Sei sulla pagina 1di 55

6.2.

2012

STRUNO USAVRAVANJE U GRADITELJSTVU

OSNOVE DIMENZIONIRANJA
KONSTRUKCIJA
PREMA EUROCODE
Eurocode 1990 i Eurocode 1991

Prof. dr. sc. Boris Androi

1. Hrvatske norme i Eurocode


HRN EN 1990
a nacionalna naslovna stranica
b nacionalni predgovor
c EN naslovna stranica
d EN izvorni tekst

e EN Aneks

b
c

normativni
informativni

f nacionalni Aneks

NDP
Primjena
informativnog
Aneksa
Upuivanje na
NCCI

6.2.2012

1. Hrvatske norme i Eurocode

NCCI (Non Contradictory Complementary Information


nformation))
Mcr- elastini kritini moment za bono
torzijsko izvijanje
Lcr- duine izvijanja
Pojednostavljena metoda za uinke II reda
itd.
POMO PROJEKTANTU KOD PRIMJENE EUROCODA
3

1. Hrvatske norme i Eurocode


Poetak projektiranja

EN 1990

vodi
upravlja
diferencira
pouzdanost
kontrolu projekta
nadzor
klase izvoenja
itd.

EN 1990
EN 10901090-2
4

6.2.2012

2. Novi pristup dimenzioniranju

max.

max.=

dop

E
A

E uinak djelovanja
A - funkcija zakonitosti otpornosti
5

2. Novi pristup dimenzioniranju

max.

max.=

E
A

dop
dop = krit

krit - funkcija vezana uz otkazivanje


- faktor sigurnosti
(funkcija nepouzdanosti djelovanja i otpornosti)
otpornosti)

6.2.2012

2. Novi pristup dimenzioniranju

max.

E
max.
A
E

dop
dop krit

krit

.E krit.A
7

2. Novi pristup dimenzioniranju

.E krit.A
Ed
raunsk
aunskii
uinak
djelovanja
djelovanj
a

R
otpornost

6.2.2012

2. Novi pristup dimenzioniranju

.E krit.A
Ed
oznake u
EN

= E . R
= F . M
F.E R
M

raunsk
aunskii
uinak
djelovanje

raunska
otpornost

Ed R d

2. Novi pristup dimenzioniranju


DIMENZIONIRANJE NOSIVOG SUSTAVA

KGS - Krajnje granino stanje


p
g

Ed Rd
M Ed

MRd

MEd MRd
10

6.2.2012

2. Novi pristup dimenzioniranju


DIMENZIONIRANJE NOSIVOG SUSTAVA

Granino stanje uporabivosti GSU


p
g

f f
dop.

f f dop.

f f dop.
11

2. Novi pristup dimenzioniranju


POUZDANOST

POUZDANOST

Ps + Pf = 1

SIGURNOST

Ps = 1
1
Pf

FUNKCIONALNOST
TRAJNOST
12

6.2.2012

3. Opasnosti u graditeljstvu i preostali rizici


INENJERI DAJU MJERE KAKO BI SE
POLUILA ELJENA POUZDANOST
POUZDANOST

planiraju
mjere

provode
mjere

nadziru
mjere

REALNOST NAEG OKRUENJA


Problemu pouzdanosti
pouzdanosti
moe se prii na razne naine.
13

3. Opasnosti u graditeljstvu i preostali rizici


REZIME 800 EKSPERTIZA:

NEMAR, NEBRIGA .................................... 37%


POMANJKANJE TEHNIKIH ZNANJA .... 27%
PODCJENJIVANJE NEKIH UTJECAJA ... 14%
ZABORAVNOST ........................................ 10%
POVJERENJE U DRUGE .......................... 6%
OSTALO ..................................................... 6%
LJUDSKE POGREKE ........ ??????
14

6.2.2012

3. Opasnosti u graditeljstvu i preostali rizici


OPASNOSTI IZ
PRIRODNOG OKOLIA

OPASNOSTI KAO
POSLJEDICA LJUDSKE
DJELATNOSTI I KORITENJA

SNIJEG, VJETAR, GROM,


POTRES, PODZEMNE VODE,
ODRONI, SLIJEGANJE TLA.....

NEMARNOST, NEBRIGA,
NAIN KORITENJA, POAR,
EKSPLOZIJA.......

 
15

3. Opasnosti u graditeljstvu i preostali rizici


PRIMJER RUENJA KROVITA KOLODVORA

 

  

 
 

  

  
 

22

6.2.2012

3. Opasnosti u graditeljstvu i preostali rizici


PRIMJER RUENJA KROVITA KOLODVORA

kritini presjek

23

4. Sakupljanje informacija o konstrukcijama

ELEMENT PROBIRNOG
UZORKA

HE 100 A 1

fy

OSNOVNA
CJELINA

L 40/4

PROBIRNI
UZORAK

fy - obiljeje koje
se promatra

n=10

(broj proba u probirnom uzorku)

N=1000

(ukupni mogui broj proba u tapu poz. 2)


27

6.2.2012

4. Sakupljanje informacija o konstrukcijama

ELEMENT PROBIRNOG
UZORKA

HE 100 A 1

fy

OSNOVNA
CJELINA

L 40/4

PROBIRNI
UZORAK

fy - obiljeje koje
se promatra

UVJET POUZDANOSTI
POUZDANOSTI TAPA POZ. 2

Ed Rd

NEd NRd

28

4. Sakupljanje informacija o konstrukcijama

Pitanje donoenja odluke u sluaju postojanja


promjenjivosti
Inenjerski problemi
opisna statistika (descriptive
(descriptive statistic)
statistic)
prosudbena statistika (inferential
(inferential statistic)
statistic)

29

10

6.2.2012

OPISNA STATISTIKA INFORMACIJA


PROSUDBENA STATISTIKA INFORMACIJA
PRORAUN VJEROJATNOSTI

33

5. Stohastiko modeliranje odgovora


konstrukcije, djelovanje i otpornosti
POJAM STOHASTIKE

STOHASTIKOS

VJET U POGAANJU
ili
SPRETAN U NASLUIVANJU

IRI POJAM OD
STATISTIKE I VJEROJATNOSTI
STOHASTIKA
DAJE OPCIJU DA SE SLUAJU
DODIJELI NEKA VJEROJATNOST
37

11

6.2.2012

5. Stohastiko modeliranje odgovora


konstrukcije, djelovanje i otpornosti
POJAM STOHASTIKE

STOHASTIKI
DOKAZ
POUZDANOSTI
POUZDA
NOSTI

PROBABILISTIKI
DOKAZ
POUZDANOSTI
POUZDA
NOSTI
38

5. Stohastiko modeliranje odgovora


konstrukcije, djelovanje i otpornosti
POVEZIVANJE MODELA U TEORIJI POUZDANOSTI:

OTPORNOST R
DJELOVANJE

Z - ZONA POUZDANOSTI
POUZDANOSTI
Z

Z=0
Z = G(R
G(RE) = 0
G=RE=0

G - FUNKCIJA PONAANJA

FUNKCIJA
GRANINOG STANJA
39

12

6.2.2012

5. Stohastiko modeliranje odgovora


konstrukcije, djelovanje i otpornosti
SLUAJNE
SLUAJN
E VELIINE
VELIINE (BAZNE VARIJABLE)
f(x)

f(x)

x
dvodimenzionalan problem

42

5. Stohastiko modeliranje odgovora


konstrukcije, djelovanje i otpornosti
SLUAJNE
SLUAJN
E VELIINE
VELIINE (BAZNE VARIJABLE)
f(x)

f(x)

dvodimenzionalan problem
43

13

6.2.2012

5. Stohastiko modeliranje odgovora


konstrukcije, djelovanje i otpornosti
VANO!

STACIONARNOST
STOHASTIKIH
PROCESA

ERGODINOST
STOHASTIKIH
PROCESA

OVE PRETPOSTAVKE SE UGLAVNOM POKLAPAJU


SA STVARNIM STOHASTIKIM PROCESIMA OPTEREENJA
44

5. Stohastiko modeliranje odgovora


konstrukcije, djelovanje i otpornosti
STACIONARNOST
STOHASTIKIH
PROCESA
Ti - DUGI PERIODI

X1
V1

T1

X2
V2

T2

X3
V3

T3

X1 = X2 = X3 = ....
V1 = V2 = V3 = ....

STACIONARAN
STOHASTIKI
PROCES
45

14

6.2.2012

6. Bazne varijable i modeli


KONSTRUKCIJA U POGLEDU POUZDA
POUZDANOSTI
NOSTI

MODELI U GRAEVINARSTVU
OPISUJU PONAANJE GRANINOG STANJA

POPRENI PRESJEK

SUSTAV

ELEMENT

49

6. Bazne varijable i modeli


FIZIKALNO - MEHANIKI MODELI
MODELI ZA OPIS MATERIJALA ILI PONAANJA POP. PRESJEKA

LINEARNI

NELINEARNI

t
OVISNI ILI NEOVISNI
O VREMENU
50

15

6.2.2012

6. Bazne varijable i modeli


FIZIKALNO - MEHANIKI MODELI
MODELI ZA OPIS MATERIJALA ILI PONAANJA POP. PRESJEKA
GEOMETRIJSKI MODELI (P
(P- EFEKT)
F
P

F
P

TEORIJA 1. REDA

TEORIJA 2. REDA

51

6. Bazne varijable i modeli


NUMERIKO--STOHASTIKI MODELI
NUMERIKO
BROJANI OPIS VELIINA NAVEDENIH U FIZIKALNOFIZIKALNO-MEHANIKIM
MODELIMA
BROJANI OPIS VELIINA ULAZI U TZV.
JEDNADBU GRANINOG STANJA:

G=RE=0

ili

Z=0

DETERMINISTIKI
POSTUPAK

PROBABILISTIKI
POSTUPAK

NAZIVNE
VRIJEDNOSTI

STATISTIKE
VRIJEDNOSTI
52

16

6.2.2012

6. Bazne varijable i modeli

VANO!
TEORIJA POUZDANOSTI
POUZDANOSTI

SLUAJNE VELIINE

BAZNE VARIJABLE

53

6. Bazne varijable i modeli


BAZNE VARIJABLE U GRAEVINARSTVU

E - VARIJABLE
R - VARIJABLE

(NA STRANI UINAKA DJELOVANJA)


(NA STRANI OTPORNOSTI)

PRIMJERI :

VARIJABLE

g - stalno djelovanje
q - korisno djelovanje
s - optereenje snijegom
w - optereenje vjetrom
L - raspon
e - razmak nosaa

VARIJABLE

fy - granica poputanja elika


fck - vrstoa betonskog valjka
E - modul elastinosti
A - povrina poprenog presjeka
I - moment tromosti pop. presjeka
54

17

6.2.2012

6. Bazne varijable i modeli


PROCJENA POUZDA
POUZDANOSTI
NOSTI KONSTRUKCIJA

OTPORNOST R

Z=RE=0
DJELOVANJE

Z>0

POUZDANA
POUZDA
NA KONSTRUKCIJA

Z=0

GRANINO STANJE

Z<0

NEPOUZDANA
NEPOUZDA
NA KONSTRUKCIJA
55

6. Bazne varijable i modeli


BAZNE VARIJABLE E i R OVISE O DRUGIM VARIJABLAMA
KVALITETA UGRADNJE
NJEGA
BETONA

VODOCEMENTNI FAKTOR
KVALITETA LJUNKA
I CEMENTA

VRSTOA BETONA
KAO BAZNA VARIJABLA

itd.

fck

ODABIR BAZNIH VARIJABLI U G(X)=0


56

18

6.2.2012

6. Bazne varijable i modeli

R=MFA
M

NETONOST MODELA

SVOJSTVO MATERIJALA (vrstoa, modul elast. itd.)

GEOMETRIJSKE DIMENZIJE I VELIINE KOJE IZ NJIH


SLIJEDE ( , W , i itd.)
57

7. Odreivanje djelovanja
POJAM DJELOVANJA
Uzroci koji izazivaju u elementima uinke djelovanja (M
(MEd,
NEd, VEd ili d, d ili deformacije)
DJELOVANJE

DIREKTNO

INDIREKTNO

(mehaniko)

(geometrijsko)
L (uzrok)
P (uzrok)

71

19

6.2.2012

7. Odreivanje djelovanja
a) Djelovanja prema promjenjivosti u vremenu
Stalna (G)
Promjenjiva (Q)
Udesna ili izvanredna (A)
g (vl.teina)

w (opt. vjetrom)
A
q (korisno opt.)

poar

A
(potres)

STALNA DJELOVANJA (G) PROMJENLJIVA DJELOVANJA (Q)

IZVANREDNA DJELOVANJA (A)

72

7. Odreivanje djelovanja
b) Djelovanja prema promjenjivosti u prostoru
Prostorno odreena
Prostorno neodreena

PROSTORNO ODREENA DJELOVANJA

PROSTORNO NEODREENA DJELOVANJA

73

20

6.2.2012

7. Odreivanje djelovanja
c) Djelovanja prema odgovoru konstrukcije
Statika
Dinamika
Kvazistatika
P

v=0
a
a

v=0

a
a

presjek
a-a

presjek
a-a

presjek
a-a

st
st

st

v=0
a
a

74

7. Odreivanje djelovanja
Reprezentativne vrijednosti djelovanja

Karakteristina Fk
Kombinirana

0 Fk

Uestala

1 Fk

Kvazistalna

2 Fk

75

21

6.2.2012

7. Odreivanje djelovanja
Modeliranje djelovanja
Ovisnost intenzitet - vrijeme
Vrijeme
Vlastita
teina
Sati
Promjenjivo
djelovanje
Nametnuto
djelovanje
Dani

Tjedni

Snijeg
Sekunde

Potres
Minute

Vjetar

76

7. Odreivanje djelovanja
Raunske kombinacije djelovanja
KGS

Temeljna kombinacija
Izvanredna kombinacija
Seizmika kombinacija

GSU

Karakteristina kombinacija
Uestala kombinacija
Kvazistalna kombinacija

Vano: Qk,1 karakteristina vrijednost vodeeg djelovanja


Qk,i - karakteristina vrijednost prateih djelovanja

= k ,1 Q

k ,1 " + "

Q ,i

i>1

0 ,i

k ,i

77

22

6.2.2012

7. Odreivanje djelovanja
Djelovanja prema normi Eurocode EN 1991
Struktura EN 1991:
EN 19911991-1-1 vlastita teina i nametnuta optereenja
EN 19911991-1-2 djelovanje poara
EN 19911991-1-3 snijeg
EN 19911991-1-4 vjetar
EN 19911991-1-5 toplinsko
EN 19911991-1-6 djelovanja kod izvedbe
EN 19911991-1-7 udarac i eksplozija
EN 19911991-2

mostovi

EN 19911991-3

dizalice i mainerije

EN 19911991-4

silosi i rezervoari
78

7. Odreivanje djelovanja
Vlastita teina
Izvadak iz EN 1991-1-1
Materijal

Gustoa [KN/m3]

Lagani beton klase LC 1,0

9,0 do 10,0

Normalni beton

24,0

Drvo klase C30

4,6

elik

77,0 do 78,5

79

23

6.2.2012

7. Odreivanje djelovanja
Promjenjiva (nametnuta) optereenja u zgradama
Kategorija optereene
povrine

qk [kN/m2]

Qk [kN]

- Meukatne konstrukcije

1,5 do 2,0

2,0 do 3,0

- Stepenice

2,0 do 4,0

2,0 do 4,0

- Balkoni

2,5 do 4,0

2,0 do 3,0

Kategorija B - uredi

2,0 do 3,0

1,5 do 4,5

Kategorija A - stanovanje

Kategorija C - sakupljanje ljudi


- C1 - povrina sa stolovima

2,0 do 3,0

3,0 do 4,0

- C2 - povrine sa fiksnim stolcima

3,0 do 4,0

2,5 do 7,0 (4,0)

- C3 - slobodne povrine za kretanje

3,0 do 5,0

4,0 do 7,0

- C4 - povrine za tjelovjebu i slino

4,5 do 5,0

3,5 do 7,0

- C5 - koncertne hale i slino

5,0 do 7,5

3,5 do 4,5

- D1 - trgovine na malo

4,0 do 5,0

3,5 do 7,0 (4,0)

- D2 - skladita trgovina

4,0 do 5,0

3,5 do 7,0

Kategorija D - trgovine

80

7. Odreivanje djelovanja
Optereenje snijegom

s = i Ce C t s k i s k
i koeficijent oblika krova
C1 1,0
C2 1,0
sk karakteristino optereenje (iz karte snijegova)

81

24

6.2.2012

7. Odreivanje djelovanja
Optereenje vjetrom
Osnovne vrijednosti

v b = c dir c season v b,0 v b,0


vb osnovna brzina vjetra koja se odreuje iz nacionalnog
aneksa, tj. iz karte vjetrova za pojedinu zemlju
vb,0 fundamentalna vrijednost osnovne brzine vjetra
cdir faktor smjera vjetra
cseason faktor doba godine (sezone)

82

7. Odreivanje djelovanja
Optereenje vjetrom

1
q b = v 2b
2
qb pritisak osnovne brzine vjetra vb
gustoa zraka
vb osnovna brzina vjetra

83

25

6.2.2012

7. Odreivanje djelovanja
Optereenje vjetrom
Vrni pritisak brzine vjetra,

q p (z) = c e (z) q b

q p (z )

na visini z

ce(z)- faktor izloenosti


qb- pritisak osnovne brzine vjetra

c e ( z)
C0 = 1,0

kI = 1,0

84

7. Odreivanje djelovanja
Optereenje vjetrom
Vanjski pritisak vjetra - pritisak vjetra na vanjske plohe, we:

w e = q p ( z e ) c pe
qp(ze) - vrni pritisak brzine vjetra
ze
- referentna visina za vanjski pritisak
cpe
- koeficijent pritiska za vanjski pritisak

85

26

6.2.2012

7. Odreivanje djelovanja
Optereenje vjetrom
Pritisci na povrine

86

7. Odreivanje djelovanja
Globalna stabilizacija konstrukcije obzirom na
razliita djelovanja

88

27

6.2.2012

7. Odreivanje djelovanja
etiri tipa stabilizacije
STABILIZACIJA OBJEKTA
HORIZONTALNA

UZDUNA

POPRENA

VERTIKALNA

UZDUNA

POPRENA

89

7. Odreivanje djelovanja
Projektiranje hala dijelovi hale

90

28

6.2.2012

intenzitet

intenzitet

8. Kombinacije djelovanja

STALNO

MINUTE

intenzitet

TJEDAN

VJETAR

intenzitet

t
SNIJEG

intenzitet

t
DAN

SEKUNDE

POTRES

Kombinacije ?????

KORISNO

94

8. Kombinacije djelovanja

PROBLEM !

KADA SE JAVLJA
NAJNEPOVOLJNIJA
KOMBINACIJA DJELOVANJA

KOJI JE
INTENZITET
TE KOMBINACIJE

SLOENA I MUKOTRPNA METODIKA

METODA
TURKSTRA

METODA
FERRY BORGES - CASTANHETA
95

29

6.2.2012

8. Kombinacije djelovanja
proces 1

METODA TURKSTRA
Kombinacije:
max.X1 + X2 + X3

max.X1
t

proces 2

X2
t

proces 3

X3
t96

8. Kombinacije djelovanja
proces 1

METODA TURKSTRA
X1

Kombinacije:
max.X1 + X2 + X3

proces 2

X1 + max.X2 + X3

max.X2
t

proces 3

X3
t 97

30

6.2.2012

8. Kombinacije djelovanja
proces 1

METODA TURKSTRA
X1

Kombinacije:
max.X1 + X2 + X3

proces 2

X1 + max.X2 + X3
X2

X1 + X2 + max.X3

proces 3

Mjerodavna je
NAJVEA KOMBINACIJA

max.X3
t 98

9. Metode prorauna pouzdanosti


VJEROJATNOST OTKAZIVANJA p
f
MOE SE IZRAZITI SA:
FUNKCIJOM PONAANJA G (performance function)
I
VEKTOROM BAZNIH VARIJABLI X

G(X) > 0

G(X) 0

konstrukcija e preivjeti
POUZDANA
POUZDANA

konstrukcija e otkazati
NEPOUZDANA
EPOUZDANA
102

31

6.2.2012

9. Metode prorauna pouzdanosti


P = ???

f
probability of failure

P =P(G0)
f

G=RE

P = P ( R
RE 0)
f

103

9. Metode prorauna pouzdanosti


FUNKCIJA PONAANJA G

G ( X1 , X 2 , ..... , X n )
BAZNE VARIJABLE
KOJE UTJEU NA POUZDANOST
POUZDANOST

VJEROJATNOST OTKAZIVANJA p

p = P G ( X 1 , X 2 , ..... , Xn )
f

METODE ODREIVANJA OBZIROM NA RAZINU SLOENOSTI


(levels of sophistication)
104

32

6.2.2012

9. Metode prorauna pouzdanosti


METODE ODREIVANJA VJEROJATNOST OTKAZIVANJA p

RAZINA I

Xi

UVODE SE U G OBINO S JEDNOM VRIJEDNOSTI


(OBINO KARAKTERISTI
KARAKTERISTINA VRIJEDNOST X k )

RAZINA II

Xi

UVODE SE U

G S DVA MOMENTA ( X i )
X

UVODE SE U

G S PRIPADNIM FUNKCIJAMA GUSTOE

RAZINA III

Xi

fXi

105

9. Metode prorauna pouzdanosti


fE

- FUNKCIJA GUSTOE ZA UINKE DJELOVANJA


DJELOVANJA

fE (x)

p=0.95

mE

E 95%

Karakteristina vrijednost djelovanja

106

33

6.2.2012

9. Metode prorauna pouzdanosti


f R - FUNKCIJA GUSTOE ZA OTPORNOST
f R (x)

p=0.05

R 5%

mR

Karakteristina vrijednost
otpornosti

107

9. Metode prorauna pouzdanosti

108

34

6.2.2012

10. Osnovno o EN 1990


OPENITO

ENV

prEN

EN

EUROPSKA
PREDNORMA

NACRT
EUROPSKE
NORME

EUROPSKA
NORMA

Eurocode (EC)
Europska norma za
konstrukcije
(CEN/TC 250)
112

10. Osnovno o EN 1990


UPRAVLJANJE POUZDANOU
INENJERSTVO POUZDANOSTI (Metalne konstrukcije 4)
IVOTNI VIJEK KONSTRUKCIJA
KATEGORIJA PREPORUENI
VIJEK

PRIMJERI

10

privremene konstrukcije

10 do 25

konstr. ije dijelove je mogue zamijeniti

15 do 30

konstrukcije za poljoprivredu i slino

50

konstrukcije zgrada i sline konstr.

100

monumentalne konstrukcije, mostovi itd.


113

35

6.2.2012

10. Osnovno o EN 1990


PRINCIPI PRORAUNA PREMA
GRANINIM STANJIMA

RAUNSKE SITUACIJE

STALNA

UVJETI NORMALNE UPORABE

PRIVREMENA

PROLAZNI UVJETI

IZVANREDNA

EKSPLOZIJA I UDAR

SEIZMIKA

KOD POTRESA
114

10. Osnovno o EN 1990


KRAJNJE GRANINO STANJE

Ed Rd
EQU

 Gubitak statike ravnotee pri emu se konstrukcija


smatra krutim tijelom

STR

 Unutarnje otkazivanje ili prekomjerna deformacija konstr.


ukljuujui temeljne stope gdje je mjerodavna vrstoa
materijala konstrukcije

GEO

 Otkazivanje ili prekomjerna deformacija tla gdje je za


otpornost znaajna vrstoa tla

FAT

 Otkazivanje konstrukcije ili elementa uslijed umora mat.


115

36

6.2.2012

10. Osnovno o EN 1990


GRANINO STANJE UPORABIVOSTI

Ed Cd
ODNOSI SE NA FUNKCIONIRANJE KONSTRUKCIJE,
KONSTRUKCIJE,
UDOBNOSTI LJUDI I IZGLED GRAEVINE

DOKAZI:
 deformacije
 vibracije
 oteenja (utjeu na izgled, trajnost i funkcionalnost

116

10. Osnovno o EN 1990


KLASE POSLJEDICA
KLASE

OPIS

CC 3

VISOKA

CC 2

SREDNJA

CC 1

NISKA

PRIMJERI

117

37

6.2.2012

10. Osnovno o EN 1990


PREPORUENI min ZA KGS
1 god.

50 god.

RC 3

5,2

4,3

RC 2

4,7

3,8

RC 1

4,2

3,3

KLASE POUZDANOSTI

118

10. Osnovno o EN 1990


RAZINA REVIZIJE PROJEKTA
RAZINA
REVIZIJE

KARAKTERISTIKE MINIMALNO PREPORUENI


ZAHTJEVI

DSL 3
(RC 3)

PROIRENA
KONTROLA

DSL 2
(RC 2)

NORMALNA
KONTROLA

DSL 1
(RC 1)

NORMALNA
KONTROLA
119

38

6.2.2012

10. Osnovno o EN 1990


RAZINA PREGLEDA ZA VRIJEME IZVOENJA
RAZINA
PREGLEDA

KARAKTERISTIKE MINIMALNO PREPORUENI


ZAHTJEVI

IL 3
(RC 3)

PROIRENA
KONTROLA

IL 2
(RC 2)

NORMALNA
KONTROLA

IL 1
(RC 1)

NORMALNA
KONTROLA
120

F Qk

Qk
0Qk
1Qk
2Qk

10. Osnovno o EN 1990


raunska vrijednost

karakteristina vrijednost
kombinacijska vrijednost
uestala vrijednost
ti 0,1
0,1T
kvazi--stalna vrijednost
kvazi
ti 0,5
0,5T

t
121

39

6.2.2012

10. Osnovno o EN 1990


KRAJNJE GRANINO STANJE
Ed Rd
TEMELJNA KOMBINACIJA
(STALNA I PRIVREMENA RAUNSKA SITUACIJA)

Ed = Sd E { g,jGk ; PPk ; q,1Qk,1 ; q,i0,iQk,i }

EN 1990:2002
KOMBINACIJA ZA IZVANREDNE RAUNSKE SITUACIJE
KOMBINACIJA ZA SEIZMIKE RAUNSKE SITUACIJE
122

10. Osnovno o EN 1990


GRANINO
UPORABIVOSTI
KRAJNJESTANJE
GRANINO
STANJE
Ed C
Rd
KARAKTERISTINA
TEMELJNA KOMBINACIJA
KOMBINACIJA
(STALNA I PRIVREMENA RAUNSKA SITUACIJA)

Ed = Sd E
E
g,j{ Gk ; P
Pk;PQ
q,1
;
Q0,ik,1
Q;k,iq,i
} 0,iQk,i }
k ;k,1
d ={ E

EN 1990:2002
UESTALA
KOMBINACIJA
KOMBINACIJA
ZA IZVANREDNE
RAUNSKE SITUACIJE
KVAZIKVAZI
STALNA KOMBINACIJA
KOMBINACIJA
ZA -SEIZMIKE
RAUNSKE SITUACIJE
123

40

6.2.2012

10. Osnovno o EN 1990


OGRANIENJE PRIMJENE EN 1990

Glavni raspon: 3300 m


Ukupna duina: 5070 m
Visina pilona:

383 m

Promjer kabela: 1,24 m

124

11. Posebnosti u Eurocode 7 - Geotehnika


EN 1990

EC O

OSNOVE PROJEKTIRANJA I PRORAUNA

EN 1991

EC 1

DJELOVANJA

EN 1992

EC 2

BETONSKE KONSTRUKCIJE

EN 1993

EC 3

ELINE KONSTRUKCIJE

EN 1994

EC 4

SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

EN 1995

EC 5

DRVENE KONSTRUKCIJE

EN 1996

EC 6

ZIDANE KONSTRUKCIJE

EN 1997

EC 7

GEOTEHNIKA
GEOTEHNIKA

EN 1998

EC 8

SEIZMIKA

EN 1999

EC 9

ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE
128

41

6.2.2012

11. Posebnosti u Eurocode 7 - Geotehnika


EUROCODE
7

Part
1

Part
2

OPA PRAVILA

ISTRAIVANJE TLA
I ISPITIVANJA
(prije ENV 19971997-2 i 1997
1997--3)

General rules

Ground Investigation
and Testing
129

11. Posebnosti u Eurocode 7 - Geotehnika


OSNOVE GEOTEHNIKOG PRORAUNA

KRAJNJE
GRANINO STANJE

GRANINO STANJE
UPORABIVOSTI

OTKAZIVANJE
TEMELJENJA
USLIJED NEDOVOLJNE
OTPORNOSTI TLA

PREKOMJERNO SLIJEGANJE
KOJE SE ODNOSI NA
PREDVIENU UPORABU
KONSTRUKCIJE

130

42

6.2.2012

11. Posebnosti u Eurocode 7 - Geotehnika


DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJE

EN 1991

EN 1997


 

GEOTEHNIKA DJELOVANJA
GEOTEHNIKA OTPORNOST

131

11. Posebnosti u Eurocode 7 - Geotehnika

RAUNSKI MODELI

ANALITIKI

SEMI-EMPIRIJSKA
SEMIPRAVILA

NUMERIKI
(FEM)

132

43

6.2.2012

11. Posebnosti u Eurocode 7 - Geotehnika


Ed Rd
POSEBNOSTI U GEOTEHNICI

Ed
UINAK
GEOTEHNIKOG
DJELOVANJA
 ponekad ovisi o Rd tla
(aktivni pritisak tla)

Rd

NE MOE SE ODVOJITI !

OTPORNOST
TLA
 ponekad ovisi o djelovanju
(npr. otpornost plitkog
temeljenja)
133

12. Povezanost EN 1993 i EN 1994


Plitki stropovi s integriranim elinim nosaima

- Poetak primjene bez spregnutog djelovanja


- Otvoreni popreni presjeci nosaa
137

44

6.2.2012

12. Povezanost EN 1993 i EN 1994


Slim Floor sustavi

138

12. Povezanost EN 1993 i EN 1994


Aditiv Hoesch sustav

139

45

6.2.2012

12. Povezanost EN 1993 i EN 1994


Aditiv Hoesch sustav
 Princip nosivosti

140

12. Povezanost EN 1993 i EN 1994


Aditiv Hoesch sustav
 Raspon nosaa 16 m
 Raspon ploe 5 m
 ukupna visina h = 68,5 cm

141

46

6.2.2012

12. Povezanost EN 1993 i EN 1994


Millennium Tower
(Vienna - Austria)

42,3
42,3 m
m

Betonska ploa

Betonska jezgra
Spregnuti Slim floor
Spregnuti
nosai
okvir
Spregnuti stupovi

142

12. Povezanost EN 1993 i EN 1994


Geilinger stupovi

Prednosti:
 atraktivan izgled
 male dimenzije poprenog presjeka
 velika nosivost
 poarna otpornost R 90 do R 120
 jednostavna i brza montaa
 male tlane deformacije i zanemariv utjecaj puzanja

143

47

6.2.2012

12. Povezanost EN 1993 i EN 1994


Spregnute stijene (Bi(Bi-steel)

144

12. Povezanost EN 1993 i EN 1994


Spregnute stijene (Bi(Bi-steel)

145

48

6.2.2012

12. Povezanost EN 1993 i EN 1994


Spregnute stijene (Bi(Bi-steel)

146

13. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije


Potresno inenjerstvo

Probabilistiki pristup seizmikog gibanja


 Probabilistika procjena opasnosti ovisi od dostupnosti

kataloga potresa.
 Probabilistika karta globalne seizmike opasnosti
Global Seismic Hazard Assesment Program (GSHAP)

Karta za MRP od 475 godina vrna ubrzanja tla


Proirenje MRP na 1000 do 2500 godina

152

49

6.2.2012

13. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije


Potresno inenjerstvo
Ideja dimenzioniranja iz aspekta razine otpornosti konstrukcije
Otpornost
konstrukcije
za
horizontalne
sile

visoka otpornost (elastina )


dimenzioniranje ne zahtijeva
plastine deformacije

srednja otpornost
dimenzioniranje zahtijeva srednje
plastine deformacije

Traenje
optimuma

niska otpornost
dimenzioniranje
zahtijeva velike
plastine
deformacije

Globalni pomak konstrukcije

153

13. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije


Potresno inenjerstvo
Zone razgradnje seizmike energije
 Zone definirane u EN 1998

154

50

6.2.2012

13. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije


Potresno inenjerstvo
Zone razgradnje seizmike energije
Traenje novih rjeenja

Dijagonala
Cross
brace

Knee
element
Element
razgradnje

155

13. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije


Potresno inenjerstvo
Nova inicijativa
ISO 3010

Basis for Design of Structures.


Structures.
Seismic Action on Structures

 2006 2011 (svakih 5 godina)


 Glavna karakteristika temeljni principi i informacije za

odreivanje bitnih faktora


 Vodi za nacionalne norme

Code for Code Writers


Writers
156

51

6.2.2012

13. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije


Proirenje postojeih
normi
 EN 1993 1 9 Fatigue

Proirenje:
ECCS Procjena postojeih
elinih konstrukcija
Preporuke za ocjenu preostalog
vijeka trajanja uslijed umora

157

13. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije


Procjena stanja postojeih konstrukcija

Podruje daljnjeg razvoja
GF Zagreb
Katedra za metalne konstrukcije
www.grad.hr/metali

Izraditi normu za procjenu


postojeih konstrukcija u okviru EN

158

52

6.2.2012

13. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije


Primjena stakla kod konstrukcija

Podruje daljnjeg razvoja
Izraditi normu za primjenu stakla u


konstrukcijama

GF Zagreb
Katedra za metalne konstrukcije
www.grad.hr/metali

159

13. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije


Upravljanje podacima i harmonizacija softwaresoftware-a
Harmonizacija software
software--a
Proizvoa

Software

analiza
ulaz

izlaz

dimenzioniranje
ulaz

izlaz

izrada
ulaz

izlaz
O

Frameworks Plus (1)

SmartPlant4D Structural (2)

SDS/2 (3)

Structural Triforma (4)


SAP2000 ETABS (5)

O
O

3D+ (6)
O

RAM Structural System (7)


Tekla Structure (XSteel) (8)

ROBOT (9)

O
O

160

53

6.2.2012

13. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije


Odreivanje mehanikog odgovora konstrukcije kod poara

Ispitivanje

Proraun realnog poara

Progib
Otpornost

Standardni poar
Vrijeme

Vrijeme
161

13. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije


Primjena EurocodeEurocode-ova izvan Europe
 Wukesong arena Bejing Olympics 2008: Proraun prema

EN i usklaivanje s kineskom normom GB 50009-2001

162

54

6.2.2012

13. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije


Primjena EurocodeEurocode-ova izvan Europe
Usporedba normi: Kategorije graevina prema namjeni

163

13. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije


Primjena EurocodeEurocode-ova izvan Europe
Neka vas ne brine Eurocode, nita se temeljno
nije promijenilo

164

55

Potrebbero piacerti anche