Sei sulla pagina 1di 45

80 Bognice sislema ce CeptalulT

A-./t/rbiss/r; a$o.esauarbust,cultivatca
omamenial maialesinsudulFrii.inflonrca C. luleaia.borealcAruilemnare prcp eidlitinctoriale, vopsindin galben(luiea).
arelocin lunaiuliesldurcazecca.o lund$ijumatate. Florilesunlroz,dispuseincapiiule Fbn abe- O ginardinAmedca de Nord,cu:tivatca ornamenlal.
globuloase,'arstaminelecu,'llamenielungi, exerie,sLnlroz-rosii. l,?bulGerr:sieae: albugii,subaft!sti,tlanie e$aceerfru|izepalmat-compuse sau
'r Fam ilia CaesalDiniaceae s;moie:and.oceufi:onadel'-
Spec'ioriginared'n zone calde,la noi cultivateca ornam-oniale sau in perdele Lupinus Lu.ril.CAFELLTE: speciierbaee,cuirunzepalmai compuse, ionnaledin
iorestjere.Frunzeiesuntvanate,de obiceifSri siipele.Florilezigomojeau inveliEul 5 - l5foiiole.Florilesuntgrupatelnracerne ielminale,lungi.
ioral dublu,pe tjpul5, cu preflora{iecohlearascendeniS.Staminein num6rde 10,rar L. polyphy'ls (Plx,3.)'.speciepercn5;frunzealcStultedin 9-17 foliole.Flori
5l0,liberelabaze.OvarulunicaQelar,superjorFructp;staietudii5,uneodfoadelunga; nunreroase (panSla 80),vafiatcoloiate(roz,violacee9.4.);specie ornamenial;, furajetS.
seminteDrevEzute cu aril. L. pe,.erris:planiEperenS; frunzeleau 7 9foliole.Flcricu carcnaciliaid.Cultivaia
Cercis: specii cu frunzes;mple,renjforme;florile roz, apar direct pe ramuri ca specieornamentals, tuEjerdSipeniruingt5sdmani verde.
orie).inainreafrunzelor
icaulifl L. ang'usiitot{r.sspecieanuala.Frunzeleau 5 9 folioleliniarc.Corolaflorilofesie
C.siliquastrun-t\ze,oeLre urrl!rA:arboresauarbusl,poateatinge6-10 minSllme, 3l5asfe. Cultvaldca planiafuejerE,penlruingdgamAntverdesaupenl,'useminlefolosiie
cultivaiaca plantadecoraliv6 pdnflod$ifrunze. la obnnerea surogrl!lurde cafa.
Gleditsia:plantecu frunzesimpluFi dublupariFnat-compuse,avandioliole l. aibus:planteafiual;:iiunzecu 5-7 fcliolealungiie.Florilesuni albe,cu vadul
vioJaceu. Folosigca $ispeciaprecadeni6.
G.kacankos-qL-iDir"^?Ltr,.i (Pl.X,1
.)iarborecu spinisimpJi
sauramificaii.
Flonle Spartiun:arbusticu ramurierccie, aslmilatoare,lipsitede frurze (caddevreme).
apa.inracemeaxilare,sunlalbevezui,poliganre, pj6eu1mirosiloere,
melilere.
Pesiaib Ficile marigalbene,i. Ecemeternrinal3, bxe.
ma , ating30 45cmin lungime.Folositcaspede Drnameniaie, peniiugarduriviisauin S.junceun,>u.l,tu:anginardinzonamediieraniane, cultivatca ornemenlai.
Genista:specjiperene sausuba#u9li,cu n-uilzesimple.Flodgalbene.
FamiliaFabaceae(Leguminosae) G. tircicia-dubr.i; srbatuirsittulpinapoaiefiglabr, sauacoperitE de perialipili
"
Cuprinde speciide planteebacee(anuale,perene)saulemnoase (arbori,arbugti, iarflorilegalben-aunisuntgtupate
SiesG5 moctriaE. Frunzelesuntlanceolat-eliptice,
sauliane)av,ndper6ddcin;
s! bafbusti nodozet datomiesimbiozeicu bacieiileixaloare in raceme,uneodramillcale. PbslaiaqlrbrasaJ scuripubescenla. p'in ;nele.
intalniLa
deazotatmosferic (genulRhlzoblum). Frunzeledispusealtempe iulpin:sunicompuse, poieoi,lamarginea pdduiilor,pecoasteinsoritedindmpie panain zonamontana (subsp.
de obiceisi insotilede stipele.Flodlegrupatein inflorescenle racemoase, rar soliiare, oligospermaenciemidin ltlunliVnceiqi Carpatii de Sud).Parteaae andinnorit6arc
sunthemafrodite,zigomode,cu inveJisflo.aldublu,pe tipul 5 si prefoiial;acohlear UUZAdin nedicinaumani lradilional;,iarlulpinacu frunzeqifloriesteiolosiiepenlru
descendente (vexila|5).
Caliciul,de regulSgamosepal, estepersistent pe fruct.Corola vopsiiulfbrelornatLJrale in galben,portocaliu$iverde-
alcatuit6din 5 petaledile te ca m;rime:unasupeioad, ma;mare,numite
dialipelale, Tnbulrrifolieae: specii etbaceeperenesau anuale, rar subarbuqfiifrunzelesunt
siindard(vexllrm),dou; lateralenumitearipioare(a//ae)9i douebazale,concrescute trifoliate,ia. androceuleste diadell
inlreeleh vartfonnandluntrila(carena). Androceul alcdtuitdjn 10staminedisiribuite pe Medicago:speciicu celetrei folioleinegalpeliolulate (peliolulul
folioleicenlra-l-
douacercuri,poalefi:d,adelf(9siamineuniteia nivelulfilamentelor, formandunjgheab mai lung9igeniculat)9i seratenumaiintreimeasupe oad. Innorescenta eslede tip
staminal9i a 10 a liber;,agezatedeasupra jgheabului),
moradef(loalecele10 slamine racem.Pasiaiamaimaredecatcaliciul.
unileintr-unmenunchi)sau dialislemor (siamineleliberela bazd).Gineceuunicarpelar, M satra-1,lcEPNAAlb!3rc; (Pl.X,s-):eftacee perene,cu iori albaste-violacee$i
ovar superjor,cu l-numeroaseovulecampilolrope.Fructul pastaie,de regulE, p;sEiglabre,rasucite de 3-4 odin spilal6.Cultivatdca furajera,dar9isubspontana.
polispeme,dehiscentS. Semin{eleexalbuminate, au cotiledoanema care conlin
subslanleamilaceesau uleioase- qi a frunzei,fam;lia ll. falcak-J.tp\^ qME^i: erbaceeperena;foliolelesunlinguste,iarflodlegalbene
Datodtivariabilit;liiandroceului
esleimpaditdin t buri. sunl gruparein ceme scurle.Pastaia,.rsorcurbau,intalnir;d'n slepap!in; in Flaul
Trib Saphoreaearbori,arbugticu frunze imparipenatcompuse9i androceu fagului,in pajis.t,marginea padurilor.
ll. lupulina-TarotM,{eufi:erbaceeanualS-perend; floi mici,galbene.Pbstaie
Sophora:speciicu frunzealcdluiledin 7 17 foliolede 2,5-5 cm lungime. monosednal;,reniformS. Speciecomun5in p59un;,lanete dinzonade stepepanein
Iniorescenle de tip panicule
erecte.Fructulcamos, p6staielomentiforme. etajulfagului.
S.japonica-3ALcN 1^pa^v(Pl.X,2):atborc-rlelifer.Floriatbe-vezui,mirosiroarc. M. okiculans-ViptLJuL pI$AlruLU:plantSanualr; pestaiaformeaza4-6 spire;
.
lnfloegtein ;unie,iulie.Oiginardin esnrlAsiei,estecuttjvatca ptantziomamentat5 in sporadic ln pajigtiadde,insorjtedinstep; panaln etajulsorunului.
i alnit?i
patcuti,g|6dini.Cultivarul'Pendula'formeazeEstarilungi,pendui'. M. nanna: planla percne,dens alburiu iomentoasb,caractedsricS nisipurilor
planiaperenecu tulpinaligniiicaldla bazAsi semintetoxice-iniillril;
S../aubertli: mariiime.Pe*aia esi rasucitede 2-3 ofi si are2 siruridespiniscu4i,conici.
spofadiclnpoienisaula matgineapeduilorin judeieteTutcea,Constanla. M x vara: specieperena,hibid intre M.falcaiaSiM.satvat prezintacaracte.eintre
Cladrastis:frunze alcetuiiedin
5-11tol;ole
mad.de 6 15crntunoime. tnflorescente ceidoigenilcri: corolagalbenab in.eput,devlneverde-albashe sauvioJetlnchis, iarin
pendule, foademad(25-40cm lungime). fnalbruna.P:siaiaarede la 1/2la 2 $i 1/2spire.Apropiata ca ecologiede Mfalcara.
Batanicesistemalice Capitolu!7 8J
Melilotus:planteanuale.bisanuabsauperen--, T toenun Sraecun 5.rj:Neu=. 5-:{Dr.: specieanuaiS;corolaalb-gelbuie, c!
culolioleinegatp-tiotulate,selate
pe bale marcinea. hflorcscenlade iip racemaxilar,lungpedunculat. nuanlede !.iolet.Cuitivataca plani: ijfaier: 9i peflti'Jsurogatde cafea,o giM.e din
zonameiiieransan;.Senrirteleplanieiau uiiiize:i;n m--dicina umana9jrie|inar6, irc:
1,4.
offl:inalis5ul1 6MENiel.X,4.):plantabisanualSt fforilegalbene,
aLrveitut9i
^decit carena. din A8iichiiai.Dics*.ide, rreciici:arabi si egipienlio ioloseaupniruioniflarea
adpileegale, darmailungi Comun6inpajistisau locuriruderale,
dinzonade cEan:srnrlulsar!i:rdecrrearaniiof.PeaiJe aedenesuntiolosjte cafuj')entruanimale,
t'pb panSin etajultugului.
Planbmedicinale (vadunle
intoriteauactjuneantsepiic5,dtulelic;, in s!:cial e-TtJ cai-
clcairizanla;
pdncjplileactveaclioneaza asupEmicrooEanismetor Eiiniectjitor),
metiiera.
Pentrumircsulpbcut T ca.rltlea 3!\.tti al^.ni. Uae-zr: speciea uald, cu iulpinaiisluloasa.
se puneapnntreheine,conhamotiitor siptosnitetor
Racemeg:obuioase, di:lfioiiazuni.Cui:ival;ca planiafu|ajed.
M. a/bus-suLFNaALbi:speciecu florialbe,cu ecologieasemenatoare specje: "i.:iirile
p:enIe
TnbuiLcieae: edJace--, rarsubarbu:tisaua$ugiiifrunzecu 3-5 ioliolesa!
impadpenaie, iniregipe marcineAndroceul monadelf saudjadeli.
Trifolium:planteebacee anualesau pereneifotiotete suntegatpetiotutate si au Anthytiis:planteerbacee;-,runz3 impaipe:raicompuse,cu foliolatemina!5mai
margineaintreagasau in sei;. InJlolescenta de tip capitut.P;slaia de regulemai iiare der lelaite.iaflorcscenla denpcapitulareirunzedigitai-padiie la baz5.Flcrile
sc-rEdecaicrlciul. geiSu',.u andmceumcraiell
T pralense-IptrotRrtu: erbaceeperene;flcriterogjisuni gftlpatein capitute
A.vulnenna,VLr'aal,-tt^tEsp:cieperen,,i.ecvenainpajisii,trfbn$u,pestancirii
invoJucrate- PdstaiamonoseminalS, r;maneinchisbincaticiusicoroE.Comuninpajisti calcarcase din zonap;Crrilorde siejaf,Dairein etajulalpin.Ficrjleau caliciulumflat,
din zonasilvostepei pan; in etajulboreal,ajunganduoeorigiln paji$iitesubatpine si palos,elb-geJbui sauiogi3iic.Cuiiiva:a ca olaniafujer5.
alpine(subsp.nival).Cuiilvatmultca un excetenrfuraj.
Dorycni,..r.1T suba*u9ttiiunz.ie subsesile, alcatuitedin5,7 ioliolesuniiipsitedestpeie.
T rcpens-Tp-tFotDL riFiltoEr specie perenecu tutpiniraioare, dicante ta Flodlealbesaup"lid rcze,nrici,sun:grrpatein llnteie saucapiiule.P6staiaesteovoide.
^|b capitulete
noduri;frunze lungpeliolaie; sunineinvotucrate, cuflodatbe.p:staiaare3 4 D. penlaphy'lun-srJ!i.-Z: suisp=ciai:erbeceumestelnialnit6frecventin pajisji,
seminle. CornunSlnloata iara,in pajisjibine drenale. SpeciefoadebundtuIajer;, cuilivaid lirfisui:,locrri insoriie,eiodate,pestancedi calcaroase. Tulpinile suntpatenipubescenie.
9iin amesieccu iaba de gazon. Subspecia german:cum, .u tulpini3l:cii-pubescente eslelarintalnii:in e1julgofltnuiu
T fragiferum-Tprrot Fp;qrT:plantaperene,cu tutpinbt6ratoare. Ftoriteau Detale si faguluidinjlcieleleSatu-liare,ClujgiCamgSevedn.
palid-fosiiEicaliciulumflai,iniorescenlaavandaspectdefrag5_ Frccventdinzonade Lotus-6:rE Er:speciianualeseu perenetfrunzesesiie,aldtuile din 5 fclioie;
step6pandlnetajulfagului, in pajistjumede,pe matulapetof,in tocurjmaimufisau ma; pere.haainfe.iaadde fclioleesiedepeitade cele3 teimircie.avandaspectulunor
outinsariiurate. stipe,e:stipelele|eiuse ta doui prnctebfure; lloile galb?oecu carenarogcatdsunt
I arvense-PapaNr+r: specieanualS; floriteajbesaurosiisuntdispusein cao;tute d;spusein umbelesimp;e.F6slaiacilind-ici.
Involucrate, aucaliciulcumultrnailungdec6icorola, Subspecia arvenseesleo buruiana t. comituJats: specieperenicuecologie larga,inteiniiadinzonadesiepdpar6in
segetalaSirudeEl;,densp6roasS, cu capitute citindnce,iniatnitidinsitvostepa panain eiajulalpin,cu 1-5 fod pe un peduncul. Foadebunefu|ajed,deseo cuftivai;.
eiajulfagului,pe solurinisipoase. Subspeciagraciteesteintatniiasporadicin pajistj; L. arg'usirssim.rs: specieanual;iioiJe grupalecate1 2 pe peduncul. Folosileca
planteglabrescente, rosiat'ceicapitulemtci,gtobutos-ovoide. planiEf.rraieriipe solurirrsorsar6lrt?le.inl;lniLasporddicin /ona dF slepaq zona
T pannonicum: specieperenaiflodlegatbu;,grupatein capitutemad, ovoid_ p;durila. de siejar
cilindrice,pedunculate, neinvolucrate. Frecvenuin pajigiidin zonap,duritorde steja. Teiragonolobus: speciiasem;nSioare culoius,darcup5stdi4unghiulare, aripate.
pandin eiajulfagului.
T-maritinus-qtrtzos MeE:specieinlaln't6ln locurisalaie;plantepubescente; flcri
t. montanun:speciepercn5cuiulpiniatipit-p5rcase; capitule gtobutoase;fori atbe gaibene,grupate1-2 pe peduncuji axila . Sponiani,sporacjica in zona p;durilorde
galbui.Rbspandit2: in pajigiidinzonasilvostepei pandln etajutiagutu;. slejars, ei,ajul gorunului.
T incamatun:specieanua,6 avAndcorolam$ie,rafatM,egatasaLrpulinmailunge
decatcaliciul. cultivai;ca planteturcjera,inrahitegisubsponlan. I pu,?uressDuNeir.4specieanual6.cu fjorirosii,cultivaiauneadca furujer;9i
pentruseminielecomestjbile.
Ononis-r5!L rE]'up!_!: subarbugti spinosi sauplantepercnet {runzeje trtpinalesunt -tribulGalegeae:ahcn, atbusiisauplanteerbacee,cu ftunzepenat-ccmpuse,foliole
lrifoliaie,jarclede pe ramurile flonferesuntunifoJiate; slipetete concrescuie cu petiotut_
Floridispusein cemesaugrupatec6te1-2 in 6xiiaiiunzetoiandroceu cu marginea intieagS. Androceul diade[ r monadelf.
monadeB Amorta:speciilemnoase, frunzeimparipenale, foliolelefin glandulos-punciaie pe
O arvensrs: plangpene,nespinoasa. Ftodmze,ie 2 tasubsuoara fturzetorFrecvent
in zonap6dunbrdesiejar dos;inflorcscenla esieun racemdens,spicifotm, efect.Cofolaesteformal,numaidin
pendln eiajulfagutLri, in pajiqdsiiualemaiatesintunci. vexil.Androce:rl monadellP:siaieindehiscenta.
O. spirosa;subarbusispjnos.Florirozcu dungimaiinchise,asezatecateunain
axilauneibcei,dlre varfultulpjnii. A. fflrt;ccsa,:>MAt pnc albusi cuilvai ca planidomamentalb,penirugardurivii sau
Redacinile sifrunzete au ulitiz5dinmedicina umana
Utilizate sica planieomamentatd. in p=rCele de proiecjie. OdgircrCinAnedca cjeNod,inialnitgisubsponian pdnz6voaie.
9iveterinare. datoiiEfJoritor.
Trigonella:planleebacee anualesauperene,cu un mirosaromaticprcnunlat!i Galega:pbnteeftecee;frunze impaioenatccmpuse;iloig,'rJpate tr rccemelaxe.
persislent. Frunzele lrifoliate
aufoliote serardintaiepetoaldmainea.Ftorite pornsoribre, Flonalb-geibu;, !end!le,o-r:edicaliS1al9ib:teelinbrc,peGisierlei andnul r.cnadelf.
in perechisaugrupateumbeliform. f in cem_P5siaiaooatefidrea9issaucu|baia. G. cfieinari-s,6svia!^: spe.iere:en:, 'tree..ent5 in pajigtiumede, pe n1alulapelcr
84 Bolanicesistemaice CapitolulT 8l

Sicanalelorde idgaliedinzonapidurjlordesiejar,panain etaiultagului- PianlSlo*c5, alungite- Cuncscuie in Antichiiaie


si;n Evul[,4ediu ca planHmedicina]a (Radxr?utdtiae)
maialespeniruovine,at in siarcprcas$E, calsiuscati. estecuEvataqiasLzipentruted5cini, folositein industrie (pt.aromatizarca siindulcire:
Wisteria:lianecu lrunzeimparipenale alceluiiedin 7-19 folioJe. Florilesuniman, nrtjnului,beii. ceaiuilormedicinale sa )siin bioieoiealaturide rizomi.
violetdeschis, plicui mirostoare,grupaieinracemependuJe, mad(20-40cmiungime). Tttbullledysareae:pianlecu frunzeimparipenateifoliolele au marginea intrcag;
w shers/b-qucNf specieomameniale, fecventfltiva, oridnare dinestl Asiei. inflorescente de tip umbelSsauracem;pasieiadiculate.
Robinia:a6odsauabusticufrunzeimpanpenal-compuse; folioleleau marg;nea Ornithopus:speciianuale:inflorescenlele au frunzabracteaniaimparipenat-
intfeagd;slipeletransfonnate in spini;floiln racemependule. eompusd, cu 5-g foliole;florilem;ci(3-9mm)albesauroze;p5siaiacilindricS, gatuit:
lntreseminte{loment6).
R.pseudoacacia-s^rcNt arbore;flori
albe,melifere. OdqinardinAmedca de Nod,
frecvenicultivatca specieomamentaEsau in perdeleforesliere.Datori6sisiemului O satL,l,s5E!@EL&pjanE on:ginarA din vestulegiunii mediieraneene, cullivaidc.
rcdiculardtajonanl,speciaestefolosipenlruijxareaterenurjlor degradate, ercdate. turajeE;flodlepolt alb-roz,rgalbenegisemintele gSlbuisaubrun m$cte(convarsativus
saurosii cannin,iarsemintelevioletnegncioase (convarmelanospemus).
R. hispida-satJ:Att Rr+r: arbusistolonifer;lEstariisuni acoperilide sete rogii,
Coronilla:planteelbaceesau arbu$licufrunzele subsesileiflorilegrupate in umbet
cazbtoare carelasbcicat ce roEiatice. Racemescude,fomaie din3-5 florj.Cultivatca surtlipsiiede bracteolet iructullomentbcilinddca areadicutecitindrice.
omamenialinparcurl.
Colutea:abu:ti;frunzeimparipenate;non galbene grupateinracemeaxilare, C. vaia Caeo ArE-ehaceepercnd;frunze alcdtuitedin 7 12 perechidefotjote
ereclej
fructulveziculos umflat. flodleau vexilulro-2,rar violet,afipilealbesauslab roz Sicarenaroz-deschis, ta v6r
neagd-puQude.Inialniiain ioatetara,din zonade campie,panain etaiutmontanif
C. arborescersDfur.rbi: aDustinialnitspodi. in riFt s' margin;de paduri locuriinierbaie,tufirisuri,livezi,la nrafginea pSdurilor.
dinzonap6durilordestejarsi eiajulgorunului. Culiivati.parcu .
Astragalus:planleerbaceanualesauperenetllunze imparipenate; ion dispuse Hedysarum-DuL6j,r.planlepercne;ixnzecu2 6 perechi defolioleavandsiipet
in soice.acemesauin axilafrunzelor cu andfoceuldiadelf. evideniela bazJtfiucteuscate,lomente.
H. grandiflotum'. specieiad. intalniiain zonade step;, ln pajigtipe coastepietroase
A. cicer-Cotaa.etbaceepefene;petaleiesuntgalben-deschis, lungunguiculate; ir jud. Constanla: tulpinascapiiometifunzeieau 2-3 perechide foljoleatipitcenusiij
pdstaiovoid-globuloase, umflale,membranoase, acoperitecu ped degialbiSi negn. p;rcase,flofigalben-deschis,in raceme.
InialniiaTnlocui inierbate,in faneleumedesau uscate,liveziradgtsau marginide H. hedysarcldes: speciede pajisjisauburuieniqurj dinetajulboreatsi atpin;tulpinite
oddJredinzonade stepap;r; in elajLlgorurului. suntfoliale;funzeleau 5 9 perechide folio'egtabre;floritesunt ro9ii.
A. glycyphyllos l,)NqrLZ'N: erbaceeperend i florigalbene-verzui, scurtpedicelate, Onobrychis-spA Er;,.5pae-|Eri:speciielbacee,cu floritegrupaiein raceme;
dispusein racemeovat-alungiteipdslaiaproapesesile,liniare,curbate,lungimea ftuctelemici,indehiscente, cu 1 2 semnte, suntpefelereticutat-atveotale, ;arpemaruinl
depdseFte lEtimeade cca.8ori. Frecvenia prinp6duri,iufSrisurj, Illaialespe versantii au djntirigizi.
inso lide la campiep6n6in eiajulmontansupedor O. iciifolia: plarnapetene,cultivalaca furajed;ftunzecu 11-25perechidefotiote;ffori
A. onobtychis-Chaa: ebacee percnainod mari,violetein raceme;p6$ei erecte, rosii fcveniEin pesuni,nele dinzonapadu. orde stejarpanein eiajutfagutui_
sesile,ugorumflate, acopedtecu pe albi.lntalnii;lrecventdinzonadedepa panein O mortarasubsp.transsilvanica: specieendemicb in CarpatiiRomaniei, lnialniie
et4ulfagului,lnpaji$tiinsorite,erodate,pe solu calcarcase. sporadic in etajelesubalpinsi alpin,in pajistiinsodle;frunzeleau 5 7 perechidefotiote;
FloraRomenieicuprindeo seriede speciiendemice,dintrecarc amintim:A. iori roz pronuntat,grupatein racmescurle.
pseudopurpureus in jrdeluiBadu, in CheileBicazului, pe dealurilePantaqi Glodnlui; Arachis: plant\eanualeiftunzeleau2 perechidefoliole;fructut- pe$aieindehiscentd,
A.pebnii-ln pajilli, pe coasteabruptela Suatr,jud. Cluj;A./demer-in CarpaliiRomaniei, cilinddca, alveolat-retculati, se dezvolte subpamant.
pe stanceriidin etajulfagului9i celboleald;njud.Alba,Harghita, Neamt. A. hypogaea-A.utlL D. ptr4iNrARAlrre specieo ginad din Americade Sud,
Oxytropis-LuNrRrdd,[: planteperenecu frunzeimparipenat-compuse; florileau cullivataca plantaalimentad,oleaginoas:; iori gatbenet dupSfecundare, qinoforut se
carenamucronalisubvad;androceul diadelf. arungegle. se r-ndoaie 9iint5 in pamanl,unoese tormeaTa pSstaia.
O. ca?arba:specieendemicdinCapaliiRomaniei, intalnilein pajisti,pevercantii Tibul Vicieae:planteerbaceecu irunze parjpenatcompuse,rahisutfrunzei
abrupli9i pe solurischeletice, pietfoase;tulpinascapifonne, acopedbcu peri scurt, temi.andu-sein carcei,raranstestexceplionat in fotiot6
{frunzeimpa penat_compuse)l
alipilijfloriazu u crulee;pSslEialungil-ovate, acoperite de peri.ari,alipiii. norilegrupatein .acemeaxilare,rar 1-4 flori.P;stditesuntdehiscente, iar vatvetese
O. p/osa:speciidinzonade campied deal,cu tulpinafoliati;flodpalid gatbene,
grupateincapitulealungite. Cre91e pe coastearide;toxicepentu animale. Cicer: planteanuale,acopedtede pe gtandutogi; frunzeteimparipenate sau
Glycyrrhiza:speciipercne, cu frunzeimpadpenale, glandulospunclatepe dosul panpenate, au ioliolecumarginea acuminai-seratdtflor e suntsotitare.
ioliolelor;florib grupateinGcemesauspice,au androceu diadeli. C. aietinum-Ni:fi. spec;eoriginaredin Sud VestulAsiei,cutiivaieca ptanib
G g/ab,? LE].,NDUrs specieorigioad de pe coestaplsieil\,4ici,int6lniteta noi in alimentaE;florilepuFurji,albasiresauatbe,au vexitutcu dungirosii bru:lii;semintete
zonade stepi s;silvodepe dinjud.Tulcea,Bolosani; iulplnile
sunterecie,vigu.oase. pulin de 5-14 mm,bogatein proieine,hidlatide carbon,gr;simi,cetutoze, constituie
hrana
|amificate in parteasuperioar6i flodalbastrevioleie,dispuserarin racemespiciforme, tadinonaiaa spanio'iior
si orientatitor
La noise consume sub tom6 Cesuoi. satat5sau
surogatde calea.
86 Botanicesistemalice CapilalulT B7
Viaia:speciierbaceeanuaie-perene; frunziepa penate,sunite.niflalein carce'
inegal:9;jgheabul L. rnsrtas-P E |.AVA$ruur:specieanual:;tutpinistabafipate,peroase; frunzecu
sauseletflole soliiarcsasgrupateinracemeaxiia.eaudinljicaliciului
2tolioleeliptjcesautanceolate 9icarcel.amificai.Ftoritegrupaiete 1-4inlr-un tacem
staminalfetezatoblic. lungslni la inceputliliachiisi dev'napoiatb5slrii.
arefrunzeleterminate Pestaiaparoasa. Tntatnitafrecventdin
V.faba-bod plan]dauelS; tulpinagroase,4 unghiulare; zonaslepeipan6in etajulgoflnulu;in locuficultivate{ex.cereate)
pjlor;pasbiacilinddd cudespa4itun sirudemte.
lntr-unmucrcnt flodaibe,cuo paidneagdla baza a Pisum:planieierboase, cu frunzeparipenat-compuse, atcSiuitedin putinefotiote
transvercale. O gina dinAlgeria9i N4aroc esle cultiie ca planL alimeniar; sauturajer5
medicina {2-3 perechi);slipelemaimaridecatfoliolele, dinttesprebaza.
pen1ru seminle.Tulpina, frunzele, flo le gipastEile au impoftanFterapelrticain
Psalivun tlvjt L: subsp.sativurh-f4azaeE .rLr !^r;: ptantaantratoctt |ol
iradilionala,p ncipiileactvedinplant6av;nd aciiijnediurelce9i sedaiiva.
cororale. grupaleinF-unmcemegalcu stipelele. cuttivate ca at,mentard sau furaje:
U sativa-l\4inielcaLaL pljMlvad: specieanualS:lrunzele terminatein carcei au subsp,elatius f4aZE! .5ilDAndiplanteanuale,cu peduflcutut
lloi solilare,rarcaiedou6,aproapesesile; petaleledifeitcoloie: inJlorescenleide 2-4 ori
foliolescurtmucronaler mailungdecatstipelele.
a pioarepumurii,lunt la alburle;Fstaia eslecompimatS.cultvala Rarain erajulgorunurui. In tocudruderate. tutdrisuri.
slindad albastru, TribulPhaseoleaetspecii erbaceecu frunzet ioliate, tipsitede carcei_
cafurajed9i peniruingEQbment verde;aparesubspontan, ca buruianaincereale.
Phasolus:planlecuhrlpinivolubitesau erecietiorite aucarenadsucitein sDiratd:
V.pannonica-l'AL^ed.uN<Ie.,\: specie anuald; iolioleleau varfultrunchiai pdstaiaglabni.
sau fotunjii.Corob gelbuie, cu vexilui alipii p6ros pe partea dorcald; seminleneg.e-
cereale,luErisud, Pvulgaris fboE: anuala;racemuleste aldtuil din 2 6 nori atbe.cu corojaatbe
inielnitbspodicdinzonade siep6pandlnetajuliaguluica segelalain
raf rozsauviolet.cultivaieca ptanieatimentarS.
paji$ti,uneoncultivatac iurajera.
P caccineus-fbotEM E:L,Fbrc ur;: specieanuaid-percn;;racemutmuttiflor,
!l sLiala-lvliznercrq erJ!!: spetie anuali, 4! ecololie asem;nrtoarespeciei
alc;iuildin 8 20 Jloricu corolarosieca focuJ. Cutiivaidc specieomamentat;_
precedenietfoliole;nguste, liniate,au veful ascutii;corolaestepurpurie,Frcas5 iar
Vigna:plantecu iod galbenesaurogcaie,cu carenadreapt;.pbstatacitindrjd.
seminisletudiiesuntnegricioase, mamorctecu brun
perena, cu fioriviolacu-aib5sirui, Ereotj albe.Tulpiniie ils.hersrb-FAJrLrrl spedeanuaH,cuttivatd penisipuri, cptantbalimenlara; p6siaia
V cracca-M,izipr.rrLsDecie poatei penduli,lunge
pair.r-muchiate, glabre sau peroase si pot ajunge pSna la 1,5 m lungime.Specie de 15 30 cmla subsp_ sinensissauerccu,de 6_t 5 cmtungime
suni la subsp.cyiindricus.
frecventlnlelnitadin zonade step; panein elajulfagului(datonEcefinlelorecologice
p;dudlor. Dolichos:planteperene;tlorilema , violete,suntgrupalein racemetaxe.pesteite
lergi),in pajigti,lamargjnea au 2 4 seminle.Hilulseiniindepe maimuttdejumetatedintungimea
Lens:plante anuale, cufrunzepadpenate; infloresceniele 6u2-4florilungpedicelaie- seminlei.
(lenticulare). D /abab:spececutulpinaurcatoarc. oiginad dinAbisinia,cu ivatScaplanEomamenlaE.
Sp3lelesunllibercla baza.Seminlepulemiciurtiie Eicirculare Glycine:planteerbacee, hisut-paroase, inctusiv pdstaia.FIo tesuntmici9i grupate
I cul,tris-L,NrE: specieanual;, odg;nad din Asia de Vest,culiivatApentru in racemeaxilare, scudetand.oceu monadetf. Pdstaia pendutE, gatuu u$orinlreseminle.
semintele folositein alimentatie. Frunzeleterminate cu carcei,au folioietn p:rcase9i
G. mar-5rrA:specieculiivatepentruseminlete bogatein proleine{37 40%).Ete
stipelernici,lnguste.Florialbecu nervuilestndardului albistru;.Pdstaia cu 1 3 seminle
rep.eznEun alimentcomplet, digestibit,
cu rotptasticgisljmutator pentrumuschi,oase
mici(3-4,5mm diam.- var culinarjs)saum6 (6-7 mm diam-- var macrosperma)
Cunoscuibinc6 d;nAnlichitate (in Spartase preg;teaveslita,,sup6 neagH')gicuitivalS 9inerui;energizant, remineralizant 9i echitibrani
cetutarFainade soiaestede 20 de ori
bun; maibogaEinnraieiigrcse9i de 4 ori in azoidecatfe;nade orau
pe suprafete madde gfecigitomani, esteataiplanidalimentara catEimedicinalA;
amljoraioare a solului,preneruatcafe penirudiiefliecultui pdnirecaregigreul. . OrdinulMytales
l-alhyrusiplanteefbaceecu ilnze paipenai-compuse cu pulne foliale{2-6), . FamiliaOnagraceae
terminate cu seiesaucarcei.Uneoriloliolele suntduse,iarasimilalia sefacela nivelul Suntspeciierbaceesauatbus.ti. Frunzete sjmpte,opuse,atlernesauvefticiJate au
siipelelofsau rahisuluifrunzej.Inflorescenta esteun lacempedunculal, iar ncrfieau slipelefoartemici,cazetoare. Ftodhemaffodite, adeseape tiput4,grupatein raceme,
jshabuI slaminaltenninaldrepr. sp,cesausoliiare.Caliciuleste fomatdin2-4 sepate,corotadin2-4 petatesauacesiea
l aphaca-LNiEqAL6sN,t specieanual;,sporcdicd in seman:turide ce.ealesau Iipsesc.Slamine8 saumai muJte, unetetmnsformate in stanrinodii.
Gineceutcu oval
ln iocufiruderaledin siepa panein eiajulgorunului. Frunzele suntcompietmoditcate?n inierior,tetacarpelar, avandun singursiitsi stigmatgJobutos. Frucicapsut6,bacasau
carcel,iarsiipelelesunlaslmilatcare. achena.Uneodaxaflo.alase prelungegte in fruct!i esieviu cotoratd.Semintete mici.
l sativus-lvl;ziu: specieanual6:florialbe;p:s6i cu 2 aripipe parteadorsala. adeseacu o egrea de pedin dreptuthilutui, sunt exatbuminaie.
Culllvatepentruiuraj,lnt6lnita 9lsubsponianorlginal.dinesiuliveditetanei. FuchsialEqcu5r: arbusncunivatiin sere9iapanamente, cufrunzeopusesauin vedjcil
L. odorats 5,4!.]4ELE vrN.uL!: spe.leanualS,c'r no.i .osli,plScuimirosiloare. Siftuct bace.SpeciioriginaredinAmericaCenlratdsi de Sud(tvtexic,Botivia),
omameniate.
OiginaradinzonamedileraneanS, esieculliv2tacqplanl; crnameniaiS. E magel/arica: floriglobuloase, vioiel.
l. luberosus-raE-.NLri (P1.X,6.):speciepe.enarfonneazepe dd5ciqitlberculi- E firlgens:
ftunzeeliptice,floriatungiie
(5-7cmtungime)rosii. Sepateteauvarfutverde.
Fn nzealcituiteCin 2 fciiole!i un i rcelrem:ilcat. Flc.ifsiii, grupa'.ecaie3-6 in zceme E balivlana:tuJnze aval-lanceotate; lloi cu caticjut
sicorotade cutoarerosie.
axilafe.PEsEjglabre.ButuianS irecverrta dinzonade step6panain eteiuiiaguluimai OenatheraL$uNriLspeciierbacee, irnetebisanuate. Ftoriteau sepatefefteciesi
alesin cutunde cereale. irelalegalber'!. tuctuleslecaosJta.I erintetesunrtipsiteoe smocde penta caoat.
CapitolulT 89
Bolanicesislemafica
68
. Ordinul Santalales

,i,Ii$*3fr ',iii'*Hd*ii#,ii:$1ffi
{,ff#.i,,:*$irkF;f
* FarniliaLoEnthaceae
Speciide arbus.ti
bmno;se-Frunzele
unisexuate, poli
mici,semiparazili pe ramu de glmnosperme
suntsimple,opuse,'iniregi,
repariizale monoicsau dioic,
codacee
avand
fed stpele
pedgonsepaloid
Flo
Srangrosperme
le actinomorie,
petpul4' Slaminele
' '"31"i:'."#l,T:#:;'"'Jii,lij3%",lillo*" rosu-stiai
sicariciur
0"". curoeu ?nnumeregalcutepalele, suntliberesauconcrescute cuperigonulGineceu!35calpelar,
oamocam:cu ovarulinferior, esleadeseaad,ncitIn receptacul: fructbad
" laxeAnlerele
. Odinul Elaeagnales Loranthusspe.iicu truPe caz;toare lnflorescentelesunt spiciforme.
se deschidpdnpori.Bacade culoaregalben6-
;:"Tll'flfl::::#fiHuarouELiavandrrunzereeikisLan''rneri-arb--arcinudatorn'1 L. eurooaeus-\./t:,coe at-up: semiparazitpe ramutileunorspeciide abori foiogi,
sau alleme Florileaclinomone
oerilo-;relalrsdu solzo:: TrunzeleInL'egi suni oprse cu din genudfe Querci/q rar Castasnea,Titia,Fagus, Eetu/a Tulpinaramificataaparnt
fii",;,#ii#d"il1--'d- pi'tp-'rz*" 4 Gineceur estemonocarperar' aihoitomic este toartetagild. Flo le mici,galben-vezuigrupaiein racemespiciiome;
ouu,infe|ior.n"""piu"ufuf
""pJ"iJ,
tubulos, devine drnos Ia matudtate gipariicipaIa foma'ea
pe fiuct rSmaaestilulnoni.
druPei viscum: speciicuftunzepercistentelnllorescent de tip cimddicaziab,dense
"unui' fructasemdnetor
Lr"""g;u., flo hemaircditegi perigonalc'luit din4 iepale Anlerecu dechiderclongitudinald. Bacaalbesaugalbena-
"p""ii "u
E. an;uslifolia-3tL.toazA.5AL'rs MrR'5LT,AP!: arbustsau arborecu iMllimea de V. albun-lr,;c pe raoxE: semiparazil pe numeroase speciide arbo din clasa
acopedte cu pen solzosi culiivat ca plantd ornameniala galben-verzui. cu intemodun scude,ciiindce Frunze
t-t i. ie"i"rii tt*-r" d;cotjledonate.Tulpinileranrificate,
"i
p n parcufl,gradrnisi pentru"un!qard viu qslbe'r-vel7ui, sempervirescente mici
Florile suntdisp'se c;ie 2 5
oroase.oielGse,
Hippc phaa: sf etii diorce flori3u 2lepale .-n iin."ceni;i. Planu effi ous6 in casa, ir cr"lutsarbatorilor de ia'n:. ca srmbola
g.',iu.noia""-Cl l^ **' C,{irNA tE Pn!:arbustspinos'foarte|ar a6ore inali de biru;nteivielii, $ adud noroc;podgorc.iicolorauluicain galbencu vasc
r -+ f l oj" l"r" drajoneaza putemicinnoresje inainiedeinirurEire(specie
i.ntjntil. rrecvent: "i
ainzonade step5
'a"tat"st" panain etajulfaguluiin lungulapelor' pe.n'srpur I OrdinulCelastrales
p'"ioase si pe iornatiu ni oeolooice saritP'e Cultival; pe lercnun t FamiliaCelastraceae
i:0,"r.-"'i, p"."r=t" aliem,cusiipelernici'caduce
tarL4r'ot l ruderes;lbodare1nv'timrnac {1302/0 ms%) Plantelemnoase cufrunzesimple,dispuseopussau
" "i0""r. ' "i'", Flcdle aclinonrode, hermafrodite sunigrupatein innorescenle clmoase'dispuseaxilai
".,"oirji
s. viLdrrine. constitund o adevaraEian'aciF
"lte inveligulnoralestedublu,dialisepa!, dialipelal,petipul4-5; caliciulde obiceipercisient
. OrdinulComales Stamine4-5,rarmaimulle.Gineceulomatdin 2-5 carpelegamoarpelar; ovarsupenor
,..FamiliaComaceae Fructcapsule,cu seminteexalbuminaie, acopefiiede un a lc;mos
avand nervaliune Evonymus:arb!9ti 9i arboricu lastadvezi, adesearnuchiali,avandfrunze
Planlelemnoasecu frunze d:spuseopus,simple'intregi' dublu
Florilehmafrodite mici,aclinomorfe cu lnvel;g prcistente sauc;ztoare Sicapsula4 5 lobata;ail portocaliu
**i-",i""ta,iai" Sepalele sunt
"lip"le.
lt" ii"riq. o"t n c"w* i. capirule unrbele sau cime coti'nb;fotme E- lerrucosus 5ALei pArFA lastaii prezinEnumeroaseverucozitSlibrun inchis-
oi'"ozitievalvdta Stal''ineIn numa csalcu petdlFleaserdre FrunzeoDuse. ovatsauovat-lancolate, crenaisemte,ciziioarc'Floripeiipul4 Ffecvenl
;;-: "i; a; G neceu bicarperat cJ ovdrinre'ior'rruci druoa din zona p6dudlor de siejafpane in etajulfaguluiin p;du saula marcinea loi cullivatca
;;H';;;; "ecta1{e,
"i"iiJ'oi"r"r"
*cLredocaroul cornos;seminle albumLnate speoeomamenlale-
";;;;G,;.;;;i;;; lu'Lprezentanti rntaranoastd astrerincaearacterere sare
E. europaeus-s^LbL tlo^LE:abust sau arborecu l;sta i Si ramutiletinefe4-
aufostdesc se in cadrufamiliei muchiali, I;psi!de verucozite!. Flo vetzi-g:lbui,pe tipul4,clr anteregSlbui.capsula
C.mas-CrP!; arbust sau aioorc' Frunzele au pe dos peri drcp!' alip$ Flonlegalbene desrejarpenain etajulgorunului' in paduri;cullivatca
roqie-Frecvenl dinzonapedudlor
sunt grupaie in umbele axilarecu involucru la baza;drupa ro9'
aparinaintea frunzelor 9i planl; omamenlab in Parcuri.
dinzonapedurilor de steiatpanainetajulfagulu; in
i;;lniispontanin padurideamestec preucrate E fonunei-ad-r';,riziro&E: alou$tor sauc:ldtof, cufiunzepersistenteeilpijce,
crl"u.*e. Fructele suntconsumatein starcproaspdtd sau
s;".r"ii" verzi inchisgiiod mici,verzi-albicioase. OiginardinJaponia, cuiiivatinscopornamental
" "olrti
C. sanguinea-5tucsz arbusiculdstadirc9iipurpuni Frunzelesuntacopediepeiala in parcud, gredini,fomafd un covofuniiofln pesol(exisl6culiivaruicu{.unzecolorate in
pdnsl cu ped biurcaii Florilealbe vezJi spar dupaFunze
inr"nor,i c, o"ri :' roguspretoamna-x-:'Coloratus').
"lnp,,
ii'iiil"'"i,"'i, il"""i,,iJiu'L paounror' 'n hiai:uri drnzona
'7avoae
"t',rt ",'si""' pal6uri uncoi sr pF t'r garovru r FamiliaAquloliaceae
r rduilo' disFja' p"na rr elaj-l ?gului cultivalIn Cuonnde speciilenrnoase, dspanditeln regiunicu climattempetaigicald La nor
AvE?rcAx:
Din acest gen se mai cultivaca speciiomamentale:C senbea-5tuqr-R in laraexisteun singurgen-llex.
arbusioriginar
arbustsiolonifer,oiginaf dinAmerjcade Nodl C a/ba-5^N4ar;r;an't: L adrtfol,irmLA!e:arbusiinalipandla 2.5m, culrunzeoval-eiiplitepercisienie
avandmainiotdulatSispinoase.Floriledioice,pe lipul4 aibe au ovarulsupenot
rl
90' Botanice sistemafice
- CapitalulT
Fructdetipdrupe,ro.Rarinialnitinetaiulgorunului,inradsticepiduf,dinjude-tul semilunare. Frecven6dinzom siepeipane ln eiajutfagutujin tocuricuttivate saurudefate.
Arcd(pddureaZimbrului); alnaiuni.
specieocfotitbca monumeni
E. agmna l ar,t]t! ac'tLur:specieperen:;frunzeovat_trjunghiulare, sesile,cu
. OrdinulEuphorbiales bazacordalauricula Lii:glanoele .iabutuisenitunareirtocuriCLJIvale,pererenu Lrscare.
r FamiliaBuxaceae in sudultddi(zom stepei,eiajut gorunutu').
Plantelemnoase cufrunzesimpiepe$isienle, opuse:limbularemarginea infeaga. E. vksata-l lprELLdc'LLr: prantbperen;,poareajungeta 1 m in;ttimetfr.unze
La noiestereprezentaunumaipdnspeciileomamentale alegenuluiBuxus- liniar lanceolale, cu lbbme3maximasubmijtoc.sprebdzii:granoete cra Ltuibicornure.
B. senpeNirens-Ctata.l/a'rE: aibusi36uaibo.ede ialiemice(poaieatinge h cultunde pr;siloa.edin zonade step;ipanain eiajutgorunuiui. In iocunmezotiie
cuprinseintre0,3-4m).Frunzeelipiice.Floripe iiptll4, unisexuate,
r^ndltimi grupatein (subsp-virgata)sauuscate,pe nisjpurilnDeltaDunSi(subsp.teprocaula).
inilorescenteglomerulare, axilare,fomatedintr-olloarefemeiasd,inconjuratd de mai E. cypanssias-L.tprEr E CATNEUT: ptantaperend,cu rizomjin sol: frunzetiniare:
mullefloribarbaiesii-
Androceu din4-8 saunumeroase
alcatuit stamine;discint?stam'nal, glandeleciatiu'uisemrlunare: capsutenelede.t'ecventarr paji..h ruderatizdlesau toLu-i
evident.Gineceu2-3-4 carpelaf,ovar superiot Fruci capsuh globuloasdcare se ruderaledin zonade stepbpan6in etajutborcat_ ptantaesteiinclodate: pediteaeiene,
deschideprin 3 valve.Semintemici,iuc'oase,cu carunculaOrisinardin zona recoltate in lunamaiservesc la vops;rca fibretornaturatein gaiben,iarrccottaie ta mijtocui
mediie|aneanS, estefrecventcultivatin patcuti,grSdinicaplantaornamentale gipentru luniiiulie.la vopsreafibretorIn ruginju.
lormetunse(gardurivii etc-).ScoaiagifrunzeleloxiceconlinbuxinS. Cerceledrecenie E- pulcherinta PraNsEna: arbust frunzeovaie,iniregisau sinuat_tobatet
au stabilitca alcaloidulbuxenindG2 manifestao pulemic6actiuneinhibitoarein hiDsolilete
de l. bazainfaresceniei porfi rcs]odurozcsi repreznta pd4eadecora.ive. Onoindm din
dezvoltarea celuleiorcancercase. Mexic,cunoscuE sisubn,rmetede .Steaua Cra.'u-L.ri . cutlv:,i captrnrede dn;mmer.L.
. FamiliaEuphorbiaceae f, mlr:E'iusrspino: ramilcaL spJ-rpotavea1.5.T :JnS,mehrrue ve?i_descn s
Planteerbacee(in taranoastr;)saulemnoase, majoritateacu laijcileafiiculaie obovate;la bazaciaiiuluise gesescdoue bracteegatbenesau ros'i.Cuncsculbsub
saunearticulatein structurainternS.Frunzele simple,cu stiplecaduce,launelespecii numerede "coroana de spint esteo g,nl a din Madaqoscardp unoes a raspdndnr,
suntscvamiforme sautransfomate in spini.Flo.ileactinomorfe,unisexuate, auinveligul dfieriied dinzonatropicaE.Cutiivat6 ca ptantEde apartameni.
florclformald;n 3 tepalevezi sau acestaeste absent suntgrupalein inflorescente Agalorna:speciianuale saupe.ene, cuirunzealteme,sesiie,avandbazaasimetricb.
cimoase,vaiate; iorile bebetestiau 1saunumeroasestamineliberc;gineceul3-carpelar, Ciaflrre d:spLsetepn;n.t.au cdte5 gtandep margine.
cu ovaf3-iocular,superiorla llorileiemeiesti.Frucide tip capsulacafe se desfacein A- r|tagink. planleanuabor hipsoiteteinvotucJe etiptice;marginitesuni ajbe,tatei
mericarpii monosperme, rar bacifomsau drupaceu. Semintele au adeseacaruncuia, pa.leamedian6verde.OiginaradinAmerjcde No|d,culivai: ca omamenteta in qr;djni.
suntalbuminate si bogatein uleiuri. Ricinus:pranie fa'aJateycu trua1e nari.a eme.pamartdatesipFtatJFtodte
speciidinaceas6familie,oiginarcdinzonecu climatcaid,suntcultivatepe
N4ulte sunldrspuse^ monoic, in ini-lorescenlecimoase, cetebSrbbiestita baza,cetetemeiestita
scad larga.Pentrutedbcinibtubeizate,comestibib secultivdspeciaMatirot escurerfa, va|f.Inveligfloralesiede tip pedqonsepatoid.
originarEdin Brazilia;pentruseminleoleaginoase: Crotontigliun, Ricinusconmunis, R communisQtdN:ptanteoriginar; din Afica, cu tutpinatignitcata,inatle pare b
Heyeasp.; penlru extfagercacauciucului: HeveabnsiliensisAzt'oP.ElE eq .auc]uc, 13 m in zonectlclimatcaid.I a no;esreerbacee.anuaa.TJtprna rarrfi.ak;,fi,rutoasa e,te
originardln
reglunea Amazonului $iOfinocco dinAmenca deSud, cultivaiin
toaieregiunile dergul5ro$caG. Florile
bdb5iesliauandrcceulfomaidin siamine cufitamenle ramiicate.
Flodlefefieiestjau stileler$ieiice,teminatecu stigmatbitid.Capsuiete au peica|pul
Euphorb'a:plantecu latex;frunzelealteme,suntlipsiiede siipele,iarflorilegolage, spioos-Semjntele marj,cruncutate au tegumentut mamofalsi endospembogaiinutei
suntinconjurale de o cup6cu 4 glandela pafieasuperioatd. In interiorul
cupeise aflao gras(cca60%)sio albuminetoxic:-rjbina (toxicitaieaesiemare,asemanitoarc veninutui
floare femelascapedicelate$i mai multe stamine,iiecare reprezenEndo floare Cesarpe).Culiivailncb dinAniichitatede chinezi,egiptenj, indieni,grcci,arabjpentru
berbdteascS. Aceast5inflorescenld elementara, numi6ciai,iu,
estedispusela ndule; seminledincarese exlrigeauteiul,astdzjfotosit in irdusinapjetdiei,l;xtiE, lafabrlcarea
in innorescenle umbeliforme. sepuourilor, cauciucutui sintetic, cemeijjtipogrctice s.a.siin bioterapie.
E. helioscopia-IlqLLLc!.uLu: specieanuald,scunde,cu rddecinepivotanE;
gise|ai-dinlate glandele
pe maqine,cadla tructificare; I Ordinut Rhamnales
frunzeleobovate,cuvarfrotunjit
ciatiuluisubrctund-eliptice,capsulenelede,punctate.FiecventS dinzonaslepeipana -r FamiliaRhamnaceae
in eiaju,fagului,in locuricullivate9i ruderale. Planielemnoase adeseo cuspini_ Frunzeattemesauopuse,suntsimpte, siipetate,
c.duce sau per"islerre.fton cu penanrpe tJoLt4_c. actinorrodeneffratooiiesau
E. platypht4las-LaprLLL .A NELU|: plantaanuala;r:decinaiusifonne,cu m:rosde
ut r<exuale. r!;nd ceptacuui deobicein fofi,.,;de c rpasi s'arrineeprp.ra,e. GinF.eL
soareci;frunzeelipticlanceolate. acutela vad,nn seraiepe nargine;glandelecaaljuiui 2 5 c?rplar, a.e ovaruiinleof. Frucivariat(uscat,aripatsaudrup6).
s! brotuncj-ellptice;
capsuleacoperite cutuberculi Frccventa
serBisferici oinzonap;durilal Paliurus:speciicu stipeteiransfonnate
de stejarpanain etajulfagului, in locuricultivate - in spini,persistente; i;stari pubescenli;
Sirudemle. lruci uscatcu aspecidemonosamar5.
E ex&uaAl,lreMi\rzlNr: plant:anual6, mica,pan6la25cmineilmeifrunzele,ioliolele P spira-chr'st-pNul LUCrrturrj: arbi.rstcu spinidispusjcjie doi:unutdrept,ereci,
invo[]crululsi celeale involulcelului glandelecialiuluibicomuie.
sunl liniar-lanceolate; ceJalaliscii, recurbal.FrunzeaIeme,tat ovat-etiptce.FIodpetiput5,qatben_verzuj.
F-ructu|
92 Batanice sistema'ice CapiialulT 93
inconjuratcieo arip6circulad, .adlarneruati.ldalniispontan
onciuiatd, numaiinDobrogea P. tricuspktata-Vri,
.al.aNezE (Pl.Xl,3.):
lianaca frunzesimpJe, tritobate.Carceii
si in j'.rdeleleAtad,lt4ehedinji,Giufgiupfinstaiiuniuscate. OmamenialS, recomandate 9i scuqj,au 5-7 ramificalii
terminate cu discuriadercnte.Fructesfe ce, negrc,brumate.
pentrugardu vii,ln locuriinsonte, uscate. O.iginaridinChinasiJaponia,cultivatpentruacopereaziduritor, fatadetor.
Rhamnus:speciicuslipeledzdtoare,lSstariglab,irunzeopuseSifloriunisexuaie P quinquelolia. Vn^ a. C$Jdr^:spe.iF cu frunzepalmarr ompuse.C6rceiscu,ti,
oe$Dul4 5. cu 5-8 ramificatiterminatecu dascudadezive.Fotiote
serate.Orig:naridinesiutAmecii
R. cathaftica-VLer^ptr.sprr,luL cEeuLU I arblst cu ramudscurte,spinoase.Frunze de Nord,cullivat:ica omamentala.
opuse,ovatesauelipticecu petiolulIungde 1-4 cm;limbulcrcnatpe maine,lungde P insedaVrl aL CalaDA:
zonade stepbpan; ia e',aj.i specieasemeMtoare precedentei,darcLicarceit!ngi,
3-4 cnr.Fioripetipul4.Fructesfe ce,negre.Frecvehtd;n cu 3 5 ramiftcatji,
gorunului,la marginea pddurilor,
tufdrigud. Ftucteleconlin substanlecu actjunepugativa fal; discuriadezive. Fotioteacut_sefale.
Omamentala.
puiemice,depurae sidiureiice. Plantbomamentald, decoraiiveprinftunze,nod 9itnrcte. . OrdinulSapindales
cazd6iniemediadpentruo seriede ciupercipatogene (ruginagraului, ruginaozului)- ,, FamiliaAceraceae
Frangula:planiecu mugufigola;i,frunzealteme,iod hemafrcdiie,pe tipul 5, Cupdndespeciilemnoase, c! frunzeopuse,tipsitede stipej.Ftorileactinomorfe,
germinatie hipogee. pe tipll|5au inveli$uldublu, diatisepat, diatipetat;disc neciarjfer
de obiceibinedezvottali
E a/nus-CRu9^N: abustsauatborecuinaltmiinlre1 5 m,nespinoqtuze eliptjce, androceulesle altuildin 8 lOsiamineasezatepe dou: verticilei gineceulbicarpetar,
iniregipemargine; florialbe-vezui,melfere;iructsfe.jc,la maturiiate violetsauroSU- gamocarpelar, cuovarsupeior Fructmedcaryic, disama|d, avandseminleexatbuminate_
purpuriuFrccvenlinpedufi.zbvoaie,lunci, mla9tinidin zonapSdutilorde siejarpaniin h Fia noasirSsuntlntalnili.eprezenianti CingenulAcer.
eiajuifaguiui. scoanavopsindiibreienaiuraieinnuanlediferiie,cieia
Specietinctorjaia, A. c=mpesreJuqrR! (Pl.X{,4.): arbarc,atingein6ttimide15m;irunzeteDatnlaie
bejpendb maro-lnchis SimedicinaE,totscoada avandacliunepurgaive9ian''rheidniica; ru3 5lobiintreg,s:usinual tobutaU. litid{ipenargine. LutedicL dL'lg,to.rq tudlndteoe
omamenialS, cultivatein parcuri,
g.adini. plute-Flodgebu;,grupaiein coimbeerecte.Adpit disarnafeisunt orizoniaie, cjispuse
* Fariilia Vitacea in prerungi.Esrernblnirfrecventinpadunoe stejarsaLgo-urca speciede aresrec
I planlelemnoase,adeseaageldtoafepdn carcei,tar volubile.Frunzelealteme, dinzonade siivasiepa pan; in eiajutgorunutui; frecvent cuttivattn pa.cu sauin oerdete
stipelaie, suntpalmatdivizaie de regul;.Flonlernici,aciinomorfe, pe iipul4-5, grupate de o,olecte d:1zona de Gimpie.
ln inilorescente cimoasesaumixle,au and.oceucu pdmulcercde slamine.eduse Sial A. platanoides-?^Ln{ oL ci.vpiPt.Xt,7.): aiirore,poadeajungeta 2Om inatiime;
doileacercalcbtuitdin 5 slamineepipeiale. Gineceul2-8ca$elar,ovarsuperjor,la baze frunzelepalmate, cu 5lobiacuminali, au peliotitungi, cu iaiex;flodte,gatben_vezui, in
arc glandesaudiscnectafiief. Fruci bacecu seminleexaibuminate- coimbeerecle,aparcu puiininaintede infrunzjre; specieintatnildsoonianin oddu de
Viiis: speciide lianecu carceide odgineiulpinalSr dtidomulse exfoliaza in ia9!'; foioasedin mpie ti zonade deal,rir in pedui de fag.Fruciete,scoartasj floriteau
luje i suntlipsitidelenilcelei sepalelereduse;corolaalceiuiiadin5 pelaleuniteh vari, uiiliz:din medicina traditiorat;.Estecultivatin parcurj,pe margineaateitoretc.avand
cadela inflofire;labazaovaruluisunt 5 glandeneclaiiere. mullecultivarurj: 'Columnar'-coroana cotumna|e; ,Drummondii,_frunze bordalecu
iripdrtil in subgenulVits {E vti,s)plantecu carciramificali,meduvacafenie, alb-crem;Globosum'-coroana dens6,rctundE; ,schwedleri'_iiunze
l iinererosii_aDrjns.
intrcrupldla noCuri, numbrulde baz, de crcmozorni, x = 19 gisubgenul;liluscadinia- purpLriu-vel7ui varasi rosii-polocaii, toamnd.
,l =
lantecu m;duvaalb; Siconlinu:9icarceisimpliix 2Alde aicttacepaneU ronrndifolia, A. pseudoplaknus-PaLltfl rE MlNrr:arborecarepoateajungeta 30 m in;ttjme;
specieodsinaddinAnrericade Nord,c!ltjvai;in gddinibotanice 9icolectiiampelogrance).
trunzepalmatlobate,cu 5lobicrenatserali;Jtodte gatben-verzui, i.) panicute pendute.
v sy/vesiris-VT!3nLBAn.I{Pl.Xi,1.)i speciedlcicapfezentand dimorfismfoliar: ;Fa-dup:rnhrnzfe:samai{ lesunrdispuse Inungl-idrepi:In:a'n lficcvenl.n padu d.n
exemplarele betb5tesjiau irunzelernaiadancicbatefa:a de cele femeie9ti;iionie elajulgorunului si etajuiborcal:cutlivatcaspecieforestiedQiomamenlaE.
galben-vequi,odoranie.Bacede5 7 mmin diametru, albe$rui-violace, raralbe,cu Lemnuleste
alb,cu lucium:i5sos,folositpenirumobitafine. Sevacontinecca.5% zahbrcrislatizabil.
gustacru,asl ngeni.lnialnitesporadic pealuviuni, zdvoaie,ostroave,inlungulapelor, simila.celuiCintrestiade zehdr DinAefonnetecuitiuate
in padurldejunca,dinzonade siepapandin eiajuigorunului. tace paftesi erythrccarpun
ca.earearipilefrucielortinerecotoratelnrosustrdtucitor
V. vinifera-Vry-oLaL (Pl.Xl,2.):specieloarie valoroasadin punctde vedere A. tataicun-4R1.^zrtriatuc(pt.Xt,5.):arboredetatjemicesauatbust(atingein6limea
economic,una din ceie mai vechiplanleculilvate{seminlerje vitSau fosi g;siie in de 10 m):ixnze simpie,penate,ovate,cu marcinea
$pbiufile afieologicedin sialiunipfeistorlce dublu_srcie. Ftodvezi_geJbui, in
Siexploaidrile agezbrilor lacuslre).F]ori panicule erecte.FrecvenE in rcgiunea de ampie,maim|6 in ceacotinarSi
hemafodite,grupatein innorescenle mixle,rccemo-dmoase. Bacelepoi aveapesle cutlivatbca
specieomamenlElS avandfrucierosii_purpurii si nlnzecototein gatben ioamna.
7 mmln diametru. CultivatEpesupralele inlinsepenirufructe,cu numeroase cullivarui.
A. negunda Aq^e aMLercAN (pt.Xt,6.):afbore inalt pan6 ta 20 rn. Frunze
ll Dirfrespefi e culhvrlecd port-alloi.;r..11n: V'ti\ rupes(is y'rfaff vuNr: l/ni. rmparipenat-compuse, alcetuitedin 3-5, uneod9 fotiotetanceotaie sau ovaie.
be4andi. ri: Vris vulpina. acumrnate, dinlale.FotiotaterminatA 3-tobutalb. Ftod!nisexuate. disousedioic. aDetale_
Parthenocissus:planlecu ramuriurnflalela nodur:tlujefiiau leniicele;peteiele ':liLi.celebeirbalesia fas.rcJte. .eje terciaqri n rar-ne Di:arnalerr rarer:e tunc.
libereb varf,se deschidin foIm6de stea Ei persist;puiinSi dupdinflonre.La baza pendue. Spec;eonEina,a d.rArre cadr NordcJhrardcaornanenta,d
ovarului, unitcuaceslase gdsesteun discneclariierBacenecomeslibile. .Variegatum'- su,,n p"ro"r"
de proieclie. CLltivarul aretctioiealb_maroinate.
! ii
lilrii
g4--- Botanicd sjslematicd CapitalulT 95
--
piejlo.grcase. Lemnulaudu, tare,ugorestefolositin industriamobileipentrupiesede
A. sacchatinum-P^Lr arboreornamentel, originardinestulAmedciide
^acrNrru: Iuxsi incrusiatji. Din.5d;cinegitulpin:se exirageculoareagalbendsauportocalie, iar
Nord.cultjvatca specieornamenl,ali. Frunzepahat lobate,vetzipe parteasupedoalA dinscoaqdcrlloa|eaneag15-
argintiipe fata infe oarS-Floi vezi, lipsitede petale,aparcu muhinainteafrunzelo. Rhus:arbusti,aftod cu frunzecompuse.
grupatel. fascicule. R.hFd-rENr adrustsu aborecarcajungela 10m inetime;frunze impa penate,
,4.glrnara-ARlAp adore arbuslcufrunzetdlobate,
DEfy'AN.rlprA: ceidoilobibazali alcatlitedin 1'1-31de fclioleseratepe margine,dispusepe lisiari catifelat-paro$i.
maimicidecalcellerminal. Ornamental, originatdin China. Iniorescenta esteun paniculp;ros, dens,verzui,lung peneb 20 cm.Frucrerosiipurpurii
.. FamiliaSapindaceae Specieomamenlald, o ginari dinAmer;ca de iicrd, multcultivaiaca ornamentaE.
Planieexotice, lemnoase, reftacee,cufrunzealteme, simplesaupenat-compuse. ., FamiliaRut3ceae
Florilezigomorfe, de rcguldunisxuate, sLlntdispuse monoici lnveliguldublupe lipul4 5 Planie-vadate ca habifus,lemnoase saue$acee.FrunzeJe sunlsimplesau compuse,
estedialisepal, staminein numSregalsau maimarecu pelalele,
dialipetal; avanddisc allemesauopuseuneori,pieloase, cu pungisecretoare subforrn6de punctetranslucide
nectaiferla baza.Gineceu2-4 carpelar,cuovarsupelio[fructulpoateli mpsuld'drupaceu' in mezoil-Flodaclinomorfe de obicei,hermafrodile, rarunisexuale. cu De antdialiseoal
acheniformsausamad.in laranoastrdse cultv; c omamentalS Koelreuteriapanicula'.a. sidial'petalpe tipul4-5.Androceul dialistemon $u poliadelf,alcituitdin8-10 sta.nine
K.paniarkta:afiorc carcdungepanala 10mindltime;frurzealteme,impadpenai-compuse' repadjzate pe dou; vedicib.eineceu4-5 carpelar, gamo.arpelar, ovarsuoe or. Fruct
cu 7-15fojiole.Florigalbne, meliferc,odo.ante, lungipandb 1 cm,grupate in panidlle vanat hespendS, drup5,samad,c:psul6.
lerminale- Fructulcapsub veziculoasS, ovoidalS, membranoa$, de4-5 cm lungime,cu 3
Ruta:subabu-siicu lrunzede 2 3 ori penat-seclate. Flo petipul4_Fructcapsutd.
seminlenegre,rctunde. Originafdin China.
R greveolens Vieuq specie perena sausubarbusi, cumirosplltemtc, pitrunzator,
+ FamiliaHiDnocastanacae neplacd Segmenlele frunzeisunlingusietiorj grupatein cimecofimbifonne, gaibene.
Cuprindespeciilemnoasecu frunzeopuse,palmatcompuse,lipsitede stipele. cu pekldennculale. Oiginal6dinzonamediteranean;, r:spanCjl;subspontan, cutti./aE
Florilezigomorfe, hermafrodlie $iunisexuate,suntrcparlizate peplantepoligame- Perianl ca plair,Emedi.iialasi aromatica. Uleiulexirasdinfiunzeesiei iani,vezicant.
petjpul45,diali-saugamosepai, cucoroladlalipeiaE. Andrcceularc 5 8 slamine;gineceul Re,ea:plantelemno:secufrunzetifoliate,alternesifructesamare.
esiet carpelaf, gamocafplar cu ovarsuperiar. FruclulcapsuJb sp;nos
valvicid-loculicid;, P. ttifoliata:atbun sau ahore, inalt pana b 8 mt frunze lung petiolate,cu ioiiote
la exteriorse deschideorin3 valve.Sem;ntele foartema , suntexalbumjnate- ln lara acd eliplice. Floipoligame, petipul4-5,odo|anie, grupaleincorimbetaiepan; ta8 cm.
noasirA sunicullivate speciialegenuluiAesculus. Monosamara sielaiaripai5,emarulnatE lavad.Specieomamentat6 dinAmefica de Nord.
A. hippocastanumC!3rar'l,pr]AvExr{: abore lnalt pan; la 25 m, cu portdecoratr Cin_.rs: planieleftnoasecu frunzeslnrple,percislente.Florite
odorante, aclinomode,
originardinBalcani, frecveniculiivatinparcurisau ca arborede aliniament- Muguriiman pol:game, aucsroleviumlorai.e. Androceulesie lriadetfsupotiadettFruciui-hespefidd,
sunl acooeritide catalilecleioase:folioleobovate,dublu setate-Florimel'fere,albe, areseminteie exalbuminate.
p6tatecu ro9u,grupateinpanicule pitamidale, erecte,celebdbate$tidispusespreva,tul C- lerror-L.i]ta: arbusispinos,cu frunzesimpte,acut etipiices; petiotiingusi
ramificaliilor Frucicughimpi.Scoadasi seminlele conlinprincipii
activecareaqioneaze aipa:i. Corolapulpunela exiedor,alba ta intenorFruciutetipsoidat, gatben-deschjs,
ca tonic,antiinflamator, ast ngent,sauhernoslatic.in induslriesemintele sunifo'ositela pulpaacide.Culiivatinseresiaoadamenie.
fabficarea sEpunului, uleiuluitehnic,cleiultli- C.slnensis-Popjtc^e ako.e pan: la 8 m lnehjme.Frunzecupeliotjdistinctarlpati.
A.canea Clnrl!"lqu: aborecuinailimeadecc15m,avandfunzeleplmat-compuse F16dalbe,axi:are. Ramuinespinoase laexemptaretecuftivaie. Frucigtobutos areepic.apul
9i florircSii,de culoareadmt nuctulareghimpipulini9i mici-SpecieomamentaE,ofiginaE po.iocaliusaugalben;p|]lpa dutce.Clrttivat
in sere.
dinAnencade Nord. C. derclosaN4aNFaRri: arbusinespanos, cu trunzelanceotate si iori albeifructe
. OrdinulRutales maim;ci,iurtiie,portoclii, cu gustduiceag.
.:.FamiliaAnacardiaceae
a OrdinulGenniaies
Plantelernnoase, cr frunzealtemesimplesaucompuse, avandcanale
neslipelate,
sau,mairdr,zisomorre, pe tpul 5, cu invelig ,r-Faftilia Gercnia.ea
rezinlferela nivelulliberulul.
Floriaciinomoa
dublu:caliciulestedialisepal,acrescent,unecircduscompleE iarcoroladialipeiale.
Androceul Planle erbacee,tar subarbusjisau ailusti mici, cu tutpinimoi. Frunzetestipetale,
are5, raf 1 siamine. Gineceul3-5 gamocarp,
crpelar, cu ovarsupedorFructdrupa. alteme,dmoie, poin palmaie,mairar penaldivizatesau penat compuse;flodtepelipuJ5,
Cotinus:arboricufrurzesimple.intregi. slnt grupaiein inilorescentecimoase,rarsotilare,avand ceJiciLridiatiseDat.
oercistents
coroladiarioera'.,v.u.olora:a.AndroLeutecle al.aruId;r 5- 0 *amrne oruo:b ca,e5 De
C. caggygriaa.w"\L: atborecu inallimeapeni la 5 m: frunzealteme,obovate,
venicirEinec-ui3 scu 5 cEmetarganocarpeta cL ovarsuperiorF'1--ra;;e iccrpice.se
inAegipemargine. Flofimici,vezui,grupaieinpanjculeerecle,iefminale. mad;muile
CLsfacrr neicarDe norosDeirne,previiuie ru rostr]-iung si hiqroscopi.:a ma.ult.te
sterile ale inflorescenlei sunt patent,gelbul pEtoase-Dtupe mici. Specie
nqjcaryiilesedesp;nd bruscde la baz, (rosirut.asucindu-sein spi|ata)sause stang ca
poniicomeditereneanS, frecvenpdnlocun$ancoase,inso le, pe substratcalcaros.
un arcsraruncAsenrintelela disknie rne .
in sudulsi sud-estultadi.Secullivdcaplant;omamentald pentruinflorescentele mad9i
penirufrunzecaredevinrogiipelimpultoamnei. Frunzele suntullizatepentrutebecilul
96 Botanicasistemalic' Capitalul T 97

Geranium-Crdrl DRzEr: planteanualesauperene,cuiunze simple;limbult rotund I OrdinulLinales


arerervaiuneapalmala: lloricu 10 sLamine fertle ', FamiliaLinaceae
G. Drafense6!E24rErN: specie perene;frunze bazalelung peliolate'cu limblll Cuprinde speciiebacee,ln ta noast|;,cu frunzesimple,intregi,lipsitede stpele.
Datmal-oart,l.d;nEle.intreagaplanlaesle dens,scurtp;toas:t Flodmari albaslre Florilegrupatein ,n{orescenle cimoase, sunihematrodile,aclinomorfe, pe tjpul4-5,cu
pajigli caliciuldialisepal,persistent9imrcla dialipetalS.
Androceulalc5tuitdin5,4 stamine,preznld
iioiul"". o.o"t" iar" z p" u;peouncullung suntrcnectdupalnflonrecomun:iin
gorunuluoisi celal fagului
cultivaliica omamentale fecvenistaminod;i. Gineceul2-5 catpelar, gamocamelar,cuovarsuperior. Fructcapsula.
.uu ii .uigineu paouriroi ain;b;ul
Linlm: planteerbaceecu fori pe lipul 5. Capsula1o-loculareare numeroase
G. phaeum-PiiLl'.lac!6uLur:planta perena cu frunzele bazale peliolate' seminge tunile:tgumentur seminalse gelfici in conlacrcu apa.
cordato;biculare, palmatfidaie, segnrentele 3-lobalesicrenate-Flotimari,de culoare
grupate cate 2 in inflofescentecimoaseFrecven6in locui umede la L. usitalissimumlN:spcieanuald,cultvatepentrululpinilecu fibrepericiclicetextile
violetinchis,
marcineaD.id;rilot,in bururenisuri de depresiuni din zona p:idutilorde slejarpandin $ipenlrusemintebogatein uleiud.inegmealulpiniiSimodulde ramilicare difer5in lunctie
Cultivata ca ornamentala pentrulocuriumbroase umede de convarietate sidirccliade ulilizarea plantej:convarusitatissimum-lormeazi tulpini
' fagului.
erai;l 'sangurneum: perer:,ifrunze palmat-padile cu segmenleliniareFloti de 30 - 75 crnindllime,iar inioescenla.eprezinEcirca1/3dinlungimea planlei;suni
G specie
ma ri (pelalFde 15- 20 mm) aEezate drte unape peduncul Spomdic'din inurimjxte,cultivale pentufbre $iuleiudjconvar- mediteraneumiulpi.ilealing 50 cm
sanqe;i
rosii-
pana rneraiurfagu'ui rntutarigJsauIamainea padurilorcultvati ca ln:llime; seminlelesunt mari; este grupa inurilor pentru ulea. Convar.
zonas]vo'steoei
elongatum-iJlpinide 75,150cminal{ime, numaib vari,lnpehmeasupedoard;
ramificate
Pelarqonium:planteerbaceesau dtbusl,cu periglanduladi irunTPlesunl inudpentrufibre.Frunzelanceolaie, sesile;ilodlungpedicelate,cu sepalepersistente ii
:.alaat di;ate sau cc'npuse,'ar i,rlrcgr:lloiile z:q4noie pinrFnateau pirlenul Detaleazudi,|af albe.cadueela scurtlimpdup; deschiderea flodlor.Uleiuldinsemtnle
poaten fobsitlnalimenialia omului,sauarcintebuinFdinindustialacudlor
concrescul cu pedicelul;andrcceulalcatuitdin 10 siamine,din mre numai2-7 sunt si vopselelor
fedile,unilela baza. Seminlele de in si i6inaoblinuiasunlfolositeln medicinaumanasi veiednad,avand
ac_tune layatjva,ell)olienE,anliseptid$icalmant:.Caspeciecultivali,estefoartebunb
P zorale-N4!9.Arn: specieirecvenicultivaE,otiginaddinAf ca de Sudifrunzele premergebare
si surt dispuseallempe tulpina deoarece se recolteazedevrcme, iarterenulEmanecuratde buruieni.
suoroturde.Damal lobale,au perinoi Eig,dnduldti
sunl ;l'aiuile oin nori Lrnrfcrncololale de la L tayrm-lN qMEx: specieperenacu rizomvertical,slabmificat.Ftoritesunl
carnoasi ciirnorica.Infloresceaiele
roz-deschis desparos
oanala rosiisaualbe.Fructulare rcslrulscurt, man,galbne.Apare sporadicdin zonade stepapan;ln eiajulgorunutuiin pajistisiln
locuriinso.ite,uscate.Altespeciisponlanein paji:li sunt L-teruifollm-lNDE.ir,i p: intetnil
t FamiliaTroPaeolaceae
Familiacupfindenumefoase speciitispanditeln Amedcade Sud ln -taranoastr' din zona siepeipanein eiajulgorunului;L. a.lsiiacum lNEAri:urcd,iatd de specia
se cultivdspeciidingenulTropaeolum. precedenia, pandin eiajulfagul,ri;L. extraaxilarelNrE MuNrE:
in etajutsubatpin gjatpin,
T. najus-CLLIrNA4t. Co^DrPA?r: planleanualecu tuldni tarabaresauurcetoare' pe solurischeletice, pielroase.
Frunzelepeltate,albasi -vezui, pot ll iniregisauusoflobaie Flodlesolitare'axlarq I Ordinul Apiales (Umbe ales)
zigonrorfe, hermaffodite,au peialele portocalii.Fructulmericarp;c, se desiacein 3
s&r.enie moncseminale. Afostintrcdusa in EuropadinPeruinanul1684qiestefoiosita t FamiliaAraliaceae
penkuomamentarca ferestrclor,
balcoanelor, fabaielo.' Plantelemnoase,arbu$ caiaEtori
sauEratori,culrunzeatierne, sirnpte, persistente,
lipsitede stipeleFlo.ileaclinonrorfe,m:ci,pe tipul5, suntgrupatein umbete.Gineceul
r FamiliaBalsaminaceae
dispuseopus,venjcilalsau I 5canelar,cu ovar,rle,ior.Frucruleste bacc tn tar" noasrrceste ntatnira o soecie.
Planteerbacee,cu irunzesimple,inregi, nestipelate genuluiHedra.
a tern:iofilesuntzigomode, pintenate,hemafrodiie, avand caliciul3-5 deseod
dialisepai,
peialoidsi corolacu 3-5 petale,d:al;pet6la Gineceul5 caQelar,ere ovaruicu pozilie H. helix tEoteLlianac\tlmnzedimode:pe l;stariistedtisuntfrunze3-5 tobate,pe
suoefioare. Fructulcapsubsuculenid, cesedeschide b1rsc,cele5 valveEsucindu-sein cd ferfilisuniiniregi,ovale.Bacelesunts{erice,negficioase. lntatnita
frecvenldinzona
sDircla. se inialnesc
in Iarcnoastre speciisponiane sauculivatealegenuluilmpatiens pidunbr de stejarpandin eiajulfaguluiin pedun,z;voaie,tocuriumbroase; cutiivaii ca
Speciisoontane:I tolltangere 3LXbLdac: plantSanuale.ftecveniadin zona omamentale pentflrgardun,zidud.lnAnlichitare,b gfci9i ronjani,frunzelede iederb
padurilordestejaf,pan5in eiajulbofealinlocuriurnede, umbfoase, zevoaiepelang6 simbolzaulinerelea.
paraie.Tulpiniglabre,hanslucide,cu irunze3val-eliplice$i ilori galbenecu pinten .. FamiliaApiaceae (Umbelliferae)
curbat,grupalecaie 1 4. EstealcSiuiEdin planteerbacee,cu redacinipivotante_ Tujpine au internoduri
ca o|namentale:
Speciicultivate L balsamira6rP.i.o Ri.!rIE!E: planteanuale cu ll: tuloasehLn,,ealenre.nes pelale.cu linbul de ol-r.eioe-a. divL,arsr iercJ bile
frunzealteme,elipticlanceolale.Flod togietice.tt albe O.iginarSdin estul lnd;ei de.,.oi'L,umflaG.Floripe lipul5, aciinomorfe, !neorizjgomorte, grupalein umbete
plantAan|'alecunofigalbene$i pintenul
L parviflara: drept,grupalecate4 l C Odginar' compuse, cu involucrula bazaumbeleisi invotucetta bazaurnbetuiei,rnairarin umbele
cultivat5ca ornamental:; lnElniieca speciesubspo.nane pin simplesau capilule-lnvelisuliloraldubtu:caiiciutdiattsepai, atc:luil din sepatemici.
dinAsiaCenirald,esle
pbdui sizevoaiep6nain regiunea monbna oe1lforeicorora di":peiala:Jneor;.
tattone "rtlaieb narginFa inforsceniei petate e
98 BoianicAsistematica CapitolulT 99
externesuntmaimari,diante-stamine5i gineceubicapelar'gamocatpdanovarinfeior' Apium:speciicufrunzelucitoare gisegmente rombice. Umbelescui(-pedunculate.
continuatcu 2 slile ia bazacerorase afl: un lesutnectarifetnumitsfiiopodtuFruct dispuseterminalsauaparentopusirunzelortulpinale-
mericarpic-oicariopsa; me carpiilesuntprinsede o a-xdcenaalenumiEcaryofor' bifidate
partea convexe sunt5 A. graveolers,T. EuiA:speciebisanuald;ftunzeI -2 penat-seclale;flori hemafrcdlle,
terminaiqiau o fai.:venr.ale plana 9iuna dorcal5 convexd Pe
conducitoarc din slxclura inteme Si 6i petalemici,ovate,emaEinate;involucelulabsent Subspecia graveolensTJrrr{A5IBAnrI,
coaste corespunzdtoarc fasciculelor
canalelorsecretoareSeminlecu endospermbogaiin are.idacinasub$re, amaruie, necomesiibib giliunzeplane,neingroQate; este.ar lnlalnitb
5 valecub;'ongitudinaL,
cofespunzatoare 'inlocrlrjumede,slabsAreturale dinDobrogFijudelul Suceava, la FSlticeni. Subspecia
aleuronasi uleiuneteice. pExraupElrL.rcuddecina
Sani;ula:speciicu frunrepalnal-oarldFin qumermic pe l"lpin) llorisesilein d lce-TELTNA .lLnVAr,i',cuprinde3 va eEli: dulce TELTNA
umbelesimple,gruPaiein cime. sublire,necomesljbil; sipeliofialungili,dmo$i, comestibili; rapaceum-TEuNA pENrRrj
s.eulopaea-5iNqrAR4: specieperen:cu rizomscurt,brunin sol-Frunzelecu 3-7 p.lDi.rr, are Eddcinituberizaie,comestibile; secalinum-TELhla pENrRu FRr.rNzE,cu
seomente. Lele bazaletunq petiorale,. eletu lpi,raleses;le Florialbe sau palid-ro$iatce' rdddcinisubtjri,necomeslibile; frunzecrete,comeslibile.
F;cie dcopetilede ghimpin'oi uncinariFrecventa dinzonapad'rnlorde sleiarpandin Petroselinum:plantecu f.unze luciioarepe parteasuperioa.a,de 2-3 ori
eiajulfaguiui,ln p;duri,zSvoaie, nindun reiict ie4iar. lndicataca omamenial5 in pa'cun penat sectate,avandlaciniilescurte,Iin;ar-lanceolate t coasteledorsatealetructutui
Dentu masivesi qrupu alborescente. sunt neev:denle, filiforme.
' grLpalein Lrnbe'esimple:
Astrantials;eci:culrunzepalnat.pddne: floripedicelale. P crispumP,irc!i!E! speciebisanual6, glab,cu miroscaructedstic. Tulpinacilindricd,
folioleLe involucfale mari,albesaufosietice usormuchiat5 Si siriaE. Odginara, probabil, din zonamediiemnian:, cuttivata ca ptantb
A. ,;rajor:specieperen6,intalniidfrccv-'ntin etajulfaguluipani in celsubalpin-. condimentara, aromaijce.Cuprinde:convarjetatea crispum PiTplNJEaL.uln/aT pENl?u
Eryngiurn: speciicufrunzeintreg!saupenal_divizate dgide$ispinoaseFlorisesiie'
rplNz+ cu rid;cini subiri, tari, necomesiibe 9i convarieiatearadicosum-P;rRuNrEr-uL
grupateln capitule.
.uLrv^r pEiha! p.I';1.lNr,la credd;cina estetuberizatE, drnoasa. comesiibiti.
E.canpestre 5.AruL tPa.uLuI plantaperenS,cu frunzelebazaletrisectale
Ucuta: speciicufructglobuios, desticulinme carptitamaiu iate.
segmentelepenat-fidate9i capiiulepalid-vezui Frecvent;ln pajisliruderal;zateuscaie'
dinzonastepeipan:in etajulgorunului C. vircsa-Cudiaor p^: plantdpefen;cu izom gros,cEmos,gol la inlerjof.FLon
albe.Planie;oadetoxic:,inlalnitdpe maiulapetor9i tacufilor, in zavoaiesau paji$ti
E.maritinum-Vnaqa:planperenallrunzeiebaza'eintregi'cordiionne,cucapitule
il]mEstnite,dinzonade step6pan6inetajulboreal.
albastrc.inlalnita oenisipufilitorale.
dlvizate;flofi grupatein in{lorescenle Ca.um: speciicu fiunze de 2-3 ori penal-seciate,laciniilanceotate.Fructe
Daucus:plantecu hipsofilele involuctale
secundare dezvoliate, acopeitecu aculei alungii-ovale,turiiiein iateral9i lngustaiela capete.
compusei frucieleau coastele
speciianuale sau bisanuale' cutrunze2 4o penat c' carvlclrqq^l:speciebisanual;sau pereni cu %d6cinapivolanie,drnoase,
D. carcta-Moaco\/ IPl.Xll.1.):
cureddcina brun-deschis;flod albesauro7.n,rn'bele rornpu.F. Frlctcucoasteevdenre trmrros
seciate;subspecia carota l\4rRcrv 5LBAI., esiepiant;anualdhibemanld, pulemrc;romal. Inblnl sportar drneraiulqoru'lulLri
paji$ti,locufiruderale, iufbri:u dlnzona slepei pani in cFtboreatr1 pajistisar ro.uri
Divotant5 sublite,albb,inElniidin ingra9ate. Fructele au uiilizeriinalimenlatie (condimeni aromatizant), in industflesi in
in eiajul gorunului; subspecia sativus N'lrzrvLrL cuLnv^r, esle o pjantd bisanuald cu biotempiedatoriialnsu$irilor putemice.
ca|mlnaiive
raddcina tubeizata, de culoare podocalie, cuitivaiS ca alimeniata Pimpinella:pbntecuirunzesimplupenal sectaiesauintregi.
Coriandrum:speciila caremeicarpiilenu se separdla maiufiiate P arisurr-A&rN: specieodginaridin Europamefidionata, cutiivataca plarE
C. sativumCoPr^Ne?t:ptantb anLraia, cuirunzeverzi glabre;floriradianie; iucteie aromaica$:mdicinale, anuab;frunzeie sunlinlregi,ovatetflofiatbe, tipsilede catici!,
sferice,tari aLr5 coasteprincipale pulinevidenie9i 6 coastesecunCare, iiii'orme:a'e dispusein umbelecompuse,fbd hipsoJlte. Frucletemici,ovoide,cu 5 coaste,sunt
mirosneplacui,cu exceplia''ructului matur'Originare dinAirlcade Nod giAsiade Vesi inirebuiniaiein induslria alimentadca adaus,iar uteiutobtinutdineteestefotositpentru
cultivate pentru iructe cu prop etSlimedicinale, condimeniare Uleiulextrasdin irucie aromaiizarea dilenlelor medimmente si la fabicareabeuiudtorspirtoase arcmatice.
esteuiilizatlnindusta pafumuilor,iexiile,allmeniara. Foeniculum:planiecu frunzede 3 4 ori penat-sectate, cu taclnjitungi,fitiioffne;
Bifora:speciicuftucielate,avandmeficaQiisferice,netede flodgalbene.
a. mdr'ans-PudrcN,4: buruiaMBnualede pimavarS'cu rnirospersisient,resD;ngatot; Evulgaret\4oep;,.EjltaLspecieanuate, bisanual;saupercne, cutiival::varietatea
frunzepenai sectate, avandultjmele segmenie liniar-fililomreSpeciesegelai;in cereale dulce-FEN|.LLuL ptrtRu snid!-rl, afe tutpinjde1,25-2,Sm
tocu ruderale dinzona padudlof de slejar panS 'inetajulfagului- $ifructeatungite, ingusie,
D6ioase sauin cu gustdulce:varjeiatea azoricum-Ferr
cucoasteproeminente crcnatondulale drLll LEquv;,arerutpinide30-50cm lungime
Coniumiplante culructeovcidal-globuloase,
planli ina1l6,poateeiungela 2'5 m indllime 9iirunzeie,indeosebiiecile la ldsiaiitinei,ingrogate butbiform, comestbite.
C. nacutatun-Cucn^(Pl.Xll,2.): Anethum:plantedeculluG gtabre,pruinoase,
cu peterosieticeFrunzede 2-4 on cu mirosspecific. Lacinjite uttimetor
pulernic|amiilca,albastruipruinoasa, acoperiia segmente alefr,rnzelor sunliiliforrne;invotucrut
genal sectate.PlanEioxica,conlinealcaloidul coniin;;ioloslEdinvechimeinmedic'na 9i invotuceiut tipsesc.
A.gtaveoiensi\y'iaAEspecieanualacu irucleilrrliie,cvoidale,cutiivatipentru
ttadilionala. La noifrunzele de cucut6erauconsideraie calmaniepentrudiferiledure'i'
fruqze.Iupinisi fruc'aromatresi coad;menrare
140 BatenicAsistemafice CapitaiulT 101
Levisticum:planiecu f.unzede 2-4 cn penai sectateqi hipsofilele invclucrale padudio.dinzonastepeipanain ce3a p5d! lorde stejar(irecventd in sldul lloldovei,
concrescuie la baza. Dobrcgea$iCampiaDun; ipan5in rcgiuneaOlteniei).
L.oficinale-L-!!+rEnr.lrplant5glabd, luciloare,rcbustS,cu mirosputemic,caractedsUc' Pofiicinalis:plani6perend,cu tunze de 2 3 ori penal-sectate, glabre;subsp.
ugorperoase. Odginaridin caplantS
ln, esiecultivate condimentarS officiralis: cultivatein scopornamental,
oiginaredinzonamediieraneandt arefotiote
Frunzeverdeinchis,
divizaGpana|a bazS;subsp.banatica:spontanain parteade vest9i sud-vesta 16 i;
tiaromatica- arenurnaifoliola mijlocieadancdivizat6
panela baz;-Peialele
florilorSiddacinitecontin
Anglica:plantercbuste,de 50 200cmin6ltimelliunze cie2-3 ofi penal-seciate,cu pdncipiiactive cu aclune antiseplcb,diuretice,
analgezicS
sisuntfotositein medicina
ieam binedezvoltat;.umflaEilnlbele mad,cu mdiinumeroaseFrucieiurtiledolso venlral
iarcelelateraleanpaie uiranE!i vet.dna|5.
cu coastedorsaleevidentdezvoltate,
A. archangelica-A{q.uca (Pl.Xll,3 ): speciebisanualS-perenS carefruclfic:numai , OrdinulTheales
o dal: (monocarpicb), inialnita in lungul pa|aielor monlane Pd4jle aerieneale planie'
r FamiliaHypeicaceae
suntfolosiiein indusiriaalimentarS, mai ales Ia pteparealichiorunlorRizomul9i Speciicu glandeAanslucide; frunzelesuntsimple,nestipetate,
SpeciemeliferS giomamentaE deseoricoiacee.
dddcinilesunlunlizate ln medicin;incadinAntich;tate. dispuseopus.Fiorihernalrodite,actinomorfe, pe lipul 5, suntdialisepate, diajjpeiate.
?npafcuridinzonamontanS- Androceul alcatritdin numeroase stamine,poatefi triadetfsaupeniadetf. Gjneceu3-5
Pastinaca:planiecufrunzesimplupenat seclaie. carpelar,cu ovarsuperiorFruct-capsuliseptifragS. Speciileinlatniiein lara noastd
P safva-P;rriar,r.d speciebisanuala- flori albesaumqii FruciIai eliptc inguslaripal apariingenuluiHypericum.
Subspecia sativa cuprinde plante cultivalepentu r;decinag.oasd,cemoase,duice H. perfoetun PrrARxr; 5uM-,aA,"E: planfi peien6,cu .izomscuftin sot;iltptna
Heracleirm: speciicu fru.lzsintegi, lobetesau penat sectate;iodle din umbela c;l;rdid, nel.d: sau _.udouamucl-ii lorgiiLdriate fiJ iqdtbelegrpare n;nto,e\Lenie
tenninalasunthemafrodile. iaf dinclelatefalemascule- cimoase;sepale, petalenegru-punctate.
limbul Capsuleovoide;coniinsemintecitindrice, brun
H. carpaticum: plat\Iepercfl5,scunde(30-50cm inellime);tulpinas'.lb!ire; negtcioase.F.ecvenle
mici' in bata tara,dinzonade siep; pan: in elajutfagutui, in pajistj,
estesubrotund, intfegpaneb palmatpartii,cu 5 7lobi,codat la baz: Umbelele pe Iocudrelaiivuscaie,calcafoase sausilicioase.
Pi.tib superioare ateptanleiinfloiie
au 5-7 radil.Specieendem'c6inCapati,in pajisjipeversanliiabrupti au uiilizeri L rnedicina umaneSiveteinarbdatorit6unujcomptexde principiiactiveal
SubclasaDilleniidae ceruicomponenl principaleslhiperacina.
Plantelemnoaseqiebacee,predcminanicu frunzeslnple,majoritatea temofrle' H calycinum: subabustoriginardin zonaoriental-mediieraniane, tipsiide gtande
|5spandite caidealeglobului.
in rgiunile Florileauinvelisciclic,peniamer'
diieren&rin Aanslucide. Flodlesuntmari(6-8 cm diametru), solitare,dispuseterminat,de cutdare
dialipeial(exceplicnal
calicluqi corole,dialisepal, nude9i unisexuate grupaternonoic), galbensir;luciioare9i aparde la mijloculvefii penSb rnijtocut toamnei.Cutfivatca
iaf la gflrpeleevo'uategamopelale.Androceulesie alcdluitingeneraldindouacercud specae omamentala in parcud,grSd'ni.
de slemine,iarstamjnele se dezvolt6cenirifug. GineceutgamocaFelaf arc numeroase
I Ordinul lvlalvales
ovule;placentalia estepaietala.
', FamiliaTiliaceae
. Otdinul Paeoniales Arbodcuiilnze altemeSistipele cazatoafe. Ftodteenlomofite suntgrupatein cime
r FamiliaPaeoniaceae lungpedunculaie; pedunculul innorescenlei concrestecu o hipsonteatungite.Ftodtesunt
Cup ndespeciiebacee perene, cur:ddcinituberizaieFrunzele surt alieme,i'psite actinomode, he.maftodite, pe tipul5;caliciuldiatisepat, corotaatb gatbuie,diatjpeiata.
destiDele,penat seclate,iarfloilesolitate,
aciinomorfeI inveliguliomldubluatecaliciul Androceupentadellfo|matd;nnumeroase stam;n unileinctfcimdnunchiu ri.cineceul
percisient, cu 5 sepalesi coroladialipetalS,
dlalisepal, cu 5 8 pelaleAndtoceuleste s-calpelar,gamocap,cu ovarsuperior. Fruct achena.
: alcetuildin numeroase stamineiar gineceul2-8cafpelar,diallca.pelar, are ovarulcu Tilia:soeciicu limbulfoliar:t cordalsi bazausofasimetcS_
pozitiesupericad.Fructulpolifoliculb. ]n lara noastrdsuntinialnitespeciidin senul t lomertosa-Teraca$iu: arborelnlalnitfiecventin dduri dinmpie si zonacolina|.
avandiuzele pe fala infedoarasi Estadiaib iomenioase,acoperitecu pedstelati.Flo; -
P srffrulicosa:speciecutulpinalignificaldcarepoatealjngeinellmipanbb 2,2m suntpL.temic odorante. Cullivailn parcudsi pe maineaateitor, drumudtoLSpeciefoane
Corolaalbesau roz, cu petale 'incovoiate
spfe cenitulnoriiOtiginaradin estulAsiei, bunamelifed;planiEmedicinab, pdncipjile activeaflanduseinltorjsilnhipsofle.
cultivatinparcufi, grbdini. T platyphylosTEr.r FprlNza MAaE (PIX ,4.):arboreinlatnitin p;duri din zona
P tenuiialiabuo?DL slzp.\:planpercnb,cutulpinineramificate Fifrunze.lernai silvostepei panain eiajulgorunului. Are fiunzepe dos verzi-atbicioase sau cenusii
mulleori penai-sectate, cu segmenieliniare(panela 5 mm laime):caliciulalcaiu'idin I ubrotunde sauovale.lungroand la 15cm peryra'gini d' ,JrcrscJneTucronatserate. i r
7 sepalevezi-rosiatice, iat coroladin7-8 peiaiepuPuriuintunecalelntalnltpe col'ne smocuijde pefialburiiinaxilanervurilof. Frucieevidenlcostate. AreaceteasjutitjzSri
ca
uscate,ln pajigiilnsonle dinzonasiepei9i silvostepei. 9' speciaprecedenE.
P peregr,ina: planieperendcu Inrnzede 2 3 oi penat seciatelsegmeniele suni T cat'lale-Ts ?u.to.: atbo-.-intnii din zonap:duniorde$ejar pan5in etat,rtfagrruj.
alungite,llanceoiate giau micisetepeJalasuperioari,in lunguI nen/urjlorFlaile maii, Element debazeai p:dunbrde$ieaudinzonadecieal. Areirunzevezi,atbestuipedoscu
frumoase,roqu aprins, in poienisau
aparlniunamai.SpecieocrctitS,lnialnita la marginea smocudde peiruginiiinax;laneruudior. Fructeneiedesaustabcosiate.
I'l
102 Bolanicasistemailce Capitalul7 103
DintresDeciilecultivaiein iara noasir; ca arboride ornamentsau in perdele plani; medicinal;. Principiileactive se g:sesc in fad:cin6, llori Si trunze fiind
amintim:I amerbaraTs aMER
forestie.e. cax:arcfrunzecu bazairunchiata 9ismocuti teprezentaledemucilagii9i prociugi de hidrolizatspeciemeiiferd.
foartemici de peti brunipe padea dorsal:, in ramincalilescundare 9i te4jareale A. rosea-N^sADqqp-ir Ii pl6n%perend,ornamental;, inaltepanela 3m.Caliciu l
Fructelesunt
nervurilor OdglnardinAme
netede. cadeNo|d I rubra-T! z9!:ixrzele exem maamicdecetcel intem.Florimari,peste5 cm diametru, albe,galbene,ros-ii-
pu,punisauaproapenegre,simplesauinvolle,cu peialeslabem3inaie.
suntmatepe fala superioarb 9i au dinliide pe marginebrusclerminaljinlr-unmucron
sub{ire.Lastadilinedsunlro9ii.OriginardinCaucazgiCrimeea. Malva:speciicu 2-3 hipsofileexieme,liniare,liberc.FructmericaQic.
M. sy/vesirs NaLbi:plantebisanualeperene-Frunzepalmat-iidste. Floriaxilare,
r. FamiliaMalvaceae
cu frunzealleme,palmategistipelemici. grupatecate2 6,eupelaleemarginate, rosiiviolacee,de 3-6 orimailungidecatcaliciul.
Cuo ndeDlanteebaceesaulemnoase,
Flo leactinomorfe, hermafrodite, petipul5,au caliciuldublu;caliciulextemestealdtuit Fructdisciform.Frccventb din zonade step; pan; in etajutfagului,in locuriruderale,
uneoripoatelipsi:caliciulintern estegamosepaliar corolade obicei marginiSiradgJde padure-
din4-13 hipsofile,
dialipetald. Androceul monadelf, afe numeroase stamine; gineceul Jormatdin M pusi/a NAD,iMr.i:buruianaanuale,cornunapdnlocuriilderale,vine, din
4-numeroase cafpele,gamocarpelar, cu ovarsuperiorFructcapsuldsau mericarpic cu zona siepeip:ne in etajuifaguluitpetalepulinmailungidecatcaliciul;fruclulglabru
semintpalbuminale. in ioateorganeleplantelorse gasesccelulemucihgigene. carele saupuln paros.
conieEproprietSli medicinale. M. alcea: planteornamenial;,peren5,cu irunze palmat partite.Flori lung
Abutilon:speciilipsitede caliciulextem. pedicelaie,
solitare,axilare;sepalestelat-tomentoaset pelaleemarginate lungi,pesle
A. theophrasti-?ebroLc. TBtrR (Pl.Xlll,1.):planl5 cu frunze cordale,mari 2 cm.Originaddin centrulEuropei.
(asemdn;ioare teiului);floi galben-por"ocalli; frucl capsuldgll;"Jiandanualade varz, . Aldinul Violales
termofile, mezofila, intSlnitS pe solu reavene,lnlunci,in culiudde presiloare dinzona
de step6sizonapedu lorde stejar. ', Famii;aViolacae
Gossypium:speciicu caliciulexlerniormai din 3 hipsofilemad, pesie2 cm Speciie6acee,perene,cufrunzeaiterne,3imple,cu stipelemari,evidente.Flo le
lungime, dinlate. solitarc,axilare,zigomode,hernafrodite, sunt organizate pe tipul5- Sepalelelibere,
persistente, auapendicila ba];. Peialele
suniliberela baze,cealnlerioarE esleprelunglia
G.hirsutun bwbM: planldoriginaddinPeruavandtulpinaacopdiecu peripaienfi, in foandde pinten.Androceul
padeasuperioari(ramiicatiilesimpodiale suntpurtetoare deflori) estealdtun din 5 siamine,dincareceledou; inferioare
ramilicatd simpodialin l'anstormaie in nctadisun:ad:poslitein pinienulpetaleitanierclelungi, Iale|alslrns
Frunzeleau3, rar5, lobiascuiiii;peialesuntgalbene.FrLrciuleste o capsuldcuseminie
aiipite.Gineceulticarpelaf,gamocarpelar avandovarulcu pozitiesupe oar; $i stilul
acope tecu perill.ngiLarcconslitufbra LexiilS aCesea curbat.Fruclul-capsule bcuiicidaareseminlecu carunculboqailn
caliciululexlernln num6rde 6_13 liberc,liniare. uteiuri,numit
Hibiscus:plantecu hipsofile'e e/aibsom. PlanieledintaranoastSapa{ingenuluiViola-
Glneceulestefonnatdin3 5 carpeleunile.FructcapsulS
divizabpanela bazSin 3-5 U odamta-Iopopa4t:plan6perena,custoloniaerienl,ramificag, careinddbcineazAla
H.honun-ZNo?f^(Pl.Xlil,2.):planl;anuald;frunze noduri.Ftunzelesubrctunde, bazele, ausiipeleovaie,scudnmbfiate. Flo le mad,odo|ante,
segmente; flofile,cu 10-13hipsofileliniare,au pelalesulfuii,cu o patdoegricioa$la violeiesauabuni,6parprimavara;celefonnaiemaiiaziu sunicleistogame.
inchidefruclul-Buruianaanualade intalnildfrccvent
baze:caliciulveziculos, acrescenldupe iecundalie, in paduddinzonasiepeipanain etajullagului,
prasiioare, (zona de sbpa - zonap;duilor de cultivalS
uneodcaomameniaE.
vardin culluride frccventa in campie y arvenstsT Fatr pl,aI:buruianede 5 30 cminSltime,
stejar),pe solurifedile, ugoare. cu frunzelepetiolate.
de fome diferite,celeinfeioarelat-ovatesau lat elipiice,celesupefioarclanceolale,
H. syiacus-Z:l,Morrl^ oL5 pA (Pl.Xlll,3.): arbustcultivatinscopdecorativ,onginar
ioelepemaqinecrenatsercie.Peialele galbendeschs,uneoicunuanlavioletS. FolosiiS
dinAsiade sud!i est,lnali panela 3 nr Frunzescudpeliolale,3 lobate.Fiori6xilare. in medicinaDooulara.
solilare,m3ri,de obiceiputpuriisauliliachii, cu 6-7 hipsonle exteme.
V x wittrochiana-PN,)3s L plantbcmamentala provnjtadinincrucisarea speciilor
H. escu/erlirs-bAMErE: speciecultivatS, anua]b,originaddin Asiade sud;lrunze
cunoi mad[ U-allaicax V.lutea xV. tricalat, cull)\a6 rnultpdn parcurisi grddinipentru
cordai,otuiculare, 5-6 lobate,lobiiaculi;caliciulexiemesleiormaidin 8 -10 hipsoile; iolile fiari, de 4-6 crndiamelru, varialcoiorate,
iind o speciehibemantd.
caliciulinterncadela fructificare; petalegalben-sulfuni. Capsulaalungit-conicd, lung;
panala 10cm,cernoas6, comestbile ln p melefaze. . Otdinul Tamaricales
Althaea: Dlsniecu 6 I hiosoiileexierne,unite la baz5.Gineceualcdtuitdin :i F3miliaTanaricaceae
numefoasecamele.Frucldisciform. mericaroic.
Sunt plantelemnoase,arbusli-cu frunzesimple,mici,scvamiiorme,alterne,
,4-officlralis-NaLbI speciepercn6;r6dbcinacemoase,cilindrici; tulpina nestipelaie.
Flodlemicjactnomode,hernrafrodile, sunlgrupatetn racemesp'cifonne.
suntacoperile '{aRE:
cu peristelali,ce le confelaun aspectcatifelat; frunzeacut
Sifrunzele ioral Cublu,estepe tipul4 5 cu sepale$ipetaielibercIa bazd.Androceuleste
lnveli$ul
lobate.Floriroze,sub3 cmdiametru.Fructturt[ paslosla exteriorSemintereniiorme, alGiuitdin4-15 stamineirse.etepe un discbazal.Ginece!ldcaJpelar, gamocarpelar,
ludite lateral.FrecvenlS in lunci9i z6voaie,in locunumede,uneoi $r6luret-', din cu oYarsuperiorFruci capsulasepticida, avandseminleacopete cu pe unicelulari,
zonastepeipanain eiajulfagului. Cunoscotb incddinAntichiiaiede greci9iromanic lungi,dispus;bvad.
104 BotanicesistematcA Capitolu!7 105
caijledoanele indoilesau plane.afiateintr,oanumiEpaziiiefsla de mciicule-caracier
Tamarixlspeciicu no mici,4-5stanrineqi3 stiie'
planlaomamentalS' otiginaddin Europade slld est 9j folosilin clasiicareagenuilor.Seminleieconiinthioglicozide specfice(slnjg/,ha,stna/brna)
T tetandn-C^r.ttt| j niroinaze (prin str)vneaFsutudlor care continaceast6enzimese obtineesentade
'.ogte:
parcuri Are flori pe tipul4 roz,violaceesau albe' care
Asiade sud-vest,cultivatain mustar. Plantealimenlarc,condimeniarc, rnedicinale, utnizatein ;nduste daiortta
aDarina;nle sauodatd cu ilrn/ele dEpu'e des pe ramuridin anirprecedenli'
uleiurilo.pecarele conlin;unelesuntfolosite ca specijomameniale.
Mvricaria:soecxava']danorocul alcirluitdin 10 staminecu filamenleinegale9i
B.assica:gencu nume.oase speciioriginare din rcgiuneamediieraneani;plante
unitelibazeina-un tubcarelnconjoadovarul. aouale,bisanualesau perene,cu frunzepenat-divizate, uneorjli|ale,celesuperjoafe
M. gernanica-CLTt X ttci: srbustcu tulpinarcgiaticb, intalnitpnnluncileraurilor' fiindsesile Insorescenla racFmoasi.te.nir?|6,grupeaTiilo icu:eoatetsCepa.elrul
oe aluvitninis;ooase 9i prundisuri in lungulmunlor oe munle Florilesunlroz marrar iniemdilaiaiela baze,alipitede peiale inflorireSipetalegalbene.Siticvete
gi dalodaconlrnutului cu rosiru,
!fue,orgrnizate p" lipuis.scoana se lolosea pentru vopsit in negru pe valveavando singud nervu16 'a
longitudinalS; seminlete
gi semintelesun sfedce,suntbogatein uteiuri.
tn taninise intetuinla la arcdsiiul pieilor'
Frunzele scoa4a, radecini{e L oteracea: plantec1lfrunzelebazalepeliolate,lirate,iafcetesuperioare sesite,
folositein medicinapopula|5. Ingustate la bafi, glabre,glauce(acoperile cu cea.b).Floilesuntgatben-sutfurii, iarin
racembobociifloralisiau maisusoec:llior;ledeschise. in st"rc spon'aniiesteinLiitni{a
, OrdinulBegoniales pe coasteleFranlei,Anglieicaplantiperen:,cu in:ttimeamaimarede 2 m. in cuhure
.. FamiliaBegoniaceae are maimultevadeEli:
Planteerbacee;suculente, rararbulti cu ftunzesimpte' alteme,asimelrice la baza
Convaracephala:plantecuiulpinisimple, Er; mugurilaletisau ieminaliingrosali
stiplate,ce butasescusof.Florilezigomorfe sau asimetrice,g'upaie in iniorescente
- var aephata-VARza are tulpinifoliales: frunzelir?le,disian.ater^nir.e
nrRArLe,\: eiel
t"trllinul". rnisexuaterepartzalemonoiciinveligulioral simplu-perigon
"itiou".,
peialoidcu 2-4 tepale "rntinegale,libercsau slab concrescute la baz;; slamineiesilni - r. sabllica-VARzFENrE!Fld z- aie irunzcreie,penaid;vizale;
numercase; gineceuliicarpetar,gamocarpare ovarulcu pozilieinfenoar; triaripat' - var. rnedullosa-Vapz^ pEi,rtu cr.EAr,l:cu iulpinaingrosatb.ceflrcasa:
Fruct-caps;l;aripatr.in iara noasal:se gbsesc in cultudspeciiale genuluiBegonia' var paiBifalia V,aeuA @xaaE\TaLt arctulpinide 1-2 m,ft o corcan;detrunzeb vart;
B. x tuberhvbrida-bqarL:planEpe.ena,originaridinAmericade Sud Tulpina Convargt-nnter (Plxlll,7.!V;pzA ,. beuEllEr fo.meaZ muguriaxitariTngrcsal:
subtemnbluber;td subfomS de luberculTulpinaaedandscundascapiformS- Flori Convercapitala Vrl% pE.,trpu .IpXItui: arelutpinjscurte,terminatecu Lrnmugure
ma , 5-6 cm diametru. ma.e,lubedzat(in pdnrulan):
B. rei planti percne,cu tulpinafoar{escurtaFrunzete mari(20-30cm lungime)'
o zona ainlie, situai6intremargine
circulari' - var.capitata:trunzeplane,albe-ccnculta capitatafoma aiba) VAe2aALbn;
cunervaliun;pah;t; aulimbulprcvSzuicu
din lndia. concuitarubra (formanrbraj-Vazza u9t,
giceniru.Origina.S
q!ar;: plant;peren;,cultivatb ca anualein rabatecu vat sabauda VAja.auri: arefrunzecretei
.i B. senpedorcns-bLapNr.
bazale lulpinilesunl cimoase, verde-aramii- Fbn roz' Conv6rbotr),iis:fonneazdinflorescenle ingrogate, cdrnoase, atbicioase:
r^nflorireconiinua.Frunzele 9i
rl Orioinar; dinB7iiia. - vaLbotrylis-Co{opio^(Pl.Xlll,8.): rcmitcaliileinflofescenlej puremicingrosaie
forneaTao c{ipAi.ina ciensa,se.lisier!al
. Ordinul Cappahles va( italica betau: rcmintcaiiile inflorescenteisunt laxe;
u ,, FamiliaBrassicaceae (Cruciferae) convar.gongylods-quuA{Pl-XliJ,6.): tuldnaestescuira,iransformaE ln organ
Suni plante ebacee anuale, bisanualesau petene'uneorisubarbusliFrunzele de depoilare,defom: globuloas;, cu frunzeteprinseia padeasupe oate.
de stipele,simple,au niozinaza inmezofil Planteglabresauacopente
alterne,lipsit 8. r;pus: planieglauce;frunzele bazalesuntpeiiotate,
',.1 aculuibusolei)sau stelat-ramificaii li|aie,cetesuperioarc sesjte,
cu perisimpli(fixaliuneodla milloc,asemanbtor amplexicaule, cu bazacordaie.in cem, flofiledeschisestau maijos decatbobocii
Floiilegrupaieininflorescenle de tip racemsimplu saucompus,sunilipsilede bractee,
ioEli; pelalelesunlgalbene,;arsep:lelepeQendiculare pfloarcta deschjderet
{iindbi;imet ce, rar zigomorfe, cu inveligulnoraldublu,organizalpe tipul4i sepale
sunta9ezate vzt.oleiteft ?rp\^Coua: plani:anuatd, cuftivat;pentruseminlete oteaginoase;
reDadizate oe dou6vertidle,suntliberela bazeipetalepe unsingurvedicil,
l
in carce,cleasemenealibetela bazSl prefloralia
este valvatS Androceultaadinam vat.ft?tte.a bw.b\quLrE rldEa-l ptaniabisanuatE, cuttival:penirureddcina
) 2 stamine cuflamente maiscurte,dispuse pe uncercextem gi4stanrine siinienodu Jebazalealeiulpiniiingrcsate, dmoase.
:l
este alceiuitdin
cu filamentemai lungipe un cerc intern,avand|a bazaglandenectafilereGineceul B rapa-PrA: planteanualehibemanle sau bisanuate, cu irunzeasem:netcere
telrccarpelar(cele2 catpelelatefalesuni sterile,iar cele 2 anteroposieioerefertile) specieiprecedenle. Flodled'spuse
in lacemeumbetifome, maisussau taaceeasiinaljme
gamocarp;ovarulsupe or estebilocular'Fruclulesteuscal,dehiscentde tip si't'
;tunci candlunsimeadepa9egte candlungimea
de cel putin3 o4l;1imeasaus,lrtcula, - subspecia sylvesiris RarA3,il6Arr.it ptantasuriu gtaucecu rad;cinasubtjre
ii: este egal5cu lrlimea sau o depdqegte de cel mull trei o La jnterjoafruciulesie se ai; Silnnois.enla cu putnerori;buruiana
anuajaintocurjruderale
i'l numitsepium,de carcsuntpnnseseminlele' $icu'tivaie.
compartimenlat de Lrnperetemembranos, -srbspeciarapa NapLDe pl:ntdblsanuaia,
MrRrgiE: cuddectnasi tntenodulinferior
Uneorifructelepot fi indehiscenie. SamanFexalbuminataare embdonulcurbat cu al ldrpiniiiube zrp cultvati;.apanraturdjra.
luI
$fi!::
$iiiFi
BotanicAsistemace CapitalulT 107
106
iaQaampiituciine ecologidSidspandiremare.Frunzete suntvariateca atcatuire: cete
- subspecia olifera P-AP-ta NavEri:planiaanuale,cu red;cinasublirc;seminle
bazalepetjolate, intregisaupenatseciaie,celetulpinale sesile,au bazasagjiat:;florite
brun roscate,cu ada'rcit'Jfl cullivatrca planlSoleaginoasa
frne: albe.Buruiane rudeml;.segelala, maialesinunelecuttundeturcje.Ptantamedicinate
Sinapis.spcciiorigrnare dinregiunea meditelaneana cu lrunzepenal I'rale:r|onle cu
patenle; petalele suntgalbene; silicva actiunehemosbticEsivasoconsl ctoafein prezenlaunofciupercicareparcziteazaptanla.
nu f",taz6, iat lalniod.esunt Armoracia:planierobuste,glabre,inaftepanala 1 m, cufrunzemari,peste15cm
are"u ".p;f"f.iifut"t"
3-5 nervuripe liecarevalva lungime- Fructelesuntsiliculeglobuloase.
S.a/ba-[4uirAeA!b:planteanualecu toatefrunzelepeljolate;fruclul alb-p'ros cu
bogate in uleiuricu A. ruslicana-LlpsN: specieperen;cu ddacinagroasa,aib;, cdrnoase. Frunzele
rostruteqatsau mai fungdecatsilicvaCullivals pentru semintele
iolosrle ca malede pdma pentru bazaiiijng peiioiaie,au limb mare,ovat-codai9i inegatdiniat,ceteiuipinaiepoi fi
,nn"it,iniariinor"rtiufe iuu alimentare: ludele sunt penat-lobaie,
ide: plantamelileri fidalesaunedivizate, lanceolate,
crcnaiepe margine. Peiatetesuntatbe,
i"i"ii a" nlr+ar o n carese prepardmuslarulmaiputjn iarsiliculaeslelungpeduncllati-lntalnit6spontan(odginaddinSE Europeisi V Asiei,
"ltin"i", cultivalain arnesleccualtespFciipenlru
n,ni1,rneofl turai
r:spanditasubsponaian), c.rllivalepentrul5dacinile
cu gusl9imirosarzlordin cauza
S.arvensis - V L?raRJi| Ba-ci buruiane" anuala segetalain cerealecu cre$tere uleiuluidemuQiar. folositepentrucond'menkrc.
dupe Sucutproaspdt at ptanteiareprcpriet'li
exDloziva Drimavatai produce daunemad sladrude plantuliise rccunodqte
ln
reniiorme. f"lpina. inaliapena la 80cm.esteaspru parcas5 pand in pane-a
coiiteaoanere Cardaria:speciicusiliculaindehiscenta, codatS,neaipatesivatveteumflate.
suDerioa|5. ca$ifrunzele; lrunzele superioare suntsesile;florileau petalegalben-slltfurii'
C-drabaU@ vxr:butuianepern:cuEdecinidrajonanie. Tlrlpina
cenusiuverde.
Silicvaarevalveleglabresauscurt-p;rcase; semintesfence
tlodleau petalemati albe Frunzeovat lanceolaie, sesile,sagiiatela bazEsi disianlaidinlatepe margine.Ftori'
Raphanus: sp;ciiodginare dinrcgiunea mediteraneanS;
Slicva esle indehiscenta aibe.FrecvenE ciinzonade stepapaneinelajuI gorunutui, ln tocuncuttivate,in
Ddsitoare,
,r.rhenesauviolel.cu ne ui mailntunecele
cuinieiorspongios' cerealepaioase,livezi,lucemiere si ruderald.
R.sar-vus- zlD|.!EAcuLnvari:plantecusilicvecilindro-conice' Dinlrespeciilecuiiivaleca omameniale, facparte:
lacunos;lamaturjtate se rupe in fagiilongitudinale; flodle poi li alburiisauviolelAremai
Chenanlhus cfeh |\y'..Jr\L L\Pl.Xlll.4.J:specie
pe.e'ld.d(operLicu per b lL,.al;,
muiteconvarietali:oleife;-specieoleaginoasS, cu radecinasublire ne'ingroqata;
nxaljIa mijlocca si aculbusolei.Frunzelanceolale, inlregi.Petalegatben podocatiipand
satlvus-RrDr.!E DELuNi:anualb,ctl hipocotilul ingrosal,cultivat;ca leguma; Ia brune.Silicvelungi,pat]l-muchiale, desparoase. Originarbdinzonanrediteraneana.
niger-RD.!! DE|Aaj6:bisanuald avandrAdacina 9i hipocotilul tuberizate'cultivai;ca
Matthiolaincana,Vta NoeE: specieanuala, bisanuaE sauperenS, suriu-pubesceota;
legumS;arc proprielali aniiscorbutice antialergice aniitusive 9 a' petiissnt rammcaii, glandulo$i. Frunzesimpl,ingust-lanceolate, intregipe marcine_
R.rcphanistrun-ZDtcru sxlelnti anuaEcufrunzepenat-fidatesausectate'aspru Floricr petaleroz,pufpurii$u albe.Silicv:lungd,cilinddd,suriu-pdroase, cu stigmal
oeroaserflorilealbe,violet,Iargalbeneaune urileviolet_inchis; suntlomenliiorme'
silicvele persisteni,bilobai.Originaddinzonamediteraneand.
iu ."r*irrngt lu nlarriiui" ;e ruptransveEalin articuleBuruianenezofilS'calcitusa' lberis senper,lirensL-rMba Mizr: subarbustsau a|bust originardin regtunea
rnlnitedinz;na de sle$ pani in etajulfaguluiin culturide cerealeEiprS9iioare- medieraneanS, cu 1?unze simple,pieloase, lanceotate,nedivizate,
intrcgi.Floriatbeln
Descurainia:planlecu pei sir'rplii9iramificalj;frunzelesuntde2_3oti penat-sectate racem,cu petaleinegale.
cu segmenle liniare-
b. soph;a-VaLrrcrcn: specieanLrabvezui galbenScu pei stelaiilio lesunlmicr' . Odinul Salicales
palid-gdlbui,iar sillcvelelung pedunculate. iiriiare Buruianeanualbde p m;va6 .] FamiliaSalicaceae
irecveiraoin campiepanain 7.rr nronlana langedrumuri'gardud'Iocuriruderale
pe Speciidearbu;iisau arbori,avandtulpinacu duramenstabdezvoltat(de esentd
sau segeiate,teziste;taia 6,brcideseminlelecu gust p;peat suntfolositeuneodin moale);frunzelesimple,alteme,suntsiipelate.Fioritegotage,grupatein amenli,sunt
.t repartizaieclioicsi aparinaintesauodatScuinfrunzirea.
Staminetepotfi2 nurneroase,
Thlaspi-P! 6uLrTI:speciianuaiesau perene,cu tulplnierecte'frunzesimple' iargineceul2carpebr,samoca]pelar, afeovaruicupozitiesupedoard,
adeseapedicerai.
sau dinlatesesilesau peliolateAifloricu pelalealbe'Fructuleste
nedivizate,."ntrgi Fructcapsule ce contineseminleacopete cu peritunqi.
siliculSaripaia. Salixj,tdE. P|,.rrr;: speciilemnoaseavandmuguriacoperigde o sjnguri catafibi
i pi)totiatun:planaanua:e depim;vara,cuinioire timpurieavendtulpinaglaucd- ilunzelescuri peliolale,aulimbullanceolat,
ovai,rafsuborbicutaf,
dinlatdeobicei;ameniii
Frunzeie sunisesile,
ovate, adanc cordaie,iariloiie albe Frccvenie dinzonade stepa erec!,grupeazaflodprotejatedebEcteeifiregi,avandl2gtandenectariferela
panaIn eta.ullaqulLr.n locur rudFldlesaupairsliruderalirate ecle o spec;eefemel;
I a^ense (P'.Xll.5I D,ariaanudlasau anLralS de i:'n; ctr mrrospuldmrcoe S. a/ba:arborecu frunzelanceolate,
giandutos-serate,atbdstrui
sauargintii,atipii
Tulpina
ustlrroi. giabrS,are frunzelanceolale sesile, cu baza sagitai; Florllesuntalbe paroasepe dos.Florilebdtbeiesiisuni
atGtuitedin2slamine$iautabaz; doubgtande;
i caflantbsegetal;inpr5$ioare,
Frccvenlintalnita cerale
iarsiliculaorbicJard,aripata. suntgrupatein amenligilbui, lungide 2-6 cm. Ftoriiefemeieqt,
formatedin !n ovar
lucerniere sau locurirudemleiconljnerhodarali/9i a,/su/faf careii confed p'opnetal glabru,scud ped;celat,cu o glandala baza,sunt grupatin amentivezut, tungide
ll
medicinale. depurative si diurcuce- cca.4 cm. Tuipjnaformeaze!n duramenfogu deschispana ta rosu-inchissalr
Capsella:speciicu siliculetiunghiulafobcodale brun-negdcios,cu dungicenugii.Lemnulu$or,moateSidurabitesletotositla fabdcarea
C, burca-pasions-TP,a5r4 drtaruLir:planbanuale,hibemantd saubisanuaE'cu
i
108 BotanicasistematicE CapitolulT. 109
celuloziS.a,iardinnuieleselacimpletituri:dinscoaiSseexlragsubstantetanante(vopsesc . OrdinulCucutbitales
fibrclenatutalelngalben,crcmsaupodocaliu) (extEspenlrupnmaoaE in
$i acidsalicilic .r FamiliaCucurbitaceae
1838gisintetjzai in '1860).Sponian, salciaestelntalnit6dinzonade stepdpanain eiajul
paroli caomamentaE- Speciideplanteebaceecu tulpinifistutoase, taioaresauurcatoare, agelaloarc
iaguluiinzavoaie,lunci, pemalul6pelor,ln locudumede;cultivatain pnncarceideoriginecaulina|t_ Frunzele stteme,simpte, suninestjpetate. peiiput5,
Ftorite
S. puryurea-?icrtr^utL: arbustcu Eslari Ei ramuritineregalbenrog;atice; actjnomortu, unisexuale, sunt rcpartizate de regutamonoic.lnvetisutfloraldubtuesie
frunzeleobovatesauliniar-lanceolaie, la vartbruscingustaieiar pe marcininumaiin gamosepal,gamopetal.Androceulformatdin 5 stamine,estetrjadelf(staminetesunt unile
jumbtaiea superioari serate. Flofile
bdrb6le9t au2 stamine concrescute, formandaparcnt dou:ica douasi una rananelibe6r.:ardnterc'esunrsinuoase. Grneceu'ld.arpeta,.
o siamin6- Aiai no le berbdiqii cai qi ceieiemeieFiiau o giandah baza.ovar paros- gamocrpelar ate ovarulinlerioi continuatcu unstit9i 3 stigmate.FjoriteentomoJite, autesul
Speciefrecvenlddin zona padudlorde stejafpanein elajulboreal,pe prundigun. in nectariferla baz, slaminelor si sliiutui.Fruclutcamos.baciform, estenumitoeoonidii sau
zivoaie,pe solurialuviale,schelelce.Cultivaldin dch'Erii pentrunuielefolosiieIa melonid;si aresminleexalbuminate in stucju|aintemasuntprczentetuscicutebicotaiemte.
lmplelitudfine sauca omamenialS in parcud- Cucurbita:plantecu carceiramiiicali; fiunzetesuntpatmat_tobate. Ftoriternari.
S,frag;/ts P-X.! T;: abore cu ramuri care se rup usor de la punctulde inserte. pesie50 cmdiametru, au corcb gatbene, campanutat,infundibutifoma.
Frunzelesuntlanceolate, ingust-acuminale, pe dos vezi-alb5strui,glauce9i glabre. C.pepo-babra\.DovLElE (Pt.XtV1.): plantiacopedla cu peririgjzi;frunzeteadenc
Florileau douaglandela baza.Frecvent6 din zonastepeipanAin elajulgorunuluipe palmai lobale,au lobisisinusu ascutjti. Pedicetut frucliferestemuchiai.Fructutmare.
malulapelor,in z6voaie,lunci. globulossaualungit-el;psoidat; seminleatbe.O ginaE dinAmeficaCent|ab,cutiivaE
S.babylonica-3^t tL pLL-to^3i:arborecu ldstadlungi,penduliQ;frunze liniar ca planiaomamen|aie, turajeH,oteaginoasa sauomamentatS.
lanceolate, lungacuminaie, glabre.Ovaruleste sesilt glabru.Specieomamenrald, C.mexine-bobt\r.Do,rtlMrrRcE5.:ptant5anuate, oigjnaHdinAmedca Centrct6.
originarb dinesiulAsiei. Frunzecu Io .oiunjiii.Pedicelul fruciitercitindric.
Fruclmare,gtobulossau siabturtit.
in etajulsubalpinsl alpinse gesescspeciide Sa/ixcu portulpitic,taraiot,pdnae uneoridiscifor.n,cu miezportocaliu-gatben. Cutlivaica ptanidalirnentarA, fumjerasau
carcfrecvenlinElnit: esieS-rerculata(Pl.Xlll,9.)lrunzelal-elipllce,cu vattulrolunjii; oleag'noasa.
pe fatasuperioarb acesteasuntrugoase,verdeintunecal,iar pe cea ;niedoare abuni Cucum:s:plantecu carceisimptitftunzetesuntpatmattobate,iarflofiteau peiate
) saualbEstrui-vezui, cu nervudproeminente; in pajigtpe solufischeletice. galbene,mari,peste5 cnrtungime.
Papulus:plantelemnoase cu mugLrrii acopeli de celpulin3 catafile; iunzelelung
c. safivrs-CbruvErE(Pl.XtV,2.):
l petiolaie panSb lanceolat, slablobatsaufin dinlat.Amenliipenduli ebaceeanuatdtfrunze cu lobiacutisi sinusufi
au limbulsubrolund llab pronuntale. FruclLlalungir. ci'ind c. disiantdt-ruqos. Orig,nd.;d n India,cJtlvaLa
Floriprotejatede bracteedivizateavandLrnlnvelisioral slabdezvollat,de ijp pengon ca planEalimentara.
sepaloid, in formede cupe.Pbnteanemofile.
c. melo-PEpErE4 rsEN:plaftd anuaE;ftunzeteau tobi rotunjitisi sjnusurjadanci,
rj P nigre-Pvp NLqerlPl.Xlll,10.): arborecu tjdominchisla culoare,cpa1;frunze
rotr-rnjiie.
Fructeglobulos-ovoidale, qr suprulatanetedesaurclicutatE si miezsucuteni.dutce.
glabre,rombic-ovale, sefate.lntalniifrccvenldinzonade steF pani ln eiajulgorunului gaibensauvezui.
il moale,ornogen.u9or Culltvate c planEatimentaH. OnginaddinAsiasiAfficalropicatd.
]n lunci,zavoaie,depresiuni. Lemnuleslefolositin indusaiefiind
Citrullus:speciicu frunzepenat-sectate Sicafceiramificati.
de prelucrat. lllgudi au pnncipii aclivecareaclioneaz6 ca astdngent, aniisepiic,
anlifebdl,
fl calmant,cicatnzant fi:ndutilizaliin medicinaumane9i veterinad.Cultivarul 'ltalica'. C.lanatus-P@=iLvE@L.dAReuz Lrlbdrn: pbntaanuat6, patent_p;rcas6. Corota
tl plopulpiramidal, cu cofoanacolumnard, estemullcultivatcaplaniaornamenblA. galbeni,de cca.3 cm diamelru.Fruclemari,pesle20 cm diametru,globuloase saLj
rl : P.alba-Pup arborccu dtidomalbicios, avandlrunzelesubrolond-ovaie sau alungite,cu miezulzemos,dutce,consiiiuiidin tesututptacentarCuttivat6ca Dtaold
acut-tdunghiularc, ^B: pedos,.Bracteele suntdintate- Inlalnitfrecvenidinzona arimenr:dOngina?dinrod vesLrtAkicij.
l lomenioase
de silvosiepe ln etajulsorunului, in zdvoaie,lunci;iemnulu9of,moaleare utilizidin Lagenaria:plantecucerceiEmilicali,fiunzepatmal-tobale sifloricuco.otaatbd,roiaE.
ir lnduslrie.Cultivatinparcud,maialesculiivarulRoumi, cu coroanapiramidalE- L sicerataT|<vi:specienuate; fructedefonnevaiate,cilindrice, tungi,umflated
P trenula-?op lpE jup;roz.aloorec|]f]lnze liunghiulare,glabfesauslabpubes.aie. ouceispreamelecapele.Culiivat6 c ptantiomamentat6. OriginatidinAfiicatrcpjcabsi
pueunu rosiebce. esi.rlIndiei.Lasate,dup: indeperEreamiezutui,ftuctuteralotosiipntrupesbareatichidetor.
l BrdlleeresLntad;n! dciniale.Florilelemeieltia- 2 siigrnate ;nlainil
Ecball:lm:planteier; carcei;fructutdehiscent, exptozivtadeschiderc.
frecventdinetdulgotunului panein celboreallamargine sauinEieturide p:duri-Lemnul
moaleestefolositin induslrieqi pentu producereaalcooluluimeiilic,acetoneietc. E.elatenun-PtbNro^aLptantianuat6 cuiutpinalarabare. FrunzeDatmat_lobate.
Px canadensjs ?Ltp tlLc ubprlPop oEaANATA:specie hibddS, proveniupnn cordatela baza.Corolagatben-patid. Fruclatungit, etipsoidat,tungde cca.4cm,acoperit
cu sele.La maturitaie sedesprjndede peduncut, iarrniezuichidtasneste afadimpreund
ji incrucigarca speciilorPdeltoides SiP l?/g,cu cresjerempide,cultivatma;alesin zone cu semintele. Seintalneste in tamnoasirepe nisipuri mafil'medinzonaDobrogei.
inundabile.Arefrunzedeltoide, cu ciliscu(ipemargine Sicu1-2 glandela bazalimbului,
i
,iil brun-rosiaiice la ie$ircadinmuguri. . Otdinul Eicales
Iti
i. ,
,-. FadtiiiaEriceae
Afbustinrici,adeseamicovofi,cu frunzestmpte,inifegi,nestipetate, de obicei
llii l percislente. Flodlepeiipul4sau5, hermaftodiie, actinonroriesauzigomorfe, suntgrupaie
tgti: l
Batanicaaslematica CepttolulT 111
, i ,.r ,tr).rlicLcrrninalesau axiia. Caiiciul gamosepai esie adeseori pajiStisaula marginaa pedudlo.Subspecja intricata,cu lirrrbuiiarnzeitfeDtaiinquslat
i,' n ll,i
! perio.u. aipcl si corua de,ungirl.Fi caricut!i.esle,nr..1itjjn.tajli bo,e;tsaJ
r/ .r I | .1.1 riI. LnrcorolaEamopetaldesie viu coloraE;slaminelesoni in num:r
'i
,1 r Lr ' . r , ir , . r , , ,, r.c p a l cs i p e l a l e a, v a n da n terel el ungl ,prcvdzui el ermi nalC
, orsal subaipin,pe soiu scheieiice, calroase,dinmunliiBlcegisi piatraCraiutui.
', P minina O.utrL qtuNn: planEpefenecu n-zomatungil.Tutpinascpilonneesle
: .iL r,. . ,1 , , ,L I iiluiLlicisubl - cornifonni;acestease deschidde obiceipnn pod Fi
jnfenor scunda.de0,21cm.Frunzetad,lucitoarc, cu3,9 dinlimari,ascutili9iusorcartitaginost.
I rl,.r(r ',. h r ,i'| if letrade.Gineceu4-5 carpelar,cu ovarulsuperiorsau
I !r lLr!l i . I | , ) . r l ,rl r c a p s u i i ,b a c as a u d ru p d . Penrlpinase formeaz;1 2 flori,de cutoarefosie-deschis. Capsuta estepe ium;iatedin
Rho(lollcndron p antecu ilorizigomofe, mari,pe tipul 5.Androceulare l0stamine, clic'u.FrecvenE in etajulsubalpin siatpioinpajistisau printufirisufiscundede Ericacee.
r)r r i l, J , r r ! . 1. ( lc a re n d i c iF ru c tuel s teo c a p s u le. pe subsiratpietros,sarccincelcar
l.l rtwtlatrtn 5MrRoAe:arbust cu frunze lucioase $i flori roqietice Fonneazd
DinAespeciilecultivaie'in seresiapartamente fac pade:p malacoidesanuate.cu
florimici,de cca.1 cmdjametru, dispusein irjiorescenle etajate;potfisimptesaud!bte,
lrf;trl,rtri t!lrr,. rnt nse,1nelajulsubalpin9i alpin,in pajigti,pe solud scheletice.
albe,.oz, rosiisau violetsi au perioademarede infoirei odginaddin China,unde
ln in.i .c cullivi speciicunosculesub numelede azalee:R ,?drcurt:non solitare:
crcsleiain;llimide2000-3000mj P s,rersr's-perena cu frunzetobaiesaufidatetJlorite
or q Ln.r.i(I I Jnponlai R. sjrrsti:florigrupatecate 2-6 ln jnflorescenle; odginad CinChina
actinomorle au corola nlaa-pesie2 cm diameiru,au caticiutvezicutossi sunt grupateintr_oinflorescnta
Vacciniom: speciicu tulprnietecle.Florilescu,1-pedicelate,
teninalA:P abcanca.perera. cu lLn7e ondutdl-cren.rd;^ta!e:onginardinChina.
camlar llat urceolaia.Anierclepotiicu sau fbrb apendic; Fructulestebaca.
Prinaespeciileendemicedin lara noastrd,amintim:p wutfenianasrbspecia
V myrll/us An : AFN NEczu:subatbust sau afbust cu ramuri muchiate;fiunze baumgarleniana, irtetnitdin Caryaiiitve dionati;p e/atr'or
cu florililiachii, subscecia
caduce.ovato iin seraie, pe ambelefete veei. Corola vezuie, nuantab palid cu mz- ircoDhyrla. ru flo oalbersulunr. InC.r?aiOie-Lati.
Bace slence, z-.moase,nesre si albdstrul-brumaie.FrecventSin eiajul iagului eiajui SoJdanellE: planteoerenecu frunzepelioiateSiiimbroiund-cordai, pi6jos,inircg
sLba pln in rarisilsi iaiei!fi de p;dui,in pajigti,pesolLri moderatpandla putemicacide sau slab sinuat crenat.Florileau corotaatbasiru_viotacee, fimbriaib,grupatein
Fructele sLrntconsumaie proaspetesau sub fonn; de jeleu, dulcea!., avand efect inflorescente umbelifonne, rarsolitare.
ast ngenl Extraciulde frunzecontineinulind9i dezinfecteazddile biliare.
s- hurganbe-teqlrnprr:speclef.ecveniEin eiajutiagutuigiatpin,in iuf6risufi,
V. viiis idaea-Cov;z aLtlt'.lr!: subaftust su arbusicu iulpininemuchiate9in unze la nrerginide padui.Peljoiiiirunzetorau
.oajisiisau perigtanduiosi. Lamtnafrunzelorare
perclstente, cu marciniirtregl,revolute-Bacde culoareroqie-Frccveniadin eiajulfagului pesie15 mml:ijnre.Floriiesunigtupaieininflo.escente.
pan; if celsubalpinin pajisli,rcrig1idepedute,tunrSriiFructeleacr'_,aslrjngente,poin S. pus/la:planti'rrecventa in elajutalpin,in z:ceiorideapedin topireazdpezjtor
conslrrnatesub fonnd de comoot,dulceturietc. Lam'nafrunzelofesie inguste,de 5-8 mmtatme.Floitesuntsotirale.
v. carymbasL:nA:N A,'rLRrdar'l: arbusicu'inellmiinirc 1,5-4 m cu mud nemuchiateS' Cy!amenCTLA,VEN:plante pereneor tubercuii. FJofjte
sotjlarc,
suntjungpedicetate
frunzelnrcgipe malne,eliplice. Bacaalba$'uie negricioase de7-10 mm diameku.Originar cu laciniilecofoleireiecte. Plantecullivateins'idinisau spaliiproiejate.
dinAmeica de lJod, culUvaipeniruirucie. c- prpureus:specie culrunzepersistente_ Ftorite
suntputemic mirosiloare. Oriainar;
.Ordinul Frimulales arnrL ooa.e']-ra;cLlriva-r Insradrfl.
; F am , liaPri m u l a c e a e
c- pelsrbum: planiacuftunzeciz;loarc, cuttivateinghivecipentru infloireade tunge
dulalapeijmpuliem::. Florjvarjatcoloraier roz,albeS.a_ O.iginar:dinAsiade sud vest.
cuDr ndc panlc ebacee cu irlrnze simple,de cele maimulte o grupalein rozete
Anagallis:speciicutuipinafotiate. Frunzete suntdtspuse opus.Fructuteste pixidd.
baralo. Lip3itede st pe e, av:rndlimbulintregsau lobat.Fiorilehemafrodite,actinomorie
disrr.rscnxjlir sa! aiupaie in innorescenleumbeliio.me,teminale, au invellEulJloral 4. a,'yersis-5.tuierurI: ptanlaanuatasauanuatade iarnb.cu corotarosu :Drins.
LLb,r pNlr)rr 5, .li mos. pai,gamopeial.Androceuleste alcetuitrjin 5 slamineedpeiale |aralt'6strasauroz,glandutos-ciliaie pe margine. Ffecventd dinzonade steoaDan6in
cor|cr.lrrlr ir litar cu corola. Gineceu 5 calpelat, gamocafp,cu ovarui supeior 9i etajulfaguluiinlocuricultivaieSi rudrateipoaieapareca buruianesegebtejptante
p l ir uili, 11 , t nilr i rl ,rF r!.1 d c a p s u i ad e n ti c u l a tsau b pi xi dd. medicinala, avandprop eiaii expeciorcnte. tonicepeniruststemutnervosDrecumsi
P r im uli, r ! ! ' l L ,rrl L tp i n :s c a p$ i ftu n z ea i u n gi te, di spuse' i nrozei ebazal e-Fi ori l e propneEfde cicalijzani exrem.
friif l ( j! . : 1, , llr , , r i ri l i n x ]l ru )s u n tg ru p a l er^ nc i meumbei i fome Subclasa Asteridae
t'vtr , ,,\' i i i , i :p a n tep e n e c L rfrunzelbazale eal ungi l -ovate,crenate
PlantecucoroTagamopelaE p n rcducerea
Fifloritetracicuce, unuicercdeslaminel
,., Li,rrlLJ. l, j . , ,. , [ , riio a! caliciullarg, mai ales dLrpainnorire,campanuiaisau
numaruldestamineesl egalcunumarutpetatetor, iafg neceuiesieatdiuit,in genetaj,
i 1, , , 11 , , , , I r D i r L rd n l i L ri u n g h j u l aai ,c ul i 9i cofol agal ben-a' rne,odorani a.
(ri, , din2 cerpeleconcresclie;ovulularc un singuriniegumeni siesietenuinucetat (nuceta
r i :,rL l l ,,,i l .a L i c l u i .F re c v e n t ddi nzonapadurl crdesl ej arpanei n
alcaiulEdintr un num6rredusde cetute).
{ . rLi li .. , . tr,l.i ,i, n{lrneapbdurilor planti medidnaie,in radacini9irizomi
,, f r r ' t , i, , , . , .r:l rrn es u d o ri i c ;, di l rei ca, er.ol i eni a9i expectoranta: . OrdinulGentianales
"
ri lr ! , . i ,i , rrr,i rn e n l a l a .
' i! ' . iL -1 Fe ;iia Ge?:tlanaceae
I Jnla peran.?.u t.rLn74 toie-r'orqe tdi- ?ube 'onl6 Planteelbacee,gJabre,cu gusi amar,avandin iujDin6fascjcLrte cotate|ate:ifunzete
rr,,' , c u m i n a l i .C o r o l as u l i u n e .C a p s u l a
Llc u d int ilanc eol a l i a simple,in'desi,lipsiiede stipele,sLntde obiceisesite,dispuseopusifaratrem), adesea
'tr
, ,. I i ! , . , ,h, rl FrecvenE din elajul gorunuluipan;ln cel boleal in
'i
112 ______ _Botanicd sistematce Capitolut7 113
concrescute la bazb.Floile solitaresau grupaiein inilorescente (racem,ciin6)sunl sporadicdinzcnapadurilordesteja.pan;in etajulfagului,ia marginide pedurisau
actinomode, hemafrodite, pelipul4- 5t caliciulestegamosepal, iarcorolagamopetalA, iuferi9ud, in parcuritigltdini,maialesin locuriumbrite.
esteculfivatd
tubLrloasS, resuciieinboboc(preflo|alie contoria),adeseofi avandperisauanexelamelare
peparieainlerna.Siaminelein num;regalcupetalele suntixatepetubuicorolei- Gineceul I Ordinu! Loganiales
2-caeelar,gamocarparc ovarulsuperioacu placentalie padetale.Fruclul capsuE 9 FamiliaBuddlejaceae
septicidS, multisperma, iarseminllesuntalbuminaie. Arbon,arbu$ti,cu frunzesimple,prczentand peri stetali.Flodiestabzigomorfe,
Gnliana-q!rNruei: planlerAspandite maialestnzonelemontane 9ialpine,avand hennanadne, o.gadzatepetipul4,suntgamosepale, gamopetale. Fructuteste
o capsula
corolatubuloase, lipsilSde apendicipepart* ijriem;;le bazeovar.iluisunt necta;ii- sepiicid;.iii iaiEnoasiiEsecultjv6 in scopomamenlal speciidingenulBuddieja, ofiginafe
G. /utea-qlrN'ruRiqALDErtlplanterobus6 (40- 120cm)cu rizomgros,scurl,lulpjna dinChina,cuflondispuse ln dmedense, axilaresauteminate, prezentand corctaviotacee,
fisluloasi,nefamificale qi irunzelat ovat eliptice,avandnervudarcuiie.Florilelung (rrllblung.
pedicealesunI dispuseIncimecorimbilornesi au co,oldSarben6. Inlilnitiisporad|c din B- afternifolia:arbuslc'Jinbltimeade 4 m, avandfrunzeatieme,tanceotate,lntegi,
I etajulbo.ealln celsubalpin,ln paji$ti,
$iburuieniquri,pever$ntiabrup1i, iBori!; calcifiE; pe dosalb-arginiiu-tomentoase Siflod purpuriu-liliachii.
esiedeclaraiS monument al natudi,fiindtrccut5pe Lsrarogie,a planlelorameninlale cu B- davldii.atbuslde5 o:'inaltjme, cu frunzeaclt-ovategiserate,opuse,ders atb
exiinclia.Dato ld subslantelor amarecon,tjnute, inlE ln compozitia unorceaiun,pentru tomenloase pe dos;flori mirositoare,liliachii,
caresuniutilizalirizomisirddAcini numaide la plantecultivale. . OrdiaulOleales
G.punciara:.pF.delaliemare(20-60cminellime).avand lom cilindric giiulpina
slabmuchiata, fistuloa$;frunzeovat-eliptice, latede 2 6 cm,cu 5 nervudprom;nente, + F:mi!iaOleaceae
iorile au corolagaibendeschis,cu nume.cesepunclerosiiinch:s- P,ant5medicinalA, PIsnielefinoaseentomciie sauecemcnle, avandfrunzele Cispuse opusir.efalten),
l inlalnit; sporadicin elajll subalpin,pe locudpietrcase,pe langatufarl9urj;specleacidofle- lipsitede siipele,simplesau compuse.Flo Jegrupatein panicutede obicei,suni
In pajistile dinetajulalpin suntlntalnilespeciicucorolaalbaslti:G.rtyar3:anuala, bennafrodiie, actinonorle,cu peiant pe liput4, gamosepat, garnopetatt corotaeste
l inafiade 1-15 cm, avandtubulcaliciuluimuchiat;6.rtdculosa:anuald,cu ina]imea hipocrater;fcrm; sauca.npanulatS, rareoi absen1a. Androceul aldtuii din 2 stamtnsi
cuprinse lntre6,25 cm,tubulcaliciLrlui liindmuc ai qi aipat. gineceuidin 2 carpele,avandovarulsuperjor Fructuleste vafialln tunctiedegen-capsuE,
: Cental|rium:speciianuale saubienale,cu frunzeleiulpinalese$le,cpuseSiflori samar:,bace,drupa.
ro9ii,pe tipul5 cu tubulcoroleilLrng. Fxinus-ipas N:spedicufrunzeimparipenatcompuse, {lori,in genemttipsited
:li C.e44hrcea-T.rNrauRn. FEnla piviNr! ui: plantaanuaE,cu irunzeovatsaueliptic- ccrolasi fructede to monosamad.
li alungite, 3-nervate,celebazaledispusein rozetd,uscandu-se dupdinffodre. Floi ro9ii, F excetsiof (Pl.XiV3-):arbore,cu mugurinegdciosi; folioieovat lanceotaie, sefale,
grupaleincimeterminale. RAspandiiS in fanele,poieniumede,la maruinea pedurilordin di.iiifind incovoialisprcvad-Floalenude,poligame, grupaieln panicute axitare,apaf
l tnaintede icfrunzire:anierede culoarcro$ie.Frecveniintatnitd;n zona pbduritorde
zonade slepdpanain elajulfagului. Parlileaerienealepianteisuntfolositecahemoslalic
I in tratamentul gaslriteitplania omamentali. siejar,paneineiajulfagului,?npeduri,luncisau zevoaie; culliv:tc specieornamentata
$i
t FamiliaApocynaceae in parcuri.Frunzele, al5tufldeflori,inlrein compozitia a numeroase amestecude ceaj,
ill Planteva ateca habiius:arbori,arbugtisauplanteerbacee, evandproprieieiantireumatice, laxalive, diureticeetc.:scoa4aestefotosit; peniruvopsit
cu latex,uneleavand
l
tulpinicamoase, suculente, sauageFioaregivolubile- Frunzelesunisimple, nestipelate, in btun,albasiru,negru.
il E cmus tulrrDest:aftorc cu muguricnLrsii, folioleeliptice,ovatesauovat tanceobie,
dispuseopussauin vedicil,adeseacodacee$i sempervirescente. Flofileaclinomor',
hemairodiie,sunt organizalepe iipul 4,5, gamosepale, gamopetalet androceulare pemargine seratesauseral-crcnate. Floricucorolaalba,grupate tn panicute erecieiniltat,
.1 aDoipendule,ce apardupainfrunzire.
4-5 slamine,prinsepetubulcoroleitgineceu I cu ovafsupeor,esiealdtuit din2 caeele intalnitsporadicin p6d!fi,tufaisuri,pe coaste
i libere,dup6fecundalie fofmandu-se Coudfolicute. Insoiie ir.ona de ca,npipsideal.lrdiale<pe soluj:carca-oasF.p efiodse:es.eLLtLivdl
t1 Nerium:speciide adrorimicisaualouii, avandfiunzelepersistente, d;spusein verlicil. ca specieomanreniald.
t; N o/eander-LLANDRu: prezinEcate 3 {4)frunzeianceolate, groase,pieloasein F pal/ie;e-FR!3N puFr3:prezinte rahisutti!-nzei pubescenti. Foiiolete
',,i verliciiEil1orialbe,galbene, rczsauro9ii,cuiubulcorcleilung,odcrante, grupaieierminat. sunipEroase pe ambelelete Carcclestc '6stadj$i
locufiiorumede, inundabiie, mtdsijnoase din
,l Frunzele $ituipinilesunt otdvitoare Ofiginad d:nzona mediieranean6, undecrestein luncaurilo.,lndepresiuni, pe marginea apelor,in zavoaie_
lungulcu|sUriiorde apd,meniionai;inlucrailea!torilorromani,prezeniainf.escetedin E pennsylvanica-fea"'t{ Dr PEI5LVaN,.: arbore,avandldsla.ii,rhisutsi peiiolji
j, Pompei,esle cultivalala noi tn lal5 ca planteomamenialS de apadameni(pe timout pubescenF 9i mugurigElbuiruginii.Foliolepubescente pe dos,intregisaustabdinlatepe
ierniinecesiHiemperalur; cuprlnse intre4 10'C). IrraQine- OrigimrdinAnreica de Nod, estecullivatin perdete foresliere sauin oarcud.
iitl Vinca:plantepercnec! frunzeopusegiflorisqlitare, lungpedicelate. Ligusrrum-LrMN .n Nbc (Pl.XiV4.): a|busticufrunzesimple, iniregi,dispuseopusj
ii. il mrror 5A5.uu: speciehelio sciadoili,cu tulpiniEraloare.lignincabta baza, flodleau corolaalb;, cu iubulegalculaciniile;fructutestebad_
llt frunzelanceolateliplice, glabre,conacee, pelsislente si Jlorialbasiie-violacee. iniatnitE L. vuigare:prczinlanstanpubescenli, lrunzelanceolaie, cazaioare
H -lnEhiidinzonade silvaslepa $i corotaalbb_
panaineiaiulgorunului, in p5dun,tui6risuri. Deseoricutiivat
ii;lil
fi.$i
114 Botanicesistematce CapitalulT" 115
in parcun, gdini,pentrugardviu;plant6tincioialS-scoa4a sefoloseala vopsiti:rgalben Soianumispeciirespandne in .egiunilecu climatcrld si temperatdinAmericade Sud,
$inegru, amestecatb cu calaican. Cnt"aldgiAiiica.Flodlegrupatain cimesausolitare,au corolarotati. Anterelese descfiid
l. ovarfoltum: specieofiginaddinJaponia,avandl;stadglabi gifrunzeeliplice, pdnpori.Bacasfuric5,cilindficesaualungitaconline,ca gioEane'evezi, solaninA(bxict).
pleloase, persislenie. PlanEomamentald, folositapentrugardviu. S. tuberosumC^qrrF(Pl)o,/,1.):planii preni, cullivati in lara noastd ca anuala.
Syringa l-.ll-lA.: arbugti sauarborimici;frunzeledispuseopus,suntsimple,tntregi ln sol formeaz:tuberculipdn tutterizarea mugurilorterminaiiai siolonilor,Frunzele
iarflo le liiiachii,raralbe,au corolahipocfaielomd; fructulcapsule. lnteflrpt-imparipenat-compuse,aufoliolelecu marginealnlreag:. Florilepotli atbepanS
S. vulgar's:arbust,rar arbore,avandfrunzeovaie cu bazacordaia.Inllorescenlele la violet Bacasferici, de cca.2 cmdiamelru,estevede sauviolel-verzuie.lntodusa ln
percchiapa.din muguriilaleraii(celierminainu se dezvolE),sunl i;pdtede fru.'zeia Eljropape !a .nijioculseoluluil XVI-lea, s-a rEspanditloarteincet i numaidin secolui
bazd.Crestesporadic,din zona de step; pandin etajulfagului,pe stancErji, coasie XX devineplanli alimentad, cullivat; pe scaralarga.Din luberculii,folosiliin pdncipal
pietroase;este cullivatin parcud$ gtbdini. in afimentate,se obfne glucoza,dextrine,spirt cauciucsintetic,uteivegetat9.a.
Forsythia-Frbrltr prTarE DEauR:arbustiomamentali, cu ramurilungi, erectesau S-ndongena-Pint al/|l.tErL viirEE specieoiiginaredin India,anuaE,lemot :,
arcuite;frunzelesimple,suntuneorildfoliale,opuse; flodleau corcla galbe# si apar acopedtidl pedstelali.Frurzelesunlsimple,sinuat-lobate.Flodlesolitare,rar2-5. axare.
lnainteafrunzelori fructcapsulS. sunialbaslrui-violace. Bacafoademare(pan;b 30 cm lungimeSi5-10cm diametru),
E x intemedia (F. suspensax F. viidissima):speciecu m;duva intagd la nodud violet-inchis,lucioa$, este cofieslibileiptantailegumlcold.
si lamelarlnterupie in rest;frunzele ovalesaualungillanceolate, suntuneontriioliate, S./,r?rum-z.&xA:specjecu frunzesimple,lat-ovate,peroase;florigrupateS- 10 in
maiales pe |amurile viguroase. Florilesunl grupate de regulSmai multe impreune- iniolescente,albe.Bacenegre.Foarteliecventedinzonade stepepanEin etajutfagutui,
E v;adiss/ha: arbusicu meduvalamelarlnlrerupi: inclusivla nodun;nonle grupaie in locuriculljvale(cultudde pdgitoare)si ruderale.
1-3,au cofolagalben-vezuie; originardinChina. Lycopersicon:speciicu ftunzeintreruptimpadpenat complse,avandfoliole;ncizale
Jasminum-l/UMrE: afbusticulrunzecompusepercistente saucdzeioare$itruci pe rnargine 9!io.i galbene. Anterelese deschidprincrapdlurilongitt$inale_
de tip bac5. L. esculentum-Pirj<LLE errrr. TTMATE (Pl.XV,2.):plantdanuat: cu tulpini
J oftct a/e:specieoriginad dinAsb de sud vest,cullivataca omamentaE.Pre-oi5 ascendente, acoperite de periglandulari: inflorescenielecimoase;bacaestevariataca
frunzedzetoare.alc6luitedin7 foliole:flofile pldcutmkos;toare suntalbe. form;, cu epicarprcgusaupodocaliu.Muliorllivaldca planli legumicoE,areintrebuinl6ri
J frullcans: arbustculrunzeperc;stenle, aldtuiledin3 foliole;iori galbene- Specie ir induslricFi bioierapie,esle odginarEdin Peru,unde azedi te denumeautomala.
xerofile, lnialniiemrpe solurischeleiice, piettosedin Dobrogea- Capsicum:planiedl bacemad,delormevariale,uscaiela matudtate, goateta inieior
Ola:speciidearbusjisauatbotispinosi, avandlrunzeacopediepefalainfelioata C. annuum-twi.t spd. anuali, cu tulpinafurcalramificaHSi flo dispuse'in
de pedsoJziformi si fructede tip drupe. unghiudleramificatiilor.AIe mai multeconvadetSliln tunclie de formatructutui:
O. elr,ropaea-lv1,iiuN (Pl.XlV5.):planldonginat5din Asia Mci, ce poateatinge - coryai langum-Coe.rurcAPpll:*uct alungit:
varsteseculare; cultivaiA in reg;unicu climatcald(in specialin zonamediieraneand)l
- convar,grossum-AerBqpAt(qr6rgaa: fructeln formade mar,brizdatelongitudinat.
frunzelelanceolate, suntpieloase,nedivizate, sempervirescente; flofilemic;,albe,sunt Fructelesunl consumalein stare proasDel;sau conseruet;.tiind foarte booatein
grupateinracemeaxilare,erecte.Ivezocapulconline30-50%ulei,fiindsinguraplanli vitaminele C SiA:provinedinAmedcaCentsala side Sud.
oleaginoase dinaceastS familie.tjleiulexaasestefolositin alimentalie, bjoiefapie {arc ALopa speciiperenecu lrunzesimple,inlregi sifruct bace.
actiuneemolienl;,laxative), cosmetca.Fructelesuntconsumate, avandun aport225
A. beladonna-U;i'.kurt. 6E$A Ljrpului:planteperene,rnedicinati,ffecvenE
calo ill00 g. Lemnultare, pulindurabil,esleutilizalpentJxsculplud,strungeriefina etc.
tn lolJdumb.oas9i umededin p;duri in eiajutgorunutui 9i fagutui.Frunzeatteme,
in la|a noasabestecullvatln sere.' avandlimbulelipticsau oval cu margineaintreaga,decurenlpe petjol.Ftoriiepedicelate,
I Ordinul Solanales dispusecate1-2 axilar,au corolacampanutat-tubutoas:, brun-UoleEsaubrun_rotietc:.
Bacaestesfeie-turtiE, negru-lucioasd,toadeon:vitoare.padeamedicinatdl rep;ezinu
'l FamiliaSolanaceae Aunzele,rizomul 9i dd:cinile bogatein alcaloizi,pincipatul iind ,rbsc,bmjra ce se
Planieetacee anuale,bisanuale sau perene,mai tar abugti cu trunzealieme.
nesiipelate,simplesau imparipenai-cornpuse. Florilesunl de regulaaciinomorfe, tansfome in atrop,hapdn uscarcaplantei.Ptantaln intregimeestefoartetoxice.
hermafrodite, petjpui5.gamosepale Staminele suntconcrescute la baza Physalls: speciicu frucl bac:, inchis in caliciutpersistent,veziculos-umflat.
Sigamopetale.
cu tubulcoroiei.Gineceulbicargelar, gamocarpelat, are ovarulcu pozi{iesupefioara. P Elkekengi-?'aF.ia-hr'percn;, cu rizomcilinc,icin sot.Frunzelesuntovate,crl baza
Fructeiepot li bace sau capsule.ln structuralntefn; a tulpiniise gdsescfasc,cule lnguslaE,fn peroasep ambelefete.Florilesotitarc,axitare,au corotarctat-campanulati.
conducdtoare bicolaterale- Plantelesunt bogatein glucoa:caloizi toxici,uneleavand ciliaEpe maEire. albude.Bacsfedc.rogie podocalie.lucioasa,ftimanelnchisein caliciul
ir.)poftanlefannaceutcS. Sunicultivateca planlealisr.entare,
medicinale suomamenlale. acrescent retorlos, de culoarepodocalie.Frccventi|tatniE din zona de steDdpanEln
etaiulgorunului,in raristide pddud,trftirisurisauptantaliidesabam,estetoxjd, exce and
rLlleiudemeslineeEanoscllsifolosilinczdnAntchlate,findp-slratinvasemandehtaE(pomeniienj iiuctul; cuitvaE ca planE decorawedatoritScaticiutuilersislent fructeteau fost uiilizate
in A nie si una de nopt, Ramuade maslln!5sil5 siin sa.cohsereegiplene.eslesimbolulp5oi, fiind ca analgozice,anlircumalice$i antinevratgice.
punabin c'ocdeun podmbelalb(paceaeE necesaG in penoadaHoltSnifiuclelorsi obljlentureiuluD
Botanicdststemaica Capitalul7 117
116
la baz: de dcuebciecleliniare,dep6rlate defloarc.Coroiaalbdsauroz albe,infomd
Nicotiana:speciierbacee cupenglandulosi, avandunmircsgreu;funzelesunisimple' de palnie.Frccr/en dinzonadestepepan:in etajulfagului,
vaMdde(numele in locuricuttivatesiruderate.
iniregi,iarnorilesunldispuse ln inflorescenle lerminale;fruciul-capsula C' cariabrdrsispecieperen6,p6roase,
tabacuninFmm?) cuiulpinierccte gilrunzeliniar-tanceotate.
gene;icesiedatdupaJeanNicot, cel care a adus semintele de Nbotiana Flodroz,piroaseIa exterior, dispusesolitarsaugrupalecate2-5Tndicazii.Frecventa
N.tabacum-Tlnu'r (Pl.XV4.):plantaanual6,avandfrunzecu petiolularjpatFbnle prinslaluniusczte,coastepieirosedin zonade stepApan6lnetajutgorunutui.
cuiubulcorcleilung, fi fosii-roz,.ar albe Frunzele
pot sunibogatein ntcoii" ticoleit' c' persrbus (Pl.XV6.): planiEperene, denslanat,iomentoasi, avandtulpinaiaraloarc
Drlmasubstantafiind exlremde toxica(dozaletald pentruom esle 5-6 mgi Frunzain !iiiunze eliptice,scudpeliolate. Corolaalb5,de 3,5-4cmdiamet'u.Speciepsarnolita,
atarcnatu|al;9i nicotinaextrcsadin plant6,se foloseauin combaterea d:undlodlo[a Inialritdpe nisipu ma ne,esreocro[|ade lege.
fostadusade cdttespanjoliin Eutopa, dinAmericade Suciin 1519. C.tticolar:fErlLtobsztt-E:omameniab, originaddinregjuneamedileaneane,avand
N rrsrba-l'4arlrRcI:specieanualS,cu frunzelepetiolale,neaipalej cotolagalben- fiunzelanceolale, sesilegiflorisoli{are, cu corolat colore:albastrb tn parteasuperioaib.
vezuie. cu tub scurl.Frunzelesuntmaibogateln nicotinefald de speda precedenta' albaIa mtloc9i gaiben6Ia baza.
N. a/ala P!6Na tlrP.nr: plantaperene,anualain cultuE,avandtulpiniglandulos- Ipomoea:pianteanualesaupefene,avandfrunzecordatsagilate.
p6roase, ce alinge1,5 m indllimeifrunzesesile,decurenle,
pot ondulaleceleinfedoare 1- batatas-bLrar.Caa,ioroutce:perenecu r:daciniluberjzate,asemenetoafe
ovate,celesuperioare alungitliniarelcofola intundjbuliformd, odorantecutubulgelbui- tuberculilor decartoibogatein amidon. Tulpinaestet5loarc,cufrunzepetiotate, tobaie
vezuisi limbuloalid violella extenofgialbla interior. Cultivat:ca planteomamenialein la varf.Odginar6 dinAmedcaCenirale, cultivaEca planiealimentar6 giomamentatd.
glddinigiparcui;originaddinAmedcade Sud. Amindmalie catevaspecii omarnentaledin acesi gen: L puryurea zazeE, br L
Datura:speciicufructulcapsul;valvicidseptfrcga,cu spini- rir.iiNeiT: planGan!aH, cu tulpinavolubiE,norileliind pueuriisauajbasiu viaiet;L tricotot:
D. s'nanonium-C8ii,I:^tL:spcieanual;; nrlpinaglabid are frunze ovate,sinuat anuala,avandhrlpina volubiE, flonalbaste, aibesprebazaiubuluicomiei.
dinlate.Floi solitare, mad,cu corolaalbS,infom; de palnie.Frecven6dinslep6pani
giculturi.Seminlele suntbogaiein alcaloizi n Faftil;a Cuscutaceae
in zonacolinatd. in Iocufituderale 9ifrunzele in ace3sLfanilieestecupnns unsingurgen,Cuscuta,aicatuitdin ptante
hoiopazi1e,
Eisunlfolositein medicine (deexempluin compozitia lige lorantiasmatice). gelbsi-rosiaice, lipsitedeftrnze.Tulplnile
Hyoscyamus:speciielbacee, cu fructdetip pixida{capsuEcu cdp6cel)- volubile,flilonne,fomeazEhausto ce pairunct
in plantagazddpanela nivelulvaselorlibe ene.in tocutlrunzetorse cisesc scvame
H. ,ber N4lrELA-fti. NEBuNARld (PI.XV,3.):plantaanualesaubienateJrccvent' g;ilbuisau ro$ienc Flo;lem;o.heffialr-odite s;aclinorrodF. grup.re;ncim; cjpiutilorrre,
pe terenuriruderalizate, in jurulgospoddriilor, uneoriprinculturide pragitoarc. Tulpina
au invelisulioml dublu,pe tipul5,gamosepal, gamopetat.
florilesesileau corolamurdar PeparieaintemEa coroteise
glandulosp;roasbarefrunzesesile,semiamplexicaulel gesesc5 solzidivizan,dispu$ilnaliernantacu peialele,ceatcaluiescpamcorota.
pixidaremane persislent.
inchi$ ln caliciul Androceul
gelbuie, cuvinigoarc
rcticulatd, violet-roEietice; are5slamineconcrescute cu coroiaia baz:-Gineceui 2,carDeiarcametetefiind
medicinal. Toate padile plantei,atatrn st6.e uniiet:
Frunzele9i seminlele sunt folosiie in scop nivelulovarului.Siile2, ra. 1, iiifonne,continuale cu siigmalembciucate sau iitifonne.
verdecatsiuscata,suniioxice. Fructcapsulecu deschidere interciib.Speciiparazite pe lulpinisi frunze.
Petunia:planleglandulos-peroase, cu fructede tip capsul6valvicid-sepljcida.
C. c:mpestn3-TrRrEr.Cu5.rri MARE (PI.XV7.):pamzirpotjfag,avandtutpina
P x hybida ?L't1)ttL: specieanuale,glandulos-p6roase cu frunzeopuse:corola
galbenportocalie; iniorescenleie sunlatcdtuiie din .l0-30iori cu stigmatemAciucaie.
esteinfundibuliform6. diverscoloratai specieomamentale c- epilhlnumsubsp_ trifoli:: paraziipe tucem;,tifoi prcducandpagubema.iin
. FamiliaConvolvulaceae lucemiere. Florjlepedicelate, 1 cilindrice,
suntgrupatecate12 18inir-o inflorcscenie.
Planteerbaceecu lulpinavolubil;sau iataloare Frunzeleallernefira siipele, Sijlelesistigmatele filifonnesuntde douaod mai'ungidecatovarut.
por Ji inlrcgi sau divizaie.Florilesolitaresau in inflorescenie, axilare,insotiiede :! Familia Poiemoniaceae
bracleole,sunt hemafrodite, actinomorle, avand invelig dublu, petipul5. Corolaeste Speciiebacee,avandtunzesimpte, intrcgisaudivizale, uneoicompuse, tipsitede
campanulalintundibuliiorma; androceui are5 stamine,concrescuie la bazacu corola siiple.Floriieaclifomode,hermaiiodite, pelipul5, gamosepale
Gineceulbicarpelar, gamocarpeler, cu ovarsuperiorFruclcapsula- Sigamopetale, sunigrupate
in cimesaupanicule. Stamlnele in num;fegatcupetatele, suntconcrescuie tabazacuiubul
calystegia:planteperene, volubile, cu rizomcemosavandtrunzecuIimbulsagilal corolei. Gineceu 2 5 caQelaf, ovarulfiind cu poziiiesupenoarS. Frucipsutdtccuticidi.
Si caliciul acoperit,in mare pade, de 2 bfacteole mari,ovaie Polemonilm:plante cufrunzepenatfdaie,dispuse aiiem_ Corolarctat-campanulat5,
c. sepium-CupL vMt {Pl.xv,s.):speciecu frunzeco.dat sagiiaie de 6 7 cm arc un tubscuri9i stamine exede.
l! ngir.e.Florilesuntprclejaiede douebracleole ascu-titeb varf Corolaabe are5 6 cm P caetuleun-ScaaaDa\NulJJ: plani:prene, cunofiatbasire sauatbeCar, grupate
diamelru. Planlaintahiidin locurjumede, dinzonadestepdpaneinetajulfagului buruiand in cime.Sporad;c6 dineiajulfaguluiln celboreat,inpajigtiumede, adeseatiindcuttivatd
segeialein pte:itoale.
convolvulus:speciianLrale sauperene,curad:cinadraionania, avandftunzecu
Phtox Da!M,ile.: speciicufrunzesimpie,iniregi,opuse,avandflo te grupate
bazahaslatdsaLrsagitat6$i flon pedicelate prevezute cu 2 bracteolemici,lanceolat_
ienninaiinpanicuiepimmidaje saucorimbifom,cu corotahipocEteformeSistamine
fliiiforme, ce nu acopedcaliciul. incluse.Fac pzrte mai in,r{lespeciior.amnial,originareiin Anedca de Ntord:
C. arversis-V/LBupi: specieperen6,cu tuipinivolubilesautAraloare. Frunzeleau
maineaintreagd gilungimea ln jurde 4 cm. Flodlede 2-3 cm diametru, sunt protejate
Bolanice sislematce CapitalulT 119
P subu/aia:olaniaperend, avandtulpinala|aioarecufninzelngust liniaresauac'culare lanceolate, iarclesupe oarelngusilanceoiaie, decu.erte;cofolalungi de 12,17 mm,
peroase$i flori rcze;P c!rumondii: anualS,e.ecib,glandulos-viloas:,cu frunzele estero9ie-violacee. SpeciehigrotilSsaumezohigroliE, ffcvenlidinzonade siJvostepa
aupe oare alterne,flo le liind albe,purpu.iisau liliachii adeseorjbi- sail iflcolore paneinetajulfaguluilnpajisliumede, folosiEin traiarea afeciiunitorrespirctorii, utcerutui
odoranteiPpariculata:perena, avandmarginile
cespitoasa, scurt$ingidciliate;
irunzelor gaslric,diabetului9.a..Datoriteprop etililortinctoriale, flo le suntutitizateta vopsitul
esteun paniculmare,piramidal
inilofescenta cu lloride cca 2,5 cm diametru'roz rosi; ib.elo. naturalein galben.
S cordalum-DRu3ruR NEqqU: specieperene, cu rizominsot;frunzete inierioafe au
Iimbulovat-cordat,acuminatSl florilegalbene.Cre$tein p;duri umbroasedin eiajul
. OrdinulLamiales faguluii: cel boia;,fiindendemicd in munliiCarpali.
t FamiliaBoraginaceae + FamiliaLamiaceae{Labiatae)
Planteerbacee,rar subarbus,ti, aspru peroase,avandfrunzealteme,simple, Planleelbacee,rarsubarbusti sauarbusii,cu lulpini4-muchiaie. Frunzeie
(rarzigomode)pe tipul5 grupatetn c'me simpte,
nestipelate giflod hermafrodite,actinomode opuse,suntlipsitedestipeleFlonlezigomorfe, hermafrodiie, pe tiput5,suntgrupaiein
scorpioide. Pe anlulestegamosepal, gamopeial; tubulcoroleiesteinchisde obiceiprin inflorcscenle cimoase,fiindgamosepale, gamopetale cu corotabitabiatd (uneorilabiul
formaliunisolzoase,pSroase, numitetorrice Gineceu2-carpelar'gamocarpcu ovar supenoresteabsent);androceuldidinam,esteformatdin4 siamine 2cuiiamentemai
superior, stilulfiindp ns la baz, (ginobazic). Fructmericarpic, alcatuitdin2-4 achene' Iungi,2 cu filameniemai scurte,inseraiepe tubulcorolei,rar 2 staminesunt reduse;
HeliotroDium: sDeciierbacee anuale sau perene rar subarbus,li cu flori mici, ganeceul bica.pelar, gamocapelar, cuovarsupe or Fructul meicarpic esleoteAaachenS.
actinomorfe, avandcorolehipocratellfonne, slaminec! filamenlemiciSiantereman; Planiearomatice, avandpensecrctoide uleiuieieice.
fructelese desfacin 4 rnencarpii- Ajuga. planleerbaccerau cir rutp,nrhgn.ncte: coroldui,rabiaraLtdDiut supe or
H. arbarescens: piaflEperenS,cu bazaiulpiniiingrogaa Flodlercqii violacee' esiefoate mic,inn-egsaubilobat)areun inelp;fosin interiorut tubuiui_
apardinlunaapriliepandinoctombe,fonnlndinflorescente densePlanlSomamentald,
A. chanaepws:li,ta1io|.ivp: pianiaanuald,acoperiiecu periatbi,rad,avandflori
originare din Peru. galbene, rnaiscldedecatbEcteele 9iachene rcliculat
incrclr_te.Sporadic6, dinzonastepei
H. europaeulj,-.y'NtuL3-A ran ,4:specieanuale,de 30-40 cmi#$me avandtulpina pan:in etajulgorunului, in locuficulijvalesiruderale,jiindo speciexerc-xercmezof't6_
ramificatd, acopete cu perialipilirfrunzeeliptice, peliolate,parcaseFlodmicj,albe'de
A. replars-VrNErd:speciepercnb,stolonifed,cu tulpinain parteamijiociesi
2-3 mmlungime. Plant5mezoxerofili, tetmoila, heliofile,
respandiE maiales'incampie,
supedoarepdroasenumaipedcu6 laiunopuse,aliemandde ta un nod ta attutiflori
in locuricultivate siruderale. alDastre, prolejate de bracleenedlvizate. paneinetajutboreai,
planteefbaceecu flo alb-gSlbuisau roqiila lnceputulinfloddi, Frecventd dinsiivostepa
LithosDrmurh: in p6jistisi la marginea padurilor
ulie or albastre; fructelefomatesuniovoidale 9i foartedure. Lavandula:speciidesubarbu$tisauabustidin zonarnediteranean;_
L.aryerse-MIea rlE:specie anualS, avandfrunze lanceolale, ses eSiflonsoliiarc'
peri aJipilipnnEipe mic' L. angustjfolia-llv\tfitci{Pi.XVi.3.): subarbustcultivai cu frunzetiniare.Ftorj
albesau alb-salbui.lntreaga plan este aspru-parca$, cu
violacee cu staminesisiileinchiseininieriorul tubuluicorolei, insottede bracteercmbic
luberculi;segelalbgiruderala, petetenuriu$oate, nisipoase
avandtubuicorolejdrepi ovaie.Ulilizapenlruexlmgerea uleiuluietec folositin pariume e,cosmeticS, indirstria
Ech;um:planieebacee,bisanuale, cu floi zigomorfe,
med;camentelor si a podlanurilor
lipsitdefomice, cu stamineleiisiiluiexsede.
Lamium:speciierbacee,avandbbiulinferiofatcorcteiprcvazricutobilaieratidentitonni.
E. vulgare 1^zE +LF.pLLur: speciecu flori albastre,grupatein clme axjlare.
^ L. puryureum-3ulr]-ptrt)w3 (PlxV,2.): burujanbanuaiSc! mircsneptdcui,frecventE
Frecventddin zonadesiepepan6inetajulfagului,in locu rudelale-Folosiiaca planid in zonade campie9i colinare,in lociiricutlivaiesi ruderate.Frunzetesuperioaresunt scrrrl
medicinala pentru p.oprieta!le
calmante, aniiseptice,emolienlecicatrizanie, i;nd uneori
pefolate,codat-ovatesaulriunghiulare, cu margineaonai-dinlaia;corotapurpude.
cuitiva1e ca olnamental6 (ex.exisi; culUvaturipilice-dwarf ctl floi alberoz albastre
saupu|purii). L. anplexicaule5uqE! specieanualajfrunzelesuperioare suntsesite,reniforme,
Myosotis:spedi cu iori albastre(iomiceprezentein iniedoruliubuluicoroiei)' crenatlobate,amp{exicaule, cu varlutobtuz.Ftoritecaie2 3 in dtcazii.cu cofotafoz
grupaieincimemonocaziale (de1ipcincin),axilare lomeaz verticilela subsuoara frunzelorsupeioare.
Galeopsis:speciicufrunze ovate9ibfacteote tnlepaioare; catict!| ared'niispinosi.
M. sy/vattcaNu-Mi-urAipianlSbisanuela:tulpin;lesuntacopedtecu pefi moi;
lax-',sunta;catuite G.ierahit LrirqxBc!:planH anualeI intemodurite superjoarc suntiistuioase, tutpina
irunzeTe bazalesuntpeliolate, celtulpinalesesilelinflorescenlele
dinilorimai.albaslreazudi.Frccventd dinetajulfaguluiin celboreal, in peduri,zevoale' liindingrcgaiasubnodu g;acopenEcu pe rigizi.Fjorjlesunirosji,cu o patEgatbena
DE cu pe labiulinfedorsi diniiicalicluluiacuti.Buruianain culturi sau ocurituderate, frecventa
pajiQii,estemultcullivataca omamenlalS {vaietaleaculta Nu_M!-uirA c"-4DNn dinzonap5durilorde sieFr paneln etajutfagutui.
inflorcscenle dense).
alung;te,evidente; Salyia-5^LvrE. JA!E9:speciice prezini:doar2 stamine,cu o singuE ferijE.
Symphytum:speciicu frunzerugoase,forniceiriunghiulafe,
siiluleslelung,exsert. S.sp/erders-la!9 rEqpirrN;(Pl./n'/|,1.): planteomamentaE, o.jginaddin'oj;Braziiia,
S. oftcirale-TlTnNEA3A: plant6percnd,cu l.dbcinepivobntS,putemici,neag6 a,:rd separele I. oeieleie
Ce--lcarcrosie:cLensa.
Tulpinaaripate,atinge60-100cm inSllime,avandfrunzeleinferioarcpeliolaie,ovat- S. offlcinal/s-JAlEtDE6RlorNI:subarbustsa! arbustorioinardin esiul
120 Botanicd sistematicd CapiIalul7 121
Mediteranei, pubesceni-1omentoas5, cuflorivioletsaualbe,cultivat5 ca omamentald, iip peFonat {cu labii inchise qi tubul dileial sacifonnla bz6), vaiat coloraiS(alb,
aromalcesau medicinale. gaiben;, rogie puryu e 9.a.).
S. praiensis-sALME oE..aMp:specieperene,cu io.i albasire violet nunzelebazale Verorica:gencucca.37despeciierbacee,
avand2 stamine
fertiie;
corolazigomoda,
codat-ovate,peliolate, neregulat dublucrcnate,paroasep dos,in dreptulnewut:or.
Frccvnl;dinzonade sikoslep5panblnet3julfagului,ln pajis.lilnsonte 9i uscate. V.hedeifafiaAaeno^eL\P LXV|,4-):anual6,irecvent6 in locuricullivateSirudercie
S.lrarss,/vanica:plant6perene,endemidin Maramure$, TransiNania 9i Muntenia i dinzonade $epi panaln e'julgorunului. Frunzecordatroiunde,3 5 lobate,mailale
{udeleleAeg 9i Buzeu),asemaniioare
!uriu-tornentoas-a
cu speciaprecedentS,
pe doc,fin crcnaiepe marqine.
dat cu iiuozealb sau
I decatlungi.Planiealb-p6rcase,
cuioa.evioiet-deschi$.
tataioare.Florisolita.e,cu pediceliicurbatiin jos, de

t
Menrha:corolaaproapeactinomorfd; filamente slaminale exerte. v pereba VlNrRru.I specieanuala,cu aceea$iecologie Sir:spandireca 9jcea
M. avensis-l4!ceQ.buLur:specieperendcu rizomi9i siolonitaratoi; frunzeovale aniedoaf:.Frunzeovate,crenate.Tulpinilesunlbiseriatp6roase,laratoare,lar florile
sau eliptice;flo grupatein verticilela subsuoara frunzelor,avandcorola liliachie, in albasire-violacee, soi;tare.
lotm; de palnie,cu inelde pei la inteior Frecvenle din zonade stepapan; in etajul tl pol,ii":anual6,cu frunzelucioase,glabre,rar p;roase,regulalcrenat,semte.
faguluilnlocuriumede.PlantirudeEle,segetala,
M. x p/pen?a-f4Erra D!N&planiacunivald,medicinal:,aromaiicS. lnaorescenta It Ccrolade 6-8 mmdiametru,
cercpulpuriu. Capsula
estealbast,cu lobulinferioralburiu9i avandla gat un
desSiscudgiandulosp;rcase.Foadefrccvenain locuriruderale
suntglabtj. Eicutjvaiedinzonade step; panelnelajulgorunului.
terminale, spicitonnb,
alc6tuilS dinmaimulteverlicile.
DinaceasEfamiliefacparte9ialtespeciimedicinale
Pediceliorali9icaliciul
sauaromatce,precum:Leorurus
catdiaca-f A.p^ aiqE: oerend,inlalnitEin locuriruderaledin zonaslepei panain etajul
I
I
Pn'nlocuninielbaie,lscale sauumbritedinrgiunea decampiesaudealintalnim
V chanaedr/s--.tL..ilr.I! V. r'asl?ta Co..D^,Aur-n \lsp,baF-Di n V.teucnum.a lr
speciile:

gorunului; Merssaoffc,l?a/is-Pl Nr}: pe.en5,cu mirosde lemaie,inlalniteb marginjde locirij unrede,mEsiinoase,sunt ftecvente:U aquatica,U beccabunlla-bae oettc el-Pin
p5dirre,in locuriruderale,umbrcaseiSalrreja ho,'tersr:s-CrMDzu: culiivaldc aromal;, paiisiis:icc6s. ciinrLra alpinasi suDaiprna crescI ah ina.U L"um]at.r.ii.ln pad|i.sLr.
o ginad dinzonarned;terarcane: fhymus vulgais-AqbR!.Li4irrAF-t oiginat: dinveslul iF'rrErte: U Lrlicifalia.U ancinatis-VElttarcI..
l Digitelis p!<ErAe:specilcufffnze ailerne,elipticesaulanceoiate, iln dinlatepe
Ivedile|anei, cultivatbca planldmedicinald si aroma]lce: Ocimumbasilicum-busaoe
i onginaddinAsiatdeaceaslSspeciesuntlegatenumercase tradilii9i obiceiuripopulare, margine.FIoi cu corolalubulossauu.ceolal-campanulaiS-
tiind consideratbcu aAibutebenigne,protectoare. D. puryurea:percne,cuirivaEca omamentald 9i medicinai;(conlinedigilaline,
ti Cig:bxin5, cu efectcardiolonic). Coro{aestepLrrpue, rarrozsaualb6.
. OrdinulScrophulatiales D./arata:speciepercna,inialniis seodicCinzona deslepapanbin etajulgorunului,
l * FamiliaScr6phulariaceae p solu.:sublid,l scheietice. Corolaalb-gelbuie, cu retculaiiibrune sauviolete.Plania
I Familieneomogend din punctde vedereai coroleiSiandrcceului, dar unitar;pnn arc un conljnutidicalde digiialina.
aidtuireagineceuhi (maipulin Rhinanthus:speciianuale,senriparaz'te, avandcapsulacomp.imatdlateral,
Sitipddeturcl.Planteenracee speciilemnoase), autrotrofe,
ti semiparazile saupamziie.Frunzele simple,tdrSstipele,poi fi altemesauopuse.Floile aproapedisciiom;,inchi* in caliciul6crescent, vezicuios,umflat, 4-din1at.
zigomode, hemafrodlte, au o oanizarcpe tipul4 sau5- Caliciulgamosepal, dmane. Rrrmeiicus Cttcala'.inahfiafrccvent in pajiqlidinsilvostepepan5lnekjulfagului;
ii perslstenlpe trucl. Corolagamopetald,esie de obiceibilabia,dar 9i rotatesau Jrunzeopuse,sesile,elipiiclanceolate; flod galbenecu corclabilabiaie,pfotejatede
li intundibuliforme.Andrcceul are5,4 {didinam)
sau2 stamine 9i2 slaminodiiftlifonne.Gineceul bracieetdungh:ula.e, Cinlatela baz5.
bicarpelar, gamocap,cu discnectaferla bazetovarsupedorFructulcapsule vatuicidd, Melampynm: plantesemiparaziie, avandfrunzeiniregisaudinlatesprebaz;;ccrcla
rarporicidS- Plantele continglicoz:de (scutelarlna,
digitalina,nnantosidiM, graliofina). bilabiala, cu marginile labluluisupe orrecurbate.
ii Verbascum i speciielbacee,avandcofolaslabzigomodd, rolataS;5slamineterlile M. arvertse-qai{Lpelper'l.la:intani in cultudlede cerealedeicamM siln faneiedin
(uneonunaesterudimeniare). silvlsiepapanain etajuliasului; prezinEiuzele opuse,lanceolate, floiiegrupate in spice
I
ll phlomoides-Llvtuipr.i. CaADA vaa (Pl.XVl,s.):plant; cu iulpinaerccE, pAroase, lenninale,prolejaiede brecieepulpurii,puiemicdintaie,cu corcla.o$ie,p;iaE cu galben.
l ina!16de cca'l 20cm.Frunzelebazalemarisuntadunaieinlr o rczeli. FloricNcorolamtali. tl saxosu,?i: specieenual:,cu corolaalbatlabiulinfenorrogu-sfiai,uneoncu 2
galbene.Crestein pajistjinsoriteqi uscatedin zonastepeipanein e14ulfagului. peiegalbene.Apare spomdicin etajulboreaisisubalpin,la margineap6durilorsaupe
i
Linar;a:speciicu toalefrunzele sesile;capsLrlase deschidepdn2-o valve. $anciinietbaie;endemiin muniiiCaeali.
L.vulgats-LiNARTA pianbperena,delocri uscate,ruderale; frunzelin'aretflonaspzate L:lhraea:planteparazite, lipsitede clorofila,
albu i, cuftunzesolzoase, carnoasej
in racemeterm;nale, cucoroJe deculoarcgalbenS, bilabiali,bazaiind prelungitiints-unpinen.
tl
antirrhinum: speciicu corolebilabiat6,personatS: capsulase deschideprin L.sg|mar?-VluMA p;ruRr:perendcu nzorndin careformeazehaustori;parazita
.ll:i; Percd:icin;CP Iaq alLn.
-.i1.
tii.: A. najus queA Lua I anuald-peren6, omameniala, mediteGneana, cu frunze Pallownia:arboricufrunzemarj,ovaie,dispuseopusgiAorimari(5,6 cmlunglme)
palid dolete,ce eparinainieairunzelor.
inAegi,dispusealtem.Florilegtupateinracemeterminale
lanceolate, preziniecorolade
P tom,riosa (Pl.XVl,6.):specieolnameniale,
onsinadinJaponia.
llli
lt ii1
122 Botanbdsistematice
Capitolul7 123
.: FamiliaBignoniaceae
A|bo , arbusti,tat planteefbacee,avandfrunzemari,peliolate, simple,intregisau . OrdinulCampanula{es
divizate,uneo impaipenatcompuse,cu dispozilieopusd9i Iipsitede slipele-Flo.jle .! FamiliaCamplnulaceae
zigomorfe, hemafrcditeau pedantpeiipul5, gamosepal, gamopetal, androceul didinam Speciiebacee ln lala noasl, avandbiicifereln stuctum inteme.Frunzelesimple,
saualcetuitdin5 stamine, dincare2lertile9i3 siedle!iovarsupeiof.Fructalungit, de sllni de obiceialleme,neslipelateI iorile aclinomorfe,hermaffodite,au pefianiulpetipul
tip capsul6, cu seminleanpale. 5, aldiujidin caliciugamcsepal,persistentgicoroE gamopeial6,campanulatAuneori
celesuperioare
Catalpa:arlroicr ponulerectliunzesimpieifori albecu5 stamine, sbdle- sectaE pane h baz;: a|ldroceolare 5 stamineliberesau concrescuteprin anterelelol:
C bignoniaides-C$Lptt spcieomameniaiddinAmeticade Nord,cu irunzebtusc gineceu3-5 carpeiar, gamocarpeiar, cu ovarinferior; fructde lip capsuta.
acurninate, latoval-cordate,pedospdrcase, c bse unmirosnepldc'rt candsuntzdrobiie Campanula-CupqLL: specii cu corolacampanulatd;anterelesunt libere,
in siareprcasoeld. de3 4cm,alb6cupetepurpurju-brune:
Florileaucorclabilabiaia sunt neconcrcscute; capsulase'deschide pfinpcri.
grupate in panicu'epircm;dale,mai. C.nediun-CLtpmd oL qpnaNlplanrdbisanuale, inaltapanala 80 cm,cultivaidln
c' spec/bsa: arbofecufrunzeovate,lungacuminate, fire mirosneplScutFIodmai gradini9i parcud,avandcorolacampanulal - tubuloasd, albesauatbastrS-viotet, tunga
rna , de 5-6 cm. de4-7 cm;inte hciniilecaliciului existaapendicimari, ovali,reflecg. Orjginar;dinvestul
Campsis:planleurcetoare;frunzecompuse; iod ponocalii-rogietice, avand regiuniimedileraneene.
c. Eprrdrlr,s speciebisanuali,avAndddicini ingrosalenapifom.Frunzelebazate
c. radicans-TwupLrLlpjn1eq,i: lianSoriginarddin Ameficade Nod cullivalSca suntlu.g-peiiclate, cu limbulcordat-lriunghiular,inegalcrenaipe margine. hflorescenla
o|namenlale in parcuri,
g|dini. 'eri^rli-F.er .i.ih;li.at. Lnibleml:corclarrgustirJundibu :!orn;. :ung5Ce 1 : .rn
4 FamiliaGesneriaceae Comw; in pajisli,tlSnisunsaulamarginea pAdurordinzonadestepbpan6in eiajulgorunuiui.
Planteoiginaredin zonecalde,cuitivaiela noiin scopdecoratiYavandtulpina e pe,'si.,tu,Ja:planiaperen;.frecventa Cinsikostep6pan:in etajuiboreal,ln rerigi;
scapiiomS,frunzelesimple,dispuselnrozetdbazaldqiflodpelipul5;corolaesteslab saula n:aig:nee padunloi, a?andtulpinainal'lt(30-70cml,neramiicatS, cu lrunzeiiniar
bilabiatS: didinam,
androceul uneodpartiallransformal gineceul
in stanri:]odii; bicrpelar, sau ingust-lanceo:ele, sesile;caliciulp.ezintelaciniiliniar lanceolale; corola
gamocarp. Fructcapsul,. i!-ca'np3rLrarr.m3re.ce 3-4 cm lung'me.albas:ravicracee.
Saintpaulia:plantecu florigrupateln cimelaxe,lungpedunculate, tubulmrolei c- catpaftca-C,ipEL{qi:specieperen:,endemid in tuluntiiCarpati.Frunzetebezate
nindmaiscurldecatlaciniile;
androceul are2 staminefedile. sunl jai ovai rclunde,cu bazaccrdat6,cele tulpinalek;unghiularovate,toaie tung
S. ianantha-VoAlL specieperen;, originaEdin Afrjca de Est frunzele pei'olaie;,iodla campanuiale, aucorclaadeseamailaiSdecatlunge.intalnitetfecvent
peliolate,cEmoase, ^FprcaN!:corclavariatcolotat5,
p6roase;floricu plScutmirositoare pe siancariiczlcarca$dineiajulfaguiuilncelsLrbelpin.
Sinningia:speciicu flori solitare,corolafiind tubulos campnulata,cu lacinii C. rcmanica:plar,Gperc.,e,vandiulpinain parleainferjoar:pubescentdtfrunzele
traz,aie
sunisubrciundcordaie,iarceletulpinale liniar-la!lceolatepAn;ia liniare,serate
S.specrbsa-6|lxlri planiede apariament, omameniale, dinBrazilia;ftl]nzelesuni pe maruine.Flcrilerniciau lubuicaliciului glandulos papilostspecieendemid,inialnlE
elipiice,crenatetcorolalungapeste4 cm,albast'u-violei6, albasauputpune. sporacjic dinzonade sleeepanelnelajulgorunuiu', pe siandrii,in Dobrogea.
DinlrespedilegenuluiCamFfiula, lrecvente dincampiepaniin zonaalpin6,mai
+ FamiliaOrobanchaceae
perdd;cinileunotplantedicotiiedonate, erbaceesaulemnoase; E::r:ntj'n:
C.Sbi:erEra -C , .r RL:percnb.cufrurTeleinfeoarecordate. rculjilesaLbrusc
Planteholoparazite
frunzelesunlalteme,scvamilorm, iarflodlehermairodite,
zigomorie, grupaiein raceme lngusiaieia b:za,evandfloileviolacee, grupate in giomeruleienninale giaxilare,iniatniti
splciloffne sauspiceiermlnale, avandcallciulalcdluildln4 sepale,tubulos-campanulal, dinzo.a pdCurilorde siejrr,panaineiajuibofeal; C.pai!/a:bisanuald, frccvent;in pajisti
persistenlpe fructSi corolacu 5 petale,bilabiaia;androceuleste didinam;gineceu sau margineap;durjlordin zonapbdurilorde stejarpanS'ineiajulfagului,avandflo
bicarpelar, gamocarpelar, areovarulcu poziliesupedoaI:.Fructul-capsula, areseminle roiieijc v:?1e1,
dispuse inir un pan:cul
ia{ ccrolasedecolofeaza prinusca;C.abteti;a:
numeroase cupnndeun singurgen-Crobanche.
giloartemici.Fanrilia iiar peE.dt frrmeezasblon;lerminaiicu mAnunchiuide frunzervat-subrotunciei
in pajisli,lanargineap:durilofsauin tufirigundineiajulfagutuiin
]n'rAiniie cetsubatpinj
O.,mosa-LuprAArtrru ullr:planiecululpinade 10 30 cm,ramificaid gi cu baza
C- atpina,CLt?a\apa NruNi!] irecvenidin elajulalpin,in pajisti,pe solurjscheletice;
ingrosatdt de o bcteeSidou6bracleole,
ilorilesuntinsotite avandtubulcoroleigalbui,
piar%pe.ene,scunda,avandfrunzelinjarJanceolate 9i{lorialbastru-deschis, lungide
iar labiileviolaceualbesi . Paraziipolifag,inialniiamaialespe tomale,canepS, tutun,
pelunij, ioarca-soarelui. 2-3 cm,cu apendic;rcnectisiiualrintrediniiicaliciu lui.
Plaiycodon:speciiasenendloare cuceieaiegenuluiCampamria, darcapsula este
O. cerrua varietaieacumana-LupaAA atecie cu tulpinade dehiscenEpin valv.
20-40cm,netamincat6. autubulcorcleiculbalin iosin epropierea
Florilesesile,liliachii, P. grandifio n: prena,omamenialS, orlginaradin estuiAsiei,avendfrunz
v:rfului.SpeciepolifagS, trecvent6 pe floarea-soarerui. lan.eciaie,sesile,durseraiesiilo man,elbaslrc saueibescl;taiepe ramificaiti.
CapitalulT 125
124 Botanicesistemadce
S. enulrs-brz: ptsntdperen6,cu mirosneptEcut, avandfizompulemjc.taior si
. OrdinulRubiales lulpni aedene.lnaRepanat. 1.50m: rotioteseEte pe mrrgine:ton atbe,..r anrere
t FamiliaRubiaceae purpurii.F Lct-drupaneagfa,tucioasS. Buruianep.oblembpentrucutturide cerea,e,
Speciierbacee (in laranoaslt6), cu frunzesimple;la noduriapatverticile abetuite p6sitoare(soia),lucerniere saupaiuni;ptanumedicinaib (red;cinite, frunzele.liote si
din2frunzeopusesistipeleasemenetoare acestora. Florileactinomorfe, hetmafrodite, ttuclereconlinp ncipiiac ve cu prcprieralidiu.etce. ,axarive, sddo tce. deourat.vej.
suntalcatuite de regulS,petipul4 5, cusepaleleliberela baze,uneonrudimentare sau tjncloni,aE (frucielebinecoaptese fotosescpentiuvopsituttibfetornaturate in viotet;i
absentesi oetaleconcrescut. fomando cotoEtubuloasa, infundibuliforme,rarrotata negru);vegeieazd binepe soturifertite,revene,in tocurjing.bgate.
sau urceolat;;stamineln numefegalcu petalele,inseraiepe tubiil corolei:ginecerii S.rq.a 3rd abustcuftodatbegjanteregetbui,grupaielniniorescente
bicarpelari ovarinferior; fructulme carpic dicadopsd, rardrupi. cimoase.
corimbiforme sau umbetifome;tdstaiiqi lamuriteau mdduvaatburje;fructenegre.
Rubia:specii cu llo pe tipul5, corola rcbta li fruct dmos. Freo/enlinlilnitEdin-ronapadurito.de slejarp;nd in elatuI tagutu i.,a maryinidep6d;ri.
R. tinctotum-2ot6^: plantd erbacee pefene, cullivata $isubspontana, respandite in zEvoaie. tuiarjsui norite.
ftunlte.fructete si scoanaauuU.zariterdpeulrce in lredicina
h regiuneamediteraneane; tulpina4-muchiatS,avand pei mici, aspri; LmanAsilelednarasisuntfotosileld vopsitLlfibtor naturate ;n gatbensi neq.u:lonte
lanceolateliptice,cu ped aculeali,aspri,pe marginelflod galbene,grupate 'runzele
in cime seruesc,de asenenea,la prepararca unorsucuri, siropurj,iaf djnfructese;|age un
laxetlruct de culoarebrun roscal.Frunzele$i r5decinileau utilidri lerapeutice. colomntnatuml.
I R;d6cinilecu proprieElitincioriale, vopsescfibrcle naturalein ro9u. in ta:ietud de pedurisauta maeineator,in etajutfagutuj$i cetbore3iesteintatnit
Asperula:ptantecu tloripe tipul4,mr3 sau6, avandcorolah;pocraterifonnS sau spec6 5. racemosa_5etuiu, aibustcu fnJc{erosii9i fon getbui,gruDaiein pantcuie
infundibulilonnd, tubulfind mailungdecatbciniile; lruc!medca.pic ovoidale;meduvalesiariio.$i ramudtor estebrun ro$cete.
A. cy,?arctrba: specieperen:,inElnitSlnpajigtaridedinzonaslepe;pana in eiajul Vibrmum: arbu$iicullunzesimple,florigrupatein cimedense,co mbiiormesau
gorunului, cu tulpiniglabre,vertjcilefomate din 4 ftunze,iod roz la exteriotalbela u,ibeli;o'r]refn:ctetede rjporupa
rl intriorsi dicariopse fin peroase. 1l opulrs-Ciuli: intatniifrecvenidinzonap;.juritorciestejafpan; in et4ul fagutuiin
A. tauina brLLtqL: pla1]6perenS,avandcate4 trunzealungilovat-eliplicedispuse ,
voaie.merginisauiaituride peduriiirunzecu 3_5tobi; florijemarginate
I in verticil;flo albe,grupaleln capituleinvolucratei inlniE in zonapadunlordeslejar mulimaimad-decat
sled;, sunt
celelattej
f.uctrosu.Specjeomamenrate, cuttivaii;pafcud sig;djni,
l panSin etajulfagului. prindvaraavendo innodrcablndeniE;toamnaeiecluldecoralivesie aslguratde ;udete
l Galium:spe'ciicu corolarctaldsauin form; decupe,tubulfindmaisdjli decathcjniile- rogi':nedicinaE- floille,fiuctete$iscoarlasuntutilizaie in industria famaceuticd.
G. ticamutun: plantbanual6,cu caie 3 floriin inilorcscenF; pediceliifloralise U lankna-Dip,\iaz:albvslcu trunzeserai dinlate,ovaie,cezloare
curbeazddupATnflorire; dicadopsele au3-4 mmlungime :i suntacoperite deverucozitili Sjfrucienegre,
frec'reni in raisli,sirnainide pdduridin zonapadudrorde siejarpaneinetajutgorun;ui,
llr mici.ascuiite.BuruiaMin culluride cereaiesauin locuriruderale, xerofle,termoiE, uneod?ntalnitsiin eiajuttugului;cultivatca ptanteomamentata.
lntalniiedinzonade step; pandinetajulgorunului.
n G.apanne-TA.:a.Lptao$i: specieanuale,avandpetulpinepetiindoit,indrepialj
Lonicera-CapRrFa: speciidearbuitere4isauurc:lod,avandfloricucofotabjtabjata
l in jos, cu ajulorulcarcmse agaiade planteledinjtrc inflorescentele suntalciiuitedin Si5staminetn;nflorescenle axitaresaugrupaiecate2 pe un pedicettfruct bacb.
llii de pedcu varfulindoiiin L. Iataica-CapeEot ri,rxlj5c: afbustereci,ornamentat, originafdin veslutAsiei;
rnaimulteliorlmici,albetiructede 3-4 mmiungime,acoperite
llt in cultuddecereale, iniahiia hstad glabdi,cu 1lunzeovat tanceolaie, trunchiate saucordateta baz;; fioriatbesau
lonn6de cadig;eu temofitS,mezo mezohigtofld, buruiana
roz,6vandbmcleemailufgi decatovaruL
:l frccventdinzonastepeipanain etrajulfagului.
L. capriiol;um:liaaatcuftunze c.;z5ioare,ceteslpeioarc concrescute(conate).Bace
i G. vefl./m SiNz ENE.pp,6{a..4:planlSperene,frecventbdin zona silvostepeipana rosiisauporiocalii.
galbene, CultvaGca specieornamentata, dspanditagi subspontan.
rj in etajulfaguluiin sautufadguiI frunzelesuntputemicrevolule;floile
pajis.li au japonica.lianecufrunze
ui mirosde miererlructele cu suprafaia neiede. . L. semipersislenie $ifloriatbicioase, puternicmirositoafe,
drspuseperechi;omarnentate, o ginar;dinestutAsiei.
jli. . OrdinulDipsacales SymphoricaQos: arbustomamenialicu fructdrupe giJloriavand mrcJacampanulaia.
S. otbiculatus-:lup\atz ptt!: specieoriginare dinAmedcadeNod, cufrunzeintregi,
.i t Famil;aCaorifoliacae
noi mici,dispusein racerne axitare;corota gtabreh inieriolfrucierogii.
rr-l
irr'l'
Arbulti,liane, raraborisauplanteerbacee,
lipsiiedestipelein general.
Flofiacijnomode,
cufrunzeopuse,simpiesaucompuse,
uneoizjgomode, sunlgrupate
hermafrodhe, s' albrs-L.l!RI]!zspecieasem;nAioare precedeniei, darcu corotapubescentd ta
ln cime,rcr solitare,avandinveligdublu,gamosepal 9i gamopeiali esie
caliciul aderenl iniedor;ifructealbe.
Ll
ii r ovarului,avanduntubscurtsi 5 diniimicitcorolaesterctali,infundibulifomesau
bilabiaE; . O all: specjeomameniatacareaparljneacesieifamijiieste ir'llejgela t/or?a arbust
lr i l, androceuleste alcdtuildin
5 stamine liberesau4slaminecuflamenleinegale{didinam); anginardin nordulChifei, av:ndioi mafi,ro-aiicu cofotainfundibu itorm;sifructcapsutd.
iL,ii gineceul 2 5 carpelar,gamcmrc,cuovarulinfedotovuleanatroper polenizareaenlomofle, i Ordlnul Astetales {Carnpositales)
lii:
ituL;
omitofl;sauautogamr.F r.rctulpoalei bacd,drupbsaucapsulS, cu semir,le
atbuminate.
FEmiliaAst:racaeicon]Fosiie):cupindeptanteerbaaee
Sambucus:speciicufrunzeimparipenat compusetirruct drupa. .r. iifi laranoas%),
cu aldtuirc
li{ill vada.Frunzele sunrtipsiiede sijpete.FtofiJe mict,sunlsiupaiein artoit
frfiL
1tA Botanicesislematic4 CapitolulT.

(calatjdii); pe parteadorsal;a antodiilor se g;sesc hipsofileinvolucrale. Flodlepot fi L. alpinu/'i-ADuqr,L. Fea?E oL coLl. ft o^es E:LqtNEt:
perenb,intahitd in pajisti,
hennaffodiie,unisexlale (Xarfhrum)sau hemalrodite modologic, unisexuale tunc-ljonal pe stancicelcafoase dinetajutborcat$iatpin, ocrotiiE
c monumentat naturii_
(Cirs,iur?);caliciul poate avea 2 sepalereduse (Heiiatthus)sau este aldttlit din ped . Xanthium:speciicuilodgrupateinartodiiunisexuate, avandantefetetibere;cete
peGistenli(paplrs);corolaformaedin5 petale,gamopetale, poatef aciinomorta'tubuloase ba66testisuntdispusesprevartutlamudioccetefemeje$tjfomate dindou6nori,protejate
sauzigomorE,ligulaE;uneoriiorile tubuloasesontmonosimetice(zigomorfe); un anlodiu de hipsoileiflvolucrului
cu vartutuncinat(indoitsubform: de cartig),sunta;eza6 h
poatefi formatnumaidiniloritubuloasesaunumaidiniori ligulaie(antodiisimple)saudin
ambelelipuddeflori(antodiimixte),celeligulaleiind dispusepe margine,iarceletubuloase X sprnosum-larrqi:anuatacutrunzeiritobate Sjdiscotore, avandta baz; unsDin
in centru;tecareioarepoateiinsol e de o bracteemembranoase @aieta);androceulare lnfurcat,galoen.Involucrul eslede t0 12mn tJngimc.Erecventdin
fructifer zonasrepe
5 stamineunite prjn anterc{srharter), cu lilamentele condescute la baz; cu tubulcorolei in etajultuguluiinpesunj,tocuriruderate gicutlivate.
(exceplie- Xarttrum areanterelelibere);gineceul-2 carpelar,gamocarp,cu ovarinfedor X. sttumaium-CaeitMtburuian; anuateinp|tqitoare; frunzete mari,pAroase. sunt
Fructulachene.Semanlaexalburninate, provinedinovulanatop. Planteleauin structura lal triunghiularovate,lritobate;invotucru fruciiferde j2 15 mm tungime,vede sa!
tulpiniifascicule bicolaterale, deschise; la unelespeciisuntprezentelaticifere arliculate. cenugiu-verzui, cu spinidesi,subti.j,uncinati_
Din punctde vedere biochimic, plantele conlin inulina. X. italicun-CoetlMt: specieniirofitd,intatnila ca buruianein cuftu sau in locuri
Familiaesteimoertil; in douesubfamilii:Aslero/deae(Tuhuffione)-planle cuflon rudeledin_zona stepe;siapeduritorde stejar;invotucrutfructifer
tubutoase saufloritutuloasesi ligulaiein inllorcscenli,lipsilede laliciferede obicei; are23_26mmtungime,
cu spinlde5 7 mm,vig{rrosi_
cichoioideae (Liguliflane)-planlecu non gulatein inforescentd$ latcifere arliculaie Zinnia:planteanuate,avandfrunzeovate,amptexicaule,
in structuEintema. receptacutu I acopeiiicu
scvame$ipapusabsentsauatcatuitdin 2 arisLe
Asteroideae (Iubulifl o.ae) Zelegans-CitauM;pbrspecie
Ageratlrm: speciiornamentale,cu frunzelat-oval-triunghiulare,cordale;papusul anuaE,omamedala, o ginaEdinMexic,intrcdusd
in FuropaInnul1796.Aniodiiteletn;nate.tungpedunc,rtate. oe 5_l2 c,ndiar,e.ruau
estetormatdin 5-10 scvamelnguste- nonmarg,nabtig!tate.mu iseiate.tare cotorateIn roiu. vioeL.gatbensduatb.florjte
A. houstonianum-P$)LElt:planldanuala,ofiginarddin lileic, cu trudzeopuse9i cenAabtubuloase suntgatbeoe. Cutiivatjin numeroase fome lrorticote.
flori tubuloase,foarte subljd,albastre;cultivatdin rabate. Hl;arthos:plantecuaniodiimad, discifonne,
in sere,avandantodiimbde, cu iodle ligulatedispusepe receptacutptan SiltoriJigujaiegatbene;
Gerbera:speciicultivate DapusiomratdinI 4 scare carato:re.
margineSilubuloase, bjlabiate in centulinflo.escentei. H. annuus-fLoapE3oAR (pt.XV ,1.):spcieanuate,industrjat;,
G.llartersorii: plantSperene,omamentali,otig;narddinAlrica de Sud, cu aniodii .. oteaginoase,
oag'narddin lllexic,de undea fo$ inAodu$in Europaca ptanu decoEtivain anul
de circa10cm diametru, avandflorilemarginale variatcolomte.
1510(rdspandita ca ptantEolejferEin secotutXtX). Tutpinaaspru9i gtanaufos_peroasd,
Bellis:planleperenecu stolonitanlodiimixte:achenelipsilede papus- ereda,uneodinattipeste2 m;frunzepeliotate,
trecventi in pajis.ti din zona pedurilotde stejarpanain etajul simpte,alterne,culjmbutco;ai_ovai,
B-perernts- Dtr{uTELl acumini,dur dintat.Antodiide peste30 cm diametru,cu florijecent|atetubuJoase,
boreal;lulpina scapiformd,cu frunze spaiulate,dispuseln rozele bazale;florile [eriile.Achene de m:imi, formeSicutoivarble,califetatp;roase,ferbpapus.Seminte
marginale, ligulate, albe,celecenlrale, lubuloase, galbne. CultivaEin scopomamenlal bosatein uleiuri(25-45%).
(varietatea hortnsis). H. trDerosus-N^pr paacE{t.fo4{^rtbuz: ptanteperenacu rjzom tubercuti
Conyza:planlecu numeroaseantodiimixte,mici,grupaiepaniculiiorm; norile 9i
subterani, adusein EuropadinAmeicade Nod injurutanutuil616. Tutpinainatt: pesle
mainaleau ligule ingusie, albe.
2 n],c'.u frunzeaitelne,petiotaie, acuminatovat_tanceotate, dufdintale$iasprupar;ase.
c- caradens,s-birp-aNlt: anual;,inaltzde 20-100cm,cufrunzelin;arlanceolate, Anfodiider'-8cmdiamerru. Se.uhiv5c ptanradecorarvasa- pentrut.Loercul i oogarr
avandrnagineaciliatS; lntreagaplaniee$e acoperitS cu perirari,alburii;achenele au In Inufna.totositi. industiaspirlurui. precums, oenrrun'lrdj.
unpapusalb-mudarlnln e fiecventdinzonasiepeiinetaiulfagului, in locudruderale,
Dahlia DIL|E.qlER4rrNi;speciicu rbdecini
la maineapddurilor, fiindo specieadvenliva, dinAmericade Nord.
originare tuberizate si achenefd|5papus.
solitarc;papusul u-aiabil{ planted lulpininepruinoase, rahjsutfrunzetor aripatsiantodiifoarte
Callistephus:plantecu antodiimixte,mari(3-6 cm diametru), .D-
nan, avandnonLgulale-emeiesiitertr'e,de ob,.eirore.
eslefomatdindouesedideperi- ceaexiemecusetescurtealc.iuindo coronul;,cea
coccinea: planlecu tutpinipruinoase, rahisnearipat, antodjimici9i flo.iJigutaie
inlerndcu seielungi. . _.D.
stedle, de obiciro$ii.
C. chkensis4at\L btus!: anuald,omameniaE, orjgir,aredin stuiAsiei(lndia,China, Galinsoga:speciicuantodiimici(4_5 mmdiamelru) si papusut floritoratdtuit djn
Japonia), avandtulpinainahb decira30q'n,frunzealteme,sesile,alungito\ate,serate,glabre; numerose scvamecitiate.
flod maQinaleligulatemultiseriale,variai colorale,femeies.lt9i flori centraletobuloase, G-paynora-bu5Ltacs(oAnd:anuali,glabr6,uneorinurnaiinpa,teasuDerioard
galbene,uneoriinlocujteprinfloriligu'ate(inJlorescente parc ri 9i
"Mtute').Cultivai;in pubescenta: nori.naroinale cL tiguten ci atbe.de cirLc1 mm.Arrl-ianasegetatai.r
gddini sau penlruflorjleiate,exi$andnumeroaseva etE$,formegi cultvarun. .ultur de pr:sil')a.e.?-.vent.i d.1.ona si',osrepeipara ,n
Leoniopodium:plantecu antodiigrupatein cimeterminale, inconiuraie de un eralrt fagutLiadvenLivr,
odginare dinAmeric de Sud- peru.
involucru alcefu dintrunzeinegale, alb-lanattomenloase-
I I
I CapitolulT.
Botanba sistemafica 129
128__
I faffltatva),dinzonasiepeipeneln etajulfagutui;
Gaillardia-Fllruengr:
pe
dispuse maimulteEiruri,libefe
anualesau perene,cu frunzealierne,hipsofileinvolucrale
9iflodligulategalbenesauportocalii. I a!and,rn ansamblul lor,o acliunecrcat,izanU.
speciemedicinatS. subtsanleje continuie
Dinpaditeae eneatepianreise extraq
G.putchella:plan]6anua\e,pubescent6;ixnze lnlregi panala penat-idale: antodii
de4-5 cmdiamelru:ligule galbene.la
Tagetes-CRiIE:anuale,omamenlale,
bazapurpuii.
oiginarcdin Mexic,avandftunzeopuge,
I
I
uleiudvolatleutilizate

semiglobulos,
la fabrclreauno.lichioruri, in partJrree irtn cosmeUca.
M. peiomta PoMlttr.LteqRr5lrr@!: spec'eanuale bisanuata,avandreceplacutul
compaci.Buruiandcomunep n tocuricuttivate,
locudrudetaleuscate,pe marginea drumuritor,
semenetude cereate.
dinzonastepilneiajutfagutui.
hipsoileinvolucrale
galbenesauportocalii.
dispusepe un singurSir,concrescute inlr un tub 9i fforiligulaG,
II Chrysanlemum: planteanualet achenetipsitedepapus,neuniiormet cetemarginate
3-muchiaies:tu afpate,celecenilal-cilinddce. Se cuiiivEin scopomamenrai sDeciite:
Tpatula:plaf,tide taliemica,cu antodiide 3-4 cm diameiru9i pedunculul
ingrosatsubinflorcscenta.
I erecta:speciedeialieinaltd,avandpedunculul umiatsubantodiu.
puln
II C. cainatun llad cenbalepurpudi,celemarginale
Africii;C.c!rora,?ur?-cu
Ia baA. iarin restalbe.
floricentategatben-velzui,
djferitcotorate;
cetemarginale
originare
gatbene
din NV
saugatbene
Coreopsis-Lrpldllra.ErdrE-iErEadene c! papus subformd depi sqil sausararne. Tanacetum:plantepercne,arcmatice, cu acheneunilormet antodiimari, grupate
C. tinctoiat planld anlrald, cu flori purpuriiinchis, lincto ale.
codmbiform.Sunt cultjvatespeciileiT naifatiun-IuFturcL CREANTE"V;: ptantecu flori
C.grandinonplan16 Wrcn;,avandflonligulate, galbene. Omamenlaldsilinctoriala.
Cosmos:speciiasemdneloare cu Coreops/s, daf papusulare2-4 sete. vadaicolorale, grupateln antodiipuiine,ma , cu peduncuti tungi.Ldrbum-TlF;NerE:
C. biplralus:anuala,omamental;, avandfrunzeopuse,de 2 4 oi penat-sectaie, speciecuanlodiimici(2 cmdiametru), numeroase, avandpeduncuti scurtiflofiteradiarc
cu laciniinliforme; flotiliqulate albe, toz sau purpuni. _1 galbene:hipsofilele involucrale latmembranoase. OriginaddinChina,Japonia.
C s!,lpfirrcus: specie3nual5,culaciniile ftJnzelor inailategiflaileligulategalbene; Leucanthemun- |\4ARq!p!rE: plantenearomalice,cutorite ligutaleiniodeaunaaib_
omamentald !i tinctodala. L. vurgare: plantespontane, c! antodiimici(2,5-4cmdjametru), frecvente in pajisii,
Anthemis:plarlecuf,llnzepenat secElelllorilema|ginale ligulaiealbe,mai!'argalbene, la margineapadudlors-a- dlnzonasilvoslepeiin elajulboreat.
celeceniraletubuloase,galbenetrcceptaculularc scvamemembranoase, perastente. L. maxinun: planleculljvale,omamentate,cu antodiima , de 7 9 crn diametru.
,4.a,'vetsis-PrMANtr.itE6i!p: buruiane anual6, cornuna F n semenatun decereale Artmisia-PEUN: planlecuantodiifoarte mici,pendute, atcetuiledinfloi iubutoase
padoage, pe lang: drumutipanb in regiuneamontan;,avandtrunzede 2i on penaie ii grupaieln inflorescenle paniculifonne.
b|acieeliniare,ingustate lreptatsprevadgiachenecilinddce, cu brazdelongitudinale A-absinthium'.percna,cuf1nze de2 3 oripenat-sectate, arginiiup:roase,foosiG
A. austnaca: soecieanualeavandrcceptaculul semiglobulos, cu bracteiingustaie pentruaromalizarea vinuluisi ca plant5rnedicinat;maiatespentrubolitede stomac.
la baz;. teffninale brusc int o adsta si achene cu 4 muchii evidente. FrecveniE in locui ruCerale dinzonastepeipanaln etajuifagutui.
Achillea-CrAtAgrRrcElllu: planlecu antodiimici,grupateinlr o iniorcsceni: A- clracunculus,TaeraN: pefena,cu tutpinaramificata,gJabrdtfrunze tinial
co mbilomS,densb;ligulele, albesaugalbene lanceolate, intregi,lungide 2-10 cm; condimentara, conljnandun uteiaromatnumit
A. agemium: planteperenede tal:einalt6 30-70cm,cufrunzepenatdiv'zate; non estragor;originaradin Siberia.
ligulalegalbene;ornamentald, originarb dinvestulzoneimediteraneene- ,4.ausf.iaca-PEuNq,t specieperene,xeroliEsauxeromezoiE,cenuqiualb-iomenioase,
A. ptamica-QtraILLLaLeE: perenS,cu frunzefin seraie,punctale; florjligulaie. inlalniEln pajislirudeElizated;nzonastepeipanaln eiajutgorunutui, undeformeaz asocialji
aibetsporadice dinzona pbdudlor de steiartn etajulboteal, in pajis.ti
sau tuienqua din
loc!ri umede,inmlSstnile; ornamenlale-cultivarul"florePleno". CalendulaFruMd: planteanuale,avandlrunzeinlregi,flod ligulale,nrarginale,
A. nillefaliun: planldpercne,avandfrunzede2-3 oripenai seciate,culaciniiflifome: 1 3 se.jale,iemeiegii9i iori iubuioase,centrale,hermafrcdite, funclionatbdrb:tegtjl
hipsofilelesunt brune pe margini.Spontad in paji$li,din etajulgorunuluiin cel achenelesuntputemic cubatespreinte or,tipsjtede papus.
subalpin-subspecia mitlefolium(ligulealbe9i hipsofile ingusibrunpe marg;ne) sauin C, otrlcirals qiLBexeLE: specieanuate-anuaE de iam:, cu antodiimari,peste
etajul bofeal9i cel subalpinsubspeciasudetlca (ligulerosielice9i hipsofi'elal, 4cm diametru. Originara dinzonamediteraneana, estecu ivatbca DtantA omamenlati
brun-negricioase pemaine).PlaniimedicinaE, contineproaz cu
ulene9i uleiurivoialrle, girredicrnald.
efeciaslringent, antiinflamaior, caimant, ugor antisepiic, tonic-amar, iind folosieipentru Carcluus:speciierbacee,de obiceipefene,cl, frunzespinoase,attefne,
tratareaunorafecliuniinteme,prcflm :i extem,cadezinfectant 9iregenemtotal-tesunrdlor penat-divizaie, r simple;hipsofileinvotuctemuttiseriate, adeseaspinoase;flori
A.scturll:specieendemicdinCa|patiiesticiFisudici,intSlnite pe soludscheleijce, tubuloase, adencidate;achenecu papusfomaidi. pe rimptii,atbi.
in locufiumededin etajulbofealgicelalpin;pefen;,avandun singurantodiu;lisulele c. acariroides:bisanuala, cu tulpinainaltSde pesieI m, spinosaripatapanasub
norilormarginale albe,ma , de 6-9 nrm,alungiteliptice. calatdiu:f.unzeglabre,pnatpaiite-penat-sectate, evandspiniputemici, tungipan6 ta
Matricaria:speciianualesau bisanuale, cu frunzede 3-2 ori penai seciate,cl.l 5 mm.Frecvenld dinzonastepeipaM in etajutboreat,in pasLr ni ruderalizate.
segmente liniare; ilorilipsilede bractee, celeliguldie albe,lipsind la M-d/scotdea (anuaE
C. ndans-CrLjlrr{P|.XV,l,4.)i buruianefrecvenlSdin zonastepeipanbin etajul
intalnildin locuiiruderale din sllvostepb pan6 in elajulboreal). gorunuluiin pajistruderalizaletfrunze p6roase cetpuiinpedossi antodiisotiiarc,nutante,
M. recrilte-NlugEIEL (Pl.XVll,2.): planEanuald,inlenssiplacutmitqsitoare, avand lungpedunculate, c! hjpsofiieleinvolucratetiniartanceotate,acute,reflectede ta mijtoc.
leceptaculul conlc, gol- Frccvent6 in locui ruderale, in pajigliugot sadturate (halofiia
1'
rlo Botrnicesislemafice CepftolulT 131
Cirsium:plantecuantodii numeroase avandhipsoilelanceolate, ac te,uneodrigide$i Sonchus-3usAr: planteanualesauperene,cu i!tpinierecte,fotiaie,frunzetefiind
floriletoale tubuioase, rosiisau galbene.
Achene cu papuslung,formatdin pedpenatFmifica! sesiie,mplexicaule, penaidivizatede obicei,spinoasepe margine;aniodiigrupate
C. aryerse-P;dMLDA: plantb perend cu drajoni;frunze sesile, elipiic-lanceolale umbelifonn saupaniculifonn sprevadutlutpinii; achenejipsitede rostru,cu papis atb.
vezipe ambelefetesaupe dosalb-tomentoase, penat-lobate sausectate,cu varfulgi S a,.versi burubn; oeren;.cu Inmu ircvegetariva pdnmuguriiradicura;:Ulpind
lobiisoinosirantodiicu tloi deschis-vioiet, unisexuate funclionalCea mairispandi|; -Inalla
de pesle50-60crn:tJunze'anceotate, nedivizate "aupenatoartirecu segmenle
buruian;din Romania, intalnitaindeosebiin culturide cereale,pajistiruderalizaie sau djstanlate,spinos,inegat-serate, cuaudcuterotunjitet achnebrune,compdmatelabral,
radsiide pedud din zona de step6 panain etajulboreal. avand5 coastelongitudimte_ lnvadza maiatescuttu tede primeva|i.
Cynara:spenicuLepltoj sil_ipsofiie:e canodseiffo,ra baslre:acl"-new p6pusp;ijii-i. S.o/elEcars-iLr5aMrALeptanti anua{a,avandfiunzelesuperioarecu bazasagitatb,
C.sco/imus-ANqrrr aes: perenacu frunzepenat-sectate, antodiide cca 10 cm cu auriculeaoitesauacuminate;toaiefrunzelesunimoi,survetzuitachenemultistriale.
diametru. flofitubuloase, albastrcsaumovicultivata ca plantalegumicole (seconsume Frecvendinzonastepeiinelajutiagutui, in cutiuisaurudetal:.
receptaculul Fi hipsofilele) Eimedicinala. clasa Liliopsida(MOIJOCOTYLEDONATAEJ
Centaurea:planieavandhipsofilele involucraledifercnliate inlr_opartebazala
variatdivizat,uneoricu spini reprezentand Planteerbaceesau temnoase, avandembrionut cu un singurcoliJedon; sisiemul
unguiculaQi u a tetmirclit-apendicul, dicularestede odgineadvenfive,
caracterulde bazain descnerea antodiicufloritubuloase
speciilof; aclinomorfe' in ceniru Tntocuind r5decinaprincipadrezuttalidin radicuta
palnie,pe maruine emb.ionului cedisparede timpudu. in structura jniernea tutpiniifuscjcutelecondudtoare
sicu florizigomode, cu aspecide
suniinchise, farEcmbiu, dispuseimpdsljat, uneoripemaimutte cercuritfrunzele simple,
C.cyanus-Ald$rRr,[.VNEELE:plantEanualSlfrunzeliniar_lanceolaiecele cu nervaliune parcblasauarcuatS,
penal-d:vizate:io albasAe; buruiane ln cerealele de au marginea tinrbutuiintreage;florite,in generat,au
supeioareinlregi,celeinlerioare o ortanrar.peripuj3. unecri4.nrcodarj pe tiput5: endosptsmLt
toamn6,intalnile9i in locufiruderale. s..ni,.le.estede tip
celutarCupdndesubclasete Alismaidae,Litinat,Arectdae.
tn SubfarniliaCichoriaideae(Liguliflorae)
cu papusfoaie SubclasaLiliidae
Cichorium Cr.raRE:plantecu flod albasite;acheneptevSzute
scud,alc6tuitdinscvamemici. Spec;ie|bacee,rar temnoase, cu Jio pe tiput3, pentacictice de obiceitgineceul
.
groase bogatein inulin5(stlbsp es'gamocarpelar lnvelisul lioratpoab n nedifercnljal_ perigonsepaloidsaupetatoid,
c' irlyblls: specieperenS,culliva'.epenlrurSdecinile
dilerenliai- perianl,uneoriabsenlandroceutare
sativum. vaf. sativum) sau panirufrunze consumateca salald(subsp.satryum' var 6. 3 sau1 slarnine.
foliosum andive),intahii: frecventsi ca plantbsponianadin zona stepeipanain eiajul I Ordinu! Liliales
fugulujin pajigli,locJi ruderale(subsp.int/bus); prclnld fi'unzelanceolate,cele bazele FamiliaLiliaceae:speciiebacee(rararbuEti), perene,avandizomi, butbisau
runcinate, aspru-pErcase pedos9ianlodiisoliiare saugrupaie cate2-3 tem:inalsau aYilar
bulboluberculit frunzelesuntatteme,uneoi in verticiJ,
bazalesinuatdlnlate de obiceisesite,cu tirnbvarjal
C-endivia-C caaeL:spec\eanuaLb saubisanualS cu fiLlnzele ca folrne,de la ovai panata tintarFloriingenerathennatrodiie, actinomorfe sauslab
Estecultivatd ca legumS, {ilndo.ig;nar;dinzonamediiraneane. zigomod, solitaresaugrupatein jniorescenle variate,cuinvetisde tjpperigonpetaJoid
Chondrilla:plantecu iulpinamificale,plin6,avandmaimulteantodiiiachenele alcetuilciin3 iepaleexterne$i 3 interne.liberesauuniteta baza;androceut 6 ilamine
au spinisorisprc varf$io coronubde solzilabazatostrului repadizatepedouevedictte;gineceut-tricarpetar, cu ovarsuperioiovutenurneroase.
Cjuncea-Qb q: buruianabisanuald-perend, frecventain locuriruderdlesau analrope.F.ucicapsuta, raf bacS_
culUvaie, nisipoase sau pietrcasedin zona stepeipanS ln etajulgotunulu' Tulpinainaliade Veratrum,nR@AiL:ptanlecu lrunzetutpinateetjptice,mafi, de pesie 10 cm
peste50 cm,estemultramiiictbde la baz;; antodiisoliiaresugrupabcaie2 4' cilindric-'. lung.Te neru:tunean.rd a.cu:taFruct capsLta.
Taraxacum-Plpntre(Pl.XVll,3.): plantecutulplniscapifon]le, ultimul:nternod nind V d/bum:soeciepere1. inLatn ta dinerajutiag_tu, pa.d in cetsubd,oinin pajisri
fistulos,terminatcu un singurantodiu;achenele au rosiruleminal$ipapuspedicelat. burr-ieli9ui. loc-ri rarite.uneor:ifvadanrai nromgrcs:rupina.e,ianafonnaLjdinGc,te
I oftciralis:speciacea mai comun6pdn locLrdinierbaie9i ruderale,gddini dezvoiiaie alefrunzlor; limbuttotiarpubescent pe padeadorsaEtjnflorescenta-|acem
jucemiere, livezidinzonastepeipanSin elajulboreallpiantbperen,,cu rizomverticalin compus,tetminal, alcbiulldinnodatb-veftui saugetbui.ptantetoxicd, cuefectinseciicid
solrirunzeruncinate i achenebruneI rostrulde23 ofi mailungdecatachena;papusalb- 9i medicinale;principiileaclive,conlinulein rjzomsi dd;cini, au e,redhjDolensiy
Lactucs:planteanuele saupercne, cut-rlpinimificaiein paiteasupedcarepurtand -eLrosedaliv. hipnoirc. an.ipireffrc.
mai mulieantodii;achene comprimate lateral,avandpapusulpediceiat,formai din Colchicum: speciicuiorjionnatepelulpinisLtbtene, avandovaruitnso ainflorrei
2 giruride peri. tepaleiesuniconcrescu teintr-un tubtung;fruci_capsu16.
L.satvasaLArAipianta anualS,hibemantb saubisanuala, cufrunzebazaleobovate C.autunnalebei]tal.9ADLrrAMNn (pt.Xv l,2.):ptanleperene,cu butbotuberc!|tn
glabre,adunateintr-o rozetd. Tulpinaercctd,in patkasuperioaarc|amificalii albudice sol;Jrunzelanceotate,tungi de j5_35 cm, absenteta inflorii; ftorite,cu pe gon
poadeantodiimici,grupatecoimbifom,scuripedicelale, alcaiuitedinflongalbene.Se roz riliachiu.aod roamra(,n tu-itesept6ntrie octonbrjer: capsJtdbrur:ise foineaza
cuitivi caleguma,avandmaimulteccnvarieiEli: scalina sALaraDEF7r,Iongifolia-\4}4lii n pnnava.d uinatoa:e. i- lundnar.,mpreuna cLtrun,/eeFrecvenb ri pajsLidinera ul
gorunului panaincelborealt loxicA,dato ia aicaloidutui cotchicjnd:medicinata _ Drincipiile
capitata-5srA eEcxPnriNn.
actiyeimponarreIind tocatlzaie'n DUtb siseminte
132 BotanicAsistefiatice CapitalulT
Hemerocallis:planie omamenialeperene cu flo'i rlgof zigomorle
perigon I douaspecl sponianedin lara noasll;_R aculearus_qrr MpE,R. hypagtossrrn_Caabop,
gamoiepal, frunze linate, sesile Sifruct capsule' de ongineponlicomediteneana, suntocrotiieca monumente alenatu i.
H. liliaasphodelus-CPrN qaL'BEx:specie cuflorigalbene, mitositoateavandlaciniile Din aceast familiemaifac padesi altespeciispontane, intatnitein pedudsau
.
pajis]j,
perigonului cu maruini Plane precum:Gagey//osa-S.iNrEruTnr ptanuperenb,de 8_20cm indjfime,avand
H. futva Cput R]1/ttg.llct plantboriginaradin China avandiori ponocalii-ro9'atice' tep,ale galbenelajnterjorsi vezui ta exteior,tanceotate, cu vadutrecuftat; ;ecventbt;
nemirositoare. cu lacjniile intern aleperigonului ondulatepe margini tuferiguri,planiaii:de satcam,sem;neturjdin zona slepeipanain eiajutgorunutui;
Lilium: speciipereneavandbulbisolzosiinsol;tulpinileau frunzenumeroase, Ettthroniundens-canis-\4;5E ua.rurEr:plani:iperen:,iniatnildin padurid; toioase,
in u"rti"ii' perigonul dialitepal' cu tepaleierecurbaie de la mijiocsaula vaif' av6nd2 frunTepetiota te.oval_tanceota le cu timbutrogJ- parat.flor'rermirate.
"rt"^""", Asiei' cu flori sohtaresi
L. candidum-C".ti : plantd omamentab, originad din sud-vestul lepalereflecte. roz-viotacee (subsp.ctens_canis) sa,,imOrfcr,pa" SaOui;i peiL;Ji
comoletalbe, ^Lt
avandtepalele pulin recurbale lavarf stamine cu filamenle albe arD(sLrosp. nrveum-endemic5 rnvestursrsudvestutRomaniei).
odoranle.
galbene. FamiliaAttiaceae: specijperene, avandbutbilunicati, uneodjnser4ipeun izom
Siantere scurt .,.
t.regate.'Czt*e.<it: speciecu bulbirogiatci;iorile albeau nuan-le roz-violetla t'rlpinile
aednesunt scapitomeE,aufrunzete grupatetab.zd:ncdJe h;mair;ir;,
Fxteioriotnameilal6.origrnat;dinvest-lChinei aqrnomone,pe llput3. sunl grupatein cimeunrpare.disp,rseumbetifom,rnverite,a
lAin padurisau|a matgineaacesiom Incepur oez nrpsonie: rructutcapsut:tocuticdj,cuseminenegre.ptantete
L.n"tlagan ( Ptro. oitl at : plantaiTecven elerjcecu sulf,ce le impimEun miroscaracterisrc,
conlinuteiui
dinrona Dadurilor de sleiarpan; In etaiul borcal: irunzelelulpinaleinlerioare +i miiloctl
Allium: speciicu frunzeptanesaufistutoase;
orspL,se ri verucile.arcelesupeioarcaltetne:flodmari rosirputpuriirnchisp;lale cu .
siaminale djjatate9j ovarcupoziliesupedoa:i.
flo. e au tepaJeuninerue_ tiiamente
ieDaieouiemicfecurbate A. sativum-U3rrpat:ptanlacuttvati, origina,dinAsiaCentuE, avandbulbutatcituii
F;itillaria:plantecu bulbi9i tulpiniaerienefoliatelfrLrnzele liniar lanceolatesunt
pauciflore'au tepalecu srop45 d;n blloilii frunzelesuntptane.iatepanata 8 mm:innorcscenla
aliernetflorllesolitarcsau grupaieln innorescenle nrpso|a. adeseoncuprirz;ndSibutbiti.esreaicaIita d,n nonatbun;sau rosre
Inveiilarnr_osinqurd
neciaier6labaz;9i3 stigmate dfferitecalungime. in taranoastreeste'intalniE spontst' c; crl
in pilisti ,rmea",inmle.stinite din zona pedudlor de stejar pana'in etajul boreal tepalelanceolate, acute.ptdntaat'mentarj. darSicupropdetali nedic:nate.sucutobiinJr
al naiudi, uneod cultjva ingddini ornourDrIareactiuncbacleFosta.tc: timiGoreala tensiurejarteflata_
E meleagrisbrb LrcI,specieocfotita ca monument
soljtare, brun-pupurii,petatein fonnde-9ah' A. cepa-CE \p\ ptamepercna, in cu[uri d saulrjanuata, or:ginaddinAliaCenlrata,
culrunz; alierne,lin;ar-lanceolate li 11ori a%ndbulbmi:rc.discformsaurobutos.
cu brun s;atl. F impertalr:s, specie omamentaE' originar6 dinvesiuiAsiei'avandflorile t,rtpinatrstutoasa. umJtard sorFbaza-ifrunre
3 6- nsruloasesen circularein sertiunel,ansversa,;::nflorescenra
galben-brunii grupateteminal9i umbelifom,cate e"re a,calu:ra d.n rto,i
rungpedunculate.
- futipu, p"r"n" cu bulbtunicat;tepalelesuntliberela baz; siilulpcatefi albJrir.ex r se in sa ta inflo.ire.cu stamiree(sene.CLrlLivdt. ,nca
"iu"li (stigmatulsesil)- diFAnlicnitate pe va'eaN:tutuiir crec,asi ,mperiut ronan.ru eslecuncscutaIn sla.e
foadescud sau absent spoman. tmporlantE parta dt'mFn-ara dj,5imFdici1a.a.
I gesrenara-L-A@i planieomamenialefrecventculiivaleln parcuri gSdin; serc arecrunrrespraiorii, qnp;, diabetetc.
fiindrecomdndat, ir asten::,
erc.,ava;d ilorimafi, solilare, dispuseleminal, cutepaievaiatcoloraie, maculaie la baz''
A. tistulasum-Cepi. oLrARNi: speciecu butbiatungilj$ifrunzecjrcuJare
Scilb:speciicuflofialbastrc, rartoz saualbegifructcapsuE- . in secliune,
cultvateuneodtn scopatimentar, rezisiand in campsi in timoutiernii_
S. bifolia-VvPLG:plantacu bulb sfedcsau ovoidal9i 2(-s) frunzelat-liniare;
dispuseunilateral' A.pot11,n-Peptatx.t',t,1.):ptdn.;orig.n.radinreq,jneamed.teEneana,
inAorescenla teminaleesrefoma din 2-6 floti albastrc-azurii, . c,rbuib
pajigij, din zona de silvostepa pan' tn etajulborealsau elung:t.c'IirddcSifrl"?e ptane.de 2 5 cfl tittrre.cJti.vdlac, atimentafa
Frecven6i;paduf,tuldrisu sau
culiivaGin patcuti gradini, ca specie ornameniala Dinlrespeciilespontane aminiim:.4. urs/rum_LlrjqD.i: ptant;intatnit6frecvniin
$i p6dundefoioase,
esparagus:speciicu rizomscur-i !i tulpiniaerieneasimiiatoare_c/adodii acifonne c! mircscaractedstic,de usturoi;frunze peliotate, timbeliptic, atenual
sau lini;re,f;inzelenindtedusela scvame mici' membEnoase 9i avand floriln anE- in pe-tiol; noriatbe,grupeteumbetifom;A.y,clor?rs_CEap; DEMuNrepJant:cu bulbul
Fructul estedetip bac6. Dinire specille cultjvate ca omamentale, amintimi A sprenget' cu ciUndric inconjurat deiunicibrune,formatedjntbrc reticutat_incrucigate; cre etn pajigti
tulpiniculcatesauagdFtoare, cbdodiileavand1-2,5 mmlaimeiflonlealbesuntd'spuse din etajulbo.ealSi subatpin,ln tocuristancoase; .1.scorodoptasunArur gecerur:
in iaceme;A- plamosuscu tulpinila bazeerccte,cladodiide 0 2 rnmldlimeiflori solrtare buruian:trecvent5 dinsitvostepa panetn etajutgorunului, in pajistisautocun;utivate,
A.ofi'"c/rars-plania legumlcol;, cultivatb penlx lasiadieiiolati(spamnghel); tulpina avanoInnorescente c. buibihourpun,r_v:otacei
de 2 cm luruime9i nlai si flori pc!ine taJ(e.
tufos ranriicata,poateaiinge50 150cm inallime;cladodiile .r. FamiliaAmaryllidaceae: ptdnleperenc. Lubu,bisitu,piriae enedel,ps.ap.
putinde 0,5mml61ime, suntdispusecete3-10in verdcil; floripalid galbeneunisexuate' avanorrunzehn:re. bazate:floite hemafrodi{e. aclinonorfesaL siabzigorrode.pe
repariizaie monorc. iipui3, suntprotejate de hipsofite;ov6rificarpetar, infertorifruct
zonasilvosbFei pan'in etajuigorunului' esteinlnii capsute.
Frecvent, in pddudSituf6risuridln Amaryllis 6RrNrE qL\5id: speciicufoizigomode,gamotepate,
prezintd cladodiiiiliiome de 0 1-0,2 mm diametru roz_rogialice.
A. tenuiolus-3Pgl{.;iiEL5irsn4 A plantaan,amenla a oigirard oin nsuleteCrnare;inflores.enta
Ruscus:planie cucladodiifoliifome, elipiice,avandfloripe padeasupeioara- Cele arc:runa -t.ll--danne:
dif 5 12flon,apareloamna.
T
BotanicesistemalicE CapitalulT.
13s
134
giemarg'nate
I Freesia:planteomanentate.oigrraredinAlica de Sud.cuttivdteta noi In
Galantbus-qlLr.o:speciiculepaiedjfedte,celeintememaiscurte I _
rlorrzlgomonegrupatepe un ax curbarorirontat.n zig zag:t. rctracta:
se.e.
sau alungll lanceolalei florileau
C. ,*rS, ot"no p"t"na au 2 funze lal_'rnrare pans
ar
viri:comuns pnn padun tulbrsud drn silvoslepd _s-"]lT ]:=ri salben-iniens.rct atbetF. anstrcnsit:rror;cu-racinrirereparero,
'-"""'"-;;. ";i"1";"'^; ""zui'a rosr pupun'pe margini$itubutpe gonutur alb,cu bazaoraoj.
in taiulboreal. Gladiolus{LADrrE:ptantecu butbotubercuti,
Narcissus-NAedsg: floricu corcnulSevidenta- hrtpiniaeiene neramificate gifrunze
de 1-2 5 mmlungime' ensilomesautiniarc: fodtezigomorfe. grupa|etacemitomin innorescen!e monocaaa,e
N. ooel;crs:Dlarle cLrioi sollate avdnd o cotonulescude
ca specie omamentale' originara avanopengonut viu cotoi.cu taciniirnegale. tate.stitfit:toflnsi srigmaifiitobar:specri
.arouil.'"u .rtqii.o rorirtrca repale albe:cultivata
r,rtalnira spodic in pajign .nramen:,ale: G.comnuni'subsp.byzantinus. originaftidinnord v;tutAfricii.c; Id,;
;h";-;";itil;"a-subsp poeticus sau sponldna
unele sl'atiuni('ezeNalia flonro$;iin inflorescenlifl G.x cotuilji,cu floi de circa10cm.variatcoto.ate:specii
i."ia" a-inli"i"i g;t*ului panain cel borcal'ocotie'in "Poiana sponlne:
Grt bri:aiu-s5iBrr,ri tecvenE in pajistiumede,tn elajutgorunutuisi fagutLj.
narciselo/')
''" - - subsp. radiiflorus. avand
.pecieo^anenral: orisrnarb din Europade sud-veslavend Innorescente dense9iflodcu tubulprigonutur puterniccurba(.
i'i ,"",a"rr[,s"^,
cu o co!onula rubulodsa egala saJ mai lungadec'l lacrnr'e pengonurur Ag"y,:"*: creah plincipar
flodoal;en-aorins ,^_,,,:
rdnnrra L lTll: ptantetemnoase in peoaTacracre,eror c orosice ii anaromrce,
**i"rl,9o;T,,]:Tfii]'"n.amenrara. d,nspaniaForrusaria. sauebaceeperere.cuiutpiniscapilomesi hunzeti4iarc
orisinafti ei cuflonsarbene nDroase,-clprnde
ngrde,tngrosai saucimoase.peGistenre. grup.tebazat; Iniorescelte
pengonuluide 1-r '5 cm ierminate
av;nd miro;de lSmaie, dincarese enrageuleieleric:lacinirle arcarufle ornrol hemafrodile, actinomorfe sd stabzigomorie. pe iiput3. cu pedgon
sunloatente: coronulaare3-5 mm lungime gamotepatsau diatitepal,androceucu 6 slaminesi gineceulricarpetar,
-" :. cu ovaf superjor
i".iri" rria"l*" speciieba;ce perere avandIn sorriTomibulboiubcrculi sau inferior.Frucicapsutesau baci.
sau.ma;rat.ouloi:tulpiniaedenefol:arcsduscapilonnecu frLnTeli.li6resaueruriorrne Agave: planlarobust;,cu rizomstolonifer, frunzede pesle 1 m tungime,Uori
au
.!isa se a'iernsauorupalebazdl floi'e heanafodileaclinomoleuneonzgomone actinomorfe._cu siarnineererle si ovar infe,iorA,amencana. ptantamonocaroic:
pF lipul 3: drdroceu esre alcatLritdin 3 sldmine:ginec'r lrnno.e$re srrucmcao singdddarj in vrard,.
.i'1""" or:gina.adint\lexrc. ornanenEla,cJ frunze
i'i"ulpo'u,.""i"i"ic, ""-t"'"pal ovariniedoritrucI cdpsul:'
gr"'o"i,p.tu' sraucescen_e. termrnate ink un spin.spiaos_dislantdre pe margini:fo.rneaz;in Lrt:;mut
"u avandsiigmate
iris-irau.,rer: specllcu rizom9i tulpinafolia ;flof actinomorfe an de viaiao iuroini;Uodfer:sroas3si inatrapanata 1o *"ri i" *r
i"noi"""""t"
mar. oelalode.tEcareacoperind ca'eo sEmina cu aspectde cndeJabru, atdturE drnrr_un n,rmdrnare".oe floricu mirrs"neptAcul.
/' ;rn?an ca(Pl.xv'11,4 ):planta omdmentala orio'ranid'nestulTcneimedileraneene Potianthes: ptante cu tuberobutbiiftori zisomolfe,g*p"i;
z.
cu nori;ad. 'nchisviolFlav;nd frurle bcleanle 'nembranoase si lepalee*eme ungl P tuberosaT!6LRod: specieerbaceeavand6_9frunzetiniare,bazadsi innorescente "ai" cu
in padea supeioari Rizomii cor'ln actvecu
principii 4-6 norialbe.pdenic ooor le:.uttivaupe.rtrunonijiale.
de 8 cm,oatent-galbui-labulate
."tr". li;*ti"a, i"ti"pr"iica si cicalrizantd, nindfolositi in cosmeticS' partumerie 9i penhr Sanseviria: piarracu nTom:frl-rue,e erecie.cJ be-7i transversatF.
pedgongmoreoatifrucl dite.i.otore;
aromalizarea vinului baca--S zeytanicaorigiraraCinCey,on..univata in ghivece.
j-ose,/aacorus S,lr-c" , d.-D-\' 5,d'. tl- D DALInplanlehigrofilecu floi .^ruc.E
sDecre perena.avandf4rnred verceni_pdrFnte: lutp;nano4rera ; j_3 n,
' in sLutan:u ri *voaie dinTona ^. ronar0e.
cu ,tATe.jciideNord
q"lbe;esi capsulecili.l,jrcerasDansi'e pe rralulapcrur 'rutanle:ornanentatao gharc d:r est
stepei oan6ln etajul fagul0i . OrdinulOrchidales
- -"'oi",,i" din noraFrii noastf-',mai amintim:/ srami'ea- cu floi
frecveni 'l Familia Orchidacae:otan{eerbacee.pFne. avandin sot rizomjsau rad6cini
vlotaceeol"rnic""""rri" "pi""ne
pariumarc si lJlp'ri pulenriccompimalebiaripalernta'niI:i
paduri din silvostepa pena in eta,ulgorunulur: IDts'ozae: uneter,indsaprcfire i tLtprri aerienereramificare. au frunze,re.ne,
rn oaisti ;au la matqirr de L:il-,".9-T
srmprernEegr.:*"i9
ptalte'esaprotire
;5-23cm.avirnc'runze cu nervuiproem:nenie 9i hipsol'lepulemrc sun ipsitedefrunzevee;.prezentbno scvame,lrunze
olant;cuuroinade allln sauorune.Ftontegtupaternspicesa"raceme.rarsotitare
palr:irorumedesalinizale din Tona silvosleper:ra paounbroe ex Crpnpedjum, s-nl
umilate.caracterisiica ,:s"T",i", jnvelsurflordt-pe.soqoeLjtod,atci uitdin r3
cu flofisoliiare galbene' albastrc sau inialnitdin
purpurii' ::a:'j1"15 3 rep3te.
stejai t pum,/a-2.[Tqrrus: jili.?-"i,j _1!??," "_"iind
depecercurrnrem
oaiisfi insorted:nTonasiepeipandIn elajJlgorurrlur' L"giane esrenairare.deresurd pinren;ra
e;
oearlaro.madecatcetetdtte.
''' - ti.*". trr;orubcrcul, rr sor'rrpsi:e
de lulpiniaenenc: hun'eleau o dLrnga numindu_se /abe/s,ocupardta,n{onreo p;ziUeinferioam.
Ardroceuleslea.c:illritdin 3 starrine(t _2 ferriie,resrurtranstormale
"p""ii-
alba,lonsitudinald, mljioc ;n stdminodii
sau
-- Pe Iitamente fonnerze.pin concrcirerecu stitut,o cotoanaCenumrE
C..Jrj""", p'amacu tivara originaradrr A'siaoe esl cu nori albaslreviolacee gmrosremrum:anrerete surtbitocuare.C,neceut
lunsi'papiroasepottocar;i' conlinule;ud hcatpetar. gamocatpetar: ova.infenoc
*;i""."" {lx-xr)r stismatere s{igmallr,lobal.c! do'iobifenit;Sicetde .a -eiteattansfomatInk. jr,osie//um
"d"'";l;;;srl""tiarl pr"t**;ine s a, fiindfolositedrcptcondiment 9i coiorantalimenlar' se rxeazapaliniilePolendtesteeriberaldrn
decare
"Lri"., DEMUrtrE- ante,esubtome de graunconizola!.rr
Dlntresoeciile spontane cuflorivioletesieirecvenldc vemus B?'aNeutE t9lndesaLmmdnunililnpotinii(rn momentLtviz tanifloiide{.rre potinrite
insect--. se
DeiNDUIE tq paMxvae,I, r^nElniti in pajistidin etajulgorunuluiincel borealiaf cu flon despr']d drl.allere sise fi{e.z: ca nistecorcnJte de c:pui tor acesleate transporiii
si
galbene-C.flavus DPi ol9; qMEN'{r comunainpajisji'rarigti9i marsinide peduddin pllaarez; slgmeruraiteiilo ). FtuctLte$Le o capsLa vatvrcioa cu nuneroase;eminle
panelnetajulgorunulur. roanemrcrcese rAsp;ndesc anemochor
silvostepA
13e Bolanicesistematice Capitolul T

Reorezentntiitropicaliaiacesieiiamiliicu norimari9i odoEnte suntde obicei . OrdinulJuncales


olanieeoifile.ava;j r;daciniadventivespeciaimodificate 9i tuberculiaeieni veizi si ,J FamiliaJuncaceae:planteerbacee, de obiceiperene,cu rizomin sol,Frunzeie
i*n."ri'ta"ia"oitu pti" pedud9i locudlniebate in legiunile temperatespeciilede planesau ingusi cilindce,alteme,alcatuitedin teacSsi timb,pot t uneorjrcduseta
orniJ."iuntiurtiuut"in reu$r:ta depinzand
culturii de asigutaa unuimiceliusimbioiic teci.Florilehemafrodite, ac{nomorfe, dispuseln inflorescenlecimoase,av6ndperigonul
Sp""iii"""i.,flod mari provin maiales din peduile tropicalemontane ale_ sepaloid,memb|anos, alcdtuitdin 6 tepalercpartiztepe douacercuri,andfoceucu 6
""*"puntat"" ""
CeniIale$ide Sud- staminepe doud verticile,(uneoricerculinterneste redusta staminodii)
Ameicii Si gineceu
Vanilla planifolia-\/^NtLL:ofiginara din Mexic, cu capsule alungite' silicvifonne' ldcaipelar, cu ovarsuperiorFructulestecapsut;vatvicid,tocuticida.
cullivain scopaiimeniaf, drepicordifieni Tijipinarlubildare frunzeovaleliptce Juneus-PprR,(:planteglabre,cu ieacairunzeideschise;rbrmeazdtucte cu
cimoase;ilorialbe,odora.te Fructulse recolteaza inainteamatudzarii qi estesupus numeroase seminte.
unuiorocesde fermentalie.ln culiu|5se asigud polenizarea artficialt' J- ttifidus-PtprLpoau&r:pefeneavandnlnze canaticutate cu audcu'etrifidate;
Dintreorcl_idaceele dinF a noashafacpane: norigrupatec6te1-3 in innorescenlej capsuleprev:zutecu mucmnitungi.ptanti furajeE,
a. Spec aulolrofe,cufrunzeli tulpinivezi: lnialniii in pajisli,in statiunivantuiie,pe soturischetetice
dinelajetesubatpjnsi alpjn.
Cypdpediuncatceolus-?tpucllDrauNs{PlvVlll,3.):plant6perendcu rizom Labelul I efi.rsusjpErE AzI:planteperenacu rizomipe carese fomeazb tutpinivirgaie,
estemare,vezicutosumttat,galben,ln fotm5 de papuc.Specieocrctitdca monumental cilinddce, cu m;duvaconlinue, avandinvarfo inflorescenie laxa.Frecventidinzonade
inGlniiainlocutilmbioase
naturii, dinetajulgorunului pan5in celalPadudlorde mol'd' slepEp6n6in etajulborcal.in pa,isdInmlastinire.
drchis: speciicu tuberculi intrcgiin soll labelt lobal'avandlobulmedlanbilotrat J. irflexus:specieperene,avandiutpinagiaucescent;, cu mdduvainlreruptai
sauintreg.O.moio-UNruLvA.:frecventdt^npajigii'la marcineapddur'ilordin zonad ancl.oceu aldiuitdin 6 s{amine. Comuneinpajigti,tocuri mEEtinoase, sajlluri,dinzona
silvcsteoS pan6ln etajulfagului- siepeipanain eiajulboreal.
Dactylorhiza:plantecu idberculiidiviza\i.D. naculata-l'4b1^ lvladr p'MNuur: luzula: planiecufrunzeciliatesiteciinchiseicapsutaunitocutaarc 3 semiflle.
intalnitSdinetajulgoiunuluiincel borealin pajigt,Ed$ti9imarginidepaduri' f. campest's-N,liLcuL .u.rlur: percn5cu stotoni,avandperigonut floritofinchisla
NigritellaStul4EGvrLNrclu : speciicuinnoscenle densemultiflore' avendmiros culoare.lnialniiiin pajigti.la margineapedudtordin zonapadu.itorde stejarpanein
de vsnilie.lvigrite#anig.a-speeie ocrotjte,monumental natudi sporadica pe soluri
oligoirofe,cafaroase,dinmunliiPenteleu, Bucegi, Cibin Mehedinti Gcdeanrl
t OrdinulCyperales
b. Speciisaprcfite, cufrunzescvamiforme:
+ F.milia Cyperaceae: ptanteerbaceeanuatesauperene,cu rizomi;tutpina
Neolia-plantesaprcnbdin pbdurilemontane9i submontaneFloriodorantein cu maduva,poaleficilinddc:sau2 3 muchiaEjfrunzetesesite.atteme.au leacabine
Dtine
ra.emeterminale.M. tldus avis_TRAlrr: c.egieFe soluribogatein llllmus'din zona dezvoliat:giinchisa;iimbulliniar,uneofiabsent,poatprezeniatigutbta baza;itori
pddunlordestejar,pan6'inetajuifagului;plant6medicin3le' hennafrodiie sauunisexuate. grupaieinspicutele creatcbtuiescinflorescenie compuse;
. OrdinulCommeiinales inveliqulflol petpul 3,fomai dinsele(pe ) peigonate,poaietipsiuneori;androceu cu
1 3 slamine;gineceuiicarpeJar,cvar supe of; fruct achene.Cuprindesubfamitiite:
n Familia Cornmelinaceae: speciierbacee anualesau perene,culiivaiece
adiculatel frunzelealteme,au limbulinteg9i baza Scirpoide : Cai coideae.
omamentale, avand tulpinievicient "e
in cimetem'nalesau Scirpoideae: speciicullorihemaffodite; invetigutfloralde rguteprezeni,atdtujt
te.ifo.md;flole hemaftodite, aciinonoderarzigomof'grupate
aiciiuit din 6 stamine, 3 iind redusela dinsete:tulpinacili.dfi sautrimuchiat6.
axilare,suntpe iipul 3, c! peiant;androceu Bolboschoenus:speciiperene,fomandstotoniscurijsi tubercuji:
staminodii;gi;eceul arc ovarul supedor, triiarpeiat gamocarpelar Fructul estecapsub' frunzeiesunt
lipsiiede,igula.
con;elina coftmuni.: specie anualS:tulpina larator ascendenta,frutze
cofdatrDtunjiie,cu aspectde sPal6la baza inflorescenlelor; flod B.mariiimus-tt\/^etplanlecu tutpinatrimuchil6, avandterminata inflorescenta
ovat-lanceolate,
cu 3 stamineferueicofola albastdi oilginad din zona temperatd aAsiei- n betiloffra,conous:ioinsDicu{ere se5iie.ovarp.cu lrun./eoctecntFnrattunqidec;t
zigomode,
;nnorescenla. Fo.ne ireclerti din,,on.de srcoapanarnetijutgorunut,ii
Zebina pendub-ftl'44F: plantapeena' cu tulpinapeod!l:, floi aciinomor; mlaglini;buruiana
in sufangur..
ln orezerii.
avandcotolagamopeial cu lobiiroz-ourpui si tubulalbicioslanimceulare 5 siamine Caricoideae: planiecu flo.iunisexuaier
feriiletodginaddin l\lexic. tutpinite
suntt muchiate.
dinAmericade Nord,Centlaieii de Sud,cu tnlnze Catex-Qtez: speciiIa careovarut$ifructutsuntin chiseinlr-o bEctee ln fosna de
Trad;scantia:speciiori-oinare
vezi sau a1bdungate,mate pe pattea veni|el6;.orola dblipeiab lvirginiana: plan\e sac,numilEufi?-cula,dincareiesstigmatete.
oerene, avand tulpina trect;, lrunze iiniar lanceolaie$; colola albastri liliachie- C.cu.yrla:speciecefonneaz6pajistiintinseuneo in regiunea atpine(ebjutatpin
I f/uminensis-TLLliR r: specie perend, cu frunzecamoase, purpuriipe dos no le fiind - pesolurihumnico-silicatice);spicuteiete
ovate,aufloritefemeiesii cu3 sligmate dispuse
albesaupaiid-iiliachil.
138 Botanicasistemalic4 CapitalulT 73S
la bazS;utriculaesie aiungiiovoidailanceolatacu roslrulbidintal;tulpina9ifrunzele - fascicole conducaioarc de lip cotateratin tutpina,inchise,dispuseimprdstiaii
- epide|macu:celulesilicioase, avandtormecaracteristice speciito[cetulestomaljce
C. preacor planE lungslolonifed fnaltbde 1O 40 cm,cu ftlnze maiscurtedecal alungiie,haltedfome;celulebutifome,cu dispozilie caracteistica speciitorl
tulDinar inflorcscenta lungdde 2 cm,estealcituifi d;nspiculeletusiiomecu
terminald, - prezenlamezocoiiluluila plant!tb,pe cafeaparr6dbcinite adventive.
ros"tl bilne;flodle au 2 itigmate;frecventddin zonastepeipan; in etajul FamiliacLprindeprjncipalete cefeateceiormeazb bazaatimentalieiininkeaga tume
""i"r"
gorunului, In paiisri,
maryin;de padun:furaie16 (graul-inEuropa, meiulinAfrica,porumbut-inAmerica). precum9iptanteturajer;,specii
' din vadtil
ca,e' ipiria: ptantaperc1ade tal.eirarta cu rizomigtoqi Spiculelele medicinale, industriale,loxiceI.a. Cup ndesllbfamitiite:. Banbusaideae. po;idea;.
tuloiniicupdnlnumaiflo.ib;beteEt, iarcelede la bad numai flo femeieqtiOvarul are !r eu-r.r'!ftraEdriruusqiaEa: p,aniecu riTorr'gfosi. simpqjidisa,lmolopodiarl
3 Jiomate.SoeciehalofilS, netuiere, inlnit; in locurimEsijnoase, marginea
eulrofe,la .amjflcaI.Tulpinilignmcate, adesearamiticate, uneoriinattepan; Ja20_30cm,avand
balljior,lnzonade mPie 9i deal 20-25 cm diametru.Frunzescurtsauevidentpeliotaie,cu timbutrigid.Spicul;F cu 1
sau nai multeflorj, grupatespiciformsau panicutifo|m; gtume2, mai scurtedecat
. OrdinulPoales(Graminales) sp,culetul, jnegale;lemabine dezvottatdi todicute3, uneoriljpsescistamine3,6. raf
(Gramineae): planteerbacee{in tsra noasli, anuales?u
", FamiliaPoaceae fasciculate, uneoricu micorizb(Natdus
numeroasei ovarcu2-3 {4)stjgmaie.Respandite in regiuniteiropicate sausubtropicalei
perene,formandrdddciniadveniive, unelesuntmonocarpice, inflorindo singuridatb,dupS60_100de ani(Bambuse), altele
sfricla Trprgr.a). Tulpinaaeriani de tip culrt (pai),se ramific6prininfrdlireidin noduile sunlpoljcarpice (Sasa).Speciirepedecrescatoare_in condiliioptjme sj in pe oadator
ba4le, foarte apropiate,numlle naduri de infielire' apar le$afi aedeni ercc-li'stoloni de crestereintensivE, unelese poiatungicu 60-70cmzihic;ptanteadaptalectimatului
plagiotrcpiaerieni seusubteEni9i rizomiRizomiipoifigrcgiraminca!(C'5rRer-Sorf'm tempera!rezisti la temperaiuri joasede 15"C(_2C"C). in sud_estutAsiei. undese
Frunzelealtetne aqezaiedislh
auslralisJ. gasescmajofilaieaspeciitorde Ba.rblso/deae,apar fitccenozecarccleristice, pe
,atelrense)saunstuloqi (T aL51 L-Phagni|.es
petiolate),avand ieaca(vag;na)binedea/-ohta supratetem6ri,in imp cin Ameica Siin Atrica,numerutspecjjtofesieredus.Rdspandifea
sesiie (exceplie: Bambusordeae-frunze lorpev.edicaE esteconsidercbita, ajungand
cilindd;egidespicaid(cu marginilibere),inconju6ndintemodulinferiot,cu prefolialie iarinAnzipaneh4500m attiludine.Tutpinile
in munfiHimataia pan; b 3000m ajtitudine,
convolutisauconduplicaiS. Limbul(lamina)esteliiriar'cu nervudparalele9imargitea mujtorspecj;in iaraTorcte ofioineconstituie
un ma{edrlp edospenlruronsL,ucl,r. ia, .are,/asuntcuttivare ca pranF;rnamenr:e.
lnireaqe.La bazalifir6ului, loculdeinlalnirccuteaca,se gasescanexele
in foliare-itgu/a
Carop5eleseu frucletcoacito.meateunorpt.nie sLnt f4to.irein ahme,tat;c.lr rara
si ure;hruse/e. de dimensiunivaiate, uneorirduse absentesau lnlocuilecu ped norstr6se intalnFsc
caractere de rccunoaqte a speciilorinsladiulvegetativ)' clevaexerptare act..nalizale:r parc-tderdro,ogic d:nSimeria
iconstiiuie sau in gredinabotanicadin Ctuj,din genurjteSasasi phyttostachys.
Floiiehemafrcdite, mr unise ale!.?a w-Zea mays),suntaltuitedin3 stamine .], SubftmiliaPoaideee: ptanteerbace,
odaratum) cutrunzesesite. Cuarinde mairnuneiflbud.
(exceptionai6: ,R!z- O,lza sar-va),uneoriredusela 2 (vtlrl-'12-Arlthoxanthun TribqlTr'iice,ae: specii cu inflorescenia spiccompus,avanOsptcutelete
. asezate
sau1 lF rtruci-Vulpia nyurcs), ovarsuperior,bicerpelar,gamccarp,continuatcu 2 sijle sesil,de o pariegide aitaa rahisului, cate1_ nrainrutleta un c6tcai;spicutete atdtuiie
si stigmateplumoase,rar 1 (IsPrlLc,i-^lardusslrici4 sau 3 (la uneleBambusor'deae) 9i d'n 1-5 iorit nurnarulde bazade crcmozomi - x = 7.
sau 1 (ttelica) Florile sunl Trilicum:planteanuaie,cuttivate; iniemodiiexceplionat ptinein tirnputfructificbrii
2 scvame mici. nunrite/odicl.//e,unori 3 (6ruuE St/pa)
9i unasupedoara lTdufun\ tlnb .u pretoiialieccnvoturajurechiuseevidente;rigutadintat;, une;ii
invelitein 2 palee,ura infe oar6,convex:,de obiceiaristai5_/ema paroasa.SpicepAroasepe muchti,avandun spicutetta catcai,;u 2 5 t;ri, proiejai
concav;,bicarenatb 9i membranoasa- oe glumecerenaie,nearistate.Caricpseimbficale (T.nonacaccun,T.dicacc;n,
Inflorescenla elementarS eslesp,trlelrl,aldtuiidinunasaumaiirulteflcd'a9ezate Ispe/ta)saugola$eUaestivum,T.turgidun,
1 la lAPbaDE Tpalarlcum.7durum).Speciite din acesi
6lterns sesilpc o avr. protejat:abazade 2 otune (e/'-epiionsl: gen sunt poliploideSi se pot ctasificadup6 caractcretemoHotogicesi n!mdrui
cztt! Lolium perenne,rcdusepenala absentela TEP'acn-Nardusstr7cta)Spiculetele cromozomilor in secrii:
sunlgrupatei; iniorescenle compusece potn:spiccompus(spiculele sesilesepdnd a. Manacoccoidea-secla diptoida. cu 2n= ra
dirccaperahis),pani.ui(soiculele lungpedunculaie), paniculsp/cirorm (spiculele scurl T manococcun-Lax.ptanticu |ahisutfragitce se dezarljculeazi
gialte iipuriCe inflorcsceni, prccunr: umbeL cu ta maiuitaie:
pedunculate). uneoripoti! 9i intSlnlte spiculelele suni aldtuiiedin2flori,unaJtjnd tedita.Cutiivausporadic,
paniculespicifome sau sDedice cu spicutele in scopatimentar,
sp/ce (spic digital), r'ace,l? in zonamuntoa$,imporiania pentruametiorarea cuttjvaruritoractuate,
' Fructuidetpcadopsal,poatefigola$asauimbrdcat', fiindrezisteni6 ta
iolnizaf:aesleane,-nonl6. ruginesii6inare.
inveliidsauconcrescuficu paleeie, uneoi9ic! glumeleLa unelebambusoideelructete b. D,toccoldea-seclia teAaptoid;, clr2n = 2S:
poti becitcrmesaudrupacee. Eidospermul seminieipoateaveao canti'{ale marmare
canas T- dicaccan-qaArMa^LE: specieta cafe rahisulse dezarticuteaza deasupra
de amidon-endasper,Tr fanossaLrde proieine(gluien)-endosperm spiculelLrlui: spiculetul
fomat din2-3 flori,di. care2 suni feriile;rezistenEla ruginb;ita
Glamrneele pre7,':ao se :" de padcuE.bti sttuctufdleoinlrccdreaminiim: aiaculmusteiFril,cutfivaia
. reslereain ungrn:e a ece$ora spotadic.
meristeme 'ntet.dldreiPLaa ilern^orr lcr ceasisurE Tdurun-qtJte.t. qpil r^eE ptanHcu spjctung,des,gros tat,avandcate 5-7 ftori
;i
I Nure e der ooseDovinedn sredescularyo, sanbu@..ucleu.d3bnE modologieiinlemur'deansambul in sp.cl-lel.o'ncre2 asuntferi.einternodut supericr de .uo sprcesreJnpI t!,mjdJv:ri
lomat din embrionsi endospem esle inconj!t de peiale fruclului canopsa riLngiEa.ee.dosoemsii.to5.cufivarpeni,Ltabriereapasretor ,r;roase.
Botanicesistematice CapitalulT 141
140
speciecu spiculeleabatuite din 4-7 flori' dintrecare 2-3 oincdrer 6sJnrfenleproretareoegi
5-ll stJicLlere, rnetrnar_ianceo a,e,ru oarisr:
TrJatonicum..Cliu Considerc!afi unuldinsramogigra.jtu,.Fstetatatritsporaoic
^B: drnTonaslepei.n eLa:Jl
suntfertileiglumelede 3 ori mai maddecatcafiopselesunt paroasememofanoase; gorunului.
in locurjnisjpoase
saupietroase,
in culiu expeimentale rudemtesauin pajistj.
temo{ile,menlinuta Leymus:estereprezentat in taranoastdde o singu16
planti cu spiculete aldtuite din 5-7 specie.
T. turgidun-qPlu uLaL. qF-auEJ'I(LEZE5.: Lsabu/osus-PEqJrF. perenecu rizomisi stotoni,
au endosperm feinosltermofile' lntalnitbin intnitbpenisipuima ne.Tutpina
flod-dincare3-4suntfe ile;ca opsele aenana.sifrunzlesunl aib;slrui.arcintiirgide.Spicutare ta catcai2 5 spicuietF.
culturiexDedmentale. cu
r- i nonhermarod[es' undsuperioarimascLl;.fotositt Inametiorare.
c. SpF/tolded-secLia \exaploidd. cu 21= 42:
Tspelta'-Czj:u A,-a1:speciecu spjculetealceluiiedin 3-5 floi' dintrecare unilateralp rahis,avandglumainferjoalfoademjci Siceasuperioadabsede;ovarcu un
doubsunlferiileispicul 'PELr.
lax,sublirelintalnitanumaiinculturiexperimentale' singursligmal Ints|anoast-5 se gaseste unsingufgenNardus,avando singuEspecje.
T.aestivun-G|.iu.GeArcrMlr'r(PlXlX,1.):plantecu spiculeleformaiedin 2-6 N.slnicta-Inp4r6!(Pl.XlX,2.):perene,cutufadease,otigotrofa; crasjepesoturiacide,
nori.dincare3-4 sunt fertile;caiopsaeslegolag5'ovoide'admie-to9;alid CultivatS in pajistidegradaie, lncpandde ta 300 m attiludine pan; in etajutsubatpin, atcztuind
: ln bata Fra. tardeae_Gsociatj vegetalecaractedstjce); vatoarefurajer;foadereduse,depreciindpajigtile.
Secale-5EcAe-i: speciianuale sauperene,avandIa cElcaicate unspiclle!cudoue TribulPoaeispecjicuinflorescenta panicut,rafpanicut
. -. spicifonn sauspiccompus,
I liolifertile,proteiatde dou6glumeinguste, uninerve, acuminate sau aristate;lema{paleea alluita din spiculeiecu dou; pan; ta numeroase florj,avandgtumemaiscudedecat
infe oa|i) prezint; pe pe
rigizi catena. paleeaextem6a iorii inierjoafe.
S.cereale: ceresEanuala, cucoleoplrlul toEu-violaceu: tiunzelesuntvezj-albdsirui' Fesluca:speciipercnecu iufe re sau dese;inflorescen!;panicutispicuieie
I glume acuminaienearistate
avdndurechiuge micigi liguiascu'tSSpicui4-muchiai; muiffore;paleajnfeioar: semicircuta, neca.ena.la, esteafisiald.
l Cariopsaatungita, cenuqiu-maronje, golaSa Cultivald pent"u cariopse gi caturajedin F-pratensis-Phui'u.-ee L)vADt peren6cu tufad. Frunzete au tiqutefoartemicisi
jr zone mai reci$i Pe soiu.i sace. prelohatia convoluta; la nodulbazatat rah:surur se gasesc2 rcn,iiicaliilregate.
dezartcu6ndu-se sub unama,
S. rnontanum: specieperenbcu tahisulfragil16matudtate scudaGj 1-3 spiculete, a douamaitunge,cu 4 6 spicutete; pateeainfedoara
cel boreal pe s:rci grohotguri calcaroase; a ftoritor
i spiculeter inialniti tar in etajulfaguluiSi 9i eslenearstaia,Foartebundturajer;,intatniia pesoturieutrofe, in pajisfi,
dinzonapeduilor
estefolosiiein ameliorcre. de slejar,panein etajulboreat;culiivat6.
lt, Hordeum:speciienualesdupercnecu ligulascurie9i utechigemad evidente F.rub?-?irr,9uL'.olr:peren6, cu tuf6mixia.Tecitefrunzetofdin aniiprecedenti
iil Sp'Lulelele uniilore.Cisprsecal"3la calcar{celm;ilociu sesil hemafrod'lcelelalerale au
jr suni proteiaie deglumeinguste' culoa.ebruna9inervatiune albicioasetfrunzete bazate ecndupticate,audeobiceiTneruun_
s;udpedunculate, heniaffcdiie, barbaiestisau siefile)
I RanLra infenor'iia Inflore"cFnlei este eqatbcu ,Lra:jIF d;q tungied pa,ricur-tu.:
Cariopsa, de regula,invel't:in palee spiculele arisiate,
cuglurne$i pateerosii vtotacee. Foadebunbptantb turaiefa. tfecvenie
I
H. vulgare-Oez:anuale,cereaiede toamn: sauprimSvad cu ioatecele3 spiculete jn etajulsoru"ulu;bi lagul-i
lil de la nodfertilerurechise mai, alburii,glabre.
lr; J:ov,ra pian..pF en;.oe20-60cnrrd .me..utL,cdersas.irun1e se-iio.ne.ae
I H. distichan-OeztL.^: anualS,avandspiculcu2 nduride spiculele fertle' cele - -I 0.61rlalme Pa.rrrL.rtcuspcl'etednslrre
C ptantd
ar:8 t2cl1tu.grme fJrare.c
il iatelefiindste le. Folositb in industa bedi. necvenladtneulut gorunuiui in cetboreat.
{ H. muintm OPz1o2.E1'c:anualb la Jlecarecelcainindcate3 spiculelescud _ Dinifespeciile endemice apaarjnend acesiuagen, amintjm: E buceglersis_inlahile
ti'l peduncllate, dincatenumalcelcentralesteierlil,proiejate de glumeciliatepe marEne- in pajistledjntundraatpinS(eiajutatp'n), pesoturjschelerice_ erodale.dinmunritBuceai.
ti Frecventd dlnzonasiepeiinebjulgorunului, in locun rudemle' Gq;ras Parang:/: carpa,ica-soo?dica i1 oriis.:.pe vF.odrliab"LprIn e.aju;boeal-s:
1,1 Elymus:speciispontane, pere;e,cu spiculelemuftinore, alipitede rahis protejate alp'ndinCarpabi estictsi sudici.
de 2 glume,scurlaristate. Loli|'lm:speciianuate, bisanuate sauperene, cuiufarad; jnflorescenla spicconrpus,
i' cuspidrleieiemulliflore,
i E repens-PRriPrirrr:iprcn;curizcmilutechiuseie ingusie9ilungi,inccnioareUFina; asezabcaieunuttaciicai, cupa(eaingusli sprclahis,flnd prcrjate
lntrcele,avand glrme necarenat' cu 5-7 nerlJri' numzideglumainterjoad(excepte: spicutelut tenninat esiep.otejatde douagtume).
I spiculalungil,cu spiculete Cisianlaie
dpecle ruoiraia9is4etai:, iniainlG Siin pajigti
sau lunci dln zona de slepain ei"juliagului L. perenne-)@t,oL <a4d.P4qe& e1,i1E:!5..pl.ntaperen:,cu tdstaristeriti ta
I ' de lahis puiemic cccrprin'atelateml inflodre:lEsladiau bazaviolacee;ftunzetucioasepe dos,cu prefoljalie
lgropyron: pianie c.r,
spiculqepectnate, depddate condupticlbj
tl pana 'emaliosilt de aisri. FrecvFnta
A.cndatun-? d.e*r'.perena, cu tufa raltulpina 40-60 cm folia'le aprcape dinzold stFoeoana n eta,u,,agr,tur. rn paiisri.tocu.i
ill cur!!aresar ruderate: .utr'\,rEc: p,dnlatuEjerasi pentrua cauireagazonutJr.
de spic,avandfrunze moi,cu prefolialie convoluta. Spiculelele dispusedespe ranls'au
il glumecarenaie,uninerue; paleeasupe oardciliata Subspecia pectinatuminialnila L. multillarun:anuala.bisanuata saupererd.:ra tjsra.irrer'itainrto.iret ftLnzecu
rnaiatesinsudullsrii,inpaiigtiaide, lnsodie esie bun6 fumjer5. D.crorralie convoluE:,ena anstara. inral.li.a.poradic in prJ,$risautocuri.uoerale, d.n
i . Aegitops:planteaiuali, cu spiccilindricsau ovoidal,abetuiidin spiculeiecu 3 zonasteoeipAndin etarit iaquur,este.peLieturajerr
:rll.
irtiri: saumaimulteflori,ptoiejatede glurirerctunjite, ia vaf cu 1-4 adste- L. tenulentun 5iLBiIrE:plantEanuate,verde,atbEslruie, 1ipst16de tdstadsteriti:
i ii, A.cylindica-AftrzL.ar'|;,la,cuspiceingusi cilinddce,de6- 12cmlungime' avand irunz3cu prefolialie convotute; temaetipticb, aristatE, esle gide,coiaceesi umflatdta
l[ ]r:
ill lri
flliii
142 Botenicdsistematce CapitolulT 143

matuitale;caoosamulialungit6Brrruianain semeobtud, dinzonapSdurilorde siep' TribulAveneae:plantecu innorescenla panicul-mr Fnicul spiciiom,alc5tuiidir


pe
in etajuliagului, mai
terenuri umedel specie bxicd
calciJila, spiculeie bi saumultflorc, prciejale deglumedeaceeagi lurumecuete;pateeainfe o3ra
Fou:olun."perunu,,ur anuale,cu panicullax,abetuitdin spiculelecompnmate esle de regulaafistaia.
latetalcu 3-7flori;culemaneaistate Avena:speciianuale,avandfrunzecu preloliatie convollrii,tigutascuddsi fard
urechise; paniculabatuitd;nspiculte ma (1-3 cm),nulantedupblnflorire,cu 2-5iorti
P pratersisRR!r]A ): planl6cu tufamixla,avandfrunzelebrusclerm'nate
(Pl.XlX,3
glumefiai iungideciiiorile;lemaesteanstatS,
estescuriS:prefolialiacuEte;celulele buliiomesuntdispuse arisiageniculatafiind insera6dorcat.
in folmbdejgheabrligula
in dou6 grup;, doud;irudde-a
alcetuind lungul nervuriimediane SpeciebuneturajeE A. sativa0\/tz: ceteaEde pim6vad,ce aiinge60-150cminemme;spicutete cu
irecvenddinzonap5dudlorde siejarpan;'ineiajulbale6l, maEineapaduilcr'
in pajigti,la 2 (3)floi;lenipglabrS,a sialdsaunearislaE;planE furajerS_
A.fatra-01ob:speaeanuald,avandspiculetelomate din2-3 flori,loateadstate9i
P atpinaf\F.ulc^ toPzP] EttP: percn5,cu tufa deasd,de 20-70 cm in'lljme; hisullungp:rosilemaprezinl;sprebazape alburii,b&ni:saugelbuigi aiste pandta
soiculete mari,alcetuite din5-10flofi.Bunafu|aiet5,hialnitbln etajulsubalpin gialpin, 4 cm.Cadopsele lnvelitein paiee,cadpe randb malu iate,jnfestand sotut.Burubne
in pajigti,pe stancarii inierbalesauloctldingrSgate ioarte d;uneha.e, int:lnitain cullu dep mevaremaialesln zonelecolinareateldrii.
Anhenatherum:plantecu inflorescenla panicul;spicutelete atciluiledin o lloare
P bulbosa'.F,r.{nLF,u-'bo^3i. F Rr.Ea:percne,avandbazatulpiniiisqrosatdbulbifonn; barbdteasdla bazesi unahermafodiie.
soiculete cu4-12floti,uneletransformale ln mugurifoliari-var vivipara Rdspandidin
A. elatius-O\/tuaae: planlApercne,c! tulamH, de tatieinattd{50-150cm)ifrunze
zonastepeipaMineiaiulfaguluisaucelboreal,in paiisjiuscateruderalizate'
prciejalede glume maiscune cu pefoliatie convoluld si ligulede circ I mm; lemafloii bSrbdtresti esle ari$aie, aista
Pu;cineltiarspeciiperene,cu spiculelemultiflorc,
geniculaE, iese din spidiel. Specbbun; futajeH,lnEinitAfrecveniin pajisli,pesoiurievene
decaipaleele;Iemaperoasbla baza
pLanle de 15-60cminelime,cuiiunzeingustliniare; si iertiie,dinzonastepeipanein etajulboreal,culiivataimprcunecu altespeciifurajerc.
P dtstans-lAp'n oEsnRirue.i:
pilamidal 2rc r'Jile :nIe doare. in nLm;i"le 4 6raun Trisetum:speciiperene,cu panicullax,alcdtuildin spiculelecu 2-4 flori;tema
iiauld.cLr.,ii srobtuzr.PanicJlul bidintatE (dintiiadstifomi),avando adsi geniculata
l;.rere.teldInfloirerspiculeleviolaceeinialnilidinzonas:epEipbnainetiirlgorunulLi 9ir:s!ciE, p nsEdorsat,in treimea
rnoa,istiumede est" o spccieiLtajela
si salinizate;
' avandl;starrit;nei nenoriie. pulemrc compnmatla baz': T ffavescensOv'^3ctoerLatrRru: planiapercnaculufa rare;iecllefrunzetorin{erioare
bactylis planteperene.
prefoliatia conduplicata; paniculr'rlcu spiculele grupatein glomerule compacte- sunt viloase. Spiculele de 5-8 mm iungime,gSlbui,vezui;temacu arisla evident
plant6 de talielnate, ce formeaze lufe Ere: ligula geniculaui. Specie bune furcjet:, inialniid in pajisli,tuf6ri9ufisaumarginidepdduridtn
D.glonerata-qoa$E: cu rizomi,
cu 3-4 non R;spandiii 'intoat3 etajulgorunului panein celboreai,cultivai:.
mare,f-njuraHr paniculul mare, alceiult din spiculeie
pe solui bogaieispecie furajera,culiivaiE singurasauln amesteccualiespecii Deschampsia: speciipercnecu iniorescenla panicul, alcbiuitdin spicutete biitore,
tara,
' proiejate de 2 giume lucise, nraiscude decatioite; teme tn-lnchiatatavarfgiaristata.
bynosurus:ptantLcu paniculspiciformalc;luit din spiculele evident dimofe
gfupat;care2: 1 spiculelestefedil,cu 1 sflod'avandhbaz l spiculelstenl'cu glume O. caespnosa l-Ap.n:planHperenacu tuiadeasd;frunzelede 1-3 mmtdtime,au
ligu|e pana Ia 8 nrm lungime;spiculele de 2-5 cm lungime;afisiatemeiestedreaptbsi
si lemerigide,liniare.
percn;, cu ligula de cca 1 mmlspiculele biflore;specre scudA(nuiesedinspiculei). Ffecvenu din zonap:dufitordestejarpanein etajutsubatpin,
C. cnsialus-P cFfiNaR Ti: in pajili, buruienisun, giiaieiui p:du i valoarea
pajietidinerajul gorunului panb in celboreal rarisli de fu|ajer6eslescizutd.
buneturaierb, frecvenie in
auglumedeIungimeailotilo'; adslase A texuosa-Pnuj: planEperend,cu tufa|ard;ixnze de 0,2- 0.4mmtdlime,cu tigute
Ape;a:plantean!alecu panicul; spiculelele
prindesubvarfullemei9i estede celpulin3 oi mailunge decat aceasta' de circa 2 mmlungime, sunisetaceu - convolute. Ramurite panjcutujuiiexuoase, viotacee,
planEinatade50l20cm culigulade6-10crrrlungime; cu spiculete de 5 mm lungime; lema are afislagenicutald ce iese dinspicutet Frecvent, din
A.spica-venr:lAPDAvAlutlL: eiajulfaguluii. clsubalpin, in pddud(maialesmotidisurj), jnepenisud
patente; norileau antere liniare'lungide sau p3ji$[.
paniculmarc,avandramui de pesie10 cmlungime' Holcus:speciicu panicullax,abatuitdin spiculeleprotEatede stumemate,nai
1-2 mm.Buruianafoa(e daunaioarc,maialespentrusem;n6tudlede loamne'de pe solun lungi decalfloile,cu 2 i3)noi, cealnredoarb heffnafrodiia, ceasuperioadberbEteascS.
aluviale, nisipoase giacidedinzonade silvodepe penein etajulgotunului-
cu tecilefrunzelor intrcgi'deschizendu-se H.lanatus-fi-o.oqc4: plafta perene, cu lufarad;tutpina gifrunzete suntacopedte
Tribulbromeae:speciianuale9ipercne, cu pe.ialbiciosi,
in oartealor suoerioar6subfonnaliterci Vl inflorescenla panicul, esie alc.iuitS din spiculete scuci 9i moi; lema flo ;superioare are arisia lncovoiaie (uncinal;),c
pesie multj{lore,cu glume inegale;lema cu anstS subtenninala ln lam nu iesedinlreglume.lnieiniidin pajisji,marginisi tbietuide padurj,tntocurimaiumede
mari, 1 cm iungime,
dinelajulgorunului si fagului.
noastr6 suniinialnilircprezentantii unuisingufgen B'omus
Agroslis: specii perene,r anuale,cu ir,Jlorcscenta p:nicut,atcdtuiudin spiculele
B. inernis-Ob5c| NE4z5rArITaRsAcI:perendcu '93qi rizomiputemici'rtori: uniflorc;ansbse pdndesprc b:zalemeigieste decelmulldoue oi mailung6 dec6iaceasta.
soiclleteleau lemaneatistaE.Ctegtein pajisjiurcatesiin locurituderale,din zona A. slolanifeE l!!;B.irapul)r: plantSprcna,custoloniaerienittulpiniascendenl:erccte
stepei. pararr etaiulsorunului:cLllivaE cafurajera
' sa! toare-ascendenle; ligulalrurEelor superioareestelun$ SiacuE;paniculul strans
4. erecfus:perendcu tufamr;, avandfrunzeglabresaucu oefirad$i lungi;lema dupe innotirc. Cresie in pajis umede, locuri in cLrJturi,
din
qdb:' sau pdrcdsa,.uansLa. SpeLie irrcrerarezislenta la seLeE crcEledin ron; mlaslinoase; apare ii ca buruiana
zona siepei pan; ln eiajul fagului; specie turajeli.
aaounlor de sletarpanaIn e[ajullaguluiir pairslipe coas.einsonlestancoa'c
Botanica sislematic' CapilalulT. 145
A. capl/a.,s: pranta percna. m., sc-nLi;,/0 50 cnr qlumecu aculeiinliein.a Tiibul Chlorideae:speciicuinflo.escenla umbelScu spice(spicdigitat),aldtuita
suDerioara. orn.ul ldrr lema nedristatainGlniti In paisd meToi'leiom;nd unFod dinsp:celinicrcsi spiculete
cL I -2 floti.
asociatii intinsepe solurilepodzolice dinetajulfaguluilspeciefutajera Cynodon:plantepercnecu zomi$ispiculeleuniliore.
A. rupeslns: plantb perend, de 5-20 cm inSllime;aristalemeidecirca3 mm,este C.dacttlon-?p awb.lap-bA cirNELUr:spciecu spiculelele
a$ezateunilateral pe
iesiE dinte glurne.Speciefujeli, intalnitiin pajislidin etajulsubalpin9i alpjn.pe rahisultrimuchiatxerofila,ruderaEsau segeiale,halofiGfacultative;cre$tedin zona
soludscheletice, nisipoase, cu pH scazut stepeipanar'neljulgorunuluiinpajisli,culiurisaulocuriruderale,
pe soluficu iexiurS
Calamagrostis. speciiperene,viguroase, cu inflorescenla panicul;lemapreznb us.oa':,uneo siabsadiurate.Poatefifolositdla fixareanisipurilor daio ld rizomilori
la baza perinu nerc$i egali sau mai lungi decat aceasta buruiane greuqe carnb;tut-
C. eprgeios-TREsnE pE.,ilqeTR!5nrABn:pbnta cu rizomigrcgi9i tamifica,ti; tulpina Tribul Oryzeae:speciicu inflorescentd panicul;spiculeleleau glumereduse
poateajungela 50-150cm;paniculullung, pan6la30cm,esleercctgistans;aistalemei
insefaiedorcalinzonamediana, estemaiscuttbdecatlema,iarperiidela bazafloriisunt Oryua:spiculelul prolejatde dou; glumefoademici.solzifome,alcdtuitdin2leme
mailungidecat paleele.intalnltafrecventdln zonasiepeipanainetaiullaguluiin pajiEij
de sterileSio floarehermafrcdild-
pe
pesobrlaluvionarc, coaste, pe terenun degmdate, nisipoasel buru;and greu de mmbdlut o. sativaOpEz: specjeanuaJa; frunzeleau liguleman,de 1-2 cm,despicate; flori
Phleum:planieperene9i anuate,cu inilorescenta paniculspicifonn;spiculele cu 6 siamine.Cerealade primavara cultlvaEin incinteindiguite, specialamenajate.
unillore;glume egale,libere'intrcele,scurlaristate;lemaneadstatS LeeFia:planlepereneci.rdzomi;nodurjtulpinale peroase;glume absenle.
P pmfense-TrMr-n6,{: speciecu tufa rcrb;paniculspicifomdens;glumeliraie L. orBaides OtzEzi.x: planiecu rtomi lungi9i putemicramilicali- lnflofescenla
ciliatepe carena;foarie bundfuraier;, mezofil6, intalnitE in pajis.lid;n
silvosiepA pan;in poaterSmane ln teacaullimeifrunze, daftucielese fomeaze.Cfestepe lang; apedin
etajulfagului sauborcal;cultivafi- zon6siepipan6in etrajul fagului;ln orezariieste unadincelemaidEuniioaiebu.uien;,
Alopecurus:planieprcneEianuale,avendin{lorcscenla panic'rlspicifomcuspiculete iiindrezistenEla erbicide.
uniflorc,protejatede g{umeconcrescuie la baza;paleea supeioardgilodicule absenie- Tfibul Paniceae:speciicu inJlorescenle variata(par,lcul,paniculspiciform, racem
A.pratensis-Co^o^ ruLPt:speciepercnecutuiarrlirtd:glumeleconc'escuie pe 1/3 cu spiculelei.a.); paleelela maturiiarc mairigidedei glumele; spiculelele biJlore, au o
din lungime,suni ciliate;lemacu arisiegeniculaiace se pnndesprebazaasteia iloarestedla,redus:la paleeSiunafedile,hermafodiid.
Plant5furcje,inialniEinpaji-stiumede, pesoluneutrofedinzonapadulofde stejarin Panicum:speciicupanicullaxavandspicrileieprotejate de doui glumeglabre,
alcdtuite dino iloaresie l; saubarbaieasqiunahemafrodiH.
' faguluisaucelboreal.
etajul
paniculalcdtuitdinspiculeleuniflore;siilul P.milkceun-Va: plan]danual6. cutulpinide80 120cmI frunzeperoaset panicul cu
Tribulstipaeispeclicuinflorescenla
foadescurtsauabsenirpalee pieloase saucaftilaginoase Ia matu.itate. .amunrigide, scabrc;spiculele de3 5mm,ovoidal,eiipsoidale; paleelucioase, viucolorate
Stipa:planleperene, cufrurzeingusle; lemalungaristaE('15cm);adstageniculalja Cercaladeprimavara, origlnard dinChinasiAsiaCenirale, mutc!ltivatdin trccul.
areparteainiedoadrasuciidsiceasuperioadcireapld. Echinochloa: planteanualeinla|a noasi,'a,
cu inflorcscentadeiiplacemcu panlcule
s. captl/aia-N!,iad: speciecu tufadeaseispicuiele cu arisielungide28-35 cm' spicifonne; frunzeleau nervuramedianaalbicioasa sisuntlipsltede liguld.
avandpafteasuperjoar6 nepdrcasa,aspd, ondulatAlntalnit,inpajistiaride' edeseape E. phyllopason-l\4oaoz aplzz burulanain orczSriiipfezint:un smocde periin
substtatpielrosdin zonastepeipanalnetajul gorunulLri parieae*eme, superioar:a tecii;spiculele de 4 5 mmlungime;paleecenugii-
s. lesstgrara-Crrl E:speciecutufadeag, avandaristalungbpanela 25 cm cu E. crus gal! \4araaur lPl.XlX,4.): buruieneanualede var6,fcvenlinlalnit?i in
perieasuperioard plumospetoas6Fi lernacu un inel de peri la vari lnlniia ca 9' cuiluridepragiioare, maialesin celeidgalesaupe solunaluviale, dinzonaslepeipane
(pc,.apcedenra. n oajilti:rsote.uscaie in eiajulfagului;spiculetede cca.3 mmlungime,nearlskiede obicei;axele secundare
TribulArundineae: pLante cuin{lorcscenta panicul, alcetuiiedinspiculete mulffore ale;nfloresceniei au ramiflGtiiscudela bazd.
cu florihemakodi{esi barb;tesiilaxaspiculelului estelung59i magsos-paroasd (cel E. aryzaides-Maroe buruiane in orezadi,cusplc!leleadstate, aijstatlexuoase.
ouiinla floiie hennaifoditei. Digilaria:speciiacuale^Lb:cu inflcrescenla alc;tuiteCinpanicuiespiciforme liniare
Arundo:pianteperene, avandaxaspiculelului glab|5,iarlemaacoperitd cu petiiungi grupaiediSitfonnsauved'cilat.
4.donax-T2Ei-EirALrAN;: specie culiivata ca o.namenial6, originarS din Asia D.sanguinalis l\4ay?1P1.XX,1.)i planiSde20 60 cminSliime, cuiulpinaseniculatd
CentralS ce formeazd tulpinicate ajung pand b 2 4 (6) m ine[ime sautaratoare, putemiclemiJicala de la baze;frunze peroase:spiculete uniflore,grupaie
Phragmlles:specjipercnec{iaxaspiculelrluiacopeiiEde perilungi,iaflemaesteglabE' caledouain acelasipunctal rchisulu i, unulsesilsi aliuiped!nculai,de culoafesangerie.
P ausimis-sruF.TREir a:plantacu rizomilungi,adanci9iistulo$i;tulpinapoatealinge Buruiane in cultunde p|isiioafe,inElnitaSiinlocuriruderale, psoluricutexure u;oari,
1 4 m inaNme!i prezinib uneoriramifcalii plasiotrope foartelungi;fiunzeleau prcfoliale dinzonasiepeipari in eiajuliagului.
convolL]ta,sjpenscurti, albicioqiin spiculdle
loculligulei; fomatedin3-Taoticeainfedoad Seiaria:speciicu inioscenlapanjculspiciformispiculelele auseieinvolucmle la baze.
fiindberbebasca. Cariopsa cade la matuatate inveliiS in paleeSiinsolitd de uniragmental S. llalica-Du4r !: planiaanuala,robusta:tulpinade 80-100cminSllime9i 80 mm
axuluiparus. Crcsleln locudinundabib, in lungulapelor, in mla:linisicaburuiand in cultun grosime;paniculspicifomde 1,5 3 cm diametrutcullivale pentrufuraj.
pe soluicemoziomice, frcatic-umede, dinzonasiepeipanain eiajulfagului.
146 Bolanic' sistematicd CapitolulT 147
S. punila-f4oaoezatc lt buruiane anual6de vare,foartef.ecventd in p$itoare, tsicarpelar,cu ovar infedorsi stil pelaioid.Fruct capsuteverucoasejinctudegenul
cu bazalimblluiciliat pdroasApe paftea supe oad; spiculeleleau setegalben-brunii Canna CaNAbErttr,,lcu speciiomamentale, ln parcurisaugrEdini.
cutiivaie
la baze;lemaprezintdo seriede st ud transveEale,evidenie. c. irdlba:o.igiraradinAmedcatropict;,aretutpinj$ifrunze verzipeambetefete
S. vindis-Moaoa"/EpeL:planldanual5 cu sete verzui la baz spicule,tlui; Iema gisi,aminod;ileexlemerosii ro7.
estefoariefin tmnsversalrugoase.Buruian;ruderalaSisegetab,frecveniS in locllri c. gereralis:speciehibrjde,muttcuttivat6, cufrunzeSitutpinigtauce,verzisaucu
nuantepu?uriisaude bronz;slaminodii variaicolorate.
S.vetliciltata-Uaraz&nr.iraR: planti anuala:setele involuctaleau dinti indreptati Subclasa Arecidae
spfebaza.Segetaldgiruderala, dinzonastepeiinetajulgorunului Spediclrfiorigtupatein spadic,protejaide spat6,avandinvetigut floratde reguti
TribulAndropogoneae: inllorcscenle spiculeleuniflore,
alcdtuitedin grupatecate redussauabsent.
2,3 (5),dintrccareunulsesil,hemafroditSirestulpedunculate Eiberbategli-Glumemai
. OrdinulArecales
Sorghum:planteanuale$i percnecu inflorescenla paniculde dimensiunimarj .r.FamiliaArecaceae (Palmae): arbori,abusiicututpinineramificate,detipstipes.
avand axul ceniral
alungit; spiculelelehemafrodite sLlnt sesile $iadstate,iarceleb6rbetegti cLnoscLrtisub nurneledepatmieri:T,unzetenan.grupaletavadu|lutpinii, aulecievidenre.
sunlpFdunculate, lipsdedc dtisla.glumeta . lLcioase persistenG pelrunchi;inflorescenletesuntatcetuitedinfloriheffnafodite
sauunisexuate.
S.halepense-ChleL.e.xtluR specieperene,
(Pl.XX,2.): c! izomiputemicitalofi, petipul3,cu pengondial,-saugamotepal,6 sau3 slarnjne si3 carpete,
cu ovarsuDerior
avandtulpinaaerianAde 1 2 m lnelime.Frunzeleau nervummed;anaalbicioase 9i o Frucibac:isauoruoa.Cultivate,anoiIn soahiadaposiie si ncatzrepe rimplrt;emir.
l;gul6scurt!,FroasSrpedunculii birbaie$tisunl dilaiatib varf-Buruiana
spiculetelor Chamaerops: speciicufrunzepatmale, divizatepe 1/3sau1t2.C.hunilis-?lL,ntL'
lermofila, deosebitdeddunabarepenlruculturile dinsudull6di. Plrrcspeciespontana in sudulSpanieisi norduJAfricii.
S.bicclcr-5aze"E!'IpJl: planE anu2l;, cullivet..,robus;remii.aliilepaniculului Phoenix:speciicufrunzepenatsectate, de t-3 m lungime. p cararbns/s_ pauiEe
sunt aspru-p6roase; spiculele brun negficioase, cele hermatroditeelipticesau specieodgi.aEdinlnsuleleCanare.p dactylrfera-ClP MAL:specietnati; oana
'Ead4E:
globuloase. Cercalbrezislenta la secete,originaddinAfrjciropicalS. la 20 m infloFscentarcmiicla.dispusaaxitcr:gineceucu o srngdrrcarpetatenita;
S.sudarense-laRB,i oEs!DAr'l:plantdanualS,asern:netoare cosfeiului,dat pedunculii clllivatpentruftuctelecu pericarputcAmos,dutce,comestjbit, pentruobtinereacefora
spiculelelor b6doe1esii nusuntdilalatilavad.Planl;turajel5,cultivald in suddFni. se realizeazipolenizare ad;ficjat;_
Dicanlhium: speciicuinflorescenlafomaE din3-10panicule spiciforme carepleaca
I OrdinulArales
de Deun ax centralscurt.
r FamiliaAraceae:ptanleerbacee,percne,cu rizomisau tubercuti. Frunzete
D.ischaemum-b;?bob\:plantaperene,ffecventein pajistiuscaie lnsonte9i dispusebazal,suntpeliolale,simpte,cu neriiuneretjcuta;florite
ercdatedinzonasiepeipan6in elajulgorunului, av6ndspicuieleviolacee- Ramincalile mici,unisexuale.
pei repariizate
monoic,actinomorfe, f6repedgon,sunigrupate denspe !n ax drnos, invetii
lnfloresceniei,
bazaspiculelelor Sipedunculiispiculelelor berb:ie$ti au lungi:valoare pa4jaldeospaE, adeseafrumoscotor"H(pariea dcoratjv:a ptantei)t
gineceu tdcarpetai
fumjerdredus6. cu ovarsupenorFructbac:.
SubtribulTripsacinae:plantecu floriunlsexuate, dispusemonoic;tacpai mai Monslera:planiecuirunzeovat-codaie,lobatesipedoEteifameaZ ddaciniadvenijve.
nu F 9e1un.pinrrc cdrc5izea.alcal,iLdino "ingurcspeLie M.derbiosa:specieperen6,urcatoarc,
iniemoduri plinecu originaGdin N4exic.C!tiivatdca ptanl;de
Z.mays-PTRUMD (PI.XX,3.):specieanualbcululpinavigutoasd, apartament, supodandtemperaiuride12 16"Cpe timputiemii;frunzele
padial!ifrunzelat llniareavandligulede3-5 mm.Invarfulplanlei nu formeaza
m;duvd,canaliculaie perioiiicandplantelesurrcrescute ta Intunenc.
se gdsestelnfforcscenlab5rbebascE(|acemcu paniculespicifome)aldtrili dinspiculete
cu2 {3)florineaistate, avand3 siaminegiun rudiment degineceu. Inflarcscenh femeiascd, . Colocazia:plantecu frunzeintregi,pettate,codat_sagitale. Cescu/erla:specie
onginaradinAsiatropicaE.
dispusiaxilar,esteunspadice cuspiculele, inveliiin hipsofle{p6nuei); spiculelele binore' Arum:speciicufrunzeintegi9i padeaterminatia axetinflorescentei lipsitbdeflod.
cu fioare3infeioad sleilS,suniagezaieperechi, in $iruil siigmatulestelung,iiiforml A. naculatun P/DuLpn n'NruLur (pt.XX,4.)j
(culliYai;in$alin perendcu iubercutorizoniat,citjndrici
caiopsad--culoi dilerile,estegolas6.Speciecu ofiginenecunoscu'tE laminalrunzeiesiep;ia6 cu negrutspatapalidverde_gatbuie,
Iuexic).iniensculijvatb c planid alimentarS,indLrstrial: cu pete_Frecvent6 in
Eitumjera. p:dui, pe soluribosaiein humus,dinzonapSduritorde stejar,pan6in eiajutfagutui.
:l,
. OrdinulZingiberales Anthurih: speciicuspataroiie,corditonne siptane.
n FamiliaCannaceaeispeciiDercnecu fizomi,avandiulpinaaerianderecia9' A.andteanunFuAeEaruMrji<r:pbnt6clrtimbut frunzeiovat,avandbazaprctund
iiunzelealteme, cu limbulintrcg. asimetce,sunlgrupateterminal;
Florilehermaftodiie, cordat6sisinus ingust;spata rosie-portocalie,
in contfaslcuspadicete gatben,subtire!i
galben
Eipetalelanceolate,
invli$florcldublu,pe tipul3, cu sepalelibete,persisiente rcutbalSpecieodsinaredin Columbia.
saurcz-verzui. suntunitela baz.impreunecu staminodiile, intt-unlub;cele5stamine Zantede-chia:speb.esuciEJabazE,inconioadbazaspadicetui.
suniircnsiomaleinstaminodiimai. dincarc3 suntexieme,
viucolorale, erecle,a patra Z.aethiapica-fu@Mteb!. cAu: specieo.jginad dinAfiica de Sud, cu spata alba
gineceu
reculbala,formandlabelul,iar a clncea,padialfertrla,esteliniaf.,fecurbate; sispadice galben.
148 Botanicdsistematice
PlansaI Plansa ll

l
i?- ". tu b.
4k
4ttf+
1_
II
II
I
I
I

*l{
"W.'eW
e*,f']-

ffi, Y,
i

i
ll

l
1. Rhizobiuntesunincsatum:a. dd5cini cu nodoziEli,b. bacterie; 2. Spnagrytajugatisl i, L/copcdiDm clavaiun,2_ Setagjnela hetveijcat 3, Eqrtsetur atuensls: 6. tutpjna tedit4
: 3. Fucus veslculosrsi 4. Chare ftugilis: 5. Acetabdlarianeditenahea.6. Plasmopaa vitic'la b. tulFna slerila;4. D,Zopieis fitix-maq5. ftetjdiun aaujtinun.
7. saccharonycescetevisiaei8. Aeraniuscampestts L Usneabarbat t 10 cladonia@ngnenna
j;,1 lduDaFoE R.PR.vol. l) (dupe FloE R.PR., vol. t)
150 ca
Botanicd,sistema
Plansalll

#
ffi
w. i
d ,l
qd
'.rl?
s&,
#
.t

# %,*
"w 10
k5t $&
1, Ginkgabiloba- fuunza:2. Abiesalba:3: Picee abies;/4 Ladi decjdra: a. Gmu|i cu iascicule . ,s-" .oae c. rrroi.j .L spr z. u"noniu
defrunze.b. ranuri cu con,iloaiemeiesti 5 Pt us tlbla var'banali;6. Ju,tPetus
si bErbaleslii rI . t9_"4.,: .l
r *] o . t E rte n a :J
"^..a ru, rre o.
< r l - :'a ,n <e cl r F.r g .tr d ,E.
D l r u ..:4 .\!- o n a Fa l o /r s!a . "qu,o*
r r e r m a ts
sabinat7. Juniperusconnu.b: a. Thuja o.bntalis;9. Ih. occidentalis,10. Taxusbaccata:a
mur6cu semnte.b seminle.uadl.
{duDaFloraR.PR.,vol.l) (dupa Flo R.PR. vol. ll)
152 Botanicesistematice 153
Plansa V PlansaVl
t,:t
t'!,.t.-'
+t
, =.s,.Y

6.

Utnuspunih. a., b.,.. t an,fi;nze.fructe;3.ca,abs satva:a pJanta


1. Celtisaccidentalis;2.
femeiasce,b. plantabelbebasci\',4.
Hrmuluslupulus: a.plantabarbaleasG, b. planlaiemeiasca; : . t '9 1 - . . i c . . "" a - e . l l i o * .e r - ; b d b a .e a s; b \ n $ | 2 . Od p r L Lns b u t 3 .o .cr :^
4. Q-pedunculifiah;a, Castanea -L
5, Juglansnigrc:6.Juglahsregia satjva:6. Cot,rtusavenna
(dupaFloB R.PR.,vo. ) ( d tp u Fo 'a R .PR , vo l l )
154
BotanicAsistemalcd 155
Plansa Vll PlangaVlll

\
v[#
F
{r'
sprtac4 o/era'ea;
'1.Anaranthusrclrcflexus:2.Eelavrlgats: a-ddacita luberizata b iloarea;3 1- Philadelphuscorcnanus:2. Deut2iascabnt 3. Ribes uva,crispa:4. Spaea x wnhouttei:
4. Pal@anumaviculare,5 P com/atvutus.
(dupaFlo R.PR, vo'-I)

I (d!pe FloraR.PR.,vol.lV)
Botanicesistemaiice 157

Planga lX PlangaX

I
I
I
II
l

I Abdilschiatiecanthos: a frunz simplupenaE,b.irunzadublupenale,c. ghimpi,d. pastaie;


2. Mespilussernanica,ttuct:,3. Cydoniaobtonga,4. chaencnetesjaponi@,
't. Malus sylvestris,, 2- Sophorcjap@ica, fru.t: 3. LuPinuspalyphyllust4, Melil.tus aincjnalis:5. Medjcagasatjva;
5. Cbta"gdsno4aryra 6. PdrB sbtnasa:7. Sarbtsadfupdia
(dupaFlcE R.PR.,vol.lV) (dupEFloE R PR.,vol.V)
BotanicdsistematcA
Plansa Xl Plansa Xll
tw
s.
'f3

"?

q
v

1. vtlis sy/vesrrts: c floarefemeiascS;


a. lAstarcu florl barbatesii,b- floare barbeteasca, 1. Daucusca.oie:a.,b.ftunzebazale.c rad;cinaplaniei$ballce.d. itoa.e e. merica.plulir
2. U vinifen:a. ftunzalobata,b., c. nori,d. seminiei3. Panhenocissus ficuspidata,4,Acel s.cliuneiransveAal,I iru.rL! g dCEclnaplanieicrlttua\e
2, C.FiLn nacut4 xn:3. Angelica
canpestre,5. A. talancun, 6. A. negun.lo,7. A. platanoides. 2,changelicz,4. lili3 pl6typh.rt!!.s
(dupEFloE R.PR.,vol.Vl)
(dupaF1.leR PR.,vol.V l
164 BotanicAslstemafice 151
Flan$a /\lrl PlangaXIV


,f?
#,
w.'

10.

1. Abutlt"; th..phra"ttn. H,b H sviacus. 4 cheinnthus chei s' Thlaspi


7. A aleacea \ar genmileta 6 B alencea
gongvlodes; 1, Cucurbiiapepa,a.llaarc berbateascE, b. floarefemei6sc!,c. fruct ?- Crc"mis saitusi
aNense:6. Brc;sica alereceavar
r. FExnrs ercelsioi 4. Ligustrumvulgare;5. O/eaerlopaea.
var. botrytisi S. Sa/tx retic,/alet lA PaPutB nign
(d!pe Fb R P.R.,vol.l. lll, VI) ( dupaFo R. S. R.vol.
, Vll.lX)
162 Eotenicesistemati14 163

Piansa Xg PlansaXVI

1. Satanumtuberasun: a. noarea, b. luberculi,c. irucle, d.'sectiune longitudinaEprin bacA;


1. Salvia splendens,2. Lamiumpuryureun,3, Lavandulaangslrtolia:4. Vercnicahedeifolia:
2, Ly@petsi@n estulentDn, 3. Hyasclanus higer, 4. Ui.atiana labafun, 5. Calynegia sepium:, 5. Verba@umphlanaides,6. Paulawnialorentae.
6. ConvolvulLs persicus, 7 . Cuscuta canpesttis pe Atripiet taiana.
(dLrFA Fb R.S-R.,vol.Vil, VlLi)
(dupb FloF R.S.R.,vol. Vll)
1U Botanicesistemafica 165
Plansa XMI PlantaXVlll

1. Hetianthus2nnuus:a. Loare,b-frucl. c. Po4iunede recepiaculctltr!cre, 2- Maticaia recdiia.


3, Taraxaun offrcinale,4.Catduusnutans. 1. Altun parum: a floatel2. ColchbumaLtunnale:3. Cypnpedjunateotus,4, hisgenanica
{dupeFbG R.S.R..vol. lx) (dupi Flok R.s.R.,vol.xl)
166 Botanicesistematic.e
PlanqaXIX Plansa XX

t"
c

1. Iriudm aestiwn, a- spiculet b.,..d. spiceneansiate,e. noare;2. Nadus sttcta: a-, b-cadopca
3. Poa pratonsls:4. Echinochloactu*gali. 1, Digftanasanguinelis:2, Sorghm halepense,a. Zea nays: 4, Arun macuiaun
(duoAFlomR.S.R.vol.Xll) (dupaFlo R.SR.,vol.xll)
168 Botanicesistemadca

BIBLIOGRAFIE
1.AnghelGh., C.Chirila,EugeniaBaciu,Gh.Turcu.1979.Botantca (parteall).1.A.N.8.
- Bucure$ti Facuttalea de Agficultu6.
2. BuiaAl.,A. Ny6ddy,Re\eN\.1965.Botanicaagticoldvo!.11. Ed;tumAgro-Silvice,
Bucure$ti.
3. Buiure V. 1797. E ctclopediede etnobotanicerorneteasci. Editura gtii4inca si
Enciclopedice, E0curesji
4.CiocA anV.200O.Flon ilusLa6 a Romanbi-Pteidophytaet Spematophyta-Edituta
Ceres.Bucuresii.
5. CiocerbnV, C. Chirila.1982.Deteminatorulbutubnilardincultuile agricole Edlura
- Ceres,Bucurcqti.
6. CoutiereH. 1930.Le mande vivant-Histoircnaturelleiiustr6e(vol. IV V).
LesEditionsPittoresque, Paris.
7. GibbonsB., P Broush.2001. TheHanlyn photographicguide ta the wildflowersof
Bfiain & nanhemEurape.Chancellor Press.
8. Hodisan1.,l. Pop. 1976.Bolania;sistematiai.Editlra Didactid giPedagogicS,
Bucufesti-
9. lvan Doina.1979.FitocenologiegivegetaliaReryblicii SocialisteRamania-Ediium
DidaclicE $i Pedagogic5, Bucurc9ti.
10. JuddW., C.Campbell, ElisabethKellogg,Psievens.1999-P/arl syslematics:
A phylogenefc apprcach. SiuauerAssociates, tnc.,Sundedand, Massachusetts-
11.Pdunl\,4., E.Turenschi,S. Grigore,Lucialfleni,C. Chidla,V Ciocadan, D. P6zmany,
l.Moldovan,Gh.Popescu.1980.8otanrca.EdituraDidact'c59i Pedagogice,
Buc'rresii.
2. Pa'vu C. 1997. IJniverculplanteloLMice enciclopedie.Editura Enciclopedid,
Bucuresti.
13. Skalick5Anna.1988.E ctdopedie des plantescl'inlEteur Libraiie Griind, Pans.
14.SpichigerR.E.,v Savolainen, Figeat.2OOO-
Ivlurielle Botanique systenatiquedes
plantesh fleurc: Une aptochepht4ogenAiquenouvelle des Angiospemes des
regianstampereeset Lnpicales.Preses Politehnique et UniveBitaires- Romandes.
15."' 1952,1976.FlataRPRlRSR-vol. I Xlll. EdiiuraAcademiei, Bucuregti.
16.'"'1992.Lagrandeencyclopediedesfleurssauvages.LibraideGriind,Pais-
17..'* 2002-TheRoyalHodiculture Society-New En.,yclopediaof Plants andFlowers.
DoningKindeKley, London,NewYork,Sydney,Moscow

Potrebbero piacerti anche