Sei sulla pagina 1di 9

UDK 624.18:624.193 Primljeno 15. 5. 2002.

Procjena ukupnih trokova


projekata u visokogradnji
Saa Marenjak, Mohamed A. El-Haram, R. Malcolm W. Horner
Kljune rijei S. Marenjak, M. A. El-Haram, R. Malcolm W. Horner Pregledni rad
visokogradnja, Procjena ukupnih trokova projekata u visokogradnji
ukupni trokovi projekata,
klasifikacijski sustavi, U radu se polazi od injenice da je procjena ukupnih trokova projekata jedna od glavnih karakteristika
struktura podataka za novih naina ustupanja radova u objektima visokogradnje. Opisana je koncepcija ukupnih trokova
ukupne trokove projekata, projekata. Prikazani su postojei klasifikacijski sustavi koji se najee primjenjuju u graditeljstvu, te
odravanje objekata, razvoj novog, konzistentnog i flexibilnog okvira za strukturiranje podataka koji e sluiti za procjenu i
upotreba objekata kontrolu ukupnih trokova projekata visokogradnje.
Key words S. Marenjak M. A. El-Haram, R. Malcolm W. Horner Subject review
building industry, Analysis of overall project costs for the building industry
whole life costs,
classification systems, The paper starts by emphasizing that the analysis of overall project costs is one of major features of
whole life cost data modern-day procurement of work in the sphere of building construction. The overall project cost
structure, concept is described. Major classification systems currently used in construction industry are
maintenance and presented, and the emphasis is placed on the development of new, consistent and flexible framework for
operation structuring data that will be used for the analysis and control of whole life costs (overall project costs)
for the building industy.

Mots cls S. Marenjak, M. A. El-Haram, R. Malcolm W. Horner Ouvrage de syntse


btiment, Evaluation des cots globaux des projets dans le btiment
cots globaux des projets,
systmes de classification, Larticle part du fait que lvaluation des cots globaux des projets est lun des traits principaux des
structure des donnes nouvelles mthodes de ladjudication des travaux dans le btiment. On dcrit la conception des cots
pour les cots, globaux des projets. On prsente les systmes de classification existants, utiliss le plus frquemment
maintenance des btiments, dans la construction, ainsi que le dveloppement dune nouvelle approche consistante et flexible de la
usage des btiments structuration des donnes qui serviront lvaluation et au contrle des cots globaux des projets dans
le btiment.
. , . . -, . .


,
, ,
.
, . ()
, , ,
, , ,
( , )
.

Schlsselworte S. Marenjak, M. A. El-Haram, R. Malcolm W. Horner bersichtsarbeit


Hochbau, Abschtzung der Gesamtprojektkosten im Hochbau
Gesamtkosten des Projekts, Im Artikel geht man von der Tatsache aus dass die Abschtzung der Gesamtprojekt-kosten eines der
Klassifizierungssysteme, Hauptmerkmale neuer Arten der Leistungsvergabe fr Objekte im Hochbau ist. Beschrieben ist die
Datenstruktur fr Kosten, Konzeption der Gesamtprojektkosten. Dargestellt sind die bestehenden Klassifizierungssysteme die am
Wartung des Objekts, meissten im Bauwesen angewendet werden, sowie die Entwicklung eines neuen, konsistenten und
Benutzung des Objekts flexibilen Rahmens fr das Strukturieren der Daten die der Abschtzung und Kontrolle der
Gesamtkosten von Hochbauprojekten dienen werden.

Autori: Mr. sc. Saa Marenjak, dipl. ing. gra.; dr. sc. Mohamed A. El-Haram, dipl. ing. stroj.; prof. dr. sc.
R. Malcolm W. Horner, dipl. ing. gra., Construction Management Research Unit, Department of Civil
Engineering, University of Dundee, Dundee, United Kingdom

GRAEVINAR 54 (2002) 7, 393-401 393


Procjena trokova projekata S. Marenjak i drugi

1 Uvod potrebne za uspjenu primjenu naela ukupnih trokova


projekata. U svom radu autori su dali inicijalne preporu-
Sve donedavno sva panja investitora, arhitekata i izvo-
ke vladi Velike Britanije kako se neke od tih prepreka
ditelja radova bila je usmjerena smanjivanju graevins-
mogu prevladati upotrebom regulativnih i fiskalnih mjera.
kih trokova, a malo je sudionika posveivalo panju
smanjivanju trokova odravanja i uporabe graditeljskih Odreeni broj istraivakih institucija, kao to su Dundee
objekata ili jo vanije, smanjenju ukupnih trokova University, the Building Research Establishment, Reading
projekata (whole life costs). University i tvrtke koje se natjeu u procesu ustupanja
radova za PPP, PFI (Private Finance Initiative akro-
Poveani interes i sve vee znaenje planiranja i kontro-
nim za PPP projekte koji se rabi u Velikoj Britaniji)
le ukupnih trokova projekata (UTP) proizlazi iz sve
projekte, naglasio je prepreke koje se pojavljuju prilikom
vee popularnosti Design, Build, Finance, and Operate
upotrebe principa ukupnih trokova u svakodnevnoj
(DBFO), Public Private Partnership (PPP), Private
praksi. Jedan takav projekt na sveuilitu u Dundeeu
Finance Initiative (PFI) te Prime Contracting (PC), kao
(Velika Britanija), financiran od strane Engineering
novih naina ustupanja i ugovaranja radova [1]. Sve
and Physical Sciences Research Council (EPSRC),
tvrtke koje su ukljuene u ovakve tipove ugovora mora-
razvija openiti pristup za smanjenje ukupnih trokova
ju preuzeti odgovornost za odravanje i uporabu objeka-
graditeljskih projekata. Glavni su ciljevi tog istraiva-
ta na dugo vremensko razdoblje te stoga trae tonu proc-
kog projekta:
jenu ukupnog vlasnitva izgraenih objekata.
Razviti konzistentni i fleksibilni okvir za prikuplja-
Od oujka 2001. godine, vlada Velike Britanije zahtije- nje svih podataka neophodnih za procjenu i kontrolu
va da se 70% (a od poetka 2002. 100%) vladinih zavo- ukupnih trokova projekata.
da mora koristiti procjenom ukupnih trokova projekata
(za razliku od dosadanje prakse kada su ponuai rado- Razviti kriterije za identifikaciju graditeljskih proje-
va morali davati samo procjenu trokova graevinskih kata, gdje Integrated Logistic Support ILS, moe
radova) kao dio tehnike dokumentacije pri donoenju biti uspjeno primijenjen, te razviti upute za aplika-
odluka vezanih uz gradnju ili rekonstrukciju javnih gra- ciju ILS-a, za razliite tipove projekata visokograd-
evina, primjerice kola, bolnica, vrtia i dr. [2]. nje.

Dosadanja su istraivanja [3] pokazala da je princip Kvantificirati sve prednosti aplikacije ILS za izrade
ukupnih trokova projekata dobro demonstriran u teoriji, projektne dokumentacije graditeljskih projekata.
ali postoje tekoe pri upotrebi u praksi. Jedna od glav- Razviti specifikaciju za Sistem za upravljanje odr-
nih prepreka za uspjenu primjenu u praksi jest nedos- avanja i uporabe objekata (Maintenance Manage-
tatak korisnih, pouzdanih i konzistentnih podataka neo- ment Operating System), te razviti demonstrirajui
phodnih za procjenu ukupnih trokova projekata [4]. softver.
Tamo gdje podaci i postoje, ili su nekonzistentni, ili su u Ovaj rad opisuje aktivnosti vezane uz realizaciju prvog
takvu obliku koji ne omoguava efikasnu analizu ukup- cilja - razviti obuhvatni, konzistentni i fleksibilni okvir
nih trokova projekata. za prikupljanje svih podataka neophodnih za procjenu i
Nedostatak podataka djelomino se moe objasniti i kontrolu ukupnih trokova projekata.
zbog injenice da ne postoje prihvatljivi standardi u gra-
diteljstvu koji propisuju nain prikupljanja potrebnih 2 Procjena ukupnih trokova projekata
podataka i njihovu analizu radi planiranja ukupnih tro-
Novi meunarodni standard za procjenu ukupnih troko-
kova projekata.
va, u svim ivotnim etapama projekata, prema meuna-
Nekoliko struktura baza podataka je predloeno, kao rodnom standardu ISO/BS 15686, dio 1. Service Life
npr. building maintenance cost information service Planing [8], definira procjenu ukupnih trokova proje-
data [5], te PSA trokovi pri uporabi objekata [6], no kata kao:
niti jedna nije generalno prihvaena u graditeljstvu. Bez Tehniku koja omoguava komparativnu procjenu
razvoja strukture, koja e obuhvatiti sve podatke za pro- trokova tijekom specificiranog vremenskog traja-
cjenu i analizu ukupnih trokova projekata, nemogua je nja, uzimajui u obzir sve relevantne faktore koji ut-
i efikasna povratna veza (feedback) izmeu tima odgo- jeu i na inicijalne kapitalne i na budue operacijske
vornog za upravljanje odravanjem i uporabom izgrae- trokove projekata.
nih ili renoviranih objekata i tima odgovornog za plani-
Procjena ukupnih trokova projekata moe biti definira-
ranje i projektiranje objekata.
na kao tehnika za procjenjivanje i odreivanje svih tro-
Robinson i Kosky [7] opisali su financijske prepreke, kova izraenih u nekoj novanoj jedinici direktnih i
kao to su inflacija, kamate, porezi i fiskalna politika, indirektnih, koji ukljuuju sve trokove projektiranja,

394 GRAEVINAR 54 (2002) 7, 393-401


S. Marenjak i drugi Procjena trokova projekata

graenja, odravanja, uporabe i zamjene istroenih ele- gdje su:


menata, u svim etapama projekta i trokove ruenja i
UTPp - ukupni trokovi projekta (npr. bolnice, kole itd.)
uklanjanja graevina [9].
Ti p - inicijalni (kapitalni) trokovi projekta
Procjena ukupnih trokova slui za ekonomsku i ine-
njersku procjenu pri izboru alternativnih arhitektonskih Tiz - ostali inicijalni trokovi kao to su trokovi zem-
rjeenja, usporeujui sve znaajne opcije projektiranja,
ljita, projektiranja i dr.
graenja, odravanja i uporabe objekata tijekom zadano-
ga vremenskog razdoblja. Za svako alternativno rjeenje, Tfm p - trokovi facility managementa na razini pro-
ukupni trokovi za svaki element graevine, mogu se jekta
izraunati sljedeom formulom [10]:
Tfmz - trokovi facility managementa koji se ne od-
UTPe = Tie + Tfme Tre (1) nose na fizike elemente graevine (npr. trokovi
n m osiguranja projekta, trokovi potronje
nm k
Tfme = Tu j + To j + Tzi (2) elektrine energije i dr.).

i =1 j =1
i =1 j =1 i =1
Trp - trokovi ruenja, na razini projekta.
gdje su: Raunovodstvena tehnika diskontiranja (discounting)
UTP e - ukupni trokovi projekta na razini pojedinanog, rabi se radi dovoenja buduih trokova na razinu sadanje
fizikog elementa graevine (npr. zid, krov, vrijednosti. Ta tehnika omoguuje praenje promi-
pod itd.) jenjene vrijednosti novca tijekom vremena, kako bi se
omoguila svrsishodna usporedba izmeu sadanjih i
Tie - inicijalni (kapitalni) trokovi, koji se odnose na
buduih trokova projekata.
fizike elemente graevine (na razini elementa
graevine to su graevinski trokovi) Glavni je cilj upotrebe whole life costing-a" procjena i
Tfme - trokovi facility managementa (to je zajed- optimizacija trokova u svim fazama graevine, a radi
niki naziv za trokove uporabe, odravanja i zadovoljenja zahtjeva investitora i/ili korisnika budue
trokove zamjene istroenih elemenata), koji se graevine zadovoljenje svih uvjeta navedenih u tekuim
odnose na fizike elemente regulativnim i zakonskim propisima. [11]. Stoga whole
life costing omoguuje usporedbu razliitih arhitekton-
Tu - trokovi uporabe objekta koji ukljuuju troko- skih rjeenja na kvantitativnoj osnovi, unutar istog pro-
ve reija, rente, ienja i dr. cesa donoenja odluka, kako bi se izabralo najkorisnije i
To - trokovi odravanja objekata koji ukljuuju trokovno najefikasnije arhitektonsko rjeenje.
trokove reaktivnoga, preventivnoga i inspek-
cijskog odravanja U izvjeu Ministarstva kulture, medija i sporta Velike
Britanije istaknuto je sljedee [12]: povezivanje projek-
Tz - trokovi zamjene istroenih elemenata tiranja i graenja omoguuje postizanje bolje vrijednosti
Tre - trokovi ruenja elementa koji ukljuuju rue- za uloeni novac i kvalitetnije graevine, naroito kada
nje i uklanjanje elementa i trokove reciklae se panja posveuje ukupnim trokovima, u svim ivot-
graevinskog elementa, ako takvi postoje na nim etapama graevina" (Tony Blair, premijer Vlade
promatranom projektu Velike Britanije).
n - broj godina (predvieni vijek trajanja projekta)
3 Postojei sustavi klasifikacije podataka u
m - broj trokovnih elemenata graevine, i graditeljstvu
k - broj zamjena istroenih graevinskih elemenata.
Analiza postojeih klasifikacijskh sustava odnosi se na
Ukupni, nediskontirani, trokovi projekta mogu se sljedece sustave: Uniclass (Unified Classification for the
izraunati koristei se sljedeom formulom: Construction Industry), CAWS (Common Arrangement
UTPp = Tip + Tfmp Trp (3) of Work Sections), CI/SfB (Construction Index/Samar-
betskommitten for Byggnadsfragor), SMM7 (Standard
e z Methods of Measurement of Building Works, 7th Edition)
Tfm p = Tfm
i =1
e + Tfm
i =1
z , (4) and Standard Form of Cost Analysis (BCIS). Iz analize
navedenih klasifikacijskih sustava, slijede ovi zakljuci:
e z Uniclass - Unified Classification for the Construc-
Ti p = Tie + Ti z (5) tion Industry [13] definitivno je sveobuhvatni klasi-
i =1 i =1 fikacijski sustav koji se primjenjuje u Velikoj

GRAEVINAR 54 (2002) 7, 393-401 395


Procjena trokova projekata S. Marenjak i drugi

Britaniji. Uniclass je razvijen s namjerom da nasli- BCIS - Buildng Cost Information Services, The Stan-
jedi CI/SfB, klasifikacijski sustav koji se do sada dard Form of Cost Analysis [16] razvijen je radi
najvie primjenjivao u graditeljstvu. Uniclass se standardiziranja procjene i analize trokova, na os-
sastoji od 15 tablica koje pokrivaju veinu svih novi elemenata graevine (elementni model procje-
aspekata to se pojavljuju za planiranja i izvedbe ne graevinskih trokova). Kod ove strukture poda-
projekata (npr. tablica F Prostori graevine, G taka postoji odreen broj elemenata koji bi trebali
Elementi graevine u visokogradnji, H Elementi biti razdvojeni (npr. vanjska i unutarnja zavrna
graevina u niskogradnji, J Vrste, grupe i podgru- obrada zidova, prozori i vanjska vrata itd.), kako bi
pe radova u grupiranju stavaka trokovnika, itd.). se graevinski trokovi i trokovi odravanja i upo-
Svaka od tablica u Uniclassu moe biti upotrijeb- rabe koji se odnose na fizike elemente graevine,
ljena kao samostalna tablica za klasifikaciju speci- mogli usporeivati na istoj osnovi, s obzirom na
finog tipa informacija, a mnoge su tablice i meu- analizu ukupnih trokova projekata. Na taj bi se na-
obno povezane. Uniclass se rabi kao klasifikacijski in ujedno zadovoljili i zahtjevi za buduom aplika-
sustav za sortiranje podataka o graevinskim mate- cijom tehnika potrebnih za optimalizaciju ukupnih
rijalima, proizvodima, klasifikaciju literature te os- trokova projekata (kao npr. tehnike pod zajedni-
talih informacija o graditeljskim projektima. Infor- kim nazivom Integrated Logistic Support).
macije koje se odnose na strukturu baze podataka
prema elementima graevine, vezano na ukupne SMM7 - Standard Method of Measurement for Buil-
trokove projekata, prikazane su u tablici G. Ostale ding Works; sedmo izdanje [17] omoguava unifor-
tablice, kao npr. tablice pod oznakom A, B, C, D, mnu osnovu za standardiziranje mjerenja graevin-
E, F, L i P mogu se rabiti za stukturiranje filova u skih radova, svake stavke trokovnika. Sastoji se od
bazi podataka sveukupnih trokova projekata. detaljno definiranih pravila upotrebljavaju se pri
CI/SfB - Construction Indexing Manual [14] bio je mjerenju izvedenih radova. Ovaj standard moe biti
najiskoriteniji klasifikacijski sustav za organizira- iskoriten kao izvor informacija, tj. primjer kako se
nje informacija i podataka u graditeljstvu, sve do koliine radova u stavkama trokovnika moraju mjeriti
izdavanja Uniclassa. CI/SfB je uporabljen za orga- i prezentirati u sluaju kada se bilo koji element
niziranje podataka i informacija u graditeljskim graevine sastoji od jedne ili vie stavaka trokov-
poduzeima, te za prikupljanje podataka potrebnih nika.
za izvedbu projektne dokumentacije, pripremu iz- Vrijedno je spomenuti da postoji neprofitna svjetska
vjea, trokovnika, nacrta, informacija o specifika- organizacija, pod nazivom International Alliance for
cijama radova i ostalim informacijama potrebnim Interoperability (IAI), koje je zadaa osigurati univer-
za planiranje i izvedbu graditeljskih projekata. Tab-
zalnu osnovu za poboljanje procesa te primjenu i dije-
lica 1. definira elemente graevina u visokogradnji,
ljenje zajednikih informacija u graditeljstvu [18]. IAI
ali nema strukturu podataka potrebnu za procjenu
radi na razvijanju, publiciranju i promicanju standarda
trokova odravanja i uporabe graevina pa stoga
za klasifikaciju industrije u cjelini (Industry Foundation
mora biti organizirana na drugaiji nain, kako bi
Classes, IFCs) te ini osnovu konvencija koje se rabe u
mogla efikasno posluiti za procjenu i analizu ukupnih
cijeloj graditeljskoj industriji. IFCs je praktino sredstvo
trokova projekata.
za primjenu i dijeljenje informacija o projektima, koris-
CAWS Common Arrangements of Work Sections
tei se i tehnologijom inteligentnih objekata. Verzija
[15], klasifikacijski je sustav za podjelu vrsta rado-
koja je trenutno u upotrebi poznata je pod nazivom IFC
va u graditeljskim trokovnicima, u Velikoj Britaniji.
2*. Glavne grupacije ukljuuju sljedee: oblik prostora,
CAWS bi mogao biti djelomino koriten u struktu-
elemente graevine, strukturu prostora, opremu i namje-
riranju baze podataka, potrebe za analizu ukupnih
trokova projekata, kao pomono sredstvo koje de- taj, dokumentaciju projekta, procjenu trokova, klasifi-
finira podatke o potrebnim resursima za procjenu kaciju, identificiranje objekata, standarde i ifriranje.
trokova graevinskih elemenata. CAWS ima detaljno Jedan od glavnih zahtjeva pri razvoju strukture baze po-
definirane vrste radova i pripadajue stavke tro- dataka za ukupnu procjenu trokova jest u tome da se
kovnika, s detaljnim opisom i definiranjem to je graevinski trokovi i trokovi odravanja i uporabe ob-
ukljueno a to iskljueno pri procjeni svake stavke jekata mogu procjenjivati i planirati na istoj osnovi, ka-
trokovnika. Razliite stavke trokovnika mogu biti ko bi se mogla primijeniti efikasna what-if analiza iz-
ukljuene unutar istog elementa graevine (npr. raz- meu svih trokova koji se pojavljuju u svim etapama
liite stavke trokovnika unutar zemljanih, tesars- projekata.
kih, armirakih i betonskih radova mogu sainjavati
trokove temelja, kao jednog od elemenata grae- Trenutno se u graditeljstvu procjena graevinskih tro-
vine). kova, u najveem broju sluajeva bazira na stavkama

396 GRAEVINAR 54 (2002) 7, 393-401


S. Marenjak i drugi Procjena trokova projekata

trokovnika [19] i [20]. Nasuprot tome, trokovi odrava- Promatrajui hijerarhiju strukture podataka od vrha pre-
nja i uporabe objekata baziraju se na elementima grae- ma dnu, vide se sljedei nivoi: nivo projekta, nivo etape
vine. projekta, nivo kategorije projekta, nivo graditeljskih ele-
menata, te nivo aktivnosti potrebnih za izvedbu graditeljs-
Nakon analize svih unaprijed navedenih klasifikacijskih
kih elemenata. Opisana struktura projekata je prikazana
sustava, postalo je evidentno da niti jedna od postojeih
na slici 1. Kratak opis svakog nivoa strukture podataka
klasifikacijskih sustava u graditeljstvu nije razvijen s nam-
dan je u nastavku.
jerom procjenjivanja i analize ukupnih trokova projekata.
Stoga je potrebno restrukturirati postojee strukture gra- Nivo 1 Projekt
evinskih trokova, kako bi se omoguilo kompariranje (Ukupni trokovi svih etapa projekata)
s trokovima odravanja i uporabe graevinskih proje- Nivo projekta odnosi se na razliite tipove graevina,
kata, na istoj osnovi, uzimajui u obzir sve etape proje- kao to su npr. kole, bolnice, zatvori, banke, poslovni
kata. objekti itd. Za svaku graevinu ukupno postoje tri etape
u njezinu cijelom ciklusu: inicijalna (kapitalna) etapa,
koja obuhvaa projektiranje i graenje objekta, etapa
4 Razvoj novog, konzistentnog okvira za upravljanja objektom (facility management phase), koja
strukturiranje podataka, za procjenu i kontrolu obuhvaa odravanje, uporabu i zamjenu istroenih ob-
ukupnih trokova projekata visokogradnje jekata te etapa ruenja i uklanjanja objekta. Slika 2. pri-
Prvi korak prema uspjenoj primjeni procjenjivanja uku- kazuje strukturu na ovom nivou, koja je kombinacija
pnih trokova projekata sastoji se u razvoju nove ili pre- trokova svake etape, te indirektnih trokova tvrtke, ko-
uzimanju neke od postojeih struktura podataka [21], ja upravlja projektom, kao i financijskih trokova, kao
koja identificira sve relevantne trokovne kategorije, u to su porezi, trokovi posudbe kapitala itd. U sluaju
svim etapama projekta. PPP projekata bit e dodani trokovi investitora, vezani
uz pripremu, upravljanje i nadziranje PPP ugovora, kao
Nova struktura baze podataka, koja e sluiti za procje- i financijski trokovi investitora.
nu i analizu ukupnih trokova projekata, mora biti na
osnovi elemenata graevine, a ne na osnovi stavaka
trokovnika za procjenu i analizu iskljuivo graevin-
skih trokova. Uzmimo za primjer graevinski element
zid, primjerice armiranobetonski. Trokovi tog eleme-
nta sastojali bi se od trokova oplate, armature i betona
potrebnog za izvedbu armiranog zida, dok bi trokovi
odravanja istog zida bili izraeni kao trokovi odrava-
nja po kvadratnom metru tog istog zida. Evidentno je da
bi bilo izuzetno nepraktino izraziti trokove odravanja
zida po kvadratnom metru oplate, armaturi i betonu.
Predloeni novi sustav za strukturiranje baze podataka
ukupnih trokova graditeljskih projekata sastoji se od 5
nivoa.

NIVO 1: Projekt

NIVO 2: Etape
IZVORI PODATAKA

Slika 2. Struktura ukupnih trokova (nivo projekta)

NIVO 3: Kategorije Nivo 2 Etape


(Dijeljenje strukture podataka svake etape na njezine
trokovne kategorije)
NIVO 4: Elementi
Na ovom se nivou svaka etapa dijeli na trokovne kate-
gorije, kao to je prikazano na slici 3.
NIVO 5: Aktivnost
Kapitalni trokovi
Slika 1. Nivoi strukture baze podataka za procjenu ukupnih U kapitalne trokove ubrajaju se svi trokovi potreb-
trokova projekata ni za projektiranje, graenje i primopredaju graevi-

GRAEVINAR 54 (2002) 7, 393-401 397


Procjena trokova projekata S. Marenjak i drugi

ne. Oni ukljuuju trokove zemljita i sve indirektne kove radova koji su ispod povrine zemlje (podzemni
trokove vezane uz upravljanje ovom etapom. radovi), trokove radova koji su iznad povrine zemlje
Trokovi upravljanja odravanja i uporabe objekata (nadzemni radovi), trokove zavrnih radova, trokove
U trokove ove etape (Facility Management phase) opreme i ureaja, instalaterske trokove, trokove urei-
ubrajaju se svi trokovi potrebni za uporabu, odra- vanja okolia (izvan objekta) te indirektne trokove koji
vanje i logistiku potporu graevine, tijekom cijelog se odnose na reiju gradilita.
njezina vijeka uporabe, i indirektni trokovi potrebni Trokovi odravanja se dijele na trokove reaktivnog i
za upravljanje ovom etapom. preventivnog odravanja te trokove zamjene istroenih

Slika 3. Struktura trokova svake etape projekta graevinskih elemenata [22]. Trokovi upotrebe grae-
vina dijele se na trokove osiguranja, reija (plin, struja,
Trokovi ruenja i uklanjanja objekata
voda itd.), ienja, najma (rente), zatite graevina i dr.
U trokove ruenja i uklanjanja objekata ukljuena je
prodajna vrijednost objekta, i trokovi koji su potrebni Nivo 4 - Elementi graevine
za ruenje i uklanjanje te ienje zemljita (gradili- (Dijeljenje strukture podataka svakoga trokovnog
ta) na kraju predvienog vijeka trajanja projekta. Uk- elemenata na potrebne aktivnosti)
ljueni su i indirektni trokovi koji su potrebni za up-
ravljanje ovom etapom. Na ovom nivou trokovi se dijele dalje na elemente gra-
evina. Primjerice, trokovi radova iznad povrine zem-
Nivo 3 Kategorije lje dijele se na trokove nosive konstrukcije graevine
(Dijeljenje strukture podataka svake trokovne (nosivi okvir), podova, stubita, krova, vanjskih zidova,
kategorije na njezine trokovne elemente) prozora, unutarnjih, pregradnih zidova, vanjskih vrata i
unutarnjih vrata te ostalih elemenata (npr. dimnjaka).
Na ovom se nivou svaka trokovna kategorija dijeli na
Trokovi odravanja i zamjene istroenih elemenata sli-
trokovne elemente.
jede istu strukturu koja se rabi za podjelu graevinskih
Na primjer, graevinski trokovi, koji su dio kapitalnih radova, kao to je prikazano na slici 5. Takva struktura
trokova, se dijele na trokove pripreme gradilita, tro- omoguuje svim sudionicima u projektu da poveu i

398 GRAEVINAR 54 (2002) 7, 393-401


S. Marenjak i drugi Procjena trokova projekata

te analizu to ako (what-if) i iz-


nalaenja optimalnog odnosa izmeu
graevinskih trokova, trokova odra-
vanja, uporabe i zamjene istroenih
elemenata te trokova ruenja i
uklanjanja graevine.
Nivo 5 Aktivnosti i resursi
potrebni za izvedbu elemenata
graevine
(Dijeljenje strukture podataka svake
aktivnosti (zadatka) na trokove
potrebnih resursa)
Posljednji nivo u strukturi baze poda-
taka ukupnih trokova projekata odnosi
se na trokove aktivnosti svih radova
koje je potrebno predvidjeti radi izved-
be svih elemenata graevine.
Na primjer trokovi, potrebni za izved-
bu i ugradnju prozora i trokovi odra-
vanja i zamjene istroenih prozora pri-
kazani su na slici 6. Prema tome ukup-
ni trokovi prozora se sastoje od ukup-
nih trokova resursa (direktni trokovi
radne snage, materijala i opreme pot-
rebnih za izvedbu i ugradnju prozora,
kao i njihovo odravanje te indirektnih
trokova (trokovi reije i kompletne
logistike izvoditelja).

5 Zakljuak
U ovom se radu prikazuju postojei
klasifikacijski sustavi koji se primjenjuju
u graditeljstvu Velike Britanije i
dravama Europske unije. Takoer je
opisan razvoj strukture baze podataka
potrebne za detaljnu procjenu, planira-
nje i kontrolu ukupnih trokova gradi-
teljskih projekata (UTP). Skupina stru-
njaka koja radi na ovom istraivakom
projektu definirala je sve podatke (tro-
kovne i podatke koji su indirektno pove-
zani s trokovnim podacima, kao npr.
podaci koji se odnose na definiranje
kvalitete, vijeka trajanja pojedinih ma-
terijala itd.) te odredila timove koji tre-
Slika 4. Trokovi upravljanja uporabe i odravanja projekta/graevine (Facility Manage- baju tako definirane podatke u pojedinim
ment Costs) etapama radova i izvore tih podataka.
Ovako definirana struktura baze poda-
koriste iste podatke i informacije tijekom svih etapa taka potrebna za upravljanje ukupnim trokovima
projekta. projekata omoguit e:
Upravo takvo povezivanje podataka i informacija omo- generiranje alternativnih rjeenja i provedbu what-
guuje efikasno generiranje razliitih varijantnih rjeenja if analize, uzimajui u obzir utjecaj svakoga alterna

GRAEVINAR 54 (2002) 7, 393-401 399


Procjena trokova projekata S. Marenjak i drugi

Slika 5. Trokovi odravanja i zamjene istroenih elemenata

tivnog rjeenja na kapitalne trokove (projektiranje i smanjenje vremena potrebnog za projektiranje i us-
graenje), trokove odravanja i uporabe objekata te tupanje radova, koristei se podacima s prethodno
trokove eventualnog ruenja i uklanjanja graevina. izvedenih projekata
Takve e analize omoguiti identificiranje varijant-
nih rjeenja koja omoguuju optimalne ukupne tro- poticanje svih sudionika na ostvarivanju graditeljs-
kove projekata, uz znatnu utedu prikupljanja poda- kih projekata na iskoritavanje ostalih tehnika koje
taka. pridonose optimalizaciji ukupnih trokova projekata
(kao npr. "Durability, Maintainability, Availability
Analysis, Failure Mode and Effects Analysis, Reli-
ability Centred Maintenance", i dr.), to omoguuje
projektiranje trokovno-efikasnih graevina, to e
biti jeftinije za odravanje i uporabu te za ukupno
vlasnitvo. Upotreba tih tehnika u graditeljstvu opi-
sana je u radu El-Haram i dr. [23].

Predloena struktura ukupnih trokova projekata bit e


znaajna za sve sudionike u izvoenju projekata (arhitekte,
izvoditelje radova graenja, izvoditelje radova odra-
vanja i uporabe, dobavljae materijala i opreme te osta-
lih), koji e biti ukljueni bilo u izvoenju projekata
ustupanih tradicionalnim nainom, ili po modelu Public
Slika 6. Resursi potrebni za izvedbu elemenata (npr. prozor) Private Partnership (PPP). Struktura za prikupljanje i
graevine analizu ukupnih trokova projekata posluit e kao osnova

400 GRAEVINAR 54 (2002) 7, 393-401


S. Marenjak i drugi Procjena trokova projekata

za procjenu i analizu razliitih varijantnih rjeenja, nakon ovisni o elementima ukupnih trokova projekata, moi
ega e rizici (npr. financijski i tehniki rizici), koji su biti procijenjeni i minimizirani.

Autori se zahvaljuju na financijskoj potpori od strane Engineering and Physical Sciences Research Council (UK),
kao i industrijskim partnerima na njihovu vremenu i doprinosu koji su uloili u razvoj ove strukture podataka za
procjenu ukupnih trokova projekata.

LITERATURA
[1] Egan, J.: Rethinking Construction, Report of the Construction [13] Royal Institution of Chartered Surveyors: UNICLASS: Unified
Task Force to the Deputy Prime Minister, DETR, UK, 1998. Classification for the Construction Industry. RIBA
Publications, London, 1997.
[2] Construction Productivity Network: Whole Life Costing- The
New BS/ISO Standard, Report of a Joint Workshop with the [14] CIB: CI/SfB (Construction Indexing Manual), RIBA
Housing Forum, CPN Event, Bristol, UK, (2000) Publications, London, 1976.

[3] Clift, M.; Bourke, K.: Study on Whole Life Costing, Building [15] Royal Institution of British Architects: "CAWS Common
Research Establishment, UK, 1999. Arrangements of Work Sections ". London, RIBA Publications,
1987.
[4] El-Haram, M.; Horner, R. M. W.: Factors affecting Life Cycle
Cost in the Construction Industry, Proc. of the 8th International [16] Building Cost Information Service: Standard Form of Cost
Logistics Symposium, Exeter, UK, (1998) Analysis, Principles, instructions and definitions, The Building
Cost Information Service, UK, 1999.
[5] Building Maintenance Information: Occupancy Cost Planning,
special report: Serial 209, BMI, London, 1992. [17] Royal Institution of Chartered Surveyors: SMM7 Standard
Method of Measurement for Building works, 7th edition., RICS,
[6] Department of the Environment, PSA Specialist Services: Cost- London, 1988.
in-use Tables, HMSO, London, 1991.
[18] Construction Productivity Network: Inteligent Objects,
[7] Robison, G. D.; Kosky M.: Financial Barriers & Report E2124 of a Web Workshop, CPN Event, Bristol, UK,
Recommendations to the Successful use of Whole Life Costing (2002)
in Property & Construction, CRISP, UK, (2000)
[19] Zakieh, R.: Quantity Significant and its application application
[8] British Standards Institution/The International Organization for to construction project modelling. PhD Thesis, University of
Standardization: BS/ISO Standard 15686 "Buildings and Dundee, Dundee, 1991.
constructed assets - Service life planing". ISO, Geneva, 2000. [20] Marenjak, S.: Cost Assessment Models, Gradevinar, The
[9] Kirk, S. J.; Dell`Isola, A. J.: Life Cycle Costing for Design Journal of Croatian Association of Civil Engineers 5 (1999)
Professionals. McGrew-Hill Book Company, New York, 1995. [21] British Standards Institution: BS 5760, Part 23: Reliability of
Systems, Equipment and Components Guide to Life Cycle
[10] El-Haram, M. A.; Marenjak, S.; Horner, R.M.W.: Development
Costing, BSI, London, 1997.
of a Generic Framework for Collecting Whole Life Cost Data
for the Building Industry, Journal of Quality in Maintenance [22] Horner, R.M.W.; El-Haram, M.; Munns, A.: Building
Engineering, MCB University Press, Vol. 8, No. 2, (2002) Maintenance Strategy: A New Management Approach,
International Journal of Quality in Maintenance, Vol. 3 No. 4,
[11] Ferry, D.J.O.; Flanagan, R.: Life Cycle Costing A Radical
(1997)
Approach, CIRIA Report 122, UK, 1991.
[23] El-Haram, M. A.; Marenjak, S.; Horner, R.M.W.: The use of
[12] Construction Productivity Network: Whole-life costing:
ILS techniques in the Construction Industry, The 11th MIRCE
practical ways forward, Report E2134, CPN Event, Bristol,
International Symposium, The MIRCE Akademy, Exeter,
UK, (2002)
(2001)

GRAEVINAR 54 (2002) 7, 393-401 401