Sei sulla pagina 1di 94

-

------------------ ...........

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

r

-

-

- - I

-

-

-

- I

-

- - L,

, '

. )

"

- .

-; "-' '.-: .; &".1;,. C:' ""' .... -t. '! ".3; -, - d . 1 • il .

'. m,_er.-Cat-(:tffi sa InJelegc d.e,jun e vm .racnm e ~l

m-am oprit Ia sfintL .Safle ei .responsalrilj destraluerrea lor amara ? Cine ar f,iti? Se pare, insa, c~ Ia-

crimile slnturrnele-lor.Nu p1in sfintiau intratele

, En .Iumej dar fara e1 mutiaih cilplingeni din ~egre- . tuJparaaisulu'i. lls. vrea sa Va~ O. llia.guNi lacrh:n~ inghitita de pamj~t .. Toateapudi, 'pe,,Cai neeunoscute notI~, ~in:' sus. 'Numai . durerea precede Iacrimile. . Sfin-:

iii n-:au faeutaItceva decit sit Iereabiliteze. r: -

v Nil t posibiI,iicoapropiere de sfinti prin cttnoa~t~re:' Numai cind tl'ezinl lacriinileadormite. In .strafundu-

) ._", , '-',!

rilenoastre .1?i- cuno-a?tem ,pritt ele 111telegem cum C~::'

• _' . '\ . ".. <I . ., c _. -'--.

lJevaaputut 11 o~ 1$1 uu matests, ..... , ,

Sfintenia -In sine nu e interesanta, cinurnal vie#Ze sfintHor; procesul p~in' care un om 'renunta la sine

'. t- .; .. - _- ._" . _ "_ . •

~f' apuca 'pe cai1e - sfint:enieL «: Dar procesul prin 'cafe-

cL"ifevaaevine hagiogra:f?A merge pe. urmele.sfinti:i lol'.~, <Hi i!I~e2:i t~lpi1e Pi'in"lacr~n: lor ...

. .Djelal-eddin-Rumi : "Vocea yiOfH este zgomotuIpe care-~,. fitc~, . deschizindu7se, poarta ··p'aracIisuI4i".';

Cure ar putea Ii atundcompar'at un suspindelu-: ger.~

,/ ';

, ).

-i.

-,

r-

)

C~i YO~'l raspundeoa~b~i, care sepllngeIn ~oe~~ lui Rilke : "nu - mal pot trai asacu :enllpen ~11l~: . ~. _

.-' -- A A' 0 de i-am spune ca nU metl pUtem

Dare am mmglla- ,". . , _ _ "

triii ell pamintul sub noi ? v '_

Multi sfinti -dar~i mal multe sfinte .-:~i-a1: \ v t .' itdorinta dea-si odihni fruntea pe HIlma lUI ) mar UI'lSl '. .'~ . A- .. "' ,_ 1<>,.

Iisus. Tdturora u s-a Implinit dorm_ta." ·CU~ ~nV::"n~:

. ~d' , ;- a Mintultorului n-a tncetat s'i'i. ba .• a tnceie

e ee In.m, -. .' V'" ~< n

d -.. ,,- d 'ani Doam.:ne.! 1i-m hranit _ m. 1ma. a._~-, __

Dua mll e,. . _ . i' ~+,.;

A . 1'- f'n+ilor si ait.mbracat-o: ou-sudearea I U-H~jJ_.

smge e Sh:.1''- - . Y- '.- '. " _ . . _

101" I'

- ];umea- se creeaza i~- delir, cad totul, tn. aiara d~

el; este oInchlputres . _ . '.. _

.... 'C! .• atunci cum: s~nu·.te.s.imti legatdeSf.. T. e.r.ez~ .. ,

.,,\J:'1 - . , 1 . I O':oAn':Q'

~- .. -tr-.. '- dupa ee !isn. s: 1. Se' rreve.'.l.as: .. e.- €.- fl. '- ... {"" •. ' '."'.l'_.k .. __ .

care llT!jJ. 0 21, '." _ -1- 1- n-;"'; 10

'_' cJ1id'u un inel' de. am-etll3:t" ell' slmbo;a UJ.d.:L ".1"

~l 1 . ' A V"'_" :'._ • ~./"' nt>- adansa

drvme aIearO'a in enrtea mmqS_'l;lr~;t'~lm_el::'~c -. , ,'"''~'''

" tr. . "'. ·t. n ....... ~.n... 10' nl'",& to. b'a p.entru. a ID.Yl',8i

Intr-un !.l'anspor·. "'-'-''''''-}_. •• ,. ."~ .

. la-b .', 1<.1' frenezif> In,acele cupe si-au

suronle a, ucurlec 'J"'" .' -~... ....'

A . 1 ns '1' "."o.riene~i arzatoare ca eCl1.1V-=D-

luat. avmtu versun·ft ""'" . .- '. v-'

eul divin fd extazului :, '

Vivo sin vivir in. mi

PorQ71,e tal via!i espero, . ' Quemuc?'o porque no m'uero;.:

I .~

La virs tar -de ~ase" ani~ite~evi~ti1e ': m~rtirn-0:'~$t

I. iun, 'a' .el. O'aseFi;e unicnlriispuns. 1:lli s1irigatul repe-tru,,_:

In .- , 0, ...,. I'" Atunci s-a hotarit sa se du_ca.

"Ye~mcle, ve~mcle -'-' '. ~ , v, ..' . ". "'_

• v' c'ofiVerlea"'c~ ~i sa-~I riste SlgUJ

Ia mann, sa-i .'''.' ... .'. 'v u -

".~ , ~. . .' utut .. o indeplini : infIacararea,

Dgnnta nu ~~-a p .. ' . •.•. '_....,; .,_

- __ ,' t "CI' astiizi nu 1 s"a stinsfocuf ~hn su

i-a crescu ~l nI_ .. . '. . ."

net, dlnmoment eli! trai:nl dlncaldura lui,

~ .. ~

...t._ •. __ •.

-

-

-

-

-

-

( -

Pe-ntrttun-sarut vinovatdesflnta, Ci$IJcceptaciu_

• J,_ - _"_~,,,, ',", L _' '"" '_.-".ot: " .. :...

ma·£.8 ul'lJea_gall'.Ce TepezaSifl-f Catenna m~arim:,: bra-ti$a ,cutotcenul.? -'-

J,c_acaosingura,.:picatura .din eeea ee.slmt,s;pune intr"un ~~_S,.f, 'Caterin-ade~Geil'mi;.ardidealri iad, ]..,artnp:_nsformape loc,l!;) via:ta .deved" ,_. .

.. ~i 'suIle-tulmeuicary a$t~!l'pta.cu infj_'igufareacea . pic~tura; !caFe;sprea-Ja'i?inge,n-.;a.r J trehui-sa-$i .

scJlfmbe Jinta,.. )

c r

C J

Vol &junge vreodatil atit de pur, eil nu ma VOl 'PU::

teaogUndideclt i'nl-acrin1Lde~sfjI1(ti ? "

Curios cump0iexistaL--,mai lnu.1tisfinYi inaceea$i <, \'l'eme.lhc-ere -sa-n'-,j· .,r-eprezinto Intllnire Intreei . ~ . mj :rnaajutanicielanul?inici lniaginaYia. -Sf:· ,Tereza, Javirstade c52 -ani, ce1ehrif.?i adrnirata,intll...; nindu-ss la Medinaclel Cf1;r:p:po cu Sf. Ioan al,Crucii

v.ir.sta de"25 de ani, ancnim, dar,pasionat ! Mistica spanioT& estaun lnbtl1'0n:t divin'al istoriei umane.

DialoguI s~~ilor 2 L-arjlUtea$J?£ie pnShakespeare cu~-inirna de.£ecioara sauun, DostoeJ;Tskj - exilatrutr-o Siheri,e cereas:ca.Toata viata ,roi radici inpre~jma '

sfintflar". ..

_.J-': ~

Poate nlmenin-:a~fucut dinrnuzica &i din dans 'cai

r . . ", ::'I ." ';:

sprs Dunmezeuf mat mult dec'it Djelal-eddJn-RumiJ

acestsfint;pe'cai"e l-:aucannnizat .de _11jl ultadmirato-., £'ii. rnti!nire~ lui ycuChems ...... edclin,£1:nltastul.1ntelept~ peregl'in anontr», cmlgh:nal .. $idudat" pe cit de Jncult, este . de un farmec .st;r-anlu.D4Pa -ce 8--:au cunos,eu-t,'

S-'8U rnchis.in .locuinti:rJui. J~J{Hai-eddin dinJ\.oniatrei ;fun! :de zile, in care til1lPq .... auparasif-o nn nl~l1lent, Ocertitudine ir:ezisti.bi1ii maJ face sacred cas-a'sI!~

-

-

-

-

-

...

-

-

_._

-

aeolo tot. Pc acele vreruuci, oamenii l~i.gradinal.'eau tain~le. "I'c puteai adresa clnd voiai Ul~ui Dumnez,e;.; , care l~i ingropa suspiuele in neantul sau. Nemingtierea noastra 'cste canu mal avern cui 11e adresa, AtIt ajuns Srt ric spovedim singud'\HHile muritorilor. Trebuie sa fi f'ost lumen asta odata in Dumnezeu. Istoria se imparts, in dona pacti : accea in, care oamenii se simteau atrasi in ncantul vibrant al Divinitatii ~i astiizi cind nirrrlculIumli este deposedat de suflul divino

Muzica mi-a dat un curaj prea mare fata de Dumnezeu, lata ce ma Instrainefl~d\ de misticii orientali ...

i

~"

La judecata .de apoi se vor cintari numai lacrimiie.

Inima lui Iisus afost perna crestinilor, Ah !, Cum ii -inteleg pe acei mistici ce.doreau a adormi pe ea ! .. , Dar irrdoielile nu ma pot duee mai departe de urnbra inimii Lui! Singuruj meu adapost sint umbrele cere~ti.

Nlmeni nu intelege sfintenia daca n-a presimtit multa vreme di simbolul. inimil este pentru ea €chivalentul lumii. Inima ca unive1's - tntindertle ei ca dimensiuni cosmice - ~ sensu} rnai adinc al sfinteniei. Totui. se petreee in inima, iata cainseamna mistidi ~i sfintcnie, Numai ca nu trebuie sa ne gindim Ia lnirna oamcnilor, ci.Ia aceea a sfintilor,

Sf'intenia este 0 fiziologlefransfigurata : poate ~i raal mult : 0 fiziologie divina, Tot ce e functie ca miscare sprc cer, .. Una din obsesiile constante ale sfinteniei este sjngele. Important-a, lui nu deriva numai din viziunca cosmica a inimii; ci ~i din Iuptapermanenta pc care o~exercita sfintii cu el, Cad daeil sfinjenia estc un trrumf asupra singelui, ea nu-l ddid;i

_ .. _

-

,~i!cel'enla clintre n:~istici ~i sfinlL Pdf r~ni l~ viziul1ca. interioaru ; cei din urrn P(ilctllC. Sfirilehia trage consccintcle l~ i c

' .,. . , 11.

;:;;a~ pe ode etice. Un sfint cstc mistic

'·Y~'}e· fi . . .' .

",,-,,~ .• , sa nu ie sfint, Carita tea nu. es!c

''l':nbut at misticii ; fara en nu putcm co ilia. n,IistiC<1 si e~icn, tnulsPllse pc un U':::lSIl, dau nastcro la ienol11enul tulbur ~eniei. IYIistlcli se complae 1nt1'-o scnzuali~ i:'3~ol~~Pt~,(:i nascute din tangenta lor ell ('.1:0.: SI_mtn iau greul altora, suferin1:ele "oseu}, i'i numai ei intervin I)rnctic Fa'"

~ ; ~) ~.'" , ~ ~., 1.";, c '. ~d

, p_L, SLll1tul esto un OnI politic Al~t ,.

• . . ~. lIly. (

·~ceimal activ dintre oarnent. C~ toft '

~'_"." '. f' t'J 1~1

_d,~.<;; ale. is in 1 or 11U sint propriu-zl" b'

~.' .,' '-.' ' s 109

~iP;:J. bte~ ll? f~PtUI ca activituiealor se de:

d, sl~gura Iinie ; variatii pc aeelas] moti

:~ ,.;~ ...... o j 1 J +,-,~ P . -.' ~.' j

~"'''' .~h, eo slllgurfl dllnensiune.

'l""t· 1

>, .'.'h:!lS ~cu este un om care-ti vorbe~te

,de> fk~ cind tu tD.ei". (Nu stiu cine a fost m. ;'are Til. dat aceasta deflrlitie).

I

-)

printr-o avalan$a degratii, sI1!,1ta adaug~~' ,,~r ceru inima mea, pe care i1 rugal s-o ia,ceea , facu, ~i 'opuse intr-a sa, in care anl,yazut;.o ca mic .atom.ce-se consuma inacest,cuptor arzator; de

'1Lmde, scot1nd-o ca 0 flacaraarzatbare in formi de)

Inima, 0 repuse In locul de uncle 0 Iuase", '.'

lata uncle dUG. consecintele ultime ale inimli :

Inima lui Esus.

'.' Cerul este singura. 1imit~ pen{ru delinul, inimii. _ < ce sfintii se . apr-esc nU111.ai in cer? -,. este alt cuvint pehtra aeel deli!. -

~. . . .

Oehii nu-vad nimie, De aceea () tntru~g'.prea birie

, .' (. .~

PI!' Caterina Ernm~rich cina ne spu!1ce"ca ea vede pritt

lnimii !Acesta este vazul.srintiIor; ~iaHm~i CUill sil

, . ....~ . . .

11U' VliI.tt/i ei rnaf m_uIt d'eCit nor care inregistram. orf-

zont~l In perceptii ?Ochhtl areurl cimp reclus)' el vedetotdeauna din afara. Dar lumea fiindInterfoara inill;1ii, introspectiaeste singurui .proces de CUl10Cl$tere, GlmpuI vizualalinirnii.? Lumea plus Dumnezeu plus neant. Adkii tot.

. ?, -":

Oehiul poate m~ri; In inima: tetul e mare~ t;;L'1n"-

t~leg ~i pe Mechtilda de IVfagdeburg;plirrgh'lclu-seta ,nici frumusetea lumii ($il'1ici sfintn n-o 'pot consola, d numai Iisas, nttmarfnir;,Hf 1;,1i. Nici misticii s.r .niel s.fintii n ... au nevoie -d(~odli ; d nupriv-esc spre'lume . . De aceea le este inirr~ oTganul'lol' vizu-al;,.

/ _ i ~ ~.... _~, ',. ,: _" ~... .,,_

Freevsatarea s:.r.mYllor, ea ~l ~ muzrc:u SEtU a biblio-

tedloT, ·ested€scxuaUzanf;t~. Instinc;tele 111cep· sa. serveasea o alta IIH1:1'e. fJc1 masura .In·. care rezi;;tam la \ r i:'.fini;enie devedim "sanatatea" lor. 1Jire'(~tia namtala

2.' in's.tL':rctel~F se identifiea· orimlltalei vietH. -

10

11

......... ---------------

)

>nascutedinaceasta Iovire involttnfara1 Adese,~

:_ -_:_: '. • ·~""-"""':'''r._h·~ .: . - ... - ) ,<-.~ .

.12.

__ ._"

\

.: .....,," iii}"exte-

fi viizut.a: cum pUn,a pm~ ':'

ari, sID'nta putea . epmduce ell o,uluhtoor.

auare 0 er1..l'ce mare pentru a ~

·"""+<>.Golt1"otaamantulul ceresc... . .' .~_

. iTIt .. E' _t!S!'cl.""". ". o· .' .. . '. '. ~,', 4IN' ",,' .oSU.f.e rinte. C. 0. n~.ti. _ ..

" . ""''''''''?abdae-a'''''u,e"" ''''',' ~ _

"hs-us este r€sp"-"'_'J. " . x .. '''*fhX':ea 'ineare&ta".d. e •

. • . 't.. ,'.0- ",,>, f{e:u1tCd.rc;a!>a, 'B~'-ri_+

intaWt1\reJJill,<.- ~<, - -- . , lievi=$B..La""",,-l"""

-; • d' -+"_ u'e timp, scrr.ne . - , ~... . . '.'

!'Haj:n~l~"',l~ nu' ;~z~ta laeomparntie:uul'l~~

vnfUIDu, -eJ-mc_. . w a: deV""Ft un "''trus.

lUi.Ac~tortlla~~~~~7a~:~;~e~j:adO~ .·~--d~}~:u::~~,ae

In lee de r tc, • - -', w. .' """e decita ltn uSU~.

". '. ..... .... 0 vma 111.::11 m-a~- . '. .' . .

C SpIn!. ))Iucunosc _ _ .. ' .. "

'. '. ' ... '.+' w. ..l..... 4:'n, fe. en i"'. 'j';tj 'i111P. t'I. ne

>, , 1 . ng,"<kll \ii',ooI:>L1.y "'-" _

Preoeuparea H'rtl .. -. e: .. ~ .... : '.' . Teap.u.d .: a:t.cuUd.dci'. ,_

, j-w Me ntrvaarn .. ,-" .....'1

- 0 convalescenta-d . - r , .. ,,_ '1 .. ub \ alte . cerurt,uea

t' n Iimba ~lsbetl.€ su ... '''''- . ux

rint;a d. e;~- -1 p .... '_.'.' c 'I".; . ltul sfinl:enk:~ dez.y.o .• l!.i.Qi'

te l!ltiiri,sl}~b alt~J~lr B~:' Aivre~ s~( be intinzi

ocin .. re.·actie.".nt:;vo.la c •. e .... ---.' ".t; • .... ul f;:;~'a nI".e ... ,iudec. ata •. '. . de tV -' sa OrlVe$ I "eeL . . ,;,". " .... ,

mtr-c v€re.a~_ ~l., '- ~ : dincimea iilparente1QF!

"Ot .• , 'lor. Pag1Dlsmul e",l.. ea. ( . ,

incu:ylIu -. . 'il'

.' r ·fl'", ... enia boalaadincimiler,

iar s H,¥ '. '.

; , " ..... . . .,. mu~c'a<t

i ' . .. .c o dif . ta intre lacrlmi 1}1 ,-,. ..

. Nu pot sa fa~ 0 dlerep.., . 'Jtwl" f1')J,~erului

n.;." t" che)·· Cine ,nuintelegecu nh':;"LCt.: ~:""n ;n-

", .• lezs ~,o , . V ¥ t .. :' it nici 0' cnpa 1,.. ..'

i eamna can-a Tal. '. ,

acest Iucru, ns ·H . '.' .' •• '. ic .in <>JaU1.de"mu'; oVi-'l muzicii, Nu cunose nun. '.'. adi-

bmlta.vLe . _. . '.' 1 . ,,"d 'de la n~gret1,,{ :par =

• . l,iL C"'Cl ea, pLe_ln, .' . . 'l~.~'

ziea lacr~ax'-. . t estui .. reg-ret, ~1.~-:

1 . daw nastere la semne.,e ac

-su tH, v _

crimi.

c '. 1. ¥'. . -rilnumru

) . iunsese sase .1Tan.eas,"-. .... .

' •... . de SIena HJUl1Ses '. '. '. . ~,T"

Caterma. "- '. . d ,~~ u;1-cil1_uat .. eer .. lI1l.!Et.

-'" .). '.. ~,h·l"a· U<UJ:r·e JL.ac._", '. . ...

C nmBCaa L • • V'd • ( -. . , p. SOil'

ell·' l"l11 . '- '~" • . ... :delep,amlntultH. btl ',_

, . ~. t;, tazul distru.ge t"-Ga .' -i ". '-1"'_

spate.l!ix. . • ., p' t . u un: ct;edJrFclos. lfi .. UU

. -, .......} .~. Eunanshe. en_l' .'.., .' ' ..... ,",_

bea -cen.u ill ',' . .'Mtura,este 1lJ'la1 nuin

• - "1 .. ~c, caree Currunc--= '. . "

rezlmalu eee e~_. . ....•. '~. . ios, -De ee vel' Certel tivd€clt ali'mentele {{eale!, ae" ..

lJ".Ju.u,=<.~ .Irll:rl.C~rH ?0$1 ,d~ce po~ti, n1\l:i!;ic:ienr, mistici§l sfintivQ:r~el(jsix inn1:oduri direritef asceza ?Foamea voIUIltaraeste O'cale sprs cel';fqa~ mea din: miZerie,-o cri~a ap~mlr,ltului. !ntoarce-m,i ~ _\r0i Ochiispre faame_a' c_e.rea$cii;'~lea v.avea Crt 'spdjihdirectia iniInii.

.. Sfintl?nifi-ar . Ii . feUf?menul eel maie-X:traoroi1'.l.U care sepoate.cQncepe~>care ar'(lep~pma~i.uivi~ nl~teada·1i obiEcll.". ~ .I"'aetle lW"""," " ~ ·ei'ectiva.Esie IZlmoscuti -oorinta pasionata a. tuturor_ sfintHorpe a prelua suferlritele ~iptkaiele'llluritcl).; ·rno.r.Cft~e~c1amatU:nus"ar putea cita in acesr Sell! ~i .dt~ expIozHde··mi1a mfiriita".Obiectiv se reduce

dinatnru;ul ~!.ufern.W.,";"'.""I.l""latA d. c~pacitatea d~\ conSolar~. e.fort111S1k1J.lores,\t! .i!ll!';;

fief{(:f~!> far -realizanlepraetleeale iLthirii, lurn'tl intr-ee d:imensiuLI-n:e kiei nuzH ~m6numen-taJe. Nu S~T poa~ su1i~ri pen 1;ru altu!!.I[ultip1icarea cl'linukri' tau elt ate~ nueaza prilC:ticchintl! -vecirn.ilul? Daca sfintii arf! In, dar cu. acestrUeru,de nimic, pr0babil~ s-ar. face oa- _ adiclll1u le"ar mai,frrll;'line deaparente>

ar vrea sarf~Cii. sEl schilllbe- practie -. sa modifice ief-ectiv. Au 0 pozitiepolitica fatade reaHtate,_Nu

se pot niodifica decit apa_rsntele, Dar sfintii slnt oa~ meni POlitiddi.roJ:'3 lee ru~ine de aparente ... 4.Etfel Be priveaza 'eide materre,. d'e spati_u pentru exercitiuI

. ~ . . " , . " \ . .

> Ior~refoi"mEttor-. NUcse:--poate sajube~ti lh acela~i th:n,p'

sufertnt~ ~i aparentrele. in privinta aceasta; sfintenia nll'e echivo.ca:·De.viatane leagfPvo-catia aparentelor. Sa nesepaI'~~l me~p;a de sfin~enie ..

)

r

'\ .

-;- ~ ~'"c~,Niciodata nu slmteam suferinte care s..:opoata ,:

- egalape aeeeade a JlU Ii suferitdestul" (Margi..ledle Marie Alaeoque)~E'ormula clasica: pentru~Vh;litatea.

durertlor.-", -, '

. ,_.~,

~L' • L"".... '

,-.:e ~oce !>_aUHca Imi ~op"'e"''' ~ ',; ,

t t' f' " w < 'j<te ea ue s-ar aP d- ... 00,1 S mtu pamlntuiui ~r' . '1 . ia e (I

gerpUind intre eel' ;::~i p'a::m:Ult!~11.e lor ar fi flii-

In(~relnp-'nH ~. ~ .,. ... in, lar de ce I It~ .

rntra imbecilitate ~ ~i r. a.a E!, -

trist 5i nebun' mi.,.,' d'" mefaneohe, Nero,

,~ • , -W? e5erta inima It'" .

vasta a fost pliCH'1!ea] 1'. • U mlU-

ca." a cresFailo" PI' : "-~. a .. UI Nero" de cit setca

vv- .. •. na Sl!. meend' 1 R' -

:rut banal. Plictiseal'" naste' • L. lU omel i-a pa- ' '

Ner~ a> fost u'n mel~nc~iiO. ~~~ulma sau dimpo~riva ? l11uzlca : Este Ipduio~ator dest~~~ d~ c: ar £1 iubit re"-l ba,tlo, corests 0 .Iun ~t> '~'nt.' " ., ~ .ac~"'tUl om., pe ca-

'0 ."... "'_ L ~ Eea,O'a ult~ d . ".

l'llmare,a lui SCuza, lira,' b ~ me U-l ~SI."'1gura

-ttl'

Nu existasta.re ma.i nefecuRda (tedt 0 tristete do":

Q?oaia, aceasta neg§tie a in.spira:tiei.Totuldepinde , de' ni·vel'l.tl tristetii;de frecventa-vfbratillor eLLa'uti " anumlt nivel, ea este po~tidi, la ~a1tu1;. muzicala; '" iar lin • expresie ultima, 'religioasa. Astfel;·exista tristeti' .depoeti, de muzicieni side sfinti.Lil poeti ~i rn~zicieni ele pleaca din inimf~i rae -ocolulIumil, toreindu-se ca. ecouri, Tristetile sfintHor ''''l,~ ... r'''

din inima, darse opresc in pumnezeu, HLlI-'J,H'L'uU,",'-"''''' dorinta secreta a oridirui sflnt de a-I cadea

1 •

Sub dellciul ~i -teroarea cr~i?tina omul flu asplra Ciccit la un beneficiu : perfectlunea; Ortce i-ai/Ii oferit' in afara de ea, ar fifost'oval.oare, negativa, pe 1a mceputulsecoluluf 'al- XVIU-lea abundau 'tate"-despre perfeetlunes, umana, Apruape nii . care .s-au oprit la mijloc in, drumulspre nie scriau spre consolare un asemenea tratat,

. .secolede-a i'lndul perJectiunea ~ fdst obse~i;f~ sfiniilor nereusiti. Cei reu:;;iti nu. se mal preocupau'deeJlt; av1;nd-o.

Ultimele secole.sl-au schimbat atitudinea. pln~L dezafectare, pl:ivind :feEomenuLperfectiunH _gu toa:ta neincrederea ~i ou.onuanta evidentade. dtspret.Pentru .omul, modern nu existii'rm;ine malmare dedi perfectiune.a.Atltde .mult $Cafiic~tdin soarta otra-. gedis, ca,lnvingind regretulpara~is1.l1ui, s~adispen~ 'sat implicit 'de, aspiratia perfec1iunii.Alte'~vremu.n au' nascut s~inti., fii oameniiau !ost mindri de.ei, Noi

17

c

... -

acestorg<llhi. dinjt .. ai V0in~~r iJI 1111Pta. ,,~. dl1Jmc'.·a,erae·'v~. ·'of .. £;. . ' ..... it ·umbra-mortllpepeOape,. e- ., .. '. ".~-

m;a.t e.unOSCU ." ." .

be~te Iov- >

~arca tot mai hine era i&tasfinti .. Ne-am fi v~zut atunci fiecare {.ietrehl,lrilenqastre~ieraIJvesehde nnperfec{iune. Prezenta l?r: ·i~s~:creeaza.-c~!Uplex~ de,inferioritate, dispre] ~l Invidii nefoloSl:0a:e·fu '. ..' r Nor este 0. otrava cereasca,' a vcarea. viru-

:~;aS~~~;te- pe 'masu:-8 ·sil1gur~Hiti1o.r;.·.l1o.as~re ... N"U·'-ne-au eorupt ei, arat}iidu~nepnn. exem.:r:lu~ca dtl~erile ajung 9i'-UllC undeva?Eramol;>i.~nUlt::sa~u~er1rn fara'scop, pierduti Ininuti1ita}~ledurerIl .~l.,~a •• 11e oglilldim .In . propriile. insingediri.r;ru, trebUl€. ;)~fJ.rn, insa, prea tristi ; did durerile nu due. nutnal la

; 'Mai 'milltdecit to ate celelalte senNmente,.dez~la: rea stabileste 0. eorespondenta intrefiinta no.ast5~a?~ cadrul exterior. Atitde mutt-cere ea ~11 pelsaJ;co: respondent, incH, la nevoie, i1creeaza."pe~olaTe~ chean1ilfrumusetea numai pentru. a t':1xna Vld.u1in eaPustiul sufletuluieste atit de mare ~i progre~lUl1e~ . luLatli de Inexorabila, ca nu e po~ibiUio le:asten~a

t ,. .. 1 . neinduratoare. Ce-ar mairamme dm

co rOplrll. Ul '. ' .. v • ? U .. ' '1:' .

paradis, -vazut din centrul unei dezolarl. n elm! ~l"_

de fericiri.

cMoartean-areunsensdedt la, coamenii'care au Iu .• bit pasionat viata. Sa-mori, "ElISa, fara sa ai -dece_sa separi?! . Detasarea este <l.titnegatia vietH, elt 9i amortiirCine 'a, Invins frica de mO'arte a Invins~r viata.Caci ea nuestededt alt cuyi'nt pentru aceasts

frJcii. ::_,

Numai bogatii simi moactea ; saracii 0 at}teaptll; . nici un cer.§etp.r· n'-a murit;Numai ,Pl'o-prietarii mol'.

Agonias,araciloreste un . pat .de floJj~ fata- decea oogatilor:. Dacaar. adunacineva ·in. sine toate temedIa ~.l'lgonii1e paiateloI',' acea persoans arfi' Moat: . tea. A11iuri ion lux " este a murl de nem.unarate art

-' " . '_ '. - '. .;.

vCer~etorii fiU .se sting; in pat ~i deaceea numor~

;,tR moarfea'nleavoi"lasa'sii cada 9Ploale. de'tran..:' d.:ui:i" {S~~ Ter~~'t :de Lisi~uxr--;,Trandafir;.pare raspmde?h un .!'l1lFosde sflntagqala" (RJ\rt Hilke).

, ,

Adieri •• funebre fh gratia mozartiana·... Cine flu le l -cleseopera 1)u ~tie ea gratia esteun triumf asupra tris~ .. tetii ~f,ca lJuexista, in fond, ,dedt gratie melaneo-" fica" Un. andante mozartian nu rre inv:i:ta totdeauna lafericire. Concertulili Ia major pentru pian ~i orchestril esta. urt.exemplu. Va fi avut Mozart un su-: fIetih Iarnajor, dar eu ispitirile constants ale mino- . E'uiui. _. . .

C,~$.vr-ea caadevanldI~sa ffe-purtat~pe armonii moza-rtiene; -pe echiyhlentuI sonoralparfumului - de r't'!ze.Cum ele, insa, n-a:tihieiotonalitate:;;i mel 0 r-ezonan·ta"pot fi primite· $Ia?a' red, . cum 81110£, 1n-

tr-tirrsuflet pustill. -' " .

... ~i apoi acievaruri1e at, trebui sa fi-eu-?oare, sa. n-u cin~areas.ca)ti_cruri1e, pen tru a nu ne mai dide~ ca 'greutati In inima.-

.. \.

C· rnu 'Iubeste natura ··.n. u .. i.ube. ~1. e.n1. Cl.' .m\.lz."lcca.·., _,'

me. y. '.' .' .•... r ... '

iar acele peisaje,ce nu ne trezesc ~epre:enran .mu-

. 1 nu pot fiamintirt eel ce n-a rataclt transpor-

Zlca e, ..... ' . • . . ~ '1"'- Ad .grow

tat ~i melancolic prin parcuri .nu va rnteiege .'« _

tiam~zartiana. Inserari grave faraBrahms.? Sau monumentalul naturii fara Beethoven? ' .. MUvzlCf!~rre ,

. un caracter cosmic. Fara ,dragostede naturane IlP'~ - se~teb~za paslunil muzleale,' r

IB

J

I ( • ~.

Nu se moare decit orizontal, in ace a indelutigata IJreparare In' care ,moart~,a 'se prelinge pevi~t~L' Clr,d c - nu e~ti legat de un spajiusi de. amintirile Inerente,

. . . . ;.: '. ,~"

ee regrete ai putea av~aln - ceasuril~dinur::m3?

S-ar putea ca cersetorn ?a-~;i fi ales soarta,' pentru ea, neavindxegrete, s~ Till cunoa~ca nict chinurile .agoniei legate de ele I Ratacitori lq_sl:jprafat,9. viet'ii., :@1 ran:l.i~lvagabonzi 1"1 snprafata morfii,

~ -

,{ ]l.nf\ Magdalena Bach ne spune in ,a sa Cro~lirCi! a

lamilieidi Johann Sebastian Bach rnanifest:a 0 inspu-atie deosebitade cite ori ~'e 'apleca~~upra' tem~l ~I 'm:{)l'i:ii ~i ca ea i-a fast un motiv frecventde, gindire, ~, lara aceasta marturie stiam casursele sublimului ~Bachslnt medltatia mortil ~i nostalgIa cerului, Mo-

<zart nu are niciunaj nici oealalta. Deaeeea muzicaIuipoate f'i di~irii'i; in nici.un caz,subluna. Nu.cu'nose un ml;zician l~aia-cosmicdec'it Mozart

J

E1::ista 0 iutreaga -gam~ a melancoliei : Incepe prin

suris - ~i ,peisaj ~i sfiri;;e:;;teindangat de clopot spart in suflet. De aiel, gustul diferit al laerimilor.

'Cit tim p a-corn pus ,'" Messias ", Handel s-a sim tH 'transpus in eel'. EI insus! ~ maIiJ..{risitdi., numai.dups. ce a terminat-e, si-a dat seama di. tra,ie:;;te pe pB.- '

- mint.$i; cu to ate- acestea,lncomparatiecnBad:;",c-' Handel este 'in ltLj:'1e.Ceea ce Ia Bacn e divino la

"- ~ .' - - ...

Handel este eroic. r1niploaTe!J, te1'estTi'i este nota ~pe;..-

cinea handeliana, Reflexels cerului sin( totusi; pre~ zente intoata opera 'lui : o transfigurara din aJa~·do Elanurile in im~nenta .se dila'ta pine. la <0 vibratie9 care asociaza cosmicul eli transcendent?~ltr'o1.""~->

->

·c'

-,

·tinutulactusl al memocrel,iflinta lor ill.lmaipas~ treaza.d:ecit strafuntl'!.:lrJle .el, lim1tele ',ol'iginare' ,ale (an1intir~i.Esteacela,~i;caz ·cub'~tia. ~()mulse im.baHi· casa .. "LadudLaminte de DumnezeujpOate tot .rle aceea;rnnebune:;;te .. Isrefl devine .sfln.t, ai'l3.C€sigul'

pentru aceasta,

'Nu'se poa te . crede ceva precis ~i notarlt despre s:fin$i.Ei. reprezinta. . ,un .absolut, de-care 'p.1.1€ hi~e . olei ;saneatalilam,ilar Dici sa-l refpzal'll.0riceaiitu"" dinene .condamnitF,iind 'cusfintii,ne-arnpierdut vw,ta" fiind Impotriva lor,ne-am,pusrau cUabsolu~ tul.Pare ca. ~t()t eram mai liheri, den-ar fr'existat'ei .:

De-eite inrloiel_in-am fi fost-,crutail Lee ni. i~ofj aruneat ~nainte ,pecarlkile vietH? In Jzadaramin-

'cereasa· uitam Durerea.

Orga nu incape in margtnile initnii. Cad ea mi exprima .miraal pelini9tea . spajluhii, ci:p. ireamatul launtric allui Dumnezeu..Or, acesta depaseste :i.nim:a, Orga este instrumental carene f~ceInai sensihl1ii departarea lui Dumnezeu de nof.Deaeeea in vibratineei neautodlvinizam, pentru a. ne putea apropia tnaeest-mod de ~l~ 'In el, ,

Orice am vrea, .capatul tristetilor ~ial sfi~ieri1or/nu poate Ii altul decit % le§>inul in Divinitate. Trebtlie, ericum, sii ne.pierdem ~in6i incineya.:~

"; '-1

loy, lamentatiile)cosmiceale prgif '~i s~HciHep1in'glitoare .... Ranl deschisealenaturii~i ale sullet-dll'lL.

c·,·· ~. ~ h';-- :: Ion.· •

'VI[ lmmaom~measc'a - ranaaese ·lSG a 'Ucl lj,.lln1ne-""

: . -: r-"

zeu. '

Orice fel deextazsupliaeste sesualttatea Ea n-ar avea nici un sens Ura medleerltatea fiin~elor .. Dar Clltn. acestea n-aucalta .calede a le§i din ele insel'lj,

22

.~/

'S'eXtY~lita'ea 1~1 . ~, . '-. . =:

', .. ' • '1" ,c, fJ3t'SUveaZ(;l temporal' d·' . ' .. ' -.

,.$c~u .. J.' s.ce:l. ~.kUal lsi den. a~€";"e I;;t~. . . f·}ll an._I. m .. a.ll.t.at. e. pa 'hioloaicK E1et ~ .. 'c t, , • '.' •. once ." unlasernnioiieac'

n~ b.'= .•..•... ~ s .•..•. ~.~ l.~I.1 ·.'tn~.d.1'n..j.' ...• a.suP .. ra animaYfvf"

,-,a,Cl sexu.ahtatea e singura '. . u ',' .' lw3yll.

'~oh)gia., 'c ; - )!Jo~1;i;a spre cerdin toaM

'/

S£intH nu 'slnt a~sexuGlic;' t a ' ". . . '

· '. ,c", .• rans-sex"al1 .E'" ..

!n\'tlaunevoiede- "81,-) .t'''l' ,," . • Uc ". 1 nu

. nUlll"'e"m'v .:""Clct,TI1!e sexual:ittiotii. i\: fisflnt

· . ., ~c: ~ na a ,le~n 'mereuafarifdin tine? ., .... ,.' •.

puteaaaauga atunCi sexu,aiitatea ?" '. ' .. Ce ~r mEu,.,

jaticeruc' sfintilo . f .....• ' . '.~ Trallsportunle ex~

· . racpaUCteconvulsiHe se.:x'ual'e.'

c-·, /

Din t.oate epod~le istorice . n'" .• • . ..! •

fletvlimpacat decitca".t1a;p:~ putea ~UllCl ~u sU-'

fl)aJtau iJiramiclele: S~";idi:' 1 vrgme~ cmcl farapnii de bier. dar sa /leve'z~ln'" . '-1, a lespe2:I sub lovitu.rt

• .s.» :. '.,) cununate. de vesniet . x

&lmt.L vmul de sen;rte A1n r , .. 1. ". .... .,. ere ~l s. i:t

". . . .' .';>" .. ' Juruplram.l-d l' ~. . .

Z.,.cI.'tarea' timp';tJ1ui f U'.lj., "I .' . '. e .. o . .r .• am ct., e-'

" ,- . . , dl1U sclav egipte ( , .. proaps de ve$nicie dpn,,- ".' ..... an era. mal .. 1'· ,.; ~.. ., v. ._l:. ~ oricare flIozof al Dec·d·· _ '.H 1<1. EgLP' .t.eUll .tr.a·'lBU·'. . t·. I en c.v - - . '. '. m exa'Zul "oal" . 1 . .'

Peritru noi' cer1.1l:a l1e"en:tp;at ~ ··ct'. re 1.11 ~n a ,mortH. mea 'rn ~1 .v. ' .. ~ ra e mormint , Lu-.""' , ,<o~erna a' fost atinsa Plna 1 '. bl ": rc

ducJta l'ucrlldlor finite, ' a estern, pl:!. se-:

;>, . , "0

. ( . /

It.!h. es c. ·sfiM. ere.' pe. ntru n . °t 't" '. '.'

, 'aunaea pasionat ~ ~..;.,'

prWl1uta lip-liTH 1 ' '.' -. .. _ ...'.'. '.' a care lill·'

v; ,<>'., or 0, expresle de ardo .. · "u t!easca~a de chin ()'rll.tuit-Oh·~ . ' .. , a A are copila-

descpi9i pentru c~ ple~~p'e~,-l::e l' man:e~nicintre. +"r ·ct·· •. '... .' . e::;a aperep1lsterullau _

-:~C'3' mdlscref!,lIe darnlu.Lexfferior :",1 , ,. n ,

hv, acordat subln~lesuJui p' irivirl'. b" ZU1?Oet me~lta-,

'1 ' .' 'iC 't·d.·. . . . '.. ' . , •. 1, . uze, de un rom.

F UITLx1a. e azur,; pal€lare demnni ·indre. ... .... Y"'"

.alta Imbtati$ari ~i acal albastru'seraiic i~ c:at~ ir~ , fmbraca .. Sfin.tele, extras din nuan. fele 'l:ni .• ;eI·, arae

, '.'. v • _." ~ .... ,pTIll or.' .' '-,

CV ..• ~.' 0.3.a. d.12.s.c.'.h.'id.acel.e.ocl1ii spre·.Iume .~. d"-

n~au repetat t··.j,. . v .•. •. Cl oar

. ". . -ooate ea,UU _ stau .ochi in oehi .. d· • II

eu JlS~,,; <t , ." . 1 _ .' ec,t

23

. ,- .. ~ 'es"; lCeefl ce vez'i. De

" Extazul-tnchide odnI';. ~n e~ ~ ~"'. 'a inte'es acest

"'''''"08, disoenseaza el de prrvire. e.rmn." c - transnort "'~;,;;... .. Sf Tereza An rar 1-''' ~

, 'n 'cr"l cind ne-a prezentat o. ~ - ~;bi!;; r-

dl '-, , ,. 1"'1'" Iffio"'rceo"" ._, """"""atic ell ochii intr-o mtredesctnde '-' : ~ ~~d' ~As~;s;

~."l, . rt t 1 lui Francise in "'~_ c. Aeelasi Iueru ~a eu P01 re ll. .h nasiuni ee-

' . t Antrec1'n ... ,~ J!C"'~.L _

caruia Zurbaran, pIC or ner 1 .~, 'n eehili h".,"l

a nu rn.er .. ,;; 'ec; •• _ -r= "'_

ti . " dat un contur pe care ":: _ .. ~

re~ ,-I-a "", "

supranatural al aC,~stui sfint, "

, • 'w w ~ srret eroarea 'luiAdSJ,ill.

~lfozart .ma ==. sa reo. '.' "

' (

,~ -. ' . , tW w nu mai citez pre .nimen .. i 1t1,

~"'.. iunze vreOCta a sa n, .' .... ",'

,,01 a],-, '6~ . . .. '.. "". seint.n n~,.{U

' "Oalnenll Sl CHlar ,1" "

' .. ~araude D.' U111neZe,,1 . ~. '. .'.! "'D"'- C," stim

"".1. _".' artaunUl.' ~,~: ~ 'J;' C, _

nume. Numai Dumnezeu PQ ~, 1 d . nad"''idiinr 't.,

.~ '> . 1 decit di e, caput ezr ~ "". ,.W

mai mult despr e e , , . ..'.. .... d,,,,, sfirsesc •

• ' 0 . • re inceoe un, ~,-,_b ,,~~ _

Dumnezeueste D disperare ea __ ,., ~'.~~ -." _ c,

-toate celelali£',J

, ~ disoensa Numai paradisulsau marea m~ar pu~ea'I ,.... ", o ca

de muzica.

. . ,

tlec1aratli paslo},1at.e de ';dr'agost~, pe

Ie-au faeut":lui Durr;ulezeu;'ce aJ)1 maipu~ ad-aug;;; pentru a nuflepigoni? Absurd:itati -? Dar

n·.au·eviiairi..ici ~na peniru a-~i expl'ima, linex,. de irihire.Unexempiu=qin mii. Del1nini~ana din lI,fezzi Sithvibrin: .,Doamrie dad! ~:i fi l\1ezzi,

' eu Dumneze~,a§l ~fe@ ca tu sa iii Dum. ,

~i1eL:l~U ~ieul\;lezzi SidWibrin" ..

Cine nu-l. poaieiubi 'pina la absurd, n-Ul'e l1Ici,un rost'sa se mai 1ncurce 'cu' el, Cind vorbe§lti de Dum. neieumirnaipentru a fi mal putin sirigur- 1'\1 nimle, nhestemai mult dedt 0 inventi~SErfj~ un pretextaLsinguratatii; E;iintii aupututfi tri§lti pentrru Duhl~

nezeu; noua I1utreJloate fi mai_,mult de un ,debu$eu .; tristetilor.Altii i-au ptq:tat veneratie; impbsibH,

de a-iarata mai tintlt decit interes. c

dhdcit~$tiacesteexclamatii~le Sf. 'Ca_terina de : "Tu, 0, abfs¢le cal'itate, pareca devii nebun decreaturile tale, ca;~;i ,CUn} 'n-'aiputea trili lara ele,

,de~t e~ti DL1mfiez~ul nostru. 0, Tata etern, o"foc;o, abis de, car:itate, Q,f:rUl11usete eterna, 0, j'n'telepGit~ne etel'na;. 0, 1I1durare' eterna, 0, sperimta" 0, jl'efl1gltJ 3,1 padito911or, 0, g€nerozitaten~lrltrecuta, 0, -bine etern ~i infi11it, 0, .J\febun, de .iubira 1" -:- ramli inmani1Uri1; de ine:x'piicabil~i-tipare bbe ca acest exces te. scute$te tlev1'eo decl#rati~/oarecaf~.Nil-se .inai ponte

adauga nil-11ic, ,in afarade f~gretul de arm pntea ud Divinitatea eu 0 pasltme egB'1.a il{'esteiiubiri~ ,./'

• .v '. zrete mi Ie-au provocat visustle

-Cele mal mart reg L' "'l\i1f},7arl- vVttt-

. ,;, ..' t'm Claude Lorrain.i I ~~"'., de fericire .: Eo Ice, . . 1 b pregatit nentru fe-

t»au'si' Corot. Fest-am prea s. a. "',' O-':1'U'" ... '" 0 ,~ ., .. t numm met-ane.t ~ ~,~ .

'. ore '1 Sau am cunoscu ,

rlCl . c, . ,w ?

ds i t"istetile ce iiurmeaza ..

prece ,1, .. w t are .." e care arn

. .' • > auza fermeca 0", , !C ~

-Ferl. cU'"ea. este 0 P '. t ' 1'" ale mu .. zicii. seC.'i).'-

. ." , . ditatiile Das OIa·~ <~. .. .:

oanuit-o 111 me 1 ',.. x t > ides re Iericire de"

.. -, 'X"'III-lea. Nu pot vorb P

lului .fll ~_ v: _

cit din a1IZite.

, J

un' -n,fon:taig:ne ,a'f~, infecta.t de ,ea:Altcum flU '-atkex;,olicea<de/ce Be mindr:~~te euac.~epta:r~iri.evltabi'_

'UuuL - -;

-'Bine t6vinge fticasePriateeteuenemUritfir ; cine

" -are'£?8te-.Fiinte1o/.·poate,(lispar~u _~ilnparadis..' , ',' • dai'~€i-e, necunosctnd lunid-o,forma_ teamaiiemoade;.

c _ , I ' , ' "

IT.:..,:1;v:eau ,oeazia'Sii.rnoarij:' nieiodata",Fricaeste Oc:

' ,

moar:ie defieeare> elif),a. fiihtelece-n-~_cunoscsint capasarilecetultti: i$i, citese destmuFin azur. -Dupa Sha~espeare sau Dostoievski l1U111aiputem

,iL fntelepti." Oain.enii:;:i-auregasit Prin, ei durerile IJ! au'inceput, renegfndu-:;:i inma amintire, sa fie min~

dride :pierderea par&disului. ~

Qbiectiv; toti murito'rii sint in fiecare clip'&egal

' ',- , '- I",

deinoarte. Nu este nicLunul care saJlu Sf!

stinge 'in cries moment .. Subiectiv ...,_' ?i ntinaJilf

' a~l:\importa ~ uni! s~nt aproPiati'plnalajdentitat~ dl1daltii ,n.cau intUnit-~ l1ieiodatiCMoartea,obi_ 'iii!' C<'; q', Y<l,ain q_fara la nn Rilke, nu mal, are itici U semn:ttiif.!a't ::ie. 'I'ota$a- IaNovalis. Dar,',indefinitiv; nu :·"""'6,,,,,,, poet care sa n murH numai odata. '

r , <; ')

Sint transporturi.mistice care uneori auo lu,n;:zu rat.1, tin zile Intregi.' Sufietul,intr-o pernl;;n<mta , mcordare, si fiil1ia,ie~ind -din sine pe urnlcle sufle-

"'... - <.::: --" ' •

tulut;' uitii de .aderenta lor Ui. -trup, FlaMrile il1tei'l-' .:

oare subtilizeaz& in asa rnasura rezistentele 'fizlcc' inert-din -£iintan~lm~i .ramine" decit 'imatel'ialitatcii'

.extazului. Incetind in alta 'freeventa a transporturilor ' '_'.3xtatiee, incepe revenirea Ia datele comune; Cllc-riU-

- -- - - . - - - ) (,

rarea de a,regas~ un co_rp'.pe care-I nitase.v'I'oti si'intii

se pling de rcgasirea- corpului, adid. de pl~3,l:n.;':?ireil din extaz,

,

re"u ltat 1 .~" '

_.~ 'l..i u~ al n:llzeri(:i ' ~, ..L; ,

atlt" ' , " " ',' ~. Inn -an ,1 cer?etof'i cl'f in' , ,_

V· v· '" ' ' profesionaLest~ :'n~ as Olt'lCarestat letlI . .ntita vrel11e ' ~t ' .- -= pee "constant.

mil"" 1 " ei VOl' eXlsta r;:~ "--1-"

a e va aparea tiin: ; ,'". "i;!:5Pl11"U, :portil,,"i

nlrn~c. Cersetol'ule ts ' , '

senzatla tut ,"".v.' ~ e parfu-

tuturor l11i1osilor, F" ~ ,v "luro: mtranlot' ~i,' salva-, " .;'.. ata errnla S.i, d", " £neon,~t,llntasineplu't~ 'd .' ", " at "llata ca i.,In

'd ' ' ' " ,~, , 111 u-se 01' ", . v. •

' "a,na?tere la un'viI't .• d '. " ""', asarucalen,'at'

. ,eJ e 'm~atJsfacr 'SI

ca mila safi-cre;'t.eer,t' . _~ ,-~ ~ ~I'Le." e preapOff(@

v • , ' • :;;12 orra sau 11' ea 1 1

s-au hascut deodati'i I', t.". ,," .' zu ,'c_e maibun

f LV.- ,',',. n]USolpa StlCla1as' t' 1

.: ata 'nU111ai ceri)etori' ',' ,; -:: 'L. SOU e ra sUpra-

" '.~ ,OCf\ZlOnahcaro' •

'1U ceJ;;$lt, ei flind ' '<:'t, ' ;" •. " vC C,n-au ,;chemare";

, " DIy e smaC1caYutir'1~ ",' _ ,~'

InStlm('t este 0 £ •• tv " "" ' .... c:r~etorul. d.,in

.' "l.unra pe care n- '~ A '," • Jar ri1i1osii nu ~,' v~o poate Intelege ni,.

of' ,,'. , numarca nU-llnt I'd' _ ..

lricit de 121 De a f' ..: ' ,,12 eg, an Ie a

" 1 'I ' . .- ~ 1 'cersetoi- n-as , ,.- .

OOO:..Q, flccaruia Dar ..., ..", " -:= ~ purea pomi

, 1',· , . ,,' alCI conslsti'i subI' l' . "

TU ul,e11)ril11ast,.., 'o'e 1 : " . " , Imu cersei&-

" " '-, ''_ : a<orzcrw P tr ,

cia, ,individual n-ars 11-1":' :"_", €nq_l e1_0WuI c~a,.r'e

'''t' "." cr.o uTInortanfa 'f" "

meteseaza aecit ~'1' ","' ' ,. ,11nnca nu-l

, " . me maraa COl'PU''li -', ..

pe care fiece. darnie 11' f " ,'.~ '. COl11plunentu.t

t racs lnfata lUi 0 Ii 1 ' ,

es e ,curhace ode~cri d"'" ',",,' rgo lU sail

'" e J$pretul nostru ' C ~ 0

rnai mult. dindi"'pr', t .',. . . u, cltneJrt"';

t'-/- .' v - "', eo spre a-l arune b 1

a I" 11 stralucescochii m . ",- .. , c v<___R anur, eu

f •• . , a1 mujt, Un cerse1'or ' .,-

.erlClt daca atLi.l1.· .:.., .:; " ')" ar ... 1 mar

• , " Cl ~-dm Cia onalma . .

rulIu! c, orrtact CtIO ' " 7 D ' . , ,ea esfe smgu.-,

m<~t. .e ce nu voi r ~ .', . ,

de cerc:etor? eu de v", _ , " .1 «1;1110 voe8h,~

> ,. • a evanl.!, cCl',q,atf)f';; ~",' " ,

" ,~ .... ,·~,_u v\; na-sc~ .. ,~- ""

Fe la 24 de ani Cristina Ebner avu un vis carcnu _ ne poate liisa iticlifei·eriti.bcve11.ise anume ,.gravida, jar pruncul 11.u era altul decit Ti;usHtist~)3.;;;i bucurta ei ~~~atit de~ar-e # denema~urata, i11.cftJ1u facea 'nici orniseare sare ar fiputut vatama' sa.na.tatd df-

, , \.. '

vlnului" prune. Dupa untimp, nascindu-I f~iradureri,

• . .. '. ~ '_ . - '.' - . '. I

l-a Iuat pebrate si s..:a dus cu el in mijlocul maicilor,

sI:mnindu~le ~ ;,Bucurati-:V'a Smpreuna cu mine; 111.1 mat-pot sa va ascund .rnai multa vreme bucuriamea,

, ~G\rn eonceput pe Iisus ::?l l-am nascut". $i lo-a aratat.

pruncuL

Nenorocirea Cristinei este ca s-adesteptat dintr-un ,asemen~ vis. 'Dad s-ar.ft putut stinge pe IOe, 'ar fi murft in fericirice' nu 'I~-au cunoscut fem~ile'.

.Ea n-a conceput un vis de maica, cl desflht1L Vii?lil ei este aseuns ininima tuturor sfintelor, Iiinte gravide de Dumnezeu.

Cristina Ebner a tr.ii:t~l~ la 127,7 13. 1355. Evul mediu 'n avea in. pintece 'peDumriezeu,

Intr-o duminica, El se adreseaza Cristinei tine.ca unul, care e mort de-iubire, Yin la tine cu.do-

;, I." " - , ,

'_

, ' .. Cineeite$te cu. 0 necuvlintainsplrata; conresftrnile" . sfintelor nu-~;li peate aseu~e im.presi{i' ea usus: a'iftJst trfmis inlume maiputin .peneru rliscumpararea: 1?h m!ntuirea oamenilor, .ctt pentru eonsolarea acelor hiimi de remei. neimplinite 'In iubi!;e.. _Nuse pot face interpretari terrea t~ntycu. sfintii\-dar' pate evident <;a u~ amant pf,imintesc de ~-ar' fi inte~us'intreluminalui Iisus $i Inimaunei sfinte, Mintuitorul. ran1i-

nea un simplu membru afTrinitatii. "

\ - ',,' -

Iisus a ,lost' am~ntul ojidal al. sfintel0F·Elen-au,

riscat nimie marturdsindu-I tot ce avemlpe inima $1 nu. s-au ' expus nici unei primejdti in exces:qllor de . indiscretiLDorhita de iUbire a Sfin±elor ax .fi. nasc:ut un pustiu liluntric f~H:a omnipreze$~erosllluidiv.in;

1 .... _ ' - - .' ~ . '. -

lumiresmindu-Ie doru:rile~i smbieiunile.

InimiIe lipsHe de iubire paminteasca slut rea:zen1uJ ~i odjhn~ lui Ilsus, f1T ~l~ apo.pgsit: el de·doua· :mii de ani, allntat degraW, pe care)nu Ie hanuialIT stauL Diniesle in Inirnide sfinte ! Asta nu-I 0 ascensi.une

omeneasca.

'port. ':Untie s"'o.ppn? N ., .• ..'

. .:..' . utrehuu;! ·.~pU!

, • _. .~mameat'n. '.. .. \'

singunrl ~- :. '.':uemultam

'. iaSiintlslnt licIiini1e .~

.. Do.am~e, _ voi culeg~ lacrimile de' . - .. ' . • .• •• ~.,nl1¥cnfaeecuibJ:ra.ele ,i":Fi •......... ;Japo~ta la~ultd ,:;V~t1rgurile'mele;Sautun~ .~sf~a~una .tunbre1e in

mu;pree.uml,""'" ,; f . .~. J., C emt 'P 'eroarea iRli

, . ., :_,U:~.l.eaamlntii? ,',' .,''''

',' Apatitia IniDumnezeueDi'ti! ... J' .• '

4. ,.e.sm .. guratate.lnr~olu, 'u.n.·.u' f~el •. - e. CU:llt11.·Ul. '.f. reartiit

~t . ''''.. . 1$ 'I 'l .·l@J:?l-a 'facutE11

~e;~~:~~~~'~:~V;~:~~ I!::tfn~:;~~o;.~me~~;

, .. Nu orede nimen 1" ~ . D·,c:a. v. 1ln. tele. '

'.', [ . '. ·.10 umnezeu d 't'

monolOgul chinuitorl' • v . _.:C1 pentru a evit.ll

. Cd .. ' .~ .: a smguraUiiu N

a resa altcuiva ? El \~ ~. . e-arn putea

,. '... pare bucuros d ..... 0

supara eil l-ama1e . t' ." e o~lce dialog ~j.

J.' 13 p .. retext teatraI al mihni . '1

. . In m"

Sirlgf~ratatea.n_b'i·· Dumnezeu' -t . ,i. o. ,'. .- l.,

In. El macar n~plasam raV,-~~. 01 €.s .. e ne,bm;l1e cur-a. Ul

• '. . L L<lclrI e ~l ne v' d ~.,

lTI.Intea sj inima U f. 1" '. ..' m ecam asUe!

• - . nLe. de paratrll t cv •

nezeu este bunCQtl,tluditof d" ~,a~~e: _ acr Durae mlhnir] ~1 deznade~d1.'

,( '. J .

,Do?J?ievski a fost -ultimul orn care ~ I

salvezeparad-isul Dar 1 c . a mcercat sl

o'.mal ma"e slah: . . e n ... 8 rell~it deeit sa creeze

~ovitura d"e or~"l:eClt:neZ:htru ,pr-abll$iri, dlndastfei '

- . e ~paramsului "," .' )

spre el. ' ... 1 asp1ratiei noastre

Tot asa, Uostoievski a fost I' ."

cunoa$terea lui A' ~d' o~. u timul care aintrezaril

, .~. am dinaints d'~ ,

I eWllt, In. sadecit SX . d ' . e pacat. " El n-a

v . . ' . • a ne ea un aust v 1 t . '

. pacatele acestei lumi. . 0" 0 up uos pentru

. In zadar amincerca sa f . ," '. -c-, , '

Sf.lDt. N-am. reust .. D '. -. acem dm Dostoievski un

f' .~ ,..... v a1' nuviid nici . fA . .

1 mmdru Sa-i de Ies " 7 A un 13 mt care .n-ar , z ege curelele1Ocii1tamint,€i. .

v

Sint ca un Anteu al disperarii·. Orice i:ontactcu

. -. \

parnintul ml-o .mareste, Ah IDe-a:;; putea sa. adolTfi

rn Dumnezeu pentru a-mi murUnie·.!

~ingura uitare este somnul; in Divinitate~ Clnd i:;;i r va lasa- Dumnezeu peste mine pleoap-a' t: ,

Mechtilda' de Magdeburg catre.: Dumnezeu :),iti 3'dUe- ctnteeele melee:. ele' sinf mal sublime decit mUflPi. mai adinci: decit'marile, rnar Pnalte deeii nori~mai vaste decit,aernL - Cumse num~e a£es.t cimec'?:"

n ··f'·· •. •• . 1" It x··t '1' ." 'M' f:'

,uoFInya mimll me e. . 'Ill r~pI .,.Q, UrmI. '. ··am. erft de

fJline insumi. Arnrapit-o intregiii. creaturi'.' M!1.lm. JJU:

.....

-------------------...._

,.,., ~l" _.

-, ' - v, ·1"·tHnlir. De'

i _ c' "1 lui . Iisus, -este ca ~ fiU.I. , •• _ ' .

. Marele nor? "".. ..... ~. loculi Ci"udi,scna me:.

h'lHa vreo ~al~Cl de:~n.I: :~1 1 de peun fiu al lu,~ . morH. Si estaztsuttam pta u

Dumnezeu fara noroe,

_ . .~. - e., ~ -Qr<>ioana-din istorie esteI~

Cea mal compromisa p .. ~u. . t .. o linie,

• 'v •• ,cr~tinii I-au arunca . pe .. ' "., ,

1l2f,tat~. 1 IU .. 1 I:S~IS·t. -:l!. . tsu .: l barbatllor. De-ar fi spUS

~~...!-u si 'l-au facu ue E'l, .... ". v .• .' ..

rn.i!.,~,na..... »: d u.' I·. Jt1·ul.ar. £1 ram. as.t. m. eVIe.u " ....

' • . . _u data a evaru , L

d. ill smgur~.> · .... .n·~·s'.m'u1ui j!:!i araorlginea in

11;. • ~-Tnum:J:Ul cre1il~] ,., ..'1. .' ..'

Dl.;!SCUI.". . -' .' . "Tt"'ti' Imac-ulata Concep-, "

j;n~ de orzoliu a fu'1el 'Inn 1 an, .;.' " _. . -t. '.1 .;

npsa ~ di , _ tatea unei lumi mtregl f71 am s:.,

'1.l"11".." .. "" pleaca In. pie ''''''~ ". . ~ _

~ ...... " .... J:,I!.;,.. ,_' ,_ _ " '

":·j'A'l'l"!pa· unui barbat,

!pt_ ._

M-am atu$at de aparente cind mi-arn dat seams ca fii..c1_exista: ao,solutdec1t inl'enuntare.

- .N"umai bp:rdelill sau 0 iacrima de Inger ne pot

' -:: ',' . -: ~,~ ".'jf :~, ',' ,-, .t.eli

seapa vremell:nc {is wroar€a mor~u.

,..J

1'11eiI.o.U a cunoscut () illtreaga tehnica de a 1ac1'i111i, .' dovezifile pasiunii ~i ale ardod1. Se , spilne;:fu l'ugiiciunL ~i se execntau practici pentrl.1 ,8 ci~tIga "darul lacrim:Uor" .. Plna~i Toma d'Aquino se pai:e ? f:icunoscutaeest de:t,con.siderat ca 0 caIe efeCtivadea iUbi peDunmezeu:FormUlele abundau, prin ca!'€! el era impIorat. Sa nu fi-fost evul mediu satu! 98 lacrimf? ~iroai~le luinidazi nu s-au us .. ~ciL;, iar genietele se percsp ~.i astazi.·de UnatlZ des-' ·chisdu.rerii. Sfint~l Dor.n..in.:i.que,care a avut intr-o larg.a- masurii acest dar,' scotea astfel de suspine tn 'c"irugaciuni1e dih.noaptej 'IncH .ceilalti irati .se tnizeau

- _--_ ., -\ -_ - :.... _".

~i-lurniau inpUns~

. Evul Inediu aispal?itpacatulluI Adam. Nurnai asa a'fost posibiHi Rena~terea:

Cuo zi, inainfede¢orivert,irea sa, Francisc din Assisi mergea 'plingiU9 . pe . drtunuri,' I}i, _CI'€zindU-l bolnav,un omIl tntreaba,: ;,eE;laiirate ? ~ Ah, dis~

. . . _ '. ,'.,

33

. .; t ~bat astfelUniversul fiir5

. 1 at trebUlsa s~ra ',. ", I' "" "

rpunse e, " ' ~ 'd VtlID"'l're,a Mintuitoru HI, men

· 'p' ltngin pa. ~

niei 0 rusme, 'v • bim lucrurile

. , a'" dreptul sa 1U lL -

Evulmedlu. ne " a, , ',', ,,' ntimltul V8:;.-

Istoria lui divina aepLUzat co " ,; ditoare·o

.. ~ .. '. . ..-

.mciei, , ,'~'t'o crizade l,acnm;

,', " .. ul ru este Qed ' ,.L _, . ,

, Intreg erestirnsmut n '," , '. ramasdedturme\e

. .. din carp nu no-au mal - -<_. -

'; a omenll'll, ,,' - ..

. sarate ~iamare.

" .,' , _.'. p(liuaareaucartianonin:e Fe la sfirsitul eVIUUl,lll_,. p lIerera nernai-

, ' . .._ '. 'A" t de a mud", 8uccesu " ," '_ . ,.~ cu titlul: " r a '_ 'T~ ',as+a'71 0' aselV, enes

-_'"c,..t'\ ~)P 'rl;'e ... <::'. c .. l- ~L-l

" enit AI' mal m.1.~"'". 1 c ~.<.

porn ...... , '. .

carte? ".' T '1 mediu si de anti- .;

"pp. nO'Qe 0'1,[,. _ ~ "

, Ceea ce ne separa -" - . - 1 T s~ ne prMatim, . ",~', "....' dcvenit incapat» 1 C ,,' ,"1:::,' _, chitate este ea am -- , "p Nhneni nU-~l ffidi

1111:r-un fel oarecare, de moarte, 1'" a, i01 ell"arf!se

:"... . , -to si jm. mai CUltiV2. moar,e ' I" " -

mgrl]e$,_., " . .

'lntimpla peste el. , . ~1"lt In lume dis-

· . )' arii eu el a apa_ L "

Antich $twu sa moara. di nret din cuncastere,

.t. rte Dar un .Sp ~ ..

pretul pentru moa . ., el superior morvu

l\ te ridica interior la un nLV A. " lor Pentru noi

£10. 1 " te 1 epciunn .

fost idealul con~tant a . u: . d~ , 0 oasa si inspaim'in-

.L ~+ surpnza t.r~r , , . f:~

moartea este 0 ., ati ul NICI un anne

. , . f' ca S' U"';:nUL't Ism ,

tatoare, De mel, ri ," <,' "/-"el si-au permis un

. de ea: SI aSl.l .,.< d ...

- lost surpr rns c, , tern eCh

n a .' de care nu ne pu ..

suris la aprople1'ea e1, . . d . ovitabilul mq1'Vll in

· r sat COn1)m.~1, e me u tV . de

mira, EJ s-au a~. " .... rlt 0 intreaga ar a c;

"" 't st-an consrrui f' d

asa masura mer 'T 't nu ne poate 1 e

, " At am eunoa:;; e-o,

a murr, care, OIlCl .

nici un, folos. -,.t' Itate mai dramatica

" " t V't Intr-c mImI" '

Evul.m, ed,iu a ,ra1 • '. , ... ' C." ace napropied,,~2

d At antlchlta~ea. ee . , "'.r

ell moartea eel ,.' . ..1i;n+a intr-:-un, comp_, ex,'

' a d nOI estecreu y

ea l;li 11 separ e, v depreparative~i de pro-

"I ace intr-o suma ,

de mij 0 J ,

careneasigutiiomoarte maiocganic!~i 'mal'" a.cunoscl1t senfi:mentulmort:i:icuointen .. unica. Dar-pnin nledlta:tie~ioartasJ9<ecjfica a t~satura iTitimii a~iil1;~eLhtf~,oameniLmureaulega'l, dUpaO{Dtmit;-,dupaun-,para,graf Ji1 .lor, Pentrunoi eanu inSeaU11JJi.m..aL mult de-o har~ tuiaUi ·infinit.penibiIa, ., de .pare~_am, vJ;ea ,sa,i3dipam, CU.lUVa I?i,neputind, ne eonsolam in iriea. Nucred safiexlstat in antkhita:te?iin evu1 mediu unsingur . om care Sa fi vrut sa ttaga cniul mOl'tii"", 8&-i seape peportillecunosclH:e,exasperat ~i plictisitde

ea, UnciHugar l';'edieval 'sau un ititeleptantiedin a nttaveaincotl'o ,l:;tifikea, irnaginind~ Oatta 'lntr:eaga a lepMarii de lume,. 6 tema pODl!rtiWita demeditat;ie ~i deeXperi~nta. Noi ;:mnrr~acasii Itl111rim tara sae:'.&:iste ffic>arte.

",

Nu se poafegirididecit orizontal,.EJste apro/)Jpe im"

posihil sa, coacepl. eternitatea inpozitia vertical!. , Ariinialulse va If ridicatla rangul de om in momen .. ttiLtrecerii de 1a. orizontal Ia vertical, darcon$tiinta nus-anascut decitin. clipelede libeliate~r de lene,' odzontalepcinexcelent~LCindstai Jntins, cuochii > fbditi asupra cerului saua unuipunct_oareeare,se_

paratiadintretine~Iurnedeseh1de 'uhgoI, fiirade carenuj, posibUii ,con~tiinta. Nlci un 'gindnusena~~ inmers; deaceea, imobilitatea orizontala este condifiaind1spensabil:aamedimpei.ESteadeviaratd a~a nu senase gind~ricvesele.nar meditapa es'te;ex .. : presian.eparticipru."ii §tc/latare~ n-are. nicl0 to'le-. Tantti pentru fiinfa. Istoria. esteun. 1',ezultat a1 ver~

ticalei, pi'ecumneantul alpriZontalei. .

Bisenea aprivittotGea:ttna.·' CUInuIt'lpfuden:tl .". rezervilrevelatiilepriv~te -ale sfintHor, aceleadiu~

8S

~'n"care)lamestecau pe Dunmezeu'cu inti~1itatile~~i circtlI'nstante1e vietiilor. Nu sint acestea,lnsa,cele mai sinc"ere ~i mai aproP!ate'nOllEt'? Viziunilecere~U necontrolate au, 0 naivitate savuroasa. AsUel, Iisus numeste pe Angela de Folignodupa diininutivulsau :

Lelia ~..,iarata toate ranile ~ilovitu:ti1eprimite, zic'indu-i,:"Toate acesteapenttu tipe". 'Sau tote!., spunipdU'-i Marga.retei de "Cartona:, "Fe pam~nt nu ,exista nimeni sa~l iub~scmai multdedtpe tine".

E drept ca acestea nu-sint revelatiiofiqiale;ele slnt insa nebuniile delicioaseale, sfinteniei.

.Nu-i ~opte~te Iisus intr:O zi Angelei :"Iubitamea din totisfiritiiP_aradisuhii "'( Revehitia epriva.tb. <cu adevarat~ in nici un feI nu ne putem amesteca;

tara s~ trezim 0 gelozie divinii.

Existenta sfintilor' este .0 suspend are neintrerupta a timpului. De, aceea Ii putemintelege numaiin sUi .... biciunilenoastrepentru ve;micie.

DUpl\. Jacques de' Voragirie,unadinfunctiJle ~gerilor este sa 'intipareasdiin sufletul oamentlor.: amintirea suferintelor lui Iisus.~ieu~are-icredeam

agentii uitarii cere~ti..;

Mechtilda de Magdeburg si-a insenmatreveh.tHIe pe aripi. de .1ngeri. Infladirareae.i im~ cia tin gust de autodl.strugere, di n1-a~ v:rea displ~1dit in nemaT,§(nit

cad s:pumade stele.,

Sfintele astea mi-au ascuns suf1etul. sub pr:tf~lt!

a~tri~or .. $t~~_vr:ea sa pUng diriacele,'inalti·i11(iu / inim:a lor .. ~

nilot; in politidi,in afaceri, in d~tiguri9i in plerderi, . De aid s-au nilseut erize de' con~tih1ia, unele.peste altele, .tntr-o adevarata arhitecturade disperarl. Demol1ul s-a .incuibat in' bani, msexualitate,. ill iLl'"

. hire, Atltatulburare a aduseTge..'1ului uman,di.de aid incolo superfieialitatea .poate fideclarata.o virtute faTa nici all rise. Demonulcrestin ne-aTixat tuturora. 0 cruceininfn12.,peCare n-o putemraeturns decit spil1zurlndu-l"le' de, ea,pentru • a isp~f?i, printr-un sacrificiucre:;;tin, crestinismu] insu:p .. ;;;1 in zadar ne~am desteleni .. dinel,. cacirruvom •. Feu§i sa~i uitam d.ecoTul, adica pe sfintL El ni-i' va trimite -dupace-l vom fl urrt -sa neiasalnairite ~isane urmareasca,~i eind vomfi mai siguri di'am.uitat··

. acele patimiri - ce si-au urtinsctrava peste veacurt _ ne vom impiedka de sfh1ti s,i cadavrul ne va cadea

Inbratele lor.

. La urma urmei, ne-am fimultlh:nitsa. raminern oameri. Darne-ampomeriit crestmi. Putea-vom ~ace drumul inapoi.? -

Nu asa am.tnjeles .noi sa.ne intrecem umanitatea.l· Cres,tinismula. facut prea multii'propagandiipen'" tru tt.n Dumnezeu, pentrua ne_?lai fi ingadJiitayte~ speranta ! Cind vom da Iupta decisiva cll1egiunHe lui de inged 5,1 de sfinti, va fi un macel Hirii pereche in istoi-ie. Va.curge singEdn 'prlviri.

:;ii vom alcatui toatetainele noastre din momentul de lngeri si de sfinti !

De Ia Renastere incoace, niciun om n-aeunoscut 9"esemnarea. Aici conaista tot nimbul tragic alomului. modern. Anticii se 4nplkau . cusoarta, r: Nid .un· om, modern nu a cobortt. piniilaaceasta concesie~Nid dispretul pentru soarta nu ne estecunoseut. Cad

j'h~elepti pent ' .

, _ 'I'U a nuo iUQi eua

nu- fiiceau ca"" d\~ d

rnsa; cazul nEl&i;ru'- .. (3' . urerile . lor. Aeesta .. 1 ~ ..... '.' . " .. ,_ €areUe r;i:. v. '. nu 111lFietrrva.J~r l1tr~ilet . zvrafllucu···toate

£ngeli:i'vad; tattil din:" . ....•

'.' '.' ......•.. , .' r nlJ"$t:~unimi,1\]1"

. !;II perfec1iunii, N-'u{raVoptY ~.. . w~·J.'iil~e.ana1fa_ 'aseulte tentat'l.le ". .." e ]Ikel rnacareuriozitate '.

d~cauzelee1i~i~::- .~arpdUisat! S'cl-lihtl"eb~pe Ad" a

,." '. • .1rll,sale, Ce b' '1' ." am

Ul.dt .. U .•.. l'1.·.d.,e on.· .. l .. ·' ... A .. · ..... 'd·.'.· ". me e-.ar fl stat, totu .

b .• ·· . •... '. ce~ lPireel' ..... .' .., $1,

.. 1..ls.~it .. l.·n .. <.· .. d.· .. ·z .. ·vidua·l' ';,,, ·t .. ·.:1 v.··.. . .. ell .: r .. e .. au .. · ... c .. azut s-"u' P.l·~

.rn." .. a,·S1;rarnisp"t'1.,-<,racafori. Neamul'lor a "',v''''-

,' .. ' I e or.Elnem~!i .<... ramas,

ne mte1e .. aga C'~· ·'d·' .. " ". -. POOlt.e .: 'veghea. rPv v· ...

. . . mr, eram I .. .. _, ara sa

noi nu Int<>le' n',': . .::upreuniizn Dumneze'u '.

" . . .... '''--beam rnmi A·' . . . . ,

PI Lcepe~l': pe .1ngeti .. prUl fL1nin;;r .•.. c;-nn, .eel I>tijin U

reultoarceri.Ei .' . " e .. ~. PI'm speranta

simt! 0'1 '., '. ..' '. ne-ar mtel"g'A . w ~

" .. fln.~o. r d. e. cadere A.' " .. '" e In masura 'pre

r . q vea-le-vo? lI.J '.' . >'"

ng.~.r ... c. u.s.abut .... c·~.... .0'. r." J.~u.,l iert De .. l' "." .. .anus~aluat d W_'·. ~ ace

reaD. 11 .•. 'lta .. l1eamul .1':1..,' . d<' . ". " .. " .. ' upa Adam SDre a,~ . Iu' Ad .' ... ' .'. :tA1l1 €zertareD al . ~ . '.~l 1 •.•. carnesie singuru} aet ist. , . etcU!l:1,caderea

, . .' . OTle al paraclisului..

Adeseama Lntreb~ ... .. '.. ..... ..... '.

fng:l'iIor eindse. con::r::z1°: fi}n~~ituitsfin'tiiCUltul' deSIgU!', O:gre<1 .~1~.' .• C In gIorla. cer.eascii .?,'n>~

~ .. ' . . .•. yea a pohtICa 01' w' ...• ~ie

~ato:re~ Doar lor 1i ·se'·~. 'h" Ipsa.de ·tact surprin:

~entl: .ingei~ilor! S-ar.p1tl~;l uj. ·~rt::e ~;. faNi inter." Ingerl' cazutF' . .... .. ". .C3 s:i'Tnth sa nard. . ...

r" r, '. . . . •. c.are $I-au re.cIst" '. 't" ...•. . .Ie. eeit

Imau'-le. o ....• am .... int.ir. e .. ;.·n .: ' J' ''''1'. . ..•.. '." 19a9r. a .. t.ia., . Pa .. radfsJ;l'

111(1'" .. v; '. 0 • • "x l'(!centU '. '.. .' . " ,

IInultamtensitdt ••.• ., " .. a, §'l-:-lreprezinta

'ap' '., '0' ~ .'" '. .: .e,. ~:t-lCloresc; .: ", . w •. cu EiDpa .• Fl-va aceastabaza' asPira:l! .. Olhficlcarare rna]

". n u p~r .. a fi • decit; ingerica.·. I'~el.lor patacliziace ? ~l, :c~ atare, cun:oa~terea.- re aacunoscut durerea

39

Preocuparea de sfintenie l c.Qltlbatereaholil boaUi.

_·····S·«,·ll puse-lnauntru'in': . -. . .'

"V-' .. • . ima ce.o tinen" ;".,~.

'Il . eZl, prea scumpaf f;_ . . c, InUl11m$l-l

ziirilrrii taa"'fl-f' d'. e It:~ precum ti:-am Iuat

. .. ~, " "'.. tlRUacum inirna .' . .

demcllnafute"mea cu care

_-,Si~t. de 1111 farme~ miscato ;-." . '. .' : sfmtHor.Ele dovedesc'''' .. r. cade-rIle $11e$inuriie'

.., '. .~ ..' ca revelatiiIe . ,.--

V€.rt ... leal, ca. nu putem ta t ;' .. nu pot fl prImite

d a . .... .. . . sam plewa" "

., ezv.luiri ultirne, Tdate 1 . ..' . re In fata unor tate f~-'·· ..... . . .. esmurfle provo v

Q Sl$letoare,indt, intre a cadea .'. vaca~volup_

om, care seCunOa$te putin ." .... ' $:. a.nu cadea,un . Ire p~atehottirta$ad'e t~$~r. In bucurule negative, nu .

tatWeini~getspun~acaePilepSia;ste ulti ... .

... e.a crnninalului· Nemaia " .... una smgura- 1 ..... '. .._ aiavind riici- 01 ~ , -.

um.ea, nU."lmcu ramfned it .,;.. .. egatulacu

L .' ~.. .'. eci plabw;llrea .

.• e$_:nul sfmtIlorpresupune nu m . . .: '

a legaturilor cu luniea c' '.. .... . ai putm 0 rupere

. .' .... l.astfel se p ,~1 . .

cer., .' . I aOU$esc ei in

Cind melodiile necople:;:esc intr':'o invazie' de fe;' riciredureroasa,am vrea omoarteparfumata, Sfintii au atita muzica. in ei, incit s-o opuna disolutiei corpului, Cadavrul lor nu miroase, Voi avea atlta muzica ili mine ea sanu morniciodata 7 Slntl11enuete,dupa

care nu mai poti putrezi;

Numai fericirile muzicale iffii dau senzatiade tiemurire. Acele zile 'senine in cary inima iaculoarea, cerului~i:-n care renascextaze sonore cu amintiri de dillColode orizont !Inzadar ai mai d'tuta' atunci la-:

crimi pentru timp.

1

o inima £Etra muzica este ca 0 frumusete fudi melaneoHe.

Vinul i-a apropiat pe oamenill1aim1..ut de Dumnezeu dedt teologia. De multa-'vreme betiviitri~ti :-: exisglaltii'? ~ i-aucompromispe schhhniei, ••

AjungHa un mornent.da] in vial-a' . d . . .

in)egaturacu Dum .'. ... .~ -, eln toate .Ie pui

• ... ,. .... . .... ' . nezeu. Restuleste'p .. .

.mumpla, • im;a, uneori s ~ ·.t·.· .:, . rea putin, Se

. . Cl·e apU!~e team ... ~. D· .

zeuarputea sa nu ill' . r .. . .' 7·' • . .• a ea umne~

t ·.V . ..• .: . .' .. al Ie actual ~;i atunci-tl

oataraportarea Ia el r· ~ .... , .... '. ~l se pare

'. .. .. •..... .... ara ruci un .folos p.'

prmcipi.ulUi ultim- ·b· .: .d···..· '.: . rov izoratul

. .... a sm ea Idee da

constiint. a _ t ..•..... 1.. ... ' - .. '. ar prezent in

.. ' .' e ump e de 0 .nelinisto _. d . ...... .'

Dumnezou 0 s;mp1a md'" '.'" CIU atu. Sa ·fIe

t ~ .. ~.. ~.'" 0 a, a sufletului e jsastune

recatoare a istoriei? . . '1:-''''

Singuratatile dulci ale muzicii! Sau desprecon- juzia intre eel' ~i pamll1t.

Intr-unul din extazele. sale, Caterinei de Siena l-a ' apahlt Iisus, care; deschizi:ndu-i ,- partea stinga, i-a luat-inima. Si zile intregirepeta eatLlturorae~tdiie:;:te 'fara in1ma, Ineredinttndu-i pe cei cares,us-, tine'au aceasta itnposibilitate diunui Durnnezeu totnl

e posibil.Dar odata, . pe eind se ruga. singudi .intr-o

. eapela, 0 lumina dincerse apropie~ijnease 'profiHi - E!. cu 0 inii'na in mina. Ea c~zu trern1irind Ia pan-unt. Iism~ se al?ropie ~i, deschiz1ndu"i din non partea

"Urriioameni lsimaip'u .' ·b1 '. ..'

. " ..... .• .'.......n pro iema dad viata are

s:u n .. ~r~un se~:.!~ Eealitate,tottll Be reduce Iaa

~vldaca. e .. su.n_ .. oT.tabzla sau nu Pro blernel . -.

; ~ _. .... s: • .. 0 • .. ielne e mceta .'if.

. ~qncephotarirHe. .. . eaz",

• Marele. avantaj al lui Dumnezeu esteca: deipre 'ecl{- .' se poate, gindiorise. Cucit; legigindllrilemai pt1thl: $i le la$i''in voia cm1tradieti-ei, ctl:1iltit ri$ti sa,'te apre-> pi! mai mult de adevar, Dumnezeu ptofita dupa.

periferiile Iogich. . .

.....lumrtrecute,careia .. ,idep£lllihl1 .' e', .'

~!emoria nueste n>'- ." e '.' ecoun1elntirziate'

....j.~ '. " . • .• .. . .•. umal ~'!!In araum t. .'

'-In1.puIUl, ci ~laaceste' '1' . ..... "" nen nnpotnV1:t

'., 'I .' . .'. Z ,LImI. Ea l1e de ¥

rurm e probabile a1et' ~.: ". . scoP. era coni. uz

.: '.'," n ., .' '.. . "- rt'cutulm, en In

C11",rnuL Pestrafund'1 . ..,e ..' coronarea par'a-

"greteI;::. . . . uri e memoriei seelahoreaza ~e';'

RPtI'resiun -. '. .' '. ..' ..

....... ~6 . ° ea.lIl memo"j<>t",r'

T!lbl A ~'. . '.' '.. • '.. c ... f{celllet-aF· ". .

~.e·fU In .lnCenutt'rl·lp "'; .. p, • .'. -" • __ IZIClan' 1'<3."-

. .r"_ _ .,. - ""'''' ~.lj> srl11t~ .' -c

.. ·SlJakespearc:;;i Dostoievski tti lasain .suflet un regret chinuitor; acela de a nil Ii sfint sau criminal, Cele douaIorrne ale autodistrugeril.i. .

Sfintiinu$t1ucarte, Atunct dece scti~ a~a de int.mos? Sa fie numai inspiratia de vina?E'aptesteca ei au stH de cite ori descriu pe~,Dunmezet1. Uf1ois€J/ scrii din soptite, cu urecheaJrn gu.raluLOperele Mr au osimplitate supraolneneaseii.?iDar; nedescriin.dpamintul, ei nu potfi numiti scriitod.Lumea .nu-I ac~ cepta ca atare, fiindca nu se poate regasitn.el,

,( ..... : Se~t~e ce· raspundeaq sfLhtel ·'~1~·· ~,.' "

~x._'r.eau sa see m'a~r·t···.· .... 1·.·... e. c .•.... ".d .. p. adnhl .101.'.le

•.••.. . .. ~,. .., I e ;,ee nu' t ",' r

/ HLeJlSl.1spromisiune '1.' • ~ po", deoarece all facut

> . el.n,;.a meri.t.att:tO ernna de' a-i inchinafecioria" .,"',. ,. . .",. ,b. a Lea renuntari si t,;. .. <.. •• ,.13 unul cllntrelu' "I. '1. .' ' . , . ,L<L .ea . nebunn

;,.'" • .. .... .CI",H e cele·mai a' ."

:;;n$letoa.re. Clnd.·mx'. 'd' ' .. .. '.' aevara.te §i :m. "ai

. .... ...•. agm "esc la inf; 't· ... . ,~

.qesutel'inta ~. . . •... . .l1.i.ul de tortu~a~ . "

. ,.:\ ... , ,Q€. care a dat(:jovad~' . . . . ~.[

,1""n ' t w . . we- a ·p"'rV""'''li t t

'-.'.~i.c!en.·a a.sfinte·. t.. ..<. .. ,)- ,_~'" "a ea 1'2n"'_"

• ... . <. • .• or,orama ant; w'I ' .' .' or"

:.r./a ... re m.a.km .. u.lt'··d.E' .. '.t. ·.t '. '.. .•. uca a ... U111SUSl1.1 .. 1 im;

, ~... . ,. - -e : .el .. rlstii.Cat'. ~ e :. ' ..

~.·.'.··'3-Cl· pr .. a.h .. U8.it In··.·. 'f' l' , ape!..€""srna 8-a sIl." i.at

• > .' . '.' SU. etul sfmtel ... . . ¥

Lea.augerrorat inimaJoro via;'~ ~rt$l pl:o~nel~ ape~

tev-a·. ceasurr de sfi$iere peoco~~:n Sreagal Jar nuci~ telar rnitObligii sa'fiuned"eptUll:: . ·uferintele sfin- • in~durarenu puteafialtri'a • ,~u "llSUS. Suprema nep. ?te d~. Sill. ge ... pEte' cru .• · ce, H'.·' .e~l: sa ne 1. ase mO$. te.nire

'", ., .'. .... ce., otant lucrufN' .

lcgacurelele incaltam.intelorJui. .' u l-a$ dez-,

i ..• Vo~vorbisfintele deust: " ..•.

.... smt. Sincere .·!>!l' 'nu·.' . b." g r.. ul .el uC. », da.1'. de.ic. e.' nu

...... '. ... . '" VOl' esc de: t

•.• ~~1a€5dalenlldepazzilnohilaeorav~ ,e~?? vadpe ;ncarcerlndu-se, stibblest' . ,super?~ ~l' ~nclntatoare,.

... :tr-o·• ~lnastire . ~i' agafln~:~ U~l msp1ratii divine, .' mnn2ta, .fh momentele d '1 ..ecruce,ca o consatanici1. Atitea" onere .:~~o ,sufletesc~i de tenta'niciei,'~as6ut~>sub." .' . . fl rastIgnite, e din isteria V€9-' D •.............. , ..exemplulceresc al···· ., . .. u~ne.zeu! IISUS trebuie sil' W ...... unUl semr-

dacaare. 0 · .. c.lt. de. m' l,waiba con~tIln. tatncarcata ' ..

". . .. ca resnonsab'l't t .. . ...,

oc". ... . . &:' •... l 1 ae mfata sufe-

43

Nu 'pctictrnoaste un .om de cit dupa' nivelulIacare s-a ridicat .muzicarin sufletulIui. par, cumnu rna intereseaza dedtceiinundati de .ea, rna dispensez de

cunoasterea oamenilor.

Exista sufleterrruzicale csren-au educatie ~i. ctH" tura muzicala,· Ceea ,ce inseamna cii he 'nastemet; ... I!} . sumade.vibratii peeareIepun.Invaloare tnste1Ue noastre. Pur tam toata. muziea '.' pe . care. n-am. 'a,uzi:t-Q!

in decursul vletii, darcare zacepe strafundurile memoriei. Tot ce e muzical in noieste 0 chestiunede ftmintire, Pe cind nu aveam 11,u,mevafi ttebuits~in

I . . .. , , ";, . '_ - - . , _', ,_.'.' ..... ,- ..... .;

auzit tot, Nu exista muzicafara amintireaparadisu"

lui ~i adiderii.

/ Tmula fost cindva. De aceeaimi pare viata.o undu" ire ·farasubsttat. ~·ol'eganarefar.asubstat1ta,. Lum~ea .zt\l,:l~ repeti'i ; dar pare ca traim in resfringerile une]. .

... '"'~.-, ....

caneihtrecein frumusete ?f bogape pe totI pamintului. - Insistentele, pa:dntilor n'imll1 rara rezuItat,caci ea prefera sa nlJ~ara'decit sa-~i piarclii recioI'm Pl'Ol11iSaDonJuanului .cei'esc. Murindll-i parinjll,.ai-dU1ltw .1 mal £erm& In h6tarlre.Cum prill, luI n-a relluntat Ia eererea in· disatorie, AdelgLU1da

fugi din castelLil parintesc sprs 0 mlnastire. A.1unglnd laullfluviu,pe care nU~Fputea iTece, v.azu deOdata peprint .cu sUitaaproPiiridu-sepentru-ao Iua cu el. Ioc, proteetiaunui Inger 0 ajuta sa treaca apa,: sfiq;i in mlnastire,aceasta victirna regala_a lui .Iisus.

Drama ace.asta, petrecuta in seeolul· al ~aptelea. nu este niciunica ?inici,extraordinara.Ea ne arata diorice sflnta este 0 Ofelie eU'mai h1Ulta pasiune" did lisus nu esfeamantul dezabuzatcare e HamIel.

Sausamai anlintim de Sf.lrnparategSaKunigunda, care, III ziuanunrii, Jura lIhpreuna cu sotut ei 0 castitate piua lamoarte?Jn palate lisusa introdu? un mai mate· dedt in bordeie. _

Cu cIt ma apropii mal mUlt de'sfiilt:i, Cuatlt rna m'ai tnult de el, iar in mOl11entul in care voi aves pentrusfil1te deplinacompatimire urnane 11 _

'1 regi° de. din neamu_. . ..

. d care descin ,-

Sfinta Adelgun ta, ... ima tinerete de 0

_.L .'>.- at d vezi.din pn. .. , W'A __ ,

;1 .. franci ada 9· . . duta odata mh-o

J.O.c l.L -, w p cind _ erfL pler - . • decit

tie cereasca ... e nti : Nu-ti eauta alt mire, "': . tatie 0 voce n soptl.t.; . t ile 'I'-aU .fost: fatal ... , !'~-~'.. ~~ " Cuvin e ' ., .. . A. t

fiul lui Dnmnezeu . . ~ 1 . Il'SUS La vrrsta ..

.1.1 - v t prada UI '.

1· v a cazu .. ..\ E

din .acea c rpa • . .. ~ crlieio, cere in d\.satone~ .~

13 ani fiul rege:u~ f"no .. Antrea:gii apartine.unut v. A- d ca mima ell

fuza, _ Spltrun .

este. un sfint. fib'a, temperament.

Marele merit al lui Nietzs_che este cEi S-a $tiut apara lo. timp de ,sfintenie. Ce s-a1' Ii ales de elaacadadea dnim slobod POl'nirilor lui fire$ti? _ Un Pascal cu toat€! nebul1iileSfiiitilor in plus ..

E~tisii-rultos atita yreme cit crezi in fiIozofie; dnd

incepi, insa, a gindi apare boala. . .

Tonte ll1fIri1ecDIlvertiri au Ia haiti rev€latia subita a de~€rtiiciuniivietii.Si nimicntI ests rnai mi~d;\tor ~i

de' Oi mai faseinani:a €l'ttreIT.1:ttl-are' ca .aeeasta strMhl~·. gerare nea:;;teptataaviduIl1i e~l.istentei. Rance a I'c format ordinul. trnpi$tHo1"clupa ce S;i'-u 'gi'isit lt1!tr'-'EF zi,in medcu totul nea$ih"ptat, iuhita meJartru . ..,Peni-'tentele excesive ale' Sfinirei Marg3tsta de COl'tohai~i

_.t'1 u 0 . (j' " . t J" . i .". • J '1 "' •

aua '1"l""lnea in ,r'""un nor arraJng' .. .u8 am oe ZI:i12 J:ug1se

de.la parinti cu .tm. amant (1irr£<1:n:lil1'2 de nobili.Pkc.d:nd aeesta pe illai rnuHii vrerne dF acasa, in ziua ltl care trebuia s1:\ selen }oardiIVIal<garetaiiieS'eil1Iainte -. Laun moment dat- dinele lui .se repC'de asupra el,Il sfrf?ie· hainele, fugin£l apui spre . Ul1 .lcc acoperit- en Iemne, uncle zacea stapinul lui sfirtecat ::;1 descompus; cefusese asasinat :;;i, apo.ii aS8Ul1H c'biaI" iITzlua plecarii, "Unde'va fi s1..uletul lui" Se intrebii ea.' 1 fl· fata acessul speetaeol, ~i d1tl:rereaca:re 0 invadeaza H·. sCJ:1Umpi pe.loe eursulvietii. Rem,'J?carea educe pIn a 18. limita jspa~irii. in fieearezi se tortureaz:1 Plmt Ia singe; incit. le:;;inul . pare fhiaHtatea de. fiecedip~ a acestei,·preanenorO€it€.',s1fute.

Revelatia dellertikiunii lumii se petreeeIa al~i s£inti intl'-ul1 mod mai puti!l crmwati.c, darintr-o eonHnui-. tate ne'tutreruptii. Ei dispun deoinspiratie speeJafa pentL"Ud~!?ertadune, cad au un suflet de Psalm.istcu mai multe iridulciri ceresti. .?~.

Toti sfintiislut. boJnavi, dar -' din feri~dre - flU . to~i bolnavii sintsIin~.i. latta.clefte ineetareu s1clferinte" lor se explid In sfintenie C3Hlabsenta. a gratiei. Boola lntretin.e gratia, cad ea este alimentul indispen ..

~ sabil ce hraneste pasiuhi1e: . pentru 0 alta lume.Prin . boal~i ii intelegem pe sfinti, iar ei, prinea, ceruLNu la toti boala esteoctmoal]fere' de gradulultim -: Pentru .muritori 'ea este C1Cv.110a?~ere mediaUi.

Ce!m1' senin ne'obUga,lar mai tTIulteintrisHiride'C:it E:elcenu~iu, ciid nepu.nein,fataprea multi,lTsperante

47

. t de dominare,

fi eunoscut vom,a .. .,

in lumea lor ? N mnc

Plna si sfintii sa

, . ~ imperialism

$a existe adlca un !

.48

alai' evident, p(mtru ,cine 1ntelege deplas;':lrea obiectivelor. Pecfnd noi he exasperam iorta Inluptapen_ tl'U "bunurlle, treeatoarei:, orgo1iuI lor e preamare pentru-a nu dorid Iovitura definitiva,(l posesie Integr.aUi. 8pa#ul'i.n care se eXel'cita impetialismul sflntilbr,este cerul ;;iarmele de - cuC'~rire, su~terintele~ Daca DUY.:l:111eZeU n-ar f~o restdctic' pentru, 'elanul ,lor, sfintii s-ar concurai111niiHlmi~i fiecEtl'eal' vorbifn

'nlunele' a1tei 'lntinderi. Omulramln~totdeauna prow 'jJl'iet{l1\ De aceasta mediocritate n-au scaDat nici

!nacar SfiXltii. I\TebuniiIe lor auparcelat

cerul,

adiea- all i-fdica~ 'pal!1111tul-1)lrul.

cer spatiul vl}i.ntei

impsla SItlor de

l<flirr,',,2i,l" tor: na 1')1-t'e'-1 ""~-!'?"~ .,., , ",'1 ~pav.,.~ ... ,

• ~-"'- ~ • v:·.!!.~;:;_ ,.1:" .•• 1 .-.:.....!vJ..-.; ,tt,.i!,U.A.'r, ~.L~CL"J...C;i! ... .!.,d(....

rnemoriej:ne _descoper.a'· tGata Iumea care- a t.impuI.' Ne dezintegrB.m din el 'prin vidul progresiv al meri:wriei, prin Ilchidarea rezervelor ~i a continntudlo,r,temporale._ be ce In nopt£Ie albe ne revin, alaturi de terorr ancestrajs, liimi pe care l1H #hn sa Ie fi ,trait, dar care slut eli 3Urpr1.ze ale am in-

tiriIor?'Noptile nutul actual" al. memoriei' (al isto:riei npastre), ·dar altii.l1~ului. In80mnHIe

l1U n.umai-,ca nu lichideaza

ele PB.:rcurg dnnTIuJ. HttOl'S

lac regresinnea orzgina-ra .;li ne transpun in antid;. 'parile individua-tieL Subtiind .timpul pIlla 'la Iluzle, el~ i1{! evacueaza, din tempora.litate :;;i neobliga Ia' ultlmsle amintii'i, a.didi Ialntiiele. -In dizblvarea muzicala'a insomniilorne~am uzat antecedente1e ~i ne-am ~puizat peintreg trecutul nostru, $i nu nl se pare atunct c-a am muritcu tot timpul?

. . t' ~ .. n,.~k

'0' . lRlCa' ,L'-' .... "". • roape ·em~·, ,

9, '" .' ste ell atit mal ap .', - - . 0; ". '

' Un om esce .'. .1 ..:1", InelUQne. ,

' ," ',Tt t1.'lrH:n(." U"'·" .

ti.disparemal roUl . ~ . .,

' ." "~'boala a memones-

t POSlbll tara o. -~+n"a

Paradisul nue. s e, . ': .. ' '~Ui si mal sana"o<,,,,~,/

t mal proaspa.",. " me

...... U cit aeeasta ese. " u 1 ". lume. A,r4eologm .. '--:.

v.. ' V" m'" mu ,a 1;" . lumi,

''''ht adera' ~"'" ntru ajte ~c<. 'j

ell a~l "a - v documente pe:· A ", ~"~p_

m'-'riei ne. deseop., era '1' 'd. nmin.tiri, nu .Sl.ut "p" ~.~., v , Antle, e '" " - .' ... 1

U pretul acesieia .. " '" , , . . a'l~ s"fvi, regrclu,

C y _ . , ,v,' 1 ce ne-, v' ,_,

.' " Cau ci in adevar, a, .

"Ice 0 • -, ,

• 1" ')

radlsU-,tll . ;

, , ib intr-oinima de Sa-nii Iac em . '. '

de in/-.pndiulcel'ulm.

'_, .-'" . '... ... , 1 "l~iea.· singi.n·at3.~i. 1, n

.' .' la' noDLl a <1,"". .,. ~.;

,·'d ~·'?;O'i:nd.esc '~',' 'vu+-' .. ma.R,o uc;_;;u.'."

C:m , hw b , 0 tn singuratayl, . _ ~. ~

l-' 81 Ia aUtea. durerit . bv-'-ute de sfmt', In,,-

nopyl, " '. drumun ne ,tiL ' .. q~+

" 'beCfle pe '. , • ""'a de Slh,E".,.

dol' oepn ,b, E' " t,Vabisuri 51 mara." "

, cotro? 'X1S a & ,

;~.(!o tro, m, '

'Li De uncle

, v' "aIte v1e~_. ,

, Trebuie sii mai fi 1:. r~n.le ' ant~rioare' sin. t, s. i:1gun.:,

. :'{',"" ,"H~, groaz5. ?Exlsten, .. ~e .. ' or'len' tali.i s-aupnc,e.p. HI.

'!.'!~AI;a , .•.• , Numal ,.. . D.ce

~ustifieare a telOfl,l. , ", ine vorn urma, e, .

:., 'flet 'Ne-arn precedat !;l rl at rMilcirile;adm1- tn.su . , .. e-amsupnm ,_, .1~_

' modernu n . , .. , data ispaSHJ1,,,-,'C

oare n01 • . v v ? De f~ecare L" ' ~ .,

'?ndu-ne 0 singy.ra o.ara 'm maximUln de tean;.a ,:

vanirea ii1finita, Atms-a , i la capatul terorll.

~_ -heiem existente1e numa .' .

J1;UC • CO"'ffilC.

te decit un suspm "'.

' 'd nirea nu es . . ale Il'ril

,Toatii eve., ~ '. dec~lt' riiste f, am <:; '.;

;. '. ,. . slntem . '

l;'ioi in9me _Uu T'" . Necredi11ciostil.

" ze'l un on1a

Dumnec , . d 0 .·";u fnt

' . . . . ' 11 ,v filazofi, e$l S LL ,-,

Sfin+ii n1.1 stiu .nirInC p; r:gtB, tin analfabet. CE ne

"- y . "esfmtes e '. ' ,', '., -ta

~--.'-' +v, de Arlsto.t, one.. " u .,' 'lfmul am tnVH"

.~ i!\ra . . d' m ca de Ia U 1

face atunci sa ere e .

50

maimt11t?T:o~ifHo:i;:-ofii !l'llei\ntar'esc cit un t'3fin£ I.J:}im,i,l lQr.nudepp.:;;.e~te .: 1I1tinderea.punc-tuluiJ;;ica atareunde ne-amrefugia \aupii irezolvabilul atit.or 'intl'ebart? Toata filqzofia e .tiira raspuns. Fata de ea, s.fin1'(miaesteo ,$·tiintae.racta;Caei ,nedii raspunsurl .pozit:l:ve~fl!l1'ecise 1a .1ntrebarHe lacar.efilozQfia. h-a :;;,Fl\ftenrajuIsa se ridke. Metofla .sfin:tenieiestedu~ rerea~iscopul'ei ""-:' Dl.Jnlh-eqeU;JNelilnd pr'a.ctica-:;~r·>~ 'n~cicomo.da,oam,enii .: e ... 1ndBpiirteaz.a indomeniul r.antasticulUi, ij>iO;;ldora de- Iadistanta, F'il02ofiao,tin eiapmape,pentrll.aopu.teadispretui, jar pefilo-

ZQn Ii TRsp~cta. ell indiferenta.$i.,aiei.rnuritorH do- . VC5teseinteJigenta. Caci to.tce evalabillnfilozofie

se reduce.lalmprumuturiledi.n rcligie$i laapelumistice:"Pdn - eaIllsa.$i nu 'dovede9te nlmre, ~ intrt:agacultura .. ,

Filozofii au slngele .rece. N-u exista caIdllI'a ' decit In preajn:ra luiDurnnezeu,Deaceea jot ce e Siberie in;ufietulnostni II ce:r-epe Sfifl,~i.

lVimic mai usoz- decita lepada erediUi~i1e iiloze.,. iice, iiinddi radacinlle filQ~Ofice nutrecmaid.ep.artede 'nesiguran.Y.elenoastr-e,pe .dnd.alc., 'sIintHQr- ' intTCc.~i suferintele. Putea-voisa..;;{uit vreodata? .Se p&reca exisUio memoriespeeiala pentrueL'~Ul_ tirnul curajal fiJozofieiestescepticismul. Peste 'el nureCllnOa$te dec!t haosul. Efoarte "adevaratdi Iibertateadespirit, 'pe care auatins-o scepticiigred, poate trezl geIozia -mjsticH,dar aceastalnflorireuriiCa

a fost compromisa de vulgaritatea reIativismului n1odern,,,$tiintiD:e'" .JJe,altT~l,~tiinta 'U1.1 .este. decit oBU1ria ,delhdoieli vlHgarepentrqo 'prostiecultivata. NUBxistii-vtiin1;uideeit Ja1i.n.tlpodul -spiritlTlut. ' Unfilozof '·Se\Salv-eaza d:et1a'llledio:ccitate:n~i··PFj,nsce.pticism.saa 'm~iica,:aee~tedouiiforme ,doe disperare in fata c2lnoa:.1)t'erii.Mis'tiea este .ooevadare,

.,;

, 1 0 cunoru;;tere

"'lnoastere, iar, sceptic, ismui '

dm c .. , , '~r U felurile lu.'rnea nu esteo so·

speranta. In amrnc oua

lttfie,

," ~, ': vidiez sintconfesorU

" ,,', "care 11m ' , .

Singuflloamem pe U,' mai vorbim de "secre-

. ~ibiografii sfintelor" ca sanu izspus Petru Olafsson

tarii" lor, Dadiam:?ti totc~ n:ahtLde H·' all"e despre Me'.,,' . izitt Heinric

despre Sfinta Bngl a, :' d 'deCapua despre

d M rdeburg Raymon ' "

chtflda ~, a~' "-f~'t Ie Arnold despre Angela de

'de Slena,Ia e , ',' ita

Caterma . , ',," " d . despre preafencl a

de MarIenwer ex , ,,', , ,

Folig no, loan , B' t no _ despre Caterin, a

'. de Montau, rena , ' '

D,orotea , ,f' 1 curent cu toate sec, re.;.

'1 etc etc, am, 1 ra curenv c

Emmenc 1., ",' J t Iii nepermise, care ar face

, , ii si cu atitea ete a ", ' " ,"' u

tele Immu." " b 1 f' teniei, Sa P9, ti s, ta hnga",

't iu mm u.s m~ ,_ ,', .- '

$i' mal; s :ram ,,' 1 de IndoiaHi, sa' teincmte

, t '"n momentele or ,,' , . , .' u t

sfinte 1 " di a' perfectiu,nii 1 ,$1 ,sa e

", 1 I • -"ntr-un sa Ism ~ " ' .' ,

ehinu or L, i ind 1 ' amarul si dinlacr'imile lor

,'. u nu le pob III u Cl ' •

hucuri ca -', ~' , I

S~-tl' faci surse de vol_uptat1:, l' ' ""8" , U poti fi croni, c, arulunei minastiri, saJ.aCl

au sa, .. sa tii [urnalul tuturor

, 1" la toate isterllle, '~, , de

margma 11 ,c " ".',. 'imI">urunt'indu-ii palorile

'1 ' 1hm1.1natLOr, - 1 , t

crize or ~l ,',,' '.1 Adeseam-am VISa

, f' t lor 111. devenu C ' •

sfi~ienle s l11. e" - '~b ' " 'ntre eel' si pamlnt, m-

.,' ; 1 acestor pra u~an 1_ ' • ' .. " ' , .'. _

cromcarur « ,.,' , t ricul ;nsornnlllorhuDum.

'. 1 itelor inirnii ~l IS 0, "" ,

ttmutarsn

nezeu.

. nari i : Diana d'Andolo prtn

"Diodata _degli Adem $ , dau U fru

ridicat la cor. Pietatea .a auga" '. -

numele lor s~au, . 'f m transcendent, Numele

., ,lUI un pal u ~ , . ,

musetii nume " . ',' J al alter h.U11.1, mr

. i rl un gust, senzua., ',' '

sfintelor 1m1 , ~u ," " 'ustifica atributul supralt.unesc

atitea preafenctte l$1J '. " ,

, In rezonanta numelUl.

RUIl:1m PI' .

52

.Blserica a gre.~H dud a acoidattitlul de stenta nu> rnai . elton-a femei. - Misoginia $i zglrcenia el rna

'.obl~ga 1a rna! ll1Ulta' generozitate. Ori.ce felueie care plinge Iacrimi de_iubire insinguratate esta sfinta, Ce n-a Inteles biserica niciodatii? eli siintele sint pIa.;. m8.dite,.din, Iacrimile luiDumnezeu.

- • .,.:' -!~-"" -;, '" , • c

Platoneste deZ1:tm8,gif t'a nici un poet n-a clntat .

spatiul care selntinde deasupra cerulu] lid Cel nilneni nu-Iva putea dn.ta vreodatacumtrebuie. CV.,,'U adidi. a~a de sh;lHn ii fostPlato:!l de 11W:<:idi ? Atunci de undo ~tie ca delirul este una dincele maimarl bine~aceriale omulut 18a-1 fiscapatnumai aceasta afirmatie? Se prea poato, dici el Insu:jd ne spune £n Fedru cii':izeii.

Este imposiblJ. ca sa' mal suferim alteum dedt ell

inutilitate~d, s,at.snism.Orice poezie tHnBaudelaire

I, ,

spune ornulu] modern mal 'mtlltdedt excesel~ su-

blirnealesfintiIor. '., AbandonindU··11e dezolariica unuidans sauunei betll, cumne-ar mai interesa 0 ,seara .a petfe.ctiunii prin durers ?'OmuJ modern, nu'este Ia antipqdul, 9finWor pi'in superficialitate, ciprin incontrolabilul ~i irezolvabilul,condi_ tiei "sale, princomplacel'eaint,;:_un dezmattragic, ~i prin lunecarea in Iumea :un6r ,d~ceptiive~mie relnnoIte, A nu opune rezistenta tie 1n8ut1, iata unde a dus Iipsa de educatieinselectiatristetilo:r. Daca Dumnezeu ni se descopera prin 8enzatii~cu am -mai blne ;

nu mai suferim discipljna Inumana a1'e1ielatiei, Sfintii, slnt iremediabll inactuali~i numai din disprs] pentru devenire se mai poats interesa cineva de ei,

53

Dintre. filozofinusint interesa.ntidecit ceicaren:~ maiavind ce g'i:ndi s-aua.pu,cat sa cRute fericirea, Astfe1 apar filoiofiile de amurg; ,maiinlng'iietoare decit. retigiile, fiinddi ne scot de suqorice control. 0 oboseala dulcetransplra din ele, 3,i astfe1teodihnes,ti calntr .. un leagan blind de Incloieli.Cu EpiCur -itt adiaza gll1durile in umbre de palmieri f?i cerci pare un evantai ceintretine prospeti.m.eaiIidoielilor. Filozofii de amurg - preap1irii de u!'nbte,pentrua rnai crede in ceva - 'te leagana ea 0 mare"cal'eti-El ref1.lzatlnecuL Zimbetul lor Itlschiteaza unigienic: totu;i, . este pel'mis, aUt de necesardupainto:xica1iile ¥1 . restrictille . iifin1ilor. !I,cele lndoieliaromate·:;;i . .111-_ vfi;luitpare,dnddefericiream doriffi't murim 13. urn-

braunui zinlbef!,

Socrate, cutot demonnlsau, ~i Aristot, en toat1:l

,encic~opedia sa, slut· mai . nei:hteresant1 dedtulti~ mulsceptic de Ia sfir:;;itul 111miig:i.'eGo~rornfme,care din asfintitul sau l~i lntindea um.breleneillcrederii peste toata tumea de gll1dire a antichita~iL Era 11:;;01' sf! .f1l unSocrate, un Democritlili chiar unHerac1it. i~i trebuianumai geniu, did proces'ulgindirii elene te obliga la 0 fortna anum ita de originalitate, dupa o logid't specifidi aevolutiei problemelor. Acestea tec;erean ;;i daca aveai geniu le,rezolvai; fiindea n-aveai ineotro.Apoi altuJ. ,venea Ia rind, nascut Inalte

p~obleme, care nu .erau ale lui.

Dar emd eles-aU terminatla ce se rnai putea aplica

spiritul genial? Scepticismuleste mtraree geniali-. tiltii in fata viduluiprQblemelor~i, desigllr, ~ia realitatii. Numai anticii au~tiut sa fie sceptici. $1 dintre acea~i;ianumai eelde la incruci~area aie:xandr:ina.Ei suevut stil in indoie1i. Cumseaplecau tomnati.:a

asupra lumii intr-o expresiede· fericiredezabu-. za ta, cu oneparticipare . calda, fara resentimen~

cairitr-;o atin·· er ~ v

111u1.;_ .... ~ .. g. e. fara consecl -

u.' mbra delle ~. tV . .' cmte! . Seepti ' ..

t . t. . ..• . .., '" va as.·.·· .. '- .IC1S-'

.u"urorasfmtiturilor decu:,l~:tUlu!:;;i inflorire. a

conceptelor .. - .Hura - a~' . .

eer'it ." 0 poezie gratuita· . ,lmprumutat

rr .or In cantactul eu ,. . ~l un chletantism cu-

"umbra lui Sll1ten ~ '_ Iucr urlle mario De a A

. . ~ _ 1 Lnvaluifj d' _ _ ceea, 10

nllT~T- calma, strabatuta deYlu:1'!- tdaua parti de 0 cer-

un s " e. lC1 res' , .

... _ ceptic grec, avtnd "In .~'" u ariri de lumina

dea si d' wma to J!v • •

.,. ase iat de reli Iil -. ~La gmdirea an-

spre ce Sa se mai h ' v g ie onentale in plina in' .

,errc:l' d . " otarasdi intr-o 1 ,. vazre,

"" e justificate ? Astf l' ume ue dlvercrenfe

P . t. .., J e se nast IV ' 0 ~

. TIn re Idei ~i Iumi ca _.:: p acerea riitiici-

d~~ne,.~ntr-o viata str;bat~~~tens.tlCa. epociloi- alexan-

m.J.enn de istorie 1': ~ epulzezl seeole sau ,.,1 .

, '"" • • .1l1 acelasi fl __ lIar

$1 .t:preur relia. '? sn et coexistaV H

. . ' ole persam1i i '.. < orner

eeleetism pHn de 10.. • ~ mesramsm iudaie U

. '1 uUeune or I' . n

SIl e sufletului Qi.'f . d go lOasa .perrtru e.xte

dU~ •.. - -- ... ue a eceptie d ,n-

a. mCllle culturU. Alexand:1 •.. ureroasa pentru za-

de mru'iraeiuni. ,nmsmul este un paradis

Filoiofiaeste . .'

mai . s~nt o~en. un eorectrv iInpotriva t

zofiel.; ... 1,. care mal ered II1 profun;~:!i~iJ~~

... S .... 111 .. guru.·lmerit alt. '1·· .. ~.j".

fliT! A • W· 1 ozol.llor' este .... .

.: ~~c:rtca slht.aameni.Platon ..•. ea s-au ru~inat

ceptle: el s ... au rU~ih· .t· .•..•. · ... ..... . ~lNletzsche fac.ex-

n ... .. . .. 9 .•.. y. a totaeau'lta.P·

e scoata dm rum ..' ..... '. . . .. .: nmul a vrut v

., .. ... e,.lar al doileadin' .. . .SIl

~ .. J.' .. sf'm. )il· aI' .. '.·a.vea'c·e· d .. ·. .. noi i,.n~n. e .. · nfj., .

.. .. . • va .. e ihval-td .: · • ''V'. CJ:ua

salvat onoarea filozofiei; .. . 1ra e Ia e1, Astfel .s-a

.. .' ti aticieste.·btmata.f .ea; ~

-, f . pe sfinti an IP ...

Cee a ce-i . ace. ~, tV cu 0 emasculare ge-

t / t' a impreuna a . b"I'

decolorarea ec IV . ..., V"i n-am fi.capa 11.-=-

- v •• t . De cite prosternal . .... .v

nerala a fnn, Cl,. - f "d ac e.a.sta inchferenta

. d . v n-ar su en e. . .

in fata lor,'" aca ~ . 1 fi 'ldca nu adera 1a mer

v , .primeste totu, Ill. . 'It

supreJ.¥a, care. . '( .' . i vmai frecventa mn "

.c.. 1 v , De-l VOl c .,

o veroare temp~ra a ": _ t' tot procesul de re~n-

. , 'la,v , Iac pnn reac,le, ... rt .

'. VOl fl Sl tL sa Ie cc , . ...' limlna t .. O ate .con r1-

Q' tunci VOl e 1 c .

toarcere spre 011'1. yl a , ·';1. inaltate. di~l . .re-

' Vt~f' toate piscurr e .' .....

butiile singura a,ll, ... d 'rid ornul de tot"'.

' , ",' tp+i nentru ca,. re evem .".

grete ~1 trrs .-v, r 1.' . eodata .. cu sfintii ...

v '. v . IJ lns' v1' ct vcr.. . ,

deanna, sa1,.ut ea 'am '. .

'y '1' ·atiefn afadi de

". ." -si are aha expucat '.. ,

. Crearea lumii nu.? '. . 'C alte cuvmte,

. .' , ,',v .. lliiDunmezeu. . Ud ...

idea de smgmatate a ,. te altul decit a-I

., al creaturilor, nu es.. . ., ,

rostul nostru, .«. B' -t' ma;cal'ici aiapsolutulm, ui- .

distra pe Creator ... le,lt, . lictiselile unui spectator,

v' dramepen IU pl. .... .

tam eft traim i eu .. , .r : 'v 1a urechea vreumn

. v • 1 . n..:au a]ull's mea .. ... .... .1. ' ..

ale carui ap auze .. '. tit de apasat tde chinu _

,', , S;'Dumnezeupare a 1. . - c ..... 'd

fi1.UIltOI. y1. . t t 'C'ntii _ pretex. etC. .. e.

v v." ',v si-a 1nven a S1.1, .

singuratayll, ea." . Q ~:~ .. povara .izolarii, Cine

' . pentru a-S1 descar co. .,

dialog ~l. ,',. It decit nisteconfesori

, v faca din sfinti mal mu '. .., , ,

Vi eo. so. a". . '.A culta si el niste spo-

, ,. T rr'- eaza neperrms. s.... ., ",.;.

801 lUI exager ,., .. t'.'l.. unorane-au perrms sa

d "·di. n care Indiscretii e .. '.

ve anu, . _ , ...

56

b!i.nui.m. ce mare esingurataiea AtGtputerniculu:i de-l nii.stuie o'atit de mare sete de i,l-\bire.

- <lvlasimt dernn infata lui Dumnezeu numai opuntndu-l alte singuratati. Fara· acestea n.,.a9 Ii decit un. 'masd'iric;i in plus, $1 daca nu ena ·ered demn st\ respirfal'~ tristete, cum a~privi·.spreBumn'ezeufiki

singuTatate? ._

Doamne, nu ma-mai tern ca voi disparea,_caci nu'mal turode~ti 1nsingurafati~iPe tulpina faSmi VOl

Slnt Inimi in care nici Dunmezeu nu poate p1'ivl .fii:rasa-;;i piardainocenta, Tristetile au inceput din":' coacede ereatIe, iar Dumnezeu n-a pafrunq atitde aclinclnlume ;caci $i-a1'fi putut mentine e_chilibrul in fata inimii omehe;;ti.?

Doamne, 'se va stinge soatele, dar CIi; oceans vel .re .. varsa peste fladirile inimii ?

Cine mal crede ea se maipoate mhri n-a.eunoscut anu1nitedureri ~i singuratati. Imposi[Ji1itatea de Iii descrie ineVitabiluZ nemudl'ii...

Se spune ca sfintiIor hllie miroase r:adavru1. .. 0' jJluspenti'Jl inaderentalor laaceasta Iml1e. Sfinteleehiar ar r'asplndiparfumuri. Exista)n aer miresrae,_car€se lasa pe creier ~i carene tranSPlln

.. -:0 agoniede sfinta. Ah, de dte 'ori. n-am -lochia Pl~~!)a.pe de sfinte! _

Fericireanoastra,a mOc:1ernilor, este cane-am descoperit infernuI In suflet. U'nde ami.! ajuns cu. reprelui eite:l'ioara si "istorica" ?DOU~l miide de frica ne-ar fispinzurat denOiiri$ihe.qnd ci-

.. te$ti ciescrierea judecatii de apoi a Sfintei H11degarcta iura~ti toateraiurile §i iadurile ~i nu poti sa-ti stapi.,.C' -.-_. bucuria transpozitiei lor subiective., PSihoIogim

este salvar.ea; ~i Sllperficialitatea::c noa~tdh .Altad:8:ta~ lurnea s-a nascut. dink-un ca&c:at dediavoL(vizitt1- nea erestina], Pentn:F n-oi,. accid~ntuldumli nu este m:ainmlt de meroal~e.," psHlo1ogjclh

eli muzica. rru este-irr mci unfel deese;Jltii uh1an~ ce-ar dovedi mai mult decit ca rriciodata nu. nri .. a t1:e ... zit reprezentarl:;a infernului ? Nici macar marsnrile funebre; InfernuYeste 0 actuari,tate'; ceea'ce'lnseam!1? canune putem amirrti' decitdeparadls~. Dadtamfi cu noscut in, trecutul nostru Imemortalt in.fernul; nu ne-,;nn, aminti de el: en suspine-dulet ~i regrete1e noastre n~a['vo:rbi de un infel'~n pi;e-rdttt?' .

_ Muzica estc. 0 arheologie amemoriet. $1 sapiiturHe ei n 11· descoperi'i in: nici un ungher un i.nfem· eear pre-" ceda' art1i.nt;I'~ile.

I \'

De ce eforturile noastre !'amhT zadarnieedeciteoH incercu.m saspargem materia' care rre ihabu$e fi"ea'miHe extatice? Ni.l este voinp. pe piiw.iht care sa induplece rezistenta materiei;da.r- citeva adieri me:"

. Iodice rtsipite in spatiu ~i tangentia1e sufletului 0 top esc caun foe subit, venit din toate depi'itiiirile. t;ii tofu! se desface atunci in !wi,. ciid tnat:eria nu poate rezista atingerilor muzicale ..

lncepi sil $tii ce e singuratat)33' duel auzi Hk:erea Iucrurilor. 'iti dai atuncisearna cum fie care obiect. lrt

t ~, .., 1" .~. . . l' . ~ ,. v'

par,;e,l;;ld.U'e t'esplratlaLU, seeI'etu~; mortm'.pmtira ~l

de~:teptat, in.p,lanta;, ri!inUTI tainie' sctuvttdit, a11n;.tregii: f1rL 1\f,isterul ciuda:t ::xI grngW;~itatii:·deriva dill faptul'c:a;I,lentru ea nu;exista, fii):rte' ne1l1;sunetite~ To ate obiectele'lt;li<ID' uugwai1 peeal'e'll;ttelegeneR.'.floas ... td:t il' descifreaza in; tReadle' ffira.: de' perech~; SingurataWe 'al'ziitoar:e in, care: tat' p.;~. viapii;.. Spi'l:itul daaI'"":

,.

melj:i viseaza In 'n"" '.' .J' "1 . . . ~H!1ra.

p.,antelor .. ,

. Ps " '

area am dale. a'." t'o~"'-'~l' "

t "<He:; ei:lp.F'~'le· '. ,

ene, asa. Ina apa" ~ ..... ' -"'~J" plranudelore!lin_

'. . .' . ',' saacest hleste ~ p

numesc ve$l1icie, otrava .. t' . mope, care oamenj; it

tru ' . , . .a .' mereill "'1 mt "

. ·m.l.m. 1 de.scomp. use 'S' ".~ .'. y. mgllerepen_-

no t d ' '. . " anatatea" unul o '

. [1$ e. ulJa rezisten:tala- ves',: . ~. om se recu-

sunaraa ... impotrl.·va e1" .10 ..••.. ,nlCL€, dUPa. ura~i in. v ... e.r-

.. ~. ... Doala" sE' til

nonrezistenta Ia ve~ni :' . . : my I or nu este dedt

Cind vidu} timpulu~l~.-

tem macar.aprlna. e A .t·. a na9tereeternitatii, ne ··pu,.

t m I-Un cura] r'"

emporalitaJii -11el11 Ii t' '. ,.... re 19lOS.·'Vidarea

ne. arundi. Int.r-u.n. n .. ' tP~. IS. eala, fie Ingr:o.a. zii

r- '. ;, . ean VIbrant ca . ."

p.onuslum.D<!r dne! ve9 .', . . re. esteplln dil!

speetiva'intinderilor SA tUlC1a. se desprinde .din per. , .' .smtem 0 Sahar~ r ~

_. . ttuue care oS.a neInzro .' .' '.' aara oaze~u

"b<"ape. , .

rdvacup.dndetu~ineade paSill:niie m€le cere$ti, de Iesfnul religios care e sfinte~ia ji de s€nzua1it~te[, transGendenta care e 111istica.~ Cerulma ej{as1?en:;Hzi~, iar, Inforrna:-Jui,ere~tini'i, ma irita .. Orice delirajung<e la' eI, cRapOi Sa se re!l1tbal~ca,deceptionat. Cum de n.u 8-au mat ter111inat odatacrizele;religioa:se In omenire? Prl1i'ic1l1d va mai profita-Oumnezeu de atrtea s.emne de intrebare? Cit ne VOl' l~'iai pli~tjst chestiunge ultirne? Unde stnt parfumuri1eimbatatoare sa uitatitea irezolvabile$i sa-mi adorm inirna Ia adb'ipostlil umbrelor F$iunde~iotrava care, spulber1nd ffil1intirile, sa-miajtlte Sa fug din'Dumnezeu ?

Acele', torente.de bucUriR pentru careregretfiI1'l. di h-avenllacl·lmi .. : Dacb'iexista a.1tcriteriu pentruadin-: clrnea bucuriilot~i a durerilor .... Lacrimci este criteriuladm;iirllliii In "lumea seI'j.timentelor. Ea nu inseamns, 1nsa, 'Plins.Exist~ 0 dispozitie spre lacril11i~i careseexprima Intr-'o avalan:;;a interna. Cine in viafa

sa .a varsat in afara 0 singurb'i lacrima nu Ie cunoal?tenicisursa$i niciadincimea: De undepleaca:;;i PIna unde ajung de,.11u .este mister och1101' uscati.. Sint ·>tJHtl·u'·I,. In Iacrim], care n-au pIlns efectiv niciodat~,

se stfa(Iuiesc; totU9i, sa nu fie autorii unut

Paroxis.l1lul bucuriei este tot a:;;a de periculos Iumit ca :;;1' acela a1 durerii. Cacl Iacrimlln ei nevarsate, vl'lndsbi l11cllnune fjjntele in rOtIa, le-ar l:il1brati~a lainec.

'_' ... u."'~Y'~ ciudatil a singuraUitii: pare ca se adut~~ peste valurLl?ise ridic& pestebariere1e fiintei $i tearna cariu vora mai putea opri fluxul,

emanind din j1.cndurile de mare . ale singuratatii.j

v_····-_·.c.

. frecventat po~tiinu ~He ce e ir~sponsai)i.; . ,niddezmatulspiritului.De cite Qti.Jf~ .

Gi

. '.

\

~ ,

;,pierzi" vremea cupoezii,de'atl'tea ori si~i d,totttl e tpermi«. 'Cad poetiilti insph"a_ . regreteabsnrde' . $i .

, monstruoase :ltipare rau,eitindu,..i" di 'nu . -e$TI' -rm ' ciJne cuartpide irig-ereas'li vegnezi'asasin rnnritorir; cii l1umoricaeJerantiisaI.l canue~i undia;vol '1"0- manti os. l'led'ind' socoteaia deriimie, fjinikanu se·. adreseaza 'nimiinui(dedfluilnsu~i), '1metuiseidentifidi ondulatH:lQrlui'suIlete~ti. l1..fbescpoet.ii, fiincka nu ajung~inu vorsaajunga Ianhnlc, Poezia'lornu . duee nidiieri. Atita irtutilitate inarmonie I Este un mare blestema:-i'intelege, inveti prineisa JJul1:1ai

ai ce pierde, '

,Dadi se poategasi cevamaf mingiietor decitpoe- , iiasfinNor.! Parca fad drumul. int~rs al unei raze; pentru a te srU'~i la 0 periferie.deatele.! Uri Indefinit asc~nsiona1imprumuta .poezteisfinfilorcaracterul unei flntirii sarttoarece-tl risipep,testropii -:in,mUll:'t Adresindu-secuiv(l~ cil§i limiteazil fatalgenhi1 poe- '

tic ,de prezenta lui 'Dumnezeu.Freamjtele. des'Iinte- niefara Dumnezeu slntlnsu~i indefinitu1poeiiei. De-.ar ii §tiutsfintii cltpierd efuziunl1e lor liriceprin apeluUa Divinitate arfi renun~atla sfintenie§is-:ar £i facutopoefi.ln Iumes-ar Ii lnregistrat .ma~putine

eeazii de mtngliere, dar, 'in schll!ib, ne-am.USimp.t mai liberi ;;1 mal Iresponsablli. Sfintenia' nucunoaste deceit U'bertateainDumneze'U.· D;n' muritoriinn.Pct fipu~i lnposesiaunui i'armec,'in "afar a ile'd~stdib'alareapoetic:ii.

~izlunUe'sfin.t~lorsint . uneo.ri ,aDIt· de: '5 OIrrpt:uaaEt!!; I 1'1'.

. ereza esteU!l alt c •

fncftun::lml a~e .1:ae1e -au ;adus·hLsfin'ten.le ;,Fi~a' . '. . UV1l1t pentru inima.

f~miriftateacu'plblsul'inc!nt~t(1)r,de-;van~. " mea,", run alessuflet 1 ~

eel' de Odihna ··pe p.a~·.""'l'nt ~ . ~u pentru a-mi fa

"rrmpoaoljil'ea'suflet1lillui",dmV!izilXJ)1ea5fhr:hej,.e:a- . d d ,'. "'~l In1 t

. . e . dicH dragost·e·l·' '. In "1" , . ~1a a va Ii un

terdna de RJccieste 0 transpczitle simbolicaa sp,leJ:1-IDifal·V!1"f"At.,.,'M '. '. e e dlV1ne"(I' ' ,

dgrilo:rp'aniinte§U,a:pI'oieetie.'1Il -culdri 4< t·l·" aria~ ) ~i aceastaad: .. ·.lSUS catre

LOll era 1inii:o+it l"n]Y '. ' . . angmd: "De

StrruuCitilor eremere,lnearesec{J!l1place tUlbur bd}'n·."· '"ulr. .. atu~trul ,~eu $ima to, ..

. ~U .... J.v.un U t· .1' .-.. .'" •

&2 ' . . 1 o:ru lU meu'~;,

6i1

Dacaadevarul n-" f' " .

Dn . Co. . a, 1 plwhsitor sf' ., ,

mn~z~u de D11.1Itd: .' ..... ' . lInta arfi seos

'", ,.. . ",n clrcula.tieTl' .

crt $1 shntE sin1:oea '=. d . r- • .uarat1t Dum-

, , .' - Z11 ea. ~ . .•

, '. " seapa b"malitatii lui

. i~ .. tll'!I>te nl!!"I~ <>aPitI .... te1i<if~<><l!iloic, ~ ,"" vOgiluf!ile """'''''''''orli ~. '~~ de ~I'''''' .... d~.pe fOOjj!II """I 1UIninllremurllloare ~toM- ""'''''''"' i~,Btt~ .~. 'ia" clirei Isp;tirt. to

:m>iil41a ~1rglsiunraerlei>., ]a gestuii· d. _, . ·m. -1>0 implOtarj de am"'l. Privltca SUfer4 . . de~ta steM.",.8 ozuna", 8;l u "'zI!pe"'tOf"II!lIo:; a,_rinlaterla1itatI'~.i .. atunci se degajeazlt. din

~crl!ietuluJ, din goIurilemiinllqr, din.1ri>; p!ji"f!i ihvhibiJa a "rganelor Unagin ea para~

<blIjII§ .Pt;1l IjlIcu~e materiel. S. pare cil pa.,

~ "" 1'S!<o n~tmti Initio ruriinllre a ihdjvia~-; lul-";" A'rUcacea rna:Igreaderetinut_, ciiia rna ... ! terief~

,'i.brn~ aboolufii, crescutApe un gal, ~.i extazu.! .peo .clisolutie.·sint conditiile actualizi£1'ii paradisuItd. ~iVJma.t!tualita.te egaMtn viata .

. !'lUhlajlntrncrl ;It! du,i) existcnp In dinti trill",!!

)uadeVarat. .

'moate Voluptafile pamfntuIui nu potechivaIa in.

I'lnlllU It'eciilor d. fmic!te, ..... unneaz.; maiil ..

,;~ Pe '''''1It pun.t ""iucid eUIoIiBfirillL/ !ttlpOsibilitatea de a mal -fipesimist dupa ce aigus.

tattoa.tastiferirita.;. .

. tn cefel aucazut ingern,rnodul. prin carea~pa~ ""I tragicu1 fn Berafism nu _Io~i delenru".t P1"m lina1qgiecu prabu~irile oamenilor .•. Noi eadem, f1-

ln~he·l1Ziih> In prea fllullA .. In,QivlduaUzru-e, ne In.doim. sub blestemUI individtta~iei ; tnger'H, fiif'4:Icl! .... _ pot SUrer! .,Ita pcifeetiune mrol"'-li. PliI:t!.seaiade paradis, exru;;perar~a deinocentll~iCuri~

t:itatea vicioasaacunoa(]teriitoarnaonelini~tein suflel, carenu estedecito.setede pamint. Pe cind omul este ichinuit. deregretul paradisulul, ingerii m.ferade nostalgia lumii.

. Clipele eterate, consecutive marilordescornpunert, ~e provoaea parerea de diu di nusintem inged.$i DUl11ai atunci iizntelegem~ In mod fi;resc,n~a exis .. tat 0 singura fiLl1.tii care sa regrete di nue inger. Drojdia omenirii este mal iubita dedi aceste fictluni ale inclinarllor noastrecerestl., Cind incepi,sti. ... i '~ntelegi, aiajuns la'-capitolul Interzis ale biografie! . tale. Constiinta care-i .genereazaeste mal .turmentaUi, deci'tasediata de vicll. Nu se poate spuneceva

precis si elar des pre ei; in aInra defaptul c1.i sint un aratator al nivelului unei tragedil, Nu pott eobort .mai [os de regiunea in care l~ifacei aparitia

Ia orizontul. constiintei.

, Cu cit un om este mal "sanatos" cu atit se fereste \

_1

mal mult de tentatia ingerilorf;li inHl.tura groaza

€lin care se t1D~'3C, ca 0 compensatie iluzorie. Apari:" tbi lor este IdentlcaIlmltelor caderii noastre,

t . Nu s-a .remarcat.aproape deloc momentul in care tlfintii sepllng di nu mai pot gindi. 8"-a vorbit de Indistinctiunea. totum a conceptelor inextaz,dar nu de acel tndefinit al sufletului, care, flu-a sa se rldice la fladirile extatice, suspenda totu19iglridirea propriu-zisa. Aceet vag sufletesc ml-i apropie m~l:

Ile sfinti I;lifiira el nu stiu daca-sicuteza a marturis! 6) slabiciune pentru ei, Ci:\ incandescenta extazului anuleaza activitatea intelectuala se Intelegede la sine, dar di In rascolirea surda a vagului sufletese nu mal putemdi,stinge nimic in. afara de un vis fara fir este mai greu .deconceput. $i, ell toate _cestea, nu se mai poate deosebi nimic in .aceste

66

sel1zapi de animal' riL~ito Dedte ori am fiicut apel Ia filozofie sa un1ple~hstfeLde moments n-arn .:e~t,;it._ . Cad 'filozofli fae distinctii rnat departs,

mrpe. noi neIasa in drum, £aril sprijin, incH de :Erica naufragiului ne agatamde aceste epava care se. eheama sfintio

N9. este destul1:t sufe,rintain IUl11e? Pare-sa ca mt, dupa sfintenie; Ciid altcumva/cle ce st-ar fi fnmultit sfint.ii chinurile pin a 'la absurd jd si-ar n l~ventlft metode criminale deautotottura? Nue~ ~lsta sfintenie tara voluptatsa durerii ~i nil'a unra,fmmnent pervers al chlnului. Nu~tli aprecia seni .. niita~ne . dectt dupa ce ai ftecyentat· sfirrtii, Exasperat

I de €1, cerulnumaie deformat de' prisma unei lacrtml, 0 .perversiune faraper~he este sfinjenla,

Un vlciu al cerului. .

:?are ~cu:n a~. abandonatsfintH .. fi',rii regret f~4'" cirile pammte§tl? N-au observat ei in Iumea asta sublunarazilede 0 fericire _ntltde vast5.)C incit sin~ guratatile noastrs n-an curajul sa Ie imbrati~eze '1 De cge '. atlta neparticipare lntr.,.ml cadru de splendon? Greu. am gflsifiinte mal nepregiitite pcntru .fericire. ' . .

Del~ciile c-ere~ii sYntsubstittltul unci incapacit?ti organtce qea gusta .luerurils trecatoare. Nu le iert sfintilor de a se fi Ian sat .. Intr-o aventura aUt de .. mare fara sacunoasea, acele dipe de plenit1i~tne ~.v~em:ln,iciei, c~nd ne. rasare soarela pece~ n_!~,gurll!jll pamintul m se zyil'colc§te lapicioareo ~1I uu le .Iert ,ea din risipa lor de Iacrimi n-au gasi~ una ca recuno~tinta lucrurilor trecatoare.

Sintclipe in care agonia unui viermo imipare un reazem mai sigur deeit toate cerurile, Oricit ae , vrea sfintii, einu rna pot desp8.mlnteni pina la pier-

deTea amintirii pamintultti.~i nu 0 dati 8J!E:astl ammtite zdrobe~e nustalgi-fle cete~ti.

De cite ori m3apueasetea· pasioliata~i iirl>E\nsl de pa'mint, de tot ceea ee se- naste ~i l11.oare,iJ!i.tt-e . bueurie spontana .Dumnezeu este ru'uncatpe rn.l ~tiu al citelea plan al uitarii. Tot ee estemmi:ne pa.'nll'lt Iii tt:ecator- se opune cu - ultiIplirezistenta prezeniei divine, $1 de dteori aud §oaptelevre;memiciei, ilascund pe Dumnezeude ura me;.a.· La .. fitati,. nascute din vG§nide, rna facsa ... } . ct4 -Dar ma gindesc'la dizbunare~ Iucrurflor .trec..ittoare$i

~emur pentruEl.

: Fiita ;Jceasta presiIDtire a nop'pi~ care e Dumnezen, viata este un amurg vesel,

Cnd n-ar mai l:aminenimic din eel" ~id~pi ...

. mint, .Iacrimile sfintilor ar supl'avietui ca 0 fOtj.8. 00 arfmpinzistrnturile _de aer.S-ar na'}te,.asirel, 0' alta .Iume din lumina ~i din lactimi,fu care_

puteasa ne vindecamtoate amintirile.

Aeordurilemuzieale 'trezese . viziuni cere~ti ~~. roI"sufletelor misfice. Extazul ... este precedat .to1d~una de 0 dispczitie muzlealasau poate fi P~. de un aeord obiectiv, Astfel,Mariana lui lmus~ €lin - Quito, in urma invit.atiei tmei prletene, Petronnta,

venita invizitii,ineepu' sa clnte laehitarikDUpi prlmele acoraurl,ca.de in.extaz- <i 01".1 intrea~, eu ·oep,ii fmp spre cer, Revenmc'h:t-§i,· suspina :~;Ah, scumpa Petronilla, cite lucruri sint incert'.$ila-

crimi1e 0 podidira. .

Extazul - este.suprema posibi!ttate de' tnuzkla cmului. Dineolo de el nu mal exista nimic.De.a~a este ~i fenomeJml eel mal rar- pe care--l-intimim.la oamenl, Pina ~i la s~intiel· ~.e ... 0 'exc-eptie~

·Acet ce nu c' . •...... - ~

pf.ertfttt;Dacw.unoo~te aezgustul de ~finti este

. a nn m-ar apUca '. '. .

nuta de.' .~....t..¥ .... .• . -' unear! 0 ura, 'sttstl-

SC.Uia-, fmpotrTva' acesr .. 'd'" .' ..

eareeste ..,· .. rt £. ...."'''' Ul oliu alinhnn

. '. . ... SLlTI, ma.mcl Iepro'" . _ .' .. •

bo.-:l1aciireia i-a~ if ;:;'~ a ~ ar putea £1 numita

seep-tim:aza tnt - . Cflaz~t pr ada. Tot farniecul vie.tii ., .. ..', .. . ... r-o eganare plina d .~.... .'.

SUltmel.,.-nnf-l<t.v+... 'l' .. . . e •. uua .. e ...•. t.n VI'"

- "no •• u<;!; arl melancoli • .,.. . . . .

e. s.fe.decft ..' .t.... ., .... .; ree; dar sf.'mte.-manu '

'., .. ' -. '.' slSemahzarea unef ..... ". .,

far-a· '." ~'n;;-" P. ~ . l. .... .1msomnn. 0. vep'.ne·.··

. . ..... 't""""L.azesc sri 1:" • .' . . .' "" ..

de urit lui D' .: ,n In .. .somnul Iumii sau' ii tfn.'

•• . ·umnezeu? Nu t' .._, "

$rm"" .• d .. in·. ' .. rn ::.....",..... .... . .' ~ au .. ' ,..uar a.t ... lt.·.·r.eies.e .. · 0..... . .='''",",-lSI.nsi di

reaeoni:let..... ~. In vIa~a lor ca suprima-

. P .. La a somnuIul esto amb'v I . .'

PetrIr de Alca ... tara.. .... I~la or constanti.

. .' . . au ara,pe care cTeresa d'A. ·.n I

recunoscut d' .. v· •. ', .•.... .Vlua-a

m vlat.a casflntn .. ..L. • A

de'.40.· :..... .. n" .' . ,.,':-'.~ , -a. uurnut In decues

anI mal mul ... dA o. V....

. ..' LUI!. .~ora 81 "J u, ..... ·i'(t .t .

Faa .. ' .. " .. ..' J!..u=ae pe noapte;

.• ·mea~llP..somma voluntara sl. . ..'

pensabile sfi.l'lteniei:. . nt " cond1tu mals'"

-' -. ~ ... U .. n._.eo .. ri, to.ti.· sfi.nt.ii .Iaolalta .. ~u .. «; '. ~.I;

·""'nf'::- ·~t ...- rae Cu. un "'-reo-

""" .: ·Lll.H' en erotic iu in"'ern~i '. ...T .' • . .. ",.

fuzeI •. c·· ....• . • ..' •. ~ cu.,. 1ar cuteon toate ex-

": e 10. r UtI echivaleaza. mc111·t e- _.. ' • • .'".'

ta4': .,' "c •. c. •. .~. =eaunel SIngurii-

.I<" .. pagme. em. e ... ~.tle d.a ... di ·.toa .. eta 'sfi .,_. • . ..

d'e-cit 0 .' _ .. _.nren:ra nn este

b '. ." ' .. perfectmne in oraillea negativa! I .. ~ esc prea mult lucrurilecare se nase . ... U

• ."~. .: . . . • .. .' _~ ~l mol', penh

~,ma AD,telege preabme ell ea. Orezerva desiinatfite

- I .

" '-.J

imi· ins.tr5:i'neazacertll',li, de$.i currcsc.bolile cese ti"ateazadoar en Dumnezeu, paliativele pamtntene: ma seduc eli·~ atraetie cllinuitoare.Din moment ee n-am darul bucuriilor:;;i durerllor insuportabile, care" aruncau pe Teresa d'Avilla sau pe .Angela de Foligno la parnlnt, mtr-ocrlspatie fiirapereche;n .. am dreptulsa 111a des~mll1tenesc.Afi sanatos,adica a putea vorbi 'L'c'rt-ical despre Dumnezeu.ia nucadea In gindul lui. Doamne, scump se plateste sanatatea!'

:;Ii de cite orl Ina. gindesc la asprele singur~itati sublunare, umbre de mjnastiri se profileaza pe cenuOiuI deserturilor, r;d ··lncercstt lnte1eg dupa-amiezile duminicilor In . n:11l1f:istiri, pauzele triste ale pietatH, p,lictiselile cernite-slprelunglte sau a:;;teptarile Judi speranta. Pasiunea . singuratatii. care da'na~tere ~,absolut1llui minastlrese", setei devorante de . a-ti mgropa .. sufletul in Dumnezeu, . creste cu dezola- ' rea cadrului. $i vad priVirifdutceln umbre.. de zldurl, . inimi iura tentatii, tristeti far~. muzica -. Disperarea nascuta liltre. un desert implaeabll ~i un cer im.obila dus la blciuirea erincena a sfinjenle], ,~Ariditatea constlintei" de care Be pllngsfintii este

. echlvalentul psihie al desertului exterior. Revelatia initi.ala a oricarei Inlnastiri :totul este nimic .. AilE! Incepe orice mistiea.De In nimic In Durrinezeu nu este nici macar un pas. Cltd Dumnezeu .este expresia pozitivaa nimicului.

Cine nu presimte ce trebuie esa fie rarefierea aerului intr~o mlnaatire fji evacuarea ti.il1p~lui intr-o eelula in zadar va meerca sa inte1eagll., vreodata tentatia singuruUitii, a . lui Dumnezeu sau a disperfu.ii. ~ima gindesc in special lall11nastfrile 'spaniole, in care si-au.adapostit atitia regi .melancoliile ~i!ili-aui ptgrijit nebunlile atijia sfinti. Spanla este simbolul

ai.'';'

de~en~luine:m~10Sl!1 St1fletulul."'1 ... ' T~ ••. .'

fum dlV~,al cmduriloemaxihl;;;ed?z~~t::i1' eu pal'. amatri.buimairJlIFnav.· .. n'.·b .•. ' ~.' Jl11il1U •. F. ar. a ea

~.l ., e ume S.f'in1.·' .,

colulv.ietiL lor ne-ai-. d . ·b . d yIlOr $i specta •

. ..l " . c . eza. UZw c~ bur -t t

uoa.re. Meritul Span" ., . .... cr. na '8 e . ~i fa-

rt·l .. .. lelnu'este numai in f"

"Ii.Haosurdul in Inne '. A _ . ,a 1 sal •

. '. ~." . ·.Cl$! In a Ii arlit t v

ratura' n. ormala 8 on;ul : t.· ... 3 ca tempe...

" ..."- '. UI es e nebunia D ... .

nI:qnc. mal firesc decft sfinv' 1· '.' .. f'" e aC.eea,

su .. d·' . .. .~u a~lCest popor C

. prunat .. lstarltadintrecer si p''\mI t. ·n .. · _ are a.

nezeu ar f" . 1 .•. .• •.• .. , Y Uk 11 ·.a,ca Dum ..

1 CIC~Op, Spania r-ar servide ochi. .,

, . . sa te gll1desti ~i s· _ ~ ~ ,

pentru a-l uza;a-l f;el~nina i~ ~?C!p"e ~1_Dumnezeu,

el va TezistaIa bana1itat t;; (,In.e. Ah~a vreme cIt

lara putinta de ,..v ., . e ra4e$hsub Imperiul lui

-. .. .. s"aprueNu ne put ... Iib

decrt chemind _. . ... ,.c.em e 1 era dee!.

. ..". ... U 1 eUmslstenti'i prezenta. .. . .

.11e obO."l 'F a-I face su erfl . .. ' : pentru .;3 obses lico· ·n· 8""""1':. . tir P uU.,ContmUltatea .. ·;unei

, . .."'u= eu lmpul ·t·. . ',

ell care Dumn '7 r : , J co:nmutul ei, Inslstenta

•. -1-' A - iezeu se mstaleaztl in spat'· 1 '~. llliienor 11 vaarunca pelinia moart~ c:u. nostcu o vrems dnd el se va f' .tA .: v.~·. aei va venl tHor no~stre ~i atund:a c~ide~ gradm~e singuraiar ~e fundulatltor dezniide 'di. P'c~ LU1 r~ct putred$ ,~tervalul dinb:e hahlileinfmii", rna atunct, el e.ste

Slut lacnmi care sfrw1eIe w ~

a~trii.··pp al'te tv A-· .• '-<. ec pammtul. ~i rasar rca

.. _. anmun Cine . f' A .

noastre? Dar eu imi ~aut lacl1~-\ Iplms steI.ele altor ceruri..; . rnnr e pe intuner:kul

Ceea-ce a adus .... . .

. " . . -, . . .' .... . nou. cre~tullsmL11 in Iu

nWl lUblrea, nici pac8l,.tul. " . . me, nu este

macar .. peingeri ... Toat·· - ~ nlf~l pe D.umnezeu ~l .oid

. . .. e aU ost ina'nt· .

~u trait ~iau nmrit cu el . ·D. ~.. ~ e ~l oamenH

"t ..... e,ar €l n-au tr:~'t .

;p1un CU . vOl"uptatea de a ,,' . ai ~1 n-au

.. ' m~u. Sub toate inimUe

I

r-

_ .... . • '.' 'l;:!ii'€:le . s-atl ,~U...,

-CTe~tinismlil &-;1:} instalate~ un~pm. ,''; .: ,~p .. ' •. ,';__;.

mtat4e dread iovepatnnle Imnu:e atin<.>_az:",=~

. t ····~""t-t',...tneaunaQeilimul

'mnHeCiiei<neteb€ rOlJnau Iv.:> '>v, ~. -. ,

b " K" . .' .. l"n-aufacut

ascuns aIcre1}tinismului, '~i martlrti ... ill '" ", ''''''~

decitsa transfigur~ze eosrrmsul intr-omare -de~mge.

Ei,aup1ins Iacrlm! rOl?U, ea totcr~~tinl~:lldeia1tf€~. Simsti:ullnfringe subllmul In aeeasta religle deamlu."~ -

'gu..riincendiare. . " '

Alte religii iau conceput fertclrea. unei~stihg:ri Iente : crestintsmul a-facut din moarte osami.nta,l~r din ;iata, radltcirille el .. Dacli .mai exista,.rem~(h.l) -!m.potriva aeestei morti ~er~mative, impotfrv-a'1Ptett'i aeestei mOlit .•

d' :f" + ... ~~

N.imeni, nu va prlcepe vl"eodaUi e Cel:1mcl'eaLi"'.

tie _, simnle cum aufostsfil1i:1i,auputut.sarupa ell roate "f6r~ele vietH ~i .. sa . in~eapa . a ·ref0rnlaJu:n~t: inciudatuturoradvetsita.tilor ~daca nuse va_gmcu

la inspiralia transcenden~ atuturorpToI~~i~?r:

Frandsc din Ass1si a purees Jamtemeiereao:rdm_UJ.ul du dupace i-aporuncito voceIn timpttlrugadunii: .,Pleacii ~lrefacasa mea' darlmata{'~ Cit dator~t9te biserleaacesteilnchipuiril

Toti sfintii eu elan reformatot aU,pornit 1& .drum In urma unorporunel divine, comunicate., directsa_u m.ijlocite de ingerl.Altcum nuse poat,ee..~lif');l.at1t fmI'aj,atita ,renun~are,.atitainebunie. Ei .secredea~ 'Jncredintati de Dunmezeu cUomisiunea carei..realizare era datorie ~ a caret nelndeplfnire ,-:--,paeat. Din tndemn proprlu.nicl unul n-ar fiplecat Ia drum ; . Il.au ar ficedatunei la~itati' inevitabile.Dar cu~aptel4'! ingeruluj proaspete Inurechi ce ohBtacol €Stoe

. . /

preamare ? . "

. E l'leferleirea noastrll,a muriwrilorde ,~rnl&.'Q ~uavea .atlta~ebl;apmtru., a D~p1"oi-eeta in 'afari

'2' "

.Cind~aj prea,n!uJilia.·muzid' in tine, -spatitll' cfn'ta~ ~l. daca Dumnezeu i~ia.mestedl gIasul, cine at mai ~tI de plead! e.ldfu spatiu sau din<inim~{

Ceea;ceml~lmstra,ineaz1i pe Franeisc din:Assil.;l e~.te .perfecfi~ea .. 1ui 'exce~iv,a: rqu,.j gasesc ~OIi1Ti' ~s~ee~e sa, ~unc .punfl. CH!~ imi spune ca'al'ti s~ll au 1.nc~rcatIn ·wa1a lorTegT<{tulumanitatii-l~JJ ~::dtlte ~lCIUda, peoperfectiune nefolositoare,stfa_ mil. ihsa, aJjuzulw, de absolut a lui Ftancise 1

Nttv~~iu'eum' s~-fierlperfettiunea. Pare, totu§i~. d am,gaSlto SCUM'. CInd' mamurgulviepi sale era aproape s~ ox-beasea. medicli au gasit, eauza ': exce§ul

de lacriInL. '

. Recunol?ti graduI· de pierzMie al unul om du~ reactiain fat~ ,.crea~ii". Unit se desfata in sentfunel'ltul nimicrticielcreaturale;., altu se accepta' ell! resemnare; pentru ea.o parte -irifima . sa su:l'erepini h\, de:zlladejde.Ac~tia dh1 Ul'l11a" mnt sfintii.. E~. par. a-~ifi canaUzat toata ura, pecare n-a~ putut;;-o in.. ~mg.ei impotriva ~,ereaturii" .Sfint;enia ' nu, este" ~ln ~di',declt depa~irea condipei crealurale. Dgrinta'd~,

It·:fi in Dumnezeu nu se"ma.i:potrhle$tecttexisterita alCitlLri sau sub· el, ce defineste diderea creaturii. ... ~i dadi nu 'pet. trai,H:;; ,vreamacar sa mor in Dumnezeu, Sau sa. .Ie tmpac pe amindoua, s~ rna ingropde viu in El.

Acel crescendo muzical, ce pune stapinire pe tine ceasuriintregi, cind : notelcpar a se .. tncaleca.fntr-o gama ineendiara, semnlftcind.idizolvarea sufletulUi ~i dilatarea lui intr-o -variatie ascendenta; sfir:,;er;;te pare-se Intr-o ultima nota, .. care -- limtta.8. muzidl .:_ neIeaga de Dumnezeu. Leaganul acestuia este.la capatul . vibratfilor noastre .. Cindepuiza.m un rnotiv melodic pina la ultima rezerva a posibilitatilor lui, vidulce create in locnu estedecit' .ltpsade margin! a lui Dumnezeu, Nimic nu este. mai ·propriua. nc revela divinitate~ la . frontlerele avintulul senor ca multiplicarea interna. - prin amintire ~ avunel jugli de Bach. Cind ne revine . in memoria niotiyul '/?L febra el ascensionala; atunci ore Intregi lunecam ,5pre 0 zona de' note finale,' din care ne : arunc~ . drept in br?-tele lui Dumnezeu .. · Muzica.este emanatia

" .... . . - ". _' . ' ,-.' _. -.' ,

ultima a unlversuluiprecum Dumnezeu este emana-

tia ultima a muztcti; . . .

. Sintca o marece-~i retrage apelepenh-u a face i6~ lui Dumnezeu. Imperialismuldivin esterefluxul otnului.

" ·····Oceanele ~i marile'" sint ··lac:rL.'11a' 'yarsatade Durn-,

nezeu sufiimprcsia singuNitatiimateriei. Nevola . niisterioasa a intinderilor marine !iii' isplta inecliIui" tn' lmensitate, ca' un ocol spre Dumnezeuprin la~ 'cdll1a lUI ...

CLrlC:~ . nu simte nevoia de 'apUnge sub toate steIele ~i pee toate" marile nu cunoaste vecina.t:atiletul~

·buriale Divinitalii

. • _J

una ~l rnai mare .

DezLlltegrarea .. '. din ·lume· .. farl' . 1! .' .

nezeu,IlU poate duce dpci; l"c} ~eJ.ug:ul in Durn-

Cinenu epoet pe . t .. -. . a Cl~lsm ~l dezab~lzare.· condamn t 1 . n ru. .a-f:}l legana dezmatul este

.. r. a.,a? veghe mcurabila. Fara D

tot.u1. .e noantp ·la .. t: cu F.ll . .. '. umnezeu

V·' .. £ '",. . "-" umina nu.mai e f 1 't.'

lata pierde tot am." " ab " .•. 0 OS1 oare, puna senja sau prezenta .lui,

N"u-mi vaddedt umbt>-r •. ..,. . 's'~

ip.roP .: ii de e1 ea se"l'nL rs rn ~umne.zeu. Cucrt m .... i!

D ,. Lerpune mtra-: '" .

umnezetl din propria mea frica. . nOl:;;1 fug de

.Di~pi'etmesc) pe cre$tini f'1 .... "

de aryroape .. Fara . de1icm;j.z:::1~~. pot iubl oamenB

!lie! un l11t1ritOl' O. 'gr j;'" d. arn, n-as pli.t.e. a .. ierta

-l?: •• ., ea¥u· e oameni'

s"mtH, care all 111area Be "U d" • . ; r~l-a revelat

iU.h.l.·rea decit pe 'oa.,u·1·.·e.ru· . UTZ{ ·be•R fl lUblt mai m. ault

.' . . . re ure SV fii .

a p. utea vorbt desprc' I b' '.' a . 11. orb pent. T.-.U!

u lrea de oamenl ~ ." J.

Numai 111 Sahli' .. ' . .' ..... 1 m societata .

.) ~". ! a al}putea redescoperldr' .....

A_tl1 vazut viata Intre 'p' a. tr" . . h. '. ..". _ ,agostea.

•• . . ... U OC Z eerm ar 111 .

prlVlrile trecatorilor? ,... • ai spune

, O.glhditeeste.cu atit mal vie CU,rol~t C • A . . •

mai 'It 'f' ... . .'. . ,. ~ 1171 mcoronPft':l'a

. .... - ~nlL .. e ortu] inirezolvabiIc. N v-' ft' •.. ~ .~

. pentru nici 0 pl"oblem v(. ..' • . ee_.lstlnd SOlt1¢l~

atie,.e#iredus a ~e 1~~~rt91.nrC\O l:~n'e la nido situ.,

'G' A····· ..... ..... . 1. 1 pe Locmtr-o infu . dXt If;'

. mouriIe' alin1i:mtate' . di d .. n . uill'QI.

• ...< '- m . urcn ~i a li:_~" • •

forma riloori"l' .: . y fficu:aClUDl lao.

. ...• . tOT, acest c1arobscur'.1 A 1'"

de irezolvabilc!lrunca b .. '. a gmcnrll. Suma

'1, .. ".. '-'. 0 umi ra tr~muratoare as' "

t,crunlor ~1 Imprumutf:i a' T." . . . . . up~ a

rsb .. ilx . '.' 0. Inc. rrn Sen02.:1tatea 'incu-

Q a amureul . p '. .' . '-'w

.. ...."" ui .. este tot nuexista sol....:· ~

numalla?i+ 'it" A • . . . ". ll~d". CJ\ . . " . "a., z. In o:e partea mea toate asf.intiturileo

l~tre'~siunea pentm ,'6kt~~ ~i,~roal"ea devid,'se tnvirte tntreaga mistica. Cine. nu ,eYntm~pe'una , nu eunoaste .nicl pe eealalta. Ca sa ajungi laele 1rebu.le,insa,sa;fi 'e:liminat ,tiin'time toale celementele ,expetiente1 . sensibile,. toaleachizitiHe d:evenifii ,care tngreuneaza~i·diferenViazainLitili.t'ldividua1ita'tea, >sa fi TamaS 'pttr deohiecte. ·Ca.lea<spret:xtaz o~i 'exp:e,fi:en'fa, vidului presupunun .'ef91''1;·,de'taowUt Tcts6.'6 cSwtldumwspre un .alb f.~sihic, iSl'lreun1ncolor 1n·'CR..1'e sa pot comunica vib1"atilfiira tangents materiale. CiP.d .sufletul este,matur 'pentru un g()ldt;tr~llii. ill!

'.fecund, reveI'sihilprin :vointcasalichiara\;1.tomait,>iftseamna cia s-ainaltat 'pina Ia nivelulunei ,eli.'illn.mi totale a ,himii. Dimensiunile con~tihltei~e dilat! .:I! '1 dar . iI' . A ~".t '1" 'c;..;.3 1 'ili:Unco 0 ,. e margm:. ecos~lce".mch .ex -aZll '~l.lln;(U

.lasa in .. urma ortcedmediat a:lexperientei.D~pose·darea eompleta ,acon~tiinjeide ,il1ulginiestoe emll-. ~tia ihdispensabi1ii· .a. fiorurno-rextatice~i;a tresa;ririlor In· vid .. N u znai. vezi nitrIie "lnafarao.eniniic.· Iaracestaeste tot-z+l. Extazuleste .Dp:lenitudiine im. vid, oprezen!a ·tota1a. darfara •. obiecte, U nvidpii1t.,' lata nedefinibiful sau. Un 'fior coplet?itordefiinfS care strabate neantul. 0 invazte de est~ intr~unva.g absolut, Vidul este condijia extazulul, precurrrestazul este condltia vidului. Excesul pozitival suflettilui umple ungol Imens ; excesul negativIl dilata.

'Cii vidul sufletese . este un .arnar infinit ~i extazul - obucnrie . infinita; dlferent;a de .tonalttate afeotivii nu dovedeste nirnte pentrui.un ireducti:bfl ,ifi lor. Ati:t unulclt~i aitni defl-nesc 'ecendrtie delli"11itil

c ;.amntei.lna:;;amasu!'asepre8uptm,i~dtnnstit:!ul !(el tnsu~i fiintade limitaprin"ei~celerlta) lweca din

'extaz in vid~i rovers. .

. Atit prezentaextatica, dt~ia:bs€'l1:ta vidu.luinea~ tolalind.ividuatia. De aceea,loele 1ise ,pare.ca,epud r:

..';A1a$lu·ea .deDumnezeu nUeste un a ....' .. ' , afll1nare,clrezultatul •. ., '. . '" c:pozi1av de .. ..• "'., .... • ..' ..... '. '., . .. . .. un. ~.:I: .. mv .. e~. '.lJnam tmno.....· "'. e~nS<ien~l.CasElt . .... .'. . l:'~nVQl

til-ut'.gustul.. .,.. '" e apro~ll deel, trebmesa fi pier-

, .. '.' . .P~trudevenlre in ,R§ama~~ .. . ..........•.

J):desa seproleC!tez ;. . . "'''''''c.;, tncft.£

titodeDio,S< •.• de '" e ea .tentatll. mfernale~ -Ace} uape-'

'este i.n pr.un'.' '.1' A· ~e V'orbe ... I?te .. S .. f ", 10. anal. C.'. rue. fi'

, . U rmUOnell'<>f·. . .. ¥

e ..... "*. acf e:_al ·e:. '. '.. o~rle ... a ..... ~lSt.entei §in .. '.'llmaj .•. , . . uu 0 aurmare Ate· .. ...:e· d

·r:u,te. Dl1~n' . . A' . .' .. ,PUuLIC. a. ·e tot. eeea .. ce

-.u ..... ez:eumsearnnw '. '1"' ..• '

~tHn+:-:. p' .+~. •. '. ..' a.a e muna lumea din con ..

. .. ~'. enuu Cln~suPo.rti eu dez . W.. '. . ...-.

fll'll .acceptarea inteltral wI' ..•. . . amaglreuDlbre~

Ii decltnihilism .. . b a a ur pumnezeu nu poot~

trebuisa. conSid~;.:rc~~fefadera ?rganlc 1a lum.· .. e .. at"

n...; ..' m ~a un secas de demenfX''_

'. C'.s:ezent;a lUI. apetito de DO". .F'~'

t:nl3itate doved~~te niveluld lO~, gn:_d?l lui de in1 in'e. De cite oli te .. Irlnde" . ez~a?raru no.astre !l1i de aUtea or! nlarturt8~tlh ~~tz:z-ctzv la. Du~ezew PunetuInul al'ititaliUi ii 0 .. ' e lClenta .~ .1.nsttnctu!u!. n.'itaH' ,A. ..•.• . t. es. te r. eze. muI.·'ld. ealal. ..D. IV. '.1.· ......

y~l, npetJ,tul ceresc,i pofta d D . '

:i"~ e umnezeuse nasG

/

-pe ruina . tuturor apetiturtlo!'. vitale- f,li a poftekir pamtntene. Dupa ce simturile noastre nu mal. reaotieneaza la obiecte, lace s-ar -mal putea aplica ele ?Devin nit;lte trestiispre-.a mad golulacelui vid suprem supranumit Dumnezeu,

Mistiea spaniola este odruptie a absolutulul in istorie. 0 epoca in 9are extazul devenise banal, de-ndatace trecuse inteorie, siDumnczeu se ll,Wata dupa o. didactic a a inimii nemalintilnlta. 0 perioadacardiolcglca a devenirii, lVHstica,enimbul oriearei-culturi, [ustiffcarea ei ultima. Deaceea este ea di?wolo de cultura, ca dealtcum :;;i muzica.

r:

Tofi nlhillstii. s-au razboit eu Dumnezeu, 0 praDa 10 plus ,peotru vecinatatea lui cu riimlcul. Dupace ai calcatfotul, nu-ti mai ramine de zdrobit . decit aceasta ultima rezerva a neantului,

. Dintre .toate fenomeriele "culturii" moderne.mihiIismul rus seamanamal. mult eu mistica spaniola, -Se wi~ca Ia aceeasi inalthne Iili in . aceeasi ardoare, ell . diferenta .nelmportanta ca uniitin cruceatn minai. pe' cind ceilaltl - bombe, ':1

Oamenii vorbesc despre Dumnezeunu numai pentru a-si "pIasa" dementa, ci !?i pentru aomasca. Atita vremecit .teocupl de El, ai scuza pentru toate tris-; tetile !?i singuratatile, Cumnu-i 'mal pronunti till"" mele, ti se' demasca goliciuneanebunieL Dumnezeu '( o dementa oflciala,

De cite on oboseala de .lume ia forma religioasa::"

Dumnezeuesteca o.mare, careiane ab~ndonam pentru ane uitade noi in9ine.Scuful1darea in el este un refugiu de propria no astra individualitate. Imer-;

$lunea. inabisuldivin . ne

proprii. soopli-de ispita existentei

lar altadata it descoperim' ".

ca ~L 1" ,ea 0 ZOba 111m' .' v

.' pa. ru unei r, eg. :resiuniJi' '. <, •• ' " , Ino, asa la.

,- - Hun u ICe Con"ol

mal r~~usa, ciid, g~shldu-ltnnoi ,'-' area~e mult

ruuU111tiel deeLAvem ,t. ~' ' dlSpunem mtr un

_x ','., .' ~ a l.1!~Cl un drept .

UOICI asentrmentul eei-I.d.w ~ .. "V asupra Iui,

" . ..' am flU aena"e"t d'

slumleuneiiluzii. ,j;~ '( ... e Inlen-

,Dumnezeu ea 0 mar~' Dt .,. " . -, .

, tninoasa constituie 0 ~ ., 1 ~l ..: :l1;nezeu c,a ozona 'lu.~ divina,Intr_u ' .• _ .. _"J~:-T1ant;;t 111 experlehta noastrii

, n caz, ea ~l m ceFilal'" ',.. _

-ultarea, uifarea'irenlediabilai c t.,:smgurul scop este

.; dnd ascuIti peBachv r . .' .',

zeu, Cacimuzica .Iurest ezr CU~l se fnfiripii Dum.ne .. 0" " ",.e generatoared' D" ~ . , _ VIZlUne' plastidiafiintei eli T' ., e Ivulitate;

fatll .. lili cre~teDumriez '" . b·,~.·me tlse,desfa~oara in

v . -. eu su ' ochiiHii. .

Dup' a un o"at '.. .

•• .,,' '. L OrIU, 0 cantata . '. ,...

bute sa eXisteDuI11 '.. .' sau 0 "pasmne" tre-

B ~L nezeu, Altctlln to tv,. . •

,... a~l este 0 iluzie sIlsie" . ,.: ata muzlpa Iu!

definibiliipentrua 0 ·deL~ar;,:a.,_ fund mult prea neCe va fifostpevrem '. ~ a~a lnLr-un deliciu estetiq .

d 1 B .. , ~ . un prIll ceruri nus t'·

, ~ a ach mcoace existX D ....' e ~ re, Doar

, ,~.' ." - .' a tlmnezeu,.: .

... $1 cmd .te gindesti di atl , .

pierdut ZiIele .~i no" ;"1" ~ltla !eologi ~i fiIozofi ~1-, au

" . '!( P~l e An cautarea

lJentru eXlBtenta IUi,Uitind ' argumentelor

oil :.Bach. , .. smgurul argument vala-

Pr·t· .' .

,~ . rtsteti eazf prizonier lui D· . '.._

fel ElJungl sa nil te mal ~. ~,~u~nezeu, Sl asemaartea Ine!. .... .mJng~le l'JmlC in afara lit

A . ..v, '. "

. ~ .vrea sa rnA topes!! intr-o 1.; • .'

Opreasci1 soarele ra-?ele ~i sa'. y aeLlma~l-n ea sa-~j nU... . '. p mga capatul IUmi-

IlnposibUdeagasi gindiriiattt'ast;'dedlaeeiade a . te consola di nu e~ti Dumnezeu. Si .ca sar.a~bu~ acest..-egret, nlare$ti. gala!· liit.1.l1triCj ·intinzic ·la·· ne~ 'S~it leaganul divino

. CU· citn1agindesc lnaimultJaDttmnezeu, )cti atit sint· mm .pntin. Apropierea' tle·eleste moartea ·erestudi'; pierderea In.el, -.sllprimarea. iridividuati~ Cu eft urci mal mult pe 0 scara divina, cuatltdilm~ nuezi In fiintii. iar t.'l·pri:tguJJui Dtl.mnez<::u~fl.eetezi

. a. Ii. Astlel, el nueste maimultdecit oprotectie a .,setei de repaos ".

Ideea de Dumnezeu este cea mal practica ~i ceamal periculoas~ idee din dte s-auconceputV'l'oodata~ Pe , ea'se.sa].veazii 9i pe ease prabt11?efjte'omel1J:rea. ;.Absolutul'" este 0' prezenta dizol\"'8.TIta iiimnge; Leucemia. e gradinafn care inf1or~te Dumne~eu •••

. Dupacesfintii nute-ar maiinterel'Ja, ei n-ar putea msparea dincon~tiint~farae.a-tL laseanumitetu·me ..

.. 3iintiiar;;i cea mai gravaesteDumnezeu. CtFclt sfintii se reteag mal mult dindmpttl con~tiintei,cu :aUt Urma lor cunrinde 0 intinderemai vasta. CaciDwn" nezeu esteckojdiaCe sealege dupa ceaifil'lir.at sfin~

~nia. .. . . .

in zadar' am mcerca sa~i· lichidamtotal pe 'Buntt

Ei ne last\, pe Dumnezeu, ca albina acul.Sau. depttn prin mlastinileconstiinte! toxineledin caresenaste tmparatia cerurilor ...

Care de ce ne aducem aminte atit de rarde Cini~ eil greci ? Sa nu fi onserv.atnh'11eni d'r ei au ~titd;wt ~ ·ca au tras toate consecintele acelor indiscret;ii. supreme ? I-a trebuit omeniril mal bine de 0 mie de ani

ea$l~i~cl~f;ig~nai¥Uat~.~ignoranta; vintttidispr~tuit~wd? d~ic~. Pare-se,~ipsa, ea'~~m indepaitat de .C0pll~~e~l c.a J'~cepemsitnesdi1danl in apele e~Qa~terl~ .. LUClditateaomului. mooerllseafir.m4

, .•. dirl clipalll care U11. singl.!findividsegindestein.

. ;~~ctit) l~ cinici .. o.~scad€Seste.ca o~iHomer, .uri.·eopU fatiide ei, M.9dernu ll:-aucontinl..'&at problerneleantice c1 -, ~ •. trait tinere~a spirituaUi . lara l)'Oo.seUZ; ~ ., -Vl'.eau .' 3& .. zic, Juciditii1:i!e - lumiigreco--pomane •

Ultimulsceptic •. ea ··§liultimul cinic.·de lasf!r~itttl cacestei lumi~tiamai mult decUt1n filozofma: din ~~ .: mode~itatij ... · Cind .ai In .spate.·otraditi.e de ~n~e.mulh~ecula~, In~ieli1e lWpar~triai spi,t'ito1~l .... 0 {tr.hi;tect'Ur~ de .lx~siiiL~. Bolutii construie~te -, ·attmc1 scepticlSl11ul,~clmsmul Gs£arllni .deun,sttfie!: .~ .. tremJ.lr~t~are . p~ori. Cunoa~terea. necruta- / tom;:e, . nnplacabiIacuGrIc~; i~e1aduni,nu .... e. posibU~ deci:.cu:o~r~~~ p.e:~tina.E~ti p~destinat cu:no~tedi,

. ea ~l n~lVlt~~l1 . .r~tlla. este . un .fenomen de amutg,cCU

toate tristetile lUI; a doua - de aurora, ell neinLatu~ r:ateiemelancolii. .

Cinieiiau. fostmae~tri tn irezolvabiI.Pare mai ~~~t~e.a-i·uita.'~aci l~p~;alorde sfialalfl fata (:ti~o~~ 'c te!'1l ttl treze~te unagmea unorseto~i debollincura .. bii'e~ . 0

_ i'rooasiguracasfinteniaeste oboali:c!ectte,on Ie 'siml1 ',. bine" itL pa~e ininteligihilii$i monstruoasa

. llinvent:iezartatica~i neverosimilii. Sanatatea .est~ '·cea.mai.buna ,arma impotriva religiei .• In I~rnens :sana" oft .. tn <.,corporesano"nuvaputea descopel"i mnleni eel mai mic frea!nat religioo; de adieri misticesa nu

nil_m·vol"bi,'u. .

'Propagandaa.nt!religioa:sanu se poate faceefectiv aecllcuunelixir aI tuturorbo!ilor. eu .j,ideiluriMnu

se.combaterelig1_a, eel-mai-exeluslv -rnaterlalism in.; Ui.rindu-i doarpozitia. .

Sfintenia -limita inspreDu111118Zeua·· religiej

. - .reprezlnta ultimele roade ale bolli: Crestinlsmul 11 stiut bine valorifica plagile omenirIi. .De arfi substitultimpari'ltieicerurilor igiena, inzadar am. cauta yreun sfint de 1a Hristos Incoace ...

De cite ori rna apnea slabiciunile pentru sfintiest~ ca 0 irrtoxicare sau en procesulde Incubatiea unei boli. Nimic nu este mal astenic decit sfintenia.Prin ee perversiune a.soartei vorfi ajuns oamenii sa reeomande exemplul sfintilor ? Ceconfuzie i-a intredus pe acesti corupatorl m-pedagogie ? $i oarecum de nu a-a observat ca i-m,itatia lor este sflri,litul p§.tnlu-

tulul ~i devastarea vietH ? Pasiunea pentru ei dove. deste gradulde neprIelnicieln Iume. a. unui om. CIIld' aceluia.mu numai inima, dar :;d instinctele is-au des. chis sprecer, ell greu Iljli mai gase$te 0 identitate sub

'8{)an~.' ~ <

Nu inte1eg cum un Plotlnsau un Eckhart potfi aUt de multumi]i in dispretul lorfuta de timp :;;imaicu seama cum de n-au j·ggretnl lui in 'niciun fel, Drumul miaticii:e W30l' daca eternitatea este priv.ita ca unicul climat al suf'letului. Ceca ce il.doare pe mistic nu este eli arunca ultimele legiihu'i temporale, el di nu rem,le$tes~l le~tunce pc toate ~;i. pentrutotdeanna. Bueuria lui. este trnrmful asupratemporalitatE. Acel mistic carenu cunoaste f'recvent 0, .astfeide bueurieeste nerealizat, eondamnat-Ia jumatati .dedrum. Critertul de diferentiere a mistlcii aUB - tentice de cea imt'erfectiteste. accesul Ia bucuria fi-

naHL . Cazul atitor mlstici neralizatt sa fie un regret ascuns, dar constant, . dupa temporalitate? Aceicare au vocatie pentru extaz, dar nu pot aceepta de~ert~,,:

/

(

82

rea tlmpulu! ca adevarata :viatu, dibniesclntr'e mistica Iiliistorie-; pe.Ia margiv..'ileomului sipe In periiet:iile lui Dumnezeu.

Oro area de timps! --In consecinta ....;... de multi-

. plicitate explica de. ee cl;irHil111istic~luieste : distinctia. Obiectivul.vlul final ritU':ilne "ncdiferentierea facultatilor, indivizlunea lor in extaz. Vo:L.lta,.inte- Iegere, sensibilitate sint depasite in tremurulde bucurie.cafncoroneaza contemplatia, Toata mlstica s~ construleste pe sentimente, .pentru a Ie transcende apof inextaz. Dispar toate obiectele impreuna-vcu fUl1ctiunHe sufletestl, aplicate lor. Lnfri:ngerea individuatiel estesecretul misticii,ca~i al muzicil sail erotieli.

.. .Imposlbilitatea de a nu gasi 0 vlbratie - funebra

vesniciel. (Distanta mea de mlstica). .

V}ata in Dumnezeu este moartoa creaturii. Nu dimli singurcu el, ci in el, Dupace al Iiehidat t.oata Iumea, te pomenesti l.n.-lata ·lhi. Este ultim~ separatle, A yintulmistic --infringe ~i acest dualism. Etapa finaliL:piefdereain imensltatea divina, Sf. loan al Crucii a definit misterios aceasta conditie : soledad en Dios (singuratate In Dumnezeu). Dar la el, ea la top. misticii, unirea singuraf.atn omului eu desertul infinit . al-IuiDumnezeu este un deliciu inexprimabil eareanunta identiflcarea Iorcompleta. Ce se inurn;.. placumisticul in av-entura luidivina, ce face elin Dumnezeu, noi.nu malputem ~ti din .moment. ce nlci

el n'u"ne poate spune, Confesiunile lornefac sa eredemca, risipindu-se prin atdbuteleDIvinWitii,ei in~i~i devin Dumnezeu,im1t ne scaparle subcontr01 l?i se sustrag llrmaririLlmportanteste diodata ~ rnistlcul ajuns In ·El,. sflr~e~te bine. Este 0 singuratate voluptuoasa ~i imbaUHoare. Mort pentru lume, eX renaste in Dumnezeu ca Dumnezeu,

-J

'Dataarexistaunaeees directJa D~curiamm~

. lao jubUare3 in ,Divin~tate- rant a fismt,'sii,.~,. eurgi drumul spines al experientei inttegi~t€f~4;e anteeedente!e- cbinuitoare alee~taztlltli ....;~a.cf oolupa supraterestra a fer:icirii arfi laind~ha W~ cui. Cum un astIel'CI'e aeees l1uexista, slnteme6n": ~a~i a urea I) scarn,:fara a~iatinge vreodd ul~ tima treapta~

Alaruri de "singuratateain Dumn:ezeu" -8; :rriistl~ enOl" se centureaza I) alta siN~uratate, care: nue tn f{lnd dedt I) parasiTe In El. A te simti adicalzoIllt, stihgher prin Sahara drvina: AsHe! de .singur~tati mise in paslunile mlstrce ,tarn. 0 aderenta ultimaTa Dlhmnezeu. Orice al face nupotl reinvia in elpnu te simp ~asii in'interiorullui. -

Unul dintre moguriIe. dea-! ujtapesfinpe~tep1ic~ tiseala 'de Divinitate.Atunci tot: ce e t'Ulbutar~r~n~ gioasa a seos Ia suprafatii ~,de.rapaiadis·laaPQ.ca~ lips. -.pareali prod'usuluriei oboseU.nesemnificative san a unei ratacirl zadamlce. OdataDumnezeu ,."uzat", se madna totce· cl aincorotiat. Sfinti-j.,sfut numai. un stilp la templul_lui. DeI~amsfarim~tern·Iliul se 'z.aruncina ; <;1?:I' 'numai, aUt., La.'darimatie'bme~ sa. i.ncepemcuturnuI. Scapatlde Dunm.ezeu"cbl~ne mai .. sfa in cale ?Subruinele lui gem,lngeru~isfintii.

tmi potrep+:ezentaHim~a¥a cao saleie pttnga-. toO~et dar, ee greu imi stiportiiun.e'ori minma<Ima~nell Ullui om ee iub~~te' peDumnezeu.! ·~ .• , .• se intlmpla aeest lucru.riuniai Dumnezeu ins1#.liva,ti~ iar ee Tost are 0 'astfel de iubire,.desigur~.nicid"Siiil· poate iubi un d€~ert fara oaze? De nu s-arau2;l,'pm Intinderile lui paraginite cUeva aeordurl pierdU\.ted~f org§, el n-arfi mal mult de uneavou pentrnvaga ....

bonzi transcendent!. '

Ultima treaptEi· a .. nihflismurui 'este . absotbtia ·In DU~hezeu. ,Eapecelluie?te lumea, 1remediabfi,caun 19cdeU:..'IiDre. Dar mut ierni?l reeruin' ierni~'Pli"c rna veri vasts, en' susptne . dezgropatedeaurori,care m,c:atn DumnezeuOtltrlhra. Dacifpus'tiulmimii'se "t'efugiaza 'in.tr"o la§itateTl.1etafizicu. plen'i:tudineanaWrit it converte~e'intr~o Jtparenta. OriOO'-atn face, Dumnezeunu este mal nlllltdeo dezetfiuneon:toIi tristetiinmistre.

Dacapagmii 'au' iUbit 'cuadevarat ~atnTa,pentru cever 'fi construitpeste tmduirlleeiolnet'!rci1tudi ' dezei, 'pentru ceau dublat~ia:uder1vat realitatea1 Grecii n-aufacutaltceva 'deC-it sapmeascanatura. De-ar fi Iubit-o, nu i-:ar fiplasat misterul intta~

cendenfii. Grice fO!~mikdereHgie' este 0 deposedare

a'naturli. . '" ' ,"'

"N' .' nuinflore,,",,'te,," i,n, , 'Du,m"il"ezeu; Este"un, Le-

imic ',,"., : v' ,> t' '1 'Pe

' ren sterp cese Ingra~adin oftatt};'lle p:unm u ~I. ~.,

intinderile lui, crescsptrn, florile' de dincolo a e in-

fdngerilor de aieL, ,,' ." . -. Dumnezeu este un fiaT pg'r, erescut din toat~ de-

,erturile spa~iuli..li ~i ale sufletului, spre a l~co~~ ... pleta in sensul Infinltului.; Aceasta :ste, ,~smguld~ tatea in Dumnezeu", de care, in zacar ~U~ V?rbl misticilor. Caci ei nu ne-al', 'intelege. C:~tlU €l d: tragedia care mcepe numai :inpreajma lui Dumnezeu, de constiinta unei riitiidri e~eD.tiaJe care ne to~tur~aza la picioarelelui? brice sfin] BHU mistic pun punct dupa intrarea 'In Dumnezeu si se ab~doneazli erotic acestui sflrlilit triumfator ". Nu mal doresc

, nimic de cit sa se mentina in aceasta mtngiietoare .infundatura. Totu1 s-a sfir.',lit.$i cum ei Ineep ell neantu1 I;li termlna ell Dumnezeu, de ce s-~r te~e 9: ~ revenire Imposibila ! Dupa Dumnezeuriumal exista decit doar Dumnezeu, Inorice parte hi Iua-o, tot de el dai. $i astfelgusta el prezenta In .Dtvinltateca

un caput al tuturor ciclnrilorpos}bile. , "

se-i mai 'trezim din beatitudinea divina ? ~e ~st '\ .',? Q,' POI' el n-ar mteleze eum.ipentru

ar mm uvea . .,..1 a ¥ <:.> • " •

'1" • dovedeste nimie Cind t1'eCi

aitH "succesu" lor nu " v'?'. ~ '... ..,. ..

prin Dumnezeu, nu se poate sa nu :a~l, .sr:ntn lin urma Toti - eu mistlcl cu tot -seJlUcmna In pie;oar~le lui :;;i uita de un drum ce-ar continua. t~ndeva departe ... Nu-I lert niciunuia de a ~u se fl lUtrebat : ce Incepe dupa Dumnezeu ? ill: II ~o. ~" probabil 0 muzlca sicu ea lacrimi, din carese malt:" erini ...

Sint ,cnpede. un freamatatit de subttl, indt absolut tot ce He cad", sub simtUJ.~ ne senate din tirnp; Intl'eaga "reaIitate pare atuncio conspiratie impotriva temporalitiitiL Un peisaLtern ~i ocaterinca ne

salta dinea ca 0 amintire din paradis sau 0 melanco ... Iie: gratioasa de menuet. Lunecm'ea dintimp, este PFecedata de otopil'e liiuntridi a o:rganelor ~i de un fiox:. mole(?itor 'in singe, care ne t:trata ce legatura strinsa -exista rntre', fiziologie . $i etemitate. r Este,destul'l3a Ii 'il1ccput prin citeva. suspendEiri ciudate~j inexplicabile ale tin1pnlui,pen-tru ca eehilfbru]: instabiUntre temporalitate ~i eternitata §iL,.

te .tl~~Cica d.i:n_,tr~llna_ i11tr-a1ta~ __ c--

-~;-

, c.-

, negatla sfintilor cre""''l.te--un deznli1t fara sf1r$it:

OHce caprichi se . .ll1ar~re, sustlnut. de '0 adevaratii pasiune pentr[C1:u'bitrar. Ceea 'ce faceconvietuirea ell e1 aHt de neplaeuttl ~i de' iritanta este di pr~zenta 101' n11 l:Jermite .nimie. Cu dte$ti mai aproape de sfhiti; . cuattt t18e pare 'ell nu mat ai ceface,ce distruge ~i

ee Incepe; Totul este altcuan. in sfJntenie, totul €ste neingaduit De aceea, lichid;kii ei ii urmeaza'unsen~ timent de Iibertate Iili deviza anarhica: totul. este permis.Lumea In care plute~ti, dupa ce te-al Indepartat de sfinti, nu poate fi comparata de cit cu aceeaa unut criminal dupa. ispa~ire. Toate lucrtirile i~i schlmha aspectul,;..conturul ~i 111telesul. Osenzatie deiresponsabilitate, intensa p'ii-Uila chin, te s9patedi.n relatiUe- cu obiectele I?:i. te Tace indiferent Ia crea~ turl, ca I?i laCreator. Vidul care Bl.lccede contaetuluiCUsfii:1tii este maimingii€tor dedi eel' care-I precede. In "ghearele" lor nucazi asa usor, OdaUi sciipat,' 0 Iei raznaprin lume, dornic, de a-tiascund~ obsesi:i.le, cerulul ,~isi?tos de pri1TIiiver:Ue ce inflore8~ pe'ruinele siint:ilor.

8'1·

. Taatitviatainues~infond deetto sene d~V'.Qb~ 5esii c:e· trebuieliehida.te. :Me '·hriinim·eltiiva ··VF~ din, eie<, pina ne. s;clroim.%li apoifacemtoate;SfIi'JT~arile :pentm a le eliIl1in.a.Con~i..'1.utul existent~:noChl;.o tre esteo su:bstitutiecontinua.d'e· obsesii, . tieare

_ aderam eu 0 mal mare saumai mica intensitare. ·C~ in care amtuTnaf pasinne constittIie amintiriJi$~l cuhnile' prin Care nedescurcEhn in trecut.lttmre~ moanea, Dumne.zeu sau siintenia, ce sint-ele ~eiii nu obsesii reversioile? Cae! din mottlentce'nu}e putero extlrpa in con~tiinta, reziduUlgermineazal?i Fe:faee eu timpul continutul obsesiei; In vidul·licfiidatil renaste opu]satie noui,rorma avir:rd ratenta continua. Viata, iusa;;i, ee este -daca nu 0 obsesleeu nFeversibilitate mai.mare! Dumnezeu, momea" Sfin~ tenia; iubirea, etc. srut obsesii.eir"-Cu11lBtantralej lftt.;'

mai: vLata este 0 obsesie perlodica.~ ?

Batiunea h1tima~-as:cezei '/ Eanu este-deeW.&p:tibl~, bl. plus· ·pentrudevita1lzRrea din Care' 'setta~e

. llum'nezeu ~i pentru viatI! lui esenifial Carnea redttSi 1a 1m. principiu. ere ineX'istenva.; .singeIe· eireu~~ .-un ritm lent pin-a ·111 .. stagnare ; respirntfa. ~ron-- 8ltii~i: adaptata unm vis cosmie •. Inmemol'.'e' useafe em-e· ingaduie doar CaIdlU"3.· abstractia· nervil0l" ;0' in o1!gane despuiatede sufltr vital; fn .vine'al'bire€ie sfllge·- .!lid· zace Dutnnez_en. 'I'ht ee ebe~iZvor p siminfi este du~u11ui. Cu cltmttrunm·aimu'lt in. earnep iritirilp, ctlatitsintem maiaproape~. eL As£eza este nega1m bioiogiei. €l surnli de ~'!!fei' Jilenw a atinge . un minuS' vi.t.~ ~iO' neutl'alimwl,tl).. roltlta in exisrenf.a. Ascetul! ·Iiltie· ea, .. atita 'V1i'e~ .cf1 _it ramine in el griunte de dorlnl1i, 0 minrm~o'ad'eFel'l'ti la 1mn.e,. rezistenta la ~Unm.ezeu este'~d .'Im cbstacol efeetlv, Deaceea supdmael f'armemI~n~

!ihn'~i mice solutie sub soare. Ce este pentru un ascet. toata Iumea asta? ·O.lumma ruginita; caresa -prqpagiUn mimi ~ile macina; intt-o ruma lenti:i ei

nec:tiltatoare. . _

:~ .. $i eind descopsri un farmec minim Iucruril .s

... t . D . . ~ll(')r utl

~Cl, w ~ U~Cl ~,..;um.J:?~zeli pare .'? rugina care Ie "ma-

~mca sau 0 19ra.'3l6 a .firii sau un putregai in Interlorul stincilor- .. ; ..

_, Asceza . este un mod de a face iDe lui D~m....'1ezeu fri1~untrul fiintei noastre. Procedeul. e silitplu~isi~ fur:see~tuirea nemiloasaa tuturor energiilor, epui~ zarea ultn~elor resurse -sensibile, devastarsa .pofte~ lor.p:n.t~u.ca un.er_ostranseendent sa impreune ne- 81111111 IndlVIGUalcu neantul diviu..

•. , Estegreu sate lati1L1Te,~ti cup.lu.s-ulcare-l adu~ DYMnezeu in Iume, Cad farasufletul omen-esc ell! indiferenta pura, ia.rcu aeest aufIet nu pare a.se sim"prea .bine. NeUni;;tile umanelltrezesc dinsom .. n.uldeveei,inm"tD,umnezeu ~U~i-agaSit undu§;.. man mai)nver~unat decit .sufletul omenese, acarei pi'llnej.di.e . n-a simtit-,o in incon§tienfaCreapuni.L

Inseriiunea omnlui in devenlrea universala este.Q i:gu.duihtracosmidi,ale _carei eeouri constituie cOIIlnru'uldiVin.CaCiomuLeste un plus paradoxaltn nauu'a, tot atltde«eparte de aceasta, clt~i ·deDivi.c

nitate. De dud cuaparitia con{1tiinteis-au schim.nat rQstur-ile in cer~i pepamint. ~i. Dumnezeua aparl1!t In justa lui lumina : un nimkJn pl_1J-s~

. ~'l" . it totdeauna un muzicia,n': un -

" Asa ml-am H1C llPUl, ,L c', " , ,? r'

'. "'care audeprin toate simturile. vA ~c1~UaS~yle Ii! o~ "1' 1\ aa Magdalena, i.nseanma 111 cromca~ 1m Bac 1, , .... t, , " . r. w 't- ochiidivinulul

. ,t"lbu"rlHoare ,ce 1-<1 facu a " ,"

impr:eSla ~'. u,,' ," rlt'a~', Bach percepea sonar. $1

~ + • ochi care aSC7v' "". , , ""'t

'Sau sOv' v • ' , ' : D ' • zeu altarelatie dect

ru cred s,a, £1 avut cu um, nez " ," ;' "1,"'f"

I ',,' " .. .» ' • riu-zis este VIZUa 1..-

audltiva. Extazul mistIC. P;OPb· arbe toate celelalte

inddi inundati~ de:umma ~tO;~za' vlzmilii plead! activitati ale s1l11tunlor. D:.el:" .. hi .: . i'tchin:iba di;'

din eimpul luminos al inimii ~l oc J.1 l~l ,~ ~

redia, , 'd tV tep-

, " 1-' . Am .mtrat 0 ,aanea~L

Tot Ana Magi: arena . ;' " " " It Al Goldotha!'

, ft dai cind el scria solo, de a t" ,,10 ",',' tat in 0 a::pe ' .' ~ltm-a tulburat cind am va-' din MathauspasslOn....... .",' . 1 .> '. de un rOSU

t f ta lui de obicei atit de eaima :;;1 ,1, ' ,

zu Uy, ", ~ n" ,xpadita de laerimi ! ~l

atit. de proaspat, cenusie f?l napaen '.' ~ .' ,'.

b 'T, tin-am Iurlsat ,In,cet amra si . m-am,

I'll m-a 0 serva, ' " " ,"

< szat 'p' e treaota dinIata w;di sale si am p1mS91€U ;" ase~c, ' £, '''1 • dure

''lr')'' ar disparea muzica, toate DUeUl~lll.e 91 - 1"','

,I.,_Clca '" 1 . "V • esenja

rile pamlut1.11ui n-ar puteestoarce 0 acnma ae· ~ '-

celei Izvorite din ea. , ,.> . A L ...,'

, B' h t' '" azentul direct' al despammlemnl. E

,ac es ". b ", '1 • IV.

'4-C_', transcendenta In cite 0 vibratie ce VIO a, pare

atita ~U. \ ,.'

di. s€ presara zap ada pe inirni ae mgeri.; '-

- !nBach "n1.l_ exista i "sentimen te", ' ci 'numai lumea

' . *,-~-

Vi DUID.nezeu,legate prlntr-o scara de lacrimi, pe care Urea alto Iacrlmi. .•

Paradisul n-a avut dedt un defect: aeela de a nu.fi cunoscuj .Iacrirnlle, 'Defect de altcum ~i al lui Dumnezeu, U:;;o1' a fost incMcat dG om, prin renun~ar~a Ia paradia.', .

Sfintii pling.~" ~i eu Ie comentez lacrlmlle. ALIt ne-a mal ramus: sa "scriem."dcspre cleo Teate lacrimileau fost pllnse,

Bach citea de preferint~ din dona curti, serlse d!'! niste autozl neimportanti ai epocH. Una se numea :

Timpfi eternitate, iar eealalta : Asupra lac1'i~nUm' lui Jisus. Acesto doua. titlur! sint exegeza muzicii lui, amlngiierilor nascuts din ea, darznat cu seamaa neminglierilor.13ach este totul. $i ce esteacest tot? Dumnezeulnsusi. Fiindca in Bach nu este nimlc care

P ."

sanu fie Dumnezeu. Panteismul, Uidi justificiidle muzicii, este un nons ens.

Intre oamenii bolnavi de. ve9nicie ~d intre cei imuniexista 0 prapastle mai mare decit lutre un Inger 'lip broasca, Odata cazut In ve:;;ni_cie,toate Iuminlle pamlntului nute rnai pot seoate dintr-o umbra, .decare se sfiidrpa razele. 9i nimic nuesta mal dureros decit sa tepomenesti, din placutele In$ela..:

.'. l' ti J • di t ~ .. ," . . . 0

cmma"C1mpu .ui, U"CC' In rmjrocui ve:;;mCICl., " SUl'-

prizacontlnua si 0, cadere involuntara. Saltul in eternitata este fenomenul: care-t despartaps oamenl in doua specii,esential .lreductiblla, Cine nu-l cunoaste participa Inca la prostia sEnti! a paradisuhli, Iar cine l-aconsumat joac~ Iotbal ell cerul, Tot ce este In timp esteln~eUidune, Iar vesnicia nu este declt aeeasta constatars, -,

:".

I

, .Omenirea s-a dispens~t de Dumnezeu de elnd I-a

.... ."',. "t:;, 1 1 .AI1eSen+.a'rluestede'; K't t "b tel d ". .~. i ~. id .

b '1;" On' curabili'i.Rom. an asmu ,1 ". I' }." .' t.. .,' ,rapl a rIU .e ,e. e persoana, -mcerem sa asigure

oa a 1 . . ' •.••. Cl ; .. au Schumann. .'

cit abuz de memorie. Ncvalis, . 10p.1: Sa. . "'1' '. ne- .Atotputetnicului undomeniude influent,a mal mare,

au f~st prea bolnavi pentru' a nu fi victimele ~ma~ l~ascos,fara voia ei, din imediatul viziunij noastre,

- rfei Ahwinge timpi!l in Hmpeste sec:r:.~t-U:_:;l1_ ~ ,Cui saneInniadtesihn,daca 'el nu: esto 0 persoana

rna .". . .. . de amintlri. Tot ce-am traIt In tem';c.are Sa ne lPteleuullsisa. no l:iispunda ?lVfur.indu-i':'se

radoxul mvaztei e ..... . . '. A" iattn re- , ~, _

' oralitate l?i tinde sa moara ~n; ~aes~e. r~m:la ,,1 •..... . ,jritLnderea pesuprafata' totulut, 'Dunmezen estepre-

p. iea t . . la~' Memosi .. elll1tehglbll.e 1 se opune tuttndem s,lnieaieri -. Astuz. i el nu e.rnaf multdedt un

gresmnea empora '. .. .' .. .. Dumne-

ria tempo-ralil. Cea dintii ne duce spre L.' '.. nidiieri universal:;d niei creciintanoastl'a mat multea

memor '" .;·.t d melancolti '.

.' d" dona nu mal depar e e.. y <., . .. un vagfi1rasiil'i',lit. Pentru.cins- Dumnezeunu este 0

zeu 1;11 para ,IS, a. . .

. persoana,pcIltru acela nu exista Dunmezeu. Limlta-

$1,regrete.

, tea dureroasii In marginile personalititt.ii ni-l facea

. . -. ." o "n1';-1' care se dilata A . d . d

.. 1 .. '. r.' f st c1. ndva. este os «"'.cO..... . .•.... aht .. e aproapo si aUt emcee. sal'. N.Teintelegeamcu.el

Totu a m",l o~ . '''' . . '. ,. +. , ,

. de cite ori teroarea san frumusete~~i':'liertam pentrutoatetacerilelui. $i acum sa nemai

~1ei~:::~~~~~ara "~inala insu~ortabil. ~turici ,n1 ditaram pe tin fulg ? Cud toatasubstanta divinu s-a

' tiile par amintiri, a CaraT avalansa n-o Plltc. rlsipi]; s-amacinat prin amii.'raciunile noastre,inclt _

perCepylll. . ..... " ," :- b resiunea acelei .

t~ ~ . iar prezentul se !kUOCa suopn '. . A"~ Dumnezeu atirnii slJ'inzt"irann-nu ~tiu ce ~olt deain-

S dPlnl,. .... . ,. cntulut 1l1na~

. are e trecutul. Anularea PLCZ :;.'" .·guratate a inimii.

Iavine, Ca .. .u • +ii un caracter de

Yd' an"'illtHlor imprumt1ta v. le~. -. . eudt.ani. VIU. t a-i da .proporth ma i marl, cuattt

pa rrea ,,_. i . ...•• de umbre ..

,: "" ·t· • de ;is"inum:Este 0 VC9TIlCle .... '. '.:- ill .. ' I-am. instrainat. De ce nu-l -vom fi Iasat noi, mle

irealita .e:;>1 . '.-. '. . 'nmarmurire de .

diafane, 0 ·nemurire de amurguri, 0 l~iumil, in modesjia lui ~ereasdi~il-anl falslfica] sub

f t e . ..... indetnnul unui orgoliu nernasurat?Niciodata n-a fost

'<1,11 om it . " nu este iIltii-calitate a devenirii, ci ne- rnai pujin actualca aeum cind e totul, L-am incal~,

Eterm :ate<., -' ... ' '.. \~;_,.~! l' tonalitateaei incli-

. . Atli de mult se monmca .: .'. ,..\ cat de cruitatLprea multe, ca sa putom sa nu maiers-

gatta el. ". v ., ~t., 01';; rea1izam aecesul

-_.. '£1 tului nostrurte cite -. ' ,-' .. dem, Nupoti trai nesflr~iHnmuzica,pentrua_l salva

nares s. 1.1 .iet " '. rn m'l' S.,lO. 1. ogle .. devine. central

e . :'t" tncrt arO"umen ,p 11, ". .••• .pe veci, Elnfiorator ce putinamai dimaS din Dum-

~termtc1 ; 11, h , b • .,'; •• .'. ,.: si a V8$l1lC181;

c· t' bilirea ireductiblhtatu devenlIh .~ .•.... '; . . nezeu ] Ne-am primit 'pedeapsa,fiindpreagene:roiji

Ins a ~ . t A trecereti

Ornul este Intr..:'un fel cind trme~ .. e ~~ '1" de cu el, Acel ee l-a.plerdut eli persoans, nu-l vafnat re-

~. . . d t·Y• teo. CtlIlCOO;':h' • d v AI" f .' iluz!

rilor ~i intr-alt fel ein ." .raiesc v ". ., t : e :i~l mdo, ata,oriclt -ar eauta tnalte orme de ·uzli.

- '. S'nt doi oameni in e1. Cael aces "fl. ", A~, lVOl,'t siHsar.im .. · inaiutor ,cii n-am r eUl:!it' declt

sl de Iuer.un.. 1 .' . d ire : in -"J.1.l J', Y

" .' . ... . de 131. evemre ~ ~.-.- .• ~' .. " 31 1 ° d FV x v.oJ 1 te h' .

zultatul luptel dnltre vesru ":... ;" A. • ........ J..h.' .. I, (!",-pler em.. ara .teama !}iu.l'agoste, e est ing ItIt

. x. 0 impatte 111 doua iia-1 fn:eaza In .w ·d. egeloziaunlu.nii. $iastfel, ','rind sa reparani 0 eroare

omeneasci::l. " '.' .' . t . ':e Din' aceasta .

hrmatati cite un centru de' greu fh ,- . . cosmica, am distrus singura e:roure pretioasa.,~

i)L''"w.re se na;;;te irep~rabilu1 uman~ .

I

:De&tinulBtonc .atsmutm'tlll.t¥Ste '. . . ..... . '.' . . weljideeade·Dulnnez€upinalacapiit., . '" .' .•.....• .•. ..••.. .•..• ' .•. ' fJ{fstbilitatlleexperienlei.!diviiie,(!omplacln~tt~ .. ' •

t~ate ;fQ11lllme ·de Dutnnezetl,eI va;ajungefa~ia' •. :se$thtle a:bsolut ~i lasapetateadenecoodalionat" ... ·d.icare·va 'respka ·apoiinUbert8ite. ,.Estel)~ciefi~ 'ntktill, 'nefericirein lupta lmpotdva .'.llmi!!bttrAlmz~u C8.!'.e ~i.;.agasit~unultimrei\!giU-hl'clte~atmlm-e·a1e 'Sfjt1etululflostru, 'one;ferici:recar-e,'cre~te:din teams iSec)!e'tadea .. levaCl.:ta.· .Ai 'wea ;adidi ~consumj •. !illtimeleresturi~e lui Dumnezeu '00 :sa te 'l)()'fi~esfMa ·~lburatin 1ibeptatea .c<.)nsect1:tivaat:eSooi lichidart' Ce ·~luptatedaca.ai ajitnge·.la uninomen~ . dna in, niciun felprezenta -di,vinii n-ar mal .fi,p08ibiJ.a.JPier~

ztnd.contaC'tul personal cuunDumnezeilcape~soan~ nu-.$imal rarnine decit .sa cultivi dorinta unet des~a~ tus1irl infinite._Teama . rtunine obsedanta ,cler~i-al' pUlea' scoate capul atunci cfnd ne .. credemm&i. heeri, di nu.sintem stapini. pe . surprizele singuratiitii ~i c~. s-ar'Pllteaascund~ multi. ~'Temetn dosU'1-clne.9tie caret tristep. De .aceea, luptacuel pretindeo stta .. tegfedin 'cele 'mai'iscu:slte, 'pentrucainamit!tfJ'Sanu pr.ofItecre vreosla~iciunefinala "~si-~i reS!Ucereasca ptlZ'ifiile.

~1bsu~dWI$i 'ld/t'hn,1t!~iata'Ce1ecr()uaelemien:tedln;a caror.proponion~zarese na~teadincimeaeCki'Vocl\ =are1igiei.Ciici ,eanuestedecit tlnstiris ~peste tmnon~ senscosmie,unparfum. f.mal'peste '0 iona-tt1Iftledeni;l\n'i~Cie. Deaceea,cmG 'n~ligianu .ma'itu'eniciun :qiUmentreeurg~ la laorm ', DQar ~lemai 'fin~i-, liii'b.ru'l universlilui~imai'sustinpe Dumne'lel1infl .. inti. 'Cinnse 1;".01' tettnm.a.va diSparea ·'f!'!"e'gref1J.! dupa El.

..• ;.5tllfcttpeca;renasc' instinetivimaginea mlnastu,u. yrea>~tunci siide!>ui anIfele'~isa-'ti sapimorful:ntill alaturi deDumn~eu~1'ot v'idul minastirllorse a~~naJi.;p~ospera in suflet_~i. tise incuibiitn tesuttili smgutaxaWe tuturor .: sfmtilor saute impietre~ti in c1em;adejdea.unuiaseet-ce descopera la sfir~ittiI vie .. l¥inutilitatea remmtarii. In istfeld'e clipe redevin actuali sfintii ~inu ti-e'Tu~ine~de Imbra)i~atile lor ... S}

.' ..••. _lns~iJubirea prlme.$teogravita.te .pe care .apierdu;o .

" '. pril1p~ada cre§tinuo" _ " .

~

CU,pi9s·ceopositoare es,te. ldeea_astadc- Dtmmez~u t

. p~ur:astenieorganica; .lata1a. Prezenta ei. In{!{Jn~timta este un surmsna] cO:Q'tlnuu,.ofebl'iiast!uhsi'Si eopu,izanta.un principiudis,tructhr.Tot;isclavii. di~l irupe.riuI;acesteLid.eise,. C0::nsumlf~ecoce.Te .. mjri'.ea atitia mistiCi ~i (atitia sfinti au ajuns la batr'inete cu obsesla neintreruptii a Divinitatii.

S,ii"':ti !iuprimi~i somn~il.pentru a·teputea.gindimai mult Iaeasf ao Iubi l$tim,insa, preablllecanule mal mlroesa cadavrul, fiindcii n-are ce sa semai desc:ompl,lp.a .. =. s-auredus .. la . elementelecor..1poziti~L_lor pri111.0tdiale,auQevenit asemenea Iuf Dumnezeu.~i a,sta.. lU"inseam:na decit de~icie:ntamaxi:l'l1<l mllln!ii. .

.Cr~~toril, nUt>ot£ireligio~i,. Casa cre~iititI'ehuie ·pp~yi~at; ~ornpleUL fatacIe Jurne'~i 'ri fune nesta .. ·l1ita.een~ tot ce ~u: e ea. Atuncidnd teangajezl ... ct~~fle.pi~rzi •. distanta.·. ae vruorUe vieiii. ~i tee .asimn~lot'. Ul1.o_mC~l~'Vl'eaSii ereadA 'fill'trebuies'tt iftn:~n~c~ Nict un.()rtIactivl'Hlcr~Zut. ~ectiVIll. f)~Zf!tt $l n"aCl:'€Jzut; fiindca, ll;.aavttttimp. (;Ati'P~~i'1iaerecre1tl.1ti'e~tlie·sa·Pierzi· •. ·~.singw-lt'cliPif .'irt~~·deDUnmezetl·'mtre'vi~t~~iCredlntli~e:6 "Pf'a~te ~surmOl!ta~il'6.8inH01derea teamai;lu~~!t

. . .-..,

I

,~j mal dispretuitoare. este.c afirmaro "a un actelementar decredint;:1. Valorlle extrag substanta din h1aderetita'la via tg~ ,,' "

)

In fond, nu "exir:;ta" decit Durnnezeu ~icu mine, '~i poateinca- vreo citeva iluzii. Dar tacereaIui ne infirma ',pe_ amindof. Se prea.poa te ell nimic sa \hufi

existat niciodata," ,

Pot muri ell -constilnja ,lmpacata, fiiriddi nu mal a9~ept nimic de -Ia El.lntlinireanoastra ne-a' jzolat pi mal tare. Cum orice existentii este o.dovada in plus pentru neantul lui Dumnezou, prezentamea a ' gat 0, toamna batrinetitIul. Sint -experiente~umEme, care-Iliac si pe el inai rriatur,

: Clti~nteleg prabusirea dinprupastiadivina inir-o prapastie si-rna! mare? Nici 0 muzi~a n-a intonat p'lnaacum de:spaTfireadeDumnezeu ...

Totul fura Dumnezeu este neant ; iar Dumnezeu nu e decit neantul.suprem;

Spiritul metafizlc nu se dovedests creator, decit depasind problemsls intermediarevS! care .sintaeeetea? Care-nu-intra in capitolul final al unel metafizici. Iar, acest. capitol trateaza exelusiv despreDumnezeti.Este de mirarecum spiritul metafizic. se mal poate ap1icaasuprav1"8u:nuiobiectlll afara de EI. $1 nu numai metafiziea, dar-orice .On1 care a auzlt: de Durnnezeu nu trebuie sa sernai coboara la alte probl~me. Ce e drept, toti glllditorii fac cere In [urul lui ; dar dti gindesc ininterion,tl lui ? Jmanenta u1:nana fnjranscendenta divlnaeste singurul mod de a salva giridlrea. Individul nupoatadeveni centro metafizic, fara Iluzia 8ubstaripalitMii divine. Odata ajuns In

98

,[Jl_mU1c;ZE:U, construie$te p~~el, peste el; Numai astfel exte1'io1" onlqlui ;,~ltcum, murirn s!tb el, '

parc.1,lti pare iraU de a nu 1;e terne in nic! ,un leI,de. Dumnezeu.Macar de-ar renastefiorul ancestral In- f~*tnecunoscutului'Ra:pica'biologidl in Indescifrabilul naturii.I Dar cu distanta de .. el, cad temerile una dupa alta. Ti-al Iuat 0 povara de pe suflet,ia_r golulnascut nu maigenereazaffica fecunda de-absolutrSau des,.m'<putea rostogoli peste .noi, ce p1Ei~eresa fii turin de Durnnezeu ! Adesoa, amvisat . laodlsarmonie asferelorvprintrecara ar Iuneca din

Inrutirni, dlnamltat do orgoliul uman, Atotputernicul cueeata lui. Nu este'pu~in lucru sa-ti dai ultimasu-

flare subcadavrul celui' fara rncepHt.' ,

Cu cIt Itt controlezisentimentelemal puj;lll,cu atit ele te Indeparteaza mal rnult de viata, Nu inertia, ci paroxismul este tendinta lor.l;li paroxismul tuturor sentimentelor, maximumul realizabil de intensitate, te seoate din tine, din fire si din ~ot.Caci toate senti- - menteletn expresia lor,ultimane marginesc ell DumnezeU':)O iubire; 0 suferintii, undezgust, etc.jnIntensitatea ma.~Lrnal?i au Iimita 111 limit a divin,i1.

De.aeeea.delirul estacu attt mal complexcu c1~ 5:jll determina -continutul intr-o lil~ezenta ,cereasdi., E~rii v:ariatiile .pe 0 tema 'tl'anscenclcnta, deliruleste patologie pura, Inst.aIareaDivin:itutii in centrul lui Ucla cqra~t~· qe.c1.mo.m;,tel~~ ~i)lsalveaza,ca 0 lll~~~~

nare a splritulul. Delirul ~l eu Dumnezeu se sprIjma unul pealtul.Pe cmd extr,zul este pregatit§\i' siste~; matizeaza,dincoIo de categorii, oexperienta div:h"ia, o cOTI:;;tiintadeli.ranti:i estedresponsabilas! 11edirij&ia. Delirul ? 0 anticipatle ext?-tica san un extazii1C0Ii}l... plet.'O treapta lIlexl:Jedentadivini:L Subiectiv :;>ice.~

1'·1 . t' . " .'. t'· ,;It

pncios, de IrU m18 J.C -~l numar aeeasta m1per~~,-'

~ este un 'contact euDumnezeu pril'l iebrailnaginativEi. Valoarea lui ontologica este mult mal redusa d.edt a extazului .. · Inschimbfrecventa luiii .fP'..xipule 0- intimitate cuDivini:tateapecare.nb;). mai

. , . .. "

- - gasim in alte .. forme deasph-atie cereasea, Sepal'e

efi. Dumnezeu projitade·· teate momentelede-dell:r pentru a ne aminti vprezenta, ce stal'nesuflet~ti aormale n-are )iid un punct de-contact -. Deze.chilibrul organic desehide 0 fB:reastdi .epre-el, ·Oinima ..ealma .€oSte fetecatapentru eer.Iar glnduriledulei

. . - ~ . .

~i Iinistite smt zavoare pe_cai~e nil. le poatespargj::. ,

Nu.creel sa. fiexista.t vreunlnteleptcare.;__~ Ii prlceput ceva din dramaIuiDumnezeu .. fritelegerea acesteia nuduce la intelepciune, ci la nebunte.-Decaz! in intelepciunedndte pui in .. arord,'cul'itJjlul universal,cu Iortele eosmiceF cu ni.ersul.i1atu~l.al Inerurilor.: 9tH toate, te pui Ja rindeu toa.te.~ini ... mic mar multo Il1l:el~pti:i laolalia .nu pot ·echiva!a un blestem al regelui Leaceau 0 ratacirea luiIl1a.n·

, _.....',., -'" _II' '.4.- to- - .",. ,,_~. ."

Karamazov. St01cIS!TIm, ca . JusLIIlcarepraeheaAll

teoretica a Intclepciunii,este tot ce Be poategincii mai plat.,~i comod, Exlsta vre~n viehr rna! mare<il spiritului decit resemnarea ?

Dezacortiu; ell luerurile este 'se111nulevidea"1t. 1:;)1 ,'Vitalitatii' spirituale.$i 131 tdumfiiin dezacordul suprem en Dumnezeu. Da('~a ai ajunge. la 0 irnI'acare, ,n-ai mal tdii tu, ci te-es trai el.Ati:ta vremecit .ne asimilam lui, nu existam, iar dndi ne opunem, n-are rost sa mal existara.

De-as Ii obosit de via\li, Dumnc<Z8u. .: n .singu.'ra};olutie' practidi ~i definitive.·; dm·'dti3). 'iTeJ"n€

mal i:nmugurescdeznadejdi,nu pot 53,;.1 paee,

CitoodaUL vad a:;ili!. lzolirea. umului. .'~

'. ~. peisa] . deiarna; zapatta.ea o ingerniitate~ma~ ter1a~lzata; 0 tac.e:ee alba ;0 5rumau~oara. margi.,.

",11uq.·lntindetile.. ..

~i ernul GtescaiUi;;indu-$i. revolta,.Err:tL aderente Ia

eeisai st'"~!·· ~ . '4' ~. - _" A·' ~ ...•• r~!" "', .lrun J<11 nacu:ra,.eXllat mtre IuIgl.

Bestit"lul lui Dumneaeu; este'- sa se· sftr",easca . ne .. . inteies,. ca !ilial cy.eaturilor, deal. tfel. ~i.. tQtu~i flint

•• . ~1 ~ ,

U:m.l," care. L h'1teH:,g. DeUL"lde ar izvod sigurantachi;"

nuitoare.care De cuprinds uneori, ca. nu mal. avem'

.:mde .progresa In el ? .Acele sfir$eli 111 ~op~i fala mceput, .. Clnq, para cae l-em s-f~r?it ia gind %i ill zen:u~cari ..... ~i dncl . te ginde~ti. ce; tirziu"· it des~oPeriRl' f~re,"ce vid de. cugetare ~ll absenta . lui.! CIDd e.-;;tiatentla Dtlil1nezeu V'se pare ea.t@tdea:una. te,.aL ~Jnd:it'1a<el,c dk nu r;nai existii nin'lic.,-, Num.aigincdil1dlli- t.fadL~lna.o plna.lai capat,: aserdilnrlU;'jr to~te

. sil1g~r8:!;atile, .putgm ". i:e~rlrnhoga~iti ditl.dezaoo!'duI

"u el' ,...~- / . ¥·~···'1 Hi .•

- ...•.....• ~ .: .\'!e ~ :cg.."Thm~a nThJ~ac.u! ~chtimulil;ij .. eI 'n-4

reu~itsaneIi~d.eclt () rRtareillpl~ .

NUi este; lCe-ve1atorc . ca· oame11i1n.etttF~ p1~bleme~ divtnita~ii. dOvedeOOCG.il10~t:a: bEncUt .~. ~atioas~ pe • C~;lllUPOW-s& l't-o.,in~ezi ~au~sa n--(); ~egreti' ~aC~~-f.tm¥eninat .. ~argel€'.ctm.Qa~t€I'ii'?Cl.l'Clt.·.e%ti

, mal' m~l1;;. pJ:eQC~. d~-e Dum:nez~ eTh -. attt, . ttir<4~ lo/le~Clt~tmal1nmtnevi~c~a. .; ~ .paradis .. nI~epj n_~auzlSe-deel ;_· .. l1,UInai.starea.· d'e.earl~e. a dat .•• · .• ~ .. te~:e<(:hi.iluTI!itliv~alm~.titor~I1L Fara; Q'4'iM ~J,f. et'~r~b~ e~~Wi~a'~x:isten{,ei_ di¥inaD~a~~ . gl:~i.Iocru:nde8CP~l.iUi'.Dm;l1neaeu; .•• inw"Q··CC1J~tiintii

. ne·!t~i~t~.de l1aCG;_~. .. .' .

~~;,,,~,~~~~~

btu'a armenia firii ~i trezelilte'rnt1!'itQrtt1.~uit.ate~

prlmordlala ce prelungeste paradisul, ~i cind omul nu-si mai amtnteste paradisul, mseamna ea a. Intrat in atingere ell Dumnezeu, $C cosmarul a Inceput.

Contactul divin 'iti anuleaza .nevincvatta .~i prin faptul ea te amesteei oarecum In treburile lui Dum- ,

.nezeu, de cite ori te preocupi de el."Cine-lvedepe Dumnezeu moare"; Intinderile inferrrale ale DivinitiltH ... Perspectiva Ioreste tulburatoare caunvlclu, Oamenii il cred prea superficial de l-au .Incarcat de virtuti. ~

'I

dTeologia este negatia lui Dumnezeu. Ideea ab-

Burda de a umbla dupa argumente pentru a-I proba existenta presupune.vatita saracie int,erioara, tvldt este 0 evidel1ta strivitoare eil toate tratatele de te-

- ologie laolalta' nu fae cit ovexclamajie aSfhitei,Te;'; reza, Deicind exista, teologie ~i pina astazinici 0 eonsttlnta n-acapatato certitudine In plus 9i nu ~i-a organlzat-In nici un drip lITdoielile. en Dum-" nezeu Iucrurile se desfa~oara mal siinplu.; te po-menesti cind teasteptai mal putin in 'lnijlocul lui ... Aici incepe momentul dt1re:ros~i compllcat.; teologla B r&mas in urma, did ea nueste dectt . modul de a erede al ateilor, Cea mai proasta biiguiaUi mis .. tidi este mal aproapedeDrimnezeu decit Summa teologica,~irugaciunea iroprovizata aunut copll

.ofera 0 mai.mare garantle ()ntologica decittoate BinoaCleleecumenice.Faraa confesiunile mtstico, reoligia,f;i ell ea biserlca, n-ar fimaiL.'lteresante 'dedt cine ~tie ce problema de economlesi finafite revoIutla salarhilui sau impozitelor.Tot ce e. institutie ~i teorle nu mal e vUita. Biserica ~i .teologia au as!gurat 0 agonie durabila lui Dumnezeu, Sau. paate l-au 1mbalsamat de multo Numai mistica ii-a dat

'yiata~ deette or! a vrut, ~

Teologia aravea valoarecindar fi posibila . .o re .. latieteoreticctcl.l Divinitatea.Este, lnB~i, mult mai u~orqe gasit una jiziologic;ii. PreCU1l1,1B.tr:1I11 dezastru&l - tuturoz- eonvingerilor, poftade, mincare nesusttne.met repedededt sfin~ii, tot astfelo fn-' comoditate organic[ .. ne po&teapl'Opt1i de Dumnezeu matmutt decit toate constructiile abstracto ale teologiei, Acea .servltoaro; care. spunea ca. nu erode

In Dumnezeu dec'i:t cind o· dol' dilltii, i-a nkut de r~s pe teologi.

\

"Atdbutele" lui Durnnezeu ? Depinds. de dispozltia noastra9i~ Imprejurari. c:!indsll1tem generos! I?i bine dispu$i,ll, incarcam deatribute pe care de-abia Ie poata suporta .•. Fara scrupul, $i rezerva plasam inel intreg continutul orgoliulul nostru, Ast:fe! ajungern laconcepti.a atributelor "in.finite". .. Dar slut amara.ciuni In care ii retragem dreptul deafi. Un zero de atribute, Nu slntemtotdeauna

atit de incon$tier4i, lndt saproiecW.msubstantial

() Divinitate iluzorie !. . ,

Sautt se .pare uneori ea F;tii toted. Atunei ce ne-

- voie de. inteHgibilitate ar mal satisface EI? .Sau etndjtse pare Canu ?tii nimic, de ce sa ma.iad~ugi· o ignoranta? 'Prea de multa ort prezenta divina ~ 8uperfluit Fara 0 tristeteintrebatoare, nu pot M,,: nui ce-ar face acel Dumnezcu... . ,

Inc Iocul teologiei am puteaplasa ceea ce nu stiu care poet numea ,,~tiinta1acrimi1()r'i. 0 ~tiinta·.cu arguments di-recte ~i cu o· metoda imediata. Astfe! se large~te dornelliul religiei ~i-~l Intinde d:mpul ei vast de n.o'nsenscdnsolator;

Nil11ic_nueste mal placui~i ma! tulburatoi' ·debit sU_ te glnde:;;ti laDUl~mezeuinbratele' unsi feme!

,~t."", • .3Uf..,. '!=!. ·1'· "ll.TIl· v.ine-nminte Barres in. pt:rrlament

i~J"""'-.ftdU -1I ........ t:y ,..... "

. ~unlnd l.muipdeten .' "AFJvrea sa traiesc ... . .' E-seurial. de v$se".Dadi s-'aesprh-nat vreodata !lG;ai

ol'astic 0 contradictte .sau .un iriCot11ensurabH .mtre

- realita-p.... . ' ... ' ...• .. ' ..... .: . .. '

Greu' am concepe 0 deta9are maimare dedt aeeea

feZultata . din prez-entadivinainvulgaritate r . Este . nesemnifieativ sa teglndel?ti JaDumnezeu dupaO' paginii de nristiciisau .dupa un oratoriu.Da1"sa te intilne:;;ticu ella colt de strada, sa-ti iasainainte

:. cu femeile de rind! Ali ! Cum .renaste vidul ~i sinO"':r~t;tea si Dumnezeu 1 Ming'tierueapocBlipticealc C~rrv;ieel~iMarirn-ar .face doarsa-l1Jit'!

'Regretul de a nu fi iMmadul singttrKt.3.plor - Dumnezeu, de a nu .fi O1'ga Inima. ..

Nu odRta intelegpil1a Ia sfi§iere eum auemstat oameni Hnebunid.e 'Dunmezeu" ,care i-ausacrifi;"· cat tot; in -prlmul rind mintea,~i au lubit IJ"liia la oroare sariicia, refuztnd mtunerlcul ca Ullconiort, 1jl-i auadorat riebuniape11.t:r.u· infilaita ei izblare~~i nu odata intrezaresc cum sepoaterou:ri ~pentruel. ee jertfepotiface-Hcestui absurd, monumental,' nelipsit de 0 ertncena drama. Toate senzaWle care insotese pasiunea pentru Dumnezeu seami;J,basur~' prinzatorcu'.volupt&tile~ichlnurile al11oroase. Cae! ~ t.ortura multiplicata in si11.eestec'roticad;i:vi:nd.

_. . (

Unamesteedeintoxicare cereasca~ide mnor!',!)'"

mantic exaUiin nedefinit .pariUn1tlt dizolyal1t~l eredinjel. 0 dezagregare ·in trup~i in· suflet. Deaie]. (j) aspiratie ih1~terialasprermoarte. Cine _~ti~? Spre a.scapa de Dumnezeu sau spra.a murimEiilt.e ceva purred l.nideea de D.'I1mnezenl

j£',e".ar fiel'edfcnta ua .~fiagan cald, .s-ar maic)'jlaqte weun. :e'l{eeg~i~ammai-Ctlnoa§tenebu;niileiar1iilt!mf) Ij€ Dlnl3otesc1:A:Ii , JJ1r§eJatde J)um1!£Ze'U i 1)eceptffi;H~ amorullli .eerese, iradiirHe·· :l"epeta:tealeAmanml1.lli ~pr:ern.,intrec :ckameleeros1;l-lui ter.-estrul f~ . :p:r~

- :i:i:ma$a.am ]).mieiieinimi.Be:cav:aleIi medievaU nefericitiin dragostededt Una :cuflacarlle linga m.d-tfe-re:nla. ;])ivinita~ii. Cnuit4i razbunare va· r:a,SttIl.1na:tarme[

Pxeaputinipoeti :cLlTIosc:gale:alogia lacrimikll!"; Caclde;-arJ,Cl1.rlOa$te-o, h-ar .maL;zice ~:eu,cci Dumnezett. r-Tudiel ar.fi lz-von.l11acnm.ilo..r·~ ochii lui, IDntmneziti:doar • de +isuf~area muritorilor ~,ci 1i};ui I1LlpTht.em_pUng.ededt 'In, e. _

To-ate '1aetm1.ile. ee.·curg dhl!Dttrn.nezeusinta-le 1'1o-3J~tFe. ,'Sfmtii <n-allne~ie sa~e"ll1er1J.1ooe$Ml. .. CitdespreDu1l'mez-eu.., :el.nu trebuie'sa aileca 's~m m'aritoncB;te'abt1'I'esc8telele~ S':'~terl:1e '~iintrerllurul lui .ar .seutura lactimlle, '~i':;a1n pieri 'in l!}PO".pria'mare ..•

. A~ vrea sa fiu 0 fl()ar~ pentrua nu '$ti de DumJtrezeusaliSatanape-rfhu _'!'l-l.aispretu.t :Darsa· -r~i:

\ehhlUr.CU-tu·a.~iCU .1ulDire .inpreajmR lui,lntt'-t~n leG~Q .eeresc lipsitdetaiJ:ra"11 Obsesia diviruieva-eueaza ~ti'bireat:-2regtta,tneltDUl1J...'1eZeU trebufesa qonteze mai mult . pe:dlibunarea fem-eilo1.'- iuDite. I.1Lonpotriva, euc1tfemeiaoeupa Inima noas.1;ra, ;ICU atit·el eit-earl.ulca'tmaisprepemerie.;Nupoti inn] macelasi timp cu.pasiurte ofemeie ~rpe Dumaeeea, Amesteculeei-o:rdouaet0tici ireductibHecreeazll 01 petluulavie :int-ermi.nabili'tO le..."'1leie ne poate sdi¥~ de DurrmezE'u, preeum Dumnezeu ne poate ~8ptfl I~[,a toate .f'2lTIB-"ile.

Odcerevolta . seindreapta .: lmpotriva CreaW~i.

Gest~l eel mai-rnic de nesupunere fata· de fire com ... p:rorriiteordi;nea universala, pe care 0 accepta sela-

, vii Creatorului. Nu se poate sa fii eu.Dumnezeu -~i

. impotriva operei lui ; dar- 'potl, dill dragoste pentru el, sa uiti Creatia -$ichlar 8":'0 dispretuie:;;ti. Acesta ' e sensu! detal?arii de lumeacredintei. oJ

In numele Creatonllui uti te potirazvratinici macar' impotrlva pacatului. Cacipentl'uReactiona.nil suprem slngurul-pacat esteanarhia, acestpro" test Impotrivaordihii initiale.Dmnnezeu pedepseste fil.l~a:ini1a revoltalrilpotriva raului, Eleatismul di~. vmeste pledica demiurgiei omului,

Orice razvratire este ·ateista.. Inaderenta .la un infinitezimal al creatlei-este 0 dezintegrare.. din infinitul divin, Allarhla n-a Intrat in plartulCreati ... unii, Stirn dear Ioarte bineca in paradis selafaiau numai dobitoace. Cind una din ele ri-a mal acceptat aceasta eonditie, a.j-enuntat la Tericire ~rs-a racut om: Pe aceasta razvratire initiala 3-a construit tntreaga istoria. .~i plnaastazi orice :razvratire se mdreapta Impotriva lui Dumnezeu ...

Odata tot so va pt&htlf?rf?anc1ramaua .acestel. lumi. tn ce fel, ntmenl n-o 9tie.~i este, Ia urma urmelor, indiferent, C1d din momentce totuln-a.re nici 0 criiitatef,li viata este 0 pirueta in vid, mceputul ca :;li sfir$itul nu dovedesc nirnic,O clipa Imensa ca un cavou universal. Si Dumnezeu ?Piatra demormint; [,oltiipeste nirrdc~l nostru sau pastor aluneiturm.e

tnghetate.

~. , .. $1· "dad! tncerc sa vad prin, ce 111.1-1 maiapro;. pil, este un val de mila ce seridica spre'lnaltiniile . lui . pa~7asite. Ai vrea itt faciceva pentru p,cest'Dum':' nezeu stlngher, cernit ~i amant; sa ffilngi! viciul

metafizlc, Ba.8pulbel~i ceata de pe aceasta

eereasca, ~iberle

,.~.

Milap· entru D ... . .

umnezeu este ultima singuratats 3\

creaturli.

Se prea poate ca rostulomului sa nu fie altul declt sa Be (/i,:Ule~sca Ia Dumnezou, De-ar putea sa-l ignore .sausa-llubeasca, ar fisa1vat. C~ciel . J este o. mcomoditatedecit pentru o1ndli"'" T.;.' . n,_1 cat sa-l desco i? r.. ••. . .' .. b~ ... :- <C,. e ai apu-

. . ;; • .(!;~tl pierdut, Dar ehiar acesta pare

a £1 rostulomtllui,: "l;la-l descoase.Nu ede mirare ~a InscUl: t~Il1pnu s-a ~ai ales nimif"l de eI. Dun:: sezeu va rez:sta l~ n:ulte.: infatagll1dulUil$i pierde

ubstan.. ta, $1. ace.l IIIOZQll care 1i ."f:I·i1JUl· au g' d' ,

" •. ". • w... - u_ -I . '" _ . In IT'"

mJ.illlta ... 0 hailli1veche atit amal 0;-' d···~ vinitate ~ ~i pe c";e ~ 1 t' .. f'~ rarnas m Dl~

.. '."'_ mnract undea n-ai alta.

Ce sariicit"d

. ~ I~tO:ri~<Jn1enea8caeste: hi fond,o drama diviIla. Cacl Dumnezeu nu num::i!ca e amestecat dar fp;.! paral I.' . . .. . , ~w. su.~rd .. L~.j_. e. ~lcum. tensitat. e ... infinit mal mare p .. .·1

.. • .; . i . • a • ~ . rocesu

de creatie. /?l d. e devastare ee c.lefin .. este .viat . 0 .'

f ~. ~ . .'1- ac yg. ne=

er-,-;rre In comun I;H care ~ date fiind dimenslunile

:- ... 11) va eonsuma .. poate fuainteac noastra. Solidarltatea Intr-un blestem daexisten 1:1'1 "'~.;pll·caw .. d·

• • • ~ _ u~_ .~. ~A _ " e. ce

once lron.~.le l.a adres. a lui se ~nto~l"c" ~m. 't'

. .. -. L." UL '" ,. po riva

noastra -. Indoielile de Dumnezsu slnt jd'~11tice ~.~

• ••. .,. . -, - <1t100-

lrOmel.Cm€ rnai mult decit muritorh au suferit ell!

el nu este ceea cetrebuia sa fie 1, '

Asemeneaunui castel scotian parevia~·a d A,_

'c;:' tl . 1..~ ... " , •. .¥,. e cue

on I!>as.~ 1 obiectii lm.P. otrrva Creatorului F'

. . . . - "'. '. iecare

din elernareste singuratatea l?i reduc pe D'!""'ne·

1 '.I! . •• '_ALU 'leu

aformule absurder.Dar despre el nu sepoategindi

decit unde paradoxul se neaga pe sine in ahsurditate ...

10'1

Uneori' este atit dB: u~Qr_sa~l tahnac~tifJe;OUl11,", nezeu, cae suficienta 0 .c~t deslaba atenl1ie~taQi ~~r311ffe lau!1tricii. De~l1dederiva ~tltaw fimrliari~a:e Fli ant vid de mlsterv.in rara experientaa ac€estll'Hlului dtvin,ciud nici 0 adiere extatica . nu~ he inva-

_~.ll~te· 't ." .'. .". . " j-

'Orrce forma de DU:mr1ezeu esteattfOOlGgrafiGa. NU'-c

ntma~_ ea pnrcede iiHn tinB"ci te ~i' tiflma€3?ti rhea, E~l'l;e' 0; viziurred'ublft ail1imspecyiei}" care 116" . des;';' oopectt~i~a sntleil.1.11ui ea eu;~i caNumnetew .. Te veziinel ~, ellse vede futine.Vm1.1neai inter~oari:i !!Ie-para fu~te clemente-Ie prin care nl! ap&l'ylonerll lUmii: . ~ Ie con'CBntreaza~. intl''"o .fhscie-" . d~ ·lum~na asfrr.dlabiUt prfrreipiuluidivi:rr;. de: eeala:Jitapl'>.!!tfie' ne iIDlea~ii em lu'rn€~ itmit_ooexister1~a, F'enltata dln<a .. ~easm discrepak!faavizltmii iJ:nFumumii C'outaetul\..i{

_:__ ell Dumnezeu 0 Iamiliaritate unica,

r: Va putea duce .Dumnezeufoate lipsurile· mele ? "'la-f1utea,_ e1 sa, S~ttl'neaEca sub, p€jv~liI'at~t.orfltris,.;

fe~·~ . J .

JliA: ihteIeg_ brl1~l1ttmafpF1Wit-nagi1reamea 'despl'l!! eFj , Cun(Ja~terea '<;fu·&lhe'I1U1nai, a$a l1ee·,tm- .. r~Zt!lfw~ ~im sens~ (~ilte1'11l' se' gInd'e~t-e l!aeI;ram!fi~mr~H: . sree·ins~i., Cael Nurrmezew, eo sffigllI'aceafede' aut0cll;"

.' ' ... ~ , '6"""1<. iOITa' llnlvet'R.uaI-a: '_'_,' descr.·.·iel'ea tt\iv"

i'tOa;;nera; 1<.... .L.

li!1cltJlrlui ..

. Medi'fiatia !rtUziea.ra.-sa_fi€profiJf~l.~~ii . in genere, Oare a, urmad.lJ mttl1'filo-zof tmf.~fv-pttiii ta; eapat, piha fa;, ept.·!~mre' ~" fTil'fara1imw~ftl1'j •.. ~~ eimi'face' U~ Bttell; struun· ~tfrov~n'l'~IWlit'ece!rnai# ~fi~i!' emsta1,l"t~Mai" in··mutf!cti •. ~~"" eeima~~~

=~et!=:~:~:t~:::::: ~:::

aJuns dupaalltea meditajii asupra lui DU!1m~,:1

Sase I't'!]klte aceIea~l e~nte, argumenfe ~l . ,£i,D-surditati. Nu I?tim ce au ginditcei mal singUri desp~.el; dar -tot-ce- (:unoal}tern P-uechivaleaza. un acord de orgit ,Sa pare capringindire'-llU se poate epuiza un motiv ~l cit pe tema lui Dumnezeu existi vaiiapum inrinite. De Ia Io.v pina,la Rilke nu 8-81'

- putut. ,smriina"prin euvillt crusta care U insensibillzeaza ~i"'l face. refract~, formulelor inexorabi1ec G1n.dir~a Iili poezia I-au llltimidat ; dar n-au lichidat. ni~i un mister din jtiliulltli.$-i am reusit. astfe! sa:-R

. il'lgr0t,lam ell toate tamele. ,0 aventura halucirianM~ . ill . pri~uL pint!" a ,lui Dunlnezeu ::i. apo! a noa.strii ..

Eroisl'l1ulpresupune, voluptafea de autodistrugcre~

tnlttmf? Sacdfic1uln,' imanenta; 0 tragedie care; tiegihd ind:i:vidua'f;iaj ra:minein limite~e ei. 'Dintre toate-rUntele, eroulginde~te . mal putin asupra; ,mol'fli.Darexista oare. 0 flint?' care sii aiba '0 aSDira:j;ie

. inCfJl1~tie1'ltaspremOf'.rtemai mare dedt el 'l~ A~Sf. paradox aparent define$te conditia erouluf, Volup,,tateadeamuri $ara aaveasentimentuI morfi.i:.

. Odcegindeste 0 bunayointd dispretuitoare fata' de·viatii. Cll1d ~tii Cee viata sau moartea; ,cine, te-ar ' puteacon"inge cit elemm'ita sacrificiu11 ErQismul -este.o afirtnatie absoiuta, construi~a_pe negatia individuFlfiei.

Daca ai gindit moartea pt.i~t Ia caput, nu te n13J potiabandana ei, caciUuzia de viatit ce tl-a mai ramas nu mal justificii renuntarsa eroica, Intr-ad~"", va!',:- Ia ce al mai putearenunta? Eroismulnu. se rididtpe sacrificill(Ul:1ui;neant vital. Sl)iritu.z esteprin sine 0_ renuntaie. Cesena ar avea 0 " a doua re-: l1l;tl"itare prln eroism 'l N 11 ,esteclll"a:cteristic·CR. pro- " fbziooe de eroi intlInim in aurora culturilor;illepod' gotice Sail pri;homef'Ice'?' Oamel1ii,necul1oB{;l'rtd chi-_;.

nul spirltului, cum si-ar satisface gustul l'enuntitrii laj:iAderivativul er6ic ?

Intre divinst eroic nuexista nici 0 leg&itura.Ciici ' Dumnezeu . n-are tiki un atribut de erou, RenuntaTe ? Dar Iisus esteerou numafIn masura in care

e om.Pl'ln ceeace e divinse 'inspira dintr-o lasitate 8uPl'alume8.sdi.Tot cee subllm. bdlderea crea-:

~. . . J

turii deriva din eroisrn, Dumnezeirea nueste de cit antipodulIui,

En/leul nu emai putin refractar divinului: Imanenta lui contureaza clmpulacthmiill1 dimensiunile Iumii. Beethoven l-a eliminat pe Dumnezeui.dln muzica, din eauza predominarii elementuluiveroic, PlEa la e1 eaiexprhna 'un regret plin de parfum eerescrNavala eroica a lui Beethoven a .laicizat transcendental '. -mtr-o· . drama umaria. Nu' CllnOSC. (; rnuzlca mill politica decit a lui.'Ull .triumf aSttp1'{;t_ Iumii; drcr nu dincolodeea~ Dincolode lume? Dar Beethoven'. n-a avut un singur moment, regretul.paradisului. ..

, .Medltatla asupra Dumnezeiriite face inaensibil 18 tttantsmul urnan. Ce .rost mai are protestulomului 111 natura, dud banuiesti pres bine indifere¥ta infinita a lui Dumnezeu ai neputinta lui fara margini ? Sa l1upotifi erou decit in'fa~a oamenilor .. ~ raw de ce eroismul nu este mal mult decitun simplu aes«. Sa mod, .adlca, neinteles de Dumnezeu, Aeeasta nemlngiiel'e e - unul din l;u'gmi1eritele nemurir.·U~

Ce amaraclune sa-ti dai seama c& sint oan1e:nlcare'~ td[:!esc fara peisaje dezolante.f De .. cite orf nu . te pEctisesc fadoarea azurului ~i contururlle clarefn dm.p_iicul1l,inti, cit v~i linifJtite~i arbori primltori, ftixa'imbierile apusului ! Un (:er fi:l.ra IntrebKri 1ili

110

o naturace .nu a$teaptaun raspuns ! . $i'atunci m~ illtreb ce-as -face iara ~peiBajul olandez, Iura Salomon f?i Iakob Ruysdael sau Aett van vder Neer ? Oricare din peisajele lorjti treze~tt) toatamelaneo.liile, toate visele legate . de nori . 9i de culorl erepuScul/:ltesaude adieri m~ine. Un eel' greUfillvast,

.cunori ca. suspine materlalizate'; lntinderi' vaza. bonde,nascute pentru- a- il1vf11ui singuratatile ;')112 comentarlifizice la Infinitul melanconet. Un cerca o holta unei .iniml dezolate ... Pardi toate singlirat-atile au purees. spre inaltimi $i s-au oprit in drum ea tristejea .muritorllor sa se minglie In eontemplarea lor. Singurul .. eel' ce .. te poate disnensa de mare tli care.te invitfi sa mori .frumos :;;i n~ferJ.cit ..•

Sub un eel' ee i nt.l-permite gindulHidivis' se intind apeee n-au trait niciodata. !l1Sa~i;i .furtuna nu-ti clli. impresiadehvh;;ta. Apest5.tatoare, dirora arborh Iapazese tacerea~ieare tainuiescilitr-ull Iuetutntt'l}1ecostoateol1dulatiile arborilor sifoate raspun .. surlle ceru1ui.' .

Lucrurile ingroapa 0 tain~, care arputea sa nu fie deeit cea a Intinderilor,l?i se rctrag Inele,con= eurind 1a un .mister general, de melancolie ~i uitare, Ci;i.ci infinitulpeisajului olandez ,. te face. sa cioezica

natura si-a ultat. deea Ins&:;ii iritr-o mirare cos-

'mica III rnisterioasa; Arbori,ape care-sint izolate sau u~e?ri inghes~it.e. sub un cer, prea mare fata de mreimea lor, lntr-un., contrast deprimant; animale care nu,pasc Iarba,: ci neBfl!'1,~irell; oameni care nu merg nicaieri, ,cLa~teapta subfaldurile' de umbra eefmbraca: firea- toti ~i .toata participa .Ia 0 lume vasta,in care lum,inas-a oprit, marind un mister p_:eainv~nuitor pentru a Ii dure~os. Ceea-ce Ver~ meer van Delit,maestiu. al intirnitatii, ... al taceri10r c0I!!iden~ia1e, ne-a prezentat in arta portretulul sau

HI

;8 :in'teriotului, se:t1sihi.1izindt2.cerl1e ,'ti11~a t.l1'l,nmr''€1bs~urde marl d1111ensh.1ni, 'utilizinG' notatii delicr"te' 'Bi ,ate..'1uind parfumuLde sin.gnratate printr-o ami@'~rerii famiIiara,casnic:a. ICl.kobRuYBUael - lTl.:aim'ul-t vo-etdecl:t pictcr -atribuie spatiutUinesfiro,dt"cl'11dt ;~~n-sibilizarea iacedi iapmpo-:t\ii intr-'t.lti elro:'ODsC1i!1'

·iTI:unumetttal.Attzi. . tacereaapnsCltrHoI' -aeesta:e farmecIil de ·aezolffi,ealpeisa:jutt"iolanclez, l'i!-c8;rE [:-e'm-ai adaug:a 0 '\ribratie de vrerl1elm:cie, :iarb\!.de

{:;fIre·~n.'elctlleo1ia ·n"'a1"€ nid ;oPG'ezIe.~ . '

-'Ilr:i.TI'l.n-ez.euperrduleaz5. i1'iItl:feRtls-i~ '~:Sp--an.i-a (jntreDustoicv::;ki9imU~ce~. '. 'fariY@yme .. '~ ~ Duhrnezeu. Mai '£tInt -~i:alt--el~J C:'-3r:ele'n:\i':-l~rlt£i.

. . ,mm'3.runtaie, cl ,semti1.tmTI'BSc ;a-I ,etinQ~~te. ,

litDSfuJ. nnuipopnr'lltl'tlme -este~revel-ellemae* UIl.f!ftri;out :at lui numne'l~ujsa~fii"'Y.pr.i3z~'fit~ i1att"-b

,alta lurnina . SH.ll in:I3l'':l'fltali~ibra,'.sa ,tl.:e:d:eooeperie ,u;na,abfete1e.lui ;ase~.n<re. Vi1l1:a •. oo~i .. ;pl;'.portf'oo~ sa dtmtnuezeputerea Atotputernicului;,fiecl'lleina'll-O-ii cclinmister.Siaoosta nupoate eft l\OOt~Sj n~'~€~E.min(lin;de~enir.e"'O- .,p:arte .~caittati}e .soot'~e care , ,Divii1-if.:1ln.

Celec1teva'mil @lr'nlue ·is~rle 'it13etim1W. ··-'t)ttiota '~ioosa,~p.'Jrtel'ii . t;>iautbdtittil Jut 'Popt:#ire'1es-"aU

. - ,! - - ---,._ :'_ ,- .'_ '-- ~ >._ . .".,\_.,: .' "-, ,-- _- __ "

'i.~tee1.-itin'a4 face Ct!nooet1.t,-neb-am~lnaceW'Jiu.m'ate

·tifatffit\.Daca·tOO1te·ti\ri1es€1~fiau'R1iSi§' 'i;li'S-pa .. ,fiiiel, ~sUtzi;{:!tn€p,<6i:zt!ft. ~teisl'i'1lu~~~arir<11-e§1;e ~$i£at •.. :d~ •• Oel·de~lS:. "tt;C}ina .• cii-serea~hfliti ~~st(}l' .d€rrren'Vieere~t~'i"r.rp~a'rrrp:l:~tmb1l1 .• ~

~~~w:.:::;;~~~~

~ti$eaia-fiii, .~ -a¥-eL.!'hdi~erita:l(Jt ·ff~l'a$i . $'a

l~~ ·futr-'nn1'Jrftrtit:prt\p.a~tltJS'd'eChlJ:tati" ·,n.u1e k~iffita1ll.

.

~,Greeo", te-nbiehicerost a mat, a,\i;"tJ'-t p-e.:siu;,. f,1~~)oor~sea' inpictura? A fb~t cinevamaiap>?oop~ ~Dutnneze1;l.prinli~lii. ii>culol'i? $i Dumneze-u~,~ ~u~l f{)st:acmdva maiasecliatcie figu.ri uman~,.cu,o· InslS.te~ maiagxesiva 1.. Qvalul nu este la, Greco - PF~r;lus:rt,uneL defidenteoptic~. ei. formape care o 1-a flg,ura omeneesea. tuguiati£ spree Dumnez£'u.

. Fa~ iatoarsa ~i crispata lr~, directia eerulul s-a lun;). . g~t'cre~~ea:uneca int~coverticalii; alcarei,capat. de '.Sl.~s.fir~~te In Dumnezeu, precum c.elde.jos ineape l11IDnnaomeneasca. Pupna. nebunie, inplt!s ~i Greco n_e-ar~£L pre::ent&t 'Hhiic de foe inh;e eel' ~i pamint ~ ~l.no:tam.,fI l'ecUnosCJ..Ltu§or ,in tremuruL lor siral.>tllmi.omene¥ti. Spania este {)fladkii . pentru riot • dar' :pentrn. Dumnezeu" un. fucendiu. S-au imptelli1at

WZin.foc+ de~erturile pambtulul cu<ale eerului, Ru~ia C'l1s.tberil:lin_treagaarde irnpreunii'eu Spartia ~i en

IlilllLm.ezeti.. ,

.Ru~lsau s~anieturftclmafsceptic esteJmdpa~ Sl{mat .~~ .• DUlnnezell,dedt orieare metafiz$eian~,etm.an~1:0t clarQbscurult. pic;turii oli:mdeze"nu~chiY~" leaza~hltensitatea, dr~unaticadin. ymbra . arzato~r~.: a \mUt,~abkJllo.de;Greca. sau dEl, Zutparall. ,Arninddi f1€,.au- J;)rezenta t ttn~. ErrurcL"CcliIl.,Assist Un ita-

'lia~<yazut., dedoispanioli. N:irne.ai n-a '. ap~Qpiat Italjamai mult de cerdectt acesti doiibericL . .Drice sfi1tt~nie este mal' rriult 1 sau mal .putin sp:h'ifolbt, ~cestt!IJ;loporJfst@oiti~ dntre11J(Hhav~ 11 "prf1tde,g unparafJ'a: Cerut·ilOl"~.~

_.t;;IflrOOSCtttUJ-OJ.f1mf€i; ...• ctt. tbti(n'lfstertIF i.lnfva81f.

~~.~~~:.;.:: ::~:~£F$~::;e:~~:=~::::f:::

tara absolutului. Pe Dumneeeu it fitt~lf;gjinttiste,'

grave, in deznadejdi, in sbJguratati ineurablle furioase ; melancolia este 0 nesfirsire im,a~enta, vagtremuriitor I;li 'balsamic, fa1'&1. un eorectiv al Iumi.

Deosebirea dintre Spania si Olanda este mcomen-'. surabilul dintre disperare i;li molancolie. Insust Rem-brandt ne il1.V,ita saneodihnim inumbre ~i .~larolrscurul sau n1.1 e decit un leagan In care .murrm revolts, fiil1ddiam trim farilchin. Tot Rembrandt nu este decit (L;;teptarea batrinetii. De aceea, gre~ am gasi un artist mal reflexivs! mailmp~ca~. Ft.*' de Renasterea italiana el este un apoealiptic, ,1R!' fata de spanioli - un gtndltor; calm $i LTJ.te~i~rizat.

Dintre olandezi numai el l-a inteles peDu~ne~ zen. (Aid sa consiste explicatia~ de ce. e1. a p:ctat .relativ putine peisaje ?) Dar D~mm.ezeu: l_:unu, e~~e o prezenta care deformeaza lucr;:nle ~ pl~a la .~-:l: gurarea .lor (Greco), ci se degaJeaza d~l1 misterul

.umbrelor, ca 0 germinatieimpalpabil1i ~ c:ar':.bscurului, Omul sopteste ell el'j'ntr-o pietate admca, d.ar

,retinnw. 0 blindete reflexive :;;i 0 abandonaradiscr~taii inviiluie pe amindoi, de frica. sa- nu se ~,~ ranjeze nreamult-Ce norocca Rembrandt este.d~s~ tul de l?~et, pentru casa nudecada 1n Intelep~lUl~e, aceasta. nenorocire aOlandel, care a aces-o dtnIs-

torie I

Exista ult criterlu 31 artei In afara de de eel'? Daca n-ar fi' decit ardoarea 9i maximu~ de .tensiune, nivelul iunui suflernu poate, fi-dDcte:;_mlnat iura raportarea .Ia 0 pasiune absoluta, , eert, acest criteriu ne condamna -la nemingiiere. Cam Rusia, :;;i mai ales Spania, ne arata ca.niciodata nu sintem prea aproape-de Dumnezeu.cpentru a

'l: v .. • ;.

drepvJ.l sa fim a LeI ...

114

Dupa toate Ideile marl ar,trebui Imnlintat un

",_", - - -. "', _ _ ',.- ,f;:.'~-_ _ _ ol..

.. semn de exelamatie, pre cum sch,eletul .pe trans-

form.atoare electrice, Atita irealitate maohliga8~ simbo1izez procesul universalp:rintr-un etc. plasat umbra,unuiimens zero.

. '. Si,i fie totulnsa de lipsit de c~nti11ut? Sa se fi oprit lumea .dirttrulnceput? De dteori privesn cerul d9tig' siguranta: nepHicuta :' nu exista isto1'ie.

T4!lptil' este 0 alinars; Darcon{ltiinta infringe timpul. $iin vjata greuam.gasl 0 terapeutidi valOl.biUi );on~tlintei. Tot ee neaga timpul este boal&. Ceea ce e mai pur ~i mal sanatos In viata nu e decit 0 apoteozii .'a vremelnIciei. r- -Eternitatea' este putregai la Inaltatemperatura, iar omul ~ un hoit, deseompus pe eadavrtrl Iul Dumnezeu,

J S~ poate Iubl altamuzica-decit aceea care exprima absellta omului in "Iume ? ,Pina ~i func~h~e$_el1tialli R ginC1iriinueste ded'tmeditatia acestei 'absente., Ctlcfintr':utlt;,lntrudt "fiinra lJinana.' este prezehta ln-Iume, ea nu repl~eziIlta un plus diferen~ial care 8':Q, individualizeze, Absenta: !ida, 111S&" 0 proenlilicnta dUi:et(}/isa, care vse poate atenuaprin prln tdstete necontrolata; Estem<i:i' mult ,"{1eclt/revelatOl'ca 0 asemenoa absentaplL.'1i1 de visuri -este neutra divil;liti'itu, a, direi exper'ien~ constitute onaturaaparte, un gen specific. Slut atltia oamenl care gmdescl?i viseaza,?i .n-ejung, 'totu.;;i, niciodata' la DU1l111eZeU san Ia ideea lui. 0 tr:istete carenu tu-: 'in sine necesitatea 1l11ngUerii nu va pealiza "''''T'i'T'lr->n ta :reHgioasa nlciodata. Deaceea, muztctenn-: lldica _ aeei ce .se satisfac cu tr:isteteazn sine; stralni. de Dumnezan, Absolutul esteo te speclfica a tristetH.

115

''Orga ~ te Intlll1e:;;ti .-CU,'Dt..m1nezeU Ia S'Pa1iUlu~i.

Cel1o- prin gradi.nicletoamna saufa . unel mraziInguste -dtntr-onoras v0cni; 1ar.· .• • .' ...•....• te apropie d~ ~1 sup un, clres.ce-sl scuttu'afiorlle to adierile primdveri! •.

Orga este ocosmogonie de lacdmi.De riicl.rezo.;.

'. nanta metafiziCiipe . care Jnl1aut§i .L n cellon-gin .. tllnimdecitinexpresie.litica:~i Intr-uri tremui" l1~Sialgic infinit subtil,izvorite . din 1iorurile tl£~n-

~+ 1 0 '0':' ''i' ~ to. "" 't"W b..~'

dense are unma, m.m;ga se all. Qm",erpre.eaz£!,.alRiY.tu",_

tul fadi .intexlnediulsufletului 1'JmenesG. lata d~ce esteea l1'1stmb:nentul'cel mai;pu:t:iu<umauf,li ·irnpr~ia stranie canici un om -n-a'cmtatcindva lael!Dim~

, ~ .' .. I.

potriva,lncello~inautapar t{}ate'slabiciunileo~,,:

nefjti, trm1sfigurfl;tedeunregtet n.epthnintesc.

"Clndin zilede J UCI'U intl'ilntlIDp1t:'l.tori:n:tr-o. riCa opl'ivegtCindiferent 9ideodatae9tic'su:rprltJ:1! acordtu'ide otga ; sauln 111sere,ti. dintr~ocasa mata'c~i nelD:semnata, te retin nfeditatlile·ul1ui sauuupiJ .. -smleze vastedtinelancoliu 'in carese: pese susplnelemnnflautr-r mai poti atuncl atii:l13J;![:i(' sing,1JXat5tH eeva ce sallu fie Dumnezeu ?

caseaaele .imaRent~

,) ,

de,ci din. Dumnezeu, c~e pare a sen lasat singunttici eu toate de~erturilelui.ilcedia sint adevaruriie dupa-amiezilor de dumintea in apasatoare & ffilnastirilor'?i tot ce nu este ~nDumnezeu. Sufletullui Baudelaire Ine'l,'Ul

traieetoriei 'uu1:ane'l Shnpolvl cerimpinzitde'\1"iermi.

De laBaudelaireal11 lnvatat 'ca viem"l.ii (;1;hi sluiei ureehi. Nu m-amgmoitla asta, gin.dit eli via'~a nu edeCit l1l'\/extazal v-ier:mUo:r soare.'Fericirea? Un menuet d~ vierml, -

'fi,;.,aiintL."is 'oglindacind 1ntretine .~i mcOaite n;,ai interpunedistari.~ unei inchipttiri ?"fi~m. trebat ,ochiia.tunCi, ,mal ~ma:rmllI'itide:Clt ;!:IDna l.Cfh>nide?Pl'ivlndu-:i,in1eles .. ai~ca enu ''Po1i . m1W'i PilpllelenHatate neogmazaimtlP.s8. i~f'pierd.punsurile~i futrebari1e;~ia'tu:ncisena§te o ;Pf'!l'Hu~.;:1 dine.oln' lmobilita-tealar, . 0 ,certitucdne coml1nica~;iU corPl.'tlui:;;i pulsului, ciuaatii ~iton1cah1 m'is1lJm:ilieil Japidar:nupoti71'l/ttri.Est~taCeTe--aochilorcaTe l1sigura privlrea spre propriiino~tri ocl1i;calin.lll

_ sean llivi-Su.1m jntero;;ni.fa,mQt~ii.'De dte?1'i apue~ ~ica !demo_arle,.priv:~e.,;.te m ,~, ::>g:!in:dii~,jlltre:a"l ,,''Oa-'ti ()chii~i veilnte1ege'tlece ;nll putt mmi,de nu pop,muri niciodata.Ei~io'U totu1.Cacio:chii pete ,de neant, ·cene:a,tj,igI1T5.di nusemai .pyate·

:l;hnpla .nhuic.

Un popor intral~cleca-denta eindjnce:pe~·'''!~'''r'U(''' tiseascs, .ti;.tlta vrelneCit nu-~iuzeaza devenicii luiesteactl:v in. mod' ,automat, sub "t ,el'Oarel' propriilor valcrt Ijd 'cantinutuxL Prep, mllltamilrire

. gloriana' nastere lao oooseaU\ ,reflexiva, baza a plictlselii. Amurgul unui po.po.reste-,.ioentic maximum de ll.1ciditatecolectiva. Instindele care creat ."faptele 'istorice"§i ,gloria legatade ele pierd rezistenta. iar peruinalor apare DLI£J;,!I3t;JiillI Engleziislnt tID popol' a~ pirati, care, dupa jerul.t lume~, au in'C'eput sa se plictiseasca. T::l.,,~~,';,.c

, 0

deb-arhar''' .... ' .1,,,,,": '. _"

, ',' .1~ ai;Ct;~,-re~tZa€pUIZarea vita 1 ;;~i ,.. ".!", ,

tu. I .. pentru .viata ". . 1- .'. • <, '. c ~c, :;L."e.,,~.(). .. \C'. gus-

• w' ."' L la.In culmils ;vltaitM'l-if R' . ."

msparut "-" .. a' ·f. . ". u. . va. rL •. :tomai111 n-. au

. - u'" pe ata namln,t 1'"'

'Parham .si .. d.:I-. "" u. Ulmurma il1vaziH0r

. ._ '.' .;1 ... mer· 111CaUza virusulu! crestii ... •.. ,~

VIrus mult. mal con .... '" l' ~ t'l U •.••. l? n, (;1 ,Un

~pL1La , ,aunt1'lc si fat 11 '-

nat in slmbure: 'plictiseala . E' ,- .:' ,a,..,11 ,rni.t' ..... .. . .~c~. 1 aU;·lnCep1.lt sa A'bW

~m,p., pe carenu I-a '. .' . . - d a

m' ' . . 1.1 mEn n1.1tut "UTI·nl", C '"

,Llm.l)1.1l lioe .'''. ' . l:<.,... .~" " .. eU nmne,

· 1 o~r eSL'e un blesta ... ,' . '. .

~'.L . '_l_' . .. ," . J ...... ~m suportabll 1)nHl'fl'~'

ultOr u.a:r este hinu . - '.' . L .M1:::>ln-

geam.~u . '.' ....• ,un c . nuUllkpentru -un popor. CeCjn;..

; a timp lilJ12r;daca nu dumtafa-ac . .

si:i:ii desubstanLa '] :n'd·. '," L, ontin.'. rut, 11P-

. V" y. v 1&1 ea. tempo"aFt~i'"

caract~tisticaaplic:tiselii. ". He J, ""':rll€ste nota

Aur.o. r.··a .. euneaste ·ide':tll.'n·· .'n:r:n·.'l·~'"' 1,' '.....

>1_ _ 11.' :. _ ' :L - , ,Ci, ·.0;" 1, .... t1- . ,0:..-- - .,. c' ~

lar 111 IOC"i .pasi .. ';' .' g numm. Ide . .!,

..•. .~ w . c mnJ4 -apare ne1.Zoiadistl'acti' ~

descendema a 80"'11;0' .' .' r. .. '...' ei, Cmb-a

....,.. . ' . "'.:"'1 u.nm popor este reperabila.· .. ,

va:nat.llie de ll1tensltatealeD1i,.. s: ·~ "1'" . . .. :P?TI

· I..·. . i . • ': Ww . ..;. ~ Llue 11. Deeadenta .. n,..

ee ... pe. '. remeo.hab. ua, S.l.·n.iS+-;o!,\ C" aW'~l' 11' i-.· " '.. .'.. . .-

,_ Ll. v_. '-' n oxrcara Ii '

rusu! sRturJ':tianest~ fatall1 orica~oUi~l:gal1is~Pp n-~lrelemor fara S""'1.""· . . ..•• " . • opoa~. li .' . '~t' . -, ca~)u.e,ca ~l mchvldul izolat el! - :nceze;;> e,savuTlndu'-$ibuimikit 'Ra'l-' .' , ' ....•

p' .. '. .' . o-c ... receagOI'!lR.

_ . I'm. epicureism .si stoicism Grecia an. . .

t'funad'li'l~c'" ... ' .', . ....• ' .'. mcercat sa

r -. L .. ere ~ acest "Inal dusiecle" snecific tuturnr

apusurilor istorice, Simple paliatlvo ~~ si ·b····· ~ /

de reliO'li~;'., ... ' ...• '-', a uno.enfa

:. ..0. a .~~nCI etlSm.,~. ului ... alexandria . RaW '1." .(! ~ .'

acoperit 'f '1 . e- . . . '." u· a tost

... , ~r., ., a sificat sauxleviat far~ 'x' , 1 .' .•.. •

rulenta s 1 +<"1'>1',;' p' ! . l' .r . a sa-r anuieze Vl-

_ .. ' .' .UiJ"_.,~.na .. ~ h.ct.'lsealfl Intra in. A . ,. '., . I .

pleac~ ,. .1 . T •.... srnge sau c u~r

'. A .• - a am el. -Umri poporcare a avuttotul '

sa-I fie .urtt" A,.",,~~ ~.'. . " •. ,~ .. !, mcepe

',~:' mtocmai eft unui mchvid caret! trait'~

prea mull; S8U '''j';2'' 1'0"'11 S' ..""

• '.." .. "'10', ~ "', LL • ..,. 1 ce-pot! face- ca sEll

extirni uritul din <:~""r "'T ;

'11 _oi. _~1J\.A a:, ~.l..\!6e! ·oa~e Iegiunils i'ncl"dnnl't'"

'alP inzertlor" "'l " _ _ .• -: . . ... __ . . .. .'~-~ .. -- ''''';'_'i:~_~.Il. '&"i

-."D.;-.l.~ vi I'.U mU.L pot.lnv.ior" 81.'1"1',,4-,,1 tin d

_,'" .___- .. ' ... ' . _" " _, __ 0., -!'. '_'L~,i..e a TDBe e

serrba consecutivacunO'aijlterii'sI saturatiei Nu« ~ . .t~ ded't pH nt~QJ'>"l .=;' •. !'u •• ' ¥ . ~ l'. ,.1. •• e::nsaa

.. ' Xd'J~;:.~a oLg<u1,tCa, acnea de'7l1'ushll cl':· .~, d

p .... nlT •. :'l . ,,' A rl . ~.' " -0 . ",,,,lu .. lI; e

.I~ _~ i;-.t .l,,,,e t.l1n'G~.~stlllarl -~ iar cl'n..:J S" (11'" hi''_' 11

'1 . }'.~U" \., .. l,,"vfl).11 un senti-

12i

ment devirr'~usau 'Itt 0 vlzmnenemiloasa ne.dovedeste dta carnee~ista inspirit;

Cu pUctiseala'apare neindestularea in universal se transforma tntr-o dupa-amiaza de mlnica. '

Intre plictiseala care miroase a pi~h~lnt a rustler , ~i aceea parfumata a saloanelor engleze sau .Iranceze . deosebirile sint mai mid decit. par, did la ammdotia sursa este aceeasi : Inaderenta singelu! la .Iume.rCa ea se exprima 1n'melodii taraganate,il1 8uspinetelu.;,

, rice sau, dimpotriva.rprin gratia inutilii a inteligentei, diferentierea priveste numai rafinamentul,. dar nu esenta. PlictisealaIn oriceforma nu .. ~;i are la baza ondulatia gratuita a inimii,i?i, fie ea teluriea, ,fie spirttuala :« antinomie organica iiasiguru "secretia'~, nelinistitoare, toxinele ei .cOJ~o8ive., De aceea, nu este plictiseala care sa nu ne'reveleze doua lucruri :' corpul ~ostrn~ividul1umii. Picatul absoarbe razele, rinichii despaaie verdeturfle, jar stelele putrezesc 'ill gingii.

Pacatuleapital al cunoasterli este d'tainceputsit vada dincolo de lume, adteadtncolode rezistentele creierului, Ce fel de celule se vorl! adaptat cernlui, din moment ce tnplanul naturii n-au fostpre-. ~azute . asemenea excrescente? N eprevederile naturii i-au obligat pe muritort satranSrorn1e hi.ilnaip, organ al cerului, $i astfelam Intsat 111 n~cul abso-

'lut~i universul a fugit de sub p·ontrol.

, Imposlbil de a Iubi pe Dumnezeu altcum deeit U..; rindu-l! Cine n-areen1otia absohitulul ell mina pe 6umnal' nubanuteste ni:hJ.ic din teroarea metafizica. ~ constltntel, Ateii :;>icredil'lcibfi\iislnt niste pro~U. eumsecade, care s-au atal1jatpract1.c tn: ti~eburileul~

t22

\ ' -

tirne. Inferioritatea uneico14~tiinte metafizica se ma .. so<'!ra dupa ,.lnttE(barea:, exista sau .nu exisia Dumnezeu ?Acelee crede ca aceasta estelntreba:rea,este

un Ineonstient ridicol. Dadi exista Dumriezeu sau nu ?Ce eonteazii acest lucru ! Doar stim ea el existu mal n1111t eirid.n-avem niei unnl'otivsa e- l recunoastem ~i caunei .neliniatl pure Ii este indiferentdi und~va se aila un Dumnezeu oareeare, 0 cunoasters care ar epuiza Iumile f;llile-ardovedi inexistenta lui intr-un proces-verbal cosmievn-ar putea isuprima. furta _ amestse de luciditfl:tei;lidementif :_... care 19i-1 creeaza spre a-~Hndestula .iublreasi mai cu seama ura. Dumnezeu este :o functie san un moment ce+.deflneste vi~Vl noastra inpragul autodistrugerii.Ciinu€xistii sau .ca estepreaputln.j.! Ce importa,' dacaprin el Iuciditatea seechilibreaza cu demenja ~i TIe racorlm furia imbratif;llndu-l criminal 1

Plictiseala este forma cea rnai el.ementaru de SUBpendare a timpului, precumiextazul este ultima r;i

. " cea .mai complicata. De dteQI'i ne plictisim seopreste timpul. in tesnturi; uneori ii auzirn oprirea ~i-i savuram cu chin tacerea, Orgariismul este atuncl un ceaseare stU1}i care ,'ltie ca sUi. In orice plictiseaHi exista c9ri:;;tiinta stagnarii temp orale, eu am mai-mult

eu cit dince napllctistm malmult,' din aceea 81ntern mal putin incoDi;;tientl.lnpotentarea eonstiintei ~. :;;1 ea atare a izolariinoastre In lume ~ plietlseala este'll1tlia tteapta ; pe ea se ridica ~i( .se. eonsolideaza singuratatea splritului. ~Toate bolile se ba~eaza- mal multsaumaiputtn - pe aiectiurti

partiale9i,ca atare.iremedtabne. Cad bolile ll?i au locullof,locul celefmal mid rezistente,unae se incuibaca mtr-un spatiu predestinat, Dar care este

123-

spatiul plictise1ii? Undeelocu,Z ei natura'!.'? Trehu.ie sa fie in roateorganele, 1n intimitateatutu:rorrneni;· brelo~, vacuitaticerle aducamlase d~p~tel'i&ub-. teraae, Maimult. Trebuie sane in fi'ecare [I. cerpului un gol inrihitezL'1lal; pesteri ale e1emente~i vatuitati ale fiint(ei noastre,carecol1stituie un spatiu vidce tindes'a,se dilatet?i~saci::jltige teren.' Atita vreme dtacest spathl !,i;1.rnioomdiferent,~nu' stlm cee plictiseal~. Da:r dnd eI devineagne.siv~ooboseala totalii ihcingeocganismul, .rnt;Ut .Tria! g1"Rva' deert .cangrerra particuiaraafiecareibolf. Plie-

·t'l·~""ala· aceea care a .prins . tertmQi-si intiude' domnJa-

u_·, , '.' 'Y',

pe tntreage fiinta,prive~te ctlAiispret~Lbt:!.nii'vdirtta caricerul, In' nirmele ljli sub teroarea ei,: parases:coa.,. menU _ d1minul. ~i 'moartea .~;gI'eabiia .. legata·'. de el si se avinfa in lume sprea murf un!ievafaraaco-

y . ,

perls ljIi fadi lacriml; adolescentlf .se 'gindesc Ia. si-

nucideri .in"zile infinite de prima.varii, Iarserviteasele fari\ :amariti se Iamenteaza .. duminioile, de parCiHnhlla . lor e uncimitirincaremor\iinupotdormi..;Diil

. • l{ .• . H 1 ~ e se v. . .~~

plicliseala aceeaorgame""~leSel).y"al~~anac~1lZasau

Cti ~maindepa:rtata:. fara·obi€ct,·il'l afata de iIn"'Ilag :preltlilgit tn.fiecareclipa~ilnmullitde;/ilecep.er''' cCef*tie.sa~na?te· .indoiala.· ~i ·t>asiW1eaj.dezfj;greg~~a

- $phrltului sau .autodistrugereaernica: '1'{)ata' \da~~ •• ntl· este-decl1;..(:)solui'i-e a plietis'elii.Incerd .~u;Hea&ite Sa!vezidill ea;· Me1al1coUa, )·tristoetelil,disperama, ,gix$zaiim:ta~l ,00 'Famili~adintruuehittl~~Y"~' :ttlk:tmelii,;;.d~·aici, .•. ,nedif~r~1tierea§t{}rlgil1at"Q;1;a'Ces .. teia&"tista flD:rialetne1an~liei·§litristetii.~ i1'niJ?~~e ·'Sltn'iigindestlatlidMi~"cllUiev{}l';ba,detllliC-1iseali.' CU'o8;:titmaiIniult .<:y- .eit€a~i.esteiritiiattea}}ta a~ ''l'i<!acioori1tiinlume ..

..' ajunsa aici,plictiseala s-a . negat pe sine

insa~i?is"lldepa:?.it .in absolut, <r

o euloare este 0 stare de snflet; Intr-o senslbilltato ntutntata~texcitabtla teate culorile inspirii tona1itatl . arective, indfputem traduce viata: sufleteasca'lntr-o .gamacromaticit Peatitia oameni iilasa indiferenti un ~murg ; dace., 1n811. pe unii ii scoate din ei illf;,i:;?i, faptu18edatore~te nnmai dispozitieiin care.te transpune un~anurnitgen de eulort. Intr-olumede lumina'pura, viata sufleteasca ar fi' Qmogena §li ar avea 0 singura dimensiune. Absentei obiective de culoare I-an corespunde un alb psihic, Etel.'ogenitatea sufleteasea lllnvinsa ~i~m asista Iie la unextaz continuu,!le la un aero.afecuv,

.Culoarea este su:i\irint.a Iuminii, a spus Goethe, Dar anoastra ? Nu suferim Dol eu toate culortle '!

. -

Sinu esteuneorl aspirafJa spre lumina.fara ebieete

, a. extazului 0 dezerjiune-din mrejele cromatice, din

. eulori. ca expresii ale aceste] lumi ? .

!J:'otul inviata estesa t..er;;tii plictlsi esentiat Ne; nercelrea este ca aproape to~i oamenii rarnlD hi supra-

fata plictiselii. Be cere mult stil pentru writttl substantial. Doar atunci intelegi de. ce fiinteca:re at' vrelil sa epuizeze=toate slnguratatile generatoare de lacrimi.Penh·uele,ce estevlitori..l1? 'I'oate Iacrimtle neplinse; to ate pic&t'Llrile germinate dedurere,

Sulletul oamenilor care au Iost turmentatide Dum':' nezeUSearnal1a tiD.ei primavei:i··de vicii.lncep adevurate deeadente florale, dezgusturi pal'flimate,mu:' guri lnfectati. 0 inflorire deapusca oeurbameian':' colic a !ili ttmida a Sperantei. In zadar ai vrea sa, .te mal am. undeva, cacinu mal' potifi. decit, aeasnp1'ci, deas.1..1.pra totului i?i nimicMltlLH 11'1te1egi atuncipe lin slint ~antajist ,ea Leon Bloy,sau pe un cre~'i;ilT.·anticrestin ca Nietzsche. Sau iti pare tau ca nil ef7ti un Iuda ca sa poti trada un Dumnezeu si Sa cunosti' remuscarea. $i-iinvidiezi pe totiexilatii p8,mlntul1Ji~ der,>iunlversulnueste decitc Sf; Elena, Invoci toate singudl.tatile oceanelor, desi Iacrirriile slnto C011S0-' late .mai directa r;;i mal eficace. Nevoia astade ate 1neca, pasiunea fara-fundulul,. dupa ce'te-aiihfHtat

. deasup:ra fiintei~i a 7nefiii1tei! $ia.tund e 111~i mult decit 6a118.1,(le ce ape nesfir:;;ite te chearnasr te a~;:; teaptadecite ori te ridicl deasupra lui Dmnneze"i.l,

Remu~carea este flacara neagra a. inimii.$i peea n-o putem stinge decit sub oceane ~i mari, Cad re-' muscarea pleaca din toate elipele 111 care am Iost deasupra siIn care n-am plins sub Dumnezeu. .. Ah! Ce nemilos am dezertat din umbra lui ! in lume 1.111 mai este :racoare :;;1 incendiul se propaga in fla.carinegre, invizibilein nopti, iInte1eg groaza lui "Macbeth:

Demultau plecat padurile ...

Cre$tiniiau vorhitprea.mult de agonia suI1etulul.

Construit-au biserici numal pentru ann se sufoea 1

J

preapoate cabiserica sa 111.1 .g.. ~ ~

terorii.;;' ·.b~ • rre deClt un mormlnt

'Nevoiade aprofanf.l toa~ .. . .. ' . . c~"llitirelorintr-v~ ~-;o~· r mor~ml1tele,de ada viata .... ' .• 11. ,u.n1"';nl'~':p:' ~a IlJs'PrHnfiva.ratecd .. e.sic:rl> ., . . .. - = v ~,~a In eiuda bsol . . L_. o$tiu .taranii . • '..' (a a. so utuJuimortiil As. til

.' carese fmpreuna n •..• 1 ." ...

..prmsuspineUicereaaar .. x- In ~ :1nlt1l', ofcns.lnd

tv·. gresiva D mortll Ct··

era a e sexualitatef.l .p.. . 1.· .". ,-,~.. e ransflgtlA.ct .w-V, e.o J.espede de morn n':j_ , 't

11.11 se VOTO'asi l{>vi .. ... . .. . . 1InL . In Cll-

c~. '. .... .. 5_.nel pc f!lAll~ pi ~;(. ·1··· _..,

avo ea .ocazia. s.apr-ot'" + .• ~. .., . ~ .t. - .• i.TIJl,lTU,Ul. 9.i vorn

. .. . . - estam ln1J)Ot"lV') n' ." •

. unu~ tap -de bere.', .. - ~. J... C/LIOql1 ell spuma

C~l1d nu te mD.i intereseaza' .. . ~ ... . .. ",

r~redec1t 0 slima de tristet.i ~\~t1:C, J3eetho~en niI-ti It! este m . ... . -v PC"ll.ce.AtuncIBrahm" .) •. ~. '. ai aproape, fiindca 1:' '. ..., '. ."::;

In trlstete.Hi.·nrin ac ·t ....• [U~ mai putin orgoliu

T.~ "eas.a se ab"ndon v . •

reverief. ..' " ." ieaza cu pie tate

D.eznMejdeaene,·O'lc· ~ 1 . B· . .. . .

• ~b t!~, UI . eethov t· ..

faei planurt do vi"'tw -" c- - • en e ooHga sa

murgurt int~;.+ '):,a 1$1 mart;lU.r:lle lui funehre sint a-

.. .. narrtoare, 0 muzlca tonica -d ..'

1fl1.l:ment., ce stin'ulea~i'i .p.. • . .... c .--- a, .€ eroism

num€ntaIe .C· • , .. ",.D.sl1.mea pentru apal'ent€mo~

. e pu, U1 Ih no B'· .

de mare detas - ",' N···.··, "'; une eethovsn in ~eliDe

.,are . 1 'U €'''O!+a'' nici w ... .,. . ~

I) . .... ."oWV. .lel inurnl' al . 1

. l.unne.z~u In sl11..O'ura+arl . . 1 .w .u . -; .llZl€ ' . .8

.: ... . b ",1 esa e. Fara O''''nlU •

e.l .. nu putea f= d . "to . .; b."'.'- .. m .. uzical

"'< 1 eel un tribun 081' ...~

intr-un port Dlandez... ... 1:. ecaresau un hamal

Cum pot mprioa . .... .

tire 1~. scare ·'l-I'c~· ~enn vara ~i cum de exista cimi_ ... ,eeaC!enernurir'· u. .. •

:vast a1 sudului fiind ~. e a-a nascut sub cerul

,.L """11 soarels . ..

mQrtii. ••. _- l.,..· este smgura negatie a

d\teicllpe. In bana1it~ti_ apasiitoare, in -ges'tUrile .

mal Inexpresive fili in furli vulgare, in cirehlrtla 'muIt d~cit inb.iserica te .pomenel;lti cutremuratde

.emope finala, care se prelunge~te ceascrt ~ !:lile

inv-aluie timpul intr-un echivoc de l'ascolire ~i voluptuoasa. Sa potivorbi ore tniregien: OIllIID::m

ce-l .dispretuie~ti despre lucruri vesele fill imlifE~reltlte.

. ~ieisa nu intrevada deloc ceaptoapee~ti de . cat!'!: din wma,cit e~ti depierdut pentTll lume ~idre

chemaii de sfirr;;i t te agita: ! Cine nu~ bamlie~te i'~P./ln- co

seamna a~teptarea de fiecare cliplLa· Judeditii

. prea timid cu Dunmezeu fili tncapabll de aceastit tima- provecare. Nevoia uneira&uielidefinitive patrQnul.,p:rostiei. cosmice naf}temsuflet acelll~ta 'a~1'"!

teptare ciudata. ~i poate .$i dorinta de a nIl tnaintede a ealca sentinta Unuiacare, dupa

creat 0 lume mediocra ~i superflua, gas~te de(iU:vi-- '!lj!>11~61;~tiila; Jj'()eti

jntiica 0 raal.poate ~icintari. -

. Nutrebttie sa fiicr~till pentru a te .cutreli:lUI'a . lie :.Jt!decata de apoi satl.,pentru.cSo intel~e, 'VJL'e~,"'l" ni~mula exploatatnumaiO temere~i '6 ~!~~:~/·.··:·I~I\i;z:fr~~~n~a~bEta;~nist6I'i~ir}f\ . .,;;·;;:,.~r';f'a Oare(3a.r:p.-~i"'~i;K;;

<:»u,eneasca. seotihd' ma."'{imul11 deproUt.p~tru.o "'UHa,n.~e;s~

vIDitatecare §i ... aaUat., '. lalil ~i fara scrllpw, v~' WJ;a~lZa"lrttr;~n <>

. Jmie'catil .de apof apare in· :con'itiin~a precum "'. n;U>i~'" ne~ 'Pacatul sau,ingerii e , Un~nt; -ce' e dr~~·····.

nedeterminabil $i imprevizibil, d·al'°n1il.ll·aal,o'll)'lRln.1Lln·

stadiu al nelmlstli .. , Credeai d te m~ti eu 0. FetUitaare-ptin. 'abS(}~ut;cimte tre~ttcil o· ... 1l d$lica'.115

Mai .: Judecatarle-npoL'l Ei~ir?Vrea U'j; :tm1Lle2.e.l1·-$i·

nenud:1)moare~in'Ca'o!ll.atif.'l J!'ili te sp·lerlia..· .. Deattm-i

ci\ .l\u ne plictisim i~ morminte t

Singurul argument impotriva nemuririi este LUU .... .,' k'f,~1hd'·;..,.X 6,;\;.,H .; ~;'~.;;i)(\,,,:.;,''''

~.f)iftatrea..ittkpWaea;de altfet, . ;,fa·,c~r~litterd,>'i3i1:i,,,tin

~.1, ztea~ .p~~oot~ /~~l:e~!dsterl~~

t.

.. , ,l'ashlneaa Bsdl'U{\1l\_lF'11i~~;'tirt\rstil1~t~C~ti~)i ". . ,inger,' alto! t pc ;llii1eproo.rrdf(;J:!!1U ~ ~;DU111~1€~eu_,smi

./ ,',; ''''.', ,; - _. _ ''''''''',-:- '.-' .,- I: .,._ _ .:, .. _ - .r._ -.,.

'. -\7i~rme estehibrid~ Caci,dinn101~nt~ !1U'potL

: ,p~zni~ af rri£i~it~llt~A,n~a~~.altToik declfs~ pa~!iFa: / : da\rre.Ne:'an1vin~ec~ ~n_:.clivir¥tate~d4~artfPUj

tea roade mikar din .1mmi}es.qntelor !.' .' .

, v " .. ' . :"/"'.'. . .. J' '. .' .. '

" '. Sltft -zile d'C' priIDavar~~tii,dedizolv:jiite~ .. cu

\firi:tcald~iJ1eprilnant,/dtrd llse'Pat~Q1itoti

vor mtlti<:plni'illl amurg, iar q__amcnu,' .'

suprlwietui sp~ctraii -:§L visatorit .. grabittprin. tate 81' c~uitIid:ll:"se-pe' fingazid\ri~ - :pipaindu;;.se

/~- . a 'ae ~~CUl10n~t~\~i ;p~riihdu-;~e~e' a,tiLt~~e . .rega~i.'tn astfel'cfeiile ti .. -aduci amiiJ.tede unnllme uitat~e-

. '. . "'''''''~' . _.. '.' .' ,

fata, care nu ti-a spus mmi.e in adOlescenta, dar .care

ac~in 'te s~bjuga2rintr-o ~ta£a c'hil1Uitoat:e~i. d~vii ~1elahco'ic' ~eoii1ufilitate. Sau bo1ile~1:linttecut ~hata fata' fJi iesi. ih~~ba_1:e:cuom111~r~efunebra

,~ teoferi razeloreCl;Jli-8pHa{$i'natU!faill1s~$i este r' -'hoard. ~';l.ndtirhp.\ie~_ztial··91.sfl~ieto;;,in1ar~·.ilicerd

• . ' __ " - .ff,'" -,' -\. ..... _ - . -.' -

~. b' s •• " ., •

saru egClf;il, samo:p ... ;,:,~-. .. .-"".,,~. ., ...•

. . • '.> :.1" . ..>, < .' . ( .

. ,Duca m~hfi\lCQli,e~te obt1_ula, ~arn-ar~leac_~tlt~

vreme cit' sintprirn&ver.i. Caut~t;;.au IpoetiLlta1ra~pen~ tru a-?i viiid({ca 'acest .viciti'~aturnl~~ ~\ . f"',,,,:...b- • .;,.~,,,l

este illrinithi!ij~ prob£!l?U:jl;itu alerg~t~ •

_, r. -',' __ ,:\ ,,', ",', _ ' "o'-"',-~ - 'j~

vara illCUi'abil~~:B:, ~taliei 'p~ntrua8e8fir?rd~? rne ...

l~ncolie/p~ntru 11 ~xpi~ In·Cadrurpredestin~talsuS~.

) . _ ' -" I _'\. -_c /'. "p-

l"~~:-")\~'-O:':_~, _, ." , ':_~~_:. \r:.,__ : '_:_ .> .: ' ': ',':" .'

~NuOd5J;tasimfi·.neyOia ... de"ll mtiri,de ... ·f:@ine.~i te/""~

za~tir~c'd~.,tl11'ClEl~lendi·.aGeastEi·· pOl"l1ire .~' ufuiUt

pil1~lor .. . 'Vep'etitt :!;lllcste'.o r~a1itate' istoI':i~a.d e:kist~-(de

-, la Jnti.la:. m_el~nco]+e,Ja ci:Jim~tie- a~ceshda __';". ,or&l~

. " -.... .' _' \ . - ,:' ~ -, ._ - - -",' '\_.,', - -" . ',>-' 'j

.. lacljmal~gene:r,at_: de.Jln infini~ de ,i~idoiCtla".~~~ rill ..

" \ "'#.'.:'

. IS!}

'':.-

\

, \

--, ----

~I.

! /'

<, ",

\

"

ascezer, '. / If:,. ~ __ .. _/,

:-,Este i~ sll15~~rb~:~~m~orC'~ts~€Jj!~_1~rio;,~;,_

-_. "pi"l' div;n £\"'C8'7a n-;l,re RlkrOS:" U~cl_~ 8.;1: pte

_!~~:~ Cl~i'eijr~1e:~;~:e~rr1arie~~t~, ',_ CCl::<~:iii:_~I~ge

-carne, rie lcaga de Ttime; -+'71 3.$tfel IaU- ~l' e~e Lmic al inim:i:i/:' pj~~~irea' lIT AbsDI~.

138

/ /

imposibi1a. ' ,

'- '- - '. _- -' '';

Dat cIti - mi .:mHl~im 'duy ;--~_ -:' ,

--, .. - . _" ~

"

r:

._;.-

-~--.,

l_

I

\ /

a nu-l: putea sc5ate .la "h,tini;~i? " .' sarc'inu, d usa.Ia, b1_~ilS~11.~9i~., '

piCpt; -eft pentp.la pndoai~e fet~ci!'e~ !§afi In.tef'd~, jW(3st'

.... .nolds ? \ Saul ochi! ltii. P:q1;j,n~c1iI3stati~i

exprime 0 -sp~ip1a' vaga .a~ ce,. ';i_Jierdere "qj,it\~o:pt~'tJ'aind ~\Ce\m;S~il$'pO<;te. rrdtmudrea:lixispidtHa1i'zaftt cade 0, ~lfitlinal'ea'apl'oan{:) ImpercejJtibilaa eapuIlti 9~ !JUCC'J'C.t\;::.

. " '~'l/",q~ f'l'1 't" 'j' .. 1'1'-1":11' J"1tfe'J'lllt' .~. 1-1 ",,,.;,.,: -" '

~·('are "1, 11]',1,J,1 esc I, n ,e.:~ .JL., ,"'" ,.~. "co. t: .1 " ~,r,c~\ .. ".u v, ReO'.

fi}(k,~Sa 'in181,?gcm t(l~ita lueJOC(ncoUa ,. fCl:idrll, 'potnita'; ~j intr:_()"",,'Cl~r th)_l(ul~ c n~glt1aita lU.,Yl'c)trielnic!2i . od~}ij,'tli

_,."...~.~ ~ '. -._ - - ,- -<-, .,.... - .

~ l'pataum.Cot)iii ca i;;l am~mtiF'Pl~sim'tlimitele :l!eriCiNi'

~iiace;:tSta' pr:~C;in~;t~re,;.<1f:at;ig{a 0 Ul11hr'(1 glndi.to~rein;,. eonstlen tr:diJfll'[ldiliace. :

Am -flibit totd,;;:mila la{}rirrrile, ;i_tl(jsei:Jt:a:;;1 fiil1ilI.~,,;

. I' D ,1'0" 't, . . .' .,. ,.. t. ."", "'1 ';\..,

m,p . .!.tLilll.lyeJ,C CCltyc )~bm lOt:uL91'pe cC".eCLll:f':,mf iltE:!

nimic.J?e ratciti+:l pe'~i=!ii. '," /'..' ,

, '. De e~' '191:' fi .~;dolE~scl;ritii -atlt'de,ir0f~;i~~7ttle sc~r~ , . '1)()$i ? }"iindeaAilCEJPsii "brmuja~ca·tot~uY$i ~tjLl1ta Jor ri:'\i}11n~ 0 'b!in1.iiali pUna ,de. IntkiieH '9i iI&ilr:Jn.foD:d, ei -, nu stiu 1111ni(! $r nu .S:lntintewg~l~tl ,~ae~lt.p&litru

,Pfetgii:H)a'td~B;tii .~' ,. departe-dea.£i Inteles, prol~le!}1a: B!~trln:iinu slht rutati, cini~te. indifer,enti .ama,tl!ic·~i'· ITesemrufi~.a1Jivi, dri~.-fuai', ii;t~r~mti,' .totu~~i, 1iec'1t tinel'ii,a cator ,IJefericil'enti trebuie s'itne sPP'"" j'1(JJ ei sa'iric~fcarha o:.rn~ensifka. Ratareapoate sa

' ' ~ .". ,," .. i. .. ! ~ , " .

' ap_!lra. dupa 25 m~; Vl1~sta:.:.la ca!'e'lHcepe raspund.erea

fat'al)I'opDiuluiita.u cle~H:n~ Cifid nu re'aUiezfl~i\I~ic.ifth~ ehetn~il~impetativuit"ti taui~eal, cln(fd~:' .I' '/ . ~hrii d~' la dhl;ti:nati~ .: ta, pl:hnordiala, de~aderea conti11.Ui:i,te'plW>,eazfi: .lnfa~-~ .e ,d.i(3tant1fde'V1ata: ~are fri-~

~~~.2:~ . O~~iot)!nie \~spir~t~" Ratare~riu, apara 49clt

lX?Tui:ha ) .. lnqr. m.ad amhitii ;,§i aSJDiratii. Cine')1.i.f~i -a-'

'-P~ in'yiata. ilf-sisteI?-t~t:-aureros' alternahva:' aut . pezat!~utf1illiWri"este luT ratatjTrebliie' sli;p_,i vic':' [ ,iiVfatlpjl'ii cii1:;olitt lnfinit.: 'BaNi n-af a~pirat la'Divi .. '

~ '. 'L" - _. ~ ~.F ., ~'" • Y... ,_,

nit~te,m( cuno~t~linrita -. sl.1perioara. a'Tafiii;ii. . Din

.- --'_';. ..'''.

.' "'::.'

:" /t ,t~tl~

" .'

140

,\"

, \

;.

' .. j

j_

" ~

; i

. ~. '

- . ,J);J)8toi{'.villd.~~~e;nect~:(1i)i;<?~(Ra~~~~ik~v }.1~fl _, ~' ' 'IIItse prirnJi;!e~Sc9pe\trn~devar. ~a~~:.~~~t1-=~~:a mt:.~ oan:ienj,hnpartirGalQl~.l1i do1..~a,categ01:l1;, cm:~mo~.'- T;'eazu:teorGjfic eri~e un ad~V'a~\ce nutaJi~cluft.De 0 [i'arte este l1lultim~afci:u~e , : {~gj. mecanice,at~m~j;izat,a 9i en pic! "i1i' dcof#l-lsd!x liIpitcle, nathtii.-De <_\..,U,A C.L "C< e!iiva-carora-wtt111~:FeJ!mis;~f,i~d~a ,

. t!:agedlri:;:l': terisitu1pa .v:ietiiiol', ,r~pnrea__;

" ·me~lj.ocdtatea e.xistentei.· , .; .. ' ..

J • , . "'":.' ,_ ." '1,." ~ ~,\, 'ust .

Punctul c~ plecar(! a hn .Rash.oJmF~l e!yv.~ J '!,

' '" \ - ? So .. ~~ 'f' ~,. "J.,' 'a

Atunci de 'ee merge- el spre rumai a-I ~.J. •. OoL rrte

Iui bostbievski'd~, consecint:ile principiului,satl ? :!par

, . . ,. .,: .,. '.'. n' . "M,:l'~<lfe Ia . un oInt:ure-a.vRzl.1tmoartea nJl s~ .mai cgh.'--c,~~~ .-

. ·'';W'nsechlte. Sa selihio:mrh1s de - er~C\rea''fui ? San fLas;, kohlikml:_s~ prabu~e0te, fiinclca~vede' c~ nf,i ~)artlr~e ~.

.~ l' . C't:,·· ," ". +. \. / " • , .. " " • • --: ,.

i~e.or pu ill! \ . '.~: . ',' '.-:"( ._,.'.', .:

Un 9m'lndl, care b.Jungej!a glndeaS'ctiJ'Jlnala caput

, fi' .".'" . [. .'. \ .. :

dlstiJ1ctia 'rrceasta .se poate-sa' nunla~':fi~ulJ, ChGffl'U1:t;!i'

Se po~te, acildi, sa' nu-! rie" totuLingfiduit ? Ceflalti' oanierii/sin1; "ii1secte<'Deacotd: Dar~,itund de ce 'retnilgcarea~a th'mare aerL.--n.ei ? Ruin~ lui Eask&lrti-

_\ .: Imve~t~.o la~itj~e Ii -Iul Dpstoievski.,. ~.. ', ." ,

~ . Sp"e~t~c?ldemn dG> Shaire~p~~re sm~' Dm;tolBv'ski :- .

~.. ,'-.'" .. ' ('" .. .., "'~ ..

/ tm sfint criminal. Eate 0 haluoihatie voluptuoflSU sa~tl .'

inChipuL~irnbul·,l.;ll~ui·~:flp_!cupuinnalul' ITh 'mI,n~ -. B , . :filnta: re~iizl;;_d un'1rasnef il11.mlaIl ~i ultiJi1Hl patadox rd.' ~Qf3ibiJiilui'; Se ;;at;""'ln{agihcf 0' ~mbival,ep.ta 11}ai captivanUi? ;A' _Dinorl -cu nuniele)uL'DuDintZeu-i?e buze 9i ell toate im{ridatiile de qragoste.,. '. Viata.Au· nieriti.i.ni~1·lln:7~teres·-pehti~il t1r,hu:ife,. ifup1illlfe ;,:,.._;nOilt}ti'UsJ'l1i Sh",,!gtll'eleprobleme-al+ fii; "

Dlln1rteze{l; , ,,~ .. ,-.~~,' ..

"

tJ'n nebun este demn .. ~ singura'uate,D. I'llentaffi 11101- ~ - "

I ~'"1 J '" I

t.m::i lr~truclt s~"glnde9te" :fa )Juml]ezeu.]'.,Iania~livin;l ,

.;,d'e s~'premi Iljjt~uza. ·Ospiciile de alienatj VOl' fI . ~~;htui~eiribl~c ~ li:nl}'u'eaJudecaJa ;-,Ga~ilil. elB'~-

DLlmnezeu .afo:st pbmchit milidelc?-lh');:liselii(;i; Gin~._ "direa-, irite~ioara ,; a ~ebUritll;i~plerderea: contactuhl.i

__, - ." ---~. ", ,"_ ';" -~ - - ..._ _'". . - .• ' - ( '::1 ,,' • /

exterior cu. l\ltne~., iplP?slbilitat<Olu ue a~al c0iJ}u,_

nica i~p'u-n-cln. fat~luiQUlt1l1eZeUsau, -_la limits ,-

-. in' l/oc0.z1hi. :interi~:i~arg;J nl~!l~a .. este .... ~ . prlZU ·,elI,·

..- ' • .' .f '.' " . . • z,

'. fe6ta pecDiYinitaj;~, ~tiu(1iind c~ acellsta ,nu este ac-

" i~7sX~i1a' gecl~ prih~ruperea leg~rtut~n~)l~ :CU, fire<l; . ell '¢l~rt~bunia;este ~ n~~j, g~'ail~!$i n~~iHc:iI1C:), ~~CU, ~1t reL!Qnant~~~l se~mlr:de spr~zonille. ll~eH10nDl~ at,~ sllfletuilli "cltaiit:Sejnstam'(,;uza. ea.marmult. In, cen~

', ..... - " fiiQJ~i\:1i;:irt~,(~ind·.p~intr'.O:Cffhlstr9fa.~1ental~ . 'lntoi'c'i~ spd'h:;ie, tt1tt1.ror,!semnific::(ViilQr(-:~i. r?fu2:1 un : sensnatu~ir~f0m:uLui~ DuIn:ne,zell ~ste / ~in:gtirapre- "

zenta~are noate Baum1;!le ii6Iareaincl1!:>"lbih'iaa~ " ..:

~3-::,_ .: -~ ........... _. 'L, ~ . "__ \; :, • ~_._ .' '_....

,

- _;_-~~:

l_'/

'; '\

{.

I -

'" ,"-' ''._ .: . -' -)

'.E$t~ ;(; c ,.;reglili:t :i_gerref~laprtDti~e' I_~fitfti- 6~, ~J ''''n>' '~"", -0611'1 adue t\lnint¢, ae '1'evelati:a :y;gfiricinala , :{\!r:.~~isA podide?sca" la;r~fu~le:·:l:p~a~ ,~i1H~- , ,_', . , · ., . :aft,ll'lcl',[Sau regretul ea i-atr§lJ12ravietli1.I:..; 01cfdupi'i

reveI~th1 fLtiidame~~,<brl (;~~~iI~ce l~o1:i-

- -:' • .\ "."" ; - -, - - ,'_ - -: -::--~ • _; _-. • .... -:._ '. :.;,_ - I

~ivil:~ded' 8upel;fluifat&'1.· Ign;Jtiude '_:bo,yola., . III ,

~,/ , '_-,' " .. , , , '.' - .

. / ~ .l.; .:\ ~

/

I> - " /'

",

, "

,.....__J " y

'/

) ,'''-(' ,_/, _

_ J,4'9

-:.<

'"

/ . \

-':'

,(

I

/\

,.-

{ .. ~

-,

- - ---~ . ~

Scl1opcphau:er '. j:l1;~t;j~n~ - dr,' ~e-ar!l' bste lu lespe~ka

tl10l:fl1.in.telor 1:0hirll_ a oferi 111ortilor virrta,~ iiI'

/ - - - - ~,\.--'~~~

-.

j 104

~~,"-

,. .... c:;-~.~ ~

<.

/'

\ .

I . .. . ". ·1 - •.

.. : .. $i ap()inumai!in:'z{)l~\$i;..n·i,sfintiV~ad Pl'l'r7(l!I,"'\ .• ,..,'" <'-:"'~:"'" '\ / .t.:

.' direCt.!a . irl1ihii./Nuslnt:.destul~leln~ecr~itln-: y" ""j,,,,,,,,,,, "." . .' '. !tin~i1~rocul£~~iv.G.~ti ~i1~1c uhbrnd .

. .' '.' .." _ _' -~. i ~1l .. '. lata C.-·.H. sei.-.'ctt · ,0. t t,w.!,.<.~idtllr. e S1'.6 d.e. 1.11.0_n,...~

. pentru a)ubisoarele!_ ~ 'J - . -' , .

. .~rrt.l.Jotdva,'ei lrr.su.?l,imiltmtatea.c:for", ..

De.·c.lri.d.·· -, arti -.In .... c.·.'le.p.l .. ~.l .. t .. _sa-- .: ·.· .. n .. le .... ··.l.>c.l. i. ... t .. o. a.'.~e_ .. -.·.h.,.,. .... d l' t . , -, - .,.

~ , z ;rO,}19are,$i aivi~ea.sate subjtlge

lucru').lupa,lucru.~disp1tra lit J~lntul,~' 'AU,U,"O <u n-uIrJ_e a natu11i.C--ffie n-airivldiat.nici-

dull.li ,1 Ihcepiprin.caJace ~bstractie da~1Jieft~~. cd""'",_" :plantelB, 11T,1 ~tie ce~,}nsea~mtft :teroareacon~

. -!;!e:}t-i prin.'-~bstl'aetie de Zzfine.Acesta 'ijEWmmll naturl1121eaca,din oroarea'

';diriii• .'L: \,!._ -.". '.', - " .' . ,sp1.manirrdc~Uubeiti .

. .. :MUZJ:ca~iogui~a-- pbate de-v:~ni. ' substantU' in cfe_ Intrebari ~i'de-rasptlTisuriakrcPim1tei ...

~",--:."bsolut ~itoate:_mal'ile se -rettag-'C:} sa. fadi nalt1lac:tJ./ tras ~.,bnitt1l.J,l". 'n&tUri1. 111" mflsura ~1:11' c¥e

. nlnor~'Ctltnl Dph~"1~eu- ce~§etd~·ai.v~~~~l s~ . ~J"W.j,U'. ~-:a: ... del?c;~biplt;giilyiat'a, iar·.tragedi~lui)se

-, . de.rrrlna, d?~u' ar>;l,desc0petflmi)r~Ul{~ vreo ~n:pltls~l~daqgat'l1atufii. ~Fuga -dintredo«

'oiravurimai dul~i. Prinast!ll,;amr1itacifdestlll .. eternehl~.hliDll1niwze~i;_acrEiat b dis- .~"."

umbra .. Dorr.n.ulPi . 1nainte.Acu:m;i~1. vre~ula . ,'. . •. care '111 z~dar Inqe&rca-- 8-0 invinga

'?i~l: tarilel. n¥.mai.po1;, fa-ce'-_\~n PFlsln'r$ic'a:f~ra&; . <It.·,,·'jJ.l..'·U .·:iri~Il~tlen~a- ol:;iglndra.~Spr~ce ni

. -J:n_.;:ep1fta\ firlf ~" Vmo, Doamne/ ca'cIimpreuntl' .,ll1CJ.lna .mimue Cltagostea'de nat\lhl'? pr>re~so1n""

c' lihda~vori1 padurile,~Jdl19'€tuQle .... ~. vO~lgaSiJln~leva ... u,~t~ tero.area.:., f;Ji.~.6nl'fl~l- ~1atur1i:'

o~Ul'lclimlloasa,care sa~es{lrp/e' p~,nqi.~fs~'rief5.- l~tjFQl'dwJa, .voh~r:tateF\indiVitim1ji; ..

x~~eintacerea-de .eare t~-aitem{ittu l~ llicepLltutVt cerultiiSatlferich:ea del a l1u\~'ti hv

",! __-,~~l1~tnoitmlh~.ln m1pa cu ~.umnez~ ... , sapl1~~tdllpr;. '. • ... ~i~rbori~u110~$ter~~,tr·Gh·p(\Cat:; ,!-.

Jlldecat~. din-urm~. ". ' : ". '. I" ';;'j tlil;~ztir yeseJ;~u~{a~eilltat./~E(la Adam:~i .pinata.,

.. ' . , sau DostoievskioD.lu.l n-~f~kutC1ecit,s~!

>_ ~Priea peisaj tli!s~o~t~d~'timJ),. ~lnatura.-t;,'Sei1"~t'e· .,'

__ ",_" __ , __ ' :_"_'~':, '.,' '_:"~~_' __ ,.:_'_' :: __ - , __ " ' , ". .r: .. :._' :-0_::. __ -:, , .~!

)lU e~aedto-deiE!rtflitle d~n tem:goru'litate; 'beaki'

"_ ' __ . _ . _'_' " _'_ _ \ ,_. ',' ,- !

senzlft~8tranre,'de~u~ indefinib~Ldill1uitor,i}i,p]_actit.' -; St" • ..J.llUli In c(;l!l.ibhlai;ie.

'/ ea"nimiG xrafQst nicio?at~jde'dte(Jrine ahando~ :oragos1eade u~sn.i9ndCleclt

namacestul vis al matel~ie(C~l::e enatura. . .. ,' ··cin.evatrai.e9t~lritr-UJ{gt:i;lct~le n"'.".~+i;i~~·n

Privitiull ar:bol'cJ:ntr'"o zi\ im6bmi~u'seare$iclrid:cUaufo iuh~~te·m.a~A?utin.. '.' .' 'parcrede

~"'frun~ek;Ilar br()d~tilaie 'm1Ci.l~im(ln·Bri111ii~;a$!i sL . ratl,IlupoateCfivOl'b~j' caYiacelae~tt"natHriL~er~er- "

veti irlteltge ... cat6tit~,·pro~lel11elej cleVinfa{le 'iri:iL;r3titai~1pel'CePtibiLJJn41~H~tient·ml'-i·emarca· peis~ .• cre~tcrii. iriaifefen~e~'I.,-l),ai'tirii, . a inconstieri:tci /~i,. :{n '. jul; fiindg,ll' nuse.p:eatEfdisocia - dc.:eL.Si asa -. orice'onl' afadl de: ,c:.tre~otql· e$ll~;~~r'e, bh;ljt~ "/~i ''!5iJ~e{t;Sali,!f~riCit~;Ce~a J:atlte-e!in;natur~.! Dar-el1~-are nevdle:

\_ , ; .\~~ ..J:", ·cleregasire.,Pro:;;-tii$ifE;ricitii l1kdbsch~<l din Adam... "

~'5fJ\ . /

..

I

\

',;;

. I /

, ,

"

',planu1 ,-" retu~e

. i""r

- ,.,

,_'.J,.~ •

\ ,Natutaj;e iJ~vitaGo - i~11ui,~trhre\parIurn~ta

-ti~n~, In uuextaz filh(lacd;tni .,~ lot () . amintiriCle'" din.co19-d~-luln.e>f;liagtfel; nu . _ ' .• ", n "" .• ,.',; ~c~_~·"-,-.,

) ~'. ""',""~.'- ." .','~

IF1gat:deniciur:',obiect s;iml i~i1ai,po~lsa. cr~~lm

ce nu .ar,fi desprindereata.de fire.::c>_, ,'" '.' _. . .: ' -Adese'alti, doi.e9'tio,n:ia~·e. infrln~eN"lflviat~, _pe~,. fru 'ca sa l;oti -gnsta' din plin.ee rost al~ patp.ra,C'a .nn . cadru decolj.BoIU:ri. EH:q.,placerife ~xi1uItd-~-~ pr.teJ.1'i, gust'a,noi n1lwitoi~irdef:i~~i'e ,zLI:Jafura 'r~_~ptl~d:e,.,· genel~ozi~§te reg'ilol' ~i" c~ictaforil:i~.~f1fr~nti:~T?Uil: \ .,i 11~. ramll~.e' decltexilu~'lp fiil1til; rm~cirea .tn existent a:

;j,f~ pot ~~c1ea, JIn,' j;eisaj -fara:sKt§hnf:rrevoia .',,' .'. /(H~t1~ugtbt ee ~,d~C0Sihiciii~line;O ti~,ste.lgieve~etaUi,regrete.telu'ricema inc(Jvoaief}l aE;l>vrea sa~iiu

',.~. ',: .. U, .'" . ' "

'plant a, S~t mol' 'In. fiecare zi GUBorr~l~, A vefn"PWil

.multe - aYll1rgtlri·,iil 111il}lU - de. I c~vtawnai!u~a~pentl'u

. uil'lbi~~le-· el~-- \,.

. Viat~ arec~vadinisteri.~ .. unui sr:.lr~it. 'V~l:~ •• ~n sicri~i splhzur&tde steIe,~i§~!tginitEtte'i)1J<.

.....y 0, •• ; fl'.', 1 'Anl,~stectlLaCestade cirnit;i1.;~,?i'

treda, tm VlelU,.~fJla. _

r :1 par,:cls"'~",;J

. ':N II slnt,atlt lie 'nefedci t l;~n fruafipo~Ei~.2 J~ro' niS!

~ at1tde:i~difereIit pentru,a~i filbzof. Sint,~li~ga';destul

1-..,. -, ", _- _ -. _', '--::"_.-._ ',,_,'-_S.: .• _ ,'__ ' it'

deiucidcas~'<fi'f cop:dam~lIl,t.- c{ ..

, TraieQp' din ;re al~iim()r'( O\i~fi'chelatige!6).

• ;~-' • c - _r_~ _: -: .. ,_.--- r . / .." ", I \. ~:/_"'~'; :~_~ _.-_' "_,_ ~

m_iii po.ateaath,lg~ ninilcj~:sP\esh:.gurata~e •. :'

·~'~··l rmean:u~e3t~C liiai .n1:tllt (ieml.~ex~rcithi al

. .!!.:l.!'~ ~< \" .

tetil noastre, Av'em neyof(l'~a, g-tnc1h,h itsup~a,a ,ice-va.

hlv~:ntat.':o. Sa f;,iat~l'ie are£le}{iunii;<b~:'~ce9q,) .

--,---- _' --.' "/. _ I _- . .- ,-,_,_ i:_~,v".- _' " .- , ' __ , ,. _ _ _.- _,

i.,~rnrH:l1rea nu sG~:Ra r]:iiji~O'oc~zi-epentl:>U'~odlstriige, '

. \

•. \" ... , ........ 'asta de;a mergelafunCide cUe, 01'1 nein-

"'lH~<M"<1., ....• fericireprf;a~l~re;.; Bu~Ulti~,/eft-at~~li J~ .mi',.scafaI}.cJru al- t.riVihliti'itif~i, dupa ntt iiripo_l'Ui , ·cer/~BPit!spre:.m~ha'a '. Ingerii nasc eh'~d Ipsu--: '~i' 11m:betul' 'sfintelorlt~,;;apropie .: 1:fuj-etul~ denw-

1),_, . .s. -_.-> -- _'::-;':.\ _'" '~_ '-"--,:~~:}(_- - '~', _'.- "

nulUI., '. t. I!, j, . . .',

?/~"Ciji~lsOa~eIi ~~reat:l:li(J,pentru atltafer:ich:e, s~rjgi zadal~iic chipai"omare' tiepa8U1~a; .cuvalubi negre ~;i'

,'>' L .. ,

fierbinti~, :

'.

160

'\ t~du.'l':;'raiulslht· 0_" intefpretar. e." dif~~:i ta" a .. sana~'

'>/ • ( '-.: ,I . - i ~

:t~ti~'rl{W:haiamefi;.t'ecuf lor·~· boaltl."

'[?eunii oarheriiii":aVl'ltt~bbirl1hezeu pcomplet{I, ~W.

" L .,"""," _'. _' __ '. _, " _,'. ':, " ,_._ ". _ " • '_;;. __ "

at{iiJ.ci ',i-a anmcat sub blestemul.acestelpendulad .

Petiecti~1reaesteolepr~.ln~uhtln~iii del'oze:~ . "b~'atite~l~cJ:i~l1i pa.1lf.-irytul a~'ca~tatigl<~s1e~

J - " "" _ _ . '" \,' ~

~:~'.'-'.~ -_ , ,--"~<-'~-'.',:\_-,- ,< __.; - >: _, .-', '; '-,-,_- . -\- 'J, _-: ~_.

Unive~8tllesteuncii:vp1,ipreamic aspir~tiei mm:i.~ ,

Sljrem6~{~e~ '." i .' '~>~,

~ _'_.t

----_~-_ "1 -~-T-:_.i- _' :_.' .;".,~ :':"_":_:: .'';-:=:. ,~~: i,-----'12::~-?_:.- .. :_~-:~_~r~

FlictiSeala,'-a.bsentade mUqidtuIpat(!rieI:

~>,J,l.relanC(}iia': .,"mcizica-inc~rl.§~i~ntac·a llttfietuJtit /

_J, .• ~,:.;,-_. _ -. _,_ '~ . , __ . ¥

. J,!}xtazul'dellrulspu:.itiHui. I >': ..•

I;acriInile~ niuzic~ 'st1l5':fol'nia:mater:l'f§i;

\ ~'\'\-: 7~-, •. ~. ,. o· •...• "

;.rflt,·,c-r--nRif:!H-~,fl 'fbst-"un-:-e~inll~-pr_oY9_c~tQr-"~--4~n~a.\

observat.'el;.cu ]1u~numaitot~t~e '. du~ere~'d ',~i . totc~nu~ste'?ChlJ\ul'de~ine~te!i~tqt~tlF:C~t ne,:

,< \. \ •. \' .'

,1131:

"

'~~ . .\ .

-, I.

)

feTed .:pr~eer1?' to~;UJ:..::~a,j.nl:-1)1'hrtu[iIr~1titl\j[1)R Bttl;1:~~~ht •. . Pl~.n.tele;~-YifK~ait'{ sufeiirtW ;'t)attI0J[!-il ~"" ";'~N;;~j';;>.'f.~J',..,~.~" .. < .. , "'01;,

N kL :p~efreie: ng ..s1nt .straIhe, " .• ,H?lt;l?tci1n·:lir,mijl,bti~tii' tii.

e:cfuci't6 'p-~e§in1Vii~, d~:Cd.1in,,~

Treptele eo119i1in~el mdii¥iI!~,P1l@lJ!1JefH;llt '111", €l..1;U;:E~.re.t, ·omul le'in~Qfop.ea'f~·in· p~tfu~ti~hea . \""'~'.'l-~u."",.

- '" ,. "., ,". .~. '

Nu<tredsa n scaoatriici O.ucazie rl'-', .c- •. r-a,

- ••• ~ - "':: >;. - ." :_ • "".. -{" _o"

. avuf voca'Vie de om., : ," .' -

/ ,"'\. __ T __ --

. Toa~e' vietatile;pling(Q1'muJ Ir3.

. \;rlmife.~: ~,' 0 ~ . ,\ \

..

/

''-._

.. /.

r,

.'.'-

.,/_

.~~.. ,';. \ .\. ..", .'. ~c .."

.\ '. Epte dellnAirn1ecstrm1{11,~~ten~padeas;6~ AU Ul.J.'-

. ,Jocul' u~gi>J~b1iotf.tc;i;·cUfunc!at, i~-l~ctuflt .~ ....•. ,:lbrritarinasnbtil0f;lI'illutilecpoletnicifilQzofi<::e,.un·

11esiapiiiitde'lhtinderL .. ' . -' ,

la~:\.~th\ Cf;c~pi~bl ~l1ogic;ik At;Lm(~i h.1Cl'Uli.Je pC dos, Jar' o 7"probilei~~L' tE~.ii:natl':::i.1i'tel;;E1~!e~lZii.:)

doar- tr.&lsflgutatiiln . ,

rattle ~C)..lnotiuiin~,

hinsrl' 'ce'l\'7al'1r V:rea doinolim.

, 'fru~orsa, ... ·.~e"t~i~tluCe.qn:1ii)t~!d~·. t ';iernurll1 ;s~~~iut:tl

f !nriostaIgia. In6rtii..D~dt,ebrite niar11e' &filf~ittihii,·.ddrihR ar~Moare >n~1.~ete-tu1b<u:ri ." singel!;;. ihtr..~'c@~·up,tkb0'L'1ilv~lcIIDal;a .

. 'J'oate:n1embi'ele J9i",p~1;d.:aderenta·fa C9fP 'zoifarc~;ciu;datir .aSin~eiui~ .. !ntPllJ,~.g6al~. '-'''',. .... ;;HJl<:;:A.

\ ~8arl1a . 0 v611Jptate"chluuitoare' p~fe :0. fr~ca 'l\'Zq~rte,a 1nt61u1_ activWttii~i~ze~t:eJ::pi'~n ~~·~~.'w_,

. <functi'al; stlprel11.aa .' vi~tii., . Sexual~tiite'~i . _ftl11esteca.in . z-v'ircolirlle. la'urj.trice, ale. ai,;.v •• L~~;~"i;>.'i'<>"'" .. : ..••.. , .

. _ .. " . ..... . '. ," .,,-'1

. dill ;8c~8t fenornen. un cQmplexindefihibil

:;;i .' vohipt~'. Innosta~gkmprt~f traie$ti forma; centrtilct~ 'g"euta,te .t~i'sehimba:t,ll1,'

. Dfll: filradorintrr de moarw oh1.Ul'n"dr, merita'

~ •.. s~ rezcl'vy. un~8.pitol_.spedal'p~·il1tred5Jbito~ce~ "mai rn~-ruc'i,t tinguiYf}U'lucid··· ~iinsing~rat "."

soUirilcintunedcului ~i padicip-i eu spit:tf~~·ia. I"'.r''''''''''''_

/ @'ere', neIl1i1oasa' te-. rfdici,deasupra . ceIorIhlh,i' 'fbrme '

o _ - - - __ ,' _' c, ~,'_ ._ "_ _-'." ' - .',/""

;.:~.(;;, vili\tif ~id,e 6a1:.neni,~1oarteaeste.ca.rtea-de vizita .. 8 mdi_vidulni.- '. : , . ..~ , ' . . ... "";

/ / -_ .:- .

,DfteaCinetra care, n;'m· $ti nimic de sexUalitate

wJii, ,ffh~a,~;t\tada; 0 idesfa~~tl~nrcsexu~Ja; .~i1Tlicnu . l~~:r.Opr{ sa:-cr~cia .caasista~la Q_~nre~in"a$an-i'asura i se as'e~tm~na_:'exteti6r ~gBs.tul:ile. StipI'~lne- a!e

_-

". '.' •.•.. . .. ."", .oroareain

..•.. N,~1.}nx~tPoti·iesPir~-q~.'ayfuiulm_0rtH In .: . L ~ loc sa' s~~lfl.U1~lntr-o~cunW1itadezn1lde)de,o t-JLLua.u.e Imbr.ati-.~ad te.lmpr~unacu o moa~te.p,~htru,:~ ficlefiriiti:VEt. AtgnCitoate

,.8~ p~fPl;e(d8~.()ali3';~t0ifteTostogo- ,

. ..u~oare~tllrapastii1e,prea ::lumihonse;-' ~

; moa~~eest~ :arza~0i' .·~i, . ~IDd eprea' inte,riS,~'\ I ,~\Htvjatad~c~ttoate st~

..' .' omene~.ti.

. 'Bt~ngereat'lt~9rgo1i'ul'niai

l:'ct,:uq . .lt.l)Lt:.''::>l .upate ro{ia -~e"can ..

,'-, .\ .

~\

,.-s; .~ "- _" ,- ,.

-l,_ \. .,

,- '" -, ~ - /, - - v _ : _ -_- ~_ _,

IUfhl1r;ZI8U proflta n~mm dupa n:oa:t'te ~a ne ob1J.g:l _

_ :sa~l:~}~ii~rn gX;allcioare at~!.:c~~ \ c '-)

-,~;/ .

1\. __ '

/ ,

- ./ ~ '''-

- ,

".,/ '~o' Pu~ctUl]l~t~l eXistt;I1tef :.ltL~ste\o~'~na~~ .ei-;te~,t,.j[, un "Proces-ve.l'J:n;, 1·, sau c~ t"':;g~l>n"d' <'-<'floc-I'a D"~ ,

.:: --', , '_'---'- '~, ", ,"".' ")' C'. ,11111-,

'nezeu,~r~t1~e$t~aOs·elit. c~ 1tfci'urit'C~'sp-eiia,te~ de ' ins~-Ie;fug:,_na}iee sase rgB.togo~.e~sca.mg'~lul, tau ,,' ga~ea&ea log~ iD~par,aginfi~taccfc'idi_,margine, _T6f

, m21.~ ~na _1.i~f1~tE!'iri spatitlc' se 'repede 'sp.nr-tine, .

s~ti!'ea~' ~j,i'j_. :;;r~a, mO:ariL Miasme-se'lmilta~sp"e~ Hr~i ~-d;n "

j,:!fai~eplltreZesc~istii:icii~. ,-',' ,"", •

_r/_

_:t:i4.-,

complex€! fie pantf.l:'ei lne.~~ 175' !'~ i C'

'~-'C

v.

( dndsih$i-:o~cuze la t~ate ?cazi~ill? .. ' . e"r,.1:~:ili~~U •. d~;abgentac lui 'de Si_tf:el;i.rita ?}eiia ,ee.:? r~sir1:11. U1tl~

<-_,- , , ~, _ , ,: __ _ :_. _, _. ,,-__ _ _ _;_ , , I __ , _ ,_ -, _ -_ c

ritoi:iide dndlh. fa:tasl1i'erinzilol':e:u este df-:Sl~" expre"'>

g~a con-vingerii di soartaomeneasdise'difcre~ltl~~a.

lie celela.ite pr5n dui,ere. '-eel" . '; .

_;....~-~-- i ,-' . ,

IJe,dte ori, n-am.tncerca s~ devehim fericlti, ,de

- ./' _' _. ,. _ • '- ' _: __ , _ • ' -_, • _ - 'e- _ ,--.-i,"~-:-:,~v"

fin ne-ar fi'i"u:;;intr?lGi1cilw'ejholn pnn,~tlm~,a, .

~~t~ ~au, ~eiigie\6a sa im/niai vor~hn cT~fi1?zo{ fie ' .. " ci prin~ reI1,!z'ul c1e,afi'fel'icit, c:ar6~-lJjcor()lwa~a;,:. prinluciclitate,. o .. incapacitateinitiali, ~f'q:ganidl"de '

'rericire aanimaluJ)Jjispi.ti.t-de)ibertate,~

'ascutsqbij~ .. ,j)esptind0in.aniiiraciunea 'ge~s!eleabiaperceptibile aIG unui 9mn i"'0~)a~:at 81 nesatisf~Gllt. .. De:-,ur_ti'e)Xliispa:9ffp dorin-

:, ~ , __ (-,:,- -: ',''',.', - ,- l - :-.' -: --:-' - _ ' : :';':._

, ,?,nlQr ~iglndt~rilecrirnipale~ :terrmltele pa;

,.<rdfllt1,l~uiar/fJ'pfealftguste~pent:t'tl . fiec~f~i" timpllI; ,irifillttul-tfmp;tlluJ"prea SGJlr~;.'pentruf\ uitar:e :;if .re·· ..

Iml~ca.rti., //' C '

,Nltse' pO?-te~tl~~ 'dE!cl~6>fiihta)catearnestedi9 del. ',}i boltla:vicioasacli I1:l1~UlSul spre crii11iL Sa

.-asct.,oril,ia l}i)3~,j:E;-raS1Thti In. abator! "<,

,........ ' -, -, _'- .:-'-;

-( .

• _ -, _' '-; '-~'- '-- -: - ~~ • " ~ ,"!..__ --. ~ - " , • ',:; ,:-

N-~l}n tere~;aza~a~a.~x:Ista ~sau, 'r+t1. exi&tif Durn; -

"~,~_Z~tl', c1 n un.~a~'clasar;e~ista\ aVlntului' ?~"s,~.~~lTitatiJ

noash:e.FiiJd~ fund~'eaa~zn~dejqiil el-ar eontisa~sfel1Bhtru~ceiatim1ide \ae~ rauln~i:l.rh-, ehiarci~dam"avej.l probe pn"cise-'dqsp~('J . .ine:- 1~ist~nyal.ui. $1, lath~et"k vprbind, oricelu.cr~l se~Ve'ste

,i, _:_-,.:<'-- .', -,:"_~--'__' :_::C"~·>_ /,' ,:_:i:_:..J~-- -_--_-:--. _' :. __ ':_ - _:-: '_- 'I' ''',' '".~ __ '"

.: caargUl;nentproMi cQutFalul. CacLtot:eeest,etlez-

1111nte r;;YcOrt.fil'l'naDivinH~te£ In' aceea9i clipa, hl~;~ '. ~teniul$irug~ilciu~ea ,~ln~'~g;} ;l~dr?ptatlte"'\J5epot .If ~acute deotlata---- etl~) f111niL 'amenilltind . ~icu'aita, ' • rnsemnil;l(ro{:!rucii1'"""":,~ie'-ai, afJr6piat ptiia lai(h~~t;i!\..'

,,-~x ..... . .... . ' ... ' .... .' ... "'. .' [

, iat¢ d~:mchiv()cur/St,lprein .:giparL'1l· H/ Dumriezeu de

.cIte.orl nli~,~tii:da~a.e:s;i9t.isa i(nu~ -;._.' . /. -,'

.\ ---- --,

:'Dec,14;e ods%jirfst pare ,c~rau1riceput t~~~ltul'iIe' ~_agInCleas·cu. ,Qfut;"av~;s-:~ .. cuibarit·i:n:r:i~caJ;e- ,eelula .

I ~ '-,__. __ ,_:'_ i: -'-_,,_':'''''~<_:<'_', "-(;_._,l'._,,,_ . -_"'_'~: .". -. ~ __ .-.- ' -

~i -un . negi:'u.·apAsiltorlo'linbr~ca :trrh~,:"un· dflliustra- .'

'tiiil.l3ofll~mlest@. dedi' tn1p~_ro*~nittLreflexi'Vitatir' ··or~~iee.~€~Ju~]~",~~~~p~si,~tie .'rl&·Cle· fns~He~'ol~~- .

"" -e, Ut;J.c Pffrid con~tih1~<~~,i,s~.izoleazade',restulcor-

" Ne·.·ln~elii~i~clrid c~edem'~,noi,.~m deafec-'

.-:--:--- --~~--;~:';,'.'_.i :.:i -,' ,-.~,' - >.- -~:·',\/. __ '~ '.-'. .

,rvlpralil?tiii;li"2J.upermis na,hJ~t~tea ~ii., .'. . . ... :dtsp~i' area de. 011S0li U.· 0 ' .. priv:lJ'~ .mai mnmitaj:l~~s\1"' . pe17~,q9Ql: In;;eladuf~a tmeiata~.i de?S~l:>irL.Ai)arcnf~ >pbndtllam Intre' 'lip~a 'de na~de9i mi~dda, proy?~.'

cato~n'e ;in realitate; ntt,v?~ents-aYeInl1ih:l~"j'tu,f.iine.;ca

, \s~,ntem .. prea:rllihdl~.~ $1· s,xC1t,a'liem'r;laL' ..

am qlntem m~i 'llIldri, incit aJspetarea :;;i

" ~ .

liui cresc im ~una.,

~;u~atBr. DrgoH'hl pu perniite-sp,eraTI1;€,

ni afuj.u$,i_;lntirn~ aUnOr'ie$fr~, '. '.' ., i1UI.i1bl,lc.

i .~.' hu~ .disperarea.·.lntretineo grand()al;e;SLl-l1'l de;.car~ orgoliular\fi.. urr joe I1.1C?",cliin ~~,l~ ()

. - ~ ~- s: ' , '.'

,I

tniiVidoas-a.

fuiillr acestei, '(j,espI;e Jtlbire

I -I'

"176,

'/ / ("\.

pe spirit?r srJh~ifflli t}r!:i1111ar~ciune.·Nebunii

- '_ . - -, ,-, ->~'--.--., _.. .. <_ -~';'----, -_ '--~ .. , :

:intH11eSC . apl'Oape . :taiciodata C~l tr'istcetea:lol'/]' )cspre .. ,~.;;~

- g'hiniohtll'lucldltutlL. -' /

- -' " - '_,;' \_',

,---=------'

De'-ai ascultat cascadt; .1rlJnu~ti-.cu(rchifinchi~i ~d ob~Sit;. rostogoUndu-se intjR~dideriJe, de'~a,9i> Inl~ultii1'q. zgOl11otulJ?lrl~ dincol0 .~ctel~~re '.-:" af £ootap;o~i1e:'deac~)~durfle'de' brga:-plcA'aeerW 1\tinii. Nu!~1P,l_cr.s<:adde ~~~akesp,ear:e':,- iti' datI '~~nzatii .cl(lt~osi~;6ganie .: \Dhi~1~ se i~i-dlcti,().:tnuiica. alit, de 1)i-t)tallnfi~1ita, ea,~prirts}h ~lli·ei~l~er,:l~fparea. ~si~tt' cUn\.-e~nicie la~ncepu_hiril<?ifai'a,desfir:;it ale lui~ii.'

:;;l~ti pare ·rtiLl sac~ezi. e;:~fti:tnpul~ s:';~:urnit:de :tnul~.,.

Nll<-mi placdedt oaii~enii)~1Gl~I:lcolidh-et ,

cE~re .$tiu .earte In "tristete~i:-"filipotplir-1ba .:1111hni:t11e ·prin tonpf)etiLCeplticer~" si1'·ai.l~- lydepifn'ticitatii\. pentr~ [nate> amltraciuniIe,sa :PQt:i,ill v?calJn; ffiigtic1

geh~1an,uri poet 'indictll san un urnor1st -franrez __ ~c'-'-~'

" . de~p~inll1teririle: de. fieca.re'zi... De_ti,,:a,las~t 'natura .. chc~l;are.sl1re .mllll'iiri, nuocof] .. nimic dlrrd~rul.asta-c z&natic,'fitl-Sc/,<pa l1fdo oCa'Zie@~e~legah\! ,delticrtu:i

$"i_viet.att ::~~,_:~

Cit~~te zi, ~i .' noapte, . rrrtitch~d_p~i1i spaima /.ye~Cll~ .'. rilor,~ii nu uita ca ;ectura. suplin~~teorid.n"d ,opiat Cartile trebtiie Inghitit~c~ prafui'iJe adormitoal'e., :~Nimeni ntidte:;;te.pentru a.~ti~(+ pen.t'h.t agita.;.-'

1 BibH\o~edie,ca ~i clh;iui11ile;sl~tvfrUC1ttlplictIselli.

Ce'interesant sa fUtKist,impre;jhli.Iit' de .. neni}Inilrate cEhilsa:us~ti tuni1e~ti erucUtiq-prlP:luxt¥de.. Heat al~ 111clancoli~1, 's~-ti' scuturiv[s.e!e ,ea. praful de

]).e tomuri vcdii$i sa teri~licf~spr~ opl~~ia~ui;lfullu de ·lume;. ep,:izil1dlistoria.~i ~n.~~1~9ilHme.omene~~tl'!

-'I '",

., 180

=r ,

f ~ , ,~_ ~ I ._' ~.c ,_" '" .'_ "~:'

:fremna:~r,"d~ . f~ridreannopti, dj;l'ol,'a/ mm~ar::-r:'

<it"'Y<t?l"'11 Je-u:· .. putea ~)tl1~e,cag,nt: eli .. ce~L rasptiriclGI

' ,1atrel:1U8111rrteIelor?,Cacinu ai lacr~i pen- ':

'trllfiec~re, 'de9i Cal~a laCieeJlU2icledt .0 .,Val~nt 'pUnAgedi"'l=l1:oiectafad~, n:niritori .la: po alfleJui Dumneieu. r : <;:o'!;_>---- - ': (~.c. '.~::-~--/.~_ ~ .. '; ,'\ <:',~-> " .' '_,.~: .

, ,.-·Ras;cal-vorbe'1t({de infinit,dfiJ;j)l~sea€a~ie1>.dupa tr~tlitie, c~dlerea~lui . .A_d£tJn,(ac'ltnl vt'eo~j;tse 'ihii,di~ilt . 'A~t~~ln\q~~Q1n~ie.a,ri-;ad'eFa?it_id?!ea,irifin~tl~.li~~c_

flit d1f,teroctre,.caCide-:i:rfiavlUt o-viziune_ rnal ex- . z.

p1ie~ta''ll90t ar iLg'~.sitc\apacatul S-'R haseut din veacul ',veacudIdr 91.ca Bursa, diderii . noar;;!tre esteo ptoblema

,de'Cosh1ogonie. .. ' / .' '.".,

., ':/....... ;-- ,

, E~~1totdeauna-!mai. slngtir In ·file,~de.dt. In ',ri(>PtL S'Jarele.te :inyit& hi' J). rericite inlet1fatft9ifred1to~re; ,de. cal·~mi.e~;tf cap~~il,.p7~lnd r-0~Ptea pare- a ~nu ~'se mal -'ispra:"i rriciodata. ,SentiniEmtul ve~.lliciei este » ",fru.ctul·&i11gurataWno,ctr(r.n~,·pr~cth'n· tinlpulse~ .. leag[!

-.iI~val~iatme¥nesfgurant~i~lrtinihii.· De cite' ori te

- apUc~l11trisi;are~~in dupii-mnieze de ~vara cazi rob ',.(

" '.' .. :-- .s., ".--<~:,_-:, '. .. .I,-,',.-,-'~.-.-,~: _._.:::' ,~-_: __ .c • __ '._:,-_

'presiintir1iiila.'luffi11la .hu,!,'!, dedt :un' accidcnlrriper-

>fectiunea,~oPtii ~1 uri·pr:ovizorat.dc~ert in rJl~ditati,p

, : -. ~ ~,_. _ -, I'i ,'"- • - ", _ _ - , ,L - ,_ _ ' .-_ ,

:'aitof. hul1i.Razeleauo 'tiIhiditatei cen-o inu1nirii

_i, (. ,'. " _J '_. ..:' - _ , .' • _ " .--i I ,_ _ _ -: . ," ~

in;~mI'ls~L-amplu>~:i. 'diSpretuitor ~·.lnturrericului.

NoptHe ·te!ffi'cll1gadui.tor,c1i' vr~mclnf~i'a s9jlrelui' ~i 111ibt~ca incudibiiu( n9ctui~n·a1'~unet;ul~i~nh:'.;f!hi' _

~' ':: , _.,,> __ J, => <, __ . ,_:,' , ' ./, ' -,

. violet re.flexiv:~i vast~cuJoi'Jre~Ai1~ zQri a,sigurant_cL '.

_et~rhe ,f,!!."lron!gecanopw.'-. -..;,. i" ,·i.. ..' \ .

planta, !cme;sit- Ypticeap~ 1:' I~ In(1nlOSI~e doitl{veg~f<ll? Safii o'flgtl&:'

. :~i~~-~:>'\~'~'"

~'_ "<; . _-. ~~-\,.:-...______~ -

' __ :;:---_

,

'f

\

-:----' .: ~.

isa-

.. ,f

r>:»

,.QU:I:tQleZeU,11U.,.irepugr:h nimic

~mi;lt i1Ji.Hfcat¥S1pul!/'~fl1U, n'u~iai,tifr:.p'Lt1,Ci ' ~i .ado-

~'?en~l:i:ta ifti1p'satiPur a 1 til,-,- aHritel~e".· " ~

<. __ ,I _:",:.;_' - - .,' ,;:., _,'" _. __ ' _"._.;.'-' ~'_,: -. .. ::, _" - -: ",_, ' __ ,_' __ " '_ .)

.. Hivnadllpa\:e~~iF!iea 'lt~l DUml1ezt"lf -= $1 a. ltd

~~Ec~d:raHI.fiI\td~partea:;:;apln&\~i1 Cle "miropui' san

:gu8tul.tinlpuluJ"." , , '

_'~n.ter1l{enimoderni, ti!i1P lri§ejl'rlnaviala~ /$l ast- .. .>: " fClfljtmgelu:-nofsuIl1tele'g!2iiT 'sdrl:iacea .mai nVP'e.a .

• , "-- .- - - - < _, '_ ,,' - , --; --, .<!" _, ,-, ~ I"': - ,,"

lui:J;)uInnezeu.

---:-"-.; - - -~,

. -, t--__,

Lac:cer~fiu?fthYl1.ta·' aparente.$i r~l1Untaiea es~e ~Jitdo/grea,~f~fndcaele<llC~ tu!esc~n.s{:~i '" sl1bstanta": .

. ,,·,:<L, " .

• ' Vle~l1;, ' _ ' ....

'!?ar iexista;;.p alta reITt:intal~,)nfittit 1\,:ti misteriu~stt ,~ilnilir~r~",,~ecit dtzljpireadeiacestetiiTIbre:

rei'iftn,ta1'M 1a 'ci'iii'd'fut, i~fl'inger~a;v()luJ.itara~i· ]u~'; ~;1'a,,·tot:~e',e.n1ai ·e~~mtia1. Este',~~ hnpotrivirii

-- '~--' -'-:":. -'; .:,-""-'-'- . .'. / --:,--" " .,-' :-: -:'. ....... -- _, \ It.. • , "./

.laItlu11nezeu;~c.a \~ sa&ilvezi trecatoriI1?eladun~a .

~.acl.ieu.subshiilta:·.vietii~·' ~ "',~ I"

:;. :plf~tiae~lk:i1elil~uii~~04il1:ocl;n,~O£jilorin dup~~ . al1l1ezF'viUE;€§te.o • pl'€S.imflreh~ln:EinituluI de, truCla,

. ·cle.zm~v.t~i~'cliin,·care:H a~teapta kamd. Fie'c~e ,dh~

"', -' -'. '-" " ...:..::' ~-.;' -4::' - 1 ~ , . .' I

, ~.

-_'-+-

/

/

,Toatavia;ta. c '~anlG!iil<:fl'~Sl;€

.,f-upt!. ;q~a~i !, ~Clri clar eu IU01'urile;ar ..... , ... "". trfu"ttrm i:h~jj:!fri1~·.

,';~iil:gui' mottlentl i~(li

' __ ·j)0-th;mbit1. -CaCic "tretiz"Ji.h '.; -ciarrespira:':AI~~tuii~ii~' vie~ii slut ·""·,.,·"'0"',.' .... .",,',.,..,,,

. :" Ur . care \se~demas~a s;~fger~~ ',iirluiochi, Cu,cita4ti.:_mril Il0bl1al, 'Ci.li'~tit.~$tt· ,cleaa~Vfu~$i mai,aprpap~'devia.ta. '

- ". . .'/. ' , " '0',,'. '., .

~ .; j .' \ - '.

_ ,Ge iritei~smest~il1~"~m"avea

'liJy1'Ul .bethn :sau£'a'lammtrfi"'dt:>Itt