Sei sulla pagina 1di 5

Adoracja Najwitszego Sakramentu

Na wstpie pie: Bde pozdrowiona, Hostyjo ywa


Akt wiary
"Dzie po dniu, Panie mojego ycia, bd przed Tob twarz w twarz, z rkami zoonymi, Panie wszystkich wiatw,
przed Tob bd. Pod tym niebem olbrzymim, w samotnoci i ciszy, bd przed Tob twarz w twarz. W tym wzburzonym
wiecie, zmczonym cierpieniem, bd przed Tob twarz w twarz".
/Rabindranth Tagore/
Do Boga zbliamy si kadego dnia. Waciwie wci jestemy przed Jego Obliczem. Zmieniaj si tylko sytuacje,
zaskakuj zdarzenia, rodz si nowe przeycia , a Bg patrzy na nas... Tylko my nie dostrzegamy Jego wzroku. Dlatego
trzeba nam wiata wiary. To wiato przynis nam Chrystus, ktry sam jest wiatoci.
Przychodzimy do Ciebie, Panie, by w Twoim wietle dojrze dziaanie Boe i podda si asce, rozpozna Twoj wol, a
przede wszystkim rozpozna Twoj mio tu w Najwitszym Sakramencie ukryt i uwierzy jej. Wierzymy, e przed
nami znajduje si Bg ywy i prawdziwy!
Panie, umocnij wiar nasz ! /Powtarzamy wszyscy/.
Wierzymy, e, jeste z nami, aby nas uwici,
Panie, umocnij wiar nasz !
Wierzymy, e Twoja mio dla nas jest czysta i bezinteresowna.
Wierzymy, e Twoja mio ledzi kady nas krok.
Wierzymy, e szanujesz nasz wolno i czekasz a sami przyjdziemy do Ciebie.
Wierzymy, e pozostajesz cichy i dyskretny, by czuwa nad kadym z nas.
Wierzymy, e roztaczasz przed nami pikno, dobro i prawd, abymy atwiej mogli pozna naszego Stwrc.
Wierzymy, e Ty kierujesz postpem i osigniciami umysu ludzkiego dla poytku wszystkich.
Wierzymy, e przez ludzi dobrej woli wskazujesz drog powrotu do domu Ojca.
Akt uwielbienia
Wszechmogcy Boe! Ty w swojej dobroci stworzye wiat i czowieka i powoae go na to, aby w imieniu stworze
gosi Twoj chwa. Obdarzye go godnoci dziecka Boego i udziaem w yciu Boym. Uczynie go mao co
mniejszym od aniow i powoae do witoci. Podziwiamy Twoj dobro i jako stworzenia wolne i rozumne skadamy
Ci hod uwielbienia
Panie, ty jeste Bogiem wrd swojego ludu !
Uwielbiamy Ci, Boe nasz i Stwrco ! /Powtarzamy/
Ty odsaniasz przed nami swe odwieczne zamysy.
Ty, Panie, dzielisz si z nami znajomoci Ojca
Ty chciae przebywa z nami jako nasz Bg i przyjaciel.
Ty obdarzye nas yciem Boym.
Ty dae nam przykazanie mioci wzajemnej.
Ty zostawie nam niedocigy przykad witego ycia.
Ty okazae nam warto ofiary i powicenia.
Ty wskazae nam st Uczty Eucharystycznej.
Akt dzikczynienia
Panie Jezu Chryste, ktry z woli Ojca niebieskiego przyszede na wiat i przyje ludzk posta, aby nam ukaza Boga
i objawi Jego mio ! Ty sam powiedzia: "Filipie, kto widzi mnie, widzi i Ojca mego !"
Pozostae w Najwitszym Sakramencie, aby przestawa z nami bez przerwy jako nasz Bg i Pan. Z mioci ku nam
znosie niewygody, obojtno, niewdziczno i zniewagi. Dzisiaj pragniemy Ci podzikowa za Twoj mio
wzgldem nas.
Za to, e bdc Bogiem, chciae zosta naszym Bratem Dzikujemy Ci, Boe utajony ! /powtarzamy wszyscy/
Za to, e za nas zoye ofiar posuszestwa i mioci.
Za to, e dae nam wzr ycia cichego i ukrytego
Za pen ponienia mk i mier krzyow.
Za wraliwo na wszelka niedol ludzk
Za cud zmartwychwstania i wniebowstpienia.
Za przygotowanie nam miejsca w niebie.

Za aski pynce z pynce z sakramentw Kocioa.


Za uwicenie naszego trudu w ofierze Mszy w.
Za sakrament Boskiej mioci, ktrym nas karmisz
Za kapastwo, ktrym uwicasz lud Boy.
Za rodziny uwicone Twoim sakramentem maestwa.
Za wszystkie aski, jakich udzielasz nam w Twojej nieskoczonej mioci.
Akt wynagrodzenia
Panie Jezu Chryste, ktry nam dae przykazanie wzajemnej mioci, "Miujcie si wzajemnie, jak Ja was umiowaem !"
okazae gorce pragnienie zjednoczenia si z nami w swoim Sercu, a przez to z Ojcem w Duchu witym.
Jednake wrd nas wyrosa samolubna mio wasna, szukanie rozkoszy i wygd. Egoizm i pycha rozdziela nas i
hamuje dopyw Twoich ask do serc naszych braci. Grzech sprowadzi upadek, a z nim za]mienie umysu i sabo woli.
Poniewa przez grzech ranimy Twoj mio wzgldem nas, dlatego dzisiaj pragniemy Ci wynagrodzi.
Za obojtno wobec Sakramentu Boskiej mioci.
Pragniemy Ci wynagrodzi, Panie Jezu, nasz Zbawicielu ! /powtarzamy wszyscy/
Za brak uszanowania Twojej obecnoci w kocioach.
Za niegodne przyjmowanie Komunii w.
Za lekkomylne opuszczanie Komunii w. wielkanocnej.
Za uniemoliwianie chorym przyjcia ostatnich Sakramentw witych.
Za opuszczanie lub bierny udzia we Mszy w.
Za to, e przez nierwny podzia dbr doczesnych wikszo wiata yje w nieludzkich warunkach.
Za brak mioci wzajemnej w rodzinach.
Za wiadome krzywdy wyrzdzane blinim.
Za dawanie zego przykadu i publiczne zgorszenia.
za lekcewaenie i naruszanie prawa ewangelicznej mioci Boga i bliniego.
pie; Pobogosaw Jezu drogi.....
Bogosawiestwo Najw. Sakramentem
pie: Niech yje Jezus......
O BOGOSAWIESTWO NAJW.SAKRAMENTU
Zbawicielu mj! ktry raczye drogie Swe ciao i drog Krew Swoj zostawi nam w tym Najwitszym Sakramencie;
czcz w nim Ciebie, Boga mojego, z najgbsz mioci i pokor; a jako jeste rdem wszelkiego bogosawiestwa,
bagam litoci Twej, wielki Boe! pobogosaw mnie i tym wszystkim, za ktrych Ci modlitwy moje miem ofiarowa.
Uwolnij serca nasze od wszystkich grzechw, oczy je i powi Sw Bosk ask. Bogosaw nam, jako bogosawi
uczniom Swym wstpujc do Nieba, ibymy Ducha Twego peni, i Nim na zawsze rzdzc, mogli dostpi
bogosawiestwa, ktre gotujesz w Krlestwie wiecznem dla wybranych Twoich. Amen.
Kwadrans przed Przenajwitszym
myli podane przez w. Antoniego Mari Claret
Ojciec Claret (1807-1870), pniejszy arcybiskup Kuby, zaoy Zgromadzenie Misyjne Braci Niepokalanego Serca Maryi
- Klaretynw. Nastpujce teksty witego zostay wybrane i wydane przez Urzd Pastoralny w Wiedniu w roku 1988.
Ojciec Claret uywa takiej formy rozmowy, gdzie Jezus zwraca si do kadego z nas osobicie.
Nie potrzeba wielu wiadomoci, by Mi si przypodoba - wystarczy, e Mnie bardzo kochasz. Mw do Mnie, jak gdyby
rozmawia ze swoim przyjacielem.
Musisz Mnie o co prosi dla kogo?
Powiedz Mi jego imi, a nastpnie - co by chcia, ebym teraz dla niego uczyni. Pro o wiele, nie wahaj si prosi.
Mw do Mnie prosto i otwarcie o biednych, ktrych zamierzasz pocieszy; o chorych, ktrych cierpienia ty widzisz; o
zbkanych, dla ktrych gorco pragniesz powrotu na prawdziw drog. Powiedz mi o wszystkich chocia jedno sowo.
A dla ciebie - czy nie potrzebujesz dla samego siebie jakiej aski?

Powiedz Mi otwarcie, czy moe jeste dumnym, samolubnym, niestaym, niestarannym... i popro Mnie, ebym ci
przyszed z pomoc w twoich nie-licznych czy te licznych wysikach, ktre podejmujesz, by si pozby tych wad.
Nie wstyd si! Jest wielu sprawiedliwych, wielu witych w niebie, ktrzy popeniali dokadnie te same bdy. Ale oni
prosili pokornie... i z biegiem czasu zobaczyli, e s od tego wolni.
Nie zwlekaj prosi te o zdrowie, o szczliwe za-koczenie twoich prac, interesw czy studiw. To wszystko mog ci
da i daj. A Ja ycz sobie, eby Mnie o to prosi, jeli si to nie zwraca przeciwko twojemu uwiceniu, natomiast
jemu sprzyja i je wspiera.
Czego ci akurat dzisiaj potrzeba?
Co mog dla ciebie uczyni?
Gdyby ty wiedzia, jak bardzo pragn ci pomc!
Czy masz w tej chwili jaki plan?
Opowiedz Mi o nim. Czym si zajmujesz? O czym mylisz? Co mog uczyni dla twojego brata, dla twojej siostry, twoich
przyjaci, twojej rodziny, dla twoich przeoonych? Co ty chciaby dla nich uczyni? A co do Mnie - czy nie masz
yczenia, ebym by uwielbiany? Czy zechciaby swoim przyjacioom uczyni co dobrego, im, ktrych ty moe bardzo
kochasz, ale oni yjc nie myl o Mnie?
Powiedz Mi: co dzisiaj budzi nadzwyczaj twoj uwag? Czego pragniesz z utsknieniem? Jakie rodki posiadasz, aby to
osign? Powiedz Mi o twoim nieudanym przedsiwziciu, a Ja powiem ci przyczyny niepowodzenia. Czy nie chciaby
Mnie dla siebie pozyska?
Moe czujesz si samotnym lub le usposobionym?
Opowiedz Mi w szczegach, co ci smuci. Kto ci zrani? Kto obrazi twoj mio wasn? Kto ciebie znieway?
Informuj Mnie o wszystkim, a wnet dojdziesz tak daleko, e powiesz, i za Moim przykadem wszystko darujesz i
wszystko zapominasz. Za nagrod otrzymasz Moje pocieszajce bogosawiestwo.
Moe si boisz?
Czy odczuwasz w swojej duszy owo nieokrelone przygnbienie, ktre wprawdzie jest bez podstaw, ale mimo to nie
przestaje rozrywa ci serca? Rzu si w ramiona Mojej Opatrznoci! Jestem przy tobie, u twojego boku. Ja wszystko
widz, wszystko sysz i w adnym momencie nie zostawi ci.
Czy odczuwasz antypatie u ludzi, ktrzy ci przedtem lubili, a ktrzy ci teraz zapomnieli, od ciebie si odwrcili mimo,
e z twojej strony nie byo najmniejszego powodu do tego? Popro za nich, a Ja ich przywrc do twojego bo-ku, jeeli nie
stan si zawad dla twojego uwicenia.
A czy nie masz czasem jakiej radosnej wiadomoci dla Mnie?
Dlaczego nie pozwalasz Mi w niej uczestniczy? Przecie jestem twoim przyjacielem. Opowiedz Mi, co pokrzepio twoje
serce i wywoao twj umiech w okresie od twoich ostatnich odwiedzin u Mnie? By moe miae przyjemne
zaskoczenia, moe otrzymae szczliwe wiadomoci, list, sympatie, moe przezwyciye trudnoci, wy-szede z
sytuacji bez wyjcia? To wszystko jest Moim dzieem. Ty masz Mi po prostu powiedzie: "Dzikuj, mj Ojcze!"
A czy nie chcesz Mi nic obieca? Ja czytam w gbi twojego serca. Ludzi mona atwo zmyli, ale nie Boga. Mw wic
otwarcie do Mnie. Czy jeste zdecydowany nie poddawa si wicej wiadomej okazji do grzechu, zrezygnowa z rzeczy,
ktra ci szkodzi, nie czyta ksiki, ktra pobudza twoj wyobrani, nie przestawa z czowiekiem, ktry zmci spokj
twej duszy?
Czy bdziesz znowu agodnym, miym i usunym wobec tego czowieka, ktrego miae do dzi za wroga, bo ci si
sprzeniewierzy? Wic dobrze, powracaj teraz znowu do twojego zajcia, do twojej pracy, do twoich studiw. Ale nie
zapominaj kwadransu, ktry przeywalimy razem. Zachowaj - jak dalece moesz - milczenie, skromno, wewntrzne
skupienie, mio bliniego.
Kochaj Matk Moj, ktra i twoj jest.
I przyjd znowu z sercem przepenionym jeszcze wiksz mioci i jeszcze bardziej oddanym Mojemu Duchowi. Wtedy
znajdziesz w Moim Sercu codziennie now mio, nowe dobrodziejstwa i nowe pocieszenia.

ADORACJA

W Nowym Testamencie pojcie chway Boej zachowuje centralne znaczenie. Czowiek uwielbia Boga i oddaje Mu cze
na wiadectwo caej ziemi. Uwielbieniem Boga jest take sawienie przymiotw Odwiecznego Syna i Ducha. Wysawiamy
Boga za to Kim jest. Przez (Chrystusa) skadamy Bogu ofiar czci ustawicznie, odpowiadajc ludziom jak wspaniae jest
Imi Jego (Hbr 13:15). "A my poznawszy Boga, stara si bdziemy, abymy Go lepiej poznali". piewajmy Mu na
osobnoci, z pochylonym czoem lub w kociele klczc na kolanach.
Wielki, uniwersalny Koci Chrystusowy bogosawi i wielbi Boga Ojca stworzyciela i dawc zbawienia w Synu Boym,
przez Ducha, ktry udziela nam przybranego synostwa. Adorowa kogo , to znaczy zagubi si w zachwycie. "Niech
bdzie bogosawiony Bg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; On napeni nas wszelkim bogosawiestwem
duchowym na wyynach niebieskich - w Chrystusie. Jego bogosawiestwa objawiaj si w sowie i darach. Jemu tylko,
odtd, a na wieki naley si dzikczynienie i adoracja, jako naszemu Stwrcy i Zbawicielowi.
Adoracja to oddawanie Bogu czci i uwielbienia, chocia wyraa si nie tylko w postaci sw, ale niejako poza sowami
poniewa jest stanem duszy. Brak zakochanych w Bogu ludzi stanowi gboki kryzys Kocioa. Nie wystarcz formy w
postaci gestw lub innych znakw utosamiajcych oddanie Najwyszemu boskiego szacunku. W znaczeniu religijnym jest
to akt czci czowieka odczuwajcego swoj zaleno i niszo , nawet jakby nico.
Podobnego gestu zada Jehowa od Mojesza, zalecajc mu zdjcie butw, co miao oznacza obnaenie si duchowe
wobec gorejcego witoci Boga Izraela. Nie wystarczy wic znak ostrzegawczy sumienia, przypominaj nam o
nienaruszalnej witoci Boga, poniewa wpyw nawet wraliwego sumienia mona osabi.
Adoracja jest postaw stworzenia - wywyszaniem Boga i pomniejszaniem siebie. Dziki tej postawie duchowej patriarcha
poj, e czowiek podejmuje dialog z Bogiem w postaci gestu- dobrowolnego unienia si , gdy pada na twarz w swojej
zupenej bezradnoci, albo wznosi rce do nieba, oczekujc e "sia z gry" uzupeni niewydolno ludzkiej interwencji.
Kiedy Mojesz wstawia si za armi ydowsk, wznoszc rce ku niebu. Podnoszenie czystych rk w gr miao
znaczy, e duchowy porednik ma czyste intencje w modlitwie wstawienniczej, ale rwnie oznaczao oddanie czci,
uwielbienia i gotowo na wysuchan, zwykle nag prob.
Do takiej wanie modlitwy gestu, zachca nas najwikszy poeta Biblii Dawid, piszc:
"O, pjdmy si kaniajmy, klkajmy, padajmy
tu przed Panem swym".
Chwaa jest jzykiem nieba. Osabienie wraliwoci czowieka na adoracj prowadzi do schyku duchowego. Wszak
wielkie zastpy aniow nieustannie chwal Boga i ustawicznie przebywaj u stp Jego tronu, tylko dla Jego uwielbienia i
chway.
Koci dzisiejszy nie tylko w domach i podczas naboestwa jest chodny, statyczny. Zatraci wizj Wielkiego Boga,
godnego unienia. Staje si ju leniwy w kornej modlitwie nie pada na kolana. Starotestamentowa adoracja w sensie
duchowym zachcaa aby pochyli si, zgi si ku ziemi, rzuci si na kolana przed Bogiem, ale nie bya poz, poniewa
wskazywaa na wewntrzn postaw unienia si przed Jahwe z uznaniem Jego wielkoci i wadzy.
Adoracja jest take skuteczn broni. Pamitajmy o triumfalnym pochodzie orkiestry dtej, ktrej jedynym celem bya
codzienne skupianie si na oddawaniu czci Bogu pod murami pogaskiego Jerycha, gdzie z zapamitaniem grali na
chwa Jahwe! (ydzi do dzisiaj s najwybitniejszymi muzykami w wiatowych filharmoniach). Nic tak nie krpuje, wie
i obezwania planw Szatana, jak publiczne, gone i entuzjastyczne oddawanie czci i uwielbienia naszemu
Stworzycielowi i Panu.
Bowiem wyzwala to w gbi sumienia, nie tylko niewyczerpalne bogosawiestwo Boe, lecz rwnie powoduje wycofanie
si z miejsc obronnych zastpw diaba. Stoimy bowiem wobec nadludzkiego zmagania si midzy zem, a dobrem autorytetem Boga, czy te diaba. W czasie uwielbiania Boga nastpuje zmiana nie tylko w nas samych, lecz take w caym
otoczeniu, a rwnoczenie powstaje panika w armii wroga. W modlitwie uwielbiajcej jestemy wcignici w walk, a
onierz Chrystusa nie moe uchyla si od tego obowizku.
ydzi pierwsi wnieli w tradycj narodu uroczysty hod Stwrcy. To krzepio ich ducha i umacniao wsplnot; uwielbiali
zatem swego Boga, zarwno osobicie jak i spoecznie. Ewangelia ycia zawiera w sobie to wszystko, co ludzkie
dowiadczenie mwi o Bogu - czsto dopenia si w muzyce.

Izraelici Boy Majestat wywyszali przy wtrze trb, cymbaw i innych instrumentw muzycznych; piewali, e jest Bg
dobry i na wieki trwa miosierdzie Jego. Wtedy witynia napeniaa si obokiem chway, jawnej i namacalnej obecnoci
Boej. ydzi czcili i uwielbiali Jedynego Boga wobec pogaskiego otoczenia. Dawid zachca do adoracji Boga wszystkie
narody ziemi, co zgodnie z nim podkrelali prorocy (Iz 2:2-3; 24:13; 45:20-25; Ps 21:28).
W religiach staroytnych wczesnego wiata adoracja czsto wyraaa si w klkaniu, pokonach, nawet pocaunku.
wiadczy o tym etymologia sowa "labinu appa" (rzucanie si na ziemi ), hebr. "hisztachawach" (pada na ziemi ) i
gr." proskynein" (przekazywa pozdrowienie, caowa ). Takie znaki-gesty poparte byy zazwyczaj sowami wyraajcymi
boja, zdumienie i suebn postaw wobec Boga , odnoszce si do Jego witoci.
Eliasz na Karmelu wtuli twarz midzy kolana w modlitwie wstawienniczej. Judasz w wyrazie sarkazmu i ironii zdradzi
Jezusa, pocaunkiem czci boskiej. Wreszcie Tomasz zapragn znaku, chcia si dotkn Zmartwychwstaego Chrystusa.
Trzeba jednak uwaa, aby forma nie zabia treci i np. kultyczna adoracja, ktr okazywa Bogu czowiek
starotestamentowy, poparta bya aktywn czci ycia zgodnego ze sowami Chrystusa. My te dzisiaj , prywatnie w zaciszu
domowym - padnijmy na twarz przed Jezusem, "ktrego Bg wynis na niebiosa i nada mu imi, ktre przewysza
wszelkie imi, aby na imi Jezus zgio si kade kolano w niebie i na ziemi i pod ziemi, i aby kady jzyk wyzna, e
Jezus Chrystus jest Panem. Amen.