Sei sulla pagina 1di 80

I.

MULTIMI DE NUMERE
r.1. MUITIMtA NUMEBEIoR REALE. PUTERI
1.1.1. Radicalul de ordinul n, n

n 1.

$l

RADICALI

N I {1}

Sd se calculeze:

a)

Js, {z*, {5',W;

J3u,

b)

{d

d) Vo^ooo1,

J2.

{:zga , t[*l:a;

{o,w,Vf"oo243

x e lQ au loc egalitdlile:

a)

{l

=*;

VF= -x;
e) i/Z = -x;

c1

s)
O

d(zxr)' =1_2x;

b)

{7

d)

Vt' =x;

tF.,f

h)

-*;
=

X+J^ r2I
_t

x)

-1-

x;

x+3 ^
l,.l

3. Si se determine partea intreagi a numerelor:


J24so,t/60, - V200, V+oo; {/-gcro; V2006.

J 4.

Sd se compare numerele reale:

")

[f*]

b)

ei[Vzooz];

c) {Jas.64}

sr

[me]ei[-Veo];
o1
{+{-rzszo} oi {-Ss+to}

{-Vtt,az+};

ft 5. sd se aproximeze prin lipsd gi prin adaos


nurnerele

6.

cu o eroare mai mied decat

J5, Va, <h,W.

Sd se determine x e [2 astfelincAt sd fie definite expresiile:

u)

G"-f

-t.E'
-t \x'_ 4'
e)

E-x

fl_
Y5+X

s).fi;5-Vx+1-So-f
i)

h)

(x+a)(3-x) f
_--l;r-"fltrE'
1

+,+
"10'100

1,

7. Si se reprezinte grafic funclia f : D -+ lQ (D = domeniul maxim

de definilie) gtiind

cd:

a)

f(x)=1**r;{r-*f

c) r(x)=
e) f(x)

tr 8. Si

n) r(x)

{**t'f -@1f

/i"-2t'

r(x)={(*'-x-z)o:

o)

=4[7

=-Y'[v'-4;aa4.

se determine m e D astfelincAt

si

existe functiile:

a)f : a -+ D, f (x) = Je-r)"' - 2x -2+3m

b)f:A-+A,f(x)=@.
n 9.

Pentru ce valori ale parametrului m existi funcliile:

+ A, f(x) = t*@;
b) f : (-.o, 0l + Q, f(*) = *.@Z

a) f

fl

[0, +m)

10. Pentru ce valoriale parametrului m existd funcfia:

'\ '/=.1!(m-s)x

f :Q -+ A. f (x)

D11.SasedeterminxePpentrucareestedefinit5expresia.'-@.
D 12. Dacd

m, n, p e

E = 1+2m-(6

N, sd se determine valoarea expresiei:

* t+zn-offi * r+zc-{fr.

O 13. Se se determine mullimile:

a)

A={".';m='1'

c)

r. l@.r1
c={"'zlir
z**r

b)

B={".*1.=ip-'..*}n(n\o);

1.1.2.

1.

Proprietdli ale radicalilor. 0peralii

Sd se calculeze:

")

f
qi6*z*;

Jzso.st;

b)

q {taz'tza:
el'l[z+! az'

'{

i6;.

"iF#

s) (vz)';
i)

"[mJ''

go
t/r goJt

o2. Si se
- introducd factorii sub radical:
al 2J6; z?,E; -3$.; * +tF ;

urzffi; -38'1ff,-+ffi'
c) x.,ffiif ; zxvdix?v;^ytr[^y';-oVtr; a'112.
O

3.

Sd se scoatd factorii de sub radical:

fi' {P ; vroo', #

a')

J2',V3'

u1

{{;t(*l''rfi*f '{-zfGf ;q,EWs;

cl Jza"V ;{/s"ry
O

4. Si se determine

5.

;'P'v' ;.Fft',

l@

x e Q pentru care au loc egalitilile:

Sd se determine x e

b){;f :#:T

lQ

pentru care au loc egalitSlile:

b) xVx+2:Vxo+ F-'
c1

")
tt 6.

{x-rf

(x-1){/xr;

a1

V* *P =-*t/t*f

.,ffif -{/tF;af =(x+1)Jx+1 av1[2*ss.

Sd se efectueze:

A.

al J12-3J3 *Jtgz-Jzs;
b) Vl eZ - VBI - Vo+e * tls75;

d# -*m.ff-w
Bd

[$Jd.ia)t*u

b) (VG - v.XV5

+1sXG-J3)'
*,hu-

"rffiffiJffi,
ol .-66'i[;m

vq(frt-ffi

- 5);

". ")

@'ffi'#.

u,

'i nlrz.t

{*

(V1oo)'

^172

[7 5_---12

")

.-

(vi-t')I1Jg: i .'dt"
'L[!uJr

5.1 vF ]

I 7. Sd se verifice numitorii:

n 8.

ili@

b)

tir (t/;tr)' frF,(ilF)'=,.

9.

\l{2 =2';

Sd se ralionalizeze numitorii:

")E#' nr#, qd.'o)6ktet#fi; og_fu6;


sr

{ffi {r$

at

ffi'

h)

{81?t'

i)

5]6 : it W#*

Sd se ralionalizeze expresiile:

")52$;5;

n)

-ffi;dfu;tt'

o)Ek' ")Fk' 0,-'#;6;


5

"rffi'

srffi6

10. Se se ordoneze crescdtor numerele a, b, c, dacd:

a) a=16,u={15,c=Vzo;
b) a = V5*

tr

V4-, b =

V5+V2, c = V6 +r.

11. Se se calculeze:

ay

::

{zo

o{ra -+{a * zJa

-ffi

*{zo_o/rs*

' ' =r*iJ---:'


HJt.l+J-'
c) S" = i-:-1_-_
f,ikJk+1+(k+r)J[''
b) S,

dl s.

=t_
t"tF

*ifi(k*t.-tFlf

'

+,[_ffi,

O 12. Se se verifice valoarea de adevdr a afirmafiilor:


-_;:
"1

Jz*Jg +all 'o;


{re -zor[-ff^12 *,f,t*soJz+n[*7JZ

"iE-inE.ffi="
x'-3x
c) Valoarea expresiei

E(*)=

-zJ1'pentru

=iffi*t *{$:

"

iralional.

d) Dacd

r(*) = x' - 3x -2Jl,atunci F(i/"6-flt.

ii6m)

=0

O 13. Se se verifice dacS:

+V+-Jts

este solulie a ecuatiei x3

-3x-B

S*ffi*iEl77

este solulie a ecuatiei xt

a) V++Jts
u1

6x

= 0.

10 = 0.

14. Se se aducd la o form6 mai simpld expresiile:

n[ffi.ffi') (*#)
,#*^[u.#)'
,**

[ ,,

a++b'b+';

i/("'-s)

,ae

(a,+*);

''

l(G*Ju)'
''fi.a:ry.(ta-rnfl t, "-b
J

Q gi a, b > 0. Sd se demonstreze cd"


a) dacd G * Jn e Q, atunci JJ e 'Q 9i Jb e 'Q;
b) dacd V" * Vn e Q, atunci Va ' 'Q 9i Vb e a"

Ct 15. Fie a, b e

O 16. Fie girul (x" ), *" = {1+ {2 +


cu 2'
a) Sd se calculeze termenii X1, X2 ,X3 gisd se compare
b) Sd se demonstreze cd xn < 2, V n e N''

este numdr

o17.Se considerd girul (x"), *,=FJi*'**G'


n>1 eieirul (v"),v" =Jz

unde numdrul radicalilor este

.E;E;m

a) Sd se calculeze YrYz' Yg, Yro, Yn'


>
b) Si se arate ci Xn ( Yn, V n 1'

c) sd se arate cd *"

f {*"-,

+ 6),

n > 2'

O 18. Fie a, b e (0, m). Si se arate cd:

b)

* Ju * V" *Vn <,,/EG;b).

D 19. a) Fie x eQ' astfelincAt


b) Sd se arate

x*+t*'

cia =d'ls

tF6.b)'
Sd se arate

ci

xn

+4tO'

V n eN"

*z*tffi -z eQ \ Q' v n eN' n2 2'

unde:
O 20. Se se arate cd numerele a, b E Q'

^=1[iJzi

-{;E-:

b=fro*6J5 *{ro-0J5.

O 21. Sa se arate cd expresia E(")=


independentd de a.
tr

{5-".at(".3)C.{Gi1".01G'

22. se considerd girul (a")' a. = {E0o6' a" =


a)

Si

se calculeze

b) Sd se calculeze

este

@06T?- 'n>2'

[a"],

n e N'

(se consideri n radicali,

N').

a) Sd se calculeze

b) Sd se arate cd

[".'],["r]

O 23. Fie girul (x"), x" =


ne

a>

[*"].

{""}'t

24. sa se calculeze [Y"], unde u" =


radicalilor este n).

G*6;-m *t/o*6;;Jo
10

(numirul

TESTE DE EVATUARE

Testul nr.1

O 1.

Valorile lui x e D pentru care este definiti expresia:

a) (-*, -5lu[5, +o);


c) (*, - 5), [-4, 4] u (s,

O 2.

b) t-5, -4)v(-a,5l;
d) rp.

*);

Forma simplificatd a expresiei:

(ilr.r)' ++(x.,,).[ff *vi] ",t"'


a1

s(fi+t)';

o 3. Rezurtatur

b)

(Vi*r)';

calculurui

O 4. Se dd numdrul

c)

.,6-./s

tE * 4G' *

xifi;

u)

il;Js

ro(Ji+r)'

tF; 3J5 este: a) 1; bl2; c) 0; d) a.

iFJJ5.

"
Atunci:
a) xeP\0; b) x=-3, c) xeN; d) x=5.
Testul

nr.2

n[ e*irta f :Q + n, f (x)=

o 1. Fie o =

{'.

^d(ln +2)x2 -2mx+m+1

Atunci:

a) A=A; b) A = (-*, -2); cl A = (-oo, -21: dt

O 2. Sa se veriflce daci numdrut a = fr


xe -42xo -438x3 -2744=0.

nfil

(-3,.-)

*{l - J-tt este solulie a ecualiei

O 3. Se considerd numirul:

l<fn * JJ3 4 -,ht27 - JJg - t

Atunci: a) A2 = 2; b) A = 1; c) A

O 4.

=.F; d) A2 > 3.

SA se arate cd exPresia:

e(a,n)

*l,[q^o" ).
"+bV2b
=(G#. {7{r^\
*trlqo'*Vtoan
*Vro"o )
' *{+n'

*al,lzo+bVa
a+b

nu depinde de a 9ib,

11

1.1.3. Puteri cu exponent rational

Puteri cu exponent real

rJ1.

Sd se scrie ca putere cu exponent ralional:

a)J8; b) 4[2'; cl
r) .,n%

SG' q :{s2';
r

re25 S,ox; st

e)

[-L]',
-^L
2741729 \941243 )

i, n, f,r16"

n2. Si se scrie cu ajutorul radicalilor urmdtoarele puteri cu exponent ralional:


a)
nl

tr3.

41; uy

.r

si, o

[+)''

\0,75

lopo*J

,,rl

t,[*) '' ",(#)';

; i) nz'

Sd se efectueze:
314

---i .uo3 .f-l_)'


(o,zsj

a) 32.272 .gs .g-o'e'

o,
-' ,uu

;(h)'(;)',
",[+)3
J4.

0 (o,ooro)i, gl 1o,zsl],

43

o) (2')u .q' .(a){8{3).2

Sd se efectueze:

")

(6:o'uF)"',(w)"

Qt'1* *9
[#)'
"
(( z\"]"
.,
- [rg)"-"
-'|.eJ

Jlti,t
J'

o1

(o,z)" .2sT

:sfr

'

(#)-,
et,

]*.'
)

..62s';

(o,rultj
[(o,rur)"."
l"
[
1""
-'f
", o,(o)"'
J lto,tui)n')

16
'----;.

12

3'

z.

5.

Sd se aducd la formd mai simPld:

(i

at

r\3

u,

[a-c
o,

(z

[o

(t

)l .("""')'
,^",",,:

,[ae . a-lJ

'

,l
.)'i tt.]'
rtl ,[nz
[r qo'6'?5.j

o'u,J

/ z\2o
vi

[",

"z's

(L
----[(

") [."
D

6.

.(a_lorror)z

1-

'(uz'z)e

\/r

.'tj[-u

l"i],'
t r
Iu".,J

-x3

11

1t

-aibv -2a2bi

xi -x'+xi -x+x'z-1);

e\f1

+zna

):[az

r\

-o'J.

Sd se stabileascd valoarea de adevdr a propoziliilor:

a)
-'

[(o,r)*.*.1"
[ (o,r)"
l\r-

I (o,z)*' I

Lto'tl"

"'l*Pl
,,

f[lr):.

1"."

l":

'l

('-o)1"'

,
5J5'

I'
L(,Ef-l

(- 1)-' ;
Jo

1
T
-rf'I
l( L\E f 1).6
or i I ur l" -l u= l" I,[u.(''-zJ5)(r+48025)]=,

L\

37.

/ \ ))
'

se considerd expresia

za''[77
r(")
\ =

' x-rlx'-1
t(

Sd se determine valoarea expresiei pentru X=-l2[ -+


b

13

rE) ">o'b>o

8.

Se considerd expresia E(*,

y)=

F#

Sd se determine vatoarea expresieidacd

D9.

,y

^='nj1i.t

=##,

a e R.

t*
xpresats(*yr=@*9tFl
E(x.v)= "'Ji ^-i dt Ir;

seconsiderdexoresia

Sd se calcureze e(.V0, 3).

Dl0.seconsiderdexpresia e(",v)

si

11.

se arate

".

=f ^:-", . ^1-,: lefx+Y* 2Y


Y-x
Ixyt*xty *yv -^vy)

,[rooui,roou*)= r.

se se arate cd expresia e(",v)=


pendentd de x gi de y.

[,=--,-=+Jv)
[(Jx

[q+l
(.

*u

'l

-rz J .]

+
r/xv

este inde-

O 12. Sa se restrAngd expresiile:

l. _.Js

-,J3'l

41(vF_flL[-*,J,-['*J'j[-*_y;)_('flffi'
ny

(r*GX,.X,.)

(,-r'..6X,-{6),

"

> o.

O 13. Care dintre urmitoarele numere este mai mare:


-r8.9
5\
_t

a) '

14

TESTE DE EVATUARE

Testul nr.1

o 1. scrieli ca putere cu exponent


O 2. Fie E(a, b)= ["t.0*J'.[,*

ralionat numerete

tE)

al il2; b) 10; c)
O

(6{ffiE7.

'-li.
a

este:
50;

dl

3. Este S;Jto*i6-J0
Testul

si

_o*)'

a+Jan

Atunci e(zs,

{r

2?,12.

solulie a ecualiei xe -30x0 -105x3 -1000 = 0?

nr.2

o 1. Rezuttatut catcutu,r, [(-+'u)''loo*'(-zz)"

L
a) -15; o) ts2;
"f #'
o2.

d)

.zJs;

u1

(-rs)o'

153.

se consideri expresia E(,) =

Atunci:"1 r(JZ)

o3.

204s16

[&.:]

e(.,tr)

=$,")

t*)'
E() ,zJs;01 r(VZ)=r

Demonstrali formula radicalilor compugi:

..,6lC

=,F*rF,

unde c2 = A2 -B, pentru A > 0, B > o, A'-B > o.

15

1.1.4. logaritmul unui numdr pozitiv

J 1.

J 2.

Sd se scrie sub formd logaritmicd


urmdtoarele egalitali:

a) 3a = 81;

b)

4a = 256.

c) 5"

av

(sJs)' :

= 200;

Sd se scrie sub forrnd exponentiald


urmdtoarele egalitili:
O; tgti,OOOt = _<;

3.

a) tog, 16 = 4;
c) logo8=6;

d)

e) logux=5;

f)

logo 64 = xi

losu.ffi=f

Sd se stabileascd valoarea de adevdr


a afirmaliilor:

a) 3'

:5<>log,5=x;

c) rog, VZs6 =

e)

rosu

a 4. si

d)',tos,^
v,u10.J0,001

'lrJrE =?,

ros,

[bs.

(ros,

(e+s))]=

o.

se determine varorire reare are rui pentru


x
care sunt definili rogaritmii:

log.(+-x);

c)

togo,

I-t

tl

b) tog, (x, +1);

(-*, * x +2);

e) los. tos, (x - r)
I

i)

___L =-t'1

-9;
5

a)

s)

b) 4* =10ex=log*10;

|;

ay rnfrog,

\ r)" l;

fl

tog_., 15;

(- _;),

ros"

logo#'

Ir

k) lnlloo, (x' -

e).J;

x');
o) logs** (o - x - x');
m) log,*, (o *

q) tos"

,;I-+ ,;

;.1 4x' - 3x _ 1'

l)
n)

togo,,

[roo^

tog"_o

(x,

_ ex _

(x. - +o);

p) togrr_", (J" . z r);


-

r)

tosu

-;----=-x' /x+10
-

16

o)];

o5. Si se calculeze:

b) loo"
' "" 2187 :
I

a) |oE.15625;
f1

c)

6.

d) loOu*

{7;

^;

e)roso[,"n.[,"n*#)]

f) log, (logrs'"n'%J;

s) rosl [tos* (tog. tzs));

h)

i)
C

loouo

logru,,

(JJ.

r)+ losuz*,

-\3

logon (logo 6'"nut"


);
4

(Jt . t)

Folosind regulile de calculeu logaritmi, si se scrie sub formS simpld expresiile:


b) log,, 228 -log'trZ;
a) log. 5 + log. 16,2;

c)

logr35+logr9-logr45;

loo.-

81

d)

--:s--.:
rog,o

ros, JZ + 6roso XIz *

{z *1ws,1[z- Jz,

.{6;ffi

J;;6

"{./5'

e)

31-los:to

g)

tog,s Vl og

h) log,

J7,

41

los45

6loeo9-1'

* tog,. .E * Je + tog,.

+ log,.

i) logr, 4.logrri{2$.

3 .loEu 16;

Dacd lg4 = 0,60206 9i lgO = A,77815, sd se calculeze:


a) tg24; u) 190,(6); c) lg80; dl tg24T2;

e) tg16t/32 +1972;0 logo6; g) log,u12tre6.

oB. Si

se exprime in funclie de a:

20, dacd a = logz 5i


a)
b) log,r 75, dacd a = logs 45;
c) logou 75, daci a = logrs 405;
d) logru 98, dacd a = logrrz 56;
e) logr. 242, dacd a = logzo 484;
log,oo

0,
g)

fl9.

log

"{b_a,r 1+

Iog,s"

J2
^=+,dacd

a = log, ,y, J5;

dacd a = Iog,,n" cosx,

x'[t'

Sd se exprime in func{ie de a 9i b:
a) log.o 54, dacd a = log,, 100' b = logrr4S;

17

;)t{;}

b) logro 63, dacd a = logzr 56, b = logr,


c) logru" 5.6-, daca a = logro 3.6, o

54;

=logun2JTd.

O 10. Dacd logrr4g = a gilogu 24


=b, sd se verifice ci:

a(o+e)-so+1=0.

o
o

1' Dacd log,, 5 = a, log.,u 2 = b gi logul2= c,


sd se arate

12. Se se calculeze suma s


=

arosb(ab)

b(ac

gbs.(bc)

c + 3) = s _ 2.

"o).

"bg.(e)

dacd gi numai dacd a b c.


= =

O 14. Daci x, ye(0,+oo) 9i

rg4-3y.

O 15. Daci a, b, c (0, +

gi abc = 1, atunci are loc egalitatea:

-)

-a-

[tgt]+frgz]+frgs]+...+frgroroou].

O 13. Fie a, b, c e (0,**) sau a, b, c e (1, +


Sd se arate ce

ci

=lrn^+3bf,

atunci (^_2y),

logr3a+logr3 b+log,3c-3log, a.log, b.log,c


= 0, V x > 0, x

O 16. Dacd 45" = S gi 45b = 3, sd se arate cd

=Irr.

1.

16# u Z.

O 17. Se se arate cirrrmdtoarele expresii nu


depind de x:
log. xVi + log. x-3
.
a)' A =
logs xs - logu x, Jx'

b)

4togr2 xa

+12togri_t

_8tog, x)2;

1
c)C==--.1_
n-1. .
' tog*2.tog,a' tog,alog,S +"'r1;;l;1@,1;-:---loge'x;
-...1
dlD=
-'--ro@*6*...*
1

-@;
o

18' Fie a, b, c e (0,

oo)

-..r rrr
xeN-\{1}.
t

numere in progresie geometrici in


aceastd ordine. sd se
demonstreze cd pentru orice numdr rear
x e (0, *)\
are roc egaritatea:

{t}

{1}

log"x _ log"x_logox
log"x logox_log"x'

18

tr

19' sa se demonst reze ca 6 <

log?

14+gi4 28

< 12'

B 20. Sd se demonstreze inegalitdlile:

1
> 3o:
-' b) B. logu 12 logrz 24.10.
' ----Llog.r 66 - loguu 132- -

a)

'

D 21. Se se arate cd: log, 3 + log. 4 + logo 5 + logu 6 > 5.


O 22. Se se arate cd: 2lg3 + tgl 1.1g19 < log, 10.

D 23. Fie x, y e (0,+*) gi a > O, a + 1. Sd se demonstreze cd:

ryrft"-lt*
b) tos,
ry =ft*#*

a) ros"

<+ a >

1;

o <.a < 1.

24. Dacd a, b e (0, 1), sd se demonstreze inegalitifile:

a)

tos"ff*'on,

ffi.rt

2+ tog,3+ > 1.
b) tos"
a+D - a+b
tl

25. Dacd a, b, c e (1, + *) sd se demonstreze

ci:

a+b+c+logb-l-+log"---:--:23.
a+b+c
a+b+c
'o9"- 3
tr 26. Dacd

a, b, c e (0,

t) sa se arate ci:

3abc

_r,_a)
::-- - loq.
' loga:i-'ab+bc+ac

3abc
1- - -

3abc

-""ab+bc+ac
-+
""ab+bc+ac+ loq-

glbc

b)' tog"
, '3ot teg^
-'ab+bc+ac

r,
""ab+bc+ac
--!e!9-.too^
"uab+bc+ac

27. Dacd a e (t, + m) sa se arate

- O 28.Sd se demonstreze
a)

ci

cd dacd x, y, z e(0,

log"yz+logrxz+log.xy)6;

lgi;q

,,.

log. (a + 1) ) loga*r (a + 2).

t) sau x, y, z e(1, + *),

=,g#,

'19

atunci:

b) log*, z+lognx+log*,

O 29. Sa se arate cd dacd x, y e (0, 1) 9i x + y = 1, atunci:


lsx l lsv
b) xrsx + yrsy ,

")

> 3;

ya'

fl 30. Fie a, b, c e (t, + *). Si se arate cd:


logu3 bc + logo3 ac + log"3 ab z.

31. Fie an e (0, 1) sau a* e (1,+*), k = 1, n. sd se demonstreze inegaritatea:

111

;-_'-T

logal

24.

a2

loga2

a3

i...-t-ln.

log"" a,

32. se consiclerd nurnerele a, b, c e (1, + *) sd se arate cd are loc


inegalitatea:
tog" (u'""0) +togo (c'"n*)+tog" (abs"")

[f

-,on,

a +tog" b + log" c.

33. Fie a, b, c e (1, + *). Sd se arate cd:

119.

ros"

tog"

'on, T

3r !

2 1.

D 34. se se demonstreze c6 pentru orice numere pozitive a, b, c subunitare


sau
supraunitare are loc inegalitatea:

log.a- g
a+b b+c c+a 2(a+b+c)'

log"b.logoc

o 35. Fie a, b, c e (0, + *)


log"

il

!#+bgoff

subunitare sau supraunitare. sd se demonstreze cd dacd


+tog"

= 3, arunci B = b = c.

36. Sd se logaritmeze expresiile ?n condiliile de existen{d:

a) E = 3asbo'8c3;

d)

= qal[6b%;
,

{Van
-.4

E=r/;

b) E=

g)

E=".iF;

E=.8,
Y

i)

.=iFG

c)

e)' E = uf4o\ 125'

'lza'b

ti)

ry,
Vnc

E = (s16 . B'u .3u') ,(z+'o

k)E=ou'tF%'So.
b3V2a\6

t-

l) E=

a'boc'i./aVbc'
_l

_:.

Va' 'Jo .Vcoab'

20

TESTE DE EVATUARE

Testul

O 1.

nr.1

Rezultatul calculului:
tog, (tneo)-,onu 384 +tog, 3

n #,at

-tog, SVzag

".t",

#, c) r; u) -f

o 2. Valorile lui x pentru care sunt definili simultan urmdtorii logaritmi:


log. (2x + 1) 9i tog",,

a)

(-*,-a);

(x, -Zx)

sunt in mutfimea:

b) (-z,o)w(2,:);

[-;,0),1r,

3);

a.

o 3. Daci logr21= a 9i logr 6 = b atunci exprimarea numdrului

log,

cu ajutorul lui a

gi b este:

b-1
a)
-' ab-a-1',t.')
O

4.

b_1
b(a-1)+1;

c)

4o:4-1;

o)

"+o

Sa se demonstreze cd log, 5 + logu 2 > log, 5.log, 4.

Testul

nr.2

O 1. Rezuttatutcatcutului: toso,.r[f*).ros_,

,!

este:

4#;b)*' "r 1,ot-1,


o2.

Dacd

a,b,ce(0,*)si

b2

+c2 =a2, sd se demonstreze egalitatea, in condilii de

existenld:
logu*o c + log._o c = 2log,"*0, c.logu_o c.

O 3. $tiind cd logu x + logo x = 2log" x, atunci b2 se exprimd sub forma:


a) 2roeo"' b) (ab)r"s""; c) 1; d) ac.

o 4. Valoarea

expresiei E = rg2 40+rg2!-zwzo.lg0,0016 este egard cu:

a) 0; b) 10; c) lg2; d) 10t92.

21

II. FUN
Noliuni teoretice
Functii iniective. suriective, biiective
. Funclia f :A -+B se numegte funclie injectivd dacd, Vx,,

\e\\r.r, +f(a) *f &).


.Funcfia f :A-+B estefunc{ieinjectividac6 Vxj,x2 A, cu f(x,)=f("r)3X,=Xr.
' O f.un9lie numericd este injectivd daci orice paralelS dusd la axa Ox prin punctele
qnq'neniului intersecteazd imaginea geometricd a graficuluifuncliei?n cel mult un punct.
'Funclia f :A-+B se numegtefunclie surjectivd dacd pentru oricare punct yeB
ssi cel pulin un element x e A, astfelincAt y = f (x).
. Func{ia f : A -+ B este surjectivd dace f (A) = B.
'O funcJie numerici este surjectivd dacd orice paraleli dusd la axa Ox prin punctele
mrneniului intersecteazd imaginea geometricd a graficuluifuncliei in cel pulin un punct.
' Funclia f : A -+ B se numegte functie hijectivd daci este 9i injectivd gi surjebtivi.
Functia exponentiald

. Funclia f :Q-+(0,
. ProprietSli:

+-), f (")=?', d)0, a+1 se numegtefunclie

funclia exponenliald este


funclia exponenliald este
func{ia exponenliald este
funclia exponenliali este

exponenliald.

strict crescitoare pe D, dacd a > 1;


strict descrescdtoare pe e, daci 0 < a <
bijectivd;
strict pozitivd, f (") t 0, V x e e;

1;

func{ia exponen[iald este convex6;

axa Ox este asimptotd orizontali a imaginii geometrice a graficului


func{iei exponenliale.
Funclia logaritmici
I

. bg"A = X at = A, a > 0, a+ 1, A > 0;

. aEA =A;

. tog.b=P$0,

.log"A+log"B=log,AB;

.log""A=l

'log"A-log"B=log"A,

logu

VA = -.log" A;
togc a
1

B'

43

log"A;

log" An = n .log, A.

Funclia f :(0, +oo)+Q, f (*)=logua, a > 0, a + 1 se numegte func{ie togaritmicd.

3s

Proprietd!i:

funclia logaritmicd este strict crescdtoare pe (0, + m) dacd a > 1;


func{ia logaritmicd este strict descrescdtoare pe (0, + *) dacd 0<a<1.
funclia logaritmicd este bijectivS, deci inversabild, inversa ei fiind functia

exponenliald;

funclia logaritmicd este concavi dacd

a>1 giconvexd dacd o<a<1;

axa Oy este asimptotd verticald a imaginii geometrice a graficului funcliei


logaritmice.
11.1.

__lt

!"

FUNCIil tNJECT|VE

o1. Si se arate ci

urmitoarele funcliisunt injective:


a) f :{1, 2,3,4]}-+ {1, 3,5, 7}, f (n) =2n-1;
b) f :N-+N,f(n)=3n+2;

cl f :z-+ z, f (n)= (-1)" .n;


e) f:D-+P,f(x)=1+x3;

d) f :a -+ D, f (x) = -3x+2;
q r:[A +"")-+[+, +"o),f(x) =xl2_-+;

s) f :a \ {-z}-+ n, f (x) =f,#,

o2. Si se studieze injectivitatea


a) f

: {1,

funcliilor:

N, f (n) = c.m.m.d.c.(n,

e) f :N-+ a, f (n)=

b)

3n+2);

f:N+x,f(n)=zn+(-1)";

d) f

:t-+2,

(n) =

t;]

37.

f) f :A-+A,f(x)=x2+x;

{;}'

g) f : [0, +"o)-+ n, f (x) =2x2 +3x;


i) f :n -+ n, f (x)= min(x,2x);

o 3. si

h) f :a -+ a, f (x)= max(r, x);


i) f :o -+a,f (z)=z+32.

se studieze injectivitatea funclieif, folosind metoda graficd:

x<
b) f :a-+ a, f(x)
\ / = {"*1, -1.

l2x+2,x>1'

c) f : e n I lxl 1}
{x
=

h.

h) f :R\{r}-+n,f(x)=*#

2,3,4} -+ a, f (n) = (-1)";

c) f : N +

__.!

- rn, f(x) = {::;;;',

44

f-x,

d) f :a + a, f (x)= j",

x < -1

"
l-zx,

e (-1, 1).

x>r

f 8" I

d 4.

logaritmicd.

-^^i

,3\.d

.{.

r
^ /
a

t'

'' r daci

0<a<1"
-sa ei fiind funclia

f :Q -+ D' in cazurile:
Sd se studieze injectivitatea functiei
a) f (x -1) + 2f (-x) = -1 -. 3x' x e D'

n) Zt(x)+3f (1-x) = x' x e Q;


e Q;
c) 3f (2x -\+2r(2-2x)= 2x+1' x
d)

[x_

i:acd0<a<1;
a Eraficului functiei

t 5. Si se studieze injectivitatea

c) r(x)=

-3x+2;

-',
_

f 1x)

vl--..-=_-

-"tiZ-

+;

-_tn+t_tJ

i; ;ee\ e

[x-2,xeQ

b)

(*) =

d)

i*JZ, * * o
(") =1**.F,*.P\Q

1*,x

ee \ ei

+ Q in cazurile:

f(x)+f(x')=lxeD;

c) f (2")+t(x')
,

"=

1*-31'

x e tr;

d) t(x'? -r)+f(3x-3) = x2 -3x+

lj

2'

x e D'

ST.Sdsedeterminerneftpentnucarefuncliaf:Q-+Q,esteinjectivd,incazurile:
n) r(x)=x+2m(x+1)2 +12-rn)(Zx-r)';
a) f (x)=2x+rnxz;

=X'+X,

x e Q.

Q:

injective f :Q
SE se arate cd nu existd func{ii

= t1

= max(1,

Ir-ttt'lx,

e D;
b) f(x'? -3x)+f(*) = x' - 4x' v x

,\rl

fl 6.

a)

3x+2

func{iilor f :D

[x,xeo
a) r(x)=1Ut,-en\el

=3n-2;
=

*). "ri_.)= {;;:".]o

x);

z+37.

'x+1,x!*1.
='.2*u2,x>1'
-x,x<-l
r ; ,+\
=.X,Xl-l,rJ
-?v x >1

c)

t(x)=nr(x+'1)'+m2(x-l)';

u) t(x)=x+m'{x}'

nE.Sisestudiezeinjectivitateafuncliilorf:Q+P'infunc'tiedeparametrulrealm:
=,t,
r2x + rn,
b) r (x) =

-t
| =, ,,
a)f(x)=1**rn+1,x>1'

t;l;

,'

fxr+m,x<o

fx+2m,x<m" d)
" r(x)=l**,xe(0,1);
c)f(x)=t*_rr,nr*'
1"*2_x,x>1

ix2+rn'x(rrl

lx2+2x+m,x<m. f') t(*)=i-*'-2x


e) r(x)=t;--3,

x>m

45

-1' x>m

Ci

9.

Sd se studieze injectivitatea funcliei f


< St(x)-3, v x e D.
f (5x-3)<

:tl + Q care are proprietatea:

1S.

"

tr

10. Existd funclii injective f : Q -+ Q, astfelincAt:

3f3(x5 -xo

319

+x')-t'(*u -xo +xt) > fo (*)+4, v x e Q?

12CI

O 11. Se se studieze injectivitatea funcliei f

("')-f'(*)>f,

)3

ci

b) f :(0,.o) +(0, -), t(x)+f(x+y)=


D

Q, dacd f

nu existd funclii injective astfelinc6t:


-+ Q, f2(x)< r(x).r(t-x), v x e D;

12. Se se arate

a) f : a

:ll +

o * * o'

y,

x, y e Q.

32,-.

daci existd funclii injective f : D -+ [0, "o) astfel incAt:


er(x)-1> f (x).r(t- x), v x e Q.

13. Sa se studieze

O14. Fie f
a) (f
c)

:e-+n, f (x)=3x-1.

g:Q+Q, incazurile: 3
b) (g'f )(*)= 2x-1, v x e Q;

Sdsestudiezeinjectivitateafuncliei

'gX*)=2x-1,vxeQ;

[x.x<1

d) (g"r.gxx) = X-1, v x e Q.

(g"rX*)={z","rr;

O 15. Fie f : A -+ B. Sd se arate ci urmdtoarele afirmalii sunt echivalente:


a) funcfia f este injectivd;
b) ecualia f (") = b are cel mult o solulie pentru oricare b e B;
c) mullimea f -'({b}) are cel mult un element pentru oricare b e B;

d) f (A1nAr)= f (A,)nf (Ar),v A,, A' c

funcliile

i gi !

:AuB-+c,f(x)=il!"1'"'l
\r
[L(*),".s

a) dacd f gi g sunt injective, atunci

g.f

24.

2s.

f.,:A-+C,fr:B+C. Sd se

"rt"injectivddacdgi

numai

dacd

a26

sunt injective 9i lm(f. ) n lm(f, ) = A.

D 17. Fie f :A -+ B, g:B -+ C. Sd se arate


b) dacd

A.

O 16. Fie A, B doud mullimi nevide 9i disjuncte gi funcliile

aratecdfunclia f

23

cd:

g.f

este injectivd;

este injectivd, atunci f este injectivd.


46

27.

18. Se considerd funcliile f, g : lQ -+ Q. Dacd f este injectivd sd se determine g in cazurile:

a)

19. Fie A

20.

,VxeQ.

in cazurile:

b) f"fog=fof.

Q 9i f :A -+ lQ', o funclie injectivd.

Si

se arate ca

]f

este injectivd.

Fie f : lrl -+ N o funclie injectivd gi monotond. Sd se arate cd f este strict crescdtoare.

21.Fie f :A-+B. Sisearatecif esteinjectivddacdgi numai dac6


incdt MnN = Z rezultd ce f (M)nf (N)= 21.

22. Fie

VM,NcA astfel

f : E -+ F. Sd se arate cd urmdtoarele afirmatii sunt echivalente:


a) f este funclie injectivd;
b) f(A \ B) =f(A) \ f(B), v A, B c E;
c)

, Q,

f'g=f'

f(cn)=cf(A),vAcE.

23. Sa se studieze injectivitatea funcliilor f :O -+,C:

al t(z)=7;
o) f (z) =22+3i;

a.

cl

2f

(z)+ f (iz)+ f (-z) =22,Y zeC:

O) f (z)+f (<oz)

=z,Y zeC, unde <D3 =1, oee\

a24.Fie f,g, h:Q+Q.

25. Se se determine m

arateci dacdf este injectivi, iar f o9=f "h, atunci g=h.

pentru care funclia:

f :Q -+ n, f (x)= {-*'^*(m-2)x+m'

x<

-1

este injectivi.

lx+2,x>-1

B-+C. Sd se
gi numai dacd

Sd se

Q.

26. Fie A o mullime finit6 nevidS. Sd se determine card(A)

f:fl(A)-+AxA.

27. Notdm N" =

{a,a+1,...}c N. Si se arate

a)funclia f :N,

cd:

este injectivs;
\/ [lL-Ol
L3

u, f (n)=

47

daci existi funclii injective

b) pentru oricare p e N' existd a e N', astfelincAt functia:

f :N" -+ u, f (n) =

In(n

+ 1)'l

L;-1

sd fie injectivd.

n :-

-:,,3 =ieaeD\d.

O28.Funclia f :Q-+Q verificdrelalia (t.f)(x)=x,VxeR. Sdsedeterminef gtiindci


funclia g : Q -+ e, g(x) = x+f(x) este injectivi.
D 29. Sa se determine funclia f : N + N injectivd cu proprietatea:

319:ie f :N+[.

njectivd, atun,

j&il

)| 2j

0 30. Sa se determine
f

:,e1.Fie a,b,a+b

funcliile injective f :D -+ Q, gtiind c5:

(x-ry)+f (0)=f

(f

trie ae iQ\Q

Sd se arate ci

t'(n)"l*[t(n+t).1=n vnN

12

Se se arate ca

(x)*y),v x, yelQ.

t:vd. Generali;

J12. sie a>0.

O31.Fie f :Q+D astfelincat f(f(x))=**1,VxeQ.

Si

se arate

ci funclia

h : Q -+

n, n(x) = f (*)-

Sd

-4J-af (x2 +

nu este injectivS.

este injectivd. $tiind ci pentru oricare a, b e A distincte, existd


egalitatea {f 1a;, f 1U;} = {",n} 9i cd A are cel pu{in trei elemente, si se arate ci

e3. Se se arate

f=1e.

,l!4,.

Cl 32. Funclia

f :A -+

Sa se detern

rf"f)(x)=f{

*)-+ Q, astfelincAt:
a) f(xy) = i(*)+t(y), v x, y e (0, ".);

D 33. Fie f :(0,

l(5.Fie

U) f (x) e D', V x e (0, t)u,(t, @). Se se arate cd f este injectivd.

f!34.

Se considerd

f :N -+ N, pentru care

f (m2

+t(n))= f'(m)+n, V m, n eN.

a) Sd se arate cd f este injectivd.


b) Sd se determine f.

f :Q-+lQ a:

a6. Fie f :[a, b]


r

daci g sau h sunt injective.

48

ix)_ r (v)l

Sd se arate

D 35. Sa se arate cd funclia f :N -+ NxN, f (n)= (n,2n) este injectivd.

o 36. Fie g, h:N + N 9i f :N -+ NxN, f (x)= (g(*),n(")) sd se arate cd f este injectivd

a,beQ

47. SA se deter

incat (f " f){

37. Se se arate cd

38. Fie a e lD

: f gtiind cd I

39.

f :N -+ D, f (n)=

{"J7}

este injectivd.

\ Q. Sa se arate cd funclia f :N -+ n, f (n) = {n"} este injectivd.

Fie f :N -+ lQ, g:N

+Q

astfel incAt f (n)=

{S(")JZ

}.

Sd se arate cd dacd g este

injectivd, atunci f este injectivd.

h:N -+,Q funclii injective.


Sd se arate cd funclia f : N + rn, t (n) = g(n). in(n)JZ) este injectivi.

40. Fie a e Q \

,Q

gi g,

341.Fie a,b,a+belQ\0. Sasearateciifunctia f :N+p,f(n)={n"}+{nb} esteinjectivd. Generalizare.

342.Fie a>0. Sdsearatecdexistd f :Q-+Q funclieinjectivdastfelincdt aaf'?((aa+1)x)-

-+Gf(x' +4a)+1 < 0, \r x e lQdacd


rcte, existd

43. Sa se arate cd funclia

44. Sd se determine f :7.

f : N' -+

m,

:
***
'| {''. *23

f(n)

ie arate cd

(r.t)(x) = t(") +1,Y

9i numai dace a

+ Z, funclie injectivd
x et"

=1.

..*

l}

nj

este injectivi.

cu proprietatea cd:

l45.Fie a,bete,a;r0 gi a2+4b>0. Sd se arate cd nu existd o funclie


f : D -+ D astrer incdt 3r(ax+b) > t'?[*).t(*)+1, v x e Q'.

46. Fie f : [a, b] -+

Q cu proprietatea cd

cr e

(0,

injectivd

t) astfel inc6t:

lt(*)-t(v)l< "l*-vl,v x, y e [a, b].


Sd se arate ca g:[a, b]+ ru, g(")= x+f (x) este injectivS'
e injectivd

42. SA se determine funcliile

lQ' -+ lD' injective cu proprietatea cd existd a e

inc6t (f "t)(*).r(*) = a, v x e lD".

49

Q'

astfel

O48.Fie f :Q-+Q 9i

fn

=f of o".,.o1. Si se determine funclia injectiva f gtiind cd existil5*-

neN 9i ap cuOropr,",",""ca f"(x)+f"-.,(x)=a,Vxe e.


O49.Fie f :Q-+Q cuproprietateacl (f .f "f)(x)=(f

o50.Fie f,g:N-rN funclii

injective.

CFfr. =e f

cl

datd.

sd se arate ci daci i*(-l), >f(i)>9(i),vieig

daci

o52.Fie a,b,c,duNc+d+0 ei

Se se stuc

aC

se arate

ci f6

= A.

f:N'-+u',t(n)=[#*]

sd se

arare

ci f

este

g:A
a-ate ci cia'

f..1 = e f.

F fiA Sa se arate
'.g:;n,n_

O 53. Se consideri f : Q-+A t(x) =ax2 +bx+c, a + 0. Sd se arate ci:

Al

/A

este injectivi dacd gi numai Oaca

!
a

/U e

3@,FleaeQ;

a) Sd se ar
b) Sd se de

e \ e;

nu este injectivd.

3 64 Se conside
n1x) = (o "
Daci funcl

O 54. Fie f : N -+ N cu proprietatea cd f (f (n))+f (n)= 2n+3,V n e N.


a) Sd se arate cd f este injectivd.

b)

i.rnclie con

Sa se determine f.

O 55. SA se determine f :N -+ N cu proprietatea c6:


f (f (f(n))+ f(f (n)))+ f(n) = 3n, v n e N.
O 56. Funcfia f

'sinxf -f

injectivi daci gi numai dacd c = 0 gi a > d.

al

.f *t

E!fi@. Sa se aral
--ective.

=BuC 9i f :,r(A)-+ e(B)x,?(C),f (X)=(XuB, XuC). Si

este injectivd daci gi numai

.,

ast'et inc6t

atunci f = g.

C 51. Fie A

a; t x -'

35 se ara:e

"f)(x)+x,Vxee.

a) Sd se arate ci f este injectivd.


b! Sd se calculeze f (0).
c) Sd se dea exemplu de o func{ie f cu proprietatea

=,e'.g:[-

65. Sa se aratl

xea,f(x)
366.Fie aeQ

:Q-+e

are proprietatea c6 f(x+y) = f(x)+f(V), V x, y e p. Se se arate


ci f are un singur punct fix daci 9i numai dacd funcfia g:e_+n, O(x)_f (x)_x
este injectivd'

50

njectivd di

67.

Sa se det
injectivd'

etiind cd existdr

" l, r,l"i j;Fil1,',:1"11',.*,


Si

sunt injective
se arate ca f 9i f + ctg

ci

(-1

1)'

358.Fief:Q-+lQcuproprietateacdpentruoricareXl,X2elQ,x,,*x,existdctelQ\.&
functii iniective'
se arate ci t 9l {t} sunt
36
a'
(*r)
=
f
(x.,)-f
astfel incAt
S59.Sesestudiezedac6existdfunclii.f.:;.*injectivecuproprieiateae6:
(tgx)'v *'[-z'7)
f (sinx)+f (cosx)=f
i)> s(i),v ie

N,

S60.Sesearatecdoricefuncliemonotondf:iQ+Dsescriecasurndadoudfunelii
injective.

;d se arate cd

arate

arate c6

fn=9n'f*=9*'56se
proprietaieaca (m'n)=1 9i
9i m,nN cu
f g'
f este injectivd atunci =

f ,61.Fie f,E:A-+A

este

ci daci

"' ::,:i;T:;:5:l:ii'5 H;;Hi?li1,l;iil:';:Y?.ru,.>n


f63.FieaeD9if:R+|J,astfelinc6if(v+f(x*y))=x+f(ay),Vx,yeiF.
iniectivi'
a) Sd se arate ci f este
data'
cu
;i Sd t" cletermine f proprietatea
astfel incAt:
f' g' h: lQ +'& 9i a e Q
64' Se considerd functiile

l$)e ,iX"ilyl:i';?,'i-HJJ":sd
func'tie

constantS'

" :".T ;lT.T:Tii:i:";]"


I
=

e. sd se arate

n,g(x)=f(x)_x f

n' t(x)
66' Fie a e'Q 9i f : Q -+

pentru care h poate


se determine ae Q

ri

proprr'etatea cb pentru ol"icare


f : rQ'+ D injective cu

{ax'

+bx+c}"

dacd b e R \
injectivi dacd 9i numai

cd f esie funclie
a' b' c e lQ' Se se arate

'Q'

f :rQ-+rn,f(x)=x+a{x}
cu proprietatea cd functia
67.sa se determine alQ
injectivd'

51

este

il.2. FUNCTil SURJECTTVE

fl 1.

f, *f

Sd se arate cd urmitoarele funcliisunt surjective:


a) f : {0, 1, 2, 3l_+ {0, r, 4, 9}, f(x) = x2;

b) f :R -+ [0, *), f (x)= xr;


c) f : D -+ [0, *), r(x)=

f,

lxl;

'

-t

d) f : N -" {-1, 1}, f (n)= (-1)";


e) f :D -+ A, f (x) =3x+2;

f) f : A -+ (-*, -t], f(x)

= --x2 +

g) f : D r {-a} -+n \
{-1}, f(*)
h) f :a -+ z, f (x)= [x].

fr

2.

3'

$d se deterrnine surjectitatea funcliei f :Q

c)

u} r(x)

{;--.t;:"';],,

r{x)=max(3x-1,x+1);

O)

+e

= x'+1'
^X

g) r(x)= sinx;

5. Si se studieze

(-*,

[._

:E:3*'"

{:;;::'

r(x)=min(x2,*2x+3).

f(x)=-:-:

n) r(x)

Jx'+1

= coSX.

surjectivitatea func{iilor:

a) f : a -+ n, f(x) = r"*[*.,',
b) f : a

d'

folosind metoda graficd, in cazurile:

seconsiderd f :Q-+D' sdsedetermine DcQ cu proprietateacdf


estesurjectivd,
in cazurile:
a) f (x) =x2 -2x.
n) r(x) = -3x2 +6x-5;
c) f (x)= x-lxl;
o) r(x)=x+lxl;
e) f(x)

=*,

Sd se construiasci o funclie f : N _+ N astfel inc6t:


a) f si fie injectivd gi nesurjectivd;
b) f sfr fie neinjectivd gi surjectivi.

a) r(x)

n4"

4x-S;

]),

+], r(x) = min(_x, +4, 4x+ 4);

e'

l.=

,i

a:=\

c) f

:e+D,

izx+s,
t(o) = lo,

0)

x=0

xe(0,*)

-x2

x e (-"c,

r.1,

l*-1,

Fie f :[a, o]+

(-o,

i.x' + e,

d) f :lQ -+ D, i(n)= I

: :

xe

1]

xe(t,":)'
Sd se determine a,belQ astfel incAt

[0, + I,f(*) = ax-+"b.

f sd fie

functie surjectivS.
Sd se studieze in funcfie de m e

surjectivitatea funciiilor:

a) f :iQ -+ [m, *), f (n)= 2x2 -Gx;


b) f : (-o, m] -+ [2, .c), r(x) = x.2 -3x

+ 4;

- [-m,m], r(x) =#t


d) f rL - [-!,'], t1*1 = -Ja'
x'+x+1
Lm-4' _]

c) f

:rD
:

aficd, in cazurile:

Sd se determine m e lQ pentru care funcliile f :lQ -+ lQ sunt surjective:

a)

[x+rn,x<0
r(x)=U.;i;;;'

b)

x<1.

f4x+m,
r(x)={r,*m,,x,1i

, [x+1, x<-1
[x+m, x<m.
d)r(x)=1r"*r,,*rri
c)r(x)=1;"-.',"r-,"

f este surjectivd,

f(x) ={*'*m,x<1.
vr'\^i-lrn,
e)
x>1'
_v

l*r*_2m,

Sd se arate cd existd o infinitate de fr"rnclii

a)A=u;
I10.

f(x)__{**+m-3,x<'l
fl.r.\.',
x>1'

biA=I;

f :A -+ A surjective, in cazurile:
d) A=lP.

clA=,Q;

Fie A, B mullimi ne,ride gi disjuncte gi funcliile

f,:A+C,fr:B-+C.

ff"(x).xeA
(x)= I '. i
este suriectivd dacd
_, f,\../
funclia f :AuB -+ C,
lf, (*), *. a

rm(f,)urm(f,)= c.

53

Sd se arate cd

9i numai dacd

"

t
{'i":ii,,i"?;"*rX;:.?,H:
b) ecuafia

cd u rmitoarere arirmalii

su

nt ech ivarenre:

(;) = o'"t"
pulin o solufie pentru
oricare
""r
c) mur{imea f-r({b})
este nevidi pentru oricare
b e B;
d) f(A)=8.

321.F

b e B;

322.F
D

12. Se considerd A gi
B mul{imi finite nevide.
Sd se s'!qrq
arate ucr
cd existd o funcfie
surjectivd dacd gi numaio".a
f : A +_B
""rofn) =

*A;i

nevide gi f : A -+ B. sd
se arate cd:
a) dac6-Bmu[imi
funcfia f este su4eci,"a,
,,"r".
b) dacd r este injecrivd,
atunci

rj"",,ur,

J24.t

14. Fie f : N' _+ (0,


z), r(n) =

ll

",b

e (0,

b) f nu este

{,6.}.

{fr;}

2),^.b existd n e N.

su4ectiva.

sd se arare cd:

astfel incat a < f (n) <

J25.1
b:

15. se se arate

ci

funcfia f : z[i]

_+

1f

(x+ iy) = x + (_t;,_r este


surler,va.

D26.{

C!16. Fie a, b, c, d, e ee
astfet?ncAt (cd_be)(b_d)>
a(e_c),. Sa se era:e _:
a)ecua{iile ax2+bx+c=0
9i ax2+dx+e=O auodao
b) dacd x,, x, e e sunt solu{iire
ecua{iei
_'ttl.,u_
_:J"_":
wA_==_

17.

SA se deterr
f

o tt'

:AxA

3?,*

card(A)'

-.i;i
t?fl")

;i

J?"t'"

mul{ime finitd' daca


exs:5

r: E -+

n27.1

a'uiur
a:_.tCi funCtia
'-

"-,
f:Q\{x.,,xr}+n,f(x)=alt+!x+c
' ax. +OxG este surjectivd.

f23.S

13' Fje.A,

*,.i, I :J'Ton.?ffi

: '--::e

este surjectiv- :a:E

O 19. Se se arate cd funcfia


f : A _+ B este surjectivd
dacd s
func{ii u,v:B+x,
iinegatrtatel Jlr=uof,
atunci ,=.,'O20. Fie f, g, h:e_+e.
Sd searate cd dacd
feste surjectivd s

1,,

surjectivd

r.rai

:;:ts:--.ru

_,. ::*-.

dacd

28.1

tr29.1

0 30.

oricare

n 31.
g=h.

g:B+c' sa3ellleca:
g ' f este surjectivd'
a) dacd f 9i g sunt surjective' "*n::
atunci g este surjectivb'
b) dac6 g f este surjectivd'

OZ1.Ftef

:A+ts

qi

f,22.Fief,g:N-+Nastfelincatf(x)<g(x)'VxeN'sdsearatecddacdfesteinjectivd
g'
atunci
9i g este suriectivd

f=

f:A-+B n23.Sesedeterminefunciiitef:N-+Nsurjectiveqistrictmonotonecuproprietateacd
t(t(n))>f(n)'vneN'
a+4.F|ef:Q+o,t(x)=ax+b.56searatecdfestefunciiesurjectivddacdginumai
dacd a,beQ'a+0'
O 25. Fie f

-' \
: D -+ n' f (x)=

[x'

xeQ

t"*,x

' si
e .Q \ ,o'

este surjectivd dacb 9i


se arate c6 funclia f

numaidaci ae Q''

o26.Seconsiderifunctiitef,g:N_+N.sdsearatecSdacSmax(f,o)estesurjectivd,
g'
atunci f =
iar min(f' 9) este injectivS'

f,

funclia f : R
27. Sa se determine

+ N surjectivi

cu proprietatea c5:

f(n)>n+(-t)"'vneR'

li

funclia

surjectivi

f : A +'/(A)'
nu existd funclii suriective
C 28. Se se arate ci

-, \ [0, xr.O Sa se arate ci nu existd g,h:A+lQ' I


:D+'u'f(x)=1,,r=0''
f
f 29'Fie
surjectivS'

nai

injectiva qi h

astfelincit f = g+h'
afirmatii sunt echivalente:

dacd

tru oricare

urmdtoarele
f- 30'
--' Sa se arate cd
finitd;
este
A
;t mullimea
+ ^ ,^re6{iv! este 9i surjectivi;
bi oricare funciie f : A i if,:':;,1r"""Jri"i""r"
injectiva'
:A + A suriectivi este 9i

c) oricare

il;ii;

131'Fief'g:A-+A9i(t'n)=1'm'neN''sasearatecddacif'=9''fn=gngifeste
ci g=5.

g'
surjectivd' atunci f =

55

D 32. Se considerd funcliile


f, g: D + e. Sd se arate
cd dilca g este surjectivd,
este injectivd, atuncif
iar f og
estJ injectiva.
CI 33'

Fie f' g: D --+ Q astfelincat


admit centrurde simetrie
c(a, o).
a) sd se arate cd dacd g
este surjectivd, atunci funcliire

de simetrie. Sd se determine

:1.

+g gi f _g

admit centre
apoi;""ri;;;;r" 0".*",r,".
i:n-;;.tLa, ,tun.r f og dr centru

b) sd se arate cd oaca
i este's"u4ectiva ii
simetrie C(a, b), dac6 gi
numai dac6 a = b.

"

to'

l[, I ],i,

11.3.

arate cd nu existd f : N -+

"t"".se

funcliire surjective f :
Q -+ [1, .o) suqective cu proprietatea
cd:
r(x + r(y)) = r(") + 2rt
(v), vx, y e D.

a) f

b) f

e) f

surjectivd cu proprietarea
cd

o 35. Sa se determine

Sise

c) f :
d) f :

de

sifiesurjectivS.

a2. Sist

existd o mulfime

A"

fr.\_ x+m
-r''In'=;tl;J
--a h.r

a) f

b) f

c) f :
d) f

O 37. Sd Se construiaSCi n frrnaria r. r r


r: [-r,
sa de o ,"o"n"illi:rl:."t,"

D 38' Sd se arate cd existd


f : N'

0f:

$+t,

io36'/Sasedetermine a,beQ gi meZ astfelincdtfuncfia f


:f

rJ* [-1

+ N' surjectiv.

1J surjecrivd

c.e 3e a

e) f

rF,ecare vatoare
a

0f
cu propne,e :ea :6

infinitd astfel inc6t f


(") = n, V x e A_

39' Fie A gi B mur{imi finite


gi f :A -+ B o func{ie surjectivd.
D
p elemente pentru
oricare beB, sd vv
determin" rlumarLl
-- se ve'errrrrrre
nr*a".''l

surjective

:e-:rL oricare

33.

i,arr

Sds

a)f
b)f

*---* i-'({o})

regl3t

O 40. Sa se arate cd
oricare func{ie f : [2 _+
7rk
ie re
se poate
s:r
Poale s:re
surjective g, h:e_+e.

n>

are
iui f care sunt

clf
d)f

s-*E a doud funclii

e)f
f) f

tJ4.

Sds

a) f

c)f
56

ivd, iar f .g

il.3.

:1.

Sd se arate

'e centru de

ci

urmdtoarele fl.rnc{ii sunt bijective:

2,3,4\ -+ {s, s, 7, s}' r(x) =2x+1;


b) f : {x e z I lx+rl < z} -t {-1, 1, 3, 5, 7}, f(*)= 1-2x;

a) f
idmit centre

BlJEcTll'E. INVERSA UNEI ruNcTll

FUTUCTII

: {1,

c) f :F{-+N',f(n)=n+1;

d) f :m+n,f(x) =2x-3,

f:a+a,f(x)=x3+x;

e)
rietatea cd

f) f : [0, *)-+

[0,

m), f (x)=

x'?.

Sd se studieze bijectivitatea funcliilor:


a cd:

a) r: [-7, a]-+ [-r, s], t(x)=

x+m
x2+x+1

valoare a

b) f : [-1, t] -+ [-t, s], r(x) = 3x + 2;


c) f : [-3, a]+ [-s, o], r(x) =3-2x;
d) f : (-.o, s] -+ [-e, *)' r(x) = 6 - 3x;

")

,[*, -)

iu, .o),

t(x) =

fl f :a \ {z} +e \ {3}, f(*)


:are n > 2,

I 3. Sd se arate ci urmdtoarele
a) f : N + N, f (n) = n+(-1)"

'({o})

are

'care sunt

b) f : z

z, f(n) =

c) f :,C +

d) f :o
rud funclii

+'

C, f

3x2

-4x

+ 5;

=5
funclii sunt bijective:
l

n-(-l)";

(z) =32+1;

+ C, f (z) =22+3;

e) r : tD t

{:}

P \ {2}, t(n)

=F*'

f) f : 'D -+ D, f (z) =iz+1'


bijectivd:
valorile parametrului m e lQ pentru care funclia f este
5] -+ [em, m)' t (x) = mx + 6;
a) f :(-"o, m]+ [2,.o), f (x) = -2x-1; b) f : (-.o,
+ (-a, *), f (x) = x2 - 2x-3'
f :[2,+)-+[z,m),r(x)=2x+m-8; d) f : (-m, m)

: 4. Sd se determine
c)

57

n 5.

Sd se determine m, nelQ pentru care functia f :[0,

2]-[-1,

a],

t(x)=(m+1)x+n

l,c

4rt

ai Sl

este bijectivd.

b)

46.

Fie f

:l-1,21-+[a,b],t(*)=b'x+f. Siseafle a,beR

si

n8.

*asedetermine

oe[)

astfelincdtfunc{iaf

,'ftf

b)

surjectivd; c) bijectivi.
3'1t5. Se

Sdsediscuteinfuncliede a,beD bijectivitateafuncliei f :Q-+Q incazurile:


u) r(x) =

{ii;': ,,::',,
lx+2,
rl

x<

r_l
l2x+8, x>1

Fie f :A

B,

g:B -+ C. Sd se arate

a) dacd f gi g sunt bijective atunci

daci

{:"'.".,,, I I _1'

l*',

-1

c) f(x)=]ax+2a+b,xe(-l,t); d) f(*)=

b)

x<-2

16. Fie

jax+b, xe(-2,1).
|.-*'*1,x>1

pen

cd:

g'f

tivd gi sd se determine f-1.

a) r(x)=
c)

{l;l;=1,

: lQ

a)s

b)s

[-x, x e,Q

r(x)=1+

_ee\,ei

lQ sunt bijective, in cazurile:

u) r(x) =

o)

{;:;

c) f

x+(-t)i'l;

"e.

b)t

p \ ei

t(x)=1;* xee\
e
si

se afle f-1

e) f :,D + lQxn, f (z) = (nez, Rez+lmz).

19. Fie
SE

b) f :QxlD+Qxra,f(x, y)=("+y, 2x+3y);

:Zxt -+txL,f (x,V)=(:x+y,Bx+3y);

18. Fie

a){

f1-x,xe,e

12. SA se arate cd urmdtoarele funclii sunt bijective gi

a) f :ia-+Q, f(x)=

17. Fie

este bijectivd;

este bijectivd, atunci f este injectivd gi g este surjectivd.

11. Sd se arate cd funcliile

nur

E'l0.Fie f :lD+R,astfel incAt (f .t)(*)=X,VxelP. Sisearatecdf estefunctiebijec-

fie:

injectiva;

a) f (x)=

n 9.

pentrucaref estebijectivd.

514 Se

il7. Fie f :D->tD,f(x)=i(a+t)x+2'x<u


i.x+4, x>3
a)

Sr

d) f :,C+nxn,f (x)=(nez,lmz);

20. Fie
a)

b)

x)= (m+1)x+n

13. Fie f, g:

o +'c, f (z) =z*i'(-,t)t''4,g(t)= z*(-t)t*"4

'

a) Sd se arate cd f 9i g sunt bijective.


b) Sd se calcuieze f-t 9i g-'.
f este bijectivd.

I14.Se consideri f :D-+D,f(x) =-t*0. Sd se


el inc6t func{ia f

verificd egalitatea (t . g.

f
r

= 6x

numerele reale m gi n astfel incAt g =

16.

25,

g:P-+Q

care

x e Q'

g:e+ro, f (x)=-4x+2, g(x)=(m2 +m)x*? tU se determine

15. Se dau funcliite f,

cazurile:

t-')(x)

determine funclia

Fie f, g:Q+4, f(x)

f-l'

-("' -5a+7)x-0,

g(x) =

**-O'

Sd se determine a' b e Q

Pentrucare f =g-1'

17. Fie f :D-+n, f(x)=

[ax, x e {)

jt -up
lx'

a) Si

\ e,

u'Q'

se arate cd f este bijectivd <+ a e cD"

b) sd se determine g: D

D, gtiind ca

(r's'r')(x) ={:;:;I.

:e func[ie bijec-

18' Fie f

+ c' f(z) = az+b7'

a) Sd se arate

ci

a' b e'c'

f este bijectivi dacd 9i numai daca lal + lbl'

b) 36 se calculeze f-1.

flg.Fiecr,peOastfelinc6tl0l*f9i f:C+Ccuproprietateacaf(z)=s'z+pt(z)'Sa
f-1'
se arate ci dacd cr * 0, atunci funclia f este bijectivd si se calculeze
l20.Fie aeZ
2x +

3y);

(Rez,lmz);

9i f

:Q-+n,f(x)=x+a'(-1)t'f

a) Sd se arate cd f este funclie bijectivd'


b) Sd se determine f-1.

59

'

f!21. Fie f, g, h: tr -+ L

astfet incAt h(n)= r(n) g(n). Sd se


arate cd dacd h este bijectivdr
atunci f gi g nu pot fi simultan bijective.

n 22. Se se arate cd existd o infinitate de functii bijective


f :il-+ Z cu proprietatm
(r.t)(x)=-x,vx2.
o23'Fie f'g:A-+A' sdsedemonstrezecd f og"f
estebijectivddac6gi numaidacdf
g sunt bi.jective.

24. SA se demonstreze cd functiile:


r,

g:(-1, r) +(-r, r), r(x)

Sd se determine

o 25. se considerd

f -1,

=# g(*)=H#

suntfunc{ii inversabire.

g '.

funcfiite f" : (_1, r)

(_1, 1), f"

(x) =

l:.* ll; i]_ "lr, a e (0, "o).''


(1+x)"-(1_x)"

a) Sd se arate cd f" este funciie bi.iectivd pentrti


oricare a.
b) Sd se determine f;1.

f, 26. Se considerd E o mul{ime, A c E


a) 56 se arate cd f este bijectivd.
b) Sd se afle f-1.

ei f :.r(E) -+ ,'r(e), f fx)= A^x.

O27.Fie E+e si Aez(E) 9i f :;/(E) _+;t,(e)x.t/(E),f(X)=(XnA,


XuA).
a)
Sd se arate cd f este bijectivi.

Dacd'/

b)

{f(x) | x ".t1t1} sd se arate cd "4 ={(ru, rrr) | ru c n c N c


c) Dacd fo:/t{E)-+.d,fo(x)=f(x), sd se
arate cd fo
=

E}.

este bijectivi 9i sd se afle

f;'.

tr28"Fie f :x'xip-+z'xQ,f(x,y)=(x,xy). sasearatecdf


estebijectivdgi saseafle
-1
f

fl

29' Fie a e re'. sd se arate cd existd f :rD


+ re bijectiva, astfer incdt:
a't' ((.a' + r) x) - Zat (x, + a, + 1 < 0, V x e le, dacd
)
9i numai daca

60

ae

{*r, r}.

este bijectiva

l30.Fie f :[a,b]+[a,b],a<b, cuproprietateaca lr(x)-f(y)l>l*-vl,vx,ye[a,o]. sa


se arate cd f este bi"iectivd gisd se calculeze f -1.

proprietate

rmai dacd f

31.

32. SA

Fie f :D-+D, astfel incat f (x) f (y)=*r(V)*yf (x)-xy, V x, yeD. Sd se demrrnstrezecddacdexistd g:lQ-+D cuproprietateacd f =gog, atuncigestebijectivd.
se arate

ci

existd o infinitate de funclii bijective f :N -+ N cu proprietatea cd

VneN'gi Vxe N, fn(x)'.x.


>rsabile.

:o

).

33. Se se arate

34.Fie f :N-+l{, bijectivd astfel incAt f(2n+1):1+f(2n),VneN. Sd se arate ci


pentru onicare n e F{ numdrul n+f (n) este numdr par.

35. Fie f,

ci

func{ia f :D -+ Q, este bi.iectivd:


a) f(x)=x+sinx;
U) f(x)=X+GqSX.

g:

{1,

2,3,..., n} -+ {t, 2,3,..., n} funclii bijective.


= A=... = =L.
"'-'-"-: +
t(n)
f (1) f (2)

a) Sd se deterrnine f daca

b)Sdsearatecdaaca

35. Se se determine p e

ffi=ffi=

=ffi,atunci

f =e.

N' astfel incdt funclia f : N -; u, f (n) = lll * l!_ltl * [

'L;l.t-'

fie bijectivd.
r)

'I'
sd se

37. Sa se arate cd funclia f

38. SA

39. Sd se arate

afle

sd se afle

:8 -+ Q, cu proprietatea
t(x)+t([x])+r({x}) = X, v x e D este bijectiva.

n + 2-1

l.I o ]'"

c5:

se studieze dacd existd funclii f : N' x N' + N' bijective cu proprietatea


f(3mn+m+n) = +t(m)t(n)+f(m)+f(n), v m, n e N'.

ci funclia f :Q + Q, este bijectivS in cazurile:


a) f(x+y)+f(x-y) = 3f(x)-y, v x, y en, f(1) e Q';
u) t(x')-t(2xy)*t(v') =2x2 -4xy + 2y2 +5, v x, y e tD.

cd

.'40. Fie M o mut{ime finitd nevidd, M c


(0,

bijectivd.
e

o
n
tr

fi'

pentru care functia

e'c\D o rdddcind de ordinur trei a unitdtii. se


se deterrnine

proprietatea cd func{ia f

:N-+ u, r(n)=.*?rn +be2n este bijectivd.

s5 se arate cd func{ia f : D

n, f (x)=

{*}-["]

h=f of. S
a) daci h(
b) daci g

1ru"

tr4'l.Fie f :N--*X,t(n)=n+a.in+b.i2n. Se
se afle a,beO
E4Z.Fie

f53.FieAcQ

"o) 9i funclia bijectivd f :M -+ M cu proprie

tatea cd f (x).r-1(n)= o, v x eM.


sd se arate cd f =

este bijectivd gi

si

esu

a,bec

f
c^

A=

meg

astfer inc&

=E6

infinitate

58. Fie f

:Q

-+

Sd se arate

dacd a, b, c eZ.

a) funclia

b) pentru ol

funcfia:

be

pentru care func{ia:

pentrucarefunciia f

62

:e_+Af(x)=x+a{x}

59. Fie A, B mrexistd gio f

l60.Fie m,neF

f :lQ -+ ru, f (x)= x+a[x]+b[2x]


este bijectivd gi f = f_1.

detr

aceeagi prc

f :lQ + in, f (x)= x+[a1x]+[arx]+...+[a"x]


este bijectivd gi f = f_1?

fl52.SAsedetermine ae

se

J 3/. :ia se cons

D49' Fie a'bez 9i f :lQ+a,f(x)=x+a[bx].


sisedeterminea, bastfetincat f
=f-i.
E 50. Pentru care numere a1, a2,..., a,

n 51' Sa se afre reratia dintre numerere a,

56. Sd
an

astfelinc6t:

oznS'Fie f:e+m,r(x)=ax?+bx+c
cu proprietatea ci existd
f(x+m)=mf(x)+X, X e e. Sd se arate
cd f =f_1 daci gi numai

eZ

{o:a

fog=gof,

f-1

46. Se se arate cA existd funciii


bijective f : N _+ Z.

a) f(x)*r(g(x))_zg(x) = 3, v x
e e;
n) r(s(x))+ r(o-'(x))- zx 4, v x e
=
e.

54.Fie f :Q-

Sd se detr

45. SA se construiascd o funclie


bijectivd f : N _+ N x N.

n 47. Se se determine f,g: le -+ D, g bijectivi,

cr

l55.FieAomu

se afre f-1.

44' Sd se arate c5 furnc{ia f : Q -+


n, t(x) = x - +[x]+
[2x] este bijectivd gi s6 se afre

Rdm6ne

bijective f
estebijectivd.

1+f (1),2+

+ M cu propri*

'e functia f

Rdmine concluzia adevdratd dacd A este infinitd?

54.

ci

e afle f-1.

si

f. Sd se arate c6:
a) daci h(*) = x' v x e A' atunci g este constantd;
b)dacdgesteconstante,iarrnul{imeaAestefinit6,atuncin(x)=x,VXeA.
h=f.

es:*

ine a,beC

)i

estebijectivdgi g =f -f-"
I53. Fie AcQ gifuncliile f,h:A+A,g:A+P, astfelinc6tf

se afle f-'

S5 se arate ci
Fie f : Q + P, o funclie injectivS sau surjectivi dar nebijectivS'
n = {g : Q -+ Q I f ' g = g'f} estre infintd'

: n -r Al f b'rjective}'
tr 55. Fie Ao mullimefinitd n=card(A) 9i Sa = {t
daci f e so cu proprietatea
sd se determine valoarea minimd a lui n, astfel incat
f og=gof,VgeSo sdnezulte f =1n'

56, Sa

""

57.

girul (a") cu termenul general


se determine f : N' -+ N' bijectivd pentru care
=

fr;

este crescitor'

N, care s5 ia fiecare valoare a sa de


sa se construiascd o funclie surjectivS f :N -+
arate ci existd g: N -+ F{ cu
o infinitate de ori. Pentru o astfel de funclie si se

aceeagiproprietate,astfelincAth:N-+NxN,h(x)=(t(*),9(x))safiebijectivS'

astfel

inc6"

tr

58. Fie f

:D -+D

a) funclia g:
?ncAt

f =f-1

f(xy)=t(x)f(Y)'vxyea 9i f(x)+x'vxec \{t}'

Sd se arate cd afirmaliile urmitoare sunt echivalente:

d a,b, c eZ.
rl

cu proprietateaca

D'

P',

g(x) f(x)

este bUectivi;

f (*y)= (t
b) pentru oricare y e P', existi x e D" astfelincdt

cd dacd existd
59. Fie A, B mullimi nevide. sd se arate
-+
g:
'/(A)
existd 9i o funclie b'rjectivd

't)(x)'

f :A + B funclie bijectiva, atunci

t(e)'

sdsedeterminenumdrul
l60.Fie m,neN cuproprietateaci n>19i m<2n'

funcliilor

bijectivef:{1,2,..,2n\->lt,Z,"''2n}cuproprietateacdexactmdintrenumerele
1+f (1), 2+t(2),...,2n+f (2n) sunt impare'
este bijectivd.

63

Testul nr

TESTE DE EVAI.UARE

Testul nr.

O 1.

O 1.

Sd se der

Sd se studieze injectivitatea funcliilor:

a)

f:A+m,f(x)=x+X3,

b)f :\-\.-_.

=i ' -Zr,-1, VneN;

a) f

:N-

c) f :le -+ D, f (x)= max(x2, 2x_l).

O 2.

Se se determine valorile lui m e

:e

-+ n,

r(x)=

pentru cate

mx, x < 1

{l[m-x",

x>

"st"

i--\::a

2. Fie aeA

f este bije

functie sun-,,er.ra

O 3. Fie f :Fl'
a)Sdser

O 3. Fie f :IxI -+Zx L,f(m, n)= (Sm+n, 1 1r,r_.rr


a) Sd se arate cd funclia f este bijectivd.
b) Dacd f-1 este inversa funclieif, sd se rez. ,e e:La:a
f-1(1, x)

Testul

+2f(x, x+1)

= (8,

b) 56 se,

c)Sdsei

-1s).

Testul nt

nrJ

O 1. Sa se determine rnele pentru care funra

'mx+2,xcm

I f _f

Xl=r

este:

a)

O2.

3'

a)Sdser

b)Siser

x+5m,x>m

c) Pentru

injectivd; b)surjectivd; c) bijecir,;i

Fie

z[i]=ix+iylx,

O 2. Fie f, g:t

y./]9i f :z[i]-+ziil. r z,=z_ _

a) Sd se arate cd func{ia f este bijectivd.


b) Si se rezotve ecualia f (Zz) + f -, (Sz) =

O1. Fief :A-

Fie M o mulfime finitd 9i nevidd gi f

(o " o)(x;
Sd se ara

5i.

:M-+lvl o fu:rcle cu procrretatea cd f of of

O 3. Sd se ar

este strict monotond. Sd se arate cd f este functle b


1et,;8.

Testul

O 1.

nr.3

O'
Si se arate cd functia f :N -+.*'
(x)=.
n, f'\^/
-'xi\t=

injectivS.

inversabil

Testul nr

x=0

-.,'Zx-,'),

x>

este

numai dar

2. Fie k e N'. Si se arate cd:


a) existi un singur numdr naturar n e

O 1. Fie f :A-

2n e (t ,

O2.

ci
- t , t<, + k];
b) funclia f :N" -+N', t(n)=k, unde k(k-l) <2n<k(k-1) esre
functie sur_
N'

cu proprietatea

Sd se dernonstreze cd funclia f
afle inversa acesteia.

:D-

a)Sdsee

jectivd.

O3.

Fie f

b)Sdses

:le+rn,f(x)=x_lZx]

este bijectiva gi sd se

O3.

Fie neN
cu proprie

Testul

f1.
-2n-1,

Sd se determine funcliile inverse pentru:

a) f

V n e N;

)2.

nr.4

:N-+N,f(n)=nn(-1)"';

Fie ae

Z 9i f : |Q-+D, f(*) = x-[ax].

f este bijectivi qi

f3.

Fie f :N'

l-zx-2, x<-1
b) r(x)=]--', xe(-1,0)'
[-*-1 x20

Sd se determine valorile lui a pentru care

f -1.

N', funclie monotona, cu proprietatea cd (f "f )(n) =n+t(2),

he

l\"

a) Sd se arate cd f este func{ie injectivd.


b) Si se arate ci f este strict crescdtoare.
c) Sd se afle f.

Testul nr. 5

f1,

Fie f :Q

lQ,

r(*)= x+[ax], a e Z.

a) Sd se determine a pentru care f este funclie injectivd'


n; sa se arate cd dacS f nu este injectivi atunci f este periodicd.
ci Pentru ce valori aie lui a e Z funclia f este surjectivd?

l^*+2,x<rn
",--lx+5m,x>m

)2.

Fie f,g:lQ-+lQ, cuproprietateacd

f a,beQ', astfelincit:

(o"s)(x)= as(x)+bf (x3), x e m'


Sd se arate ci dacd f este injectivd,

atunci g este injectivS'

f 3' sd se arate cd funclia f :c+c'


:retatea cd f "f "f

Testul

x=0

-,'J),x>o

inversabild gi

este

si

:ste functie sur-

c rectiva gi sd se

(x+iy)= x+(-t)t'l+l(v+(-,tl'l) este

nr.6

f 1. Fie f :Q+n,t(x)=x+n[x],ne Z. s5 se arate cd f este inversabild


numai

functie

se afle f-l.

daci

dacS

9i

n e {-2, O}.

) 2. Fie f :lQ -+Q cu proprietatea


'=rk2-t<,k,+k];

a) Sd se arate cd f (*)=;

ca 2f(x)+t([x])+t({x}

-[-]) = x' x e D'

verificd relatia datd'

b) Sd se studieze injectivitatea 9i surjectivitatea funclieif'

) 3. Fie ne N gi A={",,o2,...,?zn*r}.

sd se determine funcliile injective f :A+A

cu proprietatea cd lt(u,) -a,,l = it(ar)

-arl = "' = lf ("r"r,) -azn*'l'

II.4. FUNCTIA PUTERE CU EXPONENT NATURAI

fJ1. sd se traseze graficul

func{iei putere de gradul

_..1

n, f :e-+D,f(x)=xn,

0 3. Si se aduci la o formi mai simpli


E=r(1) r(2) r(2,) t(2,,),
funclie putere de gradul n e N'.

J 4. Si se studieze monotonia

3 7.

,(+)

unde

r este

= x+x2n*1;

O) f(x) = x3 +x5;

e) f(x)

=v.2n+1

O)

f(x)

*z'14)

e:

11. Se se

A) f(x)=xa+x;

metoda c

;/

2.

Sd se rep

a) f(x) =
c) f(x) =
e) f(x) =
g) f(x) =

cazurile:

a) f(x) =
c) f(x) =;

e) f(x) =:
=

Loou

pentru care are loc egalitatea

66

I 3. Sd se stu

(+z',et1 (r* 2'^@).

N'

fl r(x)=x2n+x.

+x3,neN.

se determine m, n

il.5. FUNt

= x5 +x;

a) Sd se arate cd dacd f, g e .tr, atunci f o e ,F.


!
b) 56 se determine f, ge
cu proprietatea cd (t.g)(*)

Si

\e

't

8. Fie .I = {f" : e + e I f" este funclie putere de grad n}.


c)

[t * aY

ut l,"*Y

Fie f" : e -> e, funclia putere de gradul n. Sd se calculeze:


= (,

12. Sri se de

"r'l

sd se determine mullimea lmf pentru func{iile f :rD + I in cazurile:


a) f(x) = xa;
U) r(x) = x3 +x;
c) f(x)=xa+x2;
A) f(x)=x2n+xr,neN;
=12n+1

["*Y

+xtn*t.
_+

se de

"r'1,

funcliilor f : e

Si

f"

["*Y

c) f(x)

t"
D

'='(;) '(+)'(+)

(2)

"r'\,2

a) f(x)=x+X3,

e) f(x)

11,

expresiile:

funcliilor f :e + e, in cazurile:
U) f(x)=x+X5,

5. Si se studieze injectivitatea
a) f(x) = x3 +3x;
c) t(x)=x5+x3;
e) f(x)=x2n*1+x;
6.

f"

b) f (3)+ f (s) = 756.f(1).

cl

'10. Sd se de

2. Si se determine n e N' pentru care funclia putere de gradul n verificd egalitatea:


a) r(t)+ef(2) = g+f(4);

funclie ir

pentru

n e {2,3, 4, 5}.

9. 5a se (

(*).

f, = f., of, o...ofn.

g) f(x)

f 9. Sd se determine neN pentru care funclia f :tD-+n,f(x)=""*(-l)[']


- A, f (x)= Xn, pertru func{ie injectivd.
f 10. Sa se determine n, k e N' cu proprietatea:
r" (z*) = f.oo (2)'
n verificd egatitatea: f" (2) f^ (2") r,(" )
3

1. Sd se demonstreze egalitilile:

. /x+v\t

x?-+v2

f este
f

bl'\r**v')'
2)

[-i) =-;-' x' e D;


.)'\-fI+l' r "'* t' , x, y e (-*, o];
2)
2
Y

"'
unde

este

sIl+Y' , x,y [0, +m);


2

.,(ry)^ -2xn+vn ,x,y[0,*).

12. Se se demonstreze inegalitilile:

*.')' ,. *' +y'


al (**y

+22
'\ 3 ) tff'vx'Y'ze[o'-);

"t+vt+zt
'\f'x+y+z)t,
3 ) t:ff'Vx'Y'ze[o'"o)'
.

b)

il.5. FUNCITA RADtCAt

tr 1. Sd se reprezinte graficul funcliei radicat f : [0, m) -+ n, f (x)

Ji,

fotosind

metoda coordonatelor, pentru n e {2, 3, a}.

a
azurile:

2.

Sd se reprezinte graficul func[iei f

a) f (x) = JI+

1,

P = [0,
"o);

c) f(x)=Vx,D=Q;
e) f (x)=

-Ji, I

g) i(x) =2Ji,p

1 3.

= [0, m);

incazurile:
u) r(x) = 3+Ji, p = [0, "o);

d) t(x) =2+}li,D=D;
O r(x)= -W, D = a;
n) r(x)=

3-J;,

D = [0,.o).

Sd se studieze monotonia functiilor f :D -+ D, pe domeniul maxim de definilie, in


cazurile:

a) f (x)=

*nfi;

c) f(x) = x2 +Jf;
x).

10, "o);

:D+Q

u) t(x)

=x+2Ji;

A) t(x) =x2n +a2Jx;

e)

f(x)=x+Vi,

q t(*)

g)

r(x)=Ji*Vi;

tr) t(x)=x*fi*fi.

=f,ofzo...ofn.

67

= x3

+Vi;

o 4'

Sd se studieze injectivitatea func{iei


f : D -+

f(x)-"*filxe[0,o);
c) f (x)= .tfi-V!., D = .o);
[0,
a)

o 5'

D in cazurire:
o) r(x) =x2 +2Ji,;=[0,.o);
A) r(x)= x3 +?!-, D = p.

l1

sd se studieze inversabilitatea funcliilor


9i sd se determine inversa acestora:
a) f : [0, *)_+
[0,.o), f (x) = 3fi;
b) f :e* -+e*,f(x)=x+1[;

c) f : [0, *)+

[0, .o), f (x)=

d) f :a+p,f(x)=xfii

,t"

rfr-;

:e. -+e*,f(x)=1fi*fr;
f) f : e. -+ D*, f (r)= g[*V!'.
e) f

Cl

6.

d 7.

Fie ,tr =

*)_+

[0, *) | t" (x) = {tr}


{r"
a) Sd se arate cd dacd f, g e.f,
atunci f oee.F.
b) Sd se determine m e N pentru
care are loc egalitate?i
c) Si se aducd la o formd maisimpld
expresiile:
E = fz, . f* .f2" . ... .fr"; F fp .fz.s.
..i. f",r_.',.
=
,10,

of. o...ofn.

;":?ll,J"notonia

+;
cl llTx>2;
e)

i:

i&'+(_1){.
funcfiei radicat s5 se determine
mur{imea varoriror rui x

a) ..fi <

9.

f2

Jloi_f.s.

b)

.Ei_r

d)

u7+t

{Ei{J>r

c) iftl
e)

<

.,fi *

> 1? n

iF=

Ji,

.,;.

[0,

-);

W, *, v e (-o, ol;

{*W, x, ve[0, -);

> g;

>2JZ;

:-

Sd se demonstreze inegalitii{ile:

a) u&

rl'

*)-+ [0, o), f (x)=..fi+1_r;[ri.

b) f : a -+ a, f(x)

f,

Sd se studieze bijectivitatea func{iei


f in cazurile:

a) f : [0,

o 8'

:
_

b)

ifi+y<W*fi*,ve[0,*);

d) ,,,1E

,J';Ji

,x, y e [0,

*);

FUNCTIA EXP0NENTIALA

11.6.

');

Sd se reprezinte graficulfuncliei

1.

: lQ

.t1

a) a= 2:bl a=3; c)

^=1t

d) a=

-+

(O'*)'f (*)= a*' in cazurile:


1

j;

el a ="12;fl

a=E'

/ersa acestora:

a2.

DacS f :rn -+ (0'

a)

egalitdlile:
-)' f (x)- a"' sd se verifice

c)

r(-x)=[t(")]',xern;

d) f (nx)

elQ;
b) f(x+y) =f(x) r(v)' v x, Y

f(4,vx,veD;
'!' r -- '

(x-n)=f[l'v
=

(t(*))", v

x elQ' n e

e N" funclia exponenlial6


oricare *1' *'' "'' xn e Q' n
f (x' + x' +"'+ xn)'
ugutitutea,i(x,)'f (xr)""'f (*") =

I 3. Sd se arate cd pentru
verifici
A

4. Si se reprezinte

funcfiei f
Sd se reprezinte graficul

I 5.

lui x e f

f 6.

37

,r

-t'V
L

.- .x,y(-*,0].

: lQ

+ E' in cazurile:

f : D -+ D:
d)
ol f (*)=x3+3"; c) f (x) =2'+3*;

Si

funcliilor
se studieze monotonia

a)

r(x)=r"**'

'

x,ye[0,@);
. x, Y [0, .o);

-+ lQ' in cazurile:

_t|;
c) f (x) =(x+|x|).3'-l'l; d) f (*)=|z3-3*;
t(x)
=
a) f (x) =1_2^.,0)
f (x) = 2'nl*l * 2'-l"l'
e) f (x) =la' *ai-r1-g'; 0

e) f (x)=21"1*31-l q t(x)

: lQ

o) t(x) =2* +1"


b} t(*)=zl{' c) f (*)= 2'-2;
"1r1*1=21{;
f(x)=32"; h) f(x)=3r*'
e) f(x) -2*'';O t(x) =d'-l;s)

=lzofso...ofn.

]ea valorilor

graficul funcliei f

f g.

=L#Lt

";'
c) f (x)= rnax(a', +-);

(")=1--r.i*'.a,'

g) t(x)=3'+3-*; h)

functiilor f
Sd se studieze monotonia

a) f (x)= rnu"1.;'u

: lQ

f(x)=

''

-+ Q:

u) r(x)= min(3'' 3-^);


o) t(x)

= min(o-'

+-')'

functiilor f : Q
sd se stabiteasci bijectivitatea
Folosind metoda grafici
o) t(x) = x-3-''
a) t(x) =

x+3*,

c) f (x)

='L?t

o) t(x) = x3 + 2x'

69

Q:

9.

Sd se studieze monotonia funcliei f :D

+ D:

il.7. FUNCTIA

a) f(x) = tn""(2'+3",2'3');

: 1. Si se rePrezir

U) f (x) = min(2' + 3*, 2't1)'

tr

10. Se se reprezinte graficulfuncliei f :D -+ lQ in cazurile:

3 2,

a) f (x)= togt

a) t(x) =Y'2txl,D = [-11];


u) t(x) = 2't'), x el-2, 2];

c) f (x)= tog,
e) f (x)= log'

c) f (x) = [x]+ 2', D = [-t, s];

a) r(x)=

2'*[^1, D =

Sd se rePrezit

f 3. Sd se rePrezi

[-2,3].

a) f:(-"o,1)O 11. Fie a, b e (0,.o) \ {1}. Si se studieze monotonia functiilor f :D -+ Q, in cazurile:


a) t(x)=a*+a-*,D=lQ;
O)

t(x) = (a+1)'-a",

c) f :(-1,2)-

3 4.

D = [0, oo);

a) f (x)=

c) f(x)=a'+b',D=Q;

f(x)=d'-a-',D=Q;
e) f(x) = ax -at *, D = [2;
q t(") = sx51-x + a'-' 'b''
U)

Sd se rePrez
llog

c) f(x)=llog

e) f(x)=llos

12. Fie a e (0,.o) \ {1}, b ea gi funclia f :Q


a) Sd se studieze monotonia func{iei f.
b) Sd se arate ci f este funclie bijectivS.

+n, f(x)=a' +(a-l)x+b.

5.

Sd se rePrez

r,[1. al

"r'L4)
fl I

c) f :Lr,8l

O 13. Se se studieze bijectivitatea funcliei f in cazurile:

a) f : a

(0, m),

f 6. Si se detert

t(")= z' +1-t;[''J'

f :(0, 'o)-+

b) f : D -+ (0, *), t(*) =a" +(-t;["'J, a e(0, 1)v(1, +m).

1tt. Folosind monotonia func{iei exponenliale si se rezolve inecua{iile:


al 25'> 15625;
b) '1gts-*' < (0, 1)";

cl

3,'-z,z*

- (e-,Vf
)-';

o)

/ 1\"-1

[aJ

a7.

")

(JZ -',)*-*'

(J-

r)'

fl3Jrn<[l]
,
\9,

-+ (0,

Fie f

:D+

a) Pentru ci
b) Pentru n
c) Si se de

> o,(3);

t . J-Ji*i

>

g:a

f 8.

Sd se studi

a) f :(0,'o)

b) f :(0,.o)
70

il.7. FUNCTTA r0cAR|TMtCA

3 1.
3

2.

Sd se reprezinte graficulfunc{iei logaritmice pentru baza


Sd se reprezinte graficul funcliei f : (0,

a) f (x) = logz x';


c) f (x)=log.v.

a) t (x)

e) f(x)=logrx+logox;

33, Si se reprezinte
a) f

-+ Q, in cazurile:

x-b.

x;

= log, (Bx);

D r(*) = logg x2 + log, V3x.

graficul funcliilor:

:(-0o,1)-+a,r(r)=tos.(1-x);

c) f :(--1, 2)-+ a, f (*)= tos, (3 + x);

34.

'{'''' +''}

o) + R, in cazurile:

n) r(x)= 3loge

iF;

b) f :(3, +m)+n,f(x)=tosr(x-3);
d) f :a'

a, f (x)= rogr lxl.

Sd se reprezinte graficul funcliilor f : D -+ D:

a) f (x) = ltog, xl;

u) t(x)=lr*ros,fl,

c) f (x)=
ltoo, xl;
e) f(x) = llog2 x +togu xl;

a) r(x)

= tos,l4xl;

r(x) = tslx - tl.

fl

I 5. Sd se reprezinte graficul funcliei f in cazurile:


ft

x];
t:[], sl-+ n, r(*)= fi.[rog, x];
cl'L2)
a) f

14,

f6.

a.l -+ n, f (*) = [tos,

37.

f8,

t,[*,t]+

n, r(x)=

d]

e, f (x)=

x' [ros, v;]

[*,r]-+

lrosa x];

Sd se determine valorile parametrului real m pentru care:


f :(0,.o)-+ A, f (x)= log,,*, x, este inversa funcfiei

g:D -+ (0,-),g(*)=

b)

(r^,

-7m+7)'

Fie f : D -+ Q, f(") = togr[Sx2 +(m+5)x+m+5].


a) Pentru care valoriale lui m e D, funclia are domeniulde defini{ie D = e?
b) Pentru m = -5 sd se determine D gi sd se studieze monotonia funcliei.
c) Sd se determine m e tQ pentru care f este funclie injectivi pe D = (t, *).
Sd se studieze bijectivitatea funcliilor:

a) f : (0,.o)

D,

f(x)

= x+logu x;

b) f : (0, co) -+ D, f (*) = -x

+ logo,. x.

71

n 9.

Sd se studieze monotonia functiilor f :(0, m)-+ Q,

Tn

11.8. FUN

cazurile:

A1. Sdsere

t(x) = log" x + log.*,, x;


a) f(x) = log" x-log,n" x.

a) f(x)=log"x+logu,x;

U)

c) f(x)=log"x+logox;

a) f(x)

c) f(x)

O 10. Se se arate cifunclia f :(0,.o)+l), f (x)=logzX-log. x este inversabilS.

32. Sisere
O 11. Se se studieze bijectivitatea funcliei f : (0, + m) -+ (-1, +.o), f (x) = x + (-tfro'J

a) f(x).

D 12. Sa se studieze bijectivitatea funcliei f in cazurile:


a) f : (0, m) -+ Q, f(*) = lOx +(-t;tb'l'
b) f : (0, "o) + a, f(*)

= log"

x+(-t;t'*.'l,

c) f(x)'
e) f(x)

a e (0, 1)u(1, m).

O 13. Folosind monotonia func[iei logaritmice sd se rezolve inecua{iile:


a) log, (* * t) < log, (3x - 5);
togo,u (" - t) > logo,u (x' - r);
1aJ.

c)

",
s)

tog.

sx

* Js)

'

h)

e) f(x)

o;

g) r(x)
> 0.

J4. Siset
(
a) f :l

14. Se se rezolve inecua{iile:

a)

tos._,uu

c)

logu,*.,

('onr,, (x' + J2- z)) > o;

(log,-", (1+ x)) <

0;

")

[;j

<1:

tog,

(H) t

a)
-''rlox*Y,lgx+lgy.
-

b)

ros"

ry=rt"-lt*,ae (0,1);
3 ).

d)

ros"*+-

lgx

a)

[rmJ

arcr

<1

e) arc

i)

arcc

[16. Sise

x * y +z),
ct
tof
"r,v1

f5. Sise

,t'

ltoon-,(x'?-z)

15. Se se arate cd pe mullimea (0, .o) au loc inegalitilile:

b) tos" (tog, x) < 0;

d)

lrllos:(x'z-r)

[I

[9t9']>
Z\ x-J /

rosu

j) lo9o.'(toso,u(x+1))

i) log, (t + togo,u x) < t;

fl

a) f(x)
c) f(x)

fl ln(ex'?-x+e)<t;

r;

+zex)>2;

tn(3x'z

Sdsert

d) log_.r @x-2)<-2;

(ax' - ax) > t;

toe* (x' -

13.

a)

f (>'

+lgy+lgz.

g**@,

c) f()
a e(0, 1)

il.s. FUNCTII TRlG0lll0METR|CE

ife:

f 1. Si se reprezinte graficulfuncliilor f : D -+ Q:
u) r(x)= 3sinx, D = [0,2n];
a) f (x)= 1+sinx,9 = [0, r];
c) f (x)=1-cosx,D=[0,27r]; O) t(x)=1+2cosx,9=[-n, n]'
ste inversabild.

2. Si se reprezinte

rflx)=x+(-tfro'l

graficul funcliilor f : D -+ Q

=(-;,;),

a) r(x) = 1 + tsx,,
c) r(x) = -tsx, o

r: tle

f 3.

-11;

4.

A) t(x)= -ctsx, D = (0, n);

0 f(x)=2+ctgx, I=(0,

f)'

n).

grafic funcliile f : D -+ Q:

Si se reprezinte

=l-;,2"f1

a) f (x)= lsinxl, 9 =f-n,2nf:

u) r(x)= lcosxl,

c) r(x)

o) f (x)= lctsxl,

D = (0, 7');

= ltg"l, o =

[-;, ;),

e) f(x) = sinlxl,

g) f (x) = tglxl,

..(-;, ;),

t) t(x)

[-n, 3r];

= coslxl, e =

n) r(x)= ctglxl,

D=

[-n, r];
(-n, r) \ {0}.

Sd se studieze monotonia funcliilor:

tI-i,*l-o,f(")=x+2tsx;
^l' \.22)

1.

In\

u) r(x) =2tsx,o=10,2);

=(-;, ;),

e) f (x) = 1+ 2ctsx, o = (0,

f 5. sd se determine
a)

b) f :(0,n)-+D,f(*)=3ctgx-x'

valorile lui x e Q, pentru care au sens expresiile:

arcsinf; b) arccoslj; c) arcsin(x'-1);

o1

arcsinl{;

<1.

e) arccos(+x'?-3); f) arccos(x -zx'z);91 arctg\fi; rr) arctoff;

i) arcctg(log, x); l) arcctg(sinx).

f 6. si se determine domeniul de definilie alfuncliei f :D -+ Q, in cazurile:


a) f(x)=arcsin(3x-2);
2* _1

c) f(x)=arccosi*1i

u) t(x)

o) t(x)=

73

4 -?x
arccoslf
l

Irl

"'""o.L;ury.1

7.

Sd se calculeze:

a)cosl2arcs'-1)
' --(r-"'-rin

5J;

")

"o'[""''^(+)*".".inf);

"r"rinf];
o) sin[zarc","f),

e)

a'ccosi'i..".(-*)'

0 arccos(-9)*"'"*rf,

g)
O

8.

13. Se se der

a) sin(art
c) cos(ar
e) tg(arc

"r""or[-!\
\ +J-arcsin:'

Sd se arate cd

a)

si n ( a rcs

i^

orica

;):::*

c) sin(arccosx)=

h) arccos(cos6).

re -

" t;;'

flp,

e) arcsinx+arccosx

o g'

b) sinlarcsinf *

14.

Si

se are

a) arcsin

Jl,i: ::::11' :":1"'

d) cos(arcsinx)=

b) arcsin

JilF;

c)

=i.

arccor

d) arcco
sd se demonstreze cd pentru
x e f0,

t]

are roc rera{ia arcsinx


=

arccos/r,p.

e) arctgi

O 10. Sa se calculeze:
a), ---(.-, --,, r-* aTCCOS 1\
"osfarcsin5
Ul;
1\
__(",___i_ _

,
")"o.["r".or4

arcsin

UJ;

e) sin(arccosa + arcsina);
g) cos(2arccosx).
O 11. Sd se calculeze:
a) tg(arctg3 + arctg4);

c) tg(arctga + arctgb);
e) cos(2arctga);
g) cos(2arcctga;)

f)
u) sinfarcco.f * rr."o.f),
d) cos(arccosa

3
+ arccosb);

c) arctgx:

ar".inffi;

15. Sd se

ve

a) arctg

f) sin(2arcsinx);
b) arctg

ll

b) tg(arctg2 - arctg3);
d) ts(2arctsa);

f)

16. Sd se dt

a) A=
b) B=

sin(2arctga);

c) C=

h) sin(2arcctga).

CI 12. SA se demonstreze
egalitd{ile:

a) arccosx = z"r".orUEI.

arctge

d) D=.
b)

arcsin

(2x.r:F)

d) arccosx

74

= 2arcsin x;

j"r""o.(z ,, _1),x

C 17. Sd se r,
e [0,

t].

al

2arc

cl

Zarc

13. Se se demonstreze egalitifile:

--

a) sin(arctgx)=

r-

'

fi+f'

*)=-!

c) cos(arctg

d) cos(arcctsx)=

r/1 +

x';

e) tg(arcctg x; = 1, * *

f)

O'

ctg(arctg x) =

+
J1+x';

b) sin(arcctsxl=
\

#,

-, x * O.

14. Se se arate cd pentru oricare a, b [0, 1] au loc egalitdlile:

a) arcsina+arcsinb =

"t""ot(,{r-#[r-f )-"n);
b) arcsina-arcsinb = arcsin(aJllf -b*-7)
c) arccosa

arccosb

d) arccosa-arccosb

,ccosf

e) arctga

-p.

f)

+ arctgb =

arctga -arctgb =

fr-n1-fl);

.=

arccos(ao

arcsin(bJ;z-uJr-f

)'

"r."tgffi;
arctoffi.

15. Se se verifice egalitdlile:

111r.

a) arctg-+ arctg-+ arctg, =

b) arctql

2 "rcsin*
"!ZA

+ arccos

1l

J65

O 16. Se se determine mul{imile:


a) A = {x e tD I arcsinx = arccosx};
{x e n I arctgx = arcctgx};
l' |
1_ x2 nl
c) c={xenlarcsin,t*O =

b)

B=

uf;

d)

D=

{"

.o
|

-l 17. Se se rezolve
=

fo, rl.

"**(;.n-) = ;i

ecualiile:

b) 6arccosJi = n;

a) 2arcsinx-n=0;

/v+1\'l=-'n

c) 4s'vvvufl_
2arccosl ^'
v,

x)-

a)

z'
75

1n

arcsinio:1;p;1=

o;

e) arcsin(x2 +Sfxf _s,s)=

f) arcts(x, -

f,;
g) arcsin(sin2x)

= x;

i) arcsinx.arccosx
D

rtl

+lxf + s

+.,6)

"r".in(f "r".nr")= f

f;

il.g. ECUATil

f 1. Si se rezolve
..F-+=1
c) .6x'-+x-

a1

j) arcsin x(r - arccosx; __ d.

f;

e)

18. Sd se rezolve
ecua{iile:

a) (arcsinx),

(arccosx). =

b) (arctgx)'?+ (arcctgx)2

J2.

#,

$,

c) arcsin(2xt _r)
=arccosx.

1g' s5 se arate c5 func{ia


f :D

-+a r(x)=

,.,o_19tt" considerd funclia r:[-t,t]-l_r


ci funcfia feste inversabild. L'

1l)sd

x+(-1)t","ro"r este func{ie


inversabird"

b) s = arctoJ *

+(sfi-s)

c1

ffiZ=z{

_!

tn1l
2"'21'

,r_,_
r(x/=x+arcsinx' Sd se
arate

*... *

"r",n-_l_.-.

^r"taffi*..".

arctsTfi; *

."

Ve-x =.,[

e)

t/[-3 - 6
se rezolve

g) .Eo +x+ J

"r"tgi*;
2.
1+

4n

"r".n2*r$,

i) 1tv 16 kl

u;

Jrxl-&

D5. Si

se rezolve

a)fi6=Ug

\- ' -/

c)

a+(a+1)

e1

c) S = arctg

a) Jx+5+JZ
c)
"fx-6*nt
e) J4ffi*utl

* arctoV!*... + arctor$;

"r"tof

se rezolve

c1

J4. Si

2
arctofi,
*

6
b) s = arcto2ft

a1

13. Si

Cl22.,Sa se calculeze:

a) s =

Sd se rezolve

a) {/i.a3 = 317

se catcuteze:

a) s = arctsV!

3x-Jzx-

e) Vzg+Jx-

1i...

i. O

"fix-2*n{
Jx+r+$c

s;-+J

g)
i) Jxl/ * up

o6.

Sd se rezolve

. Jx*l-Z =

?) -pr/x+1
76

-4

F\N

11.9.

-VJl=-'
'3

a 1.

il

Sd se rezolve ecua{iile:

_2

").6f:4*14

;x)=-.
,9

e) 3x-

J 2.

JrxJ

=x-2i

=34',

Sd se rezolve ecualiile:

al a(sJi - s)-

z(fi

- s) = aG;

"7

3 3. Si

se rezolve ecualiile:
a) Vx+g = 3{'&;

e inversabild.

c) Vz_x

x. Si se arate

=Jx-l;

e) Vx-3 = {5fx;

4.

Sd se rezolve ecualiile:

a) Jx+s +.,8i+1 = 6;
c) .Ex-6 *n["4 = 5;
e) Ja;I *^!T2x+l=8',

g)./20+x
i)
k)

*Jnu=l;

f,+6-Jx-s:t;

.Fl

. JzxTs=2-J1a;

f 5. Sd se rezolve ecualiile:
a) Jx+o =S;;G-\fi+1;
c) ..Fi -z + Ja; +1 = JTgxls;
= Jgx_ s;
e) .fiTt *
g) Gx-4 *Jz*-t=Jgx*t;

J*J

i) Jx+7

J 6.

3\fi-4'=x-8,

dl Jln;21** =x+5,
fg3
fl 2x+lr'* O= ,.

qg--'$:=+[;.F)

Vffi = 2{fif e;
\[za*ffa =z;

c)

b)

JF-+=J5;

a1

ECUATII IRATI0NAtE

*Jx*z= Joi79;

Sd se rezolve ecualiile:

. JV*t-z Jx*t-o
at -=--=:-'
'

Jx+1

-4

Jx+1-7

b) Vx+1+lEi+5=0;
o1

VF -x+r

*fiJ

= o;

0 VF;n{}l=o'

b).fi+1ntfi*ll=5;

*JxJ =2,[Ya4'
0 G-3"afiffi=3;
h) .6;7 *'t171=7',

d) .JZx+t

tl Jx-z* fiJ = 3;
t JTn* fi{l = 3'
b) Jsx -Jrr-t=Ja**l;
d) Gx-1 -J2*-'=\E;-'

0 Jox+1*Jr-ox
h)

j)

$x+1*JZ*J

G;3;'

JsxT+;

J;;*JFo = G:b'

.. zJx-t-t- zJx-t-s.
hl

"' 5fr=-+6 gJx-1-z'


=-

77

$:l=rfu.u.
_7'
-3

"y Vx'

e)

7v -o

@JTil"

or'Jtg+x-19-"--l'
- zo.

Jx2 +1

n)lffi..ffi=+
V3x2 +a

a;

*.,FlJilZ

13. Sa
a)

fr{rx.1 = 11_ 5x;


3JJL;;' = x * 2 a 2J{a a _ ay.
f

rfil _affi

14. Se

= 2.

Vx + G +

4JVi+ 1'fl6-- afrfr

c)

_1;

s)

i):
f

fi;1JF+d+rr-1oE:e;
+.61

s)

-.,8-+5

= g;

-6J;_z */i*2--3_frffiJ

x+

e)

3'

ecua{iile:

h) V7 -

c)

3x2+Ox+4+Jfi,r-j

fral-1ffi+fi;j6=

,lx+7

+.,ft-x

1@a"*

3'

Sa s3rezolve in mullimea

ut .,tx'-l z" "r r * Jir*


ct JF + rl z* - ..6<,+

12. Se

oy@-GT=l

'12x2

a) Vx2 +2x+r

a),

"t-@-J*=1.
+1+Jin] 5'
o8.

c)r

"lx-4 Jx+4 3'

Sd se rezolve ecuatiile:

c){llj!:i!:)<=2.
Vx'+x+5+rFJ

a) ,

fi*4 nz=lf.
o

=sififi.

Jffi
s)rH.rffi=!,
n7.

f11.Sdt

a)

= s.

b)

= a.

c)

CI9. Sd se rezolve ecuafiile:

d)

a)

fi-++Ji*T=o;
Vx+3

c)

s.,&xl]-/8x-s

a7

4(x+3).
,/2x+3'

+J+y4-.,m- - 5(3x - +).


J4xn'

1
d):V4x-3 JxJ -

fi-4

15. Si

a)

c)

e)

O 10. AlegAnd o nota{ie convenabild,


sd se rezolve:
al x2 + Bx - 3 =2,',fiT* 6*,
b) x2 + 3x _ 2=
c)

$aaxl2; =*'13_r,

e)

il;rt;

-JF** =z;

ai

o16.S

al

#;;.

A;;;.ffi=u,

o'.t.,,;;.6;;78

l-x 20
l-x
-=_. x'
-11
-4 3'
__4.
,'_1

11. Sa se rezolve in mullimea Z


a1

x2+20=x+3i

.i++"J*'*18 =x+2;

4.$;1)J7-r'^.1e =x+3'

-l

12. Se se rezolve ecualiile:

V[t

a)
= 1- x;
c) Vx+z +{V-2=Vsi;
e) Vai+7 -{sx7 =z;
=zll5;
g)

;1
-x J
-u2x*s
.-=o4

i) 2{fiJt

3Vi = 2'

9;

cl Vxnr-ri/("'+1)2

d)

JF;*

=-1;

'l-L*tE=t'
Ix+1

o),,1*+1

t^

* -2 =3't3x2
-5x-2'
=3'l3x' -Sx-Z
Jt --i-2
- 6 +2"[x'

O 15. Sa se rezolve:

r--_-

b)

{il?=a;

,l 4x +1

a)

Jx4

r--=
c) {(x -T)" =7 -x;

v4x'-7x+3

conv-e=bila:-b) Vx -l + t/x' - 2x+1 =Z

o nota\ie
13. Se se rezolve ecualiile alegdnd

a) W + 8i/F =

,=--p,,

0 V5+x*f6:* =2{5;

{ffi*t6:x

-V2x+3

_6=H;

b) Vx =x-24',
d) W*1fIl=1;

e) Voo

-Jx-7

d)

fl

=2:

rezolve ecualiile:
O 16. Se se
a) Vxlt +{zx--t =1|Tfr;

b)

l6;f *lF:F

= V+o;

c) Vi_t+z{(x-1)2 -3=o;

t/(s-*)'=x-3i
---.__.:
=3;
{o+*Jo+"-31

o re;*f
o

il;-1f

.ift.4, -{o{a_4=r;

.{L;f =1+1fr-q13J.

221

s) (x + s). + a(x - 5);

e) {x

,r<--J

323.Sdser

= 6;

o)'trz^\

c; tDr+x+Jt5_f =6;

d) VT=i t..6-i = 2;
e) VExl?+{!J = 6;

frl),* + t
\_s
-=i\

f24.daser

= 2.

O 18. Se se rezolve ecuatiile:


tra) .,'x + Jx + 1+.fii? 3;
=
b) W+{^.1+{fi*8'=3;
c) .fi11 * Jx + 4+
= Jl:;+ J4 Yv '
"*.6_t.
d)
{V+n=VU*_".'r'

{tll+Vile*

fill

325.Sdsen

f**

a)i

12*

lx+
c)lLVX

D 19. Fie a, b e e. Sd se rezolve ecuafiile:

at**-!=_!
Vx+a

Jx-a

b| x+

^lx, +a,

. l**

e)1

,[7 _7;

IxY

cd-

h/;

{ir-1=0;
Ja

- - -.'fi-- "
va-x+Vx_3b--.
Ja_x_v!_6'

_,

"y

lt,
s)lE

J7. "' '


c) lJa' -x2 -. t"l

"
ut 9l-!!:l!

-'

.fi'.t

a).,/x+2+6=S{i*Z;

fiJ*{/E-f

el J"-

JZZ,baSe(

O 17. Sa se rezolve ecua{iile:

A21.Fie ae

'riP"-ffi=3
n2=;+ J?J

,d),Vx
\/

+$, -zs)i ;

h)iF.iH=;,

b)

f20.Sdser
\-

(x*n)fi;+(x+a)JxTE

r--

= Vab.

80

discute in
20. Sa se rezolve 9i sd se

tunc!iffi11::l*' real m ecualiile:


b)

Jx-1+J2x-1=Irl'

q $;

Jilnf

fl

"lv-__=*_r'
c)
et

21. Fie a e

=X-rni

=ffr-x,

.t/* *

m' -2Jx-

*;;

rezolve ecua{ia
[-1,1]' Sa se

B-. r0 .p rfiil .

= x-1;

_F-7:

y' z e
22. Sese determine x'

fit.
:

J;m

D gtiind

- 6y

26

1 = fl1'

JTIEi

+ x'

c6:

*'17;-1ffi

41 =

tt'

23,'Sa se rezolve ecuatiile:

;U*=.,-tE1v-1) =*n4r-"
=2JV-1 .Fl1

,fi.v

25. SA se rezolve sistemele


f--1'*rq='
-,
a)i
-'iz*+'JY+3=4

---4
. ix+y=5
c)i"r't;_.,

\ "

r/X + r/Y

de ecualii:

b,{u*-g;'
'-'l-x+2JY+10=
dyI".J=tt-

\2fi*3Jy=13

:3

ifi"fi=r

{*ny+Ji*rfr=8, fl {, E *z^E=z;
'["v=o
,-rr \x
[Ji*..,!=3
i*fi*Y.F=9
n'iV-*'[
n)lil1_* lr.=9'
=s
zx
l,'Jv.'t \

*r

f6.

il.r 0. EcuATil ExP0NEr1lTrArE

o1.

Sd se rezolve ecuafiile:

al 2t'*'=1024: b) 5'-' =125: cl

fl

a) 1g"-'-z

o1 3"-t = V9; e) 21-l'l = o,2S;

tr 3. Si

'.'
[1)

Jt

ecua{iile:

=fr,

b) 5x'*z'*z =3125; c) 22"-s'*o's

e) 2x-Ji =(0,25)-1;0

&"'? ={F; g) tF=

Jn;

=$,d)

37.
2'*G =64;

hl3d'r-r =(0,(g)lt.

18.

se rezolve ecualiile:

3" = (0,(g))''; b) (0,125)*-' =

a)

d) 0,s"-4 =10,12s;'.*'

(1\
n,

x2

[dJ

+2
2

'

",

(*)

[1)'-"';

=27'72e-'; h] (0,8)"+

,.127,*,

J*ffi;

")

imf

c)

3"*, .(0,(a))'--' = ar;

=(0,1+))".'; 0 (o,zsf-'

=ffi,

19.

2To("-"") -6,,2(""2)'s; k) 0,125.43x-5

m1

rJ4.

- *'
27'

2'-*' =641; g) (0,2S)t-- = 64' n; (o,s)"-4 = 0,12s:,)

d2. Si se rezolve

il

33x-1

-[H)"-;

tl (0,06-"f

=(9)

',

Jior2sf"

Sd se rezolve ecua{iile:

", (;)'.' (+)'

=(3)

o,

(;). [?)' =#,

(z\-'
/3)*.'/g)t-*=taJ

"'[zJ toJ

10.

11.

" -.
r25)"''
fll .(!\^'
=1,+')'.;")[5J
'\3/
\64/ t5J
ln) #,n[*)" (#|=+

d)

(3)""'

'

ct 5. Si se rezolve ecua{iile:
2,

x+7

_.1

dl 2'.' .5x+2 I:1 ,

-,,
g) 3'*' .(J3)

23'

.125'; e) 25fi = 12s.5G; f)


r

x+19

c) gZ'-s =0,25.1287;

43

x2

32

-I
-,2x-s
= 27.\.13) ; hl 2"' .64'-1 =128'.

i---

- =21"2'
{(o,tzs;'z

f 6.
)_

'

= 0,25;

= J2.

Sd se rezolve ecuafiile:

a) 3"*, +3^*1 =i0g; b) 32x-1 *32x-? -32x-s - 297; cJ 2x-1 n2x-z +2''3 =448;
1=-9; 32x+3 *9'32* -32'*1 =297i
0
d) 2*t +3.2':10; e) 32x't -4.g''
g) S'-, +5"-3 +b*-4 -- 7TS: hl33x+2 *81.33"-l = 108;
1+3.7* +7"n1 =511i
i) 4**. _ 4x+1 -14.4'+2.4*'1 =108; j) 3.7"
k) (0,5)1-' +2'-1

3 7.

-'' =64;

S5 se rezolve ecuatiile:

a) 3r =4r; b)

._t

:,3))

+(J2)"-' =u.

3x+1

-22x+2' c) 5**t =4'-2; d) 6"nt

-7t'-t', e) Bot*u =56x+10'

11".t=133"*5.

f 8. Sd se rezolve ecua,tiile:

al g.22* *2* =14; b) 22" -18.2* +32=0; c) 36^ -42'6* +216=0;


d) 3,""0 + 10 .3"*1 -111= 0; e) (0,S)'-1 *2x+z = 9; 0 36" + 7 '2' '3'- 78 = 0;
gl Z.AJi -5.zJv +2=O; h) 3 2fi -5.4J; +2=A.

= R1'
156.

f 9. Sd se rezolve ecualiile:
al 27'*a" (J5)'=756;
d) (0,(3))"-1+3'-l=

b\

#1=52x.'r' ")

#.;-=+t

*,
r ) bs,128,
9' "l 27i =b+
\. "ry1

f) 3.2"-"E-4x,r fi +52=o; gi af;-5'2x*r-rf,7++16=0;


* Ju1
" Jiia
2 +25=0;
2
.,fur2;t
*2
26.5
i)
25
h) 3/z'-r
=3;

j) 3--' + (0,(e))'-- - (o,ir;;?

..4

_t

2\'

t,/

= 105.

'rr#)'
--F

(J3

27

,l

10. Sa se rezolve ecualiile:

a) 32" = 6"; b) g.2zx-1 = 6", c) 3^ .4'*1 - 52x .7x-z'


d) 2'*, +2**2 +5.2^ =3.5""1 -4.5*; e) 3* +3*-1 =4**1; 0 3" -,-5'3"-1 =9 4":
g) S'-t+5"'2 -3x+1 +3x"2+3*'3; h) 3"t-5*-1 =3x-3 -5x-2'
11

il
x+19

c,25.

'-

1288;

1lJx+ I

2r*

-z't =z'*, -z'*t; i\ 7.3'*1 -5"2

=3x+4 -5x+3.

11. Se se rezolve ecualiile:

b) 2.49^ = 35" + 25";


d) 4"*t -7 .10'+ 3.25' = 0;
0 6. 93- -13'153* +6'253" = o;

a) 5'4*-11'6'+6'9"=0;
c) 3.16* +2'81'=5'36';
e) 36 . 4* + 4' 9ntl = 97 '6*;

B3

g) 6'9t' i) 3" - 4'

13 .63' + 6

.43' = o;

h) 5" -4'

{r;-16;'

i)

#0,. -%;.
81'-16'= 5.36',
=

a)
b)

21x

k) a.g; -12.36; +9.41 =0,

l) 52' = 32' +2.5' + 2.3".

c)

O 12. SA se rezolve ecualiile:

")
o1

(6-z)'*("6+2)"

d)
= 16'

(z-+.,6)" *(r++.,8)"

e)

= r4;

ol,

(.6- J-r)*' *(.tr* &)..' =r,


a1 (t-zJl)" *(u +zJz)" =a;

")

")({ffiF)'.1.F4)
(6:tE)' .f[ziuz)"

n) (r + 2Ji)"-'.'
,)

c)

=rsa;

e)

0x

=u r.,

f17.Sar

(ffi.sfj-

=11,';

c)

3x+7

al

c)4

d)sfr=+rg:

f20.Sas

b)

Jx+g J3x;l'

x+3

el 2*z +5fr =41:


g) 2s".t +32'*1 = 13;

4*+112, =53".

f18.Sas
a)2
cl 4

sfr';=+,
r/xt

3'-3 .,,F=S'+3rF;

f19.Sds

14. Se se rezolve ecuafiile:

-+:
Vx-1

cl

i)J

13. Se se rezolve ecuafiile:

a) 3v'-z =

g) r

al 2' +3' =5'; b) 3" +7' =10ic) 3' + 11, =14^;d) 3' +4" +5"
=6,;
el 2'+3'4' +5'=19"; 0 6'+2.5,+7" =23,i
g) 2t'+32'+7, =24; h) 29, +36* = 2.27,; i) 8,, + 3,,
jl

a)

")i

i) (.6* ..,6)"'-'*' *

16. 56
a)

q (C;16).+(vG-G)'=ro;
s)

15. Sa

I2"Ji+5G=7'

al 2

h)

cl

2"ntos.'

84

+x.3* =5.

2;

6t;

15. Se se rezolve ecuatiile:

a)

31"*zl

-le- -sl

61. *z (2^,a

.3".

,n,lx-rl

c) (x+5).S1-l"l
d) xr.

r0.3" -9;
\ ax-1 a2rlx-11.
-z
)='

-x = 2+ 9.3, +(x+2).1-t+a".,1;

2xlt *2lx-31+2
'x2

=*2

.2e+lx-sl

*rx-t.

-1

1;
") (" -*-1) fl l* - 3l*'-' = (" - 3)'

16. Se se rezolve ecuatiile:

^ -.2 i
b) 3* +3-" =J-C"

a\ 2' +2-* =.2-x2:


c) 16.3" +25.3-*

") (".6;G)'
f)

x + x3 +2^

= 40

- (x -

'"n.

;) ;

-'(G-m)" *(,*Ja)" *(z-Jd)" = +;

=14.

17. Se se rezolve ecuatiile;

a) B" -3' = 55;


c) 4' +9* +25" = 6' +10* +15";

7
4
ot
- 3'
't 1+2, + 4, - Z^ +4^ -1,.
g) {2" -4 +V8
i)

-2'

6ti

d)

5"-1=2'.'(1+2*:);

85

2+2' -3' - 3' 1' - 4=


h) t6-z * 4[z' *z = +;

=2;

2-1"-1

.Jzx

-t

+ 1=

19. Sa se rezolve ecualiile:


1

4'+4; = i8; b) (1,s)" +(0,5)" :2,s;


c) 4'+S(z- +*') = *'+(x+1)(x+2).2",

a)

7' x > 0;

3'2' -2' 3t';


dl zJi +(x-l)'?.2-d = -x2 +x+2.
b) 4'

= x;

c) 4" + 2'.6" +4=5.2';

5s'.

3'+4'-6'=1;

18. Sd se rezolve ecua{iile:

a)
4* +112"

b)

Jt; *l[ztt =+.

d) a'+a-' =2-at',a>0;

x e N.

20. SA se rezolve ecuatiile:


2x-1

a)

c)

3x-2

2u +27
x+2

=24;

b)

2*t

d)

x,"+x3=(x2+*)."".

*3-r

=+3;

2x+3

2in+3F+5F=136;
85

il.1t. stsTEME

g 1.

DE

ECUAIil EXpotuENTtArE

Sd se rezolve sistemele de ecuatii:

=512. iz' -4'*v =4


"' .g',-' =
l3s'-rv-l - g;

o, Io*.'
u'

1i

1r,

tl'
O

2. Si se rezolve sistemele

l2"t = 42v+1

liu.-=-27r-,,;

")

Jz\'*'-'= o=

v-x

J|;J
[xt*y'=5

ft-Y=

o, {r'.'=
lzx-'Y=5

12'*y =g

" tr"rtl
(n

12,

=6

. fz, .3v = 1g
arJ

,,

"
*

132,

=zs

=4

+zv =8,
k)

f5.

==')*r,u,

{;:..
+2' 7*

a)

-2v =713

{i:"::'ol!u'

= 106

c)
de ecuatii:

=16

+3Y
{2. .3v =7 .

e)

"' 1r"-, +3y*i = 13i

,,' I"' +2v =B


[x + 2t.t = 1g'

g)

n' {r'.sv =20.

,, [''.'

:
|.y' .3' = 108'

Se

I {r'-3y =43
l4Y

b) {v:2',

.3' =12 :

13' -2tr

3. Si se rezolve sistemele
l2Y

s)

(e)"

l4'-' +3y=4'

*f lZ 4Y =42Y ;
l3x-2y = -14
O

e)

hl{''.'.+Y=S:

=o'

.o

n
0 !x+v

[4'+16v*2

tr,, '=(f)'.''

(0,2s)'-v

:' .;

sl]-:'-t=

a)

b'{:'::;.:''ffi"

o' {1".
',
") tr, +2=2v*1;
2

* Y=2

c)

1''.'=(#)'*;
f(

S'

de ecuatii:

l2x+y =2

"'

lx

J4.

. fz'*3v = 5

lZt .3" =18'

")

l2x

'ls"

=12'

.3t-t = 4.

3v=15

lxy=x*y

i)i 1 1

r)

l+;++v =8

I'

4.

lx.2'+v=2
ix' .q' *toy=4i

Sd se rezolve sistemele de ecuatii:

(s)'

= u,

b)

^t[''
[2" .3v = 36

f(x+z').v = o
c)l)
i

[(x+5').v=o
lx+v=5

")

ta- * 3r., = goi

-(Ji)' =r,
nr I.'
lg'-2' =77
-. fz'
" trr.3*.5**v

+5v

=
*t' {r'+3"
[4'* 9' -2'5Y

f)

!z' *(JZ)' =i u,
,ay_ 20
lo' aa
-

r)

=3

J 5. Si se rezolve sistemele
((2'*6*\.g, =24
;

")

z;

[3'*v+91-r-v =4

lra\'-'.[aJ
/4)v-'
=2,

")l[;Jy' +xy =27

= lZ

[*'*

'_o

.; 10

[x+3Y =3

n'1(-

-1)'-n, =10'

,_,27

l2' +r

ey _

"12l.

lu" .4v ="36)

[,"

I-

.4v .12',x+y

4.

+Y= 2'
.3v .7t*v

2v==4
2'+y'.2v

,.4
[*' .4' + y'. +v =g

de ecuatii:
b)

l.B-

lr*'*zv-'=2

+ 1). evt:l 6

l(* +2).9Y

l,'

16-o';

a)i' .3v '


= 24

lr"

=8

* 4x+11.+z2y =24'

+1

I("

i)

= 1Soi

lz' +4'+y

d)

h)

.3Y = 6

' -7.

f1{*^2"-'+y=10.
[x'.4^+y=18

lr*, *3.2v-'=4

1o"r, ,
tt

d)

c-*-v

-82i
L9
[rs\'-t /5\'-t
I

lts.l l.sl
I

16

15;

["'*y'+x+y=8
+3Y

=13 .
f) [x2
lx+3Y.1 =29'
h) J9'-t

+ 4^-v

=2

lo".gr +2v =2' +3".6v

=+
;

87

TESTE DE EVAI.UABE

il.t2.

Testul nr.1

J 1. Si se rezolve

1. Sa se rezolve ecua{iile:

d) 2"t -2-x.4x+2'

t _:i'"",T:"j,T.,,:"fr;[

O 3.

Se se rezolve ecualia

Testul

O 1.

a) log. (" - t)

bl 2" - s.2'+4=0.

c)

;l'g;,::J,il1"

,E _i

* J4,

2.n,

-m

4. +3= 0 si

3,*1 + e, _18
=

g)

J 2.

Se se rezolve ecuafiile:

1 - 5
b)
"r zi'+T,,;i=1.

se rezolve ecualiire gi sd
se afle m e

O 3. sd se rezotve ecualia

gi 2"nr_3=4"_1.
Q gtiind c5 au o soru{ie comuni.

z.Jlla +JiilF

b(J"-l*

Sd se rezolve

(rr, -,

c)

togu

e)

loso,,

(JF

g) tg(2'+4'Sd

3.

Sd se rezolve

a)
= g.

logo,ru (7x +

c) log**, 10 = 't

Testul nr. 3

e)

tog_,_, (zx2

Se se rezolve ecualiile:

g)

log,_, (x2 +

(J1)'-' = (tll)'.-' ; o) (+ - J?B), * z.(t


^t
+Ji s)"
O 2.

a) log. (*' - r,

O2. Seconsiderdecuafiileexponenlialelz,_zl+s.f+"_ol=,

O 1.

logo,,-

e) b(x'?+ax)

4 = 2Jr.

nr.2

a) 2'*Ji - 4'-&:
'

ECUATT

Sd se rezolve ecuafia
2, +2," = 2.412.

o 3. s5 se rezotve sistemul

de ecuafii:

{,

*,[Ff

= a.

i) logr,*,,l+rt .
k)

=2

[v*Ji]i=z

d 4. Si

log*r(x+l
se rezolve

a) log, (x + 2)

c)

log*,_, (x2 +,

e) logru- (x - i

Si

se rezolve

a) log, (x' 88

Sx

il.12. ECUATil t0cAR|TMtCE

f 1. Sd se rezolve ecualiile:
a) log, (" - t) = loge (3x -

=0 $i 3'*1+9x-1B=

*=log, x;

c)

logo,,

e)

lg(x'?+4x)=b3(2+x);

g) rg(Jx-1 +r)

3 2.

7);

rs(2.fi

-r -a);

+22)=z;
c) togu(r*'*"-1):t
e) loso,.,(fif +x-1t)=-t;
s) b(2"+4'-10)=f
30mun5.

f 3. Sd se rezolve ecualiile:
a) logo,r. (7x + 1) =logsl7:
c) log**, 10 = 1;
e) log-,-, (zx' +7x) = 2'
g) log*-r(x' +3x
i) logr,*,[+"'
k)

toE,

(x' - ax) = tog. (5x - 7);

d)

logo

(o-^')='"n.(T)'

f) togu(x'-sx+11)=togr(3x+11);
rr) ros,(e- -e-) =rog,(2.s,').

Sd se rezolve ecua{iile:

a) log.(x' -t+x

i: 2t*t-3=4t-1. Sd

b)

-l+)=2'

b) togo,,r,(S*, -19x+27)=-e;
d) togo(-exr+16x-11)=2;

0 tog+.a(fi.1 -2x+r)=-r;
h) logr(u'-u'u--)=r.

b) log, (3*'*"**"

.3)

= togu 0,2;

d) log,*, (Zxt * 5x + 2) = 1;

log,,*

(r*' -2x3 + 3x + t) = 3;

h) tog,*r(Sfi+z

-x*o)=];

*("-1)' +s] = z; j) to9l,-.,t(alx+rl -2x-4)=z;

losor(x+2lx+{+11)=+;

t) tog,.1r,-1(r--l)=-,t

4. Si se rezolve ecualiile:
a) log, (x + 2) = toE, (3 -

c) tos,,-,
e)

f 5.

x);

(x'? + 5x + B) = tos*,-, (2x +

b) tog, (ax'

6);

ros*-("-s)=rosra;(+-x);

Sd se rezolve ecualiile:

a) log, (x' - ex)- tog, (x2 + o) = 0;

d) tos, (#)

+ 3x) = tsg, (9

,"ni

- 3x);

(*)'

0 rosi*[--r;) -ros;* (z-zx)

b) los,

[x*(x-r)']-ros, (r^, -3x+2)=

fr *a +d)

e) logo, (s*

losu (s

-.tr+

s)

loso,or

(zlxf

n, ,os"*i
O

6.

.;)-,,(#ne)

rn(::a

"r

Jx.e);

= rog, (s-,'

tog*"f,

(.FZ-

11ros,

i1

f 9.

1)

")'-f1ros ,x)-1=s;

d)

e) togf (" - 3)' + tog. (x _ 3) 5;


=
s) 3tos! (x + 1) _2tosr(x + 1), + 1 = 0;

rosoo,

c)

tog

ru

+2.

e) logo*., (B'

8.

2lg3 x +31g2 x

-2lgx

0 (sls'x - r)(r9'x3

Sd se rezolve ect
a) 2ln(x + 2) = |n

c)

logo,1

roe,o-,

(*- ;-),

log*l'

u,,

(2. 6*

e) logrr (x + 3)log.

a) ts(x, - 6x + s)_ rs(e _ x) = ts3;


b) ts(2x + o)_ zrs(zx _ 3) = 1;

bi:1

-1g2

):

-3r' -0.4,);

a) log, (4' +2'

b) x+togr(s'-t

c) log, (9-'-1 + z'

d)

logu 4 + log, (l

e) 19(6" +x'-11
log. (4*

+2x'

D 11. Se se rezolve ec
a) los! (x + 1)- a

b)

+ 4) = rg2 n 1n5.

)rs1z*+

(2x+7)+

O 10. Sa se rezolve ec

Sd se rezolve ecuafiile:

x+9

+ r) = 8e;

=
* * gg

d) 3log, (x + 1)-

s)

(t, +4,)=to9*.; (2, *zJza^).

d) ts(x + e) -

+x+

);

z. - g) = togu6;G (t - s . z,
);

c) lg(x - s)+ tg(x

(x'

= 0;

h) Slgax-glg2x+1=0.

(o _ z,

49,') = logr","; (s

d) logr-, (u.s'- - 6'"t)

O 1oo.**

'on#

(rh. #r)=
(r . o*

(x' -z)-r

Jros,

Sd se rezolve ecualiile:

b)

lol

b) los. (2x + 1)-

b) 3lg'?x-5lgx +2=0:

a) togr_, (z,u *3 .4, =


)

- x)+

32

+f) = rog, (r+fx+rl);


-

losz

h)' 3+ ron,(
-;\x+4

z) -ros, (-r * J* * r+) = o;

(ml)

log. (6

s)

Sd se rezolve ecualiile:

";

e)rogur+!l
J-X

= o,

a) lg2x+6lgx+5=0;

n 7.

o;

losfr,, (3x + 1)-

c) 5loglx-6log

3) _ ts25;

90

(4x2
e) log,

3-x

-1\

n.
ro$5 -------:- = u,

|. - _ J+
0 los. (o- *) + los, G-T
los,

s)

(*'-z)-ros,(* .1)="

( sz\ log, (1-x);


=
I

-= I
'\x+4/

h) 3+log,
i1

= t;

jros, (x'

+x+

2)-

tog, (ex

- z; = t '

f 9. Sd se rezolve ecualiile:
a) 2ln(x

+ 2) = ln(x + 1a);

b) log. (2x + 1) - log, (3x

+ 6) = -1;

x+9= -1 + logo,r
3* * 97;
ffi
1

c)

logo,,

=0;

d) 3los, (x +1)-'*,

= 80;

e) losr, (x + 3) -2tosn(zx -z) = +;

los, (2x+7)+ 2los. (J+

gt

I10.

rgi*

=''on, Jx

[#)

- *)=

a 1 a3'

g,

-tg2 =-rs(27 - x).

Se se rezolve ecualiile:

a) log, (4* +2.

-4)=**z;

b) x+tog.(o'-o)=z;
c) los,(n-'' *

7)=z*ros,[r.#)'

d)

(u*' * 1) = logu ('' -')+

logu 4 + log,

e) 19(6" + xt -tO) = xlg60-

togu

x;

0log. (4* +2x' -18)=xlog.12-x'

11. Se se rezolve ecualiile:

a) log! (x + 1) - logr(x + 1)+ 3 = 0;

b)

logfr,, (3x + 1)

0logo,, (3x + 1) + 9 = 0;

c) 5log!x-6logrx+1=0;

91

(a- + t);

d) ros'
e) ros.

(;;

'"n,

(+x)+ 3rog, x = 3;

(#)'"n. (#)

e) los, (4'

f) bs, (2to

= ros, (3x + 3);

1 * 3
fi'1+lgx
-r.
3+lgx-.'

gl 2+2log

1
g)i*los,**
J
+ tog2

1+ log, x3

h) bs. (2.

=r.

h) log, (3x) .log. (9*) 2tos.


=
(81x).

ft

15. Se se rezo

a) 2(logr 3

12. Sa se rlzolve ecua{iite:

al 2tosl(orr) _tos, (ax) *


b) tgi'._tgr(x3)=o;

b) log, (x +

) = o,

c) logr, (2'

d) los, (\fi
c) 3 +'"n.
a)
D

[#) -'"n.[ffij

/;-.--rz{-ro,(W).7W

e)

= rosf x;

Q 2tog, (x

=2.

sy rs(z + J

13. Se se rezolve ecua{iile:

h) log, 2 -.

a) 2loglx+logox_9=0;
b) togf (3x)+ tosn (sx) z;
=
c) logrx+logox+log,u x2
=4;
d) 3logr, (x + 1)+ 2togn (x + 1)+
e) log***log",nf,x+logo x, _1;

f)

logols)

x+2loglx2

/r
ros,,

Ii/s

ll

16. Se se rezol

= 3;

") '"n,(:)

x+3loguo x = 0.

O 14. SA se rezolve ecuatiile:


a) 3log,o" 10+4log,,oo,10
= 10log,oo,10;
b) logr 2x+logr,2=2;
c) logn* 3 .log" 3 = log, 3;
1

;log".

13+loo.

togj (x + 1) = 3.

g) logi (-) + r,g:a (zx)


= 1s.
h) log, x.log, x +logo x.log,u

d)

log,,2

(x + 1)'? = 1+ togu

I+

c) log,

Jloe

O 17. Se se rezol,
a) tog, (tog.

c) log. (3to1
e) log, (x +

1,

92

e) log2 (+. + +) = x+ 2logE (-a + z't');

logo (etog. (t + tos, (t + atog.

sl 2 + 2tosn(z'h)

logo

(z.z'

t))) =

;'

t);
|toon(+*' -

2) = los, z +

+1) = -*logn 3.

15. Sd se rezolve ecualiile:

a) 2(log, 3x)2

+ logn x2 = 0;

b) los, (x + 7) -Zloso(x'z
c) logr,

t) = 2

(2'.' -s) - togr (t + e') = +;

d) los, (.fi
e) log*t

.fi

+r)+ 2bs.

(fi . J-.

];

2 + log, 2 + loguq 2 = 11;

f) 2log, (t - t)+ log,, (x -t) = 9;


g) rg(z * fi) -tosJid (r*..6- *)
h) ros, z -

roo*

[*)

ra

({E#

[#).

j)

logr (x + 2) + log* x(x

bsn,

= t;

"o*10

i) ros.,
13 +

z) =

(t ox' ) =

#,

[#)''

+ 2)'? = log{tr

(x' (x + z)').

C 16. Se se rezolve ecualiile:


a)

ros,(i)

c)

ros,#

'*,

b)

zlos,,Z=1;

= togo(togo,.

2f

tod8l x

-(r.JZ){"s, r +{E = o;

-;)' d) ros,i'oAl = r,on,,(r,on,.#)

O 17. Se se rezolve ecualiile:


a) log, (tog. (x + 1)) = 2;

b) log, (3 + tog. x) = 2:

c) los, (stog, (zlogu x)) = t;

d) los, (x + tos, (2" + o))

e) los, (x + tos, (a-" * o)) = z;

fl

2tosr(ros. ("

93

= z;

*z')) = ros,

(tog. (x

++-)).

O 18. Sa se rezolve ecuatiile:


(
a) tosf , (ax) + )0, x'\ =
I u .J

,,

il.t3. sts

a;

000;
e) (lgx)z'rs' = 1;
g) 2roso('nr) =5-x;
i) lgloer(t*t; -2too!(x+r).
c)

x2*re" = 1

b)

;2rs"-r'sre' = JTo-;

O)

(J;)t-'n'.'n'"

J1. Si se rez
lx=v

= 10;

(x + log, x)2-ros., =

") t'on,i
1;

",{il;l

h) 1g(ro(,*s1;',=x*g,

k) (x + 91)rs('*et) = 10 000;
m) (x + 1)roe.' *
- 2.

j)

yrsrx_rrex

l)

3ros,* + xros,s = 6;

*lU,

", {i:x;
lx+lo

s)1"

lx'+(

"rosz(x+l)

D f 9. Se se rezolve ecua{iile:
:t) 13rex = 10x2;
c)
e)

1g(oros'

lof -13 .

xlg" =

i)

1.

12nre' = 100x;

b)

(o,z;b'g;t'?+2x)

d)

25rosu(te";

o (.fi-)'*"

5x+erossz

= lgx -lg2 x+

1g.

1;

J2.

= 1ox.

",

cl 2'+logrx=2;

b) x2 + 2logrx = 11;
d) x+3'-logo,ux=4;

e) J;+logr(x +1)=2.

0 *'tf =256.

a) x-B=xls2;

22'

Si

d) ros.

tog,

1
c) lg(1+mx)-tg(x-m)=t;

lx

fil
\ol

= ,"nu 1o

("_S)=

5'

tog,

- ox);

d)togz(x+m)=togo(xr+m);

-r

+ 1)+ tog,*, (x +

m -1) = z.

{'
lxy=1

oy {'on'

('

(2x+7).

log.(t")-logr(x +2m'z)=t9zzm3; f) tog,(m_x)=2;

g) log,*r ("

Sd se rezr
(r

flos,

se rezorve gi sd se discute dupd parametrur


rear m, ecua{iire:
'
a) log, (x - m) =
b) tog. (*, _ +^r =1+ tog. (mx);

e)

c3.

b) 8-X = lloerst
10

{'on'
"y LxY=i

a){t
t___

O 21. Se se rezolve ecualiile:

(Z-xr):

{;,ll
*

a) x+logrx=6;

e) 4tog, x = tog,

{rJs, r t

Sd se rez

O 20. Se se rezolve ecualiile:

c)rosi(;;.,"n,(?)=r,

llox + lr

"1

{roo'

l(x + t)

[, ot.ts{:

d)l
lx

+ ts(

. [tog. (x
"' 1'on, i,
0 I'"n. !'

Ilos, (3)
94

il.13. SISTEME DE ECUATII tocARITMICE

f 1, Sd se rezolve sistemele de ecuafii:


f

x=v +2

.'

") t;"n,i" * u) =
f2x-v =2
")

b)

t;;,**tog,y=z;
o,
{ls**,nu -

"t'

[lgxlgY = 3

lx+loo"v=3
t,' .(,;; y)'

n'

d)

0
h)

bi

f"y=9
fbs.(+x -y)=z:
fxt

y:3

ftogrx+logr./y =2

[x.log.Y=4

l*''log.y=3'
ftogrx+2.log.y=J.
Itogrxt+3logoy=5'

.. ltg*+logry=2

''
32.

t'on, 10+logr2=2'

Sd se rezolve sistemele de ecualii:

+y2

=u

,
{*t
"t'Uogrx-logoY=1'

b)

x +logry =2
d) flogo,,

. llogrx+logry=2 ;

c)j

f3.

[x+logry=2
lx2+3logoy=4'

lur=1

--v4.
lxy =2.,12

Sd se rezolve sistemele de ecualii:

['og.

")

(*y) = 1+ loss (* *

Y)

11_l=e-,
[xv

u1 {'oo,

(x + 1) = los3 (Y

*'), *, y e (0, +.o);

LxY=t
y)+ log, (x + y + 1) = 2.
[log, (" *

.
c)i
' [(**t)'+(v -1)' =1+2xY
s. (mx);

r);

[.1

'I

d)

g1.te(s"-t) =

lg(y + 1)
71;

fx+lo(v'?+2y+1)=30

u'

llog. (x + log. y) = 1
x) = 1i
1'on, (v - tosz

(z' * 1) = y

ftos,
fll'['on,(g'-t)=x-1

95

4. Si se rezolve sistemele de ecuatii:

frs(ro,+e)=y

a). l

l,ogo,,

(t

o'

90) =

"

-x - 2'

y _,
+r *,=13
l.
d)jlsx
tgy 1 1:
r--;T----."..(ls3)'
(tg2)' ls2 lg 3
f

-"

=+.

- [5loo"^ =
el{
'
' lzt-t + 3*,Y
= gxly _ 5'
yro9rs

5.

1.2't+logrx

'llogrx+2logr.y-0'

Ies

'[("*1)(y+1)=6

[21.tog.x,21*togsy
rz -- _a

c) l-

(x + 1)+ tos, (y +1) = 2.

ur Jlos,

J{ros.

'

?1+to$

x)'

y)'

+ (log.

lxlos.' + ylosrv -,u

C 1. Sds
a) l(

[x'nt = 1o

f7 lqlogr(x+y)

C2.

")

](v*i

o,

l(x*y)'=x.
[,
-'vlox-to,
](r*J
")

tt)

l.x" =

x.

[{*
jf * ),n' 1

Ittj

f5t,,onrr .2t-rossV _ 1gg


it..'llogrx+logry=2
I-

{":.'

C 1. Sis

=-Y"-''
yo

{1,";'n"

r)

{I'

l(

b)

lt

c)

l(

log.

Sds

1oo

Ies

[2'n" = 3'nt

"

a)

C2. Sec

v)'n' = looo

k)

-'u,

10-'.
Jx2b'"-srov =
lUzrs?x-srov = 10_1

o'

-'s(t"Jv)-L.
s){^^
;
l"'(v-1)=320

Sds

Ies

{{G;."'''
l(x+ y)'

lxv = 100

l(

= 10.

'[xv=19

=u,

c)

solu

br f*'nt.t

[(v - B)'n' = 2'

lt

=5

Sd se rezolve sistemele de ecuatii:

al{
'

b)

(3v;r'e";

= v"

Uog2x=log.y

C 1. Sds
a)2
b)e
c) lc
C

2.

C3.

Folc

a)

b)

lc

Sas

x=i

96

TESTE DE EVAIUAHE

1)=2

Testul

31.

nt l

Sd se rezolve ecua{iile logaritmice:

a) logn (x'-tz)=z;
4

b) los, (x' - ax) = tog, (ax');

lg3

c) log" (x' -

J2.

Ox

+ 12) = Z.

Sd se determine m e

e,

pentru care ecuatia log. (2 + m)_ 2log, (x _ m) 1 are o


=
solulie x = 2 gi sd se rezolve apoiecualia pentru valoarea lui m gdsitd.

Testul nr. 2

)1.

Sd se rezolve ecualiile:
logo,., (x - 0,1) = -t;

a)

b) logr, (x' -

Sx + 100) = Z;

c) los! (+*)- 3tos, (Bx)+ b = 0"

J2.

Se considerd ecualiile:
log, (x - m) - 2log, (x + m) = 1 9i tog, (x + 1) + 2togo(x + O) 3.
=
sd se rezolve ecua{iile gi sd se determine m e e, gtiind cd au o solulie comund.

Testul

11.

nr.3

Sd se rezolve ecua{iile:

a) 2'*t = 4'*2;
b) g'*' - 3' = B;
c) logr (x' -

)2.

Sx + 2) = t.

Folosind monotonia funcliei exponenliale gi logaritmice, sd se rezolve inecuatiile:


a) 3'-t < g'nt;

b) los,

(x' -z)<t.

13. sd se determine m e le, pentru

care ecua{ia

x = 2 gi apoi sd se rezolve ecuatia.

97

4'*'+

3.2x+m

-28=0

are o solutie

Testul

O 1.

nr.4

[.r4.

Se se rezolve ecualiile:

a) 3'2-r

=(+)'-'; b) iT-.#=1,

3 1. Si
c) ros,*'(x, -ax+4)=

r.

O 2. Sd se determine solufiile inecualiilor:

"' [*)'.' =[*)"';

b)

+ mx + 4) =

ci

gtiind

a) sin3x = -

< 0.

03. Se se determine m e gi sd se rezolve ecualiile


bg,., (x2

se rezol'

c) tg(x + r)

x-11rsx+10

rs2

ECUA

e) cosl 2x r

22x+3

_g.2,*2+g=0

gi

g) ctg2x ='

au o solulie comun6.

i) tg(rx) =Testul

O 1.

S6 se rezolve sistemele de ecuatii:

")
O 2.

k) sin(3rx)

nr.5

{;,.Jr;:.,

J2. Si se rezolr
a) sin2x=1

"{;r;;j,

c) ms'?(zxl

Se se rezolve sistemele de ecuafii:

"t
"

/**togry=

lr,+2tos,y=6;

hoo^/x

of

+1)+2togr(V+t)=3

")

3ts'(;)

{r,"n)(x+1)+ros,(y+1)=3'
9) lsinxl=

Testul nr-

O l.

i1

Se se rezolve sistemele de ecuafii:

. |.x-v=1
"' tr' *4'-' =6i
o 2. se

se determine m

{tog,

o'

(x + m) = bgo (y * 1)

lt*y=3

ltszxl= J

k) sinlxl= t;

ftogr(x+1)+logny=2

o3. Si se rezolr

l,onry+rogo(x+r)=|'

e,

pentru care sistemere de ecuatii

,rnt

echivarente.

lt-y=

al'2cos5+
1

13'*9r = 1g

9r

c) cos2x-s
e) ll + cos xl

s) lsinexl=

d1. Si

se rezoll

a) sinx = sir
c) cosx = c<
98

ll.l 4. EGUAIII TR|G0ll0ltlETR|CE


C
1og,-, (x2

3x + 4) =

1.

1.

Sd se rezolve ecuatiile:

a) sin3x

=$,

u1

cos(-x)

c) tg(x

r) = J!'

d)

sin[x.*)=-1,

") "o,[2,

.;)=+t

g) ctg2x

= -1;

i) ts(nx)

O;

a) sin2x=1;
(2x)=

cos2

e)

3tg2

s)

lsin xl =

lt'*nt

I'
= 18

1;

rlsin(zx.+)

=-+

b) 2sin2 x-1= 0;

d) 4sin2 3x = 1;

as[x.i)=r'

=$,

1;

h) lcosrxf

i) lts2xl=

J!;

i) l2sinzxl; t:

k) sinlx[=

1;

rl coslxl

a)

f*-y=1

[;)=,'

33. Sl se rezolve

:ua!ii

f'

i) J5+2sin(rx)=o;

32. Sd se rezolve ecuafiile:


c)

];

-') = +,

rr) ts(-x) =

-J3;

k) sin(3nx)=

Q ts(2x

].

ecuafiile:

cos$+1=0;

c) cos2x-sin2x=1;

"d)

e) 11+cosxl= z;

*(+.;)=+'
11-

sin xl = 2;

lt-sin'{=;'
1

s) lsinzxl=

];

31. Si se rezolve ecuafiile:


a) sinx = sin4x;
c) cosx=cos3x;

h) sinx'cosx=8.

b) sinTx = sin5xi
d) sin4x + sin2x = 0;
99

e)

"o.(2".;) = *,(+- -f),

g) sin(4x)=2cos2x-1;
,r

5.

r)

*,g?

n) ctg4x

= o,

sina x

ry

f1r+
b

m) (3-r

47. Sisere

ts; = tgi'
+

k)

a)

sin x

-'

c) 2sinx

ctgx = 0;

o) cos3x-cosSx=0.

e) sin[z

Sd se rezolve ecuafiite:

9) r6sir

a) 2sin2x-3sinx+1=0;

b) cos2x+Ssinx=1;

c) 2sin2x+Scosx-4=0;

d) cos2x-cos2x=l:
2'
f) cos22x+cos2 4x=1;

e) cos2x * sin* = 1;

g) 2cos2x

i)

cos2 x +

3sinx =

h) cos4x

;;

= sin2x +

1;

i) 3cos3

k),2sinll

f L Sisere,
a) sinx+
c) sin(rt1

j) tg'x -(t + )tox +..,[ = s.

3cosx +2 = 0:

k) 8cos2x+tg2x=5;
CI

-;)=sin2x;

l to(r-")="n(r".f),

tg4x = 0;

m) teSx

rr) cos(x

,n(".;)=*[*_f),

k) tg2x

sin(x.;)=,i"(z-.f);

l) cos2x+Scosx-3=0.

e) (4cos

6. Si se rezolve ecua{iile:
a) 4sin2

- 2cosx = A - J2 (2cosx
b) cos3x - 10sin2 x = 3cosx _10;
c)

sin2

, .lrinl< * 9')

)- "osf

h)

I 9. Sd se rez
sin x

V1-a+a
'

sin 3x;

d) 2cos6x-3cos4x+5 = 0;
e) 7 -sin9x + 9sin3x - 3cos6x
f) 2cos2x+cos4x=1;
g) 2sin2|+cos2x

+ 1);

10. Sa se det

(m'-m

= 0;

11. Sa se rez

a) sin2x,
c) tgx + t1
e) cosx+

= t;

2sinzx-scos[I--tJ\ +2=o:

\2

i) 2sin3x=sin3x;
j) cosSx = cos22x;

12. Sa se rez(

a) sinx +
b) cosx+

100

k) sinax+coso"=X,
l)

*(1+

cosx) = 5sin2 x + 2cos2x;

rn) (3-cosx+cos2x)' +(3+cosx+cos2x)2 =34.

Sd se rezolve ecualiile:

b) 2cosx-3sinx-3=0;
d) sinnx + cosrx = 1;

a) sinx+2cosx -2=A;
c) 2sinx+.Fcosx = 4;

sin[zx.;).

e)

r*'[l-

z*)

f) sinx+cosx

= r;

rrl

g) J3 sin2x +cos2x=2;

i) 3cos3x
x)

sinf

= -1;

.Fcosi-sin|=.8;

j) sinf+''"[]-])=o'

5sin3x = 5;

"orf = G.

f 8. Si se rezolve ecualiile:

b) cosx+2cos3x+cosSx = 0;
d) sin(nsin x)+ cos(nsin x) = 1'

a) sinx + 2sin3x + sin5x = 0;


c) sin(nlgx)+ cos(nlgx) = t;
e) (4cosx - sinx)'

5(4cosx - sinx) + 4 = 0'

f 9. Sd se rezolve 9i sd se discute ecualia dupi a e Q:


cosx l;
sinx :---'

$;7

J1+a*a'

de m ale ecualiei:
10. Se se determine soluliile independente
+t)'
-r+1)sinx +(m' +m +1)cosx = JZ(m'

(r'

1. Se se rezolve ecuafiile:

a) sin2x + sin6x + cos2x = 0;


c) tgx + tg2x - tg3x = 0;
e) cosx + cos2x+ cos3x = 3;

b) cos3x+cos7x = cos2x;
d) sinx + sin2x + sin3x + sin4x
f) sinx + sin2x + sin3x = -3.

12. Se se rezolve ecualiile:

a) sin x + sin 2x + sin 3x + '.. + sin nx = n;


b) cosx+cos2x+ cos3x * "' *cosnX = o'

101

= 0;

O 13. 56 se rezolve ecualiile:


a) sin3x.cosSx sin6x.cos2x;
=
b) cos3x. cos4x cos5x.
=
cos2x;
c) sin4x.sin12x sin6x.sin10x;
=
d) cos2x .cos3x + sinx.sin4x
= sin3x .sin4x.
O 14. Se se rezolve ecuafiile:
a) 6cos22x+10cos2x_9
= 0;
b) cos2 x + cos2 3x _cos2
2x = 1;
c) cos2 x + cos2 2x + sin2
3x + sin2 4x 2; d)
=
cos22x+Cos2 4x=1.
O 15. Se se rezolve ecuafiile:
a) sinx +cosx

+ sin2x

1
2Ji
= t

c) sinx + sin2x = tgi;

b) sinx + cosx

d) 4sinx

ctgx-tgr=

O 22. Sd se deter

sinx

cosr

tgx =

2sinxcosx;

al

=+.
zstnx

"r'13/

22-'k'r

ot tg[x.

;). -(, +) = ts2x.

26*2r.

+"

fl)*"

e) sin2'

d+ffi-#L=*,

17. Fieecuafia:

a) sin3x+r

O 23. Se se rezolr

Ct 16. Sd se rezolve
ecuafiile:

C 21. Se se rezo

2r0. Se

a)

=2

consideri

St se veri

b) Sd se rezc

l:::::ff

sunt so,ufii a,e ecua{iei


x,t,-i
::::,f

O 25. Se se rezolve
O 26. Se se rezolve

alzd"e'

*,

b)(vqG
c) log,n,3+lq

d) tog*, (tgx)
C|27. Se se discute

a) sin2x =

.lrni-.cts2x = -0,2s.
") *tgr

f;

C|28. Fie ecua{ia 3si

a| Si se

O 20. Se considerd
ecuafia: sinx+2sin2x+sin3x

cosx+2cos2x+coG

fiite ecuafieidin murfime"

f_+,+]
102

rDcos2x. Sd se determine
solu-

rezolr

solufii pozitive.
b) Si se rezolvr

)s2x;

O 21. Se se rezolve ecuafiile:

a) sinax+cos3x = 1; b)

x = sin3x.sin4x,

sina

x+cosa,

22' Se se determine sorufiire din intervarur

rcsz 2x = 1;

sinx

,l.

cosx + sin|+ cos

|+1

=*,

c) a(sin6x+cos6r) =t.

[-an]

are ecuatiei:

= o.

O 23. Se se rezolve ecuafiile:


x;

a)

2z-"int

+22'fit

b) 16'4tL' *24 =

= 1g;

z.
/,1)*" -[ t )*" -I'
't3/
(gJ -

42-stnx.

d) 1-cos2'=rfisin2'-r:

"r

e) sin2' = 2rfisin2'-2 . @S2'-2.


O 24. Se considerl ecuafia
a)

b)

Z#

-S .262x +Z=0.

St se verifice daci numereb

sr

se

,".otr";;".'*-E

I.

z'

r, 3o
't'

sunt solufii ale ecuafiei'

O 25. Se se rezolve ecuafia 32rlnr-oa2r


-1O.3rhr-corr, +3 = 0, in multimea

II -- 3o gnl
I

L 2'2- J,

Cl 26. Se se rezolve ecuatiile:

a)

2te2r-rer

b)

(vq-cosx)t*'*'**t'

c)

log,n, 3 +log6n, 2T + 4 e;
=

+28t*v, =Zi
= r,

d) log*, (tgx) + 2log-", (tgx) + 2 O.


=
C 27. Sa se discute ecualiile dupi parametrut
m e e:
a) sin2x=*; l) cosx=ml cl
rY
-'rr' v' tgnx=1.
2'
m

termine solu-

D 28. Fie ecuafia 3sin2 x-2sinx+m_1


= 0, m e e.
a) Sd se rezolve ecuafia pentru ffi 0 gi
si se precizeze cele mai mici doud
=
solufii pozitive.
b) s6 se rezorve gis6 se discute dupd parametrur
m ecuafia dati.

103

El 29. Se considerd ecualia


3cos2

x+cosx +2_m= 0, m e
e.

a) Pentru m = 6 sd se precizeze
dac6 ecuafi"

b) sd se discute natura
sorufiiror ecuafieidupi
valorir"
30. Fie ecuafia cos4x
+ msin2x + 1_m
= 0, m e e.

n nl
ar,
Z]
b) Sd se discute solufiile
ecuafiei Orpa' ,l
a) Sd se rezolve ecuafia
in multimea
--.'.,.,vq f_

b)

ecos,(x

Si

se rezolve ecuafia pentru


m = 1 si
c) pentru care valori m
e D ecua{ia are

a) arcsin

c) arccos
e) arccos

gl 2arca
= 0, m e

_I)_rA"o.(*

e.
_

I).r^_1=

3
0"

-l
^ =2Q2

a)

sii

2.

Sd se rez

a) arcsin;
c) arctgx

solulii?

O 32. Se considerd ecuafia

EC

f 1. Sd se re:

o"r"'r;;iln.,.

pentru m = 2+\6.

O 31. Se considerd ecualia


sinx+cosx:sinx.cosx_lrl
a) sd se aduci ecua{ia
ta forma

[.15.

rotiiiin i_l :l
"r"

e) arcsin(

.ork*rr)_
ex;-mcosl n \
(

;-'

se,",",;;;;;!1

)=

o' m e D

b) Sd se rezolve ecuafia gisd


se discute dupd m e
e.
C!33. Se consideri ecuafia
sin3x + sin2x_(m+ 1)sinx
= 0, m e p.
a) Sunt solutii ale ecualiei
numerele de forma 2kn,
k e t?
b) sd se determine

";6;il';#,i"-t*rri ,-;f; il;ir;

O 34. Sd se discute ecualiile


dupd parametrut m E
e:
a) r6sin2x+cos2x=m;

b) (m-1)sin2 x * (r_2)sinx _1
= 0;
c) (1- m)cos2 x _ 2(m+ 1)sinx
_2
+ 3m

ft

f) arcsin(1
g) arcsin(

f 3. Sd se rezc

a) arcsin (i

b) arcsin x

ecua{ia are soru{ii.

c) arcsin2,

d) arccos2
= 0;

d) (m-2)sin2 x *(m _3)sinx.cosx


_mcos, x 0;
=
e) sinx + sin3x = (m + 2)sin3
x;

f) sina 2x + cosa 2x sin4x _m;


=
g) sin2x + sin6x +mcos2x

e) arcsin-

1r

(o,

0 arctolf
g) arcsin(r

= 0;

h) 2cos2x-cosx 1+m;
=
i) m(2+ cosx)' _(ar_1)(cosx+2)+

3m

104

_3 = 0.

II.I5. ECUAIII

rl

zl

it 1. Si se rezolve

uluim.

CU

FUilCIII TRTGOIUOMETRICE IIIIVESSE

ecuafiile:

a) arcsin2(+

r)="r".or,

rrarcts(x2

*,

-r)=arcsls-l ;;

c) arccosx = 2arctg(2x _ 1);


d) x = arccos(sinx);
e) arccos(x)=2arcsin(x-1);
0 tg(2arctgx)= sin(2arcsinx);
g) 2arccosx = arcsin(2x).

d 2.

Sd se rezolve ecualiile:

a)

+2m-1=0.

arcsinx+arcsin(x-1)=0;

U)

arccosf =61s1gfi-.

c) arctgx = arccos(.t_xr); d) arctg(2x)+arctg(3x)


e) arcsin(tos, x)+ arccorf"n*

^)=;,

f) arcsin (1 - log, x) = arccos (log2 x);


g) arcsin(2x - 1) = arccos(f _ *).
n

3. Si se rezolve

ecualiile:

a) arcsin(3x) + arcsin (4x) = arcsin (5x);

b) arcsinx+ar"cor(.,fi')= arctg(fr-+
r are solufii.

c) arcsin2,n2 - arcsin(a.,8

r.)

i,

d) arccos2z,*3 - arccos(8.F. +")

e)

arcsin-4

"r""o.J;$

/ot \

0 arctO[iJ+arctO32'-1
s) arcsin(t -

tos, (x2

Jt*

"),;

f,;

"r"tot'|

r)).

= arctg32';

* 1)) = ar"co.(rog, (x.

105

=*,

Potrebbero piacerti anche