Sei sulla pagina 1di 9

BO THONG TIN vA TRUYEN THONG

CONG
. HOA xA HOI. coo NGHiA VIET
. NAM
DQcl~p - TV do - H~nh phuc

S6: .A50Q/QD-BTTTT

so THON~

Ha N9i, ngay

lO thangAO nam 2014

QUYETDINH
V~ vi~c sua dBi bB sung Quy~t din~ sB 433/QD-BTTTT I?gay 29/03/2011 cua
Bo trmyn Bo Thong tin va Truyen thong phe duy~t Ke ho~ch hanh dQng
v~ TRUY~N THONG

quBc gia v~ IPv6

TIN
TINH KHANH HOA

DEN ~~~~ij1Y&ifB.
TRUONG

Chuyen:

LIIUt1OsosO:

BQ TH6NG TIN

vA TRUYEN TH6NG

Nghi dinh s6 132/20 13/ND-CP ngay 16/10/2013 cua Chinh phu


quy dinh chuc nang, nhi~m V\l, quySn h~n va co c~u t6 chuc cua BQ Thong tin va
TruySn thong;
~

Can cu Nghi dinh s6 72/2013/ND-CP ngay 15/7/2013 cua Chinh phu vS


quan ly, cung c~p, su d\lng dich V\lInternet va thong tin tren m~ng;
Theo dS nghi cua Giam d6c Trung tam Internet Vi~t Nam - Thuemg trlJc
Ban Cong tac thuc d~y phcit triSn IPv6 qu6c gia,
QUYETDINH:
Di~u 1. Sua d6i b6 sung QuySt dinh s6 433/QD-BTTTT ngay 29/03/2011
cua BQ truemg BQ Thong tin va TruySn thong phe duy~t KS ho~ch hanh dQng
qu6c gia vS IPv6, C\lthS nhu sau:
Sua d6i, b6 sung, thay thS Ph\ll\lc I, Giai do~n 2 va 3 (chi tiSt kern theo).
Di~u 2. QuySt dinh nay co hi~u IlJc thi hanh kS tu ngay kY.
Di~u 3. Chanh Van phong, Thu truemg cac co quan, dOll vi thuQc BQ
Thong tin va TruySn thong; Giam d6c Sa Thong tin va TruySn thong cac tinh,
thanh ph6 trlJc thuQc trung uOllg; T6ng giam d6c, Giam d6c cac doanh nghi~p
cung c~p dich V\l Internet, Nha dang kY ten miSn qu6c gia Vi~t Nam, Nha dang
ky ten miSn qu6c tS t~i Vi~t Nam, doanh nghi~p san xu~t ph~n mSm, doanh
nghi~p san xu~t thiSt bi m~ng, bao di~n tu, trang thong tin di~n tu t6ng hClP,
m~ng xa hQi; cac thanh vien Ban Cong tac thuc d~y phcit triSn IPv6 qu6c gia va
cac t6 chuc, ca nhan khac co lien quan co trach nhi~m thvc hi~n QuySt dinh
nay.!. A/
./

Nui nh{in:
- Nhu Di~u 3;
- Cae Thu tru6ng;
- Luu: VT, VNNIC

BQ TRUONG

.,....

Nguyen Bile Son

. .

PHULUC
CHI TIET TRIEN KHAI KE HO~CH HA.NH DQNG
(phe duyt theo Quyit ainh

s6 433/Q[)-BTTTT

Quac

GIA

vi: IPv6

ngay 29/3/2011 va auf)'c sua a6i, b6

sung theo Quyit ainh s6.AS.OQ[)-BTTTT ngaYllJIACJ/'fCUa


B(J truang B(J Thong tin va
Truyin thong)

GIAI DOAN 1 - GIAI DOAN CHuAN BI


(2011-2012)
1. Ml}c tieu:

- Roan thanh vi~c ph6 c~p kiSn thuc co b~mvS IPv6 cho c9ng d6ng cong ngh~ thong tin
va truySn thong. T~t ca cac doanh nghi~p Internet, cac t6 chuc, doanh nghi~p 16'nco h(;ld.ng
cong ngh~ thong tin thvc hi~n cac chuang trinh dao t(;lOnhan Ivc vS IPv6;
- Roan thi~n cac van ban quy ph(;lmphap lu~t, van ban huang dan vS yeu d.u dam bao
thiSt bi phai tuang thich v6'i IPv6 va uu tien h6 trq tri@nkhai IPv6 cho cac dv an cong ngh~
thong tin sfr d\lng ngan sach nha nu6'c;
- Rinh thanh m(;lngthfr nghi~m IPv6 qu6c gia. ThiSt l~p dubng kSt n6i thufin IPv6 tir Vi~t
Nam di qu6c tS;
- Tfrt ca cac doanh nghi~p Internet tUng bu6'c chuftn bi cac diSu ki~n cfin thiSt vS kS
hO(;lch,nhan Ivc va ky thu~t d@tri@nkhai IPv6 t(;lidoanh nghi~p. Cac doanh nghi~p Internet co
cung cfrPh(;ltfing m(;lnghofm thanh vi~c thu nghi~m IPv6;
- Cac M(;lngtruySn s6 li~u chuyen dung cua cac co quan Dang, Nha nu6'c duqc d~u n6i
thfr nghi~m va s~n sang cho vi~c chuy@nd6i sang IPv6;
- Roan thanh co ban vi~c danh gia va chuftn bi cac diSu ki~n cfin thiSt vS kiSn thuc, h(;l
tfing ky thu~t va nhan Ivc ph\lc V\lcho vi~c chuy@nd6i sang IPv6 t(;liVi~t Nam.
2. K~ ho~ch tri~n khai chi ti~t:

STT

NQi
dung

. ..

Nhiem vu cu th~

. . .

Don vi th lfC hien

Hinh thanh va phat tri~n m~ng thu nghi~m IPv6 qu6c gia:
Trung tam Internet Vi~t Nam (VNNIC) nang cAp,
phat tri~n m~ng IPv6 cua minh, t~o diSu ki~n cho
cac doanh nghi~p Internet kSt n6i thu nghi~m va su
d\lng IPv6.
Cac doanh nghi~p Internet co h~ t~ng m~ng dAu Cac doanh
n6i v6i m~ng IPv6 cua VNNIC d~ hinh thanh nghi~p Internet
co h~ t~ng m~ng.
m~ng thu nghi~m IPv6 qu6c gia.

ThiSt l~p duemg kSt n6i thu~ IPv6 qu6c tS cho


m~ng thu nghi~m IPv6 qu6c gia.

VNNICvacac
doanh nghi~p
Internet co h~
t~ng m~ng.

Cac doanh nghi~p Internet:


ThlfC hi~n danh gia hi~n tr~ng m~ng lu6i, dich V\l
ph\lc V\lcho vi~c chuy~n d6i sang IPv6.
Xay d\Illg va ban hanh KS ho~ch hanh d9ng
chuy~n d6i sang IPv6 cho m~ng lu6i va dich V\l
cua doanh nghi~p phu hqp v6i KS ho~ch hanh Cac
doanh
d9ng chung cua qu6c gia vS IPv6.
nghi~p Internet.
Xay d\Illg va thu nghi~m cac dich V\l IPv6 cO'ban
(dns, web, mail, ftp, voip) va danh gia vS tri~n khai
IPv6 cho m~ng lu6i va dich V\lcua minh.
Tuyen truySn, ph6 biSn va huang d~n khach hang,
nguai su d\lng tham gia van cac chuang trinh thu
nghi~m vS IPv6.
- Xay d\Illg kS ho~ch t6ng th6 chuy6n d6i sang IPv6 va
T~p doan Buu
chu~n bi cac diSu ki~n c~n thiSt vS nhan IlfCva ky thu~t
chinh, ViSn thong
d~ chuy~n d6i sang IPv6 cho h~ th6ng M~ng truySn s6
Vi~tNam.
li~u chuyen dung cua cac cO'quan Dang, Nha nu6c.

STT

NQi
dung

Nhi~m

VI}

cl} th~

. . .

Don vi thuc hien

- Dua ra yeu du phai s~n sang h6 trq IPv6 d6i v6i cac
C\lC Ung d\lng
chuang trinh, dS an, d\I an ung d\lng cong ngh~ thong tin
cong ngh~ thong
cua cac cO'quan Dang, Nha nu6c va cac d\I an cong ngh~
tin.
thong tin su dt,mgngan sach nha nu6c.
doanh
TAt ca cac doanh nghi~p Internet th\Ic hi~n f<?ngrai vi~c Cac
dao t?O nhan Il,fcvS IPv6.
nghi~p Internet.
Cac t6 chuc,
Cac t6 chuc, doanh nghi~p 100 co h? t~ng cong ngh~
doanh nghi~p 100
thong tin xuc tiSn cac ho?t d9ng dao t?O nhan I\Ic vS
t~ng
co
h?
IPv6.
CNTT.
2

Dao t~o
Dua chuyen dS vS IPv6 van trong chuang trinh dao t?O
cua cac nganh di~n tu, viSn thong va cong ngh~ thong tin
theo chi d?o, huOOgdfin cua B9 Giao d\lc va Dao t?O dS
chu~n bi ngu6n nhan I\Ic duqc dao t?O cO'ban vS IPv6
ph\lc V\lcho cong tac chuySn d6i IPv6.
;;

."
Cac thanh Vlen
cua Ban Cong tac
thuc d~y phat
,
triSn IPv6 quoc
gla thu9C B9
Giao d\lc va Dao
t?o.

,,:--,

- TriSn khai cac chuang trinh, dS tai nghien cUu khoa


hQc vS nhung giai phap triSn khai ting d\lng, cung cAp V\l Khoa hQc dich V\l tren nSn IPv6, san xuAt thiSt bi ting d\lng IPv6, Congngh~.
thiSt bi chuySn d6i IPv4 - IPv6.

Nghien
,
cuu,
tham
,
x
van,ho
trg

- Nghien CUu,dS xuAt cac cO'chS, chinh sach h6 trq tai


V\l KS ho?ch chinh cho cac doanh nghi~p Internet triSn khai vi~c kSt
Tai chinh.
n6i IPv6 qua Tr?m trung chuySn Internet qu6c gia VNIX.
- DS xuAt, tham muu cho cac Uy ban nhan dan cAptinh
trong vi~c xay d\fllg kS ho?ch va tUng bu6c triSn khai su
d\lng IPv6 cho m?ng quan Iy diSu hanh, M?ng truySn s6
Ii~u chuyen dung cua cac cO'quan Dang, Nha nu6c tren
dia ban, phu hqp v6i kS ho?ch chung cua qu6c gia vS
chuySn d6i IPv4 sang IPv6.

SO' Thong tin va

TruySn thong cac


tinh, thanh ph6
tr\Ic thu9C trung
uang.

- DAy m~nh vi~c kiSm tra, giam sat qua trinh chuAn bi,
chuySn d6i sang IPv6 cua cac cO'quan, t6 chuc, doanh
nghi~p, cac ISP t~i dia phuang.

Thong
tin
tuyen
.
;).
truyen

- Cac cO' quan


thong tin, bao chi
- Theo doi, phau tich va t6ng hQ'Ptinh hinh chuySn d6i trong
nganh
IPv6 qu6c tS. DAy m~nh cong tac thong tin tuyen truySn thong tin truySn
vS IPv6.
thong;
- Dua tin, bai vS tinh hinh triSn khai sir d\lng dia chi IPv6
- Ban Cong tac
t~i Vi~t Nam va tren thS gi6i. Xu~t ban cac ~n phAm, tai
thuc dAy phat
li~u vS IPv6 ph\lc V\lcho qua trinh chuySn d6i.
triSn IPv6 qu6c
gla.
- ThiSt l~p Website (http://www.IPv6tf.vn) va h~ th6ng
thong tin truySn thong ph\lc V\l ho~t d<)ngcua Ban Cong
tac thuc dAyphat triSn IPv6 qu6c gia.

HQ'Pbic Xuc tiSn va t6 chuc cac ho~t d<)nghQ'Ptac qu6c tS lien V\l HQ'Ptac qu6c
quAc t~ quan dSn IPv6 h6 trq cho qua trinh chuySn d6i.
tS.

GIAI DO~N 2 - GIAI DO~N KHOI DONG


(2013-2015)
1. Ml}c tieu:
- Hinh thanh cO'sa h~ tfing m~ng IPv6 qu6c gia;
- TriSn khai r<)ngrai vi~c cho phep d~u n6i va thir nghi~m IPv6 tren cO'sa h~ tfing m~g
IPv6 qu6c gia;
- T~t ca cac doanh nghi~p Internet s~n sang ho~t dQng song song IPv4/IPv6;

- B~t dfiu cung c~p chinh thuc m9t s6 djch V\ltren nn cong ngh~ IPv6 cho khach hang;
- Cae t6 chuc, doanh nghi~p 100 co h~ tftng cong ngh~ thong tin bu6c dftu trien khai vi~c
chuyen d6i h~ tfing ti:rIPv4 sang he; trQ'song song IPv4/IPv6;
- Chinh thuc ap d\lng IPv6 cho M~g truySn s6li~u chuyen dung cua cae co quan Dang,
Nhanu6c;
- M~ng Internet Vi~t Nam s~n sang cung c~p cae djch V\ltren nn cong ngh~ IPv6.
2. K~ ho~ch tri~n khai chi ti~t:
STT

NQi dung

Nhi~m

Phat trien Tr~m trung chuyen lUll luqng IPv6


qu6c gia (VNIX v6) lam trung tam d~u n6i de
hinh thanh m~ng co So' h~ tftng IPv6 qu6c gia.

Dam bao DNS qu6c gia, VNIXv6, m~ng co


h~ tftng IPv6 qu6c gia ho~t d9ng 6n djnh.

Hoan thanh vi~c d~u n6i v6i Tr~m trung


chuyen lUll luqng IPv6 qu6c gia (VNIXv6) de Cae doanh nghi~p cung
hinh thanh m,;mgco So' h~ tftng IPv6 qu6c gia. c~p djch V\lkt n6i
B~t dfiu cung c~p chinh thuc m9t s6 djch V\l Internet

Iml'i va
Vl}.

th~

M~ng

djch

vl}. cl}.

So'

IPv6 co ban cho khach hang.


-

Chuyen d6i m~ng lu6i, djch V\l, Ung d\lng,


phftn mm ti:r IPv4 sang he; trQ' song song
IPv4-IPv6.

Chuyen d6i djch V\lDNS cua minh sang he;trQ'


song song IPv4-IPv6
Cae doanh nghi~p cung
Hoan thanh thir nghi~m IPv6 va xuc tin cung c~p dich V\lInternet
c~p thir nghi~m djch V\l IPv6 co ban cho
khach hang.

HuOOg d~n khach hang sir d\lng, thir nghi~m


cae djch V\lm6i tren IPv6.

Don vi thrrc
".. hien
.
-

L~p ke hOC;lchva tung bu6c chuySn d6i dich


V\l nQi dung h6 trQ' song song IPv4-IPv6.

TUng bu6c

d~u ndi MC;lng truySn

sd li~u

chuyen dung cac cO'quan Bang, Nha nu6c VaG


mC;lngcO'

sa hC;ltAng IPv6 qudc

gia va cung d.p

cac dich V\l cong tren nSn IPv6.


ChuySn d6i dich V\l DNS va cac h~ thdng
ph\lc V\l dang kY ten miSn .VN, ten miSn qudc
te h6 trQ' song song IPv4-IPv6.
-

L~p ke hOC;lChva tUng bu6c chuySn d6i dam


bao phAn mSm, thiet bi do don vi san xu~t ra
h6 trQ' song song IPv4-IPv6.

Tien hanh vi~c dftu ndi, thit nghi~m IPv6 cua


cac cO' quan, t6 chuc, doanh nghi~p v6i mC;lng
cua cac ISP.

Cac

bao

di~n tit, trang

thong tin di~n tit t6ng hQ'P


va mC;lngxfi hQi.

T~p doim Buu chinh ViSn


thong Vi~t Nam; C\lC Buu
di~n Trung uong.
Cac Nha dang kY ten miSn
qudc gia Vi~t Nam; cac
Nha dang kY ten miSn
qudc te tC;liVi~t Nam.
Cac doanh nghi~p san
xu~t phAn mSm va thiet bi.

Cac cO'quan, t6 chuc,


doanh nghi~p.

Tiep 1\lc triSn khai cac cong tac dao tC;lo,nghien


cUu, tham vftn, h6 trQ',thong tin truySn thong, hQ'P
tac qUdc te dfi triSn khai trong Giai dOC;ln1 dS h6
trQ' cho cong tac chuySn o6i.
Tiep t\lC thuc d~y triSn khai sau rQng cac hOC;lt

H&trg,

dQng cua Giai dOC;ln1 ddi v6i cac ISP m6i va cac

thuc ddy

t6 chuc, doanh nghi~p khong thuQc khdi cung c~p IPv6 qudc gia.

Ban

Cong tac thuc d~y

dich V\l Internet.


H6 trQ' cac cO' quan, t6 chuc, doanh nghi~p trong

Cac

doanh

vi~c chuySn d6i mC;lnglu6i tu IPv4 sang chC;ly Internet.


song song IPv4-IPv6.
Thongtin

tuyel1

Tiep 1\lc triSn khai cong tac tuyen truySn quang

Cac

ba du6i mQi hinh thuc nh~m nang cao nh~n thuc

doanh

cO' quan,

t6 chuc,

nghi~p

la thanh

STT

truy~n

. . .

. ..

Nqi dung

Nhiem vu cu th~

Don vi thU'c hien

cua cac doanh nghi~p cung cap phan mem, thiet vien Ban Cong tac thuc
bi, dich V\lva nguai sir d\lng Internet co lien quan dAy phat triSn IPv6 Qu6c
dSn IPv6.
gIa;
Cac cO' quan thong tin,
bao chi trong nganh thong
tin truy6n thong;
Cac Sa Thong tin va
Truy6n thong.

HQ1> bic
~

quoc te

Xuc tiSn va t6 chilc cac ho~t d9ng hgp tac qu6c tS


V\l Rgp tac qu6c tS,
lien quan dSn IPv6 h6 trq cho qua trinh chuySn
VNNIC.
d6i.

GIAI DO~N 3 - GIAI DO~N CHUYEN DOl


(2016-2019)
1. M\lc tieu:

- Roan thi~n va nang cftp m~ng cO'sa h~ tAng IPv6 qu6c gia, hoan thi~n vi~c chuySn d6i
m~ng lu6'i, dich V\l,ling d\lng, phAnm6m va thiSt bi tren toan b9 m~ng Internet Vi~t Nam, dam
bao cho Internet Vi~t Nam ho~t d9ng m9t cach an toan, tin c~y v6'i dia chi IPv6 (hoan toan
tUO'llgthich v6'i IPv6).
- M~ng lu6'i cua cac t6 chilc, doanh nghi~p, M~ng cua chuyen dung cua cac cO'quan
Dang, Nha nu6'c chinh thilc sir d\lng va cung cftp dich V\lv6'i IPv6.
2. K~ ho~ch tri~n khai chi ti~t
STT

Nqi dung

. ..

Nhiem vu cu th~

Don vi
thU'c hien

Don vi

thrrc hien

Chu dQng th\Ic hi~n hmln thi~n m<;lnglu6i, phat


triSn dich V\l IPv6 cua doanh nghi~p, dam bao
toan bQ m<;lnglu6i cua doanh nghi~p hO<;ltdQng
6n dinh v6i dia chi IPv6.
TriSn khai cung c.p cac dich V\l IPv6 cho Cac doanh nghi~p cung
khach hang va chu dQng phat triSn dich V\l tren cfrp dich V\lInternet.
nn IPv6 theo yeu cAu thi truang va xu the
chung cua the gi6i. Dam baa chfrt IUQ11gdich
V\l va cac h6 trq dich V\l cung cfrp den cho
khachhang.
M~.lllg
ImYi, san

phftm,

dich vu

Cac bao di~n ill, trang


Roan tfrt vi~c chuySn d6i dich V\l nQi dung h6
thong tin di~n tu va
trq sang sang IPv4-IPv6.
m<;lngxa hQi.
Cac Nha dang kYten
Roan tfrtvi~c chuySn d6i dam baa djch V\lDNS mien qu6c gia Vi~t
va cac h~ th6ng ph\lc V\l dang ky ten min .VN, Nam; cac Nha dang ky
ten mi~n qu6c te h6 trQ'song song IPv4-IPv6.
ten mi@nqu6c te t<;liVi~t
Nam.
Roan tfrt vi~c chuySn d6i dam baa phAn mm, Cac doanh nghi~p san
thiet bi da don vi san xufrt ra h6 trQ'sang song xUfrtphftn m~m va thiet
IPv4-IPv6.
bi
Dam baa m<;lngmay chu DNS qu6c gia, h~
th6ng trung chuySn luu luqng qu6c gia hO<;lt
dQng an taan, tin c~y v6i dia chi IPv6, dap Ung
yeu cAucua ha<;ltdQng Internet Vi~t Nam.
Tu vfrn cha cac co quan, t6 chuc, doanh nghi~p, Ban Cong tac thuc dAy
phat triSn IPv6 qu6c gia.
trang cong tac chuySn d6i IPv6.