Sei sulla pagina 1di 8
Bahasa Inggeris 01472 Kertas 2 suas, HEADCOUNT UJIAN PENILAIAN OTI 2 TAHUN ENAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR JULATI 2015 NAMA SEKOLAH: NAMA MURID BAHASA INGGERIS KERTAS 2 1 jam 15 minit en ae JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian iaitu Babagian A, Bahagian B, Kod Pemeriksa : dan Bahagian C. 2. Kamu dikehendaki menjawad ketiga-tiga | Bahagian | Nombor soalan | Mariah bahagian, 3. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan, Sekiranya helaian kertas jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan kertas jawapan tambahan daripada pengawas peperiksaan. Kertas jawapan tambahan (jika ada ) hendaklah ditkat dan dihantar bersama-sama kertas soalan. Jumlah Markeh 40 Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak 14/2 [Lihat sebelahf 2 14/2 SECTION A Look at the picture carefully. Write five sentences based on the situation shown. You may use the words given to help you. You are advised to spend 15 minutes on this question. butterflies taking scarf chasing photograph fluttering cat pointing camera strolling o142 014/2 14/2 [10 marks]