Sei sulla pagina 1di 4

,

70

KP,SPNPV*HaaH[V

\UNPVJVWLYMHSJVUPLYPKP-LKLYPJV00KHNSPHUUPPUZ\
9LNUVKP:PJPSPH3PTWLYH[VYL-LKLYPJV00PTWLNUH[VPUHMMHYPKP:[H[VHSSHJVY[LKP7HSLYTVZ[HZJYP]LUKVPS[YH[[H[V
Z\SSHJHJJPHJVSMHSJVUL+LHY[L]LUHUKPJ\TH]PI\Z<UTLZZVSVPUMVYTHJOL*HZ[LSKLS4VU[LuZ[H[VH[[HJJH[VKH
JYLH[\YLPUJYLKPIPSP!SPTWLYH[VYLTHUKHPTPNSPVYPMHSJVUPLYPULSSHZ\HMVY[LaaHHJH[[\YHYSLWLYWV[LYSLZ[\KPHYL*OP\ZLYn
HSTLNSPVPWYVWYPYHWHJPLPZPNPSSPKLSSPTWLYH[VYLZHYnUVTPUH[VKHSZV]YHUV-HSJVUPLYL0TWLYPHSL
*65;,5<;6
 <U[HILSSVULYHMN\YHU[L
*HZ[LSKLS4VU[L(![VYYPVUL"
)!WVZ[VKPN\HYKPH"*!JVY[PSL

 \UTHaaVKPJHY[L!
ZPNPSSPKLSSPTWLYH[VYL HSILYP

 NL[[VUPZJVTTLZZH

 YHWHJP!PMHSJOPWLSSLNYPUP

ZLNUHSPUPHS[P

LNSPHZ[VYPZLNUHSPUPIHZZP

WVYaPVUPKPJPLSVMHSJVUPLYP

JYLH[\YLTP[VSVNPJOLJYLH[\YLKP]LYZLPUX\H[[YVLZLTWSHYP

VIPL[[P]PZLNYL[PWLYVNUPJYLH[\YHTP[VSVNPJH

-YLKLYPJ\ZJHY[HNPVJH[VYLPUPaPHSL

 X\LZ[LYLNVSL


:*676+,3.06*6
*H[[\YHYLJVUPWYVWYPYHWHJPSLJYLH[\YLTP[VSVNPJOLYPJOPLZ[LKH-LKLYPJV00
79,7(9(A065,
6NUP NPVJH[VYL ZJLNSPL \U JVSVYL L WYLUKL P JVYYPZWVUKLU[P NL[[VUL
YHWHJP L MHSJVUPLYL ;LUL[L PS MHSJVUPLYL KH]HU[P H ]VP H PUKPJHYL PS
]VZ[YVJVSVYL0UK\LVNUPNPVJH[VYLWYLUKLHUJOL\UZLJVUKVNL[[VUL
9PT\V]L[LKHSNPVJVNL[[VUPYHWHJPLMHSJVUPLYPUVUKPZ[YPI\P[P"TL[[L[L
P YLZ[HU[P YHWHJP KP JVSVYL \N\HSL Z\ WVZ[P KP N\HYKPH VWWVZ[P JVTL
ULSSLZLTWPVPUN\YH
0S WYVWYPL[HYPV KLS NPVJV ZJLNSPL JOP PUPaPH VWW\YL [PYH[L H ZVY[L! PS
NPVJH[VYL PUPaPHSL [PLUL SH JHY[H NPVJH[VYL PUPaPHSL KH]HU[P H Zt WLY
[\[[HSHWHY[P[H
4LZJVSH[L NSP VIPL[[P]P L KPZ[YPI\P[LUL \UV H VNUP NPVJH[VYL! JPHZJ\UV
N\HYKH PS WYVWYPV L SV [PLUL ZLNYL[V 0U [YL NPVJH[VYP ZJHY[H[L ZJVWLY[P
 VIPL[[P]P" PU K\L  VIPL[[P]P 7YLUKL[L HS[YP  VIPL[[P]P L TPZJOPH[LJP
-YLKLYPJ\Z" WVUL[L ZVWYH LZZP P YLZ[HU[P VIPL[[P]P! KH[L X\LZ[V THaaV
VIPL[[P]PPUNLZ[PVULHSNPVJH[VYLHKLZ[YHKLSNPVJH[VYLPUPaPHSL
7YLUKL[LSLZLN\LU[PJHY[L!
PUNPVJH[VYP![\[[L"
PU!YPT\V]L[LKHSNPVJVHSILYPWVYaPVUPKPJPLSVZPNPSSPKLSSPTWLYH[VYLLJYLH[\YL\ULZLTWSHYLKPVNU\UH"
PU ! YPT\V]L[L KHS NPVJV  HSILYP  WVYaPVUP KP JPLSV  ZPNPSSP KLSSPTWLYH[VYL L  JYLH[\YL K\L LZLTWSHYP KP
VNU\UH
4PZJOPH[LSLJHY[LLKPZWVUL[LUL\UHSHKPWLYVNUP[VYYPVUL PU[YLNPVJH[VYPPUK\L7LYVNUP[VYYPVULKPZWVUL[L
SLJHY[LPUTVKVKHSHZJPHYL]PZPIPSL[\[[HSHSHJVTLPUN\YH
6NUP NPVJH[VYL ZJLNSPL \U [VYYPVUL KV]L WLUZH JOL P YHWHJP H]]LYZHYP JH[[\YLYHUUV KLSSL JYLH[\YL L ]P WVUL PS WYVWYPV
NL[[VUL"WPNL[[VUPWVZZVUVZ[HYLZ\SSVZ[LZZV[VYYPVUL

03.06*6
:PNPVJHH[\YUVPUZLUZVVYHYPV(SWYVWYPV[\YUVVNUPNPVJH[VYLJLYJHKPWYLUKLYLJYLH[\YLLVIPL[[P]PJVTWPLUKV\UH
IH[[\[HKPJHJJPH!KL]LLMML[[\HYLX\H[[YVHaPVUP,JJLaPVULWLYPSWYPTV[\YUV!PSWYPTVNPVJH[VYLLMML[[\HZVSVK\LHaPVUP
PSZLJVUKVZVSV[YL3LHaPVUPWVZZPIPSPZVUV!
ZWVZ[HYL\UHJHY[HKHSSLZ[YLTP[nKP\UHSHHX\LSSHKP\UHKLSSLK\LSLHKPHJLU[P"
ZWVZ[HYL\UWYVWYPVYHWHJLKH\UWVZ[VKPN\HYKPHH\UVHKPHJLU[L7PYHWHJPWVZZVUVZ[HYLULSSVZ[LZZVWVZ[V"
PUJHWW\JJPHYLYHWHJPH]]LYZHYP]LKPVS[YL
3LHaPVUPZPWVZZVUVZ]VSNLYLPUX\HSZPHZPVYKPUL"VNUPHaPVULW\~LZZLYLYPWL[\[HWP]VS[L5LSJVYZVKLS[\YUVPSNPVJH[VYL
W\~WYLUKLYLJYLH[\YLLVIPL[[P]PPUK\LTVKP\ZHUKVPWYVWYPYHWHJPTHZLUaH\ZHYLHaPVUP!
HJH[[\YHYL\UHVK\LJYLH[\YL"
IYPIHS[HYL\UHSHKPJHY[L
H*H[[\YHYL\UHVK\LJYLH[\YL
6NUPNPVJH[VYLHSWYVWYPV[\YUVW\~JH[[\YHYLHSTHZZPTV\UHJYLH[\YHJVUVNU\UVKLPWYVWYPK\LYHWHJP!
*HJJPHHKHS[V]VSV0SMHSJVZ\\UWVZ[VKPN\HYKPHJH[[\YH\UHJYLH[\YHHSSLZ[YLTP[nKLSSHSHJVYYPZWVUKLU[LZLJPZVUV
K\LWVYaPVUPKPJPLSVHSSLZ[YLTP[nKLSSLK\LSLHKPHJLU[P"
*HJJPHHIHZZV]VSV3HZ[VYLZ\\UWVZ[VKPN\HYKPHJH[[\YH\UHJYLH[\YHHSSLZ[YLTP[nKLSSHSHJVYYPZWVUKLU[LZLJP
ZVUV\UHWVYaPVULKPJPLSVL\UHSILYVHSSLZ[YLTP[nKLSSLK\LSLHKPHJLU[P
0SNPVJH[VYL[PLULZJVWLY[LKH]HU[PHZtSLJYLH[\YLJH[[\YH[L:LPSNPVJH[VYLJH[[\YH\UHJYLH[\YHWYLZZV\U[VYYPVULZ\J\PZP
[YV]HUVKLPNL[[VUPH]]LYZHYPPSVYVWYVWYPL[HYPSPYLJ\WLYHUVLPUZLUZVVYHYPVWLZJHUV\UVIPL[[P]V


I9PIHS[HYL\UHSHKPJHY[L
0S NPVJH[VYL W\~ YPIHS[HYL \UH SH KP JHY[L ZL Ju \U WYVWYPV YHWHJL Z\S WVZ[V KP N\HYKPH JVYYPZWVUKLU[L L K\L ZPNPSSP
KLSSPTWLYH[VYLHSSLZ[YLTP[nKLSSLK\LSLHKPHJLU[P0SNPVJH[VYLWYLUKLSHSHULYHK\UHSLJHY[LLULPU]LY[LSHWVZPaPVUL!
WVULJVTLWYPTHJHY[HKLSSHSHX\LSSHJOLLYHHSSLZ[YLTP[nJVTLZLJVUKHX\LSSHJOLLYHWLU\S[PTHLJVZy]PH
0S NPVJH[VYL JOL YPIHS[H SH SH WLZJH \U VIPL[[P]V ZJHY[H \UV KLP K\L ZPNPSSP PTWPLNH[P L W\~ LZLN\PYL K\L HaPVUP
Z\WWSLTLU[HYP6NUPNPVJH[VYLHSWYVWYPV[\YUVW\~YPIHS[HYL\U\UPJHSH

0UJHWW\JJPHYLYHWHJPH]]LYZHYP
0S NPVJH[VYL W\~ LMML[[\HYL SHaPVUL KP PUJHWW\JJPHYL KLP
YHWHJP H]]LYZHYP Z\ \U WVZ[V KP N\HYKPH ZL JP ZVUV K\L
HSILYPHSSLZ[YLTP[nKLSSLK\LSLHKPHJLU[P!ZWVZ[HPYHWHJP
ULS YLSH[P]V ZWPJJOPV KP JVY[PSL <U NPVJH[VYL UVU W\~
THP H]LYL LU[YHTIP P YHWHJP PUJHWW\JJPH[P" ULS JHZV KP
K\LYHWHJPKLSSVZ[LZZVNPVJH[VYLZ\\UWVZ[VKPN\HYKPH
JOPPUJHWW\JJPHZJLNSPLX\HSLPUJHWW\JJPHYL<UYHWHJL
PUJHWW\JJPH[VUVUW\~LZZLYLTVZZVUtJH[[\YHYL
-PULKLS[\YUV
(SSHULKLS[\YUVPSNPVJH[VYLZLUaH\ZHYLHaPVUP!
ZJHWW\JJPHPSWYVWYPVYHWHJLPUJHWW\JJPH[VZLSVOH!
YPWVY[HPSYHWHJLZ\SWVZ[VKPN\HYKPH"
TL[[LPSWYVWYPVNL[[VULZ\\U[VYYPVULW\~JHTIPHYNSP
WVZPaPVULZLuNPnPUNPVJV0U[YLVX\H[[YVNPVJH[VYP
W\~TL[[LYLPSNL[[VULHSJLU[YVKLSJVY[PSLZLUVUJLUu
NPn \UV! HSSPUPaPV KLS Z\V WYVZZPTV [\YUV PS NPVJH[VYL
YLJ\WLYH PS NL[[VUL L WLZJH \U VIPL[[P]V" ZL WYPTH KP
HSSVYH H]]PLUL \UH JH[[\YH YLJ\WLYH Z\IP[V PS NL[[VUL
ZLUaHLMML[[V
0UVS[YL HSSH UL KP VNUP WYVWYPV [\YUV PS NPVJH[VYL JOL
NLZ[PZJLPSTHaaVVIPL[[P]PWLZJH\UVIPL[[P]VLSVZJHY[H
ZJVWLY[VZ\S[H]VSV


-05,+,33(7(9;0;(,=0;;690(
5VUHWWLUH\UNPVJH[VYL
 JH[[\YHSV[[H]HJYLH[\YHVWW\YL
 WLZJH-YLKLYPJ\Z
SVHUU\UJPH!ULZZ\UVWLZJHWPVIPL[[P]PLSHWHY[P[H[LYTPUHWYPTHKLS[\YUVKLSNPVJH[VYLPUPaPHSL[\[[PNPVJHUV\UV
Z[LZZVU\TLYVKP[\YUP6NUPNPVJH[VYLJHSJVSHPSWYVWYPVW\U[LNNPV!
 VNUPJYLH[\YHLVNUPVIPL[[P]V!W\U[V"
 -YLKLYPJ\Z!W\U[P"
 W\U[VWLYSHWYPTHJVWWPHJYLH[\YHVIPL[[P]VW\U[PWLYSHZLJVUKHWLYSH[LYaHLJVZy]PH
=PUJLPSNPVJH[VYLJVUWPW\U[P:LWPNPVJH[VYPWHYLNNPHUV]PUJL[YHSVYVX\LSSVJOLOHNPVJH[VWLY\S[PTV
,ZLTWPV

=HYPHU[LWLY\UHWHY[P[HWPIYL]L
:LSL\S[PTL[YLJHY[LKP\UHSHZVUV[YLHSILYPV[YLWVYaPVUPKPJPLSVPSNPVJH[VYLKP[\YUVSPW\~ZWVZ[HYLHSSPUPaPVKLSSH
SHZ[LZZH]PJPUVHSJHZ[LSSV6NUPNPVJH[VYLULSJVYZVKLSWYVWYPV[\YUVW\~MHYSV\U\UPJH]VS[H"\UZ\VYHWHJLKL]L
LZZLYLZ\SWVZ[VKPN\HYKPHJVYYPZWVUKLU[L8\LZ[VUVUJVU[HJVTLHaPVUL
70

(\[VYL!,SPNPV*HaaH[V
:]PS\WWV!+VTLUPJV+P.PVYNPV(UKYtZ1=VPJ\9VILY[V*VYILSSP
0SS\Z[YHaPVUP!:[LMHUV+L-HaP
(Y[+PYLJ[VY!:[LMHUV+L-HaP
9LKHaPVULYLNVSL!9VILY[V*VYILSSP(UKYtZ1=VPJ\

KH=PUJP,KP[YPJL:YS
=PH;;P[[VUP
07LY\NPH0[HS`
;\[[PPKPYP[[PYPZLY]H[P

<UYPUNYHaPHTLU[VH9VILY[H)HYSL[[H:PS]HUV:VYYLU[PUV+HYPV0HJVWVUP"H3\JH:PTVUL.PV]HUUP)L[[P9PJJHYKV
*HULIH+HUPLSL3VZ[PH+L]HU4HNNP4HYJLSSV4HUUPUV:HS]H[VYL7LYUH(UKYLH7\NNLSSP:LYNPV9VZJPUPHPSVYV
NY\WWPKPNPVJVLH[\[[PNSPHS[YPNPVJH[VYPWLYPWYLaPVZPJVUZPNSPMVYUP[P
7LYKVTHUKLJVTTLU[PVZ\NNLYPTLU[P!
^^^KH]PUJPNHTLZJVTPUMV'KH]PUJPNHTLZJVT
-LKLYPJV00KP:]L]PH0TWLYH[VYL9VTHUVZV]YHUVUVYTHUUVKLS9LNUVKP:PJPSPHu\UHN\YHNYHUKPVZHKLSSHZ[VYPHP[HSPHUH!K\YHU[LPSZ\V
YLNUV[YHSHULKLS?00LSHTL[nKLS?000ZLJVSVLIILTVKVKPVYNHUPaaHYL\UH*YVJPH[HLKPMVUKHYLSHWYPTH<UP]LYZP[nSHPJH"WHJPJ~SH
:PJPSPHLZJYPZZL\UMVUKHTLU[HSL[YH[[H[VZ\SSHMHSJVULYPH"JVTIH[[tZ\VNSPV,UYPJV9LKP.LYTHUPHLJVZ[Y\yULSSH[[\HSL7\NSPHSHMVY[LaaH
KP*HZ[LSKLS4VU[LKLUZHKPTPZ[LYPVZLZPTIVSVNPLLYPWYVKV[[HVNNPZ\SSLTVUL[LP[HSPHULKH,\YV
:L]VSL[LHWWYVMVUKPYLSHJVUVZJLUaHKPX\LZ[VWLYZVUHNNPV]PJVUZPNSPHTVKP]PZP[HYLPSZP[VPU[LYUL[^^^Z[\WVYT\UKPP[