Sei sulla pagina 1di 2

.

-~
,~

AGE~1JC:1\~~~~7rXWffRA"'\
INTRARE

Nr

.IE:;;~E Luna
ZIU

~
AGENT1A

t?(?.,

AnM~.

Ni\TIONALA

O~
CAIJASTMU
$1
Pl'Bl.ICITATf:IMOB1L1ARA

Ciitre:
Spre ~tiinta:
Referitor la:

Domnul Liviu ZAMAN


Str. Hrisovului, nr. 26, bl. H4, ap.70, sect. 1, Bucure~ti
Oficiilor de Cadastru ~i Publicitate Imobiliarii
Precizari cu privire la anularea numerelor cadastrale

Stirn ate Domn,

Avand Tn vedere adresa dumneavoastra, Tnregistrata la Agentia Nationala de Cadastru


:;;iPublicitate Imobiliara sub numaruI1877/05.02.2014,
va comunicam urmatoarele:
Anularea numerelor cad astra Ie poate fi realizata Tn urmatoarele situatii:
- la solicitarea titularului dreptului de proprietate, Tn baza formularului tip, anexat
prezentei, Tn care se va mentiona ca nu a folosit documentatia cadastrala Tn circuitul civil, cu
ata:;;area exemplarelor Tnoriginal a documentatiei cadastrale;
- Tn baza hotararii judecatore:;;ti definitive :;;i irevocabile prin care s-a dispus anularea
numerelor cadastrale;
- de catre oficiul teritorial, Tn baza referatului de anulare a numerelor cadastrale,
Tntocmit de inspectorul de cadastru ~i semnat de inginerul :;;ef.

Cu deosebita consideratie,

Victor Adrian GRIGORESCU

ANCPUStr. Splaiullndependen\ei.
Nr. 202 A, Etaj 1, Sector 6. Cod po~tal 060022. Bucure~ti. RoMANIA
Telefon: (+4021) 317 73 39; Fax: (+4021) 316 52 24; e-mail: office@ancpi.ro; WVffl.ancoLro

Certifical SR EN ISO 9001:2008


Nr.27921109/R

04

Mar

2013

15:36

HP

L.:ASERJET FAX

p. 1
. '-"v,"I"U.
~;L' t~~'~r
ttr.O:':l}l,,"I$\.c.-.~
~
~.
'.
~ .......,no' ...

--

.-~-"---

,
"

Model
CATRE
OFICIUL DE CADASTRU ~l PUBLICITATE IMOBIUAAA. .....................
BIROUL DE CADASTRU $1 PUBLICITATE
IMDBIUARA ..............................
Nr. de inreg~trare

.I(dala)

CERERE DE ANULARE NUMAR CADASTRAL

Subsemnatul(a)/subsemna!li .................................................. ,...........................................


.domiciliat(a)
in
localitatea
........
str.
_..................................................
nr
,legltimat(a) ou ellBI seria
nr.
... ............. _.... ,
CNP
...............................................
,
tel./fax................................................... , e-mail:, proprietar(i) al(a!) imobilului sttuat Tn UAT
..........
locaHtatea
str.
.......................
:
.-. nr
, bl. ......... i;cars
, ap
,
sector
f taMa
parce)a
prin mandataru! ................. ,,} ....... va reg sa
dispune~:
.
ANUlAREA

NuMARULUI CADASTRAL:

c.:

atribuit imob,illilui

mai sus

meniional

~.~~.~~.~~.~~~

...

~.:::::'.::'.::::'.::::::'. :...:...............~...;............................................................................... :.....


,

..-.,

SEMNATUR.A.

DATA

:.

,"

'.....

~.~..

_._.~,_~."~.r_ "_ .. _._,

".~'