Sei sulla pagina 1di 58

Cang chan .

cac thief do' ngang va eac ngan mece c~ng cb II

chay

Ngin '" aiu cae 00 gap,

Giip ciae "90" chi dill I Ctl'

fd

,nv II m ch enay sau

Th~n - h chQy

BQng V n h maen mie

Vach gI n 00- ngang

Ngin ngoil C<rmiicd;\1 Co-mac n n Th&n inh

c nOns

Ng"" u nong Coc co- gap nOng OOp

" CO'

x 9 mac

On)

C<7 duodi ng6n cOO

Caau6i

u

Thgn h bl P dIAn n "

Co bong c:h8n (b""

Co- bung cI'Iin (bu"u !Tong) h b • P chAn .-ong

521

HiNH 491

Cae xurmg ban chan

)(vono en

C lCtmng C m

An

Nhin mil gan eMn

XU'OTIg .in

cii "00; eu

OICU

cs ... ""'" ehem {

COlIC xUV1'19 dOl bin ohin

cse XU'OT'I \limO {

HiNH 492

522

CHI Dl1'61

Cae xutmg ban chan (tiep thea)

Nhin "go'l

e xuonQ chern

rnsa ,

Cae lnm9 dOl Won

C4C XtHmCJ dot ngon

XU'OT\g gol

Nhin tr n h01l c6 en n nO II

C C xuvng ebem { !<too cii dI

P I

CO CHAN VA BAN CHAN

HiNH 493

XUtTIlg got

Chin phil

nktl69

n .au

mac Rant. cho gin 00 micdAJ

Citn kh6tl lin tru6c

Nhln ngoal

• 11 6lI ean 0

MOm cI1ln

ntlWl9

Xuong chiy

tB

gin ca mac dum

111.1

o.tn ktll7P in tl'ln7C

Oifn kt10p hop

Rllng rQc mac:

LSioU

Nh

O1fn IIh6p -" glG1l

oa (I p ngo" chin d',

M6m trongeUa~ 101 cU

L6laJ

n II

HINH 494

524

CHIOtrOl

Cae day chang va gin cua e(f chan

Bitn chin ph •• : nhl" ~oel

Xuong mac --...!_ cse day chAng c 0 y-moo .wcv Sau

l Ci10 1t1ann pt\&n eua S day C I'Ig bin ngo I

giel- II 0 n co mac rin

m mu ctl n

lac gni g6n~ m'C:ou6t

o y chang sen got no031 Do), Chang gao en

y XlI011g ~p

D~)' II g6H~p mu eMn

GO" co ~e "gin

Bin • n phil : nhln 11'0

Diy chang d. til

901101 tror>g

n

co CHAN VA BAN CHA~

525

HiNH 495

Cae day chang va gan cua ban chan . nhin m;jt gan chan

GilJ'I cc p esc ngon eMn d' den 6n

Gan ca 1)3p eac ngon chan ngan ~n n06r

r ng6

lin ca d- d - c. t

Cac d'y cMn dot b

D~ o'n ng6n

vn

G

dOU 1T0n

C;'IC gan ca 0 ng ngon lit V3 g3p ngon lit ngiin _-.o...d_'

n cn~"

II 0

L.6i'

an dllln

c ngon du1n dal {di cat

XtI011g

10m

" en - n - ,,' dd e n

L..6cU

~I

Cae )ll/tlllg dol ngon

Bao lOp

Cae beo !chop va day ohing cUll c:-ic:

I<h6'p b n-no n va vlan t ngOn • ohm ngo'l

OilY en nil gan chan (lam)

HiNH 496

526

CHIOum

Cae bao gan c(f chan

Co ";p

Co mactl.1

c giLT g n du61 l!n

Cet

Ivoe

t {g3n Ad!

gooi

lInll CUll cae

co 'c doi vii nO n

ui boat d e go

Tu no I d 61

daj

ac giU II to ' Itun va 0v0. ------~~~~~~~~

Co dooi c:lC ngo chiin ng "

mac t 9 n

Co

l 'I ev uen dOl ban ItlT nam

Nhln ItOn

~ n go

(q1i1l Act II 3)

a,o cU

g~n 9 P

It n mu n

ca npon

n nCO! n dii Coil)

CO CHAN VA BAN CHAN

HiNH 497

Cae ca mu chan . phau tich nang

co duo. CQC

n cai cUI

mac U

:10' OQI d.ch eua cac 93 00' cac ngon c iit! d j

ca If

"I(U n cu

rna ea t'ong fOC

- roo macll 06 - n "9oa. Vii

~ h "goal Ulan klnl'l mae ~ ... --lt

An 116 ann

c sal.!

G

G:ln 00 duo. gon ch "en'

Cae Ira gin du~

G.'Jc nMnI'I mu ngo ch - n

, 1'1 th&n k. I C S12U

ae '1Mnh mu On ch-n

cua han .,h I1'\aC nonQ

Ctlc no m ch

~ rhal'h mu ch~1' CUB dong macn va Iln ngon rlang

HiNH 498

528

CHIDII01

Mu chan : phau tich sau

Gan v co

G n vi co c n n c:tI n del _---"-1

~.._-.",

v

c silu

Cae CO' Iluoi va dl.l· n on

n hn n x yin u ttr cung

49n9 . c:tI g ellon·u

e 9"9 m. en 11U do

cec UOTlg d61

chan cai del

Tl>~n InIl b· mu cl\8n ngoal (n61 11 p then nh blip chin) (da c.'J)

cae

u

ngOn nong

mu ngon chin cluJ 'c a g

CO CHAN VA BAN CHAN

529

HJNH 499

Gan chan . phtiu ticb n6ng

Cae diy c I Ilg d6 ban ngang

C c b6 "gDl1g

Cac d3 n on chon

eu It n pan ctH'in

va

Diu bin oj can g;]:1 (d-y ch ng ot - ban ch n,

h - nh g6t trong cUll thAn rlti cMv

LOI cu xvong got vOl tam me 16 be" <1116- Cd C (txj m9

HiNH 500

530

CHIDUUl

Cac co" gan chan . Lup thv nhclt

ClIo nh - nh g3n on n{lIlg Cilll

I ~n inti glll1 aha n IrOng

C.:lC nhllllh gan ngon fii 9 cUD

It 'n h dI'I cl 0 I

;ac dong milch 9 n ng' n rang

Cno dong m::lch gtll' ngon en tit-

~c don I ~ - ch3

e ca g un

ilOn ngon CU3

dong macn gan <%1Iin 1I'On9

C e 9sn 00 gap ooC ngon chon ng n

l c:

I ng'n

G3F1 co ap ngon cal dal

'0

Co gap ng6n ut ngen

Coo

C6c nh nh 01 ong eVa #" I h d\ V va d9ng mach eh - Y

CO CHAN VA BAN CHAN

HiNH 501

S3

Cae ca gan chan · lOp thtr he;

Clle ""anh gan noOn no cU

n hgncttntrng

an de

.

cu

en" nn

0')(0 (d<1 mu)

Cag'p ngc;n ut ~n

" etlAn dar

"chan rc j

GaR OD g6p ng6n cflj I etol

u v

g'p cae 006 va can 9 n chan (da c I)

cAt)

dong ch got T\ilo i

b P ctl- n dQng mach mac)

I Hong

L61cU II'O'f1

61

HINH 502

532

CHI Dl101

Cae ca gan chan . /up tnu: ba

n ge ng6n'

g611 r no cU chan trong

C 0C1 lun (d<l cd

C; e o~

'c co 9 1\ o6t ~ chon

Nh nh nang C\J3 an etlan no . I

'1g dOng mach IJSIl ensn $1\U "'" cac ~nn . 1.1 cUD II'lIin kinh gon chiln n903

(d COl I

tAl eu xuong cS61 ban

'n Inh g;m chan !fon;;

G n co mile ng n

• d.:l

C& wong g3Il chan \" 0 r; ~(IIU lien I.ft . .]

o An g'p

on cal (dcf e

Ca d no "gon UI (d e t)

Bong mad1 V8 than Inh go ngoal

gOl1Tong

Lol Q. uon gbt

CO CHAN VA BAN CHAN

HiNH 503

Cac ca gian cot va esc dqng mech sau cua ban chan

1

C uong t m

gm

. diy chang 00 cban ban d'la nlll

o £5 n vel n

i\n co-

,itt cu

cae nhiinh uven ell (1li cvng "¢no !midi 9

Cae dong m ch rnu do biln

gian cot mu en n

:luono deSt b;

cse

C:lC nh uy - n Inroc

(Ill cce dell 11 ctl n do,

-, CUI d. i

c C 9a" 00 duol e," on CIl.:)n n\l n

'ill duo bn cill .. '1 c

PC d n9 m ell mu ,

Nh"

r (Xl' gap ngon Cf1:1n c: , dal Id.:i ColI)

C e don rr.:lcl1

Cac:

C:Jc

Co .Jng ng

t tJ r)

d) 0 I en n ngo;)

,-oi cu 1100 dot .. "

Glin 00 mile I 9 LDci

lli, chA n

HiNH 504

53

CHI Dum

Cac co gian cot ban chan

LD,cu

J c e von .hOm

ee gLan c61 u chin (hlnh long vu hal phla)

,10

XtJQnQ 130 ngon 9

d t n 6 ca gn
~lh'l'I m~1 9:1 en:!n
an ~r.
XVQ:'lg dQ "Y " >a n ::m
'NO 001 n 91U I'ger

Ii • 95"1 n on -
lI'Irng rq
X"""tl dOt b~n • C.I; cc;r i Ihlnh Ion

II

] cee UUIIQ c m

1o. OJ Jon

---------------------------------------------------------------- ----

co CHA VA BA CHAN

535

HINH 505

Than kinh du; va than kinh bl dlii ngoai

Thin kinh bl dui ngOlli (l.2. 3)

Thin klnh dui (l2, 3, 4)

"fhiin Inh bit

t lung cung

Co 1h 1 kJ

Nh~nh

co we

" 111

"I I dui

('At IflDng .:. dd c' va lifr ta)

Q)

Inn bl Iruvc ci) on kin elv

Idr v 0)

Co 'to~

Co rO

j 1M III' n

cill 1~1'1 kin'

Chi phol C41m al e da

Ct!u . h nflu ee lJQC cru pno Oat ·n k I') du duoc nh bn)'

HiNH 506

53

CHIOU"61

Than kinh bit

e m rOi ltlll t lung

lluin kmh b!t tL2, 3,.)

Nh nh .chap cho krlap gOl

V6ng Q

Chi phol cam cd.

Ghu y chi nhling c» dlloc c:fIl pM betl ~n kit I b I

uoe Inn y

~CH~ THAN KlNH

537

HiNH 507

Than kinh ngol va th;i'n kinh bi dui sau

"""n nh bI dlJlsau

( 1,2,3)

Ih~n k1nh

C'c nil nh

~n '" nh d'l6y cUB It'llll'l nh ngO.

BSu d'j OIJ nh

CO' p I6n !)jng (ILIaC ---+.._

en. pllol m~ p an b6i than IlIlh bi)

co ba

Co bung en n

TIl 1'1 mh

T~ in klnt) ngol

g va ngo'i

klnh no - (U,~. t. 2, 3)

1I'I4n klnh mile cnung wa 1han nh ngol

Chi ph I cam 9 ·0 d.

m'e ong T1'uin klnh

• chan Than klnh ch.,<\y q a eae nh n

HiNH 508

538

CHIDU01

Tha'n kinh chay

'n

IOh mac enun

Th8n klnll CMY (L4.5 SI, 2, 3)

hap

k,nl b I)

0<1.1 OJ CO!)

Inti bl

Bp chon !rOng (d. c

h 'ncOcA

Chi ph':;l e m 9 #c d. 9'" chin

CO' a p

cI "

lac

ngo'1 ut "g~"

inh gan 1 on ch~

ChU V cAe nil" nh op nO dlIOc Innh bil .

~CH - THAN KINH

HiNH 509

Than kinh mac chung

pen n 0·1 (dvoc Y- mal

G n co nh d' u ul

Inn q . t nguoc op

." It nt! m:ioc chung (1.4 5. S1, 2) ------'-'-1.

Co du~ eae ngon chim dill (da ell

u

Co cd

Th n lentl mac "ong ----~----,

I phol cam 9 80

da

'OJ n klnh bl b4p chin ngo

6"

Oil I

·u cho

Co duo' I\gon cO ngan

"'1'

C(7 til '4 CIIC "gon c "

ngan

h !tOng oU thttn nh SJlU

c

'a. h b p r.n~-----'

qua nh;lM bl m cha n90A.

HiNH 510

5 0

CHIDl101

Cae dot da cua chi dutYi

..

N.hin Inm"C

Chi phol n kJ h heo doa n

eua nhlhlQ e.r d ng chi dm

l ..

Nghlong trong

n chan

M~CH - THAN KINH

541

HINH 511

Cae than kinh nang va tfnh mecb nong chi dutit . nhin trutrc

Dol, chong bon (0 y Cf1

~cn anh dtJ
An ~t ~~ h
no nn bl dUI
110 bi due ( : M I1'l(ICIl n iin
M~c I
. c It n
(lJ hiin !lOSI C 9

• n

en Ih~n knh b

Flam 101 t'

01 bIn,. cna us nan 1!1 hi n

'" kinh b m.icC/l

" ~I n u)

MOle "9 ctl "

III mach h·n be: y.

Ion Dn

u chan

·1 cto " y n" rNlch bon I,un ng6n CD

cae Inn m;)ch mu 0 b. n

" cua In n '" m c

:'In klnh v f nn en m I 119 C!I

HiNH 512

CHI oll61

~42

Cae than kinh nang va tinh mech nang chi dvai . nhln sau

ngO:l1 cil 'in nh c:n5u II, 1/

c lhCln nh bl m g

rlU n anti .. S1, a 3)

I mOno II r CUD L1, 2 3)

I m5ng duo )

~c <lnh cain !fI'n mh bl U

In

7inh mat 11.0

Nih n cUil 5 bl UI U'OC

ann bl CUd lell!

CU~

chan ngo", 'c chung)

Ntlilnh nol mile

CUe nttanh cua 3n

I II b chAn

I hi" inh tn mu ettan ngoa

(nOI ep I AI I b P , I'

an

~CH - THAN KJNH

3

HiNH 513

Cae mech va h~ch b~ch huyet chi duVi

no

Cilc hilct1

IlCl "uy~' b€n nong

M~c sRng rin ho 0'1,1 due

eh

h ·'t n ncng

TTnh m3ch i~ Igo

c aCl'l

bile huyit chQU ngo I

Vong dUI

en

b eh hu .It ben siiu

----------------------------------.------------------------------------------------

HiNH 514

CHIOuUl

544

XUTmg chc;u

c e ~~{

ng

)(uung canh d1' J

I chau Ir\I1)C duOl

ThAn

Ng nh trin xlIOT'I9 mu

u

• xuong mlJ

Mao eMu

NO - lin cua U'011g ngcSl

"n

G ch

Oo-n nn

(cno l(utmg ciJ g)

Gal Ch,u

Il3U dlltTl

Xu-cmg c.nh ch+u

xu-cmo mu

n 0

HONG VA alII

HiNH 457

497

Khup hong

hJnt~

ltu - d' (olt)' Cfla, g en Y cua ",eto",)

c.'l chDu !.rOc

CI10 toO ng c» c day CI1;;ing)

lit! l<VO mu

M'IJ ct n

hln 5,eU

ctt ng cn.i - dUI

~ r

.'.:111 m-u

h' d mer "l>ln ngoal

$V SOl)

ch C 06,

ng bl

"00 col

HiNH 458

48

CHIDlJOl

XUTmg diii

Cham

m

HONG VA eUI

Nil", •• u

H6 mom "u,

Mao

M~u chuy b·

"9 uqe L6eUco

BIto'ng nip

CU co IdlGp

n IOloiu ~1

L6lc&U

lIS, diu ngoal

t-lo gl.n " c8U

9

HiNH 459

Ch6 bam xUTmg cua cac ca hong va dlii . nhin trutic

Co- bll 1mn" Ii cae co Inh doi

hep

co r6ng

. ngoal

I' P I6n

Cie nguy n 'y C.C b.m ~n

Co ni dau dui {Tl1Bng dvi.

~ no r

IQrIiI gllhl.. n}"9 1mng qu. day chang ,

HINH 460

90

CHIOuOl

Cac chef bam xUO'ng cua cac ca hong va dui . nbin sau

CO' rniing nh6

cjng ~dui

Co •

av

r-<) du,

Co mong nha

Co ana "ill

CO' I kmg • cf1iu

Co

Co 'qng ngoa,

Co n d"u dUi 001.1 dai) ya co ban gin

Co !<nip ng' n

Co n I "&u d' (dAU 6n)

Cic

tfn

Ca Imip IOn

eorong ~I

Co gan cNin

Calm

H6NG VA eu.

491

HiNH 461

Cae ca cua drii ~ nhin trutic

chau tru6c n

G ch U IT\lOC tr n

'ng ben

Co cang e dill (nguyen uy) Co IhJno dul ( uyiin uy)

Ca ce i t1ep <Sa

- chou (de c '"

on

Co rQng ong

Xuun bit nil chI!

en ttoog nh che

y

} G n "'"" .,&.0

ctlau • ~y (d~ 0"0 CO

an

y

Mac

Day Chang

HiNH 462

CHIOuOl

492

Cac ca cua dui . nhin trutrc (tiep theo)

NU

-, lin)

cae d Y ct'I no ciJa

ca al IU'Ilg - ctI

CaIuQc

(d c4 V<3 Ii' r.r)

Co flon (d4 ci

Co kl'l·p n9'0

(dii elir va ~! ra,

Ca bl ngoal

Co u6ng dul

co khap dOl

(di car va ~t r.r)

9Q1'l{I m:[Ich VB

nh mad! dui di qua \long 1l6n co

Co 9"9 tron" (da c4t)

Cae 16 oj nninh xuy n

CUI dqng m dI -I u

G n CO' ~!ng (lUI

O"il lWOng dul

• m lren !Oi elill ngoe. ~g (Iii

-n ch6

M(lC gl\i banh

"

ct10m l(uomg milc

HONG VA e(lI

93

HiNH 463

Cae ca cua hong va dui . nhin ngoaj

w ....... ~r--- Co en 0 btmg ng08

f~-""_--::- __ Oa ctI U truoc rin

..., c (n ng) p

Ct1 ~ ng nh6

Co may

Ca rang ngoa

Ca n d8u dl,ll

eiu ng n

d

Co tin

OCt bl,!ng chin ~LI ngoal)

O1om XIIOT1Q C

HINH 464

CHIOlJ01

494

Cae ca cua hong va dui : nhin

'IE co INH 1.£ VA SIT TRO

~;.;:."!~ - M8Cl u

M c (can mang) plni IT'in

..£.. ...... -_.- Co mOno MIS- -------=:"'*"'..,...~i_+~:"'.

"""-1111!11

Thin .

Day onang oJ iii·

Co

o y ng OJIlQ

Co

Co oon mOng dlau

Co Iflon Co nhl ,,'u dill

Bau ng!" :-:: ~~~

~U"IU

Co ban mlll'g Co ban gin

eov!fWl

I h mac: Chu!'lO

Co Iilan ctJ n

ilTi7'.lna------ __ Co byng ct'I

1..r"I_.o..:..l. 90u Yang

eau ngoAl

Corney

Codep Gin 00 iii n etlan fda cfi

HONG VA aUI

HINH 465

195

Cae co that lung va ca ch~u

XEAI THEM f{ H 246

Co "gang ol,lng

((fa cat) --""

ThAn

I~be ong

Co-----~.;--:~m~-~?-; thaI lUng b.

I h.mO

Co

41

41 kmg - ClUng

Than

lh on kI'Ih bl (Jul nQ06I--+-~~~'"

Th8n h (fui

oal dpch d1 u luqc

Icha.p hOng

(day chang char Y

cUa low)

Co 111 IIJnO en u

chit)' ra &aU

d~ b~m II 0

"u eMuy n b6

Tlllin xuong dul

Cac4»d no (Co mOng n a·-- __ 118 Co mong be

HINH 466

CHIOU'61

N 0 cho ci1c CO an I u

m~n a co cut ( 4)

hanh da)' chau CUIiI tI1an kI h eli no Ih fr tit

cae !han h' u r.1Gn - CUI

Then I<ln bit

Than kin Inre traog 1161

• n "unta mu clJong -n (~m V I)

cac dam rc;'j that lung - cling va cut

n inh . an SU'I7T1 ( 11 n 'n f1h dvo swn (T 2)

ThAll chou - ka vi

12 L1)

Olm 1'01 thill lung

han

,01 cut

in

HONG vA aut

HINH 467

97

Dam r6'; that lung

Tt • n 11'111 dUO'i sUO' (1" 2)

'2

"" UO'C CU~ cac

than "h ga

cae" M

Ll

12

L3

'n mh bi dUI ngoa

l

lS

Ph .. n tl'V'O"t

ng

Co I10anh (da c~t)

llllin

"h dllOI een (1"12 h ehAu - h vi

An g

chiu • ben

han

han k

, lung

1Mt tin

n

9 ICam ~ s",h dye: (ful

Than

I1go I

Co

n (fill

c

De dlilng

due dUI

HINH 468

198

CHI ourn

Cae dam TOI cung va c'!t

SO'do

IllITIIl - cur 0

Ph n fNO'C

Cae nhnnh thong rn

no en"",

nutn klnh mOo

an nh

IIlnh cu

hi

mAc chung

n - CI,II

nn CJng U' r

ell 0 C CO ~Oo h tnO VA co- C\Jt

n 1'1

T n 11111 cno eae co vuo g d

man inh dlo ee bot oog V. ,nh , trio

Than k bl dUI 50'"

011 0 cam

Ttl6n

m

II m ch va 'n

no maCh

Dlnh kh u : nhln lr

vii 101

ng rung (d§ cat,

Co 0 cam d~n d:\m rOl CORU)

HONG VA aUI

199

HiNH 469

Cae d9ng meen va than kinh cua dU; : nhin trutrc

XEM TH M HINH 506

G ,en' u 17vOc en

Th n Icinh bl ': ngoa ( • ell}

y ch no ben

Co cang mac (1.1 (/lor) raj

Cae ",,,en m. u mU chau nOn

t VT1 • ch"u

C ems rna lttuq1'lg i nOng

ce m 'I

u

p dal

6p

m6- ra

ann hop ou dO 1'19 mcu:n g51 xuong Ira ncng tV- ocr rang

ong) .---"

Co r' n oal

cang mac UI

ctlQ CIJ Tn 'n

HINH 470

500

CHI Dum

ch

c t)

Cae dc}ng m{lch va than kinh cua dui : nhin tnro» (tie" theo)

ng

11.1

Th"n Inh bl dUI 9001

Day ch~"g ben (dliy ch nil Poupart)

ch dul (eb eil I

COm

ce mOl ling ch·u

~n I h I

Onh ctI dui

CO'

op

Xuong biinh che va dam roi llLln

C gl nh chI

DB \I

HONG VA BUI

HiNH 471

50'

Cae dQng m{lch va than kinh cua du; . nhin sau

XEM THEM HI H 50

Ph.u uch •• u

DOng INIcn y' thGn

ftl' n kinh etto c OCt , sinh d6i rin

6 (dli etta

c an kin bl m6ng du6 (d4 cir)

~t)

C.C nhln" OCt CUD

v

Co ben gan

II nh!!t

u)

Ir 2 Ii!hv 3

Vong gin co

no maen v

III U}

B9ng mach gOI

Cu oa khop unem en 'I tau vong uonu cSull ---"""fll4:!~~

'", ngoal

IllAn nn bl

'u no081)

INH 472

CHI DI.101

Cae than kinh eua hong va m6ng

Cc mOn Ic;.n ( it car I

r.p rr

Tn ~ ~ kinh mong n

f'

Th~ kin

hd IITim

Co- I rorlg

ThD kloh bl uyen

\' u flu an Ion C\.I 1<lIOn9

61

Thiin kinh

Tnan kin (f.;y eh· ~j

cae tI" Inn b r 01) ~

r:1l' me n9 letn (d· Oil

" HI k I I bl • !h U

CC' b

Co nhl d:iu du tdnu do) (ell pflv co n ng)

HONG VA OUI

HiNH 473

503

Cac dtjng m~ch cua cham va co' xutmg dui

nnttvOe

Hllln al"

eong "' en hom cham dUI (ltrtJ'()ng flho)

01

tnu d.J1 uen

tlUI

DOng maCh

1.10' XUO!'I 9 dUI

nu D 1 xllCtng d"

Nhlll 1J\I'O'C t.1 ehO

I dO dUng ngang

6609

ng mach bll

ng CfI mu dul trong

~ng ~cn dui 5a

eQ mch

m ;il ng

eon CfI mU dl.ll ng G n co h t IUflg ch~u

dUI go i

Xtnmg "u. tt' con : nh," tlVO'C

HiNH 474

504

CHIOum

n ntl u

UO~)

fJui . cac thief do' ngang hang lo~t

ce hi d .J dul

Co v

OOn macflv

CaIlQ

Co lhdt ling • ch.iu

n

ro nn saul

Co

h 01

bl <lui U

n rnano

u Ca,)

Co

Co

ong

}

r,onll ong CC h P

G

Tha" klnh m c

HONG VA etn

50S

HiNH 475

Bau g6/

nhin ngoai va nhin trong

N In ngoal

g011i

CI'I. u • cnaV

Ca d~

::IU n

Tui I t dlcfo duoi d.3 etI u

o Y ctlilog ben mac . noa >Ch ben OvOi n6 ------f.,f!..~~

Co g ..

Gon 011 n i dall u, '9

UI hoat dletl bir J 0 no

n Cf)

Ca I

H n U"CIng

Co w ng 110

on

eli CD ktlep

(ITIOm in 161 cau

pic)

o.doc

J Oc\y CI'I no ben

ch

B

Oiy chang ba.nh che

] G-n

etlAn" ng

H/NH 476CHI oU"6lfJeiu gOI . nhin trutrc

Gon co Ili- dau duo

ac

1I1>TI9 nn eh

D6 cllling Den mac v

Ga"l CO nhl U VI VB

.1oe tu bful die IrOn

0\10 9 110ng liOn IUC chl bil h01l1 dlch OIlV' dal ct ,",U • ctla

Jay ch,," -n ell '

B m Ii neva 001 chau ch)' veo CU COrdy

J. dwrtg choo cu oo ehll

lu, !loa! d,ciI Cl'IOlIl "9on9

c

U 10 U .uong eh )'

Knoop d. mer d.u gol h01 g.p

Tui 00 Dlch !Ten IItJTIQ b'"h ch

Co

o t 0 we bOl dehJ

"g >(11Of'l "UI

Loi cau" ()'

ong

nn Ch' (C'UOr m ttg

nom uOTIg mac

001 dleh lTan uo 9 0 Inn ch dlff" I~I U -,,'1)

\10 bani

ng 'l( nQ

501

GiI11

chan ng6ng

HiNH 477

{J,i'u gOI : ben trong

In trvVc:

I al chau • chav ';10

ngolli v baa k r>

Ir ng

Ngnch

1Ic:f1 ,rr fJ C 'II

UOf'Ig Dr" (jl'

!»y c:I1ang b9n mac

Dav

LD cau ogo I

Nh'n If n

'"'

o y chM9 o en. fill

!}i chong

Ul h

p va;

..

'. cnA J • C a no "

tl ILlOI

hi" tre n • cac dilY chang va sun d. duvc I.V d,

Cho TTl cua m n9 ho..,· d ell

ho "~ CUB

U II ct!~y ( n ong

cac Cf'IO m cUo

ciJ.c 5!JT1g sun chim oog

HiNH 478

CHI DU'Ol

cac day chang cheo va ben

[jau go';

ng h,. ,,,; Qap : "" " ~

o u g61 P .1

05y ctmng ct1eo InIVC

eo 5 U

no lIvong ill r n l1ap)

Giln co khO<I

SI,In ch m 00031

La cu cha

Diu got p ", trong t""thi duol : nhn .au

Day en ng ~ sau

Dli ch~g Ivn chern - !lui u

c.j co p

mOm rin IOi ciu tronll ~ du

Lo. eli ngoal cUa xV1nIg dui

(d On ap)

Gan co heo

Day ch ng

DAn e

Dc ell nil -

Sun cttem "110 •

uS .i I r- ng mong

Olom uvng mac

HINH 479

{jau gOI . nhin sau va cat dUng d9C

8iu gOl ph' ; nhin &aU

ap

au rong oj" 00 bung en - n a I!.JI ho~ .ch ., duo, no

.. , ctl n

Day

Gan 00 bin mOng

Day ch~1lO (n gan cua ca bliin m ng)

Q nco nhl <lau dO, Va ul bo t dlc bU:1 !llII71 n6

eo)

o IchOp

rcmg ann I)

M h

uol chI! 101

u (d gsn

HINH 480

CHIOUUl

Cae dqng mech cua dlii va gOI . SCT do'

I1g In. ch mu

lIOn9 \, ong

,~ n

,.

ac:n .n n ,<; U

NMnh len anh ngnng Nh r uong ClJJ -----~_:::~ e ng In <;11 .i dul n ee

BOng moch dUI

C c nhanh

uon

Ch gOt ren 0 ng

80 (dlJUC e mal

go va (dUf1c Ina)

ng

eoO!! ~ch mu m3C

CI QU n uee Cf"y IrvOC

Dong moe

M ng

c (dtmc: VIi rna

511

HiNH 481

Xvcmg chiJy va xurmg mac

Cae lfU'O'n9 cU. ~1l9 chin l)h.i

in tnrO-e

hin uu

gin

10. c • u truOc

-Co ~,,!6 cnu ~

CUI111n cugln

,01 ca I 101 c3u ng

o

_---Gop

_U!l lIOf1g mac

(JQ I n c:Ot-----~~1

__::t---M I sau

XLrO'TII9 m.c:---

Xuvng en V

weI ITUIC

'2

CHIOuOl

HJNH 482

Xutmg chay va xuvng mac (tiep theo)

hm \ n

03.,. ct ng ssu ruu chOm IJOTI(j mi

\,Iting gh1r 'I ~u

s u

o

o· enang

Go 111 10 c8U

cay ch.'tr CUB chom uen

lor eftll tcng

mic

LO,caU

o n

k etptr'n die" trooQ)

c ci 1I n 101 cDV

"go

y ch~ng

"rig gl 0161 'u U C (0 u~ n uy cun day c;n3ro CIllIo truCC)

61 cu enay

lIOC

Th1 1 do ng ng

BCT

!I cOt

Bo u cOt

1I'00g

xuvng en"y

.1 ngo

eo lrong

XU1mg chay

M t tron M.ao ong

Mat 'IlU

Y en ng y.m., rvee

n dl/O'1

cO !rong

M' cil lrong

Wt 1m

ruOc

HiNH 483

CANG CHAN

513

Cae eho bam xuong eua cac co cang chan

In INO'C

Co bJ Cf'I""

(Ilt; I IrOflOl----.

_ .... _ Co bl,lng ch d.iu ngooi

Co

c

Co

CIT

Ccr

C c n9uy n uy cae bam I?n

Co

c

~o dU~. en ogon chrin d ..

.

uu

roo en n ciJ dOl

Co Sp ngon

on d:v

HiNH 484

514

CHI DlJ'01

Cae ca cang chan (phau tich nang) : nhin sau

I THEM HlNH 50

B6ng

DOng y' finh m

m3C chunq

no i

Co Dung cniln (d!u 1rony)

rl16.t'I kl

I (rl.~ ',t)

Tlnn m

CQ oung dl n

G a

Gun CQ lid!) cac ngon

Gan CCT cha tou

9On9 vilinh

fh5n

G-n CO' gap ngo, cMn cal 0111

.~nc glfr gsn g

Nhanh 06 cU ong mile ChAy

I (;LId I mud'! IT . C

uong

CANG CHAN

5 5

HINH 485

Cac coo cing chan (phau tich vLia) . nhin sau

XHI THEM HiNH 509

Giinoo

cI C.i j

ng va finn m.1ch

n ng

011 Cld call

Ccr I.Ing chon

• u trong) t~ til)

c

'I • u "",I (da C.:J II

It) 0

d.J otl

~c d I

Co bung Ch8" dJ

Co dop b m n vile

- II got (giln Achi s)

G " CO' chay sau

no va n m ell

c "gnn

"90 ·i

- n co gap ngon c3. da

C:ic nh:inh got cue on m:lch mac

han got cua 00"9 n" ch chay

HiNH 486

CHIOlJOl

Cae ca cang chan (phau tich sau) : nhin sau

XE',f t« -M HINH 509

Bong mach 116 •.. An ngoa .f:I~~---- ce gan chon Cef e t)

I'!----- ce UI"g An (dRU ngo ) (dli CltC)

"9 mac

ng ch eo va ullin ki

V c:h~ng

Co ap {If elll va -"

~.(T ~p ngoll ch ." ca. da.

en mac

G

Gan co gSp cac !'gon chan d31

}

c.,js dong mach mac

ell 1TOI'Ig V U cu

midi m c

G nco

Oiing mach VB nan nh

9qnl1 ~ va

C ligon en n d·

nurn

S17

HiNH 487

Cae ca cang chan (ph~u tich nang) : nhin trutic

XEIIf THEM HINH 510

Ca rting troFlQ

ong mach g6 It "I ng n may

ct- ong

Song mllcn goi dlJ'l1! ong

Nhanl' 010 baM ch <lIIl C I) cila ..-.........,~ ,,:-iI ... J#----- Th£n intl hi n ( Jet)

ap

Day chang b nh c

V"01Ig chay

p

M e gili g'

C c gin = duAl cac on

c u

~n ca 0

6 ch n cue lMa" klnh c

Cilc thon

I mu ngon ch·n

HiNH 488

518

CHIDUUl

Cac CO" cang chan (phau tich sau) . Nhin trutic

ctt gol en ro II

IY,I mach

M g..r b"n

co i! 'r dr kin "'1 I rl Crl )

[.on

ronl!

11 )

no n en

u

ThoSn k

"n:ic (d.i Co2

h" 6n

N 3 h

on lICC

rOi don!) mach

n tror.g

ac SJU

Gin CI7 r

gao cl rl I

'":gan CI" C1 61 'c" 60 ell n

C C ong I

nanh mu "!JOn ch~ ua -"~i h rncc 'u

CANG CHAN

HiNH 489

5 9

Cac co- cJng chan . nhin ngoai

}(EM THtlrt HiNH 510

{ Mvdal

05u nllin G-n

Co

"hi d'u !lui

goi rin ngoai ·u dUI

oliy chang bOfl m c

ce bung

~--- Cit dvOi cae "g6n chan da

Co- mac d'-

Y n -------<

CIT mac ngan v gan ------~~Hi

va 9 n

Xuong l'I'Ioio

d O. oOc ngon c:h8.n ngnn

Gan g6t (gan ActI.n 9)

rUt ho{I Idl dUO; gan

acgvg camAell' n

Xuong dot b.in Ii n m

Mcgu-gnca

G n ClO' mile etal

c;fl V )luang 9 n chan

HiNH 490

520

CHI oU'Ch