Sei sulla pagina 1di 9

SK BATU JONG

18000 KUALA KRAI,


KELANTAN
TAJUK KAJIAN:
SOAL SELIDIK PENGETAHUAN DAN PEMBABITAN BERKAITAN ROKOK DAN
DADAH DIKALANGAN MURID LELAKI SK BATU JONG
Segala maklumat dan jawapan yang anda berikan akan digunakan untuk tujuan kajian ini
sahaja. Maklumat peribadi anda akan dirahsiakan.
PANDUAN
Soal selidik ini mengandungi 24 soalan.Jawab semua soalan.
MAKLUMAT DIRI (Bulatkan Jaa!an "a#$ %&alan 1'()
1. Umur: 7 ! 1" 11 12
2. #ahun: 1 2 $ 4 % &
$. Jantina: ' (
4. )angsa: M * +
%. ,gama: +S',M )U--., .+/-U 01+S#+,/ ',+/
&. #empat #inggal: 0ampung #aman 0uarters )andar 2elda
S&al S*l$+$k P*n#*ta,uan +an P*-"a"$tan B*.ka$tan R&k&k +an
Da+a, +$kalan#an Mu.$+ L*lak$ SK Batu J&n#
,rahan: Sila ba3a setiap kenyataan dan tandakan 4 5 6 salah satu sama ada 7, atau #+-,0.
-alam soal selidik ini tiada jawapan betul ataupun salah. Jangan gunakan terlalu banyak masa
untuk menandakan setiap kenyataan di bawah.
1)P*n#*ta,uan A- B*.ka$tan R&k&k
B$l/ It*- 0A TIDAK
1 Saya tahu apa itu rokok
2 Saya tahu bahaya rokok
$ Saya pernah memegang puntung rokok
4 Saya pernah membeli rokok untuk ahli keluarga saya
% ,hli keluarga saya ada yang menghisap rokok
& ,da dikalangan rakan8rakan saya yang merokok
1)P*n#a.u, R&k&k
B$l/ It*- 0A TIDAK
1 Saya pernah ingin men3uba untuk merokok
2 Saya pernah 3uba menghisap rokok
$ Saya pernah menghisap rokok
4 Saya memang seorang perokok
2)P*.%*!%$ B*.ka$tan R&k&k
B$l/ It*- 0A TIDAK
1 Saya merokok kerana desakan kawan
2 1okok adalah penting bagi saya
$ Saya boleh membeli rokok dengan mudah
4 Saya tidak akan melibatkan diri dengan rokok
3)P*.%*!%$ "*.ka$tan Gan4a
B$l/ It*- 0A TIDAK
1 Saya tahu apa itu ganja
2 Saya pernah melihat ganja
$ )eberapa orang rakan saya menghisap ganja
4 Saya pernah menghisap ganja
5)P*.%*!%$ B*.ka$tan Da+a,
B$l/ It*- 0A TIDAK
1 Saya tahu apa itu dadah
2 Saya tahu bahaya menagih dadah
$ Saya pernah melihat beberapa jenis dadah
4 Saya pernah melihat orang menghisap dadah
KAJIAN TINDAKAN
S&al S*l$+$k P*n#*ta,uan +an P*-"a"$tan B*.ka$tan R&k&k +an Da+a, +$kalan#an
Mu.$+ l*lak$ S*k&la, K*"an#%aan Batu J&n# Kuala K.a$
1) P*n#*ta,uan A- B*.ka$tan R&k&k
Graf 1
B*.+a%a.kan #.a6 +an 4a+ual $a$tu -*n#*na$ !*n#*ta,uan a- t*ntan# .&k&k,k*%*-ua
.*%!&n+an 7an# t*.+$.$ +a.$!a+a 81 -u.$+ l*lak$ ta,a! 1 S*k&la, K*"an#%aan Batu
J&n# -*n#*ta,u$ a!a $tu .&k&k +an ta,u "a,a7a .&k&k/ S*"an7ak 389 $a$tu 23 &.an#
-u.$+ !*.na, -*-*#an# !untun# .&k&k/239 $a$tu 15 &.an# -u.$+ !*.na, -*-"*l$
.&k&k untuk a,l$ k*lua.#a -*.*ka +an %*.a-a$ 38 &.an# -*n7atakan a,l$ k*lua.#a
-*.*ka a+a 7an# -*n#,$%a! .&k&k/
1)P*n#a.u, R&k&k
Graf 2
B$l/ It*- 0A TIDAK
1 Saya tahu apa itu rokok 1""9 "9
2 Saya tahu bahaya rokok 1""9 "9
$ Saya pernah memegang puntung rokok 479 %$9
4 Saya pernah membeli rokok untuk ahli keluarga saya $49 &&9
% ,hli keluarga saya ada yang menghisap rokok &%9 $%9
& ,da dikalangan rakan8rakan saya yang merokok 4.19 !%.!9
B$l/ It*- 0A TIDAK
1 Saya pernah ingin men3uba untuk merokok $29 &9
2 Saya pernah 3uba menghisap rokok 29 729
$ Saya pernah menghisap rokok 149 &9
4 Saya memang seorang perokok "9 1""9
G.a6 +an 4a+ual -*nun4ukkan !*n#a.u, .&k&k t*.,a+a! -u.$+ SK Batu J&n#/ S*.a-a$
12 &.an# $a$tu 219 -u.$+ 7an# !*.na, $n#$n :u"a untuk -*.&k&k/10 &.an# $a$tu 189
-u.$+ !ula -*n7atakan -*.*ka !*.na, :u"a -*n#,$%a! .&k&k/S*.a-a$ 10 &.an# $a$tu
%*"an7ak 139 -u.$+ 7an# -*n7atakan -*.*ka !*.na, -*n#,$%a! .&k&k/
2)P*.%*!%$ B*.ka$tan R&k&k
Graf 3
B$l/ It*- 0A TIDAK
1 Saya merokok kerana desakan kawan "9 1""9
2 1okok adalah penting bagi saya "9 1""9
$ Saya boleh membeli rokok dengan mudah "9 1""9
4 Saya tidak akan melibatkan diri dengan rokok 1""9 "9
G.a6 +an 4a+ual -*nun4ukkan !*.%*!%$ -u.$+ "*.ka$tan .&k&k/K*%*-ua .*%!&n+an
$a$tu 1009 -u.$+ t$+ak -*.&k&k +an t$a+a ka$tan +*n#an !*n#a.u, atau +*%akan
kaan/ M*.*ka t$+ak -*.a%akan .&k&k a+ala, !*nt$n# "a#$ -*.*ka/M*.*ka t$+ak
-*.&k&k +an t$+ak "&l*, -*-"*l$ .&k&k +*n#an -u+a,/K*%*-ua 81 .*%!&n+an
-*n7atakan -*.*ka t$+ak akan -*l$"atkan +$.$ +*n#an .&k&k/
3)P*.%*!%$ "*.ka$tan Gan4a
Graf 4
B$l/ It*- 0A TIDAK
1 Saya tahu apa itu ganja 7&9 249
2 Saya pernah melihat ganja "9 1""9
$ )eberapa orang rakan saya menghisap ganja "9 1""9
4 Saya pernah menghisap ganja "9 1""9
G.a6 +an 4a+ual -*nun4ukkan !*.%*!%$ -u.$+ t*ntan# #an4a/ K*%*-ua .*%!&n+an
%*.a-a$ 55 &.an# 7an# -*ak$l$ 8(9 -u.$+ -*n#*ta,u$ a!a $tu #an4a -anakala 139
-u.$+ t$+ak -*n#*ta,u$ a!a $tu #an4a/K*%*-ua .*%!&n+an t$+ak !*.na, -*l$,at
#an4a/M*.*ka 4u#a t$+ak -*-!un7a$ .akan 7an# -*n#,$%a! #an4a +an -*.*ka
%*-*-an#n7a t$+ak !*.na, -*n#,$%a! #an4a/
5)P*.%*!%$ B*.ka$tan Da+a,
Graf 5
B$l/ It*- 0A TIDAK
1 Saya tahu apa itu dadah 1""9 "9
2 Saya tahu bahaya menagih dadah 1""9 "9
$ Saya pernah melihat beberapa jenis dadah "9 1""9
4 Saya pernah melihat orang menghisap dadah "9 1""9
B*.+a%a.kan #.a6 +an 4a+ual %*:a.a k*%*lu.u,ann7a -*nun4ukkan +a!atan -*n#*na$
!*.%*!%$ +a+a,/G.a6 +an 4a+ual t*.%*"ut -*n*.an#kan 1009 $a$tu k*%*-ua 81 -u.$+
-*n#*ta,u$ a!a $tu +a+a, +an -*n#*ta,u$ "a,a7a -*na#$, +a+a,/S*la$n $tu,1009 $a$tu
k*%*-ua -u.$+ t$+ak !*.na, -*l$,at +a+a, +an 4u#a t$+ak !*.na, -*l$,at &.an#
-*n#,$%a! +a+a,/
ANALISIS DATA
1)P*n#*ta,uan A- B*.ka$tan R&k&k
B$l/ It*- 0A TIDAK
1 Saya tahu apa itu rokok 72 org 8
2 Saya tahu bahaya rokok 72 org 8
$ Saya pernah memegang puntung rokok $4 org $ org
4 Saya pernah membeli rokok untuk ahli keluarga saya 2% org 47 org
% ,hli keluarga saya ada yang menghisap rokok 47 org 2% org
& ,da dikalangan rakan8rakan saya yang merokok $ org &! org
1)P*n#a.u, R&k&k
B$l/ It*- 0A TIDAK
1 Saya pernah ingin men3uba untuk merokok 2$ org 4! org
2 Saya pernah 3uba menghisap rokok 2" org %2 org
$ Saya pernah menghisap rokok 1" org &2 org
4 Saya memang seorang perokok 8 72 org
2)P*.%*!%$ B*.ka$tan R&k&k
B$l/ It*- 0A TIDAK
1 Saya merokok kerana desakan kawan 8 72 org
2 1okok adalah penting bagi saya 8 72 org
$ Saya boleh membeli rokok dengan mudah 8 72 org
4 Saya tidak akan melibatkan diri dengan rokok 72 org 8
3)P*.%*!%$ "*.ka$tan Gan4a
B$l/ It*- 0A TIDAK
1 Saya tahu apa itu ganja %% org 2$ org
2 Saya pernah melihat ganja 8 72 org
$ )eberapa orang rakan saya menghisap ganja 8 72 org
4 Saya pernah menghisap ganja 8 72 org
5)P*.%*!%$ B*.ka$tan Da+a,
B$l/ It*- 0A TIDAK
1 Saya tahu apa itu dadah 72 org 8
2 Saya tahu bahaya menagih dadah 72 org 8
$ Saya pernah melihat beberapa jenis dadah 8 72 org
4 Saya pernah melihat orang menghisap dadah 8 72 org