Sei sulla pagina 1di 8

Teknik Menjawab Soalan Kertas 2 Sains

SPM
A. Kenalpasti Pembolehubah
Boleh dikenalpasti dari:
a) Kenyataan
c) Graf
b) Jadual
d) Rajah

Menegak
Melintang

1. Kenalpasti pembolehubah dari kenyataan: MV


Contoh:
Rajah 1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan bendasing
ke atas takat didih air suling.

RV
Langkah-langkah:
a. Gariskan pembolehubah.
b. Kenal pasti pembolehubah dimanipulasikan(MV)
dan pembolehubah bergerakbalas(RV).
2. Kenalpasti pembolehubah dari jadual:
Contoh (1):
Bahan
Takat didih/ C
Air suling
100
Air suling + garam
103

Pembolehubah
dimanipulasi

Pembolehubah bergerak
balas

Langkah-langkah:
Sebelah kiri jadual pembolehubah dimanipulasi (MV)
Sebelah kanan jadual pembolehubah bergerak balas
(RV)
Contoh (2):

146150

Pembolehubah bergerak
balas

Langkah-langkah:
a. Rujuk kepada garis graf.
b. Melintang pembolehubah dimanipulasi.
c. Menegak pembolehubah bergerak balas.
Pembolehubah tetap:
a. Boleh ditemui dalam kenyataan soalan.
b. Bukan daripada senarai radas/ bahan.
Kesalahan biasa
Cadangan jawapan
1. Asid hidroklorik
Parameter:
Jenis asid
Isipadu asid
iii. Kepekatan asid
2. Magnesium
Jisim logam
Saiz logam
iii. Permukaan logam
4. Kenalpasti pembolehubah dari diagram:
Lihat rajah, kenalpasti bahan diguna.
Langkah-langkah menulis pembolehubah
Parameter
Bahan
Jenis/ Saiz/ Jisim/ Ketebalan
Logam
Isipadu/ Kepekatan
Asid hidroklorik cair
MESTI menulis parameter untuk setiap pembolehubah
Radas bukan merupakan pembolehubah

Pembolehubah dimanipulasi
Ketinggian
pelajar
(cm)
Bilangan pelajar

3. Kenalpasti pembolehubah dari graf:

151155

156160

Pepejal
Jisim pepejal

Cecair
Isipadu larutan

Ketebalan wayar
Keluasan kawasan

Kepekatan asid
Jenis larutan

Gas
Isipadu
hidrogen

Latihan:

jernih
Contoh 1:

1. Jadual 1 menunjukkan keputusan bagi tindak balas


antara 3.0 g logam zink dengan 100 cm 3 asid
hidroklorik cair.
Masa/ minit
Isipadu gas/
cm3

0
0

1
27

Pembolehubah
Dimanipulasi
Bergerak balas

2
46

3
57

4
64

5
67

6
67

Jawapan

2. Jadual 2 menunjukkan keputusan satu eksperimen


untuk mengkaji kesan suhu ke atas pertumbuhan
bakteria.
a) Pembolehubah dimanipulasi: _________________________
b) Pembolehubah bergerak balas: _______________________
c) Pemblehubah dimalarkan:____________________________
Contoh 2:

Suhu / C
0
15
25
35
60

Saiz koloni bakteria selepas 24


jam
2
5
10
15
3

Pembolehubah
Dimanipulasi
Bergerak balas

Jawapan

3. Rajah 1 menunjukkan graf isipadu karbon dioksida


yang dihasilkan pada suhu 35C melawan masa.
Dimalarkan

Pembolehubah
Dimanipulasi

Bergerak balas

Isipadu karbon dioksida

Masa

Pembolehubah
Jawapan
Dimanipulasi
Bergerak balas
B. Membuat Hipotesis
Berupaya
menyatakan
hubungan
di
antara
pembolehubah dimanipulasi (MV) dan pembolehubah
bergerak balas (RV).
Langkah-langkah
1. Kenalpasti pembolehubah
i.
Dimanipulasi (MV)
ii.
Bergerak balas (RV)
Contoh 1:
Rajah 2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan kepekatan
antibiotik ke atas pertumbuhan bakteria.
Pembolehubah dimanipulasi (MV): _______________________________
Pembolehubah bergerak balas (RV): _____________________________

2. Guna kata hubung yang bersesuaian.


Semakin MV semakin RV
ATAU Jika MV
maka RV
3. Bina ayat yang lengkap.
ATAU
1. Membuat ayat perbandingan
MV.. lebih .RV.. berbanding dengan
MV
Contoh:
Semakin berat jisim objek semakin besar inersianya.
Jika terdedah kepada cahaya maka kertas fotograf
akan berubah menjadi warna hitam.
Getah asli lebih kenyal berbanding dengan getah
tervulkan.
Kesalahan biasa:
Kenyataan yang terlalu umum Antibiotik yang berlainan
kepekatan membunuh bakteria dengan cara yang berbeza.
Tips:

Dalam pernyataan hipotesis, MESTI mempunyai


hubungan antara pembolehubah dimanipulasi dan
pembolehubah bergerak balas.
TIADA perkataan seperti : Untuk mengkaji
Hipotesis boleh diuji.
Jawapan contoh 1:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Latihan:
1. Rajah 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji
hubungan antara ketebalan kanta cembung dengan
jarak focus kanta cembung.

Keputusan ditunjukkan dalam Jadual 1.


a) Nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Rajah 2(i) dan Rajah 2(ii) menunjukkan imej yang
dibentuk oleh satu kanta cembung apabila objek
diletakkan pada jarak yang berbeza.

Bacaan ammeter dalam Rajah 1.2 lebih tinggi daripada


Rajah 1.1.
Berdasarkan Rajah 2(i) dan Rajah 2(ii), nyatakan
hipotesis bagi eksperimen ini.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Latihan:
1. Rajah 1.1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji
tekanan yang dihasilkan oleh bongkah logam P dan Q yang
mempunyai jisim yang sama.

C. Membuat Pemerhatian
TIPS:
Perhatikan rajah yang diberi.
Cari keputusan eksperimen (pembolehubah ubah
bergerak balas) di dalam rajah
Buat perbandingan jika dua rajah diberikan
Hanya tulis apa yang anda lihat.
Contoh: Nyatakan pemerhatian anda.

Rajah 6.1
Rajah 6.2 menunjukkan kesan ke atas plastisin apabila
bongkah logam P dan Q dijatuhkan.

Rajah 6.2
Tulis satu pemerhatian daripada keputusan eksperimen ini.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Rajah 2(a) dan 2(b) menunjukkan satu eksperimen untuk


membandingkan kereaktifan logam L dan lagam M dengan
asid hidroklorik cair.

D. Mengukur & Menggunakan Nomber


Latihan: Nyatakan panjang anak panah dalam kotak yang
disediakan.

Rajah 2(a)

Rajah 2(b)

Tulis satu pemerhatian bagi eksperimen di atas.


___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Rajah 7 menunjukkan keputusan satu eksperimen
untuk mengkaji kesan kepekata antibiotik yang
berbeza ke atas pertumbuhan bakteria.

Tuliskan satu pemerhatian untuk eksperimen ini.


___________________________________________________________
___________________________________________________________

1. Seorang pelajar telah menjalankan satu eksperimen


untuk mengkaji takat didih bagi suatu larutan. Suhu
larutan telah dicatat setiap 2 minit sehingga larutan itu
mendidih.
Jadual
1
menunjukkan
keputusan
eksperimen tersebut.
Masa/ minit
0
2
4
6
8
10
Suhu/ C
28
48
68
88
102
102
Jadual 3
a. Berdasarkan Jadual 3, lukiskan satu graf suhu melawan
masa.

b. Apakah hubungan antara larutan suhu dengan masa


pada 6 minit yang pertama.
Hubungan = Hipotesis
semakin MV (paksi-x) semakin .RV
(paksi-y)
Jawapan: Semakin ______________ masa diambil,
semakin ______________ larutan suhu.

E. Penjadualan data dan melukis graf

Pembolehuba
h
Masa
Panjang
Suhu

Kata bandingan/ adjektif


Lama / cepat
Panjang/ pendek
Panas/ sejuk/ meningkat/ menurun

Ketinggian
Tinggi/ pendek
Jarak
Jauh/ dekat
F. Membuat Inferens
Berupaya menggunakan pengalaman lalu atau data
yang dikumpul untuk membuat kesimpulan dan
menjelaskan situasi.
Contoh:
Memberi
sebab
mengapa
pemerhatian
dari
eksperimen itu terjadi.
( pemerhatian )... kerana ( sebab /
bahan ) .

Bacaan ammeter lebih tinggi kerana menggunakan


leburan plumbum (II) bromida yang mengkonduksikan
elektrik.
G. Mendefinisi Secara Operasi
Mendefnisikan konsep dengan menggambarkan apa
yang mesti dibuat dan apa yang perlu diperhatikan.
... ialah sejenis yang ditunjukkan
oleh
Apa
yang
didefni

Bahan/
Pemerhatia
proses/ tindak
n/
balas/ larutan/
pembolehub
keadaan
ah bergerak
Contoh: Nyatakan defnisi secara operasi bagi
kekonduksian elektrik.
Kekonduksian elektrik ialah proses yang
ditunjukkan oleh bacaan ammeter.
Latihan:
1. Eksperimen mengkaji kesan bendasing terhadap takat
didih air suling.
Keputusan :
Bahan
Takat didih /
C

Air suling
Air suling + garam
biasa

100
104

(a) Apakah defnisi secara operasi bagi air suling?

..
(b) Tuliskan satu inferens berdasarkan keputusan eksperimen
itu.

Cari & gariskan key words

H. Panduan Soalan Esei


Soalan 10 wajid menjawab!
MV
1. Mengkaji pernyataan berikut:
Kanta cembung dengan ketebalan berbeza mempunyai
panjang fokus yang berbeza.
RV
a. Cadangkan satu hipotesis untuk mengkaji pernyataan
di atas. [1%]
b. Menggunakan dua kanta cembung yang berlainan
ketebalan dan radas lain, terangkan eksperimen
untuk mengkaji hipotesis anda di (a) berdasarkan
kriteria berikut:
i.
Tujuan eksperimen
[1%]
ii.
Kenalpasti pembolehubah
[2%]
iii.
Bahan dan radas
[1%]
iv.
Prosedur
[4%]
v.
Penjadualan data
[1%]
Jawapan:
1. (a) Hipotesis:
Semakin __________________________________,
(Kata banding)
(MV)

semakin __________________________________.
(Kata banding) (RV)
(b)

1% - menyatakan pemerhatian dicatat.)


Gambar rajah perlu dilabelkan

(i) Tujuan:
Untuk mengkaji kesan _(MV)________________ terhadap
_(RV)___________________________.
(ii)

(iii)

(iv)

Pembolehubah:
Jawapan dari
Dimanipulasi:
pemboleh
_____________________________________
ubah
Bergerak
balas:____________________________________
Dimalarkan:
______________________________________

Bahan dan radas:


(Salin semua bahan/radas yang diberikan dalam
soalan kemudian MESTI TAMBAH bahan/radas
lain yang penting.)
Dua kanta cembung dengan ketebalan yang
berbeza,
_________________________________________________
Prosedur:

(Nota:
2 % - menyediakan radas.
1% - mengulangi pembolehubah dimanipulasi.

(1) Bahan dan radas disediakan seperti dalam rajah.


(2) Satu kanta cembung nipis diletakkan di antara skrin
dan objek jauh dari luar tingkap.
(3) Skrin digerakkan sehingga imej tajam terbentuk
padanya.
(4) Jarak di antara kanta dan skrin diukur.
(5) Pemerhatian direkod dalam jadual. Eksperimen
diulangi dengan menggunakan kanta cembung
tebal.
(v)
Penjadualan data:
(Pembolehubah
(Pembolehubah bergerak
dimanipulasi)
balas)
Tebal
Nipis