Sei sulla pagina 1di 2

ttF

ANCPT

Citre:
in

atentia:

OFTC LE DE CADASTRU $t PUBL|CITATE tMOBtLtARA

Doamnei/Domnului Director
Doamnei/Domnului Registrator _ 9ef
Doamnei/ Domnului Inginer _ gef

Spre Ftiin!a: UNtUNlt NATTONALE A NOTARTLOR pUBL|Ct DtN ROMAN|^,


Domnului pregedinte Dumitru Viorel MANESCU

persoanelor f izice/juridice autorizate


Referitor la: procedura de sistare a apartamenterii/condominiului
Stimate doamna,
Stimate domn,

. in situalia in care proprietarul detine toate unitetile individuale componente ale unui
condominiu, gi soliciti inscrierea unei singure construclii ca urmare
sistdrii
S9_lql_gpl9a_in_ Tod_lbLjg4tgli! prevederite arr. .151 alin. (2) din
lpartament:rii,.
Hegutamenlut de avlzare, receptie gi inscriere in evidentele de cadastru gj carte funciare,
aprobat prin OJdinul directorului general al Agentiei Nafionale de Cadasiru publicitate
9i
lmobiliarA nr. 70012014 cate stipuleazA ce: Operaliunea de slstare a apartamentarii
se
efectueazA la cererea propietarului tuturcr unit\ilor inclividuale din condominiu, tn
baza
acordului autentic de vointd, astfet:
a) dace proprietarul constuctiei este 9i proprietarut terenului pe care aceasta
este amplasate, atunci se efectueaze urmetoarele operatiuni: _ se sisteaze cedile
individuale aferente Ul- utiloc - se sisteazd cartea funciard a constructiei; - construcya
se
transcrie in caftea funciarA a brcnului.
b) dacd proprietarul constru4iei nu esfe ,i proprietarul terenului pe care
aceasla esfe amplasatd, atunci se sisteaze cA\ile individuale aferente Ut_ urilor, iar pentru
inscrierea conatructiei se aplice dispozitiite referitoare Ia dreptul de supetficie
Prin urmare pentru solu.tionarea situatiei expuse anterior nu se vor etectua

operaliuni de alipire ale unitatilor individuale.


in vederea siderii apartamenErii/condominiului, potrivit prevederilor art. 151
.Atstfel,
din actul normativ mentionat mai sus, se vor avea in vedere urmdtoarele:
Cererea va avea ca obiect sistarea apartamentdrii/condominiului gi se va inregistra
pe codurile aferente serviciilor cu codur 2.4.2 2.5.1 din Anexa nr. 1 ra ordinur
si
ministrurui
administratiei 9i internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate
de.Agentia
de Cadastru Si publicitate lmobiliard 9i unitdtile sale subordonate
.NgonalS
(... ). cu modificarile Si compleiSrile ulterioare.
In cuprinsul cererii se vor indica toate numerele de carte funciare a unitetilor
individuale a cdror sistare urmeaze a se efectua.
In acest sens, pentru solutionarea cererii in aplicatia informaticd se vor parcurge
urmdtoarele etape:
- asisteniul registrator intra in fiecare carte funciar; individuale a condominiului si va
efectua in partea B nota privind sistarea acesteia, va salva, timp ln care se activeazi
butonul de sistare;
- pasul urmdtor este selectarea butonului de sistare si va salva solulia;

..

ANcPr/sr. Spraiuthdepndentei, N, 202 A, Fraj 1. secror 6. coo porra-ooozz=m.;;;i6fim


Teleron (-402r)3177339.F* (-zo2 3165i24:e-mait ;r6*O"i,"pi.- i*,i

".iii,ii

cedficar SR EN

rSO 900112003

ttF
ANCPI

mod automat se transcriu toate darete privitoare


' u' ,"
ta'conaru;lie
. - se Jace notd in partea B a cartJi funciare privind
corective a
construqiei 9i privind transcrierea consirucliei in
cartea
rgSlstrgtor va efectua eiectiv. inscri"r""
cartea terenului,
In ^^-,_
sena ::i.]"Iyt
rangului intrucat prjn sistar( ca4ii funciare
"""""tr""tiii'i"
colective
si
a
unitdlilor
indjviduale
inscrierjle anterioare au oevenit inactv3l
Se salveazd solutia gi se trimite spre confirmare.
in.care proprietarul constructiei
este 9i proprietarul
pentru
- terenutui,
'- '
.nuInscnerea "'t!"til
constructiei se va deschide o carte funciard
"-^^-,-l!
de suoerfi"i.

in;;;"1;"r#;;:'".
"f"i"." "aiiif""j"*
tunciaiJlGri;il'"

In justificarea cererii avand ca ouieci sisiaiea


ap"rtli
se va
prezenta
"ii"aiiit"onooriniului
.acordut autentic de vointe^al proprietarufui tuturoi
unitlliioflnoiviOuate
din
condominiu gidovada achitbrii tarifutui in surni a"
oo i"i,
*ourz.a.z
AIte noteri (ncrusiv radierea) prevazur rn Anu""
j'in',ni"u"riui
"i"i"ni ""rliuiri
nr. r iu orJinri'rini"iiiii'
"u
-furni.Ji
si
internelor nr. 39/2009 privind aorobarea tarifelor pentru
de Agentia
Nationala de Cadastru $i pubticitate tmobitiard
""ri"iiiu
9i *itatl"
modificErile Si completerile ulterioare
""i" "rO"r-l"nate 1...1, cu
Cu deosebitd consideratie.

Vasile
DIRECTO

'{'Y<.i)

(iPtK*
Victor Adrian cRTGORESCU
Director Direclia qadastru gi Geodezie

/V

(-,.

i:1fi f,l.:!'fl

Luminita N4ihaeta SASU


Pentru Director Directia jje publicitate

t-r,obitia..

f4,\s

\I

ilt9?:!F*

t*;iii#:*,";ffi :S*i*ffi:

cedifiei sR

EN

tso 9oo1:2003