Sei sulla pagina 1di 12

ff#r3B&Neb&'lM

g H'*
*,- f"rh S.iJ*. X.:[-.'F
-*""1d, #
4;sp
$'9* X -, ,S #^i1F lrt"
s
r\!&*&%.i: T"S.E F4r r-l* +Q

t'4.Pf

iL

oojleocmrn0

ffi.
&ffi
ffiffi
ffi

;*
,'

1,:u,ette croe"r4ilejlermcs6oflro0 oilglo0 crcm6 e,ocllaor crdolorcoilocn, oa,g&os (oro6cet


.tioroemorcrtanor o4160r:om orocllcoileo3ooccmcdronrr-o-La46crr1oE6o&cm m:deirsco.r

corqoi 'n:cLnd o-iceioieil'qotoer

oJgol&o GeoDerE6eocQ0i oouroceman". cnlvosrl;occcu


eiog crLleor:ercm-.r1 pcmgo omqplerm ojlcrolgso6cm o,ncmtcndreo.

ir

fL

,,

'ltffi

{ffi

50

ocrOnldl t Ogqlolql

gtlo trltrmo, {n} onll fi}$c}o

drt

/*"s

ffilm$dldrl$ffii

nJ

*o

poocelo(gaogo rolocrr3olorrorofl oo0oo.r3o o3e3


cg$srrno73osor3" oJldloflelccofl@JcmA mlaoo
sg" eruo'o41

6l

g ooolood oocoJlgSf cnoo

cmciloll

eCloJlco oJlc<roosjcoBoo
o oJ do J(m oil crt o s, o
(m oJlsol oo o1 oo r0 p

gorucoocoyocos

rrJ&,J

oo 6oec ol errdl o a,

ern3o

ruroleoc g3c mr coo mtr6

aot r0

oicDlorOosmeopgS" oJlgoo.rc$oO6rorDi cnJc


egcm3 m r0 enL ul aa.r. a crnlo o m cpgl a c a,coro ro o'l
4[o1eo3cm B{0oyoco.floo0o odlcofl aereer'rsrootr0
rogdcmsoJlegemJcoo oJ(@Jc(uro,e.roro'lnfl ce,oo
OetSd, rood os,oo(ncaQil o$(m cruo('tlc(ocoJdro
smoyolocao oJlnvcncr06 mcBo. t'n{)ocm o{Jg
ru3" e,ocofl4ilglgg uo6rpoccmrol acurirucdl
o crOo c o: acn p g rorg v ooilo0 ruro m3re oJl rgfl eer3
(m oogcoJ crDo(/Jlro (odrplo aetcermr'lcrilo
oJloi roroo cm a aSl $ el. " oil orlcro o.r a 4il q e c

cil g c ri nu- ffo g fiA 6TU c o c a o1 eer ob oJ o 6rotol.


gcroenLcocotsos olloluemo nJorrlocudol(m

o a0
rOO

gg oSot

c cu o o or3o3ene1

cot

ejl o0

co1

oo

mro

roenro ocqgile,ao rorogc o


eu, c on c gil o3ctu' cru o ('fl (o ff u o ojl cu c ol o o6 ng crll
co)nogBl oocngonloa,

W1i

,i

,,

tt:Wffi

ccolc coccfl ceocsn0, og eSroo3e,comcot o196


ror8 crul

or qg

ol,

S6eo',

oJlaLScnn

cru' c no

c o0 cru1

c r0

aLa4[goolro0rJogc

nr.l" e, a

g c g,

enJl o ro0 c o

o c ojl crl crfl no etc crJl... rgo eon


ocD oJeJolol o6gru3oocs3oJlo0 mto0occrE o3nsi
dl oroo.
rOrO n?e3or o G(ocfiD co i' o_t c rod o.r c 61ot eJl' (oot
oSoE

cru c 16, a

oloa pc oo(')oror.nJ
qgJcoroeJ mlocrfl roco colo6rBCmE oo4[o6cm
ro c ern" ml o oJl cp c or e, c0 ml ortrcCl oi o c oli d, to c (ru
cn 6 re orol o 0i o c) .l' (o oJ o rgro ol a.ar c 6 royol do g ao
J
Goc o)o(mcog croccmoa. crjcoisc, ovg$oargr
oSnJC(oAOaOS m.loCrflrOo)

(oo

CO

o dr

61tB G

r;l coo

o41

oJl Osc Ot C o)

C CrD

d|

or66emro coJcoel. 06,6)9 cDovoqJS GnmeoJ

os GrOroocoJ6m roccr0 gcg<rolq rocoro'l{gro


GAOcos CQga,slo,crfl o0 o.gororecmScernc n{)(m.

oc@ofl m.lrterueroror3os g
oodrlqorJgg e,o4[o0 aog o_rolc.riotoro {B@ oon
rororl ro0 Gro 01 or mcs e1ot or e,a 6 orogrmgo3snd
occoJleer"mlocoolo.

,ili,

:l

to5TfJo oJcGS OdlOroeo'l GYOGo) (oo(,r)o 6r6r.IBJcmC

i l:lf

aefl

orcgcece,og, o!Jo rcrodro3oe,oocollog

cm3. crfl vo srg ro ol

ejl

lililti-illli
r.rg

co

aoil

og1

em' mr'l

crJl

cm" o c col ofl

" oJ sqJ c (oro) eJ ff r) o @'l or o

zor oJlruoru0

aQr

mi

o'1

ollo s ofj

crfl o

oLlo oJ

cll erunn cru (B 6 o.

g;f

nrO crll ot c

o;o

ogcm'pocmcrfleoo'lQotco. nJc619r, Gn(moonn


(oasodocomcaal ffDoojl(r)ccoa,m'roro gcrdloc

go oo(r)oJoleJ. oJad6rDffilc/o6rH(o)caocos 6loE


o o (/) o o or OB1 roro'l o ajl o0 o,

6rn J e coJ coo m) ,]'

oer"

5rd

a,u ernl

94 6o"r

rsc65fl m"o.(l)5.)crooa1er30 &Secgoaggrocaotl cQJ

(m

eE&6do's(oc(mlcoc oOCnlflooaA {Ba)ordgt.


GrsoJconterolufl ruo etgilcnetoelelao cro glegA

rorg em' nno cm"

ero8osnB e,l oA m cm

qgil$nef

doa. n0 crrf on oiD

c eojl 01

(l'lD

ao ciu

ao)los

cn'l t0

c a so

o.

np,r{leolcm

"

oJl cnfl s" m.ll crJl ocofl

o s ell q4

no"

n-L

tooil o

m"oo,cffril ngnfleol oc@og, ololeJloo0o orc


to: c ortr cr-r o1 c or os{o oc caJl (D3o s oJ s6Yo1 o el (, c
dlemccroo'lesrcorocd crllrol o-r3adoro6ocot3o1
g. oJlercmot;gg oimrco oo'lotceml oo3 q;co6
a snjl<n3oflaaco'otcq oa.lg/ c(ooeo oalo!
4il or o1 eq c e,3cm oo ergo c em" oro oil
nru.romcaolleoco,et g, oo <n g olc6Jorofl

cm" oJlcrrfl

" mi cn1 o coJl aS


a o p o.r c or c ar1 eo c cjl g3 c coror ror c d osj no m c
Ol o.r o'l edl 4g c c el c n{D (m {6f$ t/0 Q) o o ojl cro s$ cn
o

ro1 (ofl col o em' ng3 o o co3o.

(6o ul'l

onio ou8rurlollttt0 gdl4oitog "elSrooflacem".


oi

m.) ro.1dl

o c aoll

G& OSC CrDlo

eo" orq cl

rOr C

crril

COr

o"l

ro3O1

o,sl em roroil oE ol crofl

g.

s;o

ra1

cDc

slo.

e1

oE o6eru cor3os

q; ro et rwoil o0

6l

o& o ar c

493 ao,cgcmJl "eLdldlq colceilolao6o o,c

em c ct. m: c o o cril o cot cot3o ct cor eJl ocn cotso rBa c o-.t
adl gf o664 aog" oJlo,coro'l gro@|o e{slo rocd
oogoocncojlcoSos mceroolml r'ocnerotS ro3g
gil6m so 6rH o " og cm csm' mr roSec'l (6l oc af o) o cm
aoloerot orcrt oog oomcoJl oo oilcvooSl rilg
ro'. o.r ddl o-l o c ar ronn'l o0 o ojl to o, 6 a.fl g o g s3
t

rovotlao.r

ojlcrgcram)cqDoca) po5TDo

os dJ(,olconDeJrorolo0

cn:1cn1oco.r3

orc cojlaocct0 oo

or1

q;

tno0emcao aog orcrd ongoocnccof rucoa


o m cryo o (m o o c ao c rt n.t.>l 5'c' c51; gcuf c ot c coil a et
52

o0 g o:

OcOIl4 cc(,oc5m"

a cor c crn

q,oi

crg

e c cn

ooD&a0dlsc6co(D(D
dldldlooltmedonoofi

ooorin3cm:ci" rolccorgciloo gpog$eJlogcm"cruc

oalooCldloemdcudcn

endl gSernl

soDo8dmtolstooxco!
dotDconDoodldo6ot

co

d0t6ocddo0mcdlo0
oDflDoof,oocoleo6moldl

(I)c o 5rD

ctg e,u
nlYo

oJ

a.!

d 6,qmeco)3smem ro' oo caa e,


o 9 fl

co

oJl uo o,

ct1

co'locncol;o acddoeq. " otoo3otro3


mrooeeilcglocuSo ('n-rcrnro olcflole.ll'

o cn corgo s c

rudrru

olejlrucor
atet4il

(6)-1966 acocgg"26-cnc6m) cro @e5rr,.

ooloollccoc0tnocso,

@d'comcoo qgaoLcdlcgfl4Soe,ccerncoiloleog
cm3 (pollers oogco3 eeroJeo 6,&dl: oeraicg

tl8806[ll0c0md.0o6oF
dloolooonmo@6Oe
ordldoomtaoldloolan

mrlcrlloojlala otcd os oo mcoJl ao)8os cruoct)Jo)


o,oo og3gcu3o tu1&o @ Geocsl(r)o gs3oro'l ol mlo
ufl ro m.:o oJkucore,d cnruoc gcDlo 5ruc5fl loc
gtlo o 6,. o c.o or cn3o c oIl o'l eo 6fo o. 6) (o dolo orlo

'ooanooom;odld

000c03fl000f,(D006sr0

o!tc&fldlfiJlodldcD00n
oa$l$g.'oflortcandsdl
@6coot dl{cdnil ongnt
fillo0c

Sdldod

om6IUnDt.

c orui l, cru3o3o er ot v3oil ot cil Cl e, o g roSs eurJl


!o) (.r)ccD6'oBoo eic6eo3e. cncscrfl nrcgegiloa,

dl or

6gc rorlo,lql oreggtor oA olc

ga

gilacem", gpc

oelaocp
rooiloa o6ooo13. ce,$56ggro1 1960*eoo ol
nrroil 90-a,ggos GtOoJffDccDo oloco og;.nJl. osn

olo,o

em rorofl ocr0o o4ortrcql oo6rfJo

6rDlor

o rarg coll o3 cm g

er

ro crrfl ooltrcrt m:l cril o oJl o et

nfJgori" rojlocaocjlao nrrcd osioocrrcaotolc


aod. olcdaomtrg eeldec@cncolos ffDodlscr)
rur

recoorcorfl e,6dlorcolloScm} Orocgoo.),

al8 oSsru c cor c s6o c em" or c rd

ong{oocncalldo"oDco[oi co,oooJlcoilo0 cuqoeJl


G

(t'm

oco/laol "e,n$gf o;,acmc

cocqo crullcrt ogmrlov3crtmt"cot6errllcoroooo gcm

ocuolalt ovoocnooJlcor3oerno'lel6o acgcolld


m;1 ro c cil c m c

cdca, ac gtccmoiccat cooc m)c&

em"m:rotro. p4g m:occoilao.flal0

nll cm'o4ortrrry o c ao c s c5r6 c a,oo rg[ eo em o o61

crt

otocml

c(eJdlsie

eJlcncem-porccorco'leer3o,.'olcmd olc6'Gilejl'
C nJ c o eJ c o J oJ o'l a,si 6rr, all 19 otol o0 ol rol ojl oE

er

errfl

soAcrrJ(o)aoi

acrEoceocgoroilo6 oojl(roe,r0 ogv3oil. "o6cm3


nucotrroo,gcofloScml o6oo0o o3crrJloE; oL ol
ejlcro, mrcooo'|, nlunomcol mJc(l)cooD oJ6I{
oc o c cnil cril ocofl o0 gp roror o o o o o e6rr gil 60 c ru 6
crlcdlooto coJ 6cn Gm ml6ojoqgs3otocc0 ruol

ocio.

c o c oo cra

a, g1,oA

m:1 crl n qojl o0 a ru orrdl coll o6cm6 996 o61 o1 et3" a o3


oernlaergcocgo rotgd ongoomccollcot6ers cru6Tplc
oolrneolr$eLgos o{)ooTco}o ooJl<roo,o'lermcol3o
oerooJldlqf oacorn3co-tccoil scaocr6. cn'ld
oroccri oioqocot omcgf crucoong$gf o{) cm(')c

o1o0 ogrorolaooDo o{)fl,l]c6rD"mrro;edlruioccol

rdl

mccerc n1m6$m1g3cm aol m)ocrr'larrsoeerco

o cotlo a crDlo

5)s {6fgIo $glo"lccorlo elgikoocaDlo


cn al0 o,1

ran

mgreruoccoi'lo3cm3

ooo"lonoleicr0o@e. ffDd6ruesaoe0rJ

Oro6YDo

oscD;o dlollrorrooltot

o.sl em

rolo nOGO glCCCnC,,, SCA<nCo'letq0O


olcd oogoomccof rucramo ooo.cmcrucoro

o, o o'l cotgcm' o: eml'l g" GrO ojl


cn1

ra

o'l or e ru

GrOC, cn

$ eJ (6lD
6[9] 6nJ c
{reJeQlo oe"rgr oJolorcolocem'm;oo'lrro mlooJl
qlccnrorolrd ro9 oeaoAgg eioo,o;roo0. l'e3do
c

c g on o. o erntr mt1

scccrl c6.

ollmloo

"g)
oil o ao g gg'sro 6 $ cnl
cro[00 micrilocoJln$

oJ c o eJ cnrl cn'] o coil eL3"

aacnoll

erJloCI

cd p nDlno cffD o c cor o ojl 0o $ o o5rn"


'nlGnd olcooteJl'or3o$ ffuo('rfl (o mroo"iltDocol
1610

ol

m.r

coll

rumr" o o cor oJ o FT0roi.

o, cra. c et

oc

ogcm6 og rm o1 corgo, r $D c o o cn c a rm o1 cot c d a o,


nrobrol nuedcrfl roocnf 6Jc cmJcooo, oJlaco'l

" .0to'lqgacomio
c ogo c ol crg o0 qg6 a o c

mrl or

rm'

q6il

116;
@caolc oJl ogce
cncm6m g8og fujlcmerrJlcoJlot soccncer'locroo
rorcd erng oomcoll ogos pqg e*cet"o,;$l gernc

o)c5m:

a,6 ronr
snJloimlsm"cno0alcot oodlolotorriiot
q9 cno

co,g

os omqillocn odcm"o(ocsA(m 6l(0l ffuoul'lroso


nfl aoccro 6rco6flro

o3orofl

s c c cn c o'l o cn. uo c

ddl@oco(dcoufluouflCIo
oacjl6m cocoocr0 scccnccilocn coJcoet crurtnJ
dl ol o c cofl co:3 o s cru o cD"l rrrl cdo'l a qall oA p s o c cD dl
ao o ogcro8
e

o0

oelce,coco ogdlcor6ern'oi3gco,6

o.fl n rn'ct

a0

Gyo

c eJ c 6rtDc lo' c

oo,' ol c n 6

n tc

qgcrulaieruco
augrol oll roE oL c coll g rof oro a er c atn c n c em'. m:l
cril o a cor c osc g o orc et o oo) oto oil eCloJl4 org q9
e o ao) cru o rfl (o) o rorin o Cl43cn16 otoil' ol c n rO o.t c
oo"reJl'cor3os

oilqg3roocor

ro'lo

oorell'eicoreogol4gSo ronroloeL 6,tocoJclg6itBgt

os recruq3a,64aergeo3cfl
a or c er;o c oJl

cn

o3ool

993" aJlcroiloercctt
o n:tro rororl o eorJl og

crul crjl

cm| aLoil gcone'a,pierwol, arol a)&coco{oo o.totrs


oeoad 6ro$cdd

orol crn o s ao c O gfl o,o c aQjl o rs aol cnl cE o oJqf


ec, EAoJ$qo ee6oc6acoo0, roq ofl q6mrloi

ao,

cn

a1$cqgccoil ngcm"orgdroor3ojl$af orocrao


8)6)6 oioJod, oJldl4 oojlooaolermeo;cilqf oc

"

acr6ooJlo0cnlcm'oJlerenes3roroiroocm o.rggo$l
q$l c o,oo r$ 4f rao mr o rg[
a rn cnr ro;dl ro" o c co]

CII og e6ofl mll

ro o cm o4; eSof I OI
o,

o0 mg g c ern'

oroeroorloel

g onal " mrl cnl o .,-r3o

v1

BoA

erorofl 96o (EIo

oil o

cA

rororl O eorll

cl..t

(pt 0

.I.

,N

oa,cde pllorDo cqtoruercr0

ru o oJl

rm'ls o oJl

rro sh

ol

om

c m o1g o1 mil4 cqg

coo'

OO agnooroilmidrBcco {B@ qScBoJ}o roro dre;ro .


ruia oJlruo6TDcroflruroccoflro3cm;." .i'
m.:'l crll o ot6 o s.' o on" & gi" o ru ggilorol o uI rddl a c
em6" o3cran:Sroercm ofl. ogml'loolOcroo 6!oJ ogl

a,s(o o&olo oojl(o&,cfloq0o omqgloa genec


"enjlegofl

collogcmS.

cOr;os'

o"L

am

regosnenE Gruc(Bcorc(r)Jcao)

oJ c Gral

ail'

c m cru o0 Ogo_r roruil

ot

oro ru c coil 4[ ggorn' enn c q0, orq 69 c o1 em c


aoolo,votgo 6locoJc(g60Bg3ers crilcrrfagaan
aolo GrbccrD ococplom ordl4ilogcmrolmcrd oc
c cr,

(o

coJlor3occo3gg rargotr agdloercgcoilo8roocm

ogy

\Q,S

.t

oCIHc ffuJ6#ca(lD6ot!|Ggcos(n)6o eio6rorurloleog


o6lcmrof ero.rolcor acotrogcFJc.po ('0mac

o\i

ggernl

" c ou c

Cl emnn

or3sao o oll

oor gr ruf oro a g c a"mc n'l m' c m c c g nsl o0


m(dA&e6,aoc6rn: o.rSrurofl m|aruendl 16@ cJo oo
c eo c nrl o o.t 97 rolo ro"l o ogm:1 er" or o cm, oJl ffrn d
('Y0oftD ggfino mi(urcoloo oojls0eoio oocdoc
org ejo

nu'oejgrg," nJcnd

\crt

crintrcoil o

crocril<ru.fl

oloot0 nroeiDlElloflrd

ru3rD c

glo g o4eor1ol o3" m{ cool

Elo, drrocoJc@6o13
oJl cr.oosaanr g3o

<n:rCenrrn oroltro oorolooo|o

ancooil

oJcdroJeJlcol3os

oleru

colo 16o 0 6'l!t aa) go


6rn66rJlcq;dmg crllo0ao6cm6 ruq cruocrJlror<oa,
aa)6o c eotao oro cnn

oc@og mlcan(ffoJcm cyo o

qp c o 6uB gil ro0 nil er cnl em e c o1


16ru60

rocotcouoaolo oJoa cr6

geflnooc

oldoScCrucoo oojlsosboloc6o omqglruo gernc


coJl

ogcrrji o'l eer em o.

s eJ so crAI do rHAo c oto oe.r' ru g r0 cm


@ A O AJ mr o o'l ro o c em'' ot c t O 6 or c srot ell' qo.r gO s
or1 ailoOoercsorin'
cruo o1rtn(o&el
rru1 cn1 o or3 o

go oac4;

nluJdtm co m e_lal or ru 16 cnl o


rucul. 1962- o0 ooflqoa,rt nrrocm o-r3orwofloao'l
rorofl crf

mt_1

oo o c co

Bc

on6o ocnqplerfl cn)o o'lroo rcn a gaotwo1m"o6$


aeooocg[q3 o6csedoco0 odlerororg, rfio(u)cgoo
omlcrl p oE o rg slor orlo oor Wl. " oJlcnfl d

ro8oo nrro oll er at ra ot c cn'l ro1 c co g o1 ro0 g rog


cm"afl qile, o14 G c ar 6tffroo or9 ejo c oIl a c om

eCloiocoJleo;oggg ooll<.oocjloc6o cruoo'lroq;


flncoocorloe(m3 oO o-qloscoa olo'lagemo. ooJl

2015

0dmofiut

rJ

-rg

cD

p o @loo

nd

ot c

oJ c 5Tot c

eJl'

ou o0 cru" org c0 n r.l*rofl o {g3 o, o.t


cm rarg o0 enr o c oll o3cm3 og3

n41

9ol3o @ Aril eoo,' ol

cnd

olc eipr C ejl'

erlo

m) ftrrJ

@ e, cil o fio

m:1 ro

oolcm)fflt

6)06ct

c ci

o cn o g o 5ru aD" ngi

q&Slo

c a0

orgernl olc n rt or c srq ejl mt crt o aoi c doJoDl, fiu o


o'l ro o o ot g ern o rl4) (rrf oJ o a) c crt a cu errJl aot c oJl

6r'l

6,mq BoYoorlos

(o6nt

rarg rurool oern3olo GqcelcrJlcdo6rdl


S ng:; crn do' ror9 6:9:1 6JD o cru-n e, ol ao c c6. rsYo
(gcaooo nOocm rooo,6odl4 ccncoleLcem"onjl

olcmi

a@lo oooloor0 ocoJSojlo0Ao Go!cgld6)|o ooJ)


crnl mr' enr3ml o1 o1 o a0 o cn1 g c o3o aSoil o oo olcrul
ocoo nDo ml3o co.rdcmc gcoo oroolgrtoLaoool
orcdcm oom3reruocoll ocdl Groo: ror0 6.cut.
6n160q0

<ruor.rfl

Soooilosaoitgg

ol crrt

regruil reEosaca0orol

ororojloE cnogcog mlcrllootS


" o oll <o e, 6.

o srn cm" rilo c cm c ro c crrrl coil o3cm3.

romloojl(l)cqQj

6r @ ol1 6,00 oJlo0 eer cer rwo" oJ ctn 6 il c 6Yol c eJl


cojl o el ro'l o ogmn eerl alt crfl cm" q9 c o.t c o1 {o) o c aot
(')cmflmoo ooSeoloJl gernl 2007-.(00 (/) c6oD1

adlancr0

tuMlc ojcoococ

o0

mtcrnocqtct roloroJcott/oJo pseon gilca ru"

crfl

cyuocff,(drdlasrrscollo3cml oJcl.o6 oJCsrEllejl. oJl


ffD c 6 ort 5] c nn' a c ml' (t I 3 I m'l o trfl ro crir o oJl o c
mo : ono66Drb$cc5pcorcro3), oer(rl)cooc (1969

do 6nBo)igg& og; cm" cm o ororot


rorocm ooJl@e,olom Goo1a0t4[o3cm6 ocol o
ojl m e, 6 ot g c o c@6il oroolcm cru o crfl ro (oorel
6Trl g1c0 crfl crrl orcrfl ao3 cot slnoi o c @ ao rof) o
o5loIoSS6oA oOcrnlo, mo$Jcro3 o{gcnonocnal8
e,6dl or c oJl o gcm ro'l m c el c e, c o, o c oil or;o s mi crfl

enrr0 em c no- ooo r0 ooi), cp c r0 o.lcd ffD" (1977


'aeecffrfl ojler3ocru) o6cnfl ScmtlaioJltgeoBoo
eo"nJlcrrflal0. ro1oo5Yorotst6oo.ld3 dl@5uBgJ

ocmroruorg oonc gcdo..rgrtomocoil aa:r0cm6crfl


cm3 o oJl ao e, cll o ct o e, c m: c mt'l en- o1 otl. all el o o
o eon gil o0 o oJl oo ts ctl oo0 o ffD o rr'l oto rocrnl oel

orcto n-rE;o

oJol(gotoloo

gc or

oJ (uf

(610 cO

mtl

cnl o

osrolosloYoc(Hcoo

ngJgo.li" oooonDo6itril

c ml o end

(610

rDo p

scaoSaoo ro'l

n:$ojolld

ff)celco

rarlle,ol4ilogcm3
n

D3o, oo do"

cncrOaolcorcr0.

6rn 6of3lo oJl o) o

co

"occilocilol3cm og
c cn

eonoo ro'l o

ocroyosldolcmojloO ocrJluoe,rt o.t[odtoroilor oe


oll arrtro o6; er cm rArO o"re3cor er g sSotolmS' I I 6 0 - e,
giloO o-r3oruril3rucm oo3 mtlcrfl ocoJloe.t oDocrfl (oo

crnlo orc

eJ

g scof| o1eo6cm roil o crao o


o(m. " cn: c orrjl ng e3oi1. dlo c

oo oem o

no cruJollo Go (oE(')

o-al$/ ocDaa.lloGffDdo'
(2006) ogcm oll g rorufl ocrao orc/olcoYoa
oroil oE' or crnd o-rcoor cefl cor3os ($ Go co) ouo

dOloT .doU)o pBCnoo5lDo. Orgoc<OrOfO-OcdCo


d,i66Boo
9(oJ6rr936&slm3. tg)cororol0a e,3g

6o6modlodqflocd

orof I o0 rorg ntr or d ov enJl cn3 o: cm3oJl e3a,

@dlo0co0oooDcdoflEco

or(d)lo@o (('I0orocoe GoJOcOlCOlCeojl

docom.'aoofdld

om eo

flDoociloc0utleot

mtr0eru gcol. GorHioJ3o oSr6oorgo o,p cDcnelwo"

o0crtmsll-6nd6il6

ac

OlC0O(Dlo.

ol
5

gerrd o

oJl uo a,

6'

ro'l o3o c crfl

vo ov o

rni l cor

go

Gc

oJ o c g o GrO mlL el

roi o oil co te, o1 o

em". 6n:

auyol

crO

aojl 160

cru

ro o c

<n'l

n6cnlrnge5 asdleocgolloa (oo(m o{droocdol


ollogcm3 crurotreCloiocot "crrflrn3cnroccrfl mloafl
to cpfroo0 egcnDccn Q, a, cso' a"e.t c odlo c6o
o e,coo ao roo nDl e,"au ena oo oll crilaSgg oJl
$o0 ocologocm e,cemccri ol(m dlolfiuo 5tc6o

ro3s eunl cntl ro c

rs

aD

uanrd

g sErool(m3 cruroJdl oioc oI e,cd


ooeerotcoll otloeoggg

o1e,g3o EruccelerpJo
m) o ce; o c Em- o oil <ro a,

o1

crf. osl6$ o o.l

gr

<n

6OBOo AgOYOolSl.l) drSI.lilGCOolUo OOJOIo mCel@ O

errieer6r0 oe,cdmcslD' mtcrfl

ooleoco.t<rolocol

mloufl (oc(')6013g8os omceSoejo0 roocgooo

ngcSroloroldrooro'. org oc@ oo(m

GrooJ

ceercru"oo.t916,!ol&0 oolS)E. cnJlocr0,

ooJl<ne,o'lom ogal0rgileerSeolcaorloecmi. oroc

ocu.llloslol(d)ocqor (r)cmsoBglo oJ(^DjcoYoEJ(IDo


rfloorgocerrlgqo oern3 alltgeungfle-r3o oojloo
A,r0 nlo1edl4roi o6;cmco0 olarnd nrcerOlcejl
oil of ro crfl eerg cru ern ol roo ovoo o cuo rflroo g

oA

orgqScereolroocor reco.rocsrrlpoo

cm' mrcaoltro

(o o0
49 eru c c er Oroo o, 5llil- GrO O ory cD c a0) G.a.l
c m o dl o crO o mr o cdl ro cnr o oJl to c cn 4g3o ro el

gpnJg crnrOolgf o5cecc Grorromd

oD"

o cru'l crfl o aofl ro0 poo o rg sSroo ccto o c

aoroc? octEiloecerncom-ooJltoo,6

gnrntrcr0 allr$looml'ro1cor

rarosrycm.rlocroo qlooJlu.lcmrovurlo0 olSoroo3oL


cm cr:rlrol co, elco0. ru36emoccor6o uoc{gSilcoroc

o-rcoo:eJlor3os ffDocJl(oo ailSogsgroololoro

96 rarocmlcmi
aaDoEffncta @"fg) (sno('oc(ojl Gd6m(o)'' gqoJ
gaaldolcororidl ooil@e,6 oJlSogsSrool GYoolro

54

o (,rJ

o'l o col sSeo J6, ao

roorilo0.

e6)o. oI0ro'lcrloernSo.t6ouo o3cr0o.rcem'ooJl<ro

g oJlcmcoo

em1

eJlo ola'Dtcrfl ocot3cmgena"ooilcoe,ciloa0o mlocrfl

o.floer G'ro 6Jo oan o1 ol eJl c5$ e' all


tgocoll oJlavoodlcgfloerodsS(m cal(o$o GrgcD
crJlocr0o crfl4c mocfl (1946) erccojloEcme rois

nfl 49

o.t c

o eer c ern o ro e,'l oE, rsro c (o o lp n-il crrfl s" c ru

crortrat ml'l crfl o

o1 rkll

s cm" q3

o6Jgora"

o.-rcnri alcerqeileelo3ctan-IoeneS alltgounoo

art

or (rB con oo

col c

oc0l(ml.

cllargos oe;o,1crfleoBScm cng pe6lDo oeaotlos

crfl

osleericrnlg mlcornl.
aoil

c crf I g

s1 cn

cm8.

o)o (ocoo nro,rdroofl aollS&o6rc(m'(')EoanSoJoaoc

ao- fiuo trfl rooo co3ao1

c @1 G

cuoollocoamcdlocd

sdmcqrlldmodao

cncqQjO fiuoo.ilQCcDo

cD3o

a)

ffu o ojl (l) c co o, o m tg a or c rdl cpil 43 og cm' cru ao ro1


eerJcm3oSsrrdocaal nJS(o)Jo gaoSos oroolcilcoJl

os eJlcp;locncgo'o-tcnrt o-rcooreJl'ocoloo3olgf
rgoge'u qpiil$osiggoo,JCtO ffuosfl (offuooJlct,lcaa)
e,o0 crJloilad cnrcorrfloSos oog o,3cilg3" gcru1

o.r o

mrlqgtoo

dl,g-

o'1,

snt et, a cu; c el aer"

o61

crril 60tr o cD

oo

6TlJCocIDl

otloldn

oJ6,o6lD5OBo g g ggi oJsplcrooetrororloo. n l


c ojv, o6; crll 91 srl ro1 6 cm G (r'0 o9 o oJ (@l c (oYo el
ruror'l o cro o rgro e, ml dl G qo c o s mi crfl o o
rmgegdl eerngcmceo'laorcqCcoo oo.to'lqar oJleJ
corcocq|)d,oo clomlcoJoqJg3 ocoflao'. 6B(mi o
ene3 cnro o rwo' ffD o dl (o o g ene c oil o3o cm erl alO m
cmcolloSecmom oOo(mco] croccmro0' dlocoJl
ollgcneercooodo rrJlcmcos e,3$oroo 6'rcs6(m
oo(/)occoto8(ms olooof'loE acml oncorcgSos m

mr o o'l ro

sorororo'lcrlmogco6 roc go;ernl ororo'lcnmSmr


o'l4g mrocrfloro corood,laorcot c@ oo(r)olo)lof
orocd orolddld

gcoo

collo0 e,snec

oroc goororofl

oo0o o.rolrecuoogco oco1. proil


er3o o coJlortrcrorocos nocoo
ao3o mr'lcnlocoflot mto ut"lroro g

ecorccrjleocmcoil

r'*tfu|,,..r'.,;

oJo6rfioA

:..,
!,,

"i

ol

o,6dl o oil

cro

og cm3 ot

"

gnoo.

Gro c

doaeoo.

occoflco_r6oS

ogcm6 mr1

odloo)

o_r

oo

cn1

aoJl

aro

crDort'lorcn-to

ojltlcco.racnccofl a_ro"l6,*ilgg3 oc
col

coro

o*il

g -oi g

crorc,

o"r3tg

oroflop.r

co;

Gyo

ol cc/o

eorr gccor rcro ot o ceCl

roron_r3d

m.lo6mcr6 ogcrnl

cr.rcor"co"o-r3oco

cndo6;ulcmoccot

oi

a3o. " ro crfleo"

oJ

ro c cro"

oto

cil

n61

cro c em" c ot erB o nn cm roil o cn aogo'l

cor

oiktc

g oYD o c druccllJoAgg m.ro

4f

e, m

em" o c

col

rero

oi

c m dl o cor

oi

s6eo3cm

roil

oflr?93"

pg

corc oroco3 aonDa


arcm3o": ooJkood
(on re1o3ot" oseilqg c on).
irit!:,:ti

o o:

o ords8o o on" c (') c crrrl ml o ojl <.uc cot a ml o

ail

ojlsosocoem e,'lot

oroilg o.lcm6o. eise


of ,srg o o co oroil o o0 o ol oot c 6yD el o! o fi"l co

on

cruo

mr.o et

ojl(r)ccD deo 6)el

GroreJloo3os oocaorc(,
rao cn3g oo"l ro m
oor c

o-fl o3cm3 o1

ei

cm mr

16

o1 oo

arl

o crr"l

ro)

oo

mjl

aD 6l oA

q.

arinjcnd

o gs6oro

og3

o0

6,.)

mSqg roc

o.r c

rs

s ot

ojl

"

c,o

rooctS, o3t6O,
mrrianrggco)

g.

o1

oroil cd

p s6

aolo

o1

o6

eon g3o

\qrq

$i

Ge53.
go{r'rlJsrxcoo}e{o oo'1ooet3o mrlcriloco.r3os m.1

av3eeilm"osqpoc6oJoo)crDs ondflu

aJCBEcear

cnDo86rB"au(o)Jgloioccoilao".'otcrort rucetq.r
ejl'

coJl

(t'ro

16@

oJl

6Jo g

et o
o_t

"

co

eon gil oE ot

c or c cril

cqt c oro

c uo o9 o

gi14 g

cn"l

et

o6o

n_t

<,Ot

cOrOej

a,erre3ccncaeflaoc.!cco,
airooilos agsSroro0 p6m6dBAa, qlgroilcotgos
cru o @"ko) D c o 611) on" 6, o 6rE omil o c col o g g o, c s6o
gSos ccndroro odmoo oc(gco cd,codoJCrDJ
ggd cr9 ooororo'ff)co. a'lgilocorcqa,oo, e,cg1
ocrdo gr:6o(ooemo, aolcoiloaco pgo;crD cro
royotl(oE. o-tso oJlerrego

ec

"
ojl a,

eo: o co qJ

coil co,l

o6 cri cm3

m c 6 6-0rr oo mrl cnl o co,! cot g

gg mj

ojl ro o c co'l m:

crrilcoioolgilooco0 ro3saoo oJrocer @rarjlglsl


one" o c coJl cojl o s m: o oil cr.l c cor o, crd. re3 c u crd c
"et c
ocilocD

olcoet

pgecelo

otrolo1o11a gilo6 cn1cm3oocene"

e,c$cor, cosrl;caaloocco.rlo6cm6

pe

racrir6romfloE occoicor3os e,ro6nnol "ror0r:JocrrJo

ng o odo
cml

cDlo.

nrr'l

o6o c m eon gil oi

o of 1 co a,

o-r G

d.

6ru, otgd

2or5 otJlmoflud rJ

-t9

\qJ

coro

roi m1

ioroll

co.r

o,t6rd
c

re

em (p

c o.rl

cil m cao,

o6

a, o c em" or c

cot o t so o cu pp1 onrfl ro

e1 o.16

gi1

o0

ot gd em oJl vol c mr o3

ffD c o c cnl qy ofl

(610

a,

re

gg o

gSos o a c s3eo of

o.r

"et
e cD c ooJl o c cof a o erre
r'noilco('icrDlcocd pnriloocmto gcrDcdojlercaQr
arr" o.l c o m.' c ooJl' coJlo0 mrc o c d o c qgil o, od g
cry c e" rao eil rsro d,"6rx 6 6tl c o cn coJAo.' o-t c ro 6 n_.r c
eor eil' eo"oJloo& oJ oD oro o-t3g cot orofloet o

of

m: o cn"lor mt o ojl

6rrE c

o o 610) o.Il

oloil

oc

crD

oJl ot o c e

cn'lo cor3os

cu c

co-r

co; rcro ol o c

dl c ro c

ao o qJ 5 eo c sm" ot

cru c

cerril

mJ

ej

m:1

ojlel nelsaeonoo o6s1 Booo gs3ronril

o"l rcrr eJ tr.lc

oo.lgccn3gg
o 6T m ul eJAo

cD

nrfl
c

!o

el

o3 ojl

lg

o ffD

oJl u)c cDo

o3occncoroilcdailcrnloi (ooJc"

ao3gg cro el o3euo

; o c coi.c cr.ll

ceg

ooo0ocil). ancoc<rood sruecBcoJc(l{caoaoSos

eD a)m c or

OJCIDJ GrO CJo (6@ roocD roroflo

o4y crnl

ar

ojl

ra

c(g orofl oodo o o em


(o o (r) o 6J c 6 doaa. c r: uo"o c cn onrjl
o cd o ro rg1 re c o.r o
o3e;o-rcr0rcrg-cucorrl4m:lrocdmceot'lailo,gcoo,rl

er1;

#'

ot o 5ft3 cmJo cll

(i')Jo Gro nrSo er c 6rB3(d} o cm. atacrrl en:

otO oro)o1

p r mt

cror

6rrcJ

o1

s oJl cm errrl
colla3. cllcrrfl s"olgco3ers cnilorcdcnceo mco
o c cofl oo-r3o

m.r_1

d'ol3erJ6gcdrD"'ucm6 o_rcsrqLejl'coJloE &6rEoro


e'l oi o c coJl cor6o s rtrr o cm Ee oE ffD c
"e.t cil el3o c o oJl
o,(l e-16" roro co c coil o J crrt g (o? cDJ e ol o. g of mt c

6,od 6J6dl

mr1 co c ogo ogj oror c o

o c 6rD" GrO o

o.Ool

o_L

ganlaaqosollomdoflBot

o:crOd o.reiOroejlOJlOer

illsnld co ndlcjlo odol

njldoomaopotOtdl
odoc0l[oomdlscdlH.
ooo8oCIod@lfiJldcmc

o4ro3en

oi

r0rg

cpaoceefl ao3eefl

col

so0m:c"el

el c o m cru o cn"l or cru o oil uJ c @) 6,


cncaeiloo-roigcq;cra1cmcs39g nroaoeleioo or9
o'l

o.rl ar c cot roi

@cc.trcD

ooccrngrooaD. Gronrr3ruoo mrl cnlocol


o4JBt$eJ elco0 m:conlenJi micnl

6el"cruorflroo

ooldlddlolanlonncot.
oradfl.801dod0c{(D0&

o roonj66ojoccaor esne'lg3co_rcej3o6gg6. "o{)e,l

o{dcnsoocmcdlir

o3o

q6oodldofldoo6riiD
6ngomGndldldqm

cgcoo

0o(l)o66mdCtt.00mDl

o6co6mmdldlg.dlst
Gdcol GD

oooordiaS

@{oJeoDo0flnDogdld

od0f,oodd06c6rBc
0lCo. @0Dlo @ 0UoUflOo
Geddolcouco0olsot
co(Dcosofldldd0cooD
scddolo6nDco0;

oollmaddlcoolp.'

eror c

oi

ojl

aor

otgr?

cr.r

1610

eucaa m:corr'lanloglro'fl

ol coJo oro

ci

cof I

r0giAJedlclil4il

93. ogt go:ccrjl oc@co gerreccoilo3cmSggJ cocg


oo romf I ml' ero c od m) o (rll or m.l o ojl (r) c aoJ e cD .
fl
o o-r c cor3c ot n1 cofl ro6 a, c q o1 cn s (oro)ton cro g c

eml cnl eot co g c g <.ro1 ooScm roro cro o"l aol ot3o re c o.r
o:3" ocnc5g1o0 aerre3 ooccrd cnolglf p6rD6oBJcm
occD6oBoo o.rccollaogo. Oornilo8 cnlcm"crjleogoo
ao-eorenenrirtriloo6rorDsJdoco.' cnnlJoooolfl c
o rol p cq.; c r:1 o crd o g o_r c <,u1 eo" ot e c eon errd ot cm g
o c cojl aol o41 a1 et go mI co1 o ao ger s o on" arr 6 5*
5i:
G (r0 o9 o
I rorD C oO c (('Io C 6)SAOJ C 6m" ot gol C Oto) el
cruocrJlco crjldo.rooemot6occo,l orocgooo oDnos
55

ol94roiogcm"oolgilogsSano6cm3 occoi (o)|sdoo


olco ca r g6rc c ao,rl oJl g o on m1 c o m{6oti}oo. g o"l
o ojl 91 o o1
cB c d m) lml c co rororl o a0 o (610 oJ ol

colo

9f

ur5o orof

cn

cu c ro

6oJon'sroam)c"lol'(o4 oroc6Dil enil<ro-1cm-lron


cu an ro1 g| 4 ff u cn'l ror c @ E'l aor c aoi 6'il'l trol o rE 6 c o c
"

orrilcrjlro ororemo

oiei.rccrd crucorr'lenldlSogsgrtrcilco.t @|GDcD {rDo


cn"l ro o. o c cotl eo" oro oi p og o g sld: aolo o-ol Wt.

cor

oo

cao)

mtlcrjloqojloo coierreol s.6affDc"so1

pe6moH

oer sol(Bcd mJlolcelcelaoicnceml mogco3


or o

rol oJl

o mI

Lo

m c 6m"; c&ror 6,

el rordfl oA

o-l

GYo

c1

erlo

og3

ttuotdcl

oloo0 rDcnol6nilml ooguod g9re6

o6r

SaD[o ol

$lo

6TlJ c cro

co

ec o"l cB c{a

o[6)5aot]o

ff)o cnJe, d mr" or gricmsoJ cm ffu

@c

cdl (ot

oJo S o)eloao @1 {O0 o n-L $ {o[ O or C 6rE C CU c o,


cocqtlca)csl gclm)o'loJCDo GolSm6.)6(mcotol
e95YO

mi cacgoooYoilocdo ec$.!cg.

co"lo

65)

coa o1(o3o

c crfl

eo3cm6 oc aoil.

(4DJcorOleJ mlo cnlor oroil


OC

q, OrOo 6,

LO

a0)EO

ooio

ol

co-lc

S 6,OEOYO36) ei

eCl oil do co o{D m c @fl oJ


dne"
cm8 ocaonaoios d,6mdoJ eJgroa.
(610

(oil

olc6!u,

oJ$o oJlooYol ol(mGqJcoo

n{Irgor3o(It6o qgc"eJl eoo gSroi


oocenjl anjlsolcffDl ooao 1610 G'lcDeo)
o.rgo oJlaccoroi6ucooio ffDo(')"kor

1969-oo ocTDcoroicDcm)'

ru3o!

1610 crDcocog atel4flc g coru


oroilo8 o1a gg m:.an"lroo'toilm399
GTo olc6o!3o ecDsl ss(ot cruc"el6.
(rD o oll 0)c coJ 6,ff)[o oDo (,r)'l('t oD o
ojl<r.:ccoracn3o oaoleLSgg Gac'l@c
aoJ c'l cm o.l 6 gto cru e cBroJcl[ 5rn do
6oBplo 9ro0crDc.el6 olle.llcruco)So
oroo roJsd(rn|. o.JeJGglCglo eeJ

GO,c
cu

croo

olonD"psg36oor43 eucod mc

nril eru" p

oo
(1) c

o eonl c qJ c

o{)roYoil.

elcm

nJ

o cu

!
16oGrLlco9flco ffuoc

m Baro) mc aofl oro ru

orol

coi

g to

nrieucmcom', 9crlc61 ooao P gao)


m)coodBood; 6-ictlo ofiDccro(oo {TD1
rDccnc$8o.
6rrE oJ

56

o'ld

ococpo mt'lcrfloooo
a) oagg o)ao 6, c5rB"

o6ene c coll

o@

g.

oD acoSrooikot

mt

cn

o{D CrDceotc

a0 m) c oril enjl cn3o

eu c

nfl oc errjl

re1

cm c re1q3 c

c ert.t cn o tcn o-fro o3o

e,rnaim6oroa'l'cocovcde,6ocolcorSoo gco oo.t

oilq.

o,6slcorccojl

o3cm3

qldotoDordlolmtonom

G6filf)o rB'o6}f(o)d croejrljlg cor3.o1 (red red orq


oil et c cor ovo" ou c o crO o o'l o
co.fl c oc o'l ca Gill ao c
"),
m.l.
cn1 rrn cp r,$ a gil o6 o cm c cof I crrl et cn1 oi oo3
4

s0docoaeroomdld
ml0pCmo. o09000OnD

cDoollocomoooBoo@

ant0omt0sol)olod
flUaoosdlajlooalodmo

unooodolodoldlo
om. oooollocoouo mouf
cl ttooolotcottt3o Gol colc

0000&6c0lo0d$l0[
no,lilgdsdl@6oo
ocooooodlgoocemff

clladld.

@ar[a,eioqJ5

eotm:c"eLrd . olqg

m;aconrielcoaao

cm6;

(r) c PJ c o,J {D OJ}o.

o'lcotc a,'l

ml c "el

OE

o$au1ei

occnooilalE

o-t'ler6

ooioocd oc

cjl m& c ro ogj o o 6rB3

ojllgeoncoeo"a,gs'lccot cIDocnleot oDooilu)cmo


crilrOo.rocngpgg oJleLcaotro'f euco6, oscollomt"
ooglorcil ffDoojlu)ccDo oalgT o1 <n3o3 (f S0O), o
<r-:3crugr: cr0 e;o ccil o cr0 o @r c 6 o 6Yx o'l (t 976). a,c e
eru ol

coJl

ei

"6
em1

co.r

o.

o0

nrrq @

c c e c o c{g oj

c sll

ao'

GrO

or1"

"

6ru r0 a,'l

ojl mlb

o{')

cas

ol c a6 o ro, c oll oscmg o at cn.

or c

gfl

rnr

ffn

g 65)

megq

1610

ol

o Ofo

crr c cD

ffulcroo ordlole

cruocD'I(6)ffuoojltuccnroroileLtrgp

eco

tllllo

cai ruJo c oril'

cru O

"
ruorSedlroiocoolloo"s{6Ecruc"16.

drJo4$6&dl cn'losfoJe,socol6rno o.)(rD'ocaojl olc


dlqg acncaolercora,latro cmoooro ollSogs6
rorol or p o em o o c g c oi n-r 91 o g cm' eu c cr0 ml c nrrl
onjlcrloLccrol. os3oJlo0 Groc(6) ge6mo 6)oon
(6106(I)o(nc$Ucos crD'lcrnoato0 9o-Lcaorc<ril

aolo

ggilroroiloaoj-lcoE

omooslorocdlo&DlGro

odlomrlg

o c eoll

dsdl@ffBdldmtooedl

oEOCao cro d,l.ocolc@ ooo m.l"gcnoricorocos,


m) oo (i') c or G coro c o s ml o'l ojl c oo erre e c o3o1

oo) aol ocD(r)9'loloLocn"rctpDcaojl d,csrnco0

o-t

crO

fiuoollutcoooottolgoo

rf,lglcuoldldodl.ant

oglcmccolloScml cruoojl(r)ceolo,oaio e,cg,q3cs1


(qO mI m)O 4cn6,
Q, eDao cruocrfl roo o,3o43agdl
oc 6rc o. or c o$i, oil e.r c aor oi ol c o o0 o ojlcnn c o-t c
coJ (oi G cI| o oc (o3 o.r Cl eo c eml enjl sol o G 6 co c arJl

o coro aoAo'l

arl

otoil cnl c elcu'b

euqocot m:oo"lroegeiocti cruejcoroi(gr0ail olccDJo


'aoollcocos

ooleo3cmcorcgdo. onJJC\DejlcrDor, rflocrao (sroolsol

ao ff u o tnl

1o

o,elcacoftDcoo

cm c e QD o, to c ol c (9 roro-f I crl ol 91 cor ofl . og


cnr'leiccuerno. rsroro"lol qgotroccoJlo6cm6 oilelcoor

Gdru,

roi oru;rall o136 cu o p s o o-rsao. o(B g olSo o'l 6,


(o)ocTD goEm:c"elcjlot oro

1o

co" n6)

oJ

croJo c

o1reoil4g oseonlcgcOccrd 5|o|6dBJccfxcosft|co

QOJ

6'ioa QJ UO'm o. {ero @ ao}o o (I)J(o (o

ol

cn c

em corgene-

4,6S1

co.r

c coJl

Otrcm&

ojelq[g

o.lD

oils3eooroilot otgrooroilcoceol ac4o'16,93

o s oil o e6il c El

dolo

6tu no p oroil e el

6etlo

o s 6-0tl1

eereloonrilo3cml Groe.gcce6el6o oletccolroi


eu c aE.
g

qlcri oJlacoroiotc<t0

o:6ri orofl

Co)

Qo ol 5o ofl erre3o

6nBJG m

aeflcolcgJcoo o.ielcoflseongiloE olcrolcoroelm:o


cn'laro a3o gg3e,6s1 o ooil rortr o1610
em oc ococcoJl o3cmA og; crn" croc
crril oc

coil

os

QJ

e6cil

"

ao". enJlrcl.rerl coccoilcot3

o)cor 6iceL oroi'lercoo

org

43o
e.r

e,

c erre"

arofl oj

o"l o-r

o a,

Glo

cAc

(Qlo

oroil

eonoo o ooD c

cmc co-l roro om erorosc oJc6,3cYD a

ot

occDcor)o 6cotro6ene"ealEm.lc"etcil
oc6o rsncucrucm reccororotl ol36em
o c o.r p o35il c o eo" or e6oil cu'l s3a,
co.,corn- go"l cnrcfl oado dl cu1 ot" o4;

on cruJdcn cnoiagcm 6coJo.

@roofl

os arfle,43" cruco)co6rDoceol ot
uor c orD el mr.

cn1

an o c em"

nn"ercod go-rccotcail
crnl ocqotdo". arcct0

go,

oil el c col
co.tc

g erroffnJ
gggoolq

recot

aoca0cor errd oo-tcil


ococol d'Jcproil ocpi143 occoil. on'1
ofl

erell

crril osi cru

"

m:l o sru ejl

co"l

(o gsYo m

cot

m:'l o a0

aD

c 6dI3-

o a o3 mr1. on

6rrnatc,0 crjlcmlgg o-ilel reccnsonco


rorooEg" corcn" ag5il eqJ o4t*)A
e m c aeil. g oil a,*i 99 roil c ff) 6er coo
(, o rEloocaojl@ICfDl noelo. nJ cuo.lc
nrr; 6cm:1aoot crDocrtl6)e6rocmoc
6ff)"p coro oo .e-L geon gilo0 occoJl cot3
o!@rsldl 6ro$dto1d

os

m) oo

c0,)

(oloil o

cD

(6roil

ao)

ao:

oJle.rcqonri6!com6elcoo as3ooJlslnrnneoco
cn c coll o3cm3 c 6 oJI (l 9 6 0) aorJo s fiD o rfl ro cru o ojl

occn. cnldotoo'lq gcrAlce croeI rsoo"6ru6


o coro c o: ro oi rorg m cn1 o oi o rorg ru.n
cor c. (f 9S Z) og cm mr1 crn o gf (,r) c cn 6013 g8o or oo.r c

au c cr0. c cn o

oroeL m)oo'lrocu3o ao;aeflcor a.ro'llgo3sne"euccrE


mt

c oo1

enjl cnl

cO

6 e rou (oloil r6E mt oo c ool

oo.il<oe,ogo o-t6gce3eoil ojlocnY.r:oi

g c corl

o_renr.u16lo-L

G al c oelo g ene caoJlo6cmg og1 cm" oc{g


gcq;co'lcmcs3gg (6106ocru&oleocaoi gCoilrto

cm er c oE

elo orgCOt?D eirOo OCe,osiOrd


aD" o 4J

S/

cof a, oo1

so"l

o-r

d nsi

d,

so c rr'b

o-roS'l

co c

ofi ril elJo

cnl

rorg cnn'l cor

o.

OoeaOCd

s cor c em- (

c. p

cm- o

c
c

g s6cm or1 m.>. cn"l ro cp nE[l coloE p cq; ce1 cd


oj6dom m)c(olKroJo rarocn6orral4ilogcm6 co-rrorcrd
rOrg rn cnl oJ e oru, cru ortrdl coi o c co.il ao
Jo s cru'l cr,l o
ao o

ooeJl GD6-cni6 6.llco8

aoo @caorce0cDoqlsrolo)co ngrm"ocoJl crlldcrr


g coo omqulHc o m c cngcosaocem"nvS
oru d$ o o0o rsy0 dfl6 rln1 crt oej"cuJ- mr'lo on erril n-r ugl c

o0 Grg cyul c ro (r6Jo q3 co"l e,dl c eo erre. Ga oJl o s


cruooJlcucaro,o0 om qp'l o0 a,c6m3ffD cruo crfl ro
nmrf cn c em" q; c cu c cDJo. g q; c ra1 cri org cn1 e"r o: c s;

aojl

oo19gc

r!

o c coJl 6) ol c oJroro o

olt'}er onflot p nr c ao)c ('t ooccrd g q1 crf eru oo or1


4 ro: clo 6'6Bocn Grouoao cruo olsmroo'lm.ool

s c oA

@ eo 3 ou o c ro c crnl cor
Ol Cruj Cre CoJl A,o. 0)1966'r o olco G ej o C eQjl ao)ao S
Rno(/0o)6uBoo otemllq3ero,cendloScm3 orocg

oJlsl gacooosm5ofitoo. (nJodJ6osiBo']o)oca)


rerg cn c gJoi o g eo3o19f nJl cnfl d

ooo. r/oCqg'l!o) cruocrflOrrdlolerjgg rulffoo (UC('r)


on;" o or gil oll eo c m oll o gcm3 cro ejl (610 d,"6ru d
6.Ircffl(0)llsldoo. " ccmatgraot oc(') 6.0t1!oo m-fl njlo
(I)IOS cLlsot c rdoer orojlOi c a,oo rgjleoem OO cmcuCU01

.Jgldl

{6t0cQooo.

ojl

uol mrl

oll4 oirorco0 roocm

oc

Qtl

od

oJ c (/oJ c

O[

fitJ

s\

o.r c e,v g cq.1 c rr- org i


oE[4'alg mcnoA'

fiD c @Jco

,i
iT'ffi.,

ji'r

.4

eqcro)Jco <.ocqB1o mro(')'lroo(dro

oro do3o1

qf

mr-1 cl6r

cor

c$qJ cdl

o r? m:] cn1 o mt o ojl cD c cn o o a.r q c cnl o ourdl


aoc(uA Grooo)col EocnDocaoJl ocoloocm-ofl(ol
mi g3 mrroldloiocofl. nuo o'lro m)o oJlcucao o,
om oruglcorDel ffDo(r)"l(o}royo'lofiao oJJ66m aleo
gg c

ooGooJl occrl

<n"ko orojl oad

@groo.

ffD o sfl o) o

-qr\

eom

roer

oo cm ocU)ooro. oo gcoS oo (/) coro"eaoco aoJlaoa


6)5 occnmta, ffDo olr0o9o Grocrrieol oqJSJ
rom

6,6nl6

ail.

oil.

cE

raro

eogol4f oog ottdolo Groolarg oyococoooerl,'q9


ol'ld,oemo eioJ orloJ nr3emilololloi arogaol oc

^
cv

mcoa eogg ololo.rollq olomjoc(/)(t') oc(,)


e6BOo O(6fl ngCmCOIlO3Cm3 ogocrao oloBo." oc
oll og e3nn3rm3. osl riol g c s c c (r) cd oro ral cn oll gg
6 eo) co ojl o) crn a m coJ c g nmil o cril o o.ttrarofl o1 c

qg

ronrr

s\

SrCeidlgo olOrOrOcCron:roCo m&gC6rBCAOOt'l

o c o 5rT) (m"

eil

mloo.t'lcuco;e,crlos6o crulcnntcro[o GromJrurJldoc

.,qrU

olcd$ir d,tc cnsdo3(m

ollosld,coooilcrlrcrocn3ccoceetro

ror0

orcoE o41e3oil: "o6octl1o.rro1eo,)Jos ocmffu'l&c


ormJolocaotlo6cmS aurortreClolocaqldo". mrouJlor

nooE(}[43 o*rs3ro3*oiro16oooorotrco.r

10o06lo. ce3c6IIA no cl! o6m coJcet3gg poilooc


m) rtrlJe{o
oo(of

6 cmt c cD1 orJl(rjl

aD mt

ojl

u.l c

or e,

r0

eo" c ol c el3.

o.r 91

or

ruilsolcern'lorocm3 atgsnelaocgcm3 ocofl. (ororel


o86'uo o6rudS-e,cdnr)caccotSos oe$ocon-o61
osiJ o{)cm o_rtrcryo,coroilOd). oJle,etoccOt ffDoufl (Oo
o e,

one"

o1a,gg

maol

rgfi

oo o.H S

pocoooemo

mi

cnlo

cO.r"oo" o43

g cu3"

oJlerycrooc
oor (Sosjd oco-o-mrlcootoc ocolo! ogcm oJllg|.o
ccofl nor5p ocr6o

occoil ogs3ororJnJoaoeoDS. "aocnDlo6,csrrE"Gro


6013

o cD cru

o G

ojl

ge

o{') cm" oo clu c sm c

cm

o1$

gone" oro c o0. n r s conrf I o cd o


mlocn"lro m:ooJlc.r.lccnonrfloE eloa cnlcot(crosmrulo
c a-r c o1

43c

cn c ao1 co.il

orcrilao- gerreccoilo3crrng o6cmccolloscm6 oc,lnJ


ogoo0o mrlcnloegiloE GO B3offoo cyuoGoil

s:1.

4J eJSc nom"crtd5niffuJo3enel o{)crnlg"

-aJler

p(m"ec6InJcmJcoo fffl roc!.0 c(oc


" 1610 n-.t o c eCl c rorc col oA oo o'l rro cil o oA o 6,

roof)50r3oo
cm3o.

r.OcoJc@o Oo'14 c@ogjo m)dorueeaQ)Qolo GIooJl


oreo (, c o oto'l oE nn1 o1 o
4 roro3 cm mt cn r0 re o orE
6rn" Gro ol

aoJl

o el c cml

ffDocdl(oo 6rgAo

s" og nrjl g-oo.r gJc


2ol5

0roxo6il6 tI -t9

org

au1 crJl

o0

(aJ

c ronD

eJ

gorcaorcrt4fl$g ooJlcoed.
crx

coo

(sro

ojl oS

o_t

ffD o (r)'l (u)o

57

ntd enn. og eo" o-L o1 eoScm e, c er roro' m) o (rJl ro


ffuo6IUmltcocao., oJJCrlJ0,60B00 nnloooro3oJldlqf
ol c coll ao3e cor c oll o3cm3 tg <r c m c oocsnJl. ail oi
eo c er oro- m1 cro o c oJl mr o crfl ro o o o: c gr erre'l o.r
on cAd cco p o roro cjl o:3o, o gruco rogem o.rc o.fl oc
oflao". orcoogior:1mr-crllcorSos oocdocmJlcor rorE
coil o3cm3 oc coil o aor o{J gorlo oil mia oll 6[1 4 cru"
cn1 ro c m gre or o. o og cru o0 c5p1 o0 aJl {g eon g3o s mr o
o"l o mr o oJl cu c @) a, m c coi c q; c c a c on1 c or oJl o cn

c4r66)c6rDc o)(m'(('r9GercoJl9grorcem". o.t


oo(,()oJo3ernc(oll g. " ocoJl n-toaal3cm3.
" ec(oa fiD c "r 6 or9 em- o c 6 eo mt"a s osioo e nJ co c
9o,oo (6ncDlcolorgsEonttA(m oogcoS -afltgo."

eCl

ces,

dcolsroolo 6l0dc0 epcolo


o4){nDCGDCerlo'G6clfl'GCOCOS OS}
ojl or c or e, o

crul

cnD

o oJ er,q[

{9

CrUo{.rfl rO crDo

5oB 91

ol

mJ oo

dr

olrgfleo3cm o.reoilojlm3 oJlocoolg mlotle{loloc


cofl. rur3s6.4orc@, 6,eloo66n$o0 ocn" o gtololc
ollo3cmg or9 oilo3oc mo. oJ I co ooYo cruo ojl <Dc
ff) ouoooGocqlr oflcrd a,mj (1961)o3oralo fiD-lfioo
mJl nJlo a,oo eo" ffuo

m.

og

fiuo ojloJ

fJl(o

cn(d

6,1 ao

oloc ajl

c cnt c cnr 6 aer" 19 ro'l oo el o o o,

cro oJ 6m ol FJ c cmD (oAo o, c 6TB" m)

cr"l

co ffu

oJloccn4g3orooa,6dl o4ogsSd6)saolcollo3cm3
ooccetcojlo0 (1978) ogcm cQJ(o crulcrtoao3os
$D o oJl (l)cao d) o0 a,cd org o0 or0. ml'lcrin oo mr m.>
61

6!

o r3o3 eorJl Qo ff D o ao o o dr c ena' o, c t0 o cg

allgo6s6roolao rroccelcoJlocr0o

ro'lo

ctO

rEIo

dl

<n

or6mdocdo'l

rd
oll 49

enomtld rmo

<nlgcen{lml cgoogo

ogmf

ol

o1

o.

6'l

o0

ala4[tg6,coo6.

oJl

aor

cccn c

rarg

ro

dn ll QD mr

(dnt' el oE

<rq.l c
c

gg

rt 6,

[o d, gE

o) cn3'

oIl o0

s c c ar c

oi

oil osfd, c o

ro rwo'l o o0

o ml c <oyo e, g c GyD" o c

cn'l

aD'

ro"l

oll q;ccorceemo gsSoro'lorrol o:ce,sl, oJlcmc


oer orfir, &c6Toroieso@or3os (ts0z) Grootrlo"l

dcotelodld6ndlndl
ooc

do,l

oooD

ofnl@un

oootcscotocdldlo
ofnrnDstonDdocfltl4$

adlcJloolosonolac4t
o0ls6ocdl0!0Delcccrl

o,uo roflo,4go o{oJm)o ocatolcm8. a.ucodlejl


eoril o g 6l{0l m)Aor ol c mJ c e g oyoil eJ c 6r'D" o, n m
saoecrD @: o, ro coJ c (g o'on g cd, o g cru ogoo ooil
o er I crD (u) c @ 5rrfl aot on o nr $ ol olo. fi.r c o"or c (oJ
m.locrfl oro.r3o pcloJoo cocq6fl o cruoc,D'lrocugo ao
oJlrotrcroorcos pe cru1cn1oor3os orc@lcoroel
rorolo0 g
crfl

<D c cor

olgdem auo@

.|oll

fl gotoa)cfin3o.
o

a,

4il gene- o c coll. o4; o,1 o3o mr o


od og cm crfl eL cql o0 o c eQt ao"
cnoae,'lco oJl g eon gccollolcrrfl

c or c crll

o-L

co mr o ojl

((rootm"dco3error (1964)

oil o1 c eer errel cu cm3 rcro c g oo rooil

oL

ml

cor" milcn1oe,giloO n6go3" oila,orcdcm m:oo1


o) o or c roler ror aoll o0 rerg o em cm" mJ c 6siJo qJ sl
oroil oil gene" o c aoJl. " cro o: mr o o e'l 316, ol c o 6rD

o61

o c5p?u;nr.:" moE

oro d,coJo.

om

tflootoogocotooomell

pq o cgp'oL3n D" (oro

oqg colau'pccru" ccncent

c o"l

s ar er 4il

ei

e,'lor mlo crfl


olo o{joo @l(oo(ID oJldla4orflcono}(mE. mdsc
o3 oJlorccrfl cpf a,gdlolc'om"cnocgiloL3n r.ioer go
(LJgAo) 6it'c5ruCA0lnolCoC o.DCmOloJeJ66oSo
crfl o coleo"

q4

ouorr"16r <n6oSorccoil

GYoGQooo.

ml G (o o9 o crul c.nD o .o.jl (@ 5oB oo d6t" cru o


crfl roo cril6olorjleogcmolorroflolceo'lcot oogco3

rclo cil ao c

o:tro c oll

ojl

olocdlooocfnl.oleec

orn" 2 0 0 3 -

cm cnrl

eror ejl

o t0

d)@caoJc onocord alltgeonooao'oc(9d,aocao.)


ro' njl of eer

rao

<rr c

c cm c ri oer3a,.

sSeer

orot0

<nrSenllti

{ot

ff)ollo trD o (')'lrD cruo oJltt: c rnolSo o


ol coJcoel oodrdrcoJo oo.tgrS ollecollqJ4
"Jel
4il tg a, c o co c rt og o o oll g c et c e, mr'l crfl o aojl oil.
ocrdgil dcqJoi, cscc5na e,c6ocgctOo6, aoc
arL r0 $ c o c tggil (/)"ff D: c m c aor (0A e, cu cr6 m" ng; crnl
eunocn oroo-r;roo.toojleld oc(@o. ooEloooalfl crl
aJcqJoA mal0ala0.) qgocornoco'locQo o't)ocrfl(oo
ocml"d,6 (groorcrdap'lcrlo:oo (6r06cll)(o cff dl
o

celce,mjlcnloolos (oocrn
u

oll o3cmg cru

otosodloocolGrooco,
omcdlotornocdl. ocdl
(Dlos0ooodloflolotoc
ocdot0ocsrDdlolont
olaccrtlooto a0stecoj
ooofilcot6luruoolClslll
ottlooto0ooto.Odleso
adlollooSoso3gocoon

ECldailoccdlootoU
dloneboolffitaoco00f

m.:,1

a)'1 of o4y o crd o og1 g c cntl cril o a, plo o drB c o rorlo


ogno'1f oorg7E ffDocrfl orcruoojlcr.:ccDo fffl rio.too'l

c4om

erocoa; orcoJelo)

aelqr

QJo36!

116,

avtrad mrooJl<lcaoo,olocao8qq mrSrJLd"eroccot

croc'lolor6unoo goooqJsSoroil oerur0$orc6nr:


ae.rc ooJl4g oc$ocoo"o{Bov1 oOcm oJicrAl6r
orofi ald occoJl colocm8 oJoaor6cm3.

oer

tsOflflOfd8So0o.

c ro,

cn

"o"rco3arooll
6 c crD or oD o

cqot o, ao3o s o sSgil eoScrD o{J

mogcog oro'1ur1o.too ojlcrjloo.ro


gsrn" og; cm c em" o4; o aio oJl

oi o c oil oolo sol3o e o 6 eru a1o. ffD o <n'l cD nt c


omroJolgg @,8seo6'il(6rdilscsrn"occojl ecril4rol
osro,tl4od gcoreg e,'lcosjc6 co coJoosloro ot

allorcoroilergos

orejlcrllcp;;" cruoutl(o fiDooJlcucco6,m3ocollo3


crD3. ((ro @qD8os ojl coco ooo0 d,c gilm c (oc aol5fro
@3qbl 6'(mccrooo o?gQodrod. ocoilcorSos orom

d, alslo6rx o-tcotcroloetovofloo crflcmSggojoccor


rnrlmco8 oJCgguco[ cIDocrfl roo garccorc<n'laoco
o6lcmccofloScm; occoflor3os rargel oJlcrol. ong
nsJ oA ffD. (')'l co (oyoil o od o mr c cr,:trro o,oo eJ c ao c eg
co o g sgroror c o0 ro1 o3o c crfl 4 eoi o-il crrfl s c aml s c
c cn ccil o cr0 o oil eu5o o o ar cn e, plo o e oil ro3o-igd

ro;eCl

oa: q c cd e,
(/01 c crD o.

crD|@caorlo mlcooceo'locoSo cYocilao'ordsS(m


rtrc53acra. Gromaoios m)coocBo'lodoc.iloc
em" o c cojl or9 o3o c

qojlal0 co-rccorof

oil

")

n{)..

oi.

c51;3o11 a or

oo6 eroceercr0or:'len"e,cemccr0.
peL1qn,aoo0 oocaoc6nrjleon'locr0o e,cetocem
ro1 " o e, c o0 eo oror coJl o e.l oor eon gSer s oJl $ ro0

olc(arc(oJ fr cm:1aoal6 cruocrfl rD ooGdocoDJ6


gtos cuejloaocol G(o6'uroo perncollogcm3 roo
m". m)ocero e,1glcm:coegco Gr0or @rt-9rJ
Gdroo dolo 5ro coA. ojl qo c emc cr ccoJl eo coa ol o'l

ogdar orc

oll no

gocfJcm)-olq,l

e1 ercIoi1

" en

oJC{g 5uBoo o

oJ c CoSo

cuo porGaorcc.ri4ilgerre"ojcoserrocojlo0
rJl <n oJl

4g

pe

6'1010) c

er c sl

dcoleJro

oa"

o eo

oJCSSCTD

ocrO@o3a

erre" o c (l)

1to-oJoel

ol

GtO

(I)l(rn

occoJl.

6'nil oSou 6 dl

corSo

o-o8oel G(r)coel G(I)c

(pcnn ocmorlo

r0o{DoJ}o cDcel

gl rolo GlOdoceJolo"roocm. " r/oJco o6rx{D{Dct0


m)ooJltDccDo oorW eoDcar$oocrdocilcollal8 oc
cru o (/)"1 (o) o caoJl otcrDl p dE
aoJl o-roor3cm3. o 6n n

uoilgcernSo,oodolG(r0o9o o-i3ooroiloeonlco)'o-L
o'lom"Ior'cojlo g auJCDc crudcDc ogcm cncmrorolo0
or6cn cp r'$ eo o H 31$6nc)
ro
.aJcoJello}a0roa ono'l a-llcrjl carc o.llcnl
"{D(m
sn-tlq9ufl ro. n-rcscoE occoi ririlooeroros3clooi
orcernlel mjlcriloao8os clocrllecsJ"lsooccojl

orgg oogcol co6uar. qlmirurcdmi cd,ccg

ro3cm

58

alcovcrO a,3occilocncorcem"o41cmroioJloil
arucldlmOg,lofld

@ ocaoJl G(ocffDco. alcosiccrlooao croeJcoJff


oouoellaorJos otejloaocoJ GrOocCl)e(ncaotol
cmt o c aQil. o c @ o H, o c aojl aDlos crro cDqoilooloo
(o3O c (olcdoJdroc Gro otoJCmS 6,1 c ogc c c)l o oA o

os ffDodlfoo

coJ ooo(mcoa 6Dm.Do e&dla036rrc"p(o3


ordaoSo. ngolet3o micrflool3os roe3Jocao 6rus
$1oE alcovcoloaoo @ronooelo 6t(oJ6dtilicoc o{l)
cm-GotcmJ Gyocgooo. ocaofloot ran oiegrooqgs3
roruilooercene'{groilonelo orceonca0 oJlrum(ofl
doJei aq) C 6rD" 61 C oV C 6 O al gj Or1 oJ d, O o O c cojl ca)t

.qr$

N
{

\J.

sY

crflr0onnl4

or0 a cm osm" c crv cer-c6i1

ao6oJceJ. ojlolccrncollerc6rD'ocaofl mf
2or5

0rouo6il6 15.rs

crfl

oot3

cdo ot3ern": crjl eonoo eefl oi

cO,OodoJG(IUcco ctJC(@tC(oJ mJo<n'lrOOCcoJl COiC


fiDCo. oJGdrg, coOcro og;cm orjlcnSmrOocrjl oCO
orofl erc em'

pcp

cru-ec o 6nn o

9 6rD o oo.r

g ag$cofl

glloler3cm rol

m.l o

em eoccO ml o o1 ro rwofl m6

gg a,Clof omqglelceefl roroo3e,cotcorlogcmg

ruro

ocdlo3osooflroo0
ogoJl oocnacn cilc(')c ooollJcff (1969) oO6rD"
m.l oldl oi o c oll coJl o el m.: o <n'l o nu o oJl to c ol e, cn-

i
I

oooJl mloo'lro mlooJkDcmo

s fft d

.q,\

enLoo3ooil." nJloaaercsroor"ocollor3os neleo


oocruoo (1984) coIlet3" o.rcdl e,'laos,cd. .

rotro.r66or o mJl crll o e,

oJ c et c ao3o

m.:in c aoll

G$nOo."

ooro3: "Goeonot3os mrlcn1ooIloo otcdl nocm(oi


or o cm og cri,l eo" '1 g c or3rm nl g o.rl" ojl a o rp g

rCro

rr.00 nJo6r0yoxo" o

OS O,CelEO,Oo orOoa3 OremOUrJl rOrOAgoOo o.tti

' flcoot

ot rd

o0 o o rt 99 crO o1 " or'l o ogml ei


cruoojlolccDo oorg73 cd,ooqJlgl G(/ooeo GrorB(3
o c or

(sroJ

oJlcmornlrncm m)tmJGceocroyocslo {nccDall


lg1e, o sm o1 ofl G ao c slo GID G 6'0B ao g o og ro1 r0 qg c
oll o3cm go ot e1 er3" ot c srnl q ml cril o or3o s mt rd
oloJso,60Bg3o pooodocgg3cm oo6 o.rc$ocoil
cru1 crfl o oleerSc or 6r'dl qg'gl4Jl gern' og cm o1 org
or. o ec aQJl o (ru' o o6; o.r o'l mro oJltl C(r)o ooJ S/ o n9
oer"apil ol 16 o c a (1 I 6 6) o4 cm rarg o c g c gq cro[crt
oJl q rururl oE o o6 mr1 crfl o c ov6$ srl o o o rool crl
aruondl ocoll oJlgogsgrororlo dlo0 r.unltrre, a4
mo'laaic mjdco o,Ocm 0oyor ocmruror'lmgvoq3o
crl e, 6 cm ro' o3eru c o a- onJl o o, o o o rorur' Gtto dl m coll
49 ol o r.ugrO n c qgfl orgo. ffDJ flD o crDo oJl <llcm oro1 el

of p

qp.glgoi.)

o-rgdemocorSo

a cm c 6 oer3cm6 c osl oo-crpfi

"tf b

'oJOOeEr(ul'(!'lO3 OOOd6ro
adlerJl alcorot0a3oor0
oJ0Ea(ml

ocug3oJlgil gcorrtroolcor oogco6 aJlgo. occn


eongco0 m:gralocollo3cm3 e,3$a,ooeer'corordl
aoegg pe ooccr0om:l oJl{go. otsroorloo0o Orlo
do

r.o

o)

n r c g3e, g c em' ro c

c0

rarg otro o e3ro'l

ot

ol

il c See gl
ern c oll o3 rm g oJl g rolorl o0. o, 6 Err, c s 6 ml crfl ro
n6;

nrl

ru o eroofl g3srrd o

oll.

6i o0

or (u,l

oc6o Gccr)ocao g6o(')o,nJso,(J.)Fto.llo, ol


a!6(,/0onf o0ffftl goJ6oEm6oBoo oJ(/qlcoroet
ronrlof g n rcolco14f occoc tncmoyu,'lmlo cruofl
C(/oog,occa) cruoendlerimO0el rgn c goOo, Ocm
orofl

6ung1o0 a;,o1ococu3o

nlpdlotoloomgn-Icnerc

ojldDocarorr"'occruj'o'loa ro6docn:
rncocml"con mlcnrfl oglrm .tlc$ajos cenrc$
osccc0

oScufla3o @(io(Alff co) rcrocro roocnjcrlcnelc


oscc(U0

(''o(m. m;m'lqgocollo3cm3

mr1nfl

ocorc

ggg oojl ooociloooo

or c6o36,oo. orocN o olgg


or6oooilro0 rfiocDlosi"o'l(')occofloScm3 ocaoilcoSo o
oJl co o, o3o co m1 a6gg dru fflD o. ro o oA o o6J g cll"
eJcoroql 5 cnceL3 all g eonoo eo'm.lo cn"lnn m:oojl
clccno crilriolnril4 oofl coeolomeergcilgf oog

sJgg c@esi6,oJos eJarilaoemo. "cogo-.t1 oocn


cm 5ilccDc oo6r)lcm"aoloA oDocfi'ko cruooilctrc
aoormcao ocaat cruoojlCr)caD&mgcQi ocaroqo
cril{ggremceoleogsronDl o.OCmlotoo o4ls6oi1cot
crilo6ole,o3enel oJlcrrfl s3gg o:eL4f

g orcg

cu

oJlo0 occoll eq@ caooo rarg mlrdlgf m" crfl ro"


o.oJS/ oJSSUBOo cojooao)lc 6mC og)Cm' ffUoUo(D)o.
1980'(60 (lJloontrl oj(m nJleo6 ngcm (@crajon
(o o Gro atl olcmt ('o otl om c ol Go crJ oJ c B o, o ce0,l

qlloer rruocrllor ffuoolltrloeieom rocci rwgool


(oAs6urJl e) (ol njl eog sJ ern o Lo otu o

di

oreruJl

o oJl co prro n rdl oo

oi

o 6rn

(m'

nJ o 6lrToU

(sroofliDlai(1091) orgollo6mtr oouilcoSos


('Dorm)om cJltgo, crq.lnoo ern rurgapaooaefl oc

coJl

o'lcnoeiorors3otot aJltgttnoilo0

o3o4coca6a,o"

oo6&colo oo.rg;oipro?rLoa ororoSo


&,

olo.

oDo (')"l

ro

cru

ojl ul

(gogl 6q@clo3eo1 oa dloJ roocD rdo)" cncao&cDc


cor occoll o co.r colo dr 6rc|olg[an] m c o oJ oloe rp BJ
o

or

cro

g osism
col. " mt

q;

oro'l o0 g

e ee o c0

crjl o a qo

rttr"or

o.gj ror c

ao c oo

of
mlo

cru

r:

rooil crl c ol

cu o'l

o cn"|

1610

erd o o6

ol cslcrD oc

(o c roro c s c aoJl o3

cme (sn cl ff 1 c ru so o o cm" oc cojl

drn',

aoo

o-:

o eroroSa

a $ 53

GroB'lcrterugoo oo6tDooJoo GDGQcroo

o6c6rB3ms(m3. oL6ene1o0 ao3 oggil gc$ gcoror


rurotre{lolerucenr6oJlocneergolgf og crjleo"cru
e, oi clil eo q a0 c o: c eLSo coJl 9, " o c @fl QoJl o el ml o
rflo c69o1oo nggru3octf ao raros6romolerorotl
60

c/ooo1oc6o mirocd oa4o'1" n6cm'anlo'1


$oacm rso orsololofioo crflnUr0o cru\gilolf ru
oo ftrrooQnoo roqooceefl oruqflo3cm6,02 ocr.r
slgg cro oilroaoo "ooQJl0o6os ooJkoorrt" o41
cm onrrolo0 oa,odtdo (6yo olloa mror;a{l raloc
af ocruosrocrufl o6c0ooaoorsarorlor;nparmc
noll rugoronflooerla)ofd,dl5roro rurtrrsnodffL mcu
4 oor oiltg eonoo oo,con# mtg r.Dooaa,) cfo o'tlo

dt)(lrJCloloooInJo4l
ooJlctar{lo<t0o

nlltg'

d'o ro rt) crolo e)

oi
a rd oei

otrcm

oo"roc so

ccor a, m c cor o cqoJl oaoD o

cogooo0ocll o o6ooccr0 org g orll43 oco,l.

" ooJl

coJl c el c

o.6)

ern c em" o c ootl e-il

cmoloo,Q

g'l

o, o1 oo

roil

omr c oorn:g1 qJ rudnno

oA nJ c egj, cru o crJko o-: o'l o-t c dl a g3o c


a o o:6g3a cor c ootl oScm o oil cro a, o1 o co

6r

ororo3o,ll gcorooioac6Yreco.:co. o-tl


oorogorcrriloSocmp,lo0 po{ cruorfl ror mloojlorc
cor a crl o o3 o-r er4il rg <,o1 elnJl coEo s o{J gol3o p c c
onDocco (U6mcoo ccao ocD org cnuca,goocr0o

"vg5ileonlm3

rorocoo14roil992 dg|@ncA 23-mceml


ooJlcoor0 d)rocorc<r0olucDco;olpo3o:ro3 ortt
osio 6, dl 6101or" 2 01 2 nr.l'l cru o eru d 1 1 - m3o.

cfl. ocqat

'nrcnrt

o-rcooLeJl'otgos Gn6rrileoo(eJotGrorut

o,olal0 oroole,ocolo dloJlqflo]dtef . oJo{

6r!c

rlrc@5oBog OOoroolcg[4 o,cm3 eruccnrddl,

ooOodl60!Co,ld

.ltd cD 6.i eal mt cu o o'1 q=[14 g ft GB J Gr-)"


iTUC.rlos@il ojr.q66r3cld-6'J (1TA dq6u"

oi6m omccrrdgl,. nroJ(a)ir(rcircrdradt mr3(qjox:

q..

rdei o-&o eio rt o a)) c tttl oo,sl


Gnnjdoiocn' mm'fiivqmmoroarlal iru;enilrd
eru c rn d gl ao'Ao t1d ttt o l tuil G (5lrdr9r ni 0J6) 9 tr m r

o1

. oro eon sr 0'}

rn-n-uOrOt6rUdosao 6[Cio.r- ACilaerASo BsLr{O6urico

61010l.

*ro-arlsilodrss{,1}6}36}G 6tG; m)s(r),:}G6yT} a6}igja


nl rn-ra6oo s1,g 6;" ru'l g on c)&o I eil a nn; orra lao6sl
(g.i g 6' ft-re Lnd oJ *6rqi e-il' {or&o5 cn.isifrco 616
rer"+ra1a&ru*cr:o:1(rf, am*'lo8n)&6tGyslslmm}l5}16r!n
5!$1; " ar,r'l('riln{ojlarf, gn,e1,rloolaolcrlr,}tb ogarfl
ji6)- Gr (g ard nJ (o) (S 6!6 r sdi-r gJ'i s .rLic]:; gil * pl

porcr:rmi'u);cpo1cu3o c.l']ocrn rnjlcrjloarll


eerao"ntilol.gi; 6]cinr$c(')clilRl: (6r0'{clol{s,tl4 mi

ecuaffn
<r'n cr

ml6o

{610 nril

oii

6-}

ni'l

aIn jl cor;o

p;

v.n

qil

ot

sp

ei

{DrDlorD q$oi.r)66f11)c d}j'l!F5-SOeG(]-],.i3!Pio GY0.6rl'!C


(0)

aotl .s, e'l

es) n

nA {fi

-q

(D

"$1

q{

R!

6-rlql)$ tur 6

tro

(rr
J(k+ Ga.u
(')6tdlc0)

o1]i

Orocrcii.ruir6'1-"6)aon:i'elq]6 (dqGrdn${"!.c.Ao *tu


iiioarrfi .a*i:r icnrnrSeluf oru:J Gcsr3b"-oalai*6{it
ir r*!$ft$l,rsc,l5l6rt{*ry}{:iBexr $s1)csrasr}&j'}(?1arn,:.

en-flo'lcciororccolr.l&fi]& (i0j8o.:lld,:1-.{i.jl(\1J A(sclle6r


m. m'l o o .il ar olq| rl,I1l-tl mil (cYo &i rn m {Tr nqo N 5 m)a
errfl rd n-fl orild'otoo:rrer;!6'rE ror6rnpjio!t)6m*rug6crn
oi e c ai1 tg1. rtAr o i]i {'tjo rer (i1t' ntJ(i iorol'l (o $
6$ cn6 d,,{jl q)) c rir ffJ} 61, 0rl oii eil idt .n im'J 1+ etr pil en] rt

;;rigtq.,lil6

rdildrns,rrlpp (Fts*l55ta

rsp]':er;.

rr

6-q:

.niYl6r6'itii

lil rft3 Jail.d6:10,rI',ri1rre,*tra;ra;gFJ

r-ry

l.,'i|l,1i;;o;;r;ffiff ffi

ttiilffi{ii

Ei?{

:i ,; : I i,i,ii I
co.fl
o

eardcmg 6roeocc\r. u'ie;cm ,a3otr,.eceJ6)c $41


g c Fjl d! oo. (6n (T)'l cri e g rvJ1l \ipl6l I Gro 6i 3 sle

Je

oem. cno8o'lrul r6ronari:rdr)d. a:s6rl:ie8 6r{04 ceq


cru d do c d cr:l :l a-L m rrnojrufr : (D&o (IlJ 5l fiac e* c ei'I.
c s c e.rl co,q oi oii rrn" oJ o d1 Eiio a cntdotei ('ror e rn ir'
ororoflocr8o o$c6lc ca,torrlrd' rwrip6Ys!col{".}.!
col e s;] orororSru cln ai I a0, f6foo!&o-0r-;l<n "i:'sJ ocl..i'
{nco(r)lej] n6cm ceLqilqg.rclofi'}i'6rrit6lsdnl.d6
o, o

errE

nnofl

er

or

ggi

alo"r

$ _qj,coturlrofl o,eicerntr,,-

crng crilriarmfiorro.i roroo,r3cilorfia

ffllaocdol
p7;

cn c

20

ll

"

-o

6'iro;

crDlfito ltr,6l{r,4.(n)6olie)eot)o

cn tre-r1 alro
F

I Gn

ni

eYo 0

tr

16

or

c :n.I6rJ

f*,il r4$rfi

rulmoflul

t3

-ls

'r. Ga.r

ro1

6r

liliii
ri:rrlli

":,.

ocorl ac*eco"c'eI3oit
em6o 6,t<ocr51rBgr.

'

a olcLrlo oGlFJrc.,ra,"trili rog a';'lcrii:a c"-"-'Icr']rr:i

er6rreGqilco,169ir:r-i*eelon*;" ecYlcxllpjsc:fi s.
d'.Irol6!c) adgl'irr,rli<$ amc*;rT o'ls'lgjio;cnr;
cror3nd.

d*d6s. ed"lserd ac;,g" a'o,giid cr*s

eeicmcca,rtg ra6d.n
6)ry1 6to Gi@tl

oolg

ru[]o;o" (6rsco (.9&+

d6t;ft -r1 ri} c rfj o 6)6TGi Ei3ar,

o*:5.ia*ecr;1ejleilp. o.fl*.teglG"
e6tS (Se fti',1e ou"r.t-r161"
6l&

C.6fE:] Gl e e.

S(I$;.,

gm:ld

GfO

f Fu

ft 0] .Y.,,$:

r?oiftr:d'
elct,-li-i-is;n:Jcf

6!E,

(fl-iff l * q da C{ 4tiilj

rtro)

r-t

6!d.

o J o$,ret.4$ r*1q!.ornr;- cl rovti ] rdd

fogfifl Oft![f0o GmSl nnOt -rrlqgo.


2ors

dioimr &l$

iiiriiri;i

erc*co6;. (Fr:cr.fl'l(6t (rutr.r.i}{J)3c.f}ii,.}}3i9 a,:l-i,}{,eaif'

#6

c,rr. ),..",q9

(1).,!C6rt43

@ld *i(r'

6,13" idla*.)':r'r c el

:.

+1

aic

rn,mlidlafi'i"ll*jlil6rL. o.i!-f {ri,&,i1iiv{.


t+lr:l.;rf z-vii4:vhhatr}.

:
jr
rr

i: a'i

6t