Sei sulla pagina 1di 3
FATIONALE Dustin aMaconnt nay EUG RO ‘prrscrsr Ona Me a wi £O¥ [CR | I, CoG _aPROB, stcrersitpesthr MONICAJPQNSTINA ANISTE, INSPECTORATELE §COLARE JUDETENEY INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI catre Refeitor la organizarea si desigurarea concursult de ocupare a funcfilor de director gi director adjunet do unite de ivajamantpreuniversitar va comonicém urmaoarele: Norme de aplicare a evaluirii curriculumului vitae prevazut in anexa nv. 3 1a “Metodologia privind organizarea si desfigurarea concursului pentru ocuparea fuseilor 4e director s director adjunct din unitaile de invagaméne preuniverstar,aprobata prin OMENCS ne. 508072016 {nevaluareacuriculum-ubi vite punctjcle preva in anexa nr. 3 din Metodolosia pivind organizares si desfigurarca concursulu pens ecupareafincilor de director si director adjunet din unitajile de invitimnt preuniversitar aprobats prin OMENCS. ne, $080/2016 se acon si pentru sannitoarle sti 1. Lapanetl al), stoi: cusurle efetuate, in repim postaniversiar, in eadrul departmental entra pregitirea personal! didactic, 2. La punctut 82) (Participates ka stagié de formate perfectionare in specilitate s/s in smanagementul edocafionl, fn srindtete): vistele de studi, patciparea la sesiui/grupur e ler a schimbusi de expereng su fa eonkeine {3 Lapunetal et) calftatea de: formator dovesté cu atestavcertfea/adeverings, coordonstor de proiete $i programe educative. 4. La punctul ¢2)calitatea de: expert ARACLP, expert al eoepuluf de contol al minisiuli STL ATT A SET RTT FTE THOTT ATCT PTE EET s¥Sau nagions @ ‘sees ee 5. La puneteledI) i a2 ducaionl sau de speciale publica, cu ISBNASSNftiol de management edi! sa de ‘© acordi punctajul maxim penta cel putin o Iuctste de management ‘ciliate pala, in clit do aut, respectv penta cel pia dou Inerri de management duowional say de spevaiate_publias, eu ISBN/ISSNMou anivole de management elicational sau do specials public, in estate d coaster. 6, La punctul N (Canodsterea uneiuno limb strne de cireulaie internationals dovedith prin docamente emise deo autoritate in materie) se acords punctajul maxim gi candida In care prezint in foaia maticola/supimentuldilomet de lcenlabsovire, cw dsciplinefetuata pe parcursul studio, limbS srnd de circulate international TL Penu pregititea probelserise candi vor avea in vedere doar referinelebibliogratice prevazute Ia punetsle 6, 731 8 din anexa ar. 10 la Metodologia aprobata prin OMENCS nr 5080/2016, Celelale refernje bibliogatice privind lepislaia sunt utile mumai pentru prgitiea probei de intervi, TL, Pentru proba de interviu, oferta managerial bute $8 conind 8) nulizaproiectulul de dezeltare ins onal a uni de tyvataman sun plan operational pentrso dural de an, in situaia fe care la nivelu! unit de invaeamntpentry care candidat sa tnseis exist proieet de dezvoltareinsiutonald tn derlares, yo propunere de proieet de dezvoltreinstitto iti d fovatamant sun pan operational pentru odursté de un ann situa near nivel unit de infin aus realizat proietl de de7veitare institutional sawn expinatvaleiltatesacostuia, AV. Tn haze prevederlor at 3 alin. (1) lite) din Metdoogi aprobats prin OMENCS nr, 5080/2016, conform eitora (2) Lo concurs penraoeupurey functei de director sau de director caer eli unui debian de sti parscuar, preci sin Plated Notonal al Copitor pot candida persoanee core Dadeplinse. cumataty, wematoarele cont: bl sunt italare fv imotfdineulprewniversitar ad Pckeiat craraet de munca pe perioalt RTT TT TT BT TAOIST RTT TIS TE TOTO MET care i desfisoard aciitatea Jn vedere respects prineipiluieyalitayit de tatament fal de toi saat prewiaut fx at. $ din Leges nr. $2204 ~ Codull Mune, epublica, eu moditicarile si complete ulteioare, penta cvitare apliciri nor eit ciscriminatoril (Be vst, n spe} in seopulapicari nia, precizams lu concurs se pot inserie incluiy cadre didactie eare, in anul scolar 2016-2017, au obtinut acordul pentru mentinerea in_activitate, ea titular, in funcfia didactied, pind la 3 ani peste vista standard de pensionare, Prezenta adres va fi afiati la sedial si pe sites! inspectoratululyeola gv f transmis in Coat unite de fnvfimant preuniverstar de pe raza jude( DIRECTOR GENERAL, corny Marin i