Sei sulla pagina 1di 2

\'.

-//

For More Question Papers Visit - www.pediawikiblog.com


Q,8eo$ &,l.o.J$.&.
dd:ad: : 3- 15 rJsejrlo
e"e{ 6eJrldl: o2

{Bdr

&dao doe**

- 2,016
r,od6 eodddc: too

rsqed (oI)

a,r^b
dd.rJd:: 55
Li vc,

ee-aqrorl

aq {, orl*ri uodood,:

1)_

,lrdo3:d1 ood

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
10)

rbd: deri dgriemdd:?

C{Coeudmd $r{

g.

lo

ib

el-e?yori
oJndJrrrddo oaot* dJd*rlgri addo-d,rod; aadrl$O- en:d^OPr. 4x2:8

ik

oisaarl Oe-:erd:d:? C:laarl oe;e;orld:?


oinod dduxgd de9 {,cJ"oerd&o_?
ds Ceo{, d:d**ri eaf d i^:ri d-rad:d dodeddeab?
CJ)d ncdrdddiDed)ai Deod:e) Sedar buCc$eoqd?
dqo$ *eas e3.oedd hdd+ dqab"deri $urgdo$;,{d?
d

daodo

{rd"rf@d*-s}*A:F-

- .3IF2=6--*

ed
ia

76}-

od& ?
danroiddO dqdd* o3vod :i3iedCedod> aadvoco erdefl&esad?
dcd.d- dddrtcJ: ieOdd deri ior1o3:nrqd ?
ioAoJ. d,radQ, rtecCo$d1 deri ddrd:Bd ?
d)

a3:e

d o drddd odro d d e-: d o3: dg d,t 6 ado

alsd;utrddo dc,odl {rd4rl9ri addo-d,rodc rod.ri$Q en-d-oa. 3x2:5


:;ad:ddd e"ld *$d dozgd nilanq?
acrodd$ aod9rl 6ms" Aead a-odearlde$?

.p

7e)

cJscb?

oisd:?
dsdrls "bCodr dd-Cq docJ$qd d,od oJ:a{;dr?
d{*a dr.Eoc,tqd ! aoddotd:?
uncu:aJde.: oiiaOri ?sA "a$qd?
drderPdd erdo$ d*ded:?
td.raddd {md d::Qaa0t3 {$dc$d ddr;, odndtd:?
uSe)dBectr doud a3:eeJ dldand ejdilfdrd o3:E$?

oin{coddo

1s)

zieu3rrod

er)

lz\

O03,qd:

10x1:10

wd-oF.r.

e)
11)
72)
13)
74)
15f

ca a

{Bear asod.dQ

co
m

dcrnd

"e)

20>

27>

'erd

22>

23)

d*do" eugas, fledoo dr{d a-aari radeaded:?


eocs:di dQz.:1de]*:{Cd url deenobdd erq

ilS

e*R d?

cs-a?trJri

el)

oind;aaddo add;

24)
25)

de.:do a;e.:dood

26)

drldd

u)

oJnderoddro e.odr aad"dd;" dcOdc dodqir do$:l mrddo udc0lO.


1x3:3
ord:drd: eldrlgd eilaEo$r, eldrl$ dd:r!
dr6oJ:d d: aoaaddo ?"d*e:: $4S d:" dozod;ot3 ?
For More Question Papers Visit - www.pediawikiblog.com
o3ndcroddo z"odc esododdco d;Odc dod$r Boesa saudB. udou:O.
1x3:3
ddaf EEoa, dd6f dd:ri #$,

27)
28)
.e)

2e)

aad*rlSd;o dc0d,:

deg.

dode.lr BoaS& :roud*.

aldo0cO.

2x3:6

dore8 &arg
^d"deee.:d.

e,TrOd

argoad>$o$Dn{ed

pr

For More Question Papers Visit - www.pediawikiblog.com

*-&a;od

IV er)
31)
32)
33)

o3.ndaaddo d,r.odc 4rddrl*ri aerod; aad.d$Q wd-o&o.


o-odtade) 6odr e,r$d

63dn

3x4:12

Argogd*did.) deri ilde8:,?rmC ?

dr,ddraSrnd aj:,rad: {,dorlrl SC1 .}d O P.i .


drld Seddd dnoerd &ddrl#:, 'd>ozJn esodd' d"rdo$O deri eserdd:aoad?
esd

a
^J6
qJsJUi!.

.sd)Sea' dedo$Q, dr*d ddd-dqrarl$:

w{oe.

oindcroddo add; dJdJieri

co
m

2x4:8
mrradc arod.rlSQ
e^:iOor1 m. eilj{ddd ilrazddrl#$*raOdC "sd$ s-odraded:?
dqBrldqR,d-a{,e-:l o$ail e3,oerldc3: {,dori$: sd,$" a3:{Ced:? edO& .
deno edd: oJ;coarisl*r xa$rdrlgdgepdd-:d ersode.) deri? sajoP,r .

ddnd oJodrmddo add,: {,d*rleri ocoadc ;sod.r'l$Q wd-oBr.


ud d:Q d:a{d drenobdd.i,im,rlaade,:: tdddd) ddeS:,ded?
e d ra, "e e;a aJ c$ d dor rl t3 aa o$ r zp

dd

so

r1

oa

a; .r d

31

2x4=8

6b d e rl ?

DeDdno}:rld tumddri arootr nade;-d: drid:d.ooG{ drd:rl*ad;d;?


ero-aqrari

ddnd o3n$oaddo uod; dd.d epoaa$rddq


oodrad d.od3 F.,eso
d e a ri drra d ord:a oJ* d e zJ qd-ovr

.adid;uldobde)

onOou)

ildo0]O.

lx5:5

isoi:d

ik

0e dDdd: desOo d
clc.dd:do#r1.,ood {prord 9od:d

42)

dtri z*errarioond?

g.

as)
41)

do d{ri

lo

't^,od)

ib

34)
e*)
35)
36)
37)
"a)
38)
3 9)
40)

ia
w

dddrao: {ondd dddd-e


I $4 e;ode::ced rlodd: Qe&nqqJd:
"r{dao: oaoddddpe;: do

zpamqDod

dsnd {ded$q odndlaaddo udd*

ero3ro

de

ddrterl dd.undrrfsdr:* sJdobo :


* ddrlgri dqd dod udooro .
Ca

50)
51)

.a)
.. 52)
53)

udt.
udoS:O.
edrld s$g d_,,dpd:ddc* rbgrtr ddo&.
.e{rl$ Oded dodddc* ud$)0.
Cr d;arlo^qrlddc* and.dQ
* ddrld rlceaaneidrlsdc*

oindcnddo

e.oddco dcodc

erld^d

6x2:72

ddri*rf erdr erdor:o .

43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
er)

dozddri egdcricraa"n

udotco.

.p

VI al)

ed

did;:;Drlvod; dddd:
doQdddo$ricd: d3dn hOcb de>zed*;

oarzli
v vwe.

JAo
*-J

epde;
dral

ddq:

oaoeed,

sed
oaorisSnAa
aad:dEo

rl{,aad,
dg?is il)drsri
t,Gd$o de$,:dd:

druodddq aldol:o.

1x5:5

oDfueo$ z;ndudrd

dndrQndo3:q b{ea

ddrde$d: o3n{oaddo r.oddg dood.: dd, udo$o

1x4:4

nd)orrde8deJerz,3Dtd ao&rdoedudddld:o$ Ddrs riso$/ri$.gri dg


erdor:0. For More Question Papers Visit - www.pediawikiblog.com
Cd>o A6a6qDFdd ddd"isdd ;oe.: :Pe.:ep$-oeO z,loroEd drdsgddOri ddr udou:0.

*) * ESnd rodrldQ r.oddco a{OAl aldol:O.


54) dod: eruodd, drdd d-odlsae.:d:.

lx4=4