Sei sulla pagina 1di 10
SSSEEENNNSSSOOORRRIIIAAAMMMEEENNNTTTOOO RRREEEMMMOOOTOTOTO O que é? É a tecnologia que utiliza sensores para a
SSSEEENNNSSSOOORRRIIIAAAMMMEEENNNTTTOOO RRREEEMMMOOOTOTOTO
O que é?
É a tecnologia que utiliza sensores para a
aquisição de informações sobre objetos ou
fenômenos da superfície terrestre sem que haja
contato direto entre eles.
IIInnnvvveeentntntááárrrioioio --- MMMooonnniiitttooorrraaammmeeennntototo --- GGGererereeennnccciiiaaammmeeennntototo
RRREEECURCURCURSSSOOOSSS NANANATTTURAURAURAISISIS

SSSENENENSSSOOORRRIIIAAAMMMENTENTENTOOO RRREEEMMMOOOTOTOTO

SSSEEENNNSSSOOORRREEESSS EEEXXXIIISSSTTTÊÊÊNNNCCCIIIAAA DDDEEE UUUMMMAAA FFFOOONNNTETETE DDDEEE
SSSEEENNNSSSOOORRREEESSS
EEEXXXIIISSSTTTÊÊÊNNNCCCIIIAAA DDDEEE UUUMMMAAA FFFOOONNNTETETE DDDEEE RADRADRADIIIAAAÇÇÇÃÃÃOOO ®®® SSSOLOLOL
PPPRRROOOPPPAAAGGGAAAÇÇÇÃÃÃOOO DADADA RADRADRADIIIAÇÃAÇÃAÇÃOOO ®®® AAATTTMMMOOOSSSFFFEEERARARA
IIINNNTTTEEERAÇÃRAÇÃRAÇÃOOO DADADA RARARADDDIIIAÇÃAÇÃAÇÃOOO ®®® OOOBBBJJJETETETOSOSOS
RRRETETETOOORNRNRNOOO DADADA RADRADRADIIIAÇÃAÇÃAÇÃOOO ®®® SSSEEENNNSSSOOORRRESESES
RRREEEGGGIIISSSTTTRRROOO ®®® IIIMMMAAAGGGEEEMMM DDDIIIGGGIIITTTALALAL

SSSENENENSSSOOORRRIIIAAAMMMENTENTENTOOO RRREEEMMMOOOTOTOTO

PPPRRRIIINCNCNCIPIPIPAAAIIISSS SSSIIISSSTETETEMMMAAASSS SSSEEENNNSSSOOORRREEESSS

A A A S S S S S S E E E N N N S

LLLANDANDANDSSSAAATTT (((555 eee 777))) ®®® UUUSSSAAA ®®® MMMSSSSSS eee TTTMMM///ETETETMMM+++

SSSPPPOOOTTT (((444 eee 555))) ®®® FFFRANRANRANÇAÇÇAA ®®® PPPANANAN eee XXXSSS /// MMM eee XiXiXi

IIIKKKOOONNNOOOSSS (((111 eee 222))) ®®® UUUSSSAAA ®®® CCCâââmmmaaararara DDDiiigggiiitttalalal KKKOOODAKDAKDAK

CCBBEERRSS CBERS (1(1 (1 ee e 22)) 2) ®® ® BBRARASSIILL//CCHHIINANA BRASIL/CHINA ®® ® CCDCCD CCD IIRRMMSSSS IRMSS WWFFII WFI

DCSDCS DCS

OOUUTTRROSOS OUTROS ®® ® AASSTETERR,, ASTER, IIRRSS,, IRS, RREESSOOURCURCEESSAATT,, RESOURCESAT, CARCARTTOOSSAATT,, CARTOSAT,

EENVNVIISSAATT,, ENVISAT, DDMMCC,, DMC, OORRBBVVI,I, ORBVI, EERRSS,, ERS, EERROOSS,, EROS,

SSSENENENSSSOOORRRIIIAAAMMMENTENTENTOOO RRREEEMMMOOOTOTOTO

PPPRRRIIINCNCNCIPIPIPAAAIIISSS SSSIIISSSTETETEMMMAAASSS SSSEEENNNSSSOOORRREEESSS

A A A S S S S S S E E E N N N S

RRREEESSSOOOLLLUÇÃUÇÃUÇÃOOO EEESSSPPPAAACCCIIIALALAL ®®® MMMETETETRRROSOSOS

RRREEESSSOOOLLLUÇÃUÇÃUÇÃOOO EEESSSPPPEEECCCTTTRRRALALAL ®®® BBBANDAANDAANDASSS ououou CANACANACANAISISIS

RRREEESSSOOOLLLUÇÃUÇÃUÇÃOOO TETETEMMMPPPOOORALRALRAL ®®® IIINNNTETETERRRVVVAAALLLOOO (((DDDIIIAAAS)S)S)

RRREEESSSOOOLLLUÇÃUÇÃUÇÃOOO RARARADDDIIIOOOMMMÉTÉTÉTRRRIIICACACA ®®® NNNÍÍÍVVVEEEIIISSS DDDEEE CCCIIINNNZAZAZA

SSSENENENSSSOOORRRIIIAAAMMMENTENTENTOOO RRREEEMMMOOOTOTOTO RRREEESSSOOOLLLUÇÃUÇÃUÇÃOOO EEESSSPPPAAACCCIIIAAALLL
SSSENENENSSSOOORRRIIIAAAMMMENTENTENTOOO RRREEEMMMOOOTOTOTO
RRREEESSSOOOLLLUÇÃUÇÃUÇÃOOO EEESSSPPPAAACCCIIIAAALLL ®®® TTTaaammmaaanhonhonho dddooo PPPiiixxxelelel
10m10m
20m20m
30m30m

SSSENENENSSSOOORRRIIIAAAMMMENTENTENTOOO RRREEEMMMOOOTOTOTO

RRREEESSSOOOLLLUÇÃUÇÃUÇÃOOO EEESSSPPPEEECCCTTTRRRAAALLL ®®® λλλ

P P E E E C C C T T T R R R A A

BBBaaandndndaaa 111

L L L ® ® ® λ λ λ B B B a a a nd

BBBaaandndndaaa 555

a a nd nd nd a a a 1 1 1 B B B a a

BBBaaandndndaaa 222

a a nd nd nd a a a 5 5 5 B B B a a

BBBaaandndndaaa 666

a a nd nd nd a a a 2 2 2 B B B a a

BBBaaandndndaaa 333

a a nd nd nd a a a 6 6 6 B B B a a

BBBaaandndndaaa 777

nd nd a a a 6 6 6 B B B a a a nd nd

BBBaaandndndaaa 444

SSSENENENSSSOOORRRIIIAAAMMMENTENTENTOOO RRREEEMMMOOOTOTOTO

PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPAAAIIISSS CCCOOOMMMPPPOOOSSSIIIÇÇÇÕÕÕEEESSS SSSOOOBBBRRREEE RRRGBGBGB ®®® 555414411

B B B R R R E E E R R R GB GB GB ®

BBaandndaa 11 GrGraannddee ppeenneettrraaççããoo eemm ccoorrppooss dd’ág’águuaa ccomom eleelevvaaddaa ttrraanspnspaarrêênncciia;a; EEssttuuddooss bbatatiimmééttrriiccoos;s; AbsAbsoorrvviiddaa ppelelaa clcloorrooffililaa ee ppiiggmmeennttooss ffoottoossssiinnttééttiiccoos;s; SSeensnsíívvelel aa pplluummaass ddee ffuummaaççaa ppririuundndaass ddee qquueieimmaaddaass oouu atatiivviiddaaddee iindnduussttririaal.l.

SSSENENENSSSOOORRRIIIAAAMMMENTENTENTOOO RRREEEMMMOOOTOTOTO

PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPAAAIIISSS CCCOOOMMMPPPOOOSSSIIIÇÇÇÕÕÕEEESSS SSSOOOBBBRRREEE RRRGBGBGB ®®® 777212211

B B B R R R E E E R R R GB GB GB ®

BBaandndaa 22 SSeensnsíívvelel aa sseeddiimmeennttooss eemm ssuussppeensnsãão;o; EEssttuuddooss ddee qquuaaliliddaaddee ee qquuaannttiiddaaddee ddeesstteess sseeddiimmeennttoos;s; BBooaa ppeenneettrraaççããoo eemm ccoorrppooss dd’ág’águua.a.

SSSENENENSSSOOORRRIIIAAAMMMENTENTENTOOO RRREEEMMMOOOTOTOTO

PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPAAAIIISSS CCCOOOMMMPPPOOOSSSIIIÇÇÇÕÕÕEEESSS SSSOOOBBBRRREEE RRRGBGBGB ®®® 555434433 ®®® NNNaaatttuuurrralalal

4 4 3 3 ® ® ® N N N a a a t t t

BBaandndaa 33 AbsAbsoorrvviiddaa ppelelaa vveeggeetataççããoo ddeensnsaa ee uunniiffoorrmmee ((eessccuurra);a); EEssttuuddooss ddee ccoonnttrraassttee ddaa vveeggeetataççããoo ccomom ssoolloo ee áárreeaa uurrbbaannizizaadda;a; EEssttuuddoo ddee ccoonnttrraassttee eennttrree ttiippooss ddee ccoobbererttuurraa vveeggeettaall ((ccaammppoo,, cceerrrraaddoo ee ffllooreressttaa);); MMaappeeaammeennttoo ddee ddrreennagageemm ((rereggiiõõeess ddee ppoouuccaa vveeggeetataççããoo);); DDelielimmiittaaççããoo ddee mmaanncchhaa uurrbbaanna*;a*; IdIdeennttiiffiiccaaççããoo ddee áárreeaass agagrrííccoollaas.s.

SSSENENENSSSOOORRRIIIAAAMMMENTENTENTOOO RRREEEMMMOOOTOTOTO

PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPAAAIIISSS CCCOOOMMMPPPOOOSSSIIIÇÇÇÕÕÕEEESSS SSSOOOBBBRRREEE RRRGBGBGB ®®® 444333222 ®®® FFFaaalllsasasa

® 4 4 43 3 3 2 2 2 ® ® ® F F F a

BBaandndaa 44 AbsAbsoorrvviiddaa ppelelooss ccoorrppooss dd’ág’águuaa ((eessccuurrooss);); MMaappeeaammeennttoo ddee ddrreennagageemm ee ccoorrppooss dd’ág’águua*;a*; DDeesstataccaa vveeggeettaaççããoo vvererddee,, ddeensnsaa ee uunniiffoorrmmee ((ccllaarraa);); SSeensnsíívvelel àà momorrffoollooggiiaa ddoo rreelelevovo (g(geeomoomorrffoollooggiiaa,, ssoollooss ee ggeeoollooggiia);a); MMaappeeaammeennttoo ddee áárereaass ccomom ppiinnuuss ee eeuuccaalliipptto;o; MMaappeeaammeennttoo ddee áárereaass ccomom vveeggeetataççããoo qquueieimmaaddaa,, agagrriiccuullttuurraa ee ccomom mmaacrcróóffiitatass aaqquuátáticicaas.s.

SSSENENENSSSOOORRRIIIAAAMMMENTENTENTOOO RRREEEMMMOOOTOTOTO

PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPAAAIIISSS CCCOOOMMMPPPOOOSSSIIIÇÇÇÕÕÕEEESSS SSSOOOBBBRRREEE RRRGBGBGB ®®® 333222111 ®®® VVVeeerrrdddaaadddeeeiiirarara

® V V V e e e r r r d d d a a a

BBaandndaa 55 SSeensnsíívvelel àà uummiiddaaddee ddaass ppllaanntatas;s; MMaappeeaammeennttoo ddoo eessttreressssee ddaa vveeggeetataççããoo ccaauussaaddoo ppoorr ddeessiiqquuilíilíbbrriioo hhííddrricicoo*.*.

SSSENENENSSSOOORRRIIIAAAMMMENTENTENTOOO RRREEEMMMOOOTOTOTO

PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPAAAIIISSS CCCOOOMMMPPPOOOSSSIIIÇÇÇÕÕÕEEESSS SSSOOOBBBRRREEE RRRGBGBGB ®®® 777424422

B B B R R R E E E R R R GB GB GB ®

BBaandndaa 66 SSeensnsíívvelel ààss ddiiffeererennççaass ttérérmmiiccaas;s; MMaappeeaammeennttoo ddee pprroopprierieddaaddeess tteerrmmaaiiss ddee rroocchhaass,, ssoollooss,, vveeggeetataççããoo ee ágáguua.a. BBaandndaa 77 SSeensnsíívvelel àà momorrffoollooggiiaa ddoo rreelelevo;vo; MMaappeeaammeennttoo ddee mmiinneerraaiiss ccomom ííoonsns hhiiddrroxoxilila;a; DDiissccrriimmiinnaaççããoo ddee pprroodduutotoss ddee aalltteerraaççããoo hhiiddrrootteerrmmaal.l.

SSSENENENSSSOOORRRIIIAAAMMMENTENTENTOOO RRREEEMMMOOOTOTOTO

RRREEESSSOOOLLLUÇÃUÇÃUÇÃOOO RA