Sei sulla pagina 1di 8

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK LIPAT

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH 2013


ISU DAN MATLAMAT STRATEGIK
(PROGRAM INDUK)

BIDANG : KOKURIKULUM
UNIT BERUNIFORM : TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH

PETUNJUK STRATEGIK
MATLAMAT
ISU PRESTASI INDIKATOR DAN
STRATEGIK OBJEKTIF
STRATEGIK UTAMA PENCAPAIAN PELAN TINDAKAN
2013
(KPI) 2013

1. 40% Meningkatkanpenguasaa 1.1 1. Guru Meningkatkankemahirandanpen


daripadaahli ndanpenglibatanmuriddal Meningkatkanpen Bilanganmuri dapatm getahuanasasdalamsemuajenis
TKRS (2012) amsemualapangankema guasaanmuriddal d yang enjadi lapangankemahirandanpengeta
kurang/tidakm hiran amkemahirankep menguasaike guru han
enguasaikem ada 88% mahirandanp pemimpi
ahirandanpen engetahuana n unit 1.1= 3D ( Diam, Dengar,
getahuanasas sas berunifo Displin ) Kawat Kaki
dalam TKRS rm yang 1.2 = 2T ( TaliTemali )
bertauli IkatandanSimpulan
ah 1.3 = IPG
( Kapten ( InspektorGajet )
) Kemahiranmembuatgajet
2. Muridbe
rjayame
namatk
anperkh
emahan
unit
berunifo
rmperin
gkatsek
olahden
ganjaya
SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK LIPAT
PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH 2013

PELAN TINDAKAN
(PROGRAM INDUK)
BIDANG : KOKURIKULUM ( TKRS )
OBJEKTIF : (1) Meningkatkanperatuspenguasaankemahiranmuridkepada 88%
STRATEGI : (1) MeningkatkanTahapKecekapandanKemahiranmuriddalamsemualapangankemahiranasas

KOS TEMPOH MASA


PEGAWAI
BIL AKTIVITI DAN TARIKH TARIKH KPI OUTPUT CATATAN
BERTANGGUNG JAWAB
SUMBER JANGKA LAKSANA
3D ( Diam, 1. En. Abdul Aziz bin Hussein Muriddapatmem
RM100.00 Bilanganmu
Dengar, Displin) 2. En. MohdFazil b. Raaim Sepanjang Februari ahamidanmempr
rid yang
3. En. MohdFaruze b. Tahun aktikkansetiapar
menguasaik
1. Iberahim ahankawat kaki
emahiranka
4. Pn. Zalinabt.Mohamad denganbaik
wat kaki
5. Pn. Mazwanibt.Mohamad
6. Pn. Marizonbt. Ahmad
2T 1. En. Abdul Aziz bin Hussein Bilanganmu Muriddapatmem
( TaliTemali ) 2. En. MohdFazil b. Raaim RM100.00 Sepanjang Februari rid yang ahamidanmempr
3. En. MohdFaruze b. Tahun menguasaik aktikkankemahir
2. Iberahim emahiranika anmembuattalide
4. Pn. Zalinabt.Mohamad tandansimp nganbaik
5. Pn. Mazwanibt.Mohamad ulan
6. Pn. Marizonbt. Ahmad
IPG 1. En. Abdul Aziz bin Hussein Bilanganmu Muriddapatmem
( InspektorGajet 2. En. MohdFazil b. Raaim RM100.00 Sepanjang Februari rid yang ahamidanmempr
) 3. En. MohdFaruze b. Tahun menguasaik aktikkankemahir
3. Iberahim emahiranm anmembuatgajet
4. Pn. Zalinabt.Mohamad embuatgaje denganbaik
5. Pn. Mazwanibt.Mohamad t
6. Pn. Marizonbt. Ahmad
SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK LIPAT
PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH 2013
PELAN OPERASI
(PROGRAM INDUK)
BIDANG : KOKURIKULUM
UNIT BERUNIFORM : TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH
STRATEGI : (1) MeningkatkanTahapkecekapandankemahiranmurid
Pelantindakan / aktiviti : (1.1) 3D ( Diam, Dengar, Displin )

LAMPIRAN
TARIKH DAN KOS BERKENAAN
PENILAIAN TINDAKAN
BIL HURAIAN AKTIVITI TEMPOH PERLAKSANAA (Carta Gantt,
AKTIVITI SUSULAN
PERLAKSANAN N Data)

Penyelaras Unit
1. Mengadakanmesyuarat Januari
Beruniform
Semua guru Pemimpin
2. Menyediakanbahanberkaitan Januari RM100.00
TKRS
Semua guru pemimpin
3. Melaksanakan program Februari-Oktober
unit beruniform
KetuaPenyelaras
4. Penilaian AkhirOktober Penilaian
Unit Beruniform
Cadanganmenambahbai
5. Post Mortem November
k program
SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK LIPAT
PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH 2013
PELAN OPERASI
(PROGRAM INDUK)
BIDANG : KOKURIKULUM
UNIT BERUNIFORM : TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH
STRATEGI : (2) MeningkatkanTahapkecekapandankemahiranmurid
Pelantindakan / aktiviti : (2.1) 2T ( TaliTemali )

LAMPIRAN
TARIKH DAN KOS BERKENAAN
PENILAIAN TINDAKAN
BIL HURAIAN AKTIVITI TEMPOH PERLAKSANAA (Carta Gantt,
AKTIVITI SUSULAN
PERLAKSANAN N Data)

Penyelaras Unit
1. Mengadakanmesyuarat Januari
Beruniform
Semua guru Pemimpin
2. Menyediakanbahanberkaitan Januari RM100.00
TKRS
Semua guru pemimpin
3. Melaksanakan program Februari-Oktober
unit beruniform
KetuaPenyelaras
4. Penilaian AkhirOktober Penilaian
Unit Beruniform
Cadanganmenambahbai
5. Post Mortem November
k program
SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK LIPAT
PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH 2013
PELAN OPERASI
(PROGRAM INDUK)
BIDANG : KOKURIKULUM
UNIT BERUNIFORM : TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH
STRATEGI : (3) MeningkatkanTahapkecekapandankemahiranmurid
Pelantindakan / aktiviti : (3.1) IPG ( InspektorGajet )

LAMPIRAN
TARIKH DAN KOS BERKENAAN
PENILAIAN TINDAKAN
BIL HURAIAN AKTIVITI TEMPOH PERLAKSANAA (Carta Gantt,
AKTIVITI SUSULAN
PERLAKSANAN N Data)

Penyelaras Unit
1. Mengadakanmesyuarat Januari
Beruniform
Semua guru Pemimpin
2. Menyediakanbahanberkaitan Januari RM100.00
TKRS
Semua guru pemimpin
3. Melaksanakan program Februari-Oktober
unit beruniform
KetuaPenyelaras
4. Penilaian AkhirOktober Penilaian
Unit Beruniform
Cadanganmenambahbai
5. Post Mortem November
k program
SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK LIPAT
PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH 2013
BIL STRATEGI PERLAKSANAAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT
1 Mesyuarat unit
2 Menyediakan bahan-bahan
bengkel
3 Melaksanakan bengkel

4 Memantau,menilai dan
menambah baik
5 Membuat laporan

7
8

CARTA GANTT
Program :3D ( Diam, Dengar, Displin )
SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK LIPAT
PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH 2013
BIL STRATEGI PERLAKSANAAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT
1 Mesyuarat unit
2 Menyediakan bahan-bahan
bengkel
3 Melaksanakan bengkel

4 Memantau,menilai dan
menambah baik
5 Membuat laporan

7
8

CARTA GANTT
Program :2T ( TaliTemali )
SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK LIPAT
PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH 2013
BIL STRATEGI PERLAKSANAAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT
1 Mesyuarat unit
2 Menyediakan bahan-bahan
bengkel
3 Melaksanakan bengkel

4 Memantau,menilai dan
menambah baik
5 Membuat laporan

7
8

CARTA GANTT
Program :IPG ( InspektorGajet )