Sei sulla pagina 1di 91

n

szeremek koszonerer monderu Man han Rosenberg J1 ek,a lsira-f nyelvtanltes megCJlapHojitnak es nemzetkozt taneranek.

a ki. oszttmzott e kanyv me'QlfaSfmt

Ho~[ey H,mupreynak,

aki 0 kezirat tartalmat felDlbin§lto,

Arlil1lf! So(\olnak OJ veg,so kezirat QlIen6rzojenek es

Joanne Sokolnak, ez eredeti, arnerikei kiadits illusztratorane l~,

, ,

Kc)sz.6nrt azolmoK, a kik a magynrKtElda}t lehetove leHek:

Dr. J'1a rsha ~ I Rose II berg ne 1.\

es ill MlOla. vezetett oktotOk6z!)ontnak,

valcrnlnt a 'lTlag'yar kiacYa.5 rnunketarsatnale

Balog Tiber, FCirdg6 GAbor, I{)ntli tva HeNa, Kovacs Titusz. Rilk[}i, AJ1dT~,S, Simon Zsolt, Sz~b6 sender. Hnyl KaraEn. totnat Andras QS Toinaine: Szollosy Maria.:

Nancy Sokol Green

,~,. ~rf. ;'

AH10'L OROIM TANITANI

ES ElVEZET'TANULNl

TARTAlOMJfGYZEK-

EWSZO 7

BEVEZrnS A zSIRAroszrAlYBA g

A lSlRAFTANlrAs KOJt'Ol.MENYlE1 9

A .hawet- i nyaJ~las" -stllus 9

Hssznos tudnlvelol: mindenklnck ] 0

A ~y6kerek ke res~h.e 1l

llangula.tkaTtyak II

Oltetesi rend 11

A ZS[RAfsztMlEU:nJ OKlATAs ALAP'ELVEl 13

1, ~\[JtPEL\i; l"litld~n Manak lehetosege" kell n_y(i,jranla a

d'iitkol\ kredllV es kritrkfli [jondolata.i.nak megnyllvanu"lilsin[j,. 13 2, ALAFIELV: AI. oszialyterern a hapcsolatteremtes kulonb6zo

formalnek kimerithetetlen tara 1 (j

3. "'LAPtl\]: Az oktetesben elsoclJeges mcdszer a kooperativtenulas I()

4. ;',tApnv: Az oraket ugy tervezzus. hogy azok liIeszkedje.nek ~ ,gyere.kek kepesseg€!hez, nem pedl9 a d[akol'iaJ "pn~seljOI{ bp"

eqy clore ~Y~l'lott tentcrv keretei kOle, 20

5. A.lJWtLV:.Pi humor. Ciz abszurdites. a bohockodas bel!2~szuve:s?:':

ez orabEl, 21

6. A.LlWELV: A konkr€'t (e10k heiyen hagyjunk terct a sponten

tapesztaletoknek. 2'tl

7, ALAPELv'; A tunulast egy allendo. soh a ve!"=)et nern era

Iolyernetuak kell tekimenL 28

8. ALt'!tPE1V': N.ind a tenar. mind Cl tobbi diak baTOrltja a maslket

ebben i1og'Y k[fejezze igenyeit e~ erzeselt. 28

A ZSJRAfTAN}\R 2(1

'E]JSMERtSE;, tRTtKEtES A ZS]RA.FosnA,lYB,AN. ',l

,~ hib6l~ra val{) reagalas ~.1

-[e.~zlek es dolqezatok 31

FE-GYELM.EZES A .lSlAAFOSnALYBAN .3 2

"Arg 0 nd olorn a. he lyzetet" ] 2

"TargyaI6teTem" ' 3q

A. ZS[AAFNYELV ELSAJ.4:rirA.sA

(OSlTALYlIRMl fOGLAtKOZASOK) J.6

1. RESZ

AI tRZESEK K1F[JEllE ,AI OszrALYBAN 37

SiRNI VAGY N EM. SiRNU ,H-j

TA. ALD K1. NlT ERZEK 39

KETfAJTA KOl.lltzs .::12

HOGYAt<.J :tREZHETIE M,~Gt\T [OlSON... 42

HANGULAllENE 4,;;j

NYUGTl\ll\N KUTYf\ 'ill

AZ 'ERZO NOVENY

EGY MI~SlK NYElVfN' . MEGLEP,o KERDESEK ERZELE~1 KIRAKOS GYAKORlA~ll A.LKALJ\lAZAs

11. RESZ

SAKAL ta OSzrA1YB.AN uu U:. H.A .l()N A s,~KAL A. B usc J\~IGH.AS.1\DTSAG DtcK TRACY - Jo.POFA fORDTTAsOK r,OEl.IASN.I\K JANeS! is J ULlSKA. ESETE PIROSKA. ESITE

A HA RO{'ll KlSf!lP,lAC [SETE HA{';W PI. POKE ESETE GYAKORLATl ALKAll\lAZAs

lit Rtsz

'E1NYOMOTT VA'ri'l fELSZAB·ADITOTT 'GONDOLKouAs UTAZAs ALo.MORSzAGB.A

10K EJ DUKTOR RENDELOJE

rots LA.NI rs CLARK KENT

SZ[ri'\EIKOSJ~ R LAB DA

KlfOGYHATATU\N VA.LASZOK

A .. K~ MON[HAr·KEPEK

KAR.~CSO NY ,TAVASSl,I\L

HAif1r1UPIPOKE "ES TUNDER-KERISlTANYJi\ "KELL ES LEl-IIT" - usrAK

A SZAB,8,DSAG~OKLEVE

GVAKORlATl ALKALJ\lAZAs

IV. RESl

A KONFlIKlUSOK ILS[MlllNAK IARKA IS SlAMPtRS[PKA.

NEJ''i\ KAP (SONTOT .A. KlSKUWA7 DAVIS ts UN(OlN ElNOK HOMER JACKSON Dll.EMf'it~,~ GYAKORlATI AlKALMAZAs

M.EU1KlET

I. malleklet: EGY CSOKORRA V.ALO ERIELE/'Il 2. rnelleklet ERIEL[MK]RAK:OS

3_ rnelleklet: A SIABADSAG-OK1EVEl

4, meileldet AZ EGYES TANULOK ERDEKlODESl KOREINEK

15 46 47 43 50

51 53 55 57 600 61

51 62 52 63

65 67 68 69 71 73 74 75- /'6 77 78 78

80 -81 82 83 1"\5 86

88 89 90

5

© SEAL Hungary KERESZruTi~K

Kladja a SIAL-Hungary Alap!t:\iany e5 a. Keresztlnak [gyesulet f'elelCl_s kiado; JOna1 iva Hava

Fordltntte: Morz:sa Agnes l:eKtora lte: Farago Gabor

B,oritoteTv e5 i 1,I,U5ztr ijc!6; Ie rlYi. Ku te I ~ n Tlpografia: Ri§kai Andra:)

Ke.5zu,lt ElZ Erz.sebet Nyomd~aban.

a DunClJujvarosi, Finompapirgy8r Rt. tamOGlat:1saval.

,A, ktadashoz Ba.log Tiber, Farago Gabor es Jonai Evu Uava nyiJj'Wu anyagj nlrnogat~-st,

.,L'

~16sz6

Az Iskcleban. abol tenltonam. mindenkl tudra, hOQY dl 6")5ze~ tanltheratlen. leqrosszebb magaviseJettl es ez enqol nyelvet meg cal~rg beszel6. hevtlfl.dlmlo dIak UZ ell osztatyomba jiiTt ibeleettve ez olyen gye.rekel(et is, a l~iK meg a saja.t llyelvLikon sem 'luella k olvesnu, Bitrkt beszamolt volna 'errol [5, hogy ugyan,ezek: fl gyerekek meksora fej- 16desen mentek keresztul, keruleti vf2rsenyeket nyertek meg, reudszeresen j~rtak isko[,~ba, es egyre tobb lelkesedest tsnnsironak a tanulas [rant. Hlv,ijtalos szemszogb61 ez iskola ta.narainak. egyszerrE: zeverba ejW es ororntel: volt [ami, ernmr azok a: dia.kok, a k[k addig a leqrosszebbek voltClk CiZ '~skolhban,. most ClZ Rtl<lgosn~l jobb teljesltmenyt nYIJjtotta,K: (2-3 evi llovekeclest figyeltOnk meg ,[]Z el,6· es ez utovizsqe eJedmenyel kozair, mig liJ keruletben eltaleban 7 hevi novekedes volt ,~Italanosl,

Ra.adasul ill osztelyornbe minden heten kct-herom megngyelo erke.ze1t akik elmondtak, hogy szinte ereznj Iebetett ez oSlttLlyban &zHa.wd6 -energit'ftC'lmlnt ez C4 32 lwea.tfv '2:S egyedi gondolkodasu gyerek a l~tlvml reszt vett ez oral: munkeben .. A. iogopedus, is hUe~enrene, hoqy he nagyon rosszul 'erzi, magCit, elso o.tja a ml osztalyunkb(1 vezet. rnert Itt szinte megfiCiJalodik ax ember.

Nern hiszern, hogy velemllyen varazslatnek volt 'k.oszonhe.t6 ez a ltatelrnas va ltoze S, inkabb e:gy mdsf.a.jta lard[asi koncepcionek e~ rnodszernek. Sz6nlOs mas tenernek [s atadtern tapasztelatetrnet, aktk - rmutan meqtanullak czeket fI sajaJos tecJmikltkat. es visszatertd; u ,di.akja.i.l\hol - ezcket az uj rnodszereset alkalmazva ugyarwzoknak (] dobbenetes valtozasnek voltak teruti. mint en. rbbol is vU,j'Qosan letszi k, hogS ez ens ['ke rei m ne rncse II'; szernc lye s tule] d ons6g d irn na k voltak k,oQoni1e[o-ek, hanern elscsoroen ezeknek a '[.cmJra.:si modszereknek:.

Mett j6 ideje K'r2szUltem ana" hOQY l~onJvet frok tapasztalatalmrcl. hoqy azokat masokkal [5 meqosszem .. Ekkor ta.JaB'IQztam Marshall Rosenb2rg pszicholoqussel, akl 28 eve fDiytatott nemz.et~:ozi tepesztalaUal ii hate mogoU hesonlo eredmenyekre JUWU ez okratas teren. mint en. Du. Rosenberg munk&s.sagitna.k terurlrnenyozese SOLill) felftgyeltem arre. hogy mun,kajanak 11.C!'QY rcszeben e!QY sajat maga Ci.llal kitalalt nyelvve.i, fog!a,lkozik.

Ezt a nyelve,t dr. Rosenberg ZSlRAFnyelvllel'(nevezte 121.. Ezen .f:i nyelven rnindenki fig), fejezi 'ki magat. hogykikuszfib61heto}'i legyenek a rosszul megfogalmazott p'arbeszedekben gyakorta. el6fordulo felreeftesek. itelkezes. Az emberek rneqtenuljak pontosankifejezni

7

'6 evezetes (II l.5iri.i'f-o~iztalyba

erzesetket £5 Krvansagatkt'lt e.s ezert na'gyobb az eselyuk arre. hogy a k[vant reakdot kapJttk veleszul.

Rogton lattam, hoay ez a nyelv ugyamHmyira BfJkGlOLhe1'ellr.n Gi munkamhoz, mint aznlonnan alkelmazort tan[ta,s'i Sl'rare.gi6m_ Tl?lje~ sen ,egyene[mu volt a kap(~Qlar G, tanit.asl m6dslerek e.s a lsiratnyelv KOZ.oU - ezert dontottern dgy, hogy tTl,egltmm ezr d keztk6nyvet 'Remelem, ,edd~,g'l tapaszteleteun kOlzetetel,evd segitsege:t nyujtQl\ sok tettrekesl tenemek. akik sztvesen elkalrneznek a zsneftenltes rnodsze rctt,

A zstrafosatelyben, eno! drom tsniton: es efvezet tanutt». 50jtrt te nan koncepcteirnat de Rosenberg nyelvevel6tvozom, e.s rnmdannyiukat kerem, ha Vall kedvf~k, vegyek keziikbe ezt a konyvet. M.inidenekelott ezonben alit rernelern. hogy Cll'kolmu'k nyilik ana, hugy d s.aj[jf osztatyukban is 'QyOm6ksolte.sseh (l ~~Qnyvben fogiaitaka.l. 19p.rem, olyen sikereket fognuk e~erni a. gye~ekek oK1latCisaba,n, mint eddig meg sohe.

He JI ember lzg'.filmas, ranir!Jsi o11.eTekr81 szeretne beszarnolnl. a nvorntatott s2bveg lmrlaral mindig megnehezftik (j do'lgclt ugy gondolorn, hogy cl leok6nny~bben (t'k~Dr tanul az ember. be lehr.ros,eqt't adunk neki il. tenutasban valo okUv reslVete~re,

Masfe16l viszont ez trott sl,b hate:kony Qszkoz'2 is, lehet ez oUete'k rnasokkel v81,6 meqosztasanak. N[Ilc-sl,ampa:az, nem kelt lurtelen va~ toztatnl az edd[gi rollfra.sigyokOr'latotl, vClgy n?gi rnodszereket osszevetnt. Egyszeruen csa.k egy 6j technikat.ujkcnrepctot tanutrnanvozunk. igy rnlndenki r.sak ermyit ~s o'lyan utemben saj atit r.l m itt le[rtakb61. ahcJgy ez neki j6lesik

A_ zsiraffrloz6fiMwz hfven nern reI. hogy ez oszta[y. amelye1' itt bernutetok, azegyp.dOli h.elyes m~nt~llak tunjon (az osszes tobbi rosszal szcmban). Ehe[yeht inkablJ minden tanar otvozze vo~lY modositse til 'in lelrtaket sajat o.szUilya 'ig-enyeinek megfele16en, Ermek tudataben aja.nlom a pedag6gusoknak a ,,8evE'!z{:r6 d ,zsir6foszta'lyba" dmLl reszt

8

A ~siraf-tanftas kortilmenyei

A zstrefkornyezet ~.ia.ia.kitasimaK Qelja az. hoqy az Oran olyan l~gk6rt leremtsfmk, ernely optimalis komyezeret nyujt a tanulashoz, ehnoz. hogy etanarok es diakok egesl nep eredmenycsen tudjsnak egyUtt dolqozm, es hogy a tenules elvezetet rtyujts.on a diak szarnera. EM.leg, be vi;Jlakl bemegy egy' o sztalyba. ezonnal tudhatie. hoqy zsirafkozos5egbe I'~peti-e be vagysem, ta aUibb Ielsoroltak segitseget nylljrana.k ehhoz: hoqyen lehet egy zstretosztaly! megszerve2ni.

Az elsa tanftasi. nepon elvezettel tigy,eltem, ermnt oUjdik.es taf1ftva.nyalrn unottan besetaltak at: osztelybe, az Qvek saran els.ajati:tott pillentessele szemukben, ami nuntha ezt mondta volna: .. .in 'vagyolr, efR'Jtrem, de sst mar ne Vdrd, bogy j6 /(epet vagjak hozza'·'.

De ezten cqyszeriben rneqveltozott ez arckifej"ezesuk., ernlnt az osztelyterem egyl.k sark.at m.egptllantottak. Al. tires, unott tekinrerek hutelan zavert 6rulta.k el, ahogy megla.uiil\ a nawatl vfragtUzert nyugagya.t, napellenzot, nepolejat, nepszernuveqet. torulkozot, kepeslepoket. welkment, b6rondot e~ felszeletelt enaneszt {~S ez ezekkel szembcn leva fEllitljsilgra kiriIggesztett, ~y6rtyonJ oceclnl es neplementet ebrazolo ·kepeket.

Azt mondtern neh:.lk; ha valamelytb;Qknek kedve tamOdn.Cl egv roplJ.;;.e nyarala.sra ora kri.'izben, csak nyuj"tsana.k be e'gy elrevozas! kervenyt. es mehetnek ... A ~eNenyhen irj6k le. rmcrr szeretnenek elutezni, hogy befizethessuk oket egy hawai-i utezesrn. Azonnal .elutezhemak". amint ..lndul repiilW', es .. szober rudunk foglalni;' szemukra. (Azok. a. dia.kok. i]kfK meg nem tudtes irtu, szoben is elrm:m.dhattaK k,eresuket. vC!'QY akar Ie Is rajzolhatta'k,)

Ezek utan naponta ketszerharomszorkuohettek a tenerl eszielhoz ij,wl.\ ill diakok, aki"k el Clkdrtak utezni. A (6bbi'ek kezukbe adtM~ a. borondtH (amiben napola], hppe.slapolk_ es walkrnen volt). a nepszemilv'eget. a napellenzos sapkat es nvakukbe a.kasztottak a. vin]gfCiz~rr. Amikor az elutezru vagy6 el"keszlia., mindenki ALOHA-t k"i.altott cs OJ di.a.~ot elboetl'ronuk a maga Hz. perces nyara.ldsbra_

Ezelett a tlz perc; elett a diijk olvesqathette (l kepe.slapokat. walkment ha.llgatha.tott vagy mejszotnatte ElZ enenaszr, nz perc elte.ltevel a gyerek visszetert a nyarelasbcl ,es ujrEl bekepcsoiodott az Qrai. munkeba. {\~ie16tt szuneret tanottunk vogy ujabb teladetokbe kezdtCm~ volne, a gyere"knek fantEtzi6jB.t hasznalve be kelktt sz€tTnolnla nyar,ola.sa.rol.

zi-es haw·ai-i szo ba -st nus

9

Ha~ln05 tudnival6k mmd en ld nek

A [an'ey soren a d~akokkClleQ1ynn n] nyara~a~okal terveltunk ki. ,A. nepszeru utezesok kaze tertozott a Szlkla:s·I'H~gys.egbe szervezett lit (sator, hattzsak" haiozs,ak. vadal~atokr6i sz6~6 konyvek e& e.gy kis ragcsaln[va[o Cltiabrak kTserereben}, es e'gy Jap.anba va16 utdzas (pl. jap&r1 teahaz. orlqarnlpaplr. japan utszast prospektusok ril~-evopajdkiivEtI).

Azt hlszem. sok tener elkepzelhetetlermek lartj.iJJ, hogy ilyesmik ti5rtenjene k egy or an. mlvel Ok u gy go ndoij a k, n lues ku.l.o nosebb oktatasi celzata annak hakiengedtK a d [~kot tlz percre az oraro! Nekik ez sernmittevesnek minosOl, en ezonbanuqy qondolorn, i2L fontns es szerves re:,z:e a tenulasnak.

Mindenek e1dtt ezek ttkinLlccanasok erzekeltettek a 9yRrekekkel. hogy ebben ez 'evben iskolaba jiinll mast jeient, mint ed{jj.g. 'Ez nagyon tontos volt szernornre, rnert ennek segltse.gevel slkerult egye:; gyereke!;;ben lerornbolrn all a beton vedoscmmt amelyet regebbi rossz repesneleretk a~Qpj~n 0.2 i.skolava~ szernoen teh~pite1[ek_ . lEzenkivul it nyaraltisl proqremok segitett·ek a dlakokat ebhen, 'l:10gy ki '~udjal\ fejez.ni magIJ1~{JJt irasb?ln {nyaral6si kerveny} es szcben egya[anr (nyaralasr61 s.z616 beszernolol. R(iad~sul a d[.aKo!\ nem fogalmalasi feladatnak tel,intettek az ut(lzas5alkapc!)oldt,O.~ reend6ke:t, hanem .,~6 bIJJiH-m~k tertottek. e.s ezzel el is ertem kinlzott celornat.

Termeszetes.en mas h~he."loseg is kina.liwz[k ana, hagy k~l1eme$5e tegyuk ez oszraly le:gl\on2t A fa[[ujs~·gok peldau] soket eldTU!nak. arrot hogy mi minden foly~k ott.

rn szernely szerint sosern voltarn hIve azoknak a faltlljsagokrw k, emlket a rener keszft el egyedfJt nem ezert. rnert nines kedvem (I szabed [d6me1' ezzel tolteni henem azert, rnert ebben ez esetben ez oszUtly dekonlci6jd csek a tartar sz:eme~y[$€.'Qet Wkrbzi. Ehelyett mindig fe!oszw~rCim d fali.ujsag nagy reszet (I cHt:lkok kOlotr. igy mindenkinekjuton e.gy his, heJy. ahova azt lett ki. amlt a.kdL[ (pl. K.edvenc enekese kepe.t, dljakat csai6di ferlykepek~l jo! sik.erl'llt fogalmilztIsi feladatokat). vagy akar urescn is ha.gyha.ua., he fgy latta j6na.k_ Ci'¥1e.gjegYles: az ege.sz osztaly e:1.5s10r kozosen megegye:zett btzoriyos szeb~lyokban, amelyek szerlnr senki nem tehetett fel olyen do~gokar a falra, am~ rnesokat sertett vaqy zavert volna_} T.:markent nekern is VOlt helyern OJ fillilljsagoll, e~s ezt hi szem, a. gyerekek uqyanolyan klvancs"ia.k volta~. ana, nagy en mit reszek ki, mint en JZ (j dolqeikre

j'I~.e:gjegyzem. hogy ebben ez lskolaben, ahol tonitottam. helv€:g~ken ez osztalylermeket rendszeresen m~gwngijUak .. A. tan;§ri kar nagy resze szerint ,[±Z csztalyba j.em) dla~ol:{ len€K tonkre sejet tcrmeiket, rnivel a ronga16k pontosan tudrak, hogy minek hol van a hel'ye ez oszrelvben. TeUek-multak d hetvegek, es erdekes medon az en rerrnern ertnrerlen maradt. Mivei az e:lOz6 evekben eLZ en tanltvanyatm

10

voltak ez [skola le9lrosszabbjain,al, elk6nyvelve, nem puszte veletlennek telli1ntenem ezt a veltozasr .. Azt hiszem inkebb. hog}! a di6kja.im alert szuntetrek be a .. hetv~?gi lskolaIatoga.t<lsol~.ar", mert sajti'tjuknah: .erelte'k az osztelytetrnuket (Cllnna.k nern lett votne Q[tdme, hogy 0.0- ban tegyenek kart. ami ElZ ,6v€k).

Egy t11asik otlet ana, hogy ereztessus. mennytre fontos h;:ulol'1·kHlon rnindenkt, he eqy hCltalmas, a diakok nevkartyatval korulvett ter1:H~pet teszunk eqy asztslre. Ezzel kedvet csfna!hatLmK ehhoz. twgy 6sefk felkutattlsara in.duljtmal~, E:gy dareb sparglil't vezetve a nev'kartya·t61 osetk hazajaig.

AZOKnak a. gyereke'knek a szemera, aktk ne.mn§g erkeztek ez orszagba, ezzel lehetOse.gijl\ nyilt ana, hoqy a sajEd kUJlturajuKr61 beszeljenek masoknak. Azok szernere, a }(ik ttl szu.lettei'i ,zs. in n6He~ rei, ez a jatek modo!" adott arre, hogy rajojjeneK, hogy az 0 csetadta.gjaik IS velemikor bev.fmdorl6k voUa."k.

A nanoulatot az is fokozza. ha batorltj"uk a d la.kok:at a szsbed wle·· m~nynyllvtmitasra, es arra, hogy szebadon kife.jEzhesse.k ~rzes£iket vagya.ikat Erre- Hngyon elkelmes. he ket kertonlepot adunk a gye'Tekeknek h~giY s'otetkr2ket es egy ~arg·at), Ezeket el6z.6leg felbehajljuk. hogy mega~ljanak a pedon.

Ha gy~re~l1ek nem volt j6 na.pjo, valnrni miert rosszul erezte rnagat (pl. merqes .. turetrnenen vogy trusztrett volt), es czt rnesok rudomesere ~!(ana hoznl ez osztelyban. akkor ,[ll~ek kartyat iette ki a. psdjara. A sdrga. kartyat ekkor tette kif ha e.H~gedettnek erezte. mag6t

Ezek .(1 nangularkarryak segiten~'k a. tenarnek 12$ a dtakoknak rahenqolodrn egym~sra, Leber, hogy vala~~~ ke.sol1 kelt tel. az anyukaja kiabalt vele, nern volt ideic meqreqqelizm -s es, me'Q a. "bUSZOI1 is 16kdost~k. Ha figyelmeztetni akarJak tersetkar, hogy eznep nlncsenek tlll j6 henquletben. feimutatlu.atjak a. K.e.k kanyat ernlnt reqqel beiepnek ez oszteiybe, A tanijr es a tobbi di61~ ilyenkor reszenhet egy kls id6t arrfJ: hoqy kita[,illjti. mit erel ,ClJZ meta. es mire. lcnne szuksege.

) ·k~k kartyaK hasznalata erzekeltemt szeretnc a 'gyere~;ekkel, hOQ,_Y senki nern varjd el t6luk ezt, hoqy egesz nap. egesz evben egytotv'. taben jok:edvuek legye-nek. Tc=ma.rkent sajat ma.gam szernara is rertottem kek es ~Alrga. kanya'kat e.s .a kek kartyat gya.k:rao hesznattem terhessecem komi 5zdkoszan.ak zord reggelein,

·A~ Ol1:etes is tcntos szerepet j4t"s~ik 21 ;,zsirMtanulas" h~gk6reflek m.egreremtes~.ben. En szernely szerint sesem tudtam uqy tennent. hogy a dtakok pedsorokben !]Iiek: Ugyam?:l vonetkozik (l~ra Is, ha tiJrlfH-fqvabbkepze.s:i tertonsrn. szerhuem az a legjobb, ha senklnek sern ke.1I a. rn'asi'k nt.ta.t neznie. Ez ,eleg nagy adminisztra.cio:. zevero'kat okozott. amikor New 'iorkba.n tbbb mint szez o"ktat6nok szer-

A gY'llkerek keres,e:se'

o

tHtetesi. rend

1)

veztek tovabbkepzesi l.anfolyanlOt Nzm akadekos~odni ekertern. amikor olyen osztalyterrnet k·ertem, ernely eh?g nagy ahhoz. hoqy mindenkl M.ssa ~ mastkat. l';1[vel ez en 'lanlt.~s[ stTategi~m cella az volt hogy J reszNevd"ket kepcsolettercrntesre berornsarn egysler~len nem tudtern elkepzeini. hog}' lehernc ezt rneqoloarn uqy, he a rcsztvevok pedsorokban ulnek j\~al naplg scm tudom, IH:,lgyan lehet gYll" rnolt5{}ZG eszmecseret kiola·kitani olyan ernberek kozott. Gkik csak egymas hatclt 16tjak t;ge.sz ida glatt

12

,.". 'f"k '/. 'I I k ~Slra' 0 .··tatasl a ape ve ....

A kUloJ"lb6zo onetek kUJlcs'F:ontossa'gnak (I kellemes legk.or kialak[rasaban .. Ha ezeket ez otleteket neponte variilljuk e.s alkalma.Lzuk, a renules ,egyre elvezetesebb lesz.

~11Ii1~N o RANAK_:_ ~EIJET--ost;ql:r K~l NWlTA NUl II P'AK01( ««e;.q f.iV ~$ KfU-

nKA1:qot,flm'1JJ.AW~AK fIolEtmirll.VAWLUIRA. . ,

. . »P: ...

Fontes hanqsulyoznl a kreativ es kriH~ai gondoikoda.s~tli kepcsolet-

ball, hoqy nem hHezik j,o vagy rossz velesz. Ahelyett. hogy rneqrnondanlmk a QyereKne'k. hogy mit gondoljon, fa kell vezetnl erre, hagy hogyanke:zdJen ei qondolkodm .. Azeltel, hogy rengeteg lehetoseget biztositunl'i a diakok lonil1l6 'Qorndolatainak kitejt€sere, a gyerek,ek erzekelheUk, hogy a Konformitassal szernben ez on8llosagm reszesiljuk eWnyben. A kovetkezQ tanacsok erre vonetkoznek, hogYijn lehet ez onikon a kreativ es kr[tikai gondolkodast e·loterbe. helyezni ..

A. Az ad.atok es sz6 sze-rint megtewuJemd6 informacioN css« kiindu!6- pontjc:i lehetnek ez o.(yof'J 6rd/md/r. alwl d kreativ es lttitikai qondolkodasr igyekszunk k{jz~ppontba ~nrtemi .

. '.J.} ~ -:- ' -:; iQo~' ~~"!o.~' ~" •

A n ll~sTo,Nr-TEAp.twrA.r\I"·" rS-fMrN,'t'trT.rARCYAI.~ ~RA

1. Kerdezzflk meg EI diakokaL hogy he lehet6seguk nyiU volne, vajon reszt vette k vo I n a egy i l yen esemenyen:

na ig.en. mien ha nem. miert nem.

2, Gondolkodjunk e1 ezon, hogy milyen valasztasi Ie.hetos:egeik tenetlek volne meg EiZ Ultetvenyes.ekllek.

3. Elemezzuk ez ultetvenyes.ek ellen eletbe leptetett kiralyi buntetes hetesat. Mit tett-ek volna a diakok a kiraly llelyeben?

t:I. lias-onl'ftf.unk ossze es elemezzunk egy nepjeinkoan [orN~nt esem,etlJyt, a melyet va I ern i lyen szempontbcl kapcs.ol atba lehet hozn i tl .bosront teadelutannel".

5. Hascnlitsuns ossze es elemezzunk Elrdi6kokkal mectortent valamllyen esemenyt, ernelv hesonlo ElZ ellibb leirtakhol.

B. Aka'f sosetmono« a meqsdon tananyeq. dka.r nem. mirrdenkeppen modo: .ny6j£ a gye.rek kieottv es kritikai gondolkoz.a:f;anak kibollrakoztarasara.

, A .KOniuo, OI.!t3MMtIX Koz.Ql A ,miKOK fl!}'U m6): KfTi61" VM<l1mtSJ\IIlK !;>t~lM1K.

I. Elemezzuk (l t5rtenetet ugy, hoqy rninel tobbet tudjunk meg a sz;erzorol {pelcfaul hogy nezet ki, mit szeretett ennl, mlvel tBltbtte

13

1. AtAP.flV_;

MINTASlITlJAaO; M 1 NTA,O'R..A:

MI NT I\5,Z1 ruA.c·i6:

J'liUNTA6RA~

,

MINTAORA.:

idejet ha irt, tudott-e loveqolnl stb.). l}gYanezt megtehe.l:juk e.gy olyerrtortenettel is, ami tetszik a di,akolmak, es osszehasonllthetjuk aket s7.p.rz6 slemelyer61 levont kove.tkeztet,ese[ket

2. BeszeUnll;. meg, ,lOgy az fro vajon crdekesnek lfirtj'a,-e sajAt m(jveT (na iqen, miert, es ltd nem. miert ne nl.

3. B{~szeljiIk meg, hogy helyesnek tartjbk-e a dia.kok, bogy altQlul~ unalmasnok ia liilt rorrene:tel\etkell elolvasniul. (hE! 1ge:n, rniert, vogy ha nem, mien nernl.

4. ·Besze.~jCik meg, hog::t mi. lehet ez aka ennek, hoqy d. di.a.kok alta I unelrnesnak tertott nniveket kelt ez tskoleben olvesm.

5. BeszeljflK meg, hOQIY leh'et~eges-e. hogy amit most unetrnasne k tertane k, de elolvClsrrak es megerre.ttek, ez valemtkor meg haszncsre vatnet

6. KeJdeZl~Ik meg a di6k61\aL hogy a F.\dtelez{li olvesrnanyol, he~yett mit szererncnek inkabb olvesnl. res mien.

A tenar megkerdczi a m.rereke·ket, ho~y lenne-e kedvuk 'e:gy j~"te~ms i\.iserlethel. Arm k~rl a diakokat. hogy egv ideig sernmllyen frit.sJelet ne i'lasznaljanak !r6.sbe.ll 'felada.ta.tkban. p.,. taner kiJelentL hoqy 6 ls ugyol1ezl. fogja tenni.

A rneqszebott ldo eHeitevel a di6kok megbeslelhetik. hog}' mennyire tontos az fn15j el ek hClszruald[c ez 1rasbeH munkaxben. ! MFr.1Fr.·~ZES: a dtakok rendszerint ana a k6vetk£zte-te'sre jutnek, hoqv nz Irott )z,oveg me·gerteset meg~ehe.1'6sen zevar]a, ha nmcsen kozpontozes. E~y ilvcn kfserlet utan a di8koK eHSszen:~t,ettQ'1 h.aszn&ljM, mar a vesszdket, €s maskcpp allnuK hozza a kozpcntozes prob'I.~m.ajahoz is.)

D. A MIWms gondolkoda5 forrthai lehetl1ek meg tu o/yan ehwuh' l/agy e/(Jitelerekt61 rem mentes. 5zovrgek, amefJtlek etvetve meg mindig eftffordulnak d tananyagbaTJ'.

~!!liIlftiM~~· -: $·W01fi~~~;;t;·n,;~ M¢~i'tTiil~~·l!¥Q~m!!'n4:1it..., . ~,I:*~;'$.;0~· #. ~.~ ..

l. A d1.B.kok az eddig tenultek alapjan trliik at (pl. ez indianol; szcm 5logebOl) a tortenele.mkonyvnerr. c'l7t a rcszet, amit elfogutrriak tartenek.

2. Beszeljilk meg, hogy rnilyen jnformaci6k hi~nyozna.k a szovegb6l es keressunk mas szoveqekat. emelyek uqyenezt sz esernenyt mas szemszogb6~ rnutatje k be, Ha t"ala!unk ilyert slovegeket vitas~uk

14

rn'eg:!., hooy a. kerdesP']5 r~slek mtert nern szerepelnek a. tenkooyvGen.

t: Az itt ki5vetkez6' Mvataias ugyek intezese is megkfvtmJa d ffritikus gondolkos;i as 01 kalmdzB sa t.

1. f!1~ut.al1 vegig'w1!:zWk a bizonYINanybtill 5zerepl6 OSSZ12:s tantarqyet. megbeszeJjClk. hoqy veiemel1yunk. szerlnt a tanarok ele:gendoen tajekozottak volrak-e ehhoz, nagy ezekbo~ a taJgyakbo] erdemJe· gyek~:t adjanijk A velemenye'ket megkel1 lndokolni,

.2. fA di.akok jav,a.sla.tol~at rehetnek arre. noqy rnt legyen ozoklml a tantargyakkaL amelyek szeril1tuk "o:sztalyozhataUt!JIw};"'" Javasoltern. hoqy eze~ me.u,e frjuk ode, nagy N, t., ezaz nem Qrtek'2ih.et~), {PtWt'tIJL elgy klnai gyerel\ kerm ez osztelybe, o.kt meg nehezen beszeH ·aJ '[lYe~vet es nyelvtanb61 rossz jegye:t kap. Leh,~t-e ugya.nllgy erte'keln[ a teljesitrnenyet mint egy magyar crnyanye!vll gyereket7'}

3. tzt kovetoen a d'lakok megvi'tatjak, nagy mtlenne ennek a hetasa. ha nem udnank eQ1yait.altuu osztalyzatokat iIIetv'f! hogy 61~ milyen elvek szerintl csztalyozast java.so[narlak, ha. 0) lennenek ez is.kolo tgazgCltoi ViOJgy v12zet6l.

4, Ezek utan a diakoK beirhatjak a sajat magukaltal Javasoh je:gyet, amely szerintuk hivebben tiJkrozt a. te.1jesitmerryO~et. Majd ezt Cl bIzony1tvanyt 'os5zehosonlitjuk a. tenar altai adott QsztalyzatQr;koL Mf.nderl elten2st meQibeSb~li)rtk, es ha i.1 '9yerek meggydz5en alA ft.l mllJ5Lt~ fl kiva nsa.g at a~kor fl. jegyet' m6do.sl tjuk. Sem rni lyen v e.g i{~ge~s Je,gy.et nem adh.atunk r,uiel!:(lJl. hocy a keJ U.d erro~ meg ne eQyezett volne ..

5. A. d iiJ.ko'k reszt vesznek i] SZU 101. e.ne kezl cten. es in is I{a p ji,a k meg a bizcnyitvenyukat. Ezcken ez osszejovetele.ken egJ'utt unneplunk, es a dibkoK felolva.shatj~k szuleiknek egyik jot sikeriilt Ir6sbeli dolqozetuknt. Ezert a dja Ii vF.nja. t-'zekeJ nz E:_')emenyehel e~s 1l'P.Hl kell ettol re'ttegnle:, hogy WSSl do190~ fognak e:lhangzclni. role. Bel vail oiyen targy, amjbe.n a di,aknak szermte is m,e:g a rener szennt ls meg soket kellene IEJ16dllle, a sl'LJl6t ertekezl,e;t modot ad ana, hogy kbz5sen megbesl£!jek, hogyan lehetne tovabblepru ..

6 r fA dtalmk keszfthetnek tenen bizorryitvenyt. me~ha(e'irozha.rj~k. imQY InllyenkCliteg6rtakban es lllllyenertek'ele.si rendszerrel szeretnek d tenart osztalyozni. A tanar e.rteke[e$ekor is, uqyenezoket a szab&lyokatk6veljbh,. mlnt a. dta.k. tel.je:s1tmenyenek elblr!§JlasakoT (a tamar ~s E1. di~kClJd egy-egy jegyet. tnajd ezt oss:zeha,sonl'llj,ak).

7 .. fA kotelezo olva.smAflyol'C megb-esle:lesekor Is alketmezheto ez ez erh2keh2s! .straH~g[a.· A dl.i§koknak edhatunk olyan 'teladatok.aLahol oszt~~Jozniuk kerr egy-02gy tortenelrm szemelylseger legy eppen 01- vesott I\:onyv[]lapi~n)_

. ""

MINTAORA.

15

M.EGJEGYl!tS: ugy qondolorn. a diakok:na k tobb e:lonyDk fog szermnzni a tent lelrt 6rakb6~ lmivel rengeteg esctbcri ,0 TOSS!: osztillyzato'k en5- sen vi sszevenk a d[iikot a tanulasban). mintha a tanar egyszeruen kuzli veluk alla.spont.iat. es nem beszeUmeg, rnialapjan ertekelce a teljesltmenyuket. De ezt sern qondolom. hoqy osztelyzetoket edru Ieiesle>ge.s dolog, mert a d[akokat rneskor es mashol mindig rfl'inos1teni togjitk va16szinuleg egesz eleWkben (pL munkehetyi eTtekel.esek). Ezen sokkal hasznosebbnek teriom azt, hoqy (l gyerekek k·epesek leQyenek tobb szemponrbol megitelni sajElt m1i.mkaJUKat Q's ehhez mtnel jobban rd kell 6kEt nevelni a kritikus gondolkodasra,

1. Mlnde11ki \-'e'9y'efl reszt ez oral munkeban. ne csak a tartar beszeljen, 2 . .A dlakok asztaloknal Oljenek {.aUa.Ulban neqyen-hatan egy asztalnan. "Ha rnncsenek esztalok. ekkor ossze lehet tolni egy P~lT pedor. sa asztalokat tlgy hely€zzuk el, hogy d diekok IBthassill1 egymRst.

3. A feladatol\nmgy reszet csoponotben oldjak meg a gyerekek, nern egyedlU, (Bov'2bben lasd a .Kooperettv tenulas' dmu fejezet'b£Il.,)

4., Csak ugy adjunk a gyer~keknQ~ onaJI6 rnunkat, he ez 6rim ele~ sok minde-n elhanqzott ez adott temar61 ehhoz, hog)' otthon biztonsagg a I be tudj n k feJezni fJ. te I ad a tot. Pdd flU I egy m atel, - hiLzi . feladat feladasara szantunk az 6r6ntll peroet. hogy mcqbizonyosodhessunk aklO!. hoqv minden dJak d tudja kezdenl a feladatot. 19y ki.derOL nagy mindenki kepes lesz-e otthon meqc.sintllni. a meredekot trusztraoo nelkul. HC! va~akt uqy erzl. hog)' ncrn r~ldja m.egoldanL ekkor a szunerben vugy a tonitas v€'g.en megkerdezheU vala.me.iyi.k OS2.liilylarsat va.gy a tauart. Az onallomllll.Kak nazi Ieledetkent val6 kiadasa arm Is 10, hoqy e di6k otthon, nyuqod t korulmenyelt KOZoa dolqozhat egy:e.dul,. es nem ~el1 ana flgv-el.n~c, hoqy e'9YOU fejezhz be a t6bbiekkel a. feledatot. rnAsl·,e.szl az orhn t5bb ida rnarad egyebkolos fogiCllko.z.llsokra.

5. Egy tntereknv osztalyban a kill.s6 megfigye16 nyuqodtan kiva~dS?l· hat ·egy dia.kot ezzal a rellaL hogy megfi.gyelje, rnllyen ektivan vcsz reszt ell Orbn. liz perc elteltcvel bele fog f6radn! a sok meg .sz6lalth "strigulttlas~ba", es latru fogja.,. rnennyire k.irjvoan '2~H~~· ez a mas osztalyokbcLil bevett gyakorlatt61. aha] a gy:erek elvben egesz nap ott ulhet (1gy, hogy' egY5zer sern szolel m.eg az orekon.

,~~~

~_iti

Ii kOOpeff.ltlv terurlas elkelrneval a gY'ere'};eJ~ nem 'kG16nbozo IV2pessegek szerint vannek cseportcs I tva. hanern minden csoportben was es mas dolqokboz ert6 di.a.kok. ulnek egyt\tL mivel iJ flelad iJlOi( me.golr1d

16

sahoz IS a sokszintise:gre: van s.zukse:g. fYltnda.lonttlral fontos neneny aJ epelvet tisztaznun k

Eu5s1Cm. 1$" senkt nem tudhat mmdent, de nines OI,Y(Hl, akl ute tudne velamit. Mas szavakkal'J' mindenki tud olyet, emit erdemes megtan[tanie rnesoknek tncmcse k (l taniHt es mtnderucnek van mit tanulnla (a tenart ts be.!eertveL

]\'\~,SOl)S70R: enhoz. hogy ezt meg lehessen veloslreru. e.reztetUl1K kell, hoqy nern csak ezt ert-eKe-ljUk, 11a ez iskoleban haqyomanyosen eltsmert reriileteken gyarapjtj~k tudasuk,at henern minden olyen kepes~ege:t ls, a.melyez:eket kiege511ti,. fgy peldclU.l a nyelverzek (SOporrok ve.zeles1ere velo raterrneitseq. mllveszi teh:erseg, zeuei halles, Kezu'9yesseg, slerlez6i, tehetseg- stb,

HARMADSZOR; E:gy osztalyk,6zosseg kulonbo.z,a rebet s~gekkel rendetkezo embeJ'ekbol verbuvdl6dik .QSSI~. Amikor ezt kthesznelve probellInk meg egyiHt dolgo2'.ni. akkor a tanules sokkal eredmenyesebb lesz.

Ha le'hetoseget adunk 3 ~lycrekeknek k:epessegeik bemutetesere. rnlndenkl megtanuljd el-tekelnl a tobbi terse e:gyedtseget Allirom. hogy ez gy6zi meg tgaz6n d gy'i2.reke:k£t dr-rot hogy mi1Yf'TI IOSSZ hatessal van a dmke.zes le91ymass.a1 val6 Kdpcs.olat.ain1\ra es sa.jat msgunkra is (nines olyan, hogy valaki ~lla~6.ban v~le "tcMhUlye" vagy naqyon ugyesJ.

'Peldanak oktJ.ert eqyszer volt egy KamiJodzsab61 rncnekult o,tbd'ikes tanitvenyorn, a.ki ennak ellenere. hogy mar hamm eve Amerikaban jart iSKolaba, ez elapvetd tUldasilll.yagnak seru volt btrtokaban (alrg tudta lelrnt 0. sajdt neve!). U. is reszt 'lett ezokon az orakon abel mindenki k6,z:osell dolqozott. ,es en mmdenkeppen szerettcrn volna I'(]~a1nl vdlam.i olyen ternat, erniben meqmutethane '0 tObb'iekllek, hogy 6 is iud valamit. OSlin((~lJ szolve, ez nEigy lri h[v~s volt szemornro is, rnivel a ,gyeTek aHg tudott beszclni, e.s el6szor (J9Y tilnt. hogy a llstemen szere.plO rengeteg tcme kozu! egyeUen olyan sines. amthez ertene,

A netvenes e:ve.kben, til e'ls6 mene:klittaradat idejen sok idat t6ltbttern kambcdzset menekliltek kozott, es eszembe jutott. hogy ennak tdejen gy6nybr(j K-E!J.:imunkitkat hesz[teHek, emit pee dEIO- nek hlvnak. Me,gkerdeztem to'le, tud-e ~Iye'neket l'CfhzhenL es lcnne-e kedve a tobbreket is meqtantteru fa.

[zen az oren Po Hgy l1ivtak) lett a mester. rnlvel csekts e~ kiz.iir61ag Pa cslnalta iqazan j61 ezeket a hiheteUenu! ftnorn e.s Qiyors muzdulatoKat. Borzasztoan orult. ernikorlette. hoqy a tObbiek hoqyen kuszkodnek es ugyerlenkedne'k a tuvel, 6 meg Mnnyed mozd uletokxal t01bbszor is meg muretta. mit ken csinalnl. A Qserekekne.k szernmel Iilthato'i.'m, tetszerr Pa tudornenye. mert kesobb nehanyen onszamukb6[ vettek tdle sajiH keslhe:Sll ke.zimunkit'kat ajand,el,ba.

17

A. ko opera. ti v tanulas elvei

Akooper·atlv ta.nula.s saran a gyer.ekekkis csapetokben Is dolqoz hetnak. es (S<I.1:;. a vegen [onnek ossze, Egyszer felkerteh arra. hngy masokl'lal egyi.Ht "varl1z~olluk at" ez Iskola nagyeWadojat DelkeletAzsiEivao ,lJ..z volt ez elapctlet, hogy ·e!jats5zuk. mtlyen lehetett Co kommunlsta Ktlmbodzs6ban, taoszban e:s Vietnamban, ehove a tobbl gyerek es a taDMi kar rnejd ~dliLtogat soken eto'ltelette1 voltak ezekk.e.1 a. bQvandorl61~kilt szemben, [gy ezt remeltern. hogy ez a jateH: egy kkstt meqszeretteti az amerikai d iAkokka1 ezeket a gyereke'kel, e.s a bevandorl6 gyereJu~k orornmel fogjtll:1. letm. hogyitt is biiszken vel- 1alhatjitk S<Ijat kIJlttJr~iuka.t A. kovetkez6kben bemutatok n~hany Drat, ame'lyen erre keszG.lthnk_

m1(W$ ". S[:1l@)$'@%

.~~ ~.!li~,;.~:f:'~!t!

A. A7. osztaly tohb mint egy hMwPlQ doigozottkfllonbbz6 csoportokben"), i~monboz6 h~makotl, tl0gy mtndezt "va16sagga" regyek. Az egyik csoport ~gy vietnarni rancot tanult be, m[g e,QY mesik egy leoszi dalt tenult {ami ez erterem kozonsegeneloi sz6rakoZfEifcl.sar szolg&ltaL \::.gy harrnadik csoport utozasl bro.s.urbkm'n dOI.gOlott. eqy negyedik pedfg ezt gyakorolta, hogy hoqyen kelt egy ideqenvezetonek beszelnie. meqim m~sok egy es6erd6 "kie'll!)kitosan" dolqoztak. es tgy tovebb.

n, Ezt a temet beepite:ttUk ahctkdzna.pi tananyag minden t'2rilletebr {peldau] El. tnaternatikeoran ez amertkeldoller vternerm penztc veto a.tva1tlls(l volt o. terna).

C Ez .a fogla1koza.sl,eheto5c2.get nyujtott ana. ts. hoqy e gyerekek szuleit is bevcmjuk a rnunkebe. Ok verrtek d gyerekek jelmczeit. tanitottak a gyen:ke-knel~ tI da loket es dl6ncOKtlt ~s fI. rmlsot elett cJ"k f6ztek eLZ cteleket az eUCTelTI szernere.

D. PI foglu"lkozas megaz isko~tI Igazgat6jat is bevonte a proqrernbe (ak! amu.gy a menekOHekkej xapcsotetos fOSSZ erzeseinek szokotr henqot edni). M[Kor meg rud tarn, hoqy reqebben leg i urd~Jdseru volt LnegkQrlem" legye:n 6 a sZd~:ert6nk a repCl16ulon (emivel rlZ egesL prograHi keldddne)_ Nagyon lelke.sen osztoue meg velunk d szaktud~sat: megmutatta a gyerekeknek.. hogyan kell rar1a.ni :J. I elcaket. hoqyan kell fe[szolgMni ez ete1elH?t "i"nltke.ll vesl~ly e.wten tennl stb. 19y a gyerekek mindezt fel tud rak hesznalni fl "repulo'Lltjukon'·. l'r1jndezek hatesare az tgazgaHmo hirtelen ~)zetwed~lye:\ t6fflogar6jB len B, proqrnrnnek.

A nevezetes nspon ez iskola robb mint 200 d"llll;Ja ... reputt" Delke.let-Azsta.Da, ehol a. gyere:I'(:e}; megtaps:Dlhart~k il tentesznsus di6K· rancoso'i({lt megizl.elhettek a Milonbbz6 nemzef etelei~et .belekosroIMattak" {I monszunbe. es meg l1ehany bal.·atsagos "v]zibblernyr is meg~ova.golhanak_ tn szernelv szerint mtgts u·gy qondolorn. nogy ez egeszb2fl ez volt a legJobb. hGgya k,Qzas rnunke saran (ij baratsagol~ alakultak ki. azeltrr6 kulturalis h.att.erre:l rend~ikez6 dja!~ok k6zot:t,

18

fgy masHi: Iomos eredmenye ennek (I kooperetlv tanulesi modszernek oz. hogy a gyerekek me:gt.anuljak igazan ertekelni egym.ils kulonleges adons6gait, tepesztetatett, anelkul, hogy ez egyikel enekesnek, OJ mastkar ert·ektelennek ire1nek. vagy egyik~t a rnssik ele helyeznek, Azt htszem e kovetkel~ tortenet j61 i.llusltralja mindezt

Minden eVben az tissze.5 (jfijdikes didknak resz: keN vennie ez , .• eves testneveMsi felmer€sen". anal a diJJwk teljesitmenyet teslteliif fUtaSDc3'n,. fe/Oje5ben, fekvtJramaszbeJ'n stb. Abbon ez iskola.ban sno! dQ/gozram, d gyerekeJmek egy e16zetes feJmeresen keUeU teszt venniiik 6sszel. mtef6tt reszr veue« vom« d majusban zajl6 igazi teszten.

Az egyik evben az egyik meg/e.he{{js~rJ tlilsu(yos ki.~/a'nY, Lucinda. tqeo rossni! s.zen~peJt dZ 6szi probafeJmeresen. P(Hdtm/ keptelen VQ't akar egyszer is. korbefutni a Pdly~t. tis a kez,eit setn tudM oS5zefognj a ti'lrk6jdn a fefUleshez. Mi.uttm nagy netezen kereszWJkiizdorte magat ezeset: fJ teuteker; el!Jata.r:ozta, bogy javfra.ni fogja a teljesftmenyet a UrviJszi fe!men~.slg.

fgyebkem - eifentrHben a tesfmozgas.'N(J/ /(a(Jf."SolfJtos feJada/okban nyuj"iott r(!lJesftmel1Y~vel- Lucjnda nagyon}6 volt mdtemdtikab6.r, o!vfJ.sd.5b6i ira s b61, ,egysz6vdi .maj'dnem minden hagyomanyo5 iskolai t a-.nMrgyb!JJ.

Sophat vision! egy .ifdStudatian kdm.bodzsai rnenekiilt diak volt, az jSKoleJi elvafi§so/maif megtelel6 kepessegek mHkW. ugyanakkor ti kiemelked6en 5~repeit a lelmeresen. Ezerl d ker Mny eJ.hijt(Jrozfa. nagy egymas "edztii"· tesme« tclfJac50kat es tamogaMst .l1yujtimak egymasnah a:zon a terineten, abo} kieme!kedtJk. es segitsegf!t kf}mek egymdst6lon. (11101 sZil.kSegUK van ra.

Az OSltd.[y tabbl resse szinten tuaott Lucinda elhdtarxuasar61. es sno! (Sdk tudta); segitettek .fI'f2'ki. Pe,lddl1l' mjJwr er ()szM/y u paJydfl futon f1 gyere.kek fe'lvtHeva ldssftottak te. hogy L.uclndava! egyiit1 tussanak. biztassak d tutdsfa, imgy fie maradjon egyedaJ, es fie adja rei. tW:llany perc mulva ezt a .Jamogdto csoporror" leivaitotrd egy masiN, nagy or el(fz(i be h ozh ass 0 iemaradiJsat. es fgy rQvabb. tuandanak sand nero kelfe'ft egyedtJI tumi«

Het h6nap edres ulan eie.rkezett e: eve.~ fefmeres ideje. [zen a felmen?sen Lucinda mar nepes vott e-gy teljes l(olt Jefutni. ugYdnakko( meg mfndig aem {uriatt megc.sina1rrf eqyetiet: l~Wie'St sent Azert ebben is jeJem6s fejJdd~sf mutetott: most mar ossze tuat« fognf a hezeif ,il tdrkdj6n. es feiig tel is rudolf Ulni (osszeJ ez meg nem ment ne#rj). Az o5zta(y ntJgyon segitokesz volt. Tamil lIoltak Lucinda er6fesziteseine« az ev sorsn. cis rdjotteK. lwgy or a {amos, .hogy megpr.oMijunk valamit es nem oz, hogy mityet: eredmenyt r}riJnk el.

Nd'Qyon meglepodtem. milwr ,C'iZ is/(oid,ev utols6 hereben Sophal k6z6!te veiem (most maT majdnem hib_tJtlaf1 a'ngo/saggdl). hogy Lucinda mar tJt fe/iilest meg tua csinalni, sot .meg is okarja mUl'd,tni sr

19

oszttJlynatr.: Kicslt nitet/en v:olt:om, hiszen afig neh~ny tete, ,meg egyet sem tuaott megcsinJlni. de SopiJat igaztm meggydz6en nezett rcinr

Tehtlr osszeMvtam az osztsivt. es Lucinda ellrf!..zdre d gyakorlatot (1 teretn k6:zeprJt fl6szor d:S5Zefogta d ke2eit a tmkdj!m, moJd tassen. nagyon lasssn remegv€ elfrezdte [elemelni mag,ilt. 111il1'ddrlnyiiw csendben neztlJk, ohogy lolyratta a .kJJz(.ietmet. meg jobban remeg'\/r!.. mig vega' m€!gerintette tetemelt ferdei.t a kljny6lni'llell fl'!rgc5inalt egy feW/est! Az oszta~y ftJtyOJt. k.fabMt es i1angosan taps oft_ Lucinda kfmenJften rdl]_.Vllit.a padfon_ Ektw( ""'af6szimlleg tinomsn jeteznettem. hogymindenkf menjen visszs a !lely-ere, rnett Sop/wt biJsztif~n.. de eroslakosan kozbeifiabJft; rr fr10ndtam, tlOgy drOT tudt:

Figyelembe \lew d tietetmas erfffe5zfrest, ami Lucindlinak eqv ietiileshez slI1k:w?ges volt. .csodtHa{faf neztfJk libogy temeqve es rrw{jfesz()fve ~jjhr5/ feiemeflredett es meqetintette a terdet. Az osztJ1V i5met ttatslmos avat.i6val titmepette. mfnthd va-lami ohmpitm ett votne e! e!so .heiyezest.

.A tuumadi« feWfesnel uxina« mar olyan faradt volt es ugy megizreat. tioqyart lJ pillanatot, miso: meg~rfnt(!tte ,Q terdet; est tiissem. cse« t'lZ tetiette \IOlna meg megl1at6bbd. ha a h&tterben ietttenqzit: a " ttizszetere« dmti fiim zeneje. Lucinda megcsinaJta tu Of teIO'l6sr

SztJmomrd ez a pilianat sokkal-sokkal robbetjefentetf allmH. mint nogy Lucinda megcsinaita a feWleseker Ana gondDltam, hogyha egy mssi« tem!Jr vc,Gydiak most Mtna rninkef, biztos teijesei: meg7oVnfOdna - htszen Lucina'a cses ot feWfr!st csinal!, ami /ltjrOfbeWf hw:zonr5tteJ kevescbb ann!d. dmU liZ Otbdlkeseh nagy tesre Abmweden megcsinar De k6rbem?z{em az oS2taJ_v .tagjain. es fudJdm, hogyegyikilk sem gondoJ eae ok LUc!ND~iT OrwepelMk rnindazerl a tetlwsed~sen emetyet mego5zfOIJ vetti« er ev somn. es mi"ndaZP.J7 ciL d5z.antsagert. emit abban tnutstott, {Jog}, efsdjatftson valemiiyen hepesseget, a mit ok mar tOrte(w'Jesen eJsc~jdtltoWj!f. Nem volt seinmilvet: fr~Ykezes vagyerti?ketes. csftk egy harmonijws csopctt. tnelyne« tag/ili 19azan ,megtanu}t(ik erteke!nf es c50d,&lni egymas kmonlegessege't-

Al lij tntorrnactok e~ ke's.zsegek els.(ij6tlra~'la saran alkelrnezasre keru] mindez, amit a gyerek€k mer meqtenultek, izgalmasnak ta~altak, es ami irant erdekl6dest mutettek [zert ez orakon nern ana kell a henosulyt helyeznunk, hogy a d[,al\Qk Qy~n~~,H~' oldalatt "gy6gyHsuk:"! nenem sokkel ink.abb ?i gyerekek erosseg,eibdl; 0.1 likm el-dek16 dol'gokb61 kell ,. t6ket kovacsolnun 10\ " _

A tenernek eldzctesen meg kell ismernle a dl.a.kok kepess'egeit es igenyell (ld. a 4. rnellekletet ez egyes gyerekek erdeklodes[ koreinek

.20

re:l~omlasaval)! es. d diakok ugyaru::sak ~.dmondhatJa'k" hog.y tni erdekeln.e(H~et e,~, mn szeremek ts[nalni (b:ulonosen; ha alall6r eloz,etesen nem elkalmezott a gyerekek kepessegelt sokoldeluen fe:jleslto m6d5zen~ke:U, ldeal[s eseteen a taner az osztaly minden egyes, djakjaroJ rendelkezlk a Kepessegek es 19'enyek egy hosszu listaj6va 1, emit mindig figyelembe tud vennt, amiKQf velerntlyen f'~ladarot ke11 kiosztanI{l a gyerekeKnek.

A. Az egyik gyereh rajong a, veTsenycu..lt6h.e.n. eze:n ol,vma5i, gyal\orlate! vagy matematjkapcldai fOQlo.lkozhattHak 'a versenyeutokkal: peld eut egy vcrsenyeutokkal kapcsoletos szoveqes pe.ldclr adhetunk tel nekl.

B.. Egy maslk dlak telv2tseges kosarlabdaz6; ezert jatekos.an leleltetjiUt es a later.; k6.zben lI'elLa ez a tC~a-data, hogy koseret doolon.

~~,

~~t¥&i

A humor; ez ebszurdttes e5 a bohockedas ts megjeJenik. ez [skolai orakon. Igy a gyerekeknek lehet6seguk nyilikatre, h:ogy meqtapaszteljenek egy szamukre meg vtt16szlHiJle.g ismeretlen ta.nl1ci.sl format tz a tobblet ls segftklegyenslllyoznl a tunul6k va.Q'Y a szuleik eltel oll~:ent vtl~lalt tern,eket" ernelyek az - ,alta lab en nem eppen eiv!2zetesnek tenon - tarulassel [amak. rz a me'gkozeliles nem (s6kke.ml a wnules hat~HmnysaQ'a.t, ugYQnakkor meg.adja a. diekoknek ezt a leher6- se'get hogy j6~ erezzek rnequket tenules k6zben.

Peldiml erntkor el:s6osztalyosokat tenltottem. tudtem. hogy ele'Q sok [dot fogok a szernok e:s beWk i'rasa[lakl,TIegtanttasaval es QyakoroUma~aval toltern. f"119 mejonem mtndenkl egyi£teri ebben, hogy ez egy igen tontos dolog .az elsGso,k szemara. a tobbseg ezt is elismerl hQgy ezek ez orak eltaleban meg!'ehetosen unetmasak

Itt iep he Wis. FiJd~dle Dudd1e~., !"'Jietdn elkenttem votn« egy ityen 6rat, eat mondtam a gyerekeknek, bogy Jrt keU IJgranom egy petae a s.zemkclztt irodJb.fJ .. 4zMn megfa§rte.m 6ket. hogy na ezalstt s: ido alatt rnegj(jnne d b.arMmim. Ms. Fuddle Duddfe, dkfr.v[ Je-gyeneA oJyan kedwsek es segit5enek aekt, .118 valafflir-e ~~lrJksege van. A. gy.f'reJriek let kese n beteegyezrek !1 iszen korabbi fa fa lkozasa tkbt5{ tudtJ k !logy 11s. Fuddle nuaate - bar nagyon sedves - egy friesit k.rJionc, es mindig j6 muiots,6g vete tatalkolni.,

A gyerekek vegignezMk, amint kfmegy.ek ez Jjton hogy ausn n.e!7any mJsodperc m[llv(f 1!!'S5zat;e!jek mint M5. Fuddle Uuddle" Az eqyetten szemrnefMtfld!,6 v6hozds a: volt tajtom. !wgy meglvrdffliCi tettem tel a szemilvegemef.

{~ls, Fuddle Duddle-kenJ' netamentem a szttkeknef( me._qallmm a teteton eMU ilyfsmtket moncvo: ,,6, S2erolJSZ Alex:."', mfg vligat cae,Mlram {Jz oszta[v eie. fI1egkrirtem it gyerekeket, hogy legyenelr.· oJyan kedvesek. es tanUsak {neg nekem, hogyan ken imi l:tehany beta!' es

",1; NTAOR.AK

(A. mAKOK SlEM.I:l.YF!:') KEPU:SEGiEH ts EJI.IDEKLOO[SET U:iY[UJllU 'I.rru [)

2]

sunnot. A [c1i7u16k ielkesen .bdeegyeztek, azran hahotazvB nette«. hOQyan probdtoir meg a r.ad!, ral (mi .

.. NEfrt NEfrU" - kiabait~k, - "A krr!taval kell tm: nem J mdttts)!" Ahogy ms. fuddle Duddle 1,:0gf1! a f1ezciJe veu egydarab im~t.ar. es megpr6balt leim: egy bettlt vagy szamot. sz oszMfyb61 minden szem r a s.zegezod6lt

,. NEill. IYEtVI.'·' ktc1bafrak ujra. - "A oontor ez i tele.iere sel! tenni. item o: aUam:'"

Az osztaly teises k6zFemrlkodes't?vei !Its. Fudd.1e Dw:J'd!e·nek .voionoqy: mfndig sikeru{f ieimt« a bert1t vagv szsmo; AHkor k05Z0Hf!tet tnonoott sr oS2talynak es beje/etJte·tte, hog)" soinos metuue kefl. ,II gyerekek mizMff, ahogy Ms. Fuddle Duddle kimegy a r~fp.mb61, rrwjcl nehJn_y mssodoe« mtltvd visszaj6v6k en. mlman egyszeril'en vis szafordftottam a szemuveqemet.

Amfkor etsoosztstyososi»! jtJtszottam ezt. akko« nem igazEm voitam felke-szUlve d reagttMsul(rcl. AmiIrof ugyanez1" f] viccet id6sebb gyerekeknel vetettem be. .a.kknr tudtam. bogy cl boh6ckvdfJ:st erteke·· Uk Ell eqessbe« a vt11rozo'toS5agot, tioqy netn mindig mrs. Green tss: }a aZ 6 rei ka f. De omit netn vettem iiqyelemt»: s: a: volt, noayeze« a kis els6sok nem votraif' tetiesen oatosa« abban hogy frjs. fuddle Duda'Je net» Mrezik. txt onue« Wdtam, tlOgy i/yesmif(er mondfdk:

"Azt hiszem. (!2 ON volt. Mrs. Green, meit /15. Fuddle ouaate-ne« i..., Ilek nadrc1gja vol: "

uem igazJn tutttnm. hog)' mit csinat/ak. ugylwgy elha!arOLlam. hogy {oly-fa/ow a jatekot: "l-Iogy iefJ'etm}:k r:?n f'lJs. fud(J!e Ouddle? KOloniJen is. en sotisset» iwrdom totoitvo a ssemitveoemet. "

NDS. 07 ev sois» tliJJ(!tetfem)J sokal fejtddtek a sts eJs.oosztBlY050K.

O!yanl1yfra. tJo~,7Y «: llfOh'u km[tasi" nepon dk maguk ke{;deztek meg, !W9Y j!J..lS", Fuddle Duddk {!JjiJn-e ,elbucsuzni t6Wk. ELI eredetileg rJf?{17 tetvezietn, de tsttem rajtuk, !.logy milyet: totnos tenne nekUt {)gyf7. ogy nzt va!aszoitam, hogy tw'ajdonkeppen most isuom ot neknuenn! egy hintanak a larszMeren.. es mive! eppen tel !feU menuetn er irodJbe], megprobaJom meyt~emi; lwgy ugmjon be egy kicsit.

ts ujra - ki wdja mar hfmYddszor . kimente.m Q' teremb6l. majd vis5zaj6ttem mint ,Y].s. Fuddle Duddic,. feifordftott szemiJveggei. ne er aJkiJJommal egy ki: vietttami ditlk szCfes vigYOTrai sz arean ram tmneton az ujj8.l/af, e5 tOK(Hetes meggydzddes,wd d fJangjatJO.'1 tut

dt E U .. "II !:" 0:' 11." M - . ("

man a, Z Ill. 1....,£ . 'l'~', ."IIS. Green,

,lVIief6tt 1/aia.szoJrd tudtsm votne. egy .kambodz5ai kfsffrJ mutetou .litJt szaja eJe teve teintette. es Crgy neeet: mintha ezt aflam~ men coni: "fiagyjuk jatszamF'

Belegondolok, hogy himya.n venuak, a.klk nern jittszanenmk el egy f-ls. fuddle Qudd le-t ez osz1alyukban. Megts his:(:E'I'I abban hoqy ez '~I hozzM.llas meqveltozhat. Peldaul egyszel' egyutt doluozrem 2gy tenernovel al\i robbszor is kijelentetre, hoqy nern hlszl, hoqy nyesm it

22

tudne csmelnt (,arra celozvtl ezzel, hogy nern tudne .rtpucskodnl" az os,21:6.11' el6tt), htszen vegtll is rJ P.gy kCltO[ikus LskolAba jert, ..

tz a tenerno egyfolyt6ban ezt najtoga.tta, hogy rejott, mllyen rontos a humor el tenltasben. de hogy .ez valaho9Y nern az 6 stilusa". Egyszer eztan megkerdeztf.!m. hoqy nern ekeme-e velemk5zDsen tartani egy oral. Alert javasoltum ell, hogy [gy e'QyiHt tudjunk egy Kls hurnort es bohockodes: beleszoru ez oraba. harrmt is tenitunk Belee:gyezett a doiogba,

.Abban i],Z idaben mindketten eppen a ne-gy a/apI/eta tapJfJhikcsoportr61 ranultunk dUio7.kes {)szM(y~:rinklrCl/, Ogyhogy (£gy dimrMWn/c boqy « k6zos oro. is errol a temsro! fog sz6Jni, Rovfd tetvezqetes 11t/Jn elhattmuluk, nogy ettermet csinJlunlr aZ 05ztdlyteremb6J_

M.ikor elkezdddOtt e: ora, a gyerekefret C5aJddokra oszwuuA. {gy uitetve te 6ket egy'-egy a'Sztafl1oz. lI'Jr?g.kertiik dilet hogy rNzzzek uU39 tiZ et{apot (amit tn! osztouun« kt)', majd vilic1sszak iff. hogy mit 5z€retnenek enni. Eimondtuk nekik, !logy ebben sz etteremben tU.?9Y pincer van, mindeg_..vik egy·egy etelcsopotto; kepvisei, [rgyt!ogy a veiesno: r etet; a Hlegfelel6 pincf?rurl! kelt megrendelniG'k. ,( PeJdtJul net egy poha( tejet szeremenen innt, aklr:or tejes Tundet ken oL dSZtaiukhoz hfvnJulc)

It tanarru5vel kiterve!tuk. hogy neg_}' kl1lonb6:z6 kalapor csin.tJiiJnl., a negy kiJJdnbo.zO pincernek. .t'1eg.egyezWn.ir, nagy mtndkenen keIIn?! szetepet ja.{szunk et. szil'ks&g szennt cserelqetv« a kCl/apokat, es a vice keaveen e!hdldfOztU/( boqy» pi}]of!re.kneif. teijesen eitero szemeJyisegGk tesz.

NOs.. {'1[wgy elin.duJt(}'K a a'ofgok, az elsa csetsd rogt6n kulwricapetyhet rendelt. es nagyon nelyeset: csbon« GabU krhteff meg (alii a masik tanamt/ 1/010, hogy hOZZd kf nekilf. Ran~,ztem (jabona Gab',lfa, i:J.ki bAr In?tseg'Jr.'il/ul tlfap05an meqterveite d szerepet (egy igazfm kacFir pincern6t kellett vO'/no j:atvr=H/rrj), most on ii.NI ki?J1yeralaklJ kCl1apjttbrJfJ es nem bitt megmoza'utni.

Oszinten 5z6Jva, em h?If.sxem, hogy /i,yesmik iuwtt.ak Jr az ,a9Y(]mon: "UristenJ fflost neketn kf!lJ etjatS;!dnOm mind a ne~lJI ptncert, es kiszo!g6hrom mind a hafvanm}gy gyereket. {! saj~[ ,i-rarmfnd.t'ttom nelyettt ,. De gyorsalJ osszeuedtem magarnat. es kozdlrem ,r} GaMdddt. bogy Gabona Gabf r!?ppen pihen6f tstt. llgyh'ogy rendeijenek votemt mast

srereocsete kbvetkez6 vaidszttisuk dZ en egyik csopottomo« UJr-' toz6 etelte esett. AhogJ' boh6c1fOdva el6adtam a ssetepeinet. a gyeff:keh kiWr6 teueseaesse! reagattdk Az 0 pilfmw!nyl zaVdr. amil Gabona cet» bakija osoron. gyor.san e/fe1e.ltrJddtt. ahogya gyerekeh ellrezdtek 161 etezn: magukaJ az .ettetemben ".

f'IIost egy fndsiil cSalad kertift sone a rendetesben, uem mas! hivfaA, mint ceboue cebitt Ez atka/am mal i1 dolqok kicsit mi1skeppen zajlottak Gabi odgyon iessat: odaseral.f eu dszttJl!Jkhoz. ts akfmr, szt

23

hisrem. nagy vaJa.ki egy pilfarwtra feruizelt ,az egb(fJ. tnert Mauk, a'f:wgy est» kecsesen fthJ.1 az aSltat 5ark;Ja~, 6 resect. mety Inmgol7 eat mondja.- "HelM, stamM ", mifr:r)zberJ' fvlYomatosan remeqteti i) szempitlajcit.

Nos, a gyt2rekek Q tetemben Mszrerfkus nevetesben tt5rte/r ki (bar ez: btsrem. hogyaz d diaNa; k(.izi.H nem kevesen melyen mega'i5bbente/r). Pontoscm eire a leJJrJ:!S reagiM6sra vou a tanamdne/r; sz{Jkseq€, es cJlt tiiszem. Gaoo[f(j' Gabt m·eg mindig ott kao?rkodna az ('157- tarnal mffkkef. tin d "konyhd" nem ffgyeimezteti. hogy miisok is sse retmin P. k rendel n i.

/'tjiuMn i':l gyerehek Jr:~[s~gkf'lj{H remekU/ 5zoraJW7tak ezenor 6r6n. a tem!tmtr [neg nef!.any uravai kes6bb is tetiesen tel volt aobvo. !VIindenkfnek efujsBgotta if tarJiJrjbaJl hogy.- "aOHOCKODTAM! /VJ.Ffi TUDTA.M ntvttttm: A GYfRfKEKfTl"

T6 b b OknlS von anna k. ho gy e:! m.ese I tern ezt .~ tortenetet. E16szb r IS oszinten hiszek benne, hog), EI humomek v1.ccelBdesnek komoly sze repeva n p.gy pozi tiv, 0,52.16 n.zo ran u! asl kornyeze: ben. M,tts reszt ke.sobb[ tap(lsltol(ltaimb61 tudorn terntt mas tanerok TO\.,abbkepzese soran szerezternl hogy he eqy tanar "hajlan-do megkockazraml eQY kis bohockodest. akkor orekre meg rnared emcllett, men a gyerekek lelkesedese szlnte garaJ1tal L

'·~miiiii~

EgyetertcK ezzel. hogy 11a valoki. konkret Gilo1\a~ 611it fel, a kkm ezokat vilagosan meg KQ:I~ foqelmeznie. (Peldal..ll ij gyereke!\ legyenek kepe5ek szaz matemetikakerdesre 80%-os·pontossitggal v~laszolnJ 4 perc aioft) Ugyanakkm szeremern a. ped a.g6gusol~ fjgyelmet felhfvnt erre. hog]' velemenyern szerlnt az egesz cellneghatarozClsl el kellene felejtenj ak6vetkelO ckok mlett.

Eloslor is, szcnntem ez lskolal komyel'et feiadaJ("t ez. hoqy ranulasil'a.pdsLtdlarokd[ n.yU_lrson a diCikoknak. UgYdnakkor nern hiszam hoqy akar d tenar, aka.r o. dtak e.~6re. meg tudna josolnL h09Y veglil.i~) rn! lesz a tenires eredmenye, m[rfognai-l meglanulni, meqtepesztelni a gyerekek_ .8,.U61 felek, hogy a konkret celok felallira.sa dzarja Q gyerekek e16l ezt a lehe't{)se.ger, hO'QY a tenulesi lolyernet soran termeszetes medon felbukka.no ktMJokre. ke.ruldutakra. revl?djrrw:K.

,r.~.inde.ze.k miatt sohasem nlnr hesznosnek nckcm az. hogy (l tepasztalatszerzes folyamatiJ..ban ~onkn~t o2.lolmt fogalmf.l7,.Junk meg. Ez a ve.lem.enye.m sokszor meger6s['r~st nyert. mikor {jjakjaim rendszeresen olyan ve.geredmenyre jutotte k bizonyos izgalmas I~erdesei~kel kepcsolarban ermr ,egyjkunk sern tetelezen volne felkezdetben.

Egy masik problema, ami a konkret ()2Io}~ megtogCl~mazasab61 ered, ez, nagy ilvenkor eutornansusen elves5zuk a Ielletaseget annek, hoqv a Qy£rel{ek s.pont{ni. mogukr61 er-euenek Ta velernire. ugy repesztaltem. hoqv a qyerekek sokkel inkabb tanulnak. ha nincsenek

24

konkrei ~lvBrasok velG.k szemben. (Peldaul 'il men~kii I.t ci"ill.'kok, akik Mtthae1 Jackson ul slagereine'k tobb versszakatk[vu.lrOl [tHall, nem votte k Kepesek a. tenamak ket szot elrnondani anqolul.)

Meg h~nye.-gesebb, hoqy szernornre sohe nem ennak volt jelent6- sege, hugy e'gy diek t~nylegese-n elerte-e (] kltuzi:itt celt, harlem sokkat [nkCibb annek, hogy tenult-e valarru (I jot a fulyarnet soren. J\I\i.nuezek ellen~re minden e\/be'l rneqeotem a gyerekeknek d lehet6segel ana. hoqy tlyen .. o21.'kituIOS" modszerrel dQlgo7zana.K .. De ITleg ennek sern ez volt ez [gazl celja, hogy '~16jek ezt a bizonycs celt, hanern inkabb a tepesztalatszcrzes,

Ez a feladat lehetoseget adott Eli gyere:keknek erre, 110gy e~d6ntsek, hasznosnek taMlt(~k-e ezt a rnodszert, megfoga.1mazzak, boqy milyen a.kadalyokat kellett k6zbenlek(i.zde.lliOh, ,es ez renyle'gesen motlvalts 6ket (llhGJEG'r'Z~S: a gyereke'k rnaquk ellltottek fe:1 elerend6 celjaikat az en betolyesorn rtelknl, es ez~~knek OJ ce.lolmak e.gyaltalannem kellett ,,[.sl~olafzunek" lermluk.) Ez a tepaszralet aztan seqltett a gyerek-ekT1€K abben. hogy eldorlt'sek, retszett-e n{~kfk ez Ci "celkitulQS" m6dszer, es ha. igen, a. 1£het6s~g nyitva allt a folytdtasra ..

Azt hiszern. hoqy a kitilzott celok k6vetese'nek is cak akkor van pxedmenye 'e:-; ~rhdme, he a gyerekek velamllyen szempontbnl eTtekesnek es fontosnek tartjal~ eze.l\e.f. De ltt lsrnet abba u. problemabn utk6ztGnkr hOQY meggy6z6desem szcnnr eqy didk - legalabois kezdetben - nern rendelkezik elegend6 "eleUapa.szra~attal" ahhoz. hog)' eldontse. szuk~egQ van-e erre. emibcn az edott eel eleresevel H25ZQsulhet, vagy sern. PI. kovetkez6 pelda j6l illmztr,tLlja en a kerdcst.

Gyafforlo tanitssom scum et6s.zOr egy otvssocsooonot bfzttlk a gancijaimra, akiknelt eppel1' Anna' Frank {!dpk~IJr keliett voin« olvas" niu« tvIeg kef! jegyezHem. hogy ez Pgy hatfj1di!ws osztaJ'y volt, csut» belveros! gye rekke I , aMk busziHZk volts« alta, ilogy ,_ fiaraJkonJ b(Jm5z6kenr' wrtjalr d/ret sztjmDn [zeit utan 5zuksegteien. moti aenom, nogy nem t~ltscigosa[l' etdekelte tfket iI ko'!y'v, fe,lretet((jk az eqeszet. es kJjetentettek roJa, flOgy "d6gun a tom ':

/"flikor be.szelgetest kezdemenyeztern, Jwgy megproh&ljam titeqertetn: az: n fe/ermer, amj[ a zs.id6k es mdsok ereztek f1 nacl' Nemetorszagban a gyerekel( JltaJ!Jban /gy valaszoitdk; ,,6. en cso« ekivenem votn« {J puskilmat es szeJf6trem volt» oket (a naciklJt), ha odamen?:,<;;zkednek (J nazamtwz"; "Nero h£1gytclm volna senkinek. hogy egy u:Ha! is nozuun enen ": "Azolr a zsfd6k nclgyon gyav6k vottsk: ugV ttint. lUDgy (1 gyerelfeknek ntncsen semmliyeo etozetE!S tuddsuft, elrru!nyuA nmi secttene megertenWk ez: a tiir1erlelmi hafteret, ami annyir« ioutos ennek a konyvnel( tV f?S ete ben. Ogyhogy mfutan egy vagy kef napig fwllgdttam ezese: a kommentarokat, e!hata'rozta-m, hogy megpr:6bJiok va/ami m/Jst .

. MUm!" masna.p elkezd'6dOft aZ oro, bejef€rnE2Uem, h'Ogy utesiuss i~aptam J2 igaz.gatosagt6i, nogy csin!i!ja-k vegig .f!gy felm~rest erte

25

vonatkozqr.m, fwgy atkafmasak"€ a hete(ifjr oSltr.ilyba vd16 tovdhuMpesre, tr h!Jkelfette az erdek!o(j'esl1lwt. tuctem. h09yarwJh elleneie. nagy telje.5en flegm{m viselkednek.. mindegyil'iul\ szorong a tel s5bb oSltalyba vaJO tovabbjutas mia'lt. f!dvettem lnH p.ak:fi kartyar, ds elmondtem neirik a jiltek szabalyaft Az !Zgyi.k PJkli a I'an_vo,lte vou. d masiJr a ffdke. Felbolltottmn egy [;somag Tlapmmrg.omagot (a.rnfJ6J tudtam,. hogy mindcmnyian imiw'jiiir;), es meqmondtam nekfk, hogy a Mnyok hU52 magga! inclftanak, de a fi6k cses tuet frapnak. itJiHor a .fluh etegcdetlenlledni kezdtei'f.. k.ozdftem veWA, fwgyponrosfm be kefJ uutatuom d sZabciJyo!t:at, mert t!a vstos! meqsieqi azokat. azt utesttas szetttu be ken jelentenem. HanQsa!yoztlJ'm, hogy sz egydtt.rmJkfj. des igen iontos t~rryez(f lehet abban, hogy vegu! kiknek fogjak javel soin! a hetedlk osztstyt» Jepest ts akkor beielentettem az uta/50 5Zab&fyt:Cim.ikort6t a jatek elke:zd6di,kr a /a'nyok besrememe« de a ffrJ/r. nem. mert ha megis,. akkor aztegyuU·m.'m·lTlllktlde·snek min6'Sr:iI.

Elkezdddott 11 jJtek. /VIinden affw/omm{!l. smikot egy fW kenlil sotte a karryai:'!uzdsban. va/ami i.·~ye'Smi ~ut a karty~j.cin; "AdjaI6t napraforg6mo'qot egy l{wynalf! ": ".Haj"tsd le a tejeot ": Ofj te egy saron» I". VL~2'OtI( a 'dr~vok kd,!-.(y~in ftyesmil\ voltn«: .. Vegyr2! eJ haram napra{ory6mdgot vfJtfJmplyi.k fidt61I"; "V&fnssz Pgy {flit, es ve-gyel kf mindent fJ pa{~/fJh6fr_ B3.r fJ fM/r ercsn tOkr07ddo reakc.f6lcat is nefuzl vot! eeme». meg rosszsbt: voN Mtni a MnYGk karoromet; Am egyik fiV sem sza!!" vagy ten vo/na semmit. nagy megakao'tdyozza ez jgazsagtafal15dgot.

v.egii! h-Oru!b,r.Wl tlz 9y6trefmp.s pen: ulAn betejestettem a jtm~.I1UJ, es bevalforrarn. hogy netnvoltom igaztin o.vinte, EJmoncitam d yyeN2ifeknek bogy d foglallwztJsflak semmt k6ze nen] volt az igazgat6saghoz, !1anem a tarwltt~(JklfC11 volt kdPCsolf)tos, nive! megfehr:!dsen zavarodottnak latSLONa/r" lwzzd/el1ttrt r: KOlonosen Anna Ft'dnh napJ6j&l1r:1k o!vasasalwz volt ADze a jJtduw./r;. "

fkkor mindegyiI-(G.knek leesett iI' t('m(usz. ,,/f'1Jr eitem" - rnondlFJ d.O:: e-gyik fiff ,,/1 limyok votts« a nttcik,. es mi e z5idolc .,

,.Ha fgyvott- mondtem =. akkor netn ettem. hogya ftuk mieN nern t6ttrik te a limyokat Azt mondtaroJr.". hogy 5.leU6Uetek vome bark!t old egy qjjaJ is hOZldIOk uu.:resze.lnyulni. "

"De em azt tnondta. hogy az,egyurtmilkodesfink fJ!Jhoz szOkseges, twgy fetve_qyeneJr a twtcdlk oslta.tybal"

Beismettetn. hogyezt mondtam. de telnivtem Q f~qyeJmuket ana, hogy miurdrl megtudttJk a jMeJr 5za.ba·(yait egyfkaf{ WIn tiltakozmt .Ana. is j~gye.rmeztettem dket lwgyen - ettetnetbe« a n!JcfkkCll ~ semmilyen fiiikBi edfszakot nem cllkalmaztt'1m, hogy a _j!Jtpkro' kenyszetitsem ok:et: Sz6tfan~! uttek.

uemcse« a lhill gondoliraztak et a jiJtelr Jr:6zbreni vtsdkecresiJJron, de az (;~z oram is szubd kenW, stnit fimyok etenei: a.minor varotlon .hata/mf helyzeWkben bcin.tndt!iJk a fhlft"ot_ (/11fnden tenev \!l'5.gen

26

vegigcsjn.altattcun ezt (i fog!alko~(j'st a dlh.klatmmal. {'l-1eglepo medon mindig ugyamr0Y zajfott te i1 dolag', soh-a eqyetlen Mny Va9_V fiil sem tagdG'ta meg a tesivetett. Azonbc1rJ biztos vsqyo« benne. hagy ez az elrm?ny mindannyiuknak lenet6seget soot: ana, hogy S<ajJt b6rukon tapflsztEn'iak meg a hatiJ./omnCJK val6 vak engede/me.sseg kii'l/f2tkez~ nlenyeft.)

Az oral €semenye{( utan a gyere;{ek rm?Q sokitig r(ifllfdreif a torten{etten. En dzonbo'n szesettetn votno. flO' meg egy Iris tapa'Jzfafamt sretemek. mietot/ IJjra befevrign&nk Anna frank nap.l6/abEL

Egy este elmentem a konyvterba. ehol telaltern nehtmy visszaernIekez£st a Holocaust tuleloit61 Lefenymasoltam dket; es mesnap kiosztottem a gyerekek.H?:K.Elmondtam neki.K. hog}' e kbvetkez6 oran egy .rediormlsorben' fOQunk fellepni, ahol a meghivuH ven.dege:k {1 Holocaust tuleloi lesznek. J"Y\'lndegyik ~yere.k kepott egy-egy vlsszaerrM~kezest, es k[je'loltem, hogy k[ tesz riporle.r es k[ ez ['[lterjflalf:lny.

Emlekszem, mamap reggel rnilyen zeverba jottem, emtkor az egyik dtak ez ora elatt ezt mondte nf;l\em: "Nagyon teztam ... 'Ylar bar nap}a gya/ogo/tam d h6ban. " B'eletelt nehany percbe. mfg rajonem, bogy mar 0 fit ktosztort tu[e16 szerepebc ell bele magclL

A gyeTekek naqvon lclkcsen n'[ualtak veglg ezt d fuglalkozas,t, de ali ekertam. hoqy rniel6tt ujra rneqernlitern tlekik .Anna FranK nep- 16jM". meg eQ'Y l.dpasz[alatra tegye.nek szert, tzert 'felh(vtam a hely[ zslnagogat, es elmondtarn. hogy mit gotl:doltam 1\]. f-teg l'a~rtem a rabbit - aJti nagyon b~sl:.eges volt -, hogy se.gitsen abben. hogy a 91'e· rekek tGI~lkozhdssa,n.ak egy va1.6dt nlle16veL

I""iutrm a gyeTekek mar I2ljat5zottaio; ezr (} szerepet, most nagy varakozassel tektntettek eqy igazi tllle:lovel va16 tala.I.Kozasra, Igy oregur el is 'jotl es elkezdett 'be.szelgerni veHlnk, Az e_[s6 ttz percbcn elmeselte a.gyerekkmat a. Hitler el6tti NemetorSldg ban, es a gyerekek nogyokat nevenek, a hQQY n~hany rnulats.ilgos lortenetet elrneselt.

AztcifI egy csalJdjc1rof keszult tenykepet ml1tarott. Bilszken ,besze!r minden csaJad tagjt1fo I,. majd ['lirle/en elhollgatoU. Neztiik, tdwgy remegni kezc; es a szeme megreHf1 konnyeJ. EJc5u.kf6 hangon 5uUagfa: , . .i"'lindegyf{rJket megbitek. '" A tetemben tcfjes csena uFo/koGan. amfg {JZ oregr1r mihanypercig sfrt. fm/(?kszem. allOgy k6rbeneztem a gyerekeliefJ, a konnyeimen kereszrtii is Iattam, hoy'y az Ci szemUk j<; megteit ft.onnyel.

flh?fJiiny perc muIva e: oregur ossresseo» rfi.a.gat, es t"oJ!l{arta elbesze/evtl, majd vaiaszo!t a gyerekekne.fr c'J IfOrszaltkaJ kcipCSOJat05 khdeseire.

ruoom, hoqy JatogatasCi mety hatest ten CI dtakokra. [rdekes medon a sj'r6 telnott UttvanYd mindennyiukat egyforman meqerinterre, ahogy erre mindegyi.k.uk utelt is ez oregumak Irt koszonole.v\2-

27

leocn_ EgyikO]{ rea.kci6_fa scm t1lkrolte ezt a hozzeellest, emit m.eg neha.ny napjd rnutettek a rem6viJl kepcsoletban ("Azok a zsldok nagyot1 gyciVa.k voltak"). [~le_!yer1' ilyesrnlket frfok: "Ne legyen toss: eaese a siras .m.t.atl- en ts sittem volne": .uem baj, hogy sin. Kerem,

ne a9gndjon mietts!" .

~ijndezefl elmenyel~ utan llgy ereztem. itt az tdeje, hog)' t·legk~~~rdezzem Q gyerekeket, el. aka.TjaJ~-e olvesni Anna frank napJ6jar. El6zetes tepesztaletok nelkul nem lettern volne t{i~.s~gosan biztos ebben. hog)' nyitottak lcsznek bermilycn ezzel a temaval kepcsolatos doloqre.

Amikor most feltettern 0. keT(iesL hogy fotytassuk-e a ktmyvet, mindenki a folytatas mellett szevezott Btztos vaqyok benne, hogy most mar uemcsek egys,ze[-(]en elolvestek a k6nyvet. harlem at IWgyOll mcly jelemesse[ is blrt szemulira.

~~1f.11?~~·, A~~*®~1tldi}iw¢r.~1fJj}~tiU~~~·

.. Wl'J!PI~l1~" :x." "',",,, "'.,," ~"" >H"'" ". . "",I'f[«,tg if.

A .kudarc" €S J .. slker" toqalme: ertelmuket vesztik ,. ehoqy u gye rekek rajonnek: ez egyetlen kerdes ez. hogy 'felkeszultek-e vagy sem egy lJj tepesztelet befog f:ld asara , Az tskolaban alralanoS(!ll 0'1 kelmezott .ncrn tudom' l'Iitejezes nem helyenva16 tobbe, ha megerti"k, hoqy a. tenules egy tolyarnajos dolog, Ezert ehelyett a dia kokm arre balot[rjlJ}.;, imgy nzt mondjilk; "MEG nem tudotn. rs

ttt ~~~~~~'}N~ ,t[iBlhfize' , ~~ fo ;K~'iIU&!.MM~±;ii

% ". '~ri ~"tl,:tN-.;t *m- '4 l~~4>%--.m<<<4-1I:m0.$J*:·~

'" l'~~~ • "il!1i:2;Lol!EJT::t 1"$:.: uti~:i~nj;;:i~ii%";h:l-- l1;:W r.t. $L't i 't<.d.l" :.;

H.a a tanerok es dh§kok egyClra.n~ lehetos:eget kapnl1K erra hOQY ~.it~ejeze:)re juttt1ssak, rnlt ereznek, es mire van sluksegijk, naqyobb anna.h. ez esely.e, hogy Ell 051to6 ly m.i nden tagj 6 ria k [g enye[ kie legrt6d jene k. A.z HyenfajtCl onki'fejezesre tblteno bijtorlt~s szmten csokkenti a MJrecrieseK es a TOSSZ kommun[kaci6 Qyakorisdgat. A rnindennapl tskolai konfliktusok megoldasCiban is segit. ha a tanarok ~s a gyereke'k megrsrlulnal', ossle.kdpcsol6dni ezzal, emit e.rezll,ek e~ ermre van 5z(jk~eg(jk van.

28

A ~siraf tanar

;A. tenet szerepe pusztan ez, hoqy mtnel tobb tanulast es tapasztelas! lehetci"seget nyujtson a gyerekeknek. Az iqezi mozqeroero: a kreenvttas, a kritikai gondolkodit'i- ill oral fegye:lmet is beleertve- mind ,0 diakokt6l .. jon".

MIt1:dehhez nozzatertorlk. h.ogy il tanert nem tekinHk .rnindentudo mesternes". A, zsirefosztalyben a -gyerekf'k is megfdnlrjak a tanart olyen dolgokro, emikben ok 'esetleg jobbek (Peldaul: en mentenultam egy csorno (1j dlvatos tancot. fodcselt OTiga.mihgurak haj'togata.s6t nemzeti etelek f6zeset. kOloniJb.zo lde:gen nyelvu ~ifeJe:z~s.eket sto.)

Hesonlokeppen ha.ngs"tl!yozni kell Q, gyerek,eknek, hogy a tanar egyetlen Leija., bogy megk6nnyitse, a tanulast, 'es hogy ez igali .rnoz-

. gat6ero" tohlk sztnmazlk. Ha a taner nan viselkedtk .rnlndentudo mester~enr • akkor sok:kal va.los,Z_[nO.b.b, hogy e diekok valohan maquke'va teszik es megfelel6en haszniLlh~k fel ElZ (ij i[:rformad6k,C1t - e.s nern elekul k:[ egy tal]~rt61 volo rugg6S!e~" A trtssen a.t:elt s[kerelmenyek rev€n a. Qyerekek val6szfnuleg jobban rnegertik saj6t szerepuk fOn!os.sagat es x'es-6ob sern gondolj6k ezt, hnQY ez e~vesz, mihelyt ~gy masik tcmarra! vagy egy ejtero helyzetben tanulnak.

Peldau'~ e.gy K:enny nevil fi(l, akit £.150 gyakorl6 tenitasorn elkelmeval tanttottem. eqeszen k.~.tsegbeesett. miser megtudta .. hogy atheIyeztek egy rnilsik oszralybe .. Az ~ltql.OJill szoroelmezott rnodszerek SQ· ,gits'egevel ez ,jj kise,glto osztalyos kisfiu i'gazt (lj, sone nem. tepesztelt s j kere 1 rn en ye ld,e l 9 ezd Q .. g od ott

Akkoriban meg nem ebre:dtem tudat~ua annak. hogy milyeu fontos a llendoan henqsulyoznorn a diakoknel; hogy 0 tanulest ".ok vlszik eI6r,e"" 'es GZ en szerepern (sail az. hoqy raibresszern dket erre. es meqadlem (I k.ezd6loke.sL Am eppen KennyM.vozasorn mletti k~tse:gbeo esese volt ez, ami megvilagltotta szamomra hog]' ez mennytre Iontos. (Simi kezdett: "Most rneqlnt olyen leszek, mint regen voltem r ")

Ennek a telismeres.emnek koslonher6en a rCikovetkezQ Qvekben tenltott di~kja.i.rn, rniutan felsoblJ osztelyba h~pteh, sohesern estek ketsegbe, es nern rettek ilyen me.gJegyzeseket: ,;B,?zzeg Mrs. sreennel..." ,am~t a legtObb uj tener utel hellent. Ehely~tt pr6balMk a teHart valahQgy befolyasolnl: "Mi,~rr nem ez 'eg.y{ittmuk6desre epulnek az or61kY'; ,. Miert nern tetszik tobbt"ajta szernleltetest hasznelm az dr6kon7" -, hogy ravezessek. hoqyan konnyhhelne. meq szamusre iJJ tannlest, ttt[kor mlnderrol tudornest szereztem, u.gy qondoltem. er ig.azan azt rnutetia. hogy megertettel'i. hoyy mt ez. ami segifi 6ket a tenulesben. €_<; hog), nekik rnilyen Iontos szerepuk von ez cran

29

.. ,. kih oztss» b~16liik egy o,tyl!n bajt6er6t, amely mar mind,arm yiukban ImraiJban is megvo/t.

Nehany esetbenaz (ij taner nem volt haj'1ando rnodosnam vagy rnegv~ltoltatni modszereit. Am a qyerekek ilyenlror .sem 90ndolttlk egy piJIanCi'Ug scm. hogy 6k .butak" veqy "tehetseg'telen.el'("; ha nern eli{!ttek meg egyb6J azt. emit a tanar rllagyafazott Egysledf~n f£li5- rnertck hogy jelenlegI tanaruk nem olyan tanlta,s~ modszereket alkelrnez, ami megkonnyftr.ne SlamllKl"a a tEinlJl~st Ezenfel'l.il a tanar vonekodasa nero akada.ly.Dzta meg 6ke! ebbsn. hogy islmlaid6 uteni tanulocsoponcket alakfrsanalt ame:lyek 111unkti.ja CLZ e.gyuttm6kod-2 SE'n elapult. tzekben a csoportokben a gyerekek (lgy segftettek -egymast hO'QY mlndenkl elmagyar?iZta a tobbiekne:k, emit ez 6rtm rneq-

errel l. .

Azt ls mindig nagyon lenyegesne~ talsltarn. hogy ez a~[alam 10- vabbkepzett tan;jrok sohe tie tartsek maQtlkat .mindentudo lW2S· tereknck". Ennek erdekeben a herem napes intenztv Wvabbkep20 tGgliJllmz&soK vegen lenet6seg'et adtern szernukra, hogy klprObatjak a.z

~. .

{il.onnan elso'fb.titou mooszereket egy szamukra idegen oszrtJlyban_

En nagyonfon:ro$n(:l~ ereztem, mert azt a.hartam, hogy ktpr6ha.lhassak, mennyi mmdcnr tanultak, es. rnennyit tudna};: ebb61 tenylegesru alkelmaznl - ez en segl[s~gern n~lkul,

,Mjnden llyen pr6batcmU,§slugy szervezlem" Imgy (j tanerok lHdna' ujb61 osszeOljenek, meg ha (sail nzenot percre is eb'ediao {~lOtt Enn:eh az volt ez oka: bogy tudtarn. mHyenek lesznek a TPakc[6iJ.l. sztnte kivetel neli(ul iqy l~cHnmentalt.tik az oraiKat:

"N(!m akarram hinni fJ szememnek! Jn~(J(jta'k s: Gran"

N'", ../ .. t· " b<t>'" . -. . "~t! M' 'd'" ,. '{..' .... ! -llt~· "'.' tt " <em J,(3ram .~Ielezm tu ora . run en eqye: gyeJ ;e!~ ns tv !lO, ,

es eMmken reag-ala"

,,' M~himy dijk megJa2njezte:t(l'l1iknf tetszi« ~Jjra jonnl?»"

.,Az Qszta(v eredeti tanara ie volt nyl1gozve.Azt tnondte. hogy n~h:lltv qyeteket meg sonaseto Jatott fgy do!goznL"

Ahogya wvabbMpz~sen reszt vett tenarok h,a[lhatrak egymas lel kes 'kommelltarjfllt ez 6r&ikr61 (e._~ nemrsak nE%~ny.a.n, ttanem mindenki iQY reagalt)" valoben meg,ertettek, hogy az en kizcuolagos 5Z\?_repetl azvclt, hogy segitettem nektk e~s'OJldt!tQfl'i olyan ke,slsegekel, lllctve kth'ozrCim bel6liJk egy o!yanhajt6et6t. amef:y mltr mindannyWkba.n lrorabbdn is megvolt Ba ennel tobblcn volne. emtt tettem ekkor OEm lettek volne kepr-sek OIYfll:I s.iJ~ereket e:Jerni a pr6b,3trmita' son, atn~lyeneket elertek. Hesonlekeppen ha ezt a probetanttast nern

-, szerveztem volne rneg,. ezt hiszern. hogy legt,obbjOk nern merte volne alkalmazni. czcket ,g fogasokat a sCI.iar osztalyaben, frH61 felve; hoqv mindel nem memlE' neki az en .vezetescm" nelkOI.

.30

Van e'QY rnejdnem otztos modszer dna, hnqy kiirtsunk barrnilyen poztnv hozzeallast a tanulashoz. A tcHltlfTUlh csupan csak ket szot kell mondenle, emikor ertekeJj a diak munkejat: .Ez ROSSI." Enne.k ha.t,asa szlnte olyan, mlntheeqy la.thatat'lan fal zuhenne a tanar cs a d it!k k(5zp..

,ll;. tenarok t(}bbnyire ezt kerdezHt" Ha ei ennytre kiims, ekkor hogyan kellene kijevitanorn a Q1yerek hibait?" Ahhoz, hoqy valaszr ad llaSSUTIK erre ·0 kerdesre. e.ltlszor is ttszteznunk kell, hogy mit el-t(mk .Juba" alatt. "Hibas" valesz minden, am.i elter ez alta.lano$on e~vart .. helyes" VM5:szt61? Vagy a. .hibe" egy~zer(leil csak egy visszejeizes il d"i6kok n~$zer61 a taneruak. hcoy tobb [dot keUene. szanrue egy bizonyos anyag elsajatftCisara?

En mindi.g 0 rnesodtk ertclmezes szerint tektntettern a hib~kra.

Eppen ezert sohesern ereztem, hoqyezt kellene rnondanorn a diakjaimnak .ez rossz " , rnert berrntt mondtern volne. csek rnagctmnak clmezhettem (pl.: .Jcqyezd meg! Nancy. hogy ]uli6va~ tobb idot kell raszenm a tortek osztasere"). REi.adasul nern htszern, hogy ettol hOQY a tenar ki]elenti. a cl"[a·k vi§laszM61, hogy ez .rossz", a diak a jov6ben. eutometisussn tudni fogja .(l ... h~lves" valaszt.

~1eggy6l6desem ez is, nagy he () hihikat tolyton klhangsTJlyolluk, akkor a gyerekekne.k elmeqy a ke.dvlJk ettot, l'1ogy gondoll~odni. tanuljanal'l". es ehelyett arre S orttjuk T.:1 .oket. hoqy mindeneron me'9- pr6baljiLk produkaini a .. helyes valaszt". i\'lellesJeg a ,.legjobb" hibijk. amelyek~el pfJly.afutasorn soran telelkoztern. tenet. ho-gy hibanek szamltottak ill altalanosan e1fogadort v'~lNm2:ny szerlnt, de vaI6j~ba.n hihetetlenul lzqelrnas 90ndo!kooa.smodot hlkroztek.

lerrne.szetesen etofordulhat. hogy a taner azonna! visszaje~zest ekar ednt d. diak velerallyen hibajara, am rnindezt meg lehet oldaru anelk'ijl, hogy ezt mondenenk a gyerekfle!i:; .ez rossz", vagy rlk~t6 piros tollel rnegJe!(3I.n¢.:nk a hlbat, PeldillJ~ he a tanar hi szeretne i avitoni fl ,dia k egy h1eiyp.\lftisi hlnajat velehoqy igy kell hozze knzelitenie: "Tetsztk nekern, Il09Y olyan j61 kihallo tad, hogYEm ejti.k ezt a _)ZOT, es ezt pontosan le is Irtad. Erciekelne az is, hogyan irjak czt a szot a sz6tarbaJl? or. Vagy hi) 0 tanar ,egy szamtenpcloaban talelt hJbM szerctne kijavitanl, ell rnondhetje: "Latom, hoqy sok lepesre emlekszel az tlyen bonyolult osztasl felildatok me~oidAsa.val kepcsoletben .. trdekelne, hoqyen va.n meqolove ez e Ieledet a pe:ldarar ranaroknak k~S.lD~[ valtozataban? Megm~lh.'etrlen]:r, egyi.Hr, hoqy azok. akil\ a konyvet irtak, hoqvan iutottek ern: a vegeredmenyre?"

.A zsirafoszta.lyban is lehet dolqozatot lratnl, bar ezeket a dQI~JOZdtokat nem e.ge5zen ugy adjuh feL mint ,egy atlagos oktat6si komyezethen.Eldszoris itt 01 di6kokna·k nern kel.l ezcn izqulmuk, hogy vejon a harmine ore onhoni renules soran ezt tanultak-e meg. anut a tanar vegul fomosuek talelt es megK€rdezett a dolqozerban .. Ehelyet.t a. tcH!dr

31

EUS~\ERts, ERTEKElts A zsutAr~ OSZ-r A.l¥BAN

A hibakra va~6 reagalas

tesztek ,es dolqozetok

· ,

FIEGYElM.lElIES

A. zsntAro.SZT A lYBAN

"itlg ondoln m a helyze:tet"

j6 eioreko:ll! a diakokkal, hogy pontosen mire szamithetnek a dolqozatban. EzentelOl a dlakok sohasem"bllkhatnfJJk e1" e.g)" teszten, htszen adott szarnukre a le.hetOseg, hogy ennylszor frjeik meg uqyenazt .[1 dclqozatot. C1Jhan:'lszOT csek ak;arjitk. he new eh2gedeHe·k az eredmeny(jk~:et (Ez a fe.ltetelrencis.zer e.legnason16 ez autovezetesi vizsgak kove;telmenyre.mls~erehe.z,-~

Teumesz:etesen egy gyereK tudasa.f igalab61 nern a. do~.gozatCl[ alapj&n lehet ert€kelnl. henem 50~l:;:,fll inkebb az dlapjan, hOQY hogyan rudia elkalmaznl a meqtanult dolglokat a rnindermaplhelyzetehben .. Peldaul ho egy gy>erek spontan hasznal egy ujonnan tenult kifejezesr egy beszelgetesben, ak.kor nem ~Nelkedh,etilnk ebben. hogy tenyiegesen rn egta nu It il ezt a l\Uej ezest,

Ha a didkokal mE'gfeleioen b.szt6nbzluk, es a. sCljat szlnijOkneK: rne.'g'r.eleI6 felada~okkaJ 611Jtjuk szembe, Clk~OT az os.zt~ly1eumi. fegyelmezesl pmbl,ri"ma.k tobb;5€Q,e magalol megszllnik, va'9Y mln~ma~~s szintre cso,kke.H_ 'Ez e:gyszeruen azert van fgy, mert a. gyere:keket annyira leMitL hogy egymas.s,al megtitrgyalj&k a feledatot, kritikus e.~, kreetlv medon qondolkcdvu kozel[we meg a problemat, es ennyire e:lvezlk ez 6rat, h091Y ni ncs IS i d ej iik ana I hOQY azze [ fog: ~.arkona na k, ho qyan zevarhamek meg, az 6n.'l menetet.

Blztos persze, hogy tlyenkor L'i elctordul, hogy a dittkok vagy a tener "hal ~·6boal kelrel\ fe~",· vagy felmerulhet velamilven Konkret konfliktus. Azonban a Is.[raifoszM.lybClI") barmllyen fegye~mezesi okCl6 eelja a .tenttas" e~) nem a bunteres.

TegyDK fel, hogy Kat! nern hdjlando egyunmu.~bdni. a csoportievel (p~.ldtml szendekosan k[6nti a rti9a~Lt6t ,iiZ esztelre, E.lhely~Jt, hogy :segltrn'e a tobbtek munkCijtd). Ebben a helyzetben N5bbfajt~ meqoldas szebe johet. Elo5zor is a tener va·gy CJ g:yere.kek meqprcbelhetjak kideruenl. hoqy mi baja VClIT'l Katlntlk (pelddlJ~ aze:rt erzi-e russzul mag;jt, mert mas teladatot szeretne cstnalnt, mint emit raosztottek CI csoportbem. hogy mege.fthes5e.k a. vis.elkedese:t, es reagaihassa.nok ana. Sok esetben €gy e:gy~~zenJ beszdgetes ]5 kepes meqoldeni a relmer(i16 problema.Kat

Egy masik lehe.t6s€'g, hogy egy iddr,e elr;iildjOk KaHt [J csopoTtj~16]_ D~ he igy csclekszunk ukkor sern ugy tesszuk ezr. mint egy szabv£myos osztalyban. Katlt nern ezert Mrjuk I.Tle,g, bogy bagyja e:l d csoportot. rnert .rossml" viselkedett, hencrn azert, men azt tanacsoljuk nekl, h.ogy .,.gondol,la. at a helyzetet". M;e.gkeuj(lk, hoqy gondolja at a vlseJkede.s,p.t.vagy talaljon kl valamtt, hogy 111[[ szeretne cslnalnl. anell{OI, hogy ujr.a azt terme, amit a csoport .nern l-rlVcHl a tosnak " tala 11

Amlnt KaJi SAJAT BElATAsA SlER1NT l~gy o,()nt, hogy ,.at.goncJoltfl a helyzeter'. v~ ssza tef het ez esztala hoz. nogy meq ossze a tob bi€.!~ kel

32

qondoletatr, bUetelt.Pel.daul ilye~mlt rncnchet .unom d feladato~ mat. nagyobb reszl szeretnek vallalni a koz.os munkanel. Van meg velenu mas is, amit (si.n61hatnek?"

Egyes [anarak ugy itelhetik. nogy a "helyzet atgondo~asa" heson~6 ehhoz a nagyon gya~or[ eljanlshoz, amikot a gyereket egys.zeruen ki.kuldil1. a terernbcl. En egy6llcllim nem telalom a kef modszert hesonlonek. E16szclr is szenntem a legt6bb dlak - he nern is mlndegy[kGk - d teremb61 velo kikmdest bDntetes,kent eH meg. Ezi ez elk~pze~est altalaban ez is megerositi. hogy kOltudottan .a .rossz" gyerekek:et slQkt8k kikCUdeni, ~s teny, hogy -legalabbi.s tudornesom szertnt - meg sohe :senki nern lelentkezett onkent erra hogy kikuldj~k a terembdl.

A. mi. esetuilkben meg !.ehe.~ ertetni a gyerekekket hogy ij ,; helyzet algondolas.a" rnennylre hasznos e szemukre, (Ku·lonben ts. hogyan lehetne rossz doiogk~nt el1ekelni all. hogy elgondo,lkoz:ol ezon mire lenne szi.ikseged, es mu szeretnel 'csinaini?) Ezt ClZ ujfCljtCl hozz6~H(§st megerosf'theti ez a.h~rlY, hogya tana.r is kerhet .. Qondo1kodasi idol"_ Imlekszem. renqeteqszer el6fordult. hogy fogy tan volt a nirelmem. de ehelyett, hogy ideqesert reagalta,m volne - ami senkmek sern w~lik hesznere -, in'kijbb bejelenlew~m a gyerekeknek, hogy "at szeretnem gcmdolni a he lyzetet" ,

Ha2iOn[(ikeppe:n m~gtJknaJ\ il gyereke.knek is meqvsn a lehelosegflk oTra, hogy megki2rjene·k, menlek ki. es .qondoljern €It a he~yze~ tet", he :vis.elkedesemben valerm olYaJt tapasztalnak, am~r6l szeretnek, he el,golldolkodne'k, p,e~.dakel1t elmondok egy Hye-n esetet. A rn! osztalytermCmk volt a leguto~sb terem egy hosszu folyoso veg,en. es. a vecek o. folYDS6 masik v~g'en voltek. Ez a kerdes neqyon lenyeges volt CI terhess'egem alatt, rnlkor is minden szunetben 'ki :kellen latogamom n vecere. ta volt a qond, hogy nem volt eleg idarn ana, hogy lesson kifotyogja,k a vecel<e, es meg vissza ls erj1ek - meg meg meg is a!lJah: fecs.egnj valamely~k ko!legamm(ll. tzert rnejdnern rendszeresen el.l1;estem ez oraimr61. es rnivel ezek OJ pontatla.ns~Qok a gyerexeket is komolyan er[nte[h~k, ezt aj8rrdottak, hoqy gnndlolkozz:am e~ szon. hogy.aU Ie heme ezt a probl.emat meqoldani.

tudom, hagy i6 nehany ranarben fel sern rnenil ez. hogy id6nkenr nzkik js ",gondolkodEisi idot" - vagy valami hasonlot - kellene kemiu.k, Ez {}[talaban ezert van I,gy, men eze:k o. ranarok meg vennak gydzodve role. hogy hat1ilmas kmonbs~g van. a IANAR es CI D1A.K kOl0lt .A.l~~iJafosztalyban e megkulonboztetesek helyeu soklka~ ink~bb ezon van a ha.ngsuly, hogy a teremben lew osszes ernbernek - tcmlimak es d~.akoKna.k egytBr,ant- erze.se:i es igenye·[ vennak Abban ez esetoen, ha (Sok az egyik csoportnak (pI. a tanaroknak) van lehet6sege erre, hoqy henqot edjon ezeknek; akkor val6szfnu. hogya [obbiek szemere az egesl kornyezet a trusztrarto fo~yr.onos fOlTaso'V,~ v,~U.k,

33

,rTcirgya16te:re:m ..

Ezenkivul eJ6fordulhat hogy flehtlrty tener amlatr ag'g6dik, hoqy ncm megfele16 medszer az. he CI gY€lek donthef el, hogy rntkor fejez'l'e be a .helyzet dtgondola:s,a.t". Hyenkifogasokat hallottarn: .,Hd i9Y jfunek el, hkkor Torm kbrhlbelf11 kel rnasodperdq gondoH\odncl." De he Tominak s"l!teT"lH ke:t mesodperc elattkiqondolme. hoqy mi.1 szerNne csin6lni. es ezt kepe~ i~ m.egfogalmazlll a csoponjahoz visszatetve, ak'lmt nern Ji§tom ba hoayez mtert lcnne problema. Ell akkor lEnef pTOblcmana~ te'k~IllTeni, he a bunte.Tes ~land~k~v(]1 kuldtek e[ a gyereket. ekinek ezutan sz.e,gyent vagy lelkiismeretfurdelast tllene ereznie. 'Ebben ez esetben valoban fe[het attol a umar" hogS ·k,et mesodperc elett nern k:in~6dott 'eleget a g'y~reK.

Tapasztelateim azt mutettek, hoqy CI gyerekek naqyon is egyOttm(!kbd6k tudnak lenni bizcnyos feg'ye1m~zesi modszerek elkalmezeseben .. ta eg(sz terrneszetesen (sa k ekkor mukodil; ha ez osztelyben mtndenki fdelos ,0. biztonsaqos, pozittv ranulest h~g kor kIalakita.saert; ebben ez esetben sokkal kevesbe vdloszin(f, hO~JYa fegyelrnezes egya.lt.a.ltm kerdess€. v6l1k. [zen tanari paly~mkezdelen szukseqesnek e.reztem, hogy kidolqozzak egy olY(l!u rendszert ehol a gyerekek Is aktiv resztvf!VQive va~hatnak egy pozitlv bealiitottsagu prooramnek, ernelynek ozlja a. fegyelmezett osztelyterrni rnunke btztosnase

A'l.. a[talam kid()~goz()tt rendszer lIZ a.rneJikal joqrend mlntajCtl"a epOH. Negy eleptorveny garantalra a diakok (~s a t{m~r) jogaiL Ezell helyettesttettek ,a ha.gyomanyos hazirender, es a k(J\N::tke7Q!" voltak:

'" .. " . Hili'· . ~DH~$;0$

" M . ]ti~%" j 40&&&;'

'i.i:.t! ......:-x~ ........

RizfO_~[tjfl a tanil.roK es {1 clit'lkok jogaU ana, hoqy olyermek fogadllassak el maqukat. amllyenek, es ennek oriHIl.essenek. Lehe:16wl: 'l~\zi d szamukra, hogy bLi.szMk 1egyenek szarmezesukra, ve:1r.m~Tly1"i kre, ke pesseg ei.kre, erd ek lad eSt k6reikn: .kn ls€!]u kre stb .

. :M.~Wbrfi&t4W·~;~.mt_r=#ri&$$.U~:mmm.1:illm;~ R~=$d'~'t'n ~ ,.. .' ._~H*~iLw4r:9:f"j!,~ .. > ~

BiltosItJa, hogy a. dia.Kok es a tal1.8u ne ~egyenek kiteve semmilyen tizikai bantalmezssnek va.gy fenyegetesnek ez iskol.a.ban.

~~t~#kj @ . . :fu·"·"~···y q.:;r:' =W»r0;W~

~:~,?,':':_,oIjJM~ HUH E;.~~,,::/t~~¥4

Blztositja. a tenulas lehet6seger ClL tskolaben .. Lehet6seget ad ana, hoqy ftgyeljilnk, cs hogy rdnkfigye.lj,ene·k; megengedi, hoqy rntnden};l sajC\t temp6jCiJ szerlnt haledjon.

il ~_ ~j5~ :-.~~ ~a1EiM~=

··9«;,;_;=", . ~:~ m· . "~'. Mm M", #0»

Garanta[ja. bogy SenKltlek Eli holmijet ne lehessen elvinnt. megron~J~.Ini, kidobnj a tlllajdono~ engedelye nelkul.

34

Anrlak erdekeben, hoglY a gyerekek megertsek, hoqyen mukbdnek czek a. joqok es tONenyek az i~kolar kornyezetben [<;0101looZ0 szttuedos 9ycl.~orlatokbriJl1 vettek reszt ernelyekben rnegserl€ttek ezekel a ton1enyeket. Utana t1e.hi§ny oran keresztul azt gyakorolt6k. hocy hoqyan kell rnegtargYd1fli ezeket a 5zabalysenese,keL Az d I,ehetoseg, r hogy ij qyere};e,k .percn kivu I " megprobalttatja1 rneqbeszelnl {l felmerul6 k'erdeseket se'gfrse.get nyuj r abben. hogy ezeket a prob[e.met'i(Qt rnesok nelkLH is meg 'lUdjdk oldani. Azt a nel1imy kontfikn st. amelyct nem sikenilt onelloen meqoldeniuk a hetentc "i11~sez6" osztalybfr6sag faTgyaHa meg, enol a. d ialokbol ~116 eskGdtszek hozte me.g a vQ,glege.s. dontest.

Mi.nden tenev verger! elvittern a gyereKeket egy "lgaz~" btr6sagra. ehol egy kedves blr6n6 rneqenqedte nekOnk, nOQY vegi,ghallga.ssunk egy t,§r'9'lf(j 16st. Egy id6 UtcU1 a blror!o mindig meg kerte a torvenysleket hogy tertsanek egy kis szuneter. es ez elatt ez ido elett 6 keszs,~ges'~m valaszolt a qyerekek kerde.s.eire az irodajaban. Kesobb ttibbsz6r is ernlitette nekern, hogy rnennylre e.lvezte a d i,a,lmk}ml vCl.16 beszelgetesL es milven atgondoltnak talelte k:~rd~selke_t. Elmondta, mennyire lenylig6zte, noqy a gyerekek mi!yen j61 ismerik a blrosa'gi rendszert, hozzareve, hoqy egyertelmuen latszik raj LIJ k, milyen kornoly tapttszlalawkkal rencetkeznek ezzel kepcsolarbsn. A di,uk· jeirn ugYilnlQY Ie voh.a.k nyfig6viC, es nagyon tzqelrnesnek talaltilK, hogy olyen emberekkel tal.:§lko.zhatrlak €s besze[hetne.k: (pl. blrovel. torv12flyszo!gavaJ, imokkal sto.) , akiknek szerepett ,eges,z evben jatszottek a rni hdzibfr6sagunkorL

A bfrono azt is megengedte a qyerekeknek, hogy a tan(l~~ padj(m tilve ,.1 t:m(ls};odja,naX', ez (} bf.r6i sze.keben "eln6~o]jen.ek·'- (ell egyik evben felfe:dezWk,hogy van egyv'eslCSet1go (1Z ul~sellel. rnivel ~7 egylk dtak veletlenOl mcqnvomte ezt, mire het torvenyszo'iga szeladt be: a terembe) -" es le[rassak a nevuhp:t a bfr6sag[ gyorslr6vdl.. Azt htszern, ez az elmeny ~s a mi oszJ&lytermi rendszerunk eqyuttesen ig~n rnely haldS! qyekorolt a gyere'kekr,e,

OSSZEfOGlA.LVilI: ez a rendszcr va!r a bevett fegyelmezesi modszerre nelunk, rnert egyres.zt meqfelelt a gyerel\ek 1genye:ind:, mesreszt meg!smenette velOk ez amenkai bjr6::;agi rendszer e:l6nye.it {~S tbkeletlensegeit 15._ Ezenkiviil folyernetos Ie.hetose-get biztosnott a gye.reke:l:\, szernara, 1109Y tel me rtil 0 nezetelterese[ket az egymassal, val6. pozitlv interaKe16k saran rend€zzek. Izt a rendszert Q GYEREKEK KEZDEf'l\ENYEZ1EK - ami. all hiszem, bnmagaban is jelem6.se, 1. csokkentette a fe:gyelmezes[ problemaket.

35

Os;ztalytermi fnqla Ik.(uii sok

(

* *

A ~sirafnyelv elsajatftasa

A k5vet'kez6 orakon a zstnitnye'lv elsajatf.tas6rm'k rn6cljar muratom be. Eh 11'2z szii kseges vol t Ol, ho-gy a dill kok kree tivan es kri Hku sa n 9 on dolkouCitlak, karneiozrassek kii]6nbtil6 trdnyu ,kepe.ssegeiket, es >E"[lyDU dolgozzanaK eqymassel. Az a.ddigl OraKOTI mer e:l~ajaHrott tsmereta ny-a QT a epftettlm k.,

A };ovetkezQ QlYilkorlatokban mtnden oldal teteje'n meg nevezzuk, rnelyik zo;_irafszemleletu feladatre helyp-zz:[ik elsdsorban a hangsiJlyr ez edon oran. Ezek az oHetek leh'eto5l~g kent szolq~!nElk a cH6knak, de se:nhi nem l\ote~e:zi, a dlakot erre. !logy ez 6ra v,e:g~ig e:zeket a rn! 'krv~nsagaink szcnnt elsiljatitsa. At kr[tikai es Kre.at[v qondolkodes celjatt es a mas, ez 6rava.1 kapcsolatos '~eladatokat 'is leJ~gYl2ztuk,

A gya.lmrlatoka't Hegy feJezetbe rendeztuk ~,Az ,r:atn!lc to'fejezese ilZ Qszfrllybld'uU§ ""Sakal az o'sztalyba'1l''',

~~f/nyomott li';agy felszabodltott gondoJkodils", ... A ./mnflilrtlJ50k elsimutnsk".

A. diak minden reszben dsaj6tttja (de nem bemago1ja) azokat a. rnodszereket mnelyeknek segirsegevel rneqtenulhat .zsiratnyelven" kommunikalni. A. gyere'kek altai kedvdlfigurakat is bevontuk ez ok1iatasha (peld aul Superman, Telapo, ~1ik] eger, Hamupi,poke), hogy az orak mindenkl szamara elvezetesebbek k,gyenek_

Csak a h~tnaval kapcsolutos. 1egl.ltolsQ oren adunk 1ehetoseget a gyereke'knek, hogy megmlJta.ssal~, rnennyire sfkerlllt e1sajdtftaTljul~ az elo16 6rakorl hellottakat. hogya[l~udjAk. ezt a tucMsanya'Qol kamatoztatni ~gj~t kOrn}.rezelukben. Izeken ElZ 6rfikon a dl.ak annylt muter meg €bbol. amennyit szererne - se robber, S~ kevesebbet, 19azitn (igyi~ akkor liltjuk, hogy mit sajatltott el a d'i6k. ha tara~ztaljlJ k, hogyan kornrnunikal spontan meqnytletkozeseiban .zsiraful" vslekivel.

35

J6[ ernlekszern arm ClZ ~d6re, enukor gyalmrl6 ta.n~r korornben az iskolei vl?zet6 'tnl]Cir egy szerintern jeientektelen e.semenyen felhabnrodva ordltozni kezcett. Magamba.n naqyon eHieltem ezt az erzelrm kilon?st, men ugy tartottarn, hogy egy tsnamak tudnie l\tJ:ll ma~kod~ m s,~J~t erzelrnetn. foleg akkor, atntkor a dl.&.kok is jelen vi'l!nnak

M.a.mnf nem erzem CI veIemenyemet rnegalapozottnak. tAz. hOQY nern akerjuk klmuiarnl ez erzelmelnket, meig nern jelentl all. hogy [hl lennenek erzelmetnk Termeszetesen a tanar viselhet maszkot. es ezt is 8l1frhatja, l'lOQW 61 nem erdeklik a dia~ok erzeseL de: igazab6[ akermit is teszunk. nern tudjuk sllendoen elntknlni er.~eseif!~et

'VaJ6j6ban ij kerdes ElZ, hogy m! a hatesa a tanulasre hCl'sSZU tevon ennak. !.let e tanar es a diek sosern vesz~k egyma~ erz£5eit figyelembe. PeJd~ul {.IX a tenar, a.kt szerlnt az erzelemny[[va.nHdsna.k nines he:!ye: ez 6ran, UgydJ1l'lgy szokott fdegrs,. m~:rges, cselccott vagy ukar boldog lenni. lehet hogy 01 Hleto tenar (I,gy gondolja, hogy hi) erzelrneirel rem beszel. akkor ezok Hem is latszanek rejte, de az embert minden egy€s megnyj]yanu~6JsddaTUlja,

Ha CIJ tenar nem be~2]~~ viselkedesenek oka.rOl. akl.wr a di,aK-OK sajat _,;zaju'k lze szerint fog:jak azt ertelrneznl, esmeq [ordflva: he d diskoket nem osztenzi sernmi Qfzelmei,kkiteJezesJere, ekkor a tener I~tmnyen felre,erte:lrnr.zhett b~rmely[kcselekedet()~~t Ennek eredmen_yeMnt mlndenkt felre~hti a ma.slkat es ez sokszor a ta.m"'tr-di.a.k kepcsoler meg rom L5.Stihoz vezet.

legalabb ennyire fontQs ·BZ ,a. feny is, hogya tanulast na,gy luerh2k· ben hatraltatja, h.a scm a. taner, sem a diak nines tiszteben sa"jat 'CTZ{;seivel. Peld6ul, ha -egy tenar lessu felfogas(mak [orte:gy d iitkol- ohclye:tt hagy eszreve:nne eleged-etl£flSeget a :sajat maga alral alkahnclzott tantras! tethni.]~aval kapcsolatban -, kevesbe veloszlnn. hogy me.gpr6bal rnsskent k,ozellteni ,a, gyerek tlf'hez&ege·rhez. uasonlokeppen ez a dtek, ak[ a ranert va.doljfJJ ahelyett bcqy betsmerne, hogy csalodott, merr nern 6t Vat.i1S1tOttEi~ ki egy feladat e~veglesere', val.6s,zimJleg nem fogja megMrdezni a tafli:lrt, mit tehetne ennnk erde.keben, hog)' legkozelebb [) cslnalhassa m,eg ezt a feledetot (Raedasul CiZ rl d[ilk, al~i rosszkcnt kort}'V(~l el e·gy ranarL azorai munkeban scm fog eknvan rcszr vennU [zze! szernbcn a zsirafosztalyokben sz erzesek mi.ndi,~ kife~el~sre jutnek. rnivel ez els6dieges Gel az, hogy CI gyerek Inegfele16e.n tudion komrnunikalni. J"I~eg az a tener is. .a.ki e16z61eQ' mirtdIg kt.abalt a gyerekekkd,. hQgy vegre iJljenek a. hely[lh~ re. most megprobalhatja a kovetkez6ke[ mnndani: ".NagYOfl elszomont. fwgy.mrig mfndig ttem {Utoh a betyeteket: mett szeretnem. ha az ebed:sz,uf.wtig be t.udnank. fejeznf ezt e: any.agoL .. Abban til oszta~yban, ahol ·21 g.vere·l{ek ezt mondtal~ eddIg -egymasna.k, ha rnegsert6d'tek: "Nem vagy tobb.e a. beratom". rnostantol probalsozzenek meig inkt.bb ezzal. hog}!: "Nlagyv/l EOnWnJ v(Jgyok, hOQY nem akarsz veiem /atszEmi a szimetben q. llyen esetekhen az ut6bbi peldak neru

37

AZERlESEK KlfIEJ[ZESE

Al OSlTA.l'VB.A.N.

SiRNI VAG"{ NEM Sh~.Nn

iB~··'l'I

~ 'I

~

~ ~1

'"-C/

~ .•......... I.' ....

.

.

_. -.'_ -~, .

CSf!k ebban scqitenek, hogy pontosebban pr6baJjll.k meg ktf,ejeznl ezt, ami bennunk lej6tsz6di~,. henern sokMI iobban elerlk ceJjul{,jt i~.

NikoLben i.gen egysLerunek ttinlter aZ ~rL~sek ~ifejelese, nekern ez a IapaSllalatom. ~lOgy sokunket (korr6l fO.ggel'leniil.) nern tanltottak meg arre, hogyan hozhetjuk feLs7fnr1fl: napontn benruink I\avargu .erzesek s.QkaMlgEI~. Egy tipikus osztelyben atteleban (SUpan KQ['fe1e erzelem nytlvenul meg: a. hamg rrendszennt CS{lk a tanar re.szerol 1l1egeng.edett rn[g he a diak rnerqes vaqy ideqes, .meqnezhcn magat''), tlleNe ez bnSm- a robblr61 senkj nem ve$Z tudcmest.

A. tenemek nem kell semmi le[jeS,en (jj dolqot nyujtania ahhoz, hogy erzelme[k klmutetasera batornsa a gyerekt':k~t., h~S7efl tula j. donkeppen (sak olyasnut kell CI Ielszinre hozru, ami - uqyan rejtvi2 -, de minden diakhen es tenerbanon Vall, A zs[rMoszt~lyb(Hl a tener es o di6K egysz-enien csek megaJemdekozza egymd5t ez onKttejezes sZdho.ds.flgava I. Ennek eredmenyekeppen a dia.kok egyrnas ~6ni kspcsoletai es a tanarrnl val6 Kap(so~Gtuk !~tv'anyosal1 javulni 'fog, kellcrnes kornyezetet tererntve a tQvitbbj !1utekony tenulsshoz

olvessa el az al&bbl mondatot, r:s magyarazzu el eN glyere.heknek, hogy ez va laKifH::k a velemenye, 11angslllyozva, hogy nem 1~r:eL:'h ebszolut j6 vagy rossz valasl. MondJil.k~ el .a. gyerekek:, nogy egye.Mrterwk·e ez ulabbi vtdemennyeL vagy scm. Ezut~n I~t~rdmuk meg, tudnek-e elien _ peldM hozni me~lQyozodesOhre. Mindenkeppen batorttsuk oket, hogy velemenyOkel ervekkel.~&.rna.s:;z~k ala.. Mi.nden eserben hesonloan jarjunk e'l.

A ta.na.mk ne mutassek ki erzeJmelke1'_ .A. diekok re rnutessek ki. erzelrnetker. A szii.lok ne mutassak kl erzekne[ket A fiu]m1jk nern szebad sfrniuk.

A lanyoh:nak nern szabad sirniuk.

UtanalrjUk tel d l\ovetkezokeT a. r.§bL5nl:

1. ranar 3, Gyerek 5 .. Eln6l{

2. Pap -4. Szo.l6 6.. Rend Or

7 ~ FoclsrEl

38

A 9yere-kel~ perokban ra.kj~k sorrendbe .a. listen szerepl6 szerneIyekel eszerirtt, hogy melyik mennyi.r€ szokte erzelmeH klnyHvaniJ tan L A fE:ladiJt meg 01 d a sa uta n besa!1 j un I{ meq kozosen n e himy va 1- rozerot. Be.fejezesul jd\',a.soljuk hogy b~.pz~ljek el. milyen lenne, ha (l lisran szereplo osszes .szemely ennyirs kimutatns erzelmeit. mini ez. Cl.ki'l ok ez elsa helyre tetrek

esemenyei\ k6vetkeztebe II kialakult erzesekel

Elemezzuk. rntlyen esernenye k m i lye n e rze lme r;€ t es v~gyal\Qt valta"

nek i{i be 161 un k.

olvessuk tel. henqosen a kbvetkczo verset a elm nelkfll SZP9yen

Egy keddf reggeien

Cl' VP. r<;enyerJ mego.or/.ottam es etestem. eraxn ttszta sa t te tt.

Ez sern volt {neg- m inaen, maaarclk ji5ttek,

teiemre roHalr

en meg ]6/ e/varos6dtem.

TeU fJ rtdp. :25 en mal" tudtsm:

CSCi'k IF\~gek mentnetetten. Sony! tecsspot! mm:

te. a p6f6d kifordftva lo/yo.g. A n:ra csoso: a'Gbott

sok tw ver es ba rJ t el6rt, Alert imdd kDzt am"

erne veaet er a szomyfl '-w.o. ugy SlfGYEHTfM frlAGA.M.

A dt<ikJ)l'ikal cgyuU ellle!ja~kiCl vers ezon rnozzeneteit, amelyek a szegyenerzettel . kapcsolatos(l,K {peldaul a beszeldnek saros lett ElZ erca: a mederak r~tQjtak a: f'P-jerE, ez clTlyuka.ja megpuszilta a baJalai e16n}, mit szeretett volna a besze~6 elcmt, ami vegill rosszul si.iJ'I el. 06 benyomast keltem :J. barMai el.6t't}. Azt.an kcrdezzuk meg. hogy vejon mas erzesek [:5 kepcsoledhetnek-e ,a 16nemekhel (pl. elkese.redemeg, szomoTusag}, VJ'QY hOQY erczhetett volne-c maskepp, ha nem len volneolyan Ioruos, hogy j6 benyornes: keltsen

Mondjur~~ el mt is olven e.sfeteket a gyerekel'mek, ernikor ha.sonJokeppen en:::zhik m.a.glmb:,a.L Arrol Is legy[mk emlltest. mlert viselkE'd~ tunk ugy, ahoqy \l1.selkedtbnk ez edott szituadoben (pelcJaul egyszer egy oralMogalas a1kalmtlval az igazgat6 eszrevetre. hoqy rosszul Ir lam a t:abl,ara egy 5.l01: nagyoll zaverba jottem, rnert all szerettem volne. he la,tja ez igazgat6., hogy j6 tenar vagYDk). Ezek utan a gYEH?-

TAlP.LD KI, MlT fR1EK

kel\ [s meseljene:K e,1 olyan esetcket, amelyek a lkalmaval ok j(i.ttek zeverbe, es rnonclak el ezt is, hogy miert j6tte~; zsvarbe.

ugyanezt a modszert kovessuk a H5bbi vers felolvasa.stmCiI is;

A verse.ket eim nelkLiI olvessuk tel.

Emeljllkki a Qyerek,ekkel aZ{lkat d mozzenerokar. amelyr.k ez edott en:esre von(]tl~o.znak a versben.

raltil.ilJk ki. mi okozre ezt. hogy e besze16 ClZ adoH medon e.r~Lle

magM,

l'r111yen mas e.rle.~mek ttozhatok kepcsolatbe a verssel? HOlZUI!~ 'fel peldakat a sajat e.letilnKbdl is

A di{iknk is szamolJanak be, veIuk meqtortenr hasonlo esete'kr6L Mondj~k d. mi rniett ereztek mecuket j61 vagy rosszul

A kezemro! a [d9dSZt6t megpr6battam letnozni. is ora/mn at [gyelfeztem it cip6mrf kiklj!ni,

t1ztcjn a kisocsem, ElZ smnyos keUetdrte. szettijJoria /egklaSslabb j(itekom.

A nap H?gere

mar nern btttmn.

A szrJ'ieim csok annyft moncta«:

SzerintUnh mar ide}e tJgyba tnenned tIDY RDSSlANKODTAl!fJ_

BotdogSi..i,f/

fL1egllaJasztoUak n.'V:ta!yelni5!mek tegnap a s!Jfihfln ..

liz apuktJmmal a mult fuiten kimcr.i)ntll!Jk d Vidamparlrb.a" Ex sem volt meg minden:

a hegyrfil !efeM menet tekinte!em egyotszc1zasra esett. BOLDOGNAK eteztem tnaaam.

40

Anya c11nCilt heten dPolga'ft~ tJ bhrJnyMmidm. reg nap [gy sz6.1t:"

tu ne tJagyd CtL uzsonnsd! Ma etvttt kocsivot sz islwftJ'oa, mert kesesbe» vonei«

es megkereste

efszokMt su fymoma t.

Estf! a Jecket kette« rnegcsinJfmk,

es.~ ott hagjIVa csepot-pepo; telt6roite a tlird{!.5 k6zben ktfolyt hobo:

HALAs vagyok mindezerL

Kapwlgyeteres esonsm

, '1'

en IS temn.

minr Lfdid, .Robi Va'flY Teii. Kfvantam, nagy a mamJm nesem is v'2gyel1 uj rut-lat .. Kcpze Id. cecil! a

mindi_q tutmixot iszit;

es Annamaria

meg sum esnk. Lucind&t6lsenkf nem k:erdi, menttyit eszi« t?s mler!, rsuzse apfJktlja sem majn?zik

mlndem21t E.zCl1 en' nagyon IRIGYKfDElI1,

Csal6dutts,6q

Kircindu!ni alrammk,

tFOgy P.gy jot jalszhassunk. £So esett. viIMm1ott-mindenk.i ouhun lfJdladl_ Arb[vram ren jarszanij6ft !Jamar a teteto». szegc;I1Y Feri

meg be reg eden'.

J6.ska sem €.rt ta

Sf. Kri.sztian se a kis Kati; raadasul a kedvenc csaparom is etvesztette a meccset.

Nagyon [SA LOOOTT vottsm.

Sokciig tart, mig kapok vegre inni:

A ma.mam moso.(yog.:

Azannal borom. eeN_

D'€: d percb6J ora tesz. es 6 (j teJefonmJ trecse:

EUele_itL tf09Y .).zomjas vC!gyok, [JerrI fia/lja meg {!y6gesem_ tetesz' vegre a teleforl t

hozzam (araul, mondvan; o.cse« egy perc meg. Felhfvom meg Q n8gynenoo. A7tAfil rl1Pg ,r}zt tnondio, fwzzo. mihefyst sdou ennt ocsme« En meg m(1r .felkialtolc K6nyorgbm.. slomjan ha'/o/f! n)RELll;'jETJ~fN VE1_qyOk..

Tobbs.ior ts vissza lehet rem! ugyanahhoz a vershez, tlyenkor ls dm ne~kul, olvessuk fet, lehagY\la az utolso sort is, am-ely a versbeli erzest azonosttje. 19Y a diako};· KltGI,a.lhatjM;. rnilyen erzelemro! volt pontosan sz6 a v€'_!sben ..

Mjutan a gyetekek reszt verrtek llyen o l"a kon , ok ts lrhatnak vet seket a s,ajilt erz.e~etkr6! {peldaul: szornoru. boldoq, [deges, zavart, merqes. ljedt, bOszke, ]'osslKedvu, lelk.es}, amelyeket telolveshetnek ez ege.sz: o~szUl.l'y elott_

(Ai osszes iN szefep16 vetset Nancy Sokol Green ins.)

~N,liL L=l T - 1.( . [

utmutatas:

Zs]Mlf~_i~~f¥-~t;ia:knxwjfliiaii6fdG f It

.. ~w.tl~£.f1=n-¥», .. W/(Q%~1,1S,:,*,~ WlH;'m <:Nk4 W?.,.;,h4.<>

:!.:;0.;'-:,,,*.~,,,,,,", _;.o, w.«<*,,*;' "t1!!R!,~~~-'~~ mt~;~:.'";" .,=~~r"!! &1;: =i! ~

Ktildnbdz6 A kGlbnb6zQ Zcne

erLe~e.k atlekint<~se., 7enekr61kCilonbbz6

felidezese eT7elnwkre velo

esszocieles

Keress(ink olyan zen~liet. mnelye:k jnl tejeznek ki hG!iSnbbzo h(lngulatokat erzelmeket: J arS$ZU!1.K Ie a gyerf.'.keknek egy-e.~y f{}vi.d reszletet a K[[lonb5lQ felverel.ekb61 (lzfan k€ljuk rneq 6~er. hoQi r(leseljek el, rnilyen erzelrnekcr ke:lre:tr bennuk ez edott zenercszlet. Biztas<;lIK oket hogy probaljak me·g rnaQycHdLni ez erzesej ket.

Ezuten I~efiuk meg a gyerekeket, hogy a kb:verk~~zd (Hena hozzenek e'gy hang fel.v~tclt va~a.meiyik kedvcnc zenejOkrol. lsmetdju.l-I meg ezekkel a zeTl~klwl is (l fenn fogla[kozast.

~~~iffriifMKdatr;;*~il~. *.dV~Rtn~~L~~i.;trf·~.' t~m'611fi?': ~.

••• : N ~:t':-·J~V«,.-.v~«-:»>«.o .. -.:(. w.~«-'m:« yo -;·.x-=---:-l-.....:,.· • m.~o:. fNi .. · '1-' ~ "l'."

t~:~j$:'r?i·$.;$'1'¥4 .. k.**$~~~i;;ZW;j,. .. "'~.,," . ;v.~=%:~~~~ .,. ;. •. ««.,.*! ,t;:w*"-,, t.· . 1M ~ 0'· ¥ v 3 "':'. '1":frl;:w~"'ll "*~%<'t;;t+if.4-e. Wh: .. · '. 'ij~.~ ~1??1#ttrr*- ~HF e t~· '" ~

;«ffi:*nlli;e"",.,jJt.~.< .. ,. ",,*,~) .. ~.,. Jo:W,%:%2%~,., v. ",.'!'1'$;',. •. ;,j .~ ... Jd ..

. A.nnak 'vizsg6lat6, l\rmah etqondolase. Termev('t-

noqy bizonyos hogy a kDIO.1bbz6 tudomanv

viselkede:-;ek milven nern ember!

-'

s.za\/a.kkal b:[ nern lenyeknek vennak-c

fejezheto erzrisek erzelrnetk

me'g nyilvdflulRsai

[I'\iut,jn parokbe 6111tottuk a Qycrekel.,\e1'. k{~fjuk. mel} 6keL hugy gondolkozzenek et ezon, mtlyen v[se!kedes jellemz6 a kurytd{.rfl. rtlond junk. nekik [Mehan}, pfldat. hoqy olle.teket adiunk: ·*?id~OO~#f.£.;:gKG4=W.E~~ ~~~!i0~g?'¥:I:fe%:t4iXg,f:::

'.~' ':;;,.dfW;if.'.$k~"'f.1:.v 0.' ~ ,~.,....Mi<':.*~, :u&:.&~.<iJ.,,,

Uga'ta,s

farkcs6vdla.s SzOkoles

irjuk tel a ra.bltll.",a a qyerekek nehany otleret r Atanul6k don tse.k e 1 minden egyes megnevezeH cs€iekv€sr61. 110gy 01 vaJ6baUt egyi~ nernverbatis kifejezesi eSZ~OB~-'~ d lmtyi'l lehetsege:s erze5~inr.k. A meone vezcrt cselek'liesek melle irjuk fel a gyerel~ek otlereit is a tabtare .a kl11onbozQ cselekve:)ek m6gou me.g;buj6 erzelmckre vonetkozoan.

Xim~~lBt*: ~·g~hd%;ga~wmm,z.=jftmMf2i ;;E:T+L::~

~ ~tml,,~ .. _ .... pm.w.w~J&.0-"w.~~., ....• ~ .•.... %~_""..".. ~ .. ~¥f.:'.*~¥""

Cse[(~kves. Erzelem

ugatas fe[e'lern, ldege:s.$e~!. harag

'Ft'H"~Ks6Vi1Ias i5ram. :izgatonsi§g

Nyusz'ites szornorusaq. maganyossag

44

Kovetkez6fela.da.tk~nt kerJOk meg a gyerelo;,eket hogy pr6b~lja,k meg kital.Elln[,mlt akarna.k a kutyak kifeje:zni d fenti cselekv~_~e~kke~ es erzelme(kkel '(peldcml egy tar~cs6vaJ6 'kutya szeretne lebdazm, vagy azt aka rj a, ho gy _SitTwg;QssaJ!I me:g).

Az orat azzal folyrass,uK hogy a gyenzkekkel vegigcsina.lta.tjuk ez egesz tenti feledatsort az elabb felsorolt ellatokra IS - de mos'rr mar parokhan es pepiron dolgolUln(l.k

Allatok

rnacske

dtszno

Miutan a gyerekek vegigcsinfilt6k a feiadotoka.t ez esszes alioHal, a parok Sl2trnoIj3n.~k be va laszdi~r61 (}Z osztely t5tlbil,-e~el1ek.Befe· jel~sl:;;eppe:n ~~rdeZlDk mega. ~y€r'ek'2ket hogy teny!eg hlsznek-e ebben. nogy ez a.llaloKUldk vatmak et"ielrneik_ Osztbnozz.iik 6ket meg irtkitbb krltikus gonciolkodtisra anal, hogy megkerdezzOk. vejon Q roveroknek (hangy&knak, le'gye'kn,ek, p6koknak), hLlIloknek (ki'gy6knak, 'Qylkoknak) es egyeb lenyRlme.k is vennek-e erzelmeik. A tenulok minden veleszukat i.ndoko!_itlk megJ

MEGJF·GY/fS; azok'kal a gY~Tekekke~,. ·a'kfk nem tuduek meg irni. ez egesz fogli1llmzast szeben csin~ljuK~ veglg,ugy, hogy az egesz csoport ·egytitt dolqozik.

Annak OSSZ.€hesonlltase, twgy egy ember es egy

naVerty hoqyen tej ezhe n k:i erzesett

ElbszoTKerjuK meg a Q'yere'k:eker, hogy mlJ[aSSM; meg. mit sZD~tal~ Di.l1~ilni., he mergesek (peld£ml ioporzekolnak, cs,tp6re teszlk a kezukeI), ha.lz.gat"OUb"K (peldclUl tel-Ie ugr6klak), vagybarm[ mast ereznek. Az:ran rneselj'11k el neldk. hogy von eqy uj noveny.ugy hlvJak,hogy "mfrn6ca", MagyarazzllK el nekik, hogy ez (1 noven)' !\eres. kulonbozQ erze I me k ki fej QZQ sere

[Ezutim fl 9-yerekek rajLoljdk le', Il0gy hoqyen ke:pze1ik el ell a novenyt Ha ezzel keszen vannak. mutessak meg e-gymasnak rajzolkat, Mf;lgyaT~zzit k el egymasna k, hogy ,eppen mi lyen £rz.~.1 m et fej ez I\i. [] n,6venYIJk (hi'H~got szomoruseqot, frusz1!raltsa.gol), es hngy pontossn hOQlyan Is teszi ezt. Ha SZl] Kscg€.S, legyunk felke;rdeseker is, hoqy kreati'v valeszre oS1[.ont)·zzu.k Oket.

Kfllonb6z6 erze iemk lfoe,] eLesi mod ok sze m le.ltetGise

terrneszettudorneny

45

~.~I.;.' .. '~.r..~ .• ~.~: '.,: ,-If ......•...... _;-

,-- ... ~ "

~~.

;;'0~~~

~~ c

.

.

EGY.MAsIK NYELVEN

Otmutetas

PeldtlK:

Lekooyulnak a novenyed levelei, mtkor SIOrIlUnj}

fA navenyed osszecsa p kod j a a [eve 1 e It, rnikor t2:9 a toU?

Hasznalja a novenyed a 9yoken21 erzelE'mk~fejezesTe? Hjj iqen. akkor mikor es pontosen hocyen teJezi xi {l gybkel"evel az edotr erzes~?

Ha.sznalja a ncive:nyed 11 leveleit r.rzeleriUki.feIezesre? 110. Jgen, ek-

- -

kor mlkoT QS ponrosen hogyan"l

1""1cgvaJtozta~a a novQtlyed a szinet blzonyos hanquleteibnnt Ha igen, aklwr mikor es pomosen rnilyen sZlniire?

B'et£j e zeskeppen ke rd ezzu k mEg a gyere ke l:rtol, 110 gy renyleg hisznck-e ebben, hoqy a n()'v,p.nyekn~k ts VdtHlak .?:r7elmeik. AllaspolUjukat tama.s~ztJ.k. o~ll ervek.kel.

b€szed es a hangszin megtigye- 16etl£k aJapjan

Ny:elvec; tersedelom - tudornsnyok (rnultikulture lis oktma~)

lia van az osztalyben egy m.§sik nyelven beslelO di~k is, kerdezzOk mpg, vallalkolrla~e ene a fog lalkozesra Ha 121 nem rnl?:goldhal6, ekkor h lvju [1 k meg egy idcg en nyeivet beszQlo vend eget ez osztalyba. Mlndke.t esefben adjunk a. "ketn.yelvO" vall·alkoz~nak e~y szolistat. amit el l\ell. monderuuk Cl. sOJja.t nye.lvl-jkon (11a so1-\ jelelltkez6 van. a.k~or mllldegyti'lu.kt1ek e'Qy-egy szot a.djunk). A. szeveket ez 1. mellp.klEtben to h~lhat6 "Egy csokorra val6 erzelem;' dnu'j any-agoGI vatogassu]~ frt

Kerjll'k meg G. valJflll\oz6kat. hoqy miMzben sajdl nyelviiknn elmondenak egy aden szot. par~1!lz(1lnosan pr6b.aljak meg testbeszeddel.ha.ng.szfnne[ cs arCI~olfejezes,ijl~Kel is ~f[tejeznL hogy rnilyen erzelemre vona.tlwzhat az adort sz6. lrz oszraly pl611~[la me'g k.irdl.dJ.ni, hogy mi. cz a. szo"

46

megvaiaslolaSakor

Magyaralluk e~ f:I gyereke.~n.ek, h.og.y akkor tudjuk leginkllbb mcaedm ezt, ernire a masik embemek szO.kse~H~ vall, ha i.5rnerjUk az erzeseiket es szuk~eglete.iket bizonyos do1goklm.1 k8pcsolatban, [zufall kerju'k me'Q 6~et h.ogy irjanak tel til otyen kerdest e9Y paptrre. amir61 ugy gondoljak, hOQlY on - mint a tanaruk - szeretne. ha meg~erdezr1.ek. bnt61. de ok sohesem tettek 1l1ulfissi.mk nel{tk nehany peldar. hogy kormyebben k.ezdjenek neki a feladatnak.

{lj'it rets:zt,~ gondolni, .ha a did.wok nero csinalja..k meg a hazi fe/adatot? Mflyen eues felke.szrJlni az orflkra?

fI1j te!1etne a ionam6/fdnar ur munifajM konnyebbe?

Ha leirtak a kchdeseiket valaszoljanak raugy. ahogy szertntuk Oil valeszolna. Ha ezzel 1S ~.eslen vannak. akkor va.ICls5zanak ki neh~nyat a kerdese"ik hOlGi, es olvasstL'k fel ezeket hanqosan sa egyes kerdesel\nel kerdelze meg oK~et. hoqy kfvtmcslak.-e ana. hogy va16~aban hogya.n veleszolne. He igen. akkor velaszoljon. ezzell~het,oseget ed a gyerekel\l'ilek arra, hogy osszehasonlitsak sojat tippjeike ez on val6- di veleszaivel.

KovetkezQ Ieladatkent kerjOk meg a. gyere'keket, hogy most [rjana~ tlz o·~Yll.n "kerdesl, emelveket szeremenek a 5zul,eik:t61 hallam. de 6k meg SI[)hCl nem kerdeztek meg. lsmet rnutessunk nehany m[nral1

J't'Jit gondo!sz az .ttlhoni "tJcizfrendr67"?

Mit gondo/sz a hazimunkakr6J, amike! (ad kiosztoW.mkl

5zerinted hetente mellnyi idol" hellene a csaJadnak egylltt Mite-nie?

M[utan ezzel ke.s.zel1J vennek. pr6btdjak meg elkepzelni, hogy szille:i.k valoben feHeszil~ m:kil~ ezeket ak:erdes,ek·et Az ora befeje:zes"-'keppen valaszoljilndk a k~rdesekTe .. mintiha a szmeiknek valaslolnam'1k.

MEGJEGfZES: A fnglal'koz6s ira.sbeJ1 H?'5iZe belyett cs.ir1~lharunk szerepjCitexot. A gyerekek megkapnatjak o. tenet vagy a diek szereper. Dlak.keflt a gYi2rek kerdesekef tesz tel. amelye'kro[ ugy gondoljo, hOQIY a tanar szerernc nallenl. de meg sonssern kerdeztek meg tole- A tanar szerepet Jiitszo ,gyeH?k pe:dtg ValtlSlot ugy, ehoqy szerinte a tanaT valeszolne. Erm~k a m~ni-szere.pjdleknaJk a befeiel~:sek,eppen el-

.MEGLEPO K'ERDESEK

p,eld[a'k.

'ta diilJkiok kerdezru~:k

a tananik~6 U:

Peldij'k (arra, hogy a gyereke:k be~e kerpze:l 1.k maqukat

a szuleik szerepebe l

Erzel eM - kira~6s

(J tm:u ta.M s:

rnondbetjul, a 'Qyereke.lmek, nagy hogyan valaszolnank a ken::ieseikre. A s7ulokkel kapcsotatos feladatol is ve9ig le:het csmalm csoportbeslelgetes iormajaban ez [rasos valtozer nelyett.)

valarrulyen konkret intormedore tameszkcdve k"(ivet'~eztelni e9Y adort szern e ly erzelmeire.

reusmernt. hogy erzeseinke"t nem

kozvetJenQ[ a rnastk .okozze". so k~~a 1 inkllbb ez. hoqy annek egy·egy

cselekedetet hogyan fogjuk fel. es hogy az milyert hatit5sal van

a rnindnyelunxban mar eleve meghZVD remeny-ekre es vagya.kra..

f.rju~ a. kove.tke;::o szavakat a. t~bl(ua:

SZOUJK, TANAK BARATOK,

tN MAGAI"1.

tzuten kerjClk rneg a dla"kokat, hogy dontse.k el: a felsoroltak kbzul ki lenne leg ink6bb felelos aZ€'ft jjhogy adott helyzetekben ok ~rezl1ek maguKat VaJasza.ika.t il1dokoljitk is.

SzUi,e.id megUllj!Jir. hogy morib« men}, te pedig merges vagy. Ki feJelo5 Jeginkabb ezett ,(Jl erz.2setJ?

A bi1ratod nem i1fv meg a buUj,ard. te pedig nagyon szomo» es cssto cot: vagy. Ki feleJ6s a csal6doU5dgerf es d baiwffh"t?

SugalljUK a d~~koknak, hogy egy-,egy cselekedet nern vaU kj kozvet ]enii.l egy bizonyos erzest, m€gpedig eqyszenlen ezert, rnert ugycmilz ~ cselekves egesz smk:u!Onboro erzesl hozher elo olyen emberekb61.. o·kik mast-mast akamak. [zt d kovetkezQ peidavol sleml·~aethetjli.k:

cnr]rlir? sosem ssetetet; kostJrlabdazni. megis megpr6Ml bekertilnj oZ iSKOi"di j(OsEncSapatba. men a s z1)l ei ez: szetetnes: Apja ezert szeretm!, fld Charlie kosCJrazna, men 6t mergtJt sosem valogatta'lr be d ketetbe kissra'c koraban. edescmyja ped.tg ilzelt mett aggaszr[.rJ, IlOgy {fa WJ :s.okat vall egyedDf.

Az edz6 c1Zonbim nem vessi be c:J filit a csspetbe. Charlie f!ilgyon Do/dog, tiiszet: a.muqy sem a kart jjt"5zani. Az ape? bosszanlmdik, mert

48

emM-kszik alTa. llogy gyerekkenf neki sern sitrenllt be.kenllniect csst» atb.(], ez anya p~dig c5ijl6doit. men sz d problemaja - nevezetesen, hoqy Charli.e tu~ sokidJot Wit egyedUl- ttem old6cfatt meg.

M.utassunk Hl. ana, hcqy ezeket ill olYormyim klU6nb6z6 erb~sekel' :1~m puszten az vettoue ki, hogy az e:dzo nero va!ogatta be CharHe- r a csapatbe, nenem az. hogy a tortene.t sz.ereptdi mit is aK,mak vagy :'2nH~ltek vCiloJaban. iIIetve' hogy ezekre d beWI l.eJlits.z6d6 helyzelekre noqyen heron ez eclz6 a2011 (seleke.dete, hocy ChaTlie-t elutesitotte. ElUlan kercfezzlik meg a diakoka.t, hogy egyet:ertenek-e azzal az alli~assaL hogy ez edzo nem tele16s CI tortenet szerepWinek tenrebb resz- -' letezett erzelme'iert KerjQk meg or;et hogyvaJas.za.ikat indokoljak is. Folyta ssuk a VI rat azze I. hogy me.g k~rdezzOl~ a d ~ij koka t: sze rt rrW k J?hetseg12s·e, hogy a szu16k m~gis ez e.d~[lt hit},~ztotj~k - kUlonosen hit nmcsenek tudataben annek hogy nern az ed.z6 dontese. henern ez 0 2!o.zetE':;) vagya[k kei.tette:k benruik CI Charlie elulas.lt6s.~v(l1 kapcso~atos erze lrne i ket.

EzuJan C! U~nu16k qondolkozzenek el ezcn, hogy egyesrrort~nelmi esemenyek mermyire k[lionbozo erzelrneket veltottek kj attol mggoen, hogy ez erlnleU szemelyek va.l6jaban rntt is ekertek Ajakltsanak patoka! ~$ minden par kapjon egy-egy "trlelem~ira.k6s[" (2. mefieklet,t JV\[Jtassuk meg a lap bed olda!~n talelheto kjra.k6darabokat es magyarazzuk el. hogy ezek egy-e-gy szernelyt Nagyemberek egy csoportjet) jelolik, es a bennuk folYdlTlf.IJtnsan iajl6 eletet: rernenyeiket es v~gyaii\al 01Vd~suk fel henqosen ezeke~ a kirtlk6dar:abokat. mejd ij jQbboldali.akar is, melyek k1Jlonbb·.z6. erzelmeket je:lolnek ..

[Luran ke.riiJIk meg a taru1~6kat. hogy [c~ezzek fe] magukbarl a .boston! leadelutanr61" tanultekat. (Ha meg nern halloUul\ volna role. heszrlaljuk tel ezt ez braf arre. hogy megismeltes.suk aket ezzel a tortenelmi esernennyel.) Ezut.an (l di6kok dontse1~ el. hogy melyiK jobb oldall ki r a kilo fele 1 meg a bal 01 d a 1 ~ szere plol'l nek [l te,BJ tenqerbe on [eseve 1 ka pcsole tos erzel m,ei n:~k.

Hagyjur1k a parokrmk egy ki:s gondolkcoas.i idol rnejd kerjlik meg oke~, hogy vagj~k kl es pams.[tsa.k. ossze a ku.lonbozo VlJgyCikkal es Te.menyek~el ezcnosirou sl:emelyel\el ez adoHe:;eIrH~i1y (ez eserben a boston: teadelu'l(m)ociva.ltoUa erzelmekkel. .A.mikor atenulek 055.2(':illes.ztetn~k a. kirak6darabokat pr6baljakme.g elMpz~h1L mllyen hatassellcnne a ·t6rtene·lemre. ha ez emben.:k eszrevennek hogy ez eJ2e'lmelk va16jaban aHol ftiggnek. hogy hogyanfDQnak fel egy·e·gy esemenyt, es JlOQY ElZ milyen hatessel van a bp..nnOk mElf meglev6 va-

I'~' • I ....

gy,Or..Ta es rem enye r.J,e: ..

49

G)laliolflati aUud maZdS

Peid:a (trzelmek

k'~' , ~L,eJeZlese

a tarml6 re'szer,tU) :

ta '[IT an szerzett lsmcretek aNi ele a gyCl ko rlet ba

Fel i 5 merni, hogy ez erzelmek es vagyak szabad krfejezese rnllyen herassel

le het OiZ oszr a Iy

legk'orere

1\ tanulnk alakit5c.mak parokal, es keszltsenek HstiH olven - ez oren eUlfordul6 - heiyzetekr61. ehol a $zuk~egletek e~ erzelrnek csztnte kunutatase hesznos lehet MondJak el ezt ls. hogy ez edott hetyzethen ezek ez erzelmek es igenyek hogyan fej,ezodheinenek kL H.ogy kannyebben elkezdhesse·k. peldakent rnutathenmk nehtmy szlruacior ..

Nyelv

SzITIJP.(lO: A tener felad egy mar.e.rnati"kCLpelditt tnzE5 It;lFEJEZESE: Nern ertern a peldat _

IGENY KlfE.IIZESE:EI tetszene 11Jro magyaralni, rrn a fela.dat? SZ1TuMlO: A. tanu~6 eppen kjsel6adasr keszul turteni ez oSltalynak ERlES KIFEJEIES[: T~lsfigosaUl [zgulok a ~isel6ijdijs rnleu.

IG£NY Klr-E.lElE.'it: Nern kElptmtnek meg e:.gy 1:'lSidot, hoqy gYCl}mrolhassak? SZITlJAC16: A tenulc nem kep semmifel.e o:szldlyk6zosseg i felada.tot IRZEs KlfEJEZESC: CSal6dollnal{ erzern magam. emlert nem keptern felad etot.

lGENI' KIFEJEZES.E: szeretnem. he el tet~zene rnondenl. .hogy mien.

SZlTUMJQ: A tener kap egy olveshotetlan dolqozatot ERZt.s KIFEJ£lESE: Agg6dom a l\ezlrasod mtatt

]geny k!fri2jezese: Szeretn~tnelolva$T1L arnlt [HaL

SZ1TuAclO: Egy ditlK VCl~am[[ye.n vattoztatast favaso! egy araval kepcsoletben

ERZES KlrtJEzES[: Erde'keJ ez otlered ..

19'eny kjfejezese: SzeTetnem, ha ti is. gondolkod tlarok ClZOIT1. Ilogyall tei1e[nenk elvezetesebbe (It: orakat

SZlHJfI[[(J: Egy tanulo be.kiabalja d vateszr

E~ZES KlFEJ"EZE5C Most hog_y ujTa belekiabah6.1 az oraba. kezdek ingerillt lenni.

IGENY K1FEJE2:ESE: Szeretllern. he 'te is jelerltkeznel, he vi:ltaslolul ekarsz. Elmondened: hoqyan vehetnelek rEi errez

Be.fej"ezesiilkerd"ezzuk meg a tenulokct, hoqy velernenyti~ szerlnt !g,enyeink es erzelmeink osz!nte kifejezese s"egfthet-e egy [ebb, pOZ· itiv iskolal nenpulet kia~akitasaban; he i:gefl. rruert. n(l nem. mien nem.

50

akal az osztalyban

Bar a "sal~iW' nern tankOteles.nem jratknzorr beaz tSKolaiJa, de meg csak ,eNenyes olta~,[ blzonyiN·~nnyal scm rendelkezik, m.e~is. on 61iilhndik szlute mtnden oszralvben Nap mint nap ott jon-rneqy. es kisebh-udgyobb karoket okoz. S bar ez oSltaly nchany tagjukorfl.l gyaJmlbban sCtndorog, mint rnasutt, me,]ls tnzonyox ho-gyel6bb va'9Y utobb rnindenkinek fajdalnwt o~oz mar puszta jelenlet0..;el is.

A "s~k61sa.g" - ahoqy "ZS'jrMnyel\/en" hfvjuk - olyen ripusu k6zles.. ernely ozonnal arre keszteti a megszolltottat hoqy dnhosen vtsszevagjon, vagy fOlet-far~.§.t betuizve - esetlr.g sl6 nelkUl gyilko.s pillenta.soka1 verve a mastkre - meg hosszu fldpoklg rag6djon a mp.gjegyzesen. Az osztalyban .a leggyakoribb sa.kalsagoll: n k6vetkez6k: "Te hfllye va·nyJ";· .Nern tudom elhinnl, nagy ezt €ddlg nern tudtad": "A diakok lobbse.ge ezt mar ez ovodeben [.5 tudla!": , .. De bunko 'vagy! ": .Nern lehet mindig az. erntt te a.l'i;ocszJ ": "Minpedig itt ez lesz. emtt en rnondok: "

Izer, (} kijelentesek ncmcsek hogy negativ reakci61 vdHa.lla~kt ezokbolo akiknek drn.eztck 6ket de gyaKrdn nern is tf.lkroztk ponlo:;an azt. hogy a. heszel6 tulejdonkeppen mit is akdrt mondeni. Peldauj ez a tenar. aki igy szol: ,. Nem ekerorn €Ihinn.i, hogy meg ezt sent tudod 1" ,. [alan va.I.ojaoall meg von lepve. igy hat val6s:dnule9 helyesebb lenne, ha peldaul igy toqnlrnezne: "Me.'gi'ep, hoqv nem volt teh~tcb2,ged erJdig ezt meqtnnulni.' Mig at. dozo ktje1entes majdnem btztosen a.TTCl k~szteti majd a ttH1u16t, ho'Oy visszabeszelien. Va~rY e.setleg rneqlepulion. e.s a nlegJ0gYb~sen TJgodJon. addig ez utobbi valosz:[nOieg nero lesz ra ilyen hata.SSfll.

H,o •. lSIRAfUL" akarunk beszelru . .a "srl.t\.~.l6.r:SZ~DET" tcljesen I\j kell iktatnunk a :~zemelyeskOlTInumika(i.6b6L Helyette C1Zt kell kifejeznnnk, hogy mit crzunk. boqy kljelentp.siln[.;:kel mire reaga lunk, es hogy pontosen mil is ekerunk elernL Pe1d ~ul a taner czt rnond natje: Jga.zan laVCWI" (0 tanar erzesene« fritejezes~).. hogy eges.z heten nern trsz leeh~t (amire fl tancir reagJ!). es t1aQyon SZ9.re'tn¢.:m. ha. elrnondenad. hogy mlert nem csmarod [neg test szeretne etemi)" ne fgy fejezi kl magat,. a tenor neqyohb valoszinllse9gel oldhatja. me.g pozitivan a leckei1gyet. mlntha valaszul (jrra, boqy a di(~k m!?ginl" nern Irt lecket p'eldaul fgy nyiletkozna: ,,3ilolly6ra n,agyon luste Vdgy. he meg nnpi fel ora.t sern \lagy kepes [eckefrasHl 'orcHtrUll .. Mindenk( mas meg [udja lrru a leckejetr .l'I1egis, kmek kepzeled magrHl?"

Ha ezonben valaki igaz6n fo[yekonyan beszel zsirdfuL a.kkor Ie tudja tcrdltern a nel\i cirnzett sakalmegjegyz,est zsit·Mr.a. Hd fgy ekerunk tennt. el6szor is esznen keH tartenunk. hogy nem szebad meg· senCfd1l1J"nk az eredeti uzeneten Ha erre a gyeTeke'ket is Ita tl"kMJuk

51

t C

... ~ .. ~,

'['V /~.'L .... ' ..... y ... fWJ ;;;-

i .(\~

' .. ~ r:

~"~

vcnni. ugy erlethetjl1k meg v'€!lUl::: legkbnnyebben a dolqot, ha etrne'QyaraZZIJK: ez emberek olyenkor tesznck tlycn .,scll:(a lmeqjegyzesekeY" ernikor bens6jilk 6tmem~tileg me:g van hasedva. Ez a "I.-:ieqha~adnd:g-gondolar ezt a vizuelis Kcpz:eter idczi fel e gyerckckbell. hogy az iUe:r6 el van velesztve onma'gat6L {j"l"lEGJEG'iIEM: t~ln6tte~\ sz~mara sem rO$~Z qondolet.) Iz tehet az a. kepzet arnely seg;!t megmagyarazni cly.an cselekedeteketl,nelyeke't a gY'ele~~e~~ k~gyet1ennQk vaqy igaz_s,aglala,nnak erezheme:k,

pe[danar.: okaert "fA muzslka han~JJa" dmu film megneZESQ uten m~gyeves ktslenyorn arm kert nagy beszf_dgesstink Hitlerrol, J"ljkoz· ben azokrol a dolgokr61 beszeltem neki,amel.yek EHler 'ldejeben tOI-hintek, e.gy ptllenetre e:ltoprengett, majd elQiondollmdva ram nczen. es azrr mend re: "ALl" hislern tstet: belWr6t meg volt hasadvJ, amiAor Hj[/P'!{ csinslt« "

H(:l ezt q .,m,egha.sddts6.y" - Mpet mer megismenettCik a ,gy{~:rekkel. ekkor val.oszlTl11. hogy ha. leg~d.ze.lebb egy tMsa. valerni olyesrnn mond neki, mint peldaul: "De CS'LinYd d ruhedl", nem hez rogt()n kes.Z(eleS[ erra, "hogy azounel vtsszElvagjon:. ,.Pt tied IS csunye: ,. EhelyeH ragtan ana gond1o!, hogy annak a szemelynek a ben.s.oje, aki a megje,gYlest terre. p!llcmatnyilag Ilynvan meg van hesedve.

Ha az illetd ,gyerek olyen. mint a tohbi zsireful tanulo gy~rek (es felnOt!}; akkm ez Iesz ez a szint, ameddiq kezdetben QUur - es ez rendben is van, Se:nki sern beszelfolvekonyan egy nyetvet ilven rovrd ~yakoi1as utan A leqtobben. aki.keJ lsmerck (magama:r is beleertve). mar zsiretnyelv-tenulrnanyeik K'2zdeten h:onnyeden teltsmertek a ~ak6Jbeszedet de ezutan sejtelmuk sern volt anal. hoqy rnihez is kezdjenek vele, Emlekszern egy esetrc. amikor t2-gy ".sak6.1k[jdemesrc" ClZ[ va leszolte m: "Iz sa ked beszed r" -, a rot on mag eben perszc szmten S,Ci ka.1 beszed va It

Termeszetesen ahogy 8Jl ember e:gyr-e folyekonya.bba.n be.szel zsireful, lassen Mpe_~ ~esz erre, hogy meg¢.rrse. hogy a. ma.s'i.ls {tlki a saka lI{r]elentesr tene} tulajdonkeppen mire reaga,I., mit ~wz, €'s mit szeretne vai.6Jabclln ele,mi - rn~g he rnindezt idos.zakosf.lne'li.s rejti a saKaIbeszed. .A. modszerez hoqy az ember tf.l[~lgdt,. es felh~telez0seinek hi.elyes5E:get l1J€han.y - ,(1 mt15[knaJ~ feiteU-keTdes5el ellenorzi.

P.elda.k~llJf V€gyij~ (Itt az esetet, armkor ez egyik ternuo azt mondja a rnaslkna]{ ij szunetben. !logy nem kOS~Tlflbdalhat veluk, mert 161 ugyetlell ,Ha a d[~k (19Y fogja fel ezt d megjegyzest mint ~:yy ki nern mondott erzes es. igeny kifeJez.6des!2t ekkor nern sen6dil~meq, es nern vagja a masi.k kepebe, hogy: ,. Ogysern sretete« ko:s6r!C!bdd~nil" Ell,elyeU eldslor rne..gpr6b6ljd kita16.ln!, hoqy wire celzott ij mastk, arntkor azt mondte fa, hogy "Cigyetle.n"; .,Azt esmoa mondsi», tw_9'Y rftktw dobo« kosClriJ{r'

Arnennyfben d tanu[6 erre a kerdesre igen16 vMoszt kap, a. dereknvmunke fol.ytat6dhat. (Ha a Vel~asz nernleqes, a tenulo addHq roly-

52

tel'tia a talalgatast. amfg ra nem jon, hogy mit erten a terse ezalatt. hogy 6 uqyctlen.) ugy 'fOiy[ell~j.a leh.al a. nyornozest. hoqy meg kOIlKre.tabb k.erde:seket tesz tel a masiknak, hoqy kital61ja, rnifele erzelem h(jjha~ meg a k[je!entes mogoH: .nosszom. 17a nem t:alalok tete d kos;arba?" Ha sikerul ezonoslteni a r12jt6zk6do erzelmet akkor jon az elerc lerantasa a sakalmeQjegyzes utolso r~szer6L veqyls errol mi az. amtr a beszelo va16jaban ahar: "Alert tosszom. he. rnelh?dobok, mett nagyotJ tontos ne:ked, !'lOgy mi gy6zzunk?'"'

j\1eg ken jegye.zmlnk, hoqy a sakalbeszed ilyen lefordlrasa meg egyaltalan nern garantalja. an, hoqy ,a tenulot ezutan jarszeni eI1'gedtk maid- All ezonban iqen. bogy a ranula most meskenr fogja f'el ez eredeti kijoel.enresL t\la[ta 1, hcqv arre koncennel. h(J~JY dL eredeft megjegyzes e.gy mastk tanuio vagyait. es erzelrnen fejezi kt va16szln(BelQ nem fog ana qondolm. hogy benne van Q tube, hoqy valmni .be]" van ve:~e. Hozzarennem. ha a tanul6nak mar nagy 9ya1\0- rlete van a. zsirMnyelvben. esetle!,J ugy Is donthe" tmunen raJott hoqy a masik tenulo mit ekart mondeni. mtr erez. meNe mit szeretnei, hogy peld~ul [gy v~.l(l.~zQI: . ..,Erszomorft hogy m:m jatszllato!r. veletek. men szerettem 'I/o/no ·gY{lkorolnj_·Jatszhatmi.k esetteq mondjuk ot petcet, ba mar vezet a csapfJtod?"

Ketsegtelen, !logy nern ez 0 fajt.a. perbeszed ez 61laltmos, es 6lta~aban a. tartar (maqemat IS beleerNe) nern ezt oallja, ha az udvaron ugyeletes. Nern hiszem azonben, hogy ez ezert van, mer! rni (felnotte:k es gyp..rekek) nern akerunk ugy erimkeznl. hocy ne okozzunk rajdalmat a masilmak henern egyszeruefl ezert, mert nem tenltottek meg nekllnK, hoqy tnds.k~.pp ts tenet.

Szinte hi hetetlen , hogy milyen - mindenki aha! e.rzQkel - drama.i-

Ki1lonbozo tLPUS{1 kile 1 ente.se k meg k:O i on boztetese

Felisrnerni a "sakalsa~okot·' (olyen S,ZdVaKdt. amelyel~ negatv erz,esei'let ke.Uenek

.a rneqszoltottben)

an pozitv veltozes megy vegbe Ell tskoleben. ha a sakalQkat kluzzlik annan. Az. ilyen tskotaben a t(m~mk ~s a d lal\oK egyartm na'~yra beesUlik egymas szemelyise.gnek egyedli.lall.6, ktve.tele.s voltat. Magyar&zzuk el (I tanuloknek, hogy zslrefnyetven ez olyen melgjegyzest nevezzuk "sak61s6gnCbk" I ernely a masikat curd keszten. hogy visszavagjon vagy elnernuljon. me_,gharra.l_l0n. es meg SOKdtg rag6djon rejta Hozzunk neheny peldat: "fogd be a szed!", .Ehbez te tul ostobe vagy! ". "De bun.k6 vagyl"

53

ALU FEL, HA JON A SA.KAL

utmutelw.s

Ha ,.5akid~ megj egyz.est" hcdlanak,

al1.janak Iel,

h . '~ I"

,0 "lSJnhO ,

mjene'k le ..

KiJe lentesek

Ezmim rrunessunk ~el egy kepet amely 2.akalt 6bra.zol, es mondjnk el, hoqy mi jellernzi ezr ez AII() tot, Ke~jnk T1112'g (l diillw·kat. hoqy tdlttljak kl, mien epp a saklilrol neve.ztuk el ez e-ttele negotiv meg jegyzeseket. Ezzel 5zemben rejtsOk ki, hooy u "zsiIMmegjl2gYleslel~" azok, ernelyek CI beszeW erz,ese[t, vagyatr. fejellk kL vagy meltenyotj~,k a ma.sik erzetmeu €s akaratat meg: al~kor ts, ha ez es,etleg, kock6- zatos Hozzunk enr. peJd&kat is. t Kics'it felv'e teszern fel ell a k.erd·tsl, de tudnom ke:11 a valeszt." ;,s.aJml torn r hogy keson erkeztem, remelern, me'g be tudok ko.pcsoI6dn! a beslelg,ete5i:Je")

£zuU~n mutassunk egy kepe.t Eli dtakoknak, arnelv zstratot abrazot, e~ besze~junk az allat jellemz6 mlajd:on.sagait6L Ke..rdeuuk meg a tenutoker. hoqy s.zer!ntuk vejon m~eit nevezzuk ,"zsira.frneqjeQyzes·e~:rJekd ez erzelrneket es v§_gyakat nyilten k'ifejezo kozleseket. (Dr. Rosenberg. il zsiratnyelv megalkot6Ja ij hesonloseqot ebben lcuja, hogy a. szarazfOidi allatok kbzill a zsirafnok VdH a le:gnagyobb szive ALI' is rnegjegyzL hO~JY a zslrafnye~ve[l be.szeo ember a zsirefhoz hesonloen "kinyujtj.a. a nyakat", hogy sebezhetos.eger kUejezze.)

E.ZUlan mondjuk el d tanuloknek. hogy nehany k.ijelentest fugnaK hellenl. PI feledet. he ,.,shk6Imegjegyzesf' hallanak, alljmli:lk ret hCl .zstratot''. Uljenek le.

Emlekeztessuk 0 di~kokat!. hogy a_ dont~s!lel ezt meulegeljeK, hcqy ez adon kije~e'ntes benniik neqetlv vagy pozitiv erzElmeket ~wite:Tle_-e.

- Olyan utalatos vagyl (SaKJil)

- briji5k, hoqy ·k61c..sonCidtad (1 ceruzadat. mert be kelt tejeznero G

rneiekpeldernet. (Z5h-~t)

- Nem is to-r6dsz veiemt {Sak(l'l)

- Ne leqy tlyen ostobo! (Said')

- Tzg[]lok, hogya dlszterernbenketl majd mtndenl« ·elon eneJl.elnem,

rnert ElZt ql'i'owm, hogy mtndenklnek tetsszen. (Zsiraf) - Nem erciekef, hogy mit etze). (Saka1j

- Nem egeszen. ertem, hoqy mit ekarsz toiem,. es szeremem. ha Ojr(1

e~magyarazn~d" '!Zsiraf)

- itt en moudom meg, tn! tegYl:;nI (Sakal)

- Tul kover \logy ehhez d mh!J11Oz. (Sakal)

- Bosszent, ha nem figy,ds.z erre, emit mondok, es szeremern. he

abba hagynild a besze 19 ete st. (Zslra f}

- aula ll":9'Y, flo nem wdod a veiesr: (Sa kif I)

- ,rllJindig elutesitasz. (SakJI)

- ZC!NCll-, hogy nem tudorn, hoqyan meqverezbatnem meg £1 ezt a.z

anyagot, es szeretnetn, ha meornondeneto«. hogy melyik resz nern vilagos. (Zsiraf)

- ugyerzern. kihasznJJ.sz_ (Sdkaf)

- cyeiesese» viselkeds». (SakiJl)

54

FordHsunk ele-gendo id6[ arro, hogy d nern annytra Konnyen feHsmerhetd sakalsagokat megbe.szeljo.k a tannlokkal. c,m en mondorn meg. mi leqyen!", "Mar meqtnt elutaslresz" ... Ogy erzem, k[ha.slnal· sz.") K,erd'ezzli.k meg oket hogy miert tekinthetjUk ezeket is sdkalme9- jegyzeseknek.

l"I,EGJfGYZE~: Az ut6bLialf. kozul ez els(i kije~efltest utt en mondorn meg; rni legyell") ezert rekinu:herloh sakalsagnok. rnert minteqy .bezert ajr6kent" tunkdonal Arra szolqel, hoqy berckesszen mtnden tovitbbi arra ir6nyul6 kiserletet hogy fl:ife.jezzuk erzelmeinket illetve szukseqteremket. e:s!vagy meltanyotjuk ma.sokeit. Az otyan kijelentesek. mint peld.§ul ,.if\!lar meqlnt elutasitesz" vt},gy "ugy erzelTt.k~nasznelsz" sztruen sakalme.gjegyzesek. men nern ezt fejezik ki, hogy a beszel6 mit erez - meg aldwT sern. h,Cl m[ndkett6ben szerepel ez .erzern" SIc) -. henem azt, hoqy hogya.T.1 'ertelm~zi ez eden sziluaci6t Isiratr,jJ tordnve a fenn megjegyzesek f~y hanglun~nak: "Ugyerzem. !logy he meg ekerunk csmeln: tlz dolqot, .(lbb61 kilencet ram hagysz. szeretnem. ha negy fel.adattal t6bbet va,lIalna.! maqadre." - Ez inert egy klcsit mas~{eppen lliJJt1,gziK. mintha ezt mondantm,l\: .. ugyerzem. kihasznelsz: "

Az ora lezeresekem k~rjUk meg ,a I:anulo,kat, hogy tal,61jana.k ki ujabb S,CLKal· es lstJ\~.fmegjegyzesekl2t_ Ezuten a, je!entkez6k olvass.ak fel kj1eleJltesei}~et a t6bbiek pedig - ahogy eddiq - fe,1611assal, iBetvf' leul.es.sel ieJeu~k. hoqy szertntul. az adott ktjel,enres .. sa kalul" vagy "lsiratul" van-e.

Eszreverm i. h ogy EI "sa ka i rnegj€g yzes t '.' tevc sZ)eme!ynek az

edott pulanarben n lncs 'ka peso let a val6di erzelmeivel P.5 igerlyeivel.

Annek kepi megjelentese. hoqyen lchet ez ember elva~asz1Na sajat erzeseitcH

MC)[1,djuk et 'EI gyerekeknek, h{!lgy aki ".5altdtul tesie:". arre Ligy kell teklntenunK, mint a.Kt ez edott plllenetbau .belul meghasadt", Azt is magyarazzuk el" hogy amig valakl e.[menetHeg ebben ez allapotban van. '!2setleg nines tisztaben ezzel. hoqy va16jaban mit is erez v,agy eker Hozzunk nehtmy peldat:

.nem 'wlgyok d baratod!" (pei,dtLul eh.,eJyett: .. szomoru vagyok. tlogy nem jar,slol velem. Elmondanadr hogy miert nern ekersz?")

"De CSigd vagy!" (pe:lda.ul a.helyett hogy "T(lrelmetlerme tcsz, he nern [ossz olyen gyoTsan .. mint en. Nern tudned ,~gy kicsit jobban szednl a labBat')

55

BElSO M£GH.ASA.[HS iu:;

'Utmutatas:

,. Br.Jl1k6 vagyf" (peld aui ehelyett. hoqy; "lavar, he a szevambe vagsl, mrkdzben valaki messnl beszelgerek. Megvill'nad, amlg be.feJezem? "}

Erzeke.ltessuk a ta.nu[6~kal, hoqy ez elhenqzotr megjegyzes,el-i kozul egytk sern fejez! kt igazan a beszel.o veles erzelmetr. ezt ezonban iqen. houv velernl ez adott pillenatban zevar]a. bantJo ot Ennek fenyeben rneqyarazzuk el a tanul6knak, hogy ahelyett, 110QY 1111 is valerntlyen "sa.k6.lsagga~" valaszolnank (ami kel. belul atmeneiileg rneqhasadt szem,ely vesze'kedesekor szokon eltl.fordulnl). ~€gjobb, tla e[keple~jijk, hogy ez edott szernely jelen~eg eppen meg hesec t allepotben V[1I1.

Szemleltessul\ ez az elmeletet llgy, hoqy egy sima feber slalv~fa.l rartunk a maqesbe, E:'S elmondjuk a tanuloknek tOlngy ez El szalvete ,e:gy olyen valaki be"[I.s6]e.~ szemleltett, aki rernekul er.z.l mag.at es na.gyol ele-gedett. Ezutan mutassunk egy rnasik sUII.vetar, smelyen valerni lyen szines mtnte van. es jaJssmk. el. eminr ez "elseted" a feller szelvete eJOtL Ahogy a szmes szelveta elmeqy a feher rnellctt, 0 fet- e.r [gy 5Z0]: "rfl05t ezt hiszed: hogy olyan mend vaqy, uqye?" Arnint ezt ldrnondod. gyurd gnmb6cca a feher szalverat.

MagYilrttld el a tanuloknak. hogy a teher szalveto most bizonyare meghasadtnak erz·j mflge.t hogy ilyet rnondott. es hogy "Ielki SlCmeiddel latod". ernint ez e~esz bensoje ig,Y osszegyurodoH es meg1rort.

Folytessul: a k6vetkez6 perbaszed eljatszasaval:

SZiNES SlAL\'-ETi-\~ .Azt o·karod mandant. hog)' nekern van sztnesmlntem, ne'ke.d meg nincsz

FEHER SlAtv1:TA: I.gen- es ez nern igazsagJ

SZiNES SZ.ALVET.o,: Sz6vai alert va.gy szomoru men Ie is szeretnel val ernilyen szmes rnintet?

Amint 01 utolso szevakat kirnondjul; lessen kiSJm[thdlju.l\ a feilel szah .. 'el,aL l"'l.agyarazluk el. hog}' a feh~r slalvetd mer nines meqhesedve: rnert val6cfi erzesei napvll~gua keru {12k.

K'erJuk meg d tenuloker. hogy talaljaKI,l, hoqyen nezneten volno ITleg ki d "belul meqhasadt" sZ(llveta (peldaul szekadozott, lortyed I srb.). E.ll.ltan OJ renulok maguk ls 'kria,Uilhatna.k olyen szimbclumokat. amelyek j61 szemleltetik. hoqyan nezne" ki P.9Y ily marion meghi1SfH"j· szernely bens6je. (Peldaul horpedt Konzr.rvdobo7, (Samoro k6fon ko.eldarab. ossz,egubanco[6dott tonal. pepirlapre rfbgasztQtt l~vegtserepek, zeptojes, knekerr gemkupocs stb.)

Kerjuk meg a tanuloxat, hog)' hozzenak be az orara olyen t6rgyeJkat, atnelYI?~k szeri.nIilk ]61 szemleltetik egy meghasC.ldt szernely ben- 5loje-r. Hozhatnek ez oran mar ernlltett targyakut is. de' ujukat is kesz!thctnek.

56

AdJun'k ~ehetos.ege[ ,[I gyel-dte:kn,ek arre. hogy bemutassfik ez osztalynaK. arnit noztek kozben pedlg bfztu5S~iK o~:et ana, hom' h\1 leg,kbzdebb "sak61megje:gyze.st" hellanek. [ussenek e:szfl.kbe (1 targyak. erniset 6kvag)' taxsai~, hoztek rV'tagYrlTdZlUk el, hngy ez seg [Ienifog nekiK ebben, hogy ilven eserekoen eszukhe jussorr ;".l sskalmeqieqyzest tev6 tarsuk beltll ptllt'!Jnatnyila~ meghasadt, e~~ Va 16szlnOh:Q se'Q [ts,e:g rc van 5l~i'ksege abben, hoqy I"ajojjofl, vCll6jabat1 mit is erezvecy ekar.

Megkii_lonboztetni a m.eg fi gye 1 ~.sen (tenyeken) ~~

az e rze 1 me l~eJl (ertekeh?5en) alapul6 megallepltesoket

MondjL.lk el ('l tunnl6lmak, hoqy SOKSZor i] ".sakttlbeszed" csek erte~{elp.sen alepul, t~llat ezon, hogy valal\i hogyan erfekel. miken: 1M ve larnit. es nem koncp.nllal arre. hOQYVd16_jabuD rni is, tortellik. Ezt legkcinnyebben ugy 6tethet.juk meg a 1'anu16kkal he elma~JYanlzzuk: CIi megf[gy~h~5en alapulo megjegyze:s azt fejezi ~\i. t10gy ez adort szemely rntt lat, mig sz p.r1ekeh~s alt. llogy rntt qondolsrrol. emit 1.at

Nehany peldtval es e.1lenpelc:M.val konnvcn illusztraihaljuk mlndczt:

Elemeznl, houv 02:

_.J'

emerikei ti)t'(ene1emtc:mkbnYvekbe'n melyik tlPUSU a.mt6- soh jelle.mz6k·

T6rteneJem

.. Mrs- Kin~J nern hagyja, hoqy a tanulOk, ez (J,ran besZt~lgessenek vagy e1h~qyjbk a helyuket.'· (M,egf.lgse1es}

.. fi'1rs. King uraiatos. '" (frtekeies - {Jzt mutet]« meg. hogy a beSlrHdber! milyen erZ!elmei1el kelr. l'l1iS. King magatarttls(l)

"f\·h. Scott nem l'd'·.,rQz1 'meg e16T~ a.{ orelt. ?7P:Tt ez ura fe1~ unal rnegy el. hoqy a gondolatalt pr6bdlja osszeszedni. ,. (1'1egfigyeles)

".i'l'Jr. Scott oocse« {anal"." rf.'r[~keles - azt muust]« meg., hOQY a besleldben tnilyer: erzelmcke{ kelt Mr.. Scott 5Zei'Sz6ris~jga}

Ezutim meqyerazzuk el. hogy oL trtexel-:2:sen oldpti16 megje:gyze_\eK nern feltetlerl(ll "suka!sagok", de tlrol nH~g pusztu ertelmezesen. nem ped!g tenyeken elepulnak. HOZLunk erre is pelddkat.

,. Juan 10- bol 9 meternatikateszfben 80% fderti eredmenyr en el." {J'V\egflgye:!es, J

.. IUf}(J nagyon}6 moteso»: (trtekeles - csak ezt fejezi i~i. 'lOgy a beszelrJ mit ete: JUdTl telies!tmenyevellrapc.$olatban.)

57

[) teK TRi\CV - JOPOfA

Otmutata:s:

p·elda:

," llycn npusu orevezetes mellen Thall h netn Sdjd,tlt el btzonyos fagalmakat olyen gym-san, mini a tobbiek.' (,~1~gfi.gyeles,) .ttiaab-ns« IdSSrJ a feftogaso ", (ErtekeMs - EEl' Ieies: hi, Iwgy d beszd6 mit gondof Thanh teUe5iJrw!nyevel kdPC~Qtatbdn.)

Ha.ngsulyozZlUl\ hoqy val6jab<.ln nines olyen, hogy vfl1akine_k .iess» d feftoga'so ". ,,j6 Mrw/6", .csinos csaj" ViJgy .,' hu{)te tanarq, mertezek a clmkek: csak Cl beszel6 szeluelyes velernenyet. ertekeles~~t hordozzek. HcmgS'L11,Y077Uk, hogy az ilyen dmkek sol'Kol inka.bb tekiml1et6k ~rteKelesneK, mint ,Jenyeknek" I mert masok telan maskent vQ~ekednek ugyananol a 5zemelyrol vagy szttuecioro! Ennek szemleltetcserc a k[)VeJK.elO peldC§kffT Imzhatjuk:

H6nyan gorrdoU&.k Jr;ozu!e/ek hogy /I'radDrH!d cstnos? Han_van gondoU61i. hogy lW!i kisa55zrmy bekepzeJt? Hanyan gondalfa)!, nagy d z6ldborso gm:!wstdian ete!?

Ha & tenulok ldrtuk kQ16nbdzQ v~la-'5zaikaI a Ienti kerdese~Je, 1-H~rdez.zuk meg 61\et hogy e,gyeter-tenek-e azzel. hogy ezek es (1 hasonlo alllresok csak ertekelesek, rnert nern ruindenktnek uqvenaz fl velernenve. MILlta5sunk ra czzel szernben. hogy az olyen aHlta50k. mint "A t'tlEidonna·rajong6l\ l\lubja.n.ak negyezer tag,jd von", "Roti kisesszcnv napjdban legalabb negyszer K:'Gzli, hoqy rnennyire tetsztk maganijk·', es ,,489 gyerekb6l tj,82 valaszotte. hoqy nern ~L~retl a borsor' meQnqye~ese'k. mert tenyszeru inlorrnectot kozvetltenek_

Ezut6n kbdezzuk meg a di6kokal, hoqy szertntuk mi tOrtp.nik, 11;:1 ez emberek OS.szeteveslilk a megfigyeleseket az erteke:lesekke.i..

l1it csins! a t;j[J'{k,. lIa vat6ban ettiisz: hogy", Thanh tessa feltogasll'"? (PHdaJII kevesebb fe.lddatot ad nekl. d robbl Jassu r,eltoga~l[" kbze rakja.)

£ilenben nogya,n fogja a taner tanltern thanh-t. ~\a aZI' a megftgye!est teszi. hogy .Ilyen tIPUS1] 6ravezetes mellett Thanh nern ,~ajaHr el bizonyos fogalmukf1t olyen qyorsan mint ez osztalytars,ai"? (Ndd,dLJI Uj tanltasl m6dokot l~en~5, tTlJsfele an~/agokat heszne I fel, }

KerdezzCtk meg, hoqy a dliakok SZp.flnf melyiko jobbik rnodszer Tha.nh 1:an['rra,sdra. es rnlert.

tzursn a tanulok alakltsanak parokat. ~londjuh el nekik, hog}' neh&,ny atllta~;1' olvasunk majd let ame'iyekro! el kcll dontentu k, hoqy megfigyelesek vagy erh~kelesek- e. jvltndetJ all[ras felolvasase uran hagyjunk nehan_y rnasodperc gondolkod €lsi ldefr a tenuloknak. Ha azt qondoljak, hogy ertekelest hallanek. eqvik ke:zuke.t eme1jel{ tel: he meqtiqyelest, ijkkcK rnirdketrot.

5,8

Abhl.ham Lincoln nagyon seaves ember vott. (tmHfeles) Abfahalll Lincoln telszebadnotte a rabszolgakat. (M.eg fjgyeles}

,~ xu KI.ux Klan olyan szervezet, amely megpr6balja a zsldoket. ':1 feket~d\et. a mexik6iaka.t e5 minden nernteher embert kirekeszlenL {M.eg f[gyel cs l

A Ka Klux Klan fajgy(j{6.l6 szetvezet. ([rfe/rcMs)

f'l1ikf eg,{~ r a leg nepszer{Jbb Disney fig u r a. (t mHfeles)

Mtkl egerbdl minden mes DlHley-flguTa n~ I tobbet ad tClI~ el, (M.eg flgye l es)

Albert Einstein sseni volt (trte-kelps)

Alben EiJlstefn nevehez fllzodjk d relatlvitaselrnelet meualkotasa. ( Megiigyeles)

A.z jl1di~moknakl1em volt elOzetes tepesztalere errol, hoglY rill a. f6ldtula j don. (Meg flgyd cs j

Az indtalJok tOI naivdk volfaic amikor azt him8r. nagy a tetepesek nem fogiak elvenrrf a foldjr:li(tt. (trrekeMs)

Az indianok OtyrJr/ (u{cscm neztek lri.. (Ertekeies)

Al indiaJiO'k m~s.kent 5ltozkodtek ~·S rnaskent hordtak a hajuki1t mint

a telepesek (.Meg-f~gy,eles}

Dick t. (1 cy nagyon j6pota .. (frtekeMs)

Dick tracynek kel ~Odr(KS~e van sz tm.:6n. (fi"legflgyehh) Rudolph a renszatvos. nagyon fl1fcsitn ne: iff. (trtfikeJes) Rudolphnak piros orre van. {Megf[gyeks)

Joe .MomanCL robb g6lt er el. mint a tbbb[ ha.tve~l {j\~egftg'yeks} JOe r"VJ10(]fatJ(J a legjobb hatved. rErtekelcs))

Az om vegen t,egyuk US! ez altelanos kelrdest: .,Szerimr./ek.a torMnefemftonyveJr (Sdk rnr::yfiyyele::,ekkef. Vdgy pedig megfjgye/€se,~irel seven erteJreJesektret »IJlaljJhrf a todtindmi e.semenyeket?'· vttessuk meg ezt a. tanulokkel ugy. hoqy peldCikat kelljen hozniul; es fe·1 kell.jan ideznrti:k at:. e.qyocs tortenelrni esernenycket.

vsjon az angolo,k is ugygondolnak, llwgy Jnn"t a nJggerlenc;egi HaiJorl1r61 tanuttrJ{ok, o: pU5ztcm megtigyeleseken a!apuL vagy ez: mO!7:-

da.nak .. lJogy megfigyeMsekb61 es ertekelesel.1hifl MIt? .... Mip.rt?

Vl1_jem 8 bermszaJ6tt indi/wok egyererrenJrwA o;?z{J!. hogy omit a tetepese.kkeJ va16 kon{]jk/usukr6! lamAta/ok. fU tisltJn megffgyeJeseken alaput. vagy wldlndm:J·k k6zWk ertekeJeseiret is? .... ,,}IUe.rt? vajon a japfinok egyeteJ1eneneA azzel. !logy minden. eml! Hirosima elpusztir&sar6f tan.uHatIJk.. tiszttm megtigyeJes, vagy megfJgye{rjseN

. . te J.. I):, k k 'i:" ' £.. J.' ~ /... - ~ .

€s erCr;E.rdC·· eVE'fe;nenen n"ltnanazr? , .. " .. , _0' •....... _.Mldl?

LegvegClJ ke.rdezzLik meg a tanulckatbocy szenntuk s2tJmrf-p:. hogy a t6Tfenelem}~6nJl"le~ben eTtekel.~sek is vann{Jl(7 K€rd meg 6ket hogy vataszukat jndokoljak is.

s.g

FORDITAsOK TO R lA.SNA. K

{;~ 6 '0'

-,' ' ~,'- ,- ...

~"""'''''= '": ,M: w %~ %~ :\j;W% & 'if¥'" OJ ='l'I"W%"""'fiit% ~ i 'iii j$'*- "

,;%?~~rafiliU]iM _~ "w::t~,~,"" ,'tt,_ . fJt4i\t~ *<~ en,,&tt£,',ttw

-«> ?:;."0& $fE $ ? M :§? Jim' "X ilir+ ®gondfl1 ' . l}t1 a,g m hWw ~4~rik.-.t *' M 4>-'

% ~NI' * _ @;.:' -r- _ '1~ * _~m i.a'll,.~1 ;.:;:..;t·~ o/::t: w:

ford[tas SaKal,61 KtKovetkez:tetnL lrodalorn

zslralnyelvre hOQY mi d rflas[k

szerepl6 indIte.ka, mit erez,

es mit (1,I\<1r-

Magyarbuuk el a dtekoknek. hogy minden sak6imegjegyzest 1~ lenet toroltem 75lra.fnye.hire. [nne}; eTde.keb'2n cidszOT egy Ms detektfvmunkara van 5z0kseg, hogy r~j6hess(jnk, mt a m6sik inditeke, mlt erez. es va l6j eb tin m [1 is akijr. M urassunk ra, hogy €le.n in fa rma do btr rokaben bermely saka.!megjegyzes k6nnyUszerre11ef.ordf!hat6 zsirMrrl.

KeTj uk meg a ranulckat. hogy k,epzeljek ~L atnint Tajas 16b~dsndk a k6vetke:zo sClkalmegjegyzest teszik:

"Toj~s r6bitis, te azriJn j6 kov:er vagyr - mondia a. kiraly eg1yi1 katonijja.

Morldjuk el a t{lnuI6kna.I~,. hogy mieW'U 16blils va l.a szolna , eqy kls detcknvmunkat Ke!1 elvrgeznie. KerJGk meg 6k.'21, hogyb:epze.ljek megukat To01&; he'lyebe. es pr6bCi1jCi l~ meg kltal,aln[ aZL arnlt Cl. 'stika.1 kijelentes e1kenddz. wllgyis !logy rni indttotta a katonat ene a. mpgjegyzesre. mit erez, es mlt ekar vClI6jabc!dtl- .A. raniJlrSkgondo'll>J;ozzanCl.k e1 a k6verkez6 kerdeseken, es keressenek lehets.eges veleszoker.

!I'll indftofla a .kmonaf arra, hogy en ,C/ kJjelentest tegye? {Pe~d6ul az. hoqy Tobias I\e.tsza.z kH6t nyom.)

!1fJyen ,erzeseJriet vt.llthM: ki er a .i1!~gfigyef,es a katonabol? (PeldalJ l agg6dj k. nyugtaIEli'l_)

fl1iert? ~ PeJdAu~ mert eseUeg rnajd cipe[nj,e kell 6U

Mire fehet a ka ton anak Sl{J/{sfge entoz: hogy ezek a zClwno erzr2'sek elmdijcmalf.? 'r PeJdaul megnyugtCitaSTa a k[ralytol. hogy nem ke.H e.gyedUl cipel,nie.)

Ezutankerdezzukmeq Cl djako~at hoqy szetinnik EI ko,vetkelo ket velasz kozu[ melyil\ a saKCllmegje.gyzes zsjrafra forditasCl:

Katon.a: "Toja.:; T6bl;Js, te ensn j6 koyer vagyl ,. r6blas: ",Na, ezen te ,sem vagy egy togpfszlfJ16_l" NElL YEIT"" ,

Karona: "rajas T6bi{u, te azttin j6Id)v;{jr vagyl'!

r6bfits: "Nyugtala.n[t (1 sulyom, rnert aHDI reIsz, hogy majd egyedfll keil ci pe I ned?"

Katona: ,.,HaM ... igen."

lobl.as ., Me.gnyug tetne, he aLIT mondenam. ho~JY ene nem lesz szOks£g7"

60

fe1tetlenul hangsu~yozzuk, hogy [sak ozen, mert Tobias most kite lalta. hogy ffil volt a. sak.fi~beszed mogan, meg, nem teltetle:nOlk{~1l rneqtennie aZL emtr a Kiraly ka.tonaja eket. All is amljuk e~, hoqy most, hogy Tobias mar tudje. enut tud, neqyobb va16sz[n(I s.eggeI tudj~k mi.nctkeUen eg,yezrerni [genyetker ahelyett hogy csak ujabb es ujabb sertes.eke~ vagnan~k egymas fej'ehez.

HaladjlJ.n'k tovabb ugya.nezen ilZOSW!nyen az alabbi. peJdak eseteben is. Minden eseiben hagyjJJk" hoqy a dilikok e.lvegezzek a de.1'ekttvrnunkat, es .ki.taildja.k, mire reaga.! a masik .sl€mEly.. mi.t erez. es val6jaban mit eker. Ezuta.n valass.zanak a ketfe.le vitlaszlehetoseg kijzut. e.s. dcmtsek el, !logy mel.yik. van lsi.riifrafordftva .. Ue:gyezzuk meg, hogya peidakhoz adott va~ij5zok csek mode!~e:k" te:hil,t a tenulok esetI{~g mas megflgyeh2sek.e:t tesznek, es mas erzelmeket es igenyeket fedeznek f(~l.)

"OJyan gO[losz es undak VG'gy'J - kialtja Jancsl es Jluliska a mostohaanyj ana k.

M'i indftatta lencsit es Juliskfi't stto. .hogyezl mond}ak? (Peldeml mequkre haglytak oke't ez erddhen eletem nelkul) fI1i!yen erzeseket Va'IE e: .kf be!6Wk7 '(Ued.seget es hereqot.l JNJiert? {Peldtml rnert nern tudjek, h09Y houyen ~ass6.k el magukaU

ntre lebet szO.ksege a kr2[ gyeteknek? (Peldltul olyen cmyard, aki vigyaz rejuk. es nem hagyja el6keU

Jencst es Jul~~ka: .otysn qonos: es .rJndo.k vagyJ"

p.o,os[ohcr .. ,fr'i¥2gis mit irene tenaem it yen sz6nwu gyer:ehekkel, mint til" "iElV-E1T .•.

J,Clncsi e.s Jullska.: "O/yan gonosz es undok v.agy!'·'

M.os.toha: "Felte:k es haraqszotok ram. amier, egyediU hagytalak benneteket Cl_Z erd6ben?"

Janc-5i es Juli.ska: ., lqen."

Mostoha.: ",A.kmj6rok, hogy megi'geujem, hogy tolbbe nem teszemr"

"De but« vagy; Piroska!" - mondla Pimskfmdk az edesanyja.

fI1i~e fedgJJhfJ't pifO.ska edesanyja? (p,eldt.ul erre. hogy Pimska nem .

vette eszre, hogya nagymtlma. h·elye.tt a farkas fekSZ1.K ez ilgyban"J 111ifyen erze/meket keltbet ez oz anyabem? fPeldaul aggodalmaU Mf€rt? l'Peldiml men e ~a!1yat f,elfalhattak volne.)

fl'Ji.ff.? lenne Pirosse edesonyjandff slv.i'(Sege etmoz. hogy jobbcm eiezze magti'l? (Peldaul Pi.ros~.a megigerhetne, nagy ovaiosebb lesz, vagy, hogy meskor felve:szi a s.zemDveget.}

61

JlAN(SI rs

H.l LISKA, 'ES·Elt:

A detehtivmunke

A fordUas

PI R.OSKA, ESfTE

Pi.. detie:ktivmunsa

A ford t tas.

A. d ete ktivmuuka:

1\ forditas

H.AMlJPIPOKE ESETE

A detektivmunka

.A 'forditcl5,

A.nya: "De- buto lIagy. PjroskaJ"

Piroska.: "Ha d'nnytra j6 anya lenm!L sosetn engedtrH volna et €_QyedOl! r.·

H"IELVm ...

An b .",-", v.'~"""l! P·l·~·l'"1iS·&~ f r •. nye: .., ue tl~u UYf' H.f n(L

Piroske: .,Agg6dsz crrern. men bajom eshetett volna:" f\nya; ,.tlizony. devenen fel' elhatot volne a farkas:'

P'ro.ska~ "Tehat azt szeretncd. he m:egigernem, hogy a j6vdben k'ori11tckint6bb leszek, es hcrdeni Ioqorn a szemflvegern?"

., Ne h?9Y m~r iJyen gyere.kesr - mondje a l'egid6~eLb ktsmelac ez occsenek.

l"'lire reagJlhat a i'egidosebb tasmeiec: {peldau.l e kisebbik, sir f.,l, naqv.

qonosz farhas rniatt.)

,l'i'j'j(yen erzclmeket keUhel ez a bMyjtJban? (Peld~ul fdegesHU

[!'Pierl? (Pel.dalli ezert. mel-t 6t magat is d'gg.asztja a farkas jelenlete.) fI'Vre tenet szO/rsege a fegidosebb kismafacnak ahfwz. hogy a

jr;efJenlE?JIen erzes megszunjdn? {p~ldau.l ('1Z base segithetne neki kita~alni valamlfele menekulesi tervet.)

ldos'elbb "kismalac - Ne higy m(1r ityen gyeref1esJ Fietalebb kis,malac _, rofa be!

HElYETI ...

Idosebb ktsmalac .Ne reg)' mar ttyen gyerefresr·

Fiotalabb ktsmelec: .Azert zever. he slwk, men Ie meqad j,s telsz a nagy, gmlo~z farkastolr

ldnseb.b losmalec: "fl1eg Sz,epl Azon tOri a tejet, nogy meqeqyen b€nniJnker vecsoauer

'fiatGla.bb ktsrnetec: "Segitsek 'kidolgozni velamllyen tervet?"

,,[Jgy rhzem .. becseptst!" - mondja Hamuplpoke. a mosrohajanak

f'IIi sarkaUhalj'a H"fHTmpip6ke1 erie a meg(jJfap{t&sra? (Peld~lill ezt mondtek neki, hogy net 1 mchet a belba.)

,'Wyen etzesel«: ketttie: ez Hamupipukeben? {Peldc'lUl szornoruseqot es felh~kenyseget)

Mierl? (P~lddUl mert szeretne 6 is elmennU

Mi tenet sz. amite Hamupip6keneir s7ijk:~rgr van. hogy Of? erez:« flWgdt ityen .tOS5zuf? (Pelda I magYlrr,c)za.l, hogy mtert ncin jr5heL vaqy engedely, !logy joliet.)

62

· ok '., . ,- "

Hernupip e. , Vgy etzem. beesapra/'

., veiem te ne pjmflszkodji" - rival! rti u mosroha

HEllETT ...

llamupipok:e:: "ugy €rzem, becsaptJf.l ,.

Wlostohcl': ,.SzomOrll. es fe.lh~keny vaqy melt nern [ohetsz a b~lbar Hnmupipdke: .;.lg~n, naqyon szeretnck elrnenni."

fY'IQstoha: "Szer~trH?d, he elmagyarazn6m, hogy rniert ken ttthon maradnod?"

A:V~~' ~. .. ~i~

eoM.~ ...• ~.«

f< *<i:..4 '*:1!w.nJmi1.,

%$ . "'";r:~%*~$

:;.dsa.::YtJttW¥tr%ffl'

K.·imutatnL hogy a ::;ak6.1beszed fe!ismen2se es zslrefnyelvre vCllo

rordllasa hO\=lYEHl hat 01 oszte ~y-

k5z6ssegre,

K'ezdeskent ke:rdeZLCik [neg' {1 ·tarm16kat hogy szerinluk QZ fl Mres· seg, hogy tel tLJdj6k ismerni f] 5ak:tj"lbe~zedet ~s hoqy tudja.k, hocyen forditss k at zstrstre, hesznos lehet-e' az osztaly ~I.eteben. ValaSI[][kat indokolja k is meg.

Ezuten f.i; tenulok atak[t:;anClk parokm. es keszltsenek eQlY list6t olyen mtrdennnpos he~yLerekrdt ah.ol saka.lsagok nenqozhetnak el. Hozzanak p~ldiika" ilyen me'gjegyzesekre, mdjd "forditsak 142" 6ker DAJY, hoqy kideruljon: a beszelot mi k.eszre'tl Ell edott i\ijelentG:sre, Illi az, emit erez. llletve va.lojitban akaT. HQgy konnyebben elkezdhe~<;sek. hozzunk peldak.al

isrneretek a·tviteie a gyakorlatba

SZlTuAc]o:: Az eqy £9yik tenulo meg'ltik[ a JTl&sikat D sorban ellas kb.z.ben,

.S,lI,KMsAc: II'He, tneg.is kine« Infpzeled mc~gcldl" fordita.s: ,,091 erted. mien Ibl\lel.ek meg'?"" ,,19[n,"

" .Most haf,agszol, es azr ekercd. hogy bocsenetot l~eTjek?"

SlITlJ!\CIO: Szunetben, 'kosarlabdazas };o-zbe:n ez egyi.k di.al\ nern tudje eikapnl a fell\: dobott labd6t.

SA.Ktll.silG: "Ma rho ,f"

rordttas. "AlTa qondolsz. hoqy nem tudtem elkapni d labditt7" "lgen. [\~.O.st ezten biztos. hopy klkapul1k."

"Most letart vdgy, ,e-s. szeretned. he [ebb jatel-ms lennek?"

63

G'iA KORLATl A tKAlJ\'tAZAs

Utmutat.a.s

SZ1TuAClO; A tener eszreveszi. hogy d. diak r&g6zik SA.M.LS!\G: .Ezt nern vertaru Idled!"

Forditas,; "En ezert tetszi"k mondam. Inert rag6zom, holott tudorn hogy ttlos."

Jgen. Es ezt a szebalyt ez elso nap 6ta isrnerzd." "Tehdil ez a be], hog}' ennek ellenere nern tartorn be a szebalyt, es ali retsztk ak',1)rni, hoqy meg [gerjem, hogv nem tcszem tobbet?"

Hagyjunk. 'egy ki.s ~ddt a fe:ladat kidolg:ozb.$itra. ezutan J,erjiEnh:

Jelentke?okeL ekik rnejd eljatsszak a ki.taUHt 5)~ftuad6kaL

54

t Inyomott vagy felszabadftott gondolkodas

Kilcnc eves korornoan nagy qondban voltern, men be kellett ad nom eqy foga~mazasr a postekocstkrol. ~.arhngy Is probaltern hozzekczdeni a doloqhoz, a hozze }\apcso16d6 tcnyanyag szaraznek £5 unal rnesnek rum szernomre. Edesanyamnak szemet SZ6ft hoqy mennyire nem vagyok ode {j. temaert. es szerenyen azt javesolta, hogya foga.lrnezest Qgy del formajaban elkossam meg, hoqy Ell tnformacio £lde'kesebbnek es izgaimasabbna~ 1:unjon.

Akkor nern tudetosult bennern. rnilyen szerencses vagyok. hoqy llycn ~des.anydm lehet, csak a.n tudtern, hoqy tetszik 01 otlet, es nclgyon J61 szorakoztem. nukozben egyik str6fat a. maslk uten 1aledtam ki. meg P£TSZE: elv~zrem osztalytarsetrn lelkes tepset es tanerorn dtcscretet - a.ki peaig! amikor elkezdtern elenekelni a ki.seloadasomal, 111eg naqyon furcsan nezett ram. Val6j aben meg most :2 7 evvel ke,s6bb is ernlekszem ezekre a homalyos postakocsj'adaJoKra - nem rnmtha nil. nag_y jeleiHos.eguk leune szamomre. henem ·egysz02nlen ezerr. men a del rne:g maredt a fej{:mb~:n.

A ~egend~s postekocstdel -dolqozat hetesa so'ka!g 11K~gmCir~dt bennem ra.nar~velrn elett is. E~y~Le:r egy tatH2Y b:ezdeIen elmeseltem d i8k_j Cilrntldk ell 01 l{ktelleteL igy hdi nem voltam tulseuosen meglepvQ_ emikor ez ~gyi~ tanltvanyom {al\l elnb'kjeloltke.nt indult ezon q kis valasltason, emit (] konnanyzati r~[lds£em5l 5z616 tersedelomtsrneret-oran tartottunln OJ progr.errnbeszr.dq_1 delban ddta el6 ez amen Ka~ hirnnusz dallamere.

Ana azonban csak most jbttem I-a, es nagyrll ·eTH~I\.e!em. hocy milyen ·k.tilonleges szerencsem volt, hog'll olvan csaladt legkbrbo2n ndttern fel. ehol {l vi.l.iLg nern CSUPa .,muszajb61" am. j\'~OSl mal' tudom. ho~y a sLij~6k vblas.za erre. ha a gyereknek nem fGHk a fo.ga egy haz[ dolqozemoz. inK.ilbb velerm ilye:smi szokorr lenni: "Fjacskam. ncm csinalhatjuk m[ndi.Q azt, omit akarunk~ "Art is tudorn, hogy legldbb· juk a dolgolatirirst eldontott k~[de~nek tekinten:e, emelynek semmHele - mind a taner ~genyeit.ml[H:_l a d tak ·~TLese[t f~Qyeiemb!2 vev6 - alternatlvajn nem lenetseges.

('tllnddlonait?ll hi) a tenerok ~s a diakok ugy gotudolJak. hogy u tanltas rsupan .kell" -ekbdl, ,. musze]' -okb61 'e:s elvar.asoxb61 all, aklmr rengeteg toot vesz e:1 az e:zekb61 ad6d6 nehezteles. es sDk enc r·g tilt' erneszr Jel az ellenalles vagy lazadozas ez dvarasoK ellen. Ez:ta faJ'ta hozz_aallast mmdenkeppcn n tenules sfnyl~ rneq.

55

Ellenben ezok. oktk fetszabadulten gondolkodnClk, szabad vatesztaso« sorJit laljak uttorteszok he lyett , e:s megenik, hoqy elegedetrsegHk saJat rnaguktol nigg, Peldanfik okaert nern hibazlMnal~ mesoket so.ja.t cse'leJ:mdetelkert. I..MllSZ~j volt kiebelnom - neru hallonad" hogy milyen I~rmat csaptak?:"l e~ nem hivotkoznak valam· ifele meg fog hataHan. szemelYlflen erOre. I... Eqyszeruen mlJ~laj tudni helyesen irru.") Nem vezetik vtssze c:sele~edetel~et szernelyes multiukra vagy valamtlyen diagnQzisra. (p Egyszenlen hUiye vagyok a rnatemarjkiJhoz - mert ez apilmis ez volt: L ~s nern m2'nteqetoznek azza], hogy ez elOf~ch.ok dikt.§Jj~k, hogy mit kell tenmuk f "Alert kell nevonre mindenhit leosztdlyoznom. mert 0, fanfelugye'let kbtelez rtt.")

tJgyanc.saK nern enqednek a tobbseg nyoma~anak ( .. Alert jatslD!tam (I ketiresen tul. men rnlndenkt mas is ott j~tSlott_··) [zen'feWl pedig nem niszih azr. hogy cselekede' eil1 eleve deterrntnelte k eletkorux. tersedelrn: szerepiik. ,. megh~kezhe:tet~en thzttmeik" vagy velernely tekll1telyes szemely ekerere altel, tudereben rnaiarln(Jl~ ennak. hnqy igenjs van velesztasl lehetosegftk, es hatelmuhben aU olyan donteseket hezni, amelyek le.ginkabb megfelelnek szukse qleteiknek.

E qondolntrnenet elap] ~n eimagyarazlam negye'ves kislany omnak hogy ren.g,e,teg ember ut~lja mu.nkaja,t. men ugy erzil\. hog)" mUSzdj dolqozniuk ezert. hogy pEhuzt keresseneK. Megprobaltalll me{lerteJni vele, hogy ezek ELZ emberek aUaMbori nem liLtjiJJk (L rnasil\ lehet6se.get: ann(]k a lehetoseget, hogy Qj alla:st l~en2S$enQh" olyar. amelykielegit anyagi szt:iks.egleteiket, de ernzllett e1vezik is. Azl rnondtem tleki. hogy rernelern, he i.dOsebb lesz. olyen munkat heres mejd. amery kjelegft6 es kellemes Ieszszemare Mjutem nenany masodpercig· fontolqatte il nallottaket. hozzern fordult es jgy SlOi'l: .. Rendben, akkm he felnQ\lok, szinezo I.eszekl "Ra.mosolyogtam. men oruttern hogy gondolkod~s.o ennylre lelszebariult

Elkepzelhelo. hogy ne.h.{mya'kbClH €.z a kifejezes, hogy .felszebaditan gondol~odlls", esetleg fennt-a.rtasokat kelt. 61~ talen megktmy nyehb,filne:k. he megtudjak., hogy a fel:szabadiron gondolkodas nern engedeHensegn2, visszabeszdhr€ vagy eUenszegClIesre bLJzdil.

fgy igazlm ,. felszabedulr' vtilasz egy kerd'esre egy eden sznuadoban min(ii<g olyen a.lrernat[vat keres. rnely ez osszes erintetl igenyeit figyelembe veszt, meghozza oly medon, ernelv lehel(b~g21 ad a oarbeszeore. igy tehet az a tanoro. aki aZI' mondje a tanamek "Nem va.mlok k6reie~ rneqcsinelni QZ osszes feltlJo,(ltot! ". rnmdenkep pen kilort az .elnyornott gondolkodasbol" {ahol azt gnndolm. ho~1Y mindenkeppen m€:Q kell (.sln~Unia rlzolcar). csek meg au kell rneqtenolnte, hoqyen kell (I~aJatat .. fe~s,Z(lbaditoU medon' kifejezni_ Az ilyell kijelent{~s valahogy [gy hanqzsne: .. 1'1it szolne hozze a tanarur/no, ho negy helyett c.sa.k ket felaoa,t lenne, hogy lie iegyek ,ennyire t(jlt€rhelver'

66

Nagyon tontos. hugy amikor a .felszabeditott gondolkodas"-r6l beszelfmk a tanul6knak. '[omoljak meg azt is, hogy milyen hetessel lehet ez 6 .Jelszebedult" cse:lekedetuK ma,sokrd. Pdd6ul u diak ll9Y gondoljd. hOQY nern Kolele.z6 ugy 51t6zkodnle ez [sl:ml,('9ban, a rlOgy alt a heztrend eldirja,. es (B'gy dent hogy mat61 nem is teszi. Ezt bizonvitand'o egy szal furd6nadrtJgban jon isl'io16ba. Ennek a szebed VElIClSZt~sl1a.k azonben ~setleg 01 lesz ez eredrnenye. hogy a tanulot tobb napra te:Hi1.ggesztjK" a haztrend vlszont nem valtolik. El,koT a (ar!U16nak tomolore kel! vennie. h.ogy cselel:;edele vujon veloban ezt eredrnenyezte-e. emit akart (ezez a halirend lTl,egvAltuzlatilsat).

Egy iga.ztm felszebadulten qondotkodo tallula tnkebb megpr6bal- 11?l meovaltoztetm ez ervenvben 'leva szab~'lyokat vagy egy [obb, esszerubb ertelmezest telalni a mar meglev6 hezirendhez - Mikbzben fgy tesz, a tenulo teljesseggel tudataban vennek annek hogy k5nnyebban erue:nyesithetl sajat erdekelt. he rnlndenkl szu I~segieteit hgyelme veszi.

Ha az osztelyban btarorttjuk a nyllf qondolkodest es szebed vataszt~sokat me~lnyilik a tenulok el6n d tenulas lehet6segeinek sokfelesege. Nem azert vesznek reszt ez oren men kdl. hanern soj at szsbed al~aratukb61. Az tlven orakaf e:lveli~, erteke1Hc es llgy fogjak fel, mint iovobeni alnldik megvaloSlIdsELna.k a!f1pktiveit. Amlm a renu16k elkezden'ek {lgy texinteni az okretesre. min: ehot obhtele. lei1e16s,eg van, rnetyeh k,(~Zl!l szebedon valeszrnemex. a tanulas izgCl[mClssa va!ik (a lmT6bbi unelorn helyett), es a korabbjfruSllfdci6 utan a tonch is meg,ele:gedetl' lehet.

lsir affe1a,dp t;,.;"" > .. ~ Kre ~1 i~k.riUka ~ ; '"

-c \. ~ .:::::: :::-- •• ... .. • .;.f:f::=. ~ ff~ _ t ~:::. ~ .33,

ft': ~" ~v ~::-. ~ 191~.ndo!lro~s ~

fe[lsmerni J"\~egvilsgalni annak

a szemelycs a le:hercb2get, !logy

elmoket 6 almllink va lore val-

vtJgyakat, hatnek

KeplOrnuveszet

Mondjuk e1 a tanuloknek, hogy eppen most valrott.ak e'gy jegyet 'egy uta.zdsra sa.jaJ Alomorsld'Qukbo_ R(Jr101jak Ie egy dareb peplrre. hugy hOm/ail kepzelik el ezt Ci helyet 1''!'[iI,oz,ben T(ljwlnak. batorttsuk 6kel. hogy gondoljanak ana. mi az. ernn itt megtetietnek Nagy nem K[LL mecrennlnk). es ami ezht oly vonzova lesLi ell CIt.: OTSZ~got s.zamukre.

Hagyjl1nk idot (I tanul6knak ar[u. nagy befejezzek a rejzuket. es adjunk lel1etosegel ana, hogy bemutethassa k 6ket til ovta Iynak_ Kozben m.agyaran,ak. eI a tobbiekneK, mien pam ez jelenti szarnukra Alomors,zagot. fI'\ind€n (a.nuI6r61 kerde.zzuk meg, hogy sajat megldt~sa szerlnt rnennvi az e::i~lye annek. hogyvolaha veloban eljut ebbe

67

UTAZAs

A'LO.MORSzAG B A.

utmu til tes:

TOK.FEI nOKTOn RENDElOJE

Reszlet:

ez A.lomm.szagba. Biztassu'k a. dlakokat atre. hogy tudetositsuk maqukben. tnl 'tV(lgy kt) ez. ami me.ggMolja ezekne[\ ez elmokne l~ ':1 belelj"estile.set, es hngy l"alrJUtk ki. hogyan lcherne lekuzdem ezel(:t~' ez a.kadalyohiiL

;ftii*afit'~" t_iil~iI·tP~~~iil!l4ii:9!lii;J;~~U· li_%:

,;~st: m~ . i¥'4, .' ~ <:t%#*$~~'ii i1~®""'·hl-:0tm:WM;i%*®~· ... ~"$4 W -x wtw,p>:t w?¥tfi~g, f~ 1b ~P.1i:S7~ . .' ;' 1't\:Q~ ~~. ':vb·ffi v..~"r? '1; ttl·· .. : ~¥+A. 0;

A kil16nbsegtete.1 Elddnteni. hoqv a :.lyelv

e'lsajdtl[asa kerEs. es tortenet szereplci

kl:M21e I es kOlO it kern e k \! a gy

kbveJelneK-e?

J'I'\.agyarazzuK el a tenuloknak, hoqy egy-qJY almunk sok~wl inkdiJb val6ra vethet ekkor, he a. !\6rCi.loltOnk le.vuk is elegedeHnr]" &.rzil, m3g11kat Izert 'Jan szuk5eg arm. hogy ez ernbarek szabecon nemc~ mondhsssenak o!yan keresekre, amdyekel nern a.K.ornak teljestteni. anelklil, hoqy ezerr elfrelne.k 61'1(>1, vagy buntudetot keliene. e.reznUk.

fejtsCiK. lutehet. hogy kere.sne·~~ ezt nevezzuk, h.~ ez egyil{ ember mcqkcri a maslket. hnqy ·[e·gyen rneg valernlt an~lkij.l. !logy me.gse1toone, rneghamgudna vagy elfte.lle a maslkat. h(l ez ]j.gy ciontene, hogy nern leljeslU a. ·keres.el:. irvtondjllk e.l a tenulcknek. hogy hd zsi.rtrfUlyelven beszelunk. ak'Kor csek ebben ez e.selbe 1 aka.rju·k, ho~W cl masik me.gt"egyen valamtr. 110. azt 6 maga is AK.~RJA, nem f}2dig hfl tl.gy qondolje, 110gy meg KELL rennie.

Ezutan ezt is mondju'k el, hogy k6vete.lesnek azt nevezzuk, ernikor ez eg1'[1\ ember ker velernit f.J maslktot. r.s negaHvan rea9al. t;Cl fl mClslk ezt nern teljes[tL Tisztezzuk azt IS, nogy egy I<;)j·veteles akkol" i\ koveteles merad. ha kedvesen moudjak, veqy ha aZI :s hczzeteszu, flogy J\~rlek" vagy ,.legv szlves".

Folyri:J.tasul mondjuk el a ~a.nuI6knal\, hoqy e-gy reszietd rogna k ha.lJani a Tokfej doktor rendel6je clITIU 1.o.rtc.netb6l. A di,~kol\ feladala ez lesz. hng).r fel[sm.erjeil: a 1~lmmboz6 $,Zereplf3K szajab61 elhenqzo ker~sei\et es k{)ve leleseket Ha egy szerepl6 k6ve:t-eL a.llja.nal\ tel: na k·er, Olj-enek Ie. E nlekeztessHk' or-.:er arre. hogy ha e.1 al\arjc:J1\ donter». hoqy emit hallctudK, ez K.en~~ vagy ·k6v2le"it?s-p.. a kkor meg l\QII vemiuk a masH;. slerep16 valeszet.

Tokfej dcktor Nudll noverhez tordul es [gy szcl: .Idelonne egy pillanaTra. keremr'

"Egy perc - va.J a szoh a Nlldll n6v£T -,. csek elobb szcrcmcrn meumni (l k~vemaL"

68

T6kfej doktor osszerancolje a sl-emoldokch, es Ig'V fclel:

"Alt htszern eleg onzo rna re.ggel, nover. Vegiil is. azert vagyun!\ ~. hogy dolqozzunk" -es ezzel kivihdwztk u szobebol.

Eze lait a var6teremben egy asszisztensno epp fgy sz61 ez esztal . dsik oldalan ali6 szernelyhez: ,.K[ tudna csetleq a s.~jat tollaval tol.enl ezt a peplrt?"

.Nern - valaszolja. a beteg -,. nern igoldn szerctnern."

.. No:sj6 - 'rgy az esszisztensnc -, ez esetben ezonban meg'}Qerhe':lern, hogy haszmllja ezt a masik tollet?"

Amlm a beteg 6tveszi az u] toller, a sorban utcllW koverkr.z6 padens ~gy sz6l ez assztsztensndnoz .tudom. nogy nem jelcnrkeztem be e'~6re. de tudne es'etle'Q fogadnt ,iJj doktor ur?"

Az esszisziensnd a fej~t cs6va lva fgy szol: "Attol tartok, ez lehetetlen. rengefp.g paciens jelentkezetr be maid:'

.. ME! es7" - kltlltja az asszony. "in is peciens vagyok, nern?" [kkor h~p be NlldJi nover a varoterembe. es la'tja, hogy PUGIi Fen. a baratja. ven rA ez aj~6Mlfanak tamaszKodva.

.Eppcn csal~ beuqrottem - mondja feri -, ho~JV rneqkerdezzem el. tudnal-e vlnnl munke uten. .,.

Nudlt Nove'r ezonban f.gYVd~Clszol Pudli f!?:Tlnek: "Sajna1om. de: m.a estc Jorrnstornare rneqyek."

"Rendbeli - valaszoUa Pudli Ferl -, :akkor majd meg kerem Rumli Rudil, {\ ugyis arra m.e.gy,"

A tenulok ezutan irjilk tml6bb a szereplck b-eszel,getesel T6:kfej doktor remldojetlt.m ugy, hogy keresel{ es k6ve"tele.sek is e[hangoz" zenek

Hagyjunk 'elegendo l.d6t a rnunkera. rnejd adjunk iellet6~eget ana, hogy a jele.ntkezok telolvessek a tdbbieknek sCljat patbeszedeiket. Az osz~6.ly pedig dontse el, hOQY a ~lerepWk szav~i keresek vagy k6veteleseIH':"

Magyar~Zlu k e.1 a tot"Jlll.6-rmk, hog}' konnyebtien valora v[ilthatj~k at almClikat, illetveelerhetik te:ljaikat he .pozitiv hatc1SU kljelenteseker ho.szn6Inak: olyanol\,M, ame[yek arm koncentr6lnak, emit vCll6j6btHt akernek, neru pedi'Q erre. emlt nern Ha uqyams homafyosen 'ejezzuk kj mequnker, vdgyatnkat so"kkai nehezehb lesz valera valtani,

LOIS LANE rs CLARK KEN"'

69

PE.LDAK

men (], mA.sil~ szamara esetleg teljesse'ggei eU'hetet1en lesz. !logy va.16jaban mit akarunk. A k6vetkez6 lcpesben rnutassuk be ez a.l6blli pe.idMia.t a tanul6krmk, hogy kormyebben meg'ertllessek, mllyem~l\ n tent ernlltett .pozitlv hetasu k[jelentese!{".

M nmlAs rs [1011 KD LMNiE

(PI.} s uem 5zeretne,k }ov6 karacsOfwkor is ityen dagadt tenni.: (CS{tK ezt kjezi ki. hogy rnt ez, arnit a ,('1\ikI]16s Nf)\", AKA,R" ezt nern hoqy rni az. ami.t AKAR.)

(J:i.) ,,Java 'karacsonyig Hz ktl6r aKat"Ok fogyni. ugyhogy matol fogy6kurazom." {pozlriv hetasu k.[[elenres; rncrt arm koncentral. hogy C1 ,Mikulas mit AKAR es mit resz celjanak eh~rese ,erdel(eben,:1

K{U,IJMfiLlSl K'R1SIOF ES lzAf>IUPt KlRAlYNQ

(A.) "feltedez6rJtra akawk imjuini," {Ilil altalanos, hornelyos kijele rues , KolurnblJs.z nern mondje ki kerek-perec. noqv mit akar, 19y tzabelle kira 1yn6 nem tenet mast, mint tmgy ezt mondje: "Na hat, cz i'gE.lzan rernek... "I

(D..) ",Ana szeretnelek kern], 110gy viseld narom felfedezOhaj6 ~Jilisegeit, es hogy most mondd meg, t10gy erne ha.i I,Clildo vGQy-e. "(Pozuiv hutasu ki.jelen1e,\ mert lUdatjCl lzabeUa Kiral)"n{j\H:!I, hogy K.ol..] ml)US7 pontosen mit var t6le. es vfli(lszt is Ker a k£rde:s.~re:.)

A. peldak ~(dol'\/(j$asa utan a tanulok alakitsf:umk perokei, f>S me~J" hangaNa a k6velkez6 kij'i21enre:seke:t. r()vin gondolKoudsi ida ulan - mtalart m~g\/jtathatjCtk egyrna.ssal a hallo tnka - d6ntsel( el, ho~ ~/ melyeker rekinthetjOk pozitiv har.as,lJakna,k_ V~laszai~,al indokoljak is.

THEPESEK A 1K1R.~lYNAK.

(A.) .Nem akarjuk, hogy uj ad6ktJt szabj kt rbnlf anelktiJ, hogy m(!gk~rdeznrXl d velemenyUnket_ rr (Csak ezt arul,ja ct. hogy cl telepesek mit NEl"1 AK/\RNA;K.).

(B.,) .,s.zeretnenk, he kcpviselijjnK jelcn lehemenek minden olyen 'ulesen, athol ez edozasr erinto 'kerdes'ek ts szobe kerultwtl1€I'\, valamint azt is szeretnenk ha kOlolne, h.og_y Fels.eged hajland6-e ezt me.gengednL"(Pm:i6v netesu kijeJentes, rnert egyertelm([ve teszl hcqy mit akarnak a telepesek. es valaszt is. l-:£r Q kirulytol.)

DClNA.W t(ACSJ\ ES ,Goo "Y

(Pt,) "l'IJ'e revet]. .' rrlE1 a.ltalanos, - csek ezt fejel[ ki, hogy Dona.kl

,. mit NfM AKA'R. tnt nern, hogy mit AKAR Goofyt6L) .'

('1).) "Azt akarom. hogy ne beszflj bozzern. arn[!2J 0Iv(150k, es tucni ekarom, IIOgy en~ h.aj1ancl6 vagy-e:," (Pm:itlv hata~u kijel~rl.t{:s, rncrt pornosen koz'li GQ ofyva I , hoqy Donald mit aB:a:r tdle, es fclsz61 tj(l Goofyt, hogy reagitljon is a 1-ieresere.)

70

lOIS LANE £S (lARK KiENi

(A,) .Sisees affamk lenni." (Csak egy nomalyos v6gya.lom kitejez6dese..amely sernmltele ternpontot nem ad toisnak. erntre terneszko dve ce leked hetn e~.s.}

(lU "En akero 1~ ~ crrn i a }l Datty P laner f~ U:i sze rke5zto~e, es ki is fog om ta.,l a I ni, hoqy mit ke'll ~e nnem anna k erdekeben. hogy eZI a pOS2 rot eh~rlwssem." {P'ozlttv hetasu k[jelentes, mert pontosen !es.zogezi.. flogy Lois mlt akar. es rnlszerint kell cselekednk.)

Ku!;K K:m'rCA.NY is SCOTT'!(

tAo) "Nem szeretnern, h.a meg egyszt::r rjgyelmeztetes nelkdJ visszaroplteuel a bolygor61 ez uThaj6ba." (CsClk ezt fejezi ki, hogy K[rk kap'iltmy mil NlEM AKAR ezt nern, hogy mit 'Jar Scottytol)

(6.) "le,gaI6bb ot mesodpercet berek. mieldtt visszerepttesz a Grh(lj6ba, es szeretnem tudnl. hoqy ebbe hajlando vElgy-e helernenni ... · (Pozitiv h{,ltf.rl] kij'2ientes, rnert pontnsan kifof!je7i, hogyK[rk kaptrany mit ekar Stottytor,. csvalamihHe valaszt jsl~cl".}

TOM SAl}I.lfER ts PUlLY NE'N:ll

(A.) "T6bb td6t: akClrok !atekra." {(sah egy elvont vagyat fejez: hes nern kOzli Polly nenlvel. hOQY Tom tulajdonkeppen mu Val' t6le:,,)

(F).) Jsak szom bat reggld akarok t'l h~z korOI dolqoznl. tehet role sz6r' (Pozitlv hat6su kijelentes, mert pontosen kiJejezL hoqy Tom mit eker e:s mtre var vdla~zl.)

pI , i_~z=~ISmRlifi~' ~~%,~m~!~

0r~$~.pJ1iILDI\lltd ~1lEmt

Vagyainkot pozitiv Pozitiv hetast Nyel\!

hatasu. kij~len- 'kihozni egy horne

tes,el<kel kifejezru lyos, vagy neguttv

kijel~llh:~sb61.

OSSZUK C'! t.al1ul,oKat ne:gy-hat fo::; csoportokra. ,~Ulasstl.k meg neklk a szemeteskosarat es ,egy gomb6(ca gyurt paplrlapot - ei lesz .a szcrnet Kosa.r I abd a.

Eztllall t€ktes,sOnk Ie egy dersb tonelar vagy spargar kOrOlbelll.1 egy HlP:tp.lTlyirf.' a kosart61. es kozben rnoudjuk el, hoqy minden tnnen dobott koser ket pontot 02r. Szemleltetes11ent dobjuk bele a .lebdat" .[1 szemetesbe. Ezuten ml\junk le egy masi'k spcngat is, olyen tevolse 9 re, ehonnan nl[]i· elr.g nehez - d~ meg nem lehetetlen ~kosari'it dobnl, A.z lnnen bedobott kosar ttz pontot et.

Ezuten ma.gyarazzuk el. hoqyan szerezhettk meg a csapatck a labdar. .Mondjuk el a tonuloknek hogy ktllOnboz6', nem pozitiv hatasu

SlEMErKOSA.R·, lABIlA

71

KUiElENTESEK

meg ieg~lzesekel Ioqunk felolvasnt. melyeket Vdgy egy ianar, va·QY a d~akok mondhattek volne, ('I11u[ci!1 akijelentes elhangzHt a csepetok gymSilrl dugj~K ossze a fejliket. es pr6ba.llana}, pozmv nerasu l~ijel.el1test fereqm ez elha.ngzott me,gjegYlesbol.

Ami kor egy csepat um" qondolja .. hog}' kesz viLlaslolni, emeljek tel a kezuket. ra osszes tobbi csepet br;lQyjo ebba tanecskozest. es 11011 9,a.ssa.meg 1] valaszukat. Hd nem S[k~TLiI pozitiv hatas,u kjjelentes'~ mondanluk. lijra. kezd6dhet a. l.anacs.koldS_ Ha valaszllk: val6lHiIl ooz itlv ha.tfJsll lllegjegyzes,. ekkor tHey kaplldLja~. (] labdM.

A l.ijhrlavo·1 a kezukben a csepattaqoknek ekkor 'el kell donteniuk, hog}, ki pr6bitl"kollOn. a kosa.rdoba.ss.a.l. Amint a. jati?kos m~g~:cizeliti El koseret, a lobbi csoporrtaq hangman bll.tathatja, hogy tl kozelebbi vagy d. tevolebbl control probalkozzek.

Ha a jah2ko.snak slkeru[ koserat dobnia, (l csoport ffiP.g kapja Cl dobesert jtHo contszarnot. Ha nero siker[j'I, ahJmr is kapnek rgy pontot ez igyekezetUken. A jatek. pedig a kbve:tke7.o ~\ijeleme;) te lolve sa seve 1 to lyta t6d i k.

(MtGW::;Ylts~ Hd . a mniJ~6h elakadnirrllOk. segitse_·g kent fe lolvesha~juk nekik a kt[ele:nr'escK elatt szereplc Tavezet6 kel-desekeL)

1.J .tsem akarok enr.~}/i leek-etl" (ji'1tennyi lecket eker a tElL'luI6?)

'(Le.l1e[seges pozitlv hatasu kiJelenles: "Csak hMomiele haz: teleoetor szeremek lml neponta. es szerernem. hfl elmondened. hoqy {~Z le bets eg es - e.")

2_} ,.Nem akarok ilyen meieqbe« kostula'vddznif'"' (fflit aker ?l tenulo csirl.i§lili-r)

(LehetsegQs pozitiv hetasu kiJelentes: ... Amlg ilven melEg von, csa.l~ m~zni szeretnem a meccset - ha ez a tsnar umo.k is [lwgfelel .. ")

3.) .. 4.zt i]kiarom, fwgyJobbcm elmagyarazza az d.lJyogot.

(J''''ilyen segitseger var a tenulo a tanint61 ehhoz, hogy jobben m~gerihesse az anya'9ot?)

(lehetseg2s poztttv hat~su kijelentes:

"SZE'Tetnem, ha kepeKkel. [5- szemlcltetne ez a.nyagot es tudni ekerom. hog)' ez lehets.,ege.s-e. "}

4.) Azt akawm. h09Y tom figyeU-

(l\Ol[tlyen lel~t varja. ~ tanulc annek h99Y tl ma:s[k jobhan figyel.?) (Lehe~seges pozitlv 11ntjsll. ki.Jelentes: .Szeretnern. ha. valaszolnal, ha. Kerdezek vetamtt. cs nidn! aka.wrn, hogy hajlandn va.~y-· '8 erre.")

5.) Azt sssrom. nagy ne kidbald be a vlJlaszt

(Ntt csmshon a tanulo a vala.szbekiabalasa helyett?) (Lehe:tseges pozinv hatasu kijelentes: .szeretnem. hi'.! jele.Jltkezncl. Rendben? .r)

72

- I Az ioen ;6 okaro« lenni mdtekb61.

(Mi.t sa.jat"ttn.at ·e1 a 1m1l116 ehhoz. hoqy [obb 'eredmenyeket erhessen e.1?}

(len:etseges pezitiv hatasLl kijdentes: lden meg akerok tanulni ez ezres koroen osz: ani es szoroznl.)

l~fr~ 8T',tt:tt~·

=-;l-+% .. . #>$#!!:k

~r·.-j:·~:1~t(M· i-bttw

''Ii: t·'~~=~'-$.ili&'W'ii~"\: ='1W

f e lis rnem l. h ogy v d l Q.SlO ln i olyo [1

rengeteg Mrdes l\erdes,ekrp.,

van ernelyre nem a.me.lyekhez elcmzo

csak egy hclyes es eHekeld kepes-

velesz aclharo. <;,eg re, vtll{lmint

e.[melyules.re van szUhs.eg .

. i\'1agyarazluk el Q tan~J16kna.k, ho~y erre a kerdesre, hogy mennyi :,ers,zQr keUo. egyeHen helyes vslesz h~tezik; azonban r~.ngele9 elyan r.erdes van. arnelvekre tdbbfe!e helye.s valesz is edhatc. Ezekre a r;erdesekre ez a helves velesz. emit Ml ANNAK GONDOLUN K.. 19:~l h6.1 rnondiuk el a tanuI6knak,tu)QY neqyon fontcs gyakorolniiJK ez tlyen vlzs.ga.16d6, illetve kreetfv M.rdesekre valo valaszadast. rnert renge-teg komoly - sot neha me90ldhatatlfirmak tan6 =, minden na.p felmerul6 problema. megold hat6 egy klS kre.dtivitas es kepzelliero ~eg !t~ege\lel.

osszuk a di6kokal harom-m?g.y f6s csoportokra O!vassuk tel ez elabbl l'\erde5e~~~t ~~:S adfunk idot 0 csoportcknak. hoov valaSlaikat meoosszak eqvrnessel, Ezuta.nk~Tji[[lk onkent jelen1k~l6ket. ttkik vtilaszaika.t ismertetik az ege5l oxztallyel, Blztussuk a tenuloket erre. hogy bntren iegyenek Im:~at[vak, es eleposan tejtsek ki valasza[kat.

1.) J'i\i az, ernlt most nern leh-etsl meg, de 5zfJldkent sztvesen me·'9 ten ne I ?"

2.} MIt gondol~z, a 5zel es a faleve1ek barMokvogy ellensegek?

Mle·rt?

3.) Szerinted m ~t qondolnek a rnedarak az egen re.pked6 repu log epe luc!!"?

4,) j\'\iben hasontltanak egymasrrl a brokkolt es a fMa rUben kUlon-

bOlfWK(

5,) r'lht qondolsz, mtlyen illata tehet egy . elh6nek?

6.} Ha lenne gyereked, hoqyenvenned fa, nogy e.sJe agyba blljjon7 7.1 Ha lenne egy harmadik labad, rnlhezkezcenel ve.le?

3.) Hogya.n magyara.zn.ad el egy' olyan lenynek, aki meg soha nero teron ujjaket. !logy mil awk?

73

o 0

A "Kl .MONDTA.?" - KEPEK

, ,

Utmutatas:

9.} j\'\it gondolsl, h(JgYan rnercdzhedtek ez ernberek. ernlkor meg nern talaltak fel d merleget?

10,) Gorn'dolod, hoqya k6d hetessel van a. hol·ukro a U~nger alan?

M~e.rt Vdgy miert nern?

1 L) szermted helyes-e, he Cl tanulok elszava[j(lk Q SZ6Za10t. am ikor meg nem Ls tudjak, hOQY ez mit jelent?

12.) f'I').it qondolsz, mlt latnal. he .sZClZ ev m01vo belekukkentanal eqy szemetesbe 7

13.) Mh~l1 mondjuk ezt, hogy .nekem nyolc", a helvett, hogy ., [Ie hem kilenc"?

140) ,f'l1il gondolsz, rniert moncjuk ezt. ha felvesszilk a nadl-agunk(lt, hogy "felblt6zk6dlem", nern pediq azt. hoqy "te-!nadra~oz6dtam"?

IS.} szermteo rniert nem hfVjuk az ,ejjelis.zekrenyt "reggellszeKn~nynek": amikor 'fele.bredunk?

'W""'-"" 'i~j1*.gJi~mrJtwmijj;§:lir.'.:U;:t&1i.: % m~«" '-l~r-'''-'-··'··*· t.«%&>;<

~~p~."l'JI!llioI ~~. - '''''~ullldi "'!'ti ~1:v*fl±~~tt~§b;$. ;:t:~U· ;mu1&tdtu.\!.!,"~~·£ki]f? !!f:;;¥.$.~%E£t£.$L0 t44m.%W - ., __ ~:;.;; :umu~-mnE~lq-..,.y .

f.1egvaI ositani OIYfm ~epe_ket Kepz6mlfveszet

m&g tel ncm ismert keszlter1i. emelyek

lehet6segeket. el ernek a meg-

szokott abT~zolasIn6dQkt6L

l'rldgyarazzuK ei a d ia.koknak hoqy rnlndnyajuuben van velerni teljesen egyedi, ami csa.k Ell 6ve.k - a fantazia.ju!;. A2.t is mondjuk eL hoqy senki nern rncndhetle meg a. maslknek. hoqyan haszlla1ja a kepze16erejet, \1(19'/ hoqy egy-egy kreettv gondoJata "helyes"vagy "lle[ytdenC'-e_

OgyeJIl1nk ra. hoqy a di-E1KOk ezt cszben tertve feleljen2'K arre ?I kerde'sre, !logy he llle nepotkcpzelnek e1 a rejzukre. akkor nem tel[esen helyes-e, ha valoben Ill.ifmak is rejzoljsk. Vagy nu van pelcl 2111 I a.kk()r, ha a napot a lap AU A:Ri\ rajzoljak? Az telan nines teljesen rendjen?

Kerjiik meg CI. diaKoK:at. hogy gQndolk.ot!jClna.k ~I ezon, hogy "Kl fY10NDTA", hog}' a nepnax m[nd~g sarg~nak kelllenmecs mlnd.ig e. k·ep felso sarKaba kell rejzolni? Ves~liK tel azt 1I lehetos,ege·t is, hogy EI roppent univerzumben. dhol e1fmK, te Jem e.lnek olyan h~nyEk is. aKlk rendszertnt a. kep aljara rajzoljak a r~.adasulli.la napot - l'li tudi if?

Ezutan minden tarml6naJ<; adjutl'k egy-egy rejzlapor. BizlassuK (}}~et arra, nagy rejzoljenek olyan kepet amelynek IMtiln olyo.svaloki, i:ll'l;l IIH~g nern tudJa, hoqy barrnlt le~CljlDlhGtunk. ern! epperl Cl.L eszunkbe jut (ugyanis rnindez a kepzeletfmkb6l ~6r1), borzedva ttlte-

74-

xozne: s ,Nem, nern. rnicsode buta.sag, a nap nern Ul{.\, hanern SARGAI" rlagyjunk e1eg id6t a tenuloknek. hoqy 0 kepeket befe}ezzek, meid adjunk lenet6seget arre. noqy oemlJta.ssak ,. ki mondta7"kepeiket e1Z osztely toboi tdgjdndk.

(J'l1EGJEGnts: nogy a oo[og meg rnOk,a.SJbb legyell. 01 t.f.tn,ar e[JatsLatja az olyen szernely szerepet, aki nem isrnerl fel a rnuveszerben a klfe.jezes szabadscl96t. megfelel6en sapitozva ill kepeken szereplo .Jehetetlen" dolgok rniatt.)

. ¥~*1~ .. "':· ··'.'11·;:'U.~,4;6*;i®:"\i.i. '_{I"?i""11i 7d""".::l! ~~:i(.

«<"'l-% ... t~:w-i~R .'. ~moJl':;m" '" ;£:$ ~$W $} Ii. :W~ '..!i?:¥*:

'*. I" ,'~:5 .%$<*@~*I ,tR-;'~*'

, J J' • • '. ':'i"-fr$ ~% . !if,%,,,,,t:;:;

"¥'*m4;.%:M~i= .... -m:mu:::t;.~*"~ .~'I:*?*m"~.t.m'*:m:w.;~£:!;£ ~~_,.~".:¥f; t;.w.

Alll1akfelismer,ese, .Embcr: Kepzo-

hogy nem kelt, kardcsonyfaj.;" mUvesz'p"1

hogy cselekcde- es oj karacsonyi

teinket valamifele ajdodekoh"

meghatarozha.rarlr.m kesz[lese

tekintely i~-tmyfrsa.

Kerdezzuk meg a trll1ul6kdt, hogy szerettk-e a ka.rac~unyi el6keslu· letQ:Ket (peldaul karilcs.onyi dalok e.nekles€, ajtmdekok becsomecoiese, D. lilkas feld [,)zltese), es hogy evente hfmYSlor fog lalkozhetun l~ uvesrmvel. tltillta.n el.hangz[k a tlpikus valaSl trntszerint terrneszeiesen csah ~gysleTL a szokasos .. Hat ezt meg hogy' ;;i rted ,. kitejezessel a tanulol; erom kerclelZuk meg 6ket hogy l\11tRT N.E urmepeluetnenk meg a keracsonyt ,ev'2nte tobbslOI~ is. Ker'dezzuk meg a dittkokaL lenne-e hedviiJ\ iden mey e:gysler rnequnnepelnl a. kdfa.csonyt.

Magyara.zzuk el a tanultllmok, hogy mivel tevesszal Hem lehet kl'lracsonyfdt kapni, ok ma.guk lehetnek majd r r ember! karacsonytek". OSSZL!~~ fel az osztalvr or-hat f6s csoporrokre. rl'linden csoport tervezze meg, noqy mi rnlndennel akarjak Ieldiszltern .cmberi kerecsony fajuka(" [Ud.snap tszlnes peplrlanrnk. pnplrrslllaqok. stb.). A t,anuI6l\ batten hozham,ak otthonrol fenydtCldlszekel. ez.O~'lSzdlOikat \1(lQY barmtt. amit 'Id.ldirtak, ·akar taagdkat vagy taleveleket ts

Masnap azunin adjunk minden csoportnek barnet es zold papirt, hogy egy ~iva.lasztott c:sapattaqb6l tgazi ernberl IlOrdcsonyf6t (sinal hassanak Ligy. hoqy beborHj{Ih. berne es zbld rsomecotopeplnat, es raaggatj6!\ (l diszeket. 'Ha tl "KUrl1csonyfak'" elke.sziUte·k, a tanulok koruldllhatja K oker. ~s elenekel ilell}; keolv~nc k(lr~csonyi delarkat.

(MEGW:lyzts: ritadaskent fl to.nu!6k nagy pepirlepokat megfes~helnek karacs(lnyi csornaqolopeptrnek tzuten a csoportbol va.·lal~i rjfekhe~ a pephre, iui'g a tiSbbie'k - a f~joN kihogyva - becsomeqoljek .ot ka.racsonyi ajandelmo.K, es befektetlk ez , .. ernberl Kara.csonyffik aiR"}.

KARACSONY TAVA.SSZAL

utmutatas:

75

HAI'-1UPI.P'l1KE ES TUNDim ..

KER.1Esrr·ANY J Pi.

;f%i1iiAfiib'dii ,~ ;~f~t~i«ti1iil[';'t, ~~? dldiffett4: :.~t¥ ;~ .. , ;1. .;i,gmdof~l)d~* (1 :~~ ~t~rliet -:

Annak teltsmerese, Allerna.t[v megolda· lrodelorn

hogy remenytelet1- sokat ta.I~lnl

neloi t6no helyzetek- egy tundermese

ben ts lehe.rsege.s szereplujenek.

pozHlv megoida-

50kiH ~::.; alter-

ntltlvttkat telnlnt.

Utmutatii5: Idezzuk fel a tanulo};ka.l. hogyan bent llClmupip6kevei mostoheanyi 11 e5 a mostonat'estvel"ej 0 ttinder erkeze.s€ eltitt tzuran xerdezzllk meg 6keL 110gy szerlntuk mlen ne:m lett Hamupipdke sernmtt allna~ .erdekeben, hogy jevtrson sajat helyzeten, {Mutas!:.unk jar nogy ho (j tunder nern jelenik meg. vol6szinUleg meg mindiq a pedlot sil~dllld.) KerdezzuK meg a tenuloket. hogy rneg la{Ci.suk szerint H(.ll1lupip6ke Qondlolkodasa nern volt-e .elnyomve". ernikor all hine, hngy Koteles, nnndent meqtermi, ernire il mostchei utilsttj~krfuggetlenil.l. ettol: hogy szenvedett-e role. Kerjuk meg d ranuloket. hogy talaijak kt. hoqvan indokolts volne meg vlselkedese'~ Hamupipoke.

EIUl~1l a lanul6k alok[rscmak paroket. Feladatuk az lesz, !logy ujrairjak Hernupipoke mesejet - egy e.geszen masraj'ta tunder-keresztanyaval. j\'\agyar~Zl~uk el, hoqy ebben a modern valrozetben nern lesz hi.nt6, btll vagy herceq, aki elJonne Harnupipekeert. Ehelyen o~yan tunder- kercsztenye fog erkl?zni, a.ki telslabad[[ja Hamupipoke elnyornott qondoleteit. rnelyek olyan helyzetben tartjak, emelyben ne m ~e~ i orOmeJ.

Ezuten a tatluI61.~ hozzenek olleteket. hogyan viselkedne eqy ilven ninder liJ.togatasa Ulan Hatllupipoke. Hd9yjunk egy kjs ido[ a f~lada l vegiggondolitsara, mejd szoutsunk tel jelentkezoket" aklk eljMssljl~ vagy elmondjak az immer .Jetszabadult gondolkodasu" Hemupipdke teNeit ez oszt~ly elcn.

76

.~leg kii lonboztetnl a Kenysze rbdl

es a szebed val(Jsltasb61 ad6d6 cselekvest.

j'I~egj6solni

a jeienkg mesok 6ltal )nlnyitott" cs el e kvese 15: jovobe.li me,gval tozase t.

Nyelv

KerdeZluk meg a.FanuI6k{Jt, ~ngy szerifltGk vanna k-e olyan dolgok. ernlkct az ernbereknck fl1EG KILL C:SlniLlniuk, es hog}' eZ<2K a "KELL"eK me'Qwiltozhatnd'k-e CiZ [d6k soran_ Va.lasszunk k~ neneny tortenetmi csemenyt. es M!r,dezzuk meg a dlak.okat nogy {;zek a velena volt ., Kl:ll" -ek rna is ,e:TVenyesek-e?

A ndk:nek olysn [uhJt keUer! h ordtmiu ,if, dme~y ettnssno a bokajukat.

. .q reiretek: cse« d bus» htttIJlj6brw u{azhattak.

Ezutan 6 tenulok soroljanak fe'l olyan rna h~teztr "KElL" -eket. erneIye:k a jOvoben tal6n rnegvitltoznak. p,\ondjd'k el, togy pornosau mclyek 'fogoClJk me.gvaltozni es miert.

A k6vetKez6 lepesben Irjuk fel a. tab'lciw a ,.KEll" es a "lEH[r szevekar. A tanul6knak osszunk ki peplroltat, es l~erl()K meg 6ket. hogya paplr £gyik oldelare az egyiket I.rJa}::, CIJ ITld~ikrd d masiket.

Ii ",KELL-oldalra" ezoket a dolgo'ka.t 50w[jak fel, arnelyekr6lug-y erli~, bog)' jelenleg K,otei·esek megtennl. A peplr hetuliere - .£1 "LEHET-oldalra" ezokat a dolgo·ka.t irja k fel, ernelyckct akkor is rneqtennenek. na nem enne muszs]. Azt is (egyek 110zz~, noqy mlert. Hogy kbnnycbben nekilH2zdjeflek, hozzui .. k neneny peldet.

KIll:

- leda~t imi

- l'rleg a.91yaz n [

- Vi-gy.a.zni {l huqornre. he .Anya nines otthon

l.EHET:

- Lecket [rni, mert szeretuek ta~HJIJl'

- .Megagya.7nL men szeretern. he ez fl.gynemu rendes, amlkor

este bebuiok ClZ ugyba

1Ia a tanulol; 'dkes.zlllreK., adjunk leheto.o:;eget ('I jel.entkez6knek Enl('l, hog)' liSlEt]ukOit me1gbeszelhesse.k a osz~ajy tobbi tagjava.l.

77

~,K[LL Its l.£H£T" ~uSTAJ(

utmutatas

PeIda

PeJdla

A SIABAII)SAGOKtEVtEl

GYA.KORLA 11 AlKALMAZAs

VaJt1mely kbl6Hseg a16! valb fe~· szebedules harasanak vizsg~lata

Kreetiv elternetlvek es me'goldasok ker€s'esr~ remenytelennek 16tszo helyzetekben

Nye:Jv

Adjunk rntnden tanul6nak e\gy masoletot ,a 3- mellekletben toliIJh(Lt6 ;,.$zaibildsitg-Ql(leve!,'·b6t es mOl1djt1k el nekik. hogy eppen most let-tek felsz,tlbadi1Va valamelyik kototheg a161. tlmil. d ., KILL" ustan felsoroltek. de a "l'EHET' listen nern Toltsek ki ez ok!evdet Ilj6k be (1 nevuket. O! detumot es tlogy rnely k6~bn5eg' al61 szebedultak tel.

tkko~ v,t!l.asslunk l~l egy tanulot nporternck, ~:s allitsuk k·i az OSZt?lly eh2: .. Adjllt1lk a ke.2:eb,e valsmit, ilmtf mJkrofonnak haszmlltmt Ezuten a riporrer .keszirsen interjut" a jelenlke:z6kkel. Kerdezze meq ok;et hoqy rnely kbt6ttseg 0[61 szabedultak Iel, es HOG'{ IRZIK MAGlJKAT ezutan. hoqy ez a ,.kell" etnlnt ez ele ukb6l.

vegul kerdeZltlk meg Ci di£i~okat hogy szerintCik mekkore n, valo szfnilsege ermek, hugy ".Szabadsag-oklevel~Qkr. egyszer valoben erv!enyes lesz. Ke:rjOk meg 6ket, hoqy rnondjek el. melyel~ ezok az akadelynk ernclyek a vCl16stlgban megginolhatjtik CI kotottseg rneqsztlneset es blzressuk olket ana, hogy pr6baljanak alrern(l.fivClkat es me.goldasoket telelm ezek meqszuntetesere.

Annak vizsgalata. hoqy rnilyen u], eddig lsmeretlen utaket nYllha meg k016nbOlO problemak meg 0 I.dasa be 11. no. felszabedultan qondolkcdunl; es fej€ZlUk ki

maqunket

ismeretek fel heszna I aSd a gyakorlatban

AZ,Qra elejen kerjilk rneq a tanulckat hogy gondoljilnak be'e. rneny nytre eiveheh a kedvil'ket ez i.skoJEit6l es a tanlJJ!dstbl ez. ha a qondoIkodnsuk el van nyornve - ezez ha azt htszi]; hogy valanut (tekinttct nelku.1 arre, hogy [fit az) .MuszAJ megtenn.iLik

78.

I .

Ezman a tanulok alakitsenek parokat, e:s k~:;Li[~enek ~tstat olyan. ez iSKOI aban nap mint nap el6fordIJ16 helyzete'kroL ahol effele .. MuszAr -okhe lltkoznek, 1rjah le, hogy rnikent hsnqzene ez illeto helyzetre adott tipikus. elnycmott qondotkodasmodre vallo rea l'{ci6 , es ezt ]S, !logy hogyantejezne Ifi mdgiit ~gy Ielszabedult gonuulKoda)u Sli2mely, Emlel~eztessOk a tanuloket ana. hogy ez urobotmmdenkeppen pozitiv hatasu '1'\[Je'lenteseket haswtiL es kreetiv me~old6- soket es dlterna.t[\rakal keres. Ii fe!adntot (j KovF:tkezo pelddval \Wz€-

TlletjUk be: '

Stl~~.JJi(!>I)~ A hatodikosoknek 30 perces "mfiszalwkbJn" kelt dolqoz niuk ez ~s,kolai bLifeben, egy tall'[]I,Q azonban nem eker ilyen

hosszu ideig dolqozni. .'

Elnyomott qondolkodasmodre utalo rnegnyih:anulas;',; Vagy vegigdolgozod a f~t 6ra t. Vd,QY ne Jelen tsez: "

fels.zabadult g{)rudolkod6srn6d~'a utelo megnyilvanulas: "Slf!xe'te'k C1 bufeoe11 dolqozni. de zaver.hoqy J ram oS7tottirJo t(ll hosszu. rnert

- i'gy nern rnerad [d6m~ Mszani. 15 pe teet ~Zer{~nh~ k dolO ozn t, es ' szeretnern ha tudatned vele:m, h09Y 02Z lchetseqes-e. i'lletve hogy he nem, akkor hajla.nd6 vagy-e valami mas - mindkettdnknek megtelei6 - lehetos.'egell Ke.resni,"

s..ll,TUAu6: Egy tenulo szeretne ClZ iskolsi zenekarban j,j(szClnl. de nines penze errn. hoqy hanqszert vasaroljon vagy berel.jefL ElnyomoU g'ondolkodasrn6dra utalo megnyilvClnulas: ,. Ez esetben nem JCitszl"wtsz {lzeneka'r/Ja17.. "

Fe~szabod~l!t gnnclolkodasl,norJrd, LJltd,16 1I1~ nyl!vdnulas {a zenekarvetet6 tartar fele): "Na~yon szeretnck az lskole! zenckerben jatszeni, d~ nines pcnzem ana, 110gy ha_ngszel't vegyek vagy iHllrsoilolzek. Njncs esetleg 12igy foloslegr_s henqszere. ami!' }}K'i.l:i:uicsollozh'2'tnekll: tnondjuk annak fe.jeben, hogy :seg~[ek felal1itani a slekeket a JmJiJaknn, vagy barml masben ~t':g IteKl"

EmlekfztessOk a tanulokat arre, hoqy egyijk fenti eserben sem gnrlJ.nt~lt, hegy 11 tsnulo elert, amit nk.a.rr. de nundenesetre eqondolawk, telszebedult kif"eiezese leneroyc iehctt mas,uj otletek me.gbesz.elese[. leherseges pclda.u.l, hoqy a. zenekarvezetc taniu:nak nines WI6s,h?ges henqszere. de esetleg lsrner ve la l'\'it akinek ven, Vagy vdlami rnss modot tolal. arre, hogy tanulo ragja lehessen a zerle~a.ma!\, Ve.zes.sCik l.e.ilcl [ Td d d ia.~oktlt ana. hogy barmtnt v€gzodik 'is, a tortenet a tenulo nagyobb va.loszlnusegg-el kenilhet he: i3 ..zene:k.arba (;1 lent! .Jetszebadulr medon. mint he vallet von, es ezt gondolja: "riel n incs oetu. uem .ruegy."

HOigyjunk egy kis tdot a tanulokne l\, hogy kitala lhossilk sajrit sziruari6lka[ (es a ketf:eie rea'kct6t), rnaid adfunkleMtQ$,zget a jelemkez6knek erra, hogy munk~jl.lkr61 beszarnohanak Ell osztelynek.

79

A Konfliktosok elsimulnak

Egy ideig ugy Wnt. hoqv 1~-21: klslanyom sernmi penzert nern hcljlanci() t61ve·'.ni a c1ipoj€t, he indulni keli velehove. Enuett p~rSL'2 rnindnyajan &OKiU zsemhelOdHunk es panaszJwdrunK. Meg probaltun Ii'. h~~hll valamilr2l.e rneqoldast taltilni. h.oqV pom ottehessunk a rnindennt po; "cip6Qgy" vegere..

Tudtern, hoyy tIel a doloq veger~ akamk jarnl. el6szor i\ ei, lwl, rekintznem DUol D h~tlyt6L nogy en \jClQ_y'ok liNYU, ok pedig. cse k i"1 G'YERIKEK. Eli cszben terive ugy kezdtern, hoqy elmondtarn ;1 la.nyoknak, hogy mit is aka.rolf (ezt. hogy lw illdulni kell, vegyrl~ tel ~1 (lpojClkelL ~~ hoqy mllyen elonybket IMok rnindermyionk SZt1miUd ebban. ne stkerutne 111£gegyeznllnl\ (rem guru!nek duhbe. ~-aadttslll nern is l~.e~nenk ell, Ekkor ok is elrnondtek nekem, hogy o.k mit d hellne K (hogy ne "basaskorlja k" fele.ttHki, ~s nogy milyen el6nyci lennenek ermek he valoban nem tennern (nagyobb haj landosaqol rnutetnanak ez egyuttm([l~odesn:),

Mi.ulan megegyeztu nk abban. hoqy must mar rnlndker "fed usztaban van a77fll, noqy a masik mit fjk:ar. cs hOm] ebb6! mtlycn eJol1yoK szerrnezhatnek velamnele rneqoldast kerestunk, megholztl {J .kl, mikor. hol e.s mit altematlvak" felhasznlltLsaval.. Fe·!te~tClk tehnt rnagunknak flkerde~eket: ki mas vehetne Iel d riptit. euukor induh.i kell C,K[-cilternativa"). hol rnesun (mini otrhonj lehetne telvenru i:1 clp6ket C, hol-elternauva" l, rnikor masker (mint arntkor mdulnl kelD kel~ene tclvenui a cip6ket (',m!kol"-f1JlternaHva"), ~s veg ClI fl'HT monel hatnek, hoqy a heres I.lfl' ilflngoZz€.k ennylra .,basaskod6nr)t(· (..rnili11'1e.matlva '").

A "mlt-al!e'f!1atiiv'cm6l" lanveim CIrca. felragyogott ..1ge.n - rnonrltuk _'. van val~mi,flmiv(J_] szebban henqzene a kerf's." (lgy d6ntottr.k Ilo~v nil ezutan rnindiq hozzateszem a felsz6llt6shoz, hoqy '. K.~RLEI\,'. ekkor nem b~nr6k, ha fd kell venniOk a cipojul\.et. termcszetcsen egy€ter~l2tt€m veluk ebben, hogy ez nern OKOZ kulonosebb nehe.zseget. (fr'lllyilp.rHl~ dL ~gesz?) J"l~a ped[g l1T{)ITHTlel 'jelentllrtelTl, ho~)'! cipoiigy ezota egyik fe.lnek scm okozott tobb fejt\ji~sf.

Azert mesetcm el ezr .a rorrenetet. melt IjQY gondolom, hogy h~l QVQ(,j,as konl -gyereke.k v~~ ig tudte k menni 11 pTQblelllamegolrltlsflfl~~ ezen ez utjdll. d!i.kOt' [dian elternetive lchetne ez fj tanilr"Ol~ ~;ulm(lr[: -s a sziH6kkei vsqv a d la.kokka.l cs£tle9 feletteseikkel veto erin tI\eze\ben [S, ~illonosen olyen temakban, amelye~. ~gy klcsit fonl{h1llJtxil\, mint J10gy to6b2n od(lerj(ln~ r.9Y kirandulds lalELlkolojdTd.

Raadasul he a l\Onrlil~tlJSmego1dils llyen lit jell vcYIa.SLfjuk. a Illcn-· oldasnak mer nem a buntetes ElZ eqvetlen eSZKQze._ "En pe~da ul a ten I i

esetoen ugy is dontbettem volne, hogy eltenekel'em d lanyoket, vagy meg'fenyegetem 6ket. hogy elveszern valamelyik jatermka.t 'esetleg tl sl'em,(J.lu'e vetem, hogy mermyire: nrncsenek rem tekintettel. Innek ered m~nye'kent lebetse.g.es" hogy felvettek volne a cip6jUket. En ezonban uQ'Y gondolom, hogy '0 buntetes mindenkeppen rneqbantodest es sertodottseget szult volne, es semrnlkeppen sern segitetl'e volna el6 egy tiszteleten es bizelmon aldPu16 kapcsolar ~etre:j6tlet Koztem es kOlOW1k

HCl ez ilyen ttpmu konflijrusrneqoldast sz oktata.sban is elkelmazzuk, a tenules d·KCldaiyaU pozitiv medon sztnHe'thetjiik· meg ·ugy. hogy az minden M.~ szarnere kj'e~egI't6 legyell. Ennek ez eljina.snak oj segUsegevel QZ oMatltsn(J.~f6bbe mar nem kell csupe .ranar kontre szi.Ho", .ranarkomre ·diibk", "tflJn-ar kcntre t~lazgat6" konfli~tl.!sb61 allnte - amelyeknek ismereteben nern szebed csoda.lkozmm~; ha Cl tenarok veloben hamer KH~gnek -; ehelyett nyitott perbeszed leher, ahol (;ll erinretl"ek iyenyei telelkozhetnek

Olya.n cSoe:1ekvesek~1: keresni megoldeskent, ameiye11

nern tekiluhetoek

bDntet6 erdszakna}{'

idelzuk fel a tanulokkal, vagy m.eseljOk e! nel'ik. hO~lY hoqyan hesznaltlik ,a di~kok megbnnrelesere 1'1 szamarsipke! es d ld(kat a gyarmaf ·id6kben. Ezutan kerrii,l\ meg a. di.akokat hogy mondjak eL hugyan eJ,e.znek macukat. ila slamarsipkilt k'ellene horderuuk vaqy bezernak O"ket ez iskolal ·iogdabo. l'-lagy.a.rdZZtIK el ne.k1k. h(lgy cz ilyen bCmtetes affele "megmr16aK.ci6". mert celja BIZ, hoqy a loasikban szenvede5t kettsen. tzuten magyariLnuk el, ilOQY heromtete bunte·fo er6 szek ~eteli k:

I.} a me ly f[zi ka i fa.j d a] me t okoz (p€ ld.!§. ul egy pofc n ~ I

2J amely lejaralja a masikat anal. hogy megbelyegzl V(l.gy rneqszcgyen~ti. (peldtJui: "Bunos vagyJ" - mond]e egy puritan te1epes); es vegul

3,.) emely meqtaqedja val.akitol valemelv vagy kielegi[e.senek eszkozet (peldllul: "Egy himapig nem h!!phetsz be cl temp/omlli ~rnondle a pep.)

'EzU].tan legyto.k tel a t(lumlOlmak ezt a ~u~rdest hogy .a dutyi.ha. ,b~I"&S.t £5 a SZiama.rsiplWJ melytk tipusu biinteteshez sorolhetnank.

Valasza.i.Mt irldokolj6k is meg ..

ZARKi\ts SlAM.A'RSIPKA.

8]

NEr.<1t KAP {SONTOT .14 klSKUlYA

A kOvetk·tCzQ ~~pesben magycu-.clZZl.lK el, hogy van egy frlir~il~ fajfa cselel\ves is: G. ve:delnH2z·o· er6sz.aK .. Ell ez emberck akkor alkelmezzak. 11(1 velernllyen s€n:Uesl vagy iga.z~Agtola.ns~90t akarnak megaKada~yozT1j. Hozzunk pEHdakat hogy erLeke:~~e'[hessuk fl kGlonoseget.

WDElMW:l ER6sZAK: egy puriran kjsfiQ egy vagt.aJI-6 16 e:le: lepne .. de (lzedesa.nyjel meg rOJg CldJa , es ,elraruja a 16 utjabo.L

B.(JNTETO [RO.szPtK: miv t6 n e'ika pts « Kisfi tu. hazaviszi. £?s egy pa tcsva! elfefJ'ekeN rossm sagaerf-

VtnIl.N'EZ.Q [RoszAK: amlkot (! t:on~r rneqlat kef hut ve.rekednj ez udveron .5letv~l{J.)z·tj i'l oket.

BONTITO EftOSZAJC .mluran szetvat.asz!Otta 6ket bUlUefesU./ Sawkba kef{ tJ1lniuk s,zam,lniplu1yaj a fejOJron

Kerjuk rneg d lanuloh:at, hogy gondnlk()djanak -el ezon hogy a b(lnte-t6 eroslak lehet-e iguzan haj6ss,CI~ a m.egi'en.yltettek jov6beni viselkedeseree A;:;,gz peJ,d6ul (J gY'2Te.k elfenekelese \fogy q tenulok serokbe ·alljtasa feJilkon a szam.arsipkavllJI me'ggatoIJa-e majd dl~er ebban. hogy a jov6be:n ujra el~ovessek ezt. ernlert a bumetest keptaK" V(iI.Q.sz(.Iihat 8rvekke'l [s t~m(l.ssz~k a16.

'Elurlm kerdezzuk meg CI d~8kokat, hogy mil tQiLnene:k ok t ha il taner. i.lletv·e: a szul6 helydbe'n I£nnenek) ennak erde'keben, hogy J6 i.rimyba bdolyasoljak a gyer·ekek viselkedeset bOnteto er6szak hasznele ta [le.1 ku 1_

VegezetUl a wnu!6k hason!iisak OSS7€ e bOnt-eto es a vedelmez6 er6s2.akDt a. Ienti slituilci6b.an, rnajd ~. csoport ertekelje, hogy V02QSO soron m.i csokkentheti. legtn~abb annak az '2se1yet hogy a forte net sze~ep!oi lijra hesonlo medon viselkedjendt

1'.,. 7t{ zn: I-. . Y LU:dL. I, L'!Og .

egye.s cselekmenyeket ve.d1ei ~.ez.6 v.agy buntelo ercrsza.lqllj~ kell-e tekmtenunk

ElgOi1dQlkodni

. azon, hOQiY a Z d[ le ~ tOK [.5 megjbuntetike a k~lyk€lket

Termeszettl.ldoma)lYo'k

A tanul6k kepzeljNI maguk ·ek (l ktlve-tkezo ttllalokat kutya,.mClcs!'(l, csuke. K~rdeLzijk m~g t6luk, hogy az anye- es .a.paallatok va.jon meqbiml,etik·e· k6lyke~ket Her a tanu16k szerint i'gen, magyarazzdk el.

82

hogy ez utod 11ll'fele c~elekedete vezefhet bunteteshez, es ez enyaveqy epaallet rnely cse]ekv~slet tek:lnthel.ii1k ennak. VegUl a tenulok qonoolkozznnak eJ azon. hogy a KQlyokal.la.T szuleinek csele-kedete! vedetmczd vag}' b(mte.6 eroszaknak tektnt!k-e.

Ho (]J tertulok ugy qondoljek, hcey ell allatOK nern buntetlk meg csemeteiket. kerdezzLlk meg tdluk, hOQY szerintuk nuert. Arra is kerde:zzunk [(1,. hogy meglatasuk szerlnt rni~rl van ez. hogy ez ernberek meqbuntetlk a. gye-rmekei.ket. mfg mas ei.llf1tok nem

:ttJ*.>: .. ~;;~lii.~;;"'o!;<Eff~·';~'·.··ffl""WE.r7~>· -~-_' ~~ra"ml %::4 ~R·· ,."".!;.;

. lWif' . WM·, .m:~j,_M$

.', . ; 'liil:' .. ' . ;' r&U:D"?ill¥> \.. .~: "* §:

..... - ... ~~.««-.~...:. I

Me-gallapftcmi. hogy T6rlene:lprn

vejon 'elKerCilheto

lett volne-e

az Amerikal

Polg"Mh&bonJ. llycn

ko nfi tktusme gold 6 parbe.szed

s.eg I tsc.g eve 1

r'tlcmdjul{ el a tanulokne« hoqy 11a. sz ernberek nem kepe~el\ kulonbOLd beMs mocokon meg olderu a problerneiknt es a kontltktusoke! ekkor gyukrJrt folyam{)d nak eroszakhoz. iIIetve kezdenek hebcnrt. Ezuten idezlul\ fei a tanul6kkal 'Eszak es Dell\es6bb polgarf1abotlJba torkollo Iwnf1iktusat. jvtondjuk e:, hoqv vtssze ken mennluk az id6ben. hogy sl?gitsenek Abraham uncolnnak es Dav[snek, hogy eroszok nelkul. ~'lsiTTlfts6k tI konlllktus!

KerjGnk egy-egy jele.mkezOr Lineal [1, ill~tve Davis szerepenek ~1j~iIszssera. Mindketten jOjJene:~ kl ez oszta!y ele.

KezdjlJk aLlot hoqy mindhcUojiIket me'g kerdjiik, hogy keszek e taJgyaln~ a rdbszolgasag Iennte rtasar6L illetve eltorh~ser6', {'t1u essunk ra, hogy hfl v{!,lamelyih(lK ezt go. ldolja, hogy elp.ve 1 el"i ven iqaze, vagy hogy a mllsik gondolatai nern SZd rnltanal-i, mert 6' 5Z etnok, akkor meg nern ke~z:ek a tEirgya.16srCl. Emb§keztessOk a ke'. elnok6t errs. hogy nyitottnek kell lenntuk a rnasi.k feK killonben ncrn I~ezdhetnek huzza a konrlikms mego,]dasahol,

EmtcHl ellerorizl(jk,. hogy sem Lincoln, sem Davis nern tektnti-e a mastket ell~nsegnek, vaqy nern belyegl~-e "nege.rl.lnacl6nak·", .eboliclonis[~nak" vagy berrni masna.k, ~'lagy-ol-azzllk el. l10gy a rn~_,;ik barmlfeh: me~belyegzese. vel.~Y beskatul.yazasu zeverherla a "konfli.ktusrneqoldes tolyamatet.

Fo]yl·tlta.skent mindket elnok rnondte el, lwgy pontosan mit is ahar (peldCiul 'lincoln a rahszolgasag €H6rles(~t Davb d fen ntaltas·fit) r

83

DAVIS is UNCOLN ELNOK

Utmutatils

majd t~jr~el\ ki. hogy mltele ,e16nye'[ szermezhemek rnindket telnek abb61, ha el~rhetjk celjuKaJ,

fl'liutan rrundketten felsorakOltattak eJve~ket rnindket ell10k tsnH~teUc el hogya. mas1.k mlt eker. 125 mifele elonyO'ket: j6soi mind ketWjuK reszere. tzutan mtndkertO]u.knek el kelt donterue. hoqy a ma,sH( helyesen eTlelmezte-e elrvetket.lla valarnelyikuk nern eJegedett li masi1~ v6lilsz~.vClJl" akkor llj ra rneqyerezze eJ ne.ki" h,o~y mil ekart, es hog)' ebbm mifele el6ny6k szarmezhetnak. Ezt addig folylilSSQk, amfg mind k,et' e1n6~ oontosen tud]a, 1109Y a ma~i.k mit akar es rniert.

l"likor ezzei vegezJek, kp.rjijk meg nri,nd~:et elnbko't, hogy probaljandh aUe,matlvakat es me~JOldJ6sokat talalru a konfh ktus elsirn [ldsdrd Q "ki, mit. l101 es mtkor' sZ(lvClk has,zn&iflfavi)L

fit K!-AlTERN.ATiVA"

.'. ' . , ' .

ven-c velaklmas. a.k1 sledhetm~ fl gya,potot?

A "HOL-ALTERNATi'VA"

Lehet~ege~-,~, hogy a. rabszolQiasl~g csek ott Jegyen me~v;ngedell ehol e:ddig [s [et£zett, azuj itllamok ped [9 szabadok le~fyenC'k7

Ii "M lKOR- AtTERNATlvA"

Me-g lehet-e fokozatosen szuntetnl a. rabszolqeseqot 01.Q~W ne legyen Jolyematos gaZdOiSdgi zurzaver) (lgy, hoqy mend jUh: 18g0-ro eqyetlen rebszolqe se dolqozzon ez (m~tvenyekcnl

{\ "MlT, ALTERNAT1VA"

M[kent lehetsEges u gyapotszede.s. rnbszolqamunke telbasznelasa nelk017

A p{lrbeSled v€'gen fl tenulok d6ntse,1\ el. hogV ez effele kon fliktusmeqoldo 'tantl.cskozas az elnokoi( kozort (fiiggetleniH Clu61, hogy itt es most m0ga llapodas szi.i'leferr-e) meggiHolhatta volnne (I polg aT 11 a boru K [tore'set

V,almzaikat Indokoljek is meg",

84

~~ "·';.t~feJ'~ij~ ;;~>J{t~'Y;-ltrLitk&iW± ~ ..

':«0';1 ~ ':" .0 ~ ~ -".1:'- »1: _ -. -~ ... ...:::

.:. ,,~:~.=k",; ;':.: ,*i!i,?5 ~ '1::.$~ ;g)qnd.o1kctqq5 n.

A!kalma.zni a ki-, Egy krHikus diSnte~

rrukor-. 1101- e5 mit- meqhozataie.

a1ternativ~.'I~.at egy valamely t6nenet

edou [problema s.zerep16jenek

mego[d&5ciba.n. helyebe k£pzelve

ma.gunkat

Nye1v

{NEGJEGyztS: ez ore k.€zdete elo~t irju'k fel ,j) tabi,ara a kOv-etke.zoket: .Kl -altemetive". .Hol-elternettve", "Mikor-alterna.t[va", .. ,M.it-alter.' ")

neuva

Olvassult fel il tanuloknek ez olilbbi torteneter:

J1375-6t twnlr tittyvitte kis teJepIJMs Kansas allamban, smetye: mi1Jdenkf bizfonsJgos, {orvenytisztel5 poigc.irok altai takot!: vJrosnak tort.

Homer tscsso« tna szinN§n a vckoska .fak6jo, bar ennek (J polgJmk ko;z'()/ nem mtnden/r:J orilJ. U/JyviUe ssemo: faffojd nercon c'l dfii.f ofdaJon a polgar!1Jbonjbdn, es solwk meg rna is ugy.gondoljiJ. nagy nem sziiksreges, 110gya frketeknej( is jogaI /egyenek.

H,{jrom h6nappaJ dzutiln. hogy Homer LdlyviNe-be koit6zik. s vamsiw Wszereset h'ulton raMlj6k. Homer Jacksom letartOztafjJk. 25 bfros.ag ere dmUak, S bar a gyiJk.ossagor nem 0 koveUe et a bird btJn6srre/r taJJUiJ. its k6tel JUal! huM/fa Ireti.

Al (Jkosztd.-; e!(Jesre/en janmk. Homen' a seitt. 6"'rzi. Kelf{(jtJkdn kfv{1J egy teJek sines a Ais bdrf6m?puletben. fkkof hirtelen .HowemaA meses ieheto5ege tam?Jd d menekOlesre - a seriff e'dlsztk,

Homer tud/lI, 1J09Y br5rt6n6'rp barmeIyih pfllanatb(l!1 feMbredhet Hd csss a f(_;,gyveret veszi et. nem 1ur messuie. Ha aZOIl[Jdl1 fefW, r'F esetleg o setiiietetebe kenJlllet; hfszE:n a vdroskabal1 mfndenki ludja, hogy szfvb e reg. fI1elJes/eg meg fgy is fel7mHl Qnnak a lebe toseg I? , nogy magallOz tet. miel{ftf Homer egerutat nyeme. ria azonban meg{ojtana a setitie: eiCg id6! nyeme ahfwz, hogy eimenekl1i!J essen , tfJiel6tf barki eszrevenne (J 5zoke'set Ezesetben fJE'm keuene megna/- 17j,l €gjI olyat: bU(JcseJe.kmeny raiatt. omit nem k6vetett d.

/:fa va16ban megfojtja a serittet. ak,lwr mar t,'enyle_q vef fog tapddnt a kezehez_ Ha szanbsn nem fojtia meg. akkor masnap biztosan felakajzGiak az aJtala et nem kdwfert gyiJkosst1gerf.

usszuk a tenulokat lH~gyfos csoportokra .. HdSZt1Chljak a ki-. hol-. rrukor- es mjt-alh2:matlvlikat ana, hog)' Horner helyett m.eghozziik a helyes dontest. Egy }\ls idrS uten, emit 0 csoportok a Kefdes meqvitCIJtasaval roltenek. jelenrsuk ki., hoqy e['fekjtertimk rneqemllteni

85

80 MIER J ACKSO N IJIlEMMAlA

u tmnta tas:

'GY.A.KORlATI )\ LKA.Lf'llAlAs

Utmntata.s:

valerntt. ami. ~setlrg fonros lehet: a $.eriffnek het ki.s gyereke vsn, e.,; a fek~sege hetalos beteg. N~hany perc uten ujTa slakitstlk relb-e d ~anulok taniks]{,ozasat: ,.6, ezt ntszem rosszatmondtern. Nem a. seriffnek vall hel 9yer,eKp. e~ ll(jla~os, bete9' 'iele5ege, henem Horncrne 1('. Ezutan ha'Qyjuk, hoqy a tanulok tovabb dolqozzenek Homer d ilernmajanak meqoldasen.

M[uta.n m.egtelel6 menny[scgu idat hagytunk a taru§cSkQZaSfiJ, i] csoport tagJat pr.oba.1jafli1k egymas ~~Olt konszenzusre jutni azzel kapcsolatben. hOQY rntlenne Homer teend6je. Minden csopon keressen en,reket a. ssjat iqaze mellen EZLllCi,n adjunl\ h;-hetose:get a escportoknek ana, boqy kifejthessek ~alat nezcpontisket a tcbbi csoport eloU azzel kepcsoletban, hogy rn€g~8rd~uk szerint mit k,e,llene rennie uomernek. vegezetu[ kerjuk meg a tanulokar. hogy minden elhangzott velernenyt flgyelem.be veve probftlJa k meg [ciJd.lni. fl 1ellet6 Ie:gjobb meqoldast.

L~lm1ai rendrc es sze balyolw a

Els.a Iepesb€1l kerdezzuk meg a tenulokat. bogy szermtuk ez ez iskoIOli Q.yaK-orlal, rnlszerlnt a tanarnek nem tetszc medon vLselkedu 'to.· nulok neveit feliIjAk a tabtara, inkebb bimtet:.o vagy vedelmezo er6- szahn a k te.ki I1Jhet6 -e.

Ha sliJksege~" lsmeteliuk el (l tanul6J~kol. hogy rni a kill,onb:seg a ketiele enJszak kblOtt i,A vedel.mezo erosza.k ana iranvu', noqy vale rnilyen ser(lle.s't Vd'QY igazs~gtal(m:\a'9of meg,a.kflda[yoLZon; a. bunteto erosza'k fiziket fitjda.lmat okoz. megbe.lyeger, veuy megsz6gyen'it valakit, iHelve megtagadja role velamely igenyel{ieleg!t(~st=>.nek eszkb,zeit. A b,unteto er6szak eset!eg drertemi Q hasoni6 csel.ekveS.f61 a szemetyt. vagy .megva/(oztmja vfselkedes{:[, de nem aztlltal, /logy megem2li vete. h'()gYa masik mit is akar elem.t !2S miert !wnem a.zaltiJl. hagy ffHt?imet kelt benne c5efekedete.nek esetieqes kovetkezrneJt_Vei mtaft) A tanu!6k hozzana'kfel erveket vataszuk mellen.

Ezutan kerjOk meg a tanuloket. hogy gondolkodja.na.k el azon vejon rruert g,ondolja a tener u'QY; hogy fel keU trnta a oeveket i) U3blarll, mejd k~rjjj.nk euy jelentkezuL dki '~1idtsl(ma a tand_r szen?pet (aki fel aka.lja. imi a neveket a t&bMra), cs egy masikat,. akl e'gy olven dtak szerepet iatszdnd el. (l,ki. Sleretfle el,erni. hoqy ez <5 osztelyukben

86

ne tortenjen Hyesml. Mindket v~lIalkoz6 611jon ki ez osztely e[e. Szolltsuk fel 6ket. hogy pr6baljM~, E:l~lmjtani a konftiktust 'Cigy, hoqy .reg 19jiiyjak a konf~ikttlsmegoldtls :sz()kasos, h~pesejt.

[[PESEK Pelda

Ll f'l'lindkef fel jelenrse ki, hogy kesz t6rgYEllrli a. masikka,l,

2.} ,f/lind ketten jel.entsek ki. hogy nem b£Jyegzik meg, vagy skatulyC§zz.ak be ~gy'm~st. (peldfml:. .tn vagyok a Ti~NAR, u,gyhogy __ .") 3.) Mindketten fejt~Q'k kj, hogy rni ez, emit 21 szeretncnek emf. es hogV ebb6J mindket felne'k mllyen el6nye szarrneznet.

4.} Mil1dketten lsmcreli~H~ ~I, hogy u m~sik mit rncndott (mit ak'ar elerni rnilyen d6nye szarrnazhet hehile rnindket N'!lne,I.;),

5J Mindketten jeJ.~TllSp.k ki, hoqy a. masik pontosen megenette-e, hog)' mit ekemak es hoqy mllyen elOny6ket 1~1nok abban. he s.ike.rul me'ggy6znillk a rnesiket.

6,) Jarletl~ vegig akt-. mtkor-. hoi es mit-elternatlvaket a nevek fei" ira.siwal kepcsoletben

VegLH a ranulok gytijtsenek olyen lehetseqes tskolai konfliktushelvzeteket. amelye:K [lap mint nap elBa,d6d nek Ierrneszetesen ezeket a szituscickat is. djatslhatjak, mi~6zben veqi~vezE:tiuk cket a.

kontlih,tusmegoldas l~pesein. '

(fY1[GJFGVIFS: Ha fez ez orevaztet "tul ijesztondcri1nne, ekkor eglY elozetes. "z.sirMe.szrnec.;el',e" esetteg se.githet. Eg'y i.lyen vita soran a resztvevoknek lellEt6s~gu.k nylllk arra. nogy kitejezzek, nut areznek. es mit vMnak: egy effele tenecskozastol. Azt is elmondhatjak a robbieknek, hogy eh~:gg'e mag,obi.ztosna'k eEHh2 mequket ehhcz, 110gy ez lskolat rnodszcrek meqvitetesare is alkalmazzak fi konfliktuskez:ehJ e lj a.r asr.)

87

('Felhoszmilhat6 ez or,at rnunkaben a. "Zsira,fny.e,~v elsaja tttase ,,' d nUl fej ezetben megj elo 1 t medon. vagy seg rts~g ken t CI ., Be:vezdes

a zsiraf~ okt.alasba·' d nul fe] ezeth ez. )

Egy csokorre valo erzelem

felajlott

SlOmOnJ

hcldoq

nyugtalcm

inqerult

bosszus

trusztralt

megb6nt6dott

8B

haJds,

rn~ltanYDl6

rnsqlepett

merges

turelmetlen

(S,C! lodo t:t

zeverr

remtilr

ldeqes

tanacstalen
lneg dobbe nt
lelkes
elf ag ad to ton
b~za'kod6
'kivancsi
megre.nc!ult
gcmdterhel1
lzg'atott I
k:(jz6'lly6~ I
felbM'orodon I
I GVORGY KIRALY (Azt akarja. hogy

a telepesek enqedel mesked jenek nekL)

TELEPESEK

(Ki akarrmk sza.b,adu lru a Krraly natalrne alan

INDl.ANOK

(Alt a.karja k hogy mmdenkr hagyja 6ket beken.)

H.ARA.G

IICATOTTs,A:G

GONDTERHEl TSEG

ZAVA RODOlTS AG

MEGDOSBENES

KOZ.ONY

89

2. M,Eu.:EKLEl tRZEl'EJ"lKI,RAKOS

3. meWle kId:

A Szabadsdqoklevel

Ezen a kleve 1 l'Qazolja, hogy nevezett

a mal napped f1elszabadult a

k6t6ttse'ge elol.

Datum: ~~ __ ~ _

gO

4., meUekl ret:

Aze'!Jyes te nul 6k erdek16des~ koreinek Ialserolasa

Ne.v _

1. Va,loCjClSci ki, hoqv rnely fanta.rqya.lwt szereted. ENIK-IENE

fENYK£PEZ rs

fOGAU'I',AZAs

[(OR NYEZH1S.rtl E R IT IB,I 0 L6G I A OLW\,SAS

HAll

SZ;u>'t ilAsTECll N ~ K~ SZ~LI ... ITANJrtlATr{I'\ATIK~ TESTN [V[ L~'S

TO IHt N [L[ i!;,~

EGYIB

[I. lrdtde a kedv;.::nc;?id,zt:

ETEL:

TV-li10SOFt rVlOlIJlLi\l: iWCK$ZrAlt j-"U,MSi I AR:

HU l'l:A: [(jYE.I:l::

Ill. Vd~Ogd~d 'hi" hv~y me'!:i "':.porfjjgakat szereted ([zni:

l),ALE.TT

ron

HJTA.S

GORKORIZAs

UORGASIAT

Ki~RATE

lHR t K pA~WI As KO SAH LAB O'/-\ HOPu\hD,P" TORN A.

uszAs

ECiYEB

IV. VtJlogasd KI. :;~ogy mivel fo~~,'la",I~oZGl sztvescn A.GVAGOZAS

BARKAcSOl ASCSOPORT VUETESE CS lW m~ I, r-lU N KA

ENEKLtS

EV~S

FE:Q"ts nj7[S

1"i.llJoclGSZERES, JATEK

1 Df-Gf-N :.JYF:IV

j, RAs13n: :EL ELE S KEPREGENYEK MATEKfE LA DAJOK M ESE 11 ALL(j{\ [ As r'IODi::LL'E7ES j"'IOZmA JARAs OLVAS.As.

OKAu6 r1tJ 1-.[ KA Rll.JZOL.4s

ShA A ?ARKBAN STRANDOLAS SI[RIPJATf:K SZOB Ell fELELES rANe:

TllDOfftANYOS K1StRLE1EK VAlAi,,\n G'r(h [TN I. V.ARRAs.

VI.DEOJATEKOK

EGYEB

91

A Magyar Er6szakmentes Kornrnunlkaclos CSOPQrt s IIEAL-H u Ii'l gl~u''Y A~ a p itvan y ~l3ill§,~lrQLnr&L~ ~@'iJ@:@®LL~'U'

1113 Budapest, Szent Istvan krt,.12. IlL erTl_ Tel.,: 153-4507

E~ma.il: cros:sm@mail"el,endslr.hu

Dr, Marshall Rosenberq elerheto a K6vetkezQ drnen.

THE CENTER fOR NONVIOLENT COj"lMUNl(A.TlON [-man.: 74721,.1121@0I)mpUServexom

"EJJRopA'BAN AMER1KA3AN

wasserlatleenot Postfach 232

4418 Re'lgolds.'Nil. Switzet-r.amJ Tel, & Fax: +.:tl 61 94] .24 40

P .o.tox 2663

Sl1ermall, Texas. USA 75091 TeL:, + 1 903 89.3 381)6

fOl(: , 1 903 893 2935,

.~