Sei sulla pagina 1di 15

CAVALERIA RUSTICANA

Di
Giovanni VERGA
PERSONAGGI INTERPRETI
ALFIO (ANNI 42-54) _________________________________________
TURIDDU (ANNI 26 ) _________________________________________
ZU RASI (ANNI 6!-"2) _________________________________________
GNA NUNZIA (ANNI 5!-62) _________________________________________
SANTUZZA (ANNI 25-#") _________________________________________
LOLA (ANNI 26-#$) _________________________________________
CA%ILLA POPOLANA _________________________________________
FILO%ENA POPOLANA _________________________________________
PIPPUZZA RAGAZZA __________________________________________
TURIDDUZZU (ANNI &2) __________________________________________
CARAINIERE __________________________________________
CARAINIERE __________________________________________
POPOLANI E POPOLANE
La '()na* a 'ini'+,a -na (.i)'a (on /,a0ina+a )0 -na 1o,+a (.) (on'i'+) 2o
'+a22a+i(o 0)22o 3io ,a'i4 A 0)'+,a5 2a 6)++o2a 0)22a /na N-n3ia4 S-2 7on0o5
1a2a33ina (on +),,a33a5 ')0) 0)22a (a'),8a 0)i Ca,a6ini),i R)a2i4
1
SCENA PRI%A
(Zu' Brasi attraversa la scena con un fascio di fieno sullespalle. Camilla ripiega
della biancheria, mentre Filumena esce dalla bettola con la spesa, indi Santuzza e la
Gna unzia!
CAMILLA: Spisa, za' Filumena
FILUMENA: (Attraversando la sena! "##i $ %as&ua e on la #razia di 'iu(
CAMILLA: (A Santuzza )e appare! ") ummari Santa, )i vi *ti a un+issari,
-U ./ASI: (/itornando dalla stalla! 0u trasi intra e 1ada e +atti t23 Lin#uaiuta, mi voli +ari sempri
imintari u' autra #ente, stu diavulu di +immina3 (.rasi via dal +ondo sena!(
SAN0U--A: ()e vede apparire #na Nunzia! "), #na Nunzia3
4NA NUN-IA: ")35((0u,5((C)i vuoi,
SAN0U--A: Non timiti, mi ni va*u su1utu5((diitimi sultantu unn'$ vostru +i##)iu 0uriddu(
4NA NUN-IA: Finu a 6 u veni a irari a mo' +i##)iu,
SAN0U--A: A)3 Si#nuri 1inirittu355(
4NA NUN-IA: Lu sai a *7, ne' vostri pastizzi, non i vo##)iu trasiri(
SAN0U--A: A), #na Nunzia, ma non viditi la +ai a )a*u,5(Faiti omu 4es7 Cristu e Maria
Maddalena55 diitimi unn'$ vostru +i##)iu 0uriddu, +aitulu pi' arit6355
4NA NUN-IA: 8vu a Franu+onti, a pi##)iari 'u vinu(
SAN0U--A: No35(Nun $ veru( Arsira era anora 65((l')annu vistu a du' uri di notti 'nto paisi(
4NA NUN-IA: C)i mi veni a diri,5(('n asa nun $ turnatu stanotti5(veni, trasi intra5((
SAN0U--A: No, #na Nunzia, in asa vostra non i pozzu trasiri(
-U ./ASI: ('al +ondo! "), za Filumena, o##i a $ la Santa %as&ua e +annu pai so##iri e nori, maari
nuatri n')avemu a11razzari e vasari55
FILUMENA: -ittitivi, sumuniatu35((via dalla sena del +ondo!(
4NA NUN-IA: %arra, )i i suessi a mo' +i##)iu, (detto ad alta voe!(
SAN0U--A: Non #ridati auss9 +orti, pi arit6, #na Nunzia33333
%I%%U--A: "va, u voli ova5((Ni vuliti ova, #na Nunzia,
4NA NUN-IA: A tri du' sordi, si ti untenti: varda, 'nn)aiu tanti
%I%%U--A: Alluramiuntentu man#iaramilli u la me +ami##)ia e auss9 +azzu la S(%as&ua puru *73
-U ./ASI : ()e )a se#uito la sena! E )i, nun i siti stata anora a un+issarivi, #na Nunzia,
4NA NUN-IA: ;a', o##i $ %as&ua e ti li pa#u 'n sordu all'unu e mi ni pi##)iu dudii: ma per2, unu mi la
dari pi' ri#alu: va' trasi e mettili 'nsemi all'autri,5((dda' senza rumpilli, (alla usita di
%ippuzza dalla 1ettola!, 1rava, auss9, teni a' i piiuli5('n pu#nu di palan)i ti sta'
purtannu35((
%I%%U--A: E vui 'm panaro d'ova(
ZU RASI: Senti, senti %ippuzza, iramu di +ari ni#oziu puru nui( ;eni 6 'nt6 la me asa (si
avviano!.
GNA NUNZIA: %arra, annuna )i sai di me' +i##)iu 0uriddu,
SANTUZZA: Nenti saiu3 (el mentre "ippuzza attraversa la scena!(
GNA NUNZIA: Ma unni *vu a' 'n asa nun )a turnatu 'sta notti,3
SANTUZZA: (piange! A)3 '4na Nunzia35(C)i )iovu a '$ 'nto me ori3
GNA NUNZIA: 'Nnuna, 'u sai3 Unn$ statu me' +i##)iu 0uriddu,
<
SCENA 0E/-A
Al+io e detti
ALFIO: (con fiasco e frusta! C)i 'naviti anora di )iddu 1onu di sei sordi, #na Nunzia,
GNA NUNZIA: ;a*u a vidiri5((0uriddu mi l')avia a purtari di Franu+onti(
ALFIO: ;ostru +i##)iu 0uriddu, Non $ anora 6,5L')a*u vistu 'sta matina,5(non porta anora 'u
1irrittu di 1irsa#lieri,
SANTUZZA: (toglie il barilotto dalle mani di #lfio e lo d$ alla gna unzia! 'Ntantu, *ti a vidiri si i 'nn'$
anora3 (%ia la gna unzia!(
ALFIO: (&uasi alludendo e con finto sarcasmo!( Si apisi, siti di asa oramai, #na Santa(
(
SCENA =UA/0A
'etti, poi Camilla, -u' .rasi e Filomena
CA%ILLA: (uscendo di casa, a compare #lfio! Siti vinutu a +ari la S:%as&ua u' la #na 'Lola, vostra
mu##)eri, umpari Al+iu,
ALFIO: Si, almenu li +esti prinipali(
ZU RASI: (assieme a Filomena! "), umpari Al+iu, )i lu putissivu pi##)iari 'n via##iu pi' Militeddu,
ALFIO: Si $ pi dumani, si, -u' .rasi: o##i )a*u vinutu pi' +ari la %as&ua u' me' mu##)eri(
FILO%ENA: 4iustu: Si dii: arnaluari +allu u' u voi, %as&ua e Natali +allu u' li toi(
CA%ILLA: E vostra mu##)eri, a vi vidi sulu a %as&ua e Natali, )i $ a dii, nenti,
ALFIO: 8u nun lu saiu )iddu a dii me' mu##)eri: lu me' misteri $ )iddu di +ari 'u vitturali e di
*ri a dritta e a mana pi' l'amuri di lu #uada#nu(
GNA NUNZIA (porta il fiasco con il vino! E' me##)iu di' 'l'autru, umpariAl+iu: mi lu diiti dopu, &uannu
vi l'aviti 1ivutu( .on pr2 vi +aia,5(diiottu sordi5((
CA%ILLA E
FILO%ENA: Nun $ #iustu )iddu a' aviti dittu, umpari Al+iu, pir)9 vui aviti 'a mu##)eri 1edda e
piiotta3
ALFIO: Me' mu##)eri sapi a' lu 1irrittu lu portu a modu miu e a i portu lu #iudiziu pi' *dda e pi'
u' l')a pirdutu puru5(, li me' nteressi mi li #uardu *7, senza aviri 1iso#nu (nel mentre
passano due carabinieri! di 's'an#ili ustodi a stannu passannu5(e 'nt2 paisi tutti lu
sannu5(#razii a 'iu (volgendo lo sguardo al cielo!(
FILO%ENA: Luntanu sia, luntanu sia3 (suono di campane! C)iuttostu *tii a diri a vostra mu##)eri a
sona la missa55sumuniatu33
ALFIO: ;a*u a #uvirnari li 1estii e ve#nu su1utu,5((a su#nu ristianu puru *u(
GNA NUNZIA: 'iiottu sordi, umpari Al+iu35((
ALFIO: ;e#nu, ve#nu( Lassatimi untari li piiuli, pittima a siti (conta i soldi!5(sidii5e
diiottu sordi5(a vui( .on pr2 vi +aissuru (fa per andare!(
GNA NUNZIA: Cumpari Al+iu, unni l')aviti vistu a m$ +i##)iu 0uriddu,3
SANTUZZA: (sottovoe alla '#na Nunzia! Nun idiiti nenti, pi' arit63
ALFIO: Lu visti 'stamatina all'al1a versu li me' parti( 8ddu urreva e non s'aorsi di mia( Si l'avissi
a 'nuntrari, vuliti a vi lu mannu,
GNA NUNZIA: Nooo5(no554razi( (via tutti meno unzia e Santuzza!(
SCENA =UIN0A
Santuzza e la 4na Nunzia
GNA NUNZIA:( a Santuzza! %ir)9 mi +aisti si#nali di starimi muta, (Santuzza non risponde e china il
capo!(
SANTUZZA: (piange!")35('4na Nunzia3 ('e si avvicina e le parla all'orecchio!(
>
GNA NUNZIA: (sorpresa! La #na Lola,5(La mu##)eri di umpari Al+iu,
SANTUZZA* E omu +azzu ora, se 0uriddu m'a11annuna,
GNA NUNZIA:"), povira mia, )i mi veni a diri, nun po' essiri, ti s1a##)i5(umpari Al+iu s1a##)i2 puru
*ddu( %oi, i ni su' tanti a portunu lu 1irrittu a' 'la 1irsa#liera335
SANTUZZA: (&uasi adirata! N?3 Non si s1a##)i2, #na Nunzia, era *ddu, 0uriddu3
GNA NUNZIA: Ma tu, omu $ a lu sai,
SANTUZZA: Lu saiu: Cumpari 0uriddu, prima di *ri a surdatu, si amuri##iava u' la #na Lola5((
GNA NUNZIA: .eni, poi, 'o so' ritornu la truvau maritata u' uimpari Al+iu 'u liuddianu e si misi lu ori
'npai(
SANTUZZA: Ma *dda no, nun si lu misi lu ori 'n pai3
GNA NUNZIA: E om'$ a sai 'st'autra osa,
SANTUZZA: Lu saiu, lu saiu a s'a++aiava sempri, o#ni vota a lu videva passari davanti a la me'
asa ,mi lu ru1ava u' dd'o)i d'assassina, la sumuniata e *dda irava d'attaari
disursu diennui: umpari 0uriddu, )i i viniti a +ari 'nta 'sti parti5(no' sapiti a' nun i
+u la vulunt6 di diu35(("ra lassatimi stari a' su#nu tutta di me maritu( La vulunt6 di
'iu5(La vulunt6 di 'iu era pi tintarlu( 8ddu si mitteva a antari arreri a la me' porta pi'
+arii dispettu a idda a' si era maritata u' 'n'autru5tantu e veru, a' l'amuri antiu, nun si
sorda mai( 8u, omu lu sinteva antari, pareva a lu ori mi sattava di' lu pettu( 8u era 'na
pazza: om'$ a' puteva dirii di no, &uannu *ddu mi pri#ava e mi dieva( Apri Santuzza, si
$ veru a' mi voi 1eni( Allura *7 i dissi: sintiti umpari 0uriddu, prima #iuratimi davanti a
'iu3
GNA NUNZIA: (sottinteso! E *ddu,
SANTUZZA: Mi #iuravu a pi *ddu 'era sulu *73 'opu, &uannu lu sappi dda mala +immina, divintau
#ilusa a morti: si misi 'n testa d'arru11arimillu e mi aniau a0uriddu di a' a
a'5(@@*ddu ne#a pir)9 i +azzu umpassioni, ma d'amuri, non m'ama )i7 '4na
Nunzia, ora a' su#nu 'nta 'stu statu, omu +azzu,5( Ca suddu lu sannu li me +rati,
m'ammazzunu u' li so'stissi manu5 Ma di tuttu )istu non m'importa5se0uriddu non
vulissi 1eni a *dda, *7 murissi untenta: arsira vinni a dirimi: Santuzza, va*u pi' 'n sirviziu5
a non ni' pozzu +ari a menu5u' dda +ai tantu 1ona5tantu piatusa5a), Si#nuri,
5((om'$ possi1ili aviri 'nt2 ori 'u tradimentu di #iuda, u' dda +ai5(C)i7 tardu, vinni
'na viina po' +ilatu e mi dissi d'aviri vistu a umpari0uriddu davanti 'a porta da '#na Lola
(campane!(
GNA NUNZIA: (facendosi il segno della croce! "), +i##)ia di 'iu5()i mi veni a untari, pi' la santa
*urnata a' $ o##i3
SANTUZZA: A)3 C)i ##)iurnata a spuntavu o##i pi' mia, '#na Nunzia3
GNA NUNZIA: Senti, vattinni in )iesa e v2 *ettiti e peri do' Crui+issu3
SANTUZZA: No, '#na Nunzia, 'n )iesa non i pozzu trasiri(
GNA NUNZIA: Ma *u, li +unzioni sari, non mi li vo##)iu perdiri pi tia3
SANTUZZA: vui *tii, a *7 vi te#nu d'o)iu la putia( Non vi santati a nun su#nu 'na latra( Lassatimi
parrari u' *ddu pi' l'ultimma vota5+aitulu pi' l'anima di' li vostri morti(
GNA NUNZIA: A), Si#nuri, pinsatii vui (entra in casa a prendere la mantellina per recarsi in chiesa! .
ZU9 RASI: (fa per andare in chiesa mentre viene fuori la gna unzia!( Aspittatimi #na Nunzia( Nui
')avemu la putia aperta, arrivammu sempri all'ultimu (a Santuzza! E vui, ummari Santa,
non i viniti a sintirivi li +unzioni di %as&ua,
SANTUZZA( Lassatimi stari(
ZU RASI: ;uliti a 'riitamu 'nsemi lu Santu /usariu,
SANTUZZA: Lassatimi stari(
ZU RASI: E), diavulu, a nun vi maniu: omu si non si apissi3
SANTUZZA: Lassatimi stari, vi diu, zu .rasi3
PIPPUZZA: (correndo verso la chiesa! -u .rasi, i arrivu a' li +unzioni,
ZU RASI: Se urri, i arrivi (via "ippuzza in chiesa!: ;iditi, ummari Santa, *7 +azzu omu lu
ampanaru, a )iama 'a #enti 'n )iesa e iddu arresta sempri +ora (si sente il fischio di
(uriddu) Santuzza trasale e non nasconde una certa agitazione! A)35"ra
apisiu5(vuleva essiri lassata sula, pir)9 arriva lu merlu5( .asta, mi ni va*u (entra in
chiesa!(
SCENA SES0A
Santa e 0uriddu
TURIDDU Santuzza, )i i +ai 6,
SANTUZZA: ;'aspittava3
A
TURIDDU: 'Unn'$ m$ matri,
SANTUZZA: E' '##)iuta 'n )iesa(
0U/I''U: Allura, vai puru tu, 6 i 1adu *7(
SAN0U--A: No35(*7, non i va*u 'n )iesa3
0U/I''U: Comu,5(('U *ornu di %as&ua,
SAN0U--A: ;ui lu sapiti a non i pozzo *ri55
0U/I''U: E allura, )i voi +ari,
SAN0U--A: ;a*u 'a parrari3
0U/I''U: C6, 'a n' menzu 'a strata,
SAN0U--A: Non m'importa3
0U/I''U: E 'a #enti )i diunu,
SAN0U--A: Non m'importa3
0U/I''U: C)i )ai,
SAN0U--A: 'iitimi di unni viniti3,5((
00U/I''U: C)i voli diri tuttu )istu,
SAN0U--A: Unni siti statu stanotti,
0U/I''U: A): t')a*u a diri puru unni su#nu statu 'stanotti,5(
SAN0U--A: Ma pir)9 'n ollira, si v'addimannu unni siti statu 'stanotti( Non mi lu putiti diri +orsi,
0U/I''U: Ba*u statu a Franu+onti a pi##)iari 'u vinu(
SAN0U--A: No, nun $ veru( Arsira, a du' uri di notti, eruvu anora 6, 'nt2 paisi3
0U/I''U: (esitante e poi adirato! E allura, 5((su#nu statu5((unni mi pari e piai3
SAN0U--A: A)35(Cumpari 0uriddu, pir)9 mi trattati d'auss9,5((Non viditi a pi##)iu morti e
passiuni p9 vui,5((
0U/I''U: Curpa to', a ti mittisti 'n testa non saiu )i osa e mi vai svir#u#nannu u' )istu e u'
)istu, spiannu 'nt$ +atti mei omu si +ussi 'n piiriddu e non su#nu )i7 patruni di +ari
)iddu a' vo##)iu3
SAN0U--A: Non su#nu stata *uta a dimannarlu( C6 l')annu dittu, a v')annu vistu all'al1a davanti a' la
porta di la '#na Lola(
0U/I''U: Cu' $ a ti lu dissi,
SAN0U--A: Cumpari Al+iu, so maritu stissu3
0U/I''U: A)3 0uttu s)istu $ l'amuri 6 tu mi porti, a' vai a mettiri 'stu pulii 'nt'ari)ia a umpari
Al+iu, arrisiu di +arimi ammazzari,5((
SAN0U--A: A), umpari 0uriddu, omu lu putiti diri,355(s'inginocchia davanti a (uriddu!(
0U/I''U: Susiti e nun mi +ari la ummidianti, annuna mi ni va*u(
SAN0U--A: A), ora vi 'ni *ti, ora '6 mi lassati omu a Maria Addulurata3
0U/I''U: Susiti ti diu (l'aiuta a rialzarsi! Ma )i voi a' ti +azzu, mentri a' non ridi a' li me' paroli e
ridi 'vei a tutti )iddu a' ti diiunu l'autri: non '$ nenti di veru( 0i ripetu, umpari Al+iu
si s1a##)i2: *7 era pi' li +atti mei( E poi, ti mintisti 'n testa 'sta storia da' '#na Lola, #iustu
ora a' '$ s2 maritu 'nt2 paisi( Non lu vidi &uantu si sioa,
SAN0U--A: So maritu arrivavu 'stamatina(
0U/I''U: .rava, sai maari )istu, mi +ai la spia in tuttu e per tuttu, peri2 non su#nu )i7 patruni di
nenti(
SAN0U--A: Si umpari 0uriddu, vui siti patruni di sannarimi omu 'n'a#neddu e *7 v'alliassi li manu
omu 'n ani35(3
0U/I''U: E annuna,
SAN0U--A: Ma la #na Lola, no3 8dda mi voli +ari dannari l'anima(
0U/I''U: Lassila stari a' la #na Lola a' $ pi' la so asa3
SAN0U--A: E *dda, pir)9 non lassa stari a mia, pir)9 mi voli arru11ari a vui a' non )a*u autru a' lu
munnu55
0U/I''U: (&uasi conciliante! Ma viri a' ti s1a##)i(
SAN0U--A: No, a' non mi s1a##)iu: non i urreuvu d'appressu prima di *rivinni a surdatu,
0U/I''U: A&ua passata: oramai la #na Lola $ maritata(
SAN0U--A: E )'importa, &uantun&ue $ maritata, non i vuliti 1eni lu stissu,
0U/I''U: -itta3 (adirato!(
SAN0U--A: E idda, non m'arro11a vui pi' #ilusia,
0U/I''U: (sempre pi* adirato! -itta3
SAN0U--A: E *7, non mi sentu a' 'intra 'n +ou pi' vui a' mi traditi,
0U/I''U: (#l colmo &uasi del furore! -itta3 0')a*u dittu, zitta3
SAN0U--A: No35((Non mi pozzu stari zitta35((Ba*u la ra##ia a' mi mania lu ori3 ((uriddu
s'allontana, Santuzza gli v$ dietro! E ora, omu +azzu si vui m'a11annunati,
C
0U/I''U: 87 non t'a11annu, per2, se tu non mi metti u li spaddi 'o muru( 87, ti l')a*u dittu, vo##)iu +ari
)iddu a' mi pari e piai, pir)9 +in'ora, #razi a 'iu, atina 'o oddu non i 'n')a*u3
SAN0U--A: (con forza! E )i sintiti diri,
0U/I''U: Sentu diri a' si' 'na pazza u' 'sta #ilusia senza mutivu3
SAN0U--A: %azza3 Ma )i urpa )a*u si' su#nu pazza, non mi viditi omu su#nu arridutta,355'A '#na
Lola $ me##)iu di mia, 'u saiu, )avi li manu e lu oddu arri)i d'oru( So' maritu non i
+a manari nenti, la manteni omu la Madonna supra l'altari, a dda sumuniata(
0U/I''U: Lassila stari, ti diu3
SAN0U--A: 'U viditi a' la di+inniti,35(
0U/I''U: 87 non la di+ennu, a mia pou m'importa se so maritu la manteni omu la Madonna supra
l'altari, ma )iddu a' a mia m'importa $ di non passari pi 'n piiriddu e non vo##)iu stari
sutta la t2 sarpina( C)istu no3 E poi no3
SCENA SE00IMA
'etti e Lola
4NA L"LA: "), umpari 0uriddu l'aviti vistu *ri 'n )iesa a m$ maritu,
0U/I''U: No, ummmari Lola, arrivu propriu 'nt6 stu mumentu(
4NA L"LA: Mi dissi: va*u 'nt2 manisalu a' i mana 'n +erru a' lu 1a*u e su1itu ti ra##iun#o 'n )iesa( E
vui, )i vi sintiti li +unzioni di 6 +ora +aennu unvirsazioni55((
0U/I''U: Cummari Santa mi sta diennu555(
SAN0U--A: 4i6, i stava diennu a' o##i $ #)iurnata 'ranni e 'u Si#nuri di dd6 supra vidi o#ni osa(
4NA L"LA: E vui, non i *ti 'n )iesa, #na Santa,
SAN0U--A: 'N )iesa i )avi a ##)iri u' $ a' )avi 'a usenza netta, #na Lola(
4NA L"LA: 87, pi' mia, rin#raziu a 'iu e vasu 'n terra(
SAN0U--A: E rin#raziatulu &uann'$ auss9( Ma tal'uni voti si dii: )idda a' 'n terra i metti 'i pedi, non $
de#na di mittirii a +ai(
0U/I''U: Amuninni #na Lola, a' 6 non avemu nenti )i +ari(
4NA L"LA: Non v'inumudati pi' mia, umpari 0uriddu, pir)9 *7 'a strata la saiu e i va*u u' li m2
stessi peri, e poi, non vo##)iu #uastari li +atti vostri(
0U/I''U: Ma se vi diu a' non )avemu nenti a )i +ari3
SAN0U--A: No35(Avemu a parrari anora3
4NA L"LA: .uon pr2 vi +aia, umpari 0uriddu, vui ristati 6 pi' li +atti vostri, a' *7 mi ni va*u pi'
)iddi mei(
0U/I''U: (dopo che la gna 'ola entra in chiesa, (uriddu inveisce contro Santuzza! 'U vidi )i +aisti,
SAN0U--A: Si, 'u vidu3
0U/I''U: L')ai +atto apposta,
SAN0U--A: Si, apposta3
0U/I''U: A), san#u di55(&uasi scagliandolesi contro!
SAN0U--A: Ammazzatimi (gli si offre &uasi immolandosi!
0U/I''U: No, manu ammazzari ti vo##)iu3
SAN0U--A: E allura, )i vuliti +ari3
0U/I''U: 0i lassu, si, ti lassu3 C)istu ti meriti3
SAN0U--A: No, 0uriddu, non mi lassari, +allu pi' la Santa *urnata a' $ o##i (mentre suona la ampana
della )iesa per )iamare i ritardatari, se#ue sena li1eramente a so##etto on Santuzza )e
ade nelle sale mentre 0uriddu entra in )iesa! La mala %as&ua a ttia, 0uriddu Maa3 (e
cade svenuta) &uando rinviene, ha uno scatto! No, mala +immina3 Ne' *7 e manu tu3 (fa per
andare, ma vede venire compare #lfio! A)35('U Si#nuri vi manna, umpari Al+iu3
SCENA "00A;A
Santuzza e ompare Al+io
ALFI": A )i puntu $ 'a missa, ummari Santa,
SAN0U--A: 0ardu arrivastuvu, umpari Al+iu, ma vostra mu##)eri i pi' vui u' 0uriddu Maa(
ALFI": C)i sintiti diri, (#lfio si turba a &ueste parole!(
SAN0U--A: 'iu a' vostra mu##)eri va attornu arria d'oru omu la Madonna supra l'altari e vi +a anuri(
ALFI": E a vui, )i v'importa,
SAN0U--A: M'importa pi' vui a' mentri #irati 'u munnu all'a&ua e a' lu ventu, pi' l'amuri do' #uada#nu,
*dda vi adorna la asa in malu modu(
ALFI": C')aviti dittu, ummari Santa,
D
SAN0U--A: 'iu, a' mentri vui siti all'a&ua e a' lu ventu pi' l'amuri di' lu #uada#nu e p'aattarii i riali
a vostra mu##)eri, *dda v'adorna la asa in malu modu (e on la mano fa il segno delle
corna!(
ALFI": 4n6 Santa, pi' lu Santu Nomu di 'iu, si siti pazza o 'm1riaa 'a matina di %as&ua, vi du#nu 'n
pu#nu 'nta li atinazza di lu oddu, a' lu vinu vi lu +azzu nesiri di' li nas)i3
SAN0U--A: No, umpari Al+iu, non su#nu nE pazza e manu su#nu 'm1riaa, ma parru da sennu(
ALFI": 'a sennu,5(Sintiti ummari Santa, si $ virit6 )iddu ')aviti dittu, allura vi vasu li manu
omu si +ussi turnata m$ matruzza di' lu ampusantu, ma si mintiti, vi #iuru a' non vi lassu
o)i pi' )ianiri nE a vui , nE a lu vostru s1irruni parintatu(
SAN0U--A: C)ianiri non pozzu, umpari Al+iu, pir)9 'sto)i mei non )annu )ianiutu manu &uannu
)annu vistu a 0uriddu Maa, a' mi liv2 l'anuri, nesiri da' asa di la #na Lola vostra
mu##)eri(
ALFI": (Freme dalla collera ed + &uasi livido dalla rabbia che lo pervade e a denti stretti esclama!:
&uann'$ d'auss9, v'arrin#raziu3
SAN0U--A: No, umpari Al+iu, non mi rin#raziati, a' su#nu 'na sillirata3
ALFI": Sillirata non siti vui, #na Santa, sillirati sunnu )iddi a' ni mettunu 'stu )iovu 'nt6 lu ori a
vui e a mia, a' se unu i spaassi lu pettu u' 'n uteddu untu d'a##)iu, sarria pia (mentre
pronuncia &uest'ultime parole, guarda verso la chiesa e rivolto a Santa! si viditi a m$
mu##)eri, i diiti a' su#nu *utu a' asa pi pi##)iari lu rialu pi' *dda e pi so umpari 0uriddu
Maa (via #lfio!(
SCENA N"NA
'etta, -u .rasi, #na Nunzia, Camilla, 0uriddu e Lola(
-U ./ASI: "), #na Santa, )i ##)iti 'n )iesa &uannu +inisiunu li +unzioni,
SAN0U--A: Lassatimi stari a' su#nu 'n piatu murtali (entra in chiesa!(
-U ./ASI: I piati u' l')avi si li teni (via dalla scena e a mano a mano che i protagonisti escono dalla
chiesa, rientrano nelle loro case!.
0U/I''U: (# 'ola, che uscendo dalla chiesa, fa per andare via! Cummari Lola, vi 'ni *ti senza dirimi
nenti,
4NA L"LA: ;a*u a asa, a' su#nu 'n pinseri pi' m$ maritu: non l')a*u vistu 'n )iesa(
0U/I''U: Non i pinsati, ora vostru maritu apiter6 in piazza e 'ni 1ivemu 'n 1i)ieri di vinu 'nsemi u'
l'amii e viini, a la nostra salute e auss9 +aemu la 1ona %as&ua (chiama tutti gli amici!(
4NA L"LA: ;i rin#raziu, umpari 0uriddu, ma siti non )a*u3
0U/I''U: Non mi +aiti st'a++runtu, ummari Lola, allura voli diri a' siti 'n ollira u' mia,3
4NA L"LA: E pi &uali mutivu avissi a essiri 'n ollira u' vui,
0U/I''U: E' )iddu a' diu *u: pi' &uali mutivu 'a #na Lola avissi a essiri 'n ollira u' mia,5Ca' non i
)a*u +attu nenti,35((Eppoi, lu *ornu di' la S:%as&ua, avemu a 'essiri omu a lu 1uatu, '
s'avemu tortu ni l'avemu a lavari l'unu u' l'autru( "ra mannamu a )iamari a vostru maritu, a
umpari Al+iu, e si deve 1ere un 1i)iere di vino assieme a noi3
-U ./ASI: Alle#ria333Alle#ria3333
FILIMENA E
CAMILLA : E vui ni sta' alle#ria vi i truvati sempri3
0U/I''U: (Chiamando! Matri355
4NA NUN-IA: (Usendo! C)i '$,
0U/I''U: Matri, )i 'n'aviti anora di )iddu 1onu,
4NA NUN-IA: Si, di )iddu a' purtasti tu di Franu+onti3 (nel dire ci,, la madre lo guarda immusolita!.
0U/I''U: ;a*a, non mi +aiti 'u mussu: non viditi a' i sunu l'amii 'aspettunu,
-U ./ASI: "), #na Nunzia, na sta' vinnita, nenti i #uada#nati55(
0U/I''U: %a#u iu, u li m$ dinari3
-U ./ASI: Cu' )i7 n')avi, )i7 ni spenni3
4NA L"LA: Cu $ o' sapi &uantu n'aviti +atti di sti #alanterie )'$ +immini do' untinenti mentri eruvu
surdatu: si vidi 'aviti molta pratia(
0U/I''U: Ma )i +immini e +immini, se *7 a' testa l'aveva 6, 'nt2 m$ paisi(
CAMILLA: C)ista appoi, untatiilla e morti, pir)9 i vivi non i ridunu(
0U/I''U: %arola mia, ummari Camilla55U sapiti,i 1irsa#lieri omu sunnu pe' +immini do'
untinenti, Comu lu meli( Cu' ddi pinni al vento, 1en vestiti, un'o)iata di 6, un'o)iata
di l65((: per2 *7 nunn'era omu dii lu pruver1iu: luntanu di vista, luntanu di ori(
4NA L"LA: "), uomini, uomini, e u ' $ a' vi ridi,355((
F
0U/I''U: 'iiti, )iuttostu, 'i +immini5((a prima vi +annu milli #iuramenti e poi, &uannu 'n poviru
diavulu sinn'$ #)iutu luntanu, suldatu e lassa 'u ori, 'a testa 'nto so paisi, se $ possi1ili
omu $ possi1ili, non dormi )i7, non man#ia )i7, pinsannu sempri a 'na osa, tuttu 'nt6
'na vota i arriva la nutizia55('a tali di tali si spusau-..(rivolgendosi allo Zu Brasi!5omu
si vi pi##)iassi 'na morti su1itania, -u .rasi(
-U ./ASI: (fra s. , a voce un po' alta tanto da farsi ascoltare dal pubblico! A vui e *dda, 'na morti
su11itania, speru a 'iu(3
FIL"MENA: Matrimoni e visuvati, di lu elu su ' alati(
4NA L"LA: E )i vi ririti, Si mettunu 'u ori 'n pai o' primu a' i apita(
0U/I''U: Aviti tortu, #na Lola(
4NA NUN-IA:'i )iddu a ristau, $ urpa t23
-U ./ASI: "ra avemu a 1iviri pi' omu aviti dittu(
0U/I''U: 'U dissi e lu +azzu, parola di 1irsa#lieri (rivolto alla madre! Matri, 1iviti 'n 1i)ieri di vinu
puru vui(
4NA NUN-IA: Non ni vo##)iu3 Anzi passa 'na 1adda, a t')a*u a parrari (via dalla scena verso l'interno
della casa!.
0U/I''U: (/opo ave fatto bere a tutti &uanti, alza il suo bicchiere e pronuncia un brindisi! : o##i, on
&uesto vino 1uono e sinero, do11iamo ammazzare la malinonia55((
SCENA 'ECIMA
Al+io e detti
ALFI": Salutamu a tutta la umpa#nia3
0U/I''U: "), umpari Al+iu, arrivati a puntu #iustu( 'ovete 1ere un 1i)iere di vino alla salute di tutti
&uanti(
ALFI": (Scostando con la mano il bicchiere che le offre (uriddu! 4razzi, umpari 0uriddu, 'u vostru
vinu $ +eli e mi spezza lu ori3
0U/I''U: (Buttando il vino ai piedi di #lfio! A piairi vostru3 M'aviti a dari umanni,
ALFI": C)iddu a v'avissi a diri, vui lu sapiti55((, anzi, si putissivu parrari u' )i7 li1irt6 di dd7
ertu disursu(
0U/I''U: E allura, aspittatimi all'ultimi asi do paisi, &uantu mi pi##)iu l'oorrenti e su#nu su1utu u
vui(
ALFI" " nostru33 (si scambiano un bacio d'onore, e nel baciarlo (uriddu gli morde l'orecchio!. Forti
+aistuvu, umpari 0uriddu35(vol diri 'aviti 1ona 'ntinzioni5()ista si )iama parola di
#iuvini d'anuri3 (fa per andare, ma fermatosi e girandosi verso (uriddu! 'd6 v'aspettu3333(in
tutto &uesto tempo, ognuno in scena recita a soggetto, guardando i due sott'occhio e
cianciando tr$ di loro a mo' di considerazione!.
4NA L"LA: ") ;er#ini Santa, unn'$ a *ti, umpari Al+iu,
ALFI": (0inaccioso! E a tia )i t'importa,35(=uantu +ussi me##)iu se )i7 nun turnassi35(fa uno
scatto!(
0U/I''U: Cumpari Al+iu33
ALFI": C)i '$,
0U/I''U: 'Na parola3
ALFI": Anora,
0U/I''U: Anora3 (#lfio gli si avvicina! Sintiti umpari Al+iu, 'u saiu a lu tortu $ miu e mi lassassi
sannari di vui omu a' n'a#neddu, ma siomu )a*u 'n de1itu di usenza versu ummari
Santa, a' +ui *7 a la +ii asari 'nto priipiziu, vi #iuru, pi' nun lassarla 'n menzu a' na
strata, vi sannu omu a 'n ani3
ALFI": ;ui vi +aiti li vostri 'nteressi e *7 mi +azzu li mei(
SCENA UN'ICESIMA
'etti meno Al+io
4NA L"LA: Cumpari 0uriddu, puru vui mi lassati d'auss9,
0U/I''U: Cummari Lola, non )a*u nenti )i diri: l'aviti vistu a u' vostru maritu, n'avimu vasatu pi' la
vita e pi' la morti( (poi, rivolto verso l'interno, chiama! matri3
4NA NUN-IA: C)i '$ anora,
0U/I''U: Matri, va*u pi' 'n sirviziu a non ni pozzu +ari a menu: datimi 'a )iavi do' aneddu di l'ortu
pi' +ari )i7 prestu (la gna unzia va a prendere la chiave e ritorna!( E vui matri,
G
a11raiatimi e 1inidiitimi omu &uannu partii a surdatu, a' vui rideuvu a' *7 non turnava
)i7(
4NA NUN-IA: Ma )i vai diennu, +i##)iu miu3
0U/I''U: 'iu )iddu a' mi +a diri lu vinu, a' 'n')a*u 1ivutu di )i7, peri2, va*u a +ari &uattru passi
pi dari aria a lu m$ iriveddu5(e, si asu mai non turnassi 55a Santa vi raumannu, a
non )avi a nuddu5((Mamma, a Santa, a Santa (via (uriddu, &uasi singhiozzando!.
4NA NUN-IA: (Corre dietro al figlio chiamandolo! 0uriddu55( 0uriddu55
-U ./ASI: 4na Lola, turnatavinni a asa, non st6 1eni a vi +aiti truvari 63
4NA L"LA: E lassatimi stari3
CAMILLA: -u .rasi, ma si poH sapiri )i $ a suessi,
-U ./ASI: Non aviti vistu &uannu umpari 0uriddu i muzziau l'ari)ia a umpari Al+iu,5;oldiri: o
*7 ammazzu a tia, o tu ammazzi a mia(
FIL"MENA: "), 4es7 e Maria, )i +ou ranni (si fa il segno della croce!(
4NA NUN-IA: ( ritornando in scena! Ma unn'$ a $ #)iutu m$ +i##)iu 0uriddu, (tutti stanno in silenzio
cercando di evitare lo sguardo indagatore della gna unzia! %arrati, ma )i voli diri tuttu
)istu33
4NA L"LA: ;oli diri a +aemu la mala %as&ua e lu vinu a n'avemu 1ivutu, ni +ar6 a tutti vilenu3
%I%%U--A: (Gridando ad alta voce da dietro le &uinte! Bann'ammazzatu a umpari 0uriddu335((indi,
entrando in scena di corsa, ripete ancora ad alta voce!: Bann'ammazzatu a umpari
0uriddu3333::: (tutti corrono in fondo, per vedere che succede. 'a gna unzia sviene)
Santuzza, uscendo in &uel momento dalla chiesa, apprende la notizia dallo Zu Brasi e sviene
pure lei. /ue carabinieri attraversano la scena per ritornare subito dopo rincorrendo #lfio
che, armato di coltello, vorrebbe inveire contro la gna 'ola e lo arrestano!.
ALFI": (Gettando il coltello a terra! C6 su#nu, non sappu, no, no, non sappu( Ba*u vinniatu lu m$
anuri33333 Arristatimi33333
FINE 'EL %/IM" '/AMMA
'"'ICI ANNI
di
4iovanni 4/ASS"
La '()na* 2a '+)''a
-U ./ASI: ( (1scendo di casa, si ferma davanti alla chiesa e si segna!
SAN0U--A: (2sce dalla casa della gna unzia) + vestita di nero, ed ha un mazzo di fiori in mano. Con lei
c'+ (uriddu, con il fez di bersagliere in testa e cravatta rossa a fiocco! .ona %as&ua, zu
.rasi(
-U ./ASI: .ona %as&ua Santuzza, omu st6 a #na Nunzia,
SAN0U--A: Comu sempri e omu voli 'iu( -u .rasi,*7 va*u o' ampusantu a +ari 'u m$ duviri omu
o#niannu: vi lassu 6 a0uriddu, )i +a, vi dispiai,
-U ./ASI: Ma )i diiti( 8ti 'nsanta pai, 'u Si#nuri vidi li vostri sari+ii e non v'a11annuna(
SAN0U--A: 4razi, -u .rasi( Allura, 0uriddu, assettivi davanti a la )iesa e non ti moviri( 87 va*u e tornu
su1utu: se a nonna si +a sentiri, vai( .adatii maari vui, zu .rasi((via Santuzza!3
-U ./ASI: Stati tran&uilla a i su#nu *7( 0uriddu, tu statti ddou e non +ari u tostu( Bai apitu,
0U/I''U: (4mmusonito , &uasi con fare altero! 87 non su#nu tostu(
-U ./ASI: 4i6, non si tostu( Allura pir)9 +ai dispiairi a to' matri, mis)ina, a devi 1adare a tia , a to'
nonna e a' la asa( 0i parsi 1ellu )iddu a +aisti aieri( Cu' na pitrata, i rumpisti a vitrina 'o
var1eri e ora to matri i l'a##)iri a pavari,
0U/I''U: E )i ulpa 'n')aiu *7( A ulpa i 'l')avi ddu arusu, 'u #iuvini do' var1eri, pir)9 se iddu non si
alava, a++irrava a iddu e 'a vitrina non si rumpeva35((E' #iustu,
-U ./ASI: 4iustissimu35(E du' arusu si rumpeva 'a testa( ")3 Santa arusanza35
SCENA SEC"N'A
'etti e Lola
4NA L"LA: (/i dentro, cantanto! Fior di #ia##iolo, #li an#eli 1elli stanno a mille in ielo, ma 1ello ome
lui era uno solo, +ior di #ia##iolo, o) o) o)5(o) o) o)5(3 (poi, entrando dalla comune! ;i
saluto, zu .rasi3
I
-U ./ASI: (5ivolto versoil pubblico! "), la #ran +ai tosta3
4NA L"LA: C)i diistuvu,
-U ./ASI: Ca vi salutu maari *7(
4NA L"LA: -u .rasi, o#ni vota a viriti a mia, pari 'arrusiati pulmuni( "ra, vi lu diu )iaru e tunnu:
&uannu mi 'nuntrati, si non mi salutati, mi +aiti 'n +avuri e si +aiti +inta di non mi vidiri, ni
ni +aiti duei( 0antu, u vui, non )a*u nenti )i spartiri(
-U ./ASI: Ma )i $ a n'avissimu a spartiri: 'i mia, ve)iu omu su#nu, putissivu aviri &ual)i 1ona
parola(
4NA L"LA: ;'arrin#razziu, tinitavilli pi' u' sapiti vui li 1oni paroli(
-U ./ASI: 4na Lola, summettu a' non sapiti )i #)iornu $ o##i,
4NA L"LA: Certu a lu saiu( "##i $ %as&ua e di+atti vaiu 'n )iesa(
-U ./ASI: "##i +annu dudii anni a morsi 0uriddu Maa e umpari Al+iu, vostru maritu, $ 'n #alera(
Ci pinsati, almenu, a vostru maritu,
4NAL"LA: (6uasi infastidita, ed esitante, lisciandosi i capelli ed aggiustandosi le pieghe del vestito! Si(3
%i diri a virit65((Ci pensu5( "#ni tantu 5(e a poi i diu 'n %atri Nostru5('n'Avemaria5(
-U ./ASI: (Con fare ironico! =uattru posta di /usariu(
4NAL"LA: (Scattante verso Zu Brasi! C)i sintiti diri,5(
-U ./ASI: (4gnorando completamente il gesto offensivo nei suoi riguardi! Sentu diri, a non $ #iustu
)iddu a +aiti( Ma non vi ver#o#nati, a *ti *ennu pi' li strati do paisi vistuta di russu
s1ampanti a pariti 'na pupa do' tam1ureddu, 4na Lola, ma omu siti addivintata, possi1ili
a non aviti )i7 srupuli di nenti,
4NA L"LA: -u .rasi3333:::E omu vi pirmittiti,5((E )i mi vuliti +ari la murali a mia,5(Sintiti, ve)iu
rim1am1itu, 'sta predia, +aitailla a vostra ummaredda Santuzza, a )idda 'addivintau 'a
+avula di tuttu 'o paisi vistiennisi di niuru( Ci porta lu luttu a 0uriddu Maa, omu se +ussi
statu so' maritu( 87 mi vestu di russu, di virdi, di elesti e auss9 la #enti &uannu mi viri,
a)3333((5rispira e si ralle#ra lu ori( 87 +azzu )iddu a mi pari e piai, non )a*u a dari untu
a nuddu, tantu menu a vui3 Anzi, mi ni va*u pir)9 v')aiu datu troppa 'mportanza e
un+irenza: (Si avvia verso la chiesa e a (uriddu, che intutto &uesto tempo era rimasto
seduto sui gradini del tempio, gli dice!. Leviti di ddou, 1astardu3
0U/I''U: (Corre piagnuculando verso Zu Brasi! -u .rasi, 'a #na Lola mi dissi 1astardu3
-U ./ASI: No3 Non $ veru3((0i dissi tistardu3
0U/I''U: L')aiu sintutu 1onu, mi dissi 1astardu3
-U ./ASI: Lassila perdiri, non i dari untu 0uriddu, anzi, t'arraumannu, ome veni to' matri, non i lu
diri, a si pi##)ia di ollira( ( 0e' 6, ti du#nu 'n soldu, 1asta a non i dii nenti, assettiti
dd6(
SCENA0E/-A
'etti, Camilla eFilomena, poi Santuzza
FIL"MENA: (2ntrando in scena con Camilla! .ona %as&ua, zu .rasi:Camilla, *7 v'aspettu 'n )iesa (via
Filomena!(
CAMILLA: C)i +aiti assittatu ddou, non viniti 'n )iesa,5((
-U ./ASI: Sta*u vinennu: aspettu a Santuzza a torna do' ampusantu e m'arraumannau a 0uriddu e la
#na Nunzia( %assati avanti e sarvatimi a se##ia, a sta*u vinennu(
CAMILLA: Si, o solitu, sta*u vinennu, sta*u vinennu e poi non viniti mai( Se##ia non vini sarvu, non mi
vo##)iu siarriari a #enti pi vui(
-U ./ASI: E' inutili, siti sempri 'n diavulu di +immina(
CAMILLA: E vui siti 'n'an#iulu 'mpaidderi e uriusu, non aniati mai( ;'antirissati )i7 di li +atti di'
l'autri, a di )iddi vostri( ;a), &uantu mi ni va*u( ( Fa per andare, ma viene fermata dallo
zu Brasi!.
-U./ASI: ;initi 6, sintiti, se *7 non +azzu 'n tempu a viniri, diitii pi' mia 'n %ater Nostru a lu Si#nuri
pi' la 1on'anima di 0uriddu Maa(
CAMILLA: Cu' tuttu lu ori( (&uasi emozionata!(
-U ./ASI: Aspittati5(Mentri a i siti, diitii, sempri pi' mia, n''Avemmaria pi' umpari Al+iu, a o##i
+annu dudii anni a $ 'n #alera(
CAMILLA: Inde#namenti35(
-U./ASI: Sintiti, sintiti, 'na 4loria al %atri pi' la #na Nunzia, diitiillu maari3
CAMILLA: Ci lu diu5((maari(
-U ./ASI: E non vi surdati, mentri a i siti5((
1?
CAMILLA: Mentri a i su#nu, mi portu 'u lettu 'nta' )iesa,auss9 preu pi' tutta la notti( "ra 'nvei i
diu 'n %atri Nostru a lu Si#nuri pi' vui, &uantu v'arrio##)i )i7 prestu, auss9 *7 restu 'n
santa pai5(((da dentro la chiesasi sente lo scampanellio dell'elevazione! ;iiii335(%atri,
Fi##)iu e Spirdu Santu5('a santa omunioni i appizzai35 Si#nuri pirdunatimi (via mentre
fail segno della croce!(
0U/I''U: (%edendo venire la madre, le va incontro! Mamma, mamma, #na Lola mi dissi 1astardu3
-U ./ASI: .ravu, 1ravu3 E )i i arraumannai 'a peura o lupu( 'ammi 6 'u soldu a ti desi3
SAN0U--A: Non i 1adari a' mamma, +ai paienza, v'assettiti( -u .rasi, 'ssa +immina, mi metti 'n rui: ma
)i voli di mia anora,5
-U ./ASI: C)idda non $ +immina, $ la dannazioni( ;ui non i dati untu(
SCENA =UA/0A
'etti, po Lola, poi Nunzia
4NA L"LA: (1scendo dalla chiesa! 0u dissi 'a prima e ti lu diu pi' la seunna vota, leviti di ddou,
1astardu3
4NA SAN0A: 4na Lola33
4NA L"LA: 4na Santa33
4NA SAN0A: 'iitimi na osa, pir)9 i diiti 1astardu a dda povira riatura di m$ +i##)iu,
4NA L"LA: Ma pir)9, non $ +orsi 1astardu,35
4NA SAN0A: Ca5veramenti, non aviti tortu, m$ +i##)iu non lu poH diri: Ba*u 'n patri5(ma,5(passannivi
la manu pi' la usenza, non siti stata vui la ausa di tuttu 'stu mali,,,5
4NA L"LA: 87,5'A ulpa $ vostra, pir)i, si vui vi stauvu muta e non i dieuvu nenti a umpari Al+iu, a
'stura erumu tutti 'n santa pai(
4NA SAN0A: A) si,5(Auss9 ra#iunati, %eri2 *7 aveva a pirmettiri all'omu a era miu, avia a essiri 'na
osa vostra3
4NA L"LA: Ma pir)9, 0uriddu non era 'u m$ +idanzatu, E vui mi luru1astuvu3
4NA SAN0A: ;i umpatisiu, #na Lola: 'nt6 stu mumentu vi unveni di aniari li parti( ;eru $ a 0uriddu
era 'u vostru +idanzatu, ma &uannu partiu pi' surdatu, vui, a diiti a lu vuleuvu tantu 1eni,
anzi)$ aspittari 'u so ritornu, vi maritastuvu u' umpari Al+iu 'u liuddianu e vi mittistuvu
'u ori 'n pai( %oi per2 0uriddu turnau a lu paisi e 'nto vostru ori riturn2 la +iamma antia:
vui, +immina senza srupuli, diistuvu: ora a )a*u ad Al+iu pi' lu so dinaru, vo##)iu a
0uriddu Maa pi' la so #iuvint7( E siti stata vui a mi lu ru1astuvu, senza pinsari a 'na
+immina i aveva datu &uantu po' dari di )i7 saru: il suoonore335(pausa!. E tradistuvu
puru all'omu a v'avia datu lu so nomu, +aennivi la ri##ina di' la so asa3
4NA L"LA: E 1asta, 1asta, +initila di +ari la muralista maari vui( L'amuri, &uannu $ veru amuri, non si poH
nE umannari, nE untrullari( Ma vui )i ni apiti di sti osi( =uantu +immini maritati +annu
)iddu a +ii *73335;'assiuru a *7 non )aiu statu 'a prima e non sar2 manu l'ultima3
4NA SAN0A: 4na Lola, pi' l'amuri di diu, non mi pruvuati( Sintiti, vui siti patruna di +ari )iddu a vuliti,
di mia maari pinsati e diiti &ualun&ui osa, ma vi avvertu, non mi tuati a m$ +i##)iu,
)a*u sulu a iddu, e non i diiti )i7 1astardu( Se i lu diiti anora, vi #iuru pi' la Santa
iurnata a $ o##i, su#nu apai , pi' di+enniri a m$ +i##)iu, di +ari )iddu a dudii anni +a
+iiuru i nostri uomini pi' di+enniri l'anuri3
4NA L"LA: Cui,5;ui,5(Ma non mi +aiti ridiri( Eppuru se vuliti5(6 v'aspettu, a passu +ermu35( (nel
frattempo, gli attori in scena, recitano a soggetto) 'ola e Santuzza si guardano sempre in
cagnesco!(
-U ./ASI: (#l colmo della sopportazione! 4na Lola, 4na Lola, ora 1asta35(Aviti ruttu 'a prima, 'a
seunna e 'a terza orda do'55(untra11assu33355 8tivinni, pi' arit6, *tivinni3
4NA L"LA: Si35si5 mi ni va*u: non la vuliti siri tuata 'a vostra ummaredda, 'a Santuzza: me##)iu mi
ni vaiu, pir)9 a mittirimi u' vuatri, i appizzu 'u m$ deoru( "ra 'u saiu )i +aiti, vi
mittiti a +ur1iiari, a sparrarimi( Ma a mia non m'importa (e mettendo l'indice sinistro sotto il
palmo della mano destra! a' sutta $ dammusu e non i )iovi: (via, cantando e
ancheggiando a m, di sfott,! Fior di #ia##iolo, #li an#eli 1elli stanno a mille in ielo, ma
1ello ome lui era uno solo, +ior di #ia##iolo, o) o) o)5(o) o) o)5(3
4NA NUN-IA: (2sci di casa, vestita di nero (saio!, hai capelli sciolti. 2' pazza. /urante il solilo&uio, si
muove a scatti mentre i tre la seguono &uasi a sostenerla avendo cura di non +arla
iniampare o adere! 0uriddu,5(('u purtasti 'u vinu di Franu+onti,5(-u .rasi, unn'$ '#)iutu
m$ +i##)iu 0uriddu,5(Cumpari Al+iu5(diiottu soldi e 1uon pro vi +aia( E' me##)iu di
l'autru5mi lu diiti &uannu vi l'aviti 1ivutu5(( 'A #na Lola5('a mu##)eri di umpari
11
Al+iu5((ma )i dii, pi' la Santa 8urnmata a $ o##i5(C6 '$ 'a )iavi, ma )i vol diri, unni
vai, 0uriddu,5(N?5(No5 non i +aiti nenti a m$ +i##)iu5(;eni 6 a' mammuzza5((6
u' mia, 'nta li m$ vrazza5( 0i antu la vo vo5((dormi +i##)iu da' mamma t25 ;25v25(
(ride isteriamente, #li altri la portano via: la sena rimane vuota per po)i istanti!(
SCENA =UIN0A
Cumpari Al+iu e poi lu -u .rasi
ALFI": ( 2ntra in scena dalla destra, + patito, invecchiato, veste miseramente, ha un fagotto in mano,
guarda tutt'intorno. Si commuove vedendo la casa della gna unzia, poi sentendo le
campane, il suono dell'organo ed il canto 7la %ergine degli #ngeli7, si segna e cade in
ginocchio, piangendo e accasciandosi si copre il volto con le mani, sulla scalinata della
chiesa, mentre esce Zu Brasi!.
-U ./ASI: %ovira #na Nunzia, +a spartiri lu ori( E menu mali a 'st'atta)i i pi##)iunu o#ni tantu( "
'iu misiriurdiusu, pensii tu (poi, vedendo #lfio, rivolto al pubblico, fra s. e s., per, tanto
da farsi sentire! E), varda 'stu povir'omu, u' sapi &uali e &uantu piati )avi di suntari,
tantu a s')a a##)ittatu a +ai a11uuni davanti a' la asa di 'iu (poi, rivolgendoglisi! "),
1on'omu, la asa di 'iu $ aperta a tutti, speie o##i a $ la Santa %as&ua: pir)9 non trasiti,
5(
ALFI": 'U saiu a la asa di 'iu $ aperta e ao#li a tutti, ma *7, )aiu troppu piatu e non mi sentu
di#nu di trasiri 'nta 'nlou saru(
-U ./ASI: Anzi3 E' propriu ai piedi di lu Crui+issu, a vi putiti s#ravari di' li vostri piati( (4ndi,
incontrandosi i loro sguardi! Ma,5(;ui,5((;ui siti,5((
ALFI": -u .rasi: non mi rianusiti,5((
-U ./ASI: Ma si3 ;ui siti umpari Al+iu35((si abbracciano e poi zu Brasi fa sedere #lfio! Comu siti
straaniatu, umpari Al+iu5(Si vidi )iaru 'aviti tantu su++ertu35
ALFI": 0antu3 -u .rasi3 0antu su++ertu suntannu la unnanna, ed ora li su++irenzi lassunu lu postu
all'espiazioni,5(a $ )i7 #ravi5(()i7 pisanti5((
-U ./ASI: =uantu tempu *avi a nisistuvu,5
ALFI": 'Na vintina di *orna: su#nu statu a Liuddia, a lu m$ paisi, ma non truvai )i7 a nuddu di li m2
parenti, sulu &ual)i anusenti e'n santu parruu: ma mi sinteva estraniu u' tutti e poi
vuleva veniri 65 'i+atti *avi di 'sta matina a su#nu +ora di' lu paisi, #uardannu di luntanu
e non mi sentiva lu ura##iu di veniri( Ma appoi, lu sonu di li ampani e'n #iuramentu saru,
mi desuru la +orza di viniri la m$ ver#o#na e a stentu mi trasinai +inu a 6(
-U ./ASI: ;er#o#na, ;er#o#na di turnari 6( Ma pir)9,5((
ALFI": Mi pari a la #enti m'avissi a #uardari di mal'o)iu, omu 'n delin&uenti35((
-U ./ASI: Ma )i diiti, vui non siti statu 'n san#uinariu( ;eru $ 'ammazzastivu 'n #iuvini 'nt6 lu iuri di'
li so anni, *ttannu 'nt6 lu luttu la so +ami##)ia, ma distru##iennuvu puru la vostra( Una vera
dis#razia, pi' di+enniri lu vostru anuri( 'i omu e di maritu( Cumpari Al+iu, riditimi, li 1oni
paisani riurdannu, ni parrunu u' duluri e, si po' sirviri di un+uortu, tanti e tanti aspittavunu
lu vostru ritornu(
ALFI": 4razi, zu .rasi, non sapiti &uantu 1eni mi +annu li vostri paroli( Su#nu tantu pintutu d'aviri
u11iditu a li re#uli a 'mponi 'sta nostra soiet6 a dii la ma)ia de disonori si lava u' lu
san#u e u' la vinnitta, se no, la #iustizia, #iudia diversamenti( Li *urii u' mia, sunu stati
troppu severi: ertu, si s'avissi trattatu di 'n duellu a' la pistola o alla sian1ola omu si +a tr6
li pirsunii no1ili, m'avissiru unnannatu di menu, ma 'u miu +7 'n duellu rustianu, 'na s+ida a'
lu uteddu, arrittieri u arrittieri5(( E mi ni desuru dudii dianni( 'udii anni a *7 )a*u
suntatu ura pi' ura, *ornu pi' #)iornu, annu pi' annu( 'Nta li primi tempi, mi pareva a non
avissi nisiutu )i7 di dda intra, mi sentiva mpazziri5(muriri( =uantu voti )a*u statu tintatu
di s1attirimi la testa 'nt6 ddi &uattru mura a +arla +inita5(Ma poi, la rassi#nazioni,
lentamenti si +aeva strata( -u .rasi, se11ene siano passati dudii anni, lu +antasma di
0uriddu Maa, )a statu sempri davanti a mia, di *ornu, di notti, sempri, e +ino a ora non mi
lassa mai5(E maari 'nt6 'stu mumentu lu viru5('nto lou di la s+ida 5(*ttatu 'n terra, a
po)i passi di mia, u' 'na manu si susteni e u' l'autra si teni lu pettu tuttu
'nsan#uinatu5((pir)9 *avi lu ori spaatu5(e u' 'na vui tantu de1uli a mi dii: umpari
Al+iu, pi mia $ +inuta, viditi, l'anuri vostru l')a*u pa#atu u' lu san#u miu( "ra prumittitimi, si
putiti, di pinsari pi' m$ mamma e pi' Santuzza, a non )annu )i7 a nuddu5( E *7 i lu #iurai
a l'avissi +attu( -u .rasi, pi' stu #iuramentu su#nu 6, mi vo##)iu *ttari a li peri di
Santuzza, di la #na Nunzia, dumannarii pirdunu e pinsari pi' iddi(
1<
-U ./ASI: Calmativi umpari Al+iu, almativi( Ci su#nu *7 6 e u tuttu lu ori, eru di +ari &ual)i
osa( %er2 di la #na Nunzia non ni parramu5("ramai33333
ALFI": Morta,,5
-U ./ASI: Maari3333 Fussi statu me##)iu: lu Si#nuri avissi +attu 'n'opira pia3 St6 pe##iu, omu si non
esistissi )i7( 'a dodii anni a' 'sta parti, da dd7 mumentu a 'ntisi ddi paroli s)i##)ianti:
JBann'ammazzatu a umpari 0uridduJ, *ttau 'n #ridu, sviniu e, &uannu a 'rinvinutu, nun
anusiu )i7 a nuddu, non ra##iuna )i75((Addivint2 pazza3333555
ALFI": %azza,3,3 'iu miu, e omu ampa,5(Unni si si trova,,,5
-U./ASI: %rima +u riuvirata 'nt2 'spitali e siomu non era piriulusa, dopu 'n'annu nisiu( E' stata
a++idata a Santuzza, la &uali l'assisti sempri, notti e *ornu e *avi di tannu a vivunu 'nsiemi(
ALFI": Santuzza, povira +i##)ia55
-U ./ASI: %ovira martiri( 'a dudii anni porta anora lu luttu pi' 0uriddu, pur non essendo so maritu( E
o#ni +esta, spei lu *ornu di %as&ua, i porta li iuri 'nta la so tom1a(
ALFI": .asta, 1asta, mi straziati lu ori( -u .rasi, diitimi unni stannu(
-U ./ASI: Sempri 6( 'Nt6 la ve)ia putia do vinu( "ra parru u' Santuzza, la priparu e su#nu siuru a
umprenni e vi pirduna( %irmittitimi( (Zu Brasi st$ per entrare nella casa della gna unzia e
s'imbatte in (uriddu e si ferma!.
SCENA SES0A
'etti, 0uriddu, poi Santuzza, dopo Lola, indi Nunzia
0U/I''U: -u .rasi,5(u $ 'st'omu,
-U ./ASI: (guardando #lfio e (uriddu, si commuove!( 'iu di Misiriordia5(()i 'nontru5((Lu +i##)iu
di' la vittima( E'5((dumannulu a*ddu(
0U/I''U: (#vvicinandosi ad #lfio! Cu' siti, 1on'omu,5(
ALFI": (#lla vista del ragazzo, resta perplesso e &uasi sbigottito, guarda il fez da bersagliere che
porta in testa, gli si avvicina, tremante! Cu su#nu, 'n +urasteri a veni di tantu luntanu( Ma tu
u si, Comu ti )iami,
0U/I''U: 87,5((0uriddu3
ALFI": 0uriddu,5((0uriddu5((omu,
0U/I''U: 0uriddu Maa33
ALFI": ((rasalendo! 0uriddu Maa, E &uant'anni )ai,
0U/I''U: 'urii anni(
ALFI": (4ndietreggiando un poco, ma poi riaccostandosi! Madonna mia, non '$ )i7 du11iu( E t2
papa omu si )iama,5((
0U/I''U: 0uriddu Maa, 55si )iamava35(
ALFI": Si )iamava, %ir)9, $ mortu,5((
0U/I''U: Si3
ALFI": E omu $ mortu t2 pap65(0u lu sai,5(
0U/I''U: Si, ammazzatu35(((si ommuove!(
ALFI": Ma tu lu sai u $ 'ammazzau a to patri,5(
0U/I''U: N?33
ALFI": E si lu sapissi5((Si lu anusissi5((C)i i +aissitu,5(
0U/I''U: (dopo breve pausa! 875((*75((l'ammazz55
ALFI": No35(No35anima 'nnuenti, non la diri sta parola5(no 5(all'et6 to', sti sintimenti ti +annu
tantu mali( La vendetta non )a purtatu mai 1eni( Ma si $ )istu a voi5(va11eni,
talimmi5((l'omu 'n+ami 'ammazzau a t2 patri, pi 'na ra#iuni a non poi apiri e pir)issu )a
suntatu 'na pena dura, *7 su#nu3335(87( Ammazzimi35o pirdunimi, ti lu dumannu 6,
'n#ino)iu(
0U/I''U: ("iangendo, aiuta #lfio ad alzarsi! Susitivi, vi pirdunu (si abbracciano!(
ALFIU: 4razii5((+i##)iu miu5((#razii( (nel mentre, Zu Brasi era entrato a chiamare Santuzza ed ora
escono!.
SAN0U--A: Sintiti, zu .rasi, se11ene p9 la *urnata di %as&ua lu pirdunu non si ne#a a nuddu, si mi parrati
di la #na Lola, $ tempu persu(
-U ./ASI: 'iu mi ni sanzi e li1eri, *7 +arivi pirdunari a 'dda +immina5(mai e poi mai5(('Nvei,
Santuzza, vardati a' u '$, poviru mis)inu(
SAN0U--A: (Guarda compare #lfio e lo riconosce subito! ;ui5umpari Al+iu5(,3 Comu siti riduttu(
(#lfio s'inginocchia davanti a Santuzza! Ma )i +aiti, ('o solleva!(
ALFI": Si3 Cummari Santa, )istu $ lu me' postu e non mi movu si non prima m')aviti pirdunatu, 6
a li vostri piedi( (0entre #lfio riman ancora inginocchiato!
1>
SAN0U--A: Susitivi, umpari Al+iu, vi pirdunu( Maari *7 )a*u tantu di +arimi pirdunari di vui, pir)9, se
ddu' *ornu +atali, aiata di la #ilusia, non +ussi stata auss9 le##era di untarivi tuttu(
5((+orsi5( +orsi, avissi pututu evitari la tra#edia(
ALFI": Cummari Santa, siti 1uona e misiriurdiusa e v'arrin#raziu5('U zu .rasi ma dittu tuttu, di vui,
di la povira #na Nunzia:5(((dopo breve pausa! ma, nun '$ nuddu rimedi7,
SAN0U--A: Nenti5(nenti( 8avi dudii anni a $ omu si non i +ussi, sempri assenti, o#ni tantu, riorda
&ual)i osa di' l'ultimu *ornu(
ALFI": E, susati, auss9, tantu pi' uriosit6, )i nni $ di dd6 1ona+immina di la #na Lola, C)i si nni
+ii,
-U ./ASI: Non nni parrati, $ 'na +immina senza srupuli5(( ora ora trasiu 'nta )iesa (zu Brasi si pente
subito di &uello che ha detto ed ha dei gesti di impazienza temendo che compare #lfio possa
fare &ualche gesto inconsulto!.
ALFI": In )iesa,5(8dda, lu *ornu di la S(%as&ua3 A), +immina tinta3 (#lfio si lancia per entrare in
chiesa, ma viene fermato dal suono delle campane, dall'organo e dal canto3 7la %ergine
degli #ngeli7) s'inginocchiano tutti. Finito il canto, si alzano mentre esce unzia la &uale
ripete &uasi la stessa scena di prima!.
4NA NUN-IA: Santuzza, 5((non '$ me' +i##)iu( E' ##)iutu a Franu+onti a pi##)iari 'u vinu5Cumpari
Al+iu, 'stu vinu $ me##)iu di l'autru, mi lu diiti doppu avi l'aviti 1ivutu: diiottu soldi e
1uon pr2 vi +aia5(((la fanno sedere, #lfio le si avvicina, cerca di scuoterla, ma + tutto
vano!.
SCENA SE00IMA E' UL0IMA
'etti, Camilla e Filomena, dopo Lola
FIL"MENA: -u .rasi, )i $ sta un+usioni,
CAMILLA : Comu sempri, 'n )iesa non vinistuvu5( U sapeva *735(
-U ./ASI: Stativi muta, vardati u '$5(umpari Al+iu5((
CAMILLA
E FIL"MENA: ( lo salutano e si uniscono al gruppo, facendo scena, mentre dalla chiesa esce 'ola!(
4NA L"LA: (con tono canzonatorio! -u .rasi, )i suessi, C)i morsi 'a #n6 Nunzia,,,5(
-U ./ASI: ;ui avissivu a moriri3 ;ardati u' $ a turnau, vostru maritu3
4NA L"LA: Cumpari Al+iu3335Maritu miu3335 (fa per abbracciarlo!
ALFI": (&uasi prevedendo la mossa di 'ola si scosta e con fare minaccioso! 0u3 E tu )ai lu ura##iu di
vulirimi a11raiari33::: Mala+immina(sta per avventarsi su 'ola, ma viene fermato dal grido
di Santuzza!.
SAN0U--A: Firmativi, umpari Al+iu35C)i +aiti35( /iurdativi dudiianni +a, &uannu si 'ntisi du' #ridu
strazianti: JBannu ammazzatu a umpari0uridduJ(a &uesto punto si sente un foirtissimo
grido, di unzia, che poi, barcollando, cade svenuta su di una sedia. (utti le si fanno
attorno, finch+ rinviene, piange, guardando tutti, meno #lfio, li riconosce, riac&uista
completamente i sensi!.
0U00I: E' salva35(E' salva35(
4NA NUN-IA ( %edendo compare #lfio! ;ui5(umpari Al+iu5( =uantu mali m'aviti +attu5((=uantu
mali5((
ALFI": Si, #na Nunzia, $ veru, ma su#nu 6 pi riparari( A vostru +i##)iu 0uriddu, in puntu di morti,
i #iurai 'avissi pinsatu pi' vui e pi Santuzza5(( %irdunatimi35(
4NA NUN-IA: No333 Mai333587, pirdunari l'assassinu di m$ +i##)iu35(Mai35Mai35
ALFI": (Commosso ed implorante! Ma5((*755(
SAN0U--A: (Fermandolo e poi rivolgendosi alla gna unzia! 4na Nunzia, mi sintiti,5Mi apiti,5(Sunu
passati dudii anni e vui siti stata assenti di tuttu3"ra ria&uistastuvu 'a ra#iuni, o##i $
%as&ua, *urnata di pirdunu, umpari Al+iu )a su++ertu tantu, $ pintutu di )iddu a +ii,
pirdunatulu, +aitulu pi la 1on'anima di 0uriddu, a i raumannau di pinsari pi' nui(
Faitulu pi' )istu, vardati, 6 '$ 0uriddu35(Fi##)iu di vostru +i##)iu35(Me' +i##)iu55
;ostru niputi35(( %irdunati55%irdunati, #na Nunzia, pirdunati35((piange!(
4NA NUN-IA: (Guardando il ragazzo, gli prende il fez da bersagliere, poi lo abbraccia! Cumpari Al+iu,
turnau me' +i##)iu, vi pirdunu (si commuove e &uasi piangendo, continua a stringere a se il
piccolo (uriddu!.
ALFI": (commosso e piangemndo, ma fermo nelle sue parole! 4razii, #na Nunzia5((Lu vostru
pirdunu mi +a turnari alla vita, ed *7 vi #iuru, 6, di +ronti a tutti, a ' di dumani mattina in
poi, mi mettu a trava##)iari e pensu pi' vui, pi' Santuzza e pi' 0uriddu(
4NA L"LA: E pi mia, non i pinsati,:::::
1A
ALFI": (5incorrendola, finch+ 'ola si rannicchia all'angolo della chiesa coprendosi il volto e
proteggendosi &uasi paurosa di prendere delle botte da parte di #lfio!( ;attinni,
tu5((mala+immina( Se#uita a +ari la vita, di aduta in aduta, mentri pi' mia, #uarda e
riorda5(('a o##i in poi, )ista $ la m$ +ami##)ia, )ista35555((si avvicina ai tre,
abbracciandoli, facendo &uadro. (utti gli altri attori in scena, nel frattempo, avranno
recitato a soggetto!.
F I N E
1C

Potrebbero piacerti anche