Sei sulla pagina 1di 10

BR-1

(Diisi oleh Pengerusi Kelompok / Sekolah Sendiri dan dihantar ke PPG / PPD sebelum 31 Mei / 15 November)

LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP)


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Pertengahan Tahun / Akhir Tahun ......
Daerah / Zon

Nama Sekolah Pengerusi Kelompok /


Sekolah Sendiri

A. JENIS SEKOLAH
(Tandakan pada yang berkenaan)
Jenis Sekolah
Rendah
Menengah
* Sekolah Kurang Murid (SKM)
50 kebawah

Sekolah Kelompok
B
C
D

Sendiri Sekolah
SKM* Sendiri

B. SENARAI NAMA AHLI SEKOLAH KELOMPOK


(Diisi sekiranya terlibat sekolah kelompok)
Bil.
Nama Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

Jawatankuasa
Ahli
Ahli
Ahli
Ahli
Ahli

C. RUMUSAN AKTIVITI RIMUP


Aktiviti

Bil.
Aktiviti

M/BP

Bil. Murid Terlibat


C
I

LL

Jumlah
Peserta

Bil.
Komuniti

Kos
RM

1. Kecemerlangan Akademik
2. Kokurikulum
3. Kesukanan dan Permainan
4. Meningkatkan Patriotisme
5. Khidmat Masyarakat
JUMLAH
D. ISU
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
E. CADANGAN / KOMEN
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Disahkan oleh Pengerusi :


Cop Rasmi :

Tarikh :

___________

___________

___________

___________

BR 2

(Diisi oleh PPG / PPD dan dihantar ke JPN sebelum 10 Jun / 25 November)

LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP)


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Pertengahan Tahun / Akhir Tahun ......
Jabatan Pelajaran Negeri :
PPG/PPD :
A. KATEGORI & JENIS KELOMPOK RIMUP
RENDAH
Bil.
Bil.
Kelompok Sekolah

Jenis

MENENGAH
Bil.
Bil.
Kelompok Sekolah

Kelompok A
Kelompok B
Kelompok C
Kelompok D
Sekolah Sendiri
Sekolah Sendiri
SKM <50
JUMLAH
B. RUMUSAN AKTIVITI RIMUP ( Sekolah Menengah )
Aktiviti

Bil.
Aktiviti

Bil. Murid Terlibat


M/BP
C
I

Bil. Murid Terlibat


M/BP
C
I

LL

Jumlah
Bil.
Peserta Komuniti

Kos
RM

LL

Jumlah
Bil.
Peserta Komuniti

Kos
RM

1. Kecemerlangan Akademik
2. Kokurikulum
3. Kesukanan dan Permainan
4. Meningkatkan Patriotisme
5. Khidmat Masyarakat
JUMLAH
C. RUMUSAN AKTIVITI RIMUP ( Sekolah Rendah )
Aktiviti
1. Kecemerlangan Akademik
2. Kokurikulum
3. Kesukanan dan Permainan
4. Meningkatkan Patriotisme
5. Khidmat Masyarakat
JUMLAH

Bil.
Aktiviti

D. ISU

E. CADANGAN / KOMEN

Disahkan oleh Pegawai Pelajaran PPG / PPD :

Cop Rasmi :

Tarikh :

BR 3

(Diisi oleh JPN dan dihantar ke KPM sebelum 1 Julai / 1 Disember)

LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP)


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Pertengahan Tahun / Akhir Tahun ......

Jabatan Pelajaran Negeri :

A. KATEGORI & JENIS KELOMPOK RIMUP


RENDAH
Bil.
Bil.
Kelompok Sekolah

Jenis

MENENGAH
Bil.
Bil.
Kelompok Sekolah

Kelompok A
Kelompok B
Kelompok C
Kelompok D
Sekolah Sendiri
Sekolah Sendiri
SKM <50
JUMLAH
B. RUMUSAN AKTIVITI RIMUP ( Sekolah Menengah )
Aktiviti

Bil.
Aktiviti

Bil. Murid Terlibat


M/BP
C
I

LL

Jumlah
Bil.
Peserta Komuniti

Kos
RM

LL

Jumlah
Bil.
Peserta Komuniti

Kos
RM

1. Kecemerlangan Akademik
2. Kokurikulum
3. Kesukanan dan Permainan
4. Meningkatkan Patriotisme
5. Khidmat Masyarakat
JUMLAH
C. RUMUSAN AKTIVITI RIMUP ( Sekolah Rendah )
Aktiviti
1. Kecemerlangan Akademik
2. Kokurikulum
3. Kesukanan dan Permainan
4. Meningkatkan Patriotisme
5. Khidmat Masyarakat
JUMLAH

Bil.
Aktiviti

Bil. Murid Terlibat


M/BP
C
I

D. ISU

E. CADANGAN / KOMEN

Disahkan oleh Pengarah Pelajaran Negeri :

Cop Rasmi :

Tarikh :

BR 4
(Diisi oleh JU / PPG / PPD / JPN / KPM)

BORANG SENARAI SEMAK RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP)


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Pertengahan Tahun / Akhir Tahun ..................
Nama Sekolah
:
Bahagian / Daerah / Zon :
JPN
:

A. MAKLUMAT SEKOLAH
1. Jenis Sekolah ( Tandakan / pada yang berkenaan)
Sekolah Kelompok
Jenis Sekolah
A
B
C
Rendah
Menengah

Sendiri
SKM*

Sekolah
Sendiri

* Sekolah Kurang Murid (SKM)

2. Bilangan Murid
Melayu

Cina

India

Bumiputera
Sabah
Sarawak

Lain-Lain

3. Jawatankuasa RIMUP ( Isi yang berkaitan sahaja)


Jawatan
Nama
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Penolong Setiausaha
Bendahari

Enrolmen Murid

Sekolah / Agensi /
NGO

Ahli Jawatankuasa

4. Fail Pengurusan
Perkara
Fail Mesyuarat
Fail Aktiviti
Fail Surat-Surat Pekeliling /
Buku Panduan / Modul
Fail Kewangan
Fail Pemantauan / Laporan

Ada

Tiada

Catatan

B. KEWANGAN
Peruntukan RIMUP
Setahun
(RM)

Perbelanjaan
Tarikh Terima

Baki

Peruntukan RIMUP
Setahun
(RM)

Tarikh Terima

Setengah
Tahun

Akhir
Tahun

Setengah
Tahun

Tiada

Bil.
Aktiviti

Jumlah
Peserta

Akhir
Tahun

C. PROGRAM / AKTIVITI
( Tandakan / pada yang berkenaan)
Aktiviti

Ada
(Tarikh)

Bil
Kos
Komuniti
( RM )

1. Akademik
2. Kokurikulum
3. Sukan dan Permainan
4. Patriotisme
5. Khidmat Masyarakat
JUMLAH
D.

ULASAN
.
.
.
Tanda Tangan :
(
)
Pengesahan :
Cop Sekolah :

Tarikh : ..