Sei sulla pagina 1di 1

-Ç-C-¢√®Ωç 7 -ÅéÓd-•®Ω’ 2007 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

Nischal: I find the book quite useful. Where Bring, buy, get give, gift, lend, offer, tell present,
did you buy it? I had been looking for sing, read, order, cook, sell, pass (ÅçCç-îªôç)
it in a number of shops. throw ( NÆœ-Í®-ߪ’ôç) – Ñ verbs ´’† daily con-
Sankalp: I find it surprising that none of you versation (spoken English) ™ î√™« ûª®Ω-í¬
could see it earlier than? It had been ¢√úøû√ç éπü∆? OöÀE ¢√úË B®Ω’ îª÷ü∆lç. OöÀ™x î√™«-
there all along. ¢√-öÀE È®çúø’ ®Ωé¬-©’í¬ ¢√úø-´îª’a. (2 patterns) äÍé
(O’È®-´y®Ω÷ ü∆Eo îª÷úø-™‰-éπ-§Ú-´úøç Ø√èπ◊ Å®ΩnçûÓ.
Ǩ¡a-®Ωuçí¬ ÅE-°œ-≤ÚhçC/ Ø√èπ◊ Ǩ¡a®Ωuç éπL- 1) I brought him a shirt
T-≤ÚhçC. ÅC Åçûª-ÊÆ°æ‹ Åéπ\úË ÖçC) (؈-ûª-EéÀ shirt ûÁî√a†’)
Nischal: How about lending me the book for a Pattern: brought (verb) + him (somebody/
few days, I mean, after you are done something) + a shirt (something)
with it?
2) I brought a shirt for him 3) Give èπÿú≈ give + somebody + something -v°æ-¨¡o: 1. Everyone has a roof above his head.
(Ç °æ¤Ææh-é¬Eo Ø√èπ◊ éÌEo ®ÓV-©-§ƒô’ (؈-ûª-EéÀ shirt ûÁî√a†’) pattern ™ ´Ææ’hçC. Everyone has a roof above their head.
É´yôç ´÷õ‰-N’öÀ/ É≤ƒh¢√, ÅüË™‰, †’´¤y a) Please give me the book Everyone has a roof above their heads.
°æ‹Jh-îËÆœçûª®√yûª?) Pattern: brought (verb) + a shirt (some-
Sankalp: Why just lend? I'll present you the
thing/ somebody) + for (preposition) + him b) He will give you all the information °j ¢√é¬u™x àC éπÈ®é˙d? äéπ-¢Ë∞¡ everyone
book after I finish it. Have it for (somebody) (Å®·ûË it ´*a-†-°æ¤púø’ ´÷vûªç, please give it Åçõ‰ both genders ´≤ƒh®· 鬕öÀd their
keeps. (°j verbs ÅEoçöÀF äéπ-J-éÓÆæç/ äéπ-JéÀ, äéπ °æE- to him Åçö«ç. àC *†oí¬ Öçõ‰ ÅC verb ¢√úÕûË Ç v°æ鬮Ωç their heads ®√¢√L éπü∆!
their head àN’öÀ?N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’.
(Å®Ω’¢Ëç éπ®Ωt? Ç °æ¤Ææh-é¬Eo Fèπ◊ 鬆’-éπí¬ îË-ߪ’ôç ÅØË Å®Ωnç™ ¢√úøû√ç. á´-JéÀ ÅØËC *†o- °æéπ\† Öçô’çC.)
´÷ô í∫†’éπ Å®·ûË, ü∆EE áèπ◊\-´í¬verb °æéπ\ØË 2. Idioms èπ◊ proverbs èπ◊ ûËú≈ àN’öÀ?
ÉîËa≤ƒh ؈’ îªC-N† ûª®√yûª. †’´¤y ü∆ØÁo- 4) Gift - 鬆’éπ É´yúøç
3. Provide ûª®√yûª with á°æ¤púø’ ´Ææ’hçC?
He gifted his beloved a diamond necklace
°æp-öÀéà Öç-éÓ-´îª’a.) ¢√úøû√ç.)
for keeps= ¨»¨¡y-ûªçí¬/ for ever. I brought him a shirt. (Ééπ\úø him *†o-´÷õ‰ á°æ¤púø’ ®√ü¿’? N´-Jç-îªçúÕ.
(ûª† v°œßª·-®√-LéÀ Åûª†’ ´vñ«© necklace
Nischal: So kind of you. Thanks, but why the éπ†’éπ ü∆EE áèπ◊\-´í¬ verb °æéπ\ØË ¢√úøû√ç.) 鬆’-éπí¬ Éî√aúø’)
– Èé.®Ω-ûªo-®√V, ¢Ájñ«í˚
generosity? I brought a shirt for -ï-¢√-•’:
gifted (verb) + his
(ÅC F Ææ£æ«%-ü¿-ߪ’ûª. Thanks. é¬F him éπçõ‰ I brought 1. Every one has a roof
beloved (somebody) +
áçü¿’éà Öü∆-®Ωûª?) him a shirt spo-
ÅØËüË above their head ÅØËC
a diamond necklace
generosity= ü∆ûª%ûªyç/ åü∆®Ωuç. ken English ™ correct. Every one Åçõ‰
Karna was generous- éπ®Ω’gúø’ ü∆†-í∫’ùç áèπ◊\´í¬ NE-°œ-Ææ’hçC. -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 366 (something) both genders ®√¢√L
éπ©-¢√úø’. 鬕öÀd
his or

Let me save you the tr ouble


Sankalp: You've given
her
me a number
of books. ÅE
You've always ÅØ√L.
offered me Å®·ûË Å™« ´÷öÀ ´÷öÀéÀ
help even before I asked for it. So my °j† É*a† model sentences ™E ņôç -î√ü¿-Ææhçí¬ Öçô’çC
gifting you this book, if at all it is É°æ¤púø’ ´’†ç Ñ lesson ™ Ñ pat- N’í∫û√ verbs (underline îËÆœ-†N) ÅFo 鬕öÀd É°æ¤úø’ their ÅE ņôç ¢√úø’-éπ-®·-
worth the name of a gift is just noth- tern: verb + somebody/ some- §Ú-®·çC. Å®·ûË their †’ singular í¬ØË
thing + something pat-
Ñ pattern ™ØË Öçúøôç í∫´’-Eç-îªçúÕ.
ing. îª÷ü∆lç. Ñ ¶µ«Nç-î√L. áçü¿’-éπçõ‰ É™«çöÀ Ææçü¿-®√s¥™x
tern conversation practice S.No. verb somebody something
O’ ™ their = his or her (singular) (his and her
5 Show me the book
(†’´¤y Ø√ÈéØÓo °æ¤Ææh-鬩’ Éî√a´¤. ؈-úø-
í∫éπ ´·çüË Ø√èπ◊ ≤ƒßª’ç ÅçCç-îËçü¿’èπ◊ îËߪ’çúÕ. î√™« Ææ£æ«-ïçí¬ Öçô’çC. é¬ü¿’) 鬕öÀdtheir head, correct.
Now look at the following sen- 6 Read you the paragraph
F¢Á-°æ¤púø÷ Æœü¿l¥¢Ë’. 鬕öÀd ØËF °æ¤Ææh-é¬Eo 2. Idiom is a group of words with the mean-
tences from the conversation at 7 Save you the trouble ing of the group of words as a whole hav-
Fèπ◊ 鬆’-éπí¬ É´yôç, 鬆’éπ ÅE-°œç-- M.SURESAN
the beginning of the lesson. 8 Send me the book ing no connection with the meaning of any
èπ◊ØË N©’´ ü∆E-èπ◊çõ‰, Åçûª °ü¿l N≠æ-ߪ’-
¢Ë’ç-é¬ü¿’.) 1. How about lending me the book? 9 Buy us a number of books word in the group.
worth= N©’´ éπ© 2. I'll present you the book 10 Tell us bed time stories eg: The long and short of - this is an
Nischal: Show me the book once more. I want 3. You've given me a number of books 6. I'll read you the paragraph = idiom. DE Å®Ωnç– ≤ƒ®√稡ç ÅE.The long
to read the opening para. 4. My gifting you the book is nothing Fé¬ paragraph îªCN NE-°œ-≤ƒh†’. and short of what he says is he wants
5. Show me the book once more (Read someone something = äéπ-JéÀ äéπ money = ¢√úÕ ´÷ô© ≤ƒ®√稡ç(summary)
(´’®Ó≤ƒJ Ç °æ¤Ææh-é¬Eo îª÷°œç. ¢Á·ü¿öÀ idiom long
Ê°®√ îªü¿-¢√-©E ÖçC) 6. I'll read you the paragraph N≠æߪ’ç îªCN NE-°œç-îªúøç) ¢√úÕéÀ úø•’s 鬢√-©E. Ñ ™E Å®√n-
7. Save you the trouble = short
EéÀ-í¬F, the long and short
Å®√n-EéÀ-í¬F,
Sankalp: Here you are, but I see you have no 7. Let me save you the trouble
of ¢Á·û√h-EéÀ ´îËa Å®Ωnç-ûÓ àç Ææç•çüµ¿ç ™‰ü¿’
spects on. Don't worry. I'll read you 8. I can wait till you send me the book Fé¬ v¨¡´’ ûª°œp-≤ƒh†’.
éπü∆. Å™«çöÀ expression, idiom.
the paragraph. 9. Dad used to buy us a number of books save = ûª°œpç-îªúøç, àüÁjØ√ éπ≥ƒdEo.
Proverb Åçõ‰ ≤ƒ¢Á’ûª – a wise saying,
(ÉCíÓ, Å®·ûË F éπ∞¡x-ñ úø’ éπE-°œç-îªúøç 10. He used to tell us bed time stories °j sentences from 1 to 10 ™E verbs born out of the experience of the speak-
™‰ü¿’ F ü¿í∫_®Ω/ F éπ∞¡} ñúø’-†oô’d ™‰ü¿’. 1. lend = Å®Ω’-N-´yôç ÅEoçöÀF somebody *´®Ω ´îËaô’x ¢√úø-´îª’a. ers of a language over a long period.
°∂æ®Ω-¢√-™‰-ü¿’™‰. Ç Para†’ ؈’ îªü¿’-´¤- Could you lend me some money?
Å®·ûË correct preposition ¢√ú≈Lq Öçô’çC.
= eg: All that glitters is not gold. ÉC proverb
û√†’.) Grammatical í¬ ÅC correct Å®·Ø√, conver-
Ø√èπ◊ é¬Ææh úø•’s Å°œp≤ƒh®√? =
sation ™ áèπ◊\´ NE-°œç-îËC preposition ™‰E
¢Á’J-ÊÆ-ü¿çû√ •çí¬®Ωç é¬ü¿’. = °j ¢Á’®Ω’-
Nischal: Let me save you the trouble. I can lend (verb) + me (somebody) + some í∫’-©-†’ îª÷Æœ ¢Á÷Ææ-§Ú-´ü¿’l. Proverbs ™
wait till you can send me the book. pattern ´÷vûª¢Ë’.
money (some thing) idioms Öçúø-´îª’a. é¬F idioms ÅFo
(Fé¬-¶«üµ¿ ûª°œpç-îªF. †’´¤y Ø√é¬ °æ¤Ææh- Ñ pattern ™ áèπ◊\´í¬ verb ûª®√yûª some- EXERCISE proverbs 鬴¤ éπü∆.
é¬Eo °æç°œç-îË-ü∆é¬ Çí∫ í∫©-†’™‰) body (´éπh)ßË’ ´Ææ’hçC. Conversation between Nischal and Sankalp 3. provide with = supply
Sankalp: That's fine then. I'll finish it in two or ÉüË sentence †’ Ñ Nüµ¿çí¬†÷ ÅØÌa. provide
ûª®√yûª É*a†list of verbs bring,
†’ îª÷úøçúÕ: †’ ¢√úË Nüµ¿ç:
three days and give it to you. By the a) provide somebody with something
Could you lend some money to me? buy, etc. ¢√öÀ™ v°æA-ü∆Foverb + somebody +
way why are you so fond of books?
Å®·ûË, lend + some body + some thing-
Ñ something pattern sen-
™ ¢√úÕ v°æA-ü∆-Eéà äéπ b) provide something for somebody
(ÆæÍ® Å®·ûË. È®çúø’ ´‚vúÓ-V™x ÅC patternáèπ◊\´ Ææ£æ«ïçí¬, Ææ®Ω∞¡çí¬ Öçô’çC– tence ®√ߪ’çúÕ. éÀçC model sentences ûÓ c) provide something.
°æ‹Jh-îËÆœ FéÀ≤ƒh. ÅC ÆæÍ®, °æ¤Ææh-é¬-©çõ‰ ´·êuçí¬ conversation ™. §Ú©’a-éÓçúÕ. a) The hostel provides the boys (some-
FÈéç-ü¿’-éπçûª É≠ædç?) 2) I'll present you the book- 1. Please bring/ get/ give her a glass of water. body) with all facilities (something) =
Nischal: Dad used to buy us a number of 2. He bought/ presented/ gifted her an
books when we were children. He
present (verb) + you (some body) + the Ç hostel °œ©x-©èπ◊ ÅEo ´Ææ-ûª’©÷ éπLp-Ææ’hçC
book (some thing) expensive jewel. (ÉÆæ’hçC)
used to tell us bed time stories too.
The bridegroom presents the bride a ring. 3. Please sing me the song you sang yester- b) The free hospital provides real good
(´÷ Ø√†o ´÷ *†o-°æ¤púø’ ´÷èπ◊ î√™« That's the custom. day. services (something) for the poor of the
°æ¤Ææh-鬩’ éÌØË-¢√úø’. °æúø’-èπ◊-†o-°æ¤púø’ éπü∑¿©’
(°Rx éÌúø’èπ◊, °R}-èπÿ-ûª’-JéÀ Öçí∫®Ωç •£æfi-éπ-J- 4. My dad ordered me a new pair of clothes. area (somebody) = Ç -üµ¿®√tÆæ’°æ-vA Åéπ\úÕ
èπÿú≈ îÁÊ°p-¢√úø’.) 5. Please pass me the book. Ê°ü¿-©èπ◊ Eï-¢Á’i† ÊÆ´-©ç-C-Ææ’hçC
Sankalp: Lucky there. Bye then. See you.
≤ƒhúø’– ÅC Ééπ\úø Çî√®Ωç.)
(custom - Çî√®Ωç) 6. She cooked her guests a nice dinner. c) The book provides the information
(´≤ƒh) 7. He sold them his new car. (something) you want = Ç °æ¤Ææhéπç Fèπ◊
presents (verb) + bride (somebody) + a ring
    (something) 8. She threw him the book. 鬴-©-Æœ† Ææ´÷-î√®Ωç ÉÆæ’hçC.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm