Sei sulla pagina 1di 18

011

SULIT

PERCUBAAN UPSR 201s (KEDAT{)


BAHASA MELAYU . PEMAHAMAI{
Julai
50 minit

011

Lima puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBE,RITAIIU

1.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2.

Jatvabsemua soalan.

3.

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jm,vapan, iaitttA, B, C danD.


Bagi setiap soalan, pilih satajm,vapan sahaia Hitamkanjawapan kamtt
pada kertas jc*vctpan objelctf yang disediakan.

4.

Jika kamu hendak merutlmr iawapan. padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkanT'aw apan yang baharu-

Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak.
0t 1 0

201s

Lihat sebelah
SUTIT

0fi

Soalan

hingga

l8

lsi tempat kosong dengan iawapan yang paling sesuai-

"Apabila

berjumpa Datuk 7ahar, beritahu

ada

janjitemu petang ini," kata Datin Aini kepada pembantunya'

A
B

betiau...kamu

kamu...dia

awak...dia

kamu..:beliau

"lzinkan

ke taman bersama-sama

daYang

untuk memetik

bunga," sembah permaisuri kepada $ultan Mahmud.

patik

hamba

adinda

kakanda

Perusahaan

songket di Terengganu semakin kurang diminati

sejak akhir-akhir ini.

menenun

menekat

mengecap

mencanting

0r,l PERCUBMN NEGERI@MGB KEDAH 2015

SUUT

g{il

suuf:

t:rji:

Soalan

bedasarkan gambar di bawah.

r{*... ",i

,.1;

i:

'

Kakak menggunakan pinggan yang


dibelinya.

A
B
C
D

untuk mengisi kuih yang baru

lekuk

leper
bulat
bundar

Pertandingan perbahasan itu semakin


apabila kedua-dua belah
pihak cuba mempertahankan pendirian masing-masing.

hangat

hambar

heboh

gamat

orr C&itbLeneN

NEGERT@MGB KEDAH 201s

ti},

'-;.:,:"

ij

;Sigtl? I i

SUUT

0{t

Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah.

Tangan Puan Halimah terasa


lama.

A
B
C
D

kerana meramas cili kering terlalu

pedas
priar
lidas

pedar

Azlina gembira apabila menerima dua

gelang emas daripada

tunangnya.

A
B
G
D

untai

utas
butir
urat

0t1 PERCUBAAN NEGERI@|MGB KEDAH 2015

SUUT

SULIT

0'H

Encik Hasan bangun


yang datang ke rumahnya.

dan

lalu

maka

sambil

turun ke serambi uptuk menyambut teiamu

Soalan 9 bedasarkan gambar di bawah

Pak Deris

dua bakul kacang panjang untuk dijual kepada

peraih.

A
B
C
D

memikul
memapah

0{{ PERCUBMN

mengandar
menjinjing

NEGERT@MGB KEDAH 2015

SULlT

SUUT

'10

0r{

Encik Razali sedang

di

oleh pihak polis bagi

membantu

menyelesaikan kes rasuah di syarikatnya.

A
B
C
D
11

soalselidik

soalsiasat
temu ramah
temu duga

sebagai

Encik Zahim bertugas


Jepun yang kurang mahir berbahasa Melayu.

A
B
G
D

untuk membantu pelancong dari

jurubahasa
juruhebah
juruacara
jurucakap

pasukan Malaysia.

A
B
D

ofi

melayari
menyusuri

meluncur

PERCUBAAN NEGERT@MGB KEDAIT 2015

SUUT

0{l

SULIT

$oalan {3 bedasarkan gambar di bawah.

13

Raja lskandar
sebagai Sultan lnderapura.

A
B
C
D
14

di atas takhta ketika majlis pertabalan baginda

bersemayam
bersantap
bersiram

'beradu

Novel-novel ciptaan

muda mendapat sambutan

yang

menggalakkan daripada pembaca di seluruh negara.

wartawan

Cl
I

haaarat.rah
I rgs,Elr ErUltr

C
D

dermawan
karyawan

01r PERCUBMN NEGERT@MGB KEDAH 2015

SUUT

SULlT

t5

{6

Cikgu Zakiah amat gemar


sikap raiin yang ditunjukkan oleh Amir
mata pelaiaran Matematik.

dengan...pada

pada...dengan

akan;..terhadap

terhadap"..kepada

Ribut yang kuat telah merobohkan

rumah Pak Samad yang

masih dalam pembinaan.

tetulang

sesiku

kekisi

jejari

ketika disoaloleh gurunya kerana dia mengelamun didalam

Azli
kelas.

A
B
C
D

terkial-kial
termangu-mangu
temgiang-ngiang
tercungap-cungap

OI,I PERCUBAAN NEGERI@MGB KEDA}I 2015

SULIT

"

{8

Ahli Percatuan Bahasa

Malaysia

:01{

mengikuti,lawatan ke Pulau

Pinang pada,cuti persekolahan yang Ialu.

A
B
C
D
{9

akan

telah
belum
masih

Encik Lukman berjaya dalam pemiagaan kerana ketqFhhannya menghadapi


cabaran.

Pilih perkataan seerti bagi ketabahan.

2A

kerajinan

kesediaan

kecekalan

kemampuan

Penduduk Kampung Ara menyokong cadangan pembinaan balai raya baharu


kampung mereka.

di

Pilih perkataan berlawan bagi menvokono.

ofi

membantah

membenarkan

menangguhkan

menyuruh

PERCUBMN NEGERT@MGB KEDAH2015

i :

li.

SUUT

I
1

.10

SUUT

0t,l

Soalan'2i dan 22
Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris denoan betul.

21 I
ll
lll
lV

itu berbadan kukuh.

Jambatan itu masih hukuh walaupun sudah berusia puluhan tahun.


Prestasi syarikat itu semakin kukuh setelah bertukar penguru'san sejak
sebulan yang lalu.
Penglihatan Alina kurang kukuh pada waktu malam.

ldanll

ll dan lll

lll dan lV

ldan lV

22 I
ll
lll
lV
A
B
C
D

ofl

Pemuda yang bekerja sebagai buruh

Kamarul memang

lht bangun daripada tidurnya.

Ototnya liat setelah sekian lama dia tidak bersukan.


Puan Anita sukar menggunting kain langsir yang liat itu.
Labu sayung itu dibuat daripada tanah

lial

ldan ll
ll dan lll

lll dan M

ldanlV

PERCUBAAN NEGERT@MGB KEDAH 2015

SULIT

SULIT

0tt

11

Pilih ayattanya yang sesuai bagi ayat di bawah.

23

Laila akan menemani adiknya ke perpustakaan setelah dia menyiapkan kerja


sekolahnya.

'

A
B
C
D

Siapakah yang akan menemani Laila ke perpustakaan?

Apakah yang akan dilakukan oleh Laila dan adiknya?


Bilakah Laila bersama-sama adiknya ke perpustakaan?
Adakah Laila dan adiknya bersetuju ke perpustakaan?

Pilih lawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.

Berapakah jumlah murid tahun enam yang akan menyertai lawatran ke Muzium
Negara?

Seramai empat puluh orang murid tahun enam telah menyertai tawatran
ke Muzium Negara.

B
c
D

0{r

Lawatan ke Muzium Negara itu akan disertai oleh murid tahun enam.
Murid tahun enam akan menyertai lawatan ke Muzium Negara.

Seramai empat puluh orang murid tahun enam akan menyertai lawatan
ke Muzium Negara.

PERCUBMT{ NEGERT@MGB KEDAH 2015

SUL]T

0,H

12

SULIT

Soalan 25 dan 26
Pitih ayat yang aama maksud dengan ayat yang diberi.

25.

i{mira, jemputlah rasa kuih bangkit hasil resepi warisan ibu saya ini,"

kata

Sarah.

A
B
C

Kuih bangkit hasilwarisan ibu Amira dirasaioleh Sarah.

Amira dan Sarah dijemput merasai kuih bangkit warisan ibu saya.

Sarah menjemput Amira merasai kuih bangkit hasil resepi warisan


ibunYa.

Amira menjemput Sarah merasai kuih bangkit hasil resepi warisan


ibunya.

26$oalantatabahasayangdiberikanolehCikguYazidsedangd,ljawaboleh
murid-murid Tahun Enam lntelek.

Soalan tatabahasa Tahun Enam lntelek sedang d'rjawab oleh murid-murid


Cikgu Yazid.

Murid-murid Tahun Enam lntelek diberikan soalan tatabahasa oleh

Cikgu

Yazid.

Murid-murid Gikgu Yazid meniawab soalan tatabahasa Tahun Enam


lntelek.

Murid-murid Tahun Enam lntelek menjawab soalan tatabahasa yang


diberikan oleh Cikgu Yazid.

0l{

PERCUBMN NEGERI@MGB KEDAH 20{5

SULIT

'

{3

SULIT

0{t

Pilih ayatyang betul.

27 A
B
C
D
28 I
ll

Pelbagai sayur-sayuran dijualdi pasar tani.


Sila jangan bermain di kawasan ini.

Cantik amat rumah ditepi sawah itu.


Ketiga orang anak Pak Razi belaiar di luar negara.

Laporan kesihatran pesakit itu diserahkan ke doktor.

Aliza belajar bersungguh-sungguh demi untuk mendapat sA dalam


UPSR.

tll

Cikgu Mazlan berpesan kepada kami supaya bangun awal pada waktu
pagi.

otl

lV
A

Tiap-tiap murid haruslah melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum.

ll dan lll

lll dan lV

ldan IV

ldan

ll

PERGUBAAN NEGERT@MGB KEDAH 2015

SUUT

'CI{"|

SUUT

kerana Oekatan
'Nampaknya kita terpaksa
sedikit,'kata Mak Siti lepada ana(-anaknya.

A
B
C
D

.OIi

anari', ffiakin

lapik perut

jkat perut
buta peruI

'1

:-:

hatiperut

Hubungap.Basqlgan kemhar Zarif ,dan 7arul


berpisah sejak kecil hirgga deurasa.

A
B
.
C
D

ffi

bagai,heliurg

de[gan.ashn

seBerti cincin dengan permata


'.i.

: .'tii;,

.',rl,;:,ril

.,.

....

bagai aur dengan tebing

seperti bulan dengan maEhafi

PERCUBAAN NEGERI@}MGB KEDAH 2015

kerana tidak pemah

t5

SULIT

0l{

Soalan 3{ hingga 35
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soa/an-soalan yang berikutnya.

Khamis, 30 Julai 2014

Aku bersyukur kerana beriaya menamatkan pengajian. Tidak sabar rasanya aku

"

hendak beriumpa dengan ibu, ayah, adik-beradik, saudara-mara dan sahabat handai
di tanah air. Aku sungguh merindui suasana aman damai di kampung halaman. Aku
rindu akan bunyi kicauan beburung. Aku juga tidak lupa bunyi kokokin ayam jantan
pada waktu pagi.

Azamku !a1Va satu. Aku mahu memanfaatkan ilmu yang ditimba di negara
matahari terbit ini untuk memaiukan anak-anak bangsaku- Aliu yakin aku dipat
melaksanakannya.

Ahad, 2 Ogos 2014


Pesawatyang aku naiki selamat mendarat di Lapangan Terbang Antiarabangsa Kuala
ly"qpq (KLIA). Aku amat teruja ketika kakiku menuruni anak-inak tanggi pesawat
MAS. Benar kata pepatah, "hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri.l
Walaupun berada lima tahun di rantau orang, namun raifr dan taat sEtiafu tetap
kepada burni Malaysia.

Jalur Gemilang berkibar-kibaran megah di ,sepanjang jalan, seolah-olah


menyambut kepulanganku. Aku sedar bulan ini bulan Odos, Outan kemerdekaan

negaraku. Bangunan-bangunan pencakar langit serta kenderaan yang bertali arus


melambangkan kepesatian pembangunan di negaraku.

lsnin, {7 Ogos 2014


Hatiku melonjak-lonjak gembira. Aku berasa sungguh bahagia. Tiga hari lagi aku akan
melaporkan diri kerana permohonanku untuk Ueke4a di sebuah iyarikat e]ektronik di
ibu kota telah befiaya. Akan kurealisasikan ciia-citaku untuk berbakti tepaOj

3l

Penulis tidak sabar-sabar hendak pulang ke tanah air kerana

A
B
G
D
oil

merindui kaum keluarga dan sanak saudara.

merinduisuasana aman damaidi kampung.


merindui bunyi kicauan beburung.
telah beriaya menamatkan pengajian.

PERCUBAAN NEGERT@MGB KEDAH2015

SULIT

16

SULIT

32

Maksud "hujan emas

011

di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri"

dalam

petikan ialah
,

penulis berasa lebih selesa berada di luar negeri daripada tanah air

sendiri.
penulis mendapat banyak pengalaman semasa berada di negeriorang.

,,C

D '

penulis berasa lebih selesa berada di negeri sendiri daripada negeri


orang.

penulis terpaksa menempuhi pelbagai cabaran ketika berada di luar


negeri.

33

Penulis akan mula bekeria di syarikat elektronik pada

A
B
C

30 Julai.

2 Ogos.
17 Ogos.

20 Ogos"

34

Apakah azam penulis setelah berjaya menamatkan pengajian?

A
B
C
D
35

Mencurahkan ilmu untuk berbakti kepada negara.


Bekerja di sebuah syarikat etektronik.

lngin cepat pulang ke kampung halaman.


Menyambut ulang tahun kemerdekaan negara.

Pilih penyataan yang tidak benar tentang petikan?

A
B
C
D

Penulis baru menamatkan pengajian di negara matahariterbit.


Jalur Gemilang dipasang untuk menyambut kepulangan penulis.
Bulan Ogos merupakan bulan kemerdekaan di negara penulis.

0{{ PERCUBMN

Penulis pulang dengan menaikipesawat MAS.

NEGERT@MGB KEDAH 2015

SULIT

gULIT

17

0fi

Soalan 36 hingga 40
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soa/an-so atan yang berikutnya.

Lebih kurang 60 peratus daripada muka bumi negara kita diliputi hutan.
Apabila menyebut perkataan hutan, tergambar dalam fikiran kita akan pokokpokok yang besar dan pelbagai jenis mergastua. Hutran juga merupakan sumber
pendapatan kepada sesetengah penduduk di negara kita.
Sesetengah penduduk kampung mencari madu lebah di hutan untuk dijual. Madu
lebah menjadi sumber pendapatan mereka. Madu tersebut dijual dengan harga
yang tinggi. Madu lebah digunakan dengan meluas dalam bidang perubatan.
Madu juga dijadikan bahan masakan.

Selain madu, rotan juga menjadi punca rezeki. Terdapat pelbagai jenis rotan
seperti rotian manau atau nama saintifiknya Calamus conioasfr.s, rotan semang
dan rotan paku atau Calamus exilis. Rotan amat berguna dalam industii
pembuatan perabot di negara kita. Harga perabot rotan bergantung kepada jenis
rotan yang digunakan.

Di negara kita juga banyak kraf tangan yang dihasilkan daripada buluh. Kraf
tangan ini dipasarkan dengan meluas. Jadi, buluh juga merupakan hasil

pendapatan kepada sesetengah penduduk. Terdapat pelbagai jenis buluh.


Antaranya termasuklah buluh tumpat atau Dendrccalamus pendulus dan buluh
betung atau Dendrccalamus asper.

Selain itu, damar juga menjadi penyumbang rezeki kepada sesetengah penduduk
kampung. Damar ialah bahan berupa getah keras yang diperoleh daripada
beberapa ienis pokok. Damar merupakan bahan penting daiam pembuatan liatik.
Sekiranya hutan terus diteroka, bagaimanakah agaknya masa depan industriyang
bergantung pada hasit hutan?

36

Madu lebah menjadisumber pendapatan sesetengah penduduk kerana

A
B
C
D

madu lebah mudah didapatididalam hutan.


madu lebah boleh dijadikan bahan masakan.
madu lebah boleh dijualdengan harga yang tinggi.
madu lebah digunakan dengan meluas dalam perubatan.

OI{ PERCUBMN NEGERI@MGB KEDAH 2015

SULIT

{8

SULIT

37
i'
i

0{t

Apakah nama lain bagi rotan Paku?

A
B
. C
D
38

Calamus,exilis
Calamus conioastris

Dendrocaiamusqsper
Dendrocalamus Pendulus

Darnar merupakan hasil hutair yang diperoleh daripada

A
B
C
D
39

pokok
rotan
madu

Semua pernyataan adalah benar tentang petikan kecuali

A
B
C
D

40

buluh

rotan amat berguna dalam industri pembuatan perabot'

damar merupakan bahan penting dalam pembuatan batik.


madu lebah digunakan dengan metuas dalam bidang perubatan.
buluh betung juga dikenali dengan nama Dendrocalamus pendulus.

Perkataan mergastua dalam petikan bermaksud

A
B
C
D

tumbuh-tumbuhan di hutan.
serangga-serangga di hutan.
binatang-binatang di hutan.
flora dan fauna di hutan.

<< KERTAS SOALAN TAMAT >>

0rl

PERCUBMN NEGERI@MGB KEDAH 2015

SULIT