Sei sulla pagina 1di 35

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

5

I)iagrarl 2.1 shows two famring practices nearby a pond ecosystem. Rajah 2.1 menurtju"kksn dus aktittiti pertanian berhampiran ekosistem kolatn.

Fefiilizing process

Proses rnernbaja

Lotus plant

Pokok teratai

ar.rlrrrrraf

Spraying herbicides

Menyembur racun rumpai

,lTrrrrrrelrrl

(a)

4551/2 ro

\ ll

\

il

-

Black bceile hitant

TadPole Kumh,ng

Berudu q*e

,M]*t'r'ffi:

u

lr$ffituill o,']: .

I,Heriwkue.f;-*

-\-+

*-4?5*6-

g?

*Y

=q

.g

S/ i

Diagram 2.1

Raiah2.t

Based on l)iagram 2.l name one example ol tirc lbiloning organisnrs:

Berdasarkrtn Rctjah 2.1, ncunakan satu cctrttcth orgonisme berikut:

(i) Ploducer:

-S/l

sr*/ L

€/

I

#

i

=V

g?

S/ .8/

I

i

I

(ii) !:;i;lll

co,s*mel :

Pcngglttct

(iii) Dccontl;oscr :

Pcttgttt'ui

,

2012 HakCiptailiihriir;r:rPenciitlikarrMcneng.alr

.

.

lvlAii,,\

Fi

g

S/ ='/

f_t:5.s|

13 ,r

r/ri

.€

tri

[Lihat Halaman S { ,tut,]

S

,t'f

$

CLJ

GI

q)

I

i

I

I

ll

i

i

j

.qJ

<\

SU-LIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

6

www.myschoolchildren.com

(b)

State the niche of the duck in Diagram 2.1 Nyatakon nic bagi itik dalam Rajah 2.1.

 

[1 malk]

markahl

(c)

The pond was covel'ed by lohrs plants and the population of Hydrilla sp decreased. Herbicides was sprayed and drained into the pond atd kilied the lotus plants. Thc

herbicides is a respiratory inhibitor. After 3 months the population of llydrilla sp

increase again.

Perruuksan kolam dilitupi oleh pokok teratai dsn popukrsi Hydrillo sp

berktu"angan. Racun rurultai yang disembw' ntengalir ke kolam ittt dttn membunuh pokok teratai tersebut. Racun rttmpai adalah perencat respiras'i. Selepas 3 bulan

ltopulasi Hydrilla sp meningkat sentula.

Explain how the herbicides affect the lotus plarrts

population of Hydrilla sp,

Teranglun bagaimarua rdcun runtpai memberi kesan

,s e I etu s ny a me ni ngkatkan

p o p u I a s i I lyd r ill a sp.

455 I /2 t. 2 0 I 2 I lakCiptaBahagi'artPendidikirn VItn tnqal MARr\

and eventually increase the

terhadap pokok teratai dan

[3 marks]

13 rnarknh)

o/

ot

e/

@t

bi

>,

st

-ei

Ol

gil

a/il

\,il

i/l gil

=/i

F/

q/

,

E/

tr,

sl ol

a/

5 6t

:/ :/=/

cl (J/ o/

9l

'aJ/

OT

9/

o/

>l

;t

->/

=/

$

tu

o)

<D

<t)

*P

e

a) C).

[Lihat Flatraman Seb 3

suo q)

,!. a)

tl

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com