacter , impu-
ens Vaticinacor cecinir.
ie > nuilfuriati crine , cement .
Etradians furo , cuinitttigne ,
il iut fortendat te rrtt , Dem lile dee um
, oflendent ternforefatafu*.
Quod ft humana a tqutd fe/funtfrefcifcert mentes ,
jaitafcrutaii , mihi gnanefai.
H- tile efl lim faruam Dauidu ad vrtem
Duxttab Eat > qui fnits orte Maget. ,
Et qui na/crnti fraJuxit , nunciatidem :
Eae redux reducem rurfut adeffe Deum.
litit tgitwfelix i turba ff aude fiorum.
Tu -vero HerodeifanguineUnte time.
Lanrgrauius H affix Bczacaurior > & minus audax earn cum 54.
ficlla Magorum compart, acdicitcircdiucrfam : in hoc ta
rnen vtramque conuenire ait > quod vtraque Chi ifli aducntum
fignificarc habenc : c enim habet in epili. ! ad Pcucetum re
lata Tychone torn t.f-g. t-o. Comttam ejje cencludere n:n
foumus frofter magnamiffms eimrttmdtmem 1 (f quod metm fit
expert ; in uno emm fund0 oauaffhart haienui Ptrflit ; tum
quodttfublimis extra ei mentarem tegtmem fit con/lnuta. Ne
quefailli fojfumus affeuerare , condidiffe Deum fle.t m aiiquam
rectalem ,cum taie altqutd Mundo cendite nontauditum. Poft-
.i V ci de fine ad quem Dcus ipfam pracluxillc voluit fio air.
Quantum itaque not judieare val, mu , cerfetur nobtt mgnt
quoddammiraculum , J?' quid, m vnum eorum , qua neuumum
temfrxccflrafunt. Ex quo em m dorn nus Dem frmum lijfui
Domint .ftr: e/u Chrti a 'ut t tum ante fer flelUm gnrficari.
Mugi/que nnunciari -vclutt ieramus , lilum fer haue queque
ultimum aduentum Domini nert chrit fwtunaaturum. Hzc
ille.
Andreas Rofa apud eundem Tychonem obferuat ingulis fji
bis mille annis circiicr miracula eiufmodi txlnus edi > cum
arta ti bus mundi ex dio Eliz Talmudiftz tripartito cenclu
dere itaque ante diluuium tale quid apparu fle vcl faltem
ante exiturn Ifraelitarum de iEgypto , columnam : licet
igneam : Tum poll annos item bis mille apparuile itellam
Magorumin Oriente, hoceftiuxt tetras initium u falutij
exordium demonftraret : Tandem anno 1571 apparuific fiel-
]am haue nouam prope pol um ateticum > vc mundi finem
oftenderet quad czlorura motes qui cues polos iunt non
multo poil lint deli turi.
jtf LEXICON
J. Dcnique Tycho ipfe poftquam de huius ftellzfitu , fpecie
* material produtione multa difleruic i p; aedicir magnam pet
cam religionis alterationem portendi > cuius mutationis rem-
pus ex direftionum regulis vfque ad annum 159. prorendit
& tunc dicit initia mutationum , & femina jacienda > indedi-
ligcndo ftcllam ad locum maxima; conjunchonis > qua; proxi
mo prcceifit in grad. it. Pifcium ait diretionem complcn-
dam in annis^ prima rulfione ftcllz > hoc eft anno 1*51.
Et quia ftclla hic fuit verticalis Mofcouiz > idcirco exiftiinat
cx Mofcouia primas occafiones toibaium > c mutationum
oritutas. Be affert nefcio quod vaticinium Sybillz Tiburtinz
quod refcrt etiam Cornelius Gemmae lib. de di .mis natura cha-
ralleifmis in cius xei comprobationem. Veim jam fumus
ad ann. \66i. & ab termino dire&ionis tranfadi lunt adhuc
ttiginta anni > nec quiquam huius mutationis comminatz prz
fertimex Mofcouia vidimus : fed nec vifuros fperamus. Et hzc
obiter diifta (nt de hac ftclla cx occafione Cafliopez in cuius
Afterifmoapparuit : dceius tarnen cftoimationc > loco ma
teria > aliifque ad noftrum inftitutum fpecbntibusitcrumxe-
dibit fermo in V. Phenomenon.
Catabibazon teile Valla, apud Arabes, feu jEgyptios
idem fonatac caput Draconis > feu nodus boicus Unix , ficuti
^naiiba^ea idem ac Cauda.
Cataagis ventuseft ex genere procellarum> quem ( inqurr
Apuleius in lib. de Mundo ) frafrjeTum foumui dicert , jut de
rali farte fubmius inferiera refentinit impulbui quant. Per
quod opponitut Vortici qui ex intimo ariiiz humi exiliens
ad luprcma erigitur.
jj, Cataphor* dicunrurGrzcin Czlcfti figura Domusca
dentesab Angulis > tertia , fexta > nona & duodcima -, quera-
admodum .inafhora quz proxim fuccedunt Angulis 1 fecun
da, quinta , et > & vndeeima.
40. Cathalz Arabicc vocatur linea meridiana fubterranea
defctiptain Planifphztiot quzconftituit angulum Imi Czli
qui etiam
CatoG/vm > hoc eft demui fubterranea apud Grzcos ali-
4'. quando audit > fumpra analoga ad Catogxum > quod propri,
& vniuerfaliter domicilium fubterraneom lignificat.
4. Caihetys mtiitntu apud Aftronomos dicitur I'nea rcfta
ducb ex quouis puncto radij incidentis ad planum fpcculumi
feu reflcxiuum perpendicuhriter.
4j. Cathetvs vero rrexionii eft linea dufta ex quouis
ponlo radij reflexi perpendieulatiter ad planum fpceulum
vfque ad occurfuin cum radio incidence per imaginationem.
ius
M AT ttlvt ATIC VM. ,7
ius cxplicarioncm fus tiadit Ricciolus in Mmagt mut lib.
te.ftcf. 6. .1.
eft pars Optica- > reflexiones cxleftium cor-
porum deprchendens > atqueexinde corum nugnitudincm > ac
longinqutatem dimetiens : alio nomine dicitur ... m-
fnca
Casts, eft genus quoddam deteriorationis planera: i quod A.
accidici quando reperirur in figno quod eft oppoftum alteri
in quo iple haber fuam Exattationem. Vr Libra eft locus cafus
Solis > quia i (le in Aiietc cxaltatur. Ptolemxus ponit rotum
fignum prpcafu : Arabes veiccrrum quendam gradum > ficut
& inexalratione , vt alibi obferuarum eft. Sic pro excmplo Sol
depiimitut in Libra > fed prxcipu ingr.'ij. Qua de re vide in
V. fx.ilr.um.
Castor , alio nomine Spelle dicitur prior Gcmiaorum> 4,
Arabicc Bedalgcnfc.
Cavda /crni, Arab. Deneb jllgedi dicirur fixa tertias ^-
rnagnitudinis de natura louis > & Saturai exileos nunc rcm-
ponsingr. 17. Aquaiij. cum gradu feie 3. lariiudinis meiidio-
nalis. Ea in Oi icnte dat morum grauuatem > fortunan) in diui-
riisi fed amoiis lllecebras , ac zclotypix ciuciatus. Oritur
Roma: cum giadu 11. Aquarij .occidit cum 16.
Cavda CjfWi Arab Deneb sldigegc feu poris F.ldegUgich 1 48.
ftella fixa fecunda? rnagniiudinis de natura Veneris > & Mercu-
rij exiftens nunc in gradu piimo Pifcium > cum gradu fere 60.
latitudinis boicalis. Oritur Romx cum gr. 13. Scorpij : occi-
ditcum gr. 6. Arictis. tius naturam vide in V. yidtgt^e.
Cada Ceti, Arab. Dentb, Kjtim ftella fixa fecundx ma-
gnitudinis de natura Satuini exiftens nunc in grad. if. Pif
cium . cum latitudine meridiana grad. I. Ba inHorofcopo
facit multis xgtitudinibus obnoxium : dar periculum fubmcr-
fionis ) prxfertim > fi Saturnus > aut Luna adftipulcrur 1 vi-
tam laboriofam multifque xrumnisopprcflam : quod etiam
prxftat.
Cavda Delphini fixa tertix magnitudinis de natura Sa-^0i
turni > & Martis exiftens in gr. 9 Aquarij cum gr. feie jo. la
titudinis borealis qua: oritur Romx cum gr. a. Capricornio
tc occidit cum X) Aquaiij.
Cavda Draconu Sidciis. Vide in V. Draet. ^
Cavda Draimi Lunx : Vide in V. Caput Dntccms. j1#
Cavda Leen , Arab. Deneb. tleced. fixa primx magnifudi- jj,
nis de natura Saturni , Mei curij & parum Veneris 1 confiftens
nunc temporis in grad. 17. Virginis cum latitudine boieali
giad. fcrc ix. a horolcopo optimum tribuir ingenium
9t LEXICON
lucra, honores, dignitatis ampias, prxfertim, ficnmlu^
mina i i condicionarlo fucrit > aut cum beneficis, vcl horura
radijs fult. Oiitur Romx cum gtad. 4. Virginis : OccidiC
cum 7. Scorpij.
/$ hclicis. fixa fecundas magnirudinis de
narura Martis, Arabic jULah , feu Bennrath qu* Romas
aunquam infra horizontem deprimitur. Nihilominus, il cir
ca lineara Oricntalcm in alicuius natiuiracc deprehendatur,
multa > inquirStadius , inforrunia 1 multas calamitatesaddu-
cic : propel lie ad libidinis Tcia i quo fit 1 vtnatus multas igno
minia; notas incurrat.
Cavda Prfimintrij , Arab. ^ id eft plauhum , eft
ella polaris in extremo cauda: Vrfa: minoris fita, fecundas
magnitudinis, ab ipfopolo nunc temporis minus tribus gradi-
bus diltans , & aliquando ferc ad ipfum polum accefluia : de
qua multa diximus fuo loco.
Cavrvs venais: Vide Ctms.
Cazimi, Arab, idem importt, quam centrum Solis. Hinc
apud Altronomos aliquem planctam efle in Cazimi > nihil
aliud fignificat , quam efle in corde Solis , hoceft , vt non di-
ftetabeo, fiue in longitudine , Cue in latitudiue plus minutis
17. quanta videlicet eft vtriufquefemidiameter, & dit'ei Sola
ns , & corporis fingulorum planetarum.
Eft d'gnitas , ac fortitude pianetz perinde habita , II
eilet in domo tua : cum alias conjuntlio planeta; cum Sole fic
Uli noxia ) & inter eius dettimenta annumeretur. Et ti quidem
ea fit minus medictate fui orbiseft illi pe/fima , & vocatuc
comtuio Solcnimfua potentia totam illius virrutern abfor-
bet , remanente 1 1 1 > vt itadicam, combufto, viribus fpo-
liato > & arefafto : & quo maior erit cum Sole appioximatio,
vires illius dcbilitantur , Sc ad bolcm redundant. Nihil-o-
minus vtdixi , efle in corde Solis reputatur inter fortunas , Sc
incrementa planeta; ; non quia ver ipfe acquifat quidquam
virium ; fed quiacxiltens perfcdl cum Sole coniunns, ifte
exquifitimbibiturciusqualitatibus illo nullatenus refiftcn-
te proinde Sole ipfius vices lubin trnte , potentis ext
reme dicitur planeta ipfe numeris , & viribus auclus vice
ipfius , fiue bonus fit , fiue malus potcntisagat , dicatur in
ciusnaturam miitatus. At veicombuus, aut fubradiiscxi-
ftens , t i potentii Solis vires eius ad rationem vicinitatis
aliquatenus infringantur, non ita tarnen , vt omni no depe-
reant > atqueiSole abfumantur i fed magna parsapud ipfurn
icmanet , quibus Soli magis , aut minus refiilir, & fuam aki
uicatem dem on 1 trat 1 quam non potcft Sole ex quill i pofi'cf-
MATHBMATtCVM. " ,
lus> &cameovnumqud f.. ft us. Qui h;> yi in Caimi exi*
{tens % fortis , & viiibus auftus . combuitus autcm i aut fub ra
dia , infirmas , debilis habcatur.
CE
CiciNvs dicirur apud quofdara finifter humerus Pootis
ftella videlicet fixa trrtiz rnvgnitudinis, de natura Mariis , &
Saturni exifiens in giad. 4. Libia; cum maxima laritudine
boreali : qua; nunc 1 cum habeat dcclmaiionisgtad. feic 40.
eonfciuentei fit vctticalis Regno Ncapolis 1 quodvaldc ob-
feruandum
Clginvs etiam audit apud quofdam Ccpbeui. vt telbs eft 0.
Ricciulus in Almagefro: dc quo mox infia fuo loco.
CfNTAvh qui & Typ on fid!S in celo ad auihalem plagam it.
nobis pcipetuo latent i cmiltans (bilis j omnibus fere dc
bitaca Mariis , f Venciis : Ex quibusinfigniot clt fulgtns in
fummiratc piioris pedis denn piiinz magniiudinis dc narura
louis i & Veneris. Is in hoiofcopo . inquit Mareinus. facie ^
aurigam equorumcultoiem > nutntorem> vel etiam domito-
tem: & (i Mars benigno iadio affulgiat faciet. inter fo m di
mos quits militare. Si occalu repertus fucrit > & hune
locum makolasftcllat itradianeriott natus, autexaltoproje-
us motittur ) aut quadrupedis mpetu 1 vel tqui calce percuf-
fus 1 aut ab aliquo equo pojeus pcribii : vel euei fo cut iu tra-
faennbus aquis niilia morte lacciabitur. Hzcillc. In longi-
ludine totus eft rnbfigoo Ltbiac,
-^ Anronomaibc apud Aftronomos audit u
infignis riaatus complcflcns centum lenrentias in bicucs
aph 4 .irnos icdads Ptolcmzo Aftrologoium facile prin-
cipi aiienptus : qui & frit. >hi tibn.rumjuorum hoc eil Quadri
partite & Almagefti indigitatur. Vcium magna controueifia
eft inter AUronomos > an isreuera fit Ptolcmzi opus an po-
tis Heimetis Trifmegifti . cuius alteta Apborifmotum Ccn-
tuiiacircumfettur. Hali Heben Rodoam Ptolemzi Commen-
tator in Commentai, lupei Quadiip. affi:mat> illud non eile
Ptolcmzi , fed Hcrmeiis : (cd tarnen aggrelTus Ccniiloquij
commentationem > feu fueiit afFctus magnificandi operis>
quod explicandum fufcipicbat > feu fuerit maiar veii notitia
comparata, Ptolcmzi genuinutn opus clic fatetor. Secund
Hieronymus Cardanus poftbax rem ben confiderans > di-
fta dicbsobiiciens fententiz vnitatcrain ijsnoii eflecorape-
rijt. Ac tandem Argolus , alijque noflri teraporis do&iiEmi
Tili pro liquido h a bene 1 id Ptolcmzi opus non cflc . fed difti
G ij
I4ell5 liizl'lUllN: 6 in^inn'um verum ccincesa^
N! mnu >nueic>ri > ^U2M polic in dcniiloqmo onot. 51.
ei>>ie<Im > sc conllim2l<>ii> viicniu5 in nec vcib. V ^/^
/>,< </? l?e/^< le5e , <//</ /<e >^/ls</^F , / />/ i ^s
/^F ,/ /ev/ c,,^ . ,//</ </ ^ ^/7^^
/^ ></</e < ^x'. Li quu liquct vi nium nnl , <^uc>l
nicsluHulliliiliium ptl>!cmii<>i. vi is nc cibu <^uilcm i<l
lncci liue in()u2^lioiilirc, > bi <ie ic6iiilc2liunc t^cnilui
64. ^At, <iue in!><, librolum lulliu loco. Vtcum<^ue sciczn2-
l,e2t,celluln cll > 6imn (^cnciloquium m2In: cllc uoii-
lil^ mZniquenc>minil > iclnuc iiuc 2 pic>l^n>l, islc 2 lui
oneriliuz ciccrnium i , liucaquoui 20 siulcm:i^!oli2N
Nctt2nie > cleiil oinniliul i<^ enul oselibul nlccclleie.
<)uo6 cl>2m ^n^clicu DoHlll /. <^< <?e/ c/>.<s^, luo
lnmc>n>ceonKln>uit. 5ic cnim 2>t: ^e^ <>/?< ^i /'/<?

<//c/z < <//^<<, </e7^, H</ , , ^ >/<? /^ e^e /< , ^/


^//</e //>?//< /^//^i/. lil narc oni ei cli linc
6e ^utoce ,e 2Ulil Cenliloqui), quoc! uu5 j).1I>omm
lequmi lem^ci 5ul> plolemii nomine citlmu
^f. di?v <3ncc l.iine nuuitum l>^n>Kr in mc^i
/sn^ilr vcl diccu colloium <l quol <iui>r linc 2 <u-
feiiicie>2Ul ncliskeii2> omn iimcniZnrul ic^uilcz. Villi
ulem suno pi^ciscsumoto, czui,l>c>c<lcti!iiiul ib Kucli^e
e, s<//<^?> ,c ^sc,nc!it 2 b cc> quoci iir onncisiunK
ll^ul meciiiium > vel nc>n , deniruni 2urcm lrnif>ei 2^>pel-
It eujuluiz ici medium . quoci concipiHlul inliivilibile , licet
lunincle punum 5cic lcmpci z>ro ccnilo 2cc>oiiul> 2c sic
centro nil2liu6 cniil, qu2in pun6ll.m in mcci,> <^niir ^uc
circuli ccinNiiuium, I-linc teil, in Ivluncli inc6>iul!io cc>!lo-
12 > lllquc 26 c^Iutum immensliHiem icli < in!!,l nunl
cum lir, Vluncli ccnrrum vuc^iur. Vocic diceic, 1. 'lulculin.
?<>^/./tf , inc^uit, ><s</^em</ /e-^<^'^<> H/</< /</<

<7e/> </^ i<f, porio c>uncic>cumquc IvlHincM2lici


Kcll2ium moiul , liru <iilli>niil , 2z)s>2lenii!>z , aliique i
^enul lupslNHlc volunr, lcn>f>ei icl 2 crnlic ltcl! 26 cen-
um Iieliul cc>l^>olil n^leiiiunrur : iicaue ve>l Iumin2-
lium<zefe6liic>nc, <zun5> c Zclipscz voc^nt^ 2 ccnili5 lumi-
N2lium cumpur^nc 2c i2ii,!cin n^oeni vrriusque lclui<!i2-
lnclli, ecnnn teuriz , cl cumzccniium , non2<i lupeilicielN
leite ci2cu!,m5 2 lielci-6iu8 lermin^iinr. ttinc pHi^lel.
llinc lilleienci,!!, viu,ml > sc 2n?2ienli : clc quibu cm
ibu luo loco.
(^ln?> ^,,1 ,^ucl ^Nronom >z 6icunmr culf>i<!ee> .
leu Im^iu!6cnlc6ui2Ol^uil,!i5, csi<^uc pucile l2<iuz
illc XuciiHci^u! in 6>^ll>im <iiuiOl>niincic!iiz cin ,!iz
loinui cciciim >Ilu6 spilium > czuocl incei vlilu^uc linn in-
tel/>onirulHps>c!Iclur. Vicin V.t7A.

H/^ > ^libic el s^lica vocbulocoiiu^lc /^s/^< : liz in


c!c> <l bcrIem pI^Hin prc>s ^n^ron!2N > cc>ntinen5
Kell vnclccim cum ^u2>?ul insormiou , lcc! iu<i 8icluin
I?. onincl !e nl>l5 louil, sc lllluini, inicr nl > tiel luci-
6ic>re Nur Xiccnerul in Qe6iso vc>ii Xc^liicc ^><'
^ei/, 8c Ho, noc est ?<lclem dnen, > sc Quem , ^u
urem eft in liniNro nuweic vc>cHtur^,</e^,/ : De nc>c -
et<icsc<>>,nie> ccccinic Pnnu5inluu Vtni.
H<^/ /^/ >v<^? , /<<', <-

/</e ^e<^</ /^tt//l <s/ee^< ,


^/ </^< /me< , (^ ><//< /e/ </^e-^ <^^ ^
Lt pcli puc ^Vec// /

H^,c/^e /^//i^ o/^/ <<e^/^ </.


Ve co Hurein in occ^lu rcfeilo> <>c lu^ir.
0e^e, /</ 1 <^?es/ e-<<e/e /^ ,
^// //< /ce/, e//,^// < ^/ z

OiK^?iX5el<^lc<,clicilr^enunuc><i<l^nl l^umer, c>uo^ ^8.


coinu ss>eciem iesllenlcc vi<ieiul > (^otnu eniln t^iicc ?
li^l icilul. Liulmcicli sii <^ui ,pp,ru nno ><. nucm

Ol>vz Llc, Ne Ngli lupei ?icIemi czuliii^>. tun <y.


n iniiimanli , lcu muiiln, , c>u enumer! > ^licicm
^i^ccel, l'^uium, (^incruin > lcor^ium > sc <Ipricc>>num:
lc<j c^o plliil cr<!i<ieliln vnluille 6iie (.</</< : (5cnl<,-
lll sc <iiicu>n cl)lmn.
ll^v >lI^ulinc!o^ ^ulirzlem ^la^Hln in lon^irullilie 70.
Ms>IcKcn linum ^iili > sc lncclium I'iiuli, bl^ci e^u^
?lcIemum lti!l,5 , 2^u<i Kesilclum ,,. sc pu6 L^iel 7.
^U2,uin scif>u2: iicz, vnH in nHiibu iiHi mn^ic>ul2 Oli,
^l Xec<>' Im in uc> luciiiiui > sc llui^iHllor ii6t
^eei > ceici in vcnlre^ nu^m s<i^ 20^112^, , <,>i>ez I
l>MsHHculni. ?ic liclu in lloiolcoon ilicuiul inucniuu,
yml kiiliucul , lcil^ ^ilcli<,ni cliHun . l6 alulun
U 1
I. 8 X I c 0 n
silcium, ,ntst>eijlmerc,ni>, cs,l, lijlqne ilcztm!ni<
tu , vt lle lsolet^concl ienc!, c enclencli. Inoccisuvei
clicu!u6>c>! > quo nnie > c! in guuio , i'el in wii
ccoilil , vel ,!>) uuiulmocll ncllnz iHecientUl.

?l. ^^Kl'llcnl <;rce llicimr in cIcNi L^u seit, clomu,


l> Nl>lc>sca^c>c<!cnl> >o niulo lmicIi, noc elt ?</</'
/^ ! co quoil elt lienillcilil mIocum tque inl>,init
tum, sc null^m cum noroscorio socici nc>et. ^sciibilul
ei colornil! mcmct>5 l>umnil venter cum inleliini,
Oonil^nicirorcm nnoet l^leicunum > 2c eucict in c Xrl
jui iniki icoertu^ ei^elienli, leite, X!e6icin ltul>j lil
inienium.
7>" d^i,iodi liclul in cIo ,<! nolum ^nrit,cum nobi
ininlum con<tn5 stcilnouem intinn conciilioniz nc>ui
^Ntonomil leieitum quc >!) imz^inic>u5 ccnz lljun
Hum. rucc>ut inciciii in co!u,un> c>!,ino<5liotuin. l^olUlN
^ei licluz est in Ic>nl>iruinc sul> li^nil ^corpi), sc ^illllij
c fclunt ellc cic oo^oliium V il minvli
7l> 1^ > rette PI,nio, /,4. ^. ^ ^s, ell lli <^ui<Iin
lligtul ltiiz remoolibu poHlen, qu5 elt, qucmnuncslil
consoicue viclemu in pctvrorc l^ini > in loci vni nc>u ilcl-
I, si!it innc> l<c>c>. icnciem f>oll liquor mcnsel eu
nuil. Nunc iclem ?liniu s,Il<> in cneie ^omcliun col
Icc.
,. <Ili,H sunt Xcoroionum , sc <5nclornm bcni qu
l>oltc l>t>>^<tlonomi cceni sunt 6 li^nillnc!l cne!
icc>lfij liclesjl > leu vciil l.,nccl ,ulll!cm , sc borellleiu:
^ qu2Nsloq^^ln ?ni><>ui vlinluco iiceinul pro vno tntui
ileie c>impui2lnl 6c I>inlm > 2c 5corl>ium , sc insupel ilt
6u ltc: inucio in lon^irucline sunt in 5coli,!on>! lino)
tque ulctn e!c secunc! mzniruc!iui! 6e uHiur Kliuiz
sc liturni czuilum prior nemc>c In ultlglis cN vnc ltcl
lil rei)^; sci^oinnoroscovo ledert HUt cnm Iuminlic>ul
z>sertim l oono bene5ium lio sulcillui ^ ll M2ZN
uckii > nque uonoles > sc liiuili! polliceiur.
7s. ctl.il ii, m liK, N ,l> liquinu l.? , kiicul . Vul-
tur clenl llu5 ,cl l>orc,Icn p! ! !e quo luic in lu<
loco.
7^. c,l,iv > seu ckelul,. >!,. licitUl reise , In,cni<le5e
c^Ileniu, : llec^uo v,6e/i</.
(!l.locil<iv vcniu cli uniusliu5 snillw vn>c N7
pore l> ostn ,clpcrrino ^tituri, omnium ventowm miiil^
Lmu5, c 5uuilHmu5 zui solle conueiliiur in k.uonium
nomcn n.ulic o liuentu n/runinum , qu e porilli,nun
nlsole 2l nc>5 ueniunl : aumobiem c 0/7nl<<<, <i^u
lt.
tlll , !n lpnl,iociicitul iliu 6ec,nu^5^il- 78.
Urij mnu5 lul clomintu5,mini , ooltinionil in plopoliio,
e<,nti6i<!tionll,ciil,lil in mlo K.ilcum, sc l.6toium
oomin.oilium.
0iol< > Oenuill5, l^onon, li<1u in cIo .<! ,ultl- 73
Icm plm , ec>uononmu!ionceiHumellin Vcido t^en
uiu. ^l,,l!quiou l!,lnccioitur!e ziii) lin, ,no
<!uobul ^oiici > cuiu in loco mennoriir.
(^ox pu<l Leome elr ne reH ilcui suoienl. l.'
^u <liui<ll circulum in cluz n5l5 in^uIcl > licquc seiccn-
um minim lt.nle ^ in qua llilcrt 6i,mello ) sccl vcl
luci, vel inliil lil . linquen in ciiculo ou.o>!! lot!i
lcu noitione isliu5> o,uiuln lNHiol l!l o,ui nnum comp!-
Hiiur, minor eil>:cc>mslcncn6ilul lub iss, cl>ot6 l>1a-
mn loilil cll limilituine qu,m ll.bcr <l cnol^.m rcu
>enoiio luotnlm , vniie lil!i r>er,rcum cjlcul.lur. Pol
l imiiumckoi! linul icul.ppell.ius , lc lemillt5 reit
lum, srout in loco o'icemu. Nuiul ope , c t.bul.rum linuuln
nZenlinm . sc 5enlium toi !,neu!olum <iottiinlllol-
uirui: nerm enim ven.ii!Ul ouncil.lem >cu> cui lubicn-
^iiur, lquelllUl<i,lw zol>ollioncm. Vie sulil i
V. >?/<.
^olllvr .tte N/ino, ,ppell,niur <^sc>5<!u ltel! 8.
Vllxminolil, qu polli qul inmniliKne c lfilcn
ore,c,m cilcum!.nl sc ci lcum6nl, rnoie elu <lu
ie , eio,ue ^eltire > c luol.inul.ti illenini
(^oo<:>?lX si5elt^,ol,pn> , qu c.ri>cul!ium z^.
nlul>iouinciium, ,ul icznoium ^elciiplionem l,6ic
u t^mcn LcoiHsni, lll vniueilIil elcriptio loiiu leit
ll.Kiil,ili.
cl(iz,v,<^o5. Vle Kol.. g,
(^oxicv i6n lon.r ^emrili5 , czui! imriortet. z.
Vi-e in V. ^ckronic.
(5,ol<oci!,zio <3l , l.tine inll<rlUs rcml>lil^<>' z.
minu. Xl>u ^llionomol Onconocl,iotl iicunlut sl.ncii:
qui suelinrmiotum 6ilzoliiorc, K,t>ol,!nul (?l>lunocl,-
lom oz?el!i luminne cmporil > >t iiolem <ie <iic > l.un,m
^e no6te. ^oen l^.cl , !>)que >ltrolo^i <l,ui<iuni l.ic/n
tiomii iu lc^celn z>il5 zlo n^uli. iu lllil>ul > -c lin^u-
,4 I. 8 X I c 0 n
eu!> lIneti pl lllincin tciibuunc: lic^ue inl,ntim , au
lNpIcHiiuc quiluor ^rimo5 r^iis ,nnoz tlibuuni 1.un :
pucliilHn^b luiilo vlquc Z c>urcum iccimum m,um> ^ler
culio: ^^ulelceniiHin qurlo 6ccimo vl<^uc <i vi^climum.
lccun<lum > Vcne : luucniurcm vi^ciimo lecuncio vloucicl
^u6l^cl>mum piimumiioli ! V>ri!illcm <^u>ii^Lclim<>
plimo squc <i qu>n^U3Lcmum sciln > Klirli : lcncuien
quinqu^ecumolello vlc^ue <i lccumum o^uum , loui:
Dccri^iiillcm lccl>mo oH^uo l<^ue 2<i nonl^elimum
oc^uuin ^lllucnc : Dengue lcquum icm^ul nnn>>cliln<
oH^uo vs<zue!nllmum lecun<ium nnum , ouoil cli z;c-
l>ul ouo!6m Infnli<r. ccium l.un. Noiumque nnoiuln
iluoliioiel vocini(irci (^nronocizior. De qu lc iliuncl
<6. li,l<ii5cullii piolcm: / A<^<^. ^. v//. ^!i^ im
i'ioltmii mcnc lemooium 2roiiro5 > r pluriinum elle iicunc
<iul plinei > Quorum vnul plincif>2l>5 c<5 qui vcl coi^,o
vcl r^io oiolime occunic ^^uei: > sc cuiul dominium n-
iu ciurac .qugniu li^nilic2tor <i lium plomilloiem oeriin-
' e, ^Ilei.vci licminu nlincipIil , sc z>Hrlicepl omini^
lzui llc!c>minu5 tcrlnmi conNiluiul in co6cm cilculo^oliiio-
nil <i^ni<iloill. l>ic cnim lulxiit ?tolemu5 , loco cill<.

/<r/<l> ?/F^</ / ^^en << <l//^< //? <l^<-

^7</<''/>/<e/< > i//^///^///^ > ^/ ////<< ^?<^. l-luc-,


nloue ?cuIeluiul iiHclcnz2l!3m inucniclxioium (^nionocito-
ium ririoncm. Li lii quicicm cneiilcl jicuu^tur. (^tcill
fsiicul2i llllonci,iole vie in Vcibo </M<?< /e/^>

ci

87. Cixvl.vOlioni. Vicle in V. s<^e:iw in/5^.


88. (!l<:xv5. Vi6ein V. ^F<
yH, diKcivs vcnili Iii2liz lcptcnliicini 26 occilum vsso3

Icmiilii, c^u, oblique cum tulbme > zc veitil>ine ^inl > omni
lurbzi, ii ciicumueitic ! ^!^e7e^^ voc,nl > I>^ /i^c
qui pci^ncii>m esMinllo tlnlic lii><iul ell, ic uccu^
vcnioium /lol c niuium ccmzclaiionci i^cic . ii eln<i^-
N^t , vnlle ci eN n,ilne fioUlu iu>^>ei>, vccucn
illimo tuen!, ^u f>oiilliinujn inf<.iirui ^i ^Il>slc>nen<l,
vi uitoi eil ticlu > ii in Ili2 vlbl nomnc Lcncurnium
l>Iim,o ii>5o X^Hlcucnlum cli , vt clf>I,l ^locnpiu //6. i.
<c iuquicnz ^/<</< /^V >/</el/, <//x<^ ,^ <>^e 99^

/?/ / ^ /^<^^ -v<o/e/<^ ^/<< ^ ^s <^^^i< /, ( l ^

/? ^uculquc l^rocopiu ciee^v,!), qu? ^oitc Koni


uin!5eio Lencucnium ppcll^iicipii
<^ici?ol sc ^F// cliX 5unl ^u Nci sccun<<<: n>,. ?l>
L!ilu<^ii>ll in Vls minoli colpolc rliicin > ou f>nlicm
ciicumNunl, sc qu^l cuNo6e imoiuni vncic 2 <^>i:c,l. ,1
Iilicl l^inul <7^^e/< eiiam s^cll! 5Ni quli cllolc
lm<!unle5. M
Ci,cvl.vl ic t7^^ ^lillicmHticis <>c<ic<inilus. ^?^. ?l
^x f/<l< , <i s<,<< />e< c/el<z / </ r<^> /><? /</,
<i mc^ /<e<i c/'li/e/F</n </<?< <<< /?/. Ditrcll
iz>nri2, ou non cli ^ui2 ^I^n > lea" sctscc roiunli,^
neoue vni Im teiminirul , ic ciscumlcricoiul , 5c<l I^r
q<lm lu^cliicie vnlcquHque cuncluciilul. UiOeli eiizin
b kllif)/!. qur^ qu^muiz ii^ui plan l>i,vque Iinc2 cir-
cumicribicui ^ in quo conuenii cum ciiculo ) quia men in
non^Hlur sunHuin, 2 quo cluci ^>c>llli qu!el nra? id
iflim circumicicnciim >lcu liniu rinm^nlem > l<<c cil-
culuz <iici non sc>^ , ncquc c>ic>iculi>lcm sc>imm ictiuec
ie<! ou^Iem.
(^icl,,5l?^ln spn^r^icitur ^leri^i2nu!, nus c s ^;.
cnculil ini<,iiliul , <i <iiiscrcnt!2lu naii^aniil, qui < pliel-
<zu in 5>inr icHH , c 5ubqu^lc>sc>> 5rms>er c!i nl>!>quu
que oblique ei cz cmcluni li^ci , cu,i> Ali,! ,cl ^ciiii
um, l>iuiz lucoium lem^c^ lccnc!2nc lcr. (^omplcilur
utem nic ciiculul in c^Ielli ^l;ul2ciicimm > sc quiriam 6o>
lnum: quzr s>loin6e conHiluunrui pcii<<ccu!>ancl rcH^ : tque
I>ic citclllu5con<l6cilui immobilin <Iiu Viuncli.
dlcvi.vz ^<V/ cciHM iciiur Xquiior^rque !iNnz 2 pn> 54.
lil munlli > I,oc eli i<l. ,c>. ninc iiicic, iquc ,<1r in m>
6ilsiil, cc>!l<,lul : c quo z>Iul liiimul 5uo loco > licui
c couci.
<^icvl.vl i/>z/ ,^ell,iui ^<,lliHcu5 ,H iscicnli,m l- ?;.
loi LEXICON
cali tel i cm i< Temper obliqu aTcendati tarn in fpharra
rcfta qum in obliqua . cm alias zquator in fphxra refta
gequaliter Temper afcendat >& inobliqua, fi non rect falten
gequalicer > & Zodiaco reftis.
9*' Cmcvn alutudmum vocantur circuli paralleli ad horizon-
tem vTquead fnmmura verticem, c quia eotum ope vena-
mur altitudines iiderum , & eleuationem Tupr horizontem.
Arabic dicuntur Almtcantharjth : vide quae Tub hoc vocabulo
fus diximus.
97- Circvli herarij Tunt circuli dufti per polos mundi , ac %
partes oppoitas horizontisi quibus venamur quantitatem dici
ac nois > horas planetarias arcus Temidiurnos> ac femino-
urnos pLnctaium, atque eleuationem poli cuiufcumquc Ti
den s ad mentem Ptolemaci ad verum circulum pofitionis ha
bendum.
9'* Circvli potunum Tunt circuli tranfeuntes per communes
intci Tcftioncs horiiontis , & Mcridiani > atque per centrum
Ttcllx > quibus potifiir.m vtuntut Rationales ad cius fi-
I tum in mundo venandum , ad quos reducuntur etiam circuit
domtrum.
99- CiKcvii "verticalfs Tunt circuli tranfeuntes per verticem
alieuius loci i TcTe ibi mutuo iutcrTecantes ac tandem ad oppo-
fitas horizontis partes terminantes > quibus iuquirimus loco-
lum longitudines > ac diitantiam ildenim quacumque hori
zontis parte > nec non ab inuicem per latum. Arabic Azimu
ths : de quibus Tuo loco ditum.
. ClKCYMFIRENT! A. Vide PerifherM.
loi. Circvmvailatio, teile Valla i idem valetapud Aftrono-
mos i ac ObTclfio > clique cum planeta mdius inter duos > ita
circumdatur , ac vallo quad obfidetur, vt vim Tuam exerere
minime valeati eque aliorum afpcui recipere. Hzc obfef-
fio ab infortanisalicui benfico i aut promiicuat natura; intn
tala, peflima eft : beneficis ver erga malchcum optima:
quippe qua; ita cius vires dbilitt i vt nil fer operari valeat
Elanera obfeTus > Ted tota cius aiuitas ab illis abTumatur > aut
me labefaftarur.
loi. ClUNE Cl apud Hermetem in lit.de judicijt ( fipfic*.
tionibm flelUrum Betbenia'um , audit ftella fixa lucida lancis
borealis i fecunda: magnirudinis de natura louis > & Mercu-
rij i cxiftens nuno temporis in grad . tf.Scorpij cum tot fere
grad. latitudinis borealis. Hace in horofcopo ( inquit idem
Hermes ) facit fortunatum Regem , amatoiem altaris Dei,
malorum perTccutorem , magni nominis apudcxteros > -
fis cultorem.
MATHIM ATI .
CL
Cuma Grrcc, Latin audit fpatium fiue in carlo , fiue in it-j.
terra contentum inter duos parallclos > quod quia Temper mi-
> ac minor concipi pott- It , ide & plura Climats in in
finitum. Nihilominus tarnen nunc tcmporis accipitur pro tan-
to tenar > aut carli > cui tetra fubcil i fpari > per quantum fen-
fibiliter variari poreic onus > Sc occafus ignorum nec-non
dierum , ac noctium amficialium quantitas , & longitude*
Differentia igitur feraihorae > qua augeatur maximi diei ar
tificials, aut maxima: noctis quantitas > vita ell veteribus
condigna poni > fenlbilis aiignanda cuilibtt Climati:
Et quoniam non omnem terram habitabilem exiftimabant
fed folm fub Zonis tempetatis qua: funt inter trpicos 2c
citculum feu Aifticurn > feu Antarcticum ( partes enim arqua-
tori vicinas propter nimium calorem , & quz Tub circuits
Arctico i & Antrctico continentur , ob nimium frigusnha-
bitabiles credideruot ) ide vniuerfam Zonam temperaran!
quae eft ad borealem plagamin feptem climata 4iuifetunt in-
cipiendo primo parallelo vertus arquatorem, feu Ttopico
Cancri i vbi maximus dies eft horatum 15. vfque ad citcu-
ium Aicbcum, ingulis fu nomina 1 eclebri altquo loco,
quern pcmanit parallelus . qui per medium climatis clef,
cribituri riibuenres. Sed quoniam Recentlores > cxperien-
tia dace . comprobauere > coram feic ierre molem habita
bilem eile Si adhuc, f vlla pars inhabitabilis foret > fatis
eilet -A rationcm climatura vt maximorum dictum quanti
tas augearuti ant minuarur . ide rem melius ufpicati
Ptolemxum (eqiiuti > defcribunt in fupeicie tetrz citcu-
los parallclos ab arquette verfus Polum 1 tanca inter fe di-
flantia > quanta requititut > vt vniufcuiufque maximus dies
diffrt horz quadrante ab die mximo alterius parallelii
ita vt vnumquodque clima tribus parallelis definiatur. Ar
que bac tatione conftituunt viginti tria climata , hinc citra
arquatorem ad Polum boreum ( totidem confequenter trans
ilium ad Auftrum ) atque intra quadraginranouem parallclos
includunt, ingulis parallelis hora; vt dictum eft, quadianttrn.
aflgnanres.
Pi im m clima includit Infi lam Taprobanam & inus 104.
Aualicum> Si Adulicicum- ac dfini tur tertio parailelo ab -
quatore vbi Folusattolliturgr. S. min. 4. ac maximus dies
artiliciahs cft hor. it. min. jo. latitude ciusctgrad. 8. min.
4-
toi LEXICON
O. Secundum clima ( quod cil primum antiquorum J ampleti-
turquartum, quintum , S fextum patallrlum > ita timen ve
hiedefiniat maximum diem hoi. i), mia if. loca illi fnb-
jeda dcpnmantur infi polumgrad . min. 33. ciufqueme-
diurn tranfit per Merocn Inlulam . qua > mutuato nomine,
Giaccis Oi mmes d:ctu .. dt, fub hoc climate continentuc
Infula: fortunata: > pars Arabia:. Nubipopuli, Goa cclebcr-
lima Vrbs> aeque lndiarum Emporium. Infula fanfti -
rnz > & plurimx alia: piouinciae > latitude eius cft grad. 7,
min. jo.
io. Tertium clima dictum Diancis <\ eius principium eil ab
Syno, & compleditur Ptolematdam j ./Egyprum , maiorem-
que partem Rcgni Chincnfis > ac terminatur obuo parallcloi
vbi altitudo Poli eft grad. 17. min. 36. S dies maxima cft
hor. 15 min. 4; cft latum gr. 7. min. ].
I07. Quartum clima definitur dcimo paiallelo> & imple&itur
Perfidem, & icliquam partera ./Egypti > V quia tun lit per
median) Alcxandriam Dialexandros cftappellatum , cius finis
haber diem max im am hor. 14. min. it. Polufque fuper loca
illi fubjefta jclcuaturgr. 35. min. 4t. amplitude cius eft gtad.
6. min. 9.
ici. Quintum clima diftum Durkodos quia tranfir per Rhodum
Inftilam i continet Phxniciam Cyprum > Ctctam, iinvuura,
& Hcllefpon.um , definiturque duodecimo paiallclo , tub quo
dies maxima cd hor 14 min 4. & altitudo Poli eftgr. 59. mi
nut. 1. tota eius latitudoeft giad. j. min. 17.
109. Scxtum clima appcllatur Dummes quia tranfir per Romam>
Sc fub fc habet Bizantiam > Martillara , Hifpaniami Rcgnum-
que Neapolis > eft latum er. 4- mn ;o. atque extenditur vfqs
ad quartumdeeimum parallelum,vbi tlcuatio Poli cft g ad. 4$.
min. }l. & dies maxima ft hor. if. min. if.
Seprimum clima > quod dicitur Diapentos quia tranfit per
Fontum continet intra fc Venetias>McdioIanum, finitinafquc
vrbes Vngaiiam 1 & Galliar magnam pattern Si clauditur paral-
lelo ig. in Ltitudinc gtad. ; min. 48. lib eleuatione Poli gr.
47. min. 10. vbi maxima dies anificialis cft hor. 15. mi-
nut 4$.
Oauum clima nomine bialoryflenes quia rranfit per Bory-
ftenis oftia amplcititur Podoltam > Gctmaniam fupeiiorcm,
Foloniami altafque plures Scptentiionis prouincias > clique
latum gr. 5. min.- ij. vltimus cius terminus clauditur parallele
jg. vbi dies maximus cft hor. i. min. 15. fub eleuatione Poli
gr. jo. min. Yf.
110. Nonum clima incipit Martide palude ( vbiclimatum ter-
MATHBMATICVM. lo*
minus eft TCtcribus ) ac terminatur parallclo 10. fub eleuatione
Pob gr 33 mm. 17. vbi Hies maximus eft hor. 16. min. 4;. fub
fe habet V vittcinbcigam , Sc rcliquam baxoaiam : ipfumveio
eft latum gr. . min 44.
Dccimum clima eft latum grad. min. 17. comprehenfum HJ.
intra fines 10. & 11 paialleli cuius medium tranfit pe Redo-
chium > & Rhenum, habet diem maxiinam hor. 17.1nin.15. fub
eleuatione Poli gr. 55. min. 34.
Vndecimum clima tciiaatui , & clauditur patallcloi4.fub 4*
eleuatione Poli gr. 57. min. 34. vbi dies maxima eft hor. 17.
min. 4 j. habetquc fub fc Mofcouiam, & Hybciniam,amplitu-
dinc lua compichcndit gr. 1.
Duodcc mum clima amplciftitur Noruegiam 1 &vltimam iif.
partem Buiannia:> cftquc latum grad. l< min. 40. tctminatur
ante m paiallelo 16. inaltitudinc Poli gr. J9 min. 14. vbi dies
maxima eft hor. 18. min. 1 5.
Dccimumtertium clima extenditur ad parallelum 18. in */
altitudine Poli grad. fci 61 vbi dies maxima ill glad. 1.
min. 16. compichcndit cotam Gothiam>in aniplitudincgtad.i.
min. i6.
Dccimum-quattumclimatranfitpermedias Bergas Nome- 117.
gi.v > completurque parallclo 30. vbi dies maxima eft hor. 19.
roin. 1;. in eleuatione Poligiad. 61. totaciusamplitudocftgr.
I. mm. 15.
Decimum-quintum clima tranfit per Vviburgum blandir. nS.
habetquc latitudinisgr. 1 fub parallclis 10. 31. & 3. cuius me
dium i hoc eft iubpaiallelo JI. dies maxima eft hor. ly. min.
50. in altitudine Poli gr.2. min. xf. vbi accolae cxperiuntur
diem maximam hor. 19. jo. cxtiemi autem fub parallclo 32.
hor. 19. min. 45.
Decimum fcxtum clima eft latum min. . Sc tranic per
Arontiam Suecirciuitatcmi fub eleuatione Poli gt.j.mm.n.
cuius finis habet diem maximam hor. 20 . min. 15.
Dccinium-feptimum clima continetur fub parallclis 34. 31. 110
te \6. in altitudine Poli gr. 64. min. jo.eftquc latum min. 44.
cuius medium tranfit per oftia fluuij Dalcnsanlij, vbi dies ma
xima eft hot. . min. 45.
Decimum-oftauum clima eft latum min. \6. claaditurque Ilt
parallclo 38 in altitudine Poli gr.fcrc 6;. vbi dies maxima eft
hor. tl. min. 15.
Decimum-nonum clima protenditur parallclo 38. vfque ad m.
40. atque amplitudine fua completftitur min. 19. in cuius fine
dies maxima conftat bons al. min. 43- . in eleuatione Poli grad.
ij.min.33.
LEXICON
ilj. Vigefimum clima latum min. xa. ampletitur extrema Nr
uegiaeloca finiturque parallele +i. fub quo dies maxima eft
hr. ai- min. 15. in altitudine Poli gr. 66.
114. Vigefimum-primum clima tranfit per Suefciam > Sccontinc-
tur intra parallclum 41 Sc 44 cuius medium habet diem ma-
ximam hr. %%. min. )o. etique in altitudine Poli. gr. 66. min.
6. amplitudociuseftmin. 7.
iij- Vigefimum- fecundum clima tranfit per mediam Albam,
R 11 flu m \ clique in altitudine Poli gr. 66. & min 14. vfque
ad xt. cuius medium habet diem maximam con Hamern hr. Xj.
finis veiocadit fub parallele 46 vbi dies maxima cit hr. 13.
min. tf. totaeius laikudo cit min. 11.
I16. Vigcfimum-tertium clima , quod eft vltimum complcftitur
partem lilandias > & vicinas InfuLs fub parallels 46. 47. & 48.
cuius principium habet diem maximam nor. ly nun. 15. me-
diumhor 13. min. jo. finis hor. xj. mm 4$ altitudine Poli
grad 66 m n 18. clique latum folis min. ; .
IX], Tandem parallclo 49. terminantur omnia climats vbi diel
maxirauseft hor. 14. ita vt ibijol incipiat nonoccidcre> led.
circult iter ferri > vt proptere populi ca loca inhabitantes vo-
centur Peri/c.j , hoc It Circumbratiiti quia vmbra illotum eft
vcrfatilis & circum circ fe vertit > quod accidit ab hoc pa-
tllelo vfquc ad polum > fub quodiesvnus naturalis integra-
tur ex integro anno > fex enim mcntlbus Sol nunquam occi-
dit , cum reperiatur in fcmicuculo boreali qui nunquam
fub terra fit 1 & contra dum eft in femicirculo auftrali > qui
Lemper fub terra latet fpatio irein fex menfiam facir longif-
fimam noem : quar tarnen > neque nox dici poteft > cum ha-
beat fer femperlucem crepufculinam vald claram ob Solis
viciaitarera.
i8. Porrqux diximus de parallclis ad acquatorem conftiruen-
tibus'diucrfa climata in noftra plaga Septentrional! conci-
pienda funt etiam in altero Heraifpharrio verfus polum An-
taricum > vbi totidem climata conftttuenda func in cadem
amplitudine > atque in cadem poli Antarttici cleuatione
cum cadem prorfus quantitate dictum de noftris regioni-
,bus diximus > qua; vtique climata nominari pofiunt vcl
prxcipuis locis > per qua: tranfeunt vcl fan ( vt de Polo fit)
aboppofitis.
- Hic autem , etfi obiter > non erit fort injucundum dif-
quirere quod clima ex modo numeratis fit tempe rat i vis > atque
habitationi hominum accommodatius. Auicennas / Fe.
e*f. 1. opinatur quod fub xquatorc vbi incipit primum clima
fit locas habitationis omnium temperatiifimus > quia inquit
MATHEMAT ICVM. xtt
reAitudoSolis fupri verriccm minus malum operatur>& minus
tnutacacicm > quam Solis propinquitas apud nost qui luinus
in majori btitudine , ibi cairn nontaatm temporis confiftic
in hemifphxrio > vtfllud poffit xquc >acnoftrura nimiumcx
eius radijs incalcfccrc : & prxtcrei. id probar experiencia Sc
cxnoftris qui illuc appulfi ladnospofteremeaiunt, tclhmo-
nia dicencium Tub xquatore efle temperatumacrem , fxcun-
diimam cerram > iucundiifimamquc habitationem. Aucriocs
pucacquintum clima > fubquo ipfc erat >cfle omnium cempera-
tiifimum.Manardus Fcrrarienfis epift 7.fcxtum fub quo terra-
riam laudar. Albertus Magnus contra frptimnm , vbi Rani -
bona > cuius i pic erat accolai Sc Epifcopus , canen s omnibus
anreponit : quia i inquit . homines bic pulcherrimi i proceri
corporis , juftx ftatutx , Sc venufti colons. Rcuei vnufquifqi
(ibi plaudit, & paciixamorcillccbs> arque acriaiTuefaftus.ia
ca plus jucundiratis infpicit > quam in reliquis icgionibus : v n-
dc mrito illececinir :
Ncfao i i natale ftlum dnlcedme cunRot
Duett t tmmtmoret non finit tefui.
Sedenim dicendum eft vnuinqucmque veuratccoaftum iuum 4 ,-
clima laudall'c , idque illis exteris omnibus cemperatius clic
non abfolut , vt opeim obfcruauic Galcnus > led rcfpe&u
fuorum habiratorum qui ibinati, ibi allucfacb , ibt ae'iCM fibi
naturalem ieTpiranr, ibi ctiam lux m per ici accommodant
quifque trahit moram > inuenic fimilitudincm Jola gitut ha-
bitacio primordijs conftitucionis acquifua. cl longo via
facbjam connaruralis eft animantibus accommodate ; alie
ne vei incommoda , & intemperatx. Sic Lufi taiii ohm qui, 1 jt.
acquifitis fuoRege in India Oricurali poi tubus i 2c calhis
prxfediarij milites mittebantur vix ries aut quatuor menfes*
ibi moram nahen tes, cum climatis conrraiictatcm ferre non
poflent> roifeie extinguebantur , vt pofte cautum fiti non
nifi pucros > & adolefccntcs mittete > quo ae'ri aflueti rem,
patriam > fuaque iura in alicnis regionibus tutarentur.ldipfuni
Tiderc eft in reliquis animantibus cuique regioni piopiijs
qux in alias afportata , aut vim gcneiatiuam > amittunr.. aut in
totum etiam extinguuncur. Vt in clcphantis> qui in Africa
funt in locofibi connaturali . fi in Italiam ducuntur , viuunt
quidcm > fed generare non pokmt i fi vlterisin Gcrmaniam
aut alias Septenrrionis prouincias, non modo non Ipccicm
propagare , fed Sc ne vita quidcm di frui poflunc ' Sc hxc de
climatum racione fatisfint dicia.
CuMACTinicvs.execymoGrxco.perindceft, ac Latin JiXm
fcalans: Apud Aftronomos , Phyucos ahique paflim.
in LEXICON
criptorespro quoquc anno vita: humana; decretorio > & {*'
lari > qui certo numeroriim rythmo recurrens, mortis peri-
culum > grauem moibum > auc ingens aliquod infortunium
importare, conftans Temper probauit ciperientia. Pono id
obferuare > neque fuperftitiofum effe > neque inutile docent
communiter Theologi , &ex Patribus Ambronusi Augufti-
nus, Bed> , Bocihius , alijuue. At veio cius rei rationem rcd-
dere difficile adinodum eil, & qua; intcllcdlum complcsti
jmpoibile. Decadcm multa fcriplerunt Plato , Cicero, Ma-
crobius. Gcllius, & ex Rccenfionbus Petrus Bongus. Magi-
nus > Argolus , ac nouiifim doft nimis i & erudite Claudius
Salmaiius. Cominunior camcn fententia eft , planetas fingulos
aliumcie dominium fupr corpus humanum Iccundum ordi-
ncm . qucmidmodum lingulis annis : ita vt piimoanno domi
ner ur Luna, fecundo MercuriuS) tertio Venus, quarto Sol,
quinto Mars, fcxro Iupitcr > feptimo Sarurnus : Cumque fin-
gulis fcptcnis an ni s doiiiinctur iamrnus , ideirc illosnomi-
nant climatricos > judiciarios, ominlos > vt reftos pla
neta nimis infenfo, Be vita: hominis inimico i fed audiamus
icinum hujus fententiar piincipem : fic enim fcribit lib. i.eaf.
20 i't vita frodtcenda. Cum /tronomi ngulat J, metft diet
/.er.u flauem crime fingulis diribuermt , fimiliterque ftem
hebdomadx dies , ,:tque ipfi fktu fer menjes digeerint oici*
flanetarum , non etiam fer annoi eadt m dijfcnamus f Vt
quemadmodum infantem inatuo Utentem rexit primo menfe Sa
turnin : -ultimo Luna , ftcflatimnatum , ordine ]am conuerji , fri-
mo iflus anno ducat Luna , fecundofi-vis Mercurios , tertio $
quarto Sol, quinto Mars , fixte lufiter , Jeftimo vero Saturnus,
*/.; dtinceps ordo fer vi amfimili: refetatur. taque m /eftint
\uolibet vit* ann! jit incorpore mulatto maxima , ideoque ferien-
lo.ma : quandoquidem Saturnus nobis communiter tfl fert-
grmut , 5? ah eo tunc flanetarum lummo ad Lunam evefligii fla
netarum tnfmamgabernatio r dt Caeterin ptsetei clnnafteri-
cos confiantes ex feptenarijs obferuant alii annos Enneaticos
confiantes ex noucnarijs , qua rationc ncfcimus : ficut ctiatn
ex ipfis Climaftencis , quarealiqui periculofiores , ali) minus
periculoi , Temper tamen fecum afFeiant aliquam corporis
difcratiam : alii etiam quod magismirere, impune tranfeant.
Atiguftus apud Suetonium , Cajum ncpotem luum gauderc
juflu, tranfgrejjtu fi-mentm . inquit , annum fexagejimumter-
tium > quo anno-, ftujquam alijs mon confptimm . lJericuIofiifi-
mum quoquc perhibcnl annum ^9 & tf. Sed de hac re non in-
congruam , neque haftcnus excogitatatn racionan ,fort alibi
affercmus. Vm nunc fans.
COELvit
MATHEM ATICVM.

CoitvM dicitur pars illa > & potior Vniuerf , quxeftfuper .j^,
omnu elementa fublrantiz fert communior Philofopho-
rum fententia > ab hacfublunaii dinet i forma; vt crednur
jncorruptibilis > quamque communiter -. he- a appellaiunt
amplcdtiturque corpora ipfa cxlcflia > aft ra , planetas, atque
orbes deferentes in quibus ifta fixa elle intclliguntur. Dicitut
cxlum czlando > vt habet Ambrofius//. j fxamer. e quoi
impreila ftellarum lumina habcat > quafi czltum vaiijs imagi-
nibus opus. Quinqu auiem czli proprietates communiter.
.numerantur. Lumen > ltus > incommuiablitas motus , 8C
natura qua? Philofoplvs quinta nuneupatur cTcmia. Quo!
ad lumen attinet> id manifeftum eft elle ptxcipuam czli pro
prietatem > qua in hzc interiora influit per motura localcm
qui lumen ipfumapplicar > Sc pro fiderum adinuicem habitu
dineautintendit aut remittit. Kon quod omnes czli parte!
fint luce przditz ( cum hac przrogat;ua fola fulgeant aftraj
fed quod fit fua natura pellucidum , & aftrorum lumen in fe
lecipiat, & transfunda!. Quoad fitum is eft ceteris omnihua
prx^ellentiot : qu enim magis aliquid rea ouetur terra
eftpurius, &nobiiius. De jncommutabilitate vci nemo
eft qui dubitet quandoquidem fola corpora cxleftj. ncque
I i j 1 1 . ncque corrumpi queunt > Tt nott Philoiophus ir
libris de carlo. Quoad motum , is circularised > continuus ac
perpetuus ; motus aurem clementorum rchis eft > irregularis*
& cit finem habet. Tandem natura czli > line ea (implex fit*
liuecompofira > longc ab omni fublunarium rerum natura di-
cedit , & eft czceris omnibus przftantior i acdiuinior.
Potrcslorum numcrum pro motuum diuerfitate confti- 1)5
tucbantantiqui ) cum enim vidrent omnia aftia rapidilGmo
motuferri ab Oriente in Occidcnrem > ac infupcr aliqua ex.
ipfis contrario motui & quidem fingulis proprio verfus Orlen
tern cicri , feu potiusabmotu vniueifitaris retardan > ideo e
Slures motus >& plures czlosadmiferunt : Et quidem Ion
onus de adm. /.eaf. j. hxc habet : In tries -var/i- diirxert
^rmtmi , fUntere Eudoxo XXIII Caippo XXX Ptolemm XXJt.
SegiemtntAne XXX 11. yi'icteli X fil Dutmee ctmmumi efl
efimo At enim Fracaftorius LXX- czlos poiuit omnes terra
concntricos : feptem in Luna., in Mercurio vndeeim, totidem
tin Venere, in Sole quatuor, in Marre nouem , in i one vnde
eim in Saturno decern > iipr Firmamcntum (ex . te. Firma
memum , quod A planem Yocat ex feptem oibibus conftan.
Vei ncammznti cb5quevllo tunn^mento eonssK,
niciloium nomine oibcs , conccnliico5, c et>icvclo vcli
nu5 intellle. llecem iitui omnino sunt c!i mol>i!e5 ll
H soli!l lnnl l ^t im 6e Lmp/ieo , quo6 6le lloccl um-
nin immobil c ^imum , quinpe ouo led Lc2l0lum eit)
quibu5 leotem toticlcm zilinelil 2lULnrunt ; oit2uum lit-
menlnm 5eu <D!um ilell,min in quo K conNimunlu
I^onum vet cm non ni ft moium dinolcctcm , ellec-.
Hue z>rl pellucium 2c tnspnz. Onliltallinum <i>le-
lUNt , n<lem clecimum ftimum mobile czuod secum ieli-
^uolfil 2lque 2b Oriente in Occicnlem s^>,cio viZin-
^utuoi nolum ciicumuoluilui > sc tot2tur.
Hl. Xt enim <I sn^ce Ioqumur s vt beue oltenil l'ilu i
elelti ?i>iloso^>bi2 ) omni quicumque llcle vno nlm
mom> quiell t20tuz sc plimi mobi1il2iinlur2bOiintein
Occidcnlcm , neque 2liul nloiliul cuique moluvlteiiu5 2<1>
Nitten6u5. <^uoclucem llnul non quotilie cum ijllem fr-
l>u5 siimi mobili occiclinl iccl vici/Iim lo ^eimucent
<zue in ptZlcccnlibu lcmpei conl^icinlur, qu luccelli
ue occiunt. 2c fioincle vi<le2niui motu stooiio sc con
ltio ll6cnl ll>lte5 cquilere ; i6 non 2 veio motu,
leI pociul 2 motu moroliizic, 2c mobium leliNeuti > c
fon<ilo<ltle s>lo6it. ()uo6 vc! eos2tct, qui nrosiu
lt 2c coniiuu5 prima mbili ltclltul Oibil V2li<li b eo
lnnilut 2c citi quam cireli iusciiotel moium diurnum
^niuetlltiil Zolo'iuic. lniie ,ruinu5 ! mol!upitei sc licper
iliincm s!o^se<iicn6o . omn quo n>i5 2 siimo mobili
moueniuiec, m^ileiulimpulsui icliltunr , ii,vt I.un2 qu
^ollicm omnium clt , 2c lelt vicinior nim tcs>lt2l, >r
unulil<iicou5 mo<i vnc!ccim>oc!oquinc!ecim rl!ul ietio
lem2nel>c>uo<i nozsrooiium morum in Xodi^co vocilimu
ieuelmen eltc>ui6m l2l<l2lio. sc moicill, qu2 im-
fullui orimi mooililiellltit. l^itur nzc lione l.unnon clt
5, aicen!2 omnium p!,nelum velociillm , leci le>!<llM2 : l-
tuinulnon lcniz, c rii^el, le6 lon^c ^lu i>I^z eipeclitioi:
lcuem l-itmamcnlum ve!ocile s>oime cce6ii 26 pti-
mum mobile , e qui non lemincl leiio niil qu2luoi nium
lmuli5;2e motum <uum cilcul2rcm 20 Oiienie in Qccilcn-
lem cii teuscm s ^i?tei quem 2lium lcucr non lt>cnl>
cllU5 comslcgl : in<le52lusnu, moi lupitet : lenique lctiu
omniou I.UN2. Qui vcr ><l non oiril communi vlui loouen-
!i ,c 'eli l!<lel2li2c moto<il,te ^eimuianc loc licum luum
<cconliNcnti2m in ?o6,2co z icleo2<1miltitur. clici toN'e<iu
^1xlluln<li motu, quo t,ltinuct2m coululcuHiuen
5 ^lllonnmi ciliu rIinlUl. <)ucm^mo^um IN
ob re <litluuui llur lbz, Lcccmlici, Lpic^cli scc.
ll s,!un<if>znti, t^ue ^ comt<ln6m l>iolm ic
luiu cileNium enitionem z cum men polll'^cnonem oui
iimu5omnium Noiliuil c leti ir contloucrlim soluil
<I!um 8ui<ium , i6 )m necclllium nun lll , sc pollini optim
iincillilintellii : lczue^eo non slucli, leH vnum n-
lmlt>ll>mum ncicjuo Ncl! non scu clilcin mri
iscurlnr, i^m mocl vi6iul procul omni 6ul>io llcienilum.
<)uo<lum nuicc^lorum 2uil>ilili nil pcnim resziui,
im zQliuful iIlu lobi p. ;f vbi cli loliclillimi s^cl
lnul n<^um er fln<lli ! liccmul in V. K^<e.
k l>o c!c,tum motu ?l>ilo Iu6ul /,t. /e /m,/, o^inllu ,,z,
ll luuilllmum sonum ticri > tzue <l noc lsiceie l s-
in,5 , sempcl cum cIol !u<!ie cum lleiunt sc illu lob
ll. ^<e<5'<i///77n/e7, ^s / s<e/</^
M/^<> / (jucm ob loci jiltnliw no non seniimul, le<! >H
^iuin orouilienli l,Hum , c^ui l soll , ,nzuil , bc luuil
l!mr>lmoni, um clumluomolu e!il <i uic noK
peiucniie in nobi icitiltl ims0lcnr,morel, sc inlnuu
cli>!el!um>^uc Nimulii cum <l viHum necclli>lilum olli
uileeremui, nun sNi cioo , poiuoue pci liucel uemillo , lH
^ue!mo<lum immoilIili ll,n6>li <liuiuil conlumm-
lullc<rnlibu5. limcoc>iuioni clltif>ulluc elim l). ^
lclmi /// ,. <<r //<x,<7e 7</, , lic inouienl. H,s e, //
^e/e/<///i<^<'<< '//>' , <e /l/7 </
^ /// <^?c//^ .- //,</< <<//?'< <^ x
t<//, ^/< >>//5<<i/??>^/, ^^ >/<< /?< </
^ <^/^ </,t : //^ i/ < <i /^ '><' / ^s
, <e e^?,- : < ,e^< <,/ >v/^? <^ //^^s,/ ,</,/?

le<zuuli lunl ^moiol. //>/,. <<i/^/. Loein, /i. / <<e '


^?^. I. lliloru5//b^. F^^ e<^. /^. sc ulli lij. ^<! bo
ti,m,I!ucr<:vllul ell l.icentiul pirlditer , cum ^uzui
um slsic>m luum sciibcn5 > lic cecinil :

<3uczuiem pinio, etl communit leijciMl, l^ue d l)Y.


Ilen^c, nimis lii<l i^. <// ^e/t/ , >nr <lmn lXir- ^
roiioium ln^mz nnumercrul ', non umen nunc lcmnori
^l<>ll>ililc il,plscriim sollt cI> 2ull>ilino,u eiul^
2cm f lioliellcips,>,^uinimnn6elul,toul<lin
i sc miui mim lliller) vnum conlinuum cum cloco"
lticueic . ciusllem lul>lilu , oux umculcmpcr lubuli, ^
, I. X l c <5 n
sudilos^sque^ Rmoylcum eil , lii'lN,lt>l,'nLmt pll
cmuclum lilllet ib c lubltnli per l>u,in llcuriunl licie
V>!l>l<i!l>l!>u! > licul Mi,tul il,Icl>tU5 colpolum per eiein quK
llcnncicllil,! l 5,cl>olcn, lonum e6it Illsione i c ne
li lc>!t<l in inoiu l>6clun per v,ltillimum il!u6 cl>nlllln , l
^l! l>0l>c cc>l>xum<iulc lllmu conceniul 6, um ! nc
lll,l2Ulll ui>mnn,c!istn i,m non peiuenil, ()u,c! ,uie
Ilnu, LziisNiniul. L^liliu, cIij pit> m o^inioncin
leijci.nt >ll<ue niel 5usl>c<,ln N!,cnl<jicen6uw eN.cum
li,io 5cnri,<i/<i. <<e ^<///. i^//< ^ </,<<< Fo-,/,^,,
ifsl>l pc>ti5 inucni, nonin il5n czrleNium lonolun ller-
liOWcm , lc<l poli in f,iuc,!l rric>nel lzuilwl linui rn
ueli innilel>ntul< c miimc in l>so6iios^u6m nemen
t , >u im^ic ti nuc canceniu reiicolum luil ^ileicin
^2lco<icum iuferel>Nl.
.^ Denique > n e noc c^lellium coipomm mom coi'^i f'ol'
<iiipscl1c2N>m,<zucm36lno(jumcie^i<j!tipsc sno ,()ii
eenc Nicrnnfmui, sc n ic! aNci^re lir contl^iium sics
lclipmi ,6imul>n V ^/</< , cm nic liil tul>ciczue vi,
nollii inl^ilul ilione kuciimu imino^iii.
T4l. (^oiivl, cl>nrelIuz>conjunKio> lc li qu! ,!,) sunt 6!n<il
wo<iil>u<i ^Nlonumol li^niclnt conucnicnii^ln > c ,<iun2
tiuneln luoium . vel plurium l>l2ncr,tum in vnum cuniicmczi
r2<ium ^omgci . lulineuncicm ciiculum ^><><Iiil>ni5 coinci"
^ciiligm , qu sini mutu unr, lumen cntinl> ique ll
innuculiuin nczu^m num piincioiuin vniunlul. ()u q ui
e rc>n)l,nHi<> s> suciii cxquilil sc inl>6tm llxiu ^ llicilur
z^>ii!il : li ve, tue,il c! vibcm, il vi lpns lucil vniu
Icerum cdml>senen<li, clicilurslali: ()ue re fuelolzuuli
suin N5 i n V . ^/^?.
j., ^oi.^^ collupt, vobulc> vu<! ^i^bel l.l!ni
luml>lc> liiciiul colpuz lelsenii! > lcueiimlN2nu sernni,>i
<^u in ipsul colpu lcriienlil inci6ir i Neil, viclclicei 6
ni m^nilu<iinil c!e nrul 5mrni > sc Vcneiil ^2iuqu-
Iil>l , ,c eneno^l I,c nomine 7></, qu nunc lemnc>ii5 cii<
lt in l i8 zcusf>ii , cuin I^tiiucline !>c)rcH!> scie er! Oii-
lui Kc>n,cum l. l, einscicm lcois'i , occiii cum c>. lil
lij.
<41 l^ol-v^ l!<!u in clo <! f>l>!um ^niKicum rque <lcH
nc>l,il inuisum conliinl <!?!!> vn6cciln , nusm <!u prci
^u luni in<ll,ilc,.^u2luoc >nfeliorilcc>Nl!llic>ni5 in ,!iul-
N,l,^ucm^N,i in,,c z rcliqu inlim noi sp,5<im per ic
um colpul, N'cllllu! elt vum <ic ciuc>6ecim uc>n il sli,
^em , t>i ul Uil^o<l l uiillc uzuiKiu,uI>u ic.,.
o lunt, t7ue ,!>j5 48 imzinibul 2N2Nl!<iu>enN!m5>2<!
Hun. l^ll nunc lul, li^no cnnotuin cum 6cc!iniic<ne u
tt!i <i l. 4c.
(^ol,vxl 6!cunuul6uccirculi mim! , <^uol!M^inimulin 444
e!c, cnl.unl sei ?Il mun<ii. c sc mucu ^c! nu!u
leol lenicl; nuoiuw Ili trn<!i nc> nunrnquino^Ii
^liel, lc l.il,!, sc iicilur Cc>Iu!uzljU!noitio!um , !i
er per punK scIslitiIi^ dcci, sc <5s>ricosni,2c ^a!o ^l?><
^ici,sc votur doluru lc>Isliiic>lum. I^ominiz el)>mnn v<
lic c irri ni!5<!c<iuc!!ul2 plciisc^uc. ns5riiim gbl^i^
l>c> sc Ionne Ic lio!,c><c< : quocl iclr luoin ^iciec.
l>cliec>lum oiliciumeli > prim ollencicre quHiuos orlneipH
li Xli<!ici ounH , in qu ^etucnien lol > ulit luuc>r
nnitempoi, in zuibu m!me mutHlioneliiunt lccunH
Hiui6erc H^utoicm > Xcxacum ^ Nloiixiec^ue lc>lu,u cIun
in cjucuc>5 nll quilc : sc lloluluz c^ui>icm i^uinl>6t>c>sun
<IZt nunH <^uinc>il> , c liui^cic 2c>iiHcum in ciu
m6iel, czullum I lit mesic!ic>n2li5 > in nulc>I ci
Ken elll^il <l!el l>ieuiolel,llclles''nt,ionl!l vl'i8ol s2'
ticl lonssiarel, dulutul urem lolliiliolum oNen<i>r pun
loINililii , c mctilul mlim5 5u!,zl!ec!!N2l!oncl, ^
liioccin iropici, vl>i clcit ciicm lc>n^<!kimm , ui oiruilH
lnum. Ollen6nc!lim doluii sillesum lc mulu inturiixm
nlc>bec!ieutiulN2li impclniln2N!lUliintm pl ec>ium czui,
^iilucliill n>nc inc!e2l>cc>clein l^nlulo, n6c est c/lioci eal'
^em, uc Nlel lielciiount prl!clol^scg:qu2!ilcmf>ollz l^>iil
Olumcur, ic occiclHnr sc inluocr ini)!<iem ^rlibulniiion-
ti.(^u<imnilrl;iecc!ncipl oollcni ni caluri inclc,cc>nci
^eienlui , cluclunc>pe nc omniinle!Iimul.
l^ox se/^ , ciulin cIc> plulcmxononcoulllier. l4f
um > lecum clrremc u6i Lconi! contulum,cc>nNn5 ilclli
vn6ccim H colurum quinoiarum > ciuz cum lulniniii,u
cmrllu5<<:u!il<:llinlel>lul. Vi<ie 5ul> V. ?^,,c.
(ol>l5i'z6icilui plane > ejuincio eli junullo, not '146
<l>stn, b cn slu me^iece suorum Qioium , lmnre zum
sali : U,inc5innclicccmliustu5> czuc>tic2 5o!e ncn <i>i
ric^Iul ,<inu5<>uil.cjue , Ius!l ^r. sc, lcc. ^ic!u5ei
conicnciic ccmoullic,nemnc>ne pne lecisienli5c>l!ci > lc!
luceluli, cjui intrs^>nl,mluimc>mniicfl!cil> sc elic>
t c f>>!n6c^ucx!cumcuelilum lcse5ilur inci lemi<ji-
luctium <ur Iil<zu<i s, i. min, ;o. llin<<um elle cc>m^
IiuKum. Vlcun^ucHi ozium ielerr : iiae cnim ^>!nel 6nl
im lclni6imecrumluci loli , liue inci lon illiuz 5^ne
llu, lem^ci m^iz , m^i<lcliclncul^ oic>mjio y
mijole lopmcsu!! : eolueniin viltul5oleblumltul> 8^
neruli>r. l>I nc zui cc>mt>u^iune til bel , <inuc lilne m
ciicilUl lu!> lcjl luliz , <zui l,c vicinil , licet non
nmm , <>uniu combultic > niiIminul lenipel ilciel
liqule!ellimentum LcquilicmcomIiuNioncmlcunlcom-
nuniler impor 5 prlel!el!!it,!>l, quaiulil vei clle lul
l<l>jl : quo<i umen , l>zu<i n bsolul t'onlcnclelem , lccl
loliuzllul!lzl'<1ci>iIillcc)Mlulm m^iasi icini:
6 lolem Cieim l!,ne combulluz srinper clebi cN . liu
>47. bot , <iuei!ul, ii,l in bcnecil inwuilul bouit,l fiel
combustinnem , in mIenci5 uicn mti < lzun mIe qui,
non <lmitiunl) 6in5 c>c<Ilm,m ellc combultionem milcti-
mm , ni sc t 6> voluelini felliwiin cNe i^liz MHlcLcil
non um ncbil > cuin lei m lninullelHnl, qun<io tot
tum^iilulenelulurlt^otenci lolil. 8c <i qu^in reliquiin
Ub2Nt , e lole lll2nitl -, zui ptoincle rum cu,t,!ibn
iinbulUl euclin soctun vel c contl soituu i>ei cc>mbllslio
nem beneLlum, inliHtczue icle ,il pl,nel <zui int 2nc
illiill Uibi5 lillenz colnbmitur.
<4l> <c>l?x >/< s nclciiur c>u, ntioue ) clicitor in 2oclic<
tommilluc! spitiuln , liuocl ellHbiniiio I.ibi vl^ue cn
liucn lcoll>>i , leu lx,liu vi oluni Kecenliorel cc>nlierlul in
secunli me6ielt libl , c low lcoll>ioni5<iuo: toit^
btteU,nl , mlctlc, sc 6uienti, nlul, czu inrii >6
lliiulli iei>el,ntUl > c>u cuin j,m llciint loco luo quo!
nbebnt tlnl<ite ?tolei , conlcouenlel benebln se ipl
^combuN l,iic>illlse<iemiuu<leicilul , sc Iicrilpio-
llille. Uoc iilul spuum loneiluliini 45. sei c!uum ie-
oulur mitui infoilunmm , ,c Iebilii 2>6e l,l,nein ibi,
lepeltUl , < l>lcil,u l.unn : zucxl >le in mione elii-
menti, sc mli , elle in^i coinbull^ I.unln sioiimi
ccclil6 eiul Lc!ip<ln.
4?> 0or?4,le>l<7<>>e/ licuntlil ncu2 ?t>inomet> incIc>
lluc inell lc^ic>nc enirqu2ll <2c>u zum ipecie l>lle
seit : Vne pliniul b. .f. f c,<, inquii. <?^<,-

cilclitnfllln vn^l<^uelc>5l!^ulncl>nc : quo celsi


fliullil celtcu>ul<>ln lzeciei > ^le lesenli in clo spulet,
sc cciiul H/2! , ,lu men ibilnuit, t Oomet5 ^cneiici^
ccllitul zl,qu<,cunqiienuc>ullei,i< ?t>lioen> ll
m c >j zu inli l.un,m o^ilenl.
zv> Lt lixiem t>2c ?nn,men, nn ino^ in 5 ione . seil
<c in dI< , ig in i^>l< kilnnl L'^nl ^ o ^l
zi'nslz'i'icvz!. n?
lnnz >stronomo elt lere in6uc>llum , cum sluiim vi^
bni omni si5u5 plIl2ii icce , c 8rum 2<l nuem mo
lum, lumcn , Iil^ue f><Iionel nl>cle : secl <le nis l>ccu!>li
onil6c<io eiilin V.^"^e. Nicum comti nomi
e no5 inrellitzimul<2ique inrellii volumus nlum oltcnt,
ui inluolimi crc infsi ^klne zne'nlui ei ccen v-
oiiou > quo 6c tl2jcione > c sentinaz ine sc olnli
Ulic sc incensltell2l,i>,ellnt, c plolemiu omn. lul
vnico driniuium nomin: comorencnclit iil>. , ct. ^.
lici^iiul iccenlu domele5 clenilul I.coola zu r i^l

/ se"v^//e </// </?^/ <<i/l<se7, s^,,, , </?, , ^


^m ^ (^ /<' e>m ><F< </<?'</,,>, /^^sn/ ^ ^t
5,^, L q cleiinnionc lcu poii elciistiune liqucc
uln> eiNcientem <omeium eile lolcn,^ sc lti,,ttlnen-
n in sublime vi>ol eosczue cccucnli .<zui ^inlle ncliu
iusgni, ljuo6vs^ue to coiummireii l>!enloc><umlU!'.
t^uH^sopler semnei cum f>l>rueiic dome, li^nun e m-
^l><lccillil,lqu:Iicl!lil:Iil ncnfc>Nenllii2 e 5
niiem um reloluele , luilumque eucne : sc ille n.
milum lempei insault ^ollcn6t, Netili rl>L>mn>,
fNi!enlim> inun^.rione < sc similig. Vn^e mliw 0>ulin.
cinit : ^/ ^<, /e/?'^,?./, ^e t^e/t.
I?il pluiim oltcniotum ecncr ell>enl!!r ?Iiiu /<>. ^. lfz,
/. ^/ ^ur men omnia.no'unl 26 e cllle ltlluci , vl
enim i>2.c nu!l,m luc><t2niim n^oenl , sc! elcollione visu
ofwrenc. vt tunr Vir , >lc I-I.Ion, liig l cl lul>ltn-
li.mn2oenc vcl'izoc, lcu!i, scc.Vellieniquesunimccum
^uicl miiluiu vero cor^oie , sc s,l>ienli) , sc lii lincnt com
>nunvooulum l^ome. Kuilinilli <uo<iiui<iuntui!n<Iu-
! , Lil>lo > 8c diinilUl.OuuH luul cum mleii,en>
.lionil prociiniruc in lon^um > sc z lon!U5 leorlu
proienunmr. L2irli lunl , <^unll> meii elliItioni elt
luocili , sc coniinu , sc 6emiiilui insiu. (^liniii vei qui
<c<Dillcinni<!icunlUl, sunt <zun6o mli ln!2lioni. in
meio K 'llloii, subltNli , sc per ciccuilum lubiilioliz:
luuc enim in mio,s>s>2rl lumenmi <lnlum sc in ciccuim
nil cum , vcluc ^ui<iHM cincil.ni. 6 ni nouem srici^ui
enumeiintul , Veiu>cn.culum, pti^ ^lile, Xlcon
>ul,^le:nnim^I>l!Zl. , sc 8.0s. ()u,luln omnium
lUllmi , ul , 'n , sub sloi>iio cu)ulczue nomine pli-
Nloicnu5. lillimuil vemociilu Comci elle illoium ?Ie
llu inenle , <zui l>oN<zum ii 'ieiunl illli , ln6em
lit!li licilN xizni liium^t. ,ul inclum llellull
iij ' '
,z I. 5 X I c O 51

tcez sc populi 6ucit,u ill c>plim>5> sc ^ubeiugsniibu , qui,

um <ilncn ccnscncl, sunr. Cte,m ^e llomcti cssreei


n>ull> lcii^leimlt i imfim>szuc l'olluniu! l.icciul, ^nlouiu
Qlll lc>. 82^^, Vcniml,se lo. ^,m IIu; (^lonolus.

^uo plznci plseilim lliucis nitul > qu^Ic suul ^liil , sc


1.un> llluinu ,sc5ul, jun^unrurcossorc: lunsenim li^u2c
,m commiili > sc nluli >u,!i!uln , 6c lelulc ili
uu6in vcluci nmri , ql?: vi plulimum non bon cli ^ ni<!
unc cunsotmil itu>i ) lunc enim !c Iieiiu viln lun<!ic

l4 . <Do>>lvil> /^< clicuntur . ^u ^uplici 6gul c>ntur,

ni in citiemib linibulc^u^lUlilinni ccms<irum,in quiblll mu


lion unl > z>Hllicip,t<!e subtc^ucnlikuz : l>c l'eezczeln-
p!i e^tinc>n mli^cmil iini l'unt.l^uin Veii iniliuiu.lul
HM5 communibuz HOimnl^<ilaIc>l n^sci (Icmcllc, uc

l>iz<>^nolum , qux fucii! vniul lnn^iiu^inil. ac cl^Hnii

3cc!>nlioncm , plc>in<!?^ue illcm >c>l>ul>,c toillluiincm:()uz

^^ ^<,?l.!>lliv " 2f>u<i llcomcll clicitur eiccu

illull > auo iole qua^sniein lup5t iciiuc com^>lemcncum l-


cu5. V>6. <7/>. //f^<e/^ /'tt.

>u>n culuitHlcm ; ^u!i<l cN Iinc, c su^tlliciczzlicuiuz or-


l,iz > lcu circuli > c^u innmlccu > sc ex pmc quam tun imlzi
luincluclunl, lunt curu. Niucmnelc>ll>ecIcllelllnc<!!l
Dcecn culuirzrcm liilxni > sc eillinsecul, sc intllnlccu,<!l
V^intui col>ui > sc cnnuexi.conucli c^uillcm in lupercie e
liuii,<zu,oit, supciiuil tlinunl i cc>ncu> vero quc^ suzl
cicm inleliolem . qua nuui , sc inclullunl oib m>nc>ie5.
<l,ipc>r ,uiem z>Ineru>, sc tzlcl,i quicumaz nc>n sc><lui>c<ii>
i nui,zui nun n,I,enl supcilicicn, lutliiurewi bcne ei
^i. Vie Vilellion 0s/. /^.,.
(^l,cl^lc? p^c!I,lui eriw omne >^ quo! nl>et ljf,
iilemnilucum,lic : <!cuc c cnntl Lccenttlcum , ^uc1
ll,t>ct<liliel<ulnl>lluln. Nine nu<l ^Nlouomc, ccmccntiici
vonluli!Ii vtbclciieN, Quorum nlium in^em eN cum
ntlomun<li : Lcccnnici veii), ^ui licer lm ciicum
^cnt, eoium mcn ncrum 6iuerlum eli centic wun<ii:
Vinimlzue urem cl>ui<jil!ll in(!c,ncntiicum, sc Lcceniticun
^m^liciiel,sc donccntiicum sl ^cccnnicum lecuncium <^ui6.
dl>nctntlicummp!icil eil zunnc, vtrHquelupctliciez 01-
bil , sc conu , sc canuei cii cumccnni cum ccntro mun-
i : slmili! Lcceniricum limplicitei, c^uHno neul si^eili
iN2knlluinmun<ii f>lc,iuo centrc>. kccenllicum lccun
lum^ui6eli, Hun6o<)ibi5 5ccun<im vn^m nmm lu^er
>m, lcilicet conciu^m , urconu':Nconccnliiculmun
^u , lccuncim Itm vei eN Lccentricu : cuiulmcxli eil
Qibi5 3Ueln licicren, ^ui z,roinlic ^,mm (^oncenuicul, l>r-
lim Lcnrlicu5 eli.
doi>i^l>izou6/ftlonc!mc>5icimlplnelHse<luenl ijf^
coniiionem remp<,ii : vi <jiuinu 6e<iie lir snpiz tell2M
noHuinu verde nnAc luNsttsupesiul nemilf>nlium. kr
cifuc ulcni i<! in luminilikul lutpliui ! vn<ic sc Iuminl
conclilionsium nsoluic ^iciiuilu^ , cui comoetic siioi>
u, ii/Iei), sc c^li,omn,U5,nlefertul,vt I.un<!c nc><Hc poll
loi!,cccHsum :lc>Iin lf>l!^,clef>ulcu!ini >ulinl6>u > sie.
Oc>lil<ivl , ceftc V!!, iclemilnpolt, c line5 leuler-
mini slZncsillum : Nque cum plurel plznel 5ueiinl in i^s
lm , ui in ilioi um lermini conlliluli.
lIc,iQ^l5vl c>?< Viclein V. l^oitU !^c<
<^c niiuxvl , <^ic6icicur sl,ne> pllert!m l.nn 5c> i<l,
!>ii ^cm nu!Ii2liip^Iil, iluecoi^ore . l>uec!io. <)uc!
ll liiiQ c>uicim nc>i,l>i!il lelrimenti in nlni mie sio
mi!cuiz,<^u,!e5lni I.UN, sc Vlelcutiu. qui ,!icrum lemoer
l,!lc> , sc lbsi6io llueul. Uc ule ^lo I.tini iclmr

<^o>zill.i.^?,c, eN coneii slurium Ne!l,luminlln is^


^un<l,m K>tm,ln , sc imiincm ic<iH, , qu,Icz lunt c>mne
^licrilmi, rc^ue ImLmel l,Hu<r spn.^. >ntic^ui enim
^ltronomi 2^ liium nlur,m ens!in!j,m, crumque nu
lneium<iiNinuenium c memori rerinencium^ collie,lunl
ein s!ule imin ^ quzrum linul, lui cc>nl>clel2liune
nol slu<lcnreii!<i c,lum ntuiM nc>lil!lN mnuciulll l ()
ic ic ,i<ie c^u ni<5 6icemu in V . /</ <7</<v?.
I I. X l c c> Kl
pl,netuln , ciui le corpore tn^,nl i qu ,,Iio nomine, !cl
tur ^ee!ulinno , lxno6u!,sic. Verum <?onr,ituz icicIi-
uiIiu!qum5/n<,<j,!5.c <onjun6t!o : Km nsc ntum
icil vi plne conueniui in vno eo6emque ^r6n Xon'jzci,
ui in eollcm cilculo porliioni! > etim corpore ^iltenr Hi in
!ium : donlu veroimport! rIcm corporum conuenien
lim<qu leinuicem lnzut , sc <inuc^!urjntio lern con
tum , qui <>l vnuem , c propcmoum penctrt>o.
l<4, Co^>Il ^"rc>z , sc >Kc l^e,<^,^ liquioul , reNe Xil
cneroin lDcciipoH^/pi!co ucliunl 6uNeI! vl!e prili
ene, slbiin Hum n^ulum respun<!cnt,neclon^erinui-
nxlillil, ^ruru, vi<iclicei> c spic Virini: Llilleczui-
Hcm, oui corpore Iic>utenuzln6ior, iirnplicilcr <Ion-
ltoz ppcllmr ; n.c vero qui, minor Iiqunl > sc lim pp-
l inferior , ^/<r^,^,ocell pruu, (^ontilol6icitur.
l<f. do'rX'lil<:i^ vul uciiunl prlleli <!ecliniioni5 le-
cunri) , quo! lmper! > ic Ooeaien vocirmu : lunrq;
^u prl llznorum cjul iqulliter ninc ine <iiltnc b >l^
. . ulorc z il vt noenl en!em numero c!eclintionem > rcs>io
netmen!llerlm: Iiocelt n t0tr<.ulllcclinlionitote-
lil > Ire coiiclem ulirilil.^t^uein r,rlioul l!cliplicll
ilunturl>nooppolltociuz ^nli5ci)^c l;r<iioul> oui <! lii
eint luperllnl.lic ponuz, lolcm ciempli rli , leperii
n er. i. ^rieri! eiul^nlisciumerir inr. >8. Virginil.^on-
nlilcium clim in r. >8. kiscium : Kioent enim e,nilcm
numeio!ecl!ntionm , lel 6cnomintionelliucrs.m. kocio
doutrntilci oluelrum rcpmnmr non lec c eomm,
oppolilione -, ncuc /Vntifci inmenli fpeciem nbent con)un-
Hioni : Hu <!e re 5ul<: ^ilimul in V. ^//><.
l<^. <vlv ,!>, /<?/ell e<lu6iiollZnir,ctoiil locum pro
rnillorilmoru piimimooililf5i> conti luccelllonem s>no
lum . l^ujulmolii clircitionem petto llmittic ?tolemiuz/<i. ;.
<.,^. <iocel<zue imprimi! perem^irienc!um ellc Kpn:iln^
' <t6inem l)cci<ienj , ^<< , inquit . oem// i//^ <i/l^//>
Neil! verinlel^e6tz< orumque r6io! non occier, lc<1
ntm 66ere vel c!emcieli^uocnnoz ij, qui cr>erlilel
per prol0lorcm colleHi sunt , ^, subxiil , </>^e >v<<^l
,, </^F<"e, /?<<''/</ <^/. (^ure non elt uicnu
^' ^ioluqui vulc.l'lolem7um non mjoiem vim in nc ire
ioneconnerlzinouille. qum, cjuimport<Iireitior>ein
,lcen6enti H oppolilum Xpnl. <I:tei!lmInZe<!iuerlum
lle unc motum moin iireHo , lucuIentitHme pibl 1iluz
jncIelti pnilolopl>i/i.^.e<f. e. vlfi beni luertic <5r<i>u,
^ui leinpei iili conltunl , non poc iiiIi noc molu, lcH l
l2m ^rore . noc ell olnt . sc lartun s,rm > zu
n>l,u sili! mc>l>i!iz siuniur rque ^ loc oiornilloiur
l6uci vollunr, se<i lucn !<!>l> nocmclu<iilii solurn voll
,i<!jHc>5Mljesl<>lel2<i iieiurn l<iic>!ccvloin limmun
<ii , non uicm in ^c6icc, : le c nc ie ville qu lsil ^ili-
ln in V.^?<<?/. Vc,ct ulm ?lolclnzrul nunc c>iricn<!t
niaciulu // , cui sc iKuln ^<?/^/M< <! zuinu
IHM / ^es. <
co,llv, Virellione /i. /. ^,. ^. z. ^i'cimr cor- lis
vu5<cul>iuc>ci5, ur line > czu clliinsccu itliln li-
,um cu>uillrm nl>et : t)u rline omnicocscr sc>!>^
c rclun<licunlurconuel :lim>Iiletcmnclc>ivt>sc snnci
lccun^um luvellicicin ellin, > zu jun^unlui oinibu luve-
lidlibul z illui se ilii ei nr> zu illi jun^untur ^icuniul
Hin lccnnllm inlerioreil iuoetilcicm , cc>ncui. l^iiculu
ulcmsccunlln ncm Iinem c> ilormciur lici oolclil
concuu> cconueiu: dcnuu5>>!i!em in c>icl!ne6rem,
<zulncilcurnml,ir, Huiiesoc<3uilliul nl>l >ntrinluz cur
Nltlltcln i conueiuz uicm cili il!ni> qui ncetliinlccu
cucuilru. Vi^c <zu n,ulc> nii iiimul in V. c?,.
<2o pioplie <licimi nui eine, czui e. llc in cutun ii)<
^elinil. NincouLcc>mi5 5umilur vro ii^ul, sol><! czu
lurbini conlliitlliecculc>n>vlie>uiin l,lum. Ulriilul
bii ^c>nicircu!u5, cu)5 ccnllum vcr iine.m l<I,m con
pt<n in e)l me<iici con^un^!ur cum vice t>u!!tn> cuni > c>ui,
lilninturin ounAo. ^<i i^ilum ulem cc,ncif>ien<ium siicivit
Luciicie mcnli c>ol)cicnium l<Ie llineu!um , cu^ul mncn
vnc> lie eoium , <zu circ, rerum n^uluin < ciicumlluuil
tiin^u!um in iciolum reuoluirur , vncle rnoueri coe>l cir
cuml!up!m 6uim. ^tzt>e <I l>u>csccnl icii !inc7c>u ,
li, s,t lti. czuc>l ic^iun, n^ulurn conuei ii mi i Oc>nu ille
HlOiinooniul : ii minor, <ic Xml>l/oniu5 : l> vei m,jor
Vi^eoniu5, ()uliuni ^i<rercniilll in lliinu s>lnil llc!ii
uu lui in loci, pon li dc>ni inielilui c<1c ne ill
<zmescenl,cilc<>uliii2Nulun> voluiiur , c le!minlur <.
vicem <Inni.Lec<:ntlUln l>!i,>cui <Ic>nui innililur. Vi.olur
,ju<t <I!,ui in Luclicl /<. //. <<</. /^. (^^?
<Ix <l> licilur ^s,<ju ^ciici incicn! inn^uluni me- l?
^i)cli, nocelr, iulinln miii<iinm. ?c,li<Ii,nm icl en
^ilur ou<! Xr,b , liosczuc lcrunl mclum :c>uIeln in c>
lc/li ^cm erizcnlll. <)un<loc>ui^cln cliui6cbnl 2o<
urn in ^ucxieciin t,i czu! > llnuli iomibu lrieinl
Iriu 2o^>c> tiinucnllci^ ne^Iciio plorluz c>urc>ie. Qul
!0Hl^ ,l n^uli clolnibul neu!,cc>llocmclcul6Hn^<?
um nnmer ss^llum , quem ol,iincl,r llorolcoz , nnt
li> 6cmu! lucce^cnte in conlcqueulikul ilj;nil ; c oroina
^liclu,zui incic!el)Hiincusui<icm iomus ^imnou sem^el
er,i i<1ew ,cc>uimu<li<<ell in lineilm meliciinm squi
sul^ll <lii>Ln<!u crl ^>ci sccnlinn, Hz ) le<i aun<ion;!<,n
^eiiucllul.c<!!ltnl. Vnllelieum<iinc>sn<jum , leoilim
li^nH^ntin 6ecim noc vbulo prnc>nte5 ? t7>^.

ln^^,>iiuclll>i! je nu> 5rurni , sc Vencl!5,eiilcnl in s.fci


;. l^onilcum I^iimnezuNlzlltoliclcmfcii er^uum. l^c
cum siln,iusmilclcc>niilij5 quIilibu5, l,iurniuil r,-
men pl6omin,niiou5, Fcriilumotum inlll2m iniz>ln,ml
eollupiioncm , vlil'eiiim cum mIc c!ic> Vcneiiz ul lul
lii . Lt si inlicu)U5<,ilu cum ^N37lefuclii> l>ircnil veue
num. Qliiur Kam cum i, Virpinil.
^^ l^oil i,s > Ke^ulul , L^liliscu. ^r,l>icc /^/i l/ec,</, Nel
l 8l^ leu prim , lcu lccun<ii niiu^ini , lc mcn c>b lui
^>li!t2niim>nlznmHl> sc l>cic!pu,lccms>ul,cl>, <ie n2lu
^lillil.c louilconNcnlin Kcliuri , ,tiuc in lcmenuine
in r. if, l.ccni5 slimi mobi!,5. LN z>rinccpl > 6c potiilima in-
tel llcll^l ic^i. c>u in nurolcopo, meuio llli, ul cum
luminiicul repen, , ,mo>2mfoliun,m , M2nc>sque lcmpcr
l,ncic5 pniceiur, >Iin>Iominul elti,ml,<c!N!!enlil nmi
lpHllicipliciem cum Vl^ltc, vt vsc>in6c in noroscu^o >Ii^
zu2>n lcm^r,lk<:ic cc,lf>c>siz6ilcl,ti2M. Olilur Knmul^ue
in ciie>il Oil>!l pillibul <cm cnin conllztleicin Lclipii-
, sruHm^illcrcnlimimpc,li > cum er, l<- l.ecnil , cum
ec,<1cmquc mcs!it c^ilum, Lc occiic : Vi,iuj>!iu5 in V.V.

Violen plimX m,uitu<iiuil !e ncur, Xlirril > sc luuil, xi-


<ien nunc icmpoli in er. s- liL>ilii , cum totiem ferc Ici-
lu6iniz mcii6ion,I>z. LN ilcm vcnenolZc nMl > bscinenl
<c bumolum corlu^crii. L tmcn in liorosco^c ledert cum
I.UN2 > in^uir, l<l>ul , immenlal tribuir ^iuiii > 5cii cluo-
lem milicum, irciuc 6 m^nc>l nonorc cuekic, 8i 'cr cum
Xl2cre Ul cum lturnofuiiit , KcH, sc laboiel ^orrrnit,
erzuclc^ue ul icium. Ll^ c>f>^c>lil e climtc l'IIil!iio>
leuocuIoHuNiA 1'guri . z>rimH:iiemm,nilu^ini5, c rciz
vl f>loin<!e milum i,c>n<Ic , ii iu fi^cif>uil <leulr<jinib5^e-
pcrc mn<l s>rcmliiHi , ^uif>zc uui ^nililic>nel cum ill
ommisccr. iilul^,mcum^r. 8.5j;icl.cccitlir veicum
lcolpil.
l l^o HH icimr ellc ^Ie , em nc>u cli/iiieiil l> e
lul IN. I> U,NMIN lclicct ilNs>l>lli ,lleztt!M lei<z>

^iH,^t!l6clei,li>!lu5esntii<l>!ij2l!<> nolnini: li.01 !io>


n>!>conii,nNelIlc<icc>m , olnnit>ullcie<zciml<>lluil!l,
il^llti^:<iue elillenl nunc icinpoiizin lon^iiuclinc in still
cioia I.ilil. L lil nil>scosol>llc!llulnlnibi con<llcliliun
MHlieniuiern nrulnclem uilloiulu 2t?:rl,^unlumlc>ni!c
tuunc Ncll e ulu louil . sc Venciil lsl>c>li viil^uo
nullibu.

in l <! iclIeln l!.m t>lcl>e Nootcm cl>nN.n5 llei^z.


t ll sleic , sc b.iciu oculllc>llti5 mninc 1 ol> 5u> pulcnii
tljincm> sslcn6c,m , vtctcm , sl cmn>ulu c>u lunl il
.! cle^um lebcliimum , ic>ue oiunium ie,c nirionun
suinmll l^citllc! cniuin. (^uil>l>c qulll>u<i peis,5<!lcit>ir
/><^<< >nc:c<i^////-> ,pu<l Xb5 ^/^c< lcu .^/-
^i>/i6 cli pciitic, >l>ctil cnim suo cioilu lucun<iiiin Ve
lil > 2c pl2 sucibu c!um i^'sum llibuil lnul.ii : 2 HuuH
solle ulllle visuz clt oellc Kllilecul cin cccinii :

Inrer llcic>u.z llcil.leiiqu ^l,c>ic6>cillll^<^> idelk


uoill iccl!n^m^nilu6in!l<ie niul Vcneiil, sc lVieicuriI
e<iei>lnuncrcmc'rilln l. illccll>ijcum IlllUllineilc>
^!^. icie 4 >. l?elllc>lcoc>n l clinl ciuil ^u>
jiul lio z. ^llronom.
c/<^ ^^</eH 5<5i /< s<

llclllc ; <zu>culoli!ncl;ic>lrl'ie lu<ien5in Diu! ltepn 177^


l'cctc>mll/sil6<lnl,<l!z!HU<!!cu lu^luin ! liiHlluc!l !?
0/r, c^iquc pHtui!nnu 16^7. kcui cc>lcn nc nnn
c!c lllnacens iciue M^bi, c nc>n Ii^uic! lNH t?cic,
vu ^cvaucl, vcl. c ^lum sc Mj>cAl iu 1 lu
l^e i. x i e: o >l
i^ue ein !- Mleutinu cuin lc>!c kicit erem liltziun^
t oiclum , sc vcntc<um.
^z, <^ollox< >n plurl> 6icunturblie>U!bul cilcul! llilu^inun^
>l,l,ice </ 7<c< /,b/^. pic^Ilc ncup>>,cl noliiontem ,l^u
,l vcriiceni relMiNNtel, c>uc>lumc>^>c liberum Iiiiuclincl <<i-
mctimuc c czui linzuli iit,r c9lonl circurncie vicicntur
^ciiiccm > ui nalc>lcocum. Vilie in V. ^^>'</^<'</^.
L?. 0<-^ol<H<:ri2M I,3linc clicu,nlul, ciuZ: <^lcil //^/> lf.
cie5 c>u<iiln ccenlionuin , <^uin suoini vicnlurci!col
^>cil >p5 iielllliu , nllrcipuc vei ciic luininiri, : l tleri
jliauil V>lcIIicn in vr/cle ieuitcr ccincleusillc. Vpcr enin i
nci ll6lu5 in elil leione , zu tl<iesi ilumei
iul>eiil>inciclenli!>u5eiull<ii)iiu!^lilui > i!c sul^olem lllun
scil>milcm ploiluzei , <zu?m vi<lclnulln^lmci^n<rsicilc
l>,l>2<nlem in uro , sc pcN 5c>li oc5um , sc vc>c,mu lu
m clpuscu!in2!i, liis ilne eN f<relium > >uc><! eN 5,I>5 ic-
l!:ic>elic> in nude roiicl i i vi ,Iium lulem icplzelcnter.
?ll coion Iiujusmoi cil 5c>!em lemper vcnioiun, 5
i sunt >e, e, z>,lle l^isnlium: ,n<ieisl:l!iNlc>5!ccrl>elinr.
^ev Lenrnetlice <letmilur, quocl lii muiluc zu
n. tleN liilnll 6imelriz lese cl l>uIc>licHc>in^eilenlibu
lnen5urli !. lr zun! cpl>clui liin iimcnlio , qu conlliiui
lur colpuz in suucNc lon^um . latum , sc profunum.
^l
Ooxvl, iiuc 7! venlulcll QccienIil,IlelI,5,ku<
nio lpinzrc>itu lulltilia, ^czunni itcc op^oliiul, <i
liHu liccice : est enim r inili siccu , licet soltc eu<lt
lliiclul> i numi6u : llre lc>Iet in quinc>Hic> 2Ulumnli
cummli,ic>Ienci2, ,<<6unl ploccl! niue, snlin
lque inlei<iurn su!^u. L polilllmrn infelliliur ^c>u!i:elli
sriueiit lercnc cIo , nubi! l!ciumc>ue ssc<Ilniul in Qlien-
. ^ Licil>^?<liciiui j>cc>l!il <zuelcit, iren, sc
H lu> <^ul>c!l>m vne s^iic , neonon 2i o/)^" man
Ol>mi>c>.
i^ (!<>>lvv5 liu"ulincIa ,cl ulirlem s1m rit OcIulUl
quinoiriolum luc> li^nc l.ili, cnnrincnl ltcl! lcliicm e
ncul Vcnclil, sc d,mlN!>quium niirciiiuest qui in l elel-
lrMilienHntil nitui ^i^Kice ^/F/'.li tcni mnilU!inil
^ui lt.omi c,silur cum l lz I_,I,l cciclii ve,c><niM7 Viiin.
.. <olicvli<lls>sum sunii l!lirc > ic l,ilinc ^luncllnui : le^
fictillimln v5uislus leariu, sc nclu lillcsuin iniluiinn. kl
tlu5 czui<lem cc>sm!ruelr, qun<lo si^num , ut <!! mn
^ncun> l>c>le <u>l nniiioniem ilcen^ir: vr ll,cmni5M,
jrl!riul^,ecblt,t!cl,c!iul<,lis! cosluicc ; uimnecilc5
llcu ^u^ulli cum lle cmeizii uol. lslliH
fei icnnmr c>liri cc>5mice <>mnilrr> qui intellu slti
oNrum nemis^^rium alccnunc , lule nuc iplum lenenie.
Qclul2Um cc>smicu5f>iol>iie, sc lil>olc>5 cciml yuncl<
Kell ul linum gliquocl m^ne ccicljt , l<^ inki noiilon-
m lcfrimilul, 6um lc>I ec>6cm icmc>c<ce in i<line Qlicnll
lillll , sc emelil : ^lenimimsinsiie icunmi nti,m ucci-
^e conice omni liei, c^u 6e <iic lublet occiuuin
rclinem llunrul. Nlljulmoi oiM5 > sc c>clul siclcirum nl
/im mcnliancm fciuni ?celle > c siseltim Vii^il. in <^eol.
(5o5i>loc!i,zlix llicitur lliticias mun6i 6clciil>lio^ leu il^,
elinetic> c^lnium iimul lique lionew conrinen > sc
conneen. Li czuil>le munu elt incliczie, c^uoium cI> sl>-
tiuin zuinlil^vil ii eiuli c>llic>ul ccilel^>c,nclt , sc c ccn
2 : ll.e^ionel sc oppilig, mncl sc mii, mc>n5 sc !!
enumcriic, locoium tclwinol coniticucie > ^ui Ic,n,lu6o
<>uIlill!<lc>(^ec>lc>ni qu eml^nomonumclilfeicnii
vmbcumque lro laiiiucline locorum lrc>ieirlc> > ucle loni-
tu^o vel Hieium Kreml , nl2lumc>ue inlull isiscili.
pollinl. Niuele sc eiplicire. vocec inluper czu li<lci <inl
?l1iliniiim , nuivc in ^lHc>n,lzuein ^leii<Ilcin <!Hnl:
ec,ium6cm oriuz sc occ5u pro ^iuetll locorum ooliiionilm
nlel : veniczu , ,l vnc, vell,c6im , elt ^ltronomilr, eo-
elciil>llc summ,i<!i>rim le62i , sc cc>mz>!in. Li 6c^
<Lni eil l!ecl,c,nl . ,l ll>enumcl<, lum 2b sci>l>c<,iic,lei-
5 mm elim l> ic>ll ?lclellc>lil>ul vn lleciul nomine
ssellecul 2c i2cillime ccnsunlniuc. 8,euei2 tmen osmo
Hripi cN leienliH 2l>ll6lic>i , lciue uieisl!,r : piaceil
enim cellialiouz^ sc vniuei!Iic>t>c>u5 ltinc!pi)l l>cr ceitiqu
^rn l>i>ncis>!2 blicomecii cleiumr : l^colinl elo.^ui
il oiiin cenil eNczue leb vti le6tciunl sc nm
tiuni 5ub),nt Ili , elt etim cum isli iec>> , <lc c^uinu
il , utilioni ocnc>li , sc <2osmczl,lni, incc>nll2nrior.
>!m lirculoium ccullu , mullitiiHue illuillium leiililutlirn
litil>n > nec lemlelcnnlonlili , nec cer cN, cum Iocc>-
llin enumciilicini nilloiim ilc . lque vi ^luiimum > c^ui
Ciuiulum, ^ui Leniium , czu I>l2cic>num qn s>c>l>ulc>ilill
lic, lclil > V!>c^uec,ul in6itucminlinll!il i tum
sc inlim, cju^czue nicun or>e l>Hll , Hlczue in lcrl lilu
^elclibcncl, vlciioc elle lolec num 5u o,icn Leo^ll>lli
Vr olllscHo nc^ilketentiinlei ni nooilillim scienci i-
^n5clll , vl<lucmHlmclum <iec>lpni3 leium vlui , f>
lentibu , i dolmoinni ccmm<ll>l!<>l 6t elllumcm fe
liii , 2t<zue nominibu Usienlil.
le > ePt vi<lelil sc u vc,nil : <ie ^iouz ,l>uu6c i^

!l<< czx ?, , Vln, , v,l , cc. licirul liclu, <! ,uN-


lnl>IHmlupi,c<,lpu!U/l,^i,bici l'l!,lm,l vel IKi
iu elim nluil,! , cnN,ulicIIil l'cpicm 5ecun<Im kiole-
v>um i l juil Kepleium Ko , sc L,ieii bseiuilinnibuR
nccim > qu omn feie sunt le niui l^itucni , sc Veni.
Kiumf>rcipu,eli, <^uin funtlc >2li5 teliimLnilu6ini,
zuln nor<lcopc>2!lcuiu5tcscst2 s inquilkicmicu )lciel, vt
ille cm f>6 col^i , sc fciurel , ,ui iiuc> , lcu suuia, ,K ilueo 5uc
^Ii2lc> <ic!ui. l5ciit Huoaue vinium 2llli^ sc. qui
illflecuuil ilboiibul fcun<iuz inscl lutcullll.

lub6ii s>cl!:c!!c ?onnul in lu Vl2i,l2. <)uc>6 li regelt lue


lilinc>clu> linc vllo mIciilum ilsc6iu > pc>ilcniic moi
leminlei e^ulis > sceblielilles : cum nlo veici lciil, m,Ic-
rum. ,i5erum 5lni, oifc>,lincm in ^uil i
<Il>Iic> viniric, : Nc liimic5.
^87. (^Klvl:vi.vu <citui <lul, ill , sc luoolcu lux nu
mnenlelc,I>l<>um, sc espeie ooli illiuloccilumconlpi-
cirul in pltinulnciilcnt>5<i Orieniciu, sc Oci^emcm I cle
erum enin nriqui5i<ie lonbl^ eclubium ) Vn<ie se in-
unnuin sc vespeitinum dlepulculum lz>e!IlUl. ^blolui
mcn liimimr pic vespcltiuo, czuoni miuiinum pic>lill
nomine ^urc> pollmollumcliHHeN: cle <j 5uo !ucocl,6lum.
Q,usHNuiuz s>iI,c,sc>ilIuc!l ell inteisul-, cii llurem po-
lu confiel , lzuim rcc ^tmosl>nirm vocmu > c^u
cum eiem eizlliorem luil nliciou5 reclcl^l, incle cli , vii
lolrel clioz non eiczuilli lt2nlmiir > lccl ,liqulenuz 6
nt,ccAl i pioin<ie<^uc conlpicuul lccI<lHius<c luccm
lnli5cccpm vniueil lern communicet. ?oiro czuoniim
lil non inuuni , nili per lumcn , sc juit m,jotcm , ,ur mi-
norem luci intenlionem, sc. cxienlioneni cliuclllmolle ,^unc
in nc inleiior , vi luculenlel in locc proliHlum eli ; i6c
,z cuiillime ?. I'ilul in <7</^< l'^<//i/>^x 6cmonllll , 5u!cm
in sollij clepulculorum vermin 6llieu<!um elle non iu
circus I,orii lcu oolltioni5 , in <^uil>ul liunt plopoltic
,ll6ilinni6ilil>ul,lec! inciiculis2!!lcli ,<! ncii-
^oniem < in Huioul ju^icel , sc luccelliuc m^i , c mZi5 lem
ei inten6ilUlui lemirtilurzl!l> luci.<l vlque l>6 siimum p
l,lle!um, leu iplumKnirorem , inuc,lc>! cc>nNilUlUlc>H>illi
ne micil ; ,cl itimum o,l!lum llcore/Iionil r- 13 lul, iini
<, bilelliUIui^ sc in^>il Milium noil vblcucum;
nili.
nx'i'Nzlz'i'icvzl. ,'
n,<ilcol> nnnizm lsl>l ol>Iiquitem > st ?d!i llUlii-
ncm > vlcciIicin l^oruei', 6l icliquillocil bc>le,!ioulciic
?clu inNlelo!eiNcnlein dncic> ol? nax lil clcnus-
culin lu fcllul. In <^uocsu ineniolc iiiucttii ^c!>i,nu5 ,z
I^ceus'nliu Holen limsei cu,<iete vilm,6crllcm,eliln
2 in Xlicc, sc ?<^uo tii^in Hi ziluz l^u b l6
l>r<l>f>nve liiNilelil : nun^u,m enim nium lubiuz kliii
lontcni 6e^lili>il>il vclinesctn^enislec slul^r.i8.,n6e
juie nptimo n lliunlUNlii cum^uiili lebec in lcenHeute l
uc <icc in loc ^l0lc>^oric. I>im in elcpulculo cl^crlin
non eii icloneu , ni<I intr quinque unluin e<iul lubcu
cccluin , iisc^ue colmic non in Xcxlizcc, ut in io,ulle
cc>mzit!l ?c,iro quomo6c> <iiii^en6ul <il lol ciilienl in l^-
1 ciepulculuiuin l52<!il iz>icMcl1'itul /<i.^ ^. 14. . f.
lc c!liu in s^/m ^ji/> , c,. ^. <ijeH, 6 tinem bu!
lepulculolUln ,b gc<l> z8. elciulioni loli vlczue r<l.
60.
lc<l eniin,,tl>6 suboscurm i!lm Ium > qu,m lilimu
in ^imols>n2er 6eli ob ll>lie io intetcepl > icucll-
nur , pil5 nic cuiioslni nec omninc) in^ucun6,m quNi
>ln e,^vlli : <)u^> inquim <t, vt poli clepulculum vcs-
ferlinum , zu,n6u !ui ill lullolcul<iecil lc>Ie <leccn> lc
Hc>'^t,6ibuz infc noliiont? ^cslcllo c m,ne tin> -
Iucnil nolil iwmeciiH nczulnll linel c^u5culi
mltinl, ncbl mi m,il^ue intn<Inluc > ,tiquo
f>el semiciicic lioisin oblcuriol t,l , <zum in icliczu, noi
ifnl > cum soli5 l,ril> cx^oliulzre vi<imr, i^ ciic me-
<umno<5t!5, <^uolclns>oiclc>! minu V2>ct2<:lem circumsulun
luil,6i)l il!ulll2leooricni 001^0115 inteiso^lionem > !e
t>cic limc euenire. (^umnm i^iiur ul elt , cui non i<l
lneii nlze Hcci!l , le<! immcciiaic poli cicpulcululn veloel
linum , lc mnr nie uro ; vle! oc vnuin vbi !i<^n
^ellni, euicilnlil^mum <lc<iuennli5 ^urol: ? ttoc uln
itiiinc cuenirc > quiuis pilsuo!il'iiu elpcliie potc^> sc-
no cxlc , c lun, lilen^ ^unlo ipsi tu luce nc>n vilcl rcne-
olill6i<cultlc > ^rouccosllr^ilolilccului. Nuiu rciln
clsclitiil oblcuiillini uxllioni nc>n c>l>sculc icl^>on6cl
elu<iiti<!>lu l^ibiuz < ^<<^e' / '//^e' /en >^/^.
/. ()u>, .inc^uic, l7 5/r<^, < -</<<" //e/cks'- , ,,e/>
/^/ ,/< ^s<, v,,? ,, < , ^'e l 'v
,^ /e/^ ^ ^</><, <^ ^ />e , i></>?/5e

,,^, (^ < </e/<>^e , /^, <, /^s, ,c</,, , n?/<'-

e^< <,s/< </ /c, </^ <e<<, / i,<^/^ ^/ ei


<^^^ l</ . </ i ^l -<ee> <!<iei/ ,^,/ ^<e<?,

^>/<i?/e , (^ //?/<// s/^e < /^/ ^^ ,/// ^?v<-

H/s, , ///< , ^^, <,/ . ?V ^ c,>e^/e, ve-

// <ie/<//e , (s^^?/e< <,<?-. ttuculque 0l>eu5u


in^ei>iu5c :lc^ei<,illetlaimli<>e vie qui iufia clicemu
luo loco.
lao. (5i?lcl Ha(3rc<, vetbo^liiil s qucx! I.lineiu6icium
lon ) jj spel!ntul , in quic>u5 iemoibil 26ucnulic>uz )u-
icium ,Iiqu>i eri rioleli > quem ncm leu bcinum , seu m-
lum soniii llcbul. I^Ioz eciecorioz vamul , c cju nil
l>ri5ercim <iicl>i>z cci6ic ellor<iinaiiul qui^m coniHu
niurcum mc>ibo,icl!c>l l>uen2, vl vel m<Ie pfrr
jui5um <ic<ieIteio rer,rtulul v>6lolim. ^1! lunl in
quibul l.un perucnitgcl suc>qu^col,alpc><lrum > lc locum,
^ic2lem , qucmienuic iniiio moibi. 5linc ^lc<iici mne
ob5erunc scplimum qucmliue ien 14.1,!. 7. qu lolillcm
ieie liernin l^2lio 1>un peruenil <i luum qu3c!lum <Ini-
iirum, <ips>c><>!um , quiliium iclirum > ,c l2n<!em <i liiui
locum s2^iIem. Verum, uuc>ni2M I,uni mulul in ^,cc
non cllqui!il , ciunlio cnim ciii2liqun<ic>i6iul i>ei
uenir 6 nuiusmucli 6io5 i >6 2) fciicioie, i non c nu-
lner hierum ,ulpinlui s licet vt plurimum nuiulmoi con
kulltiones teprimo quc>que <iie cci<lHNt > 5e 2 le^Ii > c vcrc>
I.unr mclu j ic ,t plim cl>l!5i!n!ic)que l>lcc6r , ic lex-
to <iie ccic1r. ^uncioque clim ictzlilctur ex rc, molu
^.^ I.UN2, c c,6,t in oK,uum6icm : sc lic <lc linulil, t^uHlo
lolcnem^ie^icum c,s>ecl scmpcl Lpnemeri<iz nl<rmn>bu
l,lere. sc lierum moiul > stleltin <ul>lr > inclies linuln
obseru^le, ,l probe sull munel funZi v2li i sc ei Niulum.
^Kcu <ili leliment Zii , cou^iui icm^olioul lul^
ztz'i-ttnztz'rlcvkl. , e
Tninil^n. ?licre irr <!> cliticn, sunt st 1!) , czuo
vocinl in<iicliuc>5 , inquiou cciciit inliicinm !iquo<i , sc
initium iutur i<ll. l-Iuiuslnci<!i lunt niliu5 iic moini
>elcil , nuielt lcccmiinicHriuul, quolemooic 1.un per-
ucnil <l luum lcmiuu<lrrum : s eil cnim sseilu ill licet
Ii5iMf>lfeHul in Knc tu minim ncl,^eniu5, cum <il
nu,<ili piociromu) ilem vnIcimu ur cilc , czuiclrqu3r
tl<iecimi>n<iicliuul , in zun I.un luum lc!'cjuinuH6siumle
n, sc cll cl>lc>lticni incnc>!ic>^ sc inciicium l nclrm -
liqui <iuc> <iiintsmccl,j inieio^polliioncm, sc icl>lum H
locum suum l<licIcm > in nuibu l.un oermezc lecunliulN.
lcluuinu<!lum, nuolic!^ inicium fucul ciill inlecun!
^ickc,ic>n> , sc in <^uo ricruenit 6 !ii>um le>ni^ul>6lium
uc1 eli in>iiciumeiul , <zu liet muliioni cum l.un enl ,
in tu loco l<licIi iniii moibi. Drninue nnn l,ilicicun6i lt,
sunt icliqui ciiclin ezuibu l.un trn<l oer omnc Iic>5
cc>5 > plirier mulln rnllinr!c>z , qu!ez lunt lcirile, 'llini,
<)uinl>li5 > sc Li^uinic 6 locum luuw ll><l>c<>!fm . nui cn
lini nlui lulc>ni > 5ci>int,,r niul in ij rob^rciur , sc
viic>uiltl icllenclum motbo, licul c conir in lij
pliu enuinerili , cum linr nlul mi,Ij > moibuz uclcil
taue iilclem rmi > czuibul nimlm ^Lse<Iufucl2i, lcnuH
^iiibul nc>ien5 sailuz , osf>uenHt. Lt i^c ?il>!cmu s <u
auicumqueiliu tit OnliIc>qu,)nitQr ) >/"-^/i>. , ^>sci
Dil inls>icicnclmcllc in muil,, I.uu rcl2liionem ii^ tiU,
lexciccim Itcluin , iicinnuien!. F^e^ <f/ cttl <//

tt-< m/^l^?<<?/e^,. Vl>i fiel LZurim lcxccm l '


leium omn l^unx noliiul <i lacum luum i^iclcm li^nill
r2ie vcluit> vl nol in !cco elplicl>0!mu5 j nui omnin sc-
iccim lunr > vl Keplctu cul 6uccl , c lelici omine 6>scc>
. ztuit l cnr6,ium6 inuiccm conln,nii^ : 6uc, vi<ic!it
lelii , iuo scmiqu<irli z t>li<lem (Hu^nrile , bini lln
^n6tli, bini oni c ln6cm bini lkl^uinln^r, nu!
lunel vn cum <,prc>liiic>ne sc te^ilui locum 5uum, leillc-
cil nulnl ill<!l2iicmil lcu f,m>lilitil cnnltiiuunl. Qu
^e slulin Veil, ^>< /<i, /<,?. lcrilili r </, </,e-
^, l^<- inzn olumcn /^nuic,! .^ !,>! , j l,^ i.
c. i. l><zuoium , en !,iz t2<ii)z menrionem ticir < e< !>
ncn 2clniilt> nill ccmmunic viiol) sc vot inic
ucl.
d!^0i7vl icicm <zuo den? l>iul in cIo <! lirlin >;>
zI^2N nol inuiuuu , c ^u ,Iit)i iHun. lic, viilui vcil<
l i)
5,< l>xicon
loseonu lcilli'Zer 6 Kl,niliuin.

zI<>m , IiHbeul llcl! <^u,tu<i m fllslNl (^tucil. ciuXuii-


^uilll<>nlill5lllmcl > vncum2>ia qu,lnn!iu>nilcil
if>sl. unc2Ulcm fclici Ciucis imzzinc inli);nii2i>,uiAn-
libu56 ^uNii sin bonum umcn <iit, czui^^c qui cl ciu
con5z>e6tu ilciinilituunr, <lcutncli5i nie^liilln cu5 mene-
t> icpeiilelui l^citu iiellir l>olli.
cv
l)f. (^vv5pu<3e<imetlHlcll<lgur2so!l6 omni !>->
6 , filoinclcquc lci ^u6l>5lr^uliliul coullirenl qu,Ie5
lunc tlilll > sc lMr^ quibul in lucolu lucliiul. Diciiur
t)t. clim t^ubul vu6 ^ckmecicol numerus 2cquIilcr viiinque
lequilis.nnce, qui lub 6uc>bul qunlibuz numciilconiine
lui : 6e quo Iioi cliirum eli.
l)?. Oi,li ,iu ^Nronomo ntonomNic u^il Kleckum
(!!>> iin mciiian > sc nulu clecim 6omul > c czucxi 6,
um oclucnicn r,Inel > 2ique li lic!er lummim ltilu
hinein nc>nc , r vcluii incx sliii<,co!Iccentur, 5iui
r ru6 <3eneinligcol imceii, ^ini. c>OciiuoIic
lZ8. opilicium, mcem. K.iiliuiem< qu culmen lic n,lurIi
ionumli^niliczloc , tuuc iic c!iz;nilum, oici) I^cIni
scc. clt ^um ingenise nii p. 1icul in C!e<ti pniloln
^ni lil>. l. p. ly.conclus. 8 i^ inquii > ^///x^ , ^>
/<< s^<</ ^^m <, ,</ ^<,/ , i, -/c/^-
/,></ ,<>,e ?< .- e/<, ^e//^ > ^< se^/l/
Fe. He^,^/><<^7 ^ /e^/,^ /, ,/ ^</</</ <<? > 5<<eil
/ie ?//,< ^<< <^<, l,','/ </, ^ /.m/<<

, <i ///, ^iqui ei niori 2<I,uilc icinuii, cllil:ci


lc eloii , sc I^u : >5 n6em nonoicl, sc <iinill
fioucniunt, i bcnc Hcluciiil clucliiiilimus ?2ll ^ueis i>l
2ccl2l2lic>nil)Ul f,il rl<iec,oi3ci (^c>nre,iioni5 2<! ci-
icmope l'ili. ^,/<, , <H< , inquit , < </>/< <?
^l <,//e/?<.
l?>. (^v u^, jicirur plne , puH ^l^ionumo >'<zu?n
6l,culnquc sueiilbilio 5cs>s2!u,n plrecc i^>^Iicl ,!-
li, liue cnl puse, <iue l6ic> , le<j eN eluli so!iriu 6i mmcnl'
lioiumuiilll, lcltimcul . Hcicouue n?c pllic> int w)?
eliiin-nc, cmsut,!Ul , qu l.lini icilui^>/^' ^c
Mine in l.un 2in6irus.
so. Q'Xlv ^/. Vic </,?, ^?< ,,.
HO. ^Vll.iviciiui,^u L<:lncl>muei, guocvn
laii in c^lc/iibus > nui omnes lunt cuiuilinei , cum eilcumcnl
ex rcubul cilculoiuni : <)ui 6c rc villc in V ^n^ulu.
dvl^l I.tinc iicicui quic!^ui<i in cuiucn 6cnil. Ninc >,
<zui (^II ^lliil in 6uclcciln oniicili tionc icuum cii
culoruin. c in ^U2s<iin veluti cussi6e teimin2l , ninc uin
it, i 2^>ul ^lilonnmos <lnulruin ic>nc>luln initi ^ul-
pie sseieutul. lc ^uacucii ui6ein z)un6i3 oru5 , l
ocsu, iVledij <DIi i sc Ilni llHiain len >nu!i clice5en-
lur , lclil^u vei ^omatum inili limplei cusziiuin vo-
oulum iclineienl. ?oil lnul,iuln llumoruin lnHliu lii-
eint <^utc>r!l l6il>u5 nenlulml , l e ^uo clluiliu-
e : quilzue ?oici p incelcipirui in n>u!lu <!-
inotum s^i conlnlucie cliciiur l!ci icimum > <^ei<>
vl nic,6c> iiii cc<mpncn<ii l^Hiium ini)cum inici vn^in
s^Iien> culf>i<icm^ ciul inen iiiiuln coms>uiiui2 auin-
^ue pic6cntioulZi<!iouz <r<zulc>il5 > c slulcn6itur vlau
2<i el2<I. ,;. iulclcin 6on>l ii vi plinc , aui lepeiitl
in l. ^. !>coni veioi zrii in T6ico , notne pi-
lere ,lcenliuil ici^r l6, 141. rque in n^uluin Xlccli)
<IIi inci<l2nl Zr6. 2,4. cinsem I.el>nil > el nun peiucnc
lir 2<i linciin meii<iinln^ lque 2cl culsillcn 6c>inl<!eci
in , niilominu! licctui , sc ie^>ucbilni clle in 6ciu <l

t?il<:l,v5 lllci , I.tin circulu blolut <licur ^ m! ^c>.


umen niclle ccipi lolei z>ic> inlci rcuolulione ceili cu-
jul<iln numeii 2nnc>iuin per oibein , ioncc <l iniliuin ic-
^ci ! vne lc dvclus lol^n , c dvcluz Iunril > si (^^clus <ie-
nnaucnn!i5luci uumeli , Huc>iunvlul i leim siezucn5
in Xalen^Hli).
<^^ci.vl^/<'/^cli leunlmio noluin8, 6 inuenicn<ln 2,04.
!icem l)oin>nic,ln > c <>uc> ili po<t 18 annus cc,6cn
fror<u5 oiclinc > ,c pii , iccunt. ttc (?/!< vlcolui Lc-
leli nre coilcHionein Llceciin2> i >nuili<<ln Illc
m Doininicalcln : lcci pollci lnn^c ct!iut> sl ei^eniu
inncnilui, vi vicleii ^><,icltpu<i dliuinm in Ooinsuio Lcclc-
^2/iica. >nilc>minul s uuil noc c)fcl 5cIl>ri voluciic li <l
^irelln Dc>miniIcn, le^ciicn^HM > kici nllc>iic i<j f>uteiii.
5iquiin 2nnc vomini cinibit iiiciinlul noucin, sc na-
lnelul!ll<ie cc>mpc><ic>6iui<l>ir pei i,^. HNnumcl>il, ^uii
iuiane lelin<zullui^ ciii nuinctuz (I^cli so>Hiil. ()u6 li ni-
lii1^uciiciiccm>ml ; enmu lt,^uol luu^ numciuz
1 "j
IJ4 t E XI N
CycH erf integra reuolutio annorum i>. Numeral autfrfl
quocicns, indicat quot reuolutionet Cycli folatis a Chriftt
ortu , vfquc ad annum ptopofrum > excurfaefint. Alium item
inodum inueniendi huius Cycli Polaris in digitismanus : vide
apud cundem Clauiuin in icftitutione Kalendarij.
oj. Cycivs ' cil reuolutio & fucceffio ij. annorum
quibus cxplens , redeunt lunationes ad ptiftinam in Kalenda-
rio fedem > hoc ell ad locum vbi erant ptius & concordat
annus lunaiis cum folari : qua de te fuse diximua in V. Annus
Metonicus.
totf- Cycl vs Aurei Numeri. Vide in V. Aureus Numerus.
107. Cycl s Bpactarum. Vide in V. Bpacta.
08. Cygnvs i vclreius olor Gallina > Ouidio Miluus
fidus iofcxlo ad borealem plagam fccs Aquilam intr Gala
xien continens ftellas feptemdeeim iuxt Ptolemacura > 8c
duas informes circa alas , at Keplero funtl7. & Baiero omni
no 37. omnes de natura Veneris > & Mercurij i inter quas pre
cipua eft Cauda , Arabic *%efitc , vcl corrupte Dtn ^di-
ege : de qua alibi dictum. Totum veto Cdus> dicitur LiAe-
i*gich hoc eft gallina > fient ctiam Hiere^tm, ideft Rofai vcl
09 lilium redolcns. In huius pcftoic anno 1&00. appatuit noua
ftclla , qua: di manens > tandem annol6il. fcnlim cuanuic,
relinquens in fuo loco quemdam hiatum , qui ad hace vfque
tempota cernitur. De ea multi fcripfere , & nos non nihil di-
cemus in V . Phtnomenon. Porio Cygnus in horofcopo > in-
quit Pontanus in Vrania inclint ad aucupium, ad infidias
uibus parandas > -non etiam ad cantas eorumque voces
imitandas.
Ho. Cylinder >feu Cjlindrm eft figura Geomerrica folida ob
longa quidemj fed ad latus vndequaque rotunda 1 ita vt circa
lisa:qucdiftantibus > & circulan fuperficie contineatur: V ri
de eft > quod cylindri bafes (nt circuli ipil in extremis cylin-
dripofiti. Hinc quxuis columna cylindnca dici poteft. No-
men haufit ex G ; iV) rw Kv\i>foiu> quod Latine volueic
interprctatur. ,
Cy sosvra Grx-cc > quail cauda Canis dicitur (idus in calo
ni Polo mundi arcaico proxim adjacens > quod nos Vrfam mi
norem vocamusad difFerentiammaioris, qux non mult poll
fcquituT) Se espite vet lus huius minons cauda m voluitur. Con
fit ftellis conlpicuis omnino fcptcm> vnde & Septentrionis
nomeu fortitum eft , idque ctiam toti plaga; > quae ab jequacore
vfjuc ad Polum ptotenditur 1 impeitiuit.
MATHEM ATICVM.
DA
>\ cidria , Arab. idem dornt, pulfatio virtutis>eftq; t
cam Planeta alioqui imped tus committit alteti fuam vu tutcm
quod.qua tatione fat, dictum il in V- Al hi.i,
DapHa jredtrt contri intcrprerarur pulfatio difpoftionit t;
&nacurzalteriusplanctx> qnodetiam fads cxplicatum eft hi
V- ^redir,tc in V. Pijlfatio.
D.tMN ., ficabaliquibus ob eius malignitarem j,
dit,a eft Saei tra> tclum, & iaculum Kuh. Schaum > rel .iUiam-
te > (idus videlicet prop aquilam , vel potis cum ipfa aqnila
vnurnaftruraconltituensadGalaxiam, confit fe folo ileitis
quinqu fecnndm Ptolzmeum , juxt Keplerum > & H ne
rum , 00. In horofeopo rcpeitum poriendit erdel . & ftra-
fes virorum , idque iiue bonxfiue malz (tcllzafulierint. Vi-
e amplius in V. Sagina.
Dagim Hebraic > apud Chaldzos antem Dafiotb* dicitur 4.
fignum , & conltcllatioPifcium ; vthabet Kircherus in Ocdi-
po >Egyptiaco.
Dath Ek*rfi, Arab, hoc eft fides regia difta eft cathedra j.'
CalTopcz idcris in Czlo celeberiimi : de quo fatis di Jura eft
fuo loco.
Da vio, apud Chaldzos teile Kirchero appellatur Aqua- 6.
lias , vndecimum ab Ariete lignum > Hebraic autem De/,
ideft itula.
DiCANi i apud Aftronomos dicuntur terriz partes figno- 7,
rum 1 quas appellarunt Antiqui, iingulis planctis pet
ordinem diftributas : ita vt prima facis Arictis continens de
cern priores gradus, conueniat Marti domino igni : fecunda
Soli > qui proxim fuccedit Marti per ordinem planctarum.
tenia Venerbquzilli fubfternitur. Dein prima facis Taurl*
cornpetat Mercurio > fecunda Lnnz> terria saturno : te fie per
ordinem procedendo. Horum inuentor creditur foi (Te Nice^
pfo Rex & iniignis Aftrologus Arabs. Et hzc quidem Decano.*
rum przrogatiua computatur inter quinqu genera dignitatum
cirentialium > quas obtinent planetz in (Ignis -, ade vtabfo-
lut pronunciet Firmicus, quod il planeta repenus fuerit in
terminis fui Dccanatus ; priode fit , ac fi in fuo domicilio
conftitucrerur. Verum in hoc czteri Aftronomi Firmico
nulIopatoadftipuiantur : quinimo Reccnfiorcscommuniter
tam parui faciuut huiufmodi dccanatus > vt in Tabella dignita
tum eflentialium jam modo eos deferibere ( vt mors fait anti
quits ) dcdignentui. Nihilomiaus coxum mcniioncm facit
1 >j
ij6 LEXICON
Ptolemzus in Quddrif. cap. n. diuidens vnumqnodque fi-
gnum in tres partes zquales, vbi earumdem cxplicat qualita-
tcs > non tamcn fingulis planctis aTignat ; fed potiuc id recilTe
viderur racione fiiarura in et parte cxiftcntium > quam quod,
peculiare inipfs pizcifis fixis intelligat. Sed qui,, quid fu de
iftorum decanorum vi . potentia ccrturn eft Ptolcmxum
cum de facie fermonem habet fr me : n.irlnp. <. jt. non de
planetarum decanis intclligere > fed de ca configuratione ipfo-
rum ad Luminaria > quam habenr domus iftorum . ad illoium
domictlia>& nos fupri jtlmugeem diximusappcllari. Czrerum
quemadmodum decani dicuutur terna- queque partes fignorum
fingulis planctis per ordinem atttibutz > ita etiam
DECvuioNts vocantur ipfi Planetz ptxdiis partibus, feu
fignorum dccinis prziidentcs.
DiCLiN atio apud Aftronomos dicitur deuiatio ftellz , fiue
cuiufiibet partis czli abzquatore verfus polorura altcrutrumi
quz proindc ab denominationem fumir : ita vt fiad poluin
aifticum dcfk&at. eius dcclinatio borealis dicatur > fi ad au-
ihum > auftralis. Hinc prima punU Ariecis , & Librx nullam
haben t declinationcm > quia immediate incidunt in zquato-
lera ' puna veto tropica maximani quam poffir Zodiacus
habereihoceftgr.il cum dimidio. quia tantumdem etiam
abzquatore huiufmodi punfta elongantur. Planctz maioiem
declinationcm habere nequeunt , quam gradusZodiaci > quem
perlulbare poflunt, computata etiam latitudine : fic Sol qui
lempcr eft in Bcliptica.maiorem declinationcm habere nequit>
<]uam ipfa tropica quz maxime ab zquatore dcuianti
hoceftgr. 15. min. jo. E contra fixa, quz extra Eclipticam,
diuagantur. tantam declinationcm habere pollunt 1 quanta eft
parallcli, fubquo degunt i ita vtea pertingere point ad gr.
0 fi ad ipfum polum immediate accdant > Si recidanti vt for-
tatsc accidct in Hella polari proxim fucccdente fzculo , quz
nunctemporiseftindcclinaticmegr. 87. min. 10. Exdeclina-
tiouc fideris colligitut quantitas cius arcusdiurni > ac no&ur-
"ni . cleuatiofupra horizontcm. diftantia vrtice, circulus
pofitionisi Si alia huiufmodi, qtfz valdc ncceftariafunt adte*
Aftronomicas perficiendas-
Dscvbitvs^jiov*, eft Czli conftitutio infpca tempore
accedentis morbi vt volc aliqui vcl fane ingraucfcentisjcum
profe& natura reluclnn s > viribus impar, tandem confterni-
tur, atque in lefto petit decumberc. Vtproinde non momen
tum accedentis morbi , qui fenfim > & fer impcrcibiliter in
irat, fed tempusconfternationis& decubitus przeipiat Hippe
ciaccs Medicotum facil princeps obferuandum eile ; at que.
MATHEM ATICVM. ij7
adcdadraieinftanseiigendumfiguum moibi ingrauefcentis.
Quod Liu- non fine ftutu fit , led magno cum xgrotantium
bono.Quandoquidem ait i a ex mutua dependentia > ac relatione
ad fubjetfum puEbilci in quo jam ptidem fuas qnalitatcs ( in
eius videlicet onu ) impreferunt i luntvcix caulx alteraiio- li
ais ici um : c quemadmodum onus > ita & confcruationis i de- *
fcionis > ac mortis ; cum hoc tarnen vt non tatim elicianc
omnes cfF(tus> fed dependenict difpofitionibus xgroium
pendentibus abcoium Natali > Se fubfcqucnribus inde motibus.
Hinc eft, vt mu bn alterationcs humorum . tempeiamentum>
& estera huiufmodi rccl prxdici po flint ab A ftrologis > nec
proinde uni pixdiiones ab Ecclcfia interdicantut > cm
bxc naturalitcr caufis fuis promanent. Et licet quandoque ex
libero hominis aibitiio pend cant mors > moibi > mutatio tem-
peiamcmi &c.idque ex irregulari viuendi oidinc> vulneie>&c.
tamen hic loquimur de motbis naturalitcr prouenientibust auc
ctiamde vioIentis> qui natuialiter ex ipfa conftitutione natura:
Medico prob nota curari pofl'unt fccsdcijs, quiautmira-
culos adueniunr, aut ctiam miraculos curantr. Quandoqui-
dem fi bonacftCxli conftitutio, inde fit>vt natura terrenif
jnedicamentis adjuta morbo refiftat>fin fecus natura ptoftcina-
t Li r , & illa inutiliter operentur. Quare tiliter. Ce prudenter
cxlefte Thema ad tempus decubitus crcuro Medicis confu-
litur vt inde natura moibi innotefcat> quibuf-ve medijsilli
fit occurrendum.
Defi*Ns ex Ricciolo/zi.^. tuf. 20. \n Cxlcilibuscftcir- ij,
cuius feu 01 bis non ram Epicyclumgeftans . quam ipfum cor
pus planets in eo infixum > & faciens il lud (uc in Epicyclo>fiue
in fu rbita circa mundum rorati. Arque adco Eccentiicus,
Ikoibis deferens idem funt in T hcotka Ecccnnici ; & diciiur
etiam ab Alfragano > tc.Albategnio CirttUms cgrt* cujfidts.
- Dilapsvsi Gixc Ecfffis , teile Valla eft cum ab Hoiofcopo
deductut annus > in illud lignum incident > in quo antecedens
eonjunio fuir in Genefi. Quod plurimi fir ab A ftrologis.
Dili hin , & Delfkinm a pud Arabes mutuato Gixcis no- j<t
mine IjAifhm , dicitur fidusin cxlo ad borealem plagam prop
Aquilam conftans ftelHs decern proccllofis dc natuta Satuinfl
& Mortis, quarumprxcipua eft cauda tcttixmagnirudinis>cxi-
ilens nunc in gr. 9. Aquarij cum latitudine borcali fci gr. 30.
Ciceiom ytran Pnemm. vocat earn . Plinius Htrmip-
fum. eft fidus proccllofum cum Sole exoriens > adducit ventos*
cum Saturno tempus nebulofuro > & humidum : Guldens vei
mane producit & nines.
' DtLTiTON Grxc, Latine Triangulum fidus in cxlo ad bo- i.
ijf LEXICON
icalcm plagam in trianguli formam : Arabic MutUtum. Pto-
lemacus ci affignat ftellas quatuor Kepler vero & Baierus
quinqu omoei de natura Mercurij : vndeinhorofcoporeper-
tum nato fublime tribuir ingenium. Roma; oritur cumgrad.
xi. Pifcium " occidit cum 10. Tauri.
Dinb, Arabic idem fonatiac cauda : nde Deneb Adi-
gege dicitur cauda Cygni : DencbAlgedh cauda Capricorni:
Deneb Elecer. cauda Leonis , Deneb Kaytos i cauda Cetb&c.
Vi3e de fingulis fuo loco.
Descensio : Vide in V. Afcenfio.
Detrimentvm eil genus quoddam debilitatis planerzi
quandoreperiturin figno>quod diametraliter opponitur ei>
inquoipfe obtinet domicilium, -t Sol in Aquarioi Luna in
Capricorno > & (icut domicilium eil potiflima inter dignitates
eil emules, ita & detrimentum inter debilitates eflentiales eft
maxima. DI
DiAGONiTS apud Grxcos (gnificat lineam ab ngulo in
angulum rci producta. Hinc feptem climata veterum > quas
cerrislincisparallclisdcfiniebant , exeompofito Dut, & loci
r cuius medium perrranfibat dua linea, nomine denomina-
nt > fe primum clima quod per Mcrocn pertranfibat Dume-
roes \ iccundum quia per syenen > Dmfjeneu ; tertium quia per
Alexandriam Dialexandros ; quarrum > quia per Rbodum, Diar
hodts ; quintum quia per Romam , Diartmei ; fextum quia per
Pontum > DUfontat ; feptimum quia per /fteiun nubery-
benes dieb funt.De quibus omnibus ,nec non de alijs recen-
oribusadjedis : vide in V. Clm*.
Diagramm a , apud Gemetras fignificat figuram Ytcum-
que lincis efformaram > fiue ea triangularis fir fue quadrangu-
laris > fiue redi- linca i fiue curui- linea > fiue mixta, cuiufmdi
funtomnes figura; qux in fexhbris clementorum Euclidis ob
oculos exbibentur.
Diameter Gracc , Latin imetiens dicitur linea ab vno
extremo in alterum protenfa > qua eotum diftantiam diracti-
mur. Harn prateipu Tcnamur in circulo > quem in duas partes
xquales feeat i ac neceflario tranfire djcbct per eius centrum.
\nde & definiturab Euclide. i **tUm line* fer eentrum
dtUl*,(ex itraqw farte in circuit ferifheritm ,<J** cir-
tulum bifartxmjecat. Sicut contra linea centro ad petiphe-
liamdutb femidiameter dicitur : Vide fufisin V. Dimetiem.
Di asaccora Arab. Gric Di/ apud Ptolemarum in
Quadrip. exvcrfionc Arabica Hali fignificat Genituram duo-
rum mafculorum > & vnius fcmcllx > cuius ignificarores fint
Satumus Iupner, & Venus.
M ATH BMATIC VM. ja
Dichotomy propricfignificat ex Grxca origine, id quod 14
dimi diarura clt . tuque in duas partes fccbim.Hinc apud Itro-
nomosabfolut accipitur pro Luna; quadraturis , cum feptimo
3uoquedicconjunHonc> vel oppofitionc cum Sole apparec
imidiata.
Da pon ,tce Valla >apud Arabes fignificathotxdomirftim: if.;
pro cuius rci inrelligentia fciendum clt antiques Aitronomos
{ nam Recenioresmcrii hanc vanam Arabum obferuationcm
drident ) diem, ac nodem artificialcm diuifilTe in duode-
cim partes xquales quas Se horas planetarias, te inxquales
vocabant > ad difFercntiam horarum qualium quodefttem-
pus refpondens fingulis quiudecim gradibu? xquatotisafecn-
dentibus Harum dominium planetis per ordinem attribue-
bant i i t a V t primz horx diei ab ezortu olis , dominium aflu-
sncretisi quo dies illa denominatur > fecunda: lio: - domi
nateur qui prozim buic fucccdc ret : lie per ordincm defeen-
dendovfqae ad Solis occafum. Similiter primz horx nolia
dominium babebit qui proxime fuccedit ci quivltimz horz
diei dominabatur -, ita vt per ordincm procedendo 1 femper is
in primx borx diei fcquciuis dominium recidati qui & pfum
diem fuo nomine fignat : Itaenimres ab initio ordinata fuit
vtabeo dies denominaretur qui per ordincm procedendo
fuccederer ei, qui vltimz horx noctis dominium obtinebat.
Sed rr exemplis res fiar clarior : ponamus hodie clic diem
* Dominicura : v tiquea: m is fit ab initio ioli dicatusi prima:
hoiz exorientis Solis ipfemet Sol fibi dominium vendicanit:
quia atitem Soli fuccedit Venus > deohxcei fuccedit in domi
nium fecundx horz : raox tcrtixi Mercurius > inde Luna 1 pofr,-
modum Satutnus > ita vt nunquam tutbato odine > prima hora
noctis incidat in Ioucm. pofhcmaqux eft duodecimal in Mer-
curium -, cuiimmediat faccedit Luna 1 quz proinde fequen-
tem > proxime Dominico diei denominat diem > Se prime
exotientis Solis horz dominium for tic tur : Inde Saturnustmox
lupitet &c. Extat apud Auores tabula harum horarum inx-
qualium fingulis planetis per ordincm refpondcntium > quxab '
tradita methodo nullatcns deuiat : ira vt cam quiuis proprio
Marte fibi queat conftruerc.Temporc - quino c>i ] horx plane-
tatiz funt exdem achorx horologij, feuxquinocbales>non fie
xcliquo tempore; przfertim in folhtijs. Quocirca qui volueric
facile quantitatenhorz planetatix compctcntcm fingulis die-
bus acnoclibusanni dignofeere > diuidat arcum femidiurnum
vel feminoebunum in lex partes squales ; Si quotienserit hora
inzqualiscuiufuisdiei i vel noctis, atque adeo portio compe*
teas vnicuique planctx in ciuicm dum uium fucee 11in o.
i4o LEXICON
IS. Dutapud Airronomos ell men fura temporis,, quo Sol motu
primi ruobilis raptus integr circa tcllurern voluitur ; hoc ci'c
fpatium viginti-quatuor hoi arum : tancm cnim temporis in-
furoit > quoufque redcat ad idem pundum > feu circulum pofi-
tionis > vnde d i fee ( rat > addit ca parte > quam ipfe motu fuo
in Zodiaco acquifiuir. Nam primum mobile cuius rcuolutio-
rcm fuam abfoluit > nemp (patio x\ horarum > ac rere 56. mi-
nutorum, itaut integra primi mobilis reuolutio prxcedat firtr
gulis diebus icuolutioncm Solis quatuor fer minutis. Et hic
ell dies naturalis complement dicm> nodem artifkialcm>
quod cd temporis pat mm > quo bol vtrumque hemi fphxt mm.
& fupeiius, & inferius perlullrat. Dies naturalis fem per. Sc
vbique xqualis eil :non lie artificialis > qui folum fubzquatore
feiuat xqualitatcm & cum node etiam qu pottionem dici
naturalis diuidit:At extra ilium quo magis acced t ad trpicos
polus fuper rcgioucm atfoIlitur>eo inzqualior ,& longior
quidem node , (i Sol ad cum polum dcclinct > breuior, u ad
oppofttura Vnde & (ub Polo immediate degentibus . Sole in
(ignis borealibus en (ten tcaccid it dies longiiCma fez menfium
rantumdemq; noctis ,eo alteram Zodiaci partem pei Initiante:
ita vt in his regionibus integra Solis reuolutio in Zodiaco duret
Yna die naturali > & vnus dies naturalis (it integer annus. Porr
" dici naturalis initium Aftronomi computant Mcridiein Me
ridiem. Similiter Hifpani & Galli , alixque Nariones. Italia
Solis occafu. Chaldxi > atque jEgyftij Solis ortu. Tandem
Ecclefia in jejunijs i ritibus , fcflii'quc feruandis medianoche.
Sed de hac re fatis pro noftro in lh tuto.
ty. Differentia -v,(cenpemU 1 1 arcus zquatoris interceptus
inter afeen fioncm vel dcfcenilonem rec~tam>& obliquam eiuf-
demfiderisautcuiufcumque partis Zodiaci. Cm cnim diucr-
fimodc afcendant in fphxra reda > & in obliqua ( qux cnim ha
ben: declinarioncm borcalem citius oriuntur> & fcrius occi
duo: i S conn qux aufhalcm Tenus afcendunti citiufque
defeendunt ijs qui habent horizontem obliquum > quam qui
babent reftum ) ide hxc diuerfitas in gradibus xquatoris coa-
feendentibus > vel condcfccndentibus computata vocatur
differentia Afcenfionalis : Vide in V. ^fcenfia.
xt. Digitvs Ecliftum apud Airronomos e duodcima pars
di Ici Solans, vel Lunaris > quem ideo in tot partes diuiferunt
(quasali) Vnciasappellant/! vtinnotcfccrcr quota parsalte-
rius Luminarium eclipfim paiientis obfeuictur. Si enim tres
digilidifci Lunaris in telluris vmbram immerguntur > dicerc-
tur quarta pars Lunx obfeurata ; fi fex , dimidium,fi duodeeim,
fignum. eit quod cotum corpus ltmarc obfeuretur. Scd cnim hic
M AT HEMATIC VM. 41
ducrtendum . quod quando Luna totaliccr cclipfatar > cum
aliqua mota inrencbrisi quia vmbta tcrrx > vel > vt volunc
Aftronomi recen fiores penumbra A tmofplii incident in cor
pus Lunate eft maior ipfo difco Lunati, idac ad dignofcen-
darn Eclipfis magnitudincrn vlti duodceim dgitos , dicuntur
eciipfati tot digiti, quot funt intct circumfctentiam Di'fci cclt-
pfati Sc vmbizi penumbrxue eclipfantis > vt ft p'oft totalem
obfcutationem Luna tam profund vmbtaro fubintret> vt ii
forte eius diameter foret quindceim digitorum adhuc tota
obfeuraretur , & intrarct totam vmbtam ici I , tunc diceren-
tur quindecim digiti eciipfati. A t quoniam Lunz corpus Solem
cclipfantis per intcrpofitiouem inter ipfum> & nos vcl non
adxquat ve lane non fupcrat corpus Solare > ideo in Solis eeli- $
pfi ad menfuraudam eius magnitudincrn 1 non conidcrantur
nifi duodceim rantum digiti > qui ii forte obfeurcntur omneii
tunc nulla pars difci Solaris erit confpicua > fed totum erit in
tencbris. Eiufmodi erit mira 1 & portentofa Solis eclip(s> qua;
accidct anno 184. die is, Iulij, horacirciter tenia poft Me
ridiem. Porro lune d: me ti i obfeurandx tam in Sole > quam in
Luna quantitatem Aftronomi venantur ab diftantia Lunx
capite , vcl cauda Draconis > quam ideo argumentum verum
latitudinis Lunx appellant : quo enim propis ipfa accedit ad
fuos nodos, e maior erit obfeuratioin Eclipfi i ctfi tempore
Veras coiijnn&ionis 1 aut oppofitionis cum Sole > ipfa fuerit in
codem puncto cum fuis nodis>hoceft omni s latitudinis expers
& in Eclptica > tunc in totalis erit obfeuratio , vel Solis > vcl
Lunx 1 prour ea fuerit conjunct iu , vcl oppofitio.
DtoMlTAf i apud Aftronomoseftquxdam przrogatiua pla- 5
nets qua ex eius babitudine ad Solcm , loco in Zodiaco > ut in
Mndt fitu , motu > & configuratione ad altos viribus auge-
tur , & plurimm roboratur. ta multiplex eft, & in duplici
differentia. Alix funt cflentiales didx > non quia iint excens
potiorcs , fed quia conueniunt planetis ratione eflentix , & na-
turx ipfotum > quia conformentur cum diet is locis ;n ptimis
qualitatibus pafliuis , & aCtiuis ; Se hxc conformitas non ex
accidente > fed ab intrinfeco fera per lilis, & primario inlic.
Alix accidentales! qux non per fe, & primario illis compe-
tunt fedextrinfecus & veluti ex accidente, vt ex fitu Mundi
eut ex accidentalibus paiEonibus , vt moi dicemus. Dignitates
clntiales quinqu ftaruit Ptolcmxus /. uadrif. c.\y Domi-
cilium nempe > alritudincm , feu exalta tioncm , rrigonumi ter-
minum 1 Se perfonam : de quibus fuis in locis recurretfermo.
Accidentales e'tiam pluies enumerantur : potiflma ver eft
tus M uudi , hoc eft quod fit in Angola > yd fucccdentc domoj
I4 LEXICON
proxim accedit lamen yt videlicet fit lamine auftus non
combuftus , eque fub radijs Solis : inde . quod fit direftus &
motu elox : moi quod fit Orientalis Sole > fi ruent ex tribu
fopeiioribus > Occidentalis vcr > fi ex infenoribus. Pofhem
vt fit ben configuratus cum alijs : de quibus omnibus vide fub
proprijs tituhs.
Dim ant a r is Arab. Grxc rijwitm a pud Pto-
lemxum in tcxtu Arbico ex verfione Hali }. Quadrip.cap.7.
fignifcat G cinturam duarum fat-mum um > & vniusrnafculi
11 quam conucniant Venus , M.irs > & Luna.
DiMiTiiNsapud Mathcmaticos idem etc quod Grxc Dia
meter , lie did.i> eo quod per earn metimur quantitatem totius
circuit per partes proportionales ipfius. Quandoquidem > cum
eafitmcnfuramaiorisdifrantix quxinter duo punfta circuit
oppofita dari polfit > mrito per eius partes proportionales
quantitatem arcus feu ceux cuiufdam partis circuit, quern
ipfaxqualiter diuiditinternofcimus > quod per tabulas finuum
tangentium, & focantiumad vi timas quafqucminutias exqui-
fitiilmc obtinerur.
D10PTRA Grxc Latin 0/?i/S- interpretari poteft eftq
regula quxdam in medio Afrrolabij vel alterius confimilis in-
ftrumenti collocate > reprxfentans lineam rcftam > feu dime*
tientem totius circuli>qux in gyruiu vnluitur per partes circuit
intcrltinftas in limbo > fi gnatque gradus oppofitos. Alicubi in
eius cxtremitatibus dux pinnx > & fpicilla funt > per quz tran-
iredebeat radius vifualis>atquc in corpus > quod meurt volu-
mus > terminetur. Dicituretiam 1 fiAucu, Arabtc vei
AlhiA*A*. Hinc
Di'oPTici . dicitur ea Afrronomixpars > qux Solis, Lunx
aliorumque fidetum corpora fpecalatur, acdtfrantias > altitu-
dincs ) declinationcs > per dioptrain , aliaque id genus inftru*
menta metitur.
DjRicTioeftrealis motus in cxlo, motu primi mobilisab-
folutus , quo Sol > Luna A Ili a > vel quxuis alia Cxli pars , qur
la aliemos rci inceptione fubintrat munus aliquid ftgnificandi
aut efficiendi circa rem illam feruntur ad fttum alterius aitri
vel partis cxli aliquid fi militer fignificantis arque illa ad effe-
tura complendum quodammodo ex pedan i is : quo itinere ex
pie140 perheitur quidquid in radice > feu in prima pofitione
itrorum ad inuieem in inceptione i 11 : us rci innuebatur pro
tempore dcoolutionis vnius ad alterum. Dicitur Ditcrio, ab
itineris dircione > quod alterum ad alterum initituit : Hinc
Dirigir apud Aftronomos aliud non eil quam venari
& artificise inquircic aicum xquatoris i nier ceptum inter prx
ATCVM.
di bloca > acproinde metiri yapas quod requit im r quoad-
yfquc alterad alierum deuoluatur. Cuius motus auctor Sc regu
lator cd Soi per funm realem mo tum. non quidem ilium anni
quo integro circulo Zodiaci peragrato regreditur ad idem pun*
"tumi vndedifeeflerat fed fingulas illas lationcs diurnas fin-
gulis annis competentes > quibus adzquat motu m primi mobi-
iis eo pacto > progreiTionum motu regulatriz eil Luna:
Et icut hzc per fuum motum progrefliuum ordinr > difponit
ac regit ia viuentibus humidum radicale , ita Sol motu illo di
rection is regit calorem vitalem i qui proindc aliud prineipium
naturalem non habet quam Solcm ipfum omnis caloris,& vitas
fontem > vt propterc mirum non lit . Ci male fft ia
cxleftibus per concur cum aftris praiiis , mal ctiam babear,
intcrretribusvirai qua: in calore innato confiltit; hicque
motu Solis directorio totam fuara virtutem > ac fubuftendi
potcntiam recipit. Sed quia vt alias ex Ptolemzomeminimus>
non modo Sol , & Luna, fed etiam vtriufquehorofcopus i Se
cxli culmen fe haben t vt fu bj tu ni pafbile refpcctu aliorum
fide ran ti um , quibus malo vel bene afFectisea etiam
quacabipfu pendent bene vel mal babean t necefle eft inde
fit vt quandocumque hxc in fidera oceurfantia impingunc
motudirectionis eoui effect us in viuentibus exerantor circ
corum (gnificata. Itaque duo loca concipienda funt in crio m
iuacumquedirectionc : quorum alter dicatar fignificator , SC
e ha beat vtAibjectum pafllbile > e quia fignificar in genere
aliquid vtviram morbos fortunas Sc. Sc reeipiatinfeim
preEones iderum occurfantium , alter fe habeat vt caufa effi- . 4
cicns >& di catar Promiflor, qui dcernt Sc promittat bona
vel mala in 1 Da rc quam denotaucrit fignificator implenda pro
tempore i quoipfeadeumdem locum pcruenerit : & ab hoc
muere > neipfa quidem luminaria cxcludenda funt. quibus
non repugnar pro diucrfaconfidcratione,& habitud mc diueifa-
rum ctiam caufarum vices fubirc , idque ex eminenti corum
virtutc. Sic igitur fignificator > Sc locus paflibilis in hoc cafu
gerit vicem creditotis-reeepturi aliquid Promiflore > & loco
occut laute i qui fe habet vt caufa efficienj > ftatis temporibus
quibus expletis promiffioadimpleatur > atque effect us in luce m
exeat per realem caufarum congreflum. Hzc itaque tmpora
nos directionc metimur : Sc hzetemporisinquifitio vocatur
directio.Quomodoautem fiat huiufinodi caufarum congreflus 3^.
& quonam pacto eipleto tempore directionis locus vnusintel-
ligatur realiter ad alterum deuolurus eo videlicet tempore., quo
prodit effect us paul fufis ciplicandum eft > maxime:q ui a
iiximus omnem directionis motum Solcpeudcie > ac perflci
44 t X I
per motutn primi mobilis , qm cum fit rapidiiTimus* ac fpatio
vnius diet intgte circa tclluicm lotetur > ac pioindc vidcatur
ad paucas horas fingulas eius partes fer i ad fitum fignificato-
lum : vtpropterea non abfuerint qui cixeiint omnes motus
dircftioms fbitira port natalem motu horario minore fpatio
quam V na die complet : In quo pioflctocafu non apparet ra
tio men fura: ad annos > eque v lia (militudocaufarum ad fuos
efFeus, vt bene aduertit Titus lib. . . j. Quapropter ipfc
aliam rationem diluenda: huius difficultatis ezcogitauit. aie
enim : Dum Sel arca Mundumfertur latitne diurna, feu mot
rjftu ; Pnmum mobile vn cum omnibus aris , qua tanquam
fixaJul ipft cenjenlureffe , quia veloans meuttur hoc mota , quant
Sol,fuxcesfiuc non nihil fracxrritiffnm Stern i ita ut innevnint
integra diet reft natur pracese vnograduferi , quantumfctlicet
Jicimui e< motutn Solem contra iffum frimum Mobile. Dum erg
Soll- vnim mt.-gra diei frairdsn.itcatorem vitalem ad vnnm
annum ,ar.t prxcurrendo approfinquanetubito p finonum froro-
gatorum , pergr dimferi , (fim literJuecesfiuc / die-
bus : du a autem approfinquant , affluant tuam *d jami iritatet
quibus praordinant naturales effectm ad actum nur s una cum
tpfi- vita prm cipiis : ft exempli gratia ,fiin aliqua Geue ,t Sol 1
Mendie , dum circumfertur ad Oc a/urn , Imum , Ortum , pri-
mum Mobilejucccsfiui paulatsm anteceda , ita vt vbi Sol ad Aieri"
diem exquifiti feruenerir , inueniatur frimmm M bile cum omni
bus aris fracesfije fergradumferi i quantum dieimtot Sel: mfutffe
motum contr if{um. Dico igitur tait m do fieri mo um direelionit.
.Hace Titus i quibus innucre videtur, motum direftfonis exple-
ri non quidem > vt illi volcbanr minori fpatio vnius diel ad
fingula momenta, quibus loca occurfantiaattingunt fitum fi-
gnificatorum , fed ad fingtilos dies poltnatalcin rationeprae-
celonis ptimi mobilis ad motum Solis, vnde in eins fenten-
tia > fi locus oceurfans ver. gra. dilteta loco prorogatorio per
quindeeim fere gradus quia piimum mobile vt dihim eil
praecedit Sol vno fert gradu ad dies (intuios > ideo ad hoc vt
quindeeim ifti gradus adarquentur , & iol reperiatur in codera
ligno cum primo mobili requiri adhuc quindeeim dies, qui-
buscxpletisintelligatur comp.leta dirt&io . & deuolutus oceur
fans ad fitum Protoga toi is. lune auiem > fubdit , pnordinan-
tur potentia naturales cffiftus ad (ingulos annos. Per motum
ilturn qui fit ad fmgulos dies i ita vt fingula: diurna lationes
(ngulisannis refpundeanr. QiiodiJe direftionem priusdefi-
nierat > quod fit v-lox quidam mous, quo in nato caees caufe
treui tempore fraordtnant fotemia effeclus naturales ad aum ita
rot in dlHtUrn vita decurju.
Verum
MATHEM ATICVM. jj
Vermbxccxplica:io> ct alioqui ingcniofa i & qux>fareor> J7
snihiadirum prxbuitad huius arcani ,ni kllori notitiumcom- *'
parandam , non cuacuat dirficuliatcm : non cnim rradit , inu-
nam palo fiat huiufmodi prxoidimtio > & qui tut ve cum
ciT.'x omnes poft quindecim v . g. dies congicdiantur> & com
pleta: reducantur ad a ftum , cfFcftus nihilominus nifi
poft quindecim annot elucefcat > & ciui viz vmb;a quxdim
tune tcmpoiis qundocaufx fuam virtutem promunr>apparcats
Plus enimi vt ille ait > nocet prrfcns mulla ,qum abcns Ico.
Srg fi poft quindecim dies ezplctur motus diicftionis, Sc
caufx ponuntur in aftu proximo ad agendum , tunc quidrm.Sc
poft tantum temporis intcruallum prodire debet effeftus.
Sciendum igitur eft Soiem> qui vt dixinjus eft regula om- ;tJ,
ismotus dircftionis . fpatio 14. horaium conficere integrant
perfeftam rcuolutionem citci tclluiem : itavt ea expiera
ponatur in codera ciiculo pofitienis acfitumundi, in quo
pridieerati cum ptimum ab eodem punfto moueri expie
xnoruprimi mobilis duftus : Aeenim > cum ipfe interim motu
proprio > coque contrario moueatur in Zodiaco > 8c confe-
<juenter etiam in xquatorc, fingulis diebus fere gradum vnuaij
indeed, Ytetiamfi cxpleta vnica reuolutione tpatioi^. bor.
zedcat ad cundem circulum pofitionis > non tarnen ibi ponitur
um eodem gradu xquaroris > cum quo priJieerat, fed cum
alijs , & alijs fueeeifiue , quos ipfc acquiiit in dies fingulos
per proprium mocum progrediendo fecundm fucctilonem
ignorum. Similiter eti ponatur in eodem circulo pciiionis
son tarnen ponitur in eodem puncto eiufdem circuri > cum
mor us cius ttiurnui rationc fui motus propiij non fi' ciiculaiis
fed fptralis vnde ratione dcclinationis> quam fucccffiu ac-
juirit vel deperdit modo ponituc infr > tnod fupr > fed
in eodem circulo. Interim primiim mobile t Si xquaiorpeifi-
cit fuam rcuolutionem circ tcllurcm minori rempoiis fpatio
qum ipfeSol i nemp in horis ). Si minuris fer fi. ex quo
fit vt dum Sol ponitur in codean circulo pofitionis 1 in quo
pridic erat > ipfe vlterius prarceflerir fer integro gradu 1 vt fu
pr explicatum eft , cuius fitum Sol . vtad amuffim acquirat
xequirttur fpatium fer quatuor minutorum temporis ; qua:
fingulis diebus competentia iiiferunt in vno anno d i cm vnura
naturalem prxcefionis : ita vt dum xquaror in vno anno facie
66. rcuolutiones circ tellurem > eodem tempore Sol inue-
xiiarur perfecifle tantm . circoitioncs vna videlicet mi
nus. Vt igitur Se rpfe acquirer hoe quod acqnifiuit xquator*
ponaturque non modo in eodem circulo pofitionis > fed in,
oodam puncto prxcit> cum codent raduxquator> opoi-
i4 LEXICON
ret vt integer annus voluatur, quo interim motu feo paula*
" timincedentj atque ad dies fmgulos gradum vnum acquirers
perficiat integrum circulum > pona turque cum ijfdem partibus
tquatorisin codem circulo > arque in eodem pono pofitio-
nit, in quo erat cm primum moucri expit. Hic igitur et
monis direetorius > & realis deuolurio Solu ad locum prxfi-
ium : qui fingulis promiflbribus adaptaras ad hoc vtferantur
ad loca modcratorum > tantum temporis fibi vendicat , quantus
eil accus asquatoris inter vtrumquc intcrccprus>tribuendo fin
gulis gradibus vnum annum folarem is en im rotus requin tur>
Yt modo diximus i ad hoc , vt Sol' paulatim aflequatur vnum
aequatoris gradum > deque cum in eodem non modo circu
lo i fed etiam in eodem puncto prxcilo pofuionis. Licet enim
per vnam integrant diem Sol gradum vnum xquatoris praece-
dat ) fuque in eodem circulo pofitionis in quo pridie erat > in
tegro fpatio yiginti- quatuor borarum , timen ibi non eft cum
eodem graduxquatoris, eque in codem puncto ciufdem cir
cuited per quatuor minuta temporis gradus xquatorisi in qua
pridie erat Sob coneingit circul eumdem pofuidhis quam ipfe
Sol i qui demum etil moi ilium attingat > non tarnen in codera
puncho i fed vt id aiTcquatur oportet vt integer annus voluarur >
tc exxqueteirculationem i 11am qua x-quator fupergrediturSo-
lis integras i hoc eft 365. in anno reuolutiones quo cxpleto
optim intelligerur deuolutus ad priorem locum , proindequc
ctiam Promiflorad locum tgnificatoris ; ficquc efFcftus tunc
tandem ptodeat 1 cum caufz realiter congrediuntur 1 ac ponun.
tur i ti a u fecundo ad ilium extra fe mirtendum. Quod clarius
cxplicari ncquiti nifi res omnisin planifpharrio oculis fpeftan.
da obijeiatur.
Quoniam autem 1 vt diximus 1 Sol motu fuo proprio in fin*
gulos dies acquirit fere gradum vnum in xquatorc , &infupcr
motu raptus facit integrara circumlationem i &poniturin eo
dem circulo pofitronis i licet non cum eodem gradu xquato-
risi fed ille per quatuor minuta temporis prxcefit , atque
eumdem pofitionis circul attigit que, tpotis preceffio fingulis
aequatoris gradibus adaptata 1 conftituunt integrum diem natu
ralem > inde fit vt integer dies naturalis fit mentara vnius
annif hocclt totius temporis i quod requiritur vt Sol denuo
attingat eumdem gradum xq uatoris 1 & cum eo ponatur in eo
dem circulo pofitionis ) & dux hora: xquinoftiales fint men-
pcragrationis Solis in vno menfe > ac demum quatuor
minuta temporis (int men fu ra vnius diei 1 quo tempore fit
pnqprdioatio coram , quz futura funt tempore cxpletx dire-
tioeis : ncmpc poft vnum diem corum qux futura funt poft
MATHBMATTCVM. 47
hnnam > &: poil duos Hies . eoium qux futura fntpoft duos
annos&c. Qui fe vt hxc diurnacirculaio Tocnti p. .(lit anti-
ci pata quidam diictio i & > vtcam vocac Titus , Direilit ft*
turuUn.i ( licet ipfe aliter cam cxpliccty in qua ob fimihtudi-
nem motus appte vmbratilis quaedam inceptiu dueCtioni*
Et bine originem irahunt dies Sc anni ctimaexici in qui
ttas Protogator ponitur in loco refpondente per aliquem ra
dium ad locum diteftionis > ac Luna in morbis ponitur ad
loca refpondentia loco fui natalis > cl ab initio morbi vt poft
feptein dies in quadrato > pol > in oppofirione loci radicas
&c. Verum de his latis in V. Figura Icxdecim latcium > & in
"V . Climaftericus.
Port duplex e(l morns dire&ionis > vt alias diximus > alter 40,
telus Ptolcmiu si'ttntl/oUui Hiclus > hoc eft piojecbo radio-
rum , qui ft in confequentiam fignorutn > & intclligitur fieri,
vt Moderator exiftensimmobilis in fitu mundi, ditigatur ad
aftra> qux funt in locisoricntalioribus fccundm fncceiTonem
(ignorum : non quod ipfe vete vadatad ilia >cm vt dixit con-
ftituatur immobilis in fuo circulo pofitionis , fed qt^pdeoim-
mobili permanente in fuo fitu aftra interim motu piimimo-
bilis rapiantur i \etfus occidenraliotcs partes > adeoque im-
piogant in fitum Moderators. Altered eonucr fus dithis H
lingens qui fit contra fucceflioncm fignorum > & eft cum ipfe
Moderator morn pi imi molibs tapitut ad loca prbmilorum,
oui in cafuconfderantur immobiles in fuo fitu mundi . feu
circulo pofitionis > vbi expectant aduentum Moderator's mo
tu primi mobilis proccdcntcm : duplex enim virtus tarn pro
xnifloris quam prorogatoris imprimitur > feu conilituitur im-
mobilis in duplici loco,alrera in gradibus fignoium > & in pri
mo mobili ; altera in fitu mundi > Si circulo pofitionis in qui-
bus reperiuntur tempore ineeptionis alieujus rci : vtbenead-
uertit Titus cap. 4. & alibi fxp : ergo necefle eft vt qux in
primo mobili conftituta eft > moueatur cum ipfa , & feratur ad
loca in mundo qualitatibus conttariorum affefta > quod ell
conuers ditigi : qux ver in mundo imprimitut tet immobi-
lis i & expedtet aduentum aftrorum , feu radiorum iofixorum
in primo mobili > qux ad ipfam ferantur ; quod eft dirigi reite. %
Quod ideo inonet idem Titus , cardines non pofle diygi nifi
let " non enim ipfi vadunt ad aliquem , cum confidcrcntur
tantum in mundo, fed aflra > & partes primi mobilis ad ipfos
feruntur >ergo tantm accipiune familiatitaees in mundo , mi
nime vet in Zodiaco.
Quomodo autcm inftituenda fit praxis huiufraodi direftio- 41.
Stis fuppuuudx i non eft noftri inffituti explicate , prxfeitim
ij
,4g LEXICON
cum apud omnes Profcflores paAim obuia fit : fit enim aut pe
accnoria tmpora S diftaatiam meridiano vtriufque tam
Irgnifcatoris > quam proiniflorisi aut per afcenfionct fcu re-
das, feu obliquas vtriufque> fumptas ad rationem eiut > .id
quem lit dcduclio. De qua re fus agit Tiiust. j- cJUe/lts Pit-
6>fif** tttcAf. i+. \quc *d CMf. ic. Si fufis adhuc > atque ex
proteil in frima mobil , tradens etiam quomodo Sol in lpatijs
crepttfculinisnon fitdirigendus in circuits horatijs, in qui-
bus funt proportionales ditantiae cardinibus , fed in
circuits parallelis ad horizontem > in quibus quameumque
declinationem habeat fetuat Temper eu nui cm ctga nos gradum
intcnionis luci , (ecundm quam omnem fuam acbuitatem
exerit. Solum hic ex eodem Tito > doebina fupcris traditai
qux non nihil communi d i Cerepar, exponcre vol modem
adxquandi aicumdirctionisad cxpilcandos prxcisannos > Se
mentes cftcciuum Igitui arcusdirc&ionis clicitus addatur afec-
fioni Solisi ac deinde in tabula afccnlonum icarum
icquircndusgradus Eclptica: huic fummx corn petens : poftc
computandi dies > & horx > quatSol iefumpfit pun nati-
uitatis quoufqucaddidumgradum peruenerit > nam dies qui
prxccflcrunr, annos i fmgulx bina: hora: , menfes denotant>
port quosapparebit effcftus promiiTus pctdiietionem.
Directvs dicitur planeta , cum motu fuo proprioin Zo
diaco fertur in confequentiam ignorum : icut conti Re-
trogradus > cm mouetur confequentibus in antecedentia
ligna. Elle autem directum i eft fpecics quxdam dignitatis ex
accidente planeix aduenicntis. Nam cum motu fuo perduftu
contra motum primi mobilis ab Occidente in Orientent nita-
tur i indefit, vrfens occidat quam ipfx primi mobilis par
tes, ac proinde diutis fupta terram coniiftat > plus temporis
confcqucntcr habeat ad illam fuis qualitatibus imbuendam.
Vide in V yium numero.
Discoka Gixc apud Ptolcmarura 3. Quadrif. eap.-j xxVtl-
fione Arabica Hali, fignificat Genituram duorum mafculorum>
& vniusfcmcllz > in quam conueniant Saturnus, Iupitcr , Sc
Venus.
DtscvsGrxcc propric patinam rotundam exprimir : inde
hoc vqcabulum ad oinnem figuram rotundam ,8c planamfi-
gnificandamapratumeft : Quamobrem > & corpora Iumina-
lium.quzquarouisperfeftclphxrica, &rorunda> tarnen ob
nimiamdiftantiam plana videntur > & referunt quandam difei
figuram i difeus Solaris > S dilus Lun.ii is lunt ppell.ua > in
quorum vifa planitie diametrum Aftronomi coneipiunt > quam
in quales parres diuidunc oiuum duodeeun, quas & ynetas
MAT HEMATICVM.' 149
- & digitoseclipticos vocauere , quorum portea ope Cjuantitatcm
obfcurationiseoruminccltpfibusmetiuntur. Hincetiam 4;.;
V : < 1 vs figura difci quam prxicrcrt . dicitur quidam
Cometa, lata rptunditatc rcfulgcns > colore clecbino > vt ha
ber Plinius & raris in margine radijs circumfcptus, qui habcc
naruram Veneris.
DisPosiToR apud Aftronomos audit planeta, qui fuper ali- 46.
quern locum difpoitionem habet, dominatum > & cu: im- V nde
& Dtfpofiw aliud non eft > qum cura 1 & munus decetnendi de
loco in quo planeta potiores habet prauogatiuasex quinqu
cflcntialibus, Domicilio nempe > Exaltatione TrigonoiTer-
minis>& Perfoni. Qui ergo 1 fado lernt mo , fuper aliquem
locum F.clifticx plura habet dignitatum fufFragia > is dice tur
ciufdem loci difpoitor. Sic ponamus cafum , quod celebranda
fu luminar i um (y nodus ingrad. 1. Virginis ; cius difpofitio,ac
jusdecernendi pertinctad Mcrcurium, eo quia in ditoloco
Me reu r i us cattcris anrecellit in dignitatum cumulo:habet cninv
ibi jus Domicilij , Exaltationem , Sc Fines. Is ergo etit di&ae
conjunftionis difpofitor : ad quern proinde fpetabit decernere
de qualitatibusae'ris, aliifquequae ex tali conjundionc pro-
uenient.
Divisor apud Arabes ( qui cum lingua fua propria Igetu-
Mrnominarunt ) eft planeta , qui habet prxrogatiuam finium,
icu terminorum , in quibus incidit direftio, aus rei alicuius
fignificatio : Planeta autem i qui refpicit eundem gradum fiue
ineorepertusfuerit dicitur compar> & parricepsdiuifionis.
Qnomodo aucem is eliciatur > di dum eft fupr in Verbo Mg*-
butar.
Divisor > etiam apud Aiithmeticos dicitur numerus qui 4b.
partesdiuidendasdenominat, feu in quas numerus diuidendus
alTumitur > vteltActbi gratia 9. refpe&unumeri jc>.
Divrnts >& Nournm denominatur. Planeta , aut fignum,
quod vincit inqualitatibusactiuisSc pailiuis. Etenim fi vincant 49.'
in qua litares actiux dice tu 1 diumum > fi prxpollcant paffi-
ux > nocturnum Qualitatesatiua: ex Philofopho funt calor &
frigus i pafluas humiditas) & ficcitas Hinc cum Saturnus,
exempli grati > fit magis frigidns > qum ficcus , Iupiicr ma
gis calidus, quam hum idus. Sol magis calidus, qum ficcus,
&c. dicuntur planeta; diurni. E contra quia Mars eft magis
ficcus, quam calidas , Luna magis hmida qum frgida, di
cuntur pafflui , & noehnni. Similiter in fignisdifeurrendum:
quorum ratio refpcdu ad punch Caidinalia , rnde fidera,
incipiunt influerc primas qualitates > aufpicanda cfi , vt bene
difeurrit Titus in Cxlcfti Philofophia.
ij LEXICON
DO
49. Doers apud Gemetras eft figura 1 quai laritudine &cra> ,
fuie caret ) tarnen habet longitudinem. Hinc ignite quxdatn
a'ris impreffiones oblonga;, & trabis fimilitudinem referentes
teile Plinio lib. . cap. 1*. Doces Grxci appellautc.
(O DoobCAiDKVMderJnit Huclidcs > quod fit figura folida Tub
duodceim pentagonis zquahbus > & zquilatcris > & xqui-
angulis content > : fi u i 1 tradrum eft figura quatuor triangulis
ccnlhns , Oieedrum orto triangulis I lod rum figura Tub ri-
ginti triangulis xqualibuS) & xquilateiiscomprchcnfa.
fi DoDECATEMomoN communitcr accipitur ab Aftronomis
pro duodcima quaque parte figniferi > quae triginta gradus
coraprchendit > fiue vnum integrum fignum. Vnde dicitur
Dodccatemorion Arietisi Dodccatcmorion Tauri cc. Ali-,
quandoctiam fumicur pro domibus czlcftibut in fitu MumU
confua ans , qua: conftituuntur per zqualem xquatbn's diui-
lioncm in duodceim partes. Singulis gradus trigintaattiibuenr
do. Scaliger reto ad Maniliumait Dodccatemorion elleduo-
decimam figni vnius partem > hoc eft gr. duo cum dimidio.
Cette vfitatius futnitut pro integro figno.
J*. Domicilivm eft dignitas planetz in figno , in quo obcon-
formitatem uaturzita rcpeiitur > ac fi clict homo in domo lua.
Et hzceftvnai immo Se potiffiina ex quinqu digniutibus
clTentialibus > cui Aftionomi> praefertim antiquiorcs t/ibue-
bant'quinque fufFragia fortitudinis i cum alias Kxaltanoni qua
tuor , Trigono tria , Termini duo , Faciei > lou Dccanatui
ttibuerent vnum : V nde & Verfus.
Quinqu fuss /lernst: clares fertttur honerts
u.ir/.vor in felso tjuifaue f'.aneta fu :
linibus mquefust limesjsti jure tnumphes j
Tres aulem m propria triplicstate capit.
dumt.txat, fuerit fertt Decana
Qusfa-4t /tee > vales quoi d euere tont.
* eque hxc fortitude planetz in fuo domicilio inanis eft
vt non ratione , atque experiments pateat conuenicntillm
excogitate. Nam duo figna Cancri 1 & Leonis , quz proximis
ad noftrum Ycnicem acccdunt ) teliquis validioiaefl'ci nemo
eft > oui non videat : lureigiturduobus luminaribus, quzcz-
teris planctisactiuitatepizcellunt) & quibus omnium vita
depender aflignata funt i & Soli quidem planetz calo Sc fle
co > calidi innati in viucntibus aurtori atque fotorii fignum
Leonis ,calidum item &ficcum> in quo ipie exiftens mirific
calor* fijos impert t vires uas adauget. Lunx yci planet

MATHEM ATIGVM.
natura fu hmido, te frgido hftmidi radicalis origini, fi-
pnum quoquc hnmidum & ftigidum , quale eft Cancer > tri
buendum erat. E contra Saturn us omnis interims authot , cali
di innati i radicalifque humoris dcftruor > & inimicus oppo-
iitashifee luminatium fcdesoccupatc debebat > nempe Capti-
cornum> & Aquarium czteris humidiotes > & qua: maxime A i-
ftant aoftro vrtice , ficut longe diftat Saturnus tetra. Ex
quibus Capricoinus ob conformitatem naturz ( clt cnmi vc
ille natuta frigidus & Accus ) prima fedes foret. Mats etiam na
tura malficas > cum vi tarn luminaribusotiginatam fuama-
lignitate coneutiat > cas domos fibi vendicarc debebat quz
hol tili radio domos luminatium infetarent* ideirco attribut*
funt ei figna Aiictis & Scorpij > quzdc quadratofigna lumi-
Mriom intuetentur : E contra benefici > ea locahaberent > quz
amieuix vinculo locis luminarium nectetentur : ide lout
fortunz majori ezdomusalfignandz erant > quzamicitiae per
fecta: ne*xu> nempe radio trino cum lcis luminatium vniren-
tur > Sagittarius > inquam i & Pifces. Venen autem fortunz
minori Taurus > & Libra, quz cafdem domos refpiciunt de
Sextiii. Tandem Mercutio, qui c omnium planetarum pro-
ximiot luminatibus > quippe Sole nunquam corpore elon-
gatur plusgr. z8 Lunz vero eft contiguas ratione otbis, ez
dornus datz funt > quz ptoxime accedunt ad laminan um do
mos videlicet Gemini > & Virgo : Et hzeeft ratio domicilio-
rum > diftributionis conucnienter fadz pro fingulis pla
nen s. *
Dom vs item vocatur duodcima quzqfle Czli pars in iitu {3.
mundi confiderata : diuiduiit enim Aftronomi fuperius > atque
inferiushemifphzrium in quatuor quadrantes > duos quosvo-
cant Orientales, linea videlicet borizontali ad lineam met i -
dianam fupr terram > & ab occafu ad lineam Imi czli ; reli
ques duos > quos Occidentales appellant linea Metidiana ad
occafum -, atque ab Imoczliad Ortum. Hos autem quadrantes
in ternas partes difpefcunt : Ptolcmzus quidem per binas horas
temporales rationales vero per duos circuios magnos ttan-
feuntes per communes intetfediones horizontis, & Meridiani
quorum ope diuiditur zquatuor in duodecim partes zquales
fingulisdomibusttigintazquatotisgtadus attribuentes > nulla
Zodiaci habita ratione > fed eo, vrjacctfub zqoatore in partes
fiue zquales , fiue inzquales , quz videlicet intercipiuntut
intra fines horum circulorumj tributo. Et has intercapedines
Dodecatemorias > domos, ngulos fuceedentes & cadentes
ab anguli'g Aftronomi appcllarunt -, quarum ordo eilet inuer-
fu, & contri raotum pnmi mobilis ordinatus : ita vt pcima-
Kiiij
* LEXICON
omiij effet horofcopus > q\ijc comprchenderetquinquegradu*
aequtoris fupr tcrram & vigintiquinquc fub tetra : fecunda
domusdiceretur non quam mox acquirunt fidera motu diurno
laca > fei" qua: proximo fuccedcret Orient! fub terra : inde
tenia, qua: prop eilet Meridiano fubierranea, port quatta,
Meridianus ipfc fubtcrrancus , & lniuru cxli . & fie de ingulis
incipiendo quinque^radibus xquatoris pia:c?dentibusctifpi-
dcm vfquc ad niginta fecunda m uccefionis ordinem, hot eft
ij . acufpide. Quaic autcm totum cxIutQ > feu mundi ambitus
in duodecim non plut i minus partes > feu domicilia fit dif-
fccbs, varia: fuppctunt rationes, quarum potiffima defumi-
tur ratione afpeftuum > & ex dignitate duodenarij numeri.
Cm enim is folus pra: ceteris d;uidi po'ffir in duas , tres,
qvjatuot > fex . ac duodecim partes xqualcs jure is erat pra;
casteriseligendus qui commod omncs afpeebs ad cardine
cxbiberc pofl'er > ceteris numeris ad cam rem minime con-
gruentibus. Porioduode'cirocasli domoruin fignificata > pro-
prietates >& accidentia > fi quis cdifcerc volet > proprias cuiuf-
que d i d iones fuis in locis confulat.
Dom.nvs /> fecundm Arabes dicitur is planeta qui
in figno profeitionali horofcopi dominium obtinet ac jus
domicilii : Vt fi horofcopus cxtmpli gratia hoc anno pro-
feione tranfeat in ignum Arietis , Mars dicetut anni domi
nus i fcquenti ver anno erit Venus . quiarfgnum profeftio-
nalc horofcopi eft Taurus > in quo jus domicilij hattet ipCa
Venus > &c. Hunc plurimi faciunt in anni rcuolutionibuB
antiquiorcs Arabes? contendentes fuis nugis eumclle maxima:
auoritatis atque efficaciar in rebus illo anno euenientibus
decernendis ; qua: prorfus deliramenta funt. Ea in praefenti
refellerc', neque inltituti mei eit> neque ici dignitatis. Id
vnum moneo > quod ctiamfi re foret ilium admitiere in pro-
fecbonibus annuis colligendis i id faciendum effe non pet
sequalcm ilium motum , ac profeftionem locorum hylegialium
per fingula Zodiaci figna tribuendo cuilibct anno folari fi-
gnuin vnum , quemadmodum hucufque Aftronomi omnes
tradiderunt, fed cmodo quem nupei ex veris philofophia
principijt inuenit ingeniofilmus > atque amiciflmus P. Titus
tiofque in loco vbi profectionun fermo incident, explica-
bimus.
Domihvs geni/ , apud Genethliacos dicitur is planeta
qui totiusgcnitura:fibiarrogatvniuerfaIe dominium, quique
alijs piaeiUtinjudiciotemperamcnti>morum ( quantum natu
rales ani mi propcnfioaes appellant ) arfcclionum corporis, &
fuiuliuraj rode aa in vniuerfum > nome louialis Sacut
M ATHEMATI-C VM. in
tni > Mercurialisj fortitur*Ad quem przcis- pertineac hoc
jus , non adhucbencompcrtum. lulius Firmicus magni no- .
minis author > quique floruit circ annos Chrilri jio. cum.
planer/am huiedominio pzficu qui pr.lt lgno > in quod
proximc ingreditur Luna polt editum tx-.um ' ezeeptis ta-
men ab hac prziogatiua luminaribusi vipotc'vniuerjfalibus re
mit (ignificatoi ibus. Sic exempli gratia poli to, quod Lun
genituiz tempore in riete reperiatur i geniturz domina cric
Venus eo quod Tauri igno , in quod proximc ingreditur
luna port natiuttstem i \4iiusdominatur. Sed demus Lunam
Gcminos poifiJcre i tunc profefto ptzternvffis Cancro, tc
Leone luminarium domicilijs , cranfiiur ad Virgincm cui
przeft Mercurius i qui propterc totius genirun vniuerfale
dominium fortietur. Ike Fiimici mens > cui lubfciibit Ponta-
nus ) & non pauci exrccentioiibus. Kcucra tarnen id nec vali
da rarione dedudtum , nec cum cictibus confonat. Et fcimut
Firmicum Latine magis , quam Philofophic fctipille , vt
aduertitetiarn lundtinus . vnde & einslciipta propter fenno-
Bselegantiamab Ecclcfia pcimillj Ian;, cum alias multa ibi
abfona > Arabuin lupcrltnionibus inuoluta confarcinauerit:
lient & Pontanum > Po'tam magis , quam Afhologum cgifle.
Alij abfolut cum huic dilpoutioni pixficiunti qui tucrir
dominus afcendentis , vel in afcendente parnliter repcrtui.
Er fan > nulli dubium > afcendentis dominum, (lue Almuthem,
Planeram in eo plutimm pode in dcceincnda
complexione'nari : at in alijs, non ita clar. Alijcum flatonnt
geniturz dominum , in cujus fnibus tempore natiuitatis Sol
teperiatur in genitura diurna > Luna yci in nocturna. Com-
munior tarnen cntentia intcns Pcolcmxi przceptis, in ijs
qux habet i. j. QHjdrif. caf. , ( vbi agit de Apbetx elc-
ione i quando luminaria vitz modcrationcm fortiii nc-
qucunt ) doccatis > vt is eligatur in Aphctam > ex quinqu
erraticis, qui cum lit in locis idoneis , plures przrogatiuas
habuetit in locis luminatium > afcen,dcntismedij cxli, & partis
fortunz ( alij pro patte fortunz ponunt locum prxcedentis lu
minarium conjuuetionis > aut oppofnionis ) ita & i pl ilium
planetam przficiunt vniuerfali reium dominio i qui in omni
bus hife locis plures przrogatiuas habens > czteris anteibit;
atquceumquii fa&o fcrutinio proximus illi cric innmero
digniratum , in huius dominij pactieipationem admittunt
exclus Temper Juminaribus.
Ego fan j omnibus pcrpenis i racione &cxpcrientia du
ctus ijsafl'cntiri cogor j qui exicimanceum pianetam in hoc
negocio pi xrideudum elle > qui cxtcios vinccc in foititudine,
if4 LEXICON
fitquc iJc in angulis , aar fuccedentibus ( alijs in locisvili*-
libusexiltcntibus ) cm lu veloz > luminc plcnus , atcjuc in fuis
dignitatibus ciTentialibus. Ratio , quz me mouct, hxc eft:
quia hicagitut de majori aftiuitatc i & concurrcntia ad ope-
landum in omnibus i cum Temper i qui viribus praeualer > ma.
iorcs exerat in agendo Sic plus prxftabit in prxlio generofas
miles optimis armismunitus, viribus potens. eminens
micorum patrocinio fultus > & numeric omnibus abiolutus,
qum Dux >qui cxreris quidem prxfit verum grauiter vul-
ncratus , viribus impotens , in hoi bum finibus > vndique oppu-
gnatus, atqueinloco i vbi vires fuasexerere > arma nadare
aucroritarc fua vti minime poterie : Non il Ii fua fortitude pro- .
dci i i non fua pi ndn m i non virtus > dignitas > ni cae
tera confequantur. Ira plan in cafu noflro : partim refert
planctam , aut dominium afeendentis habere > aut locis potio-
xibusdominari , aut etiam figno in quod proxime intrabit Lu
na, fi exteroqui viribus debilis , impeditus , combuftus c-
dens > in malencarum radijs > aut dignitatibus conftitutus Tuas
partes obirc fuaque fortuna vti non poffit. Praeualebit equi-
dem > qui fato ferutinio exteris valentiorin vniuerfum inuc-
niatur , quique vires fuasexerere , tum ob loci (i tum, tum ob
nuroerum dignitatum , feu fortitudinem , tum ob alia acciden
tia plus alijs poterit. Igiturab hoc muere excludendi primo
funt , qui > qui maleficie funtobfefi. qui retro-
gradi i mox qui alias debiles peregrini , tardi motus > fub
Solis radijs exiftentes ; ac- tandem qui in cadentibus reperiun-
tur. E contra is przficiendus qui in ngulo , ( exteris ad-
huc in ngulo exiftentibus ) qui fuerit in nobiliore , feu eiuf-
dcmanguli fitu eminentiore ; qui luminc plenus , qui in fuis
dignitatibus, qui beneficarum radijs fulciatur ; qui demum,
fao ferutinio tarn fortitudinum qum debilitatum exteris
omnibus fuerit potentior, & validier : pon vero in fitu
mundi ftoptimconftitutus -, itavt cxli culmen exteris an-
gulis prxfcratur j mox linea Oricntalisac prima domos : inde
cardo Occident is , & feptima , poc Imum cxli , ac tandem
Accedentes pet ordinem : poftrcmo fi nullus in his locis repe-
riatur , infpiciantur cadentes > primo nona fecundo tenia,
deindefexta> vltimo duodcima : atqueinijs locis is prx om
nibus eligatur > qui magis ad Meridianum accedit.
eque ab hoc muere exeludenda funt luminaria i per hoc
quod rcrum generalera fignificationem fibi vendicant , fi te
ipfa exteris paribus alijs antecellant tarn quoad mundi fitutn,
qum quoad reliquas fortitudines. Semper enim verum eil
rtqui y minibus praualct , pixualeat 6 tiuiute > quiquei
M ATHEMATIC VM. iff
radie potentior fucrit, arque oprime confituras, potentilas
exerat fuas vires i quam qui debilis & minus potent. Sic fx-
pcnumei videmus pluiimos a per t naturam -Solu referre:
aliis Lunam plutimum dominari > .in ijfque Luna: e (Fe chis
clariffim elucerc i quod irrefragabili argumento elf > alteruna
luminarium in cius cfformatione plurimm contulilTe > pro-
indeque totius genital X dominium extunc bi vendicafle : Et
hxcfatisdcgeniturx domino. _
DuMiNisO-i, fccundm Arabes eil dominus hora: pla-
netarix in qua quifque editus eft in lucem i & fucceifiu qui
fecunda: hont in dominium fuccedit per ordinem. Hunc pro-
fefto fuis nugis , ac philaierijs geftiuntafl'umcre in nnorurn
fubfequcniiumgubeinationrm> ac dominium : ita vt domino
fluni hoix competat difpofitio primianni , 8c per cum figni-
fketur m eo anno eile nati > quantum ad faniratem > & infumi-
tates corporis > ficut pet dominum afeendentis : per dominum
fecunda; hora: igaincetur fecundo anne efle fbiantix> ficut -
ignificatur per dominum fecunda: domus : per tertim domi
num hora: fignificetur cc fratrum in tertio anno > faut pe
dominum tenia: domus & Ce piofequendo in dominishora-
rum fubfcqucntium per ordinem domorum > & perannosfab-
fcquentes vfque ad finem vitx. Res plan ridicula .bvanitatis
plena. Sic cum
Dominvs bor* eil dominus duodeeimx cujufque partis
dici > ac noctis > fjs in duodecim zquales partes tributis quas
ide inxqualcs , ac horas planetarias appellamus. Qua de rc
vide jam dicb in V. Diepon t quod Arabic dominum hora;
fignifcat. Porro in clcchonibus return , huiufmodi horas pla
netarias obferuare, ctfi forr fuperuacaneum foret non per
hoc, tarnen erit vitupetabile aut fuperftitiofum. Prxllat hic
apponerequz circ hane horz elctionein habet Albertus Ma
gnus in fpeculo. Non tmm , inquit i frbitrij ex tUione
hors. lauU, tliin eiurjed folius in rn.tgn.irnm rerummceftioni-
buf eltiiionem bor* contemnere rflarbitrij ptiutio, nun l ber/M.
Quod ctiam ex Ftoleinxo confirmt Maililius Fecinus Hb.},
e fit* >CMf. .
Dominvs raJiomm juxt Atabum placita , feu potis deli- fof
ramenta > eil planeta aliquo radio refpicicr.s fignum prolcdio-
nis horofcopi alieuiusanni. Vtfi progreflio afeendentis iftiu*
anu > exempli grati fucrit ad lignum A nais deuoluta > Mars
erir dominus profeclionis annux >. vt fupr diclurn eft > quia
cil dominator Arieris : fi vci aliquis planera Arietem qua-
cumque irradiatione rcipexent , is radiorum dominus appella-
bitui : vtputaiupitcrcxl. Leonis gradu ilium trigone radio
inuN>l : Veno e 8. I>it>l , ppolilo : lturnul l. k^n^
cci()u,cilc): i^ mn ciunt^omini iinlum, <)umc>l>ien
X,i5nni<ioninul yz.ieliul zubeini olleradilur > llc>lee
lneisuo5iin c^lict>z>ll)2cu!cnlUl> zuz Iifi-
lelielsicil. Iczue ^lrll5 ^olle, ni llrc>cini lluluer
ll>nni4t. clieium quiquilc>IIcnl ll^ r6ibu inrerjeHi,
^ Vel>eiil6lc>uilclic>l. l)cinle lucccil Venu ln,clerlrii
lplio vlqueierumm, cunUnaiil 17. zui rel^nnclenl r^^i-
bl>5 >c>. icllciu! 6 iu2illum liturni lpcKum. ^< /<</e

vsque cius sleiil. 5Ic e 6iium ominil ^btl lm5 nu^2


luenli lun6e.
fl. Vo,nv/<!',fe7, 6lci l7^s<^^ s H quo plur i-
Limu5 luo loc ) cN ille slne. o.ui in polum ^iliiibu-
lioncl>lN!niuluMf>l,rillcillictur. I lIuiibulwc><iiincelIiKl
lolt : i>iunc> ilic>ne rotiu til nc>mini5 , vi il>i cll>limin
lt; lccuncertum miulIulnin:libu5 clc6ien<!<>. In.
liurnilizilurcnimlilinilium mporuln i lc>!e ccic>iml,Lc
c2elipl,neiilimlertilur : in nouini vro I.un,. lir
cumlolllowinultcnl^oiulneitilciil. vcn<iil libi omin-
tum. liue lecetneni tx>st,lm nn. 1. lnenl^ 7. noc ell vne-
viinti mensez. l.un nn. 2,. cum.vno mculc>noc cttmcnl.
mnin ls, I^ilic l5f!,nc. zui in n,Iilil> ll,cm,cc secuii-
m oillincin linotuin in lccunclo loco lueril luf>l>um5:
leltiu,qui polt lecunum , sc liinili moo ccicii. lc<1
^cuinHuc luuln ecenniuu fuelicloitiruli licet isle lic l>rin-
cil>li5lociul tcmlolil Cni<>nocllc>l, c^tciis ln>cn plnctil
^^^eioi<Iinemluc<!enlic>u5 portionein lui icccnnij iliiibuil,
^ui tueiinl per oiincm imincclile poiili in lcnemiic N2lli>
lio,lcis<o tluen irimumincisienl, sc z>olt lc il!i5i>oicio
em liilnenz > ^uilubleouentuc. !que l,lurnu5l>clmen-
l5;o. lupiccill,. ^lzrs ls.lol, vr <i>6iuln elt,ly. VcnuzA
I^lercuiiu5 10. 1.un n^em mens niocl f. In nourni
vcl Jenituri fsimum6ecenniun2c>cl I.un> inc qui f>
viineln lccunm lucccllioucm iienoium luccc^it , vi cli
um cli 6 5ole. porio1?2i>ulHW dnlonoctoiuln > ncc non
llnuloium l>rciculrel l>znilili,n ,!) iu kiimicum
/,4, 6. "/. ;4- Lc lcczucniibuz.
<s. ' voioo , Inoium vcc>ulo, <!icirulnouum<l<!ulncil<
,<i oluln 2niicuin nnni inuilum > mcxiernil ^Nionomil
6ec^nm^nculn,Iijl vneciin.zieli, nllbclomnino lesicm
jnt!lnnollu!>c!l>lln:c>inl,. Vocirui c ico noiniu ^!>

Vcv?oKi^ t?lcc i<iem lc>nc, c I.,tin suiiu , sc ^'


tcniiru l s ^loe DuHutizm vc>nt ) quocl nl lnplo
I>llllcif>il,ullumsio, c^ui mulio lilclliium fn>u!ilu comiu
incclluu^ >!</,//</>?< ^>Ineruin 6 luminni c!cliiun lu-
lninum zrincls>el, nc>minmu. Ltqueln<Imo6ulu ^tcm l>
lnulurul sl2cce6ic, 8,e;ii,2ln vei lublequilui , j, noc 5-
I1iclumlumii^ilbuzc)snn!jum , <lcbenl ^uinque lllic
laicm ^>lllcle ^ licque clle 20 illc, vlienile , i.un2m vei
/ublcczui , 2ic^ue cllc 20 II Occilienl!:. (Huomcxio 2ul
6c iiic imulcul > llellilium> c Vc>i^pnoii2 , licci eipli-
nt^l>e, Iit Qici. Ni eniin occnc tunc >Ineln
fHlc Doi)sf>noii2ln loli , czugn lueril sczl2iu5 2bi!Ic>, sc
eli ciu i2lil 2<l ii^int ^i6u > U2nclc> M2ne ,sf>2iueli
in <zu i vlic <iillcnlini,t Lc conninunmr. Xliczui enin
inc^uillol slnet2iu infi 16. ^llul null, p2 siceic vor^-
^>Klll2in, ^u> ,cl Nsub i,6iil, vel coinbultul. >Iij veio i<l
nc>n llen^lnc. lc<i bique^c inrr2 lli^in l2<iul limil
cc>ml>uKuz > loccnl iz,5um f,l?sIlilium. XIcl>l?iliu n,
<^uc>6iHisc2 <c>, l6ul ilucl!ii <^el>l n6iN2nii, cum p!-
nei kuciint eilr, 126! -, eo molo , quc iic^um N , sc 6u-
leineul2 inu/>i2iui : le in ilio c2^>iie clicic , Huocl c>u2n6c
pl2neciueiii in2nulo , scuin sull lilnilituine, sc lolin lu
lnililu^ineinilleioin^uloium, lunctlr Dor^pnoii. ^-
be vcl cloccnc, zucxi nnn nium ci z>l5cliti , lc6 clilln ei
<!ici cu Iumin2iic>u 21 vc>i/^uct!2 : il quo! lol veibi.
er!, ilc iu2liquonZulc'lum. sc h>lciur l liilici ^e
lcirilc , lK,num , ur czu<ii2tum , niniloleci 6 vc>i/-
Vnoii. (ju> in inl2 coutiouerli cleimin2n6um lii , non
cN inilnul pro nunc plicrc. LNcnim l inni Nlomenli
2c inulill infl eipl!n6i<Iez>en6ci , l^uibul ti2lilil qui-
p^>2ieoil, <^ui6 iel^uii2tur u^uiu lumciai <i vciuln l-
lelliiiuln luminliibullioinllnum. Vnile cum icclum ic^ibil
leimo in V. H</e//,>/j jHi jl>m funcl,menli fcile ciic <
liticium iuc , noumque nnc 6<?iinim menlibu ine-
: , c nci^z iml>l2nie. ?cc> nunc sulciil ptniiel
l2n<^um6iccn6olum l>liln. iyue fro lic lup^oneie, H
lzlellium ic^uiti vnioncln , sc 6>nii!iiitleln elliiun
cuin lo!eul I.un s l opliin ptcbl ^iiu c>/e/?< />U^-
^/<)(^m eniin^H <ic,cllu5 ,iriutn cl luminllri , c cluli
ve<!liIgI mululi!umini. <^uo<! 2 Iircronibul iz><> s<IulUl
nili in lilianli fuciint > uu eolum vinul vniii pc^>i > 21-
. que,6 !uiuii il,nsm!llii52IIilium liric voi^pnc-
liim minimc j>lleiuul. ?>rl qunl Kl c!eNi nc conNi-
turio, l,unuu lnomenli H <li^nilel , sc imscii ccci.
,5, l.rxicon
uen<! , non lil slic, norcli : le 6e e ili loe^

buz in lilolabil,, zu, eli circulu zilolninen in eiu ere-


uil, in cuiul p!nc<lelc5lprl>il,l liol2:quinoH>Ili-
Nlibui sel<lnu!oz ^uin6ei>oll^u ^lolil. inci^ien^o
siim ^oli Xlcriclicm > vl^ue <i ^i^eln qutm Iren
sl vcnturuln clcscrif min sriibll5 , vu<!e l^iui : li
ue 6 i l^cHnil. Vi<ie in V. I.imIU5. .
v.
Fz. l>A^co < <!<illl ln clocllvalusn2c><!ic>lHicum, c^r-
l>i Lltlim continei lecun^um pto!en,3?um l^cl! zi. lex
, leliilnonic, Xepleri ;>.. sc L,icli ;;. omncl tci ^e nml l
turni , l laui, inter <>!! slcifu cl^, n,uzr mic in ^i
^l,r,i /l<^ie, lli innitu6ini nncn Icei, <^u
in lin^u , nzbcnl nim m>xm ei lou , zmln> , sc
Hl^r. In lon^iiuilir! msleHimr omni lizni ^Rizci , <zu-
lim , vt ili < circumll lolum Xo6ici , v!i c lelliinZun
lul , lnue in i^sun> coluln<iclinunr. Iz in ll<)5col<' in^uic
lirmicu , iiicil ^lrlc>l , sc o,i vcneni5 cl neil>ium lucco
fliilnii<iolicclirlnl, c lerpenlum iHibu mc<inlur.
In os>i er ucit ^eiiculum eneni , ,el iul lernen-
ti nme <> 5>irnu5 ii^uni locmn mz^nc lic intelt
ueiir.

intcilcitionel Nclinlic , 2i oibil I.un>u^nol lnciz os-


soiiii, vu!e lumiturleumeniuln l2t!tu<jini! l.un3?i c c-
z><^ui<!em l>c>5Iiz, Uli veiull!>5. ()uleUlcin nu-
iulmcxii incetscHione v,e nomcn lolii lini , Hiuin
N,I,l,i.
^s,. vioco i>/<,el5 eenu aun6^m i^nitiu ccenlionum
lnere2lslniim > cui micrim otl>el einItic> <zul!m
,i5ccl,ncc v,Ic!e!ic!, n 'I6c enl.<^ul>ul,ic,ul, lium
d illlun> frizoie lru<iiiui, eiillte iclcrur lccuruo llHu
luocium colubii > ,cl <ilconl5, c zui Iiel r>l niliiur
lullulnlcen^eie , vi<Iul Hu,l> i6cnllcinl>I!z!e cre o-
lnere^: li, vs p,ilc, vl,i eN nube i!I,!n conltiin^tl
Vlirlc^elt HUlI^oilulnc!i<iim vrzconil.
DV
> !),,, lcu v^ibe/^c^ ^lib iicitur Vll, niol51eli
^ui<i Vrl p!,ltiun,. vrrniiuc enim iin^inen lelerr > <><iu3
H solum ^i6tidum cnnliins Nclli, 7, c <,Qc infoimibu,
s>u prolemium , seeunlium Liielm el z. iuic lle^Ic.
lumjs. ^U!ou5c^u2: iukmneio, luu^ilUHL>"tu<linlle
ni5,wlniletinuic nnmen /,iie. iicueru5 in Oeip
lele piguttilim nunc, leu Vrs,m l> ^l,l>ibul cliNi-ui vn> ,
cti ^</l^ /^- , nc ctt lcrelluln l,li , pi, nui<lcn
2KeHu>^ua,l>)eHi5po2lum6zwcntl, non a Knuliz. 5H
a5,un,^8in,lum z>enu 6esun>f> licrion nnmin, ini-
6lunc, qu<,6 stte uiofccille 6c t,lo rm,n,enl<>> eiur
Hucinz>nibu lettibu nescio quem laconum dcmlleium
,t>fnZcn<l, nulil ,Nn<min, sanHorum , sc nisleltiln,
Xoii-lcum ppcllHn<ice,n>minil>uz lunecim ^polloloium:
lel <lc n,c ce lul in V/.// c<e</?.
vvc^il, , iem ett pu liqunz , 2c DiieHio : <Issni5l ^<
niln eeluitionem promiisorum H<i la liZniKnlorum > n;
llittcic,s2M men5um itineli , quc>7 mcilu primi monili
z>eilicii ?l,millc>l > qunusque-xl locun lini<ilc,lil neiue-
i,r. c^uo! quomn^o t, llizn'iaum ett in V- ZI,?/.
Ovc,<,xi4,Hb. i<iem<,u, sc 0/.^,, je qua 7
non lougc an liHum. leil enjm cim lilei olini ^ Icn,-
l>luul. ^ttemminquii vuNii, t z>I,n, s.i ,n luu Z,^?.
Hctt in ^lte tibi prupri, l in 2quc, nulorum sccnllenlil.
c,Il,uc,H Iuininium .'llmilil 6r in Icc> oi conlimi in
qu,i>, V!6elic in liqun n^ull, , i ,uo<i pl-ner in
Hie Ul Orient,! lole, in nnite 0cci<lcnl,Iil I.un. N,!i
vel a,l>eii>l<,sosir.i6. ccnl!lnuii clicit quc, ,H OuKoii,!,
quiricui , vr lupciioiel quiclem s.t Orient,! 8Ie , ,r
vcl,uf,<,l5 nr icuule, z<,u<,ni,m ilii cum Qcci^en-
!e ttinr, sc ill, cum Qliculcscunt lumine. tq; ,6c
tnil,olc5 , v,I,<i,<lelhue eu,<!unl. <)u!<l in n,cicslilicenlilM
ll>!ict>ili,ul in V. 6</e//,i?.
I),c.olxi^ ^/>.,<^^, Lue ck^,, N vn, su- 71.'
rilUnl>n, ,c v,niz^l,l>um consl6etil,nil,u sunelune-
c.rn ^ ti^n. cc!ettez omo, in tu muniii . nuem-
,^n,uln^<.^^^.,<i.<K.c. Inquein nuolin en,
v1 6o,nuenlle s,t,^unt oininum luoeniiie . tnue , i
l>cltnuln nnclunt vnumqucilique s,num in uo^ecin
r?"qu2l> ,t, vt<,uIic> l.tlconNec ciu<,c>ul86il>uzc
<i>mi6io : quo kHoicunl , quo ominu piimi <iuo6en2ti ,
elt lominul ,II,uz ^.,i , <ic>miuul leeun <!uoeni lt
l>"net, lucceclcn ,, oiinem zelcen<jcn6o , c 5>c 6e icli-
qui5. ,c !,! ri, ^ominuz riin<Iu<,6en,riiietl5 ett
^l- : iecun^ lol : rti Venu - <>u,lt2: leicuiiu, : nuint
l-un : s i,cutnu, : lel>cim luil : ,a,u-r iiei Hl.
c ce<,ucn<ic,. Lrl,e!t pIiti<,<zul>!enliX nu,m tl,<lir
1nn lie 5c>n>, in ^Icngbilium. l7 ,^/,^, subit , -/'

,
,-</> ^/>e,< ^^> 7 l/, .,, </, </, ,>5e^. ss^

^</^,/ <^e /?f ; ,, ^^<// ^ ^^l,i/^n//^ /,>/, ,,^<<,,


/4/l? </^e<'/<< In ir I^ni!^!>l)l > i^uc cuium oui n
commcni! sunccc^cklou'i^uul.
^> vvliz, (-7ccc! 6t> clt scpim, <^c>mul!n cIclii I'Iicn
2c cl<io Qcciilcniil > of>l,oli'Ul ci^>,l, ,l;u!a (^'lieniili > ,H
uem ^erclu! ^I^ni l sc ncici mu^u siliini moblil, moi
nccu!l2N!ur : iclco^uc sc moniz li^uicHioi llciiiul. Vu
^Hliiicu cccinil.

^n:nc ?lo!cmiuz lisi^ii vilimocieiHtorem conKslvnte


inr spi!um lrcim aomo 6 occilum , c! ussicznauin
vil2c5l^tium > motu conucilo6i,cionen> inltitucnl c^/<<
iliquil ></< ^tt<e<<^/<^ 5inini ctim lcslim con-
jueiuin , inimicnl porcnre cc ci mcmbii^ numnil noct f-
uo< lumbo, vinbicum. l-libci fociiluinil y>uluc>l luikl
L12, c cc>nlleniKllil cluz eU l un.

tium 6iuci5um ncro. lclluiil > ouli eil, ccnilum. 5,cu


conceniricul oui cum rellule , vcl 2^>u Oll 6 qurm iir com-
^Hrglioconuenit in vno ccnlro. 5unlu!cmcicoiii it>inti
uil ^l^tonomil nuiulinocli oioc cccenliici > <^ucn<imo-
um ^ sc cpic^cli liliun^ g^^irrnli! , isleZuI,iii,lel mo
tuum , Ilque ii ^cnuz, ou ^ic intci^i f>ollunl<ine nu
iu5moi ciiculil. Lll iiiur Oibi ccccnrncul cuiulcu!' czu
plner ille , cuiul lm cuncuum , ouiim coimeium cscienri
O2beinllum cenirc vniucilli cucilum . ir vi vnifoiinil nc
<iuc2 cr<I!ticm,il,stir cuiuNib,! spnm c2cI^Nil > liiczuc im-
lncilul inlli crillllliem cxli , c lcrm iulgm moi. ^iu
ilte vclUl ccccntlicul <imf>Iiciier< ouii el^ omni e p2iic l>,
ccnlio Vniucili enu > aiquc liun, ccniium n,ber.()uoniin
ulem illi Qioclccccntlic! n>c>ru i2^iuzcirctcllurcm mouen-
tuc ineceuccl5iil<!uc>5Hlio! Oro, l^u! Uil'cmecccntiicum,
in lne<!io conc!u^2nt > 6c ss>>HNt , czui l^mcn clicuntur ccccn
ici non umpliciicl, lccl lccunclm qui, nuc csl ib vn n
luin pii in concau > ul couuciH > toue l, Itc sai
concentiici , noc cN nzkcnrcl iljcm ceinrum cum Vniuello.
Ilquc in vnocsuoquc ^Inci2 l^cl Uioes concipicnn! lun, el
HUiliul ci , iu cuiu cuie iuum lil coi^ul flnet
tii sllnplicitei ecccntiicu5 m lecuncium couc2UU<n > Hu2m lc-
cundum conueium 2li) 6uo linl ei vni r2tte concenliicu , e
,Ii2ccnllicul >cl,e2ln^u2m Hu ilMsliciter eccennico lii
contieuul. led de 112c ic melioi noiici i2l>cli poieiii in 1'nco
licis ll2nei2lum , vbi lcnem2l2 uorum oilzium 26 viuuin deli-
nl, oculi cinibeniui. Ivlooi lu2ci iem l2uciz veidi
dclib2ui<1e.
Lel,ii>z!5 l^lcc dcfc6lionel I.tine l>zzni<lc2t. ^l) >lllo- .
nomi plcil cciiiitul pro cseilu Iumin,r>um, qu2ndo e
Znuiu coiiione in oibiu loli , nuiu ficic nobi ei inccllioli-
lione coll>iir!un2iil c>ccull2iuc : 2ul ci eolumdem oppol-
lione in den oioil l.un lllcutUl > c czui incidit in z>en-
und>im llnssnl: , vel vi elplicl>nt nliqu , in vm-
ccm li. Lt n^ui in 5otil oll>it2 i lcmlel ccidil , per
U2M <i fenei'ur l.un2conlinui null nqu2m nr:llil2 1,lilu-
Hne c,i5,nmenseicicmu5nuiullno<li ccliplez leu lefeilio-
^ucil lnod in vno.mo<i inlcer z i<ioil5oliliul2,
^ulr eN ,eluli lbieHiun l,2tum defcionum ^ Lcliplic di
lt. In piuriou 2uiem dille eclipli loli5 2l>eclirll l.una?.
?limo,uod in I.un2li deieilione iu f2cie vele ocscullul
sc luinen depeidii ob le>1uciinier^>6c>c>ncn> qu,:oolt2l, n
2 5c>Ie illuminetui : ln eclisli veilol isle deiecil lumiuc,
lecl nc5 eiu luce cliu2mui ob inlelsoliiionem dilci I.un2ii
c^u mocdic tl2nimillioncm dioium 5oliium 26 su^eiil-
cicm cell. ()uod idec dicend c i>oiil eilet ec!ill>l le<
^ulimloli, cum omni zu in I.uneclil>li 2ccidunt iu
eil dil6i onnolllione cum 5o!e cciciinl sc in ciul conjun-
trione, lelpeu lcrl,cui , >lilloou2l. videtuc vicem le-
r>inir liiu2cioniz luci Hu2n pN eil in ciu inlcrpolilion
cnm5oleljsdem^eAiou5e2M 2<Lciendo in luioluliulel
fiolllione Hu, ,cl ei lumen 2dimic lu2 vmbl . ,cl lne imoe
dilneloli l^dij 2d 2m illulll2nd^m c<lnr. <)u! iil vi ii
tolle ouil in conuo I.un cnnNituelctUl < vbi lne conluim
tlominibu n,bilcionctn esse uon cleluni . oui 2llernl > ,ti<^ue
2 omn>,icc>enti 2c l><Iionel iclluli cli;2 lolcin > lieiui--
n consf!lc2ic!ui : plici^u!' veco N2nc ceteilionem Iuci5, i
IulNlnliulncoilione, oumol vlpoie obui2 sc eonlinu vi-
<lcmu, lc i>on<jemil2MUl!n t.un2. ecuno elleri cc!illl
I.UN: 20 eclipsi 5ol,ii , <^ui2 cum i!Iiuloolcui2lio ili vec2 > sc
iIj> ell N2N vniuerl! semoer c vbique c26cm>6c scm-
z>er eiuslicli, zu2ntil2lil 2ps>2lcr in omni lupcrticie teil . vne
villbili ell : ^lenim ecl!s<i5 5o!i, non ett vniucill, lH
lco iuellllHle c!im,ium V2ii2lur lecunm quo 2li2lui rel-.
ke6luleiul,i ccil,ml,iuli,ollli<>ne isci 1. -, i'l
,Iicul>i sornll vieii sollet cocum lolre coipnl cclil>lHwi
lini oi5 > Hni null ; c qui, , ,t ili , ibi colum coil>u !<,-
n,re >nllcil>ilur > sc ciiiec incci visun sc coicml lolilie.
<iec> vcnu lieiuliemi<ne,lcnlsicul>! l,iculcmeil>2ice
unlulnilNl>cl!Hi,2u^lnuIIomo<ia. 1'clliilleit>niluiusno<l
clipsc5 , qui lol^ei incisic sll Vcci6enc!i colsoli
iu , e qui l-un, > c>u^ issum luo cori>ole iml>c<!il , sc bleu-
l , Hui, ell motu leuioc < scmolu5uos!ien vcnic l>lioi2<!
lolem , o eooue ic5 iece<iit , conscqucntei ,c> Occien ve-
niiH con^unionem , tlzue inl!cincisil ol>scurtio. In ecli-
sliveio I.unieiucorlul ineipit obscuc,ii pilte Orient,
<>ui ifl motu luo siopiio stoceclen, vi iiil> Occiente i
viienlem inti in vinc>m teil, qu inteiponituc, o,un
slim incunit f>ei sattem lui coll>oii5 OiinIein . licet
>n>t>si > qu if>lm z^icituc il f>limsHcil't>el lui l>tlcl
Vccicnt2lic>lc5> c <iein6e l>ci icliqu.
. lciodiil >l^s/< in eclislibul > czu elim icuniui /-
i<c7</i > lunl lniuuii ollium ^liiici^ o,u I.un, lu^e-
no motum lolilfemc>ulloinitioeclif>ll6eium > li
non llt ecli^liz lot!il cum moi2 > vel b iniueclic>li5 ini
liuin tot!iloolculionil> ll llc toIicum mo.
^1 V.tl>i.?iod<i5/c^s/< > lcu /< e^< ^ lunl minuti
f^ltiuln ^o6ici , c>u5 l.un2 lu^enl otum loli5 l>eicullil
lne<o eclipl! neln , ll non lii eclip cum mo , rque
lotli: ,I,t>initil,^2titlnl5e vluc>i littouli, cun
moi,.
Z. I^lo, ^t <//>^/^^, lunl minutii sirtiu ^oiei > au
I.un lolem in moiu lucernl nercurlit an initio tolil bleu-
cionil 6 lucium 5eu lulnucclisl!l>o,uil,u5 ^czuniui sein
sul , qu:r mcc!io2<i iuilium nou sl>2titionil ncctillnlli:
lempu vcio n>5 lelsoneu icilui temi>u incicienli ier>Ic
tioni > sc mc>s>:<iimi6ir.
/ pono qum n>2n nl c>u poctenunt eclislel , liue vniu,
liue 2lietiu5 luminaii , newc clt qui non vi<ii > nosque lull!
noltrc nuf>ci eileili lumu > 6ul>ul loli , quluw II
cclel fuic in liiere nna ls;,, Ile in l^.eone nno
is;^. Vligquein linoineo; qum solle sequun eN 6il2 fl-
lnel , c l>elli5 , Icneriim , ,c sopulHtioie I1i vrl)
I^solim>ctHenu,m<!eu<inz, I^oluimque ic>l2lU2lillqu<:
Oppi, on me6iociicci !<ien. <)uo vel in cneie e >!
tutu llnt .zu luin,ncui eclios . sc o,u2in fol,lliinum lcio
nem,llici,nl.<i>seitc ll,<lic?lc,Iemul/<. ^. l?/^. "/^. 7.
cnouilllm ficulilli lioio ^^c/^/i,, O e<->/5/"^
, z><,m>g <i lo,uuz ^nioiul ciulful I>Ies<liunu5.
r2llnitln mui>^um iml,otlel>uimc>l)i!, e^u mlimi,
licet ncl,l5 ienoi ui inccn<i6et , ui eiulconitioni 5u-
lnu , vl c! lnal puiiul c^u in luiiu sunt , c>culc> 2<lmc>u-
nu< ^nm 26 plutiln benerci , qu vel ei m!>l isliz nbe-
n>ul ^Vee e< , inc^uii ,^l </^^ ^cn</< /^ ^l//>/,

/?</><? , A^e/ ^///l>/<>//^< ^<,j,/ , <fn Ms


///</ > ^/>/li>i/?< /^<<i /M ^ , H ^/<>

^,/<<e/-. I-!c le sc ln ncn <ine mim f>lcl,l,ililc.


^ic utem quc>nil <le Iuminrium <lefe<Hioil,u ziiur,
nc>n eiill> re li^u eli<m> ieeclip, leu isculicne lioium
leltium cclfotum per inler^ulilionem infeiicitum , l,-
nere. L^ui6cm eclnolv> quc>lul ct>scuii>ir, solluulsc yuin-
U!le etcici ^llunt^mnily sciil, en6e> lefeidnclN
^li c<u2 corum lumen sc inlluenli pel infelintelinceici-
pintni. ()o<i <zun!,iil itsettim in il>ul suixiioiibul
,l<zue n luminililinioitiol l> ipli luininribu , <ii cuni
cnlpol mni nl <iiu l>lnein lu^eliorem lenenluecult-
tun, eiuscj l<li>c> sc Nuenti 6iu nobil ueimni , tunc
uiclcin l^snie 2ll^uii>i6c^ue nun il oouium elpe6t>>n<1um el^.
'lHlil fuic c>t>lcutio, iwm sc ncculllltio louiz neiintcllio
licmem colfori l.liNiiz nlennum i<^8. 6e qu vti lrll-
nunc>2tllM2c>nc>ltiil^ltr<nc>mil, c^uie<leKujlli inci^e
blc in ?lc>niin , <zulul>et izno in quo leb lui<:
ideo nil inilum t2l,ec,leinnolecl!mm,!e lii belli ve.
^ten>m el,mcic<^u<ivc>sculur I.un per noc <^uo inci- z
Hin vmbm terl, 2Ulllliul slnct nullu eulum i>c>le-
iil oblcutllii. ?it , ^ui licet lelluli viubl >ieitnt 6 ct-
bem^cneii, ,c nrc>in6enere pollic, sc Venerem, sc Kler-
etirium ^lic euim vml Klerculi) <!c>tl>eln Veneiil ; ninilo-
lninu mb iil, nun ie6tlutlum iiortieilur nili c>un6c> I.u-
n2utIiul p!inceNinonnc>iit!6nezc>Ii5 : >t ini f>I,nl,
Venu lcilicet , sc I^crcuriul nun>uln elon^inlur lole plus-
^U2in vnum> ut<lu<>lil>NH , ^ul nc< Vlneciue in ,lnnl!>n,c<,-
im teitx pullinl incies ^ neque in l.un , nec^ue in ,1
iic<5 2ll , (^ue g<ie ncc izm cclil,sli.
Lcl.ii>^!cx clt lfnejn mc6i ?e>ici collvc , nincine
lel^c!u5ltiln<lini5 relin<^uen, nci^n,m lc>I l>elsetu incc- '
^icnecluc^<itm , nqu< ,<! linillnin vnauim ^ecl>nn,
leu meliul cleiiniti pulclt ec^ipli . quoci lit t7/ i./'
i4 I.2XICQN
fe^ei<^/c'^> l^lnc otbilo!il viilolil l>lnum lol>5^
sc ,Iij ctin nominibuz eli inli^ni. poiissimm ulem llici
t ^/^tt , co qui, in lemoec cciunl cliple ,c lumi-
nHli>n<lfei<ne5: vtsulllliciinlul. Viiletl Xcxlill-
c uuqun o,l tot ; ^ui liic tl>el!c l^liuinlUium, sc
Msluln lei^rlluuln nincinde b cclistic . ^>ci <^uo6 vnul-
^uil^uelei lil^m oibim incecno dilcuricre inrcUiiiur,
vnde sc i^slu ec!i^tim, sc liquid n>z>licomr>icbenllili
lclipti vet ell line Iticu!inil z, in 2o!ici medioK,
^>ci oum vnicui lol z>ericcu liilcunic. Vbi ducrrcndum <^uo<1
ill ^Ilbon6noiuln senlenliin, tl iwiinzri ebclnul !i
slic3l. VnM!i> primo inobili : Itcm in non slbiiH ; l-
lllninoitUH>lcut!ilNmcuto, l-IltUln du Pioz>ilo5 bibcul
folu > ec>s<lcmquc tll05 in dein scm^>ct llil^Hnli 2 tolil
mundi : rriH ci , liib uu fropiic mouccur lol , Iber polo
lcln^crlnol>ilc5^ licutin ^beoiicil l>Iiucciulndcmonlttui
^ui nunc cccdnnt , nunc leceduuidiiz solilmundl , lein-
per wen minenle lub ciiculo ltnscun ^>ci ooloz ccli^lic
z>iimi mobill5, sc non: lpliiri, c llinilii r>erpi ^lieli,
sc l.ibnon 5lbtr > (luemcolurun uuinoioium voc-
MU5 ; cdeeclic>tic2 oitZui lpb^l: > c>u3: nucus^ue6iiilu5,
vi6iur. ^Iiuic l^eH,nc>l> vide in V. ^</<>.
10. Lclrnix ncc 6 ni vrncoluin s^ccicin res no
li , qum pnilalopnu iulminibu )uniit > sc lub vniueiiiili
nroccll>lium noinine H^ellzuii , luutoue Lcnec>bi5 , ^uibo,sc
?5:llc.!ic3uicni eiul eneritio b eo pelbelle tldi mi <>
/<i. <<e z/,,. Z>eu2tui , inaml , t bumoic imbibita pei-
nimnIicuz tcrieltli , sc cjucu, czui 6 lecund,m icri
ioncln seruenien coeilui in uubem : lenrioi zutcm ei-
llio lc colli^il^ sc porc , sc nube concludimi ; sc eil-
eumlilicnli contiij lidioi icddi nubem scinil , sc^c,!
eiunipii. Ll li li nI,li ^t lubiilioi , sc nube leptul
nc>n lc>l!mul, le6 inrpole ocr moical p2ri<l , sc6i
ucrlll uubium loci in coniltu , sc corulcnion conueilicur:
sin uln lliiiru5 inlinc,eni cu5c<irf>u!cnl>c,r , sc crilliol
lic , sc erlul lerm i nul>c ^r<,iili,i non l^>llim le<! cc>n-
leltillH 2c t0tu<ilnul 2r Lcncpnia : nimiiuin ob crillilicm
noninceniiur in cc>lulli,ncln , nc>n ionl , nui non i-
tui, sc icuoluilur inn nubcm, ncc <<1l<l lic lcin!ic
sell mn2vi. tun ob Ieciicm crctionil tuui ob s>2l-
liumn,u!litu<!inemlleoisulnfclmi> llcque oroccllo5u5 Lcne-
sbiir venlulciiltit. ttic^iilt l ouibu lic breuiter dcKniii
^<:,,<<!e. Oc eo mul nl>ei p!iniu5 /t.^. s. ^.f. (F ^.
t^oncluciimliirui Lcnlnim vzlclc 2 cceiil vcnlilnluri>sc
conilione <iillle : illi enim omnel c proiiliunt , Lcne-
pkigl uubibul eli '. illi non n>s er commowl lunl i lle co-
piolH qu2,<i2m > lc cr^ll elli!lic lol>mule luoii nubibux
eicull > sc M2^2 vi lcoilum imciull, , quzr qui nimium cil?>
l ell , illc non coiulc.
Lc??liz, Lllccc i<!cm lonzl. c l.linc ielzpsuz ; liquc ,^
olitilln, ,ltlileli VI!> 20 ^Nlonomil vl'url,2tum ,H
l>lic2n6m l>ro5e6iioncm Znnu2M 2lcen<ieniil in illucl u-
enuui , in quo l2 suii l>rcclenl Iumiu2iium con^unio,
2ui o^lolio in deneli.

2vli.iv ^l,l,.I.2tiniciiur>qu2riuvn!lecimuml!num, 11.


lcu lotiul 2/llum in c!o conNzn itellil 4 . ie quo vie in V.

^nv , leu /?ib< orlum Vilir lu,ioiil. Vi6e in V. 0i6e. 1;.


vr
Lill,viv, iems>nillc2t2c ciluiul : dum vi<leliel l>l2> 14.'
nel<iilll2coninc^ione p2iti!i cum 2<io> sc el5 2linuc in
z>l2tie2, lioc eli inli2 qU2nriliem oidil lucili^ilu, qul in
Icuibuz nium ei poucicloiol veiiti lioielt. VieinV

LI.
L^^?i, il!emo6 ^l2bel> 2c <3enicul2tol2l>u6 l.2tinol, ^5.
noc e/t tteiculcl, Lnni>^ ilul in c:rlo, e quo 5il>e iccur-
let leimo.
Ll,vc:i^<:ic >o. sc corlupla nomine ^<</,F<^e diciiul i^>
<^llin , <2v^nul , liul incIo conl^n5 ?lolem^o iicl!i 17.
sc Kepler. 17.6c quo latis^ium in V. l7)^<.
Li.lcfi , ^libice^icilur deo liZnum , sc ilu in clo , 26 >?.
l?olIem pla^im conNan ilcl!il7. scice^! liquMl lpo-
6iou5 ciicil ipsuml llomilcu252lui . ini qul 02lo lc-
<1 coi l.ec>nil : vencb LIeccd , u^g l.conil : K LIeccl
i>ut I-coni iuli^nioie, qu2lu N2lul2m > sc liroplie
lul, slopiiil nominibu i>2oe.
Ll,ic^ic>dii5 ^//^//i sunt temponim ooc>ortunil2tl 6 18,
liquid icicnum,lluml>t > cum viclclicci el ^Nioloi
cil ul>5cru,lionic,ul niun, eN , qui<l,m in ccico li6cium poli.
lum2ll-, qu:6,m uiembcnicf,ull<,ominuipili Lqui-
<lem vl ic ?ni!oloonuz infeiiol2 iN , lum in ellcndo , lun in
oi>ei3n<io 2 ulil lulelioribu5 oeneni , Lt ei qui6cm nlu-
ljl in lu cilcu iniluunt , c ucellli ,gunr '. liumin
I. i>j
um tlo pmenti st^uiliune potcK ealUlU rileul mnl
lo pr^ucncle sut>crncn6o mleiim . impellile , c!eclinre,
>,c! etim iool>crn6 6inuie , clisponeie miieii^m , scscczu:
donil inNuiibul subjcilum l,,N>oi!e cinioeie. 5unlzuil,c>e c-
^orum inNulUl coniolu veluti imbei , iut tc^uncllnz ciui
plulimil mnil > zu cum mco lioilo silu! intellciclo,
vlim illil l>3ll>le^eNl< , lcpeul, tollu > in sl^nt omnel <le-
liu : c conti cum oerniciolie lueiinl , vim cliuclo, citruitc
ere occurrc, , sc lio cium impetum Iluuionemczuc ^esc-
Qo. lic iilur electicmll ^Nlolo^ic^ elt in tebu cicnil rem
z>ul oi>l>oltunum Numeie , c>uo,sti, inttisemulu, scinlltu
muncli liteKsuolllH sunt. vt cum tione, tum ellieiicnli
lllekri2tili >6 cloccnie lci orocluilionl , ul litioni inlli-
tuencicminimeoiNciznr, sc!, c>oli2cl t>cn clle vI6e con-
<iunr> sc u<pi<e sc n2ocnt: vncle Ouicliul

Ilinc <i qui omne llclelum in lluenii . c v iilut znosce-


lci^ coium cum lublunitioul niscc connciioncm ^ ollncm, lc
s^mr>2tnim , vel tiim iillcnsum , cscoi<iim , rquc nn
n,lnim.IIetel > l>rocu!<lud!c>ilmiloc>el2ii sollet, seseezu!
non lleiibulmocloz sc il>s, ntul2t imseiinre solle s>lsume
iel , ullecccczue sui contra vcum ioni funte. lco n<:
ii>sum Iltere jule voluic l>roui<icntillimu5 lcium Opilex cqu
vc inouit ?lin. <)<< /<e^/< ><,/l!,e, ^ , </'< 7</<^/
i</</< . 5itclue ei>il incolumitli vilzue ltioni consuluii, <I
zuiclzm vniueislio > sc lollior ciuo<! ^leclicinm ^ ^Zii
cu!tm , sc Hui^zcollHM rlcm sclmilic ci sei cil>ciicn-
tim coms2llc.
l?.
?olio nc ln uc>lici enele5unt : lii cnim, zu icunlul
Zle^ione vniueillel. czu vilicliccl in olunibu locum n->
l>eni, nec pen^cnl 2 lccu!ili cuiusczue ntlul!2te , ve! qui
eiunotlnoeti nec^uet, vcl snc zui cl iei ieiuncl
Nlionem imlell>nenl eN czu!e5 sunt emoorum muticione!
eiieo!tione.l, iiicj constiuenuH, c simili : ll2c c!u^
oecu!lii culus<zuelzenesl senclcnt clicunculclue i<!c LIcio-
nez vliculie , ciu ul nccclsHii ut con^iueuti e eius
llcm inspcione, c ccnneione c>um Iioct 6 i>i2escnz tcm-
z>u sunt ineunll : l-iuiusmoll sunt ^leiicinIil>uvll , I^u>
^Htione, Ilinel, otul!i^uocimlNl: iliuum tecli sc
will.
to.
l)ul,cl ZIcitione vniuets!ez cnei!itei ttinct, con-
llclZn ell plimo neoti) liislencli c>u2liz , t^ conditio:
lllln clsolumcINluw slcil>u vei l.uu l .ui u lublu>
li-nr^zi-icvz. i<?
il2>l^nczslrcncl!5 pc>lillimm vimol,tinct)ins!^nil.,<:
omibus conllimtic, : villcclelilHiellr opuz linc in muuillou
iinil, li lcHoili, c 6rmire vr il6lione , in liiiz.
?rr vl nlgnclei 2^ie^!Un6nrHlizli^nilit<ir , li-
bei tili malcsicil, iciuc in sui !>?nit2iiou! bunurumque
spcHil,u conNitumz. I'^nrm , vt li<;num zscencn icmpore
o^elil ineuncli iil lle ntur olupolll rci ^ vr rn ilinenbul.
l>FN2 mobilia, 6c ^ll>nuiZcion!l,uz<zui<lcm2^uc, , pio lelle-
/liinus lre , nur Li : vro sllrli>5 ul >-i2 feliciler ineun6 in
nollllcopc lini <>Kn lui iilicr, Kliltiili > vi Ncl!ltil , ?i!!i-
Milium, R.c^ulu ^ 6cc. ?lc> uiZitioniliul item in,ul^ii
lunt con^iclVuz Lun cum Kl,llc.ut li^eribu psi<iiHi5 <ie
iulcm n,mi > ort > sc cclul ^luri > Otion!, tt<i<,-
inm. Dclpnini , 6c liri^ : cifciienli2cnim nnnquzm lgllcn
ciocuir nie cem^eN in<iur<:. 5imililcr l^u<i,6 ?,iic>nc
lumcnli<>z ^eneIitci Vei cN iems>u mziime gccommcxll-
lum : n^cm 6e li > cniicif>u6irlc2niculHle inuri^oliu
ni. In l^cie vcl I>uni yunumoribuz f>sisi^ct lic bcne zstc-
2,Iumine minum,zi ,^umgu<^i > lioeia malcliciz , ncc
nun Xole, eurum^uc oi2uilsr>cHiuu5 : c <it in <ieno<!e n
ur numurum qui s>uln<Ii sunt vi li tl2oilileucu3n^ lit,
I.unH canli,tulul in li^ni5tcril ; li l>2ua in nil inei ; li
j>nlemin linilnueiz : ^lics men, (^cwini , dinccr.I.eo,
6c liIn luminNli o^rum i<ic>n2 lunl ici f>utiuncz sumencl5,
<zuicum ^illiliul lu^elioliou5 ptclinl ! eil turtum cuunr,
6c vumieum cicni, vt clnericnli)u^iz ltcur. d'lifurcc Vu
lnirori olibeHnrur, in <^uo clu c li^ni ll2!2 uperglunt oc-
ni. ^tlcnc!cn6ul ecilm esl iizslul I.um cum ^Iincii 5oe>
Kul^ c>ui vr clili mIcKlum > ^uicumnuc niicm sinl 5emc,cr
Iutiunum eilcHul > impciunl. lulc cunir,6c Venulpcruc>
n>^nc,sf>cKul2<!)uuHnc : lu^itci nun csl H6?c> illoncu, c>ui
nuim nimium lubuc > u^ui tlr . vl me^iczmenium in nuiti '
ticincm snlil HbcZi. <^um in cicrclinncm. VniuellHlei u- o.
tem planer, cui numor cu,cu2n<lu lunciiiur > nun lic norcnl in ^
anZulu . ur suiz^i^nitiribul nccellc cll > lc nc,5 licoilil > 6c
lud il2 > s> cnim luitis , 6c 5upi rrim numolcm 2Uir,lui-
lum cuc>i> z,ul2lioni<iuc nbilltic- licli riKcl^Ml^usj; ve-
lil, nun lit forcil, o ttlunure <^c> mcclicin lumirur Venu,
lcc! ^l2il : ll ngu,m bilcm ecc>nll2 ^2rz<icl,iliz iir 6c lub ter
,I.un vcl, ,ui Venu oacente > scc. Vni 6uelienlum li
2lii cllc liunem <>Inuium, m liberum, 1^'im in dile
euHcuAnclH, uencl eii nui<!em vi<i,ii forliiuc l^llil iI>HM
u^cnlil.2c lobc>ulil > ,l elicnu'uin cll in nornscupc, 6c in
!.uu linun, ineum ol> cc>nlclinii,lln nlul, t u.u> le
, I. 5 X I c 0 n
Kilbel vtlubjeum f>2moile, sc in co p!neta puznncun
Ilumore i>ultznlo v,!><iil o^eiHtur. Lcipe tmen lemper
Iec>nil iienum nimi eliun5 , sc ^uc nubililmu mcmci
pricli, noc eli coicii, l0liu5 vii <,oellic>num<jue vicIiuii
sonti, queoriini.
^,1. ()ull<i ?l,Ict>oiomim zlil 6ilculicn6um renken!,
eNcnimcuius^ue2etz,clnNitUtil, scmoibi quit. I>l2n
^>io juueniliull>ilimum elt lnuinem mittete cum l.nncl-
cillumine > pro lcnibus vel cm6e6cit i ll e i^ncu5 s>t.
,ullu5> sc in co tl,u,c>i!ile<jun6cl mitUtui sHnZuizcum Lu-
cN in iulquciz 0nctv^ sc pilcibu. li fli!em,ticu
cum in ^lieic > 6c liliic> : <I mlncno!icuz cum ^un eli in
^nuic>, sc in prim meiclgte I,ioi Ozrlcim l^cminuiun,
tinumcum I.cune^ sc prim mcliic!e licoipi), cum lecun
I.ilis2c i f>ll> omnibu vniuerlim in2us>ic sunt > c nui nlec
vi comousti eli ^ in liu I.un mulim insottuniiur. I,ec>
coii vi <iiAum c!^iomin2tUt, vnesn^uil lnit c>tiinem^
Leminiucem otcnijl in nuibu vi pluiim scinilimt ven.
^ inui le^u! ^ener^liz clt mcmbium t>u seit ncnclum c
lcm^llie<zue> i.un li^num illu peimeit , czucxl nl> memll
omlnitur : cum cnim ciuz llc numeal lolum coiliul ilm<1
sstillimmmembrum liumoiibus icpleie loet, <^uci iienl
illi liinell > in ^uc> ipli mni^mr : ei <^o Kl vl vulnu iilliculrel
onloliclemt , sc iiumorel oaui commoti seni cc>nilu
^cnt, sc bclcilnt. lien item tcric ptum lunt mittend
sn^uini iiion: ^ rquc l,c de elctrionw vniucis!ibu5 <li6t
linti^^ce qui cum <l ^?licoltionem>tum ! I^ui^2t0iim
llec>nt videii ^llunt 2i>u6 ^ucl I?znemeti6umin ll-
Ionicil , trcil>ue vclipu ^i^olum lib. ,.?. ?. sc lcu^.
Kobil euim in le sseilim c>bui nun licet elle nimium lnn-
8'-
^, <)u<>icI ZIeHicu,ez vcro f>2llicull dreuilci nc ul lcr
lUNtlH elt c^z foll! lemper n2lc r>loiicu2l , sc upnriun cum
con^cuunl > sc lel^onent <!ici ntiuirti5 : <zu vein blzue
vllo <icle6tu sunt 2uc inutile sunt . ,uc fc>tlsc clim peinicio
li. Vt emsli Hllli Huil eH lumc poiionem m^oic
cueroliui ei iculil lu^ltli^iiil c>ppc,itunci cum l.unvi6e
licet eN in 0,ncic , ut in pilcibul > jc tmen in 6u uli
uitl5 ntt li^ni I,c MH>ec!l iniell , luuc zui^em non
l"^nc,n zrl,<iucit mec!lcin, lcI iurullc clim noredit ,
lniiei non tm t,6il ist n2tiuiuci cc>nll^ein! cli sc cum
elc>cnil tempore conrlen<<H^ uu,m tcmpus per clileion
lln,lum , sc icieuum , icl mpul lcsc>c>n1e!!i lianui
bona clileic, : yu,l negoii j>ei2^eni, clilnuilencluln cui
1 uilaue in llii nliuitil b liberum conllilutione <ini-
^u cli eique le <icc!t conNilen<lum n!<ln . vcl lino illi
uo Icm AniLciiionem fcil inscen<icnic.
veniuucinczucumque LIeHione , sempei ineul cum z,
I.unpcin ml,inquiou5 lupiter> Venu5.uc frlsor
in oericoinnii lcmsorenlillziiz.lui ncni^no6iorcl ,
viciliui 2 liil sl,neti , lint^uc loc, iclum l>^nili>nl
i<lonc lil^eiicnli,cnim comneilum eN,qu>6czui<! oonisc soi-
luna? vnicuiquc o<iuenii,i^ oolillimuml>l,ueniie>equi I.un
lcl loci ocnc<ilu lnllil : cul c conrr qui<lc>ui<j m!i, cl
inelellueius6emin1oin iicc mIccilinscn.
Li.i!?v bloluiiciluri, quo quui in le orim ,>
l,H> eli . st iniiium > ei quo 22 comnonuntur. Vi>6c in vni-
ueili iliiu moilu , qu lunt piim terum lemin > ci ouiuul
liczu coif>oi coiincnnlui i Clement ciicuntul ; I^n'l
vi6elil ^l , >qu>1eil , ,touij clcmentiil lcic
^u<e >nfi cIum omn>3 clemcnl, 6c ci ij miicom^IecHi
lur <liitl>. ()uie uicm quuol nlm, sc necplui. ucc
^2uclc>r2cIemenlelUln qllin linl > p!it knilolosnu
^. <ie c?, A ^^,. ^. ^. ()ui viclic quluor n-
lm 5unr primquililel>il>i!ium nempe czlli, uc-
citl >kiii<iit,scnum><iil,nuclinuiccm cof>ulu , om-
nem leiun in limplicium , uummiltlulncomp!cl!oncm,
c iemf>esicm comnicncn<iunc.(^uoc enim lunt soilio I com
i>intloncl N2lum ^>5>m5lim quIillum in no , eoclcmque
luoiecHu, toi elcmcnu ,<IiZnnlui : quif>pc ^^lliirum > vc
lolil, sc iliZori , numi^iini, sc iiccilitiZ impollibilil cli
comointio. 'l ol iilul lunc Llcmcnc. (^uapioolcr sc ?>o!c
lNlivil in Nllw2 oar <)u2<!li^. omncl Illoium innuluz 2<1
^uuoi ^Icmcntolum nu,!il lucit z nuHli clement ist
l ciioium. Lclillclum moliou5 tu liNiniiionil oli^incm
lninr. Pols, vtmc!c> nili, elemcni incr5erto ol6inc
onl^iiur clciunc rceioncm clcmcniicm> prour 10 >lincl
ilceinilut, qux mcn n cum ipl noc Vniucilum conNi- ^
tuunl. Lc in Vniucil!qu!<!cm inilUl cenllo eilKil'lcli omni
no iminodilil, sc c^ieii elemenlis l,uioi : incic ^qu, :mol
^ei : icniquc l^nil , czui imm6ilc luoeli!onuo l.un. ^n
utcm clemcnl, < eices 1! ) moucinmr ciiculinici 0
Otienic in l)cci^enm moiu vniui>ri> sc plimi mooiliz:
vncle Ocni moium non l,un lel ulimi mouili plui
Nil>uen<!um essc suni quillllmnl nuI dlguium in l^>nim
lo. <!e l2crolx>lco : sc noin lcco<z>iimul. Quo6 ,u:cm non
elouilite ls!2nlul,icl pl<en!lel eoluin lcllllcnli,. sc elon-
8lionc 2 ^lilnc mooili z c^u cnim ^uio sunt , c liru lcm>
,7 1.8X15051
lior , e mi leliNunl > c mc,rnmi : vc st in ifil5 Hn^
li rleliikul. Vnclc iim inlellii f>c>leN > sc l5 omnez l!ui-
<l5e<le, vce!ellen5unl, sc co Nuldiore > c f>uric>icl < tzu<^
celttlo ln> elonssHniur. Lt vnico nrum motu cieri l
tDiien in cciclcnlcm lif>U5 ^rilno otbe ; !ic zui li e
luni nlil lcmoi, mi im^ullui dar lu ^oncroii
icliNinc, c icii in p2ililiz(I>licnl2lic>li!>umncni> prciul
^iliinul in V.t7</^. (^teiln non neHuerim mul5 ei
ccnlioiiliul inr cleinen Inem minim connumerllle ,
^ui 3c gliczunz omni elcmcnu el : iuier ^ucl eli Xuerll

zc, Ll.ll7-> c?me/^, >ntonomliic udiunt I.iori <^uin-


decin Leomcriicoium orincipiciium Luc!i<i>l <^cc>melll>
?linz>i,sc Xl^iliri : e quig ne iplll nullum opu5^!ne-
lNliculnre<!i,n!i!Ium einim^clcipi poceN i licutenim i
c^ui ledere vulc s iuyuir 0!uiul in kiolooin. ) klcmcn li-
cuinclisciti>iiu!, sc illi lliu lepeiiti vlimr in vocinu
omuibu eiprimcndil^ c <zui zli,z ilciplinil ^l,il,emti
dclic! <IKi recle tamili, elemenl n^c <3ecmellic
plen c f>eifl:H Ile! ziiuz neccllc ctt. f)u3n^ui<i<:n
norum clcmcnrolnm ope , cmni3 in cilo liberum riti ul^i
c2mreo,m mncuz <ilUl,6>Nuli!l, llitun, quHnlinlin-
telnoscilui. ^l ij omni5 in cxlo omni in lerr diinenlio ni-
l>cr : Hccnl^ue in^enlnc vei, c >llur opu , Vniuelii
inqum > iliill mcnin2 non nc (3eomelricorum norum ele-
lnentorun,2uiilioitcllii Hi contcmplHli potclt. Iure iiliit
l,c piimH 3ecimli viinci^i, clcincnu Lcomclcic 6ici
lunl.
^^ Llivx-lio oud ^Nronolnol <inilic,tz,l3:l!cnl!3M. c
^dominium vniu plznen lupec ilium , un6c> vidcliccl
dun , vcl plur concuirunc 2<linuim, li conucniunl ,<! vnm,
encm^uc ln l^nilicinclim : runc ^uiI>i, vilibu rqu
iui pruIei. lcicur lupcc illol cleuituz. poni^nul in

I>i. quiz elcuzir, inczuil, pu(irHmm3licc>l in6ic l!c^rcs


Konen, oori , zum vteninenli!>m : Veim nelci , n 5
ti bene ilcuriHl : cum k^e nropli linistcet/^!' /e
linc/ <// ^//:^>io i<lipsun vtoilu elt > ^uo exf!ile
volulnu in p!,nil le lil^ci2lic>l eleuntil,u. vt mc>^ 6i-
lnu. (Hund uicin <zun6ciue per,llnNlionm cciz>i2luc
pro i 6iminulione <^ulr verbi 6 m viiusni<> ><l
non otlicil proprio noiionl. ie<l lzuid^ui lilde mooloqucn
di , cernlm cN in ic , Llcuiri ,f>n ^lltlinuinc nil liud sini
Ll guin ellullenci, viul z>I,ncl luj> liuin : c^uo
lucnoo 6t tljuc in czu conlilt! KuiulmoH eleuio , no
2ecluc lllimniliul l!!i!lc. ^li^uienim volunt tunc p1,nctm
luplliumelculi, cum eil in<lcu mun<!i emineniioie , vlii
lit mzivicinuz Vertici ut ^lti^i,nc> : qucll quiclem nui
Hubiu clt teiiz pitibuz mxim vir Nietibu5,<i<jetc;
auippeau in6e iire^ioi 5,ciil g6 mun!um tlnsmii!unl.
Vclm i<! nouviciecut nm pr^lc>t!uim plnil i6<icrc
vl eiincie f>icile <iici potlinl supei o eirolli , m^limi
yu,n^Ii ilii loitiolel sunt, sc plr<,rium nnc lim5
!>) nmti supernl > iul compensnl. ^!ij clicuni illum
vinceie , sc e!cuii super liutn > qui mi cceciil ^ Loiczm:
letietim iscpnl> n2M liqui inlel^unt p>2ncm ni-
c>erm mic>lm IlilUl!iem Loreglem super gliumeleuiii,
czui in m)ori, vcl in,ultli. vel sanc in kcliptic rcpcrilur,
sc ilij Nllcjnrc!!i^unt6ec!eclintine . c^ol! nempemic>sem
r>bel Lc>r!em in reionibuz c>,i!inul , ultrlcm in 2u!ti2
libuz. luntqui volunt i<l ,ttenl!cnlum esse rcspeitu suorum
Qrbium i ivrqui scenclunt ml;il< vel mi5 2ppr,panc
,<! ^po^zrum lui Hue Lcccntrici . />ue lipicvcli 6nt lupcr ilicil
eleuili i ^ui cscen<!untt,^pc>io, vel beo m,l;il llilli
linr. (!i<!nuleltinscnlenti, vtc<l<ler, super li cleuen
lur, uu cin lint r^ioris moru . elpcitnl e czu sunt
velcicioii vl ip<>5 iunntur.^r3l,Iu5 no5 omne! moclo ll-
millic, clocerquc iusuper sicicniim esse scrulinium, sc ille
iemum slncr2 lici lebet super umeleuztul , c^ui reperm
luerirmiori!iu5numetll,cpolic)!il,z!culiz ni2!<iim.
Vcium , vt bcnc<iiscu?lit'I'itU5 c7^/^ ^///^> //i. ^. 3,
^, N lriirc ticierum luper ili eleu,lic>, ilicit concn^rentiim,
luorum 6 2cn<!um , c czuocl in nocconcuis vict i>Iu6
Qucxi inliurcl virelnzbet, e remr super clebiliul, icleil l
<liuerli ntuillnc Iteret nlurm i!!iu5 2c mulim clepri-
ul : nuc<^uipp inn<iit plolemiu plurioul in loci piiser
tim/i. ^. ^.^>. cum loczuirur^e prclom!nic>ltcll3rum super
liquem locum ^026 crrccIul liuo ere illol prvclucunt.
t7e incinil ,//<//< ie'/^. fs //</< /ii/

e^,//, <,^z^e,<, </?,//,< /<^<<^<?< /< ,,.


ttirc ptolemiu.
Duc i^iwi reauilunmr ,<l eleulinem : se quo<l incct li> ,).
^einlelcc<ltIi^ucl)nucnicnli , sc 6>mil!lii2 -, sc quocl
^num lit plpc>ten , c v,Iiiiul Ireio. l>I,m li<icr nullm
2cinliinI>Hlnl <l inmccm , nili auo mcxl, conKzuirn^

<
171 LEXICON
tur > vt alibi obferuatum eft. Nequc in ira efficient vnum
aliud vincere poteft > vires illius deprimere > nid fcritin
fe fortis > arque armis validioribus prxmunitus. Quando-
quidem quando fidera funt inter le configurata agunt ad
inuicem > ac repatiuntur : quod eft validius magis agit Se
minus repatitur -, quod eft infirmius minus agit, & magis re>
patitur : Vnde eft quod qux fidera viribus prxualent > dum
alijs viribus imminutisaut corpore aut radio copulantur> in
ilia again, virtutem eorum altrent > atque aiuitatein di
minuant. Quare , vt fupr lubet Ptolemxus > ft benefit i fuper
malficos elcuenrur> bonum eft ; nam qualitates eorum ma
lficas deprimunt > &infringunt : fi malcfici fuper benficos
extollantur , nozium eft : quippe corrumpunt eorum bonita-
tem > vt ipfa bonitas noxia hat.
Hinc ben dixit.Argolus faciendum ( minium > &
quod inuenietur vincere aliud in numero fprtitudinum (cm
alias intercdt inter illa aliqua familiaritasi vt dictum eft)
lllud dicctur fuper aliud cleuatum. Ordo autcm , & prxcellen-
tiafortitudinumeft primo fitus in nobiliori cardine & domo
quoad mundum , due maior propinquiras ad cardinem > ad
quern feruntur ; ita] vt hare comparado adcardinesprxcxte-
Tisfitattendcndai cum fit omnibus prxrogatiuis validier. Se
cundo Orientalitas Sole , Occidentaliras Luna. Tertio
quod (it in domo , al ti indine > tri plci rato i acterminis fu: na-
rurx- Quarto maior ad polum arcticum propinquitasi fi fue-
lint fupra terrain i ad' antarcb'cum veto fi fuerint fub terra.
Quinto afcenfio fupr terram. Se defecnio fub terra fccundrn
latitudinemi fecundm declinationem > Sc fccundrn fitum
in muiib Sexto familiaritas fiderum con'fimilis naturx , &
cumeapite Draconis. Sptimo curfus, velocicas. O&audef-
cenfioab Apogxo tam Eccentrici qum Epicycli : & fi qui funt
alij modi , quibus fidera augeant fuas vires > omnes funt atten-
ideadi ; quia eleuatio > vt verbo concludam > aliud non requiiit
quam familiaritatem > & majorera virium inftruftiouem.
Hanc Arabes fuo vocabulo /6 planetarum vocant : de
qua plura habet Albumafarin fine fui introduftorij.
Elhabor Arab. CanismaiorSiuus > vide Alhabor.
Elh ammsl Arab, vt habet Kitcherus in Oedipo dicitut
fignum & conftellatio Arietis ' ficutetiam
Eihavt iremapud Arabes> vt teftaturidem Kircherus fign
ficatur lignum & conftellatio Pifcium. Quemadmodum
Elkavs eft lignum & conltclljtio fagirtiarij : necnon.
Etciut Signum & conftellatio Capricomi. Vide fub pro
prio cujufque nomine.
MATHHMATICVM.
ElIcerd Btnnena/^, Arab, dicitur Stella fixa fecunda: ma-
gnitudinis vltima irt extremo cauda: Vrfae majoris de natura'
marital dicta etiam jiUlicth. ideft nofturnum > quia Temper
-vifibilis (it de noftu > cum eque oriatur> neque occidar in no-
ftroharmifpha:rio fed radat tantummodo horizon tcm. Vide
fufiusin vcibo Vrfi.
Elklsi lschem ali A rab. voc.uui , V tebrur Ki : chcrus in i
Ocdipo corona (j no (lu , lulus in czlo ad Botealem plagam con- 57-
/tans fIcllis 8i licet in Baieti Vranometria . cnume-
rentur> quarum lucida & infigntor appellator proprio nomine
^ipb, r.</4'uic .-/ipkac.t, i Jell aperitio > & Mumirquafi pupilla >
eft enim per antonomafiam dita caeli pupilla. Vide alibi vbi
fxpis de ca menfionem fecimus.
Ellitsis dicitur figura Geomtrica oaalis vnica tantum R
linea i qua; tarnen circularis nou fit > comprchenfa nec omncs '
partes asqualitcr tendunt ad centrum, vide Euclidem.
El tanin Arab. Latine Draco>fidus de quo paulo ante dit-
Elvarad Arab. yel etiam ElKir > & Pharmaz telle Kir-
cheroi Latine Crater fidus. Vide fub hoc vocabulo. \
Elzeciale liue BUM, hoc eft Ingeniculator vocarur He-
rales Bngonafist fidus ad Borcalem plagam prop Ophiacum , '
de quo plura fuo loco.
EM
Embolismvs Greet proprio fignificac intercalationem il- ^
lam qua; antiquits fieri iolebati Tt annorum ratio cumSolis
cut tu conuenirct : Nunc autem magis ftric accipitur , vel pro
ipfojbidextili die qui fingulis quadriennijs iuperadditurPebrua-
rio ad xquandam anni quantitatem mot ni Solis in Zodiaco
vel pro exceflu anni talaris ad annum lunarem dicrum >nde-
cim fupra duodceim lunationes > itaut fingulis annis Nouilunia
eonttrigant vndecim diebus prius > quam precedent! anno >
qua: prxecffio cum ad numerum dierum triginta peruenetit:
conftituet nouam lunationem > qua: dicitur Embolifmica tu-
peraddenda > quoufque annus communis'lunaris exequet an
num folarem. Quarc.
Embolismica lunatio eft ilia > qua; conflatur ex triginta 4)*
diebus (npcradditis modo explicato , Si quae conftituit annum
Embolilmicura tredecim Lunationum,qonftantcm Jiebus 3S4.
autjgj. Quippc Lunationcsijs racnfibus tribuuntur, & ab ijs
denominationem fumunt > in quibus finiuntur : itaut omnis
Lunatio in Decern bri incipiens > & in Ianuario finem habens >
ctiamfi prima die mentis , ab nihilominus denominanda fit>
acdicenda totius anni prima Lunatio. H in fieri poreft, vt
quibufdain anus pott primara iUtax Lunationem iupctfinc
174 I.LXic05l
nuc 6uoIciw >nli Iun,cicne , ,nic^um 6 piiiNHmlu-'
nlioncl lceriul uni lcczuenlil vcuimu> <i nimiium super-
lini poli vlim2ln !untioncni ,nni > <iicz ;;^. vel )<; zuor -
til lunr 6 clplenclum numeium <iuolim Iunliluin. l6 cie
li,c ie coululc libiu nc>u lionil ieNliucn<ii C,1enli)
Ii.0Mni.
Lrvxvi>l c/1icicul1'llcc>Ic>i^5cln!lp2lii!>u
^ ( nm kuilo^opi cju noririim nc>n nl>ulunt ) lupiemmn il
lu<1 > c llillimum cIuni 5upl mucz^irlo iirroilui , lee
Let6iuin, sc Inronus vei , immobile sc liimum , in czuo om-
ne ^ncli, sc 5n<Hi percnn,nt. liiu lzu2lit3 cielci iocie cc..
culire cll, quii!oczuilicm neczue vll liell. l> vn
leitul viloi!il.nec vllum momm, vndellccmr^ui pollli
)u exilienriz > immcnli sc uulcniiru^o. Vnilc ^uull. in
b. H/</^. 2<1 Deum , l<^.^. ii^^ inlluit s</! /x

l</e/? /lt?ec<e/M, <i <//<, />^<, ^/? <f/> /<


^/^^ : ^ee^r< m /, Q/ , <<//<>/
/>/. Ileibiletmcncllipluin immcnli luce , mi>
clrccril omnibul nreccllc : Vn^e Rmp^lcuin 6i6tum ell non
Ulli iuimm <il, 5e ob nimiam 5ui purircin , c luccm.
Xlim creiciil clle e^uKIein speciei cum ciil> le<l
1onZepulioln< c cleftiolm licum, nulli lubium elle
lon^e ItilUmum > o,um concipi oollii : <I enim supeilicie
lr vsque c!um NellHrumcomputil ?rolomiu5 6ili2n-
tim sziz^fco. milliziiorum, auiil crc6cn<ium ell 6e cll
kmp^reo 6 Proportion: clt2nt>2: <zu ellinter !> lbe
, inuicem < zu lemoer in immensun^lcrelell : l^inc itn
cnii foli iuKni sll>f>eml,cluni luplicuo <^u:c> Ilizui-
du n ellc icirui , vl cuilibct ^nZcloiuln c lnc>luiu
luu Iccu5 , sc iri prticclepuretui , fluzil!ui lpicium cc>n
liner quam cccup,c vuiueis l : sc iuic quim euw sc
cunci omn ^lironomol miuin^c!I l^ui cll in6inimeu
tcl>iznc>uielui>erc mnicu6ine reileNrem ^Ic>l>um: nui^in
iilur <illnmencum > quicl cIum Lmp/leum <^uicl ininu
nii KlMinentum luzeri , lc6 sc lncillu5 pguciniuz ^<^.^>
/^><<? ,/<'< <^H< </e^. ^/^?. 2<Niml <Iiuii>
mninniii ccinluum elle vi rwmcucum ,6 ccnuM
cZ.Ii Zmp^iei luperlicicm , lcu 6 conuen f>limi modili
comp! le libl, licur punum , c^ueln,<jmo<lum se l,2
der r cl islum KrllnenlUln comp, : (^un z>oll
lil^ulclem lli lliuel uuu z>iofHc , uns lt<i
liulil. vu<lc b5ucll. ) ^icil : t> //><e/ ) <^<,e/?^-
< /?/, . (s // />c< soA/5,,, e/u > ^ <^/? , A ,
^^i^// . ce^i < <- <e/<. Vncle inirc eju mqlein
concisienin, clle luHunil i^ein ulnoi qun eller occuo^m-
olnni ^n^elolum mnlliiuc l> ^uilioci ^nzcl in lu sc
sl>ni lcil cill cu)nl^ue ^uzeli lpm. (^uzre ulcin
m imwcnlum ci sl^cuelic omnipoceuci Den liisli-
m ullm.2^6ucil Quilleilux pninenlil. ?iimo ^tc>pl in
nin> lm potcntin oNenenm czu lnilu inmim
mcn5c>oi>elc ielur. lecuncic>ji<iplel lum Zlc>iim > sc iez-
Iem lenillnli!!M cmz>rol)l>H2M. 'leilio H nuuui <!eii-
Hli) venelueunln ltin<i2m , qu mz>I5nc,Nc<Ilon I-
zucnlun<!oniui auiiit: Lrnmm pl^>,l3uil czuc
nueniicc. lpl num cupcie z>ollci, F,^<^ i<c ,<ie^,> <,-
fMzlF//<lc^</>^?,, ^i,^e^e^^^eF<se, in
HuilHnliu ?c>nr. i,. ^. > ^<>F/<<. kir veu , vr
zna cn5 nc>N lu 6cleii itiir clu zi lx>n o^ci
lenen , ^ciucuir.

L<l4i5 5Ic5c>il, Inelnculul/scc. 6<!l,<l Lc>llem .^


nl2m srop lerscnlliium con<inl Kclli ?. cc>mpnl
>Hln vniniclmi cii olcniulu ^cillu : lc Lgieiu ,/
^><e>e/>,< cnuel innocilill Neil umninc 48 oniuel
icic cle nm ^lrt!5 ei yuibul flxcipu, <zui in oi /i<^/
^e//nuc! ^l>e ici^ujiul>uiz Iici, inm,nu liniNi,
^l,l> Hl<^e. I in nololcoso inc^uil lilmicu, s!cicIIi<juln
en<il>cclii vii)l<i<^iinliluHuni nuinuc nomine vl>jl in
liij si>er, 2co,uc elln ten>z>l nilnolil ^llewr.
(!nn ltimonioulen I.nn 5cii eil ninmbu!o< olio3-
ll, sc cz uli sel2<enl. In oclu vei refeltuin oc u
lpollil llioiuluini^^ eislcumnIo6io ^lziii ucic
clieulum coinliuliloni.
Lil ^/f^</^i,b. <IicunlUlspuI Zaui. NeUvillI>- 47. !
ct 6u iZ lecun<l mnitu^ini <ic,ntu ll,rli , sc
b1elcuiij,lstenc> Iteiqui<lem in^r. >^> pilcium ,,!
> s. mn ie illi<len 1iluinil Lcl1i. Vi<ie inin ileni-

Lic>cuv H/, Q>/ieA</< , ^F< <lul in clc>. Vi<le <^>


^!!<^.
kxdixc:c>l^ lizu ,su Leolnetl eii liun<,ucm ,n4).
uli cc>nl!>n : czuem<imounx ?cncn , <^u cluinnue :
ku Hu le, sc lic!e nulil ^e <j>l!un on. Vil
l7s I. 6 X l c o n
ntcz clicl > le! 2nni > -i uuno I>?2nuil2til , vel initio inaibi .
in luibu! ^>iscii sem^er 2qu2n> N2tui 2ll2lioncm eine-
limui , laue ccc/Iiancm muibi . cul sc in leorcnili^l > c
mniscliilqun<io2ml,l>conueniunr 2c senlcn2lij > Lcunue-
naci). <Iu!u rei , vri cllcHul v2lcn, eli, Hc m^nifeNu, i2c
l2lio c ol>c>cc>lculnimil,cl!uuc non benenuc. (Hu2lie
fuz ejimu in Veibc l^tt H. "
fl> Lo5i>ov5t^lccc l.2linc ^,e>^jcilurl>u<! >ltcc>noml>
Venu m^rulin .cc^uc Oricni!Ii5 2 lole (^io ell>l> ^
^uo6 Oi!enl>5 ion : licuc econc Ncs^>uz 2^nIIlur
Ve^cilin2 , l <zunc> N l)cci6cuIiz 2 iole.
L p
l^' 8i>>c?^ lciu2ll ^s,uK3nc eli sut,erc,csescentl2) ni1liuH
K > <zu2M ciccllu 2nni communil lolii 5unl2 2nnum !u-
Niein <luoccim Iun2tionuin in6iel>ul vnccim <inn!in-
ni: <um eniin nnu cominunil lolzii conlrec <Iicc>uz;6s.
I.nnnil ei <!icl?ul Z54. cc>nsczucnter Iun2i>5 leimin2cul
sc 2nicueitii l'c,l2rcm ^icoul vneciin > qui iit vc >I,uiluni ,
loi eci2m c^icdus piX<iHnl linem nni lc>!ii. Li<^ui iilin-
uli5quic>u5quc,nnil,cci<!it, in<1eelim<N, 1 slnulil <ic-
in , sc nouem 2nnilsul,ric>ul l.un comple iccliel iuolle-
cim inierg Iun2iion < 5eu iupecel vnum unum coinmunem
lo!2icm^ ^un circuilu clnleiocouueni cum lole : 2iqueiu
lcmoelnroceclencloin innitum , <inulil2nni f>rimil2<Ii6l
conucncinne iinciiicur l_un2 oncecle lolem 6icl>u vne-
ein; lecun<ic>nnoclicl,ul2,2,. licque LjH istiuznui llt l,^.
tcllic>nnofncc<l2rllicliu5 . le6cum lebu;c>. 21 vn2 in
tel2 Iuol>cio> j<ie e oriricimiN , imm nociu imillll
l^ue in numeiiiN inlceli Iun2lic>nil cc>mpulc. Kf22, leu
zmcclllo luntilinu c icium ;. <^ui 21! iriinl2 luncssunc:
<^u,icc> ,lo Ann, lli liclum 14, sc lic6e s,n^uiil. p,ie6iun-7
tur lKicui L022: cmnc per conlinuum 2u^menium iclUlu.
^nHinl,,b)ciiilmen zo.scmpercum bijci poilunr I^'u-
ineium^ue illum vocimuz Lpzuin , qui cn2 l.un2l !e-
le6tum < 2lque inleiuii2<!c)ul m ,<i iie lin^ulo <linol>
ccnc>m.<^ip^c<26l!2!Ul LnaX curienli co nno numclU
ieium men^^ ^ui iin<ieiunc>ncc non d2!en6rurn <^u s>r-
lleluni, incisicno inenle ^rlic, vlqu- ,H pllenln
nienlelnin l^uoliHic lcluii voluinul, incluliuc i ltciin ein
ccni in plouHc, numcin lliel cr!!l I.unir 2 p, ceenri coilili
ne cum lo'e, <1cmpii priul liiein > 6 forrc cum numcruin
cell'eiint, quiilli luAciunc, vnn inic^i, Iun2iic>n<:N
caniiicucn.
?ic,ccic
izzi'Nnzlzi'icvzl. K?/
per clilionciu vn6ccim liieiuin iineuli! 2Nni5, cz>to mcn
vll!U>olnll>il>auo lecunit L^3 ccilc5^cin6enl ^ureonu-
inro l y. aug: clt^iciuin z) qugutum viclelicer lu6icii6 in-
ieerm lunationtm j>cllicienm : in quol non vixlecim.
l<:6c!uc>llcc!m6iclim3iniie gen^ilunl. vi njcAizzo. c
cnml'olilonumelci^i. nibc2iuiluiluz LpK li. nic>ulcil in
piincioin. t^u clc ie vie^u oz>lime lcii^tii <IIuiulin^-

Lrli5 Ql^cc nronrie s>ni<t 6irium , quocl ,^^


cujusciue <!iei camolcHilnr , cinielNinH eif>onit> lumz>ic>
vocHlilc> ex c^uo<im nin>3lcu! k^nemeio 6io . e <^u
lclibunl l>uiIl:5 > iplum non niH<i nim lnlutn licin vi-
i2m pioliineie. Uinc ^>ll ^Nronomo ^ciiuamm luic lc in-
lonc>n>2l1ice splirum <I exprilnen^um mmum <liuinuin
oinnium slAnciHsum ; ouem in <ii tin^ulo ferilciunt in
?olico , vnlie lioii i> ^uibu cinc Iculili nujulMo^l
lnc>rul f>Inclrum > cum l^>Kibuz , c lijs eorum n,<lionicil
iic lin^uloz > Lsncmeii jlscllHntul.

oiua c>mul u ^c>to!<s<> succccjcn n^ulo Ncciknlix:


1.Hl!nc tun /'<,^>^e', ,<i cliilclcnum <ecun<ii lomu
illi cfsc><t ^u yui succciil tioiolcopc. i6eo <jjcicui
pulinfern2. Kit i>^nitli lnoru , Ii2!se6it2lUtu > qu:el
lnoiluis froueniunc , Iiboljs^liillitiir.c lnesHuroriim oul-
lnium. l^Hbeccc>l>litzniillc>lcm 5tnrnum. Ll mcmiililliu-
mni slie/t pu<iencl , c,in<iucil NsHNUlizm. Iculum
i>lioilc>uii>5< c tlmili. LN locul intciii > eo^uii nulliim n-
betcuni lcenenie sn,iHiil2tcm , Lccontiuu^z vHZ>otibu i
ll slc>lil!cncibu5 oKcn6ilur, I<5citc votul 2 lillnico locul
j>iei, lc uliosul', d 2!i)5 ( quocl icicin lont j ^F Te^e^, cc.
Lricvci.v5 cN ^iiun <Dlbi , quieicieuliinlllulmoruil-
liul circulNH^irur , sl im^Hum ui plncri7 curpu scculili
fu wcilu ciic sroprilim nnum circumucir. plo cuMllci
inlellienti lcicn6um eN> Hnliczunl^Nronomo, 2l!lilun-
Hc!2psicnlil>5 , c<iiueilicc5lnc>luum, qui in linuli f>>-
ncril ncculiilil 6cnicncu<iunlul > excoitulle viiz circuln,
Lccentiicvl , Couccntticoz^c pic^clo : iur, f>tc5o!e,
s>nul>z slincii i ciicu!c>5 2<Ii^!ilinl > Quorum f>iiml es
/ec clcienz , Lccenllicu limpliciier s qu<>l!uicn >5llc^lu
locc clpculln. ) 5ccunu5 cllec ciccu!u5 ciius aun!
c^ucm ><1e noluciunl . <^ui llclcrcncc ^>!HnelUiu non moucn
lur iquHrclin cniuin ccnilil, secl ill: <i,llc>rmitel , ic ir
gul>>illr, vl mo lcciuli: l'liiu idi loiel iniul in
,7 i. r x i c o n
iplo Zeteren >tyue e)unliwn1ntlici c! 11llii>
moucretui ,n cum ipso Olbe nliico, sc liuc coi^u
l>!,net circa inlumin eju circumreieniia moutul , czui
^iHu eli Lpic^clul. Lr nunc itium omniou o!,netil nrr-
uam loli ilibuerunl: licec ?iolamiul in ^ImH^cNo clcmon
ltiei, quo f>f>,rcnli in lole sIui oollini f>onn<! in ec
circulun ececniricum nmm, velconcenrricumcum Lsic/
cla,lmenm2^!5 2boroo2ceccenc^icum. Ltenim n!nrnc
c>2^picnl lN2ioicz , mo6 minore i elimin6emItilui>
ne lur>5lurilontcm : moclo velociu mouenrur , moo le-
ni: moo vilienlurconlilierc , rno6o criam tioce6cre:
^ua: omni li lunl , qu neque conciui nollullr , neque l-
Iic2ti,ni<!oclorlic ecccniricoz, sc Lnicl/co. 8l H!l0ni!N
in lole non ,i^emu5 inam motu 6icrlli2lem > quanl cl^ in
le!iHui5z>!2nenl, qui omuc excen I,un, moao vilientut
Kre , mo<l Icriut pro^rciii , mo6 relro^rci in 2oico ;
i6e in ipso <iuo quiem oriorc circulo oonimu^ Lpic/-
clum , ^eco /ine Huoor>rimel2luare eiul2pn2rcnli25nollumu5
icmouemu. Inl.un2 ver , eili non tnl2 moiu <uciliul <ii-
enolcarui HU2nl in reliouiz quinoueerlaiieil, neque eligm
N20t tro6ere in Xo^co > zui men in co6em loco cc-
miici luiconltilur , pul2 in ^po^ero^ ve! peri^ononlcm
finl>l>einllcmlf>e<IucanfolM!i,lcm-, illeo nccclie fuil
oncipcre . vc in coem loco cccenciici lui <ii ninomiul
mo ll? vicinior > modo 20 rcmoiioi ouo<i vrique
slu2 minime oollumul ni ron2M5 . ie in vnu Lc>i/
clum , in cuji >r,oZeo2pprt minor, in ?ciio M2)or,
ecim cum 2ii5 el^in H co^o sui cccencrici. 5e<i <!e nc ^ie
Hu l2li nl,ct (^luiul Li<^ /<< H.^ H/?.
. Li>i<>i v l3lZicoicm lon2l, acnumirenens. ?el il2nNl>
tionem vsulplul2o ^Nionomi5in ?!nel2 , qui rez>ii2lul in
im2 blille lu cfclcncil ^ vcl Loic/cli , in quo llc m pro-
limioi. >
8. Li>l^ in H,l,r2 Lall>2iic2 iciiurlecunu vecanu! O^ri-
corni mnenl lul? iominaiu ^l2iil5,plincnl nium ouglicni
6e rebul , qui lcili non polluni , sc fcilciuni le ijl , ou<r 2<l
iinem neluuci nequcunl.
,. Lrnilio 2c>u6 ?rolom2?um /^K. /. <-<^. //. voi ^it c zlpe
ibul linoium > iem 5on2t2c lclouiicrtium.
^o. 2rocx LrZcc , l.2iinc l6!l. Lli inirium cii cuius<!m
mpoii, 2cu<i2ntiouo5^ ^n<le incipiel>2t moin 2lio,uil 2ut
i compulul numeial: , vi O!xmni,<ilpu! <3rlrco/2c in-
litlionc c luN ,^>u .omino. 5ini<ic2c jgm > tcNc I^no.
iino, 2lcenslone pllncluum iu ^o6ico , j>oiu5o /icll
lNlU2<il^uicc.
Nl>?>ev eliiilil tIec>mellic3lcptcmczu1il)u ,u-
uli cuuN,n, Vle llllluium in Lucliaem.

nurililium in !o, ielrleniHnlc,pui e^ui lcirum: !,bct qu-


lucnlUln liclliz oblcul > u,u2tum lui oiioie sunrlen,lu-
l^sll5^sc lercuiij, ieli<^u<le n,tur lcuii. donliitii
lonituclinc in er. i). X^uiij , lunc iue <! rqucaicm. ^-
l>icc <^/^e^ iV<<<7.
kc^vv <<<, llliu 66 in cl nlope iosum czuiculum, ^
conli2U5 Nelli viiuli pu<i ?tolm:um,se<l i>u6 Xeoleium.sc '
Lieinm 2.; <zurum innioi lunrqui in oie 6imul ci<i
r^ui , Ilci ^u in imo Ix^ bice H/<^i<i , i! elr , t),^/,
lcililzu in einem I<ii<H ^/Fe^. ^i<iuinslu!>5<ii
K L,/. vlcim lnem ^u in liuHicine ciuii, ru<i ^ l,!,e5
/?be</</^e5<<:Iz in licu^uz l,c>ic>scorx> lepeilul , inyuil konl-
nuz lcic noel2w>inenio lnl>Iimem< mir 6cxliti in nc^o
lijz nel,^enc!il> lami> nominil^ue ull> cz>lm , quem <le-
leiten! rmcuirul sc eauollclHHl'e. l)erim eenium6
Huiien ncloiiuln v innre , vr i^l rnccilur norninibul
biaii5riinntibuz : 1?n<Icm<!c eo c>i6enre conclu^il.

Veco2llrcli>lonlinciinlillllilicu, vrvi<ieell inV.

l! N.
lil<:vc , vcbulum (3rco c,c>rum in lpriIll t,ilric ,
^uosi^nilicHiur rirlniul l)ecnul8^itliimnenl sul>6ispo<l- ^'
lione I^erculij , cujul iiiain^c eil l>Auincieu6fim , Iioei-
llem mili,m.
Lic^uoivl ^iic>l, ^uri^. I^eniocnu!l<iuinc?!<> ^1.
o Loieilem sl,m cnnnl Nelli 14. aciu ?cc,Ic>mum > le
s>u<l Lieium 17. He nul ^ltli , sc ^leicuti^ inrer qnz
^n in ejuz liumeri, liniKlo orim mnilulini, nomine
^//^scu 0pe!!: nu ciim miliorcl in vc>l miuu<Iitl
//^</, lemscNuclX nimi , c vcmoium mollice corum ilni
lic,i; czuem^monm r cl,rillli>u)ulll<ieli, vi luiIocilsc
in V. <<<7F!<
LKiv>l<vzleu^7//<!>tem inc!o<!>iKl!em s>I,em
lbenl liellg lii^enr omnel kerc <ie n,lu luini . ol- ^
lerf>rici^,um inexitemo numini lilam^l^uice ^^-sin
^l^<^^/! qu lnl in siel nmmolo sc Mll^n^nli nn-
l mncn! zl2u!lem cc,m^eult. Lll enim Neil llilzenlilm
le n,lu louis sc Vnelill>limi Ko<>li, ^u in nurolc^
i ij
I I. r X I c o 51
6r venulim tm 6iccn<ii . leporem >ionun,ru in no>
norioi , c6iuiti)l em curn5o!coccidcn5, urcum lou
orienscicleienurn. ^rurnzli: lreiqu 5unr in su-
uio vi <!> non 26eo fHuira.' lunl, quinirno mpcNt in
mzri vi plurimurn cil2M, sc in Iicu)uz noroscopo rcperr
porrcnunc nzukiaeium , c luirocaiioncu in qui,curn linre
n,ruc, ilurni < iquc orzcseitim il iz m^li rrullcrir. De uoc <r-
leieiiXcnHoetl'ulul, in ^126 l'rixnorn.

H<^i<f /<// /<,^./< vce </.


Vrirur ucem K,om2c nc>c nu cum lizno ^quri^ . sc occi-
ircururrcnii! pirlinus ?i5cium.
F?. L,ic:oL ^l^nilio uclic Vir^o uum in crlo , lcxmrn
o ^riere^ 6c quo vilie luo loco.
H. Li^XLic/l lrelllr, leu L,rrone6iHi lunr ?l2nr r>icler-
lim quinque laiurnuz , lupirer , ^l,r , Vcnu5 > L: Klercuriu z
I.uminli enirn noollioic tiluloz2ucicnr. Oiiroc innum sunt
erron, ellHnicl, sc criliic d irrcrentiHrn 22rum lic2-
lum,qulunt in lluwencclub vri^l iininil>u5 cornpr-
Iiensa. : Iiienim cili rnoiu primi inobilil oQlienrcin cci
^enrcln ciicumiilnlul 2ique cliim rnoru proprio ipliul irr-
MHinenti ( lcnio rncn 2c planr iulcnl)ili,2!) oclu in oitum!
nilii!ominu5 > qu>2 on iplir vo moo niouenmr lcrnpel,
eoliein loco in rlrrnzlnenro conliiiunc > lern per canlicm ai-
^lnrim 20 inuiccrn lcruanr , lquc 2 po5 ^ocliilci , ideo
<i2iurn nomcn lortiri sunc : o,u2no plnen ccontr2ol> pecu-
lisrclu cuDs^ue momm ob cliu^rs inicr lc I>I?ilu6incl >
uu,l semocr ein<lo permuiinr , rncrito err2iicX ltell lunl

> L-rl^ r>u<! plinium, ltlbon<:m ,c2>iol6ii sunl vcnti


^ui^HM 2nniucrl2ii^ , iiil lernporibu, recurrenccl, qui cliirn
/>>-</// ,ocir2nrur, 2c pro locoruin vnicie, 20 2qu2c2:!i
PI2Z2 sc ceito rupore conltanic. cxl'uNi2Nl. 5ri20o colno-
luin lublolanoz. Vc plurimum urcin lpir2nl in lritzic inci
sieni ciccH ciorruln Ol>nicu!r luinr polr l>o5 orrum > sc
6unl per <zu2r2l;inii f-rc cez sxmn^m lemricr 2eri icrnpe-
lien, s,lul,rit<:!nque lerenrcz. In Ic^a spir>l2lcf>ceniiionc
in N ipiniH 20 cld^u?qu>noili,l! > in icliquil muncii pHriibul
meriliic , sc noiiu lcmpcr lcrc cunlurucrunc. ^unl mcn in
diuello^encrc: qujppc s,u>i Occi!cn!cl lolenr cilc en^cp-
lcntlion2iiou5 , gc rnul2ii lulcnl in Occi<!cnIcl vsquc <1
r,uniurn. >puH incl,z vcro Urienialium loeoruw l^ilNl
zi'NKKll'icvbl. ,5,
irm 2 5eonione , sc mulcur in OiienIc vl^ue suli-
lr>Inum. ^unl cIij ell>2nnnili!) nnr n/licinu tein-
DOle^lioc ell f>c><^ bium2M <iiel>ul circ>l7<z. zui luni Niuiz
eii!il>ic5. 'liuclem sunt c alij , czui in Ve exiininl ciic
velperlinum ^rHuri e^orium , ouinium luiuillimi. 2c lilu-
bcnimi, nui po^ in luonium conucicuntur .- c!ii<^ui6e!n
,l H^uenlu niimxlinulu , I>2sumc>ue ,uicul2lum ciic icl teyi-
u! > au ist! lz>ilii lolcnr > Orniini; > sc <lneli<loniul ^c!>
I,nlur. ve^uiou ville?Iil>.//H.^7. />. ;. cIil,ilirsr. 70.
L-rc>lcil. Vi<ie lzelerolci). . 71.
Lvv^i^o (^nc ilicm lcu2c2c Inline Lonu5 eniu. 5jc
>2eNb ^lliolo^i vn<lecim6lnu l> l^cil>lcpo lucce-
eng 2u^ulc> VliHij cili c>l> ic!icilein ciu l>^nint0lum :
slZniL! cniin inico > cccilic>n<:5 li iz>5c>ium nccelli-
Tuc!ine5 cum principious viii conscquuiioncm icium l^eti ^
ium6ec. Lu6cl in lu^iiei c N2^el llig liiiflii, ioirim-
<iini5. Kespicil ie scnili Hlccnen : velm in lccuna in 71.
lecelc aux cccclir 26 ^uo6ccini2in ol, 5cmi<^ucilliim cl *
iiumlcenc!cnlcIucllic l'ilu , nc>ne<Ieic>nM2n psic,-
^2tiu2inilc^lIe!n!uniin2ri ueillcti uz;n!<lcll>ll!n c,cxi-
i^enti ommunicinclun : Icleollue in Ic lnunele eli infcriol
ncN2 , elli 2lioaui llic iic vna ci c^clcntioul. f^2 ibi conllilu
tu lini<ic2cc>i i<. spicic l!c niuo lccncn , c^ui c<l i26iul per-
ic6lX iHMllinitHril.
Lvltl , leu ^//H?// ^icirur ipn Xl^lonomo pur 7).
Vlcc>i!i5^ lcuno6u I.un2li,inicilc6tic>nil oibili? lun^cum
Nclisrica, c^u^m 2a 5eplnllic>ncn clcclin^l , quiz viclrlic
lnile I.uu2>ncioiilcc>IIi^ sc clcuaria ^>2ire 2ulirIi an uulei-
lcm. Vn6e n<iliul iose burcu nun H^> le<i!u5cli ltocnz > H:
rucncn .sicui c cnci nc>c!ul2uNiinul sc cauc! Ui2cc,izc!i-
cilui>iesie> , 2c^<^<5> uui clcplimcle vicicmr l.un2n
li2llezuNi2lcz. Lt ni l^uiciem ncc!i > vr 2>ioi oc>lctU2ium
N > nenm in I.UN > lc<I sc inielic^uil planccis lzc lole
tn6uniur.:lIe Hu>nu5<!cni i2lill 2c<ie 1.UN3, cum nc>n in-
cccl^nc pci Lcli^>nin > sccl per proprium quis<^ue clbllm, <^u
lnuci 26 LoiiHm > mo^u lnclinnc 6 ^uKrum.
Lvc:c>l<iz<^lHcc> l.l,nc leHnuIu liur uuaicuinylle 74.
^u Lcuineii, rcHiz Hnulil con^n5. iicui cii^m
2v>V5, sc t/^/F^mm <jicilul n^ur2 lieomelli 7 s.
i Iineilcc>nl^2n5 : 2b i/b, <^uc> Aum ^ c <?<-<,,
uocl sucl <3lullin2m iiZninc! > <Ic6uilum.
Lv^v5Llice l.iinll^<^ ""^clicitur vcnruz <I)clN5 sub- 7/
lalan , l il cu!!lclIiz 6c>tiuin bluw^m : <ic iilui,
.Vinc, czuoci Icc sl>ll, c flc vulimi vol^luminiil^i

V'
,l I. 3 X l <5 Q N
,i<ler. 8li<i: nlur, lu2Ii^ul . sc liccu : wen od 6e
/lciionem ,<l ullium cczuiiil lic^uici numiliili. Imo, sc
,U2n<joqne in issiul uNli nlum conueiciml.l6emc^ue inilic
liccu5,suu nem vel6 pleiumquc numiu, nunilcr, zerlui-
lnl2ciem Zinenloue lcoenlinmutioncz, sc toniliu..
lec! i in eooonum , o,uo<i u a scrcni cili z>il llzr incipil,
nonmullmlemf>oiiz6uc. Ocnocvcnio sicuium ieli<zu>c
(!o!umel! /<i. /, f. /. c?< ^/e/m^e co/r/^ /<?^ ^

^,,e/9<?/^!^<^. l^inc ^1cseuru5, loueuiuz, vcnli mi


nc>l ilIum cilcilNio,nl, primu^ quiciem inclin,n u-
Nium > lecuncluz cl luololgnum : lle c^uibul luo loco. lol
^uanclo^ue lumi pio ipso venlo cnclinili > cui 6jgi.
Lvv?uix cli moiluz qui tn6urin ^icnircul
77- <3eomeccii pixcepti, scit^ue vl in piriium compoliiionc in
oiciin 6 lic^uo! opul^ uiillcium > venuN czu cN in
ipliz p,itioul seorssm leluemr i vt cum mcmor opciilcon-
uenicnlisunlIiiiu<iini!H<!l3litu<i!neln , l2litu<iini2clloui-
lu^incm. Vicle Viuu. lib. i. c. r. sc lili. . c. ,.
, Ll^c-oxv >(!lce icitul8l;u sc n^uli conti Ninc
b ^lilonomizccipilui lip^ pco 6io 5lili, czui pioi^ciiui
lex pl circuli.
, 8x^1,^x^10 2pucl Hltlonomol clc c^uiclM <iinitl ellcn
ti!i p!nelum in 2,o6>2ci pHililiul plonimc ,ccc<icnl cl ju
clomicili) ; inquioulslnes:serml pcrin^c c!t ci> plin-
p forec in lu2 It,c^i : !io nomine clicilui ^Iiitu^". luliu
lirmicul , sc lij volunr , f>>2nem m^iorem 6il>niicm sc
lorriluinem ooiincle in LliltHiionc, qum in ciomiciliu 5uo.
^Nimilturcnim, inczuir viro iNcnli in legnoluo, sc in
^loli 5 > cum lioczui plane ciiNcnl in <iomo 5ua comf
lelul vilo c,ilienti in<iominlione lu. Vcium ill , mco)u6i-
cio,non l>en licciuiium ^uia citcri oaiioul ^ lcmpcl sluz
j>iiin,liet vicin luzclomo > yum l in luoie^no, cum ii
nnirnot, nocutem pllpulolum con5enlu : c oqui
^ul3ielt<i2^ium , vnumquem^uc in<1omo lulleemcNe.
(^Xlcim?colcmrul, vlIll>i oo5cruuimul , vu!c f>!netm
lti in toro lino, ^ocl vei in ceit prle lini, Ncr
mcl iu N^ni n:<jlc -, ouo<i ouiem lionc non ,ir > nm
in meincnnsiNic mzioi f<lliiu<jc> > sc mzior iilurge cofolmi
.czuimin piiclz>!c,, ulline : vnelioi>,l,lleeil , vribi
z>!,n: m,i, n,isc>ue e,!lur > ,cIiclioliou5 v,lilul
fol!l. .t enim lione, ouibuz ^r,b, slisellim ^lou
Msl/^.H>/<i?<,^<<^^. ^. pll>b,le niluncui conuc
l 1- n 8 z 7 I c V . l,
llienl ill^nzrioiiil icorum cltioni5 6uuni , ktiuo-
^^mcxlum 5unt, sc non ma^ni momcnli. ^ir enim ^!bu-
lnll< i<ic^<!uz i^f. (?ncti lc>niiur Ll!l2lic> louiz, qui
liic ^<!5 iuit scenclei in ctcslione inuni, sc leeuncin,
zuoli Zll^ sllu5 cx3>tionum sc>iciel>nt lcen^cnl > ponil
05 pro alutione aliorum t!anetum ^ f>sout ml;il viebin
lui conuenisecum nmspeHu5. Lxemsli^iHli : Li c^uoin
l,tim2munciicreli<ne suil lcctxlelills l. <^ncti inmeclio
c^riicnci^. ^rielil : icicccnuenienel vi in ly.^iicli
sulclei,lriiio!oli5: sc limilicer iilculrit cic lijl t>I,netiis<
nu ipiuium , sc fiolirione lil;nc>lum in picibu clRno-
lum , ;ui relsicielnl li^no 6io scenclenz , lir ueiul
ciN. Vlcurnque/il iI falle ooletuiie lutetuneum nc>n it.
lci nie nc>n mon lin, le6 sc plc>!<,l Zl,iu linoruni
sonem, in Hui^u vc>Icnnc Alne vnnmqucmnuc l>!ne>
m c>oti<l!mum !. I^ilur cll,lic lo5 etl in stiere,
liimc vetc>inz;l. >^. I.unie in 1'lll> rxiliiHmum in liti<
lu. 5,tulni in Libl , lc lisellim in^r, i. louilin 0n-
crc,,se6 vt<!iuineitinr. l;. Kl,lti in c),t>ticotnc , t sc<e-
ci,Ii5in r. 17. Venelil in kilcioul^ ^r2oum l>Iciiil il
l. iti!em r7^incm tVlescuiij ei2lli<> c<^ in Viiine,6nz>
te vet in t. lj.Kztionem el!linnum lfeit ?rIcm3:uz n
<^</. 57.^6. ^. l?^/^. czu^m no lupl in V. ^//^</e reliei-
mu5. Verum 2HM suIcnsHin > ncc cc>nlemncu6in r>s.c>5ett ^l
NnlnlHlii,^uilIimu5 ,lti<)!c>AU5 in ^r>I,orilmil 2cl teem 62.
cenoium <iirc6ti. Hie enim iiin veilin secunc!. t^</<<

Lx^z^l^a, . ^nic>nomH<tic<- iiuu, e 2pu6 ^s:cc> li^u5 8l.


>n cIv,I<ze clnlpicuum , vui^o I'Iei> c Vciiii, czu
u teuer lestel lint ^ ninilolninuz rzmen sei luni contpicu.
sc inuicem n^iopinczum , t nl,t elim v. 'lnom in z>.
z8. Icl. ()ut,uleln scpicm <iiniul, en tamcn lei tn-
tum ilnt. 0>fo in ^i,ii ?t,nom. vul"i ifellum l>
ll : <Icenimnit.
/><^< ^^,/<<, ,<> c, /, i^4 ;

Kl i)
184 i-LXicon

' Lc Oui. b. 4. I^No.


//<</ ^/>/^ ^e/ ^c<v s</e^ ,

^1 non lcmclc i faum eiiNim2N<iuin c , nec c tntn


^iil 2 poccHlum iouliz mucu2i2?luncnomcu^2 PIciaioulin-
^uo^lcfiicm soioiibul lilizbu l>2nli c ?le!oni5 nvmpn^.
e^ue cnim lznienlilUmil iil ^Nionomil 22 nomin2ec-
nc quiou . liue fibulil > 6ue 2un<ic , numcro llel cor
lespon<ienic ill25 in^i^il2ieni> lcc! vei cliccn<ium eil illa lc
^>m mnino elle im sc plurez, vimo6 ci dilili I^uncio
ll^crco z^ue! omnelinconfcllocl^. 5c I2mcncommunilnu-
luci,lur,quii lcplim2 ciilior elt^ sc oolcuriol>2cqul: ,clco no
miium <i ncz;Ii2iur : ^U2mqu2m non lelunl ^ui llinr I2N
aci2 lt^cil ccmvoliou3 conl^icuiln licii^c pol^moum occul
ri^ vl vierc cli zsucl 8.icciolum in luo ^Im^elio, nccnon
?cuiuln in Vnolo^io , sc noz <iiccmu5 in V. l>^^el.
z. lilc^^ , <ii2 <i al> 2<^ui!?u5 I^v^la lll in cxlo 2>1
^nl^ium clec!i<i2N8> lumpio nomine ab l^v6i2 l.clnc7, cui
c5c> vnocipilc, tlia ism M2ioli imi>ecuclclesccb2ni. Liu
<>Zni^l2 vi^c luo loco in V. 5/^n<.
8. Lxl^rsiKv lliccrni , lijl^uc 2u<iil!ici!!c cximcnl1u5
mense l.un3li 6 noc , vc anuul 5o!i cum I^iniri conZruar,
ic<Ic2ni^ue Iun2iione5 , vlcinr priz. (^U2n3oq>li<lem > cun
nnlil vn^cui^inll Hnni lo!2libiiz reincicil nnuz Iun2ii
cum lolaril i czmcn vc I.una !loi2 vna > c lemillc pucc^in
ninc Kr, vt innnil7<f. ipl2 2niici^rr z>einol25 lci > 2i in2nnil
zil. sc sei mcnliou uiiciper vnum incr^rum iicm , vi iKui
ellin VV./^nnu ^eionicu5, Lc c2lllc>pic2 pciious. Mc cil;
iics lemnei cum concurlii L^atr cum luieo nuinern^. cx>-
mcn6ucli2 mens- lunni zo. iiclum^ 26 noc vl nioo coll^
zn<lr loliri oeiioilc^ sc ol<lo Ln^irarum, sc uiei numeii
cuirentium 26 l.un<r caccm in^2^Hn<1m minime z,crueri2-
lur. Lt liic <lieleiclimu5<iiitu5 cll. <^uomo<!c ulem com-
z>cns,ri ^oNic iNcexcelluz ; ir2 vrscmoes!uniione2<! 2lnu5-
lim fz>oncle2nt cum rccurlu lo : Vi<ic 2iiH In. I.uci<!uli
lamoineun, in L^iiome Lmenlioni <^2ltn<iiij sio^c: li-
ncm.
84. L,>l,xiio. Vi6e in V.^l,,,.
j. Lxi.^ (^iici , I.2ne ult!oici nost. Vltqu ( vi
telkiui Vil2 ) cum iici^ Kl<xKloi , lo! vi^eliiei, l.ll>
X'i'nrxlzi'irvKl. f
^ sc zll soriuni oei luurn nlui2lern incellurn , li^n in
uc>el2Nl>n6icc nzriuirari. > lln5eunc in ^liu luotc^ucn.

^iuri,2iul ; sc pcc>c!ec2rln , nnc el^ icriia Hu,c>ue rrnce li^no


ium ,qu2tumcic>ilunmm2nii<^ui plineri z>c> ui6icm iiltii-
bucbinl svnclclc cliciiur l,iimH i2cic5 ^rieliz > lccunc!, scicl
l'.uli 3cc, ) se eriitn r>rc> persona > seu I^oiiucline lil.nec.rum,
luminari, > c^uzli clr clornoium ipsorum oc! clomc, iNorum:
zui cuinlnuniicr voc:ur ^!mu^2 : c^ua 6e rc 12115 in Iucc>

kl,c cl><!iumeN2!>2llc>U!c>ull>c!u5in c:!<>> ciuocl nuzcom- l,.


lnuniier I,^r2M > Vuliurem (^clcnlem, liclicAi.m nomina-
niul, Vicle p2uIcinkcli5.
l^il.i^ii7^5 2su<! Hlrronc>mc> eli cnucnicnli2 sc pro z.
z>oriic> cluorum clerurn intcr se , vncle conrianunr , uirnll.m
nescio czuam > tum er se mucuc. cum soiitlimm erl>2 suli
jctiuinin Huc><i,uni>l,icl:scicim inferior iiillic.Ilci'.n^l po-
renriim r>cr lnovorcionilem luminum c!ilt2nl!2m , 2c lucil in
enlioncm > ciu per iccellum , 2ur rocelsum liclerum inui-
cem< vcl eciarn 26 muncli c.rclin li.l. korro, ^uonizm c!u-
f>!molU5, ccluzilc, resliecIullicicium eN > 2!ierin Xocliico
iucm pronriomoiu succclUuc'.couicunt inceclcncio 2 rmc-
cleniiou 2c! conlecsuenii. <>Zn2 i Ircr circa munclurn > c^uc
moiu r2niu5 inie^io clie ro12nlur.I1 Oriente in Qcciclcnlcm,
per^lecliurn , sc imum cze > c.onscqunlcir^ vi 6uplci eli2M
inuz f2rnil,2iil2lun, cc,nci^i2lur > czu.z liclera couiranini ser
cluscem moum uucrn i>2l>cnr, sc in ^ocliico.c in muno.
t)uocl s.ne ?io!ernul >r>l non ooscurc innuauir. i'iinin in
larcliosui l)u2c!iil?ili c inouien5. O // .5) ^,4

(F? Lcce c^uomoclo l'colemaiuz cluplci ^cnuz conriz>ui2iio-


nurn 0,1,2 conil2eie poliuni iilincio:. ?l;nc,scii> Lc inier sc,
liaceltin^ocliaco, sc cir munciuln : lcl eiiam clliuz clr>Ii-
c2l , ^/m<fe/?e ^>i. <s. ^. ^ in n:c vcioi. /te//^//^ )<, </e
</)>e<?,^/ />/<<<, < eit2lic2iurn scilicci) />^,^ , i,,
< 1. 15 X I c 0 n
^< ^sl^^f ^^. Dli iilul bi5^uol>u samiliziit.
tum^eneribul, il2tim clucet , czuinuz mc6i conli^u pos
iini plinct , <zuue <>nt N2lum cnLulionum lirrclcnti
^ <iu ineni5 N2u<>t l5ei>1eru5 ei llmonici cnorc>2luln con-
sonnci)5, tiui cm linioc , vnilon2> lciliminc>r tcrii
luiiol czuzil , czuinl2, sex minor, lei miiol, sco^u
f vtereiiriclrincnc>i62lublenl2, zu in iiil mum <ii-
<l2n:il5 cc>nlun2nti2iii N2bcc > conle^uentcr > tc,t eti^m tlnr
ncccllc eil, miliitum ^leleniig: zu nc>llunl conr-
t>e <l inuicem lic in 2 , c 6eccrmin2t2 clillinci,
neinr Oou)un<Hil , 5lili . (^mnii5 , ()u2^r2luz > 'liinu
lelqulHualiiuz, Liczuintilil sc Or>r,ol>ric>. Li czc>nim r-
6>j licierum czuic>2m l'unt 2 ccnrr l>6eril rrc>c!u<!ti vlczu 2<!
cl,c<iiic>nem > zu elc <2metl2li5 , profc eicec cc>ll-
junionc, sl cf<r,c>litic>ne. mnez illi rIii cum ninc incle
<I6u i>lc>ijcinlur , sc 2 6eillil , sc 2 iiniNli! , iupllccz
lunr, 2c r>lt>inc!e vn cum illl5 6uc>l,uz>u2luc>i6ecim ene
Kmililiitimm inueuicncur : czuibu 6 <^unemr cli^mu-
z>Ici scmiquHclralu, 2>i 6eiiz, 8c alcci 2 liniliii , zu
cm f>rnc!rr l2lionem qu^li > in mc>ibl5 nibei vim >u
<3icnl1i 6e iuru72 crili . vieo l2!f>iz c>ulcru2ui , sc reltHlur
iam ^r^cl.c!e<iier,uz:llticil>vtic^ue selclecim omnin^runr
sc cl,nlliruent liurm lei<!cclm l2iclum : <je yu2lcimc> elc in
Oenlilociuic l>rccc>l". >c>. .
^. Pia:le2 2cl5unl Nlilci , lcu vr 2) vcc2ni c>iIle!! tm
f>r,M2i!j > quim 5ecunc!2lij, 12m in Xaizco, qu2,n in Klun;
uui cm lit sr^ccic ,u2^2m f2mili2iir2ti5 lelulmn c czui-
lilt2!fi>2 . 2c trc>jn!e p2li 2sl5orum zioicnii , conucnientci r-
<IucunlUl2<i cc>niun<!riancm , lizuicm iini ciufllemllecli-
l>2l!onil, 2Ut ncmisr>l,ti) > 2lczui2cl c>^pc>liiionm l> cliueil?.
5c6c!i-c le vie'lilum in <Ilclti ?ni!c>5cr>ui2 /, ,. ^. ^.
nolczue fuli5 2emu in V. /><//e/.
s l^vul^ivl, venM5 vnnl'l qu2iuc>i(l2lc!in2lil>uz lpil2Nl b
c>clu zcc>uino6tiIi,l!ilc<!le lir!r>sicul sublol2no > lic^ic^u5 2
fzucnc!, zucxl cunil f2uc2l> vcl rc>li5 2 tc>uenclc>, qucxi
lmni2 ll>uc2l : ymf>r>e<,iiilnr,csie^u262m c2!oriz, c numi^i
ce,lcun<Hi5 2N!M2nli!,ul c)r<f!0!lunu5 , 2c s2>uc2lil. Vncie sc
I'Iiniu5 cum <?^/</e 7H ^i>// nc>min2t ^ />/>/<
^-o/>^ i<^?< ^/,^, > </,<,^<, ^,- , A ^"
e^m/>i/ </<7/7^ <s^ett</ sc 2lit>i < ?o 2nie cq U25 >n I.u-
llt2n>2cc>ncif>ele leN,tui. Uin: jure 2 ercl5^cr>n)>lu5<!ici-
ll,r,I>oc l:lt vit,M2ffcul. 5pis2l l>c>iillimm in Il2ii2ilt2lil
lcmj> leniHlmc r>clt i^lctilliem , 2un lteuilm m
xiln^m cum non miilvii colporum sH!ul,iil,le. l^^em 'ei
niuc, sc o!uui5 ^ener , 6c czu2Nl!oc>ectims!:z?cniin!5 l!u-
bul miliH couculic.cclrc>iil,us<zueuuinolum incrit commo-
liciucm.

li^x l.u^ul,!xNi^enul,z:c. in1,liuli5pell!ci H<ie> 8.


/s. ticlu in cIc 2<l 2ulir,Iem r>Igem sul, ^cniiurc, conlrNl
Nclli leu i>. vt ,u!i I>lc>!emu, , leu ic>. vt obleruHsse rcliurur
Xcnleiu > sc LHierul.nmnil'uz fele^e n,tululni, sc i,i>lm
^<2lii5 , c^Ulum f>licipu^n in f>c>lrefic>il pc!?>tlii in-
enitliin. Lin ncrclcc>ll<,scmpei infnult lunr , ,c mala-
tum vxinci > ccr in nolcio ncmisplmio nonc>linlur , nil
nmiupo<i:inclllemole6iz<lni<lli , illquc llHl2<l mc>-
Hicum mpu, s: z,2lm lupi2norill,nmcll,>!,nrul. Oriun-
lui enim Komi cum r. .sc li,. lainzlij, cci<iunlczuccm
l. 7. sc f. Vllini.
kl^^ix, lin, luntc^ni lcrinm lpeciem llunl>c>!i2li2 ?
tunt l.co > sc vIiiinH sl5Hittii^ , c^uil,, nnumeti pnllunc
sc lv6elelti Xc1i3culn, vi l.upu. <enuru > scc. (Huiliu
n,n r, re nc,c nc>mcn in<1ilum , <eu poliu achcH seirum
flini!^ <zuii6e!it nesci<,qu!<i cuin >!Iizn3l>ent2ill!,<: : de
li>>5 illil s'rzelunt in nominum ^eniluii 2c feli> e<ii, 2uc
tenm ntUlim incrunl ', pl!cllim ll lumin^ria in is><>
tec>ciinluc, sc in circlinioul 6uc> nlc6ci , vc noi^r I'co!emiu5
^. /. ^. ^.
s5xi^l5, pucl XNlcncml>c!icitur plane, cm2n<1c, sueiic 12.
in loco , voi nu!lm cum selic^ui imililirem !,l,cl : <^ul><l
anidem Mnimumellcleliimennim , ic fl>li<Ilmc3lten6ilui in
^,un, , c^ ^roincle in ea cluc>r>elllui >ere<iiz , cuclu v-
u,sec.

ri
kicxz, nu6 Lili^onio nuncur>lur Opnen , conllcl- >^>
li> inlrnmenll> pro^c Lciolcm , aucxl vncH^uIum l^ul nc<
iclem sct 2c luccenl'uz. ^
kivicvl.^ l./r, , Vulmrcgclcnz, 6ce, iiciiur lillu in cilc z.,
26 boiealem sl^^mfei vclii!il !i,Ii:,conN,nlHrn!c! ?!<,-
lemium Kcil nrummnd 6cm , <zuc>t vi<je!ifei cliold,
lunc in I.vl2, scu5^Iieiin <icciicl,c,tc!o. ^1 vel Keplerus in
ec>cc>nlic!etlleI!H5>l, sc Liieruz Hiiliuc ,; czu?: nmnezllint 6
nM7 Vcneri>sc ^crcutij. Inier nl onci^ii, elr ac i>rl,-
z,lic> nomine, ziucl /Vricic ,f>r>c!!^luc ^<x<. ^<//,^,c H'-
e^, scu F^e, iisum omnium s elceplc, liii, ) mim, , Hl
luiencilliu . clillen nunc i^^i, li. (^licolni cum 6ccl.
188 LEXICON
natione bore*Ii > grad. 35. qui fit > vt jam modo fie verticalis
Sicilix quod maxime aduerrendum. fia partiliccr in fecunda
domo > .-.ut cum Ionc> Venere > & parte fortuna: reperta im-
menfas diuitias pollicetur ,ficut etiam in medio caeli magnam
fortunamin honoribus > arque in opificio. Vide amplius eius
decreta in horofeopo fub V. Lyra.
h,v R ex Euclide lib. 1. d. 14. defintur efle quanti tas, qua;
fubaliquO) vel aliquibus cerminis clauditur. Quantitas cnim
fccundm variam extremorum pofitionem > variam etiam di-
citut figuram fubire > etfi alioqui in feipfa inuariata re ma :
vnde inrclligitor aduenire quantitati jam in fuo genere "con-
ftitutx> quoniam illam modificatifacitque vt extenfio partium
quam alias ex fe habet quantitas > feruet aliquem rdinem in
partibus rite difpofitis > vnde fe habet per roodum qualitatis
afficiens illas, ac fuperficiei cerminum dicens. Hinc figura
angularis , lateralis) rectilnea curuilinea > triangularis , qua-
drangularis > folida plana &c. de quibus fuo loco.
frGvR. J/iperimetrj ipv Gemetras funt dear > vel plu
ies figurx ! quxsd inuicem com parata: permetros > idefteir-
cumfcren tas habent xquales. Deriuatur cnim hoc vocabulum
.Grxco i/es quod eil quale ; fen quod eft arcum & Metros
Juod eft Men/ : quafi figura: xqualium circundantium men-
urarum Hinc figurx omnes > qux xquales ambitus continent
Ifopcrimetrx funt. Ve quadratum fcx pedes habensin ambitu >
dicitur Ifoperimentum triangulo fiue reftiiiiieo> fiue curuili-
neo> fiue mixta, qyod pariter fcx pedes habeatin circuitu:
itaut quatuor lincx quadrati ambitum conftituentcs , fi in
vnam candemque lineam aptentur 1 inueniantur xquales
tribus rctis liueis trianguli , aut lateribus omnibus cuiuf-
cumque figurx in reftum quoque & continuum pofitis. Plura
qui volet > confulat Clauium in Eudidcm > qui cafdcm deli
nearas exhibet oculisconfpiciendas.
FicvR jexdectm laterum , eft complexas omnium flfpc-
uum ) feu ladioium > quosabvnopunftoinquoeft fignifica-
torin principio motus, acquirere poteftidum per fuam realem
viam incedir, quoufque totumeirculum complcat , atque ad
cundem locum ladicalcm redeat > in quo erat ab initio motus,
bius potiEmum mentionetn facit Prolemxus fiue quicumq
alius fit au&or Ccntiloquij in Ver'mdo. monens i in morbis
dijudicandis confiJcrandam elle Lunx peragrationem in
figura fexdeeim latcrum i & prout ca ibi ben vcl male
fuerit afr'eda , prxcipit . bene , vel male de morbo pro-
pronuntiandum. Et fanindc exorticritici dies, decrctorijque:
ijcut ctiain indicatiui, quos fcduloobfciuant ex Hippotr.tis
M ATHEMATICVM. ,
ptxceptis Medici peritiores > Luna* uidclicct peragratione
ad loca qux aliquam habcant confgurarioncm cum loco radi
cal! ,in quo erat initio morbi.Igiturm fexdeeim pofitus habere
potcl L ua ad locum fuum radicalem i prout totidern funt ge
nera familiaritatum , qux contraherc poll um ad inuicem fide-
rai & non ita pridem detexit Keplerus i atquccx modulis har
monios confirmaait. funt fextilis per dilbntiam . gra-
duum i feu fextx partis circuli. Simiquadrats per dilbntiam
4j. graduum fc per ocbuam partem circuli. Quintiiis per
quintam partem > & dilbntiam gr. 7. Quadrarus per inte
grum quadrantero 90. graduum. Trinum per tertiam partem 1
&gr. 12.0. Scfquiquadrarus per dilbntiam trium ex 00 parti-
bus, hoeeit pergr. 45. Biquintilis> per dilbntiam duarum
ex quinqu partibus 1 hoc eil per gr. 140. ac tandem oppofitio >
qux eirdilbntia fcmicirculi 1 8c gr. 180. qux vice verla herum,
dextrorfum numerata 1 & loco oppoltionis > fi addatur reditus
Luriac ad locum fuum radicalem , profefto inueoientur omnin
fexdeeim , qux conftitiiunt figuram hanc fexdeeim laterum
cuius peragrationem obferuandam in Luna prxcipit ccntilo-
quij Au&or ad morborum Judicium proferendum. Torro ex
his afpeftibus >alij boni funt> alij mali. Mali , femiquadrati
quadrari , fcfquiquadrati > & oppofitio iicut etiam reditus > fed
conjundio cum loco fuo radicali. In bonis > benignis atpe-
ibus moibi nen aeeipiunt incrementum i immo potius natura
vires ad pcHandum : in malis contra morbus reuiuifeit
& aduerfus naturara , ijfdem fere armis > quibus prius cam
oppugnauerat> viribus audtus infurgit. Inde conflius >& pu
gno, vndc judicium pender , atque fentenria > quam Grrci
crilim appellant. Hinc dies critici 1 atque indicatiui onines in-
faulli , quibus Luna ad fuos hoftilcs radios peruenit. F.t fi qui
dam natura ob prxcedcntes radios ad fuum locum benignos
inueniatur i ta uiribus roborata > vt in die critico fulrincre partit
infultum -, pugna i & crifis ira bonum cedet > Un minus > ptxua-
lcbit morbus > ipfaque proltcrnetur.Quoniam autem femiqua
drati 1 & fefquiqua.lrati imperfefti radij funt Se pcrfcclotum
prodromi, ( (um cnim quadrati > S oppofitionis panicipatio > J
ideo vera criis accidit in quadratis > oppnitione, c reditu
Lunx ad locum fuum radicalem : diefque illi , in quibus acci-
dit> dicuntur abfolute critici > & jndicatiui ; ij vet in quibus
Luna peruenit ad fuos femiquadratos > & fcfquiquadratos , di-
cunrur tantuin indicatiui > coquia funt veluri indicium pugnx
(xitico die fucurx Ideo red monee cenriloquij auftor in
ruorbis, infpicieudos elle, nedum ciiicos dies , led & e-
quas Lunx peragrationes ia figura fexdeeim laterum > quo
loo LEXICON
niam ez aliorum afpeuum ratioue collegi pored , qtunrz
fintnarurx vires i quanrxetiam morbi > vnde judicium pto-
ferri pofir. quit tandem fuccumbcre > quis przualeredebcat:
Ex quibut babes male pronunciarte Gallucium in theatro mun-
di & remporis > nec-non Henricum Allediam in fu Encielo
fiedia i figuram hanc diuidendam eTe in fexdecim latera xqua-
a : non enim in xqualibus fputijs > fed in configurations con-
fiftitbzc vis) vt ipfimet notant.
Finis , fcui Termini apud Aftronomos funteerti quidam li
mites i Sc partes fignorum Zodiaci > in quibus pianetz ra
cione habitudinisad las domos habent certam prxrogatiuam
ac dignitatem qua: vna eil ex quinqu effentialibus. Alij
font apud ^gyptios alij apud Ptobcmcum: fed magis proban-
tur qui apud jgyptios atque coram diilributionis conue-
nientiifimam rationem affert. Titus in cxlefli Philofophia.
Porto tabulam terminorum > tarn fecunduin ./tgyptios > quam
fccu.idum Ptolomium hic non exferibo quoniam capaflim
obuia eirapudomnesferiptorcs.
Finitor apud Latinosauditquod Grxci hqrizontem ap
pellant : Circulum nempe maximum in fphera dirimentem fu-
perius hxmifphxriumab inferiore > indc dictum > quod vifum
finiat : Comprxhenditenimquidquidfupraterram vifibile eil
itaut qux fidera ad finitorem Orientalem perringunti dicantur
oriri,qux ver Occidcntalem rencntioccidere. Duplex eil alter
rationalisi fed naturalis alter fenlbitis : Primus diuidit fphz-
ram fe totum cxlum in duas partes xquales > vt proinde ft
coneipiatur aliqua iuperficies cum terminant i ca tranfirede-
beat per centrum terrz : fecundus cd circulus coneeptusad
terrx fuperficiem eleuatusi itaut cum ea vnam planitiemef-
formarc coneipiatur comprehendatque totum id > quod re-
motis omnibus impedimentis > oculorum acics circumdufta
confpicere poteft. Sed de hac re vide Fufius in Veibo Horttn.
Abalijsdicituretiara Finiens.
Firmamintvm dicitur commtmitcr octauus otbis , &cz-
lum fkllamm, in quo ftellzomnesinerrantcs fix* funt , at
que in vatios A (lerifraos tributx. Nouera haufit ab , quod
(it quafi firmamentnmac vallum vel fan quia in fidera
firmiter fem per adhxrent nec loeum permutant in eo ficut
candem ob caufam ipfxellz fxx dit un tur, vt mox infii.
Ali) inter quos Blancanus , illud cxiftiraant dictum ab firmita-
to feu Comitate quaprzditum cfTc credunt : fie enim inquic
Blancanus lit. if. *.. de mundi fabiica- St qmapim ctiidu-*
rttic acjirmitntc frtuitt* eft prvcuUuLio erit firmamenlum : Vi-
demus emm/leitas in eo ,uyt id . >mtt*s > omnti
MATHEM ATICVM. i9t
pmul fufrmuueltfelos ordinate acffriti moueri , tftftrinde
fi corfori fyhanco affix* ira* cum to rcutiturentur <ju;U euident
fignum eftjirmitam illfut caufa pmul cur -vocatumfitfirma-
. CxKiam ea fufficiens ratio non cil illud folidum
aftruendi, quandoquidem vt cacli inferiorcsi vt ar ipfein
omnium fenfu fluidus ordinate mouetur, rapiendo fecum co
metas in gcnitos afquc quod in iftis aliquem motum
proprium deprehendanius, qui proindc fixi loco > -vbi primm
apparent credendi funt , non minus > quam ftcllzin oebuo or
be i ira & firmamentum tcnuiinz fubftantiz,j& fumm flui-
dum concipere polTumus, & ipium ordinate rotan etiainfi
ftcllx in fixz nullomodo loco dimoueantur. eque huic rei
Sacrt paginz aducrfintur cum przfertim Iob.iS.czlosfolidif-
fimosaflctuntquafi acre fundatos. Nam ( Ttben habet Pineda
in cum locum) prxtcrquam ibi Termo eft de aeris regione > vc
patet cx contextu literz > acalioqui .riorum nomine fxpaera
nuneupantur > non modo in facris codieibus > fed ctiam apud
p; ophanos fcriptoresiquam quidemfatisconftatefle fluxum 6c
vagum -, fed ideo folidiiTitnus diebs eft> quad acre fundatus,
vt commendetur Crcatoris potentia atque lapientia > quod non.
minus conftansjpeipetuaquefitrcsfiuxa aclabilis> quam ii
folidiilimo exzrcfuiaciTcr , quare cum per cxtenfionem fo-
leant resnimium extenuar i > Sc difrumpi, tarnen diuina poten
tia extenuando , & deducendo res potius confirmt & confoli-
dat. Qui bene zri f'ufili comparatur : ficut enimzs fufilc con-
ftantiain habet > & firmitatem i ita aer quamuis fluidus > & U-
bilis > at conftans & perpetuus eft. Hare ingenise Sineda.
Quod item de firmamento vniuerfaque czlotum fubftantia
dicendum cft. Bt fan rationi oprime congtuit > vt quz magis
aterra ditant tenuioris fublbntix fint> vt videmus in ipo
acre qui femper puiion ac lubtilior cft ia editioribus locis i &fi
czteri czli inferiores flutdi aferantur > nefcio qui folumfii-
mamentum folidum aftrui poffit > prxferrim cum id repugnare
videatur rationi motus i 1 l cztcriscxlis inferioribus im
pie fli primo mobili , quo fit. vt qui propiores funt > majori
mpetu rapiantur> qui remotiorej, minori > atque aliquate-
ns femper refiftant ,S coima uitanturi rcgulari tamen atque
ordinatiflima irregularitate. Prxterqiiam non defunt qui cre
dent regionem omnem Archercam aliud plane non efle, quam
tcnuiiimum aera ciufdem prorfus fubftantiz i fpcciei ,
jfte quem nos rcfpiiamus, licet longe defecariorem purio-
iem;proindcqueacrcfn nofttum cum illo vnum quid ciTeiquod
nomine cxpanll venit , ac fecanda diecreatum fub nomine fir-
mamenti. Et ita fentiuu: Aretiui inUbmde Qtncraitene, ac
toi LEXICON
Francifcus Rcfta de Metear'u. Sed qnidquid fit de hoc i nullt
dubium . quin fubrtantia irtius oibis ptetiofiflima fit , infini
tum prop (patium fu Crafitic continent mirabilis effics-
cia: erga ifthxc inferiora i cuius beneficio , & fingulari vittute
viuentibus omnibus vegetatiuam infund poteniiam anriqui
rhilofophi a:ftimarunt i vt tertis c(t Argolus cap. . de dietut
Critkis. Porrquanta ficcxli iftius Craihcies , nonadhuc om-
juino conftat apud Artronomos : Communior tamen fententii
fcrt apud Blancanum ciusgyrum continerc femidiametros tcl-
luiis 880 hoc eft milliaiia 311.4 1 2.000 alij aliter opinantur.
Quoad eius morum is lentiffimus cil > im veris rapidi/fi-
mus i & fer exaequat ipfum primum mobile ab Oriente in
Occidcntcm tendensmotu vniucrfitatis raptus abeodem primo
mobili : ade vt plan infenfibilis fit ea contranitentia , fc
qum vulgo vocantmotum ptoprium ab Occidente in Orien
tera > proptcic antiqui Artronomi illam difccrncrcnon va-
lentes, idipi'um piimum mobile appellabant. Porte proceTu
temporis obfcruatum- fuit ipfum fingulis centenis annis clon-
gati partibus primi mobilis > fub quibus ante erat gtadum
vnom&i. minuta : fiueha:ccIongatio , vt modo innui pro
cedat ex hoc quod refirtat aliquantulum motui primi mobilis
fiue quod habeat proprium motum ab Occidente in Oticntcm.
fuper polos eclptica? > quoi ad rem de qua nunc agimus nihil
refere. Cert huius diucifiratis primus obfcruator fuit Hippar-
cusiquem portea fequuti funt Prolcma:us> Albatcgnius, Al-
phonfus Hifpanix rex > Copernicus > ac tandem Tycho Brahe
huius deuixtionis diligentifinus inucftigator , qui proprerc
repctitis calculis > atque obfetuationibus compertum habuic
octauam fpha:ram fingulis annis recedcre primo mobili > feu
ferri ab Occidente in Orientcm fccundm fucceffionem fi-
gnotum 51. fecundis minutis , ita vt fpatium annorum 49000.
leqniratur , vt totum Zodiacum perficiat & redeat fub eodem.
puncto primi mobilis in quo erat cum prinim Vniuerfum hoc
conditum fuit. Qua ratione , vt uos obferuauimus in V. j4nnus
m ::!< y nonnulli opinantur taatumdem temporis fpatium.
Summum Deum durationi ficuli hnius conftituiile poil quod
iinmincat vltima dies Sc finis mundi.
Fixa Signa in Zodiac^ funt in vnoquoque quadrantecon-
ilitucntc fingula anni tmpora > figna mediantia & veluti
fixa jcoqnia in ijs potiffimum relucct qualitas > & complexio
illius temporis > cum alias fiue in prxccdcntibus > fiue in i'ubfe-
quentibusflaxerit & in illis quidem ineipiat , & augcfcat. in,
ilHs vero deficiat, 8c fiar quodammodo fequciui communis.
IdcircohC communia > illa mobilia 1 media vare fixa dicun-
tur.
MATHEMATIC VM.
tur. Ea autem-Tunr Taurus > in quo dum loi reperl tu r, prar-
ualecVer: Leo in quo ftas : Scorpio i in quo Autumnus:
8c Aquarius, in quo przualer Hycms > & frigus maximum.
In Afirologicis plurimi flunt figna fita in zdiicijs , in
borum planraiionc > atquein rerum ftabilirate fignificanda.
Qua dc re vide qua: partim habenc feriptorcs in Ifugog. de
prxceptis feruandis in Agricultura , zdifcationc , arque m
Medicina. -
Ht * Stell* dicuntur omnia czli laminai quz in jEthere
tnicare videmus prxter planeras 4 idque ad difFeientiam
corumdem planetarum > qui cum Temper hacillacdifcurranti
non eundem ordincm atque habirudinem ad inuicem Tcr-
uant , erronum nomen forriti Tint l illa; ver > quia non
a' i um mocum habent quam firmamenti> in quo nun*
quam permurant > femper cumdem ordinein feruant, eamdem
diftantiam < eamdem figuram ( Temper enim Pallilitium
ctempli gratia , et dimetro oppofitum eft cordi Scorpio-
nis, Arfturus Lucida la neis auftralis > & vltima in Cauda
VrTz inajoris Temper in linea refta effe conTpiciuntur Irem
Arcturus > Sc duo canes i pes Tinifter Orionis, Cauda Leonis
& CanisSvriusin cadeoi linea : J pica Virginisi Arcturus,
& Cauda Leonis in triangulo IToTceles > baTi fufta in A ruro >
& cauda i ngulo vei in Tpica> fcc. ) ideo inquam omnes in
vno cxlo Temper immobiliter confidentes iure fits: didrz
arftimatxque Tunt> mouerique rantutn per accidcnscum ipfo
rxlo deferente. An autem ex digniores (Int errantibus , ac vir- *
tute Tuperiores) magna eft inter Philofophos, AftronomoT.
que diflenrio , vt prz exteris adueitit Clius Rhodiginus
b. i. c*f. y. Certeobloci eminentiam > ob lucs intentio-
nem > quippe Tcintillant i quod planetx nonfaciunt vndefic
quandam infiram primigeniam lucem Sole non mutuatam
babere cenfendx Timt > ob corporis magnitudinem > qua err
ticas omnes eteepto Sole longe exuperant ob muhitudinem,
SiuerTitatcm > virtutit colleftionem , aliaTque circunftaiirias
magnam enScaciam in inferiora iirhxc habere dt beut i prz-
ftantiorem vriqucquam ipfi planetx. Quod Sc Albumafaran-
tiquiflmus teftatum rcliquitin Tuo introdu&orioin hase ver- ^'
ba. Stell* fixa dunt den* grandi* , fcf ex paupertarr /
ad fubltmitatem earn , <uam faciuut [eftcm fUn*tt. Ne-
que Prolomzus ipTe contradicit in fuo centiloquio propof.
24. vbi jflelU fix* ,ait irratimabiles atque admrrabilei felicitates
affermit , auas ramea fler*mque catamitanbiu mfignmnt , nifi
2 flantt* adfelicitatem cenuemmt. Cuius ici varias ratione
N
1,4 LEXICON"
congerunt Auores. Mihi ca magis arridet quod cam fmt
long terra remorse > Temper pto regionum qualitate ab
ijfdemhorizonrispartibusoriantur & occidanti fempereun-
dem arcum circ tellurem faciant > nec fer diutis quam ipfae
partes primi mobilis lupia ten am morentur ; idcirco carura
influxus magni quidem funt > fed extraordinarij , & repenti i ,
proindeque cgent planetarumfulcimento quorum luce quad
vehculo > au; canali eorum luz ad nos deriuetur. C.vterum
cas Atronomi antiquiores diuiferunt in plures chiles cum ra-
tione natura: planctarum cumquibus participant, tum ratione
apparentismagnitudinis earumdiametri > quaemaior invna
quam in alia Temper confpicitur > exil limantes omnes eTe con-
titutas S afizas in eadetn fuperficie firmamenti, eadem-
que tellure ditantia : quod tarnen alij juniores non faeil
admittunt , diueriis congruentijs moti , fed potius credunt non
omnes in eadem caeli ditantia Iii matas elle , fed aliquas mi-
gisialiquas minus intra craflitiem vaitilfimi illius expand
czliinquam easdeferentisimmerfas. Idque c facilius ail'u-
munt > quod iftud Tychonc>cxteiiiquc qui polt ipfum vene
rum altruuur fiuidum. lndequceflc , cur alias alijs majores ,
minorefue apparent. Quod& inijs quae in eodem ordine ma-
gnitudinis funt (affignant quippe fex tandum magnitudinis or-
dinesi ) obferuare licebit. Canis enim iirius caeteris omnibus
grandior apparcr , mox Lucida Lyrx ; inde Arflurus &c.
jtaut non omnes eiufdem prorfus diametri fuit > apparentis
fed ideo aliqua grandior > quia propior ideo exilior > quia re-
motior. Non negauerin tarnen id non vni diftanriactribuen-
dum elle fed adhuc & rcalicarummagnitudini > deque alias
( reuer alijs maiores ac maiores : ade vt non defint qui
aflerant cancm maiotem fe ftcllam in eius ore confiftentem
dictam Arabibus sfihator ipfum folem magnitudine fuperarci
fed quia long fupr ipfum in infinira prope diitantiaconlti tu-
sus fit > ideo nobis apparet corpore minor >& exilior. Quod
perfpicuum eft in Marte i Ioue> Saturno ad Vencrcm com
parais imoin vnoeodemque Marte conlitto in Apog.ro
aut in Pcrigeno.
Obferuauit antiquitas tantnmtoii. ftellasconfpicuas in to-
toambitufirmamenti > quas in 40. Aitcrifmos, feu Imagines
natura earum > nomine & forma fine cx fabulis > fiue ex hiito-
lijs ijt indita , complicarunt. Veruntamen noftroaeuo Tclcfco.
pij opc plurcs aliae prone infinita: quas pris fine inftrumen-
tisnofter oculus aflequi minime poterat detccbc funt: pn-
fcrtiminvialatea, quam nil aliud cfle conftat quam conge
MATHEM ATICVM.
Hum minutarum ftelljrum. Et in Pleiadibus quidem vbi nos
non nifi fex rantum Hellas vix videmus. Galilzusin fuo nuncio
iide ico intra fpacium 8 j. minutotum quinquaginta plus Aellas
in vnumcoIligaras>fe vidifle teAatut. Qmittoquae de Orione
dicit, de Vrfa > de fcrpcntatio> qua: plane videntur incredibi-
lia > ni fciptura ipfa fuo teftimonio id firmatet > Aellas omnes
innumerabiles alhucns, Gen. . M*ltiflic*be Jemen tuumcut
ft; cMj , fie r artn.im mart. > qus yrs. multituime -
ri non fott , Sc alibi i elUi ,ftet. Qua de re Tide i p-
fum Galila:um in citato nuncio Sidcrco>Pctauium> in fuo Yra-
nologio > & Baierum in Vranomettia.
occafionc nop alienum ab inftituto meo crediderim
elTc > fi Sc hic methodum ttadam > quo pacto ( la- fixa? fereno
caelodignofci poffint & fuis qui-que nominibus difignari >
quia Sc id lectoribus non iniueundum etit > & inter ea q ma
xime AAronomumcommendant > atque ipfum populo ineru
ditotum plaufibilem faciunti eft Aellas quafcunquequouis
populo indice deignatas proprio cuique nomine compelate:
qnod pet Globum AAronomicum facil aflequemur. Accipe
igitut gradum Zodiaci > quem Sol perambulat tempore >
quo Aellas obferuare volueris > eumque vefpere tantum infr
horizontem deprime quantum fufficit ad ftellas omnes probe
confpiciendas citraomnciinpcdimentum lucis crepufeulina: 1
quod eft circa primamhoram noctis. Deprime igirurcumeo
graduSolisad Occidenrem grad. 15. oequatoris , & habebisin-
tentum : In hoc enim (tu omnes le lia: fuperioris hemifpha:-
jij directe cadunt fupra ftellam in globo XI i fubjectam > fc
perlineam rectamilbi refpondenrem :namproinde fehabenc
pattes fuperioris bemifphartij ad fcmiglobuin , adfphitxcr-
Icites ad tuperficirm terra: prorfus pacto , zona: cileAc
correfpondent ad Zonas tetreftres : Tndc facil poteris quaf-
cumqueftellas dignofcere . & fuis nominibus appellare. Sic
exempli gratia fit tibi nota aliqua ftella , quam tu vidcas : aCr-
cipe )us altitudinem per quadtan tem > deinde globum aAro-
nomicum motu diurno reuoluc, donee ftella ilia in globo de-
pitta candem altirudincm fuper horizontem materialem ob-
tineat > quantam habet fupra horizontem ftella quam per qua-
drantem obfetuafti.Sicigitur conftituto globo in ea poiitio-
nc facile tibi erit Sc reliquas Aellas ex vicinitarcautdiAan-
tia quam habent ad dictara fixam dignofcere > transfrendo
di Aantiam qua: eftadmuiccm in globo ad diftantiam qua; eft
inter illas in ca;lo.
r i. -
, li,^>lXll<:l e u,lu 5ium , ^u in en oerinnlUl
6>H> eN dcsl:uz , llul in cIo<i LciIcm nl2in <le c<u>
ollit iiimu luo 1cco.

kc>cx l li^uinu voc,iur Neil 6 in vcon tti


mniluaini c nluc Veneii , sc ^leiculi) ^bic ^1-
leln.
kcruiniliv <ut^/c/<i, icilur ^6 ^ Nlonnnio <i-
l)
^num > I,nen 2t liu quici fcrmineil uc malculis ^n,Ii-
tioul pollen. <)un^^ui6en cum inzleula vi ciitiu,
loemine vei z><Iiu2 , rc^ue <lucuf f>liinil cjui!itioul
cIoi sc lliU5 iini in ecner 2iui > numi^ir vci sc nc>
cill nnt in encre qu2litil ^><IlU2: , vt ocel ?nilolc>snu in
lib. 6e(icnctl. scIili lirpe ; cc>nleciuelei nu lin , c^uiu
zInei2c in ni ^UHlil2lic>u3i>inclinl, sculin,^ vcl scrniini-
n pio lione czuIiltuln pn<ic>nlinHnliuni 6enominntui
I^inc <^uilol mimc Ii6u : lupirei mz^il liclul qun
Iiumiu : l2cuuz> sc ^lercuiiul siii^i lnail, <^u2N5cci
icn msct>liniicunlnic^iurni : schien! niin lt tele i-
lioilicni, scnoAurni, cmisculini sc scrminini.) Lcunri
Hui Vuu5 numi miil , qu2ln<Ii6 ell; I.u2 liumi
lsin>5 > qnln fii^i^ll > i<ie kcrnliumi plnr luni , sc nciilui
ni. ^liz czui niime Ii<iuz > ia ,l>sl>iurc MlcuIu ;
cjui>incic in cc> caloiem Kccit, c>oillnoui!Ul2ltluirlil
ique "llKiHliil^ue iuieiciiur eilmin>llul. ?olr c^uicle
flncii liimu3 lucuin I,2l,ent > l in nulxiecim Xciici li-
Lluz : iriut lzu lorc mneis c fliore niuIenc !nlcul
linci vei in czuibu pnooneiil nun>inil25 , vell>ccill,nl
leewinin, iic^ue lcein,lilu ^li iscul^num num eli,
sc iulnum : i,ulU5 lcrniinium . c nc>6turnuln : Lcmini
lNZsculinum , sc <iiuiuun , Qnc lcriuininum , c ncxlii-
num : c lic lie icliquil.
,,. ?ii uicn intczi li^n , X rzb male luc < nclcic tu-
neilliciolene i gn veiocuin KnHinento ) cl,lciuni in ipns l>-
ni lt05u5, <^uc>l ^lini icunr masculinol z,itii lcr-
lninioo, lic ,linitin Xiiciil vlnue 26 o,uun, lHciulu inclu-
liuc 5iuni mllculin5 : nonum cluntfccmininum. Z,ui-
lu l lc^ucui mlculinl> ; lcorem lio z>c>li , fcemininc ,
c laixzim^^!^^^^^^^ n>lcu!inl,5, ic c <ie reli-
^ul. p,ut x sullie, tHbcllH cini z,tt, ^u, Hlic'bi-
ll cileux : licet li^ ,Iii c,m c^ouul.
l.i'nrklz'i'icvzl. I?7

7'<^/<,c?''<<i ^/^,/c. O' 5a?'. ^<,/,^/!f<7.

^ii. m5c. 8- fM.l. misc^. sM7. M25c,8


I2UlU5. lim. 5. milc.s l^m.e. Mlc^. n>2ic ^,
Lcmini. tzrin. 5. lnzs.il. 5im.<l mllc 4, sXM.4,
(7nnccl. N2lc. l.. fm,. msc^. lim 1. M,s. II 54,m,q
l I.eo. n>.Hsc. ^. MHlc.7, s^in z. M2lc,7
Vl7c> km. z. fm.8. Mls. lo -
I.il>i. m5c. s. IHM, IQ IN2lc,l. snn.7. Mlc ;
lcc>r^is>. milc. 4. sim IQ M2lc,z, 5rm,8

52Z>triu. milc ,, s^m , lM,!1 m^lc b


df>licc>ln M2lc,s. f^m. 8. f^M II, -
>^U2iiul. luilc.;. sim.io ini5c.s sm,4. M2lc 1, .rlN, z.

?>lc5M2lc. 1. icm,la m5c,z. fim. ;, mHlc 1

^rqueni sunl ^rH<iu5 ^l^sculini , sc luninini sccunclnl


^lzliel: <7i quibul silHo lcruilnin conlcnnni 2ul^iti polle
nun pirlul fucuiu lic tHinininu, ,n inZscuIinul. l>.'ni <I ^
HlcenHenz, inaniunl sc luminHii llnc in pluiiku pliibu
milenniz , nuncl nlcciur , mcm cllc mmmNl . l> in liluri-
ou iXmininis , sme!Im. <)u!xl cc^ul^cw oulcc>i2re , nun
12m ii^num curum oiic, > iui nc cc>mmcnri luni > iuicimu,
,um >n^inum c>ccuplicnc il!<um > <^ul uii nl,l)ilic>iibu
^il^inenlnr.
ku^Hl<o ^ial>. corrupro voc^liulc < cum poiil ici )!.
eocc />^,<>/ , proui i^oel lvicclinul in Ucciicio) ciiur
NcH 61z priin lniuirulnis <ic nirur Venecil sc Xlcicuiij
soll in vlcimg clsul>une,lzuX ^^uli^ , c>ux Komi vil no-
li^unlein i2clit.L!,c>c n,ll<:ic lo^iinm lelluiin eninlici5,
vc ic>il moilcm <ici naminis immoi!ilem.
lu^i vliX llicicutHpu! ^liic>nc>mol i>Inel lcnccul,lzuH- ;z
1il,liou5lln2tnm fuuenl , ,c iurrunm 2<i<iuccn : licuc i
conir Insonun p!nci mIcticu5> n^cui inimicu > sc inic>l
lunHwll^clcu. Du luur folluu , lupiiei^ sc Vcuuz > quisec
N 1
,,8 l. r X ! c <5 5l
ni rempclHic calii, sc numi<li sioineczue ntiuum !->
lein sc numillumc!iIcn u^en5, sc conlciu3n5. lue
lormn mio5 6iHuz qui luoeiioi Musculus liuinu , lore
n,,il onn6nl zum numiiu z ili, loilun inor , czui
jnleiiol corpore minoi fcrmin > notruin , tque in ^uili-
rioul r>Niuil ounanl mHi> ^um in tiiui5.zilniliicl in:
insormn, ^!,rl, 6c l,mrnu5 : nie inforcun nior , zuzliuli
lul nollenl!ori tque nnmiclo nlllulali conclijz , slil^io
ncmr>c sc licco : ille inforiun rninoi , ^uinouinu5, qui
u, le<! eniin inlems'cllle ccli, ^uo omnii lii vle^in
lcic , 3c oloibel. ?olr !>) p!neuc me<jiocrcl lunl , sc fci
I noium zielmillionc in iuctun , veleiizm in infoiinn
permurlniur. <^ui <ie ie vi6e in nroprij loci.
Z4> kc>^v lcl<lic>tui noiolcof>uz I^naris sc Iocu5nsm
^luncli ^ vn6e nioie<!i incil>il I.un , cm 5ol line Orienlil
cmcr^ic. Ivc nc euin orclinem nlberc <iebct 2ll lllun
s2itm , nunn nbcl lol 2! QrienIem nicorein > proul clo-
cuil plolem.//i. ^. ^. . loilis leu soilun nomcn icic illi
itum , nui in Lneinlici ei eo sulniml lizn>ilci<>!e sor-
luni5,,c6illili,iu loire. 5cenim,uiln,m l^iusoilun
locu > sc czuon2M lo eH cilincn6H llr. i<1 pu! lulil
slinlluln etil > <^uonim ?tolemi veioHi>on liil l>eill>icu
llinc. Lr^o ?colcm2:ul cilo lococle kortuni ozrte leimonel
inllicuen5. Incn2bcc: ^^/> ^^m ^<v, Hss/>>^/;i

? c/e^tte <^>,</?? ,- ,' ,s/e ^^///^^"tt.

/^^^<^, ^/e<, NZ:c piol?ma,ul. Ninc vul^u


^lito!oZor!lln nanc lup^>ul2nl1i metnoum sclnt in nillibul
Xoici < i vtvbl6el>ncluf>^ut2lio, idiconi^iculurfolluu
z> > isciue 6ul Lclir>licul 6iiur l.ui>2iil noiolconu . pro
inequeowni !,iiculline c2lr, ^cenim r>ro5o!ri nc>iosco^o
no non zccioimu ^r6um ecpticum , culn <^uo 5ol mn
limr ^ sc inullomiul il , o,u> <^uc>i!!l lempoic in riniror
OtienlUli lc^eriHiur, cm>3 mlicii^Iirei se iinct <l noios
.eopum , ui iililnHl con<i^ullionc cum 5c>Ie , len" pl:c!5c li-
nein QiieniIem , nu 5c>! mom <iiutno cli5ce<Ilt incc<ln
scl,rcul lui f>lilleli . i,t cmieiitincull>i<!e ncle!,
iiue l>eiscciil <luH Allele ililllsui rcu lelniiiurni lunc:
velc<^itur elle in seicili si Koroscopi > nunclo cll in ^leli-
<llao , liuc cluz>Iut lomm cum leluickuluuu, l i
<^uzlo ; czu2n<io2c!nuc cocum rcum lcmiiurnnln > sc trien
ll lic in non2, l lclpici etc uoro5cozum luum 6e "liino:
^U2n6o<icmum pci lotum 2icum c!iulnum lliNireiii 2onoto5>
ccsc>, cuiicilc verc illi o^poru, 2ic^uc in cuH>i<!e Occicienci
coniliiuc!, sc lic cie iciiqui llomioul suolcii2neil ; i vi inic
^lo<!ic uilurz lo! pei luum ^>2l2!lelum incedcnz sermulel
luccciUue omne5 con6uc2lionc ou2l ^oteli l,2nc cum no
iolcof>c>: ne<^ue cnim in ^oi2cocomf>ui2ii pollunl nuiulmol
/^>cc^u5, nc^ue ill z>2ll ^oici , cum in eolol mnucilur
ini^uZIiiei, sc 6moclum lenic fers i!um vnum n^ulis
^ieoul , c f>mcic climli fne ^U2ndo^uc2cci^2i, vt clum
iol in cili culmine lepeiimr , luer2 toi ta<iu5 Iol2ci intcc
ciz>l2ntui iii i^luln sc 6liin 2,o6<2ci nololco^>2nlem
^uc>i le^uiluniui 2 2lpcKum qu2al2ium , noc cli er. ?c>. i<!
l2men nc>n scm^ei Hcciic ob ^c>lii,ci onliouiltcm , sc lxpc
intl linm Ocn!cm > sc Xleii<i>2N2m mocicxjuoin lieni
1on^2ium 2lcen6uuum , mo<!l>u2luoiin lieni nieuium 2s-
ccnlinnum intcicisiunlul^^nu^ sc 225 M2!cli,Ii5eN iNi n
nituclc loli 6 ^r2ium Xo^ici noio5col,2nrcm , cum Koros-
cc>5>u>2liiu<iil>em N20ei: sc ciul locu5luccc<liuc v2iierur zrc
quIil2ie i2<iul 2sccn^cnii5 cum 5o!c pioui maiorcm . vcl
miriolcm N2occ <ieclin2lioncm : noio5co^>uz cnim lolnil s>ro-
^llc sc lioiozc lumf>cu5 26 nunc clicm non cli ni punc^u5,
,n<^ccmei<iciol c Iinc2 Olient2>i > in N2c ie, non icin c^uc
pleci5^ icf>ciirui2u5 ^72<!u5 Lcniici, in <^uo 5o! 2Hu non
icocr>Ml.'<:lAc>ims><:ilincnl clt N2uimo5o!i5 2<! nunc i2c!um
I,otosco^>2nieli> , lc6 l2nc eiu col;ul2tio c^uam luccclliu
2couiiii 2ll6i licoel in ^arlibul lui 2lcul 6iuini > 5eu s2i2>lc-
^i , ou2M inreerH <!ic N2lui2l! ^c5ciioir cilc Iluiem > l^uc 2cl
funum , vn<i emcilclar M2ne , non 2<i 2>>2 > in quioul inci-
c>2ni lln^uli ccliz>l>ci ^l2<jul luccc/Iiuc molu vlimi mobili5
emcicnicl , 2tyuc 26c nie luppuiGio f2cicnl!2 cl5 non in
^ociiico > lecl in X<^U2torc ocr 2<ccnlorl2 iempoi2> qu2n!oqui-
6cm nic lo! leru2nt<r^u2lir2rcm , sc 2:qu2!em lolil inccllio-
nem <!cnc>ilc z>ount , vncie 2nz,2cc2i 5o!il ill2uii 20 noiol-
cooo > 2c nrostcie eiu26 ium contieul2lio.
I>1unc ll N2ncn<icm N2oicu6inem s oroul plicioit kcole- ;f.
mxul ) 2tn6eie velimuz in l.un2cr^2 luum nololcoz>um nie
leniii leocc in p2l2>lclo l.un^ vi inZcniositlim cliscullic
><lri2nu eu5ntiu,il l2ncetu6iiillimu5 micuzmeul, sc
^um 00 <Inul2icm num2nii2lcm > eruiiioncm > iquc nuiu
lioiumque lecrelorum 6cccioncm lummooeie vcnerol. 5<
^,</e/ inc^uil isle^ s^> H/ </ <1r^ ^e/, c7<^/

^! ili)
, l. X I c o n
^l?e. licqu iumlo! llisceilil Ko oiiu incellcnl per luun
HsHlIclum > c l.uni clcc<lii l,ri r,lic>neisuc<nc!rolcol>o per
ium f>lllelum r>rc>6en^cum 5c>I eliincul^i<le vnclccimZc.
I.UN2 llc in seitili llli fc>nun:cum dI in ilccim ; I.un in
<^u6ri>io, sc l>clercliqu! i eouiquot pirlikullleluc ,!>
llc5ol iueril 5uo nrc,sc<>r,olon^ilul> lc>li<jcm>c l.uum,
conlintzl ikclle luc>n<iisccpo. liue rr foirun. Vn^c-
conscqucnzerii, l noulcmr! vcrullocu r>3rlil foriuni rn-
net in Xuciiaco > cur ncn lcmz>er cum lH<iit>uz X<)<l!<>ci cc>n-
ucnir cunu5 notiiunlil > vnclc cmciit 5c>! i sc mu<i clu in
cum incl2l > mu<lc> l,ec> elonZiiur ^ l'eu Polin l> cl> X,c,nicu
lcprcmr! lcmpci lme mnc,r in pitlu Lunni , nucm-
mcxlum punu c>irul5c>liz in r>2l2l!e!c> loli , pioine^u
mclem nl>l cum l.un llcclin2lic>ncm. !
^. l^ic i^ilur cl^ t>rli il)ilun<r 1'ncori, > cui subscribir ?
' <!e1'illl MiNel meu5 , l^uc cius<iem I^eu/nli) in riimc
mobili, in ?lolemi ()uz<ilip. nuocj nupci cliiail LreuiHii)
lij lque in loci , vi t2<lu , ^e l/ c<^</>'<< s>^ /<i-
>//e , /^/e 'v^<<^^<l'v/^<!5^< en^e .- cum li i
CIesti ?uilc<susllia /,.^. ^. /. llocuill, cim conl^iluen
6am ellein nrbi I.unle.
z7> I^cnue vcrc> nc nou 6oHiin eli qux non I,nlicjuiori>
ou eii^m lucrilcuni. (?c>nlc>nl ?cc>Iemacu in verton
^l2bi,<zu2M proiulit l^li bicbcn ll,oic,an primu ciu (^om-
menllll. <Dunlon2l(iec>il;iul V^iccleoti , ulnar in com-
mcntHr. 6 ()u<iiil. prolcmii. l enim 6c forlun r>itc ciille-
ren Kc naker. A</ <,l, ^ /^/< i^/r^ yx/ck, /!>

<<</e^ >e -/e <// b<iei// <^/n?> /^/o l^^

urem oNcn62t sc l>nc 2euliioncm,c pollium I.un suum


Koiolcosum ncm iulellieeie in Xoiicc, lc in luil lumin-
lium l>lIl!i>mc>l subil. ^/<</e/?, ^//e' <s<^ e/ el

cei << <^/e> ^< / <^/,^ee/<^ , <?- <.


/e,f,^ />/>//,<, cipienllo ^leenloli ^cmixi, sc l^c,/
///< , ^ /<?, ?e^^, c^<!<?,<! in ^ lcen^innibu
?""^">" <^/ix c/,m< vi, ^/e-, , A <^>^e </,>
/i^, <,>><>/^e^^. ?oli^lccn<lcncl> ,lccnlc>li lem-
z,i2. ^ Iiyi ,l>^cll,ni lolum cum culnun, , c nc>ulnum.
qui Nt ln pKlpuil cuiusqul: p,IIc5 , super czuibul moueniul
iuluulwu vmull,l. <l crLciuuc <MHnluuiHlcKm,.
bu muni Vl!e ell2ln unicc>n<i^uliionc5inl>l<lcol'um.
()urc licuri lol ncn liebet cnn6^ut2licnel<l nc>rc>lcol>um uii
in munclc>ccc^lOl > lli sc Lun nun n^bel cc,nii^ultic,ne <i
pHltem scinuni nill nlm in mun1c>.
Llni5l>l>ui<icc>nllit , c>uc>mo6c> su^^>urn62 lii lrz soriu ?l
ir nuc>si nlulil,!ll mi><ii! eii unielt : fcili wen, sc sein-
pcrecxiem mocin , l lumtur vt iillinli lolil il> ncc>lcc>t>l
er Hlcenlluncl (^Iin>l>! ^ ufcien^c lemocr lcn<incm ooli
U2M iioli lumoum in e^cuilian: ncrc>scopi b 5ccn<ic>ne
biiqu iuliu nnrolcoui > scqu luuelcli jitscienlia un!Ul
lcencinir^: l.uni , nm vbi c2<iir numcrul s,<iuum pia-
lunrum in ,lcen<>on,l,u5 rci^i > cnm licclinlione l.ul,i , sc
i>unerc,sciceiune c6em , ibi eiii scenKn, se>H , sc eru
iculli>isc>ttun ilue eaciclii in ^ncliicc, <iuc ltr>nual!
piul cefeil,qun<lc^u!<icm in Iic>c c^su ^oili^cul milciili^
el le nHnec > sc peiinc cli , ,c l> nnn elicc. l.occiur utcm in
cIclci ii^u vni clir l iscenlic, icl , cum li leclin
line.
()uc<! <i cui pl,cl , sc lncum illi in Xo<ii,cc>l,l!. m in zy
lon^um czuim in >2lum > in <^c l>cr l>u!l iinuum , nulencic
<zil^ri<lul^o<iici rcs^n<ie2tim in louum, czu^min Iilum
2<l <in lcenilonein icc^iln cum i2>i<lcclinl!t!onc ec> pror
tu m<ic , c rilliticiui in llclliz 5i.
limiIiieciile<Ii<,nc5nili5son rrcine otu< sc teHc<, 4c).
H: conueila ticii uc>i1unr2li famili^i! 2llrc>lum Hccezil
tntum in mnntic: Kc<Ic<>iliem > ll f>2i sc>ttuncon<>icrc-
lur immcbi!i5 in luv ciirulc l>nilic > liue iic><llionill>ec^anz
iinerum corpc sc loeHuz , <>lr2cl i^lim mnlu vn!<.i<>l2lil
teiNlui : donnerlo vci l> cc>n!tiiunli <>c!el , sc lfc6lul
nccursiniel > immnnilez , tc^ue inrccim <cl moiu rc>lU5 2li
2<!lm lcuoluinlur. liiul li^ni vi6e in V. norol'copu l. u>
n,ii. .
?ii rilionc, sc !i? 02 nuin<je e,ll2ni ^,<,ss'unr pso nu- 4l
mlc reliqu,iu,n quincjuc eslllicasum , c>u nini! !iu^ lunt "
cjum lin^ulorum s>I,nclum noiilonn > >: loca in <>lu muncli
conli<icr2l!l, i,n<le emcl^unc z>!Hnili > quic!c>5lil cmcl^ic l>
Uiicn , i tm lcmpec !i2oiluclin?m !>^I?c2ncilti p!net
<l 5u oll > czuim 5ul ,<i luum nl>lo<ccf>u,n , ,cccs,tm in
luilcuiulque pt2lle!i, eu proiluz s>,c^t>> 2c it^un, eil ^ I.un,^
qu flc,ii>icc,nacmnnel,>ml6ecl!n!ic>ncm,,c ^Iin vncl
rt5nunll. ^Iic lim conlilielgiionc naliil. nnn c>min<
in2nl,ll le^ciieniul pi5H>, ^nil>ulcliZii,ll<:> sc <>n-
uli lelllln liZninc,li<,nit>ul,li>il,!,i lice <u l,llim cil-
cumsciuulul,, cinnt5s,nlcliitn> Nim czui, e,:nut>ir
in p,ltibul lo^iic! qui N2c in ic locum ncm nil, , tum etin
m>2 nluicl tmuntui qu2m numeiul f>l2net2ium soltulc 2t-
ciue 2ccisiunlui 2 omioul 26 pl2nei2 ^ crconli, vel etim
z>!nc<l slncn> , cum reuci, ncum pet li2tntu6inem
2cllo!cm2ccif>icn<il!nr,necIiuIc<Ie ziollinc , zu, e2n-
biluclo slHncli 6 locum vnc 6i5cc<1er2l>5ole in Olienrccon-
iluic, qu2m N2bet5ol2<lit,sum Otientem, vne M2ncemel-
leit. I^ltUlcllcu>Hn6H! ilt2 Wirtes 2ccio>2lur scmpcr 6i-
Nluci lulil b noroscoz, > vt <ie scviun l2ttc 6>um ell . -
zur 6,)ciur sccnlioui ic sl2nei2: . cuiu8 nololconuln,
zuacrimu! N2m locu s>ro6u6tu5 ciic 2lccn<>o rctt illiu sl-
5 , sc veiu nolc>lccsul olsneti czucm ounimus ^ nocnl e2n-
^em 6cclin2iionem t>l2n<i cuiu ci^ piz cii^cnul eo-
^em moclo 2c cliximu <ic l2iic loitun olo lui cuiulyue l-
nilti5.
4. lovlx,<^l2ccil//><^,<!icitul,l, ^lilonomil<zn2ll2 l>2l5o-
inuz 20 noiolcono c caio Imi czrli 2o infioic lilu^6c locol
c poiillimc eo czuocl iic vcluti 5ou2 s!2neium , vr pcoinclc:
non2t ie2t>2liclull>u5 conlticuaiui inl t>lciouo5 ^nc^ie
2 cuiuIin!niireul vir,: lini6c2iol, scu 25ccn6cnl> le
luniur in 2sccn6enle reoenum > vliiin2m viilr pciioum s-
ci2l. ()uocl mcn coel^iii l>>2ciril N2u oiol>2te oollum.
<>uir>t>e ciu conti clci2iio iil t2Ntm in mun<io > neczuc ut lcio
Imi cIi. 2ui ln6cn loco mouetur, vi 2lcci in 2<leium im-
fin^r> neczue mo<ici2l0tcl flinet: moiu luoie^Ii > czui clt
i6cm 2c primi mooililferii l>ount20 Oriente 2<i lmumcli
<zuin tl2nsc2nl niiuz oer mcc>ium cIi icacc2lum : cluem enim
inotum N2ocni2c! naiicl Ocicnt2lioicl elt cuiczuc pco^iiul in
Xocaco, cuiul lel^eul M2leti,Iilei 2ntm N2ocluiclc2,r
<^!ncz munc! , 2c f>tin6c cli > 2c li non clict, lc cle N2c ic 2uoi
l2l. dlelm nuiulclomu5liz;n!tlc, vie iu V, /m, e^/.
4, l>c?iul<illicuntur 2b ^liinmeiici , 2tyuc eii2M 20
Leomeciiz parie minima 2li2lum n,ilium qu2Nlil2lilscu con>
linu:.leu ilclcii. Vtlunt minui2 in fi2cliou , lccun62 in
minuli i lcti,2 in lecun6il Lcc. De mcxic e inucnicni e
lsclice c>ull>2i2> Icc luntiinuu, in (!c>mmenc2i. 2<l lslm
1. cle l2cllc>c>lcc> c>2l;. mini z6c>.
44. lii>/ ili l , 5cu^//<ie2s>u6 ^l2l>ez elt czulcclgm lemoc
l2ii pacel^z pl2nclum p2lticin2nlium cum clomlno 6cccn-
nioium inZlioelnlione viii n,li, ii2 vili N2iiuit2l l>lliiuln2
j>limum<jcennium tibi vcnllicerlol^cum l>2ilicis>,riouemcn
liorum plal,2lum per leslimam p2iicm . n,c vic!c!ic l2lic>
n vclolubeiuei lulu, lslim,m r>2llcm ecennij , qu com-
^>lcnll vuum luiuun, lol2iem , wcnl. ,. c iclcilcnci lzul,,.
luc>i ', f>>^ sllequ2iul isl dominium > lccl cum pillicisi-
iicinc Veneliili<icm zei leptimzm ^>Hilcm , ^uicum slioii
fHcilnno iuo mens ciecem 6ic ciiciicr l;, inclc cum
I^ciculio vlque ,6 nn. zu^tuor mens, z. ciic 14. snlle
cum l.un, l^lUlnu, loue, linuli s,ci lu s,, 2c n-
<icm cum ^llie cumplc^l cleccnnium > 6i sum siilizriim z>c>
lei^lcm. ?oli5o!em le^uilur Venuz, qum s^e 5ri-
li pocc^ f>eilnrcerc>!l>no5 H, vi f^Hi cliuillone in
ieolcm plllelx^ualel piimun lepiim2Mubeinec i^l lc>lz
sccun62in cum f>i!iciniione Klcicul^, lci!>m cum I.UNH
qum cum l,iurno, Hi iicielcliuui i ivi cum lolc ve-
n>l<icomplcnc>l!!nnc)li8. I'cilio in 6l5^>c>lltionc iiiii,
sclluitui ^leicuiiu z>ei nnc,5 tleciecim . cuclcm mo<!l) plolc-
^uenaic s!u5, Hc cum f>2ilicif>lione lioium 5um 5li6-
liim nc>tc^iem vl^ue <iumm complciicum V2lonen-
no5zl. <)ull l.un, cuiul lnni sricigiiZlsuninouem. ()uiui
5minu> ^ui ng!,ei fii<i2rim poicl^iem zier nnnl 11, 5cxl
lu^>ilcr > <^ui Zubern nno5l, Heplim ^15 cuiunnl sii
^ii sunl leptem. ?c>N zuem lel^uuntul ^>ur , sc c,uil, l)-
conil illuci per imt ci , nc vei sei nnoz 6ul>l z iiH Vl
c> clIIcHionnccum lIl7 5. Qu ccmr<Ie!2 itium<leuu!ui-
lur ili>c><!lic> 6 5o!em co mo<^o quo lupeiiul eislicitum. Li
l,jc eN orlc>sii!2lll s0telilil pl2ui!UM fier llicm : 5i vcc
noiluln lelit Hliui5, incipic ii5colltic 2 l,un r>er suu
2Nl>c>l , <juol <iiiimu5 ell'e nuucw prolequencic luum^omi-
nium c>ci s>iim2m icfiimim Allein lul i per ie!iqu,lcul
,IiolUMsl2nci2rum f>irlicip2iione i primocum X2linc>,llcin-
<!ccum lc>uc cc. LxpIeiil ncmcm Hnnil l.unle , in^rcnur l-
iurnusu2M dilsutiiiunem eollem mo6c> f>crluolnnol vne
cim '. inclc lu^iiei , Vla , lc>! > Venu > Vleicuriu > canul , c
cau sier luo 2nnc>5 in lesiem r>2itez tlibuic>l> ex czuibul vtl-
mim ^uilczue slbl lolul venc!>i poilicm.m ccrminl cum
r>2liicir>2liune eiuz , qui ii'lum c>lcell'ci. Lc luc le fiill,li)z
quirum enncinnzm clispoliticinem penliianli mini in mcnieln
vcnit lepiclum lucl Vulpecu! zc>ucl ^Usc>fum cliium uu
inuentum >n il2iui!^ onicinH num^num f>ui c l2pi<jc 3-
bic l!e<!olHium 6cniir2nl O ^<e , inciuii > ^ !/.^ ^^ei^
/. O s>u!cni2m. concinn^mque icm ec fs,<j^ii2r IZne
lium<iil^!buiic>nem ! sc<i niiile ^len^m line coium ncs-
cic> ^nil<ic NHc fli<i,li2 poicitne lclmoncm s^cien / />^.
/<< , inHuit, <i/<? /s/<^^ <^l, ,/,e > /? </<^ /s^
,x^,/,/, /e^/</>, ^,c>,. ?olio ei>ium conli^el2tiuc>n
cuniuii nic clele vliiui , cum 2<i o^eiiscomnlcmcniuu!,
cum luaximc i nc culiolI mn>un^uHm cu cl)uciz>i:nl luc
c>4 l. 8 X I c: o 5l
cll<li< fnllli inuii pu lio <zurenl ecipelenm!'.
lc<l u<,lil nic e,cum vnium e6l,iii nc^Ii^cienl, l^uc H
n,eli<,llu6i2nlmumz,ulic,lenr. L,piuucei ,l>leuli
<ili!r>5bliinui.

4^. kvi,lic> > lelle VIl2> 2uuI ,nii<^u< ^l^ronom vlursl,-


lui e crru plzneurum nclicc, , quHnclo viclcliccc iltcnie
lub iH<li)l loli > c^uc ^e cculci polce elon^zriz luleer
incifieonl> sc le cc>nlsicuc> leclHeic. Vie iu V . <^ ^e/<!.

l. <3xvio teNe Kircnero (!ll<Iiicc clicirur li^num , sc con


Kell <^^cicc>ini clccimum ,l, Xiic : ru<i ^ieo ,uten

z l,^i>i.cc>ai,, Hb. i6em lon, c I.tiue lecencic.


Llique cum plane iltenl in luil cnililioul , siezei
l^cHum , 6ue per conjunitionem Iceri Hrplil, o,ui in
ec6cm ic>co6initem ^uim ,l,liuc2t: lunc enim inr le
ilumclmmuninl>cmucu le reci^iunl. kit ctim lm-
iulmoi iepc> czu^nlic plinc luperior eli in ii^nirHlibu
inserionl, c iulcliol iu 6i^niltil>ul luueric, : czucxl qui-
em loililUliinrmail, sc r>eiine elt , c c^uil<^ue in lui
6iinl?uz laier. '
,. ti^l.xclK licimi ^bi f>l,i,e vcuu curl ; cum >i-
6!icec l, lio lcn2tui nec olooielei licii p^licr <>u
l^'cirn , liue cciniunirjone : c^uc! lne w>mum ieciimcn-
lum ci^^ olZclercimin I.un : (Hu pioin6e fu! I>lin0l !e-
ncMlnlUt lcI>, H^rcitis cc.
^. L^i,^xi^ eli dirculum^nu5 > sc llul nlil sHsci cuiul
Im ln^^U2>iz in iilmamenio cxiltenl > sc lu2 implicuine cir-
cumpleilcn!li<ic <^2<Iic>f>e, <^Xni, ^uil volnlil, ?2l-
cm li^irlHti^ , u<iHM 5coioi) <ienrulum , ^l^onuim> ro
6 Leminorum > i ?clleum. t^ic lalu! circulul elt ll in
cilc , ^u!f,ie c^ui leren noe leluper ccznlpicuul >ulll nukc
culi cuiul!2m luoolcusH: ilbe^inem qu2nlm i>l:sef<:lr, qu
^ui, I,Ai limil > ^o/<?2f>pe!Ilul > 2tque poetil miiiii->
cc elsertul : <^uc>5 ini Oui^iul !>l. i. ^lemc,lpnol.cm i,ln
frc>u2m,<llupecc,l> 2t<^uc ll len 1'onxnii ilUl > 3ppel!l.
^ 5ic inquiin: ^- . >

< /^<? , b<ie, > <<<> ,^,// s/i :


Fi " <^/? H/e- ^ ,^> ^<.^,<, ^<^<, ,
Olim mul kuii <!<: nc>c Ciicu!a<iisz>t!: ^liliotele s.
llZm c>Iebr in eti icione cnnliltcic ; l6 i^ f!lili
ui.ncicui ; ^ui^^e l>c tionenon scmocltncietUteliuH-
cunouc teli l>!8 linti z>ci cs<jcm lielll iilM2mcuti , vt
p2l <!eleultllc>mel>8^ ^uiin 2eie^cnentut. ^Ii) c^inli
lunl ec ^llcm iirlnHmcnti conlinunctcii <icne,m ,
iraul lolil iumen ccizt<:^olllc, nun mcn il en5m , vl
ll,i, lcl wen nolcro 2?uo scie in com^eiliillmo cN eun
liqm^non cllc qum coneeiiem flurium lccllullluin in
uicem collucentium , auzc oc> mulliluclinem , vicinicaleni ,
eiliitcm > nquc oliuculis nultliz <l^nli2M diitinc con-
snici ne<^uuni , s6 2^z>rcnt , vt contus qu^clum nubc
sut2!t>icn , o lno^cx^un lunilltur nubiculx 2i ^oluln ^n
^li!nn , >c>ue mnc Neil , czul6icimulncou!ol2l , sc
nuncc>oe^'elelcos>), c ltimonio nunli^ <i<Ieiei lcimueile
lurelll!! in vnumcolli^iizl. Kc,l>c>r2luii<!c^c)tilllmuni^
uc>6 nou ?i>:nomell2 in cxlci en2l ncn nill in LIi vil
sunt; vt noul lteg <^u in lee l^gNio^e^ nnc i57!.2f>z>a
5uir, cual inte^ioe nno c!uril qn iccm nuc Koc>.
vil ell in oe,rc<I)seni^cl)ltfenlll<cu,nuil.liHo ii
lcico vbi eizrczuoam niu, <^ui ciim nm villbili5 elt, c
l,u6ein <zu Inno ls^. in cnu iet^cnti) clle cnituil, 6c
pc<tnnum ilcellic. I'ieteiuuzm illizisum eiian c<!cn6uin
iltimc clelesciin llei6um , au nvll nili lt3li5 mpoii
bus ciiln iivz5c>eulil le conlf,ibilem <I6ic, ^u cmcrc>
aui il lt , vt2N2li<>ibul c2:Il>^l2li5Ol cle>jHtUl. l)u2
srn^rer N2uc! iinotc>2c>ile clt > e liu! plnc non cltitiNc
n2lu^>lui iteilul loco ciiniol! > At^ue in nuin colletti
,<1 iliill lcm^>ul e^uc>vnum numcr ^llrum in n^i
Nnli2 peiuilu illuilonem iltimirclur: i^uc mliwc In
um nibcl il cIum if>luln cum 1'^cnc>nel>c>ninu Ouilluni,
scrcl,iun,nlullicile eoncjui l,lllcvu5ille winuiuln.
ltc!!,rum ilcurlu. porl ^w!, v,liol sc inno nbcc el^
lettu , <zuc>iu ^,Iuiinic>z Gesell l^linius/zi. /<f.c<</'. ^?.

cv 6icicui su Nebiec XoiAcul , Koc clt H>ni2 enc>-


ium: ^
<3^i.l,li^,, QIc>l, scc. 6<Iu5 in cI inrl.Lll!i2m ccinNi-
tu tum. V i<ie in V.c)>F^. ^'
<3>Rl^v5 vul Itlium icicut vcntUT vnul ex ^mol
incetmc^ij ll>ilnl iquo intcr mcriclicm sc occsun>. <3l>
i I^oto!^l,icu5 , vllieeiul!u,Iitsul,i>c Vc>t>.
(!^vi>i pu<j^<ti<,nc>Nll)!c<lsprciezquir<!m6inil2t!5>
st loltiluck ^>incri,i<icn ,b ltinscio, cum ^isito
,<x I. 8 X I c o n
suciinl inlonsllni o^pnriuniz, in ^mbiil eorum virm u-
Lclcil . sc lyboi^lur Lli in duolici ailseienti. ^1ium i
^oc!ico in loco olnetcius<1<:mccinc!itloniz , sc nui > vl
Hal in oiniliul loui > 52curnu5 in ^c>mil,u5 ^lcrculi) Venu
in <1c>mc I.un: ^Irum in ^lunu rionc liiu, sc lomul
c^Icltil tibi contzru. lic lrurn^l Iul in 6un<i<:cim ,
eo^ui,inauii(^2i<lilnu , ini elt lupl^ lcrm, sc l, n^uli
zrocul, nec luomil , ncc in mIci> iomo, ^uHs eN oH
2, qu N <>^nillltil moilil. lupicci iuccin vn<iccim,
cum ui ncneticu , sc illc loco bcnencul cll > vn!e sc nnnul ^e>
6>u iiKul > sc ei co nzbentui l>Znicl2 micorum > sc
luin conlcqucnllzrum. ^<2llucl in lc, qui olincnc>-
Ku,cnu5 , vncle sc ei cnnucnic liomu uouru nonn^ulu5,
n lucceen lccl <lcn> > iclque c mlimc o,uo l^tuinu
ei ^>cr uturm inimicu ^2u<ielino^^onii : 5o! guctinuu
nc,, cc>quiIi.e!iz;ic>ui5> sc irincri lomu l>^ni<icrrileli.
Vcnu5 in c^uinl, qui cN volupilium 6omul, c iiliotum,
zun ipl Igiiml. ^lei-cuiiul in oiim , c^u in mcml>ri5 nu-
mnil nur nilicr, ipse utcm pcililicie nlllcercl,l>lfiiiei-
bul , inenic, , 0112:, nui. I'^nclem I.un ^ucicl in
tliz, ium aui nie eil nineium lircuium llnilsil quo
mc>6c>, sciolI,un ; cum mlimc^ ^ui Ileium luminice
nempczolluelinomu of>poui2.
,^ Dicunlui eim f>!2ncl l;ucie in li^nil voi p!ulobri-
nenl6i^niutezccniiH>el< ^uc>6 f>isiiHnolic>nHdIi)5li-
ilullolium, l'eu dHlpcnlnm. Nc l,uc>ne pornn/riul ^>cic
zIne5nl)cicquo<j6HM pccuHle incei^cillini cic vr, ,
lniuimum qui cce^t > f>c>llil iuie eiim clici clle in luo^u-
iio 5iciuinulu6ere clicimr cl luil <ic>mioul wime in
^cz'Uiic >oin2c>ci iu omicij. sc l'liHuZuli: lupiici c>l>
en<iem ll!c>ncm in 5irrio : ^l limilircr in lcorpiune :
lolin I.conc: Venu in I,ui<,: ^leicuriul in Viiine: l.ui>
cui<^ue in (!<,.

ccim ^llici li^nil <i Lurcni vc^cn rliuiu !> briete


commune , acreum , I,umnum : sie cliKum enqui cum 5ol
iplum incrac terlsl!l crmiu-nr c l2<iicil)ucomplintur.
Lli lcmpei,ium .miirum.vlium > c>l,i<jquccll,mu,^liculii,
licci ob rlnpici ,icinicem H<iuniuIun>,llIc>iem, sc licc-
rem lccliner. ketiur , colqui sub nccuec> scuntur eu,c!c-
iec2l!i<!c,l,l)istont.,n!muuupIiccz. , , rilolnl . u^-
IQ5. c;eminl,lum liHu5ilH,u lpn , quem,mo<lum icli-
c>ulullllllql<xl,luu> yucm ucol lem^li I?ll1clni
l^ue incipii nunc 2 ^<iuij. Lcminorum z>limi inokilil c
zluln<!llur vlque <i4. 0,ncri ?limi piilelclusluninumi-
<l . nlcl mpel , svliiem inNinilc cum Iizu licci-
ce. ? Lc>lI>5 mciuel ventoz ; uliIil seii mliimim si-
<I>lcm. (^mpsikenil in 10mm Aell 15. com^rcnni>
etlHmsc^lNH!i)5 informibuzcirc iplum ( Iicl!ez>!etU5cl
ec e<Ie;o. Li Liclu!lnuc j;.. ) quirum s>icipux <lui in
siubu, vn (^llNoiil clii z>u ^r^lics /^f/<,^e lccun6
niluillniz cl: nlur!> Xl2il>5, lO^loicuiij, Iic kolluci
liHi ttecculil sakic ^H<^,^ c!c nziul loliu KliN5 , iicm
Lc iciu in pe6e liuilc eiulcicm pollucil cliA, />^/ <zu2r!
zniru^ini cle nlr eneiil > c ^leicuiij. vc quibu oiuuidu
bun<! <li>m!i5in lui Iil.
Lld>i5 > lcu 6et^ ipud ^ltrc>!o^oz <!ic>tUlt,Iiiium
l^
tnem2cceIcNi5 liberum poius HicilicioleeieHun propunci
lcmpc,lll,nuc><^uilin Iume<^imi , <! ino^Nlil iuc c^-
Icllc imf>le<Ilc>ne5 illiobucnicnl, lempeiimenium cur^o-
lj5^ftrc>f>cn<lonclnimi> jl>^cni)ciuHliulem,cmtl,al> <^ui
lu obioiiul Ii<zu2n<lc> fumlul ul. l)u6 quicicm ooleite
tlelii cum urionc , ne^ue luperlliliolum eli > nequc inuiilc ,
c linorum ?2trum > 'lnec>Ic>^oiuinnuc2<Ierci, . lummc>ium-
zu poncicum l2niani!?u5 m>nimccnclrium. (Huaixiuqui
ieni iiclei l>relliin I,um>ntiH luuc viucntium omnium
sHien ; lol ^ui^cm viIil sulenli sonz ^ I.uni I,uiii<il,
lH^iczlil! vnelc cl coium <iilf>uliiiunel>slimc cc>nicli f>o-
li in Mnlc vHli^2ul inrmi coi^ori conKicuiio.lempe-
nenlum > tle6lic>ne nimi ^ < non men pci lc , lc f>cici
^cn , <^uc,nilniil 2 ^>nHnclmli!,ul,i^uc c>l,nicc>is<>lci
zn<!ll 1 >t teNrur U. 1Iium ^,<,sHe^^/?, ,//,<^/ ^.

l7/>/^,ii,^uil , // se<^<</< / e^//^/-^/'<i<-


^/ <><!5 ^ ^s s/ <^e/<< ; s^/'/. ^l/e /? /^'/</ , As

,^,/>^,. Len- ,um ^ngelicu, V001 6icil ^ H, <^ s/"


^<^e , <^uc>nim nc null ciilLcilil ^lno^um ell, non wuu'
cz ui ca:I<,ium moiul sicli <llmu5 eN , sc pic> minim teus0li5
vli2cic,ne s nuu sciIIimumcN c>l, nc,lc>Ioeictum>2liaium^ue
in/llumenloium iniczu!itcii j V2riii poicll nun !uiicc
Hlurum sutu ; lc f>c>li<llmulu qui <iluc non bcne inl
4lilIc^c,^Icllum<zul>nm 6inm lit elum inN,n
n,liuiulil, ^ul, c^ui villi nc lur fiui inci^i; <zum ?ni.
10 L X I N
lofophi definiere calons fermnentUm vel fiufitki
fpintus BferAtimem. Ide ajiqui inftans natiuitatis diictunt
punum cxitus naci ex vtero : Verum quia id fucccffiu fit . &
per partes > ita vt quandoque intcgrae horse labantur > farp
ctiam integrum diem fxtusconfiftat per dimidium fui corporis
intr vterum Marris , per reliquat!) medietatem cxtr > ad-
huc fub quaMhone cut , quale dicendum fit verum natiuiracif
momentum > ad quod carlcfce rhema erig debeac. Titus in
Ctdtfli phikfofhU more fuc&rudilTimi rem expenden s reicitis
aliorumfententijsicxintimisPhilofophia: principes conclu-
dit idciTei cum ftus incipit fieriindependens fuacaufa pr
xima , proindeque dedirui eius mini Irai > & immediato in*
fl jxu. Sed id etiam cxploratum habere > perdifficile eft. Per-
pcnfis igitur iingulorum opinionibus , mihi maxim arridec
opinio Cardani dicentis tune puerum nafci dicendum > cum
primum aerem peros refpirare incipit extri matris vterum.
Quandoquidcm cum vita: principalis operatio fit halitus vn-
de viuens fuftentatur , & quo dope: dito , vitafinitar> id iure
ptimo dicendum erit vitar principium > quoquisnongenitti-
cis ope, fed fuo Marte incipit refpirationis beneficio frut
arque arem illum hautire , qui cum ob fui facilitaran > fubti-
litatem > & continui ( nifi etiam matriel velimusdicerc) vni-
tatera > prxftfit ad cxlorum impreifiones fufeipiendas > iure
ffiritus Mund/ , zcctleflium cjualitatum vehiculum appellatur.
Quapropter etfi puer nonadhuccx vtero Matris emeifusfiti
modo caput cxtr illum habeat > & refpirare incipiat, fat eft, ve
viuere dicatur >atquc in lucem iditus. Econtr > fit quamuis ex-
tri vterum pofituf , lotus , pannis inuolutus . nunquam
propriviueredici potetitidonec prima vitar femina excipiat
adeoque caelorum influxus per aeris afpirationcm non illi com-
municenrur. Atquc harc de hoc argumento fatis. Hinc.
Genetiiacvm dicitur quod adGenefim fpedatiquiqueex
natalirio themate de hominum vita fottunaque ptonunciant >
Generhliaci appellantur.
Genigvlator > fe Ingenicnlm dicitur Hercules Grseco no
mine Engonafis fidusin caslo ad Borealem plagam > fiedi-
tnm ) quod cius imago reprefentet homioem in genua pro
uohitum i atque altero pede crefto Draconis caput gedientem
opprimere. Decovideiamdiftain V. >acdicenda in
Hercule.
Genna , teile Othone dicitur ab aliquibu* Luna , cum poil
coniunftionem cum Sole receflit abco per grad. IJ. vel fan
17. quantum videlicet fufficit vr radijs ipilus emergat. Vide
V allana-
Genzahar
MATHSM ATICVM. ao*
GezAHAR spud Alkabtium different, j. num. y. dicitur1g>
interfectio rbita: planerarum cum Eclptica i qua parte ab
auftrali plaga ab Borealem tranfeunt > & ccontia. 1 11c igi
tur rranfitus Hfbraicc > feu Chaldaic appellatur Gen/ihar.
fpecies cil Gcometriar > vnaque ex Mathemati- 19,
eis difeiplinis i quae verfatur in dimitiendis coiporum ac patti-
cularium fgurarum quantitatibus > vt materialium rcrum
aceruos per conos . & puteos , vt Cylindros > quod tarnen
non pix il at per imaginarias lineas redas , vt prxcife tacit
Geometra > fed per res fcnfibilcs > & viiiales> vt pura per
radtos folates > vel per fpartas , aut perprndiculum. Dudi-
tur j vt Geometra > in cam partem qux planam fuperficiem >
& in earn qua: corpora folidadimctitur. Qua de re vide Cla-
uium > Kircherum , Sc alios.
Geographic facultas eft totius terreftris globi feu terras t0r.
babitabilis defcriptionem tradens> eius amplitudinem metien
do > dibntias regionum & vrbium adinuicem > inquirendo lo-
corum qualitates , alimata > aliaque attificiofe per compara-
tionem ad inuicem & cum coelcftium corporum motibus in-
ueligando. Olm Geometra dicebatur qux aliud Grxcc non
fonat 1 quam terrx menfurarionem : verum pollca hoc nomi
ne in difeiplinam longe nobiliorem amplioremquc ttanflato
jpfa Geometra: filia appcllari contenta eft , vitro gaudens fuo
antiquo nomine fpoliari quo mater inueftirctur > ipfaque fub
roams appellitatione venireti concurreretquc.
Giometria nobiliflma eft inter omnes mathematiess
difciplinas, tel lui is q indem dimeafione ex Grxco iomcn
deriuans > fed long nobiliori vocabulo digna: quippc qua:
non terrain modo > vnde primum originem traxit > fed &
caeleftia corpora fpeculatur > haberque pro obiecto Vniueifi
iftius molcra > prout quanta eft > & continua quam fuis de-
monftrationibus noftris intellectibus ingetit menfurandam,
ciufque partes vel temotifllmas 1 vel immenfas ad vngucm di-
metitur > ac plan oculis fubijeit. Vt proinde non mnima
laus Geometra: fit > quod humanas mentes humi repentes
acterrz infixas in illam cxleftcm federn innehat > & admiran-
dam mundi huius conflitutionem , re 1 um ordinera > corporum
cxleftinm magnitudincm , diftantiam fitum > regulrem in-
cefltonem intellectui toftroexponar ac man leitet > quando
alias Philofphiai vel in minimis barrens > ne i plins quidem.
continui compofirionem > quod femper prz manibus habet >
capere poteft i & in fuis fpeculationibus femper magis > ma-
gifque con fund , Se iricti tur. Porro Geometra diuiduur
O
inm flm,^ull sl,noium cc>nii<ienne7etlmtl sc
eeneiIl vobulo cetenlo l^eomeni, iliiHi uii z sc in
m qu coi^orun soli<ioium6c^linllitul, c pro,)!,
sc reculiii nomine ^e^e/a^l,ell2iul.^,uiiul ou czr-
leliium coipoium ilreirione lo!ummo6o lfiecultul , ^?^v
< 6iciiur , ^uin icrli clclciir<lione velllul , t?^n-
^/.,. I^ue l^comclii vniue nunc tibi sconum vllieir
-r f>^NH> ut slilili, vel conliicuit, vel conttituu ini t
compHl , ,ui <iiui6l, c ttoin6c coiool plicil c turiels-
cie lscculliul. LiuI,u6e,tnue vliliiaiezt^lzuiulinliolo
omeni <<0^7e/<^. , ^/e,e/< ^>s/,H/.

(31.

z^. <3l.o>z I.2line >'<!em , ^uo6 lplia: <3f:c , 6eiinimrenim


'llico^oilo ^ <^uoI lic c?^/^^, i,/ //e^, /<?-

</?< ^?, <,^/e/. Diiteil circulu ouo ilte lii tieur s!n
vnicline3 ciicunu2comolcnens ; lobu ulemlil cor-
zuz lsliiticum omni ^imentioni z>, viffcil elim d Ol
t>e pronlie 6iHo , ouo i vnic^m nmm ll,cl supeiticiem
reiioiem ncm^e t^uc conuci^m, qui cliuclilul, sc 6ni-
tui, cum !il concjr>iluc ei inielo loli^u vloue ^cen-
lum . quillt 6ici sollunc coifol sl,ncrum > lobu rer-
lelliiz , scc. Oioi um ccli liooui loliciu inrellieirur > n-
uen eiu loi, 5eu cr,Nliie comrclen6itul au,l>u 5u>
seiKcieou > Ilel2inleiio5c conc2u > Ire eireiio conue
> <^uI sunt omne cxli, sc clcfcrenlc corpori plllne-
lum > ii ic^io, scc. Icl Huccm vcopli , nm <2.r>c vocioul
eonlun<iuncul. (Huinim nunc lempori vlu obiinuic vr
zlooi nomine slelliu veniret vriouemuni ^l2r>r,2NM c-
lelli, <zu2m reiieliii , inouirumvn <lescris>c ellcnr om
ni iier, , ,c cIeNe im^inel > circuli, 5onr lonilucli-
nc , Ilicuciine ^ leclinliionc cuiuscum^ue oiti c^Ii cum
luo llomonic c ^leii6ino <iH^n<ji l ^ulcnm<zue f>oli
leu>c>ncl , cuiul cpc orm sc occsu llcrum , c!i mci
ic>, liquo vnico intuim nbercniui : in lre clctisiu
Net tom lr , mirilquc mkimz cum sui circuli slHlIc
!i > vnelocoium !c>neiiu6ine > llitu<line> 6iKnii2 inler O
?lene^ue vniueis pcn <3cceil>ni2 comwoc <llilci
zc><lii.

,. <c Nedr^y nomine iicitui Vll minor, <il>u H l>2


l'rulzsz'i'icvz!. 1
lulN ^ricnm^ l^uucl relieXiicnclo in Oci^o Hv^t. icm,
ll>nr,c<!H!Iincnln6Iii iui.
(,c>ol< Llce liciiui Nf1u5 sclscu in i norolo^ij ,
lciotllelici 2lti6cioli IuclUl ui vinbt lu2 uiH inciic .
que nuinoHiorum sl lolliilioium lnpuiaminifi^t: il-
lum mctil ?lll>iul /<^. ^> e<^, 7^. lulil vintiilicun vcl eK
enim mcnsuli <l ulileneliloli.^u<>me<lin. ^uc>
lic no 6iei, sc quinium lc>I quoque lic <lcclinlicni n-
ll ptoinclc^uc lic^um Innicuincni c l>ieuirtcm scilo
incelnolcimu. )uonil utcn <^nc>mon eil iceul ilineii
lolil, iui.
l^oo>i 6c, <Huelr inllcumenium 2<! icel ,4,
lcrnHM. ^uo mellic, venluui2llilu<!incni, c ^ecllniinucm
lc>li, lioiuin^ue <i!uln ncc non 112 locorun <iil^n-
ti5 cuiu5 v5um > rque vti!il2tcl reccn5ci ln,iiu5cl,nie5i sc
<iuliul in i?^e,^. ^e?. ninc cii,m .

dlmlcIilc l.un,rl>6cic,lee,ccpm cotum cursul lncnlu ^l'


i , ieoqul: temoori s^iiuln, nuu<l in linc curlu Il>icui,
vcuNl^ulpH,nlll!ln in nc>rc,Ic,!)l sollil>u einioei. D l:
eliim integrum vc>lulncn5crips>c i6en> (^Iguiu5.
(!ic>z5ix <7,^< : <l!ciiurliulinc<r!c>H<l Loic,^cm p!,m l.
slofc >l6turum,Cnlcnfc>tlm ol!cflen! ', lbetcniln per
ciu>rum lleli! 0H0 >n beni <iilpc>ll, vt nulluni plan!
li6ul, m pro 5usorm nomine <>tp>,cllum > u,uwil1u!. ,
3 <ic en vicic im lit in V- t^e< He^ee/e<///.

^Ac>!l c^/ , le > VI vul vucgnt > <7<^^n/<</ll ^i


cilul z>uH ^Niunomoz NcH tii, violcnlilli in conNellitin- ^^'
ne pcilci ^oli> leeun MZnicuiuis, <le niu lllni> sc
loui ^biceH^^^/. De qu ^c nionuncic plolcm^ui in
<^cnlc,<^uil> oropol. 7z. H/^, ^e^^,^<, c, ^,/e <?^>

/5^<^/? > Q//^ ^,/<^// /><</ ^lo^tt e/^ ,


</ e ^<^, fe/,>, >, ^, oi<i,<^, <^,<//l /
/< c//i/^^ l^/ ,/^^<^</^. H //<// <(,,

I<iiplulnfeieneiicin<Hu,ii!p. /<i. ^. c,s. /. in ncVll.


/</^// ,/// , <, ^0,,/^ ^i, /^^H^ , <, ^< .

/<^<^,. ()u mu cz>cnen v. Iliom in Opulc. .


Q ij
iL I. 8 X I C 0 N
. 4.<iicir. ^<i ,/<< ^?e^/<,e<^<, , (^/?^/^, ,//>,
/,<>/-!<>e<.^e^/e^l<^ i'e'/i' sf <V >v/,<

vc>6tcr> cum prilei ?lu!em:ei urnoii liiiller , aucxl


in nil< c limilibul iel'Ul coniculzlioul, non nilicommuni
tciiuIiclecc>cmul, sc poccltnc leium conlcquenrc > qu
-toprii leium cus<r fiequencer eicluunl : <7eH^,,,,
enim inc^uii w^/e^f ^//^ , ^,s<, i^/,, ,/-
. / ?</< > ^< /^ /</< , (s ,^,> Li uclianc ucem
Iluiu violeul Neil > iuur uclieic nic communcm ill.m > c
^Iuiem obietionem cju: conti >lolc>eo licii lolci. <)u
nim, inc^uiuni llmilitul!o,^u: consenlio intci (^oreonil pur
sibulil eiceiptum , c nnc <ic!I,m ! intctc^ncm lieieum,
c teirellrem: intci lcoipium liciliz > c vcncnolum, czui icpl <
in teili? icc. >!um<^ui6nc > liui niiquiz f.oul.ioiioul p!-
cuitnu luz cZ:Io inleiere , c vc! ci foimi limiliruine ,
vcl Ii.<!c c.ul vo!ueiunt cIeNe5 imZ>ne I-conil , lcolpi),
ti/i czuiuoco nomine lncliz;itre , praptere itnNlcN
in llell,l eocum nitur> vt qui luo nilconlte!Itiouicul oliun
tui iorum ouIilre inunr, limilem ciitum lonintul?
Li^ne o^ui Loioni cput pernibetur perlco vulcuu5o
,l>5cillum ; quem solle ,n cum inso piie fI>ulos, nticiui-
^uil ciloinleruit. illciico qui luc>nocl!leienlccnlUl, c
pici peiiclitt>untuc l (>>! pilccl outlc> scuncll lunl
^lopleie ezui sub kisciuin caileltium ^lllonscentuilcuu<ii
luul, 2c vice vcil, lleicz qui luoVitine, ouiiVir^oNe-
lilil,6c infcecun6 ! It plnc: I^Ieque enim tiulli^uilln
conlilio nciqui illi ^llionomi ltelllum nturm piooe cl
lenie. el in toi iuerl. form ei kouli plciumque <ie-
lumpt co<iuilluni > le6 oui vieoint lum ntuim^ ic
nuilinlel terrenil ni rebu pellimil, iociicvi pol^eiie
ainolcerent c pcnelilcnl. lcrum l>mi!itu<!ine><^urum im
inem l>iscsclienr< viciscerenl voluerunt. lic qui l.coni-
in! > 6um 5ol eiulclcln nomini linum pclmel lliclue kec
!ooll ^uicnel lellelllc untui in biem cue l>icrcc
eiolien cum lc>!e, I.un in lcoipione versnle,5corpic>ncl m
rii infcnslllimi sunl., l^x6rN:lIil conltt e ntui l^lui
n> , Li Veneria c^ui numorum corlupliic lunr , c venenosc,
nelci<,<>ucm conlenliim, sc l/mptnim inicii, ^unmuil'
nmr All ini<ile peili 5unt ; pioin6e.<I li^c sc li-
nill nc>l>> inlinu,n6. nrulm<zuc corum periencl.m < lillen
ill, l.coui, c,ni. lcolpi). U ^<ll specicm nolliil inccIIHi<
^u lllijecenint > <>licj snc pioplium ^vptiuitim eN sHpicn-
ln lu2M > non nili per nielolvpnic?!. liciilui in
tu noKio ll eip!in<ium monlllolum vitciiiun, > <^cln^
^lpluiimum f>oilcn6>l cum!uminHril)uz Neil i2 lu pizui-
ein^nili^uclirpr, vi cineiimentis plc>bium cll , oociun.
lione5 piril inlulii, allumpt Qoloni finu! , pur ciu
c^!c>il>iu5u cli > Hiquc ci eo liul illucl nc>n iuconluc^en
miulunl^ ,i eiu5N2cul2 vel clfzbulll innolelcciet. proprer-
2 s inauil Dil. ) />/i /e^/ ^/ , <<^i >// ^//c,^x /e-
e/, vr piolcH. c>ui nuc viclerir cornplineniliir <rclil ill
ellemlin2nri ruiX, sc cifcil!i5eillimi!climpc,llre^uc,l
I qu,buill>5 nomen clr initlirn, i^ncre coiilueuerunl:
le lonZiu5 <zu2m pzr eir ex oc<ione piiil Lor^oni I
inKiluro i^rcll surnu. Z.celliuz null.

t3R^vv5gl>U!^ >llronc>molcc,muniii!l;n!ilseso!ettii- y>


<lnlln<zu2lncue pirrcn cuinlcu>nqullIni > lcu potil l-
uz circuli rerccnrcllrnln lclinn , auc>6 pi^cipuc in
2,6>3co sc H<iu2toie nr > 6 nr>elnm iencrum 2lcen!lncm,
^ czuut cuiusczuc r>nil vniu circuli 26 lrerum correspon-
clcnlizm limiliicii<!u5 ^uisqueliuil>iliicll ins. p,il,
u2, sc minuli nc>minnl>seu scrul>ul. ^inururn inlocillern
ir6licnc5 >c>uH5 vocnc5ecun6 : lecuu<i in lc>ri<lern rcrii:
seco'cinccpl vl^ue<!6cccm. duiuz piilulu clillriliulioni
lionern vi<ie in Hiuio in cornmcnl!. g<i spli^rin Ic, 6cl-
crobolcc. porr clilliniig vniul ^r6u piopc>it!cnIil in cilo,
cc,rnpienen6ir in rerri sp2liurn ^icilul ;oc>. liuc ell milli-
li . curn ^inl6io > lecunclrn prolemii obllulllic>ncm:
il,t llU5lil,mnillil rmillizrioiurn 500. Keccnsioic
>ei , uui non lernel Q,num lui zuiijl lr)ecclunr> 2i rc>-
lum Ordern circurncecrunr , clicunr vnicuique ei<lui in n2il
flullun> respcincre rn>IIi,ri 5z.it vi rnbiiu tcrr per
circuicum mpIccIirur mi!liii2 19082. ?!inc ciiin 5ump
^roponione vcnHinui Hmbiiurn cunurii neulorum cin!uln
crlelliurn , lc c^uliiulnnuisciue irmcriz linulll l,ii5 conliciar^
plcipucllrmunlum , ciuocl nii<^uit iplum piimum mo-
bile eUe ciillinunil. (^uius velocir,! tncll^ vi rncnic ccn-
cipi ne^uc', c sp,rio niu l^ol qui?Iic>cl purl <jllic>til> gc
Keil2in cc>, ^uIieli piim > clcmpli l^l2ii^> in cinLulo
Olionil^ iHNllilniiineiil conticiil, <zunluln vi pc>l!el nui
uc vl^ inlnluo cuilcnc nelete in nn. ^ ^clizm,

0 j
4 I. 8 X l c o n
inlllneu!c>5Mlllli!H 40. conricerer. (^u^lMMlreicuii!?
lu, cl,rll i6c <!uiln loc ciro, c Llnnuin ,

llonlillc^iilur en'gm 2b ^lrronomi , orleim nnauiori-


buz, ccni c^ul<lm^iH6u in ii^nil > ouo vocznr vcuc>5 , plc-
noz > luciciol > renebrolo . MHlcuIinol, t^lnininoz, ourI,
iuiuc5o5 , fcl>5 > inreli , ucnlil>riun2M > vcl rninucn
les , nclcio pr6cnli nc ririont , n 00115 ^bum vnirc,
crl^menro, No e^o^rz^uz , eoiuinquecliliriburionem olin
eri<^cbnl z vc! en tnlllne c>uo<l rccenlioiibuz lilcnrio ob-
uolurmrur. Verum c^ui nolrrnourn inucni ^nccum D0K0
m O. 1'l>omrn eorurn menrionem fccille , o^/?/. </e ^<
nec oror imnrob^lle s vr! solec r^uillimul vir in-
bul lupei^irionem olenlibu! ) plzcuit cos sc bic inlerere , ne<^;
pprobHNllo^ ncque imrroban<lo , l>! solrug^ opcli com-
lcmcnlurn , rcjuc vi cuiioloriim^cliciio tillilfiicer. Lo
ilim liciu lio clucer ex t>rnm nirur in illi inci<lenrium,
nr ei rroc>oiliol,Iic>uz,!i!lnliil 6 r>nn6r2 rinili , ,n6e
l>6erini!ure inciziiunt lrim> ^UH^ c^uHlcz sunl tinc
lecunllm >kz^r>liol > vr nol cliccmul in, V.I'e'/. ilcm r-
Huz llrminini , sc mzlculini , scc liorum non ilcm > cuiusmocli,
lnnc l6u5 omI , vleni , vgcui tumoli , Iuci<ii ^ rcncbrol.
Icill!ll vocurur nleni c luciili in ciuibulllclllrl cor-
vorlilerinci<luni > ricut coull neoroli scv2cuic^ui nul-
lil circ Nclli orxcli 5unr. I.il 6c Koc ciuiclcm ^r^senci
moore obleiuirc lur>erucneum foret ob lirmimenri nccn-
Iire motuM i c^uo Oell j,m non in <lcm lonZiluine tunr
vroin^cque in i^s<lem Xoici r6>b>>l , c lcmz>oie prolem^i,
le<llonen!>unt<lr. sccc 1. (^>5plor>rci sc nour
er<Iuuin conlticurionem conicrucre odorier, len Lc cornm><^ui
telice5. vcl in5eli5 vonmr non sr>crr<cn<l2m iloncin lkerr
tl<!nu5<c7e/<l^. <^ //i. /. j^^^. se/. F/. ^ e/m
inqull > <//? <v<^//, iee^cH , ^ / ^^/^/<^
/?</// > ^/?//e /< </^< . i^ </e/<c <!><-

^,<^ /,/^<^. lic iepiimus erinul^rietil , <^uicll


^ni rminoruln louil, sc initium Vencri5^ irliiMreopiimo
nuncuour. L conti ^rZcl. l,6. cinscicm ^lieril infci czui
ibi linc vtliusquelnzliLczecon^ununiur : cilcuricnum
c li^uis , vl ,ele cN in le^nli bell.
kl^i'Nkzlzi'icv^. 5
?"<l/< ti^e/ se/lcl? , ^ //e/l.

In liiere. fein rill. ?. Infcl 6.

In ^HUIl). i^l nul!u5 nsclii l.

In Leuiinis. ielil i;. Insclix 25-

In llncll) nu!>U5 fclil. ncquc inlclix.


In I.couc. lclll ic>, Insclii NUU5.
M
In Vireinc . iclii 14. lntclii 14 sc zc>.
In I.idl2. 5c!ii 11. Iniclil INlilul.

In lcoifilonc. tcl i;. ^ lul'eli. nuul.

In iHiliHiio, fclii ^, Intelii ;-


In d,c>licc>lnc>, nullulic!, Insclii 2;.

In ^l^U2ii<i. sri il. nuuz nfcli,.


In I'ilcidlll fei, y. Inlcx zc>.

L qui vi<iilci, conicrmini lum niluiz bcneiiciium ui


ln2le6luin.
I^c etl2m ve! tne cicnnsimili lirione lcr>crto5 cleciiclc- )^
l>ierl!u5 2UZcnl failunHm : suuillue ^l. l). ^licril : itcin
Ar. ;. :;. 17. 1'uli : il. (^cminoluin : ,, 1. ; 4. d^ncii. . s.
7. 9- l.e,nil. z. 14. 1. Vilinil. ) 5 21 I.iol. 7. >8, i<2.
lcoipij. ,;. in. lHiilHii). 1. 1; 14. 10. d,c,iicotni. 7, 6. l/.
t,.X^uiij : nlicin^r. lz. ^ 2,0. 1'ilcium. Kliimeni loilli-
lin lunc >i<lcm c ouc!.

In ^licie^ri. Iuci<! l,?. tcncbros 1, 6. .


In l'Huro^rill. lucii <. 14. 1./, ccueor. 1. 2i !^, i4
In Lcminil iH, lucil! 1. 1. 0. lccl,r.6, !.
In ll2i,cio^r<i. Iuci^.7. tcncbi. i). >y. 14,.
In I>eone I>2cl. lucicl. null, iciicbc,^. i^.i,.
In Vil^inc^iHcl.Iucili. 7 i4.lcncor, ^ ic, 1^.
In I.iol. Iuci6, j. 14. 24. tcucbi. z. ^ iv.
> In 5cc>if>iunl. lucici. 6 c 17. lcnibr, 1. 11 ,I.
In l2ilii<? 6. luci, c rcncoi nul.
Iu ^oiicoino ^1. luci, Z. l i^.lcuebr. 4. >;. 2.1. !>
ln ^l>uril. luci.7. 17.18. nebl. ;.!,.
Zu rilc>bulr.Iu<j ,c,.o.l.7.nel,l. ,. i. ;.

)f. In ^iie. s^ ii. l. ). Z.


In 1'urc,. f. ,^.4. j.
In Lemini. . it. >7.e. za.
In (Hancio. 1. 17. ;, 6 z.
In l.cc>ne 6. ij. 1; . 1;. l.
In Viiine. 8. iz.is. 2,1. z.
In l.ibi2. . 7. o. ;o.
^ lcorpione. 9. ic>. >,. 1; 7.
^n 5,!liio. 7. i.l;. 24.27. zo.
In (^pricolna. !. 7.17, 1 4.18,
In ^auiil,. 1. 1^. 7. 14. y.
In ?ilcibul. 4, 9. 4. 7. 2,8.
luic^Ic! icunlui c yu> in ij^!nec illcnl vicletur cllc in
plicen. ^

6, In ^liei.l. vc.z, plcu. 8. vac.i?. plen.2c>.vc.26.p1en.;


In 1'lir.v2c.,. pl.n.vc.lz,pl.2l v,c.26pl.z.
In(3em.v2c.o.pl.7.vc.>.pl.!4.vc.i7 f!l).vc.;c>.
In 0ncl.vzc. s.pl ll..vc.n.pl, l8.v2c o.pl 2p.v2c.zy.
In I.con.v2c. 0. pl. 7. vuc, ic> pl.<4. V2c,2c>.pl,,o.
In Virzin. v2c.;.pI,9V2c.lf,pI.i7. v2c.2z.pl 27. V2c;.
In ^ior.vc.c). pll.vc,l;.pl.!6,v2c.24 pl 27.v2c )o.
InXcoip. v2c.z. pl, 8, vic, 14 pl. 2o.v2c.22.pl, 27.V2c.z>
In5ilc. V2c.o.pl.l. ^20.11. plii.v2c,2l.p!.zc>.
In lipiic.vac^ pI1o.v2c.15, pl,20,v2c.24.p!.)c>.
In ^01121. v2c.4pI7.v2c. i).pl. !?- v2c.22pl.zc.
In pilc vc.6. pl.!2.v2c,!5.pl,l).v2c,i,5 p!,i8.
^l^uc ni sunt lllu czuo miuu5lnniciil nioeie clccn^vm
eli <zu2in I>^ pcn innumeri^u ^l>c conlinmni. sunt
e2ln iziil kleinen, noceliekilili5 corporis . quo5 in
lc,ce> leiulimu5 > ncncn m5culini , c fiminini : <!e ^uiduz
icim eliin fuir in V. klrmininum.
17' LkHCv , 2pu6 no vu!Zo licimr vcntu inrctme^il inl
5cl>ntlicneln , c lubsolinuin, e quocl per ineizm (ilir-
<:iin lnll. <3l2cciz Loirn2pclioi<:l ^iic oppoliiul 2l-
bin , leu >1c>lc>!vc>icc,. Lll niruc, lu iiiei^u l ccuz od vi-
cinim borei , ,6<lunl 2>i<zu2n6c> niucs.
z3. ^xv5, Helul in cilo i poluin nri6iiculn nliolibu
^e nouocuin ijl vndecim^eccirum > sc Koc nomine pr^ll-
ntum. coniincl intli le Nellz ire<!ecim > <>u2lum plcip2
^ , HU in oculo lecun, Znliun i l N c,in HU2?
,n cug piscil Koli): In !l>nicu<!ine toculu clt lublino ^^u>
i > nubi ^eizxluinconl^jcuum,

loc eil Qibil lienululn , llclliicneloin Ue6inc> ^^li^co.


tt^lx i<!eil leroen ciicimr ,pul ttcbrol l^/llt, liul, .

?l^i.l>l< , lcn //</ > Lncc.^icuniul circuli illi , qui lzr^e z.


umcio s>l>rei lolcnr circlll!ei5nll,icm>!ictn62m cil-
lum olleien5 , <l inlli igclioium , qui linc liucl nun
sunc , ^U2m 6n52li ^ni<i2M ,,or , c 6nuc non leloluii
in em eiil leiunein conuenienle, quluncll llcii <zuo<1
iiculnite vi<Icnmi ^ui nuli b eiul ilii lllu!^l2niui nini
1c>lc>! c cii noiiionicm ^!wc,s>incli H i<iiil iuli , vl
j,miln cinelillil velinfinicoiem eprelli. Nu c 2ie
Vllcauere piilci , l^ui , in^uii lcnc > iolun6ll lunl loc tcien>
<ii ilU^ibul 6eNin^ ^ ^uinul illi v!<le cc>nsilnile. ^lcmll-
bili ftI<ini5lno lcmpole2pf>alenliweminic pliniu. ncc- ^.
in sc lioium luolum lucroniu > lquc l)i<?^ cx quioul nilln'
iilccinicn Coiu^iuz l^emm, /,i. i.</<?<6/< ^<,^ ri.-
-.o?'^//,. ^. ^> nic N2btl : ^i /, -><z/?, <7</<<' I i^i
<</^^<^? ?^,,, , /^e, /< ss< H/ /< </</,i<^/-
/ /^ s<< <,<,^/, / </<,</, f^ </</ , >/eHM>s>'

loue, vis^or, sc 2I1, :le ^uibusluolacu. Vieel!2lnyui<

l-!X'i.vlln<,n u,uIium6ilcles,lo I^2!c>n : ell enin N ;,


^fuIeiQ lio. ie inun6o cln <^ui<im < illiu veioil viol ) In
lninilcliliuiil f>cr lolil imliiium in le lcueilenl : iiqucinlcr
1>2nc l iii<icin illuii inicrclle . nunc! Iii mnliicaloi el^ > c
lelniciiculo Nur, plocu! 3 5<Ie , que l.un, i cicn cl-
iic>rell,,Nium<zue,m!il oinc incnlumi cc>ion nc>n ciilco
luii.
H>il. > leu^/. 5/<?,e/, ^rour in Iocc6nc>uimu> 6i- 6.
cilui2s>u ^s2o<>num > 6l conNeI!lic> ^iicl>, Ne Kli-
cncio in su, Oeipo HZ^pli,cc> ! cul cii^m
N^l<)ll:^vc>nl>c<:liliio,lljlu<ilcilurnu6li<:I,ic>5 7
liiinulnl , licinl c>e<zuo vicie in V. Delicion,
ll^vr c ^i<,ll^num ^c conslell,tio l'ilciuln. 8.
l^>?i vu6 ^lliOnomo <cuniu> nut>ccul^u6l>m > 5cu ?>
n>cu! nenllu! 5ul> I.un in eiu, licscHianc nzsccnicz > i lul-
z>cns: 5uo ill , <i? quiou tcllami Ven<lc!inu < /"-</, <i^c/,/>/
enedrilconllitut , lziuli 2yu null ui<il> ezu Iianns^
ob HUlm > qu2m pusefeiunr vmc^nore 2rcuizln eioui-
lillne imiilniul iniriun c nem Lcliplil venumn teil
lIicct t , qu in le ic , eccnto fuille ^)scnouen e lio
lxpiime in l:clipl>um Iunliulu obleiulione.
<o. l^^vx Lue > vi !i)lctil>unl^//^<, ,iuc! ^ne N oui-
^m ccellu foititu!ini< c iienitti liitu sliner , e
czuollciili,tin lino iitiilclu contotini l^ue in iitu muni
in loco<Ioi conl!itionlio, vt il niisculinu, cliulnu 6c <!ie
ieieti,lui tun lll. c in lino lNHlculino z 6 noHurnu
sc mlculinu 6e nc>He lepeiilltur iu^> ln, sc in <i^nn
lculino. 5>miliiei < l,Ineulillciininccon<i!lln>5, con
iiilultuiinii^no iceminino sc lupi trm 6e noHe, lul>
lecm inccii > sc <I liuinu5 surr teiim ele lie. lic liui-
nu > einoli ti ^ ciiNenl in I.ec>ne iu clcciin ( lole susi
etilin eiiltenie ) licitur eile in luv i<< i e ^u cm lil
lnalculul , sc l<iulnul ^ ic^eiiiui in Ueno <ili in sein confoilni
lcilicecmscu!lno> c <ie <iie eliin luz>l lelni, Klil un
<i nc>c vi ibi<iein6icHluiin suo?!2)'i> eber nabele lolein lul
!> cum inle Kr plnc nouinul. ji vci pl^ne setuer
uuicincon6llioncincempoliz>^nonHupeiilui in lucc
nbi icionco in iu munii> ,r e<Iet<i lturnuz 6e nn^e cepcli
icmiluoicll2,ziinlinc>m5culino I.un e 6isul>
sc in no f^lnininu > lunc lilne icemi elle in lue lumine,
czui eli in loco tibi pios0llionlo , miniine vci in luo l^^i.
ll. tiHvi^uiluntltell peinicio! ,nolii<i<zue^ c>uIel2c,-
selll PIin^/t. /.s. <-. ^e. ) in ilnill mnu ^uli?con!lltent
e nlui ^liriil si l^leicuii^ouiri ma^niiuclinil <in^on^i-
lu!lnc nunc moori in er. iz. sc 14. Leminoiuin. De >i ir
Oriente lepeili in 2!icuiun,tiuit2tc,sicz>ei!?cI1ccecm?on

<)u,Iiici ci^Iic,l kiilnicul in n^c velbi. li l^?^inqmr


in Hl>cuiul n,liuil,le in nololcoso l!:l,eiti suerint > ntul liuH
.flonle pc>IIilur, 2liu<1 >2nier in ln<,r!cuI,r>il : Liit
.um ,lte kcic , piul, lit . oblUn Koncc ^ > v c C.
5

Olill plNllulinNilucum imilii vitui: lcl! wlum lioc i


mcnliecur KcHu. (^ui^pe initinlecn lit l2sc>uu5 . c qui I-
tcnr movum illeceoiil lemsci cnliu . cc. I^iscunlur
eiim 5ub noc iiliei: ouium f>2^ore5 , quiczue lllucNii iiNul
lno<!ulnl , lullici iminiz iuIciNiino mo<ju!o5 e!nt. li
veiin occslli iuerinicum oriuo zsneKu 5mini > ni in ipso
^it^momcnto moiiunrur, Zui in i^so nzsccnti lumine conlti
luti ciicientikll ^liiil vilibnNrn^uIiniur , utlumclccn-
tibuz s2ucibul,ll>um lllis nioilil infellui ciliium. <)uo<! li
^lll cum is<>5 in occ^lu lueiic omni orneuolHlum Nimo-
nio llcNitutu , ^>Ie6ti l^i nlo , 2ut llieic>ni5 ul eiuii.
llZ:c ?iimicu > o,uc men uti iniellien? lunr. 5eH <^uoH
erimulionem l-Ii cioritnt vcnlv5 cielclo!cnt> ^>!u-
ui violent! <i6uie , c mpeilglel in miri ciie. Vne
inimicum nu!^2niillul<i^u5c2nit LeiMl>nicu5.
ltl^i^cv"^, sc ./> liell 2ou<! ^lironomol li^ni ll
llr eiu cmctllonem 12^1^ lol , j vt Kt conspicu > ur
cum in >I!o5 immc^^imr t mp!ili5 vic^cli nc^uil <> i<I iir
oololis pproiimacionem , vc! clon^zlioncMN , liueipliul
Neil 65olem > Huoii locum nbet nlummo^o in s!,neli.
()uci Kc<! <!illnlil!m plulminu 1?. l<luum in i.un, in
creri uicm fcrc vniu5<leni. Nllum nelizcum ^^uii^ <Ic
ielclioit Ouiclilll Kt>. 2, lgNolum ium cecinil :

/^x </<e^^ e^cc<e i>/l< e/.


^lensc tenim lcl)5u,iio lc>I iltit in X^uiio , uml^ue
fic<p5 tun lplenolc occult : ^eimcm luotinem ke-
Kiu^rij ?ilz in^l6irur , incipil ^quriu pHlilglim c loli5 -
<iijz cmel^eie > lic^uc mnc Znie 5c>Iil orium Kcli conlsicuuz.
^conri oceal'um ncliacum Canil inicllciil Viseiliu b. 1.
<^eor^ qu2n6o6ilil:

(Zuiicm nlim d^nil M2ioreiiNelel in Lcminil, lole ilbi


l>^rc>z>inzun in 'lzurc, c>cci<icI,Ht I>tlic^ > cum ^liuzcnil
eer consf>icul > im inc!c incisicI,Ht occuIi! > rque in lli5
ii immel^i ; i vi mplil ,i<!eli non pollei.
ttllic Llco nomine, cutcliam (7</H/?, ,i ^f,^^ici> lz.'
lur Vls n>or , ll<juz in cIc oio^e polum iHicum ei l^uer-
so<2<Ic>^e > iic liium 2 ciicumuolulione > <^uo<i <1ici, no-
Kilque lf>2ii<,I,teuicilcuml,lion<:ciicnoIum oluHiur. I^Kel
Nella! 2fu<^ prolemium omnino noc eli 17, inir im^inem
inclulil , 0K0 2ucem c^ir v^nrez ^ c inlolm , ccc L,ie-
lul in co numclec nulm^. <5m Xi^Iu odlclu lc <ii-
5
I. X I c Q
l i. Inlei n5 se^tem sunt nlcipu , qu<r conllitulml l>1u-<
l^ium olnnibu nmum, secun<lmniluclinil , uinne5 srlel
vnm lc niur Killil. l^oc liclui I<c,in<r scinpcicunl^icuum
eli i quippc null eiul Neil ncci!unt, nili p^uc quximin-
6m nuix >n lummil f>e<i>nul. lu mzIilu6ine com^Icicui
tli n <Dncrum vi<!e!icet jec>nciu> c Viiine. ?lu
villc in V . />/<</?, > (^ ^>/<.
,^. l^ri.i.zro^lFl!in!e<!:0ci25 venlu : 6e quo luo lcicc
6iuln.coquocl uet ?!ellelsoniuln ilnlet.
l. Uk>cvci,vz , (iirc >l!cm lonur > c l.tin semici5culu.-
foliilnln vei ccisiiul nio Iicr nllc Lsiccliz>Incl-
inm > in qu6iictti <lenominntur , ul iciiol<ll . Occicn-
lle , vel ViicnlIcl. I-linc ciini
l^, N liizi'vlilivi>liciiui<iimil!l2 z,2izsf>nil2e> qui opell
cuiu inni ciicu in 6u5 iqul s>ne8 llil,urul> l>5olule ve.
l sc z>rcl1l5cf>ilUi zio ,<iiuili<nilse, qum olirltal
iiorilnn liciinen cilum in <iuc> lemenr. quciunl lleiun
eN lcmner nobiz conlsicuuin , llcium veio > quo lemnel in-
lciil !lcr : il vlcominunilei<!iclui c luseiiu, llinkeiiu
llelnilsn^liuln , Hc nl Nc!li in noilronemisf>!iiiio> velelle.
scmz,cr cons^icu, , ill ulen occiclele lcilicetluoM5Q0li-
2onrcm <l oclum lcprimi > vel eile scm^ci occulc.
17. Nlil,cvl. Vilie Lniocnu.
ll l^ii>?x<:c><l(ilice I>rine iiui teniem n^ulorum in
lelnltri noictt : 2 voi n^lliin 0 liuclie , sc b li^z Qeulne-
liil >suro,iul.
?> NrRcl vl , Llc6icitur mnulHllcliul(3em!Nl)tum<lleI'
I,inqum <ilccunc!i MHnitu!ini5 dcn2Ml, Xlgrli, 2c
^leiculij ; veii5tmen ioluiucf>ul ?ol!ucil , cm in mnu
r>u!!lic NellrIi.menilu<!inil >lc ncul. V. />//.
n. NiKcvl.t, nu ^llronomo qun<ioque ccioitur nro
Lnc>n2 , leuIncniculloieinlero<ieleconNiluioelliel-
!!,). oiofc vplliucum , Iiqunletim pro Iieto<^emino
lum lio polluce ; gl lien,nrel sro<ii ^<rliin ciu.co>ie
lulzcntc qu inrei lee>2l , sc violeni! comf>miur. l<rn
enim pu<! lciioroiel vn llcll , qux in nire Kuc,n<il con>
tunclilul cumquin^ile polluci cN c lowilcue />/

^l> l^ti?rv8 ?Iinio iciiur vclpninu l ncscioqul,lione)


quenieliimOicero sioccllosuin l><lul ,z>nc!Ii. De nuc lci

. N5i>l5v5 6>a2eN Venu Occi^enlalis^zaleconNiiutiin


slim meicii lj Zpic^cli^sicutconti ^x/^cum N Quo-
llil lole c nne nie i^suiu eloiul evlten in lecun
lzi'lii!i'icvl.
1>qucnl i^<e/?, inquil .^^e,^,/,, ,e^^e^<<

<^><i <^</' <> //e/^e,/. koti Vcnu5 Occi<1cniIiz


2 lule loiliur eli ^um t)lin^i , <icul sc Kltculiu , sc
I.un> ^ui Hi lumiue > 2<! ilfcieniiiin luperioium > ^ui
ueutul lumine , cuin lunl l)iinlel , lninuuniui , cun
iiunl Qcci6cntIez.

Oosmoc2^>no ,^^>cllncul populi nzbil2nl in ^,eion>bu5,


leu ^uni leinpcli l 1'ic>^>iciz 6 diiculo /Viicum sc
^niiculn z Huc nomine sc no venimul, coc^ui es>eli-
luui vmliiHln ,lm tnlm <! ienicntiioucm vei^cnicnl ,
vel cconti^ui vlti 1'iupiculn (^pricoini ^ceunc 26 ^u-
lilum liccl leliuentlempei Oiienlcm> rque Occicient-
Icn> : sc c^ui imincliigtc 5uc> ^copicil n2!iini . vel prope ipso
lcnclin nno nullm nonlin mei>6ie^cum lo1illiul vci-

N l
NiKicvi.vz,Lczui leHio > ti,olcium koui > scc. iiciiur ll- ^,.
6u in cIo ieziscni2nlf,uc e^ui mutilrum, <zu6 n^bec
itII <u,luor oblcut 6 nzcui, licurni, ^lili, sc ^leicuii).
Villc in V. Lquicul.
?Iill5i ^ll. ^iclmrconstcllHtio^Vni , qu^ 5cl< vel 4.
lillum lcliolcn5, Iic>cl licll, 17. culn6u5bu5iniaiiniI)U5 > e
^uin V. e7)F<.
tiillcv > c7<^e//< ^ l>. >// llclul > le poliu5 nie llell f^
piimmnilu<linil>ieniu^liil , sc KIcsculi)iilcn5in
unil^ioKumeloHuii. c ief>s^5cnn5 dzsellim Iulu,
^uul NX.loz in eiul^em mnu ^niNianzrlenlez. LNiilluscem-
^eNuolum proccllosum, sc I^nuiis inimicum > vc vocc<3cl-
innicu, venrol impclucilol prouce. sc ^lre concutici.
De co noioscop in licuiul notiui nrc nbel kiimi-
cu. Kiii eiunc nimiimeniil tre^i^cione lollicici sc quo
luni corpu ll>6uul licmoi 5cml>er impuenet I^i leuioul co
inotioniou o^piimenml < sc leuiouzeti.m nuncijz elui timo
iil incuilione czu.<Iouucur. Lrunc mcmomnium leiuln cu-
lio6 , sc qui quocicumque nouuinoium luetil , i6 im^ltien
li cusiclit 6li6eicni vi lm'clnou<>qu:quecucios!>lc<l
3eli^ cuf>ilire 5c^enlur , cque inlelliere liu6cnt. 5i vci
in oc5u iveiit, pi'ijl l,,l,ebunt lubNnci sl>cu!ltcm '.
lcc! li z>i<,f>lcr Ixf, icliionel ^r,ui pIs2bniui >nui<!i. t^
l'tli!! eriln lublinli2m , ul c ul>uljl ce!Icm . ui c
U I. X l c 0 n
<luminibu5 cc>Mllm. l-Iucusque lirmicul in l,cmi
inc ,ullieu<iuz. 5ituiK,<>m?lilcul cum l. i. ^ricn >oc-
ciilcumlet 17. <ncti> l,6 min nct2num, quc>Inc>
minm Iirituincm scu lcclintionem Lc,lIem erill.
nempe'4e.cl,c^u<: lic Velti!, ^n<ie^2uo , Ocnioonrc , jjer-
n, !i)5quct>n!limilciuillnu. '
b^< tt,,c: elim licirui lscci qi^m (!omer nui/limi
Hioium tllicil nlzum villi quibusclHM ftioili clmcxium
llirci niscicli > c villoii, le quo plin. Hi. ^. f. if. (3ic eli-
ciiur I><^/</.
^,. Ni,cv5 ^^ iliquil,u5 6<6iul eli OgniicolNll , ^eci-
mum Hl, ^ricic li^num > eoquo ciu! im^o mnnlitum mci-
um rctci , sc in 6ncm 2l>cl in s>ism. Vcl lcc ilur
d ejfcu , elt cnim li<ju5iquc>ii ominl,lum , vne ?/<>f
^ce//<, c imbiifer 2oocll!llUl,^oice ^eH, vcl ^/^<.

N 0
^^, ltoi,ol?v ell inltcumenium Klatnclnlcum , quo lu
cillime omnii qui oculil lubi^ciunrur mcn5urri pollunl. iu
fl>iim , sc v5um c>c^l>cl 1uII eiuz inuenioi ncu1ili
libcllalizc: rec^ilo Vcncniz,nn,s<4.
Ncc>cl^i^icv (-iicoln. i<!cm lcnc c (!cnnliicum,
le <> quolvs eiinu! iua loc.
,^ Nuoi lco Ll>ilr. licilul in lf>li<r L^ll,
letliul Vc2nul OHpricoini comveien loli ii^nilinl cupi
^icmuoclnn<li s2mili!>m>sul^ic>on> in5umcienti2M> cc.
Nc>c>2o^ vc>c2nmi lien le inuiccm incucuii, pii
3) vil^uti, frisquc <lecliniic>nil , qux noz Hnlilci, leu ne-
Ilcloz eclingcion!5iceiemul, Liu voc^ouli vlulknquenl
eil: in lcHlielcl7?e/<^. </ </<////,
. I-Io^ ell qu^le lcmc>oiil 5ptium in quc><1 ie iuiilui.
Liu5 civmon ali) niuriuni 5o!c l>or2ium illiiouroriz , quem
^T^voiii //^ vobnl: ^Ii^ Llirco vc,oulo //^
uuocl iminHic liAnilicgi, cliNin^uere , c iicleie : ^Ii)2c
vlin> nugm Lrici ?"<> ^si licunc. kerunccnim Nermelem
l'lilmciNum nc,ium ilcriliurionem iiimum sccille
aue obielullle l>iinlclj cuiusclm ^nim5 0nceplli
nomine, quoH 5elf>ii et limm , nm cum cblullei ni>
inil illu s^>ic vniu 6ici rlici! <luo6eci vrinm mir
leiquililiu! lemi ls>2li)l inleljeril, tnrum mpul 6iei
icl't'oncnl pziilcique nuHi . in 4. czu,li lnli lispelcuii ,
e miim qul><! lcc llilliil>uli<i czrime iesf,n<iecintcZr
>cculoni siimi monili ,ln6enliou,neul>5 hulijl teln-
polilquincni5 lcmo z<iil,u qu,rci5 > ic ingium l,
^nn ^vnocepKIi l^i ^uli iNnc 5sci nminuir.
Vlium>ue<>t,illllneN nc<524. vi mo^ innui > ellc mcn-
lum mpori , zuo lc>l inlrc ic n,tuiH cu i luli suum o-
loluii cir ccllurem mom nnn luc> <c6 primi mubilil 2b vricn-
in Occiclcnrem. lunc urem <!un norum ener : 1^ zu
^icuntur cqu!c > lc cluin<,Hil<:l , 6c cli mpu rcslion-
icul l>sl>c>ni lin^ulorum quinccim uum czniioii! ;
f ici6to 02N, ill, mrioii inrclUHc > lcic inlcnilbi , <zuc>cl
lmeuli ,<i<!l eberet l,r,f>l mcitum ororiium loz in '^o-
liico, zu! 6t Fi inie icuolutio siimi moui nciiicillul'
innori z. sc min. ^6. lolil uiem in 14. lUlluor winuli
vluz. 1 zl!il6tinqi!2l,lnp<>ii:. ntlll<>lecp!3nc-
lii , sc elt cluuciccim iuzue l>r lici 'ei noclliz ililicillil
cuiu lf>,tiollriluiecl!c5cu!UlIic> li^ni ; zua: mpore
<ec>uinorii ncum cum <zulic>ul conucniunr ; citcrum lij
m l>ribu5 vcl uzescunc / vc! minuuniur > piour ucnlul , vcl
ieclcunc 6ie ui nc>. Dicuniur eliam l>Inelli ^ zun-
i!l> linuli ori in<>uIil)Ul lin^ulo5 l,l3nei 6ominii
cnccn6ni ^lliolcHl , snu iniiio slanc 6iem clcnomingn-
ic> qui pill prima: Kor ,b ciorru lc!i > c luccelliuc iorni-
liium nrolcqueniibul > reli^uil slinciil lier oKnern iisz>c>s>li
in nel,clcmcl2 > < cum cpolilionil laiia Ninc orrum n<>l>uil)
vr , pro eiemslo. timirnoiHi^boHii lluinc>licii<!<mine
<ui i>turnuz; lccun Iurir , rt>ie^ll5> sc s>c elmulil.
Himiliicrlnirninoi n6ril<llminHc>irur ^cicuriu5<zui pro-
imc lucccir Veneria zu <lc>minlum oorinuit vlrimX, sc
<luo<iccim Kor ciici rulici,Ii z vliim vero Kor noi
l>ioliss>nlelc>!iz cioitum 6ie leauenii^ Xr'. iiuc6ie6o-
lninic lli lilibnic luccc<ll iple !ol in dominium stim
4^c>l7 clici , uu , vl<lilil>eiul<lem sIic>rlu comf>ut2n6
ric l'on illiium c>llum c>enc6cio clinolcilur icus liur-
nu, sc nournul cuiuscumquc sili5 ^liici , licc^uc eli^m
<inulc>rum f>I,nctrum , inibi eliltentium : <zuc>c eniiu u
equllioiis cum if>s, ^i,6i,ci c>i <up rm conKltcn5-
ccn6ul> eric <licu5 6iuinu; <zucl I> oc5u <1elcen6unl iz>l
in inferior ncmisnnxiio commorgn conticiunt arcurn.
liotturnum: ii,uc ticile lii os zu c lic > zuniu
z,2rlil,u clcel i ui <!! Ii nra x>uIi coircspcincn-
tln^uz zuin6cc,m l;6il,u auioriz. lic r>ii<o<i m-
ilN c!ie ni6ciIi i. nrlum , dor inl>ulil iiuin eiic
lc>r. ilin. 1; I^oiturn^ vci consillbic ^f. minucil. linc.
l^c>ll^l^ /e^' llicl lunt seil >u3.<zue r2ll rcuz lc-
lni^iuini vcl lcminoituini cuiulquc l>iii Xo!iici , se ciim
icu Hulol,l concl^ancu llyu l,iil inc>u,Iil,u, , ;s.
* LXICOK
quas compleftitur -quota pars Zodiaci coafccndens sut con*
dt lee ulcus: quorum ope perficiuutur direcciones ad montera
Ptolomzi > fingulaium domorum czlcftium > tam fupr
quam infr terram exilrentium lu diilriburio. Nam bina
horaria tmpora diurna > fe tenia part arcus femidiurni
confhtuit (patium fingularum domorum fupr terram exi-
ftentium : germinara icem horaria rempora nourna , feu ter-
tia part arcus femiiioumi coniiituit quantitarem ingula-
mm domorum infr rerram exilrentium. Tabulam horario-
ruin temporumad fngulas Eclipticx partes habentfer omnes
feriptores in introductoras ad Ephemeridas. Si planeta ha
best latitudinem i & vera eius horaria rempora venari voluc-
fi lis > accptam eius declinationem ad rationem latitudinis
quam habet reuoca ad eclipticam > portea cum gradu illo
* eclptica: aeeipe horaria tmpora, quz il Im refpoadent in ta
bula i Sc fies voti compos. Quod fi tanta fit declinado planeta;
Vt excdt illam ecliptiez , velfixarum maximam latitudinem
habendum horaria tmpora velis extrahere , diuide eius ai-
cum femidiumutm vcl feminoturnum acceptum in gtadibos Se
m nuns, in fex partes> S lingular erunt horaria tmpora diurna,
vcl nocturna Arcusautem femidiurnus, vcl fcminodturnuscu-
iufeumque fideris quacumque latitudine przditi > habetur per
additionem differentia: afcenfionalis competentit declination!
fiJci is adgr.90. iquidem declinatiofuerit Borealis , vcl pec
diminutionem abgr.90, (i declinatiofuerir aurtralis : S econ-
tra arcus feminocturnus habetur per additionem differentiae
afcenfionalisadgr. 90. fi declinatio ftellz fuerit aurtralis ,pec
iubtradtionem > fi fuerit Borealis , Sc refiduum > vel fumma
eric arcus femidiumus. , vel fcminoclurnus diuidendus , vt
dixi in fcx partes zquales ad hoc vt habeantut horaria tempo-
iadiurna 1 vel nocturna i -non horz inxquales > feu pa
-y# nerariz , fi gradus & minuta zquatoris conuertantur in horas >
& minuta temporis, tribucndo> vt fupr > quindecim gradu*
fngulis horiszquino&ialibuti & fingulis minutis zquatoris
16. fingnlii minuta temporis.
HoRiN ivm vocat Ptolemzus lib. ). cop. 14. Quadrip. mo*
tum direction i.s conucrfum , quofignificator motu primi no-
bilis raptus fcrtur in locum promifioris confequentibusad
przecdentia iigna : docetque motu dirigendum efle vitz mo-
deratoiem cxiltentcm in quarra Oecidcntali fuptaterranca > i
-y. medio videlicet cxli ad occafum > ad ipfum occiduum finito-
rcm >quemfolum in eo cafu agnofcir habere vim Anzreticam,
CO quia inquit Dommum -vu* /condit Hoc motu dirigi poC-
funtomncs moderators qui moucntur in Zodiaco, Sc rapiun-
tur.
U ATIC VM. zij
tut motu ptimi mobilis circ tcllurem ; qualc funt Sol > luna,
fortunar pars, & omnes planet*, fi eos dirgete placeat.Catdi-
nes vero cum fempet confideremur immobiles nullo paci di
rig poflunt motu conueifo , fed tantum refto , quatenus Pio-
miilbres motu piimi mobilis rapti ferantur ad ipfos, vtopti-
nc probat Titus in Cdeflt philefifhi*.
Horizon Grxc Latin fmittr dicitur Circulus magnus }8.
n fphxra diuidens fupcriushcmifphxrium confpieuum ab iu-
feriori inconfpicuo i qui pro qualitate |clcuationis l'oli varia-
tur ; ita vt infinita propemodum concipi poffint hoxi zonta , fi-
cut & infiniti meridiani pro maiori, vcl minori eleuatione
Poli. Etfi quidem neuter polorum altero magisattollatur , fed
amboincidant in horizontalem lineam > dicitur horizon rc-
i.tus , eo quia xquator reft afeendie , Sc culmint. Si vero
elter polorum cleuetur > alter deprimatur , dicitur horizon
obliquus, quia oblique afeendit xquator : & quo maior erit
cleuatio Poli , maior ctit horizontis obliquitas , & diueifi-
tas afeenfionum , ita vt in maioti Poli altitudinc , qux exceder
nequitgt, 90. cum ipfe Polusincidatin verticem, atque equa
tor fit obliquiimus & in ipfum recidat horizonrrm > inde eil
\tfit& patallelus, ac proindc ipfe horizon parallelusdicatur.
Forr horizon in cxlefti themate duos ngulos conftituit 1
Orientalcm , vndeemerguntfidera > & fiunt nobis con fpicua
( qui vocatur Cardo Oiientis, Afccndcns& Primadomus ) &
Occidentaleiu vbi fidcra deprimuntur ad infetiushemifpha:-
zium , qui dicitur Cardo Occidcntalis, & Sptima domus. 1' Iu
ra funt horizontis officia qua: omnia diligenter enumerat I a-
uius inffhirum lo. de S*croo/co : por 1 Iii m um autem eft determi
nare diem , noctem artificialem , atque oltcnderc pnela
ottus > & occafus fiderum , nec non gradum eclptica: cun
|uoquilibettclbotiatur,& occidat : ficut ctiam qua: ftcllx
int perpetua: appatitionis , qua:uc continua: occultationis. Vi-
de etiam qux diximus in V. Flatter.
Hooscopvs Grxc dicitur Cardo Orientalis, & ea pars j^'
xliqux qualibet horaafeendit ab inferiori hcmifphxtio in
Orientali finitorc : vndc ab Aftronomis commuaiter Afcen-
densappellatur. DifFcrr ab horizonte , quod hic tptum circu-
lum finitorem dicat , & vtrumque cardincm coruprehendat, vt
mod dictum eft, Oricntalcm, atquc Occidcntalcm : horof-
copus vero non modo dnott folum cardincm Oiicnralem ,8c
primamdomum, fed potiulmm fumitur pro grada eclptica;
in cam lincam incidente. Ea propter ignincat rerum initia
vitx& corporis affe&iones , temperamentum &c Cuius rei 40.
iatiouem ingeniofilfimam afert Titus in Cdcjit / *
P
,^5 i.8xicon
/i. /. /. <?. c/x/^. <)ui, vielicec lol ,it5 loril 1r^i
ior>sc l,unnumi6i il>5 innpiuni iniluere r>z auli
l in iplo nolcscalci sc licet ibi u lemrer non lini , nini-
Iominu5 lern per nc>eni realem le!tinem <i l>unc locurn in-
cliionil ; imm i amni, punii mobili , liciir ell lllrc-
ierietimcu!men: 6c per ninc re>2tic,ncm tliciunl correl-
<,nenteminienll<nemIc,ii5, sc Kumi6iti : ,n6e lcoui-
lur vt lern per notolconul 61 initium nroluic>nill,rum ^u
liliuru, sc llllemoeiHllu telminulcoiie!liuuzli<rntiir lu-
ninriuin , nrincini, nro^uKioniz 5urum quHntum. ?rc.
^>tere non l> re llimziur 2c>Ii^uibul nobiliol clipl5, sc
mnium NIulorum ootillimu , licer ?ro!exul ei culmen
pi6c>. u6l in nic>scc>l> Ivlercuriu : Oonliniil)!
eli l2lurnu^ sce memoril num3ninl>err>ut. I?luill ^i
in V.^e</e.
itt> >Ic,,oc:ui>vl ^/ iciiur !ccu5ille in<ilu muwli cce-
fwl , vn<!e cinci^ll I.un > <zuc tempore lolrepcritui in pico.
. l)rientiqui eti,m vul ^llroloorum o, korwn nun-
cur2tlir ,e<zuiHelirc>tlunrum rlnii!t0l : sc licui Otien
^ilponir vitm iu!,te incil>ii5ol inrluele clorem vi-
lem cle llie r moiloexplicitumelr > iizetiilmnorolcoouz I.u-
Nllri6e no n,l>et lilponere numium raiczle ^ui inlle
incipir l.un^u2liitel nlurl>Ie!inl!ueie lccunllum liliim^i-
nem,o,u,mll,cl<llolem. ()u2McionemcuiiNime etin
^ irerl 'litUl^i/^/,/^./, ^. 7. iic inouiens. l)uonim ver
41. e noe nrulet liumii , Kinc est ouo^ ^e noe nc pr
I.unii5 oollil clle etim vil rccroril : lemper utem rnc
6etur i,culle , ^ui, ilimoni subminill! wlterim sc
i,umi<lirem ll2len6uln lorcm villcm, Lc naulo inleii5
lubclit, tiinc vero pilet , >um euiter errcul, sc ec!pintul
^nigks^ue ilcrimine f,cullcl llirninzlinu > <iinill5 2
l>2ite loltunii<ilio5 !., Ht^ne lio elreul pilern2t!l-
m clilNillliul czulil inquiiunl. Ll lixc quiclcm 6e<>nili-
li dterum<le veronuiu l.unti nocolcopi loco noun
Io6trinm knilolopliii > sc cipelienlii conlonm , eiu ^iri-
, ^cncli lationem > quomoo in munclc, umm cnltilucn6u5> sc
<zum ^erurmitet crrent qui enm in Xc>6icl> cc>IIonl , lucu-
IlNtrr tilttliliimul in V. F><l /><<.
^, ^lc>llc>5cc>rixl 6icilur inlirurnenturn lInum sc rolun
^uru !u,l n2t>erl lgcie . qurum nterior oltenic ^unticH<
en, <liel , Zc nnHi , vllirjue locoium sc c^uouil nni temf>ole:
^Nerior , nlel ll"elcrito circlllol omne ^ui lunr in
lpnir 2llnil!ei , nec-non sc ,lic>5 inlersccHNtc, linuli5 pltlc
X,l,cliHci , 5zu ia llnun circiunferenil iuclncnlc,. (Hu
^ei suem,^m<,<imn , sc clceiu, vlu, qu vliliu. Vi
Ic, p-llu,niuni in z>eculii lioello^e /i'/c/.
ltv>K^/^vonmr-z>u<! ^Nicnc>mc>l, non mc>^l, c 44.
Lei 2<ii.ci > au N2l>cni lpcciem czuli nomini > qul>2 lunl
Qcniini , Vil , qu.riu , sc piim mciel 5giriij , ve-
lum eii,n l!<le < c ^ilciisiuilrX,<,6i.culn > uw in uum,-
>n6eu ccu!iznioenlur; vlperlcul, ^niornc. > dllic,-
kennen , Orion cc. Lipeiienli enim comserru cli
eil ltcl! , ^u in 6uln luinnmcnlc>merl: lunl s,-
vienlilllmililli veuer,nd uci<zuiliz ^liionomil, nelci,
ulnculnklminir,ul Onilitein txmplni.m sc connciic.
neinn.dele, <^em,<!mciuln leiin lin cu feri , <^u.lu,
ci cum czu6iupcilzu5 , vcnen cum vencnli scc. Vt nc>
iin lidi onlciu.uiwul. Uinc vu!ium illu ^xinm? , <7-

,^</</e , 2? se/?/e/,< </ /^,^,. ()uocl VIl-


u,m ploximil lillce lempcilibu noltlc, mIa nerri non suis
lcmuz , peNilenti vnivl.m zns Irli,rn cz,c>pulHn z>-
cisu vcl 2lnp!i/lil vtbcl > K c>M2m ^ Kr>olim , <3nu.m:
U2in x>ic>ime pr^ccllir. c srl>znvii conuiuKio 5,tuini
c Kli5 inlino Virini. coplc 6ie ,, lcoilnl,iil anni
ls;4- sott noiicn.ru lol eclism lcl>im in I.eone 01
euli mens ^uZuNc, >c slic elim ie 4. VKobii
l^s. l,el'erioZlliinemlluln! in Hiilc no : uuo cclt
inenun> aui6 ooln6l>Hl. 5ic muu6i uolulione , iiieilio
ne ,lnuru< cH^qui cciciuni in ni numm? 6^ur
seml>elli<iui<!<il>nuncint in nominibu , ,ur l nominibuz
euenluiun, bonuin , nc mIum slo nulileieuolulionum,
ut HiieKiouum. <onclu6c iiml cum in qunlel ?to!e-
lnu in nlil. pro^ol. 45. A</H/Fl>>/< i^,./^' ,

Nv-i^o 5cniccl>i<!<> icitul coin Leienic, ^ul! <f.


lziclull> lnnipulul^ lcu5lcil.
N^xviz<^rc, l.tinluccul lle!l6lleoltmincpil 45,
1uii iliKen5 ^ qu.ium nucipu cli /><///,/, leu oculu
>u^l.lil eiu5<icln'I',uii, Xi.bicc ^/^e^<^<. licll^ tuul 6>-
n>os nimi lc men>orliile5 f>Iuui^l , qu! quoci niiunlur
sc ncci^uni vlc^ue H lNi6>ulu ^>locini. Vnle Oui.s.
F^e. canic :

Incif>iunimem cuis 8.oinlr circa KNuin nHi llleulnerij


?r> , clic li. ^lzlj cum i.. 6. <3cmin,runi. De ij in n<ul
? ij
, l. 8 x i c c> n
co^ ic^ert! lic cecinit Poncet in Vrin.

^^/ ; (s c^ / ^n/ </^e /<ie^ .

H? <7 / ^ ///^ ^^ /?<<nfe /<// ,

In occ5u vci il qu6 pin6anl eiiruni violenwm menz


bloiuln uuloncm Lc ni5 miii , maiiwe li u,leuol ^Ni-
z>uluerinr. Liunem <Zni<ic3i quo!! mulalicn vu
oinnc nl> , lc pucioue 2^n>6 kliniuin.
.^ ' livox <Ic!ii5inciIc>2n ,uNr,Icm ri^eln conNZn Nelli
5. ptolemio, t Lzicio ly. cmvuii ctign lepcclu ci
loo6iliz. l^ul oinneliei luntlie ntura Veneill>ielluini
^roolel vcncnos ^ ilumoiuiu coliuziliic , ocimi : vne li
cum ^ni2 iuciiul ( mlimc <zui nrim M3euituiui5 elt
l'/cnoni, ?io!emi vcio lecuncii > <iiH cor 5I^!i , ^b.
^/^<><n/ 1 vcneni notionciu zc>lcen6iini. ^mpleHicut ivluin
6ul in loniiuciine bonm z>2llcm l.eoui5> Virini3, sc I.ibi.
Voiui eli,in b li^uioul ^?/ 20 U/6s, lclnia , nucxl
cilco illi vno piie , i 6c ncuo eisul^cienr. Irem c
^<</ <cc, icuer men.
^8. Nvvilv cNnouum^Nrumineml eteitumin ?lu-
K!i piapc oolum ntiicum > nobil inuisuin > t^ue 2 iccen
ilc>lililNln<,miz incei i.im^in, Hu jiziiioribul ,
?rl,lem<ro2^ln>ll>5 2iccciunt cunnumcrtum l^zbcc Ncl!
oinnino i^. pull Laiciuln, sc in Ilesleioeuumlantui 2,0. z>l-
tl nuneculm illi vicinm , cuium nucipuz eN , ^12: in ocu
Ic> piope cliiemm nuuij > lciliir mz^niminil^ <^u2:eli vici
nir omnious , nolo inunli > sc nunc temnoii non ciN nili
6uobul feie ^laiou. In lonimine Mslcc^iiui tii zn
<l2pcicol. ^qur. l pilc.
jf)> l4vvool<>!>ix N fcull ^u in yuarum inrisque
^cscri^linnc c lmenlioneverlarul , tcn5 <^uc>n3M z>u ie>
m?l> p>llic><lliun, nituiin , zuiliusnm vcnli peculaiii !
sul>'2cni , nuniuln sei leKln linm vnu! iiNci 2b lio cc.
(Hnxomn', wzc ri^lic !nlloniuz in ca^ll^n ^>l^u2M
Oll>cm "'.iririlnum inscrililii.
z^n. tt VIX5 <iicel>2tur lim inni meicl in zu, 5,! in /o<lii-
cc> llcuilcu, ic^ciiiui in uZni mciiionzlibul , incii>icnc ,l

Hc^mnoK!a urumnzli vs^uc 2l Vcmum , 8: conttilum 5Ii
vlimnm fiunilum ^rietil. >Iunc vero fi 2nni 6iuilic,ne in
U2lc>lc tcm^ol2^^icicur 02, <^UL mcizc intei ^umm-
um , sc Vec imniulnllii^ilHm2 ; 2zue2mplc<Hiturrempu
uuc5c,I ti>2l>^n ocilul^li (2^licc>lnum, ^czu2iium , sc ?i5-
5. ^cciz>ilul climlvem5 f>cc> M2im2 elc>n2lic>ne !>o!il 2
verlice , vncie 6icilui tun PD5 peipeiuo nvcm2lc: sc sub ic^u2
tuie uuleue nvcme, co^ui big !c>I clon^glut 2 vciticein
luM2lim2 <!eclin2tione , ^U2n<iolcs:iilurin1lc>picil. I^oc
mpoie noul ?iiniu^ ^. ^ /. iri e<1e 5u!min2> nili in
Vinc , sc in lc>lc> tlH<5tu cZmvHni ; 2l^ue 5ini2M2li2sc!uc -
niiim'llctzicincl od summum fiiz;uz immunem clle fulminc :
z^<<m > nullit ^ i^eme <ie//F e' i. cv/l/^ c/^//^

<vx><'ettF/>l^irc ?!iniuz eiplicin lubincic c2.'icl2 nvcmi


uuzliclc , 2 ^ui!)uz n5 iccenlini blcuici5 liunio blii-
nemu.
I4vi,l<:>scn //)/ei^^rg!i, I.,tinclimiss<)l:cNqul:2pu6 ^ftsc>> si.
Io^ol?!ne, velloculincilc,, Hui in nciminum N2liuii2le
viurmocruiuncm soilitui. (3l2!cil^H<<ciicicui :^j>unno
communi! Vil6lol. Vineibi. >iinc
Hvi.lci!.i/6icunt>i!'e3, in quibu lepeltn ?Ine, ,^.
vel 02 soltunX loi-riii f>c>icli vi mllliclgrioncm > luntquc
iilc>lcof>u5 2 quinque lgciiliul suf>l, culsiciem vsque 2<3 25.
insi: s licelin <f>2ticcscsulculol!im in ^uibulnouimmeiiacec
1'irulcliiiecnclum ellc lolem cum Kr vilir mc>6<:l2lc>l. z>nllic
t>2in vl2 ,s. l2<iu5 flrena'i , vl nciz <lc,cuimu in V. (^te>
vulculum.) l^cciium cIi ^!xn6e^u2l<)leloicli nollilco-
sum > (^r^o Occilicul > aui 6e c,pf>llto . non , <^u 6e tri-
no: scvn6ecim2, <iu2: <ie lctili. tolum men 26ultic 1 itu
,/>^/?, mi,/,^e ^. in vnec>M2 non U2clel<: olviolo-
lcm^>!2ncl2m in omni eMl ls2liliconllcntem> scnntumin
z>l!M2 mecli2te f lccun<iam ifile voc2t sioccciennc, orcline-
inuerl, 2cl l2cicnem mcrul olimi mobiciilil ) coqui ciisZ i2M
lne<!icl2m veisuz luociecimim incuriit in lemiqunriun
6 nc,?osco^>um ; vn6c l2lic>ne iNiul <iij imper5ei sc cnnil
lij lionem leilili non fuieli scirliri vil sioro2tincm.
t^vr^vcv. elie V2l!2iicilulpl2nel2 complgincnsuz ^ub ^.^
5c>!il ia6iil ninc i>^e2<i ^iilantialn r<luum 17 . <^ua: <lui6m
cstm2lim2 p!2nct27<iebilil : nm omnilciu ,islu5 2^>olcn-
li2 5o5 2bsolbctur ; c qu m2ie>r iuetic cum 5o!e vicinil >
ec>m<lic>leiic6l,i!ir25<sc<:neiu2cic'. Vicie c<uX<iilimul in V.
^e^<</?/ , i in V , <7^^/.
fivrcio^lv L:ci o5,z>lii licilui ii^ui luorcinculn : 54^
1'iij
,^ l. 8 X I c Q !
ttjl,c,l>u<!^Nlc>l><'mc>5 vsuil>2mr,<i <izni5n^H 6omc!t
lublerrine, , c plcifui /m <7^/,.
tiv?o?exvl^ 2pul3ec>mccl<!icilurline2rcitHlublcn.
n s, ciu^bu Iinei!Pilerlec^ilnzuIuinieuw cilc>in,2niibul
tum men vull l m,ier IieiH : lunc quilem u^poilienus
2c nnc sc >I!,in in lottiruine ei^r necelleell. Viile dl,<
uium in Luclicm , vti lni culi elllibee i^lam iiZui2ln iu
lpicicn^lm.
<e. liv??lvl pud plin. /ii. ^. ^ ^/.iciiur (^ometZc sf>ecie ,
uui le!io5nin inlie euuin iull seien! , l^uc inotbem
lese rnle molucelcirimo, vne c o iI5nomen loiliiul
el^ : tl/ooun nuispc Lrircc l.Hiinccquuliuicipieltul.

l> I^cx ^120. irilui lill li ncoulol informi circ


lcol^ionemsequenl^culcum ,<!eualuri ^llli,sc I.unicc>n
liNen5 in lon^iiu^ine in ^r. ^. lzictti)> cum iiiculne u
lili leic Zr. i^. L in noiolcoz,, urcum Iumin,li ^clei-
lim con<iioncic lepei f>oin!ii 2<lcic<n5 oculoium , sc
s, Iuminre iz>sum lir I.UN2 iii lon^ peju i qu2nlonui<iem ib
.c ciiceNvi cumIiuliH enu luni liiimu. >l>i I.unm
lim inlo5lunicur.
. I^cvi.v>zittl>,ielum , ^emcn Xleti<iiHnu5 , cc. ^icicul
ul in ^qui! elinsuersc>elillenl, <le quo ilibi clid^um.
,. I^cvi.vcli2m6icilurNcIl2ti in fice lll^irra: lillij
exilten^ <intu ^lirci sc I.unX< ilicm ocolil infcnl, <i
uu2Iibi.
. l^cvi., item iciml ^enu5 quo^cl^m clinirun zui . s
>//< vil>ntulenim inquil kiiu. lon llioium leiie in-
Nlirizculi.
f. I^ncoz (3lce Hpudi ?lolem. in vcrlione ^o. /i. ,. />,/.
vl>i ^it6e Lemellll<ini<ii cnitunln tlium sminlum
in quam conueniini Venu , ^lercutiu . sc I.un. ^dic

s. I^i>ll veniU5llll,uinc!Ii5(!l>l,l,li<e, <!c ouc,5cnec, in c>uli.


nulI./,6. /, c<s>7. l3e!!iu!unc t^zuiun elle eiistimar.
7> Ico<:K>r^ix 2^>uc! LeoinetlleNliescriplioire licuiu
cor^oii^ uri^ilici) el l^eomctiicil^l^cepiiz lil, > 6 cuiuz
llilnin polie ^icliiicul sun> molilioncm 2^ll!iiul.
tt^nc no vu!o oln2M noinuz vomu5. V<<ie Viliuu. b. l.

. lc<,lz,nkvxl ei r>ucli<!c /i. ,/. elt 6eul sc>Ii<iil luo viinli


tliiuulil -rqu,liku5,5c Xc>ui>Htciil cc>inpiXnci,s,. ()u quicicn
eli vnuin quinque enciibu colporuln rcf;ullium , q>l lic
licunlui^cc'HuuH oruni z>I,n2 ^uiduz coulineucul iryul luul
ieaml , scquinu!H. l)icuntulim o liquinul cor
fr pllni, qui ?!loin1'^mioquinquemuni corpo,
^u limsci ?n!>oso^I,ilnuncupntui, ncmzie ^ineiem
sc quuol lemcn lnem /^crim , ^qum >c1'cit2!n n!z
uuinque colf>olil>u l!mil. lunt utem Ouou, 1'ctlc6lu^
t)Ke^rum^ vo<Icccisum> 2c Icos,cllum. (Quorum omnium
pl,ntioncm > cquciil;ulz vic!e^uli ^I2u,um,t7mme'

zil>elle lelin in lu t3eomri.


Ic?i>i. , leu ^/H/</^ll>. illem sont c I.t!nc polic- '
liozHconiuuionem, eliquecum f>l2nlcuiollillcnlinllil
nioem lpnXl luci 2>i!uz poneroli vclit 6cum, louec
iunlii li colpor , sc in^uno, liequen ciul^luz Hin
ntiloquio.
I C
lom vnln qutuolIemenr!l omnium ^ulcncllimum ^,
nc leuillimum ^ liiuii , sc z>uriril zu niiquo l^mbolum
non^inen^o <Ku, quin^equi omnii lioi obuiHNti lu
>i:<Iinc , cquc Hiui 2olumil, n quiequm ei eo ini-
tu?. (!umuil ><i ?Iiniu5 non i fcil lNlmiel , qui/<^. ).
^.,7. inler omnic!cmcn vniu ini 5ccun!m Niuil
lionem, <7/e </t <<'/, inquil , ^ /, r?/?</ ////-
/^: cl>l vim i^ile fouc in nimnlioui vn? cum ^e-
^/'v, nomin l.niiu8lirmiHnuz.Lt5l>esl ciu5qu>
1ite Hltnc!mul , iplum mim iuum llcieic > ^roiniic-
lucc^rcrilomnibul nleiie in viitu icrcun^ necclleerit.
<)uHn6oquic!em quIi 5iu , vr ir. lniloso^liu lunl
czlorsc tli^icii, licut sll>u 5nt licci sc numiil;
li urcm iuu! ell I07 : lnil um l,un<il lidi
sc licci, lecl vincit in eocii ; licuuc conucnienler
lcruimr omninu clememi iuiol sc tcun6iol. 5linc
^lbc5tuz mi^nul , /^^ > inonir, <7/? <f/F/^,< , < <e^< ^
e/ee,<. ^iu, locum 5uz>ri ecem insi l.un oioem conlti-
lucicaniiqui ?ni!o5of>ni : ^tvei iccenlioresi^niz lf>nirlm 11.
e mc^io iolluni vel c m,xim quo loium olocm eouillcc
incen^erc. 5e6 enim leue , c puerile cll irumenlun, lzuiz'^e
vt ii ^,iiN. //i. ^. </e <7^e>.> (? ^<i<>. Vico nun ci pl ellen-
tll> iness, le6 lecuncium accilienl > eu^u>2lr lum lz>n-
m cc>nil,iijlaf>pu^niui : vulie in6icc pHl,u!o qua lullen
lul ; o^^,, //, , ^ ,i lo illen ?niloloz>nu5, ^. <^e
><>^,<<n^. )conllio,limr. ^t^ui izn! in lu lpriir
contrHrium vllum ncin nilicl > 2 quo o^^uencmr ^ 5c<i cN om-
nino quieiu5 nqu.m ici in luo leeno, 2<ieo ^l ne liupilN
Huieln li illi 2^ic>lilulul ioi conlummeicr. ^Ii,mluo-.
ncm 5pnr ien> euerteuci ilerc ^s^olu in /<^/I^b<al
. ,/>el rct<^ic>num cluHrin. <)ui , inczuii , li per ili
ipl,in<lijlielllum<inc!l peruenirenl, mic>r reeie-
lui icfiHiu : lic^ue lo Nell,iu>n non ppaicicnt voi reIi
lsunc. 5e<i sc nxc sciuo! lioell; immo f>c>lil in6e e^c
M2ell cc>nclu6eicnlou2:52m ienis. <)ulio^uiclcm refiitio
noncci<iil.nili vl>i auo <!ipnn cnluin vnumcoeuni, ve
nu nleunr obicili vilibilis 5nci , vne in ie^lc>ne2etler
e > linc cxloium 5ubllnti nn cci^ere rciiion ice
mu , cum <!e ij sermo recurier z eoyui lul>llnti il! cli tc-
nuillim , sc uinrilillim. vumizirur ictlAion cci<iunr , li-
^um cl^ conucnire crem limu! , 6c inem 6 ez fcien6!.
i)ua<1urem non tncci<lnt > c>u2nl l^uil^ue creerel ,
i<! eucnii hui lpnir i^nil!onee clleic pulior, c cklleca
lior ^ uon enim cuncivien! eil amme > uillenlior, ^teli
noirer ini Iieii mlcri: nolicitu, le<i lone tenuillliu)
nren5 luollntim oninliis>nnm vne lr czuu neque
lucem iz nbi , ec^ue cxleili lumin c>cculire pollil, zuin
ziiouc nobi c,usoicint>li : cjulllllnicrc mum iekiio-
ne5cciunt, quzinterie6lillitul, vncumciecc>nlt>luunl
sc illco omnin licenum cll^ verc cltie locum inil lul
conuc> I.UN3: , lone uiem nolcco c!cftic>iil. sc puiioii,
cuiul li^ui circul cli, vi elc rii omuium loli2?irum ,
nr^leriim l,unlr>sceiiiIIicc)nleimjnHtum:2liinleiiolum,
z^. sc crem lemr vcuum. Xl>rcIIulem lc!,^er, sc mulii
lij ?erinrnelici tcnenlelulilurmnc>n clle l^Iiiim lecl
lluilem > eo<^ui lub pc>Ii5 , vbi r<lir c moiu non polelr it,
Heilem lielicli>r<iucllc!^n!!cnec,il : icleoczue sc,
ic,i i^nem nun <lri lleuernr. <)ui i,mcn nec quiczum lo-.
Iic!i euincunc eumioi mleriini concinicn 5c nulii
z>rocluz nmlli i sc eiulem concllcioniz c comm cili > selt
notin HlKcli ennlum <^uc>cl mpIcHiiur omncm ^tnc-
leim, ique eream re^ionem. qupro>)ter uu <ic if>sl5li-
cunlur.elieniclleini lpl,isc<,c!ul!i : ucczue st iplum
motu vniucl<Illi cieii ab rieniein Qcci6cntcm plum
llim, mobili zuemclmc>6um > c ^.ei . c ^<^u ^ vl lu lucc
liiimu Hu6cm mc>ium lcquunlui.
lz, le sc non elunt qui l^,nrm i^ni in interna , il>c eliir
lnun<!i medicullio callonl > ecqu> in nomine > in<zuiunl> <^ui
<! ^lci,co5mi r/oum iormtuz c<i in corclc linc cN in ^li"
crocolmi niro loi nmrIil tciiel ini lesj>c,ncul. i<^
^e Kc re ssi>jz^v.//9. " . >
4. le^i'liouilein vim inuil rr,ncilcul ,eK << e^ ,
^,. ,^ /. le ^ull,m l j>Fi<,ne in5r l,nu co^uc!
l>i'N5zi'icvzl. ^
in vitZe ex mc>u 6iZnolc>i. lc<l e nic etlm Hemu
cum ^e Vi ^luncli.
Il /<<, cciiui soecic qu<l2M ccenlinnum , 2tque '
stcntolum , ^ur^cnenmr in inina 2eiil icL>c>nc: ei M2- ^'
teiiaiiin^ui , 2c isc<,l2 2cnl2, vcl perzniiveiiNaNm llioril
noKuini 2mo>eutil> vel oer ^ililioncm ielis 2ttcnu2nii5M2-
lim iol2m , zu 2c! morum aeri inNmm2tur. lii quia Im
c>uol<l2ln ilic^ullcl eclll 2llinll2rnc>miniltui> iclcirco ini
/2iuu<ii<Iuzell. ^s>p2ret frec^uenlei in ciinereii^, in s2ii-
bulil^c loci nuiulmo<li vl,i mormoiuw coiriorg conclt
sunt, 2Ul tumulzntur. kolmnlui enim cx cop>2 nulituum cx
ipl>lloiluotumcaioolil)uz:iumf>cnlium^ li n2ci2c irreu-
!iilei iscuilii.seci olerumque cum paaret > solcr inlc^ui m-
Diente, c utlici: 2 le^uentibulnon nne riore, sc conNei-
2lic>nc animi coium <juii!liun2iut2in oion nc>n caeur.
^liquibuort2lulpicio><^uo<l molluolumanima: linc, ul!:-
monc eZ Ioc2 cultoliient. Vcium i N2tui2lilci ccieie
conZpelmin clt : <lum enim luimul 2e> 00N ler^um noltium .
2 ls!cn!um v2cuuiu lequilur, sccum <lucen5 5ull>cnl2M K^>m
lniin: 2t vci <lum su^ieniem inlcquiwur fu^it, <^uia nu<5iu2iio
cti , <^U2M inoiu violcnio k2cimu 2ciem iolum qui clc 2N
nu sloi>c!!lt,2ca,ue26e 2MM2M ibi conlil^entcni.
Icxiz /n^i, elt 2MMUI2 cx ciiniliu 2nim2um cxi- ^
licnl, 2lil nc>minum c2z'iiic>u5 2^n2:i<:n5, i>lo<lu2cx lcnuiex
i>2l2ci<inc,^n2: tl2n5nit2t ex eoeum corooiibu ex isricaiione
uuc ex moru via!enlo2ccenl2 sc lgmbcnlNQn i<lic2mcor-
l>cl2,cmemor2 vnclccxuiic, sc mox eu2nelcit. 15 flcqucn
liin fdii>u >Hc limiliou 2nim2utiou: li cnimcIu, arque
in tcneoiizcielirilconfiicclur eorum otsum <consellim cx-
luiit na:c U2mmul2 , vr mini lar^illimc coniiil. lclic>iic <le
l2c le ?ett He Oalilo mini cum pliini familiari cnniun-
ulin !il>lc<^um inli^ic2uil/F/<ie/cxocc2<!0nccuiu<^
lam Ballon Vclc>ncn<>5 , cui t2inili2ril ciacn2.c HMMU>2.
^ll nirc il:6uci l,c>llunt qu?,b Llnnici5 sc Nclcnc, c c2llc,l 17.'
il ?olIux6l6tHiucie : cli^ viciclicctcxnHlaiionc qua: in-
iuenlil in M2li mneltHti mf>c>l<: in 2es!: 2cccn!unlur > 6c
N2ui2ntil,ul2l,o2ic:ic lolcnr > sc <i 12 auiein vn lic.ic lic il-
12c iscuii2i mincl2 cN , sc miieit2li> in<iic2r: s> vci liu-
pIei Hc n2uium m2liiniic!cc> liluiii 2c lelcnii2iil inilex, vc
U2tec ?!in.Iic>, 2. c2i>.,7, <?em/<, inquii>//^<^<c^/^e
t^/^ ^e>,>, <^ei/F<'/ ^/^< <//> > <l //<
<//>e///>l^^e^/e/>>^^/, 5c<l sc cc>nil2 n^nc tc>i6ium >
I>elcic)2n iiliiculum m2^il icml:6iuin 2llcitl!inu in luc> Po-
i/lulioie,l>c clt ^n^ui^em mcnlliuum: ic cnim 6e e<,. //^<
</<5/,^". Dc!!5,nulll2bcnl i^cm plin. loco cil. ?lut2i-
cl>u5 <<c p^ciiil I'ilosoonolum 0.17. lD2i6nul ^e lubcilil.
zi lii s'ilim. ()> quillen <2t62nu5 eiNim2t elie V2^clcl
ncnolil inli^cnl ^ c ,li) luocillilio^i mu!i2 cunncitun t K,e
ucmcn nlurIe5 lunlinscn2tur2lillcicnit2ln ^ ul
mucK2m ienuncianr , nZm cum 2: 6iscullnnt venroruin
imz>cuinuim ou^nniium6enoc2nt,vn6c mr>l:lt25clilul
cum czuicscunc sc M25> 2l 2nnuil linent sinum clt cz ucc!
cell2iuni venri^sc im relolui cccnlir illc/.eiulion ^ell.
Vi<ie qui l,2ber Kell, <ie ^le>5 b....
,z. Icllix^F<2^eIl2nmr<len2iIl2^odi2c!.aiiivincmr re
liczu, in^u2lic2lil>u!ineil , nemnc loie, sc <,> i e,qlie
lllnt !.<> < ^rie . lc 52Zitt2iiu : i viclicet lin mlculin2
^uZc sunt ^nmicili luli, Xluitil, c loui, c conliiluunt
ll>c>!iciln i?nm , cuius ^omin2torellunllol,c lunirer :
sc 5c>! ouicm^c ciic lupil vo6e nc<He, ^it5 ucem icicc
bei 6ominic>eclusulcll^ uui. vlin^uil ?colemn5/<6.5.
^. <F. lolis conilinni ^uecszml. 5c<l e^o i<i iieiim sc
zui2 olzne notluinul , Lc cjni2 czumm liaqni mscu!u in-
i6umeti,m ftlninelcil; pllpollel enim in cc>mill>ccil2
c^um cli<i5 , vr f>lc2?leiil 2<iueitil eiu6ill!muz l'itu in,
iuccr!<:lti ?nilosoz>ni2 ^c /n<F//, s inquic ?rc>!emU5 )
f////>m^,e/^/,^ ^ , ^/< /^//^ ^/ ^<-, </,/^ /<?-

/^/>,<>e. (Hui 2uin lc^ic>n5 lubnt nuic cii2nZnIc> vicie in

,. I>c:ixl5/^?^icunmr<neul:cc>nltellicnel>zc ^llis-
mi in 02U2 l^n^r olure Ncll 6l in le in vnum colli-
^izcunt!nenl. Oum cnim vccustiiumi iiielumcilellinm
obleruHtose tnc llellilum mulciru!iucm,vlierem,6iuei<l-
tem vicrenl inLlM2menlc>cc>nl>liclc,slnec>l<iinc,i>ncc<,nnc-
ic>neline2lizul vnicc, nc culul^UM cl>n<i2tic>2liqum
flirelircr, l^uc vi certoornine.sl numelc><lc<l^nri onNenl
ssu<lcntiil>me llaiueruni l in rl quilciim im2?!n com-
^licHlc^czui^nulHlum nilUlHm einlimclcnt 2c cletermin
lum numcrum pliscfcllcnl. ?1nc enim cicirillc c2u<2M im2-
l^inrz istil in curlcltibu 2n^>inenli , llt2tur l^neon in eipc>-
s>lioni2<z ^raii pnmnom. <iuo a,u!<icm muliil lcilli5 nie
t^nriltum f,6lum fuillc conlt2l el!i!,ll, lobi in^uosc ^ritu-
iu5 c Urian, sc P!ci<ic5< c tt)"2Ie5 memc,r,nlur. ?l,rr
cili ei kibu poiissunum cicerpli lint imeine5 > ^u5 ci!
Nlunl ^ltionomi , non mcn f,ou1ol elr c iiuni ,ln
ll, , Ut l<5lum sinlil <^U2M lirum teium eleKio : sec! iH
n>Anoconli!ioum cll > uclvcnlizocnceolum qu2lit,lil,ul,
nullit, inNueniij sguNis.c insiulliz comoin^iionibul cun
cii2tici5 r^uc csscil)u5in<ie mn2nl!uu5> qu omni lon^l,
v^u , loneo tempore lone eluerienii ooicrunle5 coium
noticillm r>elicill>mc comoli!lunl : <^um sc in policrolle-
lumcileiiium2mloic> uercerllim^^inez > ic niclnl^ni
c ^vlnli<^uul Hg)sf>lio7un moclc> cleiiuarc , l^uibul 5-
ficnlinuliucilllforec, inlioieniibu ic6r coultiluelunt. I<!c
nnu/lclclum incili; icicoiol<iisull7, sc u!Im conne
ionem 26 inuiccm nabentel K^ul : i<!c ll>c in vn, e,<^em-
^ueiine , sc !i slulc5omnin clilcrevlintez <!i, vl in
Xvii , ti6i sc l^ivn ; 2c nie qui6cm in liumero, ii um
in vol mnu5 : in Vuliuic c>n!e I ^, in ^<^ui! siilt : in
1ulcsucul!, e Veii in t^Hncio l?lscle, c^selli.in.
Viline soic: in Vi l k!u!lrum sc eczui, l^c. ^ui viclicer
vni ti^ui nun ll crr 16 eli,Iin<!m com^Ieie iminil
illiuz c!elli ntulm , c uloi>lie<c5 > qus omne c nlur
ruin zu, iminc i^l icfellenl l'ersc'eKl, esse volue-
luni lipienlissimi illi ^lllo5ol>ni. Ninc 5^^ 6iiiliourioom-
nium lxleium in 48. imine <!uoc!ecim in ^o<iico per
^ucn sinnet icninlur, lIizuium eil 2o<!icum inieli-
<zu< muilu <lrmmcnli , cuiu <!illsioutioni5 ruimul uinol
eici risse ^N2ximn!cr milellu leltur Ql/mi>ii<!e ;8, f>c>ltmc>-
<luuiini nomin Nazisse <IIeoNstum lc<llul ?I,n,//i.^.
</. <s. iucle !<) lio nomin in1i<1issc. l)uiuu leccnliolc
6uoclecimlia5 6lunxclunlcirc ?olum ^nti6ticum l l^lil-
flnil nucletl5 , l <zu> 26 Occicnt! incloz sol,icsunl < ploin-
lleomnl,ulil!elorlIulliHlunl, ) nouillime ooselucl> qu5
scnlluo lococenlcbimul. Itul im nunc omn iminel
clelte!lini nuilielo6o. omi<15 , vt ?tolemi?or>!cuit Lczui-
culo, quem leiicilin ?e^sum;nlinoum cznemponitincelin-
loim ^^uiln iComHuerenicil czum conliclcll lub nomine
1'iicne5 inlec >nfolmclcilccu!m I.eonil, lc nuncnumc
lum 6misiunt Keriletu, Lullirc!u , c Iijc sequuli lunl
leNium (onorum NiuHole Non6iu5, 1,nssoniu,si LIeu.
5e<! le6emul Nellarum ^erim2ine5 um piu<ienten> ^i.
1c l!iNlil)uiioncm. ^rictil s^ccie s vcc2^>ire eioi^iir ) iut
lll^l cN niimc lino, czui, noc cum stiele nescio qu,m loer
!Rilem. Zclif>ln2mo,ue l.umintium in stiele coniin^
culc mgnileNum csscKum in nictibul, 2lijlquc pccullibuz
ilcnciuni. ^iie lorum loour nibcl in cipiie : sc nc li^num
Ulli niZ:eli.1'in6eln o,ui luc,ea n!'cuncl!lcolr>oril li^ui.i,2t-
^ue nilui isctiouibu ^licli ssiinilnlui. ^c^uimi lauli

i
in coli: H. coocti^m !inc li^num <lc>min,lilr. 'luin <lcmuli
liomincz luliillo n^ll^^uli pn^sio^numiim pliscfciuni : lunt
crcnim m^nizoculil, ic>lun6f,ic > ^r,Nocc)!Io> lc bleui
nicuie Noi 8cc. lic^nc <ic slnulilisculicnum. ()u2z>rc>^>lcl
benc iilir l'icl^o , / ^. 5><<^),>/,. ^<F 77<s. (^crlcltez im-
L>ne5<,ccu!ln ^U2n6m snilc>su^>nlm coniineie, sc lon
nt ipllim ?la!cmiu , lcu czuicuinl'ue nem llr <^eniilc>-
au>i^u!l>c>r ^H^/? y. vultu lcnc^le5 iubieol cllc vuliib
nlcllilius. lic icricKre cn cileitibul <leu luoici lunl , vr
illilcum lc>lelorientillu>ilii,^nluiin Kiem. lole I.coni
li^num permcnle Leonez ar^cnti score l2oonl. lcotpij l
ul lzbel qun^m N2ium venckcim z>lci^ue cc>l lc cu-
Icul,linu!cm lcospioni lleNli ; c quo, miium el5, I.uu
iij;num illuci lcnenre , ,Ne insiniillimul cil^ sc mollikeiu.
5linc n linoiuin llilliniu in l,umn2 > qui cum liuminl-
I,ul zOnilem bent> czuiliilunl Lemini , Vileo, ^o,uliu5
Hc f>iiu>2 meclici 5iilij. kerin . vi Leo Lc vlliin f
eiu5<iem 5iiii). ^lurH, vc^,urul> d,-<nl Xcul:,ecjUl
lcio. Vin, vldesineuz, 8c ^nrome^, Venenos , vr
lcosoio, Nv, 5er^en. ^quti, ,c pis velpninu
Nriinuz, Kciliz, vl(olanum Lollil , qulu ^ultrglil.
I>toli, vt llincci, c^2-licor>,ul>8c plicellleiili, vc<^c-
lnini, I.eo sc Vir^o. Il.ulN!N,nti, vc^lic5<1',uiu5, l^Hpii-
coinul, 2cc. <)u2: omni^ 'vc^iii lon^o v5u, sc sciienii
com^zri luni > 6c mzenl conlllio eicoeii , vl vcl c libu-
iil vc! ex 8il2lunl rum ^U2lite NcllHlum omnium no
oil nlur innorcscerer > rque o r!ium cilo iln.inuln
vullibu, velul mulilclcii5ln> uitum llllecum eloce-
icmul.
, ()u,s>ropi p!crem MH^il < czuim lipienliim , ur conll-
lum Iiuclicc clcocmu lulij cuiusim lcnilleii ^uzuNani c^ui
nliquil,2t<^uc ei i2c>ul!lc>cprc>mr,l2z imzinclHucls^lus.c-
lum cI,riNl2num fccit , 2c <I<ieli c, ^noltulcnuin , orulnczue
l2n<^l,5um nnminilinl, liuc ^lzrcvliorum inllrumenlil com
pcll^uit, f>rc>uc vi^cre cstin Lncvcloocl lo: I-Icnsici ^Ilte
<ji)> cczul in ^Ima^cNo Kiccioli 26 Icem sccuni tomi.
llioin^e^ue 2b i)l Iiic recenseniz ^slinco.
?liicic sunc, <zui in iplnc,n2 ls>I,l, scu in nrimc, mnlil-
!i img^inezZ^j'in^.nr i zumimsc l>nl'uli5^enolum ^l2ll!bl
^ui^HM > vr > c!im l>icrc>e>volnc2 cum lui5 <i^>n><ic.liz
lcssc'6cnril,ul llibuiinc^u^ omni vilicre cN in HIH.'l2L2rbi.
li , ^ui eNHl lcem coinincniariorum l c>lcs>!>>5 c,Iieli 2<l
^HHuiliUN. ceiii-eeriul^^uucnslI. c^ui c concilici ii
N , lienviuln > ncc uon llnulc>rum iauum in qu,z il!!ji-
lliiduuniui stOf>liel2lc5 in;<o, im2^incl conclulic , ^u2 i
mLncIct>ci ^u! ^2l2uinlrfuinicc clcpini cur2uic,,l>i
eli2lnnumelt2Nl^ sc c^o nilce ucu ili: 6i sorsgn clcn
lunr< qua: in sz>Ii2?l L2il)2iic2 Iilo icmpoiis iniuii2iu
violie ilccini non pollil. l.uciu LeIInciu5 e5 memo:
<^. c. <./. 2c l>it>!>Hr i5 vcioiz. 5/ ,^</^<e^^<^^
//m!> m<?i^ ////^ , </e<^ /^l^/n>/?e< ^'/'^ <</
)^/// . </^ ae ^e e <5n <' 5< < ,/? e^

io/^ie. Li nc !e im2ininul cileliiliuz. De quibuz irciuin


ie^>oil leimo cum 6e piimc> mooili.vbi cl2min2nilnul,2n veie
in ec> ilnain vllnlin^ 2Ulconciz>iciebnr.
lvlxcilKl ^/?,< communiier 2ssc!l2Nlui li^ura? 2,,,
zuxln sc liilli inl M2tet!2z>ul2 2ucc>^2lent<,!cuplc2Ul
in >2oi<lc z,cctil>5o lculsl^ ic fl>biili snbccito li!cium voll-
tu 1 vnc!e nc>lte2 c>t> im^icllam cIi viiluiem ieiinc2nt zur
ietini cic^Hntur uu!m Hun6m i iniium^ulilzirm
^ lncmoii2ln iobnl!2M ^ in^cnium eicucn6am^ lni
lein cult6ien^2m , molbum^uc 2li<zucm pellcncium i ^u!il
ell im2o l.eoniin 2Ulo imzrcl!^ vel lculst, 6c ^uH lcN-
lur ^lgiciliu licinu /t. /, ck i,//< l^<l///^ /^.l ^ qu<1
lic 20li<!im2 26 inc>ll>l)5 cl<ii2coz necnnn 2cl loloteg icuum
lein<iol > ^ucil! e2M reielt 5lcrz>nlelul</'^c/. Dicunml
uccm ^lilonomic, qui, per ^ltlnnomi slirccpl2 lakii-
ncur^ 2t^uet>2oenl foimoin llni cxIcNil, vi !.ec>ni5 lcur-
sij.^liciil^ec, Quorum N2lui2in2c viiml in6uillccic<iunlur
um slimlilu 5btjtlunl.?lo!cm2:u5cium mM!i!ic l!!cen
lnHli>o,i5 saziienle lolill luiilc cclt lunc.im2inc 5
bricic . czu2n6c plzner , limile in cIo iilci > quill infciio-
iumelcn>nl2i>2inlzle<iiel,nlul. ()uo<! cl!2w complol)2l tiali
I^on ,in cnm<ncnlijl6iccnl, viilcmltiseniisimZ^incln
conti nc>lle^lzu26c> I.UN2 ceelellem lerpenlem lut>ii,2utlcli
cicei spicii,5in,!liii lcc>iz>ic>nil clli^icm cllic2ccm cll.quHn
!, 5culf>>i linum I,un2. inlc^iiui, 2c li^nun, Kuc ren
>nuln elqu,iuc>l 2nu5. ()uo<i in ^kvfio l'uil tcmp<>,il)iil
ti>6lumteltlur , le^ue inlertuillc, >bi el l>i!Ic>5co!f,ioni in
Ispilie Lei il56lc>^ imniimebitur 6ul2 in lnuie,auo<!
^c,lt <l2l>2iui in s>mum ci qncm lcolsu susuci > e lubilo
irit>2iuc. P!ui2 c!c l>2c te 20 ticinu: lusi2 cil2iul 2 p. 1,.
>5quc2<i 10. incluliue, 1nc!c>i cnc con>munjteic2liln-
xid2nl> vti luf>elNiiios,z,clceslo vl!o(^2!cinc,, qui iumin.
kommen l, li lecunli2M sccun D.Incni^llmN. 96. ,n.
2. in inHumiu2,lchc z c2lllfcniit, 2^l licii2l i 2lui-
,z l. r X I c Q n
lc lleiic^llanllacumque nonzmictic cell liier, cn,
c5> uumeio, ui^unH, > ^u ^lzne lin lunt ci
m sc im^Iicim6moni5 lnu<clic)ncm > vc bcne n^bet l),
1ncim2l. <Ilel!im im^in suic Htlillci!, c>uai conloi-
incnlurcum clellil,lilliz;nil> vi I>eoni> Vilinil, cc. sc f-
l,5il in cei couiiciiune immun scic l, omni oroi-
l5 luziclKilionc. ^t^ue in conlMHiioncm lui <i,6li ifen
iflliln^nclicum DoHoium^. ,^ <?e, s. f. vbi vi-
ecur2oorol,re nuiu5moc!i im^in ^>n<!o linc cn6reli
bu3 sc noris inco^nilil iillnt. (^uo<l sul2l (^ieuu l2n6ium
Doorum nonielc^illcin^i6l2rliculosun6o<limoncm
^e<ii!l im,^!nioul inliuceno. <zuz<!icic coniineie p,um
lzcitum cum <lxmone , eonuia ec<^Fe e/f , gic > / ,/?i /^.
i<> c<^</>3e/ , ^>< </^/</^/^ ee?7'</'. Lre, inrcll
<Dienul> nux noz cn26tclnl,n lbcni< le nuz imi
noclelinis<.seluni< e5non cicluic >n^clicu voor ,
Iil couillei alizm lioncm 2>i<iucele , sc Itiu loci vli
. . 6e ijl leimonem nbuit meminiNe , sc icrl2lIe. le st Lu-
ll2Mnliulpu<i Veccnium in oKlelUHlionibul meici in 5-
cram lccioturim ei/t^.,,. /^. iltim lcrpenlcm illum
ncum lloilc loiicrum in lcsciro > naiuri vi poluilleuo
lninibulab ini5 selpenliou iilnzc tioue c>nilu!ii.pctil
enim , inquit liciliclim scconKurgrioneconllilui .
vtnon sccu icnonnull lilr ii^ulir <l liorum 2nimlium
lnollum > leonum tililjum.ec. <Ic6 moilum lelj>enmm,
lpenil!encu lemeio lueiic^ l)eo eiu5 fI,tinaitio-
ncm ^lnill icueln. li-rcille. l^o ver in noc neZotio^uoH
lelnenicm g?neum iiiner , LullHMntjo>>llcntiii nullzrrn
pollum, nuino^uicmscrpenlillcmiliculosulomnin ex-,
litic, sc ^uem<lmo<lum mir-iculoli lciuni lelpenlcl lmmilll,
iic sc opi^ci!iiu6t!k: ; <zunon innIoei scipenli icl
6 (Dcrlcltem. sc in mvstic llniLcacione l^nrilii ^.eclempro
lil in lluce l2lcli> ^ui HUtiqui leif>entil kruil)uz meiere
tur, ll er, licni iosemer 6iierl in Lu^ngelio, sc ev,
IcHlUl 5ueru2 r omni tl^m<! mciplum. <)ume
litl, 8ulimnlii onin,iiuI) omnidu icijciiui. sc imnrol-
tur. <Ii7iclum non nceaucrim sc i<i nluIiiei licri pomil!
Den sic 6ilponcn ticii le<! rem i^le Hlliu c>l6inbt: sc
licui sersenli illi .nco nzculli vil in lcszenlel cIcliibu
sc>i iniiii , iic sc 26em tione sc!ui<Ie foiinc!lun
iNnum im^!num tlionem in lin 6<icium poliiu uicx
leue!lic>ne , ul lon^c, vsu l,lninlli!innliille , vrnHlurali,
omnin llt, ^uimui cccul mill>rum viltus, tyue eN-
cicnli : dl^ lm t,m lubil nn,n<l ^uui , lunu,n
tuoerliitiol , ^uoium nilUllcni ozcn<ii meil,o6um on
enolcimul, qui noc sc nui iniuliolun ell, <^u mull
I,cnnol>!5eb<1iwiHie vtlluit, sc nc>ci ipii inui6iulum.
auivn sotmi<!iue o,u oblcui tum <^u ^ul>i, n<^u2Nl
lupelitillonem olenliguelli>mui: o,ui5 mc>6 liiHoolu noi
eil inuiclulilcnoltliboni, 6c nluilr llc>n2 l>oliuc>cculli>tc
inlmle, suil ilici lcnlere ltu6c,c > vi vel coriump!, vcl
nobil lul^eitH lecllizc z qum v!irnil>e2r, uc lu bcncci
in vniucilum sul spccie ^uo<i nzru nro^eZnc , i^naiHniibuz,
fioincle^ue jns<,nlibuolll. 5cmpci erocum !ul>iumeli
e li^u Kcli , cuiu cusm inc>r,mul , nun nur2lil c
u vci lu^eiltitiolul , censcn6uzelintu!i> vi concinuni
mne 'lneoloi.lHuc uliM eo nlilulmcxli imin deiie-
t>m nnu mic> vu lu^>eiKilic>sl , lccl eiim vi euniH , sc
nucil, puubllln cnim , nullim im^rimi solle virrurem icbu5
rlilicl!ioulc3:Iorum insuiiliu, lcnnlumieliuz viuenli
bu , c nm!ioul. ^i enim pelicnn luce e6c>6iul 5ui
em lebul2itll>cilil)U im^iimi oculm <^un6m viiiu-
l corpoliliu cleltil,ul < qul>m quincli 6unt , ietinnl .
I.Zei2liln c)eiliiIc><zli!0 Vetbl, z. Velre nec inciien6^nec ^.
ziiln in<!uen<j ,vbi I.un luelilin I.eonecc,IIc>. K.tio-
ncm mecum i^l <>ucnl non inucni>se<l nec ^>ui lciipcoi
2>il>>lio vill>l^c>c>3 > <juo5conlllIui><zuimcnlcinliimHlenl :
Volui sciiculuin tie. Liclulopliu omni irmoni 26ml
iculo 6 saue lelc inei, vcllcm 6c6il opel2>uci<icn-
^Mtlscil, I.!u>l>in I>eoneillcuce,cocmqu:lempoi<:inui :
Z<lilum ! non 5 6uo5intelol mense vsul lum > cum ^cn co-
t 6ilci<I,iouccomoull siin<iec<! in clioanociiiliNcl.
Quin!!!,! uliiln tunc coi nou ooiui , nisi cIe
Kein conllilutioncm sc n5m ii^ni l.conil vrellincm , qu
cii^in in 2itiLciIi2 lunc lcmooi>5 fH^t siolcn<licui. ()u3-
fic>nc unlimi iiil D. 'lnom ^/c. ^<f ^l'/. >. 2nccz>5 c!nu<:
^e niuiHlii!lum imzinum viliu llc<^uc clcienliic^Ic-
ttium coilolum in iltnxcliinci2i2 > <^lici^7c/^/<se'</<
^/^//> // , ^ <//,, /7^^,i// il ,</-<//^ ;
>/< e//<, ^/>, <,^,/^<^ / ^tt' ^<//^< /<<//< /<-
^><^< <^< </^et?, ^?e/^m >^,^/,^' (^/e ^e^/>/.

1'u6cm conclnm cum i^ qu lizbel i<^cm <^gietnul in 16,


^unilnil. /<<^//i/ ^ inquir > f?e ^//^// ^/< / <>^!?^
^^/e^/ /^/?/iu ^,i< //m e/> eFe <v/</e/^,/<>',/
/ ^^< </>^</ ^.ie/!' , ec <^ciem^c/< </^H , ^</^^//
/</? >7^^/ e/?r /^,M >v^/<b, m,/, ; ^^^^/// ^/?^/^
M LEXICON
non defer amui. Dixi autem , furi yfironomicat , -vt nullafiufer
itiofia bjeru.trifitadtuna > autfiuffumigationum > aut chara-*
rum, (jucmam hxc confit non femneread ctlcfla influxus t fed
adfien tps mtellcfui , quorumfiocieias nobis flinterdicta. Hucuf-
que Caietanus. Fatcortamen> vt fnpra innui > cciam in ipfis
imaginibus pure aftronomicis pofito > quod naturaliicr agant >
& occulta vicxleftibus miiruara > pofl'c ( vt credibile cft ) dx-
monem es inuidiafe vlri fxpis immifeerc vele potifli-
rnura>quod occulta: funtcfficieotiac ; adeoque ipfum inuidix
xftro percitum > geftire occulta natura: beneficia > aut reli-
giofo timorenobis fufpefta redere , vtab illis abftinearaus
aut fane fu afiftentia > & fuperftitiofis vanitatibusinuolutali-
berisexhibere. Eaproptcr in ijs fabticandis , aut exercendis
confulerera > magna cura cautela > & prudentia ptocedendum >
& non nifi piius exclufa > omni quacumque dxmonisope
aut patoi vtpuris nrturx donis rti > nobis liberum fit >
vlla formidinc ab illis temoucamur.
Imvm CW/a loci fitudicitur quarta domusab Horofcopo>
& Meridianus fubtetraneus > qui & Fouea Planetarum , Sc
Angulus terrx dicitur. Ab eo fumuntur fignificata dc pa-
remibus > corumque Ihm > de bnis immobilibus , xdifi-
cijs) lundis, aquis, fodinis metallicis , theGmris abfeondi-
tis > & fimilibus. Vide qux diximus in V- Ifgon. & in V.
Fouea.
Imperantia figna appellantur ab Aftronomis qux , cum
habcant parein cum alijs declinationem ab xquatore , fed
diuerfx denorainationis > ipfa tarnen dclinant ad Boream >
alijt fibi ex aduerforefpondentibus ad auftium , qux propterc
obediencia nuneupanrur > quia qux ad aulttuin deflcctunt ,
videntur quodammodo ceder > & obedire ijs qux ad bo
ream > ficut nox diei cedit atque fubiternitur. Quandoqui-
dem ambo eofdem dcfciibunt parallclos > fed in fignis bo-
rcalibus arcus diurnus eft maior nocturno, & in auftralibus
jiodlurnus eft maior diurno : vcruntamen quantus eft arcus
diurnus fignoruru borealium , tantus eft nofturnus auftra-
lium > & ccontr. Et ideo illa dicuntur imperantia ifta
vero obcdienria.Sic Aries imperat Pifcibus > quia xqualiter
ab xquatore dillant > cofdemquc dcfciibunt parallelos bincin-
de ; itauti primusgradus Arietis corrcfpondeat vltimogradui
l'ifcium , fecundus 19. &c. Taurus cadem ratione imperat
Aquario : Gemini Capricorne: Cancer Sagittatio : LcoScor-
pioni : Virgo Libra,-. Econtra

Intvhntia
MAHHMT1CYM.

I N
IntvHtta gna dicnntur quat ex pari diftantia hinc in-
de tropins fe mutuo intuentut > pioindeque candem habcnc
declinatienem non modo numero > fed etiam nomine : Tt
func kim.v partes Geminorum cum prior ibus Caen > Tauri
cum Leone : Arieti cum Virgine : Sagittarij cum Capricor-
: Scorpij cum Aquario: Librx cum Pifcibus. Si ad
inuicem conferantur inuenientur omnes eofdem deferibere
paralleles fitemm ( vt Ptolcmxi yerbis vrar ) fer tilas fartes
Sole meante > titfpatia iierum > .un: citum > htrarum ft
reffonieant. Hzc Ancifcia primaria vocan folent > quemad-
modura > quz immediate ante hzc expofuimus , fecundara.
Titus vero expreffiore vocabulo, parallclosdeclinationisap-
pcllat. Vide quae diximus in Y- intifa , Be qua: dicen tur V-
parallels.
Inachides Cylleniu. Vide Terfeus.
Tnconivncta figna dicuntur qua: nulla familiaritate ad
inuicem copulantur : hoc eft > eque fe intuenturmodo paulo
ante dido, eque altcrum altcri obedit > autimpcrat > neque
fe aliquoafpetu refpiciunt i Tt oppofitoi quadrato > trino>
aut fcxtilb Talia funt omnia lgna contigua quz non funt an-
tifeia, fe eofdem deferibentes paralleles > & confequenter
figna oppofita fibi contiguis.RationemrcdditPtolcmzusquia>
inq ait , qua/cundafunt auerfafunt fefi > <f duofigna continua
toniunclavnum efificiunt angulum , illa vero, qutfexta numeran
tur tomm orbe m in fartes intonates ft cunt > abafigura cum in
fartes quales diuidant. Ex quibus liquet i eos > qui afpcum,
femifexttlera admittunt ad diftantiam 30. graduum omnino
ccipi ,cnm Ptolemxushic talem diftantiam nullius efficicn-
tjz cenfeat ; proindeque duo figna fibi folum contigua vocac
inconiuncta. Igitur figna fixahac ratione habent inconiuna
duo figna hinc , & inde > pixeedentia > & fubfequentia > atque
illorum oppofita : Mobilia habent inconiuncta figna fucce-
dentia > te illorum oppofita, cum ad przeedentia habeanrfa-
miliaritatem Antifciorum. Communia tandem habent in-
con iunrta folum antecedents > & eorum oppofita > cumad
fubfequentia proijeiant fimiliter antifeium > vel primar:ium >
Tel fecundan um. Sed totum hoc per fequentem tabellan pla-
stum fice.
LEXICON

Tabula Signerum inconiunorunu


Aries habet i neon: un Taurum > & Scorpium.
Taurus Arictcm > Gemines > Libram > & Sagictarium:
Gemini Taurum > Sc Scorpium.
Cancer Leonc-ni) & Aquarium.
Leo Cancrumi Virgincm , Capricornum i Sc Pikes,-
Virgo Leonem > 8c Aquarium.
Libra Scorpium > & Taurum.
Scorpio Sagittarium > Libram > Arietem t Sc Gcminos.'
Sagittarius Scorpium , & Taurum.
Capricotaus Leonem , & Aquarium.
Aquarius Capricornum Prices , Cancrum > 8c Virginem^
Pikes tandem > Leonem > & Aquarium.
Porr horum iignorum , qua: > vt modo diximus ide con^
iana vocantur, quia nullo inter feordine, ac familiaritatc
funt nexa > nemo fere eft > qui rationera habe at > atque obfer-
uet quxnam in inferioribus hifee > fe bona > fe mala impor
tent : cum tarnen , meo iudicio , ea maxime feruati debeant >
atque vt bonus ordo rcrum ex ordinc > colligatione > 8ccon-
fonantia czleftium corporum > quibufeum aliquam cflcndr ha
ben t neceffitudinem , pendet > ita Sc perturbatio difcordia > Sc
diferafia ab eorundem afte&ionibus , mutuo difidio, dif-
iund one , fe difparitate naturx > trahie originem. Etenim
partium nexus i & amor, vt volt bat Plato inundi anima eil:
nunc ordinein > hanc harmoniam Ii minimum turbes > & ipfum
orbem ru i bai i , confund > infirmai ique videbis i perinde ac itv
humano corpore ex humor um bono ordinc pertutbato, par-
tiumque diuiiione , dolores , morbos, vitz difetimina prodite
pafim videmus. Igitur > vt in loco fus dicemus > omnis
in inferioribus hi Ice difeordiz , auetfionis , atque antipa
tbiz ratio i huic vni fgnorum nulli colligantix c otdini ac
cepta ferenda eft : vtiecontr omnis ratio fympathix > amoris,
concordix , animi propcnfionis > ad (ignorum , fiderumque t'a -
mi Imitates, quibafeum ordinem caufaliratis habent ( vt habet
ctiam Ptolemzus in Quadrip. lib. +. CAf. 7 ) reducenda.
Hacctiam ratione > ni fallor > anniclimadtenci , feu fchala-
Ht , inquibus temper aliqua corporum noftrorum diferatia
expeebnda eft > prodeunt > Se inconiunfta hac inconiunfto-
rum fignorum ferie ordinantur. Siquidem (ingulis feprena-
lijs > ac nouenarijs recurrentibus , quoniam omnis bona fide-
rum ad radieem Natalis configuratio expleta eft , Sc non fequi
MATHEMTICVM. *41
quitutacceltus ad inconimiftafgna, qux nullam cum radico
ratiuitatis familiaritatem habcnt , ideo fcquicur etiam corpo
ris difcratia > prxcipu ver n annis ti. 4. 49. 56-63. in
quibusvt plarinium nulla interceder poteft familiaritas 1 ac
necefitudo Luminarium ad horofeopum > vnde necefle cft
ctiam vitam , deficiente re&ore. abfeindi > aut plurimum qua-
ti. Quod etfi alij ( & quidem communiter ) dominatui r-
currenti Saturni naturx inimico tribuant ; probabilius timen
el id ortum habere figuis recurrentibus > ad horofeopum >
atque ad prxcipua geniturx loca, prxfertim Luminaria > in-
eoniunftis.
Hinc ctiam expifcarilicearcongrucntiam abditiiTimi illius
arcani ; Cur > inquam , oftimeftris partus non fuperuiuat ? de
qua re tantopere exquifierunt fapientiTimi Philofophorum,at-
que Aftrologorum > ac integro inignique volumine fcripfit
eruditifime Fedcricus Bonaucntura. Equidcm nug* funrqux
habcnt A ftrologi apud Schoncrum lib. i.dt Iuduijs . ac lat
profequitut Natalis Comes m Mjthltg. lib. 4. quia . inquiunt*
in primo menfe dominatur Saturnus Embrioni. in fecundo
Iupitcr. in rertioMars > in quarto Sol ; & tunc cft' animal
rationale ; portea Venus inde Mercurius , in ftptimo tandem
menfe Luna-, & tune fi nafcatur viuit > & completuscft cuifus '.
(i tranfit > & venitad ohuum , regnat Saturnus , quifuafri-
giditate.&itccitatcinteificirfoetum ; fed in nono regnat Iu
pitcr. qui natura; fotoreft, atque adcmaturat. & fxliciter
educit ftum , &c. Nugx, inquam , hxc funr ; Nam peto, cur
quarto. Sc ( quod maxime notandum cft ) fcxto menfe in qua
lane marutior cft quam in quinto ftus editus non fupcruiuir
cum tarnen fupcruiuat in quinto? An quia quarto ment S9I
prscft? Atfivllus cft. qui vitam fuftcntarc valeat > Sol eft. qui
Vitalis potemix fons cft. Scorigoivt proinde ficut ipfi in-
quiunt , vel indc foetus animal rationale cflc incipit ac vitalis ".
Dcinde cur fcxto menfe editus non fuperuiuit ? An quiailli
prareft Mercurius'at is neque natura; inimical cft , nec fi forer ,
vitam foetui poder adimere , cum fir minima; aftiuitatis . arque
adeo vt alibi adnorauimus, vclobidin rcgendx virxmunusitt
locis aphxticis conftitutus fubintrare non valet. Cur dcimo
tncnfe > & vndecimo editus viuit { nam & multx muliercs de
cern > vndecim > & eo amplis mcnfibus vtAo gerentes vifa
fimt) cum tamcn excorum doilrinaMars natuix inienfifli-
mus in regimen debcret venire ? Microglial validiilmas ratio-
nesquas abunde congerit Gotifridus in i. tnte*t , ($c. arque
idem Bon 'i. lib. 7, 1.4?. ij.
Sed & Francifcus Valeus Ctntrttutf. M.d. lib. j. c*f. to. }j
QU
544 I. r X I c o n
l4^ff>ocse < jlquc ^le^icil liM innil)ll<lllm l-
lioncin tkcrl . cur Qimelii! iltu uon luoeruiu , ei -
lionc^xlcllcel conccplioniI^ sc conl<lmioni. ^V< /<.
/,, > inquir ,^^/^<^ ^ ;/ ^i^ . ,^ ^</^.

//, ^5 /^^<^ > ^^ se/^^ i /<! ,, e/? ^:

/ : </ ^/<t< /< <// // ^?</ ^/^ ^<>><,/ > >v< ^


^^/, , (/^ A-v</"/m>^s"<> ^ </^<> n//^>/;
A </ // <f m/^</ a<o7</lN e/ >/ <-

e / ,fei</'. ^< e, /^/l. ^/< </<,/<//<</.


,</> > <<<<<> / ee^/Fe 'so^e, ,< / i s^
^ee <//. ?>'< ^s/// > vl <,<< //<!<? '^^ee/?

) /, ,<> ^, </,< ^l,smi/c^^///^,c^</:

^ </ /e^ /<t l//f?r? <^/< </'/ ^s, <^e


^,/</ e/e > / ^</ <,,. <//ei^ , ^Z , -'

^?,/e^ 6^. <^ / ^ /^e /// ^^/< ^'^/^/^ </ ,7

<H/^ //o. </<// <<> <//1<i//<5 ^ /,-//></ ^//tt ' <^


e//<> , i/</e>e e</,s^ < /i/o?' / el^^^e/
/. ^eH,^ ; <,^e//<i, <<^tt!/' <^/^> s/c//
<,,<//^ <,? I'.ime //^ <?< /e/e e^-; , ^<
^.^^<,/^ s^^,/^ /e s<<//<) 4,ci / > (^
^. e^</ < ^<n^ <^m </, ^ ^ ene e/ </ ^<^/</. t7//^i
emm /^/< e/ e ^^. He^/ c^ ^/<// l!2ec V!e<lUl,
ei Lnbacoium ^leilicolum f>Iciliz. Verum > vi bene islcmet
blelui , lurc lio . tu lioqui in^eniullim pluiimum,
cl^uclic. l^ln <juol stulll)rli2rl rl,<lli>l l!u6ll>e<lii>c)!e
<locuic N!s>l,oclel/!s/ >unc sl qui iolmniurqu26i2inl
iiebu. c,r<ul clt , vt in oHn lneusioul lnurclc2t 2zue in 1u-
cem eclnlur. (juoc! l remeu Ilqu^m piriem ei nuno mcnse
veli llelumeie , im inueniel > c <zi 5i>llc> ;;. llieiuru ii
uiinmi , oHuc> ,6 mullim menle e.
z< i)ul6 ille conclullenuin cli > nullim esse hu uenteln
n,8>l<Rlm:i , ,r<^ue ,<i ,erum cullincer, tioneln, ^urn
<HUc<um,mlol!>ne c conneiione norum acl ic! quoll
cvnr>l mgvic noiolcooum , lc Iin quclnui locuu,
<qu vinm Zen6,m , subslcnttnlllmquelufcel!, occuplbik.
lil^uicm qui quio > lco > oouo mcnle 5ucce6it in ie-
Dirnen linum , quoll null t2mililiit nno nololcovc
conceplionil^tillllenli.conuinHliluel^.icle null vil pro-
lo^iio l^ccH^ncl , bene vero cum lin conlin^unl , qur
cum r<llli liquo orinc , c il>milit>iatc ncirunlul < quili
sunt, quZc ouinto, leliimo,nono , sc leliquilmennbu,
ue<Ille luoinirini. vininue nic clcm llio tlilillc vi-
iui ?Iurcno /<b. /- <K^6, i^//i^ ^, /.f. vl>i nie
I>ilxi. ^iH/<,e< , inouic <? )e/e^ <</ e^^^, /-
/ir/^ o/, , /e/f /e<i,/ , ^H /<// /^e//<i <<i/
<</<7/?<i> <im<^ i fF /' /e </ <v//<> /?/> , <c e

eH/> ></,/^ /></?,/ ; <?<<> o ^ H/5/<< </, se^e/.


ll c PIurcnu5 , cui iiii>ulii villciur eliam klc,stuliu</e
H)s^<^ ^. /. gNcrenz omncm nuiul cci itionem letnn-
<i:n<lmlle in svmctim meuiium , Hllcoquc ^noium >
<Hennpni2m.
INlc?i> eli ltul^ui<!m znnorum numciul lc com^u- ,,.
lull 6elciili! lolilu in kiincir>um l)ip!omiit>ul sc lclii>luri5
z>ubIic>5Hclc!inoscen6 culrenlia lempor > licut OIvmrii-
<cz, I.uli52 >sc limilia : mpleitilurenimieuoluiionem quin-
^ecim nnolum , qu eiple > irerum recliiui cl vnitem.
Olium lbuir, sc nomeu lolti eli o inlliione Ve^iilium
c tlibuloium , num Il.omni ?iii>c!p olin vniuetlo oibl
imsclinlez r>oru!il ouolic scicl>2Nl (!um enim comsiill-
lenc, lillicile llmoclum cilc2o rcmotillimil munlli l>!Zile
irc linulil nnil 8,omm lulie<Hlum piouincirum liio
6 luluen, llibu lillllunc, vll>neuli5quinqucnni)l lin-
zul lo!uenlur, sc in quinuccim iotiznni^cc>m^!eieiul to
inclii vesti^,li5 lolucio: iuurin luimoquinqul'nnio lipor-
lcnl l>rc> lribulolcnum. pro sgoiicin^ilH^mil: in 5ul,clc>2l-
entum pro liil>cn6i)z militilibu cor>ij eloanil : in icitio
ucum pro vcorum liinul,cnii5 fi>oiic,n6il : sc <ic lemiici s>l,ll
Ulum , quo! in quinixlimo quoque nno feieoiiui > inci-
ficl>l qmnqunnium clcl>uiHtum cl ippor6um lerium ;
iicque nouln6iHio, quli nouu quic>2M lempoii, cilcuicu
incil>iec>2i vne nomen nuic lpHiio <Ium tlt ^ quo6 in iul'Ii
l nnHlioul lciir>l>ilui,c luc;clliue poll in l^iisluriz su '
l>iici <c^ lli,ti lml>ei conlucuil^ sc ecim num eiuz vlul ,i-
zcrv, licet 2lioqui ciu5iio cum I.omni lml>elii lcr>cio ili
zUlcl. kiiriHuln ,uiem lsauulU quiuqu nnoium voc>
um eK I.ulirulN > HM2 o mpoie vcnicntel nunci) plouinci
rum 6 scicnclum irmmm cum mn r>otnr>2 , sc comi
ru vrbem !ullczc>uc. Olim nic c/clu 2nnoiumnumerri
iucil>icbl 6ic l, 4 . leoieinbiiz. I^unc uicm f>ol^ coireic,.
nem (^oiizn^m incinil ll 1,uuiio.
<)uo<I <l c>uil quober nno cur incliHionem venii
volu-iii, sie s^cill iure nr^llgbir. ^nnix !>Iriult Domiui
cxcuill5 l!l^ci3i t5: cincle olo<!ucrum iuiil per^uinc^ue
sc ciuocl liuum suelilel^uoticneril iuiHio illiu nni,
<Huo6 niml lupcrllr ; numeiir . czuo co nno inl<Iic,
cllis. sc complcmcnlum c^cli. 5ic excml>I>ili : Hnno cur
ienlilt6o. <loj. scricnt ist).lummHm^iui<ic> per i; sc pro,
uenieni in czuotienic los. sc <inuc llcluum cric i ;. nxc iitur
<lilini6i!0s>llcnriuni. Iuon mcmoiicr^o non uemH
Iil vci<iou5 lprellit.

Ll nic l^uillem 6e >ncli6r>oe > eiulque intriruen tione.


Iliov <iu5 in dlc polum Xnnrilicum , nobi incon
lpicuulna icccnlloiiou vn cum!) vn6ccim6eteiiumnon
i oii6m > coue in nomini in6i formm > m,nu nenriz
jHcuIum , nurum: ll!! nabcc i;. c^uinr sc lcir mni7
<lini5 lul> zno dpricoini.
z). Ibifl^^v : sc nie no^r moliiioni luoieum. LK enim
Vniucr^ilciulccniluiN) ( unc Il^oro cliitu rnqum l<
/<'/, illellni^Ll. 1 l.ocu omnium in^mu, olilcuiu, sc 2bi
icrilmus , inu^ucm ociine 2rczuc in i,um2no corpore vilc^
l> sc vml)i!icul. omn muncli lorclel . sc trimcnl , n-
qu2in in oroprizm lc6em bijcicncla luur r>cl2o6nli iui
cio.vr c L2sllio,l!ueclil p.1om5< 4. He/,. <K/?/<? ^7.
^. ^.<^/. s, Loiori con!uul mouuru> sc U2mn2locunx
icei vlii perpeiuo molUUncur xlernil izniou llii. k<
c verus Iqcu erum procul <^u2cmnc>u: r>r!lHii! cuitio
ue , obleiUHsi i^uilllillime polier , ni lluri nrr5, obuia-i
rcr. I.c<IIul ellllime!Ul lli^mellum non cxccllcre vniul mi!
Iirij bcl^ici meirlum : quippc , ic circumkerenli ciu5 lnc
2lnr>IiluHin!lclil, vroolime cin,! clle pollil toi millium cor,
Porum , <^uor slic,cro limilir conii pouumul , lu->
ruiul elle <lmnll. I^u! enim eol il>i !l>n<loz polr ccelllsn,
Iu<iicil 5eni,lim illam // ,</eH<?, ,^em </e^^> < n-
^uam n>uti2tico5 vilcez in olio , ir vrIicr2lrum r>rem2l,
pcc vllun, ,Iiu<i spzlium <ic , ouo non corooriouz lepltur
xncilculU.il>:i2 i>, ^/>c</?^/7 />. /^e rnoo-loilirerconieHH
julcini chmlum ll lou^'ln uuccnli iulici uuUiziij,
Hcczuec <1e<lucic quo idl clkusuz iicicui l2n^uiz>2ci ili
Dei2<! NHlililisQc. 2li)2liierooin2Nlui : cj>iXlcll2nc clim'ciliz
elr ciiniii, cum i ncque el sciipwii , ncquc ei ^likcmg-
Licioblcru3t><nil)uz co!l!i possic , lccl ucnc ei Nero con^
^iroiil bcnc^>l2cicc>. (^Xccrum iol ci>2 l'unc ieccoi2cul2 , vc
communi ll ?2tcuw > i ^ccleslZ: ci^itio cli : Quorum infc-
liul c>uc>6^tun6imcliu!!ium incluil,c!mn2coium suc/pli-
cic clc aeNmHlum ', 2liuci^ cjuo iltuc! immcc^i mbic, ci-
piNliil nimaliul 2ci dcrlcltcm ^lori^m rgncm miel2iuri5 2<!>
dictum clc : 1'ctlium2Mi>Iiu5, sc ljiaiicliuz , czui llimdu 5l.
?2lrum^ lc f>ucic>iumcumoli^in2li Macula <ieccclcniium iuz
elt , vr>i ne^uc inni >Lc foil2N'i5nccjuc icnec>!lunr, <c locul
elt vili imcrnuz. 2qu2li lucc el iecro? m'ribuz cl2nsoir2nrc
zieisulul > 6ilt2rc^uc 2 luueilici!: 112: iuli Loniri oblcmz-
tic>nc5 mi!IiHii)Z7.48.cum czu2c!i2!i.
?c>li li,tcrn!^ c ?uiZ2ioli^ !o verc . 2icjue clcmenl2ri 4<><
iZnc c<Ie ^leiH , celiinluilXsillimc s^cra: ^2^ini > st com-
llmnil omuium <D2tloIicoium fcnl'u. Vl vi^clc est2s>u<j Lcl-
!ilnin. <.,.</? ?<^. /<b. ^,/>. //. ic liccl V2M25.</,/^e 0>-e/.

^n/?' l/?.^ .- sc D. (-ie?. ?s>l//i. //- z/^</. , 1^7, cum vo-


c incorporeum > umen inlcllipcna'l luni non cuo6 ciulcm
lubNinlile , 2c N2ll non <l : oioineque vcic imm2iel!2liz ,
sc incclf>c>lcu5 c , sc! quoct coir<c>lcc, f>2bulo non c^c2c vc
conleiuelui , ncc^uc M2icti2 , vc 2ccul!iul : cum 2oc>ui
iIcm <3icZ, /<i. ^ o^/VF^. ^. rieiconlinii ?conum
ienil clienni s>l cc>ic>c>ccu5 an incolsoreul > icsoonclci/F,

e-^. Vn6e vooncc 2M2nucniium, vel lic>t2liotum luille


erroi^m cjuo in mc>riIic>u5 li2l>cluc > ^c^<?^^ ^ i vcriu
lc5iui cbuille cc>lc>c>ceum , vl Kzbcc >6cm Lcll^lm. 2c D.1'I,c>'
M2 c^ui < ^./n,e?. <///?. ^^, ^. ^. liunc locum cil^n; ^>cnic ^
corpoccul : lc lacc eizilicil cKum Qlcl^. c eiculZc v2M2lce-
um 1 inHuien5 cum ncn nc?2<>c iencm infcini M2icll2>cm
ellc c^uoi suklt,ntim , lc<i cjuc>2<! ^,unilionil c<fcHum >s>unit
enim corc'l'l, l^>ilicu2li cjuaam 2Kionc, cum ci ncc ^illulu
ncc cc>nlummc> fc incorlupnbillccc ciucici^ c il>li>z2nim2z
s^iricuilez mccc>uc>62m incisblli , sc im^cice^ilbi <)uc><l
<^uomc,6c> ilH^varic H: !rc clc>I>c2nr 'llicciloi > 26 quc>5 cum
z nc>lcr2 nc>n incecllc Icocem icmitcc. Llti^iiuc 2blcjuc u
bin iZnil clicnn: ciusclem i2li<?ni cum naltrc, , cct lon^
nnccioilicic, 2cc>c>nilc>i. <)uinimc) non clciuccc ?m!c,loc>m ,
czui jicercnc izni ss>Kml2M > sc locum iili connacul2!cm clle
iul^lllucliceuciio, Koc cltin lulcruc; vcl<:c> ocobanc
4 i, x i c o n
auo in Ucrocolmo , cum locum occupre 6ebet,Huem
^iiciocolmo vili5c2lor, cui eli iu cor noc ellinnomi-
ni inciiullio lc<!el. 1'uin <^ui iizil niiu , inc^uiunl, lt
suwnic mooi5. se vneouHque^ilfu^icnl: lconiieioll2l>e-
ic locuin in meio vniueiloruin , vulc r>rooc cloln luum
vi,<icqu2^ue tinzsuu6eset > inue in 2l , vi i <lim cullo
A i 6neictur . vi non l^cilc^ilsili polier. I iscui-
oinl pviluoiici , ^uibul m6o nonnulli lecnolil>ul 6-
cliKi lunr.
., le enin liue i^ni5 Infeini ioi Kr n^u,m in sloplii , c
nmIi lee , line ex conlliiolil roiliio ^ ne<^ue eniin <zuoH
o initioI>iis<nimr: uinore conltimcum iuir n if>5on2t'
i oi<!ine lienum elle nsenum ell. ) ^n 2em 2<1nuc lumi
l>e rl<!itUl l>c mneil int ^lneolo05 c 5l. pHtltl con-
troueiil., I>!eIr Outllollnoinul , ^mbios. 1'neocioietu,
^lnn. (^vlillu ?ic>sr>ei /^quinn5< Lliu, lunoccn-
tiu > iil>ic<,lnmunil. ^iRiiutllUlcw Llcor. lio. y. ^lo-
i,I,cl>. ^.6inil!um non 6 conlolzrionem , le<iImio
iem rioicin In . In rncn suliolcu sc nirin, zu
ieeltlumen l:<ium c^uo6 ooliu lloiem incutir o,um<ie-
Ic : suosctibic Illoiul lio. 4. lc 5umn>c> oono, n. zi in-
nuienz ^e, ^eie< .</ </^<l /me ^oie^e. (> <</ <//^^

^/^x. I^e^u in uoc sunc conll2li^ ^moro5, c Innoccntiu


vc,isuf>^uorum nolleiiai 6icil l lio <lmn!oi>un ciu
cito n,m eile vionein 6rnonuni,<iui vi6ebuniuc in cicul'-
one scintillzrum <ie ine icencleulium. Li line <i ini5ille
nculli, c coioorcu cll^ illum i)ein i>rc>iiuz czu1ll!0rl
fiXiiuni czuioulnollei ilie vluIi i^nilcil <Rllnie oool
leli nili quc>6 il>i Mlioiaitiui , mioi viencji vi, HUN
innactelluriz lur>crlicie> vbi ilMoientilsiciliiaic, cfci
eore plniimum leoilillliur . r^uc obmniiur I zuo viclcie eli
inclicnc>,2li)s^ue vn6iqucconllizlil iuioul, <^ui patcnii<1l
unr qum reliqui. ) Ol, i>! < nil micum li lal>rluci ine,
<c<^ui nzlillu c montiuul eiuNt, t,m violcnli lini, vc r>cne
iuelsio noHio , specici elle vi<!nl>il , 00 iliquc nonnul-
li eiultm tioni , r^ue infern!, tllc c-nilir. (juo
c> non cleirciuciim , immo cell ceniu nno, nvl teil
l,itU5< vne p2lLm viliemu ine ciumpele liu non elle
HN2M Inleini lsilicul. vn<le inil illc cur>ol2r . 8^ quHn<!o
uc,ccenlul<:iu<H> l vicinl lion <!cu^,t. I'2<c5lunc
lnI^Ku! puicoloium venu i^ncm , c lumum ocljicmo^sll^
HHNle : V-luuiu, ou sio^ I^I^oll>u . Hcun, iu.HsiK, ^
nzi'nslX'i'icvzl. 4,
^requip in keiu/zno reno : NccI mon in lilan^i : ?ilci
il^ ?cili<^e : liique c^uol reieiuni 1'Iiniu: , ^l^ioluz c lij.
<)uocl tum tio naiuiHlil 5uec tum lliqucntillimx niNoiix;
c pluiium ?nilolor>noium uHolii. K,iio, inouim, qui
iAl>!5 c^uicumque n,iul2litcr eu,sole pecic , c c>uo^m iz>i-
iHcuIum^ vne eizl^le zur, sc lumum tti)cele > ell;oi<1
ctiii> inieinIi competet , <^ui l^ne o nuiulmoi leri niiu
einir. ^cce<iunt liilioiilr. .eseil enim ?Icnricul Xelmn-
l>u/. </e,c. ,^^, in l'utin^iH pu moniem kei-
im ere <zuzncim vorz^inem , lcu icm ni^luin , oui noi-
lilonu eN , c communitei iet>uttui esse oNium quollm In-
Alni ; eoczuoil lZeiiillimc ec> uiuniut climoic , c vlul-
tu 2nim,ium> cciic iplum inelc<uos6Hmic>l>lele. limi
le zui lelci, luiiu cle Nccl2 IN,nc>i,: monte , pomoiliu >i
lelu </e / <,/, //^. /, ^>. /F. Q<2uz menU5 lo Qm-
,-iticul . Llocirciul , : ,Iij multi. dl^ucliinul eij,m ?oc
> Hgs. //^, /l>. meminil cuiuslm loci in ?I^!,etni , qui nunc
cic<HilUlclIc VorH^oill, quimi^citco vuleo Hvpellent 5>-
,e, H. ^<,^c^ > vncle ,u6itui fiequen luctu sc ciuiaiu mi"
lnium. lic euim it.
^/?/c/,m. 7,< so<//, <?<///< /,,,/,

l^uiu ici mnlioiem nilioiiam , sc quomo<Io plecir>ul5.


?icij N^oernoium Xpoiioli 2<l Hliqun inlcin-llium toi-
mentoium co^niiionem oopuli inctcn,m > 't mili f>,-
lrznil uocHicnlui, 5uciil ei , llnlilto Domino oi villoili-
ler^p^rentemonll ouli2msoelun iolun<!,^ c ouscu-
, quimqui inreielcniui feiicnt, il>i le imm,ni tut-
inen perpesso , c vicNe foueHl czuHsclam c oNi, infeini
z>ei czu ll,mn2li nic,i)cielnlul - <zui inqu,m , nuiu5 ici vbe-
iiorcm n<lit!m vulec pluquc reNimoni,, vie kl,ncilcum
V,e2M </e ^l,^ /,4. ,. ?><?. ^. . ^.
Denilzue in nanc senientiiin inclinznl , vel certc l,5l ve
numi inl,lti5l. riil)U5 > ^uuNinul, lcoliuz, Lein-
au, lsliioiul , ^eltulli,nul > LonuenlUl, , petiu Diminuz,
^ilnul lenenz, c li^. Vli,m moil nanninil mi-
NHdeHiHm'lMle nuiu5m<!i iZniuimo mc,utc. ^ ,ncr,
non c<le lnictni Ni, , c i^ni iki iNenlil eul,r,mnt, s
n<N26,l!u<l,ele2 n<)c vnurn2l> uin<,ie !>I,curin viijl
nenl ail, loci ,? , ,c nomine ine cilni , leo e
5j I. 8 X I c o 5?
cum vbi imnioiuin nim poN woim puniuutui licquel
u,cr2iic!iz ciiminioul grcncur , quocl sc ?/lno5 , quimui,
Llnnicu incclleiic inquien Ine o lubteitllneol ucic
uiin iinsiobotum.
4^. Iic<^?ve,x licitui ?InwHlec! lulnul>c,ui nuncu
f^cui insoirun lN2>ol sc ^ll5 inloituna minoi ; eoczuo! lo-
in quioulieoeciunlui, inloitunenr. limilicci insoim <ii-
ciiur quicuinque liul l qui c> ilii inlolcuuelur. Vic i

I!,ic:vi.vz , ?Iercule5>knl>n!llll: llclu in Clo 6 L


' le^Icm pl2in > neminem iepi2csenn , quieirroenuni-
xuz> nullit see <irconil (^liul oii^iimeic vietui.^ontincr
cll l). 6e quiou iiicnul lul> V. ^>F</.
^>^. Ie,lzv pu ^lllonomo, onleiciln ?lo!em, ^.^//.
2<,^<^<^/ , 6nililluiIi3iiir:mo,ul!an! ou2in lluc-
quociiHni lcionil>u , niZelelliin ingnnu reuolulionc c-
quiinr, cum loci lireionil lcu clilic>ul tum 5ui lum
liorum ?ioio2colum Hun<loo,ui<!im inrllu bcneli-
tum selnoei oiosunc vc oen ueitit liiuzin cilclii pnilolo-
^ pni2/ z. ^. . nliin n conuenienii sglniliHiiill mil
nczrum lcmt:roosnt. l>lcic>u ei inrcllu vIcnl ncli-
cieno ll Hurn eKcHulillo > <ui lunr in oorcnlia nroxim
z>loi<!in!>li let molum c!i<5tionil, ll mo6o elfcul tini ni
luim luoe conlormel : tin minuz illo urclanl , ut <limi-
uuunl. iunl utem inrcu in uplici 6iilcnli , vt i<icm
^^' 1irul obleruHt : !i) iui qui tiunc llclliz itiulm viriutcin
Inoentioul . qu2u<io inleiuniul ur corriole . uc iliu loca
irerionum sc oroiellunm mociltoium ; nm lunc Hii in
ipso mo<iel,lar<:l : Ii)olliui cluiiluntHoipl moeroll
lu , lole ielicet , l.uu , lccnclen mcio rli,, c loitu
np2rl, <lUHn6c>inre6iuncl,l2<i tunilillliiHles Iocoium i
<Hioni. sc ptoreliuum /^llrorum omnium zu viimm
iuim n^unt : ruucenim ipli proro^iiore liiuntui vri
<Him,b ^lilll > sc iccipiuni ellcu lorum. ?on quo
elfcKul N2^enl in nilce inslioiibu inielluz lim Aiui ,
qu3ln nll>ui > in^enic><llliinc ell'lil'liru5 Ic>cocir2io.
^6, Ii-^l.vivK iciiui tc!Nf>uzillucl quo I.unlil: lc>c
li 5ul> lliii iolil eiillenl null nooil p2l ccnlpicu lit
lell lupcin i2Nluminc>clo in P2lle5oli ot>u>2i!!ullt2tur: quo!
o^uillrn, lelnouzcolnpIeliluiHliqulll l.un: vclciil, c aliqui!
liou:;cun v<:lU5>nrequ2m 5o!i iune2ur col>oi<:>H iolum c-
ceoenl nun Iinl,liu5ii?p2lei: 2c nou b iflo iccccnlnon 2<^
I,uc. conspicu, eN. Inleilunij moole l2l lel2nlUlno
cllc veimiculi odlli2 teHlUl kUn. /<i. f. /. ,7.
^1^1'Nl-iVli^l'icV^. l,l
I?roc,^ic>i>>i:l . se ^^ ^/?^/eF/ icunrur 47^
nua:ex n,Ml!i< vliuniimz>uIl'u^eie 2liqu,,nu!.l^ltlo!o^c
cc>n icitoii > vi in<lc il cxuri cx cicl momrnium c^u^iliciniz
cre!r2l'<r^!i> c,ui66e!i ie iucuium 5il. Oe ijl mulr vne
lcioleiunr ^l^bes, sc luci, > quo inici cl ziiofcilc, ttM
^l,cn K2^el, c <^ui<i bunaiu. iVan-nuI! cci^m vcida H
iucicmt!2i>cc denliloqui) ^ulkoi, vc v<ll>nc cuic!cnlet2s>
l>icc , ncin tilc i<l I'loicmlri oi>ul , qui in nuo luorum ope-
lum e^5 vnqu^m cimiiii, ,ulmisille vi^ccui. Lizuic!emll
6 qu cll in icbu ^llrologicis v2ni5 > i cmenlii, i,ic lum-
mum piccni lcnci. >Ilquc cnim nH!Ul2l i2lic> cluccc cioc,-
mc>l!c>cum sc>limlc>inteilc>nliz occulsu cunnclicinem v!!m
!l,el c!i z>os>:uz , <,uomu<icnic c icm sulUtim in^iccl , c
jnleiiuHnccm lciscin<jnm imvcHt > vc. bcn lilculiil
'lilusin clclli ?n>Ic>ll)^ni/,i. ,. />. s I^Hmczuc > ilisle
re sulUlcnHbcnr nHlUtlle lui5c2ulHl epcnclcniez izicc
>l2Ii! , vcl 2 <iiurn!5 I,lionicU5, zur non cc>n:icni cum nim-
lenii licicrum nibiiucliue. qui moucr nolin s>n2nrilm3li: c>pu
cN enim > vi inici ii^n, > 5>: lc linin lii li^ui connelic.
Dengue eipli non l>c>tcllqul>mc<l!c>cx cHlicm ca.il li^ui
2<1 mc>mcnlum5li inlelil'lic>nleicKH l>ri6ici vnicx vi-
ll2nlioul ,2ui imicnlibul Ml,iz, Ilcri viKoiiz; s> nioiec
^cxicm empre sc i i^5icmc.iicumitHnti)5 2c> mbobu iiar
nteiloeHlio. lccl l>2i>c V2niilem 5u5e imi>ll>Ht dzrcinu
^on vn in Ic>cc> luoium opcium. >2iul s?nc fnn^imenrum.
II,cni LleHionc iei um in ccirc, licierum poiiiu iH<Ii > czuil>s><:
ui ncc cicine, neezueeipeiimenlilcnenr. Xeci sc n quoquc
<um r2llice n2liuitizcc>nt<:icn6H: lunl, c inc vl lelicilcr
cnl ,Zic^icn6:.
1 v,^ 1 f Hpuci ^l2oe cN opposnum ^/^,///> cum vi<ie> ^l,
licet I?lineeiiNenz in coilic liciiuz. 2c 2F>ulin2lu ei vs-
c^ue 2<i minumm lcpiiztui 2ccc> ve! 2<i raum vnum. kloie
lnul in veilione ^i^dic^ Uii 3.c>c>2n.

I.
I!l <3r27ce 6cuc>c ilcum iilum cilelrem , c^ui6ucllc 4^
lc>!c foimicul in nube ic>lcicl2 , vei in minuiillimiz iciui
<1ulil ullulil i in uuilluz nquimin ll>ecuIo ecii>i2N!ur sc>
ial lcii) > in c>l!,cm clilfuli , c miram i^m iel>l3?lcnrcnr cn>
loium v2iielem tu lpecic menccl !>c>minum siiltiin^cn-
lem , zur in vei Iiuem runenlem. Vncle Ucci. 41, <i,cirur

^/tck^,e. Niuc ni,m Nll^ull IlllUlvlnu ^ oc eil im-7


s r, n x i c o n
liionll kil!<I!HeN , 2: vec>r>unnuncicl<Ii. lurmli^
uin 6uoicmpce liueiole., liue l.un, f Iii nct
<imc>^>i!i!li6eln fci2l, mqu vniu5cc>!oriz, scsemscrl-
lnccn < ^el res!2<Hic>nem lolriuin<ji>sum in 6inul,
ui, sc e, p,r iipnin, ^lleuni o^>c, , vnclc pro
<Iiuellicce incilienii l,<licru!iluselul 6>urllc ill Hp^>-
niii sc culoruin. Vlslulimum 2um in lolli lri^e ne
caloicl <>ppleie lolenr. ?uuiUl,iii6l sc susz>ulcu5: 2c qui-
<icm ci pltelcu tlicii^f>unicul.e sarteinicrinri sur
purculme6ilum viric ; ciui^cum in pi cllim iir
luilic! c>pciiil tii cc>Icr uuz , le puniceu5 : c qui i
fr inienori cli lnin opcil l c<i!c5 pul^ureu l in ne-
2i<? ver c>uleli mc6ei2l2c>sHci ,i6ctH<lij sc>l2ll cocunl
in cololeni viliem. Lr c>nonim solgie clij in otbem il-
iun6>inl>ii, i6c cil>iculii5 elicoloruln opUlenci: scm^cr
aurcm >n zoll5 0ss>c>litc> , ivl nulnicuz lic ei ^iimelll
pf>c><!iu5cntlo lulil, Lii^circnnulnc>un2pplcc nili lemi-
irculu i sc zuo lnl leptclllol cN. sc nc>iiic>nli ^rc>lilnicl> ec
iniioicm scum iiloimic scconliz elacioi e ininurein.
liinc lcrc leluoer culn 5 orl> Ili inlpicieu<l3N , i iir mi
lNtino, vel elueiuno lempo. In meii^ie veio 5eie num-
zuln, ni loite in n/eme , <^uc> tempoic lol numili v,!c1 el^.
sc !N2i5liiic>nti>czuw vellicnl>!llcpic>limu5,vn6e sc i-
iiliilelN Hrcum e3c>lmilc porell. Ilnmc>sc c^un6c>^uc 2cci6ic>
vciolein Ilnmericl>2N2clisl!:lte<iu27^ sc quHnciuquc plui
Iticlelnincinc Qiienlein veiluz sc Occi^cnrem folmentill,
licet c v!e clebilez , c cleorcl!^ li illelicei clu nubez ninc
z. in6cu,sc vcl sc>liic,5 ij illuNcenlur Liu plHilHi
,z>u iuliicc5 iclen d^uz ll.nc>cliil>u in l,2?c veici. e, ,
inquili^e,/^^,^ ,</te/e, /e^//< ^</<F<e , ^/<
/x/ re/e' /le >^/e> /< ; ^ <, ,^< < ^/e ///
'e/i/l' > (F /t /ea/^ c//^ s/u ^<b^ <fi'^
^el/> , <^>e<i,t^. <?<</ c/^ i</ !- <^/? /<-

/>?<,, fe///ce/^. ^iuculquc <^Iiuz. ^ilc!u <<<?<>


Hi. ^. ci plin. sc Kuell. leleri rl5 eil 6ol,iic>i in
;l. lp^cen liuincunueiic lXieiul cnci2lii lru elt le-
ninlil inciei > vI etim pluui lncx tliru pic rempoluin
iueiliiHie. I^Hin l lNlMlin mpo Hp^Hicil > sc ncn pr-
lnN pluui, ^ li^i,iiic,t lc!em ineipeie im ic5c>Iuiionclnu-
l,iuin<qu,iincc<:llal!0 plnuiH cc>inil>ii: cccntl2 ii vclpcrti-
oiimpnle, c puN pIuuiM in>iic lolem nubiuin rcsolmiu
X'I'NvblT'lcvk!. tl,
lequitut. Vn6eb ipsllnel Con<lilce vic, zcN iluuim z>c>-
tli eN i nuw scicnil!5 , e s6eiil, inieripsum sc omi-
ne<ieinpzquil<liluuijpei6clclc,mncmrnem. ()uH
zuiclem m/N>cecipIil lie lnlillinuminii: Iicobul Lpif-
copu Ol>riiiuso!inu in posliione ^ntici l^ocuc in ill

/F,< . vi ^ ^lulit Vcu5 ?2iei lll inllill lolis fonri


Hc ziincipijc>muil Iucit6iuinitil> ^<<ieici<,>^,<-
^/^, H</,b ^<>/<,// , /</e// //e^/,^, ^,>
H?/^<^ ?</>/ f?em i < </eiti^/< ie ^/<.
/ : / e/e< /!</ /^ /<<i/?</ > ^l</</ ^e^i . ^i, ,

><^ > (F <//, ^< a></e> ^ <</ <^i^</ /<L<^e e


/ei/! /?< > (F /m <</<m^e</nm , (s /i<<<^ e</e-
ei^ i.e/e^ /><?< ^ 2? <</ / ^ ^/e//< ^<<.
^<i ^e/ ^^^< /^e^ </e' <f/<^ ^e^ei^f ^<'/ <ve
/^ <<?/ ,/!! /?e^ ><^<c<e< <H </7m a//? <l^/< /^.
/^ , //< 5<^/<' /?<^^ ^ o/e' //< , i^ ^l

/?^/ ^'>^/3< ?,//?< o^? / ^ee^ ^,<,. ^uculque


Kpilcopu OnliNoslinul nie <^ui<lem < sc cluiii nimi. 5e<!
loni noNioiulliluloibecilluim!, Nie lutliciznt.
li^ Viiiuin lpeci ou HtiN. b lue liHHvluui
ltiun nll^im : 6 HU vie in V. <^"L.

I l
Ixi?ni Llic <lni6cl>nr oriw numciolum clemen ..
<^ux inlcw l>L>itj5conlinenlUl , yunol in ^ <<^/> c>
^liciuilnuK//s, Huo inilium , sc ^)/^/ aui numeium
Icnc>l . eliu,tuln. ?oirc> //^/^>< numeio ni liniiil
o H5 , <^u)H cli Hl!, tliuc ^<^^ icituc quo <zul
conlinel flte5. lic
I^ec,lv eN 6 Leometlic i^uzlibu luli cun- ^.

ntinn, c il limili. sri lionc.


Izo^,>uz lipilllm suH lciipror Qlnicc>l ici- ,
lui HczU2tci, c dirculu zuinnillli , coyuo ^ucl liebul
ne>cic5 , sc qu!c ^im<iMl in o,lle.
lli et>2in Llicc pixcipu pu tlermem 6!cimi Neil, ,z.
Lizin <^ni!!Ule<initt. Xl ^uienl>,uir Vilinili5.
I5c>5cki.i5 lt N^uli:c>mell>liinuIlil, <^u6uon- e^
lwn lHlel,i,l,ci^uIi,, iliun vei ueuilv ^ulc> lccl
554 t. 2 X I c 0 n
lniul ut minu! : ^nulo ,um <iuo lrczuIcl nmnin n^
bere <!el,el liquum , ,ur oomsum , 2uli 2!ijz uobuz m,-
^i cutum. Vncle eli.c^uoll ux s^>ccie 1li2neuli Ilolccle
3^! foNint<2lceium^ cuiul ilium Iu5 lil lcliczui !uc>clk
maiu , s>c<zu: liqu uuc , cum le ranzunl cllotmenl HNuIun
btulum ! Ireium cuiu >2Mz leriium iil niuu5 vtioui c!U2-
liuin , <Icnue ili <!ciln2Nt in n^ulum mi5 acutum. V>6e !e-
wcnlll2ill,u2^^uclicm. .
IV
js,. I vclvl, ^ 6<!u in (^lc,<iuo^ noiiore vol>u!<> 6icilUl Qlic>
Kell liaben ;8, <ie quo luo lc,rc>. Dictum 2 luulu.quo z>s-
lefclie vi<ienmnr<t<:IIcanltillillr in me6io sc^ lupl2<1u
lllil sli5cl3sal. ^ul> l)rioniz numei uuncupHiuni. Ninc
klaut, in ^mon. Qiionem intelli^cnl ^e^e /Fi<, innuit ,
e^e f^/^5^^^ e^ ^>^/ s^i. prcplic vcio > sc M2i
iili luu>2rum nomine veniunl il itell in cin^ulo llrio
ni5 coullltcnic in nc ic2 6 2iqu3l0lem > lccuncia: mini-
luini , czuarum czui a ^,u<iium eclint , loel N2lum lH-
luini > 6c Veneci > lec^u u sunt ^e nziur eiulcm liur-
ni,sclouil. luni ltellx iem^eltuol qui ventol moucnc kul-
^ur, sc toniltUH. Oei); eiolienriou5 in alicuiu wiiui
?oninul in Vniicic> cilio l^ciunt Ven2iorcm, ^lilirem
itrcyuum , mime K I^lzr gsf>elerir , 8c luoicef benign riic
2<tulle5ir. lcrmin2etim liil, lu^ulig N2eiit fc50l, intle^i
, >en2tioni> sc 2rmi5 Hcli.

/^/ ^ H?// , ^F , ^^/>.


li 5tulnul mIe alpeictil, porccncr N2ufl2^!um, sc^irnl
lnclm in lomni5. Qccicicn vcicum ^laiic z>oslt0fro^^
^<ello5 m,ior, poilcnunl M2la> sc funeNillimum eiimm. ^l
li I^ercuiiuz , sc I.un, lurc Ic> inlccicriui , moriemi r>l2ci<I
worre in lowui. H,
ll. IvLvi.H clim ipucl I^l2ni!ium<licuntUl^uo ^lelliin i>e6tc>
(incii conlilren e auibu luo lc>cc> inm.
^l. Ivcv ?lolcm> sc litc>ne 6iwrT>il'i u ; nesci-
mu <^u lione. D
kj> lvi>i?l, olim / a i^luanilc, <^i<!^u5 c^uzl! luui5 ?.
?!<: Mllrunriz, 2c 6lurnu vnul leoiemerrHricil ltclli
^luximc lupt ^l,em liil, lturno collc>c2tu5 : 2 nc>bi5 eninl
cum loniuz zbllc > arciue inter 6uo lrcm sc irioli sc-
li6iti5 cn<titutu,ne<,uecicic, neque lefHceie n>"
llllum pc>llt, ^uinimo corum exl!lU2l>u2lilie5 obruncl,
ipseque inl-iim IiciiteM , l,umi<ii!mnu<: mc>c>!:r,um 5,-
cit, ^u ,H ^i nuni>i,cun, ^licn ione-l sunt. l>,iii
zli'Nklzi'icvk!. ^55
Aclivlil lole , 2 I.un sc >l2N<: : icliquil minim 0^-
culrgml. llomflel-ciicuitum luum in2nni5ii. sc ieo5 fei
,12,. uben5 pio leniro lolem.vt l^^cno iili^enliilimul ^Nio-
nomu obleluuit.
Ol>lel!ll luncnon i piieln 2 (^2ll!o piimn > mol 2b ^4'
2lijloc>o 1'elclco^ij 23: ^uuoc llellulxciic louem illuin
comiul,2lo,u2ll!<lu2veiciine conNiznt, quipp2li-
ou<>n6< b eo lewouenlui < 2^u2n6o MZi2pprox>mnlur,
gliaun^c> eciam mol! omn , moo 2li<^ue lub eins corpo
occull2ul, <^uo<lin<Iicioeli, ir>la5moucii in Lpicyclo circ
illuin : nec qui^em iqualilei ; ulliu oiimam , c viciniorem
blcillllmm eK comslcle ciccuitum ciic louem ^ievno, 6c
l,oc. cilciiel 18. lecunclilm lieb liiou cum noii fer 1;.
rli.2lnicb! 7. 8c nor. ^ <^urln t2n6em 6icou5 lexecim,
cum, oii l8.^u'c ipli illumin2tur 2 lole'non secul 2c cor
z>u5 loui >2l^uc ccIil>l2Nlui2r> ipso loue , qu26o inicrponi-
lur inl ipig > l lolem > oui proplie2,<l!pl2l nc^uicluccm
lu2l rnlmill. Lcliol2nlurim ^uo2no5> <^u2n6ovi-
cliclupicle inrerponilinieriplilz sc uollrum oomrum;
sicui in ^U2i6o ipl iinmccli luo loue conlricuunrur i-
leii ne^ucunl obnimim louiz c!ritcm. N^z NellH loui
caruic l32>iluz piimuz clcor ^leciiccil Lltuli I>iincipi->
ou <Ie<lic2uil^ l<zuel i^ muluro nomine. H^<Hce< 2ppel-

^t enim vetn i^lum Iou>5 colpu ol>setU2tum cli , non lle 65,
vn6eo,u2<zue clzrum , leel libeie cl>l Macula inllzl ^ona-
um ,^uibucilcumuolurui< o,u^ quoniam mo icr>mo-
cnsll 2pfnt , 2lumenlo5unc,iz>lum loui5 colpu,
in/iumioi2ii,ouem2mo6ume lole, 6e/<l7>//>!Iii5-
<zuc plni5 2llbi^icitur. dieium ^uoz lini, lupircr
cnol siuenlizm > icmz>ci2nli2m Iincl2lillcm > mZn
uimlccm,in<i6elii,m M2nlumainm, o.e. ?leN >iii 2c
cIc2llicil , kl:li . Lpilcopis ^uot>5,.1iiol>5. I^o-
biliou. klseHi5plomnciium< cc. ki membiil numini
<!omin2lul leco, ln^uini oulmoni > ni , ini , iccolis
qu numotiou. ^oikoz inucit, ^ui il3iiou5 f^roic, nr
ln^uini outieiHHian oliuniur : vi z,Ieum 1 ^2iim
^ninm , ^po^!i,m , lp.lmum > liuc conuulliuncm , c
Nuooicm, inn,lm,lionc5 1,z,2li5, ololci l>lli5,l -

IX
Ixio o?X Hiciwl20 2li^uiliuz<I!olon^ulilIiz^ul ^,
,Nlem f>I.m ciccim llelll Kl>cn, cons^icu in
.oniluine lul, li^n I.il,lr < cle o^u, sal bun ilcimu.
l>u loco.
^ !. L X I c o

x^ 45 , leu ^<i<^ llllcn! c!l2l6ii I.iinc <2Nl, M2


iculicluz^iliXiicneruzin t)e<iino.
ll^ci^ici (iricc I.l>tinc inrnrlemi l,I lartun.
;. Xnu! ^llronomol nc nocione iiiluis^omu5 ab No
lalcooocaenz 2ll2n^u!c> Imi (^lrli, locuz infcrlix.sc in-
nium locorum cx 2l>iclll!mu! : <zuiz>nc^ui ,scclenl , sc
lubleriancu5 , sc null K>miliitii,ie cum lioiosccioa cz,ulHlur.
I6e cl e5>lmunrur litznilltlc,n: 6e u3ti vIciu<iine , inKr-
lnire , lutuii moioil , ,c vili^lcnrnoril > 2lijlque m,5 bc>-
2M cc,rs>oriz conllimlicncm , c lem^eiiem inkcll,ncil)>iz.
li^ni6l el>2in suo5, ncill5> 2nimli minor , l com-
nuxlg > vrl incommn, > <zui inc ^elcepturu lic nru. li-
o 6ebililiz quluor z>Hl5 : coloicm oi ven^icr uizrum
sc Z3>i<ici in c ^lll.
X^i.. ^bicc iem lcn2t, c mciculum , penecliH,
^' Cor. Vue Xlb ^!ribicm 1, c Ooi lcc>rz>ii. Xilo^l-
z>n2ii<!, c Inline cc>r n/rx. X,Il>Llcce, Coil.tc>niz. sc
<ic ciilcuiie. , Quorum omnium N2ium sc czullli! s>1czuli
ville luli pic>pi)l nominibu5.
X^v^cil vcl c>im!>lliculo^<<?<!< ^lib. iem lon^i ,c 1.2-
^ tin<- Oeiul l>Ien , scc. li<iu in aullisli l>! conrincn f>u<1
?lclcm2eum Neil .2,,ou6 Xeoleium l. sc ru<! L^veium 17.
ineo plicipu I^Hti, zu cHM llnlioul icitui , ^r!,.
^lencn3l:^um I.uciicl sc ulllilioi in ciuliH cii^ vcnl>
X^vin : n6em mei^ in, Venrie, Ln liue 2 Xivln
omncl e ntu lulni.
X4l,,oil. le ^I^Iurnnl. ^b. iciiur nzliil Looti
^ llcll llx 6e <^u in V. OZinu.
^ Il>lili l>^vl <jicirui in lpnxl c,il,lic , ltiu5 De-
nu5 litltij mnenl lul, omiu lulni .nnenl^ue li-
Znilicic oollinzlionem in z>rc,pollloconcizclicenlli6eiii->
m in M25 liiil > sc liHi 2bamin3oilil,u5.
XlA^no <H,IHicc ciicilui llnum, sc conllelic, 5!i-
i pu Nel,ro urcm /(e/c^e,b. I'clii cll Xiic^cius in.
Vei pc> H^^ oliaco.
Xilii. lcu /<//?/ ?lcoicc icimi <>6ul Olinni , e ciuo vi-
e in V luul. Itcm
Xl^inoi.^ 5vHcoril!plc< nomine t?<^<^// k^u!liic
licicui Uercul lcu sii lccun^ mniiu<l>nil in zitcI-
liu5^em,nl,luN ciilrcnl : Hicilul ccim ^iH<,/e, c cu,
,iHe ibi,
XlU^cji Nelic ltc KiicKa2niunll?V2e5llc!lnln z^^

Xcci.x<lc>i> dn!Hire noc eli 6i5cu piuul Ne eo- ,,


Hcn Xiiclieio Hicimi Cuion bc,r , liclu He c^uc lidi

ollum N vdl c quc>3libi<!iHulN.

l. X

I.^x<^ pu ttbll kelipl 6icinil I,Un lumin,. ^


5 m,nul o lbcaine. V in V.I.UN.
I.^c?x vix, CilcuIu5l2Heuz6,l2ljH,cc. icilUlinclo ^
^Ni ludilt>inl sc lubobcui! > nclori IH>5 nelmili i>
Nen < vt cie6iml , in lilM2luenloc lomm i!Iu<i compIcKcn
H inHllm cilcuIi.^t!seltjm sclcn2noe vi<ieic ell. ln-
Nen5 p sn Lcmm<,lum<i 5^iicij, im z>er c?2<Iiopen>.
Cvnuin , >quil , ^uiim , sc keileum , le e, sii! lule
6liimu in V ai<<<,.
I^>i.^?5 pul ^^uleium, sc Hrill //i. <i, ^/</ s.H. j^
^icicur Venwleenelepiocellllum , qui inlein svillnllur
tu veisul z>enre cnuoluiwl, Nuic ilini cli Niobilul c
^nion/setn qui Hicimr cniU5 lublimi ss<: izoien cum
loecu 6er>icllc> Nw5 emicuecil , ul e ei in nv,cum cfcen-
cnie : Vicie in V. ?)/i. /,</<<^iM2^u8,ircioI.6icjili
auidul niz mili niili , ie quc> liki liHum.
l.^?x> sc F<f/ vuIa2o Nic>nc>misneIlUl ?!
li^inu, s ^l<!el)l,n Nell L zri,mnim6ini<len- ^^
lur ^liiill in oculo 2ustli 1 con/illen . conuoH mi^ni
tuine lui > czvc lul^o iuea velur l^mpH tesplenc.
l.>r>vz cliM ,pu l?Iin /,i.^.^. ^;: ^>e. licunlul
lpi5 quH,m <ointium, leu in1tlumcn<I<,num>qu f.
luloie luo nl2iclen5 imintur l^iplleN2lul non ni,
cumecillunl^visi, czuli5czu l3eimnicc> Clrslre l<lill-
trum lpeI^cuIum een , z>li o z>oc>ull !n meii<!ie
inscullil. Nu in cluzilici^ii elle Hiffelenci , ,1!^ <zu
limp!icii5lc,z,sellel zu veNii lon lciunc , oric>
rIcn n,r : !iz //</ 6i6l , fer^em ic!en5 , c Ion-
Aiorem il>en !imiin quill lit <zui ^luliuenbul m
!il vis eli. lic ?Iiniu. Vie in V^<7.
I.^eicrx Vicleinculum^ iznii implelHonilloeciel. ' j.
L>^ . T^^^// ^ <//- HiHum cN licluz iu cw ,uNllen <
% L H XI N
olagam Tub figno libra: feptem ftellis formatum > qux d
natura Veneris & parum Mcrcurij. De fcribit Pontanus in
Vrania i quod fi in alicuiusnatiuitate rcperiatur afccndens, fi
elt facris additlum facerdotalibus fnfulis prxfulgcntcm > prsc- ,
fertim fi louis (idus benigne affulgeat. In Occidente veto cum
prauoMartis.aut Satutni afpecb facit facti legos , & propha
ges debito igne mulcbri. Quodfi Iupiter adftet i bare omnia
prohibet : quinim facit religiofum clauftralcm, votis obliga-
tum numini , & facris ritibus incombentem.
Largitio , telle Abraham Auenare eft quasdam ereexio. Sc
virium ftabilimentura planeta: cxiftentisin puteo, autinde-
prcone> & ci alius iungatur, qui fit amicus > vel difpoficoc
loci > in quo ille reperiatur : tunc cnim dicituubrgiri II
fuumiuuameni cripcre ilium puteo , vel fu cieftione.
L at E Re y L vs , Grarco nomine Dofis apud Gemetras dicitur
id quod latitudine , & cralEtudine catet > eft tarnen pratditura
longitudine. Vide Vallam.
LATiKONBsdicuntur planeta: conlipantes Luminaria; qui
profefto fint lilis ad latus, fuo munimine fulciant : alio no
mine ftipatorcsi & fatellitcs. Et ha:c planetarum ad luminaria
condumio dicirur Duoria, "Deryphors* , noftro vocabulo, fa-
tellitium > qua: quonam pado hat vide in eodem verbo. -
teteLatroncsdicunturalixftelIa; nuper Galilaroope Te-
lefcopij detcclx in Saturno dux,qua.- ipfum quandoque oua'.em.
fgiiram habere demontrant; nec-non in loue quatuor fatis
confpicuar > quae circ ipfum feruntur, ab mediceas nuncu
pates. Scddehacre fatis dtum fuo loco.
Lati apud Aftronomos idem valet > motus : Vndela-
tioncsfunt non modo vniuerfales fiderum circuitiones ,quas
in dies fingalos perficiunt ab Oriente in Occidentem per mo-
tum vniuerfalem primi mobilis > fed etiam eo nomine veniunt
omnes motus fiderum quotidiani > quibus in fluunt in hanc ma -
teriamfublunarem. Qua de te vide qua: habet Titus' cale't
rktlofofhU lib. 3. cap. /.,
Latitvdo apud Aftronomos appellatur deuiatio Planeta: $
fiuealteriusaftriab Ecliptica> &orbitaSolisverfusalterutrum
polorum Zodiaci i itaut quo, maior fit deuiatio, maiorfit
latitudo ' qua: etiam plaga ad quam defleftit denominan o-
nem fumit i fleque auftralis dieftur qua; ad polum auftralera
flcit t borcalis , qux ad Borcalem : prorfus pacto dixi-
musdc declinatione -, nifiquodhx-c fit deuiatio ab arquatore
verfus alterutrum polorum Mundi > latitudo vero vt dixi , dc-
deuiatio ab Eclptica vetflfe alterutrum polorum ipfius Eclpti
ca:. Porr fol nullam habet la ti mdinem, cum perpetuo incedat
taATHEMATICvM. X0
In Eclptica * in reliquis planetis cl mai or , quam nouem gra-
duum hincindecfl'e non poreft. Hinc Zodiacus latus hincindc
totidcmgradibus abnouis Aftronomis aittuitur, cum tarnen
antiqui, qui Martis, & Veneris pcragtationcm non bene noue-
xunti fex rantumgraduum latitudincm illi bine, indeconfti-
tuerint. At vero in fixis ea maioi > ac raaior effc peteft , qu
magisfe ab Eclptica clongauerint > acque ad ciufdem polos
acccflcrint : Maior tamen 90. gradients t lie non poteft i cum
non plus diftent ab Eclptica ip ciufdem poli. Maxima latitu
de planctarum ram borcalis , quam auftralis ex Tychonicis
obferuationibus ca eft , vt Saturnus ad boream nop magis acc
dt > quam gr. . min. 48. ad auftrum gr. 1. min. 49. Iupiter
ad pol um articum gc. i.min. 38. ad antardicum gr. 1. min.
4. Mars ad boream gr. 4. min. 31. ad Auftrum gr. i.min.
47. Venus hinc inde ab Eclptica defledatgr. 9. min. . Mer
curial fimilirer bine inde gr. 3 min. jj. Luna tamen in quadr-
turis cum Sole gr- 5. min. 17. in oppofitionc veio & con iun-
tionegr. 4. m ,8- Vbi funt in maxima latitudinc dicuturelTe
in ventre fui Draconisi vbi nullaan haben t> fed incidan in
Eclipticam funt in fuis nodis 1 qui dicontur commuaitcr caput
Sc cauda Draconis > proutin loco obferuarum eft.
Latitvdo apud Geographos 1 eft diftantia xquatoris a >3*
vrtice alieuius regionis > aut ciuitatis : ita vt tanta dicatur eile
latitude loci illius > quanta eft inter cius verticem > & zquato-
lem; numcrufqnc graduum interceptus fit latitudinisinenfu-
ra. Porro latiendo regionum conueniteum eleuatione poli fu-
pr horizontem ; Se elcuatio zquatoris fupr horizontem
conueniteum diftantia poli vrtice i cum enim polusdiftec
abaequatore gr. 90. totidem intercipiantur inter verticem > Se
horizontem hinc cft vt refiduum%d gr. 90. quosfibi vendi-
cat elcuatio poli fit diftantia ciufdem poli vrtice ,
refiduum ad maiorem ahitudiem x qua tor is fupr horizon
tem fit eius diftantia vrtice > tanta certe quanta eft elcua
tio poli : propter ci faep feriptoribus elcuatio poli cum lati
tudine regionis confimditur.
Latitvdo , vel ocadua ftellae, aut cuiufuis partis 14.
Eclptica? apud Aftronomos eft ciufdem deuiatio punis
zquinoialibus > fed ab ijs horizontis puncis > vnde puneta
equinoclialia oriunturi & occidunt : itaut arcus horizontis
intereeptus inter puneta onus & occafus arq uatoris > & punda
ortus i Sc occafus alieuius fideris dicatur cius latitudo , fiue
etiam amplitude ortiua , vel occidua qua; quidem xquales funt
inter fe -, &CX ijs venamur quantitatemarcusdiurnifiderum
itaut quo maior fit amplitude ortiua vel occidua, e maior
lir iileienti reu jurni ! nonrnc : sc cziiillem l!r ver
lu5 lultlum < ,sul miciem renn nournum , zu 6i<ll-
num.K ,etvci5>lel>lenllionem , w2>cr lic icuz 6inlnu
zu,m noiturnuz. Ininli mem onnHilNll , sc olu an,.

lienim luuc omninlr^ullle.

,s. I.ri.Hr5z>u^ Kicci<l.!icilI)Iiczuil,ulNllclllll5


<!equc>lll>ii>i6tllm , ^b H^e- i/<i,.
,^. l.o vuum ex uoecim ^niaci si^nil zuinium Kd liiere
< ^ib. <</, leu^e</) vomicilium lolis, vbi nie mli-
inum ilium lcil , 6c iKum 2 limilimine qu2m ludet cum
Leone nimli in n,mr, sc eikettibul,scn<lill!e in lxx li
eno ilicnic , 1eonelimc lNciHNlur. sc continuiziebii-
du leani. llst linum liium ,c,li<ium , sc liccum tnolicilti
iene^ser!e Keiile,scc. vominimicnii, ltl,m2cro, <ic>l-
l, Ilteribu. c <livnr^mti : f>rc>in<ic^ue ncilium elipo-
^ lioncllumecelole , vel I>unineilienril>u5 item sc ln
uincm mitte: cut tim l.unil>illemccmmolnlenou
vcl^e in6uece , vr pcolcmXUl nzbecincentiloqui, f>iotl-
<^>ie l). Inum ^/?. ,3. ^. 4. sc no5 lilii vc>leiu2ui
lNU.
pario l.eoni<I^ul in c,Knu2 l^tiili cellil loco luo ib
^' j>iimonl>ilil! >;. sel iH^ul , c<^ue nunc mnAi rem^el-
tum <zu,m ccmpoie pco!emi. tiibelNellesomuinoi/. pco
Iemo lci intaim 8. r Xepleic, <o,sc nucLaieco 4z.
inlei ^u5 8,eulum lecun6x ^uiem municuini , sc 00 lui
lillrNnciu inier niim comj>utum feie in Lclivti : item
sc um slim MHniluini , sc Iim inni lecm,<i
yuiou omnibu secu!iiil icibit seimc,.
, l.re,z ll<!u5in ous^niei,2!i Hustriilem pl^^am lub eni
bul ocicni5 il>en! llcnl ciuaclccim ^e ntut lurni > sc
llelcutli in lon^ituliine lul> ticminoium lieno. Il in
llololco^Olin^uitponinnuzs^cir neminem mir celecit! ,
^uic^uein culsu ouium coblentun: ecic^uipne wto cot-
^, i!i , sc ili . iczue e Maxime <i ailulselil ^2.
(Huocl ^ielcunulliiou!ueii^eliilnuceelticultcle^ie'
ziu lusoi , sc I<lHcl eiimiu l> Venu, ecil miinu5 , l!-
loi , ,c mulicu. li l.uni cumbon! l^eHulHlUlni eiic nouH
nun Milium inuentoi. Ht m!o liio ilic sol5 2h,cleril,
eiciteieliHionem t>,ltij ldli sc null, cum luoium. li
vec in cli le^eitul fnl , sc 6 bcni in,<ii,lu , inilomi
nul non iiue lli<ile2llmenlib! comp2ilic : 5i clnuc m!:-
uc>I noNili i^clic, ccmsenlcnnt elz,oncnl seiiculc, > c^unc!
teti. cnil,lilllt isccrl>en>. doncluclit nen kon-
nul.

I.5l ^b. vel poliul />//!<> lle Xiicneio in Necli- i^.


so , clicicui llcll 6 n6cn5 culcum lcc>i^>> ^us> nc>t>
Iu5 lccilni).

AAi , vr ulliai cll 1neopnl2<lu , d ilseHu , ^ui^cic psrci


uNii n2lnm quHm feiuni, icc!6uul cIum,!l>um sc tele-
luin:l!cei lirbci<!ueil ipso non clleomnlnlcieilirtill-
toi, le H<zunc nubc iHin c^umm5 s2iu2<16ucele.
I.k,i clicilui z!l>ncu lteii cempiu , qui cuilu ipsolit ,,.
lric>l vi I.un2 lpeitu omniun z>lnelum, lol lelpcu
liium lupelioluin6lc. absolute vero ne insciic Venu
^leicuiiu > sc l.un ccunmi leuc ; lusclic>icl viceuclli son-
l<z<I , l^ui vc z>!uiin>um mc>ru5 iuluu il^olum nc>n z6<^u2l
cuiluul rcli^unium, licec qu,n6cque Venu sc ^leiculiu
cum linni lcciori ^ vel lunc lilin2lii b illi in lnoiu vin-
c,nlul.

I,I^nc>?v5. Viele t)i<<,,. ^.


I.ll^^i.ii^5 ,oucl ^licouoml, vlulpHlUlploliniLczn- ^
^ mutu cllinium z,!nHlum deueliccnli sc sulciiuenio ; ^
^UHll6c> vic!c!iccc2ller cotum iuerir in oiuc HUl cIli<>ne:
liciius cliiln <I niul non inteice6li lic tzincn inl iplu
cainmuc2l>c>>nilluln> 2c lcoiioniulU3i vt ellcr Venu in
3cci pione , ^2iz in lio lc^eriiculul.
1.1^ vnum ei 6uuccim ^ocliaci Kni5 ^lieci ei^iime .
llc<cpolllum, c cliuin. ecxzuocl 5l>Ie in ^uinoic> u-
tuninIi in iplc>cliNenle clie5 noHibvz iczuHlc ni, czuili in
<^ielil)ii. ZN llznum2ercumIi6um > sc liumiclum^ mc>-
Iiile, pulcnium , onuciliuw Vcnciil > sc exzlllic, lmini z
proziler c^uu inicc violcni2cc>mpuctul : ^ixcil lumbil > ni-
bu5 sc infeiioiibuz veniii. I^ibsZ: l6ul in oHuspniinci
sic nunc tcmt>ciii j;i. <;.<coisij sc oioccnicul v5c>ue:l>6 zr.
/. iniinHtuc e, stelllluKc sccunuin kloIemTvm, clcc:l>ciz
y. zuH linc^uir inloim, Xeplcruz^urcmineocnumcrzroln-
ninc> 18. nlnnez feie clc n lHiuiui ^ sc KlHlliz, c^uZium
^lcipu,eli<zuiin lHncc:uNl2li lccunc!i lNniruclinil iniel
Ai2l comziu. ?iil,icl eiu piccl>ccX ,c!inc,cluiy lunl ;
Mli ^cm^2cr , ^oiielioi numicl> sc nuokr. <^uin>
sz i. r x l c o n
Nclm seHunt , venlos, qu 6 ultiu moilifci > s?
nellilcnr. lic>c lub ll<lerc n,ti. liuc mie5ni, uesceinin
pulcnr scic sunt . nl,nilsill!5 mcriou nlaciclil , lc6 vt
vlucimuln mnlli lucusi>lnc^ ul lbi?ll>^emu/c7<-

. ^izs>u ^lllonamnlicitureltremum lakium lllc>-


lc>ii> liueliiulccnllm>lilinltlull>enli ticomciiici lncuiull
lno lesclis! sunt nc>i f,lt inciicliem > ^r,c!u5 czuilli
in ,sc>. i2il 6i<Ic6ti> c nulil ncrum 6iuic>nil>u tcsf>on-
enic , Vcnloium nomin, sc linuiusmc>c>i,cu>ul beneKcic,
m ilioium u lInoscimul , cum ccHln ^ltcoium liicu-
inemimelimur. s,cultim
;t. I.lv5 ll. ?llun. Viele lnfeinu5 , sinn Xoo.
Z7> I.ill> se /!e</</<r<^ iciwc Zu! lineim esluiu i>
'meium >^lc>Ib>i lnseunm , loue<I encemum limbun
poiicm 6 llicu^in Keium6imicnc!l lzumzliono
mine l)iol>llm, ^lni^HM , Xeclielinium 2^^eII,mu5.
, I.i ^ o <3eoluiici5/<!e6nitur , czuo lic l.^></
' ' il/H>fe. <zum, ,lim,einmuc, cccconunl nooi
,t lunHum cnc>r>!2lnuz omnil climenlioni inpc locoii^
locum moueti. Vn<!e clt . c>uo6 lij 6iciin linm lucl
I^nc non ellc , c>uim nunili Ouium. Ninclineimin>sunc
uo ountl , zuinu conclu6ir , 6c rminuc : non czuoc! ne
llcio 0lnnil linelinlnc> noer cum ucc c>iculri vl-
Iuinn,itUl > nec inlinil l>cons> ll cz llaii polscc. se^czui
<zulil>cl lin nl>eu eiccem , in sui5 cmini rmnH cl-
lpilUl, 2: in quicumczue linc clle c<>ni>lll<iuc r>un K:
in ill ninc in6e vclut lecmino clinnr. l.iucum li reK
sunt > li cucu: irem li i2l!el !< in nuluin cielincn-
5: ?ille! sunt zu ctizmli in inliniculn l>rolen2nluc ,
nunzum men 6 lui conum perucnienc , cczue nululn
lcient : nonlic'Huouil moIo clecliue Ninc cnominHnruc
nuli Hillnci , cuiuiliuei , scc. zuocuni ncu libi eltli
cuimu.
. l.ll^ <ie,elt <!iul luminolo coioo elilien
rczuc 2H Hcuiu5 luserticiei pvntum rminilul > sc fun^
um illu clicimu etiln ^,unilun> inciclenli. Lius coniun
z>rciiu necellzii esl H Lc!ic>5 menituine:m ^ c 6uili
nem vcnilnllm.
^c. I.il^ ,e^,/ N lin H, linin mecliurn mc-
luiu , ul locun, licieiil , lu in Loicvcl, conciiiilur <juK l,
llllc>n,uili,ll,us^cln ll<i:li5nrluin > in ccccnisicciauieln
2 ceur, ecccnliici i>ei ccnlru ^c!l ' nlien 'ss^ue l2
ciisci,. ' . .

I.ll^ um 'i'/ /^ , ,el<^>//ell lin6t^uH ZI.
l ntrn cell z>einlluw 66il<iue,6 Lclifiim , ,el
laue luserlicie :. (ju, e vi<le b.iccil>l. in ^lmu
^t. ./e<3. F. s. i.
I. 0 ^

I.ol:^vLicx eli pc ^lilnmec , ^u cl lo- ,


ivtliluc noc cl^ zl uumeioz blolutn l<c scilcin iuno-
<lulnlowencli lli,nI vlisctlim lpkilic , sc soluliono

liil I<:l>n5 ui i i>er^u,m fc>!e bloluilul lo!i><l-


lilinne kit numeiorun lillciIiuin sl ull citiils l ei-
peHiiuc > <^u2in sei Kuli linuum n^eutiuln sc lecnlium.
ve<zule vie ellln islulQ 8.icciol. l. , >lelli llb. l.
icinlimeliicu. Ninc.
^<xzx,i?i lunt-num: itilici! l> ^lirneiici5c> ...
illxlinelcozit vl lubllimli loco numeiuium nulium,
pli linlili iil nil>ifelt2<^uincuiil^!le <Iiilenlin oioerel-
iiln. 5<:iU2nt enim lclem likcnlil umI , len inuil
imlelunlin seiplil lcln^eriLc conllilnii<limcn6cm z>lc>-
^rellionein illllnic><zu2li> illi, Quorum Ic>c lunl con-
Kimli lciuit lio^ieOonelllnetlim.Ninc ell^ vi <zunto
^ numeii nI,enl clczinilloneln 6 inuieem. luinm Ioritn
lnorum l>rni 6c vlrimi nuineii lil <^ulll lum mcdioium.
vi l> v. . Ngcunlur uc> numeii 4. sc 8, Huolum ,ll eli
Ilcil <luslon>3ioi, inile lil vi eicm plcipoltio lil intci <
nelnuiner 6lis!cmiaic5 <l lnmcem : cque inl 5. sc ia.
ini!. sc4> inr4. 8c 48 ini 50. cicic. scKc<!inccp
c<1en pio^uitic limpel suuc : t)u,pllfl Iu^lilnmi
nun,. 4. c lo. 4. sc 24. 4. sc 48. 4. scioc. cc. limuliunKi
2eczu!cl inuelliunmr2Zlsl<,Ic>e,ritnm<ium 8 sc f. 8. sc l.
8. sc 1,4, 8, sc ;c>. cc. eoquu, vl mctum ell^ cm l>l,l>citl
Hlltnlnillc2 lelUHiur in loiitumil , c^u ztomeliici inueni-
lni in nulnciil ncuIic>Ul , ^noiun locc illi subllimunlur. L
^uo iil, vi lNH^n vlili5 luu ozic Hiilnmerici ce6i , m-
Lnuinyuc rcmpori luciuin : <)uoH enim ll ieuln> ui,
nlliiolo cilculo c lou^o nimil eiicuilu l> lnullislilic<
nel,c<liui<ic>nemLl. vcn6en inueni,ilir cjuilu uume
l> iZnciiu lribu, uli z i pci loHiirnincil vn, sc limolici
sli)ne se6cilui. >Im ii uo immeli M!illisllcn<il lini
cs eoium loiiillimil , l>I,clui incentuni suis 26<iilianc.
5 glcei il ulcerum cliuilienul , i<l r>er Io^,iillim< Kl 5olU 5ul>-
t6tic>nc. <)u!nimo li ciliibeiur n!uuln Ic)rnl>lni , uc>6
fi/ee/< <l^ettc voclu cillidcbunl multifl-
. il
<4 l-rxicow
liouem , c ^iuilionem im 5aH,m lol punHione plinue !i-
Ll : auu6 5ilc ineu ci^cc compenium clt , m^num l
bc>rll Icumen > clinum^ue m^nm lllius uic letzul c>j>cim>
fiulll l,uclem lleczui , nImm sioiifel.
lciic H<l maioicm cnmmoclillrcm , czur> numeinium nI!l
lIllil^ slHitionel oenc inlensluile li^nc, Iutiil,mu5numc-
li l. l> inuencuril rii ttcu5 cli, c. loiiiumu 10.
,0000000. lo^liiillM. in. 0000000 lo^iilnm. looc>.
0200000. scce icli^uizoior^lenn iuinKnirum. 00-
l:rnnc> lempei ^uc>6 niimz K^ui Io2ritnmi > qu iic z,-
iiellHllilc!''!^^//?/ , lil in numerc, ^no nllnot nUlls, <zui-
buznumeiu nluili conliNil, vi l> uilmeiuz plo^oslcuz lil
s tieulru > .slim ll^ui llL2lilnin> i 7. conft ill,
6ccem iiuli5nrim lc>ii,cnini s>l ^.scc.eoquiNUmcilUncm.
imslel numccuz nHUluiu loziilnmi c conl^itUli.
?li Il!ll>Ni lij conNiiuli lunr vr numeci ltlli!i
Hu5 2nlo!ulc lumpli . lij plo numeiis icuum circuli , leu
,neul0lum > auo icul iph meciunlui, viccmque ^ccuntc
llllioNcium Klicillumuul, quocli nropcium tbulli
nuum , nentium > sc 5cnrium. (^U2ncio^uimcz>iunlUl
lo^rirnmi Quorum mcllioium nuum, leu unenlium ul
lniium , zuibul limul iun6ti . l ei summ luolnmi lo-
enricnmu piimi numeii, icli^uum erit In^niinmul qucli
uuemquclimul, i zione cuiulin duli Luuum uncn-
num , sc lenliumnb<:luinumeiu 0uttu z'u<:lim5. Llnt
ou! i>ol0luli<Lm<r loHiirnmulum m nmueroium i,tu-
lium n vuliie 26 lvooo. qu^m nuum , sc lN^cnlium c -
xic>nc ipszlum!,ul3ruly, M2^no cum Il,c>l>5 icenocc e^il?:
nupei 20 ^clcign Vl^c^. 5Iei comimm2nnc>^6<l. vbivni-
cc> iu oculi K,benlur > sc liu , sc minu uum , sc lmul,
nen t^ue lci,l , sc ^ione ipliiium colum Ioritn-
mi, vi im uil clir lluiosc) ^linom', quin omnem,
liiinuloiuw lolulionem l,cili iure llcqui sMl, n 6Ni
Hroso Il,c>ie neii. <)ui flu lc lc ic volcl <!<: ^ricn'
tim lc>l,lnmim tteniici Ziieij, vl)i ic>u nmi, lun-
6menmm. sc e,llenl!lmuvsu Iol>3lilnmolum in omni-
bu ^Nionibuz H,ii^mlicil , sc 6comelliciz!ucuIcniiOm6
cmonNiul.
,., I.c>oi5?icx icem nHllell Hlilnmelicai.quX ieull suppll'
ni . mulliolin6i , sc o,ilicn6i2s>p!llli>ibul l>^n<um,
ciiculorum, sc NZuIoium - nec nn sc licbu! liorllque tque
issoium 8uun> , !,lumqucmunili , lcu le<cniz, c.l-
Vsen-llum s,^cniz vsque llecim,.
zz, ^p<^5lokuaiuomozuituriuT<<U,c<'e"'
^o erl Xriccil 2c! ciiremum pilcium . illque sei ciiculo
liHnseunrep<:r^l,!oz^c,^>'ci. sc s,nl;ulz ciu->l;r2lluz, loci
c>pl>l,N: iulicu, ec!if>iici inlci^r>tu inict piin un>l;r,.
uin ^lieii . c circulum illum . qm llnul pcrccnlrum Ncl-
I <>c qlunli Ic>nzicu6in,z ipl>u5 ttci > 5c qui mg>,
2 llic, ^n<Ic> ilUliit.. miiuii 6icnK sic prii2 lon^i-
lu^inc. . ,<
M5 inicr l^lciic2nuin Iicuiul loci > ui ciuitil sc pti-
mum conNimlum in Qccienic nc>n procu! b 'nsulil sntluni-
t,z, Vu<lc ni,ioc vcl minoi llilt,nii2 vniul Ic>ciH<ji6liinluIil
^ue 2liciiu5 2b ,Ko ulpic-iul 2 numcio ^l,6uum inrei-
plium : lnz>,uli ulcm iH^u5 iqu^ioiil inlciunl clill,-
in milliiialm l;. licet in luci > qu b quHlore 6c5^
Quni nn8u!il6il,uz> l quoniHM lcmpei n>2^iz, ,c m,>
NlinLunlur , ciu m>c>i lit l l>c>Ioz?f>r>rc>im2lici ) minoc
cli2M tespc>nc^llN,nli2. ellliffcrcnli cl>2in lon^icaclinil
,pp,lei, n lcicuz Kl Ilera OiicMoi!, vel l)cci<lcnl2>inc :
nun enim ni2ioi lon^ilucio eiic vniuz loci, co iz eiii Uiicn-
1ic>r > c pioinclein coiul ciliz ticiur in noiiionte , cilil
, meri6icm ^ir cil>eliHM<l occzsum clcprimi'.ur. ?ol-
ic> vncle vciiul camfucin sii louAiiuc, vic in V. ^icnum.
insul.
l. V
I,vcifit 6icimr Venu Olicnlalil -> 5c>!e , 8c mitulin, , ^.
c>U25l lucem iercnl : i<!czue nun mcxio, qniil cun, M2iutii,2cli
lu-l lue: noitil lcncbi fug , lc poliilimum , qui iol pro-
clcomi ilicn5, Incillonlcm i,miHM Hl!ucnnc<:m pl,'l>z;nc.
s,cni cconni.ttclpciul Hrl>ell3luc cjU3nc vcs^eilin, elt, sc
OccieniH! 5o!c.
I.vl, , suo vccl,ulol,lil norum, cN pricipUH ^ol cor- )8.
^>olum ccrleltium , quc ,nicum . sc nnulne inlllumcmuin .
c^uc, ,l;unl in Kic iulciiol. l>icque enim 2limiiccn<l2 cN vlla
<zu:cumquc lauclcm ei lic occul cilorum innucnliH,<zun<l(
ac ,um , l'e lalc, , lu sscicn eN , prc>6tin5 c>mn5 ^ii-
n,2 ^u2l,5 . quibul niucilum ^<7UU5 N2lulium cn-cuum
liinuntur , siouc etei!: <1emc>nlllic 1'ilu in ccvlelti ?l>i-
losupn,, > docuciunrque nre iplun ^uerloe > <3culf;!5
>iicl!H,c llncilcuz piecolomineus. I>c,ll luminil onn.il
fc>n5 . sc oiic, lol > ;ui illul puNci, clcril 6enc>u f^nell.
ttcicil> lumcn ipluln tuil<jU2lil2tiou5 Icenli vlictcn
illim rlfetuum pHliuni, quo ,ic!cmu5> cuiu5 <lilmil>lu<!i
ui ul l'Hium rll luci il>lu inieuo sc n6c . qu lunc
%eg LEXICON
primx i ti prxcipuz luminis proprietates, partim ctoies,
quos in Aftris videmus & quibus rcuer pollcnt, probat
idem Titus. Vnde Sc Saturnus colotis plumbci eft 5 Iuprter cx-
mlci i Marscandentis; Sol aurci -, Venuscroceii Mercurius
exfij, & mixti Luna tandem albicantis. Sc argentei, Tt vel ipfis
lippisoculisconftat. Ex haccrgocolorumdiucrfitatcdiuerfi-
ttt, Sc prxpollentia fingularura qiial tatum, diuerfitas ctiam, &
variera iita cfFeduum > quam videmus dimanat. An aurcm lu
men aftrorum agat in hxcfublunaria fecundum fuam intcn/io-
nem , & extenliodem veram > an potiih apparentem 1 dubium
eft maximum inter Philofophos. Atenim fi non ratione > fal-
tem expctientia> Sc ex effeftibus ipfis concluyere debcraus,
fidera opcrari in hxc fublunaria fecundum ilium gradum in-
tenfionis, & quantitaicm cxtenfionis lucs , non quibus ipfa
rcuer pol lent , fed quibus attingunt corpora paffbilia *> qur
quo magis fideribus remouentur , quo minus eorum lucem
participant, minus in fe recipient {derum impteffiones.
Videmus id chriflm in Luna qux Miens, fiue Soli coniuntb,
nnlli dubium > quin in fe maius , atque intenfius lumen parti
ciper > quam cum illioppoita -, & nihilominus'maioribus vi
ribus pollet in iftbxc inferila cum Sole difcedit > proinde-
quelumine Temper crefcens nobis apparet coniunftione ad
oppofitioncm* quam cm ad ipfum accedens > quoad ad nos
fen (i m lamen de perd ir. Videmus in Eclipfibus., qux nonaffi-
ciuntcaloca> in quibus nullatenus confpiciuntur : Videmus
tandem in nouis Phacnomenis > qux non agunt niii in eas pro-
uincias, in quibus apparent. Cxterum lucis in ten fio > Sc cx-
tenfio quoad nos caufx funt omnium primarum qualitatum
in inferioribus hifee : & ab intenfione quidem procedunt qua-
litatesaiux & ab extcnfione pailux > itaut exacccll'u. Sc
propinquitatc fiderum fcquatur augmentado luminis fecun
dum extenfionem > &ex augmentatione fecundum extenium
fcquatur etiam maior inteniio luminis fecundum gradus > (al
tem in efteftibus. Ex augmentatione luminis prxcisin inten-
iionc) fequituraugmentumealoris > ficut econtiex dimimJ-
tione intenfionis lucis frigiditas : Sc ex maiore extcnfione lucis
fcquituraugmentum humiditatis i ficut ex minore extcnfione
(ccitas. Hinc quatuor illx coniugationes & modi influendi
fiderum in augmento luminis > & propeefTe > in decrcmento >
5t prop eile > in augmento > & longe cTc > in decrcmento 1 Sc
long clic-, quibus conftituuntur quatuor anni tmpora qua
tuor ptimatum qualitatum coniugationes > quibus elementa
confiant i quibus vniuerfum mixtorum genus coagmentatur.
Hmc Philoi'ophus j.deOtnerat. ttxtp, /. vnicxlcftium,
MATHEMATICVM. 17'
luminum perptuas vicifuudini caufam ortos & interims 10-
juro Sed de hac re vide qua: fufius Sc ciuditc minis habet Titus
in Ca Ufli rhiiofcfksj tmttffr* l'kro primo.
Lvminaria nonmod Apud Aftronoraos , fed S apud
Ott)oes fer: feriptores vocantur anthonomaltic prxcipua cae- 4r*
Illumina, Sol videlicet i S Luna bina ih diuinitatis fimula-
chra > Mundi faces orbis ornamental rerum omnium vi
ta vcl ipfis brutis animantibus nota. Ea fie [dicta funt ob lumi-
nis redundantiam : qua ratione Gencfis I. dicitur fecifle Deum
ab initio duo luminaria magna > Solem vt prxclletdiei 1 Se
Lunam vt prxcflct oi. Nonquodca in comparationc cx-
terorum alrorum admodum grandia fint > ( quandoquidera
ce; tum eft Lunam ipfo teneln globo minorem elle > pioindc-
que omnibus aftris tarn ijis i quam erraticis excepto Mercu-
xio, vt tnox dicemus , & Sole maioiem ficiant aliqui cancm
fui um ) fed quod luuiinc ftcllas orones ante- cant, Sol quidem
lucis intenfione > vnde in ipfo prxualent qualiiates acliux.
Luna vet ciufdem lucis extenione S qualitatibus pafiuis.
Hincbcn dixit Centiloquij author -verbo it Solem efle onten*
Vitalis fotenti*, Lunam naturalis , quia perfecto Sol inviuen-
tibus elk caloris innati author , Luna humidi radicalis -, vndcc
adminiftranr materiam > S formam materialem in cunlU re-
bus j & difpouunt qualitaies cxleftes in mixtis > icducentes
cas ad actum > & coadiuuantes caufas immediatas ad produ
ct ionc m fuorum efFeftuum > quos omnes virtute continent > &
potentia : Itaque omnis animantium vita luminanbus pen
der tanquam cauis vniuerfalibus > & xquiuocis fubordina-
tistamen caufx primae.) & vniucrfaliflimx 1 qux concutfu ge
nerali ad omnes cffe&us naturales corteutrit > datque ipfis cau-
fis fecundis poiTe > & operari. Vcrumtamen inter caufas fecun
das luminaria quandam fibi vniucifalem agendi vendicant 4*
principatum : & fie quidem cum beneficis copulcntur , produ-
cuntanimalia > & muta de cotum natura feilicet temprala 1
in comraodum ,atque vtilitatem hurnani generis > fi vcicum
maleficis congtediantur , concutiunt ad produtionem ani-
malium pernicioforum mixtis quibufque bonis hoftilium > 6c
infenforum 1 ad a'ris corruptelam > fruuum per nie. em > tet
ra: fteriliratem > &c. vnde petilentix> fames , rootbi & alia
huiufmodi mala detiaant : & hinc etiam patet , quomodo ex
laminaium defeclibus potiflimum hxc malaotiantur > quia >
( ve bene aduertic Titus Ub. t. cap. /^.atqueexauthotitate lacias
Congregationis explica tic confirmas doftifimus Pater Aucifa
innotisi & declarationibus ptxfixis ad eiufdem Titi opera)
Luminaria iater aulas fecundas funt vniucxfalcs moderatores ,
i8 ' LEXICON
fignificatores Iargitores omnium bonorum: vnde nil mi-
rum > Ii impedir in ddiquijs eorum luce > impediatur eciam
allquateuus actio , S influxus , exquodemum cuenianc morbi
aiis corruptela ftcrilitas terrae . caloris innati defcdus.hu-
midi radicalis eitintio > & alia id genus* qua: deficient!' -
bus caufis primatijs arguunt etiam crFcftuum confequen-
tiam. Quapropter iure > & confequenter arguent magnus
ille Areopagira in magno illo > ac prxternaturalt Lumina-
tium defeftu in pafEone Domini exclamarte fcrtur : Ant
Dens natura fatitur , aut mundi machina dijfoluetur > quia vide
licet fine peculiari Dei artillen tia , & miraculo mundi machi -
na did confiftcre non potuirtet, quandi luminaribiis te
Sole prxfertim tanto tempore obfeurato . lucem adeoque
vitami haurirc nonei foret permirtum Sed de hac rc laus-.
Plura cum de ipfis luminaribus fingillatim redibit fermo.
Infuo lamine dici folet efle Planeta cum eft in loco fux na
tura: conformi > hoc eft, vrdiurnus fit de die fupr terram
& de nofte fub terra : ficutecontr nournusde noftc fit fu-
pra terram > & de die fub terra: Sciniupcrfit in loco apto ad
icm qua: per ipfum naturaliter figni fice tur.
LvNAluminare minus ficdifta quafi contradi lueuna ea
quod cum Sole aliquando luccat i vel vt placet Ifidoro Lu
c na i abi cela media filiaba > vna ex feptem erraticis proximior
terrae > planeta fermininus > noturnus > qui ppequi ( vt pau
lo ante dictum eft ) cum habeat lumen Sole mutuaturo > Sc
extenfum magis quam intenfum vincit in qualitatibus paf-
fiuis atque in humiditatc: ftideo vtSolpraecftcordi fpiri-
tibus, fanguini ice. ita& Luna praeeft cerebro vifeetibus
pituita: > ft quemadmodum Sol potenti vitalit featurigo eft >
ita Luna potentix naturalis. Quanta m vc, in rems actiuira-
tem habeat Luna nemo eft, qui non videat : vnde mrito
1). Ambrofio in Hcxainer. Mater reris, deter mein , mim/ra
humortt, maris domtnatrix , menfura temporil , metrix
Sohs , denique /Emula appcllatur. Idque oritur tum ex eius
ptopinquitatead terram > turn etiam ex maiori con filien tia :
plus enim quam reliqui planera: fupr terram confiftit, motu
luo refiftens motui primi mobilis i atque vna fere integra,
hora plus alijs noftrum hemifphxrium pcrluftrans. Pci licit
enim curium fuura in Zodiaco fpatio dictum 7. hor. 7. min.
41. cum alias quoufqucad Solemiterum feratui > requirantur
dies 19, hor. i, min. 44. Hinc triplex mentis ,i& Lunariunv
viciilitudinum momenta tria a fenproribuscommuniter arti-
gnantur. Penodicusi fc peragrationis, in quo Luna com
plet mtegtam icuolmioncm, in Zodiaco , c rcuertitur ad idem
MATHBMATIC VM. iff
ysnflnra > vnde difceTcrat > fynodicus feu coniun&ionalis >
& eft quem mod ezplicaui > in quo Sole difcedens > iccrum
id ipfum reucrtitur , vc ci corpore iungatur -, tertius . quern
dicunt apparirionis feu illuminationis in quo Luna viubilis
eft, 8c lumen fuum exerit , quod fit fpatio dierum i. hot 11.
reliquis tribus diebus (liens: quae caufa omnis motionisin
hifccinfcrioribirs >vt prat ceteris obferuat Plinius lib. . cap.
p<) Caetcrum Lunafe corpus fpbzricum eft., denfum . opacum-
que i nulla praeditum luce > fed tota quam habet Sole mu
tua ta : Hinc pro diverfo, multiplici ad Solero poftu>afpe-
ftus , figuras diuei fitas > quas Pha/ei dixcre. Nam quamui*
perpetu eius medietas illuftretur Sole > Sc magis quo
Soli vicinior i ( Ytenim habetur exopticis > fphxra maiorlu-
minofa intenlis, Sc amplis lumen uum commuuicat (plia: a:
tninori e proximo i 1 Ii obiebc> quam longinquo > ) nihilomi-
nus non eodem modo Temper nobis conpicitur > led pro di
ner la ad terram habitudine > mod tota obfeura ( quod in So-
lari defeccione > maxime obferuari poteft vbi confpicitur
quidem Lunare corpus Soli aduerfum > fed prorfus obfeurum >
cum ea medietas nobis obuerfa folaribus radijs minime at-
tingatur > fed ea tantum , qua: nobis inconfpicua eft > ) modo
corniculata > mod dichotoma > modo demum in Solis op-
poiitionc, plena > & ei parte tot , qua: nobis ofFcrtur > tota
etiam i Iluminara confpicitur. Quod autem etiam in plenilu
nio aliqux macula: > fed eius partcula: minus illuftrara: vi-
deantur, exiftimauit Plinius lib. t. c.tp. p cas aliud non eile >
quam terra raptas cum humort forties. Arcefila ver partes
adultas, & nigras. Tales econtr partes humidiorcs, quibus
igneus orbis attemperarur ; iicut inquit etiam Diodorus ia
Catena: Lunafemper.tr inis xflum , ne orbtm conjumm.it , (
perd.it: Philolaus , cas montes , fyluas autumat : alij de-
mum putant id oriri ex tclluris effigie imbuta; aliqua luce
Sole illi communicata ( quod ego fan non irem infidas )
quam pofte Luna ranquam fpeculum in fe reciperet acre-
ferret. Verumex hoc neceiTari fequererur, in varijs hori-
zontis partibus , Sc prodiuerfa tellurisad Lunam habitudine
variandas fore huiufmodi maculas i quod tarnen experientia
falfiraticeuincit eumfemper, & vbique locorum ipfaean-
dem formam retineat. Quare concludendum eft, easnil aliud
eile, quam partes denfiores > prefliores i Sc rudiores ipfius
corporis Lunaris., qua: Solis lumen excipere xqu non pof-
funt.ac quae magis plana: ac latuigata: : Quod etiam in tellure
Solis radijs illuftrata fieri credendum eft. Hinc diuetfitas
illa afpectuum > maria montes , valles , fluuios , campos
7 LEXICON
aliaquc id 'genus referendum. -Nam qui dicunt Lunam cffe
corpus terrcum ibique habitacorcs degerc > atquc animantia.
que hac iliac difcurtant, ( vti protrita fronte ridifle fe iadat
Dauid Fabritiusapud argolum ) plan dlirant. Nondefacre
tamen non ex anciquis modo vtrcfert Cicero Qua;ft. Aca-
dem. lib. 4 . fed ex recentioribus mulci > qui opinan func Lu-
nam eile habicacioni hominum vald idoneam ; quod ego non
oranra improba rem ; maxim quod refpirationi > ( qux ro
tura negotium facefllt) fatis ciTc potcft leuiilimum illud cx-
panfum > quod eiufdem tationis > ac nofterifteae'r ,/*/><-./ du i-
mus elle: licet long purisac fubtilis. Atenimdefad ibi
homines viuer , pecudes > proindeque habitatores illos
siHiicbthoncs , hoc eft, in altera oppofita terra habitantes vc
volcbat Macrobius infomniu tijapionts cap. il. error intolera-
bilis eft in fide catholics, vel ad minus remeritas magna > v.t
aduertit Tannerus in dtjfertat. de Cdo <Mt. +. fcquererur enim
homines elfe non ex Adamo progenitos i proindeque nec
Chrifto redemptos. Quod fi quiseatens id artirmarer , qua -
tenus vellet > Paradifum illam volupratis > hortum deliciarum
Dei manu confitura > & plantatum > in quo pofitus fuit primus
homo ab initio fuarconditionis & quo tandem eiedus eft
poftpeccatura in hanc terramatrumnis > & mifcrijs plenam :
hanc inquam paradifum in Lunae globo conciperc > vbi nunc
fandiflimi illi viri Henoch > & Elias miraculos tranllati> loc
depofiti degant > iucundiilimamque vitam ducant , quoadufque
Mundi finis , Se p xdica t ion is ten pus adueniat > id erfi nouum>
non ideo intolerabile dicere'm nec facrae feriptura; ,
aut Fidei dogmatibus vllomodo repugnans piout fuse exa-
lninabimus (uo loco in verbo P*r*dln terre/fris, quantum
ici dignitas exigit. ,
Cxterum Luna ambitu fuo comprehendit milliar. 600.
cum femidiameter cius fit milliar. 544.0. Eius Caelum > fed
regio expanfi quod occupt & per quam diiugatur, eft lata
milliar. *7jio. Quod vel ex eo liquet ia quia videmus ipfam
in perigaso coniritutam diftarc centro teil uris femidiametr.
terra; $1. in apogxo ver femidiametr. 60. inde eft quod to
ta regio cius expanfi eft femidiametr. 8. qua; in milliaria
conuerfz faciunt fummam milliar. 175x0. Dcnique Luna
in Genethliacis fignificat itinera , genus fxmininunv , ple-
bem > animi qualitatcs > bumidi radicalis abundantiam , & his
fimilia de quibus alibi videbit fermo.
L vN Mttnjionei , feu .nicnrs funt partes quxdam Zodiact
quas Luna curfu fuo peragrans obeongreflum cum ftellis fins-
inibi coafiftentibus imbuitur earumdem bonis , vcl malis qua
M AT HE M AT 1 V M.' %7t
Ittatibus quibus proindc affechm > obferuauit antiquitas ,
varios diuerfofquc influcndi modos inductc in thxc inferi
la Ba ram origo vti ab initio bona innoccns > naturalis > ra
tion i stque expcrientix conformis fuit i fie poft modtim
-^gyptiorum Tanitatibusdcprauata > nullum eft in tota Aftro-
logia comraentum > cui in vanitatc ccdat. Copti easfuo gentili
Tocabnlo quad Lunx diucrforia > feu babitacula nominant.
alij Deorum iationes > rduis cum Kirchero dixeris > Dx-
moniorum (tabula > cum tot tantifque fuperltitionibus fine
refrta. Et quoniam Luna cutfum fuum perficit diebus fer it.
ideo (ngulis diebus ngulas manfiones conltitucrun t > Gngu-
lis proprias notiones > accetta rerum iignifcaia attribuentes >
gc quod magis mircris i fingulis fuos genios > fe dxmones ad-
miniitros proficientes. Flacct hic ad ledorum curioltatem
leuandam ex Kircheri Oedipoi proutin corum monumentis
jacent > tranferibere : inde cas nitoti fuo redditas , arque ab
Argoloadithuctempus diligentiilim fupputatac ex poner
q uoniam vtdixi , omni fupertitione abieda ad folum natu-
ralirerconfidetatxex diuerfo Lunx cum le His fins congref-
ti i experientia duce plurimum valent in rerum cledionibus.
Ergo Prima Lunx manlo , quam - j ilationem pifeis
dixcrunr ventre Ceti ftclla videlicet fixa dnatura Saturni
qux incidebat in earn > proindeque mjefl.itffnn inimicorum ap-
pcllabant cuique genium prxficiebantnemine Kjttel, com-
butabacurolim ab initio Arietis vfquead 11. gradumciufdcm.
Haue modo Argolus temperatam vocat ac figit in gr. a,t.
Ariens; dicitqueefTe idoneam ad medicinam laxatiuam fu-
mendam j atquc iter quodeumque arripiendum.
Scatio, quamantiqui reconaltat'tenu Princifum appclbbaiu > 1I(
antes ei pro genio compuubatur u. gtadu Arietis
vfqucad %. obfixamincapitc ciufdem Arietis. Moderni a li
tem earn continuant in gr. 4. Tauri quam dicunt aptam ad
fcrendum plantandum > atquc iter faciendum per aquam > ve
rum purgationibus inopportunam.
Statio > quam JEgj ptij vocabant frtfferitAm % tondform- .
prxfldoei genio Ginthiacl, erat olini a gr. 15. ArictiS> vbi
incidebat triangulum prop ventremCcti. Nunc autemeftin
gr. 17. Tauti , & cam vice vetfa vocat Argolushumidam > af
ferentem mala in itineribus.
Statio eil in PIciadibus, eftque a pud Arabes irado in im ici- iv.
rix, & vindidx di&a fuo gentili vocabulo Altaricki cuius
genius dicebatur Dclhaicel. Hanc receniiores vocant tempe
rate humidam > proindeque bonam ad ferendum > plantandum
iterqae faciendi! per aquas, & cam concuuuati in gr. jo.Tauri,
'ji L E X I ( Ott
Y. Statio poita cil in Aldebaram, feu oeulo auftrali Taon |
quam vecabanr Hoti maiocem i fanons magnatum cui daban t
pro genio Huaicl. Apud Argolum dicitur ficca.congrucnsiri-
neiibus> medicinifqae fumcndis. Computatui nunc ingr. 13.
Geminorum.
v ' Starioantiquis dicebatur clauftrum formaba turque duabus
ftcllis Geminotum> quarum altera yocatur propus altera Ras
Aigienfe ( de quibusfuo loco dictum) proindeque ftatio bene-
lentix, & amoris nuncupate > cui gcnium prxficiebant nomine
phipaeei. Nunc autem cil in gr. . Geminorum > atque apud
A rgolum dicitur tcmpcrata , led ad nihil idnea ob Hellas ma
lficas in ea litas.
TU. Dicitur llano acquifitionis bonorum > quam Abenragel
fcapulas Geminorum vocat ab ftcllis in ea contentis , eamque
computatgr it. vfque ad jo. Geminorum 1 dando ei pro
fenioZifaiel. Argolus verd nunc earn figit ingr. 9. Cancri ,
icitque humidam > atque adeo bonam ad ferendura > aran-
dum fed infenfam itineri niii aggrediantur per aquas.
Vi". jEgyptijs dida Cubitus Hili 1 alijs Cubitus Leonis > ineipie-
batab initioCancri i & protendebatut vfque ad gr. 13. eiuf-
dem figni. Genius eiuserat Hathaicl > dicebaturque vi&oria:
in bello. Ea nunc eft in i- Cancri 1 quam dicit A rgolus nubi-
lofam, eemperaram taptamad mediciriam fumendam 1 iterque
IX, arripiendum.
Difta Alnuthreh Statio infirttiitatumj conftituitur ab An-
tiqnisin AfelJis gr.13. vfque id xf. Cancri) cuius Genius
dicebatur Tiaiel. Argolus earn figit ingr. >. Leonis ac dicit
ficcam 1 ad omnia in opportunem.
Ii. Arab, difta Bltarph jfelicitatis partus computabarur olim
gr. l. Cancri vfque ad gr.9. Leonis : cui genius prarficieba-
turBiacel. Nunc autem figirur in gr. 17. Leonis, diciturqu*
hmida , pioindcque ad plantandam , fed itineri non
xi. idnea-
Arabibus dicebatur Elgtelbe s Latine frons computara*
gr. 9, Leonis vfque ad . Genius eius dictus eft Kekaieh
A rgolus earn conftiruitin gr.30/ Leonis, dicitque temperate!
frigidam> bonam ad itet > plantan dum , ferendum , fed fumcn
dis medicinis incongiuam
XII. Apud jfEgyptiosdir,a-AA.<r^<A , alijs 1. ftatio fepa.
rationis amicitix , numerata gr. ir. Leonis vfque ad gr. 4.
Virginis , prsefixo ei Genio Laaiel. Nunc verd eadem njjituf
in gr. i}. Virginis, eamque vocat Argolus humidam > bo
nam ad aedificandom plantandum j fed ad caetera inoppor
tunem.
, A miquis
MATtEM ATICVM.
Antiquisdifta ftatioamoris Arab- Alfzarphet gr. 4. Vir- xilt
linis vfquc ad 18. genius cius dicitur Argolus hanc con-
Htuitingr. 16. Virginis aitqucc(!etcmperatam> bonam ad
fcrendum> arandum iter arcipicndum;
Difta ftatio latrantis ( folian Cane) Arab. Algaua gr. xJt>
18. vfquc ad fincm Virginis, cuius Genius diduscit Kakuaiel.
Statio diuortij , ab rgolo dicitur tero perata > bona ad femi-
nandum \ ancandum > medicinara fumendam r led ad iter
pcfliudBRiftituiuii ab in gr. 9. Librae.
StatroTHtmidinisnuncupata, acqnifitionis amtcorum Arab. x
* Alfamak i cui genius aiTignabaiur Kckaicl computataab initio
Libra: vfquc ad gr. 1 j. Nunc autem eft in it Libia: 1 clique
hmida in qua bonum fodere putcos > ac non iter atripcre.
Difta Statio propitiationis' lucri > & mcrcimonlx Arab. xyi.
Algaphra comptate gr. 13. vfquc ad . Libia: > Gcnicum
habebac nomine Aklaiel. Argolus cam fig it in gr. 4. Scorp.
eandemquc vocat frigidam > & humidam , malamquc tnanfio-
nem in omnibus.
Dicta Statio Latrociniorum Arab. Alzananach 1 olim - xyiii
putabatur gr. . Libra: ad 9. Scorpij, fub genio Papaiel.
Nunc autem eft in gr. ij.Scoipij, vocaturque hmida bona
ad emendas beftias fed non ad iter.
Difta Corona Arab. Eclil.i 9. Scorpij ad iL Statio infirmi- xviir.
latum cui genius erat nomine Mi haul. Ab A rgolo dicitur
ficca, bona ad a:dificandum ferendum > plantandum , atquc
adnauigaiidum , compuratur modo in gr. 30. Scorpij.
Antiquis dicebatur cor > quia erat prop* cor Scorpij > Statio .
iccuperationis fanitatis fub genio Kcphaicl gr. it. Scorp, '
vfque ad 4. Sagittarij. Nunc vet eft in gt. lj, ciufdem figni*
humidai bona-ad ferendum plantandum, iter aggrediendum.
Dita fanfta Arab. Alfchaulet, Statio Venationis quacge-
nium forticbatur nomine Rczoicl , gr. 4. vfque ad 17 . Sagit- x**
tarii. Argolus cam figit in gr. iS. Sagittar. vocatquc humi
dam 1 ad beftias > lluc pretio fiuc venationc comparandas ap-
primc idoneam.
A rab. di Elnaim 1 hoc eft Statio gratia! > & iucuriditatis > t
feil quod latam produccrct fcgetem > habebar genium dictum
Sccaticl gr. 17. vfquc ad finem Sagittar. Nunc autem eft in
gr. 8. Capricorni , diciturque ab Argolo temperara bona ad
xdificandum > ferendum > fundos, & terras emendum.
Olim computabatur ab initio Copricorni vfquc adii. dicta xxl<
Statio fuga: & cxilij > Arab. Elbldeh fub genio Tetaicl. Ar- 1
golus cam dicit humidam aptara ad nauigandum > atque ad
medicinas fumendasieonftuuicur autem nunc in gr. li.Capriei
S
I
174 LEXICON
in. Dii Brachium facnficij > Arab. Saadeldabakh Statioie-
hudionis & expilationis computara a gr. i}.ad . Capric.
fub genio Tctzaiel. Nunc au tern eft in gi. 4. Aquarij , tem
prala apta ad medicinas , -non ad iter.
XXIV. Statiofcunditatisgregum beatitudofc brachium abfor-
tumnuneupata, Arab. Saadclbelaa fub genio Kachaicl gr. 19.
Captic. vfque ad 9. Aquarij fita in ipfa fixa caudz Capricornii
nunc autem cd in gr. 17. Aquarij temperara > maLicinisiu-
mendis optima.
XXV. Statio affluentiz bonorum terra: dicla beari rudo Beritudi-
num > ic brachium brachiorum Arab. Saad Eliaand > alijs '
Phcm Eihaut, hoc cil os pifciS) computabaturgr. 9. vfque ad
zi. Aquarij : Genius cius erat Dedalicl. Argolus vero earn fi-
gitingr. x6. Aquarij > ac dicic ficcam , bonam ad iter > arque
ad fundandum,
XXVI. Dila > brachium abfconditum , Arab. Saad Elachbich Statio
voluptatum fub genio nomine Szafzaiel computataad gr. tt.
Aquar.ad4. Pilcium. Nunc autem cd in gr. it. Pifciumdici-
turque ab A rgolo ficca medicinis vtilis > ad alia vero in faul ta.
XXVII. Statio ficcitatis dicla prioris germinationis Arab. Alphara
Efmakodden , gr. 4: vfque ad 17. Pilcium , cui genmsaffi-
gebatur didlus Taflaiel , recenfioribus conftituitur in gr.
16. Pilcium i appellarurque hmida , bona ad medicinas i'u-
mendas.
xxviii. Tandem Statio ab antiquis difta poflerioris germinationis
Arab Alphara Elinuchar computara a gr. 17. vfque ad finem
Pifcium fub regimine genij Harchaziel dita etiam tatio
inundationum.Hic modo eil ingr. 8. Arictis diciturque ab
A rgolo remperara bona ad ferendum > arquead medicandum.
Atque hz funt manfiones Lunx alru dxmonis > jEgyptio-
rum nugamentis > & mille fuperllitionibus deprauarz quo ars
Alioqui bona experiments viribufque naturalibus fiderum
nixadeturparetur, & vel rcligionis erg homines ab cius vfu
abiterrcrentur > vel cara vitro capeiTercnt cum pietatis difcli
mine. Hoc > inquam > eil bonum fernen femitatum in agro
cuiinimicus homo liuorc percitus. fuperfeminauit zizania:
fed non ide eradicanda 1 ne fimul cum eis eradicemus > & tri
ticum > adeoque bona narurz nobis remoueamus , iludi
fupcrllitionis vitandz : quin porius finamus vrraque crefeere :
tum fegregatis > refecatifque omnibus vanitatibus i quz pure
naturalia limt colligamus > atque ijs in bonum noihumvta-
mur.
4?. Lvpvs, Fera , Beftia Centauri > Arab. Fjftda, in tabulis
pcifacis Bnd,m,ft Hzbcis autem Ntmer , ideft . Sidus in
M ATHHM ATICVM. 7f
arlo ad auftralcm plagam Tub (gno Libra: confhns ftellis 19.
de natura Maleficarum. Virle fufius in verbo Beflia Cantaurt.
Lvx e qualitas quxdam corporis Incid ei propria ab 50.
coque intriniec emanans : vnde differt luroinc, quod eil
quid pofterius ab ipfa luce produetum per effluxum radiorum
ab ipfa luce ad alia corpora luminis reeeptiua quale eil quod in
aere 1 alio quouis diaphano producitur per rcflexionem ra
diorum ab ipfa luce emanancium > vel quod ctiam videmus in
corporibus opacis fed leuigatis > inquibusrecipitur lumen
Juce primigenia dcriuatum, ac praecipuc in fideribus lumen
fuum Sole muruantibus. Quare lux propri dicitur Soli com
peter omnis lurainis font i , lamen ver lldcribus. Radius
-veretinftrumentumproximum > quo ipfa lux fe communi-
cat> 8c lumen girpit > licet fa;pi film ctiam lux cum lumine
conucrtatur. De qui re vide qux erudite habet Kuchems in
libro A rtis magnz lucs > & vmbrz.
Lux etiamquandoqueaccipiturpro ipiis ftellis : fic Cicero
in A rati I'hznom.
JlU > qutfulgent luces ex bore corufco >
Sunt interfortes glidas iquilone tocatas ,
a<ue interJfatium , f im veigia Sollt.

L V
Lybicvs Ventus, idem , qui Afiicus > vnusex ventis Occi- 5l <
dentalibus , lateralis Fauonio oppofitus directe Cxciae, fpirans
ab occafu bruniali > (c dictus > Lybia per quam fpirando
tranfit. Eil de natura fua frigidus 1 & humidus 1 pluuiofus > ac
tempeftatis indez > de eoferibit Plinius > vt alibi obferuatum
eft > quod Satu fuo facit peeudes feemineam prolem coneiperc.
Vide in V. Afitius.
Lybanotvs ventus item Lateralis > fed adiacens Auftro <x
dihs etiam Auftro-Africus , direft oppofitus Aquiloni.
Eft de natura fua calidus> fed magis humidus . pluuiofus
noxiusi & morbificus> habet fibi collatrales Ypolybanotum,
adiacentem Notolibico ad occafum , Mcfolybanotum vero ad
Auftrum ipfi vento Cardinali immediatum.
Lyra Vultur cadens > Fidicula Grxcis Cheljs Arab, vero 53,
Vvcga, &c. fidus in oftaua fphxraad borealcm plagara , ha-
bens ftellas decern de natura Veneris , & Mercurij , quarum
potilfimacft > quxArabicc dicitur { piimz magnitudi-
nis, exirtens nunc in gr. 11. Capricomi cum laritudine bor.
fer gr. 61 Hie oritur Roma: circa Kalcndas Nouembris
cum gr. 10. Scorpij . occiuic reto cum vlcimo gradu Aquarij >
17 LEXICON
quo tempore pluuias & humidirares afFcrt ; ficut etiam cum
Saturno aera nubiiofum > & aquofum : Cum Mercurio vcio fu-
bitammutationemin humiduate ac ven rorum flatus. Dcea
in alicuius Natiuitate horofcopante fic loquitur FuniicusA,
t. . 6. Nati crunt xqui > redi > [cupidi , & ad omne xqui-
ratis officium apti > fcelerumque vindices . & quibus publica
judicia , quxibonefque credaatur. Si ver h une locum Sa
nnaus quacumque irraiatione refpexerir > tortores erunti
carnifiecs > Si qui malos homines prono Audio profequantur.
At (i in Occidente reperiatur , nati publicis rormentis lacerad
aut ignibus cxuH fe tortione legitima peribunt. Prxfertim
fi hunc locum Mars > Sarurnus ve rcfpezerint. Hxc Firmicus.
Ptxtcrea, tidicula cura luminal bus, loue > aut patte fortuna: in
idoneis figura: locis aut in fecunda do/o reperta magnas
felcitatesafFcrt > magnafque diuitias. Vidcadhuc quxdizimus
in . Fidicula.
Explicit L.
MA
M agi a olim feientia iderum diecbaturper fe alioqui bona
innocens> & naturalis qua ex cognitione >& mutua applica-
tione naturalium virium , arque influxuum > quibus dera pol-
lent, tradebatur ratio mirabilia operandi, qux natura: miracu-
happellantur. Dcliac Philo in lib. de fpecialibus legibus c
loquitur, ftram Magiamhocefi ferfpeiiu*mjiicntiam,fcrqu*m
r.UHXo'er.i cernuntur eUrim tit koarfiam, txfeiendamijue non
flekeiijolumfclantur ,fed etim* Re&es Rtgum ! , frx/ertim
Pcrfici cmrtl harum xrtium > -vtregnare non IIccat, nip cunt
nats-verfitoftmi.iuriter.Vnc&. Magi difi funt ties Reges
Clienteles ) qui ex iderum contcmplatione in Saluatoris ortu
nouum Regem natum intelligentes in Bethlem ad ipfutn
adorandum venerum. Verm pofte ipfa llderali feientia ab
Arabibusdepiauata . fupcriliti onibus multis refer tn > Magiae
nomen iamiam mal audirc ex pit, ac tandem dicta eft ars
omnium fcelcrifima,qux reliis vcrx Philofophix prxceptis
folo dxmonum commerciogaudet > eiufque adminiculo mira
quidem fed infauda , fe ver fe illuforic operatut. Huius
Ottotem fucit Plinius Zoroalrem > quem refert vicies cen
tum millia verfuum de hac pernitiofilima arte fcripfile. Cx-
terum magiam legitimam, & naturalem dicit idem Pliai us
coa flau ex Medicina , ex Aftrologia > arque ex Religione.
Plata qui volet confulat Ocdipum iEgyptiacum Kircheri
ttm. .
M agists aus vntvs vulg N*utarum diftus eft Borro
M ATREMATICVM. 177
lybicusvnus ex quatuor intermedins., inter Septentrionom ,&
Fauonium> eoquod tit veluti nauigatoiiatartis magifter : ab
enim primum vclifcatio inftitnta fuit in mari Mediterrneo
t author et Plinius. Naturam cius abunde tradidimus in V.
Horrdjbicuj.
M alevNTt m dilus eil etiam Circius ob fui maligniratem: ;
vndeetiam Oppidoilli maxime obnoxio idem nomen ceiTic
olim > licet poltc verfoin bonum omine Bencuentum fuerit
appcllatum.
Malefic* antonomaftice dittae duz errtica; mali-
gnantis natura: >atcueliumanogenen> quin & viuentibus - ^
nibus mmica- , Mars videlicet & Saturnus i icuc viceuerfa
benficas lupiter i & Venus ob bona , quae icen m aiFerunt.
M ah ei care Chaldaicc dicitur Corona Gnola lidus in j
caclo prope Bootc-m>dc,quo vide luo loco.
Mamarith apud Arabes idem valetacapud noseleuatioi 6
fupercmincntia derum ftdera , quandoexiitentibus
in aliqua familiaritate con i un ti s , alterumeorum vincit Sc
maiotibus fortitudinumealeulis polier tuncillud dicitur eile
in Mamarcth fuper aliud frequens huius vocabuli vins in
Albumafar, -non in alijs Icriptonbus Arabibus.
quo ver conti rat huiufmodi iiderum prxrogatiua ex diucifo-
xuin placitis abund diximus in V- EltuAtia.
Mandibyla C*> vide . ^
ManipvIvs fptearum, fe ctiam fkfeii difta eft Arabibus
tefte fchicchardo > Coma Benenices > fuo gentili vocabul
Hujjmetbon ,dc qua vide qua: diximus in V. .
Manna > quod 6c Ros Syriacus & mel acreum dicifolet ,
liquor cltdulcifimus vittute iderum ex vapore tenui & mixta
quadam exhalationc concretas. De quo plura dice-mus in V.
Ros , quoniam eiufdem rationis cft , fe calore infito dulce-
dinemillami & fpiflhudincmcontrahir. Vide ibi.
Manvcodiata Indorum vocabulo dicitur Auil Para- 9
diacai ldus nouum ad auftralera plagam nobis inuium di
ctum etiam Apus>conftansftcllisM' infimae nota:.
M ai'I'.f apud tam Gcographos > quam Atronomos - ,
cantur duo globi materiales > ac folidi > in quorum altero
defcripti lint omnes imagines cum fuis ellis
cxquifuiilm calculatis > referentes cum pofituin fub pri
mo mobili, ( cujus circuli poli > diuifioncs Zodiaci, & alia
ciufmodi ibi ctiam fint delineara > ) cundem fitum eand m
diftantiamd inuicem;> quam nunc temporis in celo (dera
haben t : in altero vci deli tus fit vniuerfus Orbis terrai um
cum fuis prouineijs , maribus , infulis promontorijs amni
S iij
7* \ LEXICON
bur vnaquxque pats Cub proprijs paratlelis . ac Zonis ; vt
facile cuiquclit vnico intuitu obferuare in vno > qaamlon-
girudinem > latitudinem > poli eleuationem quifquc locas
ut ciuitas habeat > quam longe diftet ab altera , qua; loca
Tint Tibi oppofita > quz Antifcia> quz Pcrifcia &c. in al
tero , Hellas omnes in czlo dignofeere , fuis nominibus
compcllare , earum iitum habere , diftrantiam' quam ad in-
nicem babeant metiri qux ftclla fingulis locis fit vertica
ls > qux fingulis momentis oriatur czlum culminet > Sc
in occafum nergat > cum quo gradu Zodiaci fingulx ad
quameumque poli eleuationem afeendant > cum quoue d
cidant -, qux femper lateant> qux fint perpetuz apparitio-
nis ! &c. qux omnia > nid mapparum ope , longo Iludi
atqae indefefls laboribus viz comparari poiTcnt. Intet has
prxftant quas Hondius , IanfTonius, tt- Bleu nupet diliecn-
tiflm fabricarunt adieis ctiam nouis Albris czlo afrixis
-non prouineijs in auftrali plaga vfque adhuc non dte cris.
Marat Mujalfiletb hoc eft rhulier cathenata Arabicd
dicitur Andromeda: , fidus ad Borealem plagam conftans
ftcllis 17. fecundum nouas Baie ri oble rua ti ones , de natura
Veneris, & Mercurij > de quo fuo loco dictum , fed enimhic
non prxtereundum quod de hoc fidcre horofcopantc in ali
cuius or tu venuli habet Manilius in flronem. lib. j- ficcnim
canic.
Quifquis in yindromedjifitrgentis tempore fonto >
Naje1 tur, immitsveniet , fenaqueminier:
Careens , (J dun cufies , quofiante fuferbo
Trofirata laceant miferorum in limine matres ;
Ter tcele[que fifres eufiant extremanerum
feula , 5 ** frofrias ammam transjerre medullas j
C*mificifque venit mortem ducentis imago >
yfccenftjqut rtgis , $flriafipJecuri ,
Suffliemm -veigalerit , qui dentque fcfeit ,
fendentem ifiofulis if/amffcarefuellam.
Necmirum ( etfi alias Manilius more potico diffundatut )
quandoquidem hoc eft fidusinfauftum deftinansad carceres,
calamitatcs > fupplicia > vnde cam ob rem ftdus vincbim dici
tur > & raulieris ad fupplicium deftinatx imagincm pra:
ic ferrc voluerunt > qui eius naturam ab initio rtmau
fllt.
Marchab hoc eft currus Arab, dicitur ftella fwa fecund
magnitudinis de natura Mariis > & louis exiftens in prima
ala , fe potids in Scapulis Pcgafi in longitudinc gr. l3.
M ATHEMATICVM. 279
Pi feium com latitudine Boreair gr. 1^. quam magni faciuat
Aftionomi tum, in mucationibus aeris obferuandis, tum m
direttionibus.
Marchej. Item alia ftella fixa quarts; quidam magni- 4-
tudinisifed vald prarlignisinmediofcuti Argonauis fulgens
de natura louis ,<k Saun m , ciil tens nunc in gr. 19. Cancri
cum latitudine meridiana grad. fer 47. Ea in horofeopo >
vel horofeopus ad cam directus a fter t cordis hilaritatem pru-
dentiam >grauitatem itinera honorata > iniuriarum patien-
tiam atque amicitiam cum louialibus , Se Saturninis non
fine accciTionc honoris, & opum. Oritur cura yr. i.
Leonis > oecieiit cum 7. Gcminorum.
Mare. Vide Aqua. 1?.
Marfic Arab, hoc eftreclinatoriura > vel Marfikin ideiV 16.
Axilla > telle teile Schikhardo in fua Vranometria > dicitur
ftella fixa tenia: magnitudinis, qua: eft media in manu He-
nioebi de natura Mar tis , & Mcrcmij > de qua vide in V.
jiHrtgA.
Mars Planeta mafeulinus & nofturnus vtpote calidus> I7-
Sc (iccus , fed vincens in ficcitate ( ide vt nott Titus effae-
minatus) proxim fub loue fupra Solem confiftcnsi curfunv
fuum abfoluit fpatio duorumfet annorum folarium : Habet
procentroSolem>vtreliqui planeta:,except*Luna>femper cir
ca i Hum fefe ipfum rotando-, ideoque ita eft cum eiofdem Soli s
circulo deferente difpofitus , vt cum fucrit illi acluonycc
oppoiitus > videatur infra ipfum terra: vicinior > corpore
prxgrandis, itautipfam Veneremlfr exxquet, ac maiorem
habet parallaxim quam ipfe Soli minutorum videlicet qua
tuor vt ego femel& itetumobferuaui. Hincper defcenfum 1,
eius in imam abfidem fuis orbis magna illi fit calotis intenfio
in xftate >acremiflio frigorisin hyeme : terrae enim approxi
mate vires fuas vald exerit > & intesdit: ficut econti oppo-
iitum experimur quando reperitur in Apogxo valdc terra
remotus ; eft enim differentia indiametris 1 6S. quae in mil-
liaria itlica conuerfxfaciunt fumraam 1 902 So. Vtproinde
nil mirumlit i (i tanta diuerfitas infit. Afriimat Keplerus m
fiitm. lib. 6. Martern aliquando vidcri dichotomum in qua-
dratutis ad Solem t quod& in loue, atque in Saturno eue-
te pu tat , eo maxime quod certum eftrcliquis planetis in- 19.
ferioribusid competer. Fontana in eius medio maculamni-
gram obferuaflc fc refert , cuius fchema exhibet in fuis ob-
leruationibus tr. 6. cap. I. vndc & probabile eft > banc elle
ftcllulam eius comitem > & qucmadmodum duo fapciiqie
S iiij
S LEXICON
lupiter Sc Saturnus fuos ftipatores habent i ac minores pla
nend js , tjui ipfos circumdent, fie & in Marte idipfum cie-
dendum cft : Qua de re tac tcflimonium , licet non ade
fir mum Anton-j Matiz Rietx//. ^.nnUjfiiartmmft vbihxc
habet. Murtem firti uti Jkp oi/ruauimui , fuis cemtttbus cer-
to temporefurtmeip*mm. & cap. 4. dehac re vald dubitac ,
anceps meo iudicio i an qua: viderit circ ipfum ftellx ii-
XX fuerint > an vero proprij Martis fatellites. Cztetum Mats
dicitut infortuna minor naturz humana: viventibus om
nibus inimicus , vtpote > qui fua redise &ficcitate hu-
morem natiuum abuimit 1 & to' ! i t : quod ctiam indicar
colot eius rufus > fubofeurus & igneus. In gcnethliacis ta
cit hominemad itacundiam pronum > rubtis> & candenti-
bus oculis> capillitio flauum > incertu violentum , cm pon-
tica i Sc amara placean t. Dominatur auditui iinift.ro > tc-
nibus bili, fclli i inteftinis> Se fedi. Caufat morbos qui
es bile & torrefao fanguine ortum trahunt > vt febres
ardentes . acutas , hxmorragiam > phrxnefim , maniam
ptlulm> icteiicum fliuam 1 diienterias . ctifipilasi exanthe
mata , & imilia. Habet fub fe milites , Duces. Capita-,
neos, Chirurgos > Medicos > ronfores , venatoies 1 -
tas , carnifiecs 1 fabros ,qui ferrum 1 & gnita opera tra
itent. In motbU maxime noxia eft Lunx cum Matte
coniunftio , minus ver quadiatu , vel oppofiiio , 11-
cut ctiam plus nocet Mars Oricntalis , quam Occiden
tal.
Masachf Chaldaicedicitur lignum Librx fcptimumsb.
Ariete illique dire&c^oppofitum , vt tellatur Kuchems in
Oedipo, Hcbraic autem Miznaimhoc cft bilanx.
Mascvla conditio > licut & ver > & reali
ter eil in corporibus ac fignis cceleftibus vt eruditifllmv
probat Titus in Clefti Philofophia hi. i.caf.ti. non qui-
dem quoad realem fexus diftindtioncm , fed quoad qua-
litatum cm actiuarum > tura paluarura diuerfuatem.
Etcnim cum mafcula vis in eo confiftat > vt admis qua-
litatibus pollcac fuhieftum quod mafeulinum dicimus,paf-
iuis quod fmininum t hinc cft > vt qux figna quxue
idera in qualitatibus actiuis ( funt ea vt alibi ex Philo-
fopho obfcruauimus Calor, Si Frigiditas ) vincunt, fumpra
ad fexum analoga dicantur iure mafcula uirtute prxdita>
qux ver vincunt in humiditatc aut ficcitate > appellen-
tur foeminca. Porro in Planetis hxc fexus diftintio , Se
ptxpollcnt qualitatum ex olotc > adcoque ex intenfio
MAT HEM ATICVM. ii
sie , Se extenfione lucis dignofeiraa i in fignis vem
punis catdinalibus > atque ab difhnria proporrionali rc-
liquotum fgnorum ab illis, vnde fe initium produionis
buiufmodi qualiutum tam aftiuarum , quam paGuarum.
Ex Luminatibus confit Solem habere vittutern aftiuam
latione caloiis > Se intenfionis maxime fu: lucis v Lunatn
ccontt abundare in humiditace ac pafluam virtutem ha
bere ratione cxrcnfionis fuse locii i ( licet enim in ambo-
bus videre fit intenfionem , & extenfionem lucis tamen
mil i dubium eft > in Sole przualere intenfonem > in Luna
extenfionem cum intenfio lucis in hac fit valdc exilis ) id-
circo bree fceminca el > ille mafculusi Iupiter > & Venus
temperatam natutam habene ex calido > & hmido > quod
indicant colotes quibus prxditi funt , croecus & ca:ru-
leus : fed in cactulco preponderar calor humiditati > ideo
Iupiter cariuleus apparent mate u lus ell , Venus croceum
colorem habet > in quo humiditas calorem vincit i ideo
foeminina > Satnrnus , & Mats intemperatam n.nuram ha-
benr i ille quidem ex frigore > Sc ficcirate conflatam , hic
ex calore , Sc ficcitate (quod aiguit ipforum calot plum-
beus i Sc igneus) ide malculini ambo . fed quia in Matte
vincit quandoque ficcitas , qua: qualitas paffiua cd ide,
vt alibi obferuauimus , nofturnus, arque effxrainatus. Mcr-
curius aneipitis eft intuir pro cjiialitate corum > cum qui -
bus congreditur : quia tarnen le folo efbfrigidus > Sc fic-
cus, fed magis ftigidus > ideo mafeulam conditionem for-
titur.
Pari etiam ratione in fignis Zodiaci difeurrendum i Quan-
quidem ea mafeula virtutc potiri dbent > quibus eft mi
lium productions qualitatum aiuarum ; ea fminea diet
debent, vnde otiginem trahunt qualitates paflux ! Atqui
a punis cardinalibus videmus fidera incipere influen-
tiam primrem quatuor qualiratum : Ab Tropicis humidita-
tern ficciratem ab a:quinotialibus punlis cilortm ; St
frigiditatem. Igitur quia Aries , & Libra initia funt pro-
dutionis qualitatum aftiuarum -, aftiuafunt, & mafeuhna;
Cancer > & Capricornus , quia initium faciunt produftioni
qualitatum paffiuatum , paifiua figna funt Se feeminina.
In reliquis fignis vniformirer difeurrendum per habirudi-
nem Sc proportionalem ditantiam diftis cardinibus vn
de lit initium produftionis primarum quatuor qualitatum.
Gemini, Leo , Sagittarius > & Aquatius habent afpcftus,
Si proportionates diftantias ad Arictcm , S Librara: erg
f, I. 5 X I c 0 n
vincunl in cjuIit>1>u 2iliui5 , c proine m5cu!in2 l>n
iicenclH sunc . 1'zuiul , Viro > lcolvic sc pilc l-
beut lll?iluinem , sc iiuil!5ilcm cum (^ncl , 6c
ds>llccirno : i^iluc vincunc in <zu2liriiou ^lu>5> ique
6e fceminin lunr. Vi6c czu ful K,b "lirul loci
ciro.
,^ K1>lvito7 dl,i!l!icc ^iciml 2oieul ifiu lel!m
siucl Xircneium vei in Oeciino H^^l>ri,co </.^/^ </e-
,<//c^e noccsl otbil linorum. Ville in V. ^</c/.
tt. ^lxil, liicilul I.lini sacie intior ^llcoloi) lc
cu2 z>2iz. qui limboelllinlecul eiini > inllinsccu m-
fleiiul iiln^>n, , lcizl'ula, 5c voluellum icsponcienz d
uu! s>2il in plnirie liiubi <iesclis>lz : Iii,t2 cK zu
mler qur bul in le f>erin6ec sc>rtu5in vrel l.
^<^?rtx^,c> , sc /f<fie/ leientiiium omnium ,,<,
^ bilillimg , sc qu? iure opriin M2iei umnium clici notel^,
quippe qu27 in lnmmo rliluclini siice <> vniucisH , Hus:
c^uanc sunt 2m^!lm<iine lugcompIeilur , 6c lciulucLli-
c, veibo ^s^<t zuo llci^>!inm longl < liincm <!uir.
lI<r enim in2lnemlicx fculiatcl ,<i inscienliim nimo ilci-
f!>nlu illonci lunc . scil lcientii nomcn mcleuiul: qui,
loli sioccunl per cmonlilHtioncl > zc f>lincici2nt lo!^
l f>iincil>i)z ici sc nolil i>loc!ul<1conilic>ncme<,iuln zu
lninu!nc>t2sunl, vtscipla tlint no , c mnifett, < e^ue
conitione p,! ^roceunt vllcliul o inuciti^,lioncm !io>
lum ^u nuc ininu not cnr, vreaquonuc ininilcll
ielnlur > 6oncc lncicn, cliuiigbilem , 2c rlil iccum in-
lellicnliim conleciuzmui : quo6 liofc<3o2>! s2cul5nc>n
z>si<t,nr , vi pnilolopnia > l.ozic , ^lei>n)'l>c , 6cc. <^u
non oer s>lincipi2nai2 > l?6 per Hl^umentHlionc 85 l/oil-
m5 sioceuni lunlluc ucie<Ii r>coc>nc , nun lunz>c>nunl
siubau, 8iul obicnn , circa quo veilmr cN czuanium 5ut>
iiic>ne uli, 6c vt2piumell lnenlulleIi2^u2n> L: i^>-
lum viciEm per li menluieiur n nlOj><,ltion2>cin cc>m^>2>
licincm <I inuiccm. Lc c^uonilln quinrum con^ciili noicl^
Z>rcile ^toui l>c>et lioncin mcnsurlr sionoriionisque vi lic
line vlIc>lesz>cu<l m,lim <^nm , sc vr le cll l>l>ie-
Qlim Lcc>metli: , qu: i>rlcinclir . lione qnaniolum
sc solum conliiicrHt ill autenu eensluni, vel contilie
il> pnicN cum lcsncitu 2^ meiim qunln , sc lic
,cl liltil incc>ntcmi>l2tione , 6c mn5urtione z>2iliu>n c>c-
bil lrum 6c vcclui e<lZl,l>ni el inenlurgt sc maria <i>-
cicuc ^X<^cc>^r,z>KiH^ ,cl mHIiuln lum ziuo5v,l llu->
zli-nrli'icvl. z,
mcnium , sc liquid vi oleum , sc soncle , sc li nuiulmo^i,
sc nic cll LcoclillH , vcl conicml>litUl c>U2nmm l>cl ll^ull
coloi, scclioz vilu2lec6io luminc , sc 2ll>c!Ilur oci
llcliu :vel<lcnic^e lcclro!Iit2 ouniilem c!i , ciul^uc
v^iliutem, mclU5 i>ciclumc>ucliciuneliim2tul, sceiliac:
inuelli2tione conliituiml ^llronomi. Kuilu5 omni quin
li5couli<ieli lcleli , vcl vi eli coniinui. vcl <iiscicl: vc
continu eN ooicilun >t clili , Leometli : vt ^ilcie tun
<lt^lllnmelic2m. c^uirinnumerotum cc>nlemrl2lione vcl-
/lUllOlm iul>r>ut2ncli.muliic>l!cnl, sc ^iuiclcnlli l2lic>-
nein liecntilllmc llHllcn. Lc lilec etim ll non im in nume-
lil c>ci lc llltic > 5ecl vlieiiu niolcilUl l>6 compilHlioncm
eci>im inuiccm clispeciicn^ci tcmsU5 per certum numct.
inn lVtlimum > sc consnnznii^m imiun<l2l ^lulcim ^ czu??
icinous rci <zulclm noz > sc lonorum inrernc!l>onc i
otilul, vi <! iclcm lcmi>c>ii5 ij!lium 6iueilir leslon6c2nl mc>-
ul2lic>nc5, sc vocum conccniuz sc liilmoni. I^ilUl ^l2il>c> ^3.
lniiciilcic>!inin ciuituor rlcil>umeinoi2lliui(li ncillunt
t^eoluell!,m,^iili!met!cim> ^lilonomizm .sc Vlus>m, 5i
nim blolul conlicieiinc c^uHntum coniWum > nroui l>l
lcii>6ll.lll2teli quin , vcl ciuz mlil>i!icc , uc immobil!
le letinci nomen vniuelszle Lcamelli : li numeium clil
clerum con<i<!eic,<licilur ^liclimciicH : s> fellur in quznii
tcm conlinu2m nobili/Iimim > ourc^uc clnuc lc^u>2li ui-
<lincl>cl lcmr<c>li l'^Hli vo>uilur, 2!<;ue nilmounm oun-
<im sclul . quilc5 5ul ccrlcll oil>c5,sc ^<lr> voc^lur
^liluuomiH : ll llnuc qu^nlic^z ilciclH cum !>ic pl0lollione
lcmvu conclcrHlur ocr cetlozino^ulo^um lonol elsoi
minHo<lll!cilIim2m Iillmoni^m , I^oc clluilicium coc>lium
^4ulic ^liil iuiiionc Klilicli5 ei I'ioclo Hliilqu inli
nic>U5 KlHlnem,tieizHlfcll IlHuiul in ?tolol;c>mcnil<>6 ^lam
incnilti, lulcr Llemcnli Luclxlil, qul nc>5 liuc 2sz,altil<:
/ul>elUHncum 6uimu3 , mgiimc nui sui in loci > vbi
leimc, inci<leiil , l nie < czuo noNcum inliitulum eil ) tum-
noole!itmu5.
^l^^vrixl ,ouH ^llronomo5i>r>pcl!2ntuc sclcllonezl'lH..
neti Qlicntil 5o!c > cum mimlinu lcmf>olc, io!el<!i-
nem 0lien!cm rcncnce isli 5ul> lcrrain conlpiciunlur.
licuteconll, Vcl^cllini , cum sunlMccillcnlilcZ iolc, sc
Vel^ele , 5ole ,6 oclum vclecnic, il><> ni!!c>ininul luc>rz
5olem luni , sc noliium H^nuc nem>lr>!nc!um luiillnc. ?uilu
lleluzieliclc56icunluc folliol'cH l'iolcmcu cum lunl Oiicn-
le, sc MHluiini , licul ciiam lec^ui lie inscliczicl cuiu
tulll 0ccnlllel , sc velc>ciui. ll.,lioilcln l>lf>ulclim

^
,4 I. 8 X I c O n
liuiuz 6iue5<it>l llert 1'ilu^ln dcelclli ?nill>sol,i !!c. i^
cl> 14. <^ui,,inqu!l,lupelic>re5M2lUlini > sc inlcriolc vcl-
ziciui iuliilllimbul <!clceniunt l> ^^o^Xi, lui Liiicvcli:
^ure uenlui lumine > lczuc26nc>z2c>i>l0limnlui, velper-
tini vci l'ui>ericicl > sc m^rurini insciioiez scenunc pcii-
Ll> ici ^ri-^um lui Loicicli ! au minuniui luminc, 6c
lonoc i nudil Kunl : illcicc iure lu^crior l)llenlIez c m
lulini, ncc-non inferior Occillcnt^e , sc veloeriini fc>r
tiorcl luril, quonizm imbo ^ licet r>cr <ueili>mnb!cu^iueln
! iolcm, i)luem ^uIilil?u5 uollcui , minrelue vir llu
munl.
Ivl

,^ ^<ll>!X?ic>> lelre ^bI,m Huenrr, ell<zu^m p3lc>


Hliucnicnl l>I,nci cum 5er>Hr2lui b inforlun, c iuuilUl
lleri inloriun 2Ut corpore , utaipeu. lcic^uc liue sortu-
n<!t, vel mIcrlin ligrio pr^ceclente. llue m!cii in li-
zno lil>i nollcriore. Verum timen eli nuo lol ,spici,r
i>!<mcrn i nrcr <iu2 mzleri meclium conlllrenlcm mullurn
illi ^c li inforiunio remouedir.
, IVIlvicc^k llll.1.^ luut^utuor elloni5 louilcomit nu-
z,er 2 2lila:a inli^ni mlnemHlico cleH , rquc 5b l><ei-
fei piincir>il>u , <zuic>u5 cl 6il voluil > nonoril ciiu!c>
ciclll2!. Visuumr clrnol!ruool>e l'clelcopi), mo^o
loui t>ror>inquiolcl^ mo<!c> rcmoliorel, mcxlc luo , mocic
tl> ruo<lo omn czu3iuor, muoctillmnulli : c^uol!2rj;u-
menio cil > i c>loz in luil r>Hru>5 oroibril moucri cir iclum
loucm, quem rro ccutro relinent > c riroirxle occu!tri^ o,un
lo incilluni in ciu5 vrnorm, vcl surr ir>luin coul^iluunlur :
Hui llt,l ob Iouizco5t>ul lese inrer >r>lol, i noltrum vilum
interr>oncntil villeil non pnlnr^ <!e eoru moiumultacllil-
mulinloue: rilu ^ui voler vi<let ir>lum(2li!ulnin nun
ciolillereo.
,;. ll^vlci,iliiv ,1, liquibul zririellimr o,u<e Hs>u6 (rzrco
Diocrr, line vi<lclicet r<<luci: c inclcx in meio ^ltlo!'
bij > quill in rncio clini) collocalum. Votur eiim l6iul ,
qui c^veluti 6iu5 rcA6 l>l>ltc5cilcunsclenc!9 iclminiln
lilie qui per cum llcarum l,iul linlieul , lum litum , l
Iiiruincm il lcili ^cMhnltzr.
l^toiv (^li.i iicimi t> ^lllnnomil culmem sl mcii
') ^iinu sus>ieri2n?um, quc> clim liciiul Cc>l cirli, I)c>mu
legi > ecim, l, l-il>rl,sc<,s>c>, ,bi iiluei, i <ieluii in
,,ioli2liiluc!in<:quHii oblinerc pollunc, pcaincleque <iire-
<^icl cmiiiuui iu vilUloic^u eilelunr viic, Vnc
li'nnzlzi'icvzl. z,
merii prolemic pi6ciiui ipll nloscc>pc>. liniKct 6i-
enit Imz>eii, ^ll^ilillu , Oilici, public, c>j,iiicium.
nec non sc mallem i c^ui lione 6iitum elt in V . l7/,e.
Lu!cl in lc>I c^ui ibi cc>nNilU5 iicuc sc luoilcl, f>!uii-
um focmnHN l cconi infoiluni it>i ociniciol eua^unlisc
nimil intens^.
lVlll.ll ^5'b. i<lem valei c plilep . liniticir enim ,<,.
lcnulc5m in se^tc>ie ncci conlillenlcm le c^ua luc locc.
Hllv v5> <xi>v^. Vie in V. ^!c>! > sc liolc>njl luc. .
^lll. Ii<^uol su!iiillmul liril num5 , cxli lu<icl siclelum- )6.
aue l,Iiu2 vi ,c>nt , eN nuis vplr 2li<zu2 leui eln^Iitione
immixlum tc^ue <i il,u5 in vnum c,2ullu , e c, sule
eimu in V. K.
^llrcl^-ru Xb. loc ell mulu (icellatu > icirul ,^.
^uri^H liiu5 in cIo LciIcm r>i2Zm > cle quo s^>iu <ii-
um clt.
^lcxil ilu^ll,. 6icilur^Il>li,seu^lHn<lil,u!a<Ieli ,z.
Neils Li lccun<i mznituini <ie niru 5,lUlni eiillenl
nunctempolilin Ir. lv.l'HUli cum ililu<line meli6in^r.
lccc iz. Olitur K.mi cum r<limc<!u Leminarum > sc c>c-
ciir cum 4. 1'uc>. Vie mr^liu in V. t?e,,.
^llKoilil <il<!jciiul I.uncc>rnicul2 cum slimum ;^.
e ii) loliz emelil , c lc viliciilcm ^>lirl>el lecun<!o leie <lie
soreli >1c>uilunium.
Xcvlv. Ncll2eN eltiomnium M!nim2> lecl pel- .
lucici sccolulcanimi, ^ueilc5oIemm<zuH>n eiull>s>3>
ll>rvncum Vcneie sersiclua voluiluc^ sc circumscilur > ne>
^ue il, iola vntjum elon,cul olusc^um^r. t8. Liu orni
conlliruitur lup52 l.unlm > Iicec lecenlioie in irilozolis clc
serenie ipsum colloceul nc<^ue ei oropiium nll>cm ttlil>unl,
lel lolum Lsic^clum, <^ul 61 vi yu2l>au<z!lcsetim sup issuin
3c>!emcc>nN>tuur. ,l>i inuilibil rcclnul. I>l,!uri illiu v,-
libiIicN sio rInellum <zuiliul cum misccrur > viiet3le:
el 5c mcn liccu eN c>li 5oll5 vicinilgiem , sc sicc^uentem
cc>mbullic>nem. Ll^ motor veutoium ; cque in t^encinliici
ben coliocu rl<rleitim in Virine <ic>nic>Iio, sc <
lione lu ^ ut in 6mit,ul 52iuini licir incnio plomplilll-
lnol sc ciccllencel > vc nc>t pialcwiul in ccntiloquio sc
slc,Ic ^nzclicnl Door , licec n-liuri inlibilc. Iliol
<iut05^nc>n 6cc> lincet icinel lu i<HHnlcz. faim uiem
c m^:iu coisoii Fricili > colore pIIic> n6cule^
nirecllncln , sulcniis vculi , lr moc>ilibu5> luoeiciil iun-
i^il.sHcie HNZulii, lonzil iZili^ pi/libu l,rcuil,u!> sc cclenr
irc> cclzllc cni^u ^unll, ,ci^>le, c^ui li vn
ze I. 6 X I c O w'
viceliel minor cli. l)ominmr lin^u , lcrmnni , trir>L,
neiuil.lf>iriiibu5> menli< c lioni. l^bei luv le mltclorc
I^uucio, di>cc!lti<<lcrlpl0l> ^l^lnemilico, ^riinme-
ticc>5> sc i^ cnu nomine?. ()>!026 moroo, mil pol>tulus-
lic ccreori ,rccctl<mniHm<eI<liumcpiIc^>s>m . iinpcimen-
tum lenlu5 commune , !inl;,i2r cicitu , iulUm, sc lil mili.
41. (hierum qui 6e ^iercuii 0 ^ltronom piirleriim 2nli-
<^uioril>uz t6uniur minul 1 sunt , c ou <lc rcli^uil n!
necil i cumenim 2 5olc o2cliln iie>2cul, sc <il ^untite
nmnium minimu , ro 2<lmo6um l>l>suti poielt, c>o loli
vicinitm sc vsoro,ui noci^ontcmimbiun: zuHu6o^ui-
<lem non niii frnpc notiionccin nn<: ^ sc velperc cum vlcie
licet-, i^ucc^iiuilnccumclimHolel 10. f-r^^riul elon.
pri conlin^ic.
KltlllvixKv eltlrcu!uzm^nulconceolr>5in d1o> qui
^ ' tnlc2l r>cr fc>Iol muncli > 6c vciciccn pilil uoNii > zui^ue
ins^n mt!2ll cileti!circuli5luzetcminel> lultincl^ue
m muncli.ciic ^uen li^ui voluinlui. Ine 6icicur>^uocl
5ol motu siirui mobililI euin elHlus vvlyuc locorum , sc
quocum<zuc2nni tempore mcriclicm ellicic. proine^ue eiu
ooe <lieno5cilur ^uinlic iei ic noctil . liiliciali ounttuin
meri<iiei > sc mcie noAi3> aicu lcmiciiutnul, sc lcminoitui
nul cuiiiscumczue rlcieri maior Iiiruo > qum quouiz rem
ore nbcie poKir luprzterrim , sc! ^u euumel Ol-
uiu in lpnngm Ic>^ cle licro oolco ^ltronoini omn>quem-
clmuum l4i5oni> Lilli sc inulr? nlion 5esceucrionIc
incipiunt com^urc clicm 2 meri<li2no , lc 20 0 m^ocil
vuuo, ^uololmetiiliinum lcuet, non 20 occalu > 1 no
IIi fcimu .ncquc zb ortu 5o!il vl HZx?^'i ' ^ ^laliumc-
ni , voi z>rc> <liuciliie notiionium mzis , 2c M2iz obliqu-
tum <llueile<tetim M2i5^ue ot>Ii^uicll2cio2snlionum.
^t vel il l^leri<2lo oinncs p2lz eclislic, iquc 2lcc-
c!unt>c c!um mcinc . tque 2<lco in eo vbi^u locoium ci
4;. lem!t2snsl<cuiulcllmqucc26ulXo6ici.?c>lio licuinori
lunc6iulH sunt, sc f>rc> locnium cliuci iullnit pro^e
lnoumconcipi p<lunt,isc Vlciilli2ni:nil!ilcuninuz Oosnio
Lpnl nium nrum^ sc o^HZi- meliiinoz cil cellurcm
cicsciioiinl <^u< sc ^/imull > lc ciiculo verlic2!cz ^ ribe
vonl, Quorum lln^uli nscuni pci pollll inuni . sc oino
l6u5 i^Utoiil oi <l inuicem ospuslios'.quiniin in^4,f>^i
lnuni <lul,6cciin uium 6elciic> lolenc , c^ui cuiuin ce t
ttumin l4l>tle5iqu2!6>spelcunc^2co viinter <luolstl
,imc>5 < ^uin<iecini ^<lu5 ^ualoil inteici^iintur ^uncum
xiclic le^uiiilui H vn,rn llu couNiiucn^,! i vn
lziekli'icvkl. i?
onolciml 6iueilil locciium , c quoc noiil cilil in vn
<imlie meiiclle ellicialui czumin,I. I^m vn ciuiia
o Ice lcmoutui veilu onum itibu ei n>5 6uc>ccim mc-
l!<ii2nil<>num cll quu ilinul nc>li lii5 ibi lo! ol>2i!ir,mc-
liclicsque ii sc no qum in Ice, 2c tice linuli. ttlrc ve-
l clilianli, c i/scieuci 4eiiinoium iiciini Lon^iiuclc 4.
qu com^uliri loielHo Inlu ioilunt!5 iitil in Occiclenre >
veilul Uiieniem ; iul czu M2ic>r iuerii lon^iruclo^ sc ircul
lrizuliloll inif>iuz inicr vtrumque meiiiinu, ciul inqnzm
loci, <l quo c>u2,rimuz, sc 6iA2ium insu!,cum, ec> isle lc>cuz sll
Oiienuoi^ pliulczu lies icci6,l c meiilcs. Veim ccn-
lioiez ^liionomi qui lr2nl2o liculc, nuiz;ijlsuil iniim
Occienti a l>eneliunl , elsciicul!cli6icccunl > veium
Qcclen5copulnumelleuinsulil Minium nc>n Inn^cac
I^ieion I'lomcnloiil: c pioin^e ioi coniluenum elleiili-
mum ^leiii^num , qu <ie l vicle quziximul in V. ^^'/n
^</</<. _
^llc>? (,lcc ccicul^<zuilH l>cInl in clc> 26 lic>rIem
jlHm inll(igIiim olc>f>c l)clpninum>8c <I/num.Z2cum
5ole> vel>l,n eioiienl orocincii niuezcum intcnlilmc lci-
8<e, cum ^leicncio vcnlc>commouci : Uccicn ,ic> m-
lulinc,lemf>c>rc f>roclc^ulicum,cIolem ii^znum. Vicle
ju clilimul in V. ^</<.
Hll5HXvu tInIclHice iclem vI c c!ccnci6um : vn6e
2pu(^nHl<l2.c> ^Nlc>nc>moe<? 'nomine i>c>cll2iul !.)! siiu 4>
oucxl ?cc>Icmc>lecem <ieI5 conli^c, czuoc! zic>i5u5 cnollli
conllicuunc pl^Ilerium 6cccnc>lllum. Xlic nomine licilui
^/3</. Ii,e!iczuz vi6e in V. I^.
^llzclK^c ^i,x^2H.l-Iebiicc!> lcu c>c>iiu5 (^IiHl^ic^ clici
lur spic Viiiuil vl2U!nc>ieli^blim lu^^ul in l'uoinito- 4?'
^u^otic, l^elli inquim ii i>iimiMH^niluc!iniz,neninilliM2>
le nm Veneiiliilc 4elculij ^ioic ^^/^.^ccil ^lel
cuiic conce6icn veniol inouci sc f^cil lubium mulioncm
in cie: llcui ctiim cum l2turnu impcmolol iml,leenel2t,sl
tonillU2 Vicle 2li2eiu5l>ni<icluc> 2>i)l numinibu.
Kllzl (iizrce clicitui Venluz inrcrmcilil inici5cplenlric>- ^
nem A sunlulnum, lio nomine LullHpeliulc nollli ver ^ '
qui l>(;lc!2m ln5li> c,lcu. Liun,culm, sl cuuic-
n, vicle in Loilfeiiole.
X15x<^il.o ^lclucotuliklelocirciul, >4eleuruz,slc.<3icun ,
tur quHll venlolum le vcnii minolcl cc>!Ici2le5 <i iu2m
^qmloni><lolo>0iicic, Luic, 2cc.iIcul ecvntlVs2c!uiIcVs>c>-
c>lul> V^ociiciuz, V^c>euiu5 icc. qui vcniil msce l2ieli!)>!
<lli2Nlui clelm. De quibu omnibuz cum c Vculi, i
18 LEXICON
generali , fermoncm inrituemus.
MiTtoRA ) quae fntut fidarum nominar Paracelfus fu
mixta imperfeta>ciufdem quidem fubbntixiac ipfa elementa
prima videlicet ici um femina ; verum vi fiderum in lublime
clata accidentaliter immutantur vel adinuicem transforman-
tur, itaut iam non elementarem formara retinerevideanrunfed
ali longe diuerfani.<& fublimiorc ipfis etiam peifeis mixtis;
quales (untComet. Virgx.Trabes & his fimilia>vel II frgida
gtando>nixglacies, pruina>&c. qua poftquamaliquandiu dura-
uert in phltinam elemcntorum fuorum fonnam reuenuntur.
A ppcllantur eti A'rx imprcifioncs>quia incerta actis regione
ex primarum qualitatum / none , & pugna, initat cera: facile
imptimuntur, facileque etiam cuanefeunt. iiorum caufa mate-
' rialis Paracelfo eft iulphur , fal & Metcutius ( & ipfa quidem
imperfecta mixta ) reliquis ver Philofophis Vapor, S Exha
lai : Et hxc quidem vtpote calida & ficcai atque ignee
natura:>eleuatyrin fupremam actis regionem ibiqueft multa -
fit, craffa > & vifcofacondenfaturin fidus, qood vulg Co-
metam vocamus> tandni doraos quoufque ab concepto igne
abfumatur : fi exilis, & gracilis eft, tranfmutatur in fculas
fx aimium tenuis in ftellas > quas cadentes appcllitamus i ft
faltus edatdum ignem concipif> caprarum exilicntium for
mara fumit : ft extendatur in longum, & aliqua ex paite
cralcfcat > trabs , columna , ciaculum > pro ijs magis af-
fimilarut dicitur : fi volatum edati Sc fpeciem quandam Dia-
conis allumt > Draco volans nominatur : fi cadaucribus > ac
detruncatis hominum capitibus aflideat, ignis fatui nomen ha
bet: fiexattriris animaliumpilis.&cnnibus a'urgat ignis
lambcnti* nomine cxprimitur : fi demum malo, & antennis
nauium adhxrcat Caltor , & Pollux antiquis > nobis vet
fanfti Elmi faufta lumina appellantur. Hscc> inquam > omnia
ab exhalatione procedunt> qux aliud plan non ctt> quam ter
rea; pattes . fed leuioresi fed ratiotes> qua: futfum clatx facile
alterantuti ac ignem concipiunt, & ardent* quoadufque refo-
lutaeotum materia in ptiftinam formam rcuertantut> vel in
aliud, ciernen tumi puta acrem vel ignem tranfrnutentur.
Vapor autem partes aquex funt item fubtiliores.ac rariotes*
qua.- in mediara actis regionem elatx modo condenfantur in*
nubes modo cliquantur in imbres>modo tenuantur in nbulas
modo rigefeunt in gtandines, modo fpil'antur in niues: ac pro
diuerfofiderura pofitu diuerfas formas accidentales inducu-
tes miram hanc Mcreororum diueifiratem faciunti atque Vni-
uerfum nouo ifbo ptoducAionum genere exoinant. Quod ft
uudcnbiunftofcedcre, vapor, & cxhalatio in vnum cocant
re Cuitan t
M ATHEMATHICVM. xij
tcultlnt inde Miflcralia, & foilia , vt Aurnm , Argn*
tum , lapides preiiofi , &c. humana; cupiditatis ,atqucaua-
itix fubieftum , reuer tarnen long viliora, quam cete
la mjxta pcifeda , plantar, animalia, homo-
Ex his liquet in quo diffl rant vapor , & exhalado : Ambo jji
enim vi fidcrum , prxcipu ver folis terra proliliunt , ae
quo in fublimc trahuntur , fed enim hxc , vtpotc calida Sc
'ficca furfm cehtur , atque in igncra vt plurimum tranf-
tnuttur, *cl in arem> vndeventi exfurgunt : il le vero ha
bet calorem mixtura humiditati, qux tarnen paiilatim ca-
lorcra debilitar , itavt vapor ille nequeac furfurn in fupre-
^ actis regionem afeendere , fed in media tanrurn con-
fiftat , ibique tandem calore cx^inclo , vel fan extenuate
Tonuertatur in robres , niues , nebulas , aliaque fupcriu
numerata. Hxc omnia ex Arid. i. Mtteor. *p 4.
M t tonic ns Annus. Vide Annus.
Mirromtge eft Inihumenrum geomecricum reprefenrans 4
fextam partem quadrantis hc cftgr. ij. defcriptos in lim- '
bo , cuius ope rerum Jiftantix , & altitudincs ifi.untur.
Eius vfiim abunde tradit pecuiiari libro Lucius Scaranusin-
ucntor.
Micros Contaraio} . teile Kirchero , dicitur fpica Vir- t
ginis ad diffcrentiam A ct.iri , qui dicitur Magnus Conta-
ratur.
Miles apud AG'ronomot , fc potis Meteorolgicos eft f
fpecies quxdam Comcrx criniti , & caudati de natura Ve
neris , magnitudinc fu , ac lucis fugore fer Lunam cxx-
quans , qi quando apparct d confpicuus ci,& folet quan-
doque peragrare totum Zodiacum. Habet fignificare Ce
ftas , contcntiones , fdcminffuna fcxum , Si adolefeentes.
Item magnas ariditatcs, aris corruptclam , humorumrur-
bationem , 8c qua: inde proueniunt mala : Idquemaxim
porcendit in locis , ad qua tetenderit eius cauda. Talcm ap-
( paruifle ferunt , cura Xerfcs Petfarum Rex in Grxciath
traiccit.
MiNvTvM.r scR'pvLV apud Aftronomos dicitur mi- ,7i
nima, & fcxagefima quxqneparsf adionis intcgri gradus,
aut horx : itavt quxlibet hora , vel gradus xquatoris , aut
Zodiaci diuidatur in fexaginta minuta : quodlibec minutum
in fexaginta fecunda, vtvocant': Secunda adhuuc in ton
elera Tenia : & fie deineep vfquc ad Dcima , & fi quis
Tolet vfque in infinitum. Vide qux diximus in V. Gr*-
dus.
. dicitur Cingulus, feu Vinbilicus Anckq* J*'
T
t9o LEXICO^
madz , ftelia fixa fecunda: magnitudins de natura Veneris,
abs re tali nomine infignita, quippe qua: fi in alicuiusbo-
rofeopo reperta fucrit , facit cura ad luxus , ac libdines
propenfum , atipe ob id adducit infamiarn , & peficula.
Cura folc eioriens afFcrt tempus turbidum; & aquofum :
Cum Saturno frigus magnum, nebulas , pluuias, & pro
temporum conditione niues.,
jj. MiRAcrf etiam per analogiam dictas cft Cinguluj Czli
hoc eft Zodiacus : idque prxfcrtitn in Planifphxrio, vbi dc-
feriptus cingulum plan refert.
o. Mi sia apud Philofophos dicuntur corpora non fimplicia
qualia funt elementa , fed qua: ex ipis coagmentantur. Si-
quidem Mixtio ( vt inquit Arift. primo de Gcncr. text. 90.)
eft mifttb'dmm altcratorum vnio.Vei quod intelligit quatuor
elementa ad inuieem pugnantia contrariis qualitatibus ,
quibuspollcnt , itavt ex pugna mixta omnia prodeant. Qui
fit, vt quodlibet mixtum refultans omnes quatuor qualita-
res in le contineat , cum alias pura elementa duplici tantum
ibique rAopriis potiantur. Quod claris docct idem Arift.
x.lib. texttt 48. dicens ex qualitatibus elementotum inuiccm
pugnantibus corrumpi cxccllentias qualitatum , &refultarc
mixtum. Et hinceft, vrid obiter djeam , viuentium ali-
mentum mixtum aliquod deber eile , non pura elementa,
quemadmodum doeuit Aiift. dt ftnfii cao. 4 quoniam qua
iitates elementorum cum potentiores Cnt, non pofl'unt
viuentium qualitatibus qua; debiliores funt alteran' , atque
adeo in fuam fubftantiam jranfmutati , ben vero mixto-
rum prxfertim perfcorum , quorum quaiitates facile vinci
poflint , (icque in viuentium alimcntum tranfirc.
gl. VcrumTitusin Ca-lefti Philofophia i.cap 8 & alibi
** fxp eruditiiTim oftendit mixtorum virtutes,& admirabiles
quaiitates non efl'e elementares , eque ab elementis ema
nare, fed omnin cxleftes eTc , atquccxlefti lumineor-
tum ducere : prxcipu vcrcalorem innatum, &humidum
radicale in viuentibus deriuare luminc folis , & Luna:,
concurrentibus etiam aliisaftris, quibus fit diftinftio, di-
uerfitas,conuenientia & difeonuenientia in natutis anima-
lium , exterorumque mixtorum. Vnde Luminaria , inquit ,
cum infortunshabentptoducere animalia, mixtaque per-
niciofa,& contraria mixtis optimis, ac perfeftis ; cum for-
tunis vero producunt mixta temperatx naturx , humano ge -
ncri conducentia , falutifera, atque viuentium confertfa-
tioniapprim idnea. Hinc magna illa ccelctiiim corpo-
rum cum terreftrjbus harmona , quamMundiipirituml'Ja-
MATHEMATHIC VM. 1?t
to , Nofquc vulgo fyrapathiam , Antipathiamque voca-
tnus, de qua eruditiifimos Dialogos vndecim fcripk Anto
nius Mizaldus mcdicu5 Molucienfis , introducrns belle
jEfciApium , & Vraniam colloqucntes. Etenim quam-
quam fi dc ptirais qualiracibus , qua; temperamentura con-
fc>}uuntur loquamur, null! dubium , quin ci elementares
nt, atque cx mixtionc cUmentorum rcfultent , vtmodo
dicebamus; nihilominus quoad occultas qujfdam virtures,
quibus altis poiiuntivr , tum ctiam quoad ipforum mifcibi-
liiim admirabilcm vnionem , nefcio quid carlitusin fc ipfa
mixta concineant, Quandoquidcm videmus in eis mirant
\]uamdam varictatcm , admirandofquc cffcflus , qui-non ab
elcmcntorum commixtionc , quorum ivaturam longe exu
berant, led fupcriori quadam virtute prodeant, ncceTc
eft. Vndc cnimuer effeftus illi mirabilcs , quos caedem
cjualitates in elementis , aliifque mixtis , ne digito quiden
tenas, polunt attingere ? Vndc militudo illa tempera-
menti , qnproinden ab elementis exhauriretur , eandeni
conuenientiam qualiraium , eandera graduum intenfionem
mixta dcbcrent opppid participare? Et tarnen rcipfa non
modo non eandem , uel fimilcra , fed natura , a&iuitate ,
viitute long diuerfam videmus.
quidem omnia clar innunnt , non ex fola elemen-
torum permixtionc refuhare mixta ; ( fi enirn ca fola inui-
cem copules, iain non mixtum per fe rcfultat , fed compo
situm per accidens , & confuio ) fed ex caelefti quadam iri-
i.u qualitate, elementaribus quidem per fimili , fedenifn
longe fublimiori , & altioris ordinis , quae miros'hos facia*
prodire cffcus, quos qualitates pure elementares , quain-
lumuis intenfiofes aflequi omnino non poflunt. Sic Mine-
ralia cunfta, ( qua: tamen vulgo Philofoplionim inter
mixta perfecta minime annumerantur ) fie vcgetabilia , fie
Venenaplurima mitabilia operantur , quae non alia mixta,
quae non ipfa elementa , quaimumuis maiori qualitatuttv
intenfione praeft intia. Cicuta fua frigiditatc pe'rimit, ac n-
tiuum calorcm cxtingait ; at non glacies , licet in fummo
frgida, vtipladocetexperientia, notauitque Philofopl.iii
i. dgnrt, text. rr. Ei fua caliditate vinum occurrit , vr.
author eft Plinius lib. 14. cap. y. fed non cxtera mixti
quamtumuis long calidiora. Hidrargyrus deleterium eft ob
cxccfum frigidi , Si ilcci i quem tamen exccuin longc ma
jorem viderc eft in aliis mixtis , quin Sc in ipfo elemento
terra?; & nihilominus ha:c naturae inimica non funt, imo
potius foucnt., confciuant , Sc tcllus planus alimemafuflici:.
LE XI COK
> Aconitum vcficnor um omnium violent i ilimum elTe confUtv
& natura: cuiuis cxitiale; ca tamen eft vencni huius conditio,
vt dcletcriis e nimbus tarn frigida quam calida qualitate pol-
lcntibus fit aducrlum , aiquc I vt 1'linij verbis vtarib. 17.
cap. 1. J htmintm occidat , mft inutntrit , qittu tn homint
primt : cum et [tit ctl!uHtur , velutfrt inlus inuento:
Jala ht fun* eft, vi nennt in vifcenbut ttftrtt ; mi-
rurntjuiexitidlieperft tum nt , m komi-
ne ctmmtrimntnr , ntbcmofuperjit. Quod & in coinu Vni-
cornis, in Lapide Bezaar, atque . vt limplicia corpora pras-
leream in 1 henar , & Mitridetico pallim Tdemus,qux
contra omnia nobis venena opitulantur.
Confit (girar miram banc mixtorum virtutem non ab
elcmentaribus qualitaiibus ortum du. etc, fed ab cx'otum
imprelTa virtute, corporibufque caclcftibus quibofeum af-
finitatem contrabunt dcriuaic. Sic Sapphyras , Prallus ,
Mentha, Artemifia , Mandragora, Iouiam, atque Satur-
jiiam naturaro referupt, atque a:l milantur Hirco ftella: fi
xa: pofitx in Auriga. SicSmatagdi virtutet Spica Virginis
aerunt deriuatas : fic Beryllus , & Achates virtutes fuas tra
hunt acceptas ab vtroque Cane fiderco; propter quodgra
tiam gcrentibub prxfeareferuntur: Sic lafpis A ; chito fubclfa
&c. quorum lorigamferiem , virturcs , & cum Aftris vnde
illas hauriuntadmirabilcm connexionero congeiit Marii lins
Ficiruseiucritus xque ac pius author in libre *e Vit* edlttmt
cnmparandacaf.t. & alibi paflim. Nobis hxc attigilfc tan-
tJtn fiipcrfu
MoBit iasigv a apud Aflronomos eadem funt qua: Car-
dinalia, quibus videlicet fiunt temporum mutationcs in Ve
r , Adate, Au.umno,&Hyeme, cdi&a, quod moiio-
nis temporum argumenta, funt & tranfitus vnius in aliam
o.tiatuor primis qualitaiibus ptxdominate m : Ea funt Aries,
Cancer, Libra, & Capticornus , quorum ir.gula fin gui os
snni quadrantes ab a'io ditimunr, & difpefcunt >& Aries
quidi m ac Libra inducunt Ver & Autumnum ; Cancer , vero
te CapriconusvEftatcm , & Hycmeni , fingulis fuisproprii*
qualitatibu* prarpollentibus. Poiro fgna icut in ca: e-
fribus funt initia mutationum, ita& in inferroribus bifee
mutabilitatrm pariunt, ac mutationum indicia funt, ficut
econtrafixa, frabilitaris.*
Moi tKATORs appellantUr apud Aftronomos prarcipui
rernm ignificatores , planeta? , vel alia loca in carlo , quxex
certa confliiutione pofitu aliquid fpccialis regere h
tent , & moderan : proindeque fe habent tanquamfubie
M ATHEM ATIC VM. tn
tura paflibiie refpcftu atiuitatis aiiorum iderum : itavt
eorum interfit moderari , Sc (ignificare res in fuo genere , Sc
itquidem , vi vnufquifque rem ibi commilTam , vi ita di -
cam , regar , vilo pact > fefe immifecar. in iis qui ad
alium fpeftant > fidcrum vero ocemfantium ; qui etiam
Promirt'orei dicontur ) (it fpccificarc rem per raodcratorem.
lrgnificatam, Sc coarcbre ad certain fpecjem , de (ui natu
ra , (iue brneficam , fiuc malcfiram , bonam , aut malam,fic,
exempli gratia , Horofcopus eft vniuerl'al U Moderator vitar,
aFcccionum corporis , valutndinis , infirmitatum , &c.
proindeque in omni aftrorum recipit aliqujm alte-
rationem in ordine ad ifta fignificata , dc natura, tara-cn ,
& qualitat Sftci occurfantis , itavt fi fuerir occurfans ma
lfica , mala in eo genere , fx benfica bona fignifi cet in iis
qua; nuper enumerauimus. Sic Saturnus , eiulve afptftjs
boftili ad horofcopum adducit mala in vita, J: valctudine de
natura & qualitarc ipfitis , vt atra: bilis commotioncs , ftbr.es
' , frgidas , lentas , pericula fatimiina,&c. fie Mars
frbres acatan , ardentes , rkuxbilh exceTum , pi ricula ignis
ignitorum, Sec. Sic Iupiier contr beri affrcbis , & exbeni-
gno radio affirrt alacritatem ,/irmam corporis valetudinem,
accedioncs ei Iouialibus , flec. maje afFfftus & hoftili radio
occurfans'eaufa: pleuritides, Anginam fpafmura , Cardia-
cam , Apoplexiam , dolorem capitis &Xfunilia. %
Porro quinqu tantum rerum moderatores ftatuit Ptole- *
mTUS , vtrumque Luminare , Horafiop'im , Cxli Cul
men, & Partem fortunar v quoniam exifti na.: omnia acci
dentia in vita human* ram intrinics in valctudine , cor
porifique Sc animi aff ftionibns , quam in bonis, malifque
extrinfecs aduenrantibus , ab iis quinqu orque bene dc-
monftrari polfe , regi , & complecli. So! etenirn .-aloris in-
nati naturalis fignificator eft , & origo : I.una humidi radi-
calis ; Horofcopus corporis, & animi uffl-cbonum , Medium.
Carli gloria, dignitatum , bonorum , opificij , Pars fortu-
px diuitiarum , aliarumque accellioniim , vt alias demon-
ftratum eft : Vndc nil plan refhre vidctur . quod non ab
horum aliquo rtaturaliter, St iare fo fignificari poffit.
Verum Argolus, 8c plerique rccentiores contendunt tum 6
reliquos cardines , im, Sc omnes carleftrs domos , turn
etiam omnes errtica* poffe munus moderations obirc ir*
rebus, quae funt de eorum natura, & quorum funt fignifi-
eatores : poflunt enim ,'inquiunt recipere iropreffionesalio-
rumitderum occurfantium ; arque ade plurima accidentia
profpera , quam aducrfa per fuas direcciones inducerc,
j>4 LEXICON
nuoruip nermbratilis quidem notitia diis quirique ptU
mis rerum moderaioribus aufpicatur. Ncc itlis de ficit , aut
expericntia : Cum enitn in Metheerolcgtcis aj quinqu
Planeta: poifint eiTe return figr.ificatercs , non elucct cur
eadem prarrogatiua non gaudcant L in omnibus. Sane Pto -
ternceus pe cum de cUftione AphcuE O Vita: Mcderatoris
erba facit , docct TtquandoSol, ScLunanon repcriuntur
in locis idqneis , Apheticis , eligi debcatin Vita: proroga-
torcm planeta ille qui in ca'Icfti figura plures dignitaies ha-
buerit in 'locb Luminarium T AfccndeniK . Panb Fortuna:,
*: - proxim ante Natiuitatem coniur-ftiorb auc
oppofitionis Luminarium . Si igitur in hnc rafu vita: mode-
tanda: rationem fufeipere potoft planeta tiibu* pratrogati
uis prxdiius . & in aliorum deftftu , cur non & in iis quat
naturaliter fignificare liabct "dirig potcrit ? is, cm non.
& alij > Argolus tcftatur fe fumma felicitate eorum direccio
nes in genethaci perfecilTe, ficut ctiam fecunda? domus
prodiuitiis , & fubdit , quod ft Profefl'ores aliarum Domo-
runrcufptdes dirigrent, nonomnin fgernenda compere-
rent. Liberum fit cuiqec rei periculum facer 8c quantum
huiufmodi direftioncs aliorum planetarum valeatpcrfcru-
taris. Sufficiat nobis infinuaffe*
Monomen. ^E'.vptirvm dicunrur fymbjola , 8: Figu-
rx ab ./Egvptiis in Nona fphxra confiihe , applicitarque ad
ingulos fignorum decanos , non & gradus eorum natu-
ram referentes , & expli cantes. Pro qua re fcienduiu eft , ex
Kirchero in Oedipo jgyptiaco part. i. torn, t -duff. 7 in
DireJfont K& !' fit, &c. Multorum Arabum , &
Hebrxorum fententiam , fe amcntiam efl'c rarlum omne
ron mclo fideribus in inferiora lfthxc inrWntibus effc
confperfum, fed & diuetfis fynjbolis cbaraftetibus , i ma
ginions eflV dclincarum , in quibus tanquam in libro defcrU
ptx fint omnes aft'ioncs humana: , & qux futura fint & quae
fafta : in cuius rei probationem mirum eft quam cnormitr-
rorqueant p'.uriraa locafacrx feripturx vt illudlfa. 54. bi
dicitur complicabuntur c&li pent liber. Pfalm 18. Ctlienar-
rant gltriam De<. Item Gen. 1. vbi dicitur : In principia
triauit Deus alum, eyterram. legunt ex Herxo litte-
ram rtli , & lirtratn tarn feu fcripturam ctli Aiitliorei
prxcipui huiui deliramcnt! cx Hcbrxis funt Alcibam,authot
refcio cuim libri Ietfirx , Rambam Abcnczra , & alij : fuf-
Fraanturcx Latirs Cornelius Agrippa de occulta Philofo-
pbia , Paraelfus , Robcrtus de fluftibus , Poftcllus , &
iccu oefcio quis , Calaber Aftrologus cogacuncrrtO
MATHEMATIC VM. i9f
tfculanus, qui mCcmmentariii fuptr Centtloq. TtolcMti de
huinfmodi Cse'.i chara&erifmis fcrmoncm ingcrens , hax
habet. Sententia communis fapientum a sirologorum eft, quod
hon felum odatta fphtra , fed Q> , Cr decirla fint tan-
quamtabult vari s configurationibus irnaginibus , 0> notis
def.tti -. nam infigno Arietis eft im.igo inuenis formifi , (j>
infigno Virgints imago Virginis geftantis Querum , " ! ta-
ttrtsfignis , impartibles ct.li funt iutrf* effigies, @> chara-
errs j e itere demonftranles nobis caujas nerum inferiorum;
de quibus mteUtgenda eft tila fententia Patriarch* lacob.
tgi in talults cali quecumque contingent vcbis Htau-
tsm figurt non funt otioft , fed inuuot diutrfos effitus in
hune mundum. Et tdeireo dicit Ptolemtus in hj farte Cen-
ttloquu V LTV S hums fctili fubii.cH funt multibus cor-
porum fuperiorum , idet figurationibus Cr afpt.bus ima-
ginum , qui infunt corporibus ctlcftibus. Scd & hic plan
delirar ^fequirur. Et quamquam iltt figur* non foffint ab
omnil/usJndtjffrenter videri , tamtn ab his , qui acittijfi-
vifum , Cr purgatiimunt animum halent , tertis
temporibtts , Ct* tn tlarijftma ois ferenttate confp'ui fof-
' funt. Vnde exhorum obferuatione collecta fuit fapienli'
bus ars illa , qua Notoria appellatur , cuius virtute iidtm
fapientes multa miranda experimenta fecerunt ai omi
tm vtililatem : feulpebant enm , vel in mttallis , vel in
lapidibtis eleis , vel in gummi , vel in cera, vel argil-
la imprtmebr.nt notas figurarum aleftium , quas in tu
tel viderant , (r nomina angelorum addebant quos
Deo reuelante cognouerant , prteffc figttris Ulis , (y fie ex
horum fulpiura Cr imfrejp.one mu-tos admirabiles tjfeitu
ad laudem Dei, r beneficiiim hominum operabantur Sed
faflea qutdem corruptores huius artis ddlec.trunt ei quafJam
figuras , " notas infernales , qua in regionc damnatorum in-
ueniri dicebant , Cr nomina Dsmonum , ex qnibus Diabolo
/firmabant imagines adinAucenditm libidmem , dif-
eordias, f/omicidia , furia, tgitud'mes , fafcinaoncs vene
ficia, malefiia , Cpe. Cr ideo propter banc corruptionem -
cidit tandem, vt ars perfe bona propter fuperadditam tnali-
tiam fuerit damnata , Cr prtlibita. Hucufque Ciccus apud
Sixtum fencntem in Bibliothcca fanfta tom'.x. lib. z ' VHS
incidir ferino de libro quodam Apocrypho intkulato Har
ratie lofcph , quem citt , & magnifacit Orgenes pluribus
in loch, fed pra:fcrtim m explanationibm Genefis , vbi fie ait:
Vniuerfxm cxlum eft quafi liber quidam apertus omnia futu
ra infie conferida continens i ideirco in nttffnt lofeph finit-
X i
* LEXICON
telligi potet , quod acob ad filies d citur legi in tabulis uH
quicumque continrent vobis , & filiisvtrts
Sed aliud eft car'um efte , veluti librum, in quo ex vatio
fiderum pcrluu corifiguratione , & habitudinc , aftrologica
conicftura prarnofci poifint qua* futura fine , pra-(eriim fe-
cundum naturalem ordincm caufaruin fecundarum : aliud in
vtis notis , Si quibu dam charafterifmis aliquid efl'c
impriflum , quod fapieritibus legi polTit. A'iud eft quod
Ptolcma'us vult de fubictionc, Sc refporjdentia vultuum
borum inferiorem vultibui corporum calcftiurn, hoc eft
ipiaginibus fph.vrar.ob fympathiani , & conncxio-
nem fublunnriurn cum ft. l isfifus , vt nos fupr tetigimusi
aliud has imagines ver carlo infererc , protritaque fronte
affeuerare , ras vifibile* elfe. Sar Poltellus in commen-
tarium \ fnpracitatum librum letfirar nefcio nm ftolid
niagis quam impie hare clFutierir. ? d xero in CtU me v:-
dijfe in ipfisfxcr/t Ungut busebEfdra prtrutw fiil-
chri expofitt.i ta omni , . funt in natura rertim confiituta,
vt vidi non expUtite , fed impli. te vix vllui mihi crediderit ;
ttfitstam n mihi e<\ F>eut<b, Chrius eins, quoi non mentior.
Sed & Kirheriis refert , & exponir oculis contemplandum
pul chi m cjuidem , tt ipfius Carli fchematifmutn
diftis charafteribus delineatum nefetoquo Gaffrello re-
latum in libro cui titulus gallic^ les curtot'\ inoyes hoc
eft , cnrioft.->tes in audiiar quem Alphabetum bene vanitatis.
arguit idem Kircjierus ibi cap. y. pag. 11 Nobis cadem nu-
gamerra rrtuliffr , prrindc ac rcfelliiTe fit: Quandoquidem
nemo fana' roemb erit , qui hare audiens illico non contem
ner. At cnim hie me temperare non poffum quin grauiter
indigner Cairbro illi fupcris rclaio, qui rem alioqni gra-
pcm& fumm.il philofophis dignam fuis philateriis mititur
elcuare , & paucis multa conchidens , aut hominibus Il
dete vult, aut errores mu'tos artificiofo aftu ftudct obtru-
der. Imprimis artem illam Np'oriam peflmaro damna-
tam.nunquarrj non pcrldam fuperftititionc Darmone ple-
nara., tanqtiaro CA-'iiusmiflam ab initio irxnocentem , & li-
citam aftniit. Mor imagines agronmicas artificiales cum
(<c!cftibui confundit , eafque releo fufprftas facit, quod,
iupciftitionibu* refert, ac fufpctis rtbus annrfltt. De-
eium trarfit ab imaginibus oflauar fphetazde quibus loqui
tur Ptolemus in Centiloquio ad imagines phantafticas ,
& fuo cerebro dignas,qua- ntillam realem efficiemiam habe-
r peffunt. quia nequc lutnine prarditx partes Zodiaci
.fu.pt, ncqu,; jftiuitate vt alibi monftrarum eft, Atcju'
M ATHEMATIC VM. 7
impedeniiuime imponit cum ait cas ccrts temporibus ,
dcteiminatis hominibus fieri manifeftas. Quare cachinnis
excipiendus eft impudentifiimus circulator, dignis in-
crcpationibus corcendus.
Mo cHLik Arab.dicitur ftella fixa n cauda fcorpionis.qu 7I.
proxim anteccdit aculcura , quam tarnen- Kirchcrus in
Oedipo affirmt melius vocari Ltffaa ilaakrab.
Mtvs eft paflio , Scproprictas carleftium corporum, 71.
quem qui negarct , fcnfu Sc ratione carerc ccnfendus ef
fet. Per cum enim orbis vniuerfus confiftit , Sc fi minimum
quid cxlorum motus fifteret , Sc eflaret , ceffaret ctiam re
rum ordo , quiliber alius motus , adeoque gencratio , Sc
corrupiio rerum neceffe effet , vt authored Abulcnfis , ac
D.Thomas in t. ift. i.qutft. t.*r. }. &alij , communitcr
tarn ex Patribus , quam ex Theologis, Sc Philofopbis.Nm
vero carlorum motus fit caufa produftionis rerum , an di-
cenda tantum conditio .comrouerfia magna eft inter Phi-
lofophos. Capreolus in 1. diflinfl. +.qutft. 1 Sc in i,.i-
flin.44. <p*tf. Bannes aliique multi exifliroant mo
tum, carli non tantum effe eonditionem, fed & rationem
ajgendi fiderum , quo vcluti inftrumentaii caufa inferiora
iftharc exagitent : Verum Durandus, ac nouiffim Tims
in ca-lefti Phiffophia , lorg vcris fuftinent , motum
fie folum eonditionem appficantem carli virtutem , quae
demum folo lumincrommunicatur atque ex long & pro-
p fieri fiderum , fiat maior , tel minor intenfio , & exten-
fio Lucs \d cuius rationem portea efteus rcfultar. Id
quod & ratio fuadet, & experientia euincit (quandoqui-
dc m motus localis nil addit reale rebus moti)& denique
Ariftoteles ipfe fua auihoritate confirmt, 1. dt GencratP
ffvr. j. fic diecns. Motum ratenus rffe caufam gentratio-
nii , > corruftionis , quatenui tft caufa accejfu! , < rteeffus
fo'it.
Quod autem motus in hac egione elementati fit caufa 73,
caloris,id argir,etiam calorum morurn rundem effccl
producere :tum quia calorex petfricaiione corporum pro-
lilic , quorum akerum faltem fit folidum , ficus" autem tx
motu corporum pure fuilium, (vtn^tet in vernis , qui
aliud non funt , quam aeris motio maxime- violenta , Sc
tarnen natura fiia ftigidi funt,vt in loco dicemus: ca?lo-
rum autem' fubftantia long fluxilior eft quam aer ) tum
ctiam quia carlorum motus femper xqualis eft ,& arqualiter
concitatus : vnde femper xqualem calorcm deberet produ-
erc tarn ratione locorum , quam temporum , quod ta-
8 LEXICON
tuen falfum efe videmus. Demum quia regiones ae'ri
fuperiores frigidiores func , quam nfima , & tena: vici-
ftier , cum tarnen fi verum effet , quod caelorum motus ca-
lorem in fublunaribus hifce produccret , maiorcm vtique
atque intentiorem ibi qi;am ifthic debcrct effkerc ; quo
tnim pafTum proximius eft agend , c validius parieur, ac
virtus illius intenditur. Quodcum rcipfa minime experia-
mur, concludendum eft , ca-lorum motus nil aliud efficcre
in hare fublunaria , quam applicarc , ac diftundrre lumea
ildeium , pro cuius dim rla applicadonc diuerfi euam pro-
dncuntureffccbis. Iraqur njotus eft pr.tcipuum inft-umcn-
tum lmini aftrorum ,quo mediante lumen ipfumditiun-
ditut , euaditque aptum ad tot genera efFedUum ptodu-
eenda.
Porro duplicem motum cxleftium corporum communiter
afferunt omnes tarn Philofophi , quam Aftronomi , altc-
rum raptus ,c vniucrfalem , quofimul omnia rapiuntur
Nona , fiue quarcumquc tandem ea fit , poftrcma omnium
infra Empyrcum , fpharra, concitatiifimo motu ab Oriente
in Occidentem , fpatio fer 4. horaium : altcrum po-4
prium cuiufque orbis, qui fit modo explicate contratius,
& eo ferantur in partes oricntaliorcs , quo quifque otbis,
aut planeta ftatuto tempore periodum fuam petficit in Zo
diaco. Hinc duo mobilium g