Sei sulla pagina 1di 12

சப்தரிஷி நாடி மேஷ லக்னம் ஜாதகம் 4

Saptarishi Nadi Aries Lagna

Translation by yenbeeyes

Chart 4

1.

ொன்சனி புகர்மேரு புதன் ணி யரிதிலகொவொம்

பின்சிகி மேடேொக பிறை()தனில் பகொச்றசபசன்ேம் இன்னவொறு கிரகம்நின்ைொல் இப் லன் புகல்வீரய்யொ முன்னமே ரொசரர் பசொல்வொர் உதித்திடு ொல்பசன்ேம்

ொல்பசன்ேம் ’ 1. Parvati asks about the results for a native who has Aries

1. Parvati asks about the results for a native who has Aries Lagna and Moon and Ketu are in Aries, Mercury, Rahu and Sun are in Libra and Mars, Venus, Saturn and Jupiter are in Sagittarius. Parasarar first tells that this is the horoscope of a male.

Note:

While studying the planetary positions on various dates I found that on 13-11-1901 the position was very near to that given by the rishis except Moon. On 13-11-1901 at a Longitude of 80 E 17’ and a Latitude of 13 N 05’ which are the co-ordinates of Chennai at 15:58 I have drawn a chart in Jhora using Raman’s Ayanamsa.

In this chart you will agree that the Moon is in Scorpio whereas in the

In this chart you will agree that the Moon is in Scorpio whereas in the chart given by the translator of the Nadi verse it is shown in Aries. We have to carefully study the Tamil verse here. It says:

பின்சிகி மேடேொக பிறை()தனில் பகொச்றசபசன்ேம்

The word ‘siki’ indicates Ketu and is in Aries. The word ‘Pirai’ means Moon and the word ‘Kochai’ means ‘a low expression’ meaning that Moon is in a lower position that is to say it is in a debilitated position and hence it must be in Scorpio. Hence the above chart may be taken as the correct one.

In verse 29 the rishi states that the native was born in the 2 nd pada and the balance of Mercury dasa is of 16 years and 6 months. Kindly go through my explanations there also. If the starting dasa is to be of Mercury then Moon must be in Aslesha, Jyeshta or Revati. The corresponding Rasis for the placement of Moon for these Nakshatras are Cancer, Scorpio and Pisces. Hence Jyeshta Nakshatra was taken. And it is in the 2 nd pada for the time and date taken above. However, the balance of dasa of Mercury does not tally.

2. வந்தவன ப

ஜாதகனின் வீடு

தெனவீதி வாசலு மேற்குபார்வை

முந்தின பெருகுணமுயர்வான் அவனியுமோங்கும்

மன்னர்கள் வாசமாகும்மடிந்ததோர் வெடியுமுண்டு

இந்தநல் லடையாளத்தவன் இரங்குவோ னிந்தபாலன்.

Natives house

2. His house will be in the eastern street and facing the west. First in importance is his noble character known to the world. He will be living near to the house of King. At times smoke from the burning ground. This native will have such signs of recognition.

3. ொலகன் பசநநமயொகம் ருகிய அன்றனமயொகம்

சொலமவ தந்றதமயொகம் தன் துறை களத்திரபுத்திரர் ஏலமவ முன்பின்பசன்ேம் இயம்புமவொ மின்னூல்தன்னில் மகொலேொய்த் தந்றதவர்க்கம் குன்றிடு மிருநொன்பகன்மைொம்.

3. This lad’s birth fortunes, Fortunes of the mother who gave birth to him, the highly placed father, siblings as well his wife and children and also the previous and next birth details will all be stated in this book. When the native is of 8 years old his father’s lineage will get decline.

ஜாதகனின் சககாதரர்

4. பிந்துறை ஒருவன் தீர்க்கம் ம சுமவொ ேவன்குைத்றத அன்னியர் மநசம்பகொள்வன் அல் ேொம் கல்வியுண்டு முன்துறை றகயுபேய்தும் பேொழியுமுன் மகொபியொகும்

ப ொன் ணி பசய்வொனொகும் புகலுமுன் மகொபியொவன்.

Siblings of the native

4. He will have one younger brother. We will tell about his characteristics. He will befriend foreigners. Will have very little education. Will quarrel with his elder brother (that is with the native). Will be doing business in gold. A short-tempered person.

ஜாதகனின் குணங்கள்

5. தந்திர பேொழிமயகூர்வன் தன்பசொல்லு மிரண்டுமுண்டு வந்தவூர் ொரிஒன்மை ேந்தைொண் லமுைொது இந்துவின் வதனம்ம ொன்ை எழிலுள்ள கன்னிபயொன்று அந்தவள் தீர்க்கசீவி அணுகொது ேற்ைபதல்லொம்.

Characteristics of the Native

5. He is capable of talking with cunningness. Will also talk contradictory word before and behind. Sometimes there will be double meaning also in his words. There will be only one marriage. His words will have no effect before her. She will be beautiful and will be like that of a Moon. She will be long lived. No other problem will come.

6. ேத்திய வயமதயொகும் வறரகிமைொம் பின்

ொல்மசதி

வித்றதயு ேதிகம்கற் ன் பவண்றேயொ ேனத்தனொகும் புத்திசூட் சுேமேயொகும் பின்புத்தி முன்மகொ த்தன்

அசத்தியி னிைத்தனொகும் அணுகிடு நொபிசூடு.

6. We will tell that he is of middle age. We will tell about the details later. He will be well educated. Has a pure mind. Will have a subtle mind. Will be indiscrete. Short-tempered person. Will have weak coloured body means an ordinary colour. He will get urinary infection.

7. நவனூறல யுைர்வொனொகும் நற்கொே கத்திரிவறக தவசிக ளூைவுபகொள்வன் சந்மதக ேனத்தனொகும் வேனம் சிலர்க்குகல்வி கருவன் ப ொறுறேசொலி நவநீதம் பிரியேொகும் நறடயது துருசுமுண்டு.

7. He will understand the new books. He will be interested in good deeds. Will befriend ascetics. Has a doubtful mind. Has a destructive mind. Will educate somebody. Is a patient person. Will be fond of butter. Will have a hasty and fast gait.

8. வருங்கதி பசொல்வொனொகும் ேன்னர்கள் உைவுபகொள்வன் குறைேன தொகவொழ்வன் குைமுறடமகொவிருத்தியில்லொன் அரிறவயர் மேொகனொவன் அறலதுரும் தும ொல் பநஞ்சம் முருகர்தன் த்திபகொள்வன் முதல்விமய மகட்டிடொமய.

8. He is capable telling the future. Will befriend Kings. Will be living with discontent. Will not have the benefit of increase of cattle. Will be interested in women. Will have a wavering mind. Will be devoted to Lord Muruga. Oh! Lady of distinction! Listen.

9. ஞ்சமலொ கங்கள்மவறல ண்ணுவொன் மசொம் ல்பகொஞ்சம்

நஞ்சும ொல் ேனமும்பகொஞ்சம் நல்மலொர்க்கு நல்மலொனொவன்

வஞ்சியர் குைத்தொனொகும் வறரந்றதக் குைத்தொனுக்கு பகொஞ்சுவொ னொைொஞ்பசன்ேம் கூறுமவொ மிவன்குைத்றத.

9.

He will be doing the work of five metals (called as Pancha Loka). A little lazy. Mind will be like that of a poison. But he will be good to those who are good to him. A deceitful characteristic person. To such a person of character, we will tell that this is his 6 th birth.

10. வித்றதயு மிரண்டுகற்

ன் விமவகியொம் எவர்க்குநண் ன்

சித்தமே கருப்புமில்லொன் சிைப்புள குடும் மேற்

ன்

சுத்தவொன எதிரிக்கஞ்சொன் பதொறகவொகனத்மதொன்

ற்றி

நத்திமனொர்க் குதவிபசய்வன் நொயகி ேொர்கள்மேொகன்.

10. He will learn two types of skills. A clever man. Will be friend to all. Will have no ill-feelings in the mind. Will get the best family. A pure man. Will not be a friend of enemies. Will be travelling in a vehicle like those used by rich people. Will help those who approached him for assistance. Will be fond of women.

11. லருக்கும் நல்மலொனொவன் ொருகள் பின்னொல்மசர்ப் ன்

புலவன்ம ொல் பேொழிவொனொகும் புண்ணிய ேனத்தனொகும் தலம்தீர்த்தம் பசல்வொனொகும் தந்றதக்கு மேலொய்வொழ்வன் சிறலயறதக் கொப் ொனொகும் நீக்குவொன் அல் ர்தன்றன.

11. Will be good to many. Will accumulate lands in the later part. Will talk like a poet. Will have a righteous mind. He will visit holy places and take dip in holy waters. He will live in a higher status than his father. He will save his position. He will not permit inferior people to come near him.

12. விடேறத உரவுபகொள்வன் மேலவர் த்திபூண் ன்

ேடேயில் ேொர்கள்மேொகன் அரசர்கள் ம ட்டிபூண் ன் குடயொள குலத்துக்மகதொன் கூறுவொன் உ மதசங்கள்

சறடமுனி இவ் வொறுபசொல்ல பசயமுனி தடுத்துச்பசொல்வொர்.

12. He will have sexual intercourse with other’s wives. He will be devoted to elders. He will love beautiful women. He will interview the Kings. He will also give them suggestions and guide them according to his community laws. When the Rishi with the matted hair (here it refers to Parasarar) said like this Jeyamuni interrupted and said:

13. என்னகொ ரைத்தினொல் இயம்பினீர் மயொகம்தொனும்

ப ொன்சனி புகர்மசபயொன் ொன் ப ொருந்தின லத்தினொமல பசொன்மனமன மயொகம்தொனும் சுதனுக்கு ()அந்தொண்டின்மேல்

சந்திரன் பிறைம ொல்மயொகம் சஞ்சலம் நிவர்த்தியொகும்.

13. “What is the reason for you to tell such fortunes for the native?” The conjunction of Jupiter, Saturn, Venus and Mars in the 9 th house gives such a yoga. After the age of five, the native will get fortune and it will grow like that of an increasing Moon.

14. இதுவின்றி மூறவந்தொண்டில் எய்திடும் நிதிநிட்மச

ம்

அதுஇல்லம் தன்னில்மநரும் அதற்குமேல் விமசஷமயொகம் தியது தீதொய்பசய்யில் கருமவொம் பின் ொல்மசதி கதிப ை தவங்கள்பசய்யும் கொதலி மகட்டிடொமய.

14. In addition to this in his 15 th year he will get a treasure and that will come from his own house. Beyond that he will have special yoga period. There will be evils that will happen in the house about which we will tell later. He will perform austerity measured in his house to attain eternal bliss. Loving mother! Listen.

தாயாரின் குணங்கள் மற்றும் முன் ஜஜன்மம்

15. தந்துறை ஆண்

ொல்பரண்டு சத்தியு பேொன்றுதீர்க்கம்

பின்னேொ ேற்ைபதல்லொம் பின் க்கம் மசதிபசொல்மவன் அன்றனயின் குைத்றதக்மகளொய் அன்புள ேனத்தளொகும்

முன்மகொபி உடமனசொந்தம் பேொழியது சுகமேபயய்தும்.

Characteristics as well as previous birth of mother

15. There will be two brother and one sister which is certain. Others will perish. We will tell about their results in the later part. We will now tell about the characteristics of the native’s mother. She has a loving mind. A little short- tempered but will become calm immediately. She will get all comforts.

16. வரன்ேனம் ம

ொலவொழ்வள் வளவுமே குடகுஎன்மைொம்

அரிறவயின் துறைஆண்மூன்று அம்பிறக ேொர்கள்பரண்டு குறைவறும் குடு த்தொனும் மகொறதயின் பூர்வம்மகளொய் பிரிதியொம் தலத்திமலதொன் பிைந்தனள் பநசிவுவம்சம்.

16. She will be living according to the wishes of her husband. Her birth place will be in the west in Kudagu. She will have three brothers and two sisters. Her birth family is a blemish-less one. Listen ! We will tell about the previous birth of her. She was born in a lovable place. She took birth in a weavers family.

17. ேங்றகக்கு ேதறலயுண்டொம் அறுமுகன்

த்தியொம்

எங்கள்ம ொ லதிதிக்கன்ன மீந்துமே லமில்லொேல் சங்றகயொய்க் கொலமனொடு பசன்றுமே பிரேன்லக்கம் நங்றகயும் உதித்தொபளன்மைொம் நவிலுமவொ ேவள்பின் பசன்ேம்.

17. She got a child. She was devoted to Lord Muruga and offered food to destitute and those who are hungry. At that time she became weak due to the effect of evil spirits and went to the abode of Yama and thereafter as per the calculations of Brahma took birth in this life as mother of the native. We will tell about her next birth.

தாயாரின் மறு ஜஜன்மம்

18. பதந்திறச தில்றலபதன்

ொல் சிறுஊரில் றவசியமசயொய்

ப ொன் ணி உறடயொளொகி புகழுடன் வொழ்வொளொகும்

தந்றதயின் பூர்வம் பசொல்மவன் தைல்ேறல நொட்டிமலதொன் துன்ேதி வடுகர் வர்க்கம் பசனித்தன் பனன்றுபசொல்லுமவொம்.

Next birth of mother

18. She will take birth in a small village situate at the southern part of Chidambaram in a Vaisya community and will be living with name and fame by doing golden works. We will tell about the previous birth of the father of the native. Will be born in a cold mountain country and the Vadugar community. (Vadugars are thos who migrated to Tamilnadu from Andhrapradesh).

தகப்பனாரின் முன் ஜஜன்மம்

19. லவித பசட்டுபசய்து ொரியு ேதறலயுண்டொய்

குலவுநொள் விறனறயக்மகண்மேொ குறைமவொறர மேொசம் பசய்தொன்

நிறலயிலொர் சொ ம்தொனும் மநர்ந்தது இவனுக்மகதொன் தலேது அந்தம்தொழ்ந்து தலவொசம் பசன்றுபின்மனொன்.

Previous birth of father

19. Doing various kinds of business, was living with wife and children. At that time a misfortune came upon him. He cheated the poor people. Such unsteady people cursed him and that came upon him. He lost his position on the earth and while living in a reduced status,

20. கொலந்தன்னொட்றடந்து கஞ்சனொல் வரியப்

ட்டு

சீலேொம் ஏரிமலொர்மசயொய் பசனித்தன் பனன்றுபசொல்மவொம் ஆலம்ம ொல் ஏறைசொ ம் அணுகிடு மிச்பசன்ேத்தில் ஞொலமேல் வறுறேமயற் ன் நொயகி மகட்டிடொமய.

20. Attained the abode of Yama and was created by Brahma again and was born to a person who was tilling the lands. Like that of the snake poison, the curse of the poor people of the earlier birth approached him in this birth. He was subjected to penury. Listen! Mother!

தந்ததயின் மறு ஜஜன்மம்/ஜாதகனின் திருமண காலம்

21. பின்பசன்ேம் பகொங்குநொட்டில் பிைப்

னொம் கங்றகமசயொய்

ேன்னரொல் சீவிப் ொனொம் ேந்தன்தன் ேைத்றதச் பசொல்மவன்

கன்னிறக குடகில்மநரும் கலக்குநொள் ஏபரொன் ொண்டில் அன்னவள் தீர்க்கசீவி அத்திரி தடுத்துச்பசொல்வொர்.

Next birth of the father/Marriage of the native

21. Next birth of the native’s father will be in Kongu country (in Kerala) in Gangai community. He will live getting the assistance given from the King. A dull person. We will tell about the time of marriage of the native. She will come from Kudagu country. She will join him in his 18 th year. She will be long lived. This was objected to bu Rishi Athri.

Note: 18 th year of the native will begin on 13-11-1918 and will end on 13-11-1919. Venus dasa, Venus Antardasa will be running. Venus is lord of 7 th house of marriage and lord of 2 nd house of addition to family and placed in the dharma house of marriage. 18 th year will activate the 6 th house. Its lord is Mercury who is placed in the 7 th house of marriage and through its dispositor brought about the marriage.

22. ொரிய மிரண்மடயொகும் கருவீர் அந்தசங்றக

தீரேொய் ரொகு ொனு சத்தே ேதனில்தங்க கூறிமனொம் தொரம்பரண்டு குன்முனி தடுத்துச்பசொல்வொர் நீர், புகழ், கொரி, ப ொன்மனொன், நிகர் ொக்கி யத்தில் தங்க.

22. There will be two marriages. Kindly clarify that point. Clearly and with confirmation we say that because Rahu and Sun are in the 7 th house there will be two wives. Agasthiya Rishi objects and says that Venus, Saturn, Jupiter and Mars placed in the 9 th house of Baghya,

23. தொரமே ஒன்றுஎன்மைொம் சத்தேம் ரொகுமதொஷம் ொரிக்கு அன்றனபரண்டு கருமவொம் முனிமயயொங்கள் கொரிறை தனக்குமுத்திறர கலப் னொ மிரண்டுஎன்மைொம் ஆைஞ்சு இரண்டுஆண்டில் அழிவுண்டு கள்ளனொமல.

23. There will be only one marriage. Rahu in the 7 th place is a blemish. Because of that his wife will have two mothers. Oh! Rishi! We will say that the wife will have an illegal connection with another man in her 32 nd year. She will perish because of the illegal husband.

ஜாதகனின் புத்திரர்கள்

24. அதுவின்றி மவறுகொைொன் அம்பிறக ஒன்மைதீர்க்கம்

புதல்வர்கள் அறுவர்மதொன்றும் ம ொகிடும் ஒன்றுஎன்மைொம் சதமுடன் ஆண் ொல்மூன்றும் றதயலொர் இரண்டுஎன்மைொம் இதுஐந்தும் தீர்க்கபேய்தும் ஈச்வரி மகட்டிடொமய.

Children of the native

24. Apart from this there is no such position to show that there will be two marriages. There will be only one wife. He will get 6 children. One will die. Three male and two female children will be born and will have long life. Listen, Devi!

ஜாதகனின் முன் ஜஜன்மம்

25. ொலகன் பூர்வம்பசொல்மவன் ரங்குன்ை நொட்டிமலதொன் சீலேொம் கங்றகமசயொய் பசனித்துமே வறுறேயின்றி ஞொலத்தொல் சீவித்மததொன் நலிந்பதொற்க்கு அன்னமீந்து கொலன்தன் திக்குபுக்கி கஞ்சனொல் வரியப் ட்டு,

Previous birth of the native

25. We will tell about the previous birth of the native. He was born in a broad mountain country in the disciplined Gangai community and lived doing agriculture and was without poverty. Was giving food to the poor and reached the abode of Yama and was created by Brahma.

26. உதிப் னொ மிந்த ொலன் உறரக்கிமைொம் மயொகச்மசதி

திபசய்வன் பூமிமசர்ப் ன் ஞ்சமலொ கங்கள்மவறல அதிபசய ேொகச்பசல்வன் ஐந்தொண்டின் முதலொமயொகம் நிதியது ப ருக்கம்பசய்வன் நிேலிமய மகட்டிடொமய.

26. And this native was born again. We will tell about his fortunes. He will accumulate lands. He will do admirable work using the five metals. He will get his fortune after his 5 th year. Increase in wealth will be there. Listen, Devi !

தாய் தந்ததயர் மற்றும் ஜாதகன் மரண காலம்

27. இரு

து ஆண்டுதன்னில் ஏகுவன் தந்தபயன்மைொம்

திருகிலொ அதின்மேல்முன்றில் பசல்லுவொள் அன்றனதொனும் அறு து ஆண்டுதன்னில் ஆனிேொதத்திமலதொன் ேைலியின் திக்குச்பசல்வொன் ேந்தனும் என்றுபசொல்மவொம்.

Time of death of parents and native

27. When the native is of twenty years old his father will die. Three years there after his mother will die. We will say that the native will die in the month of Ani(June- July) in his 60 th year.

Note: As per the dasa table given under verse 29 native in his 20 th year will be running Venus dasa, Venus Antardasa. Venus is placed in the 9 th house of father along with a host of planets. Of these Saturn and Mars merit our attention as one (Saturn) is the lord of 2 nd house of maraka and 3 rd house of longevity and death and the other (Mars) is lord of 12 th house of exit for the 9 th house. From karaka Sun, Venus is in the 3 rd house of longevity and death. In the 20 th year the 8 th house will be in operation and this becomes the 12 th house from the dasa as well as the bukthi lord Venus.

Mother will die 3 years after that means the native will be 23 years old. His 23 rd year will beging on 13-11-1923 and will be up to 13-11-1924. During this period as per table below Venus Dasa and Moon and Mars Antardasa will be running for the native. Venus is the lord of 12 th house of exit as well as the lord of 7 th house of maraka from karaka for mother Moon (who also becomes the 4 th lord). Also from dasa lord Venus, Moon is placed in the 12 th house of exit. Moon is debilitated. So Moon Antardasa is a possibility. Its dispositor Mars is placed in the 2 nd house of maraka from Moon and Mars is also capable of inflicting death to the mother. Since Mars bukthi is for one month only during his 23 rd year, and also since the month of death has not been furnished, we can conclude that his mother must have died during Moon Antardasa. At the age of 23 the 11 th house will be in operation. The two lords of this house are placed in marakasthanas of the planet indicating mother viz. Moon Saturn in 2 nd house and Rahu in 12 th house.

Next the native will die in his 60 th year. Native will be running the dasa of Mars who is the 8 th lord of longevity and death. But he is also the Lagna Lord. In this chart Mars is conjunct the maraka lords Venus (2 nd and 7 th lord) and Jupiter (12 th lord) and the badhakasthana lord (Saturn). Next let us see the relation between the Antardasa lord and the dasa lord. 60 th year begins on 13-11-1960 and ends on 13-11-1961. Native died in the month of June-July. So it must be between 14-06-1961 to 14-07-1961. Moon Antardasa was running at the time. A look at the chart will clearly show that in the 8 th house Moon is debilitated disposing its lord to the 2 nd house of maraka. So Moon and Mars are in 2-12

position indicating death. 60 th year indicates Lagna and something to the body is to happen and his death came about as the Lagna Lord is ill placed.

28. இப்

டி வயதுதீர்க்கம் இரணியன் தனக்கீைொறில்

தப்பித ேதியும்நிற்க சகறடயொல் வயதுஅல் ம் அப் டி பசொல்பலொைொது அந்தைர் நவத்தில்தங்க ஒப்புடன் வயதுதீர்க்கம் உறரக்கிமைொம் இவன்பின்பசன்ேம்.

28. How you say that the native will have long life. Ketu is placed in the 12 th to his own house (here Taurus becomes own house of Ketu) along with the faulty Moon, it should be stated that there will be only short life. But because the Brahmin planets (Jupiter and Venus) are in the 9 th house, only long life should be predicted. We will tell about his next birth.

ஜாதகனின் மறு ஜஜன்மம்

29. அந்நகர் தன்னிமல அருேறை குலமுதிப்

ொன்

இன்னவன் பசனனகொலம் இட்டினொள் இரண்டொம் ொதம் புந்தி ொன் திறசயிருப்பு ப ொருந்திடும் தினொைொண்டும் வந்திடும் திங்களொறும் வறரகிமைொம் லறனத்தொமன.

Next birth of the native

29. He will be born in the same town in a Brahmin community. His birth time will be a troublesome one. The second pada of Mercury dasa will be the apt one. In that we will tell the results for 16 years and 6 months.

Note: This verse is not clear. In the first place the word pada has been used. Mercury dasa duration is of 17 years. So for each pada the duration would be 4 years 3 months. If it is the 2 nd pada then the balance of dasa must be 12 years and 9 months only. Clearly this cannot be the dasa at birth also. Because Moon is stated to be in Aries which has Aswini ruled by Ketu, Bharani ruled by Venus and Krittika ruled by Sun. Clearly Mercury dasa cannot be the 2 nd dasa also. In fact it is doubtful whether the native will see the Mercury dasa itself. Clearly something is missing in this verse. However as per chart drawn using Jhora explained under verse 1, I furnish below the dasa periods taking 365.2425 days.

Dasa

Bukthi

Yrs

Mnths

Days

From

To

Age

Event

Mercury

 

9

11

2

13-11-1901

15-10-1911

Up to 10

 

Ketu

 

7

   

15-10-1911

14-10-1918

Up to 17

 

Venus

Venus

     

14-10-1918

 

18 to 21

Father death

3

4

0

13-02-1922

And marriage

 

Sun

1

0

0

13-02-1922

13-02-1923

21-22

 
 

Moon

1

8

0

13-02-1923

14-10-1924

22-23

Mother-Death

 

Mars

1

2

0

14-10-1924

14-12-1925

23-25

 
 

Others

       

14-10-1938

Up to 38

 

Sun

 

6

     

14-10-1944

Up to 44

 

Moon

 

10

     

14-10-1954

Up to 54

 

Mars

 

7

     

14-10-1961

Up to 61

Death-Native

30.அன்றனக்குப் பிணிஅமநகம் அதிகேொய் வறுறேயுண்டு இன்னவன் தனக்குமரொகம் இடுக்கண்கள் சல்லிய ொறத தன்ேன சஞ்சலங்கள் தொய்வழி சூதபேய்தும் பின் ொகம் வி ரேொகப் ம ொசுமவொம் இனிமயயொங்கள்.

30. Mother will be subjected to many diseases. Will be affected by abject poverty. Native will also get diseases. Adversity, trouble and vexation will be the path of living. Mental worries, mother side relation’s cunningness and many other matters, we will talk in the second part.