Sei sulla pagina 1di 1

AL BANO and ROMINA POWER - Felicita

www.wisniowiecki.pl -GRAM JU SAM- opr.dmp

=
= = = H = =
4
C

Z \
a 4
G G [ G G G G G G G G G G G G
G G G G
Fe- li- ci- ta e te- ner- si per ma- no an- da- re lon- ta- no la

=
= H = = H = =
Am

a [ Z \
[ G G G G G G G G
G G G G G G G G G G
fe- li- ci- ta. E il tuo squardo in- no- cen- te in mezzo al- la gen- te la

= H = = H = = =
=
Dm G7

[ Z Y
5
a
G G G G G G G G G G
G G G G
[ G G G
G G G G
fe- li- ci- ta. E re- sta- re vi- ci- ni co- me bam- bi- ni la fe- li- ci- ta,

= =
H
C

Y / [ Z
a
G G G G G G G G
G G
fe- li- ci- ta. Fe- li- ci- ta e un cus-

= = = =
H = H =
Am

[ Z
10
a
G G G G G G G G G G G G G G G
[
G G
ci- no di piu- me l'ac- qua del fiu- me che pas- sa e va. E' la

= = = = =
H
Dm

Z
a G
G G G G G G G G G G G G
G G
G G
piog- gia che scen- de die- tro le ten- de la fe- li- ci- ta. E ab- bas-

= = H = = = =
G7

Y Y /
15
a
G G G G G G G G G G G
G G G G G G G G
sa- re la lu- ce per fa- re pa- ce la fe- li- ci- ta, fe- li- ci- ta.\

= = = =
H
C Am
H
a / [ H H
G. G G G G G G G G G G G G
G G G G G G G G
Sen- ti nell- 'a- ria c'e gia la no- stra can- zo- ne d'a- mo- re che

= = IH = =
H
Dm G
= Y [. Z /
20
a G G G G G [G
G G G G G G G G G G
G G G G
v- a- . Come un pen- sie- ro che sa di fe- li- ci- t- a- .