Sei sulla pagina 1di 28

VITAE KURIKULUM

Maklumat Peribadi

Nama
Jantina
Jenis Guru
No. KP
N0. Gaji
Pergerakan Gaji
No. Fail JPN
Kod / Nama Sekolah
Status Perkahwinan
Warganegara
Agama
Bangsa
Negeri Lahir
E-mel
Kecacatan
No. Fail Cukai
No. Fail KWSP
2

Maklumat Alamat Semasa

Alamat Semasa
Alamat Surat Menyurat
No. Telefon
3

Maklumat Pasangan

Nama Pasangan
No. Kad Pengenalan
Alamat Tempat tinggal
Pekerjaan
Alamat Tempat Kerja
Tarikh Perkahwinan
4
Maklumat Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda
Diploma
SPM
5

Maklumat Perkhidmatan

Sistem Saraan
PPSMI
Agensi Melantik
Sah Perkhidmatan
Status Induksi
Opsyen Bersara
1

Tarikh Bersara
Jawatan
Gred Jawatan Hakiki
Gred Jawatan Semasa
Kod Pengisian Semasa
Jenis Laluan Kenaikan
Pangkat
Kod Taraf Jawatan
Tugas Khas
Tindakan Tatatertib
Kedudukan
Perkhidmatan
Tarikh-Tarikh Penting
Tarikh Khidmat Sekolah
Semasa
Tarikh Lapor Diri
Pertama
Tarikh Sandaran Terlatih
Tarikh Lantikan Pertama
Tarikh Lantikan Semasa
Tarikh Pengesahan
Pertama
Tarikh Sah Semasa
Tarikh Kenaikan Pangkat
Semasa
Tarikh Masuk Skim
Pencen
Tarikh Khidmat Daerah
Semasa
Tarikh Khidmat Negeri
Semasa
Tarikh Lantikan Gred
DG41
Tarikh Sah Perkhidmatan
Tarikh Naik Pangkat
DG44
Tarikh Istihar Harta
Tarikh Lulus
Rujukan Surat
5
Bil

Maklumat Sejarah Perkhidmatan


Jenis
Pergerakan

Nama Agensi

NamaTempat
Berkhidmat

Jawatan

Gred
Gaji

Pengisian

Tarikh Mula

Tarikh
Akhir

Skop kerja
(Rujuk carta gantt)

Sasaran Kerja Tahunan


SENARAI TUGAS
UTAMA/PERKHIDMA
TAN

PIAWAI/STAND
ARD PRESTASI

SASARAN/MATL
AMAT

JADUAL
PERLAKSAN
AAN

A. KURIKULUM
(Matematik
Tambahan
Tingkatan 5

1. Merancang
pengajaran dan
pembelajaran
mengikut
sukatan
pelajaran.

Mematuhi pekeliling
KP seperti yang
tercatat dalam buku
rekod guru.

Rancangan
tahunan sedia
sebelum sesi
persekolahan.
Sukatan pelajaran
dilaksana dengan
terancang.

Memiliki sukatan
pelajaran bagi keduadua matapelajaran
yang diamanahkan.

2. Menyediakan
Persediaan
mengajar.

Semua objektif
pengajaran tercapai.

Rancangan pelajaran
menepati format yang
ditetapkan.

Pembelajaran bermula
serta merta selepas
waktu pengajaran
dimulakan.

Berada dalam kelas


apabila waktu
pembelajaran
bermula.
3. Mengendalikan
pengajaran dan
pembelajaran
dengan
berkesan.

4. Membimbing
pelajar
memperolehi
ilmu dan
menguasai
kemahiran

Rancangan
mingguan siap
satu minggu lebih
awal.

Sepanjang tahun
dan dihantar
untuk disemak
oleh Pengetua, PK
dan Guru kanan
Sains mengikut
jadual yang telah
ditetapkan.

Sepanjang tahun
Ada kepelbagaian
teknik mengajar.
Semua kehendak
kurikulum dilaksana
sepenuhnya.
Penglibatan aktif
semua pelajar.
Sikap ingin belajar,
budaya ilmu dan nilai-

Kepelbagaian aras
6

Sepanjang tahun

serta
mengamalkan
nilai-nilai murni
dan sikap yang
positif.

5. Membuat
penilaian dan
tindaksusul.

soalan.

nilai murni diamalkan


secara menyeluruh.

Aktiviti dan program


P&P berpusat kepada
pelajar dan guru
sebagai fasilitator.

Sepanjang tahun

Pelajar dapat mencari


maklumat dari
pelbagai sumber
seperti pusat sumber,
internet dll.

Bentuk penilaian
seperti berikut ;
i)

ii)

Penilaian
formatif.
a) Latihan pada
akhir setiap
pengajaran.
b) Ujian topikal
setelah setiap
topik diajar.

2 kali setahun

Penilaian
Sumatif.
a) Peperiksaan
percubaan 3
kali setahun
b) Peperiksaan
akhir semester

Pertengahan tahun
(Sekurang-kurangnya
5/10 mendapat C)

Ujian 1 (3/10 mendapat


gred C)
Ujian 2 (6/10 mendapat
sekurang-kurangnya C)
1 kali satu semester.

Akhir Tahun (Sekurangkurangnya 7/10


mendapat gred C)

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

6. Kajian tindakan

iii)

Penyemakan
buku dan hasil
kerja pelajar.

iv)

Soalan
peperiksaan
disediakan 2
minggu
sebelum
peperiksaan
dimulakan.

v)

Sepanjang tahun
Setiap penilaian direkod.

Rekod prestasi
pelajar yang

Sepanjang tahun
7

kemas kini.
i)

Bermula bulan Feb

Menjalankan
kajian tindakan
untuk topik
sukar

Sasaran Kerja Tahunan


(Masukkan salinan moderator cikgu yang mengandungi ETR setiap Ujian dan AR.

petang Selasa

MATLAMAT PENGAJARAN / KEPIMPINAN MASA HADAPAN

MATLAMAT PENGAJARAN
Matlamat pengajaran adalah satu pernyataan umum yang memberi
arahan kepada keperluan-keperluan yang lebih terperinci. Merupakan
satu titik permulaan, sesuatu yang idea, satu cita-cita dan satu arah
untuk dituju. Matlamat adalah kategori tingkah laku. Matlamat juga
adalah peringkat am tingkah laku, sementara objektif ialah peringkat
khusus tingkah laku.
Matlamat pengajaran tidak boleh begitu terperinci supaya mudah dapat
dilaksanakan. Matlamat adalah kabur supaya dapat memuatkan ideaidea, cita-cita dan arah yang lebih luas. Walau bagaimanapun matlamat
pengajaran perlu dinyatakan kerana penilaian pembelajaran murid bukan
sahaja dilakukan secara terperinci, namun perlu juga dilakukan secara
meluas dan umum bagi meliputi kesemua objektif. Perkaitan antara
matlamat dan objektif ialah, matlamat boleh dipecah-pecahkan kepada
beberapa objektif yang lebih spesifik.

HASIL PENGAJARAN.
Hasil pengajaran adalah istilah terbitan daripada istilah objektif
pengajaran. Objektif adalah untuk mengukur dengan jelas sesuatu
tingkahlaku yang dapat ditunjukkan oleh murid selepas memperlajari
sesuatu perkara. Oleh sebab pembelajaran murid diukur daripada
perubahan tingkah laku, maka dalam proses pengajaran, guru perlulah
menetapkan objektif terlebih dahulu sebelum sesuatu perkara diajar
kepada murid.
Objektif adalah perkara yang akan dipraktikkan semasa pengajaran atau
dilaksanakan bagi mencapai cita-cita atau arah supaya ianya menjadi
kenyataan.
Hasil pembelajaran adalah memfokuskan kepada jangkaan apa yang
murid dapat lakukan atau capai.
Takrif hasil pembelajaran adalah mencadangkan bahawa pembelajaran ad
alah disengajakan dan bukannya kebetulan atau tidak sengaja.
Perbezaan antara objektif dan hasil pembelajaran adalah hasil
pembelajaran berfokuskan kepada apa yang murid peroleh daripada
aktiviti pengajaran guru.

KEPIMPINAN MASA DEPAN


Kepemimpinan adalah suatu proses di mana seseorang berupaya
mempengaruhi sejumlah orang dan mengarahkan organisasinya untuk
mencapai sesuatu tujuan Ia juga merupakan suatu proses di mana
seseorang berupaya mempengaruhi sekelompok orang untuk mencapai
tujuan bersama. Dalam rangka menjalankan proses kepemimpinannya ini,
mereka menggunakan sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang
dimilikinya. Pengetahuan adalah maklumat bagi seseorang sebagai
landasan untuk melakukan suatu tindakan dalam situasi perubahan,
sehingga individu atau organisasi mampu bertindak dengan cara yang
berbeza dan lebih efektif. Melalui pengetahuan dan informasi, seseorang
diharapkan menghasilkan tindakan yang tepat iaitu dengan memilih dan
menilai pelbagai alternatif tindakan serta bagaimana tindakan tersebut
harus diimplementasikan agar sesuai dengan hasil yang diinginkan.

Terdapat beberapa sikap yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin


masa depan, yang sering diungkapkan oleh para pakar terkemuka dalam
bidang kepemimpinan, iaitu:
1. Jujur - Menampilkan ketulusan dan integriti dalam semua
tindakannya.
2. Kompeten - Merupakan tindakan para pemimpin yang berasas
pada akal-fikiran, sikap dan prinsip-prinsip moral. Tidak membuat
keputusan berdasarkan keinginan, perasaan, atau faktor emosional
lainnya yang bersifat terlalu subjektif;
3. Berpandangan ke depan - Memiliki tujuan dan visi masa depan.
Pemimpin yang efektif membayangkan apa yang mereka inginkan
dan bagaimana mendapatkannya. Mereka biasanya memilih
keutamaan yang berasal dari nilai-nilai dasar mereka.
4. Menginspirasi mampu menunjukkan kredibiliti dalam segala hal
yang ia lakukan. Menunjukkan keteladanan dan ketahanan dalam
mental, fizikal, dan spiritual yang dengannya seseorang pemimpin
akan mudah menginspirasi orang lain untuk meraih puncak
kejayaan;
10

5. Cerdas Gemar dan seuka membaca, belajar, dan senantiasa


mencari tugas yang mencabar;
6. Adil - mampu menunjukkan perlakuan yang adil kepada semua
orang. Menyedari bahwa prasangka adalah musuh keadilan.
Bersikap empati dan peka terhadap perasaan, nilai-nilai,
kepentingan, dan kesejahteraan orang lain;
7. Berwawasan luas Menyukai kepelbagaian, kaya perspektif dan
memiliki pandangan jauh ke depan;
8. Berani - Memiliki ketekunan untuk mencapai tujuan, meski
menghadapi risiko atau rintangan yang berat. Selalu menampilkan
ketenangan dan kepercayaan diri meski pun dalam keadaan stres;
9. Tepat membuat keputusan Memiliki penilaian yang baik tentang
pelbagai persoalan, dan menggunakannya untuk membuat
keputusan yang terbaik pada waktu yang tepat; dan
Imaginatif Mampu melakukan perubahan pada waktu yang sesuai ,
dengan menggunakan pemikiran, rancangan, dan metod yang tepat pula.
Juga mampu menampilkan kreativiti dengan menciptakan hala tuju baru
yang lebih baik, sekaligus mencari idea yang inovatif untuk
memecahkan masalah.

11

CADANGAN AKTIVITI UNTUK PENAMBAHBAIKAN


BIL

AKTIVITI YANG DICADANGKAN

TARIKH
DILAKSANA
KAN

CATATAN

Bimbingan rakan sebaya

Feb-Okt
2015

2.00-5.00
pm Selasa

Bridging Classroom

April-Okt
2015

Jadual
diatur oleh
murid

Ujian lisan Fizik

Mei-Okt
2015

Free time
Sit-in
Waktu rehat

12

CADANGAN AKTIVITI UNTUK PENAMBAHBAIKAN

2015
1. MATEMATIK TAMBAHAN
Mengadakan Kajian Tindakan. Pengajaran secara bimbingan rakan sebaya. Proses adalah seperti
berikut ;

Guru mengumpulkan soalan2 daripada


bab-bab penting
kertas 2 SPM projek
2004-2014.
Guru berbincang
dan menerangkan
dengan murid te

Guru mengajar seorang murid 1 soalan


daripada
11 soalan
telah dikumpul
di meja kembali
guru.
Untuk
lebih yakin,
muridyang
itu kemudian
menerangkan
k

Murid itu kemudiannya akan mengajar


9 rakan-rakannya
secara bergilir-gilir.
Rakan
yang telah diajaryang
akanlain
menandatangan
pada sena

Soalan terakhir dari tahun 2014 akan dicuba


sendiri
oleh murid-murid
menguji
Guru
mengadakan
kuiz padauntuk
bila-bila
masa kefaham
untuk m

2. FIZIK
(CADANGAN 1) Bridging Classroom

13

Didapati murid sukar untuk memahami konsep dan prinsip sains (Fizik) yang disampaikan oleh guru.
Ini mungkin kerana masalah bahasa kerana rata-rata murid sekolah ini menggunakan bahasa ibunda
ketika berbual mahu pun apabila respon dengan pertanyaan guru.
Mengadakan satu Kajian Tindakan yang akan diguna pakai oleh murid tingkatan 4 dan tingkatan 5
untuk menguji keberkesanannya.
Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan di mana setiap kumpulan terdiri daripada 2 orang
murid. Setiap kumpulan diberi topik khas masing-masing.
Setiap kumpulan akan membuat perjumpaan dengan guru mengikut jadual yang telah ditetapkan
pada waktu petang atau pada waktu sit-in. Murid ini akan diajar untuk memasteri diri dalam topik
yang telah diagihkan termasuk teknik menjawab soalan bagi topik tersebut.
Kumpulan murid ini pula akan mengadakan kelas khas yang dipanggil Bridging Classroom pada
waktu yang telah mereka tentukan sendiri. Meraka akan mengajar rakan-rakan yang lain untuk master
dalam topik mereka dengan menggunakan bahasa ibunda mereka. Guru bertindak sebagai pemantau di
belakang kelas.
(CADANGAN 2) Physics Oral Test Module
Fizik merupakan satu subjek yang memerlukan kefahaman yang mendalam. Sebelum dapat
memahami konsep dalam fizik murid perlu mempunyai pengetahuan asas yang komprehensif tentang
konsep-konsep fizik. Jadi untuk memastikan setiap murid menguasai konsep asas fizik ini maka ral
Test diperkenalkan. Guru akan terus dapat mengenalpasti murid yang masih lemah dalam bermasalah
dalam subjek Fizik.
Topik-topik di dalam sukatan Fizik akan dibahagikan kepada 45 bahagian (22 bahagian tingkatan 4
dan 23 bahagian tingkatan 5). 10 soalan asas akan digubal untuk setiap bahagian di atas sekeping kad
yang berwarna. Ini bererti terdapat 45 keping kad yang berwarna. Murid akan memilih sendiri kad untuk
diuji tahap kefahaman mereka.
Bagi murid yang tidak melepasi tahap minimum penguasaan akan diuji semula dalam selang masa 3
hari..

14

PENYERTAAN DALAM PBB

15

PENYERTAAN DALAM AKTIVITI PPB


BIL

AKTIVITI YANG DISERTAI

Setakan surat/email/gambar/sijil/atau apa-apa bahan bukti

16

TARIKH

TEMPAT /
PENGANJU
R

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB


KURIKULUM
BI
L

TUGAS & TANGGUNJAWAB

TAHUN

JAWATAN

TAHUN

JAWATAN

TAHUN

JAWATAN

HAL EHWAL MURID


BI
L

TUGAS & TANGGUNJAWAB

KOKURIKULUM
BI
L

TUGAS & TANGGUNJAWAB

17

TUGAS KHAS
BI
L

TUGAS & TANGGUNJAWAB

18

TAHUN

JAWATAN

SUMBANGAN KEPADA KPM / JPN / PPD


KPM/
BIL

NYATAKAN SUMBANGAN YANG


DILAKUKAN

19

JPN/
PPD

TARIKH

TEMPAT

PENULISAN / PENERBITAN
BIL

TAJUK PENULISAN / PENERBITAN

20

TAHUN
DITERBIT
KAN

CATATAN

SUKATAN MATA PELAJARAN /


RANCANGAN MENGAJAR /
PERANCANGAN STRATEGIK

21

CONTOH HASIL KERJA

22

ANUGERAH PERKHIDMATAN
KPM / JPN/
BIL

NAMA ANUGERAH

23

TAHUN

PPD / DLL

ANUGERAH DALAM PdP / KEPIMPINAN / LAIN-LAIN


BIL

NAMA ANUGERAH

24

TAHU
N

NAMA
SEKOLAH

JEMPUTAN UNTUK KONSULTASI, BENGKEL PENULISAN &


LAIN-LAIN
BIL

AKTIVITI YANG DISERTAI

25

PIHAK YG
MENJEMP
UT

TARIKH &
TEMPAT

BAHAN BUKTI KEBERKESANAN PENGAJARAN /


KEPIMPINAN
( SILA LAMPIRKAN BAHAN BUKTI JIKA ADA )

Nota

: Boleh letak jadual penghantaran buku latihan oleh murid


: Kehadiran murid masa kelas tambahan

26

RAKAMAN VIDEO PENGAJARAN / KEPIMPINAN


( SILA LAMPIRKAN RAKAMAN VIDEO DALAM BENTUK CD JIKA ADA )

27

MAKLUM BALAS DAN PENILAIAN OLEH MURID / KETUA


JABATAN
( SILA LAMPIRKAN BORANG PENILAIAN OLEH MURID / ULASAN DARIPADA KETUA JABATAN )

Nota

: Boleh letak borang rumusan pencerapan oleh Ketua Bidang/PK/Pengetua/SISC+

28