Sei sulla pagina 1di 44

1

23.4
-12:16
22:15:33
23:45:44
23:38:39 Krishnamurthy
18.52N Longitude: 79.26E
23:58 PM
29 August 1991 Thursday
Latitude:
Generated by Horoscope Explorer (c) Public Software Library India Pvt Ltd - www.itbix.com
Public Software Library India Pvt Ltd - 263, Sant Nagar, New Delhi-110065, Email: psl@nde.vsnl.net.in
Lucky Metal
Lucky Stone
Lucky Direction South-East
Lucky Time Sunrise
Diamond
Silver
Good Lagna Leo, Sco, Cap, Pis
Friendly Signs Vir Cap Aqua
Evil Planets Jupiter, Mars
Good Planets Sat, Merc, Sun
Lucky Days Sat, Wed, Sun
Good Years 11,20,29,38,47
Evil Numbers 5, 8
Good Numbers 1, 3, 7, 9
Lucky Numbers 2
Favourable Points
Karan Bava
Yoga Vishkumbh
Lagna Mesh
Prahar 1
Nakshatra Magha
Day Sunday
Tithi 1, 6, 11
Months Kartik
Rashi Mesh
Ghatak(Malefics) Avkahada Chakra
gangadher
Date of Birth:
Time of Birth:
Place of Birth: Mancheral (Andra Pradesh), India
Ayanmash:
1 Decanate
Madhya Nadi Pada
Vaishya Varna
Iron Paya
Bherund Vihaga
Chatushpad Vashya
Tatwa Prithvi
Ketu Nakshatra Lord
Virgo
Chu, Chey, Cho, La
Aadi
Horse(M)
Deva
2
Ashwini
Mars
Aries
Sun Sign
First Letters
Nadi
Yoni
Gana
Charan
Nakshatra
Rashi Lord
Rashi
Obliq:
Venus
Taurus
Vriddhi
Kaulava
Panchami Krishna
Sidreal Time:
LT Correction:
Lagna Lord
Lagna
S.S. Yoga
Karan
Tithi
Local Mean Time:
Sat
Rah Ura Nep Plu Mar
Sun Ven Jup
Mer
Ket Asc Moon
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Lagna Kundali
Planets Rashi Degrees Nakshatra Nak Lord Pad Dir Dignity
Ascendant
Sun
Mercury
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Moon
Rahu
Ketu
Uranus
Neptune
Pluto
Taurus
Leo
Cancer
Leo
Virgo
Leo
Capricorn
Aries
Sagittarius
Gemini
Sagittarius
Sagittarius
Libra
19:44:35
12:16:28
29:38:13
01:29:25
04:44:44
03:27:12
07:35:16
04:23:21
24:06:33
24:06:33
16:22:01
20:32:39
24:12:18
Rohini
Magha
Ashlesha
Magha
Uttara
Magha
U.Sada
Ashwini
P.Sada
Punarvasu
P.Sada
P.Sada
Vishakha
Moon
Ketu
Mercury
Ketu
Sun
Ketu
Sun
Ketu
Venus
Jupiter
Venus
Venus
Jupiter
3
4
4
1
3
2
4
2
4
2
1
3
2
Direct
Retro
Retro
Direct
Direct
Retro
Direct
Retro
Retro
Retro
Retro
Direct
-
Mooltrikona
-
-
-
-
Own House
-
-
-
-
-
-
Planetary Positions at Birth Time
2

gangadher
Ket
Asc Sun Mar Rah
Ven Jup
Plu
Ura Nep Mer Sat
Moon
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Mer
Ket
Sat
Sun Asc Mar
Ven Jup
Rah Nep
Plu Moon Ura
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Asc Sun
Mer Ven
Jup Moon
Mar Sat
Rah Ket
Ura Nep
Plu
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Sat
Rah Ura
Nep
Plu Mar
Sun Ven
Jup
Mer
Ket Asc Moon
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
3

Lagna Hora
Chaturthamsha Drekkana

Siblings Luck
Wealth
gangadher
Ket
Asc Sun Mar Jup Rah
Ven Nep
Plu
Mer Ura Moon Sat
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Ket
Sun Mer Sat Jup
Ven Rah
Asc
Mar Nep
Plu
Moon Ura
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Mer Sat
Mar
Rah Nep
Ura
Sun
Asc Jup Moon
Ket Plu
Ven
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Asc Ura Plu
Ket Sun
Ven Jup
Sat
Mer
Moon Rah Mar Nep
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
4

Saptamamsha Navamsha
Dwadashamamsha Dashamamsha
Children
Profession Parents
Spouse
gangadher
Sun Mer
Sat Rah
Asc Mar Nep
Jup Moon
Ket Plu
Ura Ven
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Rah Ket
Plu
Sat
Nep Moon Asc Mar
Jup
Ven Ura
Mer Sun
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Jup
Asc
Ven Rah
Ket
Mer Mar Sat Nep
Sun Plu
Moon Ura
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Sun Mar
Rah Ket Nep Jup
Ven Sat
Ura
Mer
Asc Moon Plu
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
5

Shodashamsha Vimshamsha
Saptavimshamsha Chaturvimshamsha
Vehicles
Education Strength
Religious Inclinations
gangadher
Jup
Moon Rah Ven Plu
Asc Sun
Ura
Mer Mar
Ket
Nep Sat
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Sat
Sun
Asc Jup
Mer Rah
Ket Ura
Ven Moon
Mar
Nep Plu
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Mer Ura
Asc Rah
Ket Plu
Moon
Sun Jup
Sat
Nep
Ven Mar
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Asc
Sun Ura Mer Sat
Rah Ket
Nep Plu
Mar Ven Jup
Moon
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
6

Trimshamsha Khavedamsha
Shashtiamsha Akshvedamsha
Misfortune
General Well Being General Well Being
Auspicious Results
gangadher
Sat
Rah Ura
Nep
Plu Mar
Sun Mer
Ven Jup
Ket Asc Moon
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Sat
Rah Ura
Nep
Plu Mar
Sun Ven
Jup
Mer
Ket Asc Moon
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
7
Chandra Kundli

Bhav Chalit Chakra


Bhav Table
15:54:32
12:04:29
08:14:26
12:04:29
15:54:32
19:44:35
15:54:32
12:04:29
08:14:26
12:04:29
15:54:32
Pisces
Aquarius
Capricorn
Sagittarius
Scorpio
Libra
Virgo
Leo
Cancer
Aries
Gemini
Taurus 19:44:35
28:59:31
25:09:27
25:09:27
28:59:31
02:49:34
02:49:34
28:59:31
25:09:27
25:09:27
28:59:31
02:49:34
02:49:34
Pisces
Aquarius
Capricorn
Sagittarius
Sagittarius
Scorpio
Virgo
Leo
Cancer
Gemini
Gemini
Taurus
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Mid Bhav Bhav Begins Bhav
gangadher
4
1
3
1
2
2
2
2
Punarvasu
Pushyami
Aridra
Mrigsiras
Krittika
Ashwini
U.Bhadra
Satabhisha
Moon
Moon
Mercury
Venus
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
01:15:31
03:42:30
14:16:07
25:16:25
01:18:13
06:28:07
09:11:33
11:38:14
Lord Charan Nakshatra Degrees Rashi Upagraha
Weekday Based Upagrahas (Kalidasa)
Kalabela
Paridhi
Mrityu
Ardhaprahara
Yamakantaka
Kodanda
Gulika
Mandi
Aquarius
Pisces
Aries
Taurus
Taurus
Gemini
Cancer
Cancer
4
3
1
2
2
2
2
1
Punarvasu
Aridra
Mrigsiras
Krittika
Ashwini
U.Bhadra
Satabhisha
Pushyami
Moon
Mercury
Venus
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Moon
01:15:31
14:16:07
25:16:25
01:18:13
06:28:07
09:11:33
11:38:14
03:42:30
Lord
Cancer
Gemini
Taurus
Taurus
Aries
Pisces
Aquarius
Cancer
Mandi
Gulika
Kodanda
Yamakantaka
Ardhaprahara
Mrityu
Paridhi
Kalabela
Upagraha Rashi Degrees Nakshatra Charan
Weekday Based Upagrahas (Parashara)
4
4
4
3
2
3
1
4
4 Krittika
Satabhisha
Moola
Vishakha
Pushyami
Punarvasu
U.Sada
Pushyami
P.Sada
08:56:28
18:56:28
12:16:28
02:16:28
12:16:28
25:36:28
04:23:32
04:23:32
25:36:28
Taurus
Aquarius
Sagittarius
Scorpio
Cancer
Gemini
Capricorn
Cancer
Sagittarius
Ketu
Venus
Moon
Rahu
Mars
Dhwaja
Brahmadanda
Ulka
Bhukampa
Upaketu
Indrachapa
Parivesha
Vyatipata
Dhuma
Charan Nakshatra Degrees Rashi Lord Upagraha
Sun Based Upagrahas
8

gangadher
Houses
Signs
Sat
Jup
Mar
Sun
Ven
Mer
Moon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
o
o
o
o
-
o
-
-
-
o
o
-
o
-
-
o
o
o
-
o
o
o
-
o
-
o
-
-
o
-
-
o
-
-
-
o
-
o
o
-
o
o
o
-
o
-
-
-
-
o
-
-
o
-
o
-
-
o
o
-
-
o
-
o
o
-
-
o
-
o
o
-
-
o
o
-
o
-
-
o
o
-
o
-
Sun
o o - - - o - o o - - o Asc
XI X IX VIII VII VI V IV III II I XII
Total
6 3 5 4 3 5 3 3 3 4 5 4
Houses
Signs
Sat
Jup
Mar
Sun
Ven
Mer
Moon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
o
-
o
-
-
-
-
-
o
-
o
-
o
-
-
o
o
o
o
-
o
o
o
o
-
o
-
-
o
-
-
-
-
-
-
o
-
o
-
-
o
o
o
-
o
o
-
-
-
o
-
-
-
-
o
-
-
-
o
o
-
o
-
o
o
-
o
o
-
-
-
-
-
-
-
-
o
-
-
o
-
o
-
-
Mars
o o - - - o - - o - o - Asc
XI X IX VIII VII VI V IV III II I XII
Total
2 4 5 5 1 4 4 2 3 4 2 3
Houses
Signs
Sat
Jup
Mar
Sun
Ven
Mer
Moon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-
-
o
o
o
o
-
o
o
-
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-
-
-
-
o
-
-
o
-
-
o
-
o
-
o
o
-
o
o
o
o
-
-
-
o
o
o
-
o
o
-
o
-
o
-
o
-
o
-
o
-
o
o
o
-
-
-
-
o
-
-
-
o
-
o
-
-
o
o
o
o
o
-
o
-
Jupiter
o o o - o o o o - o o - Asc
XI X IX VIII VII VI V IV III II I XII
Total
4 7 6 2 5 5 6 4 5 2 4 6
Houses
Signs
4 5 3 2 3 1 2 3 4 7 4 1
Total
XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Asc - o - o o - o - - - o o
Saturn
-
o
-
o
-
-
o
o
o
-
o
o
-
-
-
-
o
-
o
o
-
-
o
-
-
-
o
-
-
-
-
o
o
-
o
-
-
-
-
-
-
-
o
-
-
o
-
-
-
-
-
-
o
o
-
-
-
-
o
-
o
o
-
o
o
o
o
o
o
o
-
o
-
o
-
-
o
-
o
-
-
-
-
-
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Moon
Mer
Ven
Sun
Mar
Jup
Sat
9
Bhinna Ashtak Varga
gangadher

Houses
Signs
Sat
Jup
Mar
Sun
Ven
Mer
Moon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
o
o
-
-
o
-
o
o
o
o
-
o
o
o
-
o
-
o
o
-
o
-
-
o
o
-
-
o
o
-
o
-
o
-
o
o
-
-
-
o
o
-
o
-
-
-
o
-
-
o
-
o
-
o
o
o
-
o
-
-
o
o
o
-
-
o
-
-
-
-
-
-
o
-
-
-
o
o
o
-
o
o
o
o
Venus
o - o o - - o o o o o - Asc
XI X IX VIII VII VI V IV III II I XII
Total
4 7 5 4 5 4 2 5 5 2 2 7
Houses
Signs
5 3 4 5 4 4 5 3 6 6 4 5
Total
XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Asc - o o - o - o - o - o o
Mercury
-
o
o
-
o
o
-
o
-
-
-
-
-
o
o
-
-
o
-
o
o
-
o
o
o
o
-
-
o
o
o
-
-
-
o
-
-
o
-
o
-
o
o
o
o
-
o
-
o
-
-
o
-
-
-
o
o
o
-
o
o
o
o
-
o
o
o
o
o
-
o
o
-
-
o
-
-
-
o
o
o
o
-
o
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Moon
Mer
Ven
Sun
Mar
Jup
Sat
Houses
Signs
4 7 4 1 5 6 2 1 4 6 6 3
Total
XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Asc - - - o - - o - - - o o
Moon
-
-
-
o
-
o
o
o
o
o
o
o
o
-
o
o
-
o
o
-
-
-
-
o
-
-
-
-
-
o
o
-
o
o
o
o
o
o
o
o
-
-
o
o
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
o
-
-
o
-
-
o
o
-
o
-
o
o
o
o
o
-
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-
-
-
-
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Moon
Mer
Ven
Sun
Mar
Jup
Sat
Houses
Signs
4 5 4 3 5 5 4 3 4 5 3 4
Total
XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Asc - - - o - - o - - - o o
Ascendant
o
-
o
-
-
-
o
o
o
-
-
o
o
-
o
-
-
o
-
o
o
-
o
o
-
-
o
-
-
-
o
o
o
o
o
-
o
o
o
-
-
o
o
-
o
-
o
o
-
-
o
o
-
-
o
-
-
o
-
o
o
-
-
o
-
-
o
o
o
o
-
o
-
o
-
o
-
-
o
o
-
-
o
o
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Moon
Mer
Ven
Sun
Mar
Jup
Sat
10

gangadher
Bhinna Ashtak Varga
84 184 153 86 156 79 104
64 130 107 66 118 51 63
20 54 46 20 38 28 41
Shodhya
Rasi
Graha
Pinda Sat Ven Jup Mer Mar Moon Sun
Shodhya Pinda
After Ekadhipatya Shodhan
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Saturn
Venus
Jupiter
Mercury
Mars
Moon
Sun 3 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1
2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1 0 3 3 0 0 2 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 2
0 3 0 0 1 3 0 2 0 0 0 3
2 0 0 0 1 0 2 1 0 2 5 0
0 3 1 0 0 0 0 2 1 6 2 0
1
1
0 2 6 1 2 0 0 0 1 1 4 1
0 5 3 0 1 2 0 1 1 0 0 3
4 0 0 1 2 2 3 1 0 2 5 0
2 0 3 2 0 1 1 0 2 0 0 1
1 0 0 2 0 2 0 0 3 3 0 1
0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4 2
1 2 1 0 0 0 2 0 1 2 0 3 Sun
Moon
Mars
Mercury
Jupiter
Venus
Saturn
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
After Trikon Shodhan
Ashtak Varga (Before Reduction)
Total 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Total
Saturn
Venus
Jupiter
Mercury
Mars
Moon
Sun 6 3 5 4 3 5 3 3 3 4 5 4 48
3 6 6 4 1 2 6 5 1 4 7 4 49
2 4 5 5 1 4 4 2 3 4 2 3 39
54 5 3 4 5 4 4 5 3 6 6 4 5
4 7 6 2 5 5 6 4 5 2 4 6 56
52 7 2 2 5 5 2 4 5 4 5 7 4
39 4 5 3 2 3 1 2 3 4 7 4 1
337 33 28 23 24 26 26 27 21 29 40 35 25
Rahu 2 2 3 3 6 2 6 4 3 6 3 4 44
4 3 5 4 3 4 5 5 3 4 5 4 49 Ascendant
1
11

gangadher
12
---

Mer
Panchadha
Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket
Sun
Ven
Mar
Jup
Sat
Moon
Rah
Ket
Friend G.Satru G.Mitra Neutral G.Satru Neutral G.Satru Neutral
G.Mitra --- G.Mitra Friend Friend Enemy Neutral Enemy Friend
G.Satru G.Mitra --- Friend Enemy Neutral G.Satru Neutral G.Mitra
G.Mitra Neutral Friend --- G.Mitra Enemy Neutral Neutral G.Mitra
Neutral Neutral G.Satru G.Mitra --- Enemy Neutral Neutral Friend
G.Satru
Neutral Neutral G.Satru Enemy --- Neutral G.Mitra G.Satru
Neutral
G.Mitra Enemy Enemy Enemy Friend --- G.Satru Neutral
G.Satru
Enemy Neutral Neutral Neutral G.Mitra G.Satru --- G.Satru
Neutral Friend G.Mitra G.Mitra Friend G.Satru Neutral G.Satru ---
Enemy
Mer
Temporal
Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket
Sun
Ven
Mar
Jup
Sat
Moon
Rah
Ket
--- Friend Enemy Friend Enemy Enemy Enemy Enemy Friend
Friend --- Friend Friend Friend Enemy Friend Enemy Friend
Enemy Friend --- Friend Enemy Enemy Enemy Enemy Friend
Friend Friend Friend --- Friend Enemy Enemy Friend Friend
Enemy Friend Enemy Friend --- Enemy Enemy Enemy Friend
Enemy Enemy Enemy Enemy --- Friend Friend Enemy
Enemy Friend Enemy Enemy Enemy Friend --- Enemy Friend
Enemy Enemy Enemy Friend Enemy Friend Enemy --- Enemy
Friend Friend Friend Friend Friend Enemy Friend Enemy ---
Enemy
Mer
--- Enemy Enemy Enemy Neutral Friend Friend Neutral Enemy
Enemy --- Enemy Friend Friend Enemy Friend Neutral Enemy
Enemy Enemy --- Neutral Neutral Neutral Neutral Friend Friend
Enemy Friend Enemy --- Neutral Enemy Friend Friend
Neutral Friend Friend Neutral --- Friend Enemy Enemy Friend
Friend Enemy Friend Neutral Friend --- Neutral Enemy Friend
Friend Friend Enemy Friend Neutral Neutral --- Friend Enemy
Neutral Neutral Enemy Neutral Neutral Neutral Friend --- Friend
Enemy Enemy Friend Enemy Friend Friend Enemy Neutral ---
Ket
Rah
Moon
Sat
Jup
Mar
Ven
Sun
Ket Rah Moon Sat Jup Mar Ven Mer Sun
Permanent
gangadher
13

gangadher
3
4
Ket
Mer
Sudarshan Chakra
Auspicious and inauspicious happenings and the age periods of their occurences are predicted
from Sudarshan Chakra.
08/20/32/44/56/68/92/104 07/19/31/43/55/67/79/91/103 06/18/30/42/54/66/78/90/102
12/24/36/48/60/72/84/96/108/120 01/13/25/37/49/61/73/85/97/109 02/14/26/38/50/62/74/86/98/110
Besides the Ascendant, the Moon and the Sun are also considered as reckoning points individually.
Sudarshana Chakra gives the combined view of the horoscope from these three different reckoning
points - the Ascendant, the Moon and the Sun - at a glance.
12
2
1
12 11 10
9
8
7
6
5
11
10
9
8 7
6
5
4
3
2 1
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3 2
Asc
Moon
Sat
Rah Ura
Nep
Plu
Mar
Sun Ven
Jup
Sat
Rah Ura
Nep
Plu Mar
Sun Ven
Jup
Mer
Ket
Asc Moon
Moon
Sat
Rah Ura Nep Plu
Mar
Sun
Ven Jup

Mer
Ket
Asc
14

Planetary Avasthas
Sun
Mer
Ven
Mar
Jup
Sat
Moon
Rah
Ket
Ava-3 Ava-6 Ava-9 Ava-10 Ava-12
Jagrata
Swapna
Supta
Swapna
Swapna
Jagrata
Swapna
Swapna
Swapna
Mudita
Mudita
Mudita
Lajjita
---
Mudita
Mudita
Kshudita
Kshudita
Swastha
Shanta
Dhukhita
Deena
Shanta
Swastha
Shanta
Deena
Deena
Swastha
Harshita
Bheeta
Shanta
Harshita
Swastha
Harshita
Shanta
Shanta
Gamana
Nidra
Shayan
Upaveshana
Gamana
Netrapani
Shayan
Shayan
Koutaka
Ava-5
Yuva
Baala
Baala
Mrita
Baala
Vriddha
Baala
Mrita
Mrita
27 26 25 24 23 22 21 20 19
18 17 16 15 14 13 12 11 10
09 08 07 06 05 04 03 02 01
Nav Tara Chakra
Parammitra Mitra Vadha Sadhak Pratyari Kshem Vipat Sampat Janm
Ket Emancipation --- ---
Matri
Putra
Bhratri
Gnati
Pitri
Kalatra
Atma
Amatya
---
Putra
Bhratri
Gnati
Matri
Kalatra
Atma
Amatya
Desire
Mother
Longevity
Wealth
Courage
Spouse
Intellect
Father
Rah
Moon
Sat
Jup
Mar
Ven
Mer
Sun
Sthira Karak Sapta Karak
Planet Karakas
gangadher
Ashta Karak
15

Parashari Aspects
Planet Planet Aspected By Aspected By
Sun
Moon
Mar
Mer
Ven
Sat
Rah
Ket
Jup Asc
-
-
Sat
-
Mer
Mar Jup Ket
Rah
- -
Mar Jup
OPP: Opposition
CNJ: Conjunction
SQU: Square
TRN: Trine
SXT: Sextile
SQQ: Sesquiquadrate
SSQ: Semi Square
QNC: Quincunx
SSX: Semi Sextile
QNT: Quintile
BQT: Bi Quintile
Index of Words:
For consideration of aspects, a general orb of influence has been taken as 3 20' for all planets.
Planet
Asc
Sun
Mer
Ven
Mar
Jup
Sat
Moon
Rah
Ket
Ura
Nep
Su Mer Ven Mar Ju Sat Moo Ra Ke Ura Ne Pl
83
70
QNT
72
QNT
105 74
QNT
228
SQQ
45
SSQ
214
BQT
34 207 211
QNC
154
13 11 22 9 145
BQT
128 132
SQQ
48
SSQ
124 128 72
QNT
85 141
BQT
137
SQQ
36 144
BQT
115 158 4 35 2
CNJ
33
SSX
2
CNJ
156 117
TRN
143
BQT
37 135
SQQ
139 83
49 106 102 71
QNT
109 150
QNC
123
TRN
31
SSX
154 119
TRN
141 39 133
SQQ
137
SQQ
81
73
QNT
17 21 193 13 273
SQU
260 80 252 256 200
60
SXT
4 8 180
OPP
172 176 120
TRN
52 4
56
Planetary Conjunctions and Aspects
gangadher
16

Rashi
Scorpio
Scorpio
Cancer
Cancer
Cancer
Taurus
Taurus
Aries
Pisces
Pisces
Scorpio
Scorpio
Cancer
Taurus
Taurus
Aries
Aries
Aries
Pisces
Pisces
Scorpio
Scorpio
Cancer
Cancer
Cancer
Taurus
Taurus
Aries
Pisces
Pisces
Moorti Exit Entry Shani Sade Sati
Copper
Copper
Iron
Copper
Silver
Silver
Silver
Silver
Copper
Silver
Iron
Gold
Copper
Copper
Iron
Iron
Copper
Silver
Copper
Gold
Copper
Iron
Copper
Iron
Silver
Iron
Silver
Silver
Copper
Iron
16-01-2076
31-03-2073
02-07-2066
12-10-2065
05-02-2064
06-03-2062
10-07-2061
27-05-2059
06-04-2057
01-09-2054
07-12-2046
23-06-2044
27-08-2036
30-05-2032
05-10-2029
16-04-2030
07-08-2029
20-10-2027
23-02-2028
02-06-2027
25-10-2017
26-01-2017
15-07-2007
31-10-2006
13-01-2005
07-04-2003
22-07-2002
06-06-2000
16-04-1998
09-08-1995
24-10-2073
06-02-2073
04-02-2066
09-05-2064
24-08-2063
14-02-2062
28-05-2059
07-04-2057
06-02-2055
15-05-2054
30-08-2044
12-12-2043
13-07-2034
17-04-2030
08-08-2029
06-10-2029
24-02-2028
03-06-2027
21-10-2027
30-03-2025
21-06-2017
03-11-2014
11-01-2007
26-05-2005
06-09-2004
09-01-2003
07-06-2000
17-04-1998
17-02-1996
02-06-1995
Ashtamshani
Ashtamshani
Kantakshani
Kantakshani
Kantakshani
Sadesati
Sadesati
Janmshani
Sadesati
Sadesati
Ashtamshani
Ashtamshani
Kantakshani
Sadesati
Sadesati
Janmshani
Janmshani
Janmshani
Sadesati
Sadesati
Ashtamshani
Ashtamshani
Kantakshani
Kantakshani
Kantakshani
Sadesati
Sadesati
Janmshani
Sadesati
Sadesati
Shani Sade Sati
gangadher
17
12.87
29.61
7
0.52
0.58
0.95
0.37
0.82
0.74
4.42
265.05
-26.37
51.43
17.37
95.32
0.00
20.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.37
57.29
18.72
108.58
0.00
15.00
15
28.12
50.46
17.20
40.72
3
2.48
1.21
2.68
1.47
1.35
1.33
6.67
400.28
-10.17
8.57
48.56
179.51
0.00
49.59
0.00
0.00
30.00
0.00
0.00
42.63
57.29
44.05
129.76
0.00
15.00
0
80.62
34.14
22.97
14.82
2
1.37
0.09
1.48
1.01
1.24
1.09
7.08
425.01
-19.38
34.29
4.35
166.05
0.00
40.97
0.00
45.00
0.00
0.00
60.00
17.37
2.71
35.43
204.27
15.00
60.00
15
63.75
50.52
48.80
11.13
6
1.53
0.25
1.95
0.29
1.63
1.05
5.25
315.08
-8.10
17.14
10.12
130.46
0.00
30.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42.63
57.29
8.83
156.63
15.00
30.00
15
84.38
12.25
17.92
31.09
1
1.04
1.74
1.82
1.16
0.89
1.31
7.21
432.58
-19.87
42.86
52.26
181.70
0.00
41.62
60.00
0.00
0.00
0.00
60.00
17.37
2.71
57.75
117.88
0.00
60.00
0
39.38
18.50
18.48
40.98
5
1.41
0.75
1.07
1.05
1.04
0.88
6.19
371.47
-20.34
25.71
37.41
119.61
0.00
42.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.37
60.00
36.70
172.38
0.00
15.00
0
112.50
44.88
29.93
27.05
4
1.27
0.76
0.88
0.04
1.22
0.98
6.38
382.67
-16.19
60
38.03
98.37
0.00
38.03
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00
42.63
2.71
1.34
201.12
0.00
60.00
15
106.88
19.24
Kashta Phala
Ishta Phala
Relative Rank
Ayan Bala Part
Chesta Bala Part
Kala Bala Part
Dig Bala Part
Sthana Bala Part
Part of Min.
Shad Bala in Rupas
Total Shadbala
Drik Bala
Naisargik Bala
Chesta Bala
Kaala Bala
Yuddh Bala
Ayan Bala
Hora Bala
Vaara Bala
Maasa Bala
Varsha Bala
Tribhag Bala
Paksha Bala
Natonnat Bala
Dig Bala
Sthana Bala
Drekkana Bala
Kendradi Bala
Dina-Ratri Bala
Saptavargiya Bala
Uccha Bala
Moon Saturn Jupiter Mars Venus Mercury Sun
Shad Bala
gangadher

S.S.S. Lords
Ven-Jup-Mer
Jup-Ven-Jup
Jup-Ven-Moon
Mer-Jup-Mer
Jup-Ven-Mer
Mar-Ket-Moon
Sat-Sun-Ket
Sun-Ket-Sun
Mer-Sun-Sat
Sun-Ket-Ven
Moon-Mer-Sat
Sun-Ket-Mer
Ven-Moon-Ket
Planetary Positions at Birth Time
-
-
-
-
-
-
Own House
-
-
-
-
Mooltrikona
-
Direct
Retro
Retro
Retro
Retro
Direct
Retro
Direct
Direct
Retro
Retro
Direct
Vishakha
P.Sada
P.Sada
Punarvasu
P.Sada
Ashwini
U.Sada
Magha
Uttara
Magha
Ashlesha
Magha
Rohini
24:12:18
20:32:39
16:22:01
24:06:33
24:06:33
04:23:21
07:35:16
03:27:12
04:44:44
01:29:25
29:38:13
12:16:28
19:44:35
Libra
Sagittarius
Sagittarius
Gemini
Sagittarius
Aries
Capricorn
Leo
Virgo
Leo
Cancer
Leo
Taurus
Pluto
Neptune
Uranus
Ketu
Rahu
Moon
Saturn
Jupiter
Mars
Venus
Mercury
Sun
Ascendant
Dignity Dir Nakshatra Degrees Rashi Planets
18
11:51:28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ma-V-Su
J-Sa-Su
Sa-R-R
Sa-Su-V
J-V-V
Ma-Me-V
V-R-V
Me-Mn-Mn
Su-K-J
Mn-Sa-V
Me-R-K
V-Mn-Me
S.S.S. Lords House House Cusp Bhav Extension
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Taurus
Gemini
Cancer
Leo
Virgo
Libra
Scorpio
Sagittarius
Capricorn
Aquarius
Pisces
Aries
19:31:01
14:51:48
09:59:39
07:59:47
10:32:38
15:49:30
19:31:01
14:51:48
09:59:39
07:59:47
10:32:38
15:49:30
74:51: 49:31:01
74:51:
15:49:
99:59:
127:59:
160:32:
195:49:
229:31:
254:51:
279:59:
307:59:
340:32:
99:59:
127:59:
160:32:
195:49:
229:31:
254:51:
279:59:
307:59:
340:32:
15:49:
49 31:01
Krishnamurthy House Cusps
Pars Fortuna: Capricorn
gangadher
-
-
Mer Rah Ket
Mar Sat
-
-
-
-
-
-
-
-
Index: A.= Cusp Sign Lord, B.= House Occupants, C.= Planets in Star of Cusp Sign Lord, D.= Planets in Star of
House Occupants.
D.
Planets as Significators for Houses
House A. B. C.
IX.
VIII.
VII.
VI.
V.
IV.
III.
II.
I. Ven
Mer
Moon
Sun
Mer
Ven
Mar
Jup
Sat
-
Ket
Mer Ven Jup
Sun Mar
-
-
-
Sat Rah
-
Rah
Mer
-
Mar Sat
Mer
Rah
-
Ket
-
X.
XI.
XII.
Sat
Jup
Mar
-
Moon
-
-
Ket
-
Weak
Rah
-
Rah Ket
-
-
Rah
-
Ket
-
-
Ket
- Mar
Jup Moon
Sat
-
-
-
-
-
-
XII.
XI.
X.
Sat
Jup Sat Rah
Mar
Ven
-
Sat
Ven Jup Moon
Ket
Ven
-
-
-
-
Mer
Sun Mar
Mer
Mer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Moderate Strong Very Strong House
House Significators Strength
19
House-Planet Significators

gangadher
1 3 6
-
-
-
3 8 11
-
-
-
-
-
-
-
Weak
8
-
-
-
2
1 3 6
3 8 11
3 11
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 6
-
4
4
2 3 5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rah
Sun
Sun
Ven
Ven
Ven
XII.
XI.
X.
Moderate
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ven
Moon
Jup
Ven
Ket
Mer I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Strong Very Strong Sub Lord House
Sub Lords As Significators
Houses Signified by Planets
Planets Very Strong Strong Moderate
Ket
Rah
Moon
Sat
Jup
Mar
Ven
Mer
Sun -
-
-
-
-
-
-
-
-
4
2 3 5
-
4
-
-
-
-
-
-
-
1 3 6
7 12
3 8 11
4 8 9 10
3 11
8
2 3 8 11
1 3 6
-
-
-
-
-
-
-
Weak
20

gangadher
Days 10 Months 8
Years 4
11:51:28
Ketu:
23:38:39
Capricorn
Moon
Ketu
Mars
Ketu
Moon
Venus
Jupiter
Vimshottari Balance of
Dasha At Birth
K.P. Ayanamsh
Pars Fortuna
Moon Sub Lord
Moon Star Lord
Moon Sign Lord
Ascendant Sub Lord
Ascendant Star Lord
Ascendant Sign Lord
Weekday Lord
Ruling Planets
Saturn
Rahu
Uranus
Neptune

Pluto
Mars
Sun
Venus
Jupiter
Mercury
Ketu
Asc
Moon
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
Moon
Sat
Rah
Ura
Nep
Plu
Sun
Mar
Mer Ven
Jup
Ket
Asc
21

KP Bhav Chalit KP Lagna Kundli


gangadher
Rashi
Sphuta Yoga Lagna Leo :
Tripravana Lagna Cancer :
Divya Lagna Virgo :
: Aquarius Nakshatra Lagna
: Leo Tara Lagna
: Aquarius Indu Lagna
: Virgo Shree Lagna
: Sagittarius Varnada Lagna
: Capricorn Ayur Lagna
: Leo Sapada Ghatika Lagna
: Capricorn Ghatika Lagna
: Capricorn Bhava Lagna
: Taurus Hora Lagna (Savayava)
: Cancer Hora Lagna (Vriddhakarika)
: Libra Hora Lagna (Traditional)
: Leo Paka Lagna
: Pisces Karakamsha Lagna
: Gemini Swamsha Lagna
: Aquarius Upapada Lagna (Conditional)
: Aquarius Upapada Lagna (Traditional)
: Leo Arudha Lagna (Conditional)
: Scorpio Arudha Lagna (Traditional)
: Libra Navamsh Lagna (Krishna Mishra)
: Gemini Navamsh Lagna (Traditional)
: Aquarius Drekkana Lagna (Somanath)
: Leo Drekkana Lagna (Parivritti Traya)
: Virgo Drekkana Lagna (Traditional)
: Taurus Janma Lagna
Lagna
22

Jaimini Lagnas and Sphutas


gangadher
A
Sa
R Ma
Su V J
Me
K Mn
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
A Me
Sa
Ma
R
Su
J Mn K V
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Sa
R A Ma
Su V J
Me
K Mn
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Arudha Lagna (Traditional) Karakamsha Lagna Upapada Lagna (Trad)
Su Sa
J R A Me V
Ma K
Mn
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Navamsha Krishna Mishra
Sa
A
Su Me V J Ma K
R Mn
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Me Sa
Ma
R
Su
A J Mn K V
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Drekkana Somanath Navamsha Traditional
Me
K
Sa
Su A Ma
V J R
Mn
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Sa
R Ma
Su V J
Me
K A Mn
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Me
K
A
Ma Sa
R Su V J Mn
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Drekkana Parivritti Traya Drekkana Traditional Janma Lagna
Jaimini Lagna Kundlis
23

gangadher
Gemini-Sagittarius
Aries-Libra
Taurus-Scorpio
Virgo - Mar
Cancer - Mer
Leo - Sun - Ven - Jup
Pisces
Aquarius
Capricorn - Sa
Virgo-Pisces
Cancer-Capricorn
Leo-Aquarius
Gemini-Sagittarius
Aries-Libra
Taurus-Scorpio
Virgo-Pisces
Cancer-Capricorn
Leo-Aquarius
Gemini - Ket
Aries - Moon
Taurus - Asc
Pisces
Capricorn - Sat
Aquarius
Sagittarius - Rah
Libra
Scorpio
Lateral Aspect Frontal Aspect Planets
Sagittarius - R
Aries - Mn
Taurus - A
Gemini - K
Cancer - Me
Leo - Su - V - J
Virgo - Ma
Libra
Scorpio
Jaimini Aspects
Rahu Matri
Bhratri
Dara
Atma Jnati
Amatya Apatya
Matri
Matri
Jnati
Apatya
Bhratri
Dara
Amatya
Atma
Apatya
Bhratri
Jnati
Matri
Dara
Atma
Amatya
Apatya
Bhratri
Jnati
Pitri
Dara
Atma
Amatya
Moon
Saturn
Jupiter
Mars
Venus
Mercury
Sun
Jaimini Karakas
Sapta Bhava Sapta Sthira Sapta Chara Ashta Chara Planets
12:09:11
12:35:17
09:52:35
03:55:44
17:13:05
14:53:21
Leo
Capricorn
Gemini
Libra
Aries
Cancer
Kshetra Sphuta Auxiliary 2
Kshetra Sphuta Auxiliary 1
Kshetra Sphuta Main
Beeja Sphuta Auxiliary 2
Beeja Sphuta Auxiliary 1
Beeja Sphuta (Main)
Sphuta Sphuta Name
Jaimini Sphutas
24

gangadher
10-05-2092
06-10-2094
03-10-2095
03-08-2098
10-06-2099
09-11-2100
06-11-2101
25-05-2104
31-08-2106
10-05-2109
10-05-2092
17 Years
Saturn
Jupiter
Rahu
Mars
Moon
Sun
Venus
Ketu
To
Mercury
From
Mercury
26-10-2089
19-12-2086
10-11-2085
11-04-2084
30-04-2083
29-02-2080
20-01-2079
13-05-2076
10-05-2073
10-05-2092
10-05-2073
19 Years
Jupiter
Rahu
Mars
Moon
Sun
Venus
Ketu
Mercury
To
Saturn
From
Saturn
10-05-2057
27-06-2059
08-01-2062
15-04-2064
21-03-2065
20-11-2067
07-09-2068
07-01-2070
14-12-2070
10-05-2057
10-05-2073
Years 16 Jupiter
From
Jupiter
To
Saturn
Mercury
Ketu
Venus
Sun
Moon
Mars
Rahu
20-04-2056
21-10-2054
26-11-2053
26-11-2050
08-11-2049
21-04-2047
14-06-2044
20-01-2042
10-05-2039
10-05-2057
10-05-2039
Years 18
Mars
Moon
Sun
Venus
Ketu
Mercury
Saturn
Jupiter
To
Rahu
From
Rahu
10-05-2032
06-10-2032
24-10-2033
30-09-2034
09-11-2035
05-11-2036
03-04-2037
03-06-2038
09-10-2038
10-05-2039
10-05-2032
7 Years
Moon
Sun
Venus
Ketu
Mercury
Saturn
Jupiter
Rahu
To
Mars
From
Mars
08-11-2031
10-03-2030
09-08-2029
10-03-2028
09-08-2026
10-04-2025
09-10-2023
10-03-2023
10-05-2022
10-05-2022
10-05-2032
10 Years Moon
From
Moon
To
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu
Venus
Sun
10-05-2016
27-08-2016
26-02-2017
04-07-2017
28-05-2018
17-03-2019
27-02-2020
02-01-2021
10-05-2021
10-05-2022
10-05-2016
Years 6 Sun
From
Sun
To
Moon
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu
Venus 11-03-2015
10-05-2012
10-03-2009
10-07-2006
10-07-2003
10-05-2002
08-09-2000
08-09-1999
10-05-1996
10-05-1996
10-05-2016
20 Years Venus
From
Venus
To
Sun
Moon
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu
10-05-1989
06-10-1989
06-12-1990
12-04-1991
12-11-1991
09-04-1992
27-04-1993
03-04-1994
12-05-1995
10-05-1996
10-05-1989
Years 7
Mercury
Saturn
Jupiter
Rahu
Mars
Moon
Sun
Venus
To
Ketu
From
Ketu
25

gangadher
Vimshottari Dasha (Mahadasha)
30-06-1999
09-01-1999
30-06-1998
19-01-1998
20-07-1997
10-05-1997
28-01-1997
29-11-1996
10-05-1996
08-09-1999
10-05-1996
Venus
From
Venus
To
Sun
Moon
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu
08-09-1999
27-09-1999
27-10-1999
17-11-1999
11-01-2000
29-02-2000
27-04-2000
17-06-2000
09-07-2000
08-09-1999
08-09-2000
Venus
Ketu
Mercury
Saturn
Jupiter
Rahu
Mars
Moon
To
Sun
From
Sun
08-09-2000
29-10-2000
04-12-2000
05-03-2001
25-05-2001
29-08-2001
24-11-2001
29-12-2001
10-04-2002
08-09-2000
10-05-2002
Sun
Venus
Ketu
Mercury
Saturn
Jupiter
Rahu
Mars
To
Moon
From
Moon
10-05-2002
04-06-2002
07-08-2002
02-10-2002
09-12-2002
07-02-2003
04-03-2003
14-05-2003
05-06-2003
10-07-2003
10-05-2002
Moon
Sun
Venus
Ketu
Mercury
Saturn
Jupiter
Rahu
To
Mars
From
Mars
10-07-2003
21-12-2003
15-05-2004
05-11-2004
09-04-2005
12-06-2005
12-12-2005
04-02-2006
07-05-2006
10-07-2006
10-07-2003
Rahu
From
Rahu
To
Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu
Venus
Sun
Moon
Mars 15-10-2008
19-08-2008
30-05-2008
11-04-2008
01-11-2007
05-09-2007
20-04-2007
17-11-2006
10-07-2006
10-03-2009
10-07-2006
Jupiter
From
Jupiter
To
Saturn
Mercury
Ketu
Venus
Sun
Moon
Mars
Rahu
10-03-2009
09-09-2009
20-02-2010
29-04-2010
08-11-2010
04-01-2011
11-04-2011
17-06-2011
08-12-2011
10-05-2012
10-03-2009
Jupiter
Rahu
Mars
Moon
Sun
Venus
Ketu
Mercury
To
Saturn
From
Saturn
28-09-2014
13-05-2014
09-12-2013
10-10-2013
15-07-2013
25-05-2013
03-12-2012
04-10-2012
10-05-2012
11-03-2015
10-05-2012
Mercury
From
Mercury
To
Ketu
Venus
Sun
Moon
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn 10-03-2016
03-01-2016
07-11-2015
04-09-2015
10-08-2015
06-07-2015
14-06-2015
04-04-2015
11-03-2015
10-05-2016
11-03-2015
Ketu
From
Ketu
To
Venus
Sun
Moon
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn
Mercury
26

Vimshottari-Pratyantar
gangadher
15-10-1994
16-02-1994
22-05-1993
07-10-1992
25-01-1992
18-10-1991
29-05-1991
05-03-1991
25-05-1990
15-10-1994
29-08-1991
Ketu
From
Ketu
To
Venus
Sun
Moon
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn
Mercury 14-02-2008
06-05-2007
15-06-2005
06-05-2003
26-07-2001
26-07-1999
15-10-1998
04-09-1997
03-01-1997
14-02-2008
15-10-1994
Ketu
Mercury
Saturn
Jupiter
Rahu
Mars
Moon
Sun
To
Venus
From
Venus
14-02-2012
15-06-2011
22-03-2011
27-08-2010
08-01-2010
27-06-2009
20-11-2008
27-08-2008
27-04-2008
14-02-2012
14-02-2008
Venus
Ketu
Mercury
Saturn
Jupiter
Rahu
Mars
Moon
To
Sun
From
Sun
15-10-2018
15-06-2018
05-05-2017
14-12-2016
04-01-2016
14-12-2014
23-01-2014
23-01-2013
03-09-2012
15-10-2018
14-02-2012
Sun
Venus
Ketu
Mercury
Saturn
Jupiter
Rahu
Mars
To
Moon
From
Moon
15-06-2023
24-01-2023
31-10-2022
20-01-2022
13-10-2021
14-02-2021
20-05-2020
06-10-2019
23-01-2019
15-06-2023
15-10-2018
Mars
From
Mars
To
Rahu
Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu
Venus
Sun
Moon 15-06-2035
02-10-2034
02-10-2033
25-02-2033
25-02-2031
14-06-2030
01-10-2028
07-11-2026
02-04-2025
15-06-2035
15-06-2023
Rahu
From
Rahu
To
Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu
Venus
Sun
Moon
Mars
13-02-2046
09-07-2044
25-11-2043
04-01-2043
23-06-2042
12-09-2040
29-01-2040
26-07-2038
16-11-2036
15-06-2035
13-02-2046
Rahu
Mars
Moon
Sun
Venus
Ketu
Mercury
Saturn
To
Jupiter
From
Jupiter
14-10-2058
04-02-2057
13-03-2055
16-06-2054
26-05-2053
07-10-2052
28-08-2050
01-12-2049
15-02-2048
13-02-2046
14-10-2058
Saturn
From
Saturn
To
Mercury
Ketu
Venus
Sun
Moon
Mars
Rahu
Jupiter 12-02-2070
28-04-2068
24-10-2066
10-02-2065
14-06-2064
05-07-2063
10-12-2062
19-01-2061
23-05-2060
14-10-2058
12-02-2070
Mercury
From
Mercury
To
Ketu
Venus
Sun
Moon
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn
27

Tribhagi Dasha
gangadher
28
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years

gangadher
As an extension to this principle, if birth takes place in night time in Sun's Hora or in day-time in Moon's
Hora, Yogini Dasha-System should prefereably be employed.
Parashara's recommendation is that if birth takes place during day-time in Sun's Hora or in night-time in
Moon's Hora Shat Trimsha Dasha-System should be adopted.
The order of the dasha lord planets, their respective individual durations and total time-cycle (=36 years)
are common to both the Yogini and Shat-Trimsha Dasha-systems - except for the single dfference that
the commencing dasha becomes different in the two cases.
Venus
Rahu
Moon
Sun
Jupiter
Mars
Mercury
Saturn
7
8
1
2
3
4
5
6
09-05-2032
09-05-2040
09-05-2041
09-05-2043
09-05-2046
09-05-2050
09-05-2055
09-05-2061
Lord Span Ends
Venus
Rahu
Moon
Sun
Jupiter
Mars
Mercury
Saturn
7
8
1
2
3
4
5
6
09-05-1996
09-05-2004
09-05-2005
09-05-2007
09-05-2010
09-05-2014
09-05-2019
09-05-2025
Shat-Trimsha Dasha
3
2
1
8
7
6
5
4
05-05-2062
05-05-2059
05-05-2057
05-05-2056
05-05-2048
05-05-2041
05-05-2035
05-05-2030
05-05-2026
05-05-2023
05-05-2021
05-05-2020
05-05-2012
05-05-2005
05-05-1999
05-05-1994
3
2
1
8
7
6
5
4
Jupiter
Sun
Moon
Rahu
Venus
Saturn
Mercury
Mars
Jupiter
Sun
Moon
Rahu
Venus
Saturn
Mercury
Mars
Dhanya
Pingala
Mangala
Sankata
Siddha
Ulka
Bhadrika
Bhramari
Dhanya
Pingala
Mangala
Sankata
Siddha
Ulka
Bhadrika
Bhramari
Ends Span Lord Dasha
Yogini Dasha
gangadher

29
Planetary Yogas
Veenna Yoga
This is not a favourable yoga. Out of the three parts of life, the best will be the first one (till about age
24), thereafter your fortune may start declining and you may face financial problems in the last part
of life (between age-periods 48 and 72 approx).
The results of this yoga will be modified if some favourable yogas are present in the chart.
Lakshmi Yoga
This is a highly fortunate combination. You will be a person of noble descent and will be very
wealthy. You will be a learned person, have an impressive personality and enjoy good reputation.
You administrative abilities will take you to the top and you will lead a prosperous life.
Gouri Yoga
This is a fortunate combination. You will belong to a respectable family and will be wealthy. You will
be virtuous and praiseworthy. You will enjoy a lasting reputation and your children will be
meritorious.
Raja Yoga Of The 1st Order
This is a fortunate 'Raja Yoga' combination. You will rise to an enviable position in life. If the planets
are powerful in your chart, then you can even become a minister. Even if you do not reach that far,
you can at least remain assured that you will become the head of a big establishment -- possibly in a
Govt. sector
UttamGraha Yoga
This is a beneficial combination. You will own good houses which will make your life comfortable
Bandhu Pujya Yoga
This is a good combination. You will have high accomplishmentsfor which your friends and relatives
will treat with respect.
Bheri Yoga
This is an auspicious combination. You will be a pious soul with very generous instincts. You will
lead a long life free from diseases and problems. You will own land and properties. You will have
very good earnings and gains from various sources and will lead your family-life happily
SareeraSoukhya Yoga
This is a favourable combination. It will offer you enough wealth to satisfy all your needs. You will
receive favours from people in authoritative positions. You will have a long life and will enjoy
physical pleasures
gangadher

29
Results of Planetary Aspects
Mercury Conjunction Venus
You are romantic and an optimist. Your interests vary from music and poetry to beauty. Your
financial position is quite strong and you are also socially respected. You will lead a comfortable
lifestyle.
Venus Semi Sextile Mars
Venus in Semi Sextile Mars infuses in you a spirit of adventure which propels you towards perilous
ventures where you often succeed. Your creative urges are also quite strong and you could very
well taste success in a venture involving the use of your creative faculties. Financially too, you are
well-off. As a person, you share congenial relations with friends and are romantically inclined
towards the opposite sex.
Venus Conjunction Jupiter
A conjunction of Venus and Jupiter acts as a foundation for congeniality in relationships, particularly
in love. In addition, this astral influence grants you fame, intelligence, comforts and an optimistic
outlook towards life. Other traits in your personality are a generous and virtuous nature.
Venus Trine Moon
The trine positioning of Venus and Moon results in a life full of bliss and happiness. Your warm and
friendly nature endears you to all. You will also spend long periods of togetherness with your
romantic interest. Gains will accrue to you through your dealings with people in the course of
business.
Mars Semi Sextile Jupiter
A Semi Sextile position of Mars with Jupiter marks you out as a person of substance possessing
the qualities of enterprise and ambition. Your bold attitude and good habits earn you plaudits in
terms of respect and honour. While on one hand, your excellent health favours your involvement in
athletic activities, on the other, a mental agility draws you towards the field of academics.
Mars Trine Saturn
The astral influence of Mars in Trine with Saturn makes you a great reservoir of patience. The more
challenging the task, the more willing you are to perform it. You are the kind of person who revels
in facing difficult tasks, especially those which require a great deal of planning and attention to
details. Even though you are mentally preoccupied, you will ensure a strict physical discipline on
yourself.
Jupiter Trine Moon
Positivity will be your hall mark when you are under the influence of Jupiter in trine with Moon.
Optimism, generosity and a helpful attitude characterise your personality. You manage to garner
support from people, which stands you in good stead. Religion and spiritual pursuits attract you.
Saturn Square Moon
You will be travelling a lot. You will need to take care of your parents. You may find new friends and
relationships. However, circumstances may demand a change in life priorities.
Ketu Trine Pluto
Due to the Sextile and Trine Aspects of Pluto to Ketu and Ketu, you will sometimes get emotional.
Your temper could spell havoc to you so you need to keep your cool always.
gangadher

29
Predictions
Specific Characterstics
You will have an aggressive spirit and will have an interest in social work and political activities. You
are disposed to injury in the head and face ( left side if male, right side if female.
You may join military service or acquire success through pioneer work. Your life will be changeful
and remarkable in many ways.
You will have a proud and haughty nature, will be aspiring and ambitious. You will have interest in
practical arts, and will be generous and extravagant. Although impulsive and critical, you will be
courteous. You may be in government service and will secure favours from big shots.
You will be a bright person, highly passionate, pleasure-loving and fairly adept in art and poetry.
Your nature will be kind and generous, but very impulsive and over-ardent. With your warm and
sparkling disposition. You will have many friends.
Mental Qualities
You will have ambition with a desire for prominence. You will be courageous which at times - due to
your impulsive nature - may even be audacious. You will be enterprising with an unique ingenuity of
your own.
Physical Attributes
According to your Horoscope, you will have a bony or angular face adorning a distinctive mark like a
scar or mole. You will have broad temples, narrow chin, sandy wiry hair and greyish eyes.
General State of Health
Your zodiacal sign rules over the abdomen, lower intestines and the lower dorsal areas. So, these
are your vulnerable areas for which you must remain very careful. You are prone to indigestion,
heartburn, intestinal problems, colic and bowel diseases.
You must keep in your mind that the state of health is dependent on the conditioning of the mind.
Worries, Anxieties and Tensions are the harbingers of stomach troubles. Your natural tendency to
exaggerate minor problems could make you labelled as a hypochondriac.
You should learn to relax through meditation, reiki or "praanic" healing. You should eat
fenugreek.Since the Ascendant has no affliction in your chart, you will be in good health.
Since Saturn afflicts the Moon in your chart, you are likely to suffer from colds, contractions,
obstructions, constipation and weakness.
Since the Sun is bearing no affliction in your chart, you won't inherit any disease from your parents.
If you per chance have any ailments, those will only be short-lived. Your eye-sight will also remain
good.Since Mars and Saturn both afflict the sign Pisces in your chart, you may have some problems
affecting the region of your feet.
Education and Profession
You will achieve a good level of education and will hold a Bachelor's degree at least. Besides formal
education, you will have your interest in some other fields also in which you will excel. You will be
intelligent and clever as well.
You may have some specialization or professional training. You will do well in the fields where
certain special abilities find prompt utilization while the academic learnings do not have much of
scope.
gangadher

30
In your chart, Mercury gains good strength in Ashtaka-Varga. This will give you very good academic
accomplishments with a good degree of proficiency in the various subjects of choice.
Wealth and Inheritance
As regards family-wealth, you will have your needs more than adequately satisfied. You will go
places travelling in a pleasant way. As regards domestic environment, the family-members will of
amiable disposition, will possess fruitful intellect, and will have a cordial and peaceful relationship
among themselves.
In your chart the lord of earnings is not so comfortably placed as it is situated in the 4th house. You
will have a tendency to remain tied down to the same place for which you may lose some
opportunities which are lying for you in the distant inland places. The favourable lines for you are
agriculture, ago-equipments, fertiliser, mines, minerals, building construction materials, etc.
In your chart the lord of inheritance being placed in the 4th house is not at all a fortunate position.
You may have problems with your mother and may even be separated. There also remains
possibility of fire or theft at your residence which may cause losses. You may have some mishap in
a pond, pool, river or lake in which respect you are to remain careful.
Marriage and Married Life
Your chart indicates that you will have late marriage. In your chart your Ascendant-lord and the
7th-lord are in Semi-sextile aspect which assures a fairly good relationship with your
marriage-partner. Both the partners will be mutually well-disposed and have concern for each other.
The bond will be lasting and stable.
Travel and Journeys
In your chart most of the planets are situated in moveable and/ or common signs. This will make you
a born wanderer who will have many changes in life. You will have many journeys in connection with
your profession; you will also have travels and tours for pleasure and profit.
Lucky Stone
Among auspicious gemstones DIAMOND (Heera) will be favourable for you.
You may take 1/4 to 1/2 Ratti of Diamond in a ring of Gold or Platinum which should be worn on right
hand ring finger on a Friday.
Cheaper substitutes of Diamond are White Coral or Zircon which can be taken instead in a ring of
Gold.
While wearing the gemstone reciting the following 'Mantra' will be auspicious:
Himakunda Mrinalabham Daityam Paramam Gurum Sarva Shashtra Pravaktaram Bhargavam
Pranamyaham.
The weights of gemstones recommended above are for adult male people. For adult females the
weights should be reduced to 3/4 to 1/2 part while for the children the weights should be reduced to
1/2 to 1/3 part.
gangadher

30
Predictions On The Basis of Planet Positions
Ascendent Result
Your Ascendant is Taurus. Your Ascendant-lord is Venus, which is the super-benefic planet in your
chart. For being the lord of an angle and a trine both, Saturn happens to be the 'yoga-karaka' planet
in your chart and is a benefit-giving planet for you.
By virtue of being born in Taurus Ascendant, you are a good-natured, soft-spoken and worthy
person with gentle behaviour and peaceful manners. You will be skillful and industrious, which will
enable you to earn well and acquire comforts and conveniences. You will have a very deep sense
and consciousness about your rights and will couragegeously safeguard and defend your interests.
You will have firm resolutions and will strictly adhere to your ideas, beliefs and opinions; for which
some people may consider you as obstinate or stubborn. You will be endowed with co-ordination,
harmony and good understanding of the people and the things around you. You will have a very
loving and extremely social disposition and will have a feeling of respect towards friends and guests;
you will enjoy real pleasure in entertaining them. You will be religious-minded and will treat your
teachers and preceptors with great respect and honour. You will have appreciation for music and art;
you may even gain some proficiency in one of these lines.
Result for Planets in Signs
Sun
In your chart, the Sun is placed in sign Leo. You will have a honourable and magnamious
disposition, yet you will be modest and despise anything which is underhand or mean. You will be
fairly wealthy and may have your earnings from agricultural persuits, forests or from some
establishment situated near a forest or a hilly place. You may be fortunate in respect of holding a
high position in government service; otherwise your ambition will lead you to start a business-house
of your own, which you will be able to run very successfully.
Mercury
In your chart, Mercury is placed in sign Cancer. You are likely to be fretful and inconstant; you may
be disposed to idleness, yet clever enough to take advantage quickly. You may have strained terms
with your relatives and may lack happiness on this count, as they might consider you unreliable. But
your friends will be very helpful to you. You may go to a distant place and live there for a long
duration. You will gain wealth from agricultural products, intellectual pursuits and also from fine arts.
Venus
In your chart, Venus is placed in sign Leo. You will be endowed with sharp intelligence and will be
extremely clever in dealing with money-matters -- particularly in handling other people's funds. You
may become rather proud and frequently indisposed, although not seriously. Although sociable and
good-humoured, you might be somewhat petulant and passionate -- getting soon angry and soon
pleased again. Although you will have good gains through your spouse, your progeny might be less
in number.
Mars
In your chart, Mars is placed in sign Virgo. This will make you fortunate in respect of gains and
inheritance. You are likely to be somewhat proud, have a passionate nature and hasty disposition;
although you might be hard to please, yet you will have a subtle mind, remain modest and will be
known for your good conduct. If Mercury is well-placed, then you will be very intelligent, quick to
comprehend things, practical in your approach, highly active and will always remain occupied with
productive work. If your Ascendant is Aquarius or Pisces, then the health of your spouse might
cause you some concern.
Jupiter
gangadher

31
In your chart, Jupiter is placed in sign Leo. This is a very fortunate position and it will make you
magnamious and noble, having lofty ambitions. You will be proud, daring and enterprising; you will
also possess the gift of eloquence. You will be desirous to contend for honours and will always be in
a position to make your own headway in a very ingenious manner. You will acquire wealth and
receive honours for your meritorious deeds. You will enjoy happiness from your co-borns, spouse
and children.
Saturn
In your chart, Saturn is placed in sign Capricorn. If your Ascendant is Aries or Cancer or Libra or
Capricorn, you will enjoy the beneficial results of 'Shasha Yoga' and will become an important
person. If associated with or aspected by benefic planet(s), it will make you industrious and
successful in all undertakings; you will have real sympathy and concern for the old, weak and infirm
people and assist them to reduce their sufferings. If Saturn is retrograde or combust, then it may
make you peevish, discontented, covetous and melancholic. You may be betrayed by others and
lose your wealth and honour.
Moon
The Moon is situated in sign Aries in your chart; so your 'Janma-Rashi' (or Chandra-Lagna) is
Mesha. Your mental qualities and certain other characteristics will be governed by this masculine,
fiery and movable sign and, to some extent, by it's sign-lord Mars.
Moon in sign Aries is not very beneficial as you might have a somewhat rash and angry disposition.
You will be aspiring, ambitious and changeful; you are likely to undergo various mutations in life.
You are likely to suffer from headache, excessive expenditures and strifes. You may live in a distant
land and your spouse may incur blemishes. However, if Moon is involved in some good yoga with
other planet(s), then the situation will be considerably improved and you will be fairly fortunate and
happy.
Rahu
In your chart, Rahu is placed in sign Sagittarius. Here Rahu is known as 'Kodanda Rahu', and this
position is also considered favourable, more so if associated with or aspected by natural benefic
planet(s). However, if associated with or aspected by natural malefic planets, it may make your
outlook perverse. It will however make you intelligent, clever and diplomatic; you may have fertile
imagination with speculative bent of mind. You may not be very religious-minded but you will have a
philosophic outlook. You may have gains from people of distant places, even from foreign countries.
Ketu
In your chart, Ketu is placed in sign Gemini. This position is considered favourable, more so if
associated with or aspected by natural benefic planet(s). If Mercury is well-placed, you will have
academic distinction. However, if associated with or aspected by natural malefic planets, it may
make your outlook perverse. It will however make you intelligent, clever and diplomatic; you may
have fertile imagination with speculative bent of mind. You may not be very religious-minded but you
will have a philosophic outlook. You may have gains from people of distant places, even from foreign
countries.
Uranus
In your chart, Uranus is placed in sign Sagittarius. It will endow you with considerable physical
strength with strong arms and supple lower limbs. You may be very much fond of outdoor sports like
racing, riding, hunting, etc and even may take part in adventurous explorations. However, you are to
remain careful as you are prone to receive injuries resulting from sudden fall. If Uranus is associated
with or aspected by Jupiter or Mars, then you may become a renowned sportsperson.
Neptune
In your chart, Neptune is placed in sign Sagittarius. It will make you a person of principles,
possessing generous instincts as well; you will become a worthy companion and a trusted friend.
You will not condone anything deceptive, tricky or unfair and will be quick to discern these traits if
gangadher

32
anyone tries to take any undue advantage. You might travel a lot and may become a prolific
story-teller.
Pluto
In your chart, Pluto is placed in sign Libra. It is a fortunate position. It will accentuate the graceful
poise and enhance the sense of balance and deportment. Your willingliness to co-operate with
others and exercise the function of arbitration will be well-marked. You are very much likely to take
part in public and social life, in which your spouse will not only render support, but will actively assist
you also.
gangadher

32
Prediction On The Basis of Bhavas
Ascendant Lord
In your chart, the Ascendant-lord is situated in the fourth house, which is called the house of
happiness (Sukha). Besides, this house rules over house/ property, land and possessions, dresses
and garments, perfumes and jewellery, mother, education, conveyance, mines, wells, rivers,
bridges, etc and if applicable, then agricultural produce, cattles and pets, etc also. You will be very
fortunate in all these respects and your profession may have connection through any of these fields.
If your Ascendant-lord happens to be a 'tara-graha' (Mars or Mercury or Jupiter or Venus or Saturn)
and if it is either exalted or is in own house, then you had been born in comfortable surroundings
and will become highly fortunate; you will receive very good education, will rise to a respectable
position by your own endeavours and will amass wealth. You will gain popularity and will become a
very important man in your sphere of profession. If in addition, your 4th-lord is situated in the
Ascendant, then you might be fond of pets or own cattles; if Venus is also favourably disposed, you
may own a number of vehicles. But if your Ascendant-lord is 'combust' or "eclipsed", then you may
run the risk of suffering losses through fire, theft or from some calamitous causes.
Lord of 2nd House
In your chart, the second-lord is situated in the third house, which is called the house of courage
(Vikrama). Besides courage, valour, prowess, etc this house also rules over right ear, arms,
shoulders, (younger) siblings, cousins, kindred, neighbours, short journeys, news, correspondence/
communications, writings, etc. This is a favourable position for the 2nd-lord and you will be fortunate
in many of these respects. You will have good education and your family-wealth will be ever-waxing.
If the 2nd-lord is associated with or aspected by a natural benefic planet, your family-life will be
peaceful and happy while your relationships with your kindred and neighbours will be cordial. You
will be religious-minded, have a philanthropic outlook and charitable disposition and will become
known for doing worthy deeds. But if the 2nd-lord is associated with or aspected by a natural malefic
planet, then the opposite might hold good; neverthless, it will make you courageous and you would
always remain alert for defending your interests. As the 2nd-lord aspects the 9th house, some of
your family members may reside in a distant/ foreign place and alongwith your family members, you
may have occassional journeys to such places.
Lord of 3rd House
In your chart, the third-lord is situated in the twelfth house, which is called the house of expenses
(Vyaya). Since the 3rd house rules over younger co-borns and kindred, you may not be in very
cordial terms with them or you may have to stay away from them as you might reside in a distant
place. As the 3rd house rules over the lower mind, you may have a passionate nature and have a
deep-seated desire for having intimacy with the members of the opposite sex. Alternatively, you may
have a dreamy nature and may have a fertile imagination; besides, you may have deep interest in
the occult or mystic subjects. As the 3rd house rules over changes and the 12th is the 3rd from the
10th, you may have change of profession a few times or you may hold a transferable job; you may
have many journeys to distant inland places in connection with your profession -- more so if a
natural benefic planet is situated in or aspects the 12th house and the 3rd house is also similarly
disposed; but if a natural malefic planet is situated in or aspects the 12th house and the 3rd house is
also similarly disposed, then you may face traffic accidents a few times for which you may become
bed-ridden and may even need hospitalization. If your Ascendant is Scorpio, then you will enjoy
better results as the 3rd-lord will be exalted in the 12th but if your Ascendant is Aries, then the
results will be opposite as the 3rd-lord will be debilitated in the 12th.
Lord of 4th House
In your chart, the fourth-lord is situated in the fourth house itself, which is called the house of
happiness (Sukha). Besides, this house rules over house/ property, land and possessions, dresses
and garments, perfumes and jewellery, mother, education, conveyance, mines, etc and if applicable,
then agricultural produce, cattles and pets, etc also. This is a favourable position for the 4th-lord and
gangadher

33
you will be fortunate in many of these respects. You will have active habits, receive good education,
enjoy peace of mind, you will enjoy happiness in your home and secure a comfortable position in
your birth-place/ home-town; you may not have much of interest for going to distant places. If the
4th-lord is a 'tara-graha' (Mars or Mercury or Jupiter or Venus or Saturn), then you will enjoy the
auspicious results of the so-called 'Pancha Maha-purusha Yoga' which will surely make you an
important person in the society. If the Sun is also well-placed, then your father will be long-lived; if
the Moon is well-placed, then your mother will be of a very caring and affectionate nature. If the 4th
house is occupied or aspected by a natural benefic planet, your wealth and possessions will be
ever-waxing. But if it is occupied or aspected by a natural malefic planet, then you may have
somewhat cruel and selfish nature; your actions or intentions may arouse suspicion.
Lord of 5th House
In your chart, the fifth-lord is situated in the third house, which is called the house of courage
(Vikrama). If the 5th-lord is a natural malefic planet or if such a planet is situated in the 3rd, then you
will become bold and courageous; if the malefic planet is in 'retrograde' motion while the 3rd-lord is
associated with or aspected by natural malefic planet(s), then you might face serious traffic
accident(s) while returning home back -- once or more in your life. As the 3rd house indicates the
lower mind while the 5th house indicates love-affairs, speculations, etc., you may have deep-seated
desire for having the company of the members of the opposite sex; your mind might remain
absorbed in calculating the possible gains from speculative sources and if the 3rd-lord is
well-placed, you may earn a lot from speculations. If Venus is well-placed, then you may have good
gains from entertainment fields; if Mars is well-placed, then it might be from sports and if Mercury is
well-placed, then it might be through your writings covering such fields. If a natural benefic planet is
situated in the 3rd house or aspects it, it will make you fortunate in respect of your younger co-borns
and if a natural benefic planet is situated in the 5th house or aspects it, it will make you fortunate in
respect of your own children. If your Ascendant is Capricorn or Pisces, then your 5th-lord will be
exalted in the 3rd and you can look forward to having results of the very best kind.
Lord of 6th House
In your chart, the sixth-lord is situated in the fourth house, which is called the house of happiness
(Sukha). If your Ascendant is Sagittarius or Aquarius, then the 6th-lord will be exalted in the 4th and
you can look forward to receiving best possible results; you will have good education, enjoy a
respectable status and comfortable living, own vehicles, will become very popular and become
renowned. But if your Ascendant is Libra, the 6th-lord will be debilitated in the 4th and you may lack
happiness; your mother might become diseased or might become a source of worries for being
inimically disposed to you. Your maternal relatives may have much of influence on your mother and
they might cause you annoyance. However, the conditions will improve if Mars is in the 4th (exalted)
or if Saturn is in the 4th (own-house) as 'Pancha Maha-purusha Yoga' results will be enjoyed but you
may become self-centered and may have a somewhat unkind nature. On the bright side, you might
be interested in studying medicine; if the 4th-lord is well-placed and if the Moon is situated in the 4th
or the 5th or the 9th or the 10th or if the Sun and Ketu are conjoined together, then you may become
a doctor. If the 4th-lord is ill-placed, then you may have a temporary break in education and may
lose a year owing to some unforeseen causes; but if the 4th-lord is well-placed, then you are sure to
gain academic distinction and might suddenly be shot to prominence.
Lord of 7th House
In your chart, the seventh-lord is situated in the fifth house, which is called the house of merit
(Purva-punya). As the 5th-house is the house of discretion and speculative investment while the 7th
house is the house of trade and private business, if your 7th-lord is well-placed, then you will be
tempted to taking risks and start a private venture of your own which is very likely to prosper if a
natural benefic is well-placed in your chart. As the 5th is the house of love-affairs and the 7th is
house of marriage, you are likely to fall in love very passionately and will have a deep desire to
marry your loved one. If Jupiter is situated in or apects either the 5th or the 7th house, then socially
arranged marriage is more likely although the spouse might be self-chosen; whereas love-marriage
is likely if only natural malefic planets influence both of these two houses. You will be fortunate if
your Ascendant is Capricorn or Scorpio since the 7th-lord will be exalted in the 5th, your spouse will
gangadher

34
come from a wealthier family, will be a loving and considerate person and you will have worthy
children. If the 7th-lord is well-placed or if Venus is either associated with or aspected by a natural
benefic planet, you will be fortunate in respect of your spouse and if the 5th house is under benefic
influences, then you will be fortunate in respect of having dutiful children.
Lord of 8th House
In your chart, the eighth-lord is situated in the fourth house, which is called the house of happiness
(Sukha). You must need to be specially careful when you will be crossing over the bridges or will
remain on or over the surface of large watery bodies like lakes, rivers, etc -- more so if you are a
male person. This position is never good as chances of drowning is feared -- which may even lead
to tragic death prematurely -- unless modifying combinations are present in the chart. Worst
becomes the case if the Ascendant is Aries; as the 8th-lord Mars, who is the Ascendant-lord also,
becomes debilitated in the 4th. However, the condition is considerably improved if Jupiter or Venus
is situated in or aspects the 8th house while opposite would be the result if the 8th house is
influenced by a natural malefic planet. If Mercury is ill-placed, education might be affected; but if
Mercury is well-placed, it will give 'application-oriented' education and you may have interest in
occult subjects. If Mars is associated with or aspected by a natural malefic planet, there could be
quarrels in the family and possibility of loss of property through theft or calamitous happening will
hang on. If the Moon is associated with or aspected by a natural malefic planet, you may lack peace
of mind altogether and the health of your mother might cause you serious concern.
Lord of 9th House
In your chart, the ninth-lord is situated in the ninth house itself, which is called the house of fortune
(Bhagya). Besides, this house governs over various other aspects like father, fortune, higher
education, wisdom, foreign journeys, pilgrimage, etc. You will undoubtedly be highly fortunate and
your soul will become more elevated through your journey through life. Your father will be long-lived
and will be well-placed in life -- more so if the Sun is also well-placed; your children will also be very
worthy and you will be religious-minded -- more so if Jupiter is also well-placed. If the 5th-lord or
Mercury is well-placed, then you will have higher education. Unless the 10th-lord is well-placed, you
may have some changes in profession during the early stages of your career and may even incur
some losses; but if the 10th house is associated with or aspected by a natural benefic planet, the
situation will be improved soon. If the 9th house falls in a 'movable' sign (chara rashi), then you may
have many journeys to distant places or foreign countries and may also have many pilgrimages. If
your Ascendant is Leo or Aquarius, as the 9th-lord will be the 4th-lord also, you may stay in a distant
place or foreign country for a long duration. If a benefic planet is situated in the 9th or aspects it,
then you will have good gains from foreign countries.
Lord of 10th House
In your chart, the tenth-lord is situated in the ninth house, which is called the house of fortune
(Bhagya). This is a highly beneficial combination as it constitutes partial 'Maha-Bhagya Yoga'. If in
addition, the 9th-lord is also situated in the 10th, then it constitutes 'Dharma-Karma Yoga' which is
the most praised planetary combination. If your Ascendant is Scorpio, then the yoga will gain further
strength and if the Ascendant-lord or Jupiter is also well-placed, you will be a devoted religious
person. Your mind will remain in exalted state and you will always remain engaged in performing
worthy deeds. You will love the company of pious people, enjoy studying religious classics and
listening to devotional discourses and will remain associated with the works for social upliftment; you
may remain actively engaged in charitable deeds and philanthropic activities. You will become
renowned, widely respected and your reputation will be lasting. You will have high education, hold a
prestigious position and will be well-respected in society. Rather than words, you would live by your
deeds and people will treat you as an embodiment of virtues.
You will have pilgrimages and may go to distant foreign places on academic, cultural or religious
missions.
Lord of 11th House
In your chart, the eleventh-lord is situated in the Ascendant, which is called the house of body
(Tanu). If your Ascendant is Aries, then the 11th-lord which is the 10th-lord also will be debilitated in
gangadher

35
the Ascendant; if the Ascendant-lord is not well-placed and if a natural benefic planet is neither
situated in the Ascendant or in the 11th or aspect either of these two, you may not be fortunate in
respect of profession and earnings; besides, the 11th-lord Saturn being a natural malefic planet and
an obstructor (badhaka) as well, it may give rise to some health-complications -- the head might be
the most prone part of your body. Otherwise, the position is highly beneficial in respect of having
earnings from profession in abundance and plenty. If the Ascendant-lord is in the 11th, then a highly
auspicious 'Dhana Yoga' is generated which will make you immensely wealthy -- this will be more so
if your Ascendant is Taurus or Cancer as the Ascendant-lord will be exalted in the 11th. You will be
highly fortunate in respect of having a large circle of friends and acquaintances who will be
ever-ready to assist you and you will be moving in high circles. If your Ascendant becomes Aries or
Gemini or Leo or Libra or Capricorn or Pisces, then your 11th-lord will be a natural malefic planet;
you will have excellent earnings but with fluctuations. But if your Ascendant is Taurus or Cancer or
Virgo or Scorpio or Sagittarius or Aquarius, then your 11th-lord will be a natural benefic planet; then
your earnings will be ever-increasing steadily and gradually.
Lord of 12th House
In your chart, the twelfth-lord is situated in the fifth house, which is called the house of merit
(Purva-punya). Since the 12th is the 8th from the 5th, this position is not beneficial for child-birth;
also for the same reason, the position indicates possibility of incurring losses from speculative
investments. However, if the 5th-lord is situated in own-house or a natural benefic planet is situated
in the 5th or aspects it, then the conditions will be much improved. If Jupiter is situated in the
Ascendant or in the 5th or in the 9th, it would safeguard you upto a great extent. If Mercury is
ill-placed while only natural malefic planet(s) influence(s) the 5th house and the 5th-lord is also
ill-placed, then you may suffer from memory-related diseases after facing some accidental or
calamitous mishap. Although you may have a fertile imagination, if Venus is well-placed, then only
you may have progress in artistic or entertainment fields. You may have a great longing for having
love-affairs; if a natural benefic planet is situated in the 5th or 7th or aspects either of these two
houses, then only you can be fortunate in this regard. If your Ascendant is Taurus or Scorpio, then
the 12th-lord will be the 7th-lord as well; which for being in the 5th, indicates possible love-marriage.
Results for Planets in Houses
Sun
Since the Sun is situated in your 4th house and thereby has lost his directional strength (Dik Bala),
you may not have much of chance of receiving honours till a very late age-period in life -- unless
some modifying influences are present in your chart. You are likely to remain attached to your father
and might be proud of your material possessions. If your Ascendant is Taurus, then the 4th-lord will
be in own-house; you will have good education and you will do well in your native place. If your
Ascendant is Scorpio, then as your 10th-lord will be aspecting it's own house, you will be successful
in your sphere of profession and rise to a high position. If your Ascendant is Capricorn, then the
8th-lord will be exalted in the 4th; you will have good education and may immensely benefit by
receiving big sums as loans from major financial institutions. If your Ascendant is Cancer, then the
2nd-lord will be debilitated in the 4th which may cause you unhappiness on account of your family
and wealth. This position will make you inclined to secrecy and may arouse your interest in the study
of occult or mystic subjects in which you may become an adept soon.
Mercury
Since Mercury is situated in your 3rd house, you will have a very restless and an incessantly active,
busy mind. You will be an avid reader and gather knowledge and information about various useful
branches of science. You will be an accomplished person and will be well refined in your taste; you
might be well versed in classic and contemporary literature as well. Your profession might involve
much writing; otherwise, you will pick up a hobby which will offer immense scope and opportunity.
Although you may not be very patient, you will have the unique ability to get at the root of things
gangadher

36
pretty quickly. You will have many journeys to short-distance places which will bear fruit. You will
have many friends everywhere. If your Ascendant is Aries or Cancer, as Mercury will be in own
house or exalted, you will become very happy in respect of your younger co-borns and you would do
well in academic and intellectual pursuits -- more so if Jupiter is with it or aspects it. But if your
Ascendant is Capricorn, as it will be debilitated, the opposite may happen unless Jupiter is
well-placed; besides you may face some problems during journeys.
Venus
Since Venus is situated in your 4th house, you will be fortunate in all your affairs in general. As
Venus gains directional strength (Dik Bala), you might be very fond of home-life and your native
place -- more so if Venus is exalted (which happens if your Ascendant is Sagittarius) or if Venus is in
own house (which can be if your Ascendant is Cancer or Aquarius); in all these cases, you will enjoy
the beneficial results of 'Pancha Maha-purusha Yoga' and you are likely to gain proficiency in some
field of fine arts. You will be a peace-loving person, fond of personal adornments and will wish to
lead your life in comfort and style. You will enjoy the company of agreeable people and the
memebers of the opposite sex will attract you more. If your Ascendant is Gemini, then Venus will be
debilitated in the 4th; this may offer some undesirable results but if Mercury is well-placed or if
Jupiter or the Moon is associated with it or aspects it, then the blemish will be mitigated. Even
Saturn can remove the blemish if situated with Venus or aspects it.
Mars
Since Mars is situated in your 5th house, you will be fortunate if your Ascendant is Virgo as Mars will
be exalted or if your Ascendant is Cancer or Sagittarius as Mars will be in own house; but you may
not be very fortunate if your Ascendant is Pisces as Mars will be debilitated -- unless the 5th-lord is
also well-placed or if Jupiter or Venus is situated with it or aspects it. This position is not favourable
for child-birth as often miscarriages are indicated -- more so if it is situated with or aspected by a
natural malefic planet. If your Ascendant is Leo, it will give you 'application-oriented' education like
chemical technology or industrial engineering and if the 8th-lord aspects Mars, you may face
problems from flooding water. As Mars aspects the 8th-house, if Mercury is well-placed too, you may
be interested to learn Astrology. If a natural malefic planet is situated in or aspects the Ascendant or
the Moon-sign while the the 8th-lord also aspects Mars, then you may face accidental mishaps a few
times -- it will be more so if Mars is retrograde.
Jupiter
Since Jupiter is situated in your 4th house, you will receive much of benefits from your parents,
inherit a fortune, do well in your sphere of profession and will have great success in your native
place/ own country. You will be a person of pure character and lofty ideals for which people in
general will accept you readily as to be one of their dear ones. If your Ascendant is Aries, then
Jupiter will be exalted in the 4th and if your Ascendant is either Virgo or Sagittarius, then it will be in
own house in the 4th; in all these cases, you will enjoy beneficial 'Pancha Maha-purusha Yoga'
results : you will have good education, own many properties, possess a good moral character, will
be fortunate in your birth/ native place, enjoy a long life in perfect happiness, will be well-placed in
life and highly respected in the society; even your final exit will be without pain, in a peaceful
environment. If your Ascendant is Libra, then Jupiter will be debilitated in the 4th which can cause a
short break in education and unhappiness on account of your mother; but if Saturn is well-placed or
if any planet except the Sun is with it or aspects it, then the results will be much improved.
Saturn
Since Saturn is situated in your 9th house, you will have a studious and thoughtful nature, a religious
spirit and a taste for philosophy. If your Ascendant is Taurus or Gemini or Aquarius, then Saturn will
be exalted or in own house and you will be exceedingly fortunate. If Mercury is also well-placed, you
will have high education and for continuing higher education or researches, you may go to a distant
place or a foreign country. If the Sun or the 9th-lord is also strong or if Saturn is associated with or
aspected by Jupiter or Venus, your father might be a self-made person who would rise to an
influential position and leave a raised platform for you for having an advantageous start. In other
cases, if Saturn is neither associated with or aspected by a natural benefic planet, you may have a
gangadher

37
tempestuous sailing in your journey through life as you will have to face wide fluctuations. If Saturn
is associated with or aspected by a natural malefic planet, then you may incur sudden losses
through deceit among marriage-relations and/ or through law-suits. If your Ascendant is Leo and
Mars is not well-placed, then you may meet with some dangers during long journeys and incur
losses in distant or foreign places; head-injury also appears possible.
Moon
Since the Moon is situated in your 12th house, you will be fortunate in respect of your mother; but if
the 4th-lord is not well-placed, then she may not be in good health or either of you may leave for
staying in a distant place or you might be separated from her fairly early in your life. If your
Ascendant is Leo, then you will enjoy beneficial results as the Moon will be in own house; but if your
Ascendant is Sagittarius, then you may not be very fortunate -- unless some modifying influences
are present in your chart; you may keep something secret and may have sworn enemies among the
females. If your Ascendant is Leo or Sagittarius or Aquarius, then you will enjoy the benefits of
'Veepareeta Raja Yoga' as you will suddenly become rich in a spectacular way and become very
popular. If the Moon is 'waxing', then you will have fertile imagination and love of mysteries but if it is
'waning', then you may have fanciful fears; if it is situated close to the Sun, then you may have
sentimental nature and suffer from consumptive- and eye- diseases in your early life. You may have
many journeys and find success in isolated places and remote corners. If a natural benefic planet is
with it or aspects it, you will be blessed and have excellent earnings; but if a natural malefic planet is
with it or aspects it, you will have extravagant nature and may incur losses.
Rahu
Since Rahu is situated in your 8th house, you may face serious problems from unexpected sources
and if the 7th-lord or Venus is also not well-placed in your chart, then your married-life may not be
very happy. The position will however be improved if Jupiter or Venus aspects it. If the Sun is
situated with it, then the physical or mental health and well-being of your father might cause you
some concern and your own state of health may not be very good. If the Moon is situated with it, you
may suffer from wasting diseases during sometime in your life. If Mars or Saturn is with it or is
placed in either the 6th house or the 7th house, then your married-life may not be happy or your
spouse may not be long-lived; alternately, she/ he might opt for leaving you for ever and you may
have to face a law-suit with her/ him. If Mars is situated with it or aspects it, you may have a
dare-devil nature and if the 8th-lord is not well-placed in your chart, then you might recieve
accidental injuries from fire or weapons. If Mercury is situated with it or aspects it, then you may
have much interest and gain some proficiency in mystic subjects like Astrology, Palmistry, etc. If
Venus is situated fairly close to it, then your secret liaisons may soon become the talk-of-the-town.
Ketu
Since Ketu is situated in your 2nd house, you may not be very fortunate in respect of your
family-wealth -- unless the 2nd-lord is well-disposed. However, if Jupiter or Venus is with it or
aspects it, then the situation will considerably improve while if a natural malefic planet influences it,
then the situation will become only worse. Good results are expected if Ketu is situated in sign
Scorpio; the results will be adverse when it is in sign Taurus or is together with Saturn in any sign
other than Libra, Aquarius or Capricorn. If Ketu is with the 2nd-lord or if Mars is with the 2nd-lord or
aspects it, then if you are male, you may be a heavy smoker (if that is not prohibited in your
community); besides, your teeth may start decaying early. If Mars is with it or aspects it, then you
may have some fear from fire or intake of wrong medicine or poison.
Unless the 2nd-lord is well-placed, and if no natural benefic planet is with it or aspects it, this
position is not favourable for having happiness in marriage; if a natural malefic planet is with it or
(except Rahu any) aspects it while the 7th-lord is not well-placed, then the span of your married-life
may come under doubt.
Uranus
Since Uranus is situated in your 8th house, you may face financial difficulties after marriage. If the
2nd-lord is not well-placed, then you may incur a huge loss in business suddenly and unexpectedly
owing to some action or inaction of your business partner; if in addition a natural malefic planet is
gangadher

38
situated in the 2nd or aspects it, then you may have strange problems in the family and you may
lack peace of mind altogether owing to frequent emotional outbursts among your family-members. If
Mercury or the Moon is situated close to it and either Mars or Saturn aspects it, then you may suffer
from some sort of nervous affliction like epilepsy or paralysis; alternately, you may have a shattering
experience because of receiving an electric shock. If Uranus is situated close to the 8th house-cusp
or to another natural malefic planet while the 8th-lord is not well-placed, then you may have the risk
of facing unnatural end through violence or from some calamitous causes. Speculative investments
are a total no-no for you and so are all sorts of dealings that involve big risks. If your 9th-lord is not
well-placed and the Sun is also weak, then you may have the risk of losing your fortune suddenly
owing to political changes or change of government policies.
Neptune
Since Neptune is situated in your 8th house, you may face financial difficulties after marriage as your
spouse might be careless or indifferent in money-matters and disposed to luxury. If Neptune is
situated close to the 8th house-cusp or to another natural malefic planet while the 8th-lord is not
well-placed, then you might have to suffer because of falling into trances. If Neptune is in close
conjunction with or in square or opposition aspect to Mars or Uranus, then you might be a heavy
drinker or you might be addicted to drugs; alternately, you may become a victim by taking wrong
medicine or some poisonous substance owing to your own or somebody else's mistake. If Saturn is
instead involved in similar situations, then you may suffer from some strange kind of fears like those
of ghosts/ spirits or may become a victim of witchcraft/ black magic. If Neptune is situated close to
the Moon, then you may have strange dreams; if it is close to Mercury instead, you may have wrong
beliefs and acquire an argumentive nature. In either case, if Jupiter is also not well-placed, you
might even turn out to be an incorrigible and disdainful fanatic person.
Pluto
Since Pluto is situated in your 6th house, your profession may have something to do with some
uncommon fields like mining, explosives, demolitions, etc; it may even be related to atomic energy
or nuclear process planets. As you might be vulnerable to exposure to emissions like fumes, smoke,
radiations, etc., if your 6th-lord is not well-placed and if a natural benefic planet is neither in the 6th
nor aspects it, then you may suffer from some rare kind of diseases which might even be terminal. If
a natural malefic planet is in the 6th or aspects it, it would only worsen the condition and intensify
your sufferings. This position is not conducive for having cordial relationship with your relatives and
as regards dealig with your sub-ordinates/ employees, you may tend to bulldoze your way through
life. Your enemies might try to cause you harm but they will never be able to do so as you will adopt
ruthless methods to uproot them.
gangadher

38
Result For Birth Nakshatra
General Details
You will appear to be very calm and quiet and will be capable of getting your work done the way you
want. You are likely to stick to your decisions. You will remain faithful to your near and dear ones
and will not hesitate to sacrifice anything for them. You will be able to keep your patience even at the
time of greatest peril and will be a real friend in need to the people who understand you. But when
upset, you may turn berserk and it will be very difficult to console you. You will be the best adviser to
the persons in agony but you will deeply resent any criticism, as you will consider the suggestions
from others as veiled manipulating attempts.
You will take your own time to do any work. Although your actions may be slow, they will be well
thought. You cannot be easily influenced and you will not jump to premature conclusions without
judging the pros and cons. Once you have made your decision, you will stick to it and carry on till
completion, come what may.
You will have firm faith in God, but you will not suffer from religious or some other form of pet
sentiments. Although you will be orthodox, you will still be open minded as you will believe in
updation of orthodox methods keeping the needs of the changing times in view.
You will be very methodical and strict and you will be desperate to get the things done the way you
want. You will always be very keen to keep your entire surroundings neat and clean. Although you
will be very intelligent, with your obsessions you will exaggerate minor flaws, which may lead you to
lack mental peace.
You may adopt convenient methods to amass wealth but you may not be able to enjoy if the means
had not been proper. You should keep the reputation of your family into consideration before making
any adventurous attempts.
Physical Characteristics
For being born in Ashwini nakshatra you will be bestowed with a beautiful countenance. You will
have a broad forehead, bright and large eyes and a little bigger nose.
Education
You will be interested in literary pursuits and will be fond of music. Your interests in too many things
will make you a jack of all trade. You may have to face some obstacles and you may have to
struggle till about the age of 30. Thereafter you will have continuous and steady progress, which will
continue till about the age of 55.
You are likely to become very stingy and will be very much fond of pomp and show. Your
expenditures might tend to exceed your income, as you will be inclined to meet his desired objects
at any cost.
Family Life
You will love your family with sincerity, but they may not appreciate your adamant behavior.
Probably your father might have neglected you and your co-born in your childhood, but that
experience should change your perception about normal behavior. Your maternal uncles will be very
helpful and you will receive active assistance from people outside your family circle as well.
You are likely to get married between 26 and 30 years of age. Your marriage will be fruitful and you
are likely to have more sons than daughters.
Health
If Your Moon is in between 2 degrees and 3 degrees of Ashwini, you may not be in a good state of
gangadher

39
health. However, if your Moon is before or after the region, you will remain in good health. You will
be prone to migraine headache and if afflictions are present in your chart, then you may suffer from
heart trouble or similar ailments. You should adopt proper remedial measures for warding off the
undesired influences.
Sun - Magha - Quarter - 4
Sun in this Nakshatra is more powerful than his exaltation position or own place. Sun become
stationery for sometime while passing through this Nakshatra, as Abhijit absorbs some rays of the
Sun for its existence.
With Sun in this Nakshatra, you will have a long and prosperous life, as no can cause evil effect for
you are under a Kavacha or cover. You will enjoy maximum power and authority in the land of your
birth.
Mercury - Ashlesha - Quarter - 4
Mercury in this Nakshatra also is ineffective on both positive and negative side.
Venus - Magha - Quarter - 1
Venus located here delays the marriage. There is possibility of love marriage after few years of
acquaintance. Marriage will be peaceful and harmonious.
Mars - Uttara Phalguni - Quarter - 3
When ascendant falls in Uttara-Bhadrapada with Mars in this quarter, you may face separation from
your loved ones after you have crossed the middle age. You may have to struggle hard for attaining
success in the respective field.
Jupiter - Magha - Quarter - 2
Jupiter in this Nakshatra becomes more powerful even though according to the house division
system it is in debilitation sign. With several other malefic association or aspects, Jupiter in this
Nakshatra will nullify all the evil effects. You will attain top position in the government and may
become a minister or a governor or an administrator.
Saturn - Abhijit - Quarter - 1
Saturn in this position places you in a rather unfavorable position. You must recite Mantra No.36
also wear Yellow Sapphire of 7 Rattis in Saturn's finger.
Moon - Ashwini - Quarter - 2
This is not a favorable position. If Moon is situated in this quarter, you will have a tall figure; will be
overly ambitious, clever and selfish. You will be fond of eating spicy food and consuming drinks.
Your financial prospects may not be very bright and you are likely to have troubles through the
members of the opposite sex. You should adopt proper remedial measures in order to ward off the
undesirable influences.
Rahu - Purva Ashada - Quarter - 4
You will be very influential and handsome. You will be noble and trustworthy. You will be bestowed
with a charitable disposition and artistic qualities. However, your constitution may be outwardly
good, but you must take care of your health.
Ketu - Punarvasu - Quarter - 2
You should be more careful about your physical health and should practice more caution. You may
have a royal disposition. Your father will be a pious, rich and honorable man. But you may not
always agree with the ways of your father, which may cause some discomfort to your father. This
result is to be predicted if no beneficial planet associates or aspects Ketu. If malefic aspects or Ketu
is alone, results mentioned above are almost certain.