Sei sulla pagina 1di 151

Tra cuu thiet bi dien

Ph lc 1
Thit k cung cp in
Bng

Ni dung

Tran

1-1
1-2
1-3

Cc h s tnh ton ca cc nhm thit b in


Gi tr ksd v cos ca cc h tiu th in
Tr s trung bnh ca h s knc, cos v Tmax ca mt

g
4
7
8

1-4
1-5

s x nghip
Sut ph ti ca mt s phn xng
Sut ph ti chiu sng ca mt s phn xng (dng

8
8

1-6
1-7
1-8
1-9
Hn

n si t)
Tr s trung bnh ksd v cos ca cc nhm thit b
Sut ph ti chiu sng cho cc khu vc
tr s trung bnh knc, cos ca mt phn xng
tr s trung bnh Tmax v cos ca cc x nghip
Nhng ng cong biu th gi tr Kmax theo nhq v Ksd

9
10
10
11
11

h1
Hn

th nhq* = f(n*, P*) xc nh s thit b hiu qu

11

h2
1-10
1-11
1-12
1-13

Bng tnh nhq* theo n* v P*


Bng tra tr s Kmax theo Ksd v nhq
T phn phi ng lc loi -58 do Lin X ch to
T phn phi ng lc loi -62 v Y-62 do Lin X

12
13
14
14

1-

ch to
T phn phi in p thp loi P do Lin X ch to

15

13b
1-14
1-15
1-16

My bin p ba pha hai cun dy do Lin X ch to


My bin p ba pha hai cun dy do Vit Nam ch to
Thng s k thut my bin p phn phi do ABB ch

16
17
18

1-17

to
Gi tin my bin p phn phi 3 pha do Vit Nam

19

1-18

ch to
My bin p phn phi 35/0,4 kV, in p iu

20

1-19

chnh 2x 2,5% do ABB ch to


My bin p ba pha hai dy qun do Nh my Thit b

20

1-20
1-21

in ch to (THIBIDI)
My bin p phn phi hai cp in p do cng ty
Thit b in ng Anh ch to
My bin p trung gian 35 / 6 22 kV do cng ty Thit b

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

21
23

Tra cuu thiet bi dien

1-26
1-27
1-28

in ng Anh ch to
My bin in p o lng do Siemens ch to
My bin in p o lng do Lin X ch to
My bin dng in h p U 600 V do Cng ty Thit b
in ch to
My bin dng in trung p do Cng ty Thit b
in ch to
My bin dng in trung p do Siemens ch to
My bin dng in do Lin X ch to
My bin dng in t 35 500 kV t ngoi tri do

1-29

Lin X ch to
My bin dng th t khng kiu cp T do Lin X

32

1-30

ch to
My bin dng vi in p trn 1000V do Lin x ch

30

1-31

to
Thng s k thut ca cc loi my ct trung p do Lin

33

1-32

X ch to
Thng s k thut ca cc loi c cu truyn ng

34

1-33

in t do Lin X ch to
Thng s k thut ca cc cun dy t trong cc c

35

1-34
1-35
1-36
1-37
1-38

cu truyn ng do Lin X ch to
My ct in trung p loi HVF do ABB ch to
My ct in 7,2 kV loi 3AF do ABB ch to
My ct in 12 kV loi 3AF do ABB ch to
My ct in 24 kV loi 3AF do ABB ch to
My ct in SF6 ngoi tri 24 kV do Schneider ch

35
35
36
36
37

1-39

to
My ct in SF6 ngoi tri 36 kV do Schneider ch

37

1-40

to
My ct chn khng trung p t trong nh loi 3CG

38

1-41

do Schneider ch to
My ct chn khng trung p t trong nh loi 3AF

38

1-42

v 3AG do Schneider ch to
Thng s k thut ca my ct ph ti -16 v -

38

1-43

17 do Lin X ch to
Thng s k thut ca dao cch ly trung p t trong

39

1-44

nh do Lin X ch to
Thng s k thut ca dao cch ly trung p t ngoi

39

1-22
1-23
1-24
1-25

24
25
26
27
28
29
32

tri do Lin X ch to

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Tra cuu thiet bi dien

1-45

Dao cch ly trung p do cng ty Thit b in ng

40

1-46

Anh ch to
Thng s k thut ca s t trong nh do Lin X

40

1-47

ch to
Thng s k thut ca s v s ng t ngoi

41

1-48

tri do Lin X ch to
Thng s k thut ca ptmt kiu

do Lin X

41

1-49

ch to
Thng s k thut ca ptmt kiu AB do Lin X ch

42

1-50

to
S liu k thut ca p t mt kiu AC v AM do lin x

42

1-51
1-52

ch to
Cc tham s khc ca p t mt loi , ,
Tr s t ca mc bo v cc i ca p t mt loi

43
43

1-53

, ,
Thng s k thut ca ptmt kiu A3100 do Lin X

44

1-54
1-55
1-56

ch to
Cu ch h p kiu v do Lin X ch to
Cu ch h p kiu ng P 2 do lin x ch to
S liu k thut ca cu ch in p thp kiu

45
46
46

1-57
1-58

do lin x ch to
Cu ch cao p do Lin X ch to
S liu k thut ca cu ch in p cao loi , ,

46
47

1-59
1-60
1-61
1-62

t trong nh do Lin X ch to
in tr v in khng ca dy ng trn
in tr v in khng ca dy nhm trn
in tr v in khng ca dy nhm li thp
in tr v in khng ca dy dn v cp li ng

47
48
48
48

1-63

v nhm, in p n 500V, /km


in khng ca cp in ba li, dy dn c bc cch

49

1-64
1-65

in mc trn s hoc puly, /km


in tr v in khng ca thanh ci phng (dt)
in tr in khng ca my bin p h p di 1000

49
50

1-66

kVA
in tr v in khng ca cun dy bo v qu dng in ca
51

1-67
1-68

ptmt
in tr tip xc ca cu dao v ptmt
Cp nhm v ng h p cch in PVC do hng LENS

25

H 2 va HH

51
52

ch to

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Tra cuu thiet bi dien

1-69

Dng in ph ti cho php ca dy dn khng bc (dy53

1-70

trn), A
Dng in ph ti lu di cho php ca thanh dn

54

bng ng v nhm ( nhit tiu chun mi trng


1-71
1-72

xung quanh l +250 C)


Thanh dn nhm hnh mng c qut sn
Thanh dn bng ng trn, icp nhit mi trng

54
55

1-73

350C v nhit ca thanh l 650C


Thanh dn nhm m ng, trong t trong nh, nhit

55

1-74

mi trng 350C v nhit ca thanh l 650C


Thanh dn hnh vnh khn nhit mi trng 350C

56

1-75
1-76

v nhit ca thanh l 650C


M men chng un ca cc loi thanh dn
H s hiu chnh k1 v nhit ca mi trng xung

57
57

quanh i vi ph ti ca cp, dy dn cch in v


1-77

khng cch in
H s hiu chnh k2 v s dy cp t trong cng 1

57

1-78
1-79
1-80

hm hoc 1 rnh cp
Mt dng in kinh t, Jkt (A/mm2)
Chiu di khong vt theo in p ng dy
S lng cch in trong chui cch in treo trn cc

58
58
58

1-81

ct b tng ct thp v ct thp


c tnh cu to v phm vi ng dng ca cp cch

58

1-82

in bng cao su in p 0,5 - 6 kV do Lin X ch to


c tnh cu to v phm vi ng dng ca cp rut

59

bng ng hoc nhm in p 1 - 35 kV do Lin X


1-83
1-84
1-85

ch to
in tr sut ca t
H s hiu chnh in tr sut ca t
S liu k thut ca r le dng in do Lin X ch

59
59
60

1-86
1-87
1-88
1-89
1-90
1-91

to
S liu
S liu
S liu
S liu
S liu
S liu

60
61
61
62
62
62

1-92

pha
S liu k thut ca cc ng h o in

k
k
k
k
k
k

thut
thut
thut
thut
thut
thut

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

ca
ca
ca
ca
ca
ca

r le in p do Lin X ch to
r le thi gian do Lin X ch to
r le trung gian do Lin X ch to
r le tn hiu loi dng in
r le tn hiu loi in p
cc ng h o in nng ba

63

Tra cuu thiet bi dien

1-93
1-94
1-95
1-96
1-97
Hn

Cc ng h o in lp bng kch thc trung bnh


Chng st van do Siemens ch to
Chng st van do Siemens ch to
Chng st van h p do Siemens ch to
Chng st van do Lin X (c) ch to

h4
ng cong

1-98

63
64
65
65
65
66

K xk f
r

Dng in ph ti lu di cho php ca dy dn v

67

dy mm, cch in bng cao su v nha, li ng


1-99

v li nhm
Dng in ph ti lu di cho php ca dy dn dng

67

trong nhng trng hp di ng t v dy cp mm


dng trng hp di ng thng xuyn.
Tit din nh nht cho dy trn nhiu si

68

100
1-

Tit din ti thiu ca ng dy trn khng theo

68

101
1-

iu kin hn ch vng quang


c tnh k thut ca ng h m in (o CSTD)

68

102
1-

do Lin X ch to
Kh nng ct ca APTOMAT kiu AB

69

103
1-

Khong cch nh nht gia cc dy trn, thanh ci

69

104
1-

trong mng in phn xng


Tit din nh nht cho php ca dy dn trong mng

69

105
1-

in phn xng
Cp ng h p 3, 4 li cch in PVC do hng LENS

70

106

ch to

71

Dy in h p li ng mm nhiu si do CADIVI

72

ch to

73

T phn phi h p ca hng SAREL (Php)

74

1-

1107
1108
1109
1-

T in b cos in p 220 V do DEA YEONG ch to

74
T in b cos in p 380, 440 V do DEA YEONG ch to
74
Thng s k thut ca t in b cos do Lin X ch
to

110
Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Tra cuu thiet bi dien

1111
1112

Bng 1-1. Cc h s tnh ton ca cc nhm thit b in


(bng 2-1, trang 616, cung cp in, Nguyn Xun Ph, NXB
khoa hc v k thut)
Tn thit b

H s

cos
ksd
knc
1
2
3
4
A. X nghip lin hp lm giu qung v xng ng bnh

Bm, qut gi, my nn kh, my thi kh, my ht kh


Bm nc
0,7-0,8
0,8-0,85
0,75-0,9
Bm ct
0,9
0,8
0,91

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Tra cuu thiet bi dien

Bm chn khng
Qut gi
Qut p sut cao cho xng

0,95
0,6-0,8
0,75

0,85
0,75-0,85
0,85

0,95
-

ng bnh
Qut gi ca my nghin
My ht gi ca thit b ng

0,4-0,5
0,5-0,6

0,7-0,75
0,6-0,7

0,6-0,7

bnh
My p, my nghin
My p ba
0,8
0,85
My p nn
0,6-0,7
0,75-0,8
My p bn trc
0,9
0,9
My nghin bi
0,8
0,8
My nghin thanh
0,7
0,75
My sng
0,5-0,6
0,6-0,7
My vn chuyn lin tc
Bng ti cng sut trn 170 kW
0,5-0,6
0,7-0,8
Bng ti cng sut di 170 kW
0,5-0,6
0,65-0,75
Bng ti di 10 kW
0,4-0,5
0,6-0,7
Bng ti trn 10 kW
0,55-0,75
0,7-0,8
Bng ti cho my dp loi ln
0,5-0,65
0,6-0,85
Gu nng, my vn chuyn
0,6
0,7

xon c
My
My
My
My

My lc v lm giu qung
c c
0,7
trn hnh ng
0,6-0,7
lm ngui
0,7
lm kh kiu trng v
0,6

kiu phn ly
My phn loi hnh xon c
My tuyn ni
My lc in
My phn ly t
ng c - my pht
My lc chn khng
Cn trc
Quang lt
My
My
My
Bn
My

vn chuyn
vn chuyn bng dy
dp ba
phi liu
xp ng

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

0,65
0,9
0,7
0,4
0,7
0,3
0,2
0,6
Xng cc
0,3-0,7
0,3
0,8
0,25
0,16

0,8
0,8
0,85
0,7

0,8
0,8
0,87
0,8
0,4
0,6
0,5

0,4-0,85
0,75
0,8
0,5
0,6-0,75

0,5-0,8
0,4
0,9
0,35
0,35

Tra cuu thiet bi dien

My ti than
My y cc
Toa cht liu
Ti

0,14
1
2
0,1
0,3
0,5
A. X nghip luyn kim en v

0,5
3
0,75
0,6
0,7
mu

0,2
4
0,2
0,4
0,55

Bm, qut gi, my nn kh


Bm nc
0,7-0,8
0,8-0,85
Bm ca phn xng l
0,9
0,9

0,8
0,95

mctanh
Qut ht khi ca phn xng l

0,95

0,9

0,9

mctanh
Qut ca phn xng l cao
0,7-0,95
0,7-0,87
Qut kh chy
0,65
0,85
Qut phn xng cn
0,6-0,75
0,75-0,9
0,7-0,9
Qut thi cng bc
0,5-0,7
0,7-0,8
0,7-0,8
Qut ca gian my
0,65
0,8
My nn
0,65
0,8
0,8
My vn chuyn lin tc
Bng ti
0,35
0,7
0,55
Thit b ph ca phn xng cn v cc phn xng khc
Bng ln (ly trung bnh)
0,17
My bin tn cung cp cho
0,2-0,5
ng c bng ln
My o liu
Ci manip, thit b nn
My y
Cn y cc thi mng
Bn xp chng
Bn nng
ng c m np
Dao ct ngui
Ca v dao ct nng
Dao ca my cn th
Vn chuyn ca dao ct
My ct phn ngui
Quay v chuyn dch li ca ct

0,2
0,2
0,12
0,32
0,1
0,15
0,1
0,45
0,15
0,25
0,25
0,3
0,5

0,7
0,8
0,65
0,65
0,9
0,5
0,9
0,5

0,14
0,16
0,19
0,5
0,5

nng
ng dn v my nn ca hp

0,01

0,75

cn bng
My cun xon c

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

0,2-0,4

0,5

Tra cuu thiet bi dien

My ko thp
Np khun, van, van peoxit,

0,25
0,1

0,7
0,6

0,35
-

0,25
0,1-0,22
0,03
0,12
0,7

0,6
0,7
0,5
0,65

c gang
Nhng my khc ca phn x-

0,3

0,6

ng c gang
My qut ca phn xng c
My lc khng kh ca phn x-

0,5
0,7

0,82
0,7

0,7
3
0,6

0,5
4
0,11-0,18

1,0
1,0

0,85
0,7

0,75

0,9

0,6

0,87

0,75

0,9

0,65

0,87

0,5

0,8

0,7

0,75

0,78

ca l van a
Ca l mc tanh
My vn chuyn cc phi
Thit b quay l c gang
My sng cc
My nghin ct phn xng

ng c gang
Cu trc
Cu trc sn ra gang
0,35
Cu trc bc t
0,35
1
2
Cc cu trc khc
0,07-0,15
Cc my nhit v hn
L in tr np liu lin tc
0,8
L in tr np liu chu k
0,5-0,6
L h quang 3 10 tn t ng
iu chnh in cc:
Loi luyn thp tt np liu
c gii ho
Loi luyn thp tt np liu
khng c gii ho
Loi c nh hnh np
liu c gii ho
Loi c nh hnh np
liu khng c gii ho
L h quang 0,5 1,5 tn loi c
nh hnh trong cc phn xng ph c t ng iu
chnh in cc
L h quang luyn kim loi
mu

0,25 0,5 tn

iu chnh

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Tra cuu thiet bi dien

in cc bng tay
L t nng qung dng my

0,9

0,9

bin p ba pha 6; 7,5; 9 MVA


T sy
Thit b t nng loi nh
My bin p hn ca my hn

0,8
0,6
0,2

1,0
1,0
0,4

0,7
0,3

h quang
My bin p hn ca my hn

0,4

0,5

t ng
My hn ng
0,25
0,65
My hn im
0,35
0,6
C. Cng nghip ch to v gia cng kim loi
My ct gt kim loi trong sn
0,12-0,14 0,4-0,05 0,14-0,16
xut quy m nh, lm vic
ch nh mc - cc my
tin loi nh, my bo dc, my
phay, my khoan, my c
kiu ng, my mi, .
Nh trn, nhng trong sn xut

0,16

0,5-0,6

0,2

qui m ln
Nh trn, khi lm vic ch

0,17

0,65

0,25

0,2-0,24

0,65

0,35-0,4

0,06
0,6-0,65
0,7

0,5
0,8
0,85

0,1
0,65-0,7
0,75

diezen, my pht
Cu trc vi % 25
Cu trc vi % 40
My nng, bng ti khng c

0,05
0,1
0,4

0,5
0,5
0,75

0,1
0,2
0,5

kho lin ng
Nh trn, c kho lin ng

0,55

0,5

0,65

nng: r-vonve, my dp th,


my phay rng, p thu lc
v nhng my tin, bo, phay,
dao c ln
Nh trn, nhng lm vic trong
ch c bit nng:
truyn ng my ba, my rn,
my ko, my chut,
Dng c in cm tay
Qut gi, my ht gi
My bm, my nn kh, t

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

10

Tra cuu thiet bi dien

My bin p hn ca my hn

0,2

0,4

0,3

h quang
T ng c my pht ca my

0,3

0,6

0,35

hn mt m hn
T ng c my pht ca my

0,5

0,7

0,7

hn nhiu m hn
My hn ng
My hn ni v hn im
My hn h quang t ng

0,2-0,5
0,2-0,25
0,35

0,7
0,6
0,5

0,5

kiu AC
L in tr, t sy
L in tr khng t ng np

0,75-0,8
0,5

0,95
0,95

0,75-0,9
0,8

cc chi tit cn nung


1
L cm ng tn s thp
T ng c - my pht ca l

2
-

3
0,35
0,8

4
0,8
0,8

cm ng tn s cao
n pht ca l cm ng tn s

0,65

0,8

0,6
0,6

0,2-0,3
0,2-0,4

0,15
0,15
0,1
0,25-0,9
-

0,6
0,5
0,5
0,69-0,7
0,5-0,6
0,5
0,6

0,2-0,25
0,17-0,2
0,1
0,4-0,6
0,2
0,35

0,2

0,4

0,3

cao
D. Cng nghip xy dng
My b tng
0,15
My un v ct dy thp t
0,15
ng
My lm khun
Bng ti
Bng ln
Bng o t
Thang in
Cn trc thp
T ng c - my pht ca
my hn
My bin p hn

Bng 1-2. Gi tr ksd v

cos

ca cc h tiu th in

(bng 2-2, trang 621, cung cp in, Nguyn Xun Ph, NXB
khoa hc v k thut)
H tiu th

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Thit b

ksd

cos

11

Tra cuu thiet bi dien

Cc ng c Qut gi, my bm, my nn kh,


mang ti

0,65

0,8

0,14

0,6

0,22-

0,65

0,25

0,7

ng c my pht,

y lm
vic lin tc
Cc ng c My vn nng (tin, phay, bo,
in ca
khoan, xc, )
cc my gia
Cc my chuyn dng, my t
cng kim loi

ng, my t hp

0,6

Cc dy chuyn t ng
Cc ng c Cc my ca phn xng trn (my

0,25-

rn

0,35

dp trc khuu, my rn, my rn

khun nng, )
Cc ng c Phn xng c (cc tang trng
my c
quay mi, my nghin bi, )
Cc ng c Bng ti, bng nng, truyn v cc
in ca

0,66

0,3

0,6-

0,6

0,65
0,7

0,06

0,45

my ghp b vi chng

cc my vn
chuyn lin
tc
Cc ng c Cn trc, cu trc, palng in
lm vic

trong cc phn xng c kh, phn

ch

xng lp rp, cc my ca phn x-

ngn hn

ng c kh, phn xng lp rp v

lp li
Cng nh trn

ca cc phn xng tng t


Trong cc phn xng c, rn v

0,09

0,45

Cc l in

cc phn xng tng t


Cc l in tr thit b nung

0,7

0,95

0,75

0,35

0,6

0,7

L cm ng tn s thp

0,75

0,87

L cao tn c ng c my pht

0,88

0,87

ti b mt

nng, t sy kh lm vic chu

v nung cao

k, thng nung nng. L in tr

tn

lm vic lin tc c bng ti, my


y

L c my pht bng n
L nu chy bng h quang
Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

12

Tra cuu thiet bi dien

My hn

Cc my bin p h quang

0,3

0,35

in

Cc thit b hn ni, hn ng,


0,35

0,55

0,35

0,65

0,7

0,7

Chiu sng

m hn
n si t

0,8-

1,0

in

n hunh quang

0,85

0,95

hn im, thit b nung tn


inh
Cc ng c my pht hn mt
m hn
Cc ng c my pht hn nhiu

0,850,9
Bng 1-3. Tr s trung bnh ca h s knc, cos v Tmax ca
mt s x nghip
(bng 2-3, trang 622, cung cp in, Nguyn Xun Ph, NXB
khoa hc v k thut)
Ngnh cng nghip
Nh my ho cht
Nh my gia cng g
Nh my bnh m
X nghip ng giy
Nh my in
Nh my lm lnh
X nghip thu tinh
Nh my ch to my

knc
0,26
0,19
0,34
0,43
0,28
0,41
0,50
0,22

cos
0,82
0,68
0,73
0,75
0,80
0,82
0,84
0,73

Tmax
6200
2440
4800
3150
2975
4000
4200
3770

hng nng
Nh my ch to dng

0,32

0,79

3080

c
Nh
Nh
Nh
Nh
Nh

0,23
0,22
0,40
0,31
0,20

0,68
0,69
0,83
0,82
0,65

4345
4140
5300
4280
4370

my
my
my
my
my

ch to my
dng c
vng bi
k thut in
sa cha t

ng

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

13

Tra cuu thiet bi dien

Nh my sa cha toa

0,22

0,69

3560

xe
X nghip bnh ko
Nh my thit b nng

0,33
0,19

0,75
0,35

4400
3330

- vn chuyn
Nh my t my ko

0,22

0,79

3960

Bng 1-4. Sut ph ti ca mt s phn xng


(bng 2-4, trang 623, cung cp in, Nguyn Xun Ph, NXB
khoa hc v k thut)
Tn phn xng
Cc phn xng nhit luyn v

P0, VA/m2
300-600

hn in
Cc phn xng c kh v lp

200-300

rp
Cc phn xng tin, phay,

150-300

p, rn khun
Cc phn xng dng c v

50-100

g
Cc phn xng p, p cht

100-200

do
Cc phn xng p, nn, p

250-300

kim loi
Cc phn xng mc, gia cng

48

g
Cc phn xng c
Cc phn xng sa cha, tin

250-300
80-100

Bng 1-5. Sut ph ti chiu sng ca mt s phn xng (dng


n si t)
(bng 2-5, trang623, cung cp in, Nguyn Xun Ph, NXB
khoa hc v k thut)
Tn phn xng
1
Phn xng c kh v hn

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

P0 (W/m2)
2
13-16

14

Tra cuu thiet bi dien

Phn xng rn p v nhit

15

luyn
Phn xng ch bin g
Phn xng c
Phn xng ni hi
1
Trm bm v trm kh nn
Trm axetinlen (Nh my)
Trm axit (Nh my)
Cc trm bin p v bin i
Gara t
Trm cu ho
Ca hng v cc kho vt liu
Kho vt liu d chy
Cc ng hm cp in
Phng th nghim trung tm

14
12-15
8-10
2
10-15
20
10
12-15
10-15
10
10
16
16
20

ca Nh my
Phng lm vic
Phng iu khin Nh my
Cc to nh sinh hot ca

15
20
10

phn xng
t ai trng ca x nghip,

0,15-0,22

ng i
Trung tm iu khin Nh

25-30

my in v trm bin p
Bng 1-6. Tr s trung bnh ksd v cos ca cc nhm thit
b
(ph lc I.1 trang 253, thit k cp in, Ng Hng Quang v V
Vn Tm, NXB khoa hc v k thut, H ni - 1998)
Nhm thit b
Nhm my gia cng kim loi (tin, ca, bo,
mi, khoan.v.v...)
- Ca cc phn xng c kh.
- Ca phn xng sa cha c kh.
- Ca cc phn xng lm vic theo dy
chuyn.

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

ksd

cos

02-0,4
0,14-

0,6-0,7
0,5-0,6

0,2
0,5-0,6

0,7

15

Tra cuu thiet bi dien

Nhm my ca phn xng rn.

0,25-

0,6-0,7

Nhm my ca phn xng c.

0,35
0,3-

0,6-0,7

0,35
0,6-0,7

0,7-0,8

0,05-

0,4-0,5

0,1
0,6-0,7

0,65-

Nhm ng c lm vic lin tc (qut gi,


my bm, my nn kh...)
Nhm ng c lm vic ch ngn hn
lp li (cu trc, cn cu, palng).
Nhm my vn chuyn lin tc (bng ti,
bng chuyn,...)
Nhm l in (l in tr, l sy)
- L in tr lm vic lin tc.
- L cm ng.
- L cao tn.
Nhm my hn
- Bin p hn h quang.
- Thit b hn ni, hn ng nung tn inh.
Nhm my dt

0,75
0,7-0,8
0,75
0,5-0,6

0,9-0,95
0,3-0,4
0,7

0,3
0,35-

0,35
0,5-0,6

0,4
0,7-0,8

0,7-0,8

Bng 1-7. Sut ph ti chiu sng cho cc khu vc


(ph lc I.2 trang 253, thit k cp in, Ng Hng Quang v V
Vn Tm, NXB khoa hc v k thut, H ni - 1998)
i tng chiu sng
Chiu sng cng nghip
Phn xng c kh v hn
Phn xng rn dp v nhit luyn
Phn xng ch bin g

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

P0 (W/m2)
13-16
15
14

16

Tra cuu thiet bi dien

Phn xng c
Phn xng ni hi
Trm bm v trm kh nn
Trm axtilen (nh my)
Trm axit (nh my)
Cc trm bin p v bin i
Gara t
Trm cu ho
Ca hng v cc kho vt liu
Kho vt liu d chy
Cc ng hm cp nhit
Phng th nghim trung tm ca nh

12-15
8-10
10-15
20
10
12-15
10-15
10
10
16
16
20

my
Phng lm vic
Phng iu khin nh my
Cc to nh sinh hot ca phn xng
t ai trng ca x nghip, ng i
Trung tm iu khin nh my in v

15
20
10
0,15-0,22
25-30

trm bin p
Chiu sng sinh hot
Trng hc
Ca hng
Nh cng cng (rp ht, chiu bng)
Hi trng
ng ph chnh
ng ph nh

10-15
15-20
14-16
15-20
7-10 W/m
2-5 W/m

Bng 1-8. Tr s trung bnh knc, cos ca mt phn xng


(ph lc I.3 trang 254, thit k cp in, ca Ng Hng Quang v
V Vn Tm, NXB khoa hc v k thut H ni - 1998)
Tn phn xng
Phn xng c kh lp rp
Phn xng nhit luyn
Phn xng rn, p
Phn xng c
Phn xng sa cha c kh
Phn xng nhum, ty hp
Phn xng nn kh
Phn xng mc
Phng th nghim, nghin cu
Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

knc
0,3-0,4
0,6-0,7
0,5-0,6
0,6-0,7
0,2-0,3
0,65-0,7
0,6-0,7
0,4-0,5
0,7-0,8

cos
0,5-0,6
0,7-0,9
0,6-0,7
0,7-0,8
0,5-0,6
0,8-0,9
0,7-0,8
0,6-0,7
0,7-0,8
17

Tra cuu thiet bi dien

khoa hc
Nh hnh chnh, qun l

0,7-0,8

Bng 1-9. Tr s trung bnh Tmax v

cos

0,8-0,9
ca cc x nghip

(ph lc I.4 trang 254, thit k cp in, ca Ng Hng Quang v


V Vn Tm, NXB khoa hc v k thut, H ni - 1998)
Loi x nghip
X nghip c kh
ch to my
X nghip ch to
vng bi
X nghip ch to
dng c
X nghip gia cng
g
X nghip ho cht
X nghip ng
X nghip luyn kim
X nghip bnh ko
X nghip t my
ko
X nghip in
X nghip dt

cos

Tmax
4500 - 5000

0,6 - 0,70

5000 - 5500

0,7 - 0,75

3000 - 4000

0,62 - 0,70

3000 - 3500

0,65 - 0,70

5500
4800
5000
5000
4000

6000
5200
5500
5300
4500

0,8 - 0,84
0,7 - 0,80
0,7 - 0,80
0,7 - 0,75
0,72 - 0,80

3000 - 3500
4800 - 5500

0,75 - 0,82
0,7 - 0,8

Kmax theo nhq v Ksd

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Hnh 2. th xc nh s thit b hiu qu

1,00

0,95

0,90

0,85

0,80

0,75

0,70

0,65

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

P* = P1/P
0,10

n1/n n* =

Hnh 1. Nhng ng cong biu th gi tr h s cc i

18

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

0,62 0,57 0,52 0,48 0,43 0,38 0,38 0,29 0,24 0,19 0,14 0,09 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,009 0,005

0,68 0,63 0,57 0,53 0,47 0,42 0,37 0,32 0,26 0,21 0,16 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,011 0,005

0,71 0,69 0,63 0,58 0,52 0,47 0,41 0,35 0,29 0,23 0,17 0,12 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,02 0,012 0,006

0,81 0,75 0,69 0,64 0,58 0,52 0,45 0,39 0,32 0,26 0,20 0,13 0,11 0,08 0,07 0,05 0,04 0,03 0,013 0,007

0,86 0,81 0,75 0,70 0,64 0,57 0,50 0,43 0,36 0,29 0,23 0,15 0,12 0,09 0,07 0,06 0,04 0,03 0,015 0,007

0,91 0,87 0,82 0,76 0,70 0,63 0,56 0,48 0,41 0,33 0,25 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07 0,05 0,03 0,017 0,009

0,94 0,91 0,87 0,82 0,76 0,69 0,62 0,53 0,45 0,37 0,28 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,019 0,010

0,95 0,94 0,91 0,87 0,81 0,75 0,68 0,60 0,51 0,42 0,32 0,22 0,17 013 0,11 0,09 0,07 0,01 0,023 0,011

0,95 0,94 0,91 0,87 0,81 0,74 0,66 0,57 0,47 0,37 0,25 0,20 0,15 0,13 0,10 0,08 0,05 0,026 0,013

0,95 0,94 0,91 0,86 0,81 0,73 0,61 0,54 0,42 0,29 0,24 0,18 0,15 0,12 0,09 0,06 0,031 0,016

0,95 0,93 0,91 0,86 0,80 0,71 0,61 0,48 0,31 0,28 0,21 0,18 0,15 0,11 0,07 0,037 0,019

0,95 0,93 0,91 0,86 0,78 0,69 0,56 0,40 0,33 0,26 0,22 0,18 0,13 0,09 0,047 0,024

0,95 0,94 0,90 0,85 0,76 0,67 0,47 0,40 0,31 0,26 0,22 0,16 0,11 0,059 0,030

0,95 0,94 0,90 0,83 0,72 0,56 0,48 0,38 0,33 0,27 0,21 0,14 0,076 0,039

0,95 0,93 0,89 0,80 0,66 0,57 0,47 0,41 0,34 0,27 0,19 0,10 0,051

0,95 0,93 0,88 0,76 0,68 0,58 0,51 0,44 0,36 0,26 0,14 0,073

0,95 0,93 0,85 0,79 0,70 0,61 0,57 0,48 0,36 0,20 0,11

0,95 0,92 0,89 0,83 0,79 0,72 0,64 0,51 0,32 0,18

0,95 0,94 0,92 0,90 0,86 0,81 0,71 0,52 0,34

0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,005

Bng 1-10. Bng tnh nhq* theo n* v P*

Tra cuu thiet bi dien

19

0,95 0,85 0,80 0,76 0,71 0,66

0,92 0,88 0,83 0,78 0,73

0,95 0,93 0,89 0,85 0,80

0,95 0,91 0,90 0,86

0,95 0,93 0,90

0,95 0,94

0,95

1,00 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-11. Bng tra tr s kmax theo ksd v nhq


(ph lc I.6 trang 256, thit k cp in, ca Ng Hng Quang v
V Vn Tm, NXB khoa hc v k thut, H ni - 1998)
nhq

4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80

0,1

0,1

0,2

3,43
3,23
3,04
2,88
2,72
2,56
2,42
2,24
2,10
1,99
1,91
1,84
1,71
1,62
1,56
1,50
1,45
1,40
1,32
1,27
1,25

5
3,11
2,87
2,64
2,48
2,31
2,20
2,10
1,96
1,85
1,77
1,70
1,65
1,55
1,46
1,41
1,37
1,33
1,30
1,25
1,22
1,20

2,64
2,42
2,24
2,10
1,99
1,90
1,84
1,75
1,67
1,61
1,55
1,50
1,40
1,34
1,30
1,27
1,25
1,23
1,19
1,17
1,15

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Gi tr kmax khi ksd


0,3 0,4 0,5 0,6

0,7

0,8

0,9

2,14
2,00
1,80
1,72
1,65
1,60
1,52
1,45
1,41
1,37
1,34
1,28
1,24
1,21
1,19
1,17
1,16
1,14
1,12
1,11

1,29
1,26
1,23
1,21
1,20
1,18
1,16
1,15
1,13
1,12
1,11
1,11
1,10
1,10
1,09
1,09
1,08
1,08
1,07
1,06

1,14
1,12
1,10
1,09
1,08
1,08
1,07
1,07
1,07
1,07
1,06
1,06
1,06
1,05
1,05
1,05
1,04
1,04
1,03
1,03

1,05
1,04
1,04
1,04
1,04
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02

1,87
1,76
1,66
1,58
1,52
1,47
1,36
1,32
1,28
1,26
1,24
1,21
1,19
1,17
1,15
1,14
1,13
1,12
1,10
1,10

1,65
1,57
1,51
1,45
1,40
1,37
1,34
1,28
1,25
1,23
1,21
1,20
1,17
1,16
1,15
1,13
1,12
1,11
1,11
1,10

1,46
1,41
1,37
1,33
1,30
1,28
1,26
1,23
1,20
1,18
1,16
1,15
1,14
1,13
1,12
1,12
1,11
1,10
1,09
1,09

20

Tra cuu thiet bi dien

90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

1,23
1,21
1,19
1,17
1,16
1,16
1,15
1,14
1,14
1,13
1,13
1,12

1,18
1,17
1,16
1,15
1,13
1,12
1,12
1,12
1,11
1,11
1,10
1,10

1,13
1,12
1,12
1,11
1,10
1,10
1,09
1,08
1,08
1,08
1,08
1,07

1,10
1,10
1,09
1,08
1,08
1,08
1,08
1,07
1,07
1,07
1,06
1,06
1,06

1,09
1,08
1,07
1,06
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,04

1,10
1,09
1,08
1,07
1,06
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,04

1,08
1,08
1,07
1,07
1,06
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,03

1,06
1,05
1,05
1,05
1,05
1,04
1,04
1,04
1,04
1,03
1,03
1,03
1,03

1,03
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01

1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01

Bng 1-12. T phn phi ng lc loi 58 do Lin X ch


to
(bng 2-9, trang 627, cung cp in ca Nguyn Xun Ph, NXB
khoa hc v k thut)
Loi t tng ng vi s
I
C
-1-I
C
-2-I
C
3-I
C
-4-I
C
-5-I
C

II

III

Dng nh mc ca
thit b u vo, A
Cu dao
Cu ch

S ng
dy v
dng
nh
mc, A
5.40

58

200

58

200

58-

200

2.40 +
3.100
5.100

58

400

4.250

58

C 58
-5-II
C 58

C 58
-5-III
C 58

400

400

8.40

400

400

4.40 +

58

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

21

Tra cuu thiet bi dien

-6-I
C 58
-7-I
C 58
-8-I

-6-II
C 58
-7-II
C 58
-8-II

-6-III
C 58
-7-III
C 58
-8-III

C 589-I
C 5810-I
C 5811-I

C 58
-9-II
C 5810 -II
C 58
-11-II

C 58
-9- III
C 58
-10-III
C 58
-11-III

CD

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

2.40 +
4.100
+2.250
5.100 +
2.250
6.250
2.100+2.2
50+2.400

CD

CD

CD

CC

CC

CC

II)

I)

4.100
8.100

III)

Ch thch: Kiu 58 l kiu c bo v, kiu Y58 l kiu


kn, k hiu 58 - nm 1958; s I, II, III - tng ng vi s I, II, III
trn hnh. Cc t ng lc nn t gn tm ph ti, t ni
thun tin cho vn hnh, cnh tng hay gn ct ca phn xng.
Bng 1-13a. T phn phi ng lc -62 v Y-62 do Lin
X ch to
(bng 2-10, trang 628, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
Kiu t

Idm ca t,

S nhm v

Kch th-

Idm

c, mm

(thit b

ca cu ch,
A

II - C 2

III - C

u vo)
Cu Cu

cu dao cu dao

3 cu

dao

I - C 1

ch

dao

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

22

Tra cuu thiet bi dien

5.60

C621/I
CY62250

1/I
C62-

2.60+3.100

380 500

2/I
CY622/I
C62-

5.100

3/I
CY623/I
C62-

4..250

4/I
CY624/I
C62-

C62-

C62-

5/I

5/II

5/III

CY62-

CY62-

CY62-

5/I
C62-

5/II
C62-

5/III
C62-

6/I

6/II

6/III

CY62-

CY62-

CY62-

6/I
C62-

6/II
C62-

6/III
C62-

400

7/I

7/II

7/III

(ch

CY62-

CY62-

CY62-

7/I
C62-

7/II
C62-

7/III
C62-

i
vi

2.60+4.100

8/I

8/II

8/III

cc

+2.250

CY62-

CY62-

CY62-

8/I

8/II

8/III

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

8.60

4.50+4.100

400

580 700
8.100

the

23

Tra cuu thiet bi dien

5.100 +

9/III

2.250

CY62-

CY62-

9/I
C62-

9/II
C62-

9/III
C62-

III)

10/I

10/II

10/III

CY62-

CY62-

CY62-

10/I
C62-

10/II
C62-

10/III
C62-

11/I

11/II

11/III

CY62-

CY62-

CY62-

11/I

11/II

11/III

C62-

C62-

C62-

9/I

9/II

CY62-

6.250

2.100+2.160
+ 2.400

Bng 1-13b. T phn phn phi in p thp loi do


Lin X ch to
(bng 2-8, trang 625, cung cp in, Nguyn Xun Ph, NXB
khoa hc v k thut)
Kiu t phn phi
Kt cu
Treo
t trn
-9262
-9262
-9272
-9282
-9272
-9282
-9262
-9272
-9282
-9272
-9282
-9272
-9282
-9282
-9262

nn
-9322
-9332
-9332
-9322
-9332
-9322
-9332
-9322
-9332
-9322
-9332
-9332
-

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

A3120
1

S ptmt t
u vo
ng dy
A3130 A3140 A3120 A3130
-

4
6
8
10
12
2
2
4

3
4
1
2
3
1
2
1
2
1
24

Tra cuu thiet bi dien

-9272

-9322

-9272
-9272
-9282
-9272
-9272
-9272
-9282
-9282
-9272
-9282
-9282
-9282
-

-9322
-9322
-9332
-9332
-9332
-9332
-9322
-9322
-9332
-9332
-9332
-9332
-9332
-9322
-9332
-9332
-9332
-9332
-9332
-9332
-9332

1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
6
8
10
12
2
4
6
8
10
12
2
2
2
4
4
6
6
8

1
3
4
1
2
3
1
2
1
2
1

Bng 1-14. My bin p ba pha hai cun dy do Lin X ch


to
(bng 2-11, trang 628, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
M hiu

Dung

in p gii

my bin

lng

nh
mc,

1
TM-20/6

kVA
2
20

in

Dng

hn trn ca

in

cun dy, kV
S
Th

ngn

khng

PN

mch

ti i0%

6
0,6

UN%
7
5,5

8
9

cp

cp

3
6,3

4
0,4

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Tn tht, kW

P0
5
0,18

25

Tra cuu thiet bi dien

TM-20/10

20

10,5

0,4

0,22

0,6

5,5

10

TM-30/6

30

6,3

0,4

0,25

0,85

5,5

TM-30/10
TM-50/6
TM50/10
TM100/6
TM-

20
50
50
100
100

10,5
6,3
10
6,3
10,5

0,4
0,525
0,4
0,525
0,525

0,3
0,35
0,44
0,6
0,73

0,85
1,3
1,3
2,4
2,4

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

9
7
8
6,5
7,5

100/10
TM-

100

35

0,525

0,9

2,4

6,5

100/35
TM-180/6
TM-50/10
TM-50/35
TM-320/6
TM-

180
180
180
320
320

6,3
10,5
35
6,3
10,5

0,525
0,525
10,5
0,525
0,525

1,0
1,2
1,5
1,6
1,9

4,0
4,1
4,1
6,0
6,2

5,5
5,5
6,5
5,5
5,5

6
7
8
6
7

320/10
TM-

320

35

10,5

2,3

6,2

6,5

7,5

320/35
TM-560/6
TM-

560
560

1,05
10

0,525
6,3

2,5
3,35

9,4
9,4

5,5
5,5

6
6,5

560/10
TM-

560

35

10,5

3,35

9,4

6,5

6,5

560/36
TC-

180

1,05

0,525

1,6

3,0

5,5

180/10
TC-

320

10,5

0,525

2,6

4,9

5,5

3,5

320/10
TC-

560

10,5

0,525

3,5

7,4

5,5

560/10
TC-

750

10,5

0,525

4,0

8,8

5,5

2,5

750/10
TCM-20/6
TCM-

20
20

6,3
10,5

0,4
0,4

0,15
0,15

0,51
0,51

4,5
4,5

9,5
9,5

20/10
TCM-35/6
TCM-

35
35

6,3
10,5

0,4
0,4

0,23
0,23

0,83
0,83

4,5
4,5

8,5
8,5

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

26

Tra cuu thiet bi dien

35/10
TCM-60/6
TCM-

60
60

6,3
10,5

0,525
0,525

0,35
0,35

1,3
1,3

4,5
4,5

7,5
7,5

60/10
TCM-

100

6,3

0,525

0,5

2,07

4,5

6,5

100/6
TCM-

100

10,5

0,525

0,5

2,07

4,5

6,5

100/10
TCM-

180

6,3

0,525

0,8

3,2

4,5

180/6
TCM-

180

10,5

0,525

0,8

3,2

4,5

180/10
TCM-

320

6,3

0,525

1,35

4,85

4,5

5,5

320/6
TCM-

320

10,5

0,525

1,35

4,85

4,5

5,5

320/10
TCM-

560

6,3

0,525

2,0

7,2

4,5

560/6
TCM-

560

10,5

0,525

2,0

7,2

4,5

560/10
TM-

750

10,5

0,525

4,1

11,9

5,5

750/10
TM-

1000

10

6,3

4,9

15,9

5,5

1000/10
TM1000/

1000

35

10,5

5,1

15,0

6,5

5,5

TM-

2
1000

3
10

4
6,3

5
8,0

6
24,0

7
5,5

8
4,5

1800/10
TM-

1800

35

10,5

8,3

24,0

6,5

1800/35
TM-

3200

10

6,3

11,0

37,0

5,5

3200/10
TM-

3200

38,5

10,5

11,5

37,0

7,0

4,5

3200/35
TM-

5600

10

6,3

18,0

56,0

5,5

5600/10
TM-

3600

38,5

10,5

18,5

57,0

7,5

4,5

35
1

5600/35
Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

27

Tra cuu thiet bi dien

TM-

7500

38,5

11

24,0

75,0

7,5

3,5

7500/35
TM-

10000

38,5

11

29,0

92,0

7,5

10000/35
TM-

15000

38,5

11

39,0

122,0

8,0

20000

38,5

11

48,0

148,0

8,0

31500

38,5

11

73,0

180,0

8,0

40500

38,5

11

94,0

220,0

8,5

2,3

5600

121

11

25,5

62,5

10,5

4,5

7500

121

11

33,0

77,0

10

4,

10000

121

11

38,5

97,5

10

3,5

15000

121

11

50,0

133,0

10

3,5

20000

121

11

60,0

163,0

10

31500

121

38,5

56,0

200,0

10

2,7

40500

121

11

115,0

22,0

10

2,6

60000

121

38,5

115,0

300,0

11,0

3,6

75000

121

10,5

165

400,0

10

15000/35
20000/35
31500/35
40500/35
5600/110
7500/110
10000/110
T15000/110
20000/110
31500/110
40500/110
60000/110
75000/110

Bng 1-15. My bin p ba pha hai cun dy do Vit Nam


ch to
(bng 2-14, trang 632, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

28

Tra cuu thiet bi dien

Loi

Cng

in p

sut
n

50-6,6/0,4
50-10/0,4
50-35/0,4
100-6,6/0,4
100-10/0,4
100-35/0,4
180-6,6/0,4
180-10/0,4
180-35/0,4
320-6,6/0,4
320-10/0,4
320-35/0,4
320-35/6,6
320-

Hiu

UN%

ip %

nh

sut

ca

ca

mc, kV

Udm

Idm

mc

mc

kVA

1
20-6,6/0,4

Tn tht, kW

2
20
50
50
50
100
100
100
180
180
180
320
320
320
320
320

Cao

khng

ngn

ti khi

mch

Udm

khi Udm

5
180

6
600

7
96,2

8
5,5

9
9

1325

5
96,7

5,5

1325

5
96,5

5,5

1325

0
96,8

6,5

2400

5
97,0

5,5

6,5

2400

9
96,9

5,5

7,5

2400

6
96,8

6,5

8,0

4000

1
97,3

5,5

6,0

4100

0
97,1

5,5

7,0

4100

4
96,9

6,5

8,0

6070

7
97,6

5,5

6,0

6200

6
97,5

5,5

7,0

6200

4
97,4

6,5

7,5

6200

1
97,4

6,5

7,5

6200

1
97,4

6,5

7,5

3
6,6
6,6
10
35
6,6
10
35
6,6
10
35
6,6
10
35
35
35

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
6,6
10,5

350
440
520
600
730
900
1000
1200
1500
1600
1900
2300
2300
2300

29

Tra cuu thiet bi dien

35/10,5
560-6,6/0,4
560-10/0,4
560-35/6,6
1
560-35/6,6
56035/10,5
750-6,6/0,4
750-10/0,4
750-35/0,4
750-35/6,6
100010/0,4
100010,5/6,3
100035/0,4
100035/6,6
1000-

560
560
560
2
560
560
750
750
750
750
1000

6,6
10
35
3
35
35
6,6
10
35
35
10

1000 10,5
1000
1000
1000

35
35
35

0,4
0,4
0,4
4
0,6
10,5
0,4
0,4
0,4
0,6
0,4
6,3
0,4
6,6
10,5

2500
2500
3350
5
3350
3350
4100
4100
4100
4100
4900
4900
5100
5100
5100

9400

1
97,8

5,5

6,0

9400

7
97,7

5,5

6,0

9400

7
97,7

6,5

6,5

6
9400

7
7
97,7

8
6,5

9
6,5

9400

7
97,7

6,5

6,5

11900

7
97,9

5,5

6,0

11900

1
97,9

5,5

6,0

11900

1
97,9

6,5

6,5

11900

1
97,9

6,5

6,5

15000

1
98,0

5,5

5,0

15000

5
98,0

5,5

5,0

15000

5
98,0

6,5

5,5

15000

3
98,0

6,5

5,5

15000

3
98,0

6,5

5,5

6,5

5,0

35/10,5
1800-

1800 31,5

6,3

8300

24000

3
98,3

31,5/6,3
1880-

1800

6,6

8300

24000

98,3

6,5

5,0

35/6,6
1800-

1800 38,5

6,3

8300

24000

98,3

6,5

5,0

38,5/6,3
3200-

3200

6,6

11500

37000

98,5

7,0

4,5

35/6,6
3200-

35

35

1
3200

35

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

30

Tra cuu thiet bi dien

35/10,5
5600-

10,5 11500
5600

35/6,6
5600-

5600

35
35

6,6

18500

10,6 18500

37000

98,5

7,0

4,5

57000

1
98,6

7,5

4,5

57000

7
98,6

7,5

4,5

35/10,5

Bng 1-16. Thng s k thut my bin p phn phi do


ABB ch to, mc iu chnh in p

2 x 2,5%

(ph lc II.2 trang 258, thit k cp in, ca Ng Hng Quang v


V Vn Tm, NXB khoa hc v k thut, H ni - 1998)
Cng

in p,

Kch thc,

Trng

sut,

kV

mm

lng,

kVA

Di-Rng-

kg

1
31,5

5
4,5

Cao
6
890-680-

7
420

1310
860-705-

510

4,5

1325
860-705-

510

1325
860-705-

510

4,5

1325
920-730-

467

2
35/0,4
6,3/0,4

P0,W

3
150
200

PN,W

4
700
1250

UN%

50
10/0,4
22/0,4
35/0,4

200
200
240

1250
1250
1250

1365
70

35/0,4
6,3/0,4

280
320

1400
2050

4,5

920-730-

525

1255
900-730-

630

4,5

1365
900-730-

630

1365
900-730-

630

4,5

1365
1010-750-

695

100
10/0,4
22/0,4
35/0,4

320
320
360

2050
2050
2050

1445

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

31

Tra cuu thiet bi dien

6,3/0,4

500

2950

820

1420

160
10/0,4
22/0,4
35/0,4
6,3/0,4

500
500
530
530

2950
2950
2950
3150

4,5

1260-770-

820

1420
1260-770-

820

4,5

1420
1160-765-

945

1495
1260-770-

880

4,5

1420
1260-770-

880

1420
1260-770-

880

4,5

1420
1160-765-

968

1495
1290-780-

885

4,5

1450
1290-780-

885

1450
1290-780-

885

4,5

1450
1350-815-

1040

5
4

1530
6
1370-820-

7
1130

4,5

1485
1370-820-

1130

1485
1370-820-

1130

4,5

1485
1430-860-

1166

1550
1380-865-

1270

4,5

1525
1380-865-

1270

180
10/0,4
22/0,4
35/0,4
6,3/0,4

530
530
580
530

3150
3150
3150
3450

200
10/0,4
22/0,4
35/0,4
1

1260-770-

2
6,3/0,4

530
530
600
3
640

3450
3450
3450
4
4100

250
10/0,4
22/0,4
35/0,4
6,3/0,4

640
640
680
720

4100
4100
4100
4850

315
10/0,4

720

4850

1525

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

32

Tra cuu thiet bi dien

22/0,4
35/0,4
6,3/0,4

720
800
840

4850
4850
5750

1380-865-

1275

4,5

1525
1470-870-

1402

1605
1620-1055-

1440

4,5

1500
1620-1055-

1440

1500
1620-1055-

1440

4,5

1500
1640-1040-

1650

1630
1535-930-

1695

4,5

1625
1535-930-

1695

1625
1535-930-

1695

4,5

1625
1585-955-

1866

1710
1570-940-

1970

4,5

1670
1570-940-

1970

1670
1570-940-

1970

4,5

1670
1620-940-

2218

1750
1777-1075-

2420

5,5

1695
1777-1075-

2420

1695
1777-1075-

2420

6,5

1695
1755-1020-

2520

400
10/0,4
22/0,4
35/0,4
6,3/0,4

840
840
920
1000

5750
5750
5750
7000

500
10/0,4
22/0,4
35/0,4
6,3/0,4

1000
1000
1150
1200

7000
7000
7000
8200

630
10/0,4
22/0,4
35/0,4
6,3/0,4

1200
1200
1300
1400

8200
8200
8200
10500

800
10/0,4
22/0,4
35/0,4

1400
1400
1520

10500
10500
10500

1755

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

33

Tra cuu thiet bi dien

6,3/0,4

1750

13000

1765-1065-

2910

1900

1000
10/0,4
22/0,4
35/0,4

1750
1750
1900

13000
13000
13000

5,5

1765-1065-

2910

1900
1765-1065-

2910

6,5

1900
1840-1080-

3051

1900
Sn xut theo n t hng

>100
0

Bng 1-17. Gi tin my bin p 3 pha do Vit Nam ch to


(103 ng)
(bng 8-3 trang 890, Mng cung cp v phn phi in ca Bi
ngc Th, NXB khoa hc v k thut, H ni - 2002)
Cng sut my
bin p
50 kVA
75 kVA
100 kVA
160 kVA
180 kVA
250 kVA
320 kVA
400 kVA
560 kVA
630 kVA
750 kVA
1000 kVA
1500 kVA
2000 kVA
2500 kVA

15/0,4 kV

22/0,4 kV

15 22 / 0,4 kV

17.100
19.475
21.850
26.125
27.550
32.775
40.271
46.075
57.475
64.600
76.475
89.490
142.500
175.750
213.750

17.290
19.675
22.088
26.410
27.835
33.155
40.755
46.550
58.140
65.265
77.330
90.440
143.925
177.507
215.887

18.810
21.423
24.035
28.738
30.305
36.305
44.298
50.683
63.223
71.060
84.123
98.439
156.750
193.325
235.125

Ch thch: Nhng s liu trn c ly theo bo gi sn phm


nm 1997.
Bng 1-18. My bin p phn phi 35/0,4 kV, in p iu
chnh

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

2 x 2,5% do

ABB ch to

34

Tra cuu thiet bi dien

(bng 1.2 trang 20 - s tay la chn v tra cu thit b in 0,4


n 500 kV, Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni
2002)
Sm

(kVA

dy

P0 (W ) PN (W )

UN
%

Di

kch thc
Rn Cao Bn
g

h
xe

31,5

150

700

890 680 131

1250

0
920 730 136

Yyn0
50

240

75

280

1400

4,5

5
920 730 125

Khi lng (kg)


To Ru D
n

b
420 200

16

467 223

0
17

525 265

5
19

695 366

0
23

945 493

5
30

968 520

4
30

2050

5
101 750 144

2950

0
5
116 765 149

3150

0
5
116 765 149

3450

0
5
135 815 153

104 552

0
30

4100

0
0
143 860 155

0
116 629

8
33

4850

0
0
147 870 160

6
140 773

8
39

5750

0
5
164 104 163

2
165 892

1
42

1150 7000

0
0
0
158 955 171

0
186 104

8
48

1300 8200

5
0
162 940 175

6
7
221 125

0
55

800

1520 1050

0
0
175 102 175

8
9
252 136

2
64

1000

0
1900 1300

5
0
5
184 108 190

0
6
305 162

0
76

100

360

160

530

180
200
250
315
400
500
630

1250

580
Dyn1
1

600
680
800
920

6,5

0
0
0
0
Sn xut theo n t hng

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

35

Tra cuu thiet bi dien

2500
Bng 1-19. My bin p ba pha hai dy qun do Nh my
thit b in ch to (THIBIDI)
in p 15 kV, 22kV 2,5% / 0,4 kV . T u dy

/ Y0 11

(bng 8-2 trang 889, Mng cung cp v phn phi in ca Bi


ngc Th, NXB khoa hc v k thut H ni - 2002)
Cng Dng
sut in nhThng s k thut
nhmc,
mc A
P0 , W
I2
I0%
kVA I1
22 kV25 kV0,4 kV

PN ,

1
2
30 0,8
50 1,3
63 1,7
75 2,0
100 2,6
160 4,2
180 4,7
250 6,6
320 8,4
400 10,5
560 14,7
630 16,5
750 19,7
1000 26,3
1
2
1250 32,8
1500 39,4
1600 42,0
2000 52,5
2500 65,6

7
8
750 4,0
1200 4,5
1400 4,5
1700 4,5
2200 4,5
2800 4,5
3300 5,0
4000 5,0
4800 5,0
6000 5,0
7600 5,0
7700 5,0
9000 5,5
120005,5
7
8
150006,0
180007,0
210007,0
230007,0
350007,5

3
1,2
1,9
2,4
2,9
3,8
6,2
6,9
9,6
12,3
15,4
21,6
24,2
28,9
38,5
3
48,1
57,5
61,6
77,0
96,2

4
5
6
43,3 200 3,5
72,2 280 2,7
90,9 310 2,5
108,3340 1,9
144,3380 1,5
230,9550 1,5
259,8580 1,5
360,9750 1,5
461,9900 1,5
577,41050 1,5
808,31300 1,4
909,41500 1,4
1082,6
1600 1,1
1443,4
1800 1,0
4
5
6
1804,2
2150 1,0
2165 3300 1,2
2309 3400 1,2
2886 3500 1,0
3608 5400 1,0

Trng lng, kg

Kch thc, mm

W
UN% Cun Du TngRng Di

d y
cng
9
10 11 12 13 14
204 110 445 450 1000
268 202 618 690 1060 1300
352 225 759 730 1100 1400
362 227 769 730 1120 1400
422 235 859 730 1120 1410
613 275 1191 870 1320 1510
618 277 1197 870 1320 1510
758 306 1405 950 1440 1585
876 486 1656 850 1700 1590
1053 525 1932 1100 1840 1700
1477 644 2774 1200 1800 2240
1629 704 3011 1220 1900 2250
1697 712 3079 1220 1900 2255
2381 923 4226 1274 1950 2550
9
10 11 12 13 14
2900 1000 5500 1490 2300 2660
3180 1215 5800 1600 2400 2720
3280 1215 5900 1600 2400 2720
4375 2070 8600 1650 2900 3300
6500 2800 110002500 3000 3700

Ch thch: My bin p cng sut t 1000 kVA n 2000 kVA th:


Khi U = 22 kV, di iu p l

22 2 x1,7% .

Khi U = 15 kV, di iu p l

15 2 x 3,6% .

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Cao

36

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-20. My bin p phn phi hai cp in p do Cng


ty Thit b in ng Anh ch to
(bng 1.5 trang 29 - s tay la chn v tra cu thit b in 0,4
n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H
Ni 2002)
in p t 6,3/0,4 kV n 35/0,4 kV
Phm vi iu chnh in p:
T u dy:
Cng sut:

2 x 2,5%; 5%

Y / Y0 0 hoc D / Y0 11

25 kVA 2500 kVA

Cng Um (kV) Tn hao


sut
(W)
Kh C
n
ng
ti
h
ti
mc
(kVA)

1
25

30
(31,5
)

50

2
6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4

3
120

6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4

125

6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4

185

120
140

125
150

185

Dn i kch thc bao T Trng lg


n
(mm)
m
ng
i p Di Rn cao bn D To
g
u
n
n
ng
h
kh n
xe (lt b
)
(kg
ng m
(m
)
ti
ch
m)
i0
UN
(%) (%)
4
5
6
7
8
9
10 11 12
500
2
4
60 560 105 45 11 38
0
0
0
0
0
500
2
4
61 610 105 45 13 39
0
0
0
0
0
510
2
4,5 68 620 108 45 18 50
0
0
0
0
0
600
2
4
93 580 108 45 12 39
0
0
0
0
0
600
2
4
95 620 111 45 14 45
0
0
0
0
0
610
2
5
10 640 160 45 26 61
90
0
0
0
0
850 1,8
4
11 600 128 45 14 56
80
0
0
0
0
850 1,8
4
12 650 148 45 18 66
40
0
0
0
0

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

37

Tra cuu thiet bi dien

63
(75)

100
(125)

160
(180)

250

320

1
400

35/0,4

215 880

1,8

6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4

235 120
0
235 125
0
270 130
0
310 170
0
325 170
0
350 175
0
450 210
0
450 215
0
510 225
0
640 300
0
650 305
0
720 320
0
700 367
0
700 367
0
790 388
0
3
4
840 446
0
850 450
0
920 460
0

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,6

1,6

1,6

5
1,5

6
4

1,5

1,5

6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4
6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4
6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4
6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4
2
6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

12
60
11
00
12
00
13
00
12
90
10
70
15
60
14
00
14
00
14
80
14
40
14
40
16
00
15
40
15
90
16
40
7
15
90
16
10
17
10

830 156
0
680 130
0
680 130
0
720 140
0
700 135
0
720 149
0
750 170
0
800 150
0
800 152
0
850 178
0
820 158
0
820 170
0
850 180
0
860 172
0
880 157
0
900 191
0
8
9
920 176
0
930 180
0
960 201
0

45
0
55
0
55
0
55
0
55
0
55
0
55
0
60
0
60
0
60
0
60
0
60
0
66
0
66
0
66
0
66
0
10
66
0
66
0
66
0

30
4
26
0
27
0
31
0
29
0
30
0
32
0
30
0
33
0
42
0
37
0
38
0
40
0
39
0
40
0
46
0
11
41
0
46
0
52
0

81
0
68
0
73
0
84
0
75
0
79
0
91
0
10
20
10
80
13
50
12
20
12
50
15
80
14
80
16
00
18
90
12
18
00
21
10
26
50

38

Tra cuu thiet bi dien

500
(560)

630

750

1000

1250

1600

6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4
6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4
6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4
6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4
6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4
6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4
6,3/0,4;
10/0.4

940 521
0
960 527
0
106 547
0
0
110 601
0
0
115 604
0
0
125 621
0
0
120 659
0
0
122 668
0
0
135 710
0
0
155 900
0
0
157 950
0
0
168 100
0
00
171 128
0
00
172 129
0
10
181 139
0
00
210 155
0
00
210 157
0
00
240 160
0
00
240 180
0
20

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

1,5

1,5

1,5

1,4

4,5

1,4

4,5

1,4

5,5

1,4

4,5

1,4

4,5

1,4

5,5

1,3

1,3

1,3

6,0

1,2

5,5

1,2

5,5

1,2

6,5

1,0

5,5

1,0

5,5

1,0

6,5

0,9

16
90
17
20
18
00
17
90
18
10
19
00
18
20
18
30
19
20
18
50
19
10
22
00
21
10
21
50
22
80
22
90
23
50
24
10
23
60

950 194
0
960 195
0
100 216
0
0
980 201
0
990 202
0
108 216
0
0
104 203
0
0
108 206
0
0
114 212
0
0
112 209
0
0
115 213
0
0
140 241
0
0
120 217
0
0
123 221
0
0
131 237
0
0
178 241
0
0
181 247
0
0
195 281
0
0
191 251
0
0

66
0
66
0
82
0
82
0
82
0
82
0
82
0
82
0
82
0
82
0
82
0
10
70
10
70
10
70
10
70
10
70
10
70
10
70
10
70

56
0
63
0
71
0
68
0
69
0
90
0
80
0
84
0
94
0
10
40
11
00
14
40
13
00
13
40
14
80
15
50
16
50
17
50
16
80

24
00
26
00
29
50
25
10
27
20
30
20
33
10
33
60
35
70
40
40
41
10
47
50
46
50
49
80
51
10
51
00
53
20
59
10
58
20

39

Tra cuu thiet bi dien

1800

2000

2500

15/0,4;
22/0,4
35/0,4
6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4
6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4

242
0
250
0
270
0
272
0
285
0
325
0
330
0
340
0

181
10
189
00
184
00
188
00
194
00
200
00
204
00
210
00

0,9

0,9

6,5

0,9

0,9

0,9

6,5

0,8

0,8

0,8

6,5

23
80
24
60
23
90
24
10
25
90
24
20
24
60
26
10

196
0
207
0
197
0
198
0
216
0
198
0
203
0
221
0

261
0
292
0
269
0
274
0
298
0
274
0
281
0
299
0

10
70
10
70
10
70
10
70
10
70
10
70
10
70
10
70

17
20
21
50
20
10
22
30
24
70
23
60
24
80
25
70

61
00
63
50
62
10
65
40
68
20
67
10
69
40
78
00

Ghi ch: Cc my bin p c cng sut, cp in p v t


u dy khc s ch to theo n t hng.

Bng 1-21. My bin p trung gian 35 / 6 22 kV do Cng ty


Thit b in ng Anh ch to

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

40

Tra cuu thiet bi dien

(bng 1.7 trang 33 - s tay la chn v tra cu thit b in 0,4


n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H
Ni 2002)
in p:
2 cp: 35/6,3 - 35/10,5 - 35/15 - 35/22 - 22/6 15 kV
3 cp: 35922)/6,3 kV - 35(22)/11 kV- 35(22)/15 kV
Phm vi iu chnh in p:
2 x 2,5%; 5%; 2x5% 4x2,5%

T u dy:

Y0 / d 11; D/Y0 11; Y(D)/d(12)


- 11hoc

D(Y) / d (12 11)

Cng sut:
C
ng
su
t

nh
m
c
(kV
A)
1

10
00
12
50

16
00

1000 kVA 10000 kVA

Tn hao
(W)
Um (kV)
Kh
ng
ti

C
ti

3
170
35 /(6,3 22)
0
3 cp
180
35(22) /(6,3 15) 0
2 cp
190
35 /(6,3 22)
0
3 cp
190
35(22) /(6,3 15) 0
2 cp
221
35 /(6,3 22)
0
3 cp
230
35(22) /(6,3 15) 0
2 cp
242
35 /(6,3 22)
0

4
105
00
110
00
135
00
140
00
160
00
165
00
193
00

2
2 cp

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Dn
g
i
n
kh
ng
ti
i0
(%)

i kch thc bao T Trng ln


(mm)
m
ng
p
bn D To
u
n
ng Di Rn cao h
g
n
xe (lt b
)
(kg
m
(m
)
ch
m)
UN
(%)

5
0,8

6
6

0,8

0,8

0,8

1,0

6,5

1,0

6,5

0,9

6,5

7
17
80
18
50
21
00
22
30
24
20
24
30
24
70

8
120
0
130
0
130
0
134
0
196
0
197
0
201
0

9
210
0
230
0
240
0
248
0
284
0
286
0
296
0

10
10
70
10
70
10
70
10
70
10
70
10
70
10
70

11
10
50
11
30
12
50
13
30
18
80
19
40
21
00

12
47
00
49
00
50
00
51
40
62
00
66
00
66
40

41

Tra cuu thiet bi dien

18
00
20
00

25
00

32
00

40
00

3 cp

254
35(22) /(6,3 15) 0
2 cp
270
35 /(6,3 22)
0
3 cp
279
35(22) /(6,3 15) 0
2 cp
330
35 /(6,3 22)
0
3 cp
340
35(22) /(6,3 15) 0
2 cp
390
35 /(6,3 22)
0
3 cp
400
35(22) /(6,3 15) 0
2 cp
470
35 /(6,3 22)
0
3 cp
480
35(22) /(6,3 15) 0

196
00
195
00
200
00
215
00
220
00
250
00
260
00
294
00
300
00

0,9

6,5

24
90
25
20
25
30
25
40
25
80
26
20
26
40
27
00
27
20

201
0
215
0
205
0
206
0
208
0
210
0
210
0
211
0
212
0

298
0
301
0
302
0
303
0
305
0
309
0
309
0
324
0
324
0

10
70
10
70
10
70
10
70
10
70
10
70
10
70
12
10
12
10

22
10
22
00
23
20
23
70
24
30
24
80
25
90
26
10
28
00

0,9

6,5

0,9

6,5

0,8

6,5

0,8

6,5

0,8

0,8

0,7

0,7

527
0

345
00

0,7

28
30

213 326
0
0

12
10

31
20

542
35(22) /(6,3 15) 0

345
06

0,7

28
40

213 327
0
0

12
10

23
40

800
0

420
00

0,7

7,5

28
80

215 358
0
0

14
30

40
90

850
35(22) /(6,3 15) 0

500
00

0,7

7,5

28
90

221 329
0
0

14
30

42
90

900
0

590
00

0,6

7,5

31
60

268 401
0
0

14
30

41
80

950
35(22) /(6,3 15) 0

600
00

0,6

7,5

31
70

269 405
0
0

14
30

43
60

10

11

2 cp
56
00

35 /(6,3 22)

3 cp

75
00

2 cp
35 /(6,3 22)

3 cp

2 cp
10
00
0

35 /(6,3 22)

3 cp

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

71
00
72
00
72
60
78
90
84
10
96
50
97
40
11
40
12
30
0
13
90
0
14
59
0
16
10
0
16
90
0
16
30
0
17
50
0
12

42

Tra cuu thiet bi dien

Ghi ch: Cc my bin p c cng sut, cp in p v t u


dy khc s ch to theo n t hng.
Bng 1-22. My bin p o lng do Siemens ch to
(bng 8-13 trang 391 - s tay la chn v tra cu thit b in
0,4 n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut,
H Ni 2002)
Ki

Thg s k thut

Mt h thng thanh

Hai h

gp

thng

u
4MR12

H
nh
hp

4MR14

Um (kV)
in p chu ng tn s

12
28

24
50

R22
12
28

cng nghip 1' (kV)


in p chu ng xung

75

125

75

175

11,

22

1,2/50 s (kV)
U1m (kV)
U2m (V)
Ti nh mc (VA)
Trng lng (kg)

11,5 /

100 /

22 /

nh
xuy
n

3 ,110/ 3,120/ 3

24
24
50

5
110, 110,

120
359
500
400 400
18
28
18
30
Mt h thng
Hai h thng
thanh gp
4MR 4MR 4MR

thanh gp
4M 4MR

thanh gp
4MR 4M 4MR

Um (kV)
in p chu ng tn s

52
12
28

54
24
50

56
36
70

62
12
28

R64
24
50

66
36
70

cng nghip 1' (kV)


in p chu ng xung

75

125

170

75

125

170

1,2/50 s (kV)
U1m (kV)
U2m (V)
Ti nh mc (VA)
Trng lng (kg)

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

11,5 /

3 22 /

100 /

3 ,110/ 3,120/ 3

600
25

600
35

35 /

800
60

11,5
100,
600
25

22
35
110, 120
600 800
35
70

43

Tra cuu thiet bi dien

Mt h thng

Hai h thng

thanh gp

thanh gp

4MS

4MS

4MS

4MS

4M

4MS

nh

Um (kV)
in p chu ng tn s

32
12
28

34
24
50

356
36
70

42
12
28

S44
24
50

46
36
70

cng nghip 1' (kV)


in p chu ng xung

75

125

170

75

125

170

tr

1,2/50 s (kV)
U1m (kV)
U2m (V)
Ti nh mc (VA)
Trng lng (kg)

11,5 /

3 22 /

100 /

3 ,110/ 3,120/ 3

400
45

400
45

35 /

400
55

11,5
100,
500
40

22
35
110, 120
600 900
45
77

Bng 1-23. My bin in p o lng do Lin X ch to


(bng 2-15, trang 634, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
in p nh mc (V)
Loi

S cp

Th cp

Cng sut

Cn

Khi

nh mc

lng,

(VA) khi cp

sut

kg

chnh xc
0,5 1
3

ln
nh
t,
VA

HOM - 15
HOM - 15

15000
18000

Mt pha trong nh
100
80
100

80

15

320

840

81

0
15

320

810

81

200
200
200

500 20
500 20
600 4,75

0
HTC - 0,5
HTC - 0,5
HTMK - 6 -

380
500
3000

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Ba pha trong nh
100
50
100
50
100
50

80
80
80

44

Tra cuu thiet bi dien

48
HTMK - 6 48
HTMK -10
HTM - 6
HTM - 6
HTM - 10
HTM -18
HTM -18
HTM -18

6000
10000
3000
6000
16000
13800
15000
18000

100

80

15

320

750 4,75

100

12

0
20

480

100

100

100-100 : 3
100-100 : 3

0
50
80

0
80
15

200
320

0
450
700

105
105

100-100 : 3

12

0
20

480

120

190

100-100 : 3

0
12

0
20

480

0
120

300

100-100 : 3

0
12

0
20

480

0
120

300

100-100 : 3

0
12

0
20

480

0
120

300

0
Mt pha ngoi tri
35 000 : 100 : 3 -100 15

25

0
15

0
25

50

100

200

875

0
50

0
100

0
200

265

0
50

0
100

0
200

0
265

30

0
50

0
100

0
200

0
650

0
-

0
50

0
-

0
-

0
696

35 000 :

100 :

-100

110 000 :

100 :

-100

154 000 :

100 :

-100

220 000 :
3

400 000 :

100 :

-100
100 : 3 -100

500 000 :
3

100 :

-100

0
600

200

248

600

0
150

200

Ch thch: H - my bin p o lng; O - mt pha; C - kh; M - du;


T - ba pha; K - c cun b; - nm tr; - v s.

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

45

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-24. My bin dng in h p U 600 V do Cng ty


Thit b in ch to
(bng 8-6 trang 383 - s tay la chn v tra cu thit b in 0,4
n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H
Ni 2002)
M

Dn Dn

sn
phm

Dun

Cp

vn

g l-

ch

th

ng

nh

Kch thc (mm)


Trn
- D Rn Ca L g lng
i
g
o
p
ng

cp

cp

cu (VA)

xc

knh

(A)

(A)

t
A

7
28

8
11

9
72

10
11

11
90

12
1,30

28

0
11

72

8
11

90

1,30

34

0
11

72

8
11

90

1,30

28

0
11

72

8
11

90

1,28

34

0
11

72

8
11

90

1,32

n
d

(kg)

y
s
1
BD35
BD28/
1
BD1/1
BD26/
1
BD2/1

2
50
50
50
75
75

3
5
5
5
5
5

cp
4
1
1
1
1
1

5
2,5
3,75
5
2,5
5

6
0,5
0,5
1
0,5
0,5

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

46

Tra cuu thiet bi dien

BD36

100

2,5

0,5

28

11

72

0
BD27/ 100
1

BD3/1 100

BD4/1 150
BD5/1 150
BD6/1 200
BD37
BD7
BD8

200
250
300

BD9/1 400

5
5
5
5
5
5
5

BD11/ 500
1

BD33

BD13

500
600

BD15/ 750
1

BD17/ 800
1

BD19

100

BD20

0
100

BD21

0
120

BD22

0
120

5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

3,75
5
5
10
5
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
30
15
30

0,5
1
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

28

11

34

0
11

34

0
11

34

0
11

38

0
11

28

0
11

38

0
11

50

0
12

50

0
12

50

0
12

50

0
12

50

0
12

80

0
16

80

4
16

80

4
16

80

4
16

80

4
16

80

4
16

11

90

1,30

8
72

11

90

1,30

72

8
11

90

1,30

72

8
11

90

1,32

72

8
11

90

1,32

72

8
11

90

1,34

72

8
11

90

1,34

72

8
11

90

1,35

50

8
14

10

1,48

50

0
14

0
10

1,50

50

0
14

0
10

1,53

50

0
14

0
10

1,53

50

0
14

0
10

1,65

50

0
19

0
12

2,60

50

1
19

0
12

2,60

50

1
19

0
12

2,68

50

1
19

0
12

2,68

50

1
19

0
12

2,76

50

1
19

0
12

2,76
47

Tra cuu thiet bi dien

BD23

0
150

BD24

0
150

BD34

0
200

0
BD25/ 250
1
0
BD32/ 300
1
0
BD38 300
BD29

0
300

BD39

0
400

5
5
5
5
5
5
5
5

0
BD30/ 400
1
0

BD40

500

0
BD31/ 500
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,5

15

0,5

30

0,5

15

0,5

30

0,5

15

0,5

15
30

0,5

15

0,5

30

0,5

15

0,5

30

0,5

110

4
19

110

5
19

110

5
19

110

5
19

110

5
19

110

5
19

125

5
25

125

5
25

125

5
25

125

5
25

125

5
25

55

1
23

0
12

2,85

55

5
23

0
12

2,85

55

5
23

0
12

3,20

55

5
23

0
12

3,20

55

5
23

0
12

3,30

55

5
23

0
12

3,50

65

5
28

0
12

3,50

65

5
28

0
12

4,30

65

5
28

0
12

4,50

65

5
28

0
12

6,50

65

5
28

0
12

6,50

Bng 1-25. My bin dng in trung p do Cng ty Thit


b in ch to
(bng 8-7 trang 385 - s tay la chn v tra cu thit b in 0,4
n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H
Ni 2002)
Cc thng s k
thut
Kiu bin dng
in p nh mc
Um (kV)

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

K hiu

Tr s

CT
n1

6 36

48

Tra cuu thiet bi dien

Tn s nh mc f
(Hz)
Dung lng nh mc
(VA)
Dng s cp nh
mc I1 (A)
Dng th cp nh
mc I2 (A)
S li
Cp chnh xc cho
o lng
Cp chnh xc cho
bo v
S cun dy s cp
Dng n nh
nhit IN3s (kA)
Dng n nh
ng Ixk (kA)
H s dng in
nhit nh mc
Gii hn tng
nhit
Nhit lm vic
ln nht
m tng i ln
nht

50
15, 20, 30
5 5000

n3

1A, 5A, 1A v 5A

n2

1 4

0,5
n6

5P5, 5P10, 5P15, 5P20, 5P30

n7

1 hoc 3
80 I1.10-3
2,5 IN3s.10-3
1,2
600C
450C
95%

Ghi ch: Mi my bin dng c k hiu theo m s:


CT n1- n2 n3 n4 n5 n6 n7
Trong CT - My bin dng trung p

n1 - in p nh mc: 10, 15, 22, 35 kV


n2 - S li: 1C (1 li), 2C (2 li), 3C (3 li), 4C (4 li)
n3 - Dng th cp nh mc (A): 1 (1A), 5 (5A), 15 (1
v 5)
n4 - v tr lp t: 1 (trong nh), 0 (ngoi tri)
n5 - S t s bin dng: 1, 2, 3, 4, 5
n6 - Cp chnh xc cho bo v
Khng n6 - Khng c mch bo v
c
Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

49

Tra cuu thiet bi dien

n6

Khng
c

n7
n7

= A (cp 5P5), B (cp 5P10), C (cp 5P20), D (cp


5P30), E (cp 5P15)
- S cun dy s cp
- S cun dy s cp l 1

n7 = 3 - s cun dy s cp l 3
V d: CT22-3C50 1A3 l my bin dng trung p22 kV, ba li,
dng th cp 5 A, t ngoi tri, 1 t s bin dng, cp chnh
xc cho bo v l 5P5, s cun dy s cp l 3.

Bng 1-26. My bin dng in trung p do Siemens ch


to
(bng 8-8 trang 387 - s tay la chn v tra cu thit b in 0,4
n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H
Ni 2002)
Kiu

Hnh
hp

M hiu
Um (kV)
U chu ng tn s cng
nghip1' (kV)
U chu ng xung 1,2/50
(kV)
I1m (A)

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

4MA7
2
12
28

4MA74

4MA76

24
50

36
70

75

125

170

202500

202500

202000

50

Tra cuu thiet bi dien

I2m (A)

1
hoc
5
80
120
20
4MB1
2
12
28

Inhit 1s (kA)
Iddng (kA)
Trng lng (kg)
M hiu

Hnh
xuyn

Um (kV)
U chu ng tn s cng
nghip1' (kV)
U chu ng xung 1,2/50
(kV)
I1m (A)

Hnh
tr

I2m (A)

Inhit 1s (kA)
Iddng (kA)
Trng lng (kg)

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

80
120
25
4MB13

80
120
25
4MB14

36
70

24
50

170

128

1500- 150015004000
6000
4000
1 hoc 1 hoc
1
5
5
hoc
5
80
80
80
120
120
120
26
34
26
4ME12 4ME14 4ME16
12
24
36
28
50
70

I2m (A)

Inhit 1s (kA)
Iddng (kA)
Trng lng (kg)
M hiu
Um (kV)
U chu ng tn s cng
nghip1' (kV)
U chu ng xung 1,2/50
(kV)
I1m (A)

75

1 hoc 1 hoc
5
5

57

125

170

51200
1
hoc
5
80
120
38

5-1200

5-1200

1 hoc 1 hoc
5
5
80
120
42

80
120
50

51

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1.27. My bin dng do Lin X ch to


(bng 2-16, trang 635, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)

Loi

Cng sut nh mc (VA) v

Idm, A

ph ti

cu

(dng

ch

th cp () khi cp chnh xc
1
3
10

cp)

dm

kV

x
c

0,5
V
A

dy
th

cp

c
a
li
th
TKM-0,5
TKM-0,5
-0,5

0,5
0,5
0,5

5-800
5-800
5-300

p
1

0,

8
-

0,5

0,

0
-

0,5

0
5

4
0,

2
Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

52

Tra cuu thiet bi dien

-10
-10
TO-10
T-10
T-Y-10
T-10
TMY10
TY-10
T-10
TM Y10
TY-10
T0 -10
T0Y10
T0-10
TY20
TA20
TA-

10

5-400

10

10-

10

100
600-

10

1500
15-

10

600
15-

10
10

300
5-400
5-300

10
10
10

5-300
5-400
5-300

10
10

5-300
600-

10

1500
600-

0,5

0,

0,

0,5

0
1

4
0,

0
2

8
0,

0,5

0
1

4
0,

0
2

8
0,

0
-

4
-

0
2

8
0,

0
2

8
0,

0
5

0,5

0,5

600-

10

1000
400-

10

1000
2000-

20

5000
2000-

0,

1,

0,

0,

5
7

1 v

2
1 v

2
1 v

2
1 v

2
1 v

5
3

2
-

1 v
2

1,6

1 v
2

1 v
2

0
1

0,5

0,

1,

5000

10

1000
10

1 v
2

1v
2

Ch thch:
T - my bin dng

- kiu xuyn tng

O - mt vng dy

- kiu thanh ci

K - kiu cun dy

- cch in bng s

Y - tng cng

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

53

Tra cuu thiet bi dien

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

54

Tra cuu thiet bi dien

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

55

Tra cuu thiet bi dien

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

56

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-28. My bin dng t 35 kV n 500 kV t ngoi


tri do Lin X ch to
(bng 8.11 trang 390 - s tay la chn v tra cu thit b in
0,4 n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut,
H Ni 2002)

Loi

dm

kV

T -

35

Dng

Cp

Cng sut nh

nh

chnh

mc (VA) khi cp

mc

xc

ca li

cp

thp

Idm, A
800

0,5

0,8

1000

0,5

500,

P
0,5

0,8
30

P1, P2

50

35M

TP -

35

chnh xc
0,5
1

Khi lng
(kg)

200

330

1000

35

2000
2000
-

110

110Y1

3000
500

0,5

500-

P1

20

750

P2

40

1000-

P3

950

1500
220

220

2000
300,

0,5

30

600

P1

30

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

2130

57

Tra cuu thiet bi dien

K550-

500

1200

P2

50

500,

P3
P1, P2

50
75

1000

P3

2000

50

0,5

30

4696

Bng 1-29. My bin dng th t khng kiu cp do


Lin X ch to
(bng 2-17, trang 635, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
Kiu

S cp -

ng knh

S vng

Cng sut

Khi lng,

c bao

cp max,

dy th

t ho, VA

kg

1-2

mm
50

cp
20

20

60

3-4

50

20

45

128

5-7

50

27

50

152

8 - 12

60

27

70

225

13 - 16

60

27

85

280

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

58

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-31. Thng s k thut ca cc loi my ct trung p


do Lin X ch to theo -687-41
(bng 2-18, trang 636, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
i

Dn

Dn

Loi

my

nh

xun

ct

c, A

kc

h,

kA

kV

Tr
s
hiu
dng
ca
dng

Dng in
n nh
nhit, kA khi
thi gian n
nh nhit,
s

in
ton

Dng in
ct nh
mc/ cng sut

Khi lng,

Loi

ct nh

kg

mc, kA/MVA

cu

khi in p, kV

truy

phn

, kA

ng
1s 5s

0s

kh

ng

du

-6

6-50
10-50

10

3-

20

16,

3-

20

12,

6
1

0
20

4
12,

0
20

61
0

0
40
0
60

10

7,2
7,2

25

15

25

15

25

15

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

8,

6,

7,

4,

3,

2
7,

8
4,

4
3,

2
1

8
1

3,3
17

1,4
15

4,8
25

4,8
50

4,8
25

50

2,9
50

29
50

55

58
60

6
120

1
0
1
0

9,7
50

9,7
100

5,8
100

125
100

1
5
1
8
1
8
5
0
5
0
5
0

hay
10

10
hay
10

59

Tra cuu thiet bi dien

60
10

133-

52

30

10

52

30

00
133-

60

1
0

60
0

52

52

30

30

20
100

20
100

20
200

20
200

20
350

165

175

11
,6 170
200

Nh
trn
Nh
trn

1
4

10
hay

20
100

20
200

20
250

190

hay

10

Nh

trn

10
00
133-

20

00

52

30

20

20

100

200

20
350

200

30
00
10

75

43,5 3,
5

220

1
0

4000 20
3000 0

229M

40

19

116

120

2
3

29
150

29
300

29
500

580

-32

600

-32

6
1

2
0

8
5
8
5

190

90
940

120
90 215
1250 1150

90
1500

5
5
5
5

C30
C30

1
Khi in p l

20

35

1
0

BM-35

60

17,

10

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

7,

3
6,6
230

35
400

100

0
0

35

60

Tra cuu thiet bi dien

BM35

60

17,

BM35-690

60

MK35

60

MK35

10

00

10

00

60

MK351250
MK110

26

10

15

7,

7,

6,6
230

9,9
340

6,6
400

9,9
600

102

5
110

1
30

17,3 2,

5
45

53

50

24

31

29

2
4
3
1
2
9

6,

1,

5
2

7
1

0,

7,

5
1

8,
4

1
3

12,5 12,5
430 750

16,6 16,5
570 1000

20,7 20,5
720 1250

260
0
200
275

0
983

13,2
2500

3
0
0
3
0
0
8
0
0
8
0
0
8
0
0
8
5
0

C10
C10
hay

32
32
331
333

Bng 1-32. Thng s k thut ca cc loi c cu truyn


ng in t do Lin X ch to
(bng 2-19, trang 637, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
Loi

Dng

in p,

cho

cu

loi

Cu

Cu

truy

my

ct

d d
y

ng

Dng in

Thi gian,

Thi

tiu th, A tip i ls


Cun Cun i ng, C ng
dy dy
t
m
kg

gian

Kh

lp
li, s

ct

c
-2

10

ng
22

t
22

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

146

2,5

190

61

Tra cuu thiet bi dien

C -10

11

11

0
22

0
22

292

98

2,5

8-

0,1

12

10

C -30

229

11

0
22

0
22

195

115

2,5
412

-2

MK
-35

11

11

310

22

22

80

2,5

0
412

-31

-33

MK
-35

MK
-35

11

11

160

22

22

124

11

11

218

10

22

22

224

11

11

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

488

0,6

275

611

0,35

45

475

360

10

450

595

0,1

0,3
2

01

0,0
8

0,24

0,380,42

0,7

1,02

0,4-

0,6-

0,45

0,65

0,43

0,50,6

0,0

0,5-

0,7-

0,6

0,8

10

62

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-33. Tham s k thut ca cc cun dy t trong


cc c cu truyn ng , , , -10, -10, 10 do Lin X ch to
(bng 2-20, trang, 638, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
Tn cun dy ct

Dng

Dn Cng

Gii hn iu

in

hi

in

sut

chnh, A

tr

tiu

lc

in

th,

20C,

cho

VA

nh

ph

mc

p, A

5A

10

Cun dy dng
in cc i c

PT

tr hon thi gian

50

5; 6; 7; 8; 9;

0,3

10A

bng c cu kh
5A
Cun dy dng

PT

in cc i

khng tr hon thi


gian

15

50

0,27
5; 7; 8; 10;

110-

30

12,5 v 15 A

127V
PH

220V

53
190

0,35-0,65Um

715

380V
Cun dy in p
thp
Bng 1-34. My ct in trung p loi HVF do ABB ch to
(bng 5.4 trang 305 - s tay la chn v tra cu thit b in 0,4
n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H
Ni 2002)
Loi my ct
Um (kV)
Im (A)

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

HVF 205
12
630

HVF 601
24
630

HVF 604
24
630

63

Tra cuu thiet bi dien

1250
IN3s (kA)
IN (kA)
INmax (kA)
in p chu ng

1250

1250

2000
31,5
80
31,5
28

12,5
50
12,5
50

2000
25
63
25
50

75

125

125

tn s cng nghip
(kV)
in p chu ng
xung st (kV)
Bng 1.35. My ct in 7,2 kV loi 3AF do ABB ch to
(bng 5.7 trang 306 - s tay la chn v tra cu thit b in 0,4
n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H
Ni 2002)
Loi my ct
Um (kV)
Im (A)

3AF 104-4
630

3AF 104-4 3AF 116-3


7,2 (3,6)
630
1250

3AF 117-3
1250

1250

1250

2000

2500

2000

2000

2500

3150

2500
3150
IN3s (kA)
25
31,5
40
50
IN (kA)
25
31,5
40
50
INmax (kA)
63
80
100
125
in p chu ng tn s cng nghip: 20 kV
in p chu ng xung st: 60 kV
Bng 1-36. My ct in 12 kV loi 3AF do ABB ch to
(bng 5.8 trang 307 - s tay la chn v tra cu thit b in 0,4
n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H
Ni 2002)
Loi my ct
Um (kV)
Im (A)

3AF 154-4 3AF 175-4 3AF 176-3 3AF 177-3


12
630
630
1250
1250

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

1250

1250

2000

2500

2000

2000

2500

3150

64

Tra cuu thiet bi dien

IN3s (kA)
IN (kA)
INmax (kA)
in p chu

25
25
63

2500
31,5
31,5
80

3150
40
40
100

50
50
125

28

ng tn s cng
nghip (kV)
in p chu

75

ng xung st
(kV)
Bng 1-37. My ct in 24 kV loi 3AF do ABB ch to
(bng 5.9 trang 308 - s tay la chn v tra cu thit b in 0,4
n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H
Ni 2002)
Loi my ct
1
Um (kV)
Im (A)

3AF 611-4
2
12
630

3AF 612-4
3
24
630

3AF 613-4
4
24
1250

3AF 614-4
5

1250

1250

2000

1250

630
2000

1
IN3s (kA)
IN (kA)
INmax (kA)
in p chu

2
12,5
12,5
31,5

3
16
16
40

4
120
20
50

2500
5
25
25
63

50

ng tn s
cng nghip
(kV)
in p chu

125

ng xung
st (kV)

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

65

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-38. My ct in SF6 ngoi tri 24 kV do Schneider


ch to
(bng 5.12 trang 309 - s tay la chn v tra cu thit b in
0,4 n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut,
H Ni 2002)
Loi my ct 24GI - E16
in p nh
24

24GI - E20
24

24GI - E25
24

24GI - E31
24

60

60

60

60

150

150

150

150

st (kV)
Dng in

630

630

630

2000

nh mc

1250

1250

1250

3150

Im (A)

1600

1600

1600

mc Um (kV)
in p chu
ng tn s
cng nghip
(kV)
in p chu
ng xung

2000
Dng n

16

20

3150
25

16

20

25

31,5

40

50

63

80

31,5

nh nhit
3s IN3s (kA)
Dng ct
ngn mch IN
(kA)
Dng n
nh ng
INmax (kA)
Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

66

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-39. My ct in SF6 ngoi tri 36 kV do Schneider


ch to
(bng 5.13 trang 310 - s tay la chn v tra cu thit b in
0,4 n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut,
H Ni 2002)
Loi my

36GI - E16

36GI - E20

36GI - E25

36GI - E31

ct
Um (kV)
in p

36
80

36
80

36
80

36
80

200

200

200

200

630

630

630

2000

1250

1250

1250

3150

1600

1600

1600

chu ng
tn s cng
cng
nghip (kV)
in p
chu ng
xung st
(kV)
Im (A)

2000
IN3s (kA)
IN (kA)
INmax (kA)

16
16
40

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

20
20
50

3150
25
25
63

31,5
31,5
80

67

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-40. My ct chn khng trung p t trong nh


loi 3CG do Siemens ch to
(bng 5.18 trang 313 - s tay la chn v tra cu thit b in
0,4 n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut,
H Ni 2002)
Loi my ct
Um (kV)
Im (A)
IN3s (kA)
INmax (kA)
in p xung kch

3CG
12
800
20
50
50

7,2
800
20
50
50

chu ng (kV)
Thi hn kim tra,

24
800
16
40
40

Sau 10 nm hoc sau 10000 ln thao tc

bo dng
Bng 1-41. My ct chn khng trung p t ngoi tri
loi 3AF v 3AG do Siemens ch to
(bng 5.19 trang 314 - s tay la chn v tra cu thit b in
0,4 n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut,
H Ni 2002)
Loi my ct
Um (kV)
Im (A)
IN3s (kA)
INmax (kA)
in p xung kch chu

3AG
12
1600
25
63
75

3AF
36
1600
25
63
170

ng (kV)
in p chu ng tn s

28

70

cng nghip (kV)


Bng 1-42. Thng s k thut ca my ct ph ti -16 v
-17 do Lin X ch to
(bng 2-22, trang 639, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
in p

Dng

Gii

Gii

Cng sut ct

Dng

nh

in

hn

hn

(ba pha) MVA

in

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

68

Tra cuu thiet bi dien

mc,

Lai

lm

dng

kV

cu

vic

ch

dng

Khng

C tnh

ng

in in

tnh

(tr s

ln

ct,

ct

Thnh

tnh

nht,

(c

thnh

phn

ton ca

(tr

hn

phn

khng

dng

ch),

khng

chu k

ngn

hiu

kA

chu k

ca

mch, kA

dng

ca

dng

dng

in

in

ngn

ngn

mch

mch
6

K-

30

6/30

75

K-

150

30

6/150
K-

30

5,8

10/30

50

6,7
20

14

20
200

300

20
20

6/75
K-

10

K-

100

12

200

300

8,6

100

6,5

10/50
K10/100

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

69

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-43. Thng s k thut ca dao cch ly trung p t


trong nh do Lin X ch to
(bng 2-23, trang 639, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
Kiu

Dng n nh ng,
kA

10s,

Khi lng, kg

kA

ixk (INmax)

Ixk

PBO - 6/400

50

PBO - 6/600

29

(IN10s)
10

60

35

14

PBO - 6/1000

120

71

28

13

PBO - 10/400

50

29

10

PBO - 10/600

60

35

14

120

71

28

13

PB - 6/400

50

29

10

24

PB - 6/600

60

35

14

25

PB - 6/1000

120

71

28

50

PB -10/400

50

29

10

26

PB -10/600

60

35

14

27

PB -10/1000

81

47

28,5

50

PB - 35/400

42

10

105

PB - 35/600

42

30

14

110

PB - 35/1000

64

20

124

PB3 - 1/35/400

42

30

10

110

PB3 - 2/35/45

42

30

14

115

PB3 - 2-35/600

42

30

14

120

PB3 - 2-35/600

42

30

14

120

PB3 - 1-35/1000

64

20

130

PBO - 10/1000

Ch thch: P - dao cch ly; O - mt pha; B - t trong nh; Ch s


t s - Um (kV); Ch s mu s - Im (A); 1 - ni t pha dao
chnh; 2 - ni t hai pha.
Bng 1-44. Thng s k thut ca dao cch ly trung p t
ngoi tri do Lin X ch to

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

70

Tra cuu thiet bi dien

(bng 2-24, trang 640, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,


NXB khoa hc v k thut)
Kiu

Dng n nh ng,

In , 10

Khi lng,

kA

giy, kA

kg

-10K/4000
3-35/600-

ixk
250
50

Ixk
29

65
10

105
145

1000
-35/2000
3-1-35/2000
3-2/35/2000
3-2-35/2000
-6/200
-6/400
-10/200
-10/400
-10/600
-35
-35/600
3-1-35/600
3-2-35/600
3-35-/1000
3-1-35/630
3-2-35/630
3-1-351000
3-2-35/1000

120
120
120
120
15
25
15
25
35
50
80
80
80
80
64
64
64
64

47
47
47
47
9
15
9
15
21
29
31
31
31
31
-

29
29
29
29
5
9
5
9
14
15
12
12
12
15
20(4s)
20(4s)
20(4s)
20(4s)

160
170
180
160
12
20
20
20
20
145
60
63
66
65
67,2
80,3
68,5
81,5

Ch thch:
P - dao cch ly; O - mt pha; H - t ngoi tri; 3 - c dao ni t;
1 - mt dao ni t pha dao chnh; 2 - hai dao ni t v hai
pha; K - c h thng dn dng hnh hp; Ch s t s - in p
nh mc (kV); Ch s mu s - dng in nh mc (A).
Bng 1-45. Dao cch ly trung p do Cng ty Thit b in
ng Anh ch to
(bng 2.30-32 trang 126-127 - s tay la chn v tra cu thit b
in 0,4 n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k
thut, H Ni 2002)
Loi

in p

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

71

Tra cuu thiet bi dien

danh

Dng

Dng in

Dng

Khi lng

ngha (kV)

in

ngn mch

in n

(kg)

danh

cho php

nh

ngha

(kA)

nhit

DT

10

(A)
t trong nh
200
23

10/20

10

400

10

DT

(kA)
6

52

29

10

54

630

35

14

57

15

200

23

56

10/40

15

400

27

10

57

15

630

30

10

58

DT

24

200

20

68

10/63

24

400

27

10

70

24

630

30

10

80

10

t ngoi tri
200
9

77

DT
15/20
0
DT
15/40
0
DT
15/63
0
DT
24/20
0
DT
24/40
0
DT
24/63
0
DN

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

72

Tra cuu thiet bi dien

10/20

10

400

15

79

10

600

21

14

82

DN

15

200

23

90

10/40

15

400

27

10

92

15

600

30

10

95

DN

24

200

23

93

10/63

24

400

27

10

95

24

600

30

10

98

DN

35

400

31

12

215

15/20

35

630

31

12

220

35

800

31

15

225

DN

35

1000

31

15

230

15/40
0
DN
15/63
0
DN
24/20
0
DN
24/40
0
DN
24/63
0
DN
35/40
0
DN
35/63
0
DN
35/80

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

73

Tra cuu thiet bi dien

0
Dn
35/10
00
Bng 1-46. Thng s k thut ca s t trong nh do
Lin X ch to
(bng 2-25, trang 640, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
Loi

U, kV

Ph ti ph

Khi lng,
kg
5
0,7
2,0
5,0
7,0
8,0
2,2

Um

Uph- dkh

1
0-1-375
0-1-750-OB
0-1-1250-OB
0-1-2000-OB
0-1-3000-OB
0-6-375-Kp (OA-

2
1
1
1
1
1
6

3
11
11
11
11
11
36

hoi, kg
4
375
750
1250
2000
3000
375

6 Kp)
0-6-375-Kp (OA-

36

375

2,5

6 OB)
0-6-750-Kp

36

750

4,4

(O-6 Kp)
0-10-375 (OMA-

10

47

375

1,5

10)
0-10-750 (OM-

10

47

750

2,1

10)
0-10-1250
0-10-2000

10
10

47
47

1250
2000

7,0
6,3

(OH-10)
0-10-3000
0-35-375
0-35-370
0-35-1250
0-35-2000

10
35
35
35
35

47
110
110
110
110

3000
375
750
1250
2000

11,5
7,1
10,6
13,5
14,0

Ch thch:
Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

74

Tra cuu thiet bi dien

O - ; - s; , , - c trng cho bn c hc; Ch s th


nht -

in p nh mc (kV); Ch s th hai - bn c

hc (ph ti ph hoi kg); - van.


Bng 1-47. Thng s k thut ca s v s ng t
ngoi tri do Lin X ch to
(bng 2-26, trang 641, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
Kiu
Um

U, kV
Uph.

Ph ti ph

Khi lng,

Uph. t

hoi, kg

kg

kh

06-300 (H-6)
0H-10-500

6
10

38
50

28
34

300
500

2,54
4,1

(H-10)
0H-10-2000

10

50

2000

12,1

(-10)
0H-35-1000

35

1000

32,6

(T-35)
0H-35-2000
0H-35-2000

35
335

120
120

80
80

2000
2000

44,6
44,6

Ch thch: O - ; - c li st; H - t ngoi tri.


Bng 1-48. Thng s k thut ca ptmt kiu

25

do

Lin X ch to
(bng 2-28, trang 642, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
Mc bo v kiu nhit
Loi

Gii
hn

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

c thi gian
Thi gian tc
ng khi qu ti

Mc bo v
kiu in t
Dng in
ct tc thi

75

Tra cuu thiet bi dien

Kiu

dng

ng

ng

in dn

iu

1,1

1,3

Dng

Dng

dng

xoay

mt

chn

chi

chiu,

chn

ch

ng

u, A

Im,

h,

nh

ch

nh

11

14

17,5

22

nh
25

3MT

1.6

1,6

xoa
y

38

2,5

25 -

chi

3M

6,4

25

3
10
25

25

2
-

2M
25

kh

1,6 -

ng

ng

t 1

28

90

2,5

tc

ln

45

57

70

90

110

140

175

220

n h

5,4

4-

sau

30

6,4
6,4 -

ph

gi

10
giy

10

2MT

kh

2-

3
25

1-

22

16

25

10

chi

-16

16 25

Bng 1-49. Thng s k thut ca ptmt kiu AB do Lin


X ch to
(bng 2-27, trang 641, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
Kiu

Um, V

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

76

Tra cuu thiet bi dien

Im, A
AB-4
AB-10
AB-15
AB-20

400
400
400
400

ixk, kA

Thi gian ct

42
42
65
65

tc thi, s
0,06
0,06
0,08
0,09

400
1000
1500
2000

Bng 1-50. S liu k thut ca p t mt kiu AC v AM do


lin x ch to
(bng 6-12a trang 201-202, gio trnh Cung cp in tp 2 ca
Nguyn Qun Nhu v Phm Duy Tn, Trng i hc k thut cng
nghip Thi nguyn)
Loi

Dng
in
nh
mc
ca
ptmt
(A)

Dng
in
nh
mc
ca
mc
bo v
cc i
(A)

Dng
in
n
nh
lc
in
ng
imax
(kA)

4
19

AC

800

3
75
130
190
260
375
500
625800
1250
1500
2000
2500
130
190

1500
2500

800

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Gi tr hiu
n
S ln
dng ca
nh
cho php
dng in
nhit
trong chu
ngn mch
cho ttrnh
gii hn ti ng ng (khng
thi im
vi thi nh hn)
dp h
gian n
quang (kA)
nh
nhit
(106.A2.s
)
5
6
7
12
23

60
52

15
5

115

58

15

125

62
30
50

20

140
15
100
77

Tra cuu thiet bi dien

AM

1500
2500

AC

800

1500

2500
2

800
AM

1500
2500

260

55

375
500
625800
1250
1500
20002500
75
130
190
260
375
500
625800
1250
1500
2000
2500
3
130
190
260
375
500
625800
1250
1500
20002500

63
70
110

45

170

380
600
3000

110

45

3000

120

50

3000

58

15

125

62
4
30
50
55
63
70
110

20
5

140
6
15
100
170
380
600
3000

110

50

3000

120

50

3000

45

Bng 1-51. Cc tham s khc ca p t mt loi , ,


(bng 6-12b trang 203, gio trnh Cung cp in tp 2 ca
Nguyn Qun Nhu v Phm Duy Tn, Trng i hc k thut cng
nghip Thi nguyn)

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

78

Tra cuu thiet bi dien

Mc bo v
Tn
Loi

in p

s
Ci

lm

Loi

chm

truyn

mc

ng

bo

trong

vng

lp

dn
g

S cc

Trong

vng

(Hz)

ngn
mch

ngn
mch
AC

380 V xoay n 2 v 3
chiu v

Bnh

50

220 V mt
chiu
AM

n by v

hoc

t xa

3
2

n by

380 V xoay n
chiu

500

Bng 1-52. Tr s t ca mc bo v cc i ca p t
mt loi , ,
(bng 6-12c trang 204, gio trnh Cung cp in tp 2 ca
Nguyn Qun Nhu v Phm Duy Tn, Trng i hc k thut cng
nghip Thi nguyn)
Dng
Dng
in
in
nh
Loi nh
mc mc ca

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Mc bo v
ngn mch
Gii
tr s
hn

Mc bo v hn hp
Vng ngn

Vng ph ti

mch

79

Tra cuu thiet bi dien

ca
ptm
t (A)

mc
bo v
cc i
(A)
ImBV

thi

Gii

tr s

Gii

tr s

dng

gian

hn

hn

khi

tc

thi

thi

dng

gian

dng

gian

khi

tc

khi

tc

ng ng
(s)

ng ng ng ng
1
AC

2
800

3
75, 130,

4
(2-

5
0,18

190,

4)ImBV

hoc

260,

0,38

375,

hoc

500,

0,63

6
-

(s)
7
-

8
-

(s)
9
-

625,

AM

1500

800
1250 v

2500

1500
2000 v

800

2500
130,

Vi

0,18

Vi

0,18

(1,55-

T 4-

190,

dng

hoc

dng

hoc

2)ImBV

15

260,

xoay

0,38

xoay

0,38

375,

chiu

hoc

chiu

hoc

500,

(2-

0,63

(3-

0,63

625,

8)ImBV

8)ImBV

800

Vi

Vi

dng

dng

mt

mt

chiu

chiu

(2-

(3-

4,5)Im

4,5)Im

BV

BV

1500

1250-

T 412

2500

1500
20002500

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

80

Tra cuu thiet bi dien

2
800

1000
1500

3
150,

4
(2-

5
0,18

300,

3)ImBV

hoc

400,

0,38

500,

hoc

600,

0,63

6
-

7
-

8
-

9
-

800
1000
1250 v
1500

Bng 1-53. Thng s k thut ca ptmt kiu A3100 do


Lin X ch to
(bng 2-29, trang 642, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)

Kiu

Dn

hiu

in p

theo

Um, V

kt
cu

1
2
A316 A3161
0

A3162
A3163

Dng

Dng

Dng

mc

in

in

cc

bo v

nh

tc

dng

mc ca

ng

mc

in cc

mc bo

tc

Im,

v, A

thi, A

5
1

6
Phn t

7
15, 20, 25

nhit

30, 40, 50

A
3
60

4
110 22
220

220

38

60

0
38
0

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

81

Tra cuu thiet bi dien

A311 A3133
0

15

150

20

200

25

250

30

300

40

400

50

500

60

600

80

800

100
15

1000
150

20

200

25

250

50

40

300,

60

400

100

500,

/5
3
A3114
/5

220
50

Tng hp

0
100
A311 A3113
0

/5
3
A3114

220

/5

in t

600
A312 A3123 100

220

50

0
A3124

Tng hp
3

15, 20,

1000
430

25, 30

600

40, 50,

800

60, 80

in t

100
30

430

100

840
600,

A313 A3133 200

220

50

0
A3134

Tng hp
3
in t

1
2
3
A314 A3143 600
0

4
200

A3144

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

5
50

6
2

120

800
840

150

1050

200

1400
840

200

1050

8
300

1400
1
2100

400

2800

82

Tra cuu thiet bi dien

Tng hp

500

3500

600

4200
1750
2100

in t

600

2800
3500
4200

Ch thch:
Khi dng qu ti bng 1,1 dng chnh nh p t mt khng
tc ng.
Khi dng qu ti bng 1,35 dng chnh nh p t mt tc
ng khng qu 30 ph.

Bng 1-54. Cu ch h p kiu v Lin X (c ) ch


to
(bng 2.22 trang 122 - s tay la chn v tra cu thit b in
0,4 n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut,
H Ni 2002)

Loi

Dng in nh

Gi tr dng in ct gii hn (kA)

mc (A)
Ca Cc nc dy

khi in p (V)
Dng xoay
Dng mt chiu

cu

chy

ch
1
-2

chiu
22 380 500

660

220

440

6
7

7
-

8
1,2

9
-

3,5

1,5

y
2
15

3
6, 10, 15

60

20, 25, 35,

4
5
1,2 0,81,5

45, 60

1,8-

64

100

60

T-10

Di

6, 10

4,5
-

173900

10
100

500, 630,

110

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

83

Tra cuu thiet bi dien

PC

21

0
6

800, 1000
1, 2, 4, 6

20

10, 16, 20

63

25, 40, 63

60

100
16

80, 100
10, 16

63

25, 40, 60

5,5

100

100

14

160

150

4,5

250

250

60-

400

400

1,2 0,8-

11

30

3,5

1,8-

10

11

11

6022
26

63
63

25, 40, 63
25, 40, 50,

160

63,

630

100, 160,

30
-

13
30
3,230

250,
31

63

400, 630
32, 40, 50,

160

63

250

50, 63, 80,

630

100, 125,

100

160

125, 160,

100

4
-

5
-

6
-

7
25

8
-

9
25

200, 250
200, 250,
320, 400,
500, 630
500, 630,
1
41

2
250

800, 1000
3
100, 160,

400
Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

84

Tra cuu thiet bi dien

630

250
320, 400

15

61

160

400, 630
160

250

250

320

320

400
40

400
40

63

63

100

100

160

160

100

100

Bng 1-55. Cu ch h p kiu ng

P 2

do lin x ch to

(bng 2-31, trang 644, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,


NXB khoa hc v k thut)
Dng in

Dng in

Dng in ct gii hn ca dng

nh mc

nh mc ca

ca cu

dy chy, A

xoay chiu khi in p, A


220V
380V
500V

ch, A
15
60

6, 10, 15
15, 20, 25, 35,

1200
5500

8000
4500

7000
3500

100
200

45, 60
60, 80, 100
100, 125, 160,

11000
11000

11000
11000

10000
10000

350

200
200, 225, 260,

11000

13000

11000

600

300, 350
350, 430, 500,

15000

23000

20000

1000

600
600, 700, 850,

15000

20000

20000

1000
Bng 1-56. S liu k thut ca cu ch in p thp kiu
H 2 va H H

do lin x ch to

(bng 2-32, trang 644, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,


NXB khoa hc v k thut)

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

85

Tra cuu thiet bi dien

Kiu

Dng in nh mc, A
Ca cu ch
Ca dy chy

H H
H 2 100

H 2 250

H 2 400

H 2 600

Dng in ct gii

40

6, 10, 15, 20,

hn, kA
-

100

30, 40
30, 40, 50, 60,

50

250

80, 100
80, 100, 120,

40

400

150, 200, 250


200, 250, 300,

25

600

400
300, 400, 500,

25

600
Bng 1-57. Cu ch cao p do Lin X ch to
(bng 2.25 trang 124 - s tay la chn v tra cu thit b in
0,4 n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut,
H Ni 2002)
Kiu
1
-3

Um (V)
Im (A)
2
3
t trong nh
3
30, 100, 200,

INmax (kA)
4
10

-6

400

20

-10

10

30, 75, 150,

12

-20

20

300

-35

35

30, 50, 100,

3,5

200
10
1
-64

10, 20, 40
2
3
t ngoi tri
6
30

4
20

-10H

10

30

12

-20H

20

PH -35

35

2 n 7,5

CH -6

n 100

CH -10
Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

86

Tra cuu thiet bi dien

CH -20

10

n 100

CH -35

20

n 100

CH -110

35

n 100

110

n 50

Bng 1-58. S liu k thut ca cu ch in p cao loi


, , t trong nh do Lin X ch to
(bng 2-30, trang 643, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
Um,

kV
Idm, A

30

10

20

40

Ict,
kA
Sct,
MVA
I catmin
I cat

6
30

10
15 30 3 5

0 0

35

40

20

12

35

300

300

300

300

Khng
hn ch

Kh

Khng
1,3

hn

1,3

ch

Kh

ng

ng

1,3

hn

hn

ch

ch

Ch thch: Dng in nh mc ca dy chy (A): 2; 3; 5; 7,5;


10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400.
Bng 1-59. in tr v in khng ca dy ng trn
(bng 2-33, trang 644, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
Loi dy

M-6

M-

M-

M-

M-

M-

M-

M-

M-

M-

M-

10

16

25

35

50

70

95

12

15

185

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

87

Tra cuu thiet bi dien

in tr,

3,0

/km
Khong

1,8 1,2 0,7


4

0,5

0,3

0,2

0,2 0,1 0,1

0,1

58

23

03

in khng, /km

cch trung
bnh
hnh hc
gia cc
dy dn,
mm
400

0,3

0,3 0,3 0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

600

17
0,3

55 33 19
0,3 0,3 0,3

08
0,3

97
0,3

83
0,3

74
0,3 0,2 0,2

0,2

800

97
0,4

81 85 45
0,3 0,3 0,3

36
0,3

25
0,3

09
0,3

00 92 87
0,3 0,3 0,3

80
0,2

1000

15
0,4

99 77 63
0,4 0,3 0,3

52
0,3

41
0,3

27
0,3

18 10 05
0,3 0,3 0,3

98
0,3

1250

29
0,4

18 91 77
0,4 0,4 0,3

56
0,3

55
0,3

41
0,2

32 24 19
0,3 0,3 0,3

13
0,3

1500

43
-

27 05 91
0,4 0,4 0,4

80
0,3

69
0,3

25
0,3

46 38 33
0,3 0,3 0,3

27
0,3

38 16 02
0,4 0,4 0,4

91
0,4

80
0,3

66
0,3

57 49 44
0,3 0,3 0,3

38
0,3

57
-

35 21
0,4 0,4

10
0,4

98
0,4

85
0,3

76 68 63
0,3 0,3 0,3

57
0,3

49 35
0,4 0,4

20
0,4

13
0,4

99
0,4

90 82 77
0,4 0,3 0,3

71
0,3

60

35

23

10

01

82

2000
2500
3000

46

93

88

Bng 1-60. in tr v in khng ca dy nhm trn


(bng 2-34, trang 645, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

88

Tra cuu thiet bi dien

Loi dy

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

10

16

25

35

50

70

95

12

15

18

in tr,

5,

0
0
5
3,1 1,9 1,2 0,9 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1

/km
Khong cch

26

in khng, /km

trung bnh
hnh hc
gia cc dy
dn, mm
600
800
1000
1250
1500
2000

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2

58 45 36 25 15 03 97 88 97
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

77 63 52 41 31 19 13 05 98
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

91 77 66 55 45 34 27 19 11
0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

05 91 80 69 59 47 41 33 28
- 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

02 91 80 70 58 52 44 39
0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

21

10

98

88

77

71

63

55

Bng 1-61. in tr v in khng ca dy nhm li thp


(bng 2-35, trang 645, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
Loi dy

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC-

AC-

AC-

120

150

185

0,2

0,21 0,17

10 16 25 35 50 70 95
in tr, /km 3,1 2,0 1,3 0,8 0,6 0,4 0,3
2
6
8
5
5
6
3

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

89

Tra cuu thiet bi dien

Khong cch

in khng, /km

trung bnh
hnh hc
gia cc dy
dn
2000

2500

3000

0,4 0,3 0,3 0,3

0,3

0,35

03 92 82 71
0,4 0,4 0,3 0,3

65
0,3

8
0,37

17 06 96 85
0,4 0,4 0,4 0,3

79
0,3

2
0,38 0,37

29

91

18

08

97

Bng 1-62. in tr v in khng ca dy dn v cp li


ng v nhm, in p n 500V, /km
(bng 2-36, trang 645, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
Tit

ro

din Nh
mm2 m

xo
Dy Dy

din

Nh

t t

mm2

1,5

22,2 13,3

2,5
4
6
10
16
25
35

5
8,0
5,0
3,33
2,0
1,25
0,80
0,57

13,3
8,35
5,55
3,33
2,08
1,33
0,95

Tit

ro

xo
ng

trong

Dy

Dy

trong

ng

ng

hay

hay

cp
0,10

50

0,67

0,40

0,25

cp
0,06

0,33
0,32
0,31
0,29
0,27
0,26

0,09
0,09
0,09
0,07
0,07
0,07
0,06

70
95
120
150
185
240
300

0,48
0,35
0,28
0,22
0,18
0,12

0,29
0,21
0,17
0,13
0,11
0,08
0,07

0,24
0,23
0,22
0,21
0,21
0,20
0,19

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

90

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-63. in khng ca cp in ba li, dy dn c bc


cch in mc trn s hoc puly, /km
(bng 2-37, trang 646, Cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
Tit

Cp in ba li bng ng

din
mm2
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
210

<1kV
0,095
0,090
0,073
0,0675
0,0662
0,0637
0,0625
0,0612
0,0602
0,0602
0,0596
0,0596
0,0587

3kV
0,111
0,104
0,0825
0,0757
0,0714
0,0688
0,0670
0,0650
0,0636
0,0626
0,0610
0,0605
0,0595

6kV
0,11
0,102
0,091
0,087
0,083
0,08
0,078
0,076
0,074
0,073
0,071

Dy dn bc

10kV

cch in
Trn
Trn s

0,122
0,113
0,099
0,095
0,09
0,086
0,083
0,081
0,079
0,077
0,075

puly
0,28
0,26
0,25
0,23
0,22
0,22
0,20
0,19
0,19
0,19
0,18
0,18
-

0,32
0,30
0,29
0,28
0,26
0,24
0,24
0,24
0,23
0,23
0,23
0,22
-

Bng 1-64. in tr v in khng ca thanh ci phng


(dt)
(bng 2-40, trang 647, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
r0 khi 65o C,
Kch thc, mm

xo (ng v nhm), m/m

m/m

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

91

Tra cuu thiet bi dien

ng

25x3
30x3
30x4
40x4
40x5
50x5
50x6
60x6
60x8
80x8
80x10
100x10

0,268
0,223
0,167
0,125
0,100
0,080
0,067
0,056
0,042
0,031
0,025
0,020

Nhm

Khi khong cch trung bnh

0,475
0,394
0,296
0,222
0,177
0,142
0,118
0,099
0,074
0.055
0,044
0,035

hnh hc, mm
150
200
0,200 0,295
0,189 0,206
0,189 0,206
0,170 0,189
0,170 0,189
0,156 0,180
0,156 0,180
0,145 0,163
0,145 0,163
0,126 0,145
0,126 0,145
0,113 0,143

100
0,179
0,163
0,163
0,145
0,145
0,137
0,127
0,119
0,119
0,102
0,102
0,090

300
0,244
0,235
0,235
0,214
0,214
0,200
0,200
0,189
0,189
0,179
0,170
0,157

Bng 1-65. in tr in khng ca my bin p h p di


1000 kVA
(bng 2-41, trang 648, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
C

in

UN

ng

su

cp

r,

Cn

in

UN

x,

r,

th

sut

th

cp,

n s

cp,

x,m

mc

p,

kV

c,

kVA

nh

kV

, kV

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

kV

92

Tra cuu thiet bi dien

kV
A
1

10*

20*

10

25

40

610

10

50*

10

63

610

3
0,40
0
0,23

5,5

698

536

250

10

224

172

364

240

123

80

369

240

123

80

244

176

80,5

58

52,5

33

159

100

52,5

33

159

100

162

81

50,6

28

152

84

50,6

28

39,2

19,6

109,

59,4

0
0,40
0
0,23
0
0,40
0
0,23
0
0,40
0
0,23

4,7

0
0,40
0
0,23
0
0,40
0
0,23
0
0,40
0
0,23

5,5

0
0,40
0
0,23
0
0,40
0
0,23

4,7

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

35

9
0,69
0
0,23
0
0,40

10

11

12

4,7

83,5

32

6,8

13,9

3,58

42,4

0
0,69
320

0
0,52
5
0,40

125,
5
5,5

0
0,23
10

0
0,52
5
0,40
0
0,23

35

0
0,52
5
0,40

6,5

0
0,23
400

10

0
0,23
0
0,40

4,5

0
0,69
35

0
0,23
0
0,40

6,5

10,7
5
32

44

16,8

26

9,7

8,4

3,1

44,5

16,7

25,8

9,7

8,55

3,2

53,5

16,3

31

9,7

10,2

3,2

5,6

1,95

17

5,9

50,6

17,6

8,4

1,95

25,4

5,9

93

Tra cuu thiet bi dien

20

10
0*

10

35

10
0

10

35

16

6-

10

0
0,40
0
0,23
0
0,40
0
0,23
0
0,40
0
0,23
0
0,40
0
0,23
0
0,40
0
0,23
0
0,40
0
0,23
0
0,40
0
0,23

5
5,3

121,
4
5,5

6,5

4,7

4,7

6,8

4,7

0
0,69
35

0
0,23
0
0,40

18

5,5

59,4
38

26,8

13

96

38

32,8

13

21,7

12

56,6

63,3

21.7

12

65,5

36,3

33,9

12

105

36,3

14,3

5,94

43,4

18,0

5
6,8

19,6

78,5

129,

0
0,69
0
0,52

39,9

560

5,94

65,5

18,0

195

53,4

77

34

10

0
0,52
5
0,40

5,5

0
0,23
35

0
0,52
5
0,40

6,5

0
0,23
630

10

0
0,23
0
0,40

5,5

0
0,69
0
3,15
20

0
0,40
0
0,69

6,5

0
11,0

53,5

21,6

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

0
0,69

35

750

100

10

10

0
0,40
0
0,69
0
0,52
5
0,40
0
0,52

6,5

5,5

75,4

17,6

25,6

8,3

14,9

4,8

4,9

1,58

30,9

8,3

17,9

4,8

5,9

1,58

4,5

1,13

13,6

3,93

40,4

10,2

858

213

16,2

3,07

48,5

9,11

122

231

50

16,2

3,07

48,5

9,11

18,7

5,84

10,8

3,4

14,6

4,14

94

Tra cuu thiet bi dien

5
0,40

0
0,23
1

2
10

0
3
0,52

5
0,40
0
0,23

35

0
0,52
5
0,40

6,5

0
0,23
25
0*

10

0
0,23
0
0,40

4,7

45,2

20

15,1

6,7

77

35

44

20

14,5

6,7

93,5

35

53,4

20

17,8

6,7

9,3

3,52

28,2

5
0,40
35

100

6-

10

0
0,52
5
9
0,40
0
0,40
0
0,69

8,5

2,14

6,5

17,4

4,14

10

11
10,1

12

5
5,5

0
3,15

35

8,56

1,95

25,5

5,8

532,

0
6,30

5
214

0
0,40

0
0,69

10,7

0
3,15

6,5

1,11

121
484

10,4

1,95

30,3

5,8

251
0

121

Ch thch:
- Du * ch cc MBA kiu c.
- Tr s in tr in khng c qui v n p thp.
Bng 1-66. in tr v in khng ca cun dy bo v qu dng
in ca ptmt
(bng 2-42, trang 649, cung cp in ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa
hc v k thut)
Dng in

50

70

100

140

200

400

600

nh mc
ca cun dy
(A)

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

95

Tra cuu thiet bi dien

x (m )
r (m ) nhit

2,7
5,5

1,3
2,35

0,86
1,30

0,55
0,74

0,28
0,36

0,1

0,09

0,15

4
0,12

65oC
Bng 1-67. in tr tip xc ca cu dao v ptmt
(bng 2-43, trang 649, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
Dng in
nh mc, A
ptmt
Cu dao

50
1,3
-

70
1,0
-

100
0,75
0,5

140
0,65
-

200
0,6
0,4

400

600

100

0,4
0,2

0
0,25
0,15 0,08

Bng 1-68. Cp nhm v ng h p cch in PVC do hng LENS


ch to

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

96

Tra cuu thiet bi dien

(bng 4.22-23 trang 246-249 - s tay la chn v tra cu thit b


in 0,4 n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k
thut, H Ni 2002)
F, mm2

ng knh, mm
li
v
Min
Max

Trng l-

in

ng 1

tr

km -

dy

ng

dn,

dy

/ km

Icp (A)
Trong
Ngoi
nh

tri

2 x 16

4,5

14,5

kg/km
Cp nhm 2 li
18,5
352

2 x 25

5,7

17,5

22,0

2 x 35

6,6

19,5

160

135

3 G 16

4,5

15,5

24,5
626
0,868
Cp nhm 3 li
19,5
388
1,91

87

77

3 G 26

5,7

19,0

23,5

558

1,20

111

97

3 G 35

6,6

21,0

26,0

690

0,868

134

120

3 G 50

8,8

24,5

29,0

742

0,641

160

146

3 G 70

10,2

28,5

34,0

1380

0,443

197

187

3 G 95

11,9

32,5

38,5

1293

0,320

234

227

3 G 120

13,8

36,0

42,5

1574

0,253

266

263

3 G 150

15,2

40,0

47,5

1912

0,206

300

304

3 G 185

17,0

44,5

53,0

2355

0,164

337

347

3 G 240

19,1

50,5

59,5

3186

0,125

388

409

3 G 300

21,4

56,0
66,0
5203
0,100
Cp nhm 3 li + trung tnh

440

471

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

494

200C
1,91

104

91

1,20

133

108

97

Tra cuu thiet bi dien

3 x 70

9,75/

31,1

36,2

1635

0,443/

197

187

+ 50

8,10

34,7

40,6

1579

0,641

234

227

3 x 95

11,20

38,9

45,4

1917

0,320/

266

263

+ 50

/8,10

42,6

49,5

2320

0,641

300

304

3 x 120

12,60

53,2

61,5

3863

0,253/

388

409

+ 70

/9,75

0,443

3 x 150

15,20

0,206/

+ 70

/9,75

0,443

3 x 240

18,00

0,125/

+ 95

/11,2

0,320

2 x 1,5

1,4

8,8

Cp ng 2 li
10,5
127

2 x 2,5

1,8

9,6

11,5

155

7,41

48

36

2x4

2,25

10,5

13,0

211

4,61

63

49

2x 6

2,9

11,5

14,0

285

3,08

80

63

2 x 10

3,8

13,0

16,0

390

1,83

104

86

2 x 16

4,8

14,5

18,5

535

1,15

136

115

2 x 25

6,0

17,5

22,0

830

0,727

173

149

2 x 35

7,3

19,5
24,5
1105
0,524
Cp ng 3 li + trung tnh

208

185

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

12,1

37

26

98

Tra cuu thiet bi dien

3 x 35

7,1/6,

24,6

27,3

1680

0,524/

174

158

+ 25

26,6

31,1

2225

0,727

206

192

3 x 50

8,4/7,

31,1

36,2

2985

0,3987

254

246

+ 35

31,1

36,2

3120

/0,524

254

246

3 x 70

10/7,

34,7

40,6

3910

0,268/

301

298

+ 35

38,9

45,4

5090

0,524

343

346

3 x 70

10/8,

42,6

49,5

5055

0,268/

397

395

+ 50

47,1

54,4

7400

0,387

434

450

3 x 95

11,1/

53,2

61,5

9600

0,193/

501

538

+ 50

8,4

0,387

3 x 120

12,6/

0,153/

+ 70

10

0,268

3 x 150

14,0/

0,124/

+ 70

10

0,268

3 x 185

15,6/

0,991/

+ 70

10

0,268

3 x 240

17,9/

0,0754

+ 95

11/1

/0,193

Bng 1-69. Dng in ph ti cho php ca dy dn khng bc


(dy trn), A
(ph lc VI.1 trang 309, thit k cp in, ca Ng Hng Quang
v V Vn Tm, NXB khoa hc v k thut H ni - 1998)
Dy ng

Dy nhm

Dy nhm li

Tit

Dng in

Tit

Dng in cho

din

cho php, A
t
t

di

php, A
t
t

mm2

ngoi

trong

mm

ngoi

trong

tri

nh

tri

nh

thp
M
Dng
hiu

in

dy

cho

dn

php khi
t
ngoi

4
6

50
70

25
35

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

10
16

75
105

50
80

AC-16
AC-25

tri, A
105
135

99

Tra cuu thiet bi dien

10
16
25
35
50
70
95
120

95
130
180
220
270
340
415
485

60
100
140
175
220
280
340
405

25
35
50
70
95
120
150
185
240

135
170
215
265
325
375
440
500
610

110
135
170
215
260

AC-35
AC-50
AC-70
AC-95
AC-

170
220
275
335
380

310

120
AC-

445

370

150
AC-

515

425

185
AC-

610

240
AC-

700

300
AC-

800

400
ACY-

710

300
ACY-

865

400

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

10
0

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-70. Dng in ph ti lu di cho php ca thanh


dn bng ng v nhm ( nhit tiu chun mi trng
xung quanh l +250 C)
(bng 2-56, trang 655, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
Tit

Khi lng,

Kch

din

kg/m

thc,

ca

mm2

mt

ng

than
h,
mm2

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Nh

Dng in cho php, A


Mi pha

Mi pha

Mi pha

mt thanh

ghp hai

ghp ba

Nh

thanh
n Nh

thanh
n Nh

10
1

Tra cuu thiet bi dien

25 x3

75

0,66

0,20

340

265

30 x3

90

405

305

30 x4

120

0,80

0,23

475

365

40 x4

160

625

480

40 x5

200

1,

0,32

700

540

50 x5

250

066

860

665

50 x6

300

1,42

0,43

955

740

60 x5

300

102

705

60 x6

360

1,78

0,54

870

174

135

224

171

60 x8

480

112

1025

60 x10

600

2,22

0,67

1155

216

168

279

218

80 x6

480

132

1150

80 x8

640

2,67

0,81

1320

256

201

330

265

80 x10

800

147

1480

100 x6

600

2,67

0,81

1425

211

163

272

210

100 x8

800

148

1625

100

1000

3,20

0,97

1820

262

204

337

262

x10

960

169

1900

120 x8

1200

4,27

1,29

2070

310

241

399

310

120

190

x10

5,34

1,62

247

193

317

250

181

4,27

1,29

306

239

393

305

208

5,69

1,72

361

286

465

364

231

7,12

2,16

340

265

434

338

240

5,34

1,62

410

320

520

410

265

7,12

2,16

8,90

2,70

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

10
2

Tra cuu thiet bi dien

8,46

2,60

10,6

3,24

50

Bng 1-71. Thanh dn nhm hnh mng c qut sn


(bng 7.3 trang 363 - s tay la chn v tra cu thit b in 0,4
n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H
Ni 2002)
kch thc

Tit

M men chng un

din

ca tit din, cm3


Mt thanh
Hai
mt
i vi
i
thanh
thanh
trc xvi
dn
, mm2
x1, Wx trc y- ghp
y, Wy
i

Dn
g
i
n
ph
ti,
A

vi
trc
y0-y0,
75

35

5,5

695

14,1

3,17

Wy
30,1

100

45

4,5

775

22,2

4,15

18,6

100

45

6,0

1010

27

5,9

58

282

125

55

6,5

10

1370

46,4

9,5

98,5

150

65

7,0

10

1785

71

14,7

167

350

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

267

10
3

Tra cuu thiet bi dien

175

80

8,0

12

2440

122

25

250

200

90

10

14

3435

193

40

422

464

200

90

12

16

4040

225

46,5

490

225

105

12,5

16

4880

307

66,5

645

565

250

115

12,5

16

5450

360

81

824

0
643
0
755
0
886
0
103
00
108
00

Bng 1-72. Thanh dn bng ng trn, icp nhit mi


trng 350C v nhit thanh dn l 650C
(bng 7.3 trang 364 - s tay la chn v tra cu thit b in 0,4
n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H
Ni 2002)
ng

Tit din,

Trng l-

knh,

mm2

ng, kg/m

mm

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Vt liu

Dng mt chiu theo


A v xoay chiu di
60 Hz

10
4

Tra cuu thiet bi dien

19,6

0,175

E-Cu F37

c sn
95

trn
85

50,3

0,447

E-Cu F37

179

159

10

78,5

0,699

E-Cu F37

243

213

16

210

1,79

E-Cu F30

464

401

20

314

2,80

E-Cu F30

629

439

32

804

7,16

E-Cu F30

1160

976

50

1960

17,50

E-Cu F30

1930

1610

Bng 1-73. Thanh dn nhm m ng, trn, t trong nh,


nhit mi trng 350C v nhit thanh dn l 650C
(bng 7.4 trang 364 - s tay la chn v tra cu thit b in 0,4
n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H
Ni 2002)
ng knh,

Tit din,

Trng lng,

Dng mt chiu theo A

mm

mm2

kg/m

mt chiu v xoay chiu


di 60Hz
c sn
trn
78
70

19,6

0,0713

50,3

0,182

148

132

10

78,5

0,285

201

177

16

210

0,730

386

335

20

314

1,14

525

452

32

804

2,92

1000

850

50

1960

7,13

1750

1500

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

10
5

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-74. Thanh dn ng hnh vnh khn, nhit mi


trng 350C v nhit thanh dn l 650C
(bng 7.5 trang 364 - s tay la chn v tra cu thit b in 0,4
n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H
Ni 2002)
Dng mt

Dng mt

ng

Chiu

Tit

Trng

knh

dy

din

lng

Vt

chiu theo A chiu theo A


Mt chiu v xoay chiu di

ngoi

(mm)

(mm2

(kg/m

liu

60Hz

(mm)
20

32

40

50

Trong nh
c

Ngoi nh
c

trn
329

sn
460

trn
449

113

1,01

E-Cu

sn
384

160

1,43

F37

457

392

548

535

201

1,79

E-Cu

512

438

613

599

236

2,10

F37

554

475

664

648

264

2,35

E-Cu

591

506

708

691

188

1,68

F30

602

508

679

660

273

2,44

E-Cu

725

611

818

794

352

3,14

F30

821

693

927

900

424

3,78

E-Cu

900

760

1020

987

490

4,37

F25

973

821

1100

1070

239

2,13

E-Cu

744

624

816

790

349

3,11

F37

899

753

986

955

452

4,04

E-Cu

1020

857

1120

1090

550

4,90

F37

1130

944

1240

1200

461

5,72

E-Cu

1220

1020

1340

1300

443

3,95

F30

1120

928

1190

1150

578

5,16

E-Cu

1270

1060

1360

1310

707

6,31

F30

1410

1170

1500

1450

829

7,40

E-Cu

1530

1270

1630

1570

1060

9,42

F25

1700

1420

1820

1750

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

10
6

Tra cuu thiet bi dien

63

80

100

565

5,04

E-Cu

1390

1150

1440

1390

741

6,61

F37

1590

1320

1650

1590

911

8,13

E-Cu

1760

1460

1820

1750

1070

9,58

F37

1920

1590

1990

1910

1380

12,3

E-Cu

2150

1780

2230

2140

726

6,47

F30

1750

1440

1760

1690

955

8,52

E-Cu

2010

1650

2020

1930

1180

10,5

F30

2230

1820

2230

2140

1400

12,4

E-Cu

2430

1990

2440

2340

1810

16,1

F25

2730

2240

2740

2630

914

8,15

E-Cu

2170

1770

2120

2020

1210

10,8

F37

2490

2030

2430

2320

1490

13,3

E-Cu

2760

2250

2700

2580

1770

15,8

F30

3020

2460

2950

2820

2310

20,6

E-Cu

3410

2780

3330

3180

F30
E-Cu
F25
E-Cu
F25
E-Cu
F30
E-Cu
F30
E-Cu
F30
E-Cu
F25
E-Cu
F25
E-Cu
F30
E-Cu
F30

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

10
7

Tra cuu thiet bi dien

E-Cu
F30
E-Cu
F25
E-Cu
F25
E-Cu
F30
E-Cu
F30
E-Cu
F30
E-Cu
F25
E-Cu
F25

Bng 1-75. M men chng un ca cc loi thanh dn


(bng 7.6 trang 366 - s tay la chn v tra cu thit b in 0,4
n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H
Ni 2002)
Thanh ch nht
t ng
t nm
b

Thanh ch

Thanh

Thanh trn

nht rng

trn

rng

D
b

h1

b.h 2
6

b.h 2
6

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

h 3 h13
W
6

D 3
32

D3 d 3

W
32

10
8

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-76. H s hiu chnh k1 v nhit ca mi trng


xung quanh i vi ph ti ca cp, dy dn cch in v
khng cch in
(bng 2-57, trang655, cung cp in ca Nguyn Xun Ph, NXB
khoa hc v k thut)
Nhit

Nhi H s k1 khi nhit thc t ca mi trng xung

tiu

ln

chun

nht

ca

cho

mi

php

trng

ca

xung

dy

quanh
C
15

quanh l 0C

-5

+1

+3

+4

+4

50

80

25

25

15

70

65

25

15
25

60

1,

1,

1,

1,

1,0

0,

0,

0,8

0,

1,0

0,9

1,

1,

1,

1,

1,

1,

0,

4
1,

0
1,

7
1,

3
1,

1,1

4
1

0
1,

0,9

0
0,

9
1,

4
1,

0
1,

5
1,

1,0

5
0,

0
0,

0,8

8
0,

0,7 0,6

0,

1,0

55

1,1

0,9

,79 0,7

1,

1,

1,

1,

1,

1,

0,

2
1,

7
1,

2
1,

7
1,

1,0

6
0,

0
0,

0,8

7
0,

1,1

0,9

1,

1,

1,

1,

1,

1,

0,

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

0,7 0,7
8

0,8 0,8
5

0,8 0,7
1

3
1

0,6 0,5
7

0,7 0,6
6

0,
68
0,
74

0,
67

0,
61

0,
47
0,
54

10
9

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-77. H s hiu chnh k2 v s dy cp t trong


cng 1 hm hoc 1 rnh cp
(bng 2-58, trang 656, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
Khong

S si cp
3
4

mm
100

1,00

0,90

0,85

200

1,00

0,92

300

1,00

0,93

cch gia

7-10

0,80

0,78

0,75

0,7

0,87

0,84

0,82

0,81

0,8

0,90

0,87

0,86

0,85

0,8

cc si cp,

Bng 1-78. Mt dng in kinh t, A/mm 2


(Bng B.44, trang 180, mng v h thng ca Nguyn Vn m,
Phan ng Khi, NXB khoa hc v k thut, H Ni 1999)
Thi gian

Dy trn v thanh

Cp bc giy cch

Cp bc

s dng

ci

in v dy dn

cao su

cng sut

bc cao su cch

cch

ln nht,

in

in v

h
1000-

ng

Nhm

ng

Nhm

2,5

1,3

3,0

1,6

li ng
3,5

3000

2,1

1,1

2,5

1,4

3,1

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

11
0

Tra cuu thiet bi dien

3000-

1,8

1,0

2,0

1,2

2,7

5000
50008760
Bng 1-79. Chiu di khong vt theo in p ng dy
(Bng B.46, trang 180, mng v h thng ca Nguyn Vn m,
Phan ng Khi, NXB khoa hc v k thut, H Ni 1999)
in p,
kV
Chiu

6-10

20-35

110

220

330

500

50-100 100-200 170-250 250-350 300-400 350-450

di
khong
vt, m
Bng 1-80. S lng cch in trong chui cch in treo trn cc
ct b tng ct thp v ct thp
(Bng B.47, trang 181, mng v h thng ca Nguyn Vn m,
Phan ng Khi, NXB khoa hc v k thut, H Ni 1999)
Kiu

in p, kV
220
330

cch

35

110

500

750

in

14

20

16-

11

17

23

10

14

20

20- A

14

21

C6 - A

12

17

25

3x(38-

C12 - A

10

15

21

41)

C22 - A

29-34

Bng 1-81. c tnh cu to v phm vi ng dng ca cp


cch in bng cao su in p 0,5 - 6 kV do Lin X ch to

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

11
1

Tra cuu thiet bi dien

(bng 2-59, trang 656, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,


NXB khoa hc v k thut)
Loi cp
CP ,

c tnh cu to
Cch in bng cao su

Phm vi ng dng
Lp t trong nh, trong

ACP

c v ch trn

rnh, trong tuynen, khng


chu lc ko, mi trng
khng c cht n mn
Phm vi ng dng nh trn

HP,

Cch in bngcao su,

AHP

c v cao su khng chy nhng mi trng c cht n


mn

BP,

Cch in bng cao su,

ABP

c v bng cht do

Lp t trong t chu

plivinin-clorua ngoi

lc cng

CPB,

bc bng thp
Nh trn, c thm lp bo

ACPB

v chng n mn

Nh trn

BP,
ABP
HP,
AHP
CP,

Cch in bngcao su,

ACP

c v ch, ngoi bc

Nh trn

dy thp dt m km,
CPH,

c v bc bo v
Nh trn, nhng khng c

ACPH

v bc bo v bn ngoi

Nh trn

chng n mn
Ch thch:
A - cp rut nhm, khng c ch A c ngha l rut ng;
- bc bng bng thp, bn ngoi c lp chng n mn;
bn ngoi c phn v kim loi khng c lp chng n mn;
C - v bng ch;
B - cch in bng cht do polivinin clorua;
Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

11
2

Tra cuu thiet bi dien

H - c lp bc khng chy;
P - cch in bng cao su; - Cch in bng polyetilen; O - v
bc kim loi ring cho tng pha.
Bng 1-82. c tnh cu to v phm vi ng dng ca cp
rut bng ng hoc nhm in p 1 - 35 kV do Lin X
ch to
(bng 2-60, trang 657, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
Loi

c tnh cu to

Phm vi ng dng

cp
BB

Cch in bng

t trong nh,

ABB

polyvinin-Clorua

trong rnh, tuynen-

kV

khng chu lc

Cch in nh trn c bc

ko
t trong t

ABB

bng bng thp, ngoai

hoc ho cp,

c lp bo v

khng chu lc

AB
BB

in p

ko
Nh trn

tuynen khng chu


lc ko
B

Cch in bng

AB

polyetylen, v bc bng

t trong t,

polyvinin- Clorua, v bc

khng chu lc

bng thp c lp chng n ko


mn
Cu to nh trn nhng
t trong khng

khng c phn bo v

kh, trong nh,

chng n mn

trong ho cp,

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

t trong khng
kh, trong nh,

ABB

10 - 20
35

khng chu lc
ko

11
3

Tra cuu thiet bi dien

Ch thch: Xem bng 1-81


Bng 1-83. in tr sut ca t
(bng 2-65, trang 659, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)

t
Ct
Ct pha
t en
t st, t st pha si
dy ca lp t st (1-3m)
t vn, rung
t bn

x 10 4 /cm
7
3
2
1
1
0,4
0,2

Bng 1-84. H s hiu chnh in tr sut ca t


(bng 2-66, trang 659, cung cp in ca Nguyn Xun Ph,
NXB khoa hc v k thut)
Cc ni t
- Thanh dt chn nm ngang cch mt

k1
6,5

k2
5,0

k3
4,5

t 0,5m
- Thanh dt chn nm ngang cch mt

3,0

2,0

1,6

t 0,8m
- Cc thp, ng thp, cc thp gc c

2,0

1,5

1,4

ng su cch mt t 0,5-0,8m
Ch thch: k1 - t m; k2 - t m trung bnh; k3 - t kh

Bng 1-85. S liu k thut ca r le dng in do Lin X


ch to
(bng 2-61, trang 657, cung cp in, Nguyn Xun Ph, NXB
khoa hc v k thut)
Tham s u vo
Cn
Gii hn
g

dng, A

sut

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Tham s u ra
Dng, p, V Cng
tt,

gy

tip

sut

11
4

Tra cuu thiet bi dien

Kiu

tiu

rle

th,

Im

Ik

i
m

VA
PT

A
0,5- 0,05-

40/0,2
PT

0,2

1
0,2
1,6- 0,15-

40/0,6
PT 40/2

3,2
5,8-

0,6
0,5

PT 40/6

7,6
10-

-2
1,5 -

PT

20
16-

6
2,5

40/10
PT

32
18-

-10
5-

40/20
PT

36
25-

20
12,5

50

-50
25

40/50
PT

0,5

0,08
1,8

40/100
,55 0,08

1/40
T,55
1/50
T,55
1/60
PT 81/1

PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

81/2
82/1
82/2
83/1
83/2
84/1
84/2

0,85

-0,1

0, 0,

0,70,85

0,5

0,10,3

- 50
15 -

10

60
4-

5
10
5
10
5
10
5

10
2-5
4-10
2-5
4-10
2-5
4-10
2-5

10

0,03 1,1

-100
10
-40
12,5

0,08

0,8-

0,8

0,54
2-16

1-4
1-16

Bng 1-86. S liu k thut ca r le in p do Lin X


ch to

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

11
5

Tra cuu thiet bi dien

(bng 2-62, trang 658, cung cp in, Nguyn Xun Ph, NXB
khoa hc v k thut)

Cn
Kiu

rle

sut
tiu

Tham s u vo
Gii hn U
(V)
Um

ktv
U

Tham s u ra
Dng p ,V Cng
ttd,

gy

tip

i =

thV

sut

V
A

A
PH

30-

15-

53/60
PH

60
100-

60
50-

53/20

200

200

0
PH

200-

100-

53/40

400

400

0
PH

100-

15-

53/60

200

60

R
PH

30-

12-

54/48
PH

60
100-

48
40-

54/16

200

160

0
PH

200-

80-

54/32

400

320

1,
0,8

0,03-

1M

0,15
2

1,25

0,15

Bng 1-87. S liu k thut ca r le thi gian do lin x


ch to

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

11
6

Tra cuu thiet bi dien

(bng 2-63, trang 658, cung cp in, Nguyn Xun Ph, NXB
khoa hc v k thut)
Kiu
rle

Tham s u vo
Cng sut

Um,V

Uk ,V

tiu th

S tip
Thi gian

im

duy tr, s

B-112
0,1-1,3

B-114

1, 1TC
1, 1TC

B-122
0,25-3,5

B-124
30 W
B-132

24-220

1, 1M
(1C), 1,

0,7Um

1TC

mt chiu
0,5-9

B-134

1, 1M
(1C), 1,
1TC

B-142
1-20

B-144

1, 1M
(1C), 1,
1TC

0,1-1,3

B-215
B-225

20 VA

100-

0,75U

0,25-3,5

B-235

xoay chiu

380

0,5-9

1, 1TC

1-20

(1C)

B-245

Ch thch: - ng tc thi; M - m tc thi; TC - ng trc chm;


C - ng chm.
Bng 1-88. S liu k thut ca r le trung gian do lin x
ch to
(bng 2-64, trang 659, cung cp in, Nguyn Xun Ph, NXB
khoa hc v k thut)
Tham s u vo
Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Tham s u ra
11
7

Tra cuu thiet bi dien

Kiu

rle

ng

Gii hn in p, V
Um (V)
Uk
tt,
(V)

su

S tip
im

Dng, A
=

gy

t
tiu

th
5

2T
0,5

110-220

Um

0,01

0,6
Um

0,5

2, 2M

Um
8
35

100,127,

0,7

220

Um

100,127,

0,7

220

Um

0,05

2, 2M

0,06

2, 2M,

20
2

2T

Ch thch: - ng tc thi; M - m tc thi; T - ng trc c thi


gian; C - ng chm.

Bng 1-89. S liu k thut ca r le tn hiu loi dng


in
(bng 1-6 trang 272, gio trnh cung cp in, Nguyn Qun
Nhu v Phm Duy Tn, trng i hc k thut Cng nghip Thi
Nguyn)
Loi r le

Dng in

Dng in cho

in tr cun

PY21/0,01

nh mc, A
0,010

php ngn hn, A


0,03

dy,
2200

0
Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

11
8

Tra cuu thiet bi dien

PY21/0,01

0,015

0,045

1000

5
PY21/0,02

0,025

0,075

320

5
PY21/0,05

0,050

0,15

70

0
PY21/0,07

0,075

0,225

30

5
PY21/0,10

0,100

0,3

18

0
PY21/0,15

0,150

0,45

0
PY21/0,25

0,250

0,75

0
PY21/0,50

0,500

1,5

0,7

0
PY21/1,00

1,000

0,2

0
PY21/2,00

2,000

0,05

0
PY21/4,00

4,000

12

0,015

0
Bng 1-90. S liu k thut ca r le tn hiu loi in p
(bng 1-7 trang 272, gio trnh cung cp in tp 3, Nguyn
Qun Nhu v Phm Duy Tn, trng i hc k thut Cng nghip
Thi Nguyn)
Loi r le

PY21/220
PY21/110
PY21/48
PY21/24
PY21/12

in p

in p

in p tc

in tr

nh mc,

ngn mch

ng

cun dy

cho php

220
110
48
24
12

(V)
242
121
53
26,5
13,5

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

(ohm)
160
80
35
17,5
8,5

28000
7500
1440
360
87

11
9

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-91. S liu k thut ca ng h o in nng ba


pha
(bng 7-12 trang 342, thit k CC cho x nghip cng nghip,
Phan ng Khi, i hc Bch khoa H Ni, 1979)
Tn
gi

Ki

C
Gii hn o
Kch
p Trc tip Trc tip qua
thc,
My bin dng
ch
mm
my bin
v my bin
n
dng
in p
h
I(A U(V)
I(A)
U(V)
I(A)
U(V)
xc
)
380 5 2000 / 5 380 35000 /100
5
Cng C 1,0 5;10 220,38010 2000 /220,
340x1
t tc A
83x12
dng 3
8
5;
10
220,
380
220,
380

20

2000
/
5
Cng C 1,0
340x1
P4
t
83x12
phn
8
khng
380 10 2000 / 5380 35000 /100
5
Cng C 2,0 5;10 220,380 20 2000 /220,
282x1
P4
t
63x12
phn
9
khng
380
5
Cng C 2,0 5;10 220,380 20 2000 /220,
282x1
t tc A
63x12
dng 4
9
Cng C 2,0
1,5
100;
282x1
t tc A
127;
63x12
dng 3Y
220; 380
9
380 10 2000 / 5380 150000 /100
10 2000 /220,
5
Cng C 0,5
340x1
t tc A
83x13
dng 3
3
Cng C 0,5
1,5
100;
340x1
t tc A
220; 380 83x13
dng 3
3
220 380
Cng C 2,0
5
282x1
t tc A
63x12
dng 4Y
9
220

380
Cng C 1,0
5
340x1
t
P4
83x12
phn Y
8
khng
380 10 2000 / 5380 150000 /100
5
Cng C 1,5 5;10 220,380 20 2000 /220,
340x1
t
P4
Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

12
0

Tra cuu thiet bi dien

phn Y
83x12
khng
8
Ch thch: Cc cng t CA3, CA3Y, CA4Y, CP4 c cng sut tiu
th trn mi cun song song l 1,5 W v trn mi cun ni tip l
0,5 W.
K hiu CA4 - u trc tip, dng cho h thng 4 dy; CA4Y dng cho h thng 4 dy, loi thng dng (u qua TI bt k). CA3
- ba pha, u trc tip (cng c loi u qua TI ring, gii hn n
600A). CA3Y - ba pha, loi thng dng (u qua TI bt k).
Bng 1-92. S liu k thut ca cc ng h o in
(bng 7-13 trang 343, thit k CC cho x nghip cng nghip,
Phan ng Khi, i hc Bch khoa H Ni, 1979)
Tn

Kiu Cp

Cng sut

gi

ch

tiu th
Cu Cu

nh
xc

dn

n p

Gii hn o
Trc tip

Kch thc
Gin
tip

i
n
Vn
mt

377

1,0

377

1,5

335

1,5

2,6

1 600V

450V 450kV
120x120x

57

in
t
Am
pe

0,25

1 20A

5A 15kA

120x120x
57

mt
in
t
Ot
mt

0,5

1,5

1kW 800MW

120x180x
95

st
in
ng
Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

12
1

Tra cuu thiet bi dien

Var
mt

335/1

1,5

301

1,5

B80

1,0

305

1,5

305

1,5

0,5

1,5

120x180x

1kVAR 800MVAR

95

st
in
ng
Cos
mt

286x215x
182

st
in
ng
Tn

48 52Hz

60x60x70

1,5

1kW 800MW

160x160x

s k
rung
ng
Ot
mt

0,5

77

st
in
ng
Var
mt

0,5

1,5

160x160x

1kVAR 800MVAR

77

st
in
ng
Bng 1-93. Cc ng h o in lp bmg kch thc trung
bnh
(ph lc 13 trang 146, Thit k nh my in v trm bin p ca
Nguyn Hu Khi, NXB khoa hc v k thut, H ni -1999)
Tn ng h
o

Loi

hiu

Cp
chnh
xc

Cng sut tiu th, VA


Cun
Cun dy
dy

dng in

in p
Ampe mt

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

-378

1,5

0,1

-377

1,5

0,1

-335

1,5

0,5
12
2

Tra cuu thiet bi dien

Vn mt

Ot mt tc

dng

Ot mt phn

VAR

khng

cos

mt 3 pha

cos

mt 1 pha

Tn s k

Hz

-379
-378

1,5
1,5

0,5
2

-377

1,5

-335

1,5

-379
-305

1,5
1,5

2
2

0,5

-335

1,5

1,5

0,5

1,5

1,5

0,5

335/1

2,5

10

-304

2,5

10

-323
-305

1,5

0,5

-335

1,5

1,5

0,5

1,5

1,5

0,5

335/1

1,5

0,5

-304

1,5

1,5

0,5

-345
-301

1,5

-300

1,5

10

-31

2,5

-364
-371

2,5
2,5

5
0,7-3

M-

1,5

4-9

1756

1,5

Ampe mt t
ghi

5034
H-343

2,5

10

H-344

1,5

10

H-316

2,5

10

H-

2,5

10

3160

2,5

10

3140
H-343

2,5

10

H-344

1,5

10

HVn mt t ghi

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

12
3

Tra cuu thiet bi dien

H-316

2,5

10

H-

2,5

10

3160

2,5

10

3140
H-348

1,5

10

10

H-318

2,5

10

10

H-

2,5

10

10

3180
H-345

2,5

10

H-315

2,5

H-

2,5

3150
-675

1,0

3W

2,5

2,0

1,5W

2,5

2,0

3W

2,5

HOt mt tc

dng t ghi v
Ot mt phn

VAR

khng t ghi
Tn s k t

H
z

ghi

Ot gi k tc
dng dng cho
li 3 dy

672M

Ot gi k tc
dng dng cho
li 4 dy
Ot gi k

VArh

phn khng

673M

dng cho li 3
dy
Bng 1-94. Chng st van do Siemens ch to
(bng 8-2 trang 380 - s tay la chn v tra cu thit b in 0,4
n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H
Ni 2002)
Loi

cacbua silic
(SiC)
3EA 3EG

Ni

Oxyt kim loi (MO)

3E

3EA

3EF

3EC

3EE

3EH

3EG

3EG

3EK

3EK

1,

3EF

2,
3EF
3,

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

12
4

Tra cuu thiet bi dien

- u

ng
dy
- H

thn
g
ph
n
phi,
thit
b
ng
ct
- H

thn
g
ph
n
phi,
my
pht,
ng
c,
l
in
- My

bin
p
kh,
ng
c
- h

thn
g DC,
h

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

12
5

Tra cuu thiet bi dien

thn
g vn
chuy
n
- trm

ph
n
phi,
GIS
in

Cc thng s chnh
20
35
36

24

36

36

24

36

36

24

42

24

45

45

45

30

45

45

10

10

10

5/10

10

10

(kA)
Vt

Nh

Nh

Nh

Th

Nh

Nh

liu

p ln
nht
ca li
in
(kV)
in
p
lm
vic
ln
nht
(kV)
Dng
in
phn
g
nh
mc

S
Bng 1-95. Chng st van do Siemens ch to
Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

12
6

Tra cuu thiet bi dien

(bng 8-3 trang 381 - s tay la chn v tra cu thit b in 0,4


n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H
Ni 2002)
Loi Cac
Ni t

- Trm

bua

3E

3E

3E

Oxyt kim loi (MO)


3EQ 3E 3E 3E 3EP2 3EP2

silic

P1

P2

P3

1-B

Q1

Q2

Q3

(SiC

3E

)
x

R3
x

3EP

-K

-K3

3-K

170

170

525

168

168

444

63

63

63

pht,
trm my
bin p
- H

thng
DC, h
thng
vn
chuyn
- trm
pht,
trm bin
p, GIS
in p

245

ln nht

17

Cc thng s chnh
42 76
25
17 52

18

38

61

52

37(A

18

44

44

C)

40

63

80

ca li
in
(kV)
in p

216

lm vic
ln nht

4(D

(kV)
Dng

50/

C)
40

in

63

40

50/

10

63

phng
Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

12
7

Tra cuu thiet bi dien

nh
mc (kA)
Vt liu

Nh

Nh

Nh

Nh

thp thp thp

Bng 1-96. Chng st van h p do Siemens ch to


(bng 8-5 trang 383 - s tay la chn v tra cu thit b in 0,4
n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H
ni 2002)
Loi
5SD7
5SD7
5SD7
5SD7
5SD7

050
052
003
002
030

Um (kV)

S cc

Dng tho

Khi lng

1
1
4
1
1

st (kA)
75
15
100
5
15

(kg)
0,365
0,125
0,825
0,265
0,125

255
275
280
280
275

Bng 1-97. Chng st van do Lin X (c) ch to


(bng 8-4 trang 382 - s tay la chn v tra cu thit b in 0,4
n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H
Ni 2002)

Loi

Um (kV)

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

in p

in p

in p

cho php

nh

nh

Khi l-

ln nht

thng xung

thng

ng

Umax (kV)

kch khi

xung kch

12
8

Tra cuu thiet bi dien

tn s 50

khi thi

Hz (kV)

gian phng
in 2
n 10

1
-1Y1
PBH-

2
1
0,5

3
1
0,5

4
2,1
2,5

giy (kV)
5
4,6
3,5-4,5

0,5Y1
PHK-0,5Y
PBT-3
-3
PBO-3
PBM-3
PBT-6
-6
PBO-6
PBM-6
PBC-10
-10
PBO-10
PBM-10
PBT-10
PBC-20
PBM-20
PBC-35
PBM-35
PBO-35
PBC-110
PBT-110
PBC-220
PBT-220
PBT-500
PBM-500

0,5
3
3
3
3
6
6
6
6
10
10
10
10
10
20
20
35
35
35
110
110
220
220
500
500

0,5
3,8
3,8
3,8
3,8
7,6
7,6
7,6
7,6
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
25
25
40,5
40,5
40,5
126
110
220
220
500
500

1,3
7,5
9,
9
7,5
15
15
15
15
16
25
26
25
25
49
47
78
75
78
200
150
400
300
630
675

1,9-2,5
7
21
20
8
14
35
32
10,5
50
50
48
25,5
23,5
80
74
125
125
150
285
240
530
460
930
1700

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Hnh 4. ng cong

6
2,3
2,0
2,3
14
3,4
2,3
28
17
4,6
3,2
28
6
6
4,2
46,4
34
58
104
73
165
38
212
280
405
500
1000
1600

12
9

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-98. Dng in ph ti lu di cho php ca dy dn v


dy mm, cch in bng cao su v nha, li ng () v li
nhm (A).
(bng 55, trang 235, S tay thit k in chiu sng, Nguyn
Vin Sum, NXB Thanh Nin)
Tit din
dy
(mm2)

Dng in ph ti (A) ca dy dn 1 li c t:
h
trong 1 ng khi s lng dy dn bng:
2
3
4
5-6
7-9

0,5
0,75
1
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35

11/15/17/23/30/24
41/32
50/39
80/60
100/75
140/105
170/130

50

215/165

70

270/210

95

330/225

120

385/295

150

440/340

185
240
300
400

510/390
605/465
695/535
830/645

16/19/27/20
38/28
46/36
70/50
85/60
115/85
135/10
0
185/14
0
225/17
5
275/21
5
315/24
5
360/27
5
-

15/17/25/19
35/28
42/32
60/47
80/60
100/80
125/95

14/16/25/19
30/23
40/30
50/39
75/55
90/70
115/85

11/15/20/16
28/22
34/26
54/37
68/54
95/72
-

11/14/19/15
26/20
31/25
50/35
63/50
88/66
-

170/13
0
210/16
5
255/20
0
290/22
0
330/25
5
-

150/12
0
185/14
0
225/17
5
260/20
0
-

Ch thch: cc t s ng vi dy in li ng, mu s ng vi
dy in li nhm.

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

13
0

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-99. Dng in ph ti cho php lu di ca dy dn


dng trong nhng trng hp di ng t v dy cp mm dng
trong trng hp di ng thng xuyn.
(bng 57, trang 236, S tay thit k in chiu sng, Nguyn
Vin Sum, NXB Thanh Nin)
S
Dng in ph ti (A) khi tit din ca rut bng (mm2)
6
10 16 25 35 50 70
ru 0,5 0,7 1 1,5 2,5 4
5
t
1
40 50 65 90 12 16 19 23 29
0
0
0
5
0
2
12 16 18 23 33 43 55 75 95 12 15 18 23
5
0
5
5
3
14 16 20 28 36 45 60 80 10 13 16 20
5
0
0
0

Bng 1-100. Tit din nh nht cho dy trn nhiu si


(bng 6-9 trang 221 - Li in v h thng in, Trn Bch, NXB
KHKT, H ni 2000)
Loi
dy
ng
AC
A

Ni khng dn c
35kV
1kV
1-20kV
25
25
25

10
16
25

10
16
25

Ni ng dn
35kV
1kV
1-20kV
25
25
35

16
25
35

16
25
35

Bng 1-101. Tit din ti thiu ca ng dy trn khng theo


iu kin hn ch vng quang
(bng 6-10, trang 222, Li in v h thng in, Trn Bch, NXB
KHKT, H ni 2000)
in p, kV
110
150
220

ng knh ti thiu, mm
11,3
15,2
21,6

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Tit din ti thiu, mm2


AC 70
AC 120
AC 240

13
1

Tra cuu thiet bi dien

330

33,1
2x21,6
2x37,1
3x27,2

500

ACO 600
2xACO 240
2xACO 700
3xACO 400

Bng 1-102. c tnh k thut ca ng h m in (o


CSTD) do Lin X ch to
(bng 51, trang 222, S tay thit k in chiu sng, Nguyn
Vin Sum, NXB Thanh Nin)

Kiu

Dng in

in p

nh mc

nh mc

(A)
5,10

(A)
127,220,38

5,10,20

0
127,220,38

0
100,127,22

0,380
100,127,22

CA4

qua MBD in bt k)
u trc tip, dng cho h thng

5,10

0,380
220,380

CA4

4 dy
Dng cho h thng 4 dy, u

220,380

220,380

C0
CA3
CA3

c tnh k thut

Mt pha, u trc tip


Ba pha, u trc tip
Ba pha, u qua MBD in

ring, gii hn n 600A


CA3Y Ba pha, loi thng dng (u

qua MBD in ring, gii hn


n 2000A
CA4Y Dng cho h thng 4 dy, loi
thng dng (u qua MBD in
bt k)

Bng 1-103. Kh nng ct ca aptomat kiu AB


(bng 2-39, trang 115, Thit k cung cp in, Phan ng Khi)

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

13
2

Tra cuu thiet bi dien

Kiu aptomat

AB-4 v AB-10
AB-15

AB-20

Kt cu aptomat

Ixk (kA) in p

Tt c cc kt cu
t trong t phn phi
Chn lc, c nh
Khng chn lc, c nh, tc
ng tc thi
t trong t phn phi (di
ng)
Chn lc, c nh
Khng chn lc, c nh, tc
ng tc thi

400V
42
60
65
65

500V
40
40
40
40

60

40

75
75

40
40

Bng 1-104: khong cch nh nht gia cc dy trn, thanh ci


trong mng in PX
Loi

dy

dn

Khong cch gia 2 s lin tip (m)


2-4

4-6

>6

Khong cch gia cc dy dn (mm)


Dy trn

50

100

150

200

Thanh ci

50

75

100

100

Bng 1-105: tit din nh nht cho php ca dy dn trong


mng in phn xng
c im ca dy dn

Tit din (mm2)


ng

Nhm

0,75

1,5

Cp ni vo cc thit b in di ng

1,5

Dy dn 1 si hoc nhiu si mc trn

1,0

1,0

2,5

Dy c v bc ni vo thit b in
sinh hot, di ng
Dy c v bc v cp ni vo thit b
in sn xut, di ng

s
Dy c v bc lp t trong nh
- Mc trn puli

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

13
3

Tra cuu thiet bi dien

- Mc trn s

1,5

4,0

- Mc dc tng nh hoc trn ct

2,5

4,0

- Mc trn puli di mi che

1,5

2,5

Dy c v bc, cp t trong ng thp

1,0

2,5

Dy trn lp t trong nh

2,5

4,0

Dy trn lp t ngoi tri

4,0

10,0

Dy c v bc lp t ngoi tri

hoc lp t c nh

Bng 1-106. Cp ng h p 3, 4 li cch in PVC do hng LENS


ch to
(bng 4-24 trang 249-250 - s tay la chn v tra cu thit b
in 0,4 n 500 kV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k
thut, H Ni 2002)
F, mm2

ng knh, mm
li
v
Min
Max

Trng l-

in

ng 1

tr

km -

dy

ng

dn,

dy
kg/km
Cp 3 li

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

/ km

Icp (A)
Trong
Ngoi
nh

tri

200C

13
4

Tra cuu thiet bi dien

3 G 1,5

1,4

9,2

11,0

148

12,1

31

23

3 G 2,5

1,8

10,0

12,5

188

7,41

41

31

3G4

2,25

11,0

13,5

255

4,61

53

42

3G6

2,90

12,0

15,0

323

3,08

66

54

3 G 10

3,80

13,5

17,0

479

1,83

87

75

3 G 16

4,8

15,5

19,5

681

1,15

113

100

3 G 25

6,0

19,0

23,5

1095

0,727

144

127

3 G 35

7,1

21,0

26,0

1435

0,524

174

158

3 G 50

8,4

24,5

29,0

1885

0,387

206

192

3 G 70

10,0

28,5

34,0

2645

0,268

254

246

3 G 95

12,1

32,5

28,5

3450

0,193

301

298

3 G 120

12,6

36,0

42,5

4425

0,153

343

346

3 G 150

14,0

40,0

47,5

5440

0,124

387

395

3 G 185

15,6

44,5

53,0

6810

0,0991

434

450

3 G 240

17,9

50,5

59,5

8815

0,0754

501

538

3 G 300

20,1

56,0

66,0
10725
Cp 4 li

0,0601

565

621

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

13
5

Tra cuu thiet bi dien

4 G 1,5

1,4

9,8

12,0

176

12,1

31

23

4 G 2,5

1,8

10,5

13,0

227

7,41

41

31

4G4

2,25

12,0

14,5

298

4,61

53

42

4G6

2,90

13,0

16,0

406

3,08

66

54

4 G 10

3,80

15,0

18,5

600

1,83

87

75

4 G 16

4,8

17,0

21,0

851

1,150

114

100

4 G 25

6,0

20,5

25,5

1294

0,727

144

127

4 G 35

7,1

23,0

28,5

1730

0,524

174

158

4 G 50

8,4

27,0

32,5

2276

0,387

206

192

4 G 70

10,0

31,5

37,5

3195

0,268

254

246

4 G 95

11,1

36,0

42,5

4150

0,193

301

298

4 G 120

12,6

40,0

47,5

5310

0,153

343

346

4 G 150

14,0

44,5

52,5

6605

0,124

387

395

4 G 185

15,6

50,0

59,0

8175

0,0991

434

450

Bng 1-107. Dy in h p li ng mm nhiu si do CADIVI


ch to
(bng 4.8 trang 231 - s tay la chn v tra cu thit b in 0,4
n 500 kV, Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni
2002)
Rut dn in

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

13
6

Tra cuu thiet bi dien

Tit

Chiu

Chiu

in

ng

Dng

Loi

din

si/-

dy

dy v

tr

knh

in

dy

nh

ng

cch

ngoi

dy

tng

ph ti

mc

knh 1

in

PVC

dn

th

mm2
0,50

si
0
N /mm
16/020

PVC
mm
0,8

0,75

24/020

Dy

1,00

200C
37,10

mm
2,6

A
5

0,8

24,74

2,8

32/020

0,8

18,56

3,0

10

1,25

40/020

0,8

14,90

3,1

12

mm

1,50

30/025

0,8

12,68

3,2

16

VCm

2,50
2x

50/025
2x

0,8
0,8

7,60
39,34

3,7
5,2

25
5

0,50

16/020

0,8

26,22

5,6

Dy

2x

2x

0,8

19,67

6,0

10

0,75

24/020

0,8

15,62

6,2

12

mm

2x

2x

0,8

13,44

6,4

16

xon

1,00

32/020

0,8

8,06

7,4

25

VCm

2x

2x

1,25

40/020

2x

2x

1,50

30/025

2x

2x

2,50
2x

50/025
2x

0,8

37,10

2,6 x

0,50

16/020

0,8

24,74

5,2

Dy

2x

2x

0,8

18,56

2,8 x

10

0,75

24/020

0,8

14,90

0,75

12

mm

2x

2x

0,8

12,68

3,0 x

16

dt

1,00

32/020

0,8

7,60

6,0

25

VCm

2x

2x

3,1 x

1,25

40/020

6,2

2x

2x

3,2 x

1,50

30/025

6,4

2x

2x

3,7 x

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

mm

/ km

13
7

Tra cuu thiet bi dien

2,50
2x

50/025
2x

39,34

7,4
7,2

0,8

0,50

16/020

0,8

26,22

7,6

Dy

2x

2x

0,8

19,67

8,0

10

0,75

24/020

0,8

15,62

8,2

12

mm

2x

2x

0,8

13,44

8,4

16

trn

1,00

32/020

0,8

8,06

8,4

25

VCm

2x

2x

1,25

40/020

2x

2x

1,50

30/025

2x

2x

2,50

50/025

Bng 1-108: T phn phi h p ca hng SAREL (Php)


(PL IV.16., trang 290, thit k cp in, Ng Hng Quang, NXB
KHKT, H Ni 1998)
Kch thc khung

S cnh

Cnh t

Cnh t

cnh t

t, mm
Cao Rng Su

ca t

phng

phng

trng men

khung
phng

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

13
8

Tra cuu thiet bi dien

1800

600

400

61264

67564

61564

500

61265

67565

61565

600

61266

67566

61566

800
400

1
1

61268
61274

67568
67574

61568
61574

500

61275

67575

61575

600
400

1
2

61276
61279

67576
67579

61576
61579

400

61479

67779

61779

600

61281

67581

61581

600
400

1
2

61481
61284

67781
67584

61781
61584

500

61285

67585

61585

2
1

61286
61345

67586

61586

400

600
500

600

600
400

1
1

61346
61314

67614

61614

500

61315

67615

61615

600

61316

67616

61616

800
400

1
1

61318
61324

67618
67624

61618
61624

500

61325

67625

61625

600

61326

67626

61626

800
400

1
2

61328
61329

67628
67629

61628
61629

400

61529

67829

61829

500

61330

67630

61630

500

61530

67830

61830

600

61331

67631

61631

600

61531

67831

61831

800

61333

67633

61633

800

61533

67833

61833

800

1000

1200

2000

800

1000

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

13
9

Tra cuu thiet bi dien

1200

2200

400

61334

67634

61334

500

61335

67635

61635

600

61336

67636

61636

600

800
600

2
1

61338
61366

67638
67666

61638
61666

800

800
600

1
1

61368
61376

67668
67676

61668
61676

1200

800
600

1
2

61378
61386

67678
67686

61678
61686

800
2
61388
67688
61688
Ch thch: SAREl ch ch to cc loi v t ch khng lp t
sn cc thit b ng ct vo trong t. Vi 3 kch thc: cao t
1200 2200mm ;

rng t 600 1200mm v su t 400 800mm vi cc t hp

khc nhau, cch b tr cnh t khc nhau v,v... SAREl ch to


hng trm mu t khc nhau, trn khung t lm sn cc l g
dy c c th lp cc gi tu theo thit b chn lp
t. T SAREl vng cng, a chc nng, d tho lp, linh hot vi
kch c tu thch ca khch hng, c t tin li trn nn lng
ximng.
Bng 1-109: T h p do SIEMENS ch to
(PL IV.18, trang 292, thit k cp in, Ng Hng Quang, NXB
KHKT, H Ni 1998)
SIEMENS ch to 3 loi t h p:
T phn phi t thanh ci trm bin p phn phi.
T ng lc t ti khu vc sn xut cp in cho cc ng
c hoc cp in cho cc bng in sinh hot. Cc t ny
lp t sn thit b ng ct theo s chun. Khi mua
hng cn la chn theo catolog. Di y l thng s k thut ca
3 loi t do SIEMENS ch to.
Loi t
T phn

Thit b

Ni dt

ptmt

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Thanh

Di
2200

Kch thc
Rng
400,500,600,800

Su
400

14
0

Tra cuu thiet bi dien

phi

ci TBA

T ng
CD-CC
Cp cho
lc
v KT
ng c
(hoc t
PP)
T ng
CD-CC
Cp
lc
hoc CD
in
(hoc t
cho cc
PP)
bng
in
sinh hot

600
1000

2200

400,500,600,800,
1000
1000
1000

2200

1000

400
600
1000

400
600
1000

Bng 1-110. T in b cos in p 220 V do DEA YEONG ch to

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

14
1

Tra cuu thiet bi dien

(bng 6.4 trang 339 - s tay la chn v tra cu thit b in 0,4


n 500 kV, Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni
2002)
Um
(V)

Qb(kV
Ar)

10

C(
(F)

657,
7
548,
1

15

986,
5
822,
1

220
20

131
5,3
109
6,1

25

164
4,1
137
0,1

30

M hiu

197
3,0

1 pha

3 pha

DLE2B10K
SS
DLE2B10K
6S
DLE2B15K
5S
DLE2B15K
6S
DLE2B20K
5S
DLE2B20K
6S
DLE2B25K
5S
DLE2B25K
6S
DLE2B30K
5S

DLE2B10K
5T
DLE2B10K
6T
DLE2B15K
5T
DLE2B15K
6T
DLE2B20K
5T
DLE2B20K
6T
DLE2B25K
5T
DLE2B25K
6T
DLE2B30K
5T

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Tn
s
(Hz)

50

Im(A)

kch thc
1
3
Cao Cao
pha pha thn to
g
n
b
45, 26, 265 325
2
2

60

50

220 280

68,
2

39,
4

60

50

250 315

225 290

90,
9

52,
5

300 365

113 65,
,6
6

250 315

60

50

60

50

300 365

136 78,
,4
7

260 325

14
2

Tra cuu thiet bi dien

164
4,2
35

230
1,8
191
8,2

40

263
0,7
219
2,2

45

295
9,5
246
6,2

50

328
8,3
274
0,3

DLE2B30K
6S
DLE2B35K
5S
DLE2B35K
6S
DLE2B40K
5S
DLE2B40K
6S
DLE2B45K
5S
DLE2B45K
6S
DLE2B50K
5S
DLE2B50K
6S

DLE2B30K
6T
DLE2B35K
5T
DLE2B35K
6T
DLE2B40K
5T
DLE2B40K
6T
DLE2B45K
5T
DLE2B45K
6T
DLE2B50K
5T
DLE2B50K
6T

60

50

250 315

159 91,
,1
9

310 375

60

290 355

50

181 105 350 415


,8
,0

60

300 365

50

204 118 390 455


,5
,1

60

340 405

50

227 131 400 465


,3
,2

60

350 415

Bng 1-111. T in b cos in p 380, 440 V do DEA YEONG


ch to
(bng 6.5 trang 340 - s tay la chn v tra cu thit b in 0,4
n 500 kV, Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni
2002)
Um (V)

Qb(kVAr
)

C(
(F)

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

M hiu

Im(A)

Kch thc (mm)


Cao
Cao
thng
ton b

14
3

Tra cuu thiet bi dien

100
380
125
150
100
400
125
150

2,20
5
2,75
7
3,30
8
1,64
5
2,05
6
2,46
7

DLE3H100K5T
DLE3H125K5T
DLE3H150K5T
DLE4D100K5T
DLE4D125K5T
DLE4D150K5T

151,9

500

605

189,0

550

655

227,9

600

705

131,2

450

555

164,0

500

605

196,8

550

655

Bng 1-112: Thng s k thut ca t in b cos h p v cao


p do Lin X (c) ch to
(PL IV.13, trang 288, thit k cp in, Ng Hng Quang, NXB
KHKT, H Ni 1998)
Loi

Cng sut
danh
nh,
kVAr

in
dung
danh
nh,

Kiu ch
to

Chiu
cao H,
mm

Khi lng, kg

466
506
546
781
821
861

1
KM1-3,152Y1
KM1-6,3-122Y1
KM1-10,512-2Y1
KM2-3,1524-2Y1
KM2-8,3-242Y1
KM2-10,524-2Y1

2
12
12
12
24
24
24

3
Loi 1
3,8
1,0
0,35
7,7
1,9
0,7

1
1
1
1
1
1

pha
pha
pha
pha
pha
pha

Loi 2
Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

14
4

Tra cuu thiet bi dien

KC1-0,22-63Y1
KC1-0,38-143Y1
KC1-0,5-143Y1
KC1-0,66-163Y1
KC2-0,22-123Y3
KC2-0,38-363Y3
KC2-0,5-363Y3
KC2-0,66-403Y3
KC2-0,22-123Y1
KC2-0,38-283Y1
KC2-0,5-283Y1
KC2-0,66-323Y1
KC1-0,22-83Y3
KC1-0,38-253Y3
KC1-0,66-25331
KC1-0,22-83Y1
KC1-0,38-20Y1
KC1-0,66-203Y1

6
14
14
14
12
36
36
40
12
28
28
32

8
25
25
8
20
20
37,5
37,5
37,5
37,5
30
30

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

395
309
178
117
790
794
458
292
790
618
357
234

1 pha v
3 pha

Loi 3
526
1 pha v
3 pha
551
183
526
442
146
108
12
3
1
867
10

472
472
472
472
725
725
725
739
787
787
787
787

410
410
418
472
472
466
418
441
471
526
466
466

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

14
5

Tra cuu thiet bi dien

KC1-1,0537,5-2Y3
KC1-3,1537,5-2Y3
KC1-6,337,5-2Y3
KC1-10,537,5-2Y3
KC1-1,05-302Y1
KC1-3,15-302Y1
KC1-6,3-302Y1
KC1-10,5-302Y1
KC2-0,22-163Y3
KC2-0,38-503Y3
KC2-0,66-503Y3
KC2-0,22-163Y1
KC2-0,38-403Y1
KC2-0,66-403Y1
KC2-1,05-752Y3
KC2-3,15-752Y3
KC2-6,3-752Y3
KC2-10,5-752Y3
KC2-1,05-60-

30
30
16
50
50
16
40
40
75
75
75
75
60
60
60
60

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

2
1
1052
1102
366
1052
884
292
217
24
6
2
173
19
5
2

506
504
725
725
739
787
787
787
739
756
786
841
787
781
821
861

30
30
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

14
6

Tra cuu thiet bi dien

2Y1
KC2-3,15-602Y1
KC2-6,3-602Y1
KC2-10,5-602Y1
KCO-0,22-43Y3
KCO-0,3812,5-3Y3
KCO-0,6612,5-3Y3
KCO-3,15-252Y3
KCO-6,3-252Y3
KCO-10,5-252Y3
KC1-3,15-502Y3
KC1-3,15-502Y3
KC1-10,5-502Y3
KC1-3,1537,5-2Y1
KC1-6,337,5-2Y1
KC1-10,537,5-2Y1
KC1-3,15100-2Y3
KC2-6,3-1002Y3
KC2-10,5-

4
12,5
12,5
26
25
25
50
50
50
37,5
37,5
37,5
100
100
100
75
75
75
36
9,4

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

Loi 4
260
275
92
8
2
1
16
3
1,4
12
3
1,1
32,7
8
2,9
24
6
2,2
263
207

1 pha
v 3
pha
1 pha

260
260
274
296
326
390
441
471
526
466
506
546
756
786
741
781
821
861
787
305

18
18
18
18
18
18
30
30
30
30
30
30
60
60
60
60
60
60
19

14
7

Tra cuu thiet bi dien

100-2Y3
KC2-3,15-752Y1
KC2-6,3-752Y1
KC2-10,5-752Y1
KC-0,66-36T1
KCTC-0,389,4-Y2
Ch thch: K t in csin; M v C tm du hoc cht lng
tng hp; cho thit b b dc; TC cho MBA hn; 0, 1, 2 kch
thc ca v khng, mt, hai.

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

14
8

Tra cuu thiet bi dien

Hnh 5a. ng cong tnh ton ca my pht nhit in


cng sut trung bnh: ng nt lin dng cho my pht c
TK,
dng
cho
my
pht
khng
TK. c
Hnh
5b.ng
ng nt
congt
tnh
ton
ca
my
pht
nhitcin
TK.

Hnh 6a. ng cong tnh ton ca my pht thu in


ng nt lin dng cho my pht c
TK, ng nt t dng cho my pht khng c TK.

Nguyen Hien
Trung
- 11:11trung
AM - 7/30/16
cng
sut
bnh:

14
9

Tra cuu thiet bi dien

Hnh 6b. ng cong tnh ton ca my pht thu in (i


vi my pht c cun cn, xtt cn cng thm 0,07; khi nu
tra theo ng nt t; nutra theo ng nt lin)

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

15
0

Tra cuu thiet bi dien

Nguyen Hien Trung - 11:11 AM - 7/30/16

15
1