Sei sulla pagina 1di 4

INFOTEH-JAHORINA Vol. 9, Ref. E-II-8, p. 529-532, March 2010.

UDALJENO UPRAVLJANJE RAUNARIMA UPOREDNA ANALIZA SOFTVERA


REMOTE COMPUTER MANAGEMENT - COMPARATIVE ANALYSIS OF SOFTWARE
Mikari Bratislav, Trajkovi Duan, Visoka kola strukovnih studija za poslovno industrijski menadment, Kruevac, Srbija
Sadraj - U radu je ukazano na potrebu i znaaj postojanja mogunosti za udaljeno upravljanje
raunarima i svakodnevnom potrebom da u savremenom poslovanju koje je dinamino i esto
dislocirano, podacima sa svojih kunih ili slubenih raunara pristupamo sa razliitih lokacija.
Data je uporedna analiza vie programa koji se koriste u navedene svrhe, sa detaljnijim osvrtom
na program TeamViewer. Savremeni dinamian nain ivota i poslovanja sve vie zahteva da nam
podaci trenutno budu dostupni sa vie razliitih raunara na udaljenim lokacijama, a jedini
preduslov korienjem opisanih programa je Internet konekcija.
Abstract - The paper points out the need and importance of the existence of opportunities for
remote management of computers and everyday needs in contemporary business that is dynamic
and often displaced, the data from their home or business computers access from different
locations. Comparative analysis of several programs used in the above mentioned purposes is
given, with detailed attention to TeamViewer software. Contemporary dynamic way of life and
business are increasingly required to give us the data are currently available with several different
computers in remote locations, and the only prerequisite for using the program described is an
Internet connection
1. POTREBA ZA UDALJENIM PRISTUPOM
Vrlo esto se u savremeno doba nalazimo u situaciji kada
nam je potrebno da pristupimo svom raunaru bilo da je to
kuni raunar, raunar na poslu ili udaljeni raunar kolege ili
prijatelja kome je potrebna pomo ili asistencija, a zbog
injenice da ste se jednostavno nalazili predaleko to nismo
mogli.
Da bi reili problem geografske udaljenosti i
nemogunosti da fiziki budemo za eljenim raunarom
koriste se razliiti programi za udaljeni pristup i upravljanje
raunarima.
2. PREGLED POZNATIJIH PROGRAMA ZA
UDALJENI PRISTUP RAUNARIMA

Neki od njih su, na primer:


- PCAnyWhere
- LogMeIn
- Crossloop
- VNC (Virtual Network Computing)
- TeamViewer
Svaki od njih ima neke svoje specifinosti, prednosti i
nedostake u odnosu na druge.
2.1. PC ANYWHERE
Iz prve grupe programa kao reprezentativan i
najrasprostranjeniji naveemo Nortonov (Symantec)
PCAnyWhere, koji se koristi za meusobno povezivanje
udaljenih raunara sa ciljem uspostavljanja daljinske kontrole
raunara, elektronske razmene podataka i upravljanja
poslovnim procesima.

Postoji puno programa za kontrolu i upravljanje


raunarima u mreama. Pre svega podeljeni su prema
nameni:
1. da li koriste direktnu komunikaciju posredstvom
biranja telefonskog broja,
2. da li kontroliu udeljene raunare putem
globalne raunarske mree - Interneta, ili su u
pitanju
3. programi za upravljanje raunarima koji su
umreeni u LAN (lokalnu raunarsku mreu).
U ovom radu bie razmatrani programi iz prve dve
kategorije.
U moru programa koji se mogu nai na Intenetu, a koji
slue istom cilju, izdvojili smo nekoliko onih koji su pokazali
dosta dobre rezultate, te su tako dugo prisutni na tritu i
imaju veliki broj korisnika.

Slika 1. Osnovni prozor sa izborom vrste aktivnosti u


programu PCAnyWhere
Povezivanje raunara primenom programa PCAnyWhere
je mogue ostvariti korienjem svih raspoloivih ureaja
(devices) koji su aktivni na raunaru: COM port, Modem,
TCP/IP, Infrared... Da bi povezivanje bilo uspeno,
neophodno je izvriti instalaciju iste verzije programa na oba
raunara.

529

Da bi se ostvarila veza izmeu raunara neophodno je da


Host raunar bude na ekanju, tj. da na njemu bude aktiviran
PCAnyWhere podprogram za prijem udaljenog korisnika.
Aktiviranje Host raunara za prijem veze moe se ostvariti
intervencijom oveka ili automatski u zadato vreme preko, na
primer, Windows-ovog programa Scheduled Tasks.
2.2. LOG ME IN
Iz druge grupe pomenutih programa (kontrola udeljenih
raunara putem globalne raunarske mree - Interneta) kao
izuzetno koristan i praktian izdvojili bi LogMeIn web
aplikaciju, koja ak i u besplatnoj verziji nudi mogunost
potpune kontrole udaljenog raunara i mogunost rada sa
udaljene destinacije kao da ste fiziki prisutni za
kontrolisanim raunarom. Naravno, neophodno je da
navedena web aplikacija bude instalirana i na kontrolnom i na
kontrolisanom raunaru i da oba raunara budu konektovana
na Internet. Preporuuje se irokopojasna (broadband)
konekcija tipa ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line),
mada u praksi se pokazalo da je mogue raditi ak i u
varijanti dial-up konekcije sa protokom od svega 56 Kb/s.
Kao pozitivnu stvar treba naglasiti da je sa jednog kontrolnog
raunara mogue kontrolisati vie drugih raunara na kojima
je instalirana navedena aplikacija uz sigurnosne mere prijavljivanje na sajt svojim korisnikim imenom i lozinkom,
a takoe i logovanje na eljeni raunar uz pomo njegovog
korisnikog imena i lozinke. Prilikom prijavljivanja na sistem
dobijate spisak svih raunara koje korisnik kontrolie i
poruku o tome koji su od njih on-line a koji nisu. Ovo je
prikazano na Slici 2.

jedan minut da se konektujete i ponete da radite a da ne


znate nita o portovima ili protokolima.
Dosta je jedostavan i lak za korienje. Normalno,
programi za udaljeno upravljanje desktopovima zahtevaju da
udaljeni PC pokrene server, to moe da bude komplikovano
za podeavanje, ali to nije sluaj sa Crossloop-om. Osoba
kojoj treba pomo treba samo da instalira Crossloop i
pokrene glavnu aplikaciju, zatim treba da ode na deljenje i da
pristupni kod bilo kom ko hoe da mu pomogne. Ta osoba
zatim unosi pristupni kod a za sve ostalo e se pobrinuti
Crossloop server.
Crossloop je nedavno kreirao drutvenu mreu,
povezujui ljude koji imaju problema sa programom, sa
ljudima koji ele i mogu da im pomognu.

Slika 3. Logotip aplikacije CrossLoop


CrossLoop radi na principu CrossLoop VIP tunela,
bezbednog peer to Peer sistema za prenos podataka.
CrossLoop ifruje sve podatke i razmenjuju poruke na nau
mreu da se obezbedi privatnost korisnika. Samo ste vi i vai
prijatelji ili porodica u mogunosti da pogledate ili delite
kontrolu nad svojim raunarom. CrossLoop sesija moe
poeti samo na vaem raunaru kada eksplicitno pozivate
nekoga da pone sesija. Svi podaci koji se alju preko mree
CrossLoop su kodirani u krajnjim takama koristei 128bitnu Blowfish enkripciju.
Mislite li da je sve to bespotrebno, kada to moete
napraviti i sami na primer otvoriti nalog na nekoj od servisa
koji nude dinamiki DNS, ukljuiti dijeljenje desktopa i
omoguiti NAT i proslediti potrebne portove na routeru?
Meutim, zato se uopte muiti kada su s TeamViewerom
stvari daleko jednostavnije.
2.4. TEAM VIEWER
Verovatno vam se nekada desilo da vam je potreban
pristup nekom udaljenom raunaru radi prenosa podataka sa
njega ili zbog reavanja i utvrivanja softverskih problema
kod nekog od prijatelja. Za taj problem postoje mnoga
softverska reenja koja vam mogu pomoi oko pristupa
raunaru ma gde se on nalazio.
Jedno od tih reenja je popularni program TeamViewer
koji e vam pruiti sve mogunosti koje su vam potrebne. Da
bi pristupili drugom raunaru potrebno je da imate instaliran i
pokrenut ovaj program kod vas i na raunaru koji poseujete.

Slika 2. Izgled kontrolnog prozora u web aplikaciji Log Me


In
2.3. CROSSLOOP
Crossloop je program za udaljeno upravljanje desktopom
sa lako razumljivim interfejsom. Vi bukvalno moete za

TeamViewer je raunarski programski paket za daljinsko


upravljanje, deljenje desktopa, kao i prenos datoteka izmeu
raunara. Softver radi i sa operativnim sistemom Microsoft
Windows i Mac OS i funkcionie ak i ako je raunar
zatien firewall-om i NAT (Network Address Translation)
proksijem. Takoe je mogue da pristupite maini startujui
Teamviewer sa web pretraivaa. Iako je glavni fokus
primene je da olaka Desktop podrku i daljinsku kontrolu

530

raunara, u paket je ukljuena


(kolaborativnog rada) i prezentacije.

opcija

saradnje

TeamViewer GmbH je osnovana 2005. godine u


Uhingenu, Nemaka. Prema izjavama za javnost kompanije,
TeamViewer ima vie od 60 miliona korisnika koje posluju u
50 zemalja irom sveta.
Dostupan je u besplatnoj i komercijalnoj verziji, trenutno
je aktuelna besplatna verzija TeamViewer 5.

raunaru. Na primer, ukoliko vas je prijatelj jednom zamolio


za pomo ili intervenciju na svom raunaru i tada vam rekao
svoju lozinku, neete moi ve pri sledeem pokretanju
TeamViewera da mu pristupite sa tom istom ifrom, ve se
generie nova.

Slika 4. Logotip i osnovni moto aplikacije Teamviewer


Stvari funkcioniu ovako, po instalaciji TeamViewera
automatski e vam biti dodeljen jedinstveni identifikacioni
broj. Sve to jo trebate uiniti je da upiete lozinku
(preporuujemo to sloeniju isto iz sigurnosnih razloga).
Ostale konfiguracijske korake e odraditi sam TeamViewer
(instalirae se i dodatni modul DynGate zahvaljujui kojem
TeamViewer radi i iza firewall-a pa ne morate znati ni
eksternu IP adresu kako biste pristupili svom raunaru).
Zatim, na raunaru s kojeg elite pristupiti svome
raunaru, takoe treba instalirati TeamViewer, pa u glavnom
meniju upisati lini identifikacioni broj (ili broj onog
raunara na koji elite da se spojite), pritisnuti taster "spoji
se na partnera" i konekcija e se gotovo trenutno ostvariti.
Utisak je i vie nego odlian, a zapravo se ne razlikuje
previe od onoga koji nude i mnogi drugi slinih softveri za
udaljenu kontrolu raunala. Naime, ini e vam se kao da
radite za sopstvenim raunarom bez obzira to ste od njega
moda udaljeni i stotinama kilometara, a kvalitet i brzina rada
najvie zavisi od brzine veze s Internetom.
Osim udaljene kontrole raunara, TeamViewer nudi i
mogunost razgovora zamiljen kao klasini chat (u malom
prozoru), a mogue je i razmenjivati datoteke. Zgodno je to
to ete pri razmeni datoteka moi da vidite sve diskove i
mape na udaljenom raunaru, ba kao da sedite za njim.
Naravno, velika panja je posveena i sigurnosti pa je sva
komunikacija izmeu vaeg raunara i raunara s kojeg se
spajate kriptovana, a pristup raunara je mogu samo onima
koji znaju va ID i lozinku.
Da bi stvar bila bolja, TeamViewer je potpuno besplatna
aplikacija, ali iskljuivo za nekomercijalnu upotrebu. Dodue,
imajte na umu da na oba raunara moraju biti instalirane iste
verzije TeamViewera, inae se mogu javiti problemi sa
konekcijom.
Kada pokrenete program dobiete sigurnosne brojeve koji
se menjaju uvek kada se ponovo ukljui TeamViewer zbog
sigurnosti vaeg raunara. Sigurnosne brojeve (ifre) je
potrebno razmeniti sa korisnikom drugog raunara da bi ste
mogli da se poveete. Iz bezbednosnih razloga i zbog zatite
privatnosti korisnika, prilikom startovanja aplikacije uvek
iznova generie nova ifra sastavljena od 6 alfanumerikih
znakova, tako da je teko zloupotrebiti pristup udaljenom

Slika 5. Izgled poetnog prozora u aplikaciji Teamviewer


Ipak, ukoliko imate korisnike ili raunare kojima elite da
imate pristup sa stalnom lozinkom, mogue je takvu
definisati prilikom instalacije programa TeamViewer, ali i
kasnije ukoliko se takva potreba ukae. To moe u praksi biti
korisno ukoliko vam je potreban pristup kunom raunaru, a
vi ste na poslu; naravno kuni raunar mora biti ukljuen i
stratovan TeamViewer, ali uopte onda nije nepohodno da
iko bude ispred njega. Inae startovanje TeamViewera moe
biti manuelno ili ukoliko elimo automatsko uz pokretanje
operativnog sistema.
Da ne bi pamtili devetocifrene brojeve koji su
identifikatori udaljenih raunara - ID, svakom od njih u
podeavanjima svojstava (Properties) moete dodeliti ime
koje je lako za pamenje ili jednostavno ime korisnika ili
vlasnika raunara. Jo bolje, mogue je kreirati i grupe
korisnika kojima pristupate, npr. da li su to privatni kontakti,
grupa kolega ili raunara na poslu, prijatelji koji su poetnici
u radu na raunaru pa im je esto potrebna asistencija i
slino. Takoe prilikom startovanja aplikacije i unoenja
svog definisanog korisnikog imena i lozinke, dobijate spisak
raunara po grupama i to kako onih koji su trenutno on-line
tako i onih koji su na nekoj od vaih lista i grupa ali su
trenutno iskljueni ili na njima nije startovan TeamViewer.
Navedeno je prikazano na slici 5.
Prednosti koje TeamViewer nudi u besplatnoj (free)
verziji u odnosu na svoje konkurente se ogledaju pre svega u
mogunostima:
podrava prenos datoteka (File Transfer)
omoguava pristup udaljenom raunaru i preko
Intreneta, dakle ak i ako na kontrolnom raunaru
nije instalirana aplikacija teamViewer
podrava kreiranje virtualne privatne mree (VPN)
prua mogunost prezentovanja i kolaborativnog rada
na udaljenom raunaru, i
nudi mogunost chat-a, audio i video komunikacije
izmeu korisnika, kao i snimanja sesija u obliku
video zapisa
Program je zaista bogat finim podeavanjima aplikacije
od toga da li elimo ili ne da se vidi pozadiska slika na
desktopu udaljenog raunara to moe biti korisno u
zavisnosti od kvaliteta i brzine internet konekcije korisnika,

531

preko podeavanja kvaliteta prikaza da li elimo da


optimizaramo brzinu ili kvalitet ili moemo da sve to podesi
TeamViewer automatski. Navedena podeavanja, poevi od
optih, preko bezbednosnih, udaljene kontrole, prezentacije,
liste partnera, audio i video podeavanja, slanja prilagoene
pozivnice prijateljima za korienje programa kao i napredna
podeavanja data su na slici 6.

3. ZAKLJUAK
U moru programa iz grupe koji slue udaljenom pristupu i
kontroli raunara, poput navedenih i opisanih PcAnyWhere,
Log Me In, CrossLoop i slinih, TeamViewer-u dajemo
prednost nad ostalima jer je zaista dosledan svom naelu
jednostavno brzo sigurno (simple fast secure).
Jednostavan je za instalaciju, instalacioni paket je veliine
svega 2,54 MB i ne optereuje operativni sistem, te ne
usporava osetno rad raunara. Daje prilino brz odziv bez
kanjenja, ali i ostvaruje bezbednu konekciju nivoa kvaliteta
kunog bankarstva. Nova dinamika lozinka generie se na
svakom poetku sesije TeamViewer-a da sprei bilo kakvu
zloupotrebu ili stalni pristup udaljenom raunaru.
Sve u svemu, TeamViewer je odlino reenje ako morate
pristupati svom raunaru s udaljenih lokacija (ili ako elite
pristupati i raunarima lanova porodice ili prijatelja) ili
preuzeti potpunu kontrolu. Vrlo ga je jednostavno koristiti,
konfiguraciju gotovo uopte nije potrebno izvoditi (mada je
to mogue), prijatnog izgleda i dizajna je i intuitivnog
interfejsa i besplatan u osnovnoj verziji.
CONCLUSION

Slika 6. Podeavanje opcija u Teamviewer-u


U mnotvu korisnih opcija pomenuli bi i mogunost da
kontrolisani i kontrolni raunar zamene uloge vrlo
jednostavno u meniju koji je uvek prisutan u toku sesije iz
opcije Actions/Switch sides. Tada kontrolisani raunar
postaje onaj koji kontrolie i upravlja drugim raunarom.
U cilju ostavrivanja maksimalne brzine prenosa svi
podaci se automatski komprimuju pre prenosa.
Takoe, korisnik moe podesiti da li eli da upravljanje
udaljenim raunarom na svom monitoru posmatra preko
celog ekrana ili samo u okviru prozora manjih dimenzija na
svojoj radnoj povrini.
TeamViewer Web konektor je idealan nain za zgodnu
kontrolu udaljenog raunara iz bilo kog web pregledaa. Web
konektor koristi samo HTML i flash 9, moete ga koristiti u
bezbednosnim kritinim sredinama, ak i kada ActiveX ili
Java aplikacije nisu dozvoljene. Moete ak i da koristite
Internet prikljuak iz Linux maine.

In the sea of the group used a remote access and control


computer, as described above and pcAnywhere, Log Me In,
CrossLoop and similar, we are giving an advantage to
TeamViewer over others because it is really a consistent
principle of his "simple - fast secure. Easy to install, the
installation package is only 2.54 MB in size and increases the
operating system, and not slowing down computer work
sensibly. Gives a pretty fast response without delay, and
achieves a secure connection quality home banking. A new
dynamic password is generated at each start a TeamViewer
session to prevent any misuse or permanent access to the
remote computer.
All in all, TeamViewer is a great solution if you need to
access your computer from a remote location (or if you want
to access the computers of family members or friends) or take
the full control. It is very easy to use, configuration almost
did not need to run (although this is possible), a pleasant
appearance and design and intuitive interface and the free
basic version.
LITERATURA
[1] http://www.symantec.com/norton/symantecpcanywhere
[2] http://www.logmein.com
[3] http://www.teamviewer.com

Slika 7. Kompanije koje koriste Teamviewer


Kao jedan od dokaza kvaliteta, brzine i pouzdanosti u
radu moemo navesti i nekoliko svetski poznatih firmi koji
koriste u svom poslovanju program TeamViewer, poput
kompanija: Philips, Siemens, Canon, Harley Davidson,
United Nations, DHL, Shell i mnoge druge.

532

[4] Kontrola i upravljanje raunarima u mrenom


okruenju,
Bratislav
Mikari,
Bojan
Milosavljevi

Nauno
struni
skup
Industrijski menadment i razvoj, Kruevac,
2007.
[5] http://math.eknjige.org