Sei sulla pagina 1di 2
ye SQ races Proieetcofinanfat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investete in oameni! Titlu proiect: .Personalul didactic din sisternul de invajamant preuniversitar si universitar de stat ~ promotor al invari pe tot parcursul viet” Cod contract: POSDRU/174/1.3/S/149155 Beneficiar: Ministerul Educatiei Nationale si Cercetari Stintitice ne SEN CGM cos Catre: Inspectoratul Scolar Judetean/ISMB In atentia Inspectorului Scolar General Prin Nota nr. 348 din data 26.11.2015 conducerea ministerului a aprobat acordarea a 5 credite profesionale transferabile persoanelor din grupul tint al proiectului sistemic cu titlul: "Personalul didactic din sistemul de invatamént preuniversitar si universitar de stat — promotor al invafani pe tot parcursul viefi’, cod contract nr. POSDRU/174/1.3/S/149155, Pentru finalizarea implementarii in bune conditii a proiectului sistemic cu titlul: "Personal! didactic din sistemul de invatémént preuniversitar si universitar de stat — promotor al invatarii pe tot parcursul viefi, cod contract nr . POSDRU/174/1.3/S/149155, in baza notei mai sus amintite, fiecare Inspectorat Scolar Judefean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti va solicita urmatoarele: - eliberarea de catre fiecare unitate/institutie de invatémant preuniversitar de stat din subordine a unei adeverinte, conform modelului atasat, fiecarei persoane ce a facut parte din grupul tint& al proiectului si respecta prevederile notei nr. 348/26.11.2015; - _ eliberarea adeverintelor se va face in dublu exemplar. Un exemplar va fi dat persoanei din grupul tinté, un exemplar va fi transmis Inspectoratului Scolar Judetean de cétre unitateafinstitutia de invatamant preuniversitar de stat. Fiecare Inspectorat Scolar Judetean/ISMB: - va colecta adeverintele emise de unitatile/institutile de invétémant preuniversitar de stat din judet, dupa o procedura similar celei utllizate pentru colectarea Rapoartelor individuale de dezvoltare profesionala; - va transmite catre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetari fice documentele atat jn format letric cat si in format scanat conform’ procedurli derulate pentru Rapoartele individuale de dezvoltare profesionala, pana la data de 10 decembrie 2015 Se ataseaza prezentei adrese modelul de Adeverinté pentru acordarea a 5 credite profesionale transferabile. Orice informatie suplimentara va rugaim s& o solcitati pe adresa de e-mail istemic.sme@amail.com Va multumese, Manager de proiect, Gabrigl LEAHU a Proiect cofnantat din Fondul Socal European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resursclor Umane 2007-2013 Investeste in oamenit Titlu proiect:,ersonalul didactic din sistemul de invayamant preuniversitar si universitar de stat ~ promotor al Invatari pe tot parcursul viefii” Cod contract: POSDRU/174/1.3/S/149155 Benefi finisterul Educatiei Nationale gi Cereetarii Stiinifice ode Tocaltateavnitivisttir Denumireswnitqivinsie Cod RUE de invitamintpreuniverstar de stat deinvitimint preunivesitar de tat Nr. inregistrare nnn Se acordi 5 credite profesionale —transferabile _ doamnei/domnului oo angajati/angajat la 7 fncadrat ca personal didactic/personal didactic auxiliar, ca urmare a desfasurdrii activititilor de dezvoltare profesional, in perioada 12.01.2015 — 31.03.2015, conform Raportului individual de dezvoltare profesionalé completat in cadrul proiectului Personalul didactic din sistemul de invajamant preuniversitar si universitar de stat ~ (Cod contract: POSDRU/174/1.3/S/149155). BU Rat .2018, emis promotor al invéifirii pe tot parcursul viet Prezenta adeverinfa se yereaz in baza Not terul Educatici Nationale si Cercetarii St Direetor, nume renume, semniturd, stampila unitSfii/institufiei de inviitimént preuniversitar de stat Baie Ad