Sei sulla pagina 1di 123

CCWATERSHED.

ORG
/
JOGUES
CONGREGATIO
PRO CULTU DIVINO
Prot. 1140/86
DECRETUM
Post editos libros liturgicos, ex auctoritate Concilii fficumenici
Vaticani II instauratos, Congregatio pro Cultu Divino, ut GRADUALE
ROMANUM novae rerum condicioni apte accommodaretur, anno 1972
textum edidit ORDINIS CANTUS MISS..., qui thesaurum cantus gre-
goriani, ab antiquo usque ad nostram retatem transmissum, sancte
servaret ac opportune eundem adhiberet in eucharisticis celebratio-
nibus peragendis.
Quattuordecim interiectis annis a pr iore textu edito, nunc in lucem
prodit editio altera ORDINIS CANTUS MISS..., modo convenienti
recognita, ita ut qui in celebratione eucharistica lingua latina utuntur,
in disponendis cantibus ad Missam pertinentibus hie exhibitam ordi-
nationem sequantur.
Congregatio pro Cultu Divino novam hanc editionem publici iuris
facit atque typicam esse declarat.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex aedibus Congregationis pro Cultu Divino, die 22 novembris 1986,
in memoria S. Caeciliae, virginis et martyris.
PAULUS AUGUSTINUS Card. MAYER
PrtEfectus
+ VERGILIUS Not
Archiep. tit. Voncarien.
a Secretis
Pa...NOTANDA
I. DE INSTAURATIONE GRADUALIS ROMANI
Instauratio Calendarii generalis et librorum liturgicorum, prre-
sertim vero Missalis et Lectionarii, id effecit ut nonnullre mutationes
et accommodationes necessarire evaderent etiam in Graduali Romano.
Etenim, suppressis quibusdam celebrationibus in anno liturgico, veluti
tempore Septuagesimre, octava Pentecostes, Quattuor anni Tempo-
ribus, etiam Missre ipsis respondentes auferendre erant; quibusdam
autem Sanctis ad aliud anni tempus translatis, opportunce aptationes
fadendre erant; dum, e contra. novis Missis inductis cantus proprii
erant providendi. Item nova ordinatio lectionum biblicarum requi-
sivit ut nonnulli textus, ex. gr. antiphonre ad communionem, qure
cum ipsis lectionibus arctius conectuntur, ad alios dies transfer-
rentur.
Huiusmodi Gradualis Romani nova ordinatio facta est, prre ocu
lis habitis iis qure n. 114 Constitutionis de sacra Liturgia, Sacrosanc-
tum Concilium, prrecipiuntur: Thesaurus musicre sacrre summa
cura servetur et foveatur . Authenticum enim repertorium grego-
rianum nullum detrimentum passum est; immo aliquo modo fuit
instauratum, sepositis recentioribus imitationibus, textibus antiquis
aptiore ratione dispositis, quibusdam adiectis normis, qure ipsius
repertorii usum faciliorem et magis varium efficerent.
Imprimis ergo curre fuit thesaurum gregorianum authenticum
integre servare. Proinde cantus ad Missas pertinentes, qure in anno
liturgico locum iam non obtinent, ad alias Missas formandas adhi-
biti sunt (ex. gr. pro feriis Adventus, pro feriis inter Ascensionem et
Pentecosten), aut pro aliis substituti sunt, qui pluries in anno occur
runt (ex. gr. tempore Quadragesimre vel in dominicis per annum)
aut, eorum indole permittente, celebrationibus Sanctorum attributi
sunt.
Sed et viginti fere textus gregoriani authentici, qui decursu tern-
porum ob varias mutationes inductas e repertorio deciderant, iterum
in ipsum assumpti sunt. Provisum est quoque ne ullus cantus authen-
ticus deturparetur vel mutilaretur, demptis ex eo quibusdam ele-
mentis, qure cum aliquo tempore liturgico minus forsan conveniant,
prouti sunt Alleluia, qure in ipso antiphonarum textu aliquando occur-
runt cum notis, qure partem integram melodire constituunt.
PRAlNOTANDA
Sepositio autem partium, qme tardiores exhibent imitationes neo-
gregorianas, prresertim in festis Sanctorum, id efficiet ut authenticre
solummodo retineantur cantilenre gregorianre, quamvis semper liceat,
iis, qui maluerint, easdem melodias neo-gregorianas retinere et cantare.
Nulla enim ex his plane expungitur e Graduali Romano. Immo pro
nonnullis, qure in usum universalem receptre sunt (ex. gr. in sollem-
nitatibus Ss.mi Cordis Iesu, D. N. Iesu Christi universorum Regis,
Immaculatre Conceptionis B. M. V.), nulla alia substituta est. Loco
aliarum, e contra, proponuntur cantus ex authentico repertorio se-
lecti, eundem textum, quantum fieri potest, referentes.
Curre denique fuit authenticum repertorium gregorianum, melo-
diis non authenticis purgatum, aptius disponere, ut nimire repetitiones
eorundem textuum vitarentur, et eorum loco assumerentur alire
partes, optimre quidem formre, qure semel tantum in anno occurrunt.
Hinc omnimoda industria est adhibita quo ditiora fierent Comrnunia,
omnibus collectis in iis cantibus qui alicui Sancto stricte proprii
non sunt, et proinde pro omnibus Sanctis eiusdem ordinis possunt
assumi. Communia insuper ditata sunt pluribus cantibus, e Proprio
de Tempore derivatis, qui raro adhibebantur. Rubricre autem amplio-
rem facultatem prrebent hauriendi e Communibus noviter dispositis,
ita ut necessitatibus quoque pastoralibus largius satisfiat.
Eadem fere ratione facultas tribuitur eligendi inter cantus ad
Proprium de Tempore pertinentes: nam pro textu diei proprio
alium textum eiusdem temporis licet pro opportunitate substi-
tuere.
Normre quoque pro cantu Missre, initio Gradualis Romani exstan-
tes, ita recognitre sunt atque emendatre, quo darius munus unius-
cuiusque cantus appareret.
II. DE RITIBUS IN CANTU MISSJE SERVANDIS
1. Populo congregato, et sacerdote cum ministris ad altare acce-
dente, incipitur antiphona ad introitum. Eius intonatio brevior vel
magis protracta pro opportunitate fieri potest, vel, melius, cantus
potest ab omnibus simul inchoari. Asteriscus proinde, qui ad partem
intonationis ignificandam in Graduali invenitur, signum habendum
est solummodo indicativum.
Antiphona a choro decantata, versus a cantore vel a cantoribus
proferatur, ac deinde antiphona resumatur a choro.
Huiusmodi antiphonre et versiculorum alternatio haberi potest
quoties sufficit ad processionem comitandam. Attamen antequam
antiphona in fine repetatur cantari potest, ut ultimus versus, Gloria
Patri, Sicut erat, per modum unius decantatus. Si autem Gloria
PRAlNOTANDA 9
Patri peculiarem habet terminationem melodicam, hrec eadem ter-
minatio in omnibus versiculis adhibenda est.
Si contingat ex versu Gloria Patri et antiphonre iteratione can-
tum nimis protrahi, omittitur doxologia. Si autem processio bre-
vior est, unus tantum psalmi versus adhibetur, vel etiam sola anti-
phona, nullo addito versu.
Quoties vero liturgica processio Missam pnecedit, antiphona ad
introitum canitur dum processio ingreditur ecclesiam, vel etiam omit-
titur, prout singulis in casibus in libris liturgicis providetur.
2. Acclamationes Kyrie, eleison inter duos vel tres cantores aut
choros, pro opportunitate, distribui possunt. Acclamatio qureque
de more bis dicitur, non tamen excluso numero maiore, attenta
prresertim ratione artis musicre, ut indicatur infra, n. 491.
Quando Kyrie cantatur ut pars actus prenitentialis, singulis accla-
mationibus brevis tropus prreponitur.
3. Hymnus Gloria in excelsis inchoatur a sacerdote vel, pro op-
portunitate, a cantore. Profertur autem aut alternatim a cantoribus
et choro, aut a duobus choris sibi invicem respondentibus. Divisio
versuum, quam significant geminatre linere in Graduali Romano, non
necessaria servanda est, si quis aptior modus inveniatur, qui cum
melodia possit componi.
Quando fit, in Missis dominicre, ritus benedictionis et aspersionis
aqure benedictre, hie ritus locum tenet actus prenitentialis.
4. Quoties sunt dure lectiones ante Evangelium, prima lectio, qure
de more e Vetere Testamento depromitur, profertur secundum tonum
lectionis seu prophetire, et terminatur consueta forma puncti. Etiam
conclusio Verbum Domini cantatur eadem forma puncti, omnibus
deinde acclamantibus Deo gratias, iuxta modum in fine lectionum
consuetum.
5. Post primam lectionem dicitur Responsorium Graduale a can-
toribus vel a choro. Versus autem a cantoribus profertur usque ad
finem. Nulla proinde ratio habenda est asterisci, quo indicatur re-
sumptio cantus a choro facienda in fine versus Gradualis, versus ad
Alleluia et ultimi versus Tractus. Quando autem opportunum vide-
tur, licet repetere primam partem Responsorii usque ad versum.
Tempore paschali, omisso Responsorio Graduali, cantatur Alle-
luia, prout infra describitur.
10
PRAlNOT ANDA
6. Lectio secunda, qure e Novo Testamento canta-
tur in tono Epistolre, cum clausula .finali propria. otest can-
t i in tono primre Iectionis. Conclusio autem Verbum Dommz can-
secundum melodiam in tonis communibus notatam, omnibus
deinde acclamantibus Deo gratias.
7. Secundam lectionem sequitur Alleluia vel Tractus. Alle-
luia hoc modo ordinatur: Alleluia cum suo neumate camtur tatum
a cantoribus et repetitur a choro. Pro opportunitate tamen cantari
potest semel tantum ab omnibus. a cantor_ibus
usque ad finem; post ipsum vera Allel_uta ab ommbus
Tempore Quadragesimre, loco Allelwa c_ums
versus alternatirn canuntur a duabus parttbus chon Sibi mvtcem
respondentibus, vel alternatim a cantoribus et a choro. Ultimus ver-
sus ab omnibus cantari potest.
8. Sequentia, si casus fert, cantatur post ultimum Alleluia alter-
natim a cantoribus et a choro, vel a duabus partibus chori, omisso
Amen in fine. Si non cantatur Alleluia cum suo versu, omittitur
Sequentia.
9. Quoties una tantum fit lectio ante Evangelium, post earn
cantatur Responsorium Graduale vel Alleluia cum suo versu. Tem-
pore autem paschali canitur alterutrum Alleluia.
10. Ad cantum Evangelii, post clausulam finalem propriam, addi-
tur conclusio Verbum Domini, prout in tonis communibus notatur,
omnibus deinde acclamantibus Laus tibi, Christe.
ll. Credo de more aut ab omnibus aut alternatim cantatur.
12. Oratio universalis iuxta uniuscuiusque loci consuetudines
peragitur.
13. Post antiphonam ad offertorium cantari possunt, iuxta tradi-
tionem, versiculi, qui tamen semper omitti possunt, etiam in anti-
phona Domine I esu Christe, in Missa pro defunctis.,. Post singulos
versus resumitur pars antiphonre ad hoc indicata.
14. Prrefatione peracta, omnes Sanctus cantant; post consecratio-
nem vera, proferunt acclamationem anamneseos.
15. Expleta doxologia Precis eucharisticre, omnes acclamant:
Amen. Deinde sacerdos solus invitationem profert ad Orationem
dominicam, quam omnes cum ipso dicunt. Ipse autem solus embo-
lismum subdit, quem omnes doxologia concludunt.
PRAlNOTANDA 11
16. Dum fractio panis et immixtio peraguntur, invocatio Agnus
Dei a cantoribus, omnibus respondentibus, cantatur. Hrec invocatio
repeti potest quoties necesse est ad fractionem panis comitandam,
prre oculis habita eius forma musica. Ultima vice, invocatio conclu-
ditur verbis dona nobis pacem.
17. Dum sacerdos sumit Corpus Domini, inchoatur antiphona ad
communionem. Cantus autem eodem modo peragitur ac cantus ad
introitum, ita tamen ut cantores sacramentum commode participare
possint.
18. Post benedictionem sacerdotis, diaconus profert monitionem
lte, missa est, omnibus acclamantibus Deo gratias.
III. DE MODO 0RDINEM CANTUS MISS. ADHIBENDI
19. Lectionum magna varietate in Missale Romanum introducta,
dum cantus Missre ex traditione recepti mutari non possint, idem
formularium cantus componitur cum diversis lectionibus, iuxta cy-
clum trium annorum A, B, C Lectionarii pro dominicis statutum.
Item pro feriis resumuntur cantus dominicre prrecedentis, qui
componuntur tam cum lectionibus unicuique diei temporum peculia-
dum, nempe Adventus, Quadragesimre et Paschre, assignatis, quam
cum lectione prima temporis per annum, iuxta cyclum duorurn anna-
rum I et II.
Patet cantus, qui relatione plus minusve stricta lectionibus uniun-
tur, eas in fortuitis translationibus comitari debere.
20. Mutationes forte inducendre in Proprium de Tempore in prre
senti Ordine signantur, post unumquodque formularium fundamen-
tale, per hrec, qure sequuntur, scribendi compendia:
A, B, C pro dominicis, sollemnitatibus et quibusdam festis;
I et II cum numeris feriarum (sabbatum numero 7 indicatur)
pro feriis per annum;
soli numeri feriarum pro feriis ceterorum temporum.
Huiusmodi scribendi compendia remittunt ad alteram partem, in
qua omnes mutationes conectuntur, nn. 136-141.
21. Norma prrecipua, quam hie Ordo Cantus Missre sequitur, talis
est, ut Missale Romanum quam maxime in eius ordinatione observare
contendat. Quapropter quredam formularia cantus translata vel com-
mutata inveniuntur.
12
PR.IENOTANDA
PSALM! AD COMMUNIONEM
22. Psalmorum versiculorumque numeri sumuntur ex editione ap-
pellata nova Vulgata (Typis_ Polyglottis 1_969)._ Hi ver-
siculi ac versiculorum partes dtsponuntur ut m hbro Ltturgue Hora-
rum (Typis Polyglottis Vaticanis, 1971).
23. Asteriscus post numerum psalmi positus, indicat antiphonam
non esse e psalterio sumptam, ideoque psalmum propositum esse ad
libitum. Quo in casu, alius psalmus, si magis placuerit, substitui po-
test, exempli gratia psalmus 33, qui ad communionem ex antiqua tra-
ditione adhibetur.
Quando psalmus 33 indicatur ut psalmus ad communionem, nulli
plerumque versus selecti proponuntur, quia singuli valde conveniunt.
ELENCHUS CANTUUM
QUI TRANSLATI SUNT AB UNA MISSA AD ALlAM
VEL QUI PLURIBUS MISSIS ASSIGNATI
In hoc elencho indicationes singulorum cantuum fit ratione habita ad editio-
nem typicam Gradualis Romani (Typis Vaticanis, 1908) eiusque additionum.
Proinde etiam tituli dierum liturgicorum aut Missarum retinent denominatio-
nem, qure in ipso Graduali Romano invenitur.
Index omnium cantuum invenitur infra, p. 205.
INTROITUS (IN.)
Accipite iucunditatem, e feria 3 post Pentecosten.
Adorate Deum, e dom. III post Epiphaniam.
Audivit Dominus, e feria 6 post cineres.
Benedicite Dominum, e dedieatione S. Michaelis, die 29 septembris.
Caritas Dei, e sabbato Q. T. Penteeostes.
Cibavit eos, e festo Corporis Christi.
Circumdederunt me, e dom. in Septuagesima.
Clamaverunt iusti, e festo Ss. Quadraginta Martyrum, die 10 martii.
Cogitationes Cordis eius, e festo Saeratissimi Cordis Iesu.
Cognovi, e Communi nee virginis nee martyris.
Da pacem, e dom. XVIII post Penteeosten.
De necessitatibus meis, e feria 6 Q. T. Quadragesimre.
Deus, dum egredereris, e feria 4 Q. T. Penteeostes.
Deus in loco sancto suo, e dom. XI post Pentecosten.
Deus, in nomine tuo, e feria 2 post dom. IV Quadragesimre.
Dicit Dominus: Ego, e dom. XXIII post Penteeosten.
Dicit Dominus, Sermones mei, e festo S. Clementis I, die 23 novembris.
Dignus est Agnus, e festo D.N.I.C. Regis, dom. ultima octobris.
Dilexisti, e Communi virginum I.
Dispersit, e vigilia S. Laurentii, die 9 augusti.
Domine, ne lange facias, e dom. in Palmis.
Domine, refugium, e feria 3 post dom. I Quadragesimre.
Dominus fortitudo plebis swe, .e dom. VI post Pentecosten.
Dominus illuminatio mea, e dom. IV post Penteeosten.
Dominus secus mare, e vigilia S. Andrere, die 29 novembris.
Dum medium silentium, e dom. infra octavam Nativitatis Domini.
Dum sanctifi.catus fuero, e feria 4 post dom. IV Quadragesimre.
Ecce oculi Domini, e festo Ss. Nerei et sociorum, die 12 maii.
Eduxit Dominus, e sabbato in albis.
Ego autem cum iustitia, e feria 6 post dom. II Quadragesimre.
Ego autem in Domino speravi, e feria 4 post dom. III Quadragesimre.
14
ELENCHUS CANTUUM
Ego autem sicut oliva, e vigilia unius apostoli .
Ego clamavi, e feria 3 post dom. III Quadragesimre.
Esto mihi, e dom. in Quinquagesima.
Exaudi, Deus, orationem, e feria 3 post dom. IV Quadragesimre.
Exaudi, Domine ... adiutor, e dom. V post Pentecosten.
Exaudi, Domine ... tibi dixit, e dom. infra octavam Ascensionis.
Exaudi nos, Domine, ant. e feria 4 cinerum ad benedictionem cinerum.
Exaudivit, e Missa Rogationum.
Exspecta Dominum, e feria 3 post dom. Passionis.
Exsultate Deo, e feria 4 Q. T. septembris.
Exsurge, Domine, ant. ad processionem ante Missam Rogationum.
Exsurge, quare obdormis, e dom. in Sexagesima.
In media Ecclesice, e Communi doctorum.
In nomine Domini, e feria 4 Maioris Hebdomadre.
In nomine lesu, e festo Ss.mi Nominis lesu.
In virtute lUll., e Communi unius martyris non pontificis I.
lntret oratio mea, e sabbato Q. T. Quadragesimre.
Iudicant sancti, e vigilia Omnium Sanctorum, die 31 octobris.
Justi epulentur, e festo Ss. Marii et sociorum, die 19 ianuarii.
Justus ut palma, e Communi confessoris non pontificis II.
Lcetabitur iustus, e Communi unius martyris non pontificis II.
Lcetetur cor, e feria 5 post dom. IV Quadragesimce.
Laudate, pueri, e festo Ss. Septem Fratrum martyrum, et Rufince ac
Secundce, virg. et mart., die 10 iulii.
Lex Domini irreprehensibilis, e sabbato post dom. II Quadragesimce.
Loquebar, e Communi virginis et martyris I.
Loquetur Dominus pacem, e festo Ss. Gervasii et Protasii, die 19 iunii.
Lux fulgebit, e Nativitate Domini ad secundam Missam.
Me exspectaverunt, e Communi virginis et martyris II.
Meditatio cordis mei, e feria 6 post dom. IV Quadragesimce.
Mihi autem, e festo S. Andrere, die 30 novembris.
Miserere mihi ... conculcavit, e feria 2 post dom. Passionis.
Misereris omnium, e feria 4 cinerum.
Multce tribulationes, e festo Ss. Viti et sociorum, die 15 iunii.
Ne derelinqUil.S me, e feria 4 post dom. II Quadragesimce.
Ne timeas, e vigilia S. Joannis Baptiste, die 23 iunii.
Nos autem gloriari, e feria 5 in Cena Domini.
Omnes gentes, e dom. VII post Pentecosten.
Omnis terra, e dom. II post Epiphaniam.
Os iusti, e Communi confessoris non pontificis I.
Probasti, Domine, e die octava S. Laurentii, die 17 augusti.
Prope es tu, e feria 6 Q. T. Adventus.
Protector noster, e dom. XIV post Pentecosten.
Protexisti me, e Communi unius martyris T. P.
GRADUALIA
Reminiscere, e dom. II in Quadragesima.
Repleatur os meum, e feria 6 Q. T. Pentecostes.
Requiem ceternam, e Missa pro defunctis.
Respice, Domine, e dom. XIII post Pentecosten.
Rorate, cali, cum ps. 18: Cceli enarrant, e dom. IV Adventus.
15
Rorate, cali, cum ps. 84: Benedixisti, e Missa de S. Maria ab Adventu
usque ad Nativitatem Domini.
Sacerdotes Dei, e Communi unius martyris pontificis II.
Sacerdctes eius, e festo S. Stephani I, die 2 augusti.
Sacerdotes tui, e Communi confessoris pontificis II.
Salus autem, e Communi plurimorum martyrum III.
Salus populi, e dom. XIX post Pentecosten.
Salve, sancta Parens, e Missa de S. Maria a Pentecoste usque ad Adventum.
Sancti tui, e Communi plurimorum martyrum T. P.
Sapientiam sanctorum, e Communi plurimorum martyrum II.
Scio cui credidi, e festo Conversionis S. Pauli, die 25 ianuarii.
Si iniquitates, e dom. XXII post Pentecosten.
Sicut oculi servorum,- e feria 2 post dom. I Quadragesimre.
Sitientes, e sabbato post dom. IV Quadragesimce.
Spiritus Domini, e festo Pentecostes.
Statuit, e Communi unius martyris pontificis I,
vel e Communi confessoris pontificis I.
Suscepimus, e dom. VIII post Pentecosten,
vel e festo Purificationis B. M. V., die 2 februarii.
Terribilis est, ex Anniversario dedicationis ecclesire.
Tibi dixit cor meum, e feria 3 post dom. II Quadragesimre.
Timete Dominum, e festo Ss. Cyriaci et sociorum, die 8 augusti.
Venite, adoremus, e sabbato Q. T. septembris.
V enite, benedicti, e feria 4 post Pascha.
Verba mea, e sabbato post dom. III Quadragesimre.
Vocem iucundidatis, e dom. V post Pascha.
Vultum tuum, e Communi virginum II.
GRADUALIA (GR.)
Adiutor in opportunitatibus, e dom. in Septuagesima.
Adiutor meus, e feria 2 post dom. II Quadragesimre.
Adiuvabit eam, e Communi virginis et martyris II.
Angelis suis, e dom. I in Quadragesima.
Anima nostra, e Communi plurimorum martyrum II.
Audi, filia, e festo S. Crecilire, die 22 novembris.
Beata gens, e dam. XVII post Pentecosten.
Beatus vir qui timet, e Communi unius martyris non pontificis I.
Benedicam Dominum, e dom. XII post Pentecosten.
16 ELENCHUS CANTUUM
Benedicta et venerabilis, e Missa de S. Maria a Pentecoste usque ad
Adventum.
Benedictus Dominus, e dom. infra octavam Epiphanire.
Benedictus es, Domine, e festo Ss.mre Trinitatis.
Bonum est confidere, e dom. XIV post Pentecosten.
Bonum est confiteri, e dom. XV post Pentecosten.
Christus factus est, e feria 5 in Cena Domini.
Clamaverunt iusti, e Communi plurimorum martyrum III.
Collegerunt, resp. e dom. in Palmis ante processionem.
Concupivit rex, e Communi virginum II.
Constitues eos, e festo S. Andrere, die 30 novembris,
vel Ss. Petri et Pauli, die 29 iunii.
Convertere, Domine, e sabbato Q. T. Quadragesimre.
Custodi me, e dom. X post Pentecosten.
Deus, vitam meam, e feria 2 post dom. III Quadragesimre.
Diffusa est gratia, e Communi nee virginis nee martyris.
Dilexisti, e Communi virginis et martyris I.
Dirigatur, e sabbato Q. T. Quadragesimre.
Dispersit, e vigilia S. Laurentii, die 9 augusti.
Domiue, Deus virtutum, e sabbato Q. T. Adventus.
Domi:-re, Dominus noster, e dom. IX post Penteeosten.
Domine, prcevenisti, e Communi abbatum.
Dulcis et rectus Dominus, e festo Saeratissimi Cordis Iesu.
Ecce quam bonum, e dom. XXII post Pentecosten.
Ecce sacerdos, e Communi eonfessoris pontificis I.
Ego dixi: Domine, e dom. I post Pentecosten.
Esto mihi, e dom. VIII post Penteeosten.
Exaltabo te, e feria 4 post dom. Passionis.
Exaltent eum, e festo Cathedrre S. Petri, die 18 ianuarii.
Excita, Domine, e sabbato Q. T. Adventus.
Exsultabit cor meum, e festo Immaeulati Cordis B. M. V., die 22 augusti.
Exsultabunt sancti, e festo Ss. Viti et sociorum, die 15 iunii.
Fuit homo, e vigilia S. loannis Baptistre, die 23 iunii.
Gloria et honore, e Communi unius martyris pontificis II.
Gloriosus Deus, e Communi plurimorum martyrum I.
/acta cogitatum tuum, e dom. III post Penteeosten.
In Deo speravit, e dom. XI post Penteeosten.
In omnem terram, e festo S. Barnabre, die 11 iunii.
In sole posuit, e sabbato Q. T. Adventus.
Inveni David, e Communi unius martyris pontifieis I.
Iuravit Dominus, e festo S. Gregorii, die 12 martii.
lustorum animce, e festo Ss. Marii et soeiorum, die 19 ianuarii.
GRADUALIA
Justus cum ceciderit, e Communi unius martyris non pontifieis, II.
lustus ut palma, e Communi confessoris non pontificis I.
Lcetatus sum, e dom. IV in Quadragesima.
Laudate Dominum, e Missa votiva de Angelis.
Liberasti nos, e dom. XXIII post Penteeosten.
Locus iste, ex Anniversario dedicationis eeclesire.
Miserere mei, Deus, e feria 4 cinerum.
Miserere mihi, Domine, e feria 4 post dom. III Quadragesimre.
Nimis honorati sunt, e vigilia S. Andrere, die 29 novembris.
Oculi omnium, e festo Corporis Christi.
Os iusti, e Communi doetorum.
Ostende nobis, e feria 6 Q. T. Adventus.
Prope est Dominus, e dom. IV Adventus.
Propitius esto, e sabbato Q. T. Oul!_dragesimre.
Propter veritatem, e festo Assumptionis B. M. V., die 15 augusti.
Protector noster, e sabbato Q. T. Quadragesimre.
Quis sicut Dominus, e feria 4 Q. T. septembris.
Requiem ceternam, e Missa pro defunctis.
Respice, Domine, e dom. XIII post Pentecosten.
Sacerdotes eius, e Communi confessoris pontificis II.
Salvum fac populum, e feria 4 post dom. II Quadragesimre.
Salvum fac servum, e feria 6 Q. T. Quadragesimre.
Sciant gentes, e dom. in Sexagesima.
Si ambulem, e s ~ b t o post dom. III Quadragesimre.
Specie tua, e Communi virginum I.
Speciosus, e dom. infra octavam Nativitatis Domini.
Suscepimus, e festo Purificationis B. M. V., die 2 februarii.
Tenuisti manum, e dom. in Palmis.
Timebunt gentes, e dom. III post Epiphaniam.
Timete Dominum, e festo Omnium Sanctorum, die 1 novembris.
Tollite hostias, e feria 5 post dom. Passionis.
Tollite portas, e feria 4 Q. T. Adventus.
Tribulationes, e dom. II in Quadragesima.
Tu es, Deus, e dom. in Quinquagesima.
Unam petii, e feria 6 post cineres.
Universi qui te exspectant, e dom. I Adventus.
Uxor tua, e Missa pro sponso et sponsa.
Venite, filii, e dom. VII post Pentecosten.
2
17
18 ELENCHU S CANTUUM
VERSUS ALLELUIATICI (AL.)
Adducentur, e Communi virginis et martyris I, vel virginum I.
Adorabo, ex Anniversario dedicationis ecclesire.
Amavit eum, e Communi doctorum.
Angelus Domini, e feria 2 post Pascha.
Ave, Maria, e Missa de S. Maria ab Adventu usque ad Nativitatem Domini.
Beatus vir, qui sutfert, e Communi confessoris non pontificis I.
Beatus vir, qui timet, e Communi confessoris non pontificis II.
Bene fundata est, ex Anniversario dedicationis ecclesire.
Benedictus es, Domine, e sabbato Q. T. Pentecostes.
Cantate Domino, e dom. XVI post Pentecosten.
Caro mea, e festo Corporis Christi.
Christus resurgens, e dom. IV post Pascha.
Cognoverunt discipuli, e dom. II post Pascha.
Confitebuntur, e Communi unius martyris T. P.
Confitemini ... et invocate, e dom. XIX post Pentecosten.
Confitemini ... quoniam bonus, e Missa Rogationum.
Constitues eos, e Communi summorum pontificum.
Corpora sanctorum, e Communi plurimorum martyrum I.
De profundis, e dom. XXIII post Pentecosten.
De quacumque tribulatione, e festo Patrocinii S. loseph, dom. III post
Pascha.
Deus iudex iustus, e dom. III post Pentecosten.
Ditfusa est gratia, e festo S. Lucire, die 13 decembris.
Dispersit, e festo S. Hieronymi Emiliani, die 20 iulii.
Domine, Deus salutis mece, e dom. XII post Pentecosten.
Domine, exaudi, e dom. XVII post Pentecosten.
Domine, in virtute tua, e dom. V post Pentecosten.
Domine, refugium, e dom. XIII post Pentecosten.
Dominus regnavit, decorem, e Nativitate Domini ad secundam Missam.
Dominus regnavit, exsultet, e dom. III post Epiphaniam.
Dum complerentur, e sabbato Q. T. Pentecostes.
Ego sum pastor bonus, e dom. II post Pascha.
Ego vos elegi, e festo S. Barnabre, die 11 iunii.
Emitte Spiritum tuum, e festo Pentecostes.
Eripe me, e dom. IX post Pentecosten.
Excita, Domine, e dom. III Adventus.
Exivi a Patre, e dom. V post Pascha.
Exsultabo, e Missa pro quacumque necessitate.
Exsultate Deo, e dom. XI post Pentecosten.
Fac nos innocuam, e festo Patrocinii S. loseph, dom. III post Pascha.
Felix es, sacra Virgo, e festo Visitationis B. M. V., die 2 iulii.
Fulgebunt iusti, e festo Ss. Cyriaci et sociorum, die 8 augusti.
VERSUS ALLELUIATICI
Gaudete, iusti, e festo S. Thomre, die 21 decembris.
Hrec est vera fraternitas, e festo Ss. Nerei et sociorum, die 12 maii.
Hrec est virgo sapiens, e Communi virginis et martyris II.
Hie est sacerdos, e Communi unius martyris pontificis II,
vel confessoris pontificis I.
In exitu Israel, e dom. XXI post Pentecosten.
In te, Domine, speravi, e dom. VI post Pentecosten.
Inveni David, e festo S. Silvestri, die 31 decembris.
Jubilate Deo, e dom. infra octavam Epiphanire.
Iuravit Dominus, e Communi confessoris pontificis II.
Iusti epulentur, e Communi plurimorum martyrum II.
Iustorum animre, e festo Ss. Abdon et Sennen, die 30 iulii.
Justus germinabit, e Communi doctorum.
Justus ut palma, e Communi abbatum.
Lretatus sum, e dom. II Adventus.
Lauda, I erusalem, e Missa ad tollendum schisma.
Laudate Deum, e dom. II post Epiphaniam.
Laudate, pueri, e festo Ss. Innocentium, die 28 decembris,
vel e sabbato in albis.
Loquebantur, e feria 2 post Pentecosten.
Loquebar, e festo S. Agathre, die 5 februarii.
Memento, Domine, David, e festo S. Urbani I, die 25. maii.
Mirabil is Dominus, e festo Ss. Marii et sociorum, die 19 ianuarii.
Mittat vobis, e Missa pro sponso et sponsa.
Multifarie, e die octava Nativitatis Domini.
Nimis honorati sunt, e festo Ss. Simonis et Iudre, die 28 octobris.
Non vos relinquam, e dom. infra octavam Ascensionis.
19
0 Joachim sancte, e festo S. Ioachim, confessoris, patris B. M. V .. dom.
infra octavam Assumptionis.
0 quam bonus, e feria 6 Q. T. Pentecostes.
0 quam pulchra, e Communi virginis et martyris II.
Omnes gentes, e dom. VII post Pentecosten.
Oportebat, e dom. III post Pascha.
Ostende nobis, e dom. I Adventus.
Paratum cor meum, e dom. XX post Pentecosten.
Post partum, Virgo, e Missa de S. Maria a Pentecoste usque ad Ad-
ventum.
Posuisti, Domine, e Communi unius ma.rtyris non pontificis I,
vel unius martyris T. P.
Pretiosa, e Communi plurimorum martyrum T. P.
Propitius esto, e Missa pro quacumque necessitate.
Propt er veritatem, e Communi unius martyris non virginis.
20 ELENCHUS CANTUUM
Qui posuit fines, e Missa ad tollendum schisma.
Qui sequitur me, e Communi unius martyris non pontificis II.
Qui timent Dominum, e dom. XXII post Pentecosten.
Quinque prudentes virgines, e festo S. Agnetis, die 21 ianuarii.
Redemptionem, e dom. III post Pascha.
Rogavi pro te, e Missa infra oct. Ss. Petri et Pauli, die 3 iulii.
Sancti tui ... benedicent, e festo Ss. Fabiani et Sebastiani, die 20 ianuarii.
Sancti tui ... florebunt, e Communi plurimorum martyrum T. P.
Sollemnitas, e festo Ss.mi Rosarii B. M. V., dom. I octobris.
Solve, iubente Deo, e festo S. Petri ad Vincula, die 1 augusti.
Specie tua, e Communi virginis et martyris I.
vel nee virginis nee martyris.
Spiritus est qui vivificat, e sabbato Q. T. Pentecostes.
Spiritus Sanctus docebit vos, e feria 3 post Pentecosten.
Surrexit Christus et illuxit, e dom. V post Pascha.
Surrexit Dominus de sepulcro, e feria 3 post Pascha.
Te decet hymnus, e dom. X post Pentecosten.
Te gloriosus, e festo S. Bartholomrei, die 24 augusti.
Te martyrum, e Communi plurimorum martyrum III.
Timebunt gentes, e dom. XVIII post Pentecosten.
Tollite iugum meum, e festo Sacratissimi Cordis Iesu.
Tu es Petrus, e festo Ss. Petri et Pauli, die 29 iunii.
Tu es sacerdos, e Communi unius martyris pontificis I,
vel confessoris pontificis I.
Veni, Sancte Spiritus, e festo Pentecostes.
Venite ad me, e festo Omnium Sanctorum, die 1 novembris.
Venite, exsultemus, e dom. XIV post Pentecosten.
Verba mea, e dom. I post Pentecosten.
Verba Domini, e feria 4 Q. T. Pentecostes.
Virga Jesse, e Missa de S. Maria a Purificatione usque ad Pascha.
TRACTUS ET CANTICA (TR.)
Ab ortu solis, e Missa votiva de Ss.mo Eucharistire Sacramento.
Absolve, Domine, e Missa pro defunctis.
Attende, ccelum, e Sabbato Sancto, post prophetiam XI.
Audi, {ilia, e Communi virginum I.
Beatus vir, e Communi unius martyris pontificis II.
Cantemus Domino, e Sabbato Sancto, post prophetiam IV.
Commovisti, e dom. in Sexagesima.
Confitemini Domino, e dom. II in Quadragesima.
OfFERTORIA
De profundis, e dom. in Septuagesima.
Desiderium, c Communi unius martyris pontificis I.
Domine, exaudi. e feria 4 Maj oris Hebdomad<!! .
Domine, t ~ o secw1dum peccata rwst ra, e feria 4 cinerum.
Emitte Spiritum tuum, e Missa votiva de Spiritu Sancto.
21
Gaude, Maria Virgo, e Missa votiva de S. Maria a Nativitate Domini
usque ad Purificationem.
Jubilate Domino, e dom. in Quinquagesima.
Laudate Dominum, e Sabbato Sancto, ad Missam.
Qui confidunt, e dom. IV in Quadragesima.
Qui seminant, e Communi plurimorum martyrum I.
. Sicut cervus, e Sabbato Sancto, ad benedictionem font is.
V eni, sponsa Christi, e Communi vit"ginis et martyris I.
Vinea facta est, e Sabbato Sancto, post prophetiam VIII.
OFFERTORIA (OF.)
Ad te, Domine, levavi, e dom. I Adventus.
Afferentur ... post earn, e festo S. Agathre, die 5 februarii.
Afferentur ... proxima, e Communi virginis et martyris I.
Anima nostra, e festo Ss. Innocentium, die 28 decembris.
Ascendit Deus, e festo Ascensionis Domini.
Ave, Maria I, e dom. IV Adventus,
vel e Missa votiva de S. Maria a Pentecoste usque ad Adventum.
Ave, Maria II, e festo Immaculatre Conceptionis B. M. V., die 8 decembris.
Beata es, Virgo, e Missa votiva de S. Maria a Pascha usque ad Pente-
costen.
Benedic, anima mea, e feria 6 Q. T. Quadragesimre.
Benedicam Dominum, e feria 2 post dom. II Quadragesimre.
Benedicite, gentes, e dom. V post Pascha.
Benedictus es ... in labiis meis, e dom. in Quinquagesima.
Benedictus qui venit, e sabbato in albis.
Bonum est confiteri, e dom. in Septuagesima.
Confirma hoc, Deus, e festo Pentecostes.
Confitebor tibi, Domine, e dom. Passionis.
Confitebuntur cceli, e Communi unius martyris T. P.
Confortamini, e feria 4 Q. T. Adventus.
Constitues eos, e festo S. Matthire, die 24 februarii,
vel e festo Ss. Petri et Pauli, die 29 iunii.
22
De profundis, e dom. XXIII post Pentecosten.
Desiderium animre eius, e Communi abbatum.
Deus, Deus meus, e dom. II post Pascha.
Deus, tu convertens, e dom. II Adventus.
ELENCHUS CANTUUM
Dextera Domini, sine alleluia, e dom. III post Epiphaniam,
vel feria 5 in Cena Domini.
Dextera Domini, cum alleluia, e festo Exaltationis S. Crucis, die 3 maii.
Ditfusa est gratia, e Communi virginis et martyris II.
Domine, ad adiuvandum me, e feria 5 post dom. IV Quadragesimre.
Domine, convertere, e dom. II post Pentecosten.
Domine Deus, in simplicitate, ex Anniversario dedicationis ecclesire.
Domine, Deus salutis mere, sine alleluia, e sabbato Q. T. Quadragesimre.
Domine, Deus salutis mere, cum alleluia, e sabbato Q. T. Pentecostes.
Domine, exaudi orationem meam, e feria 4 Maioris Hebdomadre.
Domine, fac mecum, e feria 4 post dom. III Quadragesimre.
Domine Iesu Christe, e Missa pro defunctis.
Domine, vivifica me, e feria 6 post cineres.
Emitte Spiritum tuum, e sabbato in vigilia Pentecostes.
Exaltabo te, e feria 4 cinerum.
Exaudi, Deus, orationem meam, e feria 2 post dom. III Quadragesimre.
Exspectans exspectavi, e dom. XV post Pentecosten.
Exsultabunt sancti, e Communi plurimorum martyrum II.
Factus est Dominus, e sabbato post dom. IV Quadragesimre.
Felix namque es, e Missa votiva de S. Maria a Nativitate Domini usque
ad Purificationem.
i l ~ regum, e Communi virginum I.
Gloria et honore, e Communi unius martyris non pontificis I.
Gloriabuntur, e festo Ss. Joannis et Pauli, die 26 iunii.
Gressus meos, e sabbato post dom. III Quadragesimre.
lllumina oculos meos, e dom. IV post Pentecosten.
Immittet angelus, e dom. XIV post Pentecosten.
Improperium exspectavit, e festo Sacratissimi Cordis Iesu.
In omnem terram, e festo S. Thomre, die 21 decembris.
In te speravi, e dom. XIII post Pentecosten.
In virtute tua, e Communi confessoris non pontificis II.
Intende voci, e feria 6 post dom. III Quadragesimre.
Inveni David, e Communi unius martyris pontificis II,
vel e Communi confessoris pontificis I.
l u s t i t ~ Domini, e dom. III in Quadragesima.
Iustorum animre, e Communi plurimorum martyrum III.
Justus ut palma, e Communi doctorum.
Latamini, sine alleluia, e festo Ss. Fabiani et Sebastiani, die 20 ianuarii.
Latamini, cum alleluia, e Communi plurimorum martyrum T. P.
Lauda, anima mea, e feria 6 Q. T. Pentecostes.
COMMUNIONES
Laudate Dominum, e dom. IV in Quadragesima.
Levabo oculos meos, e feria 2 post dom. I Quadragesimre.
Meditabor, sine alleluia, e dom. II in Ouadragesima.
Meditabor, cum alleluia, e feria 4 0. T. Pentecostes.
Mihi autem, e festo S. Andrere, die 30 novembris.
Mirabilis Deus, e Communi plurimorum martyrum I.
Miserere mihi, e feria 3 post dom. II Quadragesimre.
Oratio mea, e vigilia S. Laurentii, die 9 augusti.
Oravi Deum meum, e dom. XVII post Pentecosten.
Perfice gressus meos, e dom. in Sexagesima.
Populum humilem, e dom. VIII post Pentecosten.
Portas creli, e feria 4 post Pascha.
Posuisti, e Communi unius martyris non pontificis II.
Precatus est, e dom. XII post Pentecosten.
Recordare mei, e dom. XXII post Pentecosten.
23
Recordare, l'irgo Mater, e festo Septem Dolorum B. M. V., feria 6
post dom. Passionis.
Sanctificavit, e dom. XVIII post Pentecosten.
Si ambulavero, e dom. XIX post Pentecosten.
Sicut in holocausto, e dom. VII post Pentecosten.
Sperent in te, e dom. III post Pentecosten.
Stetit Angelus, e dedicatione S. Michaelis, die 29 septembris.
Super flumina, e dom. XX post Pentecosten.
Veritas mea, e Communi unius martyris pontificis I,
vel confessoris non pontificis I.
COMMUNIONES (CO.)
Acceptabis, e dom. X post Pentecosten.
Alleluia, ut notatur pro Laudibus ad Vigiliam paschalem.
Amen dico vobis: Quidquid, e dom. XXIII post Pentecosten.
Amen dico vobis: Quod uni, e feria 2 post dom. I Quadragesimre.
Amen dico vobis: Quod vos, e Communi confessoris non pontificis II.
Aufer a me, e feria 6 Q. T. septembris.
Beata viscera, e Missa votiva de S. Maria a Pentecoste usque ad Ad
ventum.
Beati mundo corde, e festo Omnium Sanctorum, die 1 novembris.
Beatus servus, e Communi confessoris non pontificis I.
Benedicite, omnes angeli, e dedicatione S. Michaelis, die 29 septembris.
Cantate Domino, e dom. V post Pascha.
Christus resurgens, e feria 4 post Pascha.
24 ELENCHUS CANTUUM
Comedite pinguia, e feria 4 Q. T. septembris.
Confundantur superbi, e Communi virginis et martyris l.
Data est mihi, e feria 6 post Pascha.
De fructu, e dom. XII post Pentecosten.
Dicit Andreas, e vigilia S. Andrere, die 29 novembris.
Dicit Dominus: Implete hydrias, e dom. II post Epiphaniam.
Dicite: Pusillanimes, e dom. III Adventus.
Dico autem vobis, e Communi plurimorum martyrum II.
Dico vobis: Gaudium, e dom. III post Pentecosten.
Ditfusa est gratia, e festo S. Annre, die 26 iulii.
Dilexisti iustitiam, e Communi nee virginis nee martyris.
Domine, Dominus noster, e feria 2 post dom. II Quadragesimre.
Domine, quinque talenta, e festo S. Petri Chrysologi, die 4 decembris.
Domine, quis habitabit, e feria 3 post dom. III Quadragesimre.
Dominus dabit benignitatem, e dom. I Adventus.
Dominus firmamentum meum, e dom. IV post Pentecosten.
Dominus regit me, e sabbato post dom. IV Quadragesimre.
Domus mea, ex Anniversario dedicationis ecclesire.
Dum venerit Paraclitus, e dom. IV post Pascha.
Ecce Dominus veniet, e feria 6 Q. T. Adventus.
Ecce Virgo, e dom. IV Adventus.
Ego clamavi, e dom. XXII post Pentecosten.
Ego sum pastor bonus, e dom. II post Pascha.
Ego vos elegi, e festo Ss. Primi et Feliciani, die 9 iunii.
Et si coram hominibus, e Communi plurimorum martyrum I.
Exsulta, filia Sion, e Nativitate Domini ad secundam Missam.
Feci iudicium, e Communi virginis et martyris II.
Fidelis servus, e Communi confessoris pontificis I.
Fili, quid fecisti, e dom. infra octavam Epiphanire.
Gaudete, iusti, e Communi plurimorum martyrum T. P.
Gloriosa, e festo Immaculatre Conceptionis B. M. V., die 8 decembris.
Gustate et videte, e dom. VIII post Pentecosten.
Hoc corpus, e dom. de Passione.
Honora Dominum, e dom. XI post Pentecosten.
I erusalem, qure redificatur, e dom. IV in Quadragesima.
I erusalem, surge, e dom. II Adventus.
Illumina faciem tuam, e dom. in Septuagesima.
In salutari tuo, e dom. XXI post Pentecosten.
Inclina aurem tuam, e dom. VII post Pentecosten.
Introibo, e dom. in Sexagesima.
Iustorum animre, e festo Ss. Marcellini et sociorum, die 2 iunii.
Iustus Dominus, e feria 4 post dom. II Quadragesimre.
COMMUNIONES
Lretabimur, e feria 3 post dom. IV Quadragesimre.
Lretabitur iustus, e Communi unius martyris T. P.
Lavabo, e feria 4 post dom. Passionis.
Lutum fecit, e feria 4 post dom. IV Quadragesimre.
Lux reterna, e Missa pro defunctis.
Magna est gloria eius, e vigilia unius apostoli.
Manducaverunt, e dom. in Quinquagesima.
Memento verbi tui, e dom. XX post Pentecosten.
Mense septimo, e feria 4 Q. T. septembris.
Mirabantur omnes, e dom. III post Epiphaniam.
Mitte manum tuam, e dom. in albis.
Modicum, e dom. III post Pascha.
25
Multitudo languentium, e festo Ss. Fabiani et Sebastiani, die 20 ianuarii.
Narrabo, e feria 3 post dom. II Quadragesimre.
Nemo te condemnavit, e sabbato post dom. III Quadragesimre.
Non vos relinquam orphanos, e feria 6 Q. T. Pentecostes.
Notas mihi fecisti, e feria 4 post dom. III Quadragesimre.
Omnes qui in Christo baptizati estis, e sabbato in albis.
Oportet te, e sabbato post dom. II Quadragesimre.
Optimam partem, e festo Assumptionis B. M. V., die 15 augusti.
Pacem meam, e feria 4 Q. T. Pentecostes.
Panem de crelo, e dom. XIII post Pentecosten.
Panis quem ego dedero, e dom. XV post Pentecosten.
Pascha nostrum, e dom. Resurrectionis.
Passer invenit, e dom. III in Quadragesima.
Pater, cum essem, e dom. infra octavam Ascensionis.
Petite, cum alleluia, e Missa Rogationum.
Petite, sine alleluia, e Missa votiva pro remissione peccatorum.
Populus acquisitionis, e feria 5 post Pascha.
Posuerunt, e festo Ss. Basilidis et sociorum, die 12 iunii.
Posuisti, e Communi unius martyris pontificis II.
Primum qurerite, e dom. XIV post Pentecosten.
Principes, e Communi martyris non virginis.
Qui biberit aquam, e feria 6 post dom. III Quadragesimre.
Qui manducat, e dom. IX post Pentecosten.
Qui meditabitur, e feria 4 cinerum.
Qui mihi ministrat, e Communi unius martyris non pontificis II.
Qui vult venire, e Communi unius martyris non pontificis I.
Quicumque fecerit, e festo Ss. Quadraginta Martyrum, die 10 martii .
Quinque prudentes virgines, e Communi virginum I.
Quis dabit , e feria 2 post dom. III Quadragesimre.
Quod dico vobis, e Communi plurimorum martyrum III.
Redinze me, e feria 3 post dom. Passionis.
Responsum, e festo Purificationis B. M. V., die 2 februarii.
Revelabitur, e vigilia Nativitatis Domini, die 24 decembris.
26 ELENCHUS CANTUUM
Semel iuravi, e Communi unius martyris pontificis I.
Servite Domino, e feria 6 post cineres.
Si consurrexistis, e feria 3 post Pascha.
Signa, e festo Ss. Cyriaci et sociorum, die 8 augusti.
Simile est regnum crelorum, e Communi virginis II.
Simon Joannis, e vigilia Ss. Petri et Pauli, die 28 iunii.
Spiritus qui a Patre procedit, e feria 3 post Pentecosten.
Spiritus Sanctus docebit vos, e feria 2 post Pentecosten.
Spiritus ubi vult spirat, e sabbato Q. T. Pentecostes.
Surrexit Dominus, e feria 2 post Pascha.
Tanto tempore, e festo Ss. Philippi et Jacobi, die 1 maii.
Tolle puerum, e dom. infra octavam Nativitatis.
Tollite hostias, e dom. XVIII post Pentecosten.
Tu mandasti, e dom. XIX post Pentecosten.
Unam petii, e dom. V post Pentecosten.
Unus militum, e festo Sacratissimi Cordis lesu.
Venite post me, e festo S. Andrere, die 30 novembris.
Videns Dominus, e feria 6 post dom. IV Quadragesimre.
Video crelos apertos, e festo S. Stephani, die 26 decembris.
Visionem, e festo Transfigurationis Domini, die 6 augusti.
Vos qui secuti estis me, e festo S. Matthire, die 24 februarii.
Vos qui sequti estis me ... dicit Dominus, e festo S. Bartholomrei, die
24 augusti.
HYMNUS
Benedictus es, e sabbato Q. T. Adventus.
PROPRIUM DE TEMPORE
Locus singulorum cantuum in Graduali Romano indicatur supra, pp. 13-26.
~ omnibus Missis de Tempore eligi potest pro opportunitate, loco cuius-
VIS cantus diei proprii, alius ex eadem tempore.
TEMPUS ADVENTUS
1
Hebdomada prima Adventus
Ut in Graduali Romano, dom. I Adventus
Ad comm.: ps. 84, 2. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 12
1
Quando infra hebdomadam Missa de feria celebratur, adhibentur
usque ad diem 16 decembris cantus dominicre prrecedentis, cum fa-
cultate cantandi Alleluia loco Gradualis.
Hac hebdomada, cantus ad lectiones apti invenientur infra, n. 139:
fer. 4, 5, 6
2
2
Hebdomada secunda Adventus
Ut in Grad. Rom., dom. II Adventus
Ad comm.: ps. 147*, 12. 13. 14. 15. 17. 18. 19. 20
fer. 2, 3, 4, 6
3 Hebdomada tertia Adventus
Ut in Grad. Rom., dom. III Adventus
Ad comm.: cant. Isaire 35, 1. 2 cd. 2 ef. 3. 5. 6 ab. 6 cd. 7 ab
B
2
fer. 4, 6
A die 17 decembris cantus sic ordinantur, Alleluia vero ad libitum
de Tempore electo (cf. etiam infra nn. 10 et 11):
4 Feria secunda
IN. Prope es tu GR. Tollite portas
OF. Confortamini
CO. Ecce Dominus veniet, cum ps. 49*, 1. 2-3 a. 3 be. 4. 5. 6
5 Feria tertia
IN., GR. A summo cado, OF. et CO. e sabbato Q.T. Adventus
Ad comm.: ps. 18, 2. 3. 4. 5. 6 ab
6
Feria quarta
IN. Memento nostri, Domine:

Sext. C
--------=.. ...
Memen- to * nostri, Do- mi-ne,
' Cf. Pra:notanda, nn. 22-23.
' Cf. idem, n. 20.
in benepla- ci-to popu-li
30 PROPRIUM DE TEMPORE
c-- I
f


rfa
=
rh
=

!Iii

.
tu- i: vi- si-ta nos in sa- lu- ta- ri tu- o, ad vi-dendum m
boni- ta-te e- lect6-rum tu- 6- rum m he-ti- ti- a gentis

1-
- __ J
rr- ....
tu- re, ut laude-ris cum he-re-di-ta-te tu- a. Ps. Confi-temi-
L.__. =
r. I

----.
ni D6mino qu6ni- am bonus : qu6ni- am in srecu-lum mise- ri-c6r-
G ---;=;... ______ _
.=tt===
di- a e- ms.
GR. In sole posuit
OF. Audi, Israel:

VIII ... = .. , ....
I
--------
Sext. R


Au- di, * lsra- el: Ecce ve-ni- o, e- go
D6- mmus, et abs61- vo pecca- ta ple-

-- ....
------------- - -
---------- --------
his tu- re.
TEMPUS ADVENTUS 31
CO. Veni, Domine: Paris BN, ms lat. 780
Ve-ni, D6mi- ne, * et no- li tarda- re : re- Ia- xa fa-ci-
c ; ', 0 r- ,.., ' Jo ,.. 0\,.. ' ___ ___ _
no- ra ple- bis tu- re.
cum ps. 84, 2. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 12. 14
7 Feria quinta
Ut supra feria 2 (n. 4), prreter:
GR. Ostende nobis
8 Feria sexta
Ut supra feria 3 (n. 5), prreter:
GR. Domine Deus virtutum
9 Sabbato
Ut supra feria 4 (n. 6), prreter:
GR. Excita, Domine
Cantus ad lectiones apti pro diebus 19 et 20 decembris:
10
Die 19 decembris
IN. Ne timeas, Zacharia.
11
Die 20 decembris
OF. et CO. e dom. IV Adventus
12
Dominica quarta Adventus
Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 18*, 2. 3. 4. 5. 6. 7
13
Die 24 decembris, ad Missam matutlnam
In feriis, una ex Missis supra notatis pro feriis
In dominica vero, Missa de dom. IV Adventus
32
14
PROPRI UM DE TEMPORE
TEMPUS NA TIVITATIS
Die 25 decembris
In Nativitate Domini
Ad Missam in vigilia
Ut in Grad. Rom., die 24 decembris, cum AL. Crastina die
Ad comm.: ps. 23*, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8
15 Ad Missam i n nocte
Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 109, 1 a. 1 b. 2. 3. 4. 5. 7
16
Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 33*
17
U t in Grad. Rom.
Ad Missam in aurora
Ad Missam in die
Ad comm.: ps. 97, lab. led. 2. 3ab. 4. 5. 6. 7. 8-9a. 9bc
Dominica infra octavam Nativitatis Domini
vel, ea deficiente, die 30 decembris
18 Sanctz Familbe lesu, Marlre et Joseph
IN. Deus in loco sancto suo GR. Unam petii
AL. Gaudete, iusti OF. In te speravi, Domine
CO. Fili, quid fecisti, cum ps. 26*, 1a. 4abc. 4de. 5. 8. 13
- Anno A: Tolle puerum, cum ps. 92*, lab. lc-2a. 3. 4. 5
vel ps. 127*, 1. 2. 3. 4. 5. 6
Infra octavam Natfvitatis DomJni
19 Ut in Nativitate Domini ad Missam in aurora (Lux fulgebit)
vel in die (Puer), prreter:
AL. Multifarie
20
Die 29 decembris
CO. Responsum, cum cant. Nunc dimittis: Lc 2, 29. 30-31. 32
TEMPUS NATIVITATIS
Die 1 ianuarli
In octava Nativitatis Domini
21 Sollemnitas sancue Dei Genetrlcis Mane
IN. Salve, sancta Parens GR. Diffusa est gratia
Lux fulgebit AL. Post partum
OF. Felix namque es - Multifarie
CO. Exsulta, filia Sion, cum ps. 44*, 2ab. 9. 10. 11. 12. 13. 14
vel cant. Magnificat: Lc 1, 4647. 48.
49. so. 51. 52. 53. 54. 55
22 DomJnica secunda post Nativitatem
IN. Dum medium silentium GR. Speciosus forma
AL. Dominus regnavit, decorem OF. Benedic, anima mea
CO. Domine, Dominus noster, cum ps. 8, 2c. 3. 4. 5. 6-7a. 7c-8. 9
23 In ferlis temporls Natfvitatis
33
Ante sollemnitatem Epiphanire, ut in dom. II post Nativitatem, vel
ut in Nativitate Domini ad Missam in die
24 Die 4 ianuarli
CO. Dicit Andreas, cum ps. 33*
25 Die 6 fanuarli
In Epiphania Domini
Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 71 *, 1. 2. 3. 7. 8. 10. 11. 12. 17ab. 17cd. 18
26 In feriis post Epfphaniam
Ut in Epiphania, vel in Nativitate Domini ad Missam in aurora
27 Die 7 ianuarli
In regionibus ubi Epiphania celebratur dominica 8 ianuarii occur-
rente:
CO. Dicit Dominus: Implete hydrias, cum ps. 65*, 1-2. 3. 4. 5. 6. 8
28 Die 8 ianuarlf, vel feria tertia post Epiphaniam
CO. Manducaverunt, cum ps. 77, 1. 34a. 4bcd. 23. 24. 25. 27. 28
3
34 PROPRIUM DE TEMPORE
Dominica post diem 6 ianuarii occurrente
IN. Dilexisti
In Baptismate Domini
GR. Benedictus Dominus Deus
Dilexisti
AL. Benedictus qui venit: D 27
II .. 1'-!\1\t!{- 11\1, -1;ur\A II u
Alle-lu-ia. Y. Be- nedic- tus
..
qui ve- nit in n6- mine
... A .. A _l_j
D6mi- ni: De- us Do- mi-nus et illu-xit
,, . _A-lj-'--j _________ _
no- his.
Vel AL. Inveni David OF. Benedictus qui venit
CO. Omnes qui in Christo baptizati estis, cum ps. 28*, 1. 2. 3. 4. 5.
7-8. 10. 11
A feria 2 post hanc dominicam usque ad feriam 3 ante Quadrage-
simam, decurrit tempus per annum. In Missis, tum de dominica tum
de feria, adhibentur cantus infra propositi, n. 98.
TEMPUS QUADRAGESIMIE
TEMPUS QUADRAGESIM.tE
30
Feria quarta clnerum
Ad ritus initiales et liturgiam verbi
IN., GR. et TR. ut in Grad. Rom.
Ad benedictionem et impositionem cinerum
Dum sacerdos imponit cineres, cantantur:
ANT. Immutemur habitu et Juxta vestibulum
RESP. Emendemus, ut in Grad. Rom.
Ad liturgiam eucharisticam
OF. et CO. ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 1, 1. 2. 3ab. 3cd. 4. 5. 6
31 Feria quinta post cineres
Ut in Grad. Rom., prreter:
GR. Convertere
CO. Qui vult venire, cum ps. 25*, 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 12
32 Feria sexta post cineres
Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 2, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
35
Ab hac die usque ad feriam 4 Hebdomadre sanctre inclusive, in omni-
bus feriis omittitur Tractus
33 Sabbato post clneres
IN. Exaudi nos, Domine
OF. Domine, convertere
CO. Voce mea:
GR. Adiutor in opportunitatibus
Sext. RBCKS
VI lsj--;lfti
Voce me- a * ad Domi-num clama- vi, et exaudi-
G
:::1h
f-tl'!'-i "- . - ----
vit me de monte sancto su- o: non time- bo mi- li-
36 DE
c A r. b t1 i! ,..=--+1-nl---
--=t! J Ill n
a p6- pu- li cu- cum- dan tis
cum ps. 3, 2. 3. 4. 6-7b. 9
34
Hebdomada prima Quadrageslmre
Domlnlca
Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 90, 1. 2. 3. 11. 12. 13. 14. 15. 16
35 Feria secunda
Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 144*, 1. 5. 10. 11. 12. 13ab. 15. 16
36 Feria tertia
Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 4, 3. 4. 5. 6a. 6b-7. 8
37 Feria quarta
Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 5, 4bc. 5-6. 7. 8. 12ab. 12bc. 13
38 Feria quinta
me.
IN. Verba mea GR. Custodi me, ut in Grad. Rom.
OF. Recordare mei
CO. Petite et accipietis, sine alleluia, cum ps. 30*, 2. 3ab. 3cd. 4. 5.
8ab. Sc-9
39
Feria sexta
Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 6, 2. 3. 4. 5. 6. 7
40
Sabbato
IN. Lex Domini
OF. et CO. ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 7, 3. 9bc. 11. 18
GR. Adiutor meus
TEMPUS QUADRAGESIM
41
Hebdomada secunda Quadragesbwe
Dominica
IN. Tibi dixit (vel Reminiscere, ut in Grad. Rom.)
GR. Sciant gentes TR. Commovisti
OF. Meditabor, ut in Grad. Rom.
CO. Visionem, cum ps. 44*, 2ab. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 18ab
vel ps. 96*, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 11. 12
42
Feria secunda
Ut in Grad. Rom., prreter:
GR. Propitius esto
Ad comm.: ps. 8, 2c. 3. 4. 5. 6-7a. 7b-8. 9
43
Feria tertia
Ut in Grad. Rom., prreter:
IN. Exsurge, quare obdormis
Ad comm.: ps. 9, 4. 5. 10. 11. 12. 13. 14. 15
44 Feria quarta
Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 10, 1. 2. 3. 4ab. 4cd. 5
45 Feria quinta
Ut in Grad. Rom., prreter:
GR. Beatus vir
OF. Domine, ad adiuvandum me festina
Ad comm.: ps. 118*, 1. 2. 11. 49. 50. 72. 103. 105. 162
46 Feria sexta
Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 11, 2. 3. 4. 5. 6. 7
47 Sabbato
Ut in Grad. Rom., prreter:
IN. Intret oratio mea
Ad comm.: ps. 31*, 1. 2. 3. Sab. Sed. 8. 10. 11
37
38 PROPRIUM DE TEMPORE
48
Hebdomada tertia Quadrageslmz
Dominica
Ut in Grad. Rom., cum ad libitum:
IN. Dum sanctificatus fuero
Ad comm. Passer invenit: ps. 83, 2-3a. 3b. 9. 10. 11. 12. 13
Quando legitur Evangelium de Samaritana:
CO. Qui biberit aquam, cum cant. Isaire 12*, 1. 2ab. 2cd. 3. 4ab. 4cd. 5. 6
Melodia altera: Sext. RBCKS
I!! -.=-----411---+-------'!----.- !!!
j ---------::' ----'=---11
VII --- - -- r- 4 j
Qui bibe- rit aquam, * quam e- go do, di-cit Dominus Sarna-
ri-ta- me, fi- et in e- 0 fons aqure sa- li- en- tis m vi-tam re-
i ..... r-J
ter- nam.
49 Feria secunda
Ut in Grad. Rom., prreter:
GR. In Deo speravit
Ad comm.: ps. 13, 1. 2. 3. 6
50
Feria tertia
Ut in Grad. Rom., prceter:
OF. Sicut in holocausto
Ad comm.: ps. 14, 2b-3a. 3bc. 4ab. 4c-5ab
51
Feria quarta
Ut in Grad. Rom., prceter:
IN. Meditatio cordis mei
Ad comm.: ps. 15, 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10
52
Feria quinta
Ut in Grad. Rom., prceter :
GR. Beata gens
Ad comm.: ps. 118, 1. 2. 3. 8. 9. 26. 59. 60. 134. 168
TEMPUS QUADRAGESIM
53
Feria sexta
Ut in Grad. Rom., prreter:
GR. Bonum est confidere
CO. Ego clamavi, cum ps. 16, lab. led. 2. 3. 5. 7. 8-9a. 15
54
Sabbato
IN. Exsurge, Domine GR., OF. et CO. e feria 2 post
dom. Passionis
Ad comm.: ps. 23, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
55
Hebdomada quarta Quadrageslmz
Dominica
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Jerusalem: ps. 121, 1. 2. 5. 6. 7. 8. 9
Quando legitur Evangelium de creco nato:
CO. Lutum fecit, cum ps. 26*, la. lb. 4abc. 4de. 5. 6ab. 6cd. 9ab.
9cd. 10. 13
Quando legitur Evangelium de filio prodigo:
OF. Illumina
CO. Oportet te, cum ps. 31 *, 1. 2. 3. Sa b. Sed. 8. 10. 11
56
Feria secunda
Ut in Grad. Rom., prreter:
IN. Ego autem ... speravi GR. Exaltabo te
Ad comm.: ps. 18, 2. 3. 4. 5. 8. 15ab
57 Feria tertia
IN. Sitientes GR. et OF., ut in Grad. Rom.
CO. Dominus regit me, cum ps. 22, 3b. 4ab. 4cd. Sab. 6ab. 6cd
58 Feria quarta
IN. Exaudi, Deus GR. Venite, filti
OF. Benedicite, gentes, sine alleluia
CO. Lretabimur, cum ps. 19, 2. 3. 4. 5. 7. 8
59 Feria quinta
Ut in Grad. Rom., prreter:
OF. Precatus est
Ad comm.: ps. 70, 1. 2. 3. 5. 6. 12. 14. 23
39
40 DE
60 Feria sexta
IN. Deus in nomine tuo GR. Clamaverunt
OF. Populum humilem
CO. Dico vobis: Gaudium est, cum ps. 31*, 1. 2. 3. 4. Sab. 7. 8. 10. 11
61 Sabbato
IN. Circumdederunt me GR. et OF., ut in Grad. Rom.
CO. Dominus firmamentum meum, cum ps. 17, 3c. 4. 5. 6. 7ab. 28.
29. 33. 35
62
Hebdomada quinta Quadragesf.J:me
Dominica
Ut in Grad. Rom., dom. de Passione, prreter:
Quando legitur Evangelium de Lazaro:
CO. Videns Dominus, cum ps. 129*, l-2a. 2bc. 3. 4. 5-6a. 6b-7a. 7bc. 8
Quando legitur Evangelium de muliere adultera:
CO. Nemo te condemnavit, cum ps. 31*, 1. 2. 3. Sab. Sed. 8. 10. 11
Quando legitur aliud Evangelium:
CO. Qui mihi ministrat, cum ps. 16*, lab. led. 2. 9b-10. 11. 12. 15
63 Feria secunda
IN. Miserere mihi, ut in Grad. Rom., feria 2 post dom. Passionis
GR. Si ambulem
OF. Gressus meos
Quando legitur Evangelium de muliere adultera:
CO. Nemo te condemnavit, cum ps. 31 *, (n. 62)
Quando legitur aliud Evangelium:
CO. Panis quem ego dedero, cum ps. 110*, 1. 2. 3. 4. 5. 6-7a. 7b-8.
9ab. 9c-10a. lObe
64
Feria tertia
Ut in Grad. Rom., feria 3 post dom. Passionis
Ad comm.: ps. 24, 1-2a. 2b-3a. 7. 17. 18. 19. 20. 21.
65
Feria quarta
Ut in Grad. Rom., feria 4 post dom. Passionis, prreter:
GR. Benedictus es, Domine
Ad comm.: ps. 25, 1. 2. 3. 8. 9. 11. 12
SANCTA
66
Feria quinta
Ut in Grad. Rom., feria 5 post dom. Passionis, prreter:
GR. Esto mihi
Ad comm.: ps. 118, 1. 2. 25. 28. 41. 74. 76. 82. 114
67
Feria sexta
Ut in Grad. Rom., feria 6 post dom. Passionis
Ad comm.: ps. 26, la. lb. 2ab. 3ab. 9ab. 9cd. 13. 14
68 Sabbato
IN. Domine, ne Ionge facias
GR. Tenuisti, vel Collegerunt pontifices
OF. Domine, vivifica me
CO. Aufer a me, cum ps. 118, 1. 2. 39. 45. 77. 99. 100. 143
HEBDOMADA SANCTA
DOMINICA IN PALMIS DE PASSIONE DOMINI
Commemoratio ingressus Domini in Ierusalem
41
Dum sacerdos accedit, cantatur antiphona Hosanna filio David, ut
in Grad. Rom., cum ps. 117, 1. 22. 23. 27. 28
69 Ad processionem
Diaconus (seu celebrans) cantat Procedamus in pace, ut in Grad. Rom.
Progrediente processione, canuntur a schola et populo cantus se-
quentes (vel alii apti, ut in Grad. Rom.):
;
Antiphona
If
.. ....

Pu- e-ri Hebrre-orum, * portantes ramos o- livarum, obvi- ave-

I 11"*
Nl
r-

r-
=!ii

runt Domino, claman- tes et dicen- tes: Ho-sanna In excelsis.
42 PROPRIUM DE TEMPORE
Psalmus 23
Post antiphonam ab omnibus decantatam, cantor, vel cantores, ver-
sum integrum canunt. Intonatio rursus cantatur initio cuiusque
versiculi.
G-


b --t=;= ---j
. . _a---. o- c
y. 1. Domi-ni est terra et ple-nitu- do e- ius, * orbis terrarum et
.. :-1 c . . ----------- - --
- --
qui habi-tant in e- 0. Ant. Pu- e-ri. Flexa: mundo cor- de, t
2. Quia ipse super maria fundavit eum *
et super flumina firmdvit eum. Ant. Pueri.
3. Quis ascendet in montem DOmini, *
aut quis stabit in loco sancto eius? Ant. Pueri.
4. lnnocens manibus et mundo corde, t
qui non levavit ad vana animam suam, *
nee iuravit in dolum. Ant. Pueri.
5. Hie accipiet benedictionem a DOmino *
et iustificationem a Deo salutdri suo. 'Ant. Pueri.
6. Hrec est generatio qurerentium eum, *
qurerentium faciem Dei Iacob. Ant. Pueri.
7. Att6llite, portre, capita vestra, t
et elevamini, portre retemales, *
et introibit rex giOrire. Ant. Pueri.
8. Quis est iste nix glorire? t
Dominus fortis et potens, *
Dominus potens in prrelio. Ant. Pueri.
9. Att611ite, portre, capita vestra, t
et elevamini, portre retemales *
et introibit rex glorire. Ant. Pueri.
10. Quis est iste rex gl6rire? *
Dominus virtutum ipse est rex glorire. Ant. Pueri.
Omittitur Gloria Patri.
HEBDOMADA SANCTA (N. 69) 43
Antiphona
l f
'------=d=---
-11----flj
Pu- e- ri Hebne-o-rum * vestimenta prosternebant in v1- a et
G --- +-
- -- .-r--;-;--:---. =
- .
clamabant dicentes: Hosanna fi- li- o Da-vid: bene-dictus qui venit

m nomi-ne Domini.
Qure pro opportunitate repetitur post singulos versus psalmi 46.
Psalmus 46
c__;-1- --
i
I
y. 1. Omnes gentes, phiudi-te manibus, * iubi-la-te De- o m voce ex-

- I c L - a
. _ ______________ , ____ _
sulta-ti- 6- ms. Ant. Pu- e-ri . Flexa: De-i Abraham, t
2. Qu6niam Dominus Altissimus, terribilis, *
rex magnus super omnem terram. Ant. Pueri.
3. Subiecit populos nobis, *
et gentes sub pedibus nostris. Ant. Pueri.
4. Elegit nobis hereditatem nostram, *
gloriam Jacob, quem dilexit. Ant. Pueri.
5. Ascendit Deus in iubilo, *
et Dominus in voce tubre. Ant. Pueri.
6. Psdllite Deo, psallite; *
psallite regi nostro, psallite. Ant. Pueri.
7. Qu6niam rex omnis terrre Deus, *
psallite sapienter. Ant. Pueri.
8. Regndvit Deus super gentes, *
Deus sedet super sedem sanctam suam. Ant. Pueri.
44
9. Principes popul6rum congregati sunt *
cum populo Dei Abraham.
10. Qu6niam Dei sunt scuta terrre: *
vehementer elevatus est. Ant. Pueri.
Omittitur Gloria Patri.
PROPRIUM DE TEMPORE
Hymnus ad Christum Regem Gloria, laus et honor, ut in Grad. Rom.
Intrante processione in ecclesiam, cantatur:
RESP. Ingrediente Domino, ut in Grad. Rom.
70 Ad Missam
Post processionem sacerdos dicit collectam.
Post lectionem I:
TR. Deus, Deus meus, ut in Grad. Rom.
Post lectionem II:
GR. Christus factus est
OF. et CO. ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 21*, 2. 3. 5. 7. 15cd. 17ab. 17c-18. 22. 23. 24. 28.
30c-31a. 31b-32
vel ps. 115*, 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16ab. 16c-17. 18. 19
71 Feria secunda
Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 34, 1. 2-3c. 9. 17. 18. 28
72
Feria tertia
Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 68, 2. 3. 14ab. 14cd. 17. 18. 31. 35
73
Feria quarta
Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 101, 2. 3abc. 3de. 18
74
Feria quinta Hebdomadie sanctie
Ad Missam Chrismatis
IN. Dilexisti GR. Inveni David
TR. Confitemini Domino pro OF. Hymnus 0 Redemptor
CO. Dilexisti, cum ps. 44, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9
SACRUM TRIDUUM PASCHALE
75
SACRUM TRIDUUM PASCHALE
PASSIONIS ET RESURRECTIONIS DOMINI
Missa vespertina in Cena Domini
Ad liturgiam verbi
IN. Nos autem, ut in Grad. Rom. Dicitur Gloria in excelsis
GR. Oculi omnium TR. Ab ortu solis
Ad lotionem pedum
ANT. 1 Postquam surrexit Dominus
2 Dominus I esus
3 Domine, tu mihi lavas pedes
4 Si ego Dominus et Magister
5 In hoc cognoscent omnes
6 Mandatum novum do vobis
7 Maneant in vobis
Antiphonre 1, 2, 4 et 6 sine psalmo cantantur.
Non dicitur Credo.
Ad liturgiam eucharisticam
Pro OF. Ubi caritas est vera
45
Qui cantus sic ordinatur: Ant. Ubi caritas integra canitur a cantoribus
et repetitur ab omnibus. Pro opportunitate tamen potest cantari
semel tantum ab omnibus. Versus autem altematim canuntur a dua-
bus partibus chori sibi invicem respondentibus, vel altematim a
cantoribus et a choro. Quando antiphona repetitur, semper ab
omnibus canitur.
CO. Hoc corpus, cum ps. 22*, 1-2a. 2b-3a. 3b. 4ab. 4cd. 5ab. Sed. 6ab
vel ps. 115*, ut supra, n. 70
Ad translationem Ss.mi Sacramenti
Hymnus Pange, lingua, gloriosi corporis mysterium, ut in Grad. Rom.
76 Feria sexta in Passlone Domini
Ad liturgiam verbi
Post lectionem I: TR. Domine, exaudi orationem meam
Post lectionem II: GR. Christus factus est
46
Ut in Grad. Rom.:
Ecce lignum Crucis
Crucem tuam
lmproperia
PROPRIUM DE TEMPORE
Ad adorationem S. Crucis
Hymnus Pange, lingua, gloriosi prcelium certaminis
Ad sacram communionem
Dum defertur Ss.mum Sacramentum ad altare, omnes silent.
Dum sacra Communio ministratur, fieri potest cantus aptus.
TEMPUS PASCHALE
DOMINICA PASCIL IN RESURRECTIONE DOMINI
77 Ad Vigiliam paschalem in Nocte sancta
Ad liturgiam verbi
Cantica post lectiones:
Post lectionem 1: Jubilate Domino
Post lectionem II: Qui confidunt
Post lectionem III: Cantemus Domino
Post lectionem IV: Laudate Dominum
Post lectionem V: Vinea facta est
Post lectionem VI: Attende crelum
Post lectionem VII: Sicut
Post ultimam lectionem e Vetere Testamento cum suo cantico
et sua oratione, dicitur Gloria in excelsis.
Post Epistolam cantor ipse canit Alleluia, ut in Grad. Rom., quod
omnes repetunt; post ""!' Confitemini, repetitur Alleluia, omisso TR.
Laudate Dominum.
Ad liturgiam baptismalem
Canuntur litanire a duobus cantoribus, omnibus stantibus (propter
tempus paschale) et respondentibus.
Si non adsunt baptizandi neque benedicendus est fons omissis lita-
niis, statim proceditur ad benedictionem aqure. '
In e.lenchum Sanctorurn aliqua nomina suis locis inseri possunt , prre-
Titularis ecclesire vel Patronorum loci ct eomm qui sunt
bap.tlzandt. Cognomina et cognomenta Sanctorum, inter parentheses
pos1ta, opportune omittuntur , quando Utanice lingua Lati na canuntur.
TEMPUS PASCHALE
47
ji:=;:=._ _ _
II; __
Kyri- e, e-le- ison. ij. Christe, e-le- i-son. ij. Ky-ri- e, e-le- i-son. ij.
g==---
. .-.-;-;-a=
Sancta Mari- a, Mater De- i R. Ora pro nobis


[;

;---.- .-c .---------
Sancte Micha- el R. Ora pro nobis

[;

.


Sancti Ange-li De- i R. Ora-te pro nobis
Sancte Ioannes Baptista
Sancte Ioseph
Sancti Petre et Paule
Sancte Andrea
Sancte Iminnes
Sancta Maria Magdalena
Sancte Stephane
Sancte Ignati Antiochene
Sancte Laurenti
Sanctre Perpetua et Felfcitas
Sancta Agnes
Sancte Gregori
Sancte Augustine
Sancte Athamisi
Sancte Basfli
Sancte Martine
Sancte Benedfcte
Sancti Francisce et Domlnice
Sancte Francfsce (Xavier)
Sancte Ioannes Marfa (Vianney)
Sancta Catharfna (Senensis)
Sancta Teresia (de Avila)
Omnes Sancti et Sanctre Dei
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
48 PROPRIUM DE TEMPORE
; - ...- --Q ===-===- E
------------
Propi- ti- us e- sto R. Libe-ra nos, Domine
Ab omni malo
Ab omni peccato
A morte perpetua
Per incarnationem tuam
Per mortem et resurrectionem tuam
Per effusi6nem Spiritus Sancti
Pecca-to-rcs
Si adsunt baptizandi:
Ut hos electos per gratiam Baptismi
regenerare digneris
Si non adsunt baptizandi:
libera nos, Domine
libera nos, D6mine
libera nos, D6mine
libera nos, D6mine
libera nos, D6mine
libera nos, D6mine
-----.
---=-------.
..
R. Te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
Ut hunc fontem, regenerandis tibi f ilii , t
gratia tua sanctificare digneris te rogamus, audi nos
Iesu, Fili Dei vivi te rogamus, audi nos
_____
Christe, audi nos. ij. Christe, exaudi nos. U
Post renovationem promissionum baptismalium, sacerdos aspergit
populum aqua benedicta, omnibus cantantibus:
ANT. Vidi aquam, ut in Grad. Rom. ad aspersionem aqure benedictre
dominicis Paschre, sed sine psalmo.
Non dicitur Credo.
OF. Dextera Domini, cum alleluia
CO. Pascha nostrum, cum ps. 117*, ut ad Missam in die, n. 78.
Alleluia (ter), cum ps. 33*
Ad dimittendum populum: lte missa est, alleluia, alleluia, usque ad
dominicam sequentem in octava Paschre, inclusive.
TEMPUS PASCHALE
49
78
Ad Mlssam in die
Ut in Grad. Rom.
Post Alleluia, Sequentia Victimre paschali; in diebus infra octavam
ad libitum dicitur.
Ad comm.: ps. 117*, 1. 2. 5. 8. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 21. 22. 23.
24. 25. 26. 28. 29
Infra octavam Paschre
79
Feria secunda
Ut in Grad. Rom., prreter:
CO. Christus resurgens, cum ps. 95*, 1. 2. 3. 4. 7-8a. 8b-9a
vel ps. 15*, 1-2. 5. 8. 9. 10. 11
Surrexit Dominus, cum ps. 117*, ut supra, n. 78
80
Feria tertia
Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 104*, 1. 2. 3. 4. 5. 43
81
Feria quarta
Ut in Grad. Rom., prreter:
CO. Surrexit Dominus, ut supra in feria 2, n. 79
- Christus resurgens, ut supra in feria 2, n. 79
82
Feria quinta
Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 104*, ut supra in feria 3, n. 80
83 Feria sexta
Ut in Grad. Rom.
Ad 77* 1 3-4a 12. 13. 14. 23. 24. 25. 27
comm.: ps. , . .
84 Sabbato
Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 104*, ut supra in feria 3, n. 80
50
PROPRIUM DE TEMPORE
85 Hebdomada secunda Pasclue
Ut in Grad. Rom., dom. in albis
IN. ad libitum Accipite iucunditatem
Ad comm.: ps. 117*, ut supra n. 78
In feriis omittitur Alleluia -,. Post dies octo
fer. 2, 3 (n. 140) I
86 Hebdomada tertia Paschre
Ut in Grad. Rom., dom. III post Pascha, pneter:
AL 1. Cognoverunt discipuli
CO. Cantate Domino, cum ps. 95, 1. 3. 4. 7-8a. 8b-9a.
11-12a
A c 3, 1
Hebdomada quarta Paschre
Ut in Grad. Rom., dom. II post Pascha, prreter:
AL 1. Redemptionem
Ad comm. Ego sum pastor bonus: ps. 22*, 1-2a. 2b-3a. 3b-4ab. 4cd.
Sab. Sed. 6ab. 6cd.
vel ps. 32*, 1. 12. 13. 14. 15. 18. 19. 20. 21. 22
In feriis: AL. Redemptionem
fer. 5. 7
88
Hebdomada quinta Paschre
Ut in Grad. Rom., dom. IV post Pascha, prreter:
CO. Ego sum vitis vera:
Sext. BCKS
VIII ; I ..-,---ta !'I .,. 111 J - .. --=.:----=--fJ
---;;;:..
E-: go sum * vi- tis ve- ra
I
et vos palmi- tes: qui ma-
l . ... . . . I
_ ! _____ _ _ __ .--- . .
net m me, et ego 10 e- o,
hie fert fructum mul- tum, al-
.
le- lu- ia, aile- lu- 1a.
cum ps. 79*, 2ab. 9. 10. 11. 12. 16. 18. 19
A 3,4, 5, 6, 7
' Cf. Prrenotanda, n. 20.
TEMPUS PASCHALE
89 Hebdomada sexta Pasclue
Ut in Grad. Rom. , dom. V post Pascha, prreter:
51
CO Spiritus Sanctus docebit vos, cum ps. 50*, 3a. 9. 10. 12. 13. 15. 17. 20
A B C fer. 2, 3, 4, (5)
90
In Ascensione Domini
Ut in Grad. Rom.
Ad libitum OF. Viri Galiltei: Sext. RBCS
G---+ t--\
I .. ,. =M ... . ...

Vi- n * Ga-li- li:- i , quid admi-ra- mi-ni
I : = "It
aspi-ei- en- tes in ere- lum? Hie Ie-
e -j _-::5
_ __._ ---l---111 ?111 111 HI HI
11

. ' .
sus, qui assumptus est a vo- his in ere- lum,
G +-- . ---
------..-.-1 ;:J
=J\1 I ?111
s1c ve- m- et, quemadmodum vidi-stis e- urn aseen-
den- tern in ere- lum,
... ... --M:- _-;r- :,.- .,.:-H=,:- . :- r. =- .. ------- --
aile- lui a.
Ad comm. Psallite Domino: ps. 67, 2. Sabc. Sd-6. 19. 20. 21. 25. 29.
30. 33-34
A B
52
PROPRIUM DE TEMPORE
91 Feria sexta et sabbato post Ascensionem
Ut in Grad. Rom. pro Missa Rogationum, prreter:
CO. Non vos reliquam, cum ps. 121 *, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
Feria sexta
AL. Confitemini Domino, quoniam bonus; post versum repetitur
Alleluia
Sabbato
AL. Exivi a Patre
92
Hebdomada septima Paschre
Dominica
Ut in Grad. Rom., dom. infra octavam Ascensionis
Ad comm.: ps. 121 *, ut supra n. 91
A
93 Ferire secunda et quinta
IN. Accipite iucunditatem AL. Spiritus Sanctus docebit vos
OF. Lauda, anima mea
CO. Spiritus qui a Patre pmcedit, cum ps. 77*, 1. 2. 3-4a. 4bcd. 6b-7a.
7bc. 23. 24. 25. 29
94
Feme tertia et sexta
IN. Deus, dum egredereris
OF. Meditabor, cum alleluia
Feria tertia
AL. Spiritus est qui vivificat
CO. Spiritus Sanctus docebit vos, SO* 3 9 10 12 3
cum ps. , a. . . . 1 .
Feria sexta
15. 17. 20
CO. Simon Joannis, cum alleluia et ps. 33*
95 Feria quarta, et sahbato ad Missam matutinam
IN. Repleatur os meum AL. Non vos relinquam orphanos
OF. Ascendit Deus
Feria quarta
CO. Pater, cum essem cum eis, cum 121 * 1 2 3 4 5 6 8
ps. , . . . . . . 7. . 9
Sabbato
CO. Spiritus ubi vult spirat, cum ps. 77*, ut supra in feria 2, n. 93
TEMPUS PASCHALE 53
Quando sollemnitas Ascensionis Domini in dominicam sequentem

Ferlls 5, 6 et sabbato post dom. VI Paschre
Ut in dom. prrecedente.
In sollemnitate Ascensionis
Ut supra n. 90.
Feria 2
Ut supra notatur pro dom. VII Paschre, n. 92.
Feria 3
Ut supra notatur pro feria 6 post Ascensionem, n. 91.
Allis feriis
Ut supra notatur, nn. 93-95.
DOMINICA PENTECOSTES
96 Ad Missam in vigilia
IN. Caritas Dei vel Dum sanctificatus
AL 1. Emitte Spiritum tuum: Cf. Surrexit Christus (n. 82)
II .=rt!t=1 r o :,.r. fr = J

Aile- h1- 1a. y. Emitte Spi- ri-tum
tu- urn, et ere- a- bun- tur: et renova-
ter- rre.
AL 2. Dum complerentur
OF. et CO. ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 103*, lab. 30. 31. 33. 34
97 Ad Missam in die
U t in Grad. Rom.
Post Alleluia 2, Sequentia Veni, Sancte Spiritus
his fa-ci-
Ad comm.: ps. 67*, 2. 4. Sabc. Sd-6. 8. 9. 20. 21. 29. 36
Ad dimittendum populum: Ite missa est, alleluia, alleluia
em
54
PROPRIUM DE TEMPORE
TEMPUS PER ANNUM
98 Hebdomada prima
Locum dominicce I tenet festum Baptismatis Domini (n. 29).
In feriis
Ut in Grad. Rom., dom. infra octavam Epiphanice, prceter:
CO. Notas mihi, cum ps. 15, 1. 2. 5. 6. 8. 9. 10
I (2, 3)
1
II (2), n. 141
99
Hebdomada secunda
Ut in Grad. Rom., dom. II post Epiphaniam, prceter:
CO. Lretabimur, cum ps. 19, 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10
B C I (2, 4, 5, 6)
II (3, 5, 6, 7)
100
Hehdomada tertia
Ut in Grad. Rom., dom. III post Epiphaniam
Ad comm. Mirabantur: ps. 96*, 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12
A B C I (3, 4, 6) II (2, 3, 6)
101 Hebdomada quarta
IN. Lretetur cor GR. Quis sicut Dominus
AL. Adorabo OF. Bonum est confiteri
CO. Illumina, cum ps. 30, 2. 3ab. 3cd. 4. 5. 6. 8ab. 15-16a
A I (S)
102
IN. Venite adoremus
AL. Laudate Dominum:
Hehdomada quinta
GR. Tollite hostias
04
;.


Alle-
omnes
lu- ta.
gen-
' Cf. Pramotanda, n. 20.

"'f. Lauda-te Domi-
tes:
et collauda-te
e- urn, om- nes
TEMPUS PER ANNUM 55
popu- li.
OF. Perfice gressus meos
co. Introibo, cum ps. 42, 1. 2. 3. Sa. Sbc
A B I (2, 3, 7) II (2, 4)
103
Hehdomada sexta
Ut in Grad. Rom., dom. in Quinquagesima, sed loco Tractus dicitur:
AL. Cantate Domino:
;-----+ .
I !1.
=
Aile- hi- ia. "'f. Can-
; , ... J,__ ._.
= =

ta- te Do- mino can- ticum no- vum: qui- a
- - - -f- +
---=---- I - !1. ;.tJ,.
!1 = . ,.. - .
..

mi- ra- bi- li- a fe- cit Do- mmus.

Ad comm.: ps. 77, 1. 34a. 4bcd. 23. 24. 25. 27. 28
I (6, 7) II (6, 7)
104 Hebdomada septima
Ut in Grad. Rom., dom. I post Pentecosten
Ad comm.: ps. 9, 8. 9. 10. 11. 12. 13
II (3, 7)
56
PROPRIUM DE TEMPORE
105 Hebdomada octava
Ut in Grad. Rom., dom. II post Pentecosten
Ad comm.: ps. 12, 2. 3. 4. 5. 6ab
A C I (3, 4, 5, 6) II (3, 4, 6)
106 Hebdomada nona
Ut in Grad. Rom., dom. III post Pentecosten, prreter:
CO. Ego clamavi, cum ps. 16, lab. 2. 5. 7. 8-9a. 15
- Amen dico vobis: Quidquid, cum ps. 60*, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
A I (2, 3) II (3, 5)
107 Hebdomada decima
Ut in Grad. Rom., dom. IV post Pentecosten
Ad comm.: ps. 17, 4. 7ab. 7cd. 28. 29. 32. 33. 36
B C I (2) II (2, 3)
108 Hebdomada undecima
Ut in Grad. Rom., dom. V post Pentecosten
Ad comm.: ps. 26, la. lb. 2ab. 3ab. 9ab. 9cd. 11. 13. 14
B I ( 4, 7) II (7)
109
Hebdomada duodecima
Ut in Grad. Rom., dom. VI post Pentecosten
Ad comm.: ps. 26, la. lb. 2ab. 3ab. 4abc. 4de. 5
A C I (2) II (7)
110
Hebdomada decima tertia
Ut in Grad. Rom., dom. VII post Pentecosten
Ad comm.: ps. 30, 2. 3cd. 6. 7. 8ab. 8c-9. 20ab. 20cd. 21ab. 21cd. 24. 25
A B I (4)
111
Hebdomada decima quarta
Ut in Grad. Rom., dom. VIII post Pentecosten
Ad comm.: ps. 33, prreter 'f. 9
A I (2, 7) II (5, 7)
TEMPUS PER ANNUM 57
112 Hebdomada decima quinta
Ut in Grad. Rom., dom. X post Pentecosten, prreter:
CO. Passer invenit, cum ps. 83, 2-3a. 3b. 9. 10. 11. 12. 13
ad libitum:
IN. Ego autem cum iustitia
CO. Qui manducat, cum ps. 118*, 1. 2. 11. 49. 50. 72. 103. 105. 162
B I (2, 5) II (5)
113
Hebd ">mada decima sexta
Ut in Grad. Rom., dom. IX post Pentecosten, prreter:
CO. Acceptabis sacrificium, cum ps. 50, 3a. 10. 12. 13. 14. 15. 17. 19. 20
B C I (3) II (3)
114 Hebdomada decima septima
Ut in Grad. Rom., dom. XI post Pentecosten
Ad comm.: ps. 111*, 1. 2. 3. 4. 5-6a. 6b-7a. 7b-8. 9
vel ps. 127*, 1. 2. 3ab. 3cd. 4. 5. 6
A B C I (4, 6) e (4)
115 Hebdomada decima octava
Ut in Grad. Rom., dom. XII post Pentecosten, prreter:
CO. Panem de cado, cum ps. 77*, l. 2. 3-4a. 4bcd. 23. 24. 25. 27. 28. 29
A C I (5, 6) II (5, 6, 7)
116 Hebdomada decima nona
Ut in Grad. Rom., dom. XIII post Pentecosten, prreter:
CO. Panis quem ego dedero, cum ps. 110*, l. 2. 3. 4. 5. 6-7a. 7b-8ab.
9ab. 9c-10a. lObe
A c
117 Hebdomada vigesima
Ut in Grad. Rom., dom. XIV post Pentecosten
Ad comm.: ps. 36*, 1. 3. 16. 18. 19. 23. 27. 28ab. 28cd. 29. 34ab
B I (3) II (3, 5)
118 Hebdomada vigesima prima
Ut in Grad. Rom., dom. XV post Pentecosten, prreter:
CO. De fructu, cum ps. 103, lab. lc-2a. 23. 24. 30. 31. 33. 34
Qui manducat, cum ps. 118*, 1. 2. 11. 49. 50. 72. 103. 105. 162
A B I (5, 6, 7) II (5, 6, 7)
58 DE
119 Hebdomada vigesima secunda
Ut in Grad. Rom., dom. XVI post Pentecosten
Ad comm.: ps. 70, 1. 2. 3ab. 3c. 5. 6. 9. 12. 14. 23
A I (2) II (2, 4, 7)
120 Hebdomada vigesima tertia
Ut in Grad. Rom., dom. XVII post Pentecosten
Ad comm.: ps. 75, 2. 3. 4. 5-6a. 9. 10
C I (3) II (3, 4)
121 Hebdomada vigesima quarta
Ut in Grad. Rom., dom. XVIII post Pentecosten
Ad comm.: ps. 95, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7-8a. 11-12a. 12b-13ab. 13cd
C I (2) II (2, 4)
122 Hebdomada vigeslma quinta
Ut in Grad. Rom., dom. XIX post Pentecosten
Ad comm.: ps. 118, 1. 2. 3. 8. 9. 26. 59. 60. 134. 168
A C I (3) II (5, 7)
123 Hebdomada vigesima sexta
Ut in Grad. Rom., dom. XX post Pentecosten
Ad comm.: ps. 118, 1. 2. 25. 28. 41. 74. 76. 81. 82. 114
A I (6)
124 Hebdomada vigesima septima
Ut in Grad. Rom., dom. XXI post Pentecosten, prreter:
GR. Domine, refugium:
II
rt;-,
D6- mi-ne, * re-fu- fac- tus es no-
... = m,. 8
r. -
bis,
a gene-ra- ti- 6- ne
,. = r.--:._ __
-J-ttl
et proge- ni- e. y. Pri- usquam
PER
59
montes fi-
e- rent, aut
__ -_-=-.- _-=.-= rt , I , a .
forma-re-tur terra et or- bis: a s:i-

----=!;-;'n. rt= =

culo et in s:icu-lum tu es De- us.
q .,.3======-- ========- - - -
Ad comm.: ps. 118, 1. 41. 85. 87. 113. 123. 157. 161. 166. 174
I (3, 5, 7) II (3, 5, 7)
125 Hebdomada vigesima octava
Ut in Grad. Rom., dom. XXII post Pentecosten, prreter:
CO. Aufer a me, cum ps. 118, 1. 2. 39. 45. 77. 99. 100. 143
A 1(3,6) 11(6,7)
126 Hebdomada vigesima nona
IN. Ego clamavi GR. Salvum fac populum_
AL. Lauda anima mea: Sext. RBCK
Yf. Lau- da, anima
= r-
b:!.J
me- a, Do- mt-num: lauda- bo D6mi-num in vi- ta me-
h-z. -;;.---=--- -_ ....
. . .... lj r- li
a : psallam De- o me-
60 PROPRIUM DE TEMPORE
I c
o, quamdi- u e- ro.
- - - --- -
OF. Meditabor, sine alleluia
CO. Domine, Dominus noster, cum ps. 8, 2c. 3. 4. 5. 6-7a. 7b-8. 9
I (3, 4) II (3, 4, 7)
127 Hebdomada trigesima
IN. Lretetur cor GR. Unam petii
AL. Lauda, Jerusalem OF. Domine, vivifica me
CO. Lretabimur, cum ps. 19, 2. 3. 4. 5. 7. 8
c
128 Hebdomada trlgesima prima
IN. Ne derelinquas me GR. Suscepimus
AL. Verbo Domini OF. Benedic, anima mea
CO. Notas, cum ps. 15, 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10
C I (5) II (5, 6, 7)
129 Hebdomada trlgesima secunda
IN. Jntret oratio mea GR. Dirigatur
AL. Qui posuit fines tuos OF. Gressus meos
CO. Dominus regit me, cum ps. 22, 3b. 4ab. 4cd. Sab. Sed. 6ab. 6cd
A I (3, 6) II (7)
130 Hebdomada trlgesima tertia
Ut in Grad. Rom., dom. XXIII post Pentecosten
Ad comm.: ps. 60*, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
A I (4, 6) II (4, 6)
131
Hebdomada trlgesima quarta
Locum dominicre XXXIV tenet sollemnitas D. N. Iesu Christi, uni-
versorum Regis (n. 135).
In ferlis
IN. Loquetur Dominus pacem GR. vel AL. Benedictus es
OF. Bonum est confiteri
CO. Jerusalem qure redificatur, cum ps. 121, 1. 2. 5. 6. 7. 8. 9
SOLLEMNITATES DOMINI
132
SOLLEMNITATES DOMINI
TEMPORE PER ANNUM OCCURRENTES
Dominica I post Pentecosten
Sanctissbme Trlnitatis
Ut in Grad. Rom.
Pro GR. cantari potest Hymnus Benedictus es
Ad comm.: cant. Tobire 13*, 1. 3. 5. 6. 8. 9. 10
133
vel cant. Danielis 3*, 52ab. 52cd. 53. 54. 55. 56. 57
B C
Feria V post dom. Ss.mre Trinitatis
Ss.mi Corporis et Sanguinis Christi
IN., GR. et AL. ut in Grad. Rom.
61
Post Alleluia, Sequentia Lauda, Sion, ad libitum canitur et inchoari
potest a verbis Ecce panis
OF. Portas creli vel Sanctificavit Moyses
CO. Qui manducat, cum ps. 118*, 1. 2. 11. 49. 50. 72. 103. 105. 162
vel ps. 22* (n. 75)
134
c
Feria VI post dom. II post Pentecosten
Sacratisslmi Cordis Iesu
Missa Cogitationes, ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 88*, 2. 3. 6. 15. 18. 25. 29. 34. 35
Ad libitum:
AL. V enite ad me
CO. Gustate, cum ps. 33, prreter -,. 9
Dico vobis: Gaudium est, cum ps. 31 * (n. 60)
Dominica ultima per annum
135 D. N. Iesu Christi universorum Regis
Ut in Grad. Rom.
Ad comm.: ps. 28, 1. 2. 3. 4. 5. 7-8a-9c. lOa-lla
A
62 CANTUS AD LECTIONES APTI
CANTUS QUI ADHIBENDI SUNT
IN QUIBUSDAM OOMINICIS ET FERIIS
attenta eorum conexlone cum lectlonlbus Mlssz
136
Tempus paschale
III . . . . .
v
VI
In Ascensione
VII . . . .
Tempus per annum
rn .. . .. .
IV
v.
VIII
IX
XII
XIII.
XIV .
XVII
XVIII
XIX .
XXI .
XXII
IN DOMINICIS
Anno A
CO. Surrexit Dominus,
cum ps. 117*, ut in die Paschre,
n. 78
CO. Tanto tempore,
cum ps. 32*, 1. 2. 3. 12. 13. 18
AL 1. Surrexit Christus
AL 2. Non vos relinquam
CO. Non vos relinquam,
cum ps. 121*, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
CO. Data est mihi,
cum ps. 77*, 1. 3-4a. 23. 24. 25. 27
AL 2. Exivi a Patre
IN. Dominus secus mare
CO. Venite post me,
cum ps. 118*, 1. 20. 40. 48. 65. 103.
167. 174
CO. Beati mundo corde, cum ps. 33*
GR. Dispersit
CO. Primum qurerite,
cum ps. 36*, 1. 3. 16. 18. 19. 23. 27.
28ab. 28cd. 29. 34ab
GR. Esto mihi
CO. Quod dico vobis, cum ps. 33*
AL. Christus resurgens
CO. Christus resurgens, cum ps. 95*,
1. 2. 3. 4. 7-8a. 8b-9a
AL. Venite ad me
CO. Simile est, cum ps. 33*
IN. Sitientes
GR. Oculi omnium
GR. Ostende
Al. Tu es Petrus
CO. Qui vult venire, cum ps. 33*
IN OOMINICIS
XXV
XXVI
XXVIII.
XXXII .
XXXIII. . . . . . . .
In sollemnitate
D. N. I. C. Regis
137
GR. Prope est Dominus
IN. In nomine Domini
GR. Christus factus est
GR. Si ambulem
AL. Quinque prudentes virgines
CO. Quinque prudentes virgines,
cum ps. 33*
CO. Domine, quinque talenta,
63
cum ps. 118*, 1. 2. 14. 24. 30. 48.
99. 100. 129. 130
CO. Amen dico vobis: Quod uni,
cum ps. 144*, 1. 5. 10. 11. 12.
13ab. 15. 16
AnnoB
Tempus Adventus et tempus paschale
III Adventus . GR. Fuit homo
VI Paschre . . . . . . AL 1. Exivi a Patre
AL 2. Ego vos elegi
CO. Ego vos elegi, cum alleluia et
ps. 88*, 2. 4. 6. 20. 21. 22. 25. 29
In Ascensione . . . CO. Signa, cum alleluia et ps. 33*
Tempus per annum
II . .
III . . . . . . .
V.
X .
XI
XIII .
XV .
XVI.
XVII
XX .
CO. Dicit Andreas, cum ps. 33*
IN. Dominus secus mare
CO. Venite post me,
cum ps. 118*, 1. 20. 40. 48. 65. 103.
167. 174
CO. Multitudo languentium, cum ps. 33*
IN. Si iniquitates
CO. Quicumque fecerit voluntatem,
cum ps. 33*
GR. Bonum est confiteri
GR. Exaltabo te
GR. Ostende nobis
GR. Si ambulem
GR. Oculi omnium
AL. Caro mea
CO. Qui manducat,
cum ps. 118*, 1. 2. 11. 49. 50. 72.
103. 105. 162
64
XXI
In sollemnitate
Ss.mre Trinitatis
138
Tempus paschale
III
VI
Tempus per annum
II
III
VIII.
X.
XII
XVI
XVII
XVIII
XIX .
XXIII
XXIV
XXV .
XXX .
XXXI
In sollemnitatibus
Ss.mre Trinitatis
. . .. .
Corporis et Sanguinis Christi
CANTUS AD LECTIONES APTI
AL. Spiritus est qui vivificat
CO. Data est mihi,
cum ps. 77*, 1. 3-4a. 23. 24. 25. 27
AnnoC
CO. Simon Joannis, cum alleluia et
ps. 33*
AL 1. Surrexit vel Exivi, ut in Grad.
Rom. (dom. V post Pascha)
AL 2. Spiritus Sanctus docebit vos
co.
co.
GR.
GR.
co.
co.
co.
OF.
GR.
co.
GR.
OF.
co.
GR.
GR.
IN.
AL.
IN.
co.
Dicit Dominus: Implete,
cum ps. 65*, 1-2. 3. 4. 5. 6. 8
Comedite pinguia,
cum ps. 80*, 2. 3. 5. 11. 14. 17
Bonum est confiteri
Exaltabo te
Qui vult venire, cum ps. 33*
Optimam partem,
cum ps. 14*, 1. 2. 3. 4ab. 4c-Sab. Sc
Petite, cum alleluia et
ps. 30*, 2. 3ab. 3cd. 4. 5. 6. 8ab. 25
Sanctificavit Moyses
Beata gens
Beatus servus, cum ps. 33*
Domine, refugium (n. 124)
Precatus est
Dico vobis: Gaudium,
cum ps. 31 *, 1. 2. Sab. Sed. 7. 8.
10. 11
Quis sicut Dominus
Clamaverunt
Misereris omnium
0 quam bonus
Caritas Dei
Hoc corpus,
cum ps. 115*, 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16ab. 16c-17. 18. 19
IN FERIIS
65
IN FERIIS
139
Tempus Adventus
Hebdomada I
Feria 4 CO. Manducaverunt, cum ps. 77, 1. 3-4a 4bcd. 23. 24. 25.
Feria 5
Feria 6
GR. Bonum est confidere
IN. Dominus illuminatio mea
Hebdomada II
Feria 2 OF.
co.
Confortamini
Dicite: Pusillanimes,
27. 28
Feria 3
Feria 4
Feria 6
cum cant. -Isaire 35*, 1. 2cd. 2ef. 3. 5. 6ab. 6cd. 7ab
CO. Revelabitur, cum ps. 23*, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8
AL. V enite ad me
AL. Qui sequitur me
Hebdomada III
Feria 4 (nisi hrec dies sit 17 vel 18 decembris)
IN. Rorate (Ps. Creli enarrant)
Feria 6 (nisi hrec dies sit 17 vel 18 decembris)
CO. Domus mea, cum ps. 83*, 2-3a. 3b. 4. 5. 9. 10. 11
140 Tempus paschale
Hebdomada II
Feria 2 CO. Spiritus ubi vult spiral,
cum ps. 77*, 1. 3-4a. 23. 24. 25. 27
Feria 3 AL. Dominus regnavit, decorem
CO. ut in feria 2
Hebdomada III
Feria 2 AL. Loquebar, Domine
Feria 3 AL. In te, Domine, speravi
CO. Video crelos apertos,
cum ps. 118*, 1. 78. 86. 95. 150. 153. 157. 161. 173
Feria 5 CO. Panis, cum ps. 110*, 1. 2. 3. 4. 5. 6-7a. 7b-8ab. 9ab.
9c-10a. lObe
Feria 6 AL. Caro mea
CO. Qui manducat, cum ps. 118*, 1. 2. 11. 49. 50. 72.
103. 105. 162
Sabbato AL. Spiritus est qui vivificat
5
66 CANTOS AD LECTIONES APT!
Hebdomada IV
Feria 5
Sabbato
AL. Inveni David
AL. Cantate Domino
CO. Tanto tempore, cum ps. 32*, 1. 2. 3. 6. 12. 13. 18
Hebdomada V
Feria 2 AL.
co.
Feria 3 AL.
CO.
Feria 4 AL.
Feria 5 AL.
Feria 6 AL.
CO.
Sabbato AL.
Spiritus Sanctus docebit vas
Spiritus Sanctus docebit vas,
cum ps. SO*, 3a. 9. 10. 12. 13. 15. 17. 20
Sancti tui, Domine, benedicent te
Pacem meam, cum ps. 121*, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
Lcetatus sum
Confitemini Domino et invocate
Ego vos elegi de mundo
Ego vos elegi de mundo
cum ps. 88*, 2. 4. 6. 20. 21. 22. 25. 29
Jubilate Deo, omnis terra
Hebdomada VI
Feria 2
Feria 3
Feria 4
Feria 5
141
Feria 3
AL.
CO.
co.
CO.
in
CO.
ANNO I
Cantate Domino (n. 103)
Spiritus qui a Patre,
cum ps. 77*, 1. 2. ~ 4 a 4bcd. 6 b ~ a 7bc. 23. 24. 25. 29
Dum venerit Paraclitus, cum ps. 33*
Spiritus qui a Patre, cum ps. 77*, ut supra in feria 2
regionibus ubi sollemnitas Ascensionis in dominicam
sequentem transfertur:
Modicum, cum ps. 33*
Tempus per annum
ANNIS I ET II ANNO II
HEBDOMADA PRIMA
Feria 2
CO. Venite post me,
cum ps. 118*, 1. 20. 40. 48. 65. 103. 167. 174
GR. Domine, Dominus noster
IN FERIIS
67
ANNO I ANNIS I ET II ANNO II
HEBOOMADA SECUNDA
Feria 2
GR. vel AL. luravit
Feria 3
GR. vel AL. Inveni David
Feria 4
GR. vel AL. Iuravit
Feria 5
CO. Multitudo languentium, cum ps. 33*
Feria 6 Feria 6
GR. vel AL. Ostende GR. Miserere mei
Feria 6
AL. Ego vos elegi de mundo
CO. Ego vos elegi de mundo,
cum ps. 88*, 2. 4. 6. 20. 21. 22. 25. 29
Sabbato
GR. vel AL. Excita
HEBDOMADA TERTIA
Feria 2
GR. vel AL. Jnveni David
Feria 3
CO. Quicumque fecerit, cum ps. 33*
Feria 4
GR. vel AL. Juravit
Feria 6
GR. Justus cum ceciderit
vel:
AL. Justus non conturbabitur (n. 189)
Feria 6
GR. Miserere mihi Do-
mine
HEBDOMADA QUARTA
Feria 5
GR. Suscepimus
68
Feria 3
CANTUS AD LECTIONES APTI
ANNO I ANNIS I ET II ANNO II
HEBDOMADA QUINTA
Feria 2
CO. Multitudo la11guentiwn, cum ps. 33*
Feria 2
CO. Mense septimo,
cum ps. 33*
GR. Domine, Dominus noster
Feria 4
GR. Os iusti
Sabbato
GR. Domine, refugium (n. 124)
vel:
AL. Domine, refugium
HEBDOMADA SEXTA
Feria 6
Feria 6
GR. Beata gens
GR. vel AL. Beatus vir
qui timet
Feria 6
CO. Qui vult venire, cum ps. 33*
Sabbato
CO. Visionem,
cum ps. 44*, 2ab. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 18ab
Feria 3
HEBDOMADA SEPTIMA
Feria 3
GR. facta cogitatum
Sabbato
GR. Dirigatur
HEBDOMADA OCTAVA
CO. Amen dico vobis: Quod vos,
cum ps. 20*, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 14
Feria 4
CO. Qui mihi ministrat,
cum ps. 16*, lab. led. 2. 3. 5. 6. 7. 8-9a. 15
TN FERIIS (N. 141)
ANNO I
Feria 5
GR. Beata gens
vel:
AL. Verba Domini
Feria 6
ANNIS I ET II
CO. Domus mea,
cum ps. 83*, 2-3a. 3b. 4. 5. 9. 10. 11
vel:
Feria 2
CO. Amen dico vobis: Quidquid,
cum ps. 60*, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
HEBDOMADA NONA
GR. vel AL. Beatus vir qui timet
Feria 3
Feria 3
69
ANNO II
GR. vel AL. Dispersit, dedit GR. Domine, refugium
(n. 124)
vel:
AL. Domine, refugium
Feria 5
GR. Universi
HEBDOMADA DECIMA
Feria 2
GR. Benedicam Dominum
Feria 2
Feria 4
CO. Beati mundo corde, cum ps. 33*
Feria 3
GR. /acta cogitatum
HEBDOMADA UNDECIMA
GR. vel AL. Beatus vir qui timet
Feria 2
Sabbato
CO. Primum qucerite,
cum ps. 36*, 1. 3. 16. 18. 19. 23. 27. 28ab.
28cd. 29. 34ab
HEBDOMADA DUODECIMA
GR. Beata gens Sabbato
GR. Respice
70 CANTOS AD LECTIONES APTI
ANNO I ANNIS I ET II ANNO II
HEBDOMADA DECIMA TERTIA
Feria 4
GR. Timete
HEBDOMADA DECIMA QUARTA
Feria 2
GR. Angelis suis
Feria 5
GR. vel AL. Ostende
Sabbato
CO. Quod dico vobis, cum ps. 33*
HEBDOMADA DECIMA QUINTA
Feria 2
GR. Anima nostra
Feria 5
Feria 6
AL. V enite ad me
HEBDOMADA DECIMA SEXTA
Feria 3
GR. vel AL. Ostende
Feria 3
CO. Quicumque fecerit voluntatem,
cum ps. 33*
HEBDOMADA DECIMA SEPTIMA
Feria 4
CO. Simile est, cum ps. 33*
IN. Exsultate Deo
Feria 6
HEBDOMADA DECIMA OCTAVA
Feria 5
AL. Tu es Petrus
GR. Tu es Deus
Feria 6
CO. Qui vult venire post me, cum ps. 33*
Sabbato
GR. Adiutor in
opportunitatibus
IN FERIIS (N. 141 )
ANNO I
ANNIS I ET II
HEBDOMADA VIGESIMA
Feria 3
CO. Amen dico vobis: Quod vas,
cum ps. 20*, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 14
Feria 5
ANNO II
IN. Dum sanctificatus
HEBDOMADA VIGESIMA PRIMA
Feria 5
CO. Beatus servus, cum ps. 33*
Feria 6
AL. Quinque prudentes virgines
CO. Quinque prudentes virgines, cum ps. 33*
Sabbato
GR. Beata gens
Sabbato
CO. Domine, quinque talenta,
cum ps. 118*, 1. 2. 14. 24. 30. 48. 99.
100. 129. 130
HEBDOMADA VIGESIMA SECUNDA
Feria 2
CO. Mirabantur,
cum ps. 96*, 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12
Feria 4
GR. Beata gens
Sabbato
71
GR. Prope est Dominus
HEBDOMADA VIGESIMA TERTIA
Feria 3
AL. Ego vas elegi de mundo
CO. Multitudo languentium, cum ps. 33*
Feria 4
GR. Audi, filia
72
CANTUS AD LECTIONES APTI
ANNO I ANNIS I ET II ANNO II
HEBDOMADA VIGESIMA QUARTA
Feria 2 Feria 2
GR. In Deo speravit
CO. Hoc corpus
Feria 4
GR. Beata gens
HEBDOMADA VIGESIMA QUINTA
Feria 3
GR. vel AL. Lcetatus sum
Feria 6
Feria 5
GR. Domine, refugium
(n. 124)
vel:
AL. Domine, refugium
Sabbato
GR. Domine, refugium
(n. 124)
vel:
AL. Domine, refugium
HEBDOMADA VIGESIMA SEXTA
GR. vel AL. Propitius esto
Feria 3
HEBDOMADA VIGESIMA SEPTIMA
Feria 3
CO. Optimam partem,
cum ps. 14*, 1. 2. 3. 4ab. 4c-Sab. Sc
Feria 5
CO. Petite, cum alleluia et ps. 30*, 2.
3ab. 3cd. 4. 5. 6. 8ab. 25
Sabbato
CO. Beata viscera,
cum ps. 44*, 2ab. 11. 12. 13. 14. 15. 16
HEBDOMADA VIGESIMA OCTAVA
GR. In omnem terram
IN FERIIS (N. 141) 73
ANNO I
ANNIS I ET II
ANNO II
Feria 6
GR. Beata gens
Feria 6
CO. Dico autem vobis,
cum ps. 33*, 2. 6. 16. 18. 19. 20. 21. 23
Feria 3
Sabbato
GR. Gloria et honore
HEBDOMADA VIGESIMA NONA
Feria 3
CO. Beatus servus, cum ps. 33*
Feria 4
CO. Fidelis servus,
cum ps. 15*, 1. 2. 5. 6. 8. 9. 11
Sabbato
GR. vel AL. Lcetatus sum
HEBDOMADA TRIGESIMA PRIMA
Feria 5
CO. Dico vobis: Gaudium,
cum ps. 31*, 1. 2. Sab. Sed. 7. 8. 10. 11
Feria 6
GR. vel AL. Lcetatus sum
Sabbato
GR. vel AL. Beatus vir
qui timet
HEBDOMADA TRIGESIMA SECUNDA
GR. Benedicam
vel:
AL. Fulgebunt iusti
Feria 6
GR. In omnem terram
Sabbato
GR. vel AL. Beatus vir
qui timet
74
142
ANTIPHONA': PRO COMMUNIONE
ANNIS I ET II
HEBDOMADA TRIGESIMA TERTIA
Feria 4
CO. Domine, quinque talenta,
cum ps. 118*, 1. 2. 14. 24. 30. 48. 99.
100. 129. 130
Feria 6
CO. Domus mea,
cum ps. 83*, 2-3a. 3b. 4. 5. 9. 10. 11
ANTIPHON EUCHARISTIC
PRO COMMUNIONE AD LIBITUM ADHIBEND!E
Ego sum vitis vera, cum ps. 79* (n. 88).
Gustate et videte, cum ps. 33, prreter 'fl 9.
Hoc corpus, cum ps. 22* (n. 75).
Manducaverunt, cum ps. 77 (n. 396 ).
Panem de crelo, cum ps. 77* (n. 115).
Panis quem ego dedero, cum ps. 110* (n. 116).
Qui manducat, cum ps. 118* (n. 396).
PROPRIUM DE SANCTIS
Pro omnibus festis Sanctorum, eligi possunt:
vel cantus infra positi ,
vel alii e novis Communibus eligendis (nn. 334-349), secundum rubricam
quce in Missali Romano pro quocumque Sancto ponitur,
vel cantus, sive proprii sive e Communibus, in Graduali Romano
hucusque exstantibus, nn. 397-485.
In sollemnitatibus et festis, introitus Gaudeamus semper cantari potest,
si propria verba mysterii vel sancti celebrati facile in melodiam insereri
possunt.
IANUARIUS
143 Die 2 ianuarii
Ss. Basilfi Magni et Gregoril Nazianzeni, episc. et Eccl. doct. Mem.
IN. Sapientiam sanctorum GR. Sacerdotes eius
AL. Disposui testamentum: Sext. MBCKS
111 I ' _ _ I
n -....., __ __
Alle-lu-ia. r,r. Dispo-su-
a!--: -II --;;-=.
:1!.....; ...
testamen-
iura- Vl
OF. Mirabilis Deus
144
Da- vid servo me-
CO. Quod dico vobis,
cum ps. 125* (n. 396)
Die 7 ianuarii
S. Raimundl de Penyafort, presbyteri, e die 23 ianuarii
1
1
IS:
o.
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I (Missa Os iusti)'
Ad comm. Beatus servus: ps. 120* (n. 396)
145 Die 13 ianuarii
S. Hilarii, episcopi et Ecclesire doctorls, e die 14 ianuarii
De Communi unius mart. pont. I (Missa Statuit), prreter:
IN. Meditatio cordis mei OF. Benedictus es ... in labiis meis
Ad comm. Semel iuravi: ps. 88 (n. 396)
146
Die 17 ianuarii
S. Antonii, abbatis Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi abbatum, prreter:
IN. Justus ut palma
Ad comm. Fidelis servus: ps. 111* (n. 396)
1
Quando non indicatur gradus celebrationis, fit Memoria ad libitum.
78 DE SANCTIS
147 Die 20 ianuarii
S. Fabiani, papz et martyris
IN. Sacerdotes Dei GR. Iuravit Dominus
AL. /nveni David OF. et CO. e Communi unius mart.
pont. I (Missa Statui()
Ad comm. Semel iuravi: ps. 88 (n. 396)
148
S. Sebastlani, martyris
IN. Salus autem
Eodem die
GR. Justus cum ceciderit
AL. Gaudete, iusti OF. et CO. e festo Ss. Fabiani et
Sebastiani, die 20 ianuarii
Ad comm. Multitudo: ps. 33* (n. 396)
149 Die 21 ianuarii
S. Agnetis, virginls et martyrls
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Quinque prudentes virgines: ps. 44* (n. 396)
150 Die 22 ianuarii
S. Vincentii, diaconi et martyrls
IN. Lcetabitur iustus
Mem.
GR. Posuisti: Sext. MBCKS
; __ b - ! 6 ....
1--


Posu- i- sti, * Do- In d.- pl-
-; ... --=--1Jf--_ _-Ill;;! M r.
1-!! t'"'ll f-il. Ill! ,_ - ...-r
1-!! r ..

te e- IUS co- ro- nam
G- .. 6 ,
_ _ _;_ __ ----I-ii-.- :-. ... r.....

de la-pide pre- ti- o- o. y. De-side-
L. h . __ : .
..j = r - ,! -- - - -a=J

ri- urn a- nimre e-ius tribu-
MENSE IANUARIO
79
:i-
li i, et labi- o-
.. --: ... ...,.III!J--
. . . .
rum e-
IUS non frauda-sti e- urn.
--
... =tl _ _ _ ______________ _
AL. Lcetabitur iustus:
Alle- lu- 1a.
y. Lre-ta- bi- tur iu- stus in Do-
G 274


m1-no, et spe-
; Jt, , .... I :'t, ,.... =l--f4
, _ __________ +----=. __ ,.._ _,!. . -+-= e-=---ti : r- .-t
ra- bit in e- o: et lau-
I I -l-1
L_! - -=-lll!t-.- rA , Ill!
- -. N"fi : r-
da- buntur om- nes recti cor- d _
OF. et CO. de Communi unius mart. non pont. I (Missa In virtute)
Ad comm. Qui vult venire: ps. 33* (n. 396)
80
PROPRIUM DE SANCTIS
151 Die 24 ianuarii
S. Francisci de Sales, episcopi et Eccl. doct., e die 29 ianuarii Mem.
IN. Sacerdotes tui GR. Os iusti
AL. Memento, Domine, David OF. et CO. e Communi doctorum
Ad comm. Fidelis servus: ps. 118* (n. 396)
152 Die 25 ianuarii
In Converslone S. Pauli, apostoli
Ut in Grad. Rom., prreter:
CO. Signa, cum ps. 88*, 2. 4. 6. 20. 21. 22. 25. 29
153 Die 26 ianuarii
Ss. Tlmothei et Titi, episcoporum
IN. Sacerdotes eius
AL. Ego vos elegi
CO. Amen dico vobis: Quod vos,
cum ps. 20* (n. 396)
GR. Beata gens
OF. Gloriabuntur
154
Die 27 ianuarii
S. Angelae Meriel, virglnis, e die 31 maii
Ut in Grad. Rom., de Communi virginis I (Missa Dilexisti)
Ad comm. Quinque prudentes virgines: ps. 44* (n. 396)
155 Die 28 ianuarii
S. Thomae de Aquino, presb. et Eccl. doct., e die 7 martii
IN. Sapientiam sanctorum GR. Os iusti
AL. Spiritus Sanctus docebit vos OF. Meditabor sine alleluia
CO. Notas mihi fecisti, cum ps. 15 (n. 396)
156
Die 31 ianuarii
S. Ioannls Bosco, presbyteri
IN. Dispersit
AL. Justus germinabit
CO. Amen dico vobis: Quod
GR. Venite, filii
OF. Factus est Dominus
uni, cum ps. 144* (n. 396)
Fest.
Mem.
Mem.
Mem.
MENSE FEBRUARIO
FEBRUARIUS
157
Die 2 februarii
In Praesentatione Domini
Ad processionem candelarum
Dum accenduntur candelre, cantatur antiphona:
81
Fest.
lll ~ - -=.=--=. --tl .----=.,........
i __ .. ____ -----='--!'- I = . ~
Ecce Dominus noster * cum virtute ve-ni- et, ut illuminet 6-
1-f--- ------ --.-.- .-. _R ________ _ _
I ~ ~ ~ ~ ~ _ J ~ J ____________________ _
cu-loc; serv6rum su-6-rum, alle-lu- ia.
Post aspersionem incipit processio. Diaconus (seu celebrans) cantat:
Procedamus in pace, ut in Grad. Rom.
Progrediente processione, cantatur, ut in Grad. Rom., canticum Nunc
dimittis, cum ant. Lumen, omisso Gloria Patri, vel alius cantus aptus
ad libitum: ant. Adorna, ant. Responsum, resp. Obtulerunt.
Ad Missam
Ingrediente processione in ecclesiam, cantatur:
IN. Suscepimus, ut in Grad. Rom., vel: Ecce advenit.
Omittitur Kyrie eleison, cantatur Gloria in excelsis.
Alii cantus ut in Grad. Rom.
Ad comm. Responsum: cant. Lc 2, 29. 30-31. 32,
etps.47*,2. 3ab.3cd.4.9. 10. 11. 12.15
158 Die 3 februarii
S. Blasii, eplscopi et martyrls
Ut in Grad. Rom., de Communi unius mart. pont. II (Missa Sacer
dotes Dei)
Ad comm. Posuisti: ps. 20 (n. 396)
159
Eodem die
S. AnsgarU, episcopi
De Communi conf. pont. II (Missa Sacerdotes tui)
Ad comm. Beatus servus: ps. 32* (n. 396)
6
2
PROPRIUM DE SANCTIS
160 Die 5 februarii
S. Agatlue, virginis et martyrls
Ut in Grad. Rom., pneter:
CO. Feci iudicium, cum ps. 118 (n. 396)
161 Die 6 februarii
Ss. Pauli Miki et sociorum, martyrum
IN. Iusti epulentur GR. Gloriosus Deus
AL. Iustorum animre OF. Anima nostra
CO. Dico autem vobis, cum ps. 33* (n. 396)
162 Die 8 februarii
S. Hieronymi
IN. Dispersit
AL. Dispersit
Emiliani, e die 20 iulii
CO. Amen dico vobis:
163
S. Scholasticre, virginis
GR. Ego dixi: Domine
OF. In virtute tua
Quod uni, cum ps. 144* (n. 396)
Die 10 februarii
Ut in Grad. Rom., de Communi virginis I (Missa Dilexisti)
Ad comm. Quinque prudentes virgines: ps. 44* (n. 396)
164
Die 11 februarii
B. Marice Virginis de Lourdes
Mem.
Mem.
Mem.
Ut in sollemnitate Conceptionis immaculat<e B. M. V., die 8 decembris,
prreter:
IN. Vultum tuum
Tempore Quadragesimre: OF. Ave, Maria I
165
Die 14 februarii
Ss. Cyrilli, monachi, et Methodii, episcopi, e die 7 iulii
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Quod dico vobis: ps. 125* (n. 396)
166
Die 17 februarii
Mem.
Ss. septem Fundatorum Ordinis Servorum B.M.V., e die 12 februarii
IN. Sapientiam sanctorum GR. Ecce quam bonum
AL. Corpora sanctorum OF. Recordare, Virgo Mater
CO. Ego vos elegi, cum ps. 88* (n. 396)
MENSE FEBRUARIO
167 Die 21 februarii
s. Petri Damiani, episcopi et doctoris, e die
IN. Lex Domini irreprehensibilis GR. Beatus vir .quz tzmet
AL. Qui sequitur me OF. Inveni Davzd
CO. Qui vult venire, cum ps. 33* (n. 396)
168 Die 22 februarii
83
Cathedrce S. Petri, apostoli Fest.
Ut in Grad. Rom., prreter:
AL. Rogavi pro te, Petre OF. In omnem terram
Ad comm. Tu es Petrus: ps. 79*, 2ab. 9. 10. 11. 12. 15. 16. 18. 19
169 Die 23 februarii
s. Polycarpi, episcopi et martyris, e die 26 ianuarii Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi unius mart. pont. II (Missa Sa-
cerdotes Dei)
Ad comm. Posuisti: ps. 20 (n. 396)
84 PROPRIUM DE SANCTIS
------------------------
MARTIUS
170
Die 4 martii
S. Casimiri
Ut in Grad. Rom., de Communi con. non pont. I (Missa Os iusti)
Ad comm. Beatus servus: ps. 32* (n. 396)
171 Die 7 mar ti i
Ss. Perpetwe et Felicitatis, martyrum, e die 6 martii Mem.
IN. lusti epulentur GR. Anima nostra
AL. Te martyrum OF. Mirabilis Deus
CO. Dico autem vobis, cum ps. 33* (n. 396)
172 Die 8 martii
S. loannls a Deo, religiosi
Ut in Grad. Rom., de Communi con. non pont. I (Missa Os iust i)
Ad comm. Beatus servus: ps. 120* (n. 396)
173 Die 9 martii
S. Franciscce Romanre, religiosce
Ut in Grad. Rom., de Communi nee virg. nee mart. (Missa Cognovi)
Ad comm. Dilexisti: ps. 44 (n. 396)
174 Die 17 martii
S. Patricii, episcopi
Ut in Grad. Rom., de Communi con. pont. I (Missa Statuit)
Ad comm. Fide/is servus: ps. 131 * (n. 396)
175 Die 18 martii
S. Cyrilli Hierosolymitani, episcopi et Ecclesice doctoris
IN. Sitientes GR. Sacerdotes eius
OF. Justus ut palma
CO. Beatus servus, cum ps. 32* (n. 396)
176
Die 19 martii
S. Ioseph, sponsi B. Marice Virginis Sol.
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Joseph, fili David: p. 111 *, 1. 2. 3. 4. 5-6a. 6b-7a. 7b-8. 9
Quando legitur Evangelium Ibant parentes Iesu:
CO. Fili, quid fecisti, cum ps. 111 *, ut supra
MENSE MARTIO
177 Die 23 martii
s. Turibii de Mogrovejo, episcopi
IN. Dispersit GR. LCEtatus sum
OF. In te speravi
CO. Qui mihi ministrat, cum ps. 16* (n. 396)
178
Die 25 martii
In Annuntiatione Domini
Ut in Grad. Rom., pro festo Annuntiationis B. M. V., pneter:
IN. Rorate, cum ps. CCE!i enarrant (T. P. Alleluia)
GR. To/lite portas
Ad comm. Ecce Virgo: ps. 18* (n. 396)
85
Sol.
86
PROPRIUM DE SANCTIS
APRILIS
179 Die 2 aprilis
S. Francisci de Paola, eremitre
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. II (Missa Justus ut
palma), prreter:
OF. Desiderium
Ad comm. Amen dico vobis: Quod vos: p. 20* (n. 396)
180 Die 4 aprilis
S. Isidori, episcopi et Ecclesire doctorls
Ut in Grad. Rom., de Communi doctorum, pneter:
IN. Meditatio cordis mei (T. P. Alleluia)
GR. Sacerdotes eius
Ad comm. Fidelis servus: ps. 118* (n. 396)
181 Di 5 aprilis
S. Vincentii Ferrer, preshyterl
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I (Missa Os iusti)
Ad comm. Beatus servus: ps. 120* (n. 396)
182 Die 7 aprilis
S. Joannis Baptistre de Ia Salle, presbyteri, e die 15 maii Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I (Missa Os iusti).
Ad comm. Beatus servus: ps. 120* (n. 396)
183
Die 11 aprilis
S. Stanislai, episcopi et martyris, e die 7 maii Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi unius mart. T. P. (Missa Protexisti)
Ad comm. Lcetabitur: ps. 33* (n. 396)
Extra T. P., de Communi unius mart. pont. II (Missa Sacerdotes Dei)
Ad comm. Posuisti: ps. 20 (n. 396)
184
Die 13 aprilis
S. Martini I, papre et martyrls, e die 12 novembris
Tempore paschali, d Communi unius mart. T. P. (Missa Protexisti)
Ad cornm. Lcetabiwr: ps. 33* (n. 396)
T. P. , ut in Grad. Rom. de Communi unius mart. pont .. II
(Mis a Sacerdote Dei)
Ad comm. Posuisti: ps. 20 (n. 396)
MENSE APRIL! 87
185 Die 21 aprilis
s. Anselmi, episcopi et Ecclesire doctoris
Ut in Grad. Rom., de Communi doctorum, pr::eter:
IN. Lex Domini irreprehensibilis, cum alleluia
CO. Qui meditabitur, cum alleluia et ps. 1 (n. 396)
186
Die 23 aprilis
s. Georgii, martyris
Ut in Grad. Rom., de Communi unius mart. T. P. (Missa Protexisti)
Ad comm. Lcetabitur: ps. 33* (n. 396)
187
Die 24 aprilis
S. Fidelis de Sigmaringen, presbyteri et martyris
Ut in Grad. Rom., de Communi unius mart. T. P. (Missa Protexisti)
Ad comm. Lcetabitur: ps. 33* (n. 396)
188 Die 25 aprilis
S. Marci, evangelistz
IN. Accipite iucunditatem AL. Loquebantur
OF. Confitebuntur
CO. Signa, cum alleluia et ps. 88* (n. 396)
- Data est mihi, cum ps. 77* (n. 396)
189 Die 28 aprilis
S. Petri Chanel, presbyter! et martyrls
IN. Venite, benedicti
Fest.
AL. Justus non conturbabitur: Sext. CKS
II .,; r__/\_PI_ , \ urt.,.dfr-Jl r- .......
Alle-lu-ia. y. Iu- stus
- --- - :j
,.,. .,. ;H. --

non conturba- bi- tur, qui-a Do-
minus fir- mat rna- num e- ms.
88 DE SANCTIS
OF. Repleti sumus:
I
Re- pie- ti * sum us rna- ne mi- se-ri-cor-

.
.. --v ....
... It -- - t'"ll - t-- -1 ...
a: et mus, et de- lee- ta- ti
c I 6:. = I = R
... r.. r.r.. ... .. 'Aij
su- mus, al- le- lu-ia.
CO. Data est mihi, cum ps. 77* (n. 396)
190 Die 29 aprilis
S. Catharinre Senensis, virg. et Eccl. doct., e die 30 aprilis
Ut in Grad. Rom., de Communi virg. I (Missa Dilexisti)
Ad comm. Quinque prudentes virgines: ps. 44* (n. 396)
Vel:
Mem.
IN. Caritas Dei AL. Domine, Deus salutis mere
OF. Deus, Deus meus
CO. Notas mihi fecisti, cum alleluia et ps. 15 (n. 396)
191 Die 30 aprilis
S. Pii V, papre, e die 5 maii
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. pont. I (Missa Statuit)
Ad comm. Fidelis servus: ps. 131* (n. 396)

MAlUS
192 Die 1 maii
S. loseph opificis
IN. Ecce oculi Domini
AL. De quacumque tribulatione, vel Fac nos, ut in Grad. Rom.
OF. In te speravi, cum alleluia
89
CO. Dominus firmamentum meum, cum alleluia et ps. 17 (n. 396)
193
Die 2 maii
S. Athanasii, episcopi et Ecclesire doctoris Mem.
Ut in Grad. Rom., cum AL. Beatus vir qui suffert
Ad comm. Quod dico vobis: ps. 125* (n. 396)
194 Die 3 maii
Ss. Philippi et lacobi, apostolorum, e die 1 maii Fest.
Ut in Grad. Rom., cum AL. Tanto tempore
Ad comm. Tanto tempore: ps. 32*, 1. 2. 3. 6. 12. 13. 18
195 Die 12 maii
Ss. Nerei et Achillei, martyrum
Ut in Grad. Rom. pro festo Ss. Nerei, Achillei et Domitillre Virginis,
atque Pancratii, Martyrum, cum AL. Hcec est vera fraternitas
Ad comm. Gaudete iusti: ps. 32 (n. 396)
Extra T. P., ad comm. Amen dico vobis: Quod uni: p. 144* (n. 396)
196 Eodem die
S. Pancratii, martyris
IN. Ecce oculi Domini AL. Laudate, pueri
OF. Confitebuntur
CO. Ego sum vitis vera (n. 88), cum ps. 79*
Extra T. P., de Communi mart. non pont. II (Missa Lcetabitur)
Ad comm. Qui mihi ministrat: ps. 16* (n. 396)
197 Die 14 maii
S. Matthire, apostoll, e die 24 februarii
IN. Vocem iucunditatis AL. Ego vos elegi
OF. Repleti sumus (n. 189)
CO. Ego vos elegi, cum alleluia et ps. 88* (n. 396)
Fest.
90
PROPRIUM DE SANCTIS
Extra T. P., ut in Grad. Rom. cum AL. supra notato pro tempore
paschali.
Ad comm. Vos qui secuti estis me: ps. 30* (n. 396)
198
Die 18 maii
S. Joannis I, papre et martyrls, e die 27 maii
Ut in Grad. Rom., de Communi unius mart. tempore paschali (Missa
Protexisti)
Ad comm. Lce,tabitur: ps. 33* (n. 396)
Extra T. P., e Communi unius mart. pont. II (Missa Sacerdotes Dei)
Ad comm. Posuisti: ps. 20 (n. 396)
199
Die 20 man
S. Bernardini Senensis, presbyteri
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I (Missa Os iusti)
Ad comm. Beatus servus: ps. 120* (n. 396)
200
Die 25 maii
S. Bedre Venerabilis, presbyteri et Eccl. doct., e die 27 maii
IN. Meditatio cordis mei (T. P. Alleluia)
GR. Justus ut palma AL. Amavit eum
OF. Benedicam Dominum (T. P. Alleluia)
CO. Qui meditabitur (T. P. Alleluia), cum ps. 1 (n. 396)
201 Eodem die
S. Gregorii VII, papre
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. pont. I (Missa Statuit)
Ad comm. Fidelis servus: ps. 131 * (n. 396)
202 Eodem die
S. Marhe Magdalenre de' Pazzi, virginis, e die 29 maii
Ut in Grad. Rom., de Communi virg. I (Missa Dilexisti)
Ad comm. Quinque prudentes virgines: ps. 44* (n. 396)
203 Die 26 mali
S. Philippi Neri, presbyteri
IN. Caritas Dei, e sabbato Q. T. Pentecostes
AL. 0 quam bonus
OF. Benedic, anima mea (T. P. Alleluia)
CO. Magna est (T. P. Alleluia), cum ps. 20 (n. 396)
Extra T. P.:
IN. Os iusti GR. Venite, filii
Mem.
MENSE MAIO 91
204 Die 27 maii
s. Augustlni Cantuarlensis, episcopi, e die 28 maii
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. pont. II (Missa Sacerdotes tui)
Ad comm. Beatus servus: ps. 32* (n. 396)
205
Die 31 maii
In Visitatione B. Marire Virginis, e die 2 iulii
IN. Gaudeamus ... de cuius festivitate:
Fest.
Gaude- amus * omnes m D6- m1- no, di- em festum ce-le-
G ___ ___ -:=--==-----= a . .A
,... i ---
bnintes ub hon6- re M a-ri- <e Virgi- nis: de cu-ius festi-vi-ta-
C I
... =-
+
N . r-
... .. . . ..
te gaudent An- ge- Li, et collau- dant Fi- li- urn De-
=,_ _____ ___
1. T.P. Alle-lu- ia, alle- lu- 1a. Ps. Eructavit cor me- urn
verbum bonum: di- co ego 6pe-ra me- a re- gi.
Alii cantus ut in Grad. Rom.
Ad comm. Beata viscera: cant. Magnificat (n. 396)
Ad libitum CO. Diffusa est gratia, cum ps. 44 (n. 396)
vel cant. Magnificat, ut supra
206 Sabbato post dominicam II post Pentecosten
Immaculati Cordis B. Marire Virginis, e die 22 augusti
IN. Meditatio cordis mei GR. Exsultabit cor meum
AL. Paratum cor meum OF. Meditabor, sine alleluia
CO. Narrabo, cum ps. 9 (n. 396)
92 PROPRIUM DE SANCTIS
IUNIUS
207
Die 1 iunii
S. Iustlni, martyris, e die 14 aprilis
IN. Loquebar GR. Os iusti
AL. Qui sequitur me OF. Levabo oculos meos
CO. Quod dico vobis, cum ps. 125* (n. 396)
Tempore paschali:
OF. Confitebuntur
CO. Lretabitur, cum ps. 33* (n. 396)
208 Die 2 iunii
Ss. Marcelllni et Petri, martynun
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Iustorum animre: cant. Sap. 3 (n. 396)
Tempore paschali:
De Communi plur. mart. tempore paschali (Missa Sancti tui)
Ad comm. Gaudete: ps. 32 (n. 396)
209 Die 3 iunii
Ss. Caroli Lwanga et sociorum, martyrum
IN. Probasti GR. Iustorum animre
AL. Sancti tui ... florebunt OF. Iustorum animre
CO. Et si coram hominibus, cum cant. Sap. 3 (n. 396)
Tempore paschali: cantus ut supra n. 208
210
Die 5 iunii
S. Bonifatll, episcopi et martyris
IN. Loquebar GR. Venite, filii
AL. Inveni David
OF. Benedicam Dominum (T. P. Alleluia)
CO. Signa, cum ps. 33* (n. 396)
Tempore paschali:
CO. Lretabitur, cum ps. 33* (n. 396)
211
Die 6 iunii
S. Norberti, episcopi
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. pont. I (Missa Statuit)
Ad comm. Fidelis servus: ps. 131 * (n. 396)
Mem.
Mem.
Mem.
MENSE IUNIO
212 Die 9 iunii
S. Ephrrem, diaconi et Ecclesire doctoris, e die 18 iunii
IN. Justus ut palma GR. Os iusti
AL. Cantate Domino (n. 103) OF. Bonum est confiteri
CO. Narrabo, cum ps. 9 (n. 396)
213
Die 11 iunii
S. Bamabre, apostoli
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Vos qui secuti estis me: ps. 30* (n. 396)
214 Die 13 iunii
S. Antonii de Padova, presbyteri et Ecclesire doctoris
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I (Missa Os
prreter:
AL. Amavit eum
Ad comm. Beatus servus: ps. 120* (n. 396)
215 Die 19 iunii
S. Romualdi, abbatis, e die 7 februarii
Ut in Grad. Rom., de Communi abbatum
Ad comm. Fidelis servus: ps. 111* (n. 396)
216 Die 21 iunii
S. Aloisii Gonzaga, religiosi
IN. Meditatio cordis mei GR. Justus ut palma
AL. Amavit eum OF. Iustitire Domini
CO. Domine, quis habitabit, cum ps. 14 (n. 396)
Panem de crelo, cum ps. 77* (n. 115)
217
S. Paulini Nolani, episcopi
Ut in Grad. Rom.
Die 22 iunii
Ad comm. Fidelis servus: ps. 131* (n. 396)
218 Eodem die
Ss. Joannis Fisher, episcopi, et Thomre More, martyrum
93
Mem.
Mem.
iusti),
Mem.
Ut in Grad. Rom., pro festo Ss. Viti et sociorum, die 15 iunii, prreter:
GR. Venite, filii
Ad comm. Justorum animre: cant. Sap. 3 (n. 396)
94 PROPRIUM DE SANCTIS
Die 24 iunii
In Nativitate S. Joannis Baptistre
219
Ad Missam in vigilia
Ut in Grad. Rom., die 23 iunii, cum AL. Beatus vir qui timet
Ad comm. Magna est: ps. 20 (n. 396)
220
Ad Missam in die
Ut in Grad. Rom., sed GR. Priusquam reincipitur post versum
Sol.
Ad comm. Tu puer: cant. Benedictus: Lc 1, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.
75. 77. 78. 79
sed iuxta codices antiquiores, potissimum ante ceteros cantandi sunt:
77. 78. 79
221 Die 27 iunii
S. Cyrilli Alexandrlni, episcopi et Eccl. doct., e die 9 februarii
Ut in Grad. Rom., de Communi doctorum, cum AL. Justus germinabit,
prreter:
CO. Qui meditabitur, cum ps. 1 (n. 396)
222 Die 28 iunii
S. Irenrei, episc. et mart. e die 4 iulii, pro aliquibus locis Mem.
IN. Loquetur Dominus pacem GR. Jnveni David
AL. Spiritus Sanctus docebit vas OF. Benedicam Dominum
CO. Quod dico vobis, cum ps. 125* (n. 396)
Die 29 iunii
Ss. Petri et Pauli, apostolorum Sol.
223 Ad Missam in vigilia
Ut in Grad. Rom., die 28 iunii, cum AL. Constitues eos principes
Ad comm. Simon Joannis: ps. 18*, 2. 3. 4. 5. 6. 7
224
Ad Missam in die
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Tu es Petrus: ps. 79*, 2ab. 8. 9. 10. 11. 12. 15. 16. 18. 19. 20
MENSE IUNIO 95
225 Die 30 iunii
Ss. Protomartyrum S. Romanre Ecclesire
IN. Probasti, Domine GR. Justorum animte
- Timete Dominum
AL. Fulgebunt iusti OF. Gloriabuntur
CO. Posuerunt, cum ps. 78 (n. 396)
96 PROPRIUM DE SANCTIS
IULIUS
226 Die 3 iulii
S. Thomre, apostoli, e die 21 decembris
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Mitte manum tuam, ut in dominica in albis:
ps. 117*, 1. 8. 9. 14. 15. 16. 17. 18. 21. 28
vel ps. 115*, 10. 12. 13. 14. 15. 16ab. 16c-17. 18. 19
227 Die 4 iul ii
S. Elisabeth Lusitanire, e die 8 iulii
Fest.
Ut in Grad. Rom., de Communi nee virg. nee mart. (Missa Cognovi)
Ad comm. Dilexisti: ps. 44 (n. 396)
Ad libitum IN. Dispersit
228 Die 5 iulii
S. Antonii Martz Zaccaria, presbyter!
IN. Os iusti GR. Justus ut palma
AL. Beatus vir qui timet OF. Mirabilis Deus
CO. Amen dico vobis: Quod vos, cum ps. 20* (n. 396)
229 Die 6 iulii
S. Marire Goretti, virginis et martyrls
IN. Me exspectaverunt GR. Si ambulem
AL. Laudate, pueri OF. In te speravi
CO. Domine, quis habitabit, cum ps. 14 (n. 396)
230
Die 11 iulii
S. Benedicti, abbatis, e die 21 martii
Ut in Grad. Rom., de Communi abbatum
Ad comm. Fide lis servus: ps. 111 * (n. 396)
231
Die 13 iulii
S. Henrlci, e die 15 iulii
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont.
IN. In virtute tua ... lretabitur rex:
I, prreter:
Mem.
II __ -_-=_- _.-.-. -.- , .. -
= li rst-. LiJ
In virtute tu-
a, * Domi- ne, Ire- ta- bi- tur rex, et
MENSE IULIO 97
.-t I J .,. J il l r- b J
___ ___
su- per sa-lu-tare tu- urn ex- sulta-bit ve- hementer: de-si-de-
.
r ==u 1

ri- urn a-ni- mre e- ius tribu- i- sti e- i. Ps. Qu6- ni- am prre-
a a a
.
veni-sti e- urn m benedicti- 6nibus dulcedi- nis: po-su- isti m ca-
--- . - .--_,.___, .,---l-1 ---=- . ---=- . --=
! ___________ _
pi- te e-ms cor6nam de lapi-de pre-ti- 6- so.
Ad comm. Beatus servus: ps. 71* (n. 396)
232 Die 14 iulii
S. Camilli de Lellls, presbyter!, e die 18 iulii
Ut in Grad. Rom., prreter:
IN. Dispersit

CO. Amen dico vobis: Quod uni, cum ps. 144* (n. 396)
233 Die 15 iulii
S. Bonaventurre, episcopl et Eccleslre doctoris, e die 14 iulii Mem.
IN. Meditatio cordis mei GR. Sacerdotes eius
AL. luravit Dominus OF. Benedictus es ... in labiis
CO. Qui meditabitur, cum ps. 1 (n. 396)
234 Die 16 iulii
B. Marire Virglnls de Monte Carmelo
Ut in Grad. Rom., prreter:
IN. Vultum tuum AL. Virga Jesse floruit
CO. Diffusa est gratia, cum ps. 44 (n. 396)
98
DE SANCTIS
235 Die 21 iulii
S. Laurentll de Brindisi, presbyter! et Ecclesiz doctoris
IN. Lex Domini irreprehensibilis GR. Justus ut palma
AL. Beatus vir qui timet OF. Levabo oculos meos
CO. Qui mihi ministrat, cum ps. 16* (n. 396)
236 Die 22 iulii
S. Marim Magdalenm
IN. Tibi dixit GR. Audi, filia
AL. Surrexit Dominus de sepulcro OF. Deus, Deus meus
CO. Notas mihi, cum ps. 15 (n. 396)
237
Die 23 iulii
S. Birgitne, religiosm, e die 8 octobris
Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi nee virg. nee mart. (Missa Cognovi)
Ad comm. Dilexisti: ps. 44 (n. 396)
238
Die 25 iulii
S. Jacobi, apostoli
Ut in Grad. Rom., prreter:
Fest.
CO. Ego vos elegi, cum ps. 88* (n. 396)
239
Die 26 iulii
Ss. Joachim et Annre, parentum B. Marire V. Mem.
IN. Sapientiam sanctorum GR. Exsultabunt sancti
AL. 0 Joachim sancte OF. Lcetamini, sbe alleluia
CO. Jerusalem, surge, cum ps. 127*, 1. 2. 3ab. 3cd. 4. 5. 6
240 Die 29 iul ii
S. Marthre Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi virg. I (Missa Dilexisti)
Ad comm. Quinque prudentes virgines: ps. 44* (n. 396)
241
Die 30 iulii
S. Petri Chrysologi, episcopi et Ecclesire doctoris, e die 4 decembris
Ut in Grad. Rom., prreter:
IN. Sacerdotes eius
Ad comm. Domine, quinque talenta: ps. 118* (n. 396)
JULIO 99
----------------------
242 Die 31 iulii
S. Ignatii de Loyola, presbyteri Mem.
Ut in Grad. Rom., sed ad IN. In nomine Iesu, ps. Domine, Dominus
noster, ut in festo Ss.mi Nominis Iesu
CO. Qui meditabitur, cum ps. 1 (n. 396)
100 PROPRIUM DE SANCTIS
~
AUGUSTUS
243
Die 1 augusti
s. Alfonsl M a r l ~ de' Liguori, episc. et Eccl. doct. e die 2 aug. Mem.
IN. Lex Domini irreprehensibilis GR. Beatus vir qui timet
AL. Juravit Dominus OF. Inveni David
CO. Justus Dominus, cum ps. 10 (n. 396)
244 Die 2 augusti
S. Eusebll Vercellensis, episcopl, e die 16 decembris
De Communi conf. pont. I (Missa Statuit), prreter:
IN. Sacerdotes Dei
Ad comm. Fidelis servus: ps. 131 * (n. 396)
245 Die 4 augusti
S. Ioannls Mane Vianney, presbyterl, e die 8 augusti Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I (Missa Os iusti)
Ad comm. Beatus servus: ps. 120* (n. 396)
246 Die 5 augusti
In dedicatlone basillae S. M a ~
Ut in Grad. Rom., de Communi B. M. V. (Missa Salve, sancta Parens)
Ad comm. Beata viscera: ps. 44* (n. 396)
247 Die 6 augusti
In Transfiguratlone Domini Fest.
Ut in Grad. Rom., prreter:
IN. Tibi dixit cor meum OF. Gloria et honore
Ad comm. Visionem: ps. 44*, 2ab. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 18ab
vel ps. 96*, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 11. 12
248
Die 7 augusti
Ss. Xysti II, papre, et soclorum, martyrum, e die 6 augusti
Ut in Grad. Rom., de Communi plur. mart. II (Missa Sapientiam)
Ad comm. Dico autem vobis: ps. 33* (n. 396)
249
Eodem die
S. Caietanl, presbyter!
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I (Missa Os iusti)
Ad comm. Beatus servus: ps. 120* (n. 396)
MENSE AUGUSTO
250 Die 8 augusti
s. Dominici, presbyter!, e die 4 augusti
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Fidelis servus: ps. 111 * (n. 396)
251
Die 10 augusti
s. Laurentii, diaconi et martyris
Ut in Grad. Rom., cum ad libitum:
IN. Dispersit OF. Oratio mea
Ad comm. Qui mihi ministrat: ps. 16* (n. 396)
252
Die 11 augusti
S. Clarre, virginis, e die 12 augusti
Ut in Grad. Rom., de Communi virg. I (Missa Dilexisti)
Ad comm. Quinque prudentes virgines: ps. 44* (n. 396)
253 Die 13 augusti
Ss. Pontiani, papre, et Hippolyti, presbyterl, martyrum
De Communi plur. mart. III (Missa Salus autem)
Ad comm. Quod dico vobis: ps. 125* (n. 396)
253 his Die 14 augusti
S. Maximiliani Marire Kolbe, presb. et martyris
IN. Probasti Domine
GR. Justus cum ceciderit
AL. Pretiosa
OF. Anima nostra
CO. Qui vult venire
Die 15 augusti
In Assumptione B. ~ Virginis
254 Ad Missam in vigilia
Ut in Grad. Rom., die 14 aug., cum AL. Felix es, sacra Virgo
Ad comm. Beata viscera: ps. 44* (n. 396)
255 Ad Missam in die
IN. Signum magnum vel Gaudeamus ... de cuius Assumptione
GR. Audi, filia, e festo S. Crecilire, die 22 nov.
101
Mem.
Fest.
Mem.
Mem.
Sol.
l 2 PROPRIUM DE SANCTIS
AL. et OF. Assumpta est, ut in Grad. Rom.
CO. Beatam me dicent, cum cant. Magnificat: Luc 1, 46-47.
50. 51. 52. 53. 54. 55
256 Die 16 augusti
S. Stephani Hungarbe, e die 2 septembris
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont.
IN. In virtute tua ... lretabitur rex (n. 231)
Ad comm. Beatus servus: ps. 71 * (n. 396)
257 Die 19 augusti
S. Joannis Eudes, presbyterl
I, prreter :
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I (Missa Os iusti)
Ad comm. Beatus servus: ps. 120* (n. 396)
258 Die 20 augusti
S. Bernardi, abbatis et Ecclesire doctoris Mem.
IN. Meditatio cordis mei GR. Domine, prrevenisti
AL. Justus ut palma OF. Iustitire Domini
CO. Gustate, cum ps. 33 (n. 396)
259 Di e 21 augusti
S. Pii X, pap;e, e die 3 septembris Mem.
IN. Statuit GR. Venite, filii
AL. Domine, dilexi: Cf. Dies sanctificatus (n. 17)
II .. r-
Alle-lu-ia. f. D6- mi- ne, di-
.. r--
---t--

XI dec6- rem domus tu-
et lo- cum tabermi- cu-li gl6- ri- re
( =====--
tu- a:.
MENSE AUGUSTO
oF. Benedicam Dominum
co. Manducaverunt, cum ps. 77 (n. 396)
Qui manducat, cum ps. 118* (n. 396)
260 Die 22 augusti
B. Marlre Virglnis Reginre, e die 31 maii
IN. Salve, sancta Parens vel Vultum tuum
GR. Posuisti, Domine (n. 150) vel AL. Posuisti, Domine
OF. Recordare, Virgo
CO. Diffusa est, cum ps. 44 (n. 396)
261
Die 23 augusti
S. Rosre de Lima, virginls, e die 30 augusti
Ut in Grad. Rom., de Communi virg. I (Missa Dilexisti)
Ad comm. Quinque prudentes virgines: ps. 44* (n. 396)
262 Die 24 augusti
S. Bartholom;ei, apostoli
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Vos qui secuti estis me ... dicit Dominus:
ps. 18*, 2. 3. 4. 5. 6. 7
263 Die 25 augusti
S. Ludovici
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I, prreter:
IN. In virtute tua ... lretabitur rex (n. 231)
Ad comm. Beatus servus: ps. 71* (n. 396)
264 Eodem die
S. Joseph de Calasanz, presbyterl, e die 27 augusti
Ut in Grad. Rom., prreter:
IN. Dispersit OF. In virtute tua
CO. Amen dico vobis: Quod uni, cum ps. 144* (n. 396)
265 Die 27 augusti
103
Mem.
Fest.
S. Monic;e, e die 4 maii Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi nee virg. nee mart. (Missa Cognovi)
Ad comm. Dilexisti: ps. 44 (n. 396)
104
266 Die 28 augusti
S. Augustin!, episcopi et Ecclesire doctorls
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Fidelis servus: ps. tl8* (n. 396)
267 Die 29 augusti
DE SANCTIS
Mem.
In Passione S. Ioannis Baptistre Mem.
Ut in Grad. Rom., sed ad IN. Loquebar, ps. Beati immaculati, ut in
Communi virg. et mart. I.
Ad comm. Posuisti: ps. 20 (n. 396)
105
SEPTEMBER
268 Die 3 septembris
S. Gregorii Magni, papre et Ecclesire doctorls, e die 12 martii Mem.
Ut in Grad. Rom.:
IN. Sacerdotes Dei GR. Iuravit Dominus
AL. Spiritus sanctus docebit vos OF. Veritas mea
CO. Fidelis servus, cum ps. 118* (n. 396)
269 Die 8 septembris
In Nativitate B. Marire Virginis Fest.
Ut supra, in festo Visitationis B. M. V., die 31 maii (n. 205), prceter:
AL. Sollemnitas
270 Die 13 septembris
S. Ioannis Chrysostomi, episc. et Eccl. doct., e die 27 ianuarii
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Fidelis servus: ps. 118* (n. 396)
271 Die 14 septembris
Mem.
In Exaltatione Sanctre Crucis Fest.
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Per signum Crucis: ps. 17*, 2-3a. 3bc. 4. 18. 38. 39. 41.
48. 49. so
272 Die 15 septembris
B. Marire Virginis Perdolentis
Ut in Grad. Rom., prceter:
Mem.
Sta-bant * iuxta cru- cern Ie- su ma-ter e-ms, et so- ror rna-
Go- r--. ,,
e-, .. ._, I :. rt t1
tris e-ius Ma- ri- a Cle- opha:, et Sa-16me, et Ma-ri-
106 DE SANCTIS
culca-vit me homo, to- ta di- e impugnans oppressit me.
GR. Deus, vitam meam
Post Alleluia, Sequentia Stabat Mater ad libitum
CO. Redime me, Deus, cum ps. 24, 1-2a. 4. 5. 8. 9. 10. 17. 20. 21
273 Die 16 septembris
Ss. Cornelii, papre, et Cyprlani, episcopi, martyrum Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi plur. mart. I, prreter:
IN. Clamaverunt iusti
Ad comm. Et si coram hominibus: cant. Sap. 3 (n. 396)
274 Die 17 septembris
S. Roberti Bellarmino, episcopi et Ecclesire doctoris, e die 13 maii
IN. Lex Domini irreprehensibilis GR. Ecce sacerdos
AL. Tu es sacerdos OF. Inveni David
CO. Qui meditabitur, cum ps. 1 (n. 396)
275 Die 19 septembris
S. lanuarii, episcopi et martyris
De Communi unius mart. pont. I (Missa Statuit), prreter:
OF. Exaltabo te
Ad comm. Semel iuravi: ps. 88 (n. 396)
275 his Die 20 septembris
Ss. Andrere Kim Taegon, Pauli Chong et sociorum, martyrum. Mem.
IN. Salus autem
GR. Gloriosus Deus
AL. Mirabilis Dominus
OF. Gloriabuntur
CO. Quod dico vobis
276
Die 21 septembris
S. Matthrei, apostoli et evangelistre
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Magna est: ps. 20 (n. 396)
Fest.

277 Die 26 septembris
Ss. Cosmre et Damiani, martyrum, e die 27 septembris
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Posuerunt: ps. 78 (n. 396)
278 Die 27 septembris
107
S. Vincentii de Paul, presbyteri, e die 19 iulii Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. II (Missa Justus ut
palma)
Ad comm. Amen dico vobis: Quod vas: ps. 20* (n. 396)
279 Die 28 septembris
S. Venceslai, martyris
Ut in Grad. Rom., de Communi unius mart. non pont. I, prreter:
IN. In virtute tua ... lcetabitur rex (n. 231)
Ad comm. Qui vult venire: ps. 33* (n. 396)
280 Die 29 septembris
Ss. Michaelis, Gabrielis et Raphaelis, archangelorum Fest.
Ut in Grad. Rom., pro festo S. Michaelis, sed loco AL. Sancte Michael,
cantari potest:
AL. Laudate Deum, omnes angeli
Ad comm. Benedicite, omnes angeli: cant. Danielis 3, 57. 60a-61a.
62a-63a. 64a-65a. 83. 84a-85a. 86a-87a
281 Die 30 septembris
S. Hieronymi, presbyteri et Ecclesire doctoris
Ut in Grad. Rom., de Communi doctorum
Ad comm. Fidelis servus: ps. 118* (n. 396)
Mem.
108 DE SANCTIS
OCTOBER
282
Die 1 octobris
S. Teresire a Iesu Infante, virginis, e die 3 octobris M m.
IN. Ego autem in Domino speravi GR. Unam petii a Domino
AL. Laudate Dominum (n. 102) OF. Benedic, anima mea
CO. Narrabo, cum ps. 9 (n. 396)
283 Di e 2 octobris
Ss. Angelorum Custodum Mem.
Ut in Grad. Rom., prieter:
OF. Immittet angelus
Ad comm. Benedicite, omnes angeli: ut supra, die 29 sept. (n. 280)
284 Die 4 octobris
S. Francisci Assisiensis Mem.
Ut in Grad. Rom., prieter:
IN. Nos autem gloriari
Ad comm. Fidelis servus: ps. 141 *, 2. 3. 4. 6. 7ab. 7cd. 8ab. Sed
285 Die 6 octobris
S. Brunonis, presbyteri
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I (Missa Os iusti)
Ad comm. Beatus servus: ps. 120* (n. 396)
286
Die 7 octobris
B. Marire Virginis a Rosario Mem.
Ut in Grad. Rom., prieter:
IN. Vultum tuum AL. Felix es
OF. Ave, Maria I
Ad comm. Florete flares: ps. 44*, 2ab. lOb. 11. 12. 13. 14. 15. 16
Ad libitum CO. Ecce Virgo, cum ps. 44*, ut supra
287
Die 9 octobris
Ss. Dionysii, episcopi, et sociorum, martyrum
Ut in Grad. Rom., de Communi plur. mart. II (Missa Sapientiam)
Ad comm. Dico autem vobis: ps. 33* (n. 396)
OCTOBRI
288 Eadem die
S. Ioan."lis Leonardi, presbyter!
IN. Ego autem sicut oliva GR. Ego dixi: Domine
AL. Beatus -;ir qui timet OF. In virtute tua
CO. Fidelis servus, cum ps. 111 * (n. 396)
289 Die 14 octobris
S. Callisti I, papre et martyris
Ut in Grad. Rom.:
IN. Sacerdotes Dei GR. Inveni David
AL. Amavit eum OF. Veritas mea
CO. Beatus servus, cum ps. 32* (n. 396)
290 Die 15 octobris
S. Teresire a lesu, virginis et Ecclesire doctoris
Ut in Grad. Rom., de Communi virg. I (Missa Dilexisti)
Ad comm. Quinque prudentes virgines: ps. 44* (n. 396)
Vel:
IN. Sapientiam sanctorum
AL. Paratum cor meum
CO. Narrabo, cum ps. 9 (n. 396)
GR. Venite, filii
OF. Benedicam Dominum
291 Die 16 octobris
S. Hedvigis, religiosre, e die 17 octobris
109
Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi nee virg. nee mart. (Missa Cognovi)
Ad comm. Dilexisti: ps. 44 (n. 396)
292 Eadem die
S. Margarltre Marlre Alacoque, virginis, e die 17 octobris
IN. Tibi dixit cor meum GR. Concupivit rex
AL. Quinque prudentes virgines OF. Afferentur ... proximce
CO. Simile est, cum ps. 24* (n. 396)
293 Die 17 octobris
S. Ignatii Antiocheni, episcopi et martyris, e die 1 februarii
Ut in Grad. Rom., prieter:
IN. Nos autem gloriari AL. Qui sequitur me
Ad comm. Frumentum: ps. 33*, 2. 6. 16. 18. 19. 20. 21. 23
Mem.
110 DE SANCTIS
294
S. Lucre, evangelistre
Ut in Grad. Rom.
Die 18 octobris
Ad comm. Vas qui secuti est is : ps. 30* (n. 396)
295 Die 19 octobris
Fest .
Ss. Joannis de Brebeuf et Isaac Jogues, presb., et sociorum, martyrum
IN. Clamaverunt iusti GR. Anima nostra
AL. Confitemini ... et invocate OF. Lretamini, sine alleluia
CO. Iustorum animre, cum cant. Sap. 3 (n. 396)
296 Eodem die
die 28 aprilis S. Pauli a Cruce, presbyter!, e
IN. Ego autem cum iustitia
AL. Beatus vir qui suffert
GR. Justus ut palma
OF. In te speravi
33* (n. 396) CO. Qui vult venire, cum ps.
297 Die 23 octobris
S. Joannis de Capestrano, preshyteri, e die 28 martii
IN. Ego autem in Domino speravi GR. Tu es Deus
AL. Qui timent Dominum OF. Factus est
CO. Dominus firmamentum meum, cum ps. 17 (n. 396)
298
Die 24 octobris
S. Antonii Marire Claret, episcopi, e die 23 octobris
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. pont. II (Missa Sacerdotes tui)
Ad comm. Beatus servus: ps. 32* (n. 396)
299 Die 28 octobris
Ss. Simonis et Iudre, apostolorum
Ut in Grad. Rom., pneter:
IN. Iudicant sancti gentes
CO. Ego vos elegi de mundo, cum ps. 88* (n. 396)
Fest.

111
-------------------------------------------.
NOVEMBER
300 Die 1 novembris
Omnium Sanctorum Sol.
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Beati mundo corde: ps. 125*, 1. 2ab. 2cd. 3. 4. 5. 6ab. 6cd
301 Die 2 novembris
In Commemoratione omnium fidelium defunctorum
Ut infra notatur pro Missis defunctorum (n. 394)
302 Die 3 novembris
S. Martini de Porres, religiosi
IN. Dispersit
AL. Mirabilis Dominus noster
CO. Amen dico vobis: Quod uni,
GR. Dispersit
OF. In virtute tua
cum ps. 144* (n. 396)
303 Die 4 novembris
S. Caroli Borromeo, episcopi Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. pont. I (Missa Statuit)
Ad comm. Fidelis servus: ps. 131 * (n. 396)
304
Die 9 novembris
In dedicatione basilicre Lateranensis Fest.
IN. Deus in loco sancto suo GR. Lretatus sum
AL. Bene fundata est OF. Domine Deus, in simplicitate
CO. Jerusalem, qure redificatur, cum ps. 121, 1. 2. 5. 6. 7. 8. 9
305
Die 10 novembris
S. Leonis Magni, papre et Ecclesire doctoris, e die 11 aprilis
Ut in Grad. Rom.:
IN. In media GR. Os iusti
AL. Justus germinabit OF. Inveni David
CO. Beatus servus, cum ps. 32* (n. 396)
306
S. Martini, episcopi
Ut in Grad. Rom.
Die 11 novembris
Ad comm. Beatus servus: p -. 19*, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
Mem.
Mem.
112
PROPRIUM DE SANCTIS
307
Die 12 novembris
s. Iosaphat, episcopi et martyris, e die 14 novembris
Ut in Grad. Rom., prreter:
IN. Sacerdotes eius OF. Gloria et honore
CO. Ego sum pastor bonus, ut in dom. II post Pascha,
cum ps. 22* (n. 396)
308
Die 15 novembris
S. Alberti Magni, episcopi et
IN. Meditatio cordis mei
AL. Iuravit Dominus
CO. Qui meditabitur, cum ps.
Ecclesire doctoris
GR. Sacerdotes eius
OF. Levabo oculos meos
1 (n. 396)
309
Die 16 novembris
Mem.
S. Margarita! Scotire, e die 10 iunii
Ut in Grad. Rom., de Communi nee virg. nee mart. (Missa Cognovi)
Ad comm. Dilexisti: ps. 44 (n. 396)
310 Eadem die
S. Gertrudis, virginis, e die 15 novembris
Ut in Grad. Rom., de Communi virg. I (Missa Dilexisti)
Ad comm. Quinque prudentes virgines: ps. 44* (n. 396)
311 Die 17 novembris
S. Elisabeth Hungarire, religiosre, e die 19 novembris Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi nee virg. nee mart. (Missa Cognovi)
Ad comm. Dilexisti: ps. 44 (n. 396)
312 Die 18 novembris
In dedicatione basilicarum Ss. Petri et Pauli, apostolorum
IN. Sapientiam sanctorum GR. Iustorum animce
AL. Constitues eos principes OF. Exsultabunt sancti
CO. Iustorum animce, cum cant. Sap. 3 (n. 396)
313 Die 21 novembris
In Prresentatione B. Marire Virginis Mem.
IN. Vultum tuum GR. Concupivit rex
AL. Adorabo OF. Afferentur ... post eam
CO. Diffusa est gratia, cum ps. 44 (n. 396)
MENSE NOVEMBRI 113
314 Die 22 novembris
S. Crecllire, virginls et martyrls
Ut in Grad. Rom.
Mem.
Ad comm. Confundantur: ps. 118 (n. 396)
315 Die 23 novembris
S. Clementis I, papre et martyris
Ut in Grad. Rom.:
IN. Dicit Dominus: Sermones mei GR. Iuravit Dominus
AL. Hie esc sacerdos OF. Veritas mea
CO. Beatus servus, cum ps. 32* (n. 396)
316 Eodem die
S. Colwnbani, abbatis
De Communi abbatum, pneter:
IN. Loquebar AL. Confitemini ... et invocate
Ad comm. Fidel is servus: ps. 111 * (n. 396)
317 Die 30 novembris
S. A n d r ~ apostoli Fest.
Ut in Grad. Rom., prreter:
IN. Dominus secus mare GR. In omnem terram
Ad comm. Venite post me: ps. 118*, 1. 20. 40. 48. 65. 103. 167. 174
Ad libitum CO. Dicit Andreas, cum eadem psalmo
114 DE SANCTIS
DECEMBER
318 Die 3 decembri s
S. Francisci Xavier, presbyterl Mem.
Ut in Grad. Rom., prreter:
ad IN. Loquebar, ps. Beati immacuiati, ut in Communi virg. et mart. I
AL. Laudate Dominum (n. 102)
CO. Signa, cum ps. 95*, 1. 2. 3. 4. 5. 7-8a. 8b-9a. 11-12a. Bed
319 Die 4 decembris
S. Joannis Damasceni, presbyterl et Ecclesire doctorls, e die 27 martii
IN. Meditatio cordis mei GR. Os iusti
AL. Justus non conturbabitur (n. 189)
OF. Bonum est confiteri CO. Narrabo, cum ps. 9 (n. 396)
320 Die 6 decembris
S. Nicolai, episcopi
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Semel iuravi: ps. 88 (n. 396)
321
Die 7 decembris
S. Ambrosii, episcopi et Ecclesire doctorls
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Semel iuravi: ps. 88 (n. 396)
322
Die 8 decembris
Mem.
In Conceptione bnmaculata B. Marire Virginis Sol.
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Gloriosa: cant. Magnificat, Lc 1, 4647, 48. 50. 51. 52. 53.
323
S. Damasi I, papre
Ut in Grad. Rom.:
54. 55
Die 11 decembris
IN. Sacerdotes tui GR. Ecce sacerdos magnus
AL. Tu es sacerdos OF. Inveni David
CO. Domine, quinque talent a, cum ps. 118* (n. 396)
324
Die 12 decembris
S. Ioannre Franciscre de Chantal, religiosre, e die 21 augusti
Ut in Grad. Rom., de Communi nee virg. nee mart. (Missa Cognovi)
Ad comm. Dilexisti: ps. 44 (n. 396)

325 Die B decembris
S. Lucire, virginis et martyris
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Principes: ps. 118 (n. 396)
326 Die 14 decembris
115
Mem.
s. Joannis a Cruce, presb. et Eccl. doct., e die 24 novembris Mem.
Ut in Grad. Rom., de Communi conf. non pont. I (Missa Os iusti),
prreter:
CO. Qui vult venire, cum ps. 33* (n. 396)
327 Die 21 decembris
S. Petri Canisii, presbyterl et Ecclesire doctoris, e die 27 aprilis
IN. Lex Domini irreprehensibilis GR. Os iusti
AL. Beatus vir qui timet OF. Meditabor, sine alleluia
CO. Quod dico vobis, cum ps. 125* (n. 396)
328 Die 23 decembris
S. Joannis de presbyter!, e die 20 octobris
IN. Dispersit GR. Ego dixi: Domine
AL. Beatus vir qui timet OF. Veritas mea
CO. Amen dico vobis: Quod uni, cum ps. 144* (n. 396)
329 Die 26 decembris
S. Stephani, protomartyrls Fest.
Ut in Grad. Rom., cum ad libitum:
OF. In virtute tua
Ad comm. Video ccelos: ps. 118*, 1. 78. 86. 95. 150. 153. 157. 161. 173
330 Die 27 decembris
S. Joannis, apostoli et evangelistre
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Exiit sermo: ps. 88*, 2. 4. 5. 6. 8. 20. 21. 22. 25
331 Die 28 decembris
Ss. Innocentium, martyrum
Ut in Grad. Rom.
Ad comm. Vox in Rama: ps. 78*, 1. 2. 3. 4. 5. Bah. Be
Fest.
Fest.
116
332
Die 29 decembris
S. Thomre Becket, episcopi et martyris
Ut in Grad. Rom., pneter:
IN. Loquebar
CO. Servile Domino, cum ps. 2, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 10
333
S. Silvestri I, papre
Ut in Grad. Rom.:
Die 31 decembris
PROPRIUM DE SANCTIS
IN. Sacerdotes tui GR. Ecce sacerdos
AL. Inveni David OF. Inveni David
CO. Beatus servus, cum ps. 32* (n. 396)
COMMUNIA
1. Communia Sanctomm elementa continent, qure inserviunt his cele-
brationibus:
Dedicationis ecclesire nn. 334
B. Marire Virginis , 335
Apostolorum , 336
Martyrum , 338
Pastorum , 341
Doctorum Ecclesire , 342
Virginum . , 343
Sanctorum et Sanctarum in genere , 344
In Communibus inveniuntur omnes cantus, qui alicui Sancto non sunt
stricte proprii, et proinde adhiberi valent pro omnibus Sanctis eiusdem
ordinis.
2. Hi tamen cantus, in singulis Communibu , non ponuntur instar
plurium Missarum, sed simul iunguntur iuxta ipsorum naturam, idest
simul ponuntur omnes cantus qui ad introitum, ad offertorium, etc.
adhiberi possunt, quo amplior tribuatur facult as eligendi.
3. In nonnuJJis insup r Communi bus, minores quoque babentur divi-
siones, secundum tempus liturgicum (tempore Quadragesimre vel tem-
pore paschaJi), vel secundum numer um Sanctorum (pro uno vel plu-
ribus), vel secundum eorum qualitatem.
Quo in casu (ex. gr. n. 338, Commun martyrum), indicantur primo
cantus proprii quibusdam ordinibus sanctorum (ex. gr. pro papis, episco-
pis vel presbyteri ); post quos ponuntur cantu omnibus ordinibus
convenientes (martyribus in genere, papis, episcopis, et presbyteris).
334 COMMUNE DEDICATIONIS ECCLESIIE
In ipsa ecclesia dedicata
IN. Terribilis est GR. Locus iste
In allis ecclesiis
IN. Dicit Dominus: Sermones mei GR. Lcetatus sum
Suscepimus Deus
Tollite hostias
Unam petii
AL.
co.
Deus in loco sancto suo
Protector noster
Suscepimus Deus
Adorabo
Bene fundata est
Domine, dilexi (n. 259)
Lcetatus sum
Te decet hymnus
TR. Qui confidunt
OF. Domine Deus,
in simplicitate cordis mei
Oravi Deum meum
Sanctificavit Moyses
Extra tempus Quadrages.:
Stetit angelus
Domus mea, cum ps. 83*, 2-3a. 3b. 4. 5. 9. 10. 11
Acceptabis sacrificium, cum ps. 50 (n. 113)
Jerusalem, quce cedificatur, cum ps. 121, 1. 2. 5. 6. 7. 8. 9
Introibo, cum ps. 42, 1. 2. 3. Sa. Sbc
Passer invenit, cum ps. 83, 2-3a. 3b. 9. 10. 11. 12. 13
Tollite hostias, cum ps. 95 (n. 121)
Unam petii, cum ps. ~ 6 la. lb. 2ab. 3ab. 9ab. 9cd. 11. 13. 14
In dedicatione altarls
IN. Dicit Dominus: Sermones mei OF. Sanctificavit Moyses
Protector noster CO. Passer invenit
335 COMMUNE BEAT!'E MARI!'E VIRGINIS
IN. Rorate (cum ps. 84)
Salve, sancta Parens
Vultum tuum
AL. Ave, Maria
Diffusa est gratia
Felix es, sacra Virgo
Post par tum, Virgo
Propter veritatem
Specie tua
Virga Jesse
GR. Audi, filia
Benedicta et venerabilis
Concupivit rex
Diffusa est gratia
Propter veritatem
Specie tua
TR. Audi, filia
Gaude, Maria Virgo
120 COMMUNIA
OF. Ave, Maria I
Beata es (extra T. P.
sine alleluia)
CO. Beata viscera, cum ps. 44*
(n. 396)
336
Diffusa est gratia
Felix namque es
Recordare, Virgo Mater
Diffusa est gratia, cum
ps. 44 (n. 396)
Ecce virgo, cum ps. 18*
(n. 396) _
Gloriosa, cum cant. Magnifi-
cat (n. 322)
O ~ U N E APOSTOLORUM
Extra tempus paschale
IN. Ego autem sicut oliva
Iudicant sancti
GR. Constitues eos
In omnem terram
Nimis honorati sunt Mihi autem
AL. Constitues eos TR. Desiderium
Ego vos elegi de mundo
Gaudete, iusti OF. Constitues eos
Loquebantur Gloria et honore
Nimis honorati sunt In omnem terram
Spiritus Sanctus docebit vos Mihi autem
Te gloriosus Apostolorum
chorus
CO. Amen dico vobis: Quod vos, cum ps. 20* (n. 396)
Ego vos elegi de mundo, cum ps. 88* (n. 396)
Magna est gloria eius, cum ps. 20 (n. 396)
Signa, cum ps. 88* (n. 396)
Vos, qui secuti estis me, cum ps. 125* (n. 396)
Vos, qui secuti estis me ... dicit Dominus, cum ps. 18* (n. 262)
337 O ~ U N E APOSTOLORUM VEL MARTYRUM
Pro Apostolis
Tempore paschali
CO. Data est mihi, cum ps. 77* (n. 396)
- Spiritus Sanctus docebit vos, cum ps. 125* (n. 396)
Pro pluribus Apostolis vel martyribus
IN. Accipite iucunditatem OF. Confitebuntur cceli
Ecce oculi Domini Repleti sumus (n. 189)
Sancti tui
Vocem iucunditatis CO. Gaudete, iusti,
cum ps. 32 (n. 396)
COMMUNIA
Pro uno Apostolo vel martyre
IN. Protexisti me
V enite, benedicti
CO. Lcetabitur iustus,
cum ps. 33* (n. 396)
338 COMMUNE MARTYRUM
Extra tempus paschale
Pro papis vel episcopis
IN. Statuit
AL. I nveni David
Pro presbyteris
IN. Sacerdotes Dei
- Sacerdotes eius
339 Pro pluribus martyribus
IN. Clamaverunt
I usti epulentur
Loquetur Dominus
Multce tribulationes
Salus autem
Sapientiam sanctorum
Timete Dominum
AL. Corpora sanctorum
Fulgebunt iusti
Hcec est vera fraternitas
Iusti epulentur
Iustorum animce
Mirabilis Dominus
Pretiosa in conspectu
Domini
Sancti tui ... benedicent te
Sancti tui ... florebunt
Te martyrum
GR. Inveni David
OF. Inveni David
AL. Hie est sacerdos
Tu es sacerdos
GR. Anima nostra
Clamaverunt
Exsultabunt sancti
Gloriosus Deus
Iustorum animce
Timete Dominum
TR. Qui seminant
OF. Anima nostra
Exsultabunt
Gloriabuntur
Lcetamini
Extra tempus Quadrag.:
Iustorum animce
Mirabilis Deus
CO. Dico autem vobis, cum ps. 33* (n. 396)
Et si coram hominibus, cum cant. Sapientire 3 (n. 396)
Iustorum animce, cum cant. Sapientire 3 ( n. 396)
Multitudo languentium, cum ps. 33* (n. 396)
Posuerunt mortalia, cum ps. 78 (n. 396)
Quod dico vobis, cum ps. 125* (n. 396)
121
122
340 Pro uno martyre
IN.
GR. Beatus vir
Gloria et honore
COMMUNIA
In virtute tua
Lcetabitur iustus
Probasti, Domine
I ustus cum ceciderit
Posuisti (n. 150)
AL. Confitebuntur
Iustus non conturbabitur
(n. 189)
Lcetabitur iustus (n. 150)
Posuisti
Qui sequitur me
TR. Beatus vir
Desiderium
OF. Exspectans
Gloria et honore
Posuisti
Veritas mea
co.
Magna est gloria eius, cum ps. 20 (n. 396)
Posuisti, cum ps. 20 (n. 396)
Qui mihi ministrat, cum ps. 16* (n. 396)
Qui vult venire, cum ps. 33* (n. 396)
341
COMMUNE PASTORUM
Pro papis vel episcopis
IN. Sacerdotes Dei
Sacerdotes eius
Sacerdotes tui
Statu it
AL. Disposui testamentum
(n. 143)
Hie est sacerdos
I nveni David
Iuravit Dominus
Memento, Domine, David
Tu es sacerdos
GR. Ecce sacerdos magnus
Inveni David
Iuravit Dominus
Sacerdotes eius
OF. Inveni David
Veritas mea
CO. Beatus servus, cum ps. 32* (n. 396)
Fidelis servus, cum ps. 131 * (n. 396)
Semel iuravi, cum ps. 88 (n. 396)
Signa, cum ps. 33* (n. 396)
Pro pastoribus in genere, pro fundatoribus Ecclesiarum, pro missio-
nariis (n. 364 ), textus aptiores seligantur ex iis qui pro Communi
Sanctorum et Sanctarum infra ponuntur.
COMMUNIA
342
IN.
COMMUNE DOCTORUM ECCLESI.tE
In medio Ecclesice
Lex Domini irreprehensibilis
Meditatio cordis mei
Os iusti
Sapientiam sanctorum
TR. Beatus vir
CO. Narrabo, cum ps. 9 (n. 396)
GR. Os iusti
AL. Amavit eum Dominus
Justus germinabit
Spiritus Sanctus
docebit vos
OF. Benedicam Dominum
Benedictus es ... in labiis
Bonum est confiteri
Iustus ut palma
Levabo oculos meos
Meditabor
Veritas mea
Notas mihi fecisti, cum ps. 15 (n. 396)
Qui meditabitur, cum ps. 1 (n. 396)
Quod dico vobis, cum ps. 125* (n. 396)
Tu mandasti, cum ps. 118 (n. 396)
343 COMMUNE VIRGINUM
IN. Dilexisti iustitiam
Me exspectaverunt
Vultum tuum
AL. Adducentur regi
Hcec est virgo sapiens
0 quam pulchra est
Quinque prudentes virgines
OF. Afferentur regi ... proximce
Afferentur regi ... post earn
Benedic, anima mea
Filice regum
GR. Audi, filia
Concupivit rex
Dilexisti iustitiam
Unam petii
TR. Audi, filia
V eni, sponsa Christi
CO. Dilexisti iustitiam, cum ps. 44 (n. 396)
Optimam partem, cum ps. 14* (n. 396)
Quinque prudentes virgines, cum ps. 44* (n. 396)
Unam petii, cum ps. 26 (n. 396)
123
124 COMMUNI.\
344
COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM
IN. lusti epulentur
Justus ut palma
Lretabitur iustus
Loquetur Dominus
Os iusti
AL. Beatus vir qui suffert
Beatus vir qui timet
Confitebuntur creli
Domine, dilexi (n. 259)
Fulgebunt iusti
lusti epulentur
Justus non conturbabitur
(n. 189)
Lretabitur (n. 150)
Laudate Dominum (n. 102)
Mirabilis Dominus
Sancti tui ... benedicent
GR. Domine, prrevenisti eum
Exsultabunt
Justus ut palma
TR. Beatus vir
Desiderium
Qui confidunt
OF. Benedic, anima mea
Exsultabunt
Gloriabuntur
In virtute tua
Justus ut palma
Lretamini
Mirabilis Deus
Oralio mea
CO. Beati mundo corde, cum ps. 33* vel 36* (n. 396)
Beatus servus, cum ps. 120* (n. 396)
Domine, quinque talenta, cum ps. 118* (n. 396)
Domine, quis habitabit, cum ps. 14 (n. 396)
Fidelis servus, cum ps. 111 * (n. 396)
Magna est gloria eius, cum ps. 20 (n. 396)
Qui mihi ministrat, cum ps. 16* (n. 396)
Quicumque fecerit, cum ps. 33* (n. 396)
345 Pro religiosis
IN. Ego autem sicut oliva
Lretetur cor
Tibi dixit cor meum
Tempore paschali:
Repleatur os meum
AL. Domine, dilexi (n. 259)
Justus germinabit
Justus ut palma
0 quam bonus
Qui sequitur me
GR. Beatus vir
Ecce quam bonum
Unam petii
V enite, filii
OF. Bonum est confiteri
Desiderium
Exspectans
COMMUNIA
CO. Amen dico vobis: Quod vos, cum ps. 20* (n. 396)
Beati mundo corde, cum ps. 33* vel 36* (n. 396)
Gustate, cum ps. 33 (n. 396)
Optimam partem, cum ps. 14* (n. 396)
Qui vult venire, cum ps. 33* (n. 396)
Simile est, cum ps. 24* (n. 396)
346 Pro iis qui opera misericordire exercuerunt
IN. Dispersit
Timete Dominum
Tempore paschali:
V enite, benedicti
AL. Dispersit
Venite ad me
GR. Dispersit
Ego dixi, Domine
Justus cum ceciderit
Timete Dominum
OF. Exaltabo te
Sperent in te
CO. Amen dico vobis: Quod uni, cum ps. 144* (n. 396)
Multitudo languentium, cum ps. 33* (n. 396)
Qui mihi ministrat, cum ps. 16* (n. 396)
347 Pro educatoribus
IN. Laudate, pueri
Os iusti
Sapientiam sanctorum
AL. Beatus vir qui timet
Laudate, pueri
GR. Os iusti
V enite, filii
TR. Qui seminant
OF. Levabo oculos meos
Veritas mea
CO. Amen dico vobis: Quod uni, cum ps. 144* (n. 396)
Justus Dominus, cum ps. 10 (n. 396)
Narrabo omnia, cum ps. 9 (n. 396)
Notas mihi, cum ps. 15 (n. 396)
Qui meditabitur, cum ps. 1 (n. 396)
Quicumque fecerit, cum ps. 33* (n. 396)
348 Pro iis qui respublicas moderati sunt
IN. In virtute tua ... lretabitur
rex (n. 231)
GR. Domine, prrevenisti
I nveni David
Timebunt gentes
125
126
AL. Domine, in virtute tua
Inveni David
Qui posuit fines
Timebunt gentes
OF. Benedictus es ...
in labiis meis
Gloria et honore
I nveni David
CO. Primum qucerite, cum ps. 36* (n. 396)
Quis dabit ex Sian, cum ps. 13 (n. 396)
Servile Domino, cum ps. 2 (n. 396)
349 Pro sanctis mulierlbus
IN. Audivit Dominus
Cognovi, Domine
Ego autem in Domino
speravi
Loquebar
Me exspectaverunt
AL. Diffusa est gratia
Loquebar
GR. Adiuvabit earn
Anima nostra
Diffusa est gratia
Specie tua
TR. Qui seminant
COMMUNI A
0 quam bonus
Propter veritatem
Specie tua
OF. Anima nostra
Bonum est confiteri
Diffusa est gratia
Meditabor
CO. Confundantur superbi, cum ps. 118 (n. 396)
Diffusa est gratia, cum ps. 44 (n. 396)
Feci iudicium, cum ps. 118 (n. 396)
Principes persecuti sunt, cum ps. 118 (n. 396)
Simile est, cum ps. 24* (n. 396)
MISSlE RITU ALES
AD DIVERSA ET VOTIV 1E
MISS.tE RITUALES
I. IN CONFERENDIS SACRAMENTIS
INITIATIONIS CHRISTIANtE
350 A. In scrutiniis peragendis
IN. Dum sanctificatus fuero GR. Venite, filii
AL. In exitu Israel OF. Illumina oculos meos
Venite ad me
CO. Quando legitur Evangelium de Samaritana: Qui biberit aquam,
cum cant. Isaire 12* (n. 48)
Quando legitur Evangelium de creco nato: Lutum fecit, cum ps.
26* (n. 55)
Quando legitur Evangelium de Lazaro: V idens Dominus, cum
ps. 129* (n. 62)
351 B. In conferendo Baptismate
IN. Sitientes GR. Beata gens
Lcetatus sum Tempore paschali:
Deus, dum egredereris
Eduxit Dominus
AL. Confitemini ... et invocate
Verba mea
OF. Factus est Dominus
Gressus meos
CO. Omnes qui in Christo, cum ps. 28* (n. 29)
Tempore Quadragesimre:
Illumina faciem tuam cum ps. 30 (n. 101)
352 C. In conferenda Confirmatione
IN. Dum sanctificatus fuero GR. Beata gens
Tempore paschali: AL. Emitte Spiritum (n. 96
Caritas Dei vel 97)
OF. Confirma hoc Veni, Sancte Spiritus
Tempore Quadragesimre:
Meditabor
CO. Beati mundo corde, cum ps. 33*
9
Domine, quinque talenta, cum ps. 118* (n. 396)
Qui vult venire post me, cum ps. 33*, 2. 3. 4. 6. 9. 12. 13. 14. 15
Extra tempus Quadragesimre:
Non vos relinquam, cum ps. 121 * (n. 91)
Spiritus qui a Patre, cum ps. 77* (n. 93)
130
353
IN.
MISSAl RITUALES
II. IN CONFERENDIS SACRIS ORDINIBUS
Dominus fortitudo plebis suce
Dominus secus mare
Protector noster
Sacerdotes Dei
Scio cui credidi
GR. Bonum est confidere
Iuravit Dominus
Protector noster
OF. Sicut in holocausto
AL. Confitemini ... et invocate
Ego sum pastor bonus
Ego vas elegi de mundo
luravit Dominus
Tu es sacerdos
co. Ego vas elegi de mundo, cum ps. 88* (n. 396)
Hoc corpus, cum ps. 115* (n. 70)
lntroibo ad altare Dei, cum ps. 42 (n. 102)
Lavabo, cum ps. 25 (n. 65) Tempore paschali:
Qui mihi ministrat, CO. Data est mihi,
cum ps. 33* cum ps. 77* (n. 396)
Simon Joannis, Ego sum pastor bonus,
cum ps. 18* (n. 223) cum ps. 22* (n. 396)
353 his III. AD MINISTRANDUM VIATICUM
Dici potest Missa de Ss.ma Eucharistia (n. 382), e1, pro opportu-
nitate, Missa pro infirmis (n. 375).
354 IV. PRO SPONSIS
IN. Deus in loco sancto suo GR. Timete Dominum
Domine, refugium Uxor tua
Timete Dominum AL. Mittat vobis
OF. Immittet angelus
In te speravi
CO. Beati mundo corde, cu:m ps. 33*
Primum qucerite, cum ps. 36* (n. 396)
355 V. IN BENEDICTIONE ABBATIS VEL ABBATISSIE
IN. Protector noster GR. Venite, filii
AL. Qui timent Dominum OF. Gressus meos
CO. Tu mandasti, cum ps. 118 (n. 396)
MISSAl RITUALES
356
VI. IN CONSECRATIONE VIRGINUM
ET IN PROFESSIONE RELIGIOSA
IN. Dum sanctificatus fuero GR. Beata gens
Exspecta Dominum Ecce quam bonum
Lcetetur cor Lcetatus sum
Tibi dixit cor meum Unam petii
Tempore paschali: Venite, filii
Exaudi, Domine ... tibi dixit
V enite, benedicti TR. Qui confidunt
AL. Domine, dilexi (n. 259) Sicut cervus
Ego vas elegi de mundo
Lcetatus sum OF. Confitebor tibi
131
Lauda, anima mea (n. 126) Domine Deus, in simplici-
a quam bonus tate cordis mei
Paratum cor meum Exspectans exspectavi
Quinque prudentes virgines Meditabor
Venite ad me Sicut in holocausto
Tempore paschali:
Deus, Deus meus,
ad te de luce vigilo
Lauda, anima mea
CO. Amen dico vobis: Quod vas, cum ps. 20* (n. 396)
Beati mundo corde, cum ps. 33*
Ego vas elegi de mundo, cum ps. 88* (n. 396)
Memento verbi tui, cum ps. 118 (n. 123)
Notas mihi fecisti, cum ps. 15 (n. 396)
Optimam partem, cum ps. 14* (n. 396)
Qui mihi ministrat, cum ps. 33*
Qui vult venire, cum ps. 33*
Quicumque fecerit, cum ps. 33*
Quinque prudentes virgines, cum ps. 33*
Unam petii, cum ps. 26 (n. 396)
Tempore paschali:
Ego sum vitis vera (n. 88)
Populus acquisitionis, cum ps. 104* (n. 80)
Si consurrexistis, cum ps. 104* (n. 80)
356 his
Vide n. 334.
VII. IN DIE DEDICATIONIS
132
MISS- AD DIVERSA
MISS.tE AD DIVERSA
I. PRO SANCTA ECCLESIA
357. l. Pro Ecclesia (Miss ale Romanum n. 1)
Vide jn appendice, p. 169.
357 his 1 his. Pro papa ( MR n. 2)
prcesertim in anniversario electionis
IN. Statuit ei Dominus GR. Exaltent eum
AL. Tu es Petrus OF. Veritas mea
CO. Simon Joannis, cum ps. 18* (n. 223)
358 2. Pro eplscopo (MR n. 3)
pnesertim in anniversario electionis
IN. Dominus fortitudo plebis sure GR. Exaltent eum
AL. Ego sum pastor bonus OF. Inveni David
CO. Ego vos elegi de mundo, cum ps. 88* (n. 396)
359 3. Pro eligendo papa vel episcopo (MR n. 4)
Missa de Spiritu Sancto (n. 386).
360
IN.
OF.
co.
4. Pro concllio vel synodo (MR n. 5)
Deus in loco sancto suo
Tempore paschali:
Caritas Dei
Confitebuntur creli
Tempore Quadragesimce:
Levabo oculos meos
GR. V enite, filii
AL. Spiritus Sanctus
docebit vos
Tu mandasti, cum ps. 118 (n. 396)
Tempore paschali:
Spiritus Sanctus docebit vos, cum ps. 33*
MISS- AD DIVERSA
361 5. Pro sacerdotlhus (MR n. 6)
IN. Sacerdotes Dei GR. Iuravit Dominus
Sacerdotes eius Sacerdotes eius
AL. Ego vos elegi de mundo OF. Gloriabuntur
luravit Dominus Inveni David
CO. Introibo ad altare Dei, cum ps. 42 (n. 102)
Tempore paschali:
Pater, cum essem cum eis, cum ps. 121 * (n. 91)
362 6. Pro vocationihus ad sacros ordines vel ad vitam religiosam
(MR nn. 9 et 11)
IN. Dominus secus mare GR. Unam petii
AL. Paratum cor meum OF. Bonum est confiteri
CO. Amen dico vobis: Quod vos, cum ps. 20* (n. 396)
Dicit Andreas, cum ps. 33*
Venite post me, cum ps. 118* (n. 317)
363 7. Pro unitate chrlstianorum (MR n. 13)
133
IN. Deus in loco GR. Universi qui te exspectant
Dum sanctificatus fuero
Loquetur Dominus pacem AL. Ego sum pastor bonus
OF. Deus tu convertens Lretatus sum
CO. Amen dico vobis: Quidquid, cum ps. 60* (n. 130)
Tempore paschali :
Ego sum pastor bonus, cum ps. 22* (n. 396)
364 8. Pro evangelizatione populorum (MR n. 14)
IN. Omnes gentes GR. Domine, Dominus noster
Omnis terra adoret te Timebunt gentes
Tempore paschali: AL. Confitemini ... et invocate
Vocem iucunditatis Dominus regnavit,
exsultet terra
OF. In omnem terram Laudate Dominum (n. 102)
Omnes gentes
Timebunt gentes
CO. Data est mihi, cum ps. 77* (n. 396)
Tempore Quadragesimce:
Domine, Dominus noster, cum ps. 8 (n. 22)
134
MISS. AD DIVERSA
365 9. Pro christianls persecutlone vexatis (MR n. 15)
IN. Exsurge, quare obdormis GR. Respice, Domine
Respice, Domine Sciant gentes
AL. Domine, Deus meus OF. Ad te, Domine, levavi
Eripe me Populum humilem
CO. Beati mundo corde, cum ps. 33*
In salutari tuo, cum ps. 118 (n. 124)
Quod dico vobis, cum ps. 125* (n. 396)
366 10. In conventu spirituali vel pastorali (MR n. 16)
IN. Respice, Domine GR. Ecce quam bonum
AL. Spiritus Sanctus docebit vos Venite, filii
OF. Levabo oculos meos
CO. Tu mandasti, cum ps. 118 (n. 396)
Tempore paschali:
Spiritus Sanctus docebit vos, cum ps. SO* (n. 94)
II. PRO REBUS PUBLICIS
367 11. Pro pace et iustitia servanda (MR n. 22)
IN. Da pacem, Domine GR. Benedictus Dominus
AL. Lauda, I erusalem LtEtatus sum
Qui posuit fines OF. Laudate Dominum
CO. Beati mundo corde, cum ps. 33*
Justus Dominus, cum ps. 10 (n. 44)
Extra tempus Quadragesimre:
Pacem meam, cum ps. 121 *, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
368 12. Tempore belli vel eversionis (MR n. 23)
IN. Circumdederunt me GR. Tribulationes cordis mei
Dicit Dominus: Ego cogito Tu es Deus
Reminiscere
AL. Eripe me OF. Populum humilem
CO. lnclina aurem tuam, cum ps. 30 (n. 110)
III. IN VARIIS CIRCUMSTANTIIS PUBLICIS
369
13. Initio anni civilis (MR n. 24)
IN.
Deus in loco sancto suo
GR. Beata gens
Exsultate Deo
AL. Qui posuit fines
OF.
Laudate Dominum
co.
Primum qutErite, cum ps.
36* (n. 117)
MISS. AD DIVERSA
370 14. Pro humano Iabore sanctificando (MR n. 25)
IN. Exspecta Dominum GR. Protector noster
AL. Venite ad me OF. Benedicam Dominum
CO. De fructu operum tuorum, cum ps. 103 (n. 118)
Domine, quinque talenta, cum ps. 118* (n. 396)
Primum qutErite, cum ps. 36* (n. 117)
371 15. In conserendis agris (MR n. 26)
IN. De necessitatibus meis GR. Tribulationes cordis mei
AL. Exsultate Deo OF. In te speravi, Domine
CO. Dominus dabit benignitatem, cum ps. 84 (n. 1)
Honora Dominum, cum ps. 127* (n. 114)
372 16. Post collectos fructus terrre (MR n. 27)
IN. Audivit Dominus GR. LtEtatus sum
AL. Exsultate Deo OF. In te speravi, Domine
CO. Comedite pinguia, cum ps. 80*, 2. 3. 5. 11. 14. 17
De fructu operum tuorum, cum ps. 103 (n. 118)
373 17. Tempore famis vel pro fame laborantibus (MR n. 28)
IN. Ego clamavi GR. !acta cogitatum tuum
Respice, Domine
135
AL. In te, Domine, speravi OF. Domine, Deus salutis metE
Venite ad me
CO. Redime me, Deus, cum ps. 24 (n. 64)
374 18. Pro profugis et exsulibus (MR n. 29)
IN. Dicit Dominus: Ego cogito
Esto mihi
GR. Angelis suis
- Si ambulem
AL. Verba mea OF. Gressus meos
CO. Dominus firmamentum meum, cum ps. 17 (n. 396)
375 19. Pro infirmis (MR n. 32)
IN. Exaudi, Deus, GR. In Deo speravit
orationem meam Miserere mihi, Domine
AL. Domine, exaudi OF. Exaudi, Deus,
orationem meam oration em meam
co. Illumina faciem tuam, cum ps. 30 (n. 101)
136
376
Multitudo languentium, cum ps. 33*
Tempore paschali:
Ego sum vitis vera, (n. 88), sed cum ps. 33*
MISS AD DIVERSA
20. Pro quacumque necessitate (MR n. 38)
IN. Exsurge, quare obdormis GR. Liberasti nos
Salus populi Salvum fac servum tuum
AL. Propitius esto OF. Domine, Deus salutis mere
Venite ad me Si ambulavero
CO. Memento verbi tui, cum ps. 118 (n. 123)
Petite et accipietis sine alleluia, cum ps. 30* (n. 38)
377 21. Pro gratiis Deo reddendis (MR n. 39)
IN. Ego autem in Domino GR. Benedicam Dominum
Tempore paschali:
Accipite iucunditatem AL. Exsultabo
OF. Benedic, anima mea Venite exsultemus
Benedicite, gentes
CO. Tollite hostias, cum ps. 95 (n. 121)
IV. PRO QUIBUSDAM NECESSITATIBUS PARTICULARIBUS
378 22. Pro remissione peccatorum (MR n. 40)
IN.
AL.
co.
GR. Propitius esto Misereris omnium
Respice in me
Deus iudex iustus
Propitius esto
OF. Domine, exaudi
orationem meam
Illumina oculos meos
Dico vobis: Gaudium est, cum ps. 31 * (n. 60)
Illumina faciem tuam, cum ps. 30 (n. 101)
Petite et accipietis sine alleluia, cum ps. 30* (n. 38)
379 23. Ad postulandam gratiam bene morlendi (MR n. 46)
IN. Exaudi, Domine ... adiutor GR. Si ambulem
AL. In te, Domine, speravi OF. Illumina oculos meos
CO. Illumina faciem tuam, cum ps. 30 (n. 101)
MISS VOTIV....E
MISS VOTIV )E
380
1. De Ss.ma Trinitate
Ut in sollemnitate (n. 132)
381
2. De Mysterio S. Crucis
Ut in festo Exaltationis S. Crucis, die 14 septembris (n. 271)
OF. sine alleluia in Quadragesima
382
IN.
co.
3. De Ss.ma Eucharistia
Extra tempus Quadrag.: GR. Oculi omnium
Cibavit eos AL. Caro mea
Tempore Quadragesimre: TR. Ab ortu solis
Omnis terra OF. Portas creli
Venite, adoremus Tempore Quadrag.:
- Sanctificavit Moyses
Qui manducat, cum ps. 118* (n. 133) vel 22* (n. 75)
137
Hrec Missa dicitur etiam tamquam Missa votiva de D. N. Iesu Christo
summo et reterno sacerdote, prreter:
GR. vel AL. I uravit Dominus
CO. Hoc corpus, cum ps. 22* (n. 75)
383 4. De Ss.mo Nomine Iesu
IN. In nomine Iesu GR. Domine Dominus noster
AL. Laudate, pueri, Dominum OF. Domine, fac mecum
CO. Domine, Dominus noster, cum ps. 8 (n. 126)
384 5. De pretiosissimo Sanguine D. N. lesu Christi
IN. Dignus est Agnus GR. Christus factus est
AL. Caro mea OF. Improperium
CO. Unus militum, cum ps. 88* (n. 134)
385
IN.
AL.
6. De sacratissimo Corde lesu
Cogitationes Cordis eius
Ego sum pastor bonus
Tollite iugum meum
Venite ad me
GR. Dulcis et rectus
TR. Domine, non secundum
peccata nostra
OF. Improperium
Tempore paschali:
Benedic, anima mea,
cum alleluia
138
CO. Dico vobis: Gaudium, cum ps. 31 * (n. 60)
Unus militum, cum ps. 88* (n. 135)
Tempore paschali:
MISS.. VOTIV...E
Ego sum pastor bonus, cum ps. 22* (n. 87)
Mitte manum tuam in latus meum:
Vat. ms lat. 5319 (cf. n. 85)

-----:---. .. . .
VI ---=------ - -o_ ____ _.._
Mit- te * manum tu- am m la-tus me- urn, alle-lu- 1a:
1-


---:--11 .-- i
______,_________.!--!----==----,.. I! ----
--\J --------t--- !!
et no-li esse incredu- lus, sed fide- lis, alle- lu-ia, alle- lu- 1a.
cum ps. 117*, 1. 8. 9. 14. 15. 16. 17. 18. 21. 28
386 7. De Spiritu Sancto
Extra tempus
IN. Caritas Dei
Spiritus Domini
GR. Beata gens
AL. Emitte Spiritum (n. -96 vel 97) OF. Confirma hoc, Deus
Veni, Sancte Spiritus Emitte Spiritum
CO. Spiritus qui a Patre procedit, cum ps. 77* (n. 93)
Spiritus Sanctus docebit vos, cum ps. SO* (n. 89)
Tempore Quadrageshme
IN. Dum sanctificatus fuero GR. Beata gens
TR. Emitte Spiritum OF. Levabo oculos meos
CO. Gustate, cum ps. 33, prreter 'I 9
386 his 8. De beata Marla Virglne
Hre Missre adhibentur etiam pro memoria sanctre Marire in sabbato,
tempore per annum.
Tempore Adventus
IN. Rorate, cum ps. 84 GR. Tollite portas
AL. Ave, Maria OF. Ave, Maria I
CO. Ecce virgo, cum ps. 18* (n. 396)
MISS.. VOTIV...E
Tempore Nativitatis
IN. Vultum tuum GR. Speciosus forma
AL. Post partum Virgo OF. Felix namque es
CO. Beata viscera, cum ps. 44* vel canticum Magnificat (n. 396)
Tempore per annum, post festum Baptismatis Domini
IN. Salve, sancta Parens GR. Benedicta et venerabilis
AL. Post partum Virgo OF. Felix namque es
CO. Beata viscera, cum ps. vel cant., ut supra
Tempore paschali
IN. Salve, sancta Parens AL. Virga !esse floruit
OF. Beata es
CO. Diffusa est gratia, cum ps. 44 (n. 396)
Tempore per annum, post Pentecosten
A
IN. Salve, sancta Parens GR. Diffusa est gratia
AL. Virga !esse floruit OF. Ave, Maria I
CO. Beata viscera, cum ps. vel cant., ut supra
B
IN. Vultum tuum
AL. Specie tua
GR. Audi, filia
Propter veritatem
OF. Ave, Maria II
Beata es, sine alleluia
CO. Diffusa est, cum ps. 44 (n. 396)
c
IN. Salve, sancta Parens GR. Concupivit rex
AL. Diffusa est gratia OF. Felix namque es
CO. Gloriosa dicta sunt de te, cum cant. Magnificat (n. 322)
387 9. De sanctis Angelis
IN. Adorate Deum GR. suis
139
Benedicite Dominum Laudate Dominum de cadis
AL. Angelus Domini OF. Stetit angelus
Laudate Deum
CO. Benedicite, omnes angeli, cum cant. Danielis 3 (n. 280)
140
MISS. VOTIV..E
388 10. De sancto Ioseph
Ut in Grad. Rom. pro sollemnitate S. Joseph, die 19 martii, cum ad
libitum:
CO. Fidelis servus et prudens, cum ps. 111* (n. 396)
389 11. De omnibus sanctis Apostolis
Ut in Grad. Rom. pro Missa votiva de Ss. Apostolis Petro et Paulo
Tempore paschali:
IN. Accipite iucunditatem AL. Ego vas elegi de mundo
OF. Confitebuntur cadi
CO. Gaudete, iusti, cum ps. 32 (n. 396)
389 his 12. De SS. Petro et Paulo Apostolis
Ut in Vigilia sollemnitatis eonimdem (n. 223) vel die 18 novembris
(n. 312).
390 13. De sancto Petro apostolo
Ut supra notatur pro festo Cathedr<e S. Petri (n. 168), pr<eter:
AL. Solve, iubente Deo
391 14. De sancto Paulo apostolo
Ut in Grad. Rom., in Commemoratione S. Pauli, die 30 iunii
Ad comm . . 4men dico vobis: Quod vas: ps. 20* (n. 396)
392
15. De uno sancto Apostolo
Ut in eius festivitate
393
16. De omnibus Sanctis
Ut in Grad. Rom. pro vigilia Omnium Sanctorum, die 31 octobris,
cum AL. Venite ad me, de festo
Ad comm. Iustorum animce: cant. Sap. 3 (n. 396)
LITURGIA DEFUNCTORUM
394 1. MISSJE IN EXSEQUIIS
IN ANNIVERSARIO ET IN DIVERSIS COMMEMORATIONIBUS
IN. Requiem reternam, cum ps. 64 Te decet hymnus, in consueto
tono VI Introituum
De necessitatibus meis
Ego autem cum iustitia
Intret oratio mea
Si iniquitates observaveris
Sicut oculi servorum
Verba mea
GR.
TR.
Requiem reternam
Convertere, Domine
Lretatus sum
Salvum fac servum
Si ambulem
tuum
AL. De profundis
In exitu Israel
Lretatus sum
Unam petii
Absolve, Domine
De profundis
Qui seminant in lacrimis
Sicut cervus
Requiem reternam: G 271
i Ill --- - p ,.
VIII -. ll-111+-t--t--111 Ill,._ * a a
=-!-!-!- r :.;"I"'
Al- le- lu- ia. y. Re- qm- em ce-
=-f=j - f- = IIIII Is l
i I .;; \= + t
ter- nam dona e- is, D6mi- ne : et lux per-
tu- a lu-ce- at e-
lS.
OF. Domine Iesu Christe OF. Illumina oculos meos
De profundis Miserere mihi, Domine
Domine, convertere Si ambulavero
Domine, Deus salutis mere
CO. Lux reterna, cum ps. 129*, 1-2 a. 2bc. 3. 4. S-6 a. 6 b-7 a. 7 be. 8
vel 120*, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8
vel 22* (n. 75)
Amen dico vobis: Quod uni, cum ps. 6*, 2. 3. 4. 5. 6. 7
Domine, quinque talenta, cum ps. 15*, 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10
144
co.
IN.
LI'l'URGIA DEFUNCTORUM
Domine, quis habitabit, cum ps. 14 (n. 50)
Dominus regit me, cum ps. 22 (n. 57)
lllumina faciem tuam, cum ps. 30 (n. 101)
Notas mihi fecist i, cum ps. 15, ut supra
Pan.is quem ego dedero, cum ps. 26*, 1 a. 1 b. 2 ab. 3 ab. 9 ab.
9 cd. 11. 13. 14
Qui manducat, cum ps. 22* (n. 75)
Qui mihi ministrat, cum ps. 16* (n. 396)
Tempore paschali:
Ecce oculi Domini
Exaudi, Domine ... tibi dixit
AL. Christus resurgens
Oportebat
Surrexit Christus et illuxit
Surrexit Dominus
de sepulchro
OF. Deus, Deus meus
CO. Christus resurgens, cum ps. 15*, 1. 2. 5. 8. 9. 10. 11
Ego sum pastor bonus, cum ps. 22*, 1-2a. 2b-3a. 3b4ab. 4cd. 5ab.
Sed. 6ab. 6cd
395 2. MISSA IN EXSEQUIIS PARVULI BAPTIZATI
IN. Ego autem cum iustitia GR. Beata gens
AL. Laudate, pueri OF. Intende voci orationis mete
CO. Dominus regit me, cum ps. 22 (n. 57)
395 bis 3. ORDO EXSEQUIARUM
De vigilia pro defuncto
Quando corpus defuncti in feretro deponitur, cantari possunt se-
quentes antiphonre cum psalmis:
ANT. Apud Dominum, e Vesperis Nativitatis Domini, interiecta post
unumquemque versum ps. 129, De profundis. In fine omnium
psalmorum, omittitur Requiem ceternam.
ANT. Memento mei, e Laudibus ferire VI in Passione Domini, cum
ps. 22, Dominus pascit me.
ANT. Habitabit, e I Nocturno Sabbati sancti, cum ps. 14, Domine,
quis habitabit.
LITURGIA DEFUNCTORUM 145
Statio prima: In domo defuncti
Pro opportunitate cani potest unus aliusve e psalmis responsoriis
sequentibus:
PS. 129, De profundis, cum responso Domine, exaudi vocem meam,
ut in Graduali simplici, p. 49.
PS. 22, Dominus pascit me, cum responso In loco pascut.e, ut in
Grad. simp!. p. 95.
PS. 88, Misericordias Domini, cum responso In ceternum cantabo,
ut in Grad. simp!. p. 371.
vel alius psalmus aptus, addito responso congruo.
Ad processionem ad ecclesiarn
Si delatio defuncti ad ecclesiam fit cum processione, cantari possunt
sequentes psalmi responsorii vel antiphonre cum psalmis:
PS. 121, Lcetatus sum, cum responso In domum Domini, ut in Grad.
simp!. p. 372,
vel, pro opportunitate, cum responso Alleluia, ut in Grad. simp!.
p. 347.
PS. 125, In convertendo, cum responso Facti sumus:

,
----==------- ------_-_._._..,__ ... . J
V. 1 In convertendo Dominus capti-vi-ta-tem Si- on. R. Facti sumus
G--b 3-+----- - --
--+
---------
----------- - ---- ---
sic-ut conso-la-ti.
,
..

.
V. 2 Tunc repletum est gaudi- o os no- strum: * et lingua nostra ex-
G ,
- --
sulta- ti- 6- ne. R. Facti sum us.
vel cum responso Alleluia, ut in Grad. simpl. p. 262.
10
146
LITURGIA DEFUNCTORUM
ANT. Placebo Domino, e Vesperis defunctorum, interiecta post unum-
quemque versum ps. 114, Dilexi, quoniam exaudit Dominus.
ANT. Redemptor meus vivit, ut in Grad. simpl. p. 380, cum ps. 115,
Credidi, etiam cum loculus sum.
ANT. Exsultabunt Domino, e Laudibus defunctorum, cum ps. 50,
Miserere mei, Deus.
ANT. Audivi vocem de ctElo, ut in Grad. simpl. p. 384, cum ps. 120,
Levabo oculos meos in montes.
ANT. Qui habitas in ctElis, e Vesperis feri<E III in Antiphonali Ro-
mano, cum ps. 122, Ad te levavi oculos meos.
ANT. Qui exspectant Dominum, ut in Grad. simp!. p. 361, cum ps. 131,
Memento, Domine, David.
Adhiberi possunt etiam alii cantus apti.
Statio secunda: In ecclesia
Ad ingressum in ecclesiam et ad initium Miss<E, de more unicus
habeatur cantus, iuxta normas in Institutione generali de Missa tra-
ditas. Attamen, si specialis ratio pastoralis dllplicem cantum requi-
rat, potest adhiberi unum ex responsoriis de quibus infra.
In fine Responsoriorum, omittitur y. Requiem tEternam.
Ad Missam, ut supra n. 394.
Ad ultimam commendationem et valedictionem
RESP. Subvenite, sancti Dei, ut in Grad. Rom.
Rogamus te, Domine:

1 -
= -.-------f----1
Rogamus te, Domi-ne
*De- us no- ster, ut susdpi- as ani-
G--+---- -------- ----

;-.,;-.- =
. . . -

----11 --- - -

mam hu- ius de-fUnc-
ti, pro quo sanguinem tu-um fu-di- sti;
* Re-cor-da-re, Do- mme,
LITURGIA DEFUNCTORUM 147
fee- num et flos a- gri. y. Mi- se- ri- cors et mi- se-ra- tor et
;;-__ -:-


Ill- ste, Domi- ne. * Re- cor-da-re.
RESP. Antequam nascerer:
I \'

i . .
.
Antequam nascerer, * novisti me: ad imaginem tu-am, Domine,
-----------l---------
II


formasti me; * Mo- do red-do ti- hi, Cre- a-to-ri, a- mmam
G ----
. ----
__ [:!- ---------- .
me- am. y. Commissa me- a, Domi-ne, pavesco, et ante
te e-ru-be- sco: dum vene-ris iudica-re, no-li me condem-
na- re. * Mo- do.
RESP. Credo quod Redemptor meus vivit, e I Nocturno Officii de-
functorum.
Qui Lazarum resuscitasti, e I Nocturno Officii defunctorum.
Libera me, Domine, de viis inferni, e III Nocturno Officii
defunctorum.
148 LITURGIA DEFUNCTORUM
Dum corpus effertur ex ecclesia, cani possunt:
ANT. In paradisum, ut in Grad. Rom., qure concluditur cum verba
Ierusalem.
- Chorus angelorum, ut in Grad. Rom.
- Ego sum resurrectio et vita, ut in Grad. Rom.
cum nonnullis v_ersiculis aptioribus ps. 113, In exitu Israel.
Ad processionem ad cremeterium
Dum corpus fertur ad cremeterium, cantari possunt:
ANT. Aperite mihi portas iustitice, ut in Grad. simpl.
ps. 117, Confitemini Domino, quoniam bonus.
- Hcec porta Domini:
p. 369, cum
I f ~ = --;-+-- ,.. - - + ~ + - ~ - -
- ~ ___ ; __ - 1 - - - - - - - - ---
Hcec porta Domi-ni: * iusti intrabunt m e- am. E u o u
~ r.],_
--- -- - --------
a e.
cum eadem ps. 117.
ANT. Sitivit anima mea, e III Nocturno Officii defunctorum, cum
ps. 41, Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum.
Delicta iuventutis mere, e II Nocturno Officii defunctorum, cum
ps. 24, Ad te, Domine, levavi animam meam.
Caro mea, e I Nocturno Sabbati sancti, cum ps. 15, Cor.serva
me, Deus.
Statio tertia: ad sepulcrum
In fine totius ritus, aliquis cantus edi potest, iuxta consuetudinem
locorum, verbi gratia:
ANT. In pace in idipsum, e I Nocturno Sabbati sancti, cum ps. 4,
Invocantem exaudi me, Deus.
Credo videre bona Domini, e II Nocturno Officii defunctorum,
cum ps. 26, Dominus illuminatio mea.
PSALM! AD COMMUNIONEM
PSALM! PRO ANTIPHONIS AD COMMUNIONEM
DE PROPRIO ET DE COMMUNIBUS
396
Amen dico vobis: Quod uni
Amen dico vobis: Quod vos .
Beata viscera . . . . . .
Beati mundo corde .
Beatus servus . . .
Confundantur superbi .
Data est mihi . .
Dico autem vobis
Diffusa est gratia
Dilexisti iustitiam
Domine, quinque talenta
Domine, quis habitabit
Dominus firmamentum meum
Dominus regit me . . . .
Ecce virgo . . .
Ego sum pastor bonus .
Ego sum vitis vera . .
Ego vos elegi . . . .
Et si coram hominibus
Feci iudicium
Ps. 144*, 1. 5. 10. 11. 12. 13 ab. 15. 16.
Ps. 20*, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 14.
Ps. 44*, 2 ab. 10 b. 11. 12. 13. 14. 15.
16.
vel cant. Magnificat, Lc. 1 *, 46-47.
48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
Ps. 33*, vel Ps. 36*, 1. 3. 16. 18. 19.
23. 27.
Ps. 32*, 1. 2. 3. 4. 5. 12. 13. 14. 18.
19. 20. 21. 22.
vel Ps. 71 *, 1. 2. 4. 10. 11. 12. 13.
vel Ps. 120*, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Ps. 118, 1. 41. 85. 87. 113. 123. 157.
161. 166. 174.
Ps. 77*, 1. 3-4a. 23. 24. 25. 27.
Ps. 33*, 2. 6. 16. 18. 19. 20. 21. 23.
Ps. 44, 2 ab. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Ps. 44, 2 ab. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Ps. 118*, 1. 2. 14. 24. 30. 48. 99. 100.
129. 130.
Ps. 14, 2 b-3 a. 3 be. 4 a. 4 c-5 ab. 5 c.
Ps. 17, 4. 7 ab. 7 cd. 28. 29. 32. 33. 36.
Ps. 22, 3 b. 4 ab. 4 cd. 5 ab. 5 cd.
6ab. 6 cd.
Ps. 18*, 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ps. 22*, 1-2 a. 2 b-3 a. 3 b-4 ab. 4 cd.
5 ab. 5 cd. 6 ab. 6 cd.
Ps. 79*, 2 ab. 9. 10. 11. 12. 15. 16.
18. 19.
Ps. 88*, 2. 4. 6. 20. 21. 22. 25. 29.
Cant. Sap. 3, 1. 2. 3. 5. 9 ab. 9 c.
Ps. 118, 1. 78. 81. 113. 115. 120. 163.
166.
152
Fidelis servus
Gaudete, iusti
Gustate et videte
lustorum animre
Justus Dominus .
Lretabimur . . .
Lretabitur iustus
Magna est gloria .
Manducaverunt .
Multitudo languentium
Narrabo . . . .
Notas mihi fecisti
Optimam partem
Passer invenit . .
Posuerunt mortalia .
Posuisti . . . . .
Primum qurerite . .
Principes persecuti sunt
Qui manducat
Qui meditabitur .
Qui mihi ministrat
Qui vult venire .
Quicumque fecerit . . . .
Quinque prudentes virgines .
Quis dabit ex Sion . . . .
PSALM! AD COMMUNIONEM
Ps. 111 *, 1. 2. 3. 4. S-6 a. 6 b-7 a.
7 b-8. 9.
vel Ps. 118*, 1. 2. 14. 24. 30. 48. 99.
100. 129. 130.
vel Ps. 131 *, 1. 9. 10. 11 ab. 11 cd.
12 ab. 12 cd. 13. 15. 16.
Ps. 32, 2. 3. 4. 12. 13. 14. 15. 18. 19.
20. 21. 22.
Ps. 33, prceter 'II 9.
Cant. Sap. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9 ab. 9 c.
Ps. 10, 1. 2. 3. 4 ab. 4 cd. 5.
Ps. 19, 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9.
Ps. 33*, 2. 6. 7. 15. 16. 17. 18. 19.
20. 21.
Ps. 20, 2. 3. 4. 5. 7. 14.
Ps. 77, 1. 3-4 a. 4 bed. 23. 24. 25. 27.
28.
Ps. 33*, 2. 6. 16. 18. 19. 20. 21. 23.
Ps. 9, 4. 5. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Ps. 15, 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Ps. 14*, 1. 2. 3. 4 ab. 4 c-5 ab. 5 c.
Ps. 83, 2-3 a. 3 b. 9. 10. 11. 12. 13.
Ps. 78, 1. 3. 8. 9 ab. 9 c. 13 ab. 13 c.
Ps. 20, 2. 3. 5. 6. 7. 8. 14.
Ps. 36*', 1. 3. 16. 18. 19. 23. 27.
28 ab. 28 cd. 29. 34 ab.
Ps. 118, 1. 41. 85. 87. 113. 123. 157.
166. 174.
Ps. 118*, 1. 2. 11. 49. 50. 72. 103.
105. 162.
Ps. 1, 1. 2. 3 ab. 3 cd. 4. 5. 6.
Ps. 16*, 1 ab. 1 cd. 2. 3. 5. 6. 7. 8-9 a.
15.
Ps. 33*, 2. 6. 7. 15. 16. 17. 18. 19.
20. 21.
Ps. 33*.
Ps. 44*, 2 ab. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Ps. 13, 1. 2. 3. 6.
PSALM! AD COMMUNIONEM (N. 396)
153
Quod dico vobis .
Semel iuravi .
Servite Domino
Signa . . . .
Simile est regnum crelorum .
Spiritus Sanctus docebit vos
Tu mandasti
Unam petii
Vos qui secuti estis me
Ps. 125*, 1. 2 ab. 2 cd. 3. 4. 5. 6 ab.
6cd.
Ps. 88, 2. 6. 7. 21. 25. 29. 34.
Ps. 2, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Ps. 33* (Pro Apostolis: Ps. 88*, 2.
4. 6. 20. 21. 22. 25. 29).
Ps. 24*, 1-2 a. 4. 5. 8. 9. 10. 14. 15.
Ps. 125*, 1. 2 ab. 2 cd. 3. 4. 5. 6 ab.
6cd.
Ps. 118, 1. 2. 3. 8. 9. 26. 59. 60. 134.
168.
Ps. 26, 1 a. 1 b. 2 ab. 3 ab. 9 ab. 9 cd.
11. 13. 14.
Ps. 30*, 2. 3 a b. 3 cd. 4. 5. 6. 8 ab.
15-16 a. 25.
vel Ps. 125*, 1. 2 ab. 2 cd. 3. 4. 5.
6 ab. 6 cd.
CANTUS GRADUALIS ROMANI (EDIT. 1908)
QUI AD LIBITUM SERV ARI POSSUNT
Ut cantus huius Gradualis Romani eiusque additionum, sic cantus Pro-
priorum particularium ad libitum servari possunt.
1. PROPRIUM DE TEMPORE
397 Dominica infra octavam Nativitatis Domini
S. Familire Iesu, Marire et Joseph
IN. Exsultet gaudio
AL. V ere tu es Rex
AL. Beatus homo
AL. Vita nostra
GR. Unam petii
OF. Tulerunt Iesum
CO. Descend it I esus
398 Feria 5 Hebdomad<e sanct<e
Ad Missam Chrlsmatis
IN. Facies unctionis oleum
CO. Prcedicabant Apostoli
GR. In Deo confisum est
2. PROPRIUM DE SANCTIS
IANUARIUS
399 Die 13 ianuarii
S. Hilarli, episc. et Eccl. doct. (in Grad. Rom. die 14 ianuarii)
Missa In media, de Communi doctorum
400
S. Antonii, abbatis
IN. Os iusti
401
Die 17 ianuarii
Die 24 ianuarii
S. Francisci de Sales, episc. et Eccl. doct. (in Grad. Rom. die 29 ian.)
Missa In media, de Communi doctorum
402 Die 25 ianuarii
In Conversione S. Pauli, apostoli
CO. Amen dico vobis: Quod vos
403 Die 28 ianuarii
S. Thomre de Aquino, presb. et Eccl. doct. (in Grad. Rom. die 7 martii)
Missa In media, de Communi doctorum
158 CANTUS AD LIBITUM
404 Die 31 ianuarii
S. Joannis Bosco, presbyteri
IN. Dedit illi Deus
AL. Pauper et inops
GR. Spera in Domino
OF. Venite, filii
AL. Inebriabuntur ab ubertate CO. Contra spem in .spem
FEBRUARIUS
405 Die 8 februarii
S. Hleronymi Emiliani (in Grad. Rom. die 20 iulii)
IN. Effusum est in terra GR. Deriventur fontes tui
OF. Quando orabas CO. Religio munda
406 Die 11 februarii
B. Marire Virginis de Lourdes
IN. Vidi civitatem sanctam
AL. Ostende mihi
GR. Flores apparuerunt
TR. Tu, gloria Jerusalem
OF. Ave, gratia plena
CO. Visitasti terram
AL. Flores apparuerunt
AL. Vox turturis
407 Die 17 februarii
Ss. septem Fundatorum
die 12 februarii)
Ordinis Servorum B. M. V. (in Grad. Rom.
IN. lusti decantaverunt GR. Electi mei
AL. Sapientiam ipsorum OF. Adducam eos in mont em
AL. Non derelinquet Dominus
408 Die 21 februarii
S. Petri Damiani, episc. et Eccl. doct. (in Grad. Rom. die 23 februarii)
Missa In media, de Communi doctorum
409
Cathedrre S. Petri, apostoli
AL. Tu es Petrus
AL. Confiteantur
Die 22 februarii
TR. Tu es Petrus
OF. Tu es Petrus
MARTIUS
410 Die 18 martii
S. Cyrilli Hierosolymitani, episc. et Eccl. doct.
Missa In media, de Communi doctorum
P R O P R U ~ DE SANCTIS
APRILIS
4ll Die 2 aprilis
S. Francisci de Paola, eremitre
OF. In virtute tua
412 Die 4 aprilis
S. Isidori, episc. et Eccl. doct.
Missa In media, de Communi doctorum
413 Die 13 aprilis
S. Martini I, papre et martyris (in Grad. Rom. die 12 novembris)
Missa Si diligis me, de Communi summorum pontificum
414 Die 21 aprilis
S. Anselmi, episc. et Eccl. doct.
Missa In media, de Communi doctorum
415 Die 25 aprilis
S. Maret, evangelistz
Missa Protexisti me, de Communi martyrum tempore paschali
416 Die 30 aprilis
S. Pii V, papre (in Grad. Rom. die 5 maii)
Missa Si diligis me, de Communi summorum pontificum
417
S. Joseph opificis
IN. Sapientia reddidit
OF. Bonifas Domini
418
MAlUS
Die 1 maii
GR. Beatus quicumque
CO. Unde huic sapientia hax
Die 18 maii
S. Joannis I, papre et martyris (in Grad. Rom. die 27 maii)
Missa Si diligis me, de Communi summorum pontificum
159
160 CANTOS AD LIBITUM
419 Die 25 maii
S. Bedre Venerabilis, presb. et Eccl. doct. (in Grad. Rom. die 27 mali )
Missa In medio, de Communi doctorum
420 Eodem die
S. Gregorii VII, papre
Missa Si diligis me, de Communi summorum pontificum
421 Die 26 ma.ii
S. Philippi Neri, presbyteri
AL. De excelso OF. Viam mandatorum tuorum
AL. Concaluit cor meum co. Cor meum et caro mea
422 Die 31 maii
In Visitatione B. Marire Virginis (in Grad. Rom. die 2 i ulii )
IN. Salve, sancta Parens
423 Sabbato post dominicam II post Pentecosten
Immaculati Cordis B. Madre V. (in Grad. Rom. die 22 augusti)
AL. Magnificat anima mea OF. Exsultavit spiritus meus
AL. Beat am me dicent CO. Dixit I esus matri sut2
IUNIUS
424
Die 1 iunii
S. Iustini, martyris (in Grad.
IN. Narraverunt mihi
AL. Sapientia huius mundi
AL. Verumtamen existimo
Rom. die
GR.
OF.
CO.
14 aprilis)
Sapientia huius mundi
Non enim iudicavi
Reposita est mihi
425
Die 5 iunii
S. Bonifatii, episc. et mart.
GR. Communicantes Christi
passionibus
CO. Qui vicerit
AL. Declinabo super eum
AL. LtEtamini cum I erusalem
AL. Videbitis et gaudebit
PROPRIUM DE SANCTIS
426 Die 9 iunii
S. Ephrrem, diaconi et Eccl. doct. (in Grad. Rom. die 18 iunii)
Missa In media, de Communi doctorum
427
Die 13 iunii
s. Antonii de Padova, presb. et Eccl. doct.
Missa In medio, de Communi doctorum
428
S. Aloisii Gonzaga, religiosi
IN. Minuisti eum
AL. Beatus quem elegisti
AL. Deus, docuisti me
429
Die 21 iunii
GR. Domine, spes mea
OF. Quis ascendet
CO. Panem ctEli dedit eis
Die 27 iunii
161
s. Cyrilli Alexandrlnl, episc. et Eccl. doct. (in Grad. Rom. die 9 febr.)
CO. Fidelis servus
430 Die 28 iunii
S. Irenrei, episc. et mart. (in Grad. Rom. die 4 iulii, pro aliquibus locis)
IN. Lex veritatis GR. Propter fratres meos
AL. In multiUldine presbyterorum OF. Doctrinam
AL. Custodi innocentiam CO. Videte
IULIUS
431 Die 5 iulii
S. Antonii Marlre Zaccaria, presbyteri
IN. Sermo meus GR.
AL. Repleti fructu iustitit2 OF.
AL. Repletus sum consolatione CO.
AL. Tam quam filiis dico
432 Die 13 iulii
S. Henricl (in Grad. Rom. die 15 iulii)
IN. Os iusti
11
Testis mihi est Deus
In conspectu angelorum
Imitatores mei estote
162 CANTUS AD LIBITUM
433 Die 14 iulii
s. Camilli de Lellis, presb. (in Grad. Rom. die 18 iul ii)
IN. Maiorem hac dilectionem CO. Infirmus fui
434 Die 15 iulii
s. Bonaventurre, episc. et Eccl. doct. (in Grad. Rom. die 14 iulii)
IN. In medio GR. Os iusti
OF. Veritas mea CO. Fidelis servus
435 Die 16 iulii
B. Marire V. de Monte Cannelo
AL. Per te, Dei Genetrix CO. Regina mundi
436 Di e 21 iulii
S. Laurentii de Brindisi, presb. et Eccl. doct.
Missa In medio, de Communi doctorum
437 Die 25 iulii
S. lacobi, apostoli
CO. Vos qui secuti estis me
438 Die 30 iulii
S. Petri Chrysologi, episc. et Eccl. doct. ( in Grad. Rom. die 4 de-
cembris)
IN. In medio
439 Die 31 iulii
S. Ignatii de Loyola, presbyteri
CO. Ignem veni mittere in terram
AUGUSTUS
440 Die 1 augusti
S. Alfonsi Marire de'
die 2 augusti)
Liguori, episc. et Eccl. doct. ( in Grad. Rom.
IN. Spiritus Domini super me
AL. Ipse est directus
AL. Ecce quam bonum
AL. Posui vos ut eatis
GR. Memor fui iudiciorum
OF. Honora Dominum
CO. Sacerdos magnus
PROPRIUM DE SANCTIS
441 Die 6 augusti
In Transfiguratione Domini
IN. Illuxerunt OF. Gloria et divitire
442 Die 15 augusti
In Assumptione B. Marire V., ad Missam in die
GR. Propter veritatem OF. Inimicitias
443 Die 16 augusti
S. Stephani Hungarire (in Grad. Rom. die 2 septembris)
IN. Os iusti
444 Die 20 augusti
S. Bernardi, abbatis et Eccl. doct.
Missa In medio, de Communi doctorum
445 Die 21 augusti
S. Pii X, papre (in Grad. Rom. die 3 septembris)
IN. Extuli electum GR. Annuntiavi iustitiam
AL. Paras mihi mensam OF. Venite, filii
AL. Domine, diligo CO. Caro mea
446
Die 22 augusti
B. Marire V. Reginre (in Grad. Rom. die 31 maii)
GR. Ipse habet in vestimento AL. Beata es, Virgo
OF. Regali ex progenie AL. Nunc cum eo
CO. Regina mundi AL. Salve, Regina
447
S. Ludovici
IN. Os iusti
448
Die 25 augusti
Eodem die
S. Ioseph de Calasanz, presb. (in Grad. Rom. die 27 augusti)
IN. Yenite, filii OF. Desiderium pauperum
CO. Sinite parvulos
163
164 CANTUS AD LIBITUM
SEPTEMBER
449 Die 3 septembris
s. Gregorll Magni, papre et Eccl. doct. (in Grad. Rom. die 12 martii)
Missa Si diligis me, de Communi summorum pontificum
450 Die 8 septembris
In Nativitate B. Marlre V.
IN. Salve, sancta Parens AL. Felix es
451 Die 15 septembris
B. Marlre Vlrginis Perdolentis
GR. Dolorosa CO. Felices sensus
452 Die 17 septembris
S. Roberti Bellannino, eplsc. et Eccl. doct. (in Grad. Rom. die 13 maii)
IN. In media AL. Qui docti fuerint
OF. Mihi autem adhrerere AL. Qui ad iustitiam
CO. Vas estis lux mundi
OCTOBER
453 Die 1 octobris
S. Teresbe a Iesu Infante, vlrg. (in Grad. Rom. die 3 octobris)
IN. Veni de Libano GR. Confiteor tibi
AL. Quasi rosa plantata OF. Magnificat
AL. Gustate et videte CO. Circwnduxit eam
454
Ss. Angelorum Custodum
OF. Benedicite Dominum
455
S. Franclsci Assisiensis
IN. Mihi autem absit
456
B. Marlre V. a Rosario
AL. Sollemnitas
Die 2 octobris
Die 4 octobris
Die 7 octobris
OF. In me gratia
PROPRIUM DE SANCTIS
165
457 Die 9 octobris
S. Joannis Leonardi, presbyteri
IN. In sermonibus Domini
AL. Tamquam prodigium
AL. Sicut oliva
GR. Inflammatum est cor meum
OF. Christi factus sum ego
minister
AL. In Deo salutare meum CO. Qure mihi fuerunt Iuera
458
Die 14 octobris
S. Callisti, papre et mart.
Missa Si diligis me, de Communi summorum pontificum
459 ie 16 octobris
S. Margaritre Marire Alacoque, virg. (in Grad. Rom. die 17 octobris)
IN. Sub umbra illius GR. Aqure multre
AL. Ego dilecto meo OF. Quid bonum eius est
AL. Venite, comedite CO. Ego dilecto mea
AL. Quam magna multitudo
460 Die 17 octobris
S. lgnatii Antiocheni, episc. et mart. (in Grad. Rom. die 1 februarii)
IN. Mihi autem absit gloriari AL. Christo confixus sum cruci
461 Die 19 octobris
S. Pauli a Cruce, presb. (in Grad.
IN. Christo confixus sum cruci
AL. Pro omnibus mortuus est
AL. Si filii et heredes
Rom. die 28 aprilis)
GR. Mihi autem absit gloriari
OF. Ambulate in dilectione
CO. Communicantes Christi
AL. Christus passus est passionibus
462 Die 23 octobris
S. Joannis de Capestrano, presb.
IN. Ego autem in Domino
AL. Ego autem cantabo
AL. Quia factus est susceptor
(in Grad. Rom. die 28 martii)
GR. Qui timetis Dominum
OF. lnvocavit Altissimum
CO. Decantaverunt, Domine
166 CANTUS AD LIBITUM
463
Die 28 octobris
Ss. Simonis et Iudre, apostolorum
IN. Mihi autem CO. Vos qui secuti estis me
NOVEMBER
464
Die 9 novembris
In dedicatlone basilfae Lateranensis
De Communi dedicationis ecclesire, ut supra n. 334.
465 Die 10 novembris
S. Leonis Magni, papre et Eccl. doct. (in Grad. Rom. die 11 aprilis)
Missa Si diligis me, de Communi summorum pontificum
466 Die 12 novembris
S. Iosaphat, episc. et mart. (in Grad. Rom. die 14 novembris)
OF. Maiorem caritatem
467 Die 15 novembris
S. Alberti Magni, episc. et Eccl. doct.
Missa In media, de Communi doctorum
468 Die 21 novembris
In Pnesentatione B. Marire V.
Missa Salve, sancta Parens
469 Die 23 novembris
S. Clementis I, papre et mart.
Missa Si diligis me, de Communi summorum pontificum, prreter:
IN. Dicit Dominus: Sermones mei, ut in Grad. Rom.
470
S. apostoli
IN. Mihi autem
Die 30 novembris
PROPRIUM DE SANCTIS
DECEMBER
471 Die 3 decembris
S. Francisci Xavier, presbyteri
AL. Beatus vir qui suffert CO. Beatus servus
472 Die 11 decembris
S. Damasi I, papre
Missa Si diligis me, de Communi summorum pontificum
473 Die 14 decembris
167
S. Joannis a Cruce, presb. et Eccl. doct. (in Grad. Rom. die 24
novembris)
Missa In media, de Communi doctorum
474 Die 21 decembris
S. Petri Canisii, presb. et Eccl. doct. (in Grad. Rom. die 27 aprilis)
Missa In media, de Communi doctorum
475 Die 23 decembris
S. Joannis de presb. (in Grad. Rom. die 20 octobris)
IN. Miseratio hominis GR. Confiteantur Domino
AL. Manum suam aperuit OF. Justitia indutus sum
CO. Date et dabitur vobis
476 Die 29 decembris
S. Thomre Becket, episc. et martyrls
CO. Ego sum pastor bonus, cum alleluia, ut in dom. II post Pascha
477 Die 31 decembris
S. Silvestri I, papre
Missa Si diligis me, de Communi summorum pontificum
168
CANTUS AD LIBITUM
3. MISS... VOTIV...
478
IN.
AL.
AL.
De D. N. lesu Christo, summo et reterno Sacerdote
Iuravit Dominus GR. Spiritus Domini super me
Jesus autem OF. Christus unam pro peccatis
Spiritus Domini super me
479
GR.
OF.
co.
De Ss.mo Nomine lesu
Salvos fac nos
Confitebor tibi ... Deus
Omnes gentes
De pretiosissimo
Redemisti nos
AL. Laudem Domini
AL. Exaltabo te, Deus meus
Sanguine D. N. lesu Christi
480
IN.
AL.
AL.
AL.
Si testimonium hominum
GR. Hie est qui venit
OF. Calix benedictionis
Dignus es, Domine
Brit autem sanguis
CO. Christus semel oblatus est
481
De sacratissimo Corde Iesu
Tempore Quadragesimre:
TR. Misericors et miserator Dominus
Tempore paschali:
OF. Holocaustum
CO. Si quis sitit
482 De sanctis Angelis
AL. In conspectu angelorum CO. Angeli, archangeli
483
IN. Adiutor
OF. Lauda, I erusalem
CO. Jacob autem
De sancto Joseph
AL. De quacumque tribulatione
AL. Fac nos
484 De omnibus sanctis Apostolis
Tempore paschali:
CO. In omnem terram
485 Pro sponsis
IN. Deus Israel AL. Benedicat vobis
CO. Ecce sic benedicetur
357.
IN.
GR.
CO.
APPENDIX
1. Pro Ecclesia (Missale Romanum, n 1)
Deus in loco AL.
Dominus fortitudo plebis suae
Protector noster
Salus populi
Suscepimus
Beata gens
Ecce quam bonum
Lretatus sum
Suscepimus
Timebunt gentes OF.
Tollite hostias
Confitemini Domino
Ego sum pastor bonus
Ego vos elegi
Laud a, I erusalem
Laudate Dominum
Magnus Dominus
Qui posuit fines
T e decet hymnus
Tu es Petrus
Ubi caritas
Sicut in holocaustum
Unam petii Sperent in te
Stetit angelus
Jerusalem, qure aedificatur, cum ps. 121 (n. 55)
Passer invenit, cum ps. 83 (n. 48)
Tollite lwstias, cum ps. 95 (n. 121)
Unam petii, cum ps. 26 (n. 108).
Tempore paschali:
Ego sum vitis vera, cum ps. 79 (n. 88)
Populus acquisitionis, cum ps. 104 (n. 82)
[ 486 tollitur]
CANTUS
IN ORDINE MISSfE
OCCURRENTES
I. AD RITUS INITIALES
487 Signum crucis
G ------__:: .. _.!....__.__. =11-_
___________ :: =Jj
In nomine Patris, et Fi-li- i, et Spi-ri-tus Sancti. Amen.
Formulre salutationis
488 I
L - ---- - .... ----.. --+1-;;; ---- -i
.-------.-...-4
Gra-ti-a Domini nostri Iesu Christi, et ca-ri-tas De- i, et communi-
G

-----

--

r-
II
- --
ca- ti- o Sancti Spi-ri-tus sit cum omnibus vo-bis.
=---.----.----.--.-.--.--. H
Et cum spi-ri-tu tu- o.
2 489


. _____ ,
Gra-ti- a vobis et pax a De- o Patre nostro
G- - F

Chri- sto.
et Domino lesu
;----------
. -a------------------.--1---::- .-=. . ----
----
Bene-dictus De-us et Pater Domini nostri Iesu Chri-sti.
174
CANTUS IN ORDINE MISSlE
-------------------
490
3

. _____ __.__ --------
----------- -------- --------------L; ___ _
Dominus vobiscurn. [Pax vo-bis.] Et cum spi- ri-tu tu- o.
Vel
; - .
Dominus vobiscurn. [Pax vo- his.] Et cum spi- ri-tu tu- o.
491
Kyriale (
1
)
1. Pro cantibus in Ordine Missre occurrentibus servantur Kyriale
Romanum et Kyriale simplex.
Licet cantuum selectio prreprimis ex ingenio seu capacitate pendeat
cantorum, ornatiores melodire in sollemnioribus celebrationibus
prreferantur.
2. Ad cantum Kyrie quod attinet, quando novem invocationes notan-
tur in extenso, musicre forma eas integre canere requirit. Con-
tra, quando unica habetur melodia repetenda pro primis invoca-
tionibus Kyrie, hrec invocatio his tanturnmodo cantatur. Item pro
invocationibus sequentibus, Christe et Kyrie (ex. gr. Kyrie V). Quando
tamen uJtimum Kyrie peculiari melodia est instructum (ex. gr.
Kyrie I), Kyrie quod prrecedit semel tantum canitur.
Ita regula generalis de unaquaque invocatione repetenda servatur.
3. Cum Kyrie tamquam responsio ad aliquam invocationem in actu
prenitentiali usurpatur, melodia huic muneri respondens eligatur,
scilicet Kyrie XVI vel XVIII Kyrialis Romani, necnon melodire Ky-
rialis simplicis.
4. Quando, in Missis dominicre, loco actus prenitentialis, fit ritus
benedictionis et aspersionis aqure benedictre, cantantur antiphonre
Asperges, me, vel, tempore paschali, Vidi aquam.
1
Cf. Prrenotanda, n. 2.
PRO ORATIONIBUS 175
II. PRO ORATIONIBUS
Toni orationum
492 A
1---=+1 __ _
-----=o _____________ _
------------- ----- ---
Orernus.
t----------.-.------------ - ...
. -
Da, qu:i:surnus, ornnipo- tens De- us, bane tu- is fide-li-bus vo-lun-
,
.--------- ----+------- - ---
---- --------- -----
ta.- tern, ut, Christo tu- o veni- enti iustis ope:.. ribus occur-
---------------
ren- tes, e-ms dexterre soci- a- ti, regnum me-re- antur posside- re

- ----- ------- - ---
cre-leste.
493 Post collectam
.--- ---------- i
-----------------------=t------ - --
Per Dorninurn nostrum Iesurn Christurn Fi-li- urn tu- urn, qui tecum
----- -----------------------------------
vi-vit et regnat in uni- ta-te Spi-ri-tus Sancti, De- us, per ornni- a
t--- --- . ===========
---- -------
___ __, ______ ------------- ----------
s:i:cu-la srecu-16-rurn. Amen.
176 CANTOS IN ORDINE MISSJE
494 Post alias orationes
______ .-_.. ----r-==
I --------- -----tt===----------
----------------------- ------
Per Christum Dominum Amen.
495 Vel
------ --
. . .. - ----t+----lf----- H---- -----
Qui vivit et regnat m srecu-1a sa:cu1o- rum. Amen.
496
B
Oremus.

---- --
Da, quresumus, omnipo-tens De- us, hanc tu- is fide- 1ibus vo-1un-
; - '----------- i
- --11 c I -------------------------- II
ta- tern, ut, Christo tu- o veni- enti iustis ope- ribus occurrentes,
,
1- ------
-=------ lt-e-----tl-
-=tJ
e-lUS dexter<e SO-ci- a-ti, regnum me-re- antur posside-re Cte-le- ste.
497 Post collectam
G
------- -+--=-
Per D6minum nostrum Iesum Christum F.i-li- urn tu- urn, qm tecum
PRO ORATIONIBUS 177

vi-vit et regnat m uni- ta-te Spi-ri-tus Sancti, De-us, per 6mni- a
. =j ---___ ----------=----
srecu-1a s.ecu-16-rum.
498 Post alias orationes
G

Per Christum D6minum Amen.
499 Vel
. . _____ _
Qui vi-vit et regnat m srecu-1a s.ecu-16- rum.
Hie tonus B aptius convenit cum oratione super oblata, ad inducen-
dam salutationem Dominus vobiscum ante prrefationem.
12
178 CANTUS IN ORDINE MISSJE
III. AD LITURGIAM VERBI
Toni lectionum
Prreter tonos infrascriptos, quicumque tonus lectionum in usu re-
ceptus eligi potest.
500 LECTI 1
,
;--.---


o------tl-
------------
Lecti- o libri I -sa- i- x prophe- tx. Tu, Domine, pa-ter noster, re-
, ,

------o-- --------------
demptor no- ster: a sreculo nomen tu- urn. Quare ernl.re nos
,

------------------------- - ----- ------- -
fe-dsti, Domine, de vi- is tu- is, induni-sti cor nostrum, ne time-
'
=+-J
remus te?... Et nunc, Domine, pater noster es tu, nos vero lu- tum;
,
i --- - -+---
- -----1--11-j---.. -- ----==== =-f--
---------------- ----- - - ---0--- ---
et fie-tor noster tu,
et opera manu- urn tu-a-rum omnes nos.
1-- _- - -
_ __ =tj_____ __:=tj _ _ _____________ _
Verbum Domi-ni. De- o gra-ti- as.
501
LECTIO II VEL UNICA ANTE EV ANGELIUM
, , ,
______ a a --. c
------- ' ------------ -------
----------- ----------
Lecti- o Epi- sto-lx ad Hebrre- os. [ad Ga-la-tas.] Multi-fa-ri- am
AD LITURGIAM VERB! 179
L - -
. ---------
, ,

...
multisque modis ... sedet ad dexteram maiesta- tis in excel- sis;
! -
! _ _ _ ___ _
tanto me-li- or Ange-lis effectus, quanto diffe-renti- us prx il-lis no-
f--1
!-----h-------- ---.-.----------------------11-----11-----l II ______ -
. --
men here- dita- vit. Cu-i e-nim dixit a-liquando Ange-lo-rum:
: -- --- .__.-+ . r . -... -=
Fi- li- us me-us es tu, ego hodi- e ge-nu- i te ?. .. Et, cum i-te-rum
----+----
1-----------i---------------ll--...
introducit Primoge-ni-tum in orbem terrx, di-cit: Et ado-rent
, ,
--------+ 1
q - -- ! -c-:- ____ -=._-::_ -_-_-_---------
e- urn omnes Ange-li De- 1.

______ _
Verbum Domi-ni. De-o gra-ti- as.
H<ec lectio potest etiam cantari in tono pr<ecedenti (n. 500).
502
Toni Evangelii
A

- -
Dominus vobiscum. Et cum spiri- tu tu- o.
180 CANTUS IN ORDINE MISSIE
. ;=. - .-
Lecti- o sancti Evange-li- i secundum Matthre-um. ])'. Glo-ri- a tibi,
Domi-ne.
;--.. .. -- . . .
. ----
---t==--
-l
In il-lo tempore: Di-xit Iesus disdpu-lis su- 1s: Vos estis sal
---------------------=t=;=;_ ____ j

terra:. Quod s1 sal eva-nu- e- rit, m quo sa- li- e- tur? Ad nihi- lum
;:::;--+-.--.----- - --- ---===-----.
-------------------- ----- -
------------ ------------- -
c

va-let u ltra, m- st ut mitta-tur foras et conculcetur ab hominibus ...
....
. . ----
I --------------------
Sic luce- at lux vestra coram homi-nibus, ut vide- ant ope-ra vestra
, ,
;--.-. - r . -a
bona et glori- fi-cent Patrem vestrum, qui m ere-lis est .
1------ -
Verbum 6mini . ])'. Laus ti bi , Christe.
503 B
=---------- 11- - ---u
Dominus vobiscum. ])'. Et cum spi-ri-tu tu- o.
AD LITURGIAM VERB!
181

! .. -- - - -- __ ,
----------------------------- - ----
Lecti- o sancti Evange- li- i secundull} Matthre- urn. ])'. Glo-ri- a ti-

_-_-_--_
------- --- - -------
bi, Domi-ne.

-------- ------- --1
In illo tempore:
Di-xit Iesus disdpu-lis su- ts: Vos estis sal
,
1-rt-a-11 ! --- ----
--- -- -----

-----------.- -.--. . .
. !_ __
ter- ne. Quod s1 sal e-vanu- e-rit, m quo sa-li- e-tur? Ad nihi-lum
, ,
.i --11-ll------11-11-11------ill---;;-- g-----t-11 ------l
- -+
va-let ultra, ni-si ut mitta- tur fo- ras et conculcetur ab ho-
, , ,
h-o
D--*-1
..
0


mi-nibus... Sic luce- at lux vestra coram homi-nibus, ut vide- ant
,
- --+-------------- --+----

. ---------
---- - - -------
ope-ra vestra bona
et glori- fi-cent Patrem ve- strum, qUI m
,

- ___ --- -------------
------------------------------------
ere lis est )) .
- -------- - -
i " 3
------ ---- -
-------- - - - -- ------
Verbum Domini. ])'. Laus ti-bi, Christe.
182 CANTUS IN ORDINE MISSAl
504
c
Dominus vo-biscum. E/. Et cum spi-ri-tu tu- o.
i
3 .,...___._._.
------- . . ..
--- --- -- --------
------
Lecti- o sancti Evange- li- i secundum Matthre- urn. E/. Glori- a ti-
1::::;=-__ =fh

-------
bi, Domine.
G -----------r

In illo tempore: Di-xit Iesus discipu-lis su- is: Vos estis sal
,
__ __ . ___ . -..
ter- rre. Quod si sal evanu- e-rit, m quo sa-li- e- tur? Ad ni-hi-lum

. . . .
va-let ultra, m-s1 ut mitta- tur fo- ras et conculce-tur ab ho-
, , ,
c
----- c g
----- ---------- -------
----- ------------- -----
mi-nibus... Sic luce- at lux vestra coram hotni-nibus, ut vide- ant
ope-ra vestra bona et glo-ri-fi-cent Patrem ve- strum, qui in
AD LITURGIAM VERB! 183
G-' ________ _
---;--o- ---
ere-lis est .
Verbum Domi-ni . .&' Laus ti-bi, Christe.
504 his Ad orationem universalem
t exaudi-re digne- ris Te ro-gamus,
audi nos.
,
B
0
t a-diuva- re di-gne- ris. Kyri- e, e-le-
1-son.
,
c
I I I c

t Dominum o- remus. Christe, audi nos.
,


t Dominum o-remus mi-se-re-re.
E
t Dominum pre-cemur. Ex-audi, Christe.
184 CANTUS IN ORDINE MISSJE
,
F
--=-- I = 1---l+--1- t--tl- --a------l

t Dominum implo-re-mus. Ky-ri- e, e-le-

1-son.
G
t Dominum deprece-mur. e, e- le-
-----------------
1-son.
H
t adiuv-a-re digne-ris. Prresta, re- terne
--r.c -l+-- 11-----=--=---
omni-po-tens De- us.
IV. AD PRECEM EUCHARISTICAM
Ante prrefationem
505 A. Tonus simplex
; .----. .. - =====
Dominus vobiscum. Et cum spi-ri- tu tu- o.
---. --.--.-- .
- u _________ _ __ _
}'". Sursum corda. Habemus ad Dominum.
;===:;:::=.. + h=
-
}'". Gra-ti- as agamus Domino De- o nostro. Dignum et iustum est.
AD PRECEM EUCHARISTICAM
185
506 B. Tonus sollemnis
; . .
Dominus vobis-cum. Ef. Et cum spi-ri-tu tu- o.
G----!----====-=h
. ____!__
}'". Sursum corda. Ef. Habemus ad Dominum.
c
Y- Gra- ti- as agamus Domi-no De- o nostro. Ef- Dignum et iustum est.
Hie tonus B retineri potest cum pr::efationis tono tam sollemni quam
simplici.
Specimen toni pr::efationis invenitur in Missali Romano, pp. 914-916.
Pro cantu Precum eucharisticarum, vide Missale Romanum, pp. 917-
926.
507 Post consecrationem
==--::ii.t-::: =q==--- -
=-=-=---11
I I I
Mysteri- urn fide- i. vel Myste-ri- urn fi- de- i.
;-----
-
I I
Ef. Mortem tu- am annunti- amus, Domine, et tu- am resurrecti- 6-nem
h
____ __

---
confi-temur, do-nee ve-ni- as.
Ad doxologtam
508 A. Tonus simplex

J
-------
Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est ti-bi De- o Patri omnipo-
186 CANTUS IN ORDINE MISStE
---r------------------------r--
L.._ .__._.._ -,.--+--.- 1
------'"'---"--!l!-4...!____! __ !1!.._-=--

tenti, m uni- ta-te Spi-ri-tus Sancti, omnis honor et glo-ri- a per
L-. . ----= -H--------------

I! - - - - - - -----
6mni- a srecu-la s.ecu-16-rum. Amen.
509 B. Tonus sollemnis
Per ipsum, et cum ipso, et in 1pso, est ti-bi De- o Patri ommpo-
---1-- -1--
- ----:=_ . r. :_ __ =----. I
in uni- ta-te Spi-ri-tus Sancti, omnis ho-nor et glo-ri- a per
------------------

I =-H- ---------

--------------==----..e-=__,
omni- a srecu-la S<ecu-lo-rum. Amen.
Hie tonus B semper retineri potest.
V. AD RITUS COMMUNIONIS
Toni Orationis dominicre
510
A
i- .. _H
------------------ H
Pr.eceptis salu- ta-ribus moni- ti, et di-vina insti-tu- ti- one forma-ti,
I ==---------
-
audemus di-ce-re :
;------:- . . --.- ---. ----.----2 -.=j
--.----'=--==--- -----
_ _ ,___ -f.-'! _ _!!!________ ----
Pa-ter noster, qui es in c.e-lis: sancti- fice- tur nomen tu- urn; adve-
AD RITUS COMMUNIONIS 187
--------r-- -
. I
ni- at regnum tu- urn; fi- at vo-luntas tu-a, sic-ut m c.e-lo, et m
--- . ---.-_-_r __
- -----=- --- ----- - --'=-! - _____ !! ____ _
terra. Panem nostrum co-tidi- anum da nobis hodi- e; et dimitte
---;------- I . 3- . . . . . . . -
----------=------- ---------.----=--.-- -

n bi debi-ta nostra, sic-ut et nos di mit- imus d bi-to-ribus nost ri s
'
1----.-----==-- =l=-----=---=H=
=ttt
et ne nos inducas in tenta-ti- o-nem; sed libe-ra nos a rna- lo.
Libera nos, ut infra n. 513.
511 B
.----- ------------------ ------- -------
......
------ - - ---- ---------------.--j
Pr.eceptis sa-luta- ribus moni- ti, et divina insti-tu-ti- one forma- ti,audemus dice-re :
+----l========-=====r . ,


noster, qui es in c.e- lis: sancti- fice-tur nomen tu- urn; ad-
+-- -------
_!__-]
; !
------..!-- . . . ----

veni- at regnum tu- urn; fi- at voluntas tu-a, sic-ut m c.e-lo, et in
f------l-----
-- --

ter-ra. Panem nostrum co-tidi- anum da nobis hodi- e; et dimitte
188 CANTUS IN ORDINE MISS..
nobis debi-ta nostra, sic-ut et nos dimittimus debi-to- rib us nostris;
_ ! . - . __ __ _ _ .. _--- - -t,

et ne nos inducas m tenta-ti- o- nem; sed Iibe-ra nos a ma-lo.
Libera nos, ut infra n. 513.
512 c
-f-i

_111! ____________ !___111!_!_______
Pr.-eceptis sa-luta- ribus moni- ti, et di-vina insti-tu-ti- one forma- ti,
'-- -. i - . u --------------------
------- -.- -j-- ------- --------
audemus dice-re :

- ---- -
.-- - :-
---.------.----
- .----- --- - - --------
Pa-ter noster, qui es in c.-e-lis: sancti- fice- tur nomen tu- urn; ad-
;.-...
---.:.,_------
.. i

-------- .
----------

ve-ni- at regnum tu- urn; fi- at vo-luntas tu-a, sic-ut in c.-e-lo, et in
---f-----+-----
h---11;;;--- f----i
---..- r

ter- ra. Panem nostrum coti-di- anum da nobis ho-di- e; et dimit-
+----- - ---

t --- -----f-11-


te nobis debi-ta- nostra, sic-ut et nos dimittimus debi-to-ribus no-
r-


-------

stris; et ne nos indu-cas ln tentati- 6nem; sed libera nos a rna- lo.
AD RITUS COMMUNIONIS 189
513 Tonus embolisml

. . -----1----i-----.--,--.. --- . . .
I
Libe-ra nos, quresumus, Domine, ab omnibus rna-lis, da propi- ti- us
... H .....

f-.
pacem m di- ebus nostris, ut, ope mi-se-ri-cordi- ;e tu- ;e adiuti, et
1---
--------- .. -

a pecca.to s1mus semper libe-ri et ab omni perturbati- one se-
- --- --+------- ------
...
- - . .-. . . . . . ...
cu-ri: exspectantes be- a-tam spem et adventum Salva-to-ris nostri
k----,=
lesu Chri- sti.

-- - -

!
:
---- =------.

-


:q;. Qui- a tu- urn est regnum, et po-testas, et glo-ri-a m srecu-la.
514 Ad pacem

Domine I esu Christe, qui dixi-sti Aposto-lis tu- is: Pacem re-linquo
vobis, pacem me- am do vobis: ne respi-ci- as peccata nostra, sed fi-
-
----------------------------- --1
- +---! ..... - -------- - - -----1- -llll l----r--tI---1111 ...... 1111----II.J-1111-l
dem Eccle-si- .-e tu- .-e; e- amque secundum volunta-tem tu-am pac1-
190 CANTUS IN ORDINE MISSJE
;:--=----=----- - .
-----------
fica-re et co- aduna-re digne-ris. Qui vi vis et regnas in srecu-la
s<ecu- 16-rum R. Amen.
515
.-----

spi- ri-tu tu- o.
516
---------- -----
L
- ---- ---- --- ------
Offerte vobis p - m.
VI. AD RITUS CONCLUSIONIS
Ad benedictionem simplicem
517 A

Dominus vobiscum. R. Et cum spi-ri-tu tu- o.
----------- j
--. . . .. -----------
.. . .
---------------------------- ------------------------
Bene-dicat vos omnipo-tens De- us, Pater, et i-Ii- us, et Spi-ri-tus
i :1----
-----------------------------
Sanctus . .&'Amen.
AD RITUS CONCLUSIONIS 191
518 B
l+---c=---=- -=---_-_-__ ... ::-_ ... _'=. -=-tl t-1 _-_-7;:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- _-_-_---=--
Dominus vobiscum . .&' Et cum spi-ri-tu tu- o.
G----- --.. +----------1
-- -------- . =-------------------------=--
----
Benc-dicat vos omni-potcns De- us, Pa-ter, et Fi-li- us, et Spi-ri-tus
------ -------- -------------

Sanctus. R. Amen.
Ad benedictionem sollemnem et orationes super populum
(Missale Romanum, pp. 495-506 et 507-511)
519 A
=;=__. _ . _____ _
. - - --- ---- - ----------------
------ ----'-'---- ------- ------
Dominus vobiscum. Et cum spi-ri-tu tu- o.
;--- .. _ ...
Inclina-te vos ad bene-dicti- onem.

;-----------.. ------------.. -------.. -:----::. i
Di- es ct actus vestros in su-a pace disp6nat, preces hie et ubique

exaudi- at, et ad vi-tam <eternam fe-li-ci-ter vos perdu- cat.
.----.,..,
. -r--------=-=-_ -_-_--_ -_ -_ -_ -_------------

192
CANTUS IN ORDINE MISSAl
----- -------------------------------------------+----- ------
G--------------:;.;--- - -tl--llt-+--tt--=-- -------------
---------------
---------------
Bene-dicat vos omni-po-tens D - us, Pa-ter, et Fi-li-us,
et Spi-ri-tus

----------- ---- ------
anct us. R. Am n.
520
B
- -----;;=;=r+=--
u
Dominus vobiscum R. Et cum spi-ri-tu tu- o.
t. +-, ---_ -.-;
Inclimi-te vos ad bene-dicti- onem.
G---------'-1- i
--------11---11---l------1-l--1-1------- --1--11---1---
I 0 I I
Di- es et actus vestros m su-a pace dispo- nat, preces hie et ubi-
que exaudi- at, et ad vitam <etemam fe-li-ci-ter vas perdu- cat.
,
----------,-,--

et inco-lumes pr6-tegat.
;
___ --=te ________________ _
:ijl. Amen.
G -=--
1 1
1

1 I

-------------
Bene-dicat vos omnipo-tens De- us, Pa-ter, et Fi-li-us,
et Spi-ri-tus
AD RITUS CONCLUSIONIS 193
c =;=1-1

--------------
.
Sanctus. R. Amen.
Ad benedictionem episcopalem
521 A
f- - ---- - -----
Dominus vobiscum. R. Et cum spi-ri-tu tu- o.
;- I -- .
--------------------------
y. Sit nomen Domi-ni benedictum. Ex hoc nunc et usque in sre-
f!!! ______ -J+---. - .......
--------

I
j
.
I
cu-lum. y. Adiuto-ri- urn nostrum m nomine Domi-ni. :ijl. Qui fe-cit
__ J

c<e-lum et terram.
--------;j 11-11- . ---------f-------. ---- - -
-------- -1------- f--------
Bene-die at vos omnipo-tens De- us, Pa-ter, et Fi-li-us, et Spi-ri-tus
1--tl=+l
------- ----=--Jj
Sanctus. :ijl. Amen.
522
-------------------
B

Dominus vobis-cum. R. Et cum spi- ri- tu tu- o.
13
194 CANTUS IN ORDINE MISS
_ _ _____________ __ u._ _ _
-- -------- - -
y. Sit nomen Domi-ni benedictum. Ex hoc nunc et usque in sre-
G __
----
----
-.-.--E--j
cu-lum. y. Adiuto-ri- urn nostrum in nomine Domi-ni. Qui fe-cit
;_._!___ --. --1=-------------------=====-- -
cre-lum et terram.
G----- -+---j
..

Be-nedi-cat vos omnipo-tens De- us, Pa-ter, et Fi-li- us, et Spi-ri-tus

-=t! ___ -- --=
Sanctus. Amen.
523 Ad dimittendum populum

__ --+ __
1-te, mis-sa est.
De- o gra- ti- as.
524 Dominica Resurrectionis, infra octavam Paschre necnon dominica
Pentecostes
1- te, missa est, alle-lu-ia, aile- lu- ia.
De- o gra-ti- as, alle-lu-ia, alle- lu- ia.
APPENDIX
LITANilE SANCTORUM
525
LITANI SANCTORUM
IN SOLLEMNIBUS SUPPLICATIONIBUS ADHIBEND. .
Quoties in singulis partibus plures fonnulre proponuntur litteris A et B
distinctre, una vel alia ad libitum seligi potest. In elencho Sanctorum
aliqua nomina suis locis inseri possunt (ex. gr. Patronorum, Titularis
ecclesire, Fundatorum, etc.). Item supplicationibus pro variis necessita-
tibus aliqure invocationes addi possunt, rerum et locorum adiunctis accom-
modatre. Cognomina et cognomenta (v. g. Hungarire) Sanctorum, inter
parentheses posita, opportune omittuntur, quando litanire lingua Latina
canuntur.
I
SUPPLICATIO AD DEUM
A
1
-- 11
Kyri- e, e- le-i-son. ij. Christe, e-le- i-son. ij. Kyri- e, e-Ie- i-son. ij.
Vel B
c ... -3
Pa- ter de ere- lis De- us R. Mi-se-re-re nobis
Fi- li Re- demptor mundi De- us R. Mi-se-re-re nobis
Spi- ri- tus Sanc-te De- us R. Mi-se-re-re nobis
Sancta Trinitas, unus De- us R. Mi-se-re-re nobis
II
INVOCATIO SANCTORUM
1----....a-----3
---- a a _ _.
-------- -
Sancta Ma-ri- a :&' Ora
Sancta Dei Genetrix
Sancta Virgo virginum

pro nobis
Sancti Michael, Gabriel et Raphael
Omnes sancti Angeli
R. Ora-te pro nobis.
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
orate pro nobis
198
Patriarchre et prophetre
Sancte Abraham
Sancte Moyses
Sancte Elia
Sancte Ioannes Baptista
Sancte Ioseph
Omnes sancti patriarchre et prophetre
Apostoli et discipuli
Sancti Petre et Paule
Sancte Andrea
Sancti Ioannes et Iacobe
Sancte Thoma
Sancte Matthree
Omnes sancti Apostoli
Sancte Luca
Sancte Marce
Sancte Barnaba
Sancta Maria Magdalena
Omnes sancti discipuli Domini
Sancte Stephane
Sancte Ignati (Antiochene)
Sancte Polycarpe
Sancte Iustine
Sancte Laurenti
Sancte Cypriane
Sancte Bonifati
Sancte Stanislae
Sancte Thoma (Becket)
Martyres
Sancti Ioannes (Fisher) et Thoma (More)
Sancte Paule (Miki)
Sancti Ioannes (de Brebeuf) et Isaac (J ogues)
Sancte Petre (Chanel)
Sancte Carole (Lwanga)
Sanctre Perpetua et Felicitas
Sancta Agnes
Sancta Maria (Goretti)
Omnes sancti martyres
LITANVE SANCTORUM
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
onite pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
LITANVE SANCTORUM (N. 525)
Episcopi et doctores
Sancti Leo et Gregori
Sancte Ambrosi
Sancte Hieronyme
Sancte Augustine
Sancte Athanasi
Sancti Basili et Gregori (Nazianzene)
Sancte Ioannes Chrysostome
Sancte Martine
Sancte Patrici
Sancti Cyrille et Methodi
Sancte Carole (Borromeo)
Sancte Francisce (de Sales)
Sancte Pie (Decime)
Presbyteri et religiosi
Sancte Ant6ni
Sancte Benedicte
Sancte Bernarde
Sancti Frandsce et Dominice
Sancte Thoma (de Aquino)
Sancte Igmiti (de Loyola)
Sancte Frandsce (Xavier)
Sancte Vincenti (de Paul)
Sancte Ioannes Maria (Vianney)
Sancte Ioannes (Bosco)
Sancta Catharina (Senensis)
Sancta e n ~ s i a (a Iesu)
Sancta Rosa (de Lima)
Sancte Ludovice
Sancta M6nica
Sancta Elisabeth (Hungarire)
Omnes Sancti et Sanctre Dei
Laici
199
orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora prp nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
200 LITANIAl SANCTORUM
~ ~
III
11'-:VOCATIO AD CHRISTUM
A
--- 0 -- ----o=
; ~ ---- -------:::- .--.---.---==- ---- .- =-
____ u___ ------ --- - - - - -
Propi- ti- us e- sto R. Li-bera nos, Domi-ne.
Ab omni malo
Ab omni peccato
Ab insidiis diaboli
Ab ira et odio et omni mala voluntate
A morte perpetua
Per incarnationem tuam
Per nativitatem tuam
Per baptismum et sanctum 1emmum tuum
Per crucem et passionem tuam
Per mortem et sepulturam tuam
Per sanctam resurrectionem tuam
Per admirabilem ascensionem tuam
Per effusionem Spiritus Sancti
Per gloriosum adventum tuum
Vel B
libera nos, Domine
libera nos, Domine
Iibera nos, Domine
libera nos, Domine
libera nos, Domine
libera nos, Domine
Iibera nos, Domine
Iibera nos, Domine
libera nos, Domine
libera nos, Domine
libera nos, Domine
Iibera nos, Domine
libera nos, Domine
libera nos, Domine
c ----------11___ ~ - . -._:__. __ ;_.-H-
~ ------------ tt
-----
Christe Fi-l i De-i vi- v1 R. Mi-se-re-re nobis.
Qui in hunc mundum venisti
Qui in cruce pependisti
Qui mortem propter nos accepisti
Qui in sepulcro iacuisti
Qui a mortuis resurrexisti
Qui in crelos ascendisti
Qui Spiritum Sanctum in Apostolos misisti
Qui sedes ad dexteram Patris
Qui venturus es iudicare vivos et mortuos
miserere nobis
miserere nobis
miserere nobis
miserere nobis
miserere nobis
miserere nobis
miserere nobis
misercrc nobis
miserere nobis
LITANVE SANCTORUM (N. 525) 201
IV
SUPPLICATIO PRO VARUS NECESSITATIBUS
A
~ . o ~
1
i
Ut nobis par- cas R. Te
Ut ad veram prenitentiam
nos perducere digneris
Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio t
confortare et conservare digneris
Ut omnibus benefactoribus nostris t
sempiterna bona retribuas
Ut fructus terrre t
dare et conservare digneris
Vel
B
Ut nobis indulgeas
Ut mentes nostras t
ad crelestia desideria erigas
Ut animas nostras, t fratrum, propinquorum
et benefactorum nostrorum t
ab reterna damnatione eripias
Ut omnibus fidelibus defunctis t
requiem reternam domire digneris
Ut mundum a peste, fame et bello
servare digneris
U t cunctis populis t
pacem et veram concordiam donare digneris
Precationes sequentes semper cantantur:
Ut Ecclesiam tuam sanctam t
regere et conservare digneris
Ut damnum apostolicum
et omnes ecclesiasticos ordines t
in sancta religione conservare digneris
Ut omnibus in Christum credentibus t
unitatem largiri digneris
Ut omnes homines t
ad Evangelii lumen perducere digneris
..
! _________
rogamus, audi nos.
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, aud.i nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
tt: rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
202 LITANI.tE SANCTORUM
v
CONCLUSIO
A
; _ . _!_= --- _, . tt-l! -
Christe, audi nos. iJ. Christe, exaudi nos. ZJ.
Vel B
__! __ ,
Agnus De- i, qui tollis pecca-ta mundi. Rl. Mi-sere-re no-bis. iij.
Christe, audi nos. ij. Christe, exaudi nos. ij. K y-ri- e, e-le- i- son.
c. _. _
- - - . .

Christe, e- le- i-son. K y-ri- e, e- Ie- i-son.
Oratio
Deus, refugium nostrum et virtus, adesto piis ture precibus,
auctor ipse pietatis, et prresta, ut, quod fideliter petimus, efficaciter
consequamur. Per Christum D6minum nostrum.
Vel
Deus, qui nos c6nspicis ex nostra infirmitate deficere, ad am6rem
tui nominis nos miseric6rditer per Sanct6rum tu6rum exempla
restaura. Per Christum D6minum nostrum.
INDICES
Numeri in indicibus positi ad numeros referunt, nisi aliter notatur.
INDEX ALPHABETICUS CANTUUM
Asterisco signantur cantus qui nunc vigere incipiunt, cum melodia e ma-
nuscriptis sumpta et in hoc libro notata, ut in primo numero indicatur pro
unoquoque cantu.
INTROITUS
Accipite iucunditatem, 85, 93, 188, 337, 377, 389.
Ad te levavi, 1.
Adiutor, 483.
Adorate Deum, 100, 387.
Aqua sapientire, 80.
Audivit Dominus, 32, 349, 372.
Benedicite Dominum, 280, 283, 387.
Benedicta sit, 132, 380.
Cantate Domino, 88.
Caritas Dei, 96, 132, 190, 203, 352, 360, 386.
Christo confixus sum cruci, 461.
Cibavit eos, 133, 382.
Circumdederunt me, 61, 368.
Clamaverunt iusti, 208, 273, 295, 339.
Cogitationes Cordis eius, 134, 385.
Cognovi, 173, 227, 237, 265, 291, 309, 311, 324, 349.
Confessio, 251.
Da pacem, 121, 367.
De necessitatibus meis, 39, 371, 394.
De ventre matris mere, 220.
Dedit illi Deus, 404.
Deus, dum egredereris, 94, 351.
Deus, in adiutorium, 45, 115.
Deus in loco sancto suo, 18, 114, 304, 334, 354, 357, 360, 363, 369.
Deus, in nomine tuo, 60.
Deus Israel, 484.
Dicit Dominus: Ego, 130, 368, 374.
Dicit Dominus Petro, 223.
Dicit Dominus: Sermones mei, 315, 334, 469.
Dignus est Agnus, 13'i, 384.
Dilexisti, 29, 74, 154, 163, 190, 202, 240, 252, 261, 290, 310, 325, 343.
Dispersit, 156, 162, 177, 227, 232, 251, 264, 302, 328, 346.
Domine, in tua misericordia, 104.
Domine, ne Ionge facias, 68.
Domine, refugium, 36, 354.
Dominus dixit, 15.
Dominus fortitudo plebis sure, 109, 353, 357, 358.
206
Dominus illuminatio mea 1 (6), 107.
Dominus secus mare, 100 (A, B), 317, 353, 362.
Dum clamarem, 31, 112.
Dum medium silentium, 22.
INDEX CANTUUM
Dum sanctificatus fuero, 48, 96, 117 ( fl . 5), 350, 352, 356, 363, 386.
Ecce advenit, 25, 157.
Ecce Deus adiuvat me, 113.
Ecce oculi Domini, 192, 195, 196, 337, 394.
Eduxit Dominus, 84, 351.
Eduxit eos, 83.
Effusum est in terra, 405.
Ego autem cum iustitia, 46, 112, 296, 394, 395.
Ego autem in Domino gaudebo, 462.
Ego autem in Domino speravi, 56, 282, 297, 349, 377.
Ego autem sicut oliva, 288, 336, 345.
Ego clamavi, 50, 126, 373.
Esto mihi, 103, 374.
Etenim sederunt principes, 329.
Ex ore infantium, 331.
Exaudi, Deus, orationem meam, 58, 375.
Exaudi, Domine ... adiutor, 108, 379.
Exaudi, Domine ... tibi dixit, 92, 356, 394.
Exaudi nos, Domine, 33.
Exaudivit, 91.
Exclamaverunt, 194.
Exspecta Dominum, 64, 356, 370.
Exsultate Deo, 114 (I, 6), 369.
Exsultet gaudio, 397.
Exsurge, Dowine, 54.
Exsurge, quare obdormis, 43, 365, 376.
Extuli electum, 445.
Fac mecum, Domine, 53.
Facies unctionis oleum, 397.
Factus est Dominus, 105.
Gaudeamus ... Agathre, 160.
Gaudeamus ... Marire ... Assumptione, 255.
* Gaudeamus ... Marire ... festivitate, 205, 269.
Gaudeamus ... Sanctorum omnium, 300.
Gaudens gaudebo, 322.
Gaudete in Domino, 3.
Hodie scietis, 14.
Illuxerunt, 441.
In Deo laudabo, 49.
In excelso throno, 98.
INTROITUS 207
In media Ecclesire, 193, 221, 266, 270, 281, 305, 321, 330, 342, 434, 438, 452.
In nomine Domini, 73, 123 (A).
In nomine Iesu, 242, 383.
In sermonibus Domini, 457.
In virtute tua ... iustus, 340.
* In virtute tua ... rex, 231, 256, 263, 279, 348.
In voluntate tua, 124.
Inclina Domine, 118.
Intret oratio mea, 47, 129, 394.
Introduxit vos, 79.
Invocabit me, 34.
Jubilate Deo, 86.
Judica, Domine, 71.
Judica me, Deus, 62.
Iudicant sancti, 299, 336, 393.
Iuravit Dominus, 478.
Iusti decantaverunt, 407.
Iusti epulentur, 161, 171, 339, 344.
Justus es, Domine, 120.
Justus ut palma, 146, 176, 179, 212, 278, 344.
Lretabitur iustus, 150, 196, 340, 344.
Lretare Jerusalem, 55.
Lretetur cor, 59, 101, 127, 345, 356.
Laudate, pueri, 347.
Lex Domini, 40, 167, 185, 235, 243, 274, 327, 342.
Lex veritatis, 430.
Liberator meus, 65.
Loquebar, 207, 210, 267, 314, 316, 318, 332, 349.
Loquetur Dominus pacem, 131, 222, 339, 344, 363.
Lux fulgebit, 16, 21.
Maiorem hac dilectionem, 433.
Me exspectaverunt, 149, 229, 343, 349.
Meditatio cordis mei, 51, 145, 180, 200, 206, 216, 233, 258, 308, 319, 342.
* Memento nostri, 6, 9.
Mihi autem absit ... Ps. 131: Memento, 460.
Mihi autem absit... Ps. 141: Voce mea, 455.
Mihi autem nimis, 197, 213, 226, 238, 262, 294, 336, 389, 463, 470.
Minuisti eum, 428.
Miseratio hominis, 475.
Miserere ... ad te, 119.
Miserere ... conculcavit, 63.
Miserere ... tribulor, 67.
Misereris omnium, 30, 128 (C), 378.
Misericordia Domini, 87.
Multre tribulationes, 218, 339.
208
Narraverunt mihi, 424.
Ne derelinquas me, 44, 128.
Ne timeas, 10, 219.
Nos autem gloriari, 72, 75, 271 , 284, 293, 381.
Nunc scio vere, 224.
Oculi mei, 48.
Omnes gentes, 110, 364.
Omnia quae fecisti, 66, 123.
Omnis terra, 99, 364, 382.
INDEX CANTUUM
Os iusti, 144, 170, 172, 181, 182, 199, 203, 214, 215, 228, 230, 245, 249, 250,
257, 276, 285, 326, 342, 344, 347, 400, 432, 443, 447.
Populus Sian, 2.
Probasti, Domine, 209, 225, 253 bi , 340.
Prope es tu, 4, 7.
Protector noster, 117, 334, 353, 355, 357.
Protexisti me, 183, 184, 186, 187, 198, 213, 337.
Puer natus est, 17.
Quasi modo, 85.
Redemisti nos, 480.
Redime me, 42.
Reminiscere, 37, 41, 368.
Repleatur os meum, 95, 345.
Requiem reternam, 394.
Respice, Domine, 116, 365, 366, 373.
Respice in me, 106, 378.
Resurrexi, 78.
Rorate ... Ps. 84: Benedixisti, 335, 386 bis.
Rorate ... Ps. 18: Creli enarrant, 3 (4), 12, 178.
Sacerdotes Dei , 147, 158, 169, 183, 184, 198, 244, 268, 289, 338, 341 , 353,
361.
Sacerdotes eius, 153, 241, 307, 338, 341, 361.
Sacerdotes tui, 151, 159, 165, 204, 217, 298, 323, 333. 341.
Salus autem, 148, 195, 253, 275 bis, 339.
Salus populi, 52, 122, 357, 376.
Salve, sancta Parens, 21, 246, 260, 335, 386 bis, 422, 450.
Sancti tui, 208, 209, 337.
Sapientia reddidit, 417.
Sapientiam sanctorum, 143, 155, 166, 239, 248, 277, 287, 290, 312, 339,
342, 347.
Scio cui credidi, 152, 353, 391.
Sermo meus, 431.
Si diligis me, 413, 416, 418, 420, 449 458 465 472 477.
Si iniquitates, 107 (B), 125, 394. ' ' ' '
Sicut oculi servorum, 35, 394.
GRADUALIA
Signum magnum, 255.
Sitientes, 57, 115 (A), 175, 351.
Spiritus Domini, 97, 386.
Spiritus ... super me, 440.
Stabant iuxta crucem, 272.
209
Statuit, 168, 174, 191, 201, 211, 259, 275, 303, 306, 320, 338, 341, 357 bis, 390.
Sub umbra illius, 459.
Suscepimus, 111, 157, 334, 357.
Terribilis est, 334.
Tibi dixit cor meum, 41, 236, 247, 292, 345, 356.
Timete Dominum, 225, 339, 346, 354.
Veni de Libano, 453.
Veni et ostende nobis, 5, 8.
Venite, adoremus, 102, 382.
Venite, benedicti, 81, 189, 337, 346, 356.
Venite, filii, 448.
Verba mea, 38, 394.
Victricem manum, 82.
Vidi civitatem sanctam, 406.
Viri Galilrei, 90.
Vocem iucunditatis, 89, 197, 337, 364.
Vultum tuum, 164, 234, 254, 260, 286, 313, 335, 343, 386 bis.
A summa crelo, 5.
Ab occultis meis, 50.
Ad Dominum, 46, 105.
GRADUALIA
Adiutor in opportunitatibus, 33, 115 (II, 7).
Adiutor meus, 40.
Adiuvabit earn, 160, 349.
Angelis suis, 34, 111 (1, 2), 283, 374, 387.
Anima nostra, 112 (1, 2), 171, 248, 287, 295, 331, 339, 349.
Annuntiavi iustitiam, 445.
Aqure multre, 459.
Audi, filia, 120 (II, 4), 236, 255, 314, 335, 343, 386 bis.
Beata gens, 52, 103 (I, 6 ), 105 (I, 5), 109 (I, 2), 116 (C), 118 (II, 7), 119
(II, 4), 120, 121 (II, 4), 125 (II, 6), 153, 351, 352, 356, 357, 369, 386, 395.
Beatus quicumque, 417.
Beatus vir qui timet, 45, 103 (II, 6), 106 (1, 2), 108 (1, 4), 128 (II, 7),
129 (II, 7), 167, 243, 276, 279, 340, 345.
Benedicam Dominum, 107 (1, 2), 115, 129 (I, 3), 377.
Benedicite Dominum, 280.
Benedicta es tu, 164, 322.
Benedicta et venerabilis, 205, 234, 246, 254, 269, 313, 335, 386 bis.
14
210
Benedictus Dominus, 29, 98, 367.
Benedictus es, Domine, 65, 131, 132, 380.
Benedictus qui venit, 16.
Bonum est confidere, 1 (5), 53, 117, 353.
Bonum est confiteri, 47, 105 (C), 108 (B), 118.
Christus factus est, 70, 76, 123 (A), 271, 381, 384.
Clamaverunt iusti, 60, 127 (C), 208, 253, 277, 339.
Collegerunt, 68. . . . .
Communicantes Chnsti pass10mbus, 425.
Concupivit rex, 292, 313, 335, 343, 396 bis.
Confiteantur Domino, 475.
Confiteor tibi, 453.
Constitues eos, 224, 238, 262, 299, 336, 389.
Convertere, Domine, 31, 109, 394.
Custodi me, 38, 112.
Deriventur fontes tui, 405.
Deus, exaudi, 54.
INDEX CANTUUM
Deus, vitam meam, 272.
Diffusa est gratia, 21, 149, 173, 227, 237, 265, 291, 309, 311, 324, 335,
349, 386 bis.
29, 325, 343.
Dirigatur, 36, 104 (II, 7), 122, 129.
Discerne causam meam, 64,
Dispersit, 102 (A), 106 (I, 3 ), 302, 346.
Dolorosa, 451.
Dominabitur, 135.
Domine, Deus virtutum, 8.
Domine, Dominus noster, 98 (I, 3), 102 (I, 3), 113, 364, 383.
Domine, prrevenisti, 146, 176, 215, 230, 258, 316, 344, 348, 388.
* Domine, refugium, 102 (I, 7), 106 (II, 3), 120 (C), 122 (II, 5, 7), 124.
Domine, spes mea, 428.
Dulcis et rectus Dominus, 134, 385.
Ecce quam bonum, 125, 166, 345, 356, 357, 366.
Ecce sacerdos, 174, 193, 201, 211, 217, 241, 244, 270, 274, 293, 303, 306,
321, 323, 332, 333, 341.
Ego autem, 72.
Ego dixi: Domine, 104, 162, 288, 328, 346.
Electi mei, 407.
Eripe me, Domine, 62.
Esto mihi, 66, 106 (A), 111.
Ex Sion, 2.
Exaltabo te, 56, 107 (C), 110 (B).
Exaltent eum, 168, 357 bis, 358, 390.
Excita, Domine, 9, 99 (II, 7).
Exiit sermo, 330.
GRADUALIA
Exsultabit cor meum, 206.
Exsultabunt, 239, 339, 344, 393.
Exsurge ... et intende, 71.
Exsurge ... fer opem, 57.
Exsurge ... non prrevaleat, 48.
Flores apparuerunt, 406.
Fuit homo, 3 (B), 219.
Gloria et honore, 125 (II, 7), 158, 169, 183, 184, 198, 340.
Gloriosus Deus, 161, 195, 273, 275 bis, 339.
Hrec dies ... y. Benedictus, 83.
y. Confitemini, 78.
y. Dextera 81.
y. Dicant nunc, 80.
y. Dicat nunc, 79.
y. Lapidem, 82.
Hie est qui venit, 480.
Hodie scietis, 14.
!acta cogitatum tuum, 43, 104 (II, 3), 106, 107 (II, 3), 373.
In Deo confisum est, 398.
In Deo speravit, 49, 114, 121 (I, 2), 375.
In omnem terram, 125 (I, 3), 129 (I, 6), 213, 223, 294, 317, 336.
In sole posuit, 6.
Inflammatum est cor meum, 457.
211
Inveni David, 74, 99 (II, 3), 100 (II, 2), 145, 222, 275, 289, 307, 320, 338,
341, 348.
Ipse habet in vestimento, 446.
Iuravit Dominus, 99 (I, 2, 4), 100 (I, 4), 147, 268, 315, 341, 353, 361, 382.
Iustorum animre, 209, 225, 312, 339.
Justus cum ceciderit, 100 (I, 6), 148, 196, 253 bis, 340, 346.
Justus ut palma, 144, 170, 172, 181, 182, 199, 200, 214, 216, 228, 231, 235,
242, 245, 249, 250, 256, 257, 263, 267, 285, 296, 318, 326, 344.
Lretatus sum, 55, 121, 122 (1, 3), 126 (II, 7), 128 (II, 6), 177, 304, 334, 351,
356. 357. 367, 372, 394.
Laudate Dominum, 387.
Liberasti nos, 130, 376.
Locus iste, 334.
Memor fui iudiciorum, 440.
Mihi autem absit gloriari, 461.
Miserere mei, Deus, 30, 99 (II, 6).
Miserere mihi, Domine, 51, 100 (II, 6), 375.
Misit Dominus, 99.
Ne avertas, 73.
Nimis honorati sunt, 197, 226, 336.
212
INDEX CANTUUM
Oculi omnium, 75, 114 (B), 115 (A), 123, 13 , 382.
Omnes de Saba venient, 25.
Qs iusti, 102 (II, 4), 151, 155, 179, 185, 207, 212, 22 1, 232, 264, 266, 278,
281, 284, 305, 319, 327, 342, 347, 434.
Ostende nobis, 7, 99 (1, 6), 111 (II, 5), 112 (B), 113 (II, 3), 116 (A).
Pacifice loquebantur, 67.
* Posuisti, Domine, 150, 260, 340.
Priusquam, 220.
Probasti, Domine, 251.
Prope est Dominus, 12, 119 (II, 7), 122 (A).
Propitius esto, 42, 107, 123 (I, 6), 378.
Propter fratres meos, 430.
Propter veritatem, 286, 335, 386 bis, 442.
Protector noster, 35, 108, 353, 370.
Qui operatus est, 152, 391.
Qui sedes, Domine, 3.
Qui timetis Dominum, 462.
Quis sicut Dominus, 101, 122 (C).
Requiem reternam, 394.
Respice, Domine, 59, 109 (II, 7), 116, 365.
Sacerdotes eius, 143, 159, 165, 175, 180, 204, 233, 298, 308, 341, 361.
Salvos fac nos, 479.
Salvum fac populum, 44, 126.
Salvum fac servum tuum, 39, 376, 394.
Sapientia huius mundi, 424.
Sciant gentes, 41, 365.
Sederunt principes, 329.
Si ambulem, 63, 113 (B), 125 (A), 229, 374, 379, 394.
Specie tua, 154, 163, 190, 202, 240, 252, 261, 290, 310, 335, 349.
Speciosus, 22, 247, 386 bis.
Spera in Domino, 404.
Spiritus Domini super me, 478.
Suscepimus, 101 (1, 5), 128, 157, 334, 357.
Tecum principium, 15.
Tenuisti manum, 68.
Testis mihi est Deus, 431.
Tibi, Domine, 61.
Timebunt gentes, 100, 119, 348, 357, 364.
Timete Dominum, 110 (1, 4), 300, 339, 346, 354.
Tollite hostias, 102, 334, 357.
Tollite portas, 4, 178, 386 bis.
Tribulationes, 37, 368, 371.
Tu es, Deus, 103, 115 (I, 6), 297, 368.
VERSUS ALLELUIATICI 213
Unam petii ... y. Beati, 397.
Unam petii ... y. Ut videam, 18, 32, 127, 282, 334, 343, 345, 356, 357, 362, 394.
Universi quite exspectant, 1, 106 (II, 5), 363.
Uxor tua, 354.
Venite, filii, 58, 110, 156, 203, 210, 218, 259, 290, 345, 347, 350, 355, 356,
360, 366.
Viderunt omnes, 17.
VERSUS ALLELUIATICI
Adducentur, 154, 163, 190, 202, 240, 252, 261, 290, 310, 343.
Adorabo, 101, 304, 313, 334.
Amavit eum, 176, 180, 185, 200, 214, 216, 281, 289, 342.
Angelus Domini, 79, 387.
Ascendit Deus, 90.
Assumpta est, 255.
Ave, Maria, 178, 335, 386 bis.
Beata es, Virgo, 446.
Beatam me dicent, 423.
Beatus homo, 397.
Beatus quem elegisti, 428.
Beatus vir qui suffert, 144, 170, 172, 181, 182, 193, 199, 231, 242, 245, 249,
256, 257, 263, 264, 270, 285, 296, 326, 344, 471.
Beatus vir qui timet, 103 (II, 6), 106 (I, 2), 108 (I, 4), 128 (II, 7), 129 (II, 7),
179, 219, 228, 232, 235, 278, 288, 327, 328, 344, 347.
Beatus vir sanctus Martinus, 306.
Bene fundata est, 304, 334.
Benedicat vobis, 485.
Benedicite Domino, 283.
Benedictus es, Domine, 131, 132, 380.
* Benedictus qui venit, 29.
Candor est lucis reternre, 247.
Cantate Domino, 87 (7), 119.
* Cantate Domino (altera melodia), 89 (2), 103, 212.
Caro mea, 86 (6), 117 (B), 133, 382, 384.
Christo confixus sum cruci, 460.
Christus passus est, 461.
Christus resurgens, 88, 110 (A), 394.
Cognoverunt discipuli, 86.
Concaluit cor meum, 421.
Confiteantur, 409.
Confitebuntur, 183, 184, 186, 187, 198, 213, 340, 344.
Confitemini ... et invocate, 88 (5), 122, 295, 316, 351, 353, 357, 364.
Confitemini ... quoniam bonus, 77.
Confitemini ... quoniam bonus (altera melodia), 91.
214
Constitues eos, 223, 312, 336.
Corpora sanctorum, 166, 273, 339.
Crastina die, 14.
Custodi innocentiam, 430.
De excelso, 421.
De profundis, 130, 394.
De quacumque tribulatione, 192, 483.
Declinabo super eum, 425.
Deus, docuisti me, 428.
Deus, iudex iustus, 106, 378.
Deus, qui sedes, 107.
Dextera Dei, 88.
Dicite in gentibus, 83.
Dies sanctificatus, 17.
Diffusa est gratia, 325, 335, 349, 386 his.
Dignus es, Domine, 480.
Dilexit Andream, 317.
Dispersit, 106 (1, 3), 162, 346.
* Disposui testamentum, 143, 341.
Domine, Deus meus, 105, 365.
Domine, Deus salutis mere, 115, 190.
* Domine, dilexi, 259, 334, 344, 345, 356.
Domine, diligo, 445.
Domine, exaudi, 120, 375.
Domine, in virtute tua, 108, 348.
INDEX CANTUUM
Domine, refugium, 102 (1, 7), 106 (II, 3), 116, 122 (II, 5, 7).
Dominus dixit ad me, 15.
Dominus in Sina, 90.
Dominus regnavit, decorem, 16, 22, 85 (3).
Dominus regnavit, exsultet, 100, 364.
Dulce lignum, 271, 381.
Dum complerentur, 96.
Ecce quam bonum, 440.
Ego autem cantabo, 462.
Ego dilecto meo, 459.
Ego sum pastor bonus, 87, 332, 353, 357, 358, 363, 385.
Ego vos elegi, 88 (6), 89 (B), 99 (I et II, 6), 120, (1, et II, 3), 153, 197, 208,
213, 238, 294, 336, 353, 356, 357, 361, 389.
Emitte Spiritum tuum, 97, 352, 386.
* Emitte Spiritum tuum (altera melodia), 96, 352, 386.
Eripe me, 113, 365, 368.
Erit autem sanguis, 480.
Exaltabo te, 479.
Excita, Domine, 3, 99 (II, 7).
Exivi a Patre, 89, 91, 92 (A).
Exsultabo, 377.
Exsultate Deo, 114, 371, 372.
VERSUS ALLELUIATICI
Fac nos innocuam, 192, 483.
Felix es, sacra Virgo, 205, 254, 286, 335, 450.
Flores apparuerunt, 406.
Franciscus, 284.
Fulgebunt iusti, 129 (1, 3 ), 225, 339, 344.
Gaudete, iusti, 18, 148, 226, 336.
Gustate et videte, 453.
Habet in vestimento, 135.
Hcec dies, 84.
Hcec est vera fraternitas, 195, 277, 339.
Hcec est virgo sapiens, 343.
Hie est discipulus, 330.
Hie est sacerdos, 158: 169, 183, 184, 198, 307, 315, 338, 341.
Iesus autem, 478.
In conspectu angelorum, 482.
In Deo salutare meum, 457.
In die resurrectionis, 85.
In exitu Israel, 124, 350, 394.
In multitudine presbyterorum, 430.
In te, Domine, speravi, 86 (3), 109, 373, 379.
Inebriabuntur ab ubertate, 404.
215
Inveni David, 29, 87 (5), 99 (II, 3), 100 (II, 2), 147, 210, 266, 333, 338, 341,
348.
Ipse est directus, 440.
Iubilate Deo, 88 (7 ), 98.
Iuravit Dominus, 99 (I, 2, 4 ), 100 (I, 4 ), 159, 165, 204, 233, 243, 298, 308,
321, 341, 353, 361, 382.
Iusti epulentur 248, 287, 339, 344.
Iustorum animce, 161, 339.
Iustus germinabit, 156, 176, 185, 221, 250, 267, 305, 342, 345.
* Iustus non conturbabitur, 100 (1, 6), 189, 319, 340, 344.
Iustus ut palma, 146, 215, 230, 258, 320, 345.
* Lcetabitur iustus, 150, 340, 344.
Lcetamini cum Ierusalem, 425.
Lcetatus sum, 2, 88 (4), 122 (1, 3), 126 (II, 7), 128 (II, 6), 334, 356, 363, 394.
* Lauda, anima mea, 126, 356.
Lauda, Ierusalem, 127, 357, 367.
Laudate Deum, 99, 280, 387.
* Laudate Dominum, 102, 282, 318, 344, 357, 364.
Laudate, pueri, 84, 196, 229, 331, 347, 383, 395.
Laudem Domini, 479.
Levita Laurentius, 251.
Loquebantur, 188, 336.
Loquebar, 86 (2), 160, 349.
216
Magnificat, 423.
Magnus Dominus, 111, 357.
Magnus sanctus Paulus, 152.
Manum suam aperuit, 475.
Memento, Domine, David, 151, 341.
Mirabilis Dominus, 275 bis, 302, 339, 344.
Mittat vobis, 354.
Multifarie, 19, 21.
Nimis honorati sunt, 299, 336, 389.
Non derelinquet Dominus, 407.
Non vos relinquam, 89 (A), 92, 95.
Nunc cum eo, 446.
0 Joachim sancte, 239.
0 quam bonus, 128 (C), 203, 345, 349, 356.
0 quam pulchra, 343.
0 vos omnes, 272.
Omnes gentes, 110, 364.
Oportebat, 86, 394.
Ostende mihi, 406.
Ostende nobis, 1, 99 (1, 6), 111 (II, 5), 113 (II, 3).
Paras mihi mensam, 445.
Paratum cor meum, 123, 206, 290, 356, 362.
Pascha nostrum, 78.
Pauper et inops, 404.
Per te, Dei Genetrix, 435.
Post dies octo, 85.
Post partum, Virgo, 21, 246, 313, 335, 386 bis.
Posui vos ut eatis, 440.
Posuisti, Domine, 183, 184, 186, 187, 198, 260, 279, 340.
Potestas eius, 135.
Pretiosa, 208, 209, 253 bis, 339.
Pro omnibus mortuus est, 461.
Propitius esto, 123 (1, 6), 376, 378.
Propter veritatem, 335, 349.
Quam magna multitudo, 459.
Quasi rosa plantata, 453.
Qui ad iustitiam, 452.
Qui docti fuerint, 452.
Qui posuit fines, 129, 348, 357, 367, 369.
Qui sequitur me, 2 (6), 167, 196, 207, 293, 340, 345.
Qui timent Dominum, 125, 297, 355.
Quia factus es susceptor meus, 462.
INDEX CANTUUM
Quinque pnidentes virgines, 118 (I et II, 6), 129 (A), 149, 292, 314, 343, 356.
Quoniam Deus, 118.
VERSUS ALLELUIATICI 217
~ ~
Redemptionem, 87.
Regnavit Dominus, 92.
Repleti fructu iustitire, 431.
Repletus sum consolatione, 431.
* Requiem reternam, 394.
Rogavi pro te, Petre, 168.
Salve, Regina, 446.
Sancte Michael, 280.
Sancte Paule, 391.
Sancti tui ... benedicent, 88 (3), 218, 339, 344.
Sancti tui ... florebunt, 208, 209, 339.
Sapientia huius mundi, 424.
Sapientiam ipsorum, 407.
Senex puerum portaoat, 157.
Si filii et heredes, 461.
Si testimonium hominum, 480.
Sicut oliva, 457.
Sollemnitas, 269, 456.
Solve, iubente Deo, 390.
Specie tua, 173, 190, 227, 237, 265, 291, 309, 311, 324, 335, 349, 386 bis.
Spiritus Domini super me, 478.
Spiritus est qui vivificat, 86 (7), 94, 118 (B).
Spiritus Sanctus docebit, 88 (2), 89 (C), 93, 155, 222, 268, 336, 342, 360, 366.
Stabat sancta Maria, 272.
Surrexit Christus et illuxit, 89, 394.
Surrexit Christus qui creavit, 82.
Surrexit Dominus de sepulcro, 80, 236, 394.
Surrexit Dominus vere, 81.
Tamquam filiis dico, 431.
Tamquam prodigium, 457.
Tanto tempore, 194
Te decet hymnus, 112, 334, 357.
Te gloriosus, 262, 276, 336.
Te martyrum, 171, 253, 339.
Timebunt gentes, 121, 348, 364.
Tollite iugum meum, 134, 385.
Tota pulchra es, 164, 322.
Tu es Petrus, 115 (I et II, 5), 118 (A), 224, 357, 357 bis, 409.
Tu es sacerdos, 145, 174, 191, 201, 211, 217, 241, 244, 274, 275, 303, 323,
338, 341, 353.
Tu, puer, 220.
Veni, Domine, 12.
Veni, Sancte Spiritus, 97, 352, 386.
Venite ad me, 2 (4), 111 (A), 112 (I et II, 5), 134, 300, 346, 350, 356, 370,
373, 376, 385, 393.
218
Venite, comedite, 459.
Venite, exsultemus, 117, 377.
Verba mea, 104, 351, 374.
Verbo Domini, 105 (1, 5), 128.
Vere tu es Rex, 397.
Verumtamen existimo, 424.
Videbitis, 425.
Video crelos apertos, 329.
Vidimus stellam, 25.
Virga !esse, 178, 234, 335, 386 bis.
Vita nostra, 397.
Vox turturis, 406.
Lauda, Sion, 133.
Stabat Mater, 272.
Veni, Sancte Spiritus, 97.
Victimre paschali laudes, 78.
SEQUENTIJE
TRACTUS ET CANTICA
Ab ortu solis, 75, 382.
Absolve, Domine, 394.
Ad te levavi, 48.
Attende crelum, 77.
Audi, filia, 178, 335, 342.
Beatus vir, 176, 340, 342, 344.
Cantemus Domino, 77.
Commovisti, 41.
Confitemini Domino, 74.
De profundis, 394.
Desiderium, 336, 340, 344.
Deus, Deus meus, 70.
Domine, exaudi, 76.
Domine, non secundum peccata nostra, 30, 385.
Emitte Spiritum tuum, 386.
Gaude, Maria Virgo, 335.
Iubilate Domino, 77.
Laudate Dominum, 77.
Misericors et miserator Dominus, 481.
INDEX CANTUUM OFFER TO RIA
Qui confidunt, 55, 77, 334, 344, 356.
Qui habitat, 34.
Qui seminant, 339, 347, 349, 394.
Srepe expugnaverunt, 62.
Sicut cervus, 77, 356, 394.
Tu es Petrus, 409.
Tu gloria Ierusalem, 406.
Veni, sponsa Christi, 343.
Vinea facta est, 77.
OFFER TO RIA
Ad te, Domine, levavi, 1, 31, 44, 112, 365.
Adducam eos in montem, 407.
Afferentur ... post earn, 160, 313, 343.
Afferentur ... proximre, 149, 292, 314, 325, 343.
Ambulate in dilectione, 461.
Angelus Domini, 79, 85.
Anima nostra, 161, 195, 253 bis, 331, 339, 349.
Ascendit Deus, 90, 92, 95.
Assumpta est, 255.
* Audi, Israel, 6, 9.
Ave, gratia plena, 406.
Ave, Maria I, 11, 12, 164, 178, 246, 286, 313, 335, 386 bis.
Ave, Maria II, 164, 322, 386 bis.
Beata es, Virgo, 205, 254, 269, 335, 386 his.
Benedic, anima mea, 22, 39, 128, 203, 282, 343, 344, 377, 385.
Benedicam Dominum, 42, 108, 200, 210, 222, 259, 290, 342, 370.
Benedicite Dominum, 454.
Benedicite, gentes, 58, 89, 377.
Benedictus es ... et non tradas, 67.
Benedictus es ... in labiis meis, 103, 145, 233, 342, 348.
Benedictus qui venit, 29, 84.
Benedictus sit, 132, 380.
Benedixisti, Domine, 3.
Bonitas Domini, 417.
Bonum est confiteri, 101, 131, 212, 319, 342, 345, 349, 362.
Calix benedictionis, 480.
Christi factus sum ego minister, 457.
Christus unam pro peccatis, 478.
Confessio, 251.
Confirma hoc, Deus, 97, 352, 386.
Confitebor Domino, 91.
219
220
INDEX CANTUUM
Confitebor tibi ... Deus, 479.
Confitebor tibi ... in toto, 62, 356.
Confitebuntur creli, 183, 184, 186, 187, 188, 194, 195, 196, 198, 207, 213,
337. 360, 389.
Confortamini, 2 (2), 4, 7.
Constitues eos, 197, 213, 224, 336.
Custodi me, 72.
De profundis, 130, 394.
Desiderium animre eius, 146, 179, 215, 230, 316, 345.
Desiderium pauperum, 448.
Deus, Deus meus, 87, 190, 236, 356, 394.
Deus enim, 16.
Deus, tu convertens, 2, 363.
Dextera Domini, 77, 100.
Diffusa est gratia, 157, 173, 227, 237, 265, 291, 309, 311, 324, 335, 349.
Doctrinam, 430.
Domine, ad adiuvandum me, 45.
Domine, convertere, 33, 54, 105, 394.
Domine Deus, in simplicitate, 304, 334, 356.
Domine, Deus salutis mere, 40, 373, 376, 394.
Domine, exaudi orationem meam, 73, 378.
Domine, fac mecum, 51, 383.
Domine Iesu Christe, 394.
Domine, in auxilium, 46, 119.
Domine, vivifica me, 32, 68, 127.
Elegerunt Apostoli, 329.
Emitte Spiritum tuum, 96, 386.
Eripe me ... Deus, 65.
Eripe me ... Domine, 71.
Erit vobis, 83.
Exaltabo te, 30, 114, 275, 346.
Exaudi, Deus, orationem meam, 49, 375.
Exspectans exspectavi, 57, 118, 340, 345, 356.
Exsulta satis, 5, 8.
Exsultabunt sancti, 248, 287, 312, 339, 344, 393.
Exsultavit spiritus meus, 423.
Factus est Dominus, 61, 156, 297, 351.
Felix namque es, 21, 335, 386 bis.
Filire regum, 154, 163, 190, 202, 240, 252, 261, 290, 310, 343.
Gloria et divitire, 441.
Gloria et honore, 150, 219, 247, 279, 293, 307, 336, 340, 348.
Gloriabuntur, 153, 225, 275 bis, 277, 339, 344, 361.
Gressus meos, 63, 129, 351, 355, 374.
Holocaustum, 481.
Honora Dominum, 440.
OFFERTORIA
Illumina oculos meos, 47, 55, 107, 350, 378, 379, 394.
Immittet angelus, 117, 283, 354.
Improperium exspectavit, 134, 384, 385.
Improperium ... et dederunt, 70.
In conspectu angelorum, 431.
In die sollemnitatis, 82.
In me gratia, 456.
In omnem terram, 168, 226, 238, 299, 336, 364, 389, 390.
In te speravi, 18, 36, 116, 177, 192, 229, 296, 354, 371, 372.
In virtute tua, 162, 232, 264, 267, 278, 288, 302, 329, 344, 411.
lnimicitias ponam, 442.
Intende voci, 53, 104, 395.
Intonuit de crelo, 80.
221
Inveni David, 158, 167, 169, 174, 183, 184, 191, 193, 198, 201, 211, 217,
243, 244, 274, 303, 305, 323, 333, 338, 341, 348, 358, 361.
Invocavit Altissimum, 462.
Jubilate Deo omnis terra, 56, 98.
Jubilate Deo universa terra, 88, 99.
Justitia indutus sum, 475.
Iustitire Domini, 48, 113, 216, 258.
Iustorum animre, 209, 253, 300, 339.
Iustus ut palma, 151, 175, 180, 185, 220, 221 , 241, 266, 270, 281, 330, 342, 344.
Lretamini (sine alleluia), 148, 239, 295, 339, 344.
Lretamini (cum alleluia), 208, 209.
Lretentur creli, 15.
Lauda, anima mea, 86, 93, 356.
Lauda, Jerusalem, 483.
Laudate Dominum, 55, 367, 369.
Levabo oculos meos, 35, 207, 235, 308, 342, 347, 360, 366, 386.
Magnificat, 453.
Maiorem caritatem, 466.
Meditabor (sine alleluia), 37, 41, 126, 155, 206, 327, 342, 349, 352, 356.
.M.editabor (cum alleluia), 94.
Mihi autem adhrerere, 452.
Mihi autem nimis, 152, 223, 262, 294, 317, 336, 391.
Mirabilis Deus, 143, 165, 171, 218, 228, 273, 339, 344.
Miserere mihi, 43, 394.
Non enim iudicavi, 424.
Oratio mea, 251, 344.
Oravi Deum meum, 120, 334.
Perfice gressus meos, 102, 109.
Populum humilem, 60, 111, 365, 368.
Portas creli, 81, 133, 382.
Pastula a me, 135.
Posuisti, 196, 276, 332, 340.
222
Precatus est, 59, 115, 121 (C).
Protege, Domine, 271, 381.
Quando orabas, 405.
Quid bonum eius est, 459.
Quis ascendet, 428.
Recordare mei, 38, 125.
Recordare, Virgo Mater, 166, 234, 260, 272, 335.
Regali ex progenie, 446.
Reges Tharsis, 25.
* Repleti sumus, 189, 197, 337.
Sanctificavit, 115 (C), 121, 133, 334, 382.
Scapulis suis, 34.
Si ambulavero, 52, 122, 376, 394.
Sicut in holocausto, 50, 110, 353, 356, 357.
Sperent in te, 64, 106, 346, 357.
Stetit angelus, 280, 334, 357, 387.
Super flumina, 66, 123.
Terra tremuit, 78.
Tollite portas, 14.
Tu es Petrus, 409.
Tui sunt creli, 17.
Tulerunt Iesum, 397.
Venite, .filii, 404, 445.
INDEX CANTUUM
Veritas mea, 144, 147, 159, 170, 172, 176, 181, 182, 199, 204, 214, 231, 242,
245, 249, 250, 256, 257, 263, 268, 284, 285, 289, 298, 306, 315, 318, 320,
321, 326. 328. 340. 341. 342, 347, 357 bis, 388, 434.
Viam mandatorum, 421.
Vir erat, 124.
* Viri Galilrei, 90.
Ab occultis meis, 56.
Acceptabis, 113, 334.
Adversum me, 72.
Alleluia (ter), 77.
COMMUNIONES
Amen dico vobis: Quidquid, 105 (I et II, 6), 106, 130, 363.
Amen dico vobis: Quod uni, 35, 135 (A), 156, 162, 195, 232, 264, 302, 328,
346, 347, 394.
Amen dico vobis: Quod vos, 105 (I et II, 3), 117 (I et II, 3), 153, 179,
228, 278, 336, 345, 356, 362, 391, 402.
Angeli, archangeli, 482.
Aufer a me, 68, 125.
COMMUNIONES
Beata viscera, 124 (I et II, 7), 205, 246, 254, 269, 335, 386 bis.
Beatam me dicent, 255.
223
Beati mundo corde, 101 (A), 107 (I et II, 2), 300, 344, 345, 352, 354, 356,
365, 367.
Beatus servus, 116 (C), 118 (I et II, 5), 126 (I et II, 3), 144, 159, 170, 172,
175, 181, 182, 199, 204, 214, 231, 245, 249, 256, 257, 263, 285, 289, 298,
305, 306, 315, 333, 341, 344, 471.
Benedicimus Deum, 132, 380.
Benedicite, omnes angeli, 280, 283, 387.
Cantabo Domino, 105.
Cantate Domino, 86.
Caro mea, 445.
Christus resurgens, 79, 81, 110 (A), 394.
Christus semel oblatus est, 480.
Circuibo, 109.
Circumduxit earn, 453.
Comedite pinguia, 100 (C), 372.
Communicantes Christi passionibus, 461.
Confundantur superbi, 314, 349.
Contra spem in spem, 404.
Cor meum, 421.
Cum invocarem te, 36.
Data est mihi, 83, 90 (A), 132 (B), 188, 189, 337, 353, 364.
Date et dabitur vobis, 475.
De fructu, 118, 370, 372.
Decantaverunt, Domine, 462.
Descendit Iesus, 397.
Dicit Andreas, 24, 99 (B), 317, 362.
Dicit Dominus: Implete hydrias, 27, 99 (C).
Dicite: Pusillanimes, 2 (2), 3.
Dico autem vobis, 125 (I et II, 6), 161, 171, 248, 287, 339.
Dico vobis: Gaudium, 60, 121 (C), 128 (I et II, 5), 134, 378, 385.
Diffusa est gratia, 205, 234, 260, 269, 313, 335, 349, 386 bis.
Dilexisti iustitiam, 74, 173, 227, 237, 265, 291, 309, 311, 324, 343.
Dixit Iesus matri sure, 423.
Domine, Deus meus, 40.
Domine, Dominus noster, 22, 42, 126, 364, 383.
Domine, memorabor, 59, 119.
Domine, quinque talenta, 118 (I et II, 7), 130 (A, I et II, 4), 241, 323, 344,
352, 370, 394.
Domine, quis habitabit, 50, 216, 229, 344, 394.
Dominus dabit benignitatem, 1, 371.
Dominus firmamentum meum, 61, 107, 192, 297, 374.
Dominus regit me, 57, 129, 394, 395.
Dominus virtutum, 54.
Domus mea, 3 (6), 105 (I et II, 6), 130 (I et II, 6), 334.
Dum venerit Paraclitus, 89 (3).
224
Ecce Dominus veniet, 4, 7.
Ecce sic benedicetur, 485.
Ecce Virgo, 11, 12, 178, 286, 335, 386 bis.
Ego clamavi, 53, 106.
Ego dilecto meo, 459.
Ego sum pastor bonus, 87, 307, 353, 363, 385, 394, 476.
INDEX CANTUUM
* Ego sum vitis vera, 88, 142, 196, 356, 357, 375.
Ego vos elegi 88 (6), 89 (B), 99 (I et II, 6), 166, 197, 238, 299, 336, 353,
356, 358.
Erubescant et conturbentur, 39.
Erubescant et revereantur, 71.
Et si coram hominibus, 209, 273, 339.
Exiit sermo, 330.
Exsulta, filia Sion, 16, 21.
Exsultavit ut gigas, 5, 8.
Factus est repente, 97.
Feci iudicium, 160, 349.
Felices sensus, 451.
Fidelis servus, 126 (I et II, 4), 146, 151, 174, 180, 191, 201, 211, 215, 217,
230, 244, 250, 266, 268, 270, 281, 284, 288, 303, 316, 341, 344, 388, 429, 434.
Fili, quid fecisti, 18, 176.
Florete, flares, 286.
Frumentum Christi sum, 293.
Gaudete, iusti, 195, 208, 209, 337, 389.
Gloriosa, 164, 322, 335, 386 bis.
Gustate et videte, 111, 134, 142, 258, 345, 386.
Hoc corpus, 75, 121 (II, 2), 133 (C), 142, 353, 382.
Honora Dominum, 114, 371.
Iacob autem, 483.
Jerusalem, qure redificatur, 55, 131, 304, 334, 357.
Jerusalem, surge, 2, 239.
Ignem veni mittere in terram, 439.
Illumina faciem tuam, 101, 351, 375, 378, 379, 394.
Imitatores mei estate, 431.
In omnem terram, 484.
In salutari tuo, 124, 365.
In splendoribus, 15.
Inclina aurem tuam, 110, 368.
Infirmus fui, 433.
Intellege clamorem, 37.
Introibo, 102, 334, 353, 361.
Ioseph, fili David, 176.
Iustorum animre, 208, 218, 295, 312, 339, 393.
Iustus Dominus, 44, 243, 347, 367.
COMMUNIONES
Lretabimur, 58, 99, 127.
Lretabitur iustus, 183, 184, 186, 187, 198, 207, 210, 337.
Lavabo, 65, 353.
Lutum fecit, 55, 350.
Lux reterna, 394.
Magna est gloria eius, 203, 219, 276, 336, 340, 344.
Manducaverunt, 1 (4), 28, 103, 142, 259.
Memento verbi tui, 66, 123, 356, 376.
Mense septimo, 102 (II, 2).
Mirabantur omnes, 100, 119 (I et II, 2).
Mitte manum tuam, et cognosce, 85, 226.
* Mitte manum tuam in latus meum, 385.
Modicum, 89 (5).
225
Multitudo languentium, 99 (I et II, 5), 102 (B, I et II, 2), 120 (I et II, 3),
148, 339, 346, 375.
Narrabo, 43, 104, 206, 212, 282, 290, 319, 342, 347.
Ne tradideris me, 67.
Nemo te condemnavit, 62, 63.
Non vos relinquam orphanos, 89 (A), 91, 352.
Notas mihi fedsti, 51, 98, 128, 155, 190, 236, 342, 347, 356, 394.
Omnes gentes, 479.
Omnes qui in Christo baptizati estis, 29, 84, 351.
Oportet te, 47, 55.
Optimam partem, 113 (C), 124 (I et II, 3), 343, 345, 356.
Pacem meam, 88 (3), 367.
Panem creli dedit eis, 428.
Panem de crelo, 115, 142, 216.
Panis quem ego dedero, 63, 86 (5), 116, 142, 394.
Pascha nostrum, 77, 78.
Passer invenit, 48, 112, 334, 357.
Pater, cum essem, 92, 95, 361.
Pater, si non potest, 70.
Per signum crucis, 271, 381.
Petite (cum alleluia), 114 (C), 124 (I et II, 5).
Petite (sine alleluia), 38, 376, 378.
Populus acquisitionis, 82, 356, 357.
Posuerunt, 225, 277, 339.
Posuisti, 158, 169, 183, 184, 198, 267, 340.
Potum meum, 73.
Prredicabant Apostoli, 398.
Primum qurerite, 105 (A), 108 (I et II, 7), 117, 348, 354, 369, 370.
Principes, 325, 349.
Psallite Domino, 90.
Qure mihi fuerunt lucra, 457.
Qui biberit aquam, 48, 350.
* Qui biberit aquam (altera melodia), 48, 350.
15
226 INDEX CANTUUM
Qui manducat, 45, 86 (6), 112, 117 (B), 118, 133, 142, 259, 382, 394.
Qui meditabitur, 30, 185, 200, 221, 233, 242, 274, 308, 342, 347.
Qui mihi ministrat, 62, 105 (I et II, 4), 177, 196, 235, 251, 340, 344, 346,
353, 356, 394.
Qui vicerit, 425.
Qui vult venire, 31, 103 (I et II, 6), 109 (C), 115 (I et II, 6),_ 119 (A), 150,
167, 253 bis, 279, 296, 326, 340, 345, 352, 356.
Quicumque fecerit, 100 (I et II, 3), 107 (B), 113 (I et II, 3), 344, 347, 356.
Quinque prudentes virgines, 118 (I et II, 6), 129 (A), 149, 154, 163, 190,
202, 240, 252, 261, 290, 310, 343, 356.
Quis dabit, 49, 348.
Quod dico vobis, 109 (A), 111 (I et II, 7), 143, 165, 193, 207, 222, 253, 275 bis,
327, 339, 342, 365.
Redime, me, 64, 272, 373.
Regina mundi, 435, 446.
Religio munda, 405.
Reposita est mihi, 424.
Responsum, 20, 157.
Revelabitur, 2 (3), 14.
Sacerdos magnus, 440.
Scapulis suis, 34.
Sedebit Dominus, 135.
Semel iuravi, 145, 147, 275, 320, 321, 341.
Servite Domino, 32, 332, 348.
Si consurrexistis, 80, 356.
Si quis sitit, 481.
Signa, 90 (B), 152, 188, 210, 318, 336, 341.
est regnum ccelorum, 114 (A, I et II, 4), 292, 345, 349.
S1mon Ioannis, 86 (C), 94, 223, 353, 357 bis.
Sinite parvulos, 448.
Spiritus qui a Patre procedit, 89 (2, 4 ), 93, 352, 386.
Sanctus docebit vas, 88 (2), 89, 94, 337, 360, 366, 386.
Spmtus ubi vult spirat, 85 (2, 3 ), 95.
Surrexit Dominus, 79, 81, 86 (A).
Tanto tempore, 87 (7), 88 (A), 194.
Tolle puerum, 18 (A).
Tollite hostias, 121, 334, 357, 377.
Tu, Domine, servabis, 46.
Tu es Petrus, 168, 224, 390.
Tu mandasti, 52, 122, 342, 355, 360, 366.
Tu, puer, 220.
Ultimo festivitatis, 96.
Unarn petii, 108, 334, 343, 356, 357.
CANTUS IN DIVERSIS RITIBUS
Unde huic sapientia est, 417.
Unus rnilitum, 134, 384, 385.
* Veni, Domine, 6, 9.
Vcnite post me, 98 (I et II, 2), 100 (A, B), 317, 362.
Dominus, 62, 350.
Video ccelos apertos, 86 (3), 329.
Viderunt omnes, 17.
Videte quoniam non soli, 430.
Vidimus stellam, 25.
Visionem, 41, 103 (I et II, 7), 247.
Visitasti terram, 406.
* Voce mea, 33.
Vos estis lux mundi, 452.
Vos qui secuti estis me, 197, 213, 294, 336, 389, 437, 463.
Vos qui secuti estis me ... dicit Dominus, 262, 336.
Vovete, 120.
Vox in Rama, 331.
CANTUS IN DIVERSIS RITIBUS OCCURRENTES
ANTIPHONJE
Adorna, 157.
Ante sex dies, 69.
Aperite mihi portas iustitizc, 395 bis.
Apud Dominum, 395 bis.
Audivi vocem de ccelo, 395 bis.
Ave, Rex noster, 69.
Caro mea, 395 bis.
Chorus angelorum, 395 bis.
omnes turbce, 69.
Credo videre bona Domini, 395 bis.
Crucem tuam, 76.
Cum angelis et pueris, 69.
Cum appropinquaret, 69.
Cum audisset, 69.
Delicta iuventutis mece, 395 bis.
Domine, tu mihi lavas pedes, 75.
Dominus Iesus, 75.
Ecce Dominus noster, 157.
Ecce lignum crucis, 76.
Ego sum resurrectio, 395 bis.
Exsultabunt Domino, 395 bis.
15*
227
228
Fulgentibus palmis, 690
Habitabit, 395 biso
* Hrec porta Domini, 395 biso
Hosanna Filio David, 690
Immutemur habitu. 300
In hoc cognoscent omnes, 750
In pace in idipsum. 395 biso
In paradisum. 395 biso
Iuxta vestibulum. 300
Lumen ad revelationem gentium. 1570
Mandatum novum. 750
Maneant in vobis. 750
Memento mei, 395 biso
Occurrunt turbre, 690
Omnes collaudant (I et II). 690
Placebo Domino, 395 biso
Postquam surrexit. 750
Pueri 000 portantes. 690
Pueri ooo vestimenta. 690
Qui exspectant Dominum. 395 biso
Qui habitas in crelis. 395 biso
Redemptor meus vivit, 395 biso
Responsum accepit, 1570
Si ego Dominus. 750
Sitivit anima mea. 395 biso
Turba multa. 690
Ubi caritas, 75, 3570
Vidi aquam, 77 0
Benedictus es, J320
Gloria. laus, 690
0 Redemptor. 740
Pange, lingua 000 corporis, 750
Pange, lingua 000 prcelium, 760
HYMN I
INDEX CANTUUM CANTUS IN DIVERSIS RITIBUS
PSALM I
24 Ad te, Domine, levavi animam meam, 395 biso
122 Ad te levavi oculos meos, 395 biso
117 Confitemini Domino. 395 biso
15 Conserva me, Deus, 395 biso
115 Credidi, etiam cum locutus sum, 395 biso
129 De profundis, 395 biso
114 Dilexi, quoniam exaudit Dominus, 395 biso
14 Domine. quis habitabit, 395 biso
23 Domini est terra, 690
26 Dominus illuminatio mea, 395 biso
22 Dominus pascit me, 395 biso
125 In convertendo, 395 biso
113 In exitu Israel, 395 biso
4 Invocantem exaudi me, Deus, 395 biso
121 Lretatus sum, 3SS biso
120 Levabo oculos meos, 395 biso
131 Memento. Domine. David, 395 biso
50 Miserere mei. Deus, 395 biso
88 Misericordias Domini, 395 biso
46 Omnes gentes, 690
41 Quemadmodum desiderat cervus, 395 biso
RESPONSORIA
* Antequam nascerer. 395 biso
Credo quod Redemptor meus vivit, 395 biso
Emendemus, 300
Ingrediente Domino. 690
Libera me de viis, 395 biso
Obtulerunt. 157 0
Qui Lazarum resuscitasti, 395 b1so
* Rogamus te, Domine, 395 biso
Subvenite, sancti Dei, 395 biso
RESPONSA
Alleluia. 395 biso
* Commendo spiritum meum, 4860
229
230
Domine, exaudi vocem meam, 395 bis.
* Facti sumus sicut consolati, 395 bis.
In reternum cantabo, 395 bis.
In domum Domini, 395 bis.
In loco pascure, 395 bis.
Improperia: Papule meus, 76.
Litanire (in Vigilia paschali), 77
Litanire Sanctorum, 525.
VARIA
INDEX CANTUUM
CANTUS IN ORDINE MISS OCCURRENTES
Benedicat vos (A), 517, 51 9, 521 (B), 518, 520, 522.
Dialogus ante prrefationem (A), 505 (B), 506.
Domine Iesu Christe, 514.
Dominus vobiscum, 490.
Evangelium (A), 502 (B), 503 (C), 504.
Gratia Domini nostri, 488.
Gratia vobis et pax, 489.
In nomine Patris, 487.
Inclinate vos (A), 519 (B), 520.
Ite, missa est, 523.
Ite, missa est, alleluia, alleluia, 524.
Kyrie, 491.
Lectio I, 500.
Lectio II, 501.
Libera nos, 513.
Mysterium fidei, 507.
Offerte vobis pacem, 516.
Oratio universalis, 504 bis.
Oremus (A), 492 (B), 496.
Pater noster (A), 510 (B), 511 (C), 512
Pax Domini, 515.
CANTUS IN ORDINE MISSIE
Pax vobis, 490.
Per Christum (A), 494 (B), 498.
Per Dominum (A), 493 (B), 497.
Per ipsum (A), 508 (B), 509.
Qui vivit (A), 495 (B), 499.
Quia tuum est, 513 bis.
Sit nomen Domini (A), 521 (B), 522.
231
INDEX ALPHABETICUS CELEBRATIONUM
Achilleus et Nereus, martyres, 12 maii
Agatha, virgo et martyr, 5 februarii
Agnes, virgo et martyr, 21 ianuarii
Albertus Magnus, episc. et Eccl. doctor, 15 novembris
Alfonsus Maria de' Liguori, episc. et Eccl. doctor, 1 august i
Aloisius Gonzaga, religiosus, 21 iunii .
Ambrosius, episc. et Eccl. doctor, 7 decembris
Andreas, apostolus, 30 novembris
Andreas Kim Taegon, Paulus Chong et socii martyres,
20 septembris
Angela Merici, virgo, 27 ianuarii .
Angeli Custodes, 2 octobris .
Anna et Ioachim, parentes B. M. V., 26 iulii
Anselmus, episc. et Eccl. doctor, 21 aprilis
Ansgarius, episcopus, 3 februarii
Antonius, abbas, 17 ianuarii
Antonius de Padova, presb. et Eccl. doctor, 13 iunii
Antonius Maria Claret, episcopus, 24 octobris
Antonius Maria Zaccaria, presbyter, 5 iulii
Athanasius, episc. et Eccl. doctor, 2 maii
Augustinus, episc. et Eccl. doctor, 28 augusti
Augustinus Cantuariensis, episcopus, 27 maii
Barnabas, apostolus, 11 iunii
Bartholomceus, apostolus, 24 augusti . . . .
Basilius Magnus et Gregorius Nazianzenus, episc. et Eccl.
doctores, 2 ianuarii . . . . . . . . .
Beda Venerabilis, presb. et Eccl. doctor, 25 maii
Benedictus, abbas, 11 iulii .
Bernardinus Senensis, presbyter, 20 maii
Bernardus, abbas et Eccl. doctor, 20 augusti
Birgitta, religiosa, 23 iulii . . . . .
Blasius, episcopus et martyr, 3 februarii .
Bonaventura, episc. et Eccl. doctor, 15 iulii
Bonifatius, episcopus et martyr, 5 iunii
Bruno, presbyter, 6 octobris
Ccecilia, virgo et martyr, 22 novembris
Caietanus, presbyter, 7 augusti .
Callistus I, papa et martyr, 14 octobris
Camillus de Lellis, presbyter, 14 iulii
on. 195
160
149
308, 467
243, 440
216, 428
321
317, 470
275 bis
154
283, 454
239
185, 414
159
146, 400
214, 427
298
228, 431
193
266
204
213
262
143
200, 419
230
199
258, 444
237
158
233, 434
210, 425
285
314
249
289, 458
232, 433
INDEX CELEBRATIONUM 233

Carolus Borromeo, episcopus, 4 novembris
Carolus Lwanga et socii, martyres, 3 iunii .
Casimirus, 4 martii
Catharina Senensis, virgo et Eccl. doctor, 29 aprilis
Clara, virgo, 11 augusti
Clemens I, papa et martyr, 23 novembris
Columbanus, abbas, 23 novembris
Cornelius, papa, et Cyprianus, episc., martyres, 16 sep-
tembris
Cosmas et Damianus, martyres, 26 septembris
Cyprianus, episc., et Cornelius, papa, martyres, 16 sep-
tembris
Cyrillus Alexandrinus, episc. et Eccl. doctor, 27 iunii .
Cyrillus Hierosolymitanus, episc. et Eccl. doctor, 18 martii
Cyrillus, monachus, et Methodius, episcopus, 14 februarii
Damasus, papa, 11 decembris
Damianus et Cosmas, martyres, 26 septembris
Dedicatio basilicce Lateranensis, 9 novembris
Dionysius, episcopus, et socii, martyres, 9 octobris
Dominicus, presbyter, 8 augusti
Elisabeth Hungarice, religiosa, 17 novembris
Elisabeth Lusitanice, 4 iulii
Ephrcem, diaconus et Eccl. doctor, 9 iunii .
Eusebius Vercellensis, episcopus, 2 augusti
Fabianus, papa et martyr, 20 ianuarii
Felicitas et Perpetua, martyres, 7 martii
Fidelis de Sigmaringen, presbyter et martyr, 24 aprilis
Francisca Romana, religiosa, 9 martii
Franciscus Assisiensis, 4 octobris
Franciscus de Paola, eremita, 2 aprilis
Franciscus de Sales, episc. et Eccl. doctor, 24 ianuarii
Franciscus Xavier, presbyter, 3 decembris
Fundatores Ordinis Servorum B. M. V., 17 februarii .
Gabriel, Michael et Raphael, archangeli, 29 septembris
Georgius, martyr, 23 aprilis
Gertrudes, virgo, 16 novembris
Gregorius Magnus, papa et Eccl. doctor, 3 septembris
Gregorius VII, papa, 25 maii
Gregorius Nazianzenus et Basilius Magnus, episc. et Eccl.
doctores, 2 ianuarii
Hedviges, religiosa, 16 octobris
Henricus, 13 iulii
nn. 303
209
170
190
252
315, 469
316
273
277
273
221, 429
175, 410
165
323, 472
277
304, 464
287
250
311
227
212, 426
244
147
171
187
173
284, 455
179, 411
151, 401
318, 471
166, 407
280
186
310
268, 449
201, 420
143
291
231, 432
234 INDEX CELEBRATIONUM
Hieronymus, presbyter et Eccl. doctor, 30 septembris
Hieronymus Emiliani, 8 februarii
Hilarius, episc. et Eccl. doctor, 13 ianuarii
Hippolytus, presb., et Pontianus, papa, martyres, 13 augusti
Jacobus Maior, apostolus, 25 iulii
Jacobus Minor et Philippus, apostoli, 3 maii
Ianuarius, episcopus et martyr, 19 septembris
Jesus Christus Dominus noster:
- Annuntiatio, 25 martii
- Ascensio .
- Baptisma
- Cor sacratissimum
- Corpus et Sanguis
- Crucis exaltatio, 14 septembris
- Epiphania, 6 ianuarii
- Familia sancta lesu, Marire et Joseph
- Nativitas, 25 decembris
- Prresentatio, 2 februarii
- Resurrcctio .
-Rex.
- Transfiguratio, 6 augusti
- Dedicatio basilicre Lateranensis, 9 novembris
Ignatius Antiochenus, episcopus e martyr, 17 octobris
Ignatius de Loyola, presbyter, 31 iulii
Innocentes, martyres, 28 decembris
Joachim et Anna, parentes B. M. V., 26 iulii
Joanna Francisca de Chantal, religiosa, 12 decembris
Ioannes, apostolus et evangelista, 27 decembris .
Ioannes I, papa et martyr, 18 maii
Ioannes a Cruce, presbyter et Eccl. doct., 14 decembris
Ioannes a Deo, religiosus, 8 martii
Ioannes Baptista:
- Nativitas, 24 iunii .
- Passio, 29 augusti
Ioannes Baptista de Ia Salle, presbyter, 7 aprilis
Ioannes Bosco, presbyter, 31 ianuarii
Ioannes Chrysostomus, episc. et Eccl. doctor, 13 septembris
Ioannes Damascenus, presb. et Eccl. doctor, 4 decembris
Ioannes de Brebeuf et Isaac Jogues, presbyteri, et socii,
martyres, 19 octobris
Ioannes de Capestrano, presbyter, 23 octobris
Ioannes de presbyter, 23 decembris
Ioannes Eudes, presbyter, 19 augusti . . . . .
Ioannes Fisher, episc., et Thomas More, martyres, 22 iunii
Ioannes Leonardi, presbyter, 9 octobris . .
Ioannes Maria Vianney, presbyter, 4 augusti
Iosaphat, episcopus et martyr, 12 novembris
nn. 281
162, 405
145, 399
253
238, 437
194
275
178
90
29
134
133
271
25
18, 397
14-17
157
77, 78
135
247, 441
304, 464
293, 460
242, 439
331
239
324
330
198, 418
326, 473
172
219, 220
267
182
156, 404
270
319
295
297, 462
328, 475
257
218
288, 457
245
307, 466
INDEX
Joseph, sponsus B. M. V.:
- Opifex, 1 maii
- Sollemnitas, 19 martii
Joseph de Calasanz, presbyter, 25 augusti
Iremeus, episcopus et martyr, 28 iunii
Isaac Jogues et Ioannes de Brebeuf, presbyteri, et socii,
martyres, 19 octobris
Isidorus, episc. et Eccl. doctor, 4 aprilis
Judas et Simon, apostoli, 28 octobris
lustinus, martyr, 1 iunii
Laurentius, diaconus et martyr, 10 augusti
Laurentius de Brindisi, presb. et Eccl. doctor, 21 iulii
Leo Magnus, papa et Eccl. doctor, 10 novembris
Lucas, evangelista, 18 octobris
Lucia, virgo et martyr, 13 decembris
Ludovicus, 25 augusti
Marcellinus et Petrus, martyres, 2 iunii
Marcus, evangelista, 25 aprilis
Margarita Scotire, 16 novembris
Margarita Maria Alacoque, virgo, 16 octobris
Maria, Beata Virgo:
- Assumptio, 15 augusti
- Conceptio immaculata, 8 decembris
- Cor immaculatum .
- Genetrix Dei, 1 ianuarii .
- Nativitas, 8 septembris
- Perdolens, 15 septembris
- Prresentatio, 21 novembris
- Regina, 22 augusti
- Visitatio, 31 maii
- a Rosario, 7 octobris
- de Lourdes, 11 februarii
- de Monte Carmela, 16 iulii
- Dedicatio basilicre sanctre Marire, 5 augusti
Maria Goretti, virgo et martyr, 6 iulii
Maria Magdalena, 22 iulii
Maria Magdalena de' Pazzi, virgo, 25 maii
Martha, 29 iulii
Martinus I, papa et martyr, 13 aprilis .
Martinus de Porres, religiosus, 3 novembris
Martinus, episcopus, 11 novembris
Matthreus, apostolus et evangelista, 21 septembris
Matthias, apostolus, 14 maii
Maximilianus Maria Kolbe, presbyter et martyr, 14 augusti
Methodius, episc., ct Cyrillus, monachus, 14 februarii .
nn. 192, 417
176
264, 448
222, 430
295
180, 412
299, 463
207, 424
251
235, 436
305, 465
294
325
263, 447
208
188, 415
309
292, 459
254, 255, 442
321
206, 423
21
269, 450
272, 451
313, 468
260, 446
205, 422
286, 456
164, 406
234, 435
246
229
236
202
240
184, 413
302
306
276
197
253 bis
165
236 INDEX CELEBRATIONUM
Michael, Gabriel et Raphael, archangeli, 29 septembris
Monica, 27 augusti . . . . . . . .
Nereus et Achilleus, martyres, 12 maii
Nicolaus, episcopus, 6 decembris
Norbertus, episcopus, 6 iunii
Omnes fideles defuncti, 2 novembris
Omnes Sancti, 1 novembris . .
Pancratius, martyr, 12 maii
patricius, episcopus, 17 martii
Paulinus Nolanus, episcopus, 22 iunii
Paulus, apostolus:
- Conversio, 25 ianuarii
- Sollemnitas, 29 iunii
- Dedicatio basilicre Ostiensis, 18 novembris
Paulus Chong, Andreas Kim Taegon et socii martyres,
20 septembris . . . . . . . . . .
Paulus a Cruce, presbyter, 19 octobris
Paulus Miki et socii, martyres, 6 februarii
Perpetua et Felicitas, martyres, 7 martii
Petrus, apostolus :
- Cathedra, 22 februarii
- Sollemnitas, 29 iunii
- Dedicatio basilicre Vaticanre, 18 novembris
Petrus et Marcellinus, martyres, 2 iunii
Petrus Canisius, presb. et Eccl . doctor, 21 decembris
Pet ru Chanel, presbyter et martyr, 28 aprilis
Petru Chrysologus, episc. et Eccl. doct or, 30 iuJi i
Petrus Damianus, episc. et Eccl. doctor, 21 februarii
Phili ppus et Jacobus, apostoli , 3 maii
Philippus Neri, presbyt er , 26 mau
Pius V, papa, 30 aprili s
Pius X, papa, 21 augusti
Polycarpus, episcopus et martyr , 23 fe bruarii
Pontianus, papa, et Hippolytus, pre b., martyres, 13 augu Li
Protomar tyres sanctre Romanre Ecclesia::, 30 iunii
Raimundus de Penyafort, presbyter, 7 ianuari i
Raphael, Michael et Gabriel, archangeli, 29 septembri s
Robertus B llarmino, epi sc. et Eccl. doctor, 17 septembri
Romual dus, abbas, 19 iunii
Rosa de Lima, vir go, 23 augusti
Scholastica, virgo, 10 februarii
Sebastianus, martyr, 20 ianuarii
Silvester, papa, 31 decembris
Simon et Judas, apostoli, 28 octobris
Stanislaus, episcopus et martyr, 11 aprilis
nn. 280
265
195
320
211
301
300
196
174
217
152, 402
223, 224
312
275 his
296, 461
161
171
168, 409
223, 224
312
208
327, 474
189
241 , 438
167, 408
194
203, 421
191, 416
259, 445
169
253
225
144
280
274, 452
215
261
163
148
333, 477
299, 463
183
INDEX CELEBRATIONUM 237
------------------------------------------
tephanu , protomartyr, 26 decembris
Lephanus Hungarire, 16 augusti
Teresia a I su Infant irgo, I o tobris
Teresia a I su, virgo et E cl. do tor. 15 ctobris
Thomas, apostolus, 3 iulii . . . . .
Thomas de Aquino, presb. et Eccl. doctor , 28 ianuarii
Thomas Becket, episcopus et martyr, 29 decembris
Thomas More et Ioanoes Fi her, epi c., martyres, 22 iunii
Timotheus et Titus, epi copi, 26 ianuaru
Ti tu et Timotheu s, episcopi, 26 ianua rii
Trinitas san tissima . . . . . .
Turibius de Mogrovcjo. pi copus, 2 martii
encesl au , mart r, 2 eptembri
incentius, diaconus et martyr, 22 ianuarii
Vincentius de Paul, presbyter, 27 septembris
Vincentius Ferrer, presbyter, 5 a prilis
X stus II, papa, et socii, martyres, 7 augusti
nn . 329
256, 443
282, 453
290
226
155, 403
332, 476
218
153
153
132
177
279
150
278
181
248
INDEX GENERALIS
Decreta S. Congregationis pro Cultu Di ino . .
Prenotanda . . . . . . . . . . . . . . . .
Elenchus cantuum qui translati sunt ab una Mi sa
vel qui pluribus Missis assignati . . . . .
PROPRIUM DE TEMPORE
Tempus Adventus (nn. 1-13)
Tempus Nativitatis (nn. 14-29)
Tempus Quadragesimre (nn. 30-68)
Hebdomada sancta (nn. 69-74)
Triduum paschale (nn. 75-76)
Tempus paschale (nn. 77-97)
Tempus per annum (nn. 98-131)
.... p .
ad aliam
Sollemnitates Domini tempore per annum occurrentes
( nn. 132-135) . . . . . . . . . . . . . .
Cantus qui adhibendi sunt in quibusdam dominicis et feriis
attenta eorum conexione cum lectionibus Missae
(nn. 136-141) . . . . . . . . . . . . .
Antiphonre eucharisticre pro Communione ad libitum adhi-
bendre (n. 142) . . . . . . . . . . . . .
PROPRIUM DESANCTIS
Ianuarius (nn. 143-156)
Februarius (nn. 157-169)
Martius (nn. 170-178)
Aprilis (nn. 179-191)
Maius (nn. 192-206)
lunius (nn. 207-225)
Iulius (nn. 226-242) .
Augustus (nn. 243-267)
September (nn. 268-281)
October (nn. 282-299) .
November (nn. 300-317)
December (nn. 318-333)
5
7
13
29
32
35
41
45
46
54
61
62
74
77
81
84
86
89
92
96
100
105
108
111
114
240 INDEX GENERALIS
COMMUNIA
Commune dedicationis ecclesire (n. 334)
Commune beatre Marire Virginis (n. 335)
Commune apostolorum, extra T. P. (n. 336)
Commune apostolorum vel martyrum, T. P. (n. 337)
Commune martyrum, extra T. P. (on. 338-340)
Commune pastorum (n. 341) . . . .
Commune doctorum Ecclesire (n. 342)
Commune virginum (n. 343) . . .
Commune Sanctorum et Sanctarum (on. 344-349)
MISS.tE RITUALES
I. In conferendis sacramentis initiationis christianre
A. In scrutiniis peragendis (n. 350)
B. In conferendo Baptismate (n. 351)
C. In conferenda Confirmatione (n. 352)
II. In conferendis sacris Ordinibus (n. 353) .
III. Ad ministrandum Viaticum (n. 353 bis)
IV. Pro sponsis (on. 354, 485) . . . . .
V. In Benedictione abbatis vel abbatissre (n. 355)
VI. In consecratione virginum et in professione religiosa
(n. 356) . . . . . . . .
VII. In die dedicationis (n. 356 bis) . . . . . .
MISS.tE PRO VARIIS NECESSITATIBUS
1. Pro Ecclesia (MR. 1) (n. 357) . . . . . . . . . . .
1 bis. Pro papa (MR. 2) (n. 357 bis) . . . . . . . . .
2. Pro episcopo, prresertim in anniversario ordinationis
(MR. 3) (n. 358) . . . . . . . . . . .
3. Pro eligendo papa vel episcopo (MR. 4) (n. 359)
4. Pro concilio vel synodo (MR. 5) (n. 360) .
5. Pro sacerdotibus (MR. 6) (n. 361) . .
6. Pro vocationibus ad sacros ordines vel ad vitam religio-
sam (MR. 9 et 11) (n. 362) . . . . .
7. Pro unitate christianorum (MR. 13) (n. 363)
8. Pro evangelizatione populorum (MR. 14) (n. 364) .
9. Pro christianis persecutione vexatis (MR. 15) (n. 365)
10. Pro conventu spirituali vel pastorali (MR. 16) (n. 366) .
II. PRO REBUS PUBLICIS
11. Pro pace et iustitia servanda (MR. 22) (n. 367)
12. Tempore belli vel eversionis (MR. 23) (n. 368) .
p. 119
119
120
120
121
122
123
123
124
129
129
129
130
130
130, 168
130
131
131
169
132
132
132
132
133
133
133
133
134
134
134
134
INDEX GENERALIS------------------------------------------- - 2_4_1
III. IN VARUS CIRCUMSTANTIIS PUBLICIS
13. Initio anni civilis (MR. 24) (n. 369) p.
14. Pro humano Iabore sanctificando (MR. 25) (n. 370)
15. In conserendis agris (MR. 26) (n. 371) . .
16. Post collectos fructus terrre (MR. 27) (n. 372) . .
17. Tempore famis, vel pro fame laborantibus (MR. 28) (n. 373)
18. Pro profugis et exsulibus (MR. 29) (n. 374) .
19. Pro infirmis (MR. 32) (n. 375) . . . . . .
20. Pro quacumque necessitate (MR. 38) (n. 376)
21. Pro gratiis Deo reddendis (MR. 39) (n. 377) .
IV. PRO QUIBUSDAM NECESSITATIBUS PARTICULARIBUS
22. Pro remissione peccatorum (MR. 40) (n. 378) .
23. Ad postulandam gratiam bene moriendi (MR. 46) (n. 379 )
MISS.tE VOTIV .tE
1. De Ss.ma Trinitate (n. 380) . . . .
2. De mysterio sanctre Crucis (n. 381) '.
3. De Ss.ma Eucharistia (n. 382) . . .
4. De Ss.mo Nomine Iesu (no. 383, 479)
5. De pretiosissimo Sanguine D. N. I. C. (on. 384, 480)
6. De sacratissimo Corde Iesu (no. 385, 481)
7. De Spiritu Sancto (n. 386) . . .
8. De beata Maria Virgine (n. 386 bis)
9. De sanctis Angelis (no. 387, 482) .
10. De S. Joseph (no. 388, 483) . . .
11. De omnibus sanctis Apostolis (no. 389, 484)
12. De Ss. Petro et Paulo Apostolis (n. 389 bis)
13. De S. Petro apostolo (n. 390) .
14. De S. Paulo apostolo (n. 391) .
15. De uno sancto Apostolo (n. 392)
16. De omnibus Sanctis (n. 393) . .
LITURGIA DEFUNCTORUM
I. Missre in exsequiis, in anniversario et in diversis comme-
morationibus (n. 394) . . . . . . .
2. Missa in exsequiis parvuli baptizati (n. 395)
3. Ordo exsequiarum (n. 395 bis) . . . . .
134
135
135
135
135
135
135
136
136
136
136
137
137
137
137, 168
137, 168
137, 168
138
138
139, 168
140, 168
140, 168
140
140
140
140
140
143
144
144
242
INDEX GENERALIS
VARIA
Psalmi pro antiphonis ad communionem de Proprio et de
Communibus (n. 396) . . . . . . . p. 151
Cantus Gradualis Romani (edit. 1908) qui ad libitum servari
possunt
1. Proprium de Tempore (nn. 397-398)
2. Proprium de Sanctis (nn. 399-477)
3. Missre votivre (nn. 478-485)
Cantus in Ordine Missre occurrentes (nn. 487-524)
Appendix: Litanire Sanctorurn (n. 525) .
INDICES
Index alphabeticus cantuurn .
Index alphabeticus celebrationurn
Index generalis . . . . . . .
157
157
168
173
197
205
232
239
FONTES CANTUUM
QUI NOVITER INTRODUCUNTUR
IN ORDINE CANTUS MISSJE
Quidam cantus noviter inserti in Ordine Cantus Missre e fontibus antiquis
surnuntur, prrecipue:
Sext. BCKMR vel S = Dom J. Hesbert: Antiphonale Missarum Sextuplex,
ed. Vrornant, Bruxelles-Paris, 1935 (cum indice rnanuscriptorum).
Alleluia D vel G = K. H. Schlager: Thematisher Katalog der iiltesten Alle-
luia-Melodien (X-xr s.), Mi.inchen, 1965.
TYPIS POLYCLOTTJS VATICANIS