Sei sulla pagina 1di 15

STATISTICA ECONOMICA

UNIVERSITATEA PITESTI-FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE


Proiect Statistica
Studiul de caz A
Cerinte:
1. S se detalieze eantionul individual sub forma urmtorului tabel:
Nr.
crt.
Dimensiune magazin
SMCA/PMCA
Efetivul
salariatilor
!"ersoane!
#nasari
$ mii lei%
& !z! !'! !(!
1 SMCA ) *+,-
. PMCA 1* /+01
* SMCA - .+*/
1 PMCA 11 ,+&.
- PMCA 11 1+-1
/ SMCA - .+/1
, SMCA 0 *+0/
) SMCA / *+.&
0 SMCA 1 .+--
1& SMCA , *+/)
11 PMCA 1- )+-&
1. PMCA 1. ,+11
1* PMCA 11 /+))
11 SMCA , *+)/
1- PMCA 1* /+01
1/ SMCA - .+0&
1, SMCA , *+01
1) SMCA / *+.1
10 PMCA 1. /+-/
.& PMCA 11 /+)-
.1 PMCA 1. /+-,
.. PMCA 11 -+&.
.* SMCA , .+)1
.1 SMCA 1 .+1-
.- SMCA 1 .+.)
2otal SMCA311
PMCA311
4'3..- 4(311/+-0
Seria .&&* .&&1 .&&- .&&/ .&&,
10 1*) 1*. 11* 11/ 1&)
.. a% Efetuati o gru"are sim"la "e variante du"a variatia fiearei arateristii $z+'+(% si
entralizati datele.
b% Efetuati gru"ari "e trei intervale egale "entru arateristiile ' si ( si entralizati datele.
Dimensiune magazin 5umar de salariati
SMCA 11
PMCA 11
2otal .-
6i 1 - / , ) 0 11 1. 1* 11 1-
5i * * . 1 1 1 . * . * 1
Gruparea magai!e"or #up$ %e&ecti'u" sa"ariati"or%
A3 6ma'!6min 3 1-!1 3 11
r 3 *
7 3A/r 3 11/* 3 *+//8 1"ersoane
Obs. Limita inferioara este inclusa in interval
9
i
..1
-
.+*
/
.+*
)
.+-
-
.+/
1
.+)
1
.+0
&
*+.
&
*+.
1
*+/
)
*+,
-
*+)
/
*+0
1
*+0/ 1+-1
5
i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-+&. /+-/ /+-, /+)- /+)) /+01 /+01 ,+&. ,+11 )+-&
:ru"are du"a
nr de sal
5r de sal Centralizare
;1!)% 1. /,
;)!1.% 1 *0
;1.!1/% 0 110
2<2A= .- ..-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gruparea magai!e"or #upa%i!casari%
2abel nr. 1
A3).-&!.+1-3/.*-
r3*
73A/r3/.*-/*3.+118.+. mii lei
Obs. Limita inferioara este inclusa in interval.
% :ru"ati ombinat magazinele du"a arateristiile statistie luate doua ate doua: ;$'+(%+
$'+z%+$(+z%>.
2abel nr -.
Carateristia
salariati $'%
Carateristia inasari $(% 2<2A=
;.+1-!1+*-% ;1+*-!/+--% ;/.--!)+,-%
;1!)% 1. ! ! 1.
;)!1.% . . ! 1
;1.!1/% ! ! 0 0
2<2A= 11 . 0 .-
Obs. Limita inferioara este inclusa in interval
2abel nr /.
Carateristia
magazin $z%
Carateristia salariati $'% 2<2A=
;1!)% ;)!1.% ;1.!1/%
SMCA 1. . ! 11
PMCA ! . 0 11
2<2A= 1. 1 0 .-
Obs. Limita inferioara este inclusa in interval
2abel nr ,.
Carateristia Carateristia inasari $(% 2<2A=
:ru"are du"a
inasari
5r de
inasari
Centralizare
;..1-!1+*-% 11 1*+*/
;1.*-!/.--% . 0+-/
;/.--!).,-% 0 /*+/,
2<2A= .- 11/+-0
magazin $z% ;..1-!1.*-% ;1.*-!/.--% ;/.--!).,-%
SMCA 11 ! ! 11
PMCA ! . 0 11
2<2A= 11 . 0 .-
Obs. Limita inferioara este inclusa in interval
d% Diagrama de strutura
SMCA
PMCA
*. S se aluleze i s se re"rezinte grafi mrimile relative e se "ot ob?ine folosind
rezultatele de la "untul .b.
2abel nr ).
:ru"area
du"a nr de sal
5r de sal
$ni%
fi$@% 'i 'iAni gi$@%
;1!)% 1. 1)@ / ,. *&+.-
;)!1.% 1 1/@ 1& 1& 1/+)1
;1.!1/% 0 */@ 11 1./ -.+01
2<2A= .- 1&&@ ! .*) 1&&@
fi13 ni / 4 ni A 1&& 3 1. / .- A 1&& 3 1)@ 'i13$1B)%/.3/
fi.3 ni / 4 ni A 1&&31/ .- A 1&& 3 1/@ 'i.3$)B1.%/.31&
fi*3 ni / 4 ni A 1&&30 / .- A1&& 3 */@ 'i*3$1.B1/%/.311
gi13$'i A ni / 4'iAni % A 1&& 3 $,./.*)%A1&&3*&+.-
gi.3$'i A ni / 4'iAni % A 1&& 3 $1&/.*)%A1&&31/+)1
gi*3$'i A ni / 4'iAni % A 1&& 3 $1.//.*)%A1&&3-.+01
2abel nr 0.
:ru"are du"a
inasari
5r de
inasari $ni%
fi$@% 'i 'iAni gi$@%
;..1-!1.*-% 11 -/@ 1+** /&+/. ./.*.
;1.*-!/.--% . )@ ,+/* 1-+./ .&.,&
;/.--!).,-% 0 */@ 1&+0* 0)+*, -..0)
2<2A= .- 1&&@ ! 1,1+.- 1&&@
Sursa :datele din tabelul 4
fi13 ni / 4 ni A 1&& 3 11 / .- A 1&& 3-/ @ 'i13$..1-B1.*-%/.31+**
fi.3 ni / 4 ni A 1&&3./ .- A 1&& 3 ) @ 'i.3$1.*-B/.--%/.3,+/*
fi*3 ni / 4 ni A 1&&30 / .- A1&& 3 */@ 'i*3$/.--B).,-%/.31&+0*
gi13$'i A ni / 4'iAni % A 1&& 3 $*1+/-/1*1./-%A1&&3./.*.
gi.3$'i A ni / 4'iAni % A 1&& 3 $.,..-/1*1./-%A1&&3.&.,&
gi*3$'i A ni / 4'iAni % A 1&& 3 $/0.,-/1*1./-%A1&&3-..0)
1. S se araterizeze distribu?ia magazinelor numai du" arateristiile ' i ( onform
gru"rilor de la "untele .a i .b+ stabilind i res"etiv estimCnd: a% valoarea mrimilor medii
alulate "rin algoritm de alul i "ozi?ionale+ alegCnd!o Dn final "e ea mai "otrivit "entru a
fi utilizat ulterior+ omentCnd suint i rezultatele ob?inute "rin gru"area sim"l "e variante+
om"arativ u ele ob?inute "rin gru"area "e intervale egale de varia?ieE b% valoarea tuturor
indiatorilor varia?iei+ "reizCnd du" are dintre variabile eantionul magazinelor este mai
omogen $' sau (%E % valoarea "rini"alilor indiatori ai asimetriei+ omentCnd rezultatele
ob?inute.
a%Faloarea marimilor medii:
2abel nr 1&.
:ru"are du"a
nr de sal
5r de
sal ni
'i 'iAni ni/'i 'iA'iAni log 'i niAlog 'i
;1!)% 1. / ,. . 1*. &+,, 0+.1
;)!1.% 1 1& 1& &+1 1&& 1 1
;1.!1/% 0 11 1./ &+/ 1,/1 1+11 1&+./
2<2A= .- ! .*) * .-0/ ..01 .*+-
Media aritmetia:
'34'iAni/4ni3.*)/.-30+-.
Media armonia:
'734ni/4ni/'i3.-/*3)+**
Media "atratia:
'"3G4'iA'iAni/4ni3G.-0//.-3..&1
Media geometria:
'g3antilog$1/4niA4niAlog 'i3antilog$1/.-A.+01%3 1+*.
2abel nr.11
:ru"are du"a
inasari
5r de
inasari ni
'i 'iAni ni/'i 'iA'iAni log 'i niAlog 'i
;..1-!1.*-% 11 1+** /&+/. *+.* ./.+1) &+/* )+).
;1.*-!/.--% . ,+/* 1-+./ &+./ 11/+1* &+)) 1+,/
;/.--!).,-% 0 1&+0
*
0)+*, &+). 1&,-+1) 1+&* 0+.,
2<2A= .- ! 1,1+.- 1+*1 11-1+&0 .+-1 10+)-
Media aritmetia:
'34'iAni/4ni31,1+.-/.-3/+0,
Media armonia:
'734ni/4ni/'i3.-/1+*.3-+,0
Media "atratia:
'"3G4'iA'iAni/4ni3G11-1+&0/.-31+-.
Media geometria:
'g3antilog$1/4niA4niAlog 'i3antilog$1/.-A10+)-%3/+*1
b% Faloarea tuturor indiatorilor variatiei
2abel nr.1.
:ru"are du"a
nr de sal
5r de sal
ni
'i 'iAni H'i!'HAni
;1!)% 11 / // !*+-. *)+,. 1.+*0 1*/+.0
;)!1.% 1 - .& !1+-. 1)+&) .&+1* )&+.)
;1.!1/% 1& 11 11& 1+1) 11+) .&+&, .&&+,
2<2A= .- ! ../ ! 1&1+/ -.+)0 11,+.,
()I!#icatorii simp"ii #e 'ariatie
Am"litudinea: A3'ma'!'min31-!1311
Abaterea individuala:
'34'iAni/4ni3..//.-30+&1
*)I!#icatorii si!tetici #e 'ariatie+
Abaterea medie liniara
Dispersia sau variatia:
Abaterea media patratica
Coeficientul de omogenitate (de variatie):
I! co!c"uie seria este eteroge!a iar me#ia este !erepree!tati'a pt esa!tio!u" cercetat,
5. Valoarea mediei si dispersiei unei variabile alternative z (SMCA/PMCA)
2abel nr 1*
Variante(stri)
(!
i
)
Valoarea atribuit
"recvente absolute
(n
i
)
"recvente relative
(f
i
#
($)
)
S%CA & %'&4 %()'*+,-'p
.%CA * )/%'&& ()/%)()'*+44'0
1otal / )'2, p30'*+,-3*+44'&
Sursa: Datele din tabelul nr. 4.
6. Valoarea erorilor probabile pentru efectivul salariatilor
n 3 .-
'34'iAni/4ni3.*)/.-30+-.

z 3 .+1)

Interpretare: n conditiile n care s-ar extrage 1000
25
esantioane, mediile tuturor acestora s-ar
abate de la parametru cu .
Estimarea "arametrului:
.Valoarea erorilor probabile pentru !ncas"ri
n 3 .-
'34'iAni/4ni31,1+.-/.-3/+0,
z 3 .+1)
I!terpretare+ -! co!#itii"e .! care s-ar e/trage (000
*1
esa!tioa!e2 me#ii"e tuturor
acestora s-ar a3ate #e "a parametru cu ,
Estimarea "arametrului:
#.Valoarea noului eantion e$tras aleatoriu repetat
Pentru efetivul salariatilor:
Pentru Dnasri:
Pentru dimensiune:
%.Valoarea noului eantion e$tras aleatoriu nerepetat
Pentru efetivul salariatilor:
Pentru Dnasri:
Pentru dimensiune:
Studiu de caz B
2abel nr.1
Seria .&&* .&&1 .&&- .&&/ .&&,
10 1*) 1*. 11* 11/ 1&)
Sursa de date: Anuarul statistic al 5om6niei+ editia 2**7+ 8)S+ 9ucuresti si :::.insse.ro
Not: Datele prezint evolutia ntre 2003 si 2007 a urmtorului indicator la nivel national:
10 3 5r de 7oteluri $inlusiv moteluri%+abane+"ensiuni turistie rurale si urbane
a% S se re"rezinte grafi seria ronologi+ "rin intermediul ronogramei sau
7istoriogramei:
:rafi nr. 1
138
132
113
116
108
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2003 2004 2005 2006 2007
Numarul de hoteluri (moteluri),cabane,pensiuni turistice rurale si urbane
Sursa: Datele din tabelul &.
b% S se aluleze indiatorii absolu?i+ relativi i medii "entru a arateriza varia?ia Dn
tim" a fenomenului e altuiete seria analizat:
2abel nr. .
t (
t
Modifiri
absolute
#ndii $@% Iitmuri $@%
A
t/1
A
t/t!1
Jt/1 Jt/t!1 #
t/1
#
t/t!1
I
t/1
I
t/t!1
.&&* 1*) & ! 1&&+& ! & !
1+*)
&
.&&1 1*. !/ !/ 0-+, 0-+, !1+* !1+* 1+*)
.&&- 11* !.- !10 )1+0 )-+/ !1)+1 !1*+) 1+*.
.&&/ 11/ !.. * )1+1 1&.+, !1-+0 .+. 1+1*
.&&, 1&) !*& !) ,)+* 0*+1 !.1+, !-+) 1+1/
2otal /&, !*&
Sursa: Datele din tabelul &
@ @ @
%S se realizeze aKustarea meani a seriei ronologie folosind o metod lasi+
"rin metoda modifirii medii $ %+"rin aeea a indielui mediu$ % i "rin metoda
analiti:
2abel nr.*
t tL t
.
.&&* 1*) 1*) & & 1*) & & !. 1 !.,/
.&&1 1*. 1*&+- 1+- .+.- 1.0+0 ..1 -+,/ !1 1 !1*.
.&&- 11* 1.* !1& 1&& 1..+. !0+. 0+/1 & & &
.&&/ 11/ 11-+- &+- &+.- 11- 1 ,+/1, 1 1 11/
.&&, 1&) 1&) & & 1&) & & . 1 .1/
2otal /&, !) 1&.+- !/+1 ..+0), 1& !,/
Sursa: Datele din tabelul 2.
1*/+/ 1+1 1+0/ 1/+/
1.0 !* 0 1&+/
1.1+1 !)+1 ,&+-/ !)+1
11*+) .+. 1+)1 !-+1
1&/+. 1+) *+.1 !1*+1
& )0+/ &
d%S se araterizeze varia?ia rezidual fa? de fun?ia de aKustare analiti:
aBbt
e%S se estimeze "rin metodele de la "untul % nivelul indiatorului Dn urmtorii .
ani $.&&) i .&&0%+ a"oi s se verifie u datele reale din anii res"etivi si s se
omenteze alitatea estimatiilor+ KustifiCnd alegerea elei mai "otrivite metode de
estimare $e'tra"olare%E su"limentar se "ot valorifia si oefiientul de determinatie
sau de eroare al aKustrilor meanie si analitie Dn seletarea metodei de estimare
$e'tra"olare%:
Cea mai "oatrivit metod de estimare este ea a indielui mediu+ deoaree are el mai mi
oefiient de eroare $ % si el mai mare oefiient de determinatie $ %.
Pentru .&&):
M3/ 3N 31&&+-
M3/ 3N 31&1+/
M3* 3N 30)+/
Pentru .&&0:
M3, 3N 30*
M3, 3N 30-+/
M31 3N 301