Sei sulla pagina 1di 12
'SKEMA JAWAPAN 011 BAHASA MELAYU HEADCOUNT 2 NO. SOALAN JAWAPAN NO. SOALAN JAWAPAN | 1 A 24 B 2 c 2 D 3 D 23 A 4 A 24 D 7 5 D 25 Dee 6 c 36 D 7 8 cg D 8 D 26 8 a) 3 A 29 B 10 c 30 A ii B aH Cc @ ¢ @ A 8 B 33 Cc 4 B 34 5 16 c 3B c 16 D 36 ¢ 7 c a7 B 18 © 38 a 19 A 38 5 20 8 40 D BM PENULISAN Skema Bahagian A termenung memerhatikan berpindal ‘menyelamatkan rmenghuturkan anak menaiki sampan memegang bungkusan membersihkan / mengemas rumah Bahagian B Rangka karangan Soalan | Pendahuluan Selasa, 17 Februari 2015 6.00 pagi - bangun daripada tidur - bersarapan bersama dengan keluarga Isi-isi penting 1. 7.00 pagi - Pergi ke sekolah — belajar seperti biasa 2. 10.10 pagi -Waktu rehat ~ makan di kantin~ masuk semula ke dalam kelas 3. 11.00 pagi - Terus belajar — matapelajaran yang diminati , sains ~ loceng terakhir berbunyi — bersiap-siap untuk pulang 4, 6.00 pagi - Waktu petang — bermain bola sepak bersama dengan rakan-rakan Penutup 10.00 maiam - Waktu matam ~ makan malam ~ badan berasa letih —tidur awal ** mana-mana isi yang bersesuaien dengan catatan satu hari murid Soalan 2 Rangka karangan Pendahuluan - Saling bertanya Khabar Isi- isi I. Menyatakan pendapat tentang gotong-royong, bersetuju perlu diteruskan 2. dapat eratkan perhubungan, saling mengenali sesama jiran 3. kawasan tempat tinggal bersih dan selesa 4, terhindar daripada wabak penyakit Penutup ~ perasaan dan harapan Soatan 3 Rangka karangan Pendahuluan - format laporan ~ tajuk, tarikh 1. Nyatakan bilangan guru dan murid ~ metawat kilang memproses makanan (nyetakan nama kilang dan makanan yang diproses, waktu tiba 2, disambut mesra — pegawai bertugas— masuk dalam kilang — luas — dibawa melikat tempat simpanan nanas ( sebagai contoh ), bertan-tan nanas — diangkut menggunakan loti 3. melihat kulit nanas dikupas ~ menggunakan alatan teknologi ~ canggi penerangan — pegawai yang bertugas 4, melihat cara menghasilkan jem nanas—melihat cara nanas ditinkan ~ menggunakan tenaga kerja dan alat teknologi diberikan Penutup ~ perasaan murid sebelum meninggalkan kilang ~menikmati jus nanas ~ sangat lazat — taklimat penutup — bergerak pulang ke sekolah + Disediakan oleh/tandatangan , tarikh ‘** mana-mana yang sesuai dengan laporan murid Bahagian C Nilai Idea teks/Merujuk petikan Menghargai masa Menyertai kursus motivasi Bertangeungjawab Berkeyakinan ‘Memberikan tip-tip yang berguna kepada ‘murid-murid Bersemangat untuk belajar setelah mengikuti Kursus Keazaman Ikilas Mahu memperoleh keputusan cemerlang agar dapat menggembirakan ibu bapa ‘Mahu berjumpa rakan untuk berkongsi ilmu Answers Paper 1 ¢») Gabo — Ingguis a B 21 B 2/ D 22 D 3 A 23 D 4 D 24 D 5 | C¢ 25 A 6 B 26 B 7 D 27 _ 8B 8 C_| 28 B 9] A 29 A 10 Cc | 30 D 11 | A 31 A 12/ C¢ 32 A i3 | Cc 33 Cc 14/ B 34 A 15 | D 35 Cc 16 B 36 C- 17 | D 37 B 18 A 38 Cc 19 | Cc 39 A 20 A 40 Cc MATEMATIK KERTAS 1 ( PERCUBAAN 3 ) 2015 SKEMA PEMARKAHAN SET3 1 A 21 Cc [2 B 22 A 3 c 23 Cc 4 B 24 Cc 5 D 25 B [6 D |26 Cc \7 “BL 27 D 8 B 28 D 9 D 29 D 10 B 30 A 11 B 31 A | 12 D 32 Cc [13° B 33 Cc 14 | A [34 A 15 D 35 A 16 A [36 Cc! 17 A 37 D 18 A___|38 Ad 19 CH 39 D | 20 B [40 — ‘Bao MATEMATIK KERTAS 2 ( PERCUBAAN 3 ) 2015 SKEMA PEMARKAHAN SET3 ne 1 markah 2 markah 3 markah Soalan —}—_——- 1 935 000 8.051 1 3 4 6 4 1 5 76 028 6 8.50 p.m 7 50.20 — 34.85 15.35 8 (30 — 27.80)nya RM20.15 9 17 +350 367 10 | (144 minit +60) nya | 2 jam 24 minit 11 | 3.02 - 1.97 atau setara 1.05 km 12 688 ml 0.6882 13 | 35% x 720 atau setara 252 g sth 1 markeh 2 markah 3 markah 14 | Dilihat 8.10 fen atau | 9 jam 50 minit B65~570~ 199 atau Is setara 96 16 | Dilihat20x9atau | 55 5, a 6x6 17 | Dilihat 740 g eros 7 600 g 18 [iano +4 RMI2.50 x3 RM37.50 oo 144+4+10+10+ 19 i Dilihat 4 cm 144 14 wtaursetara 66cm Dilihat 1.8 kg atau 20 | te00g atau 2008 4300 - 1800 g 2 500g Sey — ows ~ SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A >|> lo] e}a]>folo}ela|>|>|>alec! D B B D A B A B ¢ B B D c B D SKEMA JAWAPAN OTI-2 (BHG B) Soalan 1 a) To investigate the relationship between the width of wing and the distance of seeds are dispersed, Untuk mengkaji hubungan antara kelebaran struktrur sayap dengan jarak biji benih dipencarkan. b) The width of wing Kelebaran struktrur sayap ©) 11 metre/11 meter ) The more the mass of seed, the less the distance of seed is dispersed. If the mass of seed increase,so the distance of seed dispersed is decrease. Semakin bertambah jisim biji benih, semakin berkurang jarak biji benih dipencarkan/Jika berat biji benih bertambah, maka jarak bil benih dipencarkan berkurang/sebaliknya Soalan 2 a) The average air pollution index are increase for year 2011 until 2014 because of smoke produce by transportfactory/open burning Indeks pencemaran udara bagi tahun 2011 hingga 2014 bertambah kerana pengeluaran asap daripada kenderaan bermotor /kilang/ pembakaran terbuka/ all yang boleh diterima. To investigate the relationship between the number of motor vehicles and the average air pollution index. Untuk mengkaji hubungan diantara bilangan kenderaan bermotor dengan purata indeks pencemaran udara. The more the number of motor vehicles,the more the average air pollution/ if the number of motor vehicles increase,so the average air pollution will increase to. ‘Semakin bertambah banyak bilangan kenderaan bermotor semakin Bertambah purata indeks pencemaran udara/Jika kenderaan bermotor bertambah maka purata indeks pencemaran udara juga bertambah. °) Soalan 3 a) To investigate/study the relationship between the length of the rubber brand stretched backwards (cm) and the distance travel by toy car (em) Untuk menylasal/ mengkaji hubungan di antara panjang gelang getah witarik kebelakang (cm) dengan jarak yang ditalui oleh Kereta mainan (om). b) i- The length of the rubber band stretched backwards (cm) Panjang gelang getah yang ditarik kebelakang (cm) ii. The types/mass/ of toy car/place that investigate/the types of surface Jenisiberat kereta mainantempat penyiasatanyjenis permukean ©) 60cm Soalan 4 a) i- The temperature of Mercury planet 300 degress celcius while Earth only 15 degress celcius. Suhu purata di planet Utarid mencecah 300°C manakala Suhu purata di planet Bumi hanya 15°C sahaja, ji - Because of the Mercury planet is nearer to the sun, but the earth is third planet from the sun/ Mercury has smaller size of orbit differences Earth/ Ini kerana keduduken planet Utarid paling hampir dengan Matahari manakala Bumi yang agak jauh dari Matahari (planet ketiga dari matahari/Utarid mempunyai saiz orbit yang kecil berbanding Bumi. No more living things were found in Mercury in fact living things are found in The Earth Planet Utarid tiada hidupan manakala Planet Bumi mempunyai hidupan The temperature is less than 15 degress celcius Suhunya kurang dari 15 darjah celcius. The more the distance of planet from the sun, the less the temperature of planet will be/ the nearer the planet from the sun the more/higher temperature of the planet. Semakin bertambah jauh planet dari Matahari semakin rendah suhu planet/Semekin dekat planet dengan Matahari, semakin bertambahttinggi suhu planet. Soalan 5 a) To investigate the relationship between the methods of preserving fish and the time taken for the fish to turn bad/days Untuk mengkaji hubungan antara cara pengawetan ikan dengan masa yang diperlukan untuk ikan menjadi busuk. Methods of preserving fish/ the time taken for the fish to turn badidays b) Cara pengawetan makanen / masa yang diperlukan untuk ikan menjadi busuk If the methods of preserving fish is canning, so the more time taken for the fish to spoil Jika kaedah pengawetan makenan adalah pengetinan maka masa yang diambil untuk ikan menjadi busuk lebih lama. Food preservation is process that make food last longer / Method Z make a food last longer / the canning process make a food longer. Kaedah pengawetan makanan Z membolehkan makanan / ikan menjadi tahan lebih lama / makanan yang diawet lebih tahan lama / Pengawetan menjadikan a) makanan tahan lebih lama.