Sei sulla pagina 1di 270

JORDANI BRUNI

NOLANI DE
TRIPLICI

ET

MINIMO

MENSURA AD
TRIUM...
Giordano Bruno

Ex

Bibliollicca

majori Coll.

Rom.

Socict. Jcsu

Jordani ^runi Nolani

DE TRIPLICr

NIMO

ET

MI-

MENSVRA

TRIVM SPECVLATI-

AD

uarum fcientiarum &: multarum


uarum arcium principia,

LIBRI
illHfiriJi. 5?

acti-

v:

reHerendjjLprmcipem

H^URicv m

/ V L V M BrmfHicenJiHm ^ LundibHrgenJlHrrL^
Ducemy HalbcrJlatenJiH?^ EptfcopH^ru,
I

Capita cuiiisq; libri,proxime pofl: ^racfarioncm fiint cx-*


pofita Schcmatum itcm (Scdchnitionum praccipua:

rum 1nDX

^.^<y

alphabcticus infincaciciitus.

FRANCOFVRT

Apud loannm W^cheluhi & Petrum


Fircheriifn confbrteSj

MDLXXXXL

ILLVSTRISS. ET REVERENDISS.
PRINCIPI

HENRICO
IVLIO,
BRVNSVICENSI VM ET LVN-BVIU
genjium Dttci, Halberfiatenjtum Epifiofo yfOi'
tronofitmmaobfiruantiacolend^y

lOANNES WecHELVS

S.

Ngratitvdinis crimen
quam foedum fit,agnouit etiam
ethnica vctuftas , illuftriflime ac rcuerendiflimc Princeps.

Quamobrem &

loRDANVS BRVNvs,cumfeaR.C.tua liberalitcr

& honorificehabitum

confidcraret , non committendum fibi


aliq uod fu^e erga

R. C.T.
gratitudinis documentum propalam in
putauitquin

omniumliominum oculisproponerct.
Inter cetera igitur indullria! fus monumenta,quorum aliaiam alfeda erant,alia tantum animo conccpta, hos De triplici Minimo & Menfura libros illuftri
celfitudine tua maximedignosforeiu-

^"

tPISTOLADEDICATORIA.

dicauit.

'

Opus aggrcflus, vtquam accu-

ratiflime abfoluerec, nonfcliematafo-

lum ipfe fua raanufculpfit ,ied etiam operarumfe in eodem corre6torem praebuit.

Tandem cum vldmum dumtaxat

rupcreiretoperisfplium,ca{urepcntino

extremam ei , vt ceteris,
rnanum imponere non potuit. Per literas igitur rogaiiit vt quod fibi per fortunam non liceret, nos pro fe fuo nomine
a nobis auulfus

pr^ftaremus.
ti

Quod officium ne abfen-

denecrare voluiire videremur , librum

abillo R. C.T.defl;inatum,operaq; nollra

excultum,dicamus,ofFcrimus,com-

inendamus

liumiliter precantcs vt 6c

audoris gratitudinem ,

benigne clementerq;

& nollra ftudia

accipias

litcrasqi

ac literaru propagatores quo cocpifti fa-

uore jpfea ui pergas.

max. bonorum
fonte ,' precamur ex animo.

tert]; pollis.,

omnium

Quod vt diu felici-

a Deo opt.

''Francofurdi Idib. Febr.

mdxci.

LIBRORVM ISTORVM
C

DE

1.

MINIMI
ST

EN T

fcu naturac

39

mcdia&

minimfi
12,

dinum^tum omnium vtli13,

Mortcm iirituv ad corporis


iubltantiam non pcrtincrcj

Minimum

in

mngnis

maximis e(ic pcrlpicuu

^
6c

49"

QmniaquodammodocirII.

xim
Adcosqui continuum

1,

2,

prbpolitum pluribus argumcn-

?,

7, Pcrrtringituridi^iin

conicquunturplurima 54
Circuium vcrum,non eiFc
fcnlibilcm
Scn(itiu^cxtrneq: potcntio.-

Dubium quo

Pcripatetici

M I N I M O.

vni' vcritatis,mi!t>

vcritatislumcn cx^
lurgitfficutabvnoabfurdo

irT

infinitum diuilibilc accipiunt

EX

E>: lucc
tiplicis

'

CONTEMPLATIO
K E

contcmplationis ad prn6,

Minimum & Tcrminus,


nonfunt incodcm ^cncrc
quanta

cuirc,6ccirculum imitari 13
Rcpctitur conditio huius

5,

in plano propria
Circulus ; in IblidoSphicra
44

J4,

multoq; min^adanima n
4,

Minimi

liiura

bct clcmcntatoru fubftanB,

Inomni gcncrc graduato


clfc opotrcrc
42

11,

moduni proccdcndi
i
Minimum cllc tum numcrorum,tum magnitu-

tiam

37

icDillinguitnrminimumin
gcncre a minimoablblutc

Cap.
Pac.
h Prxludiacirca intrntionc,

2,

A.

EXSI-

cfficientcscaufas,

cit

pnmo circulum ap>

prclicndcrc

contralcipiosdubitant^in-

57
4, Vcruni circulum finitum.

lolutumtamcabcisdc 31
minimiadfcn-

noncllcin natura pollibibilcm


4^1

9\ I^iscrimcn

fum a minimo

iimplicitcr

^S

Duas

figuras lincasvc in

INDEX CAPITVM.
omnino

latcria

acqualcs

IL

IK VENTIO MI^
N 1 M I.

oftcndcre, autbiscandcm
rcpctcrc,impoflIbilccft

66

i,

6y Excurfiophyficaad animae

cisficclariflimis

i^Aturam contcniplandam

goniam totum anaulum.

magnitudo

98
AngulumetiaEuclidiplus-'

copoiitum cx rccbo&cur-

uo

quam

11

Polygoniam non

planum
to, Tadugi

g^T
cflc

i-n

puncto^nonintclligit vul'

noquammmor

8S

Vt ad quantumcumqj mi-

nimum

7^

%9

9,

cuio acqualis,

& intioitoru

ZS,

Ex

falfis

fcnfiis ct-

iamipfepcrtuvbatur

94

III

Secundusmodus

ii|

Miniraainrirculorcpcriutur,6c triangulorum fphxtur

119

Polygonia quaelibct dclineatur , arcus vel circulug


data rationc diuiditur 122
11, Dato arcu^ quanta fit cirLo^

culiparsiudicatur

virtute confiictudinis

crcdcndi

tur

ricorumx:anoncsabiiciun.

Quomodo cx tailu in pu-~

pun^orii iucceiliua tranlitiointemporcfinito


91

loS

Dodrinac dc alogis 5c a
lymmctris matrcm cfle i-
gnorantiam minimi 110
Parsquantajcumqj, quota
fit totius, cxaminatur 6c
tabulx finuum abiiciun-

6,

Qbliqua cadaisiil planu7


non tangit in punfto 89
cir-

finecrrorc pofiti-

uefiatprogreflio

ty^

ctoconlianctur rcda

106

fercntia
5,

Quomodo globus gl(>


bum gcplanum tangat in

gus
86
92^ Cur ftantc c-otadu in pun^
to, circulus maior citiu^
mouctur fiipcrcodcmpla-

non cflc tcrminu

omnium lincarum a circu-

minimo;
85

non
104.

4, Centrum

differentiam cflc inter

quod&quotangit

in <luas partcs

diuidi

crcfccre

minlmo,ncq?<:in:uIiim 77
j^, Corpusnccleipfo^nec partc lui tangcrc corpus aut

^4,

97

nimum extcnuatur omnis

y, rlitoctrculum dkit poly-

ti

omniaco-'

cludcrc

z^ExminimocreCritgcinmi

71

Doftrinam vcramcxpau-

12,

124.

Commuxiis mcnfura inucnitur

127

ND

E X C A P I T V M.
Quo ordinc & quibus parfcindo
1

Iji

tium nominibus

circulus

4, BiJHniior, Aciesi Longi*

128

tudincm fine latitudincvifucomprchendo


163

diuidatuF
XIII.

DE PRINCIPIIS

MENSVRAE AC

5,

FX-

.guxat.
ti Progrcflio a

6, Diftributor:

certa rationc multifi.-cQ

130

t Dcimplicationcomniu,gc
cxplicationc inomnia tria

7,

figurarum
4>l;abncaatriiPalladis

Omncm

A datopundo
datam rcftam paralleiam duco , vel vt libet pa-

tiguram

142

9>

ncHrmloncs
144
Axiomat^ artis pcrfe , &
tcrminorum cum Cgnifi-

J>

cationc manifcfta

148

Thcorcmataaxiomate vel
tcrmini dcfinitionc manifcftanda
tOf

y>

Thcorcmatu oftenfio

DE

153

brcmiiimam candemq;7e^
^ta mexpcnaf
:

i<n

Datae

rc^f.-p

adato pundo vcl


^iucuq^ acqualc
accipio 16 r

^^teranttA

modt

ettex afiendenr, PcrpeadicuLircm fupcr dato pun*

fto

damus

SECT 10

17J

IL
GVko.

DE AN.

ADguIidiftinaio

2, IJoJceles:

175

Angulum gc trifl^

gulum

ifofcclem facio 177


i^>g^/gr:Angulumrcaum
in quocumq; <lato piindo
conftituo
17 j
4, /vorgg/t^AngukimrcQum
3>

MENSVR A,

^> ^qtialttatis

lum

his-

cc r cpcrtam
1>

raucias appiico pcr circu

cxplici

tam vcl impiiatam in

fupcr

130

Fabricaatrii Vcncris

DetraBor partcm impcratamaufcro


169
-Appojitioy

Fabricaatrii Apoirinis 137


5i

dc

punftuminucnio
165
Datamlinei

monadc ad pau

ca,indc ad plurmia, vsq^ ad

innumcragcimmeium

Longu
medium in ca

Sch/fma, Libratio :
bifeco

aiori quod iupcrcJl


ab-

lupcrdataeextrcmo
5,

i>?^grfg/y(?r;

17S
Super datQ in^

Imex cxtrcmiratcs pu^oanguiurcdtumdo 17%

tra

6^ jlcita^or: Angulum xdkA


in contadtu circali cxcita-

bo^Sdiaca coatingcnte 18^9

N B E X C A

{^tmcKi

^(u"*lm
n

T V

M.-

icnpLum

Aiiiiiiiii niiniiiiii

'

'

Sf z7f/^/y

A n vTii mi

"^n

i^^n
1.VJ

j *v

y>

aequalcmdo

1 1 1
?
n"\i V.IV/)
rln..
li!'^l.liL.ltii
1

l9,z
^ ^ J

12*
Clotnblpxti^*
A ^ V>
A
V 9 9^^ h^- mt' J

86

SECTIO

III,

187

DE TRI-

ccrta rationc

1 1 1

199
:

trianoulum
co
libct

bifccr

:m du-

i6,Clnuis trasmutationu

201

17, Expan(br
18,

]no3 quarum quglibct dujc


funt maioresvnacompofi-

'

>

201

co

diarnctro dcfigno 193


Ex tribus datis

199

Triangulum qu^adorthogoniu rcdu-

Status

15,

iuscumqj gcncris vcl fupcr

au-

punifloin vno'
laterc trianguU da o ,linca:*

CCl 111 lit


11
LU 1li LLl V/ ly.^
4, j4uctiOj Trianmili conformitcraugcdi viaapcno 192
5, D/m?/(?7Triangulum cu-

6y Applicatio

mniuo

gcoq;
14, PrAci/io

terrae

w>5t*
l^yOf

Trinnirulu arcaa:^
ciuali variantc dcf ormot ofc

197

Triangulum

nvrnS/^rtiom
iifn* ivVW
irrr^
L/lwL/WlliWllclill^i

Motus

iSy

iquctn proro[7;atiuc 155


2> Carcer: Mmimum trinnmiluarcaScancrulodo 190
3, LAtitta-y Triangulum Imi1

!-s

bi

ANGVLO.
I,

'

orthoiionum in fimilia
& intcr (t multipHco 19S
iZyNatiuitfis: Triagulo cuiciiquc linca acc6modo,ipsuqi-

Vi. L L

pIicc,(implifico,<;rndatim-

qucaugco6cdeminuo

1-"

Generatio

iIt

Anornlnni
X i ^ Ci A L X 1 * du-

a-

Rnfis tnanp^nli fr-

guli latcrn,cfhcio

oiiantita-

d rn

>

gmcntavt
candc habcarkt
mtionrniinm rciiciui tria-i^

1 1

i*t

iii

196-

10, SejTien

tii jit>erti 0: An^^iiYi

Li

tV in llllllllLL(
innnitiT
w

rio

lu, r /Arc/r. /vni^uium nonpiii\'irlrr>


1 ivlV. \J

11

wi

iiipLi caciciii rcLLa linca

iSi

vilcrinilfm
lAlVvuLyll^lil

v/ii

V-'* i li V/

/t^fj

n (Tii Ir>

J)^ifrw#^?r(>r:Ans:ulum bi9, 3
^

tr \w

v5

'

8>c IllalAlilllllll
ni iviniiini
W.V

Vcxillum Solis

Audor, Duplator, Vnitor,

19,

cxvulgatis Euclideis

tse

20, Scala

7, Terw/wf^fiTriangulum a:quilatcrum circulo iniciT-

21,

'

194
Triangulo infcripto parallcium aptocircQ-

%, Societasy

bili

'

205

2Q^

Fundnmcntum
207
Dc occulta fcriptura ,mi
nimo 6c mcnfura cxplica*':

22,

bo,&: circumfcribo

203

204^

S.

lORDANI BRV.
NI NOLANI, DE MINIMI EXISTENTIA

'

B E R.

C A P V T

I.

>

Prarliidia circa

media,

intencionem, cfficicntcs caufas,

& modum proccdendL

Tmens naturAfubietiis injita rebtis


Momenti^ graduandajiiis dfpromity

CJT

aptis

Ordinibns confians^ numeris dijcrimi^


natalte:
SiCrationis optisjic viuida vis aciei

HHmani fenfm^parteSy qmbm applicet illis,


nJAtenfuras qHibnsexpendatprAconcipit ip/ts

fnforibHSyqtiartim palans a fimbus ingens

Turbafophiftarnm

cdcos nthilomintis orba

Longitis abdtixit^quam per compendta poJfiwtL,^

^tit lentbtu notis meliora capejfere dttia^


Se^ vltro lucis peramatnos vertere adorttss
Fhde Ji^bitqfitdquidnatura colortbtisat^^
P^octbtis ajfabre depingit

^ intonat alma.

OtuqPiiflamm^mortaUm

corde perenncs

SHCcendis^^eilmqHemcum confnrgerc tant0


LHmineiHjjifittantoqHecalefcereabigne\

Qnanto egofiderenm pHlfls hinc inde tenetris^


Etfegmedomtto tardantis fonderemolis^

^eruadamtmmenfHm fnblatis jenfibtu orbem.


%a%HmencHnBavidensffacienslHX cnnEla videre^
\

SHftollensanimos^raptensfHperdtherafenfHs:

Qni mihi lethargnm excHttens vigtlcm ejfe dedifli^


QHemvtfHsgenerat^qHivifuadjHrgis.^ilU
SerHattisnobis viuis^viHentiafernas

Omniaypermollidttriffimaconficisi^H

Oftendts qtitdqHidTdlnsfUnddt, ^thera, Abyffns


Comprendnnt. FulgHs te cacHm dixertt ergo
LHce^ocHliscjtie carensftne menteq^ dtxertt amens.

non tempHS^^ atas


3 o DtmotHmaftationemea^cjiHit mearguatJcjHi
Snggefti hifce ocnlis non vlla margtne totnm
ConcltifHm.^verosfplendenttafidera mnndos^

Non loctis vUhs erit,nonfors

NoHi Tellnrisfaciem nihtlominiu effe


Ftilgentem^vereftn^Hm,

'

^ venerabilefidm.

cjHoties tna ( dtue)mtht fnppofta cadenti


Tlumafuity cjuoties CHrarnm pondereprejfum.

Ne meprdctpttem dederim tua {maxtme) virtM


Contintiit. cdtjpecie(iellantis

amiUm

Nempe aderas,tetripellens infanafuroris


49

NubtlaJtfcHtiens phantajmata turbtda panfis

^lammpennis^cjUA mille coloribtu orbem


Fnde Tellus ornata virenti
Occurrit dorfo adfolem radtantibus vndi^,

TrancjHillant.
^

IUiHS

De MiNiM.

ExisT. LrB^

lUitis atcjue tui obielians illi ora tibicjHCy

Se qmbm uduerttt totam.partes^ue per omncs.

Quare egofHrttmm ttmtdecjue -profejftu amores


Inneniar^ cjhos concelebrat

ditiS',

Mare^ CAlumy

Et naturaparenseffertfHperomma? jQmntH
Vre fatigatum petim \mea vita) precabor^
Amplius vrejHa neu in meparcepharetr^y

num mefaciant tua mtlleque vnlnera vhIhhs.


^JSlempeitame in Inmen cernam connertier

vnum^

Vnti6 eroq^^ octiltu totnm, circnm omnia cernens,


Simpltce^, obtutH prdifens^lapfumJ^tquefHtHrHm.

Afpiciamj^fimHlfupera^infera^^ omnta ctrcum.


num nuncte obfecropeHoris imo

jQundfupercft.

Efftifis precibiu de centro : Aduerttto mentem^

^y4fpice quodTellHs inter meltora recurua

Jidole teneVy magnis cjuod calt comparat afhris^

A.<fiicefvi,iADtucelfodefangHtneRegHm^
EuropiZ inuiUis quorum Mauortiafigna
ImperijingeffereiHgumpopulis^ Libya^ calentis^
AtqueAfidtfinesconturbauere^fui^tjf^

Reftituere olim Latia virtute trophaa

Cermanis erepta vtris^ Henricvs Ivlvi


Hic eSi^quem melipts nofii^quam poffe notari
Mispofjit numeris.Nofii cjuia Gratia triplex^

Ingcnium placidum, meres, decus omne datorem


Tefolum rcferunt, Per te hcccpsntpeEiore in vno
Cunlla repofia, TuisqHoqueJifubltmia cernis

Alme oculis.nofli hunc^Daniit cuifceptra tenentis


lunEiaforor^njmphizalteritis foror opttma

magn^

ConiHgisHeroi^quem claraBmannia regem

jq

IdRD.
SHff^icityAffini^ f

Brvi^i

Nol*

^^i connubia pmfens

ConceUbratyfrcris DhcU altt adfians hymen^is.

QHem (rogo) ne Mufis auerfiimfHbtrahenofiria,


fnterea dtHA dum pafcit Inmina Njimph(t

A^fe^H^vtncli5(^tHt6(bUndijfime)perfiat.
fndHpedttHSy

5*

alteheroos conctpitaEttis^

Complet^illHfirisprHdentermHntafceptri'y

Parta meo ingenio minime negleHa reltncjHat ,


JSIectamqna tn abfirHfi contemnat donaMinernit
At velHttfindio interdnm lemorcferarHm^

( TergapremensjpHmantis

ecjni) tella

ama Infiratf

Hafiam^ illarHmgefiit macnlare crHors\


^/Eripedem adnnttimfitmnlt^ '^^^^^ peritnm^
Votornm domini celercsg^ intendere curfns j

SeH volet adcircHm.feHfortis lanceaforti


OccHrrat^validis^iHHetcontendcre nernii^
CAtera degenerehocy [adeo cjH<t CHnUa decenteTy
StrenHHs,^ lonia peragit vtrtute profeUo
Sic etiamcertisfindiahdLcnon negligat hori^,
fndolefHbUmi,ac tanta digniffimaprimHm^\

Vtplanepofiiint^vbtfHntcomprenfavideri.

Corporea fpecie ciHantHmnis polleat

tfie^

Excellat nernisyCoufifiat roboreforti^


^Z^^i ^i^'^ contendat dexteritate

Xa/tafnnt tame hdic^cjuibHs haudformidet ai t/w,


cHicnm^ virofatis vnns erit vir^
Pro qnibHs

-Qfff^ i^portnnpts eonfismit morbns^


'

tyitteritycx nobis nec^^fnnt^

^ atai

vix nofirac^ dnmfnnt^t

Atqnianimi
QueisqHe olimgrandi virtnte^

dotcSyCjHtbtisvnHs mille fnperfiat^^

^ Martefecnndo

N I M. E X

S T.

B.

fN

Bdomuen orbem,at^ manent per fecU celebres ;


SuntqtMrHm wgentivtcumulohacdttateadolente
Injignisgraditnr^quantumfatis ejfeputatur

QuamUbet annofo paria ^maiora tenenti


Sceptra\tamentantam deberi atcjue

ejje putarim^

Huicmentem\ vt celfi vtrtuti adfcribere metanu^


Atcf^ modum quemqua non dignum iudicet. Immo lio

immenfum fefe ejferat^ tnjinuet^^


formam
magisatq^ magisfurgendo Deorum^
(In
Et cjuosferre queatfors hacfatali^ honores )
IUt vt in

2^ v/lamjatisej/eputettumdent^ vitanu.
Ergo non mediocre mihi comperta

labore^

QuA infolis difco inueniet defcripta,nec excors


Technafophifiarumy nec^ Zeluspresbiterorum^
Arguat^
magnonon vllus principe digna
Cenjeatejfeminusyjifuntperife^a.reporto.

Tum demum dtgna vt obeant quando ampla ele^


Fatali commixta dte dtjcordia tn vnam

j ^

(menta

Conitciet majfam. Sedtu (DvxIhclite) lucem

Ingenijfubltmis eam.qua te \Deus alte

^onauityjuccendetibvy tua^ingrediare
TempLiyOculis credendotuis:cjuia ^uantulacun^

Comprendi valeant emultis qu ttbtpandoy


trdato poterunt Genio digniffima credi.
{rumt
NeeJctoltis quiscjuam e cataclyjmo Grammatico^
(Per cfuosfubuerfum eji Sophtagentts omne)putetur
Dignus cjui accedat, titulo quocumcj^ fuperbus^
Vtteveldoceat^velde iJHs iudicet expers
Luminis, Acjlultus quddam mtnm ejfelatinc
Infultetdt^a, vt

^ rebus deroget alte

lo RD. Brvi^i Noi.

Vefcriptis.

Sedverba putet.vocesci^ Deorunu

tAptata hi6 ntimeris.cjHadranttafenfihm htfce^


jQHamlibetinuitH6,fiquidem fua ponderadiHi^

Senfa dabunt noftris vbi liuorfufpedttatui


comprendier artcs
Quidclaudant^^quidpromantTunc vimeritorH
Cejferit) tnctptetc^ noUiZ

jX40

Multa renafcentur.quA iam cecidere^ cadent^


QuAfuerant in honore vocabula^^ nam volet vfuf

VJiuprinctpiHmq^ enmtis^cjuandofapientum

Dogmataprifcorumprifcis clarijfimaverbis
E^fundo eruimui tenebrarum^pro nouitate
trahantur
(Sifit opHs)rerum,(jUocumq^ efonte

CommodiHS^vocumauthor&s erimuscj^ nouarum^

Grammatict verbis ; atnobisverba

miniflrent^

Jiobferuentvfum/juem nosindicimus ollis.


^IS{ecgenm infiptens temerata menteproteruum^
^ y o ConfundatjpecieSy turbetgenus omneyut vbi^
Artts in crepidamretrahantur ^ammaticakrtu^
vos {6 Mufi )quacumc^ e parte venitu

^^m

AppofitA^excipietgratas Sophtagenus altumy

jQuamlibet e^fihedis Cumana verba SibylUi


Euandri^ rogts referantur : cunBa probantor.

eAd nulUsfuge6 excultum verfificantes


Ofiententfpectmen.quia Nafo VirgiUusc^
Submtttunt pafiim centonumfragmina. Qrnam

Viuis expreffumformis luttamen anheli


l(So JfJerculis AntAum geminatis virtbtu vltro
Vrgentis. (^afummundi^cumplaufiraparentts
Traciaret Phaethon. Velut ardens regta cdt

Confiicienda.FretHmvtfumanti turbtne Olympu


^

Tingit.

DE M

N I M. E X i

S T.

B.

Tingit. Candentem vt htimeris vixfuflinet AtLui


Sicfacies rerum ferflngnla reddere^ prifea,

^(^centem htfloriam vt exornetfabHla. Quondam

Vt Minosfnerat crtflata caffidepulchery

Vtfnmpflt cljpeHmjtorfitq^ hafttle venufle\


Sic habet Artiurus iunHam cum virtbtu artem.
Gottfidum veftit Turntis^gaudetg^ Pipintu

x 76

^AEned nHmerisyfpoliisq^ Rolan^itis Achillis.


hic fknt,
Exit depanno antiquo noua veftis :

Sjndoneminalterttisfemoralta (/faris aEla.


Mcns infita omnibus Nataluper omnia Deus
MEns McnsomniapcruadcnsKatio,
Deus didat ordicft.

fic

ra.

&

difnat. Natiira cxcquitur acque facic. Ratio contcmplaiur


currit. Deus cft^lfonas omnium numcrorum fons,fimplicitai
omnis magnicudinis compofitioni* fubAantia,& cxccllcntii
fupcr omnt momcntd JnnumcrabilcimmcnCum.Natura cftjnu-

&

incrus numcrabilis.magnitudo mcniurabilis,momcntum attingibilc.Ratio cft numcrus numcrans,magnicudo mcnfurans^mo


rrcntum xftimans.
Influit Dcus pcr naiuram i*n rationem. Ratio atiollitur pcr

nacuram inDcum. Dcus cll Amor.ElIicicns.CUritas, Lux.Na*


turacft amabilcobicaiimjpnis, & Ardor, Ratio cft Amans,

Subiclumquoddam quod

a N.itura acccndicur

& a Dco

illu-

minatur.
colorcs,K
*f 4^9 Scnfus cftoculusin carccrctencbrarum rcrnm
forarain.iprofpicienf. Rafupcrficicm vcluti pcr canccllos.
{blcm
lio tamquam pcr fcncftram lumen afolc dcriuans, & ad
rcpercuflum.qucmadmodum in corporc lunx fpcculatur. Inquafi cxalta fpccula vndinuc oculus fupcc
tcUedius in apcrto
confufioncm.in vniucrfo,
omncmpatticulatitatem^turbam

&

&

&

& diftin<atoncfpccicrum

ipfum prafulgcot^m folcm conicm-

platur.

7^ Ratio

fc facil^ in

mcntcm attollcict

nifi

varioium affeftu-

fluftuansdiftrahcrctur: quando natura compacfratum eft vt diucrfis animx fatultatibusad totidem opeta
cxpcdiatur.
aaibus accin^atur
fcausvariisopcrationibus
Magnafiquidcjnatquc mira varictate conflata Rcfpublica ho-

uminOccano

&

&

&

mocft; inquatotaitcs.ft.uus.conditioncs,gradu9,ordincs,officinx,inftrumcnta,magiftcri3,miniftcria: atquc idco

non nifi

viium lantummodo obieaum coll ncafCiidquediguifnmura. Ciuod cfHututquotics intcUeaiuavo-

/inalitcr potis eft tota in

lo RD. Brvni Noi.


luntastotfusruhflancizmodcrjtrixoptimo princfpio copuU
tur.Ind^que pcrindc totiui perfed^io aique nobilitas conlcquitur,atquccorpui ciuitatis cum principis voluntate fuatum pro
partium proprietate concurrcns,ctiim fi nihil altius & exterius
intendat>in eiufciem inteiligitur eilc gratia, de cuius gaudec amore atque fauocc princeps.
^98 A J ccrcum ftslicitacis genui non debcmus faperc plufqui
oportct; ad fcrlicitatem vero fimplicitei(cum fcirc (ic dc gcnerc
honorum.nonplusadiuidebet cflc prxfcriptus modus^quam i
'iiaruraatquc Dco prxfcriptus eftci (quam uullam fruftra voluic
rlle)p9tcntiz.
122
Quiphilofophari concupifcit,dc emnibus principi6v!u
hicans nonprius dealtcra contradi^iionis partc definiai.quam
thercantcs audicrit& rationibus bcnc pcrfpcdkis aiquc collaiis,
non cx audftu,fania,muItitudine,Ionga!uitatc,titulis,&ornatu:
fcd dc conftantis (ibi atquc rcbus doiSrina: vigorcfcd de ratioDis luminc veritatc intpicuaiudicct
dcfiniat.

&

118
Non plus fapientix,& honitati,quam ignor*ntix>&inlquitaii voccsatquc vcrba fubminiftrani. Horum fimplicitatc
5"

vericas^&dobnna;quorum ornatu

quorum

varictatc

incrtia gaudct

cum quadam mcrccnaria

& aftutia, &

follicitudinc vani-

cas infolcfcit,

T ^ti Exfibilctur in foro (ine cloquio & perfuafionc Rhctor,


Ita&qui omilTavcrboriJ proprictatc,emafcuIattorationc in no
{krxdiux matronxzdibus perfonaucrit, cxulct: ncctantu lamquam ignoraiiSjfed vt omninoad intelligcndum inhabilis eiiciatur t (j quifpiam ab hoc philofophix non populati gcucre
vcrborumcum

proprietatc fimplicitatcm tcntaucrii cxcluderc;


facrilegii reus efto.quam fi dcoram fa-

magis parricidijatquc

crofandtas imagincs prophanaucrit

vtpote Saturnum.Martcmi

Ncprunum.Occanum, HcrcuIcm,byflo,purpura, annulis, inau-

& cincinnorum fimbriis inhoncflarii, qui pro vera maienudi^cum fimpliciflimo^ad deicati6 dii(ercntiaixi)celo pingi

ribus,
ftatc

volucruuc.

C A

V T

1 1.

Minimum cfle tum numeronim tum magnituw


dinum, tum omnium vtlibct clemen,

tatorum fubftantiam.

TmihifiiffciatreruproponderelHcem

[turii

Adpeterc^^temflum jiUdo e:fcadamante fu^


Eri^

DE

M.

E X I S T. L

B.

Srigere infeclum vf^ adeo meliora, profejfo.

Et cfHAcmcifDeui iuffit confurgere vena

(ru e$l\

Nunccaneretnctftam, MiN imvm fubflantiarc^


j4t(^ididemtandem opperies fuper omma magnii.

HtncmonasM^c atomm^ totU6(^ htnc vndt^J/^jia.


Spirittis^ in

nulla conffiens mole^ ft^ts^

Omnia confittuensfigni^^ejfentta tota^


Si res tnfficias^ hoc tandem efi, materies^.

{ipjltm

Quandocjuidem mtmmum/tcmtegrat omfita , vt

NiJubf^ernatur;reltcfuorum nonjiet htlum.

Ejto nullamonas^numerortim non erit vllus:

Namc^ ea conftttuitfpecies^flatuensgenus omne


Quoctrcain cunUisprimumeflfundamen^vtvnde

Et Detis^

naturaparens^ars^ expltcat alte

Quodfttpcr omnegentuperfiat^cjuod

tngenere^*

rgo clutt cofiastncuElts^^fuperhdtc cjui \mnteft^


Claudttftnitum^ infinitum permeatamplum^
Effciens^ neClens^tntegrans, atcf^propagans

Quidciuidcompoflum^

[implex cjuodcum^^^ cre^

Immenfo afeclo pidens\ quia maxima cjuacj^ [atur

Ex minimo^ in minimoy adminimufunt, per miyii*


Hoc natura parens^artiscj^ pediffequtis ordo (7nuc^^
Pontt componens^inc^ hocfpeculando rejoluit:

Vt numero modico verba tnfinita reponit


Litera

^ accentus/juorumparsdeniq^punEius

Prima datur \quare hic tota eff fubfiantta in illis.


Non aliter rerumJimplexfubfiantta prima efi^
Corporibus

mintmum

Attinguntrefoluta.

corptis^cjuod^ omniatande JO
l^^tl dtfcordat invno hoc.

SijpcctemJpe^es^ipjum Juntornnia tandem.

I0B.D.

lo

Brvni Nol.

Vt monas efi omnu numeriu\ nam corpore tot0


Emicat numertisfuccedens creditur illi.
Sic nihilo variat rerum fubjiantia^ ISlempe
^rorfum immortaliSyCjuam nulla p otentta gignit^

NullaciHecorrHmpitJlAdit^tenHatcjHey nec anget:

VerumhacgignHntHrgenitay^foltiHnturin ipfam^
Ex hac augentHr crefcentia^ defictuntcjHein
Hanctenuatafuasmetas quA ortmqtie reHtfwvL.
eft fubflaniia rcrura quatenuj vidclicct aliud k
quantitaiis gcncrcfigntficatur, corporearfi vcro magnitii,

Mlnimura

<linum proHt cft quantitJtis principium. ft inquam , matctia


totum^pundium in magnitufcu clenQcntura, cllicicns, finis,
duarum dimcnflonura, Atomus priuatiuc in cor*
dinc vnius
poribus qux funt prima: pancs, Atomum ncgatiuc in iifcc qur
huiufmodi
lunt tota in toto atque Cngulis^vt in vocc, anima
gcnus.Monas ratioRalitcrin numcris,eflcntialitct in omnibui

&

&

&

nihil cftaliudquam minimum. Tollc vudiquc


tninimum>vbiquenihil crit. ^ufcr vndiquc monadcm, nuf
quaracrit numcrus nihil erit numcrabile, nullus numcrator.
Hinc optimus maximns fubftantiarum fubftantia,6ccntita$ qii
cntia funt monadis nomine cclcbratur.
fi3 Naturx&artisfubicduro, &:obic6lum.compofitir>&" refolutio agendo,&: contcmplando cxminimo oritur,in minimo
confiftu,&: adminimum rcducitur. f i6 Ncquc multa oportct
fflc minimorM gcncra,atquc figuras.qucmadmoduro ucquc litcraril.vt in numerabilcs exindc fpccici c6ponantur:quamui
Dcraocrito &Lcucippovno figur? ^cncrc c6fiftant:nam pro dif-

Indcmaxiraum

&

folidi huius&illius fituationis 6cordinis,forluarumdiuerfitas neccflari6 dc fpharricis aiomis confcquetur.

fcrcntia inanis

iiobis vcrovacuumfimplicitercumatomis noufuflicit. ccrtam


quippc oportctcflcmatcriamqua conglutincntur. fcd fortc flc
ifti vacuum pro acre accipiebant, quod non credimus/
f 5/ Numeruscftaccidcns raonadis,&:mona$cftcflciitiauu-

nicri-.ficcompofitioacciditatomo, catomus cft cflentia comPrincipium iiumeri monas cum numcro, ficut
j)ofiti.

&

principium magnitudinii atomus cum ipfa magnitudinc, re


dudtiu^vcl principalitcr funt in gencrcquantitatis,&c accidcnpcr fc minimum
tia fubftanti^, qu? cft monas antcccdcns,vere &
principium magnitudinis,in quo non cxquo. & inhac omnit
innt vnum,ficutin vcritateatomifccundum fpccicm omncsatnmi fccundum numcrum. sA^ corpora crgo refpicienti ommum fubllaniia minimum corpus cft fcu atomus, adlincam vcro

atqucplanumminirHumquod

cft

pundlui,

CA-

Dt

N M. E
1

C A

5 T.

V T

L XB.

I I

III.

Exproxime didis concluditur morrcm aJ cor*


poris fubftantiam non pcrtinerc,mul-

toquc minus ad animam.

INufjcfiulte minas mortkfatumi^ timeto.


{Non auditafcrunt Samtjfacra vcrba parentu)
Itrepidaadvoces flultorum^^ fomnta vulgi^
Fatalem tncutiant terrorem^fis quafi vere

Compa^itim quiddam confifiensparttbm hifce.


An non ipfafluens vario cum tempore raptim
Continuo mutata venit departtbtus vltro
Adfcitis nouiter^primis abeuntibu molcs ?

Nunquidmaterics eadem tua corporis eslnunc


Parttbtu ac toto^ cjualis paulo adfuit ante ?

^Nlum pueritlleidemfangui^Sy caro

offa adolenti

(onfitterant? An non varia atq^ aliena vtrofunt

Omnia? Nonnefluunt mebra at^ nouata reieElant


'

ey^bfumptam fliectem ( velut vngucs atq^ eapilli


Senfibus infitnuant)centrivna continuante
Islatura in cordts medto j totum moderamen

Jn ^uam tu referas^cjuACi^ ipfe vnus idem es*


Perpetim affe^uvario quantumlibet adfint

JnnumerA circum turb(SL,caftisq^fuborti?


fllamilUmtuteeffe Jcias^medtHm^^ tenere^^

MxtrcmHmy ^ ctinElas partesfine parttbtts vllis

CuiH^ "veL minimUyaut nullum efifubfiantia corpui^

jQ^i^m non difcindet naturai vllapotefias^

Fulmina cjuam non adtinguntiquam cufpideflam^^


X^on "violant atomam^ceu necprimordia queis eSl

11

lORD.

BkvKiNo.

Compa5lum corpiu^ (juorHmfolum ordoylocusc^


^artUq^ ojJictHmfemper variantur^

^ exfia^

Immota ommno rerum fubfiantia fimplex.


Compofitumporronullum fubfiantia vera eff^

o SedcjUAcomponis^parsi^vltima compofitorum
Quatutedtdtficascircum. Sic ergo vtdebis

Cprpore te nu^tjuamfubieBo deteriorem^

( eff,

J^ttodprtmum tn nullum recidit priu^^at^ perenne

Nunctbi.nunchictntearanSyVtnunc tua membra^


Quit moueas yferie ttbt (judi. certa<^ mtnifirervtL,.

Nam(veluttn Phyficis amplepatefecimtu)hincefi


OrtPU vitaty molis(^ adolentia

nofir^.

Vt centriin magnum exglomeratfe expanfiogyru^


ConleEtis atomis circum vndt^fpiritPts archi^

TeEttisfeinfufi totum moderatur^ adtu^


Temptu cjuo exa^is numerisyvelfiamtne rupto
Corporisy in centrumredimat fi, ^indeperamplu

Recensfe tnfinuet mundum)^ hoc diceremortem'


Sueutmtis\ ignotam in lucem quia pergimuSy

fi

Terfentire daturpaucis quamviuere nofirumhce


Sit periiffe\mori hocfit vera adfurgere vit

Interdum: nec enim cun ^ihoc de corporefcandunt^

Nam cfuo^ maioris ruitant in claufiraprofundi


7^ondereadalafuo dtuindt expertiaflammd.
o Ergo antmtu circum mintma adglomtrando tomo^

Corporafi velut inuoluit cdco ordine tn illisy

(ri

Carcerefatalt tamquamfibi membrafigurans^

moxfe totum hoc corpus dtffundat tn omne\


Kurfumcj^ ex omni^ ac toto refopitu remigret
'

Spirttus expanfo dejlamine concitus tn cor

Ecuiui

M IKIM.

I> E

cuiHs tAndem

Exi

S T.

LlB*

X J

centro fefmdatin aurasy

'.xpcfletg^ noHos cafiu.fuccejfibtis anceps ;

lc CXC4C jcfi expUcitet Rhamnujtdis


rcrum

fubfl^ntiA

orda.

minimc ficc!i(IoIubiIismortcni

nofi X

^<,^cflc tinicnclam,lcdtranficumcxpcilanciura fcnfic Pychagoas.* ipfaquippcclifiolucioquzciamciiiqux non nifi compofio aducttit. quodnullumcdrubdantia^ (cd aducDcicium :alieui lubdaatiampcr fingula momcnca mucarcmus, quando ef
uxus 5c tciBuxus a noflro corporc,
in noflrumcorpus cd*
continuus. Quarerolum pcr indiuiduam animx fubfhuti^im

&

fumus tdquod fumus.quamcircum vcluci ccncrum quoddam


biq.totu acomori} exglomcracio fir,&agglomcratio. Vndcpcf
Maciuicatem & adolcnciam fpiritus architcttor cxpanditur ia
hanc quaconfidimus molcm & a corde difFunditur;in quod

tandcm ycluti tclx idius fiiamina compiicans fcfc rccipiat,vt ex


tadcm perquam procefierat viamjntraueratq. portam recedai

demum & egrediatur.


Cttu^fiftcmia fpharr*.

Natiuicas ergo edexpanfio centri Vita

Mors cotra^io inccntcum.

fjp, Eftfic
immotcalitatis no(tr validifnmumcxeo principto argumen-

tumquodindiuiduaquxdificac,agglomciac,cxg'omcratquej
'ordinat<viuificat>

moucr,

inccrit,

&

vt mirabilis opifcx tanto

pcricflprxfe6iarublhntia,minimedetcriorisdcbct cfie con


ditionis(accidens vtpote quoddam,entclcchla, cncrgia.harmo-

&

contcmpcramcntum. vc omnium ftupidifiimc dcfiniccia


Galcnus ) quam corpora quap agglomcrantur, cxlunc ^rift.
|lomcrantur, ordinantur,moucntur,
in illius rfum adfumulurh^cquorumfubftantia vcrceftacterna. f 4^ Pro conditionc quaanima fe gcflit in vno corpore,ad aliud forticHduin difponitur.inquic PythagOras,Saduchimi,Origcncs,&alii c Plato*
nicis pcrmulci. IcaquenonefttanquamForcuica illa fedii) mu-

&

&

partium cx quibus corporeamoles compaeinatur,


Qnaproptcr ali^ pcr corpora humana difcurrunt.ali^ in hetoum
corpus adfumuntur^aliz vero in de teriora dcturbantur. hzc lU
li quiztcrnaomnia quadam rcuolucionc cxagiuca incclliguoc
icscccynum.

tacio.ficuc

cA

p V T IIII.
Omnia quodammodo circuirC|8c
circulum imirarl

'

14

lORD. BilVNI

No

INde nota vt vircs cjudicumejHe ^ corpont cunSla


Sphdtrtt dantfpecinien^cyclt Iphdtra^ifieej^ centrt.

Nam nthil esf cycUtspr^terfpe^abtle centrumy


Et[inefineglobi46^ nthtlefi ntji centrum vbicjue.
Quare htcfimpltciter centrum eflymtmmHci^ per
Totufifundens^veru^vnu^fimper^in omm (mne^
Omnv^ compofitum in mtntmu reuocabttur vtpt :
Quanaoqutdein mtni^num natura^ qualtbet ampli
Senfibilis claudit vir&s^atqueexpUcatalte:
I

Q TSlammintmumfiibfiansprdicelitt robore

7nir/.

Concurfu molem quodcumcjueincreuit tn ampla.


Ntmirum virtusfubtellum corpus adauaenSy
.

Confirmans.parteiscjPic cjuodeiusneclit

m vnum.

Sccjueipfum^^ circumfife tfih^c omnia firuaty


fi minimum^aut nulla confifiens moleprofeElo.
Sirnpltcttertandem monadu^monas vna reperta cfl.

QuA multum^ ^magnu compleStitur omne^ in ifia


Jntegranda means.

Dans enttbpu effe^ Deusque efi

ExtanstotH^infinitum^verum^omneJbonUyVnum.

\o Qu^cjuein compofito^ dtfcretOyfenfibtli^ue,


Confifiunty

^ dtfiratltm dtmenfio

conflaty

Sunt alid^ atque aliud minimorum corpusadtis^


Qti^ numcjuamfpaciofe compatiuntur in vno^
Hetc vbi matertes expanfis fiu^uat alis \
In Vcro^ f^no^Ente^(L/uiterno^SimpliceyEodem

Non fiatuunt numeru?n^ Simplex^EnSyVnu ^ Ide:


Hinc illi proprium faciunt contraria nomen
PrincipiUyFinisyMedium^Extremu^ Nihily Omne.
Ctiigradtbpu certisfpecies rerum adfimtlantur.
o
Vnde ide mmenfo cH longti^ latH^Ht^ profundmn
5
Et
;

De Minim. Exist.

LiB.

15

E/ centrum eft vnum in totOy totu^tc^ per omne:

Na?n verfum quaq^ hocfinefine esi vndique tantu^


Xenofhaniquetdeo ^qualisfutt vndi^ fphdtra.
Ttnttusque globpi^ quamuis non vndique tantus,
Eff vnum tamen a mcdio dimenjio trtplex
Antrorfum^^furfum^retrorftimque^ atc^deorfum^
Efdextrum^(^ Uuum. Sigyrum cunUtparentis
Telluris IpeEics^quofepro

Lucedturna

Expedityefipun^tis quicunque

Occafus^ OrttUy

Et cardo medta non^is^mediitque dieiy

46

Quilibet atque alitts quo[it dtfcrimine cunque.

Vroinde etiam obie^u veniunt contraria in vno

Heicvbtnonvllo conflant dtJiunUa profundoy


fn cyclo atqtieglobo conuexa^atqua incauaforma^
Qualesdifpe/catvixvlla intentio
aEltis\

Qua/es fubieElim

ntilla

Ejfeautadfumipojfunt.

ratione feorfum

Nonne infiiper vnw^

AtqHeidempun^tis cumexurgit Itnea plano


^noe fubietio fmul eH obtufns , acutusquc
dngulus explicitiy non vllaforte dtrempti,

Cum certe ambobtispunEiusfubfierniturilUy


^nque illum intereuntfimulfutque oriuntur ab iUot
Zoncepttisque arcpu minimiychordaq^ quidabflant^
?/

neque dtfcrimen noruntjj^c maxtma

ille?

4 minimo cyclo quiddiffert dimetrtis eitis?


MaximaquiddiflantreEia, arctis^ ^integeripji
"^ircultiSyVt re^iZ efl plus confors ampltor arctis ?

molem quodfe explicat, atque


^ontra^um minimum jpecics variare nequibunt.
Ergo infinitam tn

^entrum {aii}cy(lus^chord\ area^ dimetrw,arctu

Etrd^

Jo

OR

D.

BRVN

N O !

Et radius fiHllo veniunt Sfcrimine coram^


Omntafeu minimHmyfeu maxima conciptantur.
Conctfefegneinfinite^ tardptm^j^^manensefi.
Ocit4s extremCy Qji celert finefine meatu^

Esl opm vt maneat. Snmma vt conctttu orbii


Mottis eritpun^o^fimulatq^ mouebttur vno^
Termtni46 efig^fimul motuSy attaUpu vterq^,

70 Qt^od fife in cyclumvertat^parHerquemouetHr^


Etfiat\ nam/Imulitrediens, redtit^ cjuiefcens.
Simpliciter tardu

^ quodfemperpermanet^ tde

FiidenSy^rediensfiimul^idmotumatq^ cjuietu
E^rgoejui&smotusj^fimulfuntmaxime tn

efl\

esi.

illo

t^no^cjuodminimcmotum^ cjuod maxtmeideq^ eft^


uifineudfinem gradtenSy immobtle prorftUy
tfimultn cunUistotummanety^fuperipfa.
Sic monaden pnzter nihil eFl:cjuta corpora ntlfunt

'

So

Cttrdatomu.planunthtlextrdpunBa putandu esi^


Ntlpr,ztermonaden numerusynihil omnia tandem
Non extantevno. Ne^uecontemplabiturergo (fis

Nuc Phjficus cjuiscjua autftudio cuicum^Mathe*


fntendens^Sophid^ aut captansfublimia prtmt^

Hocjineprtncipto.

Stajutdem cjuanto altior ilU

fucumbitjumenmagisintendtt^ue fupeme\

Hoc operAprectum eil vtpltufe colltgat.atcjue


^ifcutiensnumeru^in monadenfeinuenat^^ipfam
Siceat tn monadem^vt hanc infe contrahat tdem.
{

% yr Inimum potentiflimum eft omnium, quippe,quod


iVlfnncmomcntum, numcrum^magnitudincm claudii

o-

c(l componere, augerc, fonnarc, & tan Jcm


compolitum, formaium, atquc magnum vlquc ad maxi>munij^iuodcum codcm coincidcrc alibi pbnius cxprclTjmus.
*
^ii Dcut

quc vfriutcm, Eius

cilrr

De Minim.
Deujeftmonadum

tt.

Exist. Lib.

17

"aonat. nempeentiumentiMs-<jua.

opterecum vulgo philofophant.bus s

m.

& Vnum non Ssl

iicut ergo per monadem


omnia funt vnu. ita & per m.
dem fum quando quod vnum non
eft.n.hil ^mn.no !ft
;

io
r

imiuimo,(implici,^ona.ie,oppo<ita omnia

funt'id;
& .mpar.multa & pauca.finita 6c inhnita.ideoquodminima

'nax.mum.&

quidquid inter hxc.


io
OHcnditurhocprimoinDeoquiidcm

dicitur efle

vbioue

fundans.lupero ainia gubernans.intr*


nni?",tl?' '"r
exclufus^mnia per exncntia^i"
ciutam
comprehenl.onem.nihil pet dcfi..itioneiii.prin.
&
'mm omnia promen,. finisomn.aterminans
. Medium
ncnsaf d.rcnminans omnia, centrum
.bique. intimum inter* condudi omni.

Ss&ln^'?""'"^'^^"^'"/''"*^

omnia.&qui in nulfimplicitas ipfajed eftipfe.


^'"''"'""'^''* indiffercntia funt Ioni;um,la.

'f
'cq. in lc ipfoAiuia
rco^^^?nf
indiuiduus &

&ptofundum.-&quod
^&
vbiquchabetmcdiunu
Tet'""'^
vno centro.di o,
i''''^"
P"fp^a.>,7. Qu.,rt6.in g^ro
.r.^o

in
nio.inquoad
tellu,i,vniuerfal fuperficUm vbiq; eftpunot.entis

occidcn,i..meridi,i,& q^iuisclu, gen^eris


tcrminus feu petipheiia.in
^"'

aK.

quo
L
r^! ''"'"^"J^l
"arat.onecnaturafubie^liudconcauum
diftinguiti conueCOJNCIDENTIA ^ U c V 1
r.

h
C^i7.

St6.in angnii termino fuper plano vel


linea
faxo cxtremo C nunc

^8

HopuaaoC.fuperquareaaCD

in-

lORD. BrVNI NoL.

10

&

clineturuunc exurgac ibi ab eodcm Cangulus acutus


obtucadente
fusicxcremis vclmcdiis racionibus & fupcrlinca
re:ta
(imuL iutereunt maxime acucus
obcufus angului
^ui (imul eadem exurgente nalcuntur.
*.

CO

&

Septimo in minimoarcu & minima chorda quorumoxnuiuo no poflis di^crentia vllam cf^ngere ficut ctiam in idcm
vcniunc maxtmus arcus acquechorda-.ijuandoquidem tancoad
re<f^itadinf magis acccdicquanto roaior cft arcus C D, E F, C H,
vc tandcm opus (ic, vc maximi cycli arcus ide fic quod tcCtz l K.
fjp.Vnde fequiturcirculum infiuicum 6c rcdlaminhnicara icem
c1iamerruminfinicum^campu^('cuareamccncrum &quodcuiquealiudnon diffcrrc: ilcuc ciiam in puudo, qui minimus cd
circulus>

non diH-crunc.

maximo & vcIoci(fimo motu,& flmplicitec


quictc, qux omnino oporccc clle vuum au
qucidcm. Nani (implicitcr vclox quod mouccurab A in B. fic
iB iuw^, finiul eft in A & B,& incoco gyro; itaquc manec. Hinc
diuina fapicncia qua; actingit omnia,& c(\ in omnibus, didia ed
niobiliflima omnium quia vbiquc manct,& imraobili/fima,
quiaoci/fimcattingit a finc vfquc adfinem^Sc dilponit omnia
^if^

Oc^auo

tardo,feu

in

maxima

inttrfuos vbique tcrminos. Tribuitur illi motus^quia efl vevita^cuius virrute omniamouenturitribuiturilli quigetatio
fubflanciain qua6c pcrquara omnia
cs.quia c(i ipfaztcrnitas
func &: mancnc.
f 7^-. Ergolineanibileflnifipundlusmocus.fuperficies nifi I?-

&

&

nifi (upcrficics moca& confcquencer punflut


mobiliseft fubftancia omnium,& pundtus mancns eft cocum.
idem iudicium de acomo, idenn primo dc przcipuo modode

nca moca.corpus

inonadc^vnde candem minimura (cu monas cil omnia feu ma3ciraa&cocum.


Sier^o contemplacio nacurz vcfligia ^>erfequitur, 4
^7p.
ininimo incipiac,&in minimo fpeculaudo con(iriac.& in mini*

jnumcomeraplando

definac opoiicr*

CAPVT

t> E

MlNIli. EXIST. LlB*


C A P V T V.

Excurfio quaf epetitur conditio huius cpn-

templationis

adpi^im

P RgomenfhrarationcsatijHefigurft
^PercjHirens.variof^Heinfincs tramite eodem
^olUmans^ Qm tdem menpiransformat ^ idem
^denfptratformans,minimiJpect^letur oportet

VatPfram primofolidMm capiatcjtie elementumi


Ltc opt4s adieUuinJpecHlatio concipit omnis^
i^to necpr(zfens vacua e^l ratione profunda:
\la?7z patrtbns

Sophi^ hHmancn perfeElio mentis

^rdctpue appettttir^CHifpraxps qnocj^ tefiis

iccedat : tanto esi htmen pqtefe magis extrdy


findere^ vt adfenfti^s defcendat ab ordtne mentii

'

^enfuemtfenfnsperfchalas alta fnbire

tmtna per medt<z rattoni^ compita fnrgens.


Hmtneqnapropter natnrdi operando docemtis
} VI ce difcentes verfa moneantnr tn eipt^

Mmem obtHtnm.in tenebri.sqH(zfHlget^altc


ifaperimmenfHmfefeingerit^omntbtts omni
-ocaptH,^ qHantHmfecjHistj^ obtecerit illi.
'on

tantt cHpraxisftHdii.cjHanti ratio atqne

nisy pro qtttbtis hd^cfnntaccnratafnbinde.

mcretm poflcjHam tenebras anrora fngarity


mitncprdLclaro capnt exferet dithertHsfol-^
tiaproptergradibiis certis atcjne ordine certQ

^opti4:acprimHm falfifnndamina prima


4lantHr (jHanatnrat extingnere Iticem

erunt^^S clarHm^attonisrHmpere CHrfnm^.

lo

loRD. Brvni Not.

xo

X prcdi^is ncccnario infercur minimi contemplacioncm


* JL tum Qcccnariam^tum in prmiis aiitc naturalcm.niaihcniaticam,acquemetaphylicani fcicntiam condituendam. Ciurimx
enim^quamuis diuerds r.iti()nibus facultaits circa magniciidi*
Demverfanturprxrcrtim vcio Ceomccria qux mcnfurando Kgurac & Hgurdndo menfurat.
f ^ Heicvctoquamuispraxifpeculatio ncadnexa,&(pecuiaci
oni praxis: Pr^rcipuum camrnanccintencionis ocuios propoli*
tume(l lux vcritatis, qux v^cl iplo interdum opere cf}c)uque
coQtelbintcdeclai-ccurqua: folaiub vcxiUo zccrnicaiis imroo*
.

bilis

& inuariabilis

pcrfcucrar.

Vc aucem ad vcriracis recepcioncm melius ingenia difpo*


fiantur, a demolicionc fundameucorumfalOcacit cA progrcdU

^ ji

cndiun.

C A

V T

VI.

Adeosqui continuumin

infinitura

diuilibileaccipiunt.

Erpetuo totum in parteis mtHra refoluens

ISIon venit ad minimity

nulU rationeper arte

{P^HlgHS attJcjuantum occurretjineparttbus vUis.

Nempe ita de rerum natura iudicat ejje


Viproprio inJenju numerisyfludiisy rationi^
^yfddere non cejfat numerumyfludium^ rationem ;
Vocibus^ vocesneHuntur^verbatjueverbii.
^yitquimateriescoram finita recepta
Finitis frorpu c onflflit partibus omniSy

Si quando ratio naturaque dtuidit vnum^


JMultacjue diflribuit conflante coercitafine

Sedmolem moliapponens^numero numerHW^He


Vllam comperiet non vllo temporefinem.

T)Hm numerum a numero dementiyk ff^ole^ molerfi


Occurret monaSyat^ atomtu dubioprocul omfii.

Afi miferam turpis cohibet deceptio mentem

De Min

m*

Exis

t.

11

i.

^uando it^ continuireputatfe integrafecarCj

xcurfufmefine tomos numerando : nec illud

IsjtcitvtnumerHmadponensJinefine procurrat^

lO

lon autem a magno magnumfic eximat idem :


Handoijuidem adfine properaty^uatumUbetanu

ipponatJongum(^^venit qutaperutafinU

{plii

>udffiat^numert cjuotiesfub nominetotum efi.


^ttjuificapta^pra/entis tempori^ tnfians

me

^auddubiefinefine fubit duratio^ qua


^ouerunt SophiA firipturumh^c
finita

dogmata vert:

iterumfuccedentfecla , quibus

me

^c veredocuiffeputentjnitum quibiu exit

^udidem^atque vnum prdfintistemporis infians.

rinciptumfinefine dari cjuapropterhabemiu^


fineprinctpio certusfiat denique finis.

go

^princtpium,^finisreperitur vbiqui^

uolibet equeauimomentofiue fequentes

Kcogitesparteisyfeulapfaretexere ficla
^llubeat.curfiu manet

^finefine recurfus,

: quoque Telluris patria / regtone voUnti


ccurretJpaciumfinefinibus, inJp^tioj^
rpora:namnumc[uam fine rebus inanefequetur:

fttamenhoccentrumadjpactumfinefine feorfim 40
ffinisrTotum efi medtum,
fine margine centru.
uodfifinitamfpeciem maffamcjue rcponas^

certum efl maipts^minimumfic denit^ certu eft\


imo ipfum opperies in totofemper^ vbique.

amt^ extra hoc nihtl^abfqjjoc ntl\vt monadeabf


'on dabitur ntsmerttsfinitus necfinefine^

(cjue

uandoquidem monas efi numero fubfiantia iota^

loRD.

11

BrVNI NoL.

Conditioci^dHplex difcHrfiu. Aditcienti


Conceptisjpecics fi>ectebm obirefHperne
'\0:

(onHentetfemper\ remotienti occnrfitat

imnm.

^t vero molemfiqnis dtffefcat^altHS


OhtrHdetgeneris partcsjooc ordjneynempe^

Qho femper part&sratiode partibpts anfert.


T^ertia pars qnottcs cxqHirttur vnins^ atcj^

Centena iftttis^ cHttis de millibtis vnam


tAfccipiasrHrfiim.at^iterHmbas^

ttertiq^ repoftas^

Anficfinlte pntas natnram excHrrere poffe


tyitq^ artem^molcm qnafitraUans materiei
Jslon

vnqnam extrcmam valeat contingeremetamf

^1.14.

T rVlgatum

cft,

continuum dfuidcnti

natur.T. 8d arti

V jiumquamco ileucntumin,vtca: fuccurrant partcs,

qua: tn alias rurfuni partcs difcindi ncqucant: quafi ita in fub*


icCto conucniac rcali potcntta a partibus ad parrcs alias pcrccptibilcsproficifci,qucmadmodum raiiocinando habita miilcfima

vnius digiti partc>vnius millcfimxpoflumus quafrcrcadhucaHani millcfimam,vniusqucharumccntcfimam>5c vniuj cx hit


ccntcfimis dccimam^ & vnius cx his decimis millcfiraam Sc ita
ilnc fineproccdcndi nullus vmquam modusdatuatur: ac fi noii
diffcratitanumcrando multitudincm multitudini adiiccrcjat2UC diuidcndo magniiudincm amagnitudinc fubtrahcrc^idcq;
c defccndcrc fccando continuum, atquc alcendcrc multiplicando difcrctum,atquc vna cadcmquc raiio fit oppofiti huius 6c
lllius ordinis>diucrfique harum illarumquc partium gcnoris.
Porro nobis ftatucndum cil matcriam finitam quan^ 41.
canicumque obie^am partibus condare non infinitis cui appo*
ncndo magnitudincm^ficut 8c numero finito muhitudincm infinitum pcrcurrcre licct. E contra vcro a finita magnitudinp
partcs adtmcnii & fubdiui^Icnti minimum ficuc a finito nu*
xnero numecum fubtrahenti monadem tandem occurrere neceflecn.
^ tS, 51. Duratfo ablolutc cft infinica (dc mundi huius xcc;rnf

Mte

vel

tcmporc non dcfinio) vnde

conflant^vcl

vno

fiuc

fcmperfuctint fiuc

nou

futara qux indiflolubilia


mancuce. dutotio cdacltecnaaparce anceriori

fucrinc^fiue pcrpetuo finc vcl

non

fint

ante

De MinimhoCj& pofl hoc,

Exist. Lib.

15

quodlibcc tempori.^ (quod accfpias; ina.is;aLtquam fauc omiiiproculdubio hoc in(bns, velccmpuf
uo icribo c(l finis. Itaquc mc fccipturum hoilie,abhoc in
anci ad immcnfam pracccricam durationcm fuic vcrum, 6c mc

iic

6c

:nplinc hlfum;mevcrofcrip(iilcabhocccmporc ad immcnim nihilominus durationcra cric vcrum, &: vt olim fcriptuuni,falfum cric.
Ergo in omni punio durationis^atquc
nnis dnratibnis punctus cft principium finc finc, 5c finis Hnc
rijicipio, Tota crgo duraiio cft inhnitum inftaus idcm princi*

ium

&:/inis.

Similcfuomodoiudiciumcftdcomni punefto fpacii &


vniucrfi,ri (vtprobatum cll in libro de
ifiiiito; cft immenfum: vbi Tcllus non magis cft inmcdio
Si.

lagnitudinisinmolc

uam luna,fdI,polus & omnia. In quamcontcmplationcra dccnirc non pocucrunc, quibus eius motum circa proprium
encrum non pcrccpiflc licuic.
Principium & fundamcncum crrorum omnium tum in phy-

ca,tuminma^hcfi, cft rcfolutio cominul in infinitura.Nobis


croprobatur tum naturae tum artis vcrap rcfolutioncm qur
xtranaturaronon inccdit^ magrtitudinefiuita &: numcrodcrcndcrcin atomum, tiim vcionaturar; tum conccptui adiicindo>modum vllura^ rebus noncflc conilitutum. nifi ad cccarum fpecicrum particularium naiuram refpicicnti.
Afmiaumcrgo vbiquc cflpra^fcns, atquc fcmpcr, maximum vero
lufquaraatqucnunquam. Maximum tamcn aiqucminimum.
ca in vnam po/Iunt coirc rationcm vt indc ctiam
maximum
biqj eflc cognofcamus.quadoquidcm pcr ca qu9 dida func.maimii in

minimo.

& minimu in maximo confiftcre c6ftat,qucm-

dmoduinraulticMdinc monas, inmonadc multitudo Qjiam.


is potius ratio 6c naturapoflit abfolucrc
minimum a maximo.
[uammaximuma minimo. Quare imracnfum niliil cft.nifi

entrum vbiquc.
It

itcrnitas nihil eft,nifi rcmper inftans.Ciuod


vnuraatqucmancnsreiactcrnx,aliudatquc aliud in fucccf-

loncquadam viciflitudincqueconftantium. Immenfumcor.


usatomus. Immcnfum planum pun<ftus. ImracnCum (paiura punai vel atomi rcceptaculum alia.n. capiuntur, vbi ato:

nuscapitur.&nonatomuj,vbialia: ideo propiic indiuiduura


licitur cflc ybique,& qufa fpaciura cfl infinicu
m.ccncrum dici'
uc cfle vbiquc>

atomum

dicituc cflc on^.nia.

^comum

uxta diucrfum gcnus alias diftinaum intcliigo.

vcrp

BrvniNol.
C A P V T VII.

loRD.

14

Pcrftringitur

idcm propofitum pluri-

bus argumcntis.

NOn

igitur ntimma ejfe valentJine fine tomic^

Fintto in toto : ne^ue terminus

ille vicijfim

j^Ho Je continguntfarteis virtute vel aBu


Innumero ejfe potesi numeroxHm femperadambas
AdttneatparteU duntaxat termtnm vnus\

Heic vbiin integrum conflandum conttnHantut.


Troptereaftfinitas concredereparteis
^y^ufisyfinttos dabo fine^indcfequenter.

Quandoajuide quamuis ho efi pars termintiSy ipfum


o QHTnejuiddamadpartemconJiet proprteefferelatii^

HaudqHaciuam numerum

collat(Z

excedere credu j

X^am^ vtipars multa efiyita multPi^ termintu exit:

Mutuum hac^ duo re^ ^ rationefequuntur.


fndefintta quapropter, nonfinefine

Concipiasparteis:

quarumquoquetermintu
quando

exflet

JndefinitHs: Minimtfubflantia

Non abtt in partes alias refoluta^ fi^^pj^


Confianter(foloojficiovariabtlis) vnume^i.
Ergo errat menfor certftmfine fine rejoluens
Q Qm^t:umy naturA nufquam vefligia luflrans,
T^J^quamillaattingens^ non vllisfortibtu (tqtians

( Qutduis contreHet)

Extra

quotiesper inane vagatur

eitu lucemyleuitu

quamfomniatraBans^

Copia cuidgra finefinedmente refufa eff.


SeElile vt integrum quid na tibifeBtlis eff parsf
Qu^reinfinito dquale efi, maitUy mintUy Aquum >

Cum

De MlKlM.

ExiST. LlB.

IJ

? Hum modicuTn qu^mcHmc^ nbi capiatur^ofortet


iUeriusparteisciuamuismaioris adtquet ;

Itmidtum toti^mtegrocjue dqualeferetury


^tiam parshaic ^uando adiicietur adillarfu
"^J^PP^
^jficiet totum matus. Si dentque totum

'^tmtum vtdeas^ curnam parteisJinefine


4jferi$?

An talespoteris confingere parteisy

^uaUbus adie^lts nequeatfiibfi:refcere totum J


^orrofi vero partem vis nomine dici^
idieHamhancaltismatus caufare refirma.

^uodfl iam tandemfintta eft maxima moleSy


lurfinefne audent minima integrantia dici?

Huc ergo obtutummale adaEi<&

aduertito meti^y

Quo foficjttam h^c noris maius flatuentia quantu


Quan dofigillatim integro adponuntury^ifiud
Non infimtum^ fed certa margine claufism^
Ne reputes

retfubteB<z ex parte perenni

Difcurfufctjfumdifcindipoffe fubinde\
^^tpartes finefineciueantfuccedere parti

Sedrattoniseritfinemente, modocjue potefias


Fingere de nihilo numeros foluendofoluta^

Pro Itbtto immenfum centrt tribuendo prefund


Continuiy cuitu finttam reff>tcit

oram ;

Ac non adieBis tisdemfitpartibus auEhum.


Quareinfinitah^c cjua funt facientia maitu
Singulafinitum integrant tum denique totum ?

Annontllaeadem? Quare furfum


tAfcenftiS(j^y

atc^ deorfism^

defienfits referuntur

iniqua f

agecum non infinitum confiituatur


(mue.
J^uantahdccadnHmerumcertum refierendaputt^

JEr^e?

loRD. B^VNI NoL.

14

INde notfi vt vircs cjudicumqHe fjf corpora cunSls


Sphara dantfpecinien^cycltfphdirayifiei^ centri.
Nam mhil ef{ cycltuprdter[peEiabile centrumy
Etfinefineglobu6ymhtle^lmJt centrum vbtcjue.

Quare htcfimpliciter centrum efi^mintmu^ per

omm (mne,
Omnca^ cowpofitum in mtnimu reuocabttur vtfit :
Quandoqutdem mtni^num natur^y qualtbet ampli
TotiifefundenSyVerUyVnu^fimper^tn

Scnfibilis claudit vtreSyUt^ue explicat alte


I

Q Ty^am mintmumfubfianspracelltt robore 772 ir/


Concurfii molcm cjuodcum^ue increuit tn ampla.

Nimirum virtPtsfubte^ium corpus adauaens^


Confirman5^parteis<jue cjuodetusneclit

Sccjueipfumy^ circumfefe

tfihitc

m vnum.

smnia feruaty

Eft mintmum^aut nulla confifiens moleprofeEio.


Sirnpitctter tandem monaduymonas vna reperta efi.
QuA multumy ^magnu compleEittur omne^ in ifia
Jntegranda means. Dans enttbtis effcy Deus^ue efi
ExtanstotUyinfinitumyVerum^omneJ?onUyVnum.

lo Qmquein compofitOy difcretOyfenfibtlique^


Confifiunty

Sunt

dtfiraEltm dtmenfio confiaty

alidy atque

aliud minimorum corpusadus^

Qu^ numcjuamfpaciofe compatiunturin vno^


JHeic vbimateries expanfis fiu^uat alis \

In Vcro^ V}io^Ente^<L/uiterno^Simplicey Eodem

Non (latuunt numerumySimpleXyEnSyVnu ^ Id$:


Htnc illi proprittm faciunt contraria nomen
PrinciptUyFinisyMediumyExtremUy Nihily Omne.
Cuigradtbtu certisffecits rerum adfimtlantur.
5o

Vndeideimmenfo cHlongii^ latH^Ht(j^profundnm\


Et

4.

Dfi

MiNiM. ExisT.

LiB.

15

Et centrum efl vnum in totOy totu^tc^ per omne:

Natn verfum ^t^^^^ ^ocftnefine esi vndi^ue tantu^


Xenofhmiqueideo Aqualis fuitvndic^ fploAra.
VinitmqHe globi46 qHamuis non vndiqne tantns^
Eff vnnm tamen a medio dimenjio triplex
AntrorfHmy^fHrfHm^retrorfumcjHe^ at(^ deorjiim,
Et dextrnm^^ UuHm. Sigyrptm cun^itparentis
Velluris JpeEies^^Hofepro

lucediHrna

ExpeditycftpHn^itis quicunqHe

Occafis^ OrtuSy
4C>

Et cardo medt<z noBis^mediAque dieiy

Quiltbet atque alius quofit difcrimine cunque.

Vroinde etiam obieElH veniunt contraria in vno


Heic vbt non vllo conflant dtfun^a profundoy
^n

cyclo atqueglobo conuexayatqua incauaforma^

QHalesdifieJcatvixvlla intentio

a^itts^

Quales fiibieBim nulla ratione feorfum


EJfe aut adftimipoffunt.

Nonne tnfuper vntis^

4tqHeidempHnUH6CHmexHrgitltnea plano
^no e Jubtelio fmu/eH obtuJUs,acHttis^HC

$o

dngultis explicitiy non vllaforte dtrempti,

"^um certeambobuspHn^HsfHbflernitHrilUy
^nque tllum tntereuntJimul.vtque oriuntur ab iUof
7onceptt44cjue arcpts minimiychorddc^ quidabftant^
ii

neque dtfcrimen noruntjj^c maxtma

ille?

4 minimo cyclo cjuiddijfert dimetrtu eius?


MaximaquiddijiantreB^a^ arctis^ ^integeripje
^ircultiSyVt re5i(e ejl: pltis confors amplior arctis ?
Ergo infinitam in
"^ontraSlum

molem quodfe explicat, attjue

minimum Jpecics

vartare nequibHnt.

^entrum {4i^)cy^lw^chord\ nrea^ dimetrw^arctu

40

itf

loRD.

Brvn

Not.

Et radiHs ntillo veniunt difcrtmine coram^

OmmafiH Yninimum^feH maxima conciptantur.


Concipefegne infintte, tardtimg^^manens efl.

celert Jinefine meatu^


OciH4 extremey
si optis vt maneat. Sttmma vt conctttis orbii
Motpu erttpun^o^fimulat(j^ mouebttur vno^

Termtntts efi^fimul motpts^ attalltu i/ter^.

Otiod fife in cjclumvertat^parkerqtiemoHetHri

Et fiaty namfimul it redtens, redtttj^ cjuiefcens.


Stmpliciter tardu

^ qtiodfemperpermanety tde

Viidens^^rediensfimul^tdmotumatcj^ cjuietu

efl\

esi

Ergo cjuie^ motusj^fimulftmt maxime in illo


f^no^cjuodmtmmcmotum, quod maximeideq^ eTl^
fme adfinem gradtensy immobile prorfiuy
Etfimultn cunttistotum manet^^fuperipfa.
Sicmonaden pnzter nthilefl:cjHta corporantlfunt
Cttrdatomuiplaniintlnl extrdpunBa putandu esi^
Ntlprdttermonaden numerus^nihil omnia tandem

'

Non extantevno. Necjtiecontemplabiturergo (fis


8 o Nuc PhjficHS cjuiscjua autfiudto cuicumtj^Mathe*
;

fntendenSySophidt aut captansfubltmia pnmA^

Hocfineprincipio.

Stejutdem cjuanto altior ilU

fucfimbitjumen magisintendttcjue fupemc\

Hoc oper<tprecium eH vtplusfe colltgat,atcjHe


Difcutiens numeru^in monadenfe inuertat^^ipfam
Siceattnmonadem^vthanctnfe contrahat tdem.

% yr Inlnium potcntiffimum eft omnium, quippcquod o.^^Lrnncmomcntum, numcrum.magnitudincm claudit ^c<juc virtutcm. Eiu^ c(l componcccaugcrc, formarc, & tanJcm
cilc ompolitura , fotmatum, atquc m;ignum viquc ad maxi^
mum^quodcum codcm coincidcrc alibi ptanius cxprclTimus.
Z
^tf Deui
'

De Minim. Exist. LiB.

17

monadum monas. nempeencium cnruas:quaVnum non diffe*


opcercciam vulgo philofophanttbus ns
lu. 51CUC ergo per luonadem omnia func viiu, ica & pcr mo*
dcm funt; quando quod vnum nou cfl.nihil omnino efl.
rtf.

Deus

10

In miiiimo,fimpliciw/liona<ie,oppoiica

e(l

omnia

func id^

& impar.muUa & pauca.fiinca 6c inhnica.ideoquodminimd

e(l maximum,c quidquid incer hxc.


Oflendicurhocprimo in Deo qui idcm dicitur eHe vbique
nun^uamjnfra omniafundan!;,(upci'Oinnia gubcrnansjncra
inianoninciurusycxtraoninia non cxclufusj om&ia pcr ex*
iciuiam & comprcheniioncm,nihil pcc definitioncm^prin*
ium oninia promcns, finis omnia cerminans *. Mcdium nen$ ck^difcriminans omnia, ccntrum ^.'biquc, intimum inccrrum. ^'xiremum nurquam>quiameticuc 6c concludit omnit
mcfus &in cxxquabilis ipfc^in quo funt omnia,&qui in nulncqj in lc ipfo^quia indiuiduus & fimplicitas ipfaXed cft ipfc.

idem

SccuiidoJn vniuccfo vbi indiffcrcntia funt longuro, la:


quod vbiquc habct mrdium. ^34. Ter,11] particulari fph^ra (cu muudo in quo ab vno ccntro.dinlioiium indiflercncia cft pcrfpfda. ^"^7. Qu^artojn gyro
raojnquoad tclluiis vniucrfal6 fupcrfictcm vbiq; cftpun> oricncis,occidcncis,meridiof>5c quiuisciu< gencris alius.
i
Quini6,incircuIo qui cfltcrminus fcu petiphcria.in quo
tia racio nccnacurafubic^iu^concauum diflinguica conue
{o

& profundum

COINCIDENTIA ^NGVLI.

^B

4.7. Sext6,in anguli tcrmino fuper plano vcl linca


pco puskdo C/upcrquarc(^aC D hxo extremo C nunc

in-

De

MiNiid. ExisT. LiB.


C A P V T V.

Excurfio qiia f epetitur conditio huius cpntemplationis adpcaxim.

ERgo menfuTA rationes atquefigHnt


Perquirens^variofcjHe infines trnmite eodem

ColiimarjSyQui tdem menfuransformat


idem
JUfenjuratformans^minimiJpeculetHr oportet

Natnramprimofoltdum captatque elementumi


Hc^c op:4^ adte^u?nJpeculatto concipit omniSy
Aiito necpn^fensvacua eflratione proftmda:
JSIam patribus Sophid humandt perfeBio mentis
PrcicipHe appetttur^cuifi.praxis quocj^tefiis

uiccedat :tanto eHlumen p<ftefe magis extrdy

Fundere^ vt adfenfus defcendat ab ordme mentis

Ceufueuitfenfusperfchalas alta fubire

Limma per medt<zrattonls comptta furgens^


Lumine quapropter naturdi operando docemtu
Vt vicedifientes verfa moueantttrtn eitts
Suhlimem obtutum^in tenebris qu(Z fulget altc
Fujaper tmmenfiimfife ingerit^omntbt44 omni

Procaptu^^ quantumfecjuisq^

obtecertt

illi.

Non tantt efipraxisJiudii.cjuanti ratio atque


Finisyfro qtiibtis hacfuntaccurataJubtnde.

Concretas pofiqtiam tenebras aurora fugarit^

LimineproLcUro caput exferet athertusfol\

Qm^ropergradibiis certis atque ordine

certo

Eshpus.-acprimum falfifundamina prima


ToMitttr qudnaturai extinguere lucem

SHcrnnt^^ clarum^ationis rumpere curfunu.

loRD. Brvhi Not.

lo

X prrdi^is ncccnario infcrrur miiiimi contcmplacioncm

11 tum ncceilariam^tum

in primis ancc uaturalctn.matiienia-

cicam,acquemctaphy(icani fcicnciam condicucnciam.

cnim,4uamuis diucrds ractonibus

ncm vcrfancurpr^ercrtim vcio


gurat

& Hgurando mcnrurac.

Munmx

facultatts circa magnitiidi-

Gcoruccria qua; mcnfurando K*

Heic vctocjuamuispraxifpcculatio ncadneza.&fpeculati


f
oni praxis: Pr;rcipuum tamrn anccin'encionis ocuios propod*
turacd iux vcricacis, qux vel iplo inccrdum opere cf}ei)uqu
coQceibintedeclaiccurqua: folaiub vcxilio ztcrnicaus imroo*
bilis

&

inuariabilis perfcucrar.

Vc aucem ad veriracis reccpcioncm melius ingcnia difpo*


Bantur,i demolicionc fundamcncoruinralijcacis cil progredi^

f 21

cndum.

C A

V T VL

Adeosqui continuumin

infinitura

diuiiibile accipiunr.

ErpetHo totum in fartcis tjatura refolHens

ISIon venit adryjinimii^

^ nnUa rattoneperartc

{f^filg^ att)qHantHmoccHrretJineparttbtu vili^.

Nempe ita de rerum natnra mdicat ejje


Vtproprio infenfu nHmeris^fiudiisj rationi^

^dderenon cejfat nHmerHmyJiudiHmy rationem 5


Vocibw

voces ne^HntHr^verbacjHeverbis.

9yft<jHimateriescoram finita recepta


Finitis frorfus c onfiflit partibns omniSy

Si qnando ratio natHraqne dinidit vnum^


AdHlta^HediJiribnit conflante coercitafine.

Sedmolem moli apponens^nHmero nHmerHmtjHe


Vllam comperiet non vllo temporefinem.

^Hm nnmernm n nnmero dementi^ ^^^^^ fttoletfg


Occurret monas^at^ atomtss dubioprocnl omfii.

AfimiferamtHrpi^cohibetdeceptiomentem

DE

MlN

IM.

EXIST. Ll<.

tJ

'^ttando itA continuirepHtditfe integra.fecare,

Ex curfiejinefine tomos numerando

: nec tllud
/Ifpicit 'VtnHmerHmadponensJinefine procttrraty

T^n autem a magno magnttmfic eximat idem

Quandotjuidem adfine froperattquAtumUbetam^


Sfipponatjongum^^venit cfuiaperuiafinis

(pIH

Q^fijiatynumen ejuotiesfubnominefotum eH,


^yitejHiJt captasprAfentis temporis tnfians
Hauddubtefinefine fubit duratioy tjua me

NouerHnt Sophta fcripturum h^c dogmata verd:


Infinita iterumfuccedentfecla , tjuibus

me

HACvere'docutjfeputenttinitumquihusexit

ffiud tdem^atcjue -vnumprdfintistemporisinfiAns.

*Frinciptumfinefine dari (jfuapropterhabemut,


Stfineprinctpio certusfiatdeni^uefinid.

Ergo ^prtncipiftm,^finisrhperitur vbi^ue,


Quoltbet e^ueAuimomentofiuefeejutntes
Excogitesparteisyfeulapfaretexere fecla

Coll(iheat,CHrfns manet ^finefine recurfus.

Sic (juocjHe Tellurispatria iregtone

volanti
Occurretjpaciumfinefinibus%Jpatioa

CorporamamnHmquam fine rebtu inanefeqttetur:


tAttamenhoccentrumadJpaciumfincfine feorfim

S^lfimTotum efi medtum,

^fine margtne

centrii.

Quodfifinitamjpeciem maffamcjue reponas,

VtcertHmeflmaiHs^minimumficdeni^certHefti
Jtf>toipfHmopperiesintotofemper,vbtcjHe.

Nam^ extra hoc nthtl,abfg^hoc ntl\vt monadeabf


7^n dabitur numertufinitHS necfinefinCy

{cjue

Qttando^Hidemmonase^numero fubfidntia tota.

lORD.

11

BrVNI

.NoL.

Conditioci^dsiplex difcHrfiu. Aditcienti

ConceptisJpecics Jpeciebm obirefnperne


5 0.

(onHenietfemper\ remouenti occnrfitat

imum^

Qy4t vero molemfiijui^s dtfpefcat^atiHs

Obtrudetgeneris partes^hoc ordineynempCj

J^Ho fimper partesratiode parttbtis

aufert,

Tertiapars qnottes exquirttHr vnius^ at(j^

Centena tfitu^^cutpu de millibtis vnam


tyiccipiasrHrfHm^at^iterumhas^tterHCj^ repofias.

Anficfinlte putas naturam excurrere poffe


tyitq^ artemymolem qHofitraEtans materiei
Jslon

vnquam extrcmam valeat contingeremetamf

^1.14,

TrVlgatum cft, continuum diuidcnti natur.r.Sd arti


V numquameo deucntumiri^vtca: fuccurrant partcs,

qu2 ^n

alias rurfuni partes difcindi nequcant: quafi ita in fub*


conueniat reali potcntia a partibus ad parrcs alias pcrccptibilcsproficirci^quemacimodum ratiocinando habita miilefima
vnias digiti partcvnius millcfimacpofi[umus quarrcrcadhucaiiam millcfimam,vniusque harum centcfimam> & vnius ex hit
vnius cx his decimis millefimam
centcfimis dccimam>
ita
fine fineprocedcndi nullus vmquam modusdatuatur: ac fi noi|
difFcratitanumerando multitudinem multitudini adiiccrctacquc diuidendo magnitudinem amagnitudinerubtrahcre,idq;
fic dcfcendere fecando continuum, atque afcendcrc multiplicando dircrctum.atque vna eademquc ratio fit oppofiti huius 5c
illius ordinis>diuerfique harum iilarumque partium genoris.
Porro nobis ftatucndum cfl matcriam finitam quan^ 41.
tamcumque obic^bam partibus conllare noninfiuitis> cui appo^
ncndo magnitudincm^ficut 6cnumeronnito multitudincm infinstum pcrcurrcre licet. contra vcro a finita magnitudinp
pArtes adimcnii 6c fubdiuidenti minimum ficut a finito nu*
xnero numcrum fubtrahenti raonadcm tandcm occurrccc neic(S^o

&

&

ccfiecft,

Duratio ablolute cH in^nita (dc mundi huius actcrnidefinio) vnde fiuc fcmperfuctint fiuc nou
fucrintjfiucpcrpctuo fint vcl non fint futnra quxindiflolubilia
condanc^vel vno maneute. duratiocAactecnaapartc anteriort

f tS, }i.

tate vcl

tcmporc non

ance

De MlNIM-

EXIST. LlB.

2}

anichoCjSc poll hoCj Sc quodlibet tempon*: (quod accipias; inftais ;aLic|Uam faiic omiiiproculdubio hoc inlUns, vcl cempui
cjuo fcribo c(l finis. Itaquc mc fcnpiurum hodie,abhoc iu(lanti acl immcnram prxtcricam durationcm fuic vcrura, fic me
fcripliftc hlfum;mevcrofcripfifieabhoctcmpore ad immcnfam nihilomiuus duracioncra crit vcrum, &: vc olim fcripturuQi.falfum crit.
Ergo in omni punflo durationis^atquc omnis darationis pundius cft principium finc finc, Sc finis fine
principio, Tota cigo duratio cft inhnitum inftaus idcm princi*

pium fichnis.
f yJ. Similcuomodoiudiciumcftdeomni pundo

fpacii 8c

magnitudinisinmolc

libro de

vniucrfi,fi

(vtprobacum

cil in

immonfum: vbi Tcllus non magis eft inmcdio


quam luna,foI,polus & omnia. In quamcontcmplacionera dcuenire non potucrunt> quibus eius motum circa proprium
ccncrum non pcrccpiflc licuic.
f Principium 8c fundamcntum errorum omnium tum in phyinfinito; cft

fica^tuminmathcfi,

cft

refolutio comirtuf in infinitura.Nobis

vcroprobatur tum naturae tum

artis vcrap

rcfolutioncm qusc

non inccdita magnitudii\efiuitaS: numerodefccndcrein atomum, tum vcioiiaturar fum conccptui adiicicxtranaturaro

cndo,modura vlluraa rcbus noncfle conJlitutum. nifi ad ccc*


tarum fpecierum particularium naiuram refpicicnti.
Miniinumcrgo vbique cflpri^cns, atquc fcmpcr, raaximum veto
hufquara atquc nunquam. Maximum tamcn atqucminimum,

itain vnam poflunc coire rationem vt indc ctiam maximum


vbiq; cflccognofcamus,quadoquidcmpcr caqu9di(aafunt.ma.
ximii in minimo,
minimu in maximo confiflcrcc6ftat,qucm-

&

admoduinmuItitMdinc monas, inmonadc mulcituclo Qjiamuis potius ratio ik nacurapoflicabfolucrc minimum


a raaximo.
quammaximuma minimo. Quare imracnfum nihil cft.nifl

ccntrum vbiquc. ittcrnitas nihil eft.nifi fcmpcrinftans.Qnod


eltvnumatqucmanensreiaccccni.aliudatquc aliiid in fucccffioncquadam viciflitudinequeconftantium. Immcnfuracocpusatomus. Immcnfum planum punlus. ImmcnCura (pacium punai vcl atomi rcceptaculura alia.n. capiuntur, vbi atomus capitur. & non atomus, vbf alia: idco propric indiuiduura
dicitur cflc ybiquc,& quia fpacium cfl inHnicu ra^ccntrum dicilur cfle vbiquc, atomum dicitur cflc omnia.
^tomum vcro
luxtt diucrfum genui alias diftindum intcliigo.
;

14

O R

D.

C A
Pcrftringitiir

P.

VN

V T

NO

L.

VII.

idcm propofitum pluri-

bus argumcntis.

NOn
Fimto

igitur minima

ejfe valentJinefine tomic^

in toto : neque terminm ille vicijfim

J^Ho Je contingunt parteis virtute vel aElu

Jnnumero ejfe potesl numero:cum femperadamba^


Adttneatparteis duntaxattermmm vnm\
Heic vbiin integrum confi^ndum contmuantur.
Tropterea[Ifinttas concredereparteis
tyiufisyfinitos daho fine$^indcfequenter.

Quandotjuide^uamuis no eH pars terminuSy ipjum


o Cumcjuiddamadpartemconflet proprieejferelatii^

Haudquaquam numerum collat exccdere credu j


Namcj^ vtipars multa efiyita multtis terminus exit:
Mutuum hac^ duo re^ rationefequuntur.
fndefinitas quapropter^ nonfine fine
Concipiasparteis: quarumquoquctermintis exflet
Jndefinitm: Minimifubflantia quando

Non abtt in partes alias refolutay fedipfa


Conflanter(foloojficiovariabtlis) vnumefi.
Ergoerratmenforcertumfine fine refoluens
Q Quantum, natura nufquam vefligia luflrans^
TSliuquamillaattingens^non vllisfortibtu Aqtians

( Qutduis contre^iet) quoticsper inane vagatur


Extra eim lucemjeuitis quamfomniatraBanSy
Copia cuidgra finefinea mente refuja eff.
Se^i/e vt integrumquid natibt Je^i/iseff parsf
Qujtreinfinito dquale efl, maim, minm^ aquum ?

Cum

1Z>E

MlKlM. ExiST. LlB.

Hum modicum qu^imcHmc^ ttbi capiaturyOportet


ALteritufarteisqHamHtsmatoris acUqHet ;

T)tmidiHm toti^tntegrocjHe (zqHdeferetnr^

^puppe etiam pars hac ^nando adttcietur ad illam^


jEffictet totnm mattu. Si demqne totum

Ftnitum 'videas, cHrnam parteisfinefine


^JJeris? An talcs poteris confingere parteis,
QHOLlibpis adie^is neqneatfHbfcrefiere totnm \

Porrofi vero partem vts nomtne dici^


jidieUamhancalii^matHs canfare refirma.
Qpiodfiiam tandemfintta efl maxima moles^

Cnrfinefiie andent mintma tntegrantia dici?

Hhc ergo obtHtnmmale adalid aduertito metiiy


Qmpofiqtiamh^c

noris maipts fiatuentia cjHantH

QHan dofigillatim integro adponHntHry^ifind


Non infimtHmy fed certa margine claHfiimi

Ne repHtes retfnbteElA ex parte perenni


DtfcHrfiifctJfHmdifcindtpoJfe fnbinde^

VtpartcsfinefinecjHeantfisccedere parti
Sedrattonis eritfinemente,

modoqne potefias

Fingere de nihilo nnmeros folnendofolnta^

Pro Itbito immenfnm centrt tribnendo prefnnd^


Continui, cniHS fnitam refficit

oram ;

Ac non adie^is tisdemfitpartibas auEiHm.


Qmreinfintta hdc qnA fnnt facientia maitu
SingulafinttHm integrant tnm deniqne totnm \

An non tlla eadem? Qnare fHrfnm att^


tAfcenJiis^,

defcenfpis refernntHr

deorfiimp
'

iniqHa f

Irgo agecnm non infinitnm confiitnatnr

(mue.

QMntahdtcadnHmerumcertHm referendapute^

l6

lORD. BrV N

NOL.

^^^[ecfugiaspartcs confin^em adfimilar&s\

^l^lamfiitisesnofierpartts fiadmifirts hasce

Qtialc6 appofitA pojfmt hoc reddere maius.

Co NamqHeaUtertemeregaHdebuntnomine partisy
AtqPie ementitis capies refecabtlefignis.

QHinetiam vart<z Jpectes quotqHot numerorHm^


QHotcjHotmenfurd^cfHiafHnt finefinerefnmpt^z^
Confiituent plane infimtumfingnU earnm

Nil mtnHs at^ alid ^udiHisfimHltnfHper omncs.


Tlnrtsnetmmenfnm fpacinm comprendere credci

^almos ac digitoSyqnam paffns^iHgera^ aHn^ f


NnmejHidtnimmenfo fatHHs difiriminacjH^rcs

JMenfnrA^inqHetnfiyiito difcrimina finis ?

70 Forfanininnnmero nnmerorHm fchala recnmbetf


SobriH6tccirco CHptens infifiere^ vt inde

Plmf^pere incipias^ arcana h&c

concipe mente ;

Scilicet vt neqmt tnnnmeris par effe vel tmpar,

Illaq^non plid4 conttneantfinefinevicenay

(fint

Ant dena^aHt qninayaHt monade^yCjna raillia. Nec


Prdteritisfeclis ( mnndo exifiente perenni)

Elapfimenfis plHreSyhor&qHe peraHdi \

Aut Ihccs plHreSyno^&scjuefubindefnturAy


80

Qnam BrHmay^/^fiateSyAHtHmnt^tempora Veris^


Quam Lufiray^iAEtates^ SatHrnialtii^rectirfiii.
Qnare infinttis ex his confiatnr idem cjHod

Ex infinitis illis cjuiafiminns vntu


Qnam relicjtmspoffet numerti^^finttHs hic idem
:

Porrofi ex omnibtis vnum


Finitnm caperestitdo cjHocHmcjHe feratnry

(Jet cenfendHS.

FmitHsfieret nHmerw tunc omnis ob vnnrt^.

Qua^

De Minim. Exist.

Lib.

zy.

^uapropter partcs cjti*is dicunt adjimtlares,


PerpetHtsgradibi^sfmt vltro vltrog^ minoreSy
t^ejHeinfinit^z immenfum tfl(Z,tlkc}ue reponunty

^nmmodofintpartts:^ quantulacuncjHeminorH
(oncurratfpectes^ totum haudconfiatur iniquum
Toti, quantumuis magnis totidemcf^ recepto.
Tolle infimtum binis quodparttbm ^cjuis
Confiet', nec

numerm numerofine multtplpuvltra

Comprendat numeruinnumerH.-ne^parttbus tflhdc


Linea cjUd esl duplex totidem matoribus exfiet
^Hplo, cjHotftmplex comple^lttur illa minorcs
T^roptered^ parespartesfimilcs^ [velaBuy
Vel vtrtutepHtps.mhil extenuare vtdetur

Bac duplo tnnumeras cjuam continet tlla repofcat.

Trterea intoto atcjuetomisfinefinelocentur

Imparis atcjueparis dtfcrtmtn aJimpltcis.atciHe


I>upli:,^dqHali$y materisque, atqueminoris.

Efi operat precium

vtaEtumqHepotentta maior

Matoremexquirat^quia quanta tributa minori^


M(!tiorisparti tribuam^ tottj^ quod vltra efi.
'

Ergo allus dupleXyduplexq^ potentta quanto


Con^ruit: jf quidqmd femelvnotn menfcrepertii
Bisfenis vtctbus toto repetatur tn anno,

{efi^

Seu uires numert infpeBes^feu vtlibet allus.


illic.
:[<Iamc^ ita ab interno ratto efi hetcpartis, vt
Definequapropterrurfumq^ iterttmq^ tomorum

Innumero mtmero tibi partcs, multiplicare :


^umparttinnumeriZ partcs,totidem innumeris^
fnnumeris vtctbtu trtbuas^ tantoc^ qutefcas
fndfmtnm.quanto magepartcs multtplicand^

^ ^^

loRD. Brvni Nol.

iS

fnnumeriy innumere\ innumeroSy rationis intre


ProgreJJiis fergas numerator ridtculpuque,
McnforcjueinfoBlix.finefimbits ordmtbusque^

^ Etfinephnctpioinfimttpltcator,^ erro.
Confimilijpeculo curnon fua dogmata lippm
Mentis adexamen multo peiora vocat.cum

get Anaxagoram Stagjrites: namfinefine


Dixtt om^omeras educia corporeparteis

Atqueidperpetuofiquideomnia tn omnibus infuntf


8C TNtotofiitoncqueaauncquepotcmia
1

cffc infinita confta-

J;D>tarapliu$,quaijdoratio.qua Pcripatctici &: huius gencrii


philofophi inhuitum fubcuntjnnotucrit.
Non cnim diftin*
guunt inter terminum qui nulla efl pars.fic mlnimum quod pri-

macftpars

Qu^oadroinimumattinct,oportct eos fuccumbcrc


raiidcm ratiom. Primoexpartc naturrefoIucntix.quz
nequt
tlu.neque potentia finitum continuum diuidendo debctinfi^
jiit6vagari,fcdcatumdemumftarcinco,vItrA quod nunquam
Wiuiiit exiguo.&incuius potentianon
cft pars. Ncq; cft pocentta aAiua naturz diuidcntis crcdcnda, plus
quajn potentia
pafliua natura: feu maieria: diuffibilis; & conucrfo.
.Juccumbereitem expartcimaginationis,fcu mathcfij rcfolucniis ani-

riaducnendo vteiufdcminfinitat ptogrcflioni natura non refpondct.ncquevfusvllus artificialis obfecundat. Vndc & maihematici circumfpcaius intelligcndo fupponcntes inhniium,

fempcrprocoquodcftindcfinirum (cu quantumcunquc, nun!


quam vero pro co circa quod nulla cft praxis, k pcrpcram concipcrctur^vfurpabunt.Nunc ergo in difcrctc dicunt magnitudi-

Jicmnoncoraponicxminimij. xhocenira fcnfu fcquirur c

non

cx partib^ vcl

ica

cx partibus

vt

non cx primis quod tum


r

naturzcomponcntipraciudifat,tamquam non illi fit aliquod


primum ex quo magnitudincs coalclcant. Tum arti quam nihil
poflumus vcl imaginaii,nifi quadam prima partc lupoofita mciurantcm, Lrcct quod in vno opcreaccrptum cfl vt prima
pari
alio in opcrc vt vltimacapi poffiu Nihilo

tii rainus quauiulibct


0pcrapofl:operamultiplicctinunquamfittc prima pofltt quadarnparte.& fncoopcrcminimaopcrabitur. Artis crgo
quia
|ndchniip cflopcr.nio.idc6 & indchnitum cft minimum
.

ircmnoqcfl

fnfinica opcratio

ncque

Quii

infinita luhordinatioiic

opuscfJ^vtillimfnuspcrpetuo fub roinorc fubiiciarur. In.naitcm ;quoidaradetetminaiacftadm.uimum & mini-

wranou

inum

D
mum

N 1 M. E X

S T.

L I B.

Iff

omnibus Hnitis Ipcciebus. Infinico vcr6(pcr Dcum


immortalern) qujnam raciuiie illi opus elie queac/
^ jiiinimum inquiuiic nullacdpars. Acinquamquid nomine
miiiimi incelligcre poilunc, prztcrquam pcimam parccm, qu4
non e(l priur? Numquid iu omni, & quocumque ordinc pariium non debcccile pnma? Numquid li primum non cxctrenc.ain

liquid ffius otdinis c(Ic poccrit pofl ipfum Quomodoponis par*


ics prtores & podsriores cile abfquc prima/ v^omodo p^iccs
inatores &c miaores c(Iedicis,quarum non (ic minima/ An non
icanatura comparacacd rclacio minimi ad maximum (primx
nempcpatcisadcocum)(icuc maioris ad mmus?
(Icucmaiut

tendicad maximum,& minus ad miuimum noncontendic/


f w^ii ircrum quod accepic tc primam, mox poceric accipera
vc vlcimam parcem feu in alio mcnfurae aitu, vc quoddam co
cum. edo tnquam iia fe puccc defceRdcrc magnicudincm diui*
dedo iHnico vcrfus fnfinicum(]cucnumeros mulciplicando afcendit' hudranimirum cam inpotcncia tnftnitaccmconcluiiis,
ad quam iiuUumveladtpirarea^umdignepodis j(lcrere. Quid
cnim iaujc obtruderc il.am machemacicam pocentiam non alligac ani adui Clicuc edalli^ara Phy(ica) tn inRn icum pocius fruilra,quam rationabiitccr in indeiinicum ? Minimum (ais } (i tan
hocnon faciec maius.-quia altcrum roini*
|ic,coto le cant^ic
noR ellepoteltcxtraalccrum fecundumvnampartcm, 6c
cumaIcero(ecunduma ceram;quia(ichabebic partem & partf
cam quztangac,& cain qua faciac maius:quare (i edminimum,
non facic roaius. 6icuc vero non facic vnumj'ca ncque fjcianc o*
mniaoporcec. Ergococum non componicurex minimis. Ergo
rclolucndononaccingicurpcr partiumrcfoiu(ioncmquancam
cumque minlmum. Hic c(l^chi)lc$. Horc c(l inquam ccrmi
norum confu(io^vndc cacholica illa ruinadcuoIuicurnon di*
;

&

mum

(lingucreminimiiatcrmino mtnimiparccm itermino parcis.


^ Dicamusmfflius. Afinimuro non cangicfc coto neque fu(
partealtcruni minimum/cdfuo (incplurapoteft accingcre miAima; ficuc eciam nullum corpus fe coco.vcl parcefui(cd vcl
toca, vel extremicacis parcc cangit aiccrum (icut in plano vb\
*.

Aipcrficies ccrminacur ad fupcrnciem. in Itnea vbi pars ccrroinaturadparccm, nonparsiiitclligicurparcemfeipfa vcl parcc fut^

fedpcrfuumtcrminumattingcns. tcrminusergo c(l qui nullt


c(lpars,& perconfequcns,nequeroinimapars. Eftcnim concra*
didoriadiccrc^

minimumrci5cnon parccmrei. Id Ci con(idcquod^ro numero non parc^

fabit,tnccltigcs vt minirrium ccrco

vnavclpluribus: fcd pluribus cerminis^qualiafibi pluraaccinr

Sicminimus criangulus trcs (imilcs & xqualcs^cccragonu^


f]uatiiorfimiIcidcxqualcs,circulus fex(imilcs &xqualcs. Paf
ludicium e(l in atorois corpo ribus^quorum (jngula f xcrcroicatt
l^a plura fimiliaatcingunc ncccflaxio.
gac.

'

loRD. Br VNl NoL.


^

Tnquics (lupide, Frgo djtur minu; minimo, quanrloqui-

dcm hoc^quo minimum taiigic minimura, clt niinus. Ncquaquam (araicc; fcdtuotcmorcconfunali^. hkduo funtminin^i

&

^encra. ct cius quod tangit^idcilpartis,


cius quo hc tadtus,
idcftterralni. Tuncfic loqucre: Minima partcnon daturminorpars,minimo tcrmino.rquem iu minima parjc opus cfl cf*rc)nondatur minor tcrminus: quia maiorcs partcs maiori l'c

attinffunttcrminQ.minorcs minori. Ncque omnisfphzratangitrphxram inpundo (impliciterminimo, nid atomus quxeft


zninimarpha:ra,cuius etiamcontingcns pun6tus in gcnerc tcccft minf mus. Id tamcn vcrum eft.quod Iplixra quantumlibct magnanon maiorc fui partc ncquc minorc acqualcin

xninocum

fibitangit,quamminimaaqualem

fibi

miuimam non tameu


;

fcquitureara iccirco in punfto iimpliciter minim.o tangcre*,


ijuia oporteret &ipram vttato extrcmoattingacur cllc ramima,
5"
Dicant crgo Sophi. Terminus adicdius tcrniino non fac'n

Terminus nullacft pars. Termiaus fi tcUigcretretoto


tangeret,
ideo magnitudo non conflatur ex tcrminis, feu
punilis,qui funt tcrminusifcu atomis,linei$,rupcr6"ciebu$,qux
funt tcrmini. Scd benc fuperficics magna habct minimam in
latitudine partcm lincam/impliciccr vcro pun(3um, fccundum
inaius.

&

camfignificationemquafigniHcaiprimampartem. non autcni


terminum quo prinu pars primam attingit. Itaquc dcfinias
minimum quod ita eft pars.vt cius nuUa fit pars,vcl fimpliciter*
vcl fccundum genus.
Definias Terrainum cuiu ita non crt aliquapars^vmequefit ipfcaliquapars, fed cft quo cxtremuin
ab cxcremo attingitur, vel quopars partem, vel totum attingittotirm; Itaquc iuxta magnitudinis Cp9cics efi diucrfusraliui
enim cftlincxadlineam, fupcrficiciadfupcrficicm. corporis ad
corpus.

Rcliquumnunccftvidere.anoporteatvcltcrminosefrcincum fub fignificationc tcrminorum punlus tangcns

finitos,

puniiura^linea lincam.&cfupcrficics fuperficien ..fctotas tangat.'


Immo rnquam ncque horum tadlus cft, funt cnim quibus fit taltu% aliorum^non aurcm qu.x tangunt; non funt qux hxrent, Sc
iciunt quantum, fed quibus alia (e attingcntia, contiguum vel

continuum cfficiunt. Scd nunquid quoniam nullafunc par^, Sc


appofitanon faciunt maius, & cx his confcquentcr nonfcquilur compofitio & intcgratio, idco funt infiniti.' Minimevero.
Vbienim partcsnequ^adtu ncque potcntia funt infinitx,quinimterminipartiumpoflunt efle infiniti. Finitis quippe cxiilantibus partibus. illarum (anc

non

potcft infinitura cflc

quippiam.tantoqu^ magis vbi partcs funt contirtuar, dc ad inuicem copuIatx;vbi vnus tcrminus (emper eft duarum partium
communis ideoque in corporc fcu profundo continui no plurespofl^untefletcrraini.quapartcs. Infupcrficiaitcra^qua fcm:

^ercorpusfinicucadaliud.

Tcr-

De
^ X.

& 14.

MiNiM. Exist. Lib.

51

&

Tcrminorum ergo

poccncia
iCkut parcium po
confequuncur. c vcparciumadpar& impar

cntiam ik, a^um


mulca 8c paucajca&:

ccrminorum, quorum

ratio

oninino

efl

^o(lerior,incicfinitaeflanalogia. Neque accidenciummulcicu-

o fubic^lorum mulcicudincm non confcquicur.


^ i^. 42. Si partcm rvcoportcc; confticuas quaddica'facicmasus^cSc fubcra^afacic minus, quia

quod

elTtcic

quantum,neccna-

cdquancumj proculdubio (icuccomponendo non fuic

rio

adire

inHnicum^nequcdiuidcndo ericadire Curdiuidonepartibus efl


tnfinicis^ quod cocum efl compoficione Hnicum i
^ 5p. ^4.^5 Quid ctiam iuu^c ad parces proportionales confugcre c^ux quantarcun^uefint, & cales oportetefle, qualcs adicc^tz maius &c lubtradtz minus ciriciant, Termini fanequi non
ciiBtduntur^fed ex diuifioncparcium multiplicantur, non lunc
niaius vel minusquippiam>fed maioris cuiufpiam, vei minorif
vcl minimi dnis, Quarc vbi quotcunquclicctaccipcrcproporcionalcs parccs^atquc fcmpcr; nimirum fi ha: infinicx quas liinc
coUis,illucaJiiciasnonminus conflitucnc quam quancaecum^que cotidem maiores ; quiaimmcnfum non conriaciiamfinicis
palmoruni quinaiiis^vc idem quintuplo pluribus in^nitis coni\ct digicorum c|uinariis,&: quintuplo pluribus digicis infiniiij,
Siquidcni in inhnito.palmus,digicus,& milliare non diffcrunc.
(ic6c iiifinit.T minimxpartcs, 6c inHnit^e vlnxnondiffcruncjin-

&

inHnita milliaria. Neque enim poflunt efle


hxcinHnitafjncillisinfiriitis^ ncque illx infinita: fine his. In

Hnicx vnicates,

infinicoquippcfi vnus quicunquc numerus

oportet cflcA

fi

vnus quicumquc

cric alio

cft finitus

omnem

maior, ipfum non

cric infinitum.

Hxcproinde diuifio in fcmpcrdiui/ibina, annonin


idem w/^riftotelcs ( vbi de principiis acic) arguic
^naxagoram; de cuius fcnccncia colligacur in infinito cfle
inriniticsinfmita/& itainfinico numero cruncinfiniciesinfint*
it,

lo^.

illud vcnic,quo

ti

pluret numerii*

C A P V T
Dubium quo

VIIL

Pcripatctici contra feipfbs dubi-

tantjinfolutum tamenab cifHcm.

Ec video vt qHPsquam a neruo feje extricet illo


FndeJibimifiri centum portenta fuhorta
Jnjinitmtts videMt. mihifufficit vnum^

ObieUmmodoypoteruntmox tdifimiUt

loRD.

31

BrvniNol.

Excogitare alijyCiuia tot prono amnefequfintHr.


tibi qHantauisfrodHllamforte colHmnamy
Sed latnm eiiudem defcribat duplicts vln^z
CtrtHlHs\ hanc ctrcnm extremo capiatnr ab vn

^Do

ProdHciinJptram adaliHdpoflJingHla pun^a


I

iam nonneJiqHetury
Qtmm ne^fit numerofinisprjtfcriptm eornm
Qui tn rellnm tendnntpun^ornm^ nec nnmero efft
Vlnarnm qHemcjHam.mediA qtidt intertjctnntHrt
Non igitnr menfam teflabitnr vlla potejlas
Linea.porretits annis :

Spiralem dHEiam^cjtiandovirtutc fitbatlA


ReEld infinita eft.QHidtum} nunc cardinc bin^
SHppofttofieqHitHrjinemtflHmvttnter

fif

tllum

Lineafit medians non vllo pntdttafine.

Duo Pcripateticorum argumcnta


fortilHma.

1o

^ Ed perge illorum aspicito tjnid praflet Achille4>

^ ArgnmentantHr

pugtlcs dncefub Stagjrita,

Quando hoc abfurdHm noflris de fenfibHs effe


Contendnnt ortHmyVtduplo velociHSyat^He
JProgredtens relicjHHm percurrant tempore in vn^
%/.(jHale

obie^nmJpattHmyhornm continnanti

trogreffu. Incipiant velox

^ tardin^ (aiunt)

Currercynon intermiffim properandoyfimnlejHe \

Ambo qHandoquidem taltfiint concttafortCy

jNe pritis attingant dtfians^cjnam cnnElapropinqHa^


3o

SingHla\ nec maim pun Uum datur iflud

t/lndy

Vt prius hoc velox quam tardum tranfiat vltra


t tardum velox metamfimul ergo tenebunt.

TrAter^

DeMinim.Exist.Lib.
Pr(tt erea addHCHnt dnplo velocim

53

vnnm

{Eli^

MobUeqnam reliqHHmvthabeat percnrrere pnn*


QmjUeym conflansjpnctHm^veliiHotltbet vitra
Imparibm: poflqHam hoc medtnmpercHrrerit.tlli
IntegrthaHdfHpereHqHtccjHam. THnctnfictmtHT
^ropofltHm\ necemmcjHi^fingerepoJfet

^ tflnd

Semtjfe adtellafeptenis tardttu imt

^HnEiii.dHm integre qmndeyios tranflit illHd.

Dodlrina ad multoram dubiorum


dilutionem.

"^ornm htc CHmtdns nimirHm deplmt inde

4^

^QtiodmtntmHmafltgnonondtflinxereprtores:

Ftntm cfHt niilla^ mtntmo.cjmprtmatomorHm

efl:

^oxcjHod^innHmerasnHllisdeparttbttsedHnt.'^

Nam(velHteHdtaHm)non efl parstermtnm vlla


QHamfctndas. T>orro ^HtdqHtddtffefcttHreH
pars
Veltotnm cjmddam. Mtntmi vartHmgenHs
itnot^

Cognorant\ctitmlHcem neglexerat tlle


Magnm Artflarchm.cjHoftt tollatto cjnanti

tAdcjHantHm minimemtntmi departtbm aEla:

^^ndoqmdempHnBononfltdtfcrtmentn vno,

SMamnts ^pHnElnmfiat dtfcrtmen ob vnnm.


Idqtie vtiflt logtca tantnm

patefiet amHjft.

Praterea mtntmtdiflinEiio

proJpeciernm
varia natnra mnlttpltcanda

^cgenernm
Vntm vtmtntmHm magno refpondet alim.

eft,

ParttcHla vt cyclicjmcenrro efl


proximm arcet
IngenieiarcHs cfHornm efi abfnmpta
recejfn,

Bt cyclHm hnnc nnlUm repmei tnm deniqHepme^

'

toRt).

Brvni Nol.

Namque ingensjpaciHm punElo tranjitur in vn0,


alt

Parttbu cum multis cdofubuoluttur


TellHS.EtmglBSConfumptaefl tpfius tnde:

JSlamtandempuntlumnihilum<^putaturhabend4*

Sictardum^velox nonreiftctentur ini^ue'

naturapro rationis
fenfum noftrum
Rhythmo,at occultaJpecte comprenfa tenentur
QH&damfub relicjtiis,velut hac exempla notabunt.
Hocjiin corporibtts dtftantiafola locorum
adpartem vtpars tandem nonfiet hilum^\
Sffictt

70

QHtdcredam vt mtnimum corpus ,tempt^efj

vicif-

Etmotusyvariajpectecollataferentur?

(fim,

Quapropter liceat logico difcindere fcmper


excurrere\ dum non
Dtlctjfum, e minimo natur
J>romerefubieSla credat conformia rei.

/nftanspropterea^^uodnon

Ad fenfum

refecabtle fubftat,,

nullumfaciet difcrtmen,tdemc}j

Abfiftensnumerismultisvarii^^putetur.
membrtSt
Ceufatisinducunt propnis animalcula
videri.
Corpore quA integro captunt vix pofe
put
are
commota
per medtumpunBum

Ergo

Oq Interfeptenum,^ oElonum tardtus atque


manerr.
Ocius haud liceat,mintmoque reprejja
apprendU^ipfum
zAdde etiam vtfenfm,ejuo tardU
Velox ac

ratio ceu paullo

diximtu ante

Non ventt apunBo numeris ^uod mille recedtt.


Et quontam vfcfueadeofugtt h&c apprenfio fenfum^
normis
Accidit vt ijuantum multis refecabile
tomisfuccurratjumimparibusc}ue\
Tum paribut^

Cum tamen vt certum numeru certA monadesfunt

Con-

De Minim. Exist.

Lib.

Cofiflantes^ certamjlc molem atomi^

reportam :

Nam multHm ^ paHCHmymagniiparHii^ in eande


ConuentHnt normam^

mtmmerefecabileqHantH
Efi opH6 vt tandem natHra occnrrat
arti\

ContimmmfHgiens ni malit forjitan vUpu


NonfatlumexmHltisfedfimplex dtcier vnunu^

V qmdam voluerefophi^ qniaparttbns tllnd


t

Non definitis etiam confiare pHtarHnt,


Cen captarefibi ex tpfo cjHascHma^ licebat.

Dein Stagyritafatis do^e,ac fHbtiltter erraty


Atcj^fnos errare docetyCjnando rattonem

Tard.t

velocis nerno dnntaxatab vno

Acciptty vt mottis geminornm continuatHs

AmbobtufaElipHn ^t rationept aejHtis^


CHmtamenhandfnedtoreitota efi vis tribnend^i
Per qnodfit motHsfedprima ^non minoripfi
VtrtHtiadpHlfns^cjHamprizferttmpetm vrgens.

PrateredhaHdmodtcaobtrHfaefi confnfio menti,


Qha non continHHm dtfitngnat.vt omnibpts adfit,
AcvariisvariCyCjHiacjiHamHis finfibtis vltre

FIhxh non intermijfo percnrrere confiat^


Hd,ccjHibHsattigHaefiparsparti\nontamen

efi par

ContinHHm cnn^is in motibm.At (bone) mnltos

Qrno gradns. QHantomotnm efi velocttcs vnnm^


Tanto

continHHsflnxHs magis ejfepHtandnSy


jQHamltbet adfenfttm medians mora nHllaferatur.

FlHxibHstntenfislympharHm iisdem,^ remtffts


"Per^ficHHm efepotefi.gmtis^ cadentibus alto

jQHfvelHtimotnm tntendnnt^ita continHHmqut


EffictHntflHXHmmagts^atqHeiccirco

negandum
i

^ ^

loRD.

^(^

BrVNI NoI.

Mobilecontwpit^im.motHmcjueJocHmquefHhfr.

Vm tudicw

porro plures rationcs


Conttnut,^jpeci&sdtHerfis ejfememento.
:

Peripareticac rcholx coufifteiii

T- StdubiuTnfirmis ad oculos
hbafibus>acdirTimulaiioncquadam pro pnncipis reucrentt*
fepultum.quodrerurcitatumcnccupimus,Dcpcruca,cuiuslon.

KKudo

parccs,& circa
in inrtnitas diuifibilis cll
dc pun^o C in

qaam

fpiralis in.

punaum immcdit.

uerfaintcliigacurlinca,qua:

procedcndo, vltcriu
tclequcnccm D.ScdcDiu E,ita (cmpcr
proccritatisma^nitudine,

circulorum multitudinc concrc-

fcat:^nnoninccrdcHnitostcrminos^8cB. cric comprehcnrcfcrunt tocuin


dcrclincaminfinitam? Suntdcindc duo qux
momcntum&omncsncruosquibusinnicuntur.
^
fluali
C 16, Ahcrum a duobus aequali tcmpore mocis qu ^

fpacium,altcrc) duplo vcloci-

confteut magnicudinc per xquale


oriquamreliquum,quiacotinu<:- moto

hoc&iUo

ad prxtcre.

undumpun<?bum,quodeftindiui-iuum racut pcr parccs diuifi.


duplo vclocius
bilicatisjta&pcr ccmpora prxtcribiliwtis )nc
rctatipfumtranficrittotum^aliotardiorcad cius mcdictatcm
omnibus non conundantc icaquc ficut in vno punao, ica in
vcniat in Snem.
aac diffcrencia qua cicius duplo velocius
hc
Cn. Quarifolumcxpartcmcdii,perquod vcl fupraquc)
ctiam ex viircucc immotus.fumaiur racio cardi 8c vclocis.non
fcrtar m terminum. Quafi ctiam
pctus,quo mobile dc ccrmino
dirtcrentix.
incontinuationcmotus non fint ccrti gradus &
indc capiatuc
non
tardius
&
Sc
dicitut
aliquid
uuibus vclocius
defcratur & Jco ftantc punaioratio.qua iftud duplo cclcrius
vno,aUcrum duorum pr^icrcundorum rationc.fi hoc proccfTit
:

buspunaisproccflcritoportct.

r
SedhicaddicurAiUodfccundoIocoargumcntantur. Quiafi
tranfiuit punaa fcvclocius
duplo
cum
punaaertcntimpacia,
ptcm.codcmccmporccardiusoportcttran(i(Ic,vclmatantum,
duplo
vclquacuon&tunc.iltcrumcllec plits vcl minus,4uam
tuc
vclocius,quodnonfupponebatur: vel triacum dimidio,eJC
vtraqu
contrariumponiturab
diuiduum.cuius
eflec
punaura
.

opinantiumparte.
l^cdprohacdiiTiculcate(vndctota ignoraiUixmachina
diftinaioncm
ad
txoriturjcollcnda rcfpicicndura cft primo
rationcs atintcrminimum,6c cctminum. ^ecundo.ad varias
.

qucrattonumgradus,quibusminimum,habectcmpus.fpacium
fcu locus,8c corpus,5c motus.

Quandoquidem minimum vni-

gcu$gcncns,aniagno altcriusgcucriscontinctur,& altcnus

De MrNiM.
licrismagnum continct;

ficut

ExisT. LiB.
minimum

iu corpore,

57
quod ed

Tcllus ad rpacium, quod cft in maxima circumfcrcuiia millics


diamctritercaidimcnlioncm aprumphflc poieft. Vnde 6c lam
ingcnsicrrx globus^ adpcripherjam in fixis aftris imaginabilcra^pundius cft. Et hjc tamen gcnus idem menrurabilis noncgrcdimur. lam quid putandam dcanalogia tempotis fcu dtirationis admotumf Virtutis impulfiu^ ad impuUum &: impuU
(ioncra?An vis tempus non elTc extra raotum,vt tot taudem coadtus mihi tcmporis fpccies adducas,quot & motus / Tempui

namq:Vnum omniu, quod fubicdtiuc fit in primo ca:Iodiu pervt cx aliis indicauiraus, &: indicabimus aperte, His ita fe
mohabcntibus^non pcr pundla lubicdli^dc pun^is temporis
tusiudicabisi quiares vniusgcncris^non ert definieiis rcm gcncris alccrius : 8c ad durationem vnius finc vniuoca rationc Ct
habcr.altcrius duratio. Sicut partcs vnius Sc alterius funt acquiliocc partcs,5c minima diucrfaruro dcfinitionum propriarum
conditionc rainima iccirco vnilfti non meniuraturpet altcrum
hoc paelo.nifi vcluti pcr praxim mcchanicc; Artihciofa enim,
dcmonftraiio eflper homogenea, ficut mcnfura nou cft ahus
generis a mcnfurando.
iit,

&

f S^. Pcoptcr indcfinitionem > &: inatiingibih*tatcm minimi


accidic,vtquantudiuidamus,non modofccundOdiucrfas.fcd ctiam contrarias numerorum diffcrentias, vtpotc quac 4 pari
impari proficifcuntur. QMa: fanc diuerfitas 6c oppofitio, fi accedcrct uon tantum cx no(trapofitionc>fcd etiam cx partc rei fubiec^a;, beuc opinarentur aliqui contipuum cile fua natura

&

^mplex.

CA

V T

IX.

Difcrimen minimiad fenfom a minimo


iimpliciter leu naturie.

SVhJtflerjsminimH ex quo Junt copojiay cjuodvmi


Infin e attingfint qnanta hdc ^Pidicum^crearadr^
Ne credai modicofemngier mteruallo

^yiminimo nojiri^s obi^ofenjibpts^altam


zyfccipito dollirationem meftte Lucretiy

Jndicatvttenuinatura conjiet imago,


Inquit enim rerum primordia corpora prtma

loRD.

5?

BrvniNol.

Tanto infia nojlros finfiiSytanto^minora^


Vt miread oculos minim& longo ordinepartes
animalcula tanta vide^
Linquantur, Siquidem
{mui
TTertia pars cjuorum nulla virtute notari
Pojfit. Quantum ergo cerebrum^ventrec^ putandu?

Quantioculi^ QuantH cor?neruus,vifiera cjUAfiunt


Partibusindealiis certam cjuoquenaEia figuram^^

Et panter

variis confifiunt vndicjue membrisl

Hdcfan eapropriis quanto difient elementis


Atq^ fuum minimum quantum arsfiugalitervrget^
NhIIo argumento concefikm efi pojfe vtdere.

Mlnimum naturac fcu rcalc vt mir^ infra fcnfibile mlnimum


contra<aum ficnoncft vllius

artis dcfinirc.

Ad hxcSci-

inus minin)um lcnfibilca vifnpcrfcli(fimo pcrcipi poflc,alioauinoncflccfcnlibilc. Diftinguimus fcufibilc in gcncrcafcnbili in fpecic.

Quodad

primum,nihilcftinfpccie

quodno

aflirmctur in gcncrc *. iccirco fimplicitcr fcnfibilc cx gcncrc


Qupd ad fccundum pro fpccilcnfitiu* fubftantix definitur.
crum diucrfitate vifibiliiaiis atquc vifiuitatis gradus funt dincrfi^

abftat

proindc minimum fcnflbilc a minimo naturx mulium


IUudenimficutpcradditionemdicitur, ita&pcraddi-

tioDcm confiftat oportet,alioqui omne minimum eflct fcnfibiAtvcro minimum guftabilc^aDgibilcfccundum fenfum
& cactera, oportet quafdam fortitum cfle qualitates quibusad
fenfum habeac analogiam.qux non nifi a compofitione quadam
diemanabunt. minima quippe iuxta priroam formam qua mini*
ma & corpora funt, inditFcicntia habcntur omnia quod vero
fubindc corum hxc qaidem funt fcnfibiliai illa vcro non, oporle.

tctquadamadiedionefieri *. ac non eft crcdibile vllam huiuf(uper prima maieria immediat^ fundari.
Proptcrca principia matcrialia quibufdam funt diftindka. quorumfcntcniiac nos magis adftipulamlir. Luccra, Naturam hu-

modi qualitatem

mcnrem, Atomofquc fcu aridamtommuni matcria confiftcrc


non credentes. Vim vcro animalcm ita /ndiuiduam, vt tota
in toto & fingulis partium. a loci atquc tcmporis conditioficut non
nibus nihilum pcrfe citra compofitioncm patiens
intelligimus cflcaccidcns^vt harmoniara^vcl alum alicnum:ita
ifuoquc fubftanciam coacludimus cfleaut noDmaceiiaIem>aut

flt

De Minim-

Exist. Lib.

ttut matcri qux in idcm genus cum

ucuiac

-.

Hancnaturam

ttibus prsdi^ii
Zoroartcr appellauit Luccm,

J5
non con-

& Dcmo-

Empcdoclcs ignem. lamTcquiiuriudicium in pccvfurpani


fpcaiuos.&phyricos qui fine difctiminc corundcm

critus,atq;

propofitioncs.iiiux{aiunt;cnctpund>alis.vidcrctur,vclcflctvt.
fefph.Tnce diftundeiibilis^cuius raiioneadducuniquialucis eft
cil diccrc pundtalc luccoi
re jtaq, fphairicc vidcrctur. *^tqui hoc

vidcrimcdiatc.&peraccidcs.ncaipcpcraliud.ricutvidcrouspcc

fuaaccidcniiahomincmScplantam.&pctfphacramccntrum.CC
&rhctorci
peradus vic?,animaauFormalius crgo quam vulgus
(quam ncqu
loqucntes. Didmu s non punaafcm lucem vidcri
punttali
renfuncque rationca fenlu dcfumpta poHumus pro
eflcntu
dcfinirc^fcdlucisdiffufioncm'. Eftcnim nobis pnmo
quardamluxquahuiufmodi adu compofitum vcl fimplcx aliquodcftformatum Sccundacflequod in ipfa compofuione.
veirmipliciiniiuidualifubftantiarcpcruur.

Tertio.radius vel
cll vt radius

fuleorquoiUccffluxus8c propagatio ccrnitur,

&

&fulcurfoIisIuxaliaeftat>ea qu;^ manct in fole lucommnmcabilitcr.&eaquxcftformatrixfolisindiuidui huius & iHius*

alia

qu(jdam,qualcm
itcm ab ca qux abfoluta cft.pcr fc (ubftantia

primogcnicam in fuaGencIi appcllaucre Mofes.Trimcgiftus

5c

Chalda:i&: itgyptii. Quarto.eft lux pcrgradualcm


lucii
pationem vt aer, Luna, Tcllus.fpcculum & rcliqua qu
Hifceitafchabcniibus,dKimufi
vfurpant.
improprius
nomcn

partici-

alii

luccmpunaalem(licetficpombilis)nullopaaovidcri,nonin.
quamimmcdiate &pcrrc.quia(vtpcrfpc<^iuorum ipforum ra-

tionevtarjnonfacitpyramidera.Quicquidautem vidctur fub

pyramidc.cuiusbafiscftinrevifajconus vcro in oculo.' atqui


apunaoadpunaumnon cft pyramis.fcd fimpUcimma linca.
etiam mcdiate, quia cx diftufionc illa fphric6faaa,qua8

Non

coUigimus fcnfu ncquc rationc lu& triangulus acquilaicrus (& fi vcrc


fcnfu xquilatcrus.ad pun^alcm vfque xqualitatcmlaterum )
autcm
funon potcft iuJicari.- ftat cnim quod videatur, non
puaquod fub rationc jcqualitatis vidcatur. Ita ftat ergo lucera
namionc,vcl
punaalitatis
fub
fcd
non
\
vifibilcm
efle

facit

lucem

vifibilcm, non
5icut
cflc

ccm punaalcra

aalem
tura.

fcdfub difFufionc.

C A P V T

Diftinguitur

minimum

minimo

X.
generca

in

abfolute.

PRdtter fubteElHm minimii.^uodabarte Jubinde


Solertim varia capiatUTrpoJittoney

Mcertu

m^enm,Jjjeciem,nffmcrum^,relatuefi

4^

loRD.

Brvn Nott
I

isIaturA ante oculos eflyingremiog^,^manu^^y

S^HoJpecies certn^n ne^^fieant trmfcendere metam,

Non minimo minor ejjepotefl bone, mafca mmor^


EfepoteH mtnima\ vt variis numeris^ refurgmty
Sic necjuemenfurafunt vnayConJirmUcjHe.

Duplex quapropternofcendHmfenjil?ileijiud:
I

Aics de quo rationefecans defcendtt,

^ altam

Natnrd Jpeciem fecjHitHr^cjHod fHbfecetvltra

Ad libttHm^vtJic natnramperttngaty ^ipfam


T^rAtereat tandem. cjnodfiujlra diximtis ejfcy

Et reltcjttrtm de qno conjiantnr corpora^

omni^
T)tmenjifpecies.fpindamen principiHmquc^

N^ctrtbHo abfHrdHYi%mtnimo minimHm adiicieti


^utHr&^ingermnas componensfeElilepartes
:

"N^mpj^mtniisnihiloptmElohdtc dno taUa victffim

Q^JtttHam.cjHodnon minimH eJifedterminHsJjorii


% o (^ommnnis tantum.cjHo certum continuentur
^LAdnHmerum^paria inplanofoltdoque rcperta,
Quapropter quamuU minimum contingitur vnum
Plpirthus.vt variosper punElos conttnttentur^

(fe
Prop tereahaudfecjHtturmtntmo cjutccjua mintis ef

Ingenere hoc.partisfpeciem ne^ credtmus vnquam

Ftnem cjuo mtntmum mtnimo conneEHtur ; atquc


Termtntis efl tantum.partis^ ajfeElio primd.

Nec tepratereat varius velut vfivs ^ ordo


fn variojijlant mtntmo mixtum^^ (juod vni
30 ^^ppojittm efl.reltcjuo Jimplex prtmum^^ putatur.
punUum esi ^mnimum menfori^ Itttera pura
Grammatico^ Logicisftmplex eft diUio^multis
Exiis compojitum partemprimam inquit Orator:
.

'

Sts

MiNiM. ExisT, LiB,

Sic variis caujis^

41

vano pro materiet

OrAineformator.pHor^ menforqpte receptant


J)iHerfum mimmum^varia^ vt denicjue partcs
ty4dfcribant tott hi. vicinas^iicjHe remotas,

NuncminimHs cyclt44 centrnm eH^eiptsc^fHbindi


QfiodmedtHmpotU e^l acic6 attingere vtfhs.

Mlnimum vero bifatiam,non finecauraaccipimus: cftquippcfimplicircr, ficabiO:Uteminimum,quale vnius ^encrit


cllc oportct cft &: hypothefi (eu fjppofitione relpeauquc mU
-

nimum.quod pro rubiettorum,&

rinis variccate varium conlli


Pofitiuc .iutem varium^fic minimum conftituere, non
icaarri efl proprium,vt fit ctiam nacur.x minus conrcntancum,
quoc in fingulis fpecierum proprium raaximum, atque mini-

tuicur.

inum dcfii]iuir. Sicuc e(l menlura quam hominis magnicudo


jiumquam excefrit,& cfl dcHnitamacerizquancicasJnira quam
hominis formanon faluacur.
\ i6. Ilicdcfinitur vc minimum aitingacur i roinimo,non au(cro (erniinus a cermino^ quibus duobus figni/icacis tum de
pun^o.cum deacomodifiinguentes non confundimur,puu6iu
cnim quod cft minimum^addicum alccripunAo> quod &: niinimura eft,compofitum induopundtadifiolubilcconflicuicPuu0.\is

vcr6,qui

efc

tcrminus, feu

alio tcrmino,tamquam pars cum


pars partcm attingit inccrdum.
i"i2.

magnitudini, nuquara cum


partc componitur,Ied cft quo

finis

Diuerfafuntrainimi gencra.htc cnimcft rainimum fo*

Iidum,quodaromum corpusque primordiale cfl, ec cil mint*


mumpianum, quodcllpun^um, quo(pro ligurx coudicione
mulciplici) vnum miniraqm corpus a pluribus rainimiscorporibusatcingicur. Sicucenimcircului magnutin plano quicuuque a fcx a^qualibus circulis dilcaxac accingicur,ica rainirnut i
fcx minimis folumraodo concingatur oportct. Sic de acomo

&

corporc.fuo modoabatorais corporibus atcingcn^o iudicabis,


^ iS. Diucrfum quoqueanalogiaquadam>atque otdinc minialiis cft atqucaliis; Quod cnimmagnum atque cbmpofi|um c(l vnijabalionon tcmerc veluci primumatquc minimun\
accipicur: vc rerum naturalium prima principia, vcl aliarum facultatum primordia,ab his quidcm priora, ab illis vcro poftcriora,vt quac vni funtprincipiataacque dcpcndcntia, aliis fini
fontes,acq; non perpcram pro concemplacionis atquc mcchodi
varietacc prima, Tythagorx rcrum principiajfunt monasacqi
Jiumcri, Platoni atomi,linca:,
fupcrficici, tmpcdocli quacu-

mum

&

D. B
O L.
I O
V N1
%
Or nmplicU corpora , Medico huicquacuor humores.IIllcuni
igne^ea qu.Tignis opcrationc lcgregantur. Chirurgico fcuana.

tomico,caro,ofla.nerui^carcilaginas. Pi(Slori,capilIi,gen9auris,
digitus,oculus. Quiapidoccm non dccetprofundiusptincipia
formx cxtctioris infpiccrc. Chirurgicus cxtra luas mccas harum primarum (ibi parttum pacces ad aliud genus cran(iens acciperc niccrecurrMcdicus ridicul^cum philofopho araagis particulari abfirahercc fubic^lo. Empedocles a primis (enfibilibui
phyfic^ cxorditur; Plato aprimis quantis, Pythagoras a primis
limpliciter.Tamcn prius cft Py thagorica monas,quam monas
alicubi fita. Prius eft matcria corporum Platoni quam corpora
qualificata Empedocli :prius func quatuor fimplicia Empcdo-

quam quaiuorprim^

de fimplicibuscomplexioncs medico:
ordinihus confcquuntur. &: in fchala fcibilinm*
hx quidcin ab inhtioribus, hx vero a fuperioribus gradibus
fcientiz exordium & prima fufcipiunt elemcnta. In analogia i>
gitur quadam in contcmplationis vniuerfitate minimum atqut
cli,

ita reliqua fuis

piincipium cftconfifteni.
f 38. rgo ipm ad menfur.T gcnus rcdeuntes.confideramus vt
Sol ific cmn lynodo ptanecarum ad magiium mundum efi: cen*
trum &: minimum quiddam,vc minimus alius quicunquc ex
vjfibflibus minimis cum fuis planctis circumucrfis non facit
iiptabilcm diaicnfionetn vUam qui maiori didantiaa vifu iC'iungitur. Telius illa ad o^auam quam imaginantur fphzram
miiiimum ci\. Cicv ulus in plano adlcripcus ad Tellurcm> pun^us ia medio ad citculum,apex in cius ccncro ad punflum.

C A
In

V T

X.

omni gencre graduato minimum cflfe oportet-

ETfiihteSlorHm vartapro conditione, {MetrdLCf^


Dtutno,^ Logicoy^ FhyficoyHarmonicoque.
Expedjt amtnimo naturam expandere rerum^
Quodlibet aiogentu^

Species^ VtSy

^jPajfio^fienfihtlis Forma,

Ordo, l^otefia^^

Diflantta^ Tempusy

Momentum^ Pondtu, Vox^ AccentuSy Ratio^Lex


Agnofcuntproprium mintmUyfuper omne^ magnti.
Stc mintmum planum^minimu foliduq^^vtipunQ:H
At^atomumcorptis non e^iquod( dotle)refoluas.
Io

^^fi

dupliciter pun^um dtflinguimvu^ vt

Termitttis hoc.iUud veropars vltima. Et tfla

fi$

De Minim.

Exist. Lib.

45

ConHeninnt cjHoniam neutrim parsdatur vnquam:


^yfft minimum prima eft^non eftpars terminm vlla.

Turb(Z ignorantum nHpjUAm

hdic diftinEtaferutur.

Hincfic ex minimis nihtlum componttur inquit^


Terminus vt nihtlum componit.^ nullag^ pars eft.

At minimum dicicuitu necparsdatur vna^


jQuodnec^ pars vna eft yContradtEloria clare
Implicat^vt mtnimum in matorum ejfe^tn^ mtnoru

Ordine non duhium eft\ extremuma^ ordine tfftfto.


Trimat^parstandem ftibftantta tottm vna^
'Perejuampars

erit (jutd(jutd pars

%o

inde vocatur.

Turbdiignorantum eft immanismachtnamontis


^y4nteoculos\ lucem comprenderequo minmiftam
Fojfit vt in phyftcis mhilum^nthiltncj^ mathefi
Proficiat cjuando minimo ex hoc omnia pendent,
:

(Jonfiftuntyinformanturfiimuntquefiguras.

Terminti^vtno eftpars^necminm eft^mtntmumve\


JSIam minimtim^magnumymatm.difcrimtna partis
Sunt at(^ integri :fuper hdiceft maxtma moks.
Vt monas eft ergo numeripars certa.ita puntlum eft

^ars prima^atc^ omnis planifubftantia : Islamcjue


^unElo^atomoy^ monadeeftplaniiy corpm^ nume^
Cumc^ in cotinui minimtifpetiareprofundo (rmo^

Non Itceat^pariter Itcet impariterg^fecare,


Partibm^ variisyvartovenit ordine coram
Qupdperfe certis ntimeris confiftat oportet,
Perpetuot^ inter minima extat termintis vntu^

Principium iftim partisfinis^fequentis.

Hinc eft quodplenum

^ vacuum dixerepriores

Ccntinuoin cjuocumg^ dari^necnonatoh orum

4#

loRD. Brvki Nol,

44

Corpora concurfii cHmfintlph(&raliayfemper


InieEto vacuo attmguntur dtjfoluenda.

At nobis aridHm natura humente coire


Perfpicuumy

vacui non ejfe vt corpora ne^lat^^

rpOt funt minimi

gcncra quot& rcrum iii nuracro,momco(o & quacunqucamplitudincconfificntium,cJl minimus tcrminuSjminimuniplanura^miDimus angulus,corpu^
I

JL

ratio,rcicntia,rcnrus,nuracrus,& alia. Sunt &: fubcodcmnomine mtnima , quz diucrras habcnt (ignificationcs, vtpundus^
atomus, linca>planum>quz uunc partcm mini(uam lo^i, lati,&
lolidi.

nunc tcrminorum

(ignificat.

Cum cx primis parcibus

confiflantomnia^qu;c cx partibus
corpponuntur. fcquicurnon cxpartc rci^fcd cxaibicrio fic inftituco aocidcrc^vt idcm quancum paricer imparitcrquc diuidatur;

inquam^quam dchnita numcri fpccics diuidicur.


Minimaquaccnus lunt vnibilxa,regrcgabiliactiamrunt
l>on le pcuecranc> non mifcentur^ fcd fc atcingunc (ancuffl^ vnde
uihil eflfolidum corpui^prxcer ca> & ideo omnia pcztcr ea dif^
foluuntur,quorura non minus poflibilc cftdiuorcium, quam
coufortium/quod fi ita efl, non vno communijed duobus pro-

aliccr

f 40.

ccrminisatcinguncur.quos intct duos tcrminos cft in quo


c6ca6lus,& indc Dcmocrito cft vacu 3 intcriedlum corporib',
Etquia niinimum a miaimis* oon omnibus pundis, fcd ccrto
fiumcro definicts attingtcurconfequens cH;, vc inccr fphzram
ctackamj&plures fph.xras attingentcs Pyramidalis qusdam figurfpaciarefulcenr^ficuc intcr fcx circulos accingences acquales<& vnum zqualem attac:\um triquetraquzdam vacuarciiiipriis
fit

luuncur. & huiufmodi fpaciis tum mintmarum fphzrarum 6c


circulorum.tum 6c globofo|:un) mundorum corpf^ra 6: rcgio*ncs ab intcric^lo arthcrc continentur. 6f talc cfl vacuum, quod
Democritus & alii intcllcxcrunt extra mundos jd cfl,intcr aflra
aflraintcfieium. Mundorum enim nomincartra(quorum vDum cflTclIus)inteIlexcrc. non illud afomniaco vniuerfalis reiiolutionis lubici^o compreheufum^vcruo loco manifeflamus

&

C A

V T

XII.

Minimiin planopropriafigura eft


circuliis, in fblid o Iplia^ra.

Q
^
CirculHsatg^ Globusfiet qutppe omnerotundum
Impliciterminimifimplex efivnafigura

(or^

DE M

M.

EXIS

T,

B.

4f

t!ornibpu abie^ls^ quodnon facit angHltu ejje hoc*

^yramis fif triquetrHfHntqHeisfUnHmat^^^globo^


^^rimH cdfofta^in ^^^^ extennatafernntHr. (jHm
%y4t verojnolem^ qHAcnmcj^ in cornna jHrgit,

Corntbus exefnpis potis es cogitare minorem.


EjtqHefigHratiJpeci&s fernata rotunda

Omnis ad extremum : MinimHm ergoeJiomnero(tHndum


In <jHodnatHr<c velfenfiu ordo refoluit:

Partibtu attntistemptufacit ejjeglobofnm

KefidHum, C? latpu obtundtt dtfiantiamfilta^


Qmfacit aminimo tandem vanefiere cyclo
Hac qHorum ex oculis Jpeciesabfumpta recedit.

Ergo perpetHo mintmtproprta vnafigura efl^


jiH vbt de mtntmo confiantnr corpord^duplex
EiusdemoccHrrtt Jpecios Phyficoq^ Adetrdtj,

( Cui vijum d terrafiphttt concederenomen^


QHaintii^menfHr<z opperiatnrin omnibm aElus^
Nam hdc magepromptafHbtt^magis eft anttqua re-

Organaq^ ex tmis veniHnt aptatafuperne.) pertUy


Pro plano triquetrumfiernendo
ctrcHlus exit:
(

Pyramisefifolidiselementum^^Jph^ra creandis.
Etmultivt pojfnnt cycliconcurrereinvnHm
AttigHi^triquetra enlatereinterieUa recuruo

( Tres) interJpecieSy inieEiaq^ pyramidalis


EflinterJphdirastotidem. Qnapropter inani
Acpleno tmmenfz primordta materiei
^Atunt confiare^vt nequeuntpenetrare vicijftrru^
(orpore qua. non fnntfc contingentia toto,
tribus ex re^is triqtietrum comprendtt^idemq^

Qm

Soluerefiin cyclum cuptdt^propriofque trigonos^

ICRD. Brvni Nol*

4^

Comfojrtos reU^i inHcniet cofia atque recurua.

Vndefciat cptrHisjirrifleXjfrimumquetrigonurrLj
Ornyiibm^

mini?nptm cyclum primordta vere.

jQuandocjHidemJimplex prACurrit compoJitorurrLj

Naturam^mtnmo^^minmfolum exjlat inanehoc


Inplano triquetrHm^per corpora pyramidale.
LcHcippommimum ejl duplex ji nulla penetrant

4 o Corpora in alterius fefe tnjinuantia corpus^


Spbdtricamateri&SyVacuum^intra omnia iaUum.

InplanoexreElisvbicjudibetaUaJigurA

ejty

Oy-dtbet dgnofcit trtcjuetrum refolutto folum^

Non adtens cjclumytrtcjuetro in mtntmocj^ cjuiefcit.


t cjuamuis natura fuo has tenet ordine partcs

Corporevttmintmo Jpaciummint44 exjietinane


Inicclum^tamen ars folidum planumcjue refoluit
In partcs re^is comprenfas vndttjue^ nullum
PIhs intcrtcElum vacuum vult rebus haberi
5

SenJibu^HamnotumeJihitrenSy replenscj^peromne.
Ejt planum planoyfoltdumfolidocjue venitque
:

Hiyisdemformdi minimumq^ vti tota Jigura.


Partibtu vntus lateris ceu cjuando repertis
Huitis qu<& ejtparibtis conftjlens vndicj^ coJHs^

^y4ut etiam alteriusJifors data claudicet tlla^

Concludi poterit quottotum parttbtis exjlet\


Perfe autper reltquum ntimertisctim ducttur harii.

Fgura miniiTji plani circulus cft: miiiirni folidi globus;o*


T T7
X* mncsquc figur.T planx acyclo,& lolida:aglobo pcr angu-

lum ditfcrunc.

^4

Omnisfiguraplanarcroluicurin triangulosjomnis foIiJa


tamquum in a cx quibu^ contlantur.
Mitiim\xm vcro cflc locuuduixi^manifcflacur'. Fiimo fen*

in pyramidcs

C //

t)E

MlNIM. EXIST.

LlB.

47

lU 8c imaginaciooe.quodlibcc enim fenfibile &: imaginabilc aiigularecotnibus exempcis^pocciirenciri minus. Secundojpfa


cxcenuance nacurajapides enim &duri(nmaqu9qucpcimo cocTercio.diflanciadiametrum ip(umatcenuxiibusatteruncur.
ante. xfppropinquancia enim magis.acque magis adfumunc
propriz tigurx acque moiis angulosjquos rccedencia obtun*
(iunc.

f ix. In plano ergo funt dux primx> minimx,& maximz H*


gurz.triangulus vidcliccc & circulus infolido cocidcm idis
zefpondences p/ramis & fphzra. Incer cocunces circuios func
triangulirecuruijncercoeunccs fphzras pyramidalialpacia rCcuruarum fimiliccr hedrarum. Si rcc^ilineam figurara in cyreclum &. angulos diuidere cupias^ruccedenr tibi cx curuis

&

vndccomprchendi licccfimpliciccc
minima eile circulum & fphzramcum criangulo curui hneo, ac
xecauarum fupcrficierumpyramidcm.
^41. Porronon eftquod vfqueadeorcroluac praxis gcomctrica h^cquippe in refolucionc rcdilincarum figuracum/cu pladiislineis copofici crianguli

'

iizillz fincfcu folidz^ perpcram vacuitaccs iniclligctec incermixcas>fed expedic yt perpetao minimum eiufdcm incclligac
cfle figurzacque cotum-.quod mcirculo acquc fphzra non cft
pofiibile fiquidem vc explicabicur paulo eiiampoll, in horuai
reiolutione duplicis fpcciei miniraum oportci connumcrari,
.Nunc eius quoddicitur deplanis atque cediiineis archecypum

adiecimus.

Campvs Levcippi.
r.

0
'

..
i

4^

O R

D.

C A

BRVN

NO

V T X11L

Minimum,&: terminiis, non funt

ia

eodem genere quanta.

NOn quantH

esi vllum^fed qHAnti ejl

terminta

Hinc huimgeneris nulla efl dim'enJio ptmEltis,

At vero minimur/i prima efl dimenfio longi^


Et Uti^nec nonfimul cfl hac vtracfue totum.
Principiumtj^ aquo ^^vnde efl dimenflo tantu efl

trrntniis,

At mtnimum efl ex quo dimenflo coflat^

Cutusparsprimaefrvere^velut^Humert vnum.
Vndt^ comprenfiim plaHum duo fufctph Cjua
Admedtum^ latum ^longum non dtfferet illi t

10 Sedffhisrat centrolongum Utu7nat(j^profundtin%


ConcentrA vt partes mtnimum referuntur ad vnii^

Planorum cycUu^folidorum efi maxima (phdtra^

'

Planum infinttum hic.corptn^ h(zc eflfine fine^


Vndic^ erittalituncpr<zdita condtttone
Natura immenfi non vllo margrne claufa^

Oualtfinitum efipunBo duntaxat abvndy


^yc]uum cognofcit longumjatii at^ueprefundH^
vbt^.
Vndtcj^ par ergo efi^verfum cjtiocun^^
Sphara^ non rectpitfnttt dtfferitatem

10

^bfcf^tnfinttt.mfiprima abfurdapetenti.
Sedfatis efi medium quodparfit ad o7nnia circum X

Vnde infinitum ex totofj^hd^ram effe neceffe efi.

Quare alictiii4.s erit cjttantum cjuodcuracj^figur^y


Vtjfhdra^^cjclpis minima

^fuper omnta quantct^


Omne

DE

E ri s

M.

dimcnfionatum alicuiui
OMnc
iafiguraturacrcdidcris

T.

L rjB.

cft fifiurx,

49,

& quodcumquc

noncllquod lioc de gcncrc quanluai pon$ allcrcrc. Cum quanti diff crentix fint finitum
iulinitum,noiircpugnatrationi fimplicitcr magni quod cft vniucrfum cUc inHnitum,im6 potius cHc cetminatum. Quod cuni
J^a lir,non idco nullius intclligetur cHc figurac,fed
fph^ric^r.quc

&

folaiuHnitocongruit>aquafinitifphxrica
di(f crcntiam &" aiqualitatem

difl^err, quoniam indimcnfionum quam finitum babet

ab vno pun^o infinitu habctab omni.idcoinfinitum cft


fimplicitcr & rotu,& fecundum fcquod finitum eft
fccundu quid, cx
parie aliqua,& pcr cxtcrnum quippiam. In infinico
.n.folo ccntruquodcftratiofphacr.cftinomniparte,8: termind qufhabctaccipias. In terminonulla eft dimenfio.In minimo
dimcnfio
cft originaliter inoiifFerens. 7n circuld alio
dimcfioncs dux funt
a^aualfter indiffercntcs.fn fph^ra finita tres din?tfnfiones
ab vno

punao,&ad vnumpunaum
iion diftcruut.

punitum. Quoddicimusdc

mus dc circulo in

extremum Sc medium
omnino ab omni 6c ad omne

collatx ad

Ininfinitahoc

fphjcra in lolidoj idera intclligi-

Eandcm crgo hguram maximo ttibuirausatqueminimo.Tcrminus cftprincipium dimeufi vt vttd


plano.

feu dequo.- ^inimu vcto vt cxquO.

T^riftotcli clTc infihi-

tumvidctur rcpugnarc definitioni fphacrs,& omnis figiitatt


imo8ccorp.oris-.quam fanc dcfinitionera dc finitariorum archiuodcprompfit*. ^uaproptcrcam fumitquam probarc nihil*
ominus dcbuiftet. Idem ibi Xenophanis ftupiditatem cuia
rphzritatciufinitatcmaftercntis miraturivbi omnium fubno*
inincprineipumphilofophoruraftupidiifimus, fuo morc fcnfus profuuditateot

non

attingic*

C A P V T xiia
Rurfum minimum in magnis

flt

maximis

cllepcrJ^icuum.

0 efi proptereanullarationerepertum

^ ^ HmcfophiA mmimiiyijuia tanto a f^njibus abQuandoquide magniprimis inpariib^ ipfum


icue cfl endam^

5* vere

{fiat^

captare docebo^

Quamlibet minimiin magno momentd aperiri.


Qmppeetiam minimtiplanum cyclum ejfevtdemiu^
Stffh^ram minimHm foUdHm patefedmm ejfe.

Sit ifritur minimo

fnmum minima adncimtur

tyidnHmerHm certumfolido, ceu pUnafigura,


X

&

c Circulus plur&s quamfex non adfuit (tcjuos,


Pui circum complent ffactum pnmamc^ figuram
ExauBam referunt adte^ognomone taliy
Qualis adeH ctrco geminatt^parttbus aulio^
Queisfuerunt reBo confiantes Itmtteforma,
SctLicet htc etiam ctrca

vnum tncurrere ternof

Comperiesy vbi permedtum dtutfafigura


Confimtltcrefcet ferteijua (JUA^ vtdetur.

Htnctibtnontantum partcs Itcet adfimtlares


Cernere quasnequeas adprtmas dtcere tantasy
Sedquocj^cjuam cyclusconfurgatmarginequac}^

Qudcentroyautmenfa reliqua dtfcrtmine certa


tomorum.
Difiat comparium numero coeunte
Torroftplanamrecipttpars primafiguramy

Area Democriti.

M. E X I s T. L 1 B.
y i
Non opt46 efl dHplicfm fpeciemfupponere quanti
13 E

^dpraxtmpermenforis^diflmciw nam^hoc

Ordme non recidet,phyficii.s (jnando tfla videbit.


Ergotibtarchetypii^minimi coram obiiciatHry
JMHltiplici vt mtnimo ctrcnm coennte adolentem

Expanditflmtlisgeneri^ completq^figHram

eyfrea Democrtttproprio qna nomtne dtfla


2y^ opHs e[t aliam dofirinamfingere ineptc

efi.

QHeus opHs tnfantim tn plano perqnirere Cycli


StnltittA vt CHrrnm cHrrant mtllenaper orbem,

Ac ffhdtrAobltqHosrationos

vf^laborat:

SedqHamHisperff>eU:aforet perplana petita


Cnrnedo^ kand vUhs feqmtHr tamen tllitu vfiu
JPrditerqHamfolidofiforsaccommoda fi^t.

"

MnlttpUct errornm cHmnlo confnfio gltfcit


JiscjHoof^ iHdictbHsfindio qm fempertnani

Anxernnt canones chord^^arcHrS^at^f^g^tt^y

Inde abacos varias complent tabnlataij^ rhythmii^


ZJtmnlto doceant mifirt tnfanirelabore.
InterearepHtant defe^libn^ EHcltdeis
Ferreopera, ofiiciHm\ia^atproHinciatanti

Seanthorismatrem. AtcdtmenfHra globia^


Etratio minimiex reElo cHruocj^ reperta
ejfl

Enclidis^fatisfaciHnt elementa per omne:

jQntn immo

^plHsqnam nobisfortafienecefiHefii

QHandoqmdem totfnnt exprejft prtncipiornm


Partcs (jH(t adnnmernm extgHHmreHocata,potetcr

QHodcHm^ Encltdes medtts captare dncentis


Nttitnr

&jrHfiray tantnm comprendttnrvno^

JTt minimi

dQ^rinaf4cit ckrum inueniendi

O RD.

BrVNI No

t.

InJjgnimethodo.Jine^HanonvlUMetrU
^rsreferetfpectem: qH^^muis nonindeminorei
Antiquis referamgrates cjuodprtnctptorHm
VtrtHtem ad aBnm non vexerunt meltoremy

( Oumdo mortali^

cjHtnampotiseJfet

Perfe^e cunSla^ tum dcmmn cernsre

eorum
vires?

apprendere lucem,
jQjieis diicihm licuit matorem

Altej^ in reltquisformatHm attollerefenfum.


qHcrtmHr pfopter^cjm anticjua repcrtd

'

Atftultos

SuntauftemerarenouiSy methodosj^ laborant


Multtpltcare, cjutbmfimplcx illa vnacj^ veri
Confufa eflJpecieSymHlta^^

ambagelatefcit.

rlnimumquamuisfitinrcnfibilcnihilotamcn minus cohWltcmpbtionisobiettumefrcpotcft.^enfus quippe cx majnoccrtitudincilliusadfumitvbi fucritcum tali rationc con-x

quamquam fid facilc


iunaus.qualcm in rcquchiibus apericnius.
hoc qUod comprch6dimus,
pro vno doarin^ gcnctc,nempe cx
macnitudinif
quomodo &:quibas uumcris ciufdcm hgura: atq;
figuram adfurgentit
caudcm
in
raagni
ad
corporaconcurrant

complcmcntum.
...
^
t*
_^
c i/ Omnisncmpcfigur.lrcaiIincaprimo trium aequilium
.

bartiumadic6kionc,moxquinquc,dcindcfcptcm,& ita fcmpcr


augmcntura, licimparium tuo ordinc fucccdencmm fcric capic

icmicirculus.
ut etiam fic fuo quodam modo
C /p. Et Wnc non folum ad proportionalium,ftd ctiam vcriuf
pctfacixncnfurando) ad jcqualium partium comprchnfioncm

Iccaptabimus documcntum.
i r i.
i
vcrohocopuscftinfphxricoruadfphcnca.&pla.f 1} Difiets
in illis partium luxta
planaadieaionc;quandoquidem
ndtu ad
confidcrationcnt
ccmina,inirtis vero fimpliccmfiguriEfpccicm
incfFugibili
habcrc opus cft. Poncntibus cnim rotundas atomos
jiccffitatcacciditvacuumtum plcno intcricaum, tum & pcrpfctuoprovnafupcrficiccontiiiiiamagnxfphacrxfupcrduccnda
cxtragioborum fupcrHcic>tcxtraTcUuriscorpui cflcdiftufum.
C so, In plano cius rei ordincm Dcraocriti arca coramonllrat

"

congruo fupcr numcrum adieiii exangUlam figura numcro


confurgitrtamquam vna fiogulis latcrum paxtc crclccatibuf
fupcraddieoutinuo ordiuc concrcfcit minimum; vbi li cupiai
vbi

ca jp'^

Pe Minim.

Exist. LlB.

fj

pcnphcria vacuum ciim pleno excquari fcqucntcs vacui partcstriangularcs nnn itaprimis vacui pattibMs fucccdunt arquales,vt & circuli ncquc figuram adfcruani candcm ; quod proculilubio incorporcfphapricononaccidcrctncquein incauam fu^
pcrHciem pariibus multiplicatis. Pcrpcram triangulorum 6c
aliarum fphxr.Tpartiiim do(^rinam jn plano quidam, vt Ilulte
pcrfcquuntuf.quandoquidcm non magis in plano poflumus
dcfinirc.&ad fuam amuirimdcfignarc Iphartici cuiufpiam numcro$,quam in folido^ncpc fupcrhcic globofa.numcros plani.
Adde ctiam vt ip(um quodnumquam inucnicndum quacritun
fui tandcm inuenium nullius pracbcrct vfus ol"hcium ^^t nobis
cunflat fphxrici tri^nguU rationcm in fpliaera omiiinovnant
eaudcmquc eflcitque rcftilinei in plano, vndc non crat opns
vtquippiam principiis Eudidcis apponcretur,fed tantum vt inlcUcaa melius cflcnt atquc perfpcaa. &c illc non eft oblitus
omncm rci habcrc ratiQncm,qui quofdam trjanguli canoncs

fa

antc circuli^quofdam po(l circuli propofitioncrapcruit. Ncquc


ignorantiac
maioris fcicntix, fcd maioris pcnuriz ftupiditatis
fignMm in propofvtieuiumSc axiomatum multiplicationc lice-

&

quandoquic]cm & artifex quanto pcrfcftior cft


& inQrumcntis opcratur. & ciuf rei
xcrr.pliim in hocpropofito aftcrcmus . quilongc minori Thebit accipcre

tanto paucioribus mcdiis

orematum npmcro folo cx circulo atquc radio ( qux ipfi /ruflra


ccntaucruRi) nos omni facilitaieconquifita coramonftrabimus.
licet & rcgiam quoquc fuam Euclidcs cam appcllauerit meiho'Jum; quam non cum fibi occulta meliorc, quam ccrie captaflet,
fcdcumexprcnis dctrriopbus confcrrepotuit,quas ctiamfolcrtioreiludiocontcmpht.

P
V

f4

lORDANI BRVNI NOLANI, CONTEMPLATIONVM X M ILlBER,

>^IMO

C A

V T

I,

Exlucc vnius veritatis multiplicis veritatis


lumen exfiirgit, licut vno ab abfiirdo plurima confequuntur,
FfluHs vt femel accenjlu micat ignis

Ah

vno
(orfoYe\

mox volucrtsflamwits fer millc

propagat^

Semina j)erfaci((:\

^ tenebraspopuUtor inerteU

ExcHttt: haudaltter punio fifulfirit vna


Sobrta mens^rapttm totorationishorizj)n
Concipit egremto radiantia lumina.

Quare

^rincipto minimi^^quancio eH clarata poteftoi


^y4tcjue ordo

quofe adnecitt^ conflator eorum

jQuf largo naturafacit cultu^ars^ repingit:


lo t^Milltafuccurruntmox conciptenda fagaci
^gento. ObieQu velut vno expofla :prtus(j^
St^llaruminnumer^ ctitatHeJferwaUa cohartes^

Br^Q

CONTEMP. EX MlN.

LlB.

5/

Ergo-pratcipua ecunHis momenta cofejfe


coram
ipfo miht qno fefe ordtne
(Incltte

Dhx)

Commemorada dahuntfTrimH^ ex ommb^^hoc e[t.


omni Scric.ScbaX r Na Maif tia,yfta Forma,vnum Eflncicns.In
ad Vjn Vno confiltit,

la

Analogia.ab

Vno prohcifcitur

lubicauro. primum
: quod primufn
cxcmplar,l&pnmumagcnsritcxiaimaitdum.lnhoc(vb.{umu*>
frcncrc,magnitudincdcrpicabiIc,modicttm,minimum: cft vir?utcJJfaximuni,Magnum,Totum:vclutifcimiHavrcnty igms

num

rcfcrtur mulcitudo

intcrturbcturjn iHhnituni
matcria fubiiciattir,&opcratio ncn
eiufdcm impcdipropa^arc valct,nihilo (quidquid fit dc attu}
potcntiam.
cntc
.
,
quacdam facillimc, quxdani grc, qwrdam

fi

fc

^icut

corporum

inflammantur. ita
Ycro gcrrime illuminantur, pcnctrantur.
yeritafen(uumJngcniorum,& intcllcaud.quxdam prompiius
qualitatcm
tisluccm.ipprchcndunt, & quafi cognaiam animo
naturalcm impcirabuuni. Multavariisatquepluribus contra
periurijatafubfiUunt. P.uriimpcJimcntis
dcflcauntur>&
tum
mavcroquafipotcntiam lortita rcpugnantcm, pnmo inhabi.
lucifigaaucrfionc quadam fculifrima funt vt fapiant, Sccundo
impudcntumantcoculosobiiciunt, TcrtioZclotx cuiuldaiii
folis illius gratiam artis,infolcntia:quc flimulo aducrfus diam
Hinc vcrc fapicntimmum cft
mantur,concitanturjaculantur.
clt
Vnum.Quiddamfapientes pauci. Stultorum vcro inhnitus

numenlsr

Lux

felicioribus ingcniis

tum rcpent6

cxoritur,

Tum

P"ar*
apprchtnditur.
Jflatim coffnofcitur.iocuDdiffime
liudio
diliKcutiatetinctur.follicitacura dcfcnditur, intcnnorc
confcqucntcr pcr fua momcnta aug.<:tur,pcr proornatur.

Tum

dluinitatcm cxauaa.
prios numcros propagatur.pet agnatam
atqucpropaEatapercolitur.
rqncmpcriftiuscorporiscontubcrmum incuf-

...

Poftipfum
ritj folis occafum a minimo
*um Jndcquc ad innumerabilc

& monadcadmagnum &

mul-

& iromcnfura apprchcndcndum


rcgrcduur .-^iucma^-

anima defin ito proficifcitui ordinc.atquc


modumabHclpcrofingularitcrvifoad multitudincm, vtiude
itpi^um rcpctcnamultitudine pcr innumcrabilitatcm ndlaru
finBularitcr vltiPhofphorum
prxuium
^olis
cxoricnti
ad
dam

minimc
inovifumreflexopcrucnirc valct aau,vt hac ipfa via
profundioribustcncbriscuminfcliciumfpirituummultitudmo
afpcftum promQlt.
fubmcrfa,adquc cxoptatiflimac dici monadis
frsatificuumdciDuraloliipUmore luminc pcrfundttur.

BrvNI Nol/
C A P V T 11.

lORD.

Circulum

vcmm non cfTe /en'

fibilem.

////Wfinfiu ^uantHmfit cmt^ vigore^

(nal^

Non valet inpropripim cyclnm reuocare trihH"

fpfitu vt pateat qaandoi^ examine

venu

Nam nec^fiibieUHm recipit variabileyVt tdem


VerHs duntaxatfinitHr ab mdice mente.
QuandoqHtdemincycloJlpHntlHm exorbitet vnii,
Haud quaqna efl ipfiu. Nec entm difiantibtu Aqnc
^artibiis acentro CH^BU fiibfifiit,^ eitis

ExcjHirit natHra.parifnbfortefigHras

Conjcribam reliqHO^^qHia nec natHra^ necartU


fngeninmfactt efifefinn de materiei
T^romptOA-^in campo^^facie rernm vt vidtantnr.

Qho circa vt pHntlHmper millia mnlta recedit


fnfra aciemfenfnsjtc cj/cliq^ orbita veri.
fpfec^fivertu coramobiiciatHr^ ob tfludy

Noclnet adfenfnm.qHiaparttbns in qntbtu ordo eff


Omnibtis tntegrenonfitfnb indtce vifu.
SEnfus vcrumcirculumnonapprchendit.' quivn

(Jc innumcrabilibus exorbicantepundo noneft ipfe. Sique verum


fit darecirculum coram fenfu totius plane confufa, non autem
di(linc)ae(Ictapprehenno. Vbiquippe cciam ad fenfum com
raunem circuW vel cuiuscumque figurx fpccies apprehendcnda
deueniat non cfl facultas quae veram ipfam abappareucc fpecie
diftinguat. sAdi vcrum crgo circulum coram obic6lum verc
vidcndum rcquiritur tum pundi^tura innumerabilium pun6lorum,tum(igillatim omnium ad omncs,& ad ccntrum debita
atque xquatadifpolitio manifcfta. corum inquam quas vulgo
innnita, nobis vcioindcHnitacapiuntur. f Peripatcticis aliaefl
potcntia.qufc circulum cernit, alia qux dc cius veritatc ambfgac
dcHniar, feu qux vtdcce fe circulum iudicet. Eafecunda facul\

&

CONTEMP. EX MlN. L

B.

57

qViam rcnfumintcrioremappcllitani.non addicintenditque


ccm: fed circa cam ^ualcmcamquc collationem tcflcxioncm-

jc^ recundiincmpcatium qucndam cxcrcct. f Potcntiaomnii


Liz deincf ps vifam conlcquicur fub indicii mcncis ttocniae
ulgariier Cgnihcatur.

C A

V T

III.

Scnfitiua^extern^quepotentia^cftprimo
circulum apprehendere.

Efinitcyclnmtantummens. Porro figura


flUus Xtriortantummodo[enfibt46 apta

jQtiantHm aptanda venit^conflans ^uapropter eorn


Obtelium reputada magis. Nam demdcper vmbra
Phantafia. capere eHyCondenfu perg^ tenebras. [hac

Non miht tam benefit dtfiantis tmago parentis


OhuiayCjuamfueratprdifentishypofiafis ore.

Phantafidtcctrco fublambttimaginis

vmbram^

Quam melitu referant infomnia^ quando fidelem


7^n turbarefinitfpeciem recjuietafacultas
j4ffnis'y

vario neque fit difira^us agente

SenftUyat obieBum tntegreje obuerttt in vnum


fnterior : nthtlum proprio^ adfpe^lat in orbe^

Praterquam externts quod conceptauit ab oris


fntegrum acpurum\ aut confufiim^milleq^ mtxtufm
(ompallum^ modisyvifis de partibtu aBum^
Ordintbui varieinnumeris coeuntibpis
Senftbilt in

tllic.

veramformat fe attollere mentem

datur : vt puram mentisfpeciem nec^fenfiss


Aijequitur Variis varia eft cognata potefias\
tAuris enim lucem non

concipity ato^ colores^

Vt nc^ rumorcs ocultfirepitum^finu?n^f^

la

loRD. Brvni Nol.


Vmi4^ ingeneris (jnatKHis com^plextbm hdtrentj.
minm ergo vagatnr

Senjibiu obieBum multo

Extra oras propriigeneris^ triclinia mentts


VtpurHmatttngat. Vertfinitiocycli

Ac rattofenfmfHgit omnc6\ tpfeg^ fnbjlans


Efl ocnlis coram modnlo pro materiei.
Porro idem nnlli verecognofcitur, fi

VereadfitprAfens.

jQuemnHm fitmoxvideamtts.

cft) inducuntur argumentis Pcripaieticiadprobddum rrnfum falli^aducrfus antiqilos philofophos feiifunincfi. falli ncq. fallcrc poflc confirmantcs. Difticolrates huiufccgcncrisadducunturplurim^.quarfihasanimadwcrterefufiiciarA qua; cx rcvifibilicorrupta^atq. diftantc prfcntem integramquc fpccicra rcportat. Kx ingeuti iijagnitufincfolis pcdalis orbis fimilitudincm coDcept^t, in aqu fundovrfibiira maiora diiudicat, vni auditui dclclabilc, aUcri cft
iniocundumv quodad vnum cxcellic ocuium.adalium dcHcit
cfbiis qui pau o antc famclico crat dulcis, cxpleta fame gignit
jiauream. ^finino j^uftui lcnes tardui,humanoafpcrrimi, cicotaiocundilHmus capraicibus. homini cxitialis^hyeaac nihil
humano (lercorc optabilius, & homo ftcrcorc & putridorum

PLuribus(vtcorum moris

quorundam animalium primaric dclcftaiur ;Simius Sintropulchctrimum.hominiautcm vtcrquc fcftiu^ turpitudinis.

tcftium

Mclancholici pro fua dilpofitionc aliquid fibividcrc vidcntar


^uxaliis vifibilia nonfunt. Htargrotus dc rebus q.uibus male
afficriur nonalitcr poilct iudicarc, fi prxfentcm nequcat difporitionem cum fana compararcfcd ita cx communi iudicio do
f cbits allererct ficut a natiuiiatc cscci nefcicn.ics quod dicunt,dc
iroloribus cx confuetudincaudicndidifputabunt.
Hxcomniavt vniustcnuitatcfili confiftunt,ita& ciufdem

&

pluribus quam
amputatione tolluntur. w/flibiiatius
parcflc vidcatur.cxcgimus. Ai rci.vcri^sapud cos, qui oculos
Ricntis habent altius fimplicc aptaquc qiiadam indicatiane
apcritur,cuius rci|>riacipium icorrc6iione focma: loquendi dcfumatur : circuujfpcflius cnim loquentesnon dicent,hoc bene
oIet,hocbcne fspit>bene fonar.pufchru habetfpccinicn>fcdadmadetmihi,nunc, aliquando. Confidcrabit item bonum
Inm.iocundum 8: moleftum^pulchrum acrurpe nihil cflcfimfimplici

&

plicrtct

& abfol utc,fcd horum quxdam ad varia coUataipecics

&indiui^uacadcai eodem
a

fcijfibtts

fc

habentiamodo

fubicdla contr\ri-

na;icifcuniurdcnominationcs,ficut

& re vcracontfarisi

CONTEMP. EX MlK.

LlB.

iriosinducuntaffcdus/ol etlunaid noflros oculos funt mara aliis alhis, & cx ifto loco parna ccrnuntur-. Quaproptor
ccomnia & alia nomina.qux ad hacc 3c fimilia gcncra redu-

Sccundum remauintur^rclatiuafuntXccundum didioncm


m rclata ccnfcnda funt qu^cumquc per cadcm nomina fignifinda vcniunt. Ncque cum plures fint grganorum difpolitiorijfta fimplicitcr bcne habcrcilla vcro male.honertaitcm
honcrta diccnda funt Palam cnim coirc, virilia ctiam apcrtc
retanudato corporecircumfcrrc non cft omnibus animatiimrpccicbus,nequc toti hominum gencri indecorum turpc
inhoncftum.rcdquibufdama natura, quibufviam vcroaliisi
mfuctudinc faaa lunt huiufmodi 6c aliis cxrurgcntibus opi-

&

onibusA' in exiftimationcm optimarum opinionum fucccmtibus.cadcm apud Druidas 6c Magos in forma fflcrificiorunt.
>ram populo colenda, atque vti dccora arquc iocunda cerncinturqu.Tnuncctiam clanculum patrata tamquam execrand^
irpi(rimaqttcfacinorataxantur.& talianimirum ex via legnm,
prarfcntis conditionc ftatus funt habenda. Philofophia vcv6
tdidicitaparticularibusabftrahcrc &rcrum naturam & conitioncm adabfolutum fquantum poffibilceft) deduccrc iudi:

ium^alitcr viilc

& bonum fimplicitcr, aliccrvtilc

ficbonumad

)cciem humanam contradlum dcHniat oportct.* indc & in nuicrophilolophoruraliccccos vidcrc & audirc,qui hoc princi10 c6 ada^ii funt, vt nihilabfolutc bonum, nihil abfolutc vc-

huiulmodi, idalii quidquid


fcitur 6c contradiftoria ipfa cllc vcra protulcrunf. alii (eodcni
lan^ iudicio nihil cflc verum,quiaingcnio &c contcmplationc
olcbantnaturac limites tranfgredi, & intcrim naturam ipfant
1 abfolutaquadam vnitatc atquc proprictate conccmpiabanLir. quxcum inparticularibus contrarictatc lum vna quadam
rima,tum plcrifquealiisconfcqucntibus diftundatur. Pro liito his quidemlicuit (cx hocquod nihil cft quod alicui non fic
onum & pr^fcns^omniain gencrc boni arque veri collocarc,
lUis autc(ex co quia nihil
C nullum confcqucntcr fcnfum falli
ad gcnus
ft quod alicui non fit malum, 5c occultum ) omnia
vhra,
alfi & inconucnicntis rcfcrcnda ccn(cbantur. Nobis vcro
cgrcdicntibuc
non
fenfibilium
8c
fenfuum
extrapropofitum
lcfinicndum vidctur.nifcil efle abfolutc quod ad vnam vcl altcamcontradi6lionis partcm vcriusrcfcratur-. Ccidco fcnfibilc
dcm cum ad contraria fubicdla atque potentias rcf eratur a^quaviter,ha:c cnim qux vnum corrumpunt, aliud gcncrant, qux
lura conferuant aliud dcflruunt. aliis crgo atquc aliis bona funt
itquc malajocunda & tiiflia, aliis dcindc plus aliis minus,aliis
>mper,aliis aliquando. Ex laterc igitur obicaorum non cf^ dcinitcbonumctd.etinitcnialupf),dcfinitc ycrmn.ct dcfinitc fjiU

umin naturacomprchcndcrcfcdfiquod
>fum (upra

5c cxtra

naturam

cfle

fict

perquircndum

loRD. BrVNI NoL.

60

fum^adcevt vno Jntuitu


diccie

omnia bona;

polfis

pro vna contradii^ionis partr

alio pro contradi^tionis patte altcra

bonum

omnia

ncucrum contradidloriorum fit verum;alio omnia tum bona tum mala vt fit vtrumque

fnal.i; alio

nihil

vcl raalum,vt

contradiifloriorum verumcapiatucHxpotcntiarum vero latere^


vel limplicitcr vcl ad y:mpus>vel ad gcnus,vel ad rpecrcm,vel ad
fndiurdiia dchnita ede bonum
malumdulce
amaium^vtile
inutile>^ penes horum afTirmationem
negationem verum

&

&

&

&

atquc faUum. Quibus ritc pcrTpedis facillimiJ erit colligerenon


vllumcflfqui fallat fallaturve <^cnfum quandoquidcm femper
ie proprioobiciTtoprofuoniodulo qui prop^ia, vcra,& vnica
e(l menfuradiiudicat, Quippc rtiam fcnfibiliaad fcnfum &: fen:

ius ad fcnfibilia iuxtaaliud

mc

ius vel dctcrius vcritatis

genuf

non confcruntut, Quando dc cildcm ncquc ratio,ncque intllcdiu$;ncque mcns quippiam cognolccre poteft vcl dcfinirc^
f]uidquid garriant propiiis & ridiculis illis diflin6liunculis imporcunifTimi fophidx minus enim ratio potell de coloribus
*.

iudicarequamauditui-.vclutiilla tn aliocognitionis generejfle


verorn alia eiufdcm gencris fpccie cfle dinofcitur.6: ftupidicft
ctifcurfu vclle fenfibilia ad eandem conditionem cognitionis
reuocarc vellejn qua ratiocinabilia Sc inteiligibilia ccrnuncur
Senfibiliaquipp^ verafuntnou iuxta communem aliquam &c
vnriierfalem menfuram,fcd iuxta homogcneam. particularera,

f>ropriam,rautabiIem,atquc variabilcmmcnfuram. Dcfenfibiibus ergo qua fenfibilia funt vniucrfaliier velle dcfiufre, inz^iio cft atque de intclligibilibu-s vice verfa lenfibiliter, Circa a^um item fenfus exterioris perfedio iuxta fuos gradus efle poted atque ^efe^lus *. veritas autem atque falfitas quac in cpllationefubied^i ad paflionemconfiflit, minim6 quicfem .* quando
critas atquefalfitas enunciabilis inrriplici de necefncace tecsnino,(fiuedc primo fiue dc fecundo capiatur adiacentej conperitur0culo cnim lucemcolorcmatqucmotum vidcmus,verum aatemoculo vidcrenon pofluraus neque ctenim inocu*
iavis eafitacfl.quahunccflc vcrumcolorem lucemque veram
itiiudiccmus^ Sc abapparenrihus eiufmodi diflinguamus. iqui
:

a(lirmathomincmcflcaniinal>opus elb cognofcere bominem


ft animaL& homini animal tnefle, 5c alia qux vt media atque
(rrcuniflanttx, adhanc incomplexc complcxcque concurrunt
cngnttionem. Senfus vcro extcrni',non eft^ uifi vnam atquc fim|rlicem obiedi vnius fpecicm apprehendera. Ex colorc quippp
atquefigura,fubic6i fipuratr colorattqucnomen veritaicm atl^ncab aiiis obic^is differctiam meditarralius omnino profunliius inhxrencis cll virtutis: Qiiam fan^ potentiarum diltlndifrucm a l^cripateticf s magis landabiliter inucfligatam. quam feIkitei compertam efle fuo manifeflabimus in ordine.
Obiedlaeicui primo atq;proprictribuunturfcnfui mf
nf-

xim^

CONTEMP.

6i

IX MlN. LlB.

itnc funt prxfcntiaradlufque^uicircaidcm coiifcquunturol^c^um.cumconfcqucntibus potentiisin virtutc primac atquc


irxui^ rnilitant:Surdumcnimncqucimaginari ncqucfomnia:ie

poflc voccs quas numquam

cxaudiuit,

ncque cxcus quat

numquam vidcrit Hgurasatquccolorcs^non cft qui


ciari

audcatinii-

in intcrno fcnfu eflicacius cas poffibile ci\ cflc /pcfit cxtcrnis aliquando fcnfibus vcl lccundum toium
ordincra,vcl fccundum partcs aliofquc ordincs ali-

ncquc

i:ics,quam
cu ndcmquc

quando prsextitcrint.
^ 0 Natura tanto vnam cum proprio afiu

potcntiam ampltm
intcndit,quanioaltcrarcmiflaeU rcl iropcdita. Vcrum circulura mcns nifi polKcnfitiuam informationcm non dcHnir. nc-

crit dcHnirc ficut & roiiiimura


kmpUcitcrappr^Jhcndcreilii eft impoffibilc. Vcrus iuiturcirculus ciia (Ci in<rcru m natura compcrircrur) nullius cu carum qui

quefcnfitiuapotcniixmunus

bu$ doQamurpotcntixcomprchcndcre. Ncquc idcocirculi dfinitionam(ecundum logicara,autqubmodoiibct alitcr abflratiuam tcchnam (pfeciHcabilcm, ociofd alioqui ratiocinio noa

iconccdimus;

C A

V T IIIL

Verum circulum finitum non cllc in


namrapofHbilem.
"y^jj^turawj^/ua^fifa niuqHam frogenitrisU

xN ConfimtUm ommnofartem farti offertemm.


(Ftjimilesatomisatomos)frimordta nam^
T^mditafortehacfunt^ijHahac fnntfradita firte.
jQuaprofter ctrcHs confijlens fartibns d^cjHis

Omnino cnn^i^.fartter centro^ relatis^


Nulla efi natnra-y nnlla efl fabrefaEltlis arte.
nAfftcis vt reElo

^ cnrno ^HamcHm^figHram

Explicetadmixtam natnra ofHS cmntfarentis-^


Vt reBum cnrno fleno^apponatHrinane
NampUnacjiHantis f^cte quanta amfliHs hdtrovLy
Inutcem atttngnnt modico flana atq^ globofa\

fm^Q concHrrnnt mtmma confiantta molc

fft

0 R

D.

BRVN1

NO

(orpora^vt cFlmintmii qHiddam tnfia, moleatom&^

TermimtSyVt partbt^ ctrcnm componitur vna (rii


PlHrtbpUy vt varia coeunt de parte vicijfim,

Q^7n% etenimdmultisopHs eH attingter^ vtJint


Prtmorum accumtdo locupltata,auEia(^ rerum
Corpora\ prout variigeneris momenta capejfunt.
2 o Brgo cjuta adtaEiu oblicjuoplana, at(^^ recurua
Conjtftunt^ magisatq^ minus coeuntia,pendct

Htncrarum in rebus{ptjfmnc^^ ^^^^"^^ mintu^ \


Sed cju^cuhc^ videsplanis compaEtafiguris
Ejfemagi6yfirmoconflantcjuo(j^ corporevt tftud

^Perfptcuetndomito licet exadamante videre


Planis compaElo departibtts^vtpote in ipfas

Terptu6abfctffum\ cjuta nonvaletipferotundA


yfq^ adeo fpeciefehfumfallente
queat expunUofubteUum findere corpHs
videri^

3 o (^olibet^occulta circum vndtg^ cufptdepoUens^


Quamuis implicitusfit circus corporein omniy

Vt mtnus eii nihilo implicita omnis vbicj^figura^


Hicvbifinitum corpus planum^fpacium(^ e$l.

QuandocjHtdem nthil eiifincerum.parfimile^ vnii


VcLfibi velreltquo toto^ velparte profetio.

ty^iftce naturA luftrantibus atria numcjuid


Senfibtis occurratgyrum

vda exa^itis tri^

E^amencj^ artis (juod nonformidet\ at ipfa

SpeHrorumgenus efl,

^ lucis tmago reflexA

tyidfilem oppoflto nubisde corpore^ mtttens


Obtutum ad noflrumjpeciem cjUA dectpit vf^
Attentum^d centrofemper(petiareputetur : {^nit

DiflictUhaudmodtcumtameneyt comprendere vt

CoNTtkP. EX MlN.

LlB.^

tf^

vana infiattone locatU


\Ion minu6 ad dextram quam kua nam^^ repojlii
JJepoteft centrum

iultosperpajfm abfianttbHs ejje

)(km

vtdetur

tdempropnum centrum : qma lucis imag^

IJpen^roadoculum Sphicralis migrat^ vtipji

qHper totum tntendentiesi aqupu hortz^on^


^uafecum^ rotet\ partter de nube corufca

mtffamjpeciem rorantefub aere tanquam


^odeat ejpeculi nittdojplendorefiguray
^ueiscunKj^ infpecteprdjens ventt obuia eadem\

uamuisdpun^o non conjptctatureodem


ctamendpunUo Jt confpiciatur eodemeff.

k vbt decLtHtuJpei^antts terga ferttfol^


^ lapis ruitet requtetasprcntis in vndasy
zdunt in gyrumpulftgrauitate cadentisj
rdtne continuo vt tdem concrefcere cyclus

'edatur:porro efifempernotnu^ in^ fubaElo

mtinue efi alto at^^ alio.vt Jtcfundter tBtis

^agademedtaextremam vtdeatur ad oranuy


minii4 in magnumgyrum incretuffeputetur.

icperfeElusreputabtturvndi^^

cycltis

:pltcttPis,tamen hdtcjpecies haud vera putanda eft


lis ntjiat lapidisc^fgura

cadentisy

m vlltuJptret venttisjt^utda vndi^ lymph^


partter parilivtratteney^ tempore cedat^^

^uiparsparti vfc^ adeopar non valet effe^


tlU etenim in toto dtfcrimina materiei

mpertes^cjuamuus pro Jluxu continuantc


puljufaciltfallantur lumina traBu,

XfomtHiCj^ pari caufa^ medfo vartanfa

^4

loRD. Brvni NoL.

Etji dijffifim "uacm captanturab


^rogrejjlis tamen ^nquat^

orbe^

non vndiq., lege esli

Vndi(^j nam partter neg^ cedit permt^^ aer

QontinHemotm, cjuamHis trancjPitlUi(j^pont% eH


Vnda vel extrema confiansfub legc cjutctis
80 OnampatitHr natnra : meant nihtlominHS ettu

Omnia^

^ acctpiHnt

crajfi^

^difcrimtnatenHisy

QHj. nen conte^cs ocnlis. Quapropter intcjue


Se tnuertHnt partes,tmmittHnt,inq^gerHntHr.
JEt vtfm tauinm cjHottes capit amplns hor/^n,
Perfe^li Jpectem gjrimediACj^ reponens

Spharat ante ocHlosformam^repHtatHr:at ifihac


Falltttmago omnis :nec entmpatet aer ab omni

Fartepart clarns lance^vt effmdttHrdioiHe


jMnltafegts radii vifa^s ctrcHm vndtcj^ ab arcH.

^ ^ T^HscjHam tgitnr vertis ttbi cyclns compertetnr


tyi^H confftCHHs natura^ artisve potentt.

QHando conttnHeobteBnmflHtty atcj^ potefiAs^.


Nec parilifecum at^ altts cjnit cddere pafii.
Sic Ihx ati^ calor medto etacnlantHr ab tgnCy

Stcredolensredolet^minimisctrcHm vndi^ iailif

Conttnuo effinxH^cjHa d rebtu lataper orbem


Holttant^iisdem Jnnt^^ tnflHttantia ab orbe.

Sednon conttnne ficcednnt partibtis

Aquisy

^j^cjnis temportbpu,jpactp$yVtrtHte^loco(^
1

00 QnamHisjphArali fHndantHroL vnd^cf^femper


^ppHlfHjic decrefcantfic deficiantq^.
QHapropterverHm infinttum dtxeru vnnm (eff,
fje g/obnm,

cyclHm^ mtnimil cjnodjimplicitert^

Mt magnnm fnper omneyqmbHs mhtlh^ret tntqne^,


^ "
Natu-

J^UMlfiomiifa(lfcqux<fam horum magij.quidaoi


vi*
ildero cxpreir.s. illa inrcnfibilius;
Jant. moucntur.cxagitantur'.

continu<

altcra. "ur trl!

<juocirca licet

vna fonna aJ
fixa fecunJum vnam
confinendo notr^a^S
deaturMdtamcncxiei natura fimpliciter
impoflibile iudi;
mu, vt conuen.,t.-quod non adeo vulgus
latet ne ipfum
jrumal.quand.u

ioquet.tcaturvcrum citcUlum in matcria


fenfibu
mcompcnrl. Subltmia porro Pcripateticoruni expofiu
ingcni"
m num.n* ficuldc nihilo.id cftdcquinia
ellentiafpheras.oN
1^1"'"''" yr^M^n cteauere.fac.UU
^hlr"
etiamiiludph
lolophi* genui concreare
potuerunt.quoi
caufis immob.l.bus atq. nuarlabilibu.
drci {inua.iabiri.au
laconfiftcns matcna^cat^um.cauCtos
intell.gcrct IHos quoi
iaiinmasGcometrapo/I3tcflingcre circulos%tque
globos'
nostqu.nonmfolo aiidiio vcrbo cxpleridi animi
famejit
ifueuimus pabulare.fed
vltro fenfuum
.

faSd

&

tticliorutto

au

niorumtst.onumpanttictpofdmils}habemusvbi Deiin.
itipotenus. omnipatentisque natur
vittutem pofiJbiliti"*'"*P5P''^*""on "Poliam contcraplcmut. admlre'^j* 5"'"? "'"'""^ foniniorum iuftragiis eeeramuii
.no^yndaiuxtafactoium vatum pritagia lalcm
foletn.lul
tiaftraotbes atque .ttotores ia fuum
reuolutaeuanidumiat.
[uc n.h.lum v.dcamus
& clariore animo fenfuque duc.
umi^ouum (quod & .dcm ante diorum czlorum
fula .rt'
uum; vnum .mmenfum fpacium ztheteum
afpfciatur. cumcidant,tUint,& in nihilum com-

entur ftell* illi

cum

l-Tcl.'^ .fto
is

qui ds fomniata quinta illa fubftantia

f^undilTl ma

con

mundotumCad idena
r
qu .ncol.mus
te.luclbiliu.h) fpcde. v.netandi

.ffimc fucceffiflcV.<iea,uu

Nouam item Tellurcm qu


:.em LuniiVencris.atqu. louis d*
opacitatc, bftJtiiaiS
meaunoturtique corporum fentfhaconfurgat.
tenttexur u(i,imf>lititb brbff^He theatitet
CrJintbut, nixMm gimmim fuper
ftlttutk

Vnixdttsdabn
Slua

exitio etlebemttta

mttndum,

nttlitr fpttut enU p^ndetttr Mb ttttt,

Ittldquidoculiscerh.turad elemeta eadcti'j>fcnfnefe 8r


iul

perpctuo variabilitat.s.atque vlciffitudinii otdinc (ubftatc


nimus-.c priteratomos(inealrumptopflaiiempe fubftan

cmpeteafdem fubfirteuteOcomiofitaomDla,& incompofiquadain Phyficc confiftentia e vno quidtm moroeni


emeaepoilecompte.idimui,quorum fingula iiinumjrabi
ift

n atonf otum effluxu at^ttc ioAuxtt


jcpancs alccMQcuc.

c^aut ptt

rir

loR D^ Brvni

"CC

Not.^

fimpliciterq. f n coliU
1 8. Hinc nihil cflc (impliciter rcaum,
nihil fimphcitcr plcnuni.
pofitionc circulare ,trxtcr atomos
fpacium inira cocuntium trium
nihil fimpliciicr vacuum prxtcr
concurlum intcrmcatomorum
(ohdo
&quatuorin
jnplano
rnum.prx*
Nihll confequcntcr (implicitcr continuum &

dians.

tcratomum fpacium

vniucrfuin,&: fubftantiam fimpUcitcr

m-

tcccorpora&caquorumcflccircacorpora contcmplandum.

di(pofiti$ ada;
Cii Nihilvid^-turmagis partibusin planuiii
fcmicirculiarcum.nihil
inanteipfoconftare. Nihilmagisiridcf
horizonic noaurno fcmifpharricam
finitorc circulum, nihil
In iis tamcn atque aliis tum daturabilibui
cpncauitatcm
tUmmagisartiHcialibuspcnitiu^sintucntibus.ficcx partc obiecircumftautium, apcriifnma luxquahtai
ex partc fenfus

&

acqu^
i^/o"!^ Vcr^ tgitur rotundum atque globofum vndique
iudicamus.
lc vnum iuHnitum tantummodo

C A
.

V T

V.

Duas figuras vel Iineas in matcria omnino arquales ofl:enderc,vel bis eandem f cpctc;

rc/cftimpoffibile.
explicitare

figuras
yf Ateriam vera^ vfcjuam
^
iVl
negant^amen haHdceJfant has

(jHxrereifi

Poffe

Strattoneduce.me^iacjuoij^MetricaamuJf

(fUai

gon/juijita venitfemperpolygonia certa

Nos tamen vt veram natura lumine normam


Cerhtmu^tnfa^tsnom^
Noutmtis vt trepidans oper^tio prima metrta efi

Fundamen relt^tits cfudtfuntperagenda deincepst


Vt reBam inpartes vere quis dtutdat (tquas ,
X

angulus
0 ^tqueparallelasfactat. Stt^

gue^^

tpfe

ptrpendtcularis :

iSIonmanus,autf<nfu4bisparte6accipifdc^^^
hoThineminf^ertteshis penfump^nderts efe

^n

VntHS,pr(tter^uam craffa lance probatum >

CoNTEMP. EX MlN. Lli.


^rgManon confiant qHibiu hdtctraUantur nmujfi
mentis: qpna centrum tangere nen efi
^aturA
Won illt(^ parem rettam du^are licebit
^firjum,nec rurfum ex toto contingere eandem.
^empc terens eadcfn rurfus vefiigia frorfus.
yiam rerum numeros altos momenta reportant
%o

^^ingula^c^UA celeri

nulla virtute coirenty

Irgana cjuipoterit reputari exa^a dedtffe


letc vbt necfiuxtps eadem efl

dimenfo^ vt inde

"ermintts dreticfuo (zcjue abjifiat^/velfemel vntis.


Iraffior

eH ctenimfiuxtisfiuxuy vt cjuot^ pondus

varium^mediumfubteEiumy^mtllia rcrum^
'htj^eftoperavtveniant huc concurrentia. Nectc
:/?

jrctntu haudfalletyvenietfi cusfide femper


ic alia^atcj^ alta^velut

^ contratliortbity

^ut magts extenfits^ficjuidem tpfa acies mage re^a


"^efiigansplanum

^uo

numero non

attigitillo^

(2? obltqua magis. Variant vefttgiaJigni.

orrigeirefi)acio cjuit reEltficator in

vno

\cfitbifit primum^quiaprimum cernitur illic

rrormec vtdet vtpun^o tllumfifiere in omni


^ccidatycrroremt^ ideo transferre repertum

fultorum^ vnum cumulo cfuoc^ corrigat ideni^


^am^incerta minusnon poffunt effe^mintisc^
tlfit

cjHtbtis reficitfenfpts^ratio^ordoypotefiasy

ippofitum y temptiSy normd cjueis credat oporteh

'dne^falfa mtnus cun^isfuntfingula eorum j


^u^fi veraforentfalfisfierent quoc^ f^^fi^

mmayVelfi vnumyVelfi appltcitatiofirma


onjtct^vtnun/piamnormam repetetur ad vnHi
E X

4%
Et monas

ioRD. Brvni Not.


paritas vbtfnnt fJfentiaJimfUx^

HeicdcjHale putcs cxailuni Jiniplicirer^

In relicjuis certa vt firie funt, deficitinte]^


Sechtfa a norma. Nonfmt dno ponderajongd^
VoccSy Harmoni,nHmeri ex(s:quata per omne\
5o

Mctpu nec dtioftintymdtuspartesiJe per


%/quale6. Bene quapropter finijfe

omm

vtdentur

Motum cjtiijpeciem voluerunt dicereinicjui. {mm

Nam cjuodpetfe^um, fif totum efiyCjuodpofiidet


Hocipfum izquale eft\ Sedmotum eflfemper ihiqui
captes^

Sicfihi vtatt^^ altis^duo velfiinfi-antia


Ipecics compirtd tibi efl.cutparticulare

Velgemtnum tnbuds quodconcordafe peromnk


Concipiaspan&t^velcrafiieXaminefenfusi

Nempe vnum ingeminum necahit nifi dijferitati


^ o CunBbrum.quibm vt reliqukni comprinditHrvnn.
Particulareaitint propriorum leUio cuitu
^yfltiritisfropriis eadem nonefie vaUbit.

Quandocjutdem afiecte adnumeYu ritideiia^apoti,


{m
yl monade vt recidant. Difcrimina mdteriei

Vtfubeant.nomch veniant dtfiin^lafub omne.


Neccjuiafuntminus ^maiUsperff^eSla^putabi^
^ropterea meditmfieriiHtra dtjualeripertumi.

Nam ijuamuisfola numeri extentJimplicitato


Perfpe^anda .-necefinttmerijpecief Jpiciei

70

t/<Jf^^lis^ cjuiafit nutnerut maiotr^

mnor^.

QuiddicosvbiccncurrtMfifecies numbrbrum

^ difctimina materiei^
^ vis efiidefitis^ 461m

Qtiam ptureSyformst,
Temporis, dtcj^ loCi,

%04rborihtudtnisi^ualadimidinoi

Cqntemp. ex Min.

Lib*

?fHcfiiylogicafiiefii rationeprofe^o ,

rCynfmpevnHmfHntJing^Uj^ omnixiniciue.
4enfkra(^menjHmtjHoq^Jifapiantfirin vno
nbieEio^ne^par^ nf^ concipientnr vt vnum\
fd veluti logtcHmaphyJico dtjiinElayqHtbiupec

ongruat eittsdemgeneris collatto prqrfkm.

'

TonoM natHvay 0faUis rationis tmagOy


iHsqHiani f^ttsra natura^ars cortHentt arti

^uamni^ Gf medium^Haddam tranjirenecejfe eFi


^mnia confufHm varto in genere or(a,pritU(juam
ontingant propriam metam : non propterea tnde
onJe(jitiitHr propritim

natur^ fmplifioifum.

{an^ ne^ vtf nHmerwrationefny& Itnea crejcens

wkfif exdLCjuant qertii (^tiamcHf^^ jninorem^

ontinm adfnts alios ^uando orditfefnrguftt


hcj^udio vt tangantfijim^m dint^ tftetam.
'cnea^ compojlum compojio par ertt ynq^am.

$9

longum ratio at^^ matbefis


^ffitisfimpliciter^velut ilUtu^ vtlwet omnt
lc vki conceptat

mole (tcjualem velut in ma^ore mmorem

ludmlthetAcctptcs.

Sed molemfimplictterycum

^mplifitfrytumeroXquianoiiipar ejfcviro vir^

ompofitum r^hquo gompofio)temporenuUo


^rdtcifepoteYis,

cfuandoncq^ partibtu tisdem

^emppris infianti elapfo confiflct idipfum

^Hod certis copfiat definibuy Ctsi^ pframpltu


^erminns haudatomtf^spr^tjcribitury^t q^^p^ftff
itu continuofiuxu ejjiuxut^ feruntfir.

7oniisdemmp%erisgyruni pertingitur iUis


\uci$ femel adtaUHsfuerat^ velHtineccundem

}'

7**

loRD.

6rVN

NOL.

Bi6 repetesfontem ^HO(^ue tu non vnus fif idem


Lampadis vtfiammam ne^ cernere cjmbis eandem\
Scilicct hdtcfenfiifimtat veloctor omniy

Et raptim refoluta volatfi?argenda per auras


fn fumumconHerfaJicet conjiftereinvno
CredatHrvHltHy^ interdumfixamanere.
(^odlibetatj^Hialtamatc^ altam dat temporis in*

Nepe vtmateries nonafemperfnppeditatHry

[ftansy

Vtraptdtis raptimfempernouHS egerit ignis


QHtccjHam^qHi nnmerononipfpu permanet idem^

J^lHsquam matertcs, cjUA non abfumpta nthilfit^

^Ht vt vulgHs aitperegrin

corporis effe

(oncipit^at tantumfimrftm refoluta recedity

Z)t proprio monftrare loco methodt ratio vrget^

Ergo vt compoftHmfHbftantiacorporiseffe
'

Tefacit in certis nnmerisfi^eElabilefane

Non vncjHam poteris bis dtcier vnns ^ idem.


ty^dde cjHod^ velutin rebtis noncomperitaUH
SimpUciter minimum plpuquam natura refoluens^
NaturAficjuidem minimum certo tn genere effe^

Non aute ab^raUim minimu Logtca at^^ Mathefti


EdocetMftftc^addoyNe^ maximum vncjuam
$t7npltciter (juiscjHam poterit fintreynec vllum

^impliciter medium fjf dcjue adextrema relatum

T^m nullum vere efljieternis nonfiet vnum.


in materi^ veram non cflc conceduntjccundum
rationis nihjlominus canoocs ad cxa6ki(Iimum vfaue putant
jnucnite*, fucccffufqucinrcrea cofclcro duplici infclicitatc laborarcconuincit '.nos verodum iu opcrci^eq. vrgcmus quip-

Flgura quam

prjcfumimus . quando ca ipfi natur ficoperation^


ftquc nuiqcios, figillatim &fccundum ipfam communiorcs ra*

piam.i flcque

CONTEMP.

ix MlN. LlB,

Jl

ones non cdegcomctrice regulares agnorcimas.non enim vC


jamfiucparcicularia.fiucfpecicsin natura confiflcntcs iufpr
a^,inidcma quo cxordiebatur minimum omnino dcfinct.^
uamuis cnim vna fit fimplicitcr minimi mag^iitudo,ad fingu^
Tum taracn fpccicrum ordincm &finguIorum in fpccicbus in^
luiduorum , ita varia fupponuntur efle miniraa, qucmadmo'
umfic varixfpccicsproduccndjc fubiiciuntur ficvna fpccici;
tcrius eftprincipium, ficut ab cmbryonis fpccic finc rcfolutiocadanimalis hominisvc fpccicm datur acccllus.
Nobis quoquc minimum ctiamin codcm fubicilo dierfviccs diftinguunt & aaioncs, vt non bis ciufdcm line^
icdium punaum dcfignaic,ncc duas omnino acqualcs in orbis
mbopartcsadfttmpfilleliccai.-vclutincquc bis candcracueT
igio circinare.ncquc duo crurium circinf vcftigiapro xquali.

denup omnino zqualiaimpreHific


Nihil quippe matcrialitcrjnftrumcntalitcr. circumftan^
T,clTicientcr,atquc formalitcrconcuri;itin eftcau,quod fingu*
pcr inllantia non mutctur.
us interuallis dcfignandis

lo.

eflillud rcli5^ Inancatqucftupidoexirigcnio profc^um


catorum ftudiuna,qui vbi primum fcnfibi.is eft.ibidcm prim6.
quc proprie crrorcm edc diiudicanc.
Emultis ad rcaiHcandum concurrcnt;ibus, vno cefpi\ ^^.
mcc omnia confunduntur,ficut &: dc multis quibus tcrtam rcolui motibus intclligimus vcl ipfi motum firmamcntumilludt
el! ifcrum intclligunr, U vnus cft ( vt ccrte cfic oportct) irreguiris, qualis faKcm ille qui i rautatione centri grauitatls inte^

grtur, fcquiturCquodfuolocoofteridimus)8c omncs cflc dc^*


Ncquc cft poflibilc in fpecie vlla duo om.ni-

crc irr cguiares.

o concordantia vcl ^quaHaindiu!duacomperirc,cJuosrinquami


ic) dics, circuitus, annos,sequalcs atque fimilcs non folum pro
abitudincadalia,fcd vcl ctiam abfolutein phyfica rcfcrrc po.4

Terperam igitur foUicitantur ii quotquot cxa^^c deanlirangnjtudincdcHnirc contcndunt.


Si longitudo duorum hominum vel plantatum cflc^
r Sj.
xutduarumrationalium lincarum longitudo, poflct proculiubio dari illud inftans quo vnumquodquc fqcundum longituiinemfitaltcri.qualcvclcft.vcl crit,vel fuiraliquando.xqualc^
3mnesquippehomincsaminima ftatura pcr mcdias ad adulamatqucpro fingulorum proprictatc pcrfcdlam dcucnimus.
/nde orancs ccrto inftati,ad eandem rmealcm deueniflc longientia.

udincmoponcf. porr6 hoccftad illudinftani mathcmaticam


ineamlincx, non autem phyfice homincm homini confcrre^
:uius plauc longitudJn^ in innumcrabilibus fincis confiftcntem.
i^nofcasoportct.iisinquamquales ac ^uantas figillatim non^
jft poflibtU onanino cflc cum innunicrabilibui aliis oncot^

7*

l>^v.Ki

Not.

f fL

JEqu^hit f ll in ii$ quac fcnjpcr mJincnt . miirabilla v<t*


lcmper tum fibi ad duo, tum aliis ad omnia inftatia funt iniqua
In numcris fccundum fpecicra licci detur altcr
f
alicrci
taior,atque minof. numeri ramcn fpecics alicri
numcri fpccicl
l^ufquam ajqualis inuenictur. Proinde (Icut rcrum genera at*
^uc fpccics fccundum eiufmddi gtadus diftinguuntur% ita&|
hngulis fpcciebus iudiuiduafccundum variatcm
gradqm in*
licnuintur. Vndc fif in humana fpccic omnium
auimalium fpeCici pcifpicaciqrcs ob Qcalos rcferMutur, quod
non fccui jn aliii
pmnibus (Ucet latentius) fpcciebus cQc cxidimandum. Vtim

f quina (pccic cfl ^ fimilitudo hominif , bouis.canis.afini.Gmi^,


cun Mn plantuadhacclatcntiorappofirio-. ibi plus,ibi minui'
Ibi fimplicitcrjbifompofit^, qualitcr diucrf^rum
complcxiQjium |iumcnii,atquc gradibus (qui uumquara cum jiltcnus
gra-

dihusomninoconucHiantJaducnTrc oportet. Et plan^ infcn-

UtiUimi cjpitis cft putarc ita naturam numerorum h;ihcrc dift.


rcutus Ucut ^ nos fub imparis vidclicct atquc paris, imp^ritc^
pan^crquc paris,a dccadc ad dccadis.a ccnturia ad ccnturiar piiqCipiumrcccdcudo,vcl aliis huiufce generis rationibas procc:

&

Deos itcm.dxmoncs
qu.Trumquc ratioualia eadcni
<fifcurrusfericdcobicaorura num^ris atqiic mcnfurisdcfinirc^
rcl fub cifdcm iiiftitiar Sc iniuftitix a:quitati< &
iniquitaris coadeiido.

diMonibus miliiarc, pcaoris nimirum finc c^pitc cft aflcrerc,


Sapicntibus cnim illud ccrtifllmum cflc dc-bci,quod lum nume-

tum numcrandirationes itafuntdiucrli.ficut


4tgiti*capita,ficintcntiur.iiracoi^ditio non cll

ti

&ri)mcranpuii|
cadcm. JSa igiturquxadnaturxQinniparciiris nuracros conucniunt, ad na
flros|ioo vmquampotcrunt nuracros conuenirc. ^qualitatit
porro inapqualitatiOjuc diflFcrcutix quac nobis paucx, icnuci
cx^ancx.atquc i^ullx (unt confpicux, vix quippiam fum i^m
comprphciifibilibusillis potcrunt hahcrecommunc.

f 74- Sic dccem


fpccic arithmctica

homincs

numcra

5c dcccm arqui qui xquali eodema,


dcfiniuntur, Phy fice nimUum qua-

Iftatcm candcmatquc numcrum fub eodem arquiuoco uomlnc.


oon autem lub eadem vniuoca rationc ccnfcbimqs habcrc.
f pi. Nihil variabilc atquc compofitum iu duobus tcmporii

momeutis,ei(demprorruspariibuscodcmquc p;rtium ordint


cum cffuxus influxufqucatomorum in omnibus hulurmodifitcontinuus-. quaproptcr ncque pro partium priira;.
^umintcgrantium rationc.idem ita bis nominarc potcri$,vt bi^
Vijo codcraq. nominc.rcs omnino v^a fignificetur aiq. eadcm,
% 112. Siin quanto non efl dcfinibilc maximum ucquc minim.um, ncquc punauale mcdium, quinam poterit quoium quippiamciufdcmmagnitudinis dcfiniriJ Quo nam ipfupcr modi
vnohorumquopiamlhnicindcfinito,toiuaiaa5 aUaquzpiam
4'ot^mpatsjiotcfitcflcdcicrmiwu/

^onHflit

CAf^

V T

VI.

Excurfio Phyfica adanimae naturam

(:pntcmplandam,

r Rgoatamam tantumnatHramdixem ejfe

U FerpetHQ^CHm nuKayafitpropria vnafigura cH^


Irgo natnra

eH animi dtmnareperta^

luam non altentaSy non pajfio conficit vUa^


iHACjHe vt fiibfato efi oknoxia^ compoJittcjHs
npartem

vemenf,momento vix manet vnQ

'orteajfeEiapari^

nnmerivnoqiieordine perfiatj.

ioc vegeto ingenio retinenSyCelfHmqHe reportans


Wcntis adobtutHm.nihtlo pnlfabere cjuodte

-iHmanis magnnm in rebns qHicquarri

effe putare

lfficiat.FQrtffn^arfimo comtttafHrd<t

ncolerCy nnmcjHam dolor vUhs,

vl^a volnptas

f^atione viri disiHlfHtnfiippeditabf4nt,

QnottjHot enimfiHntjmHtantHr)apfa

rHHnt^

ZontinHcad aUdy atqne aliHd, non entia credes.


4tcjiHinatHraminjpecicmedttando perenrfi
VhamfHiconforrnari^ferHareqHC tem^t
^onfimilem debes.confortem te ef[e deornm

dtcesfHbftanmnoflra k^f^
reportant^
motH4,tempHsfatHmqHe
JSIilciHtccjfiid
Qha dnmfnntynonfHnt\qH(ttantHhac futik canfn

Comperies yit^ :

Celfa pHtes \ qniafnbieElo te ftanteffipra ftant.

SedmintmHm vlterins JpecHlando\ fHppeditemm


M^teriam menti^tjnafefe ad maxima tollat.
INdmidaa fola (ubftantiacft cni^reliqua vero in cntccirca cm.

& fX cflCCficcidcaua a46ftcna* atquc conipefita, on aluir

'

74

O R

D.

B RVN

NOL

quamnumerorumrubdanciammoiiadeda

efle

Ata*

diximus

mam naturam duplicicer primo dicimus^negaciu^fciliccc &pri'>


uaciu^. Negatiue quidemacomanacuraduplex efl,accidencaiiSai
DempeacqucfubflanciaUs. Prmia vt vox/onus^5c viflbilis fpe-

ciesquxcoiafphjcralicccfefe cxplicitans

eft

vbicumque

vcx-

eft,

^am quippe rei tiguram omnes circum adflanccs oculi cocam

vnam vocem omnes aurcs integrc.Aliudcnim efcab iis.


]uidemincen/ius>abaliis rcmitriusaccipi, aliudab iis cocam,ab

cipiunt;

vcro fecundum partem. Sccunda, vc darmon/eu anima quac


tocacflin cococorporcvel etiam in toto vitx Xclluris Irorizoutc, cuius vitaviuimu!,& incuius ertefumus-. tum adtuquodanx
comuuiquo in tota fpli^ra viuimus.Tu proprio quo viuimus ia
horizontefcu (emifpharrico, vndccultus atiaftufque magicos
ficri inuenimus,quiadlongiusabfentcs,etiam dcfundos
irecenterdcfun6tis(quorum fcilicet non fucrint incincraca cadaueta; demananc: quandonuideni anima vbiqiic fuam corporis
agnofcic matcriam, quod apectiffime inlibrodc f hyfioa magia.
apcticmus. Tum a^u quodam magis ptoprio qup viuimus ia
Jioc organizato corporcad nos ipfos illius quamuis auulfaparte pcrcincn:e,6c fub noltr.T auimx moderamine condicutajicuc
cAmanifellum
hoc^quod de fuperfluitatibus,excrcmentis^
vnguibus.atquccapiHis fcelciofi malcfici dccretascorpori intcrunr&animo ixfiones.Maxime vr6 ex hocquod defunfto cq.
cuius cratcaro.nafus quialteri de tali carne fuerat cfFormatus
computiefcit. Tum ^cmum aflu illo propriiffimo iuxta canx
condicionem quaob Occano fubflantix fpiritualis [icr cordit
portam^& ad eundcm Oceanum per candem portam ingredt.
mur flr egredimuranimi. Eft deindc fuper hancfubflantialis naiis

&

curaindiaiduaanimaquz eft in horizontc maiori,vtanimaTcl-.


luris in fynodo magna,qux nobis fecunda mundi fpecies habctur,
Supcriorcftanimafynodi totius.quxfftin vniucrfo. Suprema ert animus animorum Deus^ fpiritus vnuc omnia replcnf
lotusjordinatotfupta & cxtra omnem ordinem.ideo fuper omiiia mignificandus dcorum vocibus, 6c encomiis.nuili dcariim,mundorum,aniraprumvcnominabilis,cflFabilis,coropren(ibiIis,a'propriatantum vnica fimplicifiimaquc infinitacc( non
coniprcnfibilis inquam;fed exacquabilis.
f Priuaciuc aucem acoma uacura(quamnon priuatiue,dicQ
quafi a^tum diuifionis rccipcre potcntcm cum fic acoma, fed t5-

quam eius principium aiquc fubftantiam magnit^dinis , cura


qiiaeft eiufdemgeneris rcduAiuc.Sc diftinguiturab atomo nqgatiue difto^quodneqi fecundum gcnus, ncque fecundum fpccicin,neqiie per fcnequc pcr accidens eftdiuiduum
non eninx.
diuiditur ipfa, fed in ipfam tamquam continui.pfimam atque

homogencam partcro, fit diuifio


^ifcreci

cft

duplex,

&

fciliccc

primiS

ptimapars^quaceft tunainathcmatica vnicas arithmecf-

CONTEMP. EX MlN.
turti

logicavniuerraliter dita, vt

L'I B.

75

Crammatico atomum

cft

laba, Di-alcaico dilio,Verfiticatori pes. &c fccundo continul


:s prima,& ficiuxtaplurcs continui fpccies cft multiplcx.-eft*
immomcntumin qualitatibus adliuis& pafHuisSc ncuiris*.
it cnim hcic minimus dolor.miuima duUedo, minimus co
,miniraalux,ibi minimum triangulum,minimum circularc>
nimura redlum.rainimum curuum*. cft indurarionc inftans,
latitudinc punloco minimum (paciumjn longitudine,
im,in corporc minimum ipfum corpus atquc primum.
Tot cxft.intibus atomi gcneribus piincipibufquc fpccies.fccundum nullumgcnus,nullamquc fpccicm atomum cfle
He corruptibilc vel mortalcvcl gcnerabilc ; fcd horum quxm piiinaria ptoprietatcatqucfignificationc funt corum,qu
nt accideniia cert*;
rum lunt, non funt per compofitiliraintrinfecam.iJccuranonfunt.minimc quidcm per viam
llolutioniifeu diui/ionis non funt (quandoquidcm non lunt

&

&

aliquo fubie<ao

quciuxta

tamquam parsjyt vox

&: fpccics vifibilis

id-

modu mjccidcntalcm dicitur deillis nuncquidcin

[e.nunc vcro non eflc.Qiiia vidclicet nunc funt,nunc vcto no


nt: Improprii(rime verogcncrari diccrcntur vcl corrumpi:

utctiam nafci,mori>ambularc,currcrc,filare.

Quxdam veio

opri^.inttinfecaqucnaDuraxterna immortalia incomponibit


undiflolubilia,anirax>Dii,Dcus. Dc quibus accuratius in Mcphy ficis, & iis qux dc anima Dco nobis fuppcditatc tcmpus i
Attaracn nunc de futurus incertis liccat
ibis dcfiniretur.
luloradiliarameditationcm dc profundioribus ingcniii xfcitandam; cuagafle.

C A P V T VIL
Plato circulum dixit PoIygoniam,to*
tum angulum, compofitum cx

redo&curuo.
IychIhs vtpunElis confiat^ poljgonid certa cft^

^ Nam mtmma

ex qutbtu efi^non fnnt ^dtaii

per omncs

vulgatHr cfuapropterab ore Platonis


NonJine iudicii lance^ altipeto ingenio^
Fines.

Compojitpu relio

^ CHrHo^totM(j^ reperttu

eyfn^nlHSy^ totfu reHHmytotPtsqHe recurHunt^


totq inclimre vi^etiir^
SHrgereqmtoto
jintyphon vt fkpiens multo ante notaraf aperte\

ArcHbm ob^uiiiSy rellis tternmc^He refe^is.

Antiphontis Tetragonismvs.

QVia(iuxttidquod

mio Dcmocrtti oflearuni cft )pucotOtneque partc fuLfed termino confiiiuaiur.inicr puniaum & punaum.lincam & lineam>& inanis
pun<l^um atque incam mcdiarc opoicet vpdc nihil ver6 cft c5wuuum fiuc phnum Ot.Auc fQlidum compofitum. Hoc Lc^cipr
fus,Dcmocritus,picuru$.aliiquc quamplurimi conteftantur.
In circuro igitur vbi (1c punftum ft attiguum punao,vt in linc
am incuruara candemquc rccuruam componcndam concurranc,
rbiquc quacontingcnscftjntclligiturcflcaugulus-.alterutrinquc cniminpunaum il'um arcualis jniplligitur cflc linea in
clinans ^cmioa,qurm fanc punftum vbiquc liceat accipore
qu&
Cffculusplanumvelcirculumaltcrumatringit. Q^uatcnus ver^
par vbique
vniformisA' iu fcipfam rcflcxa pcrfpicitur indi.
mtio,totus circulus angulus vnus dfciiur. Quarcnus intet
j^un^^um & pun^um p!cni brcuiflimam (vt ppoximc diaum eft>
Itncam ratio comprehcndit, poteft intelligi circulum talitantar
^uc intra taics tcrminos Hnca tangerc planum,& fjmilcm in duobuf huiufcemodipunttis circulum attingcrcideoque Platouf
circuluscx rfdocompofitusatquecuruoconcipitur.
Qu^acenuf
:ium puncio non

in

fic

'

tceatro

vi;di<iup diftat x^ualitct in

codcm

afccnfui coipcidi|

C6NT1MF.

MlN. LiB.

\m dcfcenfu,6c eoicm longitudincm definit dimetiente atquc


titudincm ab illa indiftcrcntcm.ficuc in lph;crt crcs dimcnho*
jt

hnitxfuncindiftcrcntcs acentro*. ininfinito vcr6circuio

que fph;cra,vudiquc;quas imptoptic dihicDfioncs diccrcmus,


uaccnus landcm Antiph6ti chorda atq.fagicta contihij6 ordirfubfulcicntibus arcum,arcus parcem,partifquc infupcr parti*
ilam,ad ilJud vfquc minitnum inquoarcunchorda,atqucfa.
ctain idcmindiuiduurticohcutrunt; acciditmagis atqucmaisdiuidcndoatquc fubfulciendo, in rcdtara illi arqualemcitilum rcfolttcrc % cx afccnfu atque dcfccrtfu conipofuus apCuicumquc cnim curUx cum rcla ita coiitcrminar*vt
irct.
idiffcttntcm ab iliaira^tumliccaiinfpiccrcfagitram mcdium
Aus illius mcdioconnc^lentcm poicrisadfcribcrc. duasiccm
trihlccus rcila luccclliu^ fcmpcr afccndcntcs; a qiiibui
laliasferiatimmagisatquc magis d ccrttro diftanics fh pr^rcffio/dumiilterimGmnium atque (ingularum lincarurti itU
liniAccncrO acquidiftanc. Hicanimum aductcc vt concludaf
uodftrcalitcrvcl rationalitcr, aiTrualitcr vcl vtliHct potcntia.
icr bife^lio atqiie chotdatib hon habct finem, infinitas co orinc maRis atqufe magis diftintcs lincas liccblt acciptrc,& cott^

qucntcr rraiionalitct faltcm atatic potchiialitcrj UUCX


Liiufciiinquc fagittz tcrmiHoii diitantiactitinfinicai

C k

duol

Y T VIIL

l^oiygoniam non crelcere minimb>

neque circulum.

ETdefinitis cdnflatufnpartibus efe


en certo concrefcens ordine)oportit
Quandoquidm adteUa non exit maior ab vna
Cycltiin^^i^t

^arteyatqiiifenis procedit partibus vfque.

4fficis vt radiofipars vna adiiciatur,

^onmintisincrefcetquamfeni^ctrculsistius}
Sic quoque non fninimo augittirpolfgohiafold^

Sedpetit omnelatUs fUantUmlibet

adiidatur

Vm dereUqUis iproprio ergo vtgnomdne crefcit


OmnefigUratkm^proprio numvro augmina funiit.
l)ictrgovtpdtirivariMquarefigurasl

0 R D. B

RVN1

NO

L.

poteritparibu^^totidemciHe epartihpu ejje

Qrcultu

^ triqHetrHmWel (jmdcjHadrHre laborxs?

SiminimHm d mimmo vt numen differre videtur^


CniHsnon pojfisJpeci&s adidentificare?

NamcjHe qHtdejfe almdpote credis partibm Aquc


TantiSyac tot co^npofiHfnynificonctpiantur

EtJimilcspartes primA^ mtmmfCtjHe vel ipjam


Natnrd adjpectem.ant lihitHm rationis ad ipjum?
4 o Namq^ opera efi mintmHm (jnodfitpars certa.prtor^
Jiienjtira^acprimd^ ^fimilicollatafigHrA.

Materics vartam formam metrnmq^


'

^nterdnm hihilo adieUo \ cjma

(qne

capefiit

denfior^ atqne

Rarior eJficitHr^fHrgensfacte^incjne profHndnm


^ ^Cornprefia.

Ex cera confnfisparttbiis aqHe

(qHtd

Ejfe potefi triqHetrH^qHadrHm^globH4^^pote qntd^

Confnfa ratione datnm^ non arte repertnm.


Veritisinplanovalet ifindmetrica ndrma
Pandere^^ errornmfine fufficione^ venit^He
3

^ ^Tartibpu e CHnUisplanetnfJ>tciendHm,vbipoJfit
Compa^inm totnmpariterqne vndiqHp cernt.

jQHodneqnit in campoglomeratA materiei.

Et velnti Uterale neqmtJphatraleqHe tantis\


Atq^ tot effe tomis^pateat qnam qHdqHe]figHra
Certis confifiat nHmeris^ certo ordtne crejcat.

(602

Nam qHeiscHmq^datur triqHetrnm tibipartib^ aHHoctattiSyVt maneatjpecte^hacqna ante manebaty


fi operA vt crefcantpariter latera dmnia^ idemqHC
fnreltqnis cnn^is lateraltbtis ejfe videmns^

^QMndoqHidemfiries eadem efi.nernpe irnpare cre^


PerpetHO nHmeroforma vtfernetnr tn vna. {JcHnt

Or^

Cqntemp. ex Min. LiB?


tlircHlm econtra paribpu confnrgtt^

7jr

^ idem

fmfarihtu confiare tomis fvelutt lattralcs

uilternenHmeri difcriminahahere) videtur.

Necte^rAtereat bene quam prognomone pojfis

ContmHum variare^ahisfin.re^ cofiis:


Vtfotmt taurtpellemper millia pafnm
Tendere conctfis filis Carthagtnis alt<t

Fundatnx animi quantum fententia

iuffit

EtfubteBa (jient quacunque oblatafigura)


fntritjuetrHmfactleinuertas^numerus laterumfi
Conttnuetn longum verfi^ migrauerit

vnum^

Atque modum triquetrofaciat qtiA defiuit eitis


Acentro in ?nedium laterisreUa^ ac modo ad. anglii.
^^dte^la efi reUum re^A iisce ex omntbus vni.
PraEiica nam ( velut efi diEium ) mutatio multum
Confundit numerum mtnimorum^ qu<z ratione
Dtfiinguas tantum. Sapientius ergo nequibii

^uandoq^ tfiorum rattonem nellere ad horumi


Cum mintmi haudpojfis centumfubtrudere partes ^^

t nthtlum qutddam. EprddtElis ergo refume


Spharale ac re^um non poffe d^cjuarter^vt nec
fmpare cufn numerofepar non vllus,. ad^quat
JErgopriusminimo crefcentem ofiendefiguram

Pi(velutinHenio)efl duntaxat Itneacrefiensy


Etplanum ^ corpvts qudt non canon vlltis adegit^
ydt^fubindetibt jperes quemquam adfiipulari
Pojfey

meus cui dttx(it calcuhis. At modo nunquam

(foncrefiit gyrum^ raditis nifi crefcat

ipfe.

^rgo orbate oculisfpeculator^ menfor tnanis


li^^ual6 CHpia6partes^effe hafcc necejfe efl

to

IbRD. Brvni Noi*

^onntasprimumfimili tantaj^figura j
QuarKmjicupiasferif e^am condtttonetH^
Senfibile accipito cjuarum esi trailabile corpw:
Nam minimus mtnimo fic cyclo cyclus adh^retp

Vt magno magnw. Seni cjuapropter vt vn&


cyclo tantum paribs cycli excipiuntur^

ExauHaVtfiatfidnonmutatafiguray
Stc venit imparibiu relicjuarum cjudibet ault^t

o Nectamen iccirco numero credantur eodem


Interius confiare, cjutbus numero anguliu vn^

Atque latusnon eftudeo refecandaperinde


NecfefiibieUantyneque conleflantur easdem

Tum demumpartes cjuibiu efl ConflatafigUra^


Quasgenere tn dtipltci tri^uetras dixi atq^ rotudai^
I^ctehtncexpediespartesfine fine fecando^
Inq^ infinitum excurrens\quia fitlminm vfijui
(ollatA vtfidnt dcjUA ifia partibtuHlii^

Efl optis vt certas capias tn fine^

certd^

ExAMEN TETRAGdNlSMt

CONTIMP.

EX MfN. LlB.

.S\

Etfefifnfponas,feutton mimmum,ej]e necejfe


efi
IfiMciftm parium,
ratiopar. Intueare

^rchctypumcuitts conuerjis partibus,atqHe

'DireUm fumptis,variainde habitudo reportet


Qjtnte^rantcyclum^trtquetrudant,atquater'

FrodHllii cofiis.gemind partesq^figurd,

^ttis

DtJhibHe,^ videfistua num fic fenfa luuajfis.

TAmcum

naturafitdefinitumtDinirau.neq. fecundum aafi


Aneq.fecundurarSnem circulo quadratu .
immonecqnadta.
tJmpeotagono> neq itiajigulum
quadrato.neq.tandetn figurx
V am fpeciem cumaUetius
((.cciei figurapoflibilc cft quare
"useiiimlaterumnumerus.aliumquoque pattium ordinem
iii

^'/'"^
'^g"'-^ 1"'! hoc fint
fic?'"'''"-"''"'''"Jicutnumeti.vniquenumerifpccicialtqtiusnumctiipeciesnequefotmaliternequefaudamentaliterpomtenciqualis.numquim hguramhgurjcquil,ueram
quilaterarptimis zqualcin
ipartibuseftciemus. t fi enim patt.s
vuius
partibus altetiu

flumetohntsquales.numquamtamcn pattes paitibus


maenitudine, pnmaruranempe
fimiliuraque partiura numero *-

quabuniur.

Sicutenimexpriraispartibus ttiangulus. ouem ex


tribus miniraisconftituo.dilFcttab
ex primis partibut quadranfulo quod ex quatuor rainimis corapono-.
ita numquam

da

onfequeutibustriangulusvllusvlli quadrangulovel
alieri fi.
guripoteritxquari. Ucetenimplana:
angularesque figura:*.

qualipartium

numero gnoraone citcurapofito


merorum ordme coucrcfcant,numquam tamen imparium numagnitudo

par-

um vnius

magnitudini pattlum altetius.ficut non


Cgillatim,
iMnequecomplexdacccptarumetit,xqualis. Quod fi latetaliJ

iatwa inoniquatur.quonampoteritmodo
vnuam circulari
lateralis quarLquasfieotdine
parium ficut ifta impatium ho-

niogcncosgnomoncs adfumit?

"^^^^
nequequadtatumquadtato. neque
^M'
tmDguIo.nequecircuIumcircuIo.vnapoffibilcfit

trianeuluirt

augere par"""^ 1^*'" P"""


Vni quippe laterum
IddUail""" ' quadratum
conferuabit.nequc eiufdem cuius
fr fi!
fJ i/*"" quadMnguIuro.tedtrapetium. Quaproptetoportet
qualitatem addidifle per fii^iula laterum patf v.n.^^J^

<l"n<loquidem petimetrus h&a.


ma^or 5?.r!f"""^""
tetminus.partei igl"*'1"^'"^*"P''1<^'''"''^
^r^!.
tur
atc* ^uoque laultiplicata. cttc
opottct,

qui

nuttt

quatuot

I'oRD.

Brvni Not.

illorUTnpunaorumad latcrum cxtrcma /a6ta adlcaioni iiitti


indc perfpicuum cfle po*
ptotrripm valcat cflc legcm cxarquata,
adicao gnomotcru>vbidcfii1itum hoUcns cac otdinem qilo
tum pcrimctro. tura campo )idaiitic fimul atquc paritcr figura
imparibus^a-qualibufque partibus ita
ccatur: Dchnitis quippe
continuepolygoniacrcfcitlicut&dcHuitis circulusa:qualibui

& firailc coii-

addcndarum,

atquc paribus. Partium itaquc ratio


tacilc
ftituenttumfiguramab carum quibus addicio fit rationc,
fcptcmpartibus txtrcmut
defumitur. Quadratofcilicctcuius
cnomoconflabitur.immediate noucm fimilium& xqualiuni

quamcumque

aliihi

partium gnomo erit adiicicndus. eadem &:


polyeoniamfcricconuenitaugcri. Vidc igitur an quacumquo
valeas au^
partium data rationequamcumqueciufdem gencris
Vide ctiam an pentagonum alia pofns circuto
ficre figuram.
prtcrquam
taiioncinfcribcrc vcl circumfcribcre cuicumquc,
fextanic faaa.vndc
a radio ccrta rationc crefcentc fubtraaionc a
fcntum fa^a cxaaior apdiuifio circuli non ad ration<im,fcdad
pehphcriai
t)arcbii,adquamfanc cxa^tioncm quarti gnortonis
rna & feiicmpc quatuor & viginti partium adducit. vbi totum
triangulis curjcagintafimilaribus partibus confiftit, fexaginia
vnicam partcm mcdiuilineis rccuruis figillatim oranibus citra
am,rccipientibus.

C/6.

l .

l^dcommunem & fimilcm fimilis magnitddinis,atqiie


acqualia ludicanda funt,

h-

figurx partem rcferrc oportct ea qux


atquc Uue fecundum naturar/iuc (ccuDdum rationis ordincm
inftituamus.
operari
irem
qua
Inartificiofam agcometric;4nl(J. transfigurationcra

13.
exeadcmcxra&pIumbofitcUbus,pyramis,globus,&quidcuh.
qucaliudxquilatcrum,non impedimus. Itaquippc vatiorurn
locorumtcrminorumquctatipne materia varic rarcfcit.atqlie
concrcfcii,comprimitur&: cxtcnditur: quemadmoduili cxccfrusatquedcfcausdiffcrcntiarinmateria lcnfibili ftidt occuUr.
Gomprcfriohcquippc corpotalium dimenfionuth Pytamidcin
de parhbuf foUex clobo facimus atque cubum vbi licct nihil
inanitaadditum habeaturvcl ubtraaum,altctatam tamcn
:

dis

tudihcm cflc opot


im quiex fphjcra c
cui:,iiicii*iic-iuw*.M.v.atquealitercompL
huiufccmodi pfa,
Inconfidcrati crgo crafnorisvcingcnii eft cx
argufucccflibus a:qualitatis vcl alius tatiociniidcfuibcrc
xis

mcnta.
gciieC4/. Scdvrgcntiusnlotiuumcft crco quodvidemui
in rcaagonum mutate,
tit huiusartificesomnem triangulum
xqualcm, quod pto
ex ipfo parallclo grammum tonftitucrc ill i
cuiuflibct anguli normani
ad
paraUelas
eafdcm
infra
libito
pacaUelograroma
producaut fic comuhanc . laadcmquc dc
'.

CoNTEMP. IX MlN.
iratura facianc

&nos

LlB.

inlibro Dcprlncipiis

Jtj'

mcnfurx& 6gu

XX conformitcr notauimu$,vt omncm figutam in trianguluni


rcfoluas s vt multi trianguli,circuli,& quxcumque alix hgur?^
iu vnumcirculura,triangulurti,&quamcuraquc ?liam figuram
coalcfcanc;plcraqucitemaliacumvulgi viaatquc confuctudiobfjftcre vidcntur.
Scd e^
omnia mathcmaiicc atquc pcr commod^ ad fcnfum ficri concc-

nc ponimus,qux pofiiionibuj iftis

dimus,adration6vcrdnaiura:mmime vmqMam. Quodquipp*


partibus multis tranfmuiationcs illx icquc redu^^iohcs
abfiIhni.cxiisquxccnticsadduximusimillicspoteric feflc manifeilum, Quod vero fit commodc ad fcnfum caufa cft, quia figurasipfas rcfolufcndo, itqUc rranfmutandoi itd Infcnfibilcs
das
diffcrcntlasacccdimuSiquasnQn yifu fed rationc vcl analogia
^uadam apprimc valcas ( vt ortendimus) accipcrr. j n partium

quipp^ilUrum quipropiusad minimasacccdunt ihdiflindlio2ie,magnitudinum latct illarum diff crcntia. Porro illas pcr partes itiinimis proportionalef
|)rimis atquc

irt via noftra ntn eft dithcilc


ct
iadcmoiaftrabilibus ,
propriiffimis ratioci-

&

jiari*.

diuifione cbhiinui ih infiniturn quibiit


omnibus anguftiii
txtncari pplTc exiftimant quando vnius cum altcro xqualitatcthoftcnderc volcnti, neceflumcfta dcfinito quodam rainiIneptifliAie

quantisquecumque

confidiis partibus fe ab
:

hio,<Juodihgenercvel fubioao

illo fit

lemdefumcrcratioacmiquidquiddc

menfura.tundamenta-

poffibili vcl impoftibili

in infinitum fubiea? matcria: diuifionc fit exiftimandum;quani


jnullaratio ncque zCXio noftra vel natura: perfcquitur.
Staut
rgo f(id nufquam ex probatis cuidcntibusquc principiis illx
tranfmutationcs , quarunl aflertio a nobis ctiam pro vulgarl

pra^icoque ftnfu, cum incer thcorcmata collocatur, tum pcc


inatimarum confirmatur iududiionem :alioqui enim mliorcm ali^m praxim,atque rationcm ad eam commodius ordinatam nonlicuit adipifcf
Scat crgcquod in caprincipiorum or.

<iinatioil)c&appIicationetaIiatumopcrando tum cx fcnfibilt


bus dembnftrando przftcntur, qualibus quidem rainus camqudcft cH parte ad oculum infultantis incufantifquc materiib
dcceptionem incurramui : minime vcro vt abfolutam propriis
ycritatcnumcris(ficUtinhirccfpccuIationibus)aitingamus.Alia
quipp^otnnino funt praxis,alia contcmplatfonis
hxc aliji
rccundumua(uc;ealia fccujidum koftrz ineucis condicioam
^tiacipia.

1O

R.

D.

C A

B RVNI N O
P V T IX.

Corpus neque feipfo, neque parte fui tangere corpusvelplanum.

VVlgatHm nirfiis efi vt tangatcirculH6,atc]He


SpbdraglobHmy^tyclHtnpHnrco^fedconduio^^
At(}^

(n^

modnm prorfm non dtfiinxere magtfiri.

TlHrtbm ofienfum efl riobts.vt termimts ipftis


Stmpltctter pHnEim nulU esi pars,nec valet ejfe.

(Quamlibet

^ mininmm contaBum plurtbm

ejfe

Compentur punUis. Ne^uefat tuto tnqntam tpfum


AtttHgiyCHtusparsnonattingttHrvlla.
QHandocjHidemfaci6 vbt ctrcHmpleBitHr amplc

AttigHo htnc mtnimedicas conttngier tpfum


^

T^ercunUa^totHm parteis^t^utntmo necvnam^


Extimdftfacics non vUa esipars, Neg^ mixta

Cam ventfsnt.coeHnt^ ifii^cHmparttbus tlU^


Sicpars attingit partem non parte.fed vnoy
rPluribtu autpHnUisfaciei.qUA ne^ pars eff.
fipartem pars tangit, ceu quoq^ totum
JSrgo

Atti(THum totte^l.cumextremum tangttur etiU


Muim ab extremo. Verum non tangitur tpfum

AtquiddamipfiHs.necj^parsatttngitHr^atqHi
Termtnus htc partis. Quoctrca mtxtio nullae^l
Vllius.vt conftat reperirt corpora prima,
Vlla qH(Z nonfunt cutquara penetratia fort e.

'

Parspotis efl partem.pote t otum atitngere totum^


StfaaemfpeEies^non autcm corpora rerum^
7<lifors

impropTday^ obliquavoce loquare

Cum vttlgo^quando extremtpars vna videtnr


ifitHS

CONTEMP. BX MlK. LlB.


Jfiitis at<^ etHsfinem

85.

conmrrere in v nnm^

Qhi neg^pars htdvufaciei eff:^necfaciei


flUm^at^Hi interieEii duntaxat inanis
Sic 4toma,vt atomiisflat termmm huins

eiiu.

omnc a corpore non toto aue


ATomum ab atomo.corpufquetcrmino
cotingitur fcu cxtrcparce,l>d aut lotius autpirtis

mo. Non iprajnquamattinguntur.rcdipforum alitjuid attin-'


gitur*. Habct vero 6c pxtrcmum fuas/icut &. corpus ipfum^ parmiujmumcorpus habct miniraum termini pariem qua
les
minimumalterumattingat. Neque maiore nequcpotcftminorcattingi: qifia rermiois quibus fit contaaus tangibiLe acque
tangcns exxquantur; & quoniam minoreattingente continges
maiiis rationetalicmdiuifibile penctrabiUve eft. f Inalterab?libus ergo, impenecrabilibusquc exiftcntibus atomis, noneft
quod vcrc propriequc mifcibile potfimus intelligere ,aftcorporumquxdam dum fecundum fubtiliores partes coacciuantur,iii tcrtiam videnturquandam fpeciem tranfirc. Scd vcritat
jfta

cxtia

lcnlum non

cxcurrit.

C A

V T

X.

Ta6tum efTe in minimo,&cliflEcrentiam


fe inter quod & quo tangit.

INminimo taUmnonvfia forte probatHr

Ad tentofenfit plantfeufitfolidi^ars
Nam^unBHs^HyiUnm

attingens^atommc^ atomK

Cnm dno fe attingmit perfe. Sed linea pnntlo

(fit

Non vncjHam perfeattmgit^fi cjuando per ipfnm


ExtremHm tangU^CHm toti congencA hdret.

(na

Atq^ita non potis ef{ reElam vnquara attingere Cnr^

filtHs at qmddam ^ cjHtddam ifiitts:tnde

nec

Termtntu efl tangens tfiamfimnlvnHS

iHam^

At vero ef{ tn (jhofe attingnnt ifia

ipfe

victffm^

OHandoqHidemextremo res rem cottngere dtEla efi:

loRD. Brvni Nbi.


^xtremiveriextremumjtdicere adorfu
j\dtfHerU\ nHnquam infimtumpflere CHrfnm

/iddifies^qniafiintextremi extrema fiibtndcy

Qha extremo tangant qnod rHrfnm tangat tdem^^


line^m taugcre pund^um non diccsnuf.
Quocics enim excremum lincz rnius aUcrius lincz e^ctrcmil
tangere HicitMrautplanumJincacxcemoalterarn Hneam atcingcre fecurius dixciis^vbi ncquc atomustangit atomum pcr fe.
fc<i(vc in fuperioribus cft dtdtumj tcrmino intcr puncJum vniui
&alterius mcciiancc,hoc cd per accideos feu per aliud quiddam.*
neq. finis fincm,terminus terminum cangic, fi de natura tcrmi-

PRopric loqucndo

ni non eflcfle quod.fcdquo Batactadlio. ^iL'linea(qux.miuima


parslatitudinis cftjfuo tctmino^ternainoalterius linearapplica^
cur,cum intcraltcrum
altcram nulla laticudinis pars mcdiare
coocipitur. Eft igiturcadius pund^i cum pundto, minimc autetn

&

icrmini/cd tcrminOjCo^. duplici,5c hoc vidclicet qup vtrumq,


cpntcrminabilefinicur,&hocin quo ccrminorum cffi^iturconcurfus. Cumquippc duorum fc co^uingcntiwip tcrmini non,
fint vnum continuuhi *. confequei^s efl intcr vtramq. fupcrfipcm indiuidiium mediarc fpaciumquod inanc corporihus intcricd^um Democritus appeilautc .quod plane inter quafcunq;
(quaatucunq. arieconcurrant)atomos oportct mcdiare. (icut
extremum vniusab extrcmo alterius efl diflin6^um:& pra:tct
jpfum infedtile cuius non vlla e(lpars,nihil vcrc cotinuuoi poCi
fis intelligere.

f /1.

aycr6quibusaliqua

fe attingunc,

fi

quis adhuc velit

ciicercqurctangant,quxrcutiquibus vcl quonam tangantur


fton facile vna vcl altcra fatis rcfponfione facict.^i quippc volet
tafctangcre alio quodrurfum tangat.in eorum qux tangunt.fic
^uibus fc cangibilia actiugunt numcronon crit adi^rc finem,

C A

V T

XI.

Quomodo globus globum,& plauum tangat


in pundo non iiitelligit vulgus.

INdifcretafinat vox vnlgt ex ore frofnfa^


Z^tvernmfalfo confiiCHtt promere finfii:
SedtH ne di^o cacHsfallarefiib ifto^
Sctto vt contaUHs varietur norma ^loborum^
Jnplano harentHm velutimenfura nec vna efb

oNTEMP. EX MlK.

LlB.

$?

^icgradmin fHn^isyOrdo,at(^froportio certaesiy


J^tparsad partemcentrum ad centrumj^ refertur,

Vt ^HotjHediHerfieftoblata f roportto

cycli:^

Totai^ namTellpu minimHm vtx dicitur vlli


I>imen[HmadcdHm:,cm dimetrus ejje duarHm

iq,

GorporeftellarHmfinitavtrin^pHtat44r^

iHmtne

'

nobis.

jQHAprocnl exiguo fcintillant


Propterea TellpUtam vafii corppris vlla
Qredita pars non esi,^ qnantofine potefet.^
(^ompartlt qorpHS contingere mole.globnm^

Ergo qHoglobns in pnnUo pUnHm^globHmj^.


Conttngaty nefors confnfo

Marte capefiks

hv.mentem renocato pritu.^H<& dtximHS^

vtfit
circHltuaHns
y
^mpliorinreBijpeciemmaae

At(^id)sopHn^t^ contaUmdebttHsilli efl


Amplior vt mintmiratio non permanet vna
:

btcnnUisvbifitperf^e^iaperintima

rei^

EStordoquoccntrum^magnitudfnccirculi fphacrxqueabramatur.- Quoiiiam(vtinarea Dcmocriti cft)manifcftum vn4


pluf
iiiinimuni,vel magiuim,vel quantumcunq. globofum non
quam fcx a'.iis xqualibus pun6lis attingitur, inter quorum cocfexalii immcdiate fccund6;intcjcedant,&idein
centrumagnorcentcs cir.cumppnanmr. Hinc eft qupd fplerti/Ur
tantumantiquitas omnem influxus virtutera ad duodecim

untium angulos

ma

inuernodo fpaciaretulit.quotum Q cxa^ipr diftributio poaet;


iudicium fonircmur.'
jiiri longe plenius ad prognofticandum
Indcpatet xqaalialex tantum (pacia (ex definita lineispuruni
verfusccntruminfluxum.fexq alia magis remiflum^atquc vti

compofituraimmixtere. ^icpatctvt tym phyficetura Geomccircutrice ccnitum ccgularitej ablujnatur : poftquam cnim vni
coplcpofitafuntfcx.ac illb fcx duodecira qualia, hoc totum

xum cx decem 6^noucm parttbus cum fui^ oAodccim fpaciis,vti


centruiTvcui,eodcmorainc(cxqualiacircumponunturacc!pir
atur itaq.in infinitum fcu indcfinitumlfi placcatjratiocmando,
iednonviriutemcxpcctandoinfluxus.procedatur.Vbilicctcon.
iijiuumiltinfumum,aaiononpotctitcflcin6nita nifi vi^U^,

S8

loRD. Brvni Nol.

oflcndimus cxtcnfiuc: cuius rcivna de ptincipibus


ratfo

efl>

quuicmperrccundumanalogiamad fingulaccncro variato. lotus vndiquc non crt contrahibilis ad vnicuin


cfincium influxus.
Sic crgouimnur(]uam,tumvbiqucmcdium
in infinito, &: ad

Jnhniium pofltimus acciperc.

f Scdad riculfi intcntionis

huius rcucrtentes,dicimus circiilum


.Tqualcm in pund>o attingcre.
quiitapunfti&conuaus ad punc>um adque contaaum analogiam quandam concipcrc oporcct.qucmadmodum &
magnitudinisvniuscirculiatqueglobiadaiccrumcilcconftat.

atqut fpharram aiicram

(ibi

C A

Cur

V T

XII.

ftante contadtu in pundto^circulns


citius

maior

mouetur fupcr eodcmplano

quam minor.
TlTncnofiivtmaiorpiaHo fuper vnpts eodem
^^^or in variis^non tempore m vno
TercHrrtt qnandoftc motns continnabtt
JlltHs at(^ foHtHs.necjHefHntdifcrtmtna

punUisy

PunBorHm ant nnmero.SicjHtdem infnita in vtris-^

Agnofcnntndeo
nullo dtfcriminc difiant:
{que
^tnobisglobtis( ob pun^tdtfcrimtna) maior
Ocipu abfolnet curfiim^fi concittu vno
fiAt qneparipHlfH ventat qna qni minor
ipfo eH.

QHandoqmdemaHtalto, velpHnUis plnrtbm vno

CompofitHm ex reBo
CHrHo.ant cHrnedtne reli
In normam magis accedens atttngere credo
;

Maxima.cHrnedo vt mtntmo propria ejfe videtur.


QVarouis ergo

xquali velocitate maior moueatur circulus


atqucminor,8:reiiquavniucrfafintparia:pra:tcrhocqHod
niaions circuli niaiuscft vcftigium contingct
neccflario eo,
demtemporca maiori circulo maius fpacium pcrrranfiri, nrquectenim.vt proxime fupradiftum eft,omnis circuli a:quale
centrumeft/cdrationcmaioruro tcrminandarum partium cxtrcrnarum,maioris maius eflc debcbit. Paritcr ncquc omnis
ciculi

m plauo,aut

cum comparc

fibi circulo

contaaus

as-

qua*

CONTEMP. EX MlN.
^DiiHs: fcd in pun^^o proportionali
tis fuac partc minimus circulus tjngit

LlB.

89

tancanempe cxtrcmita-

minimumj quanta

roaxi-

mumfibi arqualem maximus.


^ II ^faximam curuitaccra in minirao.fcu atomo,nullam curaitacem iu incomparabilitcr magno.nempe infinito eQe tanium
intcliigo

C A

V T XIIL

Obliquacadensinpknuiriinon tangitinpundto.

A fttecjuodf^ ta^id^pun^o Jicfemperal?

iisce

Comprendt vtdeo vt mtilta ignoratta deinceps


Demunet^cjuandom reHam cadttaltera reila,
Obliquepanter reputantfe atttngere punElo

Hasgemmas. Imofi ex toto hanc altera tangaty

V prtmumpuntlo^ velparte abiungitur vna^


'

Seilio confequitur qudi punHo infijtat in vno :

ex^/^ ita ab tnnumeris punUisprogreffio in vnum^


Continuifa^a eff, quamuis ^uo^ continue illud
^ercurrat partes cum parttbus omnibus : id^^
Conttnuo cjuodamfucceffufit manifeflum

Toflpartemvipartemjignatam termtnus
Jndtcety^ cafiis clinantisjijlat in illoy

vntis

^uodfenfit phyjico^ cjuodvelratione Mathejis

Ac Logtces repetasynon vnquamfallerepoffet.


MTnima bc

partes quailibct xquat.T eiufdcra magnitudinis


rfgularitera:quatis difporuainteruallis^ vtex qux lune
acodaita (igillatim tangunt eas qiix func in diamctro pnrtcs.
ordi<iuando cnim icacontinue per diamctrum proccdunt,
5c

&

nanturjionobtincnt Icgcm progrcffionls ciufdem atquc continuitatis pcr coftam.


contiHU^
In quadrato cnim
vcrfm
atomifeattinguntabc^vcrfus B & D, non autcm ab
C. Q^adrataetiam qux funtab A verfus B,& D fc inuiccm attingunt latcraliter & continuantur, abw/f vcro vctfus C> & a B
ycrfus D fc tangfltangularitcr. Econtra vcro in triangulo E F G.

^BCD

loRD. BrVNI NoI.]

Campvs Democriti.

ISQCHELES DeMOGHI

T I^^

i[
Tflquairtto igiturnon eft coniinu^^J.o.P^fMun' homogcr
uearun?, ncouc abfolutc minimarum ncmpc clrculorum pc^4jamctril, fcd pcrcoflarn. Vndcpatct.quid nt diccndum ad cos
qui contra noftra opinion^ voluntinfcrrc Cex pun^^is lincxi^
B,qui omuia (igillatira iS^ ijnmediatcfluant in lincam C D intcc
fccando diamctruro A C, & cx hocquod intcr puiK^um 6c pun^ium immcdijtc confcqucntcm &c eadcm iramcdiationc con-

rurrcntcm

nihil intcrmcdiat)

pundialincx^ B

p.un^isliAcx C>, yi ncqueunt cHe plura

itacflc .xqualrk

quam pun^a

rincis

CoMTEMP. EX MlN.

LlB.

?!

C,vnde confequcntcr diamctri pattcs atquc coflac funt acquaics,8cratio nudarcraancac quacoftaru quadrati,diamctrus cx-

Patcc ctiam quid diccndum i\c ad propofitum altcrius


qud moucnt diflicultatis eandem diihibutioncm tacicdo in du-r

cedat.

abusrclislincis^quxaccntrocgrcdicnccs contlnuc maiorc ab


ncqucunt ita inimcdiatcadh^rcntes pattcsmaioris ficut circuli conccntri minoris pcrtranfConftatautem nobiscx dilis vt non omncs partcs <?nirc.
trumattinganc>ncquc omncs linc;c firapliciterprimoadomn^
porro inter alias cxtanc
i circumfercntiam a centro cgicdiantur

inuiccm diftantiam incurrunc

&

perpctuo vItimrexduabuscomporita: pariibus.qua: a citculo

penuliimocgrcdiunturtotidemitcmqux ccntrum fimpliciiec


nicdiumatiingunc pcrpetuo.qucmadraodujn iaarpa Dcmocritiadaulj cftpcrfpicuum.

^ Propofito canonc non vtarin inucntionc minimi.vbi a triangu'i Ifochclisangulo dc balis quantitatediiudico, vndcnon
fecundumpropriam iftam dircditudincmlinea: ptoccdunt. Atqui ibi non acqualcs Hgurac partcs/ed vnius acque altcrius lincac
proportionales inueftigamus.
f Alibi fufius mrminimus,vt lineaobliquelineam interrecnns
non fecundum pun<Clum>fcd fccundu longum interfccet ; vtq.
nihil ftulpius Hngi polTit^quam quod dicut,fub polo Inhabitantibus in pundbo tcmporis totu femicirculus ad(ur|;at,& diametrus cx eo quod tota fupcr horizontis plano incumbcbac rc-

pcntc ad eiufdem in pun^ko interfcdionem moucatur,&: tamcn


ipfiiidemqui motumininftanti non cfte contcndunt/ hcicin
inftanci ab vno excremo ad alterum cxtrcraum , huiufcc gcncris progrpftioncm(quaiTi non cft poftibilcYc ingenio capeve
poflTint; vcrbis cfEngant &pcrtinaciffimc dcblaccrado tucantur.

C A

V T

XIIII,

Quomodp ?x;taduin pundo confignatnrrcdta


pundtorum
tempore

circulo"<j qualis,& infi nitorum

{uccefliuatranfitioin
finito.

Jph^rica planum
ADde vt ^ infunUofi tangat
reiiereuolutapertllud^

Cantinuumy acventat
t/idfiHam fequitur curu^ longedo per tpjhn^.

loRD. Brtni NoiL.


Clarefcensre^iam. Dico reuolutafigura h(t^

Perflanum mtierfensfe^motu conttnuante


Continuamjignctfua per vefiigia reilam
In plano ^cjualem^cuiMfit termtnus idem

TunUiu^vbi acciderit rurfumfubielta tenere


Tlani^tjuiprimHS tenuit: Quapropter vt amba
I

c Parttbus tnnumeris confifiunt, continue^^


Seatttngunt pun^o nimirum femper in vnoy
Singula, nec reSla cyclum contingere plura

(onueniatyCycUne(j^plura attingere reElamv


Inuiolata, cadit 'conclufio firmac^ tandem
Jldottu vt hic tnfinitum percurrerit tpfiim,

Seuphyfice capi^ts^feucjuauisforte Jidathefis,


Satfi continuefuertt refolutto

^ tnter

Mijfiononfuerit quatangi Gf tangere adnscj^

Seduo defierint, Sednosta^umfinefine

io

Cumnumerontiscjiuamvereautpro poffe putamtu^

Sedmodo dtfiinB:umtad:umd tangente, recuruum


AreBo,nun(juamfacientnon conttnuum efie
ContaBumtnpunEio^ ne(j,^ contingentia femper

Effefigillatim,Siquidem

^fubie^anegabunt

PlurafuperieBum pertingipofeper vnum,

Nam quis confinget rattonem cjua mtntis effe


,

Ccntinua ad taliam reputet^quam efl linea tagensf


Quapropter meluis(iatfenfu dogma tenendum
Prdccipitem errorumfie fuffocere peramnem

'.funtfinitdi partts^cjut

continuantcju^

FtneSj^ taBtisfiniti.nifit

^ vntu

Continuus qutnon nurttero^fedmole requirat

Jl^entuadcxamenjenfiiscaptumj^venire,

CoNTEMP.
Etfane

hdc decet

EX MlN. LlB.

ejje 7nagis:cjiuia

9^

nongenm vnunu

^^erpctHo amjimde ejfe^poteliy moles,

numemsque.

Non in continuojicfimt difcreta rcperta


lllud envm vt vnnm d.Hnt pcrfeuerut idemcjue^
:

Imparibpi6paribm^Jomis venit acctpiendum


Maiorcm adltbitum numerum^numeriij^ minore.
Aiaterics eademJpecierum milhbus ergo

Oiim^jarbitrio numeridiifefcttHr. Atquiefi


Definttafuis numeri vis vndi(j^ \nec non
Vna efl duntaxat caufa tntima.cjtiit rationi

Vnt deferuit. Deferuit mtllibtu tpfum


Continuum^vtpraxis rationi occurrere vulgi
Confuetiit, IPorrofubteStapotcntta

non

Naturd ancipitis, cfuia certa ejfentia

efi

rcrum efi

Et ntimerpts velut efl hocJheiCynucDeinfuper omn&


EfltnfinittimyVerumyenSyVnumj^.Bonumj^^

At^^ Motia^ rerum cunBarum effcntia, effe.


IccircoJiultum efi oculis comprenfa putare

(Quacumc^ in rationefient^

fenfibtis

apta,)

Non certi^numeris^non certo fine tomorunu*


tadus

crt in

pundo.atcj. continuus, nec

non paritcr con^-

S\nua funi tangcns atq tadum,& no pluribus plani puixSis 7.

punftun)iincumbit: oportct nimirum omncs quac funt


aininimiE,vel vtlibct cx fc pattcsitafc continuc vicilTimattiagcrcvt non mcchanicc lantum, fcd 6c cx naturalibus rationalitcc rcftam cuiux iqualcm condudamus, vbi fupcr redta A B circulusC D EF inuoluitur. Pun^o cnim C tangit A principio:
txndcmq.continuc rotando, pun^tis fingulatim immcdiatcquc
aliispoltaIioslucccdcntibus,vici(rjmfe cuiuaatque rc^a pun^lualitcrcontingcntibusidcm principium C vcniatad cotadum
ipfiusB: vnde nullus fuga:, vcl cxcufationi locus clle potcfi:,
qua minus niifcri infinitarii fateti dcbcat infinitas fingulatim re^
liu curui

X partes,abinfiniti$curaxpariibus
^at/m coBtinuc,

atq. figillatim

cfic prxteritas. ficut

pun^aum puni^o

pun-

fitcouiiguuin.

j54

BrvNiNoL

loRD.

Melius crgo{quod & nccellacium) cft putare. partcSi 9C


f
( quibiss partcs partibus conttnuantur; tcrminos cflc ftniia.
TcrminoTum itcmatqiic partiura muiuo lc confcqucntium po*
tcnciam non exnatura inhnitam lcd cx inflituto, vcl cafu, vel
ctiam natura inJc^nitam.
praxim quippe noflram adco
v(queterminiatque partesfuntinderinitx quia minimo vcro
a minimo no(Ui ren(us,&: opcris multo intcruallo rcccdcntccuenit vt vagc ratio pradlicando diuidat,& componat.quod cec15?.

torum numerorum difterentiis cx

c A

rei vcritatc condilic*

V t XV.

ConcIufiojVtexvirtute confuetudiniscrcdendi
falfis,

fenfus etiam ipfe pertur-

batun

minm
fideifundamine
NOk
fmbmunfanos^rimisfuetudmeab
hicfalfo

jenjhi
annis^

jQuamfanUiis habetille Deijlib voceprofejfus.


JSonmintuhicgeflittamquamfra lumme adepta^

^Quam profepojitisgrates agit ille tenebrU.


Hmcifii quamquam occurrant manifeflaper omnc

valuas rationis amico


SenJumimportune\
voce reclament ;
fiydtaB:upulfent^ natura

Nonfapit tccvrco
t

quandofundamma prim^

o Objijlunt.cjuandointernisradicitus h^rent
Vifceribus. Tamquam magisalto lumine clariu^
T^idicitinfkli^ lucemque oculosque negare\

Credere naturam pedtbusJophtamq^Jubef[e'j

Degenerehoc hominurn facile quisquam venit


vltro

DoUrindLindoElA adJiipulatorcreduluSyVtcui

^atur^ voc&sfaciantmiracla^ nccampU

CoNfEM?. EX MlN. LlB.


'^j
^cUarct^ Hmquam adplana extquanda propin"
'Vpjueadeoabfurdum tjuodmens conceperat 4nte
finjks qui ex toto cejfit in aurcs\

^
V manifeda neget
conutncatttr^^ hifce
V^atur medtis^ quibtts igntrrantia totam

fnualet^

^jaeis

'Natur^zlucemexttnguat^fuffaceti^

omnem

fgnemyConflantiradius ojtdem lumtnefilis

Centum mille htnc portentafuborta^


Hinc admtrantur :pecudina vocei^ rerum

fmmtjit.

Naturam occultam tollunty culpant^patenternLjx

jpARlVS

^ERXiNAciil;

ky^ngultis hic in quofeSia Gf (JUA tangitur vn'0

Conc7irruntfuniQi nunquam tangeturab vUi

5>(5"

loRD. Brvni NoL.

( Quamlihet immenpifundatHr margtne) cycld


30 QmmtdsfitfHnHo femper pln^.plHsg.^propinqHtiiy
.

Etcrefcens pLani factemplHs.plpuq^imitatHr

Arcm maioris cycli (boat infcia tnrba)


Non nnncjHam taEtH vioUbttur angHltis ille
Namq^^ att EHcltdcs^ptinilo h^c concnrrere tn vno^
Sed cjHantHmEHclidts mtferanda h^c tnrba recedat

AfenfH^ntisqHamfactens difcrtmtnapunEli^
Et tai^tm : mintmi(^gradHs non cernat tn tpfa

Tnm rernmfacie.tHm mente ocnlts^ metriat^


Coniictos ex tis qtiA paulo dtximns ante^

Inde^ conclud&s vt cnn^ia coercitafine


(orbe
Stnt mtnimum tandem ac nthtlmn comprenfa fnb
tmmenfo adatomtfpeciem.ptinUti^^ rednEia,
.

Stmpltctter magnnm htnc tantti

vnnm efi^abfcf. fo-

Cdterafnnt certo maffnnm mtnimii^^ relatn:

(lHte\

Simpltciterrntntmo qHtcqnam neq^ tangitHrvfqua:


JSIamdHofimpltctter^lpecics non continet vna^

taUnm reliafinges rattoneper ambo hac.

Mirum hoc cflc dodorcs aiunt.quo J plaiuim vct lincam Afi


circuli fucccffiuc minimus, minoics, mcdiocres, magni,
atque raaiorcs quantumlibctcxcrcCcentcs, non vnquam lincalitcrfcd puntftualitcrlineaorv^ planu in puncf^oC contingant.
Q^uantoquc raaiorcftcirculus tantolinca Dw/i vclDB inpuueiisatcrmino D rcmotioribus,&:ad tcrmiuos
& B propinquioribus intcrfccant. Noncdtamcn (inquiunt) conucnicng,
atque potfibilc vt vnquam circulus habcatur quiin cxtremorumangulorum^&B vcniatcontaftum. Quarc? qiiiarcmpcc
taftus cft in punAo. Ego vcro ipforumvfqucadeo importunam
flupiditatcm multo magis admiror, ficut &illius qui duas lincas
in infinifumprodudlas^ cx eodcm prJncipiorura gcncrc; collif it numquam concurrcre poftclicct fcmper magis atquc raagis
appropinqucnt moxq. apprimc cruditus fupcr turbidx iftius
phantafii tcnore oppiparam cximii voluminis matcriam ocio-

ftocibus, 9c pcrdicis ingcniis apparauit.

lORDANI
I

97

lORDANI BRVNINOLANI, DE

IN-

VENTIONE MlNIMI
L

E R.

C A P V T

Doilrinam veram cx paucis &


omnia concluderc.

clarifllmis

01 quifHlgenti circum vndi^ fpdon

"^^v^
^

^^^^^
Qntegis nflines, viufHndl5j.,lemfnu^

Et vicihHspatiedo fuis regnare tcn$briU^


ConfiitHisvarios repetitis CHrftbtis annos^

JftcHnElaaHgnfiHsfHlgorfe^ expUcatipJkm
jfietHHS^velHtifHbigisjpeElabtletotHm

Appmgens mintmo tamgrandta mnlta f^eciUo^


Stc (jHO(j^ da mintmHm per maxima

poffe videri:

Nampr^fejpectem fobolcsfert progenitoris.

MenfnrA infpirato mtht vera tnde elementa^


VtfophiAjpecteslongHmfHppreJfa per <ZHHm

Bmtcety at

vhUh renocatafereno
S^l^f^rmentes,rrorurr^^ ^'cruoimm
dtgras

loRD. Brv.ni Noi;


vtififHi
DrfcutUtnelfulas. Popului fttperabimni
(CUntaHitcjtiondAm^celerofo Mcnj/chm ore)

wHolHtte montes.
SaxA, trabeMjjHper^fotosj^
Obrutteimmanu cumHh fub pondere CAneum

ViuacemL animam mijfis elidtt e fflut^,


)

-Pelton vmbrts:
Othrynj. arhribusJpoltate z3
fptrttHs aura^
Vt tam crefcat ontu nc habeat ejuas
Conctpiat.frHjha tentet fetoUere tnaltum,

dorfo obdHcli reuoluto pondere rnundi.


Jam BiusadfursitmeUor.glomeramtna cac4
1>ifiictens,fortic^

manu tantoaggerevulfoy

TrAcipit tllttfifem m.igis tmo exfurgere fund^:

Smentationumm.ltipli.auonc/.upcrllKiofu

vams&^^^^^^^^^
non de on-

cxrurfionibus,.t4Uc ^l"^l^*^'^'bus,ncc
ftraaonu-Bfupcrv^acancarumnouiiatcptoingcniioftcntation.
uoaratcmpora pr^fufophUc d,u antc nos C^u.bus dcindc ad

kuMam

ptLrorucn& arros.nurnmorum

grarf^.ticorum

cl

au,um

fac^

Lfri^quirccitacisafon.cGr^cor.mccxtrhusrynopU^^^^^^

l^Xnlurnm

intcrprctationibu; viriis

>

vcu
CKcroni
rcum originalium fiU

jn.tibis.cn.hiridiis.fpicilcKiis, thcfauris.ad

fiH-acioncvtaliquidiiiacnouitcrfibi cudendum pro


nonarum litium dc lcgjJ-prdminc conquircrcnt) lcaionibus vi
archimandntx afiadicao,protoplatlcs
rcgione
timo tcxtu e
(itrrari

norumpaticsccnftrcinur,iunumcrabtlibusnbuli5,lcxiconibus*
itcmilaeogiis,idclHiuroau(aoiiisfcufidiccrcmauiscxclu(^^
riis,in

s
cxtrcmam confufioncm pcrduxeruntiQucmadraodum
innumcrabinum laCentauris inuulncrabilis Cajncus

fcmifcns

xotumatquclyiuarumponderofacongeric opptellus

C A P V t

lacuit.

II.

Exminimocrefcit^&in minimum omiiis


ma^aicudo extcnuatiir.
viderent
ac
mmimum
CVm
Tanqnam ipfosfugtensjmmica mentefophiJHs
nulld

fenfn

ratione

De Invent, Minim.
Tollere de medio hocplacHit.

Lib.

Tunc verior omnH

AienfnrJiJpect6ommn6 extinEla recejfit:

Menforc^j^ fuos mendaci nomtne liqHity

MetirivtnHlU,0 mentiri differitAte


Sint ilUs abmnl^a,

TamenfHbJl.mtia quanti

Stabity Menfur(zfiabHntelementaferennt

Natnrd tn campis eadem.mentisj^ tnentis.


7\[o^HPmHs vt minimH circa vnHmgnomone adaUi^
jfe planis reBo

contentis limtte qHantis^

LeHcipptin campojimtlem ferHando figHrdm^

Impartnm nnmero veniatpoljgona adolefcehSy

jQnam parthns conflare factt monas addtta tandei


JS/oHtmtuvt^atomnm circaJphara/e coibunt
Complendofpacio^fexfolnm dqtialia primo i
Deinfemper nHmero veniHnt crefcentta eodem^
CircHlHs vt normam cuflodtat imparis vnam

PerflenHmy at<j,parisjpecimen conferuetinaHii


^H numert alternis vicihti^ dtfcrtmina fumat^

a^

(^H(zfinttpHntlHm,planHm,angHlH4:,at(}JitHrd^

Propofltumtn plano fexangula formadocebtt^

Nam^fit tnfolido proprtnsJpeculatio cycU

Qui tantum JphatrA cenferi termtntu audet:


Sctltcet inplano dejcripttis circHlt46

haudefl

PrAterquam (partis jpha^raitermtmu) orbii

Sph^ralis cjuddam duntaxat corporis


pars
PturibHs aut vno mtntmoflgnanteprofHndum.

yndepatet facile vtpoflcjua parsprima reperta

e/t;^

Compofltove data efl^tntegro in corpore ^uotflnt


^

ConcludoAfolideper reEtai arcHsj^ metrtam.

fnds dmtvdHtir^idtofanevna adolentc

IbRD. Bkvni Nol-

tcid

Sexfaribpi^gyrHmfujfHlcitpmib^ mBum.
Mitto etiam vt vertu natura haud circnltis vlltu
Ant^bpu^ex hedriscertis fredearjj^ rotundai
Vtforta^ealibi meluts monfirabttur\ynum
Porro infinttum vereefi propriej^ globofum

At(j^velHtcentriratiovariatur,h^pf^
Jnfiuxu^ virtus variabiliSyVtpote ccrta

esl

Formarum ccrta eH cjua poffmt fundtcr cxtra.


Propterea infiuxmnonvlloseffe ptitato
JExiiscjuosingensdifianttaab orbe diremit

Sed qua hic modo funt traBanda refurna]


ty^sficis vt minimumcjuodpofils dicere centrum

Subielio.

Inplano d mtnimis contingitur vndt^ue fenis


Vt mintmtusfeptem confiatur circulus tlltSy
Acctrcum fenus fiatutbtlis angulus extat,
Qtiffiat tottdem minimis

j<>

mox termtntis vnde


,

complebuntgjrum bisfena (ecundum.

Tantag^
Non quotfunt part&s Ijmbi tot credo lituras

Ergo qudt tangant medium^uttantummodo primis


Quot re^o dti^lufuccedunt parttbus imo
Contiguis centrd.quoq^ funt tn margine punElit

Sex.qutbus increuitfuper hoc qutproximus ilU

Extremumgyrumdqualidtfiantiatrartu

qtiibtis haud

quaquam potis eH protendier vH/t

l^tnea. Sic numeris veniuntfintta fubinde

Certii queis reSla

ad mcdium geminisq^ tribtu^^

Etquatuoryquinisj^ venitproduiia velvltra


Plurtbus.vt numerumampltficata margine coflent
'

Maioremxfimiltj^viayferiej^recejftis'

Db

Invent. Winim. Lib.

lol

X^orporUAmedio abjkmtt^maiiuj^ minpu^


Snppomt centrHmy vt ipjkm efl maimj^ mtnmj^ .
.

fn fimilesJicjHidempartcsintegra fecari
sAtg^pares volHmm^ capicsj^ hoc ordtnepartes

Qh^ certo nnmero crefcant

JkbminHantHr^

fHdtctHmJimtle efl vbijispolygonia crefcit


Tartibtts tnftmtli angmentoferHandafigHrA:

Sedvenioad.cyclHmqHemftfexpartibtueffc

Conctptas^gyromedtansilUvna reltBa

jm

eff',

Et parteeflraditispropriacomprenjiis invna

Cm bajts efi medtans comnitinis termtmu illa^


Si^ integratur dnod^nis parttbm illey
Stat radtmgemtnisy terq^ htfce in marginefenU
Conjhabitradinm partbm confnrgere ternis^
'jQueis tandem fenis conjtabit margo : tot illam

radtmprotenfis partibm. x hoc


Cernereperfactltpoteris rattone cjHot infint

Stibfnlcit

fn toto partes mintm<z prima^^, tttdemj^


Qmgeneris cuiptsj^ exjurgant ordine partes.
fnc^globo capttnrper centrum

maxtmm orbi^

J^no cnim erit minimofinire profnndHm^

^t ctiim nHmerHmpotis es dtfltngnere plano^vt

fj^arginefnb certa certas habet area partes.


fndepoltim verfm decrefcens orbitafenis
Contintiotenuata venit cjHoadmj^ polarpm
Contmgat monadem facie^centrumi^profHnd^.
Sic certtcanonis crcjcit qHAcumq^figHra
Legibm^tn mtniyntimq^ eadcmtenHatnrvt eim

Dimetrm es} nota.ant laternm comprenfio certa.

Q
V

5o

loKD.

toi

Brvni No.

QVibus minus bcnc prouifa &c cxplorata fueiint fcif ntiarum


principia iidem tamquaiTi ex vno crrorii capitc ica fennin
in ciciiniVimas tcncbra^ protroduntur, vt ^Ctandem apeitc fenlir
busatquerationi contrariaconflantiilime tueantur. Sic igitur
duo Gcomctrix gencra quae quantum veritas i r<iintatc, fcietia
ab tgnorantiajuxa tenebris abiunguntur vidcre Iiccbit,quaruni
alteraa. miuimo poiito tamquam ncccnario Fundaniento, altera
vero a minimo ignorato incedit. alterain horribiles ambaf^cs,
confufioncs,
irrcgularitatum confeflas myriades intruditur.
altera in omnium lucem lublouata nitefcit.
Pro illius parpe
2uidara de correftorjbus, in quadam fuper Euclidc ad candium lc^orem pixfationc ita vocifcratur. Hic veio vbi Democritus atque Leucippus illas atotros luas
indiuiduacorpufcu-

&

&

&

Xcnocrates impartibiics quafdam magniiudines conccdit.


Gcomctria:fundamenta aperte pctuntut &. funditus cuerruntur: quibus dirutisnihil cquidem aliud video reflare^ quamvt
amplitlima mathlcmaiicorura thcatra rcpcntc cupcidant, laccbunt ergOjfi diis placet, tot prxclara Geomctrarum de afymmctris & alogis magnitudinibus thcorcmaia.' Quid enim cau^sc
dicas cur indiuidualincahanc quidcm mctiaturJllara vcrarocMri non qucat? Siquidem quod minimum in vnoquoque gcnercrcperiiqr, id conimunis omnium menfuracflc folct. QucrR
contra non tam bclla latinitatc qnam fcnfus bonitatc. laccbunt
crgo (inqua^fi ditsplacet, 6 dominecandidate,philofophiac vcralumina: & confepulta non aliquando refurgcnt.^ quiatantiK
iiumcrisyticulis^atquc prjuiicgiis incrcuit ignorantia.^Numquidla

oamplidimc dominc magiftcr,pro intcritu alogiac & incomcnplorandum cei^fcbo.quam pio logi^ & mcn-

furabilitatis potius

futx renafcentia gaudcndum ?


Confidcra crgoprimo vt finc miniraofui gcnerisin null
ff
generc Cn mcnrura, 6c quid cx cofiderationc fimilis figur^ niaxihii
minimi confequatur.
^ Q^!o ordinc minimumcirca minimum in circulo atq.fphatrajtem in rc(^iLineis atque planis hxdris termtnatis corporibus
regularibus adpofica^eiufdcm Hgurati raagnitudineni cxaugc-

&

anc.

f 3i. Vt nccefTario ex otbibus (quorum circulus c(l tcrminuO


componantur fpha:rac in <juos ctiam refoluantur oportct^qui
vnius partis feu minimi fpiflitudinc confiflant, cum ccrto pro
pcriphcriaccoRditionc latitudincm feu arcamcompLcntc numcro ; vnde facilc dc altorura corporum & planorura comporttionciudiciura confcquatur.
Facileenim cft vidcro, qua rationc
circulus finitusfcx partium tcrrainis adluigat, quibuscumquc
diuifibilibus illis adfuicur.

f 40. Nccimpcdit.neque impcditurquod


circuiacc vci

perfcdie fphacricum
euaincuiurcumque figurx corpusffi profunciius

coa-

J3e Ikvent. Mintm.

Lib.

toj

^nfidcics) perpraxin non polHt vlbm comprchcndi; quiaglooficas acquc

crcocum

circirl iritas

propiietc]uc perfc vni inhnitoqup^

congruerc compcritur.
^rcjm Dcmocriti contemplare;v|
>ofIinc te ai oroncm mcnruram ex minimi <bn(t:ieratioQc pro
I

50.

clt taic vcrillirric

Lcucippi campum

&:

noiicrc,

tum linear multipliacque radii tumplunum circulorum ordines cum fua


icvid partium crcr:entt numcro fucccdant. Q^iomodo item iii
luperK^.ic ad polum iudiuiduum. & in profunditate ad indiuU
duum ccntrum pariter in diuerfis continuu fibi lucccdencibus
prdinc circulis vfquc ad ipfam nionadcm numrro decrcfcancy
Vbi ctiam muhitudincm circulorO cum tripono fpu.cio,& fpha:rArum cum recuruarum pyr^midum., limiii iiuraeto iiucgii magnitudincm dcfinimus
^ tfr. Vt non quot funt partes periphcriXjtot habeanturlinc^
ad Lcnrrum vfque pcotcnfac fed pcrpctuo fcx tantummodo mi-

^09.

Ibi vidc quo ordine circa centrum

Lcntiir

nimurri mcdium attingun? Scx lunt finc iSnCa pun^ta, quibu


txternus circijlus fuper immcdiate fubiedlum internum cxcrcuit. Scx Tttx funcapcriphcria vcrfusfcntrum duobus ionflanccs pun<iiis, fcx tribus punlis &: ita dcinceps vfqne ad Ux nuxiinai illas quzradii c.cntrum aitingentis numcrum dchniunt.
^ t^c quidprodcfb p;r partes proporttonalcs quas quantaicumquc potes accipere, rnagnitudincm & numerum dcfinirt
milliesaliis atquealiis pofitionibu'5 indchnitis.qua: malunt vna
po iuionc dehniti minimi^vcl ccrti^Iin^o prdine diuidencji atque
lubdcHniendi inueftigati
Froportionalium quoque partiurri racione carent, qu^tm
^^
.

/*

iios aba;qua!ibus minin}i<:

dependcnccm omni

faciiitate colli-

gimus, ^ Vt quot pattium fcnariis conrtat circumfercntia^totidcm radtus dcbet coni^are partibus propriis, quarum vn^ e(l
bafis ^ncrnpcmediajfexradiis exfurgftibus cAmunis terminus;
itfiquc vbi circulus accipitut duodecim partium^radius <'ft duarum^vbi circulus deccm & o6ko conflatur minimis, radius eft
trium.vbii lequatuor & viginti,iftcquaiuor. Indc ficutfcnari|
proccflrionccirtumfereniix pattcs multipUranturj*ta pro mininiiinucftigationccum ad nouas arcus diuifiones prucedimus,
& {^.irtium nouam adfumimus rationcm.
f 90 In meaioriam rcuocandum vt in fpharra maximus orbis
crt qiiiperccntrdm diameir^ tcrminatur, vbi fcnario fQbordifiatarunipartium cpn(lan|eniinicro : quotpartes arca comprchendat cflmanifcrtum. Si quis enim cx g'obulis fpharram reguiatitcrcompofitiim infpcxcrit, Ci primo ftatuta cfl maximac
;^rexambitus pariiuin viginri
quatuor, tota arca crit partiuna
icxagirua& vnius. Si circumfcrciuia confletolodecim parti-

&

bus,arca

crit

partium Ceptem dc tiiginta Duodecim partibuis

fii;cufiife(eAciaaseanidcceni&

nouem^paitium complcftuuc^

104

loRD. Brtni Nol.

IIU fcx fartibus iftam reptcm partium. Vna tan-icm pars f#


ipfam aut nihilum comprchcndcns honioj;cnciim,rcflar,
Diauietriigiturprimo rationcm habcrc oporcci ciim c]U! cotiut
fpharrac vcl circuli numcrum vult colli^.cre. Vnde manifcftum
ft,

qucmadmodum fubie^ais^ non autcm

im.tginariis p.irribut

circulum diuidendo^uon cii po^fibilc r.i^on.iWliter iUi alias poiltionff vHa^qua; dcmonflraciue.vc it ikvcrius nictiii)partcs fibi

proponcrc,quam qux a ren.nrii progrefTione oriuncur^


edecimiSc vltralccundum candcm lcricm.

C A
Angulum

III.

etiam Euclidiplufquaminduas
partcs

y T

Sex^du*

non

diuidi.

T f/r ego te 'Euclidem appello t ua refpicefata^


A Refpice cjhos habent

autores principiorum

^uidoElevf^^ adeo canon&s fuhmultipUcarunt.


Sctnditur ingeminas tihipartcs augulus olim

Vtmamatc^minusproctilaut vicina tomorum


Sunt duo qu<z coeunt^vtfunt cum cufptde iuniiay
jQudi attingtt centrum\fmittu^ angulpcs inde efi

CoHcurJiugemina reSta, cjuarum altcra ad


fnclinata ventt,

Tunc illud

vnam

confiderafii

loZJt minimumtjuofeattinguntnon eft potedeinde


^tttngi a medta produUa plurtbtis vna
;

Qj^!iimlthetefletenimjpacio dattu
^lSlon

anguhu amplo^

valetin plurcsgeminis ipfe vntu obirc

T^artes^nam^fuper re^la/t concipis

vnum

Signatum mintmum^geminis fiat partthtis illud


Attiguum tantum. T^unflo quapropterah vno
Nonplus cjtiam duplexfinita efl reilavt boriz^on
fn partcs mtgrat ternasfuper axefupino.
fam quid ertt cjuando efipunEtt angufiata potefla^,
10

ContraUusj^finusgemtn^ tnclinammere^A

Er

De

Igj
Invent. Minim. Lib.
l^rgo noum rurpufiEliu venit anguUcs^ vnauan^
In plur6 gemtnis fte^^fijfus parttbiis tdem
j[\(ecpart6multa4 comprendit

^ir.

termmm vntu

Quemnullamnoflipartem, Alintmumne^^plHrci
Confimtlcsfinitpartos^uam dtximm, ZJtque

Angulm efl magts (hdic ^juiaplits incltnat)


Sic venit a mtnimofinis diflantior

acuttu^

tpfie\

Subcrefiensj^ venttlongi dimcnfio tnanis.

Porro alto magis tfla locofiortafie notabo.

Mlrumvtfinc

mocIo,ordine,acrationc aliqua

ica in

pxrtes

innumeras angulum diuidciidum fufcipiunt rccentcs osnnium fubnomine Gcomctratu ftupidilTimi, qucmadmodu <3c
fdpcr pofTtam pcrimetcum ponuntaccipcrc: ita vt fcrmc pto co^

dcm habcant vnius atque alecrius diuifioncm, iamquc vfquc*


^uaque diuidbile non amplius indiuidui atque terniinijed lon*
ge dimenfion.itidlmi rationcm accipiac. w/fngulum pro anguit
virtute inquicc aliquis de folenifliimis excufatoribus>quia in ea
matoriatque minori inclinationis cermino^amplicudinis cius
ba(is(qu^ fubcenditKaufaconfpicicur. Scdfobfccro)aH propccr
eaangulus vnus plufquam in ciuas parces vila ratione diuiduu^
accipictur.' Numquid omnium quicampi diuifionc multipiicancurpartium vnus illc pundtus poterit e(Ie terminus/

loRD. BrVNI

lO^

^ictiM non.ingulumjcdtotura

cunllituo vt c pundko
nrnationcrcfufcites.

NO

1.

ipfius diamctri c/^B finuii|

C quotcjuot potcris an^u.os,partium tcr-

Ccdo aii noiuibi vidctur vix tribus excrJi


linram ccntin^cutibus pundlis iocum cHe^cii rx toto i;yro iion
p uf .uam i lex womparihus minimis valeai attingi; lam ergo (i
jfpper jilo p jtUocadat icdia EC qu^croan qucm tibi ma>imum dq
(vjuemqueit^ vo.odiccre) angulum B C^pnftquam eft diui^ui
indtia<-paric$

BC Eanguium,&: C

Aanguli'ni accidit

tibi vt

duos angnhn conrimptlc fubdiuidi^s vt fin^


ad eiurdem ani^.u.i dinilio iem fpc^>a:ites B C D. D C E. f C F.
Fc:A &: mox a3 vlteriortm diuidoucm volens procedcre pof^

fund^m

yci alios

eundem punitum Ctt^rmlnumcQtifhtUcrc; ? Quodfi ctl {vt


quid tcimpcdir quo minu: intc.ligas
''dciiiceos ad alionim ajigiJorum nouam diuifjoncm nullu ttb^
ellclo.um itifi foric lotam arcam vnius anguli nominc velic
iiHc'li.;erc? Num fi (qui.i non icgiHi vcl forrc non inrcllcxi/l|
|s

facts ef^ peripici]; cflTiccrc.

uint de piuittp jcationc minimi atque tcrmin^


p'orum mutuj t onfequeiuia) iKii^acquicfca? ad illa itefiifi) tcremirto jpiVt- iciida.'nde iOoium omnis ratio dcpendcr.
6 bonc poilct rutIif.crc,qi:od fiuc deturfiuc non
H<>: t^in^fn lid-^rra hmplu itcr mininuimtquanramcunquc lamen accipias vc(
concipia.parrem.qux lil^ media inter arqualcs partcs conftitujtur ca(pioi.ulduhio) fi' ut iii Democri' atca eli confpicuum,ca*
cjui

prin; didta

ic f^c

'

dem non

plulqiiarr ^rih^s

t|ucmadmodgiTi iieque
Ifiincris

diametris

communis

poteritcflepars

u(iquim !cx radiis attingiiur, 6c

iimilmm rtiaxidioruip^maiprutu

(5c

miiumoium

mceaa^*

iiemelle racioncm.

C A P V T IIII.
Ccntram non eire terminum omniura
lincarum a circumferentia-

INtcreafenfum protpplajten fiHltittarurif


Inde vtde centrum cui nulla ef{je^ltle parte,
j4tfluxtii omne6 degyro terminat vnum.
Tendat in tmmenfptm cjuanttimuisfimbria

campL

Sedcur defcenfHperpartesadJimtlares
QHarHm maiorHmfaciuntfnem effe. Tmtwres
Hhc efideuentum tandem vt nHm^rofinefine.
Ter^vinethtcpartcs^p^tinon terminus vnty

St minimumJpeUcs ^Hodtanto dtjlat ab ipfo

?'

De Invent- Minim. Lib,

107

^icant vtpoterit tam multis termtnus ejfe


T^artthm

^ magni (juam circumfcriptio gjri^

Nam minimo totidemt^uadrant non attamen ^qndi^


J^ueis tamen atttngi centrum cred.attir oportet

Omnibtis^vt vacHumfugtas. Tot partibus ergo

Etcsntrum extabtt cjuibus attitigatux ab tlUsy


Niforte attaUufine certo termtnus hicfit.
Ergo ertt
cfuantum tot conflans paritbtis ipfum

Quot cjuantumcjuodcu^^

datur^ cjuodtcnditurvl-

^^arttbils atcf^fuis quantts conflfiat

ipfur/^

(trx

Quasnullfi adnumeru refcra^circu yndit^^centrii


JVamt^alttertottderahoc non tdngent adjimilarcs.

Qudnam ta(iupido h<sLcpepererunt pc^ora fenfu?

rgo ochIos aduerte^ cupis cfuicuncj^ videre


JNaturam rerum partcs cjuofe ordine tangaivtj

^emocriti in campo vtprimo vnum bis tria tangut,


^roxima qpteis nequeunt plusquam his [enafiotari^
^Hocirca mtnimum menfort adproxima tantum
Compofla efleput&i partem ^uodcung^flt tpfum.
;

Ergo infinito mtntmum necjue terminus ^jjc;


Terraipoteritmol&s^y net^^ termtniu vlUts

EJfepotefl velut idconclufum esi margine nulla.


^mmo cjuodnonfitpars h^c ne^^ terminus vlltu
Isfon efi quodtantum totumfinefine repofcoA^

^^uandoc^utdem

^ vulgPts nouit velut altiusaflrii

Sepojitis molcs terrai ahfumpta fubadflt\

Mt tantdt molt mintmum efl pote maitis haberi.


Ergo menfort mtmmum/iapprendcre quando
e^ccideritpunElumyadcjuodmittit poTfj^o

cycli

jQ^ud^libet tnfiupctu ; tllud qnog^ mente tenebit

lORD. BrVNX NoL.

108

VttninimumminimononfCjfit dicere maim^


Et mmtmptm d mintmo efi certisfintbilepun Elis.
infpiccrcan ccntrum omnium parciuni
EXcjuicodcmcircumicrcntiacapiuntur
vnum icicmquc
ene
capitc licct

in

poffit

tcrminus. Hic oportct in mc moria rcuocarc.&: intellcxiflc qu^


fupracircadefinitioncm & diOindlioiicm lum miiiimi tum tcrjnini p/ufquam fatis non obtufillimo ingcuio cilc po/fit. Oportci cnim aliccr fcniicnicm vnam Ilatucrc partcm qua: a pluribus
pofTu xqualibusattingi^quam cadcm latcrn poripihabcrc vcl ani;ulos. onendatminimum,quod cll tcrminuspiurcs poilc ccr'^
min ircpartcs quam niinimuni quod eftpars. Odcndac minxminimorumcuius typus cftcirculus.in qucm omnc rcfoliiitur an^ulacum apluribus circumquaque poiTIt atnngi quan^
fcx,8c tunc conccdemus ci|ndcm vcl mininum partcm,vcl nuU

mum
lani

parcem,communcm

cllc pc^ilc

lerminum omnium qu:c X


can^ummo-

periplif tiadefccadcrc pofluntlineaE,nf)nautcm fcx

do radiorum tcrminum, & trium communcm partcm diamctrorum Ha-c omniafuntcitrapmncm concrouerfiam, rcd^,
qui! in primo iihro diximusfucrint perfpcilla Mox iiucmini-1
nium iiue terminum ponasacc^^umprocuIdubiojdcm opus cfl
vcaliquofui ficad ta^us.vndc idcm fiue partcm (iue partium
tcrn^inum dicat .neceHc c/hvccdiuerfis & oppofitis regionibuf
icingatur, Talc non potcff cllc indiuiduu
ccrmipus,fed nom
oppofitos cerminps minus quam cotacic(ecuiidum diucrlos
culi area,ac toia ''ph.Tfx dimrnfio diuiduum,

&

&

f ^o. Porro ici veiftaccm melius coiifideranii manifcrtum cft


f|ueii)admodum ccrca quadam (er|cordine,& analogiaceocruoi
le.i mcdium fcmper m;uus acque maius iia accipiendum occurrac.vcetiam maioracquc maioradfumitui circurnfercncia^aduCque vcquodctiam pcr fjc fphxra quardam cH ex mulcis partibug
coalefcens, a<i ionge fcpolicum circumcircacollatum, pon modo pars aliqua tandcm non fit^fed etjam nequeaUquis comparatarum partiuHi terminus,vt ctiam vulgoTipfius veritatis vrgcnic luccifatis concefluni ell:quamvis eius tci principium atq.cai^
Ta propter fundamentoiumj dodilcinc pcouriam illi ha^lenui
non fueiumaDifcih.

C A P V T V.
Vtadquantumcumque minimumfinccrro-^
rc pofitiue fiat progrelTio.

NEc tmnen

inficior

Quamhbet

ne Itbertatefiuare

emultis capiendopartibiu illud

Quod

De InVENT. MlNIM. LlB.


QHodmanHs

^ vifHsvult

ejfe

IbJI

in feEitle cuf^is^

&enfibm obie^a part&s cjHmnumlibet inf^

In minimumjimilifpterunt dijfoluter arte^

Totmvtpartcsatiu variandofecundo
Commediuifungeretuoy

tnfft^uc^^ labori.

Qmndoquidem cjuantiji eadem

vefitgtd trailcs,

ftnotaadfinjum ^uantfimlibet acciptarjtur,

Pro rernm medulopoteris cogitare mtnorcs^

Vt certos numeros dtflantia certaj^ feruet^


Tarttbmvt confiet cfutbpishocfuperatur ab
Tunc vt mentepotcs mu/tas tributfie latenti

tll.

Sicltceat claro plures adfcribere certo

Ordine^fic minimo Itceat dare mtlle rotundo.

Non operaprectum ef{ tabulasformare feraces


Quas extrema deditfecli ignoruntia nofiri^
Ouando artis venit lux tota extin Ba metria.
f^eru^m moxfincs non emigrando trigont
Expeilam has tenebrasitcs entis^ ordta lucis
Explicitata dabo^vt[ophi(s:funda1ntna ver^t
jQ^ueis Deui tlluxit clueant^

veniant^fubtnde

(que.
In vHltu claratafuo digntjfima rerum :
^l^m velut eft dtElii in minimo funt maxima ejuA"
QVcmadmodurorcnGbilcminiraum

(Inc errorc

qutmlibet

muitarum partium ita pofTit intclligi, vtccrto dcfinitoqua


ordine tum ad infenfibilc pcr infcnfibiliaprofundct, tum ctiam
per fenfiSiliaad maxima quscqua: confcendat.facili cx horu cju
fupra docuimusanimaducrfionc^ & corum cjux mox (ubiun*

gcnda erunt conicmplationc atqua: praxi poicrunt cxprcflc cd-

ram

racionis oculis adduci. Indc ctiam conlUbic x^ucm^idmo-

Hum partcs xqualcs concrcfcant, & tjuibus intcruallorum ordinibus

ccrcas

cac partcs.

at cju e dcflui us

lumactir.gcre^

tum

& difceiaere U

^^

TIO

BRVNI NO
C A P V T VI.
O R

D.

jDodrina! de alogis

L;

& afymmetris matreni

elfe icTiiorantiam

minimi.

AL

oga cum minimo careant qfiog^ di cere cjHdtd


CoguntHr p^opter^^ hoc qui n^yn dtcier tfli
'

Menjir&spoterunt^mtnifnoamentcs fine certoy


dicere fprcrunt

( Quodfane f ipfimenfuram
Extra zfum vt monadispromunt paucas rationcs ?
Hincnecab internps menjurant^fednHmcruyn tpfi
IndicHntvt pro noto mmc accipitur par
(ontinuum^ at^ impar altas. porro minimorurrLj
Pro cdico numero venit hcnclargtta poteflas
'i o Libera feSiori : non autem rnatcriei
SubieUA hocpatiturprorfits natura profecio.

tAt vero vt cjuidddm in partcs dtfpefiitur ACjjuas


eyftci^ parcs propriegenu^s hocfi vtrum^ tomorum
Pro libttu occurrityCui non natura fubaB^i
jidflipulatur vbifre^uenter fumerepartem
Ouctfitcommunismenfurinnonlicettlli

Out defintto minimo fine menfor habetur^


Hnncfane haud multas fpecicsfinire vtdebis
Hhjithmtctu vtfi cui monadts non perutus vfui

io

Exttterit^cjuinam poterit dtfcernere mutta ?

Narn paffim numero ne(j^ pars communis

vtricf^

Captanda efi^ni connumerabilis extet vterq^^


numeru4fimtUpro fortepetatur,
^ProximtPS
puaqtiocjj menfuram menfurfuere propinqtiaM\
Jilc itafit menfor vclut tlie ejfet numerat or^

^mbo arti numeri ^ menfur^sLfinta^ propinqui


Ouam tenebrx Incp^vcrofalfirmj^ corMrct.
Omxiis

De

iNVEfit. MikiAi.

Ut

Lili;

arymmctris magiiitudfnibus^ib
^Mnis
j/ignorantia^tum captandi miuimi prokcta eft.ium ciiam ck
rci fubiect* majjnituJo quxlibet cft diiii) quod icacx paitc
tra^lacioiie alogis tc

lis,
ft

qucmidmocium

cx diuidcntis prc^polico diuiditai.


mccluniic idco diuidi^
ptrimparia hx quJ: luuc contiiiUcT mignuu-

nos lupra diximiis

pradiicc atquc

pttpiiHa lum
ine$:quuproptercorum
ini

inrcnfibilitatcm pnm.v partcs inmicrsclub i]uadam indifl-crcntiac ^pccic confnndu.itur. Ta vcr6


iftel-cncia cjuam in craflioribus bpcribus ncq. itij ere ncvjuc
idcrc liccc.vt vbi frumcnti modiu vcl pcrtica in li.ieili Sc conarii gcneris mcnfuras xqiiales iicct diuidcrc cirra iion pcr mi-

imoium numerum

hat difltibutio

&

iridiuidui.

/n lufti io-

bus opcribus vulgus gcomcttaium videt, 'cd per curcnciaru


rincipii non valciaccipcrciatqui lantum pcr proximas p.rlcjitui mcnruras. Nos vcto quam bcne pciipc!ta-ii difterentln tum accipiamus tum pro rci conditionc concra.tcmus iii
cric manifciluni;
E i^uxconrc^uuntut
I

P V T VIL
artcm quantamcumque quota fit

C A

totius cxa-

minabo^&TtabuIas fiauum abiiciam,

^ Enjtbpu occHlttim minimum vt occurrat

^ ConttnuimhilumfHgiat

rationis

indi

amHjJim^

x//^ actemfenfpu nec defperare opns ipfum


;

jarudi eiuspofftsJpecieyConamina

vulgi

^^nt^ olim tngenttfiudto atq^^ labore petitum


Uuft^velutifauces a^ua Tantali adufi^s^
Slarctjium vultusq^ futu^fua eorpus

^ vmbra

^ breuitate reponam^

Oua pote fit celebntn

luce

^tpateat verifemita^

dudum ejferepertas.

Vrincipium prtmovalidum tfiudmcnteteneri

Yninimum natura agnofcat^


irs^cjua principtis certi^^acfme repofcit
rf? operdt^vt

Vropofiulucem obiecli.
"^rogredttur

^ omnis

Quando haudfinefine

mensvlU petens furfumve\4corfumH

iii

loRD. Brvni Nol.

maximHm^ vtjic
TolUtHrnHncjHa\nHnqHaad mimmHq^ profHndetk

Afccndens^acdefcendensad

Ind.eloco efl tllHdrettnendHm

mente fecnndo^

Vtpofi^Ham integrnm certo conflare tomornm


CognolH YiHmero^nofcas parth rattone
ao Conflantef^tlliHs (jHamcHmcjJ parttbtu : vtfl
Sex denis conflat (cenfHetttt) parttbt/ totnm^
Sex deni4Vtctbiu totnm pars tlla ftibtntraty
06lonisdHphim victbns, cjHadrHplnm^ ejHaternis.
'^.rftirA dtmidinm vicibns VenietQ^ dHabas^
ylt(^ trtens ternis^flmtlt ferie^^

tomorHm

CH7tBarHm inff^ictin^ nHmeri^\ t^Hapropter adaU^


Portiopertotnm vicibasfex vnica denis
Oflendet qnotafitpars totitis.-Hinc cjHocj^ partis
Accipienspartemvideat cjHot primamtnnta
I

ExdicjjHetpartis prtmtz. Sic^indefaperflt

QHiccjHam qnod certis eflparttbns amplttUy HIh^


Conflmiltpoteritformamonflrare fecHndta
'DediicendtaUtu. Stc partis cernere partem

ContinHopoteris progreffnfemper eadem


tjMenfnrdi fpectemantbtu^ ocHlisj^fnba^la)
qnantispro cnn^^ tomis traUabtlis (tcjHee^i.

Nam

^nj^ opere hoc vHlttisnonteperterreattlle

Snbte^a exigna partis, qnam prendere nnllo itu


StrHmento valeaS:,cjHamdedHcas(^^peripfHm
40 Tpfltu integrnm: praxim folertta prompta
iSIam tHHdt vt mintmnm clarnm[it no mintuipfitm

Quam qHdtUs matorpars vhUh expoflajidelt eff


'

OuandoetentmminoreH: pars cjnam comprendifr


fojfit^perj^fHHm totum dnci ; acctptt 0 tpfnm (tpflt

De Invekt. MrNiM. Lfu.

tt^

hftdHummaiHSyJi^uidehot tanto ampliUstfideeJi'


SenftbmexpoJitumyacmambH^ trad:abile certe\
'J^ffketjuot partes

comprendat totitu ipfum

,Sex ienis victbpu dedfi^um ( velduodenis

Queis meliHs capies integrum partibuprimis^


^andocjuide htc numerus natura aptijfimus ipjt^
AppofitHs cyclo inuentus radii eji per amuffim)

TuncreUquas minimo partes

Ahf^ errorepotes.

tributffe latenti

Nnlla ergo differitate

Vrgerisgeminis captas de parttbiu vtram^y

integrum cjuta confiat partibus.at^^ has


Stcnumero parsprimafuo complebit^vt amba
Certis

EitisdempartescjHarumquantum altera tenjk ejt.


Vltra dtmidium^tanttim intra eji vna remtffa.
Totum<jttodnotis conjlatum partibns^ fpfum
SigeminasfeBum in par.tes occurrit iniquas:
Acnoris (juanta ejiex iisdem partibus vna,
jReJidui mantfejla venit menjisraprofeSio.

J^uapropter nihilum differt

numfe tndicet ipfk

Parsminor^utveniM maioris peruia

duEl^t

SubtraElH : ^uoniamcerta ejiadte^io certam


Totiw adpartem, quanta ejtfubtraUio toti.

&

colligas quotafictotius quzcumque pars in ttOtz


oftcnU
yjj;
linca.

quactota ponitur fexaginta

rro immcdiato

principio,

v^cl

duodecina partium.

vndc opcrationis fubfcqucntij de


notandum ita fc haberc quamlibct

monftraiio colligiiur, cft


partisprim^panfad totampartprinia,ficutptimaparsadtotfl.

ue

iicqualibctleicundacpartispartf(quar

eft tertia)adtota

da partcOT^ficut tota fccunda pars fc habet ad primJ,


&

fccun

priraa ad
cotu. Eadem ratio cftdcquartis,quiniii,lextis,ficalii$dciDccpg
E)arcium partibus. Vndc patct in mea duodccim
partium,vnani
>;irtern effc duodccim vicibus : cju;
medietatem viginti
qUa

uor vicibus:eius tcrtiam trigiura & (ex vicibus, & ita


r-r^

/1

&

deinccps*
ittackttucquanKi^cumqwf faci accipiatuc raiui primjp^

ioRD. Brvni Hot

PtECTRVM MORDENTII.
H w ^

Itafmiplcx rcl ((ifuii


tit opus) duplicaia auc
triplicata^ qu* pcc U-

r~*

jlci:

totia* longiiuiii*

ncm

duodccics dcdu-

caiur VI pats B C fupcc


rc6ladiuila^ B, cuius
prim.T partcs func PA,

AR,RT,&c.6icft tcrpats vnius , tunc

tia

duodccics illa du6^a


implcbit quatuorpri-

^
^

mas

1-^

VO

g-

partcs, fcd appcU


lanturiftc paries fccttdxquaiuoc Si c(l v.
:

plus vcl

minus

tcrtiapars

(ad

raodicunt

alic]uid

quam

vnius,tunc.

cxamcn tciiiaruoi

partium; illud rcfiduumquodeft vltra, vcl


citra,dcduccndu duo-

C\ ^lccics capiatur

ipfum

vclCfiminusfuccitqui
capi poflit; alcera parf

maior vt pacccs
adiicicndas

alias

fubaltec-

natb ordine vfquc in


finem poflls infpiccrc.

Harcdedu^iopra-

^icandofit fupcr ead^

atqucvna lincainqua

>

H
^

partcs prima: funt

fi-

gnatf ;quar hic proptcc


cxplicationem
tindlioncna in fubordiuatis rctis ofteiidi*
nius.
f Partcs iftx fccun-

tcrtias fubt*^
4um progrcdum dprimisadfccundai.Afccundisad
m.nus cft quodacifo.

aiuc quanto

roagis multiplicantuctanto

numcri.codcm
munt: idco ocdinc quo crcfcunt
les

(vice vcrfalmci-

lubicao
dcnorainau pcc nuraocos attsnuacuc. vt patcc in

tri-

De

Intent. Minim.

atus iftius triauguli valct

2.

t^i*

ttf

fecundas, cuiui

pr op o r ti o n alis tr ian guli latus vale 1 1 2 .


ti2s,8c ita vltra,

ter-

Vltimus numerus

in.infinitumvaletvtprimus.

SCHALA DvODENARlr*
Kq^r vU dejeruiens.

CAPVT

VIII.

Secundus modus.

Amalio ^iuouiinumerQ

tibi rcEla

H
/

fubinda

loRD. Brvni i^ot.

ita

kAngHltis [1] ad calcem reEltisfiatuatHr ab vnd


adie^a tlUc,reltqHi^ c^Ua eff aqua) bajij^
Tarte
_

[5 ]

Bac tticjuerf^H [ 4^]fiat,reEiH4 cui artgnlus hioefi : [/

Nam bafis extremo

tcrti^t retta [nyiuente^


6 ]fit
recedat
cjHocHm^
Cuifidquedtfiansbaftse
perttngat
, in tlU
THnUo^cjm ad.ficlamflHXH
[

SubieHa bafis tnuentetpartem ejfe notatam,


10 AdfimtlarenotiumceH faUum eftindetrigonH[S]
DtfeBa medtusj^ bafisfipun^HS [9] tn tpjam
IncHrrttfeElam(\o\fiHXHdqHeabfiante[ \\fecabii
Hanc etiam medtam : [ 1 partbus rattoftibu^ tbit
1

2]

EqHocHn<^bafisdemanahslineapunn;d^[ i$]vt
tA^aparallela [ 1 adJcElam [ f ] reUquA tndicct
4]

illtc\i6]

xprej[asparte<[i 7] qu^ funthtcfortelatentcs.


jQuodfirefiduumqHoddamefl vltrdve citrove

Tumpartis partesforma JpeHabis eadem

Rurfum aliarn atq^ altam quoties opus ejfe videbir.


JSIam parili cumforte ventt quAcUmcj^ detnceps
Parspartcsaliascapms fibtconfimilareSi
SEcundusmodius facitiotacmcliot dcfigniturdcic vbi / reM
^B. % Angulus^BC. vnapars aaic^ta B C. 4 triangulu*
cxtremum bafis C.
ABC. 5 v/^ngulus rcftus in pun6>o 5.
C A. 8 triangulus 5 D, 5c G B F. propoftionalcf
i tertia cofta
D. /0 fc^a hiquam
trianculo A B C. p mcdius bafis puui2us
influirpundlusillc AB. // Huxus fcu linca parallcla ipfi A C, efl
CE iimcvliamABinpunaoE. /iquocuraq.alio punao rt i
punaoF. /4p irallclaFGrcliqu;ti<lcftipfi AC. /^adfeaiAB.
partes noue cum refiiUit id cft in puudo G Indicct cxpiciias
duo,quod veipcr fe, vclperahcru rcfiduil maiuscft examinan*
dumcxbaliB C. vtalia. Cuius opcrationis demonftratio tanaquam exprincipio imniediaro eft ex ea quac eft iheoremafecuadum&quanumlexiiEucfirtis; ^iadvnum trlahguiilatilf parallclaproportionaliiictfccaclatcra. Et

julotam proportionalialumlaicca,

itquiangulorum trianTertius

Invent. Mcnim. LiB.

^17

Tcrfius modus melior in certis c^iix obli-

que diuiditurt

QVADRA MoRDENTII.
G

iit

fojlcjuam

[ i ]

re^am bisfenis fartihpuaEiam^

imffris:fi.cjualis(j^adteB:a e[t alter^ [2] a^anglii

talem completo trigonum [4]


\de parallelamfeElat captt angulus
[^

^ElHm

^Jiltibeat

vMm

^uAjingtllatimfubie^is fartibu^dtc^ua eH^


^

fartts partem reciptt quamcrma^

notatam

tiam pariterpoffisjubteElum nojfe peramplum


^mpebajim^partcs namc^explicat ipfa prtorcs^y

perC^ hunc pun^um qui eft partis termtntts e^it


de ^xtremo^aut tricjuetri de cuff>idefiuxus
dfeUam partt ( vt esf dt^um) conjimtlarerru.
eadcin eodem pa6^o di*"
AH. / angulus redlus 5AH
compicndus A B H. \ Far;llcla fcdae a4

lErtius mqdus longe tnelior, vbi


uifareftaAB. a alierailli ^qualis

^ianguius fi Inbear
;uld IKi]ux eft a:qualis fingulis fcjfias AB (cxparribus.
h^c
;itcr cx fua mcdictatc vt cx punSQ t cadcntc rcla HL in pun*-

&

iiS

loRD. Brvni Not.

tium *, manired^turin comprenfo rpacio mafis ren(ibill BE


Itemex pun^o M. fiuente redlaH>ifG. ni^iurcitat fecundat
partes in fpacio comprehcnfo intcr r. & B. De rcfi ^uo JT^uni
c(l qiiomodoiteruma^endum & DemQnflratio cdcadptna*
^ue proxima,

Quartus modiis optimus.

Optima tum dcmum efl methodiu farui^, negoel


Qu^foficjHame^ltibifellabafis^ pars vna trigoni
tyi^a faralkla oppojitdt prope cufpidis ora^
Qud <jHot^ {vtidt^um efl) /i(bielis partibp^ cim
Kef^ondetfeUd^^quoties de cufffide aaattui
Terfinemparti^reEiaprotendttur indeXy

jQuantcun{j^yfedeHtriciuetrumA(juaU

Formandum melipu

vndi^ co^

tibi tjuo dtfiantia certa

(Jla

Qi$^latu6efi pariter fiSlHrnratione refirmet

Frofofi^

De Ihvent, MiviM.
-opojitfimy

LiB.

%tf

^ptttHs tihifiAntperuia cunEla


omnu.

uando paralleU eftpartes exprefaper


funtelemeta metrt^
C Charitum cythara eff, vbi
omnu
tfcr:pta,vnde venit rerum mare .grattaj^
HAtfiplicidefontefiuit clarata^profert
Krelt^uii reltqua, vtradiishinc tndej^fiexis,
fcit hac lucis neElenttfoedere

id

omnemangulum

iunUa.

fimilibus paMlUlis.diAantiw.aiqucpac-?

a:infodem parallelai ad omne latus accipete


omnium. Et hunc habemus pro fole intet mee

U5 0ccutret:

illimum eft
as : (juandoquidem folus

ipfe

fcipfum

C A P V T

8t alia

manifelU^.

IX.

Minima in circulo rcpcriam, &c triangulo^


rum Iphaericorum canones
abupam,

N non

confimiliforma difcinditurarcui \
* Qmtlihet tn partesyminimuj^ aduf<j^ notadatl

um tamquam primia confurgitparttbus Aquc


icrefcensradiuf, cuius

menfura minoru

^equatjuam a reUa, at tricjuetri capiaturah arcu,

HiMdimidiumbiscqmprendafurinillo.
>uando<]utdem in plano efi aliquid radio adiicietf-^

^odpro.fupprefa d reUq. curuedin<ifupplet, {dU


^t veropropmmfubieBum ybi normaper optneffondet partesglobus eff; vt linea plano

{efi

c^a^nadrat campi, n.ff mmJpharaleputAndum

iio

loRD. Brvni Not,

jPercun^^ tri^uetrum partes tpti adJimiLtre

pUno adpi^Hmfeu re^is

vndi^^

coftis,

Qut ritefpeciemfemperconferuat eandem^


Quando parallelo baji$ eft ffibie^4ten^r^y
^dplanetn (pharaJphdralisloaberetrigonHi
(prapertus : nullo prorfuu difcrimine vifo^
l^t proprtum amborum fubieElum nofcere pojjis
AdduplexJpeEiaregenus: Temereergo recenter

tnquetri meditatio multipUcata


p/ano cupiant(pharalis reddereform<z

jo ?fi^^^^
t

eff,

Claratumfpecimen\ ejuodidem eflac Ji vice verjk


Conuexa infacie rationem tnquirereplan<z
Contendat cjuiscjuam, In proprio fuaforma videnda

rgofubietio :Jed non vbt non potepraxis

(ejl

Vfum comprendi.net^ normam ex lumine mentis\


Vt ne(j^componet cjui^quam cjuadrata rotundis^
Jmpar^impariternoncum pariter pare quadratj,
^rditerquar/^fallens propriumfenjum at^ alienum\
j

Nam velutifemper nouafeSlioparsq^ refultat^


Sic noua menjura eft Jpecies 5

medium quia chord^

^rcusnonfulcitmedium. rationenecvlla
Comprenduntgradibus certis^adjlant^ vicijfim.
rgo nectotum menfuraefi tottus illtCy
Tslec partis pars ejfe

valetnumerofubeodem^

Nectali^vtipfostntra ejfeproportio pojfit

JisdemmenfurAjtgnis ferieve fub vna\


Sedminus errorisreputanthac arte fubeffe
Circulusin plures qua partes fciffiu abiuit
^rimas.hinc captunt hunc milUbus effe tomorum
Millcnisjrujtrayqutdenim comprenMtur ijlhine^

Quan^

De

Invekt. Minim. Lia.

iii

non veniet mator diflinBio


vflu
labormt^
confundendo
^rior} Atpartcsita

uando

ita

^on canon vt reUns ratiog^ exa5}a clue/catj


trtibn^ exiguis : verum occnltetur

vt error^

4c nnmero fiat tanto confnfio maior.

HncfinHum tabuU procnl abiictanturinertes^


Hmnoris cycli quadrantemfemper iniqHuni'
ra fuper radii^feu totumfiueper omnos
onctpias partcs reEli curui^ vt (3 '^f^
nafigtlUttm cjU(to^ esl cutq^ impare traUu^
t

totum quodcumq^fuis de partibHs

hifce

onfiat menfuram capientibus inde receniem^

4dpartis quottts progreffio fiet alttu

(tur^

iomentum. f^t nunquam medium medii accipien^


^uadrans^ti^ trtens quadrante nec effe triente
tcceptum poteritfuccedens ordme certo

in re^a expartibu curud.


curua exreEtd
iam^vtobliqueradio fubtenditHrarcus^
t

tc

particuicumc^ venitparsfubiicicnda^j

\Iec iuuat innumerdt


'/

vtpartcs gemtnentur iniquf,

ne/^ propterea minns opperientur iniquA.

Irgo velut nunquam venit vlla proportio certa

Vartibus adparteSy menfisra erit hetc quo^ nulU.


Ircul

proprium fubic^um in quo minimi eius dcmonftri-

ki^tiuc pcrindc atq. in (Charitura plana cyihara con^^piciuniur).

ftrph.Tra.idcointriang;ulorupra corpofc globofo xquilatcro


fformato & praxts &: fpcculatio pcrficitur ; quandoquidcm ibi
cmpcr partium ad partcs cft analogia. in plano vcr6 ca proporaugmcntum non potcft vlla arte vcl cftingi vcl
ionalis fcdiio

&

nouz occurrunc
ncnfurx. ncquc enim circinus duplomagis cxpanfis cruribui
luduplo maiorcmcapitinpUno aicum^ficuc duplo naiorcm
nodetari: quiaarcum fubdiuidcnti in plano

iii

loRD, Brtni Not.

rc&am iCcutncqucduplicatuf arcui ita duplo maiorcni com*


prchcndit rcftam f ficut duplo maiurcm conuexitatcm tc conctitatcm. Eftramennobiipcrfpcaa ratio qua circulum circulo
circumponamu$,vtco numcro 5: ordinc partiumcrefcat, vtin
planoaliaquidcmad arcuura a:qualcs partcs dcfinicndai ;ali^
vcro ad arcam Dcmocriti circumpolito gnomone continuc augcndamitancin cxagonum rccidat: ncmpe arcum qui prima

parseft,duabu$ fi mcdiciatibus radium illum dcfinicntc qul


gyrorumdidaniiasdcfignci. Scd & hic fabtilitatc praxis opus
cft.qux nulla cti^ra proptiara admittit dcmonftraiionc m. Not
vcr6quidquid circului & triangulusfphacricus in planopotcft
capcrcinhaftx Arauri muctouc, Brcffii uracuio,ac Arachnii

anguloapericmui.

C A P V T

X-

Polygortiam quamlibet delincabo , arcum vcl


circulum data rationcm diuidam,

Clrcultis dt^ arcHS certA ratione fubindc


Scinditur: vt radto fofl^uam djjhnxeru orbem
Inpartes fenas (jiqutdem hdcmenfuraferennis

Ttrma^ perjifiensyinternis peruia^^vnam efl


Obferuansnormam)tricjuetrifittermtnHs

arctu^

Nempe bajisgemtmjimplex at^ vna :fed vni


Cu Sfis ertt centrum, cjuod fi defiuxerit tnde
Cufptdeminaltertus btfecafje vtdebttur arcum^

Tunc totidem in partes radtus dtfcinditur vnus


o Incjuotpropofitus

difcindt concupitarctss.

^etn partts cjuanto a centroJiat termtnus abfian^


f^niusy ^gyri radit^fextansj^ minoris
Arctu prndaturymedtum cut Imea neUeni
Centrum anglo alteritis triquetriydefinityVt arctu
Alcdtetas partem ingyro bisfumpta reponat*
Extremo,vt bts tot vtctbtu dedu^ia perarcum^

Margtneve ingyri extremi duplicata refignct

De

Invekt. Minim. LlB.

IIJ

Tntentas partes. Cycliji totihs ergo

Ferqmris numerumyrAdix dabit bunc tibijextam^


^Ht qHdCuncj^Jiet certo pars notafub arcu.
Quandocjuidem deciesfi compertatur in vn^

^rcUy tnginta victbus tunc ejfe trtfitlo


Colligis tn gyro^ter quinis tn medioo^y

Cautclaadpraxim,
Tddtapars minor eH (juam cjUA traUarier aptc
^
^
Elim pro parttbus explicitandis:
Pofit. difitn

Hanc duplicato tibilufiranda in margtne\ nec ti

>

^rAtereattandem conleElo e corpore fumma,


Demere dimidium\cjuodve addere cumj^ bibebat^
J^elreliquaminte^ripartem comprenditOy vtante
l)i;cimH4i vtprdpnsoperu^^ccafio^grt4C.

loRD. Brvni Not.

114

QVomocioarcus HF

clata racionediuidatur. v. g. in tret |)ir


fubie^^o rc^iilinco zquicruro CHF. cuiuf
cuius pLanum bilecetur rett
Jaiuj diuidaturiii trcs pactes^
C tunc ab vnius parcis cermiuo [ circumiluencc habeatiic
arcus 1 K, qui cercius mediatim fumptus in paicibus I G> G /Q^
^uabus vicibus pcr excreraam periphcciam dudus dcHniec vnam

ces^

trianguio

illi

&

&

Securius nil minus operabereper ctiangulum zquiH F eodem patto concredaco.


^tp. Hocquoque pa6^o daca racione diuifo circuli fexcaiic^
ft C, poces daca rationc inccgrum diuifillecirculum,i5c confcquenccr quacunquc polygoniam dclineartc. Trincipium proxiquo hxc opcracio ilemonltracurell proxime fupra didu^

parum.

crucum C

mum

C A

V T

XI.

Datumarcum quanta

fitcirculipars

iudico'

INdevidein pUnovtveniat^uoc^

circulM omni

Expartetnsficuti4, cjuotiesratw ejh data toti^

Ant qnotics

perfe) ex interniSyahs(^folutc\^

Simpliciter moks veniet jpeElandayfuoijj

Jiiomento atj^ fuis compofia efi partibiu

ipjk.

Fitprtmo cyciumfignataparteper ipfum


DeduEia^ totiescjuoadfint veftigiaprima
Progreffurepetendanouo.

Tunc fifiitotn

tpfi

Limtne^decutuscoepttpun^lotre per orhem

Circinm alternisreuoluttis

paffibus

A/V^

Confpictas primum quoties gjrauertt

Quotoi^intot gjris complertt

ille\

deni^j^ pafftu:

Dem pafum uumertis cyclorumdtfirtbuatur


ExalUnumero^vt quam partemjingult eorura.
Concipiantvifo.nihtl vltra follicitere.

Nam veluttn cjuatuor cyclis vna efi duodcnis


Pars vicihus comprenfa : velutpars aEia

tricenis

Perquatuorgjrosvtcibtts^notavniusvnaefi
Septi^

De

InvENT. MlNlM. LlB.

llf

Siptima.dimidiHmfartiscui vnim addas.

Alius Modus data ratione.


ffiadidefn cyclipoteris comprendereparte
Jn tr&ivelquatHor^velqHinas^quemfecuijje
Collubuitpartes\alio numerove petijfe.

Nam Itcet adfenfm minimum defcendere quotqnot


Inpartes lubeat cyclumve arcumve fnbaUum
Quod rei tamen ad minimum^cjuo regulat illum^

Etcentrum^^atommquAplana efi area certis^


Radix (vt diElum efi) propria efi fenarim illi.
\Quapropterfena^ in partes atCL trtcenas
Sctndatur cycltJextans.quas dtcereprimas

lure potes^qHibm Aqualisfubtenditur vn4

10

toRD. Brvni Not.


j4d centru

velHtitriquetrii monflrAuitArAclinH

P^rtii ad cxtremum mimma^ inqmrito partes

Tertius modus.
tA^fitfoftquam data pars totum eft dedpsEla per orbc

^Slectamen dicjHatogj/rHm cum Itmtte clatidit


Sedtra^lnfiiperatnoncerto velfuperatur.

Partibns adjcriptis tibipleUrHm fiat Arachnis ,

Cm lattu hafid maitugjri radio exeat\at^ hi


lunge parallelam primis in cufpide partem^
40 Inde mtnuta tthi viniant claratafecunda,
Cumreltcjuis^velutt pleBrum perqutrit Arachnu^

M
Artcm
non
P (]uotancrociu^f/cdcKnitc&

data raiione, fcd fimplicitcr iudicar^


abrolatc dcHniius cfl /cmicirculusfcu mcdiccascotus quadrans,(cxtans> &c. quxnon cx in*
^ituctonc , lcd ab intrinleco rci capiuncur) triplicitcr accidit
Piimo uulia fublU^ita mcnfuca (ed fimplicc paccis dedu^ionc.
circuli

Sccum*!

Minim. LiB.

E Invent.
ietundoipfo

117

dc patcibus inirinfccus dcfinito circulo.

Tcr-

ki6dere/5diioabvnapartis datxin gyrum deduaione. Coningiiauccm quacuaiqiicdata rationc diuidtrc ad minimalcHCuisQoa aucem rci^vbi non cll danda ratio cx radiccm ft naiii,

C A P V T XIL
Communcm menfuram inucniam.

TUcet in prtmam ^nmimHm dejcenderep^rte^

Communis qtio<}^ menfjirA

tibt

CQmfertendA

Propojitis cuniis ccrta eft largtta faculus^

(nk

Aloga [cjH^MEla eft) parsplellrt tn cttfptde Arach^


jQ^andtJadieEla venit parttsc^foluta per omn&s
jQueis optis eslgemtnii qtu regula tottns vna effy

Compertamfactt ejfe tomumy in magnoq^ cluentem


operisfchalagraduatonomine diiiam (uat.

T)eci

Rhythmictis injimplex quodmoxpropria arte refoU


^l^on venit in praxin cjuia necperfe capienda
Occurrit. Porro eft h<tc conftmtlarcperamplum

Tum demum Jpeiianda tibi pcrc^ adftmilarem.


^loganecttbtfuccurrat doU:rina\carenf^

AietroJis menfor^ cahones nec^ multiplicentur


Fruftra\ vtperpetuonunquam inuenienda fequarc
JMenforem^fatisfaciat, menfura propinqua.

Communc

totum

& communis pars

menfurac.

JSIamgjrum mediumfuffulcit dimetrtiSyato[^


Quadrati vicibus ejuatuor complehtle cofta eft^

^c

fenis radio : certa fcrie^ vtdebis

f^tJimminfHra cjclustj^

^ re^a vicijfm

^^^j

'ii8

Brvnt

loRD.

Noi*^

Vt radius ratio eflgyro, cjHoq^ qudibet inde


Certisprovicibture^la

efl

comprenfa fub arcHj

Brejjitu vt monflrat quandoq^

^ anghuArachnis.

Sedpropria etusdemgeneris menfiira per omne

efl

Sph(traleinfphdtra^trtcjHetrHmplanHm^ trtgonum

Inplano^cjHor/imflmtlis de cnf^idepars efl.


XT^T mfnimum primamf|. partc licct

intfenifTe,

itJi

&

& cx indiff e-

rentiaTuppoliri niinimi arcas


minimxchordae vii cftai
poffibilcmcirculi c)ua(iraturam,ncmpcab cxtrinfecis pofitionibus (quiaab iutrinfcco non cft poflibilis vt ortcndcmus) &: pcr

Communcm Item iuuenilfacillimum,inuenirc inquam, vidcre> fic nomiarcjlicctin datismagnituiiinibus minimi fcu primi &propri
iliius partis cxiguitatem traderc nequcamus. Coramunis menfura duarum rcdarum
hctcrogcnca cfl circulu5,per qua BrcP
/lanooperc examinentur. quotics in codcm comprchendatur,
cuius maioreflradius vel diamcter. Minor vero chorda qualis
jualis eil. Homogenca menfuia eft triangulus fphxricus arcufi
rt :tilineusrCharicum ncmpe cythata) redUrum. Communif
Item menfura nobii ert: duplex, Totum vidclicec diuerfarunt
parciumi &ha;ce(l indfre6^a. c pars diiierforum intcgrorum.
pcrimctrum duntaxac accipicndam.
fc

mcnrutam

cffc

&

&

&

hacc cfl direla.

Frimo

modo duodcnarium

eft

mcnfura

communis omnium contencorum fub ipfo^ vc vndenarii quod


contlneccotuin cum vndecimapartc fui^denarii quod concinec
tocumcumquincaparcc fui, &c. Secundo modo Ternarium cft
mcniura communis fenarii, nouenarii, duodenatii. Mcnfurt
communisprimacft vna,nempeminimum,& hoc duplcx,^ini
'pliciter.&(iceflapudnaturam, & in gcnere,& itaadhuc dupli
citer.ad fcnfum videlicet,& ad cacionem. k his modis iiccc nobis inuelligare & inucnire

C A

V T XIIL

Qpo ordine^ &quibus partiumnominibus circulus diuidatur.


T^ArtibHshicprimoefl dnodenis circHltu extant^
JPar$ qnxjg ordinibns dnodents^ atrta^ ordo

S^rtitHr

De Invent. Minim.
SortitHrtotidem.

Atrium

Lib.
Totidem^ mbtlia ejuoda^

i^^

deincepferiehacnumeroq^fecjUHnttir

tlatera,^jpacta,^fedes,^membra,^eorum
Articuli: '^unejuam miht perturbabiturordo^

*Ac methodus patefaU^d femel. Tabularid turla


,

ExHlet,^tri^HefrtJph<eralis tnertia "multa.


Hispoterisquicquid cyclns comprendit

^arcm

tJHettri,vt reOi ef curuteHfinita

potefias.

H/Ec

partium denominatio appofita magit


ahoquineque miHus congruens.

eft

oranibus:

Schala progreffionis re%enarii in partibus


ad

minimum, iuxta vulgarem circuli di^


uifionem.

o4(ftf

W^^ooooooo

ooo
io 077tfc;cJooooooooo
1

a 7 9 6

itfoooooooo

^75>P3 i^oooo

o o o

^oooooo
777^0000 o

4<^^5
I

^i^tfoooo

6*

o o o

3^00
C o

lORDANrBRVNI NOLANI, DE PRINCIP IS MeNS VR>E ET


I

FlGVRit

LlBER*
V T

ii
C A P
ad plurim*
ProPiclTio a m onade ad pauca,indc

^ vrq;adinnumcra,&immenrum.

Tmotiddem in Tetrade,(3Tetrademin
monade extulit oUm
Pythagoras Samita Lati* TeUttris alu^
mtipu

Qui Momdem itt Diadem, 'Diadem in Triadem^


Triadem^

Hanc demcfjfinei

fnTetrader/tdocHitmigrantem.
Et nHmerumrerum dixit momentaoLhalfere.
cjuo detade fluetite
perfe prtmo eff mtmmum,

Nam

PrimaMasfequitur: quialmea rcBaduobut

y Timbm inclufa obliefuoprior ordtnegyro eFi.


Quigenitur ejuattdo conflantem termtnut altir
CtrcUitjnpunUumcifioadfitreuolutmeundem,
%eB:a^cotiiinuifiuxusvefligia iunxit-^

t^oxplanuminuerfumcentro
^

conflante reportat

Corpo

t>t PRiMt.

Uivsl

ir Fie. tii.

ijt

TenderecominuAmolisreliquHm Adgenw vUumt


trtplex tantum concurrit dtmetrtu
vnum

^am^

ptfunElum vtreausftetangulw vndig^ confioHt^

'^ddevtipfAmonas,dias,^triai, (Stetrasomn
PrtnctptureferHt. Monas eHnempe ommb''td^uod
'Pr<tpo/itii eBjimplex^cuiparprimum fjinc

dtas ad-

HtHctriaseJi-tmpArprimftfequttur^demde

(Jl^t,

xo

CompoftumextJiisreferenstetras. Acmonadttrtt
AdteElA numeriJpecies complent decadis vim

CUudentemnumerotomneSynumerumnumerorfi.
Eygo vbideminimotan^uammonadeingeneretji
CompletaeHnobisJpeculatio^nonviokndd
BerquirftfericideAHKHdiccrepHnm.

'i

loRD. Brvni Not.

jz

^l^mifie ^uo ^uanti dimcnjto fnma


ScdprtHS esi oper<efacnpenetraltafentts

notatur.

Irefalutatum,^ Itbamina carperepnma,

o f^uando tnfnttasJpecies cjuihts ane vagamur


Natur&adcertasprimnm reuocare liccbtty
^msmensaffinispauclscomple^itur,vfyj
monade omnis ha'tAd mentem primam numeriin
.

Vtrtut&s aBumj/mul. Stc ordine

certo

(bentem

Senumertts(monadispndensafohte)propagat.

prtma

Sic arti natura deditfundamtna


QueisftmikfingatfpeCtes.Moxj^

iisce elcmentis

fnnumerum incurrat numerHmvario ordinepofiis.


Proxtmtor menti quanto efi magis ergopoteflas,
oTanto etiam numeri confufo ex orbe reeedtt\

Vt ferits tandemfmplex perdncat ad vnum.


nAil ratio toto noneH conamtne tanti,
adfecjuutetur.
Vtfe compoflafimplexprimum
Sedchaos interdum exglomerAns,numerujj,propin'

...

9^^

Stmonademinfequiturconcernens ordine tnvm,


Autgemino,auttriplici:cjutaflmplex,abf%foluta.
Nonpotiseftoculisfieribeneferutanoflrts.

vmcum,abn.U.

, TNiuetrum Xcnophani nie^aphy firo vnum.


ad natut.m.
V.um. Patmcmdieiurdem difcipulo a d.uin.tate
a natura.ibus.

cAriatutaadDm.r.lia defcendenti.tutfumijpe
contenJenti ttiplex dein diuinam (peculationem
Scu Mater.aluer, FormaLitut,iri Sfteau.Typc^rchetypo
Nem'lltet,Effic.eutet.Vel xpiicatim,complicat.m,lummat.m

oetnatutam

peinNumero.lnOtdine.in Monade.

Omnii.petTotum.Vbiprimomodo

SmguU

pef

vu.ucrfum Subli.ten-

tet.lecundo Confiftentet.Tertio Exiftentet.


Immobilitcr.
litcr.fecundo ^tabilitcr.tdrtio

C,o.

pct

fc.l.cet
ell

luxtatationemprimiadquodl.bet

PnmouemiVfobl_

fp/^"!Vft
mfe vn|>^ft'

communib.h ^toptietate d.llindum.fcoifir. &

De

Phinc.

Mens. et

Fig.

Lib.

133

Xuxta fccundi racionem ad omnia conucrcimiir^quar ab eodcrri


principio mannnc, In eociemconreruantcpcrfcucrant.Scadcundcm hncm confpiranc. luxta abfoluciorem ccrcii contcmplationem cxperimur vt particularia omnia ad cercas fpecics^omDcs,
fubinde fpccies ad lubaUcrnaca gcncra^quse tandem ad vnum
j:cneralilfirnumquecfle,cns. idqucad abfoluMonadcm alccndic. Ibi vnitat
numcrocum omnium fons^multitjidiucra omncm aiquc vaiielace, immultiplicabilis &: inuariabilis incommunicabilitcr, 5c
compofiinuatiabilirer coraplcdtitur. Sic alucc in tcncbris

communi(fimum

lirtimam cnticaccm, Vcricatcm.

&

afccndimus ad luccrri limplicem & abfolutam vtabillacognitaad iftius iudicium, cxamen,atquc modcramcn dcfccndata

n)u$.
f Nihil

iam

differtjvt & aliquo paloim6 ctatque prxcipuisnon conucpiat cum coaquo

corum qurfuntita

in pluribus

diffcrt. &.cui concrarjacur. nonenim contrariari videmus in elcracntis naturx quippiam,nifi quod cura altcro in ciuldcm fub
icCti conucnit appctitu.vel faltem infuiipfius confcruandi ap-

pctitu:Hinc contraria omnia propcct communcm vtriufqu


matcriam in codcm gcnefc confiftcrc ctiam vulgo philofopha-

rum

cftmanifcftum,

Nihil item in vniucifoadeo

cft

exiguunt

quodadcximii intcgritatem atquc pcrfcdlioncm non onduNihilitcm maium cft quibuldam 8c alicubi, quod & qui
cat.
buldam 8calibinon Cic bonum & optimum. Hinc ad vniucrfum*rcfpicicnti nihil occurrct curpejnaIutnjncongruum;ncque
ctciiim varictasatque cotratictas cflicit quominus pmnia finc
optimaprout videlicct a nacura gubcrnaniur.qux vcluti pho-

nafcus contrarias v.occs cxtrcmas acque mcdiasad vnam omni


(quam polTiraus imaginari; optiraam fymphoniani dirigic fic
pcrducit. Sed de iis latius in libro de principio &: vno defiuiuinius^vbi cxprclTius oppofitorum omnium coincidentiam maiiife(lauimus,&: optimum philofophix olim defunda:^ &C mo-

do rccupcranda-principiiira

rtftituimus,

AdindiffcrentianiiUaraoppodtorum omnium exa^iiusapprehcndcndam qu pcr contcmplacioncmraaximiin minimo,


& rainiraiin maximo dclitefcit, miaiinc potcft humana ratio
dcucnire.
Nos per viam coincidcntia: dimenfionum ad corum quojfuntin natura.S: circanaturam fpeculapionrm in hoc
gcncrc contendimus. Animduettenccs item quemadmodum
ad multitudinis produlionem naiura iuccdat explicationc Mo
nadis inDiadcm. Moxquc Diadis atquc Monadis conbiuationc in Triadcm; Rurfum Monadc cuni Triadc.&: Triadc cura Diade conipofica,acqiic his aliifquc cum reliquis.perpctuo ad innumccabiliuraprodudlioncm variarau'cipliciquecoitus fpccie
promoucns,q!iam nunjquidem in numcris atq menUitis, mathcmaticc:,aliasijarciumclcracatisphyficc, Itctumq.in idcali.

1
(

loRB.

i|4

Brvni Not.

fupra^ae mundaniquadamproliHcaluce metaphyficc Q>eculi

mur.

Ad pro^pfitum ergo praercntis contemplationis app!icanMonade noftra qux efl puadus in propaf;andam multttudinem fuo contendimus ordine,vhi Monat ab eflc abfoluto
cuafcritalicubi fita Monas, hcic quidem atomum corput^heie
vero pun^us. Hic autem ad altcrum conflitutura hnem feu rcrminum deflucns gignir diadis hmulacrum lineam. Qu^ duobut

^6

trs, f X

finita terminit aut

vagc difcurrcns nthil concluderct/iimarcc,

^gurarcti vel in certium tcrminum

communem

applicabic,

fic

tuncprimafiguratriangulaconfcquiturjn vno ordineprincepi


vel vtcrquetcrminus ih ffipfumcircaalterum conuerfut rcHe^itur,& cunccflprimaa'iu$ ordinis figura. Hcquc cfliMoliadi imagincpund^o primaprodulatrias. Rcfta,Triangulus,
Circulus, qujc omnium charaftcrum,figurarum,& imaginuni
funt principia. Subindcquede triadis ifhui primx ptrticularibiis pnncipia omnium proximaconf<>quuntur,vbi tripliciter re

^acum rc(fU iM angulum concurrit ad triplicis rriar^gulj fpccicm educcndam^quz tum mcnfura tura mcnfurahilis cum triplici

circutorum otdine compcritur. Sic c Mathcmaticis ad pro-

fundiorum naturalium rpeculatix3uem& diuinorum contcmplationcmadfpirAmus.


Primum tiuentepundoefl lineatT^^a qux fi vno ertrcnrio fixo altcro moucatur vfqucad rcHcxionem in idem pro*
Sucii ylanum> quod fi conflante centro inucrtatur fcmicirculo
in fcraicirculum c vefligio conflucntc producit fpharram. Vcl
Vbi fluxus punfti dcditlongum,fluxus longi latum, fluxui lacl
profundum ad qnartum magnicudinit genus non efl aditus ,
:

quiaineodcmpundioG non plus quam trcs diarnccri


B
longum, C I) in altum^ F in profundum (c interfccabunc.

f i^.

19

Sicucigici^rnacurxordo requirica conccmplationc mi-

jiimi ad linez progredicndum cfl contcmplationc > fcd pro tum


jpflus tum aliorum quz confcquenter funt habenda dcinccp& a-

podid^ica raifone confcqucnda/enflbilium omoium formaruni


lc elcmcnta prius af^cramus.
Intcllc^lus quanto inferioc canto inmaior! muItitudiBQ
If

rcherypos

confiflirquippequieoaprimamonadc mcnte fuprcma vcrfus


ihatcrtx rcgioncm dcgcncrac, vna vd altera vel mrnimc muhis
tdcarum ohic^iis natura opifcx infocmata innumerabilc cum
{pecieruga iilarum compofitionc varia,tum pro varia materi^p
cfifpofrtionc fnifi horumalicrum ab tltcro eflc mclius iotcUiga; muita qu videmus rcrum gencra cxplicat. Ars dcinde d
fiuto formatom naturalium numcro quam multas componcnAoatquc diuidcndo canccrnendo itcm & abftrahcndo, quam
^nltavalcac cum rcfcrrccum ad & coiitra horum fimilitudi|Lim

(^Htni^ere

^uisde/iDicU w^u&mcn

&

iiiud aicis efl>vc ck

De

Princ-

Fig. Lib^

Mens! et

ijJ

ad inacfiniia conrcqucnna ptorincipiii ccrcis arqu? dcfiuicis


a dchnitis paurisjirdcmNaiurx
crgo
fimiliiuainc
In
Lhatui.
rcceptu clcmcuus, a4
omnipiomilquc
Lff foccundilTimis.

Jipcrumnumctororum ratio^fs accin^icuK,


*

P V T II.
P c implicatione omnium> & explicationo

C A

in omniatrium figurarum.

SVnt tres principio archetypi

quarH m fdcie onmii

Momennnorma eH.n^enfiir^zj^^at^figura,
Pofrtmam Phoebo, cjuadratj^ fecmda MinerHd^
Tertiaj^e^l Feneris. Siqtiidemprofrmmj^figillum
harum in vultu , ^ficreta profundo,

^gnofctint
coibit
Cyclns vbt quadruplex triplict proforte

SfcentrHmautvnHm,aHt norma vna complicet


(mnes
Senfibtlis cjcltis qnoA attj^ trigonafigura
( ctjfim.
jipteconftttuit and^fnnt menfnra vtciffim.

Nam mintma Lc dnofnntMc maxtmafunt^ viMaxima qud cyclum compleBttur vna trigona eB,
Et minima in cyclo defcripta efi vna trigonay
Solum eadem tnfcrtptum portat cyclHm^figHra.^
Sed capit infcrtptas dnntaxat circulHs omnes
InfcrtptHsj^ venit dnntaxat in

omnibtu idem.

Qnare velftmplex,trtpltcifpecievefHb tfia


MenfHrtsmenfiiraesi.atq^figHrafigHrisy

LHminetHmclaroytum perfactlt omniatraUu


Indicat atqjactt radto

Ergo ex integro

cfttdtcHmcj^

pet nnt nr.

dtfttngnere cun^a

^c dare ab integro canfam

cHpimtis^

'de partibn

cunBi^^

Jp^tpriHsipfiHsjpecieiComperta recepta esi


;

/4

D R D, B R V N

N oY.

Qrdmen4tur(Zy(jHamJttpatefaEla deinde
Qompojiti JpecicsferJingnla

membra tomosg^^

Srgo librt afpicitofacies qHibm omnia coram


SHSpicioiyrelegenda ttbidem Jingula Jknto.

^yidnHmernmpartcs homini^ remcare

volentiy

Integerante ochIospnmHmfit hypojiajts ordo^


'

IndefHisgradibvisminimatnqHdi vifceratandem.

%^ SoluHntHr^veniantpropriii

referatafignris^

M.enfHrisjfignis^ rattonibtis^ ojficiisj^ :

Stc niperpetHoprdfiofint CHnEia fntnray


Jiiatori h<&c ex parte tamen cape^prAcipnaj^

Stc tibtfHfficiens fpectes obielta JigHr<t

esiy

Nefit eppu verbis cjho demonftratiofiat.


Sfcnontn laceri^^dtsferjiscjf^ vndtc^ membris

HyppolitHm agnofces ; necj^ parte^^jlitts efje


Comprendes vere:fed tamcjnam longttu aUa

jQnantHmHis ochHs captantnrfingnlaper Jcy


49, Snnt confnfii magis qnta partis condttionem
\

Formalem hand refernntyne^certttm totti44 aUnm.

Nam partefn^ ac. totum collatto ^ ordo reflextm


Indtcat. Ergofno vtrtn toto ofiendere parteis

Propojitnm efi- nobis\facile vt deinc cnnHa proben-

TamcjHam ex internis apprime

cognitioni

(tnry

ObteU:isyCaHfis^propriisyat^ immediatis.

Ordo tdem certtis cjnalem nattira notanit


ISltmtrHm excelfa coeHnttbn condttioncy

Vtformatornm ttbifingnla in omnibtis atcj^


o
CHn^afigtllattm ac proprie expltcitentnr tn illisy
\
CHmcfHtbpis adcertam feriemcoenntta confiant.
Etfcoptu hetc artis demHm^facrHmcj^figillHm efl.

IN

De

Princ.

Mens.

IN CAP.

et Fig. Lib.

II. III.

137

IIII. V. VI.

Clrculorum qaaternarium n6 nifi tribus liifcc qui modo pro


coibunt: in hifcc oranes
modo, fed etiani inuenicnrurexplicitx.vclin vna, velin harum duabus vel iiicribus,vel
figillatim,vel duaium vel crium complexione, quarum excelleliamadmirabilcm facillime per applicationem ad inueftigandum,inucniendum,& iudicandura coniicicmus.vt per fc ipfum
quifquis vel mediocri ptaeditus ludicio compercum habet.
f 20. Sic efl ordocognofccndiatoco,&: vt confufo ad partes
di(lin(flc,5c apartibus diftindlc pcrfpcclis ad cotius dillindam,

ponuntur diftcrenciis
colmomerricx figur* non

prolifidc

implicita:

dcmum conceptionem.
f S4. Si quis omnium

exadtidimam atquc breui(Iiinam quxtatdcmonftrationcm ad Hgurarcorpus cum principiorum refe-

rendorum applicatione, relpiciat viciifim cniiu totum partiunx


omnicatc,& partcs omnes acq. lingul* inte^ri totalicatc comprobaacur.

C A

Fabrica

E
if

Nvelfit

V T

atrii

III.

Apollinis.

mfacrdtJpectem te extollcre mentis

PoJJiSy^Havidea6 qmbt^ atria Apolltnis apte'

Ordinibm conflent : ac[int coram obiictenda.


Perctttis 4 Bacchi cjtharadpu Afollofurore
Conflttnat dt^ lucisfundamtna prtmay
Conflantis Bacchi in medio ciuia facra perambit ;

Vi medtnm moxfe ctrcumfiuat ille viciffim^


jQuatemts ^gyri dtipltcisvefligialtnqHant\
Qh^ quoq^fegcrniYtofindanttn cardine^ qHorum
OccHpat infernHmfpecits veneranda T)tan(Zy

Et Charis acceffksjibt fiianis vendicat altos.


Apollo T)ianam
T)ein Bacchks ctrcnm CharitcSy
Completosperagnnt curfns^propriam adfiationem^
Connerfltandcm. QHadrnplex mox cardo viarum

jExeiptet totidemprafentia n nmina.

Nempe

J 5

I O

D.

B RVN

N O l.

Dcxt7'a habet Erigone: oppojlta Hermete^ JiniflrA^


^ntr^rfum efl Fortma. louispincerna retrorflim^

ErigonereEia Fortund adpellit zn sideisy


Iftaj^pulfa vagiveniens Hermetis

ad oraSy

HHncagitinpuerivalHOs Ganymedi$\at tUe


ITendtt adErigon^m curfu breuiore puellam^

Atrivm Veneris,

Erigone femitam Hermeti^fibtflernit in aulam^


oyitc^

aditHm pariter reUum Ganjmedisab oris

De

Prt^Jc.

Mens. et

Conceptat Fortuna potens.

Fi

g.

Lib.

tj9

Ifli^j^ pcraElis^

^Madrtmi tnfpicupu meduisftattermmu6. fnde


Juppiter tmmottu remanens per centra quat erna,
Jnjignlsprims, tetradislongtnqua cjuaterni^
tyfctingens,radiis extremos indicat tlle

illinc
Htnc Mars Oceano aduerfatur,
Neptunus tota atq^ Pluto regtone recedunt.
Jnde vbi FortunA ad Hermetemfemitafe^la efl^
Et Qanymedis tter cjuo clarara ad F.rtgonemji

Ftnes.

Tellvu cermturiHinc.
Subductt \ Rhea hinc,
Queisita diffofitis^^vtafit ^ua tendat Apolio
Duplexjotnc Charitem vifens tlltncj^Dianafn^

Conjimtlcs proprio Bacchmfibidtrtgit orbe.


,*

C A

Fabrica

V T

IIII.

atrii Palladis.

SVcceduntj^ locofubltmia templafecundo


Talladisjoeic vbiprima fouis nutriminaprofert
J)tue6 Amalthea

^ hanc Bacchis pinEia facerdos

^rotenfiradiinorma ctrcumfiuit^ inj^


Jjuflrato repertt gjro fex ptfta facc lla
Nempefibiprtmum, Cerert ereSlumj^fecundum^
Ordtnedetnpofita ^partlt difcrimtne diflart
Euphrojyne,(3 Flora,^ Gala he^u
I>etcopeia
Galtt hcd
Jnde via efl iungens Cereris facra

Vna^a^c connelHt Floram altera Deiopeia,


J^uasfecat Euphrojynen cjua reVtd Bacchi^ aciret

JJeicj^vbidtfedaefi Cererisvia cernitur Hebe,


jitq^ vbt Floralisvia fctnditurlo videtur.

CtrfaHebenBacchi^prcaJum^ EHphroJjneibit.

140

oRD. Brvni Nol.

T^er efUAtHor dfipUcis nodos gyrt qzibiu amb^

BisfindHntgemindi produEias mte plateas


Bmaper im^nenfHrn via tranfiatytn^jHpernii
(ardtntbpurigidt

hincnnmen Jpc^ato Thtonei^

Inde pHcllarinon vltra errore fngacem


Lotonydegeminisj^ infernis candtda Maia
Hunc tenet^aduerfo efi in cardine Natas illtc^

DeincHebe^squantHm hincdiflabit ab oreThioneiTantum OpsadLothon dtftabtt ab oreThionet^

AtRIVM MlNERViE.

De

PRINC.

MeNS. ET FlG.XlB.

^jit(^.Falc6mediatMai(e.

1^^

intra^ Naiadisoras^

jmercuriigenetrtxj^ Talem mox clara perambtt^


jicferAmaltheammedtam propria tnde rcHiJit.

Sic 0*

'

Opim circnm difcurrens ille Thioneits

Helleffontiacfis modo Lothon comprtmit vltra

Non volucrem^atfixis confiantem dcnij^ plantis.


Deinde ab Amalthea per Opinc]^ Palemcf^ recedit

'

ReElttsadextremaspartcshmcindej^trameSy
Cuipts^Spesfinem

'

hmc habeat Rhamnufiaj^ illum^

Anxia pott hac Spes retla tranfctrrrit ad Heben


Atc^ vta totidemprodu^apajfibus vna
Ftntbu in extremis videt hortos ejfeQuietis.
Indead Amaltheam venit,^ tot pajfibus vltra
^y4d Khaos adproperat dtre^o tramiteportas.

'^

Hinc vt eam
^

Illiiu

excipiat Rhamnufia Itquitur loy

cteUisHsibosj^peratrtaVeftA

T^emplafubtt^mcdiumj^ tllinc contendit in orbcm^


Vndc detScythict conttngitur ara Zamolxis

Qua breuiore focum trallu propriumj^ reutfit.


"

'

TTunc iubet vt

V^eftdt

vta rc^dfit Kaos vfj, ,

^efiuat ej^ Kaos fiigentis ad ora Zamolxis.


Hdtclincjuat cupiens attingere clauftra ^Quietisy

Etpropriis tandem laribtu Dea veftafiuatur.

Etiphrofinem
*

^Bacchim Spes ^ Rhamnufia

reBis

Attingunt femttis^gjro infcrtbuntj^ cjuadratum^


Adj^ viascjuatuorqueisfunt fepta ora Minerudty
Terrumpcnsgjrtim Hnterior viafe applicet omnis^
Cuitis in extremo vtctni numtnis ejfe

Defertumfcito^cjuodgyri accedat ab oris.

ti4

loRb. BavHt Not.

C A

Fabrica

V T

atrii

V.

Vcneris.

ENP^cneriscultHmjan^um

^ venembiU tem*

plum\
Jn CHitis medio pater eFi Amor ingeniorum.

^rcanHmejuadrHplex

Hos
'

(tcjHis raditi^s

cyclnt concentriciu AmbiU

dtfiinxerat interuallis

V^nHs^ejuiamedio primnm eft refolntHsiH orbefn^


jPuem fenisradjiu partiHitfinibits idem.
^erxjHosfodit Amor(picHlis ora extimaftnis^
,t totidem in partes penetratos dinidit orbes-j

fricciptens proprinm vt capiant penetralia

IQ

numcH

CHnSlafigtlUttm. BtJJena hincordo cjHaternm

Conmimeratferie hac tbi confptctenda locantnr.


FrtmaBonieftjpecicu (oncordta fanHa fecHndnm

7^^a locnm^hancfecjHitnr Dtlelto^

Emphafis^
FafctniHm^FHror ardefcens^ Gf GratiafnaHis.
HarmonicHm ordofecjnens prtmo prdfentat Hono^
^doloj^ Tgnisfacro Indnlgentia mttis.

( ren%

NympharHmT)ryadHmj^chori6 pergrata Chorea^


Snccedtt Indens Lafcimay Mnfica mollis^
JSlatHra, Nomtas. At tertius ordo repofinm
Primohabet OrnatHm^ToridefonttbH pacent^^
QjiosfecjHttHrraptdLconiHnEla Qjierela cjHteti

(umjjRtgore ardens Spzs^^Trepidatio mentisi


QHarttisbisfenos lucos detnc ordo repofcit ,
Qpicisfingillaiim eft victno d

nnmine nomen^

Stcj^ tideas altosgenerali notnine Cjchs

Quou

)e Pr^kc. Mensi et Fig; LiB.


'^^uotlihet\atfati6efi

duntaxat habere cjuatermi

EtcjHorumtantHin ternos Jignajfe [at

QHorum

14^-

efio^

quifeno conftaht in tramite diuis

Omnihpuad medium traUu efi breuiore recurfiu^


Omnibus adq^orrmcsacceffusinordine eodem.

C A P V T
Omnem

VI.

figuram explicitdm vcl implici-

um in hifcc repcrum.

lORDANrBRVNI NOLANI, DE PRINCIP IS MeNS VR/E ET


I

FlGVRjt

LlBER*

C A P V T

Prof^rclTio a monade ad pauca,indc

vfq; adinnumcra,

ad plurimt*

& immenfum.

Tmonadem in Tetradey^Tetrademi
monade extulit olim
Pythagoras Samita Lati* TeUurisalU'
mnus
QuiMonAdeminDiadem, T>iadem inTriademi
Triademjj

mtgrantem. Hanc denicf^finei


fn Tetradem docuit
habere.
Et numerumrerum dixit momentacL
Namperfe prtmo eff mimmum, quo demdeflueriti

'

FrimaSoifequitur: quialtnea rcBaduobu*

Ftmbus inclufa obltcjuoprior ordtnegyro efi.


Quigenitur quando confl:antem terminut alter
eundem,
CtrcuitJn punBum qttoad fitreuolutw

%eEla^coniinutfluxusveftigia tunxit^

tJHox*jlanum inuerfum centro


c

conftante reportai

Corpom

t>B Princ.

UnvsVir hc.

tii.

jj^

^^nderecontinuimolUreliqHHm ndgentu

vllHtn'

JSamtj^trtflex tantum concurrit


dtmetnu vnum
pi^Hnaum vtreatuftetangHlHs vndi^
conHmf,

Mie vt ipPt monM,dias,^triaf, (^tetras omti


PrtnciptHreferut.

Mon^ ennemfeommb^^idqmd

^rapoftHeitJimplex^cHiparprtmHmhtncdiMad.
iity^ctrta^efitmparprimHfeqHiturj^detnde

(fiat, x<i

Compoftumextfitsreferenstetras.

Acmonaditru
Adtetl* numertfpectcf complent
decadis vtm
CUHdetttem nHmerosomnes.numerum
numerorH.
^rgo vbt de mtntmo tan^uam
monadein (renere tfi
CompletaeHnobisfpecHlatio.nonvioUncU
PcrqHirftferiudefiHKHdiecrepHnm.

Jl
nSlomine

O RD. B

RVM I

NO

qmnti dtmenjioprtma notatsir.

Scd prtPU efi operdfacri penetraUafont


^lrefalfitatHm,^ Ubamtna carpereprima,
o
Quando wfmtasJpectes qmb^u ari e vagamur
3
'

liccbity
NatHr^& adcertasprimum reuGcare
comple^itur.vfg^
Quas mens affinispaucls

^d

mentem primam numerttnmonacle omnt6 ha-

VirtHtes aBumj/imul Stcordinecerto

(bentem

Senumeri^s(monadispndensdfonte)propagat.
Sic arti natura deditfundamtna
iQueisftmilcsfingat Ipectes.

prtma

Mox^ tisce elcmenti^

fnnumerum incurrat numerumvano ordinepofiis.


Pro.^tor mentt quanto efl magis ergopofefta^y

40 Tanto ettam numeri confufo ex orberecedtt\


Vt feries tandem[implex perducat ad vnum.
fiA^ ratto toto noh eft conamtne tantiy
adfe^uutetur.
Vtfe compofi:afmplexprimum
Sedchaostnterdumexglomerans,numeruj^,propin^
quaty

Etmcnademinfequiturconcernens ordine invno,


Autgemino,auttriplici:cjuiafimpleXyabf^folut^.

Non potis eH oculisfiert beneperuta nofirts.


me^aphyfico vnum. vnicura,abrol.
ad naturim,
Parmcnidi eiurdcm dirdpiilo a diuinitate
a naturaiibus.
rurfamquc
dcfccndeiui,
cAriaturaaanaturaha
contcndcnti triplcx dcpcrnacuram in diuinam (pcculationcm
Matcnalitcr. FormaLiturJn Sffcau.Typo.^rthctypo Scu
NcralltcrEittcfcutcr.Vel xpricatim.complicatim,lummanm

T TNiuerOimXcnophani

V lum

pcinNumcro^inOrdincJn Monade. fcihcet pcr i>ng"l'P


Omnia^pcrTotum.Vbiprimomodo clt vu.ucrfum SubfiftenPrimo itcm Jt/obl-

ter.lccundo Con(iftcnter,Terti6 Exiftenter.


litcr/ccundo ^tabiiiter, t<frti6 Immnbilitcr.
lua iri
C ,0. luxta rationem primi ad quodlibet afpicimus vc
fic ia fc vnu^cfU
communja^biii proprictaic dirtinaum, fcorfm^
,

De

Princ.

Mens. et

FiG.

LiB.

153.

luxta fccundi racioiiem ad omnia conuertimiin qua: ab codcni


prlncipio man.rnt, In codemconrcruancc perfruerant.Scadcundcm hiicm confpirant. luxta abfolutiorem tercii contcmplati^

onem cxperimur vtparcicularia omnia ad ccrcas rpccies,onincs


fubindc rpccies ad lubaltcrnaca gencra^quse candcm ad vnum
communiifimum j:cnerali(fimumc]uecfle,cns. idqucad abfoluliffimam cntitaccm, Vericatcm> Monadcm alccndic. Ibi vnitas
Mumcrorum omnium fons^mnltitpdiucm omncm aiquc varietacc, immultiplicabilis &: inuariabilis incommunicabilitcr, Sc
inuaiiabiliter coraplc(f^itur. Sic alucc in tencbris & compofica afccndimus ad lucem fimplicem & abfolutam vtabillacognicaad iflius iudicium, cxanien^atque moderauieu dcfcenda;

JI}US.

&

aliquo paio imo ctNihil eorum qusc funt ita differt,vt


in pluribus atque prxcipuis non conucnia: cum co a quo
difFcrt, &.cui contrarjatur. iion cnim contrariari vidcmus in elcmcntis uaturi quipp|am,nifi quod cum altcro in ciuldcra fub
icdi conuenit appctitu, vcl faltcm infuiipfius confcruandi appctitu:Hinc contraria omnia proptcr communcm vtriufqu

iam

in codem gcnere confiflerc etiam vulgo philofophacftmanifcftum, Nihil item in vniuerfoadeo cft exiguuot
quodadeximii integritatem atquc pcrfeiaionem non conduNihilitcm malum cft quibuldam 6c alicubi, quod & qui
cat.
buldam Scalibinon fic bonum 8c optimum. Hinc ad vniucr-

materiam

rum

fum'rcfpicicnti nihi! occurrcc turpc>malum.incongruum;ncque


cteiiim varictasatquccotraticcas cificit quominus pmnia nnt
optimaprout videlicet a natura gubernaniur, qua: vcluti pho-

uafcuscontrarias v.occs cxircmaj atque mediasad vnam omni


Cquam poffimus imaginari Joptinaam fymphoniam dirigit 6t
perducit. Sed dc iis latius in libro de principio & vnu dehuiuinius^vbi cxprclfius oppofitorum omnium coincidcntiam maijifeftauimus,&: optimum philofophia: olim defunda:j &c mo-

do

recuperandc-Eprincipiiira itfiituimus.

Adindiffcrentiam iilara oppofuorum omnium cxa^iusapprehcndendam qux pcr contcmplacioncm maximi in minimo,
& minimiin maximo dclitcfcit,miaimc potcfl humana ratio
Nos pcr viam coincidcntia: dimenfionum ad codcucnirc,
rum quasfuntin natura,&: circanaturam fpcculaMoncm iu hoc

gcncre contendimus. Animduectences iifm

quemadmodum

ad multitudinis produ^ionem naturaincedat cxplicaiionc Mo


nadis inDiadcm. Moxqiic Diadis atquc Monadis conbinationc inTriadcmi Kurfum Monade cura Triadc.&: Triadccum Diade compofica,atque his aliifquc curn rcliquis.perpetuo ad in-

numcrabiliumprodufliuncm vnriamu'tipliciquecoitus fpccic


promoucns.quam nun: quidem in numcris atq men'uris, mathcmatice,alias inrcrumclcmciuisphyficc, Iterumq.in ideali.
1

i|4

loiiB.

Brvni Not.

fuprA^ae ipundanaquadamprolificaluce mctaphyflcc rpecuU*


inur.

Ad proppfltum ergoprxrentiscontemplationisapplican*
Monade noflra qux e(l pundus in propagandam multifudinem fuo contendimus ordine,vhi Monat ab edc abfoluta
cuafcritalfcubi fita Monas, heic quidem atomum corput^heio
vero punlus. Hic autcm ad altcrum conflitutura Hnem feu tcrminum dcAuensgignitdiadit limulacrumiineam. Qu^ duobuf

^6

tes, ex

iinita tcrmini aut

vagc difcurrcns nihil concluderct^fiimarct,

iigurarcti vcl in teriium

tcrminum

communem

applicabit,

fic

func primafiguratriangulaconrequiturjn vno ordincprinccp


vel vterqaeterminus ih (ipfum ctrcaalterum conuerfus rcfle^itur,& tunccflprimaaliusordinis figura. Hxcquc cfliMo*
liadf^ imaginepunif^o primapiodu^ta trias. ReiaTriangulus,
Circulus,quz omnium charaierum^figurarum,& imagtnum
funt principia. Subindc^uede trtadis ifUut primae particularil)U$ prtncipia omnium proximaconr^quuntur.vbi tripliciter re*
^acumtcifiaiiiangulumconcurritad triplicit trlanguli fpecif m educendam^quz tum mcnfura tura mcnfurabilis cum tripli*
Cf cir,cutorum otdine compcritur. Sic e Maihcmaticit ad profundiorum naturalium rpccuIatiDnem& diuinorum contcmpiationcm adfpirAmMt.
Primum duentepun^lo efl lineare^a qux (i vno er
ifij,
trcmo fixo altero moucatur vfquc ad rcHcxionem in idem pro^
<Jucit ylanum, quod fi conftante centro inucrtatur fcmicirculo
in fcmiclrculum ^ veOigio confluente producit fphxram. Vel
vbi fluxus pun^i deditlongumfluxut longi latum.fluxus latl
profundum ad qnarrum magnitudinii |;enut non efl aditus ,
quiain eodcm pundlo G non plus quam trcs diarnctri
B la
longum, C D in aitumi F in profundum (e interfccabunt.
^^4* Sicutigiti^rnaturzordo requiriti contemplatiohe mi*
iiimi adline progredicndum edcontemplatlonf, fcd pro tunt
ipflus tum aliorum qux confcquenter funt habenda dcinieps a.
podt6^ica ratione confcqucnda/cnflbilium omoium formarum
rcherypos lc elementaprius af]Peramus.
^ Intclleflus quanto inferior tanto inmaiori muItitudiDQ
confiflirquippequieoaprimamonade mente fuprcma vcrfus
ihatcriac regioncm dcgencrat, vna vcl altera vcl minim^ multis
tdcarum ohicd^is natura opifcx informata innumcrabilc tum
fpecicrugi filarum rompofitione varia,tura pro varia niatcrij^
:

difpofitionc fnifi horumalicrum ab tltcro cflc mclius iptclliga; mnitaquar vfdemus rcrum gencraexpiicat, Ars deindede

tiuto formatnm naturalium

numcro quam multas componcn-

doatque diuidcndo cancerncndo itcm

&c abflrahcndo, quara


coatra horum fimilitudii^ttn^flltn^rt <^uisdefioicc,2 w4ttamen
iiiud axcis efl^vt cx

ipulia valcar

tum rcfcrrctum ad

&

&

Db

Princ.

Mens. et

Fig. Lib^

Jjf

rinctpiiscercis arqu^dcHuicisad indeHnita confequentia pcoliehacut. In rimilicudinc ergo Nacurx i deHniiis paurisjirdcm(lM Fcrcundifnmis omnipcomilque cecepcis clemcutis, a4

fperumapmccoroiuni

racior^fs a(;cingicu[(^

P V T II.
pc implicatione omnium, & explicationo

C A

in

omni^trium figurarum.

SVnttres principioarchetjpi^uamtn f^icieomnU


Momenttnorma eH^menfnriZ^^atc^figHrA.
f)o primam Pjpoeboy quadrato^ fecnnaa MinerHdtj
Tertiaj^esi Feneris. StqtiidempropriHm^^gillum

oyfgnofcHnt harumin vnltH^

fecreta profundo.

Cyclm vbi quadrnplex trtplict proforte coihit


Si centrum aut vnum^aut norma vna complicet
(mnes
Senfibtlis cjcltis quas atcj^ trtgonafigura
jipteconftituit cjudifunt menfura vtciffim.

( ctjfim.

JSIam minima hdc duofunt^hdc maxtma fitnt^ viJl^axima qud cyclum compleHitur vna trigona efly

JEt minima in cyclo defcripta efl vna trigonay


Solum eadem tnfcriptum portat cyclumj^figura^
Sed capit infirtptas duntaxat circu/us omncs

Infcriptpu^^ venit duntaxat in omnibtis idem.

Quare velfimplex^triplicifpecievefub tfia


Menfiiris menfitra esi, at^ figurafigurisy

Luminetumclaroytum perfacili omniatraUfc


Jndicat atij^facitradto cfUdcumGf^ petuntur.

Ergo ex tntegro difttnguere cun Ela cup imtu^


tyfc aare ab tntegro caufam 'de parttbu cunSlis^
f^tprtfisipfiusfpecicscomperta recepta esf

/4
I

?3^'

Idrd. Brvni NoL,

Qrdtnen^turay tjuamjitpatefa^a deinde


CpmpoJitt Jpecm,perJtngtila

mcmbra tomosj^.

Ergo librt afpicttofacies qutbtis omnta coram

Suff ictas^relegenda tibidctn Jingtila ftinto.

^dnHmerHmparteshominU reuocare volentiy


Integer ante ochIosprimttmJtt hjpojlajis ordo^
'

IndefHisgradibtisminimatncjH<z vifceratandern

^ So/siHntHr,veniant proprti^

referatafigHris^

^MenfHrisyfignis.rattontbHS.offictisj^:'

Stc ni perpetHopmfiofint cnn tla fnturay

Maton hd^c ex parte tamen

cape, prAcipuaj^
Stc ttbifufficiens Jpecies obteEia JigHr<t esJy

Nefitepiuverbt6cjHodemonfirattofiat.
S{c non in laceri^^ dtsferfisg^ vndt^ membris^

HyppolitHm agnofces ; neg^ parte^^JliHS effe


Comprendes vere:fed tamcjnam longtHs aBa

QHantumHis oculis captanturfingulaperjey


49. Sunt confufa magis ; (juta partis condttionem

Formalem haudrefcrHntyne^certttm totttts aUfim^,


JSfam partem^ ac. totum collatto

ordo reflexim
Indtcat. Ergofuo vttn toto ojiendere parteis

Propofitum efi nobis\facile vt detnc cunUa proben-

Tamcjuam ex tnternis apprime

cogntttont

(tury

QbteUisyCaufis^propriis^atfi^ tmmedtatis.

Ordo tdem certt44 cfualem natura notautt

Ntmirum excelfa

coeuntibu condttioncy

VtformatorumttbtfingHlatn omntbHsatcf^

50

CunSiafigtllattm acproprteexpltcttenturtn illis^


Cury^cjHtbpu adcertam feriemcoeuntta confiant.

EtfcopHs hctcartis demumJacrH?ng fifrtllum efl.

IN

De

Prikc.

Mens.

IN CAP.

et Fig. Lib.

II. III.

I57

IIII. V. VI.

Clrculorum quaternarium n6 nifi tribus Iiifcc qui raod6 pro


ponuntur diffcrenciis prolifidc coibunt: in hifcc orancs
colmomcrricx Hgurj: non implicitac modo, fed etiam inuenicnrur cxplicitx.vel in vna. vel in harum duabus vel in cribus.vcl
figill.itim,vel duarura ycl trium complcxionc, quarum exccllctiamadmirabilcm facillime pcc applicationcm ad inucftigaiidum jnucniendum,& iudicandum coniicicmus.vt pcr fc ipfum
quifquis vcl mediocri ptacditus iudicio compertum habet.
f 10. Sic efl ordocognofccndiatott?,&: vt confufo adpartes
dilHn(flc,Sc apattibus diiVindc pcrfpeais ad totius dirtindlam,

deraum conccptionem.

f 3i^. .Si quis omnium exadtiflimam atquc brcui/Iijnam quxtatdcmonflrationemad Hguricorpus cum principiorum refcrendorum applicatione, sclpiciat viciflSm cnim totum partiunv
omnitatc,& partcs oranesatq. lingulac intc^ii totalitatc comprobaiitur,

C A P V T
Fabrica

atrii

III-

Apollinis.

Nvelfittnfacrdijpeciemtc extollere

memis

PoJfis^cjHavideas cjjHibii^s atria Afollinis apte

OrdtnibHs conflent : acpnt coram obttctenda.


Percitti^ d Bacchi cjtharddtis Afollofurore

Conflttuat dt(Z lucisfundamina frtmay


Conflantis Bacchiin medio qnia facraperambity

Fi medium moxfe circumfluat ille vicijfimy


Quatentd^ ^gyrt dupltcis vefligia lincjuant ;
Quj. quoq^fegeminofindanttn cardine^ quorum
OccHpatinfernumJpecies veneranda T>tan(Zy

Et Charis acceffvufibt fuauis vendicat


Tiein Bacchhs ctrcum Charitcs^

altos.

Apollo T)ianam

Completosperagunt curftis^propriam adfl:attonerru

Conuerfi tandem. Ouadrt^plex mox cardo viarum


jExeipiet tottdemprafentianumina.

Nempc

loRD. Brvni Noi.

Ijt

Dexn-a habet Erigone: oppojita Hermetej^ Jtniftrat,


^y^ntrorfnm efi Fortuna. louispincerna retrorfHm^

Erigone reEla Fortund adpellit aideUy


Jftaj^pnlfa vagiveniens Hermetis ad oras^

HHncagttinpHerivalHOs Ganymedi^\at tlle


Tendtt adErigon(?m cttrfu bremore pHellam^

Atrivm Veneris,

tm
Erigone (emitam Htrmctisfibtfiernitin aulam^

aditHm pariterre3:Hm Ganjmedisab oris

De

Princ.

Mens. it

Conceput Fortuna potens.

^Madnuii tnfficHiu

Fi

Iflusj^

g.

Lib.

ij^

peraElUy

mediiisflat termtnus. Inde

Juppitertmmotusremanens per ccntra quaterna^


Jnflgnisprimsi tetradis longtnqua ojuaternu
ty4(tingens,radiis extremos indtcat tlle

Hinc Mars Oceano aduerflitur, illinc


Neptunus tota at(^ Pluto regione recedtM.
Jnde vbi FortunA ad HermetemflmitaflUa efl^
Et Qanymedisttercjuo claramad Erigonemfl
Tellm cerniturtllinc.
Subductt Rhea hinc^
Fines.

Queisita diffofltts.viaflit jua tendat Apolio


Duplexjotnc Charitem vifens tlltnc^^Dianam,.
Conflmtks proprio Bacchusflbi dtrtgit orbe.

C A

Fabrica

V T

1 1 1

atrii Palladis.

SVccedunta^ locoflublimia templaficunda


Ta/ladis,heicvbi'prima fouis nutriminaproflert

Diuos Amalthea

^ hanc Bacchis

(^inEia flacerdos

^rotenfl radit norma circumflutt^in^


Luflrato reperit gjro flex ptfta flacclla

JJempefibiprtmum, Cerert ereB^timq^ flcstf;dum^


Ordtnedetnpoflta ^partlt difcrimine diftart
J)etcopia^ Euphroflyne,^ Flora,^ Gala he

i.

Galat hcd
Jnde via efl iungens Cererisflacra
Vna^a^c connellit Floram altera Deiopeia,
fecat Euphrojynen cjua reVtd Bacchis ^cket

^as

Jleicj^ vbi dtfleCla eff Cereris via cernitur

Hebe^

j4t^ vbi Floralis via flctnditur lo videtur.


Ctrfa Jieben Bacchis.circa lum^ EHphroQne ibit.

I40

loRD. Brvni Nol.

T^er ojuatHor dupUcis nodos gyri cjzibm amb^

BUfinduntgeminoi produilas antepLtteas


Binaper immenfHrn vta tranjeat^im^^fiipernis
(ardintbpurigidi hincnumen JpeElato Thtonei^

Inde pHellartnon vltra errore fugacem


'Loton^degeminisj^tnfernis

candidaMaia

Htinctcnet^adHerfo eflin cardtne Natasilltc^

DeincHebcsquantHm hincdtflabit ab oreThionei

Tantum OpsadLothondtflabit ab oreThionety

AtRIVM MlNERVil
R

tAtc^

De

Pkinc.

Mens. et

u4t^. Palcs mediat Adam intra

Fig. Xib.

141

^ Naiadis oras^

Jidercurtigenetrix^ Talem mox clara per/imbtt^

AcferAmaltheammediam propria inde remjit.


Opim circnm difcurrens ille Xhionetu
Sic
Helleff)ontiacti6 modo Lothon comprimit vltra

Non volucrem^atfixM conflantem deni^ plantis^


Deinde ab Amalthea per Oping^ Palem(^^ recedit
ReBm ad extremai partcs hinc mdej^ trameSy
Cuim Spesfinem hunc habeat RhamnH/iaj^ illum^

'

'

Anxia poH h<ec Spes reEia tranfiurht ad Heben


At(^ vta totidemproduBa pajfiibm vna
Ftntbu in extremis vtdet hortos efiejOuietis.
Indead Amaltheam venit.^tot pafijibtu vltra
^y4dKhaosadpropratdtre8iotramtteportas.

Hinc vt eam
^

Illitis
'

excipiat Rhamnujta Itquitur lo^

etellis Htzbosj^ per atrta

?fl<t

iTemplafiubtt^medtumj^ illinc contendit in orbem^


Vnde dei Scythtci conttngitur ara Zamolxis

Qua breuiore fiocum trailu proprium^^ reutfit.


"
'

Tunc iubet vt
^efluat eq^

fl<z via reHdflt Kaos vfi^ ,


Kaosfiigentis ad ora Zamolxis.

Hac lincjuat cupiens attingere clauflra ^uietify


Etpropriis tandem laribt^s Dea veflafiuatur.
Etiphroflnem
*

^ Bacchim Spes

Rhamnufia

reElis

Attinguntfiemttis.gyro inficrtbuntq^ cjuadratum^

Adj^ vtas cjuatuorc[ueisfiunt fiepta ora Mtnerudt^


Perrumpcnsgyrum^tnterior vtafieapplicetomnis^

Cutus tn extremo vtctni numtnis efifie


Defiertumficito^cjuodgyri accedat ab oris.

j q,

Princ.

Mensi et

'^Quotlihet^atfatisefi

Fig; Lib.

143^

duntaxat habere ^uaterms

Et qHorum tantum ternos fignajfe fat efio^

QHOTHm qHifeno confiaht in tramite dinis

Atrivm ApoLtiNis*

Omnihnsad medium tra^u efl breHiore recnrfiu^


Omnihns adc^omymaccieffHsinordtne eodem.

C A

V T

VI.

Omncm figuram explicitam vcl implicitam in hircc rcpcrum.

loRD. Brvni Not.

T44

N.

OnefiprincipiHm^non menfiira, ^t(j.figumy

TrifliCis ifiiHs qH(S. nonjit ab ordtnis vno

Antforte dgemino.velforfun ab omnibm orta


JSfam vartnm adfinem tnterdHm via carpttur vna^
Stc vnum adfinem methodns non vna reportat.
Credito quapropterfacHndas effefignras^

Qh^ non tantnm omnisgeneris commenta metritt


ComprendHnt^verumarchetypos rerum

^tc^figtlla

memoranda.
o Per cun Ba6fimtlisparteis obteEia figHra efly
ExpreffisreferHntformis : altbi

Clara vtexproprttstibidemonflrattofiat\

Necft opHsformasperegrtnas qHdtrere^quandif


Heic collatafibi ponuntnr membra vtciffim,
Vt relirjHHm a relicjHo explicitHm,per
notetury
Fartibtis tnternis tvtHm^part&sj^per tpfnm.

Ergo vtfolpropria perfeUelnce videtnr

^rimumvt deincveniant reltqHorum fingnla^

vt

( omne^
Ipfim effnfa per totnm tn Ince repofla :
Hand aliterformA hacfplendent in imagine CHnEl<z^
UntHs vt parteis^vna vt fnbflantta. Necfunt
Claranda externis rebits

nififorfan adtpfnm

Promcndum Inmen poffnnt conferre tenebrai.

C A

E F

P
I

V T

VII.

N E

PRincipinm per fe notnm

I .O

S.

^finitioyquafint

nomine nota,
^rnofcidebent'y Sophiacj^tn Itmtne primo
T^affig Cf obietlnmy natura,

Tamqnam ante tngreffnmfenfnq^y ^ mente teneri.


Vnde

De

Prtnc.

Mens.

bt LiBi i^j
VndevelHtmediocircummillenaviarum
^dsvaria^ tendmtur op6\ adqmcj^ reportant
iHdtciumrerum fif medium repetentia certum.
Ergoperhdc artisgeneraltaconifacequidfint.

QiiidMiNiMVM
Ey?

Fig,

&

Terminvs.

Mi N 1 M VM cuinsparsnullaefl.primaquodefi
pars.

Terminvs

efifinis cui

necpatSyquodne(^parsefi.

QuidPvNCTVM quodcftminimum.
Cuiusnonpars efi primamparteinquioVs n c tvm
In plano\ mtnimijpeciemfitntelligis ipfitm.

Quid P V N c T V M quod cft terminiis.


Pofio,autfimp/iciter^(juodnecparSyCUine^parsefi^

P vnctvs ttbiterminuiefio^
Quid L N E A Minimum.

jQHantoomntfinis

J- 1 N E

A per longum tum contintiatiopunUi

"jProxima parsplani,

^ cui pro longedine

partes.

QuidLiNEA Tcrminus.
Tumquo^parsnullaefl^ac continuatto

taiis

Pun^i Cfiicumg^ eflfinus filido faciei.


Quid SVPERF ICIES.
^fl% SvPERF.iciES foltdo tantummodofinis^
Cttiparsperlongum tantum latum^ tributa.

Quid Atomvs.
i^y?

Atomvs mintmu longum latuat^ profundum

Corporis,^potisefl pars effeac termtnus

ipfa.

Quid FiLVM.

Ex atomisfimplex longtim%odo nomino Vitvu:


Corporii^potiseHparseffe ^termintts ipfum,

!f

4*

O RD

RV

C^ndOuBis

Nou

& L Amina.

t^K^QiS vte^tJphdtrd,^ dt?Henfo efl pyramicUU

LA M

A ^cjHd efl loHgo^

fecabile covftu.

Quid G o R p V s tormatum.
QtioddejimtocHYnc^ eJlfibnomine Corptu
'X>ifudHHmy in di^is reputatur corporis ailuu

Quid Toi VM

& Pars.

VKKSefiin toto cjHid(juid capias minus ipfo^


T o r V M efi compoftum qncd partibui omnittiit'

3^

extoL.

Quid MhW-svr A.

Mensvra^ totu?n monfiransfumptaatque ri^


jumpid
jQuantumfit ; minimum finitgeneraliteripfurh^

Quid Maivs, MiN vs,

^Eq^' ale,

iNitCiVALE.
Siefifuperans^efi^maitPSy ejuoderit ^uo^ inifjum
^yquum efi quo maitu^ cjuo nec minus acctpietufK

QuidRCTVM, PLANVM,curuum,
conucxiinl.

R E c T V M intergeminos quodckmcj^ eftperbreue


finesy

N V M quodreUisfmitUm eff

PL

QuidP^RALLEL A

vndicf^ fignis.

rc6ba, CircuIaris.Or-

bis>& plan^

parall.

QuAneq^toncurrii^Hec^ pbn concurreret autl^t

^ico

rallelamy d centro pariterj^ remotatn^


Quid A N G V L V ^ pundualis &c linealis^
Angulm efl coitusfilorumyVelfacterum
'

Corpori^autvlani.vtfiint tncUnata vicijfim;

De

Mens. tr F/g. Iib. 147


QuidANGVLvs Rectvs. Linea PerPr^ncj.

P
nyfrjgulu^

N D

C VL. &C.

eH reimfifupra

confimilare

Curuum velplanum.tne^umfiif^cnditur Acjui,


Qiiid AnguJ. O Bxvsvs, & Ac vxvs.
Hicquem decltnanslin^uit perpendtcuUris
Dicuurobtufiis^ cui^ inclinaturyAcutm.

Qoid FlGVRA.
tyfutcurUoatitplufcjuamgeminis (petlabile reUU
Corporis,autplani comprenfio certafigura efi.

QuidGNOMo.
Quo adieUo

fimiiemformam efl exauUafigura^


Autdempto efleadem^ Gnomo generaitm efto*
ifi

Quid

C IRCVLVS.

Circutus ef{ planum, cuius ora vndi^ adaquat*

ji centro radios^per centrum dimetientcs^

Quid OrBis.
Efforbisgemina corpu^sfacieyat^ peromnes
Conuexiat(^ caut partts dtqualiter altum.

QuidSPHARA.
Sphdra ef{ cuilongum efi aquum.ac latum, 4tqu%
profundum,
Contigue extremum cuius quo^ circulus amhit^

QuidPYRAMIS.
^yrami^ ef{ corpHs^quodabvno pluriaplan4$
Vlanodeminuensin punEtum colltgit vnum*

QllidC OETE.R/.
QuAconfiantexii^fimtofinitaperipfa^
Etfintta vago datoparttfulariafenfu^

K
i

loRD. Brtni Nol.

COgnitio incomplexa

coraplcxam

pr^cccdit, cnunciaciotiff

notitiam notitia fimpliciuai icrminoru. Tcrmini


pallio, de quibus ambobus pr^cofimplices funt fubie^uin
gnolccic oportctAjuid cft,& elic, poni,vcl fupponi. Ideo definitiones pr.r mittcn?lx anic cas^qux cx tcLmiiiotum cognitigae
darcrcuut dignitaccs.
VI Jclicrt

CAPVT
Axiomataautis perfe,

VIII.

& terminorum cuni

jfigiiificatione manifefta.

PAlladis mtefores clmt ordo principiorumy


Qtieis naturafacit totum

^mens[ingula cernit\

jQj^rumdenumeroJicjuis fubtraxeritvnum\
Cum vulgo innumerejpeculamind multiplicahit.
Senfu diftraBm nimium primordia multis
Inquiret^mihi ^tidt mediiperfimplicis aElum

Occurrunty numeris(^fuismonfiranda probabunt.


Htfce artes varidt demonfirant omniaprimis
Seu numeroSyfeumenfuras^feupondera^feuma^
Menta cjutbus magis hoc^minus^aut (Zqualeferatur.

Qu^ non propofittstantumdamm apta^fedvltro


Quolibet ingenere^S3fpecie^quocj^ ordtne cun^.

H^c tgiturferte quafunt ibi fcripta reporto^


ni

O R E S T S,
vna efi ratio^fmtlis[imili^diqua coacjuo

Oppojito oppofita^inuerfo inu^rfa^tnqutt Orejles.

V XI A D

S.

Confimile^aquH efl illi cui cmgruit omne


quantum. T^ylades fcribendo hotamt^

l^erquale,

AmyNtas,
Degeminis Aquo dempto^ adte^ove wanebunt

De

Pbinc.

Mens. et

Fig. Lib..

149

ytfHerant(ZqmveliniqHi dixit Amyntas.

HERME

s.

Si demptum dempto, totum toti<^ Jiet par


jintfimtle,^

toti efl reltqtiu

PO

2p

conforme.ait Hermis.

L Y T E

S.

Cui totum effepotefl^maim rcputabitur illo ;


hoc cmpars\flgnamt in orbe T^oljfte^,
f7
P E R I C L E S.

mmm

Sipariter

dmfttnt relicfHofic^taliajama

Interfepariterfc. talta^ tanta^ Pertcles.

E M C L A S.
QuAfmt abinn Elisftmnl eflj^ proportio poflU^
I

teflatur Emiclat.

Stnon mutata efljpecies

ARcA

s.

Siinjpecie efl variumjtotum de partibus iisdem


J^nim ingenerisformafunt Aqua^ait Arcas.

H ORV

s.

ConfimiliinJpecie vt totum totum^.ait Horm y

Sic

^ confimilcsparteis 0 quidquideorum.
I A S

N.

Si cjuantum a certofine abfunt ambo repertum efi

Notainter fiy

conuerflm rcputauit lafon.

ZOROASTER.

Infericrn certam cju>tcHn(^ proportio certa


Digerit^ex binis nofiunturper Zoroaflrem.

AR

o N.

OrdovbicontinuHsconflatfimili in ratione^
SuntqHortimpar efl diflantia fcripfit Arion.

MArima: funt propofitiones per fc vcl ex termJnorum fignificatioiic manifcfta:.

Ec

hx

funi ptima cx quibus

dcmon-

loRD. Brvki Not.

ijd

propofiroque gcncrc nicdia nrpumcmadonfs dcCn*


iiiuncur>prim6 ab vnitate 5c Jcnt:tatc,vel fimilitudinc propor*
tioue,
racionibus ^qualitatis^ oppofitf onis & congruentix.
fubcra^^ionTs. Tertto tocins 9C
Secund6 ab ad^u adiedtionit
partis. Qbarto ab habirudinead tcrtium vel a tertio.ad reliqi|a
vel 4 reliquij.
Quinto a rrfpelu compofiti e ratione fimplictura>& econcra. Scxto ^partium fcu concurrentium jdentica*
te,& homogeneitate. ^eptimo agr.idibus diflanttxatquepro^
analogia.
ptnquicatis O6la6,acoordinatione
% Hcic Pyladcs complc6litur fuclidis w/^xipma8. 8>c Quinil
libri propofitioncs K./^, /7. if. w/^myntas ^xiomaca i. 5. 4. )
(^inti pr. 5, 4, 5. Hermes QuTnci p. /f Polytc: AxiomaJ^.Fc
riclcsQuinci 7. #. ^./o.//.iSexti ti. cum axiomare d & 7. miclat
Qilint! 17- /S, i^^rcas Lil>rum fccundum. Horus fcxti *o. 14. ti,
f 7. lafon S. dcH. fexci. &p. 10. Sc \6, Zoroadcr Quinti 11, 20.1^
fi, x). 24., 2s Defiu.^. Anon Q^i^cicMFnproxiiuedi^i^ i.a. if
ftramiis. In

&

&

&

C A

V T

IX.

Thcorcmara axiomatc vel tcrmini dcfi*


nitionc manifeftanda.
r.

PRoxima. principiis primls i}H&ftmplici eornm


ObieElu manifefia cluunt per membrafigura
Foecunddc

triplicis,

vel per fepi^a feorfim

Suppetias tantum primis vementibusyautfors


^ermihpueJlmediumextremdi finitiorei.
Nominibuspropriis tibi nunc donata notantUK
II.

^ J\detimur reEia aut curua longedine totum


Sedpropnusfimilifimile ^e^l mtnimi vna potefioi

Asj iA^A%retuIit. Sed^audifenfa B e r a s t i;


t/^quale
Acjuati autgyroaut comprenditur arcUy
p
hoc quicqua^ autfubfiernitHr ACfue^
ftibud^t
Ant

De

Pa-NC.

Mens^ et

F.g. ^-ib.

i/i

III,

%/ciuHS Aimetiens^qttU radinsj^fguris j


P.imeuens mediAm dirimit ciuammni^^figuram

j^dMorpUu centrumpropej%-^Mnor amplius abfi


l^ijuaaqueflbjipt per cetr^m maxtma tra^a efi^
llll.
at^

De centro radiis ternis attingitur dqui^


Etgjrum (3 rella\ at cjuacfin^ eparte duobus
v
N
E^R c V s exprejfit. Sed vis audire F 1 1 g v M?
!

%/itting6sgyrum tngeminis scjuevnScf^ punElis ,


vndi^gyris^
Jnnumerti IphAranf xque abftanttbus

anglumy

Rei:ia fkper reSiam reElumgemtnumfactt


J[utquosgmtnisijuantos triquetrum captt

omnt

recttat.pofttalta ne^itHir^icL^s,

GoRQONivs
^nguUts Gf reEluiy^ cfttt triifuetro etribus ncfuis
conferuat eandem,
jRfl proprins normam tn cuntiis
VI.
]px tricjuetroin triejuetrum vemt,eftjJolutafigurx
Plana omnisfolidAefl elementumpyramtdaliSy
1 A m p v s,
A RC H Vs/4/r Mox dijferit tfta

L EM

Congeneum triplici triijuetrumprocufptdepar eft,


vna.
Tollttur d reltquis adi^Elum (^ufhi^e in
VII.

Cum binotriquetrumfintt laterc angultu vtws ,


Aitt indnita latus vnumcufftdebtna
a
A R H E N 1 V s, rf/^f^/>. dxin hac vult prompt

^uotibetintriqmrotAntitantaefl

(QyiRiNv^

hafis angh\_

loRD. Brvni Not.

I5i

Q Qmlihetefi hafibm^in IfochelisangHlwdi^UHS*

VIIL
j4liofinita at^ hafivenit aren femper

^ AngyJt^4 hanc qunmHis tendat) quAcumij^figMra


I c L A s prdfixit^cuificfubfiripfit
a o n tS;

Vimlaterumefl geminansanglo hafisobuiareUo^


IJmclaterumvi6,at^anglorumeficaufa vicijfim.

IX,
Dimetiens medium hino de cardine cjclum
Suftentans^anglum hmc medio a reBo indej^finit.
V^AYCi.\\sexpreJft. Notathic in fine

Solymvs

^BaparalleU ^triquetro dabit adfimilarem


pehafey vtadfimiltsdegnomoneadauEiafigura.

PRoxim^

fupradidlft {unt principiaprima fcientlis omnibiu


communia, Nuncdiccndafuntprimainfubaltcrnata fpecic
qiieftGcometria:quituro limitationc fcu contraQione maximarum ad hocgcnus'tim nominisfinitione.tum dclincano.

nc ipfa iri corporc trium principum figuraram funt cxprefla.


Heic AniariaxcomprchcdiLdefinitionem rcdbir,& ii.prpp. tuclidis.

raftus

j/. 52. 15.

i^. 16, 17. icf. ip./j Tertii &


3cxti.
fic/y primidcfi. Diaulus 7.//

fJhrcmctcsprimamdcdn.Tcrtii.

tcrcii. Ericus p. tcrtii. Fulignus ell fimplcx


& alluinit7.prop.primi,quia6c fupcr candem rcdtam ab vno pun<^0
iionp2usquamdua:quales. Gorgonius 13. prop. primi. Hericlesaxioniaio. Lcmarcus 20. fextiA' quod fimilium fimjlis
cfl
rcfolutio. McIampus/7.prop.primi. Parthenius
<f
a^. i/.
atf.primiiprimamdef. &prop.^./o.//. II. ij. /4. 47 fccundi.
^.7.14. i$s /p. 10. 21. fexti&ii. Quirinus i^. /^. 1/. prirai
quintam. Niclas quiafiguraqua:Iibet fiue ptanafiuc(olida,quarumclemcnta lunttriangulus
pyramisjntra cafdcm arquas
iimilefqueparallclas,cafdem vdarquas fimilefvchabcns bafcs,
altcriciufdcmgcnerisfacil^cftacqualisdiipU medictas.&c.
/<^.37-58.iP.4o.4i.4i. 43.4^. 4S- prinii. /. i.f. 2^. 27. is,
icxtu^^.^y.^s.ip.s^.si.si.s^^fr-Stf.-fP vndccimi. 4. 9.n.ii.
l-f.Sci^ duodecimi. Orontcs^?. primi//.
tertii. item f.
Sj
rexti. Rauclfus^/.rcrtii. Jolymusi/./^,
^j.primi.dcfin. fccun,
-.-f. r f iO. 14. 1;. 14, 15.
fcxjf.

14. /f.prop.

&

&

&

CAPVT

De

Painc.

Mens.

et Fig. Lib.

C A P V T

lyj

X.

Theorcmatiimoflenfio.

ASTYANACTIS.

Llnea sjua. claro e(l difians ab Apolline Bacchui

ettturgyrumytnfcriptamproprieg^figuram.-

ArcPts^Ho Charitesabfianta ltmine Bacchi


Cus^tde bisterna tnfiripta efi menfurafiguraj
Sedpropritisgyrtrepetentis Itmtna Bacchi.

PAR
SireSla

S.

^ arcm prima pro parte venibunt^

Arcu4 non patttur curuedtne dtjferitatem.

^t

re5ii&

^ curua,

efi hincinde(L

termtnus vnus.

Non itafi in partes capttur refecahtle vtrumt^


"Jb^umejHam etenimparti pars ref^ondebit eorum^
JPrinctpia hotc monfirant Mtnimi^

finitioparti^.

R A S T I.

Ad Charites via cju<i contendtt ab arce Hiandt,

Hic Aqua efi ertjua Erigone venit ad

Ganymede\

QuA quoniam radio dparte abfunt dimettentif


(hnfimili, indearctupatefiet^angHlusdtcjuui.

Aptis co7nmonfiranifignis Hermes

^ Amynta^^

Et Pyladis finfits, circumifeEtanf^^ Pericles^

Chremetis,
Crementem monfirant qu<t monfirauerc Beraflum.

A VL

Confertofemitam Qhariti ^ua iungitur,


Qua Erigoneblando decurrit pro Ganymede\
illi

Detn cjUA Chremetem monfi^rarunt at(^ Beriflum


Perfacile^finfiimpoteruntfirmareDtauU.

loRD. Brvni
E R C s.

If4

Nou

tyfTo^feplmgryiinisgyrH'i7;f7on tangiturAejuU.
^

i^tiod^ibet^vt nulli centrnm concermtur

HocPjUdts

yerbis ofiende

ejfe.

^ lafinis ore.
S.

cfUA Oceano NeptHnum iungit abpindc


Extenta a gemtnis tt^tum contmgitur a^uis^

Et via

Fortuna^ Baccho, Erigoni^Uer^eti^Ganymedi.

Quodplane T^yladcs tibt vel confirmat^

FvLiGN^S.
"

lafin.
/

Si obieElum punclum.centrum tibifiat^vt indc

Extendas radios,autpun
tangere fphdram
gyru
{^Qmdmintmuyneft
)poteris tr^liu bruiore\^
Autgeminisplanum punHis, cyclisj^globefi^m
Innumeris. Radiihocfinitioy

^ atJw 7nonfirat.

GORGONII.
H&cviacjua Charit&s defiendunt ad louis orx.
Oceanitramitem Marti^q^ferocis^

Stcfiiper

Statfuffenfa\ pari vt difiraEiu apartibus ettu,

Omntbus abfifiant cju& abfifiunt d louis ara


Longo confimih^ fif d^uata cujftde vtrint^
Nonmagisincitnanspartem oppertetur in vnam^
*
-rQuamfit decltnans relicfud^.
PAR
fr^Latus atfuperaftans-

(oncludens tri^uetrum relrcfuufacit effe reuulfur.


Inparteisgeminas. Ouapropter C$ dtcjua duabtis
Terni hac cufpis erit quam Bacchtu^ Apollo , D^
:

ana

H^metis docet hoc

^finfiisAmynte.

De

Princ,

Mens* et

Fig. Lib.

if f

HER CL
TalibM vt triquetris V?neris difim Sla figfira
1

S.

At(j^ parallelogrammis cdmperta docehtt

Suhterjjispanbpis
.

Cyclornm partibpt.5 vf^

QpiodcHm(^ ad magnHm mtnimo a cjuooHCj^pibejfe


Perpetuo di^Hales CHtHsg^ ad omnia traU:H^,

Cnm Pylade hoc doceat tefHjjicienter OrefieSy


Horotpfnmj^ alias monfirabitnr^ at(^^ TertcU.

L E M A R c I.
QjiocHmc^ a centro^qnacHmc^ d cnfpideflHxtu
ClaHdnntHrgemini^ciHibtis efi bafis vllafigHr^
Finibtis adteCla^heic trtqHetrnm cognofcerefas cfi

lUitispartem.

Docethocfinitio partis.

Melampi.
CorgoniHs^probe monfirat comtnettta^Jiielampt^

Partheni,
jHppiterin Charitnmcontendensora^ Bacchiy
Pracipit vt CharitiinngantHr Bacchns:

0 tdcm

Hincfi Neptnno adiHngenSy tnde Er^igontg^^


^rdcipit Erigonem Neptnni^^ orafubtr^^

PAR

6.

Si^viinor reElafignetnr cnfpis

vtrotj^

Vnttis extremoyfemita velnt Erigonts qna

Tortnnamattingit^paUohoc lonis tndtcat aram

Hermetemg^ alttery Ganjmedemj^ atq^ Dtanam \


Sic alias altter difcrimtna mille fHbtbsmt.

Angulns hocfirmat dtfcHjfnsper Zoroafirem.

QviRlNt.
Vt magis angnfi^ minor angHltts efi bafis index^
Maiormaioris^patct vndtcj^ :fi^ vicijpm

loRD, BrVNI NoI.,

.^hftf

fnJinHantvelHti conjiftmt cnHpi viciffim^


fj<jtio

vtpil^traito remanent rationibns dLquU.

Qjm(^figilUtirncon^monftrat idvndtij^ CycUis^


j4ptin6 hoc cun^is poterit clarare Polytes

J^mndo in matorispartem minor anguhis ibit^


In^artemcj^ bajis rnatoris iungo mtnorem.

PAR

S.

QHodlaterHmnHmero aut geminis

eft

crnrtbtu

qtiH?ru

Jn dHplici triqnetrnmJpecie docet. Ifta Pericles

80

HermeSp
Confirmaty cni adftipHlabitnr Hortu^
DetrtbHsinqHacHfi(j^voles JpeElando fignra.

N
iHppiter

C L

0 Charites cnm Tellnre Erigonej^

2^on maittscomplentJpacitirH qna Bacchm.ApoUo^


EHphrofyneatciHeCharis. Monftrabit lafioyiAmpr

^thasy

'

Si(^volesitidempoteritpr^ftarePericles.

Orontes.
Palladis in templo triqtietrHm de plHrtbm vnnm
^eElitHr lo:
Zoto
tAf^ice, AmalthedciHo

Nempead Amaltheam lattu hoc qttodefinit Jo ,


Et pariter lattu adLoton cjho defintt lo^
j
fo

QtiadratHm^prdbefit ^cminHrriCHipar datttr vnn^


QHantHmab Antaltbca ad Loton reltqnttm latw,
ojfert^

Otiod fimiles qnatHor partes capit; eqnibHs tlla


Stngnla compredHntgeminM .facilctd triqHetrHm^
cfHe
-

QHoddatAmalthea ^Spes.EnphroJynej^ reportat.


ConfHle

De

iPRmc.

Mens. et

Confiilefro luce hac

^*fG.

PyUdem^fi vis

LiB.

157

AmyntArru.

Pars.
%yftficoncrefcetks venit angultis heic vbiLotoh

Hinc lo eft tangem tlUnc Rhamnnfia^ ipfii


lungHntur^ maior ratio lateri additd magno eft.
Contra vbi decrefcens ventt angnUu heic vbi Spei
Ac[ecum iunHa f Heb&s jpeUatur^ ^-lo ,
Apprime ofiendct defignando omnia lafon

Tamquam deprimo, at medto propiore AdcUmpm.

'

Ravclivs.

^ad altum
Mufica cjuando

Erygonepoftcjuam Fortun^ eft iunEla^


JSlepttinumfemttas copulartnt:

luncla eft TSlaturA amhasq^ Indulgentia tangit j

Propofitum oftendfmtprimum vtfihitiore^i^f


Cufftdis accefiity monfirataj^ dimetrus cjfe.
,^

<P

AR

I.

AtfiNattirA coniun6ia eft Mufica quando


Sic mag^ vicinogeminis copulantur Honori

Obtufum mage dant anglum proparte minore.

Pars

II.

^orro adfiibUmemfiMufica tendit HonoYem ^


Vhde velad Lufum refluant^velforte Koream ^
kyinglum maiori dant CycUin parte minorem.
Sufficit^ fenfism finita cuf^idefirm^\
jNam tantd ingyro tantus vuh angulus ejfe.

S*OLYMVS.

z/^uaU^fimiUtriquetroconftare

cjuatern^

Integrum triquetrum quod dant Hermesy Ganj^


medeSy
JEt Chariteshoc archetypiclaro ordine mcnftrant^

iBS

^ff

ti

b.

B RVNi

Nou

paral/ela vt lateri cuiq^ ohuia conjtatl

PAR

s.

Sic vnum circa conftant pro gn omone terni


^fiadrattpdrtcs qnadrata cohdrenf
%o T^rimo :
Palladisintemplo^ Veneriscj^ rotunda rotundis.

'

Cum Py[adeat(^Horo ^cumOrefte oftendet lajofi,


Si(^ lubet qmddam poterit praftare "Pericles.
prima, tum meclia tuin proxirat^ tunl
ad mquirendum.tum ad opcan<jium. tum ad dcnaonftcaa*
clemcnta (ubdrauimus.
iiuiD,pnacipia^caulas

OMniaiwquctum

&

lORDA-

lORDANI BRV^
NI NOLANI, DE MENisVRA LlBER,
V T
C A
I.

Vcritaus Archcrypus. Lmcam brcfiiiffimani


eandcmquc rc6tam cxperiar.

V^t nihilumfnrgat cttins^ nihil exorintur

Octw^ vt neQatfto^io primordiafinu


Sic breuiortanto e(i:gemihciinter punEla lituray

jQuo propiorreilaaccedtt. Detnc tnnumenz funt^


'

VS(empe injinito ventMnt difcrimine curudty


'^dfinem puntlo ^iia progr^dmntfir ab vno.

'Nec nHmeriupott6eflvlLii6 concredier

iifce

Propojttam admetam CjtiA conteudentia fi^ujlra^


uiuia in aduerfa^ adpellunt denit^ parteis.

ExpertorreEiamJipunlio totafub vno^

^empeftib extremo lateat: comprenfaq^ binis


fjtbreuior, Src
verumy SanEium^^ Bonumfj^
iPartibtu ecunUismetamconffirat in vnan^

terpetuQ-yfmfpuc^ ejt illiH4

vnm vnu4i

i6o

ioRD.

ij

RVNl

No

t.

Tramit^[ub,j^fcopi extremdt collineat vno.


Atfalfi tnnumerdi venmntform<& atoj^ figurA ;

TraElm vt obli^Hm numerptmpnefine capeffit.


Si mimme comprenfafient cjucdam ordine tn vn0

io

TentabHntfi-uJlravelut vno tramitit adaEia


Fimbvts evariisfinem contendere in vnum.

Vt non dfuidua cohfiftunt deniq^forma

Singula^vel proprtistantum fimt partibtuvnsim.


Si methodum ddtendunt propriam^ numerosq^ me^

Ouapropter num eris diff crfum, mateiriaq^

[andi.

Dixtt Andximencs vaniim hibilum^. Melififo


Parmemdt^jplacettanttim vnum dtcere verum^
*jL

jrEii^uratripicx. Supra

& antcrcm.

In 8: cura

re.

Poft

fic

JVlcxtiarcm. Menfuraluprarcmtriplcx; Vnum,Jlfcns,

Idea

Momctum.

Ma-^

*Afcnfura tn rc iriplex, Magnicucfoi PoDviuf ,

gnitudo triplcx, Vnius, duarum & trium dimcnfiorium. Poii*


dus triplcx, ^xtra locum, ad locum, in loco (cu circa locumi
Mometum triplex, Subftantix^Qualitat i^^Rcfpeaus fcu Abfo
luti,Concrcti,&RcIatiui. Menfuiapoft rcmeft criplex. Efficfens JotmaliUnftrumentalis. Ellicicns triplcx, Darmon^Homo^
Btutum. Formalis triplcx, Senfus,Ratio, Intcllcaus. Inftrumcntalis tviplcx, Prima, Mcdia, Proxima. Priraa inftrumcnta:

li$tripIcx,Digitu^>r***^'"^^"^'^"^**^^^'^'^^''P^^'^>^''^^'""^'^^^'^

jna,Pcrpcndi'cuIum. Proximatriplcx,Pun(5lum,RedbjCircuIu$
Harum mcnfura: fpccierum aiixfunt Afctaphyfica:,a!i.x Phy/it^,
aliz Matbcmatica:. Mathcmaticarum dc prima infirumchtaii.
dixirtuiin proxime prxccdcntibus libris. Cbnfequcns cft ve.
demediaacqucproxima,circavcmediam acquc proximam,fuk
fcfcala Scanalogia multarum mcnfura: rationCI contcmplemur,

^ Lincabrcuiinmaintetduopuudiaatqucrcdlavicilfim comprobant,Rcdioritem atqucbrcuior. Inicr duo pun^a infinitai


producipoflunrcuruac. Sicvnaatquc (implex & brcuifTimi apfalfitas vcro multiplcx proiixa diflicifdphiiUcam Gconacitiam cum aliis philofophia: pac-

prchcnfioniscrtVcfitas,
lis,qualcra

fibuienc videmuK

CAPVt

>E

MeNS VRA LlB ER.

CAPVT

^^^^'TATis.

II.

Data^rea^idatopun^

cco vel quomodocumq;

a^qualem

accipio.

XT On dabis in rerum haturo-aeiualeper omne.

Non hc eju&fuerat repetit mcnfurafubaaH.

Htncne^compbjitum esipote velcomplexio

qud-^

'^djtgnumprorfwnouiterreuocariervnumi
fnnumeroftejuidem concurrunt ordtnepartes
Dtfimilt ingenio at^ loco, ceu materiei
Portio non

eadem eHjpecies^ortunayfttusa^

Qji^variactrcumat^intMsferieommaconflant:
<-Namvelutinnumerisper cunBa tnfiantia mebris

A cunrcisdaturabfcejjits, ne^ tanta, eademve


Detn tahtis iisdem^

valet conceffio oriri

jQftandoittdemtmtaefene^uitdtfcofdtaconcors
Vndtejj dtuerJis,variis,contra^
repofiis

SictraEluimmeyjfoha.crota temporis
arripitvtftnt
Simpltce momento mtllenis mille tomorumy

Etfortunarumnumeris varia omnid,<juamuis


Efugiantfenfus(rerumhifubfiantia) parteis.
Vt cjuo^ ^uAfimulapparent fubtudice
fenfu
Pluria naturA abiungunt, momenta
profe^o-y

Ceu mintmum nofirum d mintmo

dtfitnguitur eiut

^ttamen id ratiofibipollicttatur, C0 vltro

'

Prdfiat,^ adfenfumfubieB:a compare


gaudet
Menfura, vtradiifubnorma multafubeft
Vtiius acciderit;gyro comprenfaj^

eodem

loRD.

igi

Brvni Ndl.

^ut arcuyaut ^aribiu venient

adcoinmodajtgnu:

SedqHidofiistr.icjHCtrOy mthi

quando JimpUc$t)rs

Comfojitis rktiofmty non iUis ijta viciffim^


PrdLterqHar/^fhyJico^

^ dtfcHrjk pbJlertore\

^Hodgentt^ tdfophidfolet vltro adjctfcerepropter


NatHrA tenuem iHcem, rernmj, profHndHm<.

|o Hac mcltmrationenihtl prodnxeris ergo^

Qna tihi cnmjines certiJlatHantnr adtllos


UocmageprodH^nmeFlyillHd

contra^iiiu:

^ non

JEsfopera Cyclovtvideas medto propiora^

Hmcj^ remota magis^qHd tangant proxtnut centrH^


jQuagjro comprenfa manent^ 'ejHit

elata

recednnu

Ai^vtper fleUa^lHcemperqsurerefolU'.

fequal^ AtlftotcU? raplfiuef qiiiMem

noh

fimert et profnrW
minus dcHuiuics

(vt vidctccft)ofiicina,,maf;i5 luicipercatq.

adzquali^atemquippc piadttkantibus acceflus maior


pcricuratquc mtnor.pcrucnireautem minime.
Quod dicimus in vno ipfum in omnibus
^3.

quadam latitudine, nUmcro, akq. graJihiis


relligcndum. Vcluri

5c

efle

conc*

quonim efle

iil

efl c6nfiftcns,c(l in-

ver^ ad exadifnniam eucraftam fanumi

jie vcl lu

momcnto quidem iiccctnucuiti,quaQdo fubied^um iu

ilumeris

&

f 7

diucrlis partibu^

cllcompofiium,

uclidi pcrpcram per trian^ulum xqui'aterum linearunl

2qua'itas comprohacur neq. enim e(t ex pollerioribus, ptxfcr*


tim eciam in principrot JemonflrAre. Idcm nobis acciderct,
nonprxdeHnitocirculOjexetufdcm vel compacis cadioruiB2>
:

^ualicate

proccderemus.

C A

V T IIL

R A N T it &:
o D i,amaIori
quod fuper eftableindo,

AiP E

VjJ:itU radim norma eft

regnla , ijna hoH

I Ltneapertranjit qnem monjirat ItneaJinem

Mai^

De MensvrA

Lib.

tdr|

MdioriquidqHtdJupere^i^quante minoris
rtormam radto dtfajfum eff at^ reie^um.

^d

Extremum altertusJipro ceniroflatuatur


Vnum^atq^ dreliquo capiat dtfiantia legem
Vt moxficcntrum hoc centro compff^nitur tlli ,
Iftiti6 extremo circum currente recijum
'^Quamdeceatreliquum clara videatur amujjl.
Bx vno autJtmili centro ergo examina intqui
Perftctcs^artterJic prtmo extremapropinquantj'.

MAfus

ad zqualitatdm

cum mihore

reuocare eo(jfm qiio

proximc fuprapriiicipio adtendimus^ & dcmonflracio tft


cxaxiomace tamquam exprimo>.& exthcoremace tan^uamex

proximo

principio*

d A P V t

lllt

t)iSTiNCTOR. AciES Longitudinchi


lineLatitud. vifu

comprcnendo.

ETfama^^ratioeHvulgo fophidti^ recepta eff^


Mendacem mtntmequando abftrahtt ejfe Aia^
thejtfiy

J^uando altud reputat reliquoJlne concipere invnn^


(^uamrelicjuumdreliquo abiunUumJic coftcipere
Attamen tnterdum rattone abjoluere tentant (ej/ci
'

jQua Phjftce abjblfiityr&cipitrefcluta(j^jinjii4


^uritis ac melitu\ rattonis defictente
OJJicioacftudioyJtfoysfifeappltcatikdem.

ty^n nonfenfibtlts poterit dtmenfio tantum

Una ejfed reltquisprorftu dtftinSla duabtist

Nam vulgusputat hancipfam non pojfe videri^


{DHm videt interca^quiafctltcet ahte oculof

loRD. Brvni

N 0 1;

fntemi^ ocuUad vifumjpeUare^ ope cuius


jibftrahit a reliqui^ ratio. Ne^^ crednidipfum
Qy4lfe(,la

Pyrrhonis Sextm^cogitatio cut non

Tantd esl virtutis^

nulla vt ampledine capta

^erctpint longtJpectem^^u,z liHea dti}a efl.

^orro (jitanttimuts mtnimum longumfugiat te^


^yitiamenhaudfugietlongumy quod terminui tpji

o Nempe ejuod eTi inter nigrum difcrimeh^ ^ll^f^^


Immo ettam verum iiludfrmiter adiicere aufim^

Qua7n mtntu td fenfu pojfit

cogttattd ferre

JLtumnvs extre?ni ad ovtutum

fc mamfefte
Prafentem pulcnjpec/em cogitatio pulchri
:

Nonfuperaty non cxdccjuat^ ^^Qfi^ prope tantM


Natura melitis vifuftatfenftlis ipfb
ludice luxfolisy mintts hancj^ vtcaria virtui
Accipiet^ceu nec noliis vehet vmbra color&s
A5(lrahentiumhonc(Te mendacium vul^o fertur. Varl
nim fcicntix fic arces <irca vnum ideinque fubie^um yer*
fancur.quz non re confideraca/cd ipfo confidcrandi modo.for*
oa^acquc Hne diliinguuntur interim dum qux fubieciiu^ runc
vuum acquedmulab aliis incentionibus per (e acque reorfim
acciptuncurjareiplan^ nacuranon rcceiiiur. Liccc enim conii*
derare feOrdm de colore rofx^practcrmifris iis qux ad cius nacu:

lam

& alias propriecaies exp.icandas raciunc,ali.iicem ef(

r(ieii

tiaqaxconlidcrac de viru,alra v.ero qua: dc ocu'o, nequc t^^eo.


<juod func ccniun^a fecundunt cxillenciam, debcnc ctiam fe*
cundum conGderacionem intcllrgi infepprabilia. qujli jnde ret
ahcerconnderencur quam in rcrum fc habeanc natura. w^tqui
incptilfimi pecocis cU nefcire didiiiguere intet con^derare hoC
iine hoc, & hoc eHe (iiie hoc.
Liueam qux eli ccrminus indicac duorum in ptanocolo*
^/8
rumdifi^crenti.1. am vei6<jux cli miuicnum Dulio poiiuxTiUf
fciifu compiehciideie.

CAPVT

De Mensvra
C A P V T

Lib,

V.

JcHiSMA. LiBRATio.Longumbifcco,
& mcdium iii eo punftum iimenio.
TT TreElamgeminasifj partei^ dimdis vnam^
-C2 Quando loco radit venietfubjlrata manentU
Extrenium(^eiH4 pnn^tim circumfi^at vnum^
Quantolongedoradii comprenditurarcu
luincatQ^ ifitnc\ vt tandernfermwtu alter

^efluatm reltcjuum : velutivia


Tendit in

Oceanum

cjUA altus

ApolU

Telluris fctjfa refiuxu efi

In pun^o] ^uando Erig/?ni<s punfium ad Ganymede


Re^um agttans curfttm defluxerth^ vt pote ab tpfo
alttu Apollo

Oceano ErigoneSy Ganymedes^

t^cjuali diflant radto ; caufam^. per tftam


Cufpidemin oppofitam defluat altera vtrin^^

Etla^ per medtum vententdtfctffa

vicijftm^

Ifta '^Pericleo capite aftruit Hortis^ lafon

^JSlonne 5* conflmtli fapienterfchismata forte

Alma parens rebtu trtbutt^ cjudi parttbtu AquU


CunU:a tta difiunxit contraria compofuit^
fisnumerps^totum vtredeat cjtiodcum^ recejftt\
Circulus eft ejuorum certifiima norma reperta^
Temporacjuivicibtupotis efl d^ts^efcere certU.
Sic vbiftat medium fixum, ratio, atg^ poteftas
XJeri) ad diurrfosfines contraria^furgunt

Vogmata^ quA monadem in numerum occurrentia


foluWVtJ.

Proinde bife^a ttbi veniatquam circinus vllm


Nonfemel apprendit.paribt^sfihinc indej^ fumptU
PartibusyinmedioJpacium comprenfiJeltnqua^^

If4

loRD. Brvni NoiJ


E R C s.
I

ty4loHefdmgeminlsgjrjim non tangiturAcjuis;


^

i^J^d.hbet^vt nulU centrum concernttur

HocPjladts verbis ojtende

ejfe.

^ /afinis ore.

R S.

r via cjha Oceano Neptunumiungit abundc


Extenta d gemmis ti^tum contmgitur dcjuis^
Fortundt^ Baccho^ Ertgoni,Uertncti,Ganjmedi.

^uodplaneT^yladesttbtvel conjirmat lafin.


Si obieElum punctumyC^ntrum tibifiat^vt indc
Extendasradios,afitpunElt tangere jphdram

{QuodmtntmumefigjrH ^poteris tra^lu breuiore


Autgeminis planum pun^iis, cyclisj^globefum
InnumerU. Radiihocfmitio^ Cf aUto monftrat.
GOR GONII.

Hdcvia cjua Charttesdefiendunt ad louis orx.


Sicfuper Oceanitramitem Martisi^ ferocis^
Statfuff)enfa\ pari vtdiftl^A^u dpartibtu ettu.

Omhibtis abfifiant cjUA abfifiunt d louis ara


(tquata cufptde vtrintj^
Longoconfimih^

Norimagisinclinanspartem oppertetur tn vnam^

Qf^amfit decltnans reltqudi^


P A R S.

-r-

^Lattuatfuperaftam^
(oncludens tritjuetrum relicfuufacit effe reuulfiirj.
it^jua duabus
Terni hac cuffiseri^ (juam BacchtiSy Apollo , Di?

Inparteisgemtnas. Ofsapropter
:

ana
^^g>fM^\ Htrmetk docet hoc^pnfiu ^bnynt^t.

De

PjaiNC,

Mens. et Fig.
H E R C L S.
T

T^alibm vt tricfuetris

Lib.

ly

Vmeiris difltriEha figfira

At(^ parallelagrammis comperta docebit


Subtefiflsparibti^ CyclorHm partibpts vfe^
.QHodcHmc^admagnHmminimoacjHocu(j^fHbej[e
Perpetuo A^nales chihs^ ad omnia traUn^,

Cnm Pylade hobdoceattefnflctenter Oreflos^


Horoipfnmj^ alias monflrabitnr^ atq^ Pertcle.
L E M A R c I.

QuocHmt^ i centro^qHacumcf^ d

cHff>ideflnxtu
ClandHntHrgemtniyOiPiibiis efl bafls vUaflgHr^

FinibtisadieClajQeictricjHetrHmcognofcerefasefl

'

lUiHspartem. Docet hoc flnitio partis.

Melampi.
Corgoninso^ probe monflrat com?nenta Jl^elampi^

Partheni,
jHppiterin Charitnmcontendensoraq^ Bacchiy
Pracipit vt CharitfiHngantHr Bacchtu:0 tdem

Hincfi Neptnno adtHngenSy tnde Engontq^^


^rdcipit Srigonf^m Neptnnt^ orafHbtr^^

P A R 6.

Si^j ntinor reBaflgnetHr cnfftis vtroc^

Vnitis extremo^femitA velnt Erigonts cjua

TortHnamattingit-ipaUohoc lonis tndtcat

aram

Hermetem^j^ alit er^ Ganjmedemj^ atc^ Dianam \


Stcalias altter difcrimtna mtlle fnbtbHnt*

Angultis hocfrmat difcHffHsper Zoroafirem.

QviRiN^
Vt magis angnfldi minor angnltis efl bafls index^
mAiorisypatet vndt^ :fl^ victjjin^

Mwr

i^g

loRD. Brvni Noi.

'fnfmHmtvelHti conJifiHnt canfa viciffim\


ty^Ho vt:fnbtrat^io remanent rMionibus nqHts.

QuU^figtlUtimcommonfirat

idvndtcj^ CycUi4^

Aptitu hoc CHnSlis poterit clarare Polytes


Qmndo in matorispartem mtnor angHhvs ibtt^
Inpartemc^ bafis niaioris inngo mtnorem.

PAR

S.

J^uod laternm numero ant geminis

efi

cruribtu

rf*

c^tiHyrtj

In duplici triqHetrumJpecie docet. Ifia Pericles

%o

Hermcs,
Qonfirmaty cui adfiipHlabitHr Horns^
De tribns in qnacHna^ voles jpeElando fignra.

N
luppiter

C L

i.

^ Charites cum Tellnre Erigonej^

j^n maiits cdmplentfi^acittrH qna Bacchpts.ylpolla^


Euphrofpe atciHcGhari^. Monfirabtt lafonAmp^
hhasy
^

'

Si(^volesitidempoteritpr^fiare Periclcs.

Orontes.

Talladisin templo triqHetrum deplnrtbH^ vnum

tAfftce, AmalthcdcjHo^Zoto

^ feSHtur

lo:

NempeadAmaltheam lattis hoc qtto defimt fo ,


Et pariter lattu adLoton cjHo defimt
QHadratHmprdtbent ^erntnnri^CHipar datur
50 QuantHmab Amalthca ad Loton reliqHttm

vnii^

latw^

ofiert',

Ofiod (imiles quatuor partes capit; e^Hibus illa

Smgnla compredHntgeminM facilctd trtqHetrum^


cjue
-

QHoddatAmalthea ^Spes.Euphrojyncj^ reportau


Confule

De

iPRiNc.

Mens. et

f^iG.

Confiilefro Ince hac PyUdem^fivis

LiB.

157
Amyntanu.

P A R s.
%yftfi concrefcen^ venit angulm heic vbiLotoh

Hmc lo efl tangens illinc Rhamnufia^ 5? ipfii

JungHntur\ maior ratio lateri additd magno efl.

Contra vbi decrefcens venit angHlm heic vbt Spei

'

j4cJecHmiun^& j Hebcs jpeUattir^ ^loy


jipprime ofiendet defigndndo ommalafon

Tamquam diprimo, at medto propiore Adclampm.

Ravclivs.
^d altum
NeptHnumfemttas copulartnt: Mtifica qunndo
ErygonepoficjHam Fortund efi iunSfa^

luncla efi T^tHrnt amlhug^ Indulgentia tangit ;

Propofitum ofiendnnt primum vtfinttto.reli(%


Cufptdis accefiitymonfirata^dtmetrtis cjfe.

P A R S I.
AtfiNatHr coniunEla efi Mtifica quando
Sic mag^ vicinogemtnis copulantur Honori
Obtfifiim mage dant anglum pro parte minore.

Pars

II.

^orroadfiiblimemfiMHficatendit HonoYern^
Vnde velad Ltifum refiuantyVelforte Koream ^
kAnglum maiori dant Cycliin parte rninorem.
Sujjicit^ fenfumfinita cuffide firmes^
tantd ingjro idnttis vult angtiltu effe.

Nam

S*OLYMVS.
%/Equali^fimilitriquetro confiare ejuatern^
Integrum triquetrum quod dant HermeSy Gdnj-*
medes j

Et Charitcshoc archetypiclaro

ordine monfirant^

le

lORDANI BRV^
NI NOLANI, DE MENSVRA LlBER,
C A

V T

I.

Vcritaus Archerypus. Lincam brcfuifilinani


eandcmquc rc6tam cxperiar.

QHantnefiveri^ orcEliqHmta poti^

fiM
P^t nihilump^rgat cttiaSy nibil exoriatut

OciWy vt neSat pf-oprio prtmordit4fint.


Sic breuiortanto eflgeminainter punBa lituray

'Quo propiorreldaccedtt\ Detnc tnnumer^ ft^^h


VS(empe infinito venijant dtfirimine curud^^
fincm punB:o quA progrtdiuntur ab vno.
JVec numertispottsefi vUus concredter

Propofitam admetam

tifce

cju contendentia fiufira^

Auia in aduerfas adpellunt deni(^ parteis.


ExpertorreHamfipun^ototafulp vnoy
iSlempefiib extremo lateat: comprenfii^^ binis
'Efibreuior. Sic^verumy SanB^um^^ Bonumc^
iParabvis e cunUismetamconffirat in

terpetuo^finfiuc^ efi

illiui

vnius

vnan^

vnwi

ido

ioRD. Brvni

No

t.

Tramittftib^fcopi extrema collineat vno.


Atfalfi tnnumerdi veniuntforma atc^figurd ;
TraEltis vt obli^um nHmentmfinefine capefiit.
Si mimme comprenfafient cjpi&dam ordine tn vn9
io TentabHntfi-HfirdvelHt vno tramite adaSla
iFimbus evariisfinem contendere in

vnum.

VtnondtnidHacohfifiHntdeniq^forma
Singula^vel propriis tantnm fimt parttbtuvnHm.^

Si methodnm ddtendnnt propriam^ ntimerosq^ me^


jQnapropter num eris diff erfiim, materiaq^
[andi.
jDtxit Andximenes vaniim hihilHmg^.Meliffo

Parmemdt(^,placettantttm

&

vnnm dtcere verurn^

antcrcm. In
yrEn^uratripiex. Supra
Msnfura lupra rcm triplex ;

JVl cxtra rcm.


.

&

cura

re.

Pofl

fic

Vnum, Jlfcns, Idea


Magnitucfoj Pontiuf Momctum. Ma-

VWcnfura in rc triplex,
gniiudo tripicY, Vnius, duarum 8c rrium dimenfioiium. Poai
dus triplcy, ^'xtra locum, ad locum, in loco (cu circa locum.
Mometum triplcx, Subflanti,QuaIiratit;,Rerpe<flus fcu Abfo
,

luii,Concreti,&Rclatiui. Mcnfuiapoflrcm eft triplcx. Efficiens,Fotma!is,Iuftrumcntalis. Ellicicns triplcx^ Dmon,Homoi


Bcutum. Formalis triplcx, Scnfus^Ratio, Intellc^lus. Inftrujnentalis triplcx, Prima, Media, Proxima. Priraa inlhumcntali$triplex,Digitus,Palma,Cubitu5.A/cdiatriplcx,Circinu?r,Norxna,Pcrpcndiculura. Proximatriplex,Pun(5lum.Redb,Circulu$
Harum mcnfuras fpccicrum aiia: funt AfctaphylicT.alix Pliy/ic^,
aliz Matheraaticar. Mathcmaticarum dc prima infirumehtalt
dixitrlusiu proxime prxccdentibus libris. Cdnfequcns eft ve
denicdiaatqueproxima,circavemediam atque proximam.fuk
fcfcala ficanalogia multarum menfura: rationil contcmplemur;

f Lineabrcuilfimaintcrduopuu^iaatqucrcdlavicilfim comprobant.Re6lioritematque brcuior. Interduo pun6a infinitic


brcuifTima: approduci poflunrcurua:. Sicvnaatque fimplex
I)rehcnfionis eftjvcritas, falfitas vcro multiplex proiixa difliciis^qualcm fbphiiticam Gcomcciiam. cum aliis philofophia: pariibuiefle vidcmus

CAPVt

De MeNSVRA LlBER.
C A P V T IL

'

T
yquomodocumq;
I s.

i^i

Data: redt^ i dato puri*

<tto vel

^qualem

accipioi

XT 0 da^^ in rerum natura.

atjuale per omne.

^^ Non hac qmfuerat repetit menfurafubaElii.


Htncne^compofitum esipote velcomplexto qu*danti
'*^dJfg*tf*ntprorfMnoutterreuocariervnumi

fnnumeroftquidem concurrunt ordinepartes


Dijfimihingenioat^ locoyceu materiei
Portto non eadem eHjpecieffortuna^ftttud^
QuA varia circum at^ tntii4ferte omnia

conflant:

"Namvelutinnumernper cunEla tnflantia mebris


cunVctsdaturabfceffiti, ne^ tanta, eademve
id

1>etn tahtts iisdem^ valet


conceffio oriri

^andoittdemtantaefene^uttdtfcordtaconcort

yndi^ dtuerfis,variis,contraj^repofiis:
Stctra^uimmenfohacrota temporis arripit
vtfint
Simpltce momento mtllents mtlle
tomorum,
Etfortunarumnumeris varia omnia,^uamuis
Efugtantfenfits(rerum hdfubfiantta) parteis.
Vtciuoc^ cjUAfimulapparent fubiiidice
ferifu

Plurtanatur abtungunt, momenta


profeEio-y
Ceumimmumnofirumdminimodiftinguitiir\eiut.
ftAttamen id ratto fibipollicttatur,
vltro
Prafiat,^ adfenfumfubte^a compare
'

gaudet

Menfura, vt radttfub norma multa

fubejft

Fhtmacciderit;gyro comprenfaj^ eodem

loRD.

igi

Brvni Ndl.

arcHyaut^aribpts vement adcofnmodajtgnii':


SedquidofmtriqHetrOymthi ojuando JimpUaws
i/4ut

Cornfojitis ratio jiinty non iUii tjU vicijjimi

TrditerquAm phyjico,

^ dtfcurfu poJicnore\

Quodgenm tdfopht^folet vltro adfctfcerepropter


Natura. tenuem lucem, rerum^^ profundum^
mcUus rattone nihtl prodnxerts ergo,
I o Hac

Quattbicumfine6 certijiatuantur adtllos

Bocmageprodu^umeHy illud

contratitus:

^ non

Eff operdt Cjclo vt videas medio propiora^


Htncj^ remota magis.qua tangant proxtnut centriii
Qu&gjro comprenfa manent^ qutt elata recedunU

Ai(^vt per

flellasiucemperquirerefolis.

Equal^ AtlfloteUsfaplpiuef qinMem nonfimertcx proprfi


vidctccft)offidna,.maf;is lukipcrcauj. minus dchuiuits

A,

.(vt

adacqualiiatcmquippc piaiftiiantibus acccflus maiot

cflc

com

pcrituf atquc mliior.pcrucnireautem minim^.


quonim eflc iii
f 3. Q^od diciinus in vno ipfum in omnibus
quadam latirudinc, numcro, alq. gradihus eft connftens, c(l invcr^ ad exaeiiffiniam cucrafiam fanumi
tclligcndum. Vcluti
fubicdium iiijic vcl in momcnto quidem iicec inucuiri, :juaDdo

&

&

diuerlispariibu^ cltcompofitum.
pcrpcram pcr trianpulum arqui'atcrum linearunl
squalitas comprobaiur ncq. cnim cll ex pollcrioribus. pixfertim etiam in principio demonftrarc. Idem nobis accidcrct, (i

iiuracris

^n

Euclidi

nonptatdcfinitocirculo.cxciufdcm vcl compacis radforuxBS**


^ualitatc

proccdcrcmus.

C A P V T
XiMP E R A N T

III.

& M o D i,aniaIori

quod fupcr eft abfeindo*


VJlitidt radiu^ norma tfl

regula , iqua nofi

I LtneaptrtranJitqHemmonJiratltneaJinem

Mai4*

De MensvrA

Lib.

iffj

M^iori quid^Htdfupereff dqumte min oris


nAdrrormam radto dtjctjfum eff at^ reie^um'.
'

Extremum altertpufipro centrofiatuatur


numyat^ dreliquo capiat dtfiantia legem j
Vt moxfi ccntrum hoc centro comfonitur tlti ,
Ifiit44 extremo

circum currente recifum

^Quam deceat reliquum clara videatur amujfi^

Bx vno autfimilt centro ergo examina iniqui

Perficies^artterficprtmo extremapropinquaTitj:

MAfUS ad

xquaiitatdm cum inmore reuocare eo^em qiio


proxiine fuprapriiicipto adtcndimus.
demoiidracio tft
cxaxiomace camquam exprimo^,& extheoremace rant^uam ex

&

^roximo prmcipio*

e A

V T int

DiSTiNCTOR. AciES Longitudinchi


/ineLatitud, vifu

comprcnendo.

fama^
ETMendacem
mtnimequando

ratio eft vulgo fophi^tq^ recepta efti

ab^rahtt efie Ma^

thefiny

jQuando ahud reputat reliquofine concipereinvnH^


Quamrisliquumdreliquo ahiuniiumJic coHciper^e

Attamen interdum rattone abjoluere tentant (eficx

QuA Phyficeabfilrtit^ recipit refolutaq^finfu4


^urim ac melius\ rattonis defictente
Officio acfiudioyfifofsfefi appltcat ikdem.
^y4n nonfinfibtUs poterit dtmenfio tantum

%Jna ejfed reltquisprorftu difiinEia duabtist

jNam vulgusputat hancipfam non pojfe videri^

{Dum videt wtcrca,quiafctltcet ahtc oculof cff}

loRD. Brvni No*t;

iff^

^ntemi^ ocuUad vifumjpe^lare^ ope ctiius


jibftrahit d reliqHPS ratio. Ne^^ credit idipfhm
oyi-feda Pyrrhonis Sextu^.cogttatio cm non
mt(teflvirtfiti6y yiulla vt ampledtne capta

^erctpiat longt^ectem^^UiZ Unea dti}a efl.

^orro o^iiantumtiis mtnimum longum fugiatte^


^tiamen haudfugtet longum^ quod termtnu4 ipji

lo ^cmpe ^uodeFi internigrum difcrimehy^ albutfu


Immo ettam verum tiludfirmtter adiicere aujim^
JQuam viinus id fenfu pojfit cogitatio ferre
Lumim6 extremi ad o>ptutum /ic mantfefte
:

Prafentem pulcrijpeciem cogitatio pulchri


Nfjnfuperat^ non ex<c^uat^ ^^%fi^ prope tantHm

Natura melius vifuftatfenfilis tpfo


ludice luxfolis^ minus hancj^ vtcaria virttu
Acciptet^ceu nec nollis vehet vmbra colores
Afirtrahentium hon
nimfcicniix
fancur,(]U.T

non

cfie

mendaclum vul^o rertur. Var?


idcmquc fubicftum vcr-

& arccs<irca vnum

rc confidcrata.fcd ipfo

confiderandi modo.for-

ma^atquc Hnc diltinguuntur inicrim dum qux fubiccliu^ funt


vmim atquefimulab aliis Incentionibus j>cr (e atque fcorfioi
accipiunturjdreipfan^ nacuranonrcccdiiur. Licct cnim confiderare feOrdm de colore rofx,prictcrmifru iis qux ad eiu$ natu:

& aliasproprictaicsexp;icandasfaciunt,aUaitcmcll fcicn-.


tiaqaxconlidcrac de vifu.a.fa v.ero qux de ocu'o, nequc idco.
quod funt coniun6ta fecundunt exiUcntiam, debcnt ctiam le*
cundum con(ideracionem intcllrgi infcpprabilia, qu ili inde rcf
aliccrconfidcrcncur quam in rcrum fe habeant natura. ^^tqul
incpiilTiTOi pccoris cft ncfcirc diftingucre iutci con^dcrarc hoC
liiie hoc, & hoc efie fine hoc.
Lineam qua-el> terminus indicat duorum in ptanocolo
^/8
rumdifl-crcntia. am vci6<jux cU miuimum ouUo poliuxKUf
fcufu comprcheudcre.
tam

CAPVT

De Mensvra
C A P V T

Lib.

V.

ScHiSMA. LiBRATio.Longumbifeco,

& mcdium in eo pundum iuuenio.


ETreElamgemma^s in parteis dtmdis vnam ,
Quando loco radti venietfuhfirata manentii
Bxtremumq^eimfunBtim circumfl^at vnum^
Quantolongedoradti comfrendtturarcu
JUfincatq^ ifiinc\ vt tandem termtnui alter
^efluattnrelt^uum:velutivia (Jua altus AfolU

Oceanum

Tendit in

Telluri^ fctjfa refluxu efl

In pun^o] (juando Erigvnis punllum ad Ganymedc


Re^umagttanscurfttm defluxerihy vtpoteab tpfo

Oceano ErigoneSy Ganymed&Sy altm Apollo


tAE,cjuali difiant radto

caufamr^. per ifiam

Cuffidem tn oppofitam fi defluat


Ftlaj^ per

medium

altera vtrin^^

ventent dtfciffa victffim^

Ifia ^Pericleo captte afirutt Horus, lafon

confimili fapienterfchismata forte

^JS^onne

Alma parens rebiistrtbutt^ quiSi parttbtu AquU


Cunfla ita dtfiunxit contraria compofuit^
fisnumerisytotum vtredeat cjuodcum^., recejftt^
Circulvu efi cjuorum certiffima norma reperta^

Tmpora

<jui vicibus potis efl dtsyefcere certis.

Sic vbtfiat mediumfixum, ratioyat^^ P^^^fi^.


%Jeri\addiuerfosfints contraria^furgttnt

Vogmata, quA monadem in numerum occurrentia


foluwvt^.

Proinde

bifefla ttbi

veniatquam

circintis vUtes

Nonfemel apprendtt .paribt^sjihinc indej^ fumptU


Parttbu4jtnmedtofhacium comprenfldeltnquai.

STante minimo>ncmpe dcfinita(vt ctiara cx parte naateriae


portct cflc; prima parte.non oninis lincain duas ^aricb acqualcs diuidua cft;ctiam fi minimura illudindiftindie vel coiifufeconcipiatur. t fupradiaumcft vndc proucniatilla ad paritcriippariterqucfccandurafacultas. Stantc vcro in infinitum
diuifibilitate, vt nullx funt prirox,neque vUar mcdix, ncquc
defi^
Ccum ratione mcnfurabilis; proximse poflunt cflc partcs
ziit2^fe4fetundumpo6tionem &acbit(ium iuztainimicos dif-

&

ferenciarum gradus indefinits.

P V T VL
PiSTRiBvjpR. DatamlincatTiccru

C A

ratione multireco.

DEin velut vna tthifiEla eff

ohlata fecanda

Perfactlein tottdem farteis migrabity vt eifH

^un^um dtfe6l(t medium prirnQ capiatur


Tro centrOyextremum(^ integre circinet vnum.
VndedatAoppofttodecardine termtnm vntii
jitc^ alterfluxu re^o quantoltbet ipfum

Concidat in gyrum partli traElu, vt velut alter


Concipiet plftres partes^ reltquuscj^ capejfat..
Confimilcs totidemq^fuis detnfinthus

vnm

o TimbHialterimnettaturJicupiseffe
Dtfctffummedium longnm parte ampUus vnd
tyqHali reliqui^. Velutt Lafiiuia, Mufa^

Honorgyrum vementta in vnum


Oftendunt qua vi qud Habitus defcendit ah alt o

Ornattisq^

Cardtnead oppofitum veniat viafcijfa per tll^


t^quas^ equtbta hac Ornatu Aiujtca vinHa eff,
^erq^ illam iunUa esi tumido Lafituta Honori^

JftaSoltmtishahetmonftrareHoro atq^ T^erick\


i lubct admtjf<^ confiantisvoce Berafti^
%

Ptftri-

'

167

Mensvra' Lib.
TfiLARlVM ARACHI^ES X
ti E

atrioVcneii?

Diftcibutor priiKeps, idem trianguto efficiens>

Oc eris

^reHUi6 necnonfdiciiu vltro

PerficienSyJifaliahaJistibireRafccanda [i]

In tri<fHetru[i] fi^rgat.cuins de culpide[

j ]

(jHotHU

^dfamasfarsei [4 ] tenft longedtne reEta [5 ]


Iffde minor [(Jlfimtlis tottdem cjUA partibns extaty^
iHnElaefiambarHm [j]reaarHmfintbH\nam^ efh
Confimtli triqnetrnm rattQnehlc[V^vndepertffo}
Huiu^partitafines[si\fideflHitanglm[\o]
In iMiu extremHm fHbieBum^ [11] confimili^

Diuifkm rattone dabit. T^ariterfine fine


Innumerasj^ potes maioresate^ mtnores
^/cfHas tn totidem parteisfiibie^o in eodcm

Scinderejiventanttrtqtietrthuic accomada dorf^.

laRD. Brvki TS!ou


EtJiopmadtafjtumprodHElU cruribw vltrS
Qtimta e^l matoris longedo obUta fecandd.

Datam valde exiguam vtlibet feco.

^ Ic etiarn niminm ftparua eft linea coram [12]

^ ObUta^in mHltas quam debes fcinderef

arteis ,

Quam miritis in trtqnetrH valeas componere

ipfy

Haud qHaqHam in radiHrn pojfit confnrgerif gyri ,

PORTA VeNERIS.

Maiori in tricjHetro [ i

^fnerit

qtu captafupernc

HancpariterfcindetfiibieEliadcardinls^i ^]oyaip

Si eim dimftfinis confinxerit omnis [ 1 6\


^AtlHperf^cili tibi comprobat omne Solymm^

AdlibitHmq,^HormfHCcttrrent atg^

Periclcs.

Eandem ad angulos re<Stos fecabo,


Sic etiam non obltqHts tibtflHxibm

tlla

SeU/i

De Me^nsvra

Lib.

Jge^

^e[ia datur tricjuetrum \\i\Ji aduerfa ctis^ide fiat

froduEHsgeminis cofiisi 18] dcjualttervltra^ [ 1 9]


Quandocjutdemacetro oppbfita inregione perindc
SeEta hafi dabitur velut aduerfa extitit ante :
JSIempeparallela efl^tottdem diuifa tomisq^

Hizc via quA Idolo diuinum adneEltt Honorem ,

e^^^ ea qua recipit

tocundum Mufica Lufum.

^Tduo

concilienturtcrtiurn quodJatn cffeoporret;quodiw


fit ab vtroque extrcmo,vt eiiam aliqui J cum (ingulis habeat commune, 6c ambo cum iUo.
f 30. Rc^a ^ecanda cft i. H I, i, (iirgit in triquctrum A
1,
5. de cuius cufpide A. -f . quotuis aijfumas partcs vt A , k R
RS,SG. inlongitudiuercflae I. 6, Minor F Q, 7. lunAa
pariibusambafum A G, A Ffinibus../. Triqueirum flmiliratjpJiCw^PG. 5. Fines pariitic Hl K. xo. Arigulus A. 11. Laiut
alterunj

cxtremumfubielum
to

&

magno cluit paruum,immo & in quocom^iue oppo/i.


oppofitum. Exeodcmenim hxc elTc fonte in lupcrioribut
in^Uiscontcmplacionibus oftcmdimus. Vt&luK ncqucfe-

f i/.

In

ipfa.ncque pari,alia,neque maipri lucc/t d in rencbris,& per tciiebras efl fcnfibilis. Vc 8c virtutccoUaiionis cximiuiri iu cxi-

guagemmagigantemappingimus^
ii.parualineaD

E.

li.

Maiustrlquetrum AFG. /4 Ca*

pta fupcrncFG.

/jP

i;. Subicdus cardo w^. /tf. Fines confluentcf


ly.triquetrum
il.Ccminac coftx I
Hw^

^LM.

yicra in

& K.

C A P V T VII.
Detractor,
*

Partcm imperatam aufero.

On opus eH ali^methodo qua ^ induperatam

^ ^ Difcindas partem certa elongedinepofia

Si triejuetrumjtmili veniat ratione fub ipfa [ i ]


t/^djHorum laterum

[x] cuius fubie^ta bafifit[i)

70

o P.

D-

N o tJ

B r V^N I

fntentHmreferensnumerumt^Hiaf ars venit VHAcojt^ [ 5 \fHbteiiayVt. ab ipjk


Interni triqHetri
[4]

CHsftdefHhie^a ['.]/pun^H/fiHxmt tpfum


Perfinem partii\j\pHnllum fertingatthillHd\%\
Qhofinispdrtem ^HaJitarn [9] termtnat aptff.

DEXRAcr:o maior. Valde prolixam longitu^H

nem

data ratione diuido; vel cx ea

partem accipio.
I

POrro longedo

[ 1

0]

tnqHetro haud comprenfiliA,

( extahs
Ojferet intentam partem^data fi ratio vno

lA rAdtd

[1

capttuy. qni efl

nunc menfHraper.

ipfHrru

IntegrHmdficenda tihi^totparttbtu ipfa^


i]H9tt4 comprenfa hac extat in illa^
DiHtfa y

Deproprtis partern totfps^,iJnam%

reppn^tt,

MefidHotandemcjHodpitrtemnonfaat

vnam [i

Mbaftsextrem^ ^f^^^i^ capter^da

vt ab

etns^

FtneadfHbteSlHm pmElHsfifiHxerttanglHm [\6\

VmH4tn partistrtqnetrt [ 1 7]

latere [

8J

tndicet

tl^^

hid

QnodtantA interniparseslqHanta id'^ fitperne,^


Et comprendentislateris teftante Solymo
:

Qnodprinceps Indt Inbens confirmat

Or^ft cs

HdCtgitHrreltcjHis (partis pars adfimi/aris.)

T^arttbns adttcttnr. ratio eft operis mantfeft a.

QVi.^onnoulttotum.ncquepaitem nouit

Sc c

contti.

rbirubccttalongitudincHl. i. >EquaIatcra AH, AF*


Bfan vn* N G. 4. Intcmum ttiquetrum ^/^ F G. /. Cal.
in
fftaFC
Cuft Aibic<S^a A. r.Finis patiisH, .Punaum

^uoi

Mensvra

De
fiuodpertingic O.

p.

Pars quarfita

LiB.'

17

O.

radiuj I H. /4. Kcfiduum non (ACiehs vnam paritqualis ad bafis exiremum in H 1, 16. w^ugului
E. i^. Latctc D
Huxus
17. in triquewi A

Vnus
<f i/.
fcm EC.
IH quem

cft

C A PV T

VI IX

Appositio Prima,
A'^aro punto fuper datam

redam

parallelam

ducojvel vtlibec parallelas applico


percirculum.

ACtfZparallcla, archetyposadHlamisy ^omnis


FortHYiA comitis^ cjHiadnormamvitdt aliendi^

Ant votttmformandofiiam^acccndcndo fuumj^\

CnmfanUofanUiu^CHmperuerfo ibit iniqutu


JSfecmmus Archetypos iufiicapiemus 5* <fLC]Hiy
Qho methodum retinendo fuam in proprto ordim
cjuisg^

NumqHamtHrbabity numqHarn tur^abitHripfri


Sedpnlchram rerumfaciemferuabit ^almi^
T^latHrd Jpectmfn folertis legtbus artis.

t^cjuedtltantem viafifHbteHa recjuirat


definito pnnElo [ i ] veluti via Bacchi ad

^A

Oceanum fi^t tibi centrum linea in ip/a [ 1 ]


Aut fisper, aut infi-a^tjHofit cjuantPislibet arcHS

CHifiibtentaventtdata^nil mtnus efi tibtprafl^


Qtiod CHpi&Symodoper pun Uum [ 3 ] circumfiuat iU
Sftbie^la dre^A

extremo [4] ejHifttrgit^ vt inde

Altcrumin extremum recidat^ qtiia pun^ltu [6J ii$

D Mensvra

Lib..

^acchnsy cfuodfaciU monflrahit luct

iy^

Periclcs^

^ytt^ parallcUfinitto conjiderata.


fio. A EquidiOancemquzroide^nitopun^loC. i. Ccntrun
jlVHi iD ipla via redta A.auc fupra aur infra. /. circumHuextremo Bvclo. j. w^ltcrum cr|[us eii perpun^um C.
ircmum cil^. vcl O. tf. pun^fcus in arcu largitus C. 7. quantuot
Puu*
diildt ab exrrcmo B. i. 1 ancum e(l opus i xelit^uo O.

C:

A p V t

VtRTEK

ix.

ASCENDENS.

Pcrpcndicularem fiipcr dato punibo


damus.

ET de

llibliTniperpendicularis adimtim

Defcendet pun^um^ Ganymedisfi Erigonisj^


NaUtis ert6 punUum\ Quocirca operahere vt idem

PerpunHum oflenfum

\gjratio conciptatur\

Vtpote (ju<xiBacchum,Hermete?nfecat^at^Plutonis
Ora4{i luheat : quiafufficit vtflt Apollo

Comprenfusradio qmprimum terminat arcumi


centrum^ duEloj^ fecundo

Is<^ tihtfiat

Cyro\x\hoc cfuoradio Ganymcdem tangit Apolloy


Erigonispun^um inuenics : quem deimdereportat

Arcpu his radio comprcnfas pofl Ganymedem.


^filinc defluxm perpendicularis hahetur,

Et re^us veretiht concidet angultis

illtnc.

Inde vhi consficias (Zcjue perpendicularem


Oteant dpunBopunllo^ ah Apolltnis effe^

EreElam Acjuatis conflantem laficibus ambis


Adta^amfemttisradtorum lege repertisj^

1^4

tbRE>-

Brvni Ndt;

Qitanta,ctiam ntttngHnt punU:Hm Ganjmedis.

(reftm

fimtto vera petita.

Alonfirabit totumy

Vertex

Descendens.

Supcrrcdamadatopundtoquod

iil

eanon

cftperpcndicularemduco.

%Q ^tjj non in^Hem^fidde quo reEla trahenda hac


[^]de quoJkhie^a [4] receptet
Donatnr pun
reEl^
pefpen diCHlarem^
(afum defurfnfn
JSIempc hinc qnafiHnt Concordia Gratia^^ vnum \
QHamlibethanctenfamcapioi vbi concipe pun^d

( Qha nnncjtnt ipfh ^ Concordia Gratia^ipfa


A cjHibns oftenfHm dtqHeabfiantem cernere

pojfis

w-

THn^Hm^vt deinc medinm di^a inter bina [ y ]


tatnrru
tnHcnies.velHti LibramineJit tHanifeJlHrru
In(^^

ipfnm recidet demonjiranda

illa pctita [6"]

Exhoc^HodJinemmHlto tnclinamine vtrum^^ [7^]


%efftctt adnexo coJidiAciHo tramite vtrin^.lSj

Monjirabit totnmfinitio verapetitA.


Cautela. Vcrticis afcendentis &: de

(cendentis.
^

Si magis exigna eflqnam vt clare circinet ipfam [5;]


xtremh^ pHn^Hs[\o] re5la extendatnr vtrin^[i tf

Etgemints pHniJ'tsa<!jHe[i

^in-

2] hinc abjiantta

^ApoJitis prtmisfemper[ 1 4Ifinita adeande

[de[i^

Sttppeditat normam radii menfiirapetitHm[ i

Ptm Elum tn dtreUnm pojitnm cjni definat apte


^l^er reltqtitiT^^ptin Vvn

dtreUo tranme deorfum

[.

4n

Mfnsvra LiBc
InDICATIO RECTit EX

i7S

quxfito puncto.

ex^w ndnJicreElamperpun^la oflerp. probaht


Ctrculm^n non hdc Cyclipartesj^ vtcijfirn\

Ac velutipahlo claraHimm ante probantHr ?


yxVn^him odenfum G. i. Sccundum gyrum G O BCi
4. Sudie^a rcccpcans ci:JL 3. Donatum pundinti) H.
fumGC. Pundtum mcdium inccrG & C. 6 UI.i peiira H^.
7. Vtrumqucquodrefpicit G 8c (j. i Co(tx vcrinque C H, G
quam vt cirdnecUr rt B. 16. Extrcmu'; punditt
f. Magis cxigiia
^^,

/.

jr.

& N. /i. v/fbCbntibus


A. //. Vtrinquc cxicndwturad
politis piimis fcmper C & D /j.Pc*
hincC. i^.IndcD. /4.
titum pQndtunl E. 16. birelrt tramitc in F.

2&.vel

^40*

Incircino

qui cxpanfus reclam dcfinicccrtam)re^acx-

iminaccirculum^quando vno cxtrcmo ft^ntc aitero mouct <ri


%i circulus cxaminat re<f>am vt tn propo(ico. fed non llnc re dta.

Kcflum icaque fui efl indcxA obliqui


vc^o lAiicx A B C U.

finc

obii<|U(

Ycto

ce4ti

Ijd

lORD. BrTNI NoL.

SECTIO

G V L
C A

DE AN-

II

O.

V T

Diftindtioanguli,

EXmonade S

diade vtfiat trias orta.frimfit

AngHUis in tripltci vemens dirfcrimtnefi^w,


-^^Roj Aiaioriretioj reEloc^ mtnore.

Hafceomneis iuxta fpeciosdiflingtiitHrvltro

Commune in cjuatuorfapicntiflgntficata
Tn planofaltem^ {fi(^Htdem mfohdo angultis efl
QutconifaciempunEko definit tn vnoy
InquemconcurrHntCHmreEiis plnria plana^

Heic vbi trcsfaltem tenuatas terminat hddras


o Aut etenim efl punElus quitantum termtnns^^noti
Pars vlla efl\ Autpars minima efl^extremat^ neEles
(ua\
JUius atc^ huitis reElayCuruduey velvna
illa
altera
cur^
reUa
efuide
efl^adnexa
Quarum hatc
Aut minima eflgcminum punElorum abflatta^ qni
funt

Extremo ajfines nullo mediante, NechutPts

Vna efl menfiira

at obtufus^ reUus^ acutus

Provariarationeventt, Velfigntficabit

JHenfuram admintmumyCjut partem nominat vna


In tricftietro tricjuetrum primam : cuitis bafis tpfi
,

T^otifiibteEia efl primdypartterq,^ fecanda.

Jslempe parallela vtfubtenfa eji

tllt

^ adaEla

Adfimtli rationejecans tricfuetrum^velut vltro


Conflabat minimum quando expltcitare docebam.
.

Ab

De

ABum

MeNSVRA

ynonilgeneraturtcmum

fine

Lib.
mcdio

jyy

ncque eft medialiud rinc triio /icut fiiic lio tcrmino pundlo
non flu.
itpunausinlincam-.ncquealiuoi lerminum pundtum finc
li:

xieaactingit.

f/c. ^ngulusquadruplicifignificato currit. Primo pro teirjwinopundto. Sccundo pio minimo extrema connettenrc
du-

arum

lincarum. Tcrtio pro minima intcr duo illa punaa


dirtani
tiaquxobriifi,rcai,&acutidifferentiis definitur. Quatt6,pcculiari apudnosfign Hcationc, pro latcre trianguli
ex vna nri.
xnaruni partium,bali diuif^ maiori parallclo,& tnc|uetfum
prdi
t>ortionalitctfcauic,cuilis vrusid n?inimi inucntione cll
fixi(ularii.

C A P V t

ii.

IS0CHEI.ES.
Anguliim & rriangulum Ifoch. f^cio.

ANgln^ conHenUns trtqHetroflatuetm Amoris^


Contigmtm rndio iitqHaltsJiincUmbattn arcu,

Nempe vin^ d Baccho tendentt adApollmis ora


Hac efl aiqHalis Charites qna dttingtt Apollo
IngjrofinesquiamborHm permeaty vt fiint
MyijHales arcti^fiHfffilti inorbtlpHsaqHis

Nnmina kelient&s ternd hac,part/t^repofiA


Fintbns

re/tqnis veninnt dtficnmtne /?tnis.

Q^odj^ Berafteo medto monflrabis Heric/ts^


Et confiirmabHnt Pj/adtSy fienfinsj^ Peric/is.
ETEucIidifriangulu^xquilatcrus rac^um eiufdcm cfrcuU
xqualitatc comprobaiur lucc primi noftri axiomAtxs adicdia.

C A P V T III.
Ekector.
Angulumrcdhim in quocumque dato
pundto conftituo.

loKD. Brvni Noto

lj%

I.Am vero vt re^Hsformetttrj^

angptlns api

Quohbet dptm^io.Jiet in cHrHedme g^ri


OtidibethicftmUmgemim cjutad cardmisor4

JnRefiuat.^fietsfitcontmgens dimetrtt^ orbem.

Monftrat td m Vcneri/TemploTtmor atq^ QttereU^


Qfiorfim commHnls via templum fiindtt m ^cjUM
Sacratum dtuA partes , cjHiZ a cardine btno
An^rlum conciptunt retlum defontibu Tacis^
omntstnarcH
CmfimilemprdibetTrepidatio

Q PfinUm cjuemfimuUttingantfHrfum att^deorfHft^


apte\
RaucliHS hoc totum breutter lintHit
In quocunquc dato pun>o conflituo#
pr?.
quia Hac tcrminus trianguli xqmlateri in circulo ('quod
circulum hneftircintof faci limacomputatur) infcripti ; fic

VTaugulumrcftum

&

atfi

contingcntem cBicio,

Sic 9c

triangulum circumrcnptuTt

primariaf.4cilitaicrcpuno.Sicaliaquxcx iifce vcl conlccjuuahotum norraam ficri volunt cxcquimur.

ur,vel ad

C A

V T

Illi.

N O R M A.
An^^ulum rcdum fupcr daiae cxtrcmoi

AT

verofimplex vbi

Itne.i [i

CutHS adextremftm

conftttuatur^

petttur.

TrtqHetn /

trili^ dLquis
Stt bafis vtfactlehinc veniet perfeBafignra [ 3 ]
Cuf^ide^ [4] atceptapro centro per dno pun ^?^

^
[

(^mde
ad
crefcat
vni
vf(^\
Percentrnm \j\vltertj44latHs

Nempeextremahafis percHrratctchts[6]

AttdBum gjri

tn

quodfimox confiuat illtid^

xtrimmre^a[^)\tepercHfiiJJe

videbis^.

t)E

Mensvra

Lib,

:ty0

l,ineajfc etiamfiet perperjdie^ilaris

tAdcertumpHnSlur^. TSlecj^ demonflratio defit


Certior ex ommflqmdem pror^pttjjimaparte
eft^

Clmplexlincacbnnitutain w^trio Vcnerls Q^P. \.yA\


'^cxcrcraumcuiusP. 5. PcrHciturfigura QJP A. 4. Curpide A acccpcaprocciuro. 5. PcrQ^Pduopunaa percurrit circulus. <^.QJ?T. 7,ln'Jepcrccntrum A.
Adauaaum gyriiuT*

f I,

In

quod contiuit cxtiemum

rcdia; P

C A

P V f V.
InTERCES SOR4

Supcr dato intra Iine;r extremitates pun^to

IN(^

angulum redum do.


via punEim ttbtfijit tradittu ^ in quem

fjingulus areUo efl defiuxu conflituendus


ReUti4,vt tn femtta quam Mars.Baccus^^ApoUo
Obttnet^ofjerturpun^us louis. Hic tibi centrum
flo. atg^ htnc Bacchusponatur terminus ettu

jQui^rtfinitradtum.-cuiobuitis

tllinc

BlandusApollod^cjiuis radiishincindej^ iunSlkf*

Tuncfacilt occurfu dum Bacchus Apollints aram


Ctrcuit,^ Bacchum circumfiutt altus Apollo,
^flillinc Charttisfedesyhmcaula ^iana

19

intienta, vtfurfumfcandat^ vel defiuat alto

QuodpetiturfaSlt quo(^demonftratio prompta ef{,

XT Ihilominus iuxta proximc dii^am raiionem potcris operaIN

ri

daco punftoaclicflctcxtrcmumconlidetato.

Tarictatc Uterc aliud vel expiicaci

volumus.

C A P V T VI.
Adtactor.

SedxnhM

%8o

loRD. Brviii NpL.

Angulum redum in contaftu circuli cxcitabo,& lin. contingcntem.


tjua^ BoriHm medio comeSlit amori^

via
H^/cBonun
fHn^o exoptat contmgere gjfrum
Ipfa
Reaam.qHd^rettHmfucit anglnmfide w eadem.

Totum perficies dd amHjJimJt ttbi pHnaiu

CircafnbtdiHm centrum crrcHmfinat


Fauot^m
Jndevta iftaBonHmfactens tnnUaatc}^
SttbafisintricjHetrHm conformiu^ accipiendum\
ille.

cufjis
Cnifignata ventt T^atnr^ tn cardine
tangem.
via
AngnlHs hinc aJertt re^us, CyclHm
j

Ettru^HetricircHmfcribenditntigrapotefta^.

quo*
jpquiiateri (quod ccntro po(ifo,dato.ret
rcmiaiamein c.rcuaicircunifcrcntiz puntto radii fcu

Atut trianeuli

Llibct

bAlii,
au:tionedcfinitur)prouocaclinea!n iuexitemiwtc iUim
dcducucem.
diculi
Micema^ium

C A P V T VIL
C V N E VS.

Angulum minimum & maximum


defcribo.

STmpUciter minimtis pirhibeturejuimedianst^


intergeminii cjuo attingHt alt erutrin^^

(yclum
Sedcapitillegradm,(jHandomagecirculu4aHaM

Hoc magus

^ rela

concjjuirit condittones ,

^ui vero ex re^a^ fif curua venit angulus.&ijHem


J)imetrHS,extremoproprio fuftentatyhabetur
CHnBorHmminimuSyfjuaretiailliadttcictur

Tarteaha. Re^o quocuntj^

^ maioradharet^

Maximus mmo,h<jrum quando

collatiofiH

Ad

I>E

Mensvra

Lib.

llf

ex ambU. VulgArU hahent^r^


jt^m ratio nuiU efi vitreila^ curua^ in vnuns
Concurruntgemma6(^ dabi^ vario ordtne curuae.

^yfdreElis hoscjui

AN^ulum

in

()ati

poficiue circuli ratione

fic

minimum

fit

maxirauni dcHnimus. Simplicicer vero minimum atq ma


9(imum angulum magnitudine curuitacis detinimus.maxindt

porco ..urutcas ed in minimo circulo confpicicnda^ mintm^


in maxiiiK). maiot in ad maximum propioce* Quoil pleoi
lA ^Mccdenubus oilendimus.

C A

V T

VIIL

S T A T E R A.
Angulum angulo acqualcm do.

C Jdtqualis CycliJeUor reddatur vter^


Anguhis Acjualis fatis mjinuaturaperte:
JSIempe vbifit centrum Cydi angulm vnm
alter
Comprenduntcj^ arcumjimtlem^ paremj^fubinde j
^empehuic cjuem factunt in ApoHine cum Gany^
*
mede
(mes
Oceanm^Jimilem effc vides cjuem JHarsdat (^Her^
Jn Baccho, Atq^ lattufifors fe accommodet vnum

Jiiarginisin parte

reltejuum cjuodlongttu extat^

Infra illi veniatfuccedens pun ^qab eodem.

Namijj vbiforttinA dpuntioMars ventt ^Hermcs^


Angultu Erigonifimilts confiabitur\ equa
Fluxerit Oceanus ra^to propior Ganymede.
dcjuo^^pro radio a centro crtisdefiuat vnutH
Sit relicjuum vtro^^ iunUum cum marginefine^
Vt radim Bacchi ad Fortunam^ Chorda^ ab ifia.

ReEla ad Hermetem radto efi

quem mittit Apollo


yf^adErigonem\^ Chord^ huiusquaGammedi

lil

OR

BRTN

NeElitur adjimilis. Compar

NO

^uocj^

L.

terminvu omnti

Velcapitinjiflentem dqHalem circHltu

&qmUy

ff^t^parallelaspa^ogradHabis eodem

Qmnia^ qHA tandem dcfinit circHlpu (tqHHSy^


Crura (zqna^ at^ wterccptHs par arcks adarciim^

In cunUis monflras hxc ipfi Berafic fignris y


InnUosq^ in reEiasgemtnas qnandoq^ refi^lHens^

QVatuor modis angulum angu^o ar]ualem damus. i.Txi^


mo neutraad peripheriam co|la condiuita. Sccundo am*
babus ad peripheriam cofiis conflitiitfs. Tcriio alccra iliaruxn.
Quarto angulo ipfo pcriphcriam atiingcnce.
f Sic & anguto intcrnaa:cjualcm ab cxtrcmis partihus cxcipics vtroquc vlterius latere produdio hi ceniro in ipfo angulo rccepto quanticumque circuli quia tcrmlnis hafls in pciipkeriA
ficfignatisincentrum rcfiueutibus radii^.afpoitatu! au^ulunoi
adlecMabit.

C A P V T' IX.
DiscvneAtor.
Angulum biicco.

InditHringeminas partcs factleangnlHS AqHOi


In trtqHetrijpectem migrans de crHribiu dLqnis.

Ergo qnem ad CharitcsHermeti^ dat via.qneis hine


T^pperttu reEtofit tramite innUtis Apollo
St bafedonetnr qna AqHalia crnrareportetj

Nempe ita vel crefcat qnafe fe extendit Apo/U


tyid Ganymedeas oras vel (fi libetJ Hermes,
In Baccho aqnatis maneat cnm Apolltnefignis ;
Inde btfeEla bafis medio confnrgere pnnclo
\

o Eftpotisad CharitemdpHn^is lonis atq^ Diam.


ANgulus iuxta primam atque fecundam fignificatiQnem infccabilem abfquc controuerfia dcfinitura, 'iuxta ttrtiam fi*
gaifigicionem t>ircc4bflc9;L duncaxac agnouit uclicics^atq. *nos

De Mensvra

Lib.

irS;

^ipulum vcroin quarto (ignificato proportionaliter


ubicviuin latus niultifn abilcni accipinius
menruTarpfrfeaioncm fingulantof cflc licam

li

&

atque

il-

eo omnis
non cft ^ui cun

in

jauouc^offic mhtiari,

C A P V T

X.

X O R.

Angulumnonplunfecabilcm vidco^

AT

'^vtdiHidpia efl

m mu/ta^ litjea parteis,

angHlns efia
Detn ttb% dtmdHHsfubieClHs
Jpetlando
recltnimt^
ad
vnnm
flHXHs
pHn^nm
Cnm
nnnc
occnrrat
Jigntficato
^ngHlHsatterno
.

Nempe vt velgemini confinxm termtnpu exit

VelmtntmHm cjHiddam cjHodfiuxtts terminatam^


Veltandem ajjl^mptts primts departibtu vna, (bos^
QHoxHm nimtrHfn cjHodfigmm eji.nec tii^f tatiHmEjfepoteJi:,necdtHt[i<m.MtntmHni(ji^fi:bsnde

^^cjHornm certo nnmcro dnntaxat adefie.


ContAEiHm

poterttpofita nonfecltleforte,

^tveroextremo donatHsfign^ificato^
Qmlem ad mnlttpltcem ac magnnmfHftoUimHS v^
^tHtftis plane ventet cen Itnea prima.
(fnm^
Quamtemere SHclidifiet ars adteUa fecAndt
AnglifHppofito vnlgart figntficato

Inparte ex altbidtBisfaclHm efl manifeJiHmy


AngHltu vt re^ltis per nnUas fe^tlc parteis
Accipitnr medio poftqnam venrente refinxH
In geminasmtgranit eas. SHbfeElio namj^
Admintmo mtntis eft progrejfio adorta profeSlo^

^ec tamen adpHn^nm decnrrttfiHXHs enndenK

20

loRD. Brvnt Not.


jQHodbene comprenfiim efl qHandobenemente te^
netnr

Qutdquidfrinafio claraHimHi^ vtJtmitarc


SittotimtntmHm^vacHHmj^^tn parttbn cunilU
Conctptet menformtntmis confifiere planis^
,jSt totumfiatnat cjHod pHifJbto attingttnv vno
;

Vt trtqnetro CyclnmJpacio/tmtles dno pellHnt.


Porro vbifnntparteis tntegro confimilareisy

^ Re^aj^ conclHdHnt campnm lateralta fiUy


Non opiu efl vacHfim ti pUnt dtfitngnere Jenfn.
Protintu ergo vtd&s cjho nam paU:o angnlHi ident

Ingemtna^ tantHnp currat dtffefctleparteis.

LEvcippr

Triangvlvs,

Nctmlatiu attingit cjHdiCHmcj^ fnbinde magis fe


Inclinaty veniatntfinHmerocHrtafecundo ^
StcfHCceffitic centrum venit ordine ternHm

Et

De Mensvra

Lib.

J^tminime ad pHnElum coitus venit omnis eunde\


Qho magis nbfurdHm patAity^Hand,o angultu vnits
Et reSla Gf CHrna co^npofins fiindier dHdet
In parteis ^qHas^vbi nnlla

40

eleElio partis

Cnm ratione potefl tndHCi nam ne^ in Aqnai


:

SctndierhHnc liceatgeminas poirtetSyCjHta CHrua


T^erminpi^eflifiincpartisrationc

caretfitisi

ty^dpartemoppofitam^confeJfHm vt vndi^^ cernis

Qti^mfiet adcHrHum JpeElataproportiore^o.


Ergofatis clneat velutt nHT^c^Harn angtdiis idem

^y^ttaElHSplHs^Hamgeminas hincinde^ partets

LincjHaufeddnmfit bafis eipts fcElto:^ ne te


Dectpias mtfere cjHafi termintu vntu ^^tdem
Omnibpts iis reSiis veniat difcifftu. At tllnd.

fP

Aientetene, vt totidem vicibtu noHtu angHltisvltro

^dfnrgit ^.cjHottcs inter nona hnea ieBa efl.


NHncficjHtdem partis ratio efi: 4plttribtts.^(jHis
T^artibtu^ ant atomis^aHtflHXtbtUy vtltbct ipfos
idem ntmirHm pnnEhtu ab iisdem
Confingas
T^artibtu handpoterit fnrfiimj^

iternm^

Attj^altoflHXHpHnllorHm atttngier:

alioj^

^fi

Vt cHpio^mtnimHmfixtt tibt terrnintss illHdl


tyimplt^u hand poterit iaSltu iterarier aEltu \

Nam^^^ aitingenrispHnEltunon eflminoripfi


^yfttaiio icjttarehic pnnlltu femel tEltu obinit^

Termintu atc^ iternm non eH potis ef[e iternm^^.


Inre igitHrntimijuam EHclides meminiffe reperttH
Angnltis vt parteis in mnltas difiribtmtHr.

^t vox barda mmis mnlto findio infipientnm


tri^Hctrisy ang/is^ chordis^finibtu, tabn/is^

^Ytihns Oceanum inuexerHntfitiltitiarHnt^


^uas nHllHm adfinem nHllo exfnndamine promut.
xrT angulus idcm A B G in. gcmin*s diulfibilis partc\
^ & non plurcs occurr.n ex n^uira, ordnic. & pcniione'

^^i.

manifeflatur: ad vnum quippc pundlum nonp'.udu* linca: polluiu ab vn^i bali fubicda tcimiUHii, ficut
nc ]uc plurcs quam duarrc^.x produci a:quale<;, & non pl4>rcs
quam vna brruilfima. Idcm qiioquc pundu?: quam non fir ab v^omnibu^quc paitibus quotcumquc lincis attiq^Ltiilis^uon

minimorum
rc qud

li,(cdmultiplici cxpre/Timus pcincipiOt

e A P V T
A P E RT

'

XI.
I

o.

Anguli quantitatemiudico*.

NgHlHs( vt dtxi) cjHamHisnonmHltifecetHr ^

Non tamen ietiirco cjHtcqHam frohtberenecef

Qho mmiis incjmrifojfit qHatnsftt\ ^ ifitfd

(fe eff,

Optime/n obdn^o poteritcomprendierarcH


Comprc nfogemints cHruls^complentibiU tpfum

Cnm reltcjHo hoc tricjHetrnm confiantem crnribu^


Vndiq^ vt^mintmt doElrtn^fet apertnm.

Nam variaspartes varttis dabtt angultis

( (tquU

tlltc^

QHandocjHidemdreB:ogemtnisfi crnribm orber


o Attigertt cjcli^emedta regtone profe^o
Qnadrantem illim comprendet.cjttcm radins^

Jn triqHetrnm adpofius dcfinisparttbm tpfHm.


Jndic4t inff^icHHm^ vartafic conditione
lf}format,varii6^^ tomis deinc^ orbitafctfia eff ,

^Hodproprio monfirare loco mens ordo repofcit.^


r|Roxtmediai5nonobftantibusdeangu'.i quantit;<te deRn**mus niquc virtu^c; noi? quidcm ratioric termini & minimi.
fcd partim ip{iu$;mxta tcrtiaKi^patiim quo^^uc iuxuquartam ftgnificationemiccipicttdi

6A^i

De Mensx^ra Lib.
C A P V T XII.
COMPLEXVS,

187

Angiilum duplico, fimplifico, gradatimqj


au^ico &dimiiiuo.

7
^

'T

7" bafis hdic triquetn esl dfiplex qna


fe

Gmj^

medci

Hermeti adneBit triquetri collata fupcrni

Hmc cjuafc atttngunt Bacchusj^ ^ Apollo viciffirmSicdupload Centrummatdrvenitangulus ift^


Qtiem bafshdLceademfiijfulcit.^juamfetilLe
jQuivenit dgjri exdtquatis cruribtts alto\

Qmd monfhat clare cyclo attwgente Berafus.


Inde^,dijfcilecJfemthtnon creditur vtft

Linea qu& ad ccatrum de r^argttte defluit vt tum


Simplex tum duplex comperia esifc ^ua^ certo

^j

runEHsdemediispoJfitdifirimineferre

Pun^a^ijutbHS certisrationibus anguhu exit,

Quantacumq^ ergo ratione augerter at^j^


Imminuipoteritfiplane confptctentur

Stmplum tnfia
Vfif^

duplura maiores atf^ minores

adextremumgeminum-yCjuia maximus heic efi

Subietlo in planoymtnimus^ vbi fiurgere deinceps

Cernitur in rcElam confiumpta cuiftde puramL.

jQuapropter cusfiis ejutzgjro inntxa videtur^


Centro aptatafiacit triquetrum cuipis bafs arctu

Dtmidtt chord^ ef{, DepunElo intermediante


Suficiptet

medtasrationes intervtrttm^:

Vtfiactle hincpoffiisper ie partem repertre


Quamlibet ex^Qji^imy cjcli vematj^ fiubind^

|8S

loRD, Brvni Noir

Ordinc dejcripta internc polygonta ^^^g^


tyidiiiHat hoc optu adfcrtpfus concentrtctu vntu

CtrculfUAt^alttt^,

Fdet(j monfirante QHtrino

&

cjuomodoliiu & difcrece


diut<it,& fircupclum parces muitiplicari cxiftirac^:pro ho^rniin'
plurima tn pjrxfenciarum, 6c in fupeiiocibus cxplicando icd*
nsus fundamenca, nempe erenim iii propo(ico. hoc a coi titiui
augmrnco & dccremento^quod non ab ac^a^fcd ipotentta ma
goicudinis emauat]mulcicudinem & pjucitatera parcium culli*

CAueneficutangulum

dupIicare^tripUcarc.

bccaugcie iuxcacotuinuum

modum accidic

{crelicebit^nifi in fubiedla angulum lubtcndcnce bafi: in qua


quotcumque partesaiu anguli virtute compcriuntur. Diflingucndum e(l cnim incer hoc quod formalicei-, viccua!iccr.afiiue|

^iUudquodmaccrialicer>ai^ualiteC/i& eftediue

SECTIO

III

4 N G V
C A P y T

CO

ell

huiufmodi.

DE TRI^
Q.

Triquctri prorogatiuac.
R N V A vtaurati NepheUi velleris

ejfent

Splendidioraytypum(^ infigne principiorHm

Trincipio aptarety referunt monumenta priorum

JHercurium in cdtlo trtquetram euexiffefi^uram.


HifcealiovtfumeH fltidto Delthoton in tllum^

SubUtum effe locum^ cjui portatflgntficattimu


CrandeIoui6\nemj>etlleT)ios prifco orevocatur^

JPrtnctpium dtgne

quem dicunt principtorum^.^

At mthi calefies merito intra efi tllafigurat


)

Q^'^^^ hac omnisprtmo efi confiatafigura^


In^ ipfam tandem duntaxatfoluituromnis^
Ipfa autem in nullam ceupartem pofieriorem.

Prin^

Di Mensvra

LiB.

185^

Principn<jy vicesple^entis^^ omnis , confors

Cnm cycto^ricipttcomprendensntAximiti illum^


Jn^ illo mintmum comprenfiim CH?n fiet vntu.
CHiftdis vtfpecic^sgemifid^ prodnSta Ittura
ConcHrfii emtcHitjnon vlla efi redditaformk

T^ertta^HampromitfHCcedensUneaprimHm^
Extrt^Hetrotri^HetrHm^dc qtto reffionfadahatur
Delphica^ vasfaEiHm fama efi, vbi Phcst^adsi olim
Immerfi^ hanfirnnt diuini dona fnroris^
CortinAcorio fuerant Pythohistbidem
Jnte^it hastri^Hetra mcnfiiformantefigHra^

Autfelhhactpfa pariter virtHteceleiros.

^
Stc efi de tricjuetro menforiynensdataficj^
CompAratoblrcjrkiim reEto mediante trigono.

iScHALA

C OMPRENSION IS

vnH7f%
AcdiademgemimufpinB:H7nconfluxHs
nc^Leme
dtiorHT
\ecce
triasflnem
Prsftuit
reila pnmum cLiHdentefl.gHram^
1 5 SHCcedit
reEla pofltarum margine campHTif:

Qm mmmHm

Extremo cohtbet mtmero^ cjHia

traciibnsdiqHts

AreaflA mator^qtio plnspolygonafignra efi


Pptimc rx pr;cd 'ftf $ mani/eftum cAq poicft rationcm prf nipiircfpccUirigurarum omiiium habcrc tciangulum acque
circulum.vt proximius corp.ofum pruicipiuq^ cft Pyrarais acq.
fpharra. Q,uoniam maxima comprchcudcntium circulum figu
racft Trhn^u.us, & minima.a circulo comprcnfarum cft Triarigulus. /ndc (]Ufi4cm adcircnlum & omncsalias maximum colU^iturelle riian^u(us, hinc vcro minimum. Qiaitcra abago
jiT rTgiirx.viiixcllcircu^us in polygonam cxplicatio prlma cft
in trianguiumjnfcrtur triangulum cfltcam figuram quae proximeuicuUim complcditur:Vbi veroatrigona ad cctragongra,
ad pcniagonani, ad magif atqucmagis polygoniam fitacccflus,

ircuijfi tandcm finita progrcflionc ficcconrciftcntia, trianguliim figurarum omnium a cifculo contcntarum rcmotifli*
mamcnc compcriraus, Idcohinc quidcm circulus ad triangulum &: a'ias hguras maximum cfle compcrimus, inde vcr
ininimum. Q^japroptcr &: ratio principiiiraeftintcrarculum
formam, potcntitL triAngiilum diiiira licutintcr materiam
am & atium,tcrmin ibilc & tcrmiuum,contiacntem &(;oucea<

in

&

feum^maximum

5c

minimum.

C A P V T
C A R C E R.

Ec Minimum triangiilumar-ea&augulo do, .

QV

odflnojje CHpis qnidnam minimtim ingcnere

hocflty

Jn cjHodcontinHHm planHmtenuatHr^ohitf^

noflvvy

velnt inflmtHmflcapiatnr

^/qHa^

bE

MiENS VR A LlB

BR.

f^f

'^ualeefi latiisomne^dKjmu^^ angpilm omnii.

Qmnimmo ^ ACjunmefl UtH6^angHliu,a.rea^illic^


JBr trtasin monademreferenda efttfla, nec vltro

cyclo trisjHetrHm dtjfert^qm complicat omna

Formas, Ac mimmum poterts comprcndere eunder

Hoc paVco\ ^ magnumfnper omnia vt ante h otaui.


At vero minimHm fifenfn iudtce cjHisquam
Incjimat trt^HctrHmyfacile efi fnccHrrere voto :

X^amij^ vt vbtgerninos cyclos contingere fefe

Obtigttin pHnUo^nnnimuu venit angHh^illiCy


Sicfi

tncommHnem contaBum

terttputbit^

ContaliHtriplici tricjtietrHm finitnr^ arcH,

SicHpias mintmHmymtntmorfim eta^ttbtis exity


J^am minimtira vacHH^minima intra corpora con*

Et (jHonta cyclpf4forma effe capactor omnt eH

(fiai

CompertHSy cnifit poljgonta qH(Z^ propinqnans

tAfmpltHs^vtphiresre^avna

adfiirgtt in anglos

^H(X, mcnfnraftet communis margtttis harufH

Sic cjHodfe circumfaciet vacHumfnpereffe

ConuenitvtminimHm

(quei

confiet ^cnt cjuod^ propin--

AmplipiSyyt cyclo magis efi polygonta confors.


^cu'mai1cmaticc di^linguentf.tninimum fin^pliciter
angulorum omiiium ;^bichonc toncipitur inomni a!ius ^encris figura incIu(us;inueniecur.Phy(ico
vcrocontemplanii v^bi interatomos (qua: funt minima rotundaq. corpora^-ioeuntcs oportct minus (]uoddam(quod eil inano
triangulare ) intcrmediaic , triangulus
pyramis cufuUiucA
tccuiuaiimplicitcc compcricntui cneminitna^

L'Og!cc

circu^us ic rph^ra(]ui

C A

V T

IIL

loRD.

i^i

BrtniNoL

Et Triangulum fimpliciccr vel fupcr data linci


a^quilaterum coiiftituo, &c.

Clrca vnum punBumji circumfluxerit alter


Cyclm erity cmus radio de marginegjri
ty^ualisgyrd adhjtrens conterminafiat
Extremo mpUci latefum pro punEla notentur:

Nam radius Baccho quo tungituralma Diand


EftilliAqualis

ejuoHermett Diua propin^uat.

Ltneaftq^ data eft velntiquam htncfimt Apollo^


^JEmoniHs^ illincBacchpUytunc centravici^im
Gjrando fiafit^ Charitis domtis inuenietur^
)

Mutuus occfirftis^illtc cjuiterminat ambas


Inde vtas reElasgemino de numine ad illam.
r^quisderadtts Chremesfacitomniapalam.
^^Pccicrumtrfanpuli rolusiqiiilaterus cum circulo commeai
^furationcai quandam fic mucux ollcnijonis principium ha^
bcteapparct qui^iradiasadpcriphcriain fupcr tcrmino radiii
ccntro cxcuntisincurobcns lalcm fortiturinclinacionera, vtn^
coaflucnte ad illius conaplcmfi
jiifi altcro in ccntrum extrcrao
:

tumopusfit,
^ proindciniijquxcircaminimiinucntioncmdidla funtiii
dicauimus , vi ordini pariium circuli qui in (olido tamquaru
proprio fubic^io cllinquircndus , in plano rclpbndcat ord
tciauguios.c^uii comparis urcu
fiartium cxagoni pcr eiufdcm
*

iridio dc^niuiuur.

C A P V T

AV c T

IIII.
o.

EtTRiANGVLT conformiter augendi vi-*


am aperio, &c.
MAierfitcjuatruplo ficentrumfaEla Diana
InpunHg Chariti oppofifo^circumj^fluente

^t/td j^acchum radio capiat duoptinEta ^uibHsJtt

DimetrPuHermetem hinc.illinctagens Ganymedet


jQuorHm hic a Baccho radium^ ille ab yJpollinis oris
Tranjmiitat duplum ; tricjHetri latw inde^^fiat.

Namq^ ita contintie concrefcetpartibpts (zquis


In qHatrHplHmfimplex\ porro magisomnia palam
jMenfii dabit CharttHmfacilimeliorecj^forma.
tnfigni ofiendet methodo qujz cnnUa Solymtis.

&

E^quamangulusarquilatcriis

fcrie adaugetur,
quilibci
feruatavniusanguli,& duorum laccrum rAciQncJaliatri
ftuguli fpecics ttumerura capiet & incremeutum.

(ad

C A P V T
D R E C T
I

V.
T

Et Triangulum cuiufcumquc generisvclfuper cerra^ diamctro dcfigno, &c*

Xis Tellurii dattrr vt dc cardine binp


AdcdHmfpicHlistranfmtJfisconflituatnr

%^quorum laterum triquetrum.velqHodlibetvnu:


Satmthtfiextremigemtnidata copia tantum^
Partheniofiquidempraxis ratio atq^MelampoeH^

RAtio huius po/Tibilicatis eft^quia omnes aiiguli re^i 5c Ifoclrelici funt xquales. Sufficic crgo irianguli conficiendi
vnd
fubftracumcflelacusjquiaduo anguli
vnum latus ianeuli
IpccicQi dcliniuut atque momentumi

&

C A P V T VL
APPLICATIO.

Etcxcribus datis redVis triangulum compono,


^iuiuin (^u^elibct dux func maiorcs vna
.

compoficar.

toRm

BRTiii Nbti

hHntHY
'

ConfiandHm. Ant venieHt atjHalosTuncj^ erit vnni


SerHandH6radiHsradiHm<]Hiattingaty^ arcH4

^cjHali tnnixHS chorddt^CHi termmHS hlter


Definat in centrnm. Porro fi Itnea tantnm
JB tribn^ vna venit non diqHa oblata repone hanc
Gyrifnbtenfam parti, cnins radimftt

t^Sqnalisgeminisparibm^ciHoniam bajts apte


Gjroapptenfa venit^radiis comptenfadHobiU*

10 Et laternm intcnto nnmerHspercommodns eKtU


Lineaft vero triplex ojfertHr iniqna ,

Tnncmaior cycliradtPts

tibifiet^

illa

Qha media esl cycli qnifit concentricpts illi\


ISlamq^Dbideextremoradii declinisin orbem

JntcrnHm veniet qHA tertia in ordinefnmpta e^fg


OccHrretpnnBo radio mediantis in tllo.
figur pcrtmcfro concipl.
uniurperpetuo codcm linearum numcro dcfiniiur,non ic
Conditfonciica
in figur^planofacilcfempcreritraciocinsri.
illatrcs lincacintriangulutncomponentur.quaillaru duquaccumqucacceptz tcrtiafint raaiorcs. Dcmon^tratione hoc alic
2cnoninonindigcbat,quiaeuidentiacius curtit cunlucc <HUj
iff^am dciinimus inter duo pund^a breuillimara.

HEicangulorumnumcmsquiln

c A V t vii
TER M NV
r>

Triangulum
bo,

S.

acquilatcrutn circUlo infcri*

& circum(cribo,&c.

VTradiofacileinfexpartescircutHsexit
SicqMq^fHbtenfo radso arcHbns exit abnnde
Sex

t)E

Mensvra

Lrii

i^l

5rA: Utemle tufimytri^uetrum alternis ejuoq^pH^iuA

At tricjuetrum cyclus circnmjiriptum accipit Afti


J^ix vlhfiucUoJt ceu monftrauimu^ antc
Linea contingensradio ne^atur, idem^
jQuod latus esl triquetri inftriptifiat bafts eXtra^
.

(onftrmliatq^pariadte3:o. Nthtl exigitvltra

Hoc oppu vtFeneris templu.

AdtaU:orj^ docebanh

RJl^\}\% ab ahgulo iniTcriptx figuti

(juplicatUs hcic citcumrcriptum pcrhibct.Vt


in plcrifcjuc imparis numieri cufpttlecxfurgcntibus.Duplicatavcro ca qua: t ccntro ad mcdiund
Utetis fnfcripti protcnditur ,
quadratUm.fi: quac quadratd
hiultilatcrjcfubalternanturcircUmfcribuntur.Ex latcribus itciil
fimili triangulo falis bafibus ei cuius d centro cufpis tcrmina*
tur,faciilimaad{iroilcm figuram citcumrcribcndam viaed^

&

&

CAPVT
S O C

TA

VIIL
S

lEt triaiigulo infcrijDto

parallcium

apto drciimfGriptum;
POrrbpdrallelumftcircumfcribere tentas
Infcriptottiquetrum,ftetfttenditur vttrd
Fitq^ duphis radius quofinditur angtihu \ vt^

Sactdtoin f^eneristemplo quanto Bona AmordHi

Diftantemjpacio aSfiaunt lotnc, inde^^ Honoreffi


f^ltrafipofitum jpettant. quantum^ ab Amorc

ESl abitmcia vtgilT^ileUio^tamc^ Koream

H^c latere ex alto diftantem cernat.

inde

^Quanta Fafi'inium a volucrtfimtta abflat

Tanto a Fafiinio direSiim Adufica longe efi^


inde vbi defiuxk tungetur Mufica Honori
/fo^ eritambobusfacilU QgniHn^a KorM

Amori

tcfg

loRD. BrVNI NoI*

/ triplicipHnSlo^rHm migctur. Vt vltrA


extra^
ContinHc pojjlt confcrxbter intus
Conjimih femfer Jjmib<s ratwne figHra :

Ftet

^ tn mHltisfacile obferunbUe ultffum^

Vndiq^ ^hac ZJeneris templum dcmonfirat apert^^


PRoccdcntibus quiaccniro

dcflufiiit,&:

pcr jnulps iQfcn-

pta: figurz protcciuntur cxtra radiis^abxquiciirtantiura

^orum hiiibus lateraa quantuiniibcc

pun-

diQanit pauUcli coaa#-

AuAC facil^ ; & cxprcda dcmonUratione,

C A

V T

MATER

IX.

Orthogonium triangulum do, & in infimcum


fupcr eadcm redla lineavario.
VTtriquetrumfornu^sreUacHm

cufjide con-

fiaJU

HeicvbifubfiratamreElam fHpcrahgulHS extat


dimenjto certa e^h
DefcriptPts re^HsJaterum
Uterum
atfcrimtnefumts ,
JSlam^ tpfum vario

Dimetrus vtgyrifubieiia efl Itneafa^a,


(^uitu ab extremo nunc hunCynunc tendat in illHm
InfiHXtugemtnHSpHnBum, vt Ere^or habeboL.
reftum conciiicntium cad^ cotaDVorum laterum angulum vet
(quod idcm cft; angulum replrxcfcrpataquancitacc:

bafis vn/i pcrpctuo coftancc mcnfuia.


lanifcftaturinan^ulo infcmicitculo defcripto.

d^um fubteadcntis

G A
4

Quo4

V T X
S K BN.
P

Bas

De Mensvra

LrB.

157

fcgmcnta vt candcm habeant


rationem quam rcl iqui trianguli

fcafis trianguli

latcracfficio.

^Egmirta deinde bajis mttonem adfnmere eande

^ QjiareUcjmtncjnetriUtera

expert^re vhire6la

ZJnaeadm(^anglt{r/%at<^^ bajira prodtiElabifarttt\

Qh primo traUu re^angultuinjinuabity


Et ^uiCHm<^venitreElo maiore creatus^
^Ht infia reUum traElufacit altero apertum.
jQuodltcet oflendant trtplicis terna atria templi\
Tellurisfactat manifefium ctngulus olmA
In tricjuetro Alcinoi^ Geryonis^ Bellerophontis ;

IntricffietroVrJi[ochi,Nicomedi6^yat<j^Afelampi. i

Jnj^ hoccjuem Hefferidcs,BereniceyVaJra Ga/athi^,

JEtquemPandora, 2? Orithyiay ^claraNapea.

ClNGVLVM

TeLLVRIS.

I^S

Brvnx Noi^

Iord".

OPcraiio Bc oftcnfio huius quod hic

pracipitur a ratione

\h

ncaruravltcaanguIumproduaa|:um.&adlafiinx<^uaUui^
tLugulorum priroarie dcAinficnda.

e A P V T XI,
Gjneratio.
riangulum rc<5tagonum infimiliaiibi&
inter fcmultiplico.

EXreSlo trifuetrumj/tmilem quocf^multiplicahif^


Informam re5twfidejluat angulusy vtjtt
KeBa bajim atting^ns mediam perfendicularU
^

Nam triquetru trtcjuetro^pars toti esf con/milarei


jQuod Ucet in cm^is plane

ofiendijfefiguri^^
vcl angulorum ad laterf
vcl latctibus circumquaqv

L^tcrummcdiipuBai adangulos.
oppofitorum mcdium fiuxu

pcoduaij,facultatcm habcmus tum aug^ndx ciuldem, jumcti^mcirca vnam multi^licandx Hgurae.

C A

NAT

V T XIL
I

TA

S.

Triangulo cuicumquc lincam adcommodo^

ipfumquc proportionaliter fcco.

LJnea fe triijuetr<? cuicum^adcommodat omnls^


^ Sifimilis triquetri bafis efficiatur

ipja.

J^odprimumfiet cjtiando anguhu haud erit imparIn promptUy cju^mfubtendat ^f^oc^, linea tanta.
Sic tritfuetrum Bacchi, Charitum^y

0 Apollints
(dis.

exfiantj

Maiori in triquetro Hermetisy Charitum, Ganymer


if)^fltri(juftrum

iti ^arteis

difctndcs adfimtLansSy

Dh

Mensvha

Lii.

199

'^BaparaUe/a esi qHotitscHmq^ adlatus eitu\


Vt triquetrHm CharitHm, 5? Herm.etis^ cum Gany^

mede
I)ijcindit veniemfociali ab Apolline BacchfU^

Hdc qlimpatuis docHtt fVAfiare Solj/mtu^


intcllijj^imus quando id bafim ulanguliparallclatriangulumvcl proportionalitcrlcftum c6
ludit>& hinc ad firoilcs ptopoitionalefquc figuras conlii^-

LlncamaccammodaMm

f ndawrtftuc rationc adaugcudas imminucndai<iu vi^cft^

e A

V T xni.

MOTV

s.

TriaHgulum area ^equali variantc (Jcf6rmo,&


ccrta ratione minuo augcoquc.
MIllenistriqHetrHmnHmeris variahitnr vnum

area tantOi
Terpettdy vt cnnElis conftfiat
iisdem
contineatnrin
yf^parallelisJi

Omnis^^vnabafisvsniatfHhfirata^ Datnrj^
Jnjjparalklisi^i^^ a^nm^ a^nrn^ fnhinde-

auEia hafisfit vt extenHata^femper^


Jd valet in mnltis Niclas monfirarefigHris^

Vtfit

extc^mfmutationc trrangulorum

S\c
diffoxcntiarum vnius
parandaspatctaditus,

polygonix

triangulosadratlonei

& altcrius cuiuflibct xqui-

quandoquidcm polygonix nulU

fpecicl

*um altcra polygonix fpccie angulus poicft aiigulo eflc ^qualii*


ficut

ncqMc latas iu circulo infcriptatum laicri coxquabilif c(L

C A P V T xim.
PRifCISIO,.
Apunftoin vno laterc trianguli datOjli
triangulum bifccantcm duco.

2\C

loRD. Brvnx Not,


dato apunElo Uteris
prodficere reU^M
AT"^
Intric^Hetro [i]poteris^ trt^uetrum
[ i ]

jua

difi^

cet apte\

Si tibi diJeElumfuerit pun Eli Uttis [ 3 ] atcf^


^ngulo ab oppojito [4 \fiuxus pun Eti [5 ] excipian-*
tur

^ius qui datus eflyCui ACjuidiftet {^? alter [(Jj


Fluxus de relicjuopunEio [7] bifecante vt
eius

Infinemfluxus [ 8 ] punElus datus [9 ] tncidat inde\


Stc traEles tri(juetrum cjuem reddunt luppiter^at^
Fortunay
Hermes '^TTelluris qut a regtone

^y^cjuas in partesgeminas vult findier. Idq^


S^tibtfortajfts dubium vtdeatur^ in ipfun$

Ex Atrio Apollinis.
Area: difedor.

De Mensvra

lOI

LlB.

jRefpicito oppqfitum triquetmm cutm dattu ille

(ipji

Telluris pttnElm loHtaUJiJltt in anglo.

Ac pHnclns meditis laterU [


Oppojitum\\

Vnde

o]

medium

in lattu

'^diBalapfr^ rationevtdetur:

^ confecjHttnrfctndens Tellnrus ab anglo

^er medtnm-.at^ operi dubtum non ItnqHttur vllu.


Liber erisfenfuJivis monJtrareT^ericlis.

i Bt*
/ datus punftus latcris cftT. i Triquetrum eft F H f.
feflurapunaidati latus IFiii pundoC, 4 Angulus oppoiiFluxus ilU zquidiftans G X. 7Fluxusd
tusH. ^FiuitinT,
rcliquo pun^^o G. t In HLnem fluxus X. 9 Punitus datui T.
liPuiidusmcdius latcfis G. 11 LatusoppofitumHF.

IBi

AP V T
STA TV

XV.
S.

Triangulum tjBcmlibet td Ortho-

gonium reduco
ntriquetrumreBus
.

. rteturgeneris

cuianguiuse tribtuvnui

quicumc^ habeatur^litts ,

VttriquetruTnlouislErigonest^

^ ApoUini^ intra

%j^quidiJiantcsgemtm4comprenfum vbi
lure aquum eft triqffetro

conjlat^

quem conJlatApoUo^ Cha^

risque

Cum loue, quod Niclas itidem palam injlnuabit.


P^rane!arum,& intri eafdem parallclas angulorum & ba^ium
ratio ad

plufquam mcdietatem eorum.quac

in

Gcometricc fi-

guris conire^andis lunc, miracuLorum conferre cxiAimancur*

G A

V T

XVI.

I0R.D. Br.vki N^ot,

r
>
<

>
co

o
2:

2
PRincipfo clduim obieSloy ejua ^^^figf^^^
T^ropojita in triqHetrHmpoJflt QonHerfa viderk

^Hando.einscentrumdecofiucpiAjietAqHis
Dcfluatin medinm lateris. T^roduElaj^ tanta
Xjinea

cum reUcjHaconcurrat cufpide reSia^

jQu in longum elaterum numero ^roducitur vna.

TuM

De Meksvra

^oj

Lib.

^unc reUo

exanglo triquetrum quodconftat ha^


(?etHr,

t/ireacuitantaeffcjHMtam polygonia habekat


%/iltera ; cjHodcjuatuorlaterHm fubte^afigurd
fydicat

0fenfum^de clauis partibns apte\


C A

|f

XVIL
EXPANSOR,
P

V T

IN^parallelis izqualemfcmper et^der^


oyicpartbm bafibusymolemferuabis eandem
petita

Margincy mutatajpecie,angulu5

Exihit^ cert^ dabts in partetsj^folutum

Continuum^ Tnquetrumfpects ajfabrej^ r^cept^


fy4fpofite venit tn lateralem verfafiguramj
Oudcum^illadataeftdecofiis tntegra reRirj

Vt triquetro gemta in triquetruj^ refolHitur Ofnnis ;

QuA bina interdupt liceat defumere

cjuavdb

FaBaparallgrammifi)ecies magi^^ tpta reperta ef^


/nfianti numero,

Si^ inde fuperdatur vnM,

Hunc^parallelogram^mi mcdium effe mev^ento.


'Dupltci^ vt triquetri vircsfactleexphcat ipfum^

^orro 9per hoc precium efl vhi

cofitis prad^ta

iur

icjuis

bbteBa efi moles, ^cornibus illi epere vltro


Expedftinfifiasalioy atcj^alto^ velut ifna

Nonfatis huic norma efi\at veroficubi cafia


%/^.quiihptanum attinguntfuht peruiacunSfa

QuAnd^ AiercuniplehrHnffHCC^^^

abHnde.^

loRD. Brvni Nol.


C A P V T XVIIL

Vexillvm Solis.
>^Tc!Mperdocuh. Te^nfloq^inApolltnis exflat
-

^ DepiSm^ expanjbr^ tibimodo proximpU vltrm


Jn mentem reuocat veluttfe expvrrtgat vnum

Continuum

itft

vircs longedinis expltcitando

Semet^proceraveldelongedine tn amplum
Curtetur :porro datafi ratto ttbiprompta

JDtuidui occurrit^tra^abilis haudtamen eiui

Cuitu in eximtum molem diducere tentas^

Nempe bouispellem ceu quondam RegiaDid&


1

1o

Segmine diduxit tanto^tjuantumfatu ejfet

Vrbis complendogjro^meditata cjuod

ejfet,

JErgo quadratum aut qu<zuis tetragonafgur^,

HORTVSSOLIS/

CtrcH^

MtNsvRA

Di

LiB.

loy

CircHlHS ant triqHetrum quodfiniat accipiatnry

QHodprimHm ingemma^ tantHm difcindito par


tes

Hasq^Jtgillatim ingeminas ffibdiHide rurfiim^

^t^iterHmpartein partcscjuacHmq^ repofia


coram
CommodiusjpaciHm^ qHantnm ex<zcji:are Itccbit^

Jllamadt^fij^tomHm^cjHafit fied:abile

VvcillHm

Jolis

perrnHlta expendtt,

^ tfind.

C A P V T

XIX.

AVCTOR, DvPtATOR, VnitoR


cx vulgatis Euclideis.

ANgnlHS ex re^a re^Hsgtmina tibireUam


^tffionttgeminamyijHaconneElaturvtrinij^
Tmtiahafis- tnqHetri CQncludcns indefiigHram ,

Quantaaqua

'

efi gemints gc?mnohocde fiontefiign^

ris.

Hanc duplarevolens igitnr componito reElas


%/,<jHalcs btnaSy vtfit comprenfitts ab illis

AngHltis ille^paremgeminis cjui partnrtt i^.<jHam

Hanc qnando exciptet Saturni horoficopns^tnde


Certa aderit rationemtnor^ maior^^profieUd :

ScH latertim qmcqHamfiHperadiiciatHr advnnm^


Vel demptnmfnerit^fieH adticiatnr ad ambo^
Ftt nthilo fitbtenja mtntis par vna^ eadem^y
Sic dpiplicis Cyclt^dHplex radins ttbi porgit

ReUo anglo triqHctrnm^ cuins mains lattis vnnm

CampHm datgeminis campisp^lertitcr ^qHHm.

loRD. Brvni

Oi

C A P V T
S CAL

HOc defonte dabmt

UdU

5C5C.

A>

teiradis Jimulacraprohatii

^imidmm^femfer(imilemferHandofigHram^

Quando dimettensttbi duplexindicat apte


HocmedvHm^ quo dimidiumdatfiHminis ordoi
Qfmdransconfimili captahitur ordme. T?orro
Tertiafi ^upiat/ifmlem pars fortefiguram^
'E(ioparaUelograr/}mu/?i(jHantHm dabit ima^H

;QHadratHm qnartafublataparte reportat

.QHodmox expanfor difiendat,vt vf^ adolefcatx


Q

Vclfors deglifcat ;

velprognomone vel de

Db MensvrA
f^orporepriZcipuo

quadratum

Lib.
concipiat$tr\

^yiutpromptepoterispartem decerpere tantam


toto^ in terna6 vbipartcs cofia refiEla

efi^

Qu<x, parihus reliquA coniunlia efifinibmyvnde

AthidiqHedtfianspartem difiinditacutam.

Quamltbet hac rationepotos cjuadrarefiguram^

ercurii vtpkUrum docutt clatiisj^parata^

Qu& moxperFluutumperj^ Expanjhris optts te

Ad ^lSltch normam^fuccurrentp Horo ^Amj/nta


Qu^djrare ejficientfacilt NtcUs(^^ tenord
Qifftde mutata tanto exporEiamine Rhombum
Confiituet^cjuanto trtcjuetro de A^ateriei

L^titta exfurget triqtietrum mediantibu^ tisce,

FvNDAMENTVM.

CA P Y T

XXL

'

4o8

R D. B R

No

r,^

COrporein harmomco certa interualla fonorum


Cvnctpmnt numeris aptata manubria certii
Al:n[tir&\vt variis varta pro mole notantur
Ftfiula Jptraclt6,calami4^,tHbaytibia,cornu.

Corporvs hetc molos efi confideranda per altum


numert cjneis certas edere vocti

^^erj., amplum,

Efi opera^^vt prtma archetypus valet harmonai


hiHcnta admolemfi^MeEh corporis^atq^
Jldultiphces vocis numeros* Hdc cuntta ad amufiVK>
^

Suppedttat plane Saturni horofioptis.

Illic

(fim

ylut vtaJpeElanda efi certa ratione adolefcenSy

Aut certis^ crefcensgradibtts^ radttisj^ lattu(^^


Veljpecics certtferuanda efi interiialli,

C A

V T

xxir.

De occultafcriptura, minimo 6c mciifur*


explicabili*

EXigHocomprenfaocultfiat peruia traElu


Ltnea :persfickamfolers dabit hanc adolefcem
TrdiciptensreEHs comprenfam a(juahbus vjcj^

Adfignum tenfis, cjho tntegrum


Concludat bafis tnqua

dLcjne

tanta trigonur

dtflando liturA

JExigtiA^maior btnis victbu' atq^ vicenis

Illam comprendattotideminpartes^ fuperfiani^


Ftnibtii epyopriis difcindat ttirba tomorum.

Heic radttis gjri efl Acfuaticofia trigoni^


10 Cuiclementorumnumerumbafis explicatvns
^artibtis\

vnde queant vocespervifa

teneri

Illorum inferiem^feriesgraduata tomorum


Indtcat vt radttts vanis vfuJiet tdem

Tan^

De Mensvra Libhr.

lop

Tangendo appoJitecjuidcjHidrecitaHerit vnum


CrHrthm accipiettangentU dextra gemellis
Qha verjn cjHocf^nK^^ meant non pajjihns AqnU
f^t neo^

continnant direclo tramite nHncjHam.

P orro conceptm centro ant nafcatnr ab vno


C?mprenJiJpacii^aHt perreElHm continnentur^

to

Ah: CHtHscHmq^ formam capinnto elementi


CompoJitiHefHVS qHiafnibm omnia cnrno

SeH tendantduUufen reUoJeu cjuoq^ mixto,

JDnmmodo vis nnJtjHam tHrbetHrJigntficatrix^


Qualibet hdc igitnr regerantnrforte^ velvt Hi$
Confnfa coeunt tnrba modo traUtu abnnde :

SCRVTINIVM ViRBORVM.
GCFISHDVXBRPONTCiFAMXX

'I>ijiinUMrefluAt,ne^fttfinelHmmecHf^U

%>umffirfnm

{fHm

^ deorjkmt adkua dextrAO^^ retorO

iio

loRD. Brvki Not.

Antrorfum^ c^dunt^ poteris qua^cHnc}^ figura^


tAt(^ Charaf^ercsvtcinispromerefigms.

Ergo adradiccs momentum extendo elementi^


Vt minus ex magno pateat^ cfuantumltbet rpfum
Fundamen tendas: nam quA tecum^ valebunt
Ejfemodofemper regUta proportiojtet.

Vt^ elementorum variaeFipofttura.propagans


VtflmElasJpecie^ : tta nunc operd. effe vtdemus
n^ropojito vt varie vario fub nomine currant.

jT^m^ ita vel cunHisfi hdc ars clarata veniret,


^ilpoteruntfecreta minus cuicumg^ manere

Commodaperpetuo vt totumfctat vntis Gf alter.


fJMatres cjjuaproptergeminas defiribogenentcs
Bis quatuor natos t^iuai mok bis(j^ vicenas

DE MENS VRA LIBER.

2Jl

^uot^ modisvariepoJttHramprinciptorHnu
nyfddHc&s\totidem ttht matres confiitHuntHr^

^HarHmcHti^fHaeflnatorHm tanta corona.


Dt^toprima notat matrcm^natam relicjuA cmncs*

Prima mater:

Ordinaria &antiqiia

fcricdifpofitae.

Ens

Abcdefghiklmnopqrstuxyz

Fatvm B cdefghiklmnopqrstuxy zW
FORS
CdefghiklmnopqrstuxyzW A

W
K
b'

DefghiklmnopqrstuxyzWAb c
Nefas EfghiklmnopqrstuxyzWAbc d
Amor FghiklmnopqrstuxyzWAbcd e
Lis
GhiklmnopqrstuxyzWAbcde f
Ordo iHiklmnopqrstuxyzwAbcdef
CHAOsllklmnopqrstuxvzW Abcdefg
MvN KlmnbpqrstuxyzWAbcdefgh
Mens LmnopqrstuxyzW Abcdefghi k
AMtNT.Mnopqrstuxyz wAbcdefghiky i
/Cqval Nopqrstuxyz wAbcdefghikl xn
"
iNiEQ;^
OpqrstuxyzWAbcdefghiklm n
Lvx.
PqrstuxyzwAbcdefshiklmn o
Tbn.
QrstuxyzwAbcdefghiklmno P
TMp'|RstuxyzW Abcdef^hiklmnop q
VERiT.StuxyzWAbcdefghiklmnopq r
Fals. iXuxyzWAbcdefghiklmnopqr s
Locvs VxyzWAbcdcfghiklmnopqrs c
ORrvsXyzWAbcdefghiklmnopqrsc u
Adol. YzWAbcdefghiklmnopqrstu X
VxTA ZwAbcdefahiklmnopqrstux
MoRS wAbcdefghiklmnopqrstuxy yz

Fas

xw

O HD.

Pkima fitiA:

RVN

N O L.

Cuifccundus ordofit primus:&

prx*

mus circulari ordincreflcftcntcmigrat


invltimum.

cdefghiklmnop qrstuxyzW
F OKS Cd efghiklmnopqrstuxyzWA
DcfgniklmnopqrstuxyzW Ab
Fa.s
NeF AS E fghiklmnopqrstuxyzW Abc

F AtVM B

Amor

A
b
c

Mens

ghiklmnopqrstuxyzWAbcd
GniklmnopqrstuxyzWAbcdc
Hiklmno pqrstuxyz wAbcdef
I klmnopqrstuxyzWAbcdefg
KlmnopqrstuxyzW Abcdcfgn
L mnopqrstuxyzW Abcdefghi

Ament.

Mnop qrstuxyzWAbcdefghik

yl

Nopqrstui^yzwAbcdefghikl
OpqrstuxyzWAbcdefehiklm
Lvx
P qrstuxyzwAbcdefghiklmn
TEkE. Qjs tuxyzwAbcdefghiklmno'
Temp' jRstuxyzWAbcdefghiklmnop
Vervm StuxyzWAbcdefghiklmnopq
Fals. [TuxyzWAbcdefghiklmnopqr
Locvs Vxyz W Abcdefghiklmnop qrs
Ortvs ]^yzwAbcdefghiklmnopqrst
Adole. YzW Abcdefghiklmnopqrstu

Lis

Ordo
C HAOS
Mvnd'

VlTA ZwAbcdefgniklmnopqrstux

MORS WAbcdefghiklmnopqrstuxy
Ens

Abcdefghiklmnopqrst uxyz

n
o
P

u
X
y
z

SECVW

DEMENSVRALIBER.

'211

Secvwda FiiiAiCui primus ordo matris fit pcnultimus,


^primaefiUarprimusfitvltimusildcmde tertia genitaficalii*
lUcccfliue occurrcntibus filiabus^quastuum cft
cxplicatas intcUigcrc)

eft

indicium.

Fo KS

CdetghiKlmnopqrst uxyz W A

Fas

Nefas E

Amor
L

Ord

Cha o's I
MVND^ K

Mens L
Ament.

/qval.

L vx

TeneB,

Temp^
Vfi

RVM S

T
V
Ortvs X
Adola Y

Fals.
Loc vs

VlTA Z

MORS

Ens
A
Fatvm bcdefghiklmnopqrstuxyzMT

ardi^o ordi
Pc aliis matribus inftitucndis a quibus pari prac*

nc rationc 5c nunicro gcncrant ur fiiix.

R VN N O

L,

yit matrnm primit de eiementii mtlltn

dmes
Utvanonumtrovarte connexa pertllHm
^ftis opH* nun^Ham pojfuntfimrter apte.
^t modo pracuntlu tripitct pr luce celehres
n^cciptmua ternas^qHarum mutto prtor vfis
TrdcurrttSPrMfert naturai ordo fecundam

Hamprimumvoxemtgrat de pedoru tmo


Etfenfim tenuata arHo finrturin ere^
(^onfona de Uhrii ad dentem hn^ ua af^ pa/atum ett.

Beatitudo
Certitndo

OR

I
D. B
I
^rMtertd innHmira ttbt matres mntttpticantHr
Vt fpectes variM , varUi eH pofitnra efementt
Hatarum numerui qno^ eil fuh matre repertm

Conftrjfiu

Idea
Fruitio
H^hittiS

^SHotPu

Lex
Produciio

V?rbu?7Lj

Aciouhxkqjliirsgzcdcfwmb
p
EiouhxkqilnrsgzcdtfWmbp A
louhxkqjlnrsgzcdtfWmbpA c
Ouhxkqjlnrsgzcdtfwmbp Ac i

VhxkqjlnrsgzcdtfWmbpAci
HxkqjlnrsgzcdtfWmbp Aeio
XkqjlnrsgzcdtfWmbpAciou
KqilnrsgzcdtfwmbpAeioub
QilnrsgzcdtfWmbpAeioubx

o
u
b
x

k
InrsgzcdtfWmbpAeioubxk^^q
J
LnrsgzcdtfwmbpAeioiibxkq

NrsgzcdtfWmbpAeioubxkqj 1
RsgzcdtfwmbpAeioubxkqjLn
i^cceptatio SgzedtfWmbpAeioubxkqjLnr
Conttnuitas GzcdtfWmbpAeioubxkqjLnr s
ZcdtfWmbpAeioubxkqjLnrsg
Miractilum CdtfWmbpAeioubxkqjLnrsgz
Tojfibilitas DtfWmbpAeioubxkqjLnrsgz
c
Panitentia TfwmbpAeioubxkqjLnrsgzcd
Reprejjlo
FWmbpAeioubxkqjLnrsgzcd t
Ordo
WmbpHcioubxkqjLnrsgzcdt f
Serutttis

^yfuerjto

Obie^unu

Mbp A eioubxkqjLnrsgzcdtf W

ty^ccejjio

BpAeioubxkqjLnrsgzcdtfw

"JR^ceJfns

P AeioubxkqjLnrsgzcdt

fwmb

DE MENSVRA LIBER,

Tert I A M ATE R,elcmcntaordincnaturacinftitucntis.


Tertia fit fiudio materfercommodanoflro

^luafroduBa magi6,magefit quoq^ rara litura


JSfempe locum na^s, extremum.Sitproximaq^ ilU

luAcumc[j estfariliflm conditionepropinqu/i

Commodttasq^ ciu^ tepro breuitate iuuabit

N vicihus 'vemant 'variatis inde liturA


i

Aut alia nifit pro vifi^ conditione.


7>/7/7^//d?;

AeiovsmnlbgdrtpfgiWqhyx Z

Authorit.

Adulatio

Concretio

AbflraElio

Sxperietia

fncluflo

Sxcluflo

Determin.

T/anfltio

Comutatio
Cejfatio

C
D

Confejfio

R.

Retributio

Attributio

z A
z
I

Z
Z

V
s

M
N
Z

Z
Z
Z
Z
z
z
z

Obli^atio F
Solutio

L
B

D
R
T
P
F

Z
z

Cofrifiatio

Pajfio

jH

Priuatio

|Y
,X

'Dcjinetia

Termimts

H
Z

ZAEiovsMNtBcDRTPFeiVQHY

lORD. BRVNI NOL.

i<

Matrishuius&aliarumobliquatio

trtu (lajjes prtmHm d fpone elementa;


^jcfgtta fintcettu vartanter tn interuallu
Dt^i-ift'^ vt raro miigu ac mmu4 tlU redtre
chetypHm fignabtmus vnam:
Qnjiterunr, 7{os

^0

valehtt fingere mtlle.

*>etnc var.itf ftl"

Certa^tiam mterdum vnrtet disianrta voces

Quamuii contmuo hic vtdeas ejfe

Cynofura
Eltx

ordtne poftas,

AcioUSMN tBCDRTPFGlWQHYX
EioU AmN LBCDRTS

OuAeNLBCDRTSM

Z
z

Cygniu

Sagtttit

7)elphtn

VAcio

z
z
z
z
z
T
z
z

Pegafks

Ac

Cepheiis

CoronaAri

OuAei

VAcio
Ac o u

Herculcs

ou A

ouAc
OuAe

ou

ouAlBcdrtsmm

ou Ac
po Vqhyp z
Z
Andromc Ou Ac iBCDRTSMNL
I

Cajfiopea

Erichthon,

VAeio
A ei 6 u

Trtangul^

P^erfetu

ou A

z
z
z
z
z
z
z

^ACr^urus

ouA c
OuAei

Lyra

VAcio

CaputAie.

Ae ou
E iouA
I ouAc
OuAcocdrtsmNlb

JBerentc

Falx
Capra
Hcedi
Orto

c.

z
z

VAeiUDRTSMNLBC
RTSMNLBCDGl^QHYPrZ

z
X

PE MEN&VRA L1B5R.

Re $
Procyon

Argonau
Hydra

Aciott

2|
X

EiQuA
louAc

O-atera

Aciou

EiouA
I ouAc
OuAci TSMNLBCDR
VAeio
Aciou
EiouA SMNLBCDB^T

LupU4

^^ra
C^etus

Eridanus
Caduce^
f^ellmau

Des

ou Ac

OuAei
VAcio

Cancer

Leo

Erigone
Lances

Ouaci

Scorpius

Chiron

Hircus
Deucalio
Vjrna
Ptfies

'

Aeiou
EiouX

Cdflor

X
X
X
X
X

OuAci

Cormu
CetaurHs

ary

YYM 44coi\tiw^ndam oWiquationem.

ouA

VAcio
Aciou MNXBCDRTS
EiouA NLBC DRTSM
I ouAc LBCDRT^MH
OuAci

VAcio
Aciou

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2ig

lORD.BRVNI NOL^DE SlfNsVlfA

LIB.

Matervnade rcliquis percgrinis^otdinem a


Titulis prmcipis adfcribens.
fndepercgrina matrcs ex legegemmtHry
..

y mihi detitHlisacnomtneprtncifisordo
f

fnhaCe

dtfttnxit prA miffum a jronte trtgonuyru,

Uentrojiiiu
'CelfitHdo

'

Gcelshidvxbrpo ntfamqy^Z
C
y G
.

$xcelletia

Latu

olertia

tS

Honor

IngeniHm^

Domtnatto
Sobrietas

D
V
X

Bonitoi

Rcgimen

PHlchrttH.

OrnatHS

Norma

l^trtiu

F^z^?;4

iy^rma
Modcflia
QHtetndo,

y
y

'

\'
a

y
.

E
S

'

'

'
'

V
B
p
I

y
y
y
y"^

F
'A

'

y
'

y
y

iY
i?!?//^

...

SCHEMA*

SCHEMATVMINSIGNIORVM
DEFINITIONVM INDX

JtT

AL-

phabcticiis.

Aquale

^ huquale

quici

jingulus quid

i^S

PariM PerrinaciA
Planum qtiid

-9S

Area Democriti
jitomus quid

ls

Plecirum Mordentii
Porta Veneris

^l4S

Atrium

138

Ptmcium quod Mintmum

esl,

yo

Vencris

Minerus

140
ApoUinis i^^, ex AtrioA'
poUmis AreAdijfeHor 200
Campus Democriti
IP

Campus Leucippi
Cingulum

quidfitA4S, Pttnciumquod

Terminu4 esl,quidfit -i^


j^j
luadra Mordentii
^i^
Recium quid
i
Pyramisqtiid

Telluris

197

Circulns quid

Claui6 transmutationum 202


Comprehenfionis fcala
is^

Corpus formntum quid


Duodenariifcala
Tigura quid
Filum quid

ReciA ex quAfito puncio indicatio

Scala comprenjionis iB^ Scala dtiodenarti iis.

progrejftonis fcxagenarii in

III

partihus ad minimtt , iuxta


'vulgarem ctrculi diuifio-

'

147

nem

Tttndamentum

202.

Scriptttra occtilta

Gnomo qttid

I47_

Solts uexiflfim

hortU6

204.

Sph^ra qtiid

Solis

Democriti
po
LtneaAIinimt4m,quidJit 14.X
LineaTermintcs qttidftti^s
Ifofceles

Maius
mimvs quid
146
Menfura quid
146
Mtnimum o Termintu qtiid

OrBu^ Vamina quid

146,
^4.6

z&^
hortt{4

204.

1 ^7
qutd
14.S
Telarium Arachnes ex Atrio

Superficies

Veneris

Tetragonifmu4

^49-

Antiphontu

7JL.Tetragonifni exameSo

Tottim

pars qttid
Triangtdtf^ Leucippi

Vertex afccnde72s
dens

P^r^aUela quij

ScaU

146

Vnio

i.f6

is^
dcfccnJ7j,i74.

2^

's