Sei sulla pagina 1di 36

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.
Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.
Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l’utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.
Inoltre ti chiediamo di:

+ Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
+ Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
+ Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
+ Fanne un uso legale Indipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro da http://books.google.com
This is a reproduction of a library book that was digitized
by Google as part of an ongoing effort to preserve the
information in books and make it universally accessible.

http://books.google.com
£>/> JffW. Decembris.

OFFICIUM
* . E*peftatïonis * . ^

В. M A R I Ж
viRGiNis. ^;
Duplex nutjus ad libitum*
N Ez conceffione hoviffima SSt D. N. dementis
Papa? XL pro omnibus Sacra Cafares Majeftati
iubjeâfe v г' ■'." Cd." Alb.
AD VESPER ASv ,
Antiph. Miffus eft. tflw reliants de Laudibus.
*J>falnh Dixit Dominus си/» reiïquis ttt in Ojfic>$
parvo Bi Mari*.
Capitnlum* (¡ai* i /»
pTGtedietur virga de radicó JeíTe ,5c Flos den.
dice ejus afcendet , & requiefcet fuper eum Spi
ritus Dornini. .* *i ' .?
HTMNV&.
/^Reator alme fid с rum , •'
^^Êterna luit credentium, * • .'
Jefu Redempror omnium,
Intende Voris fupplicum»
Qui demonis ne fraudibu* f' syrische
Petiret orbis , impera■ Í sicsi-.tsbidiotHek
Amoris aebs , languid! Г . München *-v>
Mundi modela fa&us ei» ^— "»r
'A Com-
Commune qui mundi nefas
Ut expiates > ad Ctucem
E Vitginis factatio
► Intaâaprodis victima.
Cujus poteßas gloriar ,
Norr cnqueiùm primùmíonat: '
Et Cœlites, & infeti
Tremente cutvantur genu.
Te deprecamur ultimar
Magnum diei Judicem,
* Atmis fupernx gratis
Défende nos ab hoftibus.
Virtus , honor, laus , gloria
Deo Patri cum Filio,
Sandio íimul Paráclito,
In {xcuîorum fecula. Amen.
• ir. Ave María, grada plena.
91. Dominus tecum.
Ad Magnificat'.
Antiph. Spiritus fancltus in te defcendet Maria,
ne ti meas : habebis in utero Filium Dei, alleluja.
Oratie.
p\Eus,quide beata; Mari« Virginis utero , Ver-
bum ruum, Angelo nuntiante,carnem fufcipe-
tevoluifti; pr^ila (upplicibus tuis ; ut, qui veté
earn genitricem Dei credimus , ejus apud te inter-
ceflionibus adjuvemur. Pereundem Dominum.
» Et fit commémorât10 Advenms , Antiphon/t. O.
AD MATüTINUxM.
¡nvitatorium.
Л Ve Maria, gratia plena: * Dominus tecum.
*хР[а1т. Venice, exuîtemus, HTM'
- #
* ' t
H Y M NVS.
\7"Erbum fupernum prodieni
E Patiis xterni finu,
Qui natus orbi fubvenis ,
Labente curfu temporis» '
Illumina nunc pectora ,
Tuoque am ore concrema i *
Ut cor caduca deferens
Cœli voluptas implear.
Ut, cùm tribunal JucHcis
Damnabit igni noxios,
Et vox arnica debitum
Vocabit ad Coelum piol. « .
Non efca flammarum nigros
Volvamur inter turbines, .
Vultu DEI fed compotes,
Gœli fruamur gaudijs.
Patri fimúlque Filio ,
Tibíque fände Spiritus,
Sicut fuit , fit jugiter
Sxclum per omne gloria. Amen.
In h Nofturno.
Antiph. Ecce Dominus nofter cum virtute ve-
uiet ,& illuminabitoculos fervorara fuorum , al»
leluja. PfalmtaS^
J^jOmine Dominus nofter , * quam admirabil«
eft nomen tuum in univerfa terra !
Quoniam elevata eft magnificentia tua * füper
calos. •
NS$<<.£x ore infantinm & laâentium perfecifti lau*
dem propter inimicos mos , * ut deftruas inir
cum & ultorem. At
Qaoniam videbo calos tuos, opera digitorum
tnotum : * luDam & fiellas ,qux tu fundafii.
Quid eft homo, quod memores ejus? * aut
filius hominis , quonia m vifitas eum?
Minuifti euro paulo minus sb Angelí! » gloria &
honore coronaíli cum .- * & conílituifti eum fu-
per opera manuum tuarum.
Omnia íubjecifti fub pedibus ejus, * oves &
boves univerías, infuper & pécora caropi
Volucres coeli , & pikes maris , * qui perambu-
bot íemitas maris.
Domine Dominus nofter, * quàm admirabile
eftnomentuum in univería terra l
tyíntiph, Ecce Dominus nofter cum virtute ve-
niet,& illaminabic oculos ícivorum luorum.al-
leluja.
Antiph. Rorate cceli defuper,& nubespluant
juftum : aperiatur terra , & germinet Salvatorem.
Pfalmui 1 8.
ry&i enamnt gloriam Dei , * & opera manuum
^""ejus annuntiat firmamenrurn.
Dies diet eruâat verbum , * & noxno&i indi-
cat feientiam.
Non funt loque Ja; , ñeque fermones , * quorum
oon audiantur voces eorum.
In omnem terram exivit íonus eorum : * & in
fines orbis tetra verba eorum.
In fole poíuir tabernaculum íuum: * & ipte
tamquam í pon fus procedens de tbalamo íuo :
Exultavitur gigas ad currendam viam , *à íum
mo cuelo egreflio ejus:
Et-
Et occurfus ejus ufque ad fummum ejus : * nee
eft , qui fe abíconda t à calore ejus.
Lex Domini im maculara , convettens animas : *
teftimonium Domini fidèle , íapientiam pras-
ftans patvulis. ,
Juítitiï Domini reit* , tarificantes corda; *
przeeptum Domini lucidum , ¿lluminansoculos.
Timor Domini landos j permanens in feculum
farculi : * judicia Domini vera, jufüfi catan fe-
metipfa.
Defiderabilia fuper au t uro & lapid em pretiofum
multum : * 6c dulciora fuper mel & favum.
Etenim fervus tuus cuftodit ea , *incuftodien»
dis Ulis rçttibutio multa.
Delicia quis intelligit ? ab occuhis meis mun*
da me: *<5e ab alienis parce fer votuo.
Si meinon fuerint dominad, tunc immacularas
ero: *&emundabor à delicto máximo. (
Eterunt ,ur complaceant eloquia oris mei : * Se
medita tio cordis mei in con(pe¿tutuo fem per.
Domine adjutor meus» * & redemptor meus.
Antiph. Rorate ceeli defuper , & nubes pluant
juftum: aperiatur terra & germiner Sälvatorem.
Antipb. Ecce nomen Domini de longincuo г
6c dantas ejus replet orbem terrarum,
Pfalmm
r^Omini eft terra, & plenitudo ejus: * orbi»
terrarum, 6c univeríí, qui habitant in eo.
Quia ipfe fupet maria fundav it euro : * 6c fupet
flumina prxparavit eum.
Quisafcendet in montent Domini ? * autqui*
(tabit in loco fanico ejus? A a Inno-
Innocent manibus & mundo corde, * qui non
accepit in vanoaniraam íuam ,nec juravitin dolo
proximo luo.
Hic accipiet benediótionem à Domino, * Se
mifericordiam à Deo falurari (uo,
Нак eft generatio quxrentium earn > * qua:«
rentium faciem Dei Jacob.
Attollite porras principes veftras, & elevamint
portar acternales: * Sc introibir Kcx gloria*.
Qui* eft ilte Rexglori*? * Dominus fords ¿4
potens: Dominus potens in praclio,
Attollite porras principes veftras , & elevamini
porta? «témales : * & introibir Rex glortx.
Quis eft irte Rex gloria: ? * Dominus virtutum
ipfe eft Rex gloria".
Antifb. Ecce uomen Domini de longinquo ; Sc '
claritas ejus replet orbem cerrarum.
il. Ex Sion fpeciesdecoris ejus.
Щ. Deus nofter manifeftè venter.

De Ifaia Propheta.
LcEi.L Cap, 7.
pT Y adjecic Dominus loqui ad Achaz, dicens:
Pete ribi lignum à Domino Deo ruo in pro
fundus inferai , fire in excelfum ftipra. Er dixie
Achaz : Non petara , Sc non rentabo Dominum-..
Et dixit: Audire ergo Domus David: Numquid
parum vobis eft , moleftos efle hominibus , quia
moleftieftis & Deomeo? Propter hoc dabit Do-
minus ipfe vobis fignum. Ecce virgo concipiec ,
Icpaciet filium,& vocabirac nomen ejus Emma-
nueL
'1 > f ■

nue!. Butyrum , & mel comedet , ut fciat repró


bate malum , & eligeçe bonum.
Ц1. Non auferetur fceptrum de Juda , & dux de
femore ejus > donec venia t, qui mittendus eft: "Et
ipfe erit expecbtio Gentium, f. Pulchriores funt
oculi ejus vino : & dentes ejus laâe candidiores.
Et ipfe. LeñiolL Cap. if.
ТГ Г egredietur virga de radice Jefte , & flos de ra
dice ejus afcender. Et requiefcet íuper euro
fpiritus Domini ; ípiritus fapientia? , Sc intelle-
&us> fpiritus coníîlij, & fortitudinis , fpiritus fci-
entiae,& pietatis>& replebit eum fpiritus timoris
Domini. Non fecundùm vifion em oculorum ju-
dicabit ,neque fecundùm auditum aurium arguet :
fed judicable in juftitia pauperes, Sc arguet in «quí
tate pro maniuetii terra; : & percmiet terram vir
ga oris íui,&/piritu /a b/o rum fuorum interficiet
impium. Et eihjaíiitia cinguium lumborum ejus*
& fides cincbrium renum ejus.
Orietur ftella ex Jacob , & confurget homo
de Ifrael , & confringet omnes duces alienigena-
rum: * Et erk omnis tetra pofleflîo ejus. f. De
Jacob erit, qui dominabitur, & perdet reliquia»*
civitatis. Et erir.
ЬеШо Ilk Cap. ¡s.
f ^Etabitur deferta & invia, & exultabit folitu-
do , & florebit quaíi lilium. Germinans ger* (
minabir, & exultabit lattabunda & laudaos: gl»*
ria Libani data eft ei : decor Carmeli , & Saron ;
ipfi videbunt gloriam Domini , & decorera. Der
noftri. Confórtate manus difloluta*,& genua de-
A 4 bilia

*
bih'a robórate. Dicite pufittanímis : Conforta*
mini , ¿4 noÜte timere : ecce Deus vefter ultionem
adduce с retributionis : Deusipíe veniet,& íalva-
bitvos« Tunc aperientur oculicarcorum,&aures.
furdorum patebunt« Tunc fattet fient cet vus clau-
diw, Se aperra erir lingua mutorum: quia íciffàe
fun.t in. deferto aqua? , & torrentes in lölitudine..
Et qui etat árida, erit in ftagnum,& fitions in
fontes aquarum..
# . Defcendet Dominus ficut pluvia in vellus ;
oïietur in ditbusejus juftitia » * ht abundantia pa-
Et adorabunt eum orones reges : omnes
gantes fervknt eü Ec abundantia.. Gloria Patrü
Ejrabundanoia,.
In II: Nbüurm.
Antifh. DeSioncxibitlex,&VerbumDomi» ,
*t de Jerofalenv
Pfatmtit 44.
BTRucTravit cor meum verbum bonum : * dica
ego opera- mea Regi..
Lingua mea calamus (cribar» * vélocites ferï-
bcfitis.
Specîofusforma-pra! filijs bominum ,cMffufa eft
grana in hbiji mis : * propterea benedixit te Dcuft
in atternunv
ykcçiagere gladio tao fuper femar ruam * * po-
terrtiflîme.
' Specie tua & palchrîtudine tea , * kuende* pro-
fpèrè ptocede, & regna.
Propeer veritatem, St manfaetudinem, & |ufti-
(Um ; * & dfiducec te mirabiliter dextera tua. .
1 Sagittal
\

¿agite* tus acutí , populi fob te cadent , * im


corda inimicotum regis.
Sedes tua Deus in íarculum ísculi : * virga di-
re&ionis virga regni tui.
Dilexifti juílitiara , & odifii iniquitatem: *
propterea unxit te Dcus,Deus toas oleo Ixtia* prx
confortibus tais.
Myrrha , & gutta , & cafía à veßimentis tais , à
domibus eburneis: * ex quibus dekâaverunt te
filix regum in honore tuo.
Aftitit regina à dextris tuis in vefiitu deaurato:*
circumdata varietate.
Audi filia 1 Sc vide, & inclina aurera toara : * Sc
oblivifcere populum tuum , & domara patris tui.
Et concupifcet Rex decorem tuom : *quoniatn
ipfe eft Dominus Deus tous, & adorabunt eum.
Et filis Tyri in muneribus * voltum tuum do*
cabuntur j omnes diviees plebis.
Omnis gloria ejus filix Regis ab intus, * in fita*
brijs aureis circumamieb varietatibus.
Adducentur Regi virgines port eam : * próxi
ma ejus afferrentur tibi.
Afterentur in lxtitia & exoltatione * * addu-
centurjn templum Regis. (
Pro patribus tuisnatifunt tibifilij : * confti-
cues eos principes (uper omnem terram.
Memores erunt noininis tui * in omni genera-
tione Sc generationem.
Propterea populi confitebuntur tibi in stcr-
»uai} *& ia fsculum fxcoli.

A f
Antiph. DeSion exibit lex, & vetbum Domini
de Jeruíalem.
- tAntifh. Ecce Deus nofterj expeóUvimus euro,
& falvabit nos , ailelina..
Pfulmut +s¿.
r^Eus nofter refugium , & virtus : *adjutorin
^"^tribuladonibus, quarinvenerunt nos nimis.
' Propterea non timebimus, dum turbabitur ter
ra : * & transferentur montes in cor maris.
Sonuerunt,& turbatx funt aquae eorum : *Coa-
turbati funt montes in fortitudine ejus.
Fluminis impetus lauificat civitatem Dei : * fan-
¿tificavit tabernaculum fuum Altiffimus.
Deus in medio ejus* non commovebitur : *
adjuvabit earn Deus mané diluculo.
Conturbara; funt gentes* & inclinata funt re
gna : * dedit vocem fuam , mota eft terra.
Dominus vittutum nobifcum: *fufceptor no
fter Deus Jacob. \
Venite, & videte opera Domini , qua; pofuic
prodigia fuper terrain: * auferens bella nique ad
finem tetrar.
Arcum conteret , & confringet arma : * & fcú
ra comburet igni.
Vacate, & videte , quoniam ego fum Deus : *
exaitabor in Gentibus , & exaitabor in terra.
Dominus virtutum nobifcum : * Atfceptor no
fter Deus Jacob.
Antith. Ecce Deus nofter ,expedtavimus eum,
Sc fa 1vabit nos , alleluja.
jiiitiph. Dominus veníet , occutrite illi > dicen-
tes:
tes : Magnum principium ; & regni ejus non erit
finis, Deus j Fortis , Dominator , Princeps pacis ,
alleluja.
Pfülmus 4*j. ■ *
ЪЛ Agnus Dominus , & laudabilis nimis * in ci-
vitate Dei noftri , in monte fanâo ejus,
Fundacurexultatione univerfz terrât monsSion,*
latera Aquilonis , cívitas Regis magni.
Deus in domibus ejus cognoícetur , * cùra fufci-
piet earn.
Quoniam ecce reges terrar congrcgati funt : Щ
convenerunr in unum,
Ipfi videntes lic admirati Tunc , conturban funt*
commoti funt: * tremor apprehendit eos.
Ibi dolores ut parturientis > * in fpirira vebe-
menti conteres naves Tharfis,
Sicut audivimus , fic vidimus in civitate Domw
ni vittutum, in civitate Dei noftri : * Deus funda»
vie earn in auernum.
Sufcepimus Deus mifericordiam mam, * in mc«
dio templt toi«
Secundum nomen tuum Deus , fic & laus tua in
fines terra; : * juftitia plena eft dextera tua.
Lxtetur mons Sion>& exultent Filia? Judaj,*
propter judicia tua Domine.
Circumdate Siou, 6c complectimini earn: *
narrate in turribus ejus.
Ponite torda veftra in virtuteejus: *&diftri-
buite domos ejus.utenarretis in progenie altera.
Quoniam hic eft Deus, Deus nofter in «ternura,
& in £bcoJimb ístcoti : * ipfe reget nos in fácula.
* . tAntifb*
Antifh. Dominus verriet , occurrite illi , dicen-
tes: Magnum principium } & regni ejus non eric
finis, Dcuï, Fouis, Dominator, Princeps pads,
Alieluja.
f. Egrediítur virgade radice Jèfle.
щ. Et flos de radiceejusafcendet.
Sermo fanfti Ildephonfi Archiepifcopi
Toletani.
Ex Libre de VirginUte B. MarU.
Leñio IV.
jOmina mea , atque donrinatrix mea,dominans
*^mîbï , Mater Domini met, aocUla Filij tui,ge-
nitrix faótoris mundi,te rogo , te oro , te quarto,
ut habeam fpiritum Domini tui,fpiritúmque Filij
tui, nec non & (piritum Redemptoris mei, ut de te
vera & digna fapiam,vera & digna loquar, vera,
tí digna quxcumque funt , diligam. Tu enim es
ele&a à Deo, affumpta à Deo.advocata à Deo, pro-
zima Deo.adbxrens Deo , conjunâa Deo y vifi-
tara ab Angelo , falutata ab Angelo, benediâa ab
Angelo, beatiâcata ab Angelo y tuebata in Termo-
ne, attonitain cogitatione, ítupefacb in faluta-
tione , admirara in di&orum annuntiatione.
щ. Ecce Virgo concipiet ,& pariet filium, dicit
Dominus : * Et vocabitur nomen ejusAdmirabiiis,
Deus , Fottis. ir. Super folium David , & fupet
regnum ejus fedebit in sternum. Et vocabitur.
Lctlio V.
iNveniíTeteapud Deum gratiam audis,&, netí-
meas , juberis. linde & tu fiducía roboraris ,
cognitione miraculorum inftrueris, aduovitatem
inau
inaudita: gloria? proveherís. De prole ab Angel«
nuntiata es ; & poít fœtum integra , & púdica ma
nes. Certa Virginitas nobis pioponitur , & nafci-
turum ex te famítum Dei Fíihim , tibi ab Angelo
evangelizatur : & ,qux fit naicentis Regis poten-
tia,mirabiliterintimatur. Quomodo fiat, quae-
ris.de origine interrogas, de ratione perícrutaris,
de experientiarequiris,de ordine feifeitaris. Au*
di inauditum oraculuro,confidera inufita tum opus,
animadverte incognitum arcanum , attende invi-
fum factum , Spiritus fanctus í'upeiveniet in te,&
virtus Altiffimi obumbrabit tibi.
Ф. Rorate cœli defuper , & nubes pluant ju-
ímm: *Aperiatur terra ,& gerroinet Salvatorero.
t. Emitte Agnum Domine Dominatorem terrar,
de Petra deíeiti ad montent filiz Sion. Aperia-
tur.
Lefiio f4,
*J*Ota invifibiliter Ttinitas conceptionem ope-
rabitur in te, fôla petlona Filij Dei in corpore
tuo nafcitura carnem aflumet de te : Ideóque quod
concipietur ex te, quod nafcetur ex te, quod pro»
diet ex te, quod gerainabitur ex te, quod parru-
lierur ex te Sanctum , vocabitur FiJ.ius DEI. Eric
enim hic magnus , hic Deus Virtutum , hie Rex
omnium liculorum , hic Factor omnium return.
Ecce beata tu inter mulleres, integra inter puérpe
ras, Domina inter ancilhs , Regini inter Tot ores.
Ecce ex hoc beatam tedicent oinnes generationes,
beatam te novcrunt omnescxleftes Virtutes, bea
tam te predicant omnes Yates* beatam re celebrant
omncs
•iones Nationes. Beata tu fiJei nofirx , beata ta
animx noftrz , beata dile&ioni noítrx, beata pra>
conijs & przdicnicnibus meis.
y.. Docebit nos Dominus viasfuas, &ambu-
labimus ¡n jferoitis ejus : * Quia de Sioü exibtt lex,
& vetbum Domini de jeruíalem. tf. Venite, af-
cendamusad montem Domini, & ad dornum Dei
Jacob. QuiadeSion. Gloria Patri. Quia.
In III. NoÜurno.
Antiph. Dominus dabit benignitatem , & ter*
ranoftra dabit fruftum luum,
Pfalmtu 84.
DEnedixifti Domine terram tuam: * avertifti
capeivicatem Iacob.
Remififti iniquîtatem plebis tuas: * орегшЧН
omnia peccata eorum.
Mitiga fti отпета iram tuam : * avertifti ab ¡ra
inejignationis tua*.
Converte nos Deus falutaris nofter: * & avet-
te iram tuam à nobis.
Nunquidinaeternum itafceris nobis ? * aut ex-
tendes iram tuam à generatione in generationem i
Deus tu convcríus vivifi^abis nos t * & plebs
tua lxtabitur in re•
Ortende nobis Domine mifericordiam tuam :*
& falutare tuum da nobis.
Audiam,quid loquatur in me Dominus Deus :*
quoniamioqueturpacemin plebem íuam;
Et íuper Sanólos íuos > * & in eos , qui conyec-
tunturadcor.
Verumtamen prope timentes eum falutare ipíí-
us: * utinhabitet gloria in terra noftra. Mi-
Misericordia & veritas obviaverunt fibi : * ju
ftitia Se pax ofculatx funt. •
Veritas de tetra orta eft : * & juftitia de cáelo
profpexit.
Etenim Dominus dabit benignitatem : * & ter*
ta noftra dabit fructum fuum,
Juftitia ante eum ambulabit: * cVponetinvia
greffiis íuos»
jintifk Dominus dabit benignitatem , Sc terra
noftra dabit fru&um fuum. .
Anttph. Ecceveniet Dens« & homo de domo
David federe in throno , alleluja.
Pfalmtu %S.
fundamenta ejus in montibus Tañáis: * diligit
Dominus portas Sien fuper omnia tabernacula
Jacob.
Gloriofa di¿h íunt dete, * civitas Dei.
Memor ero Rabab & Babylonis * ícientium
me.
Ecce alienígena;, & Туrus, & populus ^£thi«>
pum, * hi fuerunt iljic.
Nunquid Sion dicet : Homo, &homo natui
eft in ea: * & ipfe fundavit earn Altiíïïmus i
Dominus narrabit in fcripturis populotum, Se
principum; * horum, qui fuerunt ш ea.
Sicut Ictantium omnium * habitado eft in te.
v4nttfh. Ecce venietDeus , Se homo dedomo *
David federe in throno , alleluja.
jintiph. Annqntiate populis, & dicite: Ecce
DcusSalvatornofter veaiet.

P/4.

. *
PfalmtU $j4* -
f'Aniite Domino canticum novum : * cantate
Domino omnis terra,
Cantate Domino , St benedicite nomini ejus : *
annuntiate de die in diem íalutareejus.
Annuntiate inrer Gentes glúriam ejus, * in о*
mnibus populis mirabiiia ejus.
Quoniatn magnus Dominus, & laudabilis ni*
mis: * terribilis eft fuper omnes deos.
Quoniamomnes dij Gentium dxmonia: 'Do-
minus autem cxlos fecit.
Confeilio & pulchritudo in cohfpeftu ejus ! *
fanctimonia & magnificentia in íanótificatione
ejus»
Arjferte Domino patriz Gentium , afferté Do
mino glotiam & honorem: * afferte Domino
gloriam nomini ejus,
Toilite bofttas , & introite in atriâ ejus : * ado*
rate Dominum in atrio fanâo ejus.
'Coinmoveatur à facie ejus uni verfa terra: * ii*
cice in Gentibus, quiá Dominus regnavit.
Etenim correxit orbem terra; , qui non comme*
vebicur : * judicabit populos in zquitate.
Lartentur cxli , Sc exultet terra , commoveatUr
тяге, <k piènitudo ejus: * gaUdebunt campi,5f
omnia qua: in eis fünf.
Tunc exultabunt omnia ligna fîlvarum à facie
Domini , quia venit: * quoniam venit judicart
terrám. .
Judicabit orbem terг* io «quítate, * & popu
los in veritatc íua<
Amifh.

-
Anùfh. Annuntiate popu'is , & dicite: Eçco
Deus Sabacur nofter venier.
t. Egredietur Dominus de loco fan&o fuo.
j¡t. Veniet, utfalvet populum íuuro.
Si hoc Feßum venerit in Feria iFl Quatuor Tern-
for. Adventos, locofiquentis НотШл legunturtres
Leüiones Homitia ejusdem Fcri* IK cum Refpon-
foriji » qua h/c aflignant nr. . j
j Leftio fanffi Evangelij fecundùra
Liicam.
LeÛioVU. Cap 1. 1. ■- 1
IN illo tempore : Mifluseft Angelus Gabriela
Deo in civitatem Galihr<e, cui nomen Naza
reth, ad virginem defponfatatu viro, cui nomen eJ
tat Jofeph, de domo David) & nomen virginrs
Marian Etreliqua.
HömiÜa venerabilîs Bedae Prcsbyterî.
In Evang. Luc. cap \.& in Homiliis Hiemati-
Ьш de Tempore Feria IV. Quatuor Temporum mcn-
ßs Hecembris.
/\D Mariam virginem Gabriel mittitur, qui
Deifortitudo nomina tur : illum quippe nun-
tiare vcniebat , qui ad debellandas aereas potefta-
tes humilis apparere dignatuseíh De quo pet
Pfalmiítam dicitur: Dominus folds & pótens.
Dominus potens in pra-Iio. Etrurfus: Dominus
virtutum ipfe eft R ex gloriar. Per Dei ergo for ti-
tudinem nuntiandus erat , qui virtutum Dominus,
& potens in prcelio, contra poteftates aëreas ad
bella veniebar. Et ingreúus Angelus ad cam , di-
B xit:
xit: Avegratiâ plena, Dominus tecum î Benedi
cta tu in mulieribus. Bene gratia plena vocatttf *
quznimirumgratiam, quam nulla alia meruerac,
aíTequirur : ut ipfum videlicet gratia: concipiat Sc
generet Auäorem.
|i. Ave Maria, gratia plena : Dominus tecum t*
Spiritus fanäus !up°rveniet in te, & virtus Altiffi
mi obumbrabit tibi: quod enim ex te nafcetur
Sandum, vocabitur Filius Dei. f. Quomodo
fiet iftud , quoniam virum non cognofco ? Etre-
fpondcns Angelus dixit ei. Spiritus fanctus.
Le£l,o VIII.
J£T Cce concipies in utero , & paries filium , Sc
vocabis nomenejus Jefum. Jeíus Salvator,
five falutaris interpretatur : cujus facrarnentum
nominis, alloquens Jofeph Angelus expo fuit : I pic
enim С inquiens ) laivum faciet populum fuum à
jpeccatiseorum. Non ait, populum Ifrael, fed
populum fuum, hoc eft , in uni tat cm fidei ex pras -
putio, & circumcifione vOcatum : quibus ex di-
verfa parte vocatis , fieret unus paftor, Sc unum
«vile. Hicerit msgnus, & Filius Altiffimi vo
cabitur, & dabit ilii Dominns Deus fedem David
pattis ejus. Idem ergo Filius Altiffimi , qui in u-
tero virginali conceptus, &natuseft. Idem ho
mo in tempore creatus ex matre , qui Deus eft an
te tempora natus ex Раке. Si autem idem homo»
qui Deus eft, omittat Neftorius, homincm tantmn
dicereex Virgin enatum.
çî. Sufcipe verbum virgo Maria , quod tibi â
Domine pet Angelum tranlmiflum eft : со ncipics
&p»«
& paries Deum pariter& boroinem: * lit bene-
di&a dicaris inter omnes mulleres, ir. Paries qui-
dem filium , Sc vtrginitatis non patieris detrimen-
turn : efticieris gravida , & eris mater Temper in-
tacb. Ut benedicta, Gloria Patri, Ш bene*
di&u
um* IX.
■ Deóque & quod naícetur ex te Sanctum , vaca*
bitur Filius Dei. Ad diftinftionem noftra*
fanâitatu Jefusfanótus fíngulariter naíciturus af-
Гецшг. Nosquippe,etfi fanâi efficimur; поя
tarnen nafdmur , quia ipfa natura; corruptionis
conditioneconftringîmur,ut merito cum Prophet»
gementes finguli dicamus : Ecce enim in iniquita-
tibus conceptus fum, & in delictis peperit mema*
ter mea. Ule. autem folus veraciter fanâus eft .
qui > ut ipfam conditionem naturas corruptibilis
vinceret , ex commixtione carnalis copalx con
ceptus non eft, Sancbim, inquit, vocabitur Fi
lius Dei. Quid.hicdicisNeftoriane, qui beatam
Mariam Dei negans cfle genitricem , apené nite-
ris impugnare veritatem? Ecce Deum dixit fuper-
venturum, Dei Filium nafciturum, Quomode
ergo aut Dei Filius non eft, aut , qua? Deum edi-
dit,quomodo Theotocos, id eft, Dei genitriz
non eflepoteft?
Te Deum Iaudamus.. .
Ad Laudcs,& per Horas. .
Aiteiph. Miílus eft Gabriel Angelus ad Mariam
virginem deíponfatam Jofeph. 9>fiUm. Deminus
regoa vit cum reli^uù de ЪятЦшкл.
В » Amtifb.
' Jim if h. AveMrtia, gratià plena: Dominus
tecum : ßenedi&a tu in mulieribus , alleluia. An*
tiph. Ne timeas Maria, invenifti gratiam apud
Dominum: eçceconcipies, & paries filium , al-
leluja. Antiph. Dabi с ei Dominus ledem David'
patris ejus , & regnabit in sternum. Antiph. Ec-
ceancilla Domini, fiat mihi fecundùm verbum
tuum.
Capitulum. Ifä. II.
Egredietur virga de radice Jede ,& flos de radi--.
cée|usa(cendet. Et tsqqiefcet fuper cum Spiri
tus Domini,

P N data vox redarguit


.*"* Obfcura qujcque , perfonanst
Procul ftigentur (omnia :
Ab alto JEÍus promica t.
M en s jam fefurgat tórpida ,
Non ampliùs jacens humi :
Sidusrefuîget jam novum д
- llttollatomnenoxium.
En Agnus ad nos mittimr
. Laxare gratis debitum:
Omnes íimulcum iacrymil
Precemur tndulgenttam :
Ut, cùm fecundó fulíerit,
4 , Metúque mundum cinxeti1,
. Non pro reatu puniat , . . .
3cd под plttí tunç protegat,
' Virtus »
. Vittus, honor, laus, gloria '
Deo Patri cum Filio ,
Sanâofimul Paráclito a
y l In fxcuiorum fafcula. Amen. ■'.
t.t Spiritus fanctus fuperveniet in te.*
Щ\ Et virtus Altiflimi obumbrabit tibi. .
Ad Bçnedîftus. '
' tsintipk Super folium David, ¿4 íupeç regnunt
çiùs fcdebît in xternum.
-'.^ . ...i
Oratio.
f^Eus, qui de beats Marix virginis utero, Ver»
bum шит, Angelo nuntiante, carnem fu-
ícipere voluifti : prsfta fupplicibus tais i ut,qui
veré earn genitricem Deicredimus, ejus apud to
interceflionibus adjuvemur. Per wndem Domi
num noftrum. *
Deindefit commcmoratio feria.
AD TERTIAM.
Amifh. Ave Maria,
Capitula».
Egredietur. ut fupr<t% ■ .\
breve. Tu exurgens Domine , * Miferebe-
ris.Sion, Tu exurgens, i. Qui* tempos mife-
rendi ejus , quia venit tempus. Mifcreberis. Glo
ria Patri. Tu exurgens, f. Roratecoíli defuper,.
& nubes pluant juftum, Щ. Apetiatur terra , вС
germinet Salvatorenb»
AD SEXTAM.
tyíntiph. He timcas Maria, '
. .•
Cdpttulum* Ifa'u т.
Ecce virgo concipiet , Sc pariée filiutn , & voca-
bítur nomen ejus Emmanuel, Butyrum & met
comedet , ut fciat reprobare malum , &c eligcre bo-
aum_>.
щ. trêve. Rotate cœli defuper, * Er nubes
pinato jufturn. Rorare. f. Aperiatur terra , Sc
gçrminet Salvatorem. Et nubes. Gloria Patri. Ro
tate, f. Emitte Agnum Domine Dqminatorem
MUk Щ. De Petra deferti ad monteen filia? Sion,
AD NON AM.
.. V . . ' ' . . '
Jtntifb. Ecce ancilla Domini
Capitulum. lfaU4S.
Roratc cœli defuper, & nubes pluant juftumj
aperiatur terra, & germinet SaIvatorem,& jufti-
tiaoriatur íimul: fcgo Dominus creavi eunv
breve. Emitte Agnum Domine , * Domi-
natorem terrar. Emitte Agnum. v. D¿ Petra de
ferti ad montem filix Sion. Dominatorem. Glo
ria Patri. Emitte. tf. Spiritus fanéhis fuperve-
niet in te. щ. Et virtus Alriffimiobumbrabittibi,
I(i fecundis Vejperis ommadicuntur >ut inprimit,
fréter s. Antiphonam , cujus loco diciturfee¡uens.
Defruétuventris tut ponam íupsr fedemtuam.
Pftlmut. Memento Domine David,
AD MAGNIFICAT,
%Amiph. O Virgo virginum , quomodo fiet
iftud: quia necprimam fimilem vifa es, nec ba
bero fequeatem ? filie Jcmfalom, quidmeadmi-
\\ j tamini?
ramini? Divinum eft myftttium ho«, quod «г-
nitlSv .
Oratio. ,
Dcus > qui de be atг. ut fu.frл.
fro commémorât. Aàvcntùt ЛпщЬвпл. Q> '

FINIS, '

MONACHIJ,

Typis Je** NI» Lucä Sirabbii, i7itf «'


■-
-
>

* ' .Г- » '

■ -i .4 .'''-»* ' - Г ■

1 ■ *****
Г-'.Л ' /