Sei sulla pagina 1di 1650

Sheet1

SURSA,C,40
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3

AUTOR,C,40
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare

Page 1

AN,C,4
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984

Sheet1
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium

Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
"ELECTROMURES"
"ELECTROMURES"
"ELECTROMURES"

Mihaescu Ilie

Page 2

1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1992
1989
1996
1980
1985
1989
1996
1984
1986
1991
1990
1991
1987
1995
1990

Sheet1
Almanahul Tehnium
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.

Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai


Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai

Page 3

1989
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1986
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981

Sheet1
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.

Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai


Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai

Page 4

1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1986
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1986
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981

Sheet1
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
153 Montaje Practice
305 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
Circuite integrate CMOS
303 Circuite Electronice
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
305 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai


Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere din "Elektor Electronics"
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Manual utilizare
Traducere din Elektor Electronics
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Marculescu A.
Marculescu A.
Marculescu A.
Marculescu A.
Traducere din "Elektor Electronics"
Manual utilizare
Traducere din "Elektor Electronics"
Manual utilizare
Marculescu A.
Mateescu Aurelian
Cazan I. L.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Nicolae Adrian
"ELECTRONICA"
Mihaescu Ilie

Page 5

1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1998
1999
1998
1986
1998
1981
1984
1984
1984
1984
1999
1986
1999
1986
1984
1986
1998
1986
1978
1987
1990
1989
1991

Sheet1
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
Electronica ajuta
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
301 Circuite Electronice
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Electronica peste tot
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Radio univers
Tehnium
30 aplicatii ale U1011
Almanahul Tehnium
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Radio
Tehnium
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Tehnium
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
305 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice

Costea Vasile
Ripeanu R., Sirbu L.
Calinescu V.
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
"Funk Amateur" 1991
Traducere Elektor 1977-1981
Marinescu Dragos
Zanca Alexandru
Stoica-Calibari V.
"Radio Televizia Electronica" 4/89

1972
1998
1999
1981
1997
1983
1988
1997
1997
1993
1983
1997
1994
1995
1985
1979
1987
1977
1997
1984
1990
1983
1987
1987
1999
1999
1983
1994
1997
1993
1995
1996
1989

Friedman Ladislau
Marinescu Dragos, Naicu Serban

1980
1977
1997

Traducere din "Elektor Electronics"


Traducere din Elektor Electronics
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor Electronics
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din Elektor de Diana Faca
Oprescu George Dan
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"

1999
1998
1999
1998
1997
1998
1994
1983
1999
1999

Popovici Constantin
Traducere din "Elektor Electronics"
Boghitoiu I. C.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Marculescu A.
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Tanasescu Stelian (YO2BBT)
Boghitoiu I. C.
"Radio Communications"
Baluta Gheorghe, Carbunescu Eugenia
"Ezemester Hobbi"
Andron Liviu
Manual utilizare

Page 6

Sheet1

302 Circuite Electronice


Tehnium
301 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Radio Roman
Radiocomunicatii si radioamatorism
305 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica ajuta
Electronica ajuta
Montaje electronice de vacanta
Practica electronistului amator
Tehnium
Electronica auto
Electronica auto
Electronica auto
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Radiofonie pentru tineret
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Electronica auto
Almanahul Tehnium

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Negrea St.
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Naicu Serban (YO3SB)
Tanasescu Stelian (YO2BBT)
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor Electronics
Florescu Mihai
Broasca Eugen
Vornicu M.
Lingvay Iosif, Vlad Ion
Mark Andres
"Horyzonty Techniki"
Boros Andrei
Boghitoiu I. C.
Boghitoiu I. C.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Marculescu Calin
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Ianciu Serban
"Practic" 3/1985
Pelinescu Gheorghe
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
Molnar Gabor
Dembrovszky Istvan
Iosif I., Ganea V.
Marculescu A.
Marculescu A.
Bonfert H. Kurt
Marculescu Alexandru

1997
1996
1997
1998
1998
1999
1997
1999
1998
1998
1999
1996
1994
1999
1998
1983
1989
1982
1988
1972
1978
1979
1983
1981
1981
1988
1984
1995
1996
1996
1996
1994
1985
1996
1997
1997
1983
1989
1986
1988
1990
1989
1990

Ciontu Andrei, Ianciu Serban


Lingvay Iosif

1996
1984

Page 7

Sheet1
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium

Madarasz Laszlo
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Lingvay Iosif, Zekany Carol
Marculescu A.
Matei Emil
Alexandru M.

302 Circuite Electronice


300 Circuite electronice
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Electronica auto
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
Electronica auto
Practica electronistului amator
30 aplicatii ale U1011
Electronica ajuta
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Marculescu Alexandru

Dobrescu Nicolae
Naicu Serban
"Radio Plans" 313

Tomoroga Mircea
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Spirescu Mihail
Gheorghita Victor
"Funk Amateur" 8/1987
Anghelachi M., s.a.
"Ezemester Hobbi" 12/1980
Cheregi Sergiu
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Ripeanu R., Sirbu L.
Boghitoiu I. C.
Istrate Mircea
Baluta Gheorghe
Marculescu A.
Mark Andres
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
"Funk Amateur" 2/1983
Manual utilizare
"Popular Mechanics"
Vasiloiu Ioan
Baluta Gheorghe, Carbunescu E.
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
Lingvay Iosif (YO5AVN)
Andreescu Paul

Page 8

1996
1988
1987
1990
1990
1981
1986
1993
1997
1981
1989
1997
1997
1999
1999
1998
1998
1976
1992
1996
1985
1989
1987
1981
1981
1996
1984
1996
1984
1987
1981
1994
1983
1988
1981
1988
1983
1984
1995
1978
1986
1987
1983
1997
1997
1986
1987

Sheet1
Tehnium
303 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 3
Radio univers
Tehnium
30 aplicatii ale U1011
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
30 aplicatii ale U1011
Electronica peste tot
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica auto
Tehnium
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Dispozitive fotonice cu semiconductori
Almanahul Tehnium
Electronistul
Tehnium
Construiti calculatoare electronice
303 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Radioamator YO
305 Circuite Electronice
De la efectul fotelect. la celula solara
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
RET (Revista Electronicii Timisene)
Radio
RET (Revista Electronicii Timisene)

Broscoi Alexandru
Traducere din Elektor Electronics
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor de Diana Faca
Manual utilizare
Costea Vasile
Ripeanu R., Sirbu L.
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Repka Tamas, Repka Denis
Repka Tamas, Repka Denis
Ripeanu R., Sirbu L.
Boghitoiu I. C.
Rambu C.
Zaharia Iancu
Stanculescu Calin
Pascu Valentin
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
"Radiotechnika" 6/1983
Cadinoiu Liviu
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Manual utilizare
Manual utilizare
Nan S., Munteanu I., Baluta Gh.
Mihalache Constantin
Iannini Robert
Boghitoiu I. C.
Traducere din Elektor Electronics
Manual utilizare
Manual utilizare
YO3BHQ
Traducere din "Elektor Electronics"
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Baluta Gheorghe
Albu Mihai
Albu Mihai

1984
1998
1997
1999
1998
1998
1998
1984
1990
1983
1987
1999
1999
1998
1995
1995
1987
1985
1987
1974
1988
1983
1996
1976
1983
1988
1998
1998
1998
1998
1986
1986
1986
1983
1979
1975
1998
1986
1986
1979
1991
1999
1981
1993

1994
Mateescu Valentin

Page 9

Sheet1
Radioamator YO
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
305 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
300 Circuite electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
RET (Revista Electronicii Timisene)
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Electronica ajuta
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium service
Tehnium service
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium supliment automatizari
302 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Tehnium
303 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
De la efectul fotelect. la celula solara
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Czirjak Ladislau (YO6OCL)


Manual utilizare
Manual utilizare
Boariu Romeo
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor Electronics
Karundy E. Tony
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Albu Cristian
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Boghitoiu I. C.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Marculescu Alexandru
Oprescu Valentin
Marculescu A.
Baluta Gheorghe
Tataru Gheorghe

Marculescu A.
Andron Liviu
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din "Elektor Electronics"
Gyorfi Deac Gyorgy (Radiotechnika)
Traducere din Elektor Electronics
Traducere Elektor 1977-1981
Marculescu Alexandru
Mateescu Aurelian
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Manual utilizare

Marculescu Alexandru
Marculescu Alexandru
Sarb Adrian
Marculescu A.
Oprescu George Dan

Page 10

1992
1986
1986
1995
1985
1983
1998
1999
1998
1997
1984
1984
1998
1997
1998
1991
1998
1981
1998
1998
1998
1989
1987
1983
1991
1994
1994
1990
1997
1998
1991
1997
1998
1999
1997
1998
1997
1991
1990
1981
1985
1976
1976
1991
1992
1987
1991
1976
1994

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Orizont electronic
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Scheme si montaje de AF
Almanahul Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice
300 Circuite electronice

304 Circuite Electronice


101... Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
101... Montaje electronice
Caleidoscop de electronica
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Tehnium
Radio
Tehnium (sup. Electronistul)

Marculescu Alexandru

Ristea I., Cristian R.


Marculescu Alexandru
Mocanu Gavril
Marculescu A.
Apostol Cristian
Milici Mariana si Dan
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Farcas V.
Ivas Spiridon, Moraru Marcel
Marculescu Alexandru
"Radiotechnika" - RSU
"Radiotechnika"
Ekart Imre
Marian E.
Manual utilizare

Mihaescu Ilie
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.

Traducere din Elektor de Diana Faca


Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Potirniche Florin, Ghimpu Catalin
Fratila Gherasim
Ivanciovici Cristian
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Oprescu George Dan
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Mihaescu Ilie
Spirescu Mihail
Mateescu Aurelian
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Revenco Gheorghe
Revenco Gheorghe

Page 11

1975
1992
1980
1983
1991
1991
1978
1978
1986
1978
1972
1990
1995
1988
1978
1995
1991
1979
1987
1977
1988
1992
1986
1984
1974
1985
1982
1997

1998
1977
1985
1990
1991
1974
1977
1977
1987
1986
1982
1983
1978
1990
1997
1997
1986
1995
1996

Sheet1
Practica electronistului amator

Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.

1984

Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
302 Circuite Electronice
Montaje electronice de vacanta
101... Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment lab. electr. amator
Tehnium
Tehnium

Cabiaglia Giovani Savin


Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Stejarel Grinea
Spirescu Mihail
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Corutiu Mihai
Codarnai George Mihai, Bulf Valeriu
Codarnai George Mihai
Ungureanu Silviu
Codarnai George Mihai

1978
1995
1997
1988
1977
1975
1986
1998
1985
1987
1991
1995
1997

Tehnium (sup. Electronistul)


Circuite integrate liniare aplicatii
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium

Serdean V. Cristian
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Gorduna Haralamb
Ciobanita V.
Galan Dumitru

1997
1986
1988
1989
1990

Radioamatorul
301 Circuite Electronice

"Radio Rivista" 5/1991


Traducere Elektor 1977-1981

1993
1997

Radiofonie pentru tineret


Almanahul Tehnium

Iosif I., Ganea V.

1986
1986

Tehnium

Mateescu Aurelian

1993

Almanahul Tehnium

Zeisel Gunter

1984

Page 12

Sheet1

Radiofonie pentru tineret

Iosif I., Ganea V.

1986

Tehnium

Marian Emil

1989

Radio
Electronistul
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
301 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice

Draghici I.,Dima I.
Tanase Radu
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Constantinescu Nicolae
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

1995

Radiofonie pentru tineret


Un tranzistor, doi tranzistori
Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice

Iosif I., Ganea V.

1986

Mihaescu Ilie
Marculescu A.
Mateescu Aurelian
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

1982
1978
1990
1997

Electronique Practique
303 Circuite Electronice
Tehnium
Radio

Couedic M.
Traducere din Elektor Electronics
Marculescu A.
Luhan Laurentiu-Marian

1998
1998
1978
1994

Electronica peste tot


Caleidoscop audio
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium
Almanahul Tehnium
101... Montaje electronice

Boghitoiu I. C.
Oprescu George Dan
Traducere din Elektor de Diana Faca
Petrescu Adrian
Kucinschi Bogdan
Traducere din "Elektor Electronics"
Sergiu Florica (YO3SF)
Adinoiu Liviu
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie

1985
1982
1998
1979
1989
1999
1974
1986
1977

Page 13

1988
1986
1997
1997

Sheet1
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Radio
Montaje electronice
Electronica in fotografie
Montaje electronice
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
302 Circuite Electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Un tranzistor, doi tranzistori
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Electronica in fotografie
Electronistul
Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Electronistul
Circuite integrate liniare vol. 4
Radiocomunicatii si radioamatorism
Circuite integrate liniare aplicatii
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Circuite integrate liniare aplicatii
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium (sup. Electronistul comercial)

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


"Radio REF"
Grinea Stejarel
Oros Milian
Marian Emil
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Naicu Serban (YO3SB)
Mihaescu Ilie
Ghetie Iosif
Mihaescu Ilie
Marculescu A.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Tudosie Constantin (YO7AOT)
Marculescu A.
Ghetie Iosif
Simion Gabriel
Mateescu Aurelian
Traducere din "Elektor Electronics"
Mateescu Aurelian
Bellu Liviu Arcadiu (YO4-19036)
Arama Done Filip
YO9FLL, YO9-13152/DB
Matei Emil
Naicu Serban
YO7AQF
Spirescu Mihail
Popescu Barbu
Manual utilizare
Manual utilizare
Petre Nicolae
Manual utilizare
YO3APG
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Marian Emil
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie

Page 14

1997
1977
1974
1990
1986
1974
1995
1982
1982
1982
1978
1986
1997
1986
1994
1984
1979
1982
1993
1999
1990
1985
1991
1986
1992
1996
1996
1995
1993
1987
1991
1985
1985
1985
1994
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1991
1977
1995

Sheet1
Circuite integrate liniare aplicatii
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
302 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Circuite integrate liniare aplicatii
Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment audio
304 Circuite Electronice
Radio
Montaje pentru radioamatori
Circuite integrate liniare aplicatii
Tehnium
Electronistul
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Almanahul Tehnium
302 Circuite Electronice
Electronica in fotografie
101... Montaje electronice
Tehnium
Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium supliment audio
Tehnium
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Circuite integrate liniare aplicatii
Tehnium supliment lab. electr. amator
153 Montaje Practice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
300 Circuite electronice
Electronica in fotografie
Circuite integrate liniare aplicatii
Electronistul
Tehnium
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
301 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare aplicatii
Tehnium supliment audio

Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.


Fallon Mircea

1986
1993

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Balan Florin
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Mihaescu Ilie

1997
1996
1986
1982
1979
1979
1990
1998
1995
1990
1986
1982

Marculescu A.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Naicu Serban (YO3SB)
Dumitrescu Trifu ,Iulian Rosu
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Pascu Valentin
Petre Nicolae
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Marian S.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Ghetie Iosif
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Mateescu Aurelian
Mihaescu Ilie
Nicolae A.
Vornicu M.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
"RADIO" 8/1992
Vornicu Mihai, Ionescu Dorel
Abagief Florea
Traducere din Elektor de Diana Faca
Marculescu A.
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Codarnai George Mihai
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ghetie Iosif
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Amlei marin
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.

Page 15

1986
1987
1984
1997
1982
1977
1990
1982
1978
1980
1977
1995
1980
1990
1996
1998
1990
1988
1997
1986
1991
1998
1986
1986
1997
1982
1986
1996
1997
1997
1986
1990

Sheet1
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
305 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Tehnium
Tehnium
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Circuite integrate liniare aplicatii
Electronica aplicata cu CI analogice
Tehnium
Radio Roman
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Tehnium
301 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Electronistul
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
304 Circuite Electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium (sup. Electronistul)
303 Circuite Electronice
Tehnium
Radio
Almanahul Tehnium
305 Circuite Electronice
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Radio
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Electronistul
Practica electronistului amator
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Practica electronistului amator

Mosolygo Gh.
Bodea Dorin
Falie Dragos
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Naicu Serban
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Matei Emil
Mark Andres
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Mateescu Aurelian
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Traducere din Elektor de Diana Faca
"Toute l'Electronique"
Nicolae A.
Dobrota Daniel Sorin
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Marculescu Alexandru
I.P.R.S. Bucuresti 8/1989
Marculescu A.
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Naicu Serban
Traducere din Elektor Electronics
Popovici Ioan
Naicu Serban
Ivanciovici Cristian
Traducere din "Elektor Electronics"
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Naicu Serban
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Naicu Serban
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.

Page 16

1978
1987
1997
1999
1996
1997
1997
1995
1979
1997
1986
1990
1985
1996
1986
1998
1980
1978
1997
1999
1998
1997
1984
1997
1997
1989
1986
1996
1992
1990
1987
1997
1998
1986
1998
1998
1998
1994
1990
1999
1997
1994
1997
1984
1997
1984

Sheet1
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Radioamator YO
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
304 Circuite Electronice
Tehnium
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Tehnium
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
Radio
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Tehnium
Radio
Tehnium
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Radio
Tehnium (sup. Electronistul)
301 Circuite Electronice
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Radioamatorul
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Tehnium
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
302 Circuite Electronice
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Tehnium

Marinescu Dragos, Naicu Serban


Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Petre Nicolae
Stamu Sorin
Stamu Sorin
Traducere din Elektor de Diana Faca
Popescu Barbu
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor Electronics
Oprescu George Dan
Mastru Paul (YO3RK)
Marculescu A.
Marculescu A.
Marculescu A.
Naicu Serban
Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Marculescu Alexandru
Naicu Serban
Marinescu Dragos
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Naicu Serban
Codarnai George Mihai
Traducere Elektor 1977-1981
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Mastru Paul (YO3RK)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Marculescu A.
Popescu Barbu
Stefan Laurentiu
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Popescu Barbu
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Kucinschi V.

Page 17

1997
1981
1991
1992
1987
1995
1998
1992
1997
1998
1998
1998
1997
1993
1990
1988
1990
1994
1994
1998
1999
1997
1991
1994
1992
1999
1999
1997
1999
1998
1994
1996
1997
1997
1981
1997
1993
1997
1988
1992
1995
1995
1981
1992
1997
1997
1981
1973

Sheet1
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Radio
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
Almanahul Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
300 Circuite electronice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
101... Montaje electronice
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Tehnium
Circuite integrate liniare aplicatii
Almanahul Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare aplicatii
300 Circuite electronice
Circuite integrate liniare aplicatii
Tehnium
305 Circuite Electronice
101... Montaje electronice
305 Circuite Electronice
Tehnium
Electronistul
Tehnium
303 Circuite Electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
304 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Tehnium
Almanahul Tehnium
Circuite integrate liniare aplicatii
305 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium

Traducere din Elektor de Diana Faca


Moldovan David
Galambos Nicolae
Chirascu Viorel
Traducere din Elektor Electronics
Pop Liviu
Ivanciovici C.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Rusu Constantin
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Pop Liviu
Marinescu Dragos
Petre Nicolae

1998
1982
1972
1994
1984
1998
1988
1990
1997
1990
1997
1993
1977
1995
1988
1988

Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.


Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
"Zdrob Sam" 4/1985
Traducere din "Elektor Electronics"
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Traducere din "Elektor Electronics"
Revenco Gheorghe

1995
1997
1977
1986
1990
1987
1986
1997
1986
1985
1999
1977
1999
1995

Sauciuc Dorel
Traducere din Elektor Electronics
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Ekart Imre
Iatan Claudiu (YO8AKA)
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Codarnai George Mihai
Anton Lucian, Teleptean Flore
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Traducere din "Elektor Electronics"
Constantin M.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Marcu Buse
Balan Vivian

1995
1998
1986
1983
1996
1998
1997
1992
1986
1986
1999
1983
1998
1998
1999
1978
1986

Marinescu Dragos, Naicu Serban


Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Badea Gheorghe

Page 18

Sheet1
Selector
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Almanahul Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Radiofonie pentru tineret
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare aplicatii
Montaje electronice
Tehnium
Practica electronistului amator
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Tehnium (sup. Electronistul)
Montaje electronice
Electronistul
302 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Montaje electronice
Un tranzistor, doi tranzistori
Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice
Montaje electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnium
Un tranzistor, doi tranzistori
Un tranzistor, doi tranzistori
Practica electronistului amator
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Practica electronistului amator
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnium
Un tranzistor, doi tranzistori
Tehnium
Tehnium
Electronica in fotografie

SIEMENS
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Gherasim Fratila
Rusu Valentin
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Stamu Sorin
Teodosiu Dan
"Intermetal"
Mateescu Aurelian
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Sergiu Florica (YO3SF)
Traducere Elektor 1977-1981
Spirescu Mihail
Iosif I., Ganea V.
Boros Andrei
Mateescu Aurelian
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Mihaescu Ilie
Ciobanita Vasile (YO3APG)
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Mihaescu Ilie
Amlei Marin
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor Electronics
Mihaescu Ilie

1990
1986
1990
1989
1997
1992
1982
1978
1990
1997
1975
1997
1996
1986
1987
1990
1986
1982
1978
1984
1997
1995
1982
1997
1998
1982

Mihaescu Ilie
Velisar Mihai
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Mihaescu Ilie
Mihaescu Ilie
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Ekart Imre

1982
1981
1977
1982
1982
1986
1980
1974

Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.


Simion E., Miron C., Festila Lelia
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Marculescu A.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Mateescu Aurelian

1984
1986
1984
1978
1986
1973
1990

Broscoi Alexandru
Ciascai Vasile
Ghetie Iosif

1986
1977
1982

Page 19

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Radio
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
302 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
302 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium

Galambos Nicolae
Oprea C.
Martin Liviu
Traducere din Elektor Electronics
Mateescu Aurelian
YO3APG
Marculescu A.

Optoelectronica dispozitive si aplicatii


Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium (sup. Electronistul)
RET (Revista Electronicii Timisene)
Electronistul
Radio
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Radio
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Almanahul Tehnium
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium supliment lab. electr. amator

Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban


Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Naicu Serban
Carjan Traian

1983
1983
1986
1997

Naicu Serban
Naicu Serban
Vranai Nicolae
Naicu Serban

1995
1996
1984
1995
1995
1997
1995
1986
1999
1999
1995
1997
1993
1991

"Maxim Engineering Jurnal" 14/1994


Marculescu A.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Naicu Serban
Traducere din Elektor Electronics
Naicu Serban
Carcota Adrian
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Circota Andi
Simion E., Miron C., Festila Lelia

Naicu Serban
Dumitriu F.
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
"Maxim Engineering Jurnal" 14/1994
Andron Liviu
Marinescu Dragos
Mateescu Aurelian

Page 20

1983
1975
1972
1998
1995
1993
1990
1995
1976
1995
1987
1998
1997
1997
1981
1998
1998
1997
1985
1998
1997
1997
1997
1997
1988
1986
1994

Sheet1
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Radio
Radio
Radio
Radio
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Tehnium
Radio
Tehnium
Radio Roman
Electronica aplicata cu CI analogice
Tehnium
303 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare aplicatii
Tehnium (sup. Electronistul)
302 Circuite Electronice
Un tranzistor, doi tranzistori
Un tranzistor, doi tranzistori
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
301 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
301 Circuite Electronice
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Circuite integrate liniare aplicatii
Radio
Tehnium
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice

Petre Mihai
Reus N.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Codarnai George Mihai
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere Elektor 1977-1981
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Marculescu A.
Marculescu A.
Marculescu A.
Manoliu Corneliu
Marculescu A.
Marculescu A.

1996
1998
1997
1996
1990
1997
1994
1994
1994
1995
1981
1986
1994
1984
1996
1990
1998
1998
1998
1997
1990
1978
1978
1986
1995
1979
1986

Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.


Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.

1986
1986

Marian Emil
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

1991
1997

Marinescu Dragos, Naicu Serban


Nimara Sorin (YO&CKQ)
Dembrovszky Istvan
Traducere Elektor 1977-1981
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere Elektor 1977-1981
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Naicu Serban
"Elektor Verlag 89"
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Simion E., Miron C., Festila Lelia
"Popular Electronics"
Simion E., Miron C., Festila Lelia

1997
1994
1989
1997
1998
1997
1997
1986
1995
1994
1981
1986
1977
1986

Traducere din Elektor de Diana Faca


Naicu Serban
Iortoman Valentin
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Naicu Serban
Naicu Serban
Naicu Serban
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
YO3NP, YO3JP, Y03DP

Page 21

Sheet1
302 Circuite Electronice

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

1997

Tehnium (sup. Electronistul)


Circuite integrate liniare vol. 3
30 aplicatii ale U1011

Mateescu Aurelian
Manual utilizare
Ripeanu R., Sirbu L.

1991
1984
1987

Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
305 Circuite Electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
153 Montaje Practice
153 Montaje Practice
304 Circuite Electronice

Codarnai George Mihai


Andrian Nicolae (YO3DKM)
Traducere din Elektor Electronics
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Traducere din "Elektor Electronics"
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere din Elektor de Diana Faca

1998
1988
1998
1986
1999
1986
1997
1998
1998
1998

302 Circuite Electronice


303 Circuite Electronice
Radio Supliment la nr. 7/1995
Tehnium
302 Circuite Electronice

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Traducere din Elektor Electronics
Marian Emil
"Funk Amateur" 1/1993
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

1997
1998
1995
1994
1997

300 Circuite electronice


Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 2
Caleidoscop audio
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
30 aplicatii ale U1011
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Practica electronistului amator

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.


Szasz Alexandru
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Manual utilizare
Manual utilizare
Oprescu George Dan
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Marculescu A.
Traducere din Elektor de Diana Faca
"HAM Radio"
Marculescu A.
Traducere din "Elektor Electronics"
Ripeanu R., Sirbu L.
Spirescu Mihail
"Modelist Konstruktor" 5/1980
Ivanciovici Cristian
Csikos Alexandru
"Mlody Technik"
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.

1997
1987
1974
1997
1997
1980
1980
1982
1986
1978
1998
1994
1989
1999
1987
1986
1982
1997
1980
1978
1986
1984

Page 22

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium supliment HiFi
300 Circuite electronice
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Caleidoscop de electronica
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Montaje electronice
Un tranzistor, doi tranzistori
Circuite Integrate Amp. de putere AF
101... Montaje electronice
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium supliment HiFi
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
302 Circuite Electronice
Radiofonie pentru tineret
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
301 Circuite Electronice
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF

Mateescu Aurelian
Mateescu Aurelian
Naicu Serban
Danci L., Turuta E.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Danci L., Turuta E.
Oprescu George Dan

Mark Andres
Faur Gh. Traian
Danci L., Turuta E.
Mihaescu Ilie
Danci L., Turuta E.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Danci L., Turuta E.
Alexandru M.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.

Oros Milian
Ursu Marcel
Cioaba Ispas Ion
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Iosif I., Ganea V.
Danci L., Turuta E.
Marculescu A.
Marculescu A.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Traducere Elektor 1977-1981
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.

Page 23

1988
1988
1998
1993
1991
1997
1993
1987
1995
1974
1981
1996
1993
1982
1993
1977
1993
1991
1993
1993
1993
1993
1993
1997
1979
1991
1980
1990
1980
1988
1997
1997
1993
1993
1993
1997
1986
1993
1987
1986
1998
1993
1993
1997
1993
1993
1993
1993

Sheet1
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Almanahul Tehnium
Practica electronistului amator
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
301 Circuite Electronice
Tehnium supliment audio
Tehnium
Almanahul Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium (sup. Electronistul)
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Caleidoscop audio
Montaje electronice de vacanta
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnica Sonorizarii
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
302 Circuite Electronice
Tehnica Sonorizarii
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium

Danci L., Turuta E.


Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Matei A.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.

Danci L., Turuta E.


Chirita Mihai, Constantin Edu
Sava Sorin
Ripeanu Radu
"Radio Televizia Electronica" 6/92
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Traducere Elektor 1977-1981
Mateescu Aurelian
I. M.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Mateescu Aurelian
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Oprescu George Dan
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Marian E.
Isvoranu Ilie
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Csabai Daniel
Danci L., Turuta E.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Csabai Daniel
Frincu Florin
"Modelist Konstruktor" 8/1986

Page 24

1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1990
1984
1993
1993
1993
1993
1993
1995
1995
1993
1979
1984
1987
1979
1992
1990
1997
1990
1990
1983
1990
1998
1990
1993
1993
1993
1982
1988
1992
1975
1993
1993
1993
1993
1983
1993
1990
1997
1983
1981
1986
1986

Sheet1
Tehnium
Almanahul Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium supliment audio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment audio
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Caleidoscop audio
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnica Sonorizarii
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium supliment HiFi
Tehnium supliment audio
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
304 Circuite Electronice
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Scheme si montaje de AF
Caleidoscop de electronica
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Practica electronistului amator
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Mihaescu Ilie (YO3CO)


Marian Emil
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Codarnai George Mihai
Mateescu Aurelian
"Elektor" 6/95
Fodorea George
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ivanciovici Cristian
"Radiotechnika" 2/1982
Danci L., Turuta E.
Oprescu George Dan
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Csabai Daniel
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.

"RADIO" 11/1984
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Trifan Valeriu (YO8-7124/BC)
"AEG-Telefunken" 1983
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Marian E.
Oprescu George Dan
Danci L., Turuta E.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Danci L., Turuta E.
Marian E.
Marculescu A.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Marin S.
Ivanciovici Cristian
Mateescu Aurelian
Popescu Barbu

Page 25

1984
1984
1990
1990
1991
1990
1995
1980
1998
1991
1986
1990
1993
1982
1993
1993
1993
1983
1993
1993
1993
1990
1995
1991
1990
1985
1990
1990
1983
1995
1993
1993
1998
1993
1993
1993
1993
1992
1987
1993
1984
1993
1992
1986
1990
1982
1991
1991
1987

Sheet1
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnium supliment HiFi
Tehnium supliment audio
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Montaje electronice
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium (sup. Electronistul)
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
101... Montaje electronice
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
303 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Dragu Mircea, Damoc Ioan
Nicolae Gh. Ioan
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Popescu Barbu

Danci L., Turuta E.


Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Ivanciovici Cristian

Danci L., Turuta E.


Mihaescu Ilie
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Iatan Claudiu (YO8AKA)
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Traducere din Elektor Electronics
"Modelist Konstruktor" 3/1983
Mihaescu Ilie
Danci L., Turuta E.

Page 26

1997
1986
1996
1993
1993
1992
1983
1993
1975
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1986
1997
1991
1990
1993
1982
1993
1993
1993
1996
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1977
1993
1993
1993
1998
1997
1993
1993
1993
1993
1986
1998
1983
1989
1993

Sheet1
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Almanahul Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
302 Circuite Electronice
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Almanahul Tehnium
Electronistul
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
101... Montaje electronice
Radio
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment audio
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnica Sonorizarii

Danci L., Turuta E.


Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Boariu Romeo
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Mateescu Aurelian
Chirita Mihai
Marin Laurentiu
"Radiotechnika" - RSU
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
"RADIO" 1/1992
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Naicu Serban
Teodosiu Dan
Codarnai George Mihai
"RADIO" 8/1980
"RADIO" 12/1979
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Gircoveanu Valeriu
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Csabai Daniel

Page 27

1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1975
1993
1985
1990
1990
1986
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1995
1990
1997
1990
1992
1984
1979
1993
1993
1977
1994
1995
1990
1995
1982
1991
1980
1990
1992
1990
1989
1990
1983

Sheet1
Tehnium
303 Circuite Electronice
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Electronistul
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium supliment HiFi
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Caleidoscop audio
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Electronistul
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium supliment audio
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Caleidoscop audio
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Radiofonie pentru tineret
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium

Traducere din Elektor Electronics


Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Cergau Bogdan
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.

Danci L., Turuta E.


Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Oprescu George Dan
Marian E.
Mihai I.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Mateescu Aurelian
Mateescu Aurelian
Marian Emil

Festila Lelia., Simion E., Miron C.


Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Oprescu George Dan
Danci L., Turuta E.
Iosif I., Ganea V.
"HiFi Electronique pour Vous"
Danci L., Turuta E.
Enache Dan

Page 28

1984
1998
1990
1992
1993
1993
1993
1993
1991
1995
1993
1993
1993
1993
1982
1992
1976
1990
1991
1993
1977
1986
1991
1986
1990
1990
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1982
1993
1986
1977
1993
1976

Sheet1
Caleidoscop audio
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Practica electronistului amator
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium supliment HiFi
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment HiFi
303 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium supliment HiFi
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF

Oprescu George Dan


Danci L., Turuta E.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.

Oprescu George Dan


Mark Andres
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"Jugend und Technik" 2/1989
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin

Danci L., Turuta E.


Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.

Page 29

1982
1993
1984
1993
1993
1993
1991
1996
1995
1983
1991
1998
1997
1991
1997
1996
1974
1995
1994
1991
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993

Sheet1
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Electronica peste tot
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Electronica peste tot
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
303 Circuite Electronice
Electronistul
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
304 Circuite Electronice
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
303 Circuite Electronice
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium supliment HiFi
Tehnium supliment HiFi
Circuite Integrate Amp. de putere AF

Danci L., Turuta E.


Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Boghitoiu I. C.
Giurgea George
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Boghitoiu I. C.
Danci L., Turuta E.
Codinoiu Liviu
Ivanciovici Cristian
Ivanciovici Cristian
Serban Naicu
Stoica Valentin
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Traducere din Elektor Electronics
Moruzzi Adrian
Carstea Horia,Treuer Emil
"ELECTROMURES"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Traducere din Elektor Electronics
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Stancu Calin

Danci L., Turuta E.

Page 30

1993
1993
1993
1993
1985
1981
1993
1993
1995
1985
1993
1985
1991
1989
1991
1996
1997
1993
1993
1993
1993
1998
1972
1989
1995
1998
1996
1993
1993
1993
1993
1993
1998
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1997
1989
1997
1991
1991
1993

Sheet1
Tehnium supliment HiFi
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
101... Montaje electronice
Tehnium supliment HiFi
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
RET (Revista Electronicii Timisene)
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
Tehnium supliment HiFi
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Electronistul
Electronistul
RET (Revista Electronicii Timisene)
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF

Danci L., Turuta E.


Mateescu Aurelian
Mateescu Aurelian
Danci L., Turuta E.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Carstea Horia
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
A. N.
A. N.
"Radiotechnika" 12/1989
Danci L., Turuta E.
Mihai I.
Popescu Barbu
Ivanciovici Cristian
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.

Page 31

1991
1993
1986
1988
1993
1977
1991
1993
1993
1993
1993
1993
1995
1993
1993
1993
1977
1991
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1990
1992
1993
1979
1990
1991
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993

Sheet1
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Electronica peste tot
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Radio
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium supliment HiFi
Tehnium supliment HiFi
Tehnium supliment HiFi
Tehnium supliment HiFi
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF

Danci L., Turuta E.


Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.

Boghitoiu I. C.
Ekart Imre
Mateescu Aurelian
Traducere din Elektor de Diana Faca
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.

Danci L., Turuta E.


Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.

Page 32

1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1996
1995
1985
1978
1990
1998
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1993
1991
1991
1991
1991
1993
1993
1993

Sheet1
303 Circuite Electronice
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium supliment HiFi
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Almanahul Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium supliment HiFi
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
101... Montaje electronice
Electronica ajuta
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Scheme si montaje de AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Practica electronistului amator
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium supliment audio
Tehnium
Tehnium
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF

Traducere din Elektor Electronics


Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Sion Stelian
Popescu G.

Danci L., Turuta E.


Mateescu Aurelian
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Marinescu Dragos
Danci L., Turuta E.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Boghitoiu I. C.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Marian E.
Danci L., Turuta E.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Ionescu Eustatiu
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Danci L., Turuta E.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Ivanciovici Cristian
Marian Emil
Dumitriu Florin
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
"Elektor" 1/1985
Festila Lelia., Simion E., Miron C.

Marian E.
Chirita M.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Mateescu Aurelian
"RADIO" 1/1985
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.

Page 33

1998
1993
1991
1993
1993
1984
1993
1998
1974
1993
1974
1993
1987
1993
1993
1991
1986
1993
1974
1977
1981
1993
1993
1992
1993
1988
1973
1984
1993
1988
1997
1982
1983
1990
1985
1990
1990
1995
1995
1992
1976
1993
1993
1993
1985
1972
1993
1993

Sheet1
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnica Sonorizarii
Tehnium
Tehnium
Caleidoscop audio
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment HiFi
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Electronica ajuta
Electronistul
Tehnium (sup. Electronistul)
305 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
303 Circuite Electronice
Electronica auto
Circuite Integrate Amp. de putere AF
304 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF

Danci L., Turuta E.


Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Csabai Daniel
Mihaescu Ilie (YO3CO)
"RADIO" 5/1980
Oprescu George Dan
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Grinea Stejarel
Marculescu A.
"Amaterske Radio" 12/1987
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Marculescu A.
Alexandru M.
Marculescu A.
Galambos Nicolae
Sion Stelian
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Boghitoiu I. C.
Marian Emil
Naicu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Naicu Serban
Traducere din Elektor Electronics
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Danci L., Turuta E.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.

Page 34

1993
1993
1993
1983
1977
1981
1982
1992
1978
1991
1985
1988
1985
1997
1988
1980
1985
1985
1973
1998
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1981
1996
1999
1998
1998
1996
1993
1998
1998
1993
1993

Sheet1
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnica Sonorizarii
Tehnium supliment HiFi
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Circuite integrate liniare aplicatii
Tehnium
Tehnium supliment HiFi
Tehnium
Tehnium supliment HiFi
Tehnium supliment HiFi
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Scheme si montaje de AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Electronica aplicata cu CI analogice
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Scheme si montaje de AF
Caleidoscop audio
Montaje electronice de vacanta
Scheme si montaje de AF
Circuite integrate liniare vol. 4
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Electronistul
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium supliment audio
Tehnium
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium (sup. Electronistul)

Danci L., Turuta E.


Danci L., Turuta E.
Ivanciovici Cristian
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
"Modelist Konstruktor"
Marculescu A.
Csabai Daniel
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Ivanciovici Cristian
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.

Sion Stelian

Danci L., Turuta E.


Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Marian E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.

Marian E.
Oprescu George Dan
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Marian E.
Manual utilizare
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Isvoranu Ilie
Munteanu Liviu
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Codarnai George Mihai
Volosencu Constantin
Naicu Serban
Mateescu Aurelian
"ARDIO" 2/1994
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Marian Emil

Page 35

1993
1993
1991
1993
1993
1974
1978
1984
1983
1991
1990
1998
1986
1996
1991
1998
1991
1991
1993
1993
1993
1992
1993
1993
1990
1993
1993
1993
1993
1995
1995
1995
1992
1982
1988
1992
1985
1984
1982
1982
1990
1984
1998
1990
1991
1995
1990
1997

Sheet1
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
101... Montaje electronice
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Caleidoscop audio
Electronica ajuta
Scheme si montaje de AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
101... Montaje electronice
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Radiofonie pentru tineret
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
Orizont electronic
Tehnium (sup. Electronistul)
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Electronistul
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium

"Radiotechnika" 8/1993
Galambos Nicolae
Naicu Serban
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
"Le Haut Parleur" 1459
Danci L., Turuta E.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Oprescu George Dan
Boghitoiu I. C.
Marian E.
Danci L., Turuta E.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Danci L., Turuta E.
Iosif I., Ganea V.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Cabiaglia Giovani Savin
Marza D.
Mateescu Aurelian
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Oprescu George Dan
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Vasilescu Ion
"Mlody Technik" 3/1982
"I.P.R.S. Bucuresti"

1993
1983
1997
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1987
1993
1977
1993
1993
1982
1981
1992
1993
1977
1993
1986
1993
1993
1993
1978
1991
1997
1990
1997
1986
1984
1997
1980
1987
1989

Festila Lelia., Simion E., Miron C.


Codarnai George Mihai
"VTM" 22/1986
Popescu Barbu
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Frunza Costin
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Carstea Horia

1990
1991
1989
1990
1990
1980
1986
1990
1995

Page 36

Sheet1
Scheme si montaje de AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
300 Circuite electronice
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Montaje electronice de vacanta
Scheme si montaje de AF
Tehnium
153 Montaje Practice
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
302 Circuite Electronice
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
101... Montaje electronice
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Montaje electronice
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium supliment HiFi
Tehnium
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
Tehnium
Electronistul
RET (Revista Electronicii Timisene)
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Tehnium supliment audio
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Tehnium supliment audio
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Marian E.
Danci L., Turuta E.
Marian Emil
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Marian E.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Kocs Andrei
Mateescu Aurelian
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Danci L., Turuta E.
Mihaescu Ilie
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Cadinoiu Liviu
Antohie Gheorghe
Oprescu George Dan
"Modelist Konstruktor" 9/1984
Traducere din Elektor Electronics
Danci L., Turuta E.
Ivanciovici Cristian
Naicu Serban
Treuer Emil
Marian E.
"HP 1243"
Ivanciovici Cristian
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Marian E.
Butuc Andrei
Marian Emil
Paius Liviu

Page 37

1992
1993
1991
1997
1993
1993
1988
1992
1978
1998
1989
1985
1997
1993
1993
1977
1993
1995
1982
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1980
1986
1991
1996
1985
1974
1998
1993
1995
1998

1992
1997
1990
1998
1993
1993
1992
1988
1990
1987
1995
1980

Sheet1
Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Tehnium
101... Montaje electronice
Montaje electronice
Tehnium
Radio
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Circuite integrate liniare aplicatii
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Almanahul Tehnium
Circuite Integrate Amp. de putere AF
Circuite Integrate Amp. de putere AF
302 Circuite Electronice
Caleidoscop audio
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Radio
Tehnium
Tehnium supliment HiFi
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Radio
Radio
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
Tehnium supliment HiFi
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment HiFi
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)

Marian Emil
Traducere din "Elektor Electronics"
Grinea Stejarel
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Mihaescu Ilie
Mateescu Aurelian
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Carstea Horia
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
"Radiotechnika" 8/1980
Mateo A.
Danci L., Turuta E.
Danci L., Turuta E.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Oprescu George Dan
Sergiu B.
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Marian Emil
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Kenez Petru
Mateescu Aurelian
Mateescu Aurelian
Butuc Andrei
Mateescu Aurelian
Iscrulescu Silviu
Serban Naicu
Serban Naicu
Popescu Barbu
Vornicu C. Mihai
Vornicu M.
"RADIO" 8/1980
Marta Florian, Fridgant Corneliu
Hartigher Lucian
Marian Emil
Marian Emil
Soldu Doru

Mateescu Aurelian
Marian Emil

Page 38

1988
1999
1976
1993
1993
1987
1977
1982
1992
1995
1992
1986
1980
1990
1993
1993
1997
1982
1996
1983
1977
1991
1997
1995
1992
1991
1996
1988
1990
1989
1995
1995
1988
1996
1981
1981
1974
1981
1994
1991
1993
1981
1987
1991
1990
1996

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
300 Circuite electronice
Circuite integrate liniare aplicatii
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Radio
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Electronistul
Tehnium
Tehnium supliment HiFi
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment HiFi
Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment HiFi
Tehnium supliment HiFi
Tehnium
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Selector
Tehnium
Tehnium

"Radio Fersehen Elektronik" 11/1977


Mateescu Aurelian
Lucaci Florentin
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"Modelist Konstruktor"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Popescu Barbu
Popescu Barbu
Marian Emil
Dobrota Daniel Sorin
Mateescu Aurelian
Nicolae P.
Nicolae P.
Laurentiu Stefan
Mateescu Aurelian
Popescu Barbu
Popescu Barbu
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Mateescu Aurelian
Mateescu Aurelian
Mateescu Aurelian

Lozneanu Stelian
Traducere din "Elektor Electronics"
Ivanciovici Cristian
Ivanciovici Cristian
Serban Naicu
"I.P.R.S. Bucuresti"
Ionescu Dorel

Marculescu A.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Manual utilizare
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Mark Andres
Mihaescu Ilie (YO3CO)
"RADIO" 2/95
Traducere Elektor 1977-1981
"Sdelovaci Technika" 2/1982
Codarnai George Mihai

Page 39

1989
1989
1989
1998
1975
1997
1986
1988
1990
1996
1994
1990
1991

1995
1991
1989
1988
1985
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1982
1999
1989
1989
1995
1981
1982
1991
1991
1987
1998
1999
1985
1974
1983
1978
1974
1995
1986
1997
1990
1992
1992

Sheet1
Tehnium (sup. Electronistul)
304 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Caleidoscop audio
Montaje electronice
Caleidoscop audio
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
302 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Electronistul
Electronistul
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 1
Circuite integrate liniare vol. 1
Circuite integrate liniare vol. 1
Circuite integrate liniare vol. 1
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Almanahul Tehnium
Electronica aplicata cu CI analogice
Electronica aplicata cu CI analogice
Tehnium
Tehnium

Mateescu Aurelian
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Oprescu George Dan
Mihaescu Ilie
Oprescu George Dan
Traducere din Elektor Electronics

Festila Lelia., Simion E., Miron C.


Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
"ABAC SOFTWARE"
Oprescu George Dan
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Mateescu Aurelian
Mark Andres

1988
1995
1990
1998
1981
1985
1985
1985
1979
1979
1979
1979
1984
1987
1983
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1984
1990
1990
1991
1981

Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica aplicata cu CI analogice
Tehnium

Mateescu Aurelian
"RADIO" 12/1991
Alexandru M.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Dragu Mircea, Damoc Ioan

1989
1992
1982
1990
1986

Ciobanita Vasile
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere Elektor 1977-1981

Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.


Ungureanu Silviu
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Mateescu Aurelian
Mateescu Aurelian
Mateescu Aurelian
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Marculescu A.

Page 40

1997
1998
1997
1982
1982
1982
1998
1986
1989
1986
1998
1997
1999
1997

Sheet1
Electronica aplicata cu CI analogice
Electronica aplicata cu CI analogice
Tehnium
Electronica aplicata cu CI analogice
Electronica aplicata cu CI analogice
Tehnium
Tehnium supliment audio
Almanahul Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Radio
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Electronica aplicata cu CI analogice
305 Circuite Electronice
Caleidoscop audio
Scheme si montaje de AF
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Montaje electronice de vacanta
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Caleidoscop de electronica
Tehnium
302 Circuite Electronice
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Tehnium

Ciugudean M., Muresan T., s.a.


Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Popescu Barbu
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Ivanciovici Cristian
Dragu Mircea
Oprescu George Dan
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Mateescu Aurelian
Manual utilizare
Manual utilizare
Lozneanu Stelian
Lozneanu Stelian
Mateescu Aurelian
Marian Emil
"Modelist Konstruktor" 7/1987
"Electronics"
Marian Emil
Mark Andres
Popescu Barbu
Traducere din Elektor de Diana Faca
Mateescu Aurelian
Mateescu Aurelian
Mateescu Aurelian
Traducere din Elektor Electronics
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Traducere din "Elektor Electronics"
Oprescu George Dan
Marian E.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Lingvay Iosif (YO5AVN)
Marculescu A.
Marian Emil
Goldimberg S.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"RADIO" 9/1992
Oprescu George Dan
Traducere din Elektor Electronics
Oprescu George Dan
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Dumitrescu Marcel
Popescu Barbu
Clondescu Radu

Page 41

1990
1990
1988
1990
1990
1991
1990
1986
1995
1997
1995
1985
1985
1978
1983
1985
1985
1987
1978
1988
1981
1987
1998
1988
1988
1988
1998
1986
1990
1999
1982
1992
1986
1988
1988
1987
1984
1986
1972
1998
1994
1996
1998
1987
1972
1997
1992
1991
1988

Sheet1
Electronica aplicata cu CI analogice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
303 Circuite Electronice
Caleidoscop audio
Tehnium
Radio
Tehnium
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate CMOS
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
305 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Electronica medicala
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
301 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
153 Montaje Practice
304 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Electronica medicala
Electronica medicala
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium

Ciugudean M., Muresan T., s.a.


Mateescu Aurelian
Mateescu Aurelian
"Radio Fersehen Electronik"
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Traducere din Elektor Electronics
Oprescu George Dan
Porumbaru Nicolae
Naicu Serban
Marian Emil
Marian E.
Florescu Mihai
Manual utilizare
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Manual utilizare
Manual utilizare
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Baluta Gheorghe, Cotta Alexandru
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Francu Emilian
Manual utilizare
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere Elektor 1977-1981
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Cazan I. L.

Page 42

1990
1986
1984
1979
1995
1998
1982
1973
1995
1990
1992
1986
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1985
1986
1986
1986
1986
1985
1986
1987
1999
1997
1992
1986
1987
1983
1981
1986
1985
1985
1997
1998
1997
1998
1998
1997
1997
1986
1983
1983
1987
1986
1998

Sheet1
Tehnium (sup. Electronistul)
303 Circuite Electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Electronica medicala
Electronica medicala
Electronica medicala
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
302 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
302 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
302 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Electronica peste tot
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Electronica peste tot
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
302 Circuite Electronice

Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin


Traducere din Elektor Electronics
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Codarnai George Mihai
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
"73 Magazine"
Manual utilizare
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Tarata Mihai (YO7LHN)
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Popescu C.
Popescu C.
Popescu C.
Marculescu A.
Marculescu A.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Luca Constantin
Andreescu Paul
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor Electronics
"VTM" 23/1980
Chirascu Viorel
Boghitoiu I. C.
"Iunii Technik" 6/1981
"Popular Electronics"
Badescu Daniel
Contiu Andrei
Mihai Ion
Boghitoiu I. C.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

Page 43

1998
1998
1986
1983
1983
1983
1986
1992
1997
1997
1982
1981
1977
1985
1981
1981
1986
1994
1992
1997
1998
1992
1992
1992
1988
1988
1988
1984
1984
1997
1982
1987
1997
1998
1997
1998
1983
1995
1985
1984
1980
1987
1986
1990
1985
1998
1998
1998
1997

Sheet1
Tehnium
Tehnium
20 scheme pentru amatori
Tehnium
Antene si montaje de receptie TV sup.
Antene si montaje de receptie TV sup.
Antene si montaje de receptie TV sup.

"Radio REF" 6/1971


Andrusca Ioan
Basoiu M., Costache C.
Codarnai Nicolae (YO3ZM)
Basoiu M., Negut N.
Basoiu M., Negut N.
Basoiu M., Negut N.

1987
1988
1979
1991
1989
1989
1989

Tehnium
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Tehnium
Receptia TV la mare distanta
Receptia TV la mare distanta
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
20 scheme pentru amatori
20 scheme pentru amatori
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Antene si montaje de receptie TV sup.
Tehnium
Receptia TV la mare distanta
Tehnium
Tehnium
Receptia TV la mare distanta
Almanahul Tehnium
Tehnium
Electronistul
Almanahul Tehnium

Popescu Sergiu
Popovici Iulian (YO7DJ)
Kocs Janos
Basoiu Mihai
Basoiu Mihai
YO2CJ
Florescu Mihai
Zaharia Iancu
Stefanescu I.
Vasile Radu
Popovici Iulian (YO7DJ)
Vizitiu Constantin
Kocs Janos (YO6-12703/CV)
Ardeleanu Dumitru
Anastase Gheorghe
Popovici Iulian (YO7DJ)
Zamfirescu Dinu Costin
Gabor Vasile
Georgescu P.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Marinescu Dragos
Andron Liviu
Florescu Mihai
Strainu Emil (YO9-9032/IL)

1987
1992
1986
1989
1989
1991
1986
1972
1974
1982
1989
1987
1988
1990

Zaharia Iancu
Basoiu M., Costache C.
Basoiu M., Costache C.
"RADIO" 7/1987
"Zrob Sam" 6/1988
Andron Liviu
Basoiu M., Negut N.
"RADIO" 5/1994
Basoiu Mihai
Hasas Paul
Predoiu Petre
Basoiu Mihai
Vasile Radu
Marinescu Dragos
Tapicu Dan
Pascarel Ilie (YO6-13918/HR)

Page 44

1992
1994
1996
1990
1998
1986
1992
1986
1990
1986
1972
1979
1979
1995
1989
1995
1989
1994
1989
1993
1997
1989
1990
1990
1990

Sheet1
Tehnium
Almanahul Tehnium
20 scheme pentru amatori
20 scheme pentru amatori
20 scheme pentru amatori
20 scheme pentru amatori
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Receptia TV la mare distanta
Receptia TV la mare distanta
Antene si montaje de receptie TV sup.
Antene si montaje de receptie TV sup.
Receptia TV la mare distanta
Antene si montaje de receptie TV sup.
Antene si montaje de receptie TV sup.
Receptia TV la mare distanta
Antene si montaje de receptie TV sup.
Receptia TV la mare distanta
Antene si montaje de receptie TV sup.
Antene si montaje de receptie TV sup.
Receptia TV la mare distanta
Antene si montaje de receptie TV sup.
Receptia TV la mare distanta
Tehnium
Radiofonie pentru tineret
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radiofonie pentru tineret
305 Circuite Electronice
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Receptia TV la mare distanta
Receptia TV la mare distanta
20 scheme pentru amatori
Tehnium
Tehnium
Receptia TV la mare distanta
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori

Zaharia Iancu
Epure Virgil
Basoiu M., Costache C.
Basoiu M., Costache C.
Basoiu M., Costache C.
Basoiu M., Costache C.
Ghergu Cezar
Macoveanu Liviu

Mihaescu Ilie (YO3CO)


Balaban Ion
"Radiotechnika" 5/1984
Basoiu Mihai
Basoiu Mihai
Basoiu M., Negut N.
Basoiu M., Negut N.
Basoiu Mihai
Basoiu M., Negut N.
Basoiu M., Negut N.
Basoiu Mihai
Basoiu M., Negut N.
Basoiu Mihai
Basoiu M., Negut N.
Basoiu M., Negut N.
Basoiu Mihai
Basoiu M., Negut N.
Basoiu Mihai
Iosif I., Ganea V.
Simon Stefan
Kocs Janos
Ionescu Virgil (YO9CN)
Iosif I., Ganea V.
Traducere din "Elektor Electronics"
Petre Cristian (YO3ZR)
Zaharia Iancu
YO8RV
Basoiu Mihai
Basoiu Mihai
Basoiu M., Costache C.
Racasan Gheorghe
Burcea Doru
Basoiu Mihai
Popovici Iulian (YO7DJ)

Page 45

1982
1989
1979
1979
1979
1979
1989
1992
1996
1987
1974
1978
1984
1983
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1976
1986
1994
1980
1987
1984
1986
1999
1994
1982
1982
1993
1989
1989
1979
1983
1989
1989
1992

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
Radio
Radioamatorul
Radiofonie pentru tineret
Tehnium
304 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Antene si montaje de receptie TV sup.
Receptia TV la mare distanta
Receptia TV la mare distanta
Tehnium
Tehnium
Antene si montaje de receptie TV sup.
153 Montaje Practice
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Electronique Practique
Selector
Radiofonie pentru tineret
Electronique Practique
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium supliment laborator
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
Tehnium
Electronique Practique
Tehnium
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice

Marinescu Dragos
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Andron Liviu
Andron Liviu
Voica Adrian (YO2BPZ)
Iosif I., Ganea V.
"RADIO" 7/1984
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Florescu Mihai
Florescu Mihai
Marinescu Dragos
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Simion Stefan
Marinescu Dragos
Basoiu M., Negut N.
Basoiu Mihai
Basoiu Mihai
Hasas Paul
Oprescu G. D.
Basoiu M., Negut N.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Baluta Gheorghe, Carbunescu Eugenia
Baluta Gheorghe
Lavertu G.
"Electronics Designers"
Iosif I., Ganea V.
Jongbloet F.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Marculescu A.
Traducere Elektor 1977-1981
Soceanu Ion
Codarnai George Mihai
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ianculescu Z.
Jongbloet F.
Oros Milian
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor de Diana Faca

Page 46

1986
1974
1973
1995
1995
1994
1986
1995
1998
1998
1998
1982
1986
1991
1986
1978
1986
1998
1988
1989
1989
1989
1993
1997
1989
1998
1997
1988
1983
1998
1990
1986
1998
1998
1981
1991
1997
1990
1984
1997
1998
1974
1998
1988
1998
1998
1998

Sheet1

301 Circuite Electronice


Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Almanahul Tehnium
Electronistul
300 Circuite electronice
RET (Revista Electronicii Timisene)
Almanahul Tehnium
Circuite integrate CMOS
Tehnium (sup. Electronistul)
300 Circuite electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Radio
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment laborator
101... Montaje electronice
Almanahul Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
304 Circuite Electronice
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Tehnium supliment laborator
300 Circuite electronice
Montaje electronice
Tehnium

Traducere Elektor 1977-1981


Cambesteanu Viorel
Istrate M.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Zaharia Iancu
"RADIO" 12/1984
Giurgea Laurentiu
Traducere Elektor 1977-1981
Ivanciovici Cristian
Turtureanu N.
Milici Dan si Mariana
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Chiriloiu Aurel,
Zaharia Iancu
Manual utilizare
Andreescu Mircea
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Zaharia Iancu
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
"Funk Technik"
Traducere Elektor 1977-1981
"Mlody Technik"
Isvoranu Ilie
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Calinescu Vasile

Sergiu Florica, Mihaescu Ilie


Horst M.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Coterbic C.
Marculescu A.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Marin S.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Mihaescu Ilie
Corutiu Mihai

Page 47

1997
1995
1984
1998
1997
1983
1985
1992
1997
1988
1984
1997
1984
1986
1998
1997
1984
1986
1995
1977
1997
1978
1975
1988
1998
1999
1982
1987
1991
1977
1986
1983
1973
1987
1983
1998
1983
1983
1981
1991
1997
1982
1982

Sheet1
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnium supliment laborator
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radiofonie pentru tineret
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Practica electronistului amator
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium supliment laborator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
Tehnium supliment laborator
Tehnium supliment laborator
Aparate electronice pt. radioamatori
20 scheme pentru amatori
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment laborator
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
301 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
302 Circuite Electronice
Optoelectronica dispozitive si aplicatii

Simion E., Miron C., Festila Lelia


Marin S.

Simion E., Miron C., Festila Lelia


Marin S.
"RADIO" 4/1984
"Radio Plans" 4/1982
Iosif I., Ganea V.
Gruia Florin
Alexandru M.
Alexandru M.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"Funk Amateur" 1/1981
Lazaroiu Aurelian ,Lazaroiu Catalin
Galambos Nicolae
Costache Florea
Turtureanu M.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
"Radio Televizia Electronica" 4/80
Kestanian Nicole
Marculescu A.

Tudosie Constantin (YO7AOT)


Basoiu M., Costache C.
Traducere Elektor 1977-1981
Chirascu Viorel
Alecu M.
Marculescu A.
Traducere Elektor 1977-1981
Dragomir Dumitru

Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Traducere Elektor 1977-1981
Sfetcu Nicolae
Neagoe C.
Milici Mariana si Dan
Sfetcu Nicolae
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban

Page 48

1986
1981
1991
1977
1986
1983
1986
1982
1974
1986
1998
1991
1982
1986
1986
1984
1997
1981
1991
1991
1973
1981
1976
1977
1983
1994
1985
1991
1991
1992
1979
1997
1994
1981
1985
1997
1986
1994
1991
1982
1982
1997
1997
1985
1995
1997
1998
1997
1983

Sheet1
305 Circuite Electronice

Traducere din "Elektor Electronics"

1999

303 Circuite Electronice


Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica peste tot
Tehnium (sup. Electronistul)
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Antene si montaje de receptie TV sup.
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate liniare vol. 4

Traducere din Elektor Electronics


Baluta Gheorghe, Cotta Alexandru
Traducere din "Elektor Electronics"
Butuza Octavian
Popovici Ioan
Zaharia Iancu
"Radiotechnika" 11/1980
Melnic Ionel

Grinea Stejarel
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare

1998
1992
1999
1981
1978
1975
1981
1982
1991
1984
1986
1985
1998
1997
1974
1990
1988
1998
1989
1979
1988
1988
1999
1988
1986
1974
1979
1985
1986
1985

"RADIO"
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Bajeu G., Stancu Gh.
Manual utilizare
Galambos Nicolae
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Florescu Mihai
Mastru Paul (YO3RK)
Papuc Gabriel
Traducere din "Elektor Electronics"
Boghitoiu I. C.

1980
1978
1984
1979
1985
1982
1987
1987
1990
1996
1999
1981

Ciontu Andrei, Ianciu Serban


Ciontu Andrei, Ianciu Serban

1996
1996

Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
Generatoare de semnale sinusoidale
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Tehnium
Radioamator YO
Tehnium (sup. Electronistul)
305 Circuite Electronice
Electronica ajuta
RET (Revista Electronicii Timisene)
Electronica auto
Electronica auto

Clondescu R.
Odobescu Grigore
Boghitoiu I. C.
Zanca Alexandru
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.

Ciobanita Vasile (YO3APG)


Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Basoiu M., Negut N.
Bajeu G., Stancu Gh.
Marculescu A.
Marculescu A.
Traducere din "Elektor Electronics"
"Amaterske Radio" 1986-1987
Manual utilizare

Page 49

Sheet1
304 Circuite Electronice
Electronica auto
Tehnium
Tehnium service
Almanahul Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium
30 aplicatii ale U1011
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Tehnium
303 Circuite Electronice

Traducere din Elektor de Diana Faca


Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Cadinoiu Liviu

303 Circuite Electronice


Tehnium service
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium service
Tehnium

Traducere din Elektor Electronics


Traducere Elektor 1977-1981
Ivanciovici Cristian
Baluta Gheorghe
Mihaescu Ilie (YO3CO)

1998
1994
1997
1990
1982
1980
1994
1985

Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium service
Tehnium
Tehnium service
Tehnium
Tehnium service
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium service
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium service
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
304 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS

Dumitrescu Trifu
Codarnai George Mihai

1994
1985

Kulin Maximilian
Naicu Serban

1991
1993
1994
1985
1994
1997
1994

"CMOS RCA ELO" 6/1980

Ripeanu R., Sirbu L.


Vornicu M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Pascu Valentin
Traducere din Elektor Electronics

Gontean Aurel
Kolozvari Tiberiu
Vasiliu Alexandru
Maieron Mircea
Toma Sorin
Nicolae A.
Petrescu Adrian Teodor
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Giurgea Laurentiu
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban

Page 50

1998
1996
1988
1994
1986
1995
1991
1987
1982
1998
1998
1998
1998
1975
1998

1987
1995
1994
1984
1978
1992
1994
1998
1998
1993
1995
1998
1998

Sheet1
153 Montaje Practice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Electronica peste tot
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica auto
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica auto
Tehnium
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Electronistul
Electronistul
Tehnium supliment automatizari
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica auto
Electronica auto
301 Circuite Electronice
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica auto
Tehnium
Almanahul Tehnium
Electronica auto
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.


Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Petrescu Adrian
Sergiu Florica (YO3SF)
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Broasca Eugen
Oros Milian
Boghitoiu I. C.
Velisar Mihai
Ivanciovici Cristian
"RADIO" 1/1992
Marculescu A.
Galambos Nicolae
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
"Modelist Konstruktor"
"Modelist Konstruktor" 9/1984
Lozneanu Stelian
Ivanciovici Cristian
Racasan Gheorghe
Burcea Doru
Cosmin Iulian
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Feraru Serban
Muler Alfred
"Electronique Pour Vous"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Andreescu Paul
Gaudentiu Varzaru
Stefanescu Cornel
"HOBBY"
Florea Eugen
Belu D.
Ungureanu Marius
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
"Amaterske Radio" 6/1992
"Le Haut Parleur" 6/1974
"Beta" 6/1987
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
"Motorola" 1986
Zaharia Iancu
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
"Ezemester Hobbi"
"Radio Televizia Electronica" 8/81
Carnutu Cristian

Page 51

1998
1998
1979
1979
1984
1996
1990
1985
1981
1991
1995
1988
1973
1996
1978
1985
1982
1991
1983
1989
1996
1979
1996
1987
1996
1979
1998
1987

1991
1996
1996
1986
1995
1996
1996
1997
1995
1992
1982
1987
1996
1987
1986
1996
1984
1982
1981

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Electronica auto
Electronica auto
Electronica auto
Electronica auto
Electronica auto
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica auto
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica auto
Electronica auto
Electronica auto
304 Circuite Electronice
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Electronistul

Marinescu Nicolae
Popescu C.
Tomescu D.
Vasiliu Alexandru
"Radioelektronik" 2/1987
Lazareanu Alexandru
Dobrescu N.
Cadinoiu Liviu
Lauric V.
Geagu Vasile, Marin Vasile
"Tehnicke Novine" 3/1984
Macarenco V., Greceanu T.
Turc Valentin
Turtureanu N.
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Podaru B. B.
Podasca Vasile
Condeescu Adrian
Ceana Nicolae
Simion Manea
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Spirescu Mihail
Codarnai George Mihai
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Popovici Iulian
P. N.
Hertoiu Gabriel
Marinescu Nicolae

Ciontu Andrei, Ianciu Serban


Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Abedschein Robert
"Le Haut Parleur"
Buteanu Vasile
Hertoiu G.

Page 52

1988
1972
1974
1987
1989
1996
1975
1987
1973
1989
1985
1986
1978
1988
1978
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1995
1985
1982
1988
1978
1975
1988
1988
1992
1984
1996
1989
1975
1990
1988
1986
1989
1996
1996
1996
1998
1980
1995
1989

Sheet1
Electronica ajuta
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
302 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium (sup. Electronistul)
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Electronica ajuta
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Almanahul Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Tehnium
De la efectul fotelect. la celula solara
Tehnium
303 Circuite Electronice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
304 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
Electronica auto
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Electronica peste tot
Electronica ajuta
Electronica auto
Tehnium
Electronica peste tot
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice

Boghitoiu I. C.
Marculescu Alexandru
"RADIO" 4/1987
Porumbaru N.
Bacs Andrei
Zaharia Iancu

Turtureanu N.
Stan Pavel
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"Radiotechnika" 12/1988
Baluta Gheorghe
Traducere din "Elektor Electronics"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Karundy E. Tony
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Boghitoiu I. C.
"Popular Electronics"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Zaharia Iancu
"Tehnicke Novine" 7/1985
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Turtureanu N.
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
"Radiotechnika" 11/1988
Traducere din Elektor Electronics
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Traducere din Elektor de Diana Faca
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Morancea Sorin
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Boghitoiu I. C.
Boghitoiu I. C.
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Zaharia Iancu
Boghitoiu I. C.
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca

Page 53

1981
1998
1982
1987
1975
1988
1986
1995
1982
1977
1981
1976
1997
1987
1997
1998
1998
1989
1980
1999
1998
1997
1998
1981
1979
1998
1986
1985
1997
1997
1978
1981
1989
1998
1993
1998
1998
1996
1993
1993
1994
1983
1985
1981
1996
1983
1985
1999
1998

Sheet1
Electronica auto
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Electronistul
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Tehnium
Orizont electronic
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
302 Circuite Electronice
Electronica auto
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica ajuta
Electronica ajuta
Montaje electronice de vacanta
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Electronica auto
Almanahul Tehnium
Tehnium
Radiofonie pentru tineret
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Electronica auto
Almanahul Tehnium
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica auto

Ciontu Andrei, Ianciu Serban


Istrate M., Istrate D.
Paunete Mihai
Vrinceanu M.
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Tapicu Dan
Saver Crisan
Urzica Traian
Cadinoiu Liviu
Sucitu A.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Broasca Eugen
Vornicu M.
Lingvay Iosif, Vlad Ion
Mark Andres
"Horyzonty Techniki"
Boros Andrei
Boghitoiu I. C.
Boghitoiu I. C.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Marculescu Calin
Ianciu Serban
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Molnar Gabor
Dembrovszky Istvan
Iosif I., Ganea V.
"Practic" 3/1985
Marculescu A.
Bonfert H. Kurt
Marculescu Alexandru
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Lingvay Iosif
Madarasz Laszlo
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Lingvay Iosif, Zekany Carol
Marculescu A.
Matei Emil
Pelinescu Gheorghe
Alexandru M.
Marculescu A.
Ciontu Andrei, Ianciu Serban

Page 54

1996
1996
1982
1997
1997

1985
1989
1991
1998
1997
1996
1989
1982
1988
1972
1978
1979
1983
1981
1981
1988
1984
1995
1994
1996
1983
1989
1986
1985
1988
1989
1990
1996
1984
1996
1988
1987
1990
1990
1996
1981
1990
1986
1996

Sheet1
Electronica auto
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS

Ciontu Andrei, Ianciu Serban


"Radio Plans" 313
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban

1996
1981
1989
1998
1998

Tehnium
301 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
300 Circuite electronice
304 Circuite Electronice
De la efectul fotelect. la celula solara
300 Circuite electronice
Electronica auto
RET (Revista Electronicii Timisene)
Electronica auto
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
Electronica auto
Practica electronistului amator
30 aplicatii ale U1011
303 Circuite Electronice
Electronica ajuta
304 Circuite Electronice
Electronica auto
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Radio
Electronica peste tot
Practica electronistului amator
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)

"HOBBY"
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Tomoroga Mircea
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Spirescu Mihail
Gheorghita Victor
"Funk Amateur" 8/1987
Anghelachi M., s.a.
"Ezemester Hobbi" 12/1980
Cheregi Sergiu
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Ripeanu R., Sirbu L.
Traducere din Elektor Electronics
Boghitoiu I. C.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
"Radioelektronik" 10/1991
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"Amaterske Radio" 12/1989
Naicu Serban (YO3SB)
Boghitoiu I. C.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.

1996
1997
1997
1998
1997
1998
1981
1997
1996
1992
1996
1985
1989
1987
1981
1981
1996
1984
1996
1984
1987
1998
1981
1998
1996
1992
1998
1990
1995
1985
1984

Istrate Mircea

1994
1980
1983
1988
1981
1984
1997
1996
1988
1983
1996

Baluta Gheorghe
Marculescu A.
Mark Andres
Popescu R.
Traducere Elektor 1977-1981
Tebrencu Florin
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
"Funk Amateur" 2/1983
Marinescu Dragos

Page 55

Sheet1
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Electronica auto
Tehnium
Electronique Practique
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
30 aplicatii ale U1011
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Todica Mihai
Manual utilizare

Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium (sup. Electronistul)
Circuite integrate liniare vol. 3
Electronistul
Tehnium
Electronistul
305 Circuite Electronice
Tehnium
Almanahul Tehnium
305 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Electronica auto
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium

Marin S.
Mateescu Valentin

1982

Manual utilizare
Naicu Serban
"Radio Televizia Electronica" 6/89
Hertoiu Gabriel
Traducere din "Elektor Electronics"
Vasiliu Alexandru
Topirceanu N., Ceana N.
Traducere din "Elektor Electronics"
Zaharia Iancu
Ciontu Andrei, Ianciu Serban

1984

"Beta" 3/1982 si I.P.R.S.


"Popular Mechanics"
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Stoica Valentin
Lefebvre J. N.
"Elektronik Praxis"
Marculescu Alexandru
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Ripeanu R., Sirbu L.
"Electronique Practique" 6/1979
Istrate M.
Marculescu Alexandru
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Stanculescu Florin
Marin S.

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.


Baluta Gheorghe, Carbunescu E.
Popescu Barbu
Pintilie George (YO3AVE)
Dobrescu Nicolae

Mihaescu Ilie (YO3CO)


Odobescu G.
Pastiu Ioan
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Mihaescu Ilie
Simion Manea

Page 56

1998
1984
1995
1995
1982
1978
1996
1996
1998
1978
1978
1991
1988
1987
1981
1981
1991
1985
1983
1985
1981
1974
1998
1997
1987
1992
1979
1993

1990
1990
1999
1988
1989
1999
1986
1996
1996
1980
1979
1978
1985
1988
1978

Sheet1
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Electronica auto
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica auto
Tehnium
300 Circuite electronice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
303 Circuite Electronice
Electronica auto
Electronica peste tot
Electronica auto
301 Circuite Electronice
101... Montaje electronice
Electronica peste tot
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Electronica auto
Electronica auto
Electronica auto
Electronica auto
Electronica auto
Electronica auto
Electronica auto
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 3
101... Montaje electronice

Moldovan David
Revenco Gheorghe
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Sfetcu Nicolae
Damoc Ioan, Dragu Mircea
Pintilie George (YO3AVE)
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
"Automative Electronics"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
"Electronizatia" 12/1981
"Electronizatia" 12/1981
"I.P.R.S. Bucuresti"
Zaharia Iancu
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Alexandru M.
Techniques Electroniques et Audio"
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Manual utilizare
Manual utilizare
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Naicu Serban
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
"Modelist Konstruktor"
Traducere din Elektor Electronics
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Boghitoiu I. C.
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Boghitoiu I. C.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Dogaroiu Dorin
Marinescu Nicolae
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Manual utilizare
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie

Page 57

1982
1997
1996
1998
1985
1982
1996
1980
1997
1993
1989
1989
1987
1986
1993
1993
1979
1979
1993
1993
1984
1984
1993
1993
1992
1995
1993
1978
1998
1996
1985
1996
1997
1977
1985
1984
1984
1988
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1999
1998
1984
1977

Sheet1
Tehnium
Electronica ajuta
Electronica ajuta
Electronica peste tot
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Electronistul
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Almanahul Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
Electronica peste tot
Electronica auto
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
305 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
300 Circuite electronice
Electronica auto
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Tehnium
Electronica auto
304 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
305 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Electronica auto

Boghitoiu I. C.
Boghitoiu I. C.
Boghitoiu I. C.
"Ezemester Hobbi"
Broscoi Alexandru
Danariciu D.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Tataru Gh.
Nicolae P.
Traducere Elektor 1977-1981
Florea Costache
Toacsen Lucian
Dragu Marin
Giurgea Laurentiu
Pintilie George (YO3AVE)
Flic Ioan
Manual utilizare
Manual utilizare
YO5AVN
"Horyzonty Techniki"
Traducere din "Elektor Electronics"
Boghitoiu I. C.
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Alexandru Marius
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din "Elektor Electronics"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor Electronics

Ciontu Andrei, Ianciu Serban

Page 58

1974
1981
1981
1985
1979
1979
1978
1975
1983
1990
1997
1983
1988
1986
1992
1980
1988
1981
1984
1984
1984
1980
1999
1985
1996
1998
1999
1998
1998
1998
1999
1998
1997
1997
1996
1998
1999
1994
1996
1998
1997
1999
1998
1998
1978
1978
1996

Sheet1
Electronica auto
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
Almanahul Tehnium
Electronica peste tot
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Almanahul Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
302 Circuite Electronice
Electronica auto
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Radio
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Electronistul
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica auto

Ciontu Andrei, Ianciu Serban


Baghius M.
Marculescu Alexandru
Istrate Mircea
Denes Alexandru
Stefanescu Cornel
Manual utilizare
Cheregi Sergiu
Teodosiu Dan
"RADIO" 11/1980
"RADIO" 11/1980
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Zaharia Iancu
Boghitoiu I. C.
"Electronique Industrielle" 2/1973
Marta Florian, Fridgant Corneliu
"Funk Amateur" 1/1986
Carnutu Cristian
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Costache Florea
Manual utilizare
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Popa Liviu
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Stanculescu Calin
"Siemens"
Odobescu Grigore
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Marinescu Dragos
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Traducere din Elektor Electronics
"Radio Televizia Electronica" 11/83
Savu Adrian
"Electron" 4/1989
Jalencu Florin
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Stoica Valentin
Naicu Serban (YO3SB)
Butarescu Dan
Gherasim Constantin
David Victor
Stefanescu Cornel
Traducere din "Elektor Electronics"
Hotico Alexandru
Suma Claudiu, Tarta Radu
Lefter Alexandru
Ciontu Andrei, Ianciu Serban

Page 59

1996
1973
1998
1994
1980
1986
1996
1981
1981
1982
1984
1986
1985
1985
1975
1988
1985
1998
1984
1984
1988
1973
1977
1985
1978
1979
1998
1989
1997
1996
1998
1984
1990
1989
1995
1998
1996
1995
1983
1988
1990
1999
1982
1988
1982
1979
1996

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Lefter Alexandru
Lefter Alexandru
Oros Milian
Traducere din "Elektor Electronics"
Istrate Romeo
Andreescu Paul
Broscoi Alexandru
Ristea Ion
Marculescu A.
Porumbaru N.
"Radiotechnika" 6/1992
Apostol Cristian
Broscoi Alexandru
Niculescu Dan
Andreescu Paul

1980
1983
1989
1999
1990
1987
1984
1996
1990
1977
1992
1990
1979
1998
1986

Tehnium
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium

Florea Costache
Aldea M.
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Fratila Eliade

1980
1975
1993
1993
1993
1984

Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
30 aplicatii ale U1011

Odobescu Grigore
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Mark Andres
Manual utilizare
Ripeanu R., Sirbu L.

1986
1993
1980
1984
1987

Tehnium
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
303 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium

"I.A.E.I Titu"
"I.A.E.I Titu"
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor de Diana Faca
"Jugend und Technik" 7/1985
Marculescu Alexandru

1980
1984
1993
1998
1998
1989
1990
1996
1997
1996
1993
1984

Electronique Practique
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium

Basbug R.
Filip C.
Gheorghe Adrian
Burciu Daniel

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.


Desanu Pintilie, Bejan Nicolae

Page 60

1998
1989
1982
1986

Sheet1
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
De la efectul fotelect. la celula solara
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
301 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
REI Magazin
Tehnium
Electronica peste tot
Tehnium
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Radio
Almanahul Tehnium
Electronica peste tot
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Desanu Pintilie, Bejan Nicolae


Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Duma Ilie
Butuc Andrei
Mujdei Gheorghe
Baluta Gheorghe
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Matei Gh.
Dacian Grigoruta
Barancea Alexandru
Bulate Ion
Tataru Gheorghe
Dima Marian
Popescu Mihai
Bacs Andrei
Zaharia Iancu
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Marculescu Alexandru
Manual utilizare
Karundy E. Tony
Alexandru M.
Alexandru M.
Anghel Mihai
Cadelcu Iulian
Naicu Serban
"Tehnicke Novine" 5/1989
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Popescu Gabriel
"Practical Electronics" 5/1980
Boghitoiu I. C.
Istrate M.
Marcu Vasile
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Vrinceanu M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Vornicu Mihai
"Mlody Technik" 3/1982
Naicu Serban
Zaharia Iancu
Boghitoiu I. C.
Marculescu A.
Mark Andres
Mark Andres

Page 61

1993
1993
1993
1976
1988
1996
1980
1981
1987
1994
1991
1994
1984
1990
1988
1986
1997
1998
1990
1984
1997
1977
1979
1979
1973
1995
1988
1989
1998
1991
1981
1985
1992
1978
1989
1997
1982
1998
1997
1982
1984
1995
1986
1985
1977
1987
1977
1982

Sheet1
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
302 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Electronique Practique
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment lab. electr. amator
Electronistul
Tehnium (sup. Electronistul)
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium
301 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Electronique Practique
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Practica electronistului amator
Almanahul Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Turtureanu N.
Nacuta V.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Isvoranu Ilie
Gaudentiu Varzaru

Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.


Pagniez T.

"CQ-DL" 11/1980
"QST" 10/1978
"QST" - SUA
Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Bajeu G., Stancu Gh.
"PZK-Buletin"
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Mergy Y.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"Popular Electronics"
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Munteanu Ioan
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
"Popular Electronics" 3/1989
Stan Cristian (YO9FLL)
YO3APG
"Le Haut Parleur"
"Radiotechnika" - RSU
"QST" 4/1976
Safta Adrian
"RADIO" 9/1985

Page 62

1978
1977
1998
1986
1998
1998
1998
1998
1997
1998
1973
1987
1974
1998
1998
1985
1987
1985
1977
1983
1977
1991
1996
1979
1996
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1993
1984
1980
1996
1998
1980
1984
1983
1992
1992
1993
1982
1979
1985
1980
1986

Sheet1
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
301 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
301 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
305 Circuite Electronice
Tehnium
303 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
Tehnium
Tehnium
Electronica in fotografie
Tehnium
Electronica in fotografie
Tehnium
Electronica in fotografie
Tehnium
Almanahul Tehnium
Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
Montaje electronice de vacanta
Electronica in fotografie
Montaje electronice
101... Montaje electronice
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
300 Circuite electronice
301 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice

Ciucescu Serban
Traducere din Elektor Electronics
Ianciu Stefan
Traducere din Elektor Electronics
Zaharia Iancu
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din "Elektor Electronics"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
"Tehnicke Novine" 10/1984
Traducere din Elektor Electronics
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"Amaterske Radio" 10/1983

Vasile C.

Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Baluta Gheorghe
Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Mihaescu Ilie
Ghetie Iosif
"Elektron" 2/1988
Mihaescu Ilie
"Horyzonty Techniki"
Kovacs Francisc
Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Ghetie Iosif
Mihaescu Ilie
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

Page 63

1974
1998
1998
1995
1998
1982
1997
1998
1997
1999
1998
1999
1984
1998
1997
1998
1986
1986
1980
1979
1973
1986
1982
1982
1991
1981
1982
1991
1982
1988
1982
1988
1985
1982
1972
1979
1981
1982
1982
1982
1982
1988
1982
1982
1977
1983
1997
1997
1997

Sheet1
Electronica in fotografie
Tehnium
Un tranzistor, doi tranzistori
Tehnium
Electronica in fotografie
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
Tehnium
Electronica in fotografie
Tehnium
305 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii

Ghetie Iosif
Baluta Gheorghe

1982
1991

Calinescu Vasile
Ghetie Iosif
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban

1987
1982
1998
1975
1977
1987
1984
1982
1982
1983
1982
1983
1999
1997
1997
1997
1986
1980
1984
1982
1982
1982
1982
1984
1990
1975
1983
1983

301 Circuite Electronice


304 Circuite Electronice
Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium
Receptia TV la mare distanta
Receptia TV la mare distanta
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Radio Supliment la nr. 9/1995
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale

Traducere Elektor 1977-1981


Traducere din Elektor de Diana Faca
Baluta Gheorghe, Carbunescu Eugenia
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.

"Funk Amateur"
Baluta Gheorghe
Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Lucian V.
Ghetie Iosif
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Baluta Gheorghe
Ciobanu Valeriu
Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Francu Emilian
Anton Dan

Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban

Bajeu G., Stancu Gh.


Bajeu G., Stancu Gh.
Basoiu Mihai
Basoiu Mihai
Marian Emil
Mateescu Aurelian
Mateescu Aurelian
Vasilescu C.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.

Page 64

1997
1998
1989
1984
1978
1979
1979
1978
1989
1989
1994
1985
1985
1995
1978
1990

Sheet1
Radio Supliment la nr. 9/1995
Almanahul Tehnium
Radio Supliment la nr. 9/1995
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium (sup. Electronistul)
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio Supliment la nr. 9/1995
Tehnium
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Radio Supliment la nr. 9/1995
Radio Supliment la nr. 9/1995
Radio Supliment la nr. 9/1995
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Electronistul
Almanahul Tehnium
Tehnium
Radio Supliment la nr. 9/1995
Radio Supliment la nr. 9/1995
Almanahul Tehnium
Caleidoscop de electronica
Tehnica Sonorizarii
Radio Supliment la nr. 9/1995
Tehnium
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
301 Circuite Electronice
Tehnica Sonorizarii
Almanahul Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnica Sonorizarii
Electronistul
Electronistul
Tehnium
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Electronistul
304 Circuite Electronice

Mateescu Aurelian
"Radio Electronica" 368
Mateescu Aurelian
Porumbaru N.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Zanca Alexandru
Mateescu Aurelian
Marian Emil
Mateescu Aurelian
Voicu Gh. Radu
Mateescu Aurelian
Marian Emil
Mateescu Aurelian
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Mateescu Aurelian
Mateescu Aurelian
Mateescu Aurelian
Mateescu Aurelian
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Bere Tiberiu
Stanculescu Calin
Mateescu Aurelian
Mateescu Aurelian
Mateescu Aurelian
Oprescu George Dan
Csabai Daniel
Mateescu Aurelian
Ivanciovici Cristian
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
Marian E.
Enescu Marius
Ivanciovici Cristian
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Traducere Elektor 1977-1981
Csabai Daniel
Mateescu Aurelian
Csabai Daniel
Posa Constantin
Posa Constantin
Stanescu Cornel
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor Electronics
Tanase Radu
Traducere din Elektor de Diana Faca

Page 65

1995
1986
1995
1976
1990
1998
1985
1983
1988
1977
1995
1987
1984
1990
1995
1995
1995
1988
1990
1989
1974
1995
1995
1987
1987
1983
1995
1991
1997
1997
1992
1986
1991
1977
1997
1983
1983
1998
1983

1986
1998
1998
1999
1998
1998

Sheet1
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Electronistul
Montaje electronice de vacanta
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Traducere Elektor 1977-1981

Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Marian Emil

"Electronique Pour Vous"


Ivanciovici Cristian
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Mateescu Aurelian
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Marculescu A.
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Ivanciovici Cristian
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Popescu Barbu
Tarita Mihai
Mateescu Aurelian
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Marian Emil
Naicu Serban
Mateescu Aurelian
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Marin S.
Marculescu A.
Popescu Barbu
Mateescu Aurelian

Page 66

1997
1981
1977
1990
1997
1997
1997
1990
1987
1999
1999
1988
1998
1985
1984
1984
1990
1992
1995
1993
1987
1984
1981
1982
1981
1991
1992
1987
1994
1995
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1994
1994
1994
1995
1994
1995
1994
1994
1994

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate CMOS
301 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
305 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare aplicatii
304 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
REI Magazin
Circuite integrate liniare vol. 4
303 Circuite Electronice

Manual utilizare
Traducere Elektor 1977-1981
Crisan Marius
Oros Milian
Haralamb G., Paulescu P.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Iacob Francisc
Manual utilizare
Traducere din Elektor Electronics

1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1986
1997
1990
1989
1987
1998
1999
1986
1998
1997
1991
1985
1998

305 Circuite Electronice


302 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 4
303 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 3
153 Montaje Practice
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
304 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
301 Circuite Electronice

Traducere din "Elektor Electronics"


Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor de Diana Faca
Manual utilizare
Traducere din Elektor Electronics
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Traducere din Elektor de Diana Faca
Manual utilizare
Manual utilizare
Mark Andres
Zamfir M.
Traducere Elektor 1977-1981
Simion E., Miron C., Festila Lelia
"Toute l'Electronique"
Traducere Elektor 1977-1981

1999
1997
1998
1985
1998
1985
1985
1985
1984
1998
1985
1985
1985
1998
1986
1986
1981
1972
1997
1986
1980
1997

Page 67

Sheet1
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Almanahul Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
Orizont electronic
301 Circuite Electronice
Tehnium
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Practica electronistului amator
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
RET (Revista Electronicii Timisene)
304 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Practica electronistului amator
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS

Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban


Traducere Elektor 1977-1981
Porumbaru Nicolae
Lazaroiu Aurelian
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
"Ezemester Hobbi"
Ristea I., Dima D.
Traducere Elektor 1977-1981
Tircomnicu Teodor
Manual utilizare
Tircomnicu Teodor
Tircomnicu Teodor
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Marculescu A.
Mateescu Aurelian
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Ciobanita Vasile (YO3APG)
Marculescu A.
Arcadiu Bellu Liviu
Manual utilizare
Manual utilizare
Marculescu A.
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Manual utilizare
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Paraschivescu Ion
Voiculescu Emil, Mican Sever
Traducere din Elektor de Diana Faca
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare

Page 68

1998
1983
1997
1973
1992
1997
1997
1978
1991
1997
1986
1986
1986
1986
1985
1998
1984
1984
1984
1984
1989
1986
1983
1986
1991
1988
1986
1984
1988
1984
1998
1998
1998
1991
1998
1986
1983
1983
1972
1989
1998
1984
1984
1998
1984
1984
1984
1986
1986

Sheet1
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
300 Circuite electronice
Almanahul Tehnium
Caleidoscop de electronica
Caleidoscop de electronica
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
30 aplicatii ale U1011
300 Circuite electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
304 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
301 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
303 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Electronica auto
303 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
300 Circuite electronice
30 aplicatii ale U1011
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
303 Circuite Electronice
Tehnium
Electronica peste tot
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
Caleidoscop de electronica
Tehnium
Electronica in fotografie
300 Circuite electronice
Tehnium

"Ezemester Hobbi"
Manual utilizare
Marculescu A.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"I.P.R.S. Bucuresti"
Oprescu George Dan
Oprescu George Dan

Alexandru A.
Isvoranu Ilie
Marin S.
Mark Andres
Porumbaru N.

Traducere din Elektor de Diana Faca


Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Marin S.
Ripeanu R., Sirbu L.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Marin S.
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ripeanu R., Sirbu L.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Traducere din Elektor Electronics
Boghitoiu I. C.
Marcu Vasile
Mark Andres
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Oprescu George Dan
"Ezemester Hobbi"
Ghetie Iosif
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.

Page 69

1997
1984
1990
1997
1987
1987
1987
1978
1985
1979
1973
1980
1977
1979
1977
1972
1998
1993
1993
1988
1987
1997
1998
1998
1998
1997
1997
1998
1997
1992
1983
1981
1996
1998
1997
1997
1987
1983
1998
1980
1985
1989
1980
1977
1987
1977
1982
1997
1984

Sheet1
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
Radio
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Electronica in fotografie
Tehnium
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
300 Circuite electronice
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Circuite integrate CMOS
304 Circuite Electronice
30 aplicatii ale U1011
304 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Orizont electronic
Tehnium
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
305 Circuite Electronice
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Traducere Elektor 1977-1981


Nica Alexandru
Manoliu Corneliu
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din Elektor de Diana Faca
Manual utilizare
Marinescu Dragos
Minea Petru
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"RADIO" 8/1994
Constantinescu V.
Sergiu Florica (YO3SF)
Traducere Elektor 1977-1981
Marculescu Alexandru
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Moraru N.
Ghetie Iosif
"Popular Electronics"
Sergiu Florica (YO3SF)
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.

Manual utilizare
Traducere din Elektor de Diana Faca
Ripeanu R., Sirbu L.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere Elektor 1977-1981
Ristea I., Dima D.
Marculescu A.
Manual utilizare
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Codarnai Nicolae
Traducere din "Elektor Electronics"
Marin S.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban

Manea Nicolae
Paraschivescu Ion
Sergiu Florica (YO3SF)
Tanasescu I.
Zamfir M.

Page 70

1997
1986
1995
1997
1998
1986
1995
1973
1988
1998
1995
1975
1974
1997
1983
1983
1998
1983
1983
1973
1982
1980
1974
1986
1997
1983
1994
1986
1998
1987
1998
1997
1991
1989
1986
1978
1983
1991
1999
1980
1983
1979
1993
1998
1972
1974
1980
1972

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Construiti calculatoare electronice
Tehnium
Construiti calculatoare electronice
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
30 aplicatii ale U1011
302 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Electronica aplicata cu CI analogice
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Practica electronistului amator
Circuite integrate liniare vol. 3
153 Montaje Practice
301 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
300 Circuite electronice
Circuite integrate CMOS
304 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate liniare vol. 3
305 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Almanahul Tehnium
301 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 3
Electronica aplicata cu CI analogice
Circuite integrate liniare vol. 3
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
304 Circuite Electronice

Sergiu Florica (YO3SF)


Boghitoiu I. C.
Mark Andres
Boghitoiu I. C.
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Ripeanu R., Sirbu L.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Manual utilizare
Manual utilizare
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Manual utilizare
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere Elektor 1977-1981
Manual utilizare
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Manual utilizare
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Manea Nicolae
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Traducere din "Elektor Electronics"
Manual utilizare
Manual utilizare
Popescu Paul
Traducere Elektor 1977-1981
Manual utilizare
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Manual utilizare
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Tircomnicu Teodor
Tircomnicu Teodor
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Traducere din Elektor de Diana Faca

Page 71

1975
1974
1975
1979
1975
1986
1986
1986
1987
1997
1984
1984
1985
1985
1990
1984
1984
1984
1984
1998
1997
1986
1997
1986
1998
1997
1998
1998
1984
1999
1986
1986
1985
1997
1984
1990
1984
1986
1986
1986
1984
1986
1985
1985
1986
1986
1998
1986
1998

Sheet1
Circuite integrate CMOS
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
302 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
303 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Caleidoscop de electronica
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice

Manual utilizare
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Manual utilizare
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor Electronics
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare

303 Circuite Electronice


303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Radioamatorul
304 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice

Traducere din Elektor Electronics


Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics

Traducere din "Elektor Electronics"


Apostol Cristian
Marculescu A.
Ciobanita Vasile (YO3APG)
Apostol Cristian
Marculescu A.
Oprescu George Dan
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.

Marculescu A.
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor Electronics

Traducere din Elektor de Diana Faca


Traducere din Elektor Electronics

Page 72

1986
1990
1997
1986
1998
1998
1986
1998
1998
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1987
1985
1985
1985
1972
1999
1992
1988
1992
1992
1983
1980
1987
1984
1975
1987
1978
1998
1999
1999
1999
1998
1999
1998
1998
1998
1998
1998
1993
1998
1998

Sheet1
305 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Radioamatorul
Radioamatorul
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Tehnium
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice

Traducere din "Elektor Electronics"


Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor de Diana Faca
Codrut Buda (YO7DMU)
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Nicoara Paulian, Rusovici Ion
Tudosie Mihai (YO7-6924)
Suli Iulius
Suli Iulius
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"

1999
1998
1998
1994
1993
1998
1998
1985
1993
1987
1989
1998
1998
1998
1999
1999

304 Circuite Electronice


Tehnium
Electronique Practique
Radiocomunicatii si radioamatorism
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
REI Magazin

Traducere din Elektor de Diana Faca


"Funk Amateur" 6/1995
Oguic P.
Laurentiu Emil (YO3GGH)
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Petrescu Adrian, s.a.

1998
1995
1998
1996
1999
1998
1991

304 Circuite Electronice


305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice

Traducere din Elektor de Diana Faca


Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca

1998
1999
1999
1998
1998

305 Circuite Electronice


303 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Traducere din "Elektor Electronics"


Traducere din Elektor Electronics
Crisan Marius
Brody Cornel

Craciun D.,Chirulescu P., Colonati


Craciun D., Chirulescu P, Colonati
Colonati C.
Eugen Florea
Sandu Doru
Jifcu Catalin
Nica Alexandru

1999
1998
1990
1987
1988
1993
1990
1989
1989
1991
1989
1989
1990

Tehnium

Ionescu Serban Radu

1991

Tehnium
Tehnium

Nica Alexandru
Chirulescu Paul

1990
1988

Page 73

Sheet1
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice

Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin


Bucsa Andrei
Emil Laurentiu
Maracineanu E., Stanescu T. N.
Maracineanu E., Stanescu T. N.
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics

1992
1992
1990
1988
1988
1999
1998
1998
1998
1998

305 Circuite Electronice


305 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice

Traducere din "Elektor Electronics"


Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din "Elektor Electronics"

1999
1999
1998
1998
1998
1998
1999
1998
1998
1999
1998
1998
1998
1999

305 Circuite Electronice


304 Circuite Electronice
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Radiocomunicatii si radioamatorism
304 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
303 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Radiocomunicatii si radioamatorism
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice

Traducere din "Elektor Electronics"


Traducere din Elektor de Diana Faca
Giurgea Laurentiu
Manual utilizare
Gelles Victor
Traducere din Elektor de Diana Faca
Marinescu Dragos
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Baciu Dan (YO3GH)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor de Diana Faca

1999
1998
1997
1985
1996
1998
1998
1998
1997
1999
1999
1994
1997
1997
1998

304 Circuite Electronice


153 Montaje Practice
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice

Traducere din Elektor de Diana Faca


Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Borza Vasile
Tudorache Flavian, Colonati C.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

1998
1998
1997
1997
1987
1990
1997

Page 74

Sheet1
Electronistul
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Dispozitive fotonice cu semiconductori
Circuite integrate CMOS

Nicolae P.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Nan S., Munteanu I., Baluta Gh.
Manual utilizare

1983
1986
1986

302 Circuite Electronice


304 Circuite Electronice

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Traducere din Elektor de Diana Faca

1997
1998

302 Circuite Electronice


Electronique Practique
Electronique Practique
301 Circuite Electronice
Electronique Practique
301 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
303 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Electronique Practique
303 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Electronique Practique
Tehnium
153 Montaje Practice
303 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
303 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Rytter P.
Morin P.
Traducere Elektor 1977-1981

1997
1998
1998
1997
1998
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1993
1998
1998
1995
1998
1998
1997

302 Circuite Electronice


RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Tripcea Alexandru
Gyorfy-Deak Gyorgy
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"

Traducere Elektor 1977-1981


Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
Codoban Adrian
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Rytter P.
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor de Diana Faca
Luczak M.
Baluta Gheorghe, Cotta Alexandru
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

Page 75

1997
1995
1998
1998
1999
1999
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999

Sheet1
305 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment lab. electr. amator
Electronistul
Tehnium (sup. Electronistul)
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium
301 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Electronique Practique
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Practica electronistului amator
Almanahul Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
Almanahul Tehnium
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Montaje electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium supliment lab. electr. amator
Montaje electronice
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium

Traducere din "Elektor Electronics"


Traducere din Elektor Electronics
"Popular Electronics"
"CQ-DL" 11/1980
"QST" 10/1978
"QST" - SUA
Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Bajeu G., Stancu Gh.
"PZK-Buletin"
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Mergy Y.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Munteanu Ioan
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
"Popular Electronics" 3/1989
Stan Cristian (YO9FLL)
YO3APG
"Le Haut Parleur"
"Radiotechnika" - RSU
"QST" 4/1976
Safta Adrian
"RADIO" 9/1985
Lefter Alexandru
Lingvay Iosif (YO5AVN)
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Badea Gheorghe
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
"Mlad Konstruktor"
Popa L.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Mihaescu Ilie
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Mihaescu Ilie
Albu Cristian
"Tehnicke Novine" 10/1988

Page 76

1999
1998
1993
1985
1977
1983
1977
1991
1996
1979
1996
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1984
1980
1996
1998
1980
1984
1983
1992
1992
1993
1982
1979
1985
1980
1986
1974
1977
1987
1994
1990
1995
1995
1974
1996
1988
1982
1998
1991
1982
1989

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment lab. electr. amator
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Un tranzistor, doi tranzistori
302 Circuite Electronice
Tehnium supliment lab. electr. amator

"RADIO"
"Radio Televizia Electronica" 11/84
"HAM Radio Magazine" 3/1980
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
"UKW-Berichte" 1/1977
"Le Haut Parleur" 1563/1976
Ciobanita Vasile (YO3APG)
Simion E., Miron C., Festila Lelia

1981
1985
1981
1991
1999
1999
1983
1986
1978
1986

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin

1997
1991

Tehnium
Tehnium supliment lab. electr. amator
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Radio
153 Montaje Practice
Tehnium
301 Circuite Electronice
Practica electronistului amator

Andrian Nicolae (YO3DKM)


Lingvay Iosif (YO5AVN)
Traducere Elektor 1977-1981
Sirbu Florin
Andrian Nicolae (YO3DKM)

1980
1991
1997
1988
1983

Cazan I. L. (YO3DOV)
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Traducere Elektor 1977-1981
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.

1995
1998
1980
1997
1984

Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
301 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Radio Supliment la nr. 6/1995
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

"Amaterske Radio" 1/1988


Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Marculescu A.
Turtureanu N.
"Radio Plans" 4/1982
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Turtureanu N.
Dragomir Dumitru

1988
1984
1986
1980
1982
1984
1975
1986
1974
1981

Bolborici Eugen (YO7BEN)


"Elektor" 7-8/1980
Schmol M.
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Lazaroiu Aurelian
Codarnai George Mihai
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Marinescu Nicolae
Preoteasa Augustin (YO7AQF)
Alesu Paul
Ghilescu Tudor
Frunza Gelu
Serbu Valentin

Page 77

1976
1997
1997
1995
1991
1997
1988
1992
1976
1978
1983
1983

Sheet1
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment laborator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.


Delicostea Cornel
Delicostea Cornel

Craciun Marian

"ELECTROMURES"

Mihaescu Ilie

Page 78

1997
1988
1989
1991
1997
1985
1994
1997
1980
1983
1984
1992
1979
1982
1990
1979
1998
1977
1989
1977
1991
1986
1990
1982
1988
1988
1978
1983
1984
1986
1988
1989
1983
1988
1990
1980
1996
1980
1975
1976
1978
1988
1980
1983
1984
1989
1989
1991
1985

Sheet1
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Electronistul
Electronistul
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Caleidoscop de electronica
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Electronistul
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Electronistul
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Balanescu Dan
Gribincea Stefan Doru
Gribincea Stefan Doru
Petre Nicolae
"RADIO" 8/1989
Codarnai George Mihai
Butuc Andrei
Oprescu George Dan
Popescu Barbu
Popescu Barbu
Popescu Barbu
Popescu Barbu
"MICROELECTRONICA"
Malintz G. (YO5TI)

1991
1987
1984
1987

1990
1991
1987
1987
1991
1991
1987
1984
1988
1990

Dumitru Ion
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Ilias Tiberiu Marcel
Marcu Buse
Rotar Dan
"Modelist Konstruktor" 1/1982
Mihai I.
Filip K.
Baluta Gheorghe
Ene Cristian
Traducere din Elektor Electronics
Istrate Dan
"Mlody Technik" 4/1985
Nicolae P.

1989
1984
1982
1978
1996
1982
1990
1990
1990
1991
1998
1996
1986

Grigoras Ilie
Dumitrescu Marcel
David Victor
Dumitrescu Marcel
Popovici Laurentiu
Marinescu Dragos
Dumitrascu Mihai
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Popescu Mihai Marius

1990

Maieron Mircea
Nicolaescu Sorin
Mihalache C.
David Victor
Negara U., Perju O., Florin Z. E.
"ITT SEMICONDUCTORS" 1987

Page 79

1991

1993
1987
1997
1992
1990
1987
1985
1983
1991
1991
1991

Sheet1
Construiti calculatoare electronice
300 Circuite electronice
303 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium
Electronique Practique
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium
REI Magazin
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Electronique Practique
Caleidoscop de electronica
Tehnium

Boghitoiu I. C.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din Elektor Electronics
Traducere Elektor 1977-1981
"Radiotechnika" 6/1985
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Cabiaglia Giovani Savin
V.le Mieux
Traducere din Elektor de Diana Faca
Ristea Ion
Baidoc Traian
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
Cabiaglia S. M.
Traducere din "Elektor Electronics"
Paius Liviu
Teodor Calin
Ianciu Serban
Baluta Gheorghe
Stan Gh. Sorin
Balaci Octavian
Knoerr R.
Oprescu George Dan

1975
1997
1998
1997
1985
1984
1990
1998
1998
1993
1989
1997
1997
1990
1999
1989
1991
1994
1989
1996
1996
1998
1987
1977

153 Montaje Practice


153 Montaje Practice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
301 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
300 Circuite electronice
Construiti calculatoare electronice
302 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Tehnium (sup. Electronistul)
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Construiti calculatoare electronice
Tehnium
Construiti calculatoare electronice
302 Circuite Electronice
Construiti calculatoare electronice
Construiti calculatoare electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS

Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.


Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Boghitoiu I. C.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Hertoiu Gabriel
Manual utilizare
Manual utilizare
Boghitoiu I. C.
Codarnai Nicolae
Boghitoiu I. C.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Boghitoiu I. C.
Boghitoiu I. C.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban

1998
1998
1998
1997
1998
1997
1975
1997
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1996
1986
1986
1975
1991
1975
1997
1975
1975
1998

Page 80

Sheet1
Tehnium
Construiti calculatoare electronice
302 Circuite Electronice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Tehnium (sup. Electronistul)
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
301 Circuite Electronice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Circuite integrate CMOS
153 Montaje Practice
Electronica aplicata cu CI analogice
Electronica aplicata cu CI analogice
153 Montaje Practice
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate liniare aplicatii
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare aplicatii
Radio
Circuite integrate liniare vol. 4
RET (Revista Electronicii Timisene)
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
301 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate CMOS
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Construiti calculatoare electronice
Circuite integrate CMOS

"PZK-Buletin" 87
Boghitoiu I. C.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Manual utilizare
Manual utilizare
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Traducere Elektor 1977-1981
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Manual utilizare
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Sergiu Florica (YO3SF)
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Vornicu M.
Manual utilizare
Manual utilizare
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Naicu Serban
Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Posa Constantin Doru
Manual utilizare
Daescu Ionita
Manual utilizare
Manual utilizare
Traducere Elektor 1977-1981
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Boghitoiu I. C.
Manual utilizare

Page 81

1988
1975
1997
1993
1985
1985
1987
1986
1986
1986
1986
1997
1993
1986
1998
1990
1990
1998
1986
1986
1986
1974
1985
1986
1984
1983
1984
1986
1986
1993
1993
1986
1985
1986
1995
1985
1985
1985
1997
1986
1986
1986
1984
1986
1986
1975
1986

Sheet1
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Radioamator YO
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate CMOS
Radioamatorul
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Circuite integrate CMOS
Almanahul Tehnium
Circuite integrate CMOS
Radio
Construiti calculatoare electronice
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Electronistul
301 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
304 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
302 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
304 Circuite Electronice
Radio Supliment la nr. 8/1995
Radio Supliment la nr. 8/1995
Tehnium
304 Circuite Electronice

Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Tamas Razvan (YO4FVP)
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Naicu Serban
Manual utilizare
"MICROELECTRONICA"
Manual utilizare
Marinescu Dragos
Boghitoiu I. C.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Manual utilizare
Manual utilizare
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Manual utilizare
Manual utilizare
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Manual utilizare
Manual utilizare
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Adrian Nicolae
Iacob ion
Sergiu Florica (YO3SF)

Ilica D. D.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Marinescu Dragos
Marinescu Dragos
Nicolae A.
Traducere din Elektor de Diana Faca

Page 82

1986
1986
1990
1986
1985
1986
1986
1985
1986
1985
1986
1994
1985
1985
1985
1986
1993
1986
1989
1986
1995
1975
1983
1983
1997
1997
1998
1986
1986
1990
1986
1986
1986
1986
1986
1997
1998
1975
1983
1974
1996
1974
1995
1998
1995
1995
1978
1998

Sheet1
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate CMOS
Dispozitive fotonice cu semiconductori
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare aplicatii
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare aplicatii
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
300 Circuite electronice
Circuite integrate liniare aplicatii

Desanu Pintilie, Bejan Nicolae


Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Oros Milian
Manual utilizare
Manual utilizare
Zamfiroiu Gabriela, s.a.
Manual utilizare
Hirsu Vintila
"Radiotelevizia"
Ciobanu Sorin
Sandulache Alin
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Nan S., Munteanu I., Baluta Gh.
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Ancu Florin
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Manual utilizare
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Manual utilizare
Manual utilizare
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Manual utilizare
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Calinescu Vasile
Andrasescu Ovidiu
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.

Page 83

1993
1993
1998
1987
1986
1991
1986
1985
1985
1986
1988
1994
1989
1992
1991
1998
1998
1986
1985
1985
1986
1986
1993
1985
1986
1985
1986
1985
1985
1986
1985
1986
1993
1993
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1987
1984
1985
1985
1985
1997
1986

Sheet1
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Circuite integrate CMOS
Radio Supliment la nr. 8/1995
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
300 Circuite electronice
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Electronistul
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate CMOS
303 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
300 Circuite electronice
Electronica aplicata cu CI analogice
Practica electronistului amator
Circuite integrate CMOS
30 aplicatii ale U1011
303 Circuite Electronice

Desanu Pintilie, Bejan Nicolae


Manual utilizare
Marinescu Dragos
Manual utilizare
Manual utilizare
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"Funk Amateur" 5/1995
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.

Manual utilizare
Traducere din Elektor Electronics
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Manual utilizare
Ripeanu R., Sirbu L.
Traducere din Elektor Electronics

1990
1979
1987
1980
1991
1984
1986
1998
1997
1998
1997
1990
1984
1986
1987
1998

302 Circuite Electronice


302 Circuite Electronice
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Montaje electr. cu circ. int. analogice
300 Circuite electronice
302 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
302 Circuite Electronice
Tehnium
Electronistul
153 Montaje Practice
153 Montaje Practice
Electronica aplicata cu CI analogice
300 Circuite electronice
304 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
Circuite integrate CMOS
Electronica aplicata cu CI analogice
Electronica aplicata cu CI analogice
Electronica aplicata cu CI analogice
Practica electronistului amator

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Marculescu Alexandru
Manual utilizare
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Nicolae A.

1997
1997
1992
1984
1986
1997
1997
1998
1997
1978

Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.


Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Manual utilizare
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.

1998
1998
1990
1997
1998
1998
1986
1990
1990
1990
1984

Page 84

1993
1986
1995
1986
1986
1997
1995
1998
1983

Sheet1
Electronica aplicata cu CI analogice
Electronica aplicata cu CI analogice
Circuite integrate liniare aplicatii
Tehnium
Tehnium
30 aplicatii ale U1011
Electronica peste tot
305 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Caleidoscop audio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Scheme si montaje de AF
Almanahul Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium supliment audio
Tehnium
303 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Almanahul Tehnium
153 Montaje Practice
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Almanahul Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Ciugudean M., Muresan T., s.a.


Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Marculescu Aurelian
Marculescu Aurelian
Ripeanu R., Sirbu L.
Boghitoiu I. C.
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor Electronics
"CQ-DL" 4/1981
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
"Electronics"
"Funk Amateur" 3/1980
Marculescu A.
Rotaru Marian (YO7CEG)
Oprescu George Dan

Pavel Nicolae
Marian E.
Radulescu Catalin
Marian Emil
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Pintilie George (YO3AVE)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Marculescu A.
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"Funk Amateur"
"HAM Radio Magazine"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"Funk Amateur"
Mihai I.
YO3ZR
Dumitrescu Trifu
Pintilie George (YO3AVE)
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
Ciobanu Andrei
"Funk Amateur"
"73 Magazine"

Page 85

1990
1990
1986
1985
1985
1987
1985
1999
1998
1996
1983
1988
1979
1984
1988
1990
1982
1974
1974
1975
1986
1992
1989
1990
1997
1979
1997
1990
1986
1998
1998
1998
1978
1978
1997
1990
1998
1998
1995
1989
1997
1995
1983
1988
1997
1997
1989
1977
1977

Sheet1
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
Un tranzistor, doi tranzistori
Electronistul
Almanahul Tehnium
304 Circuite Electronice
Electronica ajuta
Tehnium
Radioamator YO
Radio
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
303 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
304 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
303 Circuite Electronice
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Montaje electr. cu circ. int. analogice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
303 Circuite Electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
304 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Radioamatorul
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice

Dron M. (YO8BGY)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
"Modelist Konstruktor" 1/1981

1980
1997
1981

Sandu Doru (YO9CXY)


Traducere din Elektor de Diana Faca
Boghitoiu I. C.
Alexandru M.
Baciu Dan (YO3GH)
Manasiu Dan
Vornicu Mihai
Gheorghe Gabor
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor Electronics
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor Electronics
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din "Elektor Electronics"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Schmol M.
Naicu Serban
Anthonio Mark George
Traducere din Elektor Electronics
Marculescu A.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

1985
1998
1981
1977
1990
1995
1983
1977
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1997
1998
1998
1998
1983
1998
1986
1998
1998
1998
1998
1986
1986
1998
1998
1999
1998
1998
1998
1998
1998
1973
1994
1997
1998
1989
1997
1997
1999
1997

Page 86

Sheet1
Almanahul Tehnium
301 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 3
304 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 2
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
Tehnium

Zanca Alexandru
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Manual utilizare
Traducere din Elektor de Diana Faca
Manual utilizare
Manual utilizare
Marculescu A.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Baluta Gheorghe, Cotta Alexandru
David Victor
Pascu Valentin
Ungureanu Silviu
Ungureanu Silviu

1988
1997
1999
1999
1998
1999
1984
1998
1986
1986
1986
1988
1998
1980
1980
1999
1999
1997
1992
1988
1979
1995
1988

Tehnium
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Radio
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
153 Montaje Practice
304 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
304 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
303 Circuite Electronice

Androne Leonard
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Baluta Gheorghe
Karundy E. Tony
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
"Toute l'Electronique" 7/1979
Naicu Serban
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Manual utilizare
Lingvay Iosif (YO5AVN)
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Manual utilizare
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Pintilie George (YO3AVE)
Manual utilizare
Traducere din Elektor Electronics

1989
1999
1999
1990
1995
1998
1998
1986
1984
1994
1997
1986
1991
1988
1998
1998
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1991
1984
1998

Page 87

Sheet1
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 3
301 Circuite Electronice
Radiocomunicatii si radioamatorism
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium supliment laborator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica peste tot
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
305 Circuite Electronice
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Almanahul Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Electronistul
Electronica auto
101... Montaje electronice
Tehnium
101... Montaje electronice
303 Circuite Electronice

Traducere din "Elektor Electronics"


Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din "Elektor Electronics"
Manual utilizare
Traducere Elektor 1977-1981
Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Boros Andrei
Raicu Ion
Cadinoiu Liviu, Paduret Constantin
Fratila Gherasim
"RADIO" 5/1984
Boghitoiu I. C.
Zaharia Iancu
Oprescu George Dan
"Funk Amateur" 11/1993
Costea Mihai
"Elektronisches Jahrbuch" 1986
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Traducere din "Elektor Electronics"
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Dragu S.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Bors Silviu
Ciontu A.
"Radiotechnika" 1/1985
Dembrovszky Istvan
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Manual utilizare
Andres Mark
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Istrate Dan
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Olan N.
Traducere Elektor 1977-1981
"Radiotechnika" 8/1982
Naicu Serban
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
"Radio Televizia Electronica" 5/86
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Traducere din Elektor Electronics

Page 88

1999
1998
1997
1999
1984
1997
1994
1998
1983
1991
1989
1987
1989
1984
1985
1984
1992
1995
1989
1987
1977
1999
1983
1990
1998
1992
1972
1974
1985
1987
1989
1984
1986
1985
1977
1997
1997
1998
1998
1981
1976
1997
1982
1996
1977
1986
1977
1998

Sheet1
303 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Un tranzistor, doi tranzistori
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
302 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
305 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
305 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
303 Circuite Electronice
Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment laborator
Tehnium (sup. Electronistul)
Electronistul
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Traducere din Elektor Electronics


Traducere Elektor 1977-1981

1998
1997

Traducere Elektor 1977-1981

1997
1982
1982
1973
1998
1983
1995
1998
1979
1997
1997
1995
1973
1992
1991
1983
1998
1997
1998
1998
1999
1998
1999
1999
1998
1999
1998
1998
1977
1977
1972
1982
1985
1983
1983
1989
1991
1991
1997

Florea Mihai
Schmol M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Zaharia Iancu
"Radio Communications"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"Popular Electronics"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Ianciu Serban "RADIO" 11/1992
Oprea C.
Alexandru M.
Marculescu Alexandru
Alexandru M.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere din "Elektor Electronics"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor Electronics
Florea E.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Carnutu Cristian
Teodosiu Dan
Zaharia Iancu
Petrescu Marin
"Radio Televizia Electronica" 3/89
"Radiotechnika" 8/1991
Zanca Alexandru
Traducere Elektor 1977-1981
Porumbaru M.
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Oprescu George Dan
"Electronique Practique" 6/1979

Page 89

1997
1972
1973
1972
1979
1981

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
305 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
305 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Un tranzistor, doi tranzistori
Tehnium
Electronica peste tot
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Tehnium

Porumbaru M.
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Naicu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"Amaterske Radio" 4/1983
Traducere din "Elektor Electronics"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban

Optoelectronica dispozitive si aplicatii


Tehnium
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica peste tot
Tehnium
Almanahul Tehnium
20 scheme pentru amatori
Tehnium
20 scheme pentru amatori

Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban


Ciontu Andrei
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"Radio Televizia Electronica" 1/92
Zamfirescu Dinu Costin

"Ezemester Hobbi"
"RADIO" 2/1989
Boghitoiu I. C.
Mircea S.
Perianu Mircea
Isvoranu Ilie
Manual utilizare
"Radiotechnika" 9/1985
"Elektor" 9/95
"Maxim Engineering Jurnal" 13/1994
Stanciu Simion
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Oprea C.
Florescu Mihai

Barbulescu Orlando
Todica Mihai
"Radiotechnika" 5/1985
Boghitoiu I. C.
"Radiotechnika" 3/1983
Basoiu M., Costache C.
Zaharia Iancu
Basoiu M., Costache C.

Page 90

1972
1986
1997
1999
1998
1998
1984
1999
1998
1974
1979
1989
1985
1975
1987
1983
1984
1986
1986
1995
1995
1983
1973
1981

1983
1989
1986
1998
1998
1992
1993
1972
1991
1995
1985
1985
1983
1983
1979
1996
1979

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Receptia TV la mare distanta
Tehnium
Tehnium
Receptia TV la mare distanta
Receptia TV la mare distanta
Receptia TV la mare distanta
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
20 scheme pentru amatori
Tehnium
20 scheme pentru amatori
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
20 scheme pentru amatori
153 Montaje Practice
Un tranzistor, doi tranzistori
Un tranzistor, doi tranzistori
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Radio
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Electronistul
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
301 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
Tehnium
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Electronica aplicata cu CI analogice
302 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Almanahul Tehnium
302 Circuite Electronice

Gora Eduard
Vasile Radu
Gerhard Rudolf

Ivanciovici M.
Bratescu Mihai
"The Electronic Engineer"
Basoiu M., Costache C.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.

1991
1991
1978
1987
1989
1987
1987
1989
1989
1989
1995
1989
1994
1985
1979
1986
1979
1990
1988
1981
1986
1974
1973
1972
1978
1979
1998

Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban


Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Mateescu Aurelian

1998
1995
1998
1993

Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban


Traducere Elektor 1977-1981
Manual utilizare
Bala Vasile (YO3-200431/BU)
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Manual utilizare
Manual utilizare
Naicu Serban, Ciobanescu Horia Radu
"Amaterske Radio" 6/1989
Galambos Nicolae
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

1998
1997
1986
1994
1998
1998
1999
1990
1997
1986
1984
1996
1995
1984
1997

Basoiu Mihai
Petcu Vasile
"RADIO" 4/1987
Basoiu Mihai
Basoiu Mihai
Basoiu Mihai
Naicu Serban
"RADIO" 10/1981
Diaconu Gabriel
David Ilie
Basoiu M., Costache C.
Carnutu Cristian
Basoiu M., Costache C.
Pintilie George (YO3AVE)
"Radioelektronik" 12/1986
"Le Haut Parleur" 8/1979
Andrian Nicolae (YO3DKM)

Page 91

Sheet1
301 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Radio
Circuite integrate liniare vol. 1
Electronica aplicata cu CI analogice
153 Montaje Practice
300 Circuite electronice
304 Circuite Electronice
Tehnium
Radio
Tehnium
301 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
Circuite integrate liniare aplicatii
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment lab. electr. amator
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Caleidoscop de electronica
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Caleidoscop de electronica
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Scheme si montaje de AF
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Scheme si montaje de AF
Scheme si montaje de AF
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium supliment audio
Tehnium
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Caleidoscop audio

Traducere Elektor 1977-1981


Oros Milian
Ursoiu Tiberiu
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Manual utilizare
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Oros Milian
Pelinescu Gheorghe
Ialencu Florin
Traducere Elektor 1977-1981
Manual utilizare
Manual utilizare
Odobescu Grigore
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Ahmet Nehmet
Galambos Nicolae
Manual utilizare
Gontean Aurel
Marculescu A.
Manual utilizare
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Oprescu George Dan
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Oprescu George Dan
Marian E.
Zimmerman W.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
"Wireless World" 1576
Marian E.
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Marian E.
Marian E.
Marian E.
Firoiu Daniel, Borjov Valentin
Vornicu C. Mihai
Marian Emil
Amlei Marin
"Radioelektronik"
Ivanciovici Cristian
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Oprescu George Dan

Page 92

1997
1989
1990
1986
1995
1979
1990
1998
1997
1998
1988
1995
1990
1997
1984
1984
1987
1986
1981
1981
1991
1984
1983
1988
1985
1999
1998
1987
1981
1987
1992
1975
1990
1985
1992
1981
1990
1992
1992
1992
1983
1996
1990
1990
1980
1991
1990
1982

Sheet1
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Caleidoscop audio
Caleidoscop audio
Tehnium
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment audio
Tehnium supliment audio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
301 Circuite Electronice
Tehnium

Festila Lelia., Simion E., Miron C.


Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Oprescu George Dan
Oprescu George Dan

Festila Lelia., Simion E., Miron C.


Simion E., Miron C., Festila Lelia
Marculescu A.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
"Radio Televizia Electronica"
Nicolae A.
Marculescu A.
Ivanciovici Cristian
Traducere din Elektor Electronics
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
"Jugend und Technik" 3/1979
Dascalu Ciprian
Teodosiu Dan
Lucaci Florentin
Popescu Barbu
"Modelist Konstruktor" 7/1987
Mateescu Aurelian
Grinea Stejarel
Oprescu George Dan
"Elektor" 6/95
"Mullard Tranzistor Audio"
"RADIO" 4/1980

"ELECTROMURES"
"Practical Electronics" 5/1985
"Radiotechnika" 6/1985
Marian Emil
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
"Jugend und Technik" 3/1979
Giurgea Laurentiu
Pintilie George (YO3AVE)
"H.P."
Popescu Barbu
Marian Emil
Alexandru M.
"Mlad Konstruktor" 3/1986
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Traducere Elektor 1977-1981
"Jugend und Technik" 6/1983

Page 93

1990
1990
1982
1982
1973
1974
1990
1986
1985
1986
1977
1980
1988
1989
1998
1988
1984
1981
1982
1989
1985
1988
1989
1979
1995
1995
1978
1991
1990
1990
1989
1985
1990
1982
1985
1988
1984
1981
1980
1983
1997
1990
1986
1983
1989
1984
1997
1984

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
304 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Tehnium supliment audio
Tehnium supliment audio
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnica Sonorizarii
Tehnica Sonorizarii
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Tehnica Sonorizarii
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Montaje electronice de vacanta
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Radio
Tehnium
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium (sup. Electronistul)

Marculescu A.

Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnica Sonorizarii
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium

"Radioamater" 2/1979
Nicolae P.
Ungureanu Silviu

Simion E., Miron C., Festila Lelia


Traducere din Elektor de Diana Faca
Mateescu Aurelian
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Marian Emil

Traducere din Elektor de Diana Faca


Popescu Barbu
Marian Emil
Csabai Daniel
Csabai Daniel
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Popescu Barbu
Csabai Daniel
"RADIO"
Lazaroiu Catalin (YO3FVR)
Sava Sorin
Mateescu Aurelian
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Mateescu Aurelian
Popescu Barbu
Zanca Alexandru
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Naicu Serban

Zanca Alexandru
Traducere din Elektor Electronics
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Craciun Marian
Csabai Daniel
Turturean N.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Mateescu Aurelian
Marian E.
Friedman Ladislau
Mateescu Aurelian
Marian Emil

Page 94

1986
1974
1986
1998
1990
1986
1990
1989
1990
1990
1998
1991
1993
1983
1983
1984
1974
1987
1983
1978
1989
1983
1994
1997
1988
1990
1995
1990
1992
1990
1996

1991
1989
1989
1992
1998
1986
1985
1983
1979
1998
1988
1992
1978
1989
1983

Sheet1
Montaje electronice de vacanta
Radiofonie pentru tineret
Scheme si montaje de AF
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
Tehnium
Tehnium
Radio
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Radio
Electronica in fotografie
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4

Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.


Iosif I., Ganea V.
Marian E.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Turtureanu N.
Al. M.
Dumitriu Florin
Zanca Alexandru
Zanca Alexandru
Godeanu Maria
Baluta Gheorghe, Carbunescu Eugenia
Cotta Alexandru, Raducanu Spiridon
Ristea Ion
Gontean Aurelian
Joldes Viorel
Constantin M.
Marinescu Dragos
Naicu Serban (YO3SB)
Ghetie Iosif
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Alexandru Tiberiu
Baluta Gheorghe
Codarnai George Mihai
Codarnai George Mihai
Dragomirescu Ovidiu,Codirnai Mihai
Zaharia Iancu
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare

Page 95

1988
1986
1992
1990
1978
1984
1983
1986
1993
1993
1986
1991
1988
1989
1994
1984
1985
1983
1992
1995
1982
1997
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1974
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985

Sheet1
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Radio
Circuite integrate liniare vol. 1
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
304 Circuite Electronice
Electronica medicala

Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Traducere din "Elektor Electronics"
"ABAC SOFTWARE"
Codarnai George Mihai
Marian Emil
"Motorola Buletin"
Iosif K.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Manual utilizare
Nita Nicolae
Manual utilizare
"Mlody Technik" 5/1985
Mateescu Aurelian
Ivanciovici Cristian
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.

Page 96

1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1999
1990
1992
1983
1991
1975
1986
1994
1979
1979
1979
1985
1988
1988
1998
1998
1983

Sheet1
Electronica medicala
Electronistul
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 1
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 1
304 Circuite Electronice
Radio
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 1
Almanahul Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 1
Circuite integrate liniare vol. 1
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 1
Circuite integrate liniare vol. 1
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 2
301 Circuite Electronice
Tehnium
Radio
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
Electronique Practique
Circuite integrate liniare vol. 4
Electronica medicala
153 Montaje Practice
304 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.


Nicolae A.
Mateescu Aurelian
Mihai I.
"101 Easy Test Instruments"
Oprescu G. D.
Macoveanu Liviu (YO3RD)
Manual utilizare
Simion E., Miron C., Festila Lelia
"QST" - SUA
Manual utilizare
Traducere din Elektor de Diana Faca
Zamfirescu Dinu Costin
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Pintilie George (YO3AVE)
Ursoiu Tiberiu, Branzan Mircea
Manual utilizare
Manual utilizare
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Mihaescu Ilie
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Traducere Elektor 1977-1981
Revencu Ghe.
Zamfirescu Dinu Costin
"Amaterske Radio"
Manual utilizare
Broasca Eugen
Oguic P.
Manual utilizare
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"Radiotechnika" 10/1989
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"Funk Amateur" 3/1988
"Radioelektronik" 9/1984
Radvansky Kazimir
"RADIO" 8/1990

Page 97

1983
1990
1973
1979
1976
1998
1991
1979
1986
1979
1979
1998
1995
1985
1979
1986
1979
1979
1986
1986
1992
1991
1979
1979
1986
1988
1980
1980
1980
1980
1997
1996
1995
1977
1985
1991
1998
1985
1983
1998
1998
1998
1990
1998
1988
1986
1991
1991

Sheet1
101... Montaje electronice
101... Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Montaje electronice de vacanta
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Almanahul Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Almanahul Tehnium
Electronique Practique

Sergiu Florica, Mihaescu Ilie


Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
"Ezemester Hobbi"
"Funk Amateur" 1/1980
"Modelist Konstruktor" 4/1984
Gory Jules
Popescu C.
Turtureanu N.
Vornicu Mihai
Barbu Stan
Filip K.
"Mlad Konstruktor" 3/1986
"Radiotechnika" 12/1986
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Zaharia Iancu
"Popular Electronics" 1980
Traducere din "Elektor Electronics"
Bujoreanu Georgel
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Oguic P.

1998
1998
1985
1998

303 Circuite Electronice


303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
300 Circuite electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice

Traducere din Elektor Electronics


Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"Elektor Verlag 89"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Rambu C.
"Mlody Technik" 8/1987
Falie Dragos
Perianu Mircea
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor Electronics

1998
1998
1998
1998
1994
1997
1998
1998
1992
1988
1986
1987
1998
1998

Electronica aplicata cu CI analogice

Ciugudean M., Muresan T., s.a.

1990

Electronica aplicata cu CI analogice


305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
301 Circuite Electronice
Tehnium

Ciugudean M., Muresan T., s.a.


Traducere din "Elektor Electronics"
Branzan Mircea
Sfetcu Nicolae
Traducere Elektor 1977-1981
"Radio Electronics"

1990
1999
1991
1997
1997
1977

Page 98

1977
1977
1979
1980
1984
1973
1974
1979
1983
1989
1989
1986
1987
1988
1988
1998
1998
1984
1990
1999

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
303 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate CMOS
303 Circuite Electronice
30 aplicatii ale U1011
30 aplicatii ale U1011
Electronica medicala
Tehnium
Almanahul Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium
30 aplicatii ale U1011
Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS

Ciurez N.,Lemnaru Gh.


Popovici I.

305 Circuite Electronice


153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare aplicatii
Tehnium
Radio
302 Circuite Electronice

Traducere din "Elektor Electronics"


Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.

Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.


Alexandrescu M.
Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

1999
1998
1983
1995
1986
1975
1995
1997

Radioamatorul
Tehnium
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
Circuite integrate CMOS

Durdeu Vasile (YO5BLA)


"Funk Amateur" 11/1991
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Manual utilizare

1993
1994
1998
1998
1998
1986

Manual utilizare
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Manual utilizare
Traducere din Elektor Electronics
Ripeanu R., Sirbu L.
Ripeanu R., Sirbu L.
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Calinescu Vasile
Strainu Emil
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
"Radio Televizia Electronica"
Ripeanu R., Sirbu L.
"Elektor" 7-8/1994
Traducere din "Elektor Electronics"
Florescu Mihai
Hotico Alexandru
Calinescu Vasile
Dumitrescu Trifu (YO3BAL)
Eftimescu C.
"Funk Amateur" 12/1981
Broasca Eugen
Szasz Carol
Calinescu Vasile
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban

Page 99

1972
1978
1974
1984
1998
1997
1986
1986
1986
1998
1987
1987
1983
1987
1987
1977
1977
1987
1995
1999
1987
1989
1980
1979
1972
1982
1991
1989
1980
1997
1998

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
300 Circuite electronice
304 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
303 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
302 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
153 Montaje Practice
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Radio
Circuite integrate CMOS
Electronica medicala
Electronica medicala

Ciobanita Vasile (YO3APG)


Andrian Nicolae (YO3DKM)
Nicolae Adrian
Lazaroiu Aurelian
Manual utilizare
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Faurescu Corneliu (YO4AUL)
Faurescu Corneliu (YO4AUL)
Faurescu Corneliu (YO4AUL)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Manual utilizare
Traducere din Elektor Electronics
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Manual utilizare
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ciontu Andrei
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Zanca Alexandru
Manual utilizare
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.

1987
1980
1979
1991
1984
1984
1990
1990
1990
1997
1997
1998
1986
1998
1986
1986
1986
1998
1997
1986
1998
1993
1998
1994
1986
1983
1983

305 Circuite Electronice


305 Circuite Electronice
Radioamator YO
Selector
Tehnium
Radioamator YO
RET (Revista Electronicii Timisene)
Selector
Almanahul Tehnium
304 Circuite Electronice

Traducere din "Elektor Electronics"


Traducere din "Elektor Electronics"
YO5BYV, YO5BIM
"Almanahul Tehnium" 1990
Zeisel Gunter
YO5BYV, YO5BIM
Lesan Doru, Popa Marcela
"Almanah Tehnium" 1990
Laurentiu Emil
Traducere din Elektor de Diana Faca

1999
1999
1991
1990
1983
1991

304 Circuite Electronice


Electronistul
Tehnium
302 Circuite Electronice
Radio Roman
302 Circuite Electronice
RET (Revista Electronicii Timisene)
Almanahul Tehnium
302 Circuite Electronice

Traducere din Elektor de Diana Faca


Stefanescu Cornel
Baluta Gheorghe, Carbunescu Eugenia
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Burla Gelu
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Lesan Doru, Popa Marcela
Laurentiu Emil
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

1998

Page 100

1990
1990
1998

1992
1997
1996
1997
1990
1997

Sheet1
Tehnium
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Almanahul Tehnium
Caleidoscop de electronica
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
Circuite integrate liniare aplicatii
Radio
Tehnium (sup. Electronistul)
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
304 Circuite Electronice
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
301 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Radio
Tehnium
Tehnium supliment audio
Radio
Practica electronistului amator
300 Circuite electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium

Zeisel Gunter
"Funkschau" 19/1981
Ciuca Ion
Oprescu George Dan
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Voicu Gh. Radu
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
"Radio Televizia Electronica"
Chirascu Viorel
Munteanu Radu-Gabriel
Butuc Andrei
Rusu Valentin
Traducere din Elektor Electronics

Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin


Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Munteanu Radu-Gabriel
Traducere Elektor 1977-1981
Popescu Paul
Zanca Alexandru
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"Funk Amateur" 8/1994
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Traducere Elektor 1977-1981
Munteanu Radu-Gabriel
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Munteanu Radu-Gabriel
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian
"Mlody Technik" 10/1988

Page 101

1986
1983
1989
1987
1991
1977
1984
1986
1994
1997
1984
1996
1979
1980
1995
1989
1988
1998
1996
1980
1991
1984
1998
1993
1997
1997
1990
1990
1990
1990
1991
1995
1997
1986
1996
1998
1995
1992
1997
1995
1981
1990
1995
1984
1997
1997
1998
1989

Sheet1
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
304 Circuite Electronice
Practica electronistului amator
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
153 Montaje Practice
Almanahul Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Almanahul Tehnium
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice

Stanculescu Calin
"Radio Televizia Electronica"
Galambos Nicolae
Istrate M.

Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Un tranzistor, doi tranzistori
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Electronistul
Tehnium
Tehnium

"Tehnicke Novine" 10/1988

"Le Haut Parleur" 1441


Traducere din Elektor Electronics
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Neacsu Laurentiu
"Modelist Konstruktor"
Mihan I.
Popescu C.
"Modelist Konstruktor" 3/1981
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ciobanita Vasile
"Funk Amateur" 5/1993
Traducere Elektor 1977-1981
Mihai I.
Tamas Dan
Lozneanu Stelian
Marin S.
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca

Traducere Elektor 1977-1981


Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Liteanu Virgil (YO9SU)
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Pascu Valentin
Ekart Imre
Pascu Valentin
Branzan Mircea
Nicolae P.
Petre Nicolae
Delicostea Cornel
"Amaterske Radio" 5/1983

Page 102

1989
1978
1972
1979
1996
1988
1998
1992
1985
1978
1980
1975
1972
1981
1997
1998
1998
1984
1998
1997
1997
1998
1989
1994
1997
1982
1998
1974
1984
1997
1997
1998
1998
1989
1996
1997
1993
1994
1984
1984
1984
1984
1991
1990
1986
1984

Sheet1
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Montaje electronice de vacanta
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Electronistul
Tehnium supliment audio
Practica electronistului amator
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment audio
Tehnium supliment audio
Tehnium supliment audio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
Electronistul
Caleidoscop audio
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium supliment audio
Electronistul
Almanahul Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Montaje electronice de vacanta
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai


Marian E.
Sava Sorin
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Marculescu A.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Marian Emil
Petre Nicolae
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Nistor Lucian
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Marin Laurentiu
Mihaescu Ilie
Carstea Horia
Matei A.
Petre Nicolae
"Tehnicke Novine" 4/1986
Ilinoiu N.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Turtureanu N.
"Elektor" 3/1988

Oprescu George Dan


Marian Emil
Dimulescu Sorin
Traducere din Elektor de Diana Faca
Petre Nicolae
Oprescu George Dan
Petre Nicolae
Vornicu Mihai
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Oprea Adrian

Chirita Mihai
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
"CQ-DL" 11/1980
"QST" 10/1978
"QST" - SUA

Page 103

1981
1992
1984
1990
1990
1988
1990
1988
1990
1983
1990
1984
1997
1986
1988
1989
1990
1987
1982
1990
1978
1989
1990
1990
1990
1982
1986
1992
1998
1982
1991
1983
1986
1997
1990
1985
1990
1988
1986
1985
1977
1983
1977

Sheet1
Tehnium supliment lab. electr. amator
Electronistul
Tehnium (sup. Electronistul)
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium
301 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Electronique Practique
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Practica electronistului amator
Almanahul Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
Almanahul Tehnium
Practica electronistului amator
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Dispozitive fotonice cu semiconductori
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
Tehnium
Tehnium
Tehnium
De la efectul fotelect. la celula solara
Tehnium
Electronica in fotografie
Tehnium
Tehnium

1991
Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Bajeu G., Stancu Gh.
"PZK-Buletin"
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Mergy Y.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"Popular Electronics"
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Munteanu Ioan
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
"Popular Electronics" 3/1989
Stan Cristian (YO9FLL)
YO3APG
"Le Haut Parleur"
"Radiotechnika" - RSU
"QST" 4/1976
Safta Adrian
"RADIO" 9/1985
Calinescu Vasile
Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Baluta Gheorghe, Carbunescu Elena
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Kulin Maximilian
Blujdescu Mihaela
Cotta Alexandru, Baluta Gheorghe
Calinescu Vasile
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Nan S., Munteanu I., Baluta Gh.
Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Codarnai George Mihai
Baluta Gheorghe, Carbunescu Eugenia
Baluta Gheorghe, Carbunescu Eugenia
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Calinescu Vasile
Ghetie Iosif
Gheorghe Ioan
Baluta Gheorghe

Page 104

1996
1979
1996
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1993
1984
1980
1996
1998
1980
1984
1983
1992
1992
1993
1982
1979
1985
1980
1986
1974
1980
1982
1982
1987
1984
1990
1981
1988
1981
1997
1986
1982
1982
1992
1993
1993
1981
1981
1982
1981
1992

Sheet1
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
Tehnium
De la efectul fotelect. la celula solara
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica in fotografie
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare aplicatii
303 Circuite Electronice
Radio Supliment la nr. 7/1995
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment audio
Tehnium
Almanahul Tehnium
Electronistul
305 Circuite Electronice
Caleidoscop de electronica
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium

Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Alexandru Toni
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Calinescu Vasile
Baluta Gheorghe
Cotta Alexandru, Baluta Gheorghe
Ghetie Iosif
Calin Victor
Isvoranu Ilie
Naicu Serban
Adrian N.
Traducere Elektor 1977-1981
Mihai I.
Marinescu Dragos
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Traducere din Elektor Electronics
Marian Emil
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Marian Emil
Marian Emil
Wilkil Marc
Nicolae Adrian
Falie Dragos

1982
1982
1984
1981
1982
1992
1988
1982
1973
1974
1983
1982
1975
1997
1991
1993
1986
1998
1995
1988
1986
1986
1978
1987

Porumbaru N.
Marian Emil

1987
1986
1991
1997
1997
1995
1986
1987
1991
1992
1990
1974
1990
1973
1990

Traducere din "Elektor Electronics"


Oprescu George Dan
Popescu C.
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Nicolae A.

1999
1987
1973
1993
1984
1986
1981

Simion E., Miron C., Festila Lelia


Mateescu Aurelian
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Zamfirescu Dinu Costin (YO3EM)
Ciobanu Viorel
"Jugend und Technik" 10/1986
Popescu Barbu
Marian E.
Marian Emil

Page 105

Sheet1
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment audio
Tehnium
Electronistul
304 Circuite Electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Practica electronistului amator
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Caleidoscop de electronica
Tehnium
Radioamatorul
Radioamatorul
301 Circuite Electronice
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Receptia TV la mare distanta
300 Circuite electronice
153 Montaje Practice
Radioamatorul
153 Montaje Practice
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
302 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul

Dobrota Daniel Sorin


Turtureanu M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Turtureanu M.
Turtureanu M.
"I.P.R.S. Bucuresti"

1997
1976
1997
1976
1976
1982

Marculescu A.

1986
1986
1990
1985

Traducere din Elektor de Diana Faca


Simion E., Miron C., Festila Lelia
Turtureanu M.
Radulescu P.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Turtureanu M.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Marinescu Dragos
Festila Lelia., Simion E., Miron C.

1998
1986
1976
1984
1997
1984
1990
1982
1976
1984
1990
1990
1986
1987
1977
1993
1994
1997
1995
1997
1981
1989
1997
1998
1994
1998
1992
1990
1997
1999
1981
1981
1983
1987
1985
1989
1994

Oprescu George Dan


YO3GH
Margarit Florentin (YO9CHO)
Traducere Elektor 1977-1981
"Funk Amateur" 4/1995
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Nicolae A.
Basoiu Mihai
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Dumitru Olimpiu (YO4WO)
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din "Elektor Electronics"
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Mark Andres
Rusu Valentin
Andreescu Paul
Bubuianu Laurentiu
YO8RBU, YO8RTR

Page 106

Sheet1
Almanahul Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Electronique Practique
Electronica aplicata cu CI analogice
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare aplicatii
Tehnium
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Circuite integrate CMOS

Andrian Nicolae (YO3DKM)


Bratu Tiberiu
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Carstea Horia, Georgescu Mihai

302 Circuite Electronice


Electronica ajuta
De la efectul fotelect. la celula solara
Tehnium
Electronica peste tot
Tehnium supliment automatizari
Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
30 aplicatii ale U1011
Radio Supliment la nr. 8/1995
Radio Supliment la nr. 8/1995
Electronique Practique
Radio Supliment la nr. 8/1995
Radio Supliment la nr. 8/1995
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
303 Circuite Electronice
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium (sup. Electronistul)
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Boghitoiu I. C.
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Andreescu Paul
Boghitoiu I. C.

Naicu Serban, Ciobanescu Horia Radu


Laury M.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Vornicu M.
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Manual utilizare

"Electronique Pour Vous"


Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Marculescu A.
Marculescu A.
Ripeanu R., Sirbu L.
Marinescu Dragos
Marinescu Dragos
Champleboux E.
Marinescu Dragos
Marinescu Dragos
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor Electronics
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Marinescu Dragos
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Marculescu A.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban

Page 107

1983
1989
1997
1987
1987
1996
1998
1990
1999
1998
1986
1981
1987
1986

1997
1981
1981
1986
1985
1991
1978
1984
1990
1989
1987
1995
1995
1998
1995
1995
1983
1983
1998
1998
1983
1996
1983
1983
1983
1989
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983

Sheet1
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Dispozitive fotonice cu semiconductori
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Tehnium supliment automatizari
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
Tehnium supliment automatizari
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
Tehnium
Radio
Tehnium
Montaje electronice

Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban


Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Nan S., Munteanu I., Baluta Gh.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"

Tehnium
De la efectul fotelect. la celula solara
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
De la efectul fotelect. la celula solara
Tehnium
302 Circuite Electronice
De la efectul fotelect. la celula solara
Tehnium
Tehnium

Ghioci Alexandru
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Baluta Gheorghe
Morancea Sorin
Marculescu A.
Eugen Broasca
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

Galambos Nicolae
Sergiu Florica (YO3SF)
Sergiu Florica (YO3SF)

Marculescu Alexandru
Molnar Gabor
Patrascu Iulian
Marculescu Alexandru
Stadler Mihai
Sitaru Dorin
Broasca Eugen
Broasca Eugen
Mihaescu Ilie

Marculescu A.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Sergiu Florica (YO3SF)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Chinciusan Marius
Blagoci Sergiu

Page 108

1983
1983
1983
1983
1983
1986
1983
1983
1999
1999
1999
1999
1991
1979
1982
1973
1976
1991
1991
1991
1972
1977
1982
1992
1972
1991
1985
1995
1996
1982
1987
1981
1981
1994
1989
1995
1997
1997
1973
1991
1990
1998
1981
1976
1997
1981
1980
1990

Sheet1
Electronistul
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
300 Circuite electronice
Radio
20 scheme pentru amatori
302 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Dispozitive fotonice cu semiconductori
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
Electronistul
303 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Tehnium
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
De la efectul fotelect. la celula solara
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
303 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
305 Circuite Electronice
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Nicolae P.
Alexandru M.
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Baluta Gheorghe, Carbunescu Eugenia
Basoiu M., Costache C.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Nan S., Munteanu I., Baluta Gh.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Carnutu Cristian
Purcarescu Grigore
Traducere din Elektor Electronics
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din Elektor Electronics
Vasilescu G.
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Mark Andres
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Paius Liviu
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Marculescu Alexandru
Traducere din Elektor Electronics
Alexandru M.
Virgil E.
Uricaru Constatin
Traducere din Elektor de Diana Faca
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere din "Elektor Electronics"
"Elektor" 3/1995
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Marculescu A.
Goreac Petru
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Militaru Calin
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Marculescu Alexandru
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe

Page 109

1979
1998
1991
1997
1995
1979
1997
1998
1997
1998
1998
1986
1980
1997
1982
1998
1997
1998
1998
1997
1997
1998
1978
1998
1998
1980
1980
1984
1981
1992
1991
1998
1987
1988
1984
1998
1998
1999
1995
1997
1988
1994
1997
1995
1978
1991
1979

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Electronica peste tot
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Marculescu A.
Ekart Imre
Todica M.
Marculescu A.

Ilas Ilie
Todica Mihai
Istrate M.
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Balogh Tibor
Ivanciovici C.
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Todica Mihai
Goreac Petru
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Marculescu A.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Marculescu Alexandru
Baluta Gheorghe, Carbunescu Eugenia
Mark Andres
"Tehnicke Novine" 11/1990
"Funk Technik"
Marculescu Aurelian
Marculescu A.
Marculescu A.
Dacian Grigoruta
Marculescu Alexandru
Morancea Sorin
Marculescu Alexandru
Istrate M.
Boariu Romeo
"RADIO" 5/1988
Galambos Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
"Radiotechnika" 11/1985
Naicu Serban
Naicu Serban
Boghitoiu I. C.

"Funk Amateur" 12/1993

Page 110

1985
1983
1987
1987
1980
1995
1995
1990
1978
1980
1981
1983
1990
1978
1977
1989
1994
1984
1983
1992
1998
1991
1986
1979
1991
1977
1985
1977
1988
1989
1994
1990
1994
1991
1981
1985
1988
1988
1993
1993
1993
1993
1986
1996
1996
1985
1984
1987
1994

Sheet1
Tehnium
Practica electronistului amator
Practica electronistului amator
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Relee Electronice 150 Circuite Practice

Marculescu Aurelian
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Marculescu Alexandru
Marculescu Alexandru
Borasca Eugen
Marculescu Alexandru
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Baluta Gheorghe
"Radiotechnika" 6/1990
Nimara Sorin David
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae

1985
1984
1984
1984
1991
1991
1995
1992
1993
1980
1990
1977
1997
1993

Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Electronica peste tot
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Circuite integrate liniare vol. 3
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii

Marin S.
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Borasca Eugen
Mihaescu Ilie
Baluta Gheorghe
"Funk Amateur" 4/1995
Boghitoiu I. C.
Milea Iulian
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Radvansky Kazimir
Calinescu Vasile
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Stanculescu C.
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
"Funk Amateur" 6/1995
Marculescu Alexandru
Radoi Nelu
"Electronique Practique" 6/1979
Mark Andres
Turtureanu N.
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Manual utilizare
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban

1982
1992
1995
1982
1980
1995
1985
1994
1993
1986
1987
1993
1993
1993
1993
1988
1993
1993
1995
1991
1978
1981
1981
1975
1993
1984
1983
1983
1983
1983
1983
1983

Page 111

Sheet1
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
153 Montaje Practice
Circuite integrate liniare vol. 3
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Circuite integrate liniare vol. 3
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
153 Montaje Practice
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
301 Circuite Electronice
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
30 aplicatii ale U1011
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
30 aplicatii ale U1011
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Electronique Practique
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium

Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban


Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Manual utilizare
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Manual utilizare
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Baluta Gheorghe
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Baluta Gheorghe
"Elektor"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Penes Constatin
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Ripeanu R., Sirbu L.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
"Funk Amateur" 10/1986
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
"Mlody Technik"
Ripeanu R., Sirbu L.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
"Hobby" 9/1981
Baluta Gheorghe
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Badea Gh.
Knoerr R.
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Buhoi Viorel
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Marculescu A.

Page 112

1983
1983
1983
1998
1984
1983
1983
1983
1984
1983
1983
1998
1975
1983
1983
1983
1983
1983
1997
1983
1980
1980
1979
1998
1996
1993
1987
1983
1983
1987
1983
1980
1987
1983
1981
1981
1983
1983
1983
1983
1981
1998
1993
1991
1983
1983
1983
1983
1987

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Electronica in fotografie
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Radio
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Un tranzistor, doi tranzistori
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment lab. electr. amator
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment lab. electr. amator
301 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Tehnium
101... Montaje electronice
101... Montaje electronice
Tehnium
101... Montaje electronice
Practica electronistului amator
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium

Marculescu A.
Marculescu A.
Marculescu A.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Mark Andres
Marculescu A.
Codarnai George Mihai
Codarnai Nicolae
Niculescu Dana
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Marculescu Alexandru
Ghetie Iosif
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
"Radiotechnika" 5/1983
Ciobanita Vasile
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
"Radio Televizia Electronica"
"Radioelektronik" 3/1991
Mihaescu Ilie (YO3CO)

"Radio Televizia Electronica" 1/81


Valcu Cristian
Dimulescu Sorin
Ivanciovici Cristian
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din Elektor Electronics
"Jugend und Technik" 9/1981
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
"Radio Televizia Electronica"
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Dragomir Dumitru
Manual utilizare
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Zaharia Iancu
Aldea Adrian

Page 113

1987
1987
1987
1983
1980
1982
1987
1992
1992
1988
1983
1992
1982
1980
1983
1989
1995
1988
1978
1991
1973
1974
1991
1983
1984
1991
1992
1991
1991
1997
1998
1981
1977
1977
1977
1977
1984
1997
1997
1997
1979
1979
1980
1986
1984
1984
1973
1980

Sheet1
300 Circuite electronice
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamator YO

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.


Lazaroiu Catalin (YO3FVR)
Alesu Paul
Pintilie George (YO3AVE)
Pintilie George (YO3AVE)
Pintilie George (YO3AVE)
Pintilie George (YO3AVE)
YO8RBU
Nimara Sorin David
Sirbu Florin
Balan Vivian
Zaharescu Dorel (YO7EPE)

1997
1995
1978
1994
1991
1987
1986
1993
1994
1990
1988
1986
1991

RET (Revista Electronicii Timisene)


Radioamatorul
REI Magazin
Tehnium
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Radioamatorul
Tehnium
Aparate electronice pt. radioamatori
Tehnium

Fabry Adrian
YO7CKQ
Nimara Sorin David (YO7CKQ)
Larco-Bucecea Constantin
Ursoiu Tiberiu
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Zaharescu Dorel (YO7FPE)
Soceanu Ion (YO3-2319/B)
Tudosie Constantin (YO7AOT)
Pintilie George (YO3AVE)

1993
1991
1995
1996
1980
1997
1993
1989
1992
1981

Tehnium
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium

Ionescu Serban Radu


Mitea Teodor Dan
YO7AWZ
Ursoiu Tiberiu

1991
1985
1995
1992

Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale

Pintilie George (YO3AVE)

1981
1993
1992
1983
1996
1990
1998
1998
1979
1979

Savu Adrian
Pintilie George (YO3AVE)
Pintilie George (YO3AVE)
Soceanu Ion (YO3-2319/B)
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.

Page 114

Sheet1
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium supliment laborator
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium supliment laborator
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Caleidoscop audio
Montaje electronice
Un tranzistor, doi tranzistori
Radioamator YO
Almanahul Tehnium
Radioamator YO
Radio
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Radiofonie pentru tineret
Caleidoscop de electronica
Tehnium
Caleidoscop de electronica
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare aplicatii
Montaje electronice de vacanta
Radioamatorul
Tehnium
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Traducere Elektor 1977-1981


Malintz George
Done I.

Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin


Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Nicolae A.
Constantinescu Victor (YO3BOE)
"Funk Amateur" 9/1987
Pintilie George (YO3AVE)
Codarnai George Mihai
Codarnai George Mihai
"Funk Amateur" 8/1986
Ivanciovici C.
Froicu Romeo
Popovici Constatin
Craiu Dorel
Oprescu George Dan
Mihaescu Ilie
YO9BMB
YO3APG
Marinescu Dragos
Turtureanu N.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
"Funk Amateur" 5/1994
Zamfirescu Dinu Costin
Iosif I., Ganea V.
Oprescu George Dan
Lingvay Iosif (YO5AVN)
Oprescu George Dan
"Practical Wireless" 1/1972
"Modelist Konstruktor" 7/1990
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
"RADIO" 11/1980
YO7AQF
Marginean I.
Mihaescu Ilie, Andrian N.
Marculescu A.
Oprescu George Dan

Page 115

1997
1991
1991
1988
1988
1991
1992
1997
1981
1988
1987
1987
1992
1992
1987
1990
1984
1998
1984
1981
1982
1982
1991
1987
1991
1994
1980
1990
1994
1996
1996
1986
1987
1988
1987
1989
1991
1986
1988
1993
1982
1992
1986
1981
1981
1979
1995

Sheet1
Scheme si montaje de AF
Tehnium
20 scheme pentru amatori
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Generatoare de semnale sinusoidale
Radiofonie pentru tineret
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Montaje electronice
Tehnium
Generatoare de semnale sinusoidale
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Montaje electronice
Un tranzistor, doi tranzistori
Tehnium
Radio
Radio
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium
Generatoare de semnale sinusoidale
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium

Marian E.

Mihaescu Ilie
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Bajeu G., Stancu Gh.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ciontu Andrei (YO3FGL)
Corutiu Mihai
Traducere Elektor 1977-1981
Zamfirescu Dinu Costin (YO3EM)
Hidi Iosif (YO6OEA)
"Modelist Konstruktor"
"Modelist Konstruktor"
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"RADIO" 8/1971
"RADIO" 8/1971
Krista Filip

1992
1986
1979
1974
1979
1989
1974
1979
1986
1981
1997
1975
1982
1980
1979
1998
1995
1981
1997
1998
1996
1979
1978
1998
1983
1982
1979

"Le Haut Parleur" 1789


Mihaescu Ilie

1991
1982

Basoiu M., Costache C.


Marin S.
Radvansky Kazimir
Sergiu Florica (YO3SF)
Bajeu G., Stancu Gh.
Iosif I., Ganea V.
Ekart Imre
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.

Dan Manasiu
Manasiu Dan
Manasiu Dan
Adrian Nicolae
"Radiotechnika" 7/1991
"Radiotechnika" 7/1991
Oprescu George Dan

Pintilie George (YO3AVE)


Bajeu G., Stancu Gh.
Cabiaglia Giovani Savin
Bajeu G., Stancu Gh.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"Elektor" 9/95
"RADIO" 3/1989

Page 116

1995
1995
1995
1995
1977
1992
1992
1996
1973
1974
1976
1979
1977
1979
1998
1995
1989
1987

Sheet1
Tehnium
101... Montaje electronice
Un tranzistor, doi tranzistori
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje pentru radioamatori
Tehnium
Tehnium supliment lab. electr. amator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment lab. electr. amator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Aparate electronice pt. radioamatori
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
153 Montaje Practice
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
Electronica peste tot
Electronistul
Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment lab. electr. amator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium

"Elektor" 12/1981
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie

1982
1977

"Radio 1/95"
"Radio REF"

1995
1977
1984
1997
1994
1972
1973
1979
1990
1981
1991
1976
1985
1974
1978
1991
1972
1991
1991
1995
1992
1998
1998
1995
1998
1985
1974
1978
1977
1985

Traducere Elektor 1977-1981


"Radiotechnika" 1994

"Radio Televizia Electronica"


Dumitrescu Trifu ,Iulian Rosu
Nita Nicolae
Zaharia Iancu
Olteanu Corneliu
Boros Andrei
"Funk Amateur"
Ekart Imre
Oprescu George Dan
Oprescu George Dan
"Radio Communications" 11/1991
Tudosie Constantin (YO7AOT)
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ciontu Andrei (YO3FGL)
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Radu Vasile
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Cabiaglia Giovani, Cojocaru V.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Boghitoiu I. C.
Mihaescu Ilie
Bentan Ioan
Marginean I.
Potolea Florin
"Tehnicke Novine" 7/1985
Serediuc Valerian
Sandu Doru (YO9CXY)
Grigore Gh.
Ianculescu Z.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Zaharia Iancu
Moldovan Ilie (YO3CZD)

Page 117

1982
1977
1975
1994
1985
1984
1987
1991
1989
1986
1980
1972
1997
1974
1993

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
153 Montaje Practice
Tehnium
303 Circuite Electronice
Practica electronistului amator
302 Circuite Electronice
Electronistul
Montaje electronice de vacanta
Generatoare de semnale sinusoidale
Circuite integrate liniare aplicatii

Vasile Radu
Nita Nicolae
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"Radioelektronik" 10/1985
Traducere din Elektor Electronics
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

1984
1985
1984
1998
1987
1998
1984
1997

Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.


Bajeu G., Stancu Gh.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.

1988
1979
1986

Tehnium
Tehnium
Generatoare de semnale sinusoidale

Tudose Cristian
Stuparu Alexandru
Bajeu G., Stancu Gh.

1987
1972
1979

300 Circuite electronice


Tehnium
Tehnium
Tehnium
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.


"Funk Amateur" 10/1983
Tudorascu Costel
"Radio Televizia Electronica" 12/82
Bajeu G., Stancu Gh.

1997
1984
1981
1983
1979
1974

Tehnium

"Radioelektronik" 8/1991

1992

Tehnium
Tehnium
Tehnium

"Radio Televizia Electronica"


"RADIO" 8/1980

1976
1980
1981

Almanahul Tehnium
Tehnium

Mihaescu Ilie
Samoila Marius

1983
1991

Generatoare de semnale sinusoidale


300 Circuite electronice

Bajeu G., Stancu Gh.


Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.

1979
1997

305 Circuite Electronice


Generatoare de semnale sinusoidale
Caleidoscop audio

Traducere din "Elektor Electronics"


Bajeu G., Stancu Gh.
Oprescu George Dan

1999
1979
1982

Page 118

Sheet1
Tehnium
Electronistul
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Electronica aplicata cu CI analogice
Tehnium supliment lab. electr. amator
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment lab. electr. amator
Tehnium
302 Circuite Electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Almanahul Tehnium
Tehnium

Radiofonie pentru tineret


Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium
Circuite integrate liniare aplicatii
Generatoare de semnale sinusoidale
101... Montaje electronice
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnium
Electronistul
303 Circuite Electronice
Tehnium
300 Circuite electronice
Generatoare de semnale sinusoidale
Electronistul
Generatoare de semnale sinusoidale
Electronica aplicata cu CI analogice
301 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice

1984
Tanase Radu
Tanase Radu
Sergiu Florica (YO3SF)
Ianculescu Z.
Porumbaru N.
Sergiu Florica
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
"Le Haut Parleur"
Nica Alexandru
Orniac Cristian
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Bratulescu Th.

Iosif I., Ganea V.


Mihaescu Ilie

"Elektor" 7/1987
Bajeu G., Stancu Gh.
Sergiu Florica (YO3SF)
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Bajeu G., Stancu Gh.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Marculescu A.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Istrate Mircea
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Petre Nicolae
Traducere din Elektor Electronics

1975
1973
1973
1992
1977
1974
1974
1990
1991
1981
1985
1991
1982
1997
1986
1984
1987

1986
1982
1978
1977
1988
1979
1975
1986
1979
1977
1991
1997
1983
1986
1980
1981

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.


Bajeu G., Stancu Gh.

1998
1973
1997
1979

Bajeu G., Stancu Gh.


Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din "Elektor Electronics"

1979
1990
1997
1998
1999

Page 119

Sheet1
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium supliment lab. electr. amator
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Tehnium
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
301 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
300 Circuite electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
302 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
153 Montaje Practice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
"Electronique Pour Vous"

Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban


Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981

1997
1997
1998
1999
1998
1998
1997
1978
1991
1986
1982
1987
1980
1979
1980
1998
1997
1998
1982
1998
1978
1998
1997
1998
1997
1997
1982
1974
1976
1978
1998
1997
1991
1981
1981
1998
1982
1997
1984
1998
1995
1998
1998
1998
1997
1997

302 Circuite Electronice

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

1997

Manual utilizare
Turtureanu N.
Carstea Horia, Georgescu Mihai
"Funk Technik"
"Radiotechnika" - RSU
Zanca Alexandru
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din Elektor Electronics
"Le Haut Parleur" 17/1975
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Ion Mircea
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Emima Dascalu
Mihaescu Ilie (YO3CO)
"Electronique et Microelectronique"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
"Electronic Engineering" 4/1977
"I.P.R.S. Bucuresti"
"Radio Televizia Electronica"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Gheorghiu Costel
Traducere Elektor 1977-1981
"QST" 2/1982
Lazaroiu Aurelian

Page 120

Sheet1
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
153 Montaje Practice
Circuite integrate CMOS

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban

Almanahul Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Electronistul
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
300 Circuite electronice
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
301 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 1
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
153 Montaje Practice
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium
Generatoare de semnale sinusoidale
Electronica aplicata cu CI analogice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
301 Circuite Electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Almanahul Tehnium
Circuite integrate liniare aplicatii

Marculescu Alexandru
Manual utilizare
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Ekart Imre
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Stefanescu Cornel
Vornicu M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"RADIO"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Ciobanita Vasile
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Vornicu Mihai
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Manual utilizare
Manual utilizare
Traducere Elektor 1977-1981
Manual utilizare
Manual utilizare

1986
1984
1987
1976
1984
1998

Revenco Gheorghe
"ABAC SOFTWARE"
Zeisel Gunter
Lazaroiu Aurelian
Lazaroiu Aurelian
Manual utilizare
Popescu C. A.
Naicu Serban, Marinescu Dragos
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Bajeu G., Stancu Gh.
"Funk Amateur" 1/1995
Bajeu G., Stancu Gh.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Simion E., Miron C., Festila Lelia

1995
1991
1983
1987
1987
1979
1988
1998
1998
1979
1995
1979
1990
1998
1997
1986
1988
1986

Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.


Manual utilizare

Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.

Page 121

1997
1997
1997
1998
1979
1998
1986

1982
1998
1977
1998
1998
1998
1988
1997
1982
1997
1984
1984
1997
1986
1986

Sheet1
Electronica aplicata cu CI analogice
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Generatoare de semnale sinusoidale
Circuite integrate liniare aplicatii
303 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Generatoare de semnale sinusoidale
Circuite integrate liniare vol. 1
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Practica electronistului amator
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
Electronica aplicata cu CI analogice
Electronica aplicata cu CI analogice
Electronica aplicata cu CI analogice
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
301 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
Almanahul Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
301 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Electronica peste tot

Ciugudean M., Muresan T., s.a.


Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Bajeu G., Stancu Gh.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Traducere din Elektor Electronics
Lazaroiu Aurelian
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Manual utilizare
Bajeu G., Stancu Gh.
Manual utilizare
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sfetcu Nicolae
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Ciobanita V.
Marculescu A.
"RADIO" 11/1976
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"Electronic Design"
Nicolae Adrian
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din Elektor de Diana Faca
Manual utilizare
Maxim N.
Manual utilizare
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
"Elektor" 12/1993
Karundy E. Tony
Boghitoiu I. C.

Page 122

1990
1991
1998
1986
1979
1986
1998
1998
1997
1997
1997
1980
1984
1979
1979
1983
1997
1998
1984
1998
1979
1979
1979
1990
1990
1990
1992
1987
1988
1988
1987
1998
1978
1977
1997
1997
1986
1998
1997
1998
1986
1983
1985
1997
1998
1999
1994
1995
1985

Sheet1
Tehnium supliment lab. electr. amator
Circuite integrate CMOS
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Electronique Practique
Almanahul Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
Tehnium
Tehnium
30 aplicatii ale U1011
153 Montaje Practice
Electronica medicala
Practica electronistului amator
305 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
153 Montaje Practice
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Generatoare de semnale sinusoidale
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Electronica ajuta
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
30 aplicatii ale U1011
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
305 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
305 Circuite Electronice
Tehnium
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium

Manual utilizare
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"

Maxim N.
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
"TEK"
"Japan Radio" 7/1980
Ripeanu R., Sirbu L.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Traducere din "Elektor Electronics"
Paulescu P.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Manual utilizare
Dumitriu Florin
Zeisel Gunter
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"RADIO"
Bajeu G., Stancu Gh.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Boghitoiu I. C.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Ripeanu R., Sirbu L.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Krista Filip
Gyorgy Gyorfi-Deak
Traducere Elektor 1977-1981
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor Electronics
Tiliute Doru
Zaharia Stancu
"Modelist Konstruktor" 10/1981
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Matei Emil

Page 123

1991
1986
1999
1999
1998
1983
1984
1984
1984
1995
1995
1984
1987
1998
1983
1984
1999
1985
1998
1986
1983
1982
1997
1977
1979
1998
1981
1998
1987
1988
1989
1996
1997
1983
1999
1997
1999
1982
1997
1997
1998
1998
1976
1980
1982
1982
1998
1995

Sheet1
305 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
300 Circuite electronice
301 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Electronica aplicata cu CI analogice
Electronica aplicata cu CI analogice
Electronica aplicata cu CI analogice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate liniare aplicatii
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium (sup. Electronistul)
Electronica aplicata cu CI analogice
153 Montaje Practice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Tehnium
301 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate liniare vol. 3
300 Circuite electronice
300 Circuite electronice
Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Un tranzistor, doi tranzistori

Traducere din "Elektor Electronics"


Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Marian Emil
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din "Elektor Electronics"
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"Elektor" 12/1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Tircomnicu Teodor
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Mihaescu Ilie
"Electron"
"Electron"
"Ezemester Hobbi"
"Revista Telegrafica Electronica"
Manual utilizare

Page 124

1999
1998
1997
1997
1997
1990
1997
1997
1999
1990
1990
1990
1998
1986
1986
1979
1979
1979
1986
1986
1998
1986
1998
1998
1998
1996
1990
1998
1998
1987
1997
1997
1998
1998
1992
1997
1986
1998
1984
1997
1997
1982
1974
1979
1979
1977
1977
1984

Sheet1
Almanahul Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Electronica ajuta
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Tehnium
302 Circuite Electronice
Electronique Practique
Electronica ajuta
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Almanahul Tehnium
Electronica ajuta
Tehnium
Practica electronistului amator
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
301 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
300 Circuite electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium
300 Circuite electronice
301 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Electronique Practique

Ciobanita Vasile (YO3APG)


Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Boghitoiu I. C.
Molnar Florin
Rambu C.
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din Elektor de Diana Faca
Penes Constantin
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Boghitoiu I. C.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Porumbaru N.
Vornicu Mihai
Boghitoiu I. C.
Tompe Raul
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"Praktiker"
Vrinceanu M.
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Traducere din Elektor Electronics
Constantin Silviu
Marin Marius-Bogdan
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Manual utilizare
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"Popular Electronics"
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"Modelist Konstruktor" 9/1994
"Radiotechnika" 6/1990
"Funk Amateur" 10/1985
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Zaharia Iancu
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Galles c.

Page 125

1984
1989
1998
1981
1995
1981
1987
1997
1998
1996
1997
1998
1981
1990
1978
1984
1981
1979
1984
1997
1986
1980
1983
1992
1998
1974
1979
1996
1998
1997
1986
1997
1985
1979
1998
1997
1995
1990
1986
1977
1975
1997
1997
1997
1998
1997
1986
1998
1998

Sheet1
303 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
300 Circuite electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
303 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
301 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
153 Montaje Practice
Radio
302 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
Electronica ajuta
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium

Traducere din Elektor Electronics


Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor Electronics
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Marin S.
Lazaroiu Aurelian
"Jugend und Technik" 2/1989
"Practic" 4/1987
"Jugend und Technik" 8/1983
Traducere Elektor 1977-1981
"Radiotechnika" 10/1982
"Radiovy Konstrukter"
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Oprescu George Dan
Traducere din Elektor Electronics
Daraban Nicolae
"RADIO"
Iulian Horatiu
Matei Emil
Matei Emil
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"Ezemester Hobbi" 1/1984
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Nicolaescu Vinicu
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Boghitoiu I. C.
"Science projects"
Filip K.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Sergiu Florica (YO3SF)
Traducere din Elektor de Diana Faca
Zaharia Iancu
Nica Alexandru
Zaharia Iancu
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Tompe Raul

Page 126

1998
1998
1998
1998
1997
1998
1998
1997
1997
1980
1992
1990
1988
1984
1997
1983
1979
1986
1998
1998
1997
1997
1986
1998
1986
1977
1991
1994
1995
1998
1998
1986
1998
1994
1997
1998
1981
1979
1989
1998
1978
1975
1998
1995
1973
1994
1974
1997
1980

Sheet1
303 Circuite Electronice
Electronica ajuta
Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
302 Circuite Electronice
Electronica ajuta
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Traducere din Elektor Electronics


Boghitoiu I. C.
Mihaescu Ilie
Stanculescu C.

303 Circuite Electronice


300 Circuite electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
300 Circuite electronice
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
Almanahul Tehnium
301 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Almanahul Tehnium
Electronica auto
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
301 Circuite Electronice
300 Circuite electronice

Traducere din Elektor Electronics


Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Dobrescu Niculae
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Matei Emil
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"Radiotechnika" 11/1984
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban

Matei Emil
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Boghitoiu I. C.
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Zaharia Iancu
Traducere din Elektor de Diana Faca
"Modelist Konstruktor" 3/1986
"RADIO" 2/1987

Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban


Traducere din Elektor Electronics
"Radioelektronik" 8/1986
"Mlody Technik" 1/1980
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Georgiu Cornel
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Marinecsu Dragos
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
"Radio and Electronics Constructor"
Constatinescu Traian Sorin
Turtureanu N.

Traducere Elektor 1977-1981


Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.

Page 127

1998
1981
1982
1989
1985
1995
1997
1997
1981
1998
1998
1997
1972
1998
1974
1986
1987
1998
1997
1998
1997
1995
1998
1987
1998
1998
1998
1985
1998
1987
1998
1998
1987
1981
1984
1988
1997
1997
1986
1996
1974
1979
1980
1977
1996
1991
1997
1997

Sheet1
Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
304 Circuite Electronice
Electronica auto
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
300 Circuite electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Electronica ajuta
Electronica ajuta
Tehnium
Electronica peste tot
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium supliment automatizari
300 Circuite electronice
Electronica peste tot
Tehnium
Electronica peste tot
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium supliment automatizari
Tehnium

"Jugend und Technik" 12/1986


Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Muntean Lucian
"Electron"
Pavel Stan
Cristea F.
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"RADIO" 5/1994
"RADIO" 2/1991
Alexandru M.
"Modelist Konstruktor" 6/1981
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
"Motorola Semiconductor"
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
Burgher Alexandru
Dobroghil Eugen
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Baluta Gheorghe
Boghitoiu I. C.
Boghitoiu I. C.
Negru Radu
Boghitoiu I. C.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Boghitoiu I. C.
Radvansky Kazimir
Boghitoiu I. C.
Baluta Gheorghe
"RADIO" 2/1974
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Carstea Horia
Zanca Alexandru
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Nicolae Adrian

Page 128

1991
1977
1980
1980
1981
1989
1992
1997
1998
1998
1996
1984
1984
1997
1998
1995
1991
1974
1979
1981
1998
1997
1997
1979
1997
1997
1997
1980
1997
1984
1981
1981
1989
1985
1998
1991
1997
1985
1984
1985
1989
1989
1998
1997
1992
1997
1991
1979

Sheet1
Practica electronistului amator
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate liniare vol. 3
REI Magazin
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
302 Circuite Electronice
Un tranzistor, doi tranzistori
305 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 3
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Electronica ajuta
Electronica ajuta
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
300 Circuite electronice
30 aplicatii ale U1011
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Tehnium

Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.


Istrate Dan
Sandu Doru
Pop Dinu
"Jugend und Technik" 6/1985
Musca Vasile
Vornicu Mihai
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Andrian Calin
Zanca Alexandru
Tapicu Radu
Uricaru Constantin
Alesu Paul
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Vargha Ivan
Veres Peter

1984
1994
1990
1979
1986
1986
1982
1998
1984
1991
1992
1984
1975
1978
1997

"Radio Televizia Electronica" 5/87


Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Dobrota Daniel Sorin
Epure Virgil
Oprisan Sever

1990
1995
1987
1998
1993
1987
1989

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

1997

Traducere din "Elektor Electronics"


Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Marin S.
Traducere din Elektor de Diana Faca
"RADIO" 2/95
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Tudose Cristian
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Boghitoiu I. C.
Boghitoiu I. C.
"Electronica Popular" 4/1978
"Practic" 1/1982
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ripeanu R., Sirbu L.
Galambos Nicolae
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Florin Viorel
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
"Radio Televizia Electronica"

1999
1984
1998
1981
1998
1995
1998
1980
1993
1981
1981
1981
1982
1998
1997
1987
1984
1997
1987
1997
1997
1978

Page 129

Sheet1
Tehnium
Electronica ajuta
Tehnium
300 Circuite electronice
300 Circuite electronice
300 Circuite electronice
300 Circuite electronice
300 Circuite electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
153 Montaje Practice
302 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
303 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
302 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
300 Circuite electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
301 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
300 Circuite electronice
301 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare aplicatii
302 Circuite Electronice
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare aplicatii
300 Circuite electronice
301 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4

Istrate M.
Boghitoiu I. C.
David Victor
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor Electronics
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din "Elektor Electronics"
Codarnai Nicolae
Manual utilizare
"Radio Televizia Electronica" 7/82
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Claici Florin
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"Electronic Circ. Note...."
Maxim N.
Spirescu Mihail
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Turtureanu N.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere Elektor 1977-1981
Honoriu Lazar
Hutanu Constatin
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Codarnai George Mihai
Manual utilizare
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere Elektor 1977-1981
Moraru Grigore
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Karundy E. Tony
Manual utilizare

Page 130

1984
1981
1998
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1997
1998
1998
1998
1998
1997
1999
1992
1984
1982
1997
1998
1984
1997
1997
1995
1983
1985
1997
1982
1998
1976
1997
1997
1990
1978
1986
1997
1992
1984
1998
1999
1986
1997
1997
1989
1997
1995
1985

Sheet1
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
Caleidoscop de electronica
305 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Radio
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Radio
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Almanahul Tehnium
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Electronica peste tot
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
300 Circuite electronice
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
300 Circuite electronice
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
301 Circuite Electronice
Tehnium
304 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
300 Circuite electronice

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.


Turtureanu M.
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Manual utilizare
Turtureanu N.
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Traducere din Elektor de Diana Faca
Oprescu George Dan
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor Electronics
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, s.a.
Codarnai George Mihai
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Maxim N.
Ivanciovici Cristian
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Boghitoiu I. C.
Birsan G. (YO3BPT)
Galambos Nicolae
Traducere din Elektor de Diana Faca
Parpala Dumitru
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Sion Stelian
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
"Electronique Pour Vous"
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
"Hobby" 17/1981
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.

Page 131

1997
1976
1981
1985
1978
1992
1998
1987
1999
1998
1998
1986
1995
1991
1998
1998
1998
1995
1998
1983
1991
1990
1985
1982
1981
1998
1982
1993
1993
1993
1998
1998
1998
1998
1997
1997
1983
1997
1983
1998
1997
1983
1978
1983
1997
1992
1998
1997
1997

Sheet1
Tehnium supliment automatizari
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
303 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
Electronistul
Almanahul Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
301 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
301 Circuite Electronice

303 Circuite Electronice


303 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Electronistul
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Radiofonie pentru tineret
Tehnium
304 Circuite Electronice
Scheme si montaje de AF
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
304 Circuite Electronice
Practica electronistului amator
302 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban


Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Calinescu Vasile
Demian Petru
Horst M.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Mitrea V.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Baluta Gheorghe, Carbunescu Eugenia
Traducere Elektor 1977-1981

1991
1983
1998
1998
1997
1987
1986
1983
1983
1981
1991
1983
1997
1998
1975
1997
1986
1997

Traducere din Elektor Electronics


Traducere din Elektor Electronics
Traducere din "Elektor Electronics"
Marin Laurentiu
Traducere din Elektor Electronics
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Galambos Nicolae
Marculescu A.
Alexandru M.
Radvansky Kazimir

1998
1998
1999

Iosif I., Ganea V.


Andrian Nicolae (YO3DKM)
Traducere din Elektor de Diana Faca
Marian E.
Marin A.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Todica Mihai
"Funk Amateur"
Naicu Serban

1986
1981
1998
1992
1979
1998
1998
1998
1984
1997
1988
1977
1992
1975
1973

Zaharia Iancu

Page 132

1998
1978
1981
1989
1981
1991

Sheet1
Tehnium
Electronica peste tot
Tehnium
Almanahul Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Circuite integrate CMOS
153 Montaje Practice
Tehnium
301 Circuite Electronice
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Electronica peste tot
Radioamator YO
303 Circuite Electronice
Electronique Practique
Electronique Practique
Tehnium
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Orizont electronic
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Radio
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
300 Circuite electronice
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
30 aplicatii ale U1011
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Tehnium
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Electronique Practique
Tehnium
304 Circuite Electronice
Electronique Practique
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Electronique Practique

Cirjan George (YO4-2760)


Boghitoiu I. C.
Lozneanu Stelian
Bokor Ladislau
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Grinea Stejarel
Manual utilizare
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Karundy E. Tony
Traducere Elektor 1977-1981
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Boghitoiu I. C.
"Radiotechnika" 5/1984 (YO9BRT)
Traducere din Elektor Electronics
Knoerr R.
Knoerr R.
Blujdescu Mihaela
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Zaharia Iancu
Ristea I., Dima D.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Nicolau Ion Filip
Galaczi Andrei
Zanca Alexandru
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"Electronique Practique"
Traducere din Elektor Electronics
Ungureanu Silviu
Ripeanu R., Sirbu L.
Zaharia Iancu
Todica Mihai
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Knoerr R.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Knoerr R.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"

Page 133

1985
1985
1980
1990
1997
1980
1986
1998
1995
1997
1983
1985
1991
1998
1998
1998
1981
1998
1998
1998
1973
1991
1998
1998
1995
1980
1996
1997
1979
1998
1991
1987
1988
1990
1997
1999
1997
1997
1998
1998
1998
1988
1998
1998
1997
1997
1998
1999
1998

Sheet1
301 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Almanahul Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
302 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Circuite integrate liniare aplicatii
300 Circuite electronice
300 Circuite electronice
302 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Caleidoscop de electronica
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica ajuta
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate liniare vol. 4
303 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Traducere Elektor 1977-1981


Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Marian Emil
"Modelist Konstruktor"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere Elektor 1977-1981
Ekart Imre
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor Electronics
Vornicu M.
Borasca Eugen
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Oprescu George Dan
Pintilie George (YO3AVE)
Trifan Valeriu (YO8-7124/BC)
Cotor Constantin
Macavei Ioan
Popescu Barbu
Alexandru M.
Ciobanescu Horia Radu
Ianciu Stefan
Turtureanu N.
Boghitoiu I. C.
Calvocorescu D. E.
Balan Florin (YO7BLX)
Predoiu Petre
Predoiu Petre
Marginean I.
Manual utilizare
Manual utilizare
Traducere din Elektor Electronics
Manual utilizare
Alexandru M.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Ilinoiu N.

Page 134

1997
1997
1998
1979
1998
1985
1999
1977
1997
1981
1997
1998
1981
1995
1997
1986
1997
1997
1997
1998
1997
1987
1994
1990
1997
1981
1993
1982
1996
1995
1976
1993
1981
1986
1988
1997
1996
1997
1974
1981
1986
1985
1998
1984
1981
1977
1975
1972
1972

Sheet1
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium supliment automatizari
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica ajuta
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Electronica auto
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice
304 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
301 Circuite Electronice

Sitaru Dorin
Miron Eugen
Marin S.
Petic Mihai
Olteanu Cornel
Pop Tiberiu
Bustea Stefan
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Marin S.
Alesu Paul
Koloni I.
Padureanu G.
Paltinea A.
Scarlat Mihai-Petre
Dobra Adrian
Stanciu Nicolae, Cocoi Dan
Pavel Constantin
Popovici Iulian (YO7DJ)
Borza Vasile
Diaconu Aristarh
Maieron Mircea
Vanea Viorel
Codarnai George Mihai

Coman George
Rusu Constantin, Nacu Nicolae
Coman George
Popescu Ioan
Zeck Wolfram C.
Goaga Ion Pascu
Coman George
Dodita Andrei
Boghitoiu I. C.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Marta Florian, Fridgant Corneliu
Mihaescu Ilie
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Vornicu M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere Elektor 1977-1981

Page 135

1982
1986
1983
1979
1996
1992
1990
1989
1994
1983
1977
1976
1976
1972
1997
1985
1977
1988
1988
1991
1975
1987
1990
1979
1992
1976
1980
1990
1988
1987
1984
1982
1994
1988
1976
1981
1990
1996
1997
1974
1974
1982
1998
1997
1984
1981
1998
1997

Sheet1
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica ajuta
Electronica ajuta
Tehnium
Tehnium
Electronica ajuta
Tehnium
Electronica ajuta
Electronica ajuta
301 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
300 Circuite electronice
304 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
300 Circuite electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
304 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Montaje electronice
Caleidoscop de electronica
Tehnium
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
Tehnium
301 Circuite Electronice

Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban


Traducere Elektor 1977-1981
Paulescu P.
Paulescu P.
Paulescu P.
Paulescu P.
Pulescu P.
Paulescu P.
Boghitoiu I. C.
Boghitoiu I. C.
Poida Adrian, Trandafirescu Nicolae
"Elektor"
Boghitoiu I. C.
Popescu D.
Boghitoiu I. C.
Boghitoiu I. C.
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere Elektor 1977-1981
Istrate Dan
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Revenco Gh.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor Electronics
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor de Diana Faca
Mihaescu Ilie
Oprescu George Dan
Oprescu George Dan
"Amaterske Radio" 9/1987
Marinescu Dragos
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
Manual utilizare
Istrate Dan
Traducere Elektor 1977-1981

Page 136

1998
1995
1997
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1981
1981
1980
1978
1981
1984
1981
1981
1997
1998
1998
1997
1997
1997
1997
1998
1997
1998
1998
1997
1996
1998
1998
1998
1998
1997
1997
1998
1982
1987
1994
1990
1993
1997
1997
1997
1986
1994
1997

Sheet1
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
301 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Tehnium
301 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
302 Circuite Electronice
Electronica ajuta
Tehnium (sup. Electronistul)
300 Circuite electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Almanahul Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
301 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium supliment automatizari
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
De la efectul fotelect. la celula solara
Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium

Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban


"Funk Amateur" 9/1988
"Le Haut Parleur" 1469
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din Elektor Electronics
"Elektor" 8/1982
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"Funk Amateur" 2/1991
Posa Tudor, Posa Constantin
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Boghitoiu I. C.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Spinu Corneliu
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Dobritoiu Doru
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"VTM" 7/1989
Traducere Elektor 1977-1981
"Modelist Konstruktor" 1/1990
Florea Costache
Zaharia Iancu
Dumitru Gabriel
Porumbaru N.
Spiridon Ivas
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"Practic" 2/1980
Oros Milian
Radoi Nelu
"Hobby"
"RADIO" 5/1988
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Baluta Gheorghe

Page 137

1998
1989
1992
1990
1997
1997
1998
1989
1997
1998
1991
1984
1997
1997
1981
1997
1997
1985
1998
1992
1986
1998
1997
1998
1998
1991
1997
1990
1981
1985
1980
1977
1980
1997
1997
1998
1991
1997
1986
1982
1978
1972
1978
1988
1981
1995
1977
1997

Sheet1
303 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
300 Circuite electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
303 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium (sup. Electronistul)
Electronistul
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Electronistul
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Electronistul
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Electronistul
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Electronistul
Tehnium (sup. Electronistul comercial)

Traducere din Elektor Electronics


Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"Radiotechnika" 1/1988
Dorel Sauciuc
Rambu Constantin
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Bratu Tiberiu
Teodosiu Dan
"Amaterske Radio" 1/1989
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
"Radiotechnika" 5/1986
Ciobanita Vasile
Radvansky Kazimir
Vornicu M.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Traducere din Elektor Electronics
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban

1998
1998
1998
1997
1998
1998
1988
1995
1994
1986
1997
1984
1981
1989
1991
1984
1986
1989
1988
1997
1977
1998
1998
1973
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995

Page 138

Sheet1
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Electronistul
Tehnium (sup. Electronistul)
Electronistul
Electronistul
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
304 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
Tehnium
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Dispozitive fotonice cu semiconductori
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 4
Radio
Circuite integrate CMOS
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Caleidoscop de electronica
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Selector
Tehnium
301 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
300 Circuite electronice

1995
1995
1995
1995
1995
1995

Craciunoiu Cristian
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"Funk Amateur" 11/1993
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Nan S., Munteanu I., Baluta Gh.
Bellu Liviu Arcadiu
Florica Tudor Nicusor
Marculescu A.
Traducere Elektor 1977-1981
Manual utilizare
Manual utilizare
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Marculescu Alexandru
Marculescu Alexandru
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
Marculescu Alexandru
Traducere Elektor 1977-1981
Marian Emil
Oprescu George Dan
Marian E.
Biciusca Florinel
"Elektor" 7-8/1981
"Electronique et Microelectronique"
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.

Page 139

1995
1995
1985
1983
1998
1998
1995
1999
1999
1997
1986
1988
1980
1997
1990
1997
1985
1994
1986
1997
1997
1997
1998
1991
1991
1984
1997
1997
1991
1997
1998
1995
1987
1992
1995
1990
1978
1997
1998
1997

Sheet1
300 Circuite electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
305 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
305 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
303 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio univers
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica ajuta
Electronica ajuta
Tehnium
Tehnium
Electronica ajuta
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
305 Circuite Electronice
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium (sup. Electronistul)
305 Circuite Electronice

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.


Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lingvay Iosif (YO5AVN)
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Marculescu A.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Florea M.
Traducere din "Elektor Electronics"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor Electronics
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Miron Eugen
Traducere din Elektor Electronics
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban

Radvansky Kazimir
Traducere din "Elektor Electronics"

1997
1998
1991
1983
1983
1990
1983
1981
1999
1998
1999
1998
1998
1998
1999
1998
1999
1999
1999
1998
1998
1983
1998
1998
1995
1985
1984
1977
1995
1982
1990
1981
1982
1980
1981
1981
1988
1975
1981
1990
1990
1997
1988
1994
1990
1999

Traducere din "Elektor Electronics"

1995
1999

"Radiotechnika" 6/1985
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Ciobanita Vasile (YO3APG)
"Elektor" 12/1994
Mihalache C.
"Mlody Technik" 11/1980
Pisica Marcel, George Lazar
Calin Dan
Boghitoiu I. C.
Boghitoiu I. C.
"Funk Amateur" 12/1986
Porumbaru N.
Boghitoiu I. C.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
"Amaterske Radio" 9/1987
Fratila Ioan
"Modelist Konstruktor" 11/1987

Page 140

Sheet1
303 Circuite Electronice
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
302 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Almanahul Tehnium
Tehnium
Radio
Radio
Tehnium
Selector
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Tehnium
Electronistul
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
153 Montaje Practice
Radio
Radio
Almanahul Tehnium
302 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS

Traducere din Elektor Electronics


Petrescu Adrian
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Cucu Ovidiu (YO8DGW)
"Radiotechnika" 3/1991
Broasca Eugen
Marinescu Dragos

Aldea Ioan, Cojan Constantin


Dumitrescu Marcel
Davidescu Razvan
Florica Tudor-Nicusor
Stefanescu Cornael
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Baluta Gheorghe Mina
Sasu Tudor
Preda Mihai Liviu
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Paunete Mihai
Ion Ionut Gabriel
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ivanciovici Cristian
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
"Radio Televizia Electronica"
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Tanasescu I.
Voicu Mihai
Le Ngoc Quang
Todica Mihai
Marculescu A.
"RADIO" 11/1988
Traducere Elektor 1977-1981
"Radiotechnika" 1/1985
Traducere Elektor 1977-1981
Firoiu Daniel, Borsos Valentin
Amariutei Constantin
Calin Cornel
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare

Page 141

1998
1981
1998
1997
1998
1998
1990
1991
1995
1995
1991
1990
1990
1989
1995
1998
1998
1994
1995
1988
1997
1998
1997
1991
1983
1997
1990
1990
1978
1993
1993
1980
1982
1982
1984
1988
1989
1997
1985
1997
1982
1990
1982
1974
1986
1986
1986

Sheet1
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS

Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban

Page 142

1986
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1986
1998
1998
1986
1986
1986
1998
1998
1986
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998

Sheet1
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS

Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare

Page 143

1986
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1986
1986
1986
1998
1986
1998
1986
1998
1998
1998
1986
1998
1986
1986
1998
1998
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1998
1986
1986
1986
1998
1986
1986
1998
1986

Sheet1
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS

Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare

Page 144

1986
1986
1986
1998
1998
1986
1986
1986
1986
1998
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1998
1998
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1998
1986
1998
1986
1998
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1986
1986
1986

Sheet1
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS

Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban


Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban

Page 145

1998
1998
1998
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1998
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1986
1986
1986
1998
1998
1998
1998
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1998
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998

Sheet1
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS

Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare

Page 146

1986
1986
1986
1998
1986
1986
1998
1998
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1998
1998
1998
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1986

Sheet1
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS

Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban


Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban

Page 147

1998
1998
1998
1998
1998
1998
1986
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1986
1998
1998
1998
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1986
1998
1998
1998
1998
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998

Sheet1
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS

Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban


Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban

Page 148

1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1986
1998
1998
1998
1998
1986
1986
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998

Sheet1
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS

Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban


Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban

Page 149

1998
1986
1998
1998
1998
1998
1986
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1986
1986
1986
1998
1998
1998
1998
1986
1986
1986
1998
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1998
1998
1998
1998
1986
1986
1986
1986
1998
1998
1986
1986
1998
1998

Sheet1
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS

Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban


Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban

Page 150

1998
1986
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1986
1998
1998
1998
1998
1986
1986
1998
1998
1986
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998

Sheet1
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS

Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban


Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban

Page 151

1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1986
1986
1986
1998
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998

Sheet1
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium

Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban


Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.

Page 152

1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1986
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1986
1986
1986
1986
1998
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1986
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1988
1983
1985
1994
1985
1986

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Caleidoscop audio
Tehnium
Caleidoscop de electronica
Caleidoscop de electronica
Almanahul Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Lucian Marian

Popa Mihai

"Mlody Technik"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Oprescu George Dan
"RADIO" 1/1974
Oprescu George Dan
Oprescu George Dan
Nica Alexandru
Mateescu Aurelian
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Zanca Alexandru
Deaconu Vasile
Traducere din "Elektor Electronics"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Marculescu A.
"Jugend und Technik" 11/1980
"Radioelektronik"
Ghindeanu S., Bradisteanu A.
Simbateanu Deian
Vrancu Tudor

Page 153

1989
1989
1984
1989
1985
1985
1994
1978
1979
1978
1989
1991
1984
1981
1987
1996
1972
1990
1985
1985
1984
1981
1985
1982
1978
1980
1984
1997
1982
1989
1987
1987
1988
1990
1998
1999
1993
1986
1999
1998
1987
1984
1982
1980
1973
1980
1982
1993
1978

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
Tehnium
300 Circuite electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Un tranzistor, doi tranzistori
Tehnium supliment automatizari
153 Montaje Practice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Un tranzistor, doi tranzistori
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Electronistul
Electronistul
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Caleidoscop audio
300 Circuite electronice
101... Montaje electronice
304 Circuite Electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice

"Radioelektronik" 4/1985
"Elektron" 4/1985
Delicostea Cornel
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban

1988
1985
1991
1988
1997
1998

Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.


Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban

1991
1998
1998

Traducere Elektor 1977-1981


Oprescu G.D.
Ciontu Andrei
Ciontu Andrei
Balan Florin
Balan Florin (YO7LBX)
Andron Liviu
Ciontu Andrei
Ciontu Andrei
Balan Florin (YO7LBX)
Ciontu Andrei
Ciontu Andrei
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ciontu Andrei
Ciontu Andrei
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"Elementar Electronics"
"Radio Televizia Electronica"
"Radioamater" 5/1984
Zoltan Silvestru
Mateescu Aurelian
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Traducere Elektor 1977-1981
Ripeanu Radu
Grinea Stejarel
Oprescu George Dan
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Traducere din Elektor de Diana Faca
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Dragu Mircea, Damoc Ioan
Rozsa Sandor
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Traducere din Elektor de Diana Faca
Zeck Wolfram C.
Mihai I.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

Page 154

1997
1998
1995
1994
1995
1995
1995
1995
1994
1995
1994
1995
1998

1998
1978
1977
1985
1981
1991
1988
1997
1979
1979
1982
1997
1977
1998
1986
1988
1986
1996
1977
1998
1986
1975
1997

Sheet1
303 Circuite Electronice
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Electronistul
301 Circuite Electronice
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Traducere din Elektor Electronics


Zanca Alexandru
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

Tehnium
Tehnium supliment audio
Tehnium supliment audio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Scheme si montaje de AF
30 aplicatii ale U1011
Electronistul
301 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Radio
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
300 Circuite electronice
Tehnium
Caleidoscop audio
Caleidoscop audio
Radiofonie pentru tineret
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
Tehnium

Marian Emil

Traducere Elektor 1977-1981


Matei Emil
Traducere Elektor 1977-1981
Mateescu Aurelian
Tudose Cristian
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin

Butuc Andrei
Oprean Emilian
"Electronique Practique"
Ivanciovici Cristian
Marian Emil
Vasilescu Ion
Marian E.
Ripeanu R., Sirbu L.
Stan Sergiu
Traducere Elektor 1977-1981
Zoltan Silvestru
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Mark Andres
"Mullard"
Traducere din Elektor Electronics
"Jugend und Technik"
Chirita Mihai
Nicolae Gh. Ioan
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Oprescu George Dan
Oprescu George Dan
Iosif I., Ganea V.
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
"Electronique Pour Vous"
Manual utilizare
"Radiotechnika" 7/1982
Oprescu George Dan

Page 155

1998
1992
1997
1996
1997
1995
1997
1990
1989
1985
1992
1992

1988
1990
1990
1993
1982
1979
1991
1993
1980
1992
1987
1997
1985
1995
1982
1978
1998
1979
1984
1996
1997
1982
1982
1982
1986
1992
1986
1978
1985
1982
1995

Sheet1
Tehnium
Radio univers
Circuite integrate liniare vol. 4
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
Almanahul Tehnium
Radioamatorul
Radioamatorul
Radioamator YO
300 Circuite electronice
Circuite integrate liniare vol. 2
303 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
305 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Radiocomunicatii si radioamatorism
Radioamatorul
Tehnium (sup. Electronistul)

Oprescu George Dan

303 Circuite Electronice


Circuite integrate liniare vol. 4
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Electronistul
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Circuite integrate liniare aplicatii
Almanahul Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
Circuite integrate liniare aplicatii
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Electronique Practique
Almanahul Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
30 aplicatii ale U1011
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
300 Circuite electronice
302 Circuite Electronice

Traducere din Elektor Electronics


Manual utilizare
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Ivanciovici Cristian
Ionescu Catalin (YO3GDK)
Ionescu Catalin (YO3GDK)
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Radulescu P.
Manual utilizare
Ciontu Andrei (YO3FGL)
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
"RADIO" 9/1988
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
"RADIO" 3/1994
Laury M.
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Manual utilizare
Manual utilizare
Ripeanu R., Sirbu L.
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

Manual utilizare
YO3APG
"CQ-DL" 3/1979
Colonati Cristian (YO4CQ)
YO3APG
YO8RV
"Funk Amateur" 1970-1980
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Manual utilizare
Traducere din Elektor Electronics
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"Modelist Konstruktor"
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
YO3CDN
Folea Ion (YO5TE)
Ionescu Radu Serban, Ionescu Catalin

Page 156

1995
1990
1985
1994
1984
1989
1994
1993
1990
1997
1980
1998
1998
1998
1978
1999
1997
1994
1993
1998
1998
1985
1987
1998
1998
1986
1985
1985
1989
1985
1985
1985
1991
1986
1986
1994
1998
1984
1984
1984
1987
1986
1984
1984
1984
1997
1997

Sheet1
Tehnium
305 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Tehnium
303 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
303 Circuite Electronice
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment laborator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Radio
Tehnium
Tehnium

Nita Nicolae
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor Electronics
Sergiu Florica (YO3SF)
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere din Elektor Electronics
Sergiu Florica
Traducere din Elektor Electronics
Spirescu Mihail
Costache Florea
Leusteanu N.
Hanu N.

305 Circuite Electronice


Radioamator YO
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Tehnium supliment lab. electr. amator
Electronistul
Tehnium

Traducere din "Elektor Electronics"


YO9BXU
Stanciu Simiaon
Cheregi Sergiu
Oros Milian
Baluta Gheorghe, Carbunescu Eugenia
Oros Milian
Leonte Gheorghe (YO$BXU)
Oltean Dan (YO6BLM)
"MID"
Stanciu Simion

"A.E.M. Timisoara"
Moscu Giuris

A. G.

Codreanu Laurentiu (YO7AQM)


Flic Ioan
Zaharia Iancu
Naicu Serban (YO3SB)
"VTM" 9/1987
Nicolae A.

1985
1999
1998
1977
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1998
1998
1992
1998
1983
1980
1986
1973
1991
1981
1982
1992
1992
1989
1987
1985
1984
1994
1985
1985
1995
1987
1981
1999
1990
1990
1995
1988
1988
1989
1990
1990
1991
1990

Page 157

Sheet1
Tehnium

303 Circuite Electronice


Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 1
Almanahul Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Tehnium
Radioamatorul
300 Circuite electronice
Radio
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Radioamator YO
Tehnium
153 Montaje Practice
301 Circuite Electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
153 Montaje Practice
Electronistul
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Radio
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium (sup. Electronistul)
302 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium

1983

Traducere din Elektor Electronics

1998

Ciontu Andrei (YO3FGL)


Satmari Imre
Satmari Imre
Manual utilizare
Colonati Cristian (YO4CQ)
Manual utilizare
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Zamfirescu Dinu Costin (YO3EM)
Baciu Dan (YO3GH)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.

1994
1978
1978
1979
1989
1985
1999
1998
1999
1997
1993
1997
1994
1998
1990
1995
1998
1997
1986
1986
1998
1998

Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban


"TEK"
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere Elektor 1977-1981
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ciontu Andrei, Mateescu Radu
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Satmati Imre
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Alexandru M.
Marculescu A.
Marinescu Dragos
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Marian Emil
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere Elektor 1977-1981
Manea Nicolae
Marinescu Ioan
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Broscoi Alexandru
Rambu C.
Serban Naicu
Besu George, Cirstoiu Catalin
Marculescu A.
Serbu Ion

Page 158

1998
1979
1980
1997
1981
1978
1994
1983
1996
1997
1997
1998
1978
1997
1979
1987
1985
1995
1987
1987
1988

Sheet1
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Optoelectronica dispozitive si aplicatii

Balan Florin
"Tehnicke Novine" 10/1987
Rafliu Aurel
"Radiotechnika" 8/1983
Popovici Iulian
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban

1996
1990
1987
1984
1996
1988
1983

Optoelectronica dispozitive si aplicatii


Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
300 Circuite electronice
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
305 Circuite Electronice
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
305 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice

Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban

Lingvay Iosif (YO5AVN)


Diaconu Gabriel
Traducere Elektor 1977-1981

1983
1986
1995
1985
1997
1999
1992
1991
1991
1986
1983
1972
1999
1983
1999
1995
1988
1992
1997

305 Circuite Electronice

Traducere din "Elektor Electronics"

1999

Tehnium (sup. Electronistul)


302 Circuite Electronice
Construiti calculatoare electronice
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Construiti calculatoare electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Circuite integrate CMOS
300 Circuite electronice
300 Circuite electronice
304 Circuite Electronice
De la efectul fotelect. la celula solara
Tehnium
Tehnium
De la efectul fotelect. la celula solara
Circuite integrate CMOS

Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Boghitoiu I. C.
Manual utilizare
Manual utilizare
Boghitoiu I. C.

1998
1997
1975
1986
1986
1975
1985
1996
1996
1989
1986
1997
1997
1998
1981
1983
1989
1981
1986

"Radiotechnika" - RSU
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din "Elektor Electronics"
Marculescu Alexandru
Marculescu Alexandru
Popescu Barbu
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"

Ciobanu Andrei
Ciobanu Andrei
"MICROELECTRONICA"
Manual utilizare
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Ekart Imre
Ursu Marcel
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Manual utilizare

Page 159

Sheet1
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
303 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
Construiti calculatoare electronice
Electronistul
Tehnium
Tehnium
30 aplicatii ale U1011
Tehnium
302 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium
304 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
303 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
300 Circuite electronice
153 Montaje Practice
304 Circuite Electronice
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
301 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
301 Circuite Electronice
Practica electronistului amator
Tehnium
304 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium supliment laborator
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium

Manual utilizare
Manual utilizare
Traducere din Elektor Electronics
Manual utilizare
Boghitoiu I. C.

Andrian Nicolae (YO3DKM)


Ripeanu R., Sirbu L.
Ciobanita Vasile (YO3APG)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor de Diana Faca
Froicu Romeo
Traducere din Elektor de Diana Faca
Balan Vivian
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor Electronics
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
Nicolae A.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Cazan I.L.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere Elektor 1977-1981
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Nicolae Adrian
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din Elektor Electronics
"A.E.M. Timisoara"
Ladislau N.
Turtureanu N.
"Amaterske Radio" 6/1980
"Radio Televizia Electronica"
Mihaescu Ilie
"Jugend und Technik" 6/1981
Mark Andres
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Simion E., Miron C., Festila Lelia

Page 160

1986
1986
1998
1986
1975
1979
1981
1987
1994
1997
1998
1984
1998
1997
1998
1998
1998
1997
1997
1990
1997
1998
1998
1998
1997
1979
1997
1986
1998
1997
1984
1977
1998
1997
1998
1987
1982
1978
1978
1985
1980
1982
1981
1984
1997
1991
1986
1978

Sheet1
Almanahul Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium supliment laborator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Elarian Manu

1984

"QST" - SUA
Nicolae A.
Ekart Imre
Marculescu A.
Traducere Elektor 1977-1981
Elarian Manu
Marculescu Alexandru

1990
1980
1979
1990
1997
1985
1990
1987
1997
1978
1987
1983
1997
1985
1991
1984
1983
1984
1980
1979
1974
1976
1984
1982
1979
1973
1980
1991
1992

Tehnium
Tehnium
Tehnium
20 scheme pentru amatori
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Fenyedi Ioan
Lupu Florin
Alexandru M.
Basoiu M., Costache C.
Ceana Nicolae
Codarnai George Mihai
Manea Cosmin
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Mihai I.

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.


Mihaescu Ilie (YO3CO)
Marculescu Alexandru
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Gontean Aurel
"A.E.M. Timisoara"
Niculescu Alexandru
Zaharia Iancu
"73 Magazine"
Popa Liviu
Mitre Chirila, Bota Trofin
"Radiotechnika" 12/1983
Mihaescu Ilie
Alexandru M.
Galambos Nicolae
"Amaterske Radio"
Marculescu Alexandru
Marculescu Alexandru

Stanculescu Calin
Oprean Emilian
Oprescu George Dan
Gheorghe Ioan
Dascalu Ciprian

Page 161

1990
1977
1981
1979
1984
1984
1994
1983
1990
1976
1982
1989
1985
1988
1982
1985
1985

Sheet1
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
301 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Circuite integrate liniare vol. 3
Practica electronistului amator
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
Electronica in fotografie
304 Circuite Electronice
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium
Tehnium

Dragu Mircea, Damoc Ioan


Serb Aurel
Manda Vasile
Bratu Tiberiu
Arama Done Filip
"Le Haut Parleur" 1/1992

Neamtu Alin
Veres Peter
Vornicu M.
Parvulescu C.
Lut Emil
Joldes Viorel
Andreescu Paul
Dobrota Daniel Sorin
Petrescu Adrian
Golopenta Stefan
Traducere Elektor 1977-1981
"Mlody Technik" 4/1988
Galambos Nicolae
"Horyzonty Techniki" 7/1989
Vornicu Mihai
Bubuianu Laurentiu
Manoila Cristian
Rusu Valentin
Frunza Gelu
Marculescu Alexandru
"Radiotechnika" - RSU
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Boteanu Bogdan, Buhociu Marius
Marculescu A.
Oprescu George Dan
Nastase Radu
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Manual utilizare
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Ghetie Iosif
Traducere din Elektor de Diana Faca
Bajeu G., Stancu Gh.
"101 Easy Test Instruments Proj."
"Electronique Pour Fous"

Page 162

1989
1980
1993
1989
1985
1992
1985
1974
1989
1983
1996
1981
1989
1986
1985
1997
1980
1990
1990
1997
1988
1972
1990
1984
1989
1994
1987
1981
1998
1985
1990
1988
1988
1990
1982
1979
1986
1997
1997
1984
1984
1979
1979
1982
1998
1979
1980
1977

Sheet1
Circuite integrate liniare aplicatii
Tehnium
Circuite integrate liniare aplicatii
Practica electronistului amator
300 Circuite electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium
304 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium
Tehnium
Montaje pentru radioamatori
Generatoare de semnale sinusoidale
Electronica aplicata cu CI analogice
Generatoare de semnale sinusoidale
304 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare aplicatii
304 Circuite Electronice
Generatoare de semnale sinusoidale
300 Circuite electronice
Practica electronistului amator
Tehnium
305 Circuite Electronice
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium
300 Circuite electronice
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
30 aplicatii ale U1011
Electronica aplicata cu CI analogice
Almanahul Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium
304 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
Electronica aplicata cu CI analogice

Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.


Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Bajeu G., Stancu Gh.
Bucurescu Maria
Codarnai George Mihai
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Nica Alexandru
Traducere din Elektor de Diana Faca
Spirescu Mihail
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Ciobanita Vasile (YO3APG)
"Radio Rivista"
Dumitrescu Trifu ,Iulian Rosu
Bajeu G., Stancu Gh.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Bajeu G., Stancu Gh.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Bajeu G., Stancu Gh.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Pintilie George (YO3AVE)
Traducere din "Elektor Electronics"
Bajeu G., Stancu Gh.
"Amaterske Radio" 11/1973
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Ripeanu R., Sirbu L.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Popescu Paul, Serbanescu Dan
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Marinescu Dragos
Ciugudean M., Muresan T., s.a.

Page 163

1986
1979
1986
1984
1997
1998
1974
1979
1972
1998
1984
1986
1998
1988
1979
1979
1988
1995
1990
1979
1990
1979
1998
1986
1998
1979
1997
1984
1983
1999
1979
1986
1997
1979
1979
1979
1979
1979
1987
1990
1985
1984
1972
1998
1984
1984
1984
1993
1990

Sheet1
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
Circuite integrate liniare vol. 4
Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
153 Montaje Practice
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Generatoare de semnale sinusoidale
303 Circuite Electronice
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
101... Montaje electronice
Un tranzistor, doi tranzistori
Circuite integrate liniare aplicatii
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Radio
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
153 Montaje Practice
Tehnium
Montaje electronice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate CMOS

Manual utilizare
Manual utilizare
Bujoaica Florin (YO3-2001/BU)
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Gheorghe Costea
Zamfirescu Dinu Costin (YO3EM)
Zamfirescu Dinu Costin (YO3EM)
"Radioamater" 9/1981

Gheorghe Costea
Bajeu G., Stancu Gh.
Gheorghe Costea
Popescu C.
Bajeu G., Stancu Gh.
Traducere din Elektor Electronics
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie

1986
1986
1993
1979
1979
1979
1996
1997
1997
1982
1996
1995
1985
1982
1995
1987
1987
1998
1979
1979
1998
1979
1995
1996
1979
1996
1973
1979
1998
1979
1979
1977

Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.


Gheorghe Costea
"Radio REF" 10/1979
Zamfirescu Dinu Costin
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"Radiotechnika" - RSU
Mihaescu Ilie
Radu Vasile
Gheorghe Costea
Papuc Gabriel
"HAM Radio Magazine" 7/1983
Olteanu Dan,Brezean Angela
Corutiu Mihai
Manual utilizare

1986
1996
1992
1995
1979
1979
1998
1979
1982
1985
1996
1988
1984
1979
1986
1986

Dragnea Liviu
Manual utilizare
Mihaescu Ilie
Margarit Florentin (YO9CHO)
Margarit Florin
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Bajeu G., Stancu Gh.

Page 164

Sheet1
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Generatoare de semnale sinusoidale
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Radioamator YO
Tehnium
302 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Tehnium
303 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Practica electronistului amator
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
Un tranzistor, doi tranzistori
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
301 Circuite Electronice
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
305 Circuite Electronice

Ciontu Andrei (YO3FGL)


Corutiu Mihai
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
YO3FGL
Manual utilizare
Manual utilizare
Ciontu Andrei
"Toute l'Electronique" 4/1979
Ciontu Andrei (YO3FGL)
Cazan I. L. (YO4DOV)
Bajeu G., Stancu Gh.
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
YO8CKU
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor Electronics
Nicolae Adrian
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor Electronics
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Traducere din Elektor Electronics

Birt Constantin (YO6XO)


Manual utilizare
Manual utilizare
Andreescu N.
Manual utilizare
Manual utilizare
Traducere din Elektor Electronics
"HAM Radio Magazine"
Ivanciovici M.
"Amaterske Radio" 4/1988
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
"Elektor" 8/1982
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"Elektor" 8/1981

Bajeu G., Stancu Gh.


Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Traducere Elektor 1977-1981
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Traducere din "Elektor Electronics"

Page 165

1994
1986
1977
1994
1985
1995
1986
1993
1982
1994
1997
1979
1981
1992
1993
1997
1998
1976
1998
1997
1998
1984
1998
1984
1984
1992
1986
1984
1990
1986
1986
1998
1979
1973
1988
1977
1989
1997
1982
1985
1974
1979
1979
1979
1997
1979
1979
1999

Sheet1
302 Circuite Electronice
Generatoare de semnale sinusoidale
Electronica in fotografie
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
303 Circuite Electronice
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
300 Circuite electronice
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
302 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
300 Circuite electronice
RET (Revista Electronicii Timisene)
Electronistul
Un tranzistor, doi tranzistori
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Electronica in fotografie
Tehnium
153 Montaje Practice
Electronistul
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
305 Circuite Electronice

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Bajeu G., Stancu Gh.
Ghetie Iosif
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Traducere din Elektor Electronics
Bajeu G., Stancu Gh.
"Wireless World" 1580/1984
Bajeu G., Stancu Gh.
"Radio Comunication"
Ciobanita Vasile
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Gheorghe Costea
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Naicu Serban
Naicu Serban

1997
1979
1982
1979
1979
1979
1998
1979
1985
1979
1995
1988
1998
1998
1997
1998
1998
1979
1979
1979
1997
1996
1997

Gheorghe Costea
"RADIO" 2/1988
Ghetie Iosif
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Naicu Serban
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"

1996
1988
1982
1979
1998

302 Circuite Electronice


Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
302 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Patulea Gabriel
YO4UC

1997
1993
1983
1978
1993
1997
1997
1994

YO3APG
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"RADIO" 9/1992

Page 166

1998
1998
1998
1998
1998
1999

Sheet1
300 Circuite electronice
Circuite integrate liniare vol. 3
302 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate CMOS
300 Circuite electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 1
Circuite integrate liniare vol. 3
30 aplicatii ale U1011
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate CMOS
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
153 Montaje Practice
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Tehnium (sup. Electronistul)
301 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
20 scheme pentru amatori
Radiofonie pentru tineret
300 Circuite electronice
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
304 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.


Manual utilizare
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Petrescu B.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ciobanita Vasile (YO3APG)
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Manual utilizare
Manual utilizare
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Turtureanu N.
Manual utilizare
Manual utilizare
Ripeanu R., Sirbu L.
Friedman Ladislau
Vornicu Mihai
Manual utilizare
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Revenco Gheorghe
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Spirescu Mihail
Spirescu Mihail
Bucnic Horia
Spirescu Mihail
Basoiu M., Costache C.
Iosif I., Ganea V.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
"RADIO" 1/1994

Tehnium
Electronistul
Almanahul Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Un tranzistor, doi tranzistori
Tehnium
Tehnium

Segarceanu Gabriel
Ciontu Andrei (YO3FGL)
Ciontu Andrei (YO3FGL)
Ciontu Andrei (YO3FGL)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.

1988

Laurentiu Stefan
Ciobanita Vasile (YO3APG)

1995
1984

Traducere din Elektor de Diana Faca


Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

Page 167

1997
1984
1997
1998
1972
1998
1988
1981
1984
1986
1997
1997
1979
1979
1984
1987
1976
1982
1986
1983
1998
1981
1987
1996
1997
1996
1984
1984
1979
1987
1979
1986
1997
1984
1995
1991
1998
1997

1990
1988
1997

Sheet1
153 Montaje Practice
301 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
301 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
301 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium supliment laborator
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
300 Circuite electronice
303 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Caleidoscop audio
Tehnium
Circuite integrate liniare aplicatii
304 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium

Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.


Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Manual utilizare
Corutiu Mihai
Glavan Justin, Popovici Florin
Corutiu Mihai
Pantea Mircea
Lazaroiu Aurelian
Corutiu Mihai
Gafencu Dan
"Electronique Practique" 37/1981
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Ciurus Marcel
Musat Ciprian
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"Radio Televizia Electronica" 11/89
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din Elektor Electronics
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Joldes Viorel
"Amaterske Radio" 8/1978
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Zaharia Iancu
Harbic Alexandru
Iorga Cosmin
Strainu Emil
Zaharia Iancu
Ladislau F.
Oprescu George Dan
"Mlody Technik" 7/1988
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere Elektor 1977-1981
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
"Radio Televizia Electronica"

Page 168

1998
1997
1997
1997
1998
1997
1986
1981
1991
1982
1981
1980
1986
1982
1985
1991
1998
1998
1988
1991
1998
1990
1997
1998
1998
1982
1984
1991
1991
1991
1973
1985
1985
1990
1984
1977
1982
1990
1986
1998
1997
1998
1998
1992
1980
1997
1997
1979

Sheet1
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Radio
Tehnium
Radio
Tehnium
Radio Roman
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
RET (Revista Electronicii Timisene)
RET (Revista Electronicii Timisene)
RET (Revista Electronicii Timisene)
RET (Revista Electronicii Timisene)
302 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium

Mihai I.
Colonati Cristian (YO4CQ)
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"Elektor" 5/94
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Manual utilizare

Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin


Spirescu Mihail
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Zica Gheldiu,Zamfirescu Costin Radu
YO3APG
Maxim Nicolae, Patrascu Alexandru
"Toute l'Electronique" 12/1980
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"Radioamater" 1/1980
Ciurus Marcel
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Traducere din Elektor Electronics
Adrian Nicolae
Cirjan Traian
Carjan Cristian
Cirjan Traian
Carjan Traian
Carjan Traian
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

Ionescu Catalin (YO3GDK)

Traducere din Elektor Electronics

Page 169

1977
1988
1998
1995
1997
1997
1998
1999
1998
1992
1985
1987
1988
1990
1995
1984
1995
1977
1996
1992
1977
1981
1973
1998
1982
1998
1988
1998
1977

1997
1990
1974
1998
1973
1983
1998
1988
1986
1979
1982
1979
1985
1988
1984

Sheet1
Tehnica Sonorizarii
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnica Sonorizarii
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Caleidoscop de electronica
Tehnium
Tehnium
Electronica medicala
Electronica medicala
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
Electronique Practique
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
304 Circuite Electronice

Csabai Daniel

Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban


Traducere din Elektor de Diana Faca

1983
1978
1990
1990
1972
1974
1985
1985
1990
1984
1983
1989
1990
1980
1987
1987
1994
1983
1983
1974
1998
1999
1998
1998
1998
1978
1998
1998

153 Montaje Practice


Tehnium
Tehnium

Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.


Voinescu Mihail
Voinescu Mihail

1998
1997
1997

304 Circuite Electronice


304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Almanahul Tehnium
Tehnium
Electronica in fotografie
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
Tehnium

Traducere din Elektor de Diana Faca


Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Marian Emil
Marian Emil
Marian Emil

1998
1998
1998
1997
1990

Mihaescu Ilie
Csabai Daniel
Mihaescu Ilie

Oprescu George Dan


Tebrencu Florin
"I.P.E.E."
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Dutescu V.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Jonbloet F.

Ghetie Iosif
Badescu Daniel
Liteanu Virgil (YO9SU)
"Radiotechnika" 7/1989
Turtureanu N.

Page 170

1985
1977
1982
1989
1994
1995
1978

Sheet1
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Scheme si montaje de AF
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Scheme si montaje de AF
304 Circuite Electronice
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Practica electronistului amator

Sergiu Florica (YO3SF)


Ionescu P., Macedonschi D.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere Elektor 1977-1981
Marinescu Dragos
Marculescu A.
Marculescu A.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Cosoreanu Lucian Laurentiu
"RADIO"
Popescu Barbu
"Le Haut Parleur" 1/1979

Almanahul Tehnium
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
302 Circuite Electronice
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
305 Circuite Electronice
RET (Revista Electronicii Timisene)
301 Circuite Electronice
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice

Marian Emil
Miriam Alecu
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Nica Alexandru
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Traducere din "Elektor Electronics"
Treuer Emil
Traducere Elektor 1977-1981
Marian Emil
Traducere Elektor 1977-1981
Mateescu Aurelian
Mateescu Aurelian
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Grinea Stejarel
"Hobby"
"RADIO"
"Mlody Technik" 3/1982
"Elektor" 6/95
Traducere Elektor 1977-1981
Simion E., Miron C., Festila Lelia

Ivanciovici Cristian
Marian E.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Munteanu I.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Cheregi Sergiu
Marian E.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Marian Emil
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.

Page 171

1988
1982
1998
1997
1986
1988
1987
1998
1990
1979
1985
1981
1987
1991
1992
1997
1993
1981
1998
1995
1992
1998
1998
1988
1984

1990
1986
1986
1997
1987
1986
1986
1999
1997
1992
1997
1990
1985
1997
1981
1978
1979
1987
1995
1997
1986

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
303 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Electronistul
300 Circuite electronice
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Caleidoscop de electronica
Tehnium
Electronistul
300 Circuite electronice
Caleidoscop audio
Caleidoscop audio
Caleidoscop audio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Tehnium
Electronistul
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
303 Circuite Electronice
Practica electronistului amator
Montaje electronice de vacanta
304 Circuite Electronice
Tehnium
Practica electronistului amator
153 Montaje Practice
305 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium

Turturean N.
"Radiotechnika" 6/1985
Nicolae A.
Tudose Cristian
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

1979
1990
1980
1985
1983
1998
1997

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.


Voinescu Mihail
Traducere din Elektor de Diana Faca
"Electronics Today" 8/1980
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Oprescu George Dan
Vornicu M.

1997
1997
1998
1982
1998
1992
1987
1982

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.


Oprescu George Dan
Oprescu George Dan
Oprescu George Dan
"Electron"
Popescu Barbu
Popescu Barbu
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Traducere Elektor 1977-1981
Mateescu Aurelian

1997
1982
1982
1982
1980
1993
1988
1976
1997
1987
1986

Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.


"QRV" 3/1978
"Le Haut Parleur" 10/1980
Marculescu A.
Marculescu A.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Mark Andres
"Electronique Pour Vous"

1984
1983
1981
1985
1982
1988
1982
1977

Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban


Traducere din Elektor Electronics
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Mihai I.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere Elektor 1977-1981

1998
1998
1984
1988
1998
1996
1984
1998
1999
1997
1974

Page 172

Sheet1
Tehnium
Scheme si montaje de AF
Tehnium
302 Circuite Electronice
Practica electronistului amator
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Practica electronistului amator
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
304 Circuite Electronice
Montaje electronice de vacanta
Montaje electronice de vacanta
Montaje electronice de vacanta
Montaje electronice de vacanta
Scheme si montaje de AF
Montaje electronice de vacanta
Montaje electronice de vacanta
Scheme si montaje de AF
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Scheme si montaje de AF
Tehnica Sonorizarii
Tehnica Sonorizarii
Tehnica Sonorizarii
Scheme si montaje de AF
Tehnica Sonorizarii
Tehnica Sonorizarii
Tehnica Sonorizarii
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment audio
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment audio
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
300 Circuite electronice

Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin


Marian E.
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
"ABAC SOFTWARE"

1992
1992
1972
1997
1984
1990

"Radio Plans" 5/1982


"Radiotechnika" 6/1992

1982
1992
1995
1984
1984
1988
1994
1998
1986
1990
1998
1988
1988
1988
1988
1992
1988
1988
1992
1992
1998
1992
1998
1992
1983
1983
1983
1992
1983
1983
1983
1986
1986
1986
1988
1990
1986
1982
1990
1991
1986
1997

Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.


Marian Emil
Marian Emil
"Funk Amateur" 1991
Traducere din Elektor de Diana Faca
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Marian E.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Marian E.
Marian E.
Marian Emil
Marian E.
Codarnai George Mihai
Marian E.
Csabai Daniel
Csabai Daniel
Csabai Daniel
Marian E.
Csabai Daniel
Csabai Daniel
Csabai Daniel
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Marian Emil
Marian Emil
Marculescu A.
Marian Emil
Popescu Barbu
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.

Page 173

Sheet1
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Caleidoscop de electronica
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Practica electronistului amator
Radio
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
302 Circuite Electronice
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment audio
Tehnium
Tehnium supliment audio
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Scheme si montaje de AF
Orizont electronic
Caleidoscop de electronica
Caleidoscop de electronica
Radio Supliment la nr. 7/1995
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Almanahul Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Montaje electronice de vacanta
Scheme si montaje de AF
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Marian Emil
Vasile C.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Oprescu George Dan
"Le Haut Parleur" 1201
"Le Haut Parleur" 1473/1974
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"Mlad Konstruktor" 2/1986
Sandor Stefan
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Popescu Barbu
Vornicu M.
Popescu Barbu
Lucaci Florentin
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Mateescu Aurelian
Kocs Andrei
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Traducere din Elektor Electronics
Mateescu Aurelian
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Dragu Mircea, Damoc Ioan
Nicolae A.
"Le Haut Parleur"

Popescu Paul
Oprescu George Dan
Amlei Marin
Marian Emil
Marian E.
Sucitu A.
Oprescu George Dan
Oprescu George Dan
Marian Emil
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Marian Emil
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Marian E.
Marian E.
"Funk Amateur"
"Le Haut Parleur" 1513
"Radio Televizia Electronica" 2/91
Nicolae A.

Page 174

1989
1989
1990
1987
1974
1984
1982
1983
1997
1986
1987
1990
1987
1981
1993
1987
1984
1994
1987
1992
1998
1987
1997
1990
1988
1983
1990
1997
1990
1986
1984
1972
1992
1992
1991
1987
1987
1995
1990
1986
1988
1988
1992
1992
1977
1991
1991
1984

Sheet1
Tehnium
Tehnica Sonorizarii
Un tranzistor, doi tranzistori
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Scheme si montaje de AF
Scheme si montaje de AF
Scheme si montaje de AF
Tehnium
304 Circuite Electronice
Practica electronistului amator
Practica electronistului amator
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
300 Circuite electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnica Sonorizarii
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnica Sonorizarii
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale

Pintilie George (YO3AVE)


Csabai Daniel

1989
1983

Baghius M.
Oprescu George Dan
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Mateescu Aurelian
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Marian E.
Marian E.
Marian E.
Mateescu Aurelian
Traducere din Elektor de Diana Faca
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Mateescu Aurelian
Marian Emil
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Csabai Daniel
"RADIO" 10/1987
Balanescu Dan
Csabai Daniel
Popescu Barbu
Festila Lelia., Simion E., Miron C.

1973
1972
1984
1985
1990
1992
1992
1992
1991
1998
1984
1984
1996
1990
1997
1986
1990
1983
1988
1987
1983
1986
1990

304 Circuite Electronice


305 Circuite Electronice
Tehnium
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Caleidoscop audio
Radio Supliment la nr. 6/1995
Radio Supliment la nr. 6/1995
Radio Supliment la nr. 6/1995
Radio Supliment la nr. 6/1995
Radio Supliment la nr. 6/1995
Radio Supliment la nr. 6/1995
Radio Supliment la nr. 6/1995
Almanahul Tehnium
Radio Supliment la nr. 6/1995
Radio Supliment la nr. 6/1995
Tehnium
Tehnium

Traducere din Elektor de Diana Faca


Traducere din "Elektor Electronics"

1998
1999
1972
1999
1999
1987
1988
1989
1990
1982
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1987
1995
1995
1990
1987

Traducere din "Elektor Electronics"


Traducere din "Elektor Electronics"
Balanescu Dan
Ivanciovici Cristian
Kocs Andrei
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Oprescu George Dan
Lazaroiu Aurelian
Lazaroiu Aurelian
Lazaroiu Aurelian
Lazaroiu Aurelian
Lazaroiu Aurelian
Lazaroiu Aurelian
Lazaroiu Aurelian
Balanescu Dan
Lazaroiu Aurelian
Lazaroiu Aurelian
Mateescu Aurelian
Mateescu Aurelian

Page 175

Sheet1
Tehnica Sonorizarii
Tehnica Sonorizarii
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Caleidoscop de electronica
Caleidoscop de electronica
Radioamatorul
Tehnium
Caleidoscop de electronica
Tehnica Sonorizarii
Tehnium
Tehnica Sonorizarii
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnica Sonorizarii
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Montaje electronice de vacanta
Practica electronistului amator
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Radio
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
Electronistul
Tehnium
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Tehnium

Csabai Daniel
Csabai Daniel
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Oprescu George Dan
Oprescu George Dan
YO3FGR
"ABAC SOFTWARE"
Oprescu George Dan
Csabai Daniel
Marian Emil
Csabai Daniel
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Popescu Barbu
Csabai Daniel
Marian Emil
Ivanciovici Cristian
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Marian Emil
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Marian E.
"The R.A. Handbook"
Marian Emil
Marin S.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
"Funk Amateur" 5/1991

1983
1983
1990
1987
1987
1993
1990
1987
1983
1992
1983
1997
1991
1983
1993

Traducere din Elektor de Diana Faca

1992
1992
1986
1990
1988
1984
1992
1979
1982
1983
1990
1990
1991
1983
1989
1990
1995
1992
1974
1979
1992
1982
1987
1972
1998

Turtureanu M.
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Marian E.
Vornicu M.
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin

1976
1999
1999
1998
1992
1981
1993

Radulescu Catalin
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Serban Naicu
Marian E.
"Ezemester Hobbi"
Marian Emil
Staiu Mihai
Nica Alexandru

Page 176

Sheet1
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnica Sonorizarii
Tehnica Sonorizarii
Tehnica Sonorizarii
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Caleidoscop audio
Tehnium
303 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Tehnium
303 Circuite Electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
301 Circuite Electronice
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Almanahul Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
300 Circuite electronice
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Caleidoscop audio
Tehnica Sonorizarii
Tehnica Sonorizarii
Tehnica Sonorizarii
300 Circuite electronice
301 Circuite Electronice
Tehnica Sonorizarii
Montaje electr. cu circ. int. analogice
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnica Sonorizarii
Tehnium (sup. Electronistul)
Caleidoscop de electronica
153 Montaje Practice
Electronistul
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Practica electronistului amator
Electronistul
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium

Sergiu Florica (YO3SF)


Traducere din Elektor Electronics
Csabai Daniel
Csabai Daniel
Csabai Daniel
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Oprescu George Dan
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Dragu Mircea, Damoc Ioan
Traducere din Elektor Electronics
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Traducere Elektor 1977-1981
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Mark Andres
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Oprescu George Dan
Csabai Daniel
Csabai Daniel
Csabai Daniel
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere Elektor 1977-1981
Csabai Daniel
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
Marian Emil
Oprisan Sorin
Csabai Daniel
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Oprescu George Dan
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ivanciovici Cristian
Traducere din Elektor de Diana Faca
Ekart Imre
Marculescu A.

1976
1998
1983
1983
1983
1990
1982
1992
1998
1997
1986
1998
1986
1997
1990
1985
1986
1983
1997
1990
1982
1983
1983
1983
1997
1997
1983
1986
1997
1997
1992
1994
1983
1996
1987
1998

Festila Lelia., Simion E., Miron C.


Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.

1998
1978
1985
1995
1990
1990
1984

Oprescu George Dan


"Radiotechnika" 2/1987
Traducere din Elektor Electronics
Marian Emil

1997
1987
1998
1988

Page 177

Sheet1
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Montaje electronice de vacanta
Tehnium (sup. Electronistul)
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnica Sonorizarii
Tehnica Sonorizarii
Tehnica Sonorizarii
Tehnica Sonorizarii
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Selector
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
RET (Revista Electronicii Timisene)
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Caleidoscop de electronica
Radio
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Traducere Elektor 1977-1981


Zaharia Iancu
Nica Alexandru
Chirita M.
Zeck Wolfram C.
Stejarel Grinea
Traducere Elektor 1977-1981
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Mateescu Aurelian
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Voinescu Mihail
Voinescu Mihail
Csabai Daniel
Csabai Daniel
Csabai Daniel
Csabai Daniel
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
"RADIO" 8/1983
Marian Emil
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Sporea A. C.
Damoc Ioan,Dragu Mircea
Mateescu Aurelian
Carstea Horia
Balanescu Dan
"Radioelektronik"
Popescu Barbu
Mateescu Aurelian
Marian Emil
Popescu Barbu
"Modelist Konstruktor" 12/1985
Revai Eugen
"Radiotechnika" 3/1992
"RADIO" 12/1986
"Radio Televizia Electronica" 9/84
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Oprescu George Dan
Popescu Barbu
Sava Sorin
"RADIO" 2/95
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Ivanciovici Cristian
Marian Emil

Page 178

1997
1985
1987
1978
1986
1973
1996
1997
1988
1997
1998
1998
1997
1997
1983
1983
1983
1983
1990
1990
1990
1988
1986
1982
1984
1996
1987
1979
1986
1989
1996
1987
1989
1992
1992
1987
1985
1990
1986
1987
1994
1984
1995
1997
1989
1991
1986

Sheet1
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Tehnica Sonorizarii
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Electronica peste tot
Electronica peste tot
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Caleidoscop audio
Tehnium
Caleidoscop de electronica
Caleidoscop de electronica
Caleidoscop audio
Caleidoscop audio
Radiofonie pentru tineret
Scheme si montaje de AF
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
304 Circuite Electronice
Tehnium
301 Circuite Electronice
Electronistul
Tehnium
300 Circuite electronice
Electronica peste tot
Radiofonie pentru tineret
Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Marian Emil
Rusu Valentin
Codarnai George Mihai
Marian E.
Butuc Andrei
Csabai Daniel
Zanca Alexandru
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Marculescu A.
Boghitoiu I. C.
Boghitoiu I. C.
Dumitriu Florin
"Jugend und Technik" 8/1981
"Radio Plans" 5/1982
Mateescu Aurelian
Oprescu George Dan
Oprescu George Dan
Oprescu George Dan
Oprescu George Dan
Oprescu George Dan
Oprescu George Dan
Iosif I., Ganea V.
Marian E.
Marian E.
Marian Emil
Oprescu George Dan
Mateescu Aurelian
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Traducere din Elektor de Diana Faca
Marian Emil
Traducere Elektor 1977-1981
Gribincea Stefan Doru
Mateescu Aurelian
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Boghitoiu I. C.
Iosif I., Ganea V.
"Radio Fersehen Elektronik" 10/1987
Traducere din "Elektor Electronics"
"RADIO"
Cosmin Iulian
Iulian Cosmin
Traducere din Elektor Electronics
"Wireless World" 1/1981

1988
1992
1992
1988
1983
1997
1992
1988
1985
1985
1983
1983
1984
1991
1982
1995
1987
1987
1982
1982
1986
1992
1992
1990
1995
1989
1977
1986
1998
1992
1997
1990
1993
1997
1985
1986
1989
1999
1977
1996
1997
1998
1982

"Radiotechnika" 11/1989
Sasu Emil
"Funk Amateur"
Munteanu I.

1995
1988
1979
1973

Page 179

Sheet1
Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
20 scheme pentru amatori
Tehnium
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radiofonie pentru tineret
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Tehnium
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Tehnium
Radiofonie pentru tineret
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Electronistul
Caleidoscop de electronica
Practica electronistului amator
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Receptia TV la mare distanta
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Antene si montaje de receptie TV sup.
Antene si montaje de receptie TV sup.
Tehnium
Almanahul Tehnium
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice

Chelcan Calin (YO3-200551/BU)


Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Oprescu George Dan
Cadinoiu Liviu
Chelcan Calin (YO3-20055/BU)
Basoiu M., Costache C.
Dan Ion
Popovici Iulian (YO7DJ)
Porumbaru N.
Mihai I.
Dobrescu Paul
Radina Mihail
Iosif I., Ganea V.
Popovici Iulian (YO7DJ)
Sasu Emil
Popovici Iulian (YO7DJ)
Popovici Iulian
Iosif I., Ganea V.
"Radiotechnika" 2/1987
Popescu Barbu
Popescu Barbu
"QST" 10/1984
"Antena"
"Le Haut Parleur" 1446
"HAM Radio Magazine"
Porumbaru N.
Mierlut Traian

1988
1977
1997
1990
1990
1979
1990
1992
1972
1972
1978
1984
1986
1992
1993
1992
1988
1986
1987
1987
1993
1992
1980
1992
1979
1979

Oprescu George Dan


Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Popovici Iulian (YO7DJ)
Popovici Iulian (YO7DJ)
Basoiu Mihai
Popovici Iulian (YO7DJ)
Popovici Iulian (YO7DJ)
Popovici Iulian (YO7DJ)
Popovici Iulian (YO7DJ)
Basoiu M., Negut N.
Basoiu M., Negut N.
Gheorghian Romeo
Tudora Florin
Popovici Iulian (YO7DJ)
Popovici Iulian (YO7DJ)
Popovici Iulian (YO7DJ)
Zegheanu Reliu
Badescu Daniel
"Funk Amateur" 6/1982
Dinescu Ilie
Mihaescu Ilie

1987
1984
1992
1992
1989
1992
1992
1992
1992
1989
1989
1995
1990
1992
1992
1992
1987
1990
1987
1978
1982

Page 180

Sheet1
Montaje electronice
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Tehnium
20 scheme pentru amatori
Receptia TV la mare distanta
Receptia TV la mare distanta
Receptia TV la mare distanta
Tehnium
Tehnium
Radiofonie pentru tineret
Tehnium
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori

Mihaescu Ilie
Duca Viorel

1982
1990

Ciolan I.
"Jugend und Technik"

1982
1979
1983
1992
1992
1986
1979
1989
1989
1989
1987
1991
1986
1984
1992

Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
Tehnium
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Antene si montaje de receptie TV sup.
Receptia TV la mare distanta
Tehnium
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
20 scheme pentru amatori
Antene si montaje de receptie TV sup.
Receptia TV la mare distanta
Antene si montaje de receptie TV sup.
Receptia TV la mare distanta
RET (Revista Electronicii Timisene)
Receptia TV la mare distanta
153 Montaje Practice
Electronistul

Folea Ion (YO5TE)


"Elektor" 7-8/1991
"Radio Televizia Electronica" 3/88
HA5BO
"I.C.C.E. Bucuresti"

Popovici Iulian (YO7DJ)


Popovici Iulian (YO7DJ)
Pintilie George (YO3AVE)
Basoiu M., Costache C.
Basoiu Mihai
Basoiu Mihai
Basoiu Mihai
Oprea Alexandru
Popovici Iulian (YO7DJ)
Iosif I., Ganea V.
"Radio Televizia Electronica" 2/84
Popovici Iulian (YO7DJ)

Dranga Tiberiu
"Amaterske Radio" 3/1988
Ghergu Cezar
"Radio Televizia Electronica" 8/87
Popovici Iulian (YO7DJ)
"Funk Amateur" 8/1982
Popovici Iulian (YO7DJ)
Popovici Iulian (YO7DJ)
Muresan Ioan
Popovici Iulian (YO7DJ)
Basoiu M., Negut N.
Basoiu Mihai
Simon Stefan
Popovici Iulian (YO7DJ)
Popovici Iulian (YO7DJ)
Basoiu M., Costache C.
Basoiu M., Negut N.
Basoiu Mihai
Basoiu M., Negut N.
Basoiu Mihai
Muresan Ioan
Basoiu Mihai
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Nicolae P.

Page 181

1994
1992
1995
1990
1980
1986
1988
1988
1996
1988
1995
1983
1992
1992
1992
1989
1989
1980
1992
1992
1979
1989
1989
1989
1989
1989
1998

Sheet1
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Radio
Tehnium
Tehnium
Antene si montaje de receptie TV sup.
304 Circuite Electronice
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
Tehnium
20 scheme pentru amatori
Electronistul
300 Circuite electronice
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Electronistul
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Electronistul
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Electronistul
Un tranzistor, doi tranzistori
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Practica electronistului amator
Electronistul
153 Montaje Practice
Tehnium
300 Circuite electronice
Circuite integrate liniare vol. 4
153 Montaje Practice
Tehnium
Electronistul
153 Montaje Practice
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
300 Circuite electronice
300 Circuite electronice
Tehnium

Popovici Iulian (YO7DJ)


Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Popovici Iulian (YO7DJ)
Popovici Iulian (YO7DJ)
Turtureanu M.
Revenco Gh.
Basoiu M., Negut N.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Cretu Florin (YO8CRZ)
"RADIO" 5/1994
Perianu Mircea
Radvansky Kazimir
Basoiu M., Costache C.

1994
1997
1996
1995
1976
1972
1989
1998
1992
1994
1991
1990
1979

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.


Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
"Toute l'Electronique"
"Practical Wireless" 3/1980

1997
1988
1979
1983

"Le Haut Parleur" 1641

1991

Andrian Nicolae (YO3DKM)


"Radio Televizia Electronica" 9/86
Andrian Nicolae (YO3DKM)

1988
1986
1989

Lingvay Iosif (YO5AVN)


"VTM" 20/1980
Sandulache Alin
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Andrian Nicolae (YO3DKM)

1989
1980
1995
1997

1987
Andrian Nicolae
"Funk Amateur" 3/1995
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"RADIO" 3/1994
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Manual utilizare
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Ciontu Andrei (YO3FGL)
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Manual utilizare
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"Funk Amateur"

Page 182

1995
1984
1998
1994
1997
1985
1998
1986
1998
1985
1981
1997
1997
1978

Sheet1
101... Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium

Sergiu Florica, Mihaescu Ilie


Cioica Valeriu
Sergiu Florica (YO3SF)
"I.C.C.E. Bucuresti"
Marculescu A.

1977
1972
1975
1980
1984

Tehnium
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Orizont electronic
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium (sup. Electronistul)
Radio
305 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Circuite integrate liniare vol. 4
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Tehnium (sup. Electronistul)
Dispozitive fotonice cu semiconductori

Ivanciovici Cristian

1991
1995
1992
1984
1986
1983
1992
1997
1979
1986
1990
1991
1990
1986
1976
1987
1985
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1985
1992
1984
1985
1985
1997
1995
1999
1991
1998
1985
1997
1997
1986

Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin


Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Bajeu G., Stancu Gh.
Tircomnicu Teodor
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Sucitu A.
Ivanciovici Cristian
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Mateescu Aurelian
Manual utilizare
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Manual utilizare
Mateescu Aurelian
Manual utilizare
Manual utilizare
Sfetcu Nicolae
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Traducere din "Elektor Electronics"
Naicu Serban, Marinescu Dragos
Naicu Serban, Marinescu Dragos
Manual utilizare
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Naicu Serban
Nan S., Munteanu I., Baluta Gh.

Page 183

Sheet1
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Tehnium (sup. Electronistul)
Circuite integrate liniare vol. 3
303 Circuite Electronice
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Radio
Radio
Tehnium (sup. Electronistul)
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium (sup. Electronistul)
Circuite integrate liniare vol. 3
Almanahul Tehnium
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium (sup. Electronistul)
Circuite integrate liniare vol. 1

Manual utilizare
Manual utilizare
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Naicu Serban
Manual utilizare
Traducere din Elektor Electronics
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Naicu Serban (YO3SB)
Naicu Serban (YO3SB)
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Manual utilizare

302 Circuite Electronice


305 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare aplicatii
Tehnium
Radioamatorul
Radio
Electronica aplicata cu CI analogice
Electronica aplicata cu CI analogice
Tehnium
Radio Roman
305 Circuite Electronice
Radioamatorul
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 2
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 1
Tehnium
Electronica aplicata cu CI analogice
Circuite integrate liniare vol. 2
Almanahul Tehnium
Electronica aplicata cu CI analogice
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium (sup. Electronistul)
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 4

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Traducere din "Elektor Electronics"
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Colonati Cristian
Patulea Gabriel (YO3FGR)

Sfetcu Nicolae
"Motorola"
Naicu Serban, Ciobanescu Horia Radu
Manual utilizare

Ciugudean M., Muresan T., s.a.


Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Popescu Paul
Suciu Doru
Traducere din "Elektor Electronics"
"PHILIPS"
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Lingvay Iosif (YO5AVN)
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Manual utilizare
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Manual utilizare
Manual utilizare

Page 184

1984
1984
1997
1997
1996
1984
1998
1997
1995
1995
1996
1985
1997
1984
1988
1997
1994
1997
1979

1997
1999
1986
1986
1993
1994
1990
1990
1984
1996
1999
1994
1984
1980
1980
1986
1980
1984
1979
1980
1990
1980
1986
1990
1984
1997
1984
1985

Sheet1
Circuite integrate liniare vol. 4
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium (sup. Electronistul)
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 2
Radio Roman
Circuite integrate liniare vol. 4
Radio
Tehnium (sup. Electronistul)
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnica Sonorizarii
Tehnica Sonorizarii
Dispozitive fotonice cu semiconductori
Tehnica Sonorizarii
Tehnium
Dispozitive fotonice cu semiconductori
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnica Sonorizarii
Electronica medicala
Dispozitive fotonice cu semiconductori
Dispozitive fotonice cu semiconductori
Dispozitive fotonice cu semiconductori
Dispozitive fotonice cu semiconductori
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium
Tehnica Sonorizarii
Radio Roman
303 Circuite Electronice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium (sup. Electronistul)
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnica Sonorizarii

Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Ciobanescu Horia Radu
Manual utilizare
Naicu Serban (YO3SB)
Naicu Serban, Ciobanescu Horia Radu
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Bajeu G., Stancu Gh.
Csabai Daniel
Csabai Daniel
Nan S., Munteanu I., Baluta Gh.
Csabai Daniel
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Nan S., Munteanu I., Baluta Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Csabai Daniel
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Nan S., Munteanu I., Baluta Gh.
Nan S., Munteanu I., Baluta Gh.
Nan S., Munteanu I., Baluta Gh.
Nan S., Munteanu I., Baluta Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Bradisteanu A.
Csabai Daniel
Marinescu Dragos
Traducere din Elektor Electronics
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Gheorghe Costea
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Csabai Daniel

Page 185

1985
1996
1997
1985
1980
1980
1980
1980
1996
1985
1995
1997
1985
1984
1985
1985
1983
1980
1985
1985
1979
1983
1983
1986
1983
1979
1986
1979
1983
1983
1986
1986
1986
1986
1979
1975
1983
1996
1998
1986
1979
1979
1996
1979
1979
1979
1979
1979
1983

Sheet1
Tehnica Sonorizarii
Radio Roman
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Dispozitive fotonice cu semiconductori
Tehnium
Radio
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 1
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare vol. 3
Electronica aplicata cu CI analogice
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 1
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare vol. 1
Electronica aplicata cu CI analogice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Circuite integrate liniare vol. 4
Electronica aplicata cu CI analogice
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 2
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare vol. 1
Circuite integrate liniare vol. 1
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare vol. 1
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 3
30 aplicatii ale U1011
Circuite integrate liniare vol. 3

Csabai Daniel
Colonati Cristian
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Nan S., Munteanu I., Baluta Gh.
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Benescu Dragos
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Codarnai George Mihai
Bajeu G., Stancu Gh.
Naicu Serban
Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Manual utilizare
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Manual utilizare
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Manual utilizare
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Manual utilizare
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
"I.P.R.S. Bucuresti"
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Manual utilizare
Manual utilizare
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Ripeanu R., Sirbu L.
Manual utilizare

Page 186

1983
1996
1987
1986
1991
1995
1987
1994
1991
1978
1979
1992
1997
1985
1985
1979
1985
1986
1984
1990
1983
1979
1986
1986
1979
1990
1986
1985
1990
1984
1980
1984
1980
1988
1980
1980
1984
1986
1979
1979
1986
1979
1984
1980
1980
1985
1984
1987
1984

Sheet1
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 1
300 Circuite electronice
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Almanahul Tehnium
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Circuite integrate liniare vol. 4
Electronica in fotografie
300 Circuite electronice
Practica electronistului amator
Tehnium
153 Montaje Practice
153 Montaje Practice
Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
RET (Revista Electronicii Timisene)
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Practica electronistului amator
303 Circuite Electronice
Tehnium
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Electronica aplicata cu CI analogice
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Radioamatorul
Circuite integrate liniare vol. 4
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Caleidoscop audio
Tehnium

Alexandru M.
Manual utilizare
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.

1976
1979
1997

Iulian Nicolae
Tataru Gheorghe

1995
1989
1990
1979
1986
1993
1985
1982
1997
1984
1974
1998
1998
1988
1984
1989
1983
1993
1997
1997

"Electron"
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Manual utilizare
Ghetie Iosif
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Pop Liviu
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Tocan C. C., Tocan A. C.
Marin S.
Ristea Ion
"Radiotechnika"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
"Elektor"
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
"Radiotechnika" - RSU
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Traducere din Elektor Electronics
Popescu Barbu
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere Elektor 1977-1981
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Naicu Serban
Manual utilizare
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Hasas Paul
Codarnai George Mihai
Dumitru Daniel
Turtureanu N.
Ivanciovici Cristian
Oprescu George Dan
"Das Elektron"

Page 187

1993
1993
1979
1984
1998
1992
1997
1997
1997
1990
1997
1986
1996
1993
1985
1993
1993
1992
1991
1989
1976
1990
1982
1977

Sheet1
153 Montaje Practice
Tehnium
Electronica peste tot
Caleidoscop audio
Tehnium supliment audio
Caleidoscop de electronica
Tehnium
Electronica medicala
Electronica medicala
Electronica medicala
Electronica medicala
Electronica medicala
Electronica medicala
Electronica medicala
Electronica medicala
Electronica medicala
Electronica medicala
Electronica medicala
Electronica medicala

Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.

Oprescu George Dan


Sfetcu Nicolae
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.

1998
1986
1985
1982
1990
1987
1997
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983

Electronica medicala
Electronica medicala
Electronica medicala

Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.


Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.
Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.

1983
1983
1983

Electronica medicala

Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.

1983

Electronica medicala

Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.

1983

Electronica medicala
303 Circuite Electronice
RET (Revista Electronicii Timisene)
Radio univers
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
Practica electronistului amator
101... Montaje electronice
Radioamatorul

Policec A., Gligor T., Ciocloda Gh.


Traducere din Elektor Electronics
Ciugudean M.

1983
1998
1991
1990
1975
1986
1984
1984
1977
1993

Boghitoiu I. C.
Oprescu George Dan

Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.


Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
YO2CKM

Page 188

Sheet1
Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium supliment laborator
Practica electronistului amator
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment laborator
Caleidoscop de electronica
Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment laborator
Almanahul Tehnium
Tehnium
Radio
Tehnium
Un tranzistor, doi tranzistori
153 Montaje Practice
Montaje pentru radioamatori
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Caleidoscop audio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
Radioamatorul
304 Circuite Electronice
Tehnium

Marculescu A.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Marculescu A.

Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin


Gyorfy-Deac Gyorgy

1989
1984
1977
1991
1984
1977
1988
1981
1985
1991
1991
1987
1982
1973
1974
1976
1982
1981
1972
1991
1983
1991
1984
1976
1995
1997

Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.


Dumitrescu Trifu ,Iulian Rosu
Claudiu Ioan
"Elektor" 10/1994
Nica Alexandru
Oprescu George Dan
"Amaterske Radio"
Sergiu Florica (YO3SF)
Turtureanu N.
Bolfos Gabriel (YO3CEN)
Mark Andres
Dumitrescu Trifu (YO3BAL)
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Andrian Nicolae (YO3DKM)
YO3BEJ, YO3DP, YO3JX
YO3BEJ, YO3DP, YO3JX
YO3BEJ, YO3DP, YO3JX
Colonati Cristian
Traducere din Elektor de Diana Faca
YO8RBU, YO8RTR
Traducere din Elektor de Diana Faca
YO3BEJ, YO3DP, YO3JX

1998
1990
1990
1995
1989
1982
1980
1974
1979
1993
1979
1981
1998
1981
1980
1980
1979
1985
1998
1994
1998
1979

Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.


Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Alexandru M.
Chirascu Viorel
Radu Florin
Oprescu George Dan
Mihaescu Ilie

Cazacu Laura
Dobrota Virgil
Ionescu N.
Oprescu George Dan
Padureanu C.
Spirescu Mihail

Page 189

Sheet1
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium

YO3CDN
YO3BEJ, YO3DP, YO3JX
Chirulescu Paul
Suli Iulius

Ladislau F.

Mihaescu Ilie (YO3CO)

Mihaescu Ilie

Page 190

1993
1994
1980
1988
1984
1987
1985
1987
1987
1987
1985
1972
1975
1986
1987
1992
1977
1983
1976
1983
1973
1977
1977
1988
1977
1977
1990
1983
1988
1984
1979
1977
1985
1989
1986
1987
1976
1980
1977
1978
1973
1988
1986
1984
1992
1986
1988
1987
1975

Sheet1
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Mihaescu Ilie

A. G.

Mihaescu Ilie

Mihaescu Ilie

Page 191

1983
1985
1988
1984
1988
1975
1981
1985
1988
1991
1990
1984
1987
1994
1973
1977
1984
1989
1984
1983
1990
1982
1989
1983
1981
1985
1989
1985
1983
1975
1985
1989
1977
1974
1988
1983
1983
1983
1988
1991
1992
1990
1985
1986
1982
1985
1985
1988
1987

Sheet1
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium

Mihaescu Ilie (YO3CO)

"ELECTRONICA"

Mihaescu Ilie

Page 192

1985
1976
1984
1979
1991
1981
1990
1989
1996
1979
1978
1995
1988
1984
1985
1979
1980
1987
1983
1989
1988
1987
1992
1988
1987
1986
1988
1988
1988
1990
1990
1992
1976
1982
1979
1986
1986
1988
1987
1985
1987
1991
1972
1988
1986
1994
1985
1989
1985

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Electronica aplicata cu CI analogice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
153 Montaje Practice

Mihaescu Ilie

Mihaescu Ilie

Mihaescu Ilie (YO3CO)

Ciugudean M., Muresan T., s.a.


Dragomir Petrica
Mihaescu Ilie (YO3CO)

Popescu Stelian
Traducere Elektor 1977-1981
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.

Page 193

1991
1996
1992
1986
1992
1997
1978
1985
1978
1985
1984
1984
1986
1984
1985
1987
1983
1982
1984
1986
1988
1988
1984
1983
1975
1987
1990
1988
1998
1992
1981
1987
1985
1986
1987
1985
1984
1978
1984
1986
1996
1990
1979
1974
1974
1985
1993
1997
1998

Sheet1
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Electronistul
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Practica electronistului amator
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 1
302 Circuite Electronice
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Radio Roman
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Caleidoscop de electronica
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Simion E., Miron C., Festila Lelia


Zamfirescu Dinu Costin
Oprescu George Dan
Simion E., Miron C., Festila Lelia

1986
1997
1995
1986

Simion E., Miron C., Festila Lelia


Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Constantinescu Victor (YO3BOE)
"I.P.R.S. Bucuresti"
"Le Haut Parleur" 1623
Manual utilizare
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Zanca Alexandru
Manual utilizare
"Funk Amateur" 6/1994

1986
1984
1989
1989
1991
1979
1997
1993
1979
1995
1997
1993
1977
1993
1997
1972
1997
1991
1991
1975
1996
1998
1986
1988
1986
1997
1982
1972
1985
1995
1981
1998
1987
1987
1997
1990
1998
1973
1974
1980
1979
1981
1979
1980

Lozneanu Stelian, Marton Endre


Zanca Alexandru
Naicu Serban
Ivanciovici M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
"Radio Televizia Electronica" 11/89
Lazaroiu Aurelian
Istrate M.
Ivanciovici Cristian
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"RADIO" 5/1986
Ursache Adrian
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Florescu Mihai
Ivanciovici M.
"Tehnicke Novine" 3/1984
Naicu Serban
"Electronique Practique"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Oprescu George Dan
"Funk Amateur" 3/1987
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"Amaterske Radio" 5/1990
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.

Draghia Dan
Fallon Mircea
Ispas Lupean
Pintilie George (YO3AVE)
Sorin Constantin

Page 194

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Caleidoscop de electronica
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Caleidoscop de electronica
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica peste tot
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Caleidoscop de electronica
Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Caleidoscop de electronica
101... Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice
Tehnium
Caleidoscop de electronica
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Stan Petrica
Udrea Ionel
Vladescu Marcel
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
"Radio Plans" 6/1976
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Oprescu George Dan
"Amaterske Radio" 9/1992
Radvansky Kazimir
Oprescu George Dan
Mark Andres
"RADIO" 1/1985
Marculescu A.
Dragomirescu Valentin
"Jugend und Technik"
Boghitoiu I. C.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"Radiotechnika" - RSU
"Funk Amateur" 4/1982
Pintilie George (YO3AVE)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Radvansky Kazimir
Pall Eugen
Oprescu George Dan
Mihaescu Ilie
Popescu Gabriel
Stefanescu Iulian
Oprescu George Dan
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
"Radiotechnika" 9/1980
Schmol M.
Mihaescu Ilie
Oprescu George Dan
"RADIO" 5/1986
Mihaly Pap
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Dumitrescu T.
Todica Mihai
"Funk Amateur" 5/1986
"RADIO" 10/1988
"RADIO" 1/95
"Funk Amateur" 11/1993
"Amaterske Radio" 7/1993

Page 195

1980
1976
1985
1984
1984
1990
1981
1987
1989
1992
1991
1987
1975
1980
1985
1985
1994
1977
1985
1997
1978
1982
1989
1997
1991
1998
1975
1987
1982
1981
1995
1987
1977
1986
1980
1973
1982
1988
1987
1986
1973
1997
1997
1996
1986
1989
1995
1995
1993

Sheet1
101... Montaje electronice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
Caleidoscop de electronica
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice
Tehnium
Montaje electronice
Montaje electronice
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Un tranzistor, doi tranzistori
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Sergiu Florica, Mihaescu Ilie


Bratu Tiberiu
Naicu Serban

Andrasescu Ovidiu
Porumbaru N.
Ekart Imre
Zaharia Iancu

"Modelist Konstruktor"
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Oprescu George Dan
Lozneanu Stelian, Marton Endre
Lozneanu Stelian, Marton Endre
Nimara Sorin David
Krista Filip
Porumbaru N.
Mihaescu Ilie
Mihaescu Ilie
Mihaescu Ilie
Paun M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Alexandrescu Dan
Marculescu A.
Mihaescu Ilie
Zaharia Iancu
Leonida Dan
Zaharia Iancu
Florescu Mihai
Zaharia Iancu
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Oprescu George Dan
Oprescu George Dan
Florescu Mihail
Mark Andres
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.

Padureanu C.

Page 196

1977
1989
1998
1991
1976
1983
1973
1981
1973
1973
1990
1978
1977
1987
1977
1977
1977
1979
1979
1972
1976
1982
1973
1982
1982
1975
1997
1977
1977
1988
1982
1987
1972
1984
1980
1982
1997
1997
1988
1974
1975
1991
1979
1998
1973
1973
1985
1977

Sheet1
Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Un tranzistor, doi tranzistori
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Caleidoscop de electronica
Radiofonie pentru tineret
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Electronistul
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium

Tecuceanu Matei
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Ivanov M.
Ianciu Serban

Istrate M. Dan
Oprescu George Dan
Paduraru C.
Vilcea Leonard Daniel
Vartejanu Iulian
Oprescu George Dan
Oprescu George Dan
Iosif I., Ganea V.
Chirita M.
Chirita Mihai
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Oprescu George Dan
Oprescu George Dan
Oprescu George Dan
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Sgarbura Eugen
Ivanciovici M.
Mihaescu Ilie
Barancea Alexandru
Vladescu M.
Traducere Elektor 1977-1981
Ivanciovici Cristian
Ivanciovici Cristian
Negru Marcel
Negru Marcel
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Negru Marcel
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie

Page 197

1980
1977
1972
1997
1974
1987
1992
1974
1979
1974
1994
1987
1986
1986
1984
1984
1977
1983
1985
1996
1997
1978
1972
1982
1983
1986
1997

1973
1973
1973
1975
1973
1998
1975
1973
1975
1977
1977
1990
1989
1987
1987
1985
1986
1986

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4

Mihaescu Ilie
Mihaescu Ilie

Mihaescu Ilie
Manual utilizare

Page 198

1986
1995
1983
1983
1992
1992
1990
1983
1995
1983
1980
1983
1995
1995
1986
1986
1996
1984
1989
1985
1988
1985
1977
1984
1985
1987
1979
1994
1996
1996
1982
1983
1985
1985
1998
1998
1992
1996
1981
1991
1985
1994
1980
1980
1982
1982
1991
1989
1985

Sheet1
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Radioamator YO
Electronistul
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Tehnium
300 Circuite electronice
303 Circuite Electronice
Radio
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica aplicata cu CI analogice
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare aplicatii
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Radio
303 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica aplicata cu CI analogice
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice

Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai


YO9BXU
Stanciu Simion

303 Circuite Electronice


Electronistul
Radio Supliment la nr. 7/1995
Scheme si montaje de AF
Scheme si montaje de AF
Radio Supliment la nr. 7/1995
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Traducere din Elektor Electronics


Amlei Marin
Marian Emil
Marian E.
Marian E.
Marian Emil
Harbic Alexandru
"Funk Amateur" 8/1985
Marian Emil

Marian Emil
Codreanu Laurentiu (YO7AQM)
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Marculescu A.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din Elektor Electronics
Nicolau Ion Filip
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Marculescu A.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Manual utilizare
Marculescu Alexandru
Marian Emil
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Traducere Elektor 1977-1981
Oros Milian
Apostol Cristian
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Manual utilizare
Zanca Alexandru
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Marian Emil
Marian Emil
Marian Emil
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.

Page 199

1981
1990
1990
1987
1984
1984
1994
1987
1988
1997
1998
1995
1997
1993
1985
1985
1990
1986
1986
1985
1992
1996
1999
1999
1998
1994
1998
1997
1988
1985
1990
1990
1985
1992
1988
1989
1989
1997
1997
1998
1995
1992
1992
1995
1986
1986
1982

Sheet1
Caleidoscop audio
Caleidoscop audio
Caleidoscop de electronica
Scheme si montaje de AF
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Radio Supliment la nr. 7/1995
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment audio
Tehnium
Radio
Radio Supliment la nr. 7/1995
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Scheme si montaje de AF
Radio Supliment la nr. 7/1995
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Scheme si montaje de AF
Radio Supliment la nr. 7/1995
Scheme si montaje de AF
Radio Supliment la nr. 7/1995
Radio Supliment la nr. 7/1995
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Electronistul
Radio Supliment la nr. 7/1995
Tehnium
Electronistul
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment audio
Scheme si montaje de AF
Radio
Tehnium
Tehnium
Scheme si montaje de AF

Oprescu George Dan


Oprescu George Dan
Oprescu George Dan
Marian E.
Marian E.
Nicolae G.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Marian Emil
Marian Emil
Marian Emil
Constantinescu Dumitru
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Marian Emil
Mateescu Aurelian
Marian Emil
Mateescu Aurelian
Popescu Barbu
Ivanciovici Cristian
Marian E.
Marian Emil
Ivanciovici Cristian
Marian Emil
Popescu Barbu
Craciun Marian
Mateescu Aurelian
Marian Emil
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Marian E.
Marian Emil
Marian E.
Marian Emil
Marian Emil
Marian Emil
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Marian Emil
Marian Emil
Mustata I.
Marian Emil
Oprescu George Dan
Ivanciovici Cristian
Marian Emil
Marian E.
Marian Emil
Marian Emil
Popescu Barbu
Marian E.

Page 200

1982
1982
1987
1992
1992
1975
1988
1995
1983
1982
1990
1990
1995
1995
1994
1990
1990
1991
1988
1992
1995
1984
1992
1985
1988
1998
1988
1992
1995
1992
1995
1995
1985
1988
1995
1980
1998
1980
1988
1987
1990
1992
1994
1992
1992
1992

Sheet1
RET (Revista Electronicii Timisene)
Radio
153 Montaje Practice
Radio Roman
Radio Roman
RET (Revista Electronicii Timisene)
Un tranzistor, doi tranzistori
Tehnium
301 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Tehnium
Radio Roman
Caleidoscop de electronica
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Tehnium
301 Circuite Electronice
Electronica aplicata cu CI analogice
Electronica aplicata cu CI analogice
Electronica aplicata cu CI analogice
Electronica aplicata cu CI analogice
Electronica aplicata cu CI analogice
Electronica aplicata cu CI analogice
Electronica aplicata cu CI analogice
Electronica aplicata cu CI analogice
Electronique Practique
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio univers
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
300 Circuite electronice
Tehnium
Electronica peste tot
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice

Revai Eugen
Mateescu Aurelian
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Treuer Emil
Marian Emil
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Oprescu George Dan
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Karundy E. Tony
Traducere Elektor 1977-1981
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Jongbloet F.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
"Funk Amateur" 10/1986
"Hobby"
Alexandru M.
"Elektor" 6/1975
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Chincisan Marius
Boghitoiu I. C.
"Jugend und Technik" 9/1980
"RADIO" 2/1985
"Radiotechnika" 11/1987
Dumitrescu Trifu (YO3BAL)
Ivanciovici Cristian
Patrascu Dan Iulian
Puiu Gh.
Turtureanu N.
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
"Radio Televizia Electronica" 1/86
"Zdrob Sam" 3/1981
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie

Page 201

1994
1998
1996
1996

1990
1997
1998
1996
1996
1987
1998
1999
1995
1997
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1998
1997
1987
1980
1982
1990
1994
1993
1997
1995
1985
1981
1985
1988
1974
1990
1982
1974
1975
1991
1996
1986
1981
1977

Sheet1
30 aplicatii ale U1011
153 Montaje Practice
Tehnium
300 Circuite electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
153 Montaje Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium supliment automatizari
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
Electronica peste tot
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Caleidoscop de electronica
Tehnium supliment automatizari
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
304 Circuite Electronice
Tehnium

Ripeanu R., Sirbu L.


Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"Le Haut Parleur" 11/1975
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Ciucescu Serban
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
"Funk Amateur" 4/1995
"Le Haut Parleur" 1/1992
Miron Eugen
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
"Electronics World"
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Goldinberg S.
Goldinberg S.
Dumitrescu Trifu (YO3BAL)
Ionescu Radu
Boghitoiu I. C.
"Radio Communications"
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Marculescu Alexandru
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Oprescu George Dan
Marculescu A.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Alexandru M.

Page 202

1987
1998
1981
1997
1998
1998
1998
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1995
1992
1983
1993
1993
1991
1979
1993
1993
1993
1993
1993
1978
1973
1973
1996
1997
1985
1980
1993
1993
1993
1993
1998
1993
1987
1991
1988
1998
1998
1983

Sheet1
Practica electronistului amator
301 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
301 Circuite Electronice
Generatoare de semnale sinusoidale
Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
300 Circuite electronice
Radioamatorul
Radioamatorul
300 Circuite electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Tehnium
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
303 Circuite Electronice
Tehnium
Radiofonie pentru tineret
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Radiofonie pentru tineret
Almanahul Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Almanahul Tehnium
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Radiofonie pentru tineret

Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.


Traducere Elektor 1977-1981
Bellu Liviu Arcadiu
Traducere Elektor 1977-1981
Bajeu G., Stancu Gh.
Marinescu Dragos
Traducere din "Elektor Electronics"
Vitikan Silvestru (YO3-2197/BU)
Bolborici Eugen (YO7BEN)
YO3APG
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
YO7AWZ
Udateanu Nicu (YO3BWK)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Dumitru I.
"Amaterske Radio" 2/1988
Zamfirescu Dinu Costin (YO3EM)
"RADIO"
Mesaros V. (YO6AAEA)
Balan Vivian
Popovici Iulian (YO7DJ)
"Radio Communications" 6/1974
Popovici Iulian (YO7DJ)
Traducere din Elektor Electronics
Dumitriu Olimpiu (YO4WO)
Iosif I., Ganea V.
Sergiu Florica (YO3SF)
Folea Ion (YO5TE)
"Funk Amateur" 2/1987
Turtureanu M.
"Radio Communications" 7/1981
YO3CO, YO3BAL, YO3/2319
Pintilie George (YO3AVE)
Constantinescu V. (YO3BOE)
YO3BOE
"Funk Amateur"
Faurescu Corneliu (YO4AUL)
Iosif I., Ganea V.
Pintilie George (YO3AVE)
"Radioelektronik" 4/1984
Mihaescu Ilie
Popovici Iulian (YO7DJ)
K6YNG ("QST" - SUA)
Lingvay Iosif (YO5AVN)
Pascarel Ilie
Pop Lucian
Iosif I., Ganea V.

Page 203

1984
1997
1989
1997
1979
1984
1999
1989
1982
1993
1997
1994
1993
1997
1990
1988
1996
1980
1981
1997
1992
1982
1992
1998
1980
1986
1992
1995
1987
1979
1982
1978
1979
1976
1978
1977
1981
1993
1986
1984
1987
1994
1987
1992
1978
1981
1988
1990
1986

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Radioamator YO
Radioamatorul
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium

YO3ABI
"Funk Amateur" 6/1984
"Radio Elektronik Funkschau"
"Radiotechnika" - RSU
"Practical Wireless"
"Funk Amateur" 8/1982

1979
1988
1977
1979
1977
1982

Adrian Nicolae
Popovici Iulian (YO7DJ)
Pintilie George (YO3AVE)
"Radio REF"
"Radio Communications" 7/1981
Nicolae Adrian
Pintilie George (YO3AVE)
Zamfirescu Dinu Costin (YO3EM)
Mihaescu Ilie (YO3CO)
"Practical Wireless" 11/1986
"SPRAT/Summer" 93 (PA0RDT)
Iatan Claudiu (YO8AKA)
Zamfirescu Dinu Costin
Zamfirescu Dinu Costin
Malinas Dumitru
Zamfirescu Dinu Costin

1977
1992
1979
1977
1982
1975
1977
1997
1986
1987
1993
1995
1997
1993
1983
1997
1985
1996
1978
1984
1994
1992
1993
1994
1991
1997
1978
1976
1983
1983
1982
1994
1981
1974
1987
1975
1974
1981
1997
1988
1981
1984

Revenco Gheorghe
"HAM Radio Magazine"
"QST" 4/1978
Nimara Sorin David (YO7CKQ)
YO9FLL
YO5AJR
YO3APG
"Amaterske Radio" 2/1988
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"RADIO"

"RADIO" 2/1974
Sergiu Florica (YO3SF)
"HAM Radio" 4/1980
"QST" 3/1979
Pintilie George (YO3AVE)
"Jarl News" 11/1986
Dumitrescu Trifu (YO3BAL)
Dumitrescu Trifu, Endrejevschi P.
"CQ-DL"
Pintilie George (YO3AVE)
Mihaescu Ilie (YO3CO)
"Radio Communications" 2/1978

Page 204

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori

RA3XAQ
"Radiotechnika" 3/1988
Strainu Emil (YO9-9032/IL)
YO8RV
Buletin ARRL
Mihai I.
YO3APG
"Funk Amateur" 11/1983
"Funk Amateur" 3/1984
"Radiotechnika" 11/1980
"Radio Televizia Electronica" 5/89
"Radiotechnika" 2/1987

Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Radioamator YO
Tehnium
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
Radiofonie pentru tineret
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Tehnium

Dumitru I.
Iatan Claudiu
Stelica Limona
Colonati Cristian

"Radio REF" 3/1981


Andrian Nicolae (YO3DKM)
Popovici Iulian (YO7DJ)

Andrian Nicolae (YO3DKM)


Andrian Nicolae (YO3DKM)
Mihaescu Ilie (YO3CO)
YO3AO, YO3BAL, YO3-2319
"Amaterske Radio" 6/1989
"Modelist Konstruktor" 2/1982
Rusnac Gheorghe (YO9FE)
"RADIO" 4/1982
Elarian Manu (YO7BVW)
Tudosie Constantin (YO7AOT)
Mihai R.
"Amaterske Radio" 10/1989
"PZK-Buletin" 1/1988
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Corutiu Mihai
Iuhasz Attila (YO5BYV)
YO9FLL
"Radio Communications"
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Iosif I., Ganea V.
Zamfirescu Dinu Costin
"Elektor" 5/1978
Nicolae Adrian
12VXD
Pintilie George (YO3AVE)

Page 205

1976
1988
1988
1994
1983
1990
1993
1985
1984
1981
1989
1987
1978
1981
1986
1974
1992
1989
1974
1980
1986
1984
1982
1983
1990
1977
1989
1982
1992
1990
1982
1994
1987
1989
1989
1989
1981
1986
1991
1992
1977
1984
1986
1997
1981
1978
1990
1981

Sheet1
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Almanahul Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Electronistul
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Radioamator YO
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
300 Circuite electronice
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 2
Radiofonie pentru tineret
Circuite integrate liniare vol. 4
301 Circuite Electronice
Tehnium
302 Circuite Electronice

Popovici Iulian (YO7DJ)


"Radiotechnika" 12/1984
YO3APG
Andrian Nicolae
Popovici Iulian (YO7DJ)
Colonati Cristian
Naicu Serban (YO3SB)
"Mullard - London"
"Verstarker-Elektor" 2/1982

Sergiu Florica, Mihaescu Ilie


Dobos Mihai
"Radio Rivista" 4/1977
YO5BWQ
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
"Practical Wireless" 5/1983
Dromereschi Gh. si V.
"Funk Amateur" 11/1985
Malintz G. (YO5TI)
"Funk Amateur" 7/1986
Mihaescu Ilie (YO3CO)
"CQ-DL" 5/1980
"Funk Amateur" 11/1985
"Radio REF"
Anastase Gheorghe
Gelles Victor (YO3DCO)
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Agrisan Marian
Radvansky Kazimir
"Radiotechnika" 8/1994
Radvansky Kazimir
Mihai I.
Zamfirescu Dinu Costin
Popovici Iulian (YO7DJ)
Andrian Nicolae (YO3DKM)
"Funk Amateur"
Dumitrica Ciprian (YO76161/AG)
Dimitriu Olimpiu (YO4WO)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Manual utilizare
Manual utilizare
Iosif I., Ganea V.
Manual utilizare
Traducere Elektor 1977-1981
"Funk Amateur" 6/1984
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

Page 206

1992
1987
1985
1993
1992
1986
1996
1978
1982
1987
1984
1986
1977
1994
1982
1993
1995
1984
1979
1988
1989
1987
1983
1980
1986
1980
1991
1998
1982
1985
1994
1990
1978
1993
1995
1990
1979
1990
1993
1997
1985
1980
1986
1985
1997
1986
1997

Sheet1
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Radioamator YO
303 Circuite Electronice
Electronistul
Tehnium
Electronistul
Almanahul Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
301 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
303 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
Tehnium
Almanahul Tehnium
302 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Aparate electronice pt. radioamatori
Aparate electronice pt. radioamatori
Tehnium
Aparate electronice pt. radioamatori
Aparate electronice pt. radioamatori
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
300 Circuite electronice
Tehnium (sup. Electronistul)

Dromereschi Gh. (YO5CLN)


Traducere din Elektor Electronics
Oprescu George Dan
Colonati Cristian
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Voiculescu Florin (YO9FX)
Traducere din Elektor Electronics

1982
1998
1995
1986
1986
1992
1998

Moldovan David (YO4BTZ)

1981

YO3-2173/B
Ciobanita Vasile (YO3APG)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Predoiu Petre
Predoiu Petru
Traducere din "Elektor Electronics"
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Colonati Cristian
Traducere din Elektor Electronics
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Marculescu A.
Coman George
Traducere din Elektor Electronics
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"Radio Rivista" 8/1990
Suli Iulius (YO2IS)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Mihaescu Ilie
Ciobanita Vasile (YO3APG)
"Modelist Konstruktor"
Tudosie Constantin (YO7AOT)
Tudosie Constantin (YO7AOT)
Manolescu Sandu
Tudosie Constantin (YO7AOT)
Tudosie Constantin (YO7AOT)
Traducere din Elektor Electronics
Turtureanu N.
"Wireless World"
Corutiu Mihai
Traducere din "Elektor Electronics"
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Andrian Nicolae (YO3DKM)

1990
1988
1997
1996
1996
1999
1997
1997
1997
1985
1998
1998
1989
1978
1998
1998
1994
1989
1997
1986
1992
1979
1992
1992
1996
1992
1992
1998
1979
1979
1985
1999
1982
1981
1984
1997
1997
1997
1996

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.


Zamfirescu Dinu Costin
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Zamfirescu Dinu Costin

Page 207

Sheet1
302 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Radioamatorul
Circuite integrate CMOS
Radioamatorul
Tehnium
Radiofonie pentru tineret
303 Circuite Electronice
Tehnium
303 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Radiofonie pentru tineret
Radiofonie pentru tineret
Radiofonie pentru tineret
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Electronistul
Electronistul
303 Circuite Electronice
Tehnium
Amplificatoare TV amp. pt. radioamatori
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Traducere din Elektor de Diana Faca
Visarion Sandu (YO6MD)
Manual utilizare

304 Circuite Electronice


Radio univers
Tehnium
Radiofonie pentru tineret
Tehnium
101... Montaje electronice
Caleidoscop de electronica
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
Radioamatorul
Radioamator YO
Radioamator YO
Radioamatorul
Radioamator YO
Tehnium

Traducere din Elektor de Diana Faca

Dumitriu V.
Iosif I., Ganea V.
Traducere din Elektor Electronics
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Traducere din Elektor Electronics
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Prodan S.
Iosif I., Ganea V.
Iosif I., Ganea V.
Iosif I., Ganea V.
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Dragan Bogdan
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Traducere din Elektor Electronics
Bujor Coman
Popovici Iulian (YO7DJ)
Iatan Claudiu (YO8AKA)
Popovici Iulian (YO7DJ)
Iatan Claudiu

"QST" - SUA
Iosif I., Ganea V.
Baghius M.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Oprescu George Dan
Colonati Cristian
Traducere din Elektor Electronics
Codarnai Nicolae (YO3ZM)
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
YO9CN
Ionescu Virgil (YO3CN)
YO3APG
Remete Iosif (YO2CJ)
Gerhardt Ritter (DL5FBX)
"Radiotechnika" 1989 (HA8RM)
YO3ZR
Florescu Mihai

Page 208

1997
1998
1994
1986
1993
1973
1986
1998
1987
1998
1983
1983
1986
1986
1986
1988

1998
1984
1992
1997
1987
1996
1998
1990
1977
1986
1972
1977
1987
1986
1998
1990
1998
1972
1985
1985
1985
1994
1979
1993
1990
1992
1993
1990
1982

Sheet1
Radioamator YO
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Tehnium
Radioamatorul
Radiofonie pentru tineret
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium (sup. Electronistul)
Radioamatorul
Radioamator YO
Radioamator YO
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
304 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul

Baciu Dan (YO3GH)


Klos Rudolf (DK7PE)
Vasilescu Raul (YO3LX)
YO9AFE
Popovici Iulian
Sandulache Mircea ((YO9ALY)
Macoveanu Liviu (YO3RD)
Remete Iosif (YO2CJ)
Iosif I., Ganea V.
Moldovan Ilie, Moldovan Adrian
Mihaescu Ilie (YO3CO)
"JURNAL KV" 2/94 pag. 42
DL7AB
Muntean Ioan (YO6AJI)
Anastase Gheorhe
Remete Iosif (YO2CJ)
Mayerzedt Mircea (YO3GIA)
Colonati Cristian (YO4UQ)
Mihai I.
Mihaescu Ilie (YO3CO)
"CQ-DL" 5/1990
Popovici Iulian (YO7DJ)
Sergiu Florica (YO3SF)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Vasilescu Raul, Siniteanu Bogdan
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.

Manual utilizare
Marculescu A.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Pintilie George (YO3AVE)
Margarit Florin
"Amaterske Radio"
Colonati Cristian
Alesu Paul
Ionescu Serban (YO3AVO)
YO3DCO
Iatan Claudiu
Porumbaru N.
Lingvay Iosif
"Radio REF"
Lingvay Iosif (YO5AVN)
YO3APG

Page 209

1990
1990
1984
1996
1993
1975
1990
1989
1993
1986
1987
1993
1996
1993
1995
1993
1992
1990
1978
1989
1983
1990
1992
1987
1997
1998
1984
1984
1997
1986
1973
1985
1987
1998
1983
1983
1979
1978
1986
1975
1985
1993
1996
1972
1992
1979
1988
1993

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Radioamatorul
Radioamatorul
Almanahul Tehnium
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Electronistul
301 Circuite Electronice
Practica electronistului amator
302 Circuite Electronice
Caleidoscop de electronica
303 Circuite Electronice
Tehnium
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Radioamatorul
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Un tranzistor, doi tranzistori
Radioamator YO
Radioamator YO
Radioamator YO
Radioamator YO
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Andrian Nicolae (YO3DKM)


Andrian Nicolae (YO3DKM)
Adrian Nicolae
Udateanu Nicu (YO3BWK)
Udateanu Nicu (YO3BWK)
Ciobanita Vasile (YO3APG)
YO3ZR
"QST" - SUA
"Funk Amateur" 9/1995
Traducere Elektor 1977-1981
"OZ" 2/1979
Andronic Bogdan (YO3-2122/BU)
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Oprescu George Dan
Traducere din Elektor Electronics
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
YO3BHQ
Traducere din Elektor Electronics
Mihaescu Ilie (YO3CO)
"Funkschau" 13/1979
Manual utilizare
Colonati Cristian
Gabriel Papuc
Codarnai George Mihai
"73 Amateur Radio Today" 12/1991
Colonati Cristian (YO4UQ)
Radulescu Emil (YO3ABL)
Radulescu Emil (YO3ABL)
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Traducere din Elektor Electronics
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Baghius M.
Pelinescu Gheorghe
"Radio Televizia Electronica" 1/82

Page 210

1980
1982
1977
1994
1993
1993
1986
1993
1980
1996
1975
1997
1984
1989
1997
1997
1997
1984
1997
1987
1998
1984
1998
1998
1993
1998
1977
1982
1984
1986
1997
1974
1992
1992
1990
1990
1990
1991
1998
1984
1998
1973
1977
1982

Sheet1

303 Circuite Electronice


304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Aparate electronice pt. radioamatori
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Traducere din Elektor Electronics


Traducere din Elektor de Diana Faca
"Radio REF" 2/1982
Mesaros V., Munteanu I.
Mesaros V., Munteanu I.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
"Radio Communications"
Mesaros Vasile, Munteanu Ion
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
"Elektor" 4/1990
"Radio Rivista" 7/1971
Zamfirescu Dinu Costin
Tudosie Constantin (YO7AOT)
Tudosie Constantin (YO7AOT)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
"QST" 11/1983
"RADIO" 4/1982
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Dimitriu Olimpiu (YO3WO/MM)
Coman George
Mihaescu Ilie (YO3CO)
"Amaterske Radio"
"QST" - SUA
Constantinescu Victor (YO3BOE)
Pintilie George (YO3AVE)
Nimara Sorin David (YO7CKQ)
Nimara Sorin David (YO7CKQ)
"Radio Televizia Electronica" 10/92
"Practical Wireless" 9/1980
I. M.
Dumitrescu Trifu, Iulian Rosu
Pintilie George (YO3AVE)
Dumitrescu Trifu, Endrejevschi P.
Dumitrescu Trifu, Endrejevschi Petr
Dromereschi Gh. si V.
Dumitrescu Trifu, Endrejevschi P.
YO3BAL, YO3-2319, YO3AD

Page 211

1998
1998
1982
1980
1980
1997
1992
1980
1980
1980
1998
1999
1993
1982
1972
1978
1992
1988
1997
1984
1989
1978
1995
1976
1978
1985
1996
1977
1979
1976
1991
1991
1993
1984
1987
1980
1975
1979
1980
1980
1981
1977

Sheet1
Radiofonie pentru tineret
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje pentru radioamatori
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Radioamator YO
Montaje pentru radioamatori
153 Montaje Practice
Radioamatorul
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Radioamator YO
Radioamator YO
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium

Iosif I., Ganea V.

1986

Suli Iulus (YO2IS)


"RADIO"
"Funk Amateur" 12/1980
Corutiu Mihai
"QST" 4/1985
Mihaescu Ilie (YO3CO)
"Le Haut Parleur" 1521
"Radio REF" 3/1978
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Denes Kiss (YO6CBN)
Dumitrescu Trifu (YO3BAL)
"QST" 4/1980
Mihaescu Ilie (YO3CO)
"Funk Amateur" 6/1983

1988
1979
1981
1989
1989
1989
1982
1983
1985
1985
1980
1984
1975
1983
1984
1990
1981
1979
1991
1988
1996
1996
1992
1973
1996
1998
1982
1979
1989
1992
1990
1998
1994
1990
1985
1974
1985
1997
1989
1979
1983
1990
1990
1990
1980
1986
1979

Dumitrescu Trifu ,Iulian Rosu


"Le Haut Parleur" 10/1979 (YO3CO)
Dumitrescu Trifu, Pisica Cristian
"Funk Amateur" 2/1991
"HAM Radio Magazine" 4/1980
Barbieru Valeriu, Barbieru Alina
Mihaescu Ilie (YO3CO)
"QST" 6/1982
Mihaescu Ilie (YO3CO)
"CQ-DL"
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Mihaescu Ilie (YO3CO)
"CQ-DL"
Corutiu Mihai
Lorincz Tiberiu (YO5QAQ)
Dumitrescu Trifu ,Iulian Rosu
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Mastru Paul (YO3RK)
Ionescu Sergiu (YO9AZD)
Cabiaglia Giovani Savin
"Tehnicke Novine" 5/1985
Balan Vivian
"Practical Wireless" 10/1988
Pintilie George (YO3AVE)
Pintilie George (YO3AVE)
Andrian Nicolae (YO3DKM)
DL6WU
Pintilie George (YO3AVE)
Spitzer N. Paul (YO5BRZ)

Page 212

Sheet1
Tehnium
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Electronistul
Radioamatorul
Tehnium
Almanahul Tehnium
Electronistul
Radioamator YO
Radioamator YO
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Tehnium
Radioamator YO
Almanahul Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Tehnium (sup. Electronistul)
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Aparate electronice pt. radioamatori
302 Circuite Electronice
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Almanahul Tehnium
Tehnium

Predoiu Petre
Papuc Petru Gabriel
YO3CO, YO3BAL
Mihaescu Ilie (YO3CO)
"Tehnicke Novine" 5/1985
Dumitrescu Trifu
Bolborici Valentin
Cristea Ion
YO8RV
Perianu Mircea
Ilinoiu N.
YO6ADW
"Amaterske Radio" 5/1995 (Trifu D.)
Anastasiu Gabriel
Mihaescu Ilie (YO3CO)

1997
1995
1978
1976
1985
1994
1990
1997
1991
1995
1996
1977
1992
1990
1997
1988

YO2BP
"HAM Radio Magazine" 4/1980
Macoveanu Liviu (YO3RD)

1993
1988
1990

Lazar Gheorghe (YO9CSM)

1991
1992
1993
1974
1993
1993
1980
1990
1988
1991
1992
1997
1998
1992
1997
1995
1996
1999
1999
1986
1986
1986
1993
1988
1986
1990
1977

Faurescu Corneliu (YO4AUL)


Suli Iulius, Gataiantu Florin
YO3RU

Mihaescu Ilie (YO3CO)


Dan Ion
YO6FFW
Balan S. Florin (YO7LBX)
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Tudosie Constantin (YO7AOT)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
"Radio Communications"
Minta Adrian (YO3GIH)
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Iatan Claudiu
"Practical Wireless" 10/1987
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Mihaescu Ilie (YO3CO)
YO3BAL, YO3AD, YO3-2319BU

Page 213

Sheet1
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
Aparate electronice pt. radioamatori
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Radioamatorul
Radioamatorul
Radioamatorul
Radiocomunicatii si radioamatorism
Radioamatorul
Radio
Tehnium
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Tehnium
Radioamatorul
Tehnium
303 Circuite Electronice
Radioamatorul
Radioamator YO
Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium
Electronistul
Electronistul
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium

Pintilie George (YO3AVE)


Dumitrescu Trifu (YO3BAL)
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Gheorghe Costea
Gheorghe Costea
"Radio REF" 4/1977
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Pintilie George (YO3AVE)
Corutiu Mihai
"PZK-Buletin" 8/1985
"HAM Radio Magazine" 6/1976
"Funk Amateur" 9/1989
"Radiotechnika" - RSU
"Practical Wireless" 12/1984
"QST" 5/1980
"Practical Wireless" 5/1983
"Radio Communications" 6/1978
Gheorghe Costea
Tudosie Constantin (YO7AOT)
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Udateanu Nicu (YO3BWK)
Potop Dan (YO3AID)
Codrut Buda (YO7DMU)
Udateanu Nicu (YO3BWK)
Tudosie Constantin (YO7AOT)
Lazaroiu Catalin (YO3FVR)
"RADIO" 1/1984
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Andrian Nicolae (YO3DKM)
YO3ZM
Lingvay Iosif, Oceanu Vasile
Traducere din Elektor Electronics
Nicola Vasile (YO7AWZ)

Traducere din "Elektor Electronics"


Bujor Coman
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Andrian Nicolae
YO3DKM
Macoveanu Liviu (YO3RD)
Macoveanu Liviu
Macoveanu Liviu
Anastase Gheorghe
YO9BGU, YO9FDN
Corutiu Mihai
Cazan I. L. (YO3DOV)

Page 214

1984
1982
1981
1995
1995
1980
1981
1977
1989
1988
1985
1990
1980
1986
1985
1995
1990
1984
1995
1992
1990
1990
1993
1993
1994
1995
1994
1995
1985
1981
1980
1993
1988
1998
1993
1990
1974
1999
1984

1993
1993
1993
1991
1986
1998

Sheet1
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Radioamator YO
Radioamatorul
Tehnium
Radioamatorul
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
Radioamator YO
Radiocomunicatii si radioamatorism
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
153 Montaje Practice
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radiofonie pentru tineret
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Receptia TV la mare distanta
Receptia TV la mare distanta
RET (Revista Electronicii Timisene)

Dumitrescu Trifu, Endrejevschi P.


Pintilie George (YO3AVE)
YO2IS
YO3BAL, YO3AO, YO3-2319
Tudoran Constantin
"Almanah Radiotechnica"
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Bandu Doru
Codarnai N., Codarnai M.
Preoteasa Augustin (YO7AQF)
Pinitilie George (YO3AVE)
"HAM Radio" 4/1980
Gheorghe Costea
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
YO8RV
"CQ-DL" 7/1992
Macoveanu Liviu (YO3RD)
Remete Iosif (YO2CJ)
Remete Iosif (YO2CJ)
Nicolaescu Sorin (YO9FBB)
Popovici Iulian (YO7DJ)
Preda Alexandru Stefan
Tanasescu Stelian (YO2BBT)
YO8RV
Traducere din Elektor de Diana Faca
Apostol Cristian
Iatan Claudiu (YO8AKA)
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Topor Costica (YO3ARD)
"QST" 1/1980
"CQ-DL"
Vasilescu Raul, Siniteanu Bogdan
Zamfirescu Dinu Costin
"Le Haut Parleur" 1202
"Radiotechnika" 7/1993
Tudosie Mihai
Iosif I., Ganea V.
Corutiu Mihai
Slavila Dan (YO7BAY)
Ionescu Virgil (YO9CN)
Basoiu Mihai
Basoiu Mihai
Carstea Horia

Page 215

1981
1983
1977
1978
1978
1979
1986
1976
1988
1987
1987
1991
1991
1991
1994
1996
1993
1975
1994
1990
1993
1993
1993
1991
1986
1997
1997
1995
1992
1995
1998
1990
1997
1998
1995
1995
1980
1984
1995
1984
1993
1987
1986
1985
1989
1990
1989
1989

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Tehnium
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Radioamatorul
Tehnium
Almanahul Tehnium
Radioamatorul
Radio
Electronistul
Electronistul
Tehnium (sup. Electronistul)
Radioamator YO
Radioamator YO
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Radio
Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Radioamator YO

"Practical Wireless" 12/1986


Lingvay Iosif (YO5AVN)
Macoveanu Liviu (YO3RD)
Malintz George

1987
1987
1990
1989

"Old Men" 1/1973


"QST" 8/1980

1982
1991
1972
1989
1991
1992
1990
1990
1994
1982
1994
1983
1984
1984
1984
1983
1983
1993
1993
1986
1990
1993
1995

Macoveanu Liviu (YO3RD)


Avram Mircea (YO2VA)
"Radio Rivista" 12/1991
YO9BRT
Apostol Cristian
"RADIO" 9/1992
YO6AVB
YO3KDA

"QSL" 2/1993
YO3RU
Hasas Paul
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Balan S. Florin (YO7LBX)
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin

Zamfirescu Dinu Costin


Baciu Dan (YO3GH)
YO4BBH
Macoveanu Liviu (YO3RD)
"Radiotechnika" 2/1991
YO7AWZ
Stoichici Valentin
"RADIO" 5/1984
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Mihai I.
Iosif K.

Faurescu Corneliu (YO4AUL)


Faurescu Corneliu (YO4AUL)
Potop Dan (YO3AID)

Page 216

1996
1991
1991
1993
1989
1991
1994
1994
1984
1977
1975
1975
1975
1990
1975
1992
1992
1994
1990

Sheet1
Radioamator YO
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Radioamator YO
Radioamator YO
303 Circuite Electronice
Electronistul
153 Montaje Practice
303 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
Tehnium
Montaje pentru radioamatori
Radioamatorul
Radioamatorul

YO6BTY
YO2VA
Florescu Mihai
YO3AL
Blujdescu D. (YO3AL)
Lingvay Iosif
Manual utilizare

Sergiu Florica, Mihaescu Ilie


Macoveanu Liviu (YO3RD)
Macoveanu Liviu (YO3RD)
Popel M. (YO8RAA)
Faurescu Corneliu (YO4AUL)
YO8CKU
Traducere din Elektor Electronics
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere din Elektor Electronics
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Nemes L.
"PZK-Buletin" 7-8/1985
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Sfetcu Nicolae
"PZK-Buletin" 8/1985

Mihailescu I. "Amaterske Radio"


"Radio Communications"
YO7LBX
Pintilie George (YO3AVE)
Virgil Liteanu (YO9SU)
Denes Kiss
Pintilie George (YO3AVE)
YO3CM, YO3CTW
YO5DJM
YO3BAL, YO3AD, YO3CTW
YO3CM, YO3CTW
"Radiotechnika" 3/1991
YO3CM, YO3CTW
YO3RU
YO3CM, YO3CTW
Dumitrescu Trifu ,Iulian Rosu
YO5QAQ
Lorincz Tiberiu (YO5QAQ)

Page 217

1990
1993
1983
1981
1980
1991
1985
1983
1976
1977
1992
1990
1990
1992
1991
1998
1998
1998
1998
1980
1987
1998
1997
1988
1981
1984
1994
1996
1995
1996
1995
1982
1997
1986
1986
1985
1993
1982
1983
1985
1991
1985
1996
1985
1983
1990
1993
1993

Sheet1
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Radiofonie pentru tineret
Radioamatorul
Radioamatorul
Radioamatorul
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Radiocomunicatii si radioamatorism
Radioamatorul
Radiocomunicatii si radioamatorism
Radioamatorul
Radioamatorul
Radioamatorul
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Radioamator YO
Radio
Tehnium (sup. Electronistul)
Radiocomunicatii si radioamatorism
Almanahul Tehnium
Tehnium
Aparate electronice pt. radioamatori
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Aparate electronice pt. radioamatori
Radioamator YO

Dragulescu Gh.
Zamfirescu Dinu Costin
Dragulescu Gh.
"73 Amateur Radio today" 7/1992
Gergely Stefan (YO5ODA)
Dumitrescu Trifu, Rosu Iulian
Radu Florin
"Amaterske Radio" 9/1972
Mihaescu Ilie (YO3CO)
"JURNAL KV" 2/1994
Pintilie George (YO3AVE)
"Radio Televizia Electronica" 7/93
Iosif I., Ganea V.
YO3RU, YO3APG
"Amaterske Radio" 7/1988 si 8/1988
Negrescu A. (YO3CJL)
Andrian Nicolae (YO3DKM)

YO7YN
Andronic Bogdan (YO3FMJ)
YO7YN
Nicolae Vasile (YO7AWZ)
Dumitru Olimpiu (YO4WO)
YO4WO, YO6MD
Pop Iuliu (YO6AJF)
"Amaterske Radio" 9 si 10/1985
YO3APG

YO8CKU
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Balan S. Florin (YO7LBX)
Rosu Iulian (YO3DAC)
Cuibus Iosif (YO5AT)
Popovici Iulian
Tudosie Constantin (YO7AOT)
Tudosie Constantin (YO7AOT)
Tudosie Constantin (YO7AOT)
Tudosie Constantin (YO7AOT)
Tudosie Constantin (YO7AOT)
Tudosie Constantin (YO7AOT)
YO3APG

Page 218

1984
1991
1984
1996
1994
1989
1992
1982
1996
1987
1996
1985
1993
1986
1993
1993
1993
1990
1983
1987
1990
1992
1995
1993
1994
1993
1994
1993
1993
1997
1978
1993
1993
1994
1991
1988
1991
1995
1997
1996
1987
1997
1992
1987
1987
1987
1987
1992
1990

Sheet1
Radiocomunicatii si radioamatorism
Montaje pentru radioamatori
Radiocomunicatii si radioamatorism
Radiocomunicatii si radioamatorism
Almanahul Tehnium
Montaje pentru radioamatori
Radioamatorul
Montaje pentru radioamatori
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Radioamatorul
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Radiocomunicatii si radioamatorism
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Circuite integrate CMOS
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
303 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 4
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Receptia TV la mare distanta
Tehnium
Receptia TV la mare distanta

YO3APG
Dumitrescu Trifu ,Iulian Rosu
YO3APG
YO3BAL, YO3AD, YO3CTW
Dumitrescu Trifu ,Iulian Rosu
Zaharescu Dorel (YO7FPE)
Dumitrescu Trifu ,Iulian Rosu
YO3BAL, YO3DAC
Mateescu N.

Ticusan David (YO6FNF)


Conrad Corneliu (YO4BXX)
Udateanu Nicu (YO3BWK)
Udateanu Nicu (YO3BWK)
Mihaescu Ilie (YO3CO)
YO2BP ?
Ciobanita Vasile (YO3APG)
Reszeg Aron (YO9BRT), YO9SU
"QST" 6/1982
"Beam" 12/1985
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
"Radio Communications" 2/1981
Dumitrescu Trifu (YO3BAL)
Macoveanu Liviu (YO3RD)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
"Funk Amateur" 1991
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Macoveanu Liviu (YO3RD)
Tanasescu Stelian (YO2BBT)
Manual utilizare
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Traducere din Elektor Electronics
Manual utilizare
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Manual utilizare
Manual utilizare

Karundy E. Tony, Cheregi Sergiu


Basoiu Mihai
Mateescu Aurelian
Basoiu Mihai

Page 219

1995
1990
1994
1994
1983
1990
1993
1990
1989
1984
1980
1984
1986
1986
1986
1991
1986
1986
1994
1994
1980
1994
1996
1994
1987
1987
1984
1981
1974
1991
1997
1994
1977
1991
1994
1986
1987
1998
1985
1981
1985
1985
1975
1972
1974
1995
1989
1991
1989

Sheet1
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium
Receptia TV la mare distanta
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Tehnium
Receptia TV la mare distanta
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Receptia TV la mare distanta
Tehnium
Radio
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
RET (Revista Electronicii Timisene)
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
RET supliment
Tehnium
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Tehnium
Radio
Tehnium

"Radiotechnika" 5/1990 (YO9BRT)


Karundy E. Tony, Cheregi Sergiu
Spinescu Horia
Traducere din Elektor de Diana Faca
Voicu Petre
Falie Dragos
Falie Dragos
Traducere din "Elektor Electronics"
Radu Vasile
Basoiu Mihai
Radu Vasile
Ursoiu Tiberiu, Branzan Mircea
Karundy E. Tony, Cheregi Sergiu
Basoiu Mihai
Barbulescu Orlando
Karundy E. Tony, Cheregi Sergiu
Popescu Barbu
Karundy E. Tony, Cheregi Sergiu
Sanda Adrian, Mezin Dan
Popescu Barbu
Popescu Barbu
Karundy E. Tony, Cheregi Sergiu
Karundy E. Tony, Cheregi Sergiu
Gribincea Stefan Doru
Basoiu Mihai
Falie Dragos
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Panescu Mihai
Falie Dragos
Falie Dragos
Falie Dragos
Falie Dragos
Falie Dragos
Falie Dragos
Falie Dragos
Dragan Aliodor
Rusanescu Cristian
Rusanescu Cristian
Falie Dragos
Mircea Chivu
Falie Dragos
Karundy E. Tony, Cheregi Sergiu
Rusanescu Cristian
Falie Dragos
Falie Dragos
Tache Ioan
Falie Dragos

Page 220

1991
1995
1998
1998
1989
1989
1999
1992
1989
1991
1995
1989
1998
1995
1995
1994
1995
1994
1993
1994
1995
1989
1990
1995
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1990

1989

1989
1994
1988
1989
1995
1989

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Radio
Radioamator YO
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
302 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
300 Circuite electronice
304 Circuite Electronice
Radio
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
303 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
Radio
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
Tehnium supliment automatizari
Tehnium supliment automatizari
Tehnium
Tehnium service
Tehnium
30 aplicatii ale U1011
302 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
301 Circuite Electronice
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate liniare vol. 3

Karundy E. Tony
Pintilie George (YO3AVE)

YO7AWZ
David Victor
Pintilie George (YO3AVE)
Soceanu Ion (YO3-2319/B)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Mihailescu Adrian
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Marculescu A.
Traducere din Elektor Electronics
Traducere Elektor 1977-1981
"Funk Amateur" 12/1993
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"Populare Elektronik" 9/1981
Marinescu Dragos
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
"Ezemester Hobbi"
Mihalea Corneliu
Teodosiu Dan
Vornicu M.

Gyorfy-Deak Gyorgy
Alexandru M.
Ripeanu R., Sirbu L.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Friedman Ladislau
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare

Page 221

1994
1991
1988
1994
1990
1995
1991
1994
1990
1997
1997
1997
1998
1995
1998
1998
1998
1998
1977
1998
1997
1994
1993
1997
1984
1991
1995
1993
1978
1990
1980
1982
1991
1991
1991
1995
1994
1979
1987
1997
1997
1998
1998
1997
1977
1984
1998
1998
1984

Sheet1
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
301 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium supliment automatizari
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
300 Circuite electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
300 Circuite electronice
Relee Electronice 150 Circuite Practice

Simion E., Miron C., Festila Lelia

302 Circuite Electronice


Almanahul Tehnium
300 Circuite electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
30 aplicatii ale U1011
30 aplicatii ale U1011
Tehnium
Tehnium
30 aplicatii ale U1011
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Circuite integrate liniare vol. 3
30 aplicatii ale U1011
30 aplicatii ale U1011

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Georgiu Cornel
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere Elektor 1977-1981
Porumbaru N.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Alexandru M.
Faurescu Corneliu (YO4AUL)
Marculescu Alexandru
Marculescu Alexandru
Ripeanu R., Sirbu L.
Ripeanu R., Sirbu L.

Desanu Pintilie, Bejan Nicolae


Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Boariu Romeo
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Catavei Bogdan
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Radvansky Kazimir
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Istrate Dan
Todica Mihai
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Radvansky Kazimir
Boariu Romeo
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere Elektor 1977-1981
Voicu Gabriel
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae

1986
1984
1993
1998
1993
1985
1997
1997
1988
1997
1988
1993
1991
1995
1988
1998
1998
1984
1986
1998
1998
1997
1997
1987
1997
1993

Ripeanu R., Sirbu L.


Marculescu Alexandru
Marian Emil

1997
1988
1997
1997
1977
1998
1997
1979
1991
1990
1991
1987
1987
1973
1982
1987
1992
1986

Manual utilizare
Ripeanu R., Sirbu L.
Ripeanu R., Sirbu L.

1984
1987
1987

Page 222

Sheet1
30 aplicatii ale U1011
Tehnium
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Almanahul Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
303 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 3
301 Circuite Electronice
Tehnium
153 Montaje Practice
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
304 Circuite Electronice

Ripeanu R., Sirbu L.


Porumbaru N.
Baluta Gheorghe
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
"Modelist Konstruktor"
Constantin Silviu
Marin S.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
"RADIO"
"Radio Televizia Electronica" 4/82
Tripcea Alexandru
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Oprescu George Dan
Oprescu George Dan
Oprescu George Dan
Ciobanu Andrei
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Honoriu Lazar
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere Elektor 1977-1981
Manual utilizare
Stan Pavel
Turtureanu N.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Traducere din Elektor Electronics
Manual utilizare
Traducere Elektor 1977-1981
Ungureanu Marius
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Tebrencu Florin
Manual utilizare
Simion Stefan
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca

Page 223

1987
1974
1981
1993
1993
1993
1993
1993
1980
1979
1979
1998
1993
1993
1979
1982
1977
1998
1992
1996
1993
1996
1995
1998
1990
1972
1997
1997
1984
1981
1977
1983
1983
1983
1983
1998
1984
1997
1995
1998
1997
1997
1990
1984
1994
1983
1998
1998

Sheet1
Tehnium
302 Circuite Electronice
30 aplicatii ale U1011
304 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
303 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
300 Circuite electronice
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
153 Montaje Practice
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
153 Montaje Practice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
304 Circuite Electronice
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Electronica peste tot
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
Tehnium supliment automatizari
Tehnium supliment automatizari
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Electronica auto
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Codarnai George Mihai


Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Ripeanu R., Sirbu L.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Manual utilizare
Gavrilaia Gh., Anton L.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Oprescu George Dan
Turtureanu M.
Marculescu Alexandru
Manual utilizare
"Funk Amateur" 11/1991
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Turtureanu N.
Traducere Elektor 1977-1981
Aurel M.
Boghitoiu I. C.
"Funkschau" 23/1979
Avram E.
Molnar Gabor
Manual utilizare

Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban


Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Mark Andres
Traducere din "Elektor Electronics"
"Ezemester Hobbi" 5/1981
"Radiotechnika" 12/1988

Page 224

1992
1997
1987
1998
1998
1998
1998
1997
1997
1984
1984
1998
1998
1998
1996
1991
1978
1991
1984
1994
1998
1998
1998
1972
1997
1990
1985
1986
1981
1973
1977
1984
1972
1991
1991
1991
1998
1998
1998
1996
1998
1998
1998
1999
1975
1999
1978
1982
1989

Sheet1
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
De la efectul fotelect. la celula solara
De la efectul fotelect. la celula solara
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Radio
30 aplicatii ale U1011
Tehnium
Almanahul Tehnium

Tehnium
Tehnium
Tehnium
Un tranzistor, doi tranzistori
RET (Revista Electronicii Timisene)
Almanahul Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
302 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 3
Montaje electr. cu circ. int. analogice
101... Montaje electronice
Electronica peste tot
300 Circuite electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium (sup. Electronistul)
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Practica electronistului amator
Circuite integrate liniare aplicatii
301 Circuite Electronice
Tehnium
Caleidoscop de electronica
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Dogaroiu Dorin
Porumbaru N.
Traducere Elektor 1977-1981
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Sarb Adrian
Alexe Viorel
Netcu Alexandru
Broasca Eugen
Ripeanu R., Sirbu L.
Molnar Gabor

1997
1984
1975
1997
1981
1981
1988
1988
1986
1994
1987
1973
1983

Moraru G.

1996
1992
1972

Dumitrescu Marcel
Dinica Ilie
Manual utilizare
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Manual utilizare
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Boghitoiu I. C.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Eva G.
Alesu Paul
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Traducere Elektor 1977-1981
10
Oprescu George Dan
Traducere Elektor 1977-1981
"Amaterske Radio" 2/1989

Page 225

1992
1988
1984
1997
1999
1998
1984
1986
1977
1985
1997
1998
1995
1983
1973
1977
1998
1984
1986
1997
1998
1987
1997
1981
1989

Sheet1
101... Montaje electronice
101... Montaje electronice
153 Montaje Practice
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
300 Circuite electronice
Electronica auto
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Electronica auto
305 Circuite Electronice
Generatoare de semnale sinusoidale
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Generatoare de semnale sinusoidale
300 Circuite electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
300 Circuite electronice
Almanahul Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Dispozitive fotonice cu semiconductori
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare aplicatii
Tehnium (sup. Electronistul)

Sergiu Florica, Mihaescu Ilie


Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.

"Le Haut Parleur"


Iliescu I.
Nemes Victor
Iliescu Mihai
Lupean Ispas
Popa Marcian
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Tocan C. C., Tocan A. C.
Manual utilizare
Mark Andres
"Radioelektronik" 11/1991
"Popular Electronics"

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.


Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Bajeu G., Stancu Gh.
Manual utilizare
Manual utilizare
Bajeu G., Stancu Gh.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Dobrescu Nicolae
Manual utilizare
Nan S., Munteanu I., Baluta Gh.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Manual utilizare
Sergiu Florica
Traducere din "Elektor Electronics"
"Radiotechnika" 11/1988
Andreescu Paul
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere Elektor 1977-1981
Molnar Gabor
"Le Haut Parleur" 8/1978
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.

Page 226

1977
1977
1998
1989
1989
1995
1979
1978
1978
1980
1976
1988
1996
1986
1977
1991
1992
1978
1996
1991
1997
1996
1998
1996
1999
1979
1984
1984
1979
1997
1998
1997
1987
1984
1986
1983
1984
1992
1999
1989
1986
1999
1999
1997
1997
1983
1981
1986
1995

Sheet1
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
300 Circuite electronice
Circuite integrate liniare aplicatii
Tehnium
Electronica ajuta
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
302 Circuite Electronice
Tehnium
300 Circuite electronice
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
30 aplicatii ale U1011
303 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Practica electronistului amator
305 Circuite Electronice
Tehnium

"Toute l'Electronique"
Manual utilizare
Mihai I.
Manual utilizare
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Boghitoiu I. C.
"Hobby" 25/1980
Manual utilizare
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Istrate Dan
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"RADIO" 7/1987
Traducere Elektor 1977-1981
"Elektor" 9/1994
Istrate M.
"Amaterske Radio" 12/1989
Marculescu A.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Marculescu A.
Canta T., Pascu V., Tibuleac F.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"Funk Amateur" 12/1991
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
"Funkschau" 23/1979
Marin S.
Mark Endres
Sergiu Florica (YO3SF)
Traducere Elektor 1977-1981
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Ripeanu R., Sirbu L.
Traducere din Elektor Electronics
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"Elektor"
Marculescu Alexandru
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Traducere din "Elektor Electronics"
"Japan M" 7/1980

Page 227

1980
1984
1979
1984
1997
1986
1984
1981
1992
1985
1997
1996
1997
1997
1997
1997
1996
1997
1994
1981
1990
1977
1983
1985
1986
1997
1995
1995
1977
1981
1983
1979
1974
1997
1975
1984
1998
1998
1987
1998
1998
1997
1979
1992
1998
1998
1984
1999
1982

Sheet1
Tehnium
305 Circuite Electronice
De la efectul fotelect. la celula solara
302 Circuite Electronice
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
302 Circuite Electronice
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Dispozitive fotonice cu semiconductori
Electronica aplicata cu CI analogice

Zaharia Iancu
Traducere din "Elektor Electronics"
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
"Electronique Practique"
Balogh Tibor
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Nan S., Munteanu I., Baluta Gh.
Ciugudean M., Muresan T., s.a.

1982
1999
1981
1997
1983
1981
1981
1996
1997
1983
1986
1990

Electronique Practique
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
304 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Electronica ajuta
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
301 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
302 Circuite Electronice
Tehnium
Radioamator YO
Electronistul
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate liniare vol. 1
Tehnium
301 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Circuite integrate CMOS
Montaje pentru radioamatori
Radioamator YO
Tehnium

Champleboux E.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Boghitoiu I. C.
Traducere din "Elektor Electronics"
Mark Andres
Stejarel Grinea
Bradisteanu A.
"Funk Amateur" 11/1991
Codarnai George Mihai
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae

1998
1998
1998
1998
1981
1999
1978
1975
1972
1994
1991
1993
1973
1981
1998
1993
1993
1993
1997
1989
1998
1998
1997
1989
1992
1990
1986
1979
1991
1997
1984
1986
1990
1992
1994

Andrian Nicolae (YO3DKM)


Traducere din Elektor de Diana Faca
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Traducere Elektor 1977-1981
Spirescu Mihail
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Dumitrescu Trifu, Rosu Iulian
YO6BKG
Nicolae A.
Manual utilizare
Manual utilizare
Traducere Elektor 1977-1981
Froicu Romeo
Manual utilizare
Dumitrescu Trifu ,Iulian Rosu
Wodinszky Zoltan (YO4WZ)
Pintilie George (YO3AVE)

Page 228

Sheet1
Tehnium
153 Montaje Practice
301 Circuite Electronice
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Montaje pentru radioamatori
Radiocomunicatii si radioamatorism
Radioamator YO
Montaje pentru radioamatori
Radio
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Radio
301 Circuite Electronice
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Radio
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
301 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
301 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
301 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
304 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Tehnium supliment laborator
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium

Pintilie George (YO3AVE)


Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere Elektor 1977-1981
Ciontu Andrei (YO3FGL)
Traducere din Elektor Electronics
Vivian Balan
Fabry Adrian (YO5QCF)
Dumitrescu Trifu ,Iulian Rosu
Scarlatescu Melidor
YO3APG
Dumitrescu Trifu ,Iulian Rosu
Patulea Gabriel, Baciu Dan
Ianciu Serban "KV Jurnal" 6/1993
Dumitrascu Trifu,Rosu Iulian
Fabry Adrian (YO5QCF)
Baciu Dan
Traducere Elektor 1977-1981
Mocanu B., Chiciorea S., s.a.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Nicolae A.
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
"Modelist Konstruktor" 1/1985
Matei Emil
Minciunescu R., s.a.
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
"Funk Amateur" 5/1994
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Zeisel Gunter
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din "Elektor Electronics"
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
"Modelist Konstruktor" 10/1978
"RADIO"

Page 229

1994
1998
1997
1994
1995
1998
1996
1990
1994
1991
1990
1995
1995
1989
1993
1995
1997
1988
1998
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1985
1995
1995
1994
1998
1982
1997
1998
1997
1998
1997
1997
1998
1998
1998
1997
1999
1991
1984
1984
1980

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment laborator
Electronica peste tot
Tehnium
305 Circuite Electronice

Ciobanita Vasile (YO3APG)


Rot Mircea
Rot Mircea Cristian

Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium
Tehnium supliment laborator
300 Circuite electronice
Tehnium
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
302 Circuite Electronice
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Radiofonie pentru tineret
Radiofonie pentru tineret
Radiofonie pentru tineret
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium

Chirulescu Paul,Colonati Cristian


Sarchiz Ioan

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Neagoe O.
Baciu Dan (YO3GH)
Broscoi Alexandru
Radvansky Kazimir
Boghitoiu I. C.
"RADIO" 3/1986
Traducere din "Elektor Electronics"

Constantin Liviu
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ciobanita Vasile (YO3APG)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Pop A. Dan
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Selaru Mircea
Traducere din "Elektor Electronics"
Done George
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Diaconu Vasile
Marculescu Romeo, Colonati Cristian
Traducere din Elektor de Diana Faca
Karoly Vay Adrian
Sandu Doru (YO9CXY)
Iosif I., Ganea V.
Iosif I., Ganea V.
Iosif I., Ganea V.
Vasile R.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Mitrea Dan

Page 230

1978
1989
1991
1995
1982
1997
1984
1991
1979
1991
1991
1985
1986
1999

1982
1984
1981
1996
1997
1995
1985
1991
1997
1983
1997
1997
1986
1999
1992
1996
1996
1997
1984
1976
1983
1998
1996
1989
1986
1986
1986
1987
1997
1982

Sheet1
Tehnium
303 Circuite Electronice
Radio
300 Circuite electronice
Tehnium
Almanahul Tehnium
Electronistul
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Tehnium

"Elektor"
Traducere din Elektor Electronics
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ekart Imre
Marian Emil

1978
1998
1994
1997
1984
1988

"Radiotechnika" 3/1992
"VTM" 6/1982
"VTM" 17/1983
Manual utilizare
Balanescu Dan
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
"Mlad Konstruktor" 3/1986
Istrate M.
Codarnai Nicolae
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Lingvay Iosif (YO5AVN)
Manual utilizare
Dumitriu Florin
Marculescu A.

1992
1982
1988
1985
1985
1997
1989
1978
1991
1984
1978
1986
1984
1988

RET (Revista Electronicii Timisene)


Tehnium
Almanahul Tehnium

Mihaescu Mircea
Antohie Gheorghe
Fetche Felix

1985
1990

Tehnium (sup. Electronistul)


Tehnium
Caleidoscop de electronica
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
153 Montaje Practice
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
301 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Optoelectronica dispozitive si aplicatii

Giurgea Laurentiu
Oprescu George Dan
Manual utilizare
"Elektor" 2/1995
Florin Pitaru
Turtureanu N.
Marginean Iosif, Bota Flaviu
"Mlody Technik"
Nicolae P.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Giurgea Laurentiu
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban

Page 231

1996
1979
1987
1985
1995
1996
1976
1985
1980
1972
1998
1980
1983
1997
1997
1997
1983
1997
1997
1983

Sheet1
153 Montaje Practice
Un tranzistor, doi tranzistori
Radio
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment audio
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Tehnium supliment audio
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice

Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.

1998

Naicu Serban

1994
1995
1985
1983
1992
1982

303 Circuite Electronice


Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
302 Circuite Electronice
Tehnium supliment automatizari
Tehnium
Tehnium supliment audio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Scheme si montaje de AF
Electronistul
Almanahul Tehnium
Electronistul
Electronica practica
302 Circuite Electronice

Traducere din Elektor Electronics


Mateescu Aurelian
Rambu C.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lozneanu Stelian

Dumitriu Florin
Zaharia Iancu
Marian E.
"RADIO" 1/1982
Marian Emil
Marian Emil
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Cazan I. L.
Nica Alexandru
Covaci Ion
Marian Emil
Marian Emil
Marian Emil
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Golombos Nicolae
Marian E.

Badescu Daniel
"RADIO" 1/1983
Marian Emil
Traducere din Elektor de Diana Faca

1991
1986
1998
1981
1976
1986
1990
1993
1991
1997
1972
1992
1973
1990
1985
1984
1986
1986
1998

Ivanciovici Cristian
"Funk Amateur" 2/1994
Mateescu Aurelian
Popescu Barbu
Popescu Barbu
Marian E.

1998
1991
1985
1997
1998
1997
1991
1981
1990
1990
1994
1984
1985
1990
1992

Mateescu Aurelian
Posa Constantin, Munteanu Radu-Gabr
Naicu Serban (YO3SB)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

1989
i
1995
1997

Page 232

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Electronica auto
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
Tehnium
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium supliment laborator
301 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 4
Electronica aplicata cu CI analogice
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
153 Montaje Practice
Circuite integrate liniare aplicatii
Radioamator YO
301 Circuite Electronice
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.

Secara Cristian

"Zdrob Sam"
Studniczky Tiberiu
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Filip C.
Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Dobre Mircea
Raileanu Florin
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Boteanu Bogdan, Buhociu Marius
Olaru Ioan
Bajenescu Ion
Herman Stefan, Octavian Filip
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Marculescu Alexandru
Mark Andres
Marculescu A.
Marculescu A.
Marculescu A.
Alexandru M.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din "Elektor Electronics"
Marculescu A.
Apostol Cristian
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Manual utilizare
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
"Elektronik" 24/1985
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Baciu Dan (YO3GH)
Traducere Elektor 1977-1981
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai

Page 233

1986
1979
1983
1973
1980
1991
1996
1990
1982
1982
1982
1982
1982
1992
1982
1997
1998
1988
1989
1994
1979
1981
1987
1987
1992
1984
1988
1989
1989
1982
1998
1991
1997
1999
1988
1996
1998
1999
1985
1990
1986
1988
1986
1998
1986
1992
1997
1981

Sheet1
Practica electronistului amator
153 Montaje Practice
303 Circuite Electronice
RET (Revista Electronicii Timisene)
300 Circuite electronice
Caleidoscop de electronica
Tehnium
Circuite integrate CMOS
Tehnium supliment automatizari
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 2
Almanahul Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
20 scheme pentru amatori
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Antene si montaje de receptie TV sup.
Receptia TV la mare distanta
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
Tehnium
Tehnium
Radio
Radio
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.


Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere din Elektor Electronics
Cuigudean M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Oprescu George Dan
"Electronic Engineering" 2/1994
Manual utilizare
Alexandru M.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban

Karundy E. Tony
Georgescu M., Buse M.
"Amaterske Radio" 2/1989
David Victor
David Victor
Vasile Radu
Manual utilizare
Sandor Stefan
"Toute l'Electronique"
Traducere din Elektor Electronics
Enache Octavian
Basoiu M., Costache C.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ciontu Andrei
"Radiotechnika" 9/1992
Basoiu M., Negut N.
Basoiu Mihai
"RADIO" 1/1992
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Tarcea Viorel
Chirila Gheorghe
Vasile Radu
"Radio"
Naicu Serban
Mihaescu Ilie
Silisteanu Dan
Silisteanu Mihail
Branzan Valentin Mircea (YO3BBK)
Ursoiu Tiberiu, Branzan Mircea
Ursoiu Tiberiu, Branzan Mircea
Ursoiu Tiberiu, Branzanu Mircea

Page 234

1984
1998
1998
1997
1987
1995
1986
1991
1982
1983
1972
1986
1995
1978
1989
1991
1991
1988
1979
1980
1989
1980
1998
1988
1979
1997
1994
1997
1994
1997
1989
1989
1995
1993
1989
1995
1986
1995
1995
1993
1988
1995
1995
1993
1990
1991
1991
1991

Sheet1
Tehnium
RET supliment
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
302 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 2
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 2
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 2
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Almanahul Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Ursoiu Tiberiu, Branzan Mircea


Rusanescu Cristian
Amariutei Mihai
Naicu Serban
Naicu Serban
Naicu Serban, Ciobanescu Horia Radu
Naicu Serban, Ciobanescu Horia Radu
Ivanciovici Cristian
Ivanciovici Cristian

Ivanciovici Cristian

Traducere din Elektor de Diana Faca


Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ivanciovici Cristian
Voiculescu E.,Mican S.
Ivanciovici Cristian
Naicu Serban

Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai


Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Manual utilizare
Manual utilizare
Naicu Serban
Naicu Serban
Naicu Serban

Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Naicu Serban
Naicu Serban
Tar Ioan
Manual utilizare
Naicu Serban
Naicu Serban
Sularea Radu
Radu Vasile
Ciontu Andrei
Pintilie George (YO3AVE)

Page 235

1991
1990
1993
1993
1997
1997
1991
1990
1991
1990
1990
1990
1991
1993
1998
1998
1988
1982
1993
1994
1981
1997
1980
1980
1992
1992
1995
1983
1980
1980
1980
1980
1993
1993
1992
1980
1981
1992
1989
1993
1993
1991

Sheet1
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Receptia TV la mare distanta
Tehnium supliment automatizari
Almanahul Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
30 aplicatii ale U1011
Almanahul Tehnium
153 Montaje Practice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
301 Circuite Electronice

Bendea I.
Pintilie George (YO3AVE)
Vasile Radu
Karundy E. Tony, Cheregi Sergiu
Cabiaglia Giovani, Cojocaru V.
Tar Ioan
Lozneanu Stelian
Radu Vasile
Buricea Mihail
Gribincea Stefan Doru
Voiculescu E.,Mican S.

Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Oprisan Sever
Ursoiu Tiberiu, Branzan Mircea

Baluta Gheorghe
Naicu Serban
Traducere din Elektor Electronics
Basoiu Mihai
Ancu Florin
Manual utilizare
Sandu Doru
Broasca Eugen
Rusu Neculai
"RADIO" 4/1994
Iulian Nicolae
Ripeanu R., Sirbu L.
Mihaescu Ilie
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Cotovanu Mihai
Traducere Elektor 1977-1981

Codarnai George Mihai


Ianciu Serban "RADIO" 1992
Lingvay Iosif
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Braun Viktor (YO2FV)
Florescu M.
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Naicu Serban, Ciobanescu Horia Radu

Mihaescu Ilie

Page 236

1991
1990
1995
1978
1992
1983
1992
1990
1990
1988
1998
1989
1993
1998
1989
1991
1986
1984
1985
1994
1985
1995
1991
1987
1985
1998
1998
1992
1997

1990
1991
1995
1992
1994
1992
1998
1991
1983
1989
1997
1983
1991
1994
1989

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Receptia TV la mare distanta
Receptia TV la mare distanta
RET (Revista Electronicii Timisene)
Almanahul Tehnium
Tehnium
Antene si montaje de receptie TV sup.
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Electronistul
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
304 Circuite Electronice

Trandafirescu N.
David Victor
Naicu Serban, Ciobanescu Horia Radu
Ivanciovici Cristian
Ivanciovici Cristian
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Silisteanu Mihail
Silisteanu Mihail
Naicu Serban
Basoiu Mihai
Basoiu Mihai
Muresan Ioan
Pintilie George (YO3AVE)
Naicu Serban
Basoiu M., Negut N.
Naicu Serban
Bajenescu Ion
David Victor
David Victor
Basoiu Mihai

302 Circuite Electronice


304 Circuite Electronice
Tehnium
Almanahul Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
303 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Almanahul Tehnium

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Traducere din Elektor de Diana Faca
Rosculet Florin, Stefan Alexandru
Ciobanita Vasile (YO3APG)
Traducere din Elektor de Diana Faca
Oprescu George Dan
Parschiv Octavian
Craciunoiu Cristian
Zeisel Gunter
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere din Elektor Electronics
Stanciu Ioan
"Toute l'Electronique"
Gontean Aurel

Vladau Claudiu
Traducere din Elektor Electronics
Bere Tiberiu
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Naicu Serban, Ciobanescu Horia Radu
Naicu Serban, Ciobanescu Horia Radu
Oprescu George Dan
Traducere din Elektor de Diana Faca

Page 237

1981
1986
1996
1991
1990
1998
1997
1998
1993
1993
1993
1989
1989
1990
1992
1989
1994
1989
1989
1995
1991
1992
1998
1998
1998
1998
1997
1997
1990
1998

1997
1998
1988
1989
1998
1995
1988
1983
1982
1998
1998
1998
1980
1986

Sheet1
Tehnium
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
De la efectul fotelect. la celula solara
Tehnium
305 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Electronistul
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Radio Supliment la nr. 8/1995
Radio Supliment la nr. 8/1995
Radio Supliment la nr. 8/1995
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Electronica auto
Electronica auto
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Electronica in fotografie
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio Supliment la nr. 8/1995
Radio Supliment la nr. 8/1995
Radio Supliment la nr. 8/1995
305 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
Radio Supliment la nr. 8/1995
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Un tranzistor, doi tranzistori
Tehnium supliment automatizari
Tehnium
Tehnium

Radu I.
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Todica Mihai
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere Elektor 1977-1981
Stan Sergiu
Ilas Ilie

1997
1998
1998
1983
1998
1994
1981
1994
1999
1997

Marinescu Dragos
Marinescu Dragos
Marinescu Dragos
Traducere din "Elektor Electronics"
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Marinescu Dragos
"Funk Amateur" 11/1994
Cabiaglia I.
Cabiaglia Giovani Savin
Sergiu Florica (YO3SF)
Todica Mihai
"Modelist Konstruktor" 3/1983

1995
1996
1998
1990
1997
1997
1992
1991
1997
1995
1995
1995
1993
1996
1996
1993
1993
1982
1993
1997
1983
1991
1995
1995
1995
1999
1998
1995
1995
1974
1978
1973
1997
1983

Sergiu Florica (YO3SF)


"Le Haut Parleur" 1207

1991
1973
1984

Traducere din Elektor de Diana Faca


Marculescu A.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Codarnai Nicolae
David Victor
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Marinescu Dragos
Marinescu Dragos
Marinescu Dragos
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Ghetie Iosif
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Stanescu Florentin
Marculescu A.

Page 238

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica in fotografie
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Electronique Practique
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronica ajuta
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
Tehnium
303 Circuite Electronice
Electronica ajuta

"Modelist Konstruktor" 3/1983


"Le Haut Parleur" 1121
Todica Mihai
Mihai I.
Sergiu Florica (YO3SF)
Mihaescu Ilie
Piscati Sorin
"Mlody Technik"
Mihaescu Ilie
"Modelist Konstruktor" 1/1987
Podasca Vasile
Sergiu Florica (YO3SF)
Sergiu Florica (YO3SF)
"Mlody Technik"

Ghetie Iosif
Podasca Vasile
Sergiu Florica (YO3SF)
Podasca Vasile
Sergiu Florica (YO3SF)
Podasca Vasile

Cabiaglia Giovani Savin


Todica Mihai
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere Elektor 1977-1981
Sergiu Florica (YO3SF)
Merlusca Corneliu
Dumitrescu Marcel
David Victor
Sergiu Florica (YO3SF)
Sergiu Florica (YO3SF)
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
Benaya M.
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Florescu Mihai
Sergiu Florica (YO3SF)
Boghitoiu I. C.
Dros Milian
Cabiaglia Giovani Savin
Cabiaglia Giovani Savin
Traducere din Elektor Electronics
Boghitoiu I. C.

Page 239

1986
1985
1998
1990
1972
1982
1979
1979
1990
1987
1985
1979
1973
1980
1974
1975
1982
1988
1985
1972
1985
1973
1974
1985
1972
1988
1978
1989
1997
1997
1976
1995
1988
1973
1972
1997
1997
1998
1980
1986
1976
1981
1988
1978
1991
1979
1998
1981

Sheet1
Almanahul Tehnium
Tehnium supliment automatizari
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Electronica auto
Electronistul
Electronistul
Electronistul
Electronistul
Electronistul
Electronistul
Electronistul
Electronistul
Electronistul
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
300 Circuite electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
302 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium

Todica M.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Naicu Serban
Stan Pavel
"Electronique Practique" 21/1979
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Sergiu Florica (YO3SF)
Fratila Liviu
Piscati Sorin
Piscati Sorin
Sergiu Florica (YO3SF)
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere Elektor 1977-1981
Leonida Dan
Sergiu Florica (YO3SF)
Sergiu Florica (YO3SF)
Vrinceanu M.
Toma George
Oros Milian
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Andrian Nicolae
Andrian Nicolae
Andrian Nicolae
Andrian Nicolae
Andrian Nicolae
Andrian Nicolae
Andrian Nicolae
Andrian Nicolae
Andrian Nicolae
Pintilie George (YO3AVE)
"Radiotechnika" 3/1986
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere Elektor 1977-1981
Rambu C.
Broasca Eugen
Codarnai George Mihai
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Oprescu George Dan
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"Funk Amateur" 5/1994
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin

Page 240

1987
1991
1984
1977
1973
1982
1998
1972
1981
1998
1998
1972
1999
1997
1978
1972
1976
1982
1989
1985
1996

1992
1995
1986
1997
1997
1997
1987
1993
1992
1997
1993
1997
1998
1999
1998
1994
1992

Sheet1
Radio
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Electronica ajuta
Tehnium
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
304 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
153 Montaje Practice
305 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
305 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Radio
Tehnium
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
153 Montaje Practice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
305 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
301 Circuite Electronice
Electronique Practique
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin


Traducere din "Elektor Electronics"
Maracineanu E., Stanescu T. N.
Maracineanu E., Stanescu T. N.
Muschetaru Radu
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor Electronics
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Boghitoiu I. C.
Marculescu A.
Marculescu A.
Marculescu A.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere din "Elektor Electronics"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor Electronics
Broasca Eugen
Ianciu Stefan
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor Electronics
Lazaroiu Aurelian,Lazaroiu Catalin
Istrate Dan
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Oprescu George Dan
Ungureanu S., Popescu M.
"TEK"
Ungureanu Silviu
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Macarie Stefan
Naicu Serban

Naicu Serban
Naicu Serban

Page 241

1995
1999
1988
1988
1994
1999
1998
1998
1981
1987
1987
1987
1998
1998
1998
1998
1999
1998
1999
1998
1995
1995
1999
1999
1998
1998
1995
1998
1998
1999
1997
1998
1995
1995
1995
1997
1998
1997
1998
1975
1993
1991
1985
1992
1992
1992
1986
1991

Sheet1
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Mihaescu Ilie

1991
1990
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1993
1991
1990
1985
1991
1988
1994
1994
1994
1994
1994
1997
1997
1997
1991
1991

Stan Sergiu

Naicu Serban

1994
1980
1990
1984
1992
1986
1998
1993
1993
1985
1993
1996

Naicu Serban
Mihaescu Ilie (YO3CO)

Mihaescu Ilie
Mihaescu Ilie

Page 242

1993
1993
1984
1991
1991
1991
1991
1990

Sheet1
Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium

Marculescu A.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Florea Costache
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Oprescu George Dan

1989
1977
1980
1993
1972

Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Radio
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Circuite integrate CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
304 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium supliment automatizari
Tehnium supliment automatizari
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Dragos Ana
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"RADIO" 11/1982
Alexandru M.
Traducere Elektor 1977-1981
Nicolae Adrian
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Oprescu George Dan
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Radvansky Kazimir
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Lazaroiu Romulus
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Tircomnicu Teodor
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"Le Haut Parleur" 1563

1992
1997
1988
1977
1997
1979
1998
1998
1995
1999
1999
1998
1993
1986
1998
1998
1993
1992
1998
1998
1986
1997
1986
1986
1985
1985
1992
1981
1988
1983
1989
1987
1993
1991
1991
1983
1997
1988
1987
1980

Boariu Romeo
Marculescu A.
Marton Endre
Marculescu A.
Badescu Daniel
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae

Galambos Nicolae
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Cioaba Valeriu
"Radioelektronik" 4/1985
"Toute l'Electronique"

Page 243

Sheet1
Tehnium
302 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Electronica in fotografie
Practica electronistului amator
Practica electronistului amator
Practica electronistului amator
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
305 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
304 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
301 Circuite Electronice
Tehnium
Practica electronistului amator
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
303 Circuite Electronice

"Tehnicke Novine" 2/1983


Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Sarpe Paul
Alexandru Marius
Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Zamfir M.
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Ghetie Iosif
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Marculescu A.
Kulin Maximilian
Boariu Romeo
Traducere din Elektor Electronics
Traducere din "Elektor Electronics"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Manual utilizare
Traducere Elektor 1977-1981
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Marculescu A.
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Traducere din Elektor Electronics

1984
1997
1990
1994
1982
1982
1972
1993
1982
1984
1984
1984
1998
1990
1990
1986
1998
1999
1998
1999
1998
1998
1998
1998
1993
1993
1998
1984
1984
1997
1982
1984
1998
1979
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1998

303 Circuite Electronice


Electronistul
301 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Electronistul
Tehnium

Traducere din Elektor Electronics


Neamtu Alin
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din "Elektor Electronics"

1998

Sim Stan
Moraru Grigore

Page 244

1997
1999
1985
1990
1986

Sheet1
Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium

Nicolae Adrian
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Adrian Nicolae

1979
1984
1979

Tehnium (sup. Electronistul)


305 Circuite Electronice
Practica electronistului amator
302 Circuite Electronice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Radio
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
305 Circuite Electronice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
305 Circuite Electronice
Tehnium
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Almanahul Tehnium
302 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Almanahul Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Cotta Alexandru, Baluta Gheorghe


Traducere din "Elektor Electronics"
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Baluta Gheorghe, Cotta Alexandru
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Nicolae A.
Traducere din "Elektor Electronics"
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Traducere din "Elektor Electronics"
David Victor
Bratu Tiberiu
Mihalache Constantin
Mihalache Constantin
Vasiliu Alexandru
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor de Diana Faca
Pop Mihai
Dumitrascu Mihai
David Victor
Sim Stan
Corutiu Mihai

1991
1999
1984
1997
1993
1995
1993
1981
1999
1993
1999
1989
1994
1984
1982
1988
1997
1998
1989
1986
1989

Corutiu Mihai
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Andreescu Paul
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor Electronics
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Pop Tiberiu
Cioaba I. I.
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Costache Florea
Cara Stefan, Badea Constantin
Oprea Constantin
Bustea Stefan
Bucsa Mihai
Alesu Paul
Ioanu Adonis

Page 245

1985
1985
1985
1993
1988
1997
1998
1993
1993
1993
1992
1988
1993
1981
1983
1975
1972
1989
1978
1975
1978

Sheet1
Caleidoscop de electronica
Almanahul Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 3
Electronica in fotografie
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Un tranzistor, doi tranzistori
305 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium supliment automatizari
304 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 3
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS

Oprescu George Dan


Calinescu V.

305 Circuite Electronice


305 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
302 Circuite Electronice
Tehnium
Electronica in fotografie
301 Circuite Electronice

Traducere din "Elektor Electronics"


Traducere din "Elektor Electronics"
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Manual utilizare
Marculescu A.
Marculescu Alexandru
Ivanciovici Cristian
Miron Eugen
Tarcea Viorel
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Mateescu Aurelian

Chiru Ioan Alexandru


Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Manual utilizare
Manual utilizare
Ghetie Iosif
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Nica Alexandru
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Molnar Gabor
Ciobanita Vasile (YO3APG)
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Zanca Alexandru
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din "Elektor Electronics"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Traducere din Elektor de Diana Faca
Manual utilizare
Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Vaiteanu D.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban

Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.


Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Marculescu A.
Ghetie Iosif
Traducere Elektor 1977-1981

Page 246

1987
1986
1995
1990
1993
1984
1984
1982
1993
1993
1980
1993
1983
1986
1983
1993
1997
1999
1998
1993
1993
1991
1998
1984
1982
1982
1982
1982
1978
1998
1999
1999
1983
1984
1985
1992
1990
1983
1989
1997
1984
1978
1984
1997
1982
1982
1997

Sheet1
Tehnium
303 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
305 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Circuite integrate liniare vol. 3
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium supliment automatizari
302 Circuite Electronice
Tehnium
300 Circuite electronice
300 Circuite electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium supliment automatizari
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
RET (Revista Electronicii Timisene)
30 aplicatii ale U1011
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
303 Circuite Electronice
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Tehnium
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Electronica peste tot
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.

"Ezemester Hobbi"
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere Elektor 1977-1981
Sergiu Florica
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Manual utilizare
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Demian Petru
Manual utilizare
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Bellu Liviu Arcadiu (YO4-19036)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"

Traducere Elektor 1977-1981


Manual utilizare
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Oprescu George Dan
Marculescu Alexandru
"Radiotechnika" 9/1987
Ungureanu S., Popescu M.
Traducere Elektor 1977-1981
Tomoroga Mircea
Ripeanu R., Sirbu L.
Cheregi Sergiu
Ciobanita Vasile
Nicolae A.
Traducere din Elektor Electronics
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Marinescu Dragos
Codarnai George Mihai
Margarit Florentin
Mateescu Aurelian
Boghitoiu I. C.
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai

Page 247

1997
1998
1997
1997
1999
1997
1997
1997
1992
1998
1984
1993
1993
1984
1991
1997
1984
1997
1997
1998
1999
1978
1978
1997
1984
1991
1993
1993
1976
1998
1994
1992
1987
1995
1997
1992
1987
1995
1988
1998
1997
1990
1998
1992
1985
1987
1981

Sheet1
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
Circ. Int. Liniare Amplificatoare Oper.
301 Circuite Electronice
Tehnium
304 Circuite Electronice
Radio
153 Montaje Practice
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Tehnium supliment automatizari
302 Circuite Electronice
Electronica in fotografie
303 Circuite Electronice
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
Tehnium
Radio Roman
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
153 Montaje Practice
Tehnium (sup. Electronistul)
302 Circuite Electronice
Tehnium
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
301 Circuite Electronice
Un tranzistor, doi tranzistori
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie

Manual utilizare
Manual utilizare
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Dragu Ion, Iosif Ion-Mihai
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din Elektor de Diana Faca
Zlatea Ioan Cristian
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere din "Elektor Electronics"
Hasas Paul
Ionescu C. Aurel
"Funk Amateur" 6/1990
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Ghetie Iosif
Traducere din Elektor Electronics
Andrian Nicolae (YO3DKM)
Manual utilizare
Hanu N.
Istrate Mircea
Sfetcu Nicolae
Simion E., Miron C., Festila Lelia
"Jugend und Technik" 1/1987
Vrinceanu M.
Marius Andrei
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
"RADIO" 12/1990
Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Traducere Elektor 1977-1981

1985
1985
1981
1981
1997
1987
1998
1995
1998
1999
1992
1972
1990
1988
1991
1997
1982
1998
1980
1985
1973
1980
1996
1986
1988
1982
1984
1997
1998
1995
1997
1991
1982
1982
1997

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Gyorgy Deak-Gyorfy

1997
1998
1996

"Radioelektronik" 10/1991
Popovici Ioan
Traducere Elektor 1977-1981
Delicostea Cornel
"Radio Electronics" 11/1981
Andrian Nicolae (YO3DKM)
"Radio Televizia Electronica"2-3/91
Ghetie Iosif
Ghetie Iosif

1992
1992
1997
1986
1983
1983
1995
1982
1982

Page 248

Sheet1
Tehnium
Tehnium supliment laborator
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
20 scheme pentru amatori
Electronica in fotografie
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Circ. electr. in tehn. hibrida aplicatii
301 Circuite Electronice
Electronica in fotografie
Tehnium supliment laborator
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice

Deac Alin

305 Circuite Electronice


Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
Electronica ajuta
Tehnium
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
30 aplicatii ale U1011
Almanahul Tehnium
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Electronica peste tot
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
30 aplicatii ale U1011
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Relee Electronice 150 Circuite Practice
301 Circuite Electronice
30 aplicatii ale U1011
30 aplicatii ale U1011

Traducere din "Elektor Electronics"


Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.

Olteanu Cristian (YO6BLM)


Cheregi Sergiu
Jelencu Florin
Naicu Serban
Odobescu Grigore
Baluta Gheorghe, Cotta Alexandru
Basoiu M., Costache C.
Ghetie Iosif
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Carstea Horia, Georgescu Mihai
Traducere Elektor 1977-1981
Ghetie Iosif
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Baghius M.
Balaci Octavian
Antonov Virgil
Nagy Maria
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

"Le Haut Parleur" 1441


"Radioelektronik" 5/1990
Manual utilizare
Boghitoiu I. C.
"Radiotechnika" 11/1988
Florescu Mihail
Galambos Nicolae
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Ripeanu R., Sirbu L.
Radvansky Kazimir
"Jugend und Technik" 4/1981
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Boghitoiu I. C.
Cosoveanu Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Ripeanu R., Sirbu L.
Popescu Sorin
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Traducere Elektor 1977-1981
Ripeanu R., Sirbu L.
Ripeanu R., Sirbu L.

Page 249

1981
1991
1990
1995
1996
1988
1987
1992
1979
1982
1986
1987
1997
1982
1991
1986
1973
1996
1975
1982
1997
1999
1988
1986
1988
1990
1974
1984
1985
1981
1989
1991
1982
1977
1987
1990
1981
1993
1985
1975
1993
1987
1981
1993
1997
1987
1987

Sheet1
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Electronica in fotografie
Electronistul
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
Electronistul
Tehnium
153 Montaje Practice
Electronica in fotografie
Tehnium supliment automatizari
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
Tehnium supliment automatizari
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
300 Circuite electronice
303 Circuite Electronice
Un tranzistor, doi tranzistori
Electronica in fotografie
Electronica in fotografie
153 Montaje Practice
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
302 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
304 Circuite Electronice
Electronica in fotografie
Tehnium
Tehnium

Traducere din Elektor Electronics


Traducere din Elektor Electronics
Traducere din Elektor Electronics
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Ghetie Iosif
Florea Radu
Stoica Valentin
Stefanescu Cornel
Delicostea Cornel
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ghetie Iosif

1998
1998
1998
1993
1982
1995
1996
1991

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.


Traducere din Elektor Electronics

1986
1998
1982
1991
1982
1982
1991
1992
1989
1997
1991
1997
1998

Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Costea Mihai
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Vasile C.
Popa Gabriela
Popa Gabriela
Traducere din "Elektor Electronics"
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Calinescu Vasile
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"Mlody Technik" 2/1980
Mihai I.
Lefter Alexandru
Codarnai George Mihai
Sarpe Paul
Horst M.
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Traducere din Elektor de Diana Faca
Ghetie Iosif
Alexandru M.
Andrian Nicolae (YO3DKM)

1982
1982
1998
1985
1986
1989
1995
1985
1999
1993
1993
1981
1997
1997
1981
1977
1981
1991
1990
1986
1993
1998
1982
1979
1983

Ghetie Iosif
Ghetie Iosif
"Radioelektronik" 11/1991
"Elektron" 9/1988
Dobre Mircea

Page 250

Sheet1
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
300 Circuite electronice
Electronica in fotografie
Radioamator YO
Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
Almanahul Tehnium
Electronica in fotografie
Tehnium
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Almanahul Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
Tehnium

Naicu Serban
Nicolae A.
Turtureanu N.
Ciobanita Vasile
Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ghetie Iosif
Mielu Vlad
Traducere din "Elektor Electronics"
Zamfir Ionel Dorel
"Toute l'Electronique" 12/1982
Traducere din Elektor Electronics
Andron Liviu
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Selaru Mircea
Filip K.
Ghetie Iosif
Antonov Virgil
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Georgescu Iosif Sever
Istrate M.
Manual utilizare
Manual utilizare
Radvansky Kazimir
Ciocan Cristian
Traducere Elektor 1977-1981
Turtureanu N.
Traducere din Elektor Electronics
Ghindeanu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981
"Amaterske Radio" 2/1984
Marculescu A.
Turtureanu N.
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din Elektor Electronics
Marculescu A.
Lingvay Iosif (YO5AVN)
Marin S.
Marin S.
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Galambos Nicolae

Page 251

1978
1977
1985
1987
1997
1982
1992
1989
1999
1997
1983
1998
1997
1993
1985
1991
1987
1982
1975
1993
1998
1997
1986
1986
1989
1988
1997
1979
1998
1972
1997
1997
1986
1991
1979
1997
1998
1985
1982
1984
1995
1984
1985
1985
1985
1985
1981
1976

Sheet1
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Un tranzistor, doi tranzistori
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment laborator
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Electronique Practique
153 Montaje Practice
301 Circuite Electronice
Electronica ajuta
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Montaje electronice
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
300 Circuite electronice
300 Circuite electronice
301 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium

Traducere din Elektor de Diana Faca


Ivanciovici Cristian
Andrian Nicolae (YO3DKM)

1998
1991
1981

"Ezemester Hobbi"

1978

Codarnai Nicolae
"Electronikschau"
Traducere Elektor 1977-1981
Mark Andres
Marculescu A.

1992
1980
1997
1983
1988
1991
1983
1998
1997
1992
1998
1980
1998
1988
1998
1996
1998
1998
1998
1997
1981
1977
1986
1982
1973
1999
1997
1999
1997
1982
1999
1998
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1997
1984
1998

Alexandru M.
Ciucescu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Marculescu Alexandru
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Marculescu A.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Mergy Y.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere Elektor 1977-1981
Boghitoiu I. C.
"Old Man"
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Mark Andres
Ghindeanu S., Bradisteanu A.
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere Elektor 1977-1981
Mihaescu Ilie
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
"Toute l'Electronique" 2/1979
Gyorfy-Deak Gyorgy

Page 252

Sheet1

Tehnium (sup. Electronistul)


RET (Revista Electronicii Timisene)
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Electronistul
101... Montaje electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio univers
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
305 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
300 Circuite electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Stanescu Octavian Florentin


Daescu Ionita
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Naicu Serban
Naicu Serban
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
"Funkschau" 2/1971
"RADIO"
"QST" 3/1982
"Elektor" 8/1982
Traducere din Elektor de Diana Faca
"Old Man"
Rambu C.
Traducere din Elektor Electronics
Gyorfy Deac
Andres Mark
Andres Mark
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere din "Elektor Electronics"
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"Radiotechnika" 7/1986
Carnutiu Cristian
Florescu Mihai
Nica Alexandru
Alexandru M.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Marcu Gabriel
Traducere din Elektor Electronics
Chirulescu Paul
Galambos Nicolae
Traducere din "Elektor Electronics"
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Zaharia Iancu
Marculescu Alexandru
Lingvay Iosif (YO5AVN)

Page 253

1991
1998
1995
1982
1995
1977
1984
1983
1977
1990
1985
1989
1998
1977
1993
1998
1997
1976
1977
1977
1998
1999
1985
1997
1986
1988
1983
1986
1979
1988
1979
1985
1998
1989
1973
1999
1998
1997
1997
1998
1991
1983

Sheet1

302 Circuite Electronice


302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Electronistul
302 Circuite Electronice
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
302 Circuite Electronice
Electronistul
Almanahul Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
302 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Tehnium

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Holban Valeriu, Airinei Dumitru
Maxim N.
Lefter Alexandru
Zaharia Iancu
A. N.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Marculescu Alexandru
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Baghius M.
Marculescu A.
Hasas Paul
Constantin Liviu
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

1997
1997
1997
1982
1975
1988
1984

Zaharia Iancu
Pintilie George (YO3AVE)
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor Electronics
Marculescu A.

1984
1974
1998
1998
1997
1998
1989

RET (Revista Electronicii Timisene)


Electronica ajuta
302 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
153 Montaje Practice
De la efectul fotelect. la celula solara
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment automatizari
Tehnium supliment laborator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium supliment lab. electr. amator
Tehnium
Tehnium
Radioamator YO

Chirilean Aurel
Boghitoiu I. C.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din Elektor de Diana Faca
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Sarb Adrian
Adrian Nicolae

1991
1981
1997
1998
1998
1981
1987
1975
1991
1991
1993
1990
1976
1990
1997
1991
1987
1986
1992

Baluta Gheorghe, Cotta Alexandru


"Radio Televizia Electronica" 5/90
Marculescu A.
Marculescu Alexandru
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Sandu Doru (YO9CXY)
Nica Alexandru
Lesovici Dumitru (YO4BBH)

Page 254

1997
1991
1998
1972
1989
1990
1996
1998
1997

Sheet1
300 Circuite electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Caleidoscop de electronica
Tehnium
Montaje electronice de vacanta
Orizont electronic
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Practica electronistului amator
Tehnium (sup. Electronistul)
Practica electronistului amator
Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
Montaje electronice
Un tranzistor, doi tranzistori
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
304 Circuite Electronice
Tehnium
Montaje electronice
Tehnium
Radio
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium supliment lab. electr. amator
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Electronistul
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.


Traducere Elektor 1977-1981
Mihailescu Magda
Rambu C.

1997
1997
1980
1992

Oprescu George Dan


Gheza B.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Ristea I., Dima D.
"ABAC SOFTWARE"
Lingvay Iosif (YO5AVN)
Mark Andres

1987
1995
1988
1991
1990
1981
1982
1995
1992
1979
1980
1984
1985
1997
1998
1998
1984
1997
1984
1982
1979
1981
1977
1982

Marian E.

Gontean Aurel
"CQ-DL" 11/1978
Traducere Elektor 1977-1981
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Zanca Alexandru
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Mihaescu Ilie
Fallon Mircea
"VTM" 9/1981
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Mihaescu Ilie
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Roizen Mihail Codrut
Mihaescu Ilie
Galambos Nicolae
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Constantinescu Nicolae
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
"Radiotechnika" 5/1986
Iosif K.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere din "Elektor Electronics"
Minciunescu R.
Voiculescu Emil, Mican Sever
Traducere Elektor 1977-1981
Frigura V.
Nemes Adrian

Page 255

1998
1998
1979
1982
1981
1994
1992
1997
1991
1986
1975
1997
1999
1989
1974
1997
1975
1987

Sheet1
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Tehnium
Caleidoscop de electronica
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
101... Montaje electronice
Electronica ajuta
301 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 1
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 3
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 2
Circuite integrate liniare vol. 2
30 aplicatii ale U1011
Tehnium
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Tehnium
Stabilizatoare de tensiune cu circ. int.
Caleidoscop audio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
300 Circuite electronice
Receptia TV la mare distanta
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium
Electronistul
Circuite integrate CMOS

Lingvay Iosif (YO5AVN)


Ianciu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Alexandru M.
Ekart Imre
Traducere Elektor 1977-1981
Porumbaru N.
Oprescu George Dan
Traducere din "Elektor Electronics"

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Boghitoiu I. C.
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Ripeanu R., Sirbu L.
Tanasescu Robert
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Stocec Mihai
Marinescu Dragos, Naicu Serban
Oprescu George Dan
Marculescu A.
Stefanescu Dumitru (YO3BD)
Stefanescu Dumitru (YO3BD)
Stefanescu Dumitru (YO3BD)
Modran Liviu
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Basoiu Mihai
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Matei Emil
Naicu Serban
Voiculescu Emil, Mican Sever
Voiculescu Emil, Mican Sever
Traducere din Elektor de Diana Faca

Manual utilizare

Page 256

1988
1994
1999
1997
1980
1978
1997
1972
1987
1999
1991
1991
1997
1977
1981
1997
1997
1985
1979
1980
1984
1980
1980
1980
1980
1987
1995
1997
1997
1989
1997
1982
1987
1989
1988
1989
1988
1997
1989
1997
1996
1993
1982
1989
1989
1998
1988
1986

Sheet1
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
304 Circuite Electronice

Manual utilizare
"Wireless World"
Golumbovici D.
Zoltan Boer
Filip K.
Marculescu A.
"Mlad Konstruktor" 3/1986

Traducere din Elektor de Diana Faca

1986
1979
1979
1972
1978
1989
1989
1977
1974
1976
1987
1997
1997
1973
1998

301 Circuite Electronice


303 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
303 Circuite Electronice
101... Montaje electronice
Montaje electronice de vacanta
301 Circuite Electronice
Tehnium
Circuite integrate CMOS
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Generatoare de semnale sinusoidale
Generatoare de semnale sinusoidale
Circuite integrate liniare vol. 3
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
302 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 3
Practica electronistului amator
Generatoare de semnale sinusoidale
300 Circuite electronice
Circuite integrate liniare vol. 3
Tehnium
Generatoare de semnale sinusoidale
305 Circuite Electronice
Electronica ajuta
304 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
300 Circuite electronice

Traducere Elektor 1977-1981


Traducere din Elektor Electronics
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Krista Filip
Traducere din Elektor Electronics
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Traducere Elektor 1977-1981
Marin S.
Manual utilizare
Manual utilizare
Lalescu M.
Sergiu Florica (YO3SF)
Manual utilizare
Bajeu G., Stancu Gh.
Bajeu G., Stancu Gh.
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Manual utilizare
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Bajeu G., Stancu Gh.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Manual utilizare
Corutiu Mihai
Bajeu G., Stancu Gh.
Traducere din "Elektor Electronics"
Boghitoiu I. C.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.

1997
1998
1997
1999
1998
1984
1998
1977
1988
1997
1979
1986
1986
1973
1974
1985
1979
1979
1984
1998
1997
1984
1984
1979
1997
1984
1985
1979
1999
1981
1998
1997
1997

Porumbaru N.
Marculescu A.
Marculescu A.
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere Elektor 1977-1981

Page 257

Sheet1
Tehnium
Construiti calculatoare electronice
303 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
Radiofonie pentru tineret
Montaje electronice
Tehnium
Un tranzistor, doi tranzistori
Tehnium
Electronica auto
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
300 Circuite electronice
Circuite integrate CMOS
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Penes Constantin
Boghitoiu I. C.
Traducere din Elektor Electronics
Codarnai George Mihai
Mihaescu Ilie
"Le Haut Parleur" 1308
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"Mlad Konstruktor" 3/1986
Mihai I.
"MT" 12/1984
Ionescu Dorel
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Mihaescu Ilie
Zanca Alexandru
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Iosif I., Ganea V.
Mihaescu Ilie
"Radio Televizia Electronica" 10/82
Codarnai George Mihai
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
"Funk Amateur" 1/1986
Carnutu Cristian
Stanculescu Calin
Marinescu Dragos
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Teodosiu Dan
"RADIO" 11/1980
"RADIO" 11/1980
Zaharia Iancu
"Electronique Industrielle" 2/1973
Marta Florian, Fridgant Corneliu
Odobescu Grigore
Costache Florea
Popa Liviu
"Siemens"
"Radio Televizia Electronica" 11/83
Savu Adrian
"Electron" 4/1989

Page 258

1996
1975
1998
1992
1990
1993
1994
1984
1997
1986
1991
1978
1992
1981
1999
1997
1994
1990
1984
1986
1982
1983
1992
1996
1988
1985
1985
1989
1983
1997
1986
1974
1998
1995
1981
1981
1982
1986
1985
1975
1979
1984
1973
1978
1982
1984
1990
1989

Sheet1
Electronistul
Tehnium
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Almanahul Tehnium
Electronistul
Electronica aplicata cu CI analogice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Radio
Radioamator YO
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Electronistul
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium

Minciunescu Radu
Oros Milian
Butarescu Dan
Dobjanschi Virgil
David Victor
Gherasim Constantin
Stefanescu Cornel
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Suma Claudiu, Tarta Radu
Lefter Alexandru
Lefter Alexandru
Hotico Alexandru
Codarnai Nicolae
Udateanu Nicu (YO3BWK)
Codarnai George Mihai
Stan Cristian (YO9FLL)
Durdeu Vasile (YO5BLA)
"Funk Amateur" 5/95
"Funk Amateur" 5/95
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"Funk Amateur" 5/95
"Modelist Konstruktor" 12/1980
Pintilie George (YO3AVE)
Cabiaglia Giovani Savin
"QST" 7/1982
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Cabiaglia Giovani Savin
"Amaterske Radio" 7/1991
Cabiaglia Giovani Savin
"Le Haut Parleur" 1459
Bologh Ludovic (YO2ND)
Dumitrescu Trifu (YO3BAL)
Mihai I.
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Pintilie George (YO3AVE)
Pintilie George (YO3AVE)
Pintilie George (YO3AVE)
Iatan Claudiu

Benoni Coman
Varga Attlia ,Ilea Maximilian
Pintilie George (YO3AVE)
Pintilie George (YO3AVE)
Sergiu Florica

Page 259

1989
1983
1990
1988
1990
1982
1983
1980
1988
1992
1996
1995
1992
1998
1995
1995
1998
1995
1981
1980
1976
1986
1997
1996
1992
1997
1982
1975
1973
1978
1977
1983
1976
1984
1976
1996
1994

1980
1996
1996
1974
1974
1983
1992

Sheet1
Tehnium
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Un tranzistor, doi tranzistori
Radioamator YO
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
Tehnium
Tehnium

Sergiu Florica
Balan Florin
"Practical Wireless" 3/1980
Mihaescu Ilie (YO3CO)
YO6DBA
"Radio Televizia Electronica" 9/92
Mihai C.
Gerber Robert (YO8BPY)
Folea Ion (YO5TE)
Iliescu Mihai
"Elektor" 7/1978
YO3NN, YO3CK
Branzan Valentin (YO3BBK)
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ciobanita Vasile (YO3APG)
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Patulea Gabriel, Baciu Dan
"Radioelektronik" 8/1985
"Radio Communications" 6/1983
Stefanescu Dumitru (YO3BD)
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ciontu Andrei (YO3FGL)
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"Funk Amateur" 5/95
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"Funk Amateur" 8/1995
"Funk Amateur" 5/95
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
"Amaterske Radio"
"Ezemester Hobbi" 4/1983
"Radio REF" 5/1971
Traducere din "Elektor Electronics"
"Modelist Konstruktor" 11/1984
"Mlody Technik"
"Modelist Konstruktor" 6/1981
Popovici Iulian (YO7DJ)
Mihaescu Ilie
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Breten Gabriel (YO9FLD)
"Funk Amateur" 1/1984
Ciobanita Vasile (YO3APG)
"Radiotechnika" - RSU
Mihaescu Ilie (YO3CO)

Page 260

1992
1995
1982
1997
1982
1991
1992
1990
1997
1998
1975
1987
1984
1983
1977
1998
1990
1980
1996
1993
1986
1983
1989
1998
1995
1998
1995
1998
1996
1995
1977
1975
1980
1987
1982
1999
1985
1980
1981
1989
1983
1981
1996
1984
1996
1996
1978
1974

Sheet1
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium
Radioamator YO
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Radioamator YO
Almanahul Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radiofonie pentru tineret
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Aparate electronice pt. radioamatori
Radiocomunicatii si radioamatorism
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radiocomunicatii si radioamatorism
Electronique Practique
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Almanahul Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium

Mihai I.
"Elektor" 7/1989
Traducere din Elektor de Diana Faca
Cuibus Iosif (YO5AT)
Hunedoara
Zamfirescu Dinu Costin (YO3EM)
Sergiu Florica (YO3SF)
YO7YN
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
"Radio REF" 10/1979
"CQ-DL" 4/1981
"Radio REF" 11/1978
"Radiotechnika" 11/1986
Iosif I., Ganea V.
"VTM" 2/1980
"Radio Communications" 6/1985
Mihaescu Ilie, Nicolae A.
"CQ-DL" 5/1980
"Radio Rivista" 6/1991
Tudosie Constantin (YO7AOT)
Iatan Claudiu (YO8AKA)
"Kurzwellen Sender" 1979
"Amaterske Radio"
Mihaescu Ilie
Folea Ion (YO5TE)
Oguic P.
Pintilie George (YO3AVE)
"Funk Amateur" 5/95
"Jarl"
Popovici Iulian (YO7DJ)
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"Radiotechnika" 2/1988
Endrejevschi Petre
Endrejevschi Petre,Dumitrescu Trifu
Mihaescu Ilie (YO3CO)
"CQ-DL" 10/1981
"Practical Wireless" 3/1983
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"Funk Amateur" 5/95
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
"RADIO"
"RADIO"

Page 261

1990
1990
1998
1979
1992
1994
1998
1992
1991
1984
1996
1977
1985
1974
1981
1983
1987
1986
1981
1985
1981
1997
1980
1996
1992
1995
1976
1986
1978
1991
1994
1998
1973
1995
1980
1990
1998
1988
1981
1980
1984
1983
1984
1998
1987
1995
1998
1979
1977

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
101... Montaje electronice
Tehnium
153 Montaje Practice
Tehnium
153 Montaje Practice
153 Montaje Practice
304 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Radioamatorul
Almanahul Tehnium
Radioamatorul
Radioamatorul

"PZK-Buletin" 3/1987
"Funk Amateur" 5/95
"RADIO" 2/1988
YO6FNN
"RADIO" 7/1982
Ivanciovici Cristian
Codarnai Nicolae (YO3ZM)
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Codarnai Nicolae (YO3ZM)
"Amaterske Radio"
"Le Haut Parleur" 1433/1973
"Tehnicke Novine" 10/1985
"Amaterske Radio" 2/1991
"Radio REF" 10/1979
Liteanu Virgil (YO9SU)
Pintilie George (YO3AVE)
"Radiotechnika" 11/1987
"VTM" 16/1982
Colea Silviu
"RADIO" 7/1995
"RADIO" 10/92
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Rambu C.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Roman Attila
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere Elektor 1977-1981
"RADIO" 7/1986
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Negrea Viorel
Suli Iulius
"HAM Radio Magazine"
Dumitriu Olimpiu (YO4WO/MM)
Alexandrescu Ioan (Y)3BY)
Iatan Claudiu
"PZK-Buletin) 8/1985
Mihaescu Ilie
Dragulescu Gheorghe
Nimara Sorin, Margeloiu Dumitru
Marculescu Alexandru
Petre Cristian (YO3ZR)
Petre Cristian (YO3ZR)

Page 262

1988
1995
1988
1974
1992
1991
1998
1996
1975
1998
1975
1996
1983
1985
1992
1980
1994
1988
1988
1982
1994
1996
1995
1977
1977
1985
1998
1994
1998
1998
1998
1997
1986
1998
1984
1977
1980
1978
1998
1992
1987
1984
1996
1987
1993
1984
1993
1993

Sheet1
Radioamator YO
153 Montaje Practice
Tehnium
153 Montaje Practice
153 Montaje Practice
Aparate electronice pt. radioamatori
Aparate electronice pt. radioamatori
Radioamator YO
Radio
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Un tranzistor, doi tranzistori
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Tehnium
Radioamatorul
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul

YO6ADW
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ilinoiu N.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Tudosie Constantin (YO7AOT)
Tudosie Constantin (YO7AOT)
Nae Constantin (YO9DCT)
Topor Costica, Ghiteanu Ion
Anrian Nicolae (YO3DKM)
Dumitrescu Trifu (YO3BAL)
"RADIO" 11/1987
"Radiotechnika" 8/1994
"Radio Rivista" 1/1993
"Radiotechnika"

1990
1998
1976
1998
1998
1992
1992
1990
1994
1987
1983
1990
1994
1993
1997

Batranu Calin
Pintilie George (YO3AVE)
Codarnai Nicolae (YO3ZM)
Mastru Paul (YO3RK)
Nicolae Stefan (YO6VD)
Remete Iosif (YO2CJ)
Pintilie George (YO3AVE)
Sergiu Florica (YO3SF)
Sergiu Florica (YO3SF)
I. M.
Mastru Paul (YO3RK)

1995
1979
1989
1990
1990
1993
1983
1991
1986
1982
1993

Radioamatorul
Radioamatorul
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio
Tehnium
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium

Lesovici Dumitru (YO4BBH)


Udateanu Nicu (YO3BWK)
Udateanu Nicu (YO3BWK)
Iosif K.
Sergiu Florica

1993
1993
1993
1975
1991
1993
1985
1981
1990
1989
1989
1993
1993
1991
1994
1992
1997
1998
1975

Sergiu Florica (YO3SF)


Dimitriu Olimpiu (YO4WO)
YO3APG
Stefanescu Dumitru (YO3BD)
"PZK-Buletin" 3/1988
Filip V. Aurel (YO4NQ)
Filip V. Aurel (YO4NQ)
Iatan Claudiu (YO8AKA)
Sergiu Florica (YO3SF)
Mihaescu Ilie
Traducere din Elektor Electronics

Page 263

Sheet1
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Radioamator YO
Radioamatorul
Radioamatorul
Tehnium
Radioamatorul
Tehnium
Almanahul Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
302 Circuite Electronice

Dumitrescu M. Ion (YO9DGA)


Pintilie George (YO3AVE)
Dumitrescu Trifu (YO3BAL)

1992
1991
1974

Ivanciovici Cristian
Tanasescu Tudor (YO3-200000/B)
Tanasescu Tudor (YO3-200000/B)
Tanasescu Tudor (YO3-200000/B)
Tanasescu Tudor (YO3-200000/B)
Tanasescu Tudor (YO3-200000/B)
Tanasescu Tudor (YO3-200000/B)
Tanasescu Tudor (YO3-200000/B)
Tanasescu Tudor (YO3-200000/B)
Tanasescu Tudor (YO3-200000/B)
Tanasescu Tudor (YO3-200000/B)
Tanasescu Tudor (YO3-200000/B)
Tanasescu Tudor (YO3-200000/B)
Tanasescu Tudor (YO3-200000/B)
Mastru Paul (YO3RK)
Mastru Paul (YO3RK)
YO3ZM
YO5AY
"QST" 7/1981
YO3ZM
Lingvay Iosif (YO5AVN)
Cucu Ovidiu (YO8DGW)
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Ciobanita Vasile (YO3APG)
Munteanu Ioan
Mihaescu Ilie (YO3CO)
"Amaterske Radio" 5/1981
Tocan C. C., Tocan A. C.
"Radio REF"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley

1988
1990
1988
1989
1988
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1988
1990
1990
1993
1994
1987
1993
1987
1989
1998
1984
1980
1982
1982
1990
1979
1997

Tehnium (sup. Electronistul)


365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Radioamatorul
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium

Iatan Claudiu (YO8AKA)


Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Tudosie Constantin (YO7AOT)
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Dumitru I.
Ciobanita Vasile (YO3APG)
Ciobanita Vasile (YO3APG)
Moldovan Adrian
Mihai I.
Ciobanita Vasile
Ciobanita Vasile (YO3APG)

Page 264

1991
1998
1998
1984
1994
1998
1989
1986
1981
1991
1982
1993
1985

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radiofonie pentru tineret
Electronica peste tot
Montaje pentru radioamatori
Almanahul Tehnium
Tehnium
Radioamator YO
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Radio Roman
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Radioamatorul
Montaje pentru radioamatori
302 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Aparate electronice pt. radioamatori

"Funk Amateur" 1/1983


Ciobanita Vasile (YO3APG)
Ciobanita Vasile (YO3APG)
Ciobanita Vasile (YO3APG)
"Radioelektronik" 1/1984
Dimitriu Olimpiu (YO4WO/MM)
Bellu Liviu, Dobre Dumitru
YO4CSL
"Radio Rivista" 8/1990
Dardac Laurentiu
Gheonea Teofin (YO8-15524/NT)
Cucu Ovidiu (YO8DGW)
Moldovan David (YO5BTZ)
Suli Iulius

Lingvay Iosif
Boicu Nicolae Emil (YO3-200117/B)
Visarion Sandu (YO6MO)
Marculescu A.
Ionescu Serban Radu
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Bolborici Eugen (YO7BEN)
"Funkschau" 1/1979
Petrica Cristian (YO3ZR)
Dumitrescu Trifu ,Iulian Rosu
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
"Fare Elettronica" 9/1990
Savulescu F.
Vasilescu Raul, Siniteanu Bogdan

1985
1976
1984
1985
1993
1978
1988
1993
1993
1989
1987
1988
1989
1977
1990
1985
1986
1976
1987
1988
1986
1985
1990
1989
1978
1991
1991
1981
1983
1989
1996
1984
1986
1983
1993
1990
1997
1991
1972
1984

YO3BOE
Codarnai Nicolae (YO3ZM)
Zamfirescu Dinu Costin (YO3EM)
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Alexiu Viorel (YO3AJN)
Macoveanu Liviu (YO3RD)
Ivanciovici Cristian
Tudosie Constantin (YO7AOT)

1976
1989
1996
1996
1984
1990
1990
1992

Badea Radu
Badea Radu
"Funk Amateur" 7/1987
Tocan C. C., Tocan A. C.
Iosif I., Ganea V.
Boghitoiu I. C.
Dumitrescu Trifu ,Iulian Rosu
Cucu Ovidiu (YO8DGW)
Turtureanu N.

Page 265

Sheet1
Tehnium
Radiofonie pentru tineret
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
153 Montaje Practice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Electronistul
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
Electronique Practique
304 Circuite Electronice
Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Scheme si montaje de AF
Electronistul
Tehnium (sup. Electronistul)
Almanahul Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
301 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Electronistul
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Radio Roman
Tehnium
Radio
Radio
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Almanahul Tehnium
Radio
Radio
Dispozitive fotonice cu semiconductori
301 Circuite Electronice
Tehnium
Radio

Iosif I., Ganea V.

Mihaescu Ilie (YO3CO)


Codarnai Nicolae (YO3ZM)
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Ciontu A., Ianciu S., Ciobanita V., s.a.
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Stanciu Simon
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
"Radio" 6/1995
Morin P.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lozneanu Stelian
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
"Amaterske Radio" 7/1988
Todica Mihai
Marian E.

Tompe Raul
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Traducere Elektor 1977-1981
"Jugend und Technik"
"RIM Electronic"
Sergiu Florica (YO3SF)
"Le Haut Parleur"

Zanca Alexandru
"VTM" 5/1983
Lozneanu Stelian
Manasiu Dan
Naicu Serban (YO3SB)
Naicu Serban (YO3SB)
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
David Victor
Marian Tudor
Naicu Serban (YO3SB)
Naicu Serban (YO3SB)
Nan S., Munteanu I., Baluta Gh.
Traducere Elektor 1977-1981
Mujdei Gheorghe
Naicu Serban (YO3SB)

Page 266

1976
1986
1974
1986
1998
1975
1993
1998
1998
1998
1998
1998
1996
1998
1998
1984
1984
1988
1984
1992
1995
1984
1996
1997
1979
1979
1975
1980

1985
1985
1979
1996
1976
1995
1995
1996
1988
1990
1995
1995
1986
1997
1988
1995

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
304 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare aplicatii
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Tehnium
300 Circuite electronice
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
305 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
300 Circuite electronice
Electronistul
304 Circuite Electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Caleidoscop de electronica
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium (sup. Electronistul)
Radio
Tehnium
Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium

Apostol Cristian
Mateescu Aurelian
Horatiu Iulian
Traducere din Elektor de Diana Faca
Manual utilizare
Ciugudean M., Bogdanov I., s.a.
Popescu Barbu
Manual utilizare
Cergau Bogdan
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Todica Mihai
"Funk Amateur" 7/1986
"Radiotechnika" 6/1992
Haralamb G., Paulescu P.
Lazar George
Batranu Catalin
"VTM" 21/1982

Mateescu Aurelian
Mateescu Aurelian
Traducere din Elektor de Diana Faca
Prisecaru V. I.
Manual utilizare
Voicu Gabriel
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Nicolae P.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Lazaroiu A.
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Ekart Imre
Marian E.
"Amaterske Radio" 5/1983
Oprescu George Dan
Marculescu A.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Naicu Serban (YO3SB)
"ELECTROMURES"
Popescu Barbu
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Oprescu George Dan

Page 267

1988
1990
1990
1998
1998
1985
1986
1992
1985
1992
1990
1988
1986
1992
1987
1984
1995
1983
1986
1986
1986
1985
1985
1998
1990
1985
1986
1997
1990
1999
1997
1997
1998
1996
1996
1981
1992
1984
1987
1988
1997
1995
1995
1989
1991
1990
1997

Sheet1
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
305 Circuite Electronice
301 Circuite Electronice
Radio
303 Circuite Electronice
Circuite integrate liniare vol. 4
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Practica electronistului amator
Electronica in fotografie
Montaje electronice de vacanta
Tehnium
Tehnium
Electronica ajuta
Tehnium
Tehnium
Electronica ajuta
Radio Supliment la nr. 8/1995
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS

Pascu Valentin
"Radio Televizia Electronica" 11/83

1980
1984

Popescu Barbu
Popescu Barbu
Arama Done Filip
Naicu Serban
Scurtu Marius
Tapicu Dan
Mateescu Aurelian

1987
1992
1986
1996
1994

Traducere din "Elektor Electronics"


Traducere Elektor 1977-1981
Nicolau Ion Filip
Traducere din Elektor Electronics
Manual utilizare
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Marinescu Dragos
Zanca Alexandru
Mateescu Aurelian
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
"Radio Plans" 6/1982
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Ghetie Iosif
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
"HAM Radio Magazine"
Alexandru M.
Boghitoiu I. C.
Cabiaglia Giovani Savin
Boghitoiu I. C.
Marinescu Dragos
"I.P.R.S. Bucuresti"
Codarnai George Mihai
Marculescu Alexandru
"Radio Televizia Electronica" 3/90
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Ancu Florin
Marculescu Alexandru
Ianciu Stefan (dupa "RADIO")
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Balan Florin (YO7LBX)
Codarnai George Mihai
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban

Page 268

1985
1987
1999
1997
1995
1998
1985
1998
1997
1992
1992
1989
1984
1983
1983
1984
1982
1988
1978
1977
1981
1978
1976
1981
1995
1982
1992
1992
1990
1984
1985
1992
1994
1998
1998
1983
1997
1992
1998
1998

Sheet1
Electronica in fotografie
300 Circuite electronice
Electronica in fotografie
Practica electronistului amator
Practica electronistului amator
304 Circuite Electronice
Electronica auto
305 Circuite Electronice
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
303 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Tehnium
Tehnium

Ghetie Iosif
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ghetie Iosif
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Ciontu Andrei, Ianciu Serban
Traducere din "Elektor Electronics"
"RADIO" 2/1991
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Vladescu M.
"RADIO" 7/1985
"Radio Televizia Electronica" 5/87
Calinescu Vasile
Stroica Petre
Ekart Imre
Mihaescu Mircea
Marculescu Alexandru
Marginean I.

1982
1997
1982
1984
1984
1998
1996
1999
1992
1983
1998
1997
1988
1985
1987
1983
1976
1982

Tehnium
Almanahul Tehnium
304 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
300 Circuite electronice
Electronica in fotografie
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Optoelectronica dispozitive si aplicatii

Ekart Imre

1980
1985
1998
1997
1984
1997
1982
1983
1983

Tehnium
304 Circuite Electronice
Electronistul
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
302 Circuite Electronice
Tehnium
Electronistul
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Electronistul
Tehnium
Optoelectronica dispozitive si aplicatii
Tehnium
303 Circuite Electronice
Electronica in fotografie
Optoelectronica dispozitive si aplicatii

Turcu Ioan
Traducere din Elektor de Diana Faca
Volosencu Constantin
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
"Mlody Technik"
Volosencu Constantin
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Tapicu Dan
"Radio Televizia Electronica" 6/89
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Marculescu A.
Traducere din Elektor Electronics
Ghetie Iosif
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban

Traducere din Elektor de Diana Faca


Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Mateescu Aurelian
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ghetie Iosif
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban
Sporea Dan, Birca-Galateanu Serban

Page 269

1992
1981

1988
1998
1998
1997
1980
1998
1990
1983
1989
1998
1982
1983

Sheet1
Tehnium
304 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice

Vornicu Mihai
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"

1982
1998
1998
1999

305 Circuite Electronice


305 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Montaje electr. cu circ. int. analogice
304 Circuite Electronice
303 Circuite Electronice
Electronistul
Tehnium (sup. Electronistul)
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
101... Montaje electronice
20 scheme pentru amatori
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Tehnium
Radio
Tehnium
Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Radio
Tehnium
Tehnium supliment laborator
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment laborator
Tehnium
Radio
Tehnium
Radio Roman
Tehnium

Traducere din "Elektor Electronics"


Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere din "Elektor Electronics"

1999
1999
1998
1999
1999
1994

"I.I.R.U.C."
"I.I.R.U.C."
"I.I.R.U.C."
"I.I.R.U.C."
Naicu Serban, Gruia Florin
Naicu Serban, Gruia Florin
Naicu Serban, Gruia Florin
Naicu Serban, Gruia Florin
Naicu Serban, Florin Gruia
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din Elektor Electronics
Nicolae A.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
"Jugend und Technik" 4/1985
Marculescu A.
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Basoiu M., Costache C.
"THE RADIO-CONSTRUCTOR"
Simion E., Miron C., Festila Lelia
"QST" - SUA
"Toute l'Electronique" 447
Mihaescu Ilie
"Radio Communications" 3/1979
Iatan Claudiu
"Tehnicke Novine" 6/1991
Marculescu A.
Stanescu Cornel
Oprescu George Dan
Naicu Serban (YO3SB)
"Funk Amateur" 9/1980
Dragne Alexandru
"Funk Amateur" 11/1985

Page 270

1998
1998
1997
1998
1991
1986
1998
1998

1984
1991
1989
1977
1979
1977
1986
1984
1994
1993
1982
1984
1983
1994
1991
1991
1983
1985
1991
1996
1995
1980
1996
1986

Sheet1
Tehnium
Tehnium
301 Circuite Electronice
Practica electronistului amator
Practica electronistului amator
Practica electronistului amator
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
300 Circuite electronice
Almanahul Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
304 Circuite Electronice
Tehnium

"Le Haut Parleur" 1702


Craciun Adrian
Traducere Elektor 1977-1981
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Cabiaglia Giovani Savin
"RADIO" 2/1982
"Jugend und Technik" 5/1980
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Baghius M.
Iliescu V.
Sergiu Florica (YO3SF)
Marculescu A.
Alexandru M.
Popovici Ioan
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Marculescu Alexandru
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"CQ-DL"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Badescu Daniel
Mihaescu Ilie

Tehnium
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium supliment laborator
Tehnium
101... Montaje electronice
Montaje electronice
Almanahul Tehnium
Electronistul
Tehnium supliment lab. electr. amator
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Electronistul
Tehnium
Tehnium
Montaje pentru radioamatori
Tehnium (sup. Electronistul)
304 Circuite Electronice
Tehnium

Popa Cosmin
Traducere din Elektor de Diana Faca
Porumabru N.

Simion E., Miron C., Festila Lelia


Traducere din Elektor de Diana Faca
Istrate Romeo

Florea Costache
Sergiu Florica, Mihaescu Ilie
Mihaescu Ilie
Froicu Romeo
Baluta Gheorghe
Sergiu Florica

1991
1985
1997
1984
1984
1984
1978
1990
1990
1997
1972
1975
1974
1983
1982
1995
1997
1990
1997
1980
1997
1989
1985
1991
1978
1986
1998
1990
1996
1998
1977
1991
1982
1977
1982
1984

N. A.

1991
1992
1977
1984

Ungureanu Daniel
Dumitrescu Trifu ,Iulian Rosu
Naicu Serban
Traducere din Elektor de Diana Faca
Oros Milian

1997
1989
1990
1997
1998
1988

Page 271

Sheet1
Radio Roman
Almanahul Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)

Naicu Serban (YO3SB)


"MICROELECTRONICA"

1996
1989

305 Circuite Electronice


Tehnium (sup. Electronistul)
301 Circuite Electronice
Tehnium
Circuite integrate CMOS
Radio
Tehnium
Electronistul
301 Circuite Electronice
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment lab. electr. amator
Tehnium
303 Circuite Electronice
Tehnium

Traducere din "Elektor Electronics"


Naicu Serban
Traducere Elektor 1977-1981
Ristea Ion
Manual utilizare
Naicu Serban
Constantin Rosu, Carbunescu Eugenia

1999
1996
1997
1996
1986
1995
1993

Traducere Elektor 1977-1981


Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Apostol Cristian
"Radiotechnika" 6/1992
Mateescu Aurelian

1997
1998
1999
1990
1992
1993
1991
1983
1998
1987

303 Circuite Electronice


Electronistul
Electronistul
304 Circuite Electronice
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Montaje electronice de vacanta
300 Circuite electronice
Tehnium
Almanahul Tehnium
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Tehnium
Electronistul
Tehnium
De la efectul fotelect. la celula solara
Tehnium
Montaje electr. cu circ. int. analogice
Scheme si montaje de AF
Tehnium
Almanahul Tehnium
Amplificatoare audio si sisteme muzicale
Tehnium
Electronistul
Amplificatoare audio si sisteme muzicale

Traducere din Elektor Electronics


Iorga Nicolae-Emanuel
Iorga Nicolae-Emanuel
Traducere din Elektor de Diana Faca
Mark Andres
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Marian Emil, Mihaescu Ilie, s.a.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Vrinceanu M.
Andres M.
Marian E.
Lazaroiu Aurelian, Lazaroiu Catalin
Codarnai George Mihai

1998

Iulian Nicolae
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Ionescu C.
Simion E., Miron C., Festila Lelia
Marian E.
Constantinescu Corneliu
Festila Lelia., Simion E., Miron C.
Teodosiu Dan

1995
1981
1975
1986
1992
1972
1985
1990
1983

Festila Lelia., Simion E., Miron C.

1990

Gontean Aurel
Traducere din Elektor Electronics
David Victor

Page 272

1998
1983
1992
1997
1988
1997
1981
1984
1992
1992
1991

Sheet1
Caleidoscop audio
Tehnium
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
304 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul comercial)
Circuite integrate CMOS
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium service
Almanahul Tehnium
305 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Tehnium supliment automatizari
302 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
Almanahul Tehnium
303 Circuite Electronice
302 Circuite Electronice
365 Scheme Practice cu Circ. Int. CMOS
Tehnium
30 aplicatii ale U1011
30 aplicatii ale U1011
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
300 Circuite electronice
Relee Electronice 150 Circuite Practice

Oprescu George Dan


Manea A.
Gruia Florin
"Modelist Konstruktor"
"Electronique Practique" 21/1979
Galambos Nicolae
Marian Emil
Traducere din Elektor de Diana Faca
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
"Radiotechnika" 3/1992

Manual utilizare
Vanea Viorel
Vanea Viorel
Stanciu Ioan
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Petrus Neacsu

Vlahita C.
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Dumitru Sandu
Traducere din Elektor Electronics
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Lazaroiu Aurelian, Naicu Serban
Oros Milian
Ripeanu R., Sirbu L.
Ripeanu R., Sirbu L.
Marculescu A.
Sfetcu Nicolae
Codarnai George Mihai
Codarnai George Mihai
Miron Eugen
Nicolae Adrian
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae

Page 273

1982
1983
1995
1977
1982
1974
1992
1998
1999
1997
1992
1995
1995
1996
1988
1995
1986
1990
1987
1998
1998
1998
1998

1994
1987
1999
1997
1991
1997
1997
1990
1998
1997
1998
1990
1987
1987
1989
1997
1992
1992
1986
1992
1975
1997
1997
1993

Sheet1
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Relee Electronice 150 Circuite Practice
Electronica ajuta
Practica electronistului amator
Practica electronistului amator
303 Circuite Electronice
De la efectul fotelect. la celula solara
De la efectul fotelect. la celula solara
300 Circuite electronice
304 Circuite Electronice
Radio
301 Circuite Electronice
305 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Caleidoscop de electronica
Tehnium (sup. Electronistul)
Tehnium
302 Circuite Electronice
300 Circuite electronice
Tehnium
Tehnium
300 Circuite electronice
Tehnium
302 Circuite Electronice
Radio
Radio
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Tehnium (sup. Electronistul)
Un tranzistor, doi tranzistori
Electronica peste tot
Radiofonie pentru tineret
Tehnium
Tehnium
RET (Revista Electronicii Timisene)
Electronica peste tot

Desanu Pintilie, Bejan Nicolae


Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Desanu Pintilie, Bejan Nicolae
Boghitoiu I. C.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Bitoiu A., Baluta G., Itcou C.,s.a.
Traducere din Elektor Electronics
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Negreanu Mircea, Baluta Gheorghe
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere din Elektor de Diana Faca
Dragos Marinescu
Traducere Elektor 1977-1981
Traducere din "Elektor Electronics"
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Oprescu George Dan
Naicu Serban
Ciobanita Vasile (YO3APG)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Ciobanita Vasile (YO3APG)
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer M.
Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley
Naicu Serban
Naicu Serban
Molnar Gabor
Alexandru M.
Boros Andrei
Marculescu A.
Sergiu Florica (YO3SF)
Alexandru M.
Alexandru M.
Schmol M.
Teodosiu Dan

Boghitoiu I. C.
Iosif I., Ganea V.
"Radioamater" 12/1980
Mihaescu Ilie (YO3CO)
Vargha Ivan
Boghitoiu I. C.

Page 274

1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1981
1984
1984
1998
1981
1981
1997
1998
1995
1997
1999
1997
1987
1997
1977
1997
1997
1975
1988
1997
1982
1997
1995
1995
1983
1980
1974
1975
1973
1976
1978
1981
1977
1980
1995
1985
1986
1988
1973
1985

Sheet1
Tehnium supliment laborator
302 Circuite Electronice
Tehnium
Almanahul Tehnium
Tehnium
Tehnium supliment lab. electr. amator
Tehnium
Montaje electronice
Tehnium
Tehnium
Tehnium
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Electronica aplicata cu CI analogice
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Electronica aplicata cu CI analogice
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4
Circuite integrate liniare vol. 4

Traducere ELEKTOR de Bucholtzer Loreley


Galambos Nicolae
Oros Milian

Mihaescu Ilie
Alexandru M.
Rambu C.
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare
Ciugudean M., Muresan T., s.a.
Manual utilizare
Manual utilizare
Manual utilizare

Page 275

1991
1997
1981
1984
1991
1991
1977
1982
1976
1980
1983
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1990
1985
1985
1985
1985
1985
1990
1985
1985
1985

Sheet1
NUMAR,C,5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

LUNA,C,2

PAGINA,C,3
103
64
99
52
75
109
27
118
29
30
51
31
127
128
111
22
26
119
116
25
130
83
38
102
32
129
57
67
70
69
68
86
88
62
112
81
38
39
112
111
95
114
46
97
96
107
93
60

Page 276

Sheet1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
6
10
10
11
7-8

3
4
6
10
10
11
10

12

12

3
3

3
3

40
42
44
43
41
79
77
48
49
50
45
50
92
11
57
78
78
59
64
108
108
106
92
89
55
56
65
80
105
47
100
57
58
59
23
24
24
24
12
17
32
188
172
23
102
23
154
24
24

Page 277

Sheet1
120
133
132
131
129
128
180
49
56
217
207
209
212
214
215
183
183
196
194
195
201
204
205
200
103
105
134
111
112
89
90
88
43
226
212
276
265
267
156
92
93
153
157
253
253
251
245
271

Page 278

Sheet1
236
232
239
232
241
242
87
232
58
188
185
189
186
188
187
126
156
191
192
193
190
190
184
229
54
124
122
123
125
48
46
48
49
113
120
121
151
142
149
146
176
163
163
164
171
165
172
166
167

Page 279

Sheet1

2
3
9
8

2
3
9
8

7
5
2

7
5
3

3
6
1
1
10

3
6
1
1
10

174
46
102
97
100
99
95
97
96
95
45
45
51
53
59
50
54
51
160
70
69
67
68
88
158
246
31
329
30
269
136
59
4
4
4
4
12
268
30
268
4
17
14
231
9
16
24
12
23

Page 280

Sheet1
7
Iunie

7
6

9
4

9
4

7
6
5
3
9
2-3
3
1
11

5
3
9
4

8-9

6
7
11-12
7
14
10
12

6
3
12
7

6-7

11

10
12

24
14
104
166
150
8
4
66
11
255
208
267
5
3
127
22
21
21
42
60
10
43
168
125
160
207
22
246
17
13
22
22
10
4
5
60
100
310
107
308
53
121
22
208
156
124

Page 281

Sheet1

1-2
7

2
12
6
4
9
8
4
7

2
12
6
4
9
8
4
7

5
11
5

5
11
5

8
4
1
11
3

8
4
1
11

146
22
255
288
109
147
12
111
113
111
151
26
5
162
302
16
10
20
15
3
5
22
2
121
127
187
244
23
13
34
15
17
22
19
176
230
143
18
228
5
4
19
5
12
21
152

Page 282

Sheet1
6

1
12
11
12
9
5
6
7
5

1
12
11
12
9
5
7
5

2
5
16

3
5

11

11

11
2
3
1

11
2
3
1

3
1
8
11
3

1
8
11
3

10
3
4
7
6

10

6
7

6
7

5
7
6

15
189
8
4
11
14
4
19
21
14
22
73
87
101
106
96
5
19
7
10
18
186
22
11
22
18
233
11
234
68
116
10
18
19
5
4
173
22
236
12
22
15
110
143
174
189
10
18

Page 283

Sheet1
2

3
1
11

19
290
62
149
165
291
370
60

11

2
2

5
2
2

6
7
3
11

6
7
3
11

9
8
11

9
8
11

10
43
154
207
274
18
17
84
116
18
9
1
18
120
22
22
19
251
252
218
203
354
252
277
76
20
19
138
136
282
273
19
10
350
175
16
5
9
18
8

2
5
3

3
5

11
10
12
1
8

11

Page 284

Sheet1
5

1
3

1
3
5

1
3
3

13

313
2
10
11
2
5
5
7-8
1

5
1
5
5
5
11
2
10
11
2

7
2
5

5-6

9
1

9
1

4
9
6
4
4

9
6
4
4

5
10
6-7

5
10
6

5
280
281
20
19
230
82
259
266
8
103
64
410
118
392
8
126
58
414
104
18
3
5
10
21
4
12
6
10
389
4
181
260
368
31
234
235
5
9
170
63
7
7
5
5
59
4
17
22

Page 285

Sheet1
7
1
6

7
1
6

5
5
8
147

1
11
6
6
4
7
7

11
6
6
4
7
7

8
4
11
12
2
6
6

8
4
11
12
2
6
6

3
3
4

3
4

5
5
22
2
4
2
48
11
183
9
23
4
22
5
20
3
61
82
180
15
12
21
164

7
5-6
5
4

7
6
5
4

8
12
5-6

8
12
6

5
11
5

5
7
5

332
13
9
33
19
2
11
15
159
199
29
3
5
3
48
77
5
14
17

Page 286

Sheet1
399

7
6

6
12

6
12

4
10

4
10

3
7-9

3
10

7-8

6-7

8
5
110
181
11
19
13
21
18
14
14
11
7

23
172
110
182
34
10
107

217
165
1

10
76

Page 287

Sheet1

222
10

10

12
5

19
18
180
18
244
202

11
5-6

11
6

226

08

3
4

9
12

9
12

231
24
22
4
3
175

60
305
4
21

42
168
331
9
2
113
22
43
26

Page 288

Sheet1
3
7
9
1

3
7
9

2
11

2
11

11

11

2
4
1

4
1

7
9

5-6
3
12

6
3
12

3
1
6
4
9
11
4
4
4
4
4
8-9

11
8

1
5
11
4

11
8
6

171
22
18
3
18
206
16
28
18
266
19
4
208
342
205
21
13
22
4
274
20
20
131
3
9
11
72
9
24
18
7
10
8
326
323
13
326
17
164
204
218
212
214
156
9
23
16
6

Page 289

Sheet1
10
3

10

2
2
1

2
2

11

8
4

5-6

4
8

4
8

8-9
9
1
4

9
9

1
5

12
5

152
20
1
219
16
169
28
3
4
10
319
21
137
151
11
13
204
5
115
285
267
14
3
25
10
11
28
24
8
25
10
317
10
5
179
15
26
222
221
210
269
180
22
20
64
112
177
22

Page 290

Sheet1
8
14
1

3
10

3
10

11
1-2
11

11
2
11

10
4
4

10
4
4

10

10

11
8
8
5
3
11

2
2

2
21

5
3
11

7
3
12
30
158
15
28
71
6
5
65
178
314
5
27
5
321
22
10
2
337
329
222
4
106
245
23
48
5
21
5
22
4
60
324
219
17
313
28
20
154
129
50
20
63
20
410
60
410

Page 291

Sheet1
59
81
2
4
2
10
4

2
10
5

5-6
2
4
2
5-6
3
2

10
2
2

10

4
2
6

2
6

2
2
9
7
4

2
9
7
5

10

10

13
18
18
24
322
4
60
314
310
136
22
2
4
5
6
18
16
323
149
24
4
20
20
127
159
72
127
318
15
23
303
70
75
22
2
301
5
5
16
19
79
4
23
142
77
4

Page 292

Sheet1
9
9
4
11

9
9

10

10

2
1
4

11

6
2
1
6

10

10

5-6
14
5-6

2
10

7
5

7
5

330
8
2
18
4
293
16
177
66
19
9
34
15
8
16
18
13
10
67
7
158
153
18
165
173
168
22
102
18
105
23
24
5
295
217
9
9
313
221
14
125
163
101
79
321
307
110
8
23

Page 293

Sheet1
8

3
7
10
5-6

3
7
10
6

12

12

7
5-6

7
6

15

11
4

11
4

12
9

12
9

12

12

9
5-6

9
6

2
4

2
4

4
218
52
18
69
19
3
22
3
15
16
73
16
213
2
3
152
20
8
398
17
24
17
263
304
23
28
27
15
6
22
21
198
8
24
30
27
398
201
397
4
201
7
3
28
17
9
263

Page 294

Sheet1
4
1
4

4
1
4

7
8
2

9
2
6

2
6
9
2
6

6
3

4
6
5-6

8-9

6
12
4
5
8
12
6
4
6
4

2
5
11

1
12
2
5
5

2
5
11

3
7
2
299
10
19
4
8
20
19
4
14
140
65
81
147
325
20
12
313
14
20
39
29
34
208
21

180
188
210
21
7
15
24
20
3
21
21
20
17
122
55
130
19
21
19
15

Page 295

Sheet1
9-10

11

6
9-10
5-6

11
6

1
3
4
5

1
1
4
1-2

11
12
7
3
1
6
21

11
12
7
3
1
6

10
2

7
4

3
4

12

12

4
2

6
329
21
2
27
26
21
21
14
24
83
13
26
2
24
248
15
148
306
115
322
4
4
4
4
4
4
24
167
159
1
98
17
20
15
3
18
95
24
21
34
155
7
19
81
200
22
200

Page 296

Sheet1
307

1
3

8
223
29

313
6

11
6

6
2
304
213
111
203
12
13
20
375

3
3

10
7

10
7

2
2

10

10

4
1

4
1

10
2
7-9
1
5

10
2
10
1
5

210
301
77
19
90
72
17
3
337
124
13
33
172
195
4
350
19
5
219
27
23
22
3
8
22
338
386

Page 297

Sheet1
11
11
2

11
11
2

8-9
7
1
7-8

9
7
1
10

3
9
4

3
9
4

4
4

4
4

8
7

8
7

8
8
21
151
3
34
147
72
12
6
4
11
172
62
77
42
84
148
10
25
38
89
161
171
134
5
3
19
3
9
61
23
23
241
242
245
151
45
39
4
5
37
224
227
236
23
24
49
64

Page 298

Sheet1

7
7

7
7

5
2
7
1
12

5
2
7
1
12

1
7-8

4
11

4
11

223
226
246
249
82
115
116
80
157
150
156
175
176
178
3
3
274
11
11
8
8
22
190
160
31
14
131
198
3
195
260
188
215
58
106
109
8
237
279
290
289
146
297
203
263
144
9
22
62

Page 299

Sheet1
3

1
12
7-8
12
6

12
7
12
6

4
6
1

4
6

1
6

3
7
7

3
7
7

6
1
2
4

6
1
2
4

11
114
182
20
15
15
21
11
43
16
22
25
261
46
197
207
216
142
291
288
296
201
1
8
21
22
209
18
22
3
107
272
24
51
69
74
209
110
59
210
161
275
122
5
183
10
17
7
8

Page 300

Sheet1
7
7

7
8

6
1
12

7-9

10

12

10

11
8

11
8

169
16
5
17
262
9
119
9
22
4
50
208
280
298
299
302
340
3
7
24
7
63
13
26
63
9
78
81
84
121
117
130
131
154
84
225
228
233
26
129
304
305
308
309
10
42
22
17
186

Page 301

Sheet1

5-6

12
9

1
7

7
11
9
12
1
4

3
11
9
12

243
244
247
248
133
195
53
7
180
68
199
199
317
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
9
210
92
196
9
120
12
22
254
264
77
9
23
203
2
12
9
22
11
22
185
19
186
144

Page 302

Sheet1
9

15.1

4
21

1
10
5
1
12
11
15.1

1
10
5
1
12
11

7
44
187
18
201
211
8
263
266
6
3
52
119
265
267
60
111
9
23
184
19
8
11
10
21
5
6
188
27
8
27
65
67
79
83
106
114
132
143
145
155
183
184
42
187
42
22
234
5

Page 303

Sheet1

7-8
2
12

10
2
12

12
1
7-8
7
4
1

12
1
10
7
5
1

44
136
160
181
283
285
4
10
14
5
3
54
59
22
5
2
18
2
23
3
220
47
76
104
173
174
48
72
229
230
21
22
231
232
90
118
43
214
251
14
252
137
159
162
274
274
274
274
274

Page 304

Sheet1

4
5
3
5
2-3

21
7
6
4
4

4
5
3
5
4

7
4
5

9-10

11

5
1

5
1

274
274
274
274
171
15
35
60
3
161
307
66
16
9
11
5
38
36
46
61
77
29
24
6
15
24
3
50
23
86
91
94
222
306
43
73
164
169
92
95
124
138
139
190
8
1
10
9
269

Page 305

Sheet1

7
6

7
6

6
4

1
2
16
6
9
3

6
9
3

11
257
9
11
93
86
4
87
165
217
140
163
9
2
105
108
198
4
5
44
170
58
166
31
32
41
45
109
4
2
8
88
9
18
10
33
102
126
127
128
34
57
167
168
270
270
270
270
270

Page 306

Sheet1

9-10

11
6

6
7-8

6
7

268
268
268
268
268
268
268
23
13
166
13
14
50
15
218
271
271
271
271
271
16
200
206
142
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
71
110
158
190
202
15
221
6
7
8
4
9
120
125

Page 307

Sheet1

Iunie
4
6
7

6
4
6
7

12

12

7-9
9
12

10
9
12

12

12

1
7
7

7
7

11

11

5
5
3

5
5
3

48
101
6
59
103
118
219
11
6
9
4
259
10
123
205
14
8
11
4
87
150
146
157
116
255
107
11
163
303
109
2
10
8
209
22
207
29
3
3
112
9
278
300
8
22
3
80
85

Page 308

Sheet1

2
5

2
5

9
8

9
8

11
2
12

11
2
12

6
2
3
10
8
Iunie

6
2
3
10
8
6

19
6
2

193
235
238
141
4
22
84
21
8
5
4
22
4
116
5
6
5
4
4
11
28
152
18
10
20
70
66
98
100
111
129
160
179
181
204
144
199
154
10
3
22
24
47
128
301
36
365
253
149

Page 309

Sheet1

2
1

2
1

2-3

Iunie

7
7
10-11

7
7
11

4
7
10

7
10

9
17
6
1
9
5-6

9
6

194
189
21
236
250
8
22
110
145
2
182
5
15
23
11
11
9
10
54
56
112
119
276
293
47
37
40
99
153
3
3
7
123
66
111
110
330
164
8
11
207
6
19
24
11
11
21
193
3

Page 310

Sheet1
9

7-8

10
1
6

10

3
6

3
6

15.1
12
12
10

12
12
10

8
5-6

22
132
7
12
29
30
55
62
75
68
96
122
5
113
87
203
213
41
152
108
239
87
182
47
185
134
141
16
5
181
15
339
13
71
8
22
75
8
200
15
22
18
202
10
60
180
15
9

Page 311

Sheet1

10

10

10

10

2-3
7
3

3
7
3

5-6
1
20
11s

6
1

2-3
1
1

3
1
11
2
6

120
192
8
147
19
256
112
113
17
45
76
54
24
177
191
72
240
7
64
135
284
286
292
294
295
8
93
5
13
22
3
14
277
9
4
5
7
114
23
28

3
11
2
6

196
212
121
9
25
8
15
11

Page 312

Sheet1
2

10
10
4
9

10
6
9

1
10

10

3
11

3
11

5
7

1
7

10
4
4

4
4

10
10
9
11-12
10
8
1
2
8
2

6
6
9
12

6
11
12

6
11
12

5-6
7

6
8

8
1
2
8

2
27
6
97
258
17
75
66
8
16
2
21
15
22
22
83
282
287
190
37
21
115
21
8
53
22
16
13
1
3
8
91
14
14
10
4
14
10
22
11
10
11
12
8
3
23
14
15
1

Page 313

Sheet1
1
11

1
11

9
10
8
3
7-8
6
4
3
5-6

9
10

5
9
9

5
9
9

11
9
8
10

11
9
8
10

6
7
10
5
5

6
7
6
5
5

4
9
10
4
2
12
9

9
10
4
2
12
9

5
11

8
5
11

7
6

22
11
61
52
10
53
50
10
2
5
13
15
9
2
2
8
12
8
10
10
195
8
10
15
9
15
11
42
8
10
15
3
10
15
14
5
52
10
309
21
19
11
9
7
5
90
17
14
18

Page 314

Sheet1
10

10

3
1

3
1
5

9
10
4

5
5
5
5
1
1
1
1
2
10

4
5
5
5
5
5

2
10

12

12

6
12

6
12

6
6
7

6
6
7

8
54
204
69
62
71
162
4
19
484
304
224
45
283
2
6
115
10
246
447
4
9
9
8
205
217
204
215
10
5
117
204
204
204
205
203
203
19
78
18
18
10
5
10
22
5
48
17

Page 315

Sheet1

5
1

12

12

9
4
4
11
12
4
8
11
9
12
4
6

12
12
12

12
12
12

4
12

4
12

10

10

4
4

4
5

16
2
3

2
3

11
12
4
8
11
9
12
4
6

48
37
10
34
33
17
27
91
17
93
16
305
306
8
10
9
10
22
22
2
4
8
245
10
10
10
55
319
32
14
102
105
300
104
105
12
4
84
8
51
18
4
23
82
5
184
5
8
8

Page 316

Sheet1
5
11
6
6

5
11
6
2

8
9
5-6

8
5
6

5
4

1
4

24
17
8
22
10
53
39
2
2
14
123
18
132
37
38
45
440
440
77
31
41
44
32
275
436
80
369
269
11
238
79
113
57
237
19
277
287
330
63
31
347
196
327
240
38
39
78
329
14

Page 317

Sheet1
3

6
4

5
7
9

9
9
9

9
9
9

5
4

5
4

6
8

6
8

2
3

2
3

2
8

2
8

5
5
5

21
325
241
43
41
41
243
14
318
40
17
137
20
281
136
134
4
7
11
114
372
10
10
11
98
98
98
4
4
210
3
20
93
405
113
270
22
3
85
22
22
49
16
55
132
296
444
284
120

Page 318

Sheet1
2
6
Vol.1
10

2
6

5
4
10
7
4
3
8
2
10
6
4
1
5

10

4
10
7
4
3
8
2
10
4
1
6

7
11
6

7
11
6

3
10
Vol.1
Vol.1
4
11
7

3
10

6-7

1
2-3

1
4

5-6
11

4
11
7

4
7
58
6
11
10
11
11
47
9
55
54
7
16
10
23
7
23
19
6
10
10
23
5
19
113
227
18
4
16
121
10
11
111
109
18
22
15
22
24
96
18
27
89
124
17
16
118

Page 319

Sheet1
5

Vol.1
Vol.1
Vol.1
Vol.1
4
8

4
8

2-3

7
3
8

7
3
8

10

10

1
10
3
9

1
10
3
9

8-9
12
4
11-12

12
4

Vol.1
10
4

10
4

18
33
60
63
92
94
19
18
9
174
13
22
22
151
44
42
8
7
44
7
7
40
7
40
8
9
41
8
42
19
134
4
6
16
8
121
189
9
10
6
10
49
50
62
19
19
154
53

Page 320

Sheet1
4
11
10
11
13
3

4
11
10
11
9

5-6

12
9
1
6
4
9
313
5

12
9

1
7-9

1
10

3
10
218

3
10
10
8

222

12

12

2
12

2
12

2
218
11

2
10
11

6
4
9
11
5

8
9
3
15
10
18
147
10
73
183
182
6
16
7
6
6
18
10
12
46
51
18
14
5
230
334
20
16
92
3
202
71
157
4
5
222
12
9
22
157
2
43
10
328
293
300

Page 321

Sheet1

5-6
11

6
11

11
3
3

11
3
3

21
10

3
7
12

3
3
12

12
1

12
1

11
4

11
4

3
12

3
12

10

10

214
24
10
278
164
19
22
10
179
14
108
10
16
5
142
479
18
13
140
8
4
22
188
19
13
163
295
134
16
5
8
69
154
271
9
5
272
268
274
275
8
11
188
41
9

Page 322

Sheet1
12

12

11
8
8
4

11
8
8
4

6
3
2

3
2

9
12
1
10

9
12
1
10

10
7
8

10
8

Vol.2
8-9
7
9

8
7
9

10
1

10
1

10

10

3
6

3
5

251
4
8
9
252
5
22
22
15
206
15
19
5
252
247
432
24
22
2
15
6
8
5
32
22
3
4
2
12
143
26
295
9
10
4
113
19
13
9
229
228
196
12
40
12
22
454
203
265

Page 323

Sheet1
272

8
5
1
2
5
5
10
8

8
5
1
2
5
5
10
8

6
9
10
3

9
10
3

6
8

6
8

12

12

7
5
4

7
5

4
5
7

5
7

4
8

4
4
5

4
4
5

319
11
116
8
7
4
22
8
15
2
10
140
18
29
9
11
7
84
23
214
4
4
212
19
263
19
11
108
264
111
11
22
146
217
106
10
61
12
14
25
109
2
118
107

Page 324

Sheet1

11
5

11

6
1

3
5
5

5
11
5
1
5
10

11
5
1

6-7
1
9
7
9
5
4
5
1
5
8
3
8-9
5

6
1

9
3
5

9
3

2
6

10

7
9
4
2

3
9

32
120
19
3
128
2
23
74
15
129
397
58
56
8
61
62
10
82
11
11
19
16
5
20
15
16
15
17
15
19
11
18
8
14
16
20
12
154
8
20
6
335
344
18
1
343
384

Page 325

Sheet1

12
7

5
12
7

5
9

5
9

11
1
7
6
8

11
1
7
6
8

1
7
9
3
10
4
9-10
7

1
7
9
3
10
4
11
7

6
2-3
1

6
3
1
5
10

10
12
21
11-12
2-3
4
5-6

12
3
4
6

8
8
5
11

4
8
5
11

9
4
11

9
4
11

182
23
9
19
245
23
3
210
15
17
23
5
4
128
22
22
11
10
19
19
29
15
92
19
18
22
488
15
18
16
26
30
20
15
18
97
91
346
31
22
22
4
66
22
107
64
22
22
14

Page 326

Sheet1
12
7
4
7
11
5
1
6
3
6
3
11
6
5
12
2
2

12
7
4
7
11
5
1
6
3
6
3
11
6
5
12
2
2

12

12

3
10

3
10

4
7
6

4
7
6

3
9
3
1
8
3
3

3
9

11s
12
4
8
2

8
3
3

12
5
8

17
18
8
15
22
21
19
15
18
17
22
16
14
14
8
24
23
58
61
63
55
57
14
122
14
163
14
14
175
14
15
16
78
16
14
20
17
14
15
19
72
69
71
342
2
11
12
21
19

Page 327

Sheet1
Iunie
6
8
6
1

6
6
8
6
1

4
6
4
12
5

5
6
4
12
5

12

12

4
3

5
5
4
3

5
4
5

10

10
5

112
2
15
22
15
15
110
11
15
21
9
19
278
11
343
390
440
22
15
316
381
5
333
104
22
261
109
22
83
115
15
195
22
66
269
339
121
42
37
48
17
214
201
106
157
16
199
135
338

Page 328

Sheet1
1
1
2

3
4
11
12
9
1

1
2

12
9
5

12
6
4
9
8
4
7

12
6
4
9
8
4
7

1
5

1
5

11
8
1
11
3

11
8
1
11

1
12
11
5
12
4
9

1
12
11
5
12
4
9

127
23
18
15
157
86
14
20
4
14
19
395
326
49
10
20
15
3
5
22
2
121
127
187
244
23
17
13
143
18
228
22
5
19
5
12
21
152
15
189
8
4
11
19
14
4
4
34

Page 329

Sheet1
7
5

7
5
5
5

11-12

12

16
11

11

11
2
3
1

11
2
3
1

6
2
11

6
5
2
7

3
1
7
8
11
3
2

1
7
8
11
3
2

10
5

10
5

15
14
22
98
398
29
95
169
119
137
128
202
95
90
7
10
18
186
22
11
22
18
233
11
234
68
289
116
337
38
22
242
22
25
66
365
10
18
11
19
5
4
18
94
20
173
22
18

Page 330

Sheet1
1
3
4
4
12
7

9-10
222
10
10
11

11
2
10
10
11

8
12
12

8
12
12

5
2
2
Iunie

5
2
2
6

4
10
5

4
10
5

5
12
3
3
7
3
1

2-3
6
3
7
10

3
6
3
7
10

5
5
12
7

18
236
12
25
22
22
119
30
27
10
10
5
174
72
22
15
4
47
169
15
8
8
10
46
110
18
11
18
15
12
13
99
21
22
18
142
14
184
298
108
25
19
14
15
19
15
160
8

Page 331

Sheet1
3
5

3
5

2
3
12

3
3
12

3
3

3
3

5
9

5
9

3
3

12
4

12
5

7
10

7
10

15
24
26
22
8
11
31
22
83
233
22
22
64
109
223
226
5
22
222
117
282
284
236
228
14
10
234
22
65
46
216
40
133
163
193
308
15
18
106
171
114
112
100
85
87
255
341
52
161

Page 332

Sheet1
3

2
4
1
5

2
4
1
5

9
2

11
9
10
1
11
3
4
3
3

11
9
10
1
11
3
4

8-9

5
11
10

11
10

17
100
96
212
9
22
15
6
260
8
18
192
10
14
19
19
14
14
8
285
286
155
19
316
197
159
519
303
60
57
59
137
340
199
61
41
336
368
20
82
341
79
355
462
63
9
9
124

Page 333

Sheet1
10
313
1
7
9

10
11
1
7

1
10
3
10

1
10
3
10

9
10
3
9

9
10
3
9
5

3
10

10

6
10
7

6
10
7
5
1

4
7-8
6
10-11
4
13
7

4
7
6
11
5
5
9
7

12
11

12

11
1
10
11

11
1
10
11

125
9
16
18
8
13
495
18
14
22
22
284
108
205
22
14
15
19
64
152
75
174
6
59
15
22
14
360
16
166
151
67
22
26
22
19
497
17
27
8
71
12
21
323
14
14
15
15
164

Page 334

Sheet1
8
9
10

8
9
10

5-6
7
2
9-10
7-8
12
9
12
6
313
9

6
7
2
11
7
12
9
12
6
11
9

9
6

9
6

11
3

11

1
8

1
8

9
10
1

9
10
1

226

08

15
10
10
280
32
18
19
27
6
9
22
3
8
17
8
8
23
148
150
138
18

11
177
5
287
78
11
23
175
276
160
22
5
21
64
20
178
23

97
93
9
47

Page 335

Sheet1

10
2
6
12

10
2
6
12

4
11
3
9
1
3
1

4
11
3
9

10
3
4
9
3
10
5
5
1
5

3
1

5
10
4
9
3
10
5
1
1
5
5

1
10

10

11
7
7

11
7
7

9
5

4
4
5

4
4
1

5
9
5
4

5
9
5
4

62
61
45
8
18
8
11
181
56
13
19
11
18
4
10
15
110
334
386
5
288
5
9
3
9
5
31
5
22
118
25
22
96
18
9
20
17
17
18
305
18
22
31
109
83
15
4
9
5

Page 336

Sheet1
6
3

6
3
5
5
5
5
5

12
12
1
11
226
11
6
6
2
3
3

5
12
1
11
08
11
6
6
2
3
3

19
10
9-10

222

5
8
5
12

11
4
3
7
8
9
6
1

11
5
2
5
5
5
5
8
6
5
12

11

7
8
9
6
1

15
15
470
493
36
27
44
145
56
31
8
18
5
17
201
91
13
22
22
9
22
22
8
7
7
273
13
122
487
54
266
489
217
7
322
7
7
496
8
292
43
22
12
11
6
22
22
3
22

Page 337

Sheet1
4
Iunie

4
6

5-6

11

11
5

5
9

7
11
12
11
12

5
7
11
12
11
12

11
1

11
1

10

10

11

11

11
11
10

11
11
10

12
17
133
5
57
23
225
437
213
260
394
342
22
64
186
237
22
16
24
11
14
167
111
103
11
23
79
17
117
20
104
22
170
115
15
22
9
99
100
102
101
167
98
109
170
192
9
163
286

Page 338

Sheet1
11

11

10
9

5
10
9

10

10

3
11
9

3
11
9

11

11

6
10

6
10

4
11

4
11

5
3

96
11
122
20
129
58
8
21
48
19
191
90
16
86
16
306
145
222
32
9
17
18
111
110
108
109
18
29
17
17
193

164
130
20
80
5
24
16
5
158
158
3
5
74
20
10
125

Page 339

Sheet1
5
5
5

1
5
5
3
4

1
5

5
5
5
4

3
4

7
11
5
5

11

5
3

11
3

11
3

16
14
9

24
78
17
7
128
1
58
124
8
10
37
8
8
126
22
27
32
8
127
2
53
4
42
46
95
116
129
2
17
30
317
130
9
17
164
19
149
128
5
159
4
12
11
29
31
9
32
2
16

Page 340

Sheet1

8
9

4
6
8
9

11
2
10
10
11

11
2
10
10
11

227
5
2
5
29
36
5
117
5
20
13
12
80
448
10
19
11
194
9
2
11
8
112
4
5
5
8
8

10
8-9
1
5
8-9
8-9
12
3
8-9
5
2
6-7
6-7
12
2
12
2
4
1
1

10
8
1
5
8
8
12
3
8
5
2
6
6
12
2
12
2
4
1
1

8
27
20
20
26
26
20
20
26
20
20
26
26
20
20
20
20
20
19
19

10
8
5-6

10
8
6

12

11

14

10
1
5
4

5
10
1
5

Page 341

Sheet1
3
6-7
4
8-9
5
8-9
5
3
4
1
2
1
1

3
6
4
8
5
8
5
3
4
1
2
1
1

3
5

3
5
5

1
4

4
4
4
4
3
4
4
4

2
4

2
4

20
26
20
26
20
27
20
20
20
19
20
20
20
453
118
138
9
9
43
82
144
378
68
42
85
114
88
25
201
88
72
92
129
91
102
219
104
105
128
195
330
309
4
6
109
274
22
116

Page 342

Sheet1
5

8
4

8
4

4
1

4
4
4

4
4
5

3
3

2
9

2
9

3
2
3

13

5
5
5
1

9
11

9
11

3
3
5
3
3

253
72
114
2
19
326
103
22
275
10
311
10
10
118
231
118
27
369
303
5
19
170
118
4
90
312
29
4
30
73
74
41
9
337
316
171
172
5
2
248
51
31
164
167
127
128
250
251

Page 343

Sheet1
2-3
3
12

10
11
9
11
4
5
8
4
4

10
11
9
11
4
5
8
4
4

12

5
5

11

11

7
9

7
9

45
111
4
170
64
135
137
4
4
5
17
8
9
8
9
23
119
230
225
21
36
267
163
126
36
62
252
233
67
21
169
9
46
256
254
72
35
169
215
9
81
20
5
152
141
22
159
10
18

Page 344

Sheet1
8
3

8
3

9
12
2

5
12
2

7
7
3

7
7
3

10

10

5
9

5
9

4
10

1
3

12

12

10
5

10

4
9
2
9
3
11
4

4
9
3
9
3
11
4

289
3
15
172
94
310
3
17
11
226
22
17
4
273
5
200
32
199
200
16
187
22
22
133
223
23
19
323
139
21
117
43
5
474
5
174
14
2
322
9
171
8
3
8
5
5
9
6

Page 345

Sheet1
9
1

9
1

12

12

3
3
4
4
3
3
3

3
5

3
3
4
4

4
4

4
4

17
10
117
4
123
322
313
321
19
204
26
119
120
116
331
116
22
368
25
209
130
315
176
327
120
104
8
494
130
267
314
314
98
94
83
328
38
132
10
10
296
323
79
80
450
451
353
450
136

Page 346

Sheet1

5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8

9
7
8
5
11
3

9
7
8
5
11
3

5
1
1

5
1
1

448
223
253
452
95
73
448
69
70
82
83
113
82
72
73
74
72
85
83
71
70
24
75
4
4
6
7
4
7
142
95
17
4
4
76
71
70
58
199
62
233
124
118
329
213
11
216
87

Page 347

Sheet1

5
6-7

12
10
6
3

12

10-11
222
10

11
2
10

6
3

53
82
228
17
25
108
106
12
17
12
6
86
235
74
89
80
226
24
96
7
93
205
34
223
59
92
240
236

9
9
1
5-6
7
3
4
8
8
5-6

9
9
6
7
3
4
8
8
6

99
117
138
16
13
15
18
14
14
3
8
10
17

3
8

3
8

19
12

Page 348

Sheet1
1
16
3
12
11

1
3
12
11

16
2
18
13
13
64
109
111
122
122
72
177
103
238
239
209
53
84
116
67
93
97
78
69

4
4
9

10

9
2

9
2

85
196
19
93
9
231
23
112
108
61
79
20
176
181
220
242
22
116
158
18
12
105

Page 349

Sheet1
2
2

10
262
258
260
59
184

222
222

2
2

226

08

12

11

218

10

218
8

10
8

8
10-11

11

50
24
44
339
107
232
15
100
210
8
131
97
180
100
104
198
29
2
50
103
5
83
219
302
111
10
4
90
102
83
84
96
80
347
207
215
289
135
206
66

Page 350

Sheet1

5
6
2
3
3

5
6
2
3
3

19
10
9-10

222

8
5
12

11
5
2
5
5
5
8
6
5
12

11
4
3
7
8
9
6
1
4
9
7
4

11

6
10-11
2
9-10

2
11
2
11

7
8
9
6
1
4
9
7

10
8

217
97
7
22
9
22
22
8
7
7
273
13
122
487
54
266
489
217
322
7
7
496
8
292
43
22
12
11
6
22
22
3
22
12
8
8
28
153
32
12
13
15
153
42
115
6
44
4
22

Page 351

Sheet1
4
3
11

4
3
11

1
2
12

1
2
12

2
3
15.1
10

2
3

12

12

2
2
9

2
2
9

5
9
11
10
9
10

5
9
11
10

2
8
5
6
10
9
12
10

10

8
5
10
9
12
10

22
22
22
7
226
215
22
22
11
258
87
286
8
13
10
54
14
11
20
25
155
10
222
440
22
77
4
11
22
76
17
3
12
7
12
16
96
19
21
8
138
2
4
9
9
10
8

Page 352

Sheet1
9
12

9
12

7-9
3
3
7-9
1

10
3
3

5
7
3
10

5
7
3
10

11
3
6

11
5
6

4
2
11

4
2
11

6
7
10

6
7
10

2
8

2
8

8
4
6
10
10
1
4
5
3
7

8
5
6
10
10
1
4
5
3
7

3
7

3
7

43
20
10
16
12
24
24
1
24
164
8
13
24
24
97
24
12
24
116
24
23
24
101
24
172
172
24
24
24
166
24
24
173
24
106
24
24
24
24
24
24
24
19
24
24
122
24
12
150

Page 353

Sheet1
6

11
12
3
4
1
8

4
1
8

3
4
3
9

3
4
3
9

2
3

7
3
7
1
5
7-8
4

7
3
7
1
5
7
4

4
4
7
5
4
6
1
8
12
9
2

5
4

10
11
5
12
1
12
5
10

10
11
5
12
1
12
5
10

4
1

9
2

13
151
186
90
9
8
12
22
8
8
62
8
9
10
12
93
19
3
178
6
8
8
22
22
35
7
89
19
248
15
22
22
10
10
4
18
6
20
16
2
94
18
19
2
2
20
10
11
22

Page 354

Sheet1

9
226

9
08

5
1

5
1

5-6

5
1
8-9
8
6
2
218

8
8
2
10

10

10

10

192
98
159
190
22
246
12
29
352
10
10
60
65
22
346
2
30
11
20
15
17
80
236
3
126
128
529
291
133
23
81
236
361
275
274
359
358
253
18
265
347
90
14
93
224
86
87
112

Page 355

Sheet1
3

4
4
2

3
4

3
9
3

5
6

5
6

4
10
4
15
4
4

22
107
224
53
96
95
78
2
380
381
469
379
233
113
287
137
349
332
224
271
360
272
5
318
326
81
8
38
472
130
4
4
336
283
240
21
103
4
102
69
43
269
325
470
32
327
131
76
358

Page 356

Sheet1
357
359
10-11

11

4
4
3
4
4
4
10

10

11

15

9
2
3
7-8
11
13

5
9
2
3
10
11
9

4
4
4

254
285
232
238
97
461
101
303
16
99
100
284
334
4
352
7
353
28
186
172
173
25
318
150
350
292
292
227
292
294
98
292
302
272
270
17
3
4
21
3
29
386
55
58
10
384

Page 357

Sheet1

5
4

4
12

12

10
12

10
12

7
6

6
5
5

4
4
2
1

4
4
4
4

1
5
4
4
4

1
5

239
241
199
4
257
2
257
131
19
257
14
18
129
5
18
23
153
447
462
222
224
251
266
242
13
209
210
210
213
214
209
206
186
286
289
199
212
214
215
189
196
48
20
19
216
218
217
158
211

Page 358

Sheet1

8-9

8
21

2
10
8

2
10
8

8
3

5
4
15

25
251
62
250
262
186
24
48
24
12
108
24
156
24
12
24
304
342
338
351
88
121
366
471
17
160
14
306
5
57
130
28
43
282
294
10
25
112
18
118
82
355
135
465
125
122
120
363

Page 359

Sheet1

6
6

6
6

9
8

9
8

11
11
3
5

11
11
3
5

11
4
1
8

11
4
1
8

1
8

1
5

5
1
5

10-11
5
4
1

11
5
5

7
7
8

7
7
8

126
123
103
4
4
15
76
32
171
8
22
120
22
22
5
9
14
13
12
10
8
134
95
3
149
7
26
19
4
12
17
88
22
22
166
94
114
40
25
9
16
22
52
15
32
309
17
20
20

Page 360

Sheet1
9

11

5
6-7
9
2
9

5
7
5
2
9
5

5
9

9
5
5
5
5

10
2
7-9
12

5
5
5
5
5
10
10
12

7
273
22
112
24
84
56
166
9
19
22
10
18
387
323
331
27
247
356
67
349
358
139
8
324
118
259
368
427
126
121
121
353
15
373
352
190
354
355
66
5
16
25
163
4
258
260
354
161

Page 361

Sheet1

6
4

6
4
5

2
2

7
2
10
8
7

7
2
10
4
7

10

10

9
5-6

9
6
5
5

7
2

12
3

12

41
154
314
315
354
265
67
354
328
362
4
4
195
315
314
339
114
229
20
10
8
11
19
16
11
321
8
31
193
236
486
22
22
59
488
3
178
18
311
489
311
309
315
307
309
19
70
307

Page 362

Sheet1

3
7
11

11

12
10
1
11

12
10
1
11

11
1
4
7

11
1
4
7

10
9
2
3

5
10
9
2
3

2
2

2
2

11
3

11
3

5-6

6
5
5
3
9

3
9
11
18

11

11

11

123
315
51
103
69
50
20
333
2
6
11
16
18
22
73
145
19
19
10
22
25
136
187
93
312
18
11
4
22
172
18
8
490
12
9
251
29
173
285
11
18
51
22
18
165
21
22
22
296

Page 363

Sheet1

4
3
5

4
3
5
5
3
12
5
6

3
9
3
8
1

3
9
3
8
1

3
12

5
5
5

5
4

11
3
5
2
11
9
11

11
3
5
2
11
9
11

10
9

10

4
12
5
5
3

4
12
5
5
3

300
220
32
284
10
21
7
326
18
22
287
22
170
212
13
12
19
4
4
19
240
295
374
363
52
333
154
20
141
94
227
17
23
19
17
3
16
11
22
22
7
15
22
310
13
8
10
7
22

Page 364

Sheet1
4
8
5

4
8
5

10

5
5
10

9
5

5
9
5

6
6
9
3
1
4
12
2
2

6
6
9

9
7

9
7

1
4
12
2

5
4
10
10
10
8-9
12

4
10
10
10
9
12

Vol.1
2-3
Vol.1

13
18
20
120
329
366
22
122
309
7
22
32
22
96
18
9
9
68
22
5
18
19
16
206
12
16

186
19
486
244
107
22
16
6
18
11
22
181
22
49
148
14
133

Page 365

Sheet1
6
9
5

6
9
5

4
10

4
10

5
10
3
7
Vol.1
6
Vol.1

1
10
3
7

4
2
8
3
8
10
5
Vol.2

4
2
8
3
8
10
5

7
3
14

5
3
5
3
5

12

12

3
10
4

18
15
13
175
85
10
22
82
82
80
9
22
5
19
67
18
72
127
22
22
6
24
8
7
22
8
90
60
58
415
30
70
16
25
246
212
337
13
358
267
223
362
96
350
112
16
21
136
205

Page 366

Sheet1

12

12

7
1

2
8
10

2
4
10

3
3
8

5
7

5
7

3
4
9
4

4
9

1
11-12
10
17
1
9
3

1
12
10

9
3

216
38
18
119
30
67
114
214
206
374
16
21
12
20
86
88
2
244
7
8
3
62
2
4
323
269
270
93
278
87
44
11
169
22
49
280
170
47
48
51
21
4
9
22
13
22
10
134
93

Page 367

Sheet1

10
4

10
4

12

12

6
8
1
6

6
8
1
6

9
8
11

9
8
11

9
6
11
15.1
5
8-9
12
12
1
1
1
4
5
5-6
8
4

9
6
11

9
2
1
2-3
9
6

9
2
1
4
9
6

5
9
12
12
1

4
5
6
8
4

133
167
22
91
2
13
168
310
4
335
20
11
4
8
46
121
22
9
13
58
10
22
10
5
10
22
21
19
22
6
13
24
22
38
12
9
123
352
22
6
17
46
18
9
116
22
351
36
22

Page 368

Sheet1
1
7

1
7

1
1
1

2
12

2
12

9
4

9
4

12
8-9
12

12
8
11

5
12
7

1
12
7

7
3
12
12
8

11

11

8
3

8
3

12
12
8

3
18
335
19
102
18
171
8
22
12
46
9
17
137
134
157
21
8
135
22
65
5
32
4
125
150
10
9
8
152
22

22
2
8
8
8
52
310
10
136
10
54
9
52
9
10
118

Page 369

Sheet1

11

11

12
3
10
11
9

12
3
10
11
9

11
4
3
1

11
4

12
11

12
7

9
3
2
6
3
5
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

9
3
2
6
3
5
2

134
41
45
135
8
112
8
4
16
10
2
23
2
11
26
9
120
80
16
26
182
254
2
18
3
3
2
3
6
96
95
63
132
77
108
111
106
85
88
92
91
129
104
105
128
118
116
120
82

Page 370

Sheet1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
12
8
1
3
5
1
1
9
1
10
10
10

12
8
1
3
5

9
10
10
10

83
113
82
71
70
72
73
74
72
79
80
83
131
130
121
114
103
102
69
93
68
133
97
101
99
100
132
125
122
123
112
127
96
19
15
9
22
10
328
16
255
8
245
22
9
8
167
163
50

Page 371

Sheet1
2
5
9
10
2
2
1

5
9
10
3
2

3
1

13
4
1

1
1

2
10
1
1

2
10

4
2
2
2
2

6
12
12
4
9
222
4

6
8
12

2
10
7
4
11

9
2

5
2
5
10
7
4
11

52
15
73
6
22
18
33
15
69
182
22
80
78
7
316
71
148
79
63
188
188
6
10
65
66
180
19
283
291
283
291
169
22
5
22
317
20
92
130
80
42
263
254
22
255
22
22
10
22

Page 372

Sheet1

12
12
8
8
1
8
1
2
7
8
3

12
12
8
8
1
8
1
2
7
8
3

5
5
10

10

1
5
5
222

5
4
5

4
3
8
2

4
3
8
2

178
180
22
22
22
5
2
9
17
16
21
22
22
169
171
139
485
90
22
320
5
107
279
115
94
232
262
264
47
19
228
272
105
17
22
2
10
176
149
331

10
5

10
5

347
267
16
23
159
22

Page 373

Sheet1
9
8
9
3

9
8
9

5-6

2
8
9
5
7
3
4
2
8

2
8
9
5
7
3
4
2
8
5

8
8-9

8
9

6
8

6
4

9
6-7

8
8
8
259
262
266
103
136
328
311
24
25
162
20
55
154
20
55
22
24
16
11
18
21
15
22
11
20
10
258
536

331
222
4
29
236
10
9
335
21
25
321
324
208
415

Page 374

Sheet1
9
8
8
8
3

9
8
8
8

1
1
1

1
1
1

10

10
5

4
8
4
12

8
8

21
8

5-6

12

12

16
7
10
18
39
370
12
12
12
150
189
360
413
337
398
391
414
216
157
404
67
6
209
10
334
97
113

50
90
14
12
20
14
6
12
133
244
367
18
16
150
31
192
6
132
55

Page 375

Sheet1
10
4
14

10
4

5
4

5
4

3
10

10

7-8
4
11
9
1
8

10
4
11
5
1
8

7-8
6
11

10
6
11

6
12
12
12
12
1
9

12
12
12
12
1
5

3
11

3
11

9
10
1
9

5
10

6
4

11
20
9
68
120
14
8
362
42
15
5
362
6
22
9
15
9
3
170
6
10
16
363
57
8
91
1
10
10
10
10
10
14
87
88
8
49
21
17
38
16
11
23
15
354
144
224
22
22

Page 376

Sheet1
8
4
8
7-8
11

8
4
8
10
11

11

11

11
6
9
3
7
7-8

11
6
9
3
7
7
5

5
5

5
5
5

6-7

7
3
4

7
3
4

12
7-8

12
10

4
7

11
5
4
10
5
1
5
7

11
5
4
10

5
7

131
22
4
8
6
23
182
17
72
5
22
16
2
22
5
484
182
362
158
2
1
41
63
25
242
11
7
8
107
144
262
123
191
22
7
78
113
8
14
349
10
10
10
16
6
23
18
22

Page 377

Sheet1

10
14
1

10

2-3

2
11
15
10
16
2
6

2
11

3
5
1
1
1
12
2
2

3
5

10
2
6

12
2
2

17
5
15
4

7-8
1
13

6
2
3
3

6
2
3
3

284
54
6
175
138
128
172
5
142
2
6
15
353
46
336
8
17
5
9
8
22
11
174
10
22
16
8
14
9
9
18
29
16
107
8
6
8
336
12
16
9
64
177
127
311
22
9
22
22

Page 378

Sheet1
19
10
9-10

222

5
8
5
12

11
5
2
5
5
5
5
8
6
5
12

11
4
3
7
8
9
6
1
4
10

11

4
1
2

4
1
2

7
8
9
6
1
4
10

4
3
4

4
3
4

2
5

2
5

8
7
7
273
13
122
487
54
266
489
217
7
322
7
7
496
8
292
43
22
12
11
6
22
22
3
22
12
16
47
48
161
218
28
2
20
16
193
242
74
191
14
17
22
162
16
155
17
10

Page 379

Sheet1

11

11

4
6
11

4
6
11

3
4
9
8
7

3
4
9
8
7

1
10

1
10

3
6
6
4
9
7

6
6

11

11

12

12

9
11
1
10

5
11
1
10

4
11
1
12

4
11

9
7

12

15.1

8
6
3

8
6
3

161
171
16
207
16
8
20
163
10
24
9
9
7
34
6
2
111
11
52
126
9
9
22
7
13
12
88
9
198
162
8
11
22
8
46
8
5
9
3
62
15
43
109
6
10
11
81
11

Page 380

Sheet1
4
10

4
10

10
10
5
15.1
1
3
1
12
12

10
10
5

10
12

10
12

2
10

2
10

12

12

2
8
3

10

10

1
3
12

2
11

11

11
11
12
10
2

11
11
12
10

3
5
21
5
5
22
9
4
16
7
5
25
79
80
5
8
146
346
288
6
5
346
6
157
4
112
21
17
12
88
21
70
6
87
45
36
9
35
17
240
163
39
274
275
5
8
19
11
7

Page 381

Sheet1
4

2
6
218

11

11

10

12

12

1
12

1
12

4
4
222
4
4

11

11

37
16
97
85
13
11
89
138
34
48
110
2
84
337

294
80
231
11
87
11
22
229
4
4
96
23
27
38
39
35
247
245
507
249
260
14
250
251
249
5
236
239
241
243
241
244
244

Page 382

Sheet1

4
10
8
6

4
10
8
6

11
1
3
11
1
8

11
1
3
11
1
8

5
7
1

5
3
1

10

10

2
4
7
10

2
4
7
6

11

11

5-6

6
5

8
2

8
2

240
238
239
197
255
242
206
203
160
126
108
144
8
8
20
9
19
8
9
5
20
18
9
4
2
25
13
29
22
114
17
216
9
17
5
31
311
309
17
8
7
412
183
10
16
186
8
19

Page 383

Sheet1
2
11

11

8
Vol.2

2
9

9
5

1
1
3

1
1
3

5-6

8
3

8
3

12
11
6
1

12
11
6
1

18
4
285
23
209
4
113
64
381
64
141
140
265
11
310
19
15
211
247
228
224
230
166
229
20
256
257
19
19
18
199
5
21
245
33
84
18
176
165
257
20
13
5
6
154
12
11
4
11

Page 384

Sheet1
8
2

8
2

9
9
8-9
2
7-8
1
2
5

9
9
9
2
7
1
2
5

12

12

1
3

1
3

8
2
6
7
5
4
7
6
12
3
11
4
9
4
8
12

8
2
5
6
7
5
4
7
6
12
3
11
4
9
4
8
12

2
7
7

2
8
8

7
2
4

7
2
4

4
8
52
4
4
3
12
3
16
19
9
154
180
10
130
18
6
209
5
22
34
5
10
5
22
20
4
11
4
5
13
4
17
17
15
44
22
82
52
58
59
50
22
17
19
135
5
4
19

Page 385

Sheet1
6

12
10
12
8

12
10
12
8

9
11
7

9
11
7

7
9
12

7
9
12

10
7

10
7

8-9

2
3

2
3

10-11
6
6
8
2
1

11
6
6
8
2
1

4
229
225
223
4
5
16
5
54
10
22
17
11
40

5
21
16
110
8
21
219
20
46
17
20
56
39
72
73
21
42
43
22
5
22
22
4
8
35
221
217
217
274
216
216
216

Page 386

Sheet1

11
10
1
6

11
10
1
5
6

7
4

7
4

3
222

3
2

229
220
233
119
59
225
226
267
64
273
221
118
6
224
227
227
223
267
226
267
11
11
22
380
19
38
82
235
239
22
221
18
72
234
22
8
234
232
231
252
9
61
33
19
221
254
254
226
5

Page 387

Sheet1
9
10
7

9
10
7

6
6
8
4
3
12

6
6
8
4
3
12

3
12

3
12

5
10
9
2
3

5
10
9
2
3

7
7

7
7

3
4

3
4

11

11

11
11
3

11
11

8
9

8
9

4
4
4
107
18
4
4
15
14
18
103
5
116
10
22
130
31
154
22
22
6
3
19
93
22
8
4
17
17
6
25
334
22
51
48
21
53
444
252
202
170
275
274
6
23
112
445
6
9

Page 388

Sheet1
11
3
12
6
4
7
3
3
4
2
5
1

11
3
12
6
4
7

4
2
5

7
1
1
10-11
11-12
4

11
12
4

10
7

7
12
1
4

7
12

2
5
1

2
5
1

11-12

12

5
5

23
2
8
8
14
16
6
12
2
6
14
8

6
5
13
12
18
10
106
12
2
140
2

7
16
2
10

2
16
21
54
14
170
371
460
285
284

Page 389

Sheet1
1

3
15.1
3

7
4
12
1
7
4
3

7
4
12
1
7
4
3

3
6
8

5
6
8

146
15
5
11
22
12
14
13
106
10
16
22
9
14
11
22
178
134
14
5
8
148
49
64

2
175
2
4
8

5
5
5

5
5
6

8
2

8
2

1
3
2
10
10
7
9
10-11

3
10
10
7
9
11

22
6
252
19
11
7
180
192
11
195
22
22
61
158
15
22
10
5
9
11
21
14

Page 390

Sheet1
8
Vol.2
4
3
2
9

10-11
4

11
4

2
9
2
7

2
9
2
7

12
9
8
14
9

12
9
8

10-11
10
7
8
7
6
6
5
10
1
9

11
6
3
4
7
6
6
6
10
1
9

12
7

12
7

4
3
2
9

139
5
75
2
5
19
22
277
197
18
142
17
54
7
277
140
17
3
108
6
11
22
22
141
22
22
8
24
22
55
71
3
26
21
17
6
22
22
14
7
15
20
278
7
280
66
18
22
143

Page 391

Sheet1
10

10

10-11
7
6

11
7
6

12
7
10
10

12
7
10
10

4
5
11
4

4
5
11
4

8
11
11
7

8
11
11
7
5

10-11

11

1
7
6

1
7
6

15.1
12
10
8-9
6
6
11

12
10
8
6
6
11

2
7
3
11

2
7
3
11

7
6

7
6

22
44
68
11
20
2
270
12
2
11
22
148
8
13
10
17
6
22
11
8
21
20
14
132
441
210
18
237
19
3
10
47
190
25
58
8
16
10
22
8
19
13
17
18
19
7
240
10
16

Page 392

Sheet1
7
4

7
4

13

10
8

10
8

19
17
301
240
22
326
285
201
24
159
240
20
18
7
244

2
8
4

2
8
4

10
22
15
22
237
10

22

9
3
2

9
3
2

18
22
22

75
14

238
55
202
245
150

Page 393

Sheet1
8
6
7
12
7
3
11

1
7

1
7

1
11

1
11

12
7
3
11

12
4
1

12
4
1

10

10

4
3
7

4
3

10

10

15.1

5
20
12
16
6
2
14
40
8
2
166
4
22
18
7
3
37
266
138
16

176
51
9
7
22
239
16
70
239
39
14
80
5
266
19
8
17
343
5
34
244
23
247
156
110
327
227

Page 394

Sheet1

5
8

4
3
10

4
3
10
5

2
5
10
5

10

6
7
4
9

6
7
4
9
5

3
8
5

3
8
5
5
7

7
2
6
8-9

2
9
5
5

86
283
251
209
256
218
239
22
11
330
17
81
22
22
11
335
156
164
22
311
5
96
92
472
99
14
2
2
7
22
264
195
22
2
22
130
9
104
22
23
29
316
224
44
250
302

153

Page 395

Sheet1

5
3

3
9
3

9
5

11
5

5
5
4
5
5
5
9

3
3

15.1
5-6
1
1
8
9
1
1
3

6
1
1
8
9
1
3

63
177
64
115
18
207
481
140
281
81
5
280
57
20
8
273
20
285
167
363
21
18
3
65
281
281
68
441
442
21
29
16
10
10
2
72
16
13
154
252
21
257
224
298
84
290
106
108

Page 396

Sheet1
4

4
5

3
3

1
4

5
5
5

11

11

1
12
10

1
12
10

9
8

9
8

3
5-6

3
6

228
2
19
276
256
226
324
22
186
187
121
10
95
115
73
269
20
134
360
132
119
118
117
208
63
67
17
45
4
22
2
215
22
19
135
11
412
293
299
213
377
88
121
336
253
206
19
30
132

Page 397

Sheet1
12
338
218
234
226

08

3
3
3
8-9
10-11
11

9
11
11

8
11

8
11

8
5
5

4
9-10

4
11

5
6
5
9
4
2

6
5
9
4
5
2

52
89
97
96
114
29
30
22
40
212
105
206
242
119
221
485
8
18
253
20
286
201
89
184
42
165
18
8
22
174
308
118
361
17
47
229
338
335
11
9
9
22
522
8

Page 398

Sheet1

5
5
5
5
6

5
5-6

5
1

4
5

7
3
8
1
8
3

7
3
8
1
8

237
153
209
239
322
76
110
316
211
79
83
81
416
57
284
255
253
254
444
443
317
443
169
186
111
10
174
60
25
117
30
195
187
445
22
111
10
290
111
261
66
59
6
22
22
22
20
252
63

Page 399

Sheet1
4

4
5

8-9
2
7

9
2
7

2-3

218

10

10

10

6
8
1
11

6
8
1
11

9
2
2-3

9
2
3
5

4
11
1

4
11
1

218

5
10

62
18
76
139
5
9
16
59
178
22
38
36
133
262
8
113
147
8
286
56
3
22
16
17
244
11
5
21
303
165
332
219
37
22
284
223
4
22
22
184
9
188
340
133
175
305
485
267
60

Page 400

Sheet1
5
5
5
5

9
4
12
2
2

9
4
12
2
2

4
9

4
9
5
5

2
7
8
12
4

2
7
8
12
4
5
5
7

6
9

6
9

8
12

8
12

3
8-9
9

6
3
8
9

10

10

172
224
276
490
106
86
129
31
26
9
19
22
22
22
147
22
22
332
300
465
11
317
39
169
2
20
21
6
6
521
202
22
204
28
314
172
146
22
18
171
5
16
128
12
4
24
11
134
9

Page 401

Sheet1

5
8
8-9

5
8
9

11

11

9
9
11

9
9
11

5
5-6
5

1
10

6
5
5
5
5
5
1
5
10
5

4
12

4
12

7
4
4
9
7-8

7
4
4
9
10

174
130
112
18
5
6
60
141
144
181
173
21
4
185
11
22
22
227
195
77
152
7
263
10
51
91
277
22
336
19
361
272
22
22
307
95
284
39
44
85
18
22
9
15
11
26
205
54

Page 402

Sheet1
10

10

6
8
8

6
8
8

10

10
5

3
3

4
9
11
4
9

5
4
9
11
4
9

4
6

4
6

9
5

8
8

8
8

11
11

11

10

10

22
172
9
22
19
94
17
342
402
167
87
108
108
245
392
5
22
23
5
22
177
132
263
22
129
256
4
8
76
19
62
77
10
107
159
20
208
108
18
110
11
22
281
66
6
10
341
19
10

Page 403

Sheet1
1

11
7

11
7

11

11
5

3
1
6
13
11
12
1
12
5-6
4
8
8
9
7
15

6
11
12
1

6
5
8
5
8
9
7

3
3
12
6

5
3
12
5
6

12
7

12
7
5

328
10
44
8
22
60
10
318
106
26
10
16
19
11
9
18
4
13
25
22
179
11
18
21
6
51
116
278
107
407
19
108
7
411
8
231
135
136
22
22
165
30
61
18
78
3
20
130
22

Page 404

Sheet1
2

5
5

19
131
18
164
221
77
190
214
214
208
279
216
53
320

1
3
11

1
11

10

5
10

10-11

11

12

12

5
3

5-6
4

238
128
14
93
22
172
65
18
56
25
24
87
19
183
17
211
19
88
120
51
8
191
194
18
46
250
247
126
16
229
35
38
30
114

Page 405

Sheet1
10
9
4
1
11

10
9
1
11

5
12
11

13

8
11
5
5
5
9
5

4
4

4
4

5
5
5
5

235
5
7
288
9
17
261
193
236
332
182
375
13
15
223
181
433
23
60
88
17
255
125
8
9
135
10
266
260
263
346
18
408
175
82
140
215
94
213
501
145
185
22
178
248
22
114
314
157

Page 406

Sheet1

1
19

11

11

18
12
9
10
11
7
15.1

12
9
10
11
7

4
5
5

12
12
6
11

12
12
6
11

10
222
247
153
107
20
15
158
183
183
8
14
218
61
150
17
58
10
131

283
246
311
24
220
11
10
4
4
9
21
152
14
385
129
9
39
106
307
238
103
153
22
4
18
8

Page 407

Sheet1
9

5-6

18
188
17
37
101
10
456
150
30
322
200
226

1
226
226
4

9
1

13
4
8

08
08
4

5
9
5
5
9
4

5
7-8

5
7

5-6

218
2

10
2

218

10

222

256
69
46
2
384
384
80
4
116
376
21
8
14
213
22
271
2
38
10
3
60
230
312
12
304
302
70
19
169
48
227
156
170
171
100

Page 408

Sheet1

2
1

3
1
5

12
12

12
12

12
3
1
2
3
4
8
4
4
6

12
3
2
2
3
4

8
3
1
11-12
2-3
2
3

8
3
1
12
4
2
3

4
4
6

4
3
3

7
3
3

7
3
3

304
274
30
22
373
45
219
5
251
11
319
261
8
16
160
90
69
73
54
79
115
48
13
18
10
9
15
5
16
18
19
10
165
17
16
10
24
26
16
11
477
68
130
181
5
89
9
14
10

Page 409

Sheet1
6

8
2
2-3
7
4
9
6-7

8
2
3
7
4
9
6

12
4
10
10
2-3
14
1
3
3

12
4
10
10
4

6
9
7-8
3
5
6
11

6
9
7
3
5
6
11

1
5
12
4
2
5

1
5
12
4
2
5

7
7

7
7

6
9

6
9
5

1
3
3

8
55
5
5
15
19
2
18
13
153
8
18
17
2
41
5
18
5
3
44
13
8
20
2
8
15
21
3
46
46
11
2
3
6
15
11
182
155
119
16
18
5
67
162
45
20
23
239
258

Page 410

Sheet1
8-9

5
9

10
8
6
9
11
7
5

10
8
6
9
11
7
5

4
10

4
10

5
5

12

11
5

5
7

12
4
9

12
4
9

380
3
241
20
20
9
20
20
8
12
17
49
12
8
54
19
38
41
191
513
530
46
338
288
9
256
30
95
399
201
15
388
265
205
144
310
175
112
109
139
5
22
20
250
185
105
492
6
259

Page 411

Sheet1
10
10
9

5
10
10
9

12

12

6
6
6

5
6
6

1
7

1
5
7
5

5
5
2

7-8
7

7
7

7
2
1

7
2
1

6
9
6
1
11
8

6
9
6
1
11
8

8-9

5-6

206
22
17
22
234
273
240
22
141
249
22
22
15
87
169
19
236
219
12
194
18
187
314
324
226
210
22
128
36
8
42
9
20
8
35
230
415
30
43
22
8
22
20
22
22
213
3
131
41

Page 412

Sheet1
5
5

3
5-6
4
3

5
5
3
6
4
3

11
11
4

11
11
4

9
3
11
5-6

9
3
11
6

4
21

5
5
6
6
6
6
6
5
6

21
6
6
6
6
21

6
6
6
6
5
6

21
6
6
21
6

214
220
168
71
230
251
22
5
5
22
231
19
9
22
4
323
22
18
18
35
176
273
257
24
5
8
5
6
10
24
24
8
24
3
9
13
7
23
1
12
3
1
22
11
25
6
2
23
4

Page 413

Sheet1
4
4
4
21
4
21
21

5
5
6
5
6
5

6
6
6

2
7
1
2

7
2
2

4
1

12
10
8

5
12
10
8

12

12

2
4

3
5

2
8
11

11

25
22
7
25
10
25
24
22
22
9
2
2
198
92
166
19
365
306
179
270
90
10
5
4
42
381
28
476
249
289
306
100
4
4
18
315
276
5
300
30
16
135
128
15
18
22
46
158
195

Page 414

Sheet1

5
9

2
5
5
5

5
8

5
6
9

12
3
11
1
4
11
9

12
3
11

1
10

1
10

4
6
5
8-9

5
4

4
11
9

5
8

140
41
20
196
196
4
194
9
270
476
282
341
222
155
371
141
327
348
290
215
74
10
161
337
1
22
314
9
21
3
22
13
9
85
86
22
8
88
296
22
23
22
24
87
289
8
22
326

Page 415

Sheet1
4

4
5
5
5

6
6
11
12
4
9
7
1
19

6
2
7
12
8
4
7
1
5

3
8

7-9
7
7

5
10
7
7

10

10

11
9
4
10
6
2

11
9
4
10
6
2

11
5-6
10
7

11
6
10
7

265
8
306
298
155
525
36
22
28
28
20
6
9
4
18
18
12
208
163
31
14
152
144
188
11
8
10
148
3
295
22
102
99
9
23
9
11
5
22
137
22
308
9
31
10
24
269
268
268

Page 416

Sheet1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

354
252
82
104
410
389
392
126
414
365
484
447
304
440
440
436
405
454
263
264
129
397
384
23
488
390
440
381
333
261
395
98
398
119
242
519
495
462
64
360
497
40
44
18
36
31
386
118
470

Page 417

Sheet1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5

493
27
145
474
507
487
266
489
496
217
437
394
237
58
448
43
453
330
309
253
311
231
312
73
74
41
316
164
250
251
163
36
310
323
474
322
313
321
315
327
494
314
314
323
199
450
451
353
450

Page 418

Sheet1

5
5

5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

448
452
448
69
115
380
381
469
379
529
258
325
470
327
254
476
273
280
281
251
153
447
462
251
251
250
262
304
351
471
282
465
88
260
247
358
324
368
427
352
190
354
355
66
323
259
328
362
262

Page 419

Sheet1
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5

195
193
236
257
257
257
486
488
489
312
490
173
285
326
287
295
374
52
94
329
366
309
486
282
287
244
415
70
246
337
350
361
275
274
359
358
271
360
272
254
326
255
139
485
107
279
47
272
274

Page 420

Sheet1

5
5

5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

490
472
485
536
336
404
216
209
398
391
415
413
414
334
252
158
484
466
479
337
444
443
443
412
34
380
371
460
412
441
522
214
216
182
223
181
433
218
330
335
311
96
472
264
130
316
44
115
481

Page 421

Sheet1
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

57
273
285
167
363
186
441
442
298
19
134
132
293
338
201
184
338
485
416
317
169
111
25
445
290
267
76
303
332
276
490
86
224
332
300
465
521
202
77
263
51
91
277
336
361
402
392
159
318

Page 422

Sheet1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

179
407
411
53
165
65
474
284
286
233
296
444
375
60
175
346
408
501
39
106
456
80
116
376
373
477
269
492
380
239
513
530
256
399
144
206
249
194
314
226
210
415
220
168
230
251
257
100

Page 423

Sheet1
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5

5
5

41
357
341
476
222
74
358
359
337
306
155
525
208
188
456
253
265
347
108
28
524
204
320
303
461
460
334
366
367
365
468
467
319
319
333
143
66
235
232
318
317
474
318
48
61
326
343
367
161

Page 424

Sheet1
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

458
317
258
499
357
467
320
372
112
464
141
327
147
302
385
387
29
101
352
353
120
170
92
121
207
259
423
404
110
84
49
172
239
315
81
45
159
149
307
292
378
85
517
435
99
146
191
511
495

Page 425

Sheet1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

79
377
401
430
382
33
89
73
22
468
344
377
328
457
280
445
91
482
122
240
339
292
292
292
294
292
302
265
113
503
425
464
387
72
535
200
198
330
421
229
417
160
492
347
477
245
342
451
349

Page 426

Sheet1
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
9
4
4
1

9
4
4
1

288
332
63
123
269
57
55
332
478
151
158
297
528
166
37
375
301
364
68
346
335
324
329
62
494
157
81
38
532
418
270
450
95
234
213
479
482
497
227
177
515
20
223
24
24
13
14
153
24

Page 427

Sheet1
10
11

10
11

9
6
7
3
3
1
10

9
6
7
3
3
1
10

12

12

1
6
2-3
4
7-8
3
4

1
6
3
4
7
3
4

12

12

4
9
12
1

4
9
12
1

2
5

2
7

2
7

10
3
2
7
10
10
7
9
11

5
10
3
2
7
10
10
7
9
11

24
24
180
24
12
12
10
24
24
24
118
12
189
16
16
23
24
40
12
24
180
24
153
24
24
20
24
264
76
22
219
222
147
8
108
294
16
2
342
28
4
18
22
22
11
9
9
3
5

Page 428

Sheet1
5
7

5
7

3
5

1
3
5
13
5
8-9
1
4
5
3
2

1
3
5
9
1
9
1
4
1
3
2

21
21
11
4
12
8
12

11
4
12
8
12

1
5

1
5

7
9-10

7
11

10
7

10
7

22
22
14
17
31
524
105
16
174
204
106
141
25
9
8
15
6
14
10
8
6
8
10
78
8
7
244
22
20
22
11
8
117
88
9
10
20
177
80
20
334
118
17
26
79
61
8
9
216

Page 429

Sheet1
2

1
15.1

10

10

4
5
5

4
5
5

5
1
1
1
7
1
6
9
6

1
7
1
6
9
6

3
11
9
10

7
9
10

3
5
7

3
5
8

7
4
9
4

7
9
4

19
8
271
8
39
8
18
321
8
183
4
8
8

9
8
18
8
11
22
16
8
9
136
64
17
177
68
17
8
4
22
27
22
9
4
73
5
15
18
39
8
164
22
321
22
14

Page 430

Sheet1
5-6
1
4
10
5
2
11-12
12

5
4

8-9
3
3

4
8
6
6

6-7
222
3
3

3
3
3

322
18
22
147
6
9

12

4
2
4
4
4
10

19

10

6
2

158
309
169
34
40
22
314
240
18
6
1
92
133
126
20
4
1
131
84
313
19
314
313
315
22
247
274
23
107
44
40
42
33
320
44
41
43
185
243

Page 431

Sheet1
4

11

11

8
5

8
5

11

11

3
9
10
11
7
11

3
9
10
11
7
11

5
3

12
7
11

8
7
11

6-7
1
1
11
8

1
8-9

1
9

2
2

1
11
8

17
338
69
19
222
127
115
233
226
330
357
362
347
115
154
15
155
3
8
63
7
3
21
21
10
11
24
16
153
24
8
102
102
15
22
8
204
9
19
16
10
2
37
10
16
16
10

Page 432

Sheet1
9

15.1
3
12
11
1

3
12
11

4
8

1
6-7
10-11

5
7
11

5
19
2
7

2
7

10
6
2

10
6

10

1
3

1
3

10
12
8
10
8
6
3

10
12
8
6
8
6
3

319
20
17
7
6
70
147
319
196
359
214
13
21
178
7
252
23
30
97
153
183
184
460
96
21
73
6
6
106
4
4
22
275
22
317
199
16
22
20
9
16
5
31
3
4
17

Page 433

Sheet1
5
7-8
7
1
7-8

5
7
7
1
10

9
4
6

9
5
6

3
11
11
1

3
11
11
1

10

10

1
6

6
1
6

16
36
10
22
12
185
188
186
5
15
22
143
323
4
4
18
2
191
11
332
191
334
11
19
16
173
310

11
5
5

11
6
6

2
1

2
1

20
17
154
366
367
149
16
5
2
93
365
104
19
152
193
8
17
227
468

Page 434

Sheet1

13
3
9

3
9

5
5

10

10

313

11

9
6
7
12
1

9
6
7
12
1

10
3

10
3

385
387
165
467
133
25
18
7
31
17
206
260
69
80
8
248
143
142
233
40
11
175
81
258
19
303
18
44
318
66
195
304
10
258
282
322
148
21
7
19
22
22
38
22
5
203
11
257
4

Page 435

Sheet1
15.1
11
9
10
2

11
9
10
2

9
5

9
5

12
1
4

12
1
4

7
7
7
3
7
11
6
9

7
7
7
3
7
11
6
9

1
9
7
12
1

1
9
7
12
1

4
3
4
Vol.2
2
8
3

4
3
4

11
4

11
4

2
6
4

2
6
4

2
8
3

140
22
22
11
16
4
55
108
5
4
22
11
5
4
81
20
12
23
19
18
22
9
13
10
22
116
5
8
22
4
4
18
18
5
120
18
10
6
182
292
8
21
69
76
54
10
18
5

Page 436

Sheet1
3
8
4
3
1
12
4
10
2

3
8
4
3
1
12
4

7-8
4

10
4

12
4
3
10
10

12
4
3
10
10

7
3
1

7
3
1

10
5
11
8
3
6

10
5
11
8
5
6

7
7
5-6
11
1

7
7
6
11
1

8
2

8
2

78
9
10
16
8
22
5
14
19
23
122
8
10
87
49
18
2
17
11
19
292
22
4
22
65
11
4
8
18
2
22
294
17
5
4
8
4
270
249
80
77
356
235
247
187
246
252
22
22

Page 437

Sheet1
1

5
3

1
Iunie

1
6

9
10-11

9
11

3
3
3
4

22
4
76
358
162
235
24
234
5
13
355
3
247
102
250
246
21
26
139
231
181
249
255
85
254
251
36
357
11
222
235
22
25
249
246
232
245
236
32
155
35
306
5
260
48
49
50
18
194

Page 438

Sheet1

8
4
4
4
2-3
9
4

5
5
4
3
5

5-6
7
2

6
7
2
5

10-11
8

11

8
9

8
11
12

11
8

6
8
4
12
7
2

6
4
12
7
2

318
317
11
259
263
233
10
12
10
22
8
21
320
53
28
6
8
232
259
261
62
263
2
9
260
9
2
261
126
260
262
121
65
217
10
22
8
264
269
63
22
53
19
9
18
22
7
7
466

Page 439

Sheet1
8-9
8

8
8

6-7
4
5-6

11
4
12
7-9

11
4
12
10

5
11

11

9
8
3

9
8

3
10

10

8
9
11

8
9
11

11
1
11

11
1
11

8
3
120
6
273
28
464
2
22
13
9
269
182
22
204
141
4
143
322
152
166
345
5
5
4
474
45
15
326
343
151
22
6
22
122
67
22
77
22
18
8
266
268
269
286
265
270
178

Page 440

Sheet1

12

12

10-11
3

11
3
5

8
15
8
8
10

10

5
5
5

6-7
4
7
1

4
7

321
267
186
273
271
268
343
266
22
271
24
7
61
367
91
262
249
264
269
267
137
9
90
3
4
66
10
22
186
10
81
10
157
163
161
48
61
252

275
15
6
7
9
159
126
18

Page 441

Sheet1
3

5
4

11

11

5
1
3

11
12

11
12

10
9
7
7

9
7
7

Vol.2

5-6

7
18

5-6
12

6
12

36
50
217
458
6
58
18
168
92
317
263
59
8
210
251
22
19
8
258
199
58
180
80
24
154
8
12
12
10
36
44
185
139
371
12
12
287
255

8
20
166
18
24
115
14
11

Page 442

Sheet1

5
10
8
12
8

5
10
8
12
8

7
3

7
5
5

7-8

5
7

2
15.1
1
5
6
7
5
7
12
5-6
5
2

5
2
1
5
6
7
5
7
12
6
5
2

7-8

8
10

8
10

145
206
209
80
499
117
262
19
16
2
2
9
10
3
126
22
357
6
76
13
467
37
171
316
320
9
24
22
21
20
20
8
2
17
16
12
21
152
37
78
256
9
143
159
13
8
240
36
22

Page 443

Sheet1
2
8

2
8

8-9

2
4

6
8
5
2
1-2
3
9
3
11

2
8
1
2
2

3
2
12

9
3
11
5
3
3
12

1
6
11
7
8
10

1
6
5
8

7
7
6
10

7
7
6
10

5
8

18
10
152
15
182
171
297
249
293
19
127
176
116
152
11
12
26
18
16
19
22
12
372
22
23
20
340
18
6
3
8
4
10
163
52
24
1
10
11
181
178
176
24
24
24
12
176
187

Page 444

Sheet1
12
2

12
2

9
3

9
3

7-8

11

11

7
6-7

7
6

4
5

226
12

08
12
5

5-6
5-6

6
6

2
3

5
10
3
8

5
3
8

201
24
24
98
24
24
147
159
24
188
200
16
107
24
215
9
26
158
85
9
141
286
158
123
85
5
327
382
29
47
47

382
198
33
25
39
4
112
4
163
16
11
23
21

Page 445

Sheet1
12
12

12
12

10
1
12

10
1
12

5-6
7
9
5
2
6

6
7
9
5
2
6

9
7

9
7

11

11

11

11

5
6

7-8
6

7
6

5
10
3
6
12

5
10
3
6
12

15
13
372
181
17
4
4
38
30
22
10
22
19
16
44
51
8
7
30
22
135
190
30
106
195

74
9
60
152
19
332
307
40
15
42
19
229
15
9
12
8
22
22
22
21
36
335

Page 446

Sheet1
11
5-6
8
9

11
6
8
9

15.1
5-6

12

12
5
9

9
2
15.1

3
3
9
4

3
3
9
4

6
3
12

6
3

2
11
10
9

2
11
10
9

2
12
15.1

2
12
5

10
38
11
19
73
9
265
7
129
46
17
22
147
10
96
11
1
49
94
24
26
22
15
10
8
279
19
5
24
195
22
22
4
4
114
4
22
2
302
10
196
113
369
9
154
32
21
319
7

Page 447

Sheet1
5

10

10

11
15.1
7
11

11

8-9

12

12

6
6
1
1
6
1
8

6
6

7
11
6

1
6
8

8
28
7
45
354
15
5
22
22
6
155
10
142
22
21
11
71
39
85
86
89
91
29
90
87
23
24
2
37
6
36
110
107
108
84
105
106
126
331
303
8
10
3
5
10
18
14
305
50

Page 448

Sheet1

9
10
8
4

9
10
8
4

12
8

12
8

4
10
1

4
10
1

2
5
9

5
9

11
1
1
1

11

3
4
14
1

3
4

74
64
70
74
21
22
22
9
100
22
9
163
8
10
9
97
344
13
8
11
34
9
213
70
144
9
20
22
32
86
8
5
10
8
33

5
1
9
9

5
1
9
9

81
77
54
67
94
83
84
20
22
22
22
22
11

Page 449

Sheet1
11

11

5
8
1
1

5
8
1
1

12

12

8
10

10

11

11

2
2
2
2
2
2
2
2
2
5-6
12

6
12

18
123
109
7
5
19
11
68
40
41
42
9
192
347
347
2
3
261
306
74
115
22
86
114
8
161
49
36
3
47
18
88
9
89
79
109
10
8
15
11
12
13
14
86
7
10
12
8

Page 450

Sheet1

1
11

11

12

12

3
8
5
4
6

3
6
9

3
6
9

13

9
2
9
8
11
7

9
2
9
8
11
7

15.1
10

10

10
2

10
2

5
4
6

113
116
78
65
100
10
15
93
124
20
122
136
9
125
8
3
8
9
8
62
92
344
29
22
10
5
165
62
22
47
96
63
22
19
21
22
8
9
19
5
53
3
5
29
38
59
38
10
8

Page 451

Sheet1
6

3
6-7

3
6

15
1
12
4

1
12
5

21
1
7

2
7

19
39
98
95
98
63
13
11
41
345
9
49
302
218
163
73
330
4
113
61
12
96
94
93
166
96
97
329
33
27
17
14
99
1
202
174
11
42
5
4
3
166
64
193
25
14
22
40
145

Page 452

Sheet1
8
11
7
10
3
9-10

8
11
7
10
3
11

12

11

5-6
5-6

6
6

8
6

9
2
6
5

9
2

12
7
15
12
2
4
11
16
10
3
4

12
7
12
2
4
11
10
3
4

3
1
12

1
12

12
1
6

12
1
6

301
16
19
19
8
6
5
17
93
7
41
14
47
47
139
120
117
120
76
160
7
10
59
11
2
1
5
89
22
8
24
18
3
9
22
4
22
22
22
161
333
68
12
10
7
172
13
9
8

Page 453

Sheet1
21
5
2

5
2

4
9
1

4
9
1

12
12
5
4

12
12
5
4

8-9

12
7
11

12
7
11

10

10

1
11

11

2
9-10
2-3

2
11
4

8
4
3
3
10
3

8
3
3
10
3

6
8
15
39
11
118
1
21
4
159
155
8
22
22
15
34
21
93
88
14
28
36
25
26
9
10
10
82
338
46
9
92
9
8
32
184
142
22
188
22
29
3
206
22
11
23
16
22
8

Page 454

Sheet1
9

2-3

2
Vol.1
12

7
11
3
7

7
11
3
7

5
9
5
2
5
5
2
11
11s
11

5
9
5
2
5
5
2
11

11
4
6
6

11
4
6
6

12

17
92
6
115
18
16
18
32
3
3
22
20
137
26
18
35
16
140
22
10
11
22
22
22
22
9
11
23
53
165
30
22
68
24
13
17
17
19
17
6
123
35
35
35
18
19
22
22
71

Page 455

Sheet1
7-8
4
8
7

6
Vol.1

6
8

6
8

11

11

5
7
8-9
8-9
10
3
8
10
5
1
11
3

7
9
9
10
3
8
10
6
1
11
3

8
7

4
5

10

10

Vol.1

71
34
12
7
22
154
28
20
6
27
57
66
61
10
20
144
22
32
3
22
11
22
9
17
22
18
22
13
22
35
23
6
15
16
70
7
28
20
46
15
64
13
59
7
62
232
6

Page 456

Sheet1
6-7

10
11
6
9

11
6
9

3
6-7
9
1
Vol.2
15.1

6
9
1

10
8
14
8
16

10
8

12

12

15.1
12
4

12
4

11
12
13
7

12
7

15.1
6-7

4
6
18

4
4

11

11

10
23
10
14
9
7
20
74
8
24
21
18
19
16
115
172
22
22
25
22
28
129
22
156
15
159
22
15
174
12
75
23
14
7
197
7
84
23
39
309
231
7
12
93
308
6
32
12
22

Page 457

Sheet1
7
10
9

7
10
9

5
8-9
11

5
9
11

11

11

1
2

10
10
4

4
9
6
4
4
12
10
1
2
4

10
10

9
6

11
6
1
2

6
2

91
18
16
22
110
16
29
17
345
74
284
16
45
248
10
225
9
46
4
9
247
146
143
194
193
195
185
191
187
189
187
197
198
13
8
24
354
356
1
8
299
17
13
242
41
20
190

Page 458

Sheet1
3
3

7
3

13
11
7
4
4
3

9
7
8

7-9
7
10
1

10

10

2
2
1

3
5-6

3
12

2
3
2
2
2
2
3
1
5

3
6
3
4

260
261
38
68
16
132
279
39
26
24
20
289
22
132
35
15
16
21
13

275
300
173
10
4
5
239
237
8
3
253
23
191
316
318
5
11
290
134
11
11
88
92
11
223
3
188
245

Page 459

Sheet1
4
10
6
4
2
2
2
2
5-6
4
12
5
4
3
4
4

10

12
8
5

2
4
4

2
8

8
2

2
2
2
2
1

5-6

12

355
17
2
358
222
162
229
87
23
359
21
17
233
191
234
239
248
36
195
204
57
72
237
61
132
11
161
173
53
19
124
104
151
138
100
3
17
27
348
141
129
158
7
195
49
91
29
77
178

Page 460

Sheet1
5-6

12

12
12

2
12
8

5
11
4

5
11
4

4
1
4
4
1
4

4
1

3
1
1

4
3
2
3
2
4
2
2
3
1
1
1
3
2
2
4
3
3

215
7
87
11
16
9
10
3
14
5
222
16
21
292
253
219
137
201
11
326
11
73
185
218
39
210
174
364
35
120
294
136
234
19
279
285
262
193
84
141
9
211
202
169
38
332
225
5
238

Page 461

Sheet1
5
1

7
2

6-7
8
3

7
8
3

9
3
11
2-3

9
3
11
4

11s

12

12

8
10
6-7
4

4
8
4
9
5-6

4
8
4
9
6

5
253
192
16
23
46
23
22
5
255
225
273
238
400
7
28
113
16
210
2
5
3
44
38
11
252
253
22
401
312
18
26
247
347
128
9
4
24
24
228
259
256
18
8
9
8
2
125
20

Page 462

Sheet1
3

1
7-9

10

54
9
176
115
14
113
5
37
44
41
41
42
144
142
72
75
39
38
39

69
30
28

58

60

13
1
10
10

1
10
10

57
144
2
18
5
439
442
66
11

Page 463

Sheet1
10

10

11
1
7

11
1
7

10
7
9
7
5
4
11
7

10
7
9
7
5
4
11
7

10
6
1

10
2
2

10
7

10
7

5
4
6
2
9
10

5
4
6

8
3
2
12
11

8
3
2
12
11

9
10

2
11

11

4
438
4
3
438
5
151
4
9
8
4
182
33
6
7
7
8
9
7
21
18
6
131
18
32
8
91
139
132
7
14
155
145
22
7
8
12
5
7
138
14
6
12
6
6
70
7
71
7

Page 464

Sheet1
1
8-9
1
8
10

10
12
10
1
3
9
1
11

10
12
10
1
3
9
1
11

11
1
1

11
1
1

7
8

7
8

7
4
2
12
9
2
5

7
4
2
12
9
2
5

6
4
7
8
3
9

6
4
7
8
3
9

10
11
12

10
11
12

1
8
10

6
18
6
12
12
158
13
159
150
16
151
24
24
24
24
12
24
24
24
169
24
24
24
169
22
22
100
169
24
12
24
24
12
24
24
152
24
24
24
24
24
19
163
180
12
16
24
147
24

Page 465

Sheet1
3
10
7
6
6
2
4

3
10
7
6
6
2
4

5
11
4
11
6-7
10
8
7
11
7

5
11
4
11
6
10
8
7
11
7

8
7
2
5
9
12
10
12
7
12
1
5
9
11

8
7
2
5
9
12
10
12
7
12
1
5
9
11

8
3
2

8
3
2

9
11
12
4
5
4
6

9
11
12
4
5
4
6

165
12
20
10
24
24
21
12
170
23
24
24
4
2
24
24
10
17
11
166
99
23
17
23
24
12
24
13
24
24
24
24
24
24
24
167
167
173
24
12
12
112
12
16
24
12
24
19
16

Page 466

Sheet1
5
4
12
10
1
10

5
4
12
10
1
10

9-10
8
11
3

11
8
11
3

4
5
12

4
5
12

9
1

9
1

7
4

7
4

10

10

5-6
4
1
9
11
5
12
11
4

6
4
1
9
11
5
12
11
4

8
2
4
3

8
2
4
3

5
5

5
5

144
24
12
24
23
24
24
110
32
24
24
8
96
180
146
24
24
24
172
112
174
24
23
180
24
24
171
24
177
24
12
24
24
24
24
16
19
160
158
24
10
9
24
162
2
23
121
156

Page 467

Sheet1
1
5
7

1
6
7

8
1
4

8
2
4

5
9

5
9

7
4
2

7
4
2

4
9

4
9

9
2

9
2

5
3
5-6
4
2
4
9
4
10
11
5

5
3
6
4
3
4
9
4
10
11
5

4
7
11

4
7
11

4
4
9

4
4
9

12
12
12
174
12
12
24
152
24
13
186
180
170
10
12
24
171
21
24
173
170
19
24
168
24
24
24
19
16
12
24
24
13
16
24
145
13
24
24
168
21
365
9
3
2
80
15
216
88

Page 468

Sheet1
1
3

2
3

15.1

3
1

5
1
5-6
2-3
11
12
4
10
10

4
1
10
1-2

4
1
10
2
5
9
12
9

9
12
9

6
4
11
12
4
10
10

2
3
1
5
1

2
3
1
1
1
5

7
7
6
2
4
10
8

7
7
6
2
4
10
8

322
3
16
326
12
323
380
16
82
22
81
340
3
122
22
29
21
16
2
9
3
42
22
16
11
7
29
22
18
18
178
23
6
22
32
22
101
41
22
95
22
200
3
6
8
5
9
11
8

Page 469

Sheet1
2
5
6
3

2
5
6
3

3
2

3
2

11
6

11
6

6
12
8
10
6-7
9

6
12
8
10
6
9

1
7
7

1
7
7

5
Iunie
7

5
6
7

7
12

7
12

3
11
7

3
11
7

11
7

11
7

5-6
9-10
8
4
12
1
8

6
11
8
4
12
1
8

6
11
19
11
377
22
8
44
128
22
19
21
3
5
22
4
11
21
90
250
22
22
11
225
18
7
3
37
103
8
10
32
108
22
22
2
92
3
28
22
3
120
11
11
22
22
11
18
22

Page 470

Sheet1
10
2
2
9
9
9
4
7
12
1
11

10
2
2
9
9
9
4
7
12
1
11

7
8
9
5
5
9
10

7
8
9
5
5
9
10

10

10

12

12

4
3
5

4
3
5

12
10
8

12
10
8

11
8

11
8

4
10
2
6

4
10
2
6

5
8
9
1

5
8
9
1

117
18
20
3
19
19
3
10
7
2
3
22
95
173
8
18
11
9
9
9
11
82
2
76
90
8
151
8
4
5
97
10
6
9
41
8
9
47
207
52
2
19
2
5
104
2
8
5
9

Page 471

Sheet1
1

4
7-8

3
7

4
6
8
9
4
1
3
12

4
6
8
9
4

6
8
9
6
10
5
2-3

6
8
9
6
10
5
3

10
1

10
1

12
8

12
8

15
16
12
11
11
5
11

12
11
11
5
11

1
11
7

1
11
7

10
11

10
11

7
8

7
8

3
12

9
100
22
20
35
15
2
18
6
9
7
2
4
7
18
2
8
10
8
20
12
12
197
5
8
75
18
19
75
22
27
2
2
2
2
3
202
2
2
2
103
24
104
108
24
24
148
24
24

Page 472

Sheet1
9
3
2

9
3
2

5
6

5
6

10
8-9
11
9
9
8-9
8-9
1
2
6
3
11
10
10
1
3

10
9
11
9
9
9
9
1
2
6
3
11
10
10
1
3

11
6
10
12
7-8
9-10
9

11
6
10
12
10
11
9

7
8
2
1
2
5
8
11
6
1
11
3
2
3
5
1
4

7
8
3
1
2
6
8
11
6
1
11
3
2
3
5
1

24
10
24
174
24
12
110
24
19
24
24
24
18
17
24
24
12
24
16
24
20
24
24
184
24
24
24
24
16
16
24
170
24
24
0
2
12
24
24
12
24
14
24
24
24
24
12
12
385

Page 473

Sheet1
6-7
1
12

12
3

12

13

11
4
3

11
4
3

4
8
11-12

8
12

12

11
1
12

11
1
12

4
3

6
2
7-9

6
2
10

16
3

3
2
12
10

2
12
10

93
9
19
23
82
4
8
83
4
33
310
21
346
22
4
4
98
140
48
384
4
16
216
147
337
25
289
111
10
5
3
95
383
8
145
11
8
19
202
45
6
39
70
73
30
9
22
10

Page 474

Sheet1

5
3
3
7
1
3
11
3
1
9
11
3
11
3
8
3
4
1
8
1

3
7
3
11
1
9
11
3
11

3
4
1
8
1

3
3
3
6
19
3
4
15.1
6
8
4
9
1
4
12
5

8
4
9

12
5

96
98
106
62
66
11
137
24
8
10
7
8
19
34
15
11
8
8
3
94
62
2
8
8
11
8
10
146
79
47
76
19
14
8
143
8
11
9
3
6
11
8
9
5
63
11
8
20
82

Page 475

Sheet1
15
4
1-2
1-2
4

2
2

5
1-2

6
2

10-11

11

222

1
5
3
1
12

1
5
3

12

12

1
9
10
4
11
4
1
1

1
9
10
4
11
4
1
1

5
8
12

5
8
12

12

2
9
56
13
15
15
110
8
34
45
8
14
126
13
178
18
314
105
100
108
102
107
101
104
110
88
78
22
22
5
18
78
57
13
103
22
22
22
6
3
8
12
8
11
4
22
22
137

Page 476

Sheet1

5
5

7
1
8

7
1
8

4
8
8
9
5-6

4
8
8
9
6

12

12

2
5

57
161
22
106
120
8
162
83
92
90
79
82
88
85
104
106
111
107
21
22
10
102
99
10
22
94
96
76
281
282
4
14
14
10
33
65
22
292
291
297
294
31
298
225
31
4
170
351
4

Page 477

Sheet1

11
6
1

11
6

5
10

6
2
2
8
5-6

6
2
2
8
6

10

10

11
1
5
7
2
7
6
4
6
9
10
6-7

11

9
5

1
2
4

1
2
4

5
7
2
7
6
4
6
9
10

200
12
50
142
13
8
275
7
12
14
178
5
15
137
54
22
6
22
7
27
47
22
35
210
6
132
6
15
22
6
22
6
12
6
6
6
22
18
68
50
22
18
126
47
22
7
17
176
131

Page 478

Sheet1
10
11
3
5
7
11
15.1
5

10
11
3
5
7
11

11
1
3
6
2
10
5
7
9
6
2-3
6
1
5-6

11
1
3
6
2
10
5
7

6
8
4
5
2
9
10
6

2
4
6
1
6

8
4

12
5
2
1
12
1
1
7
8
5
1
3
2-3

12
5
2
1
12
1
1
7
8
5
1
3
4

8
3

8
3

6
23
22
22
20
22
10
6
35
6
22
22
7
6
17
7
22
18
2
12
6
6
8
89
6
22
22
9
3
22
9
22
122
19
9
7
22
7
20
22
12
22
8
14
3
21
118
6
22

Page 479

Sheet1
10
12
2
2
12
9
6-7
6
7
4
10
10
9
12
2
1

10
12
2

3
9
5
2

3
9
5
2

12
1
10
6
1
5
8
4
8
6
12
2
5
4
4
2
6
12

12
1
10
6

7-8
9
5
5
9

7
9
5
5
9

12
9
6
7
4
10
10
9
12
2
1

5
8
8
6
12
2
5
4

6
12

7
22
18
17
22
7
18
22
22
22
22
22
6
22
6
4
41
2
12
8
11
52
6
38
7
6
22
22
10
10
22
5
6
7
22
22
6
3
14
6
20
15
62
1
22
10
6

Page 480

Sheet1

5
10
12

2
10
5
11
3

2
10
5
11
3

6-7
4
3
13
1
11
8

6
4

2
2
10
5
7
1
4

2
2
10
5
7

6
7
12

6
7
12

8
9
6
10
6
5-6
8

8
9
2
10
6
6

9
1
11
8

4
2
4
7

47
127
22
12
14
35
10
5
22
6
22
55
139
111
11
22
16
2
22
6
22
172
22
6
22
22
22
6
4
106
9
18
19
165
6
10
7
6
22
10
20
131
311
278
85
312
208
22
347

Page 481

Sheet1
3

3
2

3
2

4
15.1
8
15.1

10

10

7-8
9-10

10
11

12

11

12
11

11
11

11
12

11
12

8-9

5
11

5
11

9-10

11

3
5
7

3
5
7

3
4

3
4

16
192
17
11
324
9
196
18
7
14
161
7
125
25
18
175
15
277
16
6
190
39
4
9
198
102
23
133
41
141
6
22
112
105
22
126
102
198
9
22
7
174
17
6
46
207
7
217
8

Page 482

Sheet1

2
1
9

3
1
15.1
10

7-8
10
6

7
10

281
67
14
258
11
2
48
186
6
195
36
34
34
50
51
7
7
10
16
205
19
45
4
7
4
68

1
2

9
5
9
10
10
4
6-7
12
1
1
12
11

9
5
9
10
4

22
55
7
112
20
11
209
6
151
8
6
7
6
8
6
13

12
10
3
12
11

Page 483

Sheet1
4
10-11
11
9-10
3
7
8-9
8
6-7

4
11
11
11
3
7
9
8

10
5
5
3
1
2
9
6
10-11
5

10
5
6

3
12
8
11

3
12
8
11

12

12

11
11
4
3

11
11

9
12
4
7
2
12
8
6-7
6
11
10
10
9
3

11
5

3
5
9
12
4
7
2
12
8

11
10
10
9

12
21
7
16
6
6
128
6
6
22
5
7
16
4
11
9
174
6
6
6
124
77
35
14
119
3
6
287
4
92
19
19
7
22
11
10
7
8
5
8
21
22
7
19

Page 484

Sheet1
8
2
4
8-9
11-12
2

8
2
4

11-12
7
1
5

7
1
5

3
3

3
3

13

12

12

8
12
3
3
2
1
7
2

12
3
2
1
7
2

2
6-7
5
4
7

7
5
4
7

12

12

9
4
5

9
4
5

7
6
16
11
6
17
142
12
22
17
9
254
22
7
323
97
24
252
348
123
31
201
6
62
84
11
200
7
22
57
11
15
13
7
127
14
15
11
6
196
24
102
3
7
22

Page 485

Sheet1

10
10
6

10
10
6

9
2
5
6

9
2
5
6

2
5
4
6

2
5
4
6

8
8
5
4
11
5
4
1
5
4
5
6
5
1
5

8
8
5
4
11
5
4
1
5
4
5
6
5
1
5

6
12
10
9
11
1
8

6
12
10
9
11
1
8

202
64
22
7
13
84
21
22
6
6
82
193
22
22
8
11
86
6
60
22
22
6
21
6
9
6
14
22
6
8
6
6
22
22
144
12
7
7
7
6
6
6

Page 486

Sheet1
15.1
8
2
3
11
9

8
2
3
11
9

2
2

2
2

1
1
10
1
11
6

1
1
10
1
11
6

2
9
8
5
10
4
5
12
1

2
9
8
5
10
5
5
12
1

10
12

10
12

5
10-11
3
4
11
4
6
1
7

11
3
4
11
5
6
1
7

4
10-11
6

4
11
6

81
12
7
22
22
18
22
157
20
22
86
6
6
22
10
22
22
124
6
7
22
22
15
18
22
11
16
85
6
22
169
2
11
87
11
6
10
22
8
22
6
13
163

6
130
7

Page 487

Sheet1
4
12
3
10
4
6-7
2
5-6
6
1
4
8
2
6-7
5-6
1
1
15.1
8
4
15.1
4
4
2
2
3
3
7
12

5
8
3
10
4
6
2
6
6
5
8
7
6
1

2
3
7
12

3
4
5

12
9

12
9

9
3

9
3

5
5

2
2
6
7
22
20
2
20
11
18
6
7
7
8
24
7
6
16
22
22
159
9
SET
10
18
9
4
15
22
113
15
5
6
121
119
234
22
12
192
180
319
319
333
6
22
269
162
7

Page 488

Sheet1
7
12
11
11
12
12
4
6
9
10
1
1
3
11
5-6
5-6
3
11

7
12
11
11
12
12
4
6
9
10
1
1
3
11
6
6
3
11

10
6-7
5
1
2
11
7

11
7

8
6-7
2
3
12
7
1
7
9
6
4
12
3
19
5
10
1

8
2

12
7
1

4
12
3

10
1

48
6
6
10
12
22
6
6
7
22
22
22
22
22
22
20
38
22
8
8
231
237
14
11
17
17
10
2
22
154
7
20
7
197
8
14
163
19
10
10
16
6
16
7
17
5
3
17

Page 489

Sheet1
12

12

12
4
5
2
1
6
5
9
10
9
5
9
1
8
5
6
2
5
8
2
6-7
1
12
5-6
5-6
10
5
1

12
4
5
2
1
6
5
9
10
9

5-6
7-8

6
7

6
5-6
2
12
12
12
8
6

2
6
2
12
8
12
8
6

9
1
5
6

7
45
6
6
7
22
6
6
7
7
7
8
8
17
20
10
6
18

5
2

12
6
6
6

3
6
5
6
32
38
2
7
11
65
8
4
51
5
20
22
14
6
22
22
2
170
18
152
172
88
86
12

Page 490

Sheet1
12
8
7-8
7
15.1
10
9
11
10
5
7
6-7
5-6
4
9
10
10
2
3
1
11
12
11-12
1
8
11-12
11
16
15.1
8
1
5
9
11
5
8-9
4
8
9
1
7
5-6
5
4
3
5
12

12
8
7
7
10
9
11
10
7
7
6
4
9
10
2
3
1
11
12

11
5

8
9
1
7
6
5
4
3

22
7
11
8
13
22
22
2
6
14
22
19
8
18
6
6
6
6
6
6
6
6
13
20
7
164
21
5
29
11
11
3
21
6
22
3
23
22
55
16
15
6
24
8
7
6
13

12

Page 491

Sheet1
8-9
6-7
3
1
12
5
4
1
11

5
11
5
5
1

5
11
5

3
1
12
5
1
11

15.1

11
6

11
6

5-6
11
1
12
5
2-3
12
4
1
3
4

6
11
1
12
5
3
12
5

10
7
2
2
8
9
10
6
10
8
9

10
7

10
9

3
5

2
8
9
10
6
10
8
9

19
18
67
6
7
132
7
6
57
7
6
8
12
187
14
86
199
106
8
22
64
26
22
9
16
6
16
22
12
13
6
3
136
6
6
10
6
6
6
7
6
11
6
6
98
20
15

Page 492

Sheet1
4
1
5
9
10
4
1
9
2-3

4
1
5
9

2-3

1
3
2
2

6
3
6
1
3
8-9
11-12
3
1
6-7
1
1
6-7
9
5
2
4
13
6
10

4
1
9
3

6
3

2
1

5
2

9
10

2-3

1
2
3
4

1
2
3
4

8-9

6
3
6
17
12
6
6
7
8
129
6
90
23
105
2
18
6
6
40
6
6
7
6
10
16
20
17
16
27
24
6
21
8
2
23
120
5
2
6
3
131
31
37
6
6
6
6
16

Page 493

Sheet1
1
8-9
7

10
5
6
1
6
3
4
5
2
12
11
2
3
9
8-9
10
5
4
9

5
6
1
6
3
4
5

8
2
9

8
2
9

8-9

11
7

11

12
11

9
10
4
9

4
4
4
9
5
2
1

9
5
2
1

19
15
19
9
58
27
5
58
6
7
9
6
6
6
6
7
6
2
2
6
13
20
6
22
22
444
22
10
6
74
22
53
6
5
259
121
70
125
108
122
123
24
7
24
12
148
3
146

Page 494

Sheet1
5
7
1

7
1

1
3
4

3
4

14
10
2

10
2

2
12
10-11
2
4
11s
4
9
12
3
20

3
12
11

7-8
11
9
3
6
5
12
8
2
5-6
15
6
8
9
4
3
11
8-9
7
6
7
12
10

7
7

9
12
3

3
6
5
12
8
2
6

11
8
6
7
8
10

6
8
14
66
9
13
16
190
21
149
4
10
6
148
29
8
8
27
8
5
8
17
10
7
11
147
18
11
2
12
12
12
12
12
12
25
8
2
2
12
8
12
5
2
8
12
25
12

Page 495

Sheet1
6-7
2
2
6-7
1
11
12

6
2

7
11
12

2
5

5
8

12

12

8
4
8
3

8
4
8
3

10-11
5
11

11
11

5
5
8
3

8
5
5

4
2
90
2
19
2
10
8
170
76
15
56
117
23
423
149
144
404
8
287
256
19
16
65
22
20
30
20
22
2
8
15
10
25
27
4
14
4
80
262
151
110
84
134
9
78
49
172
78

Page 496

Sheet1
5

5
5

8-9
1

9
1
5

4
5

4
5
5
5

6
5

4
1
9
11

4
1
9
11

8
6

8
6

4
11
1
3

4
11

130
5
14
239
15
18
86
127
18
234
18
18
27
4
21
315
370
18
19
81
45
68
45
19
216
30
25
94
136
120
23
159
208
5
3
4
5
118
116
3
15
114
4
8
3
254
123
120

Page 497

Sheet1
1
3

1
3

11
2
10

11
2
10
5

10
7
6
8

10
7
6

10
11-12
12
6
8-9

5
10
12
12
6
9
5

3
12
4

12
4

3
5-6

9
3
8-9

9
8
5

124
2
10
8
13
28
11
9
22
5
5
149
22
26
22
22
9
10
307
16
26
11
19
23
292
51
9
90
200
187
9
21
277
276
275
278
241
185
161
18
169
269
313
9
255
12
233
378
174

Page 498

Sheet1
5

5
5

3
10

11-12
7
5
9
3
6-7

10

12
7
5
9
6
5

3
2
7
3
3
8

3
2
7
3
8

5
5
5
5
5

9
9
4

9
9
4

14
148
103
147
456
517
274
37
112
109
3
118
172
156
27
14
8
4
177
25
168
435
116
18
200
19
201
22
22
12
18
258
2
15
15
23
99
146
191
171
511
495
376
296
11
214
8
22
22

Page 499

Sheet1
7
6

7
6

4
11

11

4
10
7

5
10
7

16
3

5
5

12
12

12
12
5

11
7

11
7

193
15
15
145
220
223
92
78
61
25
48
5
148

19
16
3
118
10
80
184
95
359
373
183
159
140
93
154
79
14
260
17
8
377
327
92
163
11
128
296
14
22

Page 500

Sheet1

10-11
10
3
11
11
4

11
10
3
11
11
4

2
8
1

2
8
1

3
3

3
2
3
11

11

2
5

2
5

2-3

144
146
249
115
115
10
15
22
9
8
19
164
10
490
9
5
22
22
6
5
132
114
401
112
233
275
220
221
276
226
430
41
34
185
256
249
183
15
291
22
17
221
225
331
20
84
22
106
16

Page 501

Sheet1
9
3
10
3

8
4

9-10

11

12
11
2
1

12
11
2
1

7
10

7
10

5-6
2

6
2

2
10
3
9

2
10
3
9

5
3

10

5
5

2-3
6
7

5
4
6
7
5

12

12

22
253
15
100
156
106
5
186
22
220
184
12
246
128
232
94
7
294
18
9
22
17
272
4
10
135
18
19
138
22
5
5
22
152
22
256
382
85
45
243
33
5
22
5
243
89
309
352
22

Page 502

Sheet1
9

9
5
7

9
5
8

226

08
5
5

11
6
10
6-7
11

11
6
10
6
11

11
2

11
2

5
5
10
5
1

10

1
4

4
5

16
229
168
288
209
22
9
24
231
280
266
61

37
73
103
22
190
145
5
19
2
25
14
245
10
8
357
247
248
250
230
36
468
344
256
7
10
14
457
70
6
156
69
445
92
6
12

Page 503

Sheet1
6-7

8-9
7

11-12
14

12

7
5
8
1
9
11-12
11

4
1
9

10

10
5
2
2
1

2
2
1
2
3
1
2
6
1
2
10
5
11

3
1
2
6
1
6
5
11
5
5

5
5

12
9

12
9

8
76S
124
7
5
203
7
6
82
17
9
76
22
14
6
4
16
74
2
280
6
12
6
12
6
16
16
23
7
8
10
19
244
18
139
91
52
482
70
218
122
240
286
33
248
8
138
22
22

Page 504

Sheet1
6
5
8
4
3

6
5
8
5
3

4
1
2
9

7
9-10

7
11

10

6
10

5
7
7

5
8
8

6
10

6
10

2-3
1

3
1

12

12

2
9

9
19
10
4
11
267
18
9
19
7
79
22
245

9
125
7
14
200
4
11
14
194
2
234
11
18
246
18
21
22
332
299
16
18
285
26
19
159
155
152
19
211
8

Page 505

Sheet1
9

3
10

10

12
21
10
12
12
4
12

10
12
12

3
7
10

3
7
10

1
3

1
3

7
4

10
3

4
4
6
11

12

4
11

4
7
14

4
7

10

10

22
323
31
58
11
67
24
23
22
22
22
221
18
293
22
9
15
245
8
251
8
5

13
10
71
4
5
177
351
22
19
19
38
18
8
18
122
10
258
160
48
110
257
126
108
257

Page 506

Sheet1

4
4
10
4

5
10
4

6
1
1

2
11
4
8
1
10
9

3
11
4
8

11
1

11

7
8
10

7
8
10

10
9

4
11

4
11

3
1
12
3
10
10
9

15.1
21
3

12
3
10
10
9

116
117
31
13
18
8
129
22
17
8
117
13
10
18
8
9
8
18
72
4
133
17
26
72
22
5
9
51
50
18
11
127
46
88
2
8
26
8
19
18
10
18
44
2
81
1
31

Page 507

Sheet1
3
2

3
2

9
6
13

9
6
1

3
10

10

3
4
1
7
4
3
6

3
4
2
5
7
4
3
6

11
1
2
12

11
1
2
12

5
5

5
6

12

12

17
8
100
9
22
10
159
11
18
122
121
124
123
123
16
8
16
339
17
19
7
14
69
118
117
5
81
4
4
4
5
113
10
286
104
4
10
313
258
112
61
89
19
70
17
100
11
22
74

Page 508

Sheet1

12

12

11
3
5-6
4
7
7
8
6
12
2

11
3
6
4
7
7
8
6
12

5
Vol.1

6-7
7-8
8-9
7-8

6
7
8
7

8-9

12
3
7
10-11
6
1
10
8
7
11

12
3
7
11
2
1
10
4
3
11

6
7
5

6
7
5

199
16
150
1
212
135
22
265
16
4
270
24
24
30
8
22
10
2
13
10
35
32
22
352
12
102
153
3
21
23
22
3
13
16
268
19
15
19
16
15
4
21
26
25
18
126
2
2
2

Page 509

Sheet1
8
1
11
11
10
6
12
9
5-6
7
11
7-8
10
2
3

16
10
3
8
11
5
2

2
2
10
6
8
4
4
2
2
2
2
4
12
8
2
1
12
2
10
8
3
2

12

11
11
10

12
14
12
9
21
16
28
16