Sei sulla pagina 1di 72

SmigelschE

* r i..""43

L*q,{ 6 f;{,e

B.*t*tr*ffi&
st

Dcrffi

r"''-

M*$"*'r3dmr-?
EDITURA

ION

CREANGA

Anamaria Smigelschi

Luna Betiluna
Si
,

Dora Minodora

EDtruRA toN cREANGA - eucuRE$Tt,

t9B3

t,

Luna Betiluna,
Dora Minodora
9i gridina

M5trdgunS

Petunie

MuScaiS

Margaretd

L6crdmioard

Regina noPiii

in grddino meo trdiesc doud popuqi surori:


Luno-Betiluno gi Doro-Minodoro. Ele sinr chiar lo
fel, numoi cd Luno-Betiluno ore pdrul rogu, in schimb

Daro-Minodoro

e moi grdsugd.

Anul trecut,
oveo

Regino- reo'Ciulino
nevoie de o Pernu(d de oce.

cu Nebuno -Motrohotd rit s-o fu re pe

Sfotuindu-se
guno

, ou

Doro-Minodoro.

tl

lt

5, cind dormeo, dupd prinz, Doro-Minodoro lo umbro tihnitd o Doliei-R ozoliei, inconjurotd de somnoroosele ei prietene, Reginele nop{ii, Nebuno-Mdtroguno, hol! o inhogo de picior.

Cind oflo, bioto Luno-Betiluno incepu sti plingo:


Mi-o fost ropito soro, oh, Doro-Minodoro !
Petuniile, Crditele 9i Circiumdresele inginou triste;
Dorooo... Minodorooo.".

Auzi

gi Covolerul

bujord

moi

tore,

Bujor-imbujorot-de-Dor

gi se im-

iq

i',4*scsfs-fdcsc#fc d*rg"r"pi t*e*,? #l e#tud

sier:*.jie de flurr*.

Vesteo ojunse lo cei doi frogi crini.


Crin-Senin se intristd,
Crin-Hoin se bucurd,

ior

-Betiluna
plingind in-

Luno

strigo

truno:

Unde mi-e soro,


Doro-Minodoro ?...

...$i trecu in fugo pe lingd Pringul Fir-de-Trondofir,

core, legdnind regescu-i cop, rosti migcot:


Trebuie sd focem cevo pentru bioto copilo !

F
.

,.

in

timpul

ocesto,

reo-Ciulino, chicotind cu rdutote, vru

Regino-

incerce nouo ei pernu{d


de oce.

Goroofo, Morgo

Ldcrdmioorele pri
olbe de groozd. Dor nimeni

nu gtio cd Doro-Minodoro

trupul din celuloid, ior ocele,


loc sd se inftgd, se indooie gi

re
,n
se

Enervotd, Regino-reo-Ciu'
lino oruncd popuqo peste
umdr.

Din zbor, Doro-Minodoro se opri


pe o creongd de lilioc. Speriotd
de indlgime, smiorcdio: Ce md
foc, ce md foc, cocoloto in lilioc?

Dor prietenele i, florile bune ole grddinii, o ouzird


gi intinserd repede o ploso de zorele. Doro-Minodoro
oterizd pe un divon moole gi porfumot, unde odormi
indotd, istovitd si fericitd.

Surorile s-ou regdsit,

grija si

ior eu om ovit

gonesc rdutoteo din grddino


meo. De otunci toote merg strund !

Luna Betiluna
9i

Dora Minodora
intr-un
Gfz-album
CU

pisirele

Muscd

Fluture

finlo

Rodoqcd

Locusto

Momoruto

Libeluld
Privighetoore

Pif

isoi
Buf

nifo

Luna Betiluno gi Doro Minodoro (cele douo PoPuqi olbostre)


ou fost de foto cind o inceput povesteo, og puteo spune chior
co de lo ele o pornit totul, fiindcd au plecot singure in pddure.

Bizu fuluscoi gi lingu Tinlor, cum n-ou treobd qi umblo hoihui, le-ou vdzut cum culegeou ghinde, co sd-g i foco ce$cu[e.

5i ou dot fugo lo

Corodogco Rddosco.

Eo gi cu Prign igo CoropiEnigo

tocou mdrunt

ror birfind
i

o radocind de

pe

ntrecute.

I oa,a

Cdrdbuqul
Scorobe
intrd in

combino{ie.

pdroose furd bucuroose


sd scope de
treobd.

b\
'0
-,/

Negrifti Greierild, io tu
legdturo cu pdsorile, cd le cu<<Mdi

nogti de

lo

qcoolo de muzicd>>,

ziceau furnicile.

<<Scondolos I>> zise Gogu Botgros,

cind oflo gi el moi pe seord.

nu mai ou rugine !
Sti le ddm o lecgie sd ne grie
de fricd,
<<Agtio

mdi Pi{igoi Pontelicd !>>

lo

Cucu Haiducu

batd jos,

porni in cercet"are

ls fota locului
si vdzu popugile oprig
pozite de ropitari.

z'_\

SJ-Xq
_./ :, (\

(?

<<Pupdzo! Tu nu

zise rindunico.

$pn

.=u

<<Ohoho

!>>

qi-gi lud
zborul.

fdcu

Pupozo

foci nimic ?>>

Onete

gi Sticlete

(doi sticlepi)
ou ridicot in zbor papugile
eliberote, in timp ce sub ei
pddureo clocoteo de zbucium.

Oo

)o

Luna Betiluna
ei

Dora Minodora

in lara lui
Pegte-

M[miil igaPr[pidegte

Luno Betiluno si Doro Minodoro ou plecot spre cosd in ciripit,


voios de pdsdrele.
lor gizele desp re core v-om vorbit n-ou flost stirpite cu toote,
dor de otunci, sint mult, mult moi disciplinote.

Flutu roqi i
ou scdpot,
sint preo

frumogi

Pentru mincot

5, rochigo

ldmiigo

rindunicii,

s,
fluturele'
t
I

omirol...

S-ou odunot

'4-

poho

r cu opd

!>>

Ero tocmoi lo

mosd

ceoto nerugin otd,


cind ...

-Jd"'

rl
de

or

mt

de

ci d e

lo nu pricepea nimicl
',Prhi cit copul gi vede
tne ca eo n-ere nevo,e
frunze co sd trdioscd
uf oe fulgi de soore
,

ogo incepu rdz

Dddu fugo Greierele lo


Pantelicd Piligoi gi,
de lo diston(d,

pentru siguronld,

ii

povesti tootd tdrd;enio.

6$

Mimi Mdmdrugo
e bund gi miloasd.

(Ai ouzit,

dragd, ce-ou

fdcut ddundtorii ?>>


ii spuse in $oopto
Albinei Albo.

Pdionjenul Fir-de-Cos

o fost tocmit sti le prinda.

(Sd le prindem $i sti le punem


sd ne tooce verdeturile, noi <d

nu moi

muncim>>,

R<idogco.

\F

se

gind i

Ldcusta Fomogusto ii prinse


gindul din zbor; <Sd nu mai
muncim !>> chicoti veseld.

oZ ^o
4 ?&4)qo
q

1)o
t>

Luno Betiluno gi Doro Minodoro, cele douo pdpugi olbostre,


ou primit in dor o brogd s-o poorte cu rindul. E in formd de
semilund gi more cit o forfurioord de pdpugi.
Luno Betiluno nu voio s-o poorte lo pescuit, dor Doro
Minodore, cu core nu te preo Poli inlelege,$i-o prins-o drept pe
burto ei gogonotd.

Cum ero de ogteptot,


broqo se ogdgti in undigd,

stdteo lo pindd,
hoP, o clompdni

din zbor.

Doro Minodoro
huStiuluc !
in opd,
sd prindd hogul,

ior

o
oo

c<N<,i

ili

z*se'

gi

o,.

o mreond co
ce fugi viooie

to

Luno Betilano,

Au luot-o gi popuqile

pe riu

lo vole,
pino ce ou ojuns

in Dund-re.

Odotd ojunse,
ou. inceput sd

intrebe.
Trei scrumbii cu

trei scr umbii,' " .


cu o scrumbie ,. 't\

(un fel de colonii


nu $tio u nint'ic \

de bij.uterie.

intr-urt colg ferit


dormeo un somn.
<<Stirnat e darnn
nu fuillr/fl ti vdzut
,

s ba'ogri 7>
(

-_

t
i
(

--_:_

\_-___>

\\

Ce bc;c
Fossim

, clre

boqd

ite somnii

nw-l spun pe r.

!'. ;,*
ry-=#"

:
'

,'1,,:. .'-l;'i-;1.;'i

' ;.

.',-

.";

'=

,J

iui lil

..:1: !

\.rJl

f J tri

'/1..:*::.'';,:,.+i*..ii;-rir

Gre
"G"n
I

ci

'rJA
t

. tir_

\.-\

!.r..-:111i-r;

----\\

t-

\-.__z

l
/'.'
---j

rj/\
L

ti

'.\\
-(----.
n&:
l

t\

\\ ').

\,i

i,'
\

i*'\\r

a/

41
l-*\":

'

a
o

Dor broqo in formd de

semilund
de mult nu moi ero lo mreond,
i-o furose Calibon Bibonul, core,
yputind-o inghigi, o vinduse lui Gugd Crop.
lmpodobit cu eo se fdleo, zicind cd el
e regele cropilor.

.t
t
;

Ajunse in deltd, pdpuqile iegird pugin la suprofagd sd se


incdlzeoscd. Coroooc si Corochioi, doi broscoi, exglomord:

\
A'\
(

5t:

ti;tt-{ii,te-r*:,

5'
t

$ti;rr;-N*iu,cr:

t i .; i.1Yi Un iSr'! {;r i f


f"bi;''l*' el,*gf '

,ii f-i:r

! :" i.

.l;]
ul
:.ri

,t-f1 !^ f,.f
!-'r,ircl+\s

CSli;'1,'r

:l

i.

i? i-,.i

--I
\v

.,i
I

ern,l irrgi"*rt*

{t}zi ,ryluf {i
pe r.i']ip?tiri^

pe$riqr;i.;
I

'--

--],

,.\

+-

.,v;.

\J
(

I\

(_,

t,
r)

lt:;
7v
I

N-oi vdzut tu

sem iluno

-intrebd Betiluna Pe o corocudd


golbend ;i udo.
Eu? nu I Poote gtie Lin, Doctor plin,
- gode-n ndmol. El e prieten cu togi.
ce

1i

II

"t

\.\.-

Trei

oblegi
moi istegi
co olgi oblegi

ziceou:

/-

i-vd,
drogd, lo more,
opo e moi
limpede qi
lumeo moi luxoosd,
ocolo trebuie sti fre
<<Duce[

brogo voostrd>>.

Lo introrea in more, cdlugul Hipocampus


parco le o;tepto de cind
lumea cu trdsurica lui.
E yese/ gi vorbdrey.

Drogi capii,

sti vi-i prezint:


Cegd,

Pdstrugd,

Nisetru,
Morun,

un neom de stur ioni,


un neom foorte bun.

IlJ'' -{>-,1

to/',

Pegte spadd,
ziuo bund,
n-oi vdzut o semil und ?
Nu-m
omintesc,
nu md bag.

tr
i
\
Dd-t iicolo, uite &
-un crob.

d
d

6<J

6b.
ft"

\-

,4.l 1,.. .

-qi

.-

1r,;r+l!'R-

'=-

Priviti un

rechin, un
hein, pe dinsui
-moi bine il ocolim
! 5, o talird printre,rmedue*,
pegte

\ \----

'.r

r')
\r

-l

\/ /
\,,'7
,,,

\'

,/\
ri't

i,

t/

,l

*i
lr
ll

,l

.'i

---*Y

in timpu! ocesto, un guvid 9i c-un stov rid


gi c-o hornsie trdgeou de bi juterie,
dd-mi-o rnie, da-rni-a mie I

Un colcon

;i c-un zorgon, ftrieteni buni ehiar oSo,

unul lung gi celdlolt plin de nosruri,


ziceou

,..

'

Nu vd moi

certatt, maibine o dueeii


-stdpinului nostru,
Fegte-M a m a I i ga - P r apa degre.

Cirind ojunserd gi

lo

popugile

reqedinEo lui

egte-lM

m d I i go - P r dpddegte,

regele peqtilor.

i?
h

a5

ziuo qi noopteo, pe o momoligd more, more, odunotd de prin undili de pegtii din lumeo intreogd. Ero impodobit
cu semiluno 9i ii stdteo atit de bine, incit Doro Minodoro o
exclomot:
Te rog s-o pdstrezi, pentru noi tot e preo more !

El

qode,

Y.7

6,
,l

Atunci Pegte-M dmoligo-Propddegte, regele pegtrlor,


le-o ddruit, spre mullumire, un vos cu peqti $rr?#ff?ente
gi le-a trimis de unde vin,
cdlore pe delfin.

Jr

Stou popugile,
se uitd in
ocvoriu
Si-Si omintesc:
<<Ohoho ! ce more

intimplore

!>>

e.,

Lector IOANA RICU$


Tehnoredactor KLARA GALIUC
Bun de tipar 8.I.1983
Apdrut 1983
Coli de tipar 9
Intreprinderea Poligraficd,,Oltenia"

Craiova

Cda. 208- -

Potrebbero piacerti anche