Sei sulla pagina 1di 9

Asìor Piazzolla

DouEle Concerìo
pour guiìare, clarineììo
eì orchesìre a cordes
Copyrighì © sanlaz 2u1¹
Clarineììo in SI

Lentunente ud lib.

uccel.

neno nosso

¿
_
¸
¸
¸
¸_
1. Inìroduccion
Asìor Piazzolla
_
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
_

¸
¸

¸
¸
-
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
¸
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
¸
,
,
,
,
,
,
¡ ,
,
,
,
, ¸
,
,
¡ ,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
¸
,
,
, , ¸
,
,
,
, ,

,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
, ¸
,
,
,
, ¸
, ¸
,
,
,
,
,
, ¸
, ¸
,
,
,
¸
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
¸
_
,
¸
_ ¸

,
¸
_

, ¸
¸
_

,
¸
_

, ¸
¸
_

,
¸
_

,
¸
_

,
¸
_

,
¸
_

,
,
¸
¸
¸
¸
¸

,
,
¸
¸
¸
¸
¸

,
,
¸
¸
¸
¸
¸

,
,
¸
¸
¸
_
_
.
Copyrighì © sanlaz 2u1¹
Clarineììo in SI

Andunte =109
9

15

2S

S0
S5
S9
¿
_
¸
¸
-
¸
. .

2. Milonga
_
¸
¸
. .
.
. .
. `

_
¸
¸
. .
.
-
..........
¸
_

¸
.
. .
.
. .
.
. .
. .
.

¸
_
. .
.
.
. .
.

_
¸
¸

¸
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
¸
¸¸
,
, , ¡ .
,

,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
_

¸
,
,
,

,
,
,
,
_
,
,
,
_ ¸
,

,
,
,
,
_
,
, ¸
,
, ¸
,
, ¸
,
_

¸
, ¸
,
,
,

,
,
,
,
_ ¸
, ¸
¸ ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸ ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
_
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_

¸
,
,
,
,
,
,

,
,
,
, ¸
¸
dc/ce
62

68

75
82
87
91
95
99
104
109
11S
¸
_
¿
¿
¸
_
¿
_
,
.
.
.
. . .
_
,
_
.
.
.
.
.
.
_
,
_
, _
-
¸
¸
_
¸
¸
.
.
._
¸
¸

_
¸
¸

_
¸
¸


_
¸
¸

_
¸
¸

_
¸
¸

,
, ,
¸
, , ,
,
,
,

,
¸ ¸ ¸ ,

,
,
, , ,

,
,
,
,
¸
¸ ¸
, ,
,
, , ,
,
,
,

,
,
¸ _ , ,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,

, ¸
,
¸ ¸
¸ ,
,
,
,

,
,
¸ ,
,
,
,

,
,
¸ ,
,
,
,

,
,
¸ ,
,
,
,

,
,
,

,
,
, , ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

,
¸
, , , , , , , , ,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,

,
¸
,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,,,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
, , ,
, ,
,
,,, , ,
,

,
,
,
, ¸
,
,
, ¸
,
, ¸
, ,
, ¸
, ¸
,
,
¸ _
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ¸
, , ,
, ¸
,
,
,

,
,
, , ,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,

,
¸
, , ,,, ,,, ,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, _

_
Clarineììo in SI
2

Tristenente
118

125

1S2
1S9

rull.
146
149
¿
_
,
. . .
`
. . . .
_
,
`
. .
`
.
.
.
_
,
`
_
.
.
.
`
.
.
.
_
,
. .
.
. .
_
_
,
.


_
,


-
, ,
¸
, , ,
,
,
,

,
¸ ¸ ¸ ,

,
,
, , ,

,
,
,
,
¸
¸
¸
,

,
,
, , ,

,
,
,
,
,
¸ ¸
,
,
,
,

,
,
, , ,

,
,
,
, ¸
,
¸ ¸
,

,
,
, , ,

,
,
,
,
,
¸ ¸
,

,
,
, ,
,

,
,
,
,
,
¸ ¸
,

,
,
, , ,

,
,
,
,
,
¸ ¸
,
,

,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
¸
,
,
,
,
,
,

,
,
¸
_
_
,
,
¸
,
,
¸
,
,
¸
,
,
, ,
,
,
Clarineììo in SI
¹
Clarineììo in SI
pesante marcatc
Moderuto = 112

6
10
14
18

22
26
S0
S4
V.S.

S8
¿

¸
¸
¸


III. Tango

¸
¸
¸
¸
¸
¸
.
¸
¸
¸
.


¸
¸
¸


¸
¸
¸
¸
¸
¸


¸
¸
¸

_
¸
¸
¸
¸_
¸
¸
¸
¸

_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ¸
,
,
,
,
,
,
,
¸
¸
,
,
,
,
¸
,
,
, ¸
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ¸
, , ,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ¸
, , ,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ¸
, , ,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ¸
, , ,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
, ¸
, , _

42
47
52
57
61
65
70

74
85
90
95
¸
_
¿
¸
_
¿

¸
¸
¸¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
¸_
¸
¸
¸
¸¸
¸
¸¸
¸
¸

-
_

_
¸
¸
¸
¸


¸
¸
¸

- -
¸
_


_
¸
¸
¸
¸

_
¸
¸
¸
¸

_
¸
¸
¸
¸

,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
¸
, , ,
¸
,
,
,
,
,
, ,
¸
, , ,
¸
,
,
,
,
,
, ,
¸
, , ,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
¸
, ,
,
¸
,
, , ,
, , ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
¸
,

,
,
, ,
,
,
, ¸
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
, , , ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, , ,
, ¸
,
,
,
,
, ¸
, ¸
¸
,

,
,
, , ,
, ¸
,
,
,
,
,
, ,
¸
,

,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
, ¸
,
,
,
¸
,
,
, ,
,
, ¸
,
,
¸
,
,
, ,
,
, , ,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , , ,
,
,
,
,
,
,
,
Clarineììo in SI
2

100
105
109

11S
117
121
a//argandc.....
A tenpo
125
ra//.
128
1S2
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸


¸
¸
¸_
¸
¸
¸
¸

_
¸
¸
¸
¸

.
_
¸
¸
¸
¸
.
solo ad liEiìum
-
_
¸
¸
¸
¸
.

.

_
¸
¸
¸
¸

.....
. . . .
_
¸
¸
¸
¸
-
¿
_
, ,
,
, , ,
, ¸
,
,
,
,
, ¸
, ¸
¸
,

, ¸
¸
,
, ,
,
,
, ¸ , ¸

, ¸
¸
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
, ¸
¸
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
, ¸
¸
,
,
,
,
, ¸
,
, ¸
,
,
,
,
, ¸
,
,
_

,
,
, ¸
, , ,
,
, ¸
,
,
_ ,
, ¸
,
,
,
,
,
_ ¸ ,
, ¸
,
, ¸
,
,
,
,
_

,
,
, ¸
, , ,
, ¸
,,,,,,
, ¸
, , , ,
,
,
,
,
, ¸

, ¸
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
, ¸
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
, ,
,
, ¸
,
,
,
,
, ¸
, ¸
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
, ¸
,
, ¸
,
, ¸
,
, ¸
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
, ,
,
_ ¸
, ¸
, ¸ , ¸
, ¸ , ¸
,
, ¸
,
,
, ¸
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
, ¸
,
,
, ¸
, ¸
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
Clarineììo in SI
¹
142
146
150
15S
156
160

165
185
189
19S
197
¸
_
¿
¸
_
¿

¸
¸
¸

_

¸
¸
¸

_

¸
¸
¸

_
_
¸
¸
¸
¸

_


¸
¸
¸


_
¸
¸
¸
¸

_

¸
¸
¸

-
,_¸
¸
¸


¸
¸
¸¸
¸
¸¸
¸
¸

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, _
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, _
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¡
, , ¸
, , ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
, ,
¸
,

,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, _
¡
,
,
,
,
¸
, ¡ .
Clarineììo in SI
4