Sei sulla pagina 1di 13

LOGO

SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

UJIAN BERTULIS
OKTOBER

2 Jam

ARAHAN:
1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.
2. Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang
disediakan dalam kertas soalan ini.
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas
peperiksaan pada akhir peperiksaan.
Untuk Kegunaan Pemeriksa
Nama Pemeriksa:
Bahagian

Soalan

Markah
Penuh

10

10

20

20

10

20

10

C
Jumlah

Markah
Diperoleh

100

NAMA : .....

ANGKA GILIRAN :
TERHAD

TERHAD

BAHAGIAN A
(20 markah)
Jawab semua soalan.

(a)

Firman Allah SWT:

? r& 6 r& $t (#7? )u 3 F{$# $tu Nuy9$# $t !


&x e2 4n?t !$#u 3 !$to t >jyu !$to y9 us ( !$# / 37$y
s%
(Surah Al-Baqarah: 284)
Ayat di atas menjelaskan bahawa Allah SWT mengetahui segala amalan yang
zahir dan yang tersembunyi.
Tanda () pada pernyataan yang merujuk kepada amalan zahir dan (X) pada
yang bukan merujuk kepada amalan zahir.
(i)

Membantu ibu bapa

(ii)

Bangga diri

(iii)

Rajin belajar

(iv)

Takut kepada Allah SWT


(4 markah)

(b)

Jelaskan dua tindakan yang patut diambil oleh seseorang yang telah melakukan
amalan zahir yang negatif.
1.

...
...

2.

...
...
(2 markah)

TERHAD

TERHAD
(c)

Terangkan dua hikmah kita melakukan muhasabah diri.


1.

...
...

2.

...
...
(4 markah)

TERHAD

TERHAD
2

(a)

Sabda Rasulullah SAW:

#& '% # " :# " ! 


 
 
    
  
 
 
 
 

 . 9
 8%/ 7. 4 56 3
 0 2 
 10 
 / . - , )+ '*)( : 

7C 'B @& A?
; / 7>
  / = 0 <
;  5  3
 0 2 / . :0 2 10 
 /
NM L& 7
 5K / 
 DF J
; I .& = H& +/ 7=G 5
 8?
; / 7.F E D& "1 ?
; /
. * H& ' / * H& V 0R !<U+ B TC S 8R 7/1Q P O
 ; 

Hadis di atas menjelaskan amalan mukmin yang cemerlang.

Berdasarkan hadis di atas, senaraikan empat amalan mukmin yang cemerlang


selain membaca al-Quran.

(b)

(c)

(d)

1.

...

2.

...

3.

...

4.

...
(4 markah)

Nyatakan dua adab terhadap al-Quran.


1.

...

2.

...
(2 markah)

Jelaskan dua kelebihan amalan membaca al-Quran.


1.

...

2.

...
(2 markah)

Terangkan pengajaran daripada hadis di atas.


..........
..
(2 markah)
TERHAD

TERHAD

BAHAGIAN B
[70 markah]
Jawab semua soalan.

(a)

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.


Al-Rahman

Ihsan

Maksum

Al-Hadis

Ulul-azmi

Al-Asma al-Husna

Jawapan
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(b)

(c)

Perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifatsifat Rasulullah SAW.

..
Kesungguhan, ketekunan atau keikhlasan dalam
melakukan sesuatu ibadat atau pekerjaan
semata-mata kerana Allah SWT.
..
Nama-nama
Allah
SWT
yang
indah
menunjukkan kesempurnaan Allah SWT.

..
Allah SWT maha pemurah mengurniakan
berbagai nikmat dan rezeki kepada semua
makhluk tanpa mengira sama ada mereka ..
mukmin atau kafir.
(4 markah)

Nyatakan dua contoh perbuatan yang boleh merosakkan akidah seseorang.


1.

...

2.

...
(2 markah)

Rukun iman yang kedua ialah beriman dengan malaikat.


Senaraikan dua nama malaikat yang anda ketahui berserta tugasnya.
1.

...

2.

...
(4 markah)
TERHAD

TERHAD
(d)

6
Pada pendapat anda, apakah akibat tidak mempercayai rukun iman?
.............
.............
(4 markah)

(e)

Semasa dalam perjalanan ke suatu tempat, anda melihat sebuah tanah


perkuburan Islam.
Sebagai seorang Islam, huraikan apa yang terfikir oleh anda berkaitan dengan
kematian, hari akhirat dan persediaan menghadapinya.
......
......
......
......
......
......
(6 markah)

TERHAD

TERHAD
4

(a)

(b)

Pernyataan di bawah adalah mengenai perkara fardu ain dan fardu kifayah.
Tulis FARDU AIN atau FARDU KIFAYAH di ruang jawapan yang disediakan.
(i)

Menunaikan solat subuh.

..............................................

(ii)

Solat berjemaah di surau.

..............................................

(iii)

Mempelajari ilmu kedoktoran.

..............................................

(iv)

Puasa bulan Ramadan.

..............................................

(v)

Menjadi seorang usahawan.

..............................................
(5 markah)

Pilih hukum yang betul bagi situasi di bawah.


wajib

sunat

(i)

Berbekam ketika berpuasa.

(ii)

Puasa sunat pada hari Jumaat.

(iii)

Qada puasa Ramadan.

(iv)

Bersahur dan melewatkannya.

(iv)

Puasa pada hari tasyrik.

makruh

haram

(5 markah)
(c)

Nyatakan dua syarat sah puasa.


1.

...

2.

...
(2 markah)

TERHAD

TERHAD
(d)

Jelaskan dua hikmah puasa terhadap individu.


1.

...
...

2.

...
...
(4 markah)

(e)

Ali terlibat dalam kemalangan dan mengalami kecederaan yang teruk. Kaki dan
tangannya bersimen.
Terangkan bagaimana Ali boleh menunaikan solat melalui rukhsoh yang
terdapat dalam Islam.
.............
.............
.............
.............
(4 markah)

TERHAD

TERHAD
5

(a)

Pilih istilah yang betul dengan pernyataan di bawah.


Hadhari

Agama Majusi

Badwi

Jahiliah

(i)

Tidak tahu dan sesat daripada agama samawi.

..

(ii)

Penganutnya menyembah api dan ia berasal dari


Parsi.

..

(iii)

Masyarakat luar bandar yang sering berpindahrandah dan bertani.

..

(iv)

Tinggal tetap di bandar, cintakan perdamaian dan ..


hidup bersatu padu.
(4 markah)

(b)

(i) Nyatakan secara ringkas riwayat hidup Abdul Rahman bin Auf.
......
......
......
......
(4 markah)
(ii) Abdul Rahman bin Auf merupakan sahabat Nabi SAW yang mempunyai
keistimewaan sendiri.
Jelaskan dua keistimewaan tersebut.
......
......
......
......
(2 markah)

TERHAD

10

TERHAD
6

(a)

Garis jawapan yang betul di dalam kurungan bagi melengkapkan pernyataan


di bawah.
(i)

Antara ciri kawan yang


( mahmudah / mazmumah ).

baik

ialah

mengamalkan

sifat-sifat

(ii)

Beradab sopan kepada kedua ibu bapa hukumnya ialah ( wajib / harus ).

(iii)

Memakai pakaian yang bersih dan ( kemas / berjenama ) merupakan


adab berpakaian.

(iv)

Semasa keluar dari masjid kita mendahulukan kaki ( kiri / kanan ).


(4 markah )

(b)

Guru ialah golongan kedua selepas ibubapa yang berperanan memberi


pendidikan kepada anak-anak .
(i)

(ii)

Nyatakan dua cara anda beradab dengan guru ketika belajar.


1.

2.

.
(2 markah)

Jelaskan dua hikmah menghormati guru.


1.

.
.

2.

.
.
(4 markah)

TERHAD

11

TERHAD
(iii)

Islam menggariskan panduan untuk menjaga imej diri terutama cara


berpakaian, percakapan dan pergaulan.
Jelaskan dua cara percakapan yang dituntut oleh Islam untuk
mengeratkan silaturahim.
1.

.
.

2.

.
.
(4 markah)

(c)

(i)

(ii)

Nyatakan dua adab semasa berada di dalam masjid atau surau.


1.

2.

.
(2 markah)

Jelaskan dua kesan melakukan amalan-amalan negatif di masjid


dan surau.
1.

.
.

2.

.
.
(4 markah)

TERHAD

12

TERHAD

BAHAGIAN C
[10 markah]
Jawab semua soalan.

(a)

Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan supaya menjadi
ayat yang lengkap mengikut tertib seperti di dalam al-Quran.
Anda dikehendaki menulis nombor jawapan sahaja.

 3t
x

F{$#

n=s?

9$#

N9$$/ 3t ys 4 cx9$# z 9$# tt6? s% ( e$!$# o#t.) I


(ii)

(i)

!$#u 3 $om; t$| $# 4s+O9$# u"9$$/ y7|tG$# s)s !$$/ -u


=t x
(iii)
(Surah al-Baqarah: 256)
(3 markah)

TERHAD

13

TERHAD
(b)

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti


di dalam al-Quran.
Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

yf9$# t 4n==9 #s) (#t#u t%!$# $pr't

(1)

tn=s? G. ) 39 *<yz 39s

(2)

4 yt79$# (#su !$# . 4n<) (#y$$s

(3)

(Surah al-Jumuah: 9)
Jawapan:
(i)

......................

(ii)

......................

(iii)

......................
(3 markah)

(c)

Tulis ayat di bawah dalam tulisan jawi.


(i) Akal yang cerdas berada dalam tubuh badan yang sihat.
(ii) Ilmu yang tidak diamalkan umpama pokok yang tidak berbuah.
(iii) Senyum itu adalah sedekah.

(i)

......................................................................................................................

(ii)

......................................................................................................................

(iii)

......................................................................................................................
(4 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

TERHAD