Sei sulla pagina 1di 277
M. J. TOMLINSON C. Eng., FLCE., AMI, Struct. E. Proiectarea si executarea FUNDATIILOR Traducere dupa editia a doua tn limba engleza we Editura tehnicd Bucuresti Cuprins Prefata la editia in limba romani ......+ Prefata Ia edifia a doua ... Prefata la prima edifie .. . Lista simbolurilor ... Cap. 1. Prospeetiuni geotehnice .. Introducere. Date informative obtinute prin prospectiunile pe teren. Studii asupra piminturilor si roeilor stincoase. Prospectiuni prin foraje. Inceredri de permeabili- tate pe teren, Studii pentru fundarea construcfiilor in uscat. Metode geofizice de prospectare. Inceredri de laborator asupra paminturilor sirocilor stincoase. Avize geo- tehnice. Proprietatile geotehnice ale diferitelor paminturi si roci stincoase. Cap. 2. Prineipiile generale de proieetare a fundafiilor ........-..- Introducere si definifii. Caleulul capacitatii portante prin metodele analitice ale mecanieii piminturilor, Evaluarea presiunilor admisibile pe teren prin metode empirice. Presiuni admisibile pentru paminturi cu frecare interna si coeriune. Capacitatea portantd a radierelor mari de fundatie in argile. Coeficienti de siguranta Tasiri totale si diferentiale. Distribufia presiunilor sub fundatii, Evaluarea tasir fundatiilor in péminturi necoezive. Evaluarea tasirilor de consolidare in piminturi argiloase. Exemple de calcul. Cap. 3. Profectarea fundafiilor in terenuri instabile ...... Introducere, Umezirea si uscarea piminturilor argiloase. Migcarea terenului datoriti temperaturilor joase, infiltrafiilor 51 eroziunilor de suprafata, vibratillor $f aluneed- hilor de yersanti. Prabusiri in zonele cu excavatii miniere. Protectia Impotriva tasiiri- lor datorite executiei galeriilor miniere. Protectia impotriva tasiirilor in zonele cu exploatiri miniere vechi. Fundatii pe terenuri de umplutura. Fundsfii de masini. Vibratiile masinilor. Exemple de proiectare a fundatiilor de masini. Cap. 4. Fundatii de suprafatii .........+ Introducere. Presiuni admisibile pentru fundafiile pe paminturi necoezive si coezive. Incareari excentrice. Fundafii continue pentru ziduri portante. Fundatii continue de beton armat, Fundatii izolate. Fundatii Iing& constructii existente. Fundafii con- tinue sub stilpi. Funda{ii sub stilpi metalici portanfi. Funda{ii radier. Exemple de calcul. 5. Fundatii pe radiere flotante si subsoluri (fundatii easetate) .....- Introducere. Efectul de flotatie si frecare negativa. Exemple de radiere flotante. Exemple de subsoluri, Umflarea terenului tn sépaturile adinci, Metode de exeeutie Fone 17 83 5 186 241 By pentru subsoluri. Subsoluri pe pilofi, Proiectarct radierelor la subsoluri. Ziduri de Perstenti 1a subsoluri, Proiectarea plicii de pardoseala. Tmpermeabilizari. Tratarea infiltratiilor In subsoluri. Cap. 6. Fundafii pe pile gl chesoane ...--+.605--0 0000 Introducere gi definitil. Frecarea laterald pe pile 51 chesoane- Fundatii pe pile si Ghesoane pe stined, Rezistenta la sarcini orizontale, Excavatii mamuale pentru fun- Gatiile pe pile, CAptugirea puturilor. Tipuri de chesoane. Proiectarea chesoanelor datiise sia fandatiilor monolite. Dispozitia generald ¢} principii de proiectare a (jesoanelor eu. aer comprimat, Materiale pentru chesoanie, Frecare laterala. Detalii Ge protectare. Execufia chesoanelor si metode de lansare, ‘Exemple de prolectare si execufie a chesoanelor. Cap. 7. Fundatil pe pllofi-1. Capacitaten portant apilotilor si grupurilor de pilofi -... Introducere si definif{i. Comportarea sub tnedircare a pilofiior sia grupurilor de pilofi. Caleulul eapacitifil portante a pilotilor zolati batuti 10 pamint si pe stined. Caleulul capacititil portante a pilotilor izolati forali In pamint gi pe stined. Capacitatea portant a pilotilor biituti si a celor turnati pe loc. Frecarea negativa. Capacitatea portant& a grupurilor de piloti. Distantele dint pilofi in grup. Pilotii Inciireati peial, considerati ca stilpt. Pilot! rezistenti la smulgere: Piloff supusi la inedredri ori- axithye sau Inelinate, Comportarea pilotilor sub tnedrcii ‘dinamice. Calculul capa- “itatii portante prin formule dinamice, Exemple de calcul. Cap. 8. Fundafil pe pilo{i2. Metode de profectare 1 exeeutie . Utilaje pentru introducerea pilofilor. Pilots introdust prin spalare. Infigerea pilotilor prin vibrare. Infigerea pilotilor de pe apa si prin terenuri dificile. Bateri si Incdr- Pr Je proba, Tipuri de pilofi bétufi — de lemn, de beter prefabricat si heton precomprimat, din profile metalice In dublu ? casetate si tubulare, Sisteme de piloti Prefabrieati de beton. Tipurl de pilofi bitutt sf turnati pe loc. Pilofi insurubati Tipuri de pilofi forafi cu see}iane constantd sa cv baz lirgité. Pilofi compusi (din materiale diferite). Proiectarea radicretor gi grinzilor de solidarizare. Con- (derayii eeonomice. Alegerea tipului de piloti. Cap. 9. Exeeutarea fundatiifor ...-++++++++* Pregiitirea santlerului si Tuerdrt preliminare. Metode de excavare. Excavafii in roci vintoase. Stabilitatea taluzurilor la sipaturile deschiss Sapituri de santuri. Spri- jinirea sipiturilor cu elemente de lemn $i cu palplange. sprijinirea pujurilor gt a Uypaturilor de dimensiuni mari. Materiale pentry sprijinirea sapaturilor. Caleulul Twpingerli pamintulai la sapaturile de mied adjnetme sila cele adinci. Stabilitatea generald a sapiturilor sprijinite. Exemple de calcul. Cap. 10, Batardouri ....-- Jntroducere. Batardouri umplute cu pimint sau oo anrocamente. Palplanse de Jemn, aitonle $1 baraje din cisoaie. Projectarea si exeeufia atardourilor cu un singur rind fe palplange. Exemple de batardouri cu un singh tind de palplanse. Batardouri ct ae carp uet de palplanse. Batardourl celulare. Batardour! cu pereti de beton — pe pilofi forafi, eu diafragme continue, din ‘blocuri prefabricate, eu cadre din beton precomprimat. Batardouri mobile. Exeeutarea fandafiilor sub api. Exemple de calcul. Cap. 11. Controlul ape subtorane in exeavatil »-- Introducere. Infiltraren apei in exeavatil. Caleulul vitezei gi debitului de infiltrare. Fpuismente prin pompare din pujuri deschise, cu filtre aciculare, din puturi forate, 12 279 330 406 491 BAL

Potrebbero piacerti anche