Sei sulla pagina 1di 1

ROMANIA

NESECRET
Nr. 10952/40/2
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. exemplar: 1
INSTITUJIA PREFECTULUI - JUDEJUL SUCEAVA Data: 30.05.2016

C 81 r e,
PrimSria municipiului/oraului/comunei
In atenfia secretarilor
I . Pentru desfaurarea in bune condijii a alegerilor locale din data de 05
iunie 2016, va rugam sa ne transmiteti obligatoriu panS la data de 02.06.2016, la adresa
de mail katy @prefecturasuceava.rof tabelul de mai jos, completat in format electronic
Microsoft Excel, tabel care va contine componenta biroului electoral al secj;iilor de votare.
Nr. Numele i prenumele Codul numeric Personal Funcfia pe care o
crt. define in cadrul
biroului electoral
(preedinte/membru)

Plata indemnizapor i a cheltuielilor de protocol pentru preediny i membrii


sector de votare se va face cStre o persoanS imputernicitd de cdtre primarul
Unitdtfi Administrativ - Teritoriale, mcepand cu data de 06.06.2016 ora 06, de
la casieria institujiei, etaj 2, cam. 213.
Documented obligatorii necesare pentru decontarea cheltuielilor menflonate mai
sus, sunt:
- foaie de prezenta semnatd tampilatd de catre preedintele sectjiei de
votare
- copii dupS C.I./B.I
II. Plata indemnizatiilor i a cheltuielilor de protocol pentru preedint;i i loct;iitorii
Birouriior Electorale de Circumscript;ie se va face c5tre pre$edin(i sau loctiitori,
incepand cu data de 06.06.2016 ora 06, de la casieria institutjiei, etaj 2, cam. 213.
Documentele obligatorii necesare pentru decontarea cheltuielilor menjionate mai
sus, sunt:
- foaie de prezenja semnatS $tampilat5 de catre preedintele B.E.C
Dupa depunerea documentapei de Tncheiere a procesului electoral la B.E.J, nr 35
Suceava de catre preedinte/lod;iitor B.E.C. va preda la camera nr. 10 din Palatul

Suceava str. Stefan eel Mare nr.36 Telefon: 0230-522915 Fax: 0230-522784
prefsv@prefecturasuceava.ro www.prefecturasuceava.ro