Sei sulla pagina 1di 241

MISSALE ROMANUM

EX DECRETO SACROSANCTI <ECUMENICI


CONCILII VATICANI II INSTAURATUM
AUCTORITATE PAULI PP. VI PROMULGATUM

ORDO
CANTUS MISS.tE
EDITI O TYPICA AL TERA

LIBRERlA EDITRICE VATICANA


MCMLXXXVII

Prima editio, 1970


Reimpressio, 1974
Editio typica altera, 1988
Nova editio typica Ordinis Cantus Missae indicationes continet quoad cantus,
quae in priore editione non inveniebantur: pro aspersione aquae benedictae in
Missa dominicae, pro oratione fidelium, pro Missa votiva de Ecclesia.
Adduntur etiam indicationes cantuum pro duabus celebrationibus, quae Calendario Romano generali post annum 1969 sunt inscriptae: celebrationes scilicet
S. Maximiliani Mariae Kolbe, die 14 augusti, et Ss. Martyrum Coreae, die 20 septembris.
lndicantur insuper fontes cantuum antiquorum, qui anno 1969 sunt denuo
introducti quique in antiquo Graduali Romano non reperiebantur.

SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO


Prot. n. 631 /72

DECRETUM
Thesaurum cantus gregoriani, quem traditio usque ad
nostram retatem transmisit, sancte esse servandum et opportune adhibendum Concilium Vaticanum II in Constitutione
de sacra Liturgia (nn. 114 et 117) expresse declaravit.
Ut hrec ergo norma ad effectum deduceretur, prresertim
post editos novos libros liturgicos, secundum mentem eiusdem Concilii Vaticani instauratos, Sacra hrec Congregatio pro
Cultu Divino opportunum duxit quredam indicare, quibus Graduale Romanum novre rerum condicioni accommodaretur et
nullus textus deperderetur thesauri authentici cantus gregonanr.
Statuit proinde Sacra hrec Congregatio, de mandato
Summi Pontificis PAULI VI, ut, qui celebrationem eucharisticam lingua Latina peragunt, in disponendis cantibus ad illam
pertinentibus novam hanc ordinationem sequantur.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex redibus Sacrre Congregationis pro Cultu Divino, die
24 iunii 1972, in Nativitate sancti Ioannis Baptistre.
ARTURUS Card. TABERA
Prrefectus
~ _A. BUGNINI
Archiep. tit. Diocletianensis
a Secretis

CONGREGATIO
PRO CULTU DIVINO

Prot. 1140/86

DECRETUM
Post editos libros liturgicos, ex auctoritate Concilii CEcumenici
Vaticani II instauratos, Congregatio pro Cultu Divino, ut GRADUALE
ROMANUM novae rerum condicioni apte accommodaretur, anno 1972
textum edidit ORDINIS CANTUS MISS~, qui thesaurum cantus gregoriani, ab antiquo usque ad nostram retatem transmissum, sancte
servaret ac opportune eundem adhiberet in eucharisticis celebrationibus peragendis.
Quattuordecim interiectis annis a priore textu edito, nunc in lucem
prodit editio altera ORDINIS CANTUS MISSA3., modo convenienti
recognita, ita ut qui in celebratione eucharistica lingua latina utuntur,
in disponendis cantibus ad Missam pertinentibus hic exhibitam ordinationem sequantur.
Congregatio pro Cultu Divino novam hanc editionem publici iuris
facit atque typicam esse declarat.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex aedibus Congregationis pro Cultu Divino, die 22 novembris 1986,
in memoria S. Caeciliae, virginis et martyris.
PAULUS

AUGUSTINUS Card.
Pr.ce.f ectus

MAYER

VERG1L1us

Not

Archiep. tit. Voncarien.


a Secretis

PRJENOTANDA

I.

DE INSTAURATIONE GRADUALIS ROMANI

Instauratio Calendarii generalis et librorum liturgicorum, prz..


sertim vero Missalis et Lectionarii, id effecit ut nonnullre mutationes
et accommodationes necessarire evaderent etiam in Graduali Romano.
Etenim, suppressis quibusdam celebrationibus in anno liturgico, veluti
tempore Septuagesimre, octava Pentecostes, Quattuor anni Temporibus, etiam Missre ipsis respondentes auferendre erant; quibusdam
autem Sanctis ad aliud anni tempus translatis, opportunre aptationes
faiendre erant; dum, e contra,. novis Missis inductis cantus proprii
erant providendi. Item nova ordinatio lectionum biblicarum requisivit ut nonnulli textus, ex. gr. antiphonre ad communionem, qwe
cum ipsis lectionibus arctius conectuntur, ad alios dies transferrentur.
Huiusmodi Gradualis Romani nova ordinatio facta est, pne OCU
lis habitis iis qure n. 114 Constitutionis de sacra Liturgia, Sacrosanc..
tum Concilium, prrecipiuntur: Thesaurus musicre sacne summa
cura servetur et foveatur . Authenticum enim repertorium gregorianum nullum detrimentum passum est; immo aliquo modo fuit
instauratum, sepositis recentioribus imitationibus, textibus antiquis
aptiore ratione dispositis, quibusdam adiectis normis, qure ipsius
repertorii usum faciliorem et magis varium efficerent.
Imprimis ergo curre fui t thesaurum gregorianum authenticum
integre servare. Proinde cantus ad Missas pertinentes, qure in anno
liturgico locum iam non obtinent, ad alias Missas formandas adhibiti sunt (ex. gr. pro feriis Adventus, pro feriis inter Ascensionem et
Pentecosten), aut pro aliis substituti sunt, qui pluries in anno occurrunt (ex. gr. tempore Quadragesimre vel in dominicis per annum)
aut, eorum indole permittente, celebrationibus Sanctorum attributi
sunt.
Sed et viginti fere textus gregoriani authentici, qui decursu temporum oh varias mutationes inductas e repertorio deciderant, iterum
in ipsum assumpti sunt. Provisum est quoque ne ullus cantus authenticus deturparetur vel mutilaretur, demptis ex eo quibusdam elementis, qure cum aliquo tempore liturgico minus forsan conveniant,
prouti sunt Alleluia, qure in ipso antiphonarum textu aliquando occurrunt cum notis, qure partem integram melodiz constituunt.

8
--------~

-----

PR...ENOTANDA

---------

Sepositio autem partium, qure tardiores exhibent imitationes neogregorianas, prresertim in festis Sanctorum, id efficiet ut authenticre
solunimodo retineantur cantilenre gregorianre, quamvis semper liceat,
iis, qui maiuerint, easdem melodias neo-gregorianas retinere et cantare.
Nulla enim ex bis piane expungitur e Graduali Romano. Immo pro
nonnullis, qure in usum universalem receptre sunt (ex. gr. in sollemnitatibus Ss.mi Cordis Iesu, D. N. Iesu Christi universorum Regis,
Immaculatre Conceptionis B. M. V.), nulla alia substituta est. Loco
aliarum, e contra, proponuntur cantus ex authentico repertorio selecti, eundem textum, quantum fieri potest, referentes.
Cune denique fuit authenticum repertorium gregorianum, melodiis non authenticis purgatum, aptius disponere, ut nimire repetitiones
eorundem textuum vitarentur, et eorum loco assumerentur alice
partes, optimre quidem formre, qure semel tantum in anno occurrunt.
Hinc omnimoda industria est adhibita quo ditiora fierent Comrnunia,
omnibus collectis in iis cantibus qui alicui Sancto stricte proprii
non sunt, et proinde pro omnibus Sanctis eiusdem ordinis possunt
assumi. Communia insuper ditata sunt pluribus cantibus, e Proprio
de Tempore derivatis, qui raro adhibebantur. Rubricre autem ampliorem facultatem prcebent hauriendi e Communibus noviter dispositis,
ita ut necessitatibus quoque pastoralibus largius satisfiat.
Eadem fere ratione facultas tribuitur eligendi inter cantus ad
Proprium de Tempore pertinentes: nam pro textu diei proprio
alium textum eiusdem temporis licet pro opportunitate substituere.
Normre quoque pro cantu Missce, initio Gradualis Romani exstantes, ita recognitre sunt atque emendatre, quo clarius munus uniuscuiusque cantus appareret.
li. DE

RITIBUS IN CANTU MISS.tE SERVANDIS

I.
Populo congregato, et sacerdote cum ministris ad altare accedente, incipitur antiphona ad introitum. Eius intonatio brevior vel
magis protracta pro opportunitate fieri potest, vel, melius, cantus
potest ab omnibus sin1ul inchoari. Asteriscus proinde, qui ad partem
intonationis signifo.:andarn in Graduali invenitur, signum habendum
est solurnmodo indicativum.
Antiphona a choro decantata, versus a cantore vel a cantoribus
proferatur, ac deinde antiphona resumatur a choro.
Huiusmodi antiphonre et versiculorum alternatio haberi potest
quoties sufficit ad processionem comitandam. Attamen antequam
antiphona in fine repetatur cantari potest, ut ultimus versus, Gloria
Patri, Sicut erat, per modum unius decantatus. Si autem Gloria

P~NOTANDA
-------

-------

Patri peculiarem habet terminationem melodicam, hrec eadem terminatio in omnibus versiculis adhibenda est.
Si contingat ex versu Gloria Patri et antiphonre iteratione cantum nimis protrahi, omittitur doxologia. Si autem processio brevior est, unus tantum psalmi versus adhibetur, vel etiam sola antiphona, nullo addito versu.
Quoties vero liturgica processio Missam prrecedit, antiphona ad
introitum canitur dum processio ingreditur ecclesiam, vel etiam omittitur, prout singulis in casibus in libris liturgicis providetur.
Acclamationes Kyrie, eleison inter duos vel tres cantores aut
choros, pro opportunitate, distribu possunt. Acclamatio qureque
de more bis dicitur, non tamen excluso numero maiore, attenta
prresertim ratione artis musicre, ut indicatur infra, n. 491.
Quando Kyrie cantatur ut pars actus prenitentialis, singulis acclama tionibus brevis tropus prreponi tur.

2.

3.
Hymnus Gloria in excelsis inchoatur a sacerdote vel, pro opportunitate, a cantore. Profertur autem aut alternatim a cantoribus
et choro, aut a duobus choris sibi invicem respondentibus. Divisio
versuum, quam significant geminatre linere in Graduali Romano, non
necessario servanda est, si quis aptior modus inveniatur, qui cum
melodia possit componi.
Quando fit, in Missis dominicre, ritus benedictionis et aspersionis
aqure benedictre, hic ritus locum tenet actus prenitentialis.
Quoties sunt due lectiones ante Evangelium, prima lectio, qure
de more e Vetere Testamento depromitur, profertur secundum tonum
lectionis seu prophetire, et terminatur consueta forma puncti. Etiam
conclusio V erbum Domini cantatur eadem forma puncti, omnibus
deinde acclamantibus Deo gratias, iuxta modum in fine lectionum
consuetum.

4.

Post primam lectionem dicitur Responsorium Graduale a cantoribus vel a choro. Versus autem a cantoribus profertur usque ad
finem. Nulla proinde ratio habenda est asterisci, quo indicatur resumptio cantus a choro facienda in fine versus Gradualis, versus ad
Alleluia et ultimi versus Tractus. Quando autem opportunum videtur, licet repetere primam partem Responsorii usque ad versum.
Tempore paschali, omisso Responsorio Graduali, cantatur Alleluia, prout infra describitur.

5.

10

PRA!NOTANDA

6.
Lectio secunda, qure e Novo Testamento desumitur, cantatur in tono Epistolre, cum clausula finali propria. Potest etiam cantari in tono primre lectionis. Conclusio autem Verbum Domini cantatur secundum melodiam in tonis communibus notatam, omnibus
deinde acclamantibus Deo gratias.
7.
Secundam lectionem sequitur Alleluia vel Tractus. Cantus Alleluia hoc modo ordinatur: Alleluia cum suo neumate canitur totum
a cantoribus et repetitur a choro. Pro opportunitate tamen cantari
potest semel tantum ab omnibus. Versus a cantoribus profertur
usque ad fincm; post ipsum vero Alleluia ab omnibus repetitur.
Tempore Quadragesima:!, loco Alleluia cantatur Tractus, cuius
versus altematm canuntur a duabus partibus chori sibi invicem
respondentibus, vel alternatim a cantoribus et a choro. Ultimus versus ab omnibus cantari potest.
8.
Sequentia, si casus fert, cantatur post ultimum Alleluia alternatim a cantoribus et a choro, vel a duabus partibus chori, omisso
Amen in fine. Si non cantatur Alleluia cum suo versu, omittitur
Sequentia.
9.
Quoties una tantum fit lectio ante Evangelium, post eam
cantatur Responsorium Graduale vel Alleluia cum suo versu. Tempore autem paschali canitur alterutrum Alleluia.

10.
Ad cantum Evangelii, post clausulam finalem propriam, additur conclusio Verbum Domini, prout in tonis communibus notatur,
omnibus deinde acclamantibus Laus tibi, Christe.
11.

Credo de more aut ab omnibus aut alternatim cantatur.

12.
Oratio universalis iuxta uniuscuiusque loci consuetudines
peragitur.
13.
Post antiphonam ad offertorium cantari possunt, iuxta traditionem, versiculi, qui tamen semper omitti possunt, etiam in antiphona Domine I esu Christe, in Missa pro defunctis. Post singulos
versus resumitur pars antiphonce ad hoc indicata. . .
14.
Prcefatione peracta, omnes Sanctus cantant; post consecrationem vero, proferunt acclamationem anamneseos.
Expleta doxologia Precis eucharisticce, omnes acclamant:
Amen. Deinde sacerdos solus invitationem profert ad Orationem
dominicam, quam omnes cum ipso dicunt. Ipse autem solus embolismum subdit, quem omnes doxologia concludunt.
15.

11

PRJENOTANDA

16.
Dum fractio panis et immixtio peraguntur, invocatio Agnus
Dei a cantoribus, omnibus respondentibus, cantatur. Hrec invocatio

repeti potest quoties necesse est ad fractionem panis comitandam,


prre oculis habita eius forma musica. Ultima vice, invocatio concludi tur verbis dona nobis pacem.
17.
Dum sacerdos sumit Corpus Domini, inchoatur antiphona ad
communionem. Cantus autem eodem modo peragitur ac cantus ad
introitum, ita tamen ut cantores sacramentum commode participare
possint.

Post benedictionem sacerdotis, diaconus profert monitionem


!te, missa est, omnibus acclamantibus Deo gratias.
18.

III.

DE MODO 0RDINEM CANTUS MISS..E ADHIBENDI

19.
Lectionum magna varietate in Missale Romanum introducta,
dum cantus Missre ex traditione recepti mutari non possint, idem
formularium cantus componitur cum diversis Iectionibus, iuxta cyclum trium annorum A, B, C Lectionarii pro dominicis statutum.
Item pro feriis resumuntur cantus dominicre prrecedentis, qui
componuntur tam cum lcctionibus unicuique diei temporum peculiarium, nempe Adventus, Quadragesimre et Paschre, assignatis, quam
cum lectione prima temporis per annum, iuxta cyclum duorum annorum I et II.
Patet cantus, qui relatione plus minusve stricta lectionibus uniuntur, eas in fortuitis translationibus comitari debere~

20.
Mutationes forte inducendre in Proprium de Tempore in pnesenti Ordine signantur, post unumquodque formularium fundamentale, per hrec, qure sequuntur, scribendi compendia:
A, B, C pro dominicis, sollemnitatibus et quibusdam festis;
I et II cum numeris feriarum (sabbatum numero 7 indicatur)
pro feriis per annum;
soli numeri feriarum pro feriis ceterorum temporum.
Huiusmodi scribendi compendia remittunt ad alteram partem, in
qua omnes mutationes conectuntur, nn. 136-141.
Norma prrecipua, quam hic Ordo Cantus Missre sequitur, talis
est, ut Missale Romanum quam maxime in eius ordinatione observare
contendat. Quapropter quredam formularla cantus translata vel commutata inveniuntur.
21.

12

--------

Pa..ENOTANDA
-~"""""""""""

--

PSALMI AD COMMUNIONEM

22.
Psalmorum versiculorumque numeri sumuntur ex editione appellata nova Vulgata (Typis Polyglottis Vaticanis, 1969). Hi versiculi ac versiculorum partes disponuntur ut in libro Liturgire Horarum (Typis Polyglottis Vaticanis, 1971).
23.
Asteriscus post numerum psalmi positus, indicat antiphonam
non esse e psalterio sumptam, ideoque psalmum propositum esse ad
libitum. Quo in casu, alius psalmus, si magis placuerit, substitui potest, exempli gratia psalmus 33, qui ad communionem ex antiqua traditione adhibetur.
Quando psalmus 33 indicatur ut psalmus ad communionem, nulli
plerumque versus selecti proponuntur, quia singuli valde conveniunt.

ELENCHUS CANTUUM
QUI TRANSLATI SUNT AB UNA MISSA AD ALIAM

VEL QUI PLURIBUS MISSIS ASSIGNATI


In hoc elencho indicationes singulorum cantuum fit ratione habita ad editionem typicam Gradualis Romani (Typis Vaticanis, 1908) eiusque additionum.
Proinde etiam tituli dierum liturgicorum aut Missarum retinent denominationem, qure in ipso Graduali Romano invenitur.
Index omnium cantuum invenitur infra, p. 205.

INTROITUS (IN.)

Accipite iucunditatem, e feria 3 post Pentecosten.


Adorate Deum, e dom. III post Epiphaniam.
Audivit Dominus, e feria 6 post cineres.
Benedicite Dominum, e dedicatione S. Michaelis, die 29 septembris.
Caritas Dei, e sabbato Q. T. Pentecostes.
Cibavit eos, e festo Corporis Christi.
Circumdederunt me, e dom. in Septuagesima.
Clamaverunt iusti, e festo Ss. Quadraginta Martyrum, d.ie 10 martii.
Cogitationes Cordis eius, e festo Sacratissimi Cord.is Iesu.
Cognovi, e Communi nec virginis nec martyris.
Da pacem, e dom. XVIII post Pentecosten.
De necessitatibus meis, e feria 6 Q. T. Quadragesimre.
Deus, dum egredereris, e feria 4 Q. T. Pentecostes.
Deus in loco sancta suo, e dom. XI post Pentecosten.
Deus, in nomine tuo, e feria 2 post dom. IV Quadragesimre.
Dicit Dominus: Ego, e dom. XXIII post Pentecosten.
Dicit Dominus-: Sermones mei, e festo S. Clementis I, die 23 novembris.
Dignus est Agnus, e festo D.N.I.C. Regis, dom. ultima octobris.
Dilexisti, e Communi virginum I.
Dispersit, e vigilia S. Laurentii, die 9 augusti.
Domine, ne longe facias, e dom. in Palmis.
Domine, refugium, e feria 3 post dom. I Quadragesimre.
Dominus f ortitudo plebis sua, .e dom. VI post Pentecosten.
Dominus illuminatio mea, e dom. IV post Pentecosten.
Dominus s~cus mare, e vigilia S. Andr~. die 29 novembris.
Dum medium silentium, e dom. infra octavam Nativitatis Domini.
Dum sanctifi.catus fuero, e feria 4 post dom. IV Quadragesimre.
Ecce oculi Domini, e festo Ss. Nerei et sociorum, die 12 maii.
Eduxit Dominus, e sabbato in albis.
Ego autem cum iustitia, e feria 6 post dom. II Quadragesimre.
Ego autem in Domino speravi, e feria 4 post dom. III Quadragesimre.

14

ELENCHUS CANTUUM

Ego autem sicut oliva, e vigilia unius apostoli.


Ego clamavi, e feria 3 post dom. III Quadragesima?.
Esto mihi, e dom. in Quinquagesima.
Exaudi, Deus, orationem, e feria 3 post dom. IV Quadragesima?.
Exaudi, Domine ... adiutor, e dom. V post Pentecosten.
Exaudi, Domine ... tibi dixit, e dom. infra octavam Ascensionis.
Exaudi nos, Domine, ant. e feria 4 cinerum ad benedictionem cinerum.
Exaudivit, e Missa Rogationum.
Exspecta Dominum, e feria 3 post dom. Passionis.
Exsultate Deo, e feria 4 O. T. septembris.
Exsurge, Domine, ant. ad processionem ante Missam Rogationum.
Exsurge, quare obdormis, e dom. in Sexagesima.
In medio Ecclesia!, e Communi doctorum.
In nomine Domini, e feria 4 Maioris Hebdomadre.
In nomine lesu, e festo Ss.mi Nominis lesu.
In virtute tua, e Communi unius martyris non pontificis I.
lntret oratio mea, e sabbato Q. T. Quadragesimre.
ludicant sancti, e vigilia Omnium Sanctorum, die 31 octobris.
Justi epulentur, e festo Ss. Marii et sociorum, die 19 ianuarii.
lustus ut palma, e Communi confessoris non pontificis Il.
latabitur iustus, e Communi unius martyris non pontificis Il.
latetur cor, e feria 5 post dom. IV Quadragesimre.
Laudate, pu.eri, e festo Ss. Septem Fratrum martyrum, et Rufinre ac
Secundre, virg. et mart., die 10 iulii.
Lex Domini irreprehensibilis, e sabbato post dom. II Quadragesimm.
Loquebar, e Communi virginis et martyris I.
Loquetur Dominus pacem, e festo Ss. Gervasii et Protasii, die 19 iunii.
Lux fulgebit, e Nativitate Domini ad secundam Missam.
Me exspectaverunt, e Communi virginis et martyris Il.
Meditatio cordis mei, e feria 6 post dom. IV Quadragesimre.
Mihi autem, e festo S. Andrere, die 30 novembris.
Miserere mihi ... conculcavit, e feria 2 post dom. Passionis.
Misereris omnium, e feria 4 cineru.m.
Multa tribulationes, e festo Ss. Viti et sociorum, die 15 iunii.
Ne derelinquas me, e feria 4 post dom. II Quadragesimre.
Ne timeas, e vigilia S. Ioannis Baptiste, die 23 iunii.
Nos autem gloriari, e feria 5 in Cena Domini.
Omnes gentes, e dom. VII post Pentecosten.
Omnis terra, e dom. II post Epiphaniam.
Os iusti, e Com.muni confessoris non pontificis I.
Probasti, Domine, e die octava S. Laurentii, die 17 augusti.
Prope es tu, e feria 6 Q. T. Adventus.
Protector noster, e dom. XIV post Pentecosten.
Protexisti me, e Communi unius martyris T. P.

15

GRADUALIA

Reminiscere, e dom. Il in Quadragesima.


Repleatur os meum, e feria 6 Q. T. Pentecostes.
Requiem <eternam, e Missa pro defunctis.
Respice, Domine, e dom. XIII post Pentecosten.
Rorate, cali, cum ps. 18: C~li enarrant, e dom. IV Adventus.
Rorate, cali, curo ps. 84: Benedixisti, e Missa de S. Maria ab Adventu
usque ad Nativitatero Domini.

Sacerdotes Dei, e Communi unius martyris pontificis II.


Sacerdctes eius, e festo S. Stephani I, die 2 augusti.
Sacerdotes tui, e Communi confessoris pontificis II.
Salus autem, e Communi plurimorum martyrum III.
Salus populi, e dom. XIX post Pentecosten.
Salve, sancta Parens, e Missa de S. Maria a Pentecoste usque ad Adventum.
Sancti tui, e Communi plurimorum martyrum T. P.
Sapientiam sanctorum, e Communi plurimorum martyrum Il.
Scio cui credidi, e festo Conversionis S. Pauli, die 25 ianuarii.
Si iniquitates, e doro. XXII post Pentecosten.
Sicut oculi servorum,. e feria 2 post dom. I Quadragesimre.
Sitientes, e sabbato post dom. IV Quadragesimre.
S piritus Domini, e festo Pentecostes.
Statuit, e Communi unius martyris pontificis I,
vel e Communi confessoris pontificis I.
Suscepimus, e dom. VIII post Pentecosten,
vel e festo Purificationis B. M. V., die 2 februarii.

Terribilis est, ex Anniversario dedicationis ecclesire.


Tibi dixit cor meum, e feria 3 post doro. II Quadragesimre.
Timete Dominum, e festo Ss. Cyriaci et sociorum, die 8 augusti.
Venite, adoremus, e sabbato Q. T. septembris.
Venite, benedicti, e feria 4 post Pascha.
V erba mea, e sabbato post dom. III Quadragesimre.
Vocem iucundidatis, e dom. V post Pascha.
Vultum tuum, e Communi virginum II.
GRADUALIA (GR.)

Adiutor in opportunitatibus, e dom. in Septuagesima.


Adiutor meus, e feria 2 post dom. II Quadragesim~.
Adiuvabit eam, e Communi virginis et martyris II.
Angelis suis, e dom. I in Quadragesima.
Anima nostra, e Communi plurimorum martyrum II.
Audi, filia, e festo S. Crecili~, die 22 novembris.
Beata gens, e dom. XVII post Pentecosten.
Beatus vir qui timet, e Communi unius martyris non pontificis I.
Benedicam Dominum, e dom. XII post Pentecosten.

16

ELENCHUS CANTUUM

Benedicta et venerabilis, e Missa de S. Maria a Pentecoste usque ad


Adventum.
Benedictus Dominus, e dom. infra octavam Epiphanire.
Benedictus es, Domine, e festo Ss.mre Trinitatis.
Bonum est confidere, e dorr1. XIV post Pentecosten.
Bonum est confiteri, e dom. XV post Pentecosten.
Christus factus est, e feria 5 in Cena Domini.
Clamaverunt iusti, e Communi plurimorum martyrum III.
Collegerunt, resp. e dom. in Palmis ante processionem.
Concupivit rex, e Communi virginum II.
Constitues eos, e festo S. Andrere, die 30 novembris,
vel Ss. Petri et Pauli, die 29 iunii.
Convertere, Domine, e sabbato Q. T. Quadragesimre.
Custodi me, e dom. X post Pentecosten.
Deus, vitam meam, e feria 2 post dom. III Quadragesimre.
Diffusa est gratia, e Communi nec virginis nec martyris.
Dilexisti, e Communi virginis et martyris I.
Dirigatur, e sabbato Q. T. Quadragesimre.
Dispersit, e vigilia S. Laurentii, die 9 augusti.
Domiue, Deus virtutum, e sabbato Q. T. Adventus.
Domi':'1.e, Dominus noster, e dom. IX post Pentecosten.
Domine, prrevenisti, e Communi abbatum.
Dulcis et rectus Dominus, e festo Sacratissimi Cordis Iesu.
Ecce quam bonum, e dom. XXII post Pentecosten.
Ecce sacerdos, e Communi confessoris pontificis I.
Ego dixi: Domine, e dom. I post Pentecosten.
Esto mihi, e dom. VIII post Pentecosten.
Exaltabo te, e feria 4 post dom. Passionis.
Exaltent eum, e festo Cathedrre S. Petri, die 18 ianuarii.
Excita, Domine, e sabbato Q. T. Adventus.
Exsultabit cor meum, e festo Immaculati Cordis B. M. V., die 22 augusti.
Exsultabunt sancti, e festo Ss. Viti et sociorum, die 15 iunii.
Fuit homo, e vigilia S. Ioannis Baptistre, die 23 iunii.
Gloria et honore, e Communi unius martyris pontificis Il.
Gloriosus Deus, e Communi plurimorum martyrum I.
/acta cogitatum tuum, e dom. III post Pentecosten.
In Deo speravit, e dom. XI post Pentecosten.
In omnem terram, e festo S. Barnabre, die 11 iunii.
In sole posuit, e sabbato Q. T. Adventus.
lnveni David, e Communi unius martyris pontificis I.
luravit Dominus, e festo S. Gregorii, die 12 martii.
lustorum animre, e festo Ss. Marii et sociorum, die 19 ianuarii.

GRADUALIA

Justus cum ceciderit, e Communi unius martyris non pontificis, Il.


Iustus ut palma, e Communi confessoris non pontificis I.
Lretatus sum, e dom. IV in Quadragesima.
Laudate Dominum, e Missa votiva de Arigelis.
Liberasti nos, e dom. XXIII post Pentecosten.
Locus iste, ex Anniversario dedicationis ecclesire.
Miserere mei, Deus, e feria 4 cinerum.
Miserere mihi, Domine, e feria 4 post dom. III Quadragesimre.
Nimis honorati sunt, e vigilia S. Andrere, die 29 novembris.
Oculi omnium, e festo Corporis Christi.
Os iusti, e Communi doctorum.
Ostende nobis, e feria 6 Q. T. Adventus.
Prope est Dominus, e dom. IV Adventus.
Propitius esto, e sabbato Q. T. Qu~dragesimre.
Propter veritatem, e festo Assumptionis B. M. V., die 15 augusti.
Protector noster, e sabbato Q. T. Quadragesitnre.
Quis sicut Dominus, e feria 4 Q. T. septembris.
Requiem reternam, e Missa pro defunctis.
Respice, Domine, e dom. XIII post Pentecosten.
Sacerdotes eius, e Communi confessoris pontificis II.
Salvum fac populum, e feria 4 post dom. II Ouadragesimre.
Salvum fac servum, e feria 6 Q. T. Quadragesimre.
Sciant gentes, e dom. in Sexagesima.
Si ambulem, e sa~bato post dom. III Quadragesimre.
Specie tua, e Communi virginum I.
Speciosus, e dom. infra octavam Nativitatis Domini.
Suscepimus, e festo Purificationis B. M. V., die 2 februarii.
Tenuisti manum, e dom. in Palmis.
Timebunt gentes, e dom. III post Epiphaniam.
Timete Dominum, e festo Omnium Sanctorum, die 1 novembris.
Tollite hostias, e feria 5 post dom. Passionis.
Tollite portas, e feria 4 Q. T. Adventus.
Tribulationes, e dom. II in Quadragesima.
Tu. es, Deus, e dom. in Quinquagesima.
Unam petii, e feria 6 post cineres.
Universi qui te exspectant, e dom. I Adventus.
Uxor tua, e Missa pro sponso et sponsa.
Venite, filii, e qom. VII post Pentecosten.
2

17

18

ELENCHUS CANTUUM

VERSUS ALLELUIATICI (AL.)

Adducentur, e Communi virginis et martyris I, vel virginum I.


Adorabo, ex Anniversario dedicationis ecclesire.
Amavit eum, e Communi doctorum.
Angelus Domini, e feria 2 post Pascha.
Ave, Maria, e Missa de S. Maria ab Adventu usque ad Nativitatem Domini.
Beatus vir, qui suffert, e Com~uni confessoris non pontificis I.
Beatus vir, qui timet, e Communi confessoris non pontificis II.
Bene fundata est, ex Anniversario dedicationis ecclesie.
Benedictus es, Domine, e sabbato O. T. Pentecostes.
Cantate Domino, e dom. XVI post Pentecosten.
Caro mea, e festo Corporis Christi.
Christus resurgens, e dom. IV post Pascha.
Cognoverunt discipuli, e dom. II post Pascha.
Confitebuntur, e Communi unius martyris T. P.
Confitemini ... et invocate, e dom. XIX post Pentecosten.
Confitemini ... quoniam bonus, e Missa Rogationum.
Constitues eos, e Communi summorum pontificum.
Corpora sanctorum, e Communi plurimorum martyrum I.
De profundis, e dom. XXIII post Pentecosten.
De quacumque tribulatione, e festo Patrocinii S. loseph, dom. III post
Pascha.
Deus iudex iustus, e dom. III post Pentecosten.
Diffusa est gratia, e festo S. Lucire, die 13 decembris.
Dispersit, e festo S. Hieronymi Emiliani, die 20 iulii.
Domine, Deus salutis me~, e dom. XII post Pentecosten.
Domine, exaudi, e dom. XVII post Pentecosten.
Domine, in virtute tua, e dom. V post Pentecosten.
Domine, refugium, e dom. XIII post Pentecosten.
Dominus regnavit, decorem, e Nativitate Domini ad secundam Missam.
Dominus regnavit, exsultet, e dom. III post Epiphaniam.
Dum complerentur, e sabbato Q. T. Pentecostes.
Ego sum pastor bonus, e dom. II post Pascha.
Ego vos elegi, e festo S. Bamabre, die 11 iunii.
Emitte Spiritum tuum, e festo Pentecostes.
Eripe me, e dom. IX post Pentecosten.
Excita, Domine, e dom. III Adventus.
Exivi a Patre, e dom. V post Pascha.
Exsultabo, e Missa pro quacumque necessitate.
Exsultate Deo, e dom. XI post Pentecosten.
Fac nos innocuam, e festo Patrocinii S. Ioseph, dom. III post Pascha.
Felix es, sacra Virgo, e festo Visitationis B. M. V., die 2 iulii.
Fulgebunt iusti, e festa Ss. Cyriaci et sociorum, die 8 augusti.

VERSUS ALLELUIATICI

19

Gaudete, iusti, e festo S. Thomce, die 21 decembris.


Ha!.c est vera fraternitas, e festo Ss. Nerei et sociorum, die 12 maii.
Ht:Ec est virgo sapiens, e Communi virginis et martyris Il.
Hic est sacerdos, e Communi unius martyris pontificis II,
vel confessoris pontificis I.
In exitu I srael, e dom. XXI post Pentecosten.
In te, Domine, speravi, e dom. VI post Pentecosten.
Jnveni David, e festo S. Silvestri, die 31 decembris.
Jubilate Deo, e dom. infra octavam Epiphanice.
Juravit Dominus, e Communi confessoris pontificis Il.
/usti epulentur, e Communi plurimorum martyrum Il.
/ustorum anima!., e festo Ss. Abdon et Sennen, die 30 iulii.
Justus germinabit, e Communi doctorum.
lustus ut palma, e Communi abbatum.
Lt:Etatus sum, e dom. II Adventus.
Lauda, Ierusalem, e Missa ad tollendum schisma.
Laudate Deum, e dom. II post Epiphaniam.
Laudate, pueri, e festa Ss. Innocentium, die 28 decembris,
vel e sabbato in albis.
Loquebantur, e feria 2 post Pentecosten.
Loquebar, e festo S. Agath<e, die 5 februarii.
Memento, Domine, David, e festo S. Urbani I, die 25. maii.
Mirabilis Dominus, e festo Ss. Marii et sociorum, die 19 ianuarii.
Mittat vobis, e Missa pro sponso et sponsa.
Multifarie, e die octava Nativitatis Domini.
Nimis honorati sunt, e festo Ss. Simonis et ludre, die 28 octobris.
Non vos relinquam, e dom. infra octavam Ascensionis.
O loachim sancte, e festo S. Ioachim, confessoris, patris B. M. V.. dom.

infra octavam Assumptionis.


O quam bonus, e feria 6 Q. T. Pentecostes.
O quam pulchra, e Communi virginis et martyris Il.
Omnes gentes, e dom. VII post Pentecosten.
Oport ebat, e dom. III post Pascha.
Ostende nobis, e dom. I Adventus.

Paratum cor meum, e dom. XX post Pentecosten.


Post partum, V irgo, e Missa de S. Maria a Pentecoste usque ad Adventum.
Posuisti, Do1nine, e Communi unius martyris non pontificis I,
vel unius martyris T. P.
Pretiosa. e Communi plurimorun1 martyrum T. P.
Propitius esto, e Missa pro quacumque necessitate.
Propter veritatetn, e Communi unius martyris non virginis.

20

ELENCHUS CANTUUM

Qui posuit fines, e Missa ad tollendum schisma.


Qui sequitur me, e Communi unius martyris non pontificis II.
Qui timent Dominum, e dom. XXII post Pentecosten.
Quinque prudentes virgines, e festo S. Agnetis, die 21 ianuarii.
Redemptionem, e dom. III post Pascha.
Rogavi pro te, e Missa infra oct. Ss. Petri et Pauli, die 3 iulii.
Sancti tui ... benedicent, e festo Ss. Fabiani et Sebastiani, die 20 ianuarii
Sancti tui ... fiorebunt, e Communi plurimorum martyrum T. P.
Sollemnitas, e festo Ss.mi Rosarii B. M. V., dom. I octobris.
Solve, iubente Deo, e festo S. Petri ad Vincula, die 1 augusti.
Specie tua, e Comm.uni virginis et martyris I.
vel nec virginis nec martyris.
Spiritus est qui vivificai, e sabbato O. T. Pentecostes.
Spiritus Sanctus docebit vos, e feria 3 post Pentecosten.
Surrexit Christus et illuxit, e dom. V post Pascha.
Surrexit Dominus de sepulcro, e feria 3 post Pascha.
Te decet hymnus, e dom. X post Pentecosten.
Te gloriosus, e festo S. Bartholomzi, die 24 augusti.
Te martyrum, e Communi plurimorum martyrum III.
Timebunt gentes, e dom. XVIII post Pentecosten.
Tollite iugum meum, e festo Sacratissimi Cordis Iesu.
Tu es Petrus, e festo Ss. Petri et Pauli, die 29 iunii.
Tu es sacerdos, e Communi unius martyris pontificis I,
vel confessoris pontificis I.
Veni, Sancte Spiritus, e festo Pentecostes.
Venite ad me, e festo Omnium Sanctorum, die 1 novembris.
Venite, exsultemus, e dom. XIV post Pentecosten.
Verba mea, e dom. I post Pentecosten.
Verbo Domini, e feria 4 O. T. Pentecostes.
Virga I esse, e Missa de S. Maria a Purificatione usque ad Pascha.
TRACTUS ET CANTICA (TR.)

Ab ortu solis, e Missa votiva de Ss.mo Eucharistiz Sacramento.


Absolve, Domine, e Missa pro defunctis.
Attende, ceelum, e Sabbato Sancta, post prophetiam Xl.
Audi, filia, e Communi virginum I.
Beatus vir, e Communi unius martyris pontificis II.
Cantemus Domino, e Sabbato Sancto, post prophetiam IV.
Commovisti, e dom. in Sexagesima.
Confitemini Domino, e dom. II in Quadragesima.

21

OfFERTORIA

-----~-~----

De profundis, e don1. in Septuagesima.

Desideriun1, e Con1muni unius martyris pontificis I.


Don1ine, exazuli, e feria 4 Maioris Hebdomada:.
Do1nine, non secundrun peccata nostra, e feria 4 cinerum.

Emitte Spiritum tuum, e Missa votiva de Spiritu Sancto.


Gaude, Maria Virgo, e Missa votiva de S. Maria a Nativitate Domini
usque ad Purifi.cationem.
Iubilate Domino, e dom. in Quinquagesima.
Laudate Dominum, e Sabbato Sancto, ad Missam.
Qui confidunt, e dom. IV in Quadragesima.
Qui se1ninant e Communi plurimorum martyrum I.
1

. Sicut cervus, e Sabbato Sancto, ad benedictionem fontis.


Veni, sponsa Christi, e Communi vit"ginis et martyris I.
Vinea facta est, e Sabbato Sancto, post prophetiam VIII.
OFFERTORIA (OF.)

Ad te, Domine, levavi, e dom. I Adventus.


Afferentur ... post eam, e festo S. AgathE, die 5 februarii.
Afferentur ... proximre, e Communi virginis et martyris I.
Anima nostra, e festo Ss. Innocentium, die 28 decembris.
Ascendit Deus, e festo Ascensionis Domini.
Ave, Maria I, e dom. IV Adventus,
vel e Missa votiva de S. Maria a Pentecoste usque ad Adventum.
Ave, Maria Il, e festo lmmaculatm Conceptionis B. M. V., die 8 decembris.
Beata es, V irgo, e Missa votiva de S. Maria a Pascha usque ad Pentecosten.
Benedic, anima mea, e feria 6 Q. T. Quadragesimre.
Benedicam Dominum, e feria 2 post dom. Il Quadragesimre.
Benedicite, gentes, e dom. V post Pascha.
Benedictus es ... in labiis meis, e dom. in Quinquagesima.
Benedictus qui venit, e sabbato in albis.
Bonum est confiteri, e dom. in Septuagesima.
Confirma hoc, Deus, e festo Pentecostes.
Confitebor tibi, Domine, e dom. Passionis.
Confi.tebuntur creli, e Communi unius martyris T. P.
Confortamini, e feria 4 Q. T. Adventus.
Constitues eos, e festo S. Matthire, die 24 februarii,
vel e festo Ss. Petri et Pauli, die 29 iunii.

22

ELENCHUS CANTUUM

De profundis, e dom. XXIII post Pentecosten.


Desiderium animre eius, e Communi abbatum.
Deus, Deus meus, e dom. II post Pascha.
Deus, tu convertens, e dom. II Adventus.
Dextera Domini, sine alleluia, e dom. III post Epiphaniam,
vel feria 5 in Cena Domini.
Dextera Domini, cum alleluia, e festo Exaltationis S. Crucis, die 3 maii.
Diffusa est gratia, e Communi virginis et martyris Il.
Domine, ad adiuvandum me, e feria 5 post dom. IV Quadragesimre.
Domine, convertere, e dom. II post Pentecosten.
Domine Deus, in simplicitate, ex Anniversario dedicationis ecclesire.
Domine, Deus salutis mere, sine alleluia, e sabbato Q. T. Quadragesimre.
Domine, Deus salutis mere, cum alleluia, e sabbato Q. T. Pentecostes.
Domine, exaudi orationem meam, e feria 4 Maioris Hebdomadre.
Domine, fac mecum, e feria 4 post dom. III Quadragesimre.
Domine I esu Christe, e Missa pro defunctis.
Domine, vivifica me, e feria 6 post cineres.
Emitte Spiritum tuum, e sabbato in vigilia Pentecostes.
Exaltabo te, e feria 4 cinerum.
Exaudi, Deus, orationem meam, e feria 2 post dom. III Quadragesimre.
Exspectans exspectavi, e dom. XV post Pentecosten.
Exsultabunt sancti, e Communi plurimorum martyrum II.
Factus est Dominus, e sabbato post dom. IV Quadragesimre.
Felix namque es, e Missa votiva de S. Maria a Nativitate Domini usque
ad Purificationem.
Fili<z regum, e Communi virginum I.
Gloria et honore, e Communi unius martyris non pontifcis I.
Gloriabuntur, e festo Ss. Ioannis et Pauli, die 26 iunii.
Gressus meos, e sabbato post dom. III Quadragesimre.
Illumina oculos meos, e dom. IV post Pentecosten.
lmmittet angelus, e dom. XIV post Pentecosten.
lmproperium exspectavit, e festo Sacratissimi Cordis Iesu.
In omnem terram, e festo S. Thomre, die 21 decembris.
In te speravi, e dom. XIII post Pentecosten.
In virtute tua, e Communi confessoris non pontificis II.
Intende voci, e feria 6 post dom. III Quadragesimz.
lnveni David, e Communi unius martyris pontifi.cis Il,
vel e Communi confessoris pontifcis I.
lustiti/Z Domini, e dom. III in Quadragesima.
lustorum animre, e Communi plurimorum martyrum III.
Iustus ut palma, e Communi doctorum.
Iatamini, sine al.lelui.a, e festo Ss. Fabiani et Sebastiani, die 20 ianuarii.
Iatamini, cum alleluia, e Communi plurimorum martyrum T. P.
Lauda, anima mea, e feria 6 Q. T. Pentecostes.

23

COMMUNIONES

[Audate Dominum, e dom. IV in Quadragesima.


Levabo oculos meos, e feria 2 post dom. I Quadragesimre.
Meditabor, sine alleluia, e dom. II in Quadragesima.
Meditabor, cum alleluia, e feria 4 Q. T. Pentecostes.
Mihi autem, e festo S. Andrere, die 30 novembris.
Mirabilis Deus, e Communi plurimorum martyrum I.
Miserere mhi, e feria 3 post dom. II Quadragesimre.

Oratio mea, e vigilia S. Laurentii, die 9 augusti.


Oravi Deum meum, e dom. XVII post Pentecosten.
Perfice gressus meos, e dom. in Sexagesima.
Populum humilem, e dom. VIII post Pentecosten.
Portas creli, e feria 4 post Pascha.
Posuisti, e Communi unius martyris non pontifcis Il.
Precatus est, e dom. XII post Pentecosten.
Recordare mei, e dom. XXII post Pentecosten.
Recordare, l'irgo Mater, e festo Septem Dolorum B. M. V., feria 6
post dom. Passionis.

Sanctificavit, e dom. XVIII post Pentecosten.


Si ambulavero, e dom. XIX post Pentecosten.
Sicut in holocausto, e dom. VII post Pentecosten.
Sperent in te, e dom. III post Pentecosten.
Stetit Angelus, e dedicatione S. Michaelis, die 29 septembris.
Super "fl.umina, e dom. XX post Pentecosten.
Veritas mea, e Communi unius martyris pontifcis I.
vel confessoris non pontifcis I.
COMMUNIONES (CO.)

Acceptabis, e dom. X post Pentecosten.


Alleluia, ut notatur pro Laudibus ad Vigiliam paschalem.
Amen dico vobis: Quidquid, e dom. XXIII post Pentecosten.
Amen dico vobis: Quod uni, e feria 2 post dom. I Quadragesim~.
Amen dico vobis: Quod vos, e Communi confessoris non pontificis II.
Aufer a me, e feria 6 Q. T. septembris.
Beata viscera, e Missa votiva de S. Maria a Pentecoste usque ad Ad
ventum.

Beati mundo corde, e festo Omnium Sanctorum, die 1 novembris.


Beatus servus, e Communi confessoris non pontifcis I.
Benedicite, omnes angeli, e dedicatione S. Michaelis, die 29 septembris.
Cantate Domino, e dom. V post Pascha.
Christus resurgens, e feria 4 post Pascha.

24

ELENCHUS CANTUUM

Comedite pinguia, e feria 4 Q. T. septembris.


Confundantur superbi, e Communi virginis et martyris l.
Data est mihi e feria 6 post Pascha.
De fructu, e dom. XII post Pentecosten.
Dicit Andreas, e vigilia S. Andrere, die 29 novembris.
Dicit Dominus: lmplete hydrias, e dom. II post Epiphaniam.
Dicite: Pusillanimes, e dom. III Adventus.
Dico autem vobis, e Communi plurimorum martyrum Il.
Dico vobis: Gaudium, e dom. III post Pentecosten.
Diffusa est gratia, e festo S. Annre, die 26 iulii.
Dilexisti iustitiam, e Gammuni nec virginis nec martyris.
Domine, Dominus noster, e feria 2 post dom. II Quadragesimre.
Domine, quinque talenta, e festo S. Petri Chrysologi, die 4 decembris.
Domine, quis habitabit, e feria 3 post dom. III Quadragesimre.
Dominus dabit benignitatem, e dom. I Adventus.
Dominus firmamentum meum, e dom. IV post Pentecosten.
Dominus regit me, e sabbata post dom. IV Quadragesimre.
Domus mea, ex Anniversario dedicationis ecclesire.
Dum venerit Paraclitus, e dom. IV post Pascha.
1

Ecce Dominus veniet, e feria 6 Q. T. Adventus.


Ecce Virgo, e dam. IV Adventus.
Ego clamavi, e dam. XXII post Pentecosten.
Ego sum pastor bonus, e dam. II post Pascha.
Ego vos elegi, e festa Ss. Primi et Feliciani, die 9 iunii.
Et si coram hominibus, e Communi plurimorum martyrum I.
Exsulta, filia Sion, e Nativitate Domini ad secundam Missam.
Feci iudicium, e Communi virginis et martyris Il.
Fidelis servus, e Cammuni confessoris pontificis I.
Fili, quid fecisti, e dom. infra octavam Epiphanire.
Gaudete, iusti, e Communi plurimorum martyrum T. P.
Gloriosa, e festa lmmaculatre Conceptionis B. M. V., die 8 decembris.
Gustate et videte, e dom. VIII post Pentecosten.
Hoc corpus, e dom. de Passione.
H onora Dominum, e dom. XI post Pentecosten.
I erusalem, quce cedificatur, e dom. IV in Quadragesima.
I erusalem, surge, e dom. II Adventus.
Illumina faciem tuam, e dom. in Septuagesima.
In salutari tuo, e dom. XXI post Pentecosten.
Inclina aurem tuam, e dom. VII post Pentecosten.
Introibo, e dam. in Sexagesima.
I ustorum animce, e festo Ss. Marcellini et sociorum, die 2 iunii.
lustus Dominus, e feria 4 post dom. II Quadragesimre.

COMMUNIONES

25

L12tabimur, e feria 3 post dom. IV Quadragesim~.


LQ!.tabitur iustus, e Communi unius martyris T. P.
Lavabo, e feria 4 post dom. Passionis.
Lutum fecit, e feria 4 post dom. IV Quadragesima?.
Lux 12terna, e Missa pro defunctis.
Magna est gloria eius, e vigilia unius apostoli.
Manducaverunt, e dom. in Quinquagesima.
Memento verbi tui, e dom. XX post Pentecosten.
Mense septimo, e feria 4 Q. T. septembris.
Mirabantur omnes, e dom. III post Epiphaniam.
Mitte manum tuam, e dom. in albis.
Modicum, e dom. III post Pascha.
Multitudo languentium, e festo Ss. Fabiani et Sebastiani, die 20 ianuarii.
Na"abo, e feria 3 post dom. II Quadragesima?.
N emo te condemnavit, e sabbato post dom. III QuadragesilllE.
Non vos relinquam orphanos, e feria 6 Q. T. Pentecostes.
N otas mihi f ecisti, e feria 4 post dom. III Quadragesima?.
Omnes qui in Christo baptizati estis, e sabbato in albis.
Oportet te, e sabbato post dom. II Quadragesimre.
Optimam partem, e festo Assumptionis B. M. V., die 15 augusti.
Pacem meam, e feria 4 Q. T. Pentecostes.
Panem de crelo, e dom. XIII post Pentecosten.
Panis quem ego dedero, e dom. XV post Pentecosten.
Pascha nostrum, e dom. Resurrectionis.
Passer invenit, e doro. III in Quadragesima.
Pater, cum essem, e doro. infra octavam Ascensionis.
Petite, cum alleluia, e Missa Rogationum.
Petite, sine alleluia, e Missa votiva pro remissione peccatorum.
Populus acquisitionis, e feria 5 post Pascha.
Posuerunt, e festo Ss. Basilidis et sociorum, die 12 iunii.
Posuisti, e Communi unius martyris pontificis II.
Primum qUtZrite, e doro. XIV post Pentecosten.
Principes, e Communi martyris non virginis.
Qui biberit aquam, e feria 6 post dom. III Quadragesimre.
Qui manducat, e dom. IX post Pentecosten.
Qui meditabitur, e feria 4 cinerum.
Qui ntihi ministrat, e Communi unius martyris non pontificis II.
Qui vult venire, e Communi unius martyris non pontifi.cis I.
Quicumque fecerit, e festo Ss. Quadraginta Martyrum. die 10 martii.
Quinque prudentes virgines, e Communi virginum I.
Ouis dabit; e feria 2 post dom. III Quadragesirnre.
Quod dico vobis, e Communi plurimorum martyrum III.
Redne 1ne, e feria 3 post doro. Passionis.
Responsun1, e festo Purificationis B. M. V., die 2 februarii.
Revelabtur, e vigilia Nativitatis Domini, die 24 decembris.

26

ELENCHUS CANTUUM

Semel iuravi, e Communi unius martyris pontificis I.


Servite Domino, e feria 6 post cineres.
Si consurrexistis, e feria 3 post Pascha.
Signa, e festo Ss. Cyriaci et sociorum, die 8 augusti.
Simile est regnum ctzlorum, e Communi virginis Il.
Simon loannis, e vigilia Ss. Petri et Pauli, die 28 iunii.
Spiritus qui a Patre procedit, e feria 3 post Pentecosten.
Spiritus Sanctus docebit vos, e feria 2 post Pentecosten.
Spiritus ubi vult spirat, e sabbato Q. T. Pentecostes.
Surrexit Dominus, e feria 2 post Pascha.
Tanto tempore, e festo Ss. Philippi et Iacobi, die 1 maii.
Talle puerum, e dom. infra octavam Nativitatis.
Tallite hostias, e dom. XVIII post Pentecosten.
Tu mandasti, e dom. XIX post Pentecosten.
Unam petii, e dom. V post Pentecosten.
Unus militum, e festo Sacratissimi Cordis lesu.
Venite post me, e festo S. Andrere, die 30 novembris.
Videns Dominus, e feria 6 post dom. IV Quadragesimre.
Video crelos apertos, e festo S. Stephanj, die 26 decembris.
Visionem, e festo Transfigurationis Domini, die 6 augusti.
Vos qui secuti estis me, e festo S. Matthire, die 24 februarii.
Vos qui seuti estis me ... dicit Dominus, e festo S. Bartholomrei, die
24 augusti.
HYMNUS

Benedictus es, e sabbato Q. T. Adventus.

PROPRIUM DE TEMPORE

Locus singulorum cantuum in Graduali Romano indicatur supra, pp. 13-26.


11:1 omnibus Missis de Tempore eligi potest pro opportunitate, loco cuiusv1s cantus diei proprii, alius ex eodem tempore.

TEMPUS ADVENTUS
Hebdomada prima Adventus
1
Ut in Graduali Romano, dom. I Adventus
Ad comm.: ps. 84, 2. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 12 1
Quando infra hebdomadam Missa de feria celebratur, adhibeniur
usque ad diem 16 decembris cantus dominicre precedentis, cum facultate cantandi Alleluia loco Gradualis.
Hac hebdomada, cantus ad lectiones apti invenientur infra, n. 139:
fer. 4, 5, 6 2
Hebdomada seconda Adventus

Ut in Grad. Rom., dom. II Adventus


Ad comm.: ps. 147*, 12. 13. 14. 15. 17. 18. 19. 20
fer. 2, 3, 4, 6
Hebdomada tertia Adventus
3
Ut in Grad. Rom., dom. III Adventus
Ad comm.: cant. Isaia! 35, 1. 2 cd. 2 ef. 3. 5. 6 ab. 6 cd. 7 ab
B2
fer. 4, 6
A die 17 decembris cantus sic ordinantur, Alleluia vero ad libitum
de Tempore electo (cf. etiam infra nn. 10 et 11):
4

Feria seconda
GR. Tollite portas

IN. Prope es tu
OF. Confortamini
CO. Ecce Dominus veniet, cum ps. 49*, 1. 2-3 a. 3 be. 4. 5. 6
5
Ferla tertla
IN., GR. A summo calo, OF. et CO. e sabbato Q.T. Adventus
Ad comm.: ps. 18, 2. 3. 4. 5. 6 ab
6
Ferla quarta
IN. Memento nostri, Domine:

G--

. . .

~ ,._-:

~------~il-::---~~--..:;o;_-+-~=-~~~--1-t

Sext. C

~1------111--1.-.t--~~m-tl---4~~~~

-~--------------~~----~
Memn- to * nostri, Do- mi-ne,
in benepla- ci-to p6pu-li

1
2

Cf. Prrenotanda, nn. 22-23.


Cf. idem, n. 20.

30-

PROPRIUM DE TEMPORE
...........~.---------

-~------

= . . ~ ~ j
-+-------I-i\---.-~---r-.-,--14.........--r--.-.-~~
.

tu-

i : vi- si-ta

;_

...

nos

in sa- lu- ta- ri tu-

o,

ad vi-dndum in

-----~~~=----~~----Il~~-------~~~.-.----~--~---------~
e- lecto-rum tu- 6- rum in Ire-ti-

boni- ta-te

i-

I=

tu-

re,

__.. l'9
~ ~---

ut laud-ris

ti- a gentis

...

11--..J'il

cum he-re-di-ta-te

tu-

a. Ps. Confi-tmi-

1_.__~----=---~~-==---.::~.::-::.!!J-----1'"-.j-,..---1::=::=::::
..
___---_._-;-_._A_i
ni Domino quoni- am bonus :

.. .

e--.
__ _....___E
di- a

e-

qu6ni- am in srecu-lum mise- ri-cor-

--

ius.

GR. In sole posuit


OF. Audi, Israel:
~

VIII i

...

Sext. R
~..

...

~.~ t

3 ~

Do-

a il"

~-------~--~1--=====~::~--j'

-=-.~.-------------------------

Au-

_11.

di,

* Isra-

i~r-~
~

===e-' . . '.} r=rl=

minus,

et abs61-

o,

el : Ecce v-nif-

e- go

~ .__.
---~-~-J
~ ~ ~~-r.m,..i--t--~rtm-"'=~-41----"'---~
,

vo pecca-

ta

ple-

t;.. ...._--t~-i------------------bis

tu- re.

31

TEMPUS ADVENTUS

Paris BN, ms lat. 780

CO. Veni, Domine:


I

l~--==---1_-+
___
-,...----
-~

~
I
~.b
J

fii~
r- , 81!--a
-+ fil
I-il
!

Ve-ni, D6mi- ne,

no-

ra pie-

* et

tarda-

no- li

bis

tu-

re: re-

la- xa

fa-ci-

e.

cum ps. 84, 2. 3. 4. 5. 7. 8. 1O. 11. 12. 14


Ferla quinta

Ut supra feria 2 (n. 4), prreter:


GR. Ostende nobis
Ferla sexta

Ut supra feria 3 (n. 5), prreter:


GR. Domine Deus virtutum
9

Sabbato
Ut supra feria 4 (n. 6), prreter:
GR. Excita, Domine
~.-~ .

....... _....

. ..........-----

------------

Cantus ad lectiones apti pro diebus 19 et 20 decembris:

10
Dle 19 decembrls
IN. Ne timeas, Zacharia.
11

Dle 20 decembrls

OF. et CO. e dom. IV Adventus


12

Dominica quarta Adventus

Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 18*, 2. 3. 4. 5. 6. 7
13

Dle 24 decembrls, ad Mfssam matutlnam

In feriis, una ex Missis supra notatis pro feriis


In dominica vero, Missa de dom. IV Adventus

32

PROPRIUM DE TEMPORE

~-

...................................- -

TEMPUS NATIVITATIS
Die 25 decembris
In Natlvitate Domini
14

Ad Missam in vigilia

Ut in Grad. Rom., die 24 decembris, cum AL. Crastina die


Ad comm.: ps. 23*, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8
Ad Missam in nocte

15
U t in Grad. Rom.

Ad comm.: ps. 109, 1 a. 1 b. 2. 3. 4. 5. 7


Ad Missam in aurora

16
Ut in Grad. Rom.

Ad comm.: ps. 33*


17
Ad Missam in die
U t in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 97, lab. led. 2. 3ab. 4. 5. 6. 7. 8-9a. 9bc
Dominica infra octavam Nativitatis Domini
vel, ea deficiente, die 30 decembris
18

Sancae Familb'e Iesu, Marl2 et loseph

IN. Deus in loco sancto suo


GR. Unam petii
AL. Gaudete, iusti
OF. In te speravi, Domine
CO. Fili, quid fecisti, cum ps. 26*, la. 4abc. 4de. 5. 8. 13
- Anno A: Tolle puerum, cum ps. 92*, Iab. lc-2a. 3. 4. 5
vel ps. 127*, 1. 2. 3. 4. 5. 6
Infra octavam Natlvftatis Domini
19
Ut in Nativitate Domini ad Missam in aurora (Lux fulgebit)
vel in die (Puer), prreter:
AL. Multi/arie
20

Die 29 decemhrls

CO. Responsum, cum cant. Nunc dimittis: Le 2, 29. 30-31. 32

33

TEMPUS NATIVITATIS
---~-

-~

Die 1 ianuarll
In octava Nativitatis Domini
21

IN.
OF.
CO.

22

Sollemnltas sancae Dei Genetricis Mane

Salve, sancta Parens


GR. Diffusa est gratia
Lux fulgebit
AL. Post partum
Felix namque es
Multifarie
Exsulta, filia Sion, cum ps. 44*, 2ab. 9. 10. 11. 12. 13. 14
vel cant. Magnificat: Le 1, 46-47. 48.
49.50.51. 52.53.54. 55
Dominica secunda post Nativitatem

IN. Dum medium silentium


GR. Speciosus forma
AL. Dominus regnavit, decorem
OF. Benedic, anima mea
CO. Domine, Dominus noster, cum ps. 8, 2c. 3. 4. 5. 6-7a. 7c-8. 9

23

In ferlis temporls Nativltatls

Ante sollemnitatem Epiphanire, ut in dom. II post Nativitatem, vel


ut in Nativitate Domini ad Missam in die
24

Dle 4 lanuarll

CO. Dicit Andreas, cum ps. 33*


25

Dle 6 ianuarli
In Epiphania Dominl

Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 71*, 1. 2. 3. 7. 8. 10. 11. 12. 17ab. 17cd. 18
26

In feriis post Eplphaniam

Ut in Epiphania, vel in Nativitate Domini ad Missam in aurora


27

Die 7 ianuarll

In regionibus uhi Epiphania celebratur dominica 8 ianuarii occurrente:


CO. Dicit Dominus: lmplete hydrias, cum ps. 65*, 1-2. 3. 4. 5. 6. 8
.....................

28

.... - - - -

Dle 8 tanuaril, vel feria tertia post Epiphanlam

CO. Manducaverunt, cum ps. 77, 1. 3-4a. 4bcd. 23. 24. 25. 27. 28
'j

34

PROPRIUM DB TEMPORE

Dominica post diem 6 ianuarii occurrente


In Baptlsmate Domini

29

GR. Benedictus Dominus Deus

IN. Dilexisti

Dilexisti

AL. Benedictus qui venit:


II ,;

D 27

f'aP.,._:!:t... "' , !\H~.1__1-t-r--"--r-._,..__~__...


y. Be- nedic-

Alle-lu-ia.

tus

nit

qui ve-

in n6-

mine

I ..
D om1- n1: D eI

J:J

us

Do-

mi-nus et

ilhi-xit

~"" ,, A '~I-------~-no-

bis.

Vel AL. lnveni David


OF. Benedictus qui venit
CO. Omnes qui in Christo baptizati estis, cum ps. 28*, 1. 2. 3. 4. 5.
7-8. 10. 11
A feria 2 post hanc dominicam usque ad feriam 3 ante Quadragesimam, decurrit tempus per annum. In Missis, tum de dominica tum
de feria, adhibentur cantus infra propositi, n. 98.

35

TEivlPUS QUADRAGESIM..E
'""'----"""""

TEMPUS QUADRAGESIM.tE
Ferla quarta clnerum

30

Ad ri tus ini tiales et li turgiam verbi

IN., GR. et TR. ut in Grad. Rom.


Ad benedictionem et impositionem cinerum
Dum sacerdos imponit cineres, cantantur:

ANT. lmmutemur habitu et Iuxta vestibulum


RESP. Emendemus, ut in Grad. Rom.
Ad liturgiam eucharisticam

OF. et CO. ut in Grad. Rom.


Ad comm.: ps. 1, 1. 2. 3ab. 3cd. 4. 5. 6
Ferla quinta post cineres

31

Ut in Grad. Rom., prreter:


GR. Convertere
CO. Qui vult venire, cum ps. 25*, 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 12

32

Ferla sexta post clneres

Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 2, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
Ab hac die usque ad feriam 4 Hebdomadre sanctre inclusive, in omnibus feriis omittitur Tractus

33

Sabbato post clneres

IN. Exaudi nos, Domine


OF. Domine, convertere
CO. Voce mea:

GR. Adiutor in opportunitatibus

- - ts..--1;:-Jt,;;;

G----...__~
VI

--~

ra,..._,._.

Voce me-

!_M

Sext. RBCKS

-
,..
vit
me

~~J:=-::.=~~-==~:-:_.-.---. . .~

ad D6mi-num clama-

I = r"A~
de monte

"i~

--~!+!--~l

!!n_

sancto

su-

o:

et exaudi-

v1,

i non

~A9 ~

tim- bo

mi- li-

36

PROPRIUM DE TEMPORE

I~.-. ='r.
~
a

fl!
,

~.....

~ ~
li

po- pu-

~~J~.
~. .. ~- .,,...---H-q1'-~
+~~
i-~- --~~_,_._ H
-

cir- cum-

dantis

---

me.

cum ps. 3, 2. 3. 4. f>.7b. 9


Hebdomada prima Quadrageshme
Dominica

34

Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 90, 1. 2. 3. 11. 12. 13. 14. 15. 16

35

Ferla secunda

Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 144*, 1. 5. 10. 11. 12. 13ah. 15. 16

Ferla tertla

36

Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 4, 3. 4. 5. 6a. 61>-7. 8
37

Ferla quarta

Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 5, 4bc. 5-6. 7. 8. 12ab. 12bc. 13
38

Ferla quinta

IN. Verba mea


OF. Recordare mei

GR. Custodi me, ut in Grad. Rom.

CO. Petite et accipietis, sine alleluia, cum ps. 30*, 2. 3ab. 3cd. 4. 5.
Sab. Sc-9
39

Ferla sexta

Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 6, 2. 3. 4. 5. 6. 7
40

Sabbato

IN. Lex Domini


OF. et CO. ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 7, 3. 9bc. 11. 18

GR. Adiutor meus

TE~IPUS

QUADRAGESIM~

----

Hebdomada seconda Quadragesbtue


41

Dominica

IN. Tibi dixit (vel Reminiscere, ut in Grad. Rom.)


GR. Sciant gentes
TR. Commovisti
OF. Meditabor, ut in Grad. Rom.
CO. Visionetn, cum ps. 44*, 2ab. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 18ab
vel ps. 96*, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 11. 12

42

Feria secunda

Ut in Grad. Rom., prreter:


GR. Propitius esto
Ad comm.: ps. 8, 2c. 3. 4. 5. 6-7a. 7b-8. 9

43

Ferla tertla

Ut in Grad. Rom., prreter:


IN. Exsurge, quare obdormis
Ad comm.: ps. 9, 4. 5. 10. 11. 12. 13. 14. 15
44

Feria quarta

Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 10, 1. 2. 3. 4ab. 4cd. 5
45

Feria quinta

Ut in Grad. Rom., prreter:


GR. Beatus vir
OP. Domine, ad adiuvandum me festina
Ad comm.: ps. 118*, 1. 2. 11. 49. 50. 72. 103. 105. 162
46

Feria sexta

Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 11, 2. 3. 4. 5. 6. 7

47

Sabbato

Ut in Grad. Rom., prreter:


IN. lntret oratio mea
Ad comm.: ps. 31 *, 1. 2. 3. Sab. Scd. 8. 10. 11

__ _
...............

37

.38

-----------

PROPRIUM DE TEMPORE
~---~---

- - - - - - - - - -

Hebdomada tertla Quadragesime


48

Dominica

Ut in Grad. Rom., cum ad libitum:

IN. Dum sanctificatus fuero


Ad comm. Passer invenit: ps. 83, 2-3a. 3b. 9. 10. 11. 12. -13
Quando legitur Evangelium de Samaritana:
CO. Qui biberit aquam, cum cant. Isaire 12*, 1. 2ab. 2cd. 3. 4ab. 4cd. 5. 6
Melodia altera:

VII ;

Sext. RBCKS

_.

-+-------!---- I
a~~ - - -=~:-r-;:_-;~_;:.;;.--o;;;_______-_-_...~J

Qui bibc- rit aquam,

* quam

L .. . . . . .. . o
ri-ta- nce,

fi- et in e-

e- go do,

di-cit D6minus Sama-

I ...

o fons aqure

-.

'!!---1

sa- li- n- tis in vi-tam ce-

..... ~-~-------------~---

tr-

nam.

49
Ferla seconda
Ut in Grad. Rom., prreter:
GR. In Deo speravit
Ad comm.: ps. 13, 1. 2. 3. 6
50
Ferla tertia
Ut in Grad. Rom., prceter:
OF. Sicut in holocausto
Ad comm.: ps. 14, 2b-3a. 3bc. 4ab. 4c-Sab
51

Feria quarta

Ut in Grad. Rom., prceter:


IN. Meditatio cordis mei
Ad comm.: ps. 15, 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10

52

Feria quinta

Ut in Grad. Rom., prreter:


GR. Beata gens
Ad comm.: ps. 118, 1. 2. 3. 8. 9. 26. 59. 60. 134. 168

TEMPUS

39

QUADRAGESIM~
-

- ... MW>W'""" _ _ .... _

Ferla sexta
53
Ut in Grad. Rom., pneter:
GR. Bonum est confidere
CO. Ego clamavi, cum ps. 16, lab. led. 2. 3. 5. 7. 8-9a. 15
Sabbato

54

IN. Exsurge, Domine

GR., OF. et CO. e feria 2 post


dom. Passionis

Ad comm.: ps. 23, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7

Hebdomada quarta Quadrageshme


Dominica
55
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. lerusalem: ps. 121, 1. 2. 5. 6. 7. 8. 9
Quando legitur Evangelium de creco nato:
CO. Lutum fecit, cum ps. 26*, la. lb. 4abc. 4de. 5. 6ab. 6cd. 9ab.
9cd. 10. 13
Quando legitur Evangelium de flio prodigo:
OF. Illumina
CO. Oportet te, cum ps. 31 *, 1. 2. 3. 5ab. Scd. 8. 10. 11
56

Ferla seconda

Ut in Grad. Rom., prreter:


IN. Ego autem ... speravi
GR. Exaltabo te
Ad comm.: ps. 18, 2. 3. 4. 5. 8. lSab

57
Ferla tertla
IN. Sitientes
GR. et OF., ut in Grad. Rom.
CO. Dominus regit me, cum ps. 22, 3b. 4ab. 4cd. Sab. 6ab. 6cd
58

Ferla quarta

IN. Exaudi, Deus


GR. Venite, filii
OF. Benedicite, gentes, sine alleluia
CO. Lretabimur, cum ps. 19, 2. 3. 4. 5. 7. 8
59
Ferla quinta
Ut in Grad. Rom., prreter:
OF. Precatus est
Ad comm.: ps. 70, 1. 2. 3. 5. 6. 12. 14. 23

40
---~

60

................

___

PROPRIUl\.i DE TEJ\.IPORE

----

Feria sexta

GR. Clamaverunt
IN. Deus in nomine tuo
OF. Populum humilem
CO. Dico vobis: Gaudium est, cum ps. 31 *, 1. 2. 3. 4. 5ab. 7. 8. 10. 11
61

Sabbato

IN. Circumdederunt me
GR. et OF., ut in Grad. Rom.
CO. Dominus firmamentum meum, cum ps. 17, 3c. 4. 5. 6. 7ab. 28.
29. 33. 35
Hebdomada quinta Quadrageshme
Dominica
62
Ut in Grad. Rom., dom. de Passione, prreter:
Quando legitur Evangelium de Lazaro:
CO. Videns Dominus, cum ps. 129*, 1-2a. 2bc. 3. 4. 5-6a. 6b-7a. 7bc. 8
Quando legitur Evangelium de muliere adultera:
CO. Nemo te condemnavit, cum ps. 31 *, 1. 2. 3. 5ab. 5cd. 8. 10. 11
Quando legitur aliud Evangelium:
CO. Qui mihi ministrat, cum ps. 16*, lab. led. 2. 9b-10. 11. 12. 15

Feria seconda
IN. Miserere mihi, ut in Grad. Rom., feria 2 post doro. Passionis
GR. Si ambulem
OF. Gressus meos
Quando legitur Evangelium de muliere adultera:
CO. Nemo te condemnavit, cum ps. 31*, (n. 62)
63

Quando legitur aliud Evangelium:


CO. Panis quem ego dedero, cum ps. 110*, 1. 2. 3. 4. 5. 6-7a. 7b-8.
9ab. 9c-10a. lObc
64

Ferla tertla
Ut in Grad. Rom., feria 3 post dom. Passionis
Ad comm.: ps. 24, 1-2a. 2b-3a. 7. 17. 18. 19. 20. 21.
Ferla quarta
Ut in Grad. Rom., feria 4 post dom. Passionis, prreter:
GR. Benedictus es, Domine
Ad comm.: ps. 25, 1. 2. 3. 8. 9. 11. 12
65

41

HEBDOMADA SANCTA

Ferla quinta
66
Ut in Grad. Rom., feria 5 post dom. Passionis, pr~ter:
GR. Esto mihi
Ad comm.: ps. 118, 1. 2. 25. 28. 41. 74. 76. 82. 114

Ferla sexta

67

Ut in Grad. Rom., feria 6 post doro. Passionis


Ad comm.: ps. 26, la. 1b. 2ab. 3ab. 9ab. 9cd. 13. 14
Sabbato
68
IN. Domine, ne longe facias
GR. Tenuisti, vel Collegerunt pontifices
OF. Domine, vivifica me
CO. Aufer a me, cum ps. 118, 1. 2. 39. 45. 77. 99. 100. 143

HEBDOMADA SANCTA
DOMINICA IN PALMIS DE PASSIONE DOMINI
Commemoratio ingressus Domini in Ierusalem
Dum sacerdos accedit, cantatur antiphona Hosanna filio David, ut
in Grad. Rom., cum ps. 117, 1. 22. 23. 27. 28
69

Ad processionem

Diaconus (seu celebrans) cantat Procedamus in pace, ut in Grad. Rom.


Progrediente processione, canuntur a schola et populo cantus sequentes ( vel alii apti, ut in Grad. Rom.):
Antiphona
I f

1-----------t-

-11---~---------
~----~1~~=---~~~-~------~___.e-~~1-='--+1_.._ a__--i~.

Pu- e-ri

Hebr~-orum,

__

* portantes

ramos o- livarum, obvi- av-

G----~----------~-----------+----~-----------~t,--

~----- -----.t-.-.~--,..--.-~-=
!-?! +~
li-

:~

runt Domino, claman- tcs et dicn- tes: Ho-sanna

in exclsis.

42

PROPRIUM DE TEMPORE

Psalinus 23
Post antiphonam ab omnibus decantatam, cantor, vel cantores, versum integrum canunt. lntonatio rursus cantatur initio cuiusque
versiculi.

I---_._____-4_=-___
y.

1.

.b.

a-m--.--0---+-1-------_-1~=-----~--~

Domi-ni est terra et ple-nitu- do e-

ius,

L.-.~-. ~~-.-~~~~:-1~
. -._d__. ~:-_-.~.-----~

~------__-- ~--

qui habi-tant in e-

....

-.

..

o. Ant.

~- --~

Pu- e-ri.

* orbis
1

~.

- - --~------

Flexa: mundo cor- de,

2. Quia ipse super maria fundavit eum *


et super flumina f.rmdvit eum. Ant. Pueri.
3. Quis ascndet in montem D6mini, *
aut quis stabit in loco sancto eius? Ant. Pueri.
4. lnnocens manibus et mundo corde, t
qui non levavit ad vana animam suam, *
nec iuravit in dolum. Ant. Pueri.
5. Hic accipiet benedictionem a DOmino, *
et iustificati6nem a Deo salutari suo. Ant. Pueri.
6. Hrec est generatio qurerntium eum, *
qurerntium faciem Dei Iacob. Ant. Pueri.
7. Attollite, portre, capita vestra, t
et elevamini, portre ztemales, *
et introibit rex glorire. Ant. Pueri.
8. Quis est iste rex glorire? t
D6minus fortis et potens, *
D6minus potens in prrelio. Ant. Pueri.
9. Att6llite, portre, capita vestra, t
et elevamini, portre ztemales, *
et introibit rex glorire. Ant. Pueri.
10. Quis est lste rex glorire? *
D6minus virtutum ipse est rex glorire. Ant. Pueri.
Omittitur Gloria Patri.

terrarum et

HEBDOMADA SANCTA ( N.

----

--------
--
.
------,..-

I f ~--~--

43

69)

Antiphona

--- . . --
Il

---;

Hebrre-6-rum * vestimnta prosternbant in vi- a

et

. t - - - - - - - -

Pu- e- ri

G-----------

--~~~-+-

~ .-- ~ :-t=;=.-.-_-~--==::~:_-_-1t::..........,,.,---l.l--"I~---

I ~-j

clamabant dicntes: Rosanna fi- li- o Da-vid: bene-dictus qui venit

~~-~--- -~------ ~- - - - - - - - - - - in nomi-ne Domini.


Qure pro opportunitate repetitur post singulos versus psalmi 46.
Psalmus 46

a:_-_-~=-----=-------~-<>--9-.a-~ -I----._.__.__ ._.---------~


y.

I. Omnes gentes, plaudi-te manibus,


11

"--/!.~
._

suita-ti- 6-

* iubi-la-te

in voce ex-

De- o

~~----~-. -.::~.:::
..
...-_-__a-=._-.=:..-:_+-:...-----:_-_-_-_-_--

--~~--

nis. Ani. P- e-ri. Flexa: De- i

Abraham,

2. Quoniam D6minus Altissimus, terribilis, *


rex magnus super omnem terram. Ant. Pueri.
3. Subicit populos nobis, *
et gentes sub pdibus nostris. Ant. Pueri.
4. Elgit nobis hereditatem nostram, *
gl6riam Iacob, quem dilxit. Ant. Pueri.
5. Ascndit Deus in iubilo, *
et D6mi'nus in voce tubre. Ant. Pueri.
6. Psdllite Deo, psallite; *
psallite regi nostro, psallite. Ant. Pueri.
7. Quoniam rex omnis terrre Deus, *
psallite sapinter. Ant. Pueri.
8. Regndvit Deus super gentes, *
Deus sedet super sedem sanctam suam. Ant. Pueri.

44

PROPRIUM DE TEMPORE

9. Principes popul6rum congregati sunt *


curo p6pulo Dei Abraham.
10. Qu6niam Dei sunt scuta terne: *
vehemnter elevatus est. Ant. Pueri.
Omittitur Gloria Patri.
Hymnus ad Christum Regem Gloria, laus et honor, ut in Grad. Rom.
Intrante processione in ecclesiam, cantatur:
RESP. Ingrediente Domino, ut in Grad. Rom.
Ad Missam

70

Post processionem sacerdos dici t collectam.


Post lectionem I:
TR. Deus, Deus meus, ut in Grad. Rom.
Post lectionem II:
GR. Christus factus est
OF. et CO. ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 21 *, 2. 3. 5. 7. 15cd. 17ab. 17c-18. 22. 23. 24. 28.
30c-31a. 31b-32
vel ps. 115*, 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16ab. 16c-17. 18. 19

71

Feria secunda

Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 34, 1. 2-3c. 9. 17. 18. 28
72

Ferla tertla

Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 68, 2. 3. 14ab. 14cd. 17. 18. 31. 35
73

Ferla quarta

Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 101, 2. 3abc. 3de. 18
74

Ferla quinta Hebdomadre sancue


Ad Missam Chrismatis

IN. Dilexisti
GR. Inveni David
TR. Confitemini Domino
pro OF. Hymnus O Redemptor
CO. Dilexisti, cum ps. 44, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9

SACRUM TRIDUUM PASCHALE

---------

-----

45

SACRUM TRIDUUM PASCHALE


PASSIONIS ET RESURRECTIONIS DOMINI

75

Missa vespertina in Cena Domini


Ad liturgiam verbi

IN. Nos autem, ut in Grad. Rom. Dicitur Gloria in excelsis


GR. Oculi omnium
TR. Ab ortu solis
Ad lotionem pedum
ANT. 1 Postquam surrexit Dominus
2 Dominus I esus
3 Domine, tu mihi lavas pedes
4 Si ego Dominus et Magister
5 In hoc cognoscent omnes
6 Mandatum novum do vobis
7 Maneant in vobis
Antiphonre 1, 2, 4 et 6 sine psalmo cantantur.
Non dicitur Credo.

Ad liturgiam eucharisticam
Pro OF. Ubi caritas est vera
Qui cantus sic ordinatur: Ant. Ubi caritas integra canitur a cantoribus
et repetitur ab omnibus. Pro opportunitate tamen potest cantari
semel tantum ab omnibus. Versus autem altematim canuntur a duabus partibus chori sibi invicem respondentibus, vel altematim a
cantoribus et a choro. Quando antiphona repetitur, semper ab
omnibus cani tur.
CO. Hoc corpus, cum ps. 22*, 1-2a. 2b-3a. 3b. 4ab. 4cd. Sab. Scd. 6ab
vel ps. 115*, ut supra, n. 70
Ad translationem Ss.mi Sacramenti
Hymnus Pange, lingua, gloriosi corporis mysterium, ut in Grad. Rom.

76

Ferla sexta In Passione Domini

Ad liturgiam verbi
Post lectionem I: TR. Domine, exaudi orationem meam
Post lectionem II: GR. Christus factus est

46

PROPRIUM DE TEMPORE

Ad adorationem S. Crucis
Ut in Grad. Rom.:

Ecce lignum Crucis


Crucem tuam
Improperia
Hymnus Pange, lingua, gloriosi prrelium certaminis
Ad sacram communionem
Dum defertur Ss.mum Sacramentum ad altare, omnes silent.
Dum sacra Communio ministratur, fieri potest cantus aptus.

TEMPUS PASCHALE
DOMINICA PASCIL IN RESURRECTIONE DOMINI

77

Ad Vlgiliam paschalem In Nocte sancta


Ad li turgiam verbi

Cantica post lectiones:


Post lectionem I: Iubilate Domino
Post lectionem II: Qui confidunt
Post lectionem III: Cantemus Domino
Post lectionem IV: Laudate Dominum
Post lectionem V: Vinea facta est
Post lectionem VI: Attende, ccelum
Post lectionem VII: Sicut cervus
Post ultimam lectionem e Vetere Testamento cum suo cantico
et sua oratione, dicitur Gloria in excelsis.
Post Epistolam cantor ipse canit Alleluia, ut in Grad. Rom., quod
omnes repetunt; post ..,. Confitemini, repetitur Alleluia, omisso TR.

Laudate Dominum.
Ad liturgiam baptismalem
Canuntur litanire a duobus cantoribus, omnibus stantibus (propter
tempus paschale) et respondentibus.
Si non adsunt baptizandi neque benedicendus est fons, omissis litaniis, statim proceditur ad benedictionem aqure.
In elenchum Sanctorum aliqua nomina suis locs inseri possunt, pnesertim vero Titularis ecclesi<e vel Patronorum Ioci et eorum qui sunt
baptizandi. Cognomina et cognomenta Sanctorum, inter parentheses
posita. opportune omittunturt quando litania; lingua Latina canuntur.

TEMPUS PASCHALE
... ................
---

47
...........

_------------tii-=:+-1~---~ ~~ .- ~------~!!---;=~
Kyri- e, e-l- ison. ij. Christe, e-l- i-son. ij. Ky-ri- e, e-l- i-son. ij.

e-----

---

CF-=- .-;-.-. E

Sancta Mari- a, Mater De- i

R. Ora pro no bis

;---~=f=__---------- __
-;-n=
tL
Sancte Micha- el

R. Ora pro nobis

;------Il~ -~-----------"~~---_;;;;;......_-.__.~._
Sancti Ange-li De- i

Sancte Ioannes Baptlsta


Sancte loseph
Sancti Petre et Paule
Sancte Andra
Sancte Ioannes
Sancta Maria Magdalna
Sancte Stphane
Sancte Ignati Antiochne
Sancte Laurnti
Sanctre Perptua et Felfcitas
Sancta Agnes
Sancte Gregari
Sancte Augustlne
Sancte Athan,si
Sancte Baslli
Sancte Martfne
Sancte Benedlcte
Sancti Francisce et Dominice
Sancte Franc:fsce ( Xavier)
Sancte loannes Maria (Vianney)
Sancta Catharfna ( Sennsis)
Sancta Tersia (de Avila)
Omnes Sancti et Sanctre Dei

R. Ora-te pro nobis

ora
ora
orate
ora
ora
ora
ora
ora
ora
orate
ora
ora
ora
ora
ora
ora
ora
orate
ora
ora
ora
ora
orate

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis

48

PROPRIUM DE TEMPORE
--------

e -~-_,._Di-~--------

R. Libe-ra nos, Domine

us e- sto

Propi- ti-

.-------.--..~ -3E
libera
libera
libera
libera
libera
libera

Ab omni malo
Ab omni peccato
A morte perptua
Per incarnationem tuam
Per mortem et resurrectionem tuam
Per effusionem Spfritus Sancti

: .._-1

nos,
nos,
nos,
nos,
nos,
nos,

Domine
Domine
Domine
Domine
Domine
Domine

..- . ~
-----

Pecca-to-rcs

R. Te rogamus, audi nos

Si adsunt baptizandi:
Ut hos elctos per gratiam Baptfsmi
regenerare dignris

te rogamus, audi nos

Si non adsunt baptizandi:


Ut bune fontem, regenerandis tibi filiis,

gratia tua sanctificare dignris


----.......

Iesu, Fili Dei vivi


i

te rogamus, audi nos

-.~-

~ .---

te rogamus, audi nos


~
H

.. .. . .] ______

------

Christe, audi nos. ij. Christe, exaudi nos. ij.

Post renovationem promissionum baptismalium, sacerdos aspergit


populum aqua benedicta, omnibus cantantibus:
ANT. V idi aquam, ut in Grad. Rom. ad aspersionem aqure benedictre
dominicis Paschre, sed sine psalmo.
Non dicitur Credo.

OF. Dextera Domini, cum alleluia


CO. Pascha nostrum, cum ps. 117*, ut ad Missam in die, n. 78.
Alleluia (ter), cum ps. 33*
Ad dimittendum populum: /te missa est, alleluia, alleluia, usque ad
dominicam sequentem in octava Paschre, inclusive.

49

TEMPUS PASCHALE

78

Ad Mlssam in dle

Ut in Grad. Rom.
Post Alleluia, Sequentia Victimce paschali; in diebus infra octavam
ad libitum dicitur.
Ad comm.: ps. 117*. 1. 2. 5. 8. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 21. 22. 23.
24. 25. 26. 28. 29

Infra octavam Paschz


79

Ferla seconda

Ut in Grad. Rom., prreter:


CO. Christus resurgens, cum ps. 95*, 1. 2. 3. 4. 7-Sa. 8b-9a
vel ps. 15*, 1-2. 5. 8. 9. 10. 11
Surrexit Dominus, cum ps. 117*, ut supra, n. 78
Ferla tertia
80
Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 104*, 1. 2. 3. 4. 5. 43
81

Ferla quarta

Ut in Grad. Rom., prreter:


CO. Surrexit Dominus, ut supra in feria 2, n. 79
Christus resurgens, ut supra in feria 2, n. 79
82

Ferla quinta

Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 104*, ut supra in feria 3, n. 80
83

Ferla sexta

Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 77*, 1. 3-4a. 12. 13. 14. 23. 24. 25. 27
84

Sabbato

Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 104*, ut supra in feria 3, n. 80

PROPRIUM DE TEMPORE

50

Hebdomada secunda Paschae


85
Ut in Grad. Rom., dom. in albis
IN. ad libitum Accipite iucunditatem
Ad comm.: ps. 117*, ut supra n. 78
In feriis omittitur Alleluia -,. Post dies octo
fer. 2, 3 (n. 140) 1
Hebdomada tertia Pasclue

86

Ut in Grad. Rom., dom. III post Pascha, prreter:


AL 1. Cognoverunt discipuli
CO. Cantate Domino, cum ps. 95, 1. 3. 4. 7-8a. 8b-9a. 11-12a
A
C fu~2,3,5,6,7
Hebdomada quarta Pasclue
Ut in Grad. Rom., dom. II post Pascha, prreter:
AL 1. Redemptionem
Ad comm. Ego sum pastor bonus: ps. 22*, 1-2a. 2b-3a. 3b-4ab. 4cd.
Sab. Scd. 6ab. 6cd.
vel ps. 32*, 1. 12. 13. 14. 15. 18. 19. 20. 21. 22
In feriis: AL. Redemptionem
fer. 5. 7
Hebdomada quinta Pasche
Ut in Grad. Rom., dom. IV post Pascha, prreter:
CO. Ego sum vitis vera:

88

VIII

I . J

--

* vi-

...

I
'
E'"'. go sum

.
1n

net

me,

et ego

;-; ~-- .
=-2~ -- ~. , J
le-

lu-

Sext. BCKS

ia, alle-

I
.
in

ra

tis ve-

,-.ira

et vos palmi- tes:

. .Arhic fert

e- o,

qui ma-

I :

fructum mul- tum, al-

,..~

f'_tl ____- - - - - -~---=

lu-

ia.

cum ps. 79*, 2ab. 9. 10. 11. 12. 16. 18. 19

A
' Cf. Prznotanda, n. 20.

fu~

2, 3,4, 5, 6, 7

51

TEMPUS PASCHALE

---------

...............,_.....

89

Hebdomada sexta Paschz

Ut in Grad. Rom., dom. V post Pascha, prreter:


CO. Spiritus Sanctus docebit vos, cum ps. SO*, 3a. 9. 10. 12. 13. 15. 17. 20
A
B
C fer. 2, 3, 4, (5)
In Ascensione Domini
90
Ut in Grad. Rom.
Ad libitum OF. Viri Galilad:

.., :r-- J.

Vi-

ri

Sext. RBCS

-r-----Q-----------.. . . .

";h ,

rfi.~ ~

* Ga-li- Ire-

i,

asp1-c1- en-

tes

,.*

l=--N~ 1..- {i 1
.

in

;::j

quid admi-ra- mi-ni

1-----------

- .- = ~~ r.;;!-N
--

A.1'9

c~w
;-+-t-

lum? Hic

e~-

..,. .

le-

;~~-~-----------~------r----------------

----1i
-~~---------=-------- !-!!-=
~

sus,

qui

assumptus est a vo- bis

~ 1t1'11.J-n.A ~
.in

lum,

ere-

-+-------------~----

\li. ait f-lt ~ --.----


.

SIC

v-

n1-

h ~ 1t ~i\ , ~
--

a-.

J\

et, quemadmodum vidi-stis e

;H-:'~-..~ lttlll~
Pt-Pt-

dn-

tem

,-.-,
..

um

.- j
ascen-

A~

. ,~ _,.. -

in ere-

lum,

1----------&--.
... , I;~:r--~n~'-----.--..~~~~H-~---._._.
kft
:'!* ~
_ni-+----~;
.._H________~------~-alle-

luia.

Ad comm. Psallite Domino: ps. 67, 2. Sabc. Sd-6. 19. 20. 21. 25. 29.
30. 33-34

__

52

............

---

91

- - - - " - - -.. - - ............

__

PROPRIUM DE TEMPORE

Feria sexta et sabbato post Ascensionem

Ut in Grad. Rom. pro Missa Rogationum, prceter:


CO. Non vos reliquam, cum ps. 121 *, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
Ferla sexta
AL. Confitemini Domino, quoniam bon11s> post versum repetitur
Alleluia
Sabbato
AL. E xivi a Pat re
Hebdomada septima Paschre
Dominica

92

Ut in Grad. Rom., dom. infra octavam Ascensionis


Ad comm.: ps. 121 *, ut supra n. 91
A

93

Feriz secunda et quinta

IN. Accipite iucunditatem


AL. Spiritus Sanctus docebit vos
OF. Lauda, anima mea
CO. Spiritus qui a Patre procedt, cum ps. 77*, 1. 2. 3-4a. 4bcd. 6b-7a.
7bc. 23. 24. 25. 29

94

Ferae tertia et sexta

IN. Deus, dum egredereris


OF. Meditabor, cum alleluia

AL. Spiritus est qui vivificai

Feria tertia
CO. Spiritus Sanctus docebit vos, cum ps. SO*, 3a. 9. 10. 12. 13.
15. 17. 20
Ferla sexta
CO. Simon Ioannis, cum alleluia et ps. 33*
Ferla quarta, et sabbato ad Mfssam matutinam
95
IN. Repleatur os meu1n
AL. Non vos relinquam orphanos
OF. Ascendit Deus

Feria quarta
CO. Pater, cum essem cum eis, cum ps. 121*, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
Sabbato
CO. Spiritus ubi vult spirat, cum ps. 77*, ut supra in feria 2, n. 93

TEMPUS PASCHALE

----

--

----

53

- --

---------

-------

Quando sollemnitas Ascensionis Domini in dominicam sequentem


transfert~r:

Feriis 5, 6 et sahbato post dom. VI Paschz


Ut in dom. prrecedente.
In sollemnitate Ascensionis
Ut supra n. 90.
Ferla 2
Ut supra notatur pro dom. VII Paschre, n. 92.
Feria 3
Ut supra notatur pro feria 6 post Ascensionem, n. 91.

Allls f eriis
Ut supra notatur, nn. 9395.

DOMINICA PENTECOSTES
Ad Missam in vigilia

96

IN. Caritas Dei vel Dum sanctificatus


AL 1. Emitte Spiritum tuum:
II

.-.-...--;--rt--.-.--1-1-

.,;_
.

Alletu- um,

hi-

et ere- a-

.-._.

Cf. Surrexit Christus (n. 82)

r..;i.re

o
R

1 ...

l!.-!--------------''---""'-----Jl. Emitte Spi- ri-tum


ia.

bun- tur: et renova-

bis fa-ci-

.,C -== ~. -. =o.-.


~-----~~ ; ~=p.

em

. . _ _ i- - - - - - - - - _ _ _ _ _

ter-ne.

AL 2. Dum complerentur
OF. et CO. ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 103*, lab. 30. 31. 33. 34
97
Ad Missam in die
U t in Grad. Rom.
Post Alleluia 2, Sequentia Veni, Sancte Spiritus
Ad comm.: ps. 67*, 2. 4. Sabc. Sd-6. 8. 9. 20. 21. 29. 36
Ad dimittendum populum: lte missa est, alleluia, alleluia

PROPRIUM DE TEMPORE

54

TEMPUS PER ANNUM


Hebdomada prima
98
Locum dominicre I tenet festum Baptismatis Domini (n. 29).
In ferils
Ut in Grad. Rom., dom. infra octavam Epiphanire, prreter:
CO. Notas mihi, cum ps. 15, 1. 2. 5. 6. 8. 9. 10
I (2, 3) 1
II (2), n. 141
Hebdomada secunda

99

Ut in Grad. Rom., dom. II post Epiphaniam, prreter:


CO. Lretabimur, cum ps. 19, 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10
B
C I (2, 4, 5, 6)
II (3, 5, 6, 7)
Hebdomada tertia

100

Ut in Grad. Rom., dom. III post Epiphaniam


Ad comm. Mirabantur: ps. 96*, 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12
A
B
C I (3, 4, 6)
II (2, 3, 6)
101
Hebdomada quarta
IN. Lretetur cor
GR. Quis sicut Dominus
AL. Adorabo
OF. Bonum est confiteri
CO. Illumina, cum ps. 30, 2. 3ab. 3cd. 4. 5. 6. 8ab. 15-16a
A
I (5)
Hebdomada quinta

102

IN. Venite adoremus


AL. Laudate Dominum:

GR. Tollite hostias


D4

u,C-~-:-.-_-1:.-..a:::~:J~rt:~:~=::-:=- =~ r~- -=-=~-~t.~-=-==e-l-~= r~ :. . . . , . ~- = ~ I~= -.=-~====---==--=:;_=---==--~


Alle-

h'.i-

y. Lauda-te Domi-

ia.

i A~ 1 =~~.... J r-- i; r.1.-.i ,.~


_ _ _..:.,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

num,
1

omnes

gen-

Cf. Pramotanda, n. 20.

tes :

et collauda-te

e-

..

~~---

um, om- nes

TEMPUS PER ANNUM

--------

-----

__

......-

55

..~~~-----

~--:.~_._-;_ a.~i.~rm ~---------- -----p6pu- li.


OF. Perfice gressus meos
CO. Introibo, cum ps. 42, 1. 2. 3. Sa. Sbc
A
B
I (2, 3, 7)

II (2, 4)

Hebdomada sexta

103

Ut in Grad. Rom., dom. in Quinquagesima, sed loco Tractus dicitur:


AL. Cantate Domino:

+
=r,.,,.
- . ..

D 120

lu- ia.

A.Ile-

i:i. ~ .

. =- ...

~lnt

-~

~_,_____
Qtm~-l=

it
i

'9

y.

Can-

-~.--.--.-flt-- --~-----~---.-r1i.,.i?r._I

---...-----=

; - ,
-

te Do- mino

t-

-j'i---;m.,

~I

J
uo;-.-=--.--.m'!-il----......_-~+-+-'e-~~----~----

can-

li- a

f e-

cit

+
:i;. 1 -,.. ~ ~. ,. IJW~\ i
.
Do- m1nus.

-------

=.-r.-t-- :~

mi- ra- bi-

ticum no- vum : qui-

I-

~. Qt!l'ti ~--~_ - - - - - - - - - Ad comm.: ps. 77, 1. 34a. 4bcd. 23. 24. 25. 27. 28
I (6, 7)

104

Hebdomada septlma

Ut in Grad. Rom., dom. I post Pentecosten


Ad comm.: ps. 9, 8. 9. 10. 11. 12. 13

II (6, 7)

56

_....... _._

PROPRIUM DE TEMPORE
...................... .... _
,

. . . . . . -www~

....................

~-

Hebdomada octava

105

Ut in Grad. Rom., dom. II post Pentecosten


Ad comm.: ps. 12, 2. 3. 4. 5. 6ab
A
C 1(3,4,5,6)

11(3,4,6)

Hebdomada nona

106

Ut in Grad. Rom., dom. III post Pentecosten, prreter:


CO. Ego clamavi, cum ps. 16, lab. 2. 5. 7. 8-9a. 15
Amen dico vobis: Quidquid, cum ps. 60*, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
A
I (2, 3)
II (3, S)
Hebdomada decima

107

Ut in Grad. Rom., dom. IV post Pentecosten


Ad comm.: ps. 17, 4. 7ab. 7cd. 28. 29. 32. 33. 36
B
C I (2)
II (2, 3)
Hebdomada undecima

108

Ut in Grad. Rom., dom. V post Pentecosten


Ad comm.: ps. 26, la. 1b. 2ab. 3ab. 9ab. 9cd. 11. 13. 14
B
I ( 4, 7)
II (7)
109

Hebdomada duodecima

Ut in Grad. Rom., dom. VI post Pentecosten


Ad comm.: ps. 26, la. 1b. 2ab. 3ab. 4abc. 4de. 5
A
C I (2)
II (7)
110

Hebdomada decima tertia

Ut in Grad. Rom., dom. VII post Pentecosten


Ad comm.: ps. 30, 2. 3cd. 6. 7. 8ab. Sc-9. 20ab. 20cd. 2lab. 2lcd. 24. 25
A
B
I (4)
111

Hebdomada dechna quarta

Ut in Grad. Rom., dom. VIII post Pentecosten


Ad comm.: ps. 33, prreter "li 9
A

I (2, 7)

II (5, 7)

.............. ...........~ ---

..

57

---

Hebdomada decima quinta


112
Ut in Grad. Rom., dom. X post Pentecosten, prreter:
CO. Passer invenit, cum ps. 83, 2-3a. 3b. 9. 10. 11. 12. 13
ad libitum:
IN. Ego autem cum iustitia
CO. Qui manducat, cum ps. 118*, 1. 2. 11. 49. SO. 72. 103. 105. 162
B
I (2, 5)
II (5)
Hebd ")mada decima sexta
113
Ut in Grad. Rom., dom. IX post Pentecosten, prreter:
CO. Acceptabis sacrificium, cum ps. 50, 3a. 10. 12. 13. 14. 15. 17. 19. 20
B
C I (3)
II (3)
114

Hebdomada decima septlma

Ut in Grad. Rom., dom. XI post Pentecosten


Ad comm.: ps. 111 *, 1. 2. 3. 4. 5-6a. 6b-7a. 7b-8. 9
vel ps. 127*, 1. 2. 3ab. 3cd. 4. 5. 6
I! {4)
A
B
C I ( 4, 6)
115

Hehdomada decima octava

Ut in Grad. Rom., dom. XII post Pentecosten, prreter:


CO. Panem de cado, cum ps. 77*, J. 2. 3-4a. 4bcd. 23. 24. 25. 27. 28. 29
A
C I (5, 6)
II (5, 6, 7)
116

Hehdomada decima nona

Ut in Grad. Rom., dom. XIII post Pentecosten, prreter:


CO. Panis quem ego dedero, cum ps. 110*, 1. 2. 3. 4. 5. 6-7a. 7b-8ab.
9ab. 9c-10a. lObc
A
e
117

Hebdomada vigesima
Ut in Grad. Rom., dom. XIV post Pentecosten
Ad comm.: ps. 36*, 1. 3. 16. 18. 19. 23. 27. 28ab. 28cd. 29. 34ab
B
I (3)
II (3, S)
118

Hebdomada vigesima prima

Ut in Grad. Rom., dom. XV post Pentecosten, prreter:


CO. De fructu, cum ps. 103, lab. 1c-2a. 23. 24. 30. 31. 33. 34
Qui manducat, cum ps. 118*, 1. 2. 11. 49. 50. 72. 103. 105. 162
A
B
I (S, 6, 7)
II (S, 6, 7)

58- - -

PROPRIUM DE TEMPORE

-...-......- - - - -- .. ..

............................

Hebdomada vigesima seconda

119

Ut in Grad. Rom., dom. XVI post Pentecosten


Ad comm.: ps. 70, 1. 2. 3ab. 3c. 5. 6. 9. 12. 14. 23
A
I (2)
II (2, 4, 7)
Hebdomada vigesima tertla
120
Ut in Grad. Rom., dom. XVII post Pentecosten
Ad comm.: ps. 75, 2. 3. 4. 5-6a. 9. 10
C I (3)
II (3, 4)
Hebdomada vigesima quarta

121

Ut in Grad. Rom., dom. XVIII post Pentecosten


Ad comm.: ps. 95, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7-Sa. 11-12a. 12b-13ab. 13cd
C I (2)
II (2, 4)
Hebdomada vigesima quinta

122

Ut in Grad. Rom., dom. XIX post Pentecosten


Ad comm.: ps. 118, 1. 2. 3. 8. 9. 26. 59. 60. 134. 168
A
C I (3)
II (5, 7)
Hebdomada vigesima sexta

123

Ut in Grad. Rom., dom. XX post Pentecosten


Ad comm.: ps. 118, 1. 2. 25. 28. 41. 74. 76. 81. 82. 114
A
I (6)
Hebdomada vigesima septlma

124

Ut in Grad. Rom., dom. XXI post Pentecosten, prreter:


GR. Domine, refugium:
I.

D6- mi-ne,

re-fu-

g1- um

fac- tus

es

no-

itlM! lii~ ~~~~~. ~i.n;,..


bis,

G
:::::J-1~
et

.-.-Hl =. ~
~

, ~

~--=-.;:t-t----4-1~-a.

1'11-

gene-ra- ti- 6-

proge- n1- e.

ne

P-

E--.i.
---

~ -.-i;- -

--~~=--

..!

y. Pri- usquam

59

TEMPUS PER ANNUM

..

----~i

~.-!-
~- . . .

r
=. ~-!!
-l.

Ci.

~ f -:.
I .... ~
~.~
.
. ~..
-e-rent, aut

montes fi-

bis: a

forma-r-tur terra et or-

sre-

In;=-1

1
~-~-~.~=~~~_J_~-~-_;_______
~~

tu es De-

et in srecu-lum

culo

us.

~~;
*~-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~-.. ~~

_________

Ad comm.: ps. 118, 1. 41. 85. 87. 113. 123. 157. 161. 166. 174
I (3, 5, 7) II (3, 5, 7)

Hebdomada vigesima octava

125

Ut in Grad. Rom., dom. XXII post Pentecosten, pneter:


CO. Aufer a me, cum ps. 118, 1. 2. 39. 45. 77. 99. 100. 143
A
I (3, 6)
II {6, 7)
126

Hebdomada vigesima nona

GR. Salvum f ac populum.


Sext. RBCK

IN. Ego clamavi


AL. Lauda anima mea:
VIII

~~
Al-le

lt ti\

hi-

il~Jt! ~r- t-~ l


y. Lau-

ia.

da, anima

;~--~ .N

r
~ ~ ;f!--1----~...-=~..,,~--.-t-:b;=--.-.
-------- -------~. - -t-"-~~--............
-~
me- a,

Do-

m1-num: lauda- bo Domi-num in vi- ta me-

.
]
r-

fu"

a:

...
.
...

~ ~. :. ~

psallam De-

o me-

60

PROPRI.UM DE TEMPORE
--'"""'-"""'~

iJ

1---

~~ ~-;-+=o-r-o, quamdi- u e-

ro.

bi ~-~-M11-------.. -.. . , ____ _


OF. Meditabor, sine alleluia
CO. Domine, Dominus noster, cum ps. 8, 2c. 3. 4. 5. 6-7a. 7b-8. 9
I (3, 4)
II (3, 4, 7)
127

Hebdomada trigesima

IN. Lretetur cor


GR. Unam petii
AL. Lauda, Ierusalem
OF. Domine, vivifica me
CO. Lretabimur, cum ps. 19, 2. 3. 4. 5. 7. 8

128

Hebdomada trigesima prima

IN. Ne derelinquas me
GR. Suscepimus
AL. Verbo Domini
OF. Benedic, anima mea
CO. Notas, cum ps. 15, 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10
C

I (5)

II (5, 6, 7)

129

Hebdomada trigesima seconda


IN. Intret oratio mea
GR. Dirigatur
AL. Qui posuit fines tuos
OF. Gressus meos
CO. Dominus regit me, cum ps. 22, 3b. 4ab. 4cd. 5ab. 5cd. 6ab. 6cd
A
I (3, 6)
II (7)
130

Hebdomada trigesima tertla


Ut in Grad. Rom., dom. XXIII post Pentecosten
Ad comm.: ps. 60*, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
II (4, 6)
A
I (4, 6)
131

Hebdomada trigesima quarta

Locum dominicre XXXIV tenet sollemnitas D. N. Iesu Christi, un1versorum Regis (n. 135).
In ferlls

IN. Loquetur Dominus pacem


GR. vel AL. Benedictus es
OF. Bonum est confiteri
CO. lerusalem qutE tEdificatur, cum ps. 121, 1. 2. 5. 6. 7. 8. 9

SOLLEM~!:!ATES OOM~NI . . .. . -.............

_,,_ ....... --

__

61
--

SOLLEMNITATES DOMINI
TEMPORE PER ANNUM OCCURRENTES

Dominica I post Pentecosten


Sanctlssime Trlnltatls

132

Ut in Grad. Rom.
Pro GR. cantari potest Hymnus Benedictus es
Ad comm.: cant. Tobire 13*, 1. 3. 5. 6. 8. 9. 10
vel cant. Danielis 3*, 52ab. 52cd. 53. 54. 55. 56. 57

133

Feria V post dom. Ss.mre Trinitatis


Ss.ml Corporls et Sangulnfs Cbristl

IN., GR. et AL. ut in Grad. Rom.


Post Alleluia, Sequentia Lauda, Sion, ad libitum canitur et inchoari
potest a verbis Ecce panis
OF. Portas cQ!.li vel Sanctificavit Moyses
CO. Qui manducat, cum ps. 118*, 1. 2. 11. 49. 50. 72. 103. 105. 162
vel ps. 22* (n. 75)

134

Feria VI post dom. II post Pentecosten


Sacratlsslml Cordls Iesu

Missa Cogitationes, ut in Grad. Rom.


Ad comm.: ps. 88*, 2. 3. 6. 15. 18. 25. 29. 34. 35

Ad libitum:
AL. Venite ad me
CO. Gustate, cum ps. 33, pneter .,-. 9
Dico vobis: Gaudium est, cum ps. 31 * (n. 60)

135

Dominica ultima per annum.


D. N. Iesu Chrlstl unlversonun Regia

Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 28, 1. 2. 3. 4. 5. 7-8a-9c. lOa-1 la
A

62

CANTUS AD LECTIONES APTI

CANTUS QUI ADHIBENDI SUNT


IN QUIBUSDAM DOMINICIS ET FERIIS

attenta eorum conexlone cum lectlonlbus Mlssz

IN DOMINICIS
136
Tempus paschale
III . . . . .
V

VI

In Ascensione .
VII . . . .

Anno A

CO. Surrexit Dominus,


cum ps. 117*, ut in die Paschre,
n. 78
CO. Tanto tempore,
cum ps. 32*, 1. 2. 3. 12. 13. 18
. . . . AL l. Surrexit Christus
AL2. Non vos relinquam
CO. Non vos relinquam,
cum ps. 121*, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
CO. Data est mihi,
curo ps. 77*, 1. 34a. 23. 24. 25. 27
. AL 2. Exivi a Patre

Tempua per annum


III

. .

..

. .

. . . . . .
V. . . . .
. . .
VIII
. . . .
.
IV

IX
. . .
XII . . . . .
XIII . . . .

. . . .

XIV . . . . .
XVII . . .
XVIII .

. . .

XIX .
XXI .
XXII

. . .
..

. . .
. . .
. . .

IN. Dominus secus mare


CO. Venite post me,
cum ps. 118*, 1. 20. 40. 48. 65. 103.
167. 174
CO . Beati mundo corde, cum ps. 33*
GR. Dispersit
CO. Primum qurerite,
cum ps. 36*, 1. 3. 16. 18. 19. 23. 27.
28ab. 28cd. 29. 34ab
GR. Esto mihi
CO. Quod dico vobis, cum ps. 33*

AL. Christus resurgens


CO. Christus resurgens, cum ps. 95*,
1. 2. 3. 4. 78a. 8b-9a
AL. Venite ad me
CO. Simile est, cum ps. 33*
IN. Sitientes
GR. Oculi omnium
GR. Ostende
AL. Tu es Petrus
CO. Qui vult venire, cum ps. 33*

IN OOMINICIS
................

~"'"

--

. . . . . . . .
. . .

xxv
XXVI

. .

XXVIII.
XXXII .

. . .

GR.
IN.
GR.
GR.
AL.
CO.

--

~----

63

Prope est Dominus


In nomine Domini
Christus f actus est
Si ambulem
Quinque prudentes virgines
Quinque prudentes virgines,
cum ps. 33*

X.XXIII . . . . . . . .
In sollemnitate
D. N. I. C. Regis

CO. Domine, quinque talenta,


cum ps. 118*, 1. 2. 14. 24. 30. 48.
99. 100. 129. 130
CO. Amen dico vobis: Quod uni,
cum ps. 144*, 1. 5. 10. 11.
13ab. 15. 16

12.

Anno B

137

Tempus Adventus et tempus paschale


III Adventus . . . .
GR. Fuit homo
VI Paschce . . . . . . AL 1. Exivi a Patre
AL 2. Ego vos elegi
CO. Ego vos elegi, cum alleluia et

In Ascensione . .

.
.

XI . . . . . . . .
XIII . .
. . .

ps. 88*, 2. 4. 6. 20. 21. 22. 25. 29


CO. Signa, cum alleluia et ps. 33*

Tempus per annum


II
III

.
.

.
.

.
.

.
.

V .

X. .

.
.

xv . . . . .

.
.

. . .
xx. . . . . . . . . .

XVI . .
XVII

CO. Dicit Andreas, cum ps. 33*


IN. Dominus secus mare
CO. Venite post me,
cum ps. 118*, 1. 20. 40. 48. 65. 103.
167. 174
CO. Multitudo languentium, cum ps. 33*
IN. Si iniquitates
CO. Quicumque f ecerit voluntatem,
cum ps. 33*
GR. Bonum est confiteri
GR. Exaltabo te
GR. Ostende nobis
GR. Si ambulem

GR. Oculi omnium


AL. Caro mea
CO. Qui manducat,
cum ps. 118*, 1. 2. 11. 49. SO. 72.
103. 105. 162

64

CANTUS AD LECTIONES APTI

XXI .

AL. Spiritus est qui vivificat

In sollemnitate
Ss.mre Trinitatis .

CO. Data est mihi.


cum ps. 77*, 1. 3-4a. 23. 24. 25. 27
Anno

138

Tempus paschale
III

CO. Simon I oannis, cum alleluia et

ps. 33*
AL 1. Surrexit vel Exivi, ut in Grad.
Rom. (dom. V post Pascha)
AL 2. Spiritus Sanctus docebit vos

VI

Tempus per annum


CO. Dicit Dominus: Implete,

II
III

VIII .

. . . .

XII .
XVI .

.
.

.
.

.
.

XXIII .
XXIV

.
.

.
.

CO.
CO.

. .

XVII
XVIII .
XIX . .

. . .

GR.
GR.

X.

CO.

CO.

. . .

. . .

. . .

.
.

OF.
GR.
CO.

GR.
OF.
CO.

xxv.

xxx.
XXXI

. . . .

GR.
GR.

IN.

cum ps. 65*, 1-2. 3. 4. 5. 6. 8


Comedite pinguia,
cum ps. 80*, 2. 3. 5. 11. 14. 17
Bonum est confiter
Exaltabo te
Qui vult venire, cum ps. 33*
Optimam partem,
cum ps. 14*, 1. 2. 3. 4ab. 4c-Sab. Se
Petite, cum alleluia et
ps. 30*, 2. 3ab. 3cd. 4. 5. 6. Sab. 25
Sanctificavit Moyses
Beata gens
Beatus servus, curo ps. 33*
Domine, refugium (n. 124)
Precatus est
Dico vobis: Gaudium,
cum ps. 31 *, 1. 2. 5ab. 5cd. 7. 8.
10. 11
Quis sicut Dominus
Clamaverunt
M isereris omnium
O quam bonus

AL.
In sollemnitatibus
Ss.mre Trinitatis . . . .
IN. Caritas Dei
Corporis et Sanguinis Christi CO. Hoc corpus,
cum ps. 115*, 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16ab. 16c-17. 18. 19

FERIIS
_IN . __
.....

......,

--......-

.....

65

--

IN FERIIS
Tempus Adventus
139
Hebdomada I
Feria 4
CO. Manducaverunt, cum ps. 77, 1. 34a 4bcd. 23. 24. 25.
27. 28
GR. Bonum est confidere
Feria 5
IN. Dominus illuminatio mea
Feria 6
Hebdomada II
Feria 2
OF. Confortamini
CO. Dicite: Pusillanimes,
cum cant. -Isafae 35*, 1. 2cd. 2ef. 3. 5. 6ab. 6cd. 7ab
Feria 3
CO. Revelabitur, cum ps. 23*, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8
Feria 4
AL. Venite ad me
Feria 6
AL. Qui sequitur me
Hebdomada III
Feria 4 (nisi hrec dies sit 17 vel 18 decembris)
IN. Rorate (Ps. Creli enarrant)
Feria 6 (nisi hrec dies sit 17 vel 18 decembris)
CO. Domus mea, cum ps. 83*, 2-3a. 3b. 4. 5. 9. 10. 11
140

Tempus paschale

Hebdomada II
Feria 2
CO. Spiritus uhi vult spirat,
cum ps. 77*, 1. 3-4a. 23. 24. 25. 27
Feria 3
AL. Dominus regnavit, decorem
CO. ut in feria 2
Hebdomada lii
Feria 2
AL. Loquebar, Domine
Feria 3
AL. In te, Domine, speravi
CO. Video ccelos apertos,
cum ps. 118*, 1. 78. 86. 95. 150. 153. 157. 161. 173
Feria 5
CO. Panis, cum ps. 110*, 1. 2. 3. 4. 5. 6-7a. 7b-8ab. 9ab.
9c-1 Oa. 1Ohe
Feria 6
AL. Caro mea
CO. Qui manducat, cum ps. 118*, 1. 2. 11. 49. 50. 72.
103. 105. 162
Sabbato AL. Spiritus est qui vivificat
5

CANTUS AD LECTIONES APTI

66

Hebdomada IV
Feria 5
Sabbato

AL. I nveni David


AL. Cantate Domino

CO. Tanto tempore, cum ps. 32*, 1. 2. 3. 6. 12. 13. 18


Hebdomada V
AL. Spiritus Sanctus docebit vos

Feria 2

CO. Spiritus Sanctus docebit vos,


cum ps. 50*, 3a. 9. 10. 12. 13. 15. 17. 20
AL. Sancti tui, Domine, benedicent te
CO. Pacem meam, cum ps. 121 *, I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9

Feria 3

AL. La!.tatus sum

Feria 4
Feria S
Feria 6

AL. Confitemini Domino et invocate


AL. Ego vos elegi de mundo
CO. Ego vos elegi de mundo
cum ps. 88*, 2. 4. 6. 20. 21. 22. 25. 29

Sabbato

AL. Jubilate Deo, omnis terra

Hebdomada VI
Feria 2
Feria 3
Feria 4
Feria 5

AL. Cantate Domino (n. 103)


CO. Spiritus qui a Patre,
cum ps. 77*, 1. 2. 3-4a. 4bcd. 6b-7a. 7bc. 23. 24. 25. 29
CO. Dum venerit Paraclitus, cum ps. 33*
CO Spiritus qui a Patre, cum ps. 77*, ut supra in feria 2
t n regioni bus uhi sollemnitas Ascensionis in dominicam
sequentem transfertur:
CO. Modicum, cum ps. 33*

141

Tempus per annum


ANNO I

ANNIS I ET Il

ANNO Il

HEBDOMADA PRIMA
Feria 2
CO. Venite post me,
cum ps. 118*, 1. 20. 40. 48. 65. 103. 167. 174
Feria 3
GR. Domine, Dominus noster

67

IN FERIIS
m---'''''''''''''''''-

ANNO I

""'--

-m _ _ _ _ _ _

ANNO II

ANNIS I ET Il

HEBOOMADA SECUNDA

Feria 2
GR. vel AL. I uravit
Ferla 3
GR. vel AL. I nveni David
Feria 4
GR. vel AL. Iuravit
Ferla 5
CO. Multitudo languentium, cum ps. 33*
Ferla 6
Feria 6
GR. Miserere mei
GR. vel AL. Ostende
Ferla 6
AL. Ego vos elegi de munda
CO. Ego vos elegi de munda,
cum ps. 88*, 2. 4. 6. 20. 21. 22. 25. 29
Sabbato
GR. vel AL. Excita
HEBDOMADA TERTIA

Ferla 2
GR. vel AL. Inveni David
Ferla 3
CO. Quicumque fecerit, cum ps. 33*
Ferla 4
GR. vel AL. I uravit
Ferla 6
GR. I ustus cum ceciderit
vel:
AL. Iustus non conturbabitur (n. 189)

Ferla 6
GR. Miserere mihi Do-

HEBDOMADA QUARTA

Feria 5
GR. Suscepimus

mine

68

CANTUS AD LECTIONES APT I

ANNO I

ANNO Il

ANNIS I ET Il

HEBDOMADA QUINTA
Feria 2
CO. Multitudo languenticon, cum ps. 33*
Feria 2
CO. Mense septin10,
cum ps. 33*
Feria 3
GR. Domine, Don1inus noster
Feria 4
GR. Os iusti
Sabbato
GR. Domine, refugiunz ( n. 124)
vel:
AL. Domine, refugiun1

HEBDOMADA SEXTA
Feria 6
GR. Beata gens

Feria 6
GR. vel AL. Beatus vzr
qui timet

Feria 6
CO. Qui vult venire, cum ps. 33*
Sabbato
CO. Visionem,
curn ps. 44*, 2ab. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 18ab

HEBDOMADA SEPTIMA
Feria 3
GR. I acta cogitatum
Sahbato

GR. Dirigatur
HEBDOMADA OCTAVA

Feria 3
CO. Amen dico vobis: Quod vos,
cum ps. 20*, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 14
Feria 4
CO. Qui mihi ministrat,
cum ps. 16*, lab. led. 2. 3. 5. 6. 7. 8-9a. 15

IN FERIIS (N.

141)

ANNO I

--~-

----

.....-

--

.....

69

....... --"""~--

ANNO II

ANNIS I ET II

Feria 5
GR. Beata gens
vel:
AL. Verbo Domini
Feria 6
CO. Domus mea,
cum ps. 83*, 2-3a. 3b. 4. 5. 9. 10. 11
vel:
CO. Amen dico vobis: Quidquid,
curo ps. 60*, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9

HEBDOMADA NONA
Feria 2
GR. vel AL. Beatus vir qui timet
Feria 3
GR. vel AL. Dispersit, dedit

Feria 3
GR. Do1nine, refugium
(n. 124)
vel:
AL. Domine, refugium
Feria 5

GR. Universi
HEBDOMADA DECIMA
Feria 2
GR. Benedicam Dominum
Ferla 2
CO. Beati mundo corde, cum ps. 33*
Feria 3
GR. /acta cogitatum

HEBDOMADA UNDECIMA
Feria 4
GR. vel AL. Beatus vir qui timet
Sabbato
CO. Primum qurerite,
cum ps. 36*, 1. 3. 16. 18. 19. 23. 27. 28ab.
28cd. 29. 34ab

HEBDOMADA DUODECIMA
Feria 2
GR. Beata gens

Sabbato
GR. Respice

70

- - -.

-............

ANNO I

CANTUS AD LECTIONES APTI


----

ANNIS I ET Il

ANNO Il

HEBOOMADA DECIMA TERTIA

Ferla 4
GR. Timete
HEBDOMADA DECIMA QUARTA

Feria 2
GR. Angelis suis
Feria 5
GR. vel AL. Ostende
Sabhato
CO. Quod dico vobis, cum ps. 33*
HEBDOMADA DECIMA QUINTA

Feria 2
GR. Anima nostra
Ferla 5
AL. Venite ad me
HEBOOMADA DECIMA SEXTA

Feria 3
GR. vel AL. Ostende
Feria 3
CO. Quicumque fecerit voluntatem,
cum ps. 33*
HEBDOMADA DECIMA SEPTIMA

Feria 4
CO. Simile est, cum ps. 33*
Ferla 6
IN. Exsultate Deo
HEBDOMADA DECIMA OCTAVA

Feria 5
AL. Tu es Petrus
Feria 6
GR. Tu es Deus
Feria 6
CO. Qui vult venire post me, cum ps. 33*
Sabbato
GR. Adiutor in
opportunitatibus

IN FERIIS (N.

71

141)

ANNO I

ANNIS I ET Il

ANNO II

HEBDOMADA VIGESIMA

Ferla 3
CO. Amen dico vobis: Quod vos,
cum ps. 20*, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 14
Feria 5
IN. Dum sanctificatus
HEBDOMADA VIGESIMA PRIMA

Feria 5
CO. Beatus servus, cum ps. 33*
Ferla 6
AL. Quinque prudentes virgines
CO. Quinque prudentes virgines, cum ps. 33*
Sabbato
GR. Beata gens
Sabbato
CO. Domine, quinque talenta,
cum ps. 118*, 1. 2. 14. 24. 30. 48. 99.
100. 129. 130
HEBDOMADA VIGESIMA SECUNDA

Feria 2
CO. Mirabantur,
cum ps. 96*, 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12
Feria 4
GR. Beata gens
Sabhato
GR. Prope est Dominus
HEBDOMADA VIGESIMA TERTIA

Feria 3
AL. Ego vos elegi de mundo
CO. Multitudo languentium, cum ps. 33*
Ferla 4
GR. Audi, filia

72

CANTUS AD LECTIONES APTI


... - - - - -

ANNO I

ANNO Il

ANNIS I ET Il

HEBDOMADA VIGESIMA QUARTA


Feria 2
Feria 2
CO. Hoc corpus
GR. In Deo speravit
Feria 4
GR. Beata gens
HEBDOMADA VIGESIMA QUINTA

Feria 3
GR. vel AL. Ltetatus sum
Feria S
GR. Domine, refugium
(n. 124)
vel:
AL. Domine, refugium
Sabbato
GR. Domine, refugium
(n. 124)
vel:
AL. Dornine, refugium
HEBDOMADA VIGESIMA SEXTA

Ferla 6
GR. vel AL. Propitius esto

HEBDOMADA VIGESIMA SEPTIMA


Feria 3
CO. Optimam partem,
cum ps. 14*, 1. 2. 3. 4ab. 4c-Sab. 5c
Feria 5
CO. Petite, cum alleluia et ps. 30*, 2.
3ab. 3cd. 4. 5. 6. 8ab. 25
Sabbato
CO. Beata viscera,
cum ps. 44*, 2ab. 11. 12. 13. 14. 15. 16

HEBDOMADA VIGESIMA OCTAVA


Feria 3
GR. In omnem terram

73
ANNO I

ANNO II

ANNIS I ET II

Feria 6
GR. Beata gens
Feria 6
CO. Dico autem vobis,
cum ps. 33*, 2. 6. 16. 18. 19. 20. 21. 23
Sabbato
GR. Gloria et honore
HEBOOMADA VIGESIMA NONA

Feria 3
CO. Beatus servus, cum ps. 33*
Feria 4
CO. Fidelis servus,
cum ps. 15*, 1. 2. 5. 6. 8. 9. 11
Sabbato
GR. vel AL. Lretatus sum
HEBDOMADA TRIGESIMA PRIMA

Feria 5
CO. Dico vobis: Gaudium,
cum ps. 31 *, 1. 2. Sab. Scd. 7. 8. 1O. 11
Feria 6
GR. vel AL. Lretatus sum
Sabbato
GR. vel AL. Beatus vir

qui timet
HEBDOMADA TRIGESIMA SECUNDA
Feria 3
GR. Benedicam
vel:
AL. Fulgebunt iusti

Feria 6
GR. In omnenz terram
Sabbato
GR. vel AL. Beatus vir
qui timet

74

ANTIPHON.-E PRO COMMUNIONE


..........................................................................

...

--

.....

----

ANNIS I ET Il

HEBDOMADA TRIGESIMA TERTIA

Feria 4
CO. Domine, quinque talenta,
cum ps. 118*, 1. 2. 14. 24. 30. 48. 99.
100. 129. 130
Feria 6
CO. Domus mea,
cum ps. 83*, 2-3a. 3b. 4. 5. 9. 10. 11

142

ANTIPHON.tE EUCHARISTIC.tE
PRO COMMUNIONE AD LIBITUM ADHIBEND.tE

Ego sum vitis vera, cum ps. 79* (n. 88).


Gustate et videte, cum ps. 33, prreter 'li 9.
Hoc corpus, cum ps. 22* (n. 75).
Manducaverunt, curo ps. 77 (n. 396 ).
Panem de ere.lo, cum ps. 77* (n. 115).
Panis quem ego dedero, cum ps. 110* (n. 116).
Qui manducat, cum ps. 118* (n. 396).

PROPRIUM DE SANCTIS

Pro omnibus festis Sanctorum, eligi possunt:


vel cantus infra positi,
vel alii e novis Communibus eligendis (nn. 334-349), secundum rubricam
quce in Missali Romano pro quocumque Sancto ponitur,
vel cantus, sive proprii sive e Communibus, in Graduali Romano
hucusque exstantibus, nn. 397-485.
In sollemnitatibus et festis, introitus Gaudeannts semper cantari potest,
si propria verba mysterii vel sancti celebrati facile in melodiam insereri
possunt.

IANUARIUS
Die 2 ianuarii

143

Mem.

Ss. Basilli Magni et Gregorll Nazianzeni, episc. et Ecci. doct.


IN. Sapientiam sanctorum
GR. Sacerdotes eius

AL. Disposui testamentum:


~-t-

~-

Il

i;

Sext. MBCKS
-~

~"-~ ~iq;it!t H o 13f"ta ~... l

. I

.,e~

~-Il

~ ~

t ; '~rtr&: . ..

VI

OF. Mirabilis Deus

144

r
I

.--

~- ;.i.:- ~it
.

tum e-Ictis me-

testamn-

1ura-

.l

y. Dispo-su-

Alle-lu-ia.

' ---- -

Da-

vid servo me-

is:

o.

CO. Quod dico vobis,


cum ps. 125* (n. 396)

Die 7 ianuarii

S. Rafmundl de Penyafort, presbyterl, e die 23 ianuarii 1


Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I (Missa Os iusti)'
Ad comm. Beatus servus: ps. 120* (n. 396)

145

Die 13 ianuarii

S. Hllarll, episcopi et Eccleshe doctorls, e die 14 ianuarii


De Communi unius mart. pont. I (Missa Statuii), prreter:
IN. Meditatio cordis mei
OF. Benedictus es ... in labiis meis
Ad comm. Semel iuravi: ps. 88 (n. 396)
146

Die 17 ianuarii

S. Antonit, abbatis
Ut in Grad. Rom., de Communi abbatum, pneter:
IN. lustus ut palma
Ad comm. Fidelis servus: ps. 111* (n. 396)
1

Mem.

Quando non indicatur gradus celebrationis, fit Memoria ad libitum.

78

PROPRIU.M: DE SANCTIS

Die 20 ianuarii

147

S. Fablanl, papz et martyrls


IN. Sacerdotes Dei
AL. Inveni David

GR. luravit Dominus


OF. et CO. e Communi unius mart.
pont. I (Missa Statuit)
Ad comm. Semel iuravi: ps. 88 (n. 396)

148
S. Sebastlani, martyris
IN. Salus autem
AL. Gaudete, iusti

Eodem die

GR. I ustus cum ceciderit


OF. et CO. e festo Ss. Fabiani et
Sebastiani, die 20 ianuarii
Ad comm. Multitudo: ps. 33* (n. 396)
Die 21 ianuarii

149

S. Agnetis, virginls et martyrls


Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Quinque prudentes virgines: ps. 44* (n. 396)
150

Die 22 ianuarii

S. Vlncentll, diaconi et martyrls


IN. Lretabitur iustus
GR. Posuisti:
I

Sext. MBCKS

..

~----'~.,.=-~-~-.~_-.:_-~--N

-.-----

;_

-::1t~

e-

lUS

.. -

t-----t- .

1t-

.
~-~
-. -..
~~

.-

de la-pide pre-

~-~~~-~

ti- 6-

..-=

- . - - .

ca-

p1-

~-.

'3'H
-19.;;!-fi-W!'-I .,.. H
-.J.-~
~._ - - - - --- - -l-'
COronam

-----=-------41-= ---.. -~-ti

.lil

mine,

~'''''''
; ~~-
-+-~~.'::~--l.
~
.~-1+.' ' ' --.~--iii-. .
te

_:\it.

----~-------,,

Posu- i- sti, * Do-

Mem.

rn

'

'

-~-

.. . . , , -~~-A-J-I

--+
i
---l-

--------

.__

J'. De-sid-

so.

L:Jt:O ,. __ -~~ t---~t-;;-:~~-~


- t- -:=- .
b .1' . I .- +---~
-+-+..,~--. . - . . . . .
.
n-um

-----~

-i

--'

a-

----8--f

.
n1mre

. . . . ._. _._. ._. _._

e-ius tribu-

79

MENSE l'_l:~l1-~~ .

...

..

-----

-~ ~
~
-a+-~--~
..

- .. --e

..,.___

l-

~-. )'' =~ :r-N=.,

'

t-il..J ~

.---

i,

st

---+------

et volun-ta-

te

1----.-- ----

labi- 6-

----1~~H-=H
T~~----r-t-._-_-..--. ._--1_~~=~-t<,._mt-,..-~-r'8~ r. .-t_ ,.."
~ !_ Hl-ius non frauda-sti

rum e-

ti

um.

e-

;---~----,,.------ - - - - - - - - - - - - - ~!t;t-~9-A-r: ____ ---=--=-____________ _

G 274

lu-

Alle-

" ._

~~-~~

Y. Lre-ta-

~-

~-..~n.

bi- tur iu-

- .'t... -t.!
..

1a.

r-

stus

r.

I
.
___.___

~-~.-., !!iii
~

in Do-

mi-no,

et spe-

-i-

~--i--..~.,,.
._. , ._._. .- - f----,......
.........
~~..-.

:J
r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __..;;;;_!_ _
-tY_....:.....-+-r-~--=-r-

ra-

o:

bit

~i.~~--.
~ .
- ---+.v.,,_. ~
da-

buntur om-

in e-

. ~

i'I~
nes recti

j4--

cor-

et lau-

I~. ;r-~

!f 4--de.

OF. et CO. de Communi unius mart. non pont. I (Missa In virtute)


Ad comm. Qui vult venire: ps. 33* (n. 396)

80

151

PROPRIU.M DE SANCTIS
-
--

Die 24 ianuarii

s. Francisci de Sales, episcopi et Ecci. doct., e

die 29 ianuarii

Mem.

IN. Sacerdotes tui


GR. Os iusti
AL. Memento, Domine, David
OF. et CO. e Communi doctorum
Ad comm. Fidelis servus: ps. 118* (n. 396)

152

Die 25 ianuarii

In Conversione S. Pauli, apostoli


Ut in Grad. Rom., prreter:
CO. Signa, cum ps. 88*, 2. 4. 6. 20. 21. 22. 25. 29

153

Die 26 ianuarii

Ss. Tlmothel et Titl, eplscoporum


IN. Sacerdotes eius

AL. Ego vos elegi


CO. Amen dico vobis: Quod vos,
cum ps. 20* (n. 396)
154

Fest.

Mem.
GR. Beata gens
OF. Gloriabuntur

Die 27 ianuarii

S. Angelz Merici, virginis, e die 31 maii


Ut in Grad. Rom., de Communi virginis I (Missa Dilexisti)
Ad comm. Quinque prudentes virgines: ps. 44* (n. 396)

155

Die 28 ianuarii

S. Thomz de Aquino, presb. et Ecci. doct., e die 7 martii


Mem.
IN. Sapientiam sanctorum
GR. Os iusti
AL. Spiritus Sanctus docebit vos
OF. Meditabor sine alleluia
CO. Notas mihi fecisti, cum ps. 15 (n. 396)

156

Die 31 ianuarii

S. loannls Bosco, presbyterl


IN. Dispersit

GR. Venite, filii


AL. lustus germinabit
OF. Factus est Dominus
CO. Amen dico vobis: Quod uni, cum ps. 144* (n. 396)

Mem.

81

l\1ENSE FEBRUARIO
w---- ..--

----

"""-"""""""""""""""'

------

--

FEBRUARIUS
157
Die 2 februarii
In Pnesentatione Domini

Fest.

Ad processionem candelarum

Dum accenduntur candelre, cantatur antiphona:


l Il

--~-----------~----~---.~--~

~~----_._.-----=--=-----:_-_-:-_-_===---~
___ __--+r-...;;.;._.;;;;.--+-1-"''------;:;.__._,

'

Ecce D6minus noster

~~-;-

a!

* cum

virtute v-ni- et, ut illuminet 6-

~ ~-------------

I ..

cu-loc; serv6rum su-6-rum, alle-Iu- ia.

Post aspersionem incipit processio. Diaconus (seu celebrans) cantat:


Procedamus in pace, ut in Grad. Rom.
Progrediente processione, cantatur, ut in Grad. Rom., canticum Nunc
dimittis, cum ant. Lumen, omisso Gloria Patri, vel alius cantus aptus
ad libitum: ant. Adorna, ant. Responsum, resp. Obtulerunt.
Ad Missam

Ingrediente processione in ecclesiam, cantatur:


IN. Suscepimus, ut in Grad. Rom., vel: Ecce advenit.
Omittitur Kyrie eleison, cantatur Gloria in excelsis.
Alii cantus ut in Grad. Rom.
Ad comm. Responsum: cant. Le 2, 29. 30-31. 32,
etps.47*,2.3ab.3cd.4.9. 10. 11. 12. 15
158

Die 3 f ebruarii

S. Blasti, episcopi et martyrls


Ut in Grad. Rom.t de Communi unius mart. pont. Il (Missa Sacerdotes Dei)
Ad comm. Posuisti: ps. 20 (n. 396)
159

Eodem die

S. Ansgarll, episcopi
De Communi conf. pont. II (Missa Sacerdotes tui)
Ad comm. Beatus servus: ps. 32* (n. 396)
6

82

160

PROPRIUM DE SANCTIS

Die 5 februarii

S. Agatlue, virginis et martyris


Ut in Grad. Rom., prreter:
CO. Feci iudicium, cum ps. 118 (n. 396)
161

Die 6 februarii

Ss. Pauli Miki et sociorum, martyrum


IN. /usti epulentur
GR. Gloriosus Deus
AL. Iustorum anima?.
OF. Anima nostra
CO. Dico autem vobis, cum ps. 33* (n. 396)
162

Mem.

Mem.

Die 8 februarii

S. Hleronymi Emiliani, e die 20 iulii


IN. Dispersi!
GR. Ego dixi: Domine
AL. Dispersit
OF. In virtute tua
CO. Amen dico vobis: Quod uni, curo ps. 144* (n. 396)

163

Die 1O februarii

S. Scholasticre, virginis
Ut in Grad. Rom., de Communi virginis I (Missa Dilexisti)
Ad comm. Quinque prudentes virgines: ps. 44* (n. 396)
164

Mem.

Die 11 f ebruarii

B. Marlre Virginis de Lourdes


Ut in sollemnitate Conceptionis immaculatre B. M. V., die 8 decembris,
prceter:
IN. Vultum tuum
Tempore Quadragesimre: OF. Ave, Maria I
165

Die l 4 f ebruarii

Ss. Cyrilli, monachi, et Methodii, episcopi, e die 7 iuli


Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Quod dico vobis: ps. 125* (n. 396)

166

Mem.

Die 17 f ebruarii

Ss. septem Fundatorum Ordfnfs Servorum B.M.V., e die 12 februarii


IN. Sapientiam sanctorum
GR. Ecce quam bonum
AL. Corpora sanctorum
OF. Recordare, Virgo Mater
CO. Ego vos elegi, cum ps. 88* (n. 396)

MENSE FEBRUARIO
_,,,_

167

----

83

Die 21 februarii

s.

Petri Damiani, episcopi et Eccleshe doctoris, e die 23 februarii


IN. Lex Domini irreprehensibilis
GR. Beatus vir qui timet
AL. Qui sequitur me
OF. I nveni David
CO. Qui vult venire, cum ps. 33* (n. 396)
168

Die 22 f ebruarii

Cathedrre S. Petri, apostoli


Fest.
Ut in Grad. Rom., prreter:
AL. Rogavi pro te, Petre
OF. In omnem terram
Ad comm. Tu es Petrus: ps. 79*, 2ab. 9. 10. 11. 12. 15. 16. 18. 19
169

Die 23 f ebruarii

S. Polycarpi, episcopi et martyris, e die 26 ianuarii


Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi unius mart. pont. II (Missa Sacerdotes Dei)

Ad comm. Posuisti: ps. 20 (n. 396)

84
-

------

PROPRIUM: DE SANCTIS
---

- .......... -----

MARTIUS
170

Die 4 nlartii

s. Casimlri

Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I (Missa Os iusti)


Ad comm. Beatus servus: ps. 32* (n. 396)

171

Die 7 martii

Ss. Perpetwe et Felicitatis, martyrum, e die 6 martii


IN. /usti epulentur
GR. Anima nostra
AL. Te martyrum
OF. Mirabilis Deus
CO. Dico autem vobis, cum ps. 33* (n. 396)
172

Mcm.

Die 8 martii

S. Ioannls a Deo, religiosi


Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I (Missa Os iusti)
Ad comm. Beatus servus: ps. 120* (n. 396)

173

Die 9 martii

S. Francisc;e Romame, religiosz


Ut in Grad. Rom., de Communi nec virg. nec mart. (Missa Cognovi)
Ad comm. Dilexisti: ps. 44 (n. 396)

174
S. Patricii, episcopi

Die 17 martii

Ut in Grad. Rom., de Communi conf. pont. I (Missa Statuii)


Ad comm. Fidelis servus: ps. 131 * (n. 396)

175

Die 18 martii

S. Cyrilll Hlerosolymitani, episcopi et Ecclesi;e doctoris


IN. Sitientes
GR. Sacerdotes eius
OF. lustus ut palma
CO. Beatus servus, cum ps. 32* (n. 396)
176

Die 19 martii

S. Ioseph, sponsi B. Mari~ Virginis


Sol.
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. I oseph, fili David: p. 111 *, 1. 2. 3. 4. 56a. 6b-7a. 7b-8. 9
Quando legitur Evangelium Ibant parentes Iesu:
CO. Fili, quid fecisti, cum ps. 111 *, ut supra

MENSE MARTIO

-------

85
---~

.....~-

-""""

Die 23 martii
177
s. Turlbii de Mogrovejo, episcopi
IN. Dispersit
GR. Lretatus sum
OF. In te speravi
CO. Qui mihi ministrai, cum ps. 16* (n. 396)

Die 25 martii
178
In Annuntiatione Domini
Ut in Grad. Rom., pro festo Annuntiationis B. M. V., pra:ter:
IN. Rorate, cum ps. C<Eli enarrant (T. P. Alleluia)
GR. Tollite portas
Ad comm. Ecce Virgo: ps. 18* (n. 396)

Sol.

PROPRIUM DE SANCTIS

86

-------

APRILIS
179

Die 2 aprilis

S. Francisci de Paola, eremitz


Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. II (Missa Iustus ut
palma), prreter:
OF. Desiderium
Ad comm. Amen dico vobis: Quod vos: p. 20* (n. 396)
180

Die 4 aprilis

S. Isidori, episcopi et Ecclesbe doctoris


Ut in Grad. Rom., de Communi doctorum, prreter:
IN. Meditatio cordis mei (T. P. Alleluia)
GR. Sacerdotes eius
Ad comm. Fidelis servus: ps. 118* (n. 396)
181

Die 5 aprilis

S. Vincentii Ferrer, presbyteri


Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I (Missa Os iusti)
Ad comm. Beatus servus: ps. 120* (n. 396)
182

Die 7 aprilis

S. Ioannis Baptistz de la Salle, presbyteri, e die 15 maii


Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I (Missa Os iusti).
Ad comm. Beatus servus: ps. 120* (n. 396)
183

Die 11 aprilis

S. Stanislal, episcopi et martyris, e die 7 maii


Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi unius mart. T. P. (Missa Protexisti)
Ad comm. Lretabitur: ps. 33* (n. 396)
Extra T. P ., de Communi unius mart. pont. II (Missa Sacerdotes Dei)
Ad comm. Posuisti: ps. 20 (n. 396)

184

Die 13 aprilis

S. Martini I, pap~ et martyris, e die 12 novembris


Tcmpore paschali, dc Communi unius mart. T. P. (Missa Protexisti)
Ad comm. L(J!.fabitur: ps. 33* (n. 396)
Extra T. P., ut in Grad. Rom. de Communi unius mart. pont .. Il
(Missa Sacerdo1es Dei)
Ad comm. Posuisti: ps. 20 (n. 396)

MENSE APRILI

- -...........- -. --...-

87
---

Die 21 aprilis

185

s.

Anselmi, episcopi et Eccleshe doctoris


Ut in Grad. Rom., de Communi doctorum, prreter:
IN. Lex Domini irreprehensibilis, cum alleluia
CO. Qui meditabitur, cum alleluia et ps. 1 (n. 396)

Die 23 aprilis
186
S. Georgii, martyris
Ut in Grad. Rom., de Communi unius mart. T. P. (Missa Protexisti)
Ad comm. Lcetabitur: ps. 33* (n. 396)

Die 24 aprilis

187

S. Fidelis de Sigmarlngen, presbyteri et martyrls


Ut in Grad. Rom., de Communi unius mart. T. P. (Missa Protexisti)
Ad comm. La?.tabitur: ps. 33* (n. 396)

Die 25 aprilis
188
S. Marci, evangelistz
IN. Accipite iucunditatem
AL. Loquebantur
OF. Confitebuntur
CO. Signa, cum alleluia et ps. 88* (n. 396)
- Data est mihi, cum ps. 77* (n. 396)

Fest.

Die 28 aprilis

189

S. Petri Chanel, presbyterl et martyrls


IN. Venite, benedicti
AL. lustus non conturbabitur:
II

i-- ~\
~-- 1111""'
... "..,=tt-TE~
~ r-~~-f;.
--~--+
4r---it ~~
.
A
--.-

:.

Alle-lu-ia.

Sext. CKS

I
~..

~-

~~---

y. Iu--

_-i . _' n. ~-=f~

non conturba-

------

ra"-rt

stus
~

--;

~,

I:__.. . --

bi- tur, qui-a. D6-

ii; ~ 0 ;:=t u--D-r.M ii;.~-------minus fir.. mat ma- num e-

.lUS.

88

------

PROPRIUl\f DE SANCTIS

-----

~~---------

OF. Repleti sumus:


I

Sext. BCKS

~"
~
-1 r\ ~.
1--:.11.
~~~t--111~~"'--i__iT,.___~----~---~1-r--~--""~-HI- ;__;1 ~-i

G------t::-b--=-..-

i-1'= *
-. .
e---.
-:;--~
.
.a
,..,.. I .~ ... ~ .., r. ' ~. .. -r-. ~i;r11~ .;. ;
Re- pl- ti

...

. . . ...

a:

su- mus,

sumus

ma-

ne m1- se-n-cor-

di- a tu-

411

f.il

ex-suita vi-

et

al-

mus,

et de- lec-

le-

ta-

ti

lu-ia.

CO. Data est mihi, cum ps. 77* (n. 396)


190

Die 29 aprilis

S. Catharlnz Senensis, virg. et Ecci. doct., e die 30 aprilis


Ut in Grad. Rom., de Communi virg. I (Missa Dilexisti)
Ad comm. Quinque prudentes virgines: ps. 44* (n. 396)

Mero.

Vel:
IN. Caritas Dei
AL. Domine, Deus salutis mere
OF. Deus, Deus meus
CO. Notas mihi fecisti, cum alleluia et ps. 15 (n. 396)
191

Die 30 aprilis

S. Pii V, papz, e die 5 maii


Ut in Grad. Rom., de Communi conf. pont. I (Missa Statuit)

Ad comm. Fidelis servus: ps. 131 * (n. 396)

89

MENSE MAIO

MAIUS
192

Die 1 maii

S. loseph opifcis
IN. Ecce oculi Domini
AL. De quacumque tribulatione, vel Fac nos, ut in Grad. Rom.
OF. In te speravi, cum alleluia
CO. Dominus firmamentum meum, cum alleluia et ps. 17 (n. 396)

193

Die 2 maii

S. Athanasil, episcopi et Ecclesire doctorls


Ut in Grad. Rom., cum AL. Beatus vir qui suffert
Ad comm. Quod dico vobis: ps. 125* (n. 396)

194

Mem.

Die 3 maii

Ss. Philippi et Iacobi, apostolorum, e die 1 maii


Ut in Grad. Rom., cum AL. Tanto tempore
Ad comm. Tanto tempore: ps. 32*, 1. 2. 3. 6. 12. 13. 18
195

Fest.

Die 12 maii

Ss. Nerei et Achillei, martyrum


Ut in Grad. Rom. pro festo Ss. Nerei, Achillei et Domitillre Virginis,
atque Pancratii, Martyrum, cum AL. H cec est vera fraternitas
Ad comm. Gaudete iusti: ps. 32 (n. 396)
Extra T. P., ad comm. Amen dico vobis: Quod uni: p. 144* (n. 396)
196

Eodem die

S. Pancratil, martyrls
IN. Ecce oculi Domini
AL. Laudate, pueri
OF. Confitebuntur
CO. Ego sum vitis vera (n. 88), cum ps. 79*
Extra T. P., de Communi mart. non pont. II (Missa Lretabitur)
Ad comm. Qui mihi ministrat: ps. 16* (n. 396)
197

Die 14 maii

S. Matthire, apostoli, e die 24 februarii


IN. Vocem iucunditatis
AL. Ego vos elegi
OF. Repleti sumus (n. 189)
CO. Ego vos elegi, cum alleluia et ps. 88* ( n. 396)

Fest.

90

PROPRIUl\.1 DE SANCTIS-

Extra T. P., ut in Grad. Rom. cum AL. supra notato pro tempore
paschali.
Ad comm. Vos qui secuti estis me: ps. 30* (n. 396)
Die 18 maii
198
S. Ioannls I, papz et martyrls, e die 27 maii
Ut in Grad. Rom., de Communi unius mart. tempore paschali (Missa

Protexisti)
Ad comm. Lretabitur: ps. 33* (n. 396)
Extra T. P., e Communi unius mart. pont. II (Missa Sacerdotes Dei)
Ad comrn. Posuisti: ps. 20 (n. 396)
199

Die 20 maii

S. Bemardinl Senensis, presbyterl


Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I (Missa Os iusti)
Ad comm. Beatus servus: ps. 120* (n. 396)
200
Die 25 maii
S. Bedz Venerabilis, presbyteri et Ecci. doct., e die 27 maii
IN. Meditatio cordis mei (T. P. Alleluia)
GR. lustus ut palma
AL. Amavit eum
OF. Benedicam Dominum (T. P. Alleluia)
CO. Qui meditabitur (T. P. Alleluia), cum ps. 1 (n. 396)
201
Eodem die
S. Gregorii VII, papz
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. pont. I (Missa Statuit)
Ad comm. Fidelis servus: ps. 131 * (n. 396)
202

Eodem die
S. Marbe Magdalenz de' Pazzi, virginis, e die 29 maii
Ut in Grad. Rom., de Communi virg. I (Missa Dilexisti)
Ad comm. Quinque prudentes virgines: ps. 44* (n. 396)
203

Die 26 maii

S. Phillppl Neri, presbyterl


IN. Caritas Dei, e sabbato Q. T. Pentecostes
AL. O quam bonus
OF. Benedic, anima mea (T. P. Alleluia)
CO. Magna est (T. P. Alleluia), cum ps. 20 (n. 396)
Extra T. P.:
IN. Os iusti
GR. Venite, filii

Mem.

" " " ' -....

.......

....................

..............

91

_. __
,

Die 27 maii

204

s.

Augustlni Cantuarlensis, episcopi, e die 28 maii

Ut in Grad. Rom., de Communi conf. pont. II (Missa Sacerdotes tui)


Ad comm. Beatus servus: ps. 32* (n. 396)

Die 31 maii
205
In Visitatione B. Marhe Virginis, e die 2 iuli i
IN. Gaudeamus ... de cuius festivitate:
I

G-1--r.-~_r-_=_J\l__.. . . . S~~
.

..

Gaude- amus * omnes

in D6- mi-

!_ ~. ~;.~ .-. ~ l!_.~J~..

Fest.

!'- ~ I'- ~!'- ~


~----------~~
no, di- em festum ce-le-

;i..-. -~_j-1-e

Jt j

-~----~~------~----~

bra1nes

sub hon6-

re !\f a-ri- a Virgi- nis: de cu-ius festi-vi-ta-

~ . - ....- ....~.............-.. ------~----~...........:._._


~
...... li_

__. . -..--=------!_ -..


te

-r- .

~-f9-+-

li,

gaudent An- ge-

t==+fT: ~-.-+- -~

=P

ti......--.

---

et collau-

+--------~f .~ .....

IFj - '""'~-

.-

li- um

dant Fi-

alle-

lu-

ia.

ego

-_-_-_-_-___

Ps. Eructavit cor me-um

~-~-=- J--f,,_;~- A=.-.--.~.


verbum bonum : di- co

De-

I -

lt; __!_J ~. J!ttA ~--H--. . -.

i. T.P. Alle-lu- ia,

.,.. '

6pe-ra me- a re-

-;]-"""'

gi.

Alii cantus ut in Grad. Rom.


Ad comm. Beata viscera: cant. Magnificat (n. 396)
Ad libitum CO. Diffusa est gratia, cum ps. 44 (n. 396)
vel cant. Magnificat, ut supra
206

Sabbato post dominicam II post Pentecosten

Immaculati Cordis B. Mari~ Virglnis, e die 22 augusti


IN. Meditatio cordis mei
GR. Exsultabit cor meum
AL. Paratum cor meum
OF. Meditabor, sine alleluia
CO. Narrabo, cum ps. 9 (n. 396)

92
----

PROPRIU:M DE SANCTIS

------

IUNIUS
207

Die 1 iunii

S. Iustlni, martyrls, e die 14 aprilis


IN. Loquebar
GR. Os iusti
AL. Qui sequitur me
OF. Levabo oculos meos
CO. Quod dico vobis, cum ps. 125* (n. 396)

Mem.

Tempore paschali:
OF. Confitebuntur
CO. Ltl!.tabitur, cum ps. 33* (n. 396)
208

Die 2 iunii

Ss. Marcelllnl et Petri, martynun


Ut in Grad. Rom.
Ad comm. lustorum anima!.: cant. Sap. 3 (n. 396)
Tempore paschali:
De Communi plur. mart. tempore paschali (Missa Sancti tui)
Ad comm. Gaudete: ps. 32 (n. 396)
209

Die 3 iunii

Ss. Caroll Lwanga et socionun, martyrum


IN. Probasti
GR. lustorum anima!.
AL. Sancti tui ... -P,orebunt
OF. lustorum animre
CO. Et si coram hominibus, cum cant. Sap. 3 (n. 396)
Tempore paschali: cantus ut supra n. 208
210

Mem.

Die 5 iunii

S. Bonlfatll, episcopi et martyrls


IN. Loquebar
GR. Venite, filii
AL. lnveni David
OF. Benedicam Dominum (T. P. Alleluia)
CO. Signa, cum ps. 33* (n. 396)

Tempore paschali:
CO. Lretabitur, cum ps. 33* (n. 396)
211
Die 6 iunii
S. Norbertl, episcopi
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. pont. I (Missa Statuit)
Ad comm. Fidelis servus: ps. 131 * (n. 396)

Mem.

MENSE IUNIO
---

212

---------

93
-------------~

Die 9 iunii

s.

Ephrrem, diaconi et Eccleslre doctoris, e die 18 iunii


IN. I ustus ut palma
GR. Os i usti
AL. Cantate Domino (n. 103)
OF. Bonum est con-fiteri
CO. Narrabo, cum ps. 9 (n. 396)

Die 11 iunii
213
S. Bamabre, apostoli
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Vos qui secuti estis me: ps. 30* (n. 396)

214

Mem.

Die 13 iunii

S. Antonii de Padova, presbyteri et Ecclesire doctorls


Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I (Missa Os iusti),
prreter:
AL. Amavit eum
Ad comm. Beatus servus: ps. 120* (n. 396)
215

Die 19 iunii

S. Romualdi, abbatis, e die 7 februarii


Ut in Grad. Rom., de Communi abbatum
Ad comm. Fidelis servus: ps. 111 * (n. 396)

216

Die 21 iunii

S. Aloisii Gonzaga, religiosi


IN. Meditatio cordis mei
GR. Iustus ut palma
AL. Amavit eum
OF. Iustitire Domini
CO. Domine, quis habitabit, cum ps. 14 (n. 396)
Panem de crelo, cum ps. 77* (n. 115)

Mem.

217
Die 22 iunii
S. Paulinl Nolani, episcopi
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Fidelis servus: ps. 131* (n. 396)

218

Eodem die

Ss. Ioannis Fisher, episcopi, et Thomre More, martyrum


Ut in Grad. Rom., pro festo Ss. Viti et sociorum, die 15 iunii, prceter:
GR. Venite, filii
Ad comm. Iustorum animre: cant. Sap. 3 (n. 396)

PROPRIUM DE SANCTIS
----

Die 24 1un11
In Nativitate S. Ioannis Baptistre
219

Sol.

Ad Missam in vigilia

Ut in Grad. Rom., die 23 iunii, cum AL. Beatus vir qu.i timet
Ad comm. Magna est: ps. 20 (n. 396)
220

Ad Missam in die

Ut in Grad. Rom., sed GR. Priusquam reincipitur post versum


Ad comm. Tu puer: cant. Benedictus: Le 1, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.
75. 77. 78. 79
sed iuxta codices antiquiores, potissimum ante ceteros cantandi sunt:
77. 78. 79
221

Die 27 iunii

S. Cyrllli Alexandrlni, episcopi et Ecci. doct., e die 9 f ebruarii


Ut in Grad. Rom., de Communi doctorum, cum AL. Iustus germinabit,
pneter:
CO. Qui meditabitur, cum ps. 1 (n. 396)
222

Die 28 iunii

S. Irenaei, episc. et mart. e die 4 iulii, pro aliquibus locis


IN. Loquetur Dominus pacem
GR. lnveni David
AL. Spiritus Sanctus docebit vos
OF. Benedicam Dominum
CO. Quod dico vobis, cum ps. 125* (n. 396)

Mem.

Die 29 iunii

Ss. Petrl et Pauli, apostolorum


223

Sol.

Ad Missam in vigilia

Ut in Grad. Rom., die 28 iunii, cum AL. Constitues eos principes


Ad comm. Simon loannis: ps. 18*, 2. 3. 4. 5. 6. 7

224

Ad Missam in die

Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Tu es Petrus: ps. 79*, 2ab. 8. 9. 10. 11. 12. 15. 16. 18. 19. 20

95

MENSE IUNIO

225

Die 30 iunii

Ss. Protomartyrum S. Romame Ecclesire


IN. Probasti, Domine
GR. lustorum anima?.
- Timele Dominum
AL. Fulgebunt iusti
OF. Gloriabuntur
CO. Posuerunt, cum ps. 78 (n. 396)

96

----

PROPRIUM DE SANCTIS
...................................

.-.

IULIUS
Die 3 iulii
226
S. Thomz, apostoli, e die 21 decembris
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Mitte manum tuam, ut in dominica in albis:
ps. 117*, 1. 8. 9. 14. 15. 16. 17. 18. 21. 28
vel ps. 115*, 10. 12. 13. 14. 15. 16ab. 16c17. 18. 19

F est.

Dc 4 iulii

227

S. Elisabeth Lusitaniz, e die 8 iuli


Ut in Grad. Rom., de Communi nec vi rg. nec mart. (Missa Cognovi)
Ad comm. Dilexisti: ps. 44 (n. 396)
Ad libitum IN. Dispersit
Die 5 iulii

228

S. Antonii Marbe Zaccaria, presbyterl


IN. Os iusti
GR. lustus ut palma
AL. Beatus vir qui tin1et
OF. Mirabilis Deus
CO. Amen dico vobis: Quod vos, cum ps. 20* (n. 396)

Die 6 iulii

229

S. Mariz Goretti, virginis et martyrls


IN. Me exspectaverunt
GR. Si ambulem
AL. Laudate, pueri
OF. In te speravi
CO. Domine, quis habitabit, cum ps. 14 (n. 396)
230

Die 11 iulii
Mcm.

S. Benedicti, abbatis, e die 21 martii


Ut in Grad. Rom., de Communi abbatum
Ad comm. Fidelis servus: ps. 111 * (n. 396)
231

Die 13 iulii

S. Henrlci, e die 15 iulii


Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I, preter:
IN. In virtute tua ... lcetabitur rex:

vni~-.-.i-----11 ~-.-~-J ~ ! ~ /ii


In virtute tu-

a,

Dorni- ne, Ire-

ta-

i-.!\
bi-

~ _._f ~
tur

rex,

et

97

MENSE IULIO

...,--------

---

--

._.=:=~ ,.. I j!'! -J__!\_.;;. -;-f

su- per sa-lu-tare tu-

G__. ....

,. ~

um ex- suita bit ve- hemnter : de-si-d-

:;~

ff .

5 ; I 1 t-_,..__.-~-.-i1..-i-fi----

ri- um a-ni- mre e-

ius tribu- i-

sti

e-

i. Ps. Qu6- ni- am prz-

ii-~~-~-==========-~~,-~!~~1~~~----~-~
veni-sti e- um in benedicti- 6nibus dulcdi- nis:

po-su- isti

in

ca-

;: :;-;~_=-_.....:~=~=~=='====:-:~-=--=-.---._J_=---
..
._;_-,..-E----.

pi-te e-1us

cor6nam de lapi-de pre-ti- 6- so .

Ad comm. Beatus servus: ps. 71 * {n. 396)

232

Die 14 iulii

S. Camilll de Lellls, presbyterl, e die 18 iulii


Ut in Grad. Rom., prreter:
IN. Dispersit
CO. Amen dico vobis: Quod uni, cum ps. 144* (n. 396)

233

Die 15 iulii

S. Bonaventune, episcopi et Ecclesbe doctoris, e die 14 iulii


Mem.
IN. Meditatio cordis mei
GR. Sacerdotes eius
AL. I uravit Dominus
OF. Benedictus es ... in labiis
CO. Qui meditabitur, cum ps. 1 (n. 396)
234

Die 16 iulii

B. Marhe Vlrginls de Monte Carmelo


Ut in Grad. Rom., prreter:
IN. Vultum tuum
AL. Virga lesse -fl.oruit
CO. Diffusa est gratia, cum ps. 44 (n. 396)
7

98

235

- - - -.......-

....

..........

......

--.

--

PROPRIUM DE SANCTIS

Die 21 iulii

S. Laurentli de Brindisi, presbyterl et Ecclesbe doctoris


IN. Lex Domini irreprehensibilis GR. lustus ut palma
AL. Beatus vir qui timet
OF. Levabo oculos meos
CO. Qui mihi ministrat, cum ps. 16* (n. 396)

Die 22 iulii
236
S. Marhe Magdalene
IN. Tibi dixit
GR. Audi, filia
AL. Surrexit Dominus de sepulcro OF. Deus, Deus meus
CO. Notas mihi, cum ps. 15 (n. 396)
237

Mem.

Die 23 iulii

S. Blrglttle, religiose, e die 8 octobris


Ut in Grad. Rom., de Communi nec virg. nec mart. (Missa Cognovi)
Ad comm. Dilexisti: ps. 44 (n. 396)

238

Die 25 iulii

S. lacobl, apostoli
Ut in Grad. Rom., prreter:
CO. Ego vos elegi, cum ps. 88* (n. 396)
239

Fest.

Die 26 iulii

Ss. Ioachlm et Annz, parentum B. Marhe V.


Mem.
GR. Exsultabunt sancti
IN. Sapientia,n sanctorum
AL. O loaclin sancte
OF. Lretamini, sL1e alleluia
CO. I erusalern, surge, cum ps. 127*, 1. 2. 3ab. 3cd. 4. 5. 6
240

Die 29 iulii

S.Martlue
Ut in Grad. Rom., de Communi virg. I (Missa Dilexisti)
Ad comm. Quinque prudentes virgines: ps. 44* (n. 396)

241

Mem.

Die 30 iulii

S. Petrl Chrysologf, episcopi et Eccleshe doctorls, e die 4 decembris


Ut in Grad. Rom., prreter:
IN. Sacerdotes eius
Ad comm. Domine, quinque talenta: ps. 118* (n. 396)

99

MENSE IULIO

242

Die 31 iulii

S. Ignatil de Loyola, presbyteri


Mem.
Ut in Grad. Rom., sed ad IN. In nomine /esu, ps. Domine, Dominus
noster, ut in festo Ss.mi Nominis Iesu
CO. Qui meditabitur, cum ps. 1 (n. 396)

100

PROPRIU:M: DE SANCTIS

AUGUSTUS
243

Die 1 augusti

S. Alfonsl Marlz de' Uguorl, episc. et Ecci. doct. e die 2 aug.


IN. Lex Domini irreprehensibilis
GR. Beatus vir qui timet
AL. I uravit Dominus
OF. I nveni David

CO. Iustus Dominus, curo ps. 10 (n. 396)


244

Mem.

Die 2 augusti

S. Eusebll Vercellensis, episcopi, e die 16 decembris


De Communi conf. pont. I (Missa Statuii), prreter:
IN. Sacerdotes Dei
Ad comn1. Fidelis servus: ps. 131 * (n. 396)
245

Die 4 augusti

S. Ioannfs Mame Vianney, presbyterl, e die 8 augusti


Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I (Missa Os iusti)
Ad comm. Beatus servus: ps. 120* (n. 396)
246

Die 5 augusti

In dedlcatlone baslllae S. Marbe


Ut in Grad. Rom._. de Communi B. M. V. (Missa Salve, sancta Parens)
Ad comm. Beata viscera: ps. 44* (n. 396)

247

Die 6 augusti

In Transfiguratlone Domini
Ut in Grad. Rom., prreter:
IN. Tibi dixit cor meum
OF. Gloria et honore
Ad comm. Visionem: ps. 44*, 2ab. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 18ab
vel ps. 96*, 1. 2. 3. 4. S. 6. 11. 12
248

Fest.

Die 7 augusti

Ss. Xystl Il, pap2, et soclorum, martyrum, e die 6 augusti


Ut in Grad. Rom., de Communi plur. mart. II (Missa Sapientiam)
Ad comm. Dico autem vobis: ps. 33* (n. 396)
249

Eodem die

S. Caletanl, presbyterl
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I (Missa Os iusti)
Ad comm. Beatus servus: ps. 120* (n. 396)

MENSE AUGUSTO

- - - - -......

250

_--

---

---

...

101

.~

....... -

----

Die 8 augusti

s.

Dominlcl, presbyterl, e die 4 augusti


Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Fidelis servus: ps. 111* (n. 396)

Die 10 augusti
251
s. Laurentil, diaconi et martyris
Ut in Grad. Rom., cum ad libitum:
IN. Dispersi!
OF. Oratio mea
Ad comm. Qui mihi ministrat: ps. 16* (n. 396)
252

Fest.

Die 11 augusti

S. Ciane, virglnls, e die 12 augusti


Ut in Grad. Rom., de Communi virg. I (Missa Dilexisti)
Ad comm. Quinque prudentes virgines: ps. 44* (n. 396)
253

Mem.

Mem.

Die 13 augusti

Ss. Pontiani, papz, et Hippolytl, presbyterl, martyrum


De Communi plur. mart. III (Missa Salus autem)
Ad comm. Quod dico vobis: ps. 125* (n. 396)
253 bis

Die 14 augusti

S. Maximiliani Marlre Kolhe, presh. et martyris


IN. Probasti Domine
GR. Iustus cum ceciderit
AL. Pretiosa
OF. Anima nostra
CO. Qui vult venire

Die 15 augusti
In Assumptione B. Marbe Virglnls
254
Ad Missam in vigilia
Ut in Grad. Rom., die 14 aug., cum AL. Felix es, sacra Virgo
Ad comm. Beata viscera: ps. 44* (n. 396)

255

Ad Missam in die

IN. Signum magnum vel Gaudeamus ... de cuius Assumptione


GR. Audi, 'filia, e festo S. Crecilire, die 22 nov.

Mem.

Sol.

102

----------

PROPRIUM: DE SANCTIS
..............~--

AL. et OF. Assumpta est, ut in Grad. Rom.


CO. Beatam me dicent, cum cant. Magnificat: Luc 1, 46-47.
50. 51. 52. 53. 54. 55
256
Die 16 augusti

S. Stephanl Hungarke, e die 2 septembris


Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I, prreter:
IN. In virtute tua ... lretabitur rex (n. 231)
Ad comm. Beatus servus: ps. 71 * (n. 396)
Die 19 augusti

257

S. Ioannis Eudes, presbyterl


Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I (Missa Os iusti)
Ad comm. Beatus servus: ps. 120* (n. 396)

258

Die 20 augusti

S. Bemardi, abbatis et Ecclese doctoris


IN. Meditatio cordis mei
GR. Domine, prrevenisti
AL. Iustus ut palma
OF. Iustitire Domini
CO. Gustate, cum ps. 33 (n. 396)

Mem.

Die 21 augusti

259

S. Pii X, pape, e die 3 septembris


Mem.
IN. Statuit
GR. Venite, filii
AL. Domine, dilexi:
Cf. Dies sanctificatus (n. 17)
Il

.,~
~4~-~-=-l--=4'--~----i-+.~=
: ~~~ -~---'"~-~=~--1!'~~...FII--~
t- -;
~ ~--f. Do-

Alle-lu-ia.
------

'IC '!+:--~~
--a

--1---

~--=

-~-
~. t91i-----=4--~
- - -~4-r\i-.
~--r---~----

I-

xi

dec6-

et lo-

-~..

rem domus

=-.-'I..

f--=t!~ ~

----= ---...

ne,

.
..-----

----

.!-

mi-

di_.1
-FII- i

tu-

rj

+- ..
~
j-H
-._ I ~--.--~ .Jj~-~~. . . . . . . . . . . . -

cum

taberna-

( l'wM ii A3,_-_--_---

cu- li glo- ri- re


---------

-----------.-~-

tu-

re.

MENSE _AUGUSTO - - : w..-

- - " ' _.. .......

103
.. _

.. _ _

m -........... _ _ _ _ ...

--

OF. Benedicam Dominum


CO. Manducaverunt, cum ps. 77 (n. 396)
Qui manducat, cum ps. 118* (n. 396)
260
Die 22 augusti
B. Marhe Vtrglnis Reglrue, e die 31 maii
IN. Salve, sancta Parens vel Vultum tuum
GR. Posuisti, Domine (n. 150) vel AL. Posuisti, Domine
OF. Recordare, Virgo
CO. Diffusa est, cum ps. 44 (n. 396)
261

Mem.

Die 23 augusti

S. Rosre de Lima, virglnis, e die 30 augusti


Ut in Grad. Rom., de Communi virg. I (Missa Dilexisti)
Ad comm. Quinque prudentes virgines: ps. 44* (n. 396)
262

Die 24 augusti

Fest.

S. Bartholomrei, apostoli
U t in Grad. Rom.

Ad comm. Vos qui secuti estis me ... dicit Dominus:


ps. 18*, 2. 3. 4. 5. 6. 7
263

Die 25 augusti

S. Ludovici
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I, prreter:
IN. In virtute tua ... lcetabitur rex (n. 231)
Ad comm. Beatus servus: ps. 71 * (n. 396)
264

Eodem die

S. Ioseph de Calasanz, presbyterl, e die 27 augusti

Ut in Grad. Rom., prreter:


IN. Dispersit
OF. In virtute tua
CO. Amen dico vobis: Quod uni, cum ps. 144* (n. 396)
265

Die 27 augusti

S. Monicre, e die 4 maii


Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi nec virg. nec mart. (Missa Cognovi)
Ad comm. Dilexisti: ps. 44 (n. 396)

104- -

266

-~ ...............

........

--

--

--

Die 28 augusti

S. Augustini, episcopi et Eccleslre doctorls


Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Fidelis servus: ps. t 18* (n. 396)
267

PROPRIUM:
DE SANCTIS-
-

---.

Mcm.

Die 29 augusti

In Passione S. Ioannis Baptistre


Mem.
Ut in Grad. Rom., sed ad IN. Loquebar, ps. Beati immaculati, ut in
Communi virg. et mart. I.
Ad comm. Posuisti: ps. 20 (n. 396)

105

MENSE SEPTEMBRI
......

__

------

SEPTEMBER
268

Die 3 septembris

S. Gregoril Magni, papz et Ecclesbe doctorls, e die 12 martii


Ut in Grad. Rom.:
IN. Sacerdotes Dei
GR. Iuravit Dominus

Mem.

AL. Spiritus sanctus docebit vos


OF. Veritas mea
CO. Fidelis servus, cum ps. 118* (n. 396)

Die 8 septembris

269

In Natlvitate B. Marne Virginis


Fest.
Ut supra, in festo Visitationis B. M. V., die 31 maii (n. 205), prreter:
AL. Sollemnitas

270

Die 13 septembris

S. loannis Chrysostomi, episc. et Ecci. doct., e die 27 ianuarii


Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Fidelis servus: ps. 118* (n. 396)

271

Mem.

Die 14 septembris

In Exaltatione Sanctz Crucis


Fest.
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Per signum Crucis: ps. 17*, 2-3a. 3bc. 4. 18. 38. 39. 41.
48. 49. 50

272

Die 15 septembris

B .. Mariz Virginis Perdolentis


Ut in Grad. Rom., prreter:

In:r.

-----

Mem.

--t--

~ --------111-~~----- ~,..
Sta-bant

!,..

* iuxta

cru- cem le-

--~--~------.

su ma-ter

1~
tris

e-ius

L.

--

Ma~

no~

----.

a Magda-

ri- a

,.,,.. ~

l-

Cl- ophre,

= --t----~J11--t~._:;-==--e-1us, et so- ror ma-

_._: ;_.,., ..., t.... ~ = !

et Sa-16me,

et

Ma- ri-

~ .J
'

----1~--i~~--~----t~
------- --------

ne. Ps. Mi-se-r-re me- i, De- us, quoni- am con-

106

- - - - --------------

~-- ~~=

culca-vit me homo,

.I ,. =_ _:__ -__:

PROPRIUI\.f DE SANCTIS

:.; _-:~~4-E

to- ta di... e impugnans opprssit

me.

GR. Deus, vitam meam


Post Alleluia, Sequentia Stabat Mater ad libitum
CO. Redime me, Deus, cum ps. 24, 1-2a. 4. 5. 8. 9. 10. 17. 20. 21
273

Die 16 septembris

Ss. Comelii, papz, et Cyprlani, episcopi, martyrum


Ut in Grad. Rom., de Communi plur. mart. I, prreter:

Mem.

IN. Clamaverunt iusti


Ad comm. Et si coram hominibus: cant. Sap. 3 (n. 396)
274

Die 17 septembris

S. Roherti Bellarmino, episcopi et


IN. Lex Domini irreprehensibilis
AL. Tu es sacerdos
CO. Qui meditabitur, cum ps. 1 (n.

275

Eccleshe doctorfs, e die 13 maii


GR. Ecce sacerdos
OF. lnveni David
396)

Die 19 septembris

S. Ianuarii, episcopi et martyris


De Communi unius mart. pont. I (Missa Statuit), pneter:

OF. Exaltabo te
Ad comm. Semel iuravi: ps. 88 (n. 396)
275 bis

Die 20 septembris

Ss. Andrere Kim Taegon, Pauli Chong et sociorum, martyrum. Mem.


IN. Salus autem
GR. Gloriosus Deus
AL. M irabilis Dominus
OF. Gloriabuntur
CO. Quod dico vobis
276

Die 21 septembris

S. Matthrei, apostoli et evangelisne


Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Magna est: ps. 20 (n. 396)

Fest.

107

MENSE SEPTEMBRI

277

Die 26 septembris

Ss. Cos1112 et Damiani, martyrum, e die 27 septembris


Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Posuerunt: ps. 78 (n. 396)

278

Die 27 septembris

S. Vincentii de Paul, presbyteri, e die 19 iulii


Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. II (Missa Iustus ut
palma)
Ad comm. Amen dico vobis: Quod vos: ps. 20* (n. 396)

279

Die 28 septembris

S. Venceslai, martyrls
Ut in Grad. Rom., de Communi unius mart. non pont. I,
IN. In virtute tua ... lretabitur rex (n. 231)
Ad comm. Qui vult venire: ps. 33* (n. 396)

280

pr~ter:

Die 29 septembris

Ss. Michaelts, Gabrielis et Raphaelis, archangelorum


Fest.
Ut in Grad. Rom., pro festo S. Michaelis, sed loco AL. Sancte Michael,
cantari potest:
AL. Laudate Deum, omnes angeli
Ad comm. Benedicite, omnes angeli: cant. Danielis 3, 57. 60a-61a.
62a-63a. 64a-65a. 83. 84a-8Sa. 86a-87a

281

Die 30 septembris

S. Hieronymi, presbyteri et Ecclesi~ doctoris


Ut in Grad. Rom., de Communi doctorum
Ad comm. Fidelis servus: ps. 118* (n. 396)

Mem.

PROPRIU.l\ti DE SANCTIS

108

OCTOBER
282

Dit.? 1 octobris

S. Teresire a Iesu Infante, virginis, e die 3 octobris


!\1em.
IN. Ego autem in Domino speravi GR. Unam petii a Do1J1,ino
AL. Laudate Dominum (n. 102)
OF. Benedic, anima mea
CO. Narrabo, cum ps. 9 (n. 396)

283

Die 2 octobris

Ss. Angelorum Custodum


Mem.
Ut in Grad. Rom., prreter:
OF. Immittet angelus
Ad comm. Benedicite, omnes angeli: ut supra, die 29 sept. (n. 280)
284

Die 4 octobris

S. Francisci Assisiensis

Mem.

Ut in Grad. Rom., pneter:


IN. Nos autem gloriari
Ad comm. Fidelis servus: ps. 141 *, 2. 3. 4. 6. 7ab. 7cd. 8ab. 8cd

285

Die 6 octobris

S. Brunonis, presbyteri
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I (Missa Os iusti)
Ad comm. Beatus servus: ps. 120* (n. 396)
286

Die 7 octo bris

B. Marire Virginis a Rosario


Mem.
Ut in Grad. Rom., prreter:
IN. Vultum tuum
AL. Felix es
OF. Ave, Maria I
Ad comm. Florete fiores: ps. 44*, 2ab. lOb. 11. 12. 13. 14. 15. 16
Ad libitum CO. Ecce Virga, cum ps. 44*, ut supra
287

Die 9 octobris

Ss. Dionysii, episcopi, et sociorum, martyrum


Ut in Grad. Rom., de Communi plur. mart. II (Missa Sapientiam)
Ad comm. Dico autem vobis: ps. 33* (n. 396)

109

MENSE OCTOBRI
--------

288

----

---~-

Eodem die

S. Ioannis Leonardi, preshyteri


IN. Ego autem sicut oliva
GR. Ego dixi: Domine
AL. Beatus "Jir qui timet
OF. In virtute tua
CO. Fidelis servus, cum ps. 111* (n. 396)

289

Die 14 octobris

S. Callisti I, pa:P2 et martyrls


Ut in Grad. Rom.:
IN. Sacerdotes Dei
GR. lnveni David
AL. Amavit eum
OF. Veritas mea
CO. Beatus servus, cum ps. 32* (n. 396)

290

Die 15 octobris

S. Teresire a lesu, virginis et Ecclesire doctoris


Ut in Grad. Rom., de Communi virg. I (Missa Dilexisti)
Ad comm. Quinque prudentes virgines: ps. 44* (n. 396)

Vel:
IN. Sapientiam sanctorum
AL. Paratum cor meum
CO. Narrabo, cum ps. 9 (n. 396)

291

Mem.

GR. Venite, filii


OF. Benedicam Dominum

Die 16 octobris

S. Hedvigis, religiosre, e die 17 octobris


Ut in Grad. Rom., de Communi nec virg. nec mart. (Missa Cognovi)
Ad comm. Dilexisti: ps. 44 (n. 396)

292

Eodem die

S. Margaritre Marire Alacoque, virginis, e die 17 octobris


IN. Tibi dixit cor meum
GR. Concupivi! rex
AL. Quinque prudentes virgines
OF. Afferentur... proximre
CO. Simile est, cum ps. 24* (n. 396)

293

Die 17 octobris

S. Ignatil Antiocheni, episcopi et martyris, e die 1 februarii


Ut in Grad. Rom., prreter:
IN. N os autem gloriari
AL. Qui sequitur me
Ad comm. Frumentum: ps. 33*, 2. 6. 16. 18. 19. 20. 21. 23

Mem.

PROPRIUl\.1 DE SANCTIS

110

294

Die 18 octobris

S. Lucz, evangelistre
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Vos qui secuti estis: ps. 30* (n. 396)
295

Fest.

Die 19 octobris

Ss. Ioannis de Brbeuf et lsaac Jogues, presb., et sociorum, martyrum


IN. Clamaverunt iusti
GR. Anima nostra
AL. Confitemini ... et invocate
OF. Lretamini, sine alleluia
CO. Iustorum animce, cum cant. Sap. 3 (n. 396)

296

Eodem die

S. Pauli a Croce, presbyteri, e die 28 aprilis


GR. I ustus ut palma
IN. Ego autem cum iustitia
OF. In te speravi
AL. Beatus vir qui suff ert
CO. Qui vult venire, cum ps. 33* (n. 396)
297

Die 23 octobris

S. loannis de Capestrano, presbyteri, e die 28


IN. Ego autem in Domino speravi GR. Tu es
AL. Qui timent Dominum
OF. .Factus
CO. Dominus firmamentum meum, cum ps. 17

298

martii
Deus
est
(n. 396)

Die 24 octobris

S. Antonii Mari.re Claret, episcopi, e die 23 octobris


Ut in Grad. Rom., de Communi conf. pont. II (Missa Sacerdotes tui)
Ad comm. Beatus servus: ps. 32* (n. 396)
299

Die 28 octobris

Ss. Simonis et lume, apostolorum


Ut in Grad. Rom., pr~ter:
IN. Iudicant sancti gentes
CO. Ego vos elegi de mundo, cum ps. 88* (n. 396)

Fest.

111

MENSE NOVEMBRI

NOVEMBER
300

Die 1 novembris

Omnium Sanctorum
Sol.
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Beati mundo corde: ps. 125*, 1. 2ab. 2cd. 3. 4. 5. 6ab. 6cd
301

Die 2 novembris

In Commemoratione omnium fidelium defunctorum


Ut infra notatur pro Missis defunctorum (n. 394)
302

Die 3 novembris

S. Martini de Porres, religiosi


GR. Dispersit
IN. Dispersi!
OF. In virtute tua
AL. Mirabilis Dominus noster
CO. Amen dico vobis: Quod uni, cum ps. 144* (n. 396)
303

Die 4 novembris

S. Caroti Borromeo, episcopi


Ut in Grad. Rom., de Communi conf. pont. I (Missa Statuit)
Ad comm. Fidelis servus: ps. 131 * (n. 396)
304

Mem.

Die 9 novembris

In dedicatione basilicre Lateranensis


Fest.
IN. Deus in loco sancto suo
GR. Lcetatus sum
AL. Bene fundata est
OF. Domine Deus, in simplicitate
CO. I erusalem, quce redificatur, cum ps. 121, 1. 2. 5. 6. 7. 8. 9
305

Die 10 novembris

S. Leonis Magni, papre et Ecclesire doctoris, e die 11 aprilis


Ut in Grad. Rom.:
IN. In medio
GR. Os iusti
AL. Iustus germinabit
OF. Inveni David
CO. Beatus servus, cum ps. 32* (n. 396)
306

Mem.

Die 11 novembris

S. Martini, episcopi
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Beatus servus: ps. 19*. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9

Mem.

112
307

PROPRIUM DE SANCTIS

Die 12 novembris

s. Iosaphat, episcopi et martyris,

e die 14 novembris

Mem.

Ut in Grad. Rom., prreter:


IN. Sacerdotes eius
OF. Gloria et honore
CO. Ego sum pastor bonus, ut in dom. II post Pascha,
cum ps. 22* (n. 396)
308

Die 15 novembris

S. Alberti Magni, episcopi et Ecclesire doctoris


GR. Sacerdotes eius
IN. Meditatio cordis mei
OF. Levabo oculos meos
AL. Iuravit Dominus
CO. Qui meditabitur, cum ps. 1 (n. 396)

309

Die 16 novembris

S. Margarite Scotire, e die 10 iunii


Ut in Grad. Rom., de Communi nec virg. nec mart. (Missa Cognovi)
Ad comm. Dilexisti: ps. 44 (n. 396)

310

Eodern die

S. Gertrudis, virginis, e die 1S novembris


Ut in Grad. Rom., de Communi virg. I (Missa Dilexisti)
Ad comm. Quinque prudentes virgines: ps. 44* (n. 396)
311

Die 17 novembris

S. Elisabeth Hungarire, religiosre, e die 19 novembris


Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi nec virg. nec mart. (Missa Cognovi)
Ad comm. Dilexisti: ps. 44 (n. 396)
312

Die 18 novembris

In dedicatione hasilicarum Ss. Petri et


IN. Sapientiam sanctorum
GR.
AL. Constitues eos principes
OF.
CO. Iustorum animre, cum cant. Sap. 3

313

Pauli, apostolorum
Iustorum animre
Exsultabunt sancti
(n. 396)

Die 21 novembris

In Prresentatione B. Marire Virginis


Mem.
IN. Vultum tuum
GR. Concupivit rex
AL. Adorabo
OF. Afferentur ... post eam
CO. Diffusa est gratia, cum ps. 44 (n. 396)

MENSE NOVEMBRI
~--

314

........-

...

....

............,,_..

....

....

___

Die 22 novembris

S. Qeciliz, virginis et martyrls


Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Confundantur: ps. 118 (n. 396)
315

113

Mero.

Die 23 novembris

S. Clementis I, papz et martyrls


Ut in Grad. Rom.:
IN. Dicit Dominus: Sermones mei GR. luravit Dominus
AL. Hic est sacerdos
OF. Veritas mea
CO. Beatus servus, cum ps. 32* (n. 396)
316

Eodem die

S. Columbani, abbatls
De Communi abbatum, prreter:
IN. Loquebar
AL. Confitemini ... et invocate
Ad comm. Fidelis servus: ps. 111 * (n. 396)
317

Die 30 novembris

S. Andrae, apostoli
Fest.
Ut in Grad. Rom., prreter:
IN. Dominus secus mare
GR. In omnem terram
Ad comm. Venite post me: ps. 118*, 1. 20. 40. 48. 65. 103. 167. 174
Ad libitum CO. Dicit Andreas, curo eodem psalmo

PROPRIUI\1 DE SANCTIS

114

DECEMBER
Die 3 decembris

318

S. Francisci Xavier, presbyterl


Mem.
Ut in Grad. Rom.J prreter:
ad IN. Loquebar, ps. Beati immaculati, ut in Communi vitg. et mart. I
AL. Laudate Dominum (n. 102)
CO. Signa, cum ps. 95* 1. 2. 3. 4. 5. 7-8a. 8b-9a. 11-12a. 13cd
1

Die 4 decembris
319
S. Ioannis Damasceni, presbyterl et Eccleske doctoris, e die 27 martii
IN. Meditatio cordis mei
GR. Os iusti
AL. Iustus non conturbabitur (n. 189)
OF. Bonum est confiteri
CO. Narrabo, cum ps. 9 (n. 396)
320

Die 6 decembris

S. Nicolai, episcopi
U t in Grad. Rom.
Ad comm. Semel iuravi: ps. 88 (n. 396)

321

Die 7 decembris
Mem.

S. Ambrosii, episcopi et Ecclesire doctorls


Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Semel iuravi: ps. 88 (n. 396)

322

Die 8 decembris

In Conceptione immaculata B. Mari.re Virginis


Sol.
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Gloriosa: cant. Magnificat, Le 1, 46-47, 48. 50. 51. 52. 53.

54. 55
323

Die 11 decembris

S. Damasi I, pa~
Ut in Grad. Rom.:
IN. Sacerdotes tui
GR. Ecce sacerdos magnus
AL. Tu es sacerdos
OF. Inveni David
CO. Domine, quinque talenta, cum ps. 118* (n. 396)
324

Die 12 decembris

S. Ioannre Franciscre de Chantal, religiosre, e die 21 augusti


Ut in Grad. Rom., de Communi nec virg. nec mart. (Missa Cognovi)
Ad comm. Dilexisti: ps. 44 (n. 396)

MENSE DECEMBRI
- - ..,

325

--

115
-.--

---

----

Die 13 decembris

S. Luche, virginls et martyris


Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Principes: ps. 118 (n. 396)

Mem.

Die 14 decembris
326
S. Ioannis a Croce, presb. et Ecci. doct., e die 24 novembris Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I (Missa Os iusti),
prreter:
CO. Qui vult venire, cum ps. 33* (n. 396)

327

Die 21 decembris

S. Petri Canisii, presbyteri et Ecclesire doctoris, e die 27 aprilis


IN. Lex Domini irreprehensibilis
GR. Os iusti
AL. Beatus vir qui timet
OF. Meditabor, sine alleluia
CO. Quod dico vobis, cum ps. 125* (n. 396)

328

Die 23 decembris

S. Ioannls de Kty, presbyterl, e die 20 octobris


IN. Dispersit
GR. Ego dixi: Domine
AL. Beatus vir qui timet
OF. Veritas mea
CO. Amen dico vobis: Quod uni, cum ps. 144* (n. 396)

329

Die 26 decembris

S. Stephani, protomartyrls
Fest.
Ut in Grad. Rom., cum ad libitum:
OF. In virtute tua
Ad comm. Video ccelos: ps. 118*, 1. 78. 86. 95. 150. 153. 157. 161. 173
330

Die 27 decembris

S. loannis, apostoll et evangellstz


Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Exiit sermo: ps. 88*, 2. 4. 5. 6. 8. 20. 21. 22. 25

331

Fest.

Die 28 decembris

Ss. Innocentlum, martyrum


Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Vox in Rama: ps. 78*, 1. 2. 3. 4. 5. 13ab. 13c

Fest.

116
------ -----

332

------

PROPRIUM DE SANCTIS
-.-..---

-.------

Die 29 decemhris

S. Thonue Becket, episcopi et martyris


Ut in Grad. Rom., prreter:
IN. Loquebar
CO. Servite Domino, cum ps. 2, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 10
333

Die 31 decembris

S. Silvestri I, papz
Ut in Grad. Rom.:
IN. Sacerdotes tui
GR. Ecce sacerdos
AL. lnveni David
OF. lnveni David
CO. Beatus servus, cum ps. 32* (n. 396)

COMMUNIA

1. Communia Sanctorum elementa continent, qure inserviunt bis cele-

brationibus:
Dedicationis ecclesire . . .
. . . . . nn. 334
B. Marire Virginis . . . . . . . . . . . 335
Apostolorum
. . . .
. . .

336
Martyrum
. . .
. . . . . . . 338
Pastorum
. . . . . . .
. . . 341
Doctorum Ecclesire .

342
Virginum . . . .
. . . . . . .

343
Sanctorum et Sanctarum in genere . . .

344
In Communibus inveniuntur omnes cantus, qui alicui Sancto non sunt
stricte proprii, et proinde adhiberi valent pro omnibus Sanctis eiusdem
ordinis.
2. H tamen cantus. in singulis Communibus, non ponuntur instar
plurium Missarum, sed simul iunguntur iuxta ipsorum naturam, idest
simul ponuntur omnes cantus qui ad introitum. ad offertorium. etc.
adhiberi possunt, quo amplior tribuatur facultas eligendi.
3. In nonnullis insuper Communibus, minores quoquc habentur divisiones, secundum tempus liturgicum (tempore Ouadragesimre vel tem
pore paschali), vel secundum nurnerum Sanctorum (pro uno vel pluribus), vel secundum eorum qualitatem.
Quo in casu (cx. gr. n. 338, Commune martyrum ), indicantur primo
cantus proprii quibusdam ordinibus sanctorum (ex. gr. pro papis, episcopis vel presbyteris ); post quos ponuntur cantus omnibus ordinibus
convenientes (martyribus in genere, papis, episcopis, et presbytcris).

334

COMMUNE DEDICATIONIS ECCLESltE

In ipsa ecclesia dedicata


IN. Terribilis est

GR. Locus iste

In alils ecclesiis
IN. Dicit Dominus: Sermones mei GR. L<Etatus sum

Deus in loco sancto suo


Protector noster
Suscepimus Deus
AL. Adorabo
Bene fundata est
Domine, dilexi (n. 259)
Lcetatus sum
Te decet hymnus

Suscepimus Deus
Tollite hostias
Unam petii
TR. Qui confidunt
OF. Do1'nine Deus,

in simplicitate cordis mei


Oravi Deum meum

Sanctificavit Moyses
Extra tempus Quadrages.:
Stetit angelus
CO. Domus mea, cum ps. 83*, 2-3a. 3b. 4. 5. 9. 10. 11
Acceptabis sacrificium, cum ps. 50 (n. 113)
Ierusalem, qu<E cedificatur, cum ps. 121, 1. 2. 5. 6. 7. 8. 9
lntroibo, cum ps. 42, 1. 2. 3. Sa. Sbc
Passer invenit, cum ps. 83, 2-3a. 3b. 9. 10. 11. 12. 13
Tollite hostias, cum ps. 95 (n. 121)

Unam petii, cum ps.

~6,

la. lb. 2ab. 3ab. 9ab. 9cd. 11. 13. 14

In dedicatlone altarls
IN. Dicit Dominus: Sermones mei OF. Sanctificavit Moyses
Protector noster
CO. Passer invenit
335

COMMUNE BEAT.iE

IN. Rorate ( cum ps. 84)


Salve, sancta Parens
Vultum tuum
AL. Ave, Maria
Diffusa est gratia
Felix es, sacra V irgo
Post partum, Virgo
Propter veritatem
Specie tua
Virga lesse

MARI~

VIRGINIS

GR. Audi, filia

Benedicta et venerabilis
Concupivit rex
Diffusa est gratia
Propter veritatem
Specie tua
TR. Audi, filia
Gaude, Maria Virgo

120

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OF. Ave, Maria I


Beata es (extra T. P.
sine alleluia)

Diffusa est gratia


Felix namque es
Recordare, Virgo Mater

336

COMMUNIA

CO. Beata viscera, cum ps. 44*


(n. 396)
Diffusa est gratia, cum
ps. 44 (n. 396)
Ecce virgo, cum ps. 18*
(n. 396)
_
Gloriosa, cum cant. Magnificat (n. 322)

COMMUNE APOSTOLORUM

Extra tempus paschale


GR. Constitues eos
IN. Ego autem sicut oliva
In omnem terram
I udicant sancti
N imis honorati sunt
Mihi autem
TR. Desiderium
AL. Constitues eos
Ego vos elegi de mundo
Gaudete, iusti
OF. Constitues eos
Loquebantur
Gloria et honore
In omnem terram
Nimis honorati sunt
Spi,ritus Sanctus docebit vos
Mihi autem
Te gloriosus Apostolorum
chorus
CO. Amen dico vobis: Quod vos, cum ps. 20* (n. 396)
Ego vos elegi de mundo, cum ps. 88* (n. 396)
Magna est gloria eius, cum ps. 20 (n. 396)
Signa, cum ps. 88* (n. 396)
Vos, qui secuti estis me, cum ps. 125* (n. 396)
Vos, qui secuti estis me ... dicit Dominus, cum ps. 18* (n. 262)
337

COMMUNE APOSTOLORUM VEL MARTYRUM

Tempore paschali
Pro Apostolls
CO. Data est mihi, cum ps. 77* (n. 396)
Spiritus Sanctus docebit vos, cum ps. 125* (n. 396)
Pro pluribus Apostolis vel martyribus
IN. Accipite iucunditatem
OF. Confit~buntur cadi
Ecce oculi Domini
Repleti sumus (n. 189)

Sancti tui
Vocem iucunditatis

CO. Gaudete, iusti,


cum ps. 32 (n. 396)

121

COMMUNIA

-----.

-~~---~

~--'----~--

Pro uno Apostolo vel martyre

IN.

CO. Latabitur iustus,


cum ps. 33* (n. 396)

Protexisti me
Venite, benedicti

COMMUNE MARTYRUM

338

Extra tempus paschale


Pro papis vel eplscopls

IN. Statuit
AL. I nveni David

GR. Inveni David


OF. lnveni David

Pro presbyteris

IN.
-

Sacerdotes Dei
Sacerdotes eius

AL.

--

.----""""'-

Hic est sacerdos


Tu es sacerdos

339 Pro pluribus martyribus

IN.

Clamaverunt
I usti epulentur
Loquetur Dominus
Multre tribulationes
Salus autem
Sapientiam sanctorum
Timele Dominum

GR. Anima nostra


Clamaverunt
Exsultabunt sancti
Gloriosus Deus
I ustorum animre
Timete Dominum

AL.

Corpora sanctorum
Fulgebunt iusti
Hrec est vera fraternitas
I usti epulentur
lustorum animre
Mirabilis Dominus
Pretiosa in conspectu
Domini
Sancti tui ... benedicent te
Sancti tui ... florebunt
Te martyrum

TR. Qui seminant


OF. Anima nostra

Exsultabunt
Gloriabuntur
Lretamini
Extra tempus Quadrag.:

Justorum animre
Mirabilis Deus

CO. Dico autem vobis, cum ps. 33* (n. 396)


Et si coram hominibus, curo cant. Sapientire 3 (n. 396)
Iustorum animre, cum cant. Sapientire 3 (n. 396)
Multitudo languentium, cum ps. 33* (n. 396)
Posuerunt mortalia, cum ps. 78 (n. 396)
Quod dico vobis, cum ps. 125* (n. 396)

COMMUNIA

122

--------

~--------

340 Pro uno martyre


IN. In virtute tua

--

~ --

-----

GR. Beatus vir

Gloria et honore
I ustus cum ceciderit
Posuisti (n. 150)

Lcetabitur iustus
Probasti, Domine
AL. Confitebuntur
I ustus non conturbabitur
(n. 189)

Lcetabitur iustus (n. 150)


Posuisti
Qui sequitur me

TR. Beatus vir

Desiderium
OF. Exspectans

Gloria et honore
Posuisti
Veritas mea

CO. Magna est gloria eius, cum ps. 20 (n. 396)


Posuisti, cum ps. 20 (n. 396)
Qui mihi ministrat, cum ps. 16* (n. 396)
Qui vult venire, cum ps. 33* (n. 396)

341

COMMUNE PASTORUM

Pro papis vel episcopis

IN.

Sacerdotes Dei
Sacerdotes eius
Sacerdotes tui
Statuit

AL. Disposui testamentum


(n. 143)

GR. Ecce sacerdos magnus

I nveni David
I uravit Dominus
Sacerdotes eius
OF. lnveni David

Veritas mea

Hic est sacerdos


I nveni David
Iuravit Dominus
Memento, Domine, David
Tu es sacerdos
CO. Beatus servus, cum ps. 32* (n. 396)
Fidelis servus, cum ps. 131 * (n. 396)
Semel iuravi, cum ps. 88 (n. 396)
Signa, cum ps. 33* (n. 396)
Pro pastoribus in genere, pro fundatoribus Ecclesiarum, pro missionariis (n. 364), textus aptiores seligantur ex iis qui pro Communi
Sanctorum et Sanctarum infra ponuntur.

COMMUNIA

----------"""-

123
--------

342

COMMUNE DOCTORUM ECCLESI.1E

IN.

GR. Os iusti
In medio Ecclesire
Lex Domini irreprehensibilis
AL. Amavit eum Dominus
Meditatio cordis mei
lustus germinabit
Os iusti
Spiritus Sanctus
Sapientiam sanctorum
docebit vos

OF. Benedicam Dominum

TR. Beatus vir

Benedictus es ... in labiis


Bonum est con-fiteri
I ustus ut palma
Levabo oculos meos
Meditabor
Veritas mea
CO. Narrabo, cum ps. 9 (n. 396)
Notas mihi fecisti, cum ps. 15 (n. 396)
Qui meditabitur, cum ps. 1 (n. 396)
Quod dico vobis, cum ps. 125* (n. 396)
Tu mandasti, cum ps. 118 (n. 396)
343

IN.

COMMUNE VIRGINUM

Dilexisti iustitiam
A4e exspectaverunt
Vultum tuum

AL. Adducentur regi


Bee.e est virgo sapiens
O quam pulchra est
Quinque prudentes virgines

GR. Audi, filia

Concupivit rex
Dilexisti iustitiam
Unam petii
TR. Audi, filia
Veni, sponsa Christi

OF. Afferentur regi ... proximre


Afferentur regi ... post eam

Benedic, anima mea


Filice regum
CO. Dilexisti iustitiam, cum ps. 44 (n. 396)
Optimam partem, cum ps. 14* (n. 396)
Quinque prudentes virgines, cum ps. 44* (n. 396)
Unam petii, cum ps. 26 (n. 396)

124

344

COMMUNI \

COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM

....

IN. I usti epulentur


Iustus ut palma
Lretabitur iustus
Loquetur Dominus
Os iusti
AL.

B eatus vir qui suffert


Beatus vir qui timet
Confitebuntur cadi
Domine, dilexi (n. 259)
Fulgebunt iusti
I usti epulentur
I ustus non conturbabitur
(n. 189)
Lretabitur (n. 150)
Laudate Dominum (n. 102)
Mirabilis Dominus
Sancti tui ... benedicent

GR. Domine, prrevenisti eum

Exsultabunt
Iustus ut palma

TR. Beatus vir

Desiderium
Qui confidunt
OF. Benedic, anima mea

Exsultabunt
Gloriabuntur
In virtute tua
lustus ut palma
Lcetamini
Mirabilis .'Jeus
Oratio mea

CO. Beati mundo corde, cum ps. 33* vel 36* (n. 396)
Beatus servus, cum ps. 120* (n. 396)
Domine, quinque talenta, cum ps. 118* (n. 396)
Domine, quis habitabit, cum ps. 14 (n. 396)
Fidelis servus, cum ps. 111* (n. 396)
Magna est gloria eius, cum ps. 20 (n. 396)
Qui mihi ministrat, cum ps. 16* (n. 396)
Quicumque fecerit, cum ps. 33* (n. 396)
345 Pro religiosis

IN. Ego autem sicut oliva


Lcetetur cor
Tibi dixit cor meum
Tempore paschali:
Repleatur os meum
AL.

Domi?J.e, dilexi (n. 259)


I ustus germinabit
lustus ut palma
O quam bonus
Qui sequitur me

GR. Beatus vir

Ecce quam bonum


Unam petii
Venite, filii
OF. Bonum est confiteri

Desiderium
Exspectans

125

COMMUNIA
---

CO. Amen dico vobis: Quod vos, cum ps. 20* (n. 396)
Beati munda corde, cum ps. 33* vel 36* (n. 396)
Gustate, cum ps. 33 (n. 396)
Optimam partem, cum ps. 14* (n. 396)
Qui vult venire, cum ps. 33* (n. 396)
Simile est, cum ps. 24* (n. 396)
346 Pro ils qui opera misericordiz exercuerunt

Dispersit
Timete Dominum
Tempore paschali:
Venite, benedicti
AL. Dispersit
Venite ad me
IN.

GR. Dispersit

Ego dixi, Domine


lustus cum ceciderit
Timete Dominum
OF. Exaltabo te
Sperent in te

CO. Amen dico vobis: Quod uni, cum ps. 144* (n. 396)
Multitudo languentium, cum ps. 33* (n. 396)
Qui mihi ministrat, cum ps. 16* (n. 396)
347 Pro educatoribus
IN.

AL.

Laudate, pueri
Os iusti
Sapientiam sanctorum

GR. Os iusti

Beatus vir qui timet


Laudate, pueri

TR. Qui seminant

Venite, filii

OF. Leva bo oculos meos

Veritas mea
CO. Amen dico vobis: Quod uni, cum ps. 144* (n. 396)
lustus Dominus, cum ps. 10 (n. 396)
Narrabo omnia, cum ps. 9 (n. 396)
Notas mihi, cum ps. 15 (n. 396)
Qui meditabitur, cum ps. 1 (n. 396)
Quicumque fecerit, cum ps. 33* (n. 396)
348 Pro iis qui respubltcas moderati sunt

IN.

In virtute tua ... lretabitur


rex (n. 231)

GR. Domine, prt.evenisti

I nveni David
Timebunt gentes

126

AL.

COMMUNIA

Domine, in virtute tua


I nveni David
Qui posuit fines
Timebunt gentes

OF. Benedictus es ...


in labiis meis
Gloria et honore
I nveni David

CO. Primum qurerite, cum ps. 36* (n. 396)


Quis dabit ex Sian, cum ps. 13 (n. 396)
Servite Domino, cum ps. 2 (n. 396)

349 Pro sanctis mulieribus

Audivit Dominus
Cognovi, Domine
Ego autem in Domino
speravi
Loquebar
Me exspectaverunt
AL. Diffusa est gratia
Loquebar
O quam bonus
Propter veritatem
Specie tua
IN.

GR. Adiuvabit eam


Anima nostra
Diffusa est gratia
Specie tua

TR. Qui seminant


OF. Anima nostra
Bonum est confiteri
Diffusa est gratia
Meditabor

CO. Confundantur superbi, cum ps. 118 (n. 396)


Diffusa est gratia, cum ps. 44 (n. 396)
Feci iudicium, cum ps. 118 (n. 396)
Principes persecuti sunt, cum ps. 118 (n. 396)
Simile est, cum ps. 24* (n. 396)

MISS.tE RITU ALES


AD DIVERSA ET VOTIV .tE

MISSJE RITUALES
I. IN CONFERENDIS SACRAMENTIS
INITIATIONIS CHRISTIANIE

350

A. In scrutlnlls peragendls

IN. Dum sanctificatus fuero


GR. Venite, filii
AL. In exitu lsrael
OF. Illumina oculos meos
Venite ad me
CO. Quando legitur Evangelium de Samaritana: Qui biberit aquam,
cum cant. lsaire 12* (n. 48)
Quando legitur Evangelium de creco nato: Lutum fecit, cum ps.
26* (n. 55)
Quando legitur Evangelium de Lazaro: Videns Dominus, cum
ps. 129* (n. 62)
351

B. In conferendo Baptismate

Sitientes
GR. Beata gens
Tempore paschali:
Lretatus sum
Deus, dum egredereris
AL. Confitemini ... et invocate
Eduxit Dominus
Verba mea
OF. Factus est Dominus
Gressus meos
CO. Omnes qui in Christo, cum ps. 28* (n. 29)
Tempore Quadragesimre:
Illumina faciem tuam cum ps. 30 (n. 101)

IN.

352

C. In conferenda Confirmatione

Dum sanctificatus fuero


GR. Beata gens
Tempore paschali:
AL. Emitte Spiritum (n. 96
Caritas Dei
vel 97)
OF. Confirma hoc
Veni, Sancte Spiritus
Tempore Quadragesimre:
Meditabor
CO. Beati mundo corde, cum ps. 33*
Domine, quinque talenta, cum ps. 118* (n. 396)
Qui vult venire post me, cum ps. 33*, 2. 3. 4. 6. 9. 12. 13. 14. 15
Extra tempus Quadragesimre:
Non vos relinquam, cum ps. 121 * (n. 91)
Spiritus qui a Patre, cum ps. 77* (n. 93)
IN.

130

MISSfE RITUALES

353

IN.

II. IN CONFERENDIS SACRIS ORDINIBUS

Dominus fortitudo plebis sure GR.


Dominus secus mare
Protector noster
Sacerdotes Dei
AL.
Scio cui credidi

Bonum est confidere


I uravit Dominus
Protector noster

Confitemini ... et invocate


Ego sum pastor bonus
Ego vos elegi de munda
OF. Sicut in holocausto
I uravit Dominus
Tu es sacerdos
CO. Ego vos elegi de munda, cum ps. 88* (n. 396)
Hoc corpus, cum ps. 115* (n. 70)
Jntroibo ad altare Dei, cum ps. 42 (n. 102)
Lavabo, cum ps. 25 (n. 65)
Tempore paschali:
Qui mihi ministra!,
CO. Data est mihi,
cum ps. 33*
cum ps. 77* (n. 396)
Simon I oannis,
Ego sum pastor bonus,
cum ps. 18* (n. 223)
cum ps. 22* (n. 396)
353 bis

III. AD MINISTRANDUM VIATICUM

Dici potest Missa de Ss.ma Eucharistia (n. 382), vel. pro opportunitate, Missa pro infirmis (n. 375).
354

IV. PRO SPONSIS

IN. Deus in loco sancta suo


GR. Timele Dominum
Domine, refugium
Uxor tua
Timete Dominum
AL. Mittat vobis
OF. lmmittet angelus
In te speravi
CO. Beati munda corde, cum ps. 33*
Primum qucerite, curo ps. 36* (n. 396)
355

V. IN BENEDICTIONE ABBATIS VEL ABBATISSJE

IN. Protector noster


GR. Venite, filii
AL. Qui timent Dominum
OF. Gressus meos
CO. Tu mandasti, cum ps. 118 (n. 396)

MISS.A: RITU ALES

---

------------~---""""'_ .................

131

VI. IN CONSECRATIONE VIRGINUM


ET IN PROFESSIONE RELIGIOSA

356

IN.

- --

Dum sanctificatus fuero


Exspecta Dominum
Lretetur cor
Tibi dixit cor meum
Tempore paschali:

Exaudi, Domine ... tibi dixit


Venite, benedicti
AL. Domine, dilexi (n. 259)
Ego vos elegi de mundo
Lretatus sum
Lauda, anima mea (n. 126)
0 quam bonus
Paratum cor meum
Quinque prudentes virgines
Venite ad me

GR. Beata gens

Ecce quam bonum


Lretatus sum
Unam petii
Venite, filii
TR. Qui confidunt

Sicut cervus
OF. Confitebor tibi

Domine Deus, in simplicitate cordis mei


Exspectans exspectavi
Meditabor
Sicut in holocausto
Tempore paschali:

Deus, Deus meus,


ad te de luce vigilo
Lauda, anima mea
CO. Amen dico vobis: Quod vos, cum ps. 20* (n. 396)
Beati mundo corde, cum ps. 33*
Ego vos elegi de mundo, cum ps. 88* (n. 396)
Memento verbi tui, cum ps. 118 (n. 123)
Notas mihi fecisti, cum ps. 15 (n. 396)
Optimam partem, cum ps. 14* (n. 396)
Qui mihi ministrat, cum ps. 33*
Qui vult venire, cum ps. 33*
Quicumque fecerit, cum ps. 33*
Quinque prudentes virgines, cum ps. 33*
Unam petii, cum ps. 26 (n. 396)
Tempore paschali:
Ego sum vitis vera (n. 88)
Populus acquisitionis, cum ps. 104* (n. 80)
Si consurrexistis, cum ps. 104* (n. 80)

356 bis
Vide n. 334.

VII. IN DIE DEDICATIONIS

132

MISSIE AD DIVERSA

MISS/E AD DIVERSA
I. PRO SANCTA ECCLESIA

357.
1. Pro Ecclesia (Missale Romanum n. 1)
Vide in appendice, p. 169.

357 bis

1 bis. Pro papa ( MR n. 2)


prresertim in anniversario electionis

IN. Statuit ei Dominus


GR. Exaltent eum
AL. Tu es Petrus
OF. Veritas mea
CO. Simon Ioannis, cum ps. 18* (n. 223)

358

2. Pro episcopo (MR n. 3)


prresertim in anniversario electionis

IN. Dominus fortitudo plebis sure GR. Exaltent eum


AL. Ego sum pastor bonus
OF. lnveni David
CO. Ego vos elegi de mundo, cum ps. 88* (n. 396)

359

3. Pro eligendo papa vel episcopo (MR n. 4)

Missa de Spiritu Sancto (n. 386).

360

4. Pro concilio vel synodo (MR n. S)

IN. Deus in loco sancta suo


GR. Venite, fi.lii
Tempore paschali:
AL. Spiritus Sanctus
Caritas Dei
docebit vos
OF. Confi.tebuntur creli
Tempore Ouadragesimre:
Levabo oculos meos
CO. Tu mandasti, cum ps. 118 (n. 396)
Tempore paschali:
Spiritus Sanctus docebit vos, cum ps. 33*

MISS~

_.....

361

AD DIVERSA

------.

....... ....

------

......

_______

.........- " " "

...

..............

133
------

............

S. Pro sacerdotibus (MR n. 6)

Sacerdotes Dei
GR. Iuravit Dominus
Sacerdotes eius
Sacerdotes eius
AL. Ego vos elegi de munda
OF. Gloriabuntur
I uravit Dominus
I nveni David
CO. Introibo ad altare Dei, cum ps. 42 (n. 102)
Tempore paschali:
Pater, cum essem cum eis, cum ps. 121 * (n. 91)
IN.

362 6. Pro vocationlbus ad sacros ordines vel ad vitam religlosam


( MR nn. 9 et 11)
IN. Dominus secus mare
GR. Unam petii
AL. Paratum cor meum
OF. Bonum est confiteri
CO. Amen dico vobis: Quod vos, cum ps. 20* (n. 396)
Dicit Andreas, cum ps. 33 *
Venite post me, cum ps. 118* (n. 317)

363

7. Pro unitate christianorum (MR n. 13)

Deus in loco
GR. Universi qui te exspectant
Dum sanctificatus f uero
Loquetur Dominus pacem
AL. Ego sum pastor bonus
OF. Deus tu convertens
Lletatus sum
CO. Amen dico vobis: Quidquid, cum ps. 60* (n. 130)
Tempore paschali:
Ego sum pastor bonus, cum ps. 22* (n. 396)
IN.

364
8. Pro evangelizatlone populonun (MR n. 14)
IN. Omnes gentes
GR. Domine, Dominus noster

Omnis terra adoret te


Tempore paschali:
Vocem iucunditatis

Timebunt gentes
AL. Confitemini ... et invocate
Dominus regnavit,
exsultet terra
OF. In omnem terram
Laudate Dominum (n. 102)
Omnes gentes
Timebunt gentes
CO. Data est mihi, cum ps. 77* (n. 396)
Tempore Quadragesimre:
Domine, Dominus noster, curo ps. 8 (n. 22)

MISS~ AD DIVERSA

134

365
9. Pro christianls persecutione vexatis (MR n. 15)
IN. Exsurge, quare obdormis
GR. Respice, Domine
Sciant gentes
Respice, Domine
AL. Domine, Deus meus
OF. Ad te, Domine, levavi
Eripe me
Populum humilem
CO. Beati mundo corde, cum ps. 33*
In salutari tuo, cum ps. 118 (n. 124)
Quod dico vobis, cum ps. 125* (n. 396)
366
IN.
AL.
OF.
CO.

10. In conventu spirituali vel pastorali (MR n. 16)


Respice, Domine
GR. Ecce quam bonum

Spiritus Sanctus docebit vos


Venite, filii
Levabo oculos meos
Tu mandasti, cum ps. 118 (n. 396)
Tempore paschali:
Spiritus Sanctus docebit vos, curo ps. SO* (n. 94)
II. PRO REBUS PUBLICIS

367

11. Pro pace et iustitia servanda (MR n. 22)

Da pacem, Domine
GR. Benedictus Dominus
Lauda, I erusalem
L<Etatus sum
Qui posuit fines
OF. Laudate Dominum
CO. Beati mundo corde, cum ps. 33*
lustus Dominus, cum ps. 10 (n. 44)
Extra tempus Quadragesimre:
Pacem meam, cum ps. 121 *, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9

IN.
AL.

368

12. Tempore belli vel eversionis (MR n. 23)

Circumdederunt me
GR. Tribulationes cordis met
Dicit Dominus: Ego cogito
Tu es Deus
Reminiscere
AL. Eripe me
OF. Populum humilem
CO. Inclina aurem tuam, cum ps. 30 (n. 110)
IN.

III. IN VARIIS CIRCUMSTANTIIS PUBLICIS


369

IN.

13. Initio anni civilis (MR n. 24)

Deus in loco sancto suo


GR. Beata gens
Exsultate Deo
AL. Qui posuit fines
OF. Laudate Dominum
CO. Primum qucerite, cum ps. 36* (n. 117)

MISS~

370

135

AD DIVERSA

..............- - - -

14.. Pro humano labore sanctificando (MR n. 25)

IN. Exspecta Dominum


GR. Protector noster
AL. Venite ad me
OF. Benedicam Dominum
CO. De fructu aperum tuorum, cum ps. 103 (n. 118)
Domine, quinque talenta, cum ps. 118* (n. 396)
Primum qurerite, cum ps. 36* (n. 117)
371

15. In conserendts agris (MR n. 26)

IN. De necessitatibus meis


GR. Tribulationes cordis mei
AL. Exsultate Deo
OF. In te speravi, Domine
CO. Dominus dabit benignitatem, curo ps. 84 (n. 1)
Honora Dominum, cum ps. 127* (n. 114)
372

16. Post collectos fructus

ter~

(MR n. 27)

IN. Audivit Dominus


GR. Lretatus sum
AL. Exsultate Deo
OF. In te speravi, Domine
CO. Comedite pinguia, cum ps. 80*, 2. 3. 5. 11. 14. 17
De fructu operum tuoru1n, curo ps. 103 (n. 118)
373

17. Tempore famis vel pro fame laborantibus (MR n. 28)

Ego clamavi
GR. ]acta cogitatum tuum
Res pie e, Domine
AL. In te, Domine, speravi
OF. Domine, Deus salutis mere
Venite ad me
CO. Redime me, Deus, cum ps. 24 (n. 64)
IN.

374

18. Pro profugis et exsulibus (MR n. 29)

Dicit Dominus: Ego cogito


GR. Angelis suis
Esto mihi
Si ambulem
AL. V erba mea
OF. Gressus meos
CO. Dominus firmamentum meum, curo ps. 17 (n. 396)
IN.

375

19. Pro infirmls (MR n. 32)

Exaudi, Deus,
GR.
orationem meam
AL. Domine, exaudi
OF.
orationem meam
CO. Illumina faciem tuam, cum ps. 30
IN.

In Dea speravit
Miserere mihi, Domine
Exaudi, Deus,
orationem meam
(n. 101)

136

--------

.....................

-----. - - - - - MISS~
- - AD DIVERSA

Multitudo languentium, cum ps. 33*


Tempore paschali:

Ego sum vitis vera, (n. 88), sed cum ps. 33*
376

20. Pro quacumque necessitate (MR n. 38)

Exsurge, quare obdormis


GR. Liberasti nos
Salus populi
Salvum fac servum tuum
AL. Propitius esto
OF. Domine, Deus salutis mere
Venite ad tne
Si ambulavero
CO. Memento verbi tui, cum ps. 118 (n. 123)
Petite et accipietis sine alleluia, cum ps. 30* (n. 38)
IN.

377

21. Pro gratiis Deo reddendis (MR n. 39}

Ego autem in Domino

IN.

GR. Benedicam Dominum

Tempore paschali:

Accipite iucunditatem
AL. Exsultabo
OF. Benedic, anima mea
Venite exsultemus
Benedicite, gentes
CO. Tollite hostias, cum ps. 95 (n. 121)
IV. PRO QUIBUSDAM NECESSITATIBUS PARTICULARIBUS

378

22. Pro remissione peccatorum (MR n. 40)

IN. Misereris omnium


Respice in me
AL. Deus iudex iustus
Propitius esto

GR. Propitius esto


OF. Domine, exaudi

orationem meam
Illumina oculos meos

CO. Dico vobis: Gaudium est, cum ps. 31 * (n. 60)


Illumina faciem tuam, cum ps. 30 (n. 101)
Petite et accipietis sine alleluia, cum ps. 30* (n. 38)

379

23. Ad postulandam gratlam bene morlendi (MR n. 46)

IN. Exaudi, Domine ... adiutor


GR. Si ambulem
AL. In te, Domine, speravi
OF. Illumina oculos meos
CO. Illumina faciem tuam, cum ps. 30 (n. 101)

137

MISS...E VOTIVA!
-~--

- - - - - - - -----------

MISS~

380

VOTIV.tE.

1. De Ss.ma Trinitate

Ut in sollemnitate (n. 132)


381

2. De Mysterio S. Crucis

Ut infesto Exaltationis S. Crucis, die 14 septembris (n. 271)


OF. sine alleluia in Quadragesima
382
IN.

3. De Ss.ma Eucharistia

Extra tempus Quadra g.:


Cibavit eos
Tempore Quadragesimre:
Omnis terra
Venite, adoremus

GR. Oculi omnium


AL. Caro mea

TR. Ab ortu solis


OF. Portas Ca?,fi
Tempore Quadrag.:
Sanctifi.cavit Moyses
CO. Qui manducat, cum ps. 118* (n. 133) vel 22* (n. 75)
Hrec Missa dicitur etiam tamquam Missa votiva de D. N. Iesu Christo
summo et reterno sacerdote, prreter:
GR. vel AL. I uravit Dominus
CO. Hoc corpus, cum ps. 22* (n. 75)
383

4. De Ss.mo Nomine Iesu

IN. In nomine Iesu


GR. Domine Dominus noster
AL. Laudate, pueri, Dominum
OF. Domine, fac mecum
CO. Domine, Dominus noster, cum ps. 8 (n. 126)

384

5. De pretiosissimo Sanguine D. N. Iesu Chrlstl

IN. Dignus est Agnus


GR. Christus factus est
AL. Caro mea
OF. Improperium
CO. Unus militum, cum ps. 88* (n. 134)
385

6. De sacratissimo Corde Iesu

IN. Cogitationes Cordis eius


AL. Ego sum pastor bonus
Tallite iugum meum
Venite ad me

GR. Dulcis et rectus

TR. Domine, non secundum


peccata nostra
OF. Improperium
Tempore paschali:
Benedic, anima mea,
curo alleluia

138
-~------------------

MISSA! VOTIVA!

__

CO. Dico vobis: Gaudium, cum ps. 31 * (n. 60)


Unus militum, cum ps. 88* (n. 135)

Tempore paschali:
Ego sum pastor bonus, cum ps. 22* (n. 87)
Mitte manum tuam in latus meum:
VI

'

i.

!__

-d-
Mit- te

* manum

; _ _ _--_____,_

!!

tu- am

in

esse

--r--~---~

----~-+- -a

--IJ

et no- li

Vat. ms 1at. 5319 (cf. n. 85)

_.o

.. ~--- ~ -

~-

1-=-

la-tus me- um, alle- lu..~-=b.

-- -~

ia:

~ .. ,.
-t

-I

... a--

!I

incrdu- lus, sed fid- lis, alle- lu-ia,

alle-

lu-

ia.

curo ps. 117*, 1. 8. 9. 14. 15. 16. 17. 18. 21. 28

7. De Spirito Sancto

386

Extra tempus Quadragesim2


IN. Caritas Dei
Spiritus Domini
AL. Emitte Spiritum (n. -96 vel 97)
Veni, Sancte Spiritus
CO. Spiritus qui a Patre procedit,
Spiritus Sanctus docebit vos,

GR. Beata gens


OF. Confirma hoc, Deus

Emitte Spiritum
curo ps. 77* (n. 93)
cum ps. SO* (n. 89)

Tempore Quadrageshme

IN. Dum sanctificatus fuero


GR. Beata gens
TR. Emitte Spiritum
OF. Levabo oculos meos
CO. Gustate, cum ps. 33, prreter -,. 9
386 bis

8. De beata Maria Virglne

Hre Missre adhibentur etiam pro memoria sanctre Marire in sabbato,


tempore per annum.
Tempore Adventus
IN. Rorate, cum ps. 84
GR. Tallite portas
AL. Ave, Maria
OF. Ave, Maria I
CO. Ecce virgo, cum ps. 18* (n. 396)

MISSA! VOTIV.tE

139

---

""" _ _ , , , _ , _ , _

, ....- . - - - " " "

""'--N

Tempore Nativttatls

Vul tum tuum


GR. S peciosus forma
AL. Post partum Virgo
OF. Felix namque es
CO. Beata viscera, cum ps. 44* vel canticum Magnificat (n. 396)
IN.

Tempore per annum, post festum Baptismatis Domini

IN. Salve, sancta Parens


GR. Benedicta et venerabilis
AL. Post partum Virgo
OF. Felix namque es
CO. Beata viscera, cum ps. vel cant., ut supra
Tempore paschali

Salve, sancta Parens


AL. Virga lesse floruit
OF. Beata es
CO. Diffusa est gratia, cum ps. 44 (n. 396)
IN.

Tempore per annum, post Pentecosten


A

IN. Salve, sancta Parens


GR. Diffusa est gratia
AL. Virga lesse floruit
OF. Ave, Maria I
CO. Beata viscera, cum ps. vel cant., ut supra
B

IN. Vultum tuum

GR. Audi, filia


Propter veritatem
AL. Specie tua
OP. Ave, Maria II
Beata es, sine alleluia
CO. Diffusa est, cum ps. 44 (n. 396)

e
IN. Salve, sancta Parens
GR. Concupivit rex
AL. Diffusa est gratia
OF. Felix namque es
CO. Gloriosa dieta sunt de te, cum cant. Magnificat (n. 322)
387

9. De sanctls Angelis

Adorate Deum
GR. ~ngelis suis
Benedicite Dominum
Laudate Dominum de crelis
AL. Angelus Domini
OF. Stetit angelus
Laudate Deum
CO. Benedicite, omnes angeli, cum cant. Danielis 3 (n. 280)
IN.

MISS.tE VOTIV.tE

140

----

388

10. De sancto Ioseph

Ut in Grad. Rom. pro sollemnitate S. Ioseph, die 19 martii, cum ad


libitum:
CO. Fidelis servus et prudens, cum ps. 111* (n. 396)
389

11. De omnibus sanctis Apostolis

Ut in Grad. Rom. pro Missa votiva de Ss. Apostolis Petro et Paulo


Tempore paschali:
IN. Accipite iucunditatem
AL. Ego vos elegi de mundo
OF. Confitebuntur cadi
CO. Gaudete, iusti, cum ps. 32 (n. 396)
389 bis

12. De SS. Petro et Paulo Apostolis

Ut in Vigilia sollemnitatis eon.imdem (n. 223) vel die 18 novembris


(n. 312).
390

13. De sancto Petro apostolo

Ut supra notatur pro festo Cathedrre S. Petri (n. 168), prreter:


AL. Salve, iubente Deo

391

14. De sancto Paulo apostolo

Ut in Grad. Rom., in Commemoratione S. Pauli, die 30 iunii


Ad comm . .4men dico vobis: Quod vos: ps. 20* (n. 396)
392

15. De uno sancto Apostolo

Ut in eius festivitate
393

16. De omnibus Sanctis

Ut in Grad. Rom. pro vigilia Omnium Sanctorum, die 31 octobris,


cum AL. Venite ad me, de festo
Ad comm. Iustorum animre: cant. Sap. 3 (n. 396)

LITURGIA DEFUNCTORUM

394
1. MISS.E IN EXSEQUIIS
IN ANNIVERSARIO ET IN DIVERSIS COMMEMORATIONIBUS

IN.

Requiem reternam, cum ps. 64 Te decet hymnus, in consueto


tono VI lntroituum

De necessitatibus meis
Ego autem cum iustitia
Intret oratio mea
Si iniquitates observaveris
Sicut oculi servorum
V erba mea
AL.

GR. Requiem ceternam

Convertere, Domine
Lretatus sum
Salvum f ac servum tuum
Si ambulem
Unam petii
TR. Absolve, Domine
De profundis
Qui seminant in lacrimis
Sicut cervus

De profundis
In exitu lsrael
Lretatus sum
Requiem reternam:

=-,. 1 --~... -J:r. fil~~

~---..r

VIII ; _

_____,.~--==

Al- le-

= '4~ .~

Iu...

~
C

~~ ~. .._; .
r--.
l'i. "
1s, D'om1-ne:
t

pe-

~-... _

tu- a
j

--ed

...

r ...
Il!'

et lux per-

hJ.-ce- at e-

--------~-----------

._
'!_!... -:~._f ~n1-~

.
lS.

!:~

y. R- qui- em re-

ia.

~ -~

nam dona

tr-

G 271

b~

~---

====
~------*.....-~-~~.~~._tj-- =====

OF. Domine Iesu Christe


OF. Illumina oculos meos
De profundis
Miserere mihi, Domine
Domine, convertere
Si ambulavero
Domine, Deus salutis mere
CO. Lux <:eterna, cum ps. 129*, 1-2 a. 2bc. 3. 4. 5-6 a. 6 b-7 a. 7 be. 8
vel 120*, 1.2.3.4.5.6. 7. 8
vel 22* (n. 75)
Amen dico vobis: Quod uni, cum ps. 6*, 2. 3. 4. 5. 6. 7
Domine, quinque talenta, cum ps. 15*, 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10

144
----

---

--

LITURGIA DEFUNCTORUM
.----

CO. Dornine, quis habitabit, cum ps. 14 (n. SO)


Doniinus regit nze, cum ps. 22 (n. 57)
illumina facien1 tua1n, cum ps. 30 (n. 101)

Notas milii fecisti, cum ps. 15, ut supra


Panis quem ego dedero, cum ps. 26*, 1 a. l b. 2 ab. 3 ab. 9 ab.
9 cd. 11. 13. 14
Qui manducat, cum ps. 22* (n. 75)
Qui mihi ministrat, cum ps. 16* (n. 396)
Tempore paschali:
IN.

Ecce oculi Domini


Exaudi, Domine ... tibi dixit

AL.

Christus resurgens
Oportebat
Surrexit Christus et illuxit
Surrexit Dominus
de sepulchro

OF. Deus, Deus meus


CO. Christus resurgens, cum ps. 15*, 1. 2. 5. 8. 9. 10. 11
Ego sum pastor bonus, cum ps. 22*, l-2a. 2b-3a. 3b-4ab. 4cd. Sab.
Scd. 6ab. 6cd

395

2. MISSA IN EXSEQUIIS PARVULI BAPTIZATI

IN. Ego autem cum iustitia


GR. Beata gens
AL. Laudate, pueri
OF. Intende voci orationis mete
CO. Dominus regit me, cum ps. 22 (n. 57)
395 bis

3. ORDO EXSEQUIARUM
De vtgllia pro defuncto

Quando corpus defuncti in feretro deponitur, cantari possunt sequentes antiphonre cum psalmis:
ANT. Apud Dominum, e Vesperis Nativitatis Domini, interiecta post
unumquemque versura ps. 129, De profundis. In fine omnium
psalmorum, omittitur Requiem ieternam.
ANT. Memento mei, e Laudibus ferire VI in Passione Domini, cum
ps. 22, Dominus pascit me.
ANT. Habitabit, e I Nocturno Sabbati sancti, cum ps. 14, Domine,

quis habitabit.

145

LITURGIA DEFUNCTORUM

Statlo prima: In domo defunctl

Pro opportunitate cani potest unus aliusve e psalmis responsoriis


sequentibus:
PS. 129, De profundis, curo responso Domine, exaudi vocem meam,
ut in Graduali simplici, p. 49.
PS. 22, Dominus pascit me, cum responso In loco pascw:e, ut in
Grad. simpl. p. 95.
PS. 88, Misericordias Domini, cum responso In ceternum cantabo,
ut in Grad. simpl. p. 371.
vel alius psalmus aptus, addito responso congruo.
Ad processionem ad ecclesiam
Si delatio defuncti ad ecclesiam fit cum processione, cantari possunt
sequentes psalmi responsorii vel antiphonre cum psalmis:

PS. 121, Lcetatus sum, cum responso In domum Domini, ut in Grad.


simpl. p. 372,
vel, pro opportunitate, cum responso Alleluia, ut in Grad. simpl.
p. 347.
PS. 125, In convertendo, cum responso Facti sumus:

i--=-=--~~~--~~------_-.__._.__-_-_--_::~~~:~~-------_.-a-.~
Y.

In convertndo D6minus capti-vi-ta-tem Si-

!!_;__-----~

on. B. Facti sumus

; __ :bi---~-~=t------------- --=-ij

sic-ut conso-Ia-ti.
;

- - -ti
- - -

i-.
.
.
--

----------
lb- --------- ;-J

----

-~--~--~---~--~~---~~---

V.

Tunc repltum est gaudi- o

os no- strum:

* et

lingua nostra ex-

,
~
---~
-__~-11-:::----E--------

; ... .

,[

..

suita- ti- 6- ne. R. Facti sumus.


vel cum responso Alleluia, ut in Grad. simpl. p. 262.
IO

146

LITURGIA DEFUNCTORUM

- - - ----

"'

ANT. Placebo Domino, e Vesperis defunctorum, interiecta post unumquemque versum ps. 114, Dilexi, quoniam exaudit Dominus.
ANT. Rec.lernptor 1neus vivit, ut in Grad. simpl. p. 380, cum ps. 115,
ANT.

ANT.

ANT.
ANT.

Credidi, etiarn cum locutus sum.


Exsultabunt Domino, e Laudi bus defunctorum, cum ps. 50,
Miserere mei, Deus.
Audivi vocem de crelo, ut in Grad. simpl. p. 384, cum ps. 120,
Levabo oculos meos in montes.
Qui habitas in cadis, e Vesperis ferire Ili in Antiphonali Romano, cum ps. 122, Ad te levavi oculos meos.
Qui exspectant Dominum, ut in Grad. simpl. p. 361, cum ps. 131,
Memento, Domine, David.

Adhiberi possunt etiam alii cantus apti.

Statio secunda: In ecclesla


Ad ingressum in ecclesiam et ad initium Missre, de more unicus
habeatur cantus, iuxta normas in lnstitutione generali de Missa traditas. Attamen, si specialis ratio pastoralis duplicem cantum requirat, potest adhiberi unum ex responsoriis de quibus infra.
In fine Responsoriorum, orni tti tur 1f. Requiem f2t ernam.
Ad Missam, ut supra n. 394.
Ad ultimam commendationem et valedictionem
RESP. Subvenite, sancti Dei, ut in Grad. Rom.
Rogamus te, Domine:

Rogamus te, Domi-ne

* De- us

no- ster, ut

susc1p1- as

ani-

==~~- ~~.-,~T~-=:~~~ !=t=r.-.!-=ta~~ -__p


mam hu-

ius de-fune-

ti, pro quo sanguinem tu-um

fu-di- sti;

--I--~__,,-~r.~--lh----+---
--
-!---f--
. .-.. .___.___"""'--~--.-----. --ti-~-- A-.. f--tl--' . ..._. - . --~
->---..--"

. .-----

* Re-cor-da-re, Do-

mine,

---'"'"--

qui-a pulvis sumus

---- ~

et homo

I
~--

sic-ut

LITURGIA DEFUNCTORUM
- - - . -

---.~-----

e.-:.---=

........-

--~

........

-~-~

---i---!---

;t ,._-:-

et mi- se-ra-

a--tl
-

h.-~
....
_--,

tr--

et

tor

tt:==-_. _. . . _. -_ _-- - -

-~--!!=~-=~~

iu- ste, Domi-

---~.

.
.
------ -----

. ..

num et flos a- gri. y. Mi- s- ri- cors

--

'q-ta-----~-~=--_
1 l ~- .
.. . . ---

.--~-----rta~1t----~--.r----[_

fce-

147

-----

ne. *Re- cor-da-re.

RESP. Antequam nascerer:


I\.

--

-.-1--.---~=.--.-.------.-,_---==-.-.-.-.-11--

----=-~-' ----~ -~~= t~


Antequam nascerer, * novisti me:

formasti me;

me-

am.

* Mo-

do red-do ti-

Y. Commissa me- a,

~-~---_-

__

ad imaginem tu-am, D6mine,

bi, Cre- a-to-ri,

a-

Domi-ne, pa vsco,

nimam

et ante

+--------

~l=r.-=;t~~-=i:::::;--i---~ ~-L=-~~u-~ ~~. ~


te

e-ru-b- sco:

dum vne-ris indica-re,

no- li me

condem-

;~;;=R- j~_.,-[-;-.~-.:=.-. -.-.- - ~: : -._~: - =.-.-.. -=----_-_ -=--~~ -=- ~-_ ~-.- =-_ -_.=- -~ - ~-- ~- - -.=_-=-..

na-

re.

. .-._
.---.-. . .

.=_

. . . .-. . . .-.-.. ._
. =_._
. . -...

---

Mo- do.

RESP. Credo quod Redemptor meus vivit, e I Nocturno Officii defunctorum.


Qui Laz.arum resuscitasti, e I Nocturno Officii defunctorum.
Libera me, Domine, de . . viis inferni, e III Noctumo Officii
defunctorum.

148

LITURGIA DEFUNCTORUM

-------------------------

..........

Dum corpus effertur ex ecclesia, cani possunt:


ANT. In paradisum, ut in Grad. Rom., que concluditur cum verbo
lerusalem.
- Chorus angelorum, ut in Grad. Rom.
- Ego sum resurrectio et vita, ut in Grad. Rom.
cum nonnullis ~ersiculis aptioribus ps. 113, In exitu lsrael.
Ad processionem ad ccemeterium

Dum corpus fertur ad cremeterium, cantari possunt:


ANT. Aperite mihi portas iustitite, ut in Grad. simpl. p. 369, cum
ps. 117, Confitemini Domino, quoniam bonus.
- Ht2c porta Domini:
I f

. __.__ .__-----

-~~=~- -.~~-_-_-.--=--------r--ra--9--_--!.--.-.----Am
---,..~-

Hcec porta Domi-ni :

iusti

1-~--

intrabunt 1n e- am.

~ -.

~----

E u o u

~------------------------------

::-i-,. il------------------~~~~~-_-_-_-_::===
a e.
cum eodem ps. 117.

ANT. Sitivit anima mea, e III Nocturno Officii defunctorum, cum


ps. 41, Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum.
Delicta iuventutis mete, e II Noctumo Officii defunctorum, cum
ps. 24, Ad te, Domine, levavi animam meam.

Caro mea, e I Nocturno Sabbati sancti, cum ps. 15, Conserva


me, Deus.
Statlo tertla: ad sepulcrum
In fine totius ritus, aHquis cantus edi potest, iuxta consuetudinem
locorum, verbi gratia:
ANT. In pace in idipsum, e I Nocturno Sabbati sancti, cum ps. 4,

I nvocantem exaudi me, Deus.


Credo videre bona Domini, e II Nocturno Officii defunctorum,
cum ps. 26, Dominus illuminatio mea.

PSALMI AD COMMUNIONEM

PSALMI PRO ANTIPHONIS AD COMMUNIONEM


DE PROPRIO ET DE COMMUNIBUS
396

Amen dico vobis: Quod uni . .


Amen dico vobis: Quod vos .

Ps. 144*, 1. 5. 10. 11. 12. 13 ab. 15. 16.


Ps. 20*, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 14.

Beata viscera . . . . . . .

Ps. 44*, 2 ab. 10 b. 11. 12. 13. 14. 15.


16.
vel cant. Magnificat, Le. 1*, 46-47.
48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
Ps. 33*, vel Ps. 36*, 1. 3. 16. 18. 19.
23. 27.
Ps. 32*, 1. 2. 3. 4. 5. 12. 13. 14. 18.
19. 20. 21. 22.
vel Ps. 71 *, 1. 2. 4. 10. 11. 12. 13.
vel Ps. 120*, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Beati munda corde .


Beatus servus . . .

Confundantur superbi .

Ps. 118, 1. 41. 85. 87. 113. 123. 157.


161. 166. 174.

Ps. 77*, 1. 3-4a. 23. 24. 25. 27.


.
. . . Ps. 33*, 2. 6. 16. 18. 19. 20. 21. 23.
Ps. 44, 2 ab. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
.
. . . Ps. 44, 2 ab. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
.
Ps. 118*, 1. 2. 14. 24. 30. 48. 99. 100.
129. 130.
Domine, quis habitabit . . . Ps. 14, 2 b-3 a. 3 be. 4 a. 4 c-5 ab. 5 c.
Dominus firmamentum meum . Ps. 17, 4. 7 ab. 7 cd. 28. 29. 32. 33. 36.
Dominus regit me . . . . . Ps. 22, 3 b. 4 ab. 4 cd. 5 ab. 5 cd.
6 ab. 6 cd.

Data est mihi . . . .


Dico autem vobis . .
Diffusa est gratia . .
Dilexisti iustitiam . .
Domine, quinque talenta

Ecce virgo . . .
. . . Ps. 18*, 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ps. 22*, 1-2 a. 2 b-3 a. 3 b-4 ab. 4 cd.
Ego sum pastor bonus . .
5 ab. 5 cd. 6 ab. 6 cd.
Ego sum vitis vera . .
Ps. 79*, 2 ab. 9. 10. 11. 12. 15. 16.
18. 19.
Ego vos elegi . . . . . .
Ps. 88*, 2. 4. 6. 20. 21. 22. 25. 29.
Et si coram hon-zinibus .
Cant. Sap. 3, 1. 2. 3. 5. 9 ab. 9 c.

Feci iu.dicitun

Ps. 118, 1. 78. 81. 113. 115. 120. 163.


166.

152

PSALMI AD COMMUNIONEM
--~~-

Ps. 111*, 1. 2. 3. 4. 5-6a. 6b-7a.


7 b-8. 9.
vel Ps. 118*, 1. 2. 14. 24. 30. 48. 99.
100. 129. 130.
vel Ps. 131 *, 1. 9. 10. 11 ab. 11 cd.
12 ab. 12 cd. 13. 15. 16.

Fidelis servus

Gustate et videte

Ps. 32, 2. 3. 4. 12. 13. 14. 15. 18. 19.


20. 21. 22.
Ps. 33, prreter .,,. 9.

1ustorum animre . . .
. . . .
I ustus Dominus .

Cant. Sap. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9 ab. 9 c.


Ps. 10, 1. 2. 3. 4 ab. 4 cd. 5.

Lretabimur . . .
Lretabitur iustus

Ps. 19, 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9.
Ps. 33*, 2. 6. 7. 15. 16. 17. 18. 19.
20. 21.

. .

Gaudete, iusti

. .
.

Ps. 20, 2. 3.4. 5. 7. 14.

Magna est gloria .


Manducaverunt .
Multitudo languentium

Ps. 77, 1. 3-4 a. 4 bcd. 23. 24. 25. 27.


28.
Ps. 33*, 2. 6. 16. 18. 19. 20. 21. 23.

Narrabo . . . . .
N otas mihi f ecisti .

Ps. 9, 4. 5. 10. 11. 12. 13. 14. 15.


Ps. 15, 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Optimam partem

Ps. 14*, 1. 2. 3. 4 ab. 4 c-5 ab. 5 c.

Passer invenit . .
Posuerunt mortalia
Posuisti . . . .
Primum qut2rite .

.
. .
.
.

Ps.
Ps.
Ps.
Ps.

83, 2-3 a. 3 b. 9. 10. 11. 12. 13.


78, 1. 3. 8. 9 ab. 9 c. 13 ab. 13 c.
20, 2. 3. 5. 6. 7. 8. 14.
36'1\ 1. 3. 16. 18. 19. 23. 27.
28 ab. 28 cd. 29. 34 ab.
Ps. 118, 1. 41. 85. 87. 113. 123. 157.
166. 174.

Principes persecuti sunt .


Qui manducat

Ps. 118*, 1. 2. 11. 49. 50. 72. 103.


105. 162.
Qui meditabitur .
Ps. 1, l. 2. 3 ab. 3 cd. 4. 5. 6.
Qui mihi ministra! .
Ps. 16*, 1 ab. 1 cd. 2. 3. 5. 6. 7. 8-9 a.
15.
Qui vult venire . .
Ps. 33*, 2. 6. 7. 15. 16. 17. 18. 19.
20. 21.
Quicumque f ecerit
. . . . . Ps. 33*.
Quinque prudentes virgines .
Ps. 44*, 2 ab. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Quis dabit ex Sion . . . . . Ps. 13, 1. 2. 3. 6.
.

..

"

PSALMI AD COMMUNIONBM (N.

396)

.~~~~~~~=-=-=.=-==---~____::_:~~~~-~-

Quod dico vobis .

. . . .

153

Ps. 125*, 1. 2 ab. 2 cd. 3. 4. 5. 6 ab.


6 cd.

. . . . Ps. 88, 2. 6. 7. 21. 25. 29. 34.


Semel iuravi .
. . . Ps. 2, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Servite Domino .
Signa . . . . . . . . . . Ps. 33* (Pro Apostolis: Ps. 88*, 2.
4. 6. 20. 21. 22. 25. 29).
Simile est regnum cmlorum . . Ps. 24*, 1-2 a. 4. 5. 8. 9. 10. 14. 15.
Spiritus Sanctus docebit vos . Ps. 125*, 1. 2 ab. 2 cd. 3. 4. 5. 6 ab.
6cd.

Tu mandasti

. . . . . .

Unam petii

. . . . . . .

Vos qui secuti estis me

Ps. 118, 1. 2. 3. 8. 9. 26. 59. 60. 134.


168.
Ps. 26, 1 a. 1 b. 2 ab. 3 ab. 9 ab. 9 cd.
11. 13. 14.

Ps. 30*, 2. 3 ab. 3 cd. 4. 5. 6. 8 ab.


15-16 a. 25.
vel Ps. 125*, 1. 2 ab. 2 cd. 3. 4. 5.
6 ab. 6 cd.

CANTUS GRADUALIS ROMANI (EDIT. 1908)


QUI AD LIBITUM SERVARI POSSUNT

Ut cantus huius Gradualis Romani eiusque additionum, sic cantus Propriorum particulariurn ad libitum servari possunt.

1. PROPRIUM DE TEMPORE
397

Dominica infra octavam Nativitatis Domini

S. Familbe Iesu, Marue et Ioseph


IN.
AL.
AL.
AL.

GR. Unam petii


OF. Tulerunt I esum
CO. Descendit lesus

Exsultet gaudio
V ere tu es Rex
Beatus homo
Vita nostra

398

Feria 5 Hebdomadre sanctre


Ad Mlssam Chrlsmatis

GR. In Deo confisum est

Facies unctionis oleum


CO. Prcedicabant Apostoli

IN.

2. PROPRIUM DE SANCTIS
IANUARIUS
399

Die 13 ianuarii

S. Hllarll, episc. et Ecci. doct. (in Grad. Rom. die 14 ianuarii)


Missa In medio, de Communi doctorum
400

Die 17 ianuarii

S. Antontl, abbatis
IN. Os iusti
401

Die 24 ianuarii

S. Francisci de Sales, episc. et Ecci. doct. (in Grad. Rom. die 29 ian.)
Missa In medio, de Communi doctorum
402

Die 25 ianuarii

In Conversione S. Pauli, apostoli


CO. Amen dico vobis: Quod vos
403

Die 28 ianuarii

S. Thomz de Aquino, presb. et Ecci. doct. (in Grad. Rom. die 7 martii)
Missa In medio, de Communi doctorum

158

CANTUS AD LIBITUM

Die 31 ianuarii

404

S. Ioannis Bosco, presbyteri


IN. Dedit illi Deus
AL. Pauper et inops
AL. Jnebriabuntur ab ubertate

GR. Spera in Domino


OF. Venite, fili i
CO. Contra spem in -spem

FEBRUARIUS
405

Die 8 februarii

S. Hieronymi Emiliani (in Grad. Rom. die 20 iulii)


IN. Effusum est in terra
GR. Deriventur fontes tui
OF. Quando orabas
CO. Religio munda

Die 11 februarii
406
B. Marlre Virginis de Lourdes
GR. Flores apparuerunt
IN. Vidi civitatem sanctam
TR. Tu, gloria I erusalem
AL. Ostende mihi
OF. Ave, gratia piena
AL. Flores apparuerunt
CO. Visitasti terram
AL. Vox turturis
Die 17 f ebruarii

407

Ss. septem Fundatorum Ordinls Servorum B. M. V. (in Grad. Rom.


die 12 februarii)
IN. I usti decantaverunt
GR. Electi mei
AL. Sapientiam ipsorum
OF. Adducam eos in montem
AL. Non derelinquet Dominus
408

Die 21 februarii

S. Petri Damiani, episc. et Ecci. doct. (in Grad. Rom. die 23 februarii)
Missa In medio, de Communi doctorum
409

Cathedne S. Petri, apostoli


AL. Tu es Petrus
AL. Confiteantur

Die 22 februarii

TR. Tu es Petrus
OF. Tu es Petrus
MARTIUS

410
Die 18 martii
S. Cyrilli Hierosolymitani, episc. et Ecci. doct.
Missa In medio, de Communi doctorum

PROPRIUI\.f DE SANCTIS
-----

...

-------------------

-----

APRILIS

411

Die 2 aprilis

S. Francisci de Paola, eremitz


OF. In virtute tua
412

Die 4 aprilis

S. Isidorl, episc. et Ecc). doct.


Missa In medio, de Communi doctorum

413

Die 13 aprilis

S. Martini I, papre et martyris (in Grad. Rom. die 12 novembris)


Missa Si diligis me, de Communi summorum pontificum
414

Die 21 aprilis

S. Anselmi, episc. et Ecci. doct.


Missa In medio, de Communi doctorum

415

Die 25 aprilis

S. Marci, evangelisae
Missa Protexisti me, de Communi martyrum tempore paschali
416

Die 30 aprilis

S. Pii V, papz (in Grad. Rom. die 5 maii)


Missa Si diligis me, de Communi summorum pontificum
MAIUS
417
S. Ioseph opificls
IN. Sapientia reddidit
OF. Bonitas Donzini
418

159

----------------------------- - - - - - -

Die 1 man

GR. Beatus quicumque


CO. Unde huic sapientia hmc
Die 18 maii

S. Ioannls I, papz et martyris (in Grad. Ro1n. die 27 maii)


Missa Si diligis me, de Communi summorum pontificum

160

_,,,,-- - - , - - - - - , - -

CANTUS AD LIBITUM
-~,---'"""--

Die 25 mali

419

S. Bedz Venerahilis, presb. et Ecci. doct. (in Grad. Rom. die 27 rnaii)
Missa In medio, de Communi doctorum
Eodem die

420

S. Gregorii VII, papre


Missa Si diligis me, de Communi summorum pontificum
Die 26 maii

421

S. Philippi Neri, presbyteri


AL. De excelso
AL. Concaluit cor meum

422

OF. Viam mandatorum tuorum


CO. Cor meum et caro mea

Die 31 maii

In Visitatione B. Marire Virginis (in Grad. Rom. die 2 iuli i)


IN. Salve, sancta Parens

423

Sabbato post dominicam II post Pentecosten

lmmaculati Cordis B. Maria~ V. (in Grad. Rom. die 22 augusti)


AL. Magnificat anima mea
OF. Exsultavit spiritus meus
AL. Beatam me dicent
CO. Dixit I esus matri suf2

IUNIUS

424

Die 1 iunii

S. lustini, martyris (in Grad. Rom. die 14 aprilis)


IN. N arraverunt mihi
GR. Sapientia huius mundi
AL. Sapientia huius mundi
OF. Non enim iudicavi
AL. Verumtamen existimo
CO. Reposita est mihi
425

S. Bonlfatil, episc. et mart.


GR. Communicantes Christi
passionibus
CO. Qui vicerit

Die 5 iunii

Declinabo super eum


Lauamini cum I erusalem
AL. Videbitis et gaudebit
AL.
AL.

161

426

Die 9 iunii

S. Eplmem, diaconi et Ecci. doct. (in Grad. Rom. die 18 iunii)


Missa In 1nedio, de Communi doctorum
427

Die 13 iunii

S. Antonil de Padova, presb. et Ecci. doct.


Missa In medio, de Communi doctorum
428

S. Aloisil Gonzaga, religiosi


IN. Minuisti eum
AL. Beatus quem elegisti
AL. Deus, docuisti me

429

Die 21 iunii

GR. Domine, spes mea


OF. Quis ascendet
CO. Panem cceli dedit eis

Die 27 iunii

S. Cyrllll Alexandrlnl, epfsc. et Ecci. doct. (in Grad. Rom. die 9 febr.)
CO. Fidelis servus
430

Die 28 iunii

S. Iremei, episc. et mart. (in Grad. Rom. die 4 iulii, pro aliquibus locis)
IN. Lex veritatis
GR. Propter fratres meos
AL. In multit11dine presbyterorum OF. Doctrinam
AL. Custodi innocentiam
CO. Videte

IULIUS
431

Die 5 iulii

S. Antonll Marlz Zaccaria, presbyterl


IN. Sermo meus
GR. Testis niihi est Deus
AL. Repleti fructu iustitit.e
OF. In conspectu angelorum
AL. Repletus sum consolatione
CO. Imitatores mei estate
AL. Tamquam filiis dico
432

Die 13 iulii

S. Henricl (in Grad. Rom. die 15 iulii)


IN. Os iusti
11

162
"""""""-"""""'-"""'-"'---

433

-_

...

.........

.....

____ - - - -.........

__ ___

CANTUS
AD LIBITUM
......- ......- .........
...........................,

Die 14 iulii

S. Camilli de Lellis, presb. (in Grad. Rom. die 18 iulii)


IN. Maiorem hac dilectionem
CO. Infirmus fui
434

Die 15 iulii

S. Bonaventune, episc. et Ecci. doct. (in Grad. Rom. die 14 iulii)


IN. In medio
GR. Os iusti
OF. Veritas mea
CO. Fidelis servus
435
Die 16 iulii
B. Mariz V. de Monte Carmelo
AL. Per te, Dei Genetrix
CO. Regina mundi
436

Die 21 iulii

S. Laurentli de Brindisi, presb. et Ecci. doct.


Missa In medio, de Communi doctorum

437
Die 25 iulii
S. lacobi, apostoli
CO. Vos qui secuti estis me
438
Die 30 iulii
S. Petri Chrysologl, episc. et Ecci. doct. (in Grad. Rom. die 4 decembris)
IN. In medio

439

Die 31 iulii
S. Ignatii de Loyola, presbyteri
CO. I gnem veni mittere in terram

AUGUSTUS
440

Die 1 augusti

S. Alfonsi Marh'e de' Liguori, episc. et


die 2 augusti)
IN. Spiritus Domini super me
GR.
AL. Ipse est directus
OF.
AL. Ecce quam bonum
CO.
AL. Posui vos ut eatis

Ecci. doct. (in Grad. Rom.

Memor fui iudiciorum


Honora Dominun1
Sacerdos magnus

_PROPRIUM DE SANCTIS

__

163
,

441

Die 6 augusti

In Transfiguratlone Domini
IN. Illuxerunt
442

OF. Gloria et divitire

Die 15 augusti

In Assumptione B. Mariz V., ad Missam in dte


GR. Propter veritatem
OF. Inimicitias
443

Die 16 augusti

S. Stephani Hungarbe (in Grad. Rom. die 2 septembris)


IN. Os iusti
444

Die 20 augusti

S. Bernardi, abbatis et Ecci. doct.


Missa In medio, de Communi doctorum
445

Die 21 augusti

S. Pii X, papz (in Grad. Rom. die 3 septembris)


IN. Extuli electum
GR. Annuntiavi iustitiam
AL. Paras mihi mensam
OF. Venite, filii
AL. Domine, diligo
CO. Caro mea
446

Die 22 augusti

B. Marbe V. Regirue (in Grad. Rom. die


GR. Ipse habet in vestimento
AL.
OF. Regali ex progenie
AL.
CO. Regina mundi
AL.
447

31 maii)
Beata es, Virgo
Nunc cum eo
Salve, Regina

Die 25 augusti

S. Ludovlci
IN. Os iusti
448

Eodem die

S. Ioseph de Calasanz, presb. (in Grad. Rom. die 27 augusti)


IN. l'enite, filii
OF. Desiderium pauperum
CO. Sinite parvulos

164

--- m - - - -

............. .............,_.

CANTUS AD LIBITUM
-

SEPTEMBER

449

Die 3 septembris

s. Gregoril Magni,

papz et Ecci. doct. (in Grad. Rom. die 12 martii)


Missa Si diligis me, de Communi summorum pontificum
450

Die 8 septembris

In Nativitate B. Marlz V.
IN. Salve, sancta Parens
451

AL.

Die 15 septembris

B. Marlz Virginis Perdolentis


GR. Dolorosa
452

Felix es

CO. F elices sensus

Die 17 septembris

S. Robertl Bellarmino, eplsc. et Ecci. doct. (in Grad. Rom. die 13 maii)
IN. In medio
AL. Qui docti fuerint
OF. Mihi autem adhrerere
AL. Qui ad iustitiam
CO. Vos estis lux mundi
OCTOBER

453

Die 1 octobris

S. Tereslz a lesu Infante, virg. (in Grad. Rom. die 3 octobris)


IN. Veni de Libano
GR. Confiteor tibi
AL. Quasi rosa piantata
OF. Magnificat
AL. Gustate et videte
CO. Circu1nduxit eam
454

Die 2 octobris

Ss. Angelorum Custodum


OF. Benedicite Dominum
455

Die 4 octobris

S. Franciscl Assisiensls
IN. Mihi autem absit
456
B. Mariz V. a Rosario
AL. Sollemnitas

Die 7 octobris
OF. In me gratia

PROPRIUM
DE SANCTIS
....................... _,_ _, - - - .. ...

457

............

.. _, ......

______

165

Die 9 octobris

S. Ioannis Leonardi, presbyteri


IN. In sermonibus Domini

AL. Tamquam. prodigiu1n


AL. Sicut oliva
AL. In Dea salutare 1neum
458

GR. Jnflammatum est cor meum


OF. Christi factus sum ego

minister
CO. Qum mihi fuerunt lucra

Die 14 octobris

S. Callisti, pap~ et mart.


Missa Si diligis me, de Communi summorum pontificum
459

Die 16 octobris

S. Margariae Marire Alacoque, virg. (in Grad. Rom. die 17 octobris)


IN. Sub umbra illius
GR. Aqure multre
AL. Ego dilecto 1neo
OF. Quid bonum eius est
AL. Venite, comedite
CO. Ego dilecto meo
AL. Quam magna multitudo
460

Die 17 octobris

S. Ignatil Antiocheni, episc .. et mart. (in Grad. Rom. die 1 februarii)


IN. Mihi autem absit gloriari
AL. Christo confixus sum cruci
461

Die 19 octobris

S. Pauli a Croce, presb. (in Grad.


IN. Christo confixu.s sum cruci
AL. Pro omnibus mortuus est
AL. Si filii et heredes
AL. Christus passus est
462

Rom. die 28 aprilis)


GR. Mihi autem absit gloriari
OF. Ambulate in dilectione
CO. Communicantes Christi
passionibus

Die 23 octobris

S. Ioannis de Capestrano, presb. (in Grad. Rom. die 28 martii)


GR. Qui timetis Dominum
IN. Ego autern in Domino
AL. Ego aute1n cantabo
OF. Invocavit Altissimum
AL. Quia factus est susceptor
CO. Decantaverunt, Domine

166
-""""--

-.

---

.....

---

463

CANTUS AD LIBITUM

--~----.-

....--......... - - " " ' _ ....

,_..........-

......

.................

Die 28 octobris

Ss. Simonis et Iudre, apostolorum


IN. Mihi autem
CO. Vos qui secuti estis me

NOVEMBER
464

Die 9 novembris

In dedicatlone basilloz Lateranensls


De Communi dedicationis ecclesire, ut supra n. 334.
465

Die 10 novembris

S. Leonls Magni, papz et Ecci. doct. (in Grad. Rom. die 11 aprilis)
Missa Si diligis me, de Communi summorum pontificum
466

Dic 12 novembris

S. losaphat, episc. et mart. (in Grad. Rom. die 14 novembris)


OF. Maiorem caritatem
467

Die 15 novembris

S. Alberti Magni, episc. et Ecci. doct.

Missa In medio, de Communi doctorum


468

Die 21 novembris

In Pnesentatione B. Marire V.
Missa Salve, sancta Parens
469

Die 23 novembris

S. Clementis I, papre et mart.


Missa Si diligis me, de Cornmuni summorum pontificum, prreter:
IN. Dicit Dominus: Sermones mei, ut in Grad. Rom.
470

S. Andre2, apostoll
IN. Mihi autem

Die 30 novembris

167

_.!1ROPRIUM DE SANCTIS

DECEMBER

471

Die 3 decembris

s. Francisci

Xavier, presbyterl
AL. Beatus vir qui suffert

472

CO. Beatus servus

Die 11 decembris

S. Damasi I, papz
Missa Si diligis me, de Communi summorum pontificum

473

Die 14 decembris

S. Ioannis a Cruce, presb. et Ecci. doct. (in Grad. Rom. die 24


novembris)
Missa In medio, de Communi doctorum

474

Die 21 decembris

S. Petri Canlsll, presb. et Ecci. doct. (in Grad. Rom. die 27 aprilis)
Missa In medio, de Communi doctorum

475

Die 23 decembris

S. Ioannls de K~ty, presb. (in Grad. Rom. die 20 octobris)


IN. Miseratio hominis
GR. Confiteantur Domino
AL. Manum suam aperuit
OF. Iustitia indutus sum
CO. Date et dabitur vobis

476

Die 29 decembris

S. Thomz Becket, episc. et martyrls


CO. Ego sum pastor bonus, cum alleluia, ut in dom. II post Pascha

477

Die 31 decembris

S. Silvestri I, pap2

Missa Si diligis me, de Communi summorum pontificum

168

CANTUS AD LIBITUM

3.

MISS~

VOTIVm

478
De D. N. Iesu Christo, summo et retemo Sacerdote
IN. Iuravit Dominus
GR. Spiritus Domini super me
AL. Iesus autem
OF. Christus unam pro peccatis
AL. Spiritus Domini super me
479

Dc Ss.mo Nomine lesu

GR. Salvos fac nos


OF. Confitebor tibi ... Deus
CO. Omnes gentes

480
IN.
AL.
AL.
AL.

AL.
AL.

Laudem Domini
Exaltabo te, Deus meus

De pretiosissimo Sanguine D. N. lesu Chrlsti

Redetnisti nos
Si testimonium hominum
Dignus es, Domine
Erit autem sanguis

GR. Hic est qui venit


OF. Calix benedictionis
CO. Christus semel oblatus est

De sacratissimo Corde Iesu


Tempore Quadragesimre:
TR. Misericors et miserator Dominus
Tempore paschali:
OF. Holocaustum
CO. Si quis sitit
481

De sanctis Angelis

482
AL.

In conspectu angelorum

483

CO. Angeli, archangeli

De sancto Ioseph

IN. Adiutor
OF. Lauda, I erusalem
CO. Iacob autem

AL.
AL.

De quacumque tribulatione
Fac nos

484
De omnibus sanctis Apostolis
Tempore paschali:
CO. In omnem terram
485
IN. Deus Israel
CO. Ecce sic benedicetur

Pro sponsis
AL.

Benedicat vobis

APPENDIX

357.

1. Pro Ecclesia (Missale Romanum, n 1)

Deus in loco
AL. Confitemini Domino
Dominus fortitudo plebis suae
Ego sum pastor bonus
Protector noster
Ego vos elegi
Salus populi
Lauda, I erusalem
Suscepimus
Laudate Dominum
GR. Beata gens
Magnus Dominus
Ecce quam bonum
Qui posuit fines
Lcetatus sum
Te decet hymnus
Suscepimus
Tu es Petrus
Timebunt gentes
OF. Ubi caritas
Tallite hostias
Sicut in holocaustum
Una1n petii
Sperent in te
Stetit angelus
CO. I erusalem, quce aedificatur, cum ps. 121 (n. 55)
Passer invenit, cum ps. 83 (n. 48)
Tallite hostias, cum ps. 95 (n. 121)
Unam petii, cum ps. 26 (n. 108).
Tempore paschali:
Ego sum vitis vera, cum ps. 79 (n. 88)
Populus acquisitionis, cum ps. 104 (n. 82)
IN.

[ 486 tollitur]

CANTUS
IN ORDINE MISSfE
OCCURRENTES

I. AD RITUS INITIALES

487

--.

In

Signum crucis


, .
nomine Patris,

..

- 1!

et Fi-li- i

'

et Spi- ri-tus Sancti.

11

13J

IJI. Amen .

Formul2 salutationis
488

L--.

.. -----

..

~--;.--=.::.:::.::.::.:~~:.~~.---I--=-.-=-:.:..-_-.-._..~

~-----~~~---

-------~--

Gra-ti-a Domini nostri Iesu Christi,

ca- ti- o

~--~~-

et ca-ri-tas De- i,

,.. Il

et communi-

Sancti Spi-ri-tus sit cum 6mnibus vo-bis.

;:--.---.---.--.-.----~------------- ___ - - :aJ. Et cum spi-ri-tu tu- o.


489

'
2

~--~---------t--~----------~1-----------

...

-~

. . . .. ..

Gra-ti- a vobis et pax

--------t--1------:'---..~

a De- o Patre nostro

et Domino Iesu

- --

~--------

Chri- sto.

.~---.~--------~--------

----.---------a--------~
--------

-~

---------------------

Il/. Bene-cl.ictus De- us et Pater Domini nostri Iesu Chri- sti.

,1

!!"' ___
t ----

174

CANTUS

IN ORDINE

MISS~

490

........._ ...___.

i- - - -

~----

- - - --

-. .

-----

Dominus vobiscum. [Pax vo-bis.]

---

---

8=

---hl---L'----

lll Et cum spi- ri-tu tu- o.

Vel

a~ ~-=

--------~-==tj--

f'l

.-R-.- - ---.--.- --~~=====

---~
.
D6minus vobiscum. [Pax vo- bis.] lll Et cum spi-ri-tu

tu- o.

Kyriale ( 1 )

491

1. Pro cantibus in Ordine Missre occurrentibus servantur Kyriale


Romanum et Kyriale simplex.
Licet cantuum selectio prreprimis ex ingenio seu capacitate pendeat
cantorum, ornatiores melodire in sollemnioribus celebrationibus
prreferantur.

2. Ad cantum Kyrie quod attinet, quando novero invocationes notantur in extenso, musicre forma eas integre canere requirit. Contra, quando unica habetur melodia repetenda pro primis invocationibus Kyrie, hrec invocatio bis tantummodo cantatur. Item pro
invocationibus sequentibus, Cliriste et Kyrie (ex. gr. Kyrie V). Quando
tamen ultimum Kyrie peculiari melodia est instructum (ex. gr.
Kyrie I), Kyrie quod prrecedit semel tantum canitur.
Ita regula generalis de unaquaque invocatione repetenda servatur.
3. Curn Kyrie tamquam responsio ad aliquam invocationem in actu
prenitentiali usurpatur, melodia buie muneri respondens eligatur,
scilicet Kyrie XVI vel XVIII Kyrialis Romani, necnon melodire Kyrialis simplicis.
4. Quando, in Missis dominicre, loco actus prenitentialis, fit ritus
benedictionis et aspersionis aqure benedictre, cantantur antiphonre
Asperges, me, vel, tempore paschali, Vidi aquam.

Cf. Prrenotanda, n. 2.

175

PRO ORATIONIBUS
---~--

II. PRO ORATIONIBUS

Toni oratlonu.m
A

492

;-.-a-.

-_-__-_-_-_-_ : :_ -_" ._.-.~.~--_---. ~. .-_-.. _-.---- ===~--

~.---_

Ormus.

.
.
.
.
...
---
_ - -- ~---

...........

----

...................

.........,. __ -------

--- - - - -. . . . . - . . ,________
. . - -..-. - - . .------.
_ -------
---~=

Da, quresumus,

--- --

------i

omnipo- tens De- us, hanc tu- is fid- li-bus vo-lun-

;-11-c-.=t=-~---~~----~----~--------------~~-~~-~-------~--~
ta-

tem,

ut, Christo

tu- o veni- nti

iustis op.;. ribus occur-

t-----~-------------

rn- tes,

e-1us

----

dxter~

soci-

a- ti

;-11-..:. I_i ___====. . .=. ~--_-.__.-=-~-~- . ~-__. ._.

--

-~

----- - -

regnum me-re- antur possid- re

'

=
.~--=_=. ~---._=:~~--.~~===- ---

-_-=._-=:_. . ==--=--=--.- . .

cce-lste.
493 Post collectam

I-il-;=_.
_____ - -.~--~:~:-:~~~ -.=--_-~
.-------------n-___
..
__
._~
_____________
_
___________
......................

..

..............

--~--

Per D6minum nostrum Iesum Christum Fi- li- um tu- um, qui tecum

;-...--.--.. --

.--;--.--.--.......__--.--;~__;--;--~-.-.-

________ -_-__ ,,-..=

--._..

-a-;=t=~---.-------~-1-

-r-

---------- --.--vi-vit et rcgnat in uni- ta-te Spi-ri tus Sancti, De- us,
..

....

00

~-=i:l

-~===

-_-_

_-_-

per omni- a

~-_:_~=~=~-=-tt== -_-~_:_-----_- -=--=--=--=-=-...::._-=_-_srecu-la scecu-16-rum. :W- Amen.

176

------

CANTUS IN ORDINE
----

..

MISS~

----

494 Post alias orationes

Per Christum Dominum nostrum. :ij'. Amen.

495 Vel

' . .. . . ,. _. ... ....

e-~- -~-

Qui vivit

Ili Amen.

et regnat in srecu-la srecul6- rum.

496

-------

B
--------------

Ormus.

-----------------1--41-----... ---------.... - ~
--Da, quresumus, omnipo-tens De- us,
.......

t.-

-------

--.,--

tem, ut, Christo tu-o veni- nti

_'

hanc tu- is

fid- libus vo-lun-


iustis op- ribus occurrntes,

------~--------~--

e-US dxterce so-ci- a-ti, regnum me-re- antur possid-re

C'8-}..

I>

ste.

497 Post collectam

G-

.----11-11------

---1-------llt------------

----------------~- --------~-+f
----~-""""'wm""""--

____ , , , ,. . . . _._ """"""""''--

Per D6minum nostrum Iesum Christum F.i-li- um tu-um, qui tecum

177

PRO ORATIONIBUS
-----

G---

..

---~-----------

-. __- _. . :;:__:: __11--11_-r=


. . .----'-----.t...--~

vi-vit et regnat in uni- ta-te Spi-ri-tus Sancti, De-us,

'-------'"-'----+-'!'!~-

.
,
per omni- a

i3--------------

srecu-la SECu-16- rum. lfl. Amen.


498 Post alias orationes

Per Christum D6minum nostrum.

19. Amen.

499 Vel

I-.--~---------- "~~;H I i--~--


Qui vi-vit et regnat in srecu-la SECu-16- rum. lfl. Amen.
Hic tonus B aptius convenit cum oratione super oblata, ad inducendam salutationem Dominus vobiscum ante prrefationem.

178

CANTUS IN ORD~!l~ MI_~S~

------ _

..,,,_
..
----

---

III. AD LITURGIAM VERBI

Toni lectlonum

Prreter tonos infrascriptos, quicumque tonus lectionum in usu receptus eligi potest.
LECTIO I

500

: ~~------:.,_., -f-~--=~---
I-sa- i-~ proph- t(C.

Lcti- o libri

ster:

dmptor no-

Tu, Domine, pa-ter noster, re-

a sreculo nomen tu-

um. Quare

errare nos

..----------

----,

____!_!_L.

fe-cisti, Domine, de vi- is tu-

is, indura-sti cor nostrum, ne time-

-----~---------~-- . ~
rmus te?... Et nunc, Domine, pater noster es tu, nos vero lu- tum,
,
i--------- --+--. .
- .
i -----Il
...
__
----~.~---.
..
- i---------- ____
--

L.

I.

-~- ~a---.-

--

~+-

~a

.........;:..- ... _ . , , , ...............

--------a-a- --et opera manu-um tu-a-rum omnes nos.


.,.,...., _

et fic-tor noster tu,


1~---

-- - --n . -- _____. . . ~---u.

--~--~-a----u

__ .

_.

:J

:r=----=--__- _ - . . -~

-~- ~-

Verbum Domi-ni. :ij/. De- o gra-ti- as.


501

LECTIO II VEL UNICA ANTE EVANGELIUM

; . . . . .

,
,
,
-~--~----9~~~--~~-

Lcti- o Epi- sto-Ire ad Hebr~-

os.

. . -----~

[ad G.-la-tas.] Multi-fa-ri- am

AD LITURGIAM VERBI

179

- - ----------

..

------_ ~ _a__--_--.-=..-~.---a--. ._,__~

:=---------=-~ ~-..

---~-----

-Il

-----multisque modis ... sedet ad dxteram maiesta-tis

----------------~---

-~

_,...

----~------11------a--.---
-----
--
-
-- ...... ------

excl- s1s;

ID

!-----------

..~~--

J--

-11-.

tanto m-li- or Ange-lis effctus, quanto diffe-rnti- us prre il-lis no-

,
a
~-11----=-=-------1--------.-.
-------------~~
- '" e - . ~~=-~=
-.~-
~--- -~ ~---~---.~
...
,

men hcre-

dita-

vit. Cu- i

e-nim dixit

a-liquando Ange-16-rum:

--------------
------------- - -a--H-..
t== -.--.--~
Fi- li- us me-us es tu,

1-----I-~------

ego h6di- e g-nu- i te ?. .. Et, cum i-te-rum

. . --- .

- - - - - - ----..

-----~~~-~~----------

.~ -~------

~-- Il-

------

introducit Primog-ni-tum in orbem terne, di-cit:

-Il----~

Et ad6-rent

:-,-_a_-~. ~-=;=:=~~a-.--e----=---==-~-e~

um omnes Ange-li De-

i.

;------------- --~=--------------E--- -.-.-..~_-_-_-- _ _ _ _- -_-__- -_-_-~


V er bum D6mi-ni. :ij!. De-o gra-ti- as.
Hc.ec lectio potest etiam cantari in tono prrecedenti (n. 500).

Toni EvangelU
502

..

-------

---.~-----~-----~-=--~
-------~
D6minus vobiscum. Ef. Et cum spiri- tu tu- o.

180

-----

..-

MISS~

CANTUS IN ORDINE
.... -

------"""'-"""'"""""""""""

--

;--;-~ ----11 - ------


- ~:-=~--=--~u______
Lcti- o sancti Evang-li- i secundum Matthre-um.

;-- -i

J..------

~-

-------------

Gl6-ri- a ti bi,
--------

-= ~- ~-- - = -- - . -.--.:.-==--- ==--~-. -.-.-- --_-_- --.~-..-. . -..-.-~- _ -~ _ - _ _

Domi-ne.

I-In

- -
il-lo tmpore:

t--

....
.
---- .----------=-t-.
--.
" ' " " " " " " " " ' " " " ' - - -........

Di-xit Iesus disdpu- lis

....

SU-

-~

IS:

Vos estis sai

_~:::~-+1~~------_-_:~___
__
_
_____
-:===~~-=----=
I

s::;_-_..

ID quo sa- li- - tur?

terrre. Quod SI sai eva-nu- e- rit,

va-let ultra ..

;----

........,._
. .

ut mitta-tur foras

IH

Ad nihi- lunt

-- .-~
--

--

et conculctur ab hominibus ...

... . ---i------..r-..t-t1t--t1-- --- ---


111- SI

--------!

---------------------

Sic luce- at lux vestra coram homi-nibus, ut vide- ant 6pe-ra vestra
~

e
bona

-- --

r-. .

-a

et glori- fi-cent Patrem vestrum, qui

F------in -a--=Fl--11--11 . .
---~-----~---- - - -

In

..

c~-Iis

p-

est .

.-. .-

w---~---~-

!!-~-;.._.~-.l~ _.- . . - - -. . . . -.. . . .~~---

Verbum l)61nini. ll/. Laus tihi, Christe.

503

;---.. --...-=R~=;=-. , _. . . ------.----r-----ri-~I--- - --. -~tj


-~L
D6minus vobiscum. Il/. Et cum spi-ri-tu tu- o.

--=._. . -_. -

AD LITURGIAM VERBI

-.

....____.. .. ..

----

_,

181
....

-""---

Lcti- o sancti Evang- li- i

sccundum Matthre- um.

~.

G16-ri- a ti-

;__.__._. r-~=--=----~-.~~~=~.
.
.
-.~~---__. ~-----=---~~-==----=--=--=--=-- _-_-_-_. . .__
___________ - - - - - - - - - - - - - - - ._,

bi, Domi-ne.

--

---

_!!!!__!

In ilio

+ .._...

.t

Di-xit Iesus discipu- lis

tmpore:

SU- lS:

-~

Vos estis sai

_____1-_----;;- =~1------~

1-tt. ~ .-.--.-J------~. ~~~~

ter... ne. Quod si sai e-vanti- e-rit, in quo sa-li- -tur? Ad nihi-lum

;-----

.::~.::_~--. -.~~:=-----~:::.-_---~-Cl--.-:._-_-.-_
.
-a--.-i-~-;_----------i----+-~

va-let ultra, ni-si

ut mitt.-

tur fo-

---1-------------.. --..

~~
~L..l.-il-o-t1-' .

----.

, 'b us ...
Inl-Ill

"

--.

ras

.------------ ..

-------

-==------D'-ll~.'
r--.1---1--111-111--
a _ _!! ......~-1-------

__._.______

ut

vide- ant

--+-------------------+~------

-~-----~::-_-_._-_.

6pe-ra vestra bona

-:~---~--.--.--j

et glori- fi-cent Patrem ve- strum,

----------est

Sic luce- at lux vestra coram homi-nibus,

. .

c~lis

et conculctur ab ho-

qu1

lD

------ -------

----------

-~-

;-.~- ---=~--:-=_~---------~-- i;;;-; ~H-~

- - ---

Verbum Domini. :aJ. Laus ti-bi, Christe.

---

182

CANTUS IN ORDINE MISS/E

504

__._ _ ___.-.-.- -.--~-]~-~==~==~~=~~--

e__-.-~. ..---..-=-L~-J-J

Dominus vo-biscum. Ifl. Et cum spi-ri-tu tu- o.

-i

--------------. -------_-_-_,_::~:'~.---_-H-1. 1===---_-_-i


.
secundum Matthz- um.

Lcti- o sancti Evang- li- i

Ili Glori- a ti-

;---.--.-.~---------------------bi, Domine.

;-----------------------.==-~'":.-~-- =+------------~-

--t----

__. .___
__. ~---. . -~--j

In ilio

Di-xit Iesus discipu-lis su- is:

tmpore:

Vos estis sal

1-~-Q..__!l. . ------..---------
.
-.-------====---_-_,,-._-_._LJ -==========-~
ter- ree. Quod si sal evanu- e-rit, in quo sa-li- - tur? Ad ni-hi-lum

I---------------------.JJ--t----------
r----1-....1----1am--i---i.,_-9-~
--------

----va-let ultra, ni-si

ICI

--~----------------------

ut mitta-

e,

tur fo-

ras

-.-D-i=l--a-- -;;---

-----=-t

et conculc-tur ab ho-

--Q--.---=:-0--9-.----_-+---.- .__~

m----..

-- - -

--------

mi-nibus. .. Sic luce- at lux vestra coram homi-nibus,

; ____ --- ---6pe-ra vestra bona

ut vide- ant

-------- .-.-- -._....--_---~;---0----.-+-_i--i


et glo-ri-fi-cent Patrem ve- strum, qui in

183

AD LITURGIAM VERBI
- - - - - - ...... _ . -

t-=--Q- - ~

- - .=-o--

-=-=====-----~~- -----___

cre-lis est .

'------!--=-_.... . ~ =-h_._._=_______-L~~=-~~~~~~----_-_-_ -._-_-_-_-_----~Verbum Domi-ni. :a,'. Laus

ti-bi, Christe.

504 bis Ad oratlonem universalem

A 1-;--;-___
__ __ ___
._....

Qt---mf---

--

. . . . .-.. . . . . . . . .

.--

--~

-]-

--

-- -.

-=-~u...

exaudi-re dign- ris

---4J

Te ro-gamus,

audi nos.
__. . . . . . ._ -.. . . -.. . . . . . . . .,. . . . . _...

~
~.---!.. .~ m~=te_. _
.-._-_. - !~-- -._.-=-. -==--==_-:
. __. . . ---- -1---+I=

t-" """""""

B . . . a-.:~---~

t a-diuva- re di-gn-ris. ij. Kyri- e, e-l-

- - -. . . . . . . . . ., , .,

I-~--~.--- ~-

~~

____

---------

.................................,....

.......

.
1-son.

......

-~--------~

e e.-!_~. . _.------.;

--"""""'--""""""

; -

~~r_____ --.-----

.......... -.-~

.........

0n G

Il

t Dominum o- rmus. W- Christe, audi nos.

D~~~-~~ra~-~~
t Dominum o-rmus

~.

Dominum pre-cmur.

Domine, mi-se-r-re.

W Ex-audi,

Christe.

184

CANTUS IN ORD~~ ~I~~JE

-----. --

+- - . . . . ~ . .-. .. -~.-. .. .. :; . : -. tt - ~
F G-- ... 1:-- ~=~ t~i-~-;----=~~~
=B
....................................................
=.1

----

---""""'"'

t Dominum implo-r-mus.

; ~~---------"""""""
__
_.
=_
.
1-son.

~~~=;=t::~~~~~~

t Dominum deprec-mur.
G

Ky-ri- e,

e-l-

~ Ky-ri~

....

--......................

~ :~~
e,

e- l-

- -.. . . _._. . . . ____

~~_
_---~--.
...

-....................................................-

. . . . -- -=--H

G--- . .
:- - . . . . . . . ~.............. .
G a- - . . . . . a-..-

~-"; m~ -~~

= = = _- _ - - =- - -= ~- ~~~----_-_-_-_--.~~--~-~--,

-_-_-_-_-_-_
........

. . -_
. _. .

__ .... _ _ _ _

:~ " -

i-son.

~~-~ ~ -~
~
.H.'=. =: : = - =- _ -~ -_ _ ~
t
. . . _ . __
.....

adiuva- re dign-ris.

~.

Prresta, re. . trne

omni-po-tens De- us.

IV. AD PRECEM EUCHARISTICAM


Ante pnefationem

505

A. Tonus simplex

I- .---~---.-~----H-.-. -- .--..-H=~I=--=--=---=--=--. _
~=
-~---. . -..--.. D6minus vobiscum. :ij'. Et cum spi-ri- tu tu- o.

i-----.--. -f!_. -.-.---.-:--~=--.::.-::.-_.


---

---~Ll

---11.

==---=--=--_-_-b-;_-_-._~=~-_=-_--=--~--_-_==~--~-

-r-

___...

"Yf. Sursum corda. n' Habmus ad D6minum.


-

;-----. - -

I- ._.--
-

~.
-~----~
_!!!___
~~--~~-~ _,_

}"". Gra-ti- as agamus Domino De-o nostro. :ij'. Dignum et iustum est.

185

AD PRECEM EUCHARISTICAM

B. Tonus sollemnis

506

C--.-

.- . -H

~::::~-----.--;~~

TT_!-~.

Dominus vobis-cum.

ll1

--~_-_-------=

=--ff

r---

~-.-=:._-.-. . . . -: -.. . . .

__ . _._ . . .

Et cum spi-ri-tu tu- o.

1==;1--=~-----=~ ~-t-_.- _--~-=""""..__


-_
y.

Sursum corda. ll/. Habmus ad Dominum.

-=-

G--

'

----;-~

~~ 1-~-I,!
y. Gra-ti- as agamus

- __. . ._. -

~i~-;

__----=:-=:

---=~=~--;---.-.

-H=a@

-~-~--~n:~

Domi-no De- o nostro. 'El Dignum et iustum est.

Hic tonus B retineri potest cum prrefationis tono tam sollemni quam
simplici.
Specimen toni prrefationis invenitur in Missali Romano, pp. 914-916.
Pro cantu Precum eucharisticarum, vide Missale Romanum, pp. 917926.
507 Post consecrationem

;--. =--- . . . .-,___;t_1 _____._.__._._. '


;-. ---.
t---------1--.
.
------. . .

;-=.-.--~ ~-=E-=-f! ~ ~-1---~----__. . . .

Mystri- um fide- i. ve[ Myst-ri- um fi-

de- i.

--------- -I

-_

Jl.'. Mortem tu- am annunti- amus, Domine, et tu- am resurrecti- 6-nem

-~--- .

.---,. -----..
...

~
~

--- ~

.....

-------

confi-tmu r, do-nec v-ni- as.

Ad doxologlam
A. Tonus simplex

508

;___

--.

a---11

Per 1psum, et curo

___.--q. J
.
ipso,

et

.
1n

ipso, est ti.. bi De- o Patri

omn1po..

186

CANTUS IN ORDINE
--

f--

I
tnti,

--------

,.

-~--------

1_.__._._.__._._.

I .---. -~

-r---=;=Fl

I--

uni- ta-te Spi-ri-tus Sancti,

lll

MISS~

omn1s honor et gl6-ri- a per

J--__ - -_--- ==-=

~- ~

omni- a srecu-la srecu-16-rum. :ij'. Amen.

B. Tonus sollemnis

509

I-------------------------------==--~------~
.. ---~-----+----------------------..
~-=-~- +--..
----------------~
---
Per i psun1, et cum ipso, et in

'

ipso, est ti-bi De- o Patri

I. .

omn1po-

G--_'.:_-;-_-;:-. -~ :_:__~ ~-~ :--1=!!_.!_. _...;. -~==-:.~::J


-----~
------~

tnti,

in uni- ta-te Spi-ri-tus Sancti,


- - - - """""'-'""-"""'"'''""''''''''-'-'''

,,,,,,,,, ..

--.-----

..

-,-.---~"""'"''

srecu-la srecu-16-rum.

--

omn1s ho-nor et glo-ri- a per

;___.=;=i!---=i!-=t!=i!__J_~ ~~-=
omni-

..

!"""!

_._,,,,,,,."'"""""'''~ -

'-""'

""'W

"W'-- -

!j__---- . ~- - . -=:-.=:-=-

:W. Amen.

Hic tonus B semper retineri potest.


V. AD RITUS COMMUNIONIS

Toni Orationls domlniae


510

I-

+-

--------

r-1

------ --Il-..!--.!_!
+-----!!!~-~~-!!!_!_~---~~+-i
-
Prcecptis salu- ta-ribus moni- ti, et di-vina

G
-=-ti

insti-tu- ti- one forma-ti,

~-- ~-=--=-==-=--_-=--==--- --- --- :~=t=-------- ~- -- ~ -----

audmus di-ce-re :
~

t---- - - - - - -

i : - - - . - ----

-E----4

--1--- :l -- -~ ~

,__

!
-~!-_- ...
,___
Pa-ter noster, qui es in cre-lis: sancti- fic- tur nomen tu- um; adv-

---------~--
_!

187

AD RITUS COMMUNIONIS

-------

--------

-----

;-...-..
----

.. .

+---

-~-r-!-=:;:L,._,;::~J -~ ; -.

ni- at regnum tu- um;

I--~--

----------

fi- at vo-luntas tu-a, sic-ut in ere-lo,

; -~=-~-

.-~

.-- ---==}

........

---

..

-- .

!_. ----~-----r~--~
!_.
r.

-------

.......................................

in

--. ~

Il-------.---=-

.---------~-:.....e----.
-------terra. Panem nostrum co-tidi- anum da no bis h6di- e;

et

--

et dim.itte

"-------- . _!_~;_~==+=t__~

---=____:. __

nobis dbi-ta nostra, sic-ut et nos di111it-tin1us dcbi-to-ribus nostris;

.--r-= I '!'_-----=- ;--;---.--~ t

1 ---.------~------

-.--

et ne nos inducas in tenta-ti- 6-nem; sed libe-ra nos a ma- lo.

Libera nos, ut infra n. 513.

.~-=------------------~-=---------.....,..._------~=

511

--

"

- - ---

Prrecptis sa-Iuta- ribus m6ni- ti, et divina

---

insti-tu-ti- ne forma- ti,

z~-._-=_~-
--~ __._.__g_f ----=--=----_-_--:__-____._.-._. . ._. -~--=~==--~~~~~~-~---.
-_-=
..

---

audmus dice-re:

+-~}
1~ ~
---------,------------------------.--. ---1
Pa-t~r noster, qui es in ere- lis: sancti- fic-tur nomen tu- um; ad-

.-

~--~_.-.-_.-.---.-. --i~--:---.---_""'_-!----. ~+~.---_-._-_-_.~. ----.---.-_-.---~---j

vni- at regnum tu- um;

fi- at voluntas tu-a, sic-ut in ere-lo, et in

. -l-------___.__:..;.,-11____~'-}---l-.:~~"".'.".~-. .-:~~.":'.!"'-~~~=--=--.-J.
.
ter-ra. Panem nostrum co-tidi- anum da nobis h6di- e;

et dimitte

188
..................-.........

CANTUS IN ORDINE MISS..E

.................-

....

..............

_ ._ - - - - - - ..

...-B

[=-~-~------~~-. ;~~~;-

nobis dbi- ta nostra, sic-ut et nos dimittimus debi-t6- ribus nostris;

e_._-~-~-- __._:~.-.----.!~~=;E~

-=----=---:i
-1

et ne nos inducas

in tenta-ti- 6- nem; sed libe-ra nos a ma-lo.

Libera nos, ut infra n. 513.

512

~-.-.-.-----------

__

.. -.. ~.~------ ...


...

- -. -- - - - - -.. - ...

...

.........................

...................

- - - - - - - - - - ---

-----

Prrecptis sa-luta- ribus moni- ti, et di-vina insti-tu-ti- 6ne forma- ti,
- - - - - - - - - - - . - _ - _.___ ___
..................... __
...............

.........

........

........................

t.--.--~----_______-~_ .-..-~----

............................

~---

---.- -j

audmus dice- re:

. -.. . . . .--~:~_-- .--~--.-==.--~----l---~

=~=-==- ===~=-~--

-.. --.--~~~=---=~-=.~=--.~"""-~~=

~=~ --=~----- ~-~==t=

Pa-ter noster, qui es in C(e-lis: sancti- fic- tur nomcn tu- um; ad---t---- . . . . __. - - -

.
.
.
.
.
--.

I---. -~--=-..
- --;-:t
v-ni- at regnum tu- um;

.-t

-
~.

ter- ra.

--------

. . _ 4

-----------=--~
- -

fi- at vo-luntas tu-a, sic-ut in ere-lo, et in

---=- ~

Panem nostrum coti-di- anum da no bis h6-di- e;

.-

et dimit-

-----+---------

; ~ - _._._____._t_----=-=.-~---.------------------=--_-_--~----ti
te nobis dbi-ta nostra, sic-ut et nos dimittimus debi-t6-ribus no-

i=; ~

.
indu-cas in tentati- 6nem; sed libera nos a ma- lo.

- -~


...

stris; et ne nos

___

AD RITUS COMMUNIONIS

---

_ _

........ ............. ............

189

..

513 Tonus embolisml

I .

. .-.--.--.--.--.---,- -.--.-. .

~---------~---------~----~-------------=----

.~

-----

Libe-ra nos, quresumus, Domine, ab omnibus ma-lis, da propf- ti- us

------~.~.,,,.---1 ~~=--=-.--:::-.:-=.-.-.--.-.--.-.--.---.---:..~-__ --1==----.- f--~

--=---1--111.-....

...--i. -....

pacem in di- bus nostris,

ut, ope mi-se-ri-c6rdi- re tu- re adiuti,


------

----.

. -~

-11--f'

et ab omni perturbati- one se-

a peccato s1mus semper libe-ri

-_

r-:-:-r-.--.-.--.---.-.--.~------~~:-+-- --.=~-. -.~.---..__--.-.-.--------- - - -

cu-ri:

et

-. ~

exspectantes be- a-tam spem et advntum Salva-t6-ris nostri

-----.. -. ~ ~

-------

.......

;_-

Iesu Chri- sti .

. . . . . . . -------------

r-----

----------.~-;----------..----.___.---4- -~

. .

~-.--=

Ii' Qui- a tu- urn est regnum, et po-tstas, et gl6-ri- a in srecu-la.


514 Ad pacem

---..----""--"'"""
------+
~~--~ ~-_
-..__-;._..--~--_-.-------- ....._..___-_-_----~------.......--~
-------------- -------

. _-._

... .

.. ..

Domine Iesu Christe, qui dixi-sti Aposto- lis tu- is: Pacem re-Unquo

.----

L.-. -.-.-_-_-_-..;-----::~;.;::.:-.;:-.
.
-1 .- -
---~-----~--~---

-- .

------~--------

vobis, pacem me- am do vobis: ne respi-ci- as peccata nostra, sed fi-

--+~-~

i
--a

- --- ------ ----- ---- -- ----

--f--l-----..m-111--~-~

dem Eccl-si- re tu- ce; e- amque secundum volunta-tem tu-am pac1-

190

CANTUS IN ORDINE

MISS~

L---------~~-;.---b-........._----------1---......,----_-_-t~:----i
fica-re

et co- aduna-re dign-ris. Qui vi vis et regnas in srecu-la

=:--..-d_d . t~-.--------~-~---=--- -----~~


--rr----

---

srecu- 16-rum R. Amen.

515

;-=-==_.~~ --~ =~~ --~--- ~~:_.;--~ -~~_:. Il---~


Pax D6mi-ni sit semper vobis-cum.

~-

Et cum spi- ri-tu tu- o.

516

------~ -~- - -. . . --~ -=b_.~.- ------ - - - -

-~

--

()ffne vobis

n-

_ _;_. -

-----

-~

----------------

.,.,

"=<=""""''''''''~

----------

pa- n-rn.

VI. AD RITUS CONCLUSIONIS

Ad benedictionem simplicem

517

A
. - -

------- - - - - - - ,

_.

--

-~---

.. -------.

--. --~
--- --

...

- - - - - -----

--~------

--- - - -+________
-D6minus vo biscum. R. Et cum spi-ri-tu tu- o.
.

--- - ----i

- - - - - - - - - -

'--- - -

-~

---~-----.---~-------------

~--------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~---

Bene-dicat vos omnipo-tens De- us, Pater, et Fi-l- us,

; --=---~-~:=~------=------~-:-~. ___________

Sanctus. Ili. Amen.

'

-------------------------

-----

---------------- ,.,.,

..

et Spi-ri-tus

__

---~"-----

AD RITUS CONCLUSIONIS

-- .....................

191

--------

518

--.----11~--=--i-- -. ~ P~--====-.-.-.--=;-~;~_._.l_I-_.-!---~~
--

r -- - - . -

------

!l

D6minus vobiscum. W Et cum spi .. ri-tu tu- o.

...,,,,,,,,_._._.

__________

----------

-~------

Benc-dicat vos omni-potens De- us, Pa- ter, et Fi- li- us, et Spi-ri- tus

8
i----~~=~-1 ---~

-H-----------------
_; __ o_-.===-=--=----_-_-_--_-_-_-_-:.-====__------- _______ --- -

sanctus. R. Amen.

Ad benedictionem sollemnem et orationes super populum


(Missale Romanum, pp. 495-506 et 507-511)
A

519

--11

-------~---11---

'

-v

-.---

Dominus vobiscum.

"

Et cum spi-ri-tu tu- o.

;---~-=--------~~~-.~-..:_._.______ -~

.i-----------------
Inclina-te vos
.................

..........................

----

--- -~-a----L-1-1--==~:=tJ_ ______

=--~~r 1._-_-=_-=_-_.---_.-... . . . . . . . . . . . . . . . .
I

..._--_

---_=.-=._--:..._-_--_----~

ad bene-dicti- 6ncm.
---

--~

-----I

.........- - - - -

a I

-------------
Di- es et actus vestros in su-a pace disp6nat, preces hic et ubique

--

; -~~~~+~~--.=;=--~-~~~-~-----~--E

..

exaudi- at,
~---

et ad vi-tam retmam fe-li-ci-ter vos perdu- cat .

- - - - - - ............-----------

------~,--------- -

~-

- - - ----~--------
---------

---------------------~~~

----------'----------------------- ----~--

~.Amen.

192

;..

CANTUS IN ORDINE

-.-

.. .

----------~-------------

-~--

.----+---

-~-----~- =~

..,.._,

--:~~i

---~-------------

Bene-dicat vos omnJ..po..tens l)e- us, Pa-ter, et Fi- li- us,

'-'- -E_:::-=~--f.
---

MISS~

et Spi-ri-tus

---=-.. . _. _ .-

----- - - - - - -

--..

. , _. ___l_! _ _ . _. , . - -.. '--~


. --,.--------~- - - - - - - -

Sanctus. R. An1cn.

.'-----=- . .

520

--

---. -. ----~1.,,,.-

--------~ . -..--"-~--

i1 ..-..
- ...

_ _ _:..J

. .

_________

. -..___. __._

,....,_ ,_,,_.

,....~---------

..

-.--.---~i---=
-~. ---~----- - ...........

.....

.. . . . .,.. ,,..

.._.,,.~

ft--

D6minus vobiscum R. Et cum spi-ri-tu tu- o.

Inclina-te vos ad bene-dicti- 6nem.

G--- ------------~-~

--11--111---- ---------

o .--.-----------

------~....

--------

Di- es et actus vestros in su- a pace dispo- nat, preces hic et ub1-

,
G
-
---
. ~
---- .~-~-~-----------:::_-:~---_--___:_-_-_::___--.. -_-e--=tt=_i
,

que exaudi" at, et ad vitam retmam fe-li-ci-ter vos perdU.-

G-.----.

cat.

_-----=-====-=-=====- __________-.---~~

_--..-=--=~~-~_-_--.-_. -.. -._-.

i1

Li

et inc6-lumes pro-tegat.

s==~=-==---.~~-~-----=------..~ . --~-=-------=
!f.'. Amen.

~-ti

--------------------------- . . . . . 11-11-------. . ~
I

----~

lt--ll

Bene-dicat vos omnipo-tens De- us, Pa-ter, et Fi- li- us,

et Spi-ri- tus

__

AD
RITUS CONCLUSIONIS
- - - -. - .
.....

e-------,...,

...................

-..........

193

--

-............

. --~-------------

---r-i-------

--~~=-_::_._.~--=-~--=-~--.--j

-----_____ -----~~- ====

Sanctus. R. Amen.

Ad benedictlonem eplscopalem
A

521

I ..

1--~1-,_~---~~--===~------1----Er---~
------- --- - - - - - ------

. . . . . -H--------------------t+--

-------- -

Dominus vobiscum. R. Et cum spi-ri-tu tu- o.

. . ----li ---------
---
------~~-----------

~=-------=---Il---~---

y. Sit nomen D6mi-ni benedictum.

:ij/. Ex hoc nunc et usque in sre-

G--t.
---- - . - . . . . -------.. . . . . -----... .
---------"-- - - - -- ..
-----------cu-lum. -y,r. Adiut6-ri- um nostrum in nomine D6mi-ni.

I--------.. . .
.-----1------..

~-

Qui fe-cit

-J

. ------

-----

----------

cre-lum et terram.
~

=~~~==~-~--- ---------=~-----tl~r--------~~---_

_.___.__Il-I
J

------------------------------------Bene-dicat vos omnipo-tens De- us, Pa-ter, et Fi- li- us, et Spi- ri-tus

------- - - -----------Sanctus. :ij'. Amen.

522

i---

B
.

=~-----.-=~g

'

,_--11
_ _ _ _--__
._._.

-.~-tF.:~-~------.===.

D6minus vobis-cum. R. Et cum spi- ri- tu tu- o.

194

CANTUS IN ORDINE

C_...__________ ~.-------~=H=.- -~----

==----. ~.. .

-~.

.~:~=te=

y. Sit nomen Domi-ni benedictum.

y. Adiuto-ri- um

cu-lum.

. --:=-~ .....-~

MISS~

.--.-~--;=~
-.-.. . . . .

~- ~~=:==-

:ij/. Ex hoc nunc et usque

in

sre-

nostrum in nomine Dmi-ni. I. Qui fe-cit

. -. . ___-_. -

G:;=;-=~I_ ,~---==:= ~=---- ~~:-. _- _- =_ -~ -:-

. _=-_=---.. . . .-. .--._.--

cre-lum et terram.

-11-----11-...

---- ---

--11-11----9

I -------~- -+-_. __ .,____--~


-

------~--

Benedi-cat vos omnipo-tens De- us, Pa-ter, et Fi-li- us,

et Spi-ri- tus

Sanctus. E}. Amen.

523 Ad dimittendum populum

---.~_-_r-_._~----.
.
.
.
.
.
.
_
~--~~~~~---:=tj
Il-'.

I-te, mis-sa est.


De- o gra- ti- as.

524 Dominica Resurrectionis, infra octavam Paschre necnon dominica


Pentecostes

L_ .-.~.-.---.--.,_. ~ Jl~
-

fii

~-----

r--r;

-----------~-~-------. . . _'J _ _ _ _ _ __

I- te, missa est, alle-16-ia,

ll/. De- o gra-ti- as, alle-lu-ia,

allealle

16- ia.
lu- ia.

APPENDIX
LITANI~

SANCTORUM

525

LITANIE SANCTORUM
IN SOLLEMNIBUS SUPPLICATIONIBUS ADHIBENDlE .

Quoties in singulis partibus plures fonnulre proponuntur litteris A et B


distinctre, una vel alia ad libitum seligi potest. In elencho Sanctorum
aliqua nomina suis locis inseri possunt (ex. gr. Patronorum, Titularis
ecclesire, Fundatorum, etc.). Item supplicationibus pro variis necessitatibus aliqure invocationes addi possunt, rerum et locorum adiunctis accommodatre. Cognomina et cognomenta (v. g. Hungarire) Sanctorum, inter
parentheses posita, opportune omittuntur, quando litanire lingua Latina
canuntur.

I
SUPPLICATIO AD DEUM

i-- .

~~*----

... ...

---==r:

=-1+=

---~~.-~
~=-- ~...
-~_:jr: -a . - - ~lt=
Kyri- e, e.. l-i-son. ij. Christe, e-l- i-son. ij. Kyri- e, e-l- i-son. iJ.

Vel

.----

L------- - -~--~d,__________
Pa.. ter de ccc- lis
Fi- li Re- dmptor mundi
Spi- ri- tus Sane-te
Sancta Trinitas, unus

De- us
De- us
De- us
De- us

R.
R.
B.
B.

--:;:;+
~.::tt:

Mi-se-r-re
Mi-se-r-re
Mi-se-r-re
l\fi-se-r-re

nobis
nobis
nobis
nobis

II
lNVOCATIO SANCTORU.M

Sancta Ma-ri-

n' Ora pro nobis

Sancta Dei Gnetrix


Sancta Virgo virginum
Sancti Michael, Gabriel et Raphael
Omnes sancti Angeli

R. Ora-te pro no bis.


ora
ora
orate
orate

pro nobis
pro nobis
pro nobis
pro nobis

198

LITANIA! SANCTORUM

Patriarchre et prophette
Sancte
Sancte
Sancte
Sancte
Sancte
Omnes

Abraham
M6yses
Elia
Ioannes Baptista
Ioseph
sancti patriarchre et prophtre

ora
ora
ora
ora
ora
orate

pro
pro
pro
pro
pro
pro

nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis

orate
ora
orate
ora
ora
orate
ora
ora
ora
ora
orate

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis

ora
ora
ora
ora
ora
ora
ora
ora
ora
orate
ora
orate
ora
ora
orate
ora
ora
orate

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis

Apostoli et discipuli
Sancti Petre et Paule
Sancte Andra
Sancti Ioannes et Iac6be
Sancte Thoma
Sancte Matthree
Omnes sancti Apostoli
Sancte Luca
Sancte Marce
Sancte Barnaba
Sancta Maria Magdalna
Omnes sancti discipuli Domini

Martyres
Sancte Stphane
Sancte Ignati (Antiochne)
Sancte Polycarpe
Sancte Iustine
Sancte Laurnti
Sancte Cypriane
Sane te Bonifati
Sancte Stanislae
Sancte Thoma (Becket)
Sancti Ioannes (Fisher) et Thoma (More)
Sancte Paule (Miki)
Sancti Ioannes (de Brbeuf) et Isaac (Jogues)
Sancte Petre ( Chanel}
Sancte Carole (Lwanga)
Sanctre Perptua et Felicitas
Sancta Agnes
Sancta Maria (Go retti)
Omnes sancti martyres

LITANI.IE SANCTORUM (N.

525)

199

Episcopi et doctores
Sancti Leo et Greg6ri
Sancte Ambr6si
Sancte Hier6nyme
Sancte Augustine
Sancte Athanasi
Sancti Basili et Greg6ri (Nazianzne)
Sancte loannes Chrys6stome
Sancte Martine
Sancte Patrici
Sancti Cyrille et Meth6di
Sancte Carole (Borromeo)
Sancte Francisce (de Sales)
Sancte Pie (Decime)

orate
ora
ora
ora
ora
orate
ora
ora
ora
orate
ora
ora
ora

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pi:o
pro
pro
pro
pro
pro
pro

nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis

ora
ora
ora
orate
ora
ora
ora
ora
ora
ora
ora
ora
ora

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis

ora pro
ora pro
ora pro
orate pro

nobis
nobis
nobis
nobis

Presbyteri et religiosi
Sancte Ant6ni
Sancte Benedicte
Sancte Bemarde
Sancti Francisce et Dominice
Sancte Thoma (de Aquino)
Sancte lgnati (de Loyola)
Sancte Francisce (Xavier)
Sancte Vincnti (de Paul)
Sancte Ioannes Maria (Vianney)
Sancte Ioannes (Bosco)
Sancta Catharfna ( Senensis)
Sancta Tersia (a Iesu)
Sancta Rosa (de Lima)

Laici
Sancte
Sancta
Sancta
Omnes

Ludovice
Monica
Elisabeth (Hungarire)
Sancti et Sanctre Dei

200

LITANIA! SANCTORUM

III
l~VOCATIO AD CHRISTUJ\.f

i-:;=~~=-=-~-~~---IC--=~~-=-----~------------

"------------

- - - - - - - - .. - _ _L;

Propi- ti- us e-

____.

-- --.__

.~--- ~--

:~~--~=~----

~-------------------------~---""-------111! --'--

R. Li-bera nos, Domi-ne.

sto

Ab omni malo
Ab omni peccato
Ab insidiis diaboli
Ab ira et odio et omni mala voluntate
A morte perptua
Per incarnationem tuam
Per nativitatem tuam
Per baptismum et sanctum ieiunium tuum
Per crucem et passi6nem tuam
Per mortem et sepulturam tuam
Per sanctam resurrecti6nem tuam
Per admirabilem ascensi6nem tuam
Per effusionem Spiritus Sancti
Per glori6sum advntum tuum

libera
libera
libera
libera
libera
libera
libera
libera
libera
libera
libera
Jibera
libera
libera

nos,
nos,
nos,
nos,
nos,
nos,
nos,
nos,
nos,
nos,
nos,
nos,
nos,
nos,

Domine
Domine
Domine
Domine
Domine
Domine
Domine
Domine
Domine
Domine
Domine
Domine
Domine
Domine

Vel

;__._._._________~=-~----~=--
=
_

_
_

---~-==---~-~---.-.---.----- ~
.
Christ~.

Qui
Qui
Qui
Qui
Qui
Qui
Qui
Qui
Qui

Fi-li De- i vi-

Vt

in hunc mundum venisti


in croce pependisti
mortem propter nos accepisti
in sepulcro iacuisti
a m6rtuis resurrexisti
in crelos ascendisti
Spiritum Sanctum in Apostolos misisti
sedes ad dxteram Patris
venttirus es iudicare vivos et m6rtuos

R. Mi-se-r-re nobis .
m1serre
miserre
miserre
rniserre
miserre
miserre
miserre
m1serre
miserre

nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis
nobis

LITA~~JE SANCTORUM (N.


-

...........

--

201

525)

~-- -------~

IV
SUPPLICATIO PRO VARIIS NECESSITATIBUS

.--~--

.-a-

I---~
a
---- ""
- - - ........... _

...

A
-;1--

.,"~
------i-'!---

~M-

-"
.... .'.'.W

- - - - "

-----.----

- - - - --~~-.'.',nn.'.'

oNM"---

---,

- -n-.

- -

--~-

R. Te rogamus, audi nos.

Ut nobis par- cas


Ut ad veram pc.enitntiam
nos perducere dignris
Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio
confortare et conservare dignris
Ut omnibus benefactoribus nostris t
sempi tma bona retribuas
U t f ructus terne t
dare et conservare dignris

Vel

----rr-

---------

--------

'
audi nos
te rogamus,

re rogamus, audi nos


te rogamus, audi nos
,

te rogamus, au.:li nos

Ut nobis indulgeas
Ut mentes nostras t
ad crelstia desidria rigas
Ut animas nostras, t fratrum, propinquorum
et benefactorum nostro rum t
ab retrna damnatione eripias
Ut omnibus fidlibus defunctis t
rquiem retrnam donare dignris
Ut mundum a peste, fame et bello
servare dignris
U t cunctis p6pulis t
pacem et veram concordiam donare dignris

te

rogamus, audi nos

te rogamus, audi nos


te rogamus, audi nos
t

rogamus, audi nos

te rogamus, audi nos


te rogamus, audi nos

Precationes sequentes semper cantantur:


Ut Ecclsiam tuam sane tam t
rgere et conservare dignris
Ut domnum apostolicum
et omnes ecclesiasticos ordines t
in sancta religione conservare dignris
Ut omnibus in Christum credntibus t
unitatem largiri dignris
U t omnes h6mincs t
ad Evanglii lumen perducere dignris

te rogamus, audi nos


te rogamus, audi nos

te rogamus, audi nos


te

rogamus, audi nos

202

LITANl.IE SANCTORUM

V
CONCLUSIO

;~-

. ~-=;--=~1--a-.~~~=Pr----------. ___

---~----.

-n

. . . .~-------. . . . r__
- . ._. . . ._
. . . . . .=~----=----

---

Christe, audi nos. ij. Christe, exaudi nos. ZJ.


B

Vel

--R
--.---.
.

.
.
.
.
,_-_. . --- ~=--=-~ -----~----'!---- . . -t:-b-.-.. .---~--..
. . . . -- ~---h----+1. . -...........---t-- -- . . -.....

. . . . . -.

-------"'---"--"-- ~- . . .-_______n .
Agnus De- i,

..n--.1.

-~--_,_,,,

. ~,-~-r~~

qui tollis pecca-ta mundi. R. Mi-ser-re no-bis. iij.

1~4~ -F5-=:~~~:~~~~~~;-~ ~
Christe, audi nos. ij. Christe, exaudi nos. ij. Ky-ri- e,

e-l- i- son.

-.

~~~-~~~~~;~!~:~-:-~~ ~ :=~ -~--==~- _;:_-~~


Christe, e- l- i-son. Ky-ri- e, e- l- i-son.

Ora ti o
Deus, refugium nostrum et virtus, adsto piis Ecclsire ture prcibus,
auctor ipse pietatis, et prresta, ut, quod fidliter ptimus, efficaciter
consequamur. Per Christum D6minum nostrum.
Vel
Deus, qui nos c6nsp1c1s ex nostra infirmitate deficere, ad am6rem
tui n6minis nos miseric6rditer per Sanctorum tu6rum exrnpla
restaura. Per Christum Dominum nostrum.

INDICES

Numeri in indicibus positi ad numeros referunt, n1s1 aliter notatur.

INDEX ALPHABETICUS CANTUUM


Asterisco signantur cantus qui nunc vigere incipiunt, cum melodia e ma
nuscriptis sumpta et in hoc libro notata, ut in primo numero indicatur pro
unoquoque cantu.

INTROITUS
Accipite iucunditatem, 85, 93, 188, 337, 377, 389.
Ad te levavi, 1.
Adiutor, 483.
Adorate Deum, 100, 387.
Aqua sapientire, 80.
Audivit Dominus, 32, 349, 372.
Benedicite Dominum, 280, 283, 387.
Benedicta sit, 132, 380.
Cantate Domino, 88.
Caritas Dei, 96, 132, 190, 203, 352, 360, 386.
Christo confixus sum croci, 461.
Cibavit eos, 133, 382.
Circumdederunt me, 61, 368.
Clamaverunt iusti, 208, 273, 295, 339.
Cogitationes Cordis eius, 134, 385.
Cognovi, 173, 227, 237, 265, 291, 309, 311, 324, 349.
Confessio, 251.
Da pacem, 121, 367.
De necessitatibus meis, 39, 371, 394.
De ventre matris mere, 220.
Dedit illi Deus, 404.
Deus, dum egredereris, 94, 351.
Deus, in adiutorium, 45, 115.
Deus in loco sancto suo, 18, 114, 304, 334, 354, 357, 360, 363, 369.
Deus, in nomine tuo, 60.
Deus lsrael, 484.
Dicit Dominus: Ego, 130, 368, 374.
Dicit Dominus Petro, 223.
Dicit Dominus: Sermones mei, 315, 334, 469.
Dignus est Agnus, 1~i;, 384.
Dilexisti, 29, 74, 154, 163, 190, 202, 240, 252, 261, 290, 310, 325, 343.
Dispersit, 156, 162, 177, 227, 232, 251, 264, 302, 328, 346.
Domine, in tua misericordia, 104.
Domine, ne longe facias, 68.
Domine, refugium, 36, 354.
Dominus dixit, 1S.
Dominus fortitudo plebis sure, 109, 353, 357, 358.

206

INDEX CANTUUM

Dominus illuminatio mea 1 (6), 107.


Dominus secus mare, 100 (A, B), 317, 353, 362.
Dum clamarem, 31, 112.
Dum medium silentium, 22.
Dum sanctificatus fuero, 48, 96, l 17 (I I, 5 ), 350, 352, 356, 363, 386.
Ecce advenit, 25, 157.
Ecce Deus adiuvat me, 113.
Ecce oculi Domini, 192, 195, 196, 337, 394.
Eduxit Dominus, 84, 351.
Eduxit eos, 83.
Effusum est in terra, 405.
Ego autem cum iustitia, 46, 112, 296, 394, 395.
Ego autem in Domino gaudebo, 462.
Ego autem in Domino speravi, 56, 282, 297, 349, 377.
Ego autem sicut oliva, 288, 336, 345.
Ego clamavi, 50, 126, 373.
Esto mihi, 103, 374.
Etenim sederunt principes, 329.
Ex ore infantium, 331.
Exaudi, Deus, orationem meam, 58, 375.
Exaudi, Domine ... adiutor, 108, 379.
Exaudi, Domine ... tibi dixit, 92, 356, 394.
Exaudi nos, Domine, 33.
Exaudivit, 91.
Exclamaverunt, 194.
Exspecta Dominum, 64, 356, 370.
Exsultate Deo, 114 (I, 6 ), 369.
Exsultet gaudio, 397.
Exsurge, Doroine, 54.
Exsurge, quare obdormis, 43, 365, 376.
Extuli electum, 445.
Fac mecum, Domine, 53.
Facies unctionis oleum, 397.
Factus est Dominus, 105.
Gaudeamus ... Agatha!, 160.
Gaudeamus ... Marire ... Assumptione, 255.
* Gaudeamus ... Marire ... festivitate, 205, 269.
Gaudeamus ... Sanctorum omnium, 300.
Gaudens gaudebo, 322.
Gaudete in Domino, 3.
Hodie scietis, 14.
Illuxerunt, 441.
In Deo laudabo, 49.
In excelso throno, 98.

INTROITUS

207

In medio Ecclesice, 193, 221, 266, 270, 281, 305, 321, 330, 342, 434, 438, 452.
In nomine Domini, 73, 123 (A).
In nomine Iesu, 242, 383.
In sermonibus Domini, 457.
In virtute tua ... iustus, 340.
* In virtute tua ... rex, 231, 256, 263, 279, 348.
In voluntate tua, 124.
Inclina Domine, 118.
Intret oratio mea, 47, 129, 394.
Introduxit vos, 79.
Invocabit me, 34.
lubilate Deo, 86.
ludica, Domine, 71.
ludica me, Deus, 62.
Iudicant sancti, 299, 336, 393.
Iuravit Dominus, 478.
Iusti decantaverunt, 407.
Iusti epulentur, 161, 171, 339, 344.
lustus es, Domine, 120.
Iustus ut palma, 146, 176, 179, 212, 278, 344.

Lretabitur iustus, 150, 196, 340, 344.


Lretare lerusalem, 55.
Lretetur cor, 59, 101, 127, 345, 356.
Laudate, pueri, 347.
Lex Domini, 40, 167, 185, 235, 243, 274, 327, 342.
Lex veritatis, 430.
Libera tor meus, 65.
Loquebar, 207, 210, 267, 314, 316, 318, 332, 349.
Loquetur Dominus pacem, 131, 222, 339, 344, 363.
Lux fulgebit, 16, 21.
Maiorem hac dilectionem, 433.
Me exspectaverunt, 149, 229, 343, 349.
Meditatio cordis mei, 51, 145, 180, 200, 206, 216, 233, 258, 308, 319, 342.
* Memento nostri, 6, 9.
Mihi autem absit ... Ps. 131: Memento, 460.
Mihi autem absit ... Ps. 141: Voce mea, 455.
Mihi autem nimis, 197, 213, 226, 238, 262, 294, 336, 389, 463, 470.
Minuisti eum, 428.
Miseratio hominis, 475.
Miserere ... ad te, 119.
Miserere ... conculcavit, 63.
Miserere ... tribulor, 67.
Misereris omnium, 30. 128 (C), 378.
Misericordia Domini, 87.
Multre tribulationes, 218, 339.

208

INDEX CANTUUM

Narraverunt mihi, 424.


Ne derelinquas me, 44, 128.
Ne timeas, 1O, 219.
Nos autem gloriari, 72, 75, 271, 284, 293, 381.
Nunc scio vere, 224.
Oculi mei, 48.
Omnes gentes, 110, 364.
Omnia quae fecisti, 66, 123.
Omnis terra, 99, 364, 382.
Os iusti, 144, 170, 172, 181, 182, 199, 203. 214, 215, 228, 230, 245, 249, 250,
257 I 276, 285, 326, 342, 344, 347, 400, 432, 443, 447.
Populus Sian, 2.
Probasti, Domine, 209, 225, 253 bis. 340.
Prope es tu, 4, 7.
Protector noster, 117, 334, 353, 355, 357.
Protexisti me, 183, 184, 186, 187, 198, 213, 337.
Puer natus est, 17.
Quasi modo, 85.
Redemisti nos, 480.
Redime me, 42.
Reminiscere, 37, 41, 368.
Repleatur os meum, 95, 345.
Requiem reternam, 394.
Respice, Domine, 116, 365, 366, 373.
Respice in me, 106, 378.
Resurrexi, 78.
Rorate ... Ps. 84: Benedixisti, 335, 386 bis.
Rorate ... Ps. 18: Creli enarrant, 3 ( 4 ), 12, 178.
Sacerdotes Dei, 147, 158, 169, 183, 184, 198, 244, 268, 289, 338, 341. 353,
361.
Sacerdotes eius, 153, 241, 307, 338, 341, 361.
Sacerdotes tui, 151, 159, 165, 204, 217, 298, 323, 333. 341.
Salus autem, 148, 195, 253, 275 bis, 339.
Salus populi, 52, 122, 357, 376.
Salve, sancta Parens, 21, 246, 260, 335, 386 bis, 422, 450.
Sancti tui, 208, 209, 337.
Sapien tia reddidi t, 417.
Sapientiam sanctorum, 143, 155, 166, 239, 248, 277, 287, 290, 312, 339,
342, 347.
Scio cui credidi, 152, 353, 391.
Sermo meus, 431.
Si diligis me, 413, 416, 418, 420, 449, 458, 465, 472, 477.
Si iniquitates, 107 (B ), 125, 394.
Sicut oculi servorum, 35, 394.

209

GRADUALIA

Signum magnum, 255.


Sitientes, 57, 115 (A), 175, 351.
Spiritus Domini, 97, 386.
Spiritus ... super me, 440.
Stabant iuxta crucem, 272.
Statuit. 168, 174, 191, 201, 211, 259, 275, 303, 306, 320, 338, 341, 357 bis, 390.
Sub umbra illius, 459.
Suscepimus, 111, 157, 334, 357.

Terribilis est. 334.


Tibi dixit cor meum, 41, 236, 247, 292, 345, 356.
Timete Dominum, 225, 339, 346, 354.
Veni de Libano, 453.
Veni et ostende nobis, 5, 8.
Venite, adoremus, 102, 382.
Venite, benedicti, 81, 189, 337, 346, 356.
Venite, filii, 448.
Verba mea, 38, 394.
Victricem manum, 82.
Vidi civitatem sanctam, 406.
Viri Galilrei, 90.
Vocem iucunditatis, 89, 197, 337, 364.
Vultum tuum, 164, 234, 254, 260, 286, 313, 335, 343, 386 bis.

GRADUALIA
A summo crelo, 5.
Ab occultis meis, SO.
Ad Dominum, 46, 105.
Adiutor in opportunitatibus, 33. 115 (Il, 7).
Adiutor meus, 40.
Adiuvabit eam, 160, 349.
Angelis suis, 34, 111 (I, 2), 283, 374, 387.
Anima nostra, 112 (I, 2), 171, 248, 287, 295, 331, 339, 349.
Annuntiavi iustitiam, 445.
Aqure multre. 459.
Audi, filia, 120 (Il, 4), 236, 255, 314, 335, 343, 386 bis.
Beata gens, 52, 103 (I, 6 ), 105 (I, 5), 109 (I, 2), 116 (C), 118 (li, 7), 119
(II, 4), 120, 121 (Il, 4), 125 (II, 6), 153, 351, 352, 356, 357, 369, 386, 395.
Beatus quicumque, 417.
Beatus vir qui timet, 45, 103 (Il, 6), 106 (I, 2), 108 (I, 4), 128 (Il, 7),
129 (11, 7), 167, 243, 276, 279, 340, 345.
Benedicam Dominum, 107 (I, 2), 115, 129 (I, 3), 377.
Benedicite Dominum, 280.
Benedicta es tu, 164, 322.
Benedicta et venerabilis, 205, 234, 246, 254, 269, 313, 335, 386 bis.
14

210

Benedictus
Benedictus
Benedictus
Bonum est
Bonum est

INDEX CANTUUM

Dominus, 29, 98, 367.


es, Domine, 65, 131, 132, 380.
qui venit, 16.
confidere, 1 (5), 53, 117, 353.
confiteri, 47, 105 (C), 108 (B), 118.

Christus factus est, 70, 76, 123 (A), 271, 381, 384.
Clamaverunt iusti, 60, 127 (C), 208, 253, 277, 339.
Collegerunt, 68.
Communicantes Christi passionibus, 425.
Concupivit rex, 292, 313, 335, 343, 396 bis.
Confiteantur Domino, 475.
Confiteor tibi, 453.
Constitues eos, 224, 238, 262, 299, 336, 389.
Convertere, Domine, 31, 109, 394.
Custodi me, 38, 112.
Deriventur fontes tui, 405.
Deus, exaudi, 54.
Deus, vitam meam, 272.
Diffusa est gratia, 21, 149, 173, 227, 237, 265, 291, 309, 311, 324, 335,
349, 386 bis.
Dilexisti, 29, 325, 343.
Dirigatur, 36, 104 (Il, 7), 122, 129.
Discerne causam meam, 64,
Dispersit, 102 (A), 106 (I, 3 ), 302, 346.
Dolorosa, 451.
Dominabitur, 135.
Domine, Deus virtutum, 8.
Domine, Dominus noster, 98 (I, 3 ), 102 (I, 3 ), 113, 364, 383.
Domine, prrevenisti, 146, 176, 215, 230, 258, 316, 344, 348, 388.
* Domine, refugium, 102 (I, 7), 106 (Il, 3), 120 (C), 122 (II, 5, 7), 124.
Domine, spes mea, 428.
Dulcis et rectus Dominus, 134, 385.

Ecce quam bonum, 125, 166, 345, 356, 357, 366.


Ecce sacerdos, 174, 193, 201, 211, 217, 241, 244, 270, 274, 293, 303, 306,
321, 323, 332, 333, 341.
Ego autem, 72.
Ego dixi: Domine, 104, 162, 288, 328, 346.
Electi mei, 407.
Eripe me, Domine, 62.
Esto mihi, 66, 106 (A), 111.
Ex Sion, 2.
Exaltabo te, 56, 107 (C), 110 (B).
Exaltent eum, 168, 357 bis, 358, 390.
Excita, Domine, 9, 99 (II, 7).
Exiit sermo, 330.

211

GRADUALIA

Exsultabit cor meum, 206.


Exsultabunt, 239, 339, 344, 393.
Exsurge ... et intende, 71.
Exsurge ... fer opem, 57.
Exsurge ... non prrevaleat, 48.
Flores apparuerunt, 406.
Fuit homo, 3 (B), 219.
Gloria et honore, 125 (Il, 7), 158, 169, 183, 184, 198, 340.
Gloriosus Deus, 161, 195, 273, 275 bis, 339.

Hrec dies ...

v.

Benedictus, 83.
y. Confitemini, 78.
y. Dextera 81.
y. Dicant nunc, 80.
v. Dicat nunc, 79.
y. Lapidem, 82.
Hic est qui venit, 480.
Rodie scietis, 14.

lacta cogitatum tuum, 43, 104 (Il, 3), 106, 107 (Il, 3), 373.
In Deo confi.sum est, 398.
In Deo speravit, 49, 114, 121 (I, 2), 375.
In omnem terram, 125 (I, 3), 129 (I, 6), 213, 223, 294, 317, 336.
In sole posuit, 6.
Inflammatum est cor meum, 457.
Inveni David, 74, 99 (Il, 3), 100 (Il, 2), 145, 222, 275, 289, 307, 320, 338,
341, 348.
Ipse habet in vestimento, 446.
luravit Dominus, 99 (I, 2, 4), 100 (I, 4), 147, 268, 315, 341, 353, 361, 382.
Iustorum animre, 209, 225, 312, 339.
Iustus cum ceciderit, 100 (I, 6), 148, 196, 253 bis, 340, 346.
Iustus ut palma, 144, 170, 172, 181, 182, 199, 200, 214, 216, 228, 231, 235,
242, 245, 249, 250, 256, 257, 263, 267, 285, 296, 318, 326, 344.
Lretatus sum, 55, 121, 122 (I, 3), 126 (Il, 7), 128 (Il, 6), 177, 304, 334, 351,
356, 357, 367, 372, 394.
Laudate Dominum, 387.
Liberasti nos, 130, 376.
Locus iste, 334.
Memor fui iudiciorum, 440.
Mihi autem absit gloriari, 461.
Miserere mei, Deus, 30, 99 (Il, 6).
Miserere mihi, Domine, 51, 100 (Il, 6), 375.
Misit Dominus, 99.
Ne avertas, 73.
Nimis honorati sunt, 197, 226, 336.

212

INDEX CANTUUM

Oculi omnium, 75, 114 (B ), 115 (A), 123, 133, 382.


Omnes de Saba venient, 25.
Os iusti, 102 (Il, 4), 151, 155, 179, 185, 207, 212, 22 l, 232, 264, 266, 278,
281, 284, 305, 319, 327, 342, 347, 434.
Ostende nobis, 7, 99 (I, 6), 111 (Il, 5), 112 (8), 113 (II, 3), 116 (A).
Pacifice loquebantur, 67.
* Posuisti, Domine, 150, 260, 340.
Priusquam, 220.
Probasti, Domine, 251.
Prope est Dominus, 12, 119 (Il, 7), 122 (A).
Propitius esto, 42, 107, 123 (I, 6 ), 378.
Propter fratres meos, 430.
Propter veritatem, 286, 335, 386 bis, 442.
Protector noster, 35, 108, 353, 370.
Qui operatus est, 152, 391.
Qui sedes, Domine, 3.
Qui timetis Dominum, 462.
Quis sicut Dominus, 101, 122 (C ).
Requiem reternam, 394.
Respice, Domine, 59, 109 (Il, 7), 116, 365.
Sacerdotes eius, 143, 159, 165, 175. 180, 204, 233, 298, 308, 341, 361.
Salvos fac nos, 479.
Salvum fac populum, 44, 126.
Salvum fac servum tuum, 39, 376, 394.
Sapientia huius mundi, 424.
Sciant gentes, 41, 365.
Sederunt principes, 329.
Si ambulem, 63, 113 (B), 125 (A), 229, 374, 379, 394.
Specie tua, 154, 163, 190, 202, 240, 252, 261, 290, 310, 335, 349.
Speciosus, 22, 247, 386 bis.
Spera in Domino, 404.
Spiritus Domini super me, 478.
Suscepimus, 101 (I, 5), 128, 157, 334, 357.
Tecum principium, 15.
Tenuisti manum, 68.
Testis mihi est Deus, 431.
Tibi, Domine, 61.
Timebunt gentes, 100, 119, 348, 357, 364.
Timete Dominum, 110 (I, 4), 300, 339, 346, 354.
Tollite hostias, 102, 334, 357.
Tallite portas, 4, 178, 386 bis.
Tribulationes, 37, 368, 371.
Tu es, Deus, 103, 115 (I, 6), 297, 368.

VERSUS ALLELUIATICI

- - - -

213

Unam petii ... y. Beati, 397.


Unam petii ... y. Ut videam, 18, 32, 127, 282, 334, 343, 345, 356, 357, 362, 394.
Universi qui te exspectant, 1, 106 (II, 5), 363.
Uxor tua, 354.
Venite, filii, 58, 110, 156, 203, 210, 218, 259, 290, 345, 347, 350, 355, 356,
360, 366.
Viderunt omnes, 17.
VERSUS ALLELUIATICI
Adducentur, 154, 163, 190, 202, 240, 252, 261, 290, 310, 343.
Adorabo, 101, 304, 313, 334.
Amavit eum, 176, 180, 185, 200, 214, 216, 281, 289, 342.
Angelus Domini, 79, 387.
Ascendit Deus, 90.
Assumpta est, 255.
Ave, Maria, 178, 335, 386 bis.
Beata es, Virgo, 446.
Beatam me dicent, 423.
Beatus homo, 397.
Beatus quem elegisti, 428.
Beatus vir qui suffert, 144, 170, 172, 181, 182, 193, 199, 231, 242, 245, 249,
256, 257, 263, 264, 270, 285, 296, 326, 344, 471.
Beatus vir qui timet, 103 (Il, 6), 106 (I, 2), 108 (I, 4), 128 (Il, 7), 129 (Il, 7),
179, 219, 228, 232, 235, 278, 288, 327, 328, 344, 347.
Beatus vir sanctus Martinus, 306.
Bene fundata est, 304, 334.
Benedicat vobis, 485.
Benedicite Domino, 283.
Benedictus es, Domine, 131, 132, 380.
* Benedictus qui venit, 29.
Candor est lucis reternre, 247.
Cantate Domino, 87 (7), 119.
* Cantate Domino (altera melodia), 89 (2), 103, 212.
Caro mea, 86 (6), 117 (B), 133, 382, 384.
Christo confixus sum cruci, 460.
Christus passus est, 461.
Christus resurgens, 88, 110 (A), 394.
Cognoverun t discipuli, 86.
Concaluit cor meum, 421.
Confiteantur, 409.
Confitebuntur, 183, 184, 186, 187, 198, 213. 340. 344.
Confitemini ... et invocate, 88 (5), 122, 295, 316, 351, 353, 357, 364.
Conftemini ... quoniam bonus, 77.
Confitemini ... quoniam bonus (altera melodia), 91.

214

INDEX CANTUUM

Constitues eos, 223, 312, 336.


Corpora sanctorum, 166, 273, 339.
Crastina die, 14.
Custodi innocentiam. 430.
De excelso, 421.
De profundis, 130, 394.
De quacumque tribulatione, 192, 483.
Declinabo super eum, 425.
Deus, docuisti me, 428.
Deus, iudex iustus, 106, 378.
Deus, qui sedes, 107.
Dextera Dei, 88.
Dicite in gentibus, 83.
Dies sanctificatus, 17.
Diffusa est gratia, 325, 335, 349, 386 bis.
Dignus es, Domine, 480.
Dilexit Andream, 317.
Dispersit, 106 (I, 3 ), 162, 346.
* Disposui testamentum, 143, 341.
Domine, Deus meus, 105, 365.
Domine, Deus salutis mece, 115, 190.
* Domine, dilexi, 259, 334, 344, 345, 356.
Domine, diligo, 445.
Domine, exaudi, 120, 375.
Domine, in virtute tua, 108, 348.
Domine, refugium, 102 (I, 7), 106 (Il, 3), 116, 122 (Il, 5, 7).
Dominus dixit ad me, 15.
Dominus in Sina, 90.
Dominus regnavit, decorem, 16, 22, 85 (3).
Dominus regnavit, exsultet, 100, 364.
Dulcc lignum, 271, 381.
Dum complerentur, 96.

Ecce quam bonum, 440.


Ego autem cantabo, 462.
Ego dilecto meo, 459.
Ego sum pastor bonus, 87, 332, 353, 357, 358, 363, 385.
Ego vos elegi, 88 (6), 89 (B), 99 (I et II, 6), 120, (I, et II, 3), 153, 197, 208,
213,238,294, 336,353, 356, 357, 361, 389.
Emitte Spiritum tuum, 97, 352, 386.
* Emitte Spiritum tuum (altera melodia), 96, 352, 386.
Eripe me, 113, 365, 368.
Erit autem sanguis, 480.
Exaltabo te, 479.
Excita, Domine, 3, 99 (Il, 7).
Exivi a Patre, 89, 91, 92 (A).
Exsultabo, 377.
Exsultate Deo, 114, 371. 372.

VERSUS ALLELUIATICI
-

--

-----

215

Fac nos innocuam, 192, 483.


Felix es, sacra Virgo, 205, 254, 286, 335, 450.
Flores apparuerunt, 406.
Franciscus, 284.
Fulgebunt iusti, 129 (I, 3), 225, 339, 344.
Gaudete, iusti, 18, 148, 226, 336.
Gustate et videte, 453.
Habet in vestimento, 135.
Hrec dies, 84.
Hrec est vera fraternitas, 195, 277, 339.
Hrec est virgo sapiens, 343.
Hic est discipulus, 330.
Hic est sacerdos, 158, 169, 183, 184, 198, 307, 315, 338, 341.

Iesus autem, 478.


In conspectu angelorum, 482.
In Deo salutare meum, 457.
In die resurrectionis, 85.
In exitu Israel, 124, 350, 394.
In multitudine presbyterorum, 430.
In te, Domine, speravi, 86 (3), 109, 373, 379.
Inebriabuntur ab ubertate, 404.
lnveni David, 29, 87 (5), 99 (Il, 3), 100 (Il, 2), 147, 210, 266, 333, 338, 341,
348.
Ipse est directus, 440.
lubilate Deo, 88 (7), 98.
Iuravit Dominus, 99 (I, 2, 4 ), 100 (I, 4 ), 159, 165, 204, 233, 243, 298, 308,
321, 341, 353, 361, 382.
Iusti epulentur 248, 287, 339, 344.
Iustorum animre, 161, 339.
Iustus germinabit, 156, 176, 185, 221, 250, 267, 305, 342, 345.
* Iustus non conturbabitur, 100 (I, 6), 189, 319, 340, 344.
Iustus ut palma, 146, 215, 230, 258, 320, 345.

* Lretabitur iustus, 150, 340, 344.


Lcetamini cum Ierusalem, 425.
Lretatus sum, 2, 88 (4), 122 (I, 3), 126 (Il, 7), 128 (Il, 6), 334, 356, 363, 394.
* Lauda, anima mea, 126, 356.
Lauda, Ierusalem, 127, 357, 367.
Laudate Deum, 99, 280, 387.
* Laudate Dominum, 102, 282, 318, 344, 357, 364.
Laudate, pueri, 84, 196, 229, 331, 347, 383, 395.
Laudem Domini, 479.
Levita Laurentius, 251.
Loquebantur, 188, 336.
Loquebar, 86 (2), 160, 349.

216

INDEX CANTUUM
----

---M~

Magnificat, 423.
Magnus Dominus, 111, 357.
Magnus sanctus Paulus, 152.
Manum suam aperuit, 475.
Memento, Domine, David, 151, 341.
Mirabilis Dominus, 275 bis, 302, 339, 344.
Mittat vobis, 354.
Multifarie, 19, 21.
Nimis honorati sunt, 299, 336, 389.
Non derelinquet Dominus, 407.
Non vos relinquam, 89 (A), 92, 95.
Nunc cum eo, 446.
O loachim sancte, 239.
O quam bonus, 128 (C), 203, 345, 349, 356.
O quam pulchra, 343.
O vos omnes, 272.
Omnes gentes, 110, 364.
Oportebat, 86, 394.
Ostende mihi, 406.
Ostende nobis, 1, 99 (I, 6), 111 (Il, 5), 113 (Il, 3).

Paras mihi mensam, 445.


Paratum cor meum, 123, 206, 290, 356, 362.
Pascha nostrum, 78.
Pauper et inops, 404.
Per te, Dei Genetrix, 435.
Post dies octo, 85.
Post partum, Virgo, 21, 246, 313, 335, 386 bis.
Posui vos ut eatis, 440.
Posuisti, Domine, 183, 184, 186, 187, 198, 260, 279, 340.
Potestas eius, 135.
Pretiosa, 208, 209, 253 bis, 339.
Pro omnibus mortuus est, 461.
Propitius esto, 123 (I, 6 ), 376, 378.
Propter veritatem, 335, 349.
Quam magna multitudo, 459.
Quasi rosa piantata, 453.
Qui ad iustitiam, 452.
Qui docti fuerint, 452.
Qui posuit fines, 129, 348, 357, 367, 369.
Qui sequitur me, 2 (6), 167, 196, 207, 293, 340, 345.
Qui timent Dominum, 125, 297, 355.
Quia factus es susceptor meus, 462.
Quinque pnidentes virgines, 118 (I et II, 6), 129 (A), 149, 292, 314, 343, 356.
Quoniam Deus, 118.

VERSUS ALLELUIATICI

. ..

217

Redemptionem, 87.
Regnavit Dominus, 92.
Repleti fructu iustitire, 431.
Repletus sum consolatione, 431.
* Requiem reternam, 394.
Rogavi pro te, Petre, 168.
Salve, Regina, 446.
Sancte Michael, 280.
Sancte Paule, 391.
Sancti tui ... benedicent, 88 (3 ), 218, 339, 344.
Sancti tui ... florebunt, 208, 209, 339.
Sapientia huius mundi, 424.
Sapientiam ipsorum, 407.
Senex puerum portaoat, 157.
Si filii et heredes, 461.
Si testimonium hominum, 480.
Sicut oliva, 457.
Sollemni tas, 269, 456.
Solve, iubente Deo, 390.
Specie tua, 173, 190, 227, 237, 265, 291, 309, 311, 324, 335, 349, 386 bis.
Spiritus Domini super me, 478.
Spiritus est qui vivificat, 86 (7), 94, 118 (B).
Spiritus Sanctus docebit, 88 (2), 89 (C), 93, 155, 222, 268, 336, 342, 360, 366.
Stabat sancta Maria, 272.
Surrexit Christus et illuxit, 89, 394.
Surrexit Christus qui creavit, 82.
Surrexit Dominus de sepulcro, 80, 236, 394.
Surrexit Dominus vere, 81.
Tamquam filiis dico, 431.
Tamquam prodigium, 457.
Tanto tempore, 194
Te decet hymnus, 112, 334, 357.
Te gloriosus, 262, 276, 336.
Te martyrum, 171, 253, 339.
Timebunt gentes, 121, 348, 364.
Tollite iugum meum, 134, 385.
Tota pulchra es, 164, 322.
Tu es Petrus, 115 (I et II, 5), 118 (A), 224, 357, 357 bis, 409.
Tu es sacerdos, 145, 174, 191, 201, 211, 217, 241, 244, 274, 275, 303, 323,
338, 341, 353.

Tu, puer, 220.


Veni, Domine, 12.
Veni, Sancte Spiritus, 97, 352, 386.
Venite ad me, 2 ( 4 ), 111 (A), 112 (I et II, 5 ), 134, 300, 346, 350, 356, 370,
373, 376, 385, 393.

218

----

.......~-----

--

Venite, comedite, 459.


Venite, exsultemus, 117, 377.
Verba mea, 104, 351, 374.
Verbo Domini, 105 (I, 5), 128.
Vere tu es Rex, 397.
Verumtamen existimo, 424.
Videbitis, 425.
Video crelos apertos, 329.
Vidimus stellam, 25.
Virga lesse, 178, 234, 335, 386 bis.
Vita nostra, 397.
Vox turturis, 406.

SEQUENTI...E
Lauda, Sion, 133.
Stabat Mater, 272.
Veni, Sancte Spiritus, 97.
Victimre paschali laudes, 78.

TRACTUS ET CANTICA
Ab ortu solis, 75, 382.
Absolve, Domine, 394.
Ad te levavi, 48.
Attende crelum, 77.
Audi, filia, 178, 335, 342.
Beatus vir. 176, 340, 342, 344.
Cantemus Domino, 77.
Commovisti, 41.
Confitemini Domino, 74.
De profundis, 394.
Desiderium, 336, 340, 344.
Deus, Deus meus, 70.
Domine, exaudi, 76.
Domine, non secundum peccata nostra, 30, 385.
Emitte Spiritum tuum, 386.
Gaude, Maria Virgo, 335.
Iubilate Domino, 77.
Laudate Dominum, 77.
Misericors et miserator Dominus, 481.

INDEX CANTUUM

..~----...----~-

OFFERTORIA

--- - - - - - - - -

Qui confidunt, 55, 77, 334, 344, 356.


Qui habitat, 34.
Qui seminant, 339, 347, 349, 394.

Srepe expugnaverunt, 62.


Sicut cervus, 77, 356, 394.
Tu es Petrus, 409.
Tu gloria Ierusalem, 406.
Veni, sponsa Christi, 343.
Vinea facta est, 77.

OFFERTORIA
Ad te, Domine, levavi, 1, 31, 44, 112, 365.
Adducam eos in montem, 407.
Afferentur ... post eam, 160, 313, 343.
Afferentur ... proximre, 149, 292, 314, 325, 343.
Ambulate in dilectione, 461.
Angelus Domini, 79, 85.
Anima nostra, 161, 195, 253 bis, 331, 339, 349.
Ascendit Deus, 90, 92, 95.
Assumpta est, 255.
* Audi, Israel, 6, 9.
Ave, gratia piena, 406.
Ave, Maria I, 11, 12, 164, 178, 246, 286, 313, 335, 386 bis.
Ave, Maria II, 164, 322, 386 bis.
Beata es, Virgo, 205, 254, 269, 335, 386 bis.
Benedic, anima mea, 22, 39, 128, 203, 282, 343, 344, 377, 385.
Benedicam Dominum, 42, 108, 200, 210, 222, 259, 290, 342, 370.
Benedicite Dominum, 454.
Benedicite, gentes, 58, 89, 377.
Benedictus es ... et non tradas, 67.
Benedictus es ... in labiis meis, 103, 145, 233, 342, 348.
Benedictus qui venit, 29, 84.
Benedictus sit, 132, 380.
Benedixisti, Domine, 3.
Boni tas Domini, 417.
Bonum est confiteri, 101, 131, 212, 319, 342, 345, 349, 362.
Calix benedictionis, 480.
Christi factus surn ego rninister, 457.
Christus unam pro peccatis, 478.
Confessio, 251.
Confirma hoc, Deus, 97, 352, 386.
Confitebor Domino, 91.

219

220

INDEX CANTUUM

Confitebor tibi ... Deus, 479.


Confitebor tibi ... in toto, 62, 356.
Confitebuntur creli, 183, 184, 186, 187, 188, 194, 195, 196. 198, 207, 213,
337, 360, 389.
Confortamini, 2 (2), 4, 7.
Constitues eos, 197, 213, 224, 336.
Custodi me, 72.
De profundis, 130, 394.
Desiderium animre eius, 146, 179, 215, 230, 316, 345.
Desiderium pauperum, 448.
Deus, Deus meus, 87, 190, 236, 356, 394.
Deus enim, 16.
Deus, tu convertens, 2, 363.
Dextera Domini, 77, 100.
Diffusa est gratia, 157, 173, 227, 237, 265, 291, 309, 311, 324, 335, 349.
Doctrinam, 430.
Domine, ad adiuvandum me, 45.
Domine, convertere, 33, 54, 105, 394.
Domine Deus, in simplicitate, 304, 334, 356.
Domine, Deus salutis mere, 40, 373, 376, 394.
Domine, exaudi orationem meam, 73, 378.
Domine, fac mecum, 51, 383.
Domine Iesu Christe, 394.
Domine, in auxilium, 46, 119.
Domine, vivifica me, 32, 68, 127.
Elegerunt Apostoli, 329.
Ernitte Spiritum tuum, 96, 386.
Eripe me ... Deus, 65.
Eripe me ... Domine, 71.
Erit vobis, 83.
Exaltabo te, 30, 114, 275, 346.
Exaudi, Deus, orationem meam, 49. 375.
Exspectans exspectavi, 57, 118, 340, 345, 356.
Exsulta satis, 5, 8.
Exsultabunt sancti, 248, 287, 312. 339, 344, 393.
Exsultavit spiritus meus, 423.
Factus est Dominus, 61, 156, 297, 351.
Felix namque es, 21, 335, 386 bis.
Filire regum, 154, 163, 190, 202, 240, 252, 261, 290, 310, 343.
Gloria et divitire, 441.
Gloria et honore, 150, 219, 247, 279, 293, 307, 336, 340, 348.
Gloriabuntur, 153, 225, 275 bis, 277, 339, 344, 361.
Gressus meos, 63, 129, 351, 355, 374.
Holocaustum, 481.
Honora Dominum, 440.

OFFERTORIA

221

Illumina oculos meos, 47, 55, 107, 350, 378, 379, 394.
Immittet angelus, 117, 283, 354.
Improperium exspectavit, 134, 384, 385.
Improperium ... et dederunt, 70.
In conspectu angelorum, 431.
In die sollemnitatis, 82.
In me gratia, 456.
In omnem terram, 168, 226, 238, 299, 336, 364, 389, 390.
In te speravi, 18, 36, 116, 177, 192, 229, 296, 354, 371, 372.
In virtute tua, 162, 232, 264, 267, 278, 288, 302, 329, 344, 411.
lnimicitias ponam, 442.
Intende voci, 53, 104, 395.
Intonuit de crelo, 80.
Inveni David, 158, 167, 169, 174, 183, 184, 191, 193, 198, 201, 211, 217,
243, 244, 274, 303, 305, 323, 333, 338, 341, 348, 358, 361.
lnvocavit Altissimum, 462.
lubilate Deo omnis terra, 56, 98.
lubilate Deo universa terra, 88, 99.
lustitia indutus sum, 475.
Iustitire Domini, 48, 113, 216, 258.
Iustorum animre, 209, 253, 300, 339.
lustus ut palma, 151, 175, 180, 185, 220, 221, 241, 266, 270, 281, 330, 342, 344.

Lretamini (sine alleluia), 148, 239, 295, 339, 344.


Lretamini (cun1 alleluia), 208, 209.
Lretentur creli, 15.
Lauda, anima mea, 86, 93, 356.
Lauda, Ierusalem, 483.
Laudate Dominum, 55, 367, 369.
Levabo oculos meos, 35, 207, 235, 308, 342, 347, 360, 366, 386.
Magnificat, 453.
Maiorem caritatem, 466.
Meditabor (sine alleluia), 37, 41, 126, 155, 206, 327, 342, 349, 352, 356.
l\Aeditabor (cun1 alleluia), 94.
Mihi autem adhrerere, 452.
Mihi autem nimis, 152, 223, 262, 294, 317, 336, 391.
Mirabilis Deus, 143, 165, 171, 218, 228, 273, 339, 344.
Miserere mihi, 43, 394.
Non enim iudicavi, 424.
Oratio mea, 251, 344.
Oravi Deum meum, 120, 334.
Perfce gressus meos, 102, 109.
Populum humilem, 60, 111, 365, 368.
Portas creli, 81, 133, 382.
Postula a me, 135.
Posuisti, 196, 276, 332, 340.

INDEX CANTUUM

222

Precatus est, 59, 115, 121 (C).


Protege, Domine, 271, 381.
Quando orabas, 405.
Quid bonum eius est, 459.
Quis ascendet, 428.
Recordare mei, 38, 125.
Recordare, Virgo Mater, 166, 234, 260, 272, 335.
Regali ex progenie, 446.
Reges Tharsis, 25.
* Repleti sumus, 189, 197, 337.
Sanctificavit, 115 (C), 121, 133, 334, 382.
Scapulis suis, 34.
Si ambulavero, 52, 122, 376, 394.
Sicut in holocausto, 50, 110, 353, 356, 357.
Sperent in te, 64, 106, 346, 357.
Stetit angelus, 280, 334, 357, 387.
Super flumina, 66, 123.
Terra tremuit, 78.
Tollite portas, 14.
Tu es Petrus, 409.
Tui sunt creli, 17.
Tulerunt Iesum, 397.
Venite, filii, 404, 445.
Veritas mea, 144, 147, 159, 170, 172, 176, 181, 182, 199, 204, 214, 231, 242,
245, 249, 250, 256, 257, 263, 268, 284, 285, 289, 298, 306, 315, 318, 320,
321, 326, 328. 340. 341. 342, 347, 357 bis, 388, 434.
Viam mandatorum, 421.
Vir erat, 124.
* Viri Galilrei, 90.
COMMUNIONES
Ab occultis meis, 56.
Acceptabis, 113, 334.
Adversum me, 72.
Alleluia ( ter), 77.
Amen dico vobis: Quidquid, 105 (I et II, 6), 106, 130, 363.
Amen dico vobis: Quod uni, 35, 135 (A), 156, 162, 195, 232, 264, 302, 328,
346, 347, 394.
Amen dico vobis: Quod vos, 105 (I et II, 3), 117 (I et II, 3), 153, 179,
228, 278, 336, 345, 356, 362, 391, 402.
Angeli, archangeli, 482.
Aufer a me, 68, 125.

COMMUNIONES

223

Beata viscera, 124 (I et II, 7), 205, 246, 254, 269, 335, 386 bis.
Beatam me dicent, 255.
Beati mundo corde, 101 (A}, 107 (I et II, 2), 300, 344, 345, 352, 354, 356,
365, 367.
Beatus servus, 116 (C), 118 (I et II, 5), 126 (I et II, 3 ), 144, 159, 170, 172,
175, 181, 182, 199, 204, 214, 231, 245, 249, 256, 257, 263, 285, 289, 298,
305, 306, 315, 333, 341, 344, 471.
Benedicimus Deum, 132, 380.
Benedicite, omnes angeli, 280, 283, 387.
Cantabo Domino, 105.
Cantate Domino, 86.
Caro mea, 445.
Christus resurgens, 79, 81, 110 (A}, 394.
Christus semel oblatus est, 480.
Circuibo, 109.
Circumduxit eam, 453.
Comedite pinguia, 100 (C), 372.
Communicantes Christi passionibus, 461.
Confundantur superbi, 314, 349.
Contra spem in spem, 404.
Cor meum, 421.
Cum invocarem te, 36.
Data est mihi, 83, 90 (A), 132 (B), 188, 189, 337, 353, 364.
Date et dabitur vobis, 475.
De fructu, 118, 370, 372.
Decantaverunt, Domine, 462.
Descendit Iesus, 397.
Dicit Andreas, 24, 99 (B), 317, 362.
Dicit Dominus: lmplete hydrias, 27, 99 (C).
Dicite: Pusillanimes, 2 (2), 3.
Dico autem vobis, 125 (I et II, 6), 161, 171, 248, 287, 339.
Dico vobis: Gaudium, 60, 121 (C), 128 (I et 11, 5), 134, 378, 385.
Diffusa est gratia, 205, 234, 260, 269, 313, 335, 349, 386 bis.
Dilexisti iustitiam, 74, 173, 227, 237, 265, 291, 309, 311, 324, 343.
Dixit Iesus matri sure, 423.
Domine, Deus meus, 40.
Domine, Dominus noster, 22, 42, 126, 364, 383.
Domine, memorabor, 59, 119.
Domine, quinque talenta, 118 (I et Il, 7), 130 (A, I et Il, 4), 241, 323, 344,
352, 370, 394.
Domine, quis habitabit, 50, 216, 229, 344, 394.
Dominus dabit benignitatem, 1, 371.
Dominus firmamentum meum, 61, 107, 192, 297, 374.
Dominus regit me, 57, 129, 394, 395.
Dominus virtutum, 54.
Domus mea, 3 (6), 105 (I et II, 6), 130 (I et II, 6), 334.
Dum venerit Paraclitus, 89 (3).

224

INDEX CANTUUM

---------

Ecce Dominus veniet, 4, 7.


Ecce sic benedicetur, 485.
Ecce Virgo, 11, 12, 178, 286, 335, 386 bis.
Ego clamavi, 53, 106.
Ego dilecto meo, 459.
Ego sum pastor bonus, 87, 307, 353, 363, 385, 394, 476.
* Ego sum vitis vera, 88, 142, 196, 356, 357, 375.
Ego vos elegi 88 (6), 89 (B), 99 (I et II, 6 ), 166, 197, 238, 299, 336, 353.
356, 358.
Erubescant et conturbentur, 39.
Erubescant et revereantur, 71.
Et si coram hominibus, 209, 273, 339.
Exiit sermo, 330.
Exsulta, filia Sion, 16, 21.
Exsultavit ut gigas, 5, 8.
Factus est repente, 97.
Feci iudicium, 160, 349.
Felices sensus, 451.
Fidelis servus, 126 (I et II, 4 ), 146, 151, 174, 180, 191, 201, 211, 215, 217,
230, 244, 250, 266, 268, 270, 281, 284, 288, 303, 316, 341, 344, 388, 429, 434.
Fili, quid fecisti, 18, 176.
Florete, flores, 286.
Frumentum Christi sum, 293.
Gaudete, iusti, 195, 208, 209, 337, 389.
Gloriosa, 164, 322, 335, 386 bis.
Gustate et videte, 111, 134, 142, 258, 345, 386.

Hoc corpus, 75, 121 (II, 2), 133 (C), 142, 353, 382.
Honora Dominum, 114, 371.
Iacob autem, 483.
Ierusalem, qure redificatur, 55, 131, 304, 334, 357.
Ierusalem, surge, 2, 239.
Ignem veni mittere in terram, 439.
Illumina faciem tuam, 101, 351, 375, 378, 379, 394.
Imitatores mei estote, 431.
In omnem terram, 484.
In salutari tuo, 124, 365.
In splendoribus, 15.
Inclina aurem tuam, 110, 368.
Infirmus fui, 433.
Intellege clamorem, 37.
Introibo, 102, 334, 353, 361.
Ioseph, fili David, 176.
Iustorum animre, 208, 218, 295, 312, 339, 393.
Iustus Dominus, 44, 243, 347, 367.

COMMUNIONES

,_.,,-.

--

225
----~-

Lretabimur, 58, 99, 127.


Lretabitur iustus, 183, 184, 186, 187, 198, 207, 210, 337.
Lavabo, 65, 353.
Lutum fecit, 55, 350.
Lux reterna, 394.
Magna est gloria eius, 203, 219, 276, 336, 340, 344.
Manducaverunt, 1 (4), 28, 103, 142, 259.
Memento verbi tui, 66, 123, 356, 376.
Mense septimo, 102 (II, 2).
Mirabantur omnes, 100, 119 (I et II, 2).
Mitte manum tuam, et cognosce, 85, 226.
* Mitte manum tuam in latus meum, 385.
Modicum, 89 (5).
Multitudo languentium, 99 (1 et II, 5), 102 (B, I et It 2), 120 (I et II, 3),
148, 339, 346, 375.
Narrabo, 43, 104, 206, 212, 282, 290, 319, 342, 347.
Ne tradideris me, 67.
Nemo te condemnavit, 62, 63.
Non vos relinquam orphanos, 89 (A), 91, 352.
Notas mihi feisti, 51, 98, 128, 155, 190, 236, 342, 347, 356, 394.
Omnes gentes, 479.
Omnes qui in Christo baptizati estis, 29, 84, 351.
Oportet te, 47, 55.
Optimam partem, 113 (C), 124 (1 et II, 3 ), 343, 345, 356.
Pacem meam, 88 (3), 367.
Panem creli dedit eis, 428.
Panem de crelo, 115, 142, 216.
Panis quem ego dedero, 63, 86 (5), 116, 142, 394.
Pascha nostrum, 77, 78.
Passer invenit, 48, 112, 334, 357.
Pater, cum essem, 92, 95, 361.
Pater, si non potest, 70.
Per signum crucis, 271, 381.
Petite (cum alleluia), 114 (C), 124 (I et II, 5).
Peti te (sine alleluia), 38, 376, 378.
Populus acquisitionis, 82, 356, 357.
Posuerunt, 225, 277, 339.
_
Posuisti, 158, 169, 183, 184, 198, 267, 340.
Potum meum, 73.
Pr~dicabant Apostoli, 398.
Primum qurerite, 105 (A), 108 (I et II, 7), 117, 348, 354, 369, 370.
Principes, 325, 349.
Psallite Domino, 90.
Qure mihi fuerunt lucra, 457.
Qui biberit aquam, 48, 350.
* Qui biberit aquam (altera melodia), 48, 350.
15

226

INDEX CANTUUM
---

--~-

Qui manducat, 45, 86 (6), 112, 117 (B), 118, 133, 142, 259, 382, 394.
Qui meditabitur, 30, 185, 200, 221, 233, 242, 274, 308, 342, 347.
Qui mihi ministrat, 62, 105 (I et II, 4 ), 177, 196, 235, 251, 340, 344, 346,
353, 356, 394.
Qui vicerit, 425.
Qui vult venire, 31, 103 (I et II, 6), 109 (C), 115 (I et II, 6),. 119 (A), 150,
167, 253 bis, 279, 296, 326, 340, 345, 352, 356.
Quicumque fecerit, 100 (I et II. 3), 107 (B), 113 (I et II, 3), 344, 347, 356.
Quinque prudentes virgines, 118 (I et Il, 6), 129 (A), 149, 154, 163, 190,
202, 240, 252. 261, 290, 310, 343, 356.
Quis dabit, 49, 348.
Quod dico vobis, 109 (A), 111 (I et II, 7), 143, 165, 193, 207, 222, 253, 275 bis,
327, 339, 342, 365.
Redime, me, 64, 272, 373.
Regina mundi, 435, 446.
Religio munda, 405.
Reposita est mihi, 424.
Responsum, 20, 157.
Revelabitur, 2 (3), 14.
Sacerdos magnus, 440.
Scapulis suis, 34.
Sedebit Dominus, 135.
Semel iuravi, 145, 147, 275, 320, 321, 341.
Servite Domino, 32, 332, 348.
Si consurrexistis, 80, 356.
Si quis sitit, 481.
Signa, 90 (B), 152, 188, 210, 318, 336, 341.
Simile est regnum crelorum, 114 (A, I et II, 4), 292, 345, 349.
Simon Ioannis, 86 (C), 94, 223, 353, 357 bis.
Sinite parvulos, 448.
Spiritus qui a Patre procedit, 89 (2, 4 ), 93, 352, 386.
Spiritus Sanctus docebit vos, 88 (2), 89, 94, 337, 360, 366, 386.
Spiritus ubi vult spirat, 85 (2, 3 ), 95.
Surrexit Dominus, 79, 81, 86 (A).
Tanto tempore, 87 (7), 88 (A), 194.
Tolle puerum, 18 (A).
Tallite hostias, 121, 334, 357, 377.
Tu, Domine, servabis, 46.
Tu es Petrus, 168, 224, 390.
Tu mandasti, 52, 122, 342, 355, 360, 366.
Tu, puer, 220.
Ultimo festivitatis, 96.
Unam petii, 108, 334, 343, 356, 357.

CANTUS IN DIVERSIS RITIBUS


-----

Unde buie sapientia est, 417.


Unus militum, 134, 384, 385.

* Veni, Domine, 6, 9.
Venite post me, 98 (I et II, 2), 100 (A, B}, 317, 362.
Videns Dominus, 62, 350.
Video crelos apertos, 86 (3 ), 329.
Viderunt omnes, 17.
Videte quoniam non soli, 430.
Vidimus stellam, 25.
Visonem, 41, 103 (I et II, 7 ), 247.
Visitasti terram, 406.
* Voce mea, 33.
Vos estis lux mundi, 452.
Vos qui secuti estis me, 197, 213, 294, 336, 389, 437, 463.
Vos qui secuti estis me ... dicit Dominus, 262, 336.
Vovete, 120.
Vox in Rama, 331.

CANTUS IN DIVERSIS RITIBUS OCCURRENTES


ANTIPHONJE
Adorna, 157.
Ante sex dies, 69.
Aperite mihi portas iustitie, 395 bis.
Apud Dominum, 395 bis.
udivi vocem de crelo, 395 bis.
Ave, Rex noster, 69.
Caro mea, 395 bis.
Chorus angelorum, 395 bis.
Creperunt omnes turbre, 69.
Credo videre bona Domini, 395 bis.
Crucem tuam, 76.
Cum angelis et pueris, 69.
Cum appropinquaret, 69.
Cum audisset, 69.
Delicta iuventutis mere, 395 bis.
Domine, tu mihi lavas pedes, 75.
Dominus lesus, 75.
Ecce Dominus noster, 157.
Ecce lignum crucis, 76.
Ego sum resurrectio, 395 bis.
Exsultabunt Domino, 395 bis.
15*

227

228

INDEX CANTUUM

Fulgentibus palmis, 69.


Habitabt, 395 bis.

* Hrec porta Domini, 395 bis.


Hosanna Filio David, 69.
Immutemur habitu, 30.
In hoc cognoscen t omnes, 75.
In pace in idipsum, 395 bis.
In paradisum, 395 bis.
Iuxta vestibulum, 30.
Lumen ad revelationem gentium, 157.
Mandatum novum, 75.
Maneant in vobis, 75.
Memento mei, 395 bis.
Occurrunt turbre, 69.
Omnes collaudant (I et II), 69.
Placebo Domino, 395 bis.
Postquam surrexit, 75.
Pueri ... portantes, 69.
Pueri ... vestimenta, 69.
Qui exspectant Dominum, 395 bis.
Qui habitas in crelis, 395 bis.
Redemptor meus vivit, 395 bis.
Responsum accepit, 157.
Si ego Dominus, 75.
Sitivit anima mea, 395 bis.

Turba multa, 69.


Uhi caritas, 75, 357.

Vidi aquam, 77.

HYMNI
Benedictus es, 132.
Gloria, laus, 69.
O Redemptor, 74.
Pange, lingua ... corporis, 75.
Pange, lingua ... prcelium, 76.

229

CANTUS IN DIVERSIS RITIBUS


----.--

PSALMI
24 Ad te, Domine, levavi animam meam, 395 bis.
122 Ad te levavi oculos meos, 395 bis.
117 Confitemini Domino, 395 bis.
15 Conserva me, Deus, 395 bis.
115 Credidi, etiam cum locutus sum, 395 bis.
129 De profundis, 395 bis.
114 Dilexi, quoniam exaudit Dominus, 395 bis.
14 Domine, quis habitabit, 395 bis.
23 Domini est terra, 69.
26 Dominus illuminatio mea, 395 bis.
22 Dominus pascit me, 395 bis.
125 In convertendo, 395 bis.
113 In exitu lsrael, 395 bis.
4 Invocantem exaudi me, Deus, 395 bis.
121 Lretatus sum, 35 bis.
120 Levabo oculos meos, 395 bis.
131 Memento, Domine, David, 395 bis.
50 Miserere mei, Deus, 395 bis.
88 Misericordias Domini, 395 bis.
46 Omnes gentes, 69.
41 Quemadmodum desiderat cervus, 395 bis.
RESPONSO RIA

* Antequam nascerer, 395 bis.


Credo quod Redemptor meus vivit, 395 bis.
Emendemus, 30.
Ingrediente Domino, 69.
Libera me de viis, 395 bis.
Obtulerunt, 157.
Qui Lazarum resuscitasti, 395 bis.

* Rogamus te, Domine, 395 bis.


Subvenite, sancti Dei, 395 bis.
RESPONSA
Alleluia, 395 bis.

* Commendo spiritum meum, 486.

230

INDEX CANTUUM

Domine, exaudi vocem meam, 395 bis.

* Facti sumus sicut consolati, 395 bis.


In retemum cantabo, 395 bis.
In domum Domini, 395 bis.
In loco pascure, 395 bis.
VARIA
Improperia: Popule meus, 76.
Litanire (in Vigilia paschali), 77
- Litanire Sanctorum, 525.

CANTUS IN ORDINE

MISS~

Benedicat vos (A), 517, 519, 521

(B), 518, 520, 522.

Dialogus ante prrefationem (A), 505


Domine Iesu Christe, 514.
Dominus vobiscum, 490.
Evangelium (A), 502

(B), 503

(B), 506.

(C), 504.

Gratia Domini nostri, 488.


Gratia vobis et pax, 489.
In nomine Patris, 487.
Inclinate vos (A), 519 (B), 520.
I te, missa est, 523.
Ite, missa est, alleluia, alleluia, 524.
Kyrie, 491.
Lectio I, 500.
Lectio II, 501.
Libera nos, 513.
Mysterium fidei, 507.
Offerte vobis pacem, 516.
Oratio universalis, 504 bis.
Oremus (A}, 492
(B), 496.
Pater noster (A), 510
Pax Domini, 515.

(B), 511

OCCURRENTES

(C), 512

CANTUS IN ORDINE MISS~

231

Pax vobis, 490.

Per Christum (A), 494 (B), 498.


Per Dominum (A), 493
(B), 497.
Per ipsum (A), 508 (B), 509.
Qui vivit (A), 495
(B), 499.
Quia tuum est, 513 bis.

Sit nomen Domini (A), 521

(B), 522.

INDEX ALPHABETICUS CELEBRATIONUM


. nn.
195
Achilleus et Nereus, martyres, 12 maii
160
Agatha, virgo et martyr, 5 februarii
. . .
149
Agnes, virgo et martyr, 21 ianuarii . . . . . .
308, 467
Albertus Magnus, episc. et Eccl. doctor, 15 novembris
243, 440
Alfonsus Maria de' Liguori, episc. et Eccl. doctor, 1 augusti
216, 428
Aloisius Gonzaga, religiosus, 21 iunii . . . . .
321
Ambrosius, episc. et Eccl. doctor, 7 decembris
317, 470
Andreas, apostolus, 30 novembris . . . . . . .
Andreas Kim Taegon, Paulus Chong et socii martyres,
275 bis
20 septembris
. . . .
. . .
154
Angela Merici, virgo, 27 ianuarii . . . . .
283, 454
Angeli Custodes, 2 octobris . . . . . . .
239
Anr;ia et Ioachim, parentes B. M. V., 26 iuli i .
185, 414
Anselmus, episc. et Ecci. doctor, 21 aprilis
159
Ansgarius, episcopus, 3 februarii . . . . .
146, 400
Antonius, abbas, 17 ianuarii . . . . . .
214, 427
Antonius de Padova, presb. et Ecci. doctor, 13 iunii
298
Antonius Maria Claret, episcopus, 24 octobris
Antonius Maria Zaccaria, presbyter, 5 iulii . . . . .
228, 431
193
Athanasius, episc. et Ecci. doctor, 2 maii . . .
266
Augustinus, episc. et Ecci. doctor, 28 augusti
Augustinus Cantuariensis, episcopus, 27 maii
204

Barnabas, apostolus, 11 iunii


. . . . . . .
. . . .
Bartholomceus, apostolus, 24 augusti
Basilius Magnus et Gregorius Nazianzenus, episc.
doctores, 2 ianuarii . . . . . . . . .
Beda Venerabilis, presb. et Ecci. doctor, 25 maii
Benedictus, abbas, 11 iulii
. . . . . .
Bernardinus Senensis, presbyter, 20 maii
Bernardus, abbas et Ecci. doctor, 20 augusti .
Birgitta, religiosa, 23 iulii . . . . . . . . .
Blasius, episcopus et martyr, 3 februarii . .
Bonaventura, episc. et Ecci. doctor, 15 iulii
Bonifatius, episcopus et martyr, 5 iunii
Bruno, presbyter, 6 octobris . . . . . . .
Crecilia, virgo et martyr, 22 novembris
Caietanus, presbyter, 7 augusti . . .
Callistus I, papa et martyr, 14 octobris
Camillus de Lellis, presbyter, 14 iulii

. . . .
. . . .
et Ecci.
.

213
262
143

200, 419
230
199
258, 444

. . . .

237
158
233, 434
210, 425
285
314
249

289, 458
232, 433

233

INDEX CELEBRATIONUM
-----

. nn.
303
Carolus Borromeo, episcopus, 4 novembris
Carolus Lwanga et socii, martyres, 3 iunii .
209
Casimirus, 4 martii . . . . . . . . .
170
Catharina Senensis, virgo et Ecci. doctor, 29 aprilis
190
252
Clara, virgo, 11 augusti . . . . . . . . . . .
315, 469
Clemens I, papa et martyr, 23 novembris
. . . . .
316
Columbanus, abbas, 23 novembris
. . . .
. . .
Cornelius, papa, et Cyprianus, episc., martyres, 16 sep273
tembris . . . . . . . . . . . . . . . .
277
Cosmas et Damianus, martyres, 26 septembris
Cyprianus, episc., et Cornelius, papa, martyres, 16 sep273
tembris . . . . . . . . . . . . . . .
221, 429
Cyrillus Alexandrinus, episc. et Ecci. doctor, 27 iunii .
175, 410
Cyrillus Hierosolymitanus, episc. et Ecci. doctor, 18 martii
165
Cyrillus, monachus, et Methodius, episcopus, 14 februarii .
Damasus, papa, 11 decembris . . . . . .
Damianus et Cosmas, martyres, 26 septembris . . . . .
Dedicatio basilicre Lateranensis, 9 novembris
Dionysius, episcopus, et sodi, martyres, 9 octobris
Dominicus, presbyter, 8 augusti
. . . .
Elisabeth
Elisabeth
Ephrrem,
Eusebius

Hungarire, religiosa, 17 novembris . . .


Lusitanire, 4 iulii . . . . . .
diaconus et Ecci. doctor, 9 iunii . .
Vercellensis, episcopus, 2 augusti

Fabianus, papa et martyr, 20 ianuarii


. . . . . .
Felicitas et Perpetua, martyres, 7 martii . . . . . .
Fidelis de Sigmaringen, presbyter et martyr, 24 aprilis
Francisca Romana, religiosa, 9 martii
Franciscus Assisiensis, 4 octobris . . . . .
Franciscus de Paola, eremita, 2 aprilis . . . .
Franciscus de Sales, episc. et Ecci. doctor, 24 ianuarii
Franciscus Xavier, presbyter, 3 decembris . . . . . .
Fundatores Ordinis Servorum B. M. V., 17 februarii . .
Gabriel, Michael et Raphael, archangeli, 29 septembris . .
Georgius, martyr, 23 aprilis . . . . . . . . . .
Gertrudes, virgo, 16 novembris . . . . . . . . .
Gregorius Magnus, papa et Eccl. doctor, 3 septembris
Gregorius VII, papa, 25 maii . . . . . . .
Gregorius Nazianzenus et Basilius Magnus, episc. et Ecci.
doctores, 2 ianuarii
. . .
. . .
Hedviges, religiosa, 16 octobris
Henricus. 13 iulii
. . . .

323, 472
277
304, 464
287

250
311
227

212, 426
244
147

171
187

173
284, 455
179, 411

151, 401
318, 471
166, 407
280
186
310
268, 449
201, 420
143

291
231, 432

234

INDEX CELEBRATIONUM

nn.
281
Hieronymus, presbyter et Ecci. doctor, 30 septembris
162, 405
Hieronymus Emiliani, 8 februarii
. . . . . . . .
145, 399
Hilarius, episc. et Ecci. doctor, 13 ianuarii . . . . . .
253
Hippolytus, presb., et Pontianus, papa, martyres, 13 augusti
lacobus Maior, apostolus, 25 iulii . . . . .
lacobus Minor et Philippus, apostoli, 3 maii .
Ianuarius, episcopus et martyr, 19 septembris
Iesus Christus Dominus noster:
- Annuntiatio, 25 martii
- Ascensio . . . . . . . . . . . . . .
...
- Baptisma
- Cor sacratissimum .
. . . .
. . . .
- Corpus et Sanguis . . . .
- Crucis exaltatio, 14 septembris . . .
- Epiphania, 6 ianuarii
. . . .
- Familia sancta lesu, Marire et loseph .
- Nativitas, 25 decembris . . . . . . . . . . .
- Prresentatio, 2 februarii
- Resurrcctio .
. . . .
- Rex . . . . . . . . .
. .
'
- Transfiguratio, 6 augusti
. . .
- Dedicatio basilicre Lateranensis, 9 novembris
lgnatius Antiochenus, episcopus e martyr, 17 octobris
Ignatius de Loyola, presbyter, 31 iulii . . . . . . . .
Innocentes, martyres, 28 decembris . . . . . . . . .
loachim et Anna, parentes B. M. V., 26 iulii . . . . . .
Ioanna Francisca de Chantal, religiosa, 12 decembris
Ioannes, apostolus et evangelista, 27 decembris . . .
Ioannes I, papa et martyr, 18 maii
. . . . .
loannes a Cruce, presbyter et Eccl. doct., 14 decembris
Ioannes a Deo, religiosus, 8 martii . . . . . .
Ioannes Baptista:
- Nativitas, 24 iunii . . . . . .
. . . . . . .
- Passio, 29 augusti
Ioannes Baptista de la Salle, presbyter, 7 aprilis
Ioannes Bosco, presbyter, 31 ianuarii . . . . . . . .
Ioannes Chrysostomus, episc. et Eccl. doctor, 13 septembris
Ioannes Damascenus, presb. et Eccl. doctor, 4 decembris .
Ioannes de Brbeuf et lsaac J ogues, presbyteri, et socii,
martyres, 19 octobris
. . . . . . .
Ioannes de Capestrano, presbyter, 23 octobris
Ioannes de K~ty, presbyter, 23 decembris . . . . .
Ioannes Eudes, presbyter, 19 augusti . . . . . . .
Ioannes Fisher, episc., et Thomas More, martyres, 22 iunii
Ioannes Leonardi, presbyter, 9 octobris . . .
Ioannes Maria Vianney, presbyter, 4 augusti
Iosaphat, episcopus et martyr, 12 novembris

238, 437
194
275
178

90
29
134
133
271
25
18, 397
14-17
157
77, 78
135
247, 441
304, 464
293, 460
242, 439
331
239
324
330
198, 418
326, 473
172
219, 220
267

182
156, 404
270
319

297,
328,

288,
307,

295
462
475
257
218
457
245
466

235

INDEX CELEBRATIONUM
-----

------

Ioseph, sponsus B. M. V.:


- Opifex, 1 maii
. . .
. . . . . .
. . . . . . .
- Sollemnitas, 19 martii
loseph de Calasanz, presbyter, 25 augusti
lrenreus, episcopus et martyr, 28 iunii . . .
Isaac Jogues et loannes de Brbeuf, presbyteri, et socn,
martyres, 19 octobris . . . . . . . . . . .
Isidorus, episc. et Ecci. doctor, 4 aprilis
Iudas et Simon, apostoli, 28 octobris
Iustinus, martyr, 1 iunii
. . . . .
Laurentius, diaconus et martyr, 10 augusti
Laurentius de Brindisi, presb. et Ecci. doctor, 21 iulii
Leo Magnus, papa et Ecci. doctor, 10 novembris
Lucas, evangelista, 18 octobris . . . . . .
Lucia, virgo et martyr, 13 decembris
Ludovicus, 25 augusti
. . .

Marcellinus et Petrus, martyres, 2 iunii


Marcus, evangelista, 25 aprilis
. . . . . . . .
Margarita Scotire, 16 novembris
Margarita Maria Alacoque, virgo, 16 octobris
Maria, Beata Virgo:
- Assumptio, 15 augusti . . . .
- Conceptio immaculata, 8 decembris
- Cor immaculatum .
- Genetrix Dei, 1 ianuarii .
- Nativitas, 8 septembris
- Perdolens, 15 septembris . . . .
- Prresentatio, 21 novembris . . .
. . .
- Regina, 22 augusti
- Visitatio, 31 maii . . . . . . . .
. . .
- a Rosario, 7 octobris
- de Lourdes, 11 februarii . .
- de Monte Carmelo, 16 iulii
- Dedicatio basilicre sanctre Marire, 5 augusti . . .
Maria Goretti, virgo et martyr, 6 iulii
Maria Magdalena, 22 iulii . . . . . .
Maria Magdalena de' Pazzi, virgo, 25 maii .
Martha, 29 iulii . . . . . . . . . . . . . . . .
Martinus I, papa et martyr, 13 aprilis . .
Martinus de Porres, religiosus, 3 novembris
Martinus, episcopus, 11 novembris . . . . . . .
Matthreus, apostolus et evangelista, 21 septembris .
Matthias, apostolus, 14 maii . . . . . . . .
Maximilianus Maria Kolbe, presbyter et martyr, 14 augusti
Methodius, episc., et Cyrillus, monachus, 14 februarii . .

nn. 192, 417


176
264, 448
222, 430
295
180, 412
299, 463
207, 424
251
235, 436
305, 465
294

325
263, 447

208
188, 415

309
292, 459
254, 255, 442
321
206, 423
21
269, 450
272, 451
313, 468
260, 446
205, 422
286, 456
164, 406
234, 435

246
229
236
202
240
184, 413

302
306
276

197
253 bis
165

236

INDEX CELEBRATIONUM

Michael, Gabriel et Raphael, archangeli, 29 septembris


Monica, 27 augusti . . . . . . . . . . .
. . .

nn.

280

265

Nereus et Achilleus, martyres, 12 maii


Nicolaus, episcopus, 6 decembris
Norbertus, episcopus, 6 iunii . . .

195
320
211

Omnes fideles defuncti, 2 novembris .


Omnes Sancti, 1 novembris . .

301
300

Pancratius, martyr, 12 maii


fatricius, episcopus, 17 martii
Paulinus Nolanus, episcopus, 22 iunii
Paulus, apostolus:
- Conversio, 25 ianuarii
- Sollemnitas, 29 iunii
- Dedicatio basilicre Ostiensis, 18 novembris
Paulus Chong, Andreas Kim Taegon et sodi martyres,
20 septembris . . . . . . . . . . .
Paulus a Cruce, presbyter, 19 octobris
Paulus Miki et socii, martyres, 6 februarii . . .
Perpetua et Felicitas, martyres, 7 martii
Petrus, apostolus:
- Cathedra, 22 februarii
. . . .
- Sollemnitas, 29 iunii
. . . . . . . .
- Dedicatio basilicre Vaticanre, 18 novembris
Petrus et Marcellinus, martyres, 2 iunii . . . . . . .
Petrus Canisius, presb. et Ecci. doctor, 21 decembris
Petrus Chanel, presbyter et martyr, 28 aprilis . . .
Petrus Chrysologus, episc. et Ecci. doctor, 30 iulii
Petrus Damianus, episc. et Ecci. doctor, 21 februarii
Philippus et Iacobus, apostoli; 3 maii
. . . .
Philippus Neri, prcsbyter, 26 maii
Pius V, papa, 30 aprilis
Pius X, papa, 21 augusti . . . .
Polycarpus. episcopus et martyr, 23 februarii . . . . .
Pontianus. papa, et Hippolytus, presb., martyres, 13 augusti
Protomartyres sanctre Romanre Ecclesire, 30 iunii

196
174
217

152, 402
223, 224
312
275 bis
296, 461
161

171
168, 409
223, 224
312
208
327, 474
189
241, 438
167, 408
194
203, 421
191, 416
259, 445

169
253
225

Raimundus de Penyafort, presbyter, 7 ianuarii


Raphael, Michael et Gabriel, archangeli, 29 septembris
Robertus Bellarmino, episc. et Ecci. doctor, 17 septen1bris
Romualdus, abbas, 19 iunii
Rosa de Lima, virgo, 23 augusti

144
280
274, 452

Scholastica, virgo, 10 februarii


Sebastianus, martyr, 20 ianuarii
.
Silvester, papa, 31 decembris
. . . .
Simon et ludas, apostoli, 28 octobris .
Stanislaus, episcopus et martyr, 11 aprilis

163
148
333, 477

. .
.
.
.

215
261

299, 463

183

237

INDEX CELEBRATIONUM

Stephanus, protomartyr. 26 decetnbris


Stephanus Hungarire, 16 augusti

nn.

Teresia a Iesu Infante, virgo, .1 octobris


. . . .
Teresia a Icsu. virgo et Ecci. doctor. 15 octobris . . . .
Thomas, apostolus, 3 iulii
. . . . . . . . . .
Thomas de Aquino 1 presb. et Eccl. doctor, 28 ianuarii
Thomas Becket, episcopus et martyr. 29 decembris . .
Thomas More et Ioannes Fisher. episc., martyres, 22 iunii
Timotheus et Titus, episcopi, 26 ianuarii . . .
Titus et Timotheus. episcopi, 26 ianuarii
. . .
Trinitas sanctissima . . . . . . . .
. . .
Turibius de Mogrovejo, t"piscopus, 23 martli .

Venceslaus, martyr, 28 septembris . . . .


Vincentius, diaconus et n1artyr. 22 ianuarii .
Vincentius de Paul, presbyter, 27 septembris
V.incentius Ferrer, presbyter, 5 aprilis . . .
Xystus II. papa, et socii, martyres, 7 augusti

329

256, 443

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.

282, 453
290
226

155, 403

.
.

332, 476

. .
. . .
.
.

279

218
153
153
132
177
150

278
181

248

INDEX GENERALIS
Decreta S. Congregationis pro Cultu Divino
.
Prenotanda . . . . . . . . . . . . . .
.
Elenchus cantuum qui translati sunt ab una 1\1ssa
vel qui pluribus Missis assignati . . . . .
0

. p.

. . .
ad aliam
. . . .

5
7

13

PROPRIUM DE TEMPORE
Tempus Adventus (nn. 1-13)
Tempus Nativitatis (nn. 14-29)
Tempus Quadragesimre (nn. 30-68)
. . . . . . . . .
Hebdomada sancta (nn. 69-74)
Triduum paschale (nn. 75-76) . . .
Tempus paschale (nn. 77-97)
Tempus per annum (nn. 98-131)
. . .
Sollemnitates Domini tempore per annum occurrentes
(nn. 132-135)
. . . . .
. . . . . . . . .
Cantus qui adhibendi sunt in quibusdam dominicis et feriis
attenta eorum conexione cum lectionibus Missae

29
32
35
41

45
46
54
61

62

Antiphonre eucharisticre pro Communione ad libitum adhibendre (n. 142)


. . . . . . . . . . . . .

74

(nn. 136-141)

PROPRIUM DE SANCTIS
Ianuarius (nn. 143-156) .
Februarius (nn. 157-169)
Martius (nn. 170-178)
Aprilis (nn. 179-191)
Maius (nn. 192-206)
lunius (nn. 207-225)
Iulius (nn. 226-242) .
Augustus (nn. 243-267)
September (nn. 268-281)
October (nn. 282-299) .
November (nn. 300-317)
December (nn. 318-333)

77
81
84

86
89
92

96
100
105
108
111
114

240

INDEX GENERALIS
-----

COMMUNIA
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

dedicationis ecclesire (n. 334)


bea tre Marire Virginis (n. 335)
apostolorum, extra T. P. (n. 336) .
apostolorum vel martyrum, T. P. (n. 337)
martyrum, extra T. P. (nn. 338-340) . . . .
pastorum (n. 341) . . . . . .
doctorum Ecclesire ( n. 342)
virginum ( n. 343) . . . . .
Sanctorum et Sanctarum (nn. 344-349) .
MISS~

p.

119
119
120

120
121
122
123
123
124

RITUALES

I.

In conferendis sacramentis initiationis christianre


A. In scrutiniis peragendis (n. 350)
B. In conferendo Baptismate ( n. 351)
C. In conferenda Confirmatione (n. 352)
II. In conferendis sacris Ordinibus (n. 353) .
III. Ad ministrandum Viaticum (n. 353 bis)
IV. Pro sponsis (nn. 354, 485)
. . . . .
V. In Benedictione abbatis vel abbatissre (n. 355)
VI. In consecratione virginum et in professione religiosa
(n. 356)
. . . . . . . . . . . . . . . .
VII. In die dedicationis (n. 356 bis) . . . . . . . . . .

129
129
129
130
130
130, 168
130

131
131

MISSA! PRO VARIIS NECESSITATIBUS


1. Pro Ecclesia (MR. 1) (n. 357) . . . . . . . . . . . .
1 bis. Pro papa (MR. 2) (n. 357 bis) . . . . . . . . .
2. Pro episcopo, prcesertim in anniversario ordinationis
(MR. 3) (n. 358) . . . . . . . . . . .
3. Pro eligendo papa vel episcopo (MR. 4) (n. 359)

.
.

4. Pro concilio vel synodo (MR. 5) (n. 360) .


. . .
5. Pro sacerdotibus (MR. 6) (n. 361) . . .
. . .
6. Pro vocationibus ad sacros ordines vel ad vitam religiosam (MR. 9 et 11) (n. 362) . . . . . .
.
7. Pro unitate christjanorurn (MR. 13) (n. 363) . . . . .
8. Pro evangelizatione populorum (MR. 14) (n. 364) . .
9. Pro christianis persecutione vexatis (MR. 15) (n. 365) . .
10. Pro conventu spirituali vel pastorali (MR. 16) (n. 3_66)

II.

169
132
132
132

132
133
133
133
133
134
134

PRO REBUS PUBLICIS

11. Pro pace et iustitia servanda (MR. 22) (n. 367)


12. Tempere belli vel eversionis (MR. 23) (n. 368) . .

134
134

INDEX GENERALIS

III. IN
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

IV.

--

. 241

----

VARIIS CIRCUMSTANTIIS PUBLICIS

Initio anni civilis (MR. 24) (n. 369) . . . . . . .


p.
Pro humano labore sanctificando (MR. 25) (n. 370) . .
In conserendis agris (MR. 26) (n. 371) . . . . . .
Post collectos fructus terne (MR. 27) (n. 372) . . . . .
Tempore famis, vel pro fame laborantibus (MR. 28) (n. 373)
Pro profugis et exsulibus (MR. 29) (n. 374) . . . .
Pro infirmis (MR. 32) (n. 375) . . . . . . . . . .
Pro quacumque necessitate (MR. 38) (n. 376) . . . . .
Pro gratiis Deo reddendis (MR. 39) (n. 377) . . . .
PRO QUIBUSDAM NECESSITATIBUS PARTICULARIBUS

22. Pro remissione peccatorum (MR. 40) (n. 378) . . . .


23. Ad postulandam gratiam bene moriendi (MR. 46) (n. 379)

MISS~

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

134
135
135
135
135
135
135
136
136

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

136
136

VOTIV~

Ss.ma Trinitate (n. 380) . . . . . . .


mysterio sanctre Crucis (n. 381) '.
Ss.ma Eucharistia (n. 382) . . .
Ss.mo Nomine Iesu (nn. 383, 479)
.
pretiosissimo Sanguine D. N. I. C. (nn. 384,
sacratissimo Corde Iesu (nn. 385, 481)
Spiritu Sancto (n. 386) . . . . . .
beata Maria Virgine (n. 386 bis) . . . .
sanctis Angelis (nn. 387, 482) . . . .
S. Ioseph (nn. 388, 483) . . . . . . .
omnibus sanctis Apostolis (nn. 389, 484)
Ss. Petro et Paulo Apostolis (n. 389 bis) .
S. Petro apostolo (n. 390) .
S. Paulo apostolo (n. 391) .
uno sancta Apostolo (n. 392) . . .
omnibus Sanctis (n. 393) . . .

.
.

137

.
.

.
.
. . .
480) .

137
.

137
137, 168
137, 168
137, 168

138
. . .
.

138
139, 168
140, 168
140, 168
140
140
140
140
140

LITURGIA DEFUNCTORUM
1. Missre in exsequiis, in anniversario et in diversis comme
morationibus (n. 394) . . . . . . .
2. Missa in exsequiis parvuli baptizati (n. 395) .

143

3. Ordo exsequiarum (n. 395 bis)

144

. . . . . . . . . . .

144

-,4 J

"""

INDEX GENERALIS

VARIA

Psalmi pro antiphonis ad communionem de Proprio et de


Communibus (n. 396) . . . . . . . . . . . . . p.
Cantus Gradualis Romani (edit. 1908) qui ad libitum servari
possunt
1. Proprium de Tempore (nn. 397-398)
2. Proprium de Sanctis (nn. 399-477)
3. Missre votivre (nn. 478-485) . . .
Cantus in Ordine Missre occurrentes (nn. 487-524)
Appendix: Litanire Sanctorum (n. 525) . . . .

151

157

157
168
173
197

INDICES
Index alphabeticus cantuum .
lndex alphabeticus celebrationum
Index generalis . . . . . . .

205

232
239

FONTES CANTUUM
QUI NOVITER INTRODUCUNTUR
IN ORDINE CANTUS MISS~
Quidam cantus noviter inserti in Ordine Cantus Missre e fontibus antiquis
sumuntur, prrecipue:
Sext. BCKMR vel S = Dom J. Hesbert: Antiphonale Missarum Sextuplex,
ed. Vromant, Bruxelles-Paris, 1935 (cum indice manuscriptorum).
Alleluia D vel G == K. H. Schlager: Thematisher Katalog der ii.ltesten Alle
luiaMelodien (X -X/ s. ), Miinchen, 1965.
0